Karloveské
Noviny
Číslo
7/2012
Ročník
4.
19 800 výtlačkov
ZADARMO
Cirkus leto je tu!
Reakcie na Kráľovu horu
Čítajte s. 2 - 3
Leto v plnom prúde.
Oceňovanie žiačky roka 2012
Čítajte s. 9
Nikdy nič nepodpíšem
pocit, že sa nám podarilo poraziť nejakého
developera, dokonca som si hovoril, že hoci
som nikdy toto miesto nenavštívil, aj tak je to
dobre, že ho môžem navštíviť kedykoľvek.
A tak sme zrazu dorazili na preslávenú lúku,
deti som mohol vypustiť, ako svorku vlkov,
mohli behať hore dole a ja som sa nemusel
obávať, že ich zrazí auto. Rozmýšľal som
nad tým, že sú známejšie parky vo veľkých
mestách, ale tento je úžasný, moji dvaja synátori večer tak zaspali, ako keby ich zarezali a ja som si v duchu povedal, ako krásne
sa dá prežiť deň. Dokonca som mal malé výčitky, že som nebol v tejto veci ani trocha aktívny, že som ani tým podpisom neprispel
k tomu, že náš „Central park“ dlhodielčania
zachránili. Dnes by som podpísal a rád.
Milan Babuliak
Včera som si náhodou vypočula rozhovor dvoch pánov. Preberali, tak asi ako každý druhý obyvateľ
našej mestskej časti, počasie. Rozoberali ako veľmi je teplo, ako sa potia a kedy to už skončí, kedy
bude dážď. Napadla mi momentka z minulého leta. Presne o takomto čase sme nosili kabáty, lebo teplota bola okolo 15 stupňov. Vtedy sme si zbožne želali, aby bolo nad 30. Stavím sa s Vami, že
v zime budú hovoriť o tom, kedy bude konečne teplo, roztopí sa sneh a ukážu sa prvé teplé lúče slnka.
Milí Karlovešťania, užívajme si, že je konečne v lete naozaj leto, že mesto vonia tak inak, že večer sedíme iba v tričku s oroseným pivom. A mohla by som menovať. Vychutnajte si moment prítomnosti
Andrea Kozáková
a nezabúdajte, že v zime budeme myslieť na takéto „nevydržateľné“ teplo.
Program KARLOVESKÉHO Čítajte s. 16
KULTÚRNEHO LETA AUGUST 2012
P O Z V Á N K A
Ešte pre pár rokmi som vnímal leto veľmi
pozitívne, začalo leto, začali prázdniny. Bol
som školák, neskôr študent a obdobie zábavy
a cestovania sa vždy rozbiehalo. Dnes sa
moje priority veľmi pomenili. Prázdniny, to sú
pre mňa rozbláznené deti s minimálnym dozorom. S manželkou sa dennodenne dohadujeme, kto si zoberie voľno a kto ešte bude
relaxovať v práci. A tak jedného dňa padla
služba na mňa. Bývame na DD, Kráľovu horu
som poznal len z médií, lebo som počul, že
obyvatelia bojujú za jej záchranu. Nakoľko
mňa bojovať nebavilo ani v detstve, tak som
sa tejto akcie nezúčastnil. Keď som sa dopočul pred pár dňami, že sme boj vyhrali, tak
som sa rozhodol, že sa pôjdem aj s tými mojimi deťúrencami pozrieť na našu vybojovanú
zem. Neviem prečo, ale mal som dobrý
Srdečne vás pozývame
na jedinečné vystúpenie
SÓLISTOV LÚČNICE
A ORCHESTRA
ZLATÉ HUSLE,
ktoré sa bude konať
dňa 29. júla 2012
v Líščom údolí o 19.00 hod.
VSTUP ZDARMA
Spoločnosť Tipos pripravila pre
prvých 100 návštevníkov výherné
poukazy na finančnú hotovosť.
SAMOSPRÁVA
2
Boli sme na rokovaniach miestneho zastupiteľstva
Júnové rokovanie miestnych poslancov
V horúci letný utorok 26. júna 2012 sa o 9-tej hodine v zasadacej miestnosti miestneho úradu zišli miestni poslanci na svojom
13-tom riadnom zasadnutí. Pred sebou mali 37 bodov bohatého
programu, ktorý ani nie je možné kompletne popísať v tomto článku
a preto sa budeme venovať len tým podstatnejším.
Poslanci prerokovali a schválili záverečný účet mestskej časti
za rok 2011 s tým, že tento vykázal schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 7.525 Eur a prebytok rozpočtu vrátane
finančných operácií vo výške 60.694 Eur, pričom rozhodli, že tento
prebytok hospodárenia sa prevedie do rezervného fondu mestskej
časti. Hneď v nasledujúcom bode schválili poslanci rozpočet Fondu
rozvoja bývania mestskej časti na rok 2012, v ktorom vyčlenili prostriedky najmä na opravy rôznych havarijných situácií na našich
karloveských školách a škôlkach, ale tiež na riešenie stavu kontajnerových stojísk v Karlovej Vsi.
Poslanci tiež vyhoveli protestu prokurátora k VZN č. 3/2009
o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje s tým, že zároveň
schválili VZN č. 3/2012, ktorým bolo pôvodné VZN upravené
v zmysle námietky prokurátora, ktorá sa týkala vymedzenia pojmu
„osobitné užívanie verejného priestranstva“.
Rozsiahla diskusia sa rozprúdila okolo zadania územného
plánu v niekoľkých lokalitách Dlhých dielov a k tejto diskusii sa poslanci z časti ešte vrátia na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Diskusia na túto tému následne pokračovala aj pri
informácii o príprave Územného plánu hlavného mesta Bratislavy
a tiež Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj.
Častou súčasťou programu a diskusií nášho zastupiteľského
zboru sú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a problémy súvisiace s materiálnym a finančným zabezpečením ich
chodu. Nebolo tomu inak ani tento raz. O možnosť vystúpiť pred
miestnymi poslancami požiadali zástupcovia rodičov zo ZŠ
Majerníkova. Ich vystúpenie sa týkalo správy areálu školy na
Majerníkovej ulici a správy bazénu, ktorý sa na tejto škole nachá-
dza. K problematike tejto školy sa poslanci vrátili aj pri informácii
o výsledkoch tepelno-technického posúdenia ZŠ A. Dubčeka na
Majerníkovej 62. Rovnako sa tiež venovali opakovane aj proble-
Miestni poslanci na júnovom rokovaní.
matike fungovania bazénu na tejto škole a jeho využívaniu verejnosťou a inými subjektmi. Veľkú pozornosť tiež poslanci venovali
fungovaniu Karloveského športového klubu, pričom sa dá predpokladať, že sa k tejto téme ešte vrátia v súvislosti s vykonaním
kontroly miestnej kontrolórky a tiež v súvislosti s voľbou jeho nového
riaditeľa.
To, aké intenzívne bolo rokovanie miestneho zastupiteľstva
svedčí i skutočnosť, že jeho zasadnutie ukončila pani starostka
Iveta Hanulíková po vyčerpaní všetkých bodov programu o 23.30
hod., t.j. po viac ako 14-tich hodinách s tým, že najbližšie sa poslanci zídu na 14. riadnom zasadnutí 25.9.2012. O priebehu
a výsledkoch vás budeme samozrejme informovať i na našich stránMgr. MVDr. Miroslav Špejl
kach.
Reakcie na Kráľovu horu
Ako sme avizovali, prinášame vyjadrenia zakladateľov
petičného výboru na záchranu KH, ako sú spokojní
s výsledkom hlasovania mestských poslancov k výmene pozemkov. (Majitelia vymenili pozemky KH za
pozemky v Petržalke a Ružinove).
Mgr. Ing. Ján Keselý
poslanec Miestneho
zastupiteľstva Karlova Ves
Hlasovanie mestského zastupiteľstva
ohľadne Kráľovej hory považujem za víťazstvo a mám z neho radosť. Zmluva o vzájomnom prenájme pozemkov zabezpečuje
niekoľko, pre Kráľovu horu významných,
ustanovení.
Za najdôležitejšie považujem tridsať ročnú lehotu prenájmu,
ktorá v porovnaní s ľudským životom znamená jednu celú generáciu občanov, milovníkov prírody, ktorí majú tento zelený poklad
k dispozícii. Zmluva zároveň obsahuje súhlas vlastníka Kráľovej
hory so zmenou územného plánu a teda možnosť hlavného mesta
zmeniť tento územný plán na rekreáciu a zeleň, bez rizika súdnych
sporov. Zmena územného plánu je a bola prvou požiadavkou
Petície proti výstavbe na Kráľovej hore a ja verím, že kompetentní
túto zmenu zrealizujú v dohľadnej dobe, nakoľko sa odstránila jej
najväčšia prekážka. Tretím výsledkom tejto širokej dohody občanov, politikov a investora je záväzok zameniť prenajaté pozemky
navzájom najneskôr do uplynutia spomínaných tridsiatich rokov
tak, aby sa Kráľova hora dostala aj priamo do vlastníctva hlavného
mesta. Ako skvelý bonus je gesto investora, ktorý pri tejto príležitosti odpustil Mestskej časti Devín dlh vo výške približne 15 miliónov Eur, čo predstavuje 70 až 80 percent celkového dlhu tejto
obce. Možno sa blýska na dobré časy a nútená správa Devína sa
stane onedlho minulosťou. S týmito výsledkami som spokojný
a dúfam, že si občania Kráľovu horu vychutnajú aj v tohtoročnom
letnom období, budú opatrní na rýchlo sa šíriaci oheň a tiež zodpovedne po sebe upracú a odnesú z tejto lokality odpadky. Prajem
všetkým krásne prázdniny!
SAMOSPRÁVA
Ing. Iveta Hanulíková
N
K
A
Ako starostka som vďačná každému, kto
zabránil výstavbe na Kráľovej hore. Predstava, že by v tejto lokalite začala bytová
výstavba to pre mňa znamená pár rokov,
kedy na všetkých dlhodielskych cestách
bude len prach a domiešavače s betónom,
lebo prístupové cesty na Kráľovu horu sú len
z nášho sídliska Dlhé diely. Takže ďakujem,
hlavne petičiarom, primátorovi, poslancom mestského, ako aj
miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi.
Á
Výsledok hlasovania je prvým a veľmi
dôležitým krokom k ojedinelému úspechu
všetkých, ktorí sa rozhodli zachrániť zelený
priestor pre oddych a rekreáciu na Kráľovej
hore. Uvedomujem si, že v prvom rade je to
úspech občanov, obyvateľov Karlovej Vsi
a Bratislavy, ktorí sa podpísali pod petíciu
na jej záchranu. Prvým preto, že petícia žiadala zmenu územného plánu na funkciu rekreácia v prírodnom prostredí a zatiaľ k nej nedošlo.
Ako mestský poslanec nemôžem mlčať o vážnych nedostatkoch,
ktoré na júnovom mestskom zastupiteľstve sprevádzali schvaľovanie
materiálu. Chýbala v ňom totiž samotná zmluva o prenájme/zámene. Nemali ju k dispozícii poslanci, ani občania. Na oficiálnej
internetovej stránke mesta sa objavila až štyri dni po hlasovaní. Aj
informácia o jednom z pozemkov, ktorý sa bude prenajímať, bola
na úradnej tabuli mesta podľa môjho názoru zverejnená neskoro,
čím došlo k porušeniu zákona o majetku obcí. Procesné chyby však
neboli zďaleka jediné. Za veľmi vážny nedostatok považujem fakt,
že si mesto vystačilo iba s jedným znaleckým posudkom, podľa
Som rád, že to dopadlo, ako dopadlo.
Bolo to pre mňa, ako aj pre poslancov
zaväzujúce, že záchrana Kráľovej hory získala obrovskú podporu signatárov. Niekedy
sa zdá rozhodnutie zastupiteľstva komplikované, ale všetko to viedlo k tomu, aby občania boli spokojný. Som rád, že poslanci aj
z iných mestských častí si uvedomovali dôležitosť tejto témy, ako aj starostovia zainteresovaných mestských
častí. Verím, že si túto zelenú časť Bratislavy často užijeme, lebo
zmenou územného plánu tu bude už len zeleň a rekreácia.
V
Ing. Igor Bendík
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Z
Nie sme spokojní s tým, že poslanci rozhodli o materiáli, ktorý väčšina z nich do poslednej chvíle nemala k dispozícii a ktorý
nebol dostatočne prediskutovaný so všetkými zainteresovanými:
1. Odsúhlasený návrh zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov zatiaľ nezaručuje
trvalé riešenie pre Kráľovu horu - od zmluvy
sa dá jednoducho odstúpiť, v zmluve nie je nikde zakotvený záujem mesta o záchranu prírodného prostredia. Vlastník lúky súhlasil
síce so zmenou územného plánu, ale zmena nie je presne definovaná. Navyše podľa zmluvy nemôže mesto organizovať akcie na
lúke bez súhlasu vlastníka pozemku, čo je nevyvážene umožnené
protistrane a je to v rozpore s filozofiou petície.
2. Primátor prisľúbil, že sa bude opätovne uchádzať o súhlas
petržalských poslancov, nestalo sa. Petržalskí poslanci so zámenou/prenájmom pozemkov nesúhlasili. Problém sa presunul do inej
mestskej časti, a to sme nechceli. Upozorňovali sme na to odkedy
primátor prvýkrát navrhol riešenie formou zámeny pozemkov.
Našim prvoradým cieľom bola vždy zmena územného plánu v lokalite, ako je to uvedené na petičnom hárku.
3. Mestskí poslanci rozhodli o zámene/prenájme pozemkov na
základe posudku jediného znalca, teda o objektivite ceny pozemkov sa nedá hovoriť. Uznesenie č. 367/2011 pritom ukladá primátorovi vyhotoviť viaceré nezávislé posudky.
Veríme, že magistrát dodatočne zapracuje do zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov naše zásadné pripomienky a mesto čo
najskôr oficiálne oznámi začatie prípravných prác na zmene a doplnku územného plánu, aby sme natrvalo zachránili prírodný charakter Kráľovej hory.
O
Mgr. Lívia Poláchová
ktorého má Kráľova hora hodnotu vyše 18 miliónov Eur. Pripomínam, že na základe tejto sumy sa hľadali vhodné pozemky na zámenu. Uznesením z 24.11.2011 sme sa ale zaviazali schváliť
zámenu pozemkov na základe nezávislých znaleckých posudkov,
teda viacerých, nie jedného. Do zmluvy sa navyše nepremietlo ani
osem závažných pripomienok petičného výboru. Napriek týmto nedostatkom návrh prešiel.
Úprimne verím, že pôvodný zámer - zmena územného plánu
v lokalite Kráľova hora na funkciu rekreácia v prírodnom prostredí
a získanie pozemkov do vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy, sa naplní čím skôr. Až vtedy bude totiž Kráľova hora skutočne zachránená tak, aby Karlovešťania a Bratislavčania mohli naďalej
využívať svoju Kráľovu horu na oddych, relax, šport či zábavu.
P
Výsledok hlasovania mestských poslancov na júnovom zastupiteľstve považujeme za čiastočný úspech takmer 22 000 občanov,
ktorí petíciu podpísali. Takto odsúhlasený dlhodobý vzájomný prenájom pozemkov však nie je to, za čo sme celý rok bojovali (viac
sa dočítate na www.kralovahora.sk).
3
STREDY PATRIA
NAJMENŠÍM
vždy o 10.00 hod.
na Nám. sv. Františka
18. júla 2012
Šašo Maroš
25. júla 2012
Súťažné predpoludnie
pre deti
SAMOSPRÁVA
4
Zamyslenie poslanca...
Milí obyvatelia Karlovej Vsi, drahí priatelia!
Máme za sebou neuveriteľne
horúci jún, začiatok prázdnin
a ja dúfam, že si toto leto užijete
veľa vody, slnka a oddychu.
Slniečko akoby nevedelo vydržať
a usmieva sa na nás v celej
svojej kráse.
Prihováram sa k Vám tesne
po významnej udalosti, ktorá pre
nás, obyvateľov Karlovky, znamená veľa. Môj dnešný príbeh
bude o Kráľovej hore.
Pred rokom, koncom jari, sme
s hrôzou zistili, že našej Kráľovej
hore hrozí výstavba. Výstavba,
ktorá zničí tento kus zelenej nádhery a pripraví nás o možnosť
výletov, prechádzok, športu. Z mnohými z Vás som o tomto hovoril.
Napriek tomu, že Kráľova hora nie je v našom karloveskom katastri, zhodli sme sa na tom, že táto lúka, alebo ak chcete Kukuričák, Veľká Lúka, či Pasinok, je naša a my si ju nedáme.
Naraz a súčasne vznikla občianska iniciatíva a a iniciatíva
poslancov Miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi. Zároveň sa
zdvihla obrovská, netušená vlna podpory od Vás – občanov.
Vznikla Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore. Zasadla komisia
výstavby a územného plánu a miestne zastupiteľstvo. Rozhodnutie
oboch orgánov bolo – záchrana Lúky všetkými prostriedkami.
Občianska iniciatíva, ktorej som zároveň členom začala zbierať podpisy na petičné hárky. Začali sme skromne, priamo na Lúke.
Najprv prvých sto podpisov, potom päťsto. Pokračovali sme na
Dlhých dieloch, neskôr v starej Karlovke. Vymysleli sme stacionáre,
miesta v reštauráciách, predajniach a ďalších verejných miestach,
kde mohol každý svoj podpis pod petíciu položiť. Aj miestny úrad
sa zapojil – jeden stacionár sa nachádzal priamo vo vstupnej hale
úradu. Spomínam si, keď sme napočítali prvých sedemtisíc podpisov. Boli sme šťastní a povzbudilo nás to. Primátorovi mesta sme
odovzdávali 18 760 podpisov. Neskôr sme dosiahli až takmer
22 000. Tým sa naša (Vaša) petícia stala najväčšou komunálnou
petíciou v histórii Bratislavy.
Medzitým zasadalo Miestne zastupiteľstvo Karlovej Vsi. K téme
záchrany Veľkej Lúky zasadlo šesť krát, z toho dvakrát mimoriadne. Uznesenia na záchranu sa týkali žiadosti na zmenu územného plánu, stavebnej uzávery, odkúpenia prístupovej cesty
a ďalších krokov, ktoré bolo možné vykonať. Bohužiaľ, nakoľko
Kráľova hora nie je v našom katastri, naša mestská časť mala
a má len veľmi obmedzené a okrajové možnosti zasiahnuť priamo.
Na druhej strane ma však teší, že všetky uznesenia sme prijímali
jednohlasne, s plnou podporou politických klubov aj nezávislých
poslancov v našom zastupiteľstve. Dňa 16. júna 2011 sme zvolali
prvé verejné zhromaždenie občanov k tejto téme. Prítomní politici,
najmä primátor Bratislavy prisľúbili pomoc. Bola to zásluha Vás,
občanov a obyvateľov Karlovky, ktorí ste prišli a naplnili tanečnú
sálu Karloveského centra kultúry na Molecovej na prasknutie.
Druhé, rovnako úspešné verejné zhromaždenie, sme zvolali
21. júna tohto roku. Jeho priebeh motivoval zodpovedných politikov k rozhodnutiam, ktoré 28.6.2012 zavŕšili túto našu kalváriu.
Mestské zastupiteľstvo v spomínaný štvrtok 28. júna 2012
schválilo riešenie pre záchranu Kráľovej hory. Toto riešenie je vzájomný nájom pozemkov na Kráľovej hore za nájom iných pozemkov vo vlastníctve mesta. Magistrát dostane Kráľovu horu do nájmu
na 30 rokov a developer dostane iné pozemky do nájmu na 30
rokov. Táto zmluva o vzájomnom prenájme obsahuje niekoľko, pre
Kráľovu horu významných, ustanovení. Za najdôležitejšie považujem tridsať ročnú lehotu prenájmu, ktorá v porovnaní s ľudským životom znamená jednu celú generáciu občanov, milovníkov
prírody, ktorí majú tento zelený poklad k dispozícii. Zmluva zároveň obsahuje súhlas vlastníka Kráľovej hory so zmenou územného
plánu a teda možnosť hlavného mesta zmeniť tento územný plán
na rekreáciu a zeleň, bez rizika súdnych sporov. Zmena územného plánu je a bola prvou požiadavkou Petície proti výstavbe na
Kráľovej hore a ja verím, že kompetentní túto zmenu zrealizujú
v dohľadnej dobe, nakoľko sa odstránila jej najväčšia prekážka.
Tretím výsledkom tejto širokej dohody občanov, politikov a investora je záväzok zameniť prenajaté pozemky navzájom najneskôr
do uplynutia spomínaných tridsiatich rokov tak, aby sa Kráľova
hora dostala aj priamo do vlastníctva hlavného mesta. Skvelý
bonus je gesto investora, ktorý pri tejto príležitosti odpustil Mestskej
časti Devín dlh vo výške približne 15 miliónov Eur, čo predstavuje
70 až 80 percent celkového dlhu tejto obce. Možno sa blýska na
dobré časy a nútená správa Devína sa stane onedlho minulosťou.
S týmito výsledkami som spokojný. Dúfam, že si občania
Kráľovu horu vychutnajú aj v tohtoročnom letnom období, budú
opatrní na rýchlo sa šíriaci oheň a tiež zodpovedne po sebe
upracú a odnesú z tejto lokality odpadky. Prajem všetkým krásne
prázdniny!
Mgr. Ing. Ján Keselý
poslanec Miestneho zastupiteľstva Karlova Ves
Milí čitatelia,
ak máte akékoľvek podnety, postrehy alebo nápady
neváhajte nás kontaktovať
mailom na adrese: [email protected]
alebo poštou na adresu:
KARLOVESKÉ NOVINY, Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava.
SME TU PRE VÁS.
INZERCIA
5
O NÁS
Detské zábavné centrum FUNCITY v Galérii Cubicon
v Bratislave ponúka deťom nekonečné množstvo
zábavy a dobrodružstva. Ak hľadáte pre svoje deti
aktívnu zábavu alebo chcete usporiadať narodeninovú oslavu pre Vaše ratolesti, sme tu pre Vás.
Naše centrum je otvorené každý deň od 10:00 hod.
do 20:00 hod., takže sa môžete prísť k nám zabaviť,
kedy Vám to vyhovuje. Široké spektrum atrakcií
poskytne zábavu pre každé dieťa.
ATRAKCIE
Vo FUNCITY sú na ploche 1200 m2 pre deti k dispozícii
nafukovacie atrakcie - Krokodýl prehĺtačka, Nemo,
Oceanic, Princezná hrad, šmykľavka a na skákanie
láka šesť trampolín. Autodráha pre šliapacie
autíčka je určená pre väčšie i menšie deti. Vo veľkej
preliezačke sa deti môžu do sýtosti naháňať. Nafukovacie hrady a preliezačky sú výlučne od slovenských
a českých výrobcov, kde sme kládli dôraz na kvalitu
a bezpečnosť.
– 40 m2 hracej zóny pre deti do 4 rokov veku
s mäkkými materiálmi, húpačkami, skladačkami
a šmykľavkou prispôsobenou malým deťom.
– 5 nafukovacích hradov vrátane prehĺtačky Krokodýl a Nemo oceánske centrum
– 6 veľkých trampolín
– 200 m2 autodráhy so šľapacími autami i menšími
odrážacími autíčkami pre všetky vekové kategórie
– 100 m2 preliezačky CHACHAbox
– Xbox Kinect
– Party miestnosť, kde si môžu deti v súkromí užiť
svoju narodeninovú oslavu. Miestnosť má
k dispozícii vlastný disco-systém s mixážnym
pultom, profesionálnymi disko svetlami a megareproduktorami.
NOVÉ ATRAKCIE PRÍDU UŽ TOTO LETO
Pre našich návštevníkov máme bar so širokým
výberom nealkoholických nápojov, čerstvo mletej
kávy, koláčov a nanukov. FUNCITY zákaznici majú
tiež bezplatný WI-FI prístup na internet. Náš personál je Vám k dispozícii, aby zabezpečili Vašim deťom
a Vám jedinečné zážitky v detskom raji FUNCITY.
KONTAKT
FUNCITY detský raj
Galéria Cubicon
Staré Grunty 24
841 04 Bratislava
Tel.: 0948 487 766
Email: [email protected]
www.funcity.sk
DOPRAVA
6
Zefektívňujeme parkovanie
V letných mesiacoch pripravil pre vás Miestny úrad KV
významné zmeny v oblasti statickej dopravy. Na 28 vytipovaných
parkoviskách a odstavných plochách budú postupne vyznačené
vodorovné dopravné značenia v tvare parkovacích boxov na
zefektívnenie parkovania.
Postupne budeme na internetovej stránke a v novinách mestskej
časti zverejňovať parkoviská a ulice, ktorých sa bude vyznačovanie
boxov týkať.žaidame vás preto o spoluprácu a súčinnosť. Na
internetovej stránke www.karlovaves.sk a na letákoch na dotknutých bytových domoch sa v dostatočnom predstihu objaví upozornenie. Rovnako budú o tejto skutočnosti informovať aj dočasné
dopravné značenia umiestnené na parkoviskách. Dôležité bude
všetky vozidlá na čas odstaviť mimo parkovísk, aby mohlo byť čo
najskôr označené a opäť vrátené do užívania. Veríme, že spoločnými silami túto náročnú akciu zvládneme a obyvatelia našej mestskej časti sa budú tešiť už čoskoro z efektívnejšieho spôsobu
parkovania. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na
referát dopravy a cestného hospodárstva miestneho úradu.
Ing. Martin Patoprstý
Ilustračné foto.
Ulice v Karlovej Vsi
Viete, kto bol Jozef Lacko?
„Architektúra je ako šport, ak chcete byť dobrí,
musíte stále trénovať“.
V rokoch 1941 až
1972 bol významným
pedagógom na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.
V roku l954 sa stal docentom a v roku 1959 vedúcim katedry pre odbor architektonickej
tvorby. V roku l962 ho menovali za profesora pre odbor
architektonická tvorba a typológia. V roku 1969 sa stal prodekanom Stavebnej fakulty. V čase normalizácie, počas politických previerok ho 15. mája 1970 odvolali z funkcie prodekana a vzápätí
1. júna prišlo odvolanie z funkcie vedúceho katedry architektonickej tvorby Stavebnej fakulty. O pol roka, 31. januára 1971, s ním
nadriadené orgány po tridsiatich rokoch pracovný pomer ukončili.
„Prichýlil“ ho najskôr Projektový ústav spoločenských stavieb, a od
roku 1972 až do predčasnej smrti v roku 1978 Štátny projektový
a výskumný ústav.
Profesor Lacko sa narodil 19. januára 1917 v početnej rodine
železničiara vo Zvolene. Po skončení ľudovej školy a reálneho
gymnázia praxoval v súkromných firmách vo Zvolene a v Banskej
Bystrici a v roku 1941 ho prijali na České vysoké učení technické
v Prahe na odbor architektúra a pozemné staviteľstvo.
Vďaka profesorovi Emilovi Bellušovi mal po úspešnom zavŕšení
štúdia v Prahe otvorenú cestu na Slovenskú vysokú školu technickú
v Bratislave, možno aj vďaka tomu, že v Prahe bol jeho pedagógom Slovák, profesor E. Wimmer. Aj na prvých Lackových
návrhoch sa odrážal Bellušov vplyv, hoci neskôr sa prezentoval
dielami neskorého funkcionalizmu a socialistického realizmu.
Okrem projekčnej a pedagogickej činnosti sa profesor Lacko
venoval aj publikačnej činnosti a päť rokov bol členom redakčnej
rady časopisu Projekt.
Zomrel ako šesťdesiatročný v Bratislave v roku 1978.
Cenu profesora Jozefa Lacka od roku 1990 na jeho počesť každoročne udeľujú za najlepšiu absolventskú magisterskú diplomovú
prácu.
V súkromnom živote bol od roku 1947 ženatý s Máriou Sabovou. Manželia si adoptovali jedinú dcéru Danielu.
Je pochovaný v Slávičom údolí.
Elena Antalová
Lackova ulica dnes...
AKTUÁLNE
7
MHD počas letných prázdnin
Od 2. júla 2012 v premávke MHD platí prevádzkový režim
„pracovný deň - školské prázdniny“. Na linkách s prázdninovým
obmedzením budú v pracovných dňoch zavedené grafikony a cestovné poriadky platné pre prevádzkový režim školské prázdniny.
MHD bude premávať podľa prázdninového režimu v pracovných
dňoch na nasledovných linkách:
električky – všetky linky,
trolejbusy – č. 33, 201, 202, 206, 208,
autobusy – č. 20, 21, 25, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 39, 32,
34, 37, 50, 52, 53, 58, 59, 61, 63, 66, 67, 68, 75, 80, 82,
83, 84, 88, 90, 91, 191, 93, 94, 96, 196, 98, 99.
Počas školských letných prázdnin nebudú premávať autobusy
na linkách č. 55, 133, 178, 192, ďalej nebude premávať električková linka č. 7 a rovnako počas prázdnin nebudú premávať ani
linky a spoje školskej dopravy.
Trasa linky č. 10: ZLATÉ PIESKY, Vajnorská, Trnavské mýto,
Krížna, Špitálska, NÁMESTIE SNP, Obchodná, Radlinského,
Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, ZLATÉ PIESKY.
Prázdninová zmena premávky linky č. 28
Od 2. júla 2012 na linke č. 28 sú zrušené niektoré zachádzky,
ktoré sú vykonávané v dňoch školského vyučovania. Linka č. 28
teda nebude premávať počas letných prázdnin cez ulice Hradištná,
Na Grbe a Novoveská.
Skrátenie prevádzkovej trasy na linke č. 23
Od 2. júla 2012 je zavedená zmena v doprave na linke č. 23,
ktorej trasa bude v Devínskej Novej Vsi skrátená.
Nová obojsmerná trasa linky č. 23 bude nasledovná: Jána Jonáša - VW, cesta II/505, Agátová, Saratovská, Alexyho, Lamačská
cesta, Hodonínska, Podháj, Cesta na Klanec, Lamač.
Dopravný podnik Bratislava zavedie od 30. júna
2012 do premávky mimoriadnu električkovú linku č.
10 na Zlaté piesky. Počas letného prázdninového obdobia
bude posilová linka č. 10 zabezpečovať dopravu na Zlaté piesky.
Jazdiť bude počas víkendov a cez sviatky z dôvodu zabezpečenia
predpokladaných zvýšených prepravných nárokov v tomto smere.
Vypravovaná do premávky bude podľa potrebnosti na základe
operatívnych pokynov dopravného dispečingu DPB.
Z policajného zápisníka
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV obvinili muža, ktorý
distribuoval na jednom z vysokoškolských internátov v Bratislave
drogy zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV obvinil v stredu
22 - ročného Jonáša K. zo Žiliny. Obvinený sa v súčasnosti nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ PZ už spracoval pre
prokurátora podnet k návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.
Obvinený Jonáš K. mal podľa doterajšieho vyšetrovania od presne
nezisteného času, minimálne od mesiaca september 2011 až doposiaľ, na území Bratislavského kraja za účelom vlastnej spotreby ako
aj ďalšej distribúcie zadovažovať drogy od doposiaľ neustálenej
osoby. Obvinený drogy prechovával na jednom z vysokoškolských
Predĺženie prevádzkovej trasy na linke č. 128
Od 2. júla 2012 je zavedená zmena v doprave na linke
č. 128, ktorá bude mať rozšírenú obslužnosť v Devínskej Novej Vsi
cez územie klasickej zástavby Grba až do oblasti Mláka.
Nová obojsmerná trasa na linke č. 128 je nasledovná: Hrad
Devín, Muránska, Kremeľská, Na hriadkach, Eisnerova, Hradištná,
Na Grbe, Bridlicová, Jána Poničana, Eisnerova, Glavica, Eisnerova, Opletalova, Vápencová, Mláka.
Ing. Agáta Staneková
internátov v Mlynskej doline v Bratislave, ktoré z časti užíval sám
a ďalšie odovzdával konečným konzumentom, ktorí kontaktovali
v súčasnosti už obvineného muža na jeho mobilnom telefónnom
čísle. Na základe súhlasu sudcu pre prípravné konania vykonali policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV v stredu v skorých
ranných hodinách prehliadku na internátnej izbe v súčasnosti už obvineného Jonáša K. Počas prehliadky zaistili neznáme sušené rastliny
a poskladaný alobal s obsahom bielej kryštalickej látky. Predbežné
výsledky z Kriminalisticko-expertízneho ústavu PZ potvrdili, že sa jednalo o takmer 80g konope, čo zodpovedá minimálne 400 obvykle
jednorazovým dávkam drogy. Expertíza ďalej preukázala, že v poskladanom alobale sa nachádzal metamfetamín, množstvo ktorého
zodpovedá minimálne 1 obvykle jednorazovej dávke drogy.
V zmysle Trestného zákona sa obvinený po preukázaní viny potrestá
trestom odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
8
KARLOVA VES V OBRAZOCH
Veľký favorit malého vzrastu.
Prvé predstavenie Karloveského kultúrneho leta - stredy patria najmenším.
Voda - priateľ, ktorý v lete poteší!
Divadlo na zástavke - predstavenie Izbička.
Vláčik, zmrzlina, pohoda!
Pravidelné besedy v knižnici.
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
9
Vzácni darcovia sú aj medzi nami Karlovešťanmi
Často krát žijú v anonymite, nakoľko nemajú potrebu o svojom humánnom
konaní informovať. Hovoríme o dobrovoľných darcov
krvi. Títo „hrdinovia“ sa dňa
21. júna 2012 zúčastnili
slávnostného odovzdávania,
kde boli ocenení plaketami
prof. MUDr. Jana Janského
a prof. MUDr. Jána Kňazovického na Miestnom úrade
v Ružinove. Toto ocenenie
môžeme považovať za prejav vzdania im úcty a poďakovania. Slovenský Červený
kríž oceňuje týchto vzácnych
Ing. Branislav Smolár.
darcov 2 krát do roka.
Pevne veríme, že sme vás týmto článkom inšpirovali, aby ste sa aj
vy pridali k týmto darcom, nakoľko nikdy nevieme kedy sa ocitNina Pavlová
neme na druhej strane...
Ocenení darcovia krvi za Karlovu Ves:
Bronzová plaketa:
1. Peter Augustín
2. Soňa Románová
3. MUDr. Stanislava Hederová
4. Ing. Daniel Ondrejka
5. Ing. Branislav Smolár
6. Mgr. Karolína Hlásniková
Strieborná plaketa:
1. Richard Ripka
2. Bc. Jaroslav Benčík
3. Radoslav Szabo
Zlatá plaketa:
1. Juraj Levický
2. Štefan Wadinger
3. Viliam Oršula
4. Ján Ábel
V mene celej Karlovej Vsi a našej redakcie Vám ďakujeme!
Beseda
so Stanislavom Háberom
Štefánik po pristátí zastrelený? – tak znie názov novej knihy
slovenského básnika, prozaika a publicistu, s ktorým sme sa mali
možnosť stretnúť v knižnici na Jurigovom námestí dňa 22. júna na
besede. Stanislav Háber nám tu bližšie predstavil svoju knihu,
v ktorej podotýka, že ten kto hovorí o vražde M. R. Štefánika, tak
je považovaný za nacionalistu. Tieto slová zdôraznil niekoľkokrát
počas besedy ako aj to, že videnie tohto problému je od 4. mája
1919 veľmi zjednodušené. No nebudem vám už viac prezrádzať
a iba vám odporučím si túto knihu prečítať. A pevne verím, že ak
sa pre ňu rozhodnete, tak vám spríjemní tieto horúce dni.
Nina Pavlová
Oceňovanie žiačky roka 2012
Stanislav Háber.
Katarína Juhasová, Karolína Turzíková, Zuzana Šintalová
a Alica Tereza Plchová, tak to sú mená „žiačok roka 2012“, ktoré
28. júna na Miestnom úrade našej mestskej časti boli ocenené za
svoje výsledky počas školského roku 2011/2012. Tohto oceňovania sa okrem 4 úspešných žiačok zúčastnili aj samotné pani riaditeľky: PaedDr. Andrea Pitoňáková zo ZŠ na Karloveskej ul., pani
riaditeľka Mgr. Katarína Belegišanin zo ZŠ na Veternicovej ul.,
pani riaditeľka PhDr. Alena Turčanová zo ZŠ na Tilgnerovej ul.
a pani zástupkyňa RNDr. Marta Petrášová zo ZŠ na Majerníkovej
ul. Boli sme svedkami toho, ako sú všetky pani učiteľky hrdé na
svoje žiačky. Všetky dievčatá sú talentované. A čo je pozoruhodné,
že okrem školských aktivít sa zapájajú aj do mimoškolských
ako napríklad: záchrana Kráľovej hory a to konkrétne Zuzana
Šintalová. Hm, žeby sme sa stretli s budúcou poslankyňou za
mestskú časť KV? Priatelia, pevne veríme, že aj chlapci v našej
mestskej časti sa už v blízkej budúcnosti prejavia.
Nina Pavlová
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
10
Na ihrisku „Žalmanka“ vyrástli známe rozprávkové postavičky
V júni zamestnanci referátu ekológie a zelene prebrali repasované a nové lavičky, takže ich obyvatelia môžu využívať celé leto
a jeseň. Koše, ktoré sme si objednali sú už pomaly kompletne
odovzdané.
Detské ihrisko Adámiho.
Po skončení prvého kosenia sme okamžite začali s orezmi stromov a krov, podľa požiadaviek obyvateľov i na základe nami vytipovaných miest. Väčšie orezy, napríklad vo vnútrobloku na
Kempelenovej ulici, pred Kostolom sv. Michala, či na detskom
ihrisku Beniakova - Fullu, vykonala zmluvná firma. Menšie orezy
napríklad v areáli MŠ Ľ. Fullu, na Púpavovej a na H. Meličkovej
šikovne zrealizovali zamestnanci hospodárskej správy. V orezoch
P O Z VÁ N K A
Obľúbené rozprávkové postavičky.
a úpravách krovín
budeme samozrejme
pokračovať. V júli začíname s výmenou opotrebovaných hracích
prvkov na detských
ihriskách, prípadne
s ich doplňovaním, na
základe podnetov od
obyvateľov.
Najväčšou akciou
tohto leta bude nepochybne
obnova
detského ihriska Adámiho v spolupráci
s OZ Osmijanko, Karlovešťanom je známe
i ako „Žalmanka“.
Ihrisko bude obnovené
a skrášlené postavičkami zo známej ani- Detské ihrisko Beniakova - Fullu.
movanej rozprávky.
V priebehu prázdnin budú inštalované futbalové bránky, detský
kolotoč, obľúbená hojdačka – hniezdo, basketbalový kôš, pingpongový stôl, lezecký kameň a iné.
Aj v druhom polroku
pokračujeme
v spolupráci s OLO, a. s.
v pristavovaní veľkokapacitných kontajnerov
(harmonogram
nájdete i v tomto čísle
novín). Radi by sme
upozornili obyvateľov,
že kontajnery sú pristavované na 24
hodín. Prosíme všetkých, aby dodržiavali
zákaz ukladania odpadu mimo kontajnera
a prepĺňania kontajnera, ktorý v takomto
prípade nie je možné
odviezť!
Mgr. Halina
Trubínyiová
Kempelenova ulica.
Srdečne vás pozývame
na komorný koncert vážnej hudby
dňa 22.7.2012 o 16.30 hod.
v Botanickej záhrade
Účinkujú E. Prochác (violončelo) a R. Kákoni (akordeón)
INZERCIA
11
Novootvorená ekologická čistiareň
Úplne nový koncept ekologickej práčovne! Nepoužívame znečisťujúce
rozpúšťadlá ako pri suchom čistení, ale len vodu a špeciálne biologicky
rozložiteľné produkty.
Nájdete nás
v nákupnom centre
Cubicon v Mlynskej doline
Otváracie hodiny:
Pondelok – Nedeľa
10:00 – 20:00
www.cubicon.sk
KULTÚRA
12
Suzafón otvoril Kultúrne leto v Karlovej Vsi
Nebol to nový druh mobilného telefónu, ale obrovský hudobný nástroj, jediný svojho druhu u nás.
Na Námestí sv. Františka rozdúchali tento nástroj
hudobníci z formácie Funny Fellows.
Ako sami s nadhľadom povedali, nie je pre nich problém hrať
na svadbách, krstinách, rozvodoch aj pohreboch. Čím viac bolo
mrakov nad námestím, tým viac zabávali v dobových kostýmoch
a nástrojoch svojou hudbou obecenstvo. Bolo to prvý krát, čo
vystúpili v Karlovej Vsi. No neboli tu len raz. Kapelník Roman Féder,
ktorého poznáte aj ako herca a moderátora, má ku Karlovej Vsi
špecifický vzťah. Chodieval sem totiž za dievčatami. „Mal som tu
takú krásnu gymnaziálnu lásku. Hrávala volejbal, tak sme sem
s chalanmi chodili za ňou“. Jeden čas tu bývala aj jeho dcéra, ktorú
má so známou herečkou Zuzanou Hassovou. „Moja dcéra je členkou divadla Lano, ktoré pôsobí na ZUŠ J. Kresánka. Tí, čo ste vynechali tento koncert, máme pre vás skvelú správu. Počas celého leta
Mestská časť pre vás pripravila niekoľko zaujímavých koncertov.
Andrea Kozáková
Uvidíme sa v Karlovej Vsi, pri dobrej hudbe.
Funny Fellows.
Chcete hrať v divadle? V Karlovej Vsi vám to umožníme
Už od septembra otvárame dvere všetkým nádejným herečkám
aj hercom. Je jedno koľko máte rokov, podstatné je, že milujete
divadlo. V septembri chystáme konkurz, ktorého sa môže zúčastniť
každý Karlovešťan. Spoločne naštudujeme inscenáciu a zaradíme
ju do repertoáru divadla. Tak aj váš sused možno zistí, čo o vás
ešte nevedel, že máte talent.
Prvá premiéra novej sezóny v Divadle na zastávke bude bábkové predstavenie, ktoré k nám príde z Prahy. Ďalej pripravujeme
spoluprácu so svetoznámym hercom, mímom, klaunom Jurajom
Benčíkom. Máme ambíciu vytvoriť prvé cirkusovo – divadelné pred-
stavenie na Slovensku. Vo svete sa toto spojenie cirkusu a divadla
nazýva „Nový cirkus“. Určite mnohí poznáte najznámejší nový
cirkus na svete – Cirque du Soleil. Výsledkom nášho karloveského
projektu bude netradičná multižánrová inscenácia s prvkami
nového cirkusu, fyzického a vizuálneho divadla.
Naplánovaných aktivít má Divadlo na zastávke veľa. Ak by ste
mali akýkoľvek nápad ako pomôcť, alebo vylepšiť renomé
karloveského Divadla na zastávke, neváhajte a píšte na
[email protected] Uvidíme sa v Kultúrnom dome na
Soňa Hatalová
Molecovej ulici.
Opýtali sme sa našich Karlovešťanov
ako budú tráviť toto leto:
1.) Dôchodca: „Využijem
slnečné počasie na relax
a budem aj brigádovať na
dome“.
1.)
3.)
...a takto tu môžete stáť aj vy...
2.) Obyvateľka: „Časť leta
budeme tráviť v Bratislave,
lebo Kultúrne leto je nádherné a časť leta budeme na
chalupe na západnom Slovensku“.
3.) Martin: „Viac menej pracovne, tento rok nemám
žiadnu dovolenku, asi pôjdem až v zime“.
4.) Mama: „S deťmi, lebo
som ešte na materskej, takže
na ihriskách aj na dovolenke“.
2.)
4.)
OZNAMY A TRENDY
13
Dňa 2.7.2012 Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 22 ods. 2 zákona
č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2022 Z. z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na
lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Bratislava a to až do odvolania. V čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Oznam Miestnej knižnice Recept Cuketový koláč
Z dôvodu revízie knižničného fondu bude
knižnica od 16.7.2012 do 31.8.2012
zatvorená. Knihy požičané pred začatím
revízie je možné vrátiť až v septembri.
350g cukety (nastrúhať),
300g práškový cukor,
2 vajcia, 3 dcl oleja,
250g polohrubej múky,
1 prášok do pečiva,
1 vanilka,
2 lyžice kakaa,
1 čajová lyžička škorice,
hrozienka, ak nemáme,
môžu byť aj oriešky
Všetky prísady zmiešame, potom cesto
rozotrieme na vymastený plech vysypaný
polohrubou múkou a upečieme pri 180 stupňoch. Po upečení môžeme potrieť lekvárom
a poliať čokoládou. Krájame po vychladnutí.
Prevádzka v materských
škôlkach počas letných
Domáci peeling
prázdnin 2012
Túžite po účinnej, lacnej
Júl: MŠ Borská 4 a MŠ Majerníkova 11
August: MŠ L. Sáru 3 a MŠ Kolískova 14
Nábor
stolnotenisového klubu
Náš stolnotenisový klub pozýva všetkých
záujemcov z radov mládeže na nábor športovej mládeže, ktorý sa uskutoční v stredu
5. septembra 2012 v priestoroch ŠKST
Karlova Ves v telocvični na Karloveskej ulici
č. 3. Tešíme sa na účasť každého kto má
ŠKST Karlova Ves
o stolný tenis záujem.
„Kto si a čo chceš?“
„Ja som malý modrý trpaslík a som strašne
smädný.“
Zo sedadla hodí po ňom plechovku Coly a
pokračuje v ceste. Po chvíli jazdy naňho
kýva ďalší stopár, celý v zelenom. Zastaví a
pýta sa:
„A ty čo chceš, ty malý zelený trpaslík?“
„Doklady prosím!“
V T I P
a prírodnej
kozmetike? Pripravili sme si pre vás niekoľko receptov, vďaka ktorým bude Vaša
pokožka rozžiarená.
Trstinový cukor a paradajky
¼ pohára trstinového cukru, 2-3 olúpaných rajčín (najlepšie bio), 2 lyžice bieleho
jogurtu alebo smotany. Všetko spolu dobre
premiešajte, počkajte pár minút a naneste
na pokožku tváre. Nechajte pôsobiť 10
minút a potom zotrite vlhkou vreckovkou.
Účinok: trstinový cukor účinne odstraňuje
odumreté bunky, paradajka obsahuje antioxidanty a vitamín C, jogurt dodáva vlhkosť
pokožke.
Citrón a olivový olej
Šťava z citróna, 1 lyžica olivového oleja,
5 lyžíc morskej soli.
Najprv pomiešajte soľ a olivový olej, potom
pridajte citrónovú šťavu. Naneste na pokožku
a dôkladne masírujte a umyte vlažnou vodou.
Účinok: citrón a soľ jemne odstraňuje
prebytočné odumreté bunky, citrón obsahuje vitamín C vďaka čomu spevňuje pokožku, olivový olej vyživuje suchú pokožku.
Jubilanti
JÚL 2012
90 rokov
Sedláková Anna
Tarajová Anna
Veselková Alžbeta
85 rokov
Balaško Imrich
Ing. Baran Štefan
Budovinská Helena
Ing. Draskóczy Jozef
Némethová Viera
80 rokov
Bedrnová Ľudmila
Benovičová Irena
Cicko Jozef
Čápová Anna
Čavojová Alena
Eliašová Antonia
Halinkovič Miroslav
Kissová Elena
Kozmérová Kornélia
Kulcsár Ladislav
Milatová Libuša
Ondrušková Alžbeta
Pulmanová Irma
Rumpel Cyril
JUDr. Široký Dušan
RNDr. Vaškovská Eugenia
Srdečne Vám blahoželáme!
P O Z V Á N K A
Vyhlásenie času zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov
KÁVA
SO STAROSTKOU
Starostka Iveta Hanulíková vás
srdečne pozýva na kávu. Pravidelné stretnutia na káve sa konajú vždy 18-teho o 18.00 hod.
v DK v malej sále na Molecovej
ulici. Opäť je pripravený aj čaj
so starostkou. Budeme radi ak
prinesiete na stretnutie vlastné
postrehy a podnety, ktoré by ste
radi prediskutovali.
Vedenie ZŠ A. Dubčeka
na Majerníkovej 62,
841 05 Bratislava
vám oznamuje,
že 3. septembra 2012 otvára detašované
pracovisko MŠ Majerníkova pre deti s odloženou školskou dochádzkou a pre predškolákov.
OZNAMY
14
HARMONOGRAM pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
JÚL a AUGUST 2012
MiÚ MČ Bratislava – Karlova Ves v spolupráci s OLO a.s.
pripravili harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
(VKK) na druhý polrok 2012. Kontajnery sú pristavované v dopoludňajších hodinách na 24 hodín. Prosíme obyvateľov, aby odpad
neumiestňovali mimo VKK, ani neprepĺňali kontajner. Spoločnosť
OLO a.s. preplnený kontajner neodvezie!
6.7.2012
piatok
Pribišova 2 – pred pasážou k Bille
6.7.2012
piatok
Hlaváčiková 15
6.7.2012
piatok
Roh Púpavová a Pernecká
11.7.2012
streda
Nad Lúčkami 27 – roh Ferdiša Kostku
11.7.2012
streda
H. Meličkovej 15
11.7.2012
streda
Adámiho 12
18.7.2012
streda
Kuklovská 31 – 33
– vnútroblok oproti garážam
18.7.2012
streda
Levárska 11
18.7.2012
streda
Janotova 2 – parkovisko
25.7.2012
streda
Staré Grunty 192
25.7.2012
streda
Donnerová 17 – 21
– zozadu, trávnik vedľa stojiska
25.7.2012
streda
Veternicová 24
1.8.2012
streda
Jurigovo nám. 5
1.8.2012
streda
J. Stanislava 55 – zo zadnej strany
1.8.2012
streda
Tománková 2 – ku stojisku
9.8.2012
štvrtok
Líščie údolie 63 – zo zadnej strany
9.8.2012
štvrtok
Segnerová 3 – garáže
9.8.2012
štvrtok
Brodská 6
16.8.2012
štvrtok
Ľ. Fullu 3
16.8.2012
štvrtok
Nad Lúčkami 43
– zeleň nad parkovacími miestami
16.8.2012
štvrtok
Sološnícka – oproti č. 28
23.8.2012
štvrtok
Kempelenova – parkovisko
23.8.2012
štvrtok
Adámiho 15 – roh Hodálová
23.8.2012
štvrtok
Pribišova 6
30.8.2012
štvrtok
Roh Suchohradská a Silvánska
30.8.2012
štvrtok
Matejkova 14
30.8.2012
štvrtok
Gabčíková 8
Stredy patria najmenším - Tvorivé dielne.
Program karloveského
kultúrneho leta JÚL 2012
18.7.
10:00
Šašo Maroš
Námestie sv. Františka
22.7.
16:30
E. Prochác (violončelo)
a R. Kákoni (akordeón)
komorný koncert vážnej hudby
Botanická záhrada
25.7.
10:00
Súťažné predpoludnie pre deti
Námestie sv. Františka
29.7.
19:00
Zlaté husle a sólisti Lúčnice
Líščie údolie
Riadková inzercia
Upratujem domácnosti 1x do týždňa.
Tel. kontakt: 0908 068 887
Čalúnnictvo – čalúnenie sedacích súprav, dverí, čalúnenie
starožitností, čalúnenie kresiel a stoličiek.
Doprava zabezpečená. Tel: 55414616, 0915 832 186
Požičanie tepovača, odvoz, dovoz, prášok za 14 euro.
Tel. kontakt: 0905 801 763
Vŕtanie do panelu, kachličiek. Mont. byt. doplnkov aj elektro.
Tel. kontakt: 0905 801 763
Každá generácia sa baví na Tvorivých dielňach.
ZO ŽIVOTA KARLOVEJ VSI
15
Klub vodného slalomu Karlova Ves reprezentuje svoju mestskú časť
Chcete mať doma úspešného športovca, bývate
v Karlovej Vsi a stále neviete na aký šport svoje dieťa
prihlásiť? Podmienka je iba vedieť plávať. Napriek
tomu, že ide o vyložene vodácky šport, nemusíte sa
báť, že vaše dieťa počas zimy nebude mať čo robiť.
Vodáci v akci.
Dorota Lesanská.
Tento klub vyvíja svoju činnosť počas celého roka, v lete na vode
na Dunaji, v zime v telocvični a v bazéne.
Miesto výcviku je lodenica pri Karloveskej zátoke a zapojiť sa
môžu deti od 9 - 10 rokov. Trénuje sa 3 - krát do týždňa. V týchto
tréningoch dominuje vodný slalom, zjazd a šprint. Používajú sa
Karloveský psík
Pravidelná akcia, súťaž
o najkrajšieho karloveského
psa sa tento rok opäť
konala v Líščom údolí. Stretli
sme sa tam súťažiaci s rôznymi plemenami, často aj
uličnými orechmi, ktorý by
nemali šance na oficiálnych
súťažiach. U nás máme
šance všetci, lebo porotou
sú všetci účastníci, či už majitelia psov, ako aj diváci.
Hodnotili sme viacero kategórii, najväčší a najmenší
pes a hlavnú kategóriu najkrajší pes KV. Nakoľko prišli aj hostia
z iných mestských častí. doplnili sme kategóriu naj mimokarloveský
psík. Tento rok nás potešili aj hostia, prišli nám ukázať cvičenia
služobných psov. Boli sme divákmi krásnej show, kde psi útočili,
bránili, strážili, všetko pod povelmi cvičiteľov. Dokonca sa našla
medzi nami aj odvážna slečna, ktorá v špeciálnom odeve odolala
útoku rotvailera. Aj mňa cukalo, ale nakoniec som tu odvahu
nenabral, nevadí nabudúce. Kto vyhral v jednotlivých kategóriách
si ani nepamätám, lebo nesúťažili dunčovia a rexovia, ale Benny,
Fuggi, Lorenzo, Bandi a pod. Najkrajší a aj absolútny víťaz bol aj
(ak)
môj favorit a bol to malý zlatučký Bengy.
všetky typy lodí: kajak, kanoe a dvojkanoe. Klub organizuje aj
splavy. V lete usporiada dva týždňové letné výcvikové tábory mimo
Bratislavy.
Dôležité však je, že sa tu stretáva partia dobrých kamarátov,
ktorí majú radosť z každého stretnutia a spoločných zážitkov.
Mimochodom potešia aj úspechy, ktoré k športu patria. Pochváliť
sa môžu niekoľkými medailami z Majstrovstiev Slovenska žiakov
v kanoistike na divokej vode.
Andrea Kozáková
V materskej škôlke Ľ. Fullu
rozkvitol školský dvor
Materská škôlka Ľ. Fullu sa v prvej polovici tohto roku zapojila
do zaujímavých a prospešných akcií ako napríklad: do celomestského kola OLOMPIÁDY, v ktorej deti spolu so svojimi rodičmi nazbierali 210 kg druhotných surovín - plastov. A ako nám povedala
pani riaditeľka Eva Jurská „Aj keď sme súťaž nevyhrali, svoj účel
splnila!“.
Takisto sa táto materská škôlka zapojila aj do celoštátnej akcie
„POSTAVTE NAŠE MESTO
NA NOHY!“, do ktorej sa
okrem dobrovoľníkov z firmy
PHILLIP MORRIS SLOVAKIA
pridali aj rodičia, ktorí tak priložili ruku k dielu pri natieraní
vnútorného oplotenia školského dvora. Aj takouto formou sa pani riaditeľka v mene
detí a kolektívu MS Ľ. Fullu
chcela poďakovať nadácií
Pontis, ktorá zorganizovala
túto akciu a nakoniec dodala:
„Pod rukami dobrovoľníkov
nám rozkvitol školský dvor“.
Eva Jurská
KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO
16
Karloveské kultúrne leto
Program AUGUST 2012
Stredy patria najmenším na Nám. sv. Františka o 10.00 hod.
1.8.
...a príde KÚZELNÍČKA !!!!
8.8.
Tvorivé dielne
15.8.
Letný karneval a detská diskotéka
– súťaž o najkrajšiu masku, sladkosť pre každého,
detská diskotéka
22.8.
Divadielko ŽUŽU s predstavením...
Dobrú chuť!!!
28.8.
Tvorivé dielne
Každú sobotu milovníkom country a prírody
pre prvých 100 návštevníkov pivo a klobása
– Líščie údolie o 18.00 hod.
19.8.
Henry Tóth a hostia
– fenomenálny koncert, aký ešte v Karlovej Vsi nebol
(viac v augustovom čísle)
Zmena programu vyhradená!
www.karlovaves.sk
Mesačník Karloveské Noviny. Ročník vydávania: 4. Vydáva: KARLOVESKÉ NOVINY. Redakcia: KARLOVESKÉ NOVINY, Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava.
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Andrea Kozáková, e-mail: [email protected] Evidenčné číslo: EV 4639/12, IČO: 42262780. Redakcia si vyhradzuje
právo na krátenie príspevkov a za nevyžiadané materiály neručíme.
Download

Karloveské - Karlova Ves