Návrh na zníženie
počtu poslancov
neprešiel
SÚŤAŽ:
3D hračky aj na
Vašom ihrisku !
Modernejšia
električková
trať
Čítajte na str. 3
Čítajte na str. 4
Čítajte na str. 7
Aj u nás sme „happy“!
Od Tatier k Dunaju roztancoval hit od Pharella Williamsa v rámci
svetovej „happy-mánie“ už tisícky ľudí. Aj my v Karlovej Vsi a na Dlhých
dieloch vieme byť poriadne „happy“ a dva mesiace spontánneho nakrúcania nášho vlastného šťastného videa to len potvrdilo. Tanečníci
aj netanečníci, škôlkari, školáci aj večne mladí, vodáci i suchozemci,
pri pivku aj na ihrisku, futbalisti, bicyklisti, známi či neznámi, všetci
ukázali, aký je úsmev nákazlivý. A nezostalo len pri tom. Počas júlovej
premiéry videa zožali účastníci za svoje nasadenie obrovský potlesk
a zaslúžených malých-veľkých Oscarov, ktorých im v kultúrnom centre na Molecovej odovzdala kolumbijská diva Anna Maria Suarez
z Americkej filmovej akadémie. Uznanie a vďaku za inšpiratívnu dobrú
náladu si všetci zúčastnení naozaj zaslúžia. Video Happy Karlova Ves
a Dlhé diely skutočne stojí za to! Veď posúďte sami!
Video nájdete na www.youtube.com po zadaní Happy Karlova Ves
a Dlhé diely.
-red-
Aj tehuľky z Karlovej Vsi a Dlhých dielov sa zúčastnili na nakrúcaní videa Happy. Video nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=ByyvUQqDXTA
10.8. o 18.00H.
DIVADLO V LÍŠČOM ÚDOLÍ
PSYCHO-TERA-POLITIKA
24.8. o 16.00H
KONCERT V BOTANICKEJ ZÁHRADE
ANTON JARO PROJEKT
účinkujú: Přemek Boublík, Katarína Ivánková,
Erik Peťovský, Jana Valocká
originálne kompozície skladateľa a kotrabasistu Antona Jara
účinkujú: Anton Jaro - skladateľ, kontrabas, basgitara,
Adam Majdek - basgitara, Marek Vaňa - bicie,
Tibor Feledi - piano, klávesy, Andrej Krippel - gitara.
Vstupné: platí sa iba vstup do Botanickej záhrady.
Absurdná komédia zo zákulisia politiky autora Dominika
Wieczorkowskeho Retingera so známymi hercami
z televíznych seriálov. Vstup voľný.
2
SAMOSPRÁVA
Otázky pre starostku @
Právna poradňa
Otázka: Pani starostka, redakcia Karloveských novín mapuje aj kultúrne dianie v našej mestskej časti. Čo ste pripravili pre Karlovešťanov
a Dlhodielčanov počas tohto leta? Vieme, že ste v minulých rokoch robili
podujatia pre malé detičky na námestiach v Karlovej Vsi a Dlhých dieloch, ako i kultúrne nedele v Líščom údolí. S pozdravom, redakcia KN
Karlova Ves a Dlhé diely
žijú aj kultúrnym letom.
Obe naše sídliská Karlova Ves a Dlhé diely
majú dokopy cez 35.000 obyvateľov, čo je počet
aký majú aj stredne veľké mestečká na Slovensku. Aby sa tu obyvateľom žilo čo najlepšie, po
celý rok organizujeme rôzne kultúrne a spoločenské akcie či už v dome kultúry, alebo na verejných priestranstvách, na ktorých sa stretávajú
celé rodiny, priatelia a známi. Chceme tak vytvoriť
podujatia pre všetky vekové kategórie, aby si každý prišiel na svoje. Pre
najmenšie detičky robíme už tradičné kultúrne pondelky na Námestí
Pribišova/Fullu na Dlhých dieloch a kultúrne stredy na Námestí sv.
Františka v Karlovej Vsi. Deti si môžu pozrieť detské divadielko, stretnúť
kúzelníka či klauna, vlastnoručne vyrobiť hračku, zúčastniť sa na karnevale alebo súťažiť o drobné ceny. Náš krásny lesopark Líščie údolie víta
počas nedieľ hudobné kapely rôzneho žánru, či už je to slovenský folk,
country kapely, vážnu hudbu alebo Divadlo na zástavke, ktorému sme
vytvorili zázemie v našom dome kultúry. Na mesiac september pripravujeme Deň Dlhých dielov v športovom areáli na Majerníkovej ulici a na
konci septembra zasa tradičné Karloveské hody v Líščom údolí. Myslím
si, že aj keď je doba ťažká, musíme pre našich občanov vytvoriť aj
chvíle, keď sa môžu zrelaxovať pri vystúpeniach známych karloveských
a dlhodielskych umelcov, či umelcov ktorí nie sú z Bratislavy, no radi
sem chodia vystupovať.
Ing. Iveta Hanulíková,
starostka Karlovej Vsi
Letný karneval na Nám. sv. Františka prilákal množstvo pestrých masiek.
Otázky pre starostku @
Milí Karlovešťania a Dlhodielčania, využite možnosť položiť otázku
priamo starostke Karlovej Vsi Ivete Hanulíkovej. Svoje otázky posielajte na e-mailovú adresu: [email protected] a do predmetu
správy uveďte starostka. Na najaktuálnejšie otázky vám odpovie už
v najbližšom čísle v Karloveských novinách.
Darovanie krvi
a pracovné voľno
s náhradou mzdy
Najmä počas leta majú naše bratislavské
nemocnice problém s darcami tej najvzácnejšej
ľudskej tekutiny – krvi, hoc jej potreba nijako
neklesá ani počas leta. Aj preto, že si uvedomujeme aké je darovanie
krvi dôležité pre záchranu životov, zorganizovala naša mestská časť
už niekoľko - krát Karloveskú kvapku krvi, ktorá je otvorená každému
ochotnému a odvážnemu darcovi krvi. V súvislosti s otázkou darovania
krvi vyvstáva otázka, ako je to doriešené z pohľadu pracovného práva,
a presnejšie, či má darujúci zamestnanec nárok na pracovné voľno
a či má nárok na preplatenie mzdy.
Všeobecná úprava. Súčasný Zákonník práce upravuje tieto otázky vo
svojom § 136 až § 141. Podľa všeobecných ustanovení je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností
a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Jedná sa o tzv. prekážky v práci na strane
zamestnanca. Vo všeobecnosti platí, že „Pracovné voľno poskytne
zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis
alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ
so zamestnancom nedohodne inak“ Čiže z tohto ustanovenia je zrejmé,
že zamestnávateľ je vždy povinný poskytnúť pracovné voľno, ale to, či
sa poskytuje aj náhrada mzdy závisí od ďalších okolností – pracovnej
zmluvy či konkrétnej dohody so zamestnancom, kolektívnej zmluvy, či
priamo zo zákona. Túto otázku v prípade darovania krvi rieši priamo
zákon v § 138 Zákonníka práce.
Darovanie krvi a iné úkony vo všeobecnom záujme. Darovanie krvi
a aferéza, darovanie ďalších biologických materiálov, účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a účasť
zástupcov zamestnancov na vzdelávaní zaraďuje zákon medzi „úkony
vo všeobecnom záujme“. V týchto prípadoch je zamestnávateľ povinný
zo zákona poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na „nevyhnutne potrebný čas“. Pracovné voľno patrí na čas cesty na odber a späť
a na čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do
pracovného času zamestnanca. Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa
predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96
hodín od nástupu cesty na odber. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa
pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len
za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci. Takže
v konkrétnom prípade môže lekár rozhodnúť o predĺžení času na zotavenie po odbere, inými slovami zamestnanec sa už na základe takéhoto
potvrdenia v daný pracovný deň nemusí vrátiť do práce, pretože sa
zotavuje.
Praktické poznatky. Aby sme ako samospráva motivovali darcov darovať krv, tak mobilné odbery v Karloveskom centre kultúry na Molecovej
ulici robíme (resp. dohadujeme s transfúznou stanicou) vždy v piatky.
Darcovia si po príchode do domu kultúry vyplnia dotazník, zdravotnícky
personál odoberie vzorku krvi pre účely primárnych testov, lekár zistí
krvný tlak a nasleduje samotný odber. Po odbere si darca oddýchne na
lôžku, obdrží malé občerstvenie, gastrolístok a lekár vystaví spomínané
potvrdenie o odbere pre potrebu zamestnávateľa. Aj touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým tým desiatkam darcov krvi, s ktorými sa
pravidelne stretávame počas Karloveskej kvapky krvi.
JUDr. Rastislav Velček, prednosta
AKTUÁLNE
Návrh na zníženie počtu
poslancov neprešiel
Návrh starostky mestskej časti Ivety Hanulíkovej, aby sa počet poslancov znížil z terajších 25 na 17 v budúcom volebnom období nezískal
medzi členmi miestneho zastupiteľstva podporu. Dôvodom zníženia bola
snaha o zefektívnenie činnosti zastupiteľstva, zníženie počtu komisií,
ako aj zníženie nákladov na činnosť samosprávy, vrátane papiera. Podľa
Zákona o voľbách si počet poslancov pre ďalšie volebné obdobie určujú
sami poslanci, pričom minimálny počet poslancov pre našu mestskú
časť mohol byť 15 a maximálny 25. Poslanci sa rozhodli pre maximálny
počet. Ako hlasovali jednotliví členovia zastupiteľstva, možno vidieť
z priložených tabuliek.
-red-
3
Za zníženie počtu poslancov z 25 na 17 hlasovali:
Peter Kapusta (SMER - SD)
František Koník (SMER - SD)
Alena Schinglerová (SMER - SD)
Štefan Turan (SMER - SD)
Vladimír Čupka (SDKÚ - DS)
Ján Keselý (SDKÚ - DS)
Jana Sekáčová (SDKÚ - DS)
Za maximálny počet 25 poslancov hlasovali:
Juraj Kadnár (MOST - HÍD)
Igor Bendík (SaS)
Eva Grey (KDH)
Dana Čahojová (SMS)
Branislav Záhradník (OK)
Daniela Záhradníková (SZS)
Peter Buzáš (OKS)
Dagmar Hladká (bez PP)
Ján Labuda (bez PP)
Pavol Martinický (SMS)
Zuzana Volková (SMS)
Marcel Zajac (OKS)
Ladislav Bartoš (SDKÚ - DS)
Na základnej škole Majerníkova 62
pokračuje výmena okien
Schodisko na Silvánskej ulici opravené!
Bytový dom Silvánska 1 - 29 je najväčší bytový dom v našej mestskej
časti. Špecifický je svojou dlhou terasou s garážami, o ktorú sa miestni
obyvatelia vzorne starajú a udržiavajú si ju. Vzhľadom k tomu, že pre tak
dlhý dom boli napojenia na uličné chodníky iba z krajných častí domu
sa v minulosti vybudovalo schodisko v strede terasy, ktoré slúžilo na
rýchlejší presun smerom na hlavnú cestu, do obchodu či električkovú
zástavku. Toto schodisko však nikdy nebolo protokolárne zaevidované
a odovzdané do vlastníctva, či správy mestskej časti, preto na ňom
nemohla byť vykonávaná pravidelná údržba z verejných prostriedkov.
Zástupcovia vlastníkov bytov požiadali mestskú časť o poskytnutie dotácie. Dotácia bola mestskou časťou schválená a aktívni zástupcovia
obyvateľov sa ihneď pustili do práce. V dnešných dňoch sa schodisko
už rekonštruuje a čoskoro bude opäť plnohodnotne slúžiť všetkým
obyvateľom či návštevníkom tohto bytového domu.
-red-
Výmena okien na ZŠ Majerníkova 62 pokračuje aj počas letných prázdnin.
Hoci si deti z našej mestskej časti užívajú letné prázdniny, ruch
v budovách našich škôl neutícha ani počas nich, pretože najviac rekonštrukčných prác sa robí počas prázdnin. Na základnej škole A. Dubčeka
na Majerníkovej 62, sa postupne povymieňali všetky okná. Budova
školy patrí medzi služobne najmladšie i napriek tomu bolo potrebné
vymeniť okná za nové plastové. Tie staré riadne netesnili a preto sa muselo intenzívnejšie kúriť, aby sa dosiahla predpísaná teplota v triedach.
V budúcom roku budeme vymieňať okná v priestoroch bazéna. Škola získa krajší vzhľad a počas zimných mesiacov i príjemnejšiu tepelnú klímu.
V konečnom dôsledku to prinesie aj ušetrenie finančných prostriedkov
za prevádzku budovy - dodanie tepelnej energie. Mestská časť zriadila
Fond obnovy a opráv školských a predškolských zariadení do ktorého sa
presunuli podstatné prostriedky z prebytku hospodárenia samosprávy
za rok 2013 (ten bol v pluse vo výške takmer 605.000 Eur).
Bc. Marta Jurkovičová, vedúca školského oddelenia
Chodci na Silvánskej ul. už budú chodiť po novom a bezpečnejšom schodisku.
AKTUÁLNE
4
Pribudli ďalšie parkovacie miesta
Na Baníkovej ulici vzniklo 55 nových parkovacích miest z tzv. ekologickej zatrávňovacej dlažby. Parkovacie miesta výrazne odľahčia priľahlé okolie a vytvoria možnosť parkovania hneď pre niekoľko ulíc, a to od
Novackého až po Jána Stanislava. Ďalšie miesta sa budujú na uliciach
Ľ. Fullu, Pribišova, Beniakova, F. Kostku, Hlaváčikova a Veternicova.
Zároveň v rámci zefektívnenia parkovacích kapacít sa budú aj počas
tohto leta vyznačovať boxy na existujúcich parkoviskách, aby neprichádzalo k zbytočným rozostupom medzi parkujúcimi vozdilami.
Martin Patoprstý
vedúci referátu dopravy a cest. hospodárstva
3D HRAČKY AJ NA VAŠOM IHRISKU!
V rámci skrášľovania detských ihrísk sa mestská časť Karlova Ves
rozhodla zakúpiť jednu novú 3D hračku, ktorú umiestni na niektoré
z dlhodielskych alebo karloveských ihrísk. 3D hračky s podobou zvieratiek sú novým hitom detských ihrísk po celom Slovensku. 3D zvieratká
Baníkova ulica sa rozrástla o 55 nových parkovacích miest.
sú z gumy, sú bezpečné, odolné voči dažďu, infekčným chorobám, hrdzi,
sú nenáročné na údržbu a nepýtajú ani jesť. O tom, na ktorom ihrisku sa
bude táto skvelá hračka nachádzať môžete rozhodnúť práve Vy! Všetko,
čo musíte urobiť je zahlasovať za ihrisko, na ktorom chcete aby sa hračka nachádzala. Hlasovať môžete na Facebooku na profile Karlova Ves
do konca augusta. Tak neváhajte a hlasujte za svoje ihrisko!
-red-
Napríklad aj takáto gumená 3D hračka môže už onedlho stáť práve na Vašom ihrisku.
INZERCIA
Reakcia na článok „Vraj bude
najlacnejšie teplo v Bratislave“
Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT) reaguje na článok,
ktorý bol uverejnený v „informačnom letáku – NAŠA KARLOVA VES“,
z ktorého bohužiaľ nie je zrejmé kto je jeho vydavateľom alebo garantom. V tomto informačnom letáku je publikovaný článok pod titulom
„Vraj bude najlacnejšie teplo v Bratislave“, v ktorom sú zavádzajúce
a nepravdivé tvrdenia. Týkajú sa predovšetkým ceny tepla, záväzku
investovať a inštalácii modulov teplej úžitkovej vody.
K cene tepla
„Na najlacnejšiu cenu tepla zo systému centrálneho zásobovania
teplom (CZT) v Bratislave obyvatelia Karlovej Vsi nemusia čakať. Majú ju
od uzatvorenia koncesnej zmluvy so spoločnosťou BAT až v roku 2008“.
Tento fakt je ľahké si overiť na stránke regulačného úradu (URSO), kde
sú zverejnené cenové rozhodnutia všetkých dodávateľov tepla. Uzatvorením koncesnej zmluvy sa BAT stala priamym dodávateľom tepla ako
výrobca a distribútor tepla a teplej vody. Z reťazca dodávok vypadol
medzičlánok, ktorý minimálne svojou réžiou a priznaným ziskom zvyšoval cenu tepla v mestskej časti pre konečných spotrebiteľov. BAT je
najväčším výrobcom a dodávateľom tepla na území mesta Bratislava,
pričom teplo je vyrábané kombinovanou výrobou tepla a elektriny. Tieto
skutočnosti majú nesporne pozitívny vplyv ako na cenu tepla, tak aj na
environmentálny aspekt.
K názoru, že schválená cena tepla je maximálna a dodávateľ tepla
môže fakturovať aj nižšiu cenu tepla, možno povedať, že autor článku
vychádza z nedostatočnej znalosti problematiky tvorby ceny tepla. Pre
vysvetlenie uvádzame, maximálna cena znamená, že dodávateľ tepla
nesmie prekročiť úradom pre reguláciu stanovenú cenu tepla v regulačnom období a po ročnom zúčtovaní nákladov súvisiacich s dodávkou
tepla, musí vrátiť odberateľom rozdiel medzi kalkulovanými nákladmi
v cene tepla a skutočnými nákladmi. Tento rok BAT vo vyúčtovaní nákla-
5
dov na dodávku tepla za rok 2013 vrátila finančné prostriedky vo výške
cca 4,3 %.
K neplneniu záväzku investovať
„Spoločnosť BAT sa podpisom koncesnej zmluvy zaviazala zrekonštruovať potrubia sekundárnych rozvodov, ktoré boli po dobe životnosti a to
v lehote do 5 rokov od podpisu zmluvy“.
Tento záväzok bol dodržaný a Karlova Ves je jedna z mála mestských
častí, kde sú sekundárne rozvody komplexne vymenené. Výška týchto
finančných prostriedkov bola nižšia ako sa predpokladalo v zmluve z nasledovných dôvodov:
- nesprávne podklady od predchádzajúceho správcu rozvodov o stave
potrubí. Do plánu výmeny rozvodov sa dostali aj rozvody, ktoré už boli
vymenené.
- Z tohto dôvodu bol znížený rozsah vymenených dĺžok rozvodov.
- Spoločnosť BAT zrekonštruovala rozvody pri nižších nákladoch ako sa
pri definovaní finančného záväzku v zmluve očakávalo.
Napriek tomu, že existovali objektívne dôvody nepreinvestovania celej
sumy stanovenej v zmluve, BAT v roku 2013 pristúpila k podpisu dodatku. Nepreinvestované prostriedky sa premietnu do zvýšených platieb za
nájom sekundárnych rozvodov, čím mestská časť získa finančné prostriedky na účely napr. technického a energetického zhodnotenia budov.
K inštalácii modulov TÚV
Povinnosť inštalovať meradlá množstva dodanej teplej vody, t.j. moduly
TÚV, na odberných miestach rieši Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike v § 17 bod 1) písm. b). Stanovuje povinnosť inštalovať meranie v prípade, že o to požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ
dodáva teplú úžitkovú vodu z jedného spoločného miesta jej prípravy.
V Karlovej Vsi to znamená z jednej odovzdávacej stanice tepla (OST). Ak
BAT dostane čo len jedno nesúhlasné stanovisko obyvateľov domu s navrhnutým technickým riešením, zamestnanci BAT musia počkať s inštaláciou ostatných modulov. A to je hlavný a jediný dôvod prečo môže meškať inštalácia modulov TÚV na odberných miestach spoločnosti BAT.
PhDr. Jarmila Galandáková
hovorca
Kontaktné údaje: Bratislavská teplárenská, a.s.,
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, tel.: 02/573 72 111, www.batas.sk
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
6
Nápisy na chodníkoch
budú čitateľnejšie
Topole už majú „letný zostrih“
Počas letných prázdnin sme sa rozhodli pre obnovu nápisov na
chodníkoch - ktoré zakazujú voľný pohyb psov, prípadne vymedzujú čas
– kedy je voľný pohyb psov povolený. V spolupráci s referátom údržby
a verejnoprospešných prác a referátom hospodárskej správy obnovujeme všetky takéto označenia vo vnútroblokoch, na námestiach a prístupových chodníkoch, kde je pohyb so psom regulovaný v zmysle platného
Všeobecne záväzného nariadenia 1/2010.
Mgr. Halina Trubinyiová,
Ani v horúcich letných mesiacoch nezaháľame a pokračujeme
s orezávaním drevín - stromov a krov. V prípade vysokých stromov však
nepostačuje iba zručný pilčík, ale na pomoc je potrebné si zobrať i techniku - v tomto prípade plošinu. S jej pomocou bolo možné orezať viaceré
majestátne topole v Karlovej Vsi. Orezávanie stromov má nie len estetický, ale aj zdravotný význam, ktorý ocenia najmä mnohí alergici.
Mgr. Halina Trubinyiová,
referát ekológie a zelene
referát ekológie a zelene
Nápisy na chodníkoch boli obnovené na Školskom námestí
na Dlhých dieloch.
Pomocou takejto plošiny sa orezávali vysoké topole na Karloveskej ulici.
Vo vnútrobloku na Hlaváčikovej ulici boli taktiež obnovené nápisy
na chodníkoch.
JÚN až SEPTEMBER 10% ZĽAVA
na tepovanie interiéru KOMPLET
7
AKTUÁLNE
Modernejšia električková trať
Vďaka čerpaniu eurofondov sa plánuje v najbližších rokoch
komplexná rekonštrukcia električkovej trate v Karlove Vsi. Súťaž na
modernizáciu karloveskej električkovej trate by mala byť vyhlásená
v auguste roku 2015. Začiatok samotnej modernizácie sa predpokladá v roku 2016. Modernizácia by zahŕňala napríklad nákup 45 nízko
podlažných električiek (do roku 2016), odhlučnenie trate a vylepšenie
vzhľadu verejného priestoru v okolí trate- najmä zatrávnenie trate, ako
aj adekvátne vybavenie samotných zastávok- vybudovanie kapacitných
prístreškov pre väčší počet cestujúcich, automaty na cestovné lístky,
či elektronický informačný systém s najbližšími odchodmi liniek. Na
uskutočnenom verejnom prerokovaní plánovanej modernizácie električkovej trate preložili občania Karlovej Vsi a Dlhých dielov mestskej časti
Karlova Ves množstvo užitočných podnetov. Všetky podnety boli starostlivo zaznamenané, zaslané Hlavnému dopravnému inžinierovi mesta
a pri blížiacej sa modernizácii budú samozrejme brané na vedomie.
Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým občanom, ktorí sa bez
váhania zapojili do verejnej diskusie o plánovanej modernizácii električkovej trate. Pevne veríme, že už čoskoro pristúpime k realizácii tohto
prospešného projektu.
-red-
Rozširovanie kanalizačného
potrubia na Botanickej ulici
Mnohí z Vás už určite postrehli nedávnu zmenu v organizácii
dopravy na Botanickej ulici v Karlovej Vsi. Dôvodom výkopových
prác na tejto ulici je prebiehajúca rekonštrukcia kanalizačného
zberača. Tento zberač odvádza dažďové a splaškové odpadové
vody z väčšej časti Lamača, Dúbravky, Karlovej Vsi a Dlhých dielov
a vyúsťuje do zberača v Mlynskej doline. Rekonštrukciou kanalizačného
zberača a sprievodných objektov sa odstránia prevádzkové problémy,
ktoré sa na ňom v súčasnosti vyskytujú, najmä v čase vysokých dažďových prietokov, kedy dochádza k zatápaniu oblasti v časti prechodu
zberača pod električkovými koľajami a dopravnou komunikáciou na
Botanickej ulici i priľahlých súkromných pozemkoch pod ulicou Líščie
údolie. Cieľom stavby je vybudovanie nového kanalizačného zberača,
čím dôjde k zdvojeniu pôvodného zberača a ku významnému skvalitneniu životného prostredia obyvateľov Karlovej Vsi a Dlhých dielov.
Týmto by sme zároveň chceli poprosiť účastníkov cestnej premávky
v záujme bezpečnosti o zvýšenú opatrnosť, sledovanie zmien dočasného dopravného značenia a jeho dodržiavanie. Stavebné práce by mali
byť ukončené ešte tento rok, koncom októbra.
-red-
Pri električkovej trati na Botanickej ulici momentálne prebiehajú výkopové práce.
Obnova priechodov pre chodcov
Letné mesiace sú ideálnym obdobím na výkon rôznych prác verejného charakteru. Tak ako každý rok aj tento krát počas letných mesiacov
miestny úrad realizuje obnovu náterov na všetkých priechodoch pre
chodcov na vozidlových komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Prioritou pre nás v doprave je bezpečnosť a priechody pre chodcov sú dôležitou súčasťou bezpečnosti všetkých účastníkov
cestnej premávky, zvlášť chodcov. Na mnohých miestach sú školské
a predškolské zariadenia v tesnej blízkosti frekventovaných vozidlových
komunikácií a preto chceme, aby opäť v septembri mohli naše karloveské deti prichádzať do škôl a škôlok po jasne vyznačených priechodoch
pre chodcov.
Martin Patoprstý
vedúci referátu dopravy a cest. hospodárstva
Priechody pre chodcov sú teraz oveľa viditeľnejšie.
8
ZO ŽIVOTA KARLOVEJ VSI
Rodinný deň Karlovešťanov a Dlhodielčanov
V sobotu, 28. júna sa na Dlhých dieloch a v Karlovej Vsi konala
významná rodinná udalosť. Deti, ale aj dospelí mohli zažiť množstvo
dobrodružstiev, ktoré pre nich boli počas celého dňa pripravené.
Dlhodielčanke Katke (5) sa najviac páčila jazda na poníkovi, ktorého by
podľa vlastných slov mala najradšej doma. Na chlapcov zas zapôsobilo
vystúpenie vojakov v Líščom údolí, po ktorom sa nejeden z nich vyjadril,
Naše mesto 2014
Materská škola Ladislava Sáru č.3 v Bratislave sa dňa 13.6.2014
zapojila do projektu Naše mesto 2014. Organizátorom projektu je nadácia Pontis, ktorá toto najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva
tento rok realizovala počas dní 13.6. a 14.6.2014 vo viac ako 11-ich
mestách na Slovensku. Počas tohto dňa prišlo do našej materskej školy
9 dobrovoľníkov, ktorí skrášľovali a zveľaďovali dvor našej školy, revitalizovali školskú záhradu. Deti im pripravili krátky program a pri prácach
im počas pobytu vonku primerane pomáhali. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať predovšetkým všetkým zanieteným ľuďom, ktorí sa
pod realizáciu tohto projektu podpísali a samozrejme aj dobrovoľníkom,
Deti z MŠ L. Sáru boli zo dňa Naše mesto nadšené.
že až vyrastie, tiež chce byť vojakom.
Naše osobitné poďakovanie patrí pani učiteľkám zo Základnej školy
Veternicova, ktoré sa podieľali na organizovaní Cesty rozprávkovým lesom na Dlhých dieloch. Pevne veríme, že o rok sa na takejto vydarenej
akcii stretneme všetci znova!
-red-
ktorí boli v tento deň našimi hosťami. Projekt v našej materskej škole sa
zrealizoval najmä vďaka pani Geburovej, ktorá za občianske združenie
Milúšik vypracovala projekt a postarala sa o všetku potrebnú administratívu. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Vachunovej, ktorá sa ujala
spolupráce s nadáciou a stala sa koordinátorkou tohto dňa. Do projektu
Naše mesto sme sa zapojili prvý krát, ale verím, že nie posledný, veď by
bola veľká škoda nevyužiť príležitosť skrášliť si opäť o rok okolie našej
Materskej školy a spoznať množstvo nových a úžasných ľudí. Realizáciou projektu sme si nielen skrášlili dvor, čo prispeje k efektívnejšiemu
výchovno-vzdelávaciemu procesu detí, ale primeraným zapojením detí
do aktivít sme viedli deti k tomu, aby si vážili hodnoty okolo nás.
Horváthová Martina,
Materská škola L. Sáru č.3, Bratislava
Dobrovoľníci mali so skrášľovaním dvoru plné ruky práce.
ZO ŽIVOTA KARLOVEJ VSI
9
Vyriešime problém s parkovaním
na Majerníkovej?
Problém s parkovaním na Dlhých dieloch je nám všetkým dobre známy a aj napriek tomu, že sa snažíme každý rok budovať nové parkoviská
sa nedarí situáciu v statickej doprave riešiť ku spokojnosti všetkých
obyvateľov. Výrazným odľahčením by bolo zlegalizovanie šikmého parkovania v krajných jazdných pruhoch na hlavnej dopravnej tepne Dlhých
dielov - Majerníkovej ulici. Túto snahu vyvíja starostka Iveta Hanulíková
už niekoľko rokov no žiaľ z dôvodu bezpečnosti premávky a plynulosti
mestskej hromadnej dopravy sa doposiaľ túto zmenu nepodarilo uskutočniť. V súčasnosti sa pripravuje odborná inžiniersko-technická štúdia,
ktorá by mohla pomôcť vytvoriť stovky nových parkovacích miest, ktoré
by výrazne pomohli celému obytnému súboru Dlhé diely.
Martin Patoprstý
vedúci referátu dopravy a cest. hospodárstva
Pribudol nový chodník
Vybudovanie šikmých parkovacích miest na hlavnej ceste by uľahčilo život
mnohým obyvateľom Dlhých dielov.
Medzi schodiskom vedúcim z Levárskej ulice hore na Silvánsku dlhé
roky absentoval chodník a obyvatelia si vychodili v prícestnom zelenom
páse tzv. zvykový chodník. Vzhľadom k tomu, že počas daždivého a zimného obdobia bola táto „skratka“ neschodná a chodci museli vstupovať
na vozovku sa mestská časť rozhodla chodník vydláždiť a dnes už môže
plnohodnotne slúžiť obyvateľom priľahlých domov či návštevníkom
neďalekého pohostinstva. Ak máte vo Vašom okolí podobné prípady
neváhajte sa obrátiť na miestny úrad, referát dopravy a cestného hospodárstva. Každý jeden podnet zodpovedný pracovník preverí a odkomunikuje s Vami.
Martin Patoprstý
vedúci referátu dopravy a cest. hospodárstva
Chodník pred...
Chodník po...
Vyhodnotenie súťaže pre každého Karlovešťana!
S koncom mesiaca júl zároveň končí vyhlásená vedomostná súťaž pre každého Karlovešťana. Musíme skonštatovať, že sme milo prekvapení z hojnej účasti na nej a tiež z veľkého množstva všetkých troch správnych odpovedí, ktoré ste nám doručili. Správne odpovede
na súťažné otázky boli: 1. German Stepanovič Titov (druhý muž v kozme), 2. Vysoké Tatry (druhé rozlohou najväčšie mesto na Slovensku),
3. K2 (druhý najvyšší vrch sveta). Šťastnými výhercami s počtom všetkých troch správnych odpovedí sa stávajú:
Alena Szabóová, Karol Klučarik, Katarína Klučariková, Ľubomír Hulman, Ľubomír Jakabovič, Peter Hatala,
Radoslav Ďurajka, Svetozár Hanes, Marián Hloža, Alexander Jakubec a Mária Csomorová.
Výhercom srdečne gratulujeme a zasielame im vecné ceny!
-red-
10
FOTOGALÉRIA
Na pondelkových tvorivých dielničkach si deti mohli urobiť aj takéto
krásne motýliky.
Prázdninové predpoludnie so Šašom Marošom bolo príjemným prázdninovým zážitkom pre veľa detí.
Prváci zo ZŠ A. Dubčeka dostali tento rok svoje prvé koncoročné
vysvedčenie.
Koncert v Botanickej záhrade bol príjemným umeleckým zážitkom pre
všetkých poslucháčov.
Deti z Karlovej Vsi a Dlhých dielov na karloveskom rodinnom dni
predviedli výborné ovládanie bojových umení.
Dielo Hamlet, alebo nález lebky v podaní Túlavého divadla v Líščom
údolí.
Divadielko Makile na Nám. sv. Františka potešilo deti rozprávkou
o pahltnom hadovi.
Kúzelník Jaro vyčaroval nejednému dieťaťu úsmev na tvári.
INZERCIA
11
ZO ŽIVOTA KARLOVEJ VSI
12
Tamagotchi ožil a odletel
Počas Veľkonočných sviatkov som na ulici pri chodníku našla neoperené vtáčatko. Rýchlo som ho zodvihla a utekala som s ním domov.
Doma sme ho spolu s maminou uložili do vystlanej škatuľky a ohrievali
pod lampou, lebo bolo podchladené. Tieto rady sme sa dočítali na internete. Vtáčatku som dala meno Riki. A potom sme nášho Rikiho začali
kŕmiť. Ja som mu chytala mušky, ktoré mu veľmi chutili. Tiež sme mu
dali na jedenie mačacie granule, lebo sme sa dočítali, že obsahujú veľa
bielkovín, vitamínov a minerálov a že obsahujú všetky potrebné živiny
pre vtáčatko. Najskôr sme ich dali rozmočiť, aby neboli veľmi tvrdé.
Jedlo sme mu dávali pinzetou a vodu kvapkadlom. Riki vždy po jedle
spokojne zaspinkal. V noci som k nemu pár krát vstala, lebo bol hladný.
Postupne sa mu na telíčku začalo objavovať prvé páperie a sem-tam sa
snažil už aj vzlietnuť. Postupne sme mu začali dávať papať aj nastrúhané jabĺčko. Zo dňa na deň bol hravejší a už sa naučil aj lietať. Vždy, keď
som ho pustila nech si polieta mi priletel buď na prst alebo na rameno.
Keď sa už celý operil, zistili sme, že je to drozd. Riki sa postupne naučil
sám papať a v lietaní sa každým dňom zdokonaľoval. Jedného dňa sme
Stretnutie dvojčiat a viacerčiat
zistili, že už je pripravený odletieť do sveta. Na balkón sme dali klietku,
otvorili sme na nej dvierka a čakali sme, čo Riki urobí. Na naše prekvapenie Riki vyletel ako šíp, bez strachu. Potom ešte pár krát zakrúžil
pred našim balkónom a odletel. Riki sa k nám už nevrátil. Je mi za ním
smutno. Zároveň som však šťastná, že som mu zachránila život...
Ema Hubová, Žiačka 5.B, ZŠ A. Dubčeka
Usilovnosť prináša ocenenie
V máji sa na miestnom úrade opäť udeľovali ocenenia, ktoré boli
tento krát určené najšikovnejším žiakom z Karlovej Vsi a Dlhých dielov.
Ocenenia si spolu so svojimi učiteľmi prišli vyzdvihnúť Zuzka Tóthová
zo ZŠ Karloveská 61, Jakub Vacula zo ZŠ A. Dubčeka, Rebeka Barbora
Fecišková zo Spojenej školy Tilgnerova 14 a Jakub Knánik zo ZŠ Veternicová 20. Väčšina z týchto žiakov čoskoro opustí svoje doterajšie
školy a zamieri na stredné, prípadne vysoké školy. Pevne veríme, že ich
usilovnosť, šikovnosť a tiež nápomocnosť pri organizovaní školských
i mimoškolských činností bude motiváciou pre ďalších žiakov.
-red-
Tento rok navštívilo Valčiansku dolinu až 339 rodín s dvojčatami
a viacerčatami, z toho 320 rodín s dvojčatami a 19 rodín s trojčatami.
Toto podujatie sa zapísalo do Knihy slovenských rekordov v troch kategóriách. Najprv to bola prezentácia trojčiat, ktorých prišlo 19 rodín,
medzi nimi aj známe trojčatá Dana, Jana a Matej Strculoví. Nasledoval
rekord v počte dvojčiat, ktorý sa ustálil na počte 320 párov. Rekordy
v oboch kategóriách boli prekonané presne o jednu rodinu oproti
vlaňajšku. Najmladšie dvojčatá mali 2 týždne, najstaršie 60 rokov.
Tretí rekord spočíval vo vytvorení najväčšieho živého loga SNOOPY. Jeho
dĺžka dosiahla 79 metrov a nápis mal šírku 18 metrov. Prišli viaceré
mamičky, ktoré pochádzajú z dvojčiat a samy majú dvojčatá. Na tomto
skvelom podujatí sa zúčastnili aj rodiny z Karlovej Vsi, medzi nimi napríklad: Klárka a Grétka Stanové (2 roky), či Nela a Peter Gregorovičoví
(4 roky). Zahanbiť sa nenechali ani dlhodielčania, ktorých vyslancami
boli napríklad Matej a Dávid Cicákoví (2 roky). Pevne veríme, že o rok sa
na tejto milej akcii zúčastní ešte viac Karlovešťanov a Dlhodielčanov!
-red-
Všetkým oceneným žiakom srcečne gratulujeme a želáme im veľa
úspechov v ďalšom živote.
SCHRÁNKA KARLOVESKÝCH NOVÍN
Na miestnom úrade sme umiestnili schránku, do ktorej môžete vhadzovať vaše podnety,
postrehy, prípadne pripomienky. Túto schránku nájdete na vrátnici miestneho úradu.
Ak nemáte cestu okolo, tak nám neváhajte písať na e - mail: [email protected]
Pripojte sa k nám na facebooku: http://www.facebook.com/karlova.ves.9?fref=ts
ZO ŽIVOTA KARLOVEJ VSI
13
Na skok u karloveských oldskautov
Skautský oddiel vznikol v Karlovej Vsi pred 66 rokmi – v júli 1948.
Odvtedy už spolu skauti prežili veľa pekných a zaujímavých príhod, na
ktoré radi spomínajú a doteraz sa pravidelne schádzajú, hoci sa ich
rady už veľmi preriedili odchodom niektorých členov do nenávratna.
Stretávajú sa každý prvý pondelok v Senior klube, no ťažiskovým
programom ich činnosti zostali pravidelné výpravy alebo vychádzky do
prírody.
V nedeľu 15.júna 2014 absolvovali karloveskí oldskauti so svojimi
ďalšími priateľmi splav rieky Morava z Hochštetna (Vysoká pri Morave)
do Thébňa (Devín). Admirálom konvoja, ktorý tvorili katamary, bol br.
Zvono Bartovič, ktorý v čase nášho prvého skautského tábora v roku
1949 patril ešte medzi najmenšie vĺčatá.
Počasie bolo príjemné a 29 účastníkov splavu v pohode absolvovalo
20 km plavbu. V polovičke cesty, na 11 kilometri, kde sa do Moravy
vlieva Malina, bola zastávka s gurmánskym programom, ktorý tvorilo
opekanie slaninky, špekáčikov ako aj konzumácia ďalších dobrôt. Dobre posilnení sme potom pokračovali v ďalšej ceste do cieľa, ktorým bol
historický Devín. Pri plavbe uchvacujúce bolo to ticho a krásna príroda.
Našu pozornosť upútali 3 vysoko plachtiace orly, a následne aj kormorány, kačky, bociány, rackovia a množstvo menších vtáčikov. Už počas
plavby sme sa dozvedeli, že o 17 hod. príde do Devína prezident republiky položiť vence k dvom pamätníkom. Plavbu sme absolvovali v pohode,
pod Devínskym hradom sme katamary vytiahli, vyčistili a potom ich už
br. Zvono so svojimi synmi odviezol do skladu. Všetko sme stihli včas
a potom sme pod Devínskym hradom privítali pána prezidenta a zúčastnili sme sa kladenia vencov. Významným dňom bola sobota 28.6.2014,
kedy sme spoločnou výpravou na Karloveský pasienok (teraz populárne
nazývaný Kráľova hora) oslávili 65. výročie skautského sľubu, ktorý sa
práve tu konal dňa 26.júna 1949. V príhovore br. Libor Ebringer v úvode
Klbko oslávilo 12. narodeniny!
pripomenul 100. výročie začiatku prvej svetovej vojny z hľadiska historického aspektu. Potom venoval pozornosť vzniku skautského oddielu
v Karlovej Vsi a najmä skautskému sľubu a príprave prvého tábora. V závere spomenul aj promóciu br. Vojtu, na ktorej sa v predchádzajúci deň
zúčastnil. V ďalšej časti bola venovaná pozornosť podpisu petície na
ochranu prírodných zdrojov a proti dotáciam pri ničení lesných porastov
na výrobu drevotriesky na spaľovanie pri výrobe elektriny.
Potom sa už všetci venovali opekaniu slaninky, špekáčikov, klobások a iných výrobkov a súčasne i priateľským rozhovorom, spomienkam
a príhodám. Nechýbali pritom ani rôzne poznatky pri využívaní modernej techniky a informatiky. Celé podujatie prebehlo v bratskej atmosfére
a dobrej pohode. Za organizačnú prípravu treba úprimne poďakovať
bratom Maťovi a Jankovi.
Vojto Tóth
zapojili, všetkým našim priaznivcom a podporovateľom. Ďakujeme, že
Klbko sa môže kotúlať ďalej a že sme mohli osláviť jeho narodeniny
spolu s MDD v stredu 4.6.2014 na ihrisku pri Klbku. Na všetkých čakal
bohatý programom - skvelá zábava s divadielkom JAJA, veselé pohybové
aktivity, súťaže, tvorivé dielničky a kopec smiechu. Každé dieťa dostalo
malý darček- leporelo z vydavateľstva pre najmenších BUVIK. Pri tom
sme stihli natočiť aj niekoľko záberov pre video Happy Karlova Ves
a Dlhé diely. A happy/štastní budeme aj v septembri. Otvoríme znovu totiž nielen naše centrum po prázdninovom „spánku“, ale aj nový školský
a klbko-rok na Námestí sv. Františka. Tešíme sa na skvelú zábavu!
Mgr. Katarína Greškovičová,
štatutárna zástupkyňa OZ Rodinné centrum Klbko
Príbeh Rodinného centra Klbko sa začal odvíjať pred 12-imi rokmi,
keď skupine nadšených mamičiek z Karlovej Vsi napadla myšlienka
založiť materské centrum. Hľadanie priestorov, založenie občianskeho
združenia, spisovanie stanov, podpisovanie zmlúv a veľa iných vecí
museli riešiť naše prvé členky. Nemali to ľahké, ale aj napriek tomu
a hlavne vďaka ich snahe a vytrvalosti sa mohli realizovať v priestoroch
bývalej škôlky na Lackovej ulici číslo 4.
Odvtedy ubehlo už niekoľko rôčkov a Klbko už nie je malé klbko.
Je to už poriadna guľa, ktorú gúľame pred sebou. Niekedy nám táto
guľa pripadá ľahšia, inokedy ledva za ňou šúchame nohami a nestíhame za ňou bežať. Ďakujeme všetkým, ktorý sa do navíjania Klbka
Zasmejte sa
Majstrovstvá sveta v rúbaní dreva. Ako prvý sa prihlási Kanaďan.
Rozhodca mu vraví: „Veru viem, že u vás v Kanade máte riadne vysoké stromy.“ Druhý v poradí je Sibírčan. „Áno na Sibíri sú tie vysoké
ihličnany.“ Zareaguje rozhodca. Posledný súťažiaci je zo Sahary. Rozhodca začudovane krúti hlavou: „Ale veď Sahara je púšť, tam predsa
žiadne stromy nie...“ - „BOLI.“ Odvetí Saharčan.
Manžel si myslí, že manželka má milenca, a tak nečakane vtrhne
domov a v spálni zakričí: „Horííííí!“ Zo skrine sa ozve: „Nábytok, zachráňte nábytok!“
Eskimák telefonuje rusovi: :V počasí vraveli, že je u vás - 40C.“
„Ale nie tu je len -20C.“ odpovie rus. „Žeby klamali?“ začuduje sa
eskimák. „Počkaj, možno vonku.“
14
AKČNÉ LETO
Prázdninové aktivity v Karlovej Vsi
Väčšina z nás uprednostňuje cez letné prázdniny oddych, pozostávajúci z prevažného ničnerobenia. Nájdu sa však aj takí, ktorým letné
horúčavy nevadia a preto nelenia a aj počas letných prázdnin sa zdo-
konaľujú vo svojich obľúbených aktivitách. V Karlovej Vsi a na Dlhých
dieloch sme takýchto nadšencov našli hneď niekoľko.
-red-
Mladí karatisti trénujú aj v lete
Asia Budo Center pripravilo aj v lete pre deti bohatý program. Na začiatku prázdnin si deti mohli užiť tréningy na Mallorce v Španielsku, kam
celý klub na týždeň vycestoval. Letné aktivity však v Asia Budo Centre
ešte ani zdaľeka neskončili. Od 25. do 29. augusta čaká na deti športový denný tábor s bohatým programom pod dozorom kvalifikovaných
inštruktorov v areáli Športcenta Amélia s množstvom zábavy, pohybu,
hier, či nových kamarátstiev. Okrem iného majú deti zabezpečené aj
výdatné raňajky, desiatu, obed, olovrant a k tomu pitný režim počas celého dňa. Ak vás takýto program zaujal, neváhajte a prihláste vaše dieťa
ešte dnes!
-red-
Letné dobrodružstvá so Šancatanca
Ak má Vaše dieťa rado dobrodružné výlety, sú preň letné tábory
v Šancitanca ako stvorené. Deti si z nich odniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nových vedomostí. Navštívili miesta ako Vodárenské
múzeum, ktoré sa nachádza priamo u nás v Karlovej Vsi, prešli sa bratislavskými uličkami, spoznali krásy hradu Devín a dokonca sa plavili aj
po samotnom Dunaji. Nechýbali ani rôzne tímové aktivity ako tvorivé
dielničky, divadielko, či karneval, ktorými si deti vypĺňali svoj poobedný
čas. Počas celého týždňa sa deti v tábore nielen bavia, spoznávajú
a tvoria, ale vytvárajú si tiež nové priateľstvá s ďalšími deťmi v tábore.
Sú preto veľmi rady, že cez prázdniny nemusia sedieť doma a takýmto
príjemným spôsobom si vyplnili svoj letný program.
-red-
Deti navštívili aj Vodárenské múzeum v Karlovej Vsi.
Tradičné „Basketbal campy“
s MBK Karlovka
MBK Karlovka organizuje aj toto leto v poradí deviaty ročník letných
basketbalových hier pre deti do 17 rokov. Na týždňových, ale aj denných
campoch sa mladí basketbalisti naučia nové zručnosti, správnu basketbalovú techniku a získajú tiež kultúrne, tímové a športové zážitky.
Okrem rôznorodých tréningov sú pre všetkých zúčastnených pripravené
tiež rôzne súťaže, videoprojekcie, výlety, návštevy kúpalísk a ďalšie voľno časové aktivity. Doteraz sa na týchto letných campoch zúčastnilo viac
ako 2000 mladých hráčov s viac ako 200 trénermi a profesionálnymi
hráčmi. Mnohí z nich sa na Basketbal campy pravidelne vracajú každé
leto.
-red-
Účasť na minuloročnom Basketbal campe bola viac než hojná.
OZNAMY
Srdečne ku nám pozývame všetky deti s rodičmi,
či starými rodičmi – pohrať sa, porozprávať, zabaviť,
niečo novésa dozvedieť. Herňa je otvorená
každý pracovný deň v čase 9:00-11:30.
V utorok a štvrtok máme otvorené aj poobede v čase 16:00-18:00.
Cez letné prázdniny máme zatvorené.
tel.: +421 903 778 970
e-mail: [email protected], web: www.klbko.sk
Rodinné centrum Dlháčik
HERŇA otvorená
PONDELOK – ŠTVRTOK v čase 9:00 – 11:30
PONDELOK, STREDA a ŠTVRTOK 17:00 – 18:30
(16:00 – 18:00 za nepriaznivého počasia)
Počas letných prázdnin je Dlháčik zatvorený.
Opäť sa na Vás tešíme 8.9.2014.
Aktuálne informácie o programe nájdete na www.dlhacik.sk.
HĽADÁME OSOBNOSTI KARLOVEJ VSI!
Ak poznáte niekoho alebo ste to práve vy o kom by sme mali napísať v Karloveských novinách, neváhajte a napíšte nám na [email protected]
MESIAC JÚL
80 rokov
Ing. Balážová Helena
Balušík Milan
Ing. Černo Karol
Ing. Ďurďovič Vladimír
Hradečná Anna
Juricová Anna
Krčmárová Anna
Kubaská Margita
RNDr. Maderová Emília
Ing. Matoušek Zdeněk
Okruhlica Viktor
Petráš Ivan
PhDr. Sandanusová Eva
Slivková Jolana
MESIAC AUGUST
80 rokov
Csóka Július
Grossová Mária
Harton Gustáv
Malíková Katarína
Opálka Tibor
Ostrihoňová Anna
RNDr. Paulov Ján
JUDr. Trimaj Ivan
Ing. Vojtko Karol
85 rokov
Babčanová Eva
Bartová Mária
Blechová Anna
Dobrovičová Anna
Ing. Ďurovič Slavomil CSc.
MUDr. Dziuban Jozef
Haníková Anna
Hodeková Ľudmila
RNDr. Ivanov Miroslav CSc.
PhDr. Knězek Libor, CSc.
Kupková Anna
Štefancová Alena
Višňovský Július
15
HARMONOGRAM pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
august 2014
V našej MČ sú pristavované VKK v termínoch pondelky. Následne ich odvezú v utorok. K zmene termínu pristúpil karloveský úrad
z dôvodu sústavného preplnenia kontajnerov. Pracovnici OLO, a.s. odpad presahujúci mimo kontajnera neodvezú. Takto vznikali skládky, ktoré ostávali v MČ až do pondelka. Do VKK môže byť ukladaný iba veľkorozmerný odpad a drobný stavebný odpad, kontajnery nie sú určené na
elektroodpad a biologický odpad. Odpad musí byť uložený v kontajneri
a je zakázané ukladať veľkorozmerný odpad mimo kontajnera. OLO, a.s.
nezabezpečuje bezodplatné dočisťovanie miesta pristavovania VKK!
Dodaj
4.8.
4.8.
4.8.
4.8.
11.8.
11.8.
11.8.
11.8.
18.8.
18.8.
18.8.
18.8.
25.8.
25.8.
25.8.
25.8.
Odber
5.8.
5.8.
5.8.
5.8.
12.8.
12.8.
12.8.
12.8.
19.8.
19.8.
19.8.
19.8.
26.8.
26.8.
26.8.
26.8.
Beniakova 5 - parkovisko zozadu
Hany Meličkovej 15
Ľ. Fullu 3
Jurigovo nám. 5
Kempelenova ulica - parkovisko
Dlhé Diely I. - Nad Dunajom
Roh Púpavová - Pernecká
Pribišova 2 - pred pasážou k Bille
Nad Lúčkami 27 - roh Ferdiša Kostku
Karloveská 30
Líščie údolie- vedľa rod. domu č. 182 - trávnik pri rampe
Sološnícka 10 - elipsa
Majerníkova 34
Hlaváčikova 27
Segnerova 3 - garáže
Matejkova 14
90 rokov
Hanzel Ján
Hervayová Olga
Malík Karol
Ing. Mikulášek Emil
85 rokov
PhDr. Darovec Miloslav
Dubecký Vladimír
Ing. Dzúrik Ján
PhDr. Helík Adam, CSc.
Holanová Anna
Hulmanová Mária
Konrádová Marta
Kršák Michal
Šmidová Mária
90 rokov
Ježkovská Judita
Prokšová Oľga
Blahoželáme!
7 júla 2014 sme si pripomenuli rok, čo nás vo veku 60 rokov navždy
opustil lekár a fotograf MUDr. Bohumil Puskailer, občan Karlovej VsiDlhé diely. Odišiel si v spánku, bez rozlúčky a mňa to bolí, ako by to
bolo dnes. Ostalo po Tebe , len prázdno v mojej duši, ticho a pár nedopovedaných viet. Susedia, známi a všetci ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím Vás ,tichú spomienku.
Smútiaca družka Kvetka
Riadková inzercia
Kúpim záhradu v Bratislave, alebo v blízkom okolí. Tel: 0905/208 042
Hľadám 1-2 izb.byt za 450,- Eur v Karlovej Vsi alebo blízko centra.
Tel.: 0910/901 396.
KULTÚRA
16
KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2014
4.8., 10.00h
Tvorivé dielničky, Pribišova ul.
6.8., 10.00h
Predpoludnie s Bábkovým divadielkom, Nám. sv. Františka
10.8., 18.00h
Divadlo pod holým nebom - Psycho-tera-politika
účinkujú: Přemek Boublík, Katarína Ivánková, Erik Peťovský, Jana Valocká,
Líščie údolie
11.8., 10.00h
Netradičné hry pre najmenších, Pribišova ul.
13.8., 10.00h
Kúzelník Talostan, Nám. sv. Františka
17.8., 18.00h
Do tanca aj na počúvanie hrá skupina SALAMANDER, Líščie údolie
18.8., 10.00h
Divadielko Žužu - interaktívne predstavenie Ako chrániť prírodu, Pribišova ul.
20.8., 10.00h
Tvorivé dielničky, Nám. sv. Františka
24.8., 16.00h
Koncert v Botanickej záhrade - ANTON JARO projekt
25.8., 10.00h
Švandenie s Jajou alebo cesta okolo sveta, Pribišova ul.
27.8., 10.00h
Rozlúčka s prázdninami a diskotéka s Miou, Nám. sv. Františka
31.8., 18.00h
FIDLIKANTI - ľudová hudba, Líščie údolie
13.9.2014 DEŇ DLHÝCH DIELOV
26 - 27.9.2014 KARLOVESKÉ HODY
Mesačník Karloveské Noviny. Ročník vydávania: 4. Vydáva: KARLOVESKÉ NOVINY. Redakcia: KARLOVESKÉ NOVINY, Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava. Zodpovedná redaktorka:
Mgr. Andrea Kozáková, e-mail: [email protected] Júl/August 2014. Evidenčné číslo: EV 4639/12, IČO: 42262780, ISSN 1338-9106. Inzerciu a vydávanie zabezpečuje: Karloveské noviny s.r.o., Pri šajbách 34/C, 8310 6 Bratislava, IČO: 47 177 756. Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov a za nevyžiadané materiály neručíme.
Za obsah článkov redakcia neberie zodpovednosť. Dátum vydania: 4.8.2014.
Download

Noviny vo formáte PDF