deutsch.com 3
Glossar
Deutsch-Slowakisch
Nemecko-slovenský slovníček
bearbeitet von Helena Hanuljaková
1
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
Wortliste nach Lektionsseiten
Die chronologische Wortliste enthält die Wörter dieses Buches mit Angaben der Seiten, auf denen sie zum
ersten Mal vorkommen.
Der aktive Wortschatz ist normal gesetzt, der passive Wortschatz ist kursiv ausgezeichnet.
Internationalismen, die die Lernenden auf diesem Sprachniveau leicht nachvollziehen können, sind kursiv
und grün.
Seite 10
die Kommunikation, -en
das Paket, -e
das Päckchen, das Telefonbuch, ..er
der Anrufbeantworter, das Faxgerät, -e
die Telefonzelle, -n
die Telefonkarte, -n
der Rechner, die Webcam, -s
das Headset, -s
zusammenstellen
ab und zu
mehrmals
sich verabreden
die Bestellung, -en
aufgeben
bilden
die Geburtstagskarte, -n
komunikácia
balík
balíček
telefónny zoznam
odkazovač
fax ako prístroj
telefónna búdka
telefónna karta
počítač
webkamera
slúchadlá
zostaviť
tu a tam, z času na čas, sem-tam
viackrát
dohodnúť sa, dohovoriť sa
objednávka
podať, objednať
tvoriť
pohľadnica na narodeniny
Seite 11
vorkommen
die Angabe, -n
verwandt
der Verwandte, -n
drauflos schreiben
das Gefühl, -e
die Aussage, -n
(ein Gespräch) führen
die Schulfreundin, -nen
der Notfall, ..e
der Ehemann, ..er
der Krieg, -e
seit
sowjetisch
die Kriegsgefangenschaft, -en
vor
der Liebesbrief, -e
der Anruf, -e
sich bedanken
seit wann
vyskytovať sa, zdať sa
údaj
príbuzný
príbuzný
hurá do písania
pocit
výpoveď
(rozhovor) viesť
spolužiačka
tieseň, núdza
manžel
vojna
od
sovietsky
vojnové zajatie
pred
ľúbostný list
telefonát
poďakovať sa
od kedy
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
2
Seite 12
das Parfüm, -e
einzeln
dazu
denen
das Tabuwort, ..er
erraten
kleben
darauf
die Briefmarke, -n
senden
parfém
jednotlivo
k tomu, na to
tým
tabu slovo
uhádnuť
lepiť
na to
poštová známka
poslať
Seite 13
vernetzt
das Skypen (nur Singular)
das Online-Netzwerk, -e
der Chatraum, ..e
das Multi-User-Spiel, -e
der Begriff, -e
das Facebook
das SchülerVZ ( = das Schülerverzeichnis)
das Twitter
chatten
privat
das Telefonieren (nur Singular)
das Festnetz, -e
die Notiz, -en
die Pinnwand, ..e
die Datei, -en
verschicken
das Profil, -e
live
gestalten
der Bekannte, -n
prepojený, zosieťovaný
skype
online-systém
priestor chatu
hra pre multi-užívateľov
pojem
facebook – sociálna sieť
zoznam žiakov
twitter – sociálna sieť
četovať
súkromne
telefonovanie
pevná sieť, linka
poznámka
nástenka
údaj
zaslať, poslať
profil
naživo
tvoriť
známy
Seite 14
die Kommunikationsform, -en
komunikačná forma
äußern
vyjadriť
die Vermutung, -en
domnienka
die Rangliste, -n
rebríček, poradie
online
online
vermuten
domnievať sa, tušiť
annehmen
prijať, predpokladať
das Redemittel, jazykové prostriedky
das Kärtchen, kartička
der Abschnitt, -e
odsek, ústrižok, etapa
der Unterschied, -e
rozdiel
die Internetnutzung (nur Singular)
používanie internetu (len singulár)
die Forschung, -en
výskum
der MPFS (= Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest)
vorliegen
predložiť
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
3
das Verhalten (nur Singular)
das Medienverhalten (nur Singular)
das Freizeitverhalten (nur Singular)
das Viertel, besitzen
die Hälfte (hier nur Singular)
von ... aus
der Zugang, ..e
der Internetzugang, ..e
durchschnittlich
über
gelten
das Netz, -e
kommunizieren
restlich
sich verteilen
gleichmäßig
die Unterhaltung, -en
sich austauschen
gleichzeitig
sich einloggen
das Zehntel, vertreten
der Abstand, ..e
(mit Abstand) führen
die Bedeutung, -en
..
der Vorsprung, e
das Kooperationsprojekt, -e
das Bundesland, ..er
erheben
dokumentieren
verbreiten
die Daten (nur Plural)
die Mediennutzung (nur Singular)
die Gewohnheit, -en
správanie
správanie médií (len singulár)
správanie vo voľnom čase (len singulár)
štvrť
vlastniť
polovica
z, zo
prístup
prístup na internet
priemerne
o, nad
platiť (o predpisoch, zákone)
sieť
komunikovať
zvyšný
rozdeliť sa, rozísť sa
rovnomerný, pravidelný
zábava, rozhovor
vymeniť si
súčasne
prihlásiť sa
desatina
zastupovať
odstup
viesť (s odstupom)
význam
náskok
kooperačný projekt
spolková krajina
zdvihnúť, uplatniť, uplatňovať
dokumentovať
rozširovať
údaje
používanie médií (len singulár)
zvyk, obyčaj
Seite 15
gesamt
der Ausdruck, ..e
die Prozentzahl, -en
überraschen
wundern
seltsam
celkom
výraz
číslo percenta
prekvapiť
čudovať sa
zriedkavo
Seite 16
das Surfen (nur Singular)
„watch your web“ (= engl. Name einer Webseite)
die Plattform, -en
das Web (= World Wide Web)
der Web-Test, -s
die Sicherheit (nur Singular)
surfovanie (len singulár)
(= angl. meno webovej stránky)
platforma
web
test webu
istota (len singulár)
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
4
der Webtyp, -en
hochladen
adden (= engl. hinzufügen)
dauernd
der Klick, -s
das Myspace
das YouTube
das Tutorial, -s (= engl. die Anleitung)
auf „privat“ setzen
verhindern
missbrauchen
die Internet-Bekanntschaft, -en
die Erlaubnis, -se
peinlich
anonym
die Bezeichnung, -en
plaudern
die Anleitung, -en
hinzufügen
die Klassen-Pinnwand, ..e
typ webu
stiahnuť
pridať, dodať
trvale
kliknutie
Myspace
YouTube
návod, poučenie
staviť na „osobné“
zabrániť
zneužiť
internetová známosť
povolenie
trápne
anonym
označenie
rozprávať sa, kecať, zabávať sa
návod, pokyn
pridať
triedna nástenka
Seite 18
das Russisch
die Umgebung, -en
die Umgebungssprache, -n
das Französisch
französischsprachig
das Italienisch
italienisch
deutschsprachig
die Fernsehmoderatorin, -nen
das Niederländisch
die Wissenschaftlerin, -nen
die Professorin, -nen
die Auslandserfahrung, -en
(das) Kanada
das Schwedisch
die Vorliebe, -n
skandinavisch
das Norwegisch
das Dänisch
das Isländisch
das Verständnis, -se
das Sprachverständnis (nur Singular)
die Basis, die Basen
beherrschen
der Österreicher, die Mehrsprachigkeit, -en
die Verständigung, -en
übernehmen
reichen
ruština
okolie
jazyk okolia
francúzština
francúzsky hovoriaci
taliančina
taliansky
nemecky hovoriaci
televízna moderátorka
holandčina
vedkyňa
profesorka
zahraničná skúsenosť
Kanada
švédčina
záľuba
škandinávsky
nórčina
dánčina
islandčina
porozumenie
jazykové porozumenie (len singulár)
základ, základňa
ovládať
Rakúšan
viacjazyčnosť
dorozumenie sa
prevziať
stačiť
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
5
das Sprachenlernen (nur Singular)
Prof. Dr. (= Professor Doktor)
die TU (= Technische Universität)
sich beschäftigen
stecken
der Begriff, -e
sich beziehen
sprachlich
die Gesellschaft, -en
die Einzelperson, -en
existieren
die Amtssprache, -n
mehrsprachig
beruflich
der Grund, ..e
die Sprachenpolitik (hier nur Singular)
der Bürger, erlernen
eben
erreichen
erfolgreich
aufbauen
učenie jazykov (len singulár)
profesor doktor
technická univerzita
zaoberať sa
trčať, tkvieť
pojem
vzťahovať sa, odvolať sa
jazykový
spoločnosť
jednotlivec
existovať
úradný jazyk
viacjazyčný
pracovný, služobný, zamestnaný ako
dôvod
jazyková politika (tu len singulár)
občan
naučiť sa
práve
dosiahnuť
úspešne
stavať, budovať, zariadiť
Seite 19
individuell
das Türkisch
die Lieblingspizzeria, -pizzerien
letztendlich
der Schatz, ..e
vermischen
das Vorurteil, -e
menschlich
das Gehirn, -e
durchaus
unterschiedlich
ähnlich
der Vorteil, -e
bereits
die Sprachkenntnis, -se
die Null, -en
die Mehrsprachigkeitsforschung, -en
der Aspekt, -e
auswandern
nachschlagen
der Sprachpartner, -
individuálny
turečtina
obľúbená pizéria
koniec koncov, napokon, nakoniec
poklad
zmiešať
predsudok
ľudský
mozog
úplne, vôbec, celkom, vonkoncom
rozdielny, iný, odlišný
podobný
výhoda
už
jazyková znalosť
nula
výskum viacjazyčnosti
aspekt, hľadisko
vysťahovať sa, emigrovať
vyhľadať, nájsť v knihe
jazykový partner
Seite 20
voll und ganz
behaupten
damit
anfangs
skrz-naskrz, úplne, celkom
tvrdiť
s tým, tým, preto, v dôsledku toho
začiatkom
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
6
zweifeln
die Struktur, -en
das Chinesisch
das Swahili
das Spanisch
die Geheimsprache, -n
das Argument, -e
überzeugen
pochybovať
štruktúra
čínština
svahilčina
španielčina
tajná reč
argument, dôvod
presvedčiť
Seite 21
interkulturell
russisch
die Tat, -en
ungefragt
die Suche, -n
der Ex-Freund, -e
jüdisch
die Journalistenschule, -n
absolvieren
der Studiengang, ..e
Osteuropastudien (hier nur Plural)
der Buchtitel, die Hauptfigur, -en
darin
die Hypothese, -n
sich konzentrieren
der Hauptgedanke, -n
die Spezies, die Erfüllung, -en
ständig
dramatisch
emotional
tagtäglich
nachdem
herzlos
das Herz, -en
brechen
dazugehören
hingegen
das Telefongespräch, -e
die Lebenserfüllung (hier nur Singular)
treiben
der Wahnsinn (nur Singular)
der Psychiater, das Beunruhigende (nur Singular)
das Vorschulkind, -er
interkultúrny
rusky
čin
nežiadaný, neopýtaný
hľadanie, pátranie
ex-priateľ
židovský
škola novinárov
absolvovať
postup štúdií
Štúdie Východnej Európy
názov knihy
hlavná postava
v tom
hypotéza
sústrediť sa
hlavná myšlienka
druh, spôsob, tvar
splnenie
stále
dramatický
emocionálny, citový
dennodenne
potom čo
bezcitný, neľútostný
srdce
zlomiť
patriť k tomu
zato, naproti tomu, naopak
telefonický rozhovor
životné naplnenie (tu len singulár)
hnať, poháňať
bláznovstvo, nezmysel, šialenstvo
psychiater
znepokojujúce (len singulár)
dieťa predškolského veku
Seite 22
die Lebensaufgabe, -n
das Kleinkind, -er
sich unterscheiden
životná úloha
malé dieťa
odlišovať sa
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
7
die Autorin, -nen
übertreiben
das Schimpfen (nur Singular)
schimpfen
das Plaudern (nur Singular)
plaudern
beobachten
final
autorka
preháňať
nadávanie
nadávať
rozprávanie sa
rozprávať sa
pozorovať
záverečný
Seite 23
die Multikulturalität (nur Singular)
sich verlieben
gründen
miteinander
die 13-Jährige, -n
fest
inzwischen
verheiratet
der Charakter, -e
die Schwierigkeit, -en
die Schwiegereltern (nur Plural)
akzeptieren
heiraten
aus … heraus
sich anstrengen
der Forumsbeitrag, ..e
einfallen
der Nutzer, der Status, gespannt
multikultúrnosť (len singulár)
zaľúbiť sa
založiť
spolu
trinásťročná
silný, pevný
medzitým
vydatá, ženatý
charakter
ťažkosť, problém
svokrovci (len plurál)
akceptovať
vydať sa, oženiť sa
z, zo
namáhať sa
príspevok fóra
napadnúť
používateľ
status
napínavý
Seite 24
die Geste, -n
der Angsthase, -n
die Wahrheit, -en
erstklassig
der Schnüffler, clever
das Gebet, -e
die Bitte, -n
der Detektiv, -e
der Spion, -e
beten
begründen
die Auflösung, -en
die Körpersprache, -n
spezifisch
das Missverständnis, -se
interpretieren
weltweit
gesto
strachopud
pravda
prvotriedny
sliedič
múdry
modlitba
prosba
detektív
špión
modliť sa
zdôvodniť
rozpustenie, ukončenie činnosti, rozohnanie
reč tela
špecifický
nedorozumenie
interpretovať
svetový
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
8
Seite 26
eigentlich
die Grafik-Designerin, -nen
selbstständig
angestellt sein
der Nachteil, -e
das Grafik-Design, -s
attraktiv
das Berufsziel, -e
wahr machen
die Fachhochschule, -n
das Kommunikationsdesign
(hier nur Singular)
folgend
der Leser, (die) YoungGermany (= Name der Zeitschrift)
verraten
..
der Hauptgrund, e
die Neuen Medien
spannend
verbinden
sich etwas leisten
verdienen
sich etwas aussuchen
sich etwas teilen
der Fotograf, -en
der Maler, unabhängig
realisieren
selber
die Arbeitszeit, -en
planen
sich konzentrieren
normal
die Stelle, -n
sich etwas vorstellen
das Einkommen, sozial
die Absicherung (hier nur Singular)
die Versicherung, -en
die Krankenversicherung, -en
die Rente, -n
die Rentenversicherung, -en
monatlich
der Beitrag, ..e
der Auftraggeber, sich etwas ausdenken
das Konzept, -e
entwerfen
das Briefpapier, -e
die Visitenkarte, -n
vlastne
dizajnová grafička
samostatný
byť zamestnaný
nevýhoda
dizajnová grafika
atraktívny
cieľ v povolaní
uskutočniť, zrealizovať
vysoká odborná škola
komunikačný dizajn (tu len singulár)
nasledujúcčitateľ
(= názov časopisu)
prezradiť
hlavný dôvod
Nové médiá
napínavý
spájať
niečo si dovoliť
zarábať
niečo si vyhľadať
niečo si deliť
fotograf
maliar
nezávislý
realizovať
sám
pracovný čas
plánovať
koncentrovať sa
normálny
miesto
predstaviť si niečo
príjem
sociálny
poistenie, zabezpečenie, zaistenie (len singulár)
poistenie
zdravotné poistenie
dôchodok
dôchodkové poistenie
mesačne
príspevok
objednávateľ, zákazník
niečo si vymyslieť
koncept
navrhnúť, načrtnúť, naskicovať
listový papier
vizitka
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
9
die Broschüre, -n
der Kunde, -n
das Logo, -s
die Schrift, -en
sich inspirieren lassen
die Ideenquelle, -n
die Nichte, -n
der Neffe, -n
brožúrka
zákazník
logo
písmo
nechať sa inšpirovať
zdroj nápadov
neter
synovec
Seite 27
die Kreativität (nur Singular)
die Spontanität, -en
beeinflussen
der Gedanke, -n
dringend
der Druck (hier nur Singular)
der Zeitdruck (nur Singular)
die Phase, -n
sich ausruhen
einfallen
die Blockade, -n
die Büroarbeit, -en
ausrechnen
die Kosten (nur Plural)
sich auf etwas freuen
weiterhin
das Neue (nur Singular)
herkommen
die Hochschulform, -en
künstlerisch
der Schwerpunkt, -e
die Leistung, -en
die Gestaltung, -en
die Überlegung, -en
der Auftrag, ..e
geheim
die Selbstständigkeit (nur Singular)
flexibel
die Stressphase, -en
die Struktur, -en
kreativita (len singulár)
spontánnosť
ovplyvniť
myšlienka
súrne, naliehavý
tlak (tu len singulár)
časový tlak(len singulár)
fáza
oddýchnuť si
napadnúť (myšlienka), spomenúť si
blokáda
kancelárska práca
vyrátať
náklady (len plurál)
na niečo sa tešiť
ďalej
nové
ísť sem, pochádzať, prísť
forma vysokej školy
umelecký
zameranie, ťažisko
výkon
vytvorenie, utvorenie, stvárnenie
úvaha, uvažovanie
nariadenie, príkaz
tajne
samostatnosť (len singulár)
flexibilný
fáza stresu
štruktúra
Seite 28
sich bewerben
sich etwas kaufen
sich von etwas ein Bild machen
konkret
der Praktikant, -en
die Berufserfahrung, -en
das Grafikprogramm, -e
aktuell
die Fachzeitschrift, -en
uchádzať sa
niečo si kúpiť
urobiť si o niečom obraz
konkrétne
praktikant
pracovné skúsenosti
grafický program
aktuálny
odborný časopis
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
10
informiert sein
die Arbeitsbedingung, -en
der Arbeitsplatz, ..e
die Chance, -n
die Karrierechance, -n
abwechslungsreich
sich etwas wünschen
im Freien
die Vollzeit (nur Singular)
die Teilzeit (nur Singular)
die Überstunde, -en
sich gut verstehen
der Traumberuf, -e
der Event-Manager, -
byť informovaný
pracovné podmienky
pracovné miesto
šanca
kariérová šanca
rozmanitý
niečo si želať
v prírode
plný úväzok (len singulár)
čiastočný úväzok (len singulár)
nadčas
dobre si rozumieť
vysnívané povolanie
manažér podujatí
Seite 29
das Graffito, Graffiti (meist nur Plural)
die Zerstörung, -en
legal
zerstören
die Ansicht, -en
überzeugt sein
der Standpunkt, -e
die Polizei (nur Singular)
kriminell
der Schaden, ..
bestrafen
der Graffiti-Sprüher, die Erlaubnis, -se
der Interviewte, -n
die Dose, -en
die Spraydose, -n
illegal
sprühen
der Kriminelle, -n
erwischen
der Kriminaloberkommissar, -nen
leiten
bearbeiten
die Sachbeschädigung, -en
sich engagieren
ehrenamtlich
Noffiti (= Name eines Vereins)
aufklären
die Öffentlichkeit (nur Singular)
reinigen
die Parkbank, ..e
der Kinderspielplatz, ..e
das Denkmal, ..er
die Strafe, -n
beruflich
grafiti (väčšinou v pluráli)
zničenie
legálny
zničiť
názor
byť presvedčený
stanovisko
polícia (len singulár)
kriminálny
škoda
potrestať
grafiti sprejer
dovolenie, povolenie
človek, s ktorým robíme rozhovor
dóza
sprejová dóza
ilegálny
striekať
kriminálnik
prichytiť, dolapiť
vrchný kriminálny komisár
viesť
spracovať
vecné poškodenie
angažovať sa
neplatený, čestný (o funkcii)
Noffiti = meno spolku
objasniť, objasňovať, vysvetliť
verejnosť
čistiť
lavička v parku
detské ihrisko
pomník
pokuta
pracovný, zamestnaný ako
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
11
das Verbotene (nur Singular)
die Summe, -n
zakázané
suma
Seite 30
das Werk, -e
das Kunstwerk, -e
das Gesetz, -e
der Staat, -en
die Fläche, -n
die Sprühfläche, -n
die Steuer, -n
das Eigentum (nur Singular)
das System, -e
die Mauer, -n
der Besitz (nur Singular)
die Norm, -en
beschädigen
die Reinigung, -en
freigeben
das Anti-Graffiti-Gesetz, -e
verschärfen
die Sprühaktion, -en
das Talent, -e
entwickeln
irreal
die Bedingung, -en
die Gegenwart (nur Singular)
dielo
umelecké dielo
zákon
štát
rozloha
plocha na striekanie
daň
vlastníctvo, majetok
systém
múr
majetok, imanie
norma
poškodiť
čistiareň
prepustiť, uvoľniť
zákon proti graffiti
vyostriť
akcia striekania
talent
rozvíjať
ireálny
podmienka
súčasnosť (len singulár)
Seite 31
tolerant
erhöhen
verschönern
besprühen
öffentlich
die Rollenkarte, -n
der Lösungsvorschlag, ..e
grundsätzlich
der Graffiti-Laden, ..
ankommen auf etwas
der Hauseigentümer, die Hauswand, ..e
..
der Kasten,
der Kompromiss, -e
zustimmen
vollkommen
widersprechen
unrecht haben
der Gegenvorschlag, ..e
sich einigen
tolerantný
zvýšiť
skrášliť
postriekať
verejne
rolová karta
návrh na riešenie
zásadne
obchod s grafiti
záležať na niečom
vlastník/majiteľ domu
stena domu
schránka
kompromis
súhlasiť
úplne
odporovať, priečiť sa
nemať pravdu
protinávrh
zhodnúť sa/zjednotiť sa
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
12
Seite 32
amerikanisch
der Paperboy, -s (= engl. Zeitungsjunge)
gerollt
die Leiterin, -nen
die Debatte, -n
das Sprühen (nur Singular)
das Plakatieren (nur Singular)
bedauern
das Papergirl, -s (= engl. Zeitungsmädchen)
das Verteilen (nur Singular)
ablaufen
interessiert an
zusenden
wechselnd
zweiwöchig
der Interessierte, -n
sich etwas ansehen
der Stapel, rollen
die Banderole, -n
versehen
die Verteilaktion, -en
der Ausstellungsort, -e
die Kunstrolle, -n
der Empfänger, ..
der Zufall, e
die Rolle, -n
verschenken
die Galerie, -n
das Modell, -e
empfangen
unterwegs
die Fahrradfahrerin, -nen
das Gemälde, das Bauwerk, -e
bewegend
intensiv
dynamisch
inspirierend
die Kunstakademie, -en
der Zeichner, der Regisseur, -e
rozdeľovanie
stratiť platnosť
byť zainteresovaný, mať záujem
zaslať
striedajúc
dvojtýždňový
záujemca
niečo si pozrieť
hromada, kopa
rolovať
páska (poštová, zdaňovacia)
opatriť (páskou)
akcia rozdeľovania
výstavné miesto
úloha umenia
príjemca
náhoda
úloha
podarovať
galéria
model
prijať, prijímať
cestou, na ceste
cyklistka
obraz
stavebné dielo
hýbajúc
intenzívny
dynamický
inšpirujúci
akadémia umenia
maliar, kreslič
režisér
Seite 34
die Literatur, -en
der Lieblingsautor, -en
die Lieblingsautorin, -nen
die Vampirgeschichte, -n
das Sachbuch, ..er
der Dichter, -
literatúra
obľúbený autor
obľúbená autorka
príbeh vampíra
populárno-náučná kniha
básnik, poet
americký
(=angl. novinový chlapec)
zrolovaný
vedúca
debata
striekanie
lepiť plagáty
ľutovať
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
13
die Dichterin, -nen
einschlafen
durchgehen
passend
greifen
der Musiker, der Blog, -s
der Wochenendblog, -s
durchmachen
die Auflage, -n
ausverkauft
darum
erscheinen
der Eindruck, ..e
der Alltagseindruck, ..e
die Beobachtung, -en
dokumentieren
verarbeiten
das Lied, -er
der Liedtext, -e
handeln
spontan
sich hinsetzen
vertrauen
wohl
gedruckt
das Exemplar, -e
auffallen
die Erinnerung, -en
ausdrücken
poetka
usnúť
prejsť, prechádzať
vhodný
chytiť
muzikant, hudobník
blog
víkendový blog
prekonať
náklad, vydanie, podložka
vypredaný
preto
vyjsť, objaviť sa, vydať
dojem
všedný dojem
pozorovanie
dokumentovať
spracovať
pieseň
text piesne
konať
spontánny
posadiť sa
dôverovať
asi
tlačený
exemplár
vzbudzovať pozornosť
spomienka
vyjadriť
Seite 35
die Kurzgeschichte, -n
die Erzählung, -en
merken
bevor
der Jugendroman, -e
veröffentlichen
(das) Zebraland (= ein Buchtitel)
herauskommen
die Glasmalerin, -nen
das Lehramtsstudium (nur Singular)
parallel
vereinbaren
deswegen
sich denken
seitdem
süchtig
geschichtensüchtig
sich für etwas / jemanden halten
undiszipliniert
krátky príbeh
rozprávanie
zbadať
skôr ako, predtým ako
román o mládeži
zverejniť
Krajina zebier (= názov knihy)
vyjsť, vychádzať
maliarka na sklo
štúdium učiteľstva (len singulár)
paralelný
dohodnúť
kvôli tomu
myslieť si
od toho času
závislý
závislý na príbehoch
považovať
nedisciplinovaný
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
14
die Schreiberin, -nen
die Prüfungszeit, -en
zu etwas kommen
kaum
die Folge, -n
der Musikjournalist, -en
die Begründung, -en
sich entspannen
pisateľka
čas skúšok
dôjsť na niečo, k niečomu
sotva
pokračovanie, následok
hudobný novinár
zdôvodnenie
uvoľniť sa
Seite 36
der Liebeskummer (nur Singular)
streiten
Schatz (hier: liebevolle Anrede)
flöten
der Beifahrersitz, -e
ignorieren
starren
das Seitenfenster, vorbeifliegen
gelbbraun
allmählich
einreden
sehnlich
mitteilen
das Provinzkaff, -s
verrotten
beißen
rechtzeitig
die Zunge, -n
etwas bringen
sinnlos
schreien
toben
jemanden zu etwas bringen
der Umzugsplan, ..e
ad acta legen
die Träne, -n
wenigstens
still
kummervoll
verzweifelt
ohnmächtig
die Wut (nur Singular)
umkrempeln
die Weißglut (nur Singular)
..
der Kampf, e
aufgeben
klappen
schlecht werden
zerfallen
sich aufregen
starosti/problémy v láske
hádať sa
poklad (tu: láskavé oslovenie)
švitoriť, hrať na flautu
sedadlo spolujazdca
ignorovať
zízať, čumieť
bočné okno
letieť okolo
žltohnedý
postupne
nahovárať si, dohovárať
túžobný
oznámiť
provinčné mesto, zapádakov
spráchnivieť, rozložiť sa, skaziť sa
hrýzť
včas
jazyk
niečo priniesť
nezmyselný
kričať
zúriť, besnieť, kričať
niekoho na niečo priviesť
plán sťahovania
odložiť do ad acta / na neurčito
slza
aspoň
ticho
ustarostený
zúfalý
omdletý, bezmocný
zúrivosť, zlosť
vyhrnúť si, obrátiť, vyhrnúť si
biela žiara
boj, bitka
vzdať
zaklopiť, sklopiť
pokaziť sa
rozpadnúť sa, zaniknúť
rozčuľovať sa, rozrušovať
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
15
die Hoffnung, -en
der Zorn (nur Singular)
wütend
provozieren
..
der Auszug, e
das Tagebuch, ..er
der Tagebucheintrag, ..e
explodieren
nádej
hnev, zlosť
zúrivý
provokovať
výpis, vysťahovanie, výňatok, úryvok
denník
zápis do denníka
explodovať
Seite 37
das Notizbuch, ..er
der Eintrag, ..e
der Lesetipp, -s
das Lieblingszitat, -e
die Aktion, -en
die Blogleserin, -nen
der Blogleser, das Internettagebuch, ..er
persönlich
durchführen
originell
die Reihe, -n
die Buchhandlung, -en
halten
jeweils
das Lieblingsbuch, ..er
das Herkunftsland, ..er
möglichst
vorangehen
der Empfänger, das Zufallsprinzip, -ien
zuschicken
die Postadresse, -n
der Leser, der Teilnehmer, die Bitte, -n
der Absender, weiterschicken
hochladen
beachten
der Schritt, -e
weitergehen
poznámkový zošit
zápis
tip na čítanie
obľúbený citát
akcia
čitateľka blogov
čitateľ blogov
internetový denník
osobne
vykonať, uskutočniť
originálny
rad
kníhkupectvo
držať
vždy, práve teraz, už
obľúbená kniha
krajina pôvodu
čo možno naj, podľa možnosti
ísť/spieť dopredu, predchádzať
príjemca
princíp náhody
poslať
poštová adresa
čitateľ
účastník
prosba
odosielateľ
poslať ďalej
naložiť
dbať, rešpektovať
krok
ísť ďalej
Seite 38
erhalten
der Zufall, ..e
verschicken
überprüfen
die Handlung, -en
dostať
náhoda
rozposlať
skontrolovať, preskúšať
konanie
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
16
Seite 39
der Buchtipp, -s
weiterverschicken
der Vorleser
die Liebesgeschichte, -n
sich begegnen
der Gerichtssaal, -säle
die Tätigkeit, -en
ehemalig
das KZ, -s (= das Konzentrationslager, -)
die Wärterin, -nen
verurteilen
thematisieren
aufgreifen
der Holocaust, -s
zentral
das Vorlesen (nur Singular)
das Gefängnis, -se
vorlesen
die Beschreibung, -en
formulieren
knižný tip
rozposlať ďalej
predčítavač
ľúbostný príbeh
stretnúť sa
súdna sála
činnosť
bývalý, minulý
koncentračný tábor
strážkyňa, dozorkyňa
odsúdiť
tematizovať
chytiť, dolapiť, dopadnúť
holokaust
centrálny
čítanie nahlas, predčítanie
väzenie
čítať nahlas
opis
formulovať
Seite 40
die Sicherheit (hier nur Singular)
der Hintergrund, ..e
umdrehen
reingehen
herumdrehen
erleichtert
sich lehnen
massiv
die Holztür, -en
rutschen
pochen
der Atem (nur Singular)
sich beruhigen
sich regulieren
der Schweiß (nur Singular)
die Stirn, -en
trocknen
der Schatten, der Straßenverkehr (hier nur Singular)
der Nachbarshund, -e
verstummen
die Stille (nur Singular)
atmen
der Lärm (nur Singular)
schlagen
istota (tu len singulár)
pozadie
otočiť, obrátiť
vojsť dovnútra
otočiť okolo
upokojený
opierať sa
masívny
drevené dvere
šmyknúť sa
udierať/pulzovať/tĺcť, búchať
dych
upokojiť sa
regulovať sa
pot (len singulár)
čelo
sušiť
tieň
cestná doprava (len singulár)
susedov pes
onemieť
ticho (len singulár)
dýchať
hluk (len singulár)
biť, trieskať, šľahať
Seite 42
die Generation, -en
generácia
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
17
der Bauernhof, ..e
tot
sterben
der Rentner, die Rentnerin, -nen
die Stadtmitte (nur Singular)
der Wohnblock, ..e
das Erdgeschoss, -e
der Stock, -werke
der Feiertag, -e
fröhlich
liebevoll
humorvoll
humorlos
der Humor (nur Singular)
bilden
praktisch
der Opa, -s
der Tod (hier nur Singular)
sich bewegen
die Oma, -s
ernst
das Vogelhäuschen, das Kostüm, -e
das Schultheater, nähen
das Diktat, -e
das Dach, ..er
der Dachboden, ..
klettern
versteckt
..
der Schatz, e
der Nagel, ..
schlagen
das Boot, -e
das Holzboot, -e
der Sessel, das Hochzeitskleid, -er
das Moped, -s
die Pflaume, -n
der Pflaumenkuchen, sich auskennen
die Technomusik (nur Singular)
hassen
manche
der Lebensplan, ..e
neutral
sedliacky dvor, farma
mŕtvy
zomrieť
dôchodca
dôchodkyňa
centrum, stred mesta (len singulár)
obytný blok
prízemie
poschodie
voľný deň, voľno
veselý, radostný
milý
humorný
bez humoru
humor (len singulár)
tvoriť
praktický
dedo
smrť (len singulár)
pohybovať sa
babka
vážny
klietka
kostým
školské divadlo
šiť
diktát
strecha
povala
liezť, šplhať sa
schovaný
poklad
klinec
biť, pribiť
čln
drevený čln
kreslo
svadobné šaty
moped
slivka
slivkový koláč
vyznať sa
technomuzika, technohudba (len singulár)
nenávidieť
niektorí
životný plán
neutrálny
Seite 43
die Speise, -n
die Lieblingsspeise, -n
jedlo
obľúbené jedlo
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
18
spätestens
markieren
der Bauer, -n
wunderschön
..
der Stall, e
das Verhältnis, -se
die Hypothese, -n
aktivieren
das Vorwissen (nur Singular)
die Krise, -n
die Familienkrise, -n
der Generationenkonflikt, -e
keineswegs
das Jahrhundert, -e
näher
miteinander
mit jemandem/etwas umgehen
der Pädagoge, -n
autoritär
der Stil, -e
der Verhandlungsstil, -e
najneskôr
označiť
roľník
krásny
maštaľ
vzťah, pomer
hypotéza
aktivovať
vedomosti (len singulár)
kríza
rodinná kríza
generačný konflikt
v žiadnom/ nijakom prípade, ani zďaleka
storočie
bližšie
spolu
s niekým / s niečím zaobchádzať
pedagóg
autoritatívny
štýl
štýl rokovania
Seite 44
die Pubertät (nur Singular)
shoppen
moralisch
die Sexualität (nur Singular)
einander
geduldig
gegenseitig
der Teenager, der Gesprächspartner, sich beklagen
behandeln
abwarten
zusammenfassen
deutlich
der Stichpunkt, -e
präsentieren
das Plenum, -nen
puberta
nakupovať
morálny
sexualita (len singulár)
navzájom, jeden druhého
trpezlivý
vzájomne
tínedžer
rokovací partner
sťažovať sa
zaobchádzať, jednať
vyčkať
zhrnúť
značne, významne
bod
prezentovať
plénum
Seite 45
der Senior, -en
gebrauchen
die Wohnpartnerschaft, -en
der Staub (nur Singular)
saugen
der Rasen, mähen
abwaschen
abtrocknen
senior
používať
spolubývanie, partnerstvo v bývaní
prach (len singulár)
sať, vysávať
trávnik
kosiť
umyť
utrieť riad, osušiť
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
19
(jemandem Gesellschaft) leisten
der Briefkasten, ..
entspannt
die Seniorin, -nen
der Medizinstudent, -en
das Obergeschoss, -e
der Quadratmeter, die Wohnfläche, -n
die Nebenkosten (nur Plural)
das Gas, -e
sich einleben
das Zusammenleben (nur Singular)
wahnsinnig
in Ruhe lassen
das Feingefühl (nur Singular)
die Dame, -n
der Damenbesuch, -e
die Hausherrin (meist nur Singular)
herrschen
die Nachtruhe (nur Singular)
wegräumen
(Vorurteile) abbauen
gelingen
sobald
vermieten
der Respekt (nur Singular)
scheinen
zusammenpassen
immerhin
der Internetanschluss, ..e
der Mitbewohner, mittlerweile
der Fan, -s
verwöhnen
robiť niekomu spoločnosť
poštová schránka
uvoľnený
seniorka
študent medicíny
poschodie
m2
obytná plocha
vedľajšie náklady (len plurál)
plyn
zvyknúť si, privyknúť si
spolunažívanie (len singulár)
šialený, pomätený, pochabý
nechaj na pokoji
jemnocit, taktnosť (len singulár)
dáma
dámska návšteva
domáca pani (väčšinou v singulár)
vládnuť
nočný pokoj (len singulár)
upratať, odložiť
(predsudky) odbúrať
podariť sa
len čo, hneď ako
prenajať
rešpekt (len singulár)
zdať sa
hodiť sa k sebe, harmonizovať
aspoň, predsa len
internetové pripojenie
spolubývajúci
medzičasom, medzitým, zatiaľ
fanúšik
rozmaznať
Seite 46
das Stichwort, ..er
die Hausregel, -n
die Eigenschaft, -en
der Mieter, -
heslo, výzva
pravidlo domu
vlastnosť
nájomník, podnájomník
Seite 47
die Aktivität, -en
der Reporter, die Universitätsstadt, ..e
ausreichen
die Kraft, ..e
der Hausbesuch, -e
der Fragebogen, ..
das Vertrauen (nur Singular)
die Wohnform, -en
aktivita
reportér
univerzitné mesto
stačiť, vystačiť
sila
návšteva domu
dotazník
dôvera (len singulár)
forma bývania
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
20
voneinander
spontan
od seba navzájom
spontánny
Seite 48
die Patenschaft, -en
die Wörterbuchdefinition, -en
bestehen
organisatorisch
unterstützen
die Dritte Welt
begleiten
ehemalig
die Buchhalterin, -nen
die Ausbildungsstelle, -n
der Praktikumsplatz, ..e
motivieren
der Misserfolg, -e
aufgeben
heutzutage
passend
einerseits
die Anforderung, -en
der Berufsanfänger, andererseits
der Einstieg, -e
das Berufsleben (nur Singular)
in der Regel
ausführlich
ansetzen
betreuen
zurzeit
die Hotelfachfrau, -en
recherchieren
die Vorbereitung, -en
das Vorstellungsgespräch, -e
die Bewerbung, -en
verschicken
die Absage, -n
beeindrucken
etwas schaffen
das Schuljahr, -e
das Berufsziel, -e
beruflich
die Orientierung, -en
die Resignation, -en
betonen
es geht um
voll und ganz
kmotrovstvo
definícia v slovníku
pozostávať
organizačne
podporiť
tretí svet
sprevádzať
vtedajší
účtovníčka
miesto vzdelávania
miesto praxe
motivovať
neúspech
vzdať
dnes, v dnešných časoch, v súčasnosti
vhodný
na jednej strane
požiadavka
začiatočník (v práci)
na druhej strane
vstup
pracovný život (len singulár)
spravidla
podrobne
pridať, stanoviť, ohodnotiť
starať sa, opatrovať
teraz
hoteliérka, odborníčka v hoteli
rešeršovať
príprava
vstupný rozhovor, pohovor
uchádzanie sa, žiadosť do zamestnania
zaslať
odmietnutie, zamietnutie, odvolanie
zapôsobiť, urobiť dojem
niečo dosiahnuť
školský rok
cieľ v povolaní
služobný, pracovný
orientácia
rezignácia
zdôrazniť
ide o
úplne
Seite 50
die Zukunft (nur Singular)
budúcnosť (len singulár)
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
21
das Abi (= das Abitur)
die Bewerbung, -en
das Seminar, -e
das Semester, ..
das Lieblingsfach, er
knapp
angeben
empfehlen
die Bundesagentur für Arbeit (BA)
die Institution, -en
vermitteln
die Datenbank, -en
der Fakt, -en
das Kriterium, -ien
das duale Studium
die Kombination, -en
die Berufspraxis (hier nur Singular)
einstellen
die Gelegenheit, -en
die Recherche, -n
die Wahl, -en
der Berufswahltest, -s
nun
zusammengesetzt
der Schulabschluss, ..e
abschließen
einzeln
analysieren
maturita
uchádzanie sa, žiadosť do zamestnania
seminár
semester
obľúbený predmet
sotva, nedostačujúci, tesný
udať
odporúčať
spolková agentúra práce
inštitúcia
sprostredkovať
databanka
fakt, skutočnosť
kritérium
duálne štúdium
kombinácia
prax v zamestnaní (tu len singulár)
zamestnať, nastaviť
príležitosť
rešerš
voľba
test na voľbu povolania
teraz
zložený
ukončenie školy
ukončiť
jednotlivo
analyzovať
Seite 51
während
..
der Ausbildungsplatz, e
..
der Studienplatz, e
das Schuljahr, -e
das Ausbildungsjahr, -e
das Lager, die Veranstaltungstechnik (nur Singular)
der Ausbildungsberuf, -e
der Elektroniker, die Fachkraft, ..e
das Archiv, -e
enttäuscht
prüfen
berücksichtigen
gesamt
das Material, -ien
sich vertraut machen
praktisch
der Ausbildungsblock, ..e
der Betrieb, -e
intensiv
počas, cez
miesto vo vzdelávaní
študijné miesto
školský rok
rok vo vzdelávaní
tábor, sklad
technika pri organizovaní (len singulár)
učebný odbor
elektronik
odborná sila
archív
sklamaný
skúšať
prihliadnuť, zohľadniť
celkom
materiál
oboznámiť sa
praktický
vzdelávací blok
závod
intenzívny
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
22
die Tontechnik (nur Singular)
gegen
die Produktion, -en
das Open-Air-Konzert, -e
die Anleitung, -en
das Erlebnis, -se
die Abteilung, -en
die Veranstaltungsplanung, -en
ab
nebenbei
zwischen
die Teambesprechung, -en
koordinieren
festlegen
die Kantine, -n
speziell
dreidimensional
die Software (nur Singular)
einsetzen
einzeichnen
der Lageplan, ..e
gegen
der Feierabend, -e
das Depot, -s
die Berufsausbildung, -en
zvuková technika (len singulár)
proti
produkcia, výroba
koncert pod holým nebom
návod, manuál, poučenie, rada
zážitok
oddelenie
plánovanie podujatí
od
popri
medzi
rokovanie tímu
koordinovať
stanoviť, určiť
kantína, bufet
špeciálny
trojdimenzionálny
sofware (len singulár)
nasadiť
zakresliť, vkresliť
situačný plán
proti
voľno
sklad
odborné vzdelanie
Seite 52
die Mittagspause, -n
der Sommermonat, -e
zusammentreffen
bedenken
die Stärke, -n
der Elektriker, -
obedňajšia prestávka
letný mesiac
stretnúť sa spolu
premyslieť, pomyslieť, uvážiť
sila
elektrikár
Seite 53
der Trend, -s
der Trendforscher, der Arbeitsmarkt, ..e
der Zukunftsforscher, angestellt sein
die Flexibilität (nur Singular)
die Sozialkompetenz, -en
die Entwicklung, -en
im Laufe des Lebens
der Arbeitgeber, das Berufsleben (nur Singular)
generell
klassisch
die Hierarchie, -n
die Industrie, -en
die Industriegesellschaft, -en
trend
výskumník trendu
pracovný trh
výskumník budúcnosti
byť zamestnaný
flexibilita (len singulár)
sociálna kompetencia
vývoj
v priebehu života
zamestnávateľ
profesijný život (len singulár)
všeobecne
klasický
hierarchia
priemysel
priemyselná spoločnosť
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
23
geschehen
sich zusammensetzen
mobil
die Mischung, -en
unregelmäßig
die Selbstständigkeit (nur Singular)
zunehmen
die Prognose, -n
die Nachfrage, -n
der Zweck, -e
herausfinden
die Leidenschaft, -en
auf Dauer
das Unternehmen, der Sozialwissenschaftler, die Beratungsfirma, -men
gemischt
im Sinne
enthalten
die Tendenz, -en
die Informationsgesellschaft, -en
beinhalten
udiať sa, stať sa
sadnúť si spolu, schádzať sa, pozostávať
mobilný
zmes
nepravidelný
samostatnosť (len singulár)
pribrať
prognóza
dopyt
účel
vyhľadať, vynájsť, nájsť cestu, dostať sa
vášeň
natrvalo
podnik
sociálny vedec
poradenská firma
zmiešaný
v zmysle
obsahovať, zahŕňať
tendencia
informatická spoločnosť
obsahovať
Seite 54
folgenddie Textgrafik, -en
die Arbeitsorganisation (nur Singular)
das Arbeitsverhältnis, -se
die Empfehlung, -en
die Begründung, -en
systematisieren
die Schlüsselinformation, -en
auf einen Blick
im Deutschen
die Voraussage, -n
einteilen
das Mindesteinkommen, -
nasledujúci
textová grafika
pracovná organizácia (len singulár)
pracovný pomer
odporúčanie
zdôvodniť
systematizovať
kľúčová informácia
na prvý ohľad
v nemčine
predpoveď, prognóza
rozdeliť/rozdeľovať, rozčleniť
minimálna mzda/príjem
Seite 55
der Neubau, -bauten
das Kommunikationsdesign (hier nur Singular)
wegen
tagsüber
ausgeben
aus
das Gold (nur Singular)
das Silber (nur Singular)
das Textverarbeitungssystem, -e
der Lebenspartner, der Vorsatz, ..e
das Plastik (nur Singular)
novostavba
dizajn komunikácie (len singulár)
kvôli
počas dňa, cez deň
vydať
z, zo
zlato (len singulár)
striebro (len singulár)
systém na spracovanie textu
životný partner
predsavzatie, úmysel, zámer
plastika
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
24
ledig
die Karriere, -n
der Manager, vorhaben
mischen
slobodný
kariéra
manažér
mať v pláne, v úmysle
miešať
Seite 56
der Ideenwettbewerb, -e
die Vision, -en
das Zukunftsszenarium, -ien
das Themenfeld, -er
die Zeitreise, -n
die Mobilität (nur Singular)
die Fortbewegung (nur Singular)
der Tunnel, die Erde (nur Singular)
steuern
komplett
multimedial
automatisch
die Saison, -s
die Stilrichtung, -en
ins Grüne
das Einfamilienhaus, ..er
die Laune, -n
das Engagement, -s
der Single, -s
die Bindung, -en
langfristig
die Partnerschaft, -en
der Freundeskreis, -e
das Mehrgenerationenhaus, ..er
statt
die Collage, -n
súťaž nápadov
vízia
scenár budúcnosti
tematické pole
cesta v čase
mobilita (len singulár)
pohyb vpred (len singulár)
tunel
zem (len singulár)
viesť, udávať smer, kormidlovať
kompletný
multimediálny
automatický
sezóna
smer slohu
do prírody
rodinný dom
nálada
nasadenie, angažmán
slobodný
vzťah, spojenie, záväzok
dlhodobý
partnerstvo
okruh priateľov
viacgeneračný dom
namiesto
koláž
Seite 58
zurück
der Stein, -e
die Steinzeit (nur Singular)
das Steinzeit-Experiment, -e
der Steinzeitmensch, -en
das Steinzeitdorf, ..er
aufbauen
fließend
das Pfahlbauhaus, ..er
der Feuerstein, -e
die Wolle, -n
das Wollschwein, -e
klarkommen
sich verkleiden
der Indianer, -
naspäť
kameň
doba kamenná
experiment doby kamennej
človek doby kamennej
dedina v dobe kamennej
nadstaviť, vybudovať
plynulo
dom na pilótoch, koloch
kremeň
vlna
vlnené prasa
zhostiť sa, zvládnuť
preobliecť sa, prestrojiť
Indián
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
25
anzünden
die Ernte, -n
die Getreideernte, -n
mahlen
..
das Korn, er
das Feuerzeug, -e
das Streichholz, ..er
das Getreide, der Brei, -e
die Beere, -n
der Pilz, -e
die Kräuter (nur Plural)
die Nadel, -n
der Faden, ..n
die Feuersteinklinge, -n
das Leder, die Seife, -n
das Seifenkraut (nur Singular)
zapáliť
žatva
žatva obilia
mlieť
zrno
zapaľovať
zápalka
obilie
kaša
bobuľa
hríb
byliny (len plurál)
ihla
niť
čepeľ kremeňa
koža
mydlo
mydlica (len singulár)
Seite 59
die Ernährung (nur Singular)
das Werkzeug, -e
das Feuermachen (nur Singular)
das Hilfsmittel, zu Gast sein
zubereiten
herstellen
spülen
brennen
tagelang
die Laune, -n
zum Glück
die Zubereitung, -n
steigen
das Nahrungsmittel, dauernd
monatelang
jahrelang
der Ofen, ..
der Herd, -e
schneiden
sich kämmen
sich rasieren
výživa, potrava (len singulár)
náradie
urobenie ohňa (len singulár)
pomôcka
byť hosťom
pripraviť, upraviť (pokrm)
vyrábať, vyrobiť
umývať
horieť
celé dni
nálada
našťasie
príprava (jedla)
stúpať
potraviny, poživiny
trvajúc
celé mesiace
dlhoročný
pec
sporák
krájať, rezať
česať sa
holiť sa
Seite 60
der Regenmantel, ..
die Perspektive, -n
der Mittelpunkt, -e
der Prozess, -e
füttern
der Reibstein, -e
pršiplášť
perspektíva
stredobod
proces
kŕmiť
trecí kameň, kremeň
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
26
das Steinzeit-Müsli, -s
die Zutat, -en
pflücken
die Karotte, -n
ernten
die Nuss, ..e
das Getreidekorn, ..er
der Honig, -e
dazugeben
zum Süßen
der Holzlöffel, die Tonschale, -n
chronologisch
der Tagesablauf, ..e
müsli doby kamennej
prísada
oberať, trhať
mrkva
žať
orech
obilné zrno
med
pridať
na osladenie
drevená lyžica
zvuková miska, mušľa
chronologicky
priebeh dňa, program
Seite 61
global
das Jugendzimmer, die Globalisierung (nur Singular)
das Skateboard, -s
vorkommen
durch
der Kontinent, -e
lächeln
ausländisch
das Lego-Spielzeug, -e
das Ikea-Regal, -e
vergangen
die Ware, -n
der Hersteller, der Import, -e
..
das Importland, er
..
der Zoll, e
zusammenbauen
herkommen
der Kauf, ..e
produzieren
der Kontext, -e
globálny
izba mládeže
globalizácia (len singulár)
skateboard
vyskytovať sa
cez
kontinet
usmievať sa
zahraničný
hračka Lego
regál z Ikey
minulý
tovar
výrobca
import
krajina dovozu
clo
spolu budovať
pochádzať
nákup
vyrábať
kontext
Seite 62
der Pulli, -s
forschen
die Forscherin, -nen
der Forscher, die Naturwissenschaft, -en
das Motto, -s
das Gebiet, -e
das Fachgebiet, -e
die Arbeitswelt, -en
die Geowissenschaft, -en
die Raumwissenschaft, -en
pulóver
skúmať
bádateľka
bádateľ
prírodné vedy
motto
územie, oblasť
odborná oblasť
pracovný svet
veda o geológii
veda o priestore
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
27
der Gewinner, die Forschungsreise, -n
die Gründung, -en
sechsbeinig
der Laufroboter, überprüfen
der Motor, -en
vorwärts
rückwärts
nach oben
nach unten
výherca
výskumná cesta
založenie
šesťnohý
chodiaci, hýbajúci sa robot
preskúšať
motor
vpred
späť
hore
dole
Seite 63
bestehen
die Konkurrenz (nur Singular)
senkrecht
sodass
so … dass
ausdrücken
die Konsequenz, -en
die Preisverleihung, -en
das Forschungslabor, -e
beeindruckt
pozostávať
konkurencia (len singulár)
kolmý, zvislý
takže
tak ... že
vyjadriť
konzekvencia, dôsledok
odovzdanie cien
vyskumné laboratórium
pôsobivý, dojímavý
Seite 64
der Rekord, -e
wissenswert
die Wissensfrage, -n
der Küstenmammut-Baum, ..e
der Nationalpark, -s
messen
die Flüssigkeit, -en
sinken
der Essig, -e
die Kohlensäure (nur Singular)
das Öl, -e
der Gepard, -e
die Spitzengeschwindigkeit, -en
der Stundenkilometer, die Geschwindigkeit, -en
tief
erholsam
die Zimmertemperatur, -en
die Ameise, -n
der LKW, -s
die Höhe, -n
unterschiedlich
der Meeresspiegel, das Metermaß, -e
der Gipfel, der Magnet, -e
rekord
cenný pre poznanie
vedecká otázka
strom pobrežia Mamuta
národný park
merať
tekutina
klesať
ocot
kyselina uhličitá (len singulár)
olej
gepard
najvyššia rýchlosť
km/hod.
rýchlosť
hlboký
oddychový, rekreačný
izbová teplota
mravec
nákladné auto
výška
rozdielny
hladina mora
meter (meradlo)
vrchol
magnet
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
28
die Masse, -n
heben
die Magnethälfte, -n
würzen
flüssig
das Höhenniveau, -s
die Meeresoberfläche, -n
verteilen
die Erklärung, -en
senken
die Wasserdichte (nur Singular)
untergehen
das Milligramm, -e
wiegen
100-fach
das Gewicht, -e
umrechnen
die Messung, -en
masa
zdvihnúť
polovica magnetu
koreniť
tekutý
výšková úroveň
hladina mora
rozdeliť
vysvetlenie
znížiť, sklopiť, spustiť
hustota vody (len singulár)
zanikať, zapadať
miligram
vážiť
100-násobne
váha, hmotnosť
prerátať
meranie
Seite 66
der Konsum (nur Singular)
das Brettspiel, -e
das Computerspiel, -e
der Ordner, abhängen
achten
verwenden
wegschmeißen
tauschen
weiterverwenden
konzum (len singulár)
stolová hra
počítačová hra
obal na listiny
závisieť
všímať si, vážiť si, ceniť si
používať
odhodiť preč
vymeniť
použiť ďalej
Seite 67
korrigieren
sich wohl fühlen
der Second-Hand-Laden, ..
die Puppe, -n
der Teddybär, -en
behalten
zerrissen
die Socke, -n
..
das Loch, er
die Unterwäsche (nur Singular)
wegwerfen
vorziehen
nerven
das Nachbarskind, -er
die Spielesammlung, -en
aufheben
der Stoff, -e
der Bilderrahmen, ..
der Blumentopf, e
opraviť
cítiť sa dobre
obchod s použitým oblečením
bábika
macko
nechať si
roztrhať
ponožka
diera
spodné prádlo (len singulár)
odhodiť preč
uprednostňovať
nerváčiť
susedovo dieťa
zbierka hier
zdvihnúť
látka
rám obrazu
črepník
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
29
sparsam
unnötig
meinetwegen
gucken
gleichfalls
ebenso
die Garderobe, -n
bestehen
sich bemühen
gebrauchen
der Keller, das Erinnerungsstück, -e
anstatt
statt
indem
ewig
šetrne
zbytočný, nepotrebný
kvôli mne, pre mňa za mňa
pozerať
rovnako, podobne
takisto, aj, tiež
šatňa, šatník
pozostávať, spočívať
snažiť sa
potrebovať
pivnica
upomienkový predmet
namiesto
miesto, namiesto
tak/tým, že
večný
Seite 68
die Umfrage, -n
die Statistik, -en
der Jeansrock, ..e
die Modellautosammlung, -en
..
der Zustand, e
die Theatervorstellung, -en
das Modellauto, -s
die Sammlung, -en
die Originalverpackung, -en
preiswert
folgend
hellbraun
der Kleiderschrank, ..e
die Schublade, -n
die Kommode, -n
das Hochbett, -en
die Kleinanzeige, -n
die Schulsache, -n
die Schuluniform, -en
die Zimmerausstattung, -en
die Freizeitsache, -n
die Spielkarte, -n
der Schal, -s
die Sportkleidung, -en
anketa
štatistika
džínsová sukňa
zbierka autíčok
stav
divadelné predstavenie
modelové auto
zbierka
originálne balenie
cenovo výhodný
nasledovný
svetlohnedý
šatník, skriňa na šaty
zásuvka
komóda
vysoká posteľ
malý oznam, inzerát
školská vec
školská uniforma
zariadenie, vybavenie izby
voľnočasová vec
hracia karta
šál
športové oblečenie
Seite 69
der Umgang, ..e
die Zielgruppe, -n
das ABC (= das Alphabet)
die Jugendwerbung, -en
umgeben
begleiten
die Werbeindustrie (hier nur Singular)
styk, zaobchádzanie
cieľová skupina
abeceda
reklama mládeže
obklopiť, zahaliť
sprevádzať
reklamný priemysel (len singulár)
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
30
gezielt
das Markenprodukt, -e
die Kaufentscheidung, -en
jugendlich
das Bedürfnis, -se
extra
das Lebensjahr, -e
die Süßigkeit, -en
je … desto
der Sportschuh, -e
das Deo, -s
der Fruchtsaft, ..e
treu
die Lieblingsmarke, -n
das Opfer, geschickt
die Werbestrategie, -n
das Recht, -e
manipulativ
ablehnen
ignorieren
sich weigern
folgen
der Versuch, -e
wert
mitbezahlen
umsonst
systematisch
das Firmenzeichen, -
cielene
značkový tovar
rozhodnutie pri nákupe
mladistvý
potreba
extra
vek
sladkosť
čím ... tým
športová obuv
deodorant
ovocná šťava
verný
obľúbená značka
obeť
šikovný
reklamná stratégia
právo
manipulatívny
odmietnuť
ignorovať
zdráhať sa
sledovať, nasledovať
pokus
cenný, hodný
zaplatiť spolu
zdarma
systematický
symbol, znak firmy
Seite 70
der Einfluss, ..e
reduzieren
der Käufer, die Werbeaussage, -n
überzeugend
abstimmen
der Werber, die Analyse, -n
sich verlassen
vplyv
redukovať
zákazník, nákupca
výpoveď reklamy
presvedčivý
odsúhlasiť
obchodný zástupca, akvizitér
analýza
spoľahnúť sa
Seite 71
zweiteilig
das Sonderangebot, -e
das Elektrogerät, -e
außer
der Experte, -n
die Sicherheit (nur Singular)
das Sicherheitspersonal (nur Singular)
hinweisen
..
der Aufzug, e
dvojdielny
mimoriadna ponuka
elektropijímač
okrem, mimo
expert
istota, bezpečnosť (len singulár)
bezpečnostná služba
poukázať
výťah
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
31
der Hinweis, -e
die Meldung, -en
inklusive
Seite 72
beteiligt sein
der Inhaber, die Orthopädie (nur Singular)
die GmbH (= Gesellschaft mit beschränkter
Haftung)
der Markenname, -n
der Schuhmacher, das Handwerk, -e
die Schuhwelt, -en
auf den Kopf stellen
die Überlegung, -en
flach
das Fußbett, -en
die Fußform, -en
gewölbt
nachempfinden
der Tragekomfort (nur Singular)
die Neuerung, -en
dankbar
orthopädisch
der Kriegsverletzte, -n
anfertigen
das Schuh-Konzept, -e
die Sandale, -n
modisch
absolut
die Ökosandale, -n
der Modebewusste, -n
recherchieren
die Entstehungsgeschichte, -n
der Erfinder, der Unternehmer, der Gründer, die Erfolgsgeschichte, -n
wachsen
mittlerweile
Seite 74
der Held, -en
das Vorbild, -er
still
16-jährig
die Weltumseglerin, -nen
Ärzte ohne Grenzen
(= Name einer Hilfsorganisation)
der Revolutionär, -en
poukázanie, príznak
hlásenie
vrátane
byť zapojený, podieľať sa
vlastník, majiteľ
ortopédia
spoločnosť s ručením obmedzeným
meno značky
obuvník
remeslo
obuvnícky svet, svet obuvi
postaviť na hlavu
úvahu, zváženie
rovný, nízky, plytký
vložka topánky
forma chodidla
zvlnený
vcítiť sa, precítiť
komfort nosenia (len singulár)
vynovenie
vďačný
ortopedický
vo vojne zranený
zhotoviť
koncept topánky
sándala
módny
absolútny
eko-sandála
moderný
rešeršovať, hľadať
dejiny vzniku
vynálezca
podnikateľ
zakladateľ
dejiny úspechu
rásť
medzičasom, medzitým
hrdina
vzor
tichý
16-ročný
oboplavkyňa sveta
lekári bez hraníc
(názov organizácie pomoci)
revolucionár
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
32
die Heldin, -nen
idealistisch
entschlossen
mutig
ehrgeizig
verantwortungsvoll
heldenhaft
der Frieden (nur Singular)
die Völkerverständigung (nur Singular)
auf etwas verzichten
gerecht
für etwas kämpfen
retten
die Gleichheit (nur Singular)
die Verantwortung (nur Singular)
hrdinka
idealistický
rozhodný, odhodlaný
smelý, odvážny
ctižiadostivý
zodpovedný
hrdinský, statočný
mier
porozumenie národov
vzdať sa, zrieknuť sa niečoho
spravodlivý
bojovať za niečo
zachrániť, zachraňovať
rovnosť (len singulár)
zodpovednosť (len singulár)
Seite 75
..
das Geburtsland, er
krajina narodenia
das Geburtsjahr, -e
rok narodenia
der Knall, -e
rachot, buchot, treskot
der Blindenfußballer, slepý futbalista
der Discobesuch, -e
návšteva diskotéky
prallen
vraziť, naraziť
explodieren
explodovať
angeschnallt sein
byť zapnutý
hinausschleudern
vymrštiť, vyhodiť von
ansonsten
inak
verbrennen
spáliť
der 20-Jährige, -en
20-ročný
abkommen
zablúdiť, vybočiť
der Schluck, -e
hlt, glg, dúšok
die Droge, -n
droga
künstlich
umelý
das Koma, -s
kóma
die Fieberattacke, -n
horúčkovitý útok
blind
slepý
der Rekord, -e
rekord
der Rekordspieler, rekordér
die Nationalmannschaft, -en
národné mužstvo
der
Blindenfußball (nur Singular)
slepý futbal / futbal slepých
der MTV Stuttgart (= Männerturnverein Stuttgart)
der Meister, majster
der Meistertitel, titul majstra
die Deutsche Blindenfußball-Bundesliga (DBFL)
nemecká spolková futbalová liga slepých
der EM-Teilnehmer, - (= Europameisterschaft)
účastník majstrovstiev Európy
die Landesliga, -gen
liga v krajine
die TSG Tübingen (= Turn- und Sportgemeinde Tübingen)
erobern
dobyť
wiegen
vážiť
die Schelle, -n
puto, sponka
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
33
der Lärm (nur Singular)
das Spielfeld, -er
der Zuschauer, das Tor, -e
jubeln
der Rufer, der Guide, -s
der Blinde, -n
der Torwart, -e
der Schiedsrichter, zulaufen
voy (= span. ich komme)
sich behindern
zusammenstoßen
der Schaumgummiring, -e
der Mut (nur Singular)
die Geschwindigkeit, -en
die Glocke, -n
die Bundesliga (nur Singular)
zurufen
der Betreuer, der Helfer, -
hluk (len singulár)
hracie pole
divák
bránka, gól
jasať , plesať, radovať sa
hlásnik, zvolávač
sprievodca
slepý, slepec
brankár
rozhodca
pribehnúť, dobehnúť
prídem (=španielsky)
prekážať si, zabrániť
vraziť do seba
gumové koleso
odvaha
rýchlosť
zvonček
spolková liga
privolať, zavolať
ošetrovateľ, opatrovateľ
pomocník
Seite 76
U2 (= Name einer irischen Rockband)
weltweit
das Aids (nur Singular)
britisch
der Oscar, -s
Titanic (hier: Filmtitel)
die Sinnlichkeit (nur Singular)
argentinisch
schießen
U2 = meno, názov írskej rokovej skupiny
celosvetový
aids
britský
Oscar
Titanic (tu: názov filmu)
zmyselnosť, zmyslovosť
argentínsky
strieľať
Seite 77
die Zivilcourage (nur Singular)
der Zeuge, -n
sich einmischen
der Täter, der Dieb, -e
wegschauen
der Mathe-Test, -s
abschreiben
beschließen
warnen
aufmerksam machen
der Typ, -en
ugs. (= umgangssprachlich)
der Verweis, -e
kritisieren
auffordern
odvaha, smelosť (len singulár)
svedok
zamiešať sa
páchateľ
zlodej
odvracať/odvrátiť pohľad
test v matematike
odpisovať
rozhodnúť sa, uzniesť sa
varovať
upozorniť
typ
= hovorovo
pokarhanie, výčitka, odkaz
kritizovať
vyzvať
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
34
etwas geht jemanden (nichts) an
das Gewissen (nur Singular)
der Schulleiter, die Mathematik-Olympiade, -n
regeln
die Eile (nur Singular)
die Zwölfte, -en
(ne)týkať sa niečo niekoho
svedomie (len singulár)
riaditeľ školy
matematická olympiáda
riadiť, stanoviť, regulovať
chvat, náhlivosť, zhon (len singulár)
dvanásta
Seite 78
wegnehmen
praktisch
die Gewalt (hier nur Singular)
beleidigen
das Handeln (nur Singular)
die Wirkung, -en
wirkungsvoll
die Waffe, -n
anfassen
siezen
duzen
ansprechen
das Verbrechen, aufmerksam machen
zuschauen
die Flucht (nur Singular)
der Fluchtweg, -e
die Einzelheit, -en
die Unterstützung, -en
die Bremse, -n
die Notbremse, -n
der Alarm, -e
alarmieren
die Gebühr, -en
gebührenfrei
die Lebensgefahr (nur Singular)
der Dienst, -e
der Rettungsdienst, -e
die Kriminalpolizei (nur Singular)
(sich) zur Verfügung stellen
odňať, zobrať preč
praktický
násilie (len singulár)
uraziť
konanie (len singulár)
účinok
účinný
zbraň
chytiť, dotknúť sa
vykať
tykať
osloviť
zločin
upozorniť
prizerať sa
útek, únik (len singulár)
úniková cesta, núdzový východ
jednotlivosť, podrobnosť
podpora
brzda
záchranná brzda
alarm
alarmovať
poplatok
bez poplatku
nebezpečenstvo života (len singulár)
služba
záchranná služba
kriminálna polícia
byť k dispozícii
Seite 79
fliehen
die Straftat, -en
die Benutzung (nur Singular)
die Macht (hier nur Singular)
verletzen
berühren
geeignet sein
gegenüber
die Aufforderung, -en
stehlen
utiecť, ujsť
trestný čin
používanie (len singulár)
moc (tu len singulár)
zraniť
dotknúť sa
byť vhodný, hodiť sa
oproti
výzva
ukradnúť, kradnúť
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
35
die Handtasche, -n
die Schlägerei, -en
der Disco-Eingang, ..e
diskriminieren
der Fahrer, der Verletzte, -n
taška, kabelka
bitka
vchod do diskotéky
diskriminovať
šofér
zranený
Seite 80
der Comic-Held, -en
..
das Kinderbuch, er
der Hauptcharakter, -e
populär
braun-gelb
rollen
der Streifen, die Comicfigur, -en
die Schnur, ..e
herziehen
die Comicserie, -n
belgisch
der Comiczeichner, der Comicautor, -en
der Foxterrier, - (= Hunderasse)
das Rätsel, das Abenteuer, der Detektiv, -e
nachlesen
der Zeichentrickfilm, -e
wöchentlich
moralisch
die Ehefrau, -en
respektlos
talentiert
einjährig
thematisieren
der Aspekt, -e
die Alltagskultur, -en
das Fast Food (nur Singular)
die Korruption, -en
die Ente, -n
die Denkaufgabe, -n
die Zeichentrickserie, -n
das Comicbuch, ..er
die Staatsangehörigkeit, -en
die Stärke, -n
unbekannt
komiksový hrdina
detská kniha
hlavný charakter
populárny
hnedo-žltý
rolovať, gúľať, váľať
pás
komiksová postava
šnúra
ťahať k sebe, sem
séria komiksov
belgický
výtvarník komiksov
autor komiksov
= psia rasa
hádanka
dobrodružstvo
detektív
prečítať znovu
kreslený trikový film, animovaný film
týždenný
morálny
manželka, žena
bez rešpektu
talentovaný
jednoročný
tematizovať
aspekt
kultúra všedného dňa
fast food = rýchle občerstvenie (len singulár)
korupcia
kačica
hlavolam
séria trikov
kniha komiksov
štátna príslušnosť
sila
neznámy
Seite 82
wahlberechtigt
das Lebensjahr, -e
vollenden
oprávnený voliť
rok života
ukončiť, dovŕšiť
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
36
das Grundgesetz, -e
die Bundesrepublik, -en
der Absatz, ..e
das Wahlrecht (nur Singular)
manipulierbar
beeinflussbar
die Demokratie, -n
wesentlich
das Engagement, -s
ausschließen
das Pro-Argument, -e
das Kontra-Argument, -e
zwar ... aber
die Politikkenntnisse (nur Plural)
fordern
der 16-Jährige, -n
die Entscheidung, -en
die Mehrheit, -en
üblich
tendieren
radikal
das Bankkonto, -konten
die Schulden (nur Plural)
reif
nicht nur ... sondern auch
mitgestalten
laut
unter
verantwortlich
die Minderheit, -en
vernünftig
ústava
Spolková republika
odstavec
volebné právo (len singulár)
manipulovateľný
ovplyvniteľný
demokracia
podstatný, podstatne
nasadenie, angažmán
vylúčiť
argument „za“
argument „proti“
síce ... ale
poznatky v politike (len plurál)
požadovať, žiadať
16-ročný
rozhodnutie
väčšina
bežný
prikláňať sa, smerovať
radikálny
bankový účet
dlhy (len plurál)
zrelý
nielen .... ale aj
spoluvytvárať
podľa
pod
zodpovedný
menšina
rozumný
Seite 83
umformen
mitentscheiden
das Reichstagsgebäude, der Sitz, -e
der Bundestag (nur Singular)
der Stimmzettel, die Meinungsäußerung, -en
die Demonstration, -en
die Bürgerinitiative, -n
die Bundestagswahl, -en
die Stimme, -n
regieren
die Opposition, -en
preformovať
spolurozhodovať
Ríšska budova
sídlo
Spolkový snem (len singulár)
hlasovací lístok
vyjadrenie názoru
demonštrácia
občianska iniciatíva
voľba spolkového snemu
hlas
vládnuť
opozícia
Seite 84
sich beschweren
das Volk, ..er
der Volksvertreter, -
sťažovať sa
národ, ľud
zástupca ľudu
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
37
die Ausrede, -n
sich anstrengen
die Mitbestimmung (nur Singular)
hingehen
der Samstagvormittag, -e
der Samstagabend, -e
der Sonntagmittag, -e
der Sonntagnachmittag, -e
der Zweifel, -
výhovorka
namáhať sa, usilovať sa
spoluurčenie (len singulár)
ísť tam
sobota predpoludním
sobota večer
nedeľu na obed
nedeľu poobede
pochybnosť
Seite 85
liberal
liberálny
konservativ
konzervatívny
sozialdemokratisch
sociálnodemokratický
ökologisch
ekologický
sozialistisch
socialistický
die Gerechtigkeit (nur Singular)
spravodlivosť (len singulár)
die Solidarität (nur Singular)
solidarita (len singulár)
das Christentum (nur Singular)
kresťanstvo (len singulár)
die Eigenverantwortung (nur Singular)
vlastná zodpovednosť (len singulár)
die Linke
Ľavica
das Bündnis 90
Zväz 90
die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Sociálnodemokratická strana Nemecka
die Christliche Demokratische Union (CDU)
Kresťanskodemokratická únia
die Christliche Soziale Union (CSU)
Kresťanskosociálna únia
die Freie Demokratische Partei (FDP)
Slobodná demokratická strana
die Jungen Liberalen (Julis)
Mladí liberáli
die Linksjugend Solid
Mladí ľavičiari Solid
die Grüne Jugend
Zelená mládež
die Jungen Sozialisten (Jusos)
Mladí socialisti
die Junge Union
Mladá únia
demokratisch
demokratický
der Sozialismus, Sozialismen
socializmus
der Minijob, -s
malé, drobné zamestnanie
der Datenschutz (nur Singular)
ochrana dát/údajov (len singulár)
der Konzern, -e
koncern
die Armut (nur Singular)
bieda (len singulár)
das Kraftwerk, -e
elektráreň
das Kohlekraftwerk, -e
uhoľná elektráreň
die Kernenergie, -en
jadrová energia
niedrig
nízky
der Kindergartengebühr, -en
poplatok do materskej školy
die Studiengebühr, -en
študijný poplatok
die Beschäftigung, -en
zamestnanie, činnosť, štúdium niečoho
..
der Zusammenschluss, e
zlúčenie, zjednotenie
verstaatlichen
zoštátniť
..
der Reichtum, er
bohatstvo
Seite 86
weder ... noch
die Bildung (nur Singular)
ani ... ani
tvorba (len singulár)
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
38
der Geldbeutel, die Verstaatlichung, -en
der Bundesrat (nur Singular)
der Bundespräsident, -en
die Bundesregierung, -en
der Bundeskanzler, der Bundesminister, die Landesregierung, -en
der Ministerpräsident, -en
der Landesminister, der Landtag, -e
das Landesparlament, -e
das Bundesparlament (nur Singular)
der Wähler, die Landtagswahl, -en
regierend
die Oppositionspartei, -en
die Regierung, -en
peňaženka
zoštátnenie
spolková rada (len singulár)
spolkový prezident
spolková vláda
spolkový kancelár
spolkový minister
zemská vláda, vláda krajiny
predseda vlády/premiér
zemský minister
krajinský snem
krajinný parlament
spolkový parlament (len singulár)
volič
voľby do krajinského snemu
vládnuci
opozičná strana
vláda
Seite 87
repräsentieren
der Vertreter, die Vertretung, -en
die Kontrolle, -n
etwas Bestimmtes
illustrieren
die Republik, -en
die Parteiendemokratie, -en
der König, -e
der Staatspräsident, -en
reprezentovať
zástupca
zastúpenie
kontrola
niečo určité
ilustrovať
republika
stranícka demokracia
kráľ
prezident štátu
Seite 88
sich beteiligen
die Europäische Kommission
der Balken, die Forderung, -en
das Schulbuch, ..er
das Miteinander (nur Singular)
der Leistungsdruck (nur Singular)
podieľať sa
Európska komisia
brvno, nosník, trám
požiadavka
školská kniha, učebnica
spolu (len singulár)
pracovný nátlak (len singulár)
Seite 90
die Treue (nur Singular)
die Top-3-Liste, -n
durch dick und dünn gehen
zlom
ideal
erwarten
die Grundlage, -n
erkennen
das Jogging (nur Singular)
vernosť (len singulár)
zoznam Top 3
byť s kým v dobrom a v zlom, stáť pri niekom v dobrom a v
ideálny
očakávať
základ
spoznať
jogging, rekreačný/kondičný beh (len singulár)
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
39
Seite 91
ehrlich
lügen
zuverlässig
die Schwäche, -n
absolut
notwendig
die Rücksicht (nur Singular)
sich amüsieren
das Immunsystem, -e
čestný
klamať
spoľahlivý
slabosť
absolútny
nutný
ohľaduplnosť (len singulár)
zabávať sa
imunitný systém
Seite 92
leiden
empfinden
die Kapazität, -en
Kontakte pflegen
der Zeitraum, ..e
jedoch
befreundet
der Prominente, -n
die Show, -s
trpieť
pociťovať
kapacita
udržiavať kontakt
časový úsek, časové obdobie
však, avšak
spriatelený
prominent
šou
Seite 93
spinnen
die Hauptperson, -en
die Bildunterschrift, -en
der Außerirdische, -n
der Science-Fiction-Film, -e
die Filmgeschichte, -n
der Besucherrekord, -e
mittlerweile
längst
der Klassiker, sehenswert
die Mission, -en
die Erde (nur Singular)
landen
der Fremde, -n
(der) E.T. (= Extra Terrestrischer)
verstecken
tief
außergewöhnlich
die Trennung, -en
das Hauptthema, -men
der Planet, -en
sich zurechtfinden
zurückkehren
verzichten
das Lebewesen, erfolgreich
ungleich
blúzniť, tárať, spriadať
hlavná postava
titulok
mimozemšťan
Science-Fiction-Film
dejiny filmu
rekord návštev
medzičasom, medzitým
dávno
klasik
pozoruhodný
misia
zem (len singulár)
pristáť
cudzinec, cudzí
E.T. (mimozemšťan)
schovať
hlboký
mimoriadny, neobyčajný
odlúčenie, rozdelenie
hlavná téma
planéta
vyznať sa, orientovať sa
vrátiť sa
vzdať sa, zriecť sa
živý tvor
úspešný
nerovný, nerovnaký
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
40
der Dialekt, -e
übersetzen
verfilmen
feindlich
der Römer, erobern
die Küste, -n
das Küstendorf, ..er
römisch
die Armee, -n
die Distanz, -en
das Geheimrezept, -e
der Bewohner, speziell
übermenschlich
der Dorfbewohner, schlau
naiv
allzu
fern
das Zusammenspiel (nur Singular)
das Heldenbild, -er
wiedergeben
dialekt
preložiť
sfilmovať
nepriateľsky
Ríman
dobyť
pobrežie
pobrežná dedina
rímsky
armáda
vzdialenosť
tajný recept
obyvateľ
špeciálny
nadľudský
obyvateľ dediny
prefíkaný, chytrý, bystrý
naivný
priveľmi, nadmieru
ďaleký, vzdialený
spoločná hra
obraz hrdinu
reprodukovať, opakovať
Seite 94
die Figur, -en
oberflächlich
die Ortsangabe, -n
klären
postava, figúra
povrchný
miestny údaj
vysvetliť
Seite 95
der Filmtipp, -s
der Mathematiker, die Auszeichnung, -en
aus der Reserve locken
die Autovermietung, -en
extrovertiert
der Lebenskünstler, daraufhin
begreifen
sich verhalten
verzeihen
das Fazit, -s
irreal
Höhen und Tiefen
sich benehmen
das Geheimnis, -se
ausreden
entspannt
die Inhaltsangabe, -n
filmový tip
matematik
vyznamenanie
primäť niekoho k tomu, aby vyjadril svoje pocity
prenájom áut
extrovertný
životný umelec
potom, nato, z toho hľadiska
pochopiť
správať sa
odpustiť
facit, záver, súhrn
ireálny
vypäté momenty
správať sa
tajnosť
vyhovoriť sa
uvoľnený
obsah
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
41
Seite 96
notfalls
der Leib, -er
weggeben
in Stücke reißen
im Stich lassen
stehlen
ausnahmsweise
die Redewendung, -en
die Notlage, -n
das Außergewöhnliche
das Letzte
opfern
ak bude treba, v najhoršom prípade
telo
odovzdať
roztrhať na kúsky
niekoho nechať v kaši/štichu
kradnúť, ukradnúť
výnimočne
slovný zvrat, frazeologizmus
núdzový stav
neobyčajné
posledné
obetovať
Seite 98
na toll
ärgerlich
die Fahrprüfung, -en
das Fallschirmspringen (nur Singular)
die Fliege, -n
eklig
das Knie, der Bildschirm, -e
die Tankstelle, -n
tanken
zittern
speichern
die Spritze, -n
schlecht werden
der Krankenwagen, die Notaufnahme, -n
die Bedienung, -en
der Husten (nur Singular)
die Platte, -n
die Festplatte, -n
die Beilage, -n
das Hauptgericht, -e
die Nachspeise, -n
der Gips (hier nur Singular)
no výborne
nepríjemné, zlostný, nahnevaný
vodičské skúšky
skákanie padákom (len singulár)
mucha
hnusné, odporné
koleno
obrazovka
čerpacia stanica
tankovať, čerpať pohonné látky
triasť sa
skladovať, uložiť
injekcia
byť zle
sanitka
pohotovosť
obsluha
kašeľ
platňa
harddisk, pevný disk
príloha
hlavné jedlo
dezert
gips, sadra (len singulár)
Seite 99
die Ente, -n
der Kloß, ..e
die Soße, -n
der Notarzt, ..e
das Büffet, -s
umarmen
einparken
der Nächste, -n
an der Reihe sein
überholen
kačica
knedlík
šťava
lekár na pohotovosti
bufet
objať
zaparkovať
ďalší
byť v poradí
predbiehať sa
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
42
wütend
dran sein
sich aufregen
starten
vorbeifahren
die Weltreise, -n
sobald
solange
husten
ordentlich
zúrivo
byť na tom
hnevať sa, rozčuľovať sa, vzrušovať sa
štartovať
prejsť okolo
cesta okolo sveta
len čo, hneď ako
pokiaľ
kašľať
poriadne
Seite 100
Extra (= Name der Zeitschrift)
der Hintergrund, ..e
die Tatsache, -n
rund
der Einzelhandel (nur Singular)
der Einzelhändler, entweder ... oder
beruhigen
munter
wirken
beruhigend
unangenehm
die Stille (nur Singular)
verhindern
bemerken
dadurch
der Einkauf, ..e
die Traurigkeit (nur Singular)
riechen
..
der Geruch, e
..
der Körpergeruch, e
das Gen, -e
zusammenkommen
assoziieren
die Grundfarbe, -n
(das) Rot
(das) Grün
(das) Blau
ausstrahlen
die Kälte (nur Singular)
die Wärme (nur Singular)
die Kombination, -en
(das) Grau
neutral
nüchtern
(das) Orange
lebensfroh
(das) Schwarz
(das) Weiß
Extra (= meno časopisu)
pozadie
skutočnosť
okrúhly
maloobchod (len singulár)
maloobchodník, obchodník
buď ... alebo
upokojiť
čulý, bdelý, veselý
pôsobiť
upokojujúco
nepríjemne
ticho (len singulár)
zabrániť
zbadať, postrehnúť, zaznamenať
tým
nákup
smútok, zarmútenie (len singulár)
voňať
zápach
zápach tela
gén
schádzať sa, zhromažďovať, stretávať sa
asociovať
základná farba
červená farba
zelená farba
modrá farba
vyžarovať
chlad (len singulár)
teplo (len singulár)
kombinácia
šedá, sivá farba
neutrálny
triezvy
oranžová
optimistický, tešiaci sa zo života
čierna farba
biela farba
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
43
die Hoffnungslosigkeit (nur Singular)
die Ehrlichkeit (nur Singular)
die Schuld (nur Singular)
die Unschuld (nur Singular)
die Lieblingsfarbe, -n
beweisen
ungünstig
verbreiten
sachlich
emotional
etwas Negatives
beznádej (len singulár)
čestnosť (len singulár)
vina (len singulár)
nevina
obľúbená farba
dokázať
nepriaznivý, nevýhodný
rozširovať
vecný
emocionálny, citlivý
niečo negatívne
Seite 101
festhalten
erkennen
deuten
die Ursache, -n
einschlafen
hinterher
bewusst
verständlich
sich gewöhnen
sich vertraut machen
die Voraussetzung, -en
alltäglich
intensiv
eindeutig
der Träumende, -n
der Schlaf (nur Singular)
sich fürchten
schuldig
bedroht
der Augenblick, -e
die Deutlichkeit, -en
der Spezialist, -en
die Notwendigkeit, -en
držať pevne, zadržať, trvať
spoznať
vysvetlovať, vykladať, interpretovať
príčina
usnúť, zaspať
potom, neskoršie
vedome
zrozumiteľne
zvyknúť si
oboznámiť sa
predpoklad
denný, všedný
intenzívny
jednoznačne
snilko
spánok (len singulár)
obávať sa, báť sa
vinný, dlžný
ohrozený
okamih
jasnosť, zreteľnosť, čitateľnosť
špecialista
nutnosť
Seite 102
der Ausdruck, ..e
angeben
unglaublich
das Nebenfach, ..er
die Psychologie (nur Singular)
der Alptraum, ..e
einsperren
klopfen
hinausklettern
um … herum
an … vorbei
der Schatten, biegen
výraz
udať, uviesť
neuveriteľné
vedľajší predmet, odbor
psychológia (len singulár)
nočná mora
(u)zatvoriť, uzavrieť
klopať
dostať sa von
okolo
okolo
tieň
ohnúť, ohýbať
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
44
die Ecke, -n
das Traumforum, -ren
vorgestern
merkwürdig
das Geräusch, -e
herunter
hinuntergehen
nachsehen
die Kellertreppe, -n
hinauf
die Kellertür, -en
zugehen
hinaus
absuchen
aufgehen
sich erschrecken
kút
fórum snov
predvčerom
podivuhodný
šum
dole
ísť dolu
pozerať sa, kontrolovať
pivničné schody
hore
pivničné dvere
prísť, prichádzať, dôjsť, dochádzať
von
prehľadať, prehľadávať, prečesávať (okolie)
otvárať, rozťahovať
zľaknúť sa
Seite 103
nicht mal
die Hecke, -n
an … entlang
huschen
die Hausecke, -n
unheimlich
die Haustür, -en
verschlossen
hinein
der Schrei, -e
hinunter
hüpfen
hinausgehen
das Referat, -e
ani raz
živý plot
pozdĺž
letmo prebehnúť, mihnúť sa
roh domu
hrozivý, strašný, príšerný
domové dvere, dvere domu
zamknutý, uzavretý
dovnútra
výkrik, krik, škrek
dole
poskakovať, skackať
ísť von
referát
Seite 104
vermissen
ansprechen
2raumwohnung (= Name einer deutschen Band)
der Himmel (nur Singular)
schweben
sorglos
die Liedautorin, -nen
betonen
variieren
die Strophe, -n
postrádať, chýbať
osloviť
názov nemeckej hudobnej skupiny
obloha, nebo
vznášať sa
bezstarostný
autorka piesne
zdôrazniť
variovať, obmieňať
strofa
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
45
geographische Namen (Städtenamen, Ländernamen, Kontinente ...)
(das) Afrika
Afrika
(das) Amerika
Amerika
(das) Argentinien
Argentína
(das) Asien
Ázia
(das) Augsburg
Augsburg (mesto)
(das) Australien
Austrália
(das) Baden-Württemberg
Bádensko-Würtembersko
(das) Belgien
Belgicko
(das) Brüssel
Brusel
(das) Burkina Faso
Burkina Faso
(das) Eritrea
Somálsko
(das) Estland
Estónsko
(das) Frankreich
Francúzsko
(das) Gallien
Gália
(das) Großbritannien
Veľká Británia
(das) China
Čína
(das) Indien
India
(das) Kalifornien
Kalifornia
(das) Konstanz
(das) Lüneburg
(das) Mitteleuropa
Stredná Európa
(das) München
Mníchov
(das) Panama
Panama
(das) Polen
Poľsko
(das) Rheinland-Pfalz
Porýnie-Falcko
(das) Russland
Rusko
(das) Sankt Petersburg
St. Peterburg
(das) Saudi-Arabien
Saudská Arábia
(das) Schottland
Škótsko
(das) Schweden
Švédsko
(das) Spanien
Španielsko
(das) Süd- und Nordamerika
Južná a Severná Amerika
(das) Süddeutschland
Južné Nemecko
(das) Süditalien
Južné Taliansko
(das) Tübingen
(das) Würzburg
das Mittelmeer
Stredozemné more
der Amazonas
Amazon
der Libanon
Libanon
der Mississippi
Mississippi
der Nil
Níl
der Triester Pegel
triestov stav/hladina/úroveň vody
die Adria
Jadran
die Nordsee
Severné more
die USA
USA
die Zugspitze
názov vrchu v Nemecku
Mauritius
Mauricius
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
46
grammatische Begriffe
das Adverb, -ien
das Antonym, -e
das Direktionaladverb, -ien
das Futur
das Indefinitpronomen, das Nomen, das Objekt, -e
das Passiv
das Plusquamperfekt
das Plusquamperfekt
das Relativpronomen, das Reziprokpronomen, das Suffix ,-e
das Synonym, -e
das Wortfeld, -er
deklinieren
..
der Beispielsatz, e
der Demonstrativartikel, ..
der Finalsatz, e
der Infinitiv, -e
der Konnektor, -en
der Konsekutivsatz, ..e
..
der Nebensatz, e
..
der Satzanfang, e
der Satzbau (nur Singular)
der Vergleichssatz, ..e
der Wunschsatz, ..e
die Adjektivendung, -en
die Akkusativergänzung, -en
die Dativergänzung, -en
die Definition, -en
die Endung, -en
die Genitivform, -en
die Infinitivkonstruktion, -en
die Konjunktion, -en
die Präpositionalergänzung, -en
die Temporalangabe, -n
die Vorvergangenheit
die Vorvergangenheit
grammatisch
modal
substantiviert
príslovka
antonymum
smerové príslovky
budúci čas
neurčité zámeno
meno, podstatné meno, zámeno
objekt/predmet
pasív, trpný rod
predminulý čas
pluskvamperfektum
vzťažné zámeno
recipročné zámená
prípona
synonymum
slovné pole
skloňovať
príkladová veta
ukazovacie zámeno
účelová veta
infinitív, neurčitok
spojka
vedľajšia veta dôsledková
vedľajšia veta
začiatok vety
stavba vety (len jednotné číslo)
porovnávacia veta
želacia veta
koncovka prídavného mena
doplnok v akuzatíve
doplnok v datíve
definícia
koncovka
genitívna forma, forma 2. pádu
infinitívna konštrukcia
spojka
predložkové väzby
časový údaj/príslovka
predminulý čas
predminulý čas
gramatický
modálny, spôsobový
spodstatnený
aua (= Interjektion)
boah (= Interjektion)
iii (= Interjektion)
juhu (= Interjektion)
oh je (= Interjektion)
och (= Interjektion)
oh je (= Interjektion)
= citoslovce
= citoslovce
= citoslovce
= citoslovce
= citoslovce
= citoslovce
= citoslovce
© Hueber Verlag 2013; deutsch.com 3 Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471660-5
47
Download

deutsch.com 3