Zoznam slovnej zásoby, ktorý je riešením pre užívateľov monolinguálneho slovníka. Obsahuje výber 2 000
kľúčových slov, preložených do slovenčiny. Slová tvoria základ komunikácie, pomocou nich je možné
vysvetliť ďalších 19 000 slov tak, ako je to v slovníku:
Oxford ESSENTIAL Dictionary
Prosím neprehliadnite! Tento zoznam je určený ako pracovná pomôcka pre potreby používateľov slovníka
a nesmie byť použitý pre iné účely, ďakujeme.
A
a, an indefinite article
ability noun
able adj.
about adv., prep.
above prep., adv.
abroad adv.
● absolutely adv.
accept verb
acceptable adj.
accident noun
● by accident
account noun, verb
achieve verb
acid noun
according to prep.
accuse v.
across adv., prep.
act noun, verb
action noun
active adj.
activity noun
actor, actress noun
actual adj.
● actually adv.
add verb
address noun, verb
admire verb
admit verb
adopt verb
adult adj., noun
advantage noun
adventure noun
advertise verb
advertisement noun
advice noun
advise verb
affect verb
afford verb
afraid adj.
after adv., prep., conj.
afternoon noun
afterward
(Brit. afterwards) adv.
again adv.
against prep.
age noun
● aged adj.
ago adv.
agree verb
agreement noun
neurčitý člen
schopnosť
schopný
okolo, o
nad, hore
v zahraničí
absolútne
prijať, akceptovať
prijateľný
nehoda, náhoda
náhodou
účet, spôsobiť
dosiahnuť
kyselina
podľa koho/čoho
obžalovať, obviniť
cez, na druhej strane
čin, dejstvo, zákon,
správať sa
čin, konanie
aktívny, činný
činnosť
herec, herečka
skutočný
skutočne,naozaj
pridať
adresa, adresovať,
osloviť
obdivovať
pripustiť, uznať
adoptovať, osvojiť
dospelý, dospelá osoba
výhoda
dobrodružstvo
reklamovať
reklama
rada
poradiť, radiť
ovplyvniť
dovoliť si, dopriať si
obávajúci sa, vyľakaný
po, potom čo, potom
popoludnie
neskôr, potom
opäť, znova
proti
vek, doba
vo veku, starý
pred (časovo)
súhlasiť
súhlas, dohoda
ahead adv.
vpredu
aim noun, verb
cieľ, mieriť
air noun
vzduch
aircraft noun
lietadlo
airport noun
letisko
alcohol noun
alkohol
alcoholic adj., noun
alkoholický, alkoholik
alive adj.
živý
all adj., pron., adv.
celý, všetok, úplne, všetci
allow verb
dovoliť
all right adj., adv., interj.
dobrý, v poriadku
ally verb, noun
spojenec, spojiť sa
almost adv.
skoro, takmer
alone adj., adv.
jediný, sám
along prep., adv.
po, pozdĺž, so sebou, spolu
alphabet noun
abeceda
already adv.
už
also adv.
tiež
although conj.
aj keď, hoci
always adv.
vždy
amaze verb
ohromiť
among (also amongst) prep. medzi (viac ako dvomi)
amount noun, verb
množstvo, činiť, rovnať
amuse verb
baviť, rozveseliť
● amusing adj.
zábavný
ancient adj.
staroveký
and conj.
a
anger noun
hnev
angle noun
uhol, stanovisko
angry adj.
nahnevaný
● angrily adv.
nahnevane
animal noun
zviera
announce verb
oznámiť
annoy verb
hnevať, otravovať
● annoying adj.
mrzutý, otravný
● annoyed adj.
nahnevaný, otrávený
another adj., pron.
ďalší, iný
answer noun, verb
odpoveď, odpovedať
any adj., pron., adv.
akýkoľvek, nejaký, žiadny
anyone (also anybody) pron. niekto, ktokoľvek
anything pron.
niečo, nič, hocičo
anyway adv.
akokoľvek, a predsa
anywhere adv.
niekde,kdekoľvek
apart adv.
od seba, oddelene
● apart from (also aside from) prep. okrem
apparently adv.
očividne, zreteľne
appear verb
objaviť sa
appearance noun
vzhľad
apple noun
jablko
apply verb
žiadať, použiť
appropriate adj.
vhodný
approval noun
schválenie
approve verb
schváliť
area noun
argue verb
argument noun
arm noun, verb
army noun
around adv., prep.
arrange verb
arrangement noun
arrest verb, noun
arrive verb
arrow noun
art noun
article noun
artificial adj.
artist noun
artistic adj.
as prep., adv., conj.
ashamed adj.
ask verb
asleep adj.
at prep.
atmosphere noun
attach verb
attack noun, verb
attention noun
attitude noun
attract verb
attractive adj.
aunt noun
authority noun
automatic adj.
autumn noun
available adj.
avoid verb
awake adj.
award noun, verb
aware adj.
away adv.
awful adj.
oblasť, plocha
hádať sa
spor, argument
ruka, držať za ruku
armáda
okolo, dookola, asi
usporiadať, dohodnúť
usporiadanie, úprava
zatknúť, väzba
prísť
šíp, šípka
umenie
článok, člen (gram.)
umelý
umelec
umelecký
ako, keď, kým
zahanbený
pýtať sa
spiaci
v, na, pri
atmosféra, nálada
pripojiť, pripevniť
útok, útočiť
pozor, pozornosť
postoj, stanovisko
priťahovať
príťažlivý
teta
právomoc, autorita, úrady
automatický
jeseň
dostupný, k dispozícii
vyhnúť sa
bdelý
cena, ocenenie
byť si vedomý
preč, stranou, bokom
hrozný, strašný
B
baby noun
back noun, adj., adv., verb
backwards adv.
bad adj.
● badly adv.
bad-tempered adj.
bag noun
balance noun, verb
ball noun
band noun
bank noun
bar noun
base noun, verb
basic adj.
bath noun
bathroom noun
be verb
beach noun
bear verb
beard noun
bábätko, miláčik
chrbát, zadný, dozadu,
späť
nazad, pospiatky
zlý
zle
mrzutý
taška, vrece
rovnováha, balansovať
lopta, guľa, ples
skupina, páska
banka, breh
tyč, tyčinka, zábrana
základ, zakladať
základný
vaňa, kúpeľ
kúpeľňa
byť
pláž
zniesť, uniesť
brada
beat noun, verb
beautiful adj.
beauty noun
because conj.
become verb
bed noun
bedroom noun
beer noun
before prep., conj., adv.
begin verb
● beginning noun
behave verb
behaviour noun
behind prep., adv.
belief noun
believe verb
bell noun
belong verb
below prep., adv.
belt noun
bend verb, noun
● bent adj.
beneath prep., adv.
benefit noun, verb
beside prep.
between prep., adv.
beyond prep., adv.
bicycle (also bike) noun
big adj.
bill noun
bird noun
birth noun
birthday noun
biscuit noun
bit noun
bite verb, noun
bitter adj.
black adj., noun
blame verb, noun
block noun, verb
blood noun
blow verb, noun
blue adj., noun
board noun
board verb
boat noun
body noun
boil verb
bone noun
book noun, verb
boot noun
border noun
bore verb
● boring adj.
● bored adj.
born verb
● be born
borrow verb
both pron., adj.
bottle noun
bottom noun, adj.
box noun
boy noun
rytmus, tĺcť, poraziť
krásny
krása, kráska
pretože
stať sa
posteľ
spálňa
pivo
pred
začať
začiatok
chovať sa, správať sa
správanie
za, pozadu
viera, dôvera
veriť, dôverovať
zvon
patriť
pod, dolu
opasok, remeň, pás
zohnúť, ohyb
ohnutý, naklonený
pod
úžitok, mať osoh
vedľa, pri
medzi (dvoma)
za, ďalej ako,okrem, nad rámec
bicykel
veľký
účet, zobák, návrh zákona
vták
narodenie, zrod
narodeniny
sušienka, keks
kúsok, trocha
pohrýzť, poštípať, uhryznutie
horký, trpký
čierny, černoch
viniť, vyčítať
blok, zátarasa, blokovať
krv
úder, fúkať
modrý
doska, paluba, výbor, rada,
nastúpiť
loďka, čln
telo
variť, vrieť
kosť
kniha, rezervovať si, objednať
topánka, čižma
hranica, okraj
nudiť
nudný
znudený
narodený
narodiť sa
vypožičať si
obaja
fľaša
dno, zadok, spodný
krabica, box
chlapec
boyfriend noun
brain noun
branch noun
brave adj.
bread noun
break verb, noun
breakfast noun
breath noun
breathe verb
brick noun
bridge noun
brief adj.
bright adj.
● brightly adv.
bring verb
broken
break
brother noun
brown adj.
brush noun, verb
bubble noun
budget noun
build verb
● building noun
bullet noun
bunch noun
burn verb
● burnt adj.
burst verb
bury verb
bus noun
bush noun
business noun
busy adj.
but conj.
butter noun
button noun
buy verb
buyer noun
by prep., adv.
priateľ, milý
mozok
vetva, pobočka
statočný
chlieb
zlomiť, pokaziť, prestávka
raňajky
dych
dýchať
tehla
most
stručný
jasný, žiarivý
žiarivo
priniesť
rozbitý, zlomený
rozbiť, zlomiť
brat
hnedý
kefa, kefovať
bublina
rozpočet
stavať
budova
guľka
strapec, chumáč
páliť, horieť
zhorený, spálený
prasknúť
pochovať, zahrabať
autobus
krík
obchod, podnik
zaneprázdnený, rušný ,
obsadený
ale, okrem
maslo
gombík, tlačidlo
kúpiť
kupujúci
pri, vedľa, pozdĺž
C
cabinet noun
cable noun
cake noun
calculate verb
calculation noun
call verb, noun
● be called
calm adj., noun, verb
camera noun
camp noun, verb
● camping noun
campaign noun
can modal verb, noun
● cannot
● could modal verb
cancel verb
cancer noun
candidate noun
skrinka, kabinet
lano, kábel
koláč, torta, placka
vyrátať, spočítať
výpočet
volať, zavolať, hovor
volaný, nazývaný
pokojný, pokoj,
upokojiť sa
fotoaparát
tábor, táboriť
táborenie, kempovanie
kampaň
môcť, vedieť, smieť
nemôcť, nevedieť
mohol, vedel
zrušiť
rakovina
kandidát
candy noun
cap noun
capable adj.
capital noun, adj.
captain noun
car noun
card noun
cardboard noun
care noun, verb
● take care (of)
● care for
career noun
careful adj.
● carefully adv.
careless adj.
● carelessly adv.
carpet noun
carry verb
case noun
● in case (of)
cash noun
cast verb, noun
castle noun
cat noun
catch verb
cause verb, noun
CD noun
ceiling noun
celebrate verb
celebration noun
cell noun
cent noun
centimetre noun
central adj.
centre (AmEt. center) noun
century noun
ceremony noun
certain adj., pron.
● certainly adv.
certificate noun
chain noun, verb
chair noun
challenge noun, verb
chance noun
change verb, noun
character noun
characteristic adj., noun
charakteristika
charge noun, verb
● in charge of
chase verb, noun
cheap adj.
cheat verb, noun
check verb, noun
cheek noun
cheese noun
chemical adj., noun
chemistry noun
bonbón, cukrík
čiapka, uzáver
schopný
hlavné mesto, hlavný
kapitán
auto
karta, pohľadnica,
lístok
kartón
starostlivosť, starať sa
starať sa o
zaujímať sa,
mať starosť o
kariéra, životná dráha
opatrný
opatrne, starostlivo
nedbalý
nedbalo
koberec
niesť
prípad, pád (gram.)
v prípade, že
hotovosť, peniaze
hodiť,vrhať
obsadenie, hod, forma,
hrad
mačka
chytiť
zapríčiniť, príčina,
dôvod
CD
strop
oslavovať
oslava
cela, bunka
cent
centimeter
centrálny, ústredný
stred, centrum, stredisko
storočie
obrad, ceremónia
istý, nejaký
určite
list, osvedčenie
reťaz, pripútať
stolička
výzva, vyzvať
šanca, náhoda
zmeniť, zmena
povaha, charakter,
postava v hre
charakteristický,
sadzba, účtovať, nabiť
byť zodpovedný za
naháňať, naháňačka
lacný
podvádzať, podvodník
overiť,overenie, šek
líce, drzosť
syr
chemický, chemikália
chémia
cheque → check
chest noun
chicken noun
chief noun, adj.
child noun
chin noun
chocolate noun
choice noun
choose verb
church noun
cigarette noun
cinema noun
circle noun
city noun
class noun
clean adj., verb
clear adj., verb
● clearly adv.
clever adj.
climate noun
climb verb
clock noun
close adj.
● closely adv.
● closed adj.
cloth noun
clothes noun
● clothing noun
cloud noun
club noun
coal noun
coast noun
coat noun
coffee noun
coin noun
cold adj., noun
collect verb
collection noun
college noun
colour (AmE color) noun, verb
● coloured (AmE colored.) adj.
column noun
combination noun
combine verb
come verb
comfortable adj.
command verb, noun
comment noun, verb
common adj.
communicate verb
communication noun
community noun
company noun
competition noun
complain verb
complaint noun
complete verb, adj.
● completely adv.
complex adj.
complicate verb
šek (am.)
hruď, debna, truhla
kurča
hlavný, šéf, hlava
dieťa
brada
čokoláda
voľba
vybrať, rozhodnúť sa
kostol,cirkev
cigareta
kino
kruh
(veľké) mesto
trieda
čistý, čistiť, umyť
jasný, čistý, vyčistiť
jasne
bystrý
podnebie
vyliezť, šplhať
hodiny
blízky, dôverný
blízko, tesne
zatvorený
látka
šaty, oblečenie
odev
oblak
klub, palica
uhlie
pobrežie
plášť, kabát
káva
minca
studený, chlad, nádcha
zbierať
zbierka
vysoká škola
farba, farbiť
farebný
stĺp, stĺpec
zostava, spojenie
spojiť, zlúčiť
prísť
pohodlný
nariadiť, veliť,
nariadenie
poznámka, komentár,
komentovať
všeobecný, bežný
komunikovať
komunikácia
obec, spoločenstvo
spoločnosť, hostia
súťaž, súťaženie,
konkurencia
sťažovať sa
sťažnosť, reklamácia
dokončiť, úplný
úplne
zložitý, komplex
komplikovať
● complicated adj.
computer noun
concentrate verb
concentration noun
concept noun
concern verb, noun
● concerned adj.
● concerning prep.
concert noun
conclusion noun
condition noun
conference noun
confidence noun
confident adj.
confuse verb
● confusing adj.
● confused adj.
confusion noun
connect verb
connection noun
conscious adj.
consider verb
consist of verb
contact noun, verb
contain verb
container noun
continue verb
continuous adj.
contract noun, verb
contrast verb, noun
contribute verb
control noun, verb
● in control (of)
● under control
conversation noun
convince verb
cook verb, noun
cooker noun(AmE stove)
cookie noun
cool adj., verb
copy noun, verb
corner noun
correct adj., verb
● correctly adv.
cost verb, noun
cotton noun
cough verb, noun
count verb
country noun
countryside noun
couple noun
course noun
● of course
court noun
komplikovaný
počítač
sústrediť sa
sústredenie,
koncentrácia
chápanie, idea,
koncept
týkať sa,
znepokojovať sa,
starosť, obava
znepokojený,
týkajúci sa (koho)
vzhľadom na
koncert
záver, úsudok
stav, podmienka
konferencia, kongres
dôvera, sebadôvera
sebaistý
zmiasť
mätúci, zavádzajúci
zmätený
zmätok
spojiť, pripojiť
spojenie, pripojenie
vedomý si
pokladať, považovať
skladať sa z
styk, spojenie, kontaktovať,
spojiť sa
obsahovať, udržať
nádoba, kontajner
pokračovať, trvať
plynulý, neustály
zmluva, stiahnutie,
uzavrieť zmluvu,
stiahnuť
prirovnávať, odporovať,
opak, kontrast
prispieť
riadenie, riadiť, ovládať
ovládať, kontrolovať (čo)
pod kontrolou
rozhovor
presvedčiť
variť, kuchár
sporák, varič
sušienka, keks
chladný, pokojný, ochladiť
kópia, výtlačok, opísať
roh
správny, opraviť
správne
stáť, cena, náklady
bavlna, vata
kašlať, kašeľ
počítať
krajina, vidiek, kraj
vidiek
pár, dvojica
kurz, ihrisko
pravdaže
súd, kurt, dvor
cousin noun
cover verb, noun
● covering noun
cow noun
crash noun, verb
crazy adj.
cream noun
create verb
credit card noun
crime noun
criminal adj., noun
crisis noun
criticism noun
cross noun, verb
crowd noun
● crowded adj.
cruel adj.
crush verb
cry verb, noun
culture noun
cup noun
cupboard noun
curly adj.
curtain noun
curve noun, verb
custom noun
customer noun
customs noun
cut verb, noun
D
damage verb, noun
poškodiť
dance verb, noun
● dancing noun
dancer noun
danger noun
dangerous adj.
dark noun, adj.
date noun, verb
daughter noun
day noun
dead adj.
dear adj.
death noun
decide verb
decision noun
declare verb
decorate verb
deep adj., adv.
● deeply adv.
defeat verb, noun
define verb
definite adj.
● definitely adv.
degree noun
● deliberately adv.
deliver verb
demand noun, verb
demonstrate verb
bratanec, sesternica
dentist noun
prikryť, prikrývka, obal department noun
povlak
depend (on) verb
krava
describe verb
hrmot, zrážka, rozbiť sa description noun
bláznivý
desert noun, verb
smotana, krém
deserve verb
stvoriť, vytvoriť
design noun, verb
kreditná karta
zločin
desire noun, verb
trestný, zločinec
kríza
desk noun
kritika
destroy verb
kríž, krížiť, prekrížiť
detail noun
dav
● in detail
prepchatý
determination noun
krutý
● determined adj.
rozdrviť, rozbiť
plakať, kričať, plač
develop verb
kultúra
development noun
šálka, pohár
diagram noun
skriňa
diamond noun
kučeravý
dictionary noun
záclona, opona
die verb
krivka, zákruta, (za)točiťdifference noun
zvyk
different adj.
zákazník
difficult adj.
colnica
difficulty noun
strihať, rezať, rez, strih dig verb
dinner noun
direct adj., verb
direction noun
škoda, poškodenie,
directly adv.
dirt noun
tancovať, tanec
dirty adj.
tancovanie
disadvantage noun
tanečník
disagree verb
nebezpečenstvo
disagreement noun
nebezpečný
disappear verb
tma, tmavý
disappoint verb
dátum, schôdzka
● disappointing adj.
dcéra
● disappointed adj.
deň
disappointment noun
mŕtvy, nefungujúci
disaster noun
drahý, milý
discover verb
smrť
discuss verb
rozhodnúť (sa)
discussion noun
rozhodnutie
disease noun
vyhlásiť
disgust noun, verb
ozdobiť
● disgusting adj.
hlboký, hlboko
● disgusted adj.
hlboko
dish noun
poraziť, porážka
dishonest adj.
brániť, obhajovať
disk noun
definovať
distance noun
definitívny
disturb verb
rozhodne
● disturbing adj.
miera, stupeň, diplom
divide verb
rozvážne
division noun
doručiť
do verb
požiadavka, dopyt,
žiadať
doctor noun (abbr. Dr.)
ukázať, predviesť
document noun
zubár
oddelenie, katedra
závisieť na
opísať, charakterizovať
popis
púšť, opustiť
zaslúžiť si
návrh, vzor,
navrhnúť
túžba, chuť, túžiť,
chcieť
písací stôl
zničiť
detail, podrobnosť
podrobne
určenie, odhodlanie
odhodlaný, rozhodný,
stanovený
rozvinúť, vyvíjať
vývoj, pokrok
graf, schéma
diamant, diamantový
slovník
umrieť
rozdiel
odlišný
ťažký, zložitý
ťažkosť, prekážka
kopať, hĺbiť
večera
priamy, riadiť
smer, vedenie
priamo
špina
špinavý
nevýhoda
nesúhlasiť
nesúhlas
zmiznúť, stratiť sa
sklamať
spôsobujúci sklamanie
sklamaný
sklamanie
pohroma, katastrofa
objaviť, zistiť
diskutovať
diskusia
choroba
odpor
odporný
zhnusený
misa, jedlo
nečestný
kotúč, platňa, disk
vzdialenosť, diaľka
rušiť
rušivý
rozdeliť, deliť
hranica, oddelenie
robiť, urobiť,
pomocné sloveso
lekár, doktor
dokument
dog noun
pes
● embarrassing adj.
trápny
dollar noun
dolár
● embarrassed adj.
cítiť sa trápne
door noun
dvere
embarrassment noun
rozpaky
double adj., adv., noun, verb
dvojitý, dvojmo, zdvojiť emergency noun
naliehavý prípad
doubt noun, verb
pochybnosť, pochybovať emotion noun
emócia, dojatie
down adv., prep.
dolu, nižšie
employ verb
zamestnať
downstairs adv., adj., noun
dolu, prízemný, prízemie empty adj., verb
prázdny, vyprázdniť
encourage verb
povzbudiť
downward (also downwards) adv. nadol, smerom dole
● downward adj.
klesajúci, zostupný
end noun, verb
koniec, skončiť
draw verb
kresliť
● in the end
nakoniec
enemy noun
nepriateľ
drawing noun
kresba, výkres
drawer noun
zásuvka
engine noun
motor
dream noun, verb
sen, snívať
enjoy verb
tešiť sa,
dress noun, verb
šaty, obliecť (sa)
mať pôžitok
drink noun, verb
nápoj, piť
enjoyable adj.
príjemný
enjoyment noun
radosť
drive verb, noun
šoférovať, odviesť,
jazda,odpálenie
enough adj., pron., adv
dostatočný, dosť
driver noun
šofér, vodič
enter verb
vstúpiť
entertain verb
baviť
drop verb, noun
kvapka, pád, spadnúť,
entertainment noun
zábava
vysadiť (z)
drug noun
liek, droga
enthusiasm noun
nadšenie
drunk adj.
opitý, spitý
enthusiastic adj.
nadšený
dry adj., verb
suchý, sušiť, utierať
entrance noun
vchod, výstup
environment noun
prostredie
during prep.
počas, cez
environmental adj.
ekologický,
dust noun, verb
prach, oprášiť,
environmentálny
vyčistiť od prachu
equal adj., noun, verb
rovnaký, rovnať sa
duty noun
povinnosť, úloha, clo
● equally adv.
rovnako
DVD noun
DVD
equipment noun
vybavenie
equivalent
adj.,
noun
ekvivalentný
E
error noun
chyba
each adj., pron.
každý
escape
verb,
noun
újsť, únik
each other (one another) pron. navzájom,
especially
adv.
hlavne
jeden druhého
essay
noun
písomná
práca, esej
ear noun
ucho
etc.
abbr.
atď.
early adj., adv.
skoro, skôr
euro noun
európskyearn verb
zarábať, zaslúžiť si
even adj., adv.
rovnomerný, párny,
earth noun
Zem, zem
ani, ešte
ease noun, verb
pohoda, ľahkosť,
evening
noun
večer
zmierniť, uľaviť
event
noun
udalosť,
akcia,
east noun, adj., adv.
východ, východný,
disciplína
(šport.)
východne
eventually
adv.
nakoniec
eastern adj.
východný, orientálny
ever adv.
niekedy, nikdy, kedy
easy adj.
ľahký
every
adj.
každý,
akýkoľvek
● easily adv.
ľahko
everyone
(also
everybody)
pron.
každý
eat verb
jesť
everything pron.
čokoľvek
edge noun
okraj, hrana, ostrie
everywhere
adv.
všade
educate verb
vzdelávať
evidence noun
dôkaz
education noun
vzdelanie
zlý, zlo
effect noun
následok, účinok, dojem evil adj., noun
exact
adj.
presný
effort noun
úsilie, snaha
●
exactly
adv.
presne
egg noun
vajce
exaggerate
verb
preháňať, zveličovať
either adj., pron., adv.
akýkoľvek,
exam
noun
skúška
ktokoľvek, tiež
examination noun
vyšetrenie
election noun
voľby
examine verb
skúšať, vyšetriť
electric adj.
elektrický
example
noun
príklad,
ukážka
electrical adj.
elektro-, elektrický
excellent
adj.
výborný
electricity noun
elektrina
except prep., conj.
okrem, až na to
electronic adj.
elektronický
exchange
noun,
verb
výmena, vymeniť
else adv.
inde
●
in
exchange
výmenou
za čo
email (also e-mail) noun, verb
e-mail, posielať
●
excited
adj.
rozrušený
elektron. poštou
excitement noun
vzrušenie, rozčúlenie
embarrass verb
uviesť do rozpakov
● excititing adj.
vzrušujúci, napínavý
● excluding prep.
excuse noun, verb
exercise noun, verb
exhibition noun
exist verb
expect verb
expensive adj.
experience noun, verb
experiment noun, verb
expert noun, adj.
explain verb
explanation noun
explode verb
explore verb
explosion noun
expression noun
extra adj., adv., noun
extreme adj., noun
● extremely adv.
eye noun
F
face noun, verb
fact noun
factory noun
fail verb
failure noun
fair adj.
● fairly adv.
fall verb, noun
familiar adj.
family noun
famous adj.
farm noun
farmer noun
farming noun
fashion noun
fashionable adj.
fast adj., adv.
fasten verb
fat adj., noun
father noun
fault noun
favor (Brit. favour) noun
● in favour (of)
favorite (Brit. favourite)
fear noun, verb
feather noun
feature noun, verb
feed verb
feel verb
● feeling noun
female adj., noun
fence noun
okrem, nepočítajúc
festival noun
ospravedlnenie,
few adj., pron.
ospravedlniť
● a few
cvičenie, cvičiť
field noun
výstava
fight noun, verb
existovať, žiť
figure noun, verb
očakávať, dúfať
drahý
skúsenosť, zažiť
file noun
pokus, experimentovať fill verb
odborník, skúsený
film noun, verb
objasniť, vysvetliť
final adj., noun
vysvetlenie
● finally adv.
vybuchnúť
financial adj.
preskúmať
find verb
výbuch
● find (sth) out
výraz
fine adj.
ďalší, naviac,
● finely adv.
prirážka
finger noun
najväčší,
finish verb, noun
najkrajnejší,
fire noun, verb
extrém
firm adj., adv., noun
nesmierne
● firmly adv.
oko
first adj., pron., noun, adv.
sviatok
málo (počitateľné)
niekoľko, pár
pole, ihrisko
boj, zápas, bojovať
postava, cifra,
usúdiť,
dôjsť k záveru
súbor, fascikel
plniť
film, filmovať
konečný, posledný, finále
nakoniec, konečne
finančný
nájsť
zistiť
skvelý, jemný
vynikajúco
prst (na ruke)
skončiť,koniec
oheň, páliť
pevný, pevne, firma
pevne, silno
prvý, po prvý raz,
najskôr
● at first
zo začiatku
fish noun, verb
ryba, chytať ryby
tvár, čeliť
fit adj., verb
fit, vo forme, hodiť sa,
fakt
svedčať
továreň
fix verb
upevniť, opraviť
neuspieť, zlyhať
● fixed adj.
pevný
neúspech,
flag noun
zástava, vlajka
nedostatok
flame noun
plameň
spravodlivý,
flash noun, verb
záblesk, rozsvietiť
primeraný, svetlý
flat noun, adj.
byt, plochý
spravodlivo,
flavor (Brit. flavour) noun, verb chuť, ochutiť
celkom
flight noun
let
padnúť, pád
float verb
plaviť, plachtiť
dovený, dôverne známy
flood noun, verb
povodeň, zaplaviť
rodina
floor noun
podlaha, poschodie
slávny
flour noun
múka
farma
flow noun, verb
tok, tiecť
farmár, sedliak
flower noun
kvet
hospodárstvo
fly noun, verb
mucha, letieť
móda
● flying noun, adj.
lietanie, lietajúci
elegantný
fold verb, noun
zložiť, záhyb
rýchly, rýchlo
follow verb
nasledovať, riadiť sa
pripevniť
● following adj., noun, prep.
nasledujúci,
tučný, tuk
nasledovníci, po
otec
food noun
potrava
chyba
foot noun
noha(chodilo)
láskavosť
football noun
futbal
byť za
for prep.
pre, počas, za
.obľúbený
force noun, verb
sila, prinútiť
strach, obávať sa
foreign adj.
zahraničný, cudzí
perie
forest noun
les
znak, črta, hrať,
forgive verb
odpustiť
vystupovať
fork noun
vidlička
kŕmiť, živiť
form noun, verb
formulár,druh,utvoriť
cítiť
formal adj.
formálny
cit, pocit
forward (also forwards) adv.
dopredu
ženský, samičí, samica
frame noun, verb
rám, rámovať
plot
free adj., verb, adv.
voľný, oslobodiť,
freedom noun
freeze verb
fresh adj.
friend noun
friendly adj.
friendship noun
frighten verb
● frightening adj.
● frightened adj.
from prep.
front noun, adj.
● in front (of)
frozen → freeze
fruit noun
fry verb, noun
fuel noun
full adj.
● fully adv.
fun noun, adj.
● funny adj.
function noun, verb
fund noun, verb
fundamental adj.
funeral noun
funny adj.
fur noun
furniture noun
further, furthest
far
future noun, adj.
zadarmo, voľne
sloboda
mrznúť
čerstvý, svieži
priateľ
priateľský
priateľstvo
nastrašiť
desivý
vystrašený
od, z, zo
predok, predný
pred (miestne)
zamrznutý
ovocie
pražiť, hranolček
palivo
plný
úplne
zábava, zábavný
zábavný, komický
funkcia, fungovať
fond, peniaze,
financovať
základný
pohreb
zábavný, zvláštny
srsť, kožušina
nábytok
ďalej, najďalej
ďaleko
budúcnosť, budúci
G
gain noun, verb
game noun
garden noun
gas noun
gate noun
general adj.
● generally adv.
● in general
generous adj.
gentle adj.
● gently adv.
get verb
● get on
● get off
gift noun
girl noun
girlfriend noun
zisk, získať
hra, zápas
záhrada
plyn
brána
všeobecný, celkový
všeobecne, zvyčajne
všeobecne, väčšinou
štedrý
jemný, mierny
láskavo
dostať, priniesť
nastúpiť, pokračovať
vystúpiť, vypadnúť
dar
dievča
priateľka (chlapca)
give verb
● give sth away
● give (sth) up
glass noun
● glasses noun
glove noun
go verb
● be going to
goal noun
god noun
dať
dať preč, vzdať sa
prestať, vzdať sa
sklo, pohárik
okuliare
rukavica
ísť, prejsť
chystať sa
gól, cieľ
Boh
gold noun, adj.
good adj., noun
● good at
● good for
goodbye interj., noun
goods noun
government noun
grade noun, verb
grain noun
gram (Brit. also gramme) noun
grammar noun
grandchild noun
granddaughter noun
grandfather noun
grandmother noun
grandparent noun
grandson noun
grass noun
grateful adj.
great adj.
green adj., noun
grey → gray (Brit.)
ground noun
group noun
grow verb
● grow up
growth noun
guard verb, noun
guess verb, noun
guest noun
guide noun, verb
guilty adj.
gun noun
zlato, zlatý
dobrý, dobro,
osoh, blaho
dobrý v
dobrý na
dovidenia, lúčenie
tovar
vláda
známka, akosť,
klasifikovať, triediť
zrno, obilie
gram
gramatika
vnúča
vnučka
starý otec
stará mama
starý rodič
vnuk
tráva
vďačný
skvelý
zelený
sivý, šedivý
zem, pozemok,
ihrisko
skupina
rásť
vyrastať, dospieť
rast
strážiť, strážca
hádať, dohad, tušenie
hosť
sprievodca, sprevádzať
vinný
zbraň
H
habit noun
hair noun
half noun, adj., pron., adv.
hall noun
hammer noun
hand noun, verb
handle noun, ve
hang verb
happen verb
happiness noun
happy adj.
hard adj., adv.
hardly adv.
harm noun, verb
harmful adj.
hat noun
hate verb, noun
have verb
● have to modal verb
he pron.
head noun, verb
zvyk
vlasy, chlp
polovica, polčas,
polovičný, napoly, pol
hala, sála, radnica
kladivo
ruka, podať
zaobchádzať,
dotýkať sa
zavesiť, vysieť
stať sa
šťastie
šťastný
tvrdý, ťažký
sotva, ťažko
ublíženie, ublížiť
škodlivý
klobúk
nenávidieť, nenávisť,
odpor
mať
musieť
on
hlava, viesť
health noun
healthy adj.
hear verb
heart noun
heat noun, verb
heaven noun
heavy adj.
height noun
hello interj.
help verb, noun
helpful adj.
her pron., adj.
● hers pron.
here adv.
herself pron.
hide verb
high adj., adv.
● highly adv.
hill noun
him pron.
himself pron.
his adj., pron.
history noun
hit verb, noun
hobby noun
hold verb, noun
hole noun
holiday noun
home noun, adv.
homework noun
honest adj.
hook noun
hope noun, verb
horn noun
horse noun
hospital noun
hot adj.
hotel noun
hour noun
house noun
how adv.
however adv.
huge adj.
human adj., noun
humorous adj.
humor (Brit. humour) noun
hungry adj.
hunt verb
hurry noun, verb
hurt verb
husband noun
zdravie
zdravý
počuť
srdce, stred
teplota, ohriať
nebo
ťažký
výška
ahoj
pomôcť, pomoc
užitočný
jej, nej, ju, ňou
jej
tu, sem
sa, si,
sebe (ženský rod)
schovať
vysoký, vysoko
vysoko
kopec
ho, mu, ním
sa ,seba, sám
jeho
história
hit, náraz, udrieť
koníček
držať, držať,
držanie, zovretie
diera
prázdniny, dovolenka
domov, doma
domáca úloha
čestný, úprimný
hák, háčik
nádej, dúfať
roh, klaksón
kôň
nemocnica
horúci, štipľavý
hotel
hodina
dom
ako
avšak
obrovský
ľudský, človek
humorný
humor
hladný
loviť, prenasledovať
zhon, ponáhľať sa
poraniť, bolieť
manžel
I
I pron.
ice noun
ice cream noun
idea noun
identify verb
if conj.
ignore verb
ja
ľad
zmrzlina
nápad, myšlienka
identifikovať
ak
ignorovať
ill adj.
illegal adj.
● illegally adv.
illness noun
image noun
imagination noun
imagine verb
immediate adj.
● immediately adv.
impatient adj.
importance noun
important adj.
impossible adj.
impression noun
impressive adj.
improve verb
improvement noun
in prep., adv.
include verb
● including prep.
increase noun, verb
indeed adv.
independent adj.
individual adj., noun
industry noun
infection noun
influence noun, ver
inform verb
informal adj.
information noun
injury noun
insect noun
insert verb
inside prep., adv., noun, adj.
instead adv.
instruction noun
instrument noun
insult noun, verb
intelligent adj.
intend verb
intention noun
interest noun, verb
● interesting adj.
● interested adj.
international adj.
Internet noun
interrupt verb
interview noun, verb
into prep.
introduce verb
introduction noun
invent verb
investigate verb
invitation noun
invite verb
involve verb
iron noun, verb
island noun
issue noun, verb
it pron.
● its adj.
chorý
nezákonný
protiprávne
choroba
predstava, obraz
predstavivosť
predstaviť si
okamžitý
okamžite
netrpezlivý
dôležitosť
dôležitý
nemožný
dojem
veľkolepý
zlepšiť
zlepšenie
tu, sem, v, vo, do
zahrnúť
vrátane
vzostup, narastať
vskutku, iste, jasne
nezávislý
individuálny, svojský,
jednotlivý
priemysel
infekcia, nákaza
vplyv, ovplyvňovať
informovať
neoficiálny
informácia
zranenie
hmyz
vložiť
vnútri, vnútro
namiesto toho
pokyn, návod
nástroj
urážka, uraziť
inteligentný
zamýšlať, mať v úmysle
úmysel, zámer
záujem, úrok, zaujímať
zaujímavý
javiaci záujem
medzinárodný
Internet
prerušiť
pohovor, mať pohovor,
vypočúvať
do, v, vo
predstaviť
predstavenie, úvod
vynájsť
vyšetrovať
pozvánka
pozvať
zapliesť sa, zapojiť sa
železo, žehlička
ostrov
vydanie, číslo, vydávať
to, ono
svoj,svoja, svoje
bod, článok, položka
lead verb, noun
sa, seba, sám, sama, samoleader noun
leaf noun
lean verb
J
learn verb
jacket noun
bunda, sako
jam noun
džem, zápcha, tlačenica least adj., pron., adv.
● at least
jeans noun
džínsy
jewelry (Brit. jewellery) noun
klenotníctvo
leather noun
job noun
zamestnanie
leave
verb
join verb
spojiť, zaradiť sa
lecture
noun
joke noun, verb
vtip, žartovať
left noun, adj., adv.
journalist noun
novinár
leg noun
journey noun
cesta
legal adj.
judge noun, verb
sudca, súdiť
● legally adv.
judgment (Brit. judgement) noun rozsudok, úsudok
lemon
noun
juice noun
šťava, džús
lend
verb
jump noun, verb
skok, skákať
length noun
just adv.
práve, rovnako,
less
pron., adj., adv.
presne tak,
lesson noun
K
let verb
keep verb
uchovať, ponechať,
letter noun
udržiavať
level noun, adj.
key noun, adj.
kľúč, kláves
kick verb, noun
kopnúť, kop
library noun
kill verb
zabiť
lid noun
kilogram (Brit. kilogramme) n.
kilogram
lie verb, noun
kilometer (Brit. kilometre) n.
kilometer
life noun
kind adj., nj
láskavý, druh
lift verb, noun
kindness noun
dobrosrdečnosť
light noun, adj., verb
king noun
kráľ
kiss verb, noun
pobozkať, bozk
● lightly adv.
kitchen noun
kuchyňa
like verb, prep., conj.
knee noun
koleno
knife noun
nôž
likely adj., adv.
knock verb, noun
klopať, klopanie,
úder
limit noun, verb
knot noun
uzol
line noun
know verb
vedieť
link noun, verb
knowledge noun
vedomosti, znalosti
lip noun
liquid noun, adj.
L
list noun, verb
lack verb, noun
nemať, nedostatok
listen (to) verb
lady noun
dáma, pani
literature noun
lake noun
jazero
liter (Brit. litre) noun
lamp noun
lampa
little adj., pron., adv.
land noun, verb
zem, pevnina,
● a little adj., pron.
pristáť
live adj., adv.
language noun
jazyk
live verb
large adj.
veľký
● living adj.
last adj., noun, adv., verb
posledný, zvyšok,
load noun, verb
naposledy, trvať
loan noun
late adj., adv.
neskorý, neskoro
local adj.
● later adj., adv.
následný, posledný
lock noun, verb
neskôr
lonely adj.
laugh verb, noun
smiať sa, smiech
long adj., adv.
launch verb, noun
vypustiť,
look verb, noun
vypustenie
● look after
law noun
právo, zákon
● look for
lawyer noun
advokát, právnik
● look forward to
lay verb
položiť
loose adj.
layer noun
vrstva
lorry noun
lazy adj.
lenivý
lose verb
item noun
itself pron.
viesť, vedenie, olovo, tuha
vodca
list (stromu)
oprieť sa, nakloniť
učiť sa, dozvedieť sa
najmenší, najmenej
aspoň,
pri najmenšom
koža
odísť, opustiť
prednáška
vľavo, ľavý
noha
legálny, právny
legálne
citrón
požičať
dĺžka
menej, menší
hodina, lekcia
nechať, nech
list, písmeno
úroveň,
rovnako vysoký
knižnica
vrchnák, pokrievka
klamať, ležať, klamstvo
život
dvíhať, výťah
svetlo, svetlý,
ľahký, zapáliť
ľahko
mať rád,
páčiť sa, ako
pravdepodobný,
vhodný
hranica, ohraničiť
čiara, rad, linka
spojenie, spájať
pera
tekutina, tekutý
zoznam, vymenovať
počúvať
literatúra
liter
malý, málo
trocha, troška
živý, živo
žiť, bývať
žijúci
náklad, naložiť
pôžička
miestny
zámok, zamknúť
osamelý
dlhý, dlho
pozrieť, pohľad
starať sa
hľadať
tešiť sa na
voľný, uvoľnený
nákladné auto
stratiť, prehrať
● lost adj.
loss noun
lot adj., pron., adv.
● a lot (of) (also lots (of))
loud adj., adv.
● loudly adv.
love noun, verb
low adj., adv.
loyal adj.
luck noun
lucky adj.
luggage noun
lump noun
lunch noun
M
machine noun
mad adj.
magazine noun
magic noun, adj.
mail noun, verb
main adj.
● mainly adv.
make verb, noun
male adj., noun
man noun
manage verb
manager noun
many adj., pron.
map noun
march verb, noun
mark noun, verb
market noun
marriage noun
● married adj.
marry verb
match noun, verb
material noun, adj.
mathematics noun
matter noun, verb
may modal verb
maybe adv.
me pron.
meal noun
mean verb
● meaning noun
measure verb, noun
measurement noun
meat noun
media noun
medical adj.
medicine noun
medium noun, adj.
meet verb
● meeting noun
melt verb
member noun
memory noun
mental adj.
stratený
strata
veľa, veľmi
veľa (čoho)
hlasný
hlasno
láska, ľúbiť
nízky, nízko
lojálny, oddaný
šťastie
šťastný
batožina
kus, hrudka
obed
● mentally adv
mention verb
message noun
metal noun
method noun
meter (Brit. metre) noun
midday noun
middle noun, adj.
midnight noun
might modal verb
mile noun
military adj.
milk noun
mind noun, verb
mine pron., noun
minute noun
mirror noun
miss noun, verb
mentálne
zmieniť sa, hovoriť
správa
kov
metóda, spôsob
meter
poludnie
stred, prostredný
polnoc
mohol by, možno
míľa
vojenský
mlieko
myslenie, vadiť
môj, moja, mije, baňa
minúta
zrkadlo
stroj
minutie, minúť,
šialený
cnieť, zmeškať
časopis
Miss
noun
slečna
kúzlo, čarovný
● missing adj.
stratený, chýbajúci
pošta, poslať
mistake
noun,
verb
chyba, mýliť sa,
hlavný
chybovať
prevažne
●
mistaken
adj.
mylný, nesprávny
robiť, tvoriť
mix verb, noun
miešať, zmes
mužský, samčí,
●
mixed
adj
zmiešaný
samec, muž
mixture
noun
zmes
muž, človek
mobile
adj,
noun
mobilný, pohyblivý, mobilný
riadiť, viesť
telefón
manažér
model ,- ka
mnoho, veľa (počitateľné)model noun
modern adj.
moderný
mapa
moment
noun
moment,
chvíľa
pochodovať, pochod
money
noun
peniaze
známka, označiť
month noun
mesiac (kalendárny)
trh
mood
noun
nálada
manželstvo
mesiac
vydatá, ženatý, manželskýmoon noun
moral adj.
morálny
oženiť sa, vydať sa
●
morally
adv.
morálne
zápas, zápalka, hodiť sa,
more
adj.,
pron.,
adv.
viac
zladiť sa
morning
noun
ráno
materiál, materiálny
most
adj.,
pron.,
adv.
najviac,
naj-, väčšina
matematika
mostly
adv.
väčšinou
vec, záležitosť,
mother noun
matka
záležať, mať význam
motorcycle
(also
motorbike)
noun
motocykel
smieť, možno
mountain
noun
hora
možno
mouse noun
myš
ma, mňa, mne, ja
mouth
noun
ústa
jedlo
move
noun,
verb
pohyb,
hýbať sa
znamenať
movement noun
pohyb
význam
movie
noun
film,
kino
merať, miera
Mr.
abrev
Pán
meranie, rozmer, miera
Mrs. abrev
Pani
mäso
much
adj.,
pron.,
adv.
veľa,
oveľa, veľmi
médiá
mud
noun
blato
lekársky
multiply verb
násobiť,
liek, medicína
murder
noun,
verb
vražda,
vraždiť
stredný, priemerný
muscle
noun
sval
stretnúť, zoznámiť sa
museum noun
múzeum
stretnutie, schôdzka
music
noun
hudba
roztopiť
musical
adj.
hudobný
člen
musician
noun
hudobník
pamäť
must modal verb
musieť
mentálny, duševný
my adj.
môj, moja, moje
myself pron.
mysterious adj.
predmet, cieľ, namietať
obdržať, získať
očividný
príležitosť, udalosť
N
stať
sa,
nail noun
necht, klinec
vyskytovať sa
name noun, verb
meno,pomenovať
ocean
noun
oceán
narrow adj.
úzky
o’clock adv.
hodín (koľko)
nation noun
národ
odd
adj.
zvláštny,
nepárny
natural adj.
prírodný, prirodzený
of
prep.
od,
z,
patriaci
k
nature noun
príroda, povaha, podstata
off
adv.,
prep.
preč,
voľno,
z,
od
navy noun
vojenské loďstvo
offense (Brit. offence) noun
urážka
near adj., adv., prep.
blízky, blízko
offer
verb,
noun
ponúknuť,
ponuka
nearby adj., adv.
vedľajší, vedľa
office
noun
kancelária,
úrad
nearly adv.
skoro
officer
noun
policaj,
dôstojník,
úradník
necessary adj.
nutný
official
adj.,
noun
úradný,
oficiálny
neck noun
krk
● officially adv.
oficiálne
need verb, noun
potrebovať, potreba
often adv
často
needle noun
ihla
oh
interj.
ó,
och
negative adj.
záporný
oil
noun
olej
neighbor (Brit. neighbour) noun sused
OK (also okay) adj., adv., interj. dobý, dobre, súhlas
neither adj., pron., adv.
žiadny, tiež nie, ani
old adj.
starý
nephew noun
synovec
old-fashioned
adj.
staromódny
nerve noun
nerv
on adv., prep.
na, v do, o
nervous adj.
nervózny
once adv., conj.
raz, kedysi, len čo
net noun
sieť
one
noun,
adj.,
pron.
jeden, jedna, jedno,
never adv.
nikdy
ten, tá to
nevertheless adv.
napriek tomu, predsa len
one
another
→
each
other
jeden druhého
new adj.
nový
onion
noun
cibuľa
news noun
správy
only adv., adj.
jediný, len, iba
newspaper noun
noviny
onto prep.
na, smerom na
next adj., adv., noun
ďalší, potom,
open
adj.,
verb
otvorený,
otvoriť
budúci, vedľa
operate
verb
fungovať,
operovať
nice adj.
príjemný, pekný
operation
noun
operácia,
prevádzka
night noun
noc
opinion noun
názor
no adj., interj.
nie, žiadny, nijaký
opportunity
noun
príležitosť
nobody → no one
nikto
opposite adj., prep., adv., noun opačný, opak, naproti
noise noun
hluk
or
conj.
alebo
noisy adj.
hlučný
orange
noun,
adj.
pomaranč,
pomarančový,
● noisily adv.
hlučne
oranžový
none pron.
žiadny
order noun, verb
rozkaz, poriadok,
nonsense noun
nezmysel
objednávka,
no one (also nobody) pron.
nikto
objednať,nariadiť
nor conj., adv.
ani
ordinary
adj.
obyčajný
normal adj., noun
normálny, štandard
organization
(Brit.
also
-isation)
noun
organizácia
● normally adv.
normálne
organize
(Brit.
also
-ise)
verb
organizovať
north noun, adj., adv.
sever, severný, severne
● organized adj.
organizovaný, výkonný
northern adj.
severný, severský
original
adj.,
noun
originál,
pôvodný
nose noun
nos
other adj., pron.
druhý, ostatní
not adv.
nie
otherwise
adv.
inak
note noun, verb
poznámka, odkaz,
ought to modal verb
mal by
zapísať
our
adj.
náš
nothing pron.
nič
náš
notice noun, verb
oznámenie, všimnúť si ● ours pron.
ourselves
pron.
sa,
seba, my sami, sami
novel noun
román
out (of) adv., prep.
vonku, preč, mimo, bez
now adv.
teraz
outdoors
adv.
vonku,
mimo domu
nowhere adv.
nikde, nikam
outside
noun,
adj.,
prep.,
adv.
von,
vonku,
vonkajší
nuclear adj.
jadrový
oven
noun
rúra
number noun
číslo
over adv., prep.
nad, hore, cez
nurse noun
zdravotná sestra
owe
verb
dlhovať
nut noun
orech
own adj., pron., verb
vlastný, mať, vlastniť
owner noun
majiteľ
O
sa, seba, sám
záhadný
object noun, verb
obtain verb
obvious adj.
occasion noun
occur verb
P
pace noun
package noun, verb
packet noun
page noun
pain noun
painful adj.
paint noun, verb
● painting noun
painter noun
pair noun
pale adj.
pan noun
paper noun
parent noun
park noun, verb
part noun
● take part (in)
particular adj.
● particularly adv.
partly adv.
partner noun
party noun
pass verb
passage noun
passenger noun
passport noun
past adj., noun, prep., adv.
path noun
patient noun, adj.
pattern noun
pay noun, verb
payment noun
peace noun
peaceful adj.
pen noun
pencil noun
penny noun
pension noun
people noun
pepper noun
perfect adj.
perform verb
performance noun
perhaps adv.
period noun
permanent adj.
permission noun
person noun
personal adj.
persuade verb
pet noun
petrol noun
phone → telephone
photograph noun, verb
photographer noun
photography noun
phrase noun
physical adj.
● physically adv.
physics noun
piano noun
pick
verb
krok
●
pick
sth up
balík, balíčkovať
picture
noun
krabička, balíček
piece
noun
strana
pig noun
bolesť
pile
noun, verb
bolestivý
pilot
noun
farba, farbiť, maľovať
pin
noun,
verb
maľba, maľovanie
pink
adj.,
noun
maliar
pipe
noun
pár
place
bledý
plain adj.
panvica
plan noun, verb
papier
● planning noun
rodič
plane
noun
park, parkovať
planet
noun
časť, diel, účasť
plant noun, verb
zúčastniť sa na
plastic noun, adj.
jednotlivý, osobitný
plate
noun
obzvlášť
platform
noun
čiastočne
play
noun,
verb
parner, spoločník
player
noun
večierok, oslava, strana
prechádzať, predávať, pleasant adj.
please verb, interj.
schváliť
priechod, chodba, úryvok
● pleasing adj.
cestujúci
● pleased adj.
cestovný pas
pleasure
noun
minulý, minulosť, za, preč
plenty
pron.,
adv.
chodník, cesta
plural adj., noun
pacient, trpezlivý
pocket noun
vzor, vzorka
poem
noun
plat, platiť
poetry
noun
splátka, odmena
point
noun,
verb
mier, pokoj
pokojný
● pointed adj.
pero
poison
noun, verb
ceruzka
poisonous
adj.
penny, halier
pole
noun
dôchodok, penzia
police noun
ľudia
polite
adj.
čierne korenie, paprika
● politely adv.
perfektný, dokonalý
political
adj.
urobiť, hrať
●
politically
adv.
predstavenie
politician
noun
snáď,asi
politics noun
obdobie, doba, éra
pollution noun
trvalý, stály
pool noun
dovolenie, súhlas
poor adj.
osoba
pop noun, verb
osobný, súkromný
popular adj.
presvedčiť
population noun
domáce zvieratko
port
noun
benzín
position noun
telefón
fotografia, fotografovaťpositive adj.
possess verb
fotograf
possession noun
fotografovanie
possibility
noun
slovné spojenie, fráza
possible
adj.
telesný, fyzický,fyzikálny
● possibly adv.
fyzicky
post noun, verb
fyzika
post office noun
klavír
vybrať si, trhať
zodvihnúť, vyzdvihnúť
obraz
kus
prasa
kopa, hromada, dať na kopu
pilot
špendlík, prišpendliť
ružový, ružové oblečenie
rúra, fajka, píšť● take
zúčastniť sa
jednoduchý, všedný
plán, plánovať
plánovanie
lietadlo
planéta
rastlina, sadiť
plast, plastový
tanier, doska, štítok
nástupište
hra, hrať
hráč
príjemný
vyhovieť, chcieť,
prosím
pôvabný, atraktívny
potešený
potešenie,radosť
veľa, mnoho, hojnosť
zástrčka, zásuvka
vrecko
báseň
poézia
bod, zmysel, ukázať,
namieriť
špicatý
jed, otráviť
jedovatý
pól, tyč
polícia
zdvorilý, slušný
zdvorilo, slušne
politický
politicky
politik
politika
znečistenie
bazén
chudobný, úbohý
pop, buchnutie
populárny
obyvateľstvo
prístav
pozícia, poloha
kladný, pozitívny
vlastniť
majetok
možnosť
možný
možno
pošta, poslať
poštový úrad
pot noun
potato noun
pound noun
pour verb
powder noun
power noun
powerful adj.
practical adj.
practice noun
hrniec
protection noun
zemiak
protest noun, verb
libra
proud adj.
liať, vyliať
● proudly adv.
prášok, púder
prove verb
sila, moc
provide verb
výkonný, mocný, vlyv pub noun
praktický, užitočný
public adj., noun
prax, cvičenie,
● in public
tréning
● publicly adv.
practice (Brit. practise) verb
cvičiť, praktizovať
publish verb
prayer noun
modlitba
pull verb, noun
prefer verb
uprednostňovať
punish verb
pregnant adj.
tehotná
punishment noun
preparation noun
príprava
pupil noun
prepare verb
pripraviť
pure adj.
pity noun
škoda, ľútosť
purple adj., noun
place noun, verb
miesto, umiestniť,
purpose noun
položiť
● on purpose
● prepared adj.
pripravený
push noun, verb
present adj., noun, verb
prítomný, súčasný,
put verb
darček,
● put sth on
prezentovať
president noun
prezident, predseda
Q
press noun, verb
tlač,stisk, lis, tlačiť
qualify verb
pretend verb
predstierať
quantity noun
pretty adv., adj.
pekne, pomerne, pekný quarter noun
prevent verb
zabrániť
queen noun
previous adj.
predošlý
question noun, verb
price noun
cena
quick adj.
priest noun
kňaz
● quickly adv.
prime minister noun
predseda vlády
quiet adj.
print verb, noun
tlač, písmo,
● quietly adv.
vydať,vytlačiť
quit verb
priority noun
prednosť, priorita
quite adv.
prison noun
väzenie
prisoner noun
väzeň
R
private adj.
súkromný
race noun, verb
probable adj.
pravdepodobný
radio noun
● probably adv.
pravdepodobne
railroad (Brit. railway) noun
problem noun
problém
rain noun, verb
process noun, verb
proces, postup,
raise verb
spracovať
produce verb
vyrábať, produkovať
rare adj.
product noun
výrobok
● rarely adv.
production noun
výroba
rather adv.
profession noun
povolanie, profesia
reach verb
professional adj., noun
odborný, odborník
reaction noun
profit noun
zisk, zárobok
read verb
program noun, verb
program, programovať
ready adj.
program (Brit. programme) noun program
real adj.
progress noun, verb
pokrok, postupovať,
reality noun
robiť pokroky
realize (Brit. also -ise) verb
project noun, verb
projekt, projektovať,
reason noun
navrhnúť
reasonable adj.
promise noun, verb
sľub, sľúbiť
receive verb
pronounce verb
vyslovovať
recent adj.
proof noun
dôkaz
recognize (Brit. also -ise) verb
proper adj.
správny, patričný
recommend verb
● properly adv.
správne
record noun, verb
property noun
vlastníctvo, majetok
proportion noun
časť
recover verb
protect verb
chrániť
ochrana
protest, protestovať
pyšný, hrdý
hrdo
dokázať
poskytnúť, postarať sa
hostinec, krčma
verejný, verejnosť
verejne
verejne
vydať, zverejniť
ťahať, potiahnutie
trestať
trest
žiak
čistým rýdzi
purpurový, purpur
účel, funkcia
úmyselne
tlačenie, tlačiť
položiť
obliecť, zapnúť, nabrať
oprávniť, získať oprávnenie
množstvo
štvrtina, štvrť
kráľovna
otázka, oýtať sa
rýchly
rýchlo
tichý, pokojný
ticho
skončiť, odísť
celkom, úplne
preteky, pretekať
rádio
železnica
dážď, pršať
zvýšiť, pestovať,
chovať, vychovať
vzácny, zriedkavý
zriedkavo
dosť
dosiahnuť
reakcia
čítať
pripravený, hotový
skutočný, pravý
skutočnosť
uvedomiť si
dôvod, príčina
rozumný, primeraný
dostať, prijať
nedávny
spoznať, uznať
doporučiť
záznam, nahrávka,
nahrať
zotaviť sa, regenerovať
red adj., noun
reduce verb
refer to verb
refuse verb
region noun
regular adj.
● regularly adv.
relation noun
relationship noun
relative noun, adj.
relax verb
● relaxed adj.
release verb, noun
relevant adj.
relief noun
religion noun
religious adj.
rely on verb
remain verb
remember verb
remind verb
remove verb
rent noun, verb
repair verb, noun
repeat verb
replace verb
reply verb, noun
represent verb
request noun, verb
rescue verb, noun
research noun
reserve verb, noun
respect noun, verb
responsibility noun
responsible adj.
rest verb, noun
restaurant noun
result noun, verb
return verb, noun
reveal verb
rice noun
rich adj.
rid verb
ride noun, verb
right adj., adv., noun
ring noun, verb
rise verb, noun
risk noun, verb
river noun
road noun
rob verb
rock noun
role noun
roll noun, verb
romantic adj.
roof noun
room noun
root noun
rope noun
červený, červená farba rough adj.
znížiť
round adv., prep., adj., noun
hovoriť o, vzťahovať sa route noun
odmietnuť
row noun
kraj, oblasť, región
royal adj.
pravidelný, zvyčajný rub verb
pravidelne
rubber noun
príbuznosť, vzťahy
rubbish noun
vzťah, spojenie,
rude adj.
príbuzenstvo
● rudely adv.
príbuzný, člen rodiny ruin noun, verb
uvoľniť sa
rule noun, verb
uvoľnený
run verb, noun
uvoľniť, prepustiť
rush verb, noun
vzťahujúci sa na, dôležitý
úľava
S
náboženstvo
sad adj.
náboženský, pobožný
● sadness noun
spoliehať sa na
safe adj.
zostať
● safely adv.
pamätať si
safety noun
pripomenúť
sail noun, verb
odstrániť, presťahovať sailor noun
nájomné, prenajať
salad noun
opraviť, oprava
sale noun
opakovať
salt noun
vymeniť, nahradiť
same adj., pron.
odpovedať, odpoveď
sand noun
zastupovať, znázorniť
satisfaction noun
prosba, žiadosť
● satisfied adj.
záchrana, zachrániť
sauce noun
výskum
save verb
rezerva, rezervovať
say verb
rešpekt, úcta,
scale noun
rešpektovať, vážiť si
scene noun
zodpovednosť
school noun
zodpovedný
science noun
odpočívať, odpočinok,
scientific adj.
zvyšok
scientist noun
reštaurácia
scissors noun
výsledok, vyplynúť
score noun, verb
vrátiť, návrat
odhaliť
scratch verb, noun
ryža
škrabanec, ryha
bohatý
screen noun
zbaviť sa
sea noun
jazda, jazdiť
search verb, noun
pravý, správny, právo
season noun
kruh, ring, prsteň, zvoniť seat noun
stúpať,vzostup
second adj., pron., adv., noun
riziko, riskovať
secret adj., noun
rieka
● secretly adv.
cesta
secretary noun
vylúpiť, okradnúť
section noun
skala, balvan
see verb
úloha
seed noun
rožok, zvitok,
seem verb
kotúlať sa, zvinúť
sell verb
romantický
send verb
strecha
senior adj., noun
izba, priestor
sense noun
koreň
sensible adj.
lano
drsný, hrubý
dookola,za,guľatý,kolo, séria
cesta, trasa, dráha
rad, hádka
kráľovský
trieť, šúchať
guma, kaučuk
odpadky, smeti, nezmysel
hrubý, sprostý
hrubo
ruina, zruinovať, skaziť
prpavidlo, vládnuť
bežať, beh
ponáhľať sa, zhon
smutný
smútok
bezpečný
bezpečne
bezpečnosť
plavba, plaviť sa
námorník
šalát
predaj, aukcia
soľ
rovnaký, rovnako
piesok
spokojnosť
spokojný
omáčka
zachrániť, šetriť
povedať, hovoriť
stupnica, mierka, šupina
scéna, výjav,výstup
škola
vedec
vedecký
vedec
nožnice
skóre, stav, skórovať,
získať bod
škrabať, poškrabať,
obrazovka, záves
more
pátranie, hľadať, pátrať
ročné obdobie, sezóna
sedadlo, sídlo
druhý, sekunda
tajný, tajomstvo
tajne, potajomky
sekretárka, tajomník
časť, úsek, diel
vidieť, chápať
semeno, zárodok
zdať sa, vyzerať
predávať
poslať
starší
zmysel, pocit
rozumný, múdry
sensitive adj.
sentence noun
separate adj., verb
● separately adv.
series noun
serious adj.
● seriously adv.
serve verb
service noun
set noun, verb
settle verb
several adj., pron.
sew verb
● sewing noun
sex noun
sexual adj.
shade noun
shadow noun
shake verb, noun
shall modal verb
shame noun
shape noun, verb
● shaped adj.
share verb, noun
sharp adj.
she pron.
sheep noun
sheet noun
shelf noun
shell noun
shine verb
shiny adj.
ship noun
shirt noun
shock noun, verb
● shocking adj.
● shocked adj.
shoe noun
shoot verb
shop noun, verb
● shopping noun
short adj.
● shortly adv.
shot noun
should modal verb
shoulder noun
shout noun, verb
show noun, verb
shower noun
shut verb, adj.
shy adj.
sick adj.
● be sick
● feel sick
side noun
sight noun
sign noun, verb
citlivý
veta, trest, rozsudok
jednotlivý, rozdeliť
oddelene
rad, séria
vážny, skutočný
vážne
podávať, slúžiť
služba, obsluha
sada, určiť, položiť
usadiť sa
niekoľko, zopár
šiť, prišiť
šitie
pohlavie,
pohlavný styk
pohlavný
tieň, odtieň
tieň, prítmie
triasť, triaška,
zatrepanie, koktail
modálne sloveso
pre budúci čas
hanba
tvar, tvarovať
tvarovaný
podiel, deliť
ostrý, prísny,
prenikavý
ona, tá
ovca
list, plát,
prestieradlo
polica
škrupína, lastúra,
kostra
svietiť
lesklý
loď
košeľa
čok, otriasť, šokovať
otrasný, strašný
v šoku, šokovaný
topánka
strieľať
obchod, nakupovať
nákup, nakupovanie
krátky, malý
čoskoro, stručne
výstrel, hod, záber
mal by
rameno, plece
krik, kričať
výstava, hra, ukázať
sprcha, dážď, prehánka
zavrieť, zavretý
nesmelý, bojazlivý
chorý
vracať, dáviť
cítiť sa zle na vracanie
strana
zrak,pohľad
nápis,znak, podpísať
signal noun, verb
silence noun
silent adj.
silly adj.
silver noun, adj.
similar adj.
simple adj.
since conj., prep., adv.
sincere adj.
sing verb
singer noun
single adj.
sink verb
sir noun
sister noun
sit verb
● sit down
situation noun
size noun
skill noun
signál, vzsielať signály
ticho, mlčanie
tichý, nemý, mlčanlivý
hlúpy
striebro, strieborný
podobný
ľahký, jednoduchý
odvtedy, čo, od
úprimný, skutočný.
spievať
spevák
jednotlivý, slobodný
potopiť, klesať
pán
sestra
sedieť
posadiť sa
situácia, umiestnenie
veľkosť
schopnosť, zručnosť,
kvalifikácia
skin noun
koža, šupka
skirt noun
sukňa
sky noun
obloha
sleep noun, verb
spať
sleeve noun
rukáv, obal
slice noun, verb
plátok
slide verb
kĺzať, šmýkať
slightly adv.
trocha
slip verb
pošmyknúť sa
slow adj.
pomalý
● slowly adv.
pomaly
small adj.
malý
smell noun, verb
čuch, pach, vôňa, cítiť
smile noun, verb
úsmev, usmiať sa
smoke verb, noun
dym, fajčiť, dymiť, údiť
smooth adj.
hladký, jemný, pokojný
● smoothly adv.
hladko
snake noun
had
snow noun, verb
sneh, snežiť
so adv., conj.
tak, a tak
soap noun
mydlo
social adj.
sociálny, spoločenský
society noun
spoločnosť
sock noun
ponožka
soft adj.
mäkký, jemný
soil noun
pôda, zem
soldier noun
vojak
solid adj., noun
pevný, pevná látka
solution noun
riešenie, roztok
solve verb
riešiť, rozriešiť
some adj., pron.
niektorý, nejaký,
niekoľko, trocha
someone (also somebody) pron.
niekto
somehow adv.
nejako
something pron.
niečo
sometimes adv.
niekedy
somewhere adv.
niekde
son noun
syn
song noun
pieseň
soon adv.
skoro, zanedlho
● as soon as
akonáhle, len čo
sore adj.
boľavý, háklivý
sorry adj.
sort noun, verb
sound noun, verb
soup noun
sour adj.
south noun, adj., adv.
southern adj.
space noun
speak verb
speaker noun
special adj.
speech noun
speed noun
spell noun, verb
● spelling noun
spend verb
spice noun
spicy adj.
spider noun
spin verb
spirit noun
spite noun
● in spite of
spoil verb
spoon noun
sport noun
spot noun
spread verb
spring noun
square adj., noun
stage noun
stair noun
stamp verb, noun
stand noun, verb
● stand up
standard noun, adj.
star noun, verb
stare verb, noun
start noun, verb
state noun, adj., verb
statement noun
station noun
stay verb, noun
steady adj.
steal verb
steam noun
step verb, noun
stick noun, verb
sticky adj.
still adv., adj.
stomach noun
zarmútený, ľutujúci
druh, triediť
zvuk, znieť
polievka
kyslý
juh, južný, južne
južný
priestor, miesto,
vesmírny priestor
hovoriť
hovorca, reproduktor
výnimočný, špeciálny
reč, prejav
rýchlosť
hláskovať
pravopis, hláskovanie
míňať, tráviť
korenie
okorenený, ostrý
pavúk
točiť
duch
nenávisť, zlá vôľa
napriek tomu,
navzdory
pokaziť, rozmaznať
lyžica
šport
škvrna, bodka, miesto
roztrieť, rozšíriť
jar, prameň,
pružina, skok
štvorcový, štvorec
javisko, štádium,
etapa
schody
poštová znamka,
nálepka, pečiatka
stojan, stáť, postoj
postaviť sa
úroveň, jednotka,
štandardný
hviezda,
hrať hlavnú plohu
hladieť, civieť,
uprený pohľad
začiatok, štart,
začať, štartovať
stav, štát,
štátny,vyhlásiť
vyhlásenie
stanica, stanovisko
zostať, bývať, pobyt
pevný, stály
kradnúť
para
vkročiť, krok, schod
palica, nálepka,
nalepiť, uviaznuť
lepkavý
tichý, pokojný,
ticho, pokojne
žalúdok
stone noun
stop verb, noun
store noun, verb
storm noun
story noun
straight adj., adv.
strange adj.
street noun
strength noun
stretch verb
strict adj.
string noun
strong adj.
● strongly adv.
structure noun
struggle verb, noun
student noun
study noun, verb
stuff noun
stupid adj.
style noun
subject noun
substance noun
succeed verb
success noun
successful adj.
● successfully adv.
● unsuccessful adj.
such adj., pron.
● such as
suck verb
sudden adj.
● suddenly adv.
suffer verb
sugar noun
suggest verb
suggestion noun
suit noun, verb
suitable adj.
suitcase noun
sum noun
summer noun
sun noun
supply verb, noun
support verb, noun
suppose verb
sure adj., adv.
surface noun
surprise noun, verb
● surprising adj.
● surprised adj.
surround verb
survive verb
swallow verb
swear verb
sweat noun, verb
sweet adj., noun
swim verb
kameň
zastaviť, zastávka,
bodka
obchod, uskladniť
búrka
príbeh, historka
rovný, priamo
cudzí, zvláštny
ulica
sila
natiahnuť
prísny
povraz, šnúra
silný, zdatný
silne
stavba
zápasiť, zmietať sa, boj
študent, žiak
štúdium, pracovňa,
študovať
veci
hlúpy
štýl, móda
predmet, téma, dôvod
hmota,látka
mať úspech
úspech
úspešný
úspešne
neúspešný
taký, podobný,
ako taký, to, čo
sať, cmúlať
náhly
náhle
trpieť
cukor
navrhnúť
návrh, nápad
oblek, kostým,
vyhovovať, pristať
vhodný, vyhovujúci
kufor
suma, súčet, počty
leto
slnko
dodávať, zásobovať,
dodávanie, zásobovanie
podporiť, podpora
domnievať sa,
predpokladať
istý, iste
povrch, vonkajšok
prekvapenie, prekvapiť
prekvapivý
prekvapený
obklopiť, obkľúčiť
prežiť
prehltnúť
prisahať, kliať
pot, potiť sa
sladký, sladkosť
plávať
swimming pool noun
switch noun, verb
● switch sth off
● switch sth on
symbol noun
system noun
bazén
vypínač, prehodiť,
prejsť
vypnúť
zapnúť
znak, symbol
systém
T
table noun
stôl
tail noun
chvost
take verb
vziať, brať
● take sth off
vyzliecť si
● take (sth) over
prevziať
talk noun, verb
rozhovor, rozprávať
tall adj.
vysoký
tap noun, verb
kohútik, klopať
tape noun
páska, stuha
task noun
úloha
taste noun, verb
chuť, ochutnať
tax noun, verb
daň, zdaniť
taxi noun
taxík
tea noun
čaj
teach verb
učiť
teacher noun
učiteľ
team noun
tím
tear verb, noun
trhať, trhlina
tear noun
slza
technical adj.
technický, odborný
technology noun
technológia
telephone (also phone) noun, verb telefón, telefonovať
television (also TV) noun
televízor, televízia
tell verb
rozprávať, vravieť
temperature noun
teplota
temporary adj.
dočasný
tend verb
byť náchylný,
starať sa
tent noun
stan
terrible adj.
hrozný, mizerný
● terribly adv.
hrozne, strašne
test noun, verb
test, skúšať
text noun
text
than conj., prep.
ako (porovnávanie)
thank verb
ďakovať
● thanks noun, interj.
poďakovanie, vďaka
● thank you interj., noun
ďakujem
that conj., pron., adj.
ten, tamten, to,
ktorý, že
the definite article
určitý člen
theater (Brit. theatre) noun
divadlo
their adj.
ich, vlastný
● theirs pron.
ich
them pron.
ich, nim,nimi
themselves pron.
sa seba sami,samy
then adv.
potom, vtedy
there adv.
tam
therefore adv.
preto
they pron.
oni,ony
thick adj.
hrubý, hustý
thief noun
zlodej
thin adj.
tenký, chudý
thing noun
vec
think verb
thirsty adj.
this adj., pron.
those adj., pron.
though conj., adv.
thought noun
myslieť
smädný
tento, ten, to, toto
tí, tie, tamtí, tamtie
hoci, aj keď
myšlienka, nápad,
uvažovanie
thread noun
niť, závit, súvislosť
threat noun
hrozba
threaten verb
hroziť, vyhrážať sa
throat noun
krk, hrdlo
through prep., adv.
cez, naprieč
throw verb
hodiť
● throw sth away
vyhodiť, zahodiť
thumb noun
palec
ticket noun
lístok
tidy verb, adj.
upratať, uprataný,
poriadny
tie noun, verb
kravata, zaviazať
tight adj., adv.
tesný, pevne
time noun
čas, hodiny
tin noun
plechovka, cín, konzerva
● tiring adj.
únavný
● tired adj.
unavený
title noun
názov, nadpis, titul
to prep.
k, do
today adv., noun
dnes, dnešok
toe noun
prst na nohe
together adv.
spoločne
toilet noun
toaleta
tomato noun
paradajka
tomorrow adv., noun
zajtra, zajtrajšok
tongue noun
jazyk
tonight adv., noun
dnes večer, dnes v noci
too adv.
tiež, príliš
tooth noun
zub
top noun, adj.
prvé miesto, veko,
vrch, prvý, horný
total adj., noun
celkový, úplný,súčet
● totally adv.
úplne
touch verb, noun
dotknúť, dotyk
tour noun, verb
cesta, prehliadka,
cestovať, jazdiť
tourist noun
turista
toward (also towards) prep.
k, voči, smerom k
towel noun
uterák, utierka
tower noun
veža
town noun
mesto
toy noun, adj.
hračka
track noun
stopa, dráha, trať
tradition noun
tradícia
traditional adj.
tradičný
traffic noun
dopravný ruch
train noun, verb
vlak, cvičiť, trénovať
● training noun
tréning, školenie
translate verb
preložiť
transparent adj.
priehľadný
transportation (Brit. transport) n preprava, transport
● transport verb
prepraviť
travel noun, verb
cestovanie, cestovať
treat verb
liečiť, zaobchádzať,
hostiť
treatment noun
liečenie
tree noun
trial noun
triangle noun
trick noun, verb
trip noun, verb
trouble noun
trousers noun
truck noun
true adj.
trust noun, verb
truth noun
try verb
tube noun
tune noun, verb
tunnel noun
turn verb, noun
twice adv.
twist verb, noun
type noun, verb
typical adj.
tyre → tire
strom
proces, skúška
trojuholník
lesť, trik, podviesť,
oklamať
výlet, zakopnutie,
zakopnúť
ťažkosti, starosti
nohavice
nákladné auto
pravdivý, verný, pravý
dôvera, dôverovať
pravda
pokúsiť, skúsiť
trúbka, tuba, metro
melódia, pesnička,
ladiť, nôtiť
tunel
otočiť, odbočiť,
odbočka, otočenie
dvakrát
krútiť, splietať,
zvrat, slučka
druh, typ,
písať na stroji
typický
pneumatika
U
ugly adj.
unable
able
uncle noun
uncomfortable
comfortable
unconscious
conscious
under prep., adv.
underground adv., adj.
underneath prep., adv.
understand verb
underwater adj., adv.
underwear noun
unemployed
employ
unemployment
employment
unexpected, unexpectedly
expect
unfair, unfairly
fair
● unfortunately adv.
unfriendly
friendly
unhappiness
happiness
unhappy
happy
uniform adj., noun
škaredý, hrozivý
neschopný
schopný
strýko
nepohodlný
pohodlný
nevedomý
vedomý
pod
pod zemou,
podzemný
pod, v spodnej časti
rozumieť, pochopiť
podvodný, pod vodou
spodná bielizeň
nezamestnaný
zamestnať
zamestnanosť
nezamestnanosť
neočakávaný,
neočakávane
očakávať
nespravodlivý,
nespravodlivo
spravodlivý
bohužiaľ
nepriateľský
priateľský
nešťastie
šťastie
nešťastný
šťastný
uniformný, jednotný,
union noun
unit noun
unite verb
universe noun
university noun
unkind → kind
unknown → know
unless conj.
unlike → like
unlikely
likely
unpleasant
pleasant
untidy
tidy
until (also till) conj., prep.
unusually, usual
,
unusual
up adv., prep.
upper adj.
upset verb, adj.
upstairs adv., adj., noun
upward (also upwards) adv.
● upward adj.
urgent adj.
us pron.
use verb, noun
● used adj.
● used to sth/to doing sth
● used to modal verb
useful adj.
useless adj.
user noun
usual adj.
● unusual adj.
uniforma
zväz, spojenie
jednotka, útvar
spojiť sa, zjednotiť
vesmír
univerzita
bezcitný → láskavý
neznámy → poznať
pokiaľ ne- , ak nenie ako → ako
nepravdepodobne
pravdepodobne
nepríjemný
príjemný
neporiadny
poriadny
až do, kým
nezvyčajne, zvyčajný
nezvyčajný,
hore, ku, k, po, pozdľž
horný
rozrušiť, rozrušený
hore schodmi, na poschodí
nahor
zvyšujúci
naliehavý
nám, nás
používať, použitie
použitý, ojazdený
byť zvyknutý na
vyjadruje opakovanie
deja v minulosti
užitočný
zbytočný
užívateľ
zvyčajný
nezvyčajný
V
vacation noun
valley noun
valuable adj.
value noun, verb
variety noun
various adj.
vary verb
● varied adj.
vegetable noun
vehicle noun
very adv.
video n.
view noun, verb
village noun
violence noun
violent adj.
visit verb, noun
visitor noun
voice noun
vote noun, verb
prázdniny, dovolenka
údolie
cenný, hodnotný
cena, hodnota, ohodnotiť, oceniť
pestrý výber
rozmanitý, mnohý
rôzniť sa
rôznorodý
zelenina
vozidlo
veľmi, úplne,
samý, pravý
videonahrávka
pohľad, názor,
prehliadka, posudzovať,
vidieť
dedina
násilie
násilný
navštíviť, návšteva
návštevník
hlas
hlasovanie,
hlasovať
W
čakať
čašník, čašníčka
zobudiť sa
ísť, chodiť, prechádzať,
prechádzka, chôdza
wall noun
stena, múr
want verb
chcieť
war noun
vojna
warm adj., verb
teplý, ohriať
warn verb
varovať, upozorniť
● warning noun
varovanie, varovný
wash verb
umývať, prať
● washing noun
umývanie, pranie
waste adj., verb, noun
odpadový, premárniť,
odpad
watch noun, verb
hodinky, pozerať sa
water noun
voda
wave verb, noun
mávať, vlniť, vlna
way noun
cesta, smer, spôsob
we pron.
my
weak adj.
slabý
weakness noun
slabosť
weapon noun
zbraň
wear verb
nosiť
weather noun
počasie
website noun
stránka na webe
wedding noun
svadba
week noun
týždeň
weekend noun
víkend
weigh verb
vážiť
weight noun
váha
welcome adj., interj., noun, verb uvítať, vítaný, privítanie
well adj., adv., interj.
dobrý, dobre, nuž, teda
● as well (as)
ako aj
west noun, adj., adv.
západ, západný, západne
western adj.
západný
wet adj.
mokrý
what adj., pron.
aký, ktorý, kto, čo
whatever pron., adj.
akýkoľvek, čokoľvek
wheel noun
koleso, volant
when adv., conj, pron.
kedy, keď
whenever conj.
vždy keď
where adv., conj.
kam, kde, odkiaľ
wherever conj.
kamkoľvek, kdekoľvek
whether conj.
či
which adj., pron.
ktorý, aký, čo
while noun, conj.
počas, zatiaľ čo
whilst conj.
kým, keď
white adj., noun
biely, biela farba
who pron.
kto, ktorý
whoever pron.
ktokoľvek
whole adj., noun
celý, celok
whom pron.
komu, koho,
s kým, ktorý
whose adj., pron.
čí, ktorého, ktorej
why adv.
prečo
wide adj.
široký
wife noun
manželka
wild adj.
divoký
wait verb
waiter, waitress noun
wake (up) verb
walk verb, noun
will modal verb, noun
will noun
win verb
wind noun
window noun
wine noun
wing noun
winner noun
winter noun
wire noun
wise adj.
wish verb, noun
with prep.
within prep.
without prep.
woman n.
wonder v
wonderfull adj.
wood n
wooden adj.
wool n.
word n.
work v., n.
worker n.
world n.
worried adj.
worry v., n.
worse adj., adv.
worst adj.
worth adj. n
would modal v.
wrap v.
write v.
writer n.
writing n.
wrong adj., adv.
● go wrong
modálne a pomocne
sloveso
vôla
vyhrať
vietor
oblok
víno
krídlo
víťaz
zima
drôt
múdry
priať, prianie
s, so, k
vnútri, v medziach, v rámci
bez čoho
žena
premýšľať,
diviť sa čomu
skvelý čarovný,
nádherný,úžasný
drevo, les
drevený
vlna
slovo
pracovať, práca
pracujúci, pracovník
svet
ustarostený, utrápený,
znepokojený
trápiť sa, trápenie
horší, zle
najhorší
hodnotný, hodnota
vyjadrenie niečoho,
čo by mohlo byť
zabaliť
napísať
spisovateľ, autor, pisateľ
písanie, písm, rukopis
zlý, chybný, chybne
pokaziť, byť neúspešný
Y
year n.
yellow adj., n.
yes exclamation
yesterday adv., n.
yet adv., conj.
you pron.
young adj.
your adj.
yours pron.
yourself pron.
youth n.
rok
žltý, žltá farba
áno
včera, včerajšok
ešte, ešte nie,
a predsa, ale
ty, vy
mladý
tvoj, váš
tvoj, váš
sa, seba
mladosť, mladík, mládež
© Oxford University Press 2011
Download

Oxford 2000 - Oupforms.com