Školský časopis žiakov
ZŠ Mlynská SENEC
November 2011
č.3/2011/2012 Ročník 5
Cena 0,50 Eur
1
Úvod ................................................................. 3
Horúce kreslo ................................................... 4
Ţiacky parlament .............................................. 5
Z našej tvorby ................................................... 6
Pre našich najmenších ...................................... 14
English Pages ................................................... 20
Na zamyslenie .................................................. 22
Zrnká múdrosti ................................................. 23
Vianočné vtipy ................................................. 24
Vianočné básničky ........................................... 25
Vianoce ............................................................ 26
Blahoţeláme našim oslávencom ...................... 27
2
Milí naši čitatelia,
do rúk sa Vám dostáva uţ tretie číslo
obľúbeného školského časopisu, ktorého vydanie sa
trochu posunulo, ale dúfame, ţe i napriek tomu si ho
veľmi radi prelistujete.
V tomto čísle nájdete viac z tvorby našich ţiakov, veď naši ţiaci
sú veľmi šikovní. Dúfame, ţe i naďalej to tak zostane, a potom
príspevkov bude ešte viac.
Samozrejme, nezabudli sme na obľúbené vtipy, zrnká múdrosti,
ani na našich najmenších .Aby sme mohli v našej práci i naďalej
pokračovať, prosíme Vás o spoluprácu. Posielajte nám Vaše práce,
námety, nápady a pod. Naša emailová adrese sa nezmenila:
[email protected]
Keďţe sa nám blíţia najkrajšie sviatky v roku, chceli by sme
Vám zaţelať krásne Vianoce, do nového roku všetko len to najlepšie,
aby sme sa v zdraví a plní elánu opäť vrátili do školy .
redakčná rada
3
Tentokrát sme si do
horúceho kresla
pozvali pani učiteľku
Mgr. Andreu
Vargovú...
Prezraďte nám niečo o sebe 
Pani učiteľka s ôsmačkami 
Pochádzam zo Serede, som vydatá, mám dve deti – 8 ročného syna a 3 ročnú dcéru
a bývam v Turni.
Prečo ste sa chceli stať učiteľkou?
Moja mama bola učiteľkou, vţdy mi bola veľkým vzorom, a tak ma inšpirovala zvoliť si túto
profesiu. So sesternicami sme sa uţ od útleho detstva hrali na pani učiteľky.
Rada ste chodili do školy?
Viac-menej áno, nemala som rada ranné vstávanie, ale časom som si zvykla.
Keby ste mali moţnosť zmeniť svoje povolanie, zmenili by ste ho?
Nie, mne sa moje povolanie veľmi páči, napĺňa ma práca učiteľky a rada pracujem s deťmi.
Ktorý bol Váš obľúbený predmet?
Mojím najobľúbenejším predmetom na strednej škole bola angličtina 
Ktorý predmet ste nemali rada?
Nemala som rada chémiu a matematiku.
Čo Vás v práci učiteľky inšpirovalo?
Ako som uţ spomínala – moja mama bola mojím vzorom, čiţe inšpirovala som sa ňou.
Máte nejakú obľúbenú triedu?
Veľmi rada učím vo všetkých triedach.
Keď nie ste učiteľkou, čomu sa najviac venujete?
Venujem sa najmä mojim deťom a vo voľnom čase radi chodíme na prechádzky do prírody,
bicyklujeme sa a korčuľujeme.
Čo by ste odkázali našim ţiakom?
Don´t worry, be happy and keep smiling  See you later, alligator.
4
Ţiacky parlament sa pýta...
Rozhovor s vedúcou školskej jedálne, s pani J. Durayovou
1. Prečo nie sú na žiackych stoloch soľničky a obrúsky?
Boli, ale bohuţiaľ, niektorí ţiaci ich vysypávali po stoloch, dávali do mís s polievkou a tým
znehodnocovali jedlo i ostatným. I napriek tomu, ţe jedlá solíme v súlade s predpísanou normou,
majú ţiaci k dispozícii soľničku na učiteľskom stole. Môţu si ju slušne vypýtať a jedlo si prisoliť.
Avšak zdôrazňujem, ţe ďalšie solenie je na úkor ich zdravia.
Ak by sme mali zabezpečiť obrúsky pre všetkých stravníkov, bolo by to príliš nákladné
a znamenalo by to zvýšenie stravnej jednotky. Ale pokúsime sa hľadať riešenie. Zabezpečíme, aby
mal kaţdý obrúsok aspoň pri jedlách, ktoré sa jedia rukou. Zdôrazňujem, ţe pouţitý obrúsok patrí
do smetného koša a nie pod stôl na podlahu.
2. Našiel sa v polievke vlas. Majú mať panie kuchárky sieťky na hlavách pri
varení a vydávaní jedla?
Určite áno. A ak sa i napriek tomuto opatreniu nájde v jedle vlas (pričom môţe byť aj od
stravníka), treba prísť k okienku a jedlo vám bude vymenené.
3. Je naša jedáleň zapojená do projektov zdravého stravovania?
Sme zapojení do troch projektov:
1. Zdravá mliečna výţiva (Tatranské mliekarne)
2. Mliečna liga Danone
3. Projekt Školské ovocie
Pri tejto príleţitosti prosíme deti, ktoré si neváţia, ţe k obedom dostavajú čerstvé ovocie alebo
jogurt, hádţu ho do smetného koša ,alebo inak znehodnocujú, aby ho radšej ponúkli svojmu
kamarátovi, alebo si ho vzali domov. Zabezpečenie ovocia i mliečnych výrobkov stálo mnoho
úsilia i peňazí.
Ďakujeme za rozhovor.
Natálka a Miška, IV.A
5
November je mesiac boja proti drogám. Ponúkame vám práce k tejto téme.
téme.
Drogy
Drogy
Hnusné drogy odporné, zabijú ťa hneď,.
Sú ako armáda, nezničí ich svet.
Kaţdý človek bezmocný je, správne je ich nejesť.
Nebrať drogy, vyhnúť sa im, to je naša lesť.
Injekcie a cigarety, hlavne na ne pozor daj.
To sú z nich tie najhoršie, nikdy si ich nedaj.
Marihuanu a sladkosti nikdy od cudzích neber.
Tie ťa časom zabijú, tomu uver.
Viete, ţe drogy ľuďom škodia,
aj napriek tomu ich lovia
a potom ich hlavy bolia.
Nevedia nič iné len si ich dávať,
je lepšie futbal si zahrať.
Mladí ľudia to pred rodičmi taja,
potom sa sťaţujú, ţe ich bolí hlava.
Teraz sa končí táto výstiţná básnička,
dávajte si pozor, môţe vás rozbolieť hlavička.
Jakub Horáček, 5. A
Na moje dobré rady dbaj
a drogám sa vyhýbaj.
Michal Trubač, 5.A
Adriana Balúchová, 5. A
6
Bianka Bódiová, 5. A
Natália Egyedová, 5. A
Dávid Scholz, 5. A7
Cinquain (senkén) – lyrická básnická forma vytvorená podľa
vopred danej šablóny.
Niekoľko ich pripravili aj ţiaci VIII. A triedy.
Ráno
pekné studené
zobúdzam sa, umývam sa, odchádzam
z domu pravidelne
za úsvitu.
Loď
pekná biela
pohojdáva sa, kolíše, pláva
pokojne do prístavu
plachetnica.
Kniha
priateľská, pokojná
chrániť, čítať, radovať sa
krásne v očí objatí
priateľka
Ruţa
krásna červená
necíti, nevníma, neodvetí
hrdo i v láske
(studená) krása.
(Františka Kupkovičová)
Smetiar
tučný, špinavý
čistím, zbieram, vynášam
všade plno odpadu
smetí.
(Milan Kriš)
Špongia
ţltá, špinavá
zotiera, umýva, čistí
tabuľu s láskou
hubka.
(Bibiána Bábiková)
Tunel
módny oranţový
doplní, skrášli, ozdobí
trendovo obidve uši
náušnica.
Syr
chrumkavý, tavený
vkladám, preţúvam, hltám
blaţene v ústach
eidam.
(Dominika Orbanová)
Rodisko
škaredé, spútané
nepoteší, nepohladí, neochráni
ťaţko v tvojom náručí
Slovensko.
(Andrej Šimek)
Redbull
modro-strieborný
osvieţuje, poháňa, ţiari
sťa sto diamantov
sila.
Ruţa
roztvára sa, kvitnúca
vidím ju, cítim, milujem
uţasné zrodenie
kvietok (jemný).
(Barbora Baďurová)
Mama
štíhla rozkvitnutá
hľadí, pomáha, neopustí
vernosť v slovách,
láska.
Počítač
krásny kovový
milujem ho, zboţňujem, obľubujem
kvetina môjho ţivota,
láska.
(Patrícia Vavrová)
8
Yetti
štíhly chlpatý
hľadím, rozmýšľam, vnímam ho
nechápavo bez lásky,
obor.
Ţiaci 8. B dostali dobrovoľnú úlohu vymyslieť kratšie básne na
ľubovoľnú tému.
Tu sú ich výtvory.
Ţivot
Láska
Láska vzácny cit je
Veľa smútku prinesie
No po smútku príde šťastie
Krásny pocit v srdci rastie
Je v nás tento pocit stále?
Či si to len namýšľame?
Človek dúfa, sníva o nej
Všetko je len v moci Tvojej
(Alessia Capparelli)
Ţivot nie je rajská záhrada
Daj si pozor na kaţdého svojho kamaráta
Nie kaţdý je pravý
Väčšina z nich, keď dosiahneš viac
Ťa bude chcieť zastaviť
Ba aj nohy Ti podraziť
Nedaj sa nimi znechutiť ani spomaliť
Uţívaj si krásny ţivot a poznaj
Čo je pravá hodnota
Maj rád ţivot taký, aký je, váţ si ho
Aj keď ťa raz zabije
(Tabita Jones)
Ďalej uverejňujeme práce ţiakov, ktoré vytvorili na Tvorivom písaní:
Kocúr Fero
Bol raz jeden kocúr – Fero.
Kúpil si on nové pero.
Písať sa mu zachcelo,
písal len tak veselo.
Dva rôčky on mal,
keď s Lízou flirtoval.
Líza milá mačka malá,
do Fera sa zaľúbila.
Fero s Lízou na pegase,
odleteli do Vegasu.
Fero s Lízou v mrakodrape
pozerajú a čo vidia?
Králika na strope.
Celý ţivot ţil na rope.
Fero, Líza s králikom Kikom,
pobrali sa ďalej.
Išli dolu potokom,
mierne rýchlym pokrokom.
V bare pokecali so Slávikom.
Jaro Slávik na to
Ide z nich aţ hrôza!
Toto má byť próza?!
Jaro s Kikom spolu zase,
zostali tam vo Vegase.
Fero s Lízou išli hneď
precestovať celý svet.
Tu sa ten náš príbeh končí,
Jaro Slávik z mosta skočí.
(Miroslav Malinovský, 5. A)
Zlatá lavička
V sobotu, keď som si išiel do mesta kúpiť bagetu,
videl som nové lavičky. Boli čerstvo namaľované,
a keď na ne zasvietilo slniečko, leskli sa ako zlato.
Keď som si na jednu sadal, ešte som netušil, ţe sa
z nej neodlepím. Sadol som si, vybral som si
notebook a strčil som do dierky usb, na ktorom som
mal hru Icy tower. Sú to skákačky. Je tam panáčik,
ktorý skáče z jedného schoda na druhý. Môţe sa
hrať viacej ľudí zároveň.Vedľa lavičky, na ktorej
som sedel, stál veľký strom, na ktorom sedela
veverička. Ale ja som bol taký zahľadený do hry, ţe
som si ju ani nevšimol. Zrazu vedľa mňa veverička
zoskočila. Ja som sa jej tak zľakol, ţe som aj lavičku
prevrátil. A hru som rýchlo ukončil. Kúpil som si
bagetu a pobral som sa pomalým krokom domov.
Doma sa ma opýtali, kde som sa zabudol, ale keď
mama zbadala moje nohavice, viac som ani nemusel
hovoriť. Za trest som si ich musel sám vyčistiť, čo
ma veľmi nepotešilo, ale nič iné mi nezostalo, len
ich dať do poriadku.
(Patrik Gábriš, 5. B)
9
CSI Christmas
Uvádzame jeden zo známych prípadov CSI Christmas, ktorá dolapila veľa známych
zločincov a posadila ich tam, kam patria. Do ţalára. Kriminálnici doslova neznášali
detektíva škriatka Freda Vianočného, ktorý sa nikdy neskrýva pod papučou. Detektív
Fred práve prenasledoval mačku menom Money a kocúra Štipľavého Papriku. Títo
zločinci vykrádali z firiem vzácne softvéry. Tentoraz sa pokúšali vykradnúť slávneho
operátora Mňau Tel, ktorý sídlil vo výškovej budove v Old Cat Town. Táto budova sa
nachádza na Mouse Street 12. Keď zločinci zacítili policajné pachy Freda Vianočného,
dali sa na útek. Štipľavá Paprika skočil do výťahu a Money utekala po schodoch. Chceli
sa dostať na strechu. Mačka vypla elektrický prúd, aby ju Fred nenašiel. Avšak zabudla
na kocúra, ktorý bol vo výťahu. Money si uvedomila, ţe je tma, a tak zapla zas prívod
elektriny. Štipľavá Paprika sa mykol, keď zrazu doňho narazil výťah. Fred bol na 21.
poschodí a privolal si výťah aj s kocúrom. Okamţite ho zatkol a zavolal posily, aby ho
odviezli do cely. Mačka Money ušla na strechu, odkiaľ zoskočila na rogale. Nepriaznivý
vietor ju odfúkol priamo na policajný vysielač. Money poškodila vysielač a nikto
nevedel, kde sa nachádza. Fred dostal správu o zlomenom vysielači. Rýchlo sa presunul
do policajnej helikoptéry a začal prehľadávať oblasť. Mačka sa zatiaľ rozhodla prísť si
pre softvér. Fred ju bjavil na streche Mňau Telu, pristál na streche a mačku zatkol. Pri
prehliadke bytu zločincov našli podozrivú pec, v ktorej bol veľký počítač. V ňom boli
evidované softvéry na predaj. Takto sa úspešne skončil CSI Christmas.
Tomáš Chalás, 5. A
Reny to je samá veda
Na úvod sa vás spýtam, či ste sa niekedy strápnili pred celým mestom. Renymu sa to
stáva kaţdý deň. Reny je malý kocúrik, ale srdcom veľký vynálezca. Je autorom
mnohých vynálezov. Všetci napäto očakávajú, čo sa udeje, ale ani jeden vynález mu
zatiaľ nefungoval. To sa nedá povedať o mačacej géniuske, ako ju všetci volajú. Ináč sa
volá Milinda. Pochádza z bohatej rodiny. Reny sa len prizerá, ako ju všetci obdivujú.
Ale raz sa to zmenilo. Bolo 1. 11. ... Reny sa celý triasol, lebo sa prihlásil na
halloweenskú súťaţ v stavaní nástrojov. Samozrejme tam nechýbala Milinda.
„Prekliata Milinda,“ zašomral si popod fúzy Reny.
„Ahoj, bramm!! “ započul za sebou známy hlas.
Tak sa otočí a tu vidí Merka, priateľa z vysokej.
„Ahoj starec, kde si bol?“ spýtal sa zvedavo.
„Ale, ani sa nepýtaj, túlal som sa po uliciach,“ sklonil hlavu.
„Pomôţeš mi s mojím prístrojom?“ spýtal sa potichu.
Jeho odpoveď uţ poznáte. Celú noc robili. Ani oko nezaţmúrili. Ráno ho dokončili
a mohli vyraziť na cestu. Na námestí bolo rušno, pretoţe sa uţ všetci tešili na súťaţ.
Milinda tam prišla ako favorit, no to čo sa jej stalo, bolo prekvapením pre celé mesto.
Renyho stroj na odšťavovanie paprík fungoval, ale na prvé miesto to nestačilo. Vyhral to
jeho sused škriatok Šiu-Beng, no s Renym vţdy súcitil, a preto mu cenu dal. A Reny bol
pyšný na to, akého má dobrého suseda.
10
Patrik Hanzen, 5. A
Kocúr Jony – splnený sen
Ahojte, volám sa kocúr Riki a dnes vám chcem vyrozprávať jeden príbeh o mojom
kamarátovi kocúrovi Jonym. Bol veľmi milý, pracovitý kocúr a bol aj môj dobrý
kamarát. Zoznámili sme sa na ulici a potom sme spolu bývali. Ale pekne po poriadku
a od začiatku. Takţe kocúr Jony býval v malej dedinke Mňačkovce a od malička mal
vrúcny vzťah k hudbe. Zdedil ho po svojom dedovi, ktorý bol muzikant a mal mixáţny
pult. Síce starý, ale fungoval. Kaţdé leto chodil Johy k svojmu dedovi na prázdniny.
Celé dni sa hrali na DJ a mixovali hudbu. Veľmi ich to bavilo, akurát ţe babka musela
chodiť po dome so štupľami v ušiach. A uţ vtedy Jony vedel, ţe keď raz bude veľký,
chce byť DJ. Tak kocúrik rástol a jeho sen ho neopustil, ani keď dovŕšil 18 rokov.
Skončil školu a rozhodol sa, ţe si splní svoj sen. Keďţe kocúrik nepochádzal z bohatej
rodiny a rodičia ho nemohli finančne podporiť, rozhodol sa, ţe si nájde prácu. Zarobené
peniaze si bude odkladať a moţno si raz kúpi aj vysnívaný pult. A tak šiel do sveta.
Rodičia ho najprv nechceli pustiť, lebo sa oňho báli. Ale kocúrik im vysvetlil, ţe predsa
dnes je uţ moderná doba. Mama, oco, veď máme mobilné telefóny, takţe vám budem
volať kaţdý deň. A keď niečo zarobím, kúpim vám notebook, zapojím internet a naučím
vás skypovať. Kaţdý deň sa budeme vďaka kamere vidieť. Tak rodičia nakoniec povolili
a vychystali svojho kocúrika do sveta. Na cestu si zobral aj svoju obľúbenú gitaru. Po
dlhom cestovaní sa Jony ocitol v meste, ktoré sa volá Los Mňaugles. Pre Jonyho bolo
mesto príliš veľké a vôbec nevedel, kam má ísť. Sadol si na lavičku a aby sa trochu
upokojil, začal hrať na gitare. Ako tak hral, pristavovali sa pri ňom mačky a kocúry.
Jonyho hudba sa im veľmi páčila, a tak mu kaţdý dal pár labiek (eúr). Jony sa potešil,
zbalil gitaru a išiel si hľadať ubytovanie. A vtedy stretol mňa, kocúra Rikiho. Ponúkol
som mu u mňa izbičku na bývanie. Na druhý deň si išiel hľadať prácu. Kocúrik mal
šťastie, ţe vie dobre variť, a tak ho zobrali do skvelej reštaurácie Mňau-mňau. Začal
pracovať ako kuchár. Jony bol pracovitý kocúr a kaţdý bol s ním spokojný. Hneď
z prvej výplaty splnil to, čo sľúbil, a kúpil svojim rodičom notebook. Odvtedy boli stále
v spojení a uţ sa oňho nemuseli báť. Aj keď Jony stále pracoval, peniaze mu nestačili na
nákup mixáţneho pultu. Tak si našiel aj druhú prácu. Chodil z práce do práce a na
oddych nemal vôbec čas. Bolo mi ho ľúto a keďţe som ho mal rád, rozhodol som sa, ţe
mu pomôţem. Prihlásil som Jonyho na súťaţ talentov. Jony sa sprvu bál a mal veľkú
trému, no nakoniec tam šiel. A hádajte, ako to dopadlo. Jony vyhral prvé miesto
a ponúkli mu miesto DJ v prestíţnom podniku v Los Mňaugles. A tak sa Jonyho detský
sen stal skutočnosťou. Stal sa z neho populárny DJ. Jonyho však sláva vôbec nezmenila.
Ostal stále tým istým pracovitým a milým kocúrom ako predtým. Aj keď potom veľa
cestoval, zostali sme stále dobrými kamarátmi. Tak sa šťastne končí príbeh o Jonym.
A nezabudnite, ţe kaţdý sen môţe byť skutočný, treba preto niečo aj urobiť a nečakať
na zázrak.
Patrik Vaverka, 5. A
11
Školský škriatok
Deti cestovali autobusom. V Bratislave im pani učiteľka povedala: „Deti! Môžete si zjesť
desiatu teraz alebo v divadle počas 20-minútovej prestávky.”
Deti sa rozhodli najesť sa hneď. Keď dodesiatovali, vybrali sa do divadla na predstavenie
Luskáčik. Deťom sa v divadle páčilo, hneď si posadali na sedadlá a čakali, kedy sa
predstavenie začne.
Prepáčte, ešte som nespomenul, že do divadla prišli aj deti z iných škôl a niekde tam bol
schovaný aj ŠKOLSKÝ ŠKRIATOK.
Ale prejdime k predstaveniu. Opona sa začala otvárať. Na scénu prišiel ujo a hovorí: „Dobrý
deň deti! Vitajte v našom divadle. Volám sa ujo Hračkár a opravujem hračky. Pozrite sa, mám
tu cínových vojačikov, bábiky, vláčiky, autá a kopu iných hračiek. A mám tu aj vzácnu hračku,
ktorá lúska orechy a volá sa Luskáčik. A príbeh bude práve o ňom.”
„Kde bolo, tam bolo, bola raz bábka menom Luskáčik. Bola však iná ako ostatné bábky a tie
sa s ňou nechceli hrať. Raz sa Luskáčik dostal do kráľovstva, kde ho prijali za strážnika.“
Príbeh pokračoval. Luskáčik strážil princeznú, ktorú chcela zakliať zlá čarodejnica. Čas
plynul. Všetko išlo ako malo, lebo Luskáčik bol dobrý strážnik. No v jednu noc princezná
dostala veľkú chuť na orechy. Luskáčik chcel princeznej ukázať, ako vie lúskať orechy a šiel
po ne. Celkom na svoju prácu, že má strážiť princeznú, zabudol. Vtedy sa stalo, čo sa stať
nemalo.
V tom sa opona zatvorila a z reproduktorov sa ozval oznam: „Nasleduje 20-minútová
prestávka.” Deti si vzdychli: „Prečo tú prestávku dali v tom najnapínavejšom momente?”
2. časť
Námet: Karolína Dömötörová, 3.A
Pokračovanie v ďalšom čísle časopisu BLUDISKO.
Šteňa
Malé šteniatko sa odváţilo ísť samo do lesa. Pri lese poletovali motýle. Šteňa chcelo
motýľa polapiť. Poskočilo. Začalo motýle naháňať. Ale čo to? Motýle zmizli. Šteňa
ich nevidelo. Kam sa podeli? Šteňa pobehovalo popri lese. Ulovím si niečo lepšie!
Pri strome sedela malá myška. Hrýzla klások. Šteňa vyrazilo. Chňaplo po myške. Ale
myška sa iba mihla. Namiesto myšky malo šteňa v zuboch suchý list. Kam sa myška
stratila? Šteňa beţalo ďalej. Nech si utečie! Bola malá. Ulovím si niečo väčšie. V
tom z krovia vystrčil špicatý noštek. O chvíľu vyliezlo zvieratko. Dupalo a funelo.
Šteňa po ňom rýchlo skočilo. Ale beda! Šteňa uskočilo a kňučalo. Otočilo sa a
utekalo domov. Pri kroví leţala pichľavá guľka. Koho chcelo šteňa uloviť? Hore,
hore, hore sa, hneď pôjdeme do lesa, nájdeme tam jeţka, čo po lesa beţká.
Napísala: Romanka Kunáková, 5. A
12
PRÍBEH NA POKRAČOVANIE...
Raz bol vo vzdialenej krajine svet, civilizácia, ktorá bola veľmi
vzdelaná. Tá krajina bola na planéte Sil. Celá bola pokrytá
snehom a ľadom. Ţil na nej tvor menom Snieţik. Snieţik mal
veľmi rád svojich rodičov. Raz išiel spať a ráno, keď sa zobudil
nenašiel nikoho, ani svojho otca, ani svoju mamu. Rozkričal sa na
všetky strany. Keď zistil, ţe ho nikto nepočuje, bol veľmi smutný.
No rozhodol sa konať, zabalil si batoh a vydal sa na cestu.
Naposledy sa rozlúčil so svojou izbičkou a opustil svoj domov.
Išiel dlhou cestou, aţ došiel do údolia zasneţeného ako celá
planéta. Lenţe počul iné zvuky ,v snehu videl čudné stopy a čuchal
rôzne pachy. A onedlho uvidel aj záhadné stvorenie . Vyzeralo ako
náš sneţný jety. Ale nepríjemne kričalo. Zozadu napadlo Snieţika
a pazúrmi ho doškriabalo. Snieţik padol na zem a doráňaný kričal
o pomoc. Stvorenie sa Snieţika chystalo prehltnúť ako jednohubku.Aj ho zjedlo. Snieţik padal hrdlom príšery aţ do jej brucha.
Mal pol hodiny do strávenia v bruchu príšery. Skúšal sa
preboxovať cez brucho, ale nepodarilo sa mu, len to zhoršil.
Ostávalo len 10 minút do začiatku trávenia.
Musel ísť drsnejším spôsobom.Vybral ostrý noţík, ktorým príšere
presekol brucho. Vyskočil a utekal preč, aţ sa dostal na horu
Nobil , kde bolo veľmi chladno. Fúkal silný vietor a husto
sneţilo.
Pripravil: Peter Guľváš, 5. B
13
14
15
16
17
18
19
Here are our English Pages.
Let´s learn together the Christmas vocabulary 
Christmas lights (krismәs
laits) – vianočné svetlá
a wreath (
) – veniec
a Christmas card (krismәs
ka:d) – Vianočný pozdrav
jingle bells (džingәl belz)
– rolničky
20
a star (sta: )– hviezda
a stocking(
pančucha
a present (
darček
a Christmas tree (krismәs
tri:)– vianočný stromček
)–
wrapping paper(ræpiɳ peipә)
- baliaci papier
) –
a sleigh (slei) – sane
Gingerbread(džindžә
bred) - perník
Santa Claus (santa klous)
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
turkey(
)- moriak
fish (fiš)– ryba
mistletoe (
) imelo
snowflake (snәufleik) –
snehová vločka
a reindeer(reindiә)- sob
Christmas balls (krismәs
bóls) – Vianočné gule
holly (holi)– cezmína
manger (meindžә)– jasle
candle (kændl)– sviečka
sing Christmas carols
(sing krismәs kærәls) –
spievať vianočné koledy
an angel (eindžәl) anjel
Christmas symbols (krismәs
symbәls) – symboly Vianoc
21
* Aby si si uvedomil cenu sestry - spýtaj sa niekoho, kto ju nemá.
* Aby si si uvedomil cenu desiatich rokov - spýtaj sa práve rozvedeného manţelského páru.
* Aby si si uvedomil cenu štyroch rokov - spýtaj sa maturanta.
* Aby si si uvedomil cenu jedného roka - spýtaj sa študenta, ktorý prepadol pri ročníkovej skúške.
* Aby si si uvedomil cenu deviatich mesiacov - spýtaj sa matky, ktorá nosila dieťa,
ktoré sa narodilo mŕtve.
* Aby si si uvedomil cenu jedného týţdňa - spýtaj sa človeka, ktorý týţdeň preţil v kóme.
* Aby si si uvedomil cenu jednej minúty - spýtaj sa človeka, ktorý zmeškal vlak, autobus, lietadlo.
* Aby si si uvedomil cenu jednej sekundy - spýtaj sa človeka, ktorý preţil autonehodu.
ČAS na nikoho NEČAKÁ. Váţ si kaţdú chvíľu, ktorú máš.
Budeš si ju váţiť ešte viac, ak ju budeš preţívať s niekým výnimočným.
Aby si si uvedomil cenu priateľa alebo člena rodiny, nesnaţ sa ho stratiť.
Nikto z nás nevie, kedy príde čas jeho odchodu a na všetko uţ bude neskoro.
___________________________________________________________________
1. Vieš, ţe človek, ktorý sa zdá duševne silný, je v skutočnosti citlivý a slabý?
2. Vieš, ţe tí, ktorí trávia svoj čas tým, ţe chránia ostatných, potrebujú najviac, aby ich niekto chránil?
3. Vieš, ţe tri veci, ktoré je najťaţšie povedať, sú: Mám ťa rád, prepáč mi, pomôţ mi?
4.Vieš, ţe ľudia, ktorí sa obliekajú do červeného, sú najviac sebaistí?
5. Vieš, ţe ľudia, ktorí sa obliekajú do ţltého, sú najviac spokojní so svojím vzhľadom?
6. Vieš, ţe ľudia, ktorí sa obliekajú do čierneho, nechcú byť videní a potrebujú pomoc a porozumenie?
7. Vieš, ţe keď niekomu pomôţeš, rovnaká pomoc sa ti vráti?
8. Vieš, ţe je oveľa ľahšie niektoré veci napísať, neţ povedať priamo?
A predsa vieš, ţe je oveľa cennejšie to povedať priamo?
9. Vieš, ţe ak ţiadaš o niečo čestné, tvoje ţelania sa splnia? Môţeš spôsobiť, ţe tvoje sny sa
stanú skutočnosťou, ako láska, byť zdravý, bohatý. Ak o to ţiadaš a skutočne tomu veríš,
budeš prekvapený, čo všetko môţeš urobiť!
Pripravila: Barborka Valčeková, 6. A
22
V nešťastí poznáš priateľa. (Aristoteles)
Neutekaj pred šťastím, ono ťa raz aj tak dobehne a zvíťazí nad tebou.
(anonym)
Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť.
(Honoré de Balzac)
Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama.
A šťastný je, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je sám.
(Thomas Large)
Málo priateľstiev by zostalo, keby každý vedel,
čo o ňom za chrbtom hovorí jeho priateľ.
(Blaise Pascal)
Priateľstvo je vzácny dar. Nemôžeš si ho kúpiť. No môžeš si ho zaslúžiť.
(Thomas Large)
Dejiny sú naplnené príkladmi o vernosti psov viac ako o vernosti priateľov.
(Guy de Maupassant)
Málo ľudí je tak múdrych, aby si uvedomili, koľko zla narobili.
(Francois de La Rochefoucauld)
Je väčšia radosť robiť dobre, ako prijať dobrý skutok.
(Publilius Syrus)
Mnohí ľudia opovrhujú dobrom, ale málokto ho vie rozdávať.
(Francois de La Rochefoucauld)
Pripravila: Kristínka Kolláriková, 6. A
23
Jožko, čo si kúpil babke pod stromček?
- Futbalovú loptu.
- Futbalovú loptu? Ale veď babička nehrá futbal.
- Práve preto. Ona mi kúpila knižky.

Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Otecko, vieš, ktorý vlak má najväčšie meškanie?
No predsa ten, ktorý si mi sľúbil minulé Vianoce.


Tie čižmy, čo si mi postavil pred dvere, mi sedia skvele.
Veľká vďaka.
Mikuláš.
Policajt sa rozhodne, že si uloví

vianočného kapra.
Zobral náradie a začal sekať dieru
Pláva kapor v mede a hovorí:
do ľadu.
- Ty, vole, to je fakt husté!
Odrazu príde za ním jeden pán a
kričí:

-Okamžite prestaňte sekať do toho
ľadu!
Viete, prečo už 20-ty krát po sebe dávajú na Vianoce
-Akým právom mi to zakazujete!?
Mrázika?
-Právom správcu zimného štadióna!
Aby ho aj deti blondínok pochopili.


Idú dve blondínky po ulici
a jedna hovorí:
Rozprávajú sa dvaja patológovia na Silvestra:
- Vieš, že tento rok budú
Vianoce v piatok?
- Ty počúvaj, Jano, otvoríme toho Huberta?
Druhá na to:
- Dúfajme, že nie

trinásteho!

- Miláčik, chcela by som
pod stromček dievčatko.
- Čo blázniš?! Veď by mu
do očí napadalo ihličie!
Škót posiela blahoželanie
nasledujúceho znenia:
Veselé Vianoce a šťastný Nový
rok v rokoch 2006 až 2015 vám
zasiela Ludvik.


Pripravila: Kristínka Kolláriková, 6. A
24
Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná, liek na každý bôľ.
Je to čas vianočný, keď stromček sa
ligoce,
zo srdca prajem Ti prekrásne Vianoce.
Hviezdička na nebi svieti
a deň za dňom neustále letí.
Do Nového roka je už len krok,
tak Vám želáme šťastný nový rok.
Oheň v krbe tíško praská.
V srdciach vládne pokoj, láska.
Už sa stromček ligoce.
Prejeme Vám pekné Vianoce.
Tak ako za oknom sniežik padá,
nech do vášho srdiečka šťastie sadá.
Zabudnite na bolesť a starosti,
prežite Vianoce i Nový rok v láske a radosti.
Posielam ti anjela, aby ťa chránil, posielam ti lásku, ktorej veríš, posielam
ti plamienok, nech ti v srdci blikoce a želám ti tie najkrajšie Vianoce.
Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.
Na stromčeku sviečky svietia, šťastím
žiaria deti.
Starý rok už odchádza a nový ide za ním,
nech ti len radosť prináša, to je mojim
prianím.
Zvoní, zvoní zvonček malý.
Vianoce sú pred dverami,
rozvoniava celý dom,
plný je vianočný stôl.
A keď sa sviečočka slávnostne zapáli,
nie v jedných očičkách iskrička zažiari.
Iskrička radosti po líčku sa zgúľa,
mamičkine rúčky nežne ma pritúlia.
25 9. B
Pripravili: Natálka Szabóová, 6. A a Zdenka Szurmáková,
Dátum 25. december je tradičný a pravdepodobne nepredstavuje skutočný historický
dátum narodenia Ježiša Krista. 25. december je ako cirkevný sviatok po prvýkrát
doložený vo Filokalovom kalendári z roku 354, ktorý čerpal z rímskych prameňov
("Depositio Martyrum") z roku 336. Pôvod tohto dátumu je sporný. Často sa
poukazuje na možnú súvislosť s rímskym sviatkom slnečného božstva, tzv. Dies Natalis
Solis Invicti - Sviatok zrodenia nepremožiteľného slnka - ktorý sa tiež slávil 25.
decembra a prekrýval sa s tradičným dátumom zimného slnovratu. Aj niektorí raní
kresťanskí autori spájali narodenie Krista so sviatkom znovuzrodenia slnka. Najnovšie
názory na pôvod dátumu slávenia Vianoc prezentuje historik William Tighe. Tvrdí, že
cirkev si vybrala na slávenie Vianoc 25. december preto, lebo starí Židia verili, že
izraelskí proroci boli počatí v ten istý deň, v ktorý zomreli, a rímski kresťania
za Tertuliánových čias vyrátali, že Kristus zomrel 25. marca. To je dôvod, prečo
Vianoce pripadli na 25. decembra - jednoducho k tomuto dátumu pripočítali deväť
mesiacov a vyšiel im predpokladaný dátum narodenia Ježiša Krista. Východné cirkvi
pôvodne slávili Narodenie Ježiša Krista v rámci sviatku Bohozjavenia 6. januára.
V mnohých krajinách sú 24. a 25. december dňami pracovného pokoja. Niekde sa
podobne slávi aj Druhý sviatok vianočný (v rímskokatolíckom kalendári sviatok
sv. Štefana, v gréckokatolíckom a pravoslávnom kalendári Zhromaždenie (Zbor) k
presvätej Bohorodičke, v anglosaských krajinách tzv. Boxing Day), ktorý pripadá na
26. decembra.
Tradície na Slovensku
Kresťania aj nekresťania na Slovensku i v mnohých iných krajinách slávia Vianoce
vzájomným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom prostredí doložený od
16. storočia. V katolíckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv.
Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného
príbehu (od 11. storočia), stavanie jasličiek (od 13. storočia, sv. František z Assisi),
adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný stromček (od 19. storočia). Mnohé
krajiny majú ďalšie špecifické vianočné zvyky.
Pripravila: Barborka Valčeková, 6. A
26
Narodeniny v mesiaci november
2. 11.
Matej Hlavanda, 3. B
3. 11.
Andrea Kríţová, 6. B
Jozef Schenk, 7. B
Diana Zsilinszká, 6. B
4. 11.
Eva Mikocziová, 2. A
5. 11.
Nikola Horváthová, 6. B
6. 11.
Matej Goč, 1. E
Rebecca Labudová, 7. B
8. 11.
Danil Švasta, 2. A
9. 11.
Kristína Bugnová, 5. A
Romana Kunáková, 5. A
10. 11.
David Egri, 1. A
Patrik Matejka, 5. B
Kristína Pravdová, 8. B
Viktória Škorvagová, 2. A
Adam Takáč, 2. C
11. 11.
Andrej Mokoš, 9. A
Simona Nevadová, 1. B
12. 11.
Simona Bačinská, 9. A
Roman Jeriga, 1. D
Róbert Šipoš, 5. A
13. 11.
Michal Bernát, 1. A
14. 11.
Jakub Kriš, 7. A
Róbert Stojka, 2. C
15. 11.
Regína Bubeníková, 4. A
16. 11.
Dominika Orbanová, 8. A
18. 11.
Filip Fekete, 2. B
Karin Kirschnerová, 4. C
Jazmína Rafajová, 3. B
Samuel Takáci, 4. B
Štefan Vidra, 8. A
Meniny v mesiaci november
4. 11.
Karol Snoha, 1. B
7. 11.
René Bernát 6. B
René Dzurilla, 1. B
11. 11.
Martin Bakus, 1. D
Martin Cingel, 1. B
Martin Divinec, 2. C
Martin Füzik, 9. B
Martin Goga, 1. A
Martin Menyhart, 3. A
Martin Nagy, 1. E
Martin Oravec, 6. A
Martin Rybanský, 6. A
Martin Valach, 2. A
Martin Vicena, 3. A
25. 11.
Katarína Kubiňáková, 1. A
Katarína Mišáková, 1. A
20. 11.
Nela Brinzová, 3. A
Timea Hidašiová, 2. C
Tamara Tkáčová, 3. A
27. 11.
Milan Darnadi, 4. C
Milan Kriš, 8. A
21. 11.
Viktória Beňová, 6. A
Adam Peter Slováček, 7. B
Marianna Škorvagová, 5. B
30. 11.
Andrej Mokoš, 9. A
Ondrej Pokorný, 1. D
Andrej Pulc, 4. B
Andrej Šimek, 8. A
Andrej Tibenský, 8. B
23. 11.
Richard Matúš, 2. C
24. 11.
Kristián Kadár, 8. B
Diana Michaličová, 5. B
Samuel Poláček, 5. A
26. 11.
Adam Rajczy, 4. C
30. 11
Pavol Polakovič, 7. B
27
Pouţité stránky:
www.vianoce.sk
www.ecards.cz
www.vychytane.sk
www.slavnecitaty.eu/
www.activityvillage.co.uk
www.kasman.sk/download/anim/veci/vianoce/animated-christmas-tree.gif
http://nd03.jxs.cz/222/204/9647e724f0_67125736_o2.gif
www.zborovna.sk
http://vianoce.sk/18955-sk/vianocne-koledy-i-basnicky.php
http://www.nanicmama.sk/node/1333
http://summmer.blogujem.cz/note/904/vianocne-basnicky.html
Redakčná rada:
Šéfredaktorka: Diana Vinczeová, 6. B
Zástupkyňa šéfredaktorky: Annamária Szabóová, 6. B
Redaktori: Romana Kunáková, 5. A; Bronislava Velegová, 5. A, Sára Švastová, 5. A, Peter Guľváš,
5. B; Barbora Valčeková, 6. A; Kristína Kollárikova, 6. A, Natália Szabóová, 6. A; Hana
Jatelinová, 9. B, Zdenka Szurmáková, 9. B
Ďakujeme p. učiteľkám: Mgr. Vierke Bajúsovej, Mgr. Alenke Rezníkovej a Mgr. Danke
Wodzinskej za korektúru.
Za prípadné chyby sa ospravedlňujeme 
----------------------------------------------------------------Tu odstrihnúť
November 2011
KUPÓN ŢIACKEJ IMUNITY
Pouţiť sa môţe iba raz!!!
Predkladá sa učiteľovi v prípade, keď ţiak nie je pripravený na vyučovaciu
hodinu. Je moţné pouţiť budúci školský rok 
Povolené vedením školy.
Pečiatka školy:
28
Download

Ročník 5 č.3 2011/2012 - Základná škola • Mlynská 50, Senec