Slovenský jazyk a literatúra
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania
centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.
Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike, preto kultivované ovládanie slovenčiny
zabezpečuje občanom tejto republiky nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania, ale následne
aj ich plnohodnotné uplatnenie v pracovnom zaradení.
Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne zručnosti a čitateľské a literárne zručnosti ako súčasť
jazykovej kultúry predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa základného vzdelania. Žiaci
nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v akejkoľvek komunikatívnej
situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovali v praktickom živote.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia,
Komunikácia a sloh, Čítanie a literatúra. Vo vyučovaní sa však obsah jednotlivých zložiek navzájom
prelína.
V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti
a kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka.
V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať
s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo počutého textu
samostatne rozhodovať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a kriticky hodnotiť. Vo vyšších
ročníkoch získavajú kompetencie text posudzovať po stránke jazykovej, kompozičnej a výstavbovej.
V oblasti Čítanie a literatúra sa žiaci prostredníctvom literárnych ukážok zoznamujú
s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou literárnych
diel, štylistikou literárneho textu, získavajú informácie o autoroch, ich živote a ďalších dielach.
Do vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra sú zaradené prierezové témy: Osobnostný
a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova a Tvorba
projektov a prezentačné zručnosti.
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má nasledovnú časovú dotáciu:
Slovenský jazyk a literatúra
Štátny vzdelávací program
Školský vzdelávací program
Spolu
5. ročník
5
5
6. ročník
4
1
5
7. ročník
4
1
5
8. ročník
5
5
9. ročník
5
5
Spolu
23
2
25
9. ročník
5
3
2
-
Spolu
23
13
10
2
Počet hodín pre jednotlivé zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra:
Slovenský jazyk a literatúra
Štátny vzdelávací program
Jazyk a sloh
Literatúra
Školský vzdelávací program
– jazyk a sloh
5. ročník
5
3
2
-
6. ročník
4
2
2
1
7. ročník
4
2
2
1
8. ročník
5
3
2
-
Ciele predmetu
Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň
rečových zručností v príslušnom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikatívnu situáciu či už hovorovú
alebo odbornú v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích oblastí a primerane a vhodne z hľadiska
jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy je:
 Viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému, viesť ich
k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového systému,
k odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi jednotlivými rovinami jazykového
systému. Zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných
a ústnych prejavov.
 Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, schopnosť primerane reagovať v rozličných
jazykových situáciách.
231





Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku,
pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. Prostredníctvom ovládania normy
spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych prejavov, ústnych
i písaných.
Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa.
Prehlbovať estetické a etické cítenie žiakov.
Zoznámiť žiakov so súborom diel slovenskej a základnej svetovej literatúry.
Viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, orientovať sa na knihu,
vzbudiť záujem o čítanie a pozitívne prijímať literatúru a kultúru.
Z celkového cieľa vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy vyplývajú i čiastkové
ciele, ktoré sa majú dosiahnuť:
 Žiaci sa učia analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov, ich triedenie
a usúvzťažnenie. Učia sa syntetizovať získané poznatky.
 Získavajú prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému, o základných jazykových
prostriedkoch na týchto rovinách, o jazykových kategóriách na rôznom stupni
zovšeobecnenia.
 Cvičia sa v pravopisnej norme a učia sa správne vyslovovať a ústne realizovať text aj
s uplatnením suprasegmentálnych javov.
 Spoznávajú základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy.
 Učia sa orientovať v základných jazykových príručkách.
 Odhaľujú zmysel základných lingvistických termínov.
 Poznávajú štylistickú hodnotu jednotlivých jazykových javov.
 Učia sa uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov.
 Cvičia sa v osvojovaní si štylisticky primeraného používania jazykových javov. Nacvičujú
zvládnutie rôznych jazykových situácií. Precvičujú si písomnú aj ústnu podobu jazykových
prejavov. Učia sa pracovať s konceptom a robiť korekciu textu s využívaním korektorských
značiek.
 Získavajú základnú orientáciu v jednotlivých slohových postupoch, v žánroch a útvaroch
jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle.
 Spoznávanie, tvorivé využívanie a kultivovanie slovenského jazyka sa tak stáva prostriedkom
všeobecného vzdelávania žiaka – človeka v najširšom zmysle, pretože rozvíja žiakovu
osobnosť v rovine poznávacej, estetickej, etickej a najmä komunikatívnej.
 Vnímajú a prijímajú literárny text, prostredníctvom ktorého nadobúdajú čitateľské zručnosti,
učia sa pochopiť a porozumieť textu.
 Získavajú systém vedomostí o literatúre, t. j. základné identifikačné znaky druhov a žánrov
a elementárne charakteristiky literatúry ako umeleckého druhu.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
 Poznávacie (kognitívne) kompetencie
Spôsobilosť používať kognitívne operácie.
Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine.
Spôsobilosť kritického myslenia.
Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy.
Schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky.
 Komunikačné kompetencie
Spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať informácie.
Zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie.
Spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať.
Schopnosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city.
 Interpersonálne (sociálne) kompetencie
Spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty.
Schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín.
Spôsobilosť kooperácie.
Schopnosť empatie.
 Intrapersonálne (osobnostné) kompetencie
Vytvárať a reflektovať vlastnú identitu.
Vytvárať vlastný hodnotový systém.
Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života.
232
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
 motivačné metódy – motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, motivačná demonštrácia
 expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, heuristický rozhovor, diskusné metódy,
brainstorming, inscenačné metódy, didaktické hry, projektové metódy
 fixačné metódy – reprodukcia, diskusia, simulácia
 diagnostické metódy – ústne(hromadné, frontálne, skupinové, individuálne preverovanie
vedomostí), písomné(priebežné, tematické, záverečné preverovanie vedomostí)
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
 učebnica slovenského jazyka (5.-9. ročník)
 učebnica literárnej výchovy (5.-9. ročník)
 zbierka úloh zo slovenského jazyka (5.-9. ročník)
 slovníky a jazykové príručky (Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského
jazyka, Synonymický slovník slovenčiny a i.)
 jazykovedné časopisy (Slovenský jazyk a literatúra v škole a i.)
 encyklopédie
 internet
Obsah predmetu slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra na 2. stupni základnej školy zahŕňa jazykovú zložku, slohovú
zložku a literárnu zložku. Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddelené, ale tvoria integrálnu
súčasť vyučovania materinského jazyka.
Učivo je osnované na základe vyčlenenia:
 jazykových javov z oblasti zvukovej stránky jazyka a pravopisu, lexikológie, morfológie,
syntaxe, dejín jazyka a jazykovedy
 javov v slohovej výchove zameraných na komunikatívnosť
 literárnych javov týkajúcich sa všeobecných znakov literatúry, základných literárnych druhov
a žánrov, kompozície literárneho diela, štylistiky literárneho textu, metriky a informácií
o autoroch literárnych diel.
Žiaci nadobúdajú veku primeranou formou poznatky a vedomosti, učia sa reprodukovať prečítané
texty a na základe toho tvoriť vlastné texty. Prostredníctvom vlastného nárečia a sociolektu sa učia
poznať a ovládať spisovný jazyk a učia sa kultúrne vyjadrovať ústnou i písomnou formou.
V základných rysoch získavajú poznatky z histórie jazyka a jazykovedy.
Obsah vzdelávania je rozdelený do troch časových úsekov:
1) piaty ročník
2) do konca siedmeho ročníka
3) do konca deviateho ročníka
233
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 5. ročník
Zložka: JAZYK A SLOH
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok
Pojmy
I. Opakovanie učiva zo 4. ročníka
Hlásky
samohlásky
dvojhlásky
spoluhlásky
Vlastné mená
vlastné mená
Tvaroslovie
podstatné mená
II. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Spodobovanie
znelé párové
spoluhlásky
neznelé párové
spoluhlásky
znelé nepárové
spoluhlásky
spodobovanie
Spoluhláskové
zdvojené spoluhlásky
skupiny
spoluhláskové
skupiny
Rozdeľovanie slov
na konci riadka
slabika
slovotvorná predpona
Vlastné mená
mená ľudí a živých
bytostí
názvy objektov vo
vesmíre
názvy útvarov na
zemskom povrchu
viacslovné názvy
miest a obcí
spojovník
pomlčka
úvodzovky
priama reč
uvádzacia veta
Interpunkčné
znamienka
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Žiak pozná všetky slovenské
hlásky, vie rozdeliť samohlásky
na krátke a dlhé, správne píše
a vyslovuje dvojhlásky.
Žiak pozná tvrdé, mäkké
a obojaké spoluhlásky, ovláda
pravidlá písania i/y po
jednotlivých spoluhláskach, pozná
a ovláda pravopis vybraných slov.
Žiak vie, čo sú to vlastné mená,
pozná základné zásady písania
veľkých písmen na začiatku
vlastných mien.
Žiak vie v texte identifikovať
podstatné mená, dokáže určiť
rod, číslo a pád podstatných
mien, pozná skloňovacie vzory
podstatných mien.
Žiak pozná znelé a neznelé
spoluhlásky, vie vysvetliť podstatu
spodobovania, vie, kde nastáva
spodobovanie, vie správne
vyslovovať slová, v ktorých
nastáva spodobovanie.
Žiak ovláda správnu výslovnosť
zdvojených spoluhlások
a spoluhláskových skupín, vie,
ktoré spoluhláskové skupiny sa vo
výslovnosti zjednodušujú a ktoré
nie.
Žiak pozná a uplatňuje pravidlo
vzniku zdvojených spoluhlások
v odvodených slovách.
Žiak dokáže správne rozdeliť
slová na slabiky, vie uplatniť
pravidlá o rozdeľovaní
spoluhláskových skupín na konci
riadka, vie identifikovať základné
slovotvorné predpony.
Žiak vie správne napísať vlastné
mená s veľkým písmenom na
začiatku, pozná pravidlá písania
veľkých písmen vo viacslovných
názvoch.
Žiak pozná základné
interpunkčné znamienka, vie
rozlíšiť spojovník a pomlčku.
Žiak pozná úvodzovky, vie ich
správne používať na označenie
priamej reči, pozná 3 základné
typy priamej reči. Vie určiť priamu
reč a uvádzaciu vetu.
234
- ústne skúšanie
- čítanie textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu
- písomné
skúšanie
- doplňovačky
- nácvičné diktáty
na vybrané slová
- písomné
cvičenia
- doplňovačky
- písomný test
- ústne skúšanie
- doplňovačky
- písomné
cvičenia
- písomný test
Prestávka, sila
hlasu, dôraz
prestávka
sila hlasu
dôraz
melódia vety
splývavá výslovnosť
III. Významová (lexikálna) rovina
Slovná zásoba
slovná zásoba
plnovýznamové slová
neplnovýznamové
slová
jednovýznamové
slová
viacvýznamové slová
homonymá
synonymá
antonymá
synonymická dvojica
synonymický rad
Krátky slovník
slovenského jazyka
Ustálené slovné
spojenia
príslovie
porekadlo
pranostika
prirovnanie
frazeologizmus
Malý frazeologický
slovník
Tvorenie slov
slovotvorná predpona
odvodené slovo
Práca so slovníkom
Krátky slovník
slovenského jazyka
Pravidlá slovenského
pravopisu
Synonymický slovník
slovenčiny
Malý frazeologický
slovník
IV. Tvaroslovná (morfologická) rovina
Podstatné mená
plnovýznamovosť
rod, číslo, pád
životnosť,
neživotnosť
vzor chlap, hrdina,
dub, stroj
vzor žena, ulica, dlaň,
kosť
vzor mesto, srdce,
vysvedčenie, dievča
Žiak vie uplatniť vo svojom
prejave prestávku, silu hlasu,
dôraz, vie, prečo sa dané javy
používajú.
Žiak vie správne intonovať všetky
druhy viet.
- ústne skúšanie
- čítanie textov
s dôrazom na
suprasegmentálne
javy
Žiak vie definovať pojem slovná
zásoba, pozná podstatu
plnovýznamovosti
a neplnovýznamovosti.
Žiak vie rozlíšiť jednovýznamové
a viacvýznamové slová, pozná
konkrétne príklady, vie ich
identifikovať v texte.
Žiak pozná rozdiel medzi
synonymami, antonymami
a homonymami, ovláda definíciu
týchto pojmov a konkrétne
príklady, vie v texte nájsť
synonymá, antonymá,
homonymá.
Žiak pozná rozdiel medzi
synonymickou dvojicou
a synonymickým radom, vie
uviesť príklad.
Žiak pozná Krátky slovník
slovenského jazyka a vie s ním
pracovať.
Žiak vie vyhľadať, určiť druh
a vysvetliť lexikálny význam
ustálených slovných spojení –
prísloví, porekadiel, pranostík
a prirovnaní texte.
Žiak vie v súlade s cieľom
komunikácie využívať vo svojom
texte ustálené slovné spojenia,
vie zdôvodniť ich výber a použitie.
Žiak dokáže neznáme
frazeologizmy vyhľadať v Malom
frazeologickom slovníku.
Žiak vie vytvoriť odvodené slovo
pomocou predpony, pozná a vie
používať predpony ne- a bez-.
Žiak pozná podstatu slovníka, vie
s ním pracovať a vyhľadávať
v ňom slová.
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
Žiak vie, čo pomenúvajú
podstatné mená, dokáže
samostatne určiť rod, číslo a pád
podstatných mien. Rozoznáva
kategóriu životnosti, ovláda
skloňovanie a pravopis
podstatných mien.
Žiak vie zaradiť podstatné mená
do vzorov, dokáže odôvodniť
prečo, pozná skloňovacie prípony
jednotlivých vzorov, používa
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
- doplňovačky
- diktát
- písomný test
235
Prídavné mená
plnovýznamovosť
zhoda s podstatnými
menami
rod, číslo, pád
akostné prídavné
mená
vzor pekný, cudzí
stupňovanie
Zámená
osobné základné
zámená
osobné
privlastňovacie
zámená
Číslovky
základné číslovky
radové číslovky
Slovesá
plnovýznamovosť
činnostné a stavové
slovesá
osoba, číslo, čas
neurčitok
sloveso byť
Predložky
neplnovýznamovosť
väzba s pádom
V. Skladobná (syntaktická) rovina
Jednoduchá veta
jednoduchá veta
slovosled
želacia a zvolacia
veta
správne tvary podstatných mien,
dokáže nájsť v texte podstatné
mená a určiť všetky gramatické
kategórie.
Žiak vie, čo vyjadrujú prídavné
mená, dokáže určiť rod, číslo,
pád.
Žiak vie dokázať zhodu
s podstatným menom v rode,
čísle a páde.
Žiak pozná akostné prídavné
mená, vie ich správne skloňovať
a stupňovať. Ovláda pravopis
ohýbacích prípon podľa vzorov
pekný a cudzí, dokáže prídavné
mená zaradiť k týmto vzorom.
Žiak vie vymenovať osobné
základné a privlastňovacie
zámená, dokáže ich identifikovať
v texte.
Žiak vie skloňovať osobné
základné zámená.
Žiak pozná pravidlá písania
veľkých písmen v korešpondencii
pri zámenách Ty/Tvoj, Vy/Váš.
Žiak vie, čo vyjadrujú číslovky, vie
rozlíšiť základné a radové
číslovky, vie aplikovať vedomosti
o skloňovaní základných
a radových čísloviek v texte,
dodržiava ich pravopis.
Žiak pozná význam slovies, ich
funkciu v texte.
Žiak dokáže určiť, či ide
o činnostné alebo stavové
sloveso, vie určiť osobu, číslo
a čas.
Žiak dokáže správne časovať
slovesá v prítomnom, minulom
a budúcom čase.
Žiak pozná základný tvar
neurčitok, vie časovať a používať
sloveso byť.
Žiak správne používa predložky,
vie určiť pád, s ktorým sa viažu.
- ústne skúšanie
- písomný test
- doplňovačky
- diktát
- ústne skúšanie
- písomný test
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- diktát
- ústne skúšanie
- písomný test
Žiak vie vytvoriť jednoduchú vetu,
používa správny slovosled.
Žiak vie rozlíšiť i vytvoriť želaciu
a zvolaciu vetu, používa správne
interpunkčné znamienka.
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
Žiak dokáže komunikovať s inými
vhodnou formou, pozná zásady
vedenia rozhovoru.
Žiak dokáže vytvoriť a uskutočniť
jednoduché interview na zadanú
alebo voľnú tému.
Žiak dokáže napísať text
pohľadnice, súkromného listu
a dodržať pritom zásady písania
listov. Vie vypísať adresu na
obálku i na predtlač pohľadnice.
Žiak vie vytvoriť SMS a krátky e-
- ústne skúšanie
- písomné práce
- písomná školská
slohová práca
VI. Sloh
rozhovor
cielený rozhovor
(interview)
pohľadnica
súkromný list
adresa
SMS, e-mail
rozprávanie
reprodukcia textu
časová postupnosť
úvod, jadro, záver
odsek
236
osnova príbehu
rozprávanie
s prvkami opisu
opis predmetu
opis
obrázka/ilustrácie
opis osoby
opis pracovného
postupu
argument
poznámky/konspekt
Kontrolné diktáty v 5. ročníku:
počet: 4
Kontrolné slohové práce v 5. ročníku:
počet: 1
mail na danú tému a dodržať
formálnu úpravu.
Žiak vie vytvoriť jednoduché
rozprávanie podľa obrázkov,
dokáže zreprodukovať prečítaný
text. Žiak v rozprávaní dodržiava
časovú postupnosť, vie členiť text
na úvod, jadro a záver.
Žiak vie, na čo slúži odsek, vie ho
správne používať pri členení
textu.
Žiak vie vytvoriť rozprávanie
s prvkami jednoduchého opisu.
Žiak vie vytvoriť osnovu
prečítaného príbehu a podľa nej
zreprodukovať príbeh.
Žiak vie vytvoriť jednoduchý opis
predmetu, obrázka/ilustrácie,
osoby.
Žiak dokáže opísať pracovný
postup pri výrobe jednoduchého
výrobku.
Žiak pozná základné znaky
rozprávania a opisu.
Žiak vie na obhajobu vlastného
názoru použiť presvedčivé
argumenty primerané
komunikácii.
opakovanie zo 4.ročníka
podstatné mená
prídavné mená
slovesá
súkromný list
opis predmetu
opis pracovného postupu
rozprávanie s prvkami opisu
(možnosť výberu)
237
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 5. ročník
Zložka: LITERATÚRA
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok
Pojmy
I. Ľudové piesne
ľudová slovesnosť
ľudová pieseň
uspávanka
ľúbostné piesne
zbojnícke piesne
pracovné piesne
obradové piesne
regrútske a vojenské
piesne
žartovné piesne
koledy
zľudovené piesne
verš
rým
strofa
personifikácia
zdrobneniny
rytmus
poézia, viazaná
umelecká reč
nonsens
II. Krátke formy
ľudovej
slovesnosti
hádanka
príslovie
porekadlo
pranostika
III. Rozprávky
ľudová rozprávka
fantastická rozprávka
zvieracia rozprávka
realistická rozprávka
rozprávač
dialóg
gradácia
variácie
zberatelia ľudových
rozprávok
autorská rozprávka
veršovaná rozprávka
klasická rozprávka
moderná rozprávka
literatúra nonsensu
IV. Povesti
ľudová povesť
autorská povesť
miestna povesť
historická povesť
heraldická povesť
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Žiak vie definovať pojmy ľudová
- ústne
slovesnosť, ľudová pieseň, vie
skúšanie
charakterizovať základné znaky
- memorovanie
ľudovej piesne.
básne
Žiak pozná druhy ľudových piesní,
- písomný test
vie, pri akej príležitosti vznikli.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
ľudovou a zľudovenou piesňou.
Žiak dokáže recitovať, prednášať
text, dodržiava spisovnú
výslovnosť.
Žiak vie vysvetliť pojem poézia –
viazaná umelecká reč, pozná
vonkajšiu kompozíciu literárneho
diela – verš, strofa.
Žiak pozná, vie definovať
a vyhľadať v texte rým,
personifikáciu a zdrobneniny.
Žiak dokáže analyzovať vybranú
báseň z hľadiska vonkajšej
kompozície a metriky.
Žiak vie charakterizovať poéziu
nonsensu.
Žiak vie charakterizovať krátke
- ústne
formy ľudovej slovesnosti, vie
skúšanie
uviesť príklady a na ich základe
- písomný test
vysvetliť charakteristické znaky
útvarov.
Žiak vie charakterizovať rozprávku, - ústne
pozná hlavné znaky rozprávky, vie
skúšanie
určiť hlavnú postavu a vedľajšie
- vlastná tvorba
postavy.
- písomný test
Žiak vie porovnať ľudovú
a autorskú rozprávku, vie definovať
rozprávku podľa rôznych hľadísk:
autorstvo (ľudová, umelá),
obsah(fantastická, zvieracia,
realistická), forma (prozaická,
básnická, dramatická), výber
a spracovanie témy (klasická,
moderná).
Žiak vie vysvetliť pojmy rozprávač,
dialóg, gradácia, variácie.
Žiak pozná zberateľov ľudových
rozprávok slovenských (Pavol
Dobšinský) a inonárodných
(Božena Němcová, bratia
Grimmovci).
Žiak vie vyhľadať kľúčové slová,
zostaviť dejovú osnovu, voľne
interpretovať text, jednoducho
charakterizovať hlavné postavy.
Žiak dokáže dotvoriť koniec
rozprávky podľa vlastnej fantázie.
Žiak vie definovať povesť ako
- ústne
prozaický žáner.
skúšanie
Žiak dokáže nájsť spoločné
- písomný test
a odlišné znaky s rozprávkou.
Žiak dokáže rozlíšiť realitu a fikciu
238
V. Legendy
legenda
VI. Príbehy zo
života detí
hlavná postava
vedľajšie postavy
humor
humorné prozaické
dielo
literatúra pre deti
slang
VII. Náučná
literatúra
odborný (náučný) štýl
encyklopédia
VIII. Filmová
a televízna
rozprávka
divadelná hra
bábková hra
inscenácia
scenár
režisér
herec
zvukové efekty
filmová rozprávka
televízna rozprávka
IX. Komiks
komiks
bublina
v umeleckom diele.
Žiak pozná a vie charakterizovať
jednotlivé druhy povestí(miestna,
historická, heraldická).
Žiak pozná povesti z okolia svojho
bydliska
Žiak vie charakterizovať legendu,
vie nájsť hlavné znaky legendy
v texte.
Žiak dokáže určiť hlavné
a vedľajšie postavy, vie ich
jednoducho charakterizovať.
Žiak vie vytvoriť dejovú osnovu
a prerozprávať obsah prečítaného
diela.
Žiak dokáže sformulovať vlastné
hodnotenie ukážky.
Žiak vie, čo je humor a akú má
úlohu v literárnom diele.
Žiak pozná slang ako
charakterizačný jazykový
prostriedok.
Žiak vie definovať encyklopédiu,
pozná stavbu hesla v encyklopédii,
vie s ňou pracovať, vyhľadávať
v nej informácie.
Žiak vie odlíšiť náučný text od
umeleckého textu, pozná spôsob
vyjadrovania sa v náučnom štýle.
Žiak pozná hlavné znaky
dramatického diela, vie pracovať
s konkrétnym dramatickým textom.
Žiak pozná bábkovú hru, pozná
pojmy bábkoherec, animácia,
maňuška, javajka, marioneta.
Žiak chápe rozdiel medzi literárnym
textom a inscenáciou, pozná
tvorcov divadelnej hry.
Žiak vie vysvetliť pojmy scenár,
režisér, herec, zvukové efekty, ich
podiel na vzniku jednotlivých
dramatických žánrov.
Žiak vie porovnať divadelnú
hru(bábkové divadlo) s filmovou
(televíznou) rozprávkou.
Žiak vie definovať žáner komiksu,
pozná funkciu obrázku a bubliny
v komikse.
Žiak pozná princípy komiksu, pozná
najznámejších tvorcov komiksu
(Walt Disney).
239
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
- písomný test
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
- písomný test
- ústne
skúšanie
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 6. – 7. ročník
Zložka: JAZYK A SLOH
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok
Pojmy
I. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Výslovnosť slabík
cudzie slová
de/di, te/ti, ne/ni, le/li výslovnosť
v cudzích slovách
Hlavný slovný
prízvuk
prízvuk
hlavný slovný prízvuk
Interpunkcia
čiarka, bodka, otáznik,
výkričník,
bodkočiarka,
úvodzovky, zátvorka,
dvojbodka, spojovník,
pomlčka
II. Významová (lexikálna) rovina
Slovná zásoba
slovná zásoba
spisovné slová
nespisovné slová
neutrálne slová
citovo zafarbené
(expresívne) slová
domáce slová
cudzie slová
zastarané slová
nové slová
slangové slová
skratky
Tvorenie slov
tvorenie slov
odvodzovaním
prípona
slovotvorný základ
základové slovo
odvodené slovo
tvorenie slov
skladaním
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Žiak vie správne v domácich
a cudzích slovách artikulovať
a spisovne vyslovovať slabiky de,
te, ne, le, di, ti, ni, li; dodržiavať
správnu dĺžku slabík a pravidlá
spodobovania.
Žiak vie správne napísať cudzie
slovo, ak sa s ním predtým stretol
na hodine.
Žiak vie vysvetliť pojmy prízvuk,
hlavný slovný prízvuk, vie správne
intonovať všetky druhy viet
a uplatňovať správny slovný
a vetný prízvuk.
Žiak pri tvorbe viet a textu používa
správny slovosled a interpunkciu.
- čítanie textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu
- písomné
cvičenia
- ústne
skúšanie
- doplňovačky
Žiak vie vysvetliť pojmy: slovná
zásoba, spisovné – nespisovné
slová, neutrálne – citovo zafarbené
slová, ,domáce – cudzie slová,
zastarané – nové slová, slangové
slová a uviesť konkrétne príklady.
Žiak vie vyhľadať a rozlíšiť
spisovné a nespisovné slová,
neutrálne a citovo zafarbené slová,
domáce a cudzie slová, zastarané
a nové slová a určiť slangové slová
v texte.
Žiak vie vysvetliť štylistickú funkciu
jednotlivých slov v texte.
Žiak vie vysvetliť pojem skratka
a vytvoriť ju. Žiak vie identifikovať
skratky a vysvetliť ich funkciu
v texte.
Žiak vie vysvetliť význam známych
slov v texte.
Žiak štylisticky správne využíva
jednotlivé druhy slov, vie
prispôsobiť lexiku textu vzhľadom
na cieľ komunikačnej situácie. Pri
tvorbe vlastných textov funkčne
využíva bohatstvo spisovnej
a nespisovnej lexiky národného
jazyka s ohľadom na žáner, slohový
postup, štýl a cieľ komunikácie.
Žiak vie vysvetliť pojmy: tvorenie
slov odvodzovaním, prípona,
slovotvorný základ, základové
slovo, odvodené slovo, tvorenie
slov skladaním a uviesť príklady.
Žiak vie identifikovať slovotvorný
základ, predponu a príponu a určiť
ich funkciu pri zmene lexikálneho
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- doplňovačky
- diktát
240
Slovníky
výkladový slovník
slovník cudzích slov
III. Tvaroslovná (morfologická) rovina
Podstatné mená
konkrétne/abstraktné
podstatné mená
piaty pád
pomnožné podstatné
mená
rod pomnožných
podstatných mien
Prídavné mená
vzťahové prídavné
mená
zvieracie prídavné
mená
privlastňovacie
prídavné mená
vzor páví
vzor matkin - otcov
Číslovky
číslovky
rod, číslo, pád
delenie čísloviek:
určité/neurčité
násobné číslovky
Slovesá
zvratné/nezvratné
slovesá
jednoduchý/zložený
tvar
plnovýznamové
a neplnovýznamové
slovesá
slovesný spôsob:
oznamovací,
rozkazovací,
podmieňovací
významu.
Žiak vie v texte priradiť základové
slovo k odvodenému a naopak.
Žiak vie v texte identifikovať slová,
ktoré vznikli skladaním a určiť
slová, z ktorých vznikli.
Žiak pozná funkciu jednotlivých
jazykovedných príručiek a vie si
vybrať a používať vhodnú
jazykovednú príručku.
Žiak rozumie funkcii ohybných
slovných druhov a gramatických
kategórií vzhľadom na význam
umeleckého a vecného textu.
Žiak vie identifikovať a vysvetliť
význam konkrétnych a abstraktných
podstatných mien v texte.
Žiak vie identifikovať význam tvaru
slova v piatom páde ako oslovenia.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
pomnožné podstatné mená, určiť
ich rod a vysvetliť ich funkciu
v texte.
Žiak dodržiava správne tvary
podstatných mien vo vetách.
Žiak chápe dôležitosť gramatickej
zhody medzi prídavným
a podstatným menom, resp.
podstatným menom a slovesom pre
porozumenie textu.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
akostné a vzťahové prídavné mená
a vysvetliť ich funkciu v texte.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
zvieracie a privlastňovacie prídavné
mená, určiť vzory páví, matkin,
otcov a vie vysvetliť ich funkciu
v texte.
Žiak dodržiava správne tvary
prídavných mien vo vetách.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
určité a neurčité číslovky, vie určiť
ich gramatické kategórie.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
násobné číslovky, vysvetliť ich
funkciu v texte.
Žiak dodržiava pravopis čísloviek.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
zvratné a nezvratné,
plnovýznamové
a neplnovýznamové slovesá a vie
vysvetliť ich funkciu v texte.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
jednoduchý a zložený tvar slovies
v texte.
Žiak vie identifikovať oznamovací,
rozkazovací a podmieňovací
spôsob slovesa a chápe jeho
funkciu v texte.
Žiak správne tvorí jednotlivé
spôsoby slovies.
Žiak dodržiava správne tvary
slovies vo vetách.
241
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- ústne
skúšanie
- písomný test
- doplňovačky
- diktát
- ústne
skúšanie
- písomný test
- diktát
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- diktát
Príslovky
druhy prísloviek:
miesta, času,
spôsobu, príčiny
stupňovanie prísloviek
Predložky
Spojky
predložky
vokalizácia predložiek
spojky
IV. Skladobná (syntaktická) rovina
Veta
holá veta
Vetné členy
rozvitá veta
Vetné sklady
základné vetné členy
podmet:
vyjadrený/nevyjadrený
prísudok:
slovesný/neslovesný
vetný základ
zhoda
vetné sklady:
prisudzovací
jednočlenná veta:
slovesná/neslovesná
dvojčlenná veta:
úplná/neúplná
Žiak vie identifikovať príslovky
miesta, času, spôsobu, príčiny
a vysvetliť ich funkciu.
Žiak vie vysvetliť funkciu
stupňovania prísloviek v texte.
Žiak dodržiava pravopis prísloviek.
Žiak vie identifikovať predložky
a spojky v texte.
Žiak vie vysvetliť pojem vokalizácia
predložiek a určiť ju v texte.
- ústne
skúšanie
- písomný test
- diktát
Žiak vie odlíšiť holú vetu od rozvitej
a chápe ich využitie v umeleckom
i vecnom texte.
Žiak dokáže určiť prisudzovací
sklad v dvojčlennej vete a vetné
členy, ktoré ho tvoria, resp.
v jednočlennej vete vie určiť vetný
základ a chápe využitie
jednočlennej a dvojčlennej vety
v umeleckom i vecnom texte.
Žiak vie samostatne tvoriť
jednoduché holé i rozvité vety
s rôznou modalitou, pričom
dodržiava správny slovosled
a správne používa interpunkčné
znamienka.
Žiak vie v jednoduchých holých
a rozvitých vetách správne
používať základné vetné členy,
určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú
funkciu.
Žiak vie samostatne tvoriť
jednočlenné a dvojčlenné vety
s rôznou modalitou, pričom
dodržiava správny slovosled
a správne používa interpunkčné
znamienka.
Žiak vie pri tvorbe dvojčlenných viet
správne používať základné vetné
členy, resp. pri jednočlenných
vetách vetný základ, určiť ich
a zdôvodniť ich gramatickú funkciu.
Žiak pri tvorbe vlastných textov
využíva celú škálu vetných štruktúr.
Žiak pri tvorbe viet a textu používa
správny slovosled a interpunkciu.
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty
z obsahového i formálneho
hľadiska.
Žiak vie vo veku primeranom texte
vyhľadať explicitne i implicitne
vyjadrené informácie a na základe
nich analyzovať text.
Žiak vie vyjadriť hlavnú myšlienku
a pointu.
Žiak vie prerozprávať obsah
prečítaného umeleckého i vecného
textu so zachovaním časovej
a logickej postupnosti
a s prípadnými individuálnymi
obmenami.
Žiak vie vyjadriť názor na prečítaný
- ústne
skúšanie
- písomné
práce
- písomné
školské
slohové práce
- ústne
skúšanie
V. Sloh
statický opis
dynamický opis
umelecký opis
charakteristika osoby
rozprávanie s využitím
priamej reči (1.os.,
3.os.)
príhovor (prívet)
projekt
správa
o riešení/výsledku
projektu –
ústna/písomná
diskusia
protiargument
dialóg
242
artikulácia
sila hlasu
gestikulácia
mimika a postoj
tabuľka: názov,
hlavička, riadok,
stĺpec
pointa
úvod
zápletka
vyvrcholenie
obrat
rozuzlenie
text, jasne sformulovať svoj
čitateľský dojem, vyjadriť svoj
estetický zážitok z prečítaného
textu.
Žiak dokáže na základe analýzy
jednotlivých textov identifikovať,
systematizovať a zovšeobecniť
poznatky o slohových útvaroch:
statický opis, dynamický opis,
umelecký opis, charakteristika
osoby, rozprávanie s využitím
priamej reči, prívet.
Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept
pre pripravovaný text.
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo
voľnú tému statický opis,
dynamický opis, umelecký opis,
charakteristiku osoby, rozprávanie
s využitím priamej reči, prívet,
projekt.
Žiak vie charakterizovať a aplikovať
znalosti o formálnej úprave
jednotlivých slohových útvarov.
Žiak dokáže obhajovať svoje
stanovisko a na obhajobu vlastného
názoru vie sformulovať argumenty
primerané komunikácii (vie
presvedčivo argumentovať).
Žiak vie svoj názor kultivovaným
spôsobom obhajovať.
Žiak rozlišuje jednotlivé segmenty
tabuľky, vie ich pomenovať a chápe
vzťahy medzi nimi.
Žiak vie identifikovať časti vnútornej
kompozície rozprávania (úvod,
zápletka, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie).
Žiak vie v rozličných informačných
zdrojoch vyhľadať informácie
a využiť ich v rámci svojho textu.
Žiak vie vhodne vo vlastnom
prejave využiť prvky komunikácie
z literárnych textov, médií,
internetu.
Žiak vie v komunikačnej situácii
plynule a zrozumiteľne artikulovať
a uplatňovať primeranú silu hlasu,
tempo, prestávku a melódiu vo
výpovedi.
Žiak vie v diskusii/dialógu
primerane gestikulovať, používať
vhodnú mimiku, zaujať spoločensky
vhodný postoj a dodržiavať vhodnú
vzdialenosť s komunikujúcim.
Žiak vie samostatne a bez prípravy
správne, plynule a nahlas čítať
akékoľvek texty.
Žiak vie samostatne sformulovať
súvislý logicky usporiadaný text na
danú tému.
Žiak vie zhodnotiť kvalitu svojho
ústneho prejavu alebo iného
hovoriaceho, vie prezentovať
vlastný názor naň.
243
Kontrolné diktáty v 6.-7. ročníku:
počet: 8
Kontrolné slohové práce v 6.-7. ročníku:
počet: 4
opakovanie učiva z 5. ročníka
cudzie slová
zvieracie prídavné mená
privlastňovacie prídavné mená
číslovky
slovesné spôsoby
príslovky
záverečné opakovanie učiva zo 6.-7. ročníka
statický opis
dynamický opis
umelecký opis
charakteristika osoby
rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3.
osoba)
(možnosť výberu)
244
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 6. – 7. ročník
Zložka: LITERATÚRA
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok
Pojmy
I. Próza
Próza ako základná
próza
forma literárnej
umelecká literatúra
tvorby
Krátke formy ľudovej
slovesnosti
príslovie
porekadlo
pranostika
anekdota
Krátka próza
bájka
humor, satira
literárna postava
hlavná literárna
postava
vedľajšia literárna
postava
báj
dialóg
vnútorná kompozícia
diela: úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie
poviedka
monológ
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Žiak vie vysvetliť pojem próza
a umelecká literatúra.
Žiak vie odlíšiť prózu od poézie.
Žiak vie pri štylistickej a lexikálnej
analýze známeho diela vyhľadať
jednotlivé jazykové a tematické
prvky a dokáže vysvetliť ich
funkciu.
Žiak vie správne, plynule a nahlas
čítať prozaický text, ktorého obsah,
štýl a jazyk sú primerané jeho
jazykovej úrovni a skúsenostiam.
Žiak vie samostatne sformulovať
subjektívne hodnotenie prečítaného
textu a vie ho primerane obhajovať.
Žiak vie vysvetliť a rozlíšiť pojmy
príslovie, porekadlo, pranostika,
anekdota a uviesť príklad.
Žiak vie vysvetliť význam
a identifikovať významový rozdiel
medzi príslovím, porekadlom
a pranostikou.
Žiak vie funkčne využiť príslovie,
porekadlo, pranostiku, anekdotu vo
svojom texte.
Žiak vie vytvoriť krátky vtipný
príbeh.
Žiak vie vysvetliť pojem bájka
(humor, satira).
Žiak vie identifikovať mravné
poučenie v bájke.
Žiak vie vymedziť pojem hlavná
postava, vie ju identifikovať v bájke,
dokáže charakterizovať jednotlivé
postavy z čitateľského hľadiska
a svoje tvrdenie podložiť
argumentmi.
Žiak vie napísať kratší prozaický
útvar, ktorý má znaky bájky.
Žiak vie vysvetliť pojem báj a vie
uviesť príklady bájí, ktoré prečítal.
Žiak vie na základe textu
identifikovať základné znaky báje.
Žiak vie vyhľadať v texte báje
hlavné a vedľajšie postavy, dokáže
charakterizovať jednotlivé postavy
(kladné, záporné) z čitateľského
hľadiska a svoje tvrdenie podložiť
argumentmi.
Žiak vie porovnať koncepciu
postáv, dej a prostredie, v ktorom
sa dej odohráva s iným jemu
známym prozaickým žánrom.
Žiak vie vysvetliť pojem dialóg.
Žiak vie transformovať prozaický
text na dramatický a následne ho
vie výrazne prečítať a zúčastniť sa
ako postava na dramatizovanom
245
- ústne
skúšanie
- čítanie
s porozumením
- čítanie textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu
- ústne
skúšanie
- písomný test
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- vlastná tvorba
- písomný test
čítaní.
Žiak vie vytvoriť báj s dodržaním
vnútornej kompozície.
Žiak vie vysvetliť pojem poviedka
a vie zo súboru textov určiť
poviedku.
Žiak vie vysvetliť pojem literárna
postava, rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu
postavu a charakterizovať ich
z čitateľského hľadiska.
Žiak vie na základe analýzy
známeho literárneho textu
identifikovať vnútornú kompozíciu
a svoje tvrdenie vie zdôvodniť.
Žiak vie vysvetliť podstatu
jednotlivých kompozičných fáz deja
a určiť ich v rámci textu.
Žiak vie vysvetliť pojem monológ.
Žiak vie vytvoriť poviedku so
zachovaním vnútornej kompozície
deja.
Žiak vie získať informácie
z rozličných informačných zdrojov
a využiť ich vo svojej práci.
Žiak vie verejne prezentovať svoju
prácu a pri prezentácii dodržiava
základné normy správania.
Žiak vie analyzovať umelecký text
zo štylistického a lexikálneho
hľadiska a vie určiť funkciu
jednotlivých jazykových
prostriedkov v texte.
II. Dobrodružná literatúra
Literárne žánre
dobrodružná literatúra
dobrodružnej
rozprávač: ja-forma,
literatúry
on-forma
western
robinsonáda
detektívka
Žiak vie vysvetliť pojem
dobrodružná literatúra.
Žiak vie vysvetliť pojem rozprávač
a v texte vie identifikovať jednotlivé
formy rozprávača. Vie
transformovať formy rozprávača
z ja-formy do on-formy a naopak.
Žiak vie aplikovať znalosti
o vnútornej kompozícii diela na
akýkoľvek prečítaný text.
Žiak vie nájsť jazykové prostriedky,
ktorými autor dosahuje dramatické
napätie v texte a svoje tvrdenie vie
zdôvodniť.
Žiak vie vyhľadať kľúčové slová,
zostaviť osnovu a na jej základe
prerozprávať dej prečítaného textu.
Žiak vie sformulovať hlavnú
myšlienku prečítaného textu a vie
charakterizovať hlavnú i vedľajšie
postavy.
Žiak vie funkčne využiť znaky
dobrodružnej literatúry vo vlastnej
tvorbe.
Žiak pozná žánre dobrodružnej
literatúry: western, robinsonáda,
detektívka.
Žiak vie časť literárnej ukážky
zdramatizovať a následne ju vie
výrazne prečítať.
Žiak vie samostatne a bez prípravy
246
- ústne
skúšanie
- čítanie
s porozumením
- písomný test
správne, plynule a nahlas čítať
prozaický text, ktorého obsah, štýl
a jazyk sú primerané jeho jazykovej
úrovni a skúsenostiam.
Žiak vie sformulovať a obhájiť svoje
subjektívne hodnotenia prečítaného
textu, pričom dodržiava pravidlá
spoločenskej komunikácie.
III. Divadelná hra
Rozhlasová
rozprávka
IV. Poézia
Báseň, populárna
pieseň
Balada
divadelná hra
rozhlasová rozprávka
dramatizácia
poézia
báseň
populárna pieseň
evergreen
verš
refrén
rým: združený,
striedavý, obkročný
zdrobnenina
prirovnanie
balada
Žiak vie vysvetliť pojem divadelná
hra a rozhlasová rozprávka.
Žiak vie rozlíšiť dramatický
a prozaický text, svoje tvrdenie vie
podložiť argumentmi.
Žiak pozná fázy vnútornej
kompozície divadelnej hry a vie ich
určiť v texte.
Žiak vie odlíšiť pojmy monológ,
dialóg v divadelnej hre.
Žiak vie sformulovať hlavnú
myšlienku dramatického textu.
Žiak vie výrazne čítať text
divadelnej hry a zúčastniť sa ako
postava na dramatizovanom čítaní
textu.
Žiak vie identifikovať
a charakterizovať literárne postavy
v divadelnej hre.
Žiak vie transformovať dramatický
text na prozaický.
Žiak vie zdramatizovať literárny text
v podobe jednoduchého scenára.
Žiak vie sformulovať a obhájiť svoje
subjektívne hodnotenia prečítaného
textu, pričom dodržiava pravidlá
spoločenskej komunikácie.
Žiak vie vysvetliť pojmy poézia,
báseň, populárna pieseň.
Žiak vie porovnať populárnu pieseň
s ľudovou piesňou z hľadiska
obsahu, využitia umeleckých
štýlových prostriedkov.
Žiak pozná pojem evergreen.
Žiak vie vysvetliť pojem verš ako
súčasť vonkajšej kompozície aj ako
metrickú jednotku. Vie ho určiť
v básni.
Žiak vie vysvetliť pojmy rým, rytmus
v súvislosti s umeleckou rečou
viazanou.
Žiak vie vyhľadať rým v texte básne
alebo populárnej piesne.
Žiak vie graficky zaznačiť
a pomenovať združený, striedavý
a obkročný rým.
Žiak vie v texte básne alebo
populárnej piesne vysvetliť,
vyhľadať a určiť jazykové
prostriedky zdrobnenina
a prirovnanie.
Žiak vie pri prednese básne
rešpektovať rytmickú
usporiadanosť básnického textu.
Žiak vie vysvetliť pojem balada
247
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- ústne
skúšanie
- vlastná tvorba
- memorovanie
básne
- písomný test
- ústne
ľudová balada
umelá balada
metafora
epiteton
(ľudová, umelá).
Žiak vie identifikovať hlavné znaky
balady.
Žiak vie porovnať baladu s inými
básnickými útvarmi,
charakterizovať rozdiely.
Žiak vie pretransformovať baladu
na prozaické rozprávanie.
Žiak vie pri prednese balady
rešpektovať rytmickú
usporiadanosť básnického textu.
Žiak vie aplikovať vedomosti
o vonkajšej a vnútornej kompozícii
diela na známu baladu.
Žiak vie identifikovať hlavnú
myšlienku v prečítanom texte.
Žiak vie vytvoriť text, ktorý
obsahuje znaky balady.
Žiak vie sformulovať a obhájiť svoje
subjektívne hodnotenia prečítaného
textu, pričom dodržiava pravidlá
spoločenskej komunikácie.
Žiak vie vysvetliť obraznú podobu
epiteta, vie ho odlíšiť od
gramatického prívlastku.
Žiak vie vysvetliť pojem metafora.
Žiak vie vyhľadať v básni epiteton
a metaforu, vie vysvetliť ich
význam.
Žiak vie vytvoriť vlastný epiteton
a metaforu.
248
skúšanie
- memorovanie
básne
- písomný test
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8. – 9. ročník
Zložka: JAZYK A SLOH
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok
Pojmy
I. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Intonácia a
vsuvka
interpunkcia
prístavok
oslovenie
Skratky
skratka
Pravopis
II. Významová (lexikálna) rovina
Slovná zásoba a
slovná zásoba
spôsoby
tvorenie slov
obohacovania
preberanie slov
slovnej zásoby
nepriame
pomenovania –
metafora, metonymia,
personifikácia
jednoslovné a
viacslovné
pomenovania
združené
pomenovania
ustálené slovné
spojenia frazeologizmy
Slovníky
frazeologický slovník
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Žiak ovláda poznatky z nižších
ročníkov (výslovnosť,
suprasegmentálne javy,
interpunkcia).
Žiak pozná interpunkciu a následne
intonáciu vsuvky, prístavku a
oslovenia v texte.
Žiak vie vysvetliť pojem skratka a
vie ju vytvoriť a použiť v texte so
zodpovedajúcou výslovnosťou.
Žiak vie samostatne skontrolovať
akýkoľvek text s cieľom
identifikovať jednotlivé chyby a
následne ich opraviť, pričom
aplikuje nadobudnuté zručnosti
z pravopisu, lexikológie, morfológie,
syntaxe a slohu.
- čítanie textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu a
intonáciu
- písomné
cvičenia
- ústne
skúšanie
- doplňovačky
Žiak vie vysvetliť pojmy: slovná
zásoba, tvorenie slov, preberanie
slov.
Žiak vie vysvetliť a na príkladoch
ilustrovať pojmy z nižších ročníkov
– základové a odvodené slovo,
odvodzovanie, skladanie,
predpona, prípona, slovotvorný
základ.
Žiak vie charakterizovať spôsoby
obohacovania slovnej zásoby a vie
tieto postupy identifikovať v texte.
Žiak vie vymenovať nepriame
pomenovania, určiť, prečo sa
používajú, čo znamenajú a vie
uviesť príklady.
Žiak pozná a vie správne používať
jednoslovné a viacslovné
pomenovania, pozná združené
pomenovania a vie ich odlíšiť od
iných viacslovných pomenovaní.
Žiak vie vysvetliť a vie identifikovať
v texte ustálené slovné spojenia –
frazeologizmy.
Žiak vie použiť pri tvorbe textov
niektoré frazeologizmy.
Žiak dokáže analyzovať lexikálnu
stránku textu a vysvetliť štylistický
význam a funkciu jazykových
prostriedkov v texte.
Žiak ovláda komplexne poznatky o
slovnej zásobe spisovného jazyka,
dokáže správne tvoriť texty.
Žiak vie používať frazeologický
slovník, vie vyhľadať a vysvetliť
ustálené slovné spojenia.
Žiak pozná funkciu jednotlivých
jazykovedných príručiek a vie si
vybrať a používať vhodnú
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- doplňovačky
- diktát
249
- práca so
slovníkmi,
vyhľadávanie
jazykovednú príručku.
III. Tvaroslovná (morfologická) rovina
Podstatné mená
ohybný slovný druh
pod. mená mužského
rodu zvieracie
pod. mená mužského
rodu neživotné –
zakončené na -r, -l
cudzie nesklonné
pod. mená
skloňovanie pod.
mena pani
Prídavné mená
ohybný slovný druh
Zámená
ohybný slovný druh
skloňovanie zámen
základný tvar
rod, číslo, pád
delenie zámen –
osobné základné,
osobné
privlastňovacie,
opytovacie,
ukazovacie, neurčité,
vymedzovacie
ohybný slovný druh
delenie čísloviek –
základné, radové,
násobné, skupinové,
druhové
ohybný slovný druh
vid – dokonavý,
nedokonavý
Číslovky
Slovesá
Príslovky
neohybný slovný druh
Žiak vie aplikovať svoje vedomosti
o podstatných menách ako
ohybných slovných druhoch.
Žiak vie identifikovať v texte
zvieracie pod. mená mužského
rodu, použiť ich v správnom tvare a
vysvetliť ich pravopis.
Žiak ovláda skloňovanie zvieracích
pod. mien v singulári aj v pluráli.
Žiak vie identifikovať v texte
neživotné pod. mená mužského
rodu zakončené na -r, -l, použiť ich
v správnom tvare a vysvetliť ich
pravopis a skloňovanie.
Žiak pozná cudzie nesklonné pod.
mená, vie ich použiť a identifikovať
v texte.
Žiak vie skloňovať pod. meno pani
a vie ho použiť v správnom tvare
v texte.
Žiak vie komplexne aplikovať svoje
vedomosti o podstatných menách,
vie ich identifikovať v texte a
určovať ich gramatické kategórie.
Žiak vie aplikovať svoje vedomosti
o prídavných menách ako
ohybných slovných druhoch.
Žiak vie tvoriť a správne používať
akostné, vzťahové i privlastňovacie
prídavné mená, identifikovať ich
v texte a určovať ich gramatické
kategórie.
Žiak dokáže nájsť v texte zámená a
určiť ich druh, základný tvar a
gramatické kategórie.
Žiak pozná krátke a dlhé tvary
zámen a neohybné tvary, pozná
podstatu zámen ako ohybných
slovných druhov.
Žiak vie aplikovať vedomosti o
zámenách, identifikovať ich v texte
a určovať ich.
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- diktát
Žiak ovláda podstatu ohybnosti
čísloviek.
Žiak ovláda skloňovanie a pravopis
čísloviek, vie určiť číslovky v texte,
ich druh a gramatické kategórie.
Žiak vie aplikovať svoje vedomosti
o slovesách ako ohybných slovných
druhoch.
Žiak vie identifikovať slovesá
v texte, vie určiť ich druh a
gramatické kategórie, ovláda
správny pravopis slovies.
Žiak pozná rozdiel medzi
dokonavým a nedokonavým vidom
slovies, vie ich tvoriť.
Žiak vie aplikovať svoje vedomosti
o príslovkách ako neohybných
slovných druhoch.
Žiak vie identifikovať príslovky
- ústne
skúšanie
- písomný test
- doplňovačka
250
- ústne
skúšanie
- písomný test
- doplňovačky
- ústne
skúšanie
- písomný test
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- diktát
- ústne
skúšanie
- písomný test
Predložky
neohybný slovný druh
prvotné, druhotné
predložky
Spojky
neohybný slovný druh
priraďovacie a
podraďovacie spojky
interpunkcia
Častice
častice
neohybný slovný druh
Citoslovcia
citoslovcia
neohybný slovný druh
IV. Skladobná (syntaktická) rovina
Vetné členy
vedľajšie vetné členy
predmet
príslovkové určenie:
miesta, času,
spôsobu, príčiny
prívlastok: zhodný,
nezhodný, prístavok
Veta a súvetie
jednoduchá veta
rozvitá
s viacnásobným
vetným členom
v texte, určiť ich druh a správne ich
používať.
Žiak vie identifikovať predložky
v texte, pozná podstatu
neohybnosti.
Žiak vie rozdeliť predložky na
prvotné a druhotné.
Žiak pozná podstatu a funkciu
spojok, vie ich identifikovať v texte.
Žiak pozná rozdiel medzi
priraďovacími a podraďovacími
spojkami, ovláda písanie čiarky
pred spojkami.
Žiak pozná podstatu a funkciu
častíc, vie definovať slovný druh,
vie o ich neohybnosti.
Žiak dokáže identifikovať častice
v texte, vie zmeniť text použitím
častíc.
Žiak pozná podstatu a funkciu
citosloviec, vie definovať slovný
druh.
Žiak vie identifikovať citoslovcia
v texte, vie ich správne používať pri
tvorbe vlastných textov.
Žiak ovláda pravopis citosloviec a
interpunkciu.
Žiak ovláda vedomosti z nižších
ročníkov (základné vetné členy,
prisudzovací sklad, zhoda).
Žiak ovláda pojem vedľajší vetný
člen, chápe rozdiel medzi
základnými a vedľajšími vetnými
členmi.
Žiak vie identifikovať vo vete
predmet, vie určiť, ku ktorému
vetnému členu sa viaže a ako býva
vyjadrený.
Žiak vie identifikovať vo vete
príslovkové určenie, vie určiť, ku
ktorému vetnému členu sa viaže a
ako býva vyjadrené.
Žiak pozná 4 druhy príslovkového
určenia (miesta, času, spôsobu,
príčiny) a vie ich určiť.
Žiak vie identifikovať vo vete
prívlastok, vie určiť, ku ktorému
vetnému členu sa viaže a ako býva
vyjadrený.
Žiak vie aplikovať poznatky o
kategórii zhody, vie rozlíšiť zhodný
a nezhodný prívlastok.
Žiak vie identifikovať vo vete
prístavok a určiť ho, vie tvoriť
prístavok a vyčleniť ho vo vete
čiarkami.
Žiak vie určovať základné i
vedľajšie vetné členy, vie tvoriť vety
s jednotlivými vetnými členmi.
Žiak vie tvoriť a identifikovať v texte
jednoduchú vetu s viacnásobným
vetným členom.
Žiak pozná rozdiel medzi
251
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- diktát
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
jednoduché súvetie:
priraďovacie a
podraďovacie
interpunkcia
zápor v slovenčine
súdržnosť textu
jednoduchou vetou a súvetím.
Žiak vie tvoriť jednoduché súvetie,
dodržiava správny slovosled a
vetosled.
Žiak pozná rozdiel medzi
priraďovacím a podraďovacím
súvetím, vie ich určiť v texte.
Žiak ovláda základné pravidlá o
písaní čiarky v jednoduchom súvetí.
Žiak vie rozlíšiť členský a vetný
zápor, vie správne používať zápor
v konkrétnych komunikačných
situáciách.
Žiak ovláda základné zákonitosti
tvorby textu, pozná znaky
súdržnosti textu, tvorí vlastné
zmysluplné texty správne po
syntaktickej stránke.
- písomný test
rétorika
debata
dôkaz
odosielateľ a
prijímateľ
efektívna komunikácia
asertívna komunikácia
výťah
odborný opis
prihláška
úradný list
úradný/štruktúrovaný
životopis
slávnostný príhovor
prejav
úvaha
výklad
vnútorná kompozícia
jazykové štýly:
náučný,
administratívny,
publicistický, rečnícky,
hovorový, umelecký
slohové postupy:
informačný,
rozprávací, opisný,
výkladový
Žiak vhodne využíva vo svojom
prejave nadobudnuté poznatky
z lexikológie, morfológie, syntaxe a
pravopisu.
Žiak pozná pravidlá efektívnej a
asertívnej komunikácie, vie
uskutočniť debatu o aktuálnom
probléme.
Žiak vie tvoriť vhodné písomné i
ústne prejavy s prihliadnutím na
adresáta i odosielateľa.
Žiak dokáže objektívne podložiť
pravdivosť vlastných argumentov.
Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty
z obsahového i formálneho
hľadiska vzhľadom na
komunikačnú situáciu.
Žiak vie na základe analýzy
jednotlivých textov identifikovať,
systematizovať a zovšeobecniť
poznatky o slohových útvaroch:
výťah, prihláška,
úradný/štruktúrovaný životopis,
slávnostný príhovor, prejav, úvaha,
výklad.
Žiak dokáže vytvoriť výťah z textu,
vie správne vyplniť formulár
prihlášky v elektronickej i
papierovej podobe.
Žiak vie napísať úradný životopis
(klasický i štruktúrovaný).
Žiak vie samostatne vytvoriť i
náležite odprezentovať slávnostný
príhovor.
Žiak pozná zákonitosti úvahy a
výkladu, vie ich identifikovať,
dokáže samostatne vytvoriť úvahu
na zadanú tému.
Žiak vie identifikovať všetky časti
vnútornej kompozície (úvod,
zápletka, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie).
Žiak vie vymenovať a definovať
jednotlivé slohové postupy.
Žiak pozná jednotlivé jazykové
- ústne
skúšanie
- písomné
práce
- písomné
školské
slohové práce
V. Sloh
252
štýly, vie ich určiť a rozlíšiť.
Žiak dokáže identifikovať spoločné
a odlišné znaky jednotlivých
slohových útvarov, dokáže
transformovať text z jedného žánru
do druhého.
Žiak vie vyjadriť názor na prečítaný
text, jasne sformulovať svoj
čitateľský dojem, vyjadriť svoj
estetický zážitok z prečítaného
textu.
Žiak vie v rozličných informačných
zdrojoch vyhľadať informácie
a využiť ich v rámci svojho textu.
Žiak vie samostatne sformulovať
súvislý logicky usporiadaný text na
danú tému.
VI. Jazykoveda a národný jazyk
Národný jazyk
spisovný jazyk
nárečia
Jazykoveda
náuka o zvukovej
rovine jazyka
náuka o významovej
rovine jazyka
náuka o tvaroslovnej
rovine jazyka
náuka o skladobnej
rovine jazyka
Kontrolné diktáty v 8.-9. ročníku:
počet: 8
Kontrolné slohové práce v 8.-9. ročníku:
počet: 4
Žiak vie definovať pojem národný
jazyk, vie, čo doň patrí.
Žiak pozná rozdiel medzi
spisovným jazykom a nárečím, vie
správne použiť jazykové prvky
v spisovnej i nespisovnej
komunikácii.
Žiak pozná jednotlivé jazykové
roviny, vie, čím sa zaoberá
fonetika, lexikológia, morfológia a
syntax.
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
zvieracie podstatné mená mužského rodu
podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l
zámená
neohybné slovné druhy
jednoduché súvetie
ohybné slovné druhy
neohybné slovné druhy
interpunkcia v jednoduchej vete a súvetí
záverečné opakovanie učiva z 8.-9. ročníka
výťah
úradný životopis
úradný list
úvaha
slávnostný prejav
(možnosť výberu)
253
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8. – 9. ročník
Zložka: LITERATÚRA
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok
Pojmy
I. Vecná a umelecká literatúra
vecná literatúra
umelecká literatúra
základné literárne
druhy
II. Lyrika
Lyrika
Krátke literárne
útvary
III. Epika
Literatúra faktu
lyrika: prírodná,
ľúbostná,
spoločenská,
reflexívna
modlitba
básnická otázka
metonymia
sylabický veršový
systém
aforizmus
literatúra faktu
vedecko-fantastická
literatúra
populárnovedecká
literatúra
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
vecnej a umeleckej literatúry, vie
rozlíšiť texty vecnej a umeleckej
literatúry porovnávaním
kompozičných postupov a
štylistických prostriedkov.
Žiak vie vysvetliť definíciu
literárnych druhov lyrika, epika a
dráma.
Žiak dokáže prepracovať krátky
umelecký text na vecný text.
- ústne
skúšanie
- práca s
textom
Žiak vie vysvetliť pojem lyrika, vie
rozlíšiť lyriku od epiky a drámy.
Žiak pozná znaky lyrickej poézie,
vie ich identifikovať v texte.
Žiak ovláda terminológiu z teórie
literatúry z nižších ročníkov, vie
v textoch nájsť umelecké jazykové
prostriedky, všíma si formálnu
stránku básní a vonkajšiu
kompozíciu.
Žiak pozná rozdiely medzi lyrikou
prírodnou, ľúbostnou,
spoločenskou a reflexívnou, vie ich
identifikovať na základe
prečítaného textu.
Žiak vie vysvetliť pojem modlitba,
pozná jej typické znaky, vie, kde sa
s ňou môže stretnúť.
Žiak vie identifikovať básnickú
otázku, vie, akú funkciu v texte plní.
Žiak pozná pojem metonymia, vie
nájsť príklad na ňu v texte, vie ju
vysvetliť.
Žiak dokáže sformulovať hlavnú
myšlienku lyrickej básne.
Žiak pozná podstatu sylabického
veršového systému.
Žiak vie vysvetliť pojem aforizmus,
vie, kde sa s ním môže stretnúť.
Žiak vie použiť aforizmus vo
vlastnom texte a v komunikačných
situáciách.
- ústne
skúšanie
- čítanie textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu a
intonáciu,
analýza básne
- memorovanie
básne
Žiak vie vysvetliť pojem epika, vie
povedať spoločné a odlišné znaky
epiky, lyriky a drámy.
Žiak pozná pojem literatúra faktu,
vie ju dolíšiť od vedeckofantastickej a populárnovedeckej
literatúry, dokáže identifikovať
znaky populárnosti a vedeckosti
v textoch.
Žiak dokáže po analýze textu
odlíšiť fakty od fikcie autora.
- ústne
skúšanie
- vlastná tvorba
- písomný test
254
- ústne
skúšanie
Román
román: detektívny,
dobrodružný,
biografický, historický,
dievčenský, román vo
forme denníka
kompozícia
literárneho diela
Žiak vie interpretovať texty literatúry
faktu, vedecko-fantastickej literatúry
a populárnovedeckej literatúry,
pozná autorov týchto žánrov.
Žiak vie odlíšiť poznávaciu funkciu
textov od umeleckej literatúry.
Žiak pozná tri základné typy epiky –
veľkú, strednú a krátku.
Žiak vie vyvodiť definíciu románu,
pozná druhy románov.
Žiak pozná rozdiel medzi
poviedkou, novelou a románom.
Žiak vie na základe prečítaného
textu zaradiť román k jednotlivým
druhom, vie porovnať romány
z hľadiska obsahu, rozsahu,
literárnych postáv.
Žiak pozná kompozíciu literárneho
diela, vie v texte identifikovať
jednotlivé časti (úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie).
Žiak vie sformulovať hlavnú
myšlienku prečítaného textu a vie
charakterizovať hlavnú i vedľajšie
postavy.
Žiak vie vynechať časť literárnej
ukážky alebo dotvoriť text podľa
vlastnej fantázie.
Žiak vie pri práci s textom správne
používať literárno-teoretické pojmy.
Žiak vie samostatne a bez prípravy
správne, plynule a nahlas čítať
prozaický text, ktorého obsah, štýl
a jazyk sú primerané jeho jazykovej
úrovni a skúsenostiam.
Žiak vie sformulovať a obhájiť svoje
subjektívne hodnotenia prečítaného
textu, pričom dodržiava pravidlá
spoločenskej komunikácie.
- ústne
skúšanie
- čítanie
s porozumením
- analýza
textov
- písomný test
IV. Dráma
tragédia
komédia
činohra
dejstvo
výstup
Žiak vie vysvetliť pojem dráma, vie
popísať spoločné a odlišné znaky
s epikou a lyrikou.
Žiak ovláda rozdiely medzi žánrom
komédie, tragédie a činohry, pozná
príklad.
Žiak pozná vnútornú výstavbu
drámy, vie identifikovať jednotlivé
časti.
Žiak pozná vonkajšie členenie
divadelnej hry na dejstvá a výstupy.
Žiak vie výrazne čítať text
divadelnej hry a zúčastniť sa ako
postava na dramatizovanom čítaní
textu, vie identifikovať
a charakterizovať literárne postavy
v divadelnej hre.
Žiak dokáže transformovať
dramatický text na prozaický.
Žiak ovláda základné pojmy
z divadelnej terminológie
(inscenácia, premiéra, repríza,
derniéra, herec, režisér,
scenárista...
255
- ústne
skúšanie
- dramatizácia
- písomný test
Anglický jazyk
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet anglický jazyk je súčasťou oblasti Jazyk a jazyková komunikácia. Táto
vzdelávacia oblasť zaujíma dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese. Dobrá úroveň
jazykovej kultúry patrí k podstatným znakom všeobecnej vyspelosti absolventa základného vzdelania.
Jazykové vyučovanie vybavuje žiaka takými znalosťami a vedomosťami, ktoré mu umožňujú správne
vnímať rôzne jazykové informácie, rozumieť im, vhodne sa vyjadrovať a účinne ich uplatňovať.
Cudzie jazyky prispievajú k chápaniu a objavovaniu skutočností, ktoré presahujú oblasť
skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklad pre
komunikáciu žiakov v rámci integrovanej Európy a sveta v ktorom žijú. Orientácia jazykového
vzdelávania na kompetencie vytvára tiež podmienky pre nadpredmtové a medzipredmetové vzťahy,
ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta.
Vzdelávanie v našej základnej škole smeruje v 1. cudzom jazyku k dosiahnutiu úrovne A2 – to
znamená schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou
komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v
zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných
veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci,
súvisiace s bezprostrednými potrebami.
V 2 cudzom jazyku, vzdelávanie smeruje k dosiahnutiu úrovne A1 - schopnosť porozumieť
základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia
konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr.
kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť
sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.
Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania
v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho do akej miery sa jazyková kultúra
žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
 viesť žiaka k vnímaniu cudzieho jazyka ako prostriedku, ktorým získava a podáva
informácie, vyjadruje svoje potreby, zážitky, svoje názory,
 viesť žiaka k postupnému osvojovaniu si cudzieho jazyka a zvládnutiu pravidiel medziľudskej
komunikácie daného kultivovaného prostredia, čím prispieť k zvýšeniu jeho zdravého
sebavedomia a pravdepodobnosti úspešného uplatnenia sa v budúcom povolaní,
 ponúknuť žiakom súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich
jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho občana
pripraveného na život v spojenej Európe a prispela k jeho mobilite v rámci Európskej únie
i celého sveta,
 rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k literatúre a ďalším druhom umenia krajiny ktorej jazyk sa
učia a tak rozvíjať jeho emocionálne a estetické vnímanie,
 vzdelávanie v oblasti jazykov neodmysliteľne patrí do oblasti celoživotného vzdelávania k
čomu sú žiaci vedení.
Formy a realizácia vyučovacích hodín
Skupinové vyučovanie, dialógy, výklad, posluch, čítanie s porozumením, reprodukcia textu
/písaná aj ústna/ , samostatná práca pri vyhľadávaní informácií PC, práca s monolinguálnym
slovníkom, autentické materiály - zjednodušené verzie literárnych diel / rozprávky, vybrané kapitoly,
filmy, poviedky, piesne /, počítačové programy, prezentácie, hry, dramatizácie, súťaže, projekty.
Obrázky, mapy a plagáty z Oxford University Press pre popis, rozprávanie a dramatizáciu.
Žiaci sa zapoja do všetkých súťaží v cudzích jazykoch na úrovni školy, okresu, prípadne kraja.
Vyučovanie prebieha najčastejšie v jazykových učebniach, vzhľadom k množstvu žiakov
i v kmeňových triedach. Jazykové učebne sú vybavené technikou a nábytkom umožňujúcim realizovať
všetky uvedené formy výuky.
Časová dotácia
Anglický jazyk
5.ročník
6.ročník
Štátny vzdelávací program 3 hod. / týž.
3 hod./týž.
Školský vzdelávací program 1 hod./ týž.
1 hod./týž.
Spolu
4 hod./ týž.
4 hod./týž.
256
7.ročník
8.ročník
3 hod./týž.
3 hod./týž.
9.ročník
3 hod./týž.
Kompetencie
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka
sa rozvíja celý rad kompetencií. Žiak využíva nielen všeobecné kompetencie ale aj celý rad
komunikačných jazykových kompetencií. Kompetencie definujeme ao súhrn vedomostí, zručností,
postojov a hodnôt umožňujúcich osobe konať. Preto základným princípom vzdelávania na báze
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa
 dokázal riešiť každodenné životné situácie a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho
vlastnej krajine,
 dokázal si vymieňať informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným
jazykom a sprostredkovávajú mu svoje myšlienky a pocity
 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
I. Všeobecné kompetencie
Učiaci








sa rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal
získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
pochopiť potrebu vzdelávania v cudzom jazyku,
udržať pozornosť pri prijímaní nových informácií,
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
využívať dostupné materiály pri samotnom štúdiu,
byť otvorený kultúrnej a etickej rôznorodosti.
II. Komunikačné jazykové kompetencie
Učiaci



sa
rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam,
dokáže predstaviť seba aj iných dokáže klásť a odpovedať na otázky, o osobných údajoch,
dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť
1. Jazyková kompetencia
Učiaci sa
 používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb
konkrétneho typu,
 má základná repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovnej zásoby vzťahujúcich sa na
konkrétne situácie,
 prejavuje iba obmedzené ovládanie gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčsťou
osvojeného repertoáru,
 ovláda výslovnosť naučených slov a slovných spojení,
 dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje,
 dokáže opísať známe slová a krátke slovné spojenia.
2. Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa
 dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti
3. Pragmatická kompetencia
Učiaci sa
 dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích
výrazov
 dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na
artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu
257
III. Komunikačné zručnosti
1. Počúvanie s porozumením
Učiaci sa
 dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého,
jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
 rozumie ak sa hovorí pomaly a jasne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
 rozumie jednoduchým pojmom, ktoré sú pomaly adresované.
2. Čítania s porozumením
Učiaci



sa
rozumie známym menám, názvom , slovám a veľmi jednoduchým vetám,
rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych jednoduchých opisoch vytvoriť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
 rozumie krátkemu jednoduchému popisu cesty,
3. Písomný prejav
Učiaci



sa
dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu,
dokáže vyplniť jednoduché formuláre s osobnými údajmi,
dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo
robia,
 vie si písomne vyžiadať informácie a podať ich ďalej,
 vie napísať jednoduché vety, slovné spojenia a použiť v nich spojovacie výrazy ako – a, ale,
pretože.
4. Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa
 dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikáciije
pripravený zopakovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči,
 dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na
známe témy,
 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa
má,
 vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
 rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa
dozvie,
 rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať
a niekomu niečo oznámiť.
5. Ústny prejav – monológ
Učiaci sa
 dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde
žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
Najdôležitejšie a rozhodujúce kompetencie učiacich sa a učiteľov pri vytváraní a udržiavaní
interaktívneho učebného prostredia v našej škole sú :
 kritické myslenie, t.j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním
interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu
 kreatívne myslenie - schopnosť nachádzať nové nezvyčajné spôsoby spájania faktov
v procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce zovšeobecnenia, predsudky
a stereotypy,
 prosociálne a prospoločenské myslenie – schopnosť analyzovať fakty a problémy a vyberať si
v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu,
otvorenosť pri komunikácii a inými a schopnosť poučiť sa zo skúsenosti iných,
258

myslenie orientované na budúcnosť, t.j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia
s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť.
Preferované metódy a formy: analyticko-syntetická, demonštrovanie, rolové hry, drilovanie,
zážitkové učenie formou divadelných techník. Ďalej dril ovanie, modelové vety, špecifický transfer,
nešpecifický transfer, hodnotiace myslenie, párová a skupinová práca, projektová metóda, testovanie,
analýza chýb, kontrola žiackych prác, memorovanie, samostatná práca, využitie multimédií, hlavne
Internetu a vzdelávacích CD, dataprojektora, videa a DVD.
Spôsoby hodnotenia: sumatívne i formatívne, teda známkovanie, ústne hodnotenie, písomné slovné
hodnotenie k písomným výstupom, percentuálne hodnotenie, vystavovanie hodnotných žiackych
prác, verejná prezentácia niektorých výstupov
Učebné zdroje: učebnice, pracovné zošity, bilingválne i monlingválne slovníky papierové i virtuálne,
časopisy v Aj, rozprávkové knihy, príbehy, video, DVD, Power Pointové prezentácie, vzdelávacie CD,
DVD. Práca vo Worde. Internet - cvičenia, zdroj informácií. Obrázky, plagáty, kalendáre, jedálne lístky,
letáky, fotografie, dopisy, pohľadnice, e-maily. Nástenné tabule s gramatickými konštrukciami a
slovnou zásobou, nástenky, rádio, TV. Komunikácia s cudzincami : e-mailoví priatelia. Pozvaní
hostia, exkurzie, výlety.
259
Tematický celok
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Obsahový štandart
Výkonový štandard
Poč.
hod.
Téma
Jazykové prostriedky
Good morning, Good
afternoon, Good evening
Introducing oneself
Predstaviť sa
I´m ... , My name is ...
Žiak

Beginning a phone call
Začať telefónny rozhovor
260
Contacting a person in
a communicative
situation
Nadviazať kontakt
v súlade
s komunikačnou
situáciou
18
Asking for information
Informovať sa
Classroom instructions
The Alphabet Abeceda
Hello! What´s your telephone
number?
rozlišuje fonetickú a písanú
formu jazyka

pochopí obsah a zmysel
jednoduchej, pozorne
vyslovenej konverzácii 2 ľudí

rozumie pokynom učiteľa
v triede a dokáže na ne
reagovať

dokáže nájsť požadovanú
informáciu v texte a krátko na
ňu odpovedať

číta foneticky správne
nacvičené slová, zapisuje si
jednoduché vety
Who´s this? What´s this?
Where are you from?
Whose is this? Where is it?
Prepositions Predložky
Imperatives
Rozkazy
Plural nouns Množ.čísla
Spelling
pod.mien
on, in, under
There is / are ...
reaguje na základné pozdravy,
vie ich používať

Numbers Čísla 0 - 100
Medzipred.
vzťahy
Základné
pravidlá pri
predstavovaní
sa
Dôležité
tiesňové volania
Anglický jazyk – 5. ročník
Greeting someone
Pozdraviť
Vzdelávací výstup
Communication
Komunikácia
18
Talking
Rozprávnie
Writing postcards Písanie
pohľadnice
Postcards
Pohľadnice
Personal information
Žiak


Osobné informácie
The radio
Rádio
Comic
Časovanie slovesa to be.
Tvorenie otázky , záporu.

Privlastňovacie zámená: me
you, his, her, its, us, them
261
My favourite pop group
Moja obľúbená skupina
My world
Môj svet
14
A letter to my friend
List priateľovi
Comic
My school
Moja škola
Buying something in a shop
Kupovanie v obchode
Ukazovacie zámená this
these
Žiak


Days of the week
Dni v týždni
School timetable, subjects

Časovanie slovesa have got
tvorenie otázky , záporu
What´s the time, please?
Koľko je hodín?
Určovnie času Prepositions
of the time -at,on
Monday to Friday
Pondelok až piatok
Present simple - tvorenie
oznam.,opytovac.
a záporných viet
Žiak



vie napísať krátky text , pozdrav
z prázdnin
zapája sa do jednoduchej
konverzácie, pozdraví, povie
jednoduchú informáciu,
poďakuje a rozlúči sa
Dodržať
pravidlá
slušnosti pri
komunikácii
osvojuje si jednoduché dialógy
a modifikuje ich
vie sa opýtať na cenu,
jednoduchými vetami sa
dohovorí v obchode
vie napísať krátky dopis o sebe
a o svojej rodine
vie vymenovať dni v týždni
a predmety v škole. Využíva
sloveso “have got a to be“ vo
vetách.
aktívne ovláda určovanie času
v analógovom i digitálnom
zobrazení
dokáže opísať svoj bežný
týždeň
predvedie konverzáciu na
prebratú tému
Zdvorilé
správanie sa v
obchode
Vzťahy
zákazníka a
personálu
Správne
využívanie
voľného času
Time
Čas
17
Free time
Voľný čas
My favourite day

wh-questions – otázky

Free time activities
Comic




Places
Miesta
Expressing ability
Vyjadriť svoju schopnosť
262
15
Our house
Náš dom
Our town
Naše mesto
The Sherwood forest
game
Časovanie modálneho
slovesa can v prí.čase –
tvorenie otázky, záporu
There is / are ...
Prepositions of place: next to,
opposite, between,behind, in
front of.
Časovanie slovesa must –
tvorenie oznamovacích,
opytovacích a záporných viet.
Song
Žiak







People
Ľudia
17
Expressing ability
Vyjadriť svoju schopnosť
Describing people
Opis ľudí
Family life.
Rodinný život
People or machines?
Comic
Časovanie modálneho
slovesa can v prít.čase
Adjectives. Opis osoby
Present continuous –
priebeh.prítomný čas
Shopping - Nakupovanie



používa vety v jednoduchom
prítomnom čase
dokáže hovoriť o svojich
obľúbených aktivitách
a o svojom voľnom čase
rozširuje si slovnú zásobu a
tvorenie slov
zdokonaľuje techniku čítania
nacvičuje výslovnosť nových
výrazov s využitím nahrávky
predstaví si a popíše obrázok
podľa pomocných otázok
Primárna
protidrogová
prevencia
vie vyjadriť schopnosť vykonať
nejakú činnosť
vie opísať svoj byt, dom a veci,
ktoré sa tam nachádzajú
pomenuje budovy vo svojom
meste a na mape. Vie povedať,
kde sa jednotlivé budovy
nachádzajú
jednoduchým spôsobom si vie
vypýtať jedlo v reštaurácii
vytvára projekty k danej téme
s jednoduchým popisom
vie doplniť chýbajúce slová do
textu piesne
vie vyjadriť svoju schopnosť
vykonať nejakú činnosť
opíše vonkajší vzhľad osoby
dokáže opísať činnosť, ktorú
práve teraz robí
opíše činnosti iných osôb na
obrázku,reprodukuje a obmieňa
naučené dialógy
Multikultúrna
výchova
Najdôležitejšie
verejné
a súkromné
služby (kde a čo
žiadať):pošta,
banky, úrady,
polícia
Ekosystémy
Medziľudské
vzťahy
Upozorniť na
špecifiká
komunikácie
v neformálnom
familiárnom
styku
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Konverzácia :
Obsahový štandard
Tematický celok
Rodina a spoločnosť
Osobné údaje
Rodina vzťahy
v rodine
Môj dom / byt
Zariadenie bytu
Počet
hodín
2
3
263
Ľudské telo,
starostlivosť o
zdravie
Ľudské telo
Fyzické
charakteristiky
4
Výkonový štandard
Vzdelávací výstup / Medzi predmetové vzťahy
Lexika
name, address, age, birthday, street,
telephone number, country, boy, girl, family,
mother, father, brother, sister, parents,
grandmother, aunt, uncle, boy-cousin, girlcousin, baby, child, family tree
žiak

house, flat, building, castle, farm,
downstairs, upstairs, stairs, floor, room,
living room, sitting room, dining room,
bathroom, bedroom, kitchen, toilet, hall,
door, window, wall, live, stay, build, move,
paint, repair, table, desk, chair, armchair,
bed, wardrobe, cupboard, drawer, light,
lamp, carpet, rug, sofa, vase, fridge, cooker,
washbasin, bath, picture, shower, mirror,
cup
Žiak

head: face, nose, ears, eyes, mouth, lips,
tooth/teeth,
body: neck, throat, back, stomach, arms,
hands, wrist, fingers, shoulder, elbow, legs,
knee, foot/feet, ankle, thumb, heart, lungs
hair: long, short, wavy, curly, strait
What´s the matter with you?
I have got /a/an/-ache, pain,, temperature,
cough, sore throat, cold, back ache,
I am fit, tired, cold ..., doctor, nurse, patient,
dentist.
What does she look like? tall, short, young,
old,
Žiak
vie vyplniť formulár s osobnými údajmi, jednoduchými
vetami predstaví seba a svoju rodinu
Výchova k manželstvu a rodičovstvu, vzťahy v rodine

vie vymenovať izby a zariadenie domu/bytu v ktorom
býva, vie opísať kde sa čo nachádza
jednoduchými vetami vie opísať svoj vysnívaný dom/
byt/ izbu
Kultúra bývania

vie pomenovať časti svojho tela

tvorí jednoduché vety a krátke texty s témou “U doktora“

vie sa opýtať na vonkajší vzhľad osoby a tiež dokáže
opísať sám seba
Dodržiavať pravidelnú hygienu svojho tela .Starať sa o svoje
zdravie.
Anglický jazyk - 5. ročník
Domov a bývanie
Téma
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Doprava a
cestovanie
Dopravné
prostriedky
4
Škola a jej
zariadenie
Vzdelávanie a práca
3
264
Učebné
predmety
Človek a príroda
Voľný čas
Záľuby
Zvieratá
Rastliny
Počasie
Záľuby
4
3
car, bus ship, boat, plane, rocket, bike, taxi,
train, helicopter, go by car, take a taxi,
arrive, leave, fly, drive, ride
Žiak

vie vymenovať niekoľko druhov dopravných
prostriedkov,

rozpráva ktorým najradšej cestuje a ktorý nemá rád
a prečo

porozumie a odpovedá na jednoduché otázky
school, classroom, teacher, pupil,
board/blackboard, chair, desk, schoolbag,
pencil, pen, book, exercise book,
homework, popular, important, favourite
learn, write, read, start/finish, the lessons,
timetable, subject, English, Slovak, Maths,
Geography, History, Science, Music, Art,
P.E.. R.E., double period, break
Žiak
vie pomenovať školské potreby, veci nachádzajúce sa v triede ,
názvy predmetov, ktoré sa učí .
rozpráva
o svojom obľúbenom predmete
v konverzácii sa vie opýtať a odpovedať na základné otázky
týkajúce sa školy
Správanie sa v školskom prostredí, šikanovanie
the natural world animals: mammals, birds,
reptiles, pets, cow, pig, dog, mouse, frog,
elephant, horse …
rain/y, fog/y, cloud/y, hot, cold, snow, sky,
wind, clear, showery, rainbow, plants
flowers, trees, bushes, roots, leaf/leaves,
trunk, branch, grass, weather, climate,
weather-seasons, calm climate-dry,
continental, wet
Žiak
vie vymenovať domáce zvieratá aj zvieratá žijúce voľne
v prírode, vie ich opísať a zaradiť do jednotlivých skupín
rozpráva kde žijú, vie opísať počasie, vymenovať ročné
obdobia a tiež ich charakterizovať
Ochrana prírody a životného prostredia
hobby, photography, stamp collecting,
keeping pets, reading, playing computer
games /dominoes / a musical instrument /
Žiak

vie vymenovať základné športy, voľnočasové aktivity,
chess, collecting badges / pop star photos,
model-making, board games, spare time,
join a club, collect, swap, show
Stravovacie
návyky
Stravovanie
Mäso
a mäsové
výrobky
Zelenina
a ovocie
4
Nápoje
265
Multikultúrna
spoločnosť
Obliekanie a móda
Cudzie jazyky
Rodinné
sviatky
Základné druhy
oblečenia
3
3
food, meal, breakfast, lunch, dinner, supper,
fast food, restaurant, be hungry / thirsty/,
eat, drink, cook, meat, sausages, egg,
chicken, fish, hot dog
hamburger, fruit, apple, orange, lemon,
banana, pear, peach, cherry, vegetable,
carrot, tomato, potato, bean, pea, pepper,
onion, mineral water, milk, tea, coffee, fruit
juice, lemonade, cold, hot, pour, have a
drink
nation/ nationality, language foreign/ native,
grammar, spelling, vocabulary,
pronunciation, different and common words,
cultures, family, festivals, church, birthday,
wedding, relatives, presents, food, meet,
visit, congratulations, cards, Christmas,
carol, socks, reindeer, turkey, Easter,
buy / give, get / presents, candles, tree,
stars
T-shirt, jeans, trousers, cap, skirt, shoes,
jumper, dress, hat, jacket, clothes, trainers,
sandals, shorts, anorak, coat, socks, boots,
fancy, dress, pullover, sweater, night dress,
slippers, get dressed, put on, take off, wear,
go with
rozpráva o svojom voľnom čase
Správne využitie voľného času
Primárna protidrogová prevencia
Žiak
vie vymenovať niektoré druhy ovocia, zeleniny, nápoje a iné
jedlá
opíše čo najčastejšie a rád jedáva, urobí si svoj vlastný jedálny
lístok
Zásady zdravého stravovania,
Ako predchádzať obezite
Žiak


vie opísať zvyky v našej krajine, vymenuje hlavné
sviatky a rozpráva čím sú typické
vie rozprávať o základných kultúrnych zvykoch anglicky
hovoriacich krajín
Multikultúrrna výchova, rešpektovanie iných národností
Žiak
vie vymenovať základné druhy oblečenia, vie povedať čo má
práve oblečené a aké oblečenie rád nos, ívie opísať oblečenie
svojich spolužiakov, rodičov ... rozumie opisu a vie odpovedať
na otázky jednoduchými vetami
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Ciele a kľúčové kompetencie
Reagovať pri prvom stretnutí,
nadviazať kontakt, otvorenie
kultúrnej a etnickej rôznosti
Tematický celok
Obsahový štandard
Úvod..Ahoj. Moja
Byť, vedieť, mať, otázky
rodina. V športovom
centre.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Konverzácia : 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Výkonový štandard
Prierezová
Počet
téma
hod.
Viesť samostatne rozhovor
Mediálna
o sebe, svojich osobných
výchova
údajoch a záujmoch. Pýtať sa,
2
odpovedať.
Čo vieš robiť?
Opakovať si osvojené
vedomosti a zručnosti.
Opytovacie slová. Stavba
anglickej vety.
Viesť dialóg o obrázku,
počúvať, pýtať sa a reagovať.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
2
Multikultúrna
výchova
3
Multikultúrna
výchova
3
Pochopiť zámer.
266
Udržať pozornosť, kriticky
hodnotiť svoj pokrok.
Rozprávať a písať na danú
tému.
Unit 1.
Môj život. Moja
škola.
Moja škola. Režim
školský. Jednoduchý
prítomný čas. Hodiny.
Posluch, čítanie s porozumením
a rozprávanie. Výslovnosť
sykaviek.
Všeobecné kompetencie:
vedomé získavanie nových
vedomostí a informácií.
Jazyková kompetencia.
Posluch, čítanie s porozumením.
Rozvoj tvorivosti myslenia
a vyjadrovania.
Narodeniny.
Radové číslovky, mesiace,
dátum.
Miky, Milka a Mat.
Denný život.
Otázka v jednoduchom
prítomnom čase
a odpoveď. Zvyky
a opakované činnosti.
Slovná zásoba na rutinné
činnosti v domácnosti.
Frekvenčné príslovky.
Rozumieť textu, vedieť
aplikovať prečítané na vlastnú
situáciu vo svojej škole.
Jednoduchý prítomný čas
použiť a hodiny.
Porozumenie textu o oslave
narodenín. Aplikovať na vlastné
zážitky –rozprávanie, dialógy.
Rozumieť textu a naučiť sa
pýtať na veci o režime dňa
a o iných všeobecných javoch.
Krátka odpoveď.
Porozumieť nový text,
aplikovať nové vedomosti na
rozprávanie, počúvanie
a písanie o domácich prácach
využijúc frekvenčné príslovky.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti.
2
3
Anglický jazyk - 6. ročník
Moja izba. Čo ona
má?
267
Medzipredmetové vzťahy:
Matematika a Chémia.
Typický rok vo
Veľkej Británii.
Sviatky.
Slovná zásoba na meranie
času, prázdniny a sviatky.
Pragmatická kompetencia.
Opakovanie Unit 1
Test, oprava
a rozbor testu.
Vybrať si z ponuky tém na
spracovanie projektu.
Kompetencia pracovať vo
dvojici a v skupine.
Unit 2. Zvieratá.
Náš školský výlet.
Priebehový prítomný čas.
Hodiny.
Komunikačná jazyková
kompetencia. Pochopenie,
porozumenie a prežitie
učebného materiálu.
Miky modeluje
dinosaura.
Čo ľudia robia. Priebehový
prítomný čas.
Posluch s porozumením.
Aplikácia vetných modelov na
svoj svet zvierat.
Moje obľúbené
zvieratká.
Názvy zvierat, opisy, ako
žijú. Starostlivosť o ne.
Posluch s porozumením.
Vcítenie sa do role.
Komunikácia.
Príbeh o kuriatku
Predmetové
zámená.Musieť.
Kompetencia vcítiť sa do života
v inej komunite, snaha
o pochopenie cudzej krajiny.
Zvieratá vo Veľkej
Británii.
Živočíšne druhy. Príbeh
o prístupe Britov ku
zvieratkám.
Porozumeniu časovým
predstavám v anglickom
jazyku, porovnať so slovenskou
realitou.
Vypracovať a prezentovať
projekt: Narodeniny, obľúbené
mesiace, sviatky v roku
Multikultúrna
výchova
2
Mediálna
výchova.
2
Porozumenie, čítanie
a rozprávanie o výlete a o tom,
ako sa zvieratá pohybujú a aké
činnosti vykonávajú.
Čítanie s porozumením,
počúvanie a rozprávanie o tom,
čo ľudia robia práve teraz.
Dialógy.
Environmentálna výchova
3
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
3
Čítanie s porozumením.
Rozprávanie o vlastnom
obľúbenom zvieratku.
Aplikácia vedomostí na inú
skutočnosť.
Porozumenie textu, pantomíma,
zmrznutý obraz. Hranie rolí.
Environmentálna výchova
2
Osobnostný
a soc. rozvoj.
Environmentálna
výchova.
Biológia.
Medzipredme
tové vzťahy.
3
Čítanie s porozumením.
3
268
Samostatné štúdium
z dostupných zdrojov.
Opakovanie Unit 2.
Projekt: Moje obľúbené
zvieratá
Písanie, rozprávanie, počúvanie
a porozumenie.
Osvojiť si bežné témy a naučiť
sa na ne komunikovať za
pomoci bežných fráz.
Unit 3. Prázdniny.
Kde ste boli minulý
týždeň?
Minulý čas od slovesa
„byť“.
Posluch s porozumením, čítanie
a rozprávanie o minulých
dejoch.
Osvojovanie si základných
Naše prázdniny.
vetných modelov a komunikácia
prostredníctvom naučených fráz
a výrazov
Dokázať pochopiť, začať
Problémy.
používať gramatickú štruktúru
minulého času v kladných
vetách.
Minulý čas pravidelné
slovesá.
Naučiť komunikovať
o minulých dejoch.
Čítať s porozumením neznámy
text, riešiť problém gramatickej
štruktúry a receptívne túto začať
používať.
Vyriešiť komunikačnú situáciu.
Tvorba otázky v minulom
čase.
Minulý čas zápor.
Porozumenie príbehu,
vyvodenie problému tvorby
minulého času, nácvik kladnej
vety.
Porozumenie autentickému
dopisu z dovolenky.
Rozprávanie o prázdninách za
pomoci ponúknutých
modelových viet. Nepravidelné
slovesá.
Čítanie s porozumením. Pýtame
sa na minulý dej.
Čítanie s porozumením.
Dejepis: Dopravné prostriedky
v minulosti.
Matove prázdniny.
Kultúra.
Rozprávanie
o prázdninách.
Cestovanie.
Opakovanie Unit 3.
Projekt. Dialóg
alebo monológ
o svojich
prázdninách.
Nepravidelný minulý čas.
Minulý čas, kladná veta,
otázka, zápor. Používanie
v aktívnej reči.
Memorovanie
nepravidelných slovies po
častiach.
Písanie. Rozprávanie.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Environmentá
lna výchova.
Mediálna
výchova.
2
3
3
Multikultúrna
výchova.
3
Mediálna
výchova.
Multikultúrna
výchova.
Dopravná
výchova.
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti.
3
3
3
269
Dokázať riešiť každodenné
situácie v cudzej krajine.
Vedome získavať nové
vedomosti.
Vedome udržiavať dlhodobo
pozornosť. Aktívne sa zúčastniť
na scénke vybranou úlohou.
Unit 4: Jedlo. Jedlá
a nápoje.
Posluch s porozumením.
Riešenie situácie pri
nakupovaní. Párová práca.
Mat ide nakupovať.
Vyriešenie problému. Čítanie
s porozumením.
Jurkov jablkový
koláč
Členy v Aj, určitý,
neurčitý, nulový
Získavanie informácií
o zvyklostiach vo svete
prostredníctvom Aj.
Kultúra. Jedenie
v rôznych krajinách.
Geografia, čo sa je
vo svete.
Opakovanie Unit 4
Objavovanie nových
zvyklostí a spôsobov.
Upevňovanie nadobudnutých
vedomostí.
Polievka z kameňa.
Čítanie s porozumením.
Porovnanie našich dvoch krajín.
Vyriešenie problému tvorby 2.
stupňa prídavného mena.
Unit 5: Svet. Moja
krajina.
Vedome získavame nové
vedomosti a zručnosti.
Sever a juh.
Slovná zásoba k téme.
Vedieť povedať svoje
preferencie a naučiť sa
vypýtať si jedlo v Aj.
Nejaký v Aj. Rozširovanie
slovnej zásoby v téme
jedlo a príprava jedla.
Frázy.
„Potrebovať“ a počitateľné
a nepočitateľné podstatné
mená
Aktívne sa vyjadrovať k téme,
pýtať si jedlo, poďakovať,
zaplatiť. Vedieť sa správať
v reštaurácii. Kultúrne i jazyko
Čítanie s porozumením.
Vyriešenie problému. Rolové
hranie rozprávky.
Čítanie s porozumením.
Vyvodenie nového učiva.
Dialóg v obchode. „Koľko
potrebujeme?“
Porozumenie receptu.
Vyvodenie rozkazovacieho
spôsobu.
Čítanie s porozumením.
Mediálna
výchova.
2
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
3
2
3
Multimediáln
a výchova
2
Projekt: Stravovacie
návyky na Slovenku.
Sviatočné jedálne lístky.
Môj obľúbený recept.
Slovná zásoba na tému
povrch Zeme. Vyjadrenie
veľkosti.
2. stupeň prídavného mena.
Písanie. Čítanie. Rozprávanie.
Posluch.
Ochrana
človeka
a zdravia.
3
Čítanie s porozumením o U.K.,
upevnenie si slovnej zásoby.
Vyvodenie gramatického učiva.
3
Slovná zásoba na tému
„počasie“, upevnenie 2.
stupňa prídavného mena,
pravopisné zmeny
Porovnávanie života v našich
krajinách. Rozprávanie, písanie.
Multikultúrna
,
environmentál
na a dopravná
výchova.
Multikultúrna
výchova.
3
Svetové rekordy
3. stupeň prídavného mena
Miky s Milkou idú
stanovať
Dobrý, zlý nepravidelné
stupňovanie, taký ako
Medzipredmetové vzťahygeografia.
Kultúra: Život
v USA. Geografiaporovnávanie
počasia v rôznych
krajinách
Opakovanie Unit 5
Testovanie, rozbor
a analýza chýb.
Stupňovanie prídavných
mien a prirovnania.
270
Vyriešenie problému
geografického a aj jazykového
Získavanie a osvojovanie si
nových jazykových
kompetencií. Vzťah k prírode.
Projekt: Časť svojej
domoviny
Porovnávanie a rozprávanie o
rekordoch
Čítanie s porozumením.
Upevňovanie nových slov
memorovaním a zmysluplnými
cvičeniami
Čítanie sa porozumením.
Rozprávanie.
Multikultúrna
výchova.
Environmentá
lna výchova
2
Ochrana
človeka
a zdravia.
2
Písanie. Rozprávanie. Posluch.
Tvorba
projektu
a prezentačný
ch schopností.
Mediálna
výchova
2
3
Učíme sa komunikovať
o budúcich dejoch.
A o obľúbených TV
programoch.
Čítanie s porozumením.
Dialógy.
Čítanie s porozumením.
Dialógy.
Unit 6. Zábava.
Slovná zásoba: druhy TV
Televízne programy. programov. Blízka
budúcnosť.
Posluch s porozumením.
Používanie budúceho času.
Kladná veta. Otázka. Negatív.
V kine.
Mediálna
výchova.
Multikultúrna
výchova
3
Schopnosť pozvať priateľov na
spoločné podujatie /do kina, na
šport, na večierok.../
Čítanie pre radosť a záujem
o nové veci.
Stratený tučniak.
Čítanie s porozumením.
Vyvodenie problému.
Vyvodenie novej gramatiky
a nácvik v zmysluplných
kontextoch
Posluch s porozumením.
Nácvik slovných spojení a fráz.
Multikultúrna
výchova
3
Čítanie s porozumením.
Multikultúrna
výchova
2
Film, kamera,
klapka.
Kultúra. Britské
kino. História.
Grécke divadlo.
Prídavné mená a príslovky.
Používanie.
Musieť a nemusieť
Frázy, ktorými pozývame
priateľov ku spoločnej
činnosti.
Vnímanie minulého času.
A porozumenie.
3
2
Utváranie vlastného
sebavedomia a sebapresadenia.
Uvedomovanie si vlastnej
hodnoty.
Opakovanie.
Projekt: Môj
obľúbený film,
herec, divadlo,
zábava...
Celoročné
opakovanie.
Písanie. Hovorenie. Posluch.
Tvorba
projektu
a prezentačný
ch schopností.
3
271
Vzdelávacia oblasť - Konverzácia
1 hodina týždenne - 33 hodín ročne
Obsahový štandard
Tematický celok
Téma
Poč.
hod.
Rodina
Moja rodina
Osobné údaje
V športovom
centre
Moja škola.
5
272
Narodeniny
Režim dňa
Lexika
-
pozdravy
predstavenie seba a svojej rodiny
druhy športov
tvorenie základných otázok : Čo je to? Kde je
to? Koľko...?
Aké je to?
jednoduché odpovede
-
moja škola
školský režim
názvy mesiacov – obľúbené mesiace
dátum – významné dni, sviatky
pravidelné aktivity v domácnosti
typický rok vo Veľkej Británii
Druhy zvierat
Zvieratá
Moje obľúbené
zviera
4
-
názvy zvierat, opisy, ako žijú.
opis situácií a aktivít na obrázku
projektová práca
Vzdelávací výstup
/ Medzi predmetové vzťahy/
žiak
- hovorí samostatne o sebe, svojich
osobných údajoch a záujmoch. Pýta sa,
odpovedá.
- vedie dialóg o obrázku, počúva, pýta sa
a reaguje.

mediálna výchova
žiak
- rozumie textu, vie aplikovať prečítané na
vlastnú situáciu vo svojej škole.
- vie hovoriť o svojich narodeninách- vlastné
zážitky
- samostatne rozpráva o prácach v
domácnosti
 osobnostný a sociálny rozvoj
žiak :
- vie pomenovať zvieratá, v jednoduchých
vetách vie opísať ako sa zvieratá pohybujú
a aké činnosti vykonávajú, kde žijú,
Príbeh o kuriatku
- vie rozprávať o svojom obľúbenom
zvieratku
Delenie zvierat
-prezentuje samostatne svoj projekt

environmentálna výchova
Anglický jazyk - 6. ročník
Môj život
4
Výkonový štandard
žiak
Prázdniny
Moje prázdniny
Cestovanie
5
-
dopravné prostriedky
počasie
ubytovanie
pohľadnice
- vie vymenovať niekoľko druhov
dopravných prostriedkov, rozpráva ktorým
najradšej cestuje a ktorý nemá rád a prečo
- porozumie a odpovedá na jednoduché
otázky, napíše pohľadnicu z prázdnin
- rozpráva o prázdninách, aktívne používa
minulý čas

Jedlo
Jedlá a nápoje
273
Recept
Stravovanie v
zahraničí
5
dopravná výchova
žiak
-
druhy jedál a nápojov
-
môj obľúbený recept (jedlo)
-vie pomenovať druhy jedál a nápojov
stravovacie návyky a kultúra stravovania u nás
i v zahraničí
-aktívne sa vie vyjadriť k téme, pýtať si jedlo,
sviatočné jedálne lístky
poďakovať, zaplatiť.
-
- vie sa správať v reštaurácii-dramatizácia
- samostatne vypracuje návod na prípravu
obľúbeného jedla
 Správanie sa v školskom prostred
 Zásady správneho stravovania
 ako predchádzať obezite
Žiak
- vie povedať základné informácie týkajúce
Svet
Moja krajina
Moja krajina
5
sa populácie, geografie a počasia v našej
krajine
Veľká Británia
-
Svet - geografia
-
základné geografické poznatky o mojej krajine
a krajine, ktorej reč sa učím
svetové strany
počasie
krajina, ktorú by som chcel navštíviť
- vie porovnať Britániu s našou krajinou
- v projektovej práci samostatne prezentuje
krajinu, ktorú by rád navštívil

Zábava
Jednotlivé formy
zábavy
TV programy
274
Kino, divadlo
Kultúrny život v
zahraničí
5
-
môj voľný čas – jeho využitie
druhy TV programov
obľúbené filmy (herci, speváci, skupiny)
kultúra v zahraničí
multikultúrna výchova
Žiak
- samostatne rozpráva o využití svojho
voľného času
- vie opísať svoj obľúbený program film,
herca, herečku
- samostatne prezentuje projekt na danú
tému


Správne využitie voľného času
Primárna protidrogová prevencia
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Ciele a kľúčové kompetencie
Reagovať pri prvom stretnutí,
nadviazať kontakt.
Vypočuť a podať informáciu.
Tematický celok
Úvod. Prvý deň
v škole.
Človek a
spoločnosť.
Pochopiť zámer.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Obsahový štandard
Gramatika
Jednoduchý prítomný čas.
Priebehový prítomný čas.
275
Rozprávanie o svojom živote.
Unit 1.
MY LIFE
Domov a bývanie.
Minulý čas.
Pravidelné a nepravidelné
slovesá.
Nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou
Prekvapenie pre
Aleca.
Predstaviť svoju rodinu,
príbuzných.
Rodina a
spoločnosť.
Jednoduchý minulý čas „to
be“ – oznam ,otázka,
zápor. Pravidelné,
nepravidelné slovesá.
Slovosled oznamovacej
vety.
Menovať etapy života.
Porozumieť životopisu známej
osobnosti. Hľadať špecifické
informácie v čítanom texte.
Precvičovať správnu
výslovnosť.
Opýtať sa čo sa dialo minlý
týždeň, víkend,vyjadriť svoj
názor na prežité zážitky a
situácie.
Rozumieť textu a rozprávať o
ňom. Rozprávať o svojej
rodine. Rodokmeň.
Prierezová
téma
Triednická
hodina.
Počet
hod.
2
Rozdiel
medzi našou
školou a
školou
v Británii.
Porovnanie
života v našej
krajine a
v Británii.
Aký bol
minulý
víkend –
rozprávanie.
Porovnanie
života rodín u
nás a
v Británii.
2
3
3
2
Anglický jazyk - 7. ročník
Postavenie prísloviek
frekvencie v prítomnom
čase.
Výkonový štandard
Výstup
Samostatne reagovať pri
nadväzovaní nových kontaktov,
vie predstaviť niekoho,
informovť sa, odpovedať.
Podľa počutého textu zaradiť
informáciu.
276
Nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situácioou.
Vyjadriť svoj názor.
Noví priatelia
Trish.
Voľný čas a záľuby.
Šport.
Tvorenie otázky.
Predstaviť nového kamaráta.
Formulácia:Do you like…? Informovať o obľúbených
Yes, I do. No, I don´t.
aktivitách.
Súhlasiť, nesúhlasiť s názorom,
Sorry, I can´t.
situáciou.
Stručne informovať o živote
v rodinách v Británii.
Typický rok vo
Veľkej Británii.
Sviatky.
Práca s mapou.
Opakovanie k testu.
Migrácia zvierat.
Porozumieť čítanému
textu.
Reagovať na udalosť.
Zaujímať sa o niečo.
Unit 2.
THE FUTURE
Cesta do vesmíru.
Pochopiť príbeh a reagovať na
obsah, zápletku.
Detektív roka.
Vyjadrenie budúcnosti
pomocou “will“.
Formulácia: Will people go
to Mars? What will we do
in the space?
Použitie “will“ pri náhlom
rozhodnutí.
Formulácia: OK.I´ll phone
again later.
Porozumeniu časovým
predstavám v anglickom
jazyku, porovnať so slovenskou
realitou.
3
Voľný čas.
2
Určiť na mape, kde sa
nachádzajú jednotlivé krajiny,
kde migrujú ľudia, zvieratá.
Diskusia o
rozdieloch
života u nás a
v iných
krajinách.
Biológia.
Projekt- Moja
rodina.
Pomenovať podľa obrázku
vesmírne telesá, pochopiť text
vedcov o budúcnosti.
Environmentálna
výchova.
3
Reagovať pri náhlych sitáciách
Správna fonetika.
2
3
277
Vyjadriť svoj názor do budúcna.
Tvoja budúcnosť.
Reagovať na dianie
v budúcnosti.
Martinova party.
Mládež a ich svet.
Cestovanie v Británii.
Doprava a
cestovanie.
Solárny systém.
Samostatné štúdium
z dostupných zdrojov.
Reagovať na konkrétnu udalosť
v minulom čase.
Opakovanie 2.
Reagovať na príbeh v minulom
čase.
Reagovať na príbeh.
Opísať dej, situáciu.
Unit 3.
TIME AND
PLACES
Krajiny, mestá a
miesta.
Nebezpečná situácia
Vražda v knižnici.
Vyjadrenie svojho názoru
pomocou „“will“.
Formulácia: I think…
I don´t hope I will …
Rozprávanie o výsledkoch
Osobnostný
dotazníka. Predvídať
rozvoj.
budúcnosť.
Vyjadriť svoj názor na veci, kde
sa robia prognózy.
Ponúknuť pomoc s “will“. Používať bežné spoločenské
Formulácia: We will do the frázy.
shopping for you.
Jednoduchým spôsobom
Doprava a
rozprávať o preprave v Británii. cestovanie
Čítanie s porozumením.
v minulosti a
Vyjadriť svoj názor na vývoj a
dnes.
výskum v dobívaní vesmíru.
Projekt: Moja budúcnosťprezentácia projektu.
Minulý priebehový čas –
Pomenovať známe štáty sveta.
tvorenie otázky, záporu,
Gramaticky správne opísať
Mediálna
krátke odpovede.
situáciu v minulosti v určitom
výchova.
Formulácia: It was...
čase.
We weren´t…
Rozdiel medzi minulým
Pomenovať prírodné
Človek a
priebehovým a
katastrofy, podať konkrétnu
príroda.
jednoduchým časom.
situáciu, vyjadriť varovanie
pred nešťastím.
Správne použitie minulých Opísať situáciu v kriminálnom
časov. Formulácia : What
príbehu. Pýtať sa osoby, čo
were you doing ? What did robila v minulosti a odpovedať
you do?
na podobné otázky.
2
3
3
2
3
3
3
Reagovať na dianie
v budúcnosti.
Vyjadriť svoj názor.
Kids.
Voľný čas záľuby.
Čítať s porozumením neznámy
text, riešiť problém gramatickej
štruktúry a receptívne túto začať
používať.
Vyriešiť komunikačnú situáciu.
Británia
Opakovanie Unit 3.
Projekt.
278
Opísať navštívené
pamätihodnosti a kultúrne
pamiatky, zaujímavé miesta a
budovy.
Vypočuť si a podať informáciu.
Určiť smer. Opýtať sa na cestu.
Unit 4.
LONDON
Náš výlet do
Londýna.
Je to vedľa
policajnej stanice.
Reagovať na príbeh.
Reprodukcia rozprávky.
Krajčír
zoSwaffhamu.
Vytvoriť dialóg o aktivitách vo
voľnom čase.
Vybrať z ponúknutých
možností.
Lewisov plán.
Hovorové frázy.
Formulácia: She looks
exciting.
What do you think of…?
Čítanie s porozumením.
Vedieť použiť bežné
konverzačné frázy pri reakcii na
neočakávanú informáciu.
Minulý čas, kladná veta,
otázka, zápor. Používanie
v aktívnej reči. Diskutovať
o minulých dejoch,
precvičovať gram.pravidlá.
Slovná zásoba k téme.
Používanie člena určitého
“the“ s miestami.
Prezentácia projektu – Moja
krajina Slovensko.
Používanie členov „“the“ a
“a/an“ .
Pochopiť a definovať body
detektívneho príbehu.
Vedieť sa opýtať na cestu a
odpovedať na podobné otázky.
Reprodukcia príbehu ,
rozprávky, udalosti.
Everybody, anybody
nothing – použitie vo
vetách.
Rozprávať o krajine, ktorej
jazyk sa učím.
Aktívne sa vyjadrovať k téme,
opísať obrázky o Londýne.
Rozprávať o výlete.
Navrhnúť, čo by bolo možné
robiť vrámci voľného času
v meste.
3
Multikultúrna
výchova.
3
3
Geografia
Cestovanie a
doprava.
2
3
Vzdelávanie a
práca.
2
Kultúra a
umenie.
3
Získavanie informácií o
svetových veľkomestách.
Upevňovanie nadobudnutých
vedomostí.
Vyjadriť svoje ambície.
New York
Londým
v 14.storočí.
Opakovanie Unit 4
Unit 5.
EXPERIENCES
Ambície
Voľný čas
Rozprávanie: Svetové
veľkomestá.
Multikultúrna
spoločnosť
2
279
Projekt: Bratislava
3
Predprítonmý časoznamovacia veta a zápor.
Rozdiel medzi
predprítomným časom a
jednoduchým minulým
časom.
Tvorenie otázky
v predprítomnom čase.
Použitie “ever“ a “never“
vo vetách.
Rozprávanie o svojich
ambíciách, vzoroch.
Opísať obrázok
v predprítomnom čase.
3
Interakcia: interwiew so
športovcom, diskusia o
známych osobnostiach.
Vzory a
ideály.
3
Zručnosti v počúvaní,
čítaní a písaní príbehu
Pochopiť náročný text a
vyjadriť sa k osahu.
Rozumieť rozprávaniu
neobvyklého príbehu .
Roľová úloha: rozhovor
s kamarátom o bežných
denných situáciách.
Environmentálna výchova
2
Nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou.
Vyjadriť svoje schopnosti.
Smart Alec, Sweet
Sue
Reagovať na príbeh.
Ochrana životného
prostredia.
Vyjadriť svoju vôľu, svoje
želanie.
Kids – pokračovanie Hovorové frázypríbehu.
Formulácia :Shall we go to
the cinema?
Let´s go to the town.
Použitie “just“
v predprítomnom čase.
3
Pochopiť počutý text.
Vnímať a prejavovať svoje
pocity.
Stanoviť a oznámiť pravidlá.
Známe osobnosti
Británie.
Melódia a rým.
Opakovanie Unit 5
Testovanie, rozbor
a analýza chýb.
Unit 6.
PROBLEMS
Lewisove problémy.
Detektívny príbeh.
Počúvanie
Vyjadriť sa k počutému textu.
Reagovať na otázky.
Písanie. Rozprávanie. Posluch.
Práca s textom piesne.
Použitie “should“ a
“shouldn´t“.
“Must“
“Mustn´t“
“Don´t have to“
280
Čítanie s porozumením.
Reagovať na príbeh.
Ashleyho
fotoaparát.
Otázky v minulom čase.
Každodenné frázy.
Kids - príbeh
Frázy-formulácia:What´s
up? What´s wrong? Why
not?
Práca s neznámym textom.
Pohotovostné
služby.
Gramatické zručnosti
v čítanom texte.
Vyjadriť radosť, uspokojenie,
skľúčenie. Formulácia: I´m
hungry, I´m cold, I feel sick…
Pochopiť zápletku kresleného
príbehu.
Vedieť vymenovať pravidlá
spojené so školou, pri počúvaní
reagovať na obrázky k textu.
Vyjadriť sa k prečítanému
príbehu. Reprodukovať príbeh.
Správne odpovedať na otázky.
Zoradiť jednotlivé časti príbehu.
Vyjadriť sa k príbehu. Vytvoriť
dialóg ku konkrétnej udalosti.
Zaujímať sa o niečo. Vysvetliť
nesplnenie.
Pochopiť prečítaný text,
vyjadriť sa, na základe
prečítaného doplniť informácie
do tabuľky
História
Hudobná
výchova
Známe
osobnosti
našej krajiny.
2
2
3
3
Dopravná
výchova,
dopravné
značky.
2
Morálne
normy.
Multikultúrna
výchova
3
2
Zdravie.
Opakovanie nadobudnutých
vedomostí.
Zdravie: Zrak
Opakovanie 6.
“Should/shouldn´t“
Pomenovať ľahké ochorenia,
pýtať sa na ne inej osoby,
poradiť vhodné riešenie.
Správne používať modálne
slovesá a reagovať na rôzne
povinnosti.
3
281
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Ciele a kľúčové kompetencie
Nadviazať kontakt v súlade s
komunkač. situáciou.
Tematický celok
Úvod. Opakovanie.
Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Obsahový štandard
Gramatika
Časy-prítomné, statívne
slovesá.
Nezvyčajný deň.
Pracovné
príležitosti,
študentská prax.
Vyjadrenie budúcnosti
Reagovať na text a vedieť
povedať, o čom bol,
pripraviť krátke interview.
282
Reagovať na príbeh alebo
udalosť. Reagovať na príbeh
v minulosti.
Unit 1
Ľadový muž.
Priebehový, jednoduchý
minulý čas. Porovnanie
minulých časov.
Porozumieť prečítanému
náučnému textu a predstaviť
hlavné body,z počutého
porozumieť príbeh o dobe
kamennej
Súhlasiť s informáciou,
nesúhlasiť.
Bývali sme rivali.
Dialógy.
Použitie „used to“
Hovoriť o tom, ako sa náš
život zmenil.
Roľová úloha, v obchode.
Oblečenie.
Too/ enough –
Reagoavť na príbeh, použiť
Prierezová téma
OSR –spolupráca,
pracujem
v tíme.Slušne
komunikujem –
verbálne aj
neverbálne.
OSR- poznám
svoje klady aj
nedostatky;
využívam svoj
potenciál
MUV- migrácia
príslušníkov
vzdialenejších a
doposiaľ
nepoznaných kultúr
a subkultúr
OSR- skutočné
hodnoty v živote
človeka + kritické
myslenie
OSR- Asertivita –
Počet
hod.
3
2
3
3
Anglický jazyk - 8. ročník
Vypočuť a podať informáciu
Upútať pozornosť.
Výkonový štandard
Výstup
Čítať text s porozumením,
zachytiť hlavné body
v interview, podľa počutého
reagovať na obrázok.
283
porovnávanie.
neformálne výrazy v
komunikácii.
viem slušne
povedať svoj názor.
OSR- Pozitívne
hodnotenie
druhých – viem
pochváliť kamaráta
a tešiť sa z jeho
úspechu.
MUV- Pestovanie
hrdosti na svoj
národ a kultúru výchova
k národnému
sebavedomiu.
MUV-história
vznik materiálov.
Reagovať na úspech/neúspech
svojich známych vhodnými
slovami.
Kids –test.
Príbeh
Konverzačné situácie.
Hovorové frázy.
Modálne slovesá
v minulom čase.
Vedieť blahoželať
k úspechu, podporiť
v neúspechu, hovoriť o
svojich důležitých
udalostiach.
Pochopiť text, odpovedať na
otázky, vedieť hovoriť o historii
a vzniku krajiny.
Reálie - Príbeh o
Anglicku
Rozšírenie slovnej zásoby.
Vedieťstručne opísať
históriu Anglicka od jeho
vzniku až po súčasnosť.
Pomenovať z čoho je čo
vyrobené, na č osa uvedené
používa.
Prezentácia projektu.
Materiály
Slová zásoba.
Vypočuť a podať informáciu.
Projekt
Unit 2
Sláva a šťastie.
Kino.
Opakovanie.
Predprítomný čas vyjadriť
skúsenosti a nedávne
udalosti .
Použitie – “been gone”.
Pomenovať rôzne druhy
materiálov. Ako a kedy sa
vznikli a načo sa používali.
Opísať historickú udalosť.
Pochopiť hlané body
čítaného textu o
kaskadéroch.
TBZ-práca
s internetom.
MDV- Pozitívne a
negatívne vplyvy
médií na život
mladého človeka.
3
3
2
2
2
3
284
Vypočuť si a porozumiesť
všeobecným informáciám.
Smart Alec zatvoril
dvere.
Použitie minulého a
predprítomného času “ for / since“.
Vyjadriť svoje záľuby.
Reagovať na slovné formácie.
Použiť svoje vedomostné
schopnosti a zručnosti.
Sláva.
Reality show.
Minulý a predprítomný
čas-správne použiť jeden
z nich .
Reagovať na udalosť.
Zaujímať sa o niečo.
Luk má problém.
Prídavné otázky - …však?
– ich použitie v bekej
komnikácii.
Diskusia o čítaní kníh medzi
mládežou.
Zvyky čítať knihu
v teenagerskom
veku.
Rozšírenie slovnej zásoby.
Prezentácia projektu
Projekt
Opakovanie.
Pomenovať časti tela.
Vedieť rozpráví o zdravom
životnom štýle.
Unit 3
Zdravie a
bezpečnosť.
Vzťažné zámená a ich
použitie – which, who,
that.
Pochopiť počutý text.
Reprodukovať
najdôležitejšie myšlienky
vypočutého textu.
Pochopiť počutý text,
hlavné body o populárnych
programoch TV.
Prerozprávať príbeh slávnej
osobnosti.
Rozhovor s učiteľom.
Vedieť rozpráví o svojin
študijných úspechoch,
problémech.
Porovnať a vedieť
diskutovať o negatívach a
pozitívach použitia
počítačov. História
počítačov.
Čítanie kníh u nás a vo
svete.
Biografia slovnej športovej,
filmovej osoby. Napísať
biografiu vo forme
novinového článku.
Rozumieť textu o zdravom
jedení a zachytiť hlavné
body.
2
MDV-Vvplyv
známych osobností
na vývin malého
člověka.
2
OSRsebaregulácia,
zodpovednosť za
svoje konanie.
MDV-technika
v službách človeka.
3
TBZ-schopnosť
argumentovať.
OSR -ľudské telo,
starostlivosť a
zdravie.
3
2
2
Vedieť poradiť.
Dať radu.
Vyjadriť svoj názor. Vedieť
opísať bežné poranenia a použiť
výrazy s tým súvisiace.
Ty a tvoje telo.
Kto sa smeje
naposledy…
Starostlivosť o seba.
285
Použitie should/shouldn´t,
might/might not
Should/shouldn´t.
Might/ might not – použiť
v konverácii.
Vedieť poradiť v prípade
nejakého problému
Diskusia o správnej výžive.
Roľová úloha u lekára.
Bežné použitie výrazov
súvisiach so
zdravotníctvom.
MDV-mládež a
ich záľuby.
OSR-zdravý
životný štýl.
3
Vedieť vyjadriť svoj názor.
OSR-mládež a ich
názory.
2
Vedieť diskutovať
o známych športoch
v Británii a v našej krajine.
Pomenovať a vedieť
rozpráví o známych
športových kluboch.
Rozšírenie si slovnej
Vybrať si tématiku zdravia a
zásoby.
opísať ju, poradiť na danú
Opakovanie. Projektová
tému.Všeobecné a
práca – zdravie teenagerov. špecifické info. týkajúce sa
zdravia.
MUV, MUVzáľuby v oblasti
športu.
3
OSR-viem sa
3
Slovesné tvary –
Pochopiť hlavné body
gerundium alebo neurčitok. prečítaného textu,
hľadať špecifickú
informáciu v texte.
MUV- spoznávanie
hrdinov svojej
krajiny.
Samostatné štúdium
z dostupných zdrojov.
Lístky na
Wimbledon.
Súhlas, nesúhlas – so /
neither.
Rôzne športové udalosti –
rozprávanie.
Športy.
Opakovanie. Voľné
rozprávanie.
Pochopiť počutý text, reagovať
a vyjadriť svoj názor na danú
tému.
Prezentácia projektu.
Vitamíny a
minerály.
Reagovať na príbeh.
Opísať dej, situáciu.
Unit 4
Hrdinovia
Kráľ Artuš.
3
správne rozhodnúť.
3
286
Vypočuť si text a vyhľadať
specifické informácie.
Zlodej - comics
Hovorové frázy.
There is
someone/something…
Vedieť opísať situačný
obrázok, čo môžeme na ňom
vidieť.
Opísať, vymyslieť dej, ktorý
vidíme na obrázku.
Opísať v krátkom
monológu, aká som
osobnost.
DOV- bezpečnosť
počas cesty do a zo
školy.
2
Identifikovať zvuky, rozprávať
o emóciách, napísať príbeh.
Predstavy
Prídavné mená a príponou
–ed / - ing.
OZO- pobyt
v prírode a jej
ochrana.
3
Vyriešiť komunikačnú situáciu.
Zákazník
Použitie „could/would“
zdvorilostné frázy.
Objednávanie si jedál.
Komunikovať plynule
v reštaurácii.
OSR-slušný prejav
v společnosti.
3
Vedieť stručne predstavit
legendu Robina Hooda.
Rozprávať o legendárnych
osobách v našej krajine.
Prezentovať svoju vlastnú
tvorbu.
Robin Hood.
Slovná zásoba k téme.
Aktívne sa vyjadrovať
k téme, opísať historické
udalosti, legendárne
osobnosti.
Prezentácia projektu o
legendárnom hrdinovi –
infomácie, obrázky, príbeh.
Reagovať na hlavné body k
problému globalizácia,
prečítať text a vybrať hlavné
body textu.
Vedieť rozprávať o
najäčších problémoch v
globálnom svete so
MUV,RĽKspoznávanie
ľudových hrdinov.
Historické udalosti.
TBZ-komunikačné
schopnosti
2
Čítať s porozumením, doplniť
do textu chýbajúce slová.
Vyjadriť svoj názor.
Unit 5
Životné prostredie
Trpný rod v prítomnom
čase
ENV-človek a jeho
vzťah k prírode
príroda
2
Napísať krátky článok do novín.
Vypočuť a podať informáciu.
Alekov plán –
comics.
Trpný rod v prítomnom,
minulom, budúcom a
predprítomnom čase.
MDV-novinový
článek.
3
Opakovanie.
Projektová práca
3
287
Čítanie, písanie, diskusia o
ochrane životného prostredia.
Starostlivosť o
Poradiť.
životné prostredie.
Trpný rod.
Zachráňte opustnené
mláďatá medveďa.
Vypočuť si príbeh a dokončiť
ho podľa vlastných predstáv.
Rozprávať o krajine – špecifické
informácie, fakty.
Extrémne zmeny počasia –
vedieť vysvětlit, rozpráví,
pomenovať.
Kids –Rosy má
strach.
Australia
Hurikán.
Komunikačné situácie.
Hovorové frázy
Opakovanie.
Prezentácia projektovej
práce.
Ponúknuť a reagovať na
ponuku.
Unit 6
Príbuzenstvo
Priatelia
Podmienkové vety – prvá
podmínka, jej použitie.
Reagovať na príbeh.
Podať informáciu.
Stanoviť pravidlá.
Potrebujeme
dovolenku-comics.
Prvá podmienková veta.
Časové spojky.
živorným prostredím.
Úvaha, ako možno prispieť
k zmierneniu situácie vo
svete
-napísať aké sú problémy a
kde je možné pomôcť
životnému prostrediu.
Rozhovor na danú tému.
ENV-ochrana
zvierat, útulky.
MUV-situácia vo
svete.
3
OSR-vyjadriť
správny názor.
ENV-počasie a
jeho zmeny.
MUV, OSR –život
v Austrálii.
3
Plynule opísať geografiu
obľúbenej krajiny, tiež
svojej krajiny, a jej
špecifiká.
Diskutovať na tému životné
prostredie – ochrana, zmeny.
Globálne otepľovanie.
Čítať text o priateľstve a
OSR-cena
vybrať špecifické
priateľstva.
informácie,
v počutom texte rozlíšiť, kto
nám čo poradil.
Reprodukovať príbeh.
3
Pochopiť náročný text a
vyjadriť sa k osahu.
Rozumieť rozprávaniu
neobvyklého príbehu .
2
DOV-dodržiavať
pravidlá cestnej
premávky.
2
Generačné
problémy.
Problémy – rodičia
a deti.
Vyjadrenie budúcnosti
s podmínkovou vetou.
Slovesá / podstatné mená.
Vedieť hovoriť o svojich
problémoch, vyjadriť svoj
názor na daný problém,
požiadať o radu, vedieť
poradiť. Diskusia o
programe, ktorý pomáha
osobám riešiť ich problem.
Vyjadriť sa k počutému
textu. Reagovať na otázky.
Vedieť charakterizovať čím
sú priatelia zaujímaví pre
nás.
Reagovať na počutý text a
vedieť zachytiť dôležité
informácie. Zaujať svoje
stanovisko, porovnať
uvedené s našou krajinou.
MUV,OSR-vedieť
sa prispôsobiť,
pochopiť ľudí inej
generácie.
3
Pochopiť počutý text.
Kids – pokračovanie Účelové vety.
príbehu.
Hovorové frázy.
OSR-byť
empatický a
tolerantný k svojim
spolužiakom.
2
Potvrdiť a začleniť informáciu.
Vyjadriť svoj názor.
Reálie - dobročinné
práce mladých ľudí
v Británii.
Rozšírenie slovnej zásoby.
OSR-rozvoj
osobnosti.
2
Vnímať a prejavovať svoje
pocity.
Vyjadriť svoje presvedčenie.
Prezentácia projektu.
EÚ.
Rozšírenie slovnej zásoby.
Rozprávať o EÚ – história,
vznik, podrobnejšie info.
MUV –
spoznávanie kultúr
iných krajín.
2
Projekt
Opakovanie.
Opísať svoj problém vo
forme listu.
Spolupráca v skupine.
288
Vyjadriť svoju vôľu, problém,
svoje želanie.
2
TBZ-práca
v skupine.
Aglický jazyk – 2.cudzí jazyk
Ročník: 6
Ciele a kľúčové
Počet
Tematický celok
kompetencie
hodín
Základné pozdravy, farby,
pokyny v triede.
Pomenovanie vecí okolo
seba.
STARTER
Úvod do štúdia
anglického
jazyka
8
Časová dotácia: 1 hodina týždenne
Obsahový štandard
Učebnica: English Zone 1
Výkonový štandard
Žiak
-
pozdraví a predstaví sa veľmi
jednoduchým spôsobom
pomenuje bežné školské
pomôcky a predmety v škole
pomenuje bežné predmety okolo
seba a opýta sa na ne
pomenuje farby a priradí ich k
bežným predmetom
rozumie bežným pokynom
učiteľa cez vyučovaciu hodinu
hláskuje jednoduché slová
Prierezové témy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- pozdravy a
predstavovanie sa
v spoločnosti
- zdvorilostné frázy
289
Pozrdravenie a
predstavenie seba i
ostatných osob.
Krátke osobné informácie.
PEOPLE
Základné
informácie
o sebe a iných
osobách
10
Slovná zásoba
- číslovka 0 - 12
- mená a priezviská
- základné farby
- škola
Komunikačné situácie
- bežné pozdravy
- zdvorilostné uvítacie frázy,
poďakovanie
základné informácie o sebe
Gramatika
- osobné zámena
jednotného čísla
- sloveso „byť v prítomnom
čase v jednotnom čísle
- ukazovacie zámeno „toto“
Žiak
-
-
pozdraví a predstaví svojich
príbuzných a kamarátov
sa opýta na vek a na podobnou
otázku odpovie
počíta do 12
rozumie hovorenému i čítanému
textu, ktorý podáva základné
osobné informácie nejakej osoby
napíše a povie o sebe základné
informácie
pomenuje miestnosti v škole
Výchova
demokratického
občana –
občianska
spoločnosť a škola.
Individuálna tvorba
plagátu „Moje
škola“
-diskusia na tému
„Forma mojej
pomoci na
estetickom
vzhľade školy
Anglický jazyk 6.ročník -2. cudzí jazyk
Slovná zásoba
- abeceda
- predmety v škole
- základné farby
Komunikačné situácie
- bežné pozdravy
- pokyny v triede
Gramatika
- tvorba otázky „Čo je to?“,
„Ako sa hláskuje …?“
33 hodín ročne
Základné informácie o
svojom meste a krajine.
MY HOME
TOWN
Mesto v ktorom
žijem
15
290
Slovná zásoba
- popisné prídavné mená
- číslovky 13 – 50
- dni v týždni
- národnosti hlavných
anglicky hovoriacich krajín
Komunikačné situácie
- popis miesta
- predstavenie sa
v úvodnom,
zoznamovacom
rozhovoru
Gramatika
- osobné zámená
množného čísla
- ukazovacie zámená
- sloveso „byť“ v prítomnom
čase v množnom čísle
Žiak
-
rozumie rozhovoru, kde sa ľudia
vzájomne predstavia
jednoduchým prívlastkom
popíše vec alebo miesto
počíta do 50
priradí ľudí k národnostiam
pomenuje bežné predmety okolo
sebe v škole
povie, aký je deň v týždni
rozumie čítanému textu –
jednoduchému popisu mesta
napíše základné informácie o
svojom meste a krajine ,kde žije
Multikultúrna
výchova –
rešpektovanie
iných kultúr,
národností
Aglický jazyk – 2.cudzí jazyk
Ročník: 7
Ciele a kľúčové
Počet
Tematický celok
kompetencie
hodín
Výmena informácií o
povolaniach,
národnostiach, adresách,
menách.
JOBS
10
Časová dotácia: 2 hodina týždenne
Obsahový štandard
Učebnica: English Zone 1
Výkonový štandard
Žiak
-
Prierezové témy
MUV, ENV
-anglická mena
Výchova k mysleniu
v európskych a
globálnych
súvislostiach –
Európa a svet nás
zaujíma-čítanie textu
v učebnici o cenách
niektorých potravín
v Británi.
Individuálna tvorba
projektu na tému
„ Mena v Evrópe“.
rozumie jednoduchému
rozhovoru týkajúceho sa TV
programu a času
pýta sa na čas a na podobnú
otázku odpovedá
povie svoje telefónne číslo a
pýta se naň
pýta sa a uvádza, v ktorom
mesiaci má narozeniny
rozumie názvom TV
programov
stručně popíše svoj výlet na
zaujímavé miesto
OSR, MUV, MDV
-nultý poludník.
Výchova k mysleniu
v európskych a
globálnych
súvislostiach
-čtanie textu o
nultom poludníku a
výletu do Greenwich.
Individuálna tvorba
plánu denného
výletu s hosťom
z cudzej krajiny na
zaujímavé miesto
v našej republike.
291
rozumie rozhovoru ľudí
identifikuje tretiu osobu
pomenuje bežné povolania a
predmety s nimi spojené
pýta sa na profesiu druhej
osoby
pomenuje jedlo bežné pre
mladých ľudí
uvádza formálne údaje o sebe:
meno adresu
uvádza, koľko stoja bežné
predmety a jedlo.
Určovanie času.
Základné osobné
informácie.
TIME AND
PLACE
12
Slovná zásoba:
- ročné obdobia a mesiace
v roku
- názvy TV a rozhlasových
programov.
Komunikačné situácie:
- uvádzanie osobných
údajov
- rozhovory s časovými
údajmi
- popis miesta.
Gramatika:
- “wh-questions” otázky
typu Kto,Kde,Kedy,Čo.?
predložky ve spojení s časovými
údajmi.
Žiak
-
Anglický jazyk 7.ročník -2. cudzí jazyk
Slovná zásoba:
- jedlo a nápoje
- povolania a ich symboly
- dalšie farby.
Komunikačné situácie:
- otázky na povolanie
- uvedenie svojej adresy.
Gramatika:
- sloveso „to be“ v otázke a
v zápore
- neurčitý člen “a/an“.
66 hodín ročne
Rozprávanie o domácich
zvieratách.
Práca s textom.
PETS
12
Slovná zásoba:
- domáci maznáčikovia a
domáce zvieratá
- schopnosti.
Komunikačné situácie:
- krátky a jednoduchý
náučný text
- jednoduchý osobný
rozhovor.
Gramatika:
- sloveso „ have got“
v prítomnom čase –
kladná, záporná veta,
otázka
- sloveso „vedieť“ – kladná,
záporná veta, otázka
- radové číslovky.
Žiak
-
-
-
-
292
-
Rozprávanie o svojej
rodine príbuzných o svojich
narodeninách.
Základné údaje o sebe –
životopis.
FAMILY
10
Slovná zásoba:
- rodina
- veci v osobnom
vlastníctve.
Komunikačné situácie:
- rozprávanie/písanie o
sebe (úvod životopisu)
- rozhovory o darčeku
k narozeninám.
Gramatika
- skrátené formy slovesa
“have got“
- privlastňovacie zámená
rozumie jednoduchému
rozhovoru o domácch
zvieratkách
pomenuje rôzne zvieratká,
ktoré je možné doma chovať
rozumie krátkemu, populárnonáučnému textu o popularite
domácich zvieratiek v Británii a
o povolaniach spojených so
zvieratami
pýta se kamaráta, aké zviera
doma chová a na podobnú
otázku odpovedá
pýta sa kamaráta na
schopnosti, které vie
pýta sa na schopnosti a zvierat
popíše, aké zvieratko doma
má
pýta sa na dátum a na
podobnú otázku odpovídá..
Žiak
-
-
-
- rozumie obsahu
jednoduchému rozhovoru o
darčeku k narodeninám
pomenuje členov svojej rodiny
a príbuzenské vzťahy mezi
nimi
rozumie krátkemu,
jednoduchému, čítanému textu
– rozprávanie o sebe a svojej
rodine
hovorí a napíše základné
OSR,ENV
- človek a príroda
-stopy zvierat,
vlastnosti zvierat.
Osobnostá a
sociálna výchova –
Hodnoty, postoje,
praktická etika
- “Culture Zone”povolania,ktoré sú
spojené so
zvieratami.
Individuálna kresba
alebo inak graficky
znázornené zviera,
ktoré by si vzali
z útulku -spoločná
diskusia o
zodpovednosti za
svoje chovanie
k zvieratám.
OSRpísanie životopisu.
“Culture Zone” -Deň
Matiek v Británii.
Individuálna výroba
pohľadníc k sviatku
matiek-rozprávanie
ako sa u nás a inde
vo svete slávi Deň
matiek a Deň otcov.
-
Reagovať na text.
Rozprávať o svojom režime
dňa, svojich zvykoch,
miestach a ľuďoch.
ROUTINES
12
293
Opis oblečenia.
Výskum zameraný na
pozitívne a negatívne
postoje k rôznym aktivitám.
Rozprávanie čo mám rád a
čo nie.
LIKES AND
DISLIKES
10
predložky v spojení
s dátumom.
údaje a charakteristiky o
členoch svojej rodiny.
- vedie rozhovor o sebe a svojej
rodine
- vedie diskusiu o vhodnom
darčeku k narozeninám,
rozumie populárne naučnému textu o
sviatku a zpôsoboch jeho oslavy v
Británii a v USA.
Slovná zásoba:
- každodenné činnosti
- vyučovacie predmety
- slovesá vyjadrujúce čo
mám rád a čo nemám rád
- mimoškolné činnosti.
Komunikačné situácie
- popis denného režimu
- rozprávanie/písanie o
kamarátovi (úvod
životopisu).
Gramatika
- prítomný čas jednoduchý
v kladnej vete
- príslovky frekvencie.
Žiak
-
Slovná zásoba:
- oblečenie.
Komunikačné situácie:
- rád , nerád
- osobný dopis
v elektronickej forme.
Žiak
-
-
-
-
-
rozumie čítanému a počutému
rozprávaniu o bežnom dennom
režime
rozumie čítanému a počutému
textu – informácie o tretej
osobe a jej spôsobe života
napíše o sebe a o svojich
obvyklých činnostiach v
priebehu týždňa
hovorí, čo robí rád a čo robí
nerád
vedie jednoduchý rozhovor o
rozvrhu v škole.
rozumie rozhovoru svojich
vrstevníkov o tom, čo majú radi
a čo nie
pomenuje bežné kusy
oblečenia
OSR, MUV,MDV
-poznávánia ľudí
“Culture Zone” mimoškolské aktivity
anglických žiakov.
Individuálny
prieskum a grafické
vyhodnotenie
zájmových aktivít
spolužiakov
v triede.Spoločná
diskusia o voľnom
čase, o forme a
kvalite jeho
vyplnlenia, o
osobnom uspokojení
z danej činnosti.
OSR, MDV
-druhy hudby a typy
skladieb.
Osobnostná a
sociálna výchova.
Sebepoznávanie.
Gramatika:
- prítomný čas jednoduchý
v otázke a v zápore
- krátké odpovede na
otázky
- tvary osobných zámen
v predmete vety.
-
-
-
pýta sa a odpovedá na otázky
o sebe, svojich zvyklostiach, o
tom, čo sa mu páči a čo nie
rozumie popisu osoby, jej
každodenným činnostiam a jej
preferenciám ve forme
osobného, elektronického
dopisu
napíše dopis o sebe a svojich
záujmoch
vedie rozhovor o tom, či se mu
nejaké oblečenie páči alebo
nie,
rozumie čítanému textu –
popisu školských aktivít
zameraných na hudbu.
“Culture Zone” –
hudobné kapely a
spevácke zbory na
anglických školách.
Individuálny výskum
a následná diskusia
o tom, akú hudbu
obľubujú spolužiaci
v triede. Zhotovenie
obrazových výpovedí
o obľúbených
hudobných
interprétoch.
294
Aglický jazyk – 2.cudzí jazyk
Ročník: 8
Ciele a kľúčové
Počet
Tematický celok
kompetencie
hodín
12
295
Základné informácie o
sebe. Vie sa opýtať a
odpovedať. Vie reagovať
na danú situáciu.
Obsahový štandard
Slovná zásoba
- čísla 1 – 50
- školské pomôcky a
predmety ve triede
- oblečenie a farby
Komunikačné situácie
- charakteristika osoby,
údaje o nej, jej denný
režim
- predstavenie samého
seba a svoje záľuby
Gramatika
- časovanie slovies „byť“,
„mať“, modálne sloveso
môcť
- opytovacie zámená
- prítomný čas jednoduchý
- predložky miesta a času
-
uvádzanie osobných
údajov
rozhovory s časovými
údajmi
popis miesta.
66 hodín ročne
Učebnica: English Zone 2
Výkonový štandard
Žiak
-
-
-
Ovláda pojmy školy, predmety v
triede, pokyny a pohyby učiteľa,
základné farby, oblečenie a
číslice,
ovláda význam prítomného
jednoduchého času a jeho výraz
v AJ,
vie použiť slovesá byť, mať a
modálne sloveso môcť ,
vie tvoriť otázky A/N, otázky Wh,
kladné a záporné vety ,
vie odpovedať a vytvoriť
skrátené odpovede,
vie rozlíšiť správne použiť
predloţky času a miesta a ovláda
ich výrazy v AJ,
rozumie rozhovoru ľudí
identifikuje tretiu osobu,
pomenuje bežné povolania a
predmety s nimi spojené,
pýta sa na profesiu druhej osoby
pomenuje jedlo bežné pre
mladých ľudí,
uvádza formálne údaje o sebe:
meno adresu,
uvádza, koľko stoja bežné
predmety a jedlo.
Prierezové témy
OSR- poznám
svoje klady aj
nedostatky;
využívam svoj
potenciál.
MDV- aktívne
využitie médií v
procese
komunikácie.
MUV- vzťah našej
kultúry s inými
kultúrami a ich
vzájomné
ovplyvňovanie.
Dokážţe vyjadriť a opísať
rôzne typy bývania.
Vie vyjadriť pozvanie
niekam.
Prezentácia projektu.
AT HOME
(Doma)
12
Slovná zásoba
- miestnosti v dome, bežný
nábytok a príslušenstvo
- slovná mapa na tému
„dom“
Žiak
-
rozummie rozhovoru týkajúceho
sa miestností v byte a
umiestnenia predmetov
v miestnosti,
OSR-kultúra
bývania, estetické
cítenie.
Anglický jazyk 8.ročník -2. cudzí jazyk
Úvod
Časová dotácia: 2 hodina týždenne
Komunikačné situácie
- popis objektu
- pozvanie do kina
Gramatika
- väzba “there is/there are”
v kladnej vete, v zápore a
v otázke
- predložky v spojení
s umiestnením predmetov
- určitý a neurčitý člen
-
Projekt : Návrh domu a záhrady –
sen o bývaní
-
-
-
-
-
pomenuje miestnosti v byte, v
dome
rozumie počutému textu –
jednoduchému popisu izby
rozumie prečítanému textu –
jednoduchému popisu interiéru
domu
jednoduchým spôsobom popíše
svoju izbu
pýta sa svojho kamaráta na jeho
izbu
vedie rozhovor s kamarátom o
svojom dome
pozve kamaráta do kina
pýta sa, kedy sa konajú nejaké
udalosti a na podobnú otázku
odpovie
rozumie náučnému textu o
bývaní v Británii.
ENV-separácia
domového odpadu.
OSR- kreativita,
fantázia, tvorivosť.
MUV- efektívne
využívanie voľného
času, telesný a
kultúrny rozvoj
osobnosti.
296
Rozumie pojmom
spojeným s jedlom
a nápojmi a vie predviesť
dialóg v reštaurácii.
Vie vyjadriť svoju vôľu ,
ponúknuť a reagovať na
ponuku.
Vie vysvetliť pojmy
počítateľných a
nepočítateľných
podstatných mien , pozná
ich výrazy v AJ, ovláda
otázky a vie správne
používať určité a neurčité
členy .
FOOD AND
DRINK
12
Slovná zásoba
- jedlo
- slovná mapa na tému
„jedlo“
Komunikačné situácie
v reštaurácii.
Gramatika
- počítateľné a
nepočítateľné podstatné
mená
- neurčité zámeno „nejaký“
(“some” a “any”)
- otázky typu „Koľko?“
Projekt: jedány obedový lístok na
týždeň a jeho príprava.
Žiak
-
-
rozumie rozhovoru rodiny o
príprave jedla
pomenuje bežné jedlo
pýta se na množstvo
rozumie náučnému textu o
jedlách a stravovaciemu
poriadku v škole
rozumie počutému textu
pýta sa kamaráta na jeho jedlo
a na podobnou otázku odpovie
napíše o svojich obľúbených
jedlách v jednotlivých častiach
dňa.
zdvorilo o niečo požiada a
ponúkne
rozumie obsahu textu v bežnom
OSR-správanie sa
v reštaurácii.
MDV- vplyv médii
na stravovanie
a výber jedál
mládeže.
MUV-jedlá
a stravovacie
návyky iných kultúr.
jedálničku v bufete alebo
v reštaurácii.
Pomenovať aktivity a ďalšie
nezvyčajné záľuby a opýta
sa na nich kamaráta, ktoré
má a nemá rád.
INDOORS
ACTIVITIES
(vnútorné
aktivity)
12
297
Dokáže vyjadriť svoj názor,
vyjadriť rešpektovanie
pravidiel a povinností v
škole.
Vie použţiť prítomný
priebehový čas a vysvetliť
rozdiel medzi prítomným
SCHOOL LIFE
(Život v škole)
12
Slovná zásoba
- mimoškolské aktivity
vykonávané „pod
strechou“
- synonyma k slovámm
„mať rád a nemať rád“
Komunikačné situácie
- popis dňa
- neformálny rozhovor
Gramatika
- prítomný čas jednoduchý
v 3.osobe jednotného
čísla – pravopis
- prítomný čas jednoduchý
v kladnej a zápornej,
oznamovacej vete,
v otázke a v krátkych
odpovediach
- frekvenčné príslovky
Výslovnosť
- viazanie slov, výslovnosť
“Do you?”
Žiak
-
Slovní zásoba
- vyučovacie predmety
Komunikačné situácie
- zdvorilá žiadost
Gramatika
- prítomný čas priebehový pravopis
- prítomný čas priebehový
Žiak
-
-
-
-
-
-
-
rozumie rozhovoru svojich
vrstevníkov o využití počítačov
pojmenuje aktivity, ktoré sa dajú
robiť vo volnom čase vovnútri
rozumie čítanému textu o
činnostiach ve voľnom čase
vykonávanom vnútri
budovy/domu alebo v telocvični
vedie rozhovor s kamarátom o
mimoškolských činnostiach,
ktoré robí doma , v telocvični či
v inej miestnosti
napíše o svojom
nejobľúbenejšom dni týždňa
vedie rozhovor o obľúbených a
neobľúbených mimoškolských
činnostiach
rozumie krátkemu čítanému
textu – rozprávanie žiakov o
svojich neobvyklých záujmoch.
rozumie bežnému rozhovoru
svojich vrstevníkov v škole
pojmenuje vyučovacie predmety
rozumie jednoduchému,
čítanému textu – opisu
obľúbeného učiteľa
rozpozná v počutom texte, o
MDV-poznatky
z telesnej kultúry
prostredníctvom
Internetu.
MUV- udržiavanie
svojej kultúry,
zvykov a tradícií.
OSR- pozitívne
hodnotenie
druhých – pochváliť
kamaráta a tešiť sa
z jeho úspechu.
Správne využívanie
voľného času.
OSR- asertivita –
slušne povedať
svoj názor.
v kladnej a zápornej
oznamovacej vete a v
otázke
jednoduchým časom.
Pozná jeho výraz v AJ
Dokážţe tvoriť vety, otázky
aj odpovede .
-
-
Opakovanie
Projektová
práca
6
Upevňovanie si
nadobudnutých vedomostí
formou ústných a
písomných previerok.
akom vyučovacom predmete sa
hovorí
jednoduchým spôsobom
porovná skladbu vyučovania vo
Velké Británii a v SR
popíše aktuálnu činnost ľudí
okolo seba
zdvorilo o ničo požiada
rozumie jednoduchému textu o
škole a školskej dochádzke vo
Velkej Británii.
MUV-edukácia
anglicky
hovoriacich
krajín.
298
TBZ-schopnosť
komunikovať,
práca v skupine,
prezentácia
samého seba.
Nemecký jazyk
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika predmetu
Vyučovanie predmetu nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk zabezpečuje, aby si žiaci základnej školy
osvojili základy jedného zo západných cudzích jazykov, čo im umožní riešiť jednoduché komunikačné
situácie praktického charakteru predovšetkým ústnou formou a ďalej sa v tomto jazyku vzdelávať.
Poskytneme tak živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie.
Ciele predmetu
Kognitívne ciele:
- vnímať postupné osvojovanie si jazyka ako mnohotvárneho prostriedku
- získavať, odovzdávať informácie
- vyjadrovať vlastné postoje a názory
- nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku
Socioafektívne ciele:
- podporiť dôveru žiaka
- zaručiť rovnaké šance sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov
- vypestovať vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku
Obsah vyučovania
- počúvanie s porozumením
- čítanie s porozumením
- písanie
Vzdelávanie na základnej škole v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A1.
Učebné zdroje
- metodické príručky
- odborná literatúra
- učebnica
- pracovný zošit
- cudzojazyčné časopisy a tlač
- internet
- didaktické pomôcky
Časová dotácia
33 hodín – 1 hodina týždenne
299
Nemecký jazyk - 5. ročník
Tematický
okruh
Časová
dotácia
Tematický celok
Vzdelávací štandard
Výkonový štandard
Osobné údaje
Rodina – vzťahy v rodine
Rodina a
spoločnosť
1
2
3
4
5
6
7
8
Osobné údaje
Rodina – vzťahy
v rodine
Národnosť – štátna
príslušnosť
Tlačivá – dokumenty
Vzťahy medzi ľuďmi
Náboženstvo
Adresse e, E-Mail-, Bruder r,
Deutsche r, Familie e, Fax s, Frau
e, Freund r/-in e, Grossmutter,
Oma e,
Grossvater, Opa r, Herr r, Hobby s,
Junge r, Kind s, Land s, Mann r,
Mädchen s, Monat r, Monatsname
r, Mutter e, Name r, Nummer e,
Haus-, Telefon-, Schwester e,
Slowake, r/-in, e, Stadt e, Strasse
e, Telefon s, Ungar, r/-in, e, Vater
r, geffalen, gern, haben, heisen,
kommen aus, lieben, machen,
mögen, sein + Altersangabe, sein
aus, schicken, telefonieren,
verkaufen, wohnen, alt, blöd,
braun, deutsch, dumm, fleissig,
geboren in, am (sein), grau, gross,
inteligent, jung, klein, kurz, lang,
langweilig, nett, rot, schön,
schwarz, slowakisch, trauring,
ungarisch
Rodina – projekt.
Napíše krátky list o
svojej rodine
Krátky životopis.
Vyplní svoje
základné údaje do
formulára.
Môj dom / byt
Zariadenie bytu
Domov a
bývanie
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Môj dom – bývanie
Zariadenie bytu
Domov a jeho okolie
Bývanie v meste a na
dedine
Spoločnosť a životné
prostredie
Spoločnosť a jej životný
štýl
Abfall, e, Bett, s, Computer, r,
Fenster, s, Fernseher, r, Garten, r,
Glocke, e, Tür-, Haus, s, Herd, r,
Knopf, r, Küche, e, Licht, s, Radio,
s, Schlüssel, r, Schrank, r, Kühl-,
Spiegel, r, Stuhl, r, Telefon, s,
Teppich, r, Tisch, r, Toilette, e, Tür,
e, Haus-, Uhr, e, Wasser, s,
Wohnung, e, Zimmer, s, Schlaf-,
Kinder-, Bade-, Wohn-, machen, (
an-, auf-, aus-, zu-, mit- ), drücken,
kaufen, kochen, kosten, putzen,
verkaufen, waschen, wohnen, alt,
dunkel, geschlossen,
gross, kalt, klein, laut, leise, neu,
offen, sauber,
schmutzig, schön, teuer, warm
Byt – projekt.
Opis a pomenovanie
zariadenia bytu.
Porozpráva o svojej
detskej izbe.
Škola a jej zariadenie
Učebné predmety
Vzdelávanie
a práca
18
19
20
21
22
23
24
Škola a jej zariadenie
Učebné predmety
Pracovné činnosti a
profesie
Školský systém
Celoživotné vzdelávanie
Pracovné podmienky
Bank, e, Bleistift, r, Buch, s,
Deutsch, s, Fach, s, Füller, r,
Geographie, e, Geschichte, e,
Hausaufgabe, e, Heft, s,
Klassenzimmer, s, Kreide, e,
Mathematik, e, Musik, e, Religion,
e, Schüler, r, Schultasche, e,
300
Škola – projekt.
Napíše krátky list
priateľovi o svojej
škole.
Napíše svoj rozvrh
hodín.
25
Slowakisch, s, Sport, r, Stuhl, r,
Stundenplan, r, Tafel, e, Zeichnen,
s, arbeiten, beginnen/beenden den
Unterricht, beliebt, besuchen,
lernen, lesen, rechnen, schreiben,
wichtig
Zvieratá / rastliny
Počasie
Človek a
príroda
26
27
28
29
30
31
32
33
Tematický
okruh
Časová
dotácia
Ľudské telo,
starostlivosť
o zdravie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zvieratá / fauna
Počasie
Rastliny – flóra
Klíma
Človek a jeho životné
prostredie
Príroda okolo nás,
ochrana životného
prostredia
Baum, r, Berg, r, Blume, e, Erde,
e, Feld, s, Fisch, r, Fluss, r, Gans,
e, Huhn, s, Hund, r, Katze, e,
Land, s, Meer, s, Park, r, Platz, r,
Regen, r, Scchnee, r, Schwein, s,
Sonne, e, Stadt, e, Taube, e, Tier,
s, Vogel, r, Wald, r, Weise, e,
Wind, r, Zoo, r, grün, gut, frisch,
heiss, kalt, schlecht, schön, warm,
fliegen, fressen, wachsen
Tematický celok
Vzdelávací štandard
Zvieratá – projekt.
Rozlišuje domáce
zvieratá a zvieratá
chované v ZOO.
Orientuje sa
v prečítanom texte.
Rozširuje si slovnú
zásobu
Výkonový štandard
Ľudské telo
Fyzické charakteristiky
Ľudské telo
Fyzické charakteristiky
Charakterové vlastnosti
človeka
Choroby a nehody
Hygiena a starostlivosť
Knie, s, Arm, r, Gesicht, s, Auge,
s, Bauch, r, Bein, s, Durst, r,
Schulter, e, Finger, r, Fuss, r,
Haar, s, Hals, r, hand, e, Hunger,
r, Kopf, r, Rücken, r, Mund, r,
Nase, e, Ohr, s, zahn, r, Arzt, r,
Arztin, e, Zahn-Krankenhaus, s,
Duschen, ins Bett gehen, kalt sein,
lachen, schlafen, warm sein,
waschen, gesund, gut, kaputt,
krank, leicht, sauber, schlecht,
schmitzig, schwer, stark
Reaguje pohotovo na
udalosti
v prirodzených
rečových situáciách.
Využíva prirodzené
imitačné schopnosti.
Opíše spolužiaka
alebo člena rodiny.
Využije rodinné
fotografie.
Charakterové vlastnosti človeka Kvíz – podľa opisu
Choroby a nehody
uhádne, o ktorého
spolužiaka ide.
Apotheke, e, Artz, r, Arztin, e,
Brille, e, Gesundheit, e, Grippe, e, Aktívne sa zapojí do
Herz, s, Kamm, r, Knie, s, Körper, jednoduchej
r, Medikament, s, Ordination, e, konverzácie.
szeit, Rücken, r, Ruhe, e, Seife, e,
Schnupfen, r, Spezialist, r/-in, e,
Sprechstunde, e, Spritze, e,
Tablette, e, Termin, r, Tropfen, r,
Unfall, r, Zahn, r, auf sein,
aufstehen, aussehen, baden,
besuchen, fallen, gut gehen,
Haare schneiden, leben, rasieren,
schlafen gehen, schlecht gehen,
sein, schneiden, schreien,
waschen ( Wäsche ), wen tun,
weinen, Zähne putzen, zum
301
Slovesá s odlučiteľnou a
neodlučitelnou predponou.
Sloveso - tun -. Prídavné mená –
stupňovanie. Slovesá
s prehláskou v kmeni.
Stravovanie
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Stravovacie návyky
Mäso a mäsové výrobky
Zelenina a ovocie
Nápoje
Cestoviny a múčne
výrobky
Stravovacie zariadenia :
- reštaurácia
- školská jedáleň
- -stravovanie
doma
Príprava jedla
Kultúra stravovania
Miery a váhy. Určovanie ceny.
Perfektum slovies: - pravidelných,
- nepravidel –
ných, - zakončených na - ieren
Cestoviny a múčne výrobky
Mliečne výrobky
Alkohol, r, Appetit, r, Bar, e,
Bedienung, e, Bier, s, Braten, r,
Brötchen, s, Café, s, Cola, e,
Erbse, e, Erdapfel, r, Espresso, r,
Essig, r, Fischsuppe, e, Fräulein!,
Gast, r, Gasthaus, s, Gasthof, r,
Hauptgang, r, heisse Getränke
(Pl), Joghurt, r, Kaffeehaus, s,
Kellner/-in, r, e, Kotelett, s,
Kuchen, r, Küchenhilfe, e,
Limo(nade), e, Marmelade, e,
Erdbeer-, Menü, s, Mittags-,
Möhre, e, Nachtisch, r, Öl, s,
Pfeffer, r, Pommes (frites), e,(Pl),
Rechnung, e, Rotwein, r,
Schnaps, r, Schokolade, e, Senf,
r, Seak, s, Tasse, e, Teigwaren, e
(Pl), Truthahn, r, Volkombrot, s,
Weisswein, r, Wurst, e, zu Abend
essen, zu Mittag essen, Zum
Wohl!, bezetz, bestellen,
einschenken, essen gehen,
frühstücken, gekocht, grillen,
mögen, putzen, reservieren,
schneiden, genug, hart, reif
Stravovacie návyky
Mäso a mäsové výrobky
Zelenina a ovocie
Nápoje
Abendbrot, s, Abendessen, s,
Ananas, e, Apfel, r,
Apfelsine/Orange, e, Banane, e,
Birne, e, Brot, s, Butter, e,
Dessert, s, Durst, r,Eis, s, Frucht-,
Eis, s, Entschuldigen Sie bitte..,
essen, s, Fisch, r, Flasche, e,
Fleisch, s, Frühstück, s,
Fruchtsaft, r, Gemüse, s,
Geschäft, s, Glas, s, Gulasch, s/r,
Gurke, e, Guten Appetit! Heisse
Schokolade, e, Herr Ober!, Huhn,
s, Hunger, r, Kaffee, r, Kakao,
Karte, e, Speise-Kartoffel, e, Käse,
r, Koch/Köchin, r, e, Kohl, r, RotKüche, e, Mahlzeit!, Marille, e,
Milch, e, Mineralwasser,, s,
Mittagessen, s, Nudel, e,
302
Porozumenie
jednoduchému
receptu z nemeckej
kuchárskej knihy.
Predvedie
jednoduchý
v obchode.
dialóg
Vyžiada si informáciu
v obchode.
Poskytne
požadovanú
informáciu.
Opýta
sa
požadovanú
informáciu.
Porozpráva
o školskej jedálni.
Hygiena.
na
Vzdelávanie
a práca
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Určovanie času. Predložka – um -.
Dni v týždni.
Členenie dňa. Pozdravy.
Predložky s 3. pádom. Radové
číslovky. Zložené podstatné mená.
Predložky so 4. pádom. Préteritum
pravidelných slovies.
Škola a jej zariadenie
Učebné predmety
Moja trieda
Pracovné činnosti
a profesie
Vyjadrenie času.
Škola a jej zariadenie. Učebné
predmety.
Školský systém
Celoživotné vzdelávanie
Pracovné podmienky
Bank, e, Bleistift, r, Buch, s,
Deutsch, s, Fach, s, Füller, r,
Geographie, e, Geschichte, e,
Hausaufgabe, e, Heft, s,
Klassenzimmer, s, Kreide, e,
Mathematik, e, Musik, e, Religion,
e, Schüler, r, Schultasche, e,
Slowakisch, s, Sport, r, Stuhl, r,
Stundenplan, r, Tafel, e, Zeichnen,
s, arbeiten, beginnen/beenden
den Unterricht, beliebt, besuchen,
lernen, lesen, rechnen, schreiben,
wichtig
Pracovné činnosti a profesie
Arbeiter, r, Arzt, r, Bäcker, r,
Biologie, e, Chemie, e, Englisch,
s, Ferien, e (Pl), Französisch, s,
Fremdsprache, e, Informatik, e,
Karte, e, Kellner, r, Klassenbuch,
s, Kleber, r, Koch, r,
krankenschwester, e,
Kugelschreiber, r, Lineal, s,
Mitschüler, r, Note, e, Pause, e,
Physik, e, Polizist, r, Spanisch, s,
Sportplatz, r, Student, r, Turnhalle,
e, Verbesserung, e, Verkäufer, r,
Zeugnis, s, ab/aufschreiben,
kontrollieren, sich interessieren
(für), studieren, üben, unterrichten
303
Nácvik reprodukcie.
Recitácia básne.
Pesnička.
Dokáž opísať svoj
bežný
týždeň.
Napíše krátky list
o svojej škole
a triede.
Vie zostaviť otázky
na známy text.
Voľný čas
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Slovosled
- oznamovacia veta
- opytovacia veta
Predložky s 3. a 4. pádom
Časovanie slovies so zmenou
kmeňovej samohlásky
Záľuby
Kultúra a jej vplyv na
človeka
Bild, s, Buch, s, Film, r, Karte, e,
Kino, s, Radio, s, Seite, e, Text, r,
Baukasten/Sandkasten, r,
Computer, r, Foto, s, lesen, malen,
schreiben, sehen, fotografieren,
Ball/Fussball spielen, besteln,
laufen, singen, Sport treiben,
springen, Musik hören, tanzen,
schlafen, fotografieren,
schwimmen, telefonieren, Freunde
treffen, Briefmarken sammeln,
fernsehen, Rad fahren, Schi
fahren, Schlittschuh laufen
Umenie a rozvoj
osobnosti
Knihy a čítanie
Rozhlas, televízia a internet
72
73
74
75
76
Tradície a zvyky.
Vianoce.
Veľká noc.
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Letné a zimné športy.
Záľuby
Kniha a čítanie
Rozhlas, televízia
Internet
Výstavy a veľtrhy
Sviatky
Šport
Pokračuje v rozvoji
schopnosti zapojiť sa
do jednoduchej
konverzácie.
Vie vyjadriť vlastné
potreby.
Vie vyjadriť situáciu
- mám rád
- nemám rád
Stručne reprodukuje
počutý text.
Začína používať
jednoduché
Bibliothek,e, Eintrittskarte, e,
autentické materiály
Fotoapparat, r, Kamera, e, Lied, s, (časopisy, internet,
Literatur, e, Maler, r, Märchen, s,
rozhlas, televízia).
Party, e, Pause, e, Programm, s,
Theater, s, Thema, s, Titel, r,
Zeitung, e, bestellen, besuchen,
es gibt, fernsehen, frei, holen,
klicken, eservieren, Internet, s,
Snowboard fahren, Skateboard
fahren, Schlittschuh laufen
Tradičné jedlá.
Slovesá so zvratným zámenom –
sich -.
Športové oblečenie.
Stupňovanie prídavných mien
a prísloviek.
Záujmové športové
Ukazovacie a opytovacie
krúžky.
príslovky. Príslovky miesta, času.
Tennis, s, Gymnastik, e, Spiel, s,
Sledovanie športu
Sport, r, Volleyball, r, Schwimmen,
v televízii.
s, Judo, s, Segeln, s, Hockey, s,
Boxen, s, Reiten, s, Rudern, s,
Školské športové súťaže. Radfahren, r, Fussball, r,
Tischtennis, s, Handball, r,
Kanufahren, r, rennen, spielen,
Eishockey, Fussball, Tennis usw.,
304
Upevňuje
emocionálne vzťahy
v rodine.
Uznáva duchovné
hodnoty pred
materiálnymi.
Báseň. Pieseň.
Modlitba.
Význam športu pre
rozvoj osobnosti.
Nové trendy v športe.
Fair play športového
zápolenia.
Obmieňa krátke texty
so zachovaním
zmyslu.
Reprodukuje ústne
a písomne obsah
primerane
obtiažneho textu.
Sport machen, turnen, laufen
Druhy športu: zimné a letné,
individuálne a kolektívne
Klub, r, Sport-, Platz, r Fussball-,
tennis-, Golf-, Punkt, r, Schnee, r,
Stadion, s, Wettbewerb, r, baden,
Eis laufen, gewinnen, laufen, Rad
fahren, schwimmen,Ski fahren, Ski
laufen
Krajiny,
mestá
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Krajiny a svetadiely.
Moja krajina.
Moje mesto.
Geografický opis krajiny.
Kultúrne a historické
pamiatky krajín a miest.
Predložky – in -, nach.
Svetové strany.
Pohoria.
Rieky.
Zámenné príslovky.
Berg, r, Land, s, Meer, s, Natur, e,
Park, r, Platz, r, See, r, Stadt, e,
Wald, r, Slowakei, e, Deuschland,
s, Ungarn, s, Österreich, s,
Schweiz, e
Krajiny a svetadiely.
Moja krajina a moje mesto.
Deutschland, Industrie, e, Insel, e,
Welt, e, Frankreich, s,
Grossbritannien, s, Italien, s,
Kroatien, s, Österreich, s, Polen,
s, Erdteil, r, Fluss, r, Ort, r, Strand,
r, Afrika, s, Amerika, s, Asien, s,
Australien, s, Dorf, s, Europa, s,
Tal, s, Zentrum, s, Tschechien, s,
Ukraine, e, Ungarn, s, Vereinigte
Staaten, e (Pl), auf dem land, in
aller Welt, in der Slowakei, in ganz
Europa, nach Deutschland
Vyplní svoje
základné údaje do
formulára. Výška,
váha.
Orientuje sa
v dvojjazyčnom
slovníku.
Napíše pozvánku
priateľovi.
Na návšteve svojho
mesta.
Vyhľadá na mape
krajiny, kde sa hovorí
po nemecky
a popíše, s kým
daná krajina susedí.
Snaží sa aktívne
ovládať reč.
Upevňuje si
adekvátne reakcie.
Číta nahlas a plynule
foneticky správne
jednoduché texty,
obsahujúce známu
slovnú zásobu.
Nemecký jazyk - 6. ročník
Tematický
okruh
Časová
dotácia
Audioorálny
program
Tematický celok
Posluch.
Reprodukcia.
15
Vzdelávanie
a práca
Domov
a bývanie
5
5
Škola a jej zariadenie.
Učebné predmety.
Rozvrh hodín.
Školské predmety.
Môj dom-adresa.
Zariadenie bytu.
Moja detská izba.
Vzdelávací štandard
Výkonný štandard
„ „ „
a, u, o
ie, ei
ich -laut
ach – laut
nemé -hp, t, k
Nácvik samohlások.
Nácvik spoluhlások.
Počúvanie textu.
Reprodukcia textu.
Intonácia opytovacej
a oznamovacej vety.
Číslovky-základné
radové
Dni v týždni.
Projekt-škola.
Žiak opíše obsah
svojej
školskej
tašky.
Žiak vytvorí svoj
rozvrh hodín.
Pomenovať druhy nábytku.
Predložky in, auf, an.
Pomenovať izby.
Projekt-náš byt.
Žiak vyplní formulár
o sebe.
Farby.
305
Rodina a
spoločnosť
5
Záverečné
opakovanie.
3
Hodnotenie.
Osobné údaje.
Rodina
–
vzťahy
v rodine.
Tlačivá – dokumenty.
mama,otec, súrodenci, starí
rodičia
Rodina-projekt.
Krátky list o rodine.
Krátky životopis.
Číslovky.
Farby.
Učebné predmety.
Školské potreby.
Zariadenie bytu.
Číslovky.
Farby.
Učebné predmety.
Školské predmety.
Zariadenie bytu.
Test.
Dialógy.
Tematický celok
Vzdelávací štandard
Výkonový štandard
Zvieratá.
Zvieratá v ZOO.
Domáce zvieratá.
Dravci.
Životné
podmienky
zvierat v ZOO.
Préteritum
–
nepravidelných
slovies.
Neosobný podmet -manZápor - keinSpojka -als-wenn-
Žiak napíše krátky
sloh, kedy a s kým
bol v cirkuse a čo
videl.
Ktoré zviera ho
zaujalo – opíše.
Pes.
Mačka.
Vek.
Farby.
Prídavné mená.
Stupňovanie prídavných mien.
Spojka –weil-
Projekt.
Žiak podľa
predloženej fotografie
opíše samostatne psa
alebo mačku
Škola v prírode.
Zámeno –welcherHygienické potreby.
Oblečenie na leto.
Radové číslovky.
Režim dňa.
Spojka –dassZvratné slovesá.
Som za ...
Som proti ...
Predložky s 3. pádom.
Projekt podľa výberu
- v lese
- pri jazere
- v meste
Fyzické a charakterové
vlastnosti
dievčat
a chlapcov.
Rozdiely.
Prídavné mená.
Záľuby.
Voľný čas.
Postavenie datívu a akuzatívu.
Projekt.
Voľný čas a hobby.
Bývanie
na
dedine
a v meste.
Obytný dom.
Rodinný dom.
Bývanie v prírode.
Zariadenie bytu.
Predložky s 3. a 4.pádom.
Nepravidelné slovesá.
Zmiešané časovanie.
Perfektum slovies.
Maketa domu a jeho
zariadenia.
Určiť vek.
Nemecký jazyk - 6. ročník
99 hodín – 3 hodiny týždenne
Tematický
okruh
Fauna
a flóra.
Domáce
zvieratá.
Hygiena.
Starostlivosť
o zdravie.
Časová
dotácia
14
10
20
Chlapci
a dievčatá.
10
Domov
a bývanie.
20
306
Mesto.
10
Opis osoby.
10
Záverečné
opakovanie.
Hodnotenie.
5
Orientácia v meste.
Pohybové slovesá.
Obchody.
Služby.
Modálne slovesá sollen,
wollen.
Orientačné pokyny.
Predložky s 3. pádom.
Opýtať sa na
informáciu
v cestovnej kancelárii.
Vedieť podať info –
ako sa dostanem...
Dopravný kvíz.
Vonkajšie poznávacie
znaky osoby.
Prídavné mená.
Antonymá.
Stupňovanie prídavných mien.
Prídavné meno v 1. a 4. páde.
Voľný opis
predloženej
fotografie.
Tematický celok
Vzdelávací štandard
Výkonový štandard
Ľudské telo.
Fyzické charakteristiky.
Zdravie.
Zdravá výživa.
Choroby.
Časti tela.
Najčastejšie choroby.
Zvieratá. Domáce
Zvieratá.
Zvieratá v ZOO.
Stromy a rastliny.
Človek a jeho životné
prostredie. Ochrana
životného prostredia.
Opis mačky.
Opis psa.
Zvieratá v ZOO.
Využitie prídavných mien.
Opíše spolužiaka
alebo člena rodiny.
Využije rodinné
fotografie.
Kvíz – háda podľa
opisu spolužiaka.
Vzorový jedálny
lístok.
Projekt – domáce
zvieratá.
Podľa predloženej
fotografie opíše
samostatne psa alebo
mačku.
Dopravné prostriedky.
Osobná doprava.
Príprava na cestu
a cestovanie.
Turistika a cestovný
ruch.
Základné druhy
oblečenia.
Odevné doplnky.
Výber oblečenia na
rôzne príležitosti.
Druhy a vzory odevných
materiálov.
Ľudské telo.
Fauna a flóra.
Doprava.
Obliekanie a móda.
Orientácia na mape Trenčína.
Križovatka.
Diaľnica.
Žiak napíše krátky
sloh o rodinnej
dovolenke.
Napíše pohľadnicu
z dovolenky.
Oblečenie do školy.
Slávnostné oblečenie.
Športové oblečenie.
Projekt – v akom
oblečení sa cítim
najlepšie.
Ústne a písomné skúšanie.
Dialógy.
Test.
Žiak vie
jednoduchými vetami
samostatne reagovať
na dané témy – ústne
aj písomne.
Nemecký jazyk - Jazyk a komunikácia - 6. ročník
33 hodín - 1 hodina týždenne
Tematický
okruh
Časová
dotácia
Ľudské telo.
7
Fauna
a flóra.
Doprava
a cestovanie.
Obliekanie
a móda.
Záverečné
opakovanie.
Hodnotenie.
7
7
7
5
307
Nemecký jazyk- 7. ročník
70 hodín - 2 hodiny týždenne
Tematický
okruh
Rodina
a spoločnosť.
Časová
dotácia
8
Rodina
a spoločnosť.
Tematický celok
Vzdelávací štandard
Výkonový štandard
Osobné údaje.
Rodina – vzťahy
v rodine.
Národnosť.
Tlačivá – dokumenty.
Vzťahy medzi ľuďmi.
Kde bývam ? Adresa.
Smerová príslovka – Woher ?
Názvy štátov.
Nadviazať kontakt.
Pozdraviť ,
odpovedať na
pozdrav.
Poďakovať sa.
Predstaviť sa.
Predstaviť druhého.
Členovia rodiny.
Pozdravy.
Časovanie pravidelných slovies
v prítomnom čase.
Časovanie - haben a sein.
Rodina – projekt.
Škola a jej zariadenie.
Učebné predmety.
Pracovné činnosti
a profesie.
Školský systém.
Škola ako celok.
Trieda a jej zariadenie.
Školské pomôcky.
Opísať triedu.
Vyjadriť spokojnosť.
Vyjadriť želanie.
Moja školská taška.
Modálne slovesá.
Zápor – kein.
Akuzatív zámen(mein ,dein).
Časovanie nepravidelných
slovies – fahren ,lesen.
Škola, trieda ,projekt.
Tematický celok
Vzdelávací štandard
Výkonový štandard
Narodeniny.
Blahoželania.
Darčeky.
Mesiace.
Dni v týždni.
Určovanie času.
Otázky na datív a akuzatív.
Dátum.
Projekt - pohľadnica
k narodeninám.
Zariadenie bytu.
Kuchyňa.
Izby.
Môj dom.
Predložkové väzby s 3. a 4.
pádom.
Predložkové väzby.
Projekt – moja detská
izba.
Ľudské telo.
Choroby.
Hygiena a starostlivosť
o telo.
Opis ľudského tela.
Opis tváre.
Prídavné mená.
Množné číslo podstatných mien.
Projekt – opis známej
osoby.
Dopravné prostriedky.
Príprava na cestu
Určovanie času.
Číslovky.
Projekt –
Tagesablauf.
8
Vzdelávanie
a práca.
8
Vzdelávanie
a práca.
6
Tematický
okruh
Časová
dotácia
Rodinné
sviatky.
Zvyky
a tradície
v rôznych
krajinách.
8
Domov
a bývanie.
6
Starostlivosť
o zdravie.
6
Doprava
308
a cestovanie.
7
Obliekanie
a móda.
8
Opakovanie
tematických
celkov.
a cestovanie.
Rozvrh hodín.
Dni v týždni.
Druhy dopravných prostriedkov.
Základné druhy
oblečenia.
Odevné doplnky.
Móda a jej trendy.
Osobné zámeno v akuzatíve.
Prídavné mená.
Projekt – oblečenie
spolužiaka.
Konverzačné témy.
Podľa učebného plánu.
Lexikálne hry.
Kontrolný test.
Tematický celok
Vzdelávací štandard
Výkonový štandard
5
Nemecký jazyk – 8. ročník.
99 hodín – 3 hodiny týždenne.
Tematický
okruh
Časová
dotácia
Kultúra
a umenie.
12
Literárna tvorba.
Baron Prášil.
Skloňovanie prídavných mien
v akuzatíve.
Určitý ,neurčitý člen.
Zápor kein.
Vedľajšie vety – časové.
Vymyslené príbehy
zo školy.
Vytvoriť príbeh podľa
obrázkov.
Kultúra
a umenie.
10
Druhy umenia.
Kultúra a jej formy.
Činný rod.
Trpný rod.
Na návšteve vo filmovej škole.
Filmové mesto projekt.
Kultúra
a umenie.
11
Umenie.
Spoločnosť.
Kultúra.
Kto pracuje pri filme ?
Filmové profesie.
Filmové mesto.
Divadelná inscenácia
– projekt.
Kultúra
a umenie.
Rozhlasová hra.
9
Výroba zvukov pri filme.
Vymyslieť názov rozhlasovej hry.
Vianoce a Nový rok.
Skupinová práca –
rozhlasová hra.
Zariadenie bytu.
Spoločnosť a životné
prostredie.
Spoločnosť a jej životný
štýl.
Domáce práce.
Využitie techniky v domácnosti.
Vzťažné vety.
Príslovia a porekadlá o jedle.
Projekt – jedálny
lístok.
9
Pracovné činnosti.
Profesie.
Zámenné príslovky.
Smerové príslovky.
Vedľajšie vety – časové.
Pilot – vlastnosti , vedomosti ,
schopnosti.
Moje vysnívané
povolanie. Anketa.
9
Život na Zemi alebo na
Marse.
Skloňovanie podstatných mien –
D,A.
Privlastňovacie zámená.
Nad mapou sveta –
projekt.
Domov
a bývanie.
Vzdelávanie
a práca.
Veda
a technika
v službách
9
309
človeka.
Človek
a príroda.
Človek
a príroda.
Domov
a bývanie.
Kultúra
a umenie.
Vzdelávanie
a práca.
Zápor kein.
Lipa – symbol nemeckého
národa.
Infinitív s zu.
Les – Čo dokáže strom ?
Ochrana životného
prostredia – projekt.
9
Rastliny – flóra.
Klíma.
Príroda okolo nás.
Ochrana životného
prostredia.
Počasie.
Človek a jeho životné
prostredie.
Voda – pitná, dažďová.
Kolobeh vody v prírode.
Prázdniny – projekt.
9
Profesie.
Druhy umenia.
Využitie techniky
v domácnosti.
Opakovanie konverzačných
celkov.
Opakovanie slovnej zásoby.
Vedľajšie vety.
Záverečný kontrolný
test.
Klasifikácia.
Tematický celok
Vzdelávací štandard
Výkonový štandard
Zvieratá.
Zvieratá v ZOO.
Domáce zvieratá.
Dravci.
Životné podmienky
zvierat v ZOO.
Préteritum
–
nepravidelných
slovies.
Neosobný podmet -manZápor - keinSpojka -als-wenn-
Žiak napíše krátky
sloh, kedy a s kým
bol v cirkuse a čo
videl.
Ktoré zviera ho
zaujalo – opíše.
Pes.
Mačka.
Vek.
Farby.
Prídavné mená.
Stupňovanie prídavných mien.
Spojka –weil-
Projekt.
Žiak podľa
predloženej fotografie
opíše samostatne psa
alebo mačku
Škola v prírode.
Zámeno –welcherHygienické potreby.
Oblečenie na leto.
Radové číslovky.
Režim dňa.
Spojka –dassZvratné slovesá.
Som za ...
Som proti ...
Predložky s 3. pádom.
Projekt podľa výberu
- v lese
- pri jazere
- v meste
Fyzické a charakterové
vlastnosti dievčat
a chlapcov.
Rozdiely.
Prídavné mená.
Záľuby.
Voľný čas.
Postavenie datívu a akuzatívu.
Projekt.
Voľný čas a hobby.
6
Nemecký jazyk - 8. ročník
70 hodín – 2 hodiny týždenne
Tematický
okruh
Fauna
a flóra.
Domáce
zvieratá.
Hygiena.
Starostlivosť
o zdravie.
Chlapci
a dievčatá.
Časová
dotácia
10
5
17
6
310
Domov
a bývanie.
15
Mesto.
7
Opis osoby.
5
Záverečné
opakovanie.
Hodnotenie.
5
Bývanie na dedine
a v meste.
Obytný dom.
Rodinný dom.
Bývanie v prírode.
Zariadenie bytu.
Predložky s 3. a 4.pádom.
Nepravidelné slovesá.
Zmiešané časovanie.
Perfektum slovies.
Maketa domu a jeho
zariadenia.
Orientácia v meste.
Pohybové slovesá.
Obchody.
Služby.
Modálne slovesá sollen,
wollen.
Orientačné pokyny.
Predložky s 3. pádom.
Opýtať sa na
informáciu
v cestovnej kancelárii.
Vedieť podať info –
ako sa dostanem...
Dopravný kvíz.
Vonkajšie poznávacie
znaky osoby.
Prídavné mená.
Antonymá.
Stupňovanie prídavných mien.
Prídavné meno v 1. a 4. páde.
Voľný opis
predloženej
fotografie.
311
Ruský jazyk
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika predmetu
Vyučovanie predmetu ruský jazyk ako druhého cudzieho jazyka zabezpečuje, aby si žiaci základnej
školy osvojili aj základy slovanských cudzích jazykov, čo im umožní nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou predovšetkým ústnou formou. Poskytneme tak žiakom živý jazykový základ
a predpoklady pre komunikáciu v rámci Európskej únie.
Ciele predmetu
Kognitívne ciele:
- postupné osvojovanie si jazyka ako komunikačného prostriedku
- vypočuť, získavať, odovzdávať informácie
- vyjadrovať vlastné postoje, názory a vôľu
- vyjadriť očakávania a reagovať na ne
- predstaviť svoje záľuby a vkus
- reagovať pri stretnutiach
- telefonovať
- uistiť sa v rozhovore, že moje slová boli správne pochopené
- nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku
Socioafektívne ciele:
- podporiť dôveru žiaka vo vlastné schopnosti
- zaručiť rovnaké šance sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov
- vypestovať vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku
Obsah vyučovania
Počúvanie s porozumením:
• žiak dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho
rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie
zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť
krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Čítanie s porozumením:
• žiak rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
Písomný prejav:
• žiak dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť,
adresa, telefón a podobne,
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,
• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“
alebo „pretože“.
Ústny prejav:
312
Ústny prejav – dialóg
• žiak dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je
pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže
sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe
témy,
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych
komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu
niečo oznámiť.
Ústny prejav – monológ
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo
robí a ľudí, ktorých pozná.
Vzdelávanie na základnej škole v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A1.
Učebné zdroje
- metodické príručky
- odborná literatúra
- učebnica
- pracovný zošit
- cudzojazyčné časopisy a tlač
- internet
- didaktické pomôcky
Časová dotácia predmetu
6. roč. - 33 hodín (1 hodina týždenne)
- predazbukové obdobie – 10 hodín
- azbukové obdobie – 23 hodín
7. roč. – 66 hodín (2 hodiny týždenne)
313
Ruský jazyk - 6. ročník (1 hodina týždenne)
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Predazbukové
obdobie
V škole
V triede
Moja rodina
Oblečenie
Vzbudiť u žiakov záujem o štúdium ruského
jazyka. Poukázať na jazykovú príbuznosť so
slovenským jazykom.
Rozvíjať posluch a ústnu reč aktívnym
osvojovaním lexiky a správnej výslovnosti.
Rozvíjať logické myslenie,
precvičovať intonáciu a výslovnosť.
slovná zásoba
komunikačné situácie
zdvorilostné uvítacie frázy
základné informácie o sebe a rodine
pokyny na hodine
tvorba otázok a odpovedí
Žiak vie pozdraviť, vie sa predstaviť, vie
povedať odkiaľ je.
Žiak ovláda zdvorilostné frázy, vie poprosiť
a poďakovať.
Žiak pozná význam a vie správne
pomenovať veci a javy týkajúce sa
tematického celku.
Žiak zvláda jednoduché povely a pokyny.
Žiak vie jednoduchými vetami opísať dej na
obrázku, vie používať osvojené slová
a slovné spojenia v rôznych rečových
situáciách.
Azbuka
Azbuka - (tlačená a písaná azbuka),
zoznámenie sa s azbukou, nácvik písmen
Precvičovanie inotácie a výslovnosti
v opytovacích a zvolacích vetách.
Čítanie podľa obrázkov a písaného textu.
Ukazovacie zámená tento, táto, toto.
Číslovky 1-10 v 1. páde.
Názvy dní v týždni.
Správna výslovnosť koncoviek -ego, -ogo
Práca s textom a písmom.
Vyjadrenie záporu v krátkej konverzácii.
Bratislava – hlavné mesto Slovenska.
Intonácia opytovacej vety: Kto si a odkiaľ
pochádzaš? Čo je na fotke? Čo je v meste?
Náčuv konverzácie a práca s textom.
Hádanky, vtipy, krátke konverzácie.
Slovná zásoba.
Nakupovanie.
Tvorba viet so slovesom mať, vlastniť, hrať.
Žiak vie písať malé i veľké písmená azbuky
a správne ich spájať.
Žiak vie čítať tlačenú i písanú azbuku.
Žiak vie používať osvojené slová a slovné
spojenia, tvorí jednoduché vety.
Žiak počúva s porozumením jednoduché
texty v ruskom jazyku.
Žiak vie používať ukazovacie zámená
v spojení s podstatnými menami.
Žiak pozná číslovky 1-10 a vie ich použiť.
Žiak pozná dni v týždni.
Žiak správne vyslovuje i píše koncovky –
ego, -ogo.
Žiak vie odpovedať záporom, vie vytvoriť
zápor.
Žiak vie jednoduchými vetami porozprávať
o hlavnom meste Slovenska.
Žiak vie odpovedať na otázky typu Kto si?
Odkiaľ si? Čo vidíš na obrázku? Čo sa
nachádza v meste?
Žiak vie použiť správne sloveso mať vo
význame vlastniť v spojení s osobnými
zámenami.
Žiak vie použiť sloveso hrať vo význame
hrať sa s čím, hrať športovú hru.
Žiak číta nahlas a plynule foneticky
správne jednoduché texty, obsahujúce
známu slovnú zásobu.
Žiak sa snaží aktívne ovládať reč.
314
Ruský jazyk - 7. ročník (2 hodiny týždenne)
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vzdelávanie a
práca
režim dňa
rozvrh hodín
učebné predmety
školské pomôcky
odlišnosti ruskej a slovenskej školy
číslovky 1-100
časovanie slovies chcieť, môcť
používanie predložiek v, iz, s spolu s
príslovkami
dialógy
Žiak ovláda slovnú zásobu z danej témy.
Žiak používa osvojené slová a slovné
spojenia v navodených rečových
situáciách.
Žiak vie zostaviť školský rozvrh hodín,
pozná pomenovania jednotlivých
predmetov.
Žiak vie popísať odlišnosti ruskej
a slovenskej školy, pozná rozdiely
v známkovaní.
Žiak ovláda číslovky 1-100, vie ich použiť
v spojení s podstatnými menami.
Žiak ovláda časovanie slovies chcieť, môcť,
dokáže správne použiť tvar vo vete.
Žiak ovláda skloňovanie podstatných mien
v akuzatíve vo väzbe s predložkami v, iz, s,
so vyjadrujúcich určenie miesta (v školu, iz
doma...)
Žiak tvorí dialógy s vrstovníkmi.
Žiak vie čítať so správnou výslovnosťou,
prízvukom a intonáciou slova.
Človek a príroda
ročné obdobia
názvy mesiacov v roku
domáce zvieratá
divoké zvieratá
kvety, stromy
počasie
datív a akuzatív podstatných mien
slovesá pohybu chodiť, cestovať
3. osoba slovies
vyjadrenie času (o hodinu, o rok)
intonácia zvolacej vety
výslovnosť prízvučných a neprízvučných
samohlások ja, je
Žiak pozná ročné obdobia a mesiace
v roku, vie reagovať na rečové modely typu
kedy? (na jar, na jeseň, v zime).
Žiak vie jednoduchými vetami opísať dej
podľa obrázku, vie povedať, čo robíme
v jednotlivých ročných obdobiach.
Žiak pozná domáce i divoké zvieratá,
niektoré kvety a stromy.
Žiak vie reagovať na rečové modely typu
Aké je počasie?
Žiak vie časovať slovesá v 3. osobe
množného čísla.
Žiak vie správne vyslovovať slová
s predložkami datívu k, po.
Žiak správne tvorí spojenia s vyjadrením
času (o hodinu, o rok).
Žiak ovláda správnu výslovnosť
prízvučného a neprízvučného ja, je pri
čítaní textu a v dialógoch.
Krajiny, mestá a
miesta
Moskva
Moje mesto
intonácia zvolacích a opytovacích viet
koncovky prídavných mien
zvratné slovesá a ich časovanie
výslovnosť tvrdých a mäkkých sykaviek
prvé a druhé časovanie slovies v prítomnom
čase (robiť, hovoriť)
sloveso učiť sa (učiť sa ruštinu, učiť sa po
rusky)
slovesá pohybu (prítomný a minulý čas)
Žiak ovláda novú slovnú zásobu a vie ju
použiť v krátkom rozprávaní o meste
(Moskva, Trenčín), vie vymenovať
najdôležitejšie pamätihodnosti.
Žiak si osvojil intonáciu zvolacích
a opytovacích viet na základe posluchu
originálnej ruskej reči.
Žiak vie časovať zvratné slovesá, ovláda
ich pravopis.
Žiak ovláda vzory prvého i druhého
časovania v prítomnom čase.
Žiak vie správne použiť sloveso učiť sa.
Žiak rozlišuje použitie slovies pohybu (ísť,
cestovať) a dokáže ich použiť v prítomnom
i minulom čase.
Rodina a
členovia rodiny
Žiak vie pomenovať jednotlivých členov
315
spoločnosť
povolania
miestnosti v dome
nábytok
časovanie slovesa musieť
zakončenia slovies v 2. osobe jednotného čísla
príslovky času
koncovky podstatných mien v inštrumentáli
rodiny, pozná rodinné vzťahy.
Žiak ovláda niektoré povolania.
Žiak vie pomenovať miestnosti v byte
a dome, vie názvy nábytku.
Žiak dokáže využiť novú slovnú zásobu
v rozprávaní o svojom byte, dome.
Žiak vie časovať sloveso musieť, správne
používa jeho tvary vo vetách.
Žiak pozná správne zakončenie slovies v 2.
osobe jednotného čísla.
Žiak pozná príslovky času a vie ich správne
použiť.
Žiak vie použiť podstatné mená
v inštrumentáli jednotného i množného
čísla v predložkových i bezpredložkových
spojeniach.
Ľudské telo,
starostlivosť o
zdravie
časti tela
u lekára
choroby
minulý čas slovies robiť, venovať sa
časovanie slovies vedieť, poznať, piť, bolieť
Žiak vie použiť novú slovnú zásobu
rozšírenú o názvy ľudského tela,
najčastejšie choroby.
Žiak vie tvoriť minulý čas slovies robiť,
venovať sa.
Žiak vie časovať slovesá vedieť, poznať,
piť, bolieťa správne používa tvary vo
vetách.
Voľný čas a
záľuby
môj deň
záľuby
kino a film
šport
časovanie slovesa byť v budúcom čase
výslovnosť slov s predložkami
slovesá mať rád, páčiť sa, zaujímať sa
Žiak ovláda slovnú zásobu tematického
celku voľný čas.
Žiak vie vytvoriť krátky text o svojich
záľubách.
Žiak pozná letné i zimné športy, vie tvoriť
vety.
Žiak vie časovať sloveso byť v budúcom
čase, vie tvoriť správne spojenia.
Žiak vie používať podstatné mená
v genitíve jednotného i množného čísla bez
predložky, po číslovkách a s predložkami.
Žiak ovláda správnu výslovnosť spojení
s predložkami iz, s, so, bez.
Žiak vie reagovať na rečové modely
s použitím slovies mať rád, páčiť sa,
zaujímať sa.
316
Biológia
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet patrí do vzdelávacej oblasti Človek a príroda. V tejto oblasti žiaci dostávajú
príležitosť poznávať prírodu ako systém a pochopiť dôležitosť prírodnej rovnováhy pre existenciu
živých sústav, včítane človeka. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku.
Umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy
organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Orientuje sa
na prejavy života organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako
výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky,
využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho
zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch
a tematických celkoch:
1. špirála: vzťahy, vonkajšia stavba
2. špirála: stavba – vnútorná
3. špirála: procesy
Ciele učebného predmetu
-
Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch
ako súčastí celku.
Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.
Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov
 v oblasti komunikačných schopností:
- vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme,
- vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,
- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
- zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
- vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry.
- vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky
a ich využitie.
 v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
- navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,
- využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo
riešení úloh,
- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie,
 v oblasti sociálnych kompetencií:
- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,
- pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať,
- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony
a pokroky v učení,
 v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručnosti:
- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia,
- využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky.
Systém kontroly a hodnotenia žiakov
1. Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať
prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia
konkrétneho žiaka učiteľom (na predchádzajúcej hodine). Odporúča sa uplatniť postup verbálnych
odpovedí 3 žiakov v časovom limite 5 min. Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä
osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
2. Písomnou formou je vhodné kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov
prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém
317
v časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti
vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa
kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
3. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností (vrátane správnosti
nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z
riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. V nižších
ročníkoch sa odporúča pristupovať k tvorbe záverov na základe stručnej osnovy danej učiteľom.
4. Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom formou hodnotenia
správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov.
5. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností
je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe
vzájomnej dohody učiteľov.
Proces
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania,
vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov. Voľba metód závisí od
obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je
motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie
poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou, ukážky).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností.
Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické
systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na
vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie
situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),
demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), pozorovanie (cielené
systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (praktické činnosti,
experimentovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej
činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovnému a písomnému návodu).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa
riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení
a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém,
téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe
inštruktáže) – pozorovanie dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a
ich významu. Pri pozorovaniach treba uprednostniť živé biologické objekty, klásť dôraz na
poznávanie a rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov.
Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie
textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie
podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej
techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).
Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie
argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), situačná metóda (riešenie
problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie
v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry
(sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma
skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny).
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a
precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry,
domáce úlohy).
Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného,
expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). Terénne pozorovania, praktické
aktivity a exkurziu volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbá na
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
Stratégia vyučovania
Štruktúra učiva v 5 aj 6. ročníku je usporiadaná v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho
stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov
a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky,
poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov
318
s pozornosťou na potravové reťazce a vzťahy k prostrediu s postupným prechodom na pochopenie
vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov.
Tematické celky s počtom hodín – 5. ročník
Tematické celky
1.
2.
3.
4.
Počet hodín
Príroda a život
Život v lese
Život vo vode a na brehu
Život na poliach
Praktické aktivity
Spolu
1
11
10
9
2
33
Vzdelávací štandard - 5. ročník
Tematický
celok
1.PRÍRODA
A ŽIVOT
Obsahová časť
Úvodná hodina,
oboznámenie sa
s predmetom.
1. Príroda
a prírodniny
Metódy
a prostriedky
skúmania v
biológii.
Výkonová časť
1.1 Rozlíšiť na príklade živú
a neživú prírodninu.
1.2 Predviesť využitie lupy
pri pozorovaní
prírodniny.
1.3 Uviesť na príklade
význam a využitie
mikroskopu.
1.4 Ukázať na mikroskope
okulár, objektív
a zrkadlo.
Prvá praktická
aktivita
2.ŽIVOT
V LESE
2. Les. Štruktúra
lesa. Život a
zmeny lesa
počas roka.
2.1
2.2
2.3
2.4
3. Dreviny v lese.
Ihličnaté
a listnaté stromy.
Poznávanie, život
drevín počas
roka. Význam pre
život v lese.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. Kry. Poznávanie, 4.1
život drevín
počas roka.
4.2
Význam pre život
v lese.
4.3
Pozorovanie vybraných
rastlinných alebo
živočíšnych objektov
lupou a mikroskopom
Uviesť príklad rastliny
a živočícha žijúcich
v lese.
Pomenovať podľa
schémy jednotlivé
vrstvy lesa.
Opísať zmeny lesa
v ročných obdobiach.
Zostaviť príklad
potravového reťazca
lesných organizmov.
Poznať základnú stavbu
tela dreviny.
Rozlíšiť ihličnatý
a listnatý strom.
Určiť názov ihličiny
podľa šišky a vetvičky.
Určiť názov listnatého
stromu podľa listu alebo
plodu.
Uviesť význam stromov
pre život organizmov
a ľudí.
Rozlíšiť na príklade
strom a ker..
Pomenovať na ukážke
dva lesné kry.
Rozlíšiť a zdôvodniť na
319
Prierezové
témy
ENV, OZO
OSR
Projekty
OSR, TBZ
MDV
ENV, OZO
TBZ , MDV
ENV, TBZ
MDV
ENV
„Adaptuj“ si
strom, zisti
o ňom čo
najviac údajov
výšku, tvar
koruny, obvod
kmeňa, kvety,
plody, živočíchy
žijúce na ňom
alebo
v blízkosti...
Dreviny
v našom meste,
parku, okolí
školy, výskyt
druhov drevín –
náučný chodník
„Botanická
cesta“
5. Mikroskopické a
nekvitnúce byliny
v lese.
Poznávanie, život
počas roka.
Význam pre život
v lese.
6. Kvitnúce byliny
v lese.
Poznávanie, život
počas roka.
Význam pre život
v lese.
7. Huby v lese
a lišajníky v lese.
Poznávanie
jedlých
a jedovatých húb,
spolužitie
stromov a húb.
Pomoc pri otrave
hubami. Význam
v lese.
ukážke strom a ker.
4.4 Uviesť význam krov pre
život organizmov.
4.5 Uviesť príklad
živočíchov, ktorí sa živia
listami, semenami alebo
plodmi lesných drevín.
5.1 Uviesť význam pôdnych
baktérií v lese.
5.2 Vysvetliť prítomnosť
zelených povlakov na
stromoch.
5.3 Uviesť príklad jedného
machu a paprade.
5.4 Rozlíšiť na ukážke
mach a papraď.
5.5 Poukázať na význam
machov a papradí
v lese.
6.1 Poznať stavbu tela
kvitnúcej byliny.
6.2 Poznať na ukážke tri
lesné kvitnúce byliny.
6.3 Uviesť príklad jedovatej
a liečivej rastliny.
6.4 Uviesť význam bylín pre
život lesa.
7.1 Poznať na ukážke dve
jedlé a dve jedovaté
huby.
7.2 Rozpoznať na ukážke
lišajník od iných
organizmov.
7.3 Vysvetliť význam húb
a lišajníkov v prírode.
7.4 Uviesť zásady pomoci
pri otrave hubami.
Druhá praktická
aktivita
8. Lesné
bezstavovce.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov. Význam
v lese.
8.1
8.2
8.3
8.4
9. Lesné
9.1
bezstavovce.
Poznávanie
podľa vonkajších 9.2
znakov a
životných
prejavov. Význam 9.3
v lese.
9.4
9.5
Poznávanie
a rozlišovanie jedlých
a jedovatých húb.
Poznať slimáka podľa
vonkajších znakov.
Poznať dážďovku podľa
vonkajších znakov.
Uviesť potravu slimáka
a dážďovky.
Rozlíšiť slimáka
a dážďovku podľa
prijímania potravy
a spôsobu pohybu.
Rozlíšiť na ukážke
križiaka, kliešťa,
mravca.
Poznať možnosť
nákazy kliešťom a jeho
odstránenie z kože.
Poznať na ukážke tri
druhy lesného hmyzu.
Uviesť príklad potravy
dvoch bezstavovcov
v lese.
Uviesť na príkladoch
320
ENV
ENV, TBZ
MDV
Liečivé rastliny
v mojom okolí.
ENV, OZO
TBZ, MDV
Najznámejšie
jedlé a jedovaté
huby.
Zásady zberu
húb.
OSR, TBZ
OZO, ENV
MDV
ENV, TBZ
MDV
ENV, OZO
Zisti
zaujímavosti
o živote
pavúkov.
10. Lesné
obojživelníky
a plazy.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov. Význam
v lese.
11. Lesné vtáky.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov. Význam
v lese.
12. Lesné cicavce.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov. Význam
v lese
3.ŽIVOT VO
VODE
A NA
BREHU
13. Voda a jej okolie.
Význam kyslíka,
teploty a čistoty
vody pre život
vodných
organizmov.
14. Rastliny žijúce
vo vode.
Poznávanie
podľa vonkajších
význam bezstavovcov
v lese.
9.6 Vysvetliť na príklade
inštinkt.
10.1 Poznať na ukážke
skokana a uviesť ako sa
prispôsobil prostrediu
stavbou tela.
10.2 Poznať na ukážke
jaštericu podľa
vonkajších znakov.
10.3 Poznať na ukážke
vretenicu podľa
vonkajších znakov.
10.4 Rozlíšiť na ukážke
obojživelníka a plaza.
10.5 Uviesť príklad potravy
obojživelníka a plaza.
11.1 Uviesť tri príklady
vtákov žijúcich v lese.
11.2 Poznať podľa
vonkajších znakov
vtáka žijúceho v lese.
11.3 Uviesť význam
spevavých vtákov pre
život v lese.
11.4 Demonštrovať na
príklade význam
lesného dravého vtáka.
11.5 Uviesť príklad potravy
dvoch lesných vtákov.
12.1 Pomenovať na ukážke
cicavce žijúce v lese.
12.2 Uviesť príklad
bylinožravého lesného
cicavca.
12.3 Uviesť príklad
mäsožravého cicavca
žijúceho v lese.
12.4 Uviesť príklad lesného
cicavca živiaceho sa
hmyzom.
12.5 Demonštrovať na
príklade význam
lesných cicavcov.
12.6 Uviesť príklad potravy
dvoch lesných cicavcov.
13.1 Uviesť vlastnosti vody
dôležité pre život
organizmov.
13.2 Vysvetliť význam
kyslíka pre vodné
organizmy.
13.3 Uviesť príklad stojatej
a tečúcej vody.
13.4 Uviesť príklad
znečistenia vody
a dôsledky pre život
organizmov.
14.1 Vysvetliť význam
mikroskopických rastlín
pre život vo vode.
14.2 Poznať na ukážke
321
ENV, OZO
ENV, TBZ
Prikrmovanie
vtákov v zime.
Cieľ: Zhotoviť
kŕmidlá pre
zimné kŕmenie
vtákov a zistiť
výskyt druhov
v kŕmidle.
ENV, TBZ
MDV
Spôsoby lovu
lesných
cicavcov.
ENV, OZO
TBZ, MDV
Rastliny
a živočíchy
v našej rieke
a jej okolí.
ENV, OZO
TBZ, MDV
Vodný planktón
a malé
organizmy
vznášajúce sa
znakov. Význam
planktónu
a vodných
zelených rastlín.
15. Brehové
rastlinstvo.
16.Mikroskopickéa d
robné vodné
živočíchy.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov,
význam.
17. Vodné
bezstavovce.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov,
význam.
18. Hmyz žijúci vo
vode a na brehu.
19. Ryby.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov,
význam.
20. Živočíchy žijúce
vo vode a na
brehu.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
bylinu žijúcu vo vode.
14.3 Vysvetliť škodlivosť
premnoženia siníc pre
zdravie človeka.
14.4 Vysvetliť príčinu
premnoženia niektorých
organizmov v stojatej
vode v lete.
14.5 Poznať význam
vodných rastlín pre život
vo vode.
15.1 Poznať na ukážke jednu
brehovú drevinu
a bylinu.
15.2 Uviesť význam
brehových drevín
a bylín.
16.1 Uviesť význam vodných
živočíšnych
mikroorganizmov.
16.2 Poznať na ukážke
nezmara.
16.3 Uviesť príklad potravy
črievičky a nezmara.
16.4 Opísať spôsob
obstarávania potravy
nezmara.
16.5 Uviesť príklad vodného
organizmu živiaceho sa
planktónom.
17.1 Poznať na ukážke
vodného ulitníka
a lastúrnika.
17.2 Poznať význam pijavice
v medicíne.
17.3 Poznať na ukážke raka.
17.4 Uviesť potravu pijavice.
17.5 Zdôvodniť vplyv čistoty
vody na život raka.
17.6 Uviesť príklad potravy
vodného bezstavovca.
18.1 Poznať na ukážke jeden
druh hmyzu žijúceho vo
vode a jeden druh
žijúceho na brehu.
18.2 Uviesť význam lariev
hmyzu pre vodné
živočíchy.
19.1 Opísať na ukážke
prispôsobenie kapra
životu vo vode.
19.2 Uviesť príklad ryby
žijúcej v stojatej a
tečúcej vode.
19.3 Rozlíšiť potravu
bylinožravej a dravej
ryby.
20.1 Rozlíšiť na ukážke
skokana a mloka.
20.2 Opísať život skokana vo
vode a na brehu.
20.3 Uviesť príklad potravy
skokana a užovky.
322
vo vode.
Význam
planktónu.
ENV
ENV
ENV, OZO
ENV
ENV, TBZ
MDV
Význam rýb pre
organizmy
žijúce vo vode
a na brehu.
ENV, TBZ
MDV
Moja
korytnačka –
skúsenosti
z chovu.
Vysušovanie
vodných plôch
životných
prejavov,
význam.
21. Vodné vtáky.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov,
význam.
22. Vodné cicavce.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov a
životných
prejavov,
význam.
4.ŽIVOT NA
POLIACH
A
LÚKACH
23. Polia, lúky,
pastviny.
Druhová
rozmanitosť,
vplyv ľudskej
činnosti.
24. Rastliny a huby
na lúkach.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, život
počas roka,
význam.
25. Obilniny.
Poznávanie, život
počas roka,
význam pre
výživu človeka
a hospodárskych
zvierat.
26. Krmoviny.
Poznávanie, život
počas roka,
význam pre
výživu človeka
20.4 Rozlíšiť vretenicu
a užovku podľa
vonkajších znakov.
21.1 Opísať prispôsobenie
vtákov na plávanie,
potápanie a brodenie.
21.2 Opísať spôsob
prijímania potravy
kačice a labute.
21.3 Uviesť príklad vtáka
živiaceho sa drobnými
živočíchmi v plytkej
vode.
21.4 Uviesť príklad potravy
dravého vodného vtáka.
22.1 Uviesť význam
plávacích blán
a chvosta vydry
a bobra.
22.2 Uviesť príklad potravy
bobra a vydry.
22.3 Opísať spôsob stavania
obydlia bobra.
22.4 Uviesť význam vodných
cicavcov.
23.1 Rozlíšiť pole a lúku,
zdôvodniť rozdiely.
23.2 Vysvetliť význam skupín
drevín uprostred lánov
polí.
23.3 Zdôvodniť nevhodnosť
vypaľovania trávy.
23.4 Uviesť príklad
živočícha, ktorého môže
ohroziť rozoranie medzí
a likvidácia remízok.
23.5 Porovnať význam lúk,
pasienkov a polí pre
človeka.
24.1 Poznať na ukážke tri
lúčne byliny.
24.2 Pomenovať jednu
liečivú lúčnu rastlinu.
24.3 Poznať hubu pečiarku
podľa typických znakov.
24.4 Uviesť príklad živočícha
živiaceho sa lúčnymi
bylinami.
24.5 Uviesť význam lúčnych
tráv.
25.1 Poznať na ukážke a
pomenovať pšenicu,
ovos a kukuricu.
25.2 Uviesť príklady
významu obilnín pre
človeka.
25.3 Uviesť príklad troch
výrobkov z obilnín.
26.1 Poznať a pomenovať na
ukážke ďatelinu.
26.2 Uviesť príklad krmoviny,
ako potravy
hospodárskych zvierat.
323
a dôsledky pre
obojživelníkov.
ENV
ENV, TBZ
MDV
Ohrozené druhy
živočíchov
(vydra, bobor).
ENV, OZO
TBZ, MDV
Dôsledky
vypaľovania
trávy.
ENV, OZO
TBZ, MDV
Pestovanie
pečiarky.
ENV, OZO
TBZ, MDV
Tmavá múka
zdravšia ako
biela múka –
prečo?
ENV, OZO
a hospodárskych
zvierat.
27. Olejniny a
okopaniny.
Poznávanie, život
počas roka,
význam pre
výživu človeka
a hospodárskych
zvierat.
28. Bezstavovce
žijúce na lúkach
a poliach.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, život
počas roka,
význam.
29. Obojživelníky
a plazy žijúce na
lúkach a poliach.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, život
počas roka,
význam.
30. Vtáky žijúce na
lúkach a poliach.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, život
počas roka,
význam.
31. Cicavce žijúce
na lúkach
a poliach.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, život
počas roka,
význam.
26.3 Vysvetliť význam
„zeleného hnojenia“.
27.1 Poznať na ukážke
a pomenovať slnečnicu
a repku.
27.2 Porovnať význam
slnečnice, repky a repy.
27.3 Poznať na ukážke a
pomenovať ľuľok
zemiakový.
27.4 Vysvetliť význam
zemiakovej hľuzy pre
človeka.
28.1 Uviesť význam
dážďovky pre kvalitu
pôdy.
28.2 Poznať na ukážke dva
druhy hmyzu žijúceho
na lúke a poli.
28.3 Uviesť príklad hmyzu,
ktorý po premnožení
ohrozuje pestované
rastliny na poli.
28.4 Uviesť príklad
živočícha, ktorý sa živí
hmyzom na poli alebo
lúke.
29.1 Odlíšiť skokana
a ropuchu podľa
spôsobu pohybu.
29.2 Uviesť príklad potravy
ropuchy.
29.3 Uviesť význam ropuchy
a jašterice pre život na
lúkach a poliach.
29.4 Poznať na ukážke
jaštericu podľa
vonkajších znakov.
30.1 Poznať na ukážke tri
vtáky žijúce na lúke
a poli.
30.2 Uviesť význam jarabice
a bažanta pre život na
poli.
30.3 Preukázať na príklade
význam dravých vtákov
pre život na poliach a
lúkach.
31.1 Poznať na ukážke tri
cicavce žijúce na lúke
a poli.
31.2 Rozlíšiť zajaca
a králika.
31.3 Usporiadať potravový
vzťah hraboš, sokol,
obilniny.
31.4 Uviesť dôsledky
premnoženia hrabošov,
myší a sysľov na poli.
Záverečné
hodnotenie
a klasifikácia.
ENV, OZO
ENV
ENV, TBZ
OZO, MDV
Obojživelníky
v okolí môjho
bydliska.
ENV, TBZ
MDV
Život bažanta
poľného.
ENV, OZO
TBZ, MDV
Dôsledky
premnoženia
hrabošov, myší
a sysľov na poli.
ENV, OZO
OSR
324
Prierezové témy (podľa ISCED na ŠPÚ) a ich skratky ( podľa číselníka UIPŠ) :
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
OSR
ENV
OZO
TBZ
MDV
Učebné zdroje: Uhereková a kol. – Biológia pre 5.ročník základných škôl
Tematické celky s počtom hodín – 6. ročník
Tematické celky
1.
2.
3.
4.
5.
Počet hodín
Život s človekom a v ľudských sídlach.
Základná štruktúra života – bunka.
Živé organizmy a ich stavba.
Stavba tela rastlín a húb.
Stavba tela bezstavovcov.
Praktické aktivity.
Spolu
25
1
5
21
9
5
66
Vzdelávací štandard - 6. ročník
Tematický
Obsahová časť
celok
1.ŽIVOT
1. Úvodná hodina,
S ČLOVEoboznámenie sa
KOM A V
s predmetom.
ĽUDSKÝCH
Ľudské obydlia
SÍDLACH
a ich okolie ako
životný priestor
organizmov.
Výkonová časť
1.1 Uviesť osobitosti
ľudských obydlí a ich
okolia pre život
organizmov.
1.2 Uviesť význam kríženia
rastlín a živočíchov pre
človeka.
1.3 Uviesť význam
zdomácňovania
živočíchov pre človeka.
2. Mikroorganizmy
2.1 Uviesť prejavy
žijúce
škodlivosti parazitickej
s človekom.
baktérie pre človeka.
2.2 Opísať využitie
mliečnych a kvasných
baktérií.
2.3 Uviesť príklad využitia
kvasiniek človekom.
2.4 Uviesť podmienky
výskytu plesní
v domácnosti.
2.5 Uviesť príklad
priemyselnej výroby s
využitím kvasinky.
3. Poznávanie a
3.1 Poznať význam slov
význam
pasterizácia,
mikroorganizmov
sterilizácia, očkovanie.
(pozitívny,
3.2 Zistiť informácie
negatívny) pre
o epidémiach
človeka.
nákazlivých chorôb
v histórií ľudstva.
3.3 Uviesť prejavy
škodlivosti
konzumovania potravín
napadnutých plesňami.
325
Prierezové
témy
ENV, OSR
TBZ, MDV
Projekty
Adaptovať“ si
v škole, doma
rastlinu a starať
sa o ňu – každú
zmenu si
zapísať
a odprezentovať formou
projektu.
ENV, OZO
ENV, OZO
TBZ, MDV
Dôležitosť
umývania zubov
po jedle.
4. Rastliny
pestované
v záhradách.
5. Význam
pestovania rastlín
v záhradách pre
človeka.
6. Pestované ovocné
stromy a kry.
Poznávania
podľa listov,
kvetov, plodov.
7. Význam ovocia
pre človeka.
8. Rastliny rumovísk
a okrajov ciest.
9. Liečivé, jedovaté
a chránené
rastliny.
10. Okrasné rastliny.
11.Zhrnutie učiva.
12 .Živočíchy
prospešné pre
človeka –
včelárstvo.
4.1 Pomenovať podľa
ukážky zástupcu
cibuľovej, hlúbovej
a koreňovej zeleniny.
4.2 Poznať na ukážke
a pomenovať
strukovinu.
4.3 Rozlíšiť a pomenovať
na ukážke päť druhov
zeleniny.
5.1 Vysvetliť význam
zeleniny vo výžive
človeka.
5.2 Vysvetliť potrebu
hnojenia pôdy
v záhrade pri
dlhoročnom pestovaní
plodín.
6.1 Poznať na ukážke
a pomenovať dva
ovocné stromy.
6.2 Poznať na ukážke
a pomenovať dve
rastliny s drobným
dužinatým ovocím.
7.1 Vysvetliť význam ovocia
pre zdravie človeka.
7.2 Zistiť odrody jabĺk, ktoré
sa predávajú
v obchodoch.
8.1 Opísať miesta, ktoré
nazývame rumoviskami
8.2 Uviesť najznámejšie
rastliny rumovísk buriny.
8.3 Uviesť kry, ktoré rastú
na okrajoch ciest.
9.1 Vysvetliť pojem „liečivé
rastliny.
9.2 Uviesť najznámejšie
jedovaté rastliny v okolí
ľudských sídel.
9.3 Zdôvodniť dôležitosť
ochrany niektorých
druhov rastlín.
10.1 Vysvetliť význam
pestovania okrasných
rastlín.
10.2 Vedieť pomenovať
okrasné rastliny v škole,
v areáli školy.
13. Rybárstvo,
rybnikárstvo.
12.1 Opísať na ukážke
význam včely matky,
robotnice a trúda v úli.
12.2 Uviesť príklady
významu chovu včely
pre zdravie človeka.
13.1 Vysvetliť význam chovu
a lovu rýb pre človeka.
14. Chovateľsky
14.1 Na ukážke pomenovať
326
ENV, OZO
TBZ, MDV
Urobiť zbierku
semien
z rôznych
druhov
zeleniny.
OZO, TBZ
MDV
Navrhnúť plagát
na reklamné
účely o
zdravom
spôsobe života.
ENV, OZO
TBZ, MDV
Vytvoriť herbár
z ovocných
stromov a krov.
OZO
ENV, OZO
ENV, OZO
TBZ, MDV
Liečivé rastliny
– časti tela,
ktoré majú
liečivé účinky.
ENV
OSR
ENV, OZO
TBZ, MDV
OZO, TBZ
MDV
ENV, OZO
Vývoj včelárstva
a chov včiel na
Slovensku.
Vývoj rybárstva
a chov rýb na
Slovensku.
významné vtáky.
samca a samicu kury,
kačice, husi a morky.
14.2 Na príklade kohúta
a sliepky vysvetliť
pohlavnú dvojtvarosť.
15.1 Uviesť význam chovu
kury, kačice, husi alebo
morky pre človeka.
15.Význam, zásady
chovu, odlišnosti
od voľne žijúcich
druhov.
16. Blízky spoločníci 16.1 Porovnať odlišnosti
človeka.
vonkajších znakov psa
a mačky.
16.2 Pomenovať na ukážke
jedno plemeno psa.
17. Zásady chovu
17.1 Uviesť príklad
a spolunažívania
starostlivosti o drobné
živočíchov a ľudí
domáce živočíchy.
v domácnosti.
18. Chovateľsky
18.1 Na ukážke rozpoznať
významné
samca, samicu a mláďa
cicavce.
dvoch hospodárskych
zvierat.
18.2 Rozpoznať na ukážke
tri druhy hospodárskych
zvierat.
19. Význam
19.1 Uviesť význam chovu
a zásady chovu.
jedného druhu
hospodárskeho
zvieraťa.
19.2 Uviesť hlavné zásady
chovu hospodárskych
zvierat.
19.3 Uviesť dôsledky
pridávania veľkého
množstva chemických
prípravkov do potravy
hospodárskych zvierat.
20. Nežiadúci
20.1 Uviesť príklad
spoločníci
vonkajšieho
človeka.
a vnútorného parazita.
20.2 Zdôvodniť na príklade
škodlivosť vnútorného
a vonkajšieho parazita.
20.3 Poznať na ukážke dva
živočíchy
znehodnocujúce
potraviny.
21. Zásady
21.1 Poznať zásady ochrany
prevencie pred
pred vnútornými
šírením nákazy.
parazitmi.
21.2 Poznať spôsob
odstránenia vší.
22. Nežiadúce
22.1 Rozlíšiť na ukážke myš
cicavce žijúce
a potkana.
v okolí ľudských 22.2 Uviesť riziko výskytu
obydlí.
myší a potkanov
v domácnosti.
22.3 Poznať spôsoby
ochrany pred myšami
a potkanmi.
327
OZO
ENV, OZO
TBZ, MDV
Zistiť rôzne
plemená psov
a ich vlastnosti.
OSR, TBZ
MDV
Môj blízky
spoločník – pes,
mačka, škrečok,
morča...
ENV
OZO, TBZ
MDV
Zaujímavosti
o živote koní
a ich význam
pre človeka.
OZO, TBZ
MDV
Liečivé rastliny,
ktoré sa
používajú
v ľudovom
lekárstve na
odstraňovanie
parazitov.
OZO
OZO, TBZ
MDV
Prehľad
vnútorných
a vonkajších
parazitov
človeka, ich
vplyv na
domácnosť
a zdravie
človeka,
ochrana pred
nimi.
23. Živočíchy v okolí 23.1 Uviesť dva bezstavovce
ľudských sídel.
žijúce v záhrade alebo
sade.
23.2 Vysvetliť škodlivosť
premnoženia niektorých
bezstavovcov
v domácnosti, záhrade
a sade.
23.3 Opísať význam
spevavých vtákov
v okolí domácností.
23.4 Poznať na ukážke troch
spevavých vtákov.
23.5 Uviesť príklad
spevavého vtáka, ktorý
sa živí hmyzom.
24. Chránené
24.1 Uviesť chránené
živočíchy
živočíchy žijúce v
v blízkosti
blízkosti ľudských sídel.
človeka.
24.2 Vysvetliť prečo je
potrebné chrániť tieto
živočíchy.
25. Zhrnutie učiva
2.ZÁKLAD- 26. Rastlinná a
NA
živočíšna bunka.
ŠTRUKTÚzákladná stavba
RA
a funkcie časti
ŽIVOTA
bunky.
26.1 Pomenovať na ukážke
časti rastlinnej bunky.
26.2 Vysvetliť význam
bunkového jadra
a chloroplastu.
26.3 Pomenovať na ukážke
časti živočíšnej bunky.
26.4 Určiť na ukážke zhodné
a rozdielne znaky
rastlinnej a živočíšnej
bunky.
Prvá praktická
aktivita.
Mikroskopické
pozorovanie buniek
pokožky cibule.
Druhá praktická
Mikroskopické
aktivita.
pozorovanie stavby tela
črievičky.
3.ŽIVÉ
27. Vírusy
27.1 Porovnať stavbu vírusu
ORGANIZa baktérie.
a baktérie.
MY A ICH
27.2 Rozhodnúť, či
STAVBA
pôvodcom nákazy
chrípky, žltačky, angíny
je vírus alebo baktéria.
27.3 Uviesť príklad troch
nákazlivých ochorení.
28. Infekčné
28.1 Uviesť možnosti
ochorenia – vplyv
predchádzania šíreniu
na človeka,
vírusových
prevencia.
a bakteriálnych nákaz.
29.Jednobunkové
29.1 Zdôvodniť význam
organizmy.
zeleného sfarbenia
Stavba tela.
drobnozrnka.
29.2 Pomenovať na ukážke
črievičky hlavné časti
tela.
29.3 Porovnať na ukážke
stavbu tela
drobnozrnka
328
ENV, OZO
TBZ, MDV
Kŕmidlá na
kŕmenie vtákov
v zime –
vhodná potrava
na prikrmovanie
vtákov.
ENV
OSR, ENV
OZO
ENV, OZO
OSR, TBZ
OSR, TBZ
OZO, TBZ
MDV
OZO
OZO
Najčastejšie
infekčné
ochorenia –
prenos,
príznaky a
prevencia.
a črievičky.
30. Mnohobunkové 30.1 Pridať pletivo a tkanivo
organizmy.
k rastline a živočíchovi.
Štruktúra tela na 30.2 Určiť na ukážke rastliny
príkladoch
jej orgány.
prebratých rastlín 30.3 Určiť na ukážke
a živočíchov.
štruktúry tela živočícha
bunku, tkanivo, orgán,
sústavu orgánov.
31. Zhrnutie učiva
4.STAVBA
TELA
RASTLÍN
A HÚB
32. Stavba tela
nekvitnúcich
rastlín. Machy
a paprade..
32.1 Pomenovať na ukážke
časti tela machu.
32.2 Pomenovať na ukážke
časti tela paprade.
32.3 Uviesť význam výtrusov
pre machy a paprade.
33. Stavba tela
33.1 Rozlíšiť na ukážke
kvitnúcich rastlín.
stavby koreňa pokožku,
Koreň. Stavba,
dužinu, cievne zväzky,
prijímanie živín
koreňové vlásky.
koreňom,
33.2 Uviesť, ktoré živiny
význam.
prijíma rastlina
koreňom.
33.3 Vysvetliť význam
koreňa pre rastlinu.
34. Koreňová
34.1 Poznať typy koreňov
sústava drevín
drevín a bylín.
a bylín.
34.2 Uviesť rozdiel medzi
koreňovou sústavou
bylín a drevín.
34.3 Vysvetliť pojem
hydropónia.
35. Stonka. Stavba 35.1 Roztriediť na ukážke
stonky, prúdenie
dreviny a byliny podľa
látok stonkou,
stavby stonky.
význam.
35.2 Vysvetliť význam
cievnych zväzkov
v stonke.
35.3 Určiť na konáriku púčiky
a vysvetliť ich význam.
35.4 Zdôvodniť význam
stonky pre život rastliny.
36. Typy stoniek
36.1 Uviesť príklady rastlín
bylín a drevín.
s drevnatou a dužinatou
stonkou.
36.2 Vyvodiť znaky, ktorými
sa navzájom odlišujú.
37. List. Stavba listu, 37.1 Pomenovať vonkajšiu
význam.
stavbu listu.
37.2 Pomenovať vnútornú
stavbu listu.
37.3 Uviesť význam
prieduchov v pokožke
listu.
37.4 Uviesť význam listov
pre prijímanie živín.
38. Fotosyntéza,
38.1 Určiť na ukážke stavby
dýchanie,
listu dôležité časti pre
vyparovanie
fotosyntézu.
vody.
38.2 Vymenovať látky, ktoré
listy pri dýchaní zo
vzduchu prijímajú
329
ENV, OZO
ENV, OZO
OSR
ENV, OZO
TBZ, MDV
Najznámejšie
druhy machov
vyskytujúcich sa
u nás.
ENV
ENV
ENV, TBZ
MDV
ENV
ENV
ENV, OZO
Pozoruj vývin
listov a kvetov
z púčikov drevín
( čerešňa,
pagaštan,
jabloň, lipa
a pod.) v jarnom
období.
39. Typy listov,
postavenie listov
na stonke, rast
a opadávanie
listov.
40. Kvet. Stavba
kvetu, opelenie,
oplodnenie,
význam pre
rozmnožovanie
rastlín.
41. Typy kvetov,
typy súkvetí.
Tretia praktická
aktivita.
42. Plod a semeno
Stavba plodu
a semena.
Význam pre
rozmnožovanie
rastlín.
43. Rozdelenie
plodov.
Rozširovanie
plodov.
44 .Rast a vývin
semena.
a ktoré do vzduchu
vylučujú.
38.3 Uviesť význam pre
život.
39.1 Rozlíšiť na ukážke
jednoduchý a zložený
list.
39.2 Poznať typy listov podľa
tvaru čepele, okraja
čepele, podľa
postavenia listov na
stonke.
40.1 Rozlíšiť na ukážke
kvetný obal, tyčinku
a piestik.
40.2 Uviesť význam
peľového zrna
a vajíčka.
40.3 Opísať na
schematickom nákrese
opelenie kvetu.
40.4 Uviesť kedy nastáva
v kvete oplodnenie.
40.5 Zdôvodniť, prečo je kvet
rozmnožovací orgán
rastliny.
41.1 Rozlíšiť na ukážke
jednopohlavný
a obojpohlavný kvet.
41.2 Opísať súmerný
a pravidelný kvet.
41.3 Uviesť príklady
trojpočetných,
päťpočetných
a štvorpočetných
kvetov.
41.4 Vymenovať typy
súkvetí.
Pozorovanie stavby
kvetu.
42.1 Určiť na ukážke plodu
oplodie a semeno.
42.2 Pomenovať na ukážke
semena osemenie,
zárodok, klíčne listy.
42.3 Vysvetliť význam plodu
a semena pre rastlinu,
živočíchov a človeka.
43.1 Uviesť podľa čoho
rozdeľujeme plody na
suché a dužinaté.
43.2 Rozlíšiť na ukážke
dužinatý a suchý plod.
43.3 Uviesť plody
rozširované vetrom,
živočíchmi, vodou.
44.1 Uviesť podmienky
potrebné na vyklíčenie
semien.
44.2 Zdôvodniť, prečo
semená nepotrebujú na
klíčenie svetlo.
330
ENV, TBZ
MDV
Herbár – 10
listov lesných,
lúčnych
a záhradných
rastlín – bylín
a drevín.
ENV, OZO
TBZ, MDV
Spôsoby
opeľovania
rastlín.
ENV
ENV, OSR
TBZ
OZO, TBZ
ENV, MDV
Semená rastlín
používané ako
korenina.
ENV, OZO
ENV, OZO
TBZ, MDV
Naklíčenie
semena fazule
– názorná
prezentácia
stavby semena.
44.3 Rozlíšiť na príkladoch
jednoklíčnolistové
a dvojklíčnolistové
rastliny.
Štvrtá praktická
aktivita.
45. Zhrnutie učiva
Stavba plodu semena.
46.Rozmnožova-nie
rastlín.
46.1 Vedieť charakterizovať
pohlavné
rozmnožovanie a uviesť
príklady rastlín.
46.2 Vedieť charakterizovať
nepohlavné
rozmnožovanie a uviesť
príklady rastlín.
46.3 Uviesť spôsoby
nepohlavného
rozmnožovania.
47. Rastlinné telo
47.1 Vymenovať látky
ako celok.
potrebné pre život
Súčinnosť
rastliny.
orgánov pre
47.2 Pomenovať na ukážke
príjem živín,
rozmnožovacie
prenos
a vyživovacie orgány
a vylučovanie
kvitnúcej rastliny.
látok.
47.3 Pomenovať na ukážke
orgány, potrebné na
príjem živín, dýchanie,
na prijímanie
a vyparovanie vody
a orgány, ktorými
v rastline prúdia látky.
48. Huby
48.1 Opísať na ukážke
s plodnicou.
stavbu huby
s plodnicou.
48.2 Rozlíšiť na ukážke hubu
s výtrusnicami na
lupeňoch a v rúrkach.
49. Rozlíšenie
10.1 Rozlíšiť na ukážkach
jedlých
jedlé , jedovaté
a jedovatých húb
a nejedlé huby.
podľa typických
znakov.
50. Základné
50.1 Poznať pravidlá zberu.
pravidlá pri zbere 50.2 Poznať presný postup
húb. Prvá pomoc
pri podozrení na otravu
pri otrave.
hubami.
51. Iné huby
51.1 Rozlíšiť na ukážke
a lišajníky.
stavby tele kvasinku
Stavba tela
a pleseň.
kvasinky, plesne, 51.2 Uviesť význam
lišajníka.
výtrusnice plesne.
51.3 Opísať na ukážke
stavbu tela lišajníka.
52. Zhrnutie učiva
5.STAVBA
TELA
BEZSTAVOVCOV
53. Drobné vodné
živočíchy –
pŕhlivce.
53.1 Vysvetliť, ako nezmar
prijíma potravu a dýcha.
53.2 Vysvetliť, prečo sa
nervová sústava
nezmara nazýva
331
OSR, TBZ
ENV, OSR
OZO
ENV, TBZ
MDV
Vypestovať
okrasnú rastlinu
z vrcholového
stonkového
alebo
z listového
odrezku.
ENV
OZO
OZO, TBZ
MDV
OZO
ENV
OSR, ENV
OZO
ENV
Najjedovatejšie
huby na
Slovensku.
54. Vnútorné
parazity –
ploskavce
a hlístovce.
55. Živočíchy so
schránkou –
mäkkýše.
56. Živočíchy
s obrúčkami –
obrúčkavce.
57. Živočíchy
s článkovaným
telom –
článkonožce.
58. Článkonožce –
hmyz.
rozptýlená.
53.3 Uviesť význam vajíčok
a spermií nezmara.
53.4 Vysvetliť význam
púčikov u nezmara.
53.5 Vysvetliť význam slova
obojpohlavný živočích.
54.1 Uviesť, v ktorej časti
tráviacej sústavy
človeka žije pásomnica
a hlísta.
54.2 Opísať, ako sa
pásomnica rozmnožuje.
54.3 Opísať, ako hlísta
a pásomnica prijíma
potravu.
54.4 Opísať podľa ukážky
rozmnožovanie hlísty
alebo pásomnice.
55.1 Uviesť, kde má slimák
uložené vnútorné
orgány.
55.2 Porovnať podľa ukážky
schránku slimáka
s škľabky.
55.3 Vysvetliť, prečo je
slimák obojpohlavný
živočích.
55.4 Pomenovať sústavu
orgánov na prijímanie
a spracovanie potravy
slimáka.
55.5 Porovnať dýchacie
orgány slimáka
a škľabky.
56.1 Pomenovať orgán, ktorý
umožňuje dážďovke
pohyb.
56.2 Zdôvodniť názov
zatvorenej obehovej
sústavy dážďovky.
56.3 Opísať, ako dýcha
dážďovka.
56.4 Zdôvodniť názov
rebríčkovej nervovej
sústavy dážďovky.
56.5 Opísať význam opasku
dážďovky.
57.1 Vysvetliť význam
jedovatej žľazy pavúka.
57.2 Pomenovať sústavu,
ktorá zabezpečuje
u pavúka a raka
rozvádzanie kyslíka po
tele.
57.3 Uviesť orgán, ktorý tvorí
u raka vonkajšiu kostru.
57.4 Porovnať dýchacie
orgány pavúka a raka.
58.1 Uviesť podľa ukážky
ústneho orgánu príklad
potravy hmyzu.
58.2 Určiť podľa ukážky
332
OZO, TBZ
MDV
Cudzokrajné
vnútorné
parazity, ktoré
sú hrozbou
v niektorých
oblastiach
sveta.
ENV
ENV, TBZ
MDV
Pozoruj pohyb
dážďovky
v prírode a na
drsnom papieri
– urob záver.
ENV, TBZ
MDV
Spôsoby
prijímania
potravy rôznych
druhov
pavúkov.
Zaujímavosti
o živote raka
a jeho význam
v prírode.
ENV, TBZ
MDV
Prispôsobenie
hmyzu
prostrediu
sfarbením,
končatiny spôsob
pohybu hmyzu.
58.3 Uviesť orgán, ktorý
zabezpečuje dýchanie
hmyzu.
58.4 Vysvetliť, prečo sa
nervová sústava hmyzu
nazýva rebríčková.
Piata praktická
aktivita.
59. Zhrnutie učiva
60. Záverečné
opakovanie.
61. Záverečné
hodnotenie
a klasifikácia.
Stavba tela hmyzu.
tvarom, stavbou
končatín
a ústnych
orgánov.
OSR, TBZ
OSR, ENV
OZO
OSR, ENV
OZO
Prierezové témy ( podľa ISCED na ŠPÚ) a ich skratky ( podľa číselníka UIPŠ) :
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
OSR
ENV
OZO
TBZ
MDV
Učebné zdroje: Uhereková a kol. – Biológia pre 6.ročník základných škôl
Štruktúra učiva v 7.ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického
objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov smeruje k pochopeniu princípov
individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka. Zároveň štruktúra učiva poukazuje na dôležitosť
osvojenia si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.
Tematické celky s počtom hodín – 7. ročník
Tematické celky
1.
2.
3.
Počet hodín
Stavba tela stavovcov.
Človek a jeho telo.
Zdravie a život človeka.
Praktické aktivity.
Spolu
15
41
5
5
66
Vzdelávací štandard – 7. ročník
Tematický
celok
1.STAVBA
TELA
STAVOVCOV
Obsahová časť
1. Úvodná hodina,
oboznámenie sa
s predmetom.
Povrch tela
stavovcov.
Výkonová časť
1.1 Uviesť príklad stavovca
pokrytého šupinami ,
perím, srsťou.
1.2 Zdôvodniť odlišnosť
a význam kožných
útvarov na príklade
dvoch stavovcov.
1.3 Označiť na ukážke časti
vtáčieho pera.
1.4 Zdôvodniť na dvoch
príkladoch význam
sfarbenia stavovcov
v prostredí v ktorom
333
Prierezové
témy
ENV, OSR
Projekty
žijú.
2.1 Určiť spôsob pohybu
stavovcov podľa ukážky
stavby kostry.
2.2 Vysvetliť význam dutých
kostí a prsnej kosti.
2.3 Rozlíšiť na ukážke
cicavcov
párnokopytníka
a nepárnokopytníka.
3. Pohybová sústava 2.1 Uviesť príklad stavovca,
stavovcov.
ktorý sa pohybuje
plávaním, skákaním,
plazením, lietaním,
kráčaním a behom.
4. Tráviaca sústava 4.1 Opísať na ukážke
stavovcov.
základné časti tráviacej
sústavy stavovcov.
4.2 Poznať na ukážke
chrupu bylinožravého,
hmyzožravého
a mäsožravého cicavca.
4.3 Uviesť význam hrvoľa,
žľaznatého
a svalnatého žalúdka
vtákov.
4.4 Uviesť príklad
prežúvavého cicavca zo
zloženým žalúdkom.
5. Dýchacia sústava 5.1 Uviesť príklad stavovca,
stavovcov.
ktorý dýcha žiabrami
a pľúcami.
5.2 Pomenovať dýchací
orgán žubrienky
a dospelého
obojživelníka.
5.3 Porovnať dýchacie
orgány ryby, vtáka a
cicavca.
5.4 Zdôvodniť úhyn ryby, ak
je dlhší čas mimo vody.
5.5 Vysvetliť význam
vzdušných vakov
u vtákov.
6. Obehová sústava 6.1 Opísať význam krvi pre
stavovcov.
život stavovcov.
6.2 Opísať význam srdca
a ciev pre život
stavovcov.
6.3 Vysvetliť, prečo sa
označuje cievna
sústava stavovcov ako
uzavretá.
6.4 Zistiť rozdiely na ukážke
stavby srdca ryby,
obojživelníka, plaza,
vtáka a cicavca.
7. Močová sústava
7.1 Uviesť príklad
stavovcov.
odpadovej látky
a spôsob vylučovania.
7.2 Pomenovať orgán,
v ktorom sa krv
stavovcov zbavuje
2. Oporná sústava
stavovcov.
334
ENV
ENV, TBZ
MDV
Vyhľadaj
zaujímavosti
o pohybe
stavovcov.
ENV, TBZ
MDV
Zisti závislosť
stavby chrupu
cicavcov
a zobákov
vtákov od
spôsobu výživy.
ENV
ENV, TBZ
MDV
ENV
Zisti, aký vplyv
má náročnosť
pohybu na
príjem živín
a kyslíka.
8. Nervová sústava
stavovcov.
9. Zmyslové orgány
stavovcov.
10. Rozmnožovacia
sústava
stavovcov.
11. Spôsoby
rozmnožovania
a starostlivosť
o potomstvo.
Prvá praktická
aktivita.
12. Životné prejavy
a správanie
stavovcov.
tekutých odpadových
látok.
7.3 Pomenovať na ukážke
orgány močovej sústavy
stavovcov.
8.1 Uviesť význam nervovej
sústavy pre život
stavovcov.
8.2 Vymenovať hlavné
orgány ústrednej
nervovej sústavy.
8.3 Porovnať na ukážke
predný mozog
stavovcov.
8.4 Uviesť príklad na
nepodmienený reflex
stavovcov.
8.5 Uviesť príklad na
podmienený reflex
stavovcov.
9.1 Uviesť umiestnenie
zmyslových orgánov
stavovcov.
9.2 Uviesť príklad
stavovcov s dobrým
hmatom a čuchom.
9.3 Vysvetliť význam bočnej
čiary rýb.
9.4 Uviesť príklad
stavovca s veľmi
dobrým zrakom
a sluchom.
10.1 Pomenovať samčie
a samičie pohlavné
bunky.
10.2 Vysvetliť podstatu
oplodnenia.
10.3 Vysvetliť význam
rozmnožovanie.
11.1 Opísať na ukážke
rozmnožovanie a vývin
ryby.
11.2 Opísať na ukážke
rozmnožovanie a vývin
obojživelníka.
11.3 Porovnať
rozmnožovanie plaza
a vtáka.
11.4 Opísať na ukážke vývin
mláďat cicavcov.
Stavba vtáčieho vajca.
12.1 Vysvetliť inštinktívne
správanie stavovcov.
12.2 Uviesť príklad
sťahovavého a stáleho
vtáka.
12.3 Uviesť význam
značkovania priestoru.
12.4 Uviesť rozličné spôsoby
správania vtákov
a cicavcov a ich význam
335
ENV, TBZ
MDV
Čo všetko sa
môže naučiť
pes? Opíš, ako
obyčajne
prebieha učenie
psa.
ENV, TBZ
MDV
Zisti
zaujímavosti o
zrakových,
sluchových
schopnostiach
rozličných
stavovcov.
ENV
ENV
OSR, TBZ
ENV
13. Význam
stavovcov
v prírode a pre
človeka.
14. Ochrana
stavovcov.
pre život.
12.5 Uviesť príklad stavovca
aktívneho v noci.
13.1 Uviesť význam
stavovca živiaceho sa
hmyzom alebo
hlodavcami.
13.2 Uviesť príklad stavovca,
ktorý po premnožení
ohrozuje úrodu na
poliach a potraviny
v domácnostiach.
13.3 Uviesť dopad úbytku
dravých vtákov
a mäsožravých
cicavcov v prírode.
14.1 Uviesť príčiny úhynu rýb
a obojživelníkov.
14.2 Uviesť príklad
ohrozenia životných
podmienok vtáka,
cicavca.
14.3 Uviesť možnosti
ochrany obojživelníkov.
14.4 Uviesť príklad
chráneného
obojživelníka, plaza,
vtáka a cicavca.
15. Zhrnutie učiva
2.ČLOVEK
A JEHO
TELO
16. Ľudský
a živočíšny
organizmus.
17 .Povrch tela.
Koža.
18. Starostlivosť
o kožu.
16.1 Vysvetliť význam
človeka v ľudskom
spoločenstve.
16.2 Porovnať spoločné
a odlišné znaky lebky,
chrbtice a končatín
ľudského a živočíšneho
organizmu.
16.3 Vysvetliť na príklade
podstatu rasizmu a jeho
dôsledky.
17.1 Pomenovať na ukážke
časti kože, ktoré
zabezpečujú ochranu
povrchu tele, telesnú
teplotu, vylučovanie,
vodný režim a zmyslové
podnety.
17.2 Pomenovať viditeľné
kožné útvary na svojej
koži.
17.3 Uviesť význam kože pre
človeka.
18.1 Sformulovať zásady
starostlivosti o kožu
a kožné útvary.
18.2 Zdôvodniť nevhodnosť
opaľovania na prudkom
slnku.
18.3 Opísať postup
predlekárskej prvej
pomoci ošetrenia
popáleniny a omrzliny.
336
ENV, OSR
ENV, OZO
TBZ, MDV
Ktoré chránené
stavovce žijú
v tvojom okolí?
ENV, OSR
OZO
MUV, OSR
OZO, TBZ
MDV
Koža nadmerné
a rizikové
opaľovanie.
OZO, TBZ
MDV
Zostav zásady
starostlivosti
mladého
človeka o pleť
pri riziku tvorby
akné.
18.4 Predviesť ukážku
ošetrenia odreniny
alebo pľuzgiera
19. Kostra a jej
19.1 Opísať stavbu kosti.
stavba.
19.2 Ukázať a pomenovať
hrudník, chrbticu, rebrá,
lebku, hrudnú kosť.
19.3 Rozlíšiť spojenie kostí
väzivom, chrupkou,
zrastením, kĺbom.
20. Osová kostra.
20.1 Určiť na ukážke kostry
lebky tvárovú, mozgovú
časť a jednotlivé kosti.
20.2 Určiť na ukážke kostry
časti chrbtice.
20.3 Zistiť jednoduchým
telesným pohybom časti
kostry, ktoré sa na ňom
zúčastnili.
21. Kostra končatín. 21.1 Ukázať a pomenovať
kosti hornej končatiny.
21.2 Ukázať a pomenovať
kosti dolných končatín.
21.3 Zdôvodniť podľa obrysu
správnej a nesprávnej
klenby nohy význam
nosenia správnej obuvi.
22. Svaly. Svalové
22.1 Porovnať činnosť
tkanivá, činnosť
hladkého, priečne
a význam svalov.
pruhovaného
a srdcového svalu.
22.2 Opísať stavbu
kostrového svalu.
22.3 Predviesť jednoduché
cviky na posilnenie
svalov hrudníka, chrbta,
brucha, končatín.
23. Svaly hlavy,
trupu a končatín.
23.1 Určiť na ukážke svaly
hlavy, krku, trupu.
23.2 Určiť na ukážke svaly
hornej a dolnej
končatiny.
24. Poranenia kostí 24.1 Predviesť postup
a svalov. Význam
predlekárskej prvej
opornej
pomoci pri otvorenej
a pohybovej
a zatvorenej zlomenine.
sústavy.
24.2 Predviesť postup
predlekárskej prvej
pomoci pri vykĺbení,
vytknutí.
24.3 Uviesť význam opornej
a pohybovej sústavy.
24.4 Ukázať a opísať
správne držanie tela.
24.5 Zdôvodniť potrebu
pohybu, telesnej práce
a športu pre pohybovú
sústavu.
Druhá praktická
aktivita.
Prvá pomoc pri
zlomeninách a vykĺbení
kostí.
337
OZO, TBZ
MDV
Prejav
nedostatku
vitamínu D,
vápnika
a fosforu pri
raste dieťaťa.
OZO
OZO
OZO, TBZ
MDV
OZO
OZO
OZO, OSR
TBZ
Význam
pohybu
a telesnej práce
v každom veku
pre opornú
a pohybovú
sústavu.
25. Zhrnutie učiva
Koža, kostra, svaly.
26. Tráviaca
26.1 Pomenovať na ukážke
sústava. Stavba
orgány tráviacej
a činnosť
sústavy.
orgánov tráviacej 26.2 Pomenovať viditeľné
sústavy.
časti zuba v ústach.
26.3 Porovnať mliečny
a trvalý chrup.
26.4 Uviesť základné
procesy v orgánoch
tráviacej sústavy.
27. Stavba a činnosť 27.1 Opísať význam orgánov
orgánov tráviacej
tráviacej sústavy.
sústavy.
27.2 Porovnať mechanické
a chemické spracovanie
potravy.
28. Zložky potravy. 28.1 Opísať podstatu
Premena látok
trávenia, vstrebávania,
a energie.
látkovej premeny.
28.2 Vymenovať základné
živiny v potrave
človeka.
28.3 Zdôvodniť význam
bielkovín, sacharidov,
tukov, vitamínov, vody,
minerálnych látok
v strave.
28.4 Uviesť dva druhy
potravín s vysokou
a nízkou energetickou
hodnotou.
29. Zásady správnej 29.1 Uviesť príklad
výživy. Látky
správneho zloženia
škodlivé
potravy pre výživu
ľudskému telu.
človeka.
29.2 Zdôvodniť význam
zeleniny a ovocia
v strave človeka.
29.3 Opísať význam
správneho stolovania.
Uviesť príklad
škodlivosti pitia alkoholu
pre zdravie človeka.
29.4 Zdôvodniť škodlivosť
prejedania vo výžive.
29.5 Uviesť následky
hladovania človeka.
29.6 Poznať zásady
starostlivosti o chrup.
30. Dýchacia
30.1 Opísať hlavné časti
sústava. Stavba
dýchacej sústavy.
a funkcia
30.2 Rozlíšiť horné a dolné
orgánov.
dýchacie cesty.
30.3 Opísať priebeh výmeny
dýchacích plynov
v pľúcach.
31. Dýchanie.
31.1 Vysvetliť podstatu
Mechanizmus
dýchania.
dýchania.
31.2 Uviesť rozdiel v zložení
vdychovaného
a vydychovaného
vzduchu.
338
OSR, OZO
ENV
OZO
OZO
OZO, OSR
TBZ, ENV
MDV
Zostav jedálny
lístok (raňajky,
obed, večera),
tak, aby
energetická
hodnota
potravín
neprevýšila
10 000 kJ.
OSR, TBZ
OZO, ENV
MDV
Navrhni
preventívne
opatrenia na
predchádzanie
zubného kazu.
OZO, ENV
OZO, ENV
31.3 Vymenovať
najdôležitejšie dýchacie
svaly.
31.4 Zistiť pohyby bránice
a medzirebrových
svalov pozorovaním
nádychu a výdychu.
32. Starostlivosť
32.1 Zdôvodniť význam
o dýchaciu
čistoty ovzdušia pre
sústavu.
človeka.
32.2 Uviesť názov škodlivej
látky v cigaretách.
32.3 Uviesť príklad účinkov
fajčenia na dýchaciu
sústavu.
33. Poškodenia
33.1 Opísať spôsob pomoci
dýchacej sústavy.
človeku pri zastavení
Zásady
dychu.
predlekárskej
33.2 Opísať na ukážke
prvej pomoci.
postup pri umelom
dýchaní.
33.3 Uviesť význam
dýchacej sústavy pre
život človeka.
Tretia praktická
aktivita.
34. Zhrnutie učiva
35. Obehová
sústava. Krv.
Zložky krvi a ich
význam.
36. Srdce. Stavba
a činnosť srdca,
krvný obeh.
37. Krvné cievy.
Miazgové cievy
a slezina.
38. Spôsob života
Nácvik prvej pomoci pri
zastavení dychu.
Tráviaca, dýchacia
sústava.
35.1 Určiť na ukážke zložky
krvi.
35.2 Uviesť význam
jednotlivých zložiek krvi.
35.3 Vymenovať krvné
skupiny.
35.4 Uviesť význam
transfúzie krvi.
36.1 Určiť na ukážke stavby
srdca predsiene
a komory.
36.2 Opísať podľa schémy
veľký a malý krvný
obeh.
36.3 Uviesť význam
srdcových chlopní pre
činnosť srdca.
37.1 Rozlíšiť podľa významu
tepny, žily a vlásočnice.
37.2 Uviesť význam
vencovitých tepien pre
činnosť srdca.
37.3 Rozlíšiť tepny a žily
podľa smeru prúdenia
krvi.
37.4 Vysvetliť funkcie
obehovej sústavy.
37.5 Poznať význam miazgy
pre ľudský organizmus.
37.6 Opísať význam
miazgových ciev.
37.7 Určiť umiestnenie
a význam sleziny.
38.1 Zdôvodniť význam
339
OSR, OZO
OSR, OZO
TBZ, MDV
Podstata
pasívneho
fajčenia
a možné
následky pre
fajčiara.
OSR, OZO
TBZ
OSR, OZO
TBZ, ENV
OZO, OSR
OZO
OZO
OZO, TBZ
Navrhni na
a obehová
sústava.
Poškodenia
a prevencia
ochorení.
39. Krvácanie
a zastavenie
činnosti srdca.
Zásady
predlekárskej
prvej pomoci pri
krvácaní
a zastavení
činnosti srdca.
pohybu pre činnosť
srdca.
38.2 Zdôvodniť význam
pohybu pre činnosť
ciev.
38.3 Uviesť vplyv
nesprávneho spôsobu
života na obehovú
sústavu.
38.4 Uviesť príklad
ochorenia
zapríčineného
nevhodným spôsobom
života.
39.1 Ukázať na ukážke alebo
slovne opísať nepriamu
masáž srdca.
39.2 Opísať alebo predviesť
ukážku ošetrenia
krvácajúcej odreniny.
39.3 Opísať spôsob
predlekárskej prvej
pomoci pri poranení
tepny alebo žily.
Štvrtá praktická
aktivita.
Prvá pomoc pri krvácaní
zo žily a tepny, prvá
pomoc pri zastavení
činnosti srdca.
40. Vylučovanie
40.1 Vymenovať odpadové
a močová
látky vznikajúce pri
sústava.
činnosti ľudského
organizmu a sústavy,
ktorými sa odstraňujú.
40.2 Určiť na ukážke
umiestnenie obličiek
a opísať ich tvar.
40.3 Vysvetliť význam
obličiek a močových
ciest.
41. Poškodenia
41.1 Uviesť príklad príčiny
a prevencia
ochorenia močovej
ochorení močovej
sústavy.
sústavy.
41.2 Zdôvodniť význam pitia
tekutín pre funkciu
obličiek.
42. Zhrnutie učiva
Obehová, močová
sústava.
43. Regulovanie
43.1 Pomenovať spôsoby
organizmu.
regulácie organizmu
človekom.
43.2 Rozlíšiť látkovú
a nervovú reguláciu
organizmu.
43.3 Uviesť význam
regulovania činnosti
organizmu.
44. Žľazy
44.1 Uviesť význam
s vnútorným
hormónov pri regulovaní
vylučovaním.
organizmu.
44.2 Určiť na ukážke tri žľazy
s vnútorným
vylučovaním.
340
MDV
základe svojich
poznatkov
možnosti
zvyšovania
odolnosti svojho
organizmu.
OZO
OSR, OZO
TBZ
OZO
OZO, TBZ
MDV
Zisti, aké
množstvo
tekutiny vypiješ
v priebehu
jedného dňa –
zhodnoť.
OSR, OZO
OZO, OSR
OZO, OSR
TBZ, MDV
Význam
jodidovanej soli
v živote
človeka.
45. Nervová
sústava. Stavba
a funkcia nervov,
reflexná povaha
nervovej činnosti.
46. Ústredná
a obvodová
nervová sústava.
47. Zhrnutie učiva
48. Zmyslové orgány
chuti, čuchu,
hmatu.
49. Zrak. Stavba,
činnosť, význam.
50. Sluch. Stavba
a činnosť.
51. Poškodenie
zraku a sluchu.
44.3 Uviesť význam inzulínu.
44.4 Uviesť príklad významu
troch žliaz s vnútorným
vylučovaním.
45.1 Pomenovať sústavu
orgánov, ktorá
umožňuje nervovú
reguláciu.
45.2 Opísať význam
nervovej bunky.
45.3 Pomenovať na schéme
časti reflexného oblúka.
45.4 Uviesť príklad reflexnej
činnosti človeka.
46.1 Opísať na ukážke
základné časti ústrednej
nervovej sústavy.
46.2 Určiť na ukážke
jednotlivé časti mozgu.
46.3 Vysvetliť význam
mozgovej kôry
predného mozgu.
46.4 Uviesť základné časti
obvodovej nervovej
sústavy
Regulácia – hormóny,
nervová sústava.
48.1 Vysvetliť význam čuchu,
chuti, hmatu pre
človeka.
48.2 Ukázať na svojom tele
uloženie orgánov chuti
čuchu a hmatu.
48.3 Rozlíšiť chuťové,
čuchové a hmatové
bunky podľa podnetov,
ktoré prijímajú.
49.1 Opísať na ukážke
stavbu zrakového
orgánu.
49.2 Opísať podľa ukážky
podstatu krátkozrakosti
a ďalekozrakosti.
49.3 Opísať na príklade
možnosti poškodenia
zraku.
50.1 Určiť na ukážke
vonkajšie, stredné
a vnútorné ucho.
50.2 Pomenovať na ukážke
časti stredného ucha.
50.3 Určiť na ukážke
vnútorného ucha
uloženie a význam
rovnovážneho orgánu.
50.4 Opísať na ukážke
možnosti poškodenia
sluchu.
51.1 Uviesť príklad
škodlivého vplyvu na
zrak a sluch.
51.2 Sformulovať zásady
starostlivosti o zrakový
341
OZO, OSR
.
OZO, OSR
OSR, OZO
OSR, OZO
OSR, OZO
OSR, OZO
52. Vyššia nervová
činnosť.
Myslenie, reč,
pamäť,
schopnosti
a vedomosti
človeka.
orgán.
51.3 Sformulovať zásady
starostlivosti o sluchový
orgán.
51.4 Uviesť príklad pomoci
ľuďom s poškodeným
zrakom a sluchom.
52.1 Uviesť príklad
podmieneného reflexu
človeka.
52.2 Uviesť príklad
nepodmieneného
reflexu človeka.
52.3 Uviesť význam
myslenia a reči v živote
človeka.
Piata praktická
aktivita.
Prvá pomoc pri
poranení mozgu,
chrbtice, miechy –
stabilizovaná poloha,
protišoková poloha.
53. Rozmnožovacia 53.1 Určiť a pomenovať na
sústava. Stavba
ukážke ženské
a funkcia
a mužské pohlavné
reprodukčných
bunky.
orgánov.
53.2 Vymenovať orgány
v ktorých sa tvoria
ženské a mužské
pohlavné bunky.
53.3 Vysvetliť význam
menštruačného cyklu.
54. Vývin jedinca.
54.1 Označiť na ukážke
Oplodnenie,
pohlavných orgánov
tehotenstvo,
miesto splynutia vajíčka
pôrod.
a spermie.
54.2 Uviesť dĺžku trvania
tehotenstva.
54.3 Opísať začiatok,
priebeh a koniec
tehotenstva.
54.4 Uviesť uloženie plodu
a spôsob jeho výživy.
55. Pohlavné
55.1 Uviesť príklad pohlavnej
ochorenia.
choroby a možnosti
Prevencia.
nákazy.
Vzťahy, rodina,
55.2 Uviesť zásady
zodpovednosť za
predchádzania
vznik života.
pohlavných chorôb.
55.3 Opísať podstatu
ochorenia AIDS.
55.4 Uviesť príklad
priateľských vzťahov
a vzájomnej pomoci
mladých a dospelých
ľudí.
55.5 Uviesť príklad rodiny na
príklade.
Zmysly, rozmnožovanie.
56. Zhrnutie učiva
3.ZDRAVIE 57. Vonkajšie vplyvy 57.1 Uviesť tri príklady
A ŹIVOT
na ľudské
nákazlivého ochorenia.
ČLOVEKA
zdravie.
57.2 Charakterizovať výraz
342
OSR, OZO
OZO, OSR
TBZ
OZO, OSR
OZO, OSR
TBZ, MDV
Životospráva
matky počas
tehotenstva.
OZO, OSR
TBZ, MDV
Pohlavné
choroby a ich
vplyv na zdravie
človeka.
OZO, OSR
OZO, OSR
imunita a inkubačná
doba.
57.3 Vysvetliť princíp
a význam očkovania.
57.4 Uviesť zásady
prevencie nákazlivých
ochorení.
57.5 Rozlíšiť dezinfekciu,
dezinsekciu, deratizáciu
a ich význam.
58. Toxické
58.1 Uviesť príklad
a návykové látky.
návykovej látky.
58.2 Vysvetliť na príklade
drogovú závislosť.
58.3 Zdôvodniť na príklade
škodlivosť drogovej
závislosti.
58.4 Uviesť zásady
prevencie drogovej
závislosti.
59. Vnútorné vplyvy 59.1 Uviesť vplyv dedičnosti
na ľudské
na zdravie človeka.
zdravie.
59.2 Uviesť príklad dedičnej
vlastnosti človeka.
59.3 Uviesť príklad
dedičného ochorenia.
60. Životný štýl.
60.1 Zdôvodniť význam
Vplyv spôsobu
striedania práce
života na zdravie.
a odpočinku.
60.2 Uviesť príklad
dôsledkov nesprávnej
životosprávy pre život
človeka.
60.3 Uviesť príklad zdravého
spôsobu života.
60.4 Uviesť príklad významu
jedinca v živote
spoločnosti.
60.5 Vyjadriť názor na
význam záujmov,
sebapoznávania,
vzdelávania a rozvoj
zručností pre život
61.Záverečné
človeka.
hodnotenie
a klasifikácia.
OZO, OSR
TBZ, MDV
Navrhni plagát
s protifajčiarskou
protialkoholickou
a protidrogovou
tematikou.
OZO, OSR
OZO, OSR
ENV
OZO, OSR
ENV
Prierezové témy ( podľa ISCED na ŠPÚ) a ich skratky ( podľa číselníka UIPŠ) :
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
OSR
ENV
OZO
TBZ
MUV
MDV
Učebné zdroje: Uhereková a kol. – Biológia pre 7.ročník základných škôl
Štruktúra učiva v 8.ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu
v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších
ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Ďalej sa orientuje na poznanie vzťahov živej
343
a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný
na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode.
Tematické celky s počtom hodín – 8. ročník
Tematické celky
1.
2.
3.
4.
5.
Počet hodín
Neživá príroda a jej poznávanie.
Zem a jej stavba.
Stavebné jednotky zemskej kôry.
Geologické procesy a dejiny Zeme.
Podmienky života a vzťahy organizmov.
Praktické aktivity.
Spolu
1
2
2
14
12
2
33
Vzdelávací štandard – 8. ročník
Tematický
Obsahová časť
celok
1.NEŹIVÁ
1. Úvodná hodina,
PRÍRODA A
oboznámenie
JEJ
sa
POZNÁVAs predmetom.
NIE
Neživá a živá
príroda.
2.ZEM A JEJ
STAVBA
2. Stavba Zeme.
Výkonová časť
1.1 Preukázať na príklade
závislosť organizmov od
neživej prírody.
1.2 Opísať príklad vplyvu
organizmov na neživú
prírodu.
1.3 Dokumentovať význam
vied o Zemi na príklade.
1.4 Uviesť význam
nerastných surovín pre
život človeka.
2.1 Určiť a pomenovať
podľa ukážky stavbu
zemského telesa.
2.2 Rozlíšiť na ukážke typy
zemskej kôry.
3. Pohyby zemskej 3.1 Poznať príčinu pohybu
kôry.
litosferických platní.
3.2 Uviesť dôsledky
vzďaľovania
litosferických platní.
3.3 Uviesť dôsledky
približovania a
podsúvania
litosferických platní.
3.4 Opísať na ukážke vznik
a zánik oceánskej
zemskej kôry.
3.STAVEBNÉ 4. Minerály
4.1 Charakterizovať minerál
JEDNOTKY
a horniny.
a uviesť konkrétny
ZEMSKEJ
príklad.
KORY
4.2 Charakterizovať horninu
a uviesť konkrétny
príklad.
4.3 Rozlíšiť na ukážke
minerál a horninu.
4.4 Uviesť aspoň jeden
spôsob vzniku hornín.
Prvá praktická
Pozorovanie
344
Prierezové
témy
ENV, TBZ
MDV
ENV, TBZ
MDV
Projekty
Zisti v okolí
a uveď
príklady, ako
človek
poškodzuje
neživú prírodu.
Zhotov (podľa
svojho
záujmu)
z dostupného
materiálu
model stavby
Zeme.
ENV
ENV, TBZ
MDV
OSR, TBZ
Zisti, ktoré
minerály
a horniny sa
nachádzajú
v okolí školy.
Urob si zbierku
a postupne ju
dopĺňaj.
aktivita
5. Minerály.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
4.GEOLOGIC 6.Geologické
KÉ
procesy.
PROCESY A
DEJINY
ZEME
6.1.
6.2.
6.3.
7.Magmatická
a sopečná
činnosť.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.Vyvreté horniny.
9.Horotvorná
činnosť
a poruchy
zemskej kôry.
a rozlišovanie minerálov
a hornín
Poznať podstatu vzniku
minerálov.
Pomenovať priestorový
útvar, od ktorého závisí
tvar a vlastnosti
kryštálov.
Vymenovať tri fyzikálne
vlastnosti minerálov.
Uviesť príklad využitia
mechanickej a optickej
vlastnosti minerálu.
Poznať jednu chemickú
vlastnosť minerálu.
Uviesť príklad zdroja
energie, energiu a
súvisiaci geologický
proces.
Rozlíšiť na príklade
vonkajší a vnútorný
geologický proces.
Dokumentovať na
príklade katastrofický
geologický proces a
jeho následky.
Rozlíšiť magmatickú a
sopečnú činnosť.
Odlíšiť magmu a lávu
podľa miesta vzniku.
Opísať podľa ukážky
časti sopky.
Uviesť príklad prejavov
sopečnej činnosti.
Uviesť príklad významu
sopečnej činnosti pre
človeka.
8.1. Poznať podstatu vzniku
vyvretých hornín.
8.2. Rozlíšiť na ukážke
hlbinnú a výlevnú
vyvretú horninu.
8.3. Odlíšiť štruktúru žuly a
čadiča.
8.4. Poznať využitie aspoň
jednej hlbinnej a jednej
výlevnej vyvretej
horniny.
9.1. Charakterizovať
horotvornú činnosť.
9.2. Rozlíšiť na ukážke
(alebo načrtnúť) príklad
poruchy zemskej kôry.
9.3. Rozlíšiť vrásu a zlom
podľa ich vzniku a
charakteristických
znakov.
345
ENV, TBZ
MDV
Zhotov zo
špajdlí modely
kryštálových
sústav.
ENV, OZO
ENV, TBZ
MDV
Ktorá sopka
v Európe sa
najčastejšie
aktivizuje?
Zisti
informácie
z dostupných
zdrojov.
Zhotov model
sopky
z dostupného.
ENV, TBZ
MDV
Zisti vo svojom
okolí, či sa
v ňom
nachádzajú
sopečné
horniny.
ENV
10.Zemetrasenie.
10.1. Poznať príčinu vzniku
zemetrasenia.
10.2. Uviesť príklad druhu
zemetrasenia a jeho
dôsledkov.
10.3. Rozlíšiť rozdiel medzi
ohniskom a
epicentrom
zemetrasenia.
10.4. Poznať možnosti
ochrany ľudí a budov
pred dôsledkami
zemetrasenia.
11.Premena hornín 11.1. Uviesť hlavné činitele
a premenené
premeny hornín.
horniny.
11.2. Opísať na ukážke
typickú vlastnosť
premenených hornín.
11.3. Poznať jednu
premenenú horninu,
typickú vlastnosť a jej
využitie.
ENV, OZO
TBZ, MDV
12. Vonkajšie
geologické
procesy.
Zvetrávanie.
12.1. Poznať pôsobenie
vonkajších
geologických
procesov a ich
čiastkové procesy.
12.2. Rozlíšiť mechanické a
chemické zvetrávanie
a ich dôsledky.
ENV
13.Zemská
príťažlivosť.
13.1. Poznať dôsledky
zemskej príťažlivosti,
činnosti toku rieky a
morskej vody.
13.2. Poznať podstatu
vzniku ľadovca a
dôsledky činnosti
horského ľadovca.
13.3. Opísať prejavy a
dôsledky rušivej a
tvorivej činnosti vetra.
14.1. Pomenovať
usporiadanie útvarov
usadených hornín.
14.2. Poznať využitie
nespevnenej a
spevnenej úlomkovitej
usadenej horniny.
14.3. Opísať podstatu
vzniku organických
usadených hornín.
14.4. Uviesť príklad využitia
organickej usadenej
horniny.
14.5. Poznať podstatu
vzniku chemických
usadených hornín.
14.6. Uviesť príklad využitia
chemickej usadenej
horniny.
ENV
14.Usadené
horniny.
346
Zisti podľa
možností
informácie
o veľkosti
a dôsledkoch
zemetrasení
na Slovensku.
ENV
ENV, TBZ
MDV
Syp postupne
rôzne
množstvo
štrku, piesku
a hliny do
širokého valca
s vodou.
Porovnaj
ukladanie
jednotlivých
zložiek
a vzhľad
vrstiev.
Druhá praktická
aktivita
15. Krasové
procesy.
16. Skameneliny
a vek Zeme.
17.Dejiny Zeme.
Prahory,
Starohory,
Prvohory.
18. Dejiny Zeme.
Druhohory,
Treťohory,
Štvrtohory.
19. Geologické
jednotky
Západných
Karpát
Poznávanie a rozlišovanie
usadených hornín.
15.1. Poznať podstatu
krasového procesu.
15.2. Uviesť príklad
povrchového a
podzemného
krasového útvaru.
15.3. Rozlíšiť kvapľovú a
ľadovú jaskyňu podľa
výzdoby.
15.4. Uviesť príklad
kvapľovej a ľadovej
jaskyne na Slovensku.
16.1. Charakterizovať
skamenelinu.
16.2. Uviesť príklad
skameneliny.
16.3. Opísať proces vzniku
skameneliny.
16.4. Poznať postup
určovania pomerného
a skutočného veku
hornín.
17.1. Uviesť významné
geologické procesy v
jednotlivých sférach
vývoja Zeme.
17.2. Poznať na ukážke
príklad vedúcej
skameneliny prvohôr.
17.3. Uviesť význam
prvohorných papradí a
prasličiek v
súčasnosti.
18.1. Uviesť významné
geologické procesy v
jednotlivých sférach
vývoja Zeme.
18.2. Poznať na ukážke
príklad vedúcej
skameneliny
druhohôr, treťohôr a
štvrtohôr.
18.3. Poznať dôkazy
predchodcu človeka a
vývoja človeka
v druhohorách,
treťohorách a
štvrtohorách.
19.1. Poznať významné
geologické procesy a
vývoj organizmov na
Slovensku.
19.2. Pomenovať a určiť
podľa ukážky
geologické jednotky
Slovenska podľa
typických znakov.
19.3. Uviesť príklad a
význam typickej
horniny aspoň troch
pásiem.
347
OSR, TBZ
ENV, OZO
TBZ, MDV
Urob
prehľadnú
tabuľku
sprístupne ných jaskýň na
Slovensku.
ENV
ENV
ENV, TBZ
MDV
ENV
Na základe
kníh
o dinosauroch
charakterizuj
spôsob ich
života.
5.PODMIENKY 20.Látkové
ŽIVOTA
zloženie
A VZŤAHY
organizmov.
ORGANIZVzťahy
MOV
organizmov.
20.1. Poznať aspoň tri
anorganické a tri
organické látky, ktoré
sú súčasťou
organizmov.
20.2. Uviesť príklad
závislosti organizmu
od prostredia a
vzájomného vzťahu
medzi organizmami.
20.3. Poznať prispôsobivosť
organizmov životným
podmienkam.
20.4. Uviesť na príklade
rozsah znášanlivosti
podmienok prostredia
organizmami.
21. Svetlo, teplo,
21.1. Vymenovať neživé
vzduch – zložky
faktory prostredia.
prostredia.
21.2. Poznať význam
slnečného žiarenia pre
rastliny.
21.3. Rozlíšiť nároky rastlín
a živočíchov na svetlo.
21.4. Poznať prispôsobenie
organizmov teplote
prostredia.
ENV
22. Voda a pôda – 22.1. Uviesť význam vody
zložky
pre organizmy.
prostredia.
22.2. Preukázať na príklade
prispôsobenie
organizmov množstvu
vody v prostredí.
22.3. Poznať význam
vzduchu pre rastliny a
živočíchy.
22.4. Uviesť zložky pôdy a
ich význam pre
organizmy.
23. Negatívne
23.1. Uviesť príklad
vplyvy
dôsledkov znečistenia
znečisťovania
vody, vzduchu a pôdy
neživých
na život rastlín.
faktorov
23.2. Poznať dôsledky
prostredia .
znečistenia vody,
vzduchu a pôdy pre
život živočíchov.
24.Živé zložky
24.1. Rozlíšiť na ukážke
prostredia.
jedinca populáciu
Populácia.
rastlín a živočíchov.
24.2. Uviesť príklad
početnosti populácie.
24.3. Chápať podmienky
rastu populácie.
24.4. Poznať význam
hustoty pre prežitie
populácie.
24.5. Rozlíšiť na príklade
ENV
348
ENV, TBZ
MDV
Preskúmaj
čistotu
ovzdušia
v okolí.
Vystrihni
z bieleho
papiera dva
kruhy
s priemerom 5
cm. Daj ich na
znečistené
a menej
znečistené
miesto
a pozoruj.
ENV, OZO
ENV, TBZ
MDV
Ľubovoľne
spracuj vlastné
skúsenosti
o vzťahoch
medzi
jedincami
alebo
populáciami,
nakresli
obrázok, urob
fotografiu,
25. Spoločenstvo
organizmov.
25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
26. Ekosystém.
26.1.
26.2.
26.3.
27. Život
ekosystému.
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
28. Biosféra.
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.
29, Biologická
a ekologická
rovnováha
29.1.
29.2.
29.3.
29.4.
29.5.
29.6.
konkurenciu, predáciu,
parazitizmus,
symbiózu.
Rozlíšiť rastlinné a
živočíšne, prírodné a
umelé spoločenstvo,
suchozemské,
sladkovodné a morské
spoločenstvo.
Uviesť príklad
druhovej rozmanitosti.
Poznať význam
priestorovej štruktúry
spoločenstva.
Uviesť príklad
dominancie v
spoločenstve.
Rozlíšiť živé a neživé
zložky ekosystému.
Poznať typy
suchozemských a
vodných
ekosystémov.
Uviesť príklad
producenta,
konzumenta,
rozkladača.
Poznať význam
premeny látok a
energie v ekosystéme.
Zostaviť príklad
potravového reťazca.
Chápať význam
obnovy ekosystému.
Poznať štádiá vývoja
ekosystému.
Rozlíšiť neživé a živé
zložky biosféry.
Rozlíšiť na ukážke tri
ekosystémy v biosfére
podľa životných
podmienok.
Vysvetliť na príklade
obeh látok v biosfére.
Poznať význam toku
energie v biosfére.
Poznať význam
biologickej rovnováhy.
Chápať spätnú väzbu
na príklade.
Uviesť príklad
narušenia biologickej
rovnováhy.
Poznať význam
ekologickej
rovnováhy.
Porovnať stabilný a
nestabilný ekosystém.
Uviesť tri príklady
narušenia ekologickej
rovnováhy.
349
koláž, napíš
príbeh...
ENV, TBZ
MDV
Vystrihni
z časopisov
obrázky
rozličných
organizmov
a zostav
jednoduchú
koláž
ľubovoľného
spoločenstva.
ENV, TBZ
MDV
Zhotov umelý
ekosystém.
ENV, TBZ
MDV
Zostav koláž
ekosystému
lesa.
Jednoduchou
schémou
znázorni obeh
látok a energie.
Vytvor príklady
rôznych
potravových
reťazcov.
ENV
ENV, OZO
TBZ, MDV
Získaj
informácie
z rôznych
zdrojov
o najviac
ekologicky
ohrozených
oblastiach
Slovenskej
republiky.
30. Globálne
30.1. Poznať príčiny a
ekologické
dopady stenčovania
problémy –
ozónovej vrstvy,
ozónová vrstva,
vzniku smogu,
skleníkový
skleníkového efektu a
efekt, globálne
kyslých dažďov.
otepľovanie,
30.2. Uviesť príklad
kyslé dažde.
zabránenia vzniku
smogu, skleníkového
efektu, kyslých
dažďov.
31. Globálne
31.1. Uviesť príklad príčiny
ekologické
hromadenia odpadov.
problémy –
31.2. Uviesť význam
odpady, ničenie
recyklácie druhotných
dažďových
surovín.
pralesov,
31.3. Demonštrovať na
výroba
príklade alternatívny
s spotreba
zdroj energie a jeho
energie.
prínos.
Záverečné
hodnotenie
a klasifikácia.
ENV, OZO
ENV, OZO
OSR, OZO
TBZ
Prierezové témy ( podľa ISCED na ŠPÚ) a ich skratky ( podľa číselníka UIPŠ) :
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
OSR
ENV
OZO
TBZ
MUV
MDV
Učebné zdroje: Bizubová a kol. – Prírodopis pre 8.ročník základných škôl
Hantabálová a kol. – Prírodopis pre 9.ročník základných škôl
350
Dejepis
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika predmetu
Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou
avýchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi predstavuje jeden
z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci
oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si
osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity
historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej,
celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie
takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Dejepis na
základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej
časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti
kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak
rešpektuje kultúrne a iné odlišností ľudí, rôznych skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu
hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám
európskej civilizácie.
Ciele predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových,
medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí
v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len
ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej
činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť
a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj
exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického systému výučby
dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej
podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby,
a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania,
objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti
v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :
 s historickým časom
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne
- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
 s historickým priestorom
- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy
človeka, spoločnosti

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich
znakov
- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
351
-
rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
Žiaci získajú základné informácie ako:
 vyhľadávať relevantné informácie
- z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov
kombinovaných
- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín,
časopisov, webových stránok
- z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie
 využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty
- vo vyberaní informácií
- v organizovaní informácií
- v porovnávaní informácií
- v rozlišovaní informácií
- v zaraďovaní informácií.
- v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
 štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu
- v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného
- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
- vyhodnocovaní správnosti postupu
- tvorbe súboru vlastných prác
Učebné zdroje:
Učebnica, školské historické pramene, historické mapy, DVD, CD, iné názorné prostiedky / z novín,
časopisov, grafy, karikatúry ... /
Hodnotenie:
Ústne odpovede, písomné testy.
Obsah učiva v 5.ročníku:
Tematické celky: Od blízkeho k vzdialenému
Človek v premenách času a priestoru
Človek a komunikácia
Učivo 5. ročníka je rozpracované do 33 hodín ročne, 1 hodina týždenne.
Obsah učiva v 6. ročníku:
Tematické celky: Obrazy pravekého sveta
Obrazy starovekého sveta
Svetové náboženstvá
Obrazy stredovekého sveta
Učivo 6. ročníka je rozpracované do 33 hodín ročne, 1 hodina týždenne
Obsah učiva v 7. ročníku:
Tematické celky: Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline
Slováci v Uhorskom kráľovstve
Obrazy novovekého sveta
Habsburská monarchia
Učivo 7. ročníka je rozpracované do 33 hodín ročne, 1 hodina týždenne
Obsah učiva v 8. Ročníku:
Tematické celky: Európa na ceste k moderným národom
Moderný slovenský národ
Rakúsko - Uhorsko
Prvá svetová vojna
Učivo 8. ročníka je rozpracované do 33 hodín ročne, 1 hodina týždenne
352
Dejepis - 5. ročník
Vyučovací predmet : Dejepis
Mesiac
September
Tematický
celok
Hodina
Téma
Od blízkeho
k
vzdialenému
1.
O čom je
dejepis,
prečo sa ho
učíme?
Časová
priamka
2.
História,
minulosť
Žiaci vedia –
história =
minulosť
Letopočet
Žiaci vedia
zaradiť roky
do storočí
a letopočtov,
vytvoriť
časovú
priamku
Storočia,
roky, dni
Dátum,
storočie,
kalendár
4.
Rodinné
sviatky
Narodeniny,
meniny
Žiaci vedia
vymenovať
sviatky,
zostaviť
tabuľku
dátumov
cirkevných
a štátnych
sviatkov
5.
Štátne a
cirkevné
sviatky
SNP,
ústava,
Vianoce,
Veľká noc
Žiaci vedia
poznať
druhy
historických
prameňov,
rozdiel
medzi
múzeom a
archívom
6.
Historické
pramene
Hmotné,
písomné,
obrazové
pramene,
múzeum,
archív,
galéria,
7.
Rodokmeň
rodiny
3.
Október
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Pojmy
Výkonový
Cieľ
štandard
353
Naučiť
žiakov
orientovať sa
v historickom
čase
Naučiť
žiakov
význam
sviatkov
November
8.
Album
rodinných
fotografií
9.
Rodokmeň
rodiny
10.
Múzeum,
archív
354
Fotografia
Žiaci vedia
rozprávať
v súvislosti
s albumom
fotografií,
zostaviť
rodokmeň
svojej rodiny
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
December
11.
12.
13.
Miestna
exkurzia–
knižnica,
múzeum,
archív
Január
14.
Po stopách
pomníkov
15.
16.
Miestna
exkurzia –
pamätníky v
Trenčíne
17.
Február
Človek
Pojmy
Výkonový
štandard
Pomník,
pamätník,
pamätná
tabuľa
Žiaci
poznajú
udalosť,
osobnosť,
ktorú
pripomína
pamätník
Priestor na
mape
Dejepisná
mapa,
glóbus
Žiaci sa
vedia
orientovať
na
historickej
mape
18.
Ako sa žilo
na úsvite
dejín
Pravek,
Starovek
Žiaci vedia
porovnať
bývanie
v rôznych
obdobiach
19.
Ako človek
býval
v minulosti,
ako býva
dnes
v premenách
času a
priestoru
355
Cieľ
Naučiť
žiakov
orientovať sa
na
historických
mapách
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Výkonový
štandard
Žiaci vedia
opísať život
roľníka,
obchodníka,
remeselní –
ka, poznajú
erb krajiny,
mesta,
nakreslia svoj
vlastný
Spôsob
obživy
človeka
Roľník,
remeselník,
obchodník,
erb
21.
Ako si
človek
zmenšoval
svet
Obchod a
peniaze
Druhy
dopravy
23.
Energia a
vynálezy
Energia,
prírodná,
umelá
24.
Jazyk
a písmo
Jazyk, kniha
25.
Masmédia
Noviny,
rozhlas,
televízia,
internet
26.
Náboženstvá,
Legendy a
mýty
22.
Človek a
komunikácia
Pojmy
20.
Marec
Apríl
Téma
356
Platidlá,
mince,
bankovky,
platobné
karty, EURO
Náboženstvo,
Legendy a
mýty
Cieľ
Žiaci vedia
nájsť rozdiel
medzi
výmenným
obchodom a
peňažným
Žiaci vedia
rozdiely
medzi
prírodnou
a umelou
energiou,
poznajú
vynálezy
súvisiace s
energiou
Žiaci vedia
vymenovať
najstaršie
písma
Žiaci vedia
uviesť
prostriedky
dorozumie vania,
poznajú
moderné
komunikač né prostriedky
Naučiť žiakov
význam
komunikácie
medzi ľuďmi
Mesiac
Máj
Tematický
celok
Hodina
Téma
27.
Povesti región
28.
Čítanie
miestnych
povestí
29.
Historické
pamiatky
Trenčína –
miestna
exkurzia
Pojmy
Výkonový
štandard
Povesť
Reprodukcia
Žiaci vedia
zreproduko vať povesť
Vojna, mier
Žiaci vedia
príčiny vojen
a ich dôsledky
30.
Jún
31.
32.
33.
Vojna a mier
Vlastný
projekt –
ľubovoľná
historická
téma
357
Žiaci spracujú
na PC projekt
Cieľ
Dejepis – 6. ročník
Vyučovací predmet : Dejepis
Mesiac
September
Tematický
celok
Obrazy
pravekého
sveta
Október
Téma
1.
História
našej Zeme
2.
Milióny
rokov
človeka
3.
Pravekí
lovci, doba
kamenná
Od lovca k
roľníkovi
Zberač,
lovec, roľník
5.
Objav
kovov, doba
bronzová,
železná
Remeselník
6.
Riečne
civilizácie
a ich
dedičstvo
7.
4.
Obrazy
starovekého sveta
November
Svetové
náboženstá
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Pojmy
Výkonový
Cieľ
štandard
Hodina
Prahory,
starohory,
prvohory,
druhohory,
treťohory,
štvrtohory
Žiaci
poznajú
predchodcov
dnešného
človeka i ich
život
Žiaci vedia
rozprávať
o začiatkoch
pestovania
plodín
a chovania
zvierat
Žiaci
poznajú
výhody
a nevýhody
kameňa,
bronzu,
železa
Naučiť
žiakov
porovnať
poľnohospodárstvo dnes
a v praveku
Mestský štát
Žiaci vedia
vymenovať
prvé štáty
pri riekach
Mezopotámia
Teritoriálny
štát, klinové
písmo, otrok
Žiaci
poznajú
najstaršie
písma, vedu
a kultúru
staroorientál
-nych štátov
Naučiť
žiakov
rozdiel
medzi
mestským
štátom
a teritoriálnym, vedieť
vysvetliť
spôsob
vlády
v staroorientálnych
štátoch
8.
Egypt
Faraón,
hieroglyfy
9.
Krajina
Biblie,
Judaizmus
Biblia
10.
India, Čína
Šach
358
Keramika
Naučiť
žiakov
orientovať sa
vo vývoji
človeka
a vedieť
porovnávať
zmeny
života
v praveku a
dnes
Žiaci vedia,
čo sa píše
v starom
a novom
zákone.
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Pojmy
Výkonový
štandard
Cieľ
Polis,
Perikles,
demokracia,
Olympijské
hry
Žiaci vedia
určiť polohu
Grécka,
vedia opísať
rozdiel
v živote
v Aténach
a v Sparte,
žiaci vedia
chronologicky zoradiť
hlavné
udalosti
Naučiť
žiakov
význam
demokracie,
a chápať
rozdiel medzi
vojnou za
slobodu, pre
bohatstvo
a občianskou
vojnou.
December
Január
Február
11.
Staroveké
Grécko
12.
Atény
a Sparta
13.
Gréckoperzské
vojny
14.
Peloponézska vojna
Občianska
vojna
15.
Alexander
Veľký
Helénska
kultúra
16.
Rím, mesto
na siedmich
pahorkoch
Vec verejnárepublika
17.
Diktátori,
cisári
Diktatúra,
cisárstvo
Žiaci vedia
na
historickej
mape opísať
vývoj
rímskej ríše.
Naučiť
žiakov
rozdiel medzi
republikou
a cisárstvom,
poznať život
bežných
ľudí, vedieť,
ktoré veci
z Ríma nás
ovplyvňujú aj
dnes.
18.
Limes
Romanus
Markus
Aurelius,
Gerulata
Carnumtum,
Laugaricio
Žiaci
poznajú
rímske
tábory a
pamiatky na
Slovensku.
Žiaci vedia
opísať život
roľníka,
vojaka,
remeselníka
Naučiť
žiakov
rozdiel
v bežnom
živote
v staroveku
a dnes.
19.
Každodenný
život v
staroveku
359
Otroctvo
Naučiť
žiakov
význam
gréckej
kultúry pre
dnešok.
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Pojmy
Výkonový
štandard
Cieľ
Marec
Svetové
náboženstvá
20.
Vznik
kresťanstva
Biblia, Starý
a nový
zákon,
Žiaci vedia
porozprávať
čo sa píše
v starom
a novom
zákone,
poznajú
život prvých
kresťanov.
Naučiť
žiakov
pôvod
a rozdiely
jednotlivých
náboženstiev.
21.
Sťahovanie
národov,
koniec
Rímskej ríše
Divy
starovekého
sveta
Huni,
Germáni,
Slovania
23.
Dedič Ríma
na Bospore,
Byzantská
ríša
Justinián,
Konštantino
pol, šírenie
kresťanstva,
križiacke výpravy
Žiaci
poznajú
miesta
šírenia
kresťanstva
z Byzancie,
pomocou
mapy veia
opísať
zmeny
hraníc ríše.
Naučiť
žiakov
zmenu
otrokárskej
spoločnosti
na feudálnu,
vznik štátov,
a hraníc, na
základe
ktorých
funguje
dnešná
Európa.
23.
Franská ríša
Prepožičiavanie pôdy,
poddaný,
vazal
Žiaci vedia
vymenovať
germánske
národy,
poznajú
rozdiel
medzi
otroctvom
a poddanstvom.
24.
Karol Veľký
Kráľ
25.
V mene
Alaha...
Islam,
Korán,
Mohamed
26.
Arabská ríša
Kalifát
22.
Obrazy
stredovekého sveta
Apríl
Svetové
náboženstvá
360
Pyramídy,
chrámy.
Naučiť
žiakov
pôvod
a rozdiely
jednotlivých
náboženstiev.
Mesiac
Máj
Tematický
celok
Hodina
Téma
Pojmy
Výkonový
štandard
Cieľ
27.
Každodenný
život
v stredoveku
na hrade
a na vidieku
Život
v kláštore.
Život
v meste,
univerzity
Historické
pamiatky
Trenčína,
staroveké i
stredoveké
Vazal, léno,
poddaný
Žiaci vedia
porozprávať
o živote
šľachtica,
poddaného,
mnícha,
remeselníka
.
Naučiť
žiakov
vedieť
porovnať
životy
rôznych ľudí
v stredoveku
.
28.
29.
30.
Jún
31.,32.,33
.
Historické
pamiatky
Trenčína –
miestna
exkurzia
361
Dejepis – 7. ročník
Vyučovací predmet : Dejepis
Mesiac
September
Hodina
Predkovia
Slovákov
v Karpatskej
kotline
1.
Pravlasť
Slovanov
Pravlasť,
migrácia
2.
Samova ríša
Samo
Žiaci
poznajú
pravlasť
Slovanov a
ich život
3.
Nitrianske
kniežatstvo
Pribina,
kresťanstvo
na
Slovensku
4.
Pribina a
Mojmír
Cyril
a Metod,
Rastislav,
Svätopluk
Žiaci vedia
príčiny
vzniku
Samovej
ríše
Žiaci vedia
opísať vznik
Veľkej
Moravy, jej
kultúru,
náboženstvo, príčiny
jej zániku
5.
Solúnski
bratia
hlaholika
6.
Svätopluk
7.
Rozvadení
bratia
Starí Maďari
prichádzajú
Október
November
Slováci v
Uhorskom
kráľovstve
8.
9.
10.
Téma
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Pojmy
Výkonový
Cieľ
štandard
Tematický
celok
Kráľovstvo
svätého
Štefana
Zlatá bula
Ondreja II.
362
Dynastie,
Štefan I.,
Ondrej II.
Anjouovci,
Žigmund
Luxemburský, Matej
Korvín,
Žiaci vedia
vysvetliť
vznik
Uhorského
štátu, prínos
Slovákov pri
jeho vzniku
Naučiť
žiakov
orientovať sa
vo vývoji
Slovanov,
a vedia
porovnávať
zmeny
života
v pravlasti a
dnes
Naučiť
žiakov
porovnávať
kultúru
života
predkov
v rannom
stredoveku,
orientáciu na
mape
Naučiť
žiakov
uvažovať
o spôsobe
života
v Uhorsku
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Pojmy
Výkonový
štandard
Cieľ
December
Január
11.
Tatári idú
12.
Vojny ničia
krajinu
13.
Anjouovci v
Uhorsku
14.
Žigmund
Luxemburský
a turecká
hrozba
Matej Korvín
15.
Február
Obrazy
novovekého sveta
16.
Život
v stredovekom Uhorsku
17.
Banské
mestá
18.
Románsky
sloh, gotika
na Slovensku
19.
Mení sa
obraz
človeka a
sveta
Matúš Čák
Turci
Naučiť
žiakov
význam
prínosu
Slovákov
k budovaniu
uhorského
štátu,
analyzovať
a zhodnotiť
spôsob
života ľudí vo
vrcholnom
stredoveku a
dnes
Naučiť
žiakov
význam prvej
univerzity na
Slovensku
Univerzita,
Akadémia
Istropolitana
Kremnica,
Banská
Štiavnica,
Banská
Bystrica,
dukát
363
Žiaci vedia
vysvetliť,
prečo boli
neustále
boje o trón,
vedia
analyzovať
príčiny
rozkvetu
Uhorska za
Anjouvcov
Románsky
sloh, gotika
Humanizmus,renesancia,
M.Kopernik,
Leonardo
daVinci,
Guttenberg
Žiaci vedia
opísať život
baníkov
Naučiť
žiakov
význam
baníctva na
Slovensku,
porovnať
baníctvo
dnes.
Žiaci
poznajú
prvky , črty
a stavby
románskeho
slohu a
gotiky
Naučiť
žiakov
porovnávať
románsky
sloh a gotiku
Mesiac
Tematický
celok
Marec
Habsburská
monarchia
Apríl
Hodina
Téma
Pojmy
Výkonový
štandard
Cieľ
Kníhtlač,
humanizmus
renesancia,
K.Kolumbus,
F.Magalhaes
Žiaci vedia
charakterizovať
humanizmus
a renesanci
u, význam
kníhtlače,
zámorských
objavov
Naučiť
žiakov
rozdiely
dobyvatelia
– obyvatelia,
posúdiť
dôsledky
zámorských
objavov
Žiaci vedia
dôsledky bitky
pri Moháči,
vedia
charakterizov
ať postavenie
Slovenska
v susedstve
Turkov
Naučiť
žiakov
význam
Bratislavy
v Uhorsku
a porovnať
ho so
súčastnosťou
20.
Európania
objavujú
svet
21.
Európania
dobíjajú svet
22.
M.Luther
a reformácia
Reformácia,
M.Luther
23.
Moháčska
katastrofa
Moháč,
Turci,
Bratislava –
centrum
uhorského
kráľovstva,
Habsburgov
ci na
uhorskom
tróne
23.
Bratislava –
hlavné
mesto
Uhorska
Insignie
Žiaci vedia
o Bratislave
ako
o hlavnom
a korunovač
nom meste
Uhorska
24.
Reformácia
v Uhorsku
Renesancia
v Uhorsku
Evanjelici,
novokrstenci
Rudolf II.,
Ján
Jesenius
Žiaci poznajú
základné
prvky
renesancie
25.
26.
Protireformá
cia
364
Naučiť
žiakov
pôvod
a rozdiely
jednotlivých
náboženstiev.
Mesiac
Máj
Tematický
celok
Hodina
Téma
Pojmy
Výkonový
štandard
27.
Nespokojná
šľachta
28.
Osvietenecký absolutizmus
Vazal, bula,
Juraj
Jánošík,
kuruci,
labanci,
Matej Bel,
Samuel
Mikovíni,
A.F.Kollár
Žiaci vedia
porozprávať
o povstaniach
uhorskej
šľachty proti
habsburgov
com.
29.
Mária
Terézia
30.
Jozef II.
Žiaci vedia
charakterizo
vať
osvietenecký,
prezentovať
významné
slovenské
osobnosti
reformy
Jún
31.,32.,33
.
Historické
pamiatky
Trenčína –
miestna
exkurzia
365
Cieľ
Naučiť
žiakov
príčiny
a dôsledky
protihabsburských
povstaní
Naučiť
žiakov
význam
reforiem
Márie
Terézie
a Jozefa II.
Dejepis – 8. ročník
Vyučovací predmet : Dejepis
Mesiac
September
Október
November
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Pojmy
Výkonový
Cieľ
štandard
Tematický
celok
Hodina
Téma
Európa na
ceste
k moderným
národom
1.
Vek rozumu
Osvietenstvo,
osvietenecký
absolutizmus
Žiaci
poznajú
reformy
osvieteneckých
panovníkov
2.
Zrod
modernej
doby,
Francúzska
revolúcia
Občan,
revolúcia,
Deklarácia,
Robespierre
Žiaci vedia ,
prečo je
Bastila
symbolom
slobody,
poznajú
úlohu
občana v
spoločnosti
3.
Vláda
gilotíny
Napoleon
Bonaparte
Jakobíni,
gilotína
Klasicizmus,
empír,
občianský
zákonník
5.
Pád
Napoleona,
Viedenský
kongres
Svätá
aliancia,
Bartislavský
mier
6.
Americká
revolúcia
Ústava,
federácia,
únia
Žiaci vedia
ukázať na
mape prvé
štáty USA
7.
Amerika –
krajina
neobmedzených
možností,
vojna sever
proti juhu
Vznik
moderných
národov,
revolúcie
1848
Otrokárstvo,
vysťahovalectvo,
atentát,
Lincoln
Žiaci vedia
príčiny vojny
Sever proti
juhu
Národ,
nacionalizmus,
národný štát
Zjednotenie
Talianska a
Nemecka
Cavour,
Garibaldi
Žiaci vedia
vysvetliť
postavenie
menších
národov vo
väčších
štátoch,
vedia príčiny
a význam
4.
8.
9.
366
Žiaci vedia
rozprávať
o naj
dôležitejších
bitkách ,
a zmenách v
Európe
Napoleona,
vedia ich
ukázať na
mape
Naučiť
žiakov
pochopiť
zmenu
spoločnosti,
od
poddaného
ku
slobodnému
občanovi
Naučiť
žiakov
význam
Viedenského
kongresu
pre mier
v Európe po
Napoleonských
vojnách
a pre
udržanie
moci
európskych
panovníkov
Naučiť
žiakov
rozdiel
medzi
kráľovstvami
v Európe
a systémom
vlády v USA
Naučiť
žiakov
význam boja
za národné
práva.
10.
Oslobodenie
Balkánskych
národov
367
zjednotenia
Nemecka a
Talianska
Vedieť
vysvetliť
rozdiel
vzniku
malých
národných
štátov
a vzniku
Nemecka a
Talianska
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Pojmy
11.
Modernizácia,
priemyselná
revolúcia
Parný stroj,
buržoázia,
robotníci,
továreń
12.
Vynálezy
menia svet,
doprava
Telefón,
telegraf,
automobil...
13.
Ako vznikli
politické
strany
Parlament,
poslanci,
strany, voľby
14.
Symfónia
farieb, svetla
a pohybu
Impresionizmus
15.
Slovania
a Slováci,
Anton
Bernolák
Spisovný
jazyk
16.
Ľudovít Štúr
a spisovná
slovenčina
nárečie
17.
Revolučné
Uhorsko
Revolúcia,
povstanie
18.
Žiadosti
slovenského
národa
Výkonový
štandard
Cieľ
December
Január
Moderný
slovenský
národ
Február
19.
Slovenskí
dobrovoľníci
368
Dobrovoľník,
SNR
Žiaci vedia
rozdiel
medzi
manufaktúrou, továrńou
a remeselníckou
dieľňou,
poznajú
prácu v
továrni
Naučiť
žiakov
príčiny rastu
miest,
a príčiny
vzniku
kapitalistickej
spoločnosti
Žiaci vedia
porovnať
dopravné
prostriedky
v minulosti a
dnes
Žiaci vedia
vysvetliť
potrebu
spisovného
jazyka
Naučiť
žiakov
objasniť
úsilie
Slovákov
o zlepšenie
ich
postavenia v
Uhorsku
Žiaci vedia
analyzovať
revolučný
rok 1848-49
Mesiac
Tematický
celok
Marec
Rakúsko
Uhorsko
Hodina
Téma
20.
Pojmy
Výkonový
štandard
Memorandum národa
Slovenského, Matica
slovenská
Memorandum
Žiaci vedia
porovnať
Žiadosti a
Memorandum
21.
Vznik
Rakúsko Uhorska
Dualizmus
22.
Do sveta,
Slováci v
Uhorsku
Vysťahovalectvo
23.
Rozvoj
priemyslu
a železníc
24.
Maďarizácia
školstva
-
Apríl
Žiaci poznajú
príčiny
vysťahovalectva
I
369
Žiaci vedia
analyzovať
príčiny
národnostného útlaku
Slovákov
Cieľ
Naučiť žiakov
vedieť
vysvetliť , aké
bolo
postavenie
a život
Slovákov
v Uhorsku
v 19. Storočí
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
25.
Rozpínavosť
silných,
bezbrannosť
slabých
Kolónie
26.
Ako sa
veľmoci
znepriatelili
Spojenecké
bloky,
Dohoda
a
Trojspolok
Atentát
Máj
Prvá svetová
vojna
Jún
27.
Na začiatku
bol atentát
28..
Nepriateľské
bloky v
pohybe
29.
Slováci
a prvá
svetová
vojna
30.
Slovenský
a český
odboj v prvej
svetovej
vojne
31.
Konečne
mier
32.
Nástupnícke
štáty, vznik
ČSR
Opakovanie
Pojmy
370
Žiaci
poznajú
význam
kolónií pre
Európske
štáty
Žiaci vedia
príčiny prvej
svetovej
vojny
a zámienku
k nej
Cieľ
Naučiť
žiakov
príčiny prvej
svetovej
vojny a jej
dôsledky na
zmeny
v Európe
a vo svete
Front,Yperit,
tank,
ponorka
Légie,
Štefánik,
Masaryk
Reparácie
33.
Výkonový
štandard
Žiaci
na
mape
dokážu
ukázať
priebeh
vojny
a zmeny po
vojne.
Žiaci vedia
miesta bojov
Slovákov
v armáde
Rakúska –
Uhorska
i v légiách
Žiaci vedia
uvažovať
o dôsledkoch
vojny pre
rôzne štáty
Naučiť
žiakov
postoje
Slovákov
k prvej
svetovej
vojne
a možnosti
ďalšieho
vývoja
Geografia
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť sa snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt našej
spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej
hrdosti v kontexte europanstva a multikulturalizmu.
Ciele predmetu
Rozvíjať si chuť učiť sa,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas,
vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe
vedomostí,
rozumieť grafom, diagramom,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt,
prezentovať ho),
diskutovať o návrhoch,
oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.
Požadovaný výstup žiakov z predmetu
a) orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc,
b) orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete
c) vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im,
d) interpretovať údaje získané z grafu, diagramu
e) vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky pohybov Zeme
na prírodné procesy
f) vysvetliť vznik časových pásiem,
f) počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou
f) podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaňon,
rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady
g) pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho
h) diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych
i) získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru
j) tvoriť mentálne mapy so symbolmi
Obsahové témy










Zem vo vesmíre, pohyby Zeme,
svetadiely, moria, ostrovy a polostrovy, prielivy, prieplavy, zálivy,
najvyššie pohoria, sopky, zemetrasenia, cunami, ich vznik,
pohyb zemských krýh,
ľadovce, rieky, jazerá,
činnosť rieky, vetra,
rôznorodosť rastlinstva a živočíšstva na zemi,
obyvateľstvo v rôznych častiach Zeme,
kultúrne pamiatky vo svete
poznávanie regiónu
Základné otázky predmetu
Kde to je,
čím je to zaujímavé,
ako to vzniklo,
akí ľudia tam žijú.
371
Geografia- 5.ročník
Objavovanie Zeme a vesmíru
Cieľ a kľúčové
kompetencie
Hľadať
odpovede na
otázky,
zdôvodňovať,
uvažovať,
hodnotiť
Pracovať so
zdrojmi
Tematický
celok
Prierezová
tematika
Objavovanie
Zeme a
vesmíru
Osobný
a sociálny
rozvoj
Téma
Metódy
Výkonový
štandard
požiadavky na
výstup z celého
stupňa
Počet
hodín
Riešenie
problémových
úloh:
Prečo sa strieda
deň a noc?
Prečo sa striedajú
ročné obdobia ?
Ako to súvisí
s tvarom Zeme?
Opísať tvar
Zeme podľa
glóbusu.
Predviesť
s glóbusom
rotáciu Zeme
okolo osi
a obeh Zeme
okolo Slnka.
Vysvetliť
príčiny
striedania dňa
a noci a ako to
súvisí
s otáčaním
Zeme okolo
osi.
Uviesť aké sú
dôsledky obehu
Zeme okolo
Slnka na
rôznych
miestach na
Zemi
Poznať dobu
otočenia Zeme
okolo osi
a obehu okolo
Slnka.
9
Výkonový
štandard
Počet
hodín
Obsahový
štandard
Zem ako
planéta vo
vesmíre. Tvar
Zeme.
Cesty do
vesmíru a na
Mesiac.
Slnečná
sústava,
Slnko ,
planéty
v slnečnej
sústave,
Mesiac,
vesmír,
planéta Zem.
Tvar Zeme,
Pohyby Zeme
obeh Zeme
okolo Slnka,
rotácia Zeme
okolo osi,
Dôsledky
pohybov.
Kedy by sa
nestriedali ročné
obdobia?
Čo by sa stalo,
keby Zem nemala
tvar gule a keby
sa netočila okolo
svojej osi?
Povrch Zeme, svetadiely a oceány
Cieľ a kľúčová
spôsobilosť
Vedieť čítať
a interpretovať
údaje z máp,
plánov a iných
zdrojov
Vedieť diskutovať
o cestách
objaviteľov do
rôznych častí
Zeme
Tematický
celok
Prierezová
tematika
Cesty
objaviteľov do
rôznych častí
sveta.
Téma
Obsahový
štandard
Svetadiely,
ostrovy,
polostrovy,
oceány, moria,
prieplavy,
zálivy,
Plavby
K. Kolumba,
F.Magalhaesa
J. Cooka,
Vacso da
Gama
Svetadiely,
oceány,
MV
Metódy
Vyhľadať
informácie
o cestách
moreplavcov
skupinová
práca
Čítať základné
údaje z mapy.
Opísať, čo
zobrazuje mapa
podľa jej
legendy
Pripraviť si
diskusný
príspevok
o cestách a ich
význame pri
objavovaní
sveta
372
5
Glóbus a mapa
Cieľ a kľúčová
spôsobilosť
Orientovať sa na
mape –
autoamapa,
internetová
mapa, turistická
mapa
Určiť
geografickú
polohu bodu na
mape
geografickými
súradnicami
Tematický
celok
Prierezová
tematika
Mapa a
glóbus
Me.V
Téma
Metódy
Výkonový štandard
Počet
hodín
Rôzne hry s
mapou
Na glóbuse určiť
zemskú os, severný
pól, južný pól,
zemské pologule,
rovník, nultý
poludník,
rovnobežky,
poludníky, obratníky,
polárne kružnice
12
Obsahový
štandard
Glóbus, zemská
os, póly, svetové
strany, zemské
pologule,
rovnobežky,
poludníky,
nultý poludník,,
rovník, zemské
pologule,
obratníky, polárne
kružnice,
Mapy, automapy,
mapy na
internete, plán
mesta,
tematické mapy ,
turistické mapy
Legenda mapy –
symboly, znaky.
čítanie mapy,
získavanie údajov
z mapy,
zakresľovanie
údajov do mapy.
Grafická mierka
(nezavádzať
číselnú mierku) a
meranie
vzdialeností na
mape, legenda
mapy
Geografická
poloha,
geografické
súradnice
Orientácia na
mape,
určovanie
geografickej
polohy
373
Vychádzka
do okolia
školy –
použitie
mapy.
Plán okolia
školy .
Určiť svetové strany
na mape a v teréne.
Zdôvodniť
vytvorenie
geografickej siete
a opísať ju.
Určiť polohu
ľubovoľného miesta
na mape
geografickými
súradnicami.
Odmerať
vzdialenosť na mape
grafickou mierkou
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda – 25 hodín
Ciele,
spôsobilosť
Schopnosť
objavovať,
vyhľadávať
informácie,
prezentovať,
vysvetľovať
Na základe
príkladov
z najrôznejších
častí
vysvetľovať
javy na
základe
vedomostí
Téma
Obsahový
štandard
Konkrétne
javy
Metódy
Výkonový štandard
Ako
vytvorila
príroda
najkrajšie
miesta
na Zemi
Stavba Zeme,
zemské jadro,
plášť, zemská
kôra, zemské
platne a ich
pohyb, vznik
pohoria, vznik
zemetrasenia,
sopečná
činnosť a i.) ,
cenami, zlomy
Himaláje,
Alpy, Tatry,
Mount
Everest, Mont
Blanc
Zemetrasenie,
epicentrum
Cenami
Sopka,
sopečný
kanál,
magma, láva
rieka, jazero,
prítoky rieky,
delta,
Amazonka,
Kongo, Níl,
Volga, Dunaj,
Viktóriino,
Kaspické
more, Mŕtve
more,
Činnosť rieky
na povrch
Grand
Canyon vodopád
Niagarské
vodopády
Angelov
vodopád,
Iguacu,
Viktóriine
vodopády
Amazonský
dažďový
prales,
savana, púšť
v Afrike
Pripraviť
obrázky
z vybraných
lokalít
sveta:
pohorie,
sopka,
vodopád,
rieka,
kaňon,
ľadovec,
skalné
mesto,
púšť,
dažďový
prales,
Veľká
koralová
bariéra
Môžu byť
CD,
videofilmy –
Skupinová
práca,
práce na
projekte,
výklad,
získavanie
informácií
Na modeli Zeme
rozlíšiť časti Zeme
Porovnať povrch
Zeme
v jednotlivých
častiach
(pologuliach),
vymenovať a
ukázať na mape
a glóbuse oceány,
svetadiely
Opísať pohyb
zemských krýh
Vysvetliť, ako
vzniká pohorie,
sopka, sopečná
činnosť,
zemetrasenie na
základe pohybu
zemských krýh.
Určiť na mape
vybraté povrchové
celky. Opísať ich
polohu. Orientovať
sa bez problémov
na mape.
Poznať názvy
najvyšších vrchov
pohorí, vedieť ich
porovnať podľa
výšky.
Porozprávať
zaujímavosti o
nebezpečenstvách
vysokých pohorí.
Určiť na mape
sopečné oblasti,
oblasti
zemetrasení.
Opísať ich
výnimočnosť.
Určiť na mape
sopečný pás
a ktoré oblasti
sveta sú najviac
ohrozené.
Uviesť príklady
živelných pohrôm
vo svete (cunami,
zemetrasenie)
Vysvetliť ako
pôsobia rieka a
vietor na zemský
povrch.
Porovnať oblasti
na Zemi podľa
rastlinstva
EV
DV
OŽ a Z
Kaňony,
vodopády,
jazerá
(činnosť vody
– riek,
ľadovca),
prítoky, delta
Činnosť vetra
Púšte, skalné
mestá
(činnosť vetra)
Dažďové lesy,
savana, lesy,
púšť,
(rastlinstvo,
živočíšstvo,
poznať
povrchové
celky regiónu
374
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
Ciele,
spôsobilosti
Téma
Obsahový
štandard
Konkrétne
javy
metódy
Výkonový
štandard
Navrhnúť
trasu výletu
po
zaujímavých
miestach.
Orientovať
sa na mape
Najkrajšie
miesta na
Zemi,
ktoré
vytvoril
človek
Sídla na
Zemi
Mestá
a dediny
(ako žijú
ľudia na
rôznych
miestach
Zeme)
Kultúrne
a technické
stavby –
(príklad
chrámy,
pyramídy,)
Pamiatky
UNESCO
,pamiatky
nášho
mesta
Paríž,
New York,
Mexico
City
Tadž
Mahal,
Eifelova
veža,
Opera
v Sydney,
pyramídy,
Veľký
čínsky
múr,
socha
Krista v
Rio de
Janeiro,
katedrály
Práca s
odbornou
literatúrou,
vyhľadávanie
informácií ,
prezentovanie
návrhov,
skupinová
práca,vychádzka
do mesta
Na príklade
modelového
regiónu
vytvoriť
podrobnú
charakteristiku
regiónu
O a SR
MV
TP
Počet
hodín
15
Pripraviť
prezentáciu
o živote ľudí
vo vybranej
oblasti
Vytvoriť
mentálnu
mapu
svetadielov
Geografia - 6. ročník
Svetadiely a oceány
Téma
Obsahový štandard – základný
obsah
Výstup na hodnotenie –
vytvorený produkt
Orientácia na mape
svetadielov,
orientácia na mape
sveta – tematické
mapy, čítanie
rôznych druhov
máp, poznať
svetadiely, oceány.
Zemeguľa, mapa, geografické
súradnice, poloha miesta na
Zemi, určovanie miesta na
zemi v geografickej sieti,
poludníky, rovnobežky,
geografická sieť, tematické
mapy, svetadiely, oceány,
mapa sveta
Určiť na ktorej pologuli sa
nachádzajú
svetadiely,
Čítať mapy podľa legendy mapy
Určiť polohu miesta na Zemi
geografickými súradnicami.
Pásmovitosť na
Zemi.
Podnebné pásma,
rastlinné pásma
Pásmovitosť na
Zemi.
Podnebné pásma,
rastlinné pásma
Vysvetliť vznik podnebných
a rastlinných pásiem.
375
Počet
hodín
10
Austrália a oceánia, polárne oblasti
Tematický celok
Základný obsah – obsahový
štandard
Výstup na hodnotenie vytvorený produkt
Poloha Austrálie –
fyzickogeografická,
matematickogeografická
Vytvoriť mentálnu mapu z pojmov, týkajúcich
sa
Austrálie.
Prezentovať získané poznatky.
Určiť polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k
ostaným
svetadielom.
Určiť polohu Austrálie v geografickej sieti.
Prírodné pomery,
Podnebie, podnebné pásma na
Zemi, Austrália v podnebných
pásmach, povrchové celky
Austrálske Alpy, Ayers Rock,
vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo,
koala, kengura, eukalyptus, životné
prostredie
Gondwana, Pangea
Prezentovať poznatky odborného textu,
zatriediť ich,
Vysvetliť kauzálne vzťahy.
vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachádzajú
niektoré druhy
a inde na svete nie.
Diskutovať o zaujímavostiach.
Opísať vznik svetadielov a príčinu existencie
typických
živočíchov len na austrálskom svetadieli.
Obyvateľstvo v Austrálii a objavenie
a príchod prvých obyvateľov a ich
spolužitie s Aboriginmi,
Aboriginovia, objavenie Austrálie
Jamesom Cookom
Opísať spôsob príchodu Európanov do
Austrálie
a spôsoby spolužitia s domorodcami.
Mestá a život v nich, kultúrna
rôznorodosť, typy sídiel v Austrálii,
multikultúrne mestá,
Sydney, Brisbane, Melbourne,
Canberra
Vytvoriť zoznam zaujímavých miest Austrálie.
Porovnať vybrané mestá Austrálie podľa
polohy,
štruktúry obyvateľstva.
Kultúra, veda, šport
Vysvetliť druhy kultúry a ich význam pre život
človeka
Vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré
preslávili
Austráliu , predstaviteľov vedy, kultúry, športu –
aktualizovať zostaviť zoznam športovcov.
Spoločenské zvyky
Spoločenský zvyk, tradícia, čo
potrebujeme vedieť pri ceste do
Austrálie
Opísať čo všetko je potrebné si uvedomiť pri
ceste do
Austrálie, ktoré by sme mali dodržiavať pri
návšteve
Austrálie.
Austrálske naj
Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest
Austrálie podľa
navrhnutých kritérií.
376
16
Amerika
Tematický celok
Obsahový štandard – základný
obsah
Výstup na hodnotenie vytvorený produkt
Poloha Ameriky vo vzťahu
k ostatným svetadielom a oceánom,
Na mape určiť polohu Ameriky vo vzťah k iným
svetadielom.
Zostrojiť mentálnu mapu.
Čítať geografickú mapu, určovať polohu podľa
geografických súradníc.
Podnebie, faktory ovplyvňujúce
podnebie ( morské prúdy,
geografická šírka, prúdenie vetrov),
Podnebné pásma,
Geografická šírka, oceány –morské
prúdy, vetry, povrch
Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých
podnebných
pásiem a ich charakteristické znaky.
Opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú
podnebie
Ameriky.
Povrch – pohoria, nížiny
vznik pohoria, - vrásové, kryhové,
Kordillery, Andy, Amazonská nížina,
Vysvetliť ako vznikli pohoria na príkladoch
podľa
tematických máp obrázkov, fotografií,
blokdiagramov,
Opísať Amazonskú nížinu.
Vodstvo na pevnine, okolo pevniny
Mississippi, Amazonka, 5 veľkých
jazier, vodopády – Niagarské, vznik
vodopádov na rieke.
Prieplav (Panamský)
zálivy (Golfský, Hudsonov)
prieliv (Magalhaesov, Beringov)
Pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky,
činnosť rieky,
vznik vodopádov.
Rastlinstvo a živočíšstvo – súvislosť
rastlinstva a podnebných pásiem,
národné parky
rastlinné pásma (tundra, tajga,
listnaté lesy, stepi – prérie, pampy,
púšte, dažďové lesy)
Národné parky –Yelowstonský,
Yossemitský
Vysvetliť vznik podnebných pásiem
Vysvetliť vzťahy podnebné pásmo- rastlinné
pásmo
Podľa mapy ku každému podnebnému pásmu
priradiť rastlinné pásma a opísať ho podľa
typických
znakov
Obyvateľstvo v Amerike, príchod
Európanov, Mayovia, Aztékovia,
Inkovia,
Súčasné zloženie obyvateľstva
Opísať príchod Európanov a Afričanov do
Ameriky
Opísať v ktorých oblastiach žili staré civilizácie
a čím
prispeli k rozvoju vedy.
Získavať údaje z grafov, diagramov,
Štáty v severnej Amerike a hlavné
mestá,
USA, Kanada, Mexiko
rozmiestnenie obyvateľstva
Určiť tri štáty a hlavné mestá.
Oblasti husto a riedko osídlené
377
Počet
hodín
36
Štáty v južnej Amerike a vybrané
hlavné a veľké mestá
Život v mestách a jeho problémy,
Mesto, hlavné mesto, megalopolis
Porovnať mestá v Amerike podľa veľkosti,
štruktúry
mesta, obyvateľstva
Vymenovať problémy, ktoré môžu byť v
jednotlivých
mestách
riešenia problémov súvisiacich s rastom miest
Život mimo miest
Vidiecke sídla, typy v rôznych
svetadieloch
Opísať spôsob života vo vidieckych sídlach ,
aké typy
sídiel sú v Amerike
Kultúra
umenie, veda, šport, zamestnanie
obyvateľov
Vymenovať, ktoré druhy kultúry alebo športu
preslávili Ameriku. predstaviteľov vedy, kultúry,
športu – aktualizovať. Zostaviť zoznam
športovcov.
Spoločenské zvyky
Opísať zvyky, čo je vhodné, čo nevhodné pri
ceste do
Ameriky
Naj Ameriky
Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest
Ameriky
podľa určitých kritérií
Opísať ako vytvoriť systém kritérií hodnotenia
najzaujímavejších miest
Región
Tematický celok
Základný obsah – obsahový
štandard
Výstup na hodnotenie vytvorený produkt
Geografia krajín, kultúra, spoločenské
zvyky, šport, zamestnanie obyvateľov , naj
regiónu
Porovnať povrch, spôsob života, veľkosť miest,
históriu, významní športovci regiónu, prírodné
zaujímavosti.
Prierezové témy ( použité skratky )
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
- MV
MEDIÁLNA VÝCHOVA
- Me.V
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
- O a SR
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
- EV
DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
- DV
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
- OŽ a Z
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
- TP
378
4
Geografia - 7. ročník
66 hodín
Tematický celok
Téma
Premeny Zeme
Podnebné oblasti Zeme
(pasáty, monzúny)
Prví ľudia na Zemi (Afrika,
Ázia)
Vznik kultúr, rasy,
náboženstvá (Afrika,Ázia)
Všeobecné fyzickogeorafické
a humánnogeografické javy
Konkrétne
príklady
geografických
javov v
regiónoch
Projekty –
Afrika, Ázia
Afrika
A) Základné
informácie o
regióne v
kontexte
planéty Zem
Poloha, zobrazenie Afriky na
mapách
Práca s mapou – zemepisné
súradnice, rovník, obratníky,
rovnobežky, poludníky, nultý
poludník
Madagaskar,
Somálsky
polostrov,
Guinejský
záliv,
Stredozemné
more,
Červené
more,
Gibraltársky
prieliv
Objavovanie
prírodných a
človekom
vytvorených
osobitostí
regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom
(miestnou
krajinou)
Členitosť pobrežia a povrch
Afriky –, pohoria
Kilimandžáro,
Podnebné a rastlinné
pásma –
Púšť, sahel, savana, tropický
dažďový prales. Vodstvo –
jazerá, rieky
Obyvateľstvo a sídla. Severná
Afrika, západná, východná a
južná Afrika, veľké mestá
Pôvodní obyvatelia, staré
civilizácie, náboženstvá
Hospodárstvo Afriky (iba
stručne)
Štáty Afriky, najväčšie mestá,
život v mestách
činnosť vnútorných síl na tvar
Zeme
pásmovitosť, jej príčiny a
dôsledky
Vznik Sahary, vplyv pasátov –
vysvetliť prúdenie pasátov
Život obyvateľov v rôznych
častiach Zeme
Veľkomesto
Staré civilizácie
Suezský
prieplav
Atlas,
Východoafrick
á priekopová
prepadlina,
Kilimandžáro,
Dračie vrchy.
Východoafrick
á priekopová
prepadlina
Sahara,
Kongo, Níl,
Viktóriino
jazero
Viktóriine
vodopády,
Káhira,
Egyptská ríša
Environmentál
ne súvislosti
spestrené
Problémy v Afrike (hlad,
choroby, nepokoje,
škodcovia)
Nedostatok potravín- globálny
problém
Rozširovanie púšť
Safari
sahel
379
zaujímavosťami o
regióne
Rozširovanie púští (sahel)
Školstvo a zdravotníctvo v
Africké
Národné parky,
Ázia
Základné
informácie o
regióne v
kontexte
planéty Zem
Poloha, zobrazenie Ázie na
mapách - Ázia na severnej
pologuli
Práca s mapou – zemepisné
súradnice, rovník, obratník
Raka, rovnobežky, poludníky,
dátumová hranica, časové
pásma.
Filipíny,
Japonské
ostrovy, Veľké
Sundy,
Predná India,
Zadná India,
Malá Ázia,
Arabský
polostrov,
Cyprus,
Suezský
prieplav,
Červené
more,
Kórejský
polostrov,
Beringov
prieliv
Objavovanie
prírodných a
človekom
vytvorených
osobitostí
regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom
(miestnou
krajinou)
Členenie Ázie na časti – južná,
juhovýchodná, východná,
severná, stredná,
juhozápadná
Povrch – Himaláje, sopečná
činnosť a zemetrasenia –
Vodstvo v Ázii – rieky v Ázii –,
jazerá
Podnebie, rôznosť podnebia v
závislosti od podnebných
činiteľov
Podnebné oblasti – severná
oblasť, suchá oblasť v
juhozápadnej časti Ázie,
monzúnová oblasť v južnej
Ázii
(vznik pohorí na príklade
Himalájí) sopky, vznik sopiek a
zemetrasenia, pohyb zemských
platní
zóny oblastí sopečnej a
zemetrasnej činnosti vo svete .
Príklady najväčších sopiek na
svete
Klimatické diagramy
Svetové náboženstvá
Terorizmus vo svete,
život vo veľkých mestách
Himaláje
Himaláje,
Pamír, Mount
Everest,
Kaukaz, Ural,
Západosibírsk
a nížina,
Indogangská
nížina, Veľká
čínska nížina,
Tibetská
náhorná
plošina.
Kaspické
more, Bajkal,
Mŕtve more,
Aralské
jazero,
Chang–Jiang,
Huang He,
Ob, Mekong,
Jenisej,
Ganga,
Brahmaputra,
Eufrat, Tigris..
Chang Jiang,
Huang He,
Ob, Ganga,
Mekong
Tibet –
budhizmus
380
Klimatické diagramy z
rôznych častí Ázie (hlavné
znaky podnebného pásma,
oblasti)
Obyvateľstvo Ázie,
náboženstvá,
Hospodárstvo Ázie (stručne)
Štáty – Čína, India, Japonsko,
Rusko, arabské krajiny
Veľké mestá
Environmentálne
súvislosti
spestrené
zaujímavosťami
o regióne
Moskva,
Tokio,
Bombaj,
Nadmerná hustota zaľudnenia
určitých oblastí v Ázii
Boom priemyselnej výroby
(ázijské tigre)
Hrozby tajfúnov, zemetrasení
a povodní
Kultúrne pamiatky –
Geografia- 8.ročník
Téma
33 hodín
Tematický celok
Hustota zaľudnenia oblasti husto zaľudnené a riedko
zaľudnené na svete
Živelné
pohromy v
Ázii - cunami
zemetrasenia,
sopečná
činnosť,
Kultúrne
pamiatky
Táj Mahál,
Veľký čínsky
múr a i.
Všeobecné fyzicko
geografické a
humánnogeografické
javy
Všeobecné fyzicko
geografické a
humánnogeografické javy
Poloha, zobrazenie
Európy na mapách –
Európa na severnej
pologuli
Práca s mapou –
zemepisné súradnice,
obratník Raka,
rovnobežky, poludníky,
nultý poludník, časové
pásma
Členenie Európy na
časti – južná,
juhovýchodná,
východná, severná,
stredná, západná
Povrch –Vodstvo v
Európe, hlavné
európske rozvodie,
rieky, jazerá, vodné
nádrže
Podnebie Klimatické
diagramy z rôznych
častí Európy
Obyvateľstvo Európy,
náboženstvá
Štáty podľa regiónov
Európy a ich veľké
rôznosť podnebia v
závislosti od
podnebných činiteľov
klimatické diagramy
(otázka starnutia
populácie,
prisťahovalectvo)
Európska únia
Škandinávsky polostrov,
Pyrenejský polostrov,
Apeninský polostrov,
Jutský polostrov,
Balkánsky polostrov,
Britské ostrovy, Island,
Sicília, Korzika, Sardínia,
Kréta, Stredozemné
more, Severné more,
Čierne more, Baltské
more, Lamanšský prieliv,
Gibraltársky prieliv,
Atlantický oceán.
Alpy, Pyreneje, Karpaty,
Apeniny, Škandinávske
vrchy,
nížiny a kotliny
Panónska panva, Alpy,
Pyreneje, Karpaty,
Škandinávske vrchy,
Ural, Mont Blanc, Etna,
Vezuv,
Východoeurópska
nížina.
Európa- náš svetadiel
Starý svet? – projekt o
Európe, EÚ
Základné informácie o
regióne v kontexte
planéty Zem
Objavovanie
prírodných a človekom
vytvorených osobitostí
regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom (miestnou
krajinou)
381
mestá
Hospodárstvo Európy
(stručne)
Cestovanie po
prírodných krásach
stredomorská oblasť,
alpská oblasť,
škandinávska
oblasť,stredná Európa,
významné mestá
Environmentálne
súvislosti
spestrené
zaujímavosťami o
regióne
Pamiatky UNESCO
Exhaláty, smog,
ekologizácia
priemyselnej výroby
Vplyv dopravy na
životné prostredie
Prírodné a kultúrne
zaujímavosti
Tradície demokracie
382
Občianska náuka
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu
svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im
v icha socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva
a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva
a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život
spoločnosti.
Ciele predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie
žiaka k:
 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,
citov, názorov a postojov,
 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty
spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a
prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.
Obsah vyučovania
Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie,
psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu
personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov
a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.
Občianska náuka – 5. ročník
1. tematický
celok:
Moja rodina
Obsah
Poslanie
a funkcie rodiny
Vzťahy v rodine,
roly členov
rodiny
Normy
a pravidlá,
práva
a povinnosti
členov rodiny
Hodina
v
poradí
Obsahový štandard
1.
Funkcie rodiny
2.
Princípy, na ktorých fungujú vzťahy
v rodine
3.
-
Pravidlá platné v rodine
Práva a povinnosti
rodičov a detí
383
Výkonový štandard
Chápe význam rodiny pre človeka
a spoločnosť
Vie rozlíšiť pozitíva
a negatíva
v rodinných
vzťahoch
Chápe zmysel
pozícií jednotlivých
členov pre
fungovanie rodiny
Chápe význam
pravidiel v rodine
Chápe spätosť
práva a povinností
Vie ochraňovať
História mojej
rodiny, zvyky
a tradície
4.
-
Rodinná genéza 2
generácií dozadu
Rodostrom
Zvyky a tradície rodiny
(Vianoce, Veľká noc...)
-
-
-
Komunikácia
v rodine
5.
-
Verbálna komunikácia
Neverbálne
komunikácia
Jednosmerná
komunikácia
Základné komunikačné
techniky
-
-
-
Krízy v rodine
6.
-
-
Dôvody, ktoré vedú ku
krízam v rodine: rozvod
rodičov, choroba
v rodine
Neúplná rodina
-
Problémy
rodinného života
a ich riešenie
7.
-
Typológia záťažových
situácií
Problémy rodinného
života
Spôsoby riešenia
-
-
Zdravý spôsob
života
8.
-
Životné štýly
Stres
Relaxačné techniky
Zdravý životný štýl:
zdravá životospráva,
pravidlá duševnej
hygieny
-
-
-
-
Zdravý spôsob
života
9.
-
Spôsoby trávenia
voľného času
384
-
svoje práva a plní si
svoje povinnosti
Získa úctu a hrdosť
na svoju rodinu,
tradície a zvyky
Pochopí spätosť
prítomnosti
s minulosťou
Vie rozlíšiť v čom sú
si rodiny podobné
a v čom sú
originálne
Chápe dôležitosť
komunikácie medzi
členmi rodiny pre
ich harmonický život
Začne uplatňovať
komunikačné
techniky
Vie obhajovať,
zdôvodňovať svoj
názor a rešpektovať
názor ostatných
Prejavuje úctu
k názorom rodičov
Identifikuje príčiny
rodinných kríz
Chápe potrebu
preberať rolu
neprítomného člena
rodiny
Vie prejaviť cit
spolupatričnosti
Vie pomenovať
záťažové situácie
a vygenerovať
základné problémy
rodinného života
Vie: vyjednávať,
zdôvodňovať svoje
riešenia, aktívne
počúvať, robiť
kompromisy,
prijímať rozhodnutie
Porovnáva
jednotlivé životné
štýly
Vie identifikovať
stres a naučí sa
techniky na jeho
odbúranie
Uplatní základy
zdravej výživy
Odolá módnym
trendom
v životospráve
Uplatňuje pravidlá
duševnej hygieny
vo svojom rodinnom
živote
Vie rozlíšiť vhodné
a nevhodné
-
Voľný čas
v mojej rodine
10.
-
Spoločné voľnočasové
aktivity
Individuálne
voľnočasové aktivity
(turistika, šport, kultúra,
starostlivosť o domáce
zvieratá...)
Voľný čas v rodine
Spôsoby trávenia
voľného času v rodinách
-
-
Naši príbuzní,
priatelia,
susedia
11.
-
Širšia rodina
Medziľudské vzťahy
Priateľstvo
Pomoc a podpora
-
-
-
Generačné
problémy
v rodine
12.
-
Viacgeneračné rodiny
Problémy
spolunažívania vo
viacgene-račných
rodinách
-
-
-
Dokumenty
a Zákon o
rodine
13.
-
Dohovor o právach
dieťaťa
Zákon o rodine
-
-
-
-
spôsoby trávenia
voľného času
Vysvetlí, prečo je
pre rozvoj jeho
osobnosti dôležité
spoločné trávenie
voľného času
Naučí sa
prispôsobovať
ostatným členom
rodiny
Formuje si pocit
spolupatričnosti
Vie vymenovať
členov svojej širšej
rodiny
Na príkladoch
uvedie ako fungujú
vzťahy v širšej
rodine, susedské
vzťahy
Vie určiť čím sa
vzájomne
obohacujú a ako si
pomáhajú
Vie vysvetliť pojem
viacgeneračnej
rodiny
Zdôvodni potrebu
vzájomnej
starostlivosti
rodičov, detí,
starých rodičov
V každodennom
živote chápe
a pomáha starým
rodičom
Vie pracovať
s dokumentom
a zákonom
Pozná svoje práva
a povinnosti zo
zákona
Osobne sa
angažuje proti
porušovaniu práv
detí
Vie, že vzťahy
v rodine upravuje
Zákon o rodine
Projekt
Zdravý životný
štýl v rodine
2. tematický
celok:
Moja škola
Obsah
Trieda ako
sociálna skupina
Hodina
v
poradí
14.
Obsahový štandard
-
Princípy fungovania
triedneho kolektívu
Postavenie jednotlivcov
v skupine a ich vzťahy
385
Výkonový štandard
-
Vysvetlí príčiny
pozícií jednotlivých
žiakov (aj seba)
v triednom kolektíve
-
Sociálne roly
Socializácia
-
-
-
Individualizmus
– osobnosti
v našej triede
15.
-
Osobnosť: pozitívna,
negatívna
Vodca, vodcovský typ
(charakteristické znaky)
Súperenie, súťaživosť
-
-
-
-
Kolektivizmus –
spolupráca
v našej triede
16.
-
Pravidlá spolupráce
Kompromis
Riešenie konfliktov
-
-
Sebahodnotenie
a hodnotenie
žiakov triedy
17.
-
Rovnosť
Rovnakosť
Predsudok
Sebapoznanie,
sebahodnotenie
Poznanie a hodnotenie
iných
-
-
Komunikácia
v triede
18.
-
Vzájomné pôsobenie
členov kolektívu
Družní spolužiaci
Žiaci s problémami pri
nadväzovaní sociálnych
vzťahov
386
-
-
Vie vymenovať
základné roly žiakov
v triede a zaradiť
žiakov do nich
Vie vysvetliť, čo je
socializácia a prečo
je pre jednotlivca
dôležitá
Objasní podstatu
problémov vo
vzťahu
Vie rozlíšiť
negatívne
a pozitívne
osobnosti triedy
Objasní význam
pozitívnych vzorov
(pozitívnych vodcov
osobnosti) pre život
triedy
Odhalí manipuláciu
zo strany
spolužiaka a odolá
jej
Uvedie príklady
súťaživosti
v pozitívnom aj
v negatívnom
zmysle
Pozná a riadi sa
pravidlami
spolupráce pri
činnostiach
triedneho kolektívu
Je ochotný robiť
kompromisy
Pozná základné
spôsoby riešenia
konfliktov
a uplatňuje ich
v živote triedy
Vie rozlíšiť pojmy
rovnosť a rovnakosť
Chápe pojem
predsudok, na
príkladoch uvedie,
čo môžu predsudky
spôsobiť
Pozná svoje
pozitíva a negatíva
Vie určiť pozitíva aj
negatíva
spolužiakov bez
urážania
Rozozná odlišnosti
jednotlivcov
v procese
vytvárania
sociálnych vzťahov
Je ochotný pomôcť
spolužiakom
s problémami pri
nadväzovaní
Práva
a povinnosti
žiakov v triede –
triedna
samospráva
19.
-
-
Dokument: práva
a povinnosti žiakov
v konkrétnej triede
Vytvorenie a činnosť
triednej samosprávy
-
-
Práva
a povinnosti
žiakov v škole –
školská
samospráva
20.
Mimovyučovacia
a mimoškolská
činnosť
21.
-
-
-
Dokument: práva
a povinnosti žiakov na
ZŠ
Vytvorenie a činnosť
žiackeho parlamentu
(školskej žiackej
samosprávy)
-
Mimovyučovacie aktivity
v škole
Záujmové útvary v škole
Aktívne využívanie
voľného času
(mimoškolská činnosť)
-
-
-
-
Naša škola
22.
-
História, úspechy žiakov
Bývalí pedagógovia
Osobnosti školy
Symbolika školy (logo,
hymna)
-
-
Naša pani
učiteľka
23.
-
Osobnosť učiteľa
Pracovné štýly učiteľa
-
-
Čím by som
chcel byť
24.
-
Povolanie
Zamestnanie
Rodinné tradície
v povolaniach
-
-
387
kontaktov, pri
socializácii
Zúčastní sa na
tvorbe práv
a povinností žiakov
triedy (aktívna
spolupráca)
Využije možnosť
ovplyvniť život vo
svojej triede
Rozvíja
zodpovednosť za
seba a iných
Pozná svoje práva
a povinnosti v škole
Vie, kto ho
zastupuje
v školskom
parlamente a ako
obhajuje jeho práva
Zapája sa do
mimoškolských
aktivít
Pozná, ktoré
záujmové útvary
pracujú v škole
a začlení sa do
niektorého z nich
Uvedie možnosti
mimoškolského
využívania voľného
času
Vie uviesť úspechy
osobností
pedagógov
a históriu svojej
školy
Pozná jej symboliku
Rozvíja pocit
hrdosti,
spolupatričnosti,
posilňuje snahu
reprezentovať školu
Vie uviesť základné
typy osobnosti
učiteľa
Pozná základné
pracovné štýly
učiteľa
Rozvíja kritické
myslenie,
schopnosť vyjadriť
svoj názor bez
urážania
Vysvetlí na
príkladoch pojmy
povolanie,
zamestnanie
Uvedomí si svoj
záujem o isté
povolanie a vplyv
rodiny na svoju
Vzdelávanie ako
hodnota
25.
-
Systém hodnôt
Hodnoty detí školského
veku
Vzdelanie v systéme
hodnôt detí školského
veku
-
-
Celoživotné
vzdelávanie
26.
-
Celoživotné vzdelávanie
-
Školský systém
u nás
27.
-
Typy a stupne škôl
Školské zariadenia
-
Školský systém
v Európe
28.
-
-
Život žiaka
základnej školy
u nás –
v zahraničí,
v meste – na
dedine
29.
-
Typy a stupne škôl vo
vybraných štátoch EÚ
(kritériá výberu: Projekt
Comenius)
Povinná školská
dochádzka
-
Režim dňa
Výchova, vyučovanie
Voľnočasové aktivity
-
-
-
Škola
budúcnosti
30.
-
Spôsoby učenia
a vyučovania
v budúcnosti
Postavenie žiaka
a učiteľa v budúcnosti
Obsah vzdelávania v
budúcnosti
Projekt
Galéria
osobností
našej školy
„Boli tu pred
nami“
388
-
budúcu pracovnú
orientáciu
Vie uviesť
najdôležitejšie
hodnoty vo svojom
živote
Vysvetlí, prečo má
vzdelanie práve
také miesto v jeho
hodnotovom
systéme
Toleruje hodnoty
spolužiakov
Chápe pojem
a prijíma myšlienku
celoživotného
vzdelávania ako
predpokladu pre
svoje budúce
uplatnenie sa v
práci
Rozlišuje typy
stredných škôl
Vie vymenovať
niektoré školské
zariadenia
Pozná možnosti
ďalšieho
vzdelávania u nás
Porovná typy
a stupne škôl u nás
a v niektorých
štátoch EÚ
Rozlišuje dĺžku
trvania povinnej
školskej dochádzky
u nás a v štátoch
EÚ
Porovnáva život
žiaka SR –
zahraničie, mesto –
dedina
Hľadá podobnosti
a odlišnosti
Rozvíja kritické
myslenie, vyjadruje
svoj názor
a zdôvodňuje ho
Rozvíja tvorivosť,
fantáziu
Prejaví aj zmysel
pre realitu
Vie vyjadriť
a obhájiť svoju
predstavu
Odporúčanie
V časovej dotácii pre predmet sú vyčlenené hodiny pre projekty. V tematickom celku Moja
rodina žiaci vypracujú individuálne projekty na tému Zdravý životný štýl v (mojej) rodine
a v tematickom celku Moja škola môžu žiaci formou tímovej práce vypracovať projekt Galéria
osobností našej školy „Boli tu pred nami“. V predmete je vhodné využívať skupinové vyučovanie
(tímovú prácu), používať situačné a rolové metódy práce, tvorbu projektov.
389
H.
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Metódy,formy
práce
Rozvíjané
kompetencie
Prierezové témy
1.1 MOJA OBEC, REGIÓN, VLASŤ, EÚ
1.
Minulosť
a súčasnosť obce.
Obec, základné informácie
o obci
Významné udalosti v obci
v minulosti a v súčasnosti,
tradície, zvyky v obci
Vie získať základné informácie
o svojej obci a vie ich používať
v každodennom živote.
Pozná históriu a súčasnosť obce,
k ktorej žije.
diskusia
práca
s internetom
práca
s literatúrou
skupinová
práca
rozhovor
s ukážkami
- plánovať
a organizovať si
učenie a pracovnú
činnosť
- hľadať a rozvíjať
účinné postupy vo
svojom učení
- využívať rôzne
stratégie učenia
- kriticky pristupovať
ku zdrojom
informácií, informácie
tvorivo spracovávať
a využívať pri svojom
štúdiu a praxi
skupinová
práca
komunikačné
prednáška
s ukážkami
390
skupinová
práca
3.
Kronika, erb, vlajka
mojej obce
Symboly obce, obecná
kronika
4.
Významné
osobnosti obce
Osobnosti obce v minulosti
a v súčasnosti v jednotlivých
oblastiach
5.
Historické
pamiatky, krásy
prírody v mojej
obci a v jej okolí
Pamätihodnosti, pramene
histórie obce, prírodné krásy
Vie vysvetliť vznik a význam
symbolov obce – erbu, vlajky (ak
ich obec má). Vie posúdiť význam
obecnej kroniky pre poznanie
minulosti obce a jej prepojenie so
súčasnosťou.
Pozná osobnosti svojej obce
v minulosti a dnes a uvedomuje si
význam pozitívnych vzorov pre svoj
život.
Vytvára si pocit hrdosti na svoju
obec poznaním jej histórie
a prírody.
k učeniu
diskusia
výklad
rozhovor
skupinová
práca
- vyhľadávať, triediť
a spracovávať
informácie
- prezentovať
nadobudnuté
vedomosti a
zručnosti
- spracovať
a prezentovať
jednoduchý projekt
osobnostný a sociálny
rozvoj
tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Občianska náuka – 6. ročník
2.
Obec, v ktorej
žijem
6.
7.
8.
391
9.
10.
11.
Verejný, kultúrny
a spoločenský
život v obci
Kultúrne aktivity,
spoločenské udalosti, iná
činnosť v obci
Aktívne sa s členmi svojej rodiny
zapája do organizovania akcií
v obci a zúčastňuje sa ich.
Obecná
samospráva
Miestny úrad, poslanci –
obecnej samosprávy,
starosta, primátor
Zaujíma sa o spôsob volieb
poslancov do obecného
zastupiteľstva. Pozná základné
poslanie obecného zastupiteľstva.
Vie, kto je starostom, primátorom
v obci. Zúčastní sa zasadnutia
obecného zastupiteľstva s rodičmi
alebo s učiteľmi.
Pozná výhľadové plány rozvoja
obce. Chce sa aktívne
spolupodieľať na jej rozvoji.
Budúcnosť obce,
v ktorej žijem
Plán rozvoja obce,
budúcnosť obce
Región, v ktorom
žijem
Región, história, súčasnosť,
budúcnosť
Vie získať informácie o histórii
a súčasnosti svojho regiónu. Pozná
jeho pamiatky, prírodu a osobnosti.
Moja vlasť
Minulosť, súčasnosť,
osobnosti, pamiatky, príroda
Vytvára si hrdosť na svoju vlasť
poznaním jej minulosti, súčasnosti,
prírody a historických pamiatok.
Štátne symboly
Štátna vlajka, znak, pečať,
hymna
environmentálna
výchova
ukážky
exkurzia
diskusia
beseda
práca s textom
občianske
- chápať význam
a podstatu
legislatívnych
zákonov a noriem
- byť pripravený
zaujímať sa o dianie
a riešenie problémov
v spoločnosti
osobnostný a sociálny
rozvoj
ochrana života
a zdravia
práca
s internetom
tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
osobnostný a sociálny
rozvoj
Pozná štátne symboly SR, chápe
ich význam a vie, ako im vzdať
úctu.
environmentálna
výchova
12.
Európska únia
Integrácia Európy, členské
štáty, jednotná európska
mena
Vie si vyhľadať základné informácie
o zjednocovaní Európy, o EÚ
a používa ich v každodennom
živote. Uvedomuje si význam
členstva v EÚ pre občanov SR.
13.
Prepájanie
národnej
a Európskej
identity
Národné špecifiká Slovákov,
Európska identita
Uvedomuje si nutnosť zachovania
vlastných špecifík a ich prepojenie
s európskou identitou. Podporuje
šírenie znášanlivosti a tolerancie
medzi národmi EÚ.
1.2 VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ ŽIVOT JEDNOTLIVCA
Vnútorný život jednotlivca
Psychika, psychický vývin,
Pozná základy ľudskej psychiky.
1. Ľudská psychika
nervový systém, vývin
Uvedomuje si spätosť psychiky
psychiky
a nervovej sústavy (biologické
faktory). Vie, že jeho psychika je vo
vývine.
Psychické
procesy,
Pocit,
vnem
–
vnímanie
–
Pozná základné prvky psychiky, vie
2.
základné prvky
pozornosť, predstava
ich rozlíšiť a uvedomuje si ich
psychiky
význam pre svoju duševnú činnosť.
392
3.
Pamäť, myslenie
Pamäť krátkodobá,
dlhodobá
Myslenie – pojmy, súd,
úsudok
4.
Ľudské city
City, emócie negatívne,
pozitívne emócie
5.
Ľudská osobnosť
Osobnosť, inteligencia, typy
osobnosti
Pozná a vie rozlíšiť krátkodobú
a dlhodobú pamäť a chápe ich
význam pre svoju duševnú činnosť.
Vie uviesť jednoduchý príklad
usudzovania a určiť pojmy, súdy
a úsudok.
Vie rozlíšiť základné pozitívne
a negatívne emócie. Chápe
dôležitosť primeraného prežívania
emócií.
Uvedomuje si neopakovateľnosť
charakteristických znakov každej
osobnosti, ktorá vytvára ich
jedinečnosť. Pozná základné typy
osobnosti podľa temperamentu, ich
charakteristické znaky a vie zaradiť
seba.
tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
výklad
skupinová
práca
práca s
prameňmi
skupinová
práca
osobnostné a
sociálne
- vyjadrovať svoje
názory, postoje a
skúsenosti
- pracovať
v skupinách
- vzájomne si
pomáhať
- prezentovať
a zhodnotiť výsledky
svojej alebo
skupinovej činnosti
- prijímať ocenenie,
radu a kritiku, čerpať
6.
Schopnosti
osobnosti
Ďalšie typy osobnosti, črty
osobnosti, individuálne
schopnosti
Učí sa poznávať základné črty
svojej osobnosti. Uvedomuje si
svoje schopnosti na niektorý druh
činnosti.
7.
Psychológia
v dennom živote
človeka
Psychológia – pojem
Simulácia denných
životných situácií a ich
riešenie s využitím
vedomostí zo psychológie
Overuje si svoje schopnosti
využívať vedomosti zo psychológie
v dennom živote.
Učíme sa učiť sa
Myslenie, myšlienkovologické operácie, proces
učenia sa
Uvedomuje si súvislosť medzi
pamäťou a myslením v procese
učenia sa. Vie (na jednoduchom
texte) použiť analýzu a syntézu.
Metódy učenia sa
Metódy učenia sa
Vie získať informácie o základných
metódach učenia sa a hľadá si
najvhodnejšie pre svoju osobnosť.
Pozná základné typy sociálnych
skupín a vie ich rozlíšiť. Znaky
sociálnych skupín vie aplikovať na
skupiny, ktorých je členom.
8.
9.
poučenie pre svoju
ďalšiu prácu
skupinová
práca
experimentálna
činnosť
učiť sa
hodnotiť vlastné
výkony a pokroky
v učení
393
Vonkajší život jednotlivca
1.
Charakteristika
sociálnych skupín
2.
Sociálne vzťahy v
skupinách
Sociálne (spoločenské)
skupiny, typy sociálnych
skupín, malé spoločenské
skupiny, znaky sociálnych
skupín
Sociálne vzťahy, štruktúra
skupiny, vodcovia skupiny
3.
Socializácia
jednotlivca
Socializácia, jednotlivec –
osobnosť
4.
Pozície a roly
jednotlivca v
Pozícia, rola
Uvedomuje si vytváranie sociálnych
vzťahov v skupinách, ktorých je
členom. Chápe význam vodcov pre
vývoj celej skupiny.
Uplatňuje poznatky o socializácii pri
svojom včleňovaní sa do rôznych
spoločenských skupín.
Pozná pozície a roly členov skupín,
do ktorých patrí. Vie odolať tlaku
kontrola
vedomostí
skupine
5.
Metódy merania
sociálnych vzťahov
v skupinách
niektorých jednotlivcov skupiny.
Základné metódy merania
sociálnych vzťahov:
pozorovanie,
sociometria
394
6.
Sociálna zručnosť
- komunikácia
Komunikácia – verbálna
neverbálna
7.
Sociálna zručnosť
- spolupráca
spolupráca
8.
Sociálna zručnosť
– riešenie
konfliktov
Konflikt
Obrana, útok
kompromis
Pozná základné metódy merania
sociálnych vzťahov v skupinách.
Rešpektuje každého člena skupiny,
bez ohľadu na jeho pozíciu
v skupine. Podporuje včleňovanie
iných do skupiny. Uvedomuje si
súvislosť medzi vzťahmi v skupine
a konaním jej členov ako aj skupiny
ako celku.
Ovláda a v každodennom živote
používa základnú sociálnu zručnosť
– komunikáciu.
Uvedomuje si spätosť komunikácie
a spolupráce v sociálnych
skupinách. Je ochotný
spolupracovať pri riešení úloh.
Učí sa riešiť konflikty
kompromisom, správa sa tak, aby
ich on sám nevyvolával.
komunikačné
- vyhľadávať, triediť
a spracovávať
informácie
- prezentovať
nadobudnuté
vedomosti
výklad
diskusia
práca
s internetom
práca
s literatúrou
skupinová
práca
individuálna
práca
Zhrnutie
Tvorba projektov
kompetencia riešiť
problémy
.
Prezentácia
projektov
- získavať informácie a tvorivo ich
spracovať
- podieľať sa na práci v skupine
- prezentovať a obhájiť svoju prácu
prezentácia
práce žiakov
v skupinách
manuálne
- používať správne
postupy a techniky
pri praktických
činnostiach
- dodržiavať pravidlá
- prezentovať
výsledky svojej
činnosti
395
Občianska náuka – 7. ročník
Tematický celok
Obsahový štandard
1. Sociálne vzťahy v spoločnosti
Spoločnosť a jej zloženie
Makrosociálne skupiny
veľké spoločenské skupiny,
vrstvy, triedy, kasty, stavy
Sociálne zmeny v spoločnosti,
ich príčiny
sociálne zmeny, príčiny
sociálnych zmien
Prirodzený pohyb obyvateľstva
a migrácia
prirodzený pohyb(migrácia)
obyvateľstva, príčiny, dôsledky
migrácie, pohyb v rámci
spoločenského rozvrstvenia
Štruktúra obyvateľstva
štruktúra obyvateľstva, rasy,
národy, národnosti, etnické
skupiny, jazyky, náboženstvá
Multikulturalizmus
náboženstvá na Zemi, funkcia
náboženstiev v spoločnosti,
náboženské organizácie
Sociálne a politické napätie
v spoločnosti a ich riešenie
príčiny a dôsledky vojen,
diktátorské režimy, terorizmus
2. Občiansky život ako proces formovania demokracie
Občan, občianstvo
občan, občianstvo, štát
Vznik a formovanie občianskej
spoločnosti
Vznik a formovanie štátu
občania v starovekom Grécku,
občianska spoločnosť v Rímskej
republike, vývoj občianskej
spoločnosti
štát, znaky štátu
Právny štát
znaky právneho štátu, Ústava
SR
Demokracia a jej princípy
demokracia, priama a nepriama
demokracia, princípy
demokracie
396
Výkonový štandard
Žiak vie použiť informácie
z dejepisu o vzniku a vývoji
ľudskej spoločnosti a človeka,
pozná základné znaky ľudskej
spoločnosti , vie rozčleniť
ľudskú spoločnosť na jednotlivé
typy štruktúr
Vie vysvetliť nutnosť sociálnych
zmien, pozná hlavné príčiny
sociálnych zmien
Pozná súvislosti medzi
sociálnymi zmenami
a migráciou, vie vysvetliť príčiny
a dôsledky migrácie, pozná
možnosti zmeny postavenia
jednotlivca v spoločnosti
Žiak sa vie orientovať
v národnom a v etnickom
zložení obyvateľstva, vie
vymenovať rasy a ich znaky, je
tolerantný voči rasám,
národom, národnostiam,
posilňuje svoju národnú identitu
Pozná hlavné
náboženstvá,chápe úlohy
náboženstva v modernej
spoločnosti, je tolerantný voči
náboženstvám iných ľudí
Pozná príčiny konfliktov medzi
spoločenskými
skupinami,pozná príčiny
a dôsledky vojen a terorizmu
Žiak vie vysvetliť pojem občan,
vie vysvetliť pojem občianstva,
vie vysvetliť vzťah medzi
občanom a štátom
Vie porovnať postavenie
občanov v aténskej demokracii
a v Rímskej republike
Vie vysvetliť pojem štát, vie
vymenovať znaky štátu, vie
vytvoriť nazáklade poznatkov
z dejepisu projekt o vzniku
prvých štátov
Vie vymenovať znaky právneho
štátu, vie v konkrétnych
situáciách rozlišovať, či ide
o právny štát, vie popísať
svojimi slovami Ústavu SR,
členenie ústavy, preambulu,
vie, prečo je pre občana
najdôležitejšia 2.hlava
Žiak vie vysvetliť význam slova
demokracia, vie popísať jej
princípy, vie vysvetliť priamu
Ľudské práva a slobody
Občianske práva a povinnosti
základné ľudské práva
a slobody, dokumenty ľudských
práv, Všeobecná deklarácia
ľudských práv, Dohovor
o ľudských právach
práva detí, Deklarácia práv
dieťaťa, zodpovednosť,
povinnosť
Voľby, volebné právo a volebné
princípy
slobodné a čestné voľby
v demokracii, volebné právo,
parlamentné a komunálne voľby
Občianska participácia
záujmové aktivity občanov,
občianske združenia,
mimovládne organizácie,
dobrovoľná a charitatívna
činnosť
Tvorba pravidiel v triede, škole
triedny poriadok, školský
poriadok, žiacka a školská
samospráva
Participácia na živote v obci
mestské zastupiteľstvo
3. Projekty
Prirodzený pohyb obyvateľstva
Mestské zastupiteľstvo
397
a nepriamu demokraciu
a uviesť príklady
Pozná základné dokumenty
ľudských práv, pozná inštitúcie
ochraňujúce ľudské práva
Žiak pozná svoje práva, vie
posúdiť situácie, kedy sú práva
detí porušované, vie, na ktoré
inštitúcie sa môže obrátiť pri
porušovaní svojich práv
Vie vysvetliť svojimi slovami
význam slobodných a čestných
volieb, čo znamená všeobecné
a rovné volebné právo, vie určiť
rozdiel medzi parlamentými
a komunálnymi voľbami
Pozná najdôležitejšie
mimovládne organizácie v SR,
chápe podstatu dobrovoľníckej
a charitatívnej činnosti,zaujíma
sa o možnosti pomáhať ako
dobrovoľník, angažuje sa vo
svojom užšom prostredí ( škola,
krúžky ). Organizuje pomoc
tým, ktorí ju potrebujú
Aktívne sa zaujíma o život
v triede, pozná funkcie
a právomoci triednej aj školskej
samosprávy, zaujíma sa o ich
činnosť, aktívne sa zapája do
spolupráce, pozná meno
predsedu školského parlamentu
Zúčastní sa s rodičmi alebo
s učiteľmi na zasadnutí
mestského zastupiteľstva,pozná
primátora svojho mesta,
aktívne sa s členmi rodiny
zapája do organizovania akcií
a zúčastňuje sa na nich
Občianska náuka – 8. ročník
Tematický celok
1. Štát a právo
Štát a jeho podstata
Obsahový štandard
Štát, znaky štátu
Funkcie štátu
Funkcie štátu
Vnútorné funkcie
Vonkajšie funkcie
Formy vlády
Monarchia
Republika
Diktatúra
Zložky štátnej moci
Zákonodarná
Výkonná
Súdna
Zákonodarná moc
Parlament (NRSR)
Zákon
Zákonodarný proces
Zbierka zákonov
Platnosť a účinnosť zákona
Vzťah štátu a práva
Právo
Právny štát
Právna istota
Právne normy
Norma
Právna norma
Morálna norma
Náboženská norma
Estetická norma
398
Výkonový štandard
Žiaci:
- vedia vysvetliť príčiny vzniku
štátu;
- vedia charakterizovať všetky
znaky štátu;
- vedia nakresliť vlajku SR;
- ovládajú text štátnej hymny;
- vedia vzdať úctu štátnym
symbolom
Žiaci:
- vedia uviesť príklady na
jednotlivé
vnútorné funkcie štátu;
- dokážu vysvetliť úlohu štátu
z hľadiska jeho vonkajších
funkcií;
- charakterizujú vzťahy SR so
susednými štátmi;
Žiaci:
- dokážu rozlíšiť medzi
absolutistickou
a parlamentnou formou
monarchie;
- vedia uviesť konkrétne typy
príkladov na demokratickú
a nedemokratickú formu
republiky;
- vedia uviesť príklady na typy
diktatúr z minulosti i súčasnosti;
Žiaci:
- vysvetlia príčiny rozdelenia
štátnej moci na jednotlivé
zložky;
- vedia porovnať jednotlivé
zložky štátnej moci;
Žiaci:
- dokážu popísať priebeh
plenárneho zasadnutia
parlamentu – NR SR;
- charakterizovať úlohu
prezidenta v zákonodarnom
procese;
- vedia rozlišovať medzi
platnosťou zákona a účinnosťou
zákona;
Žiaci:
- vedia definovať pojem právo;
- vedia zdôvodniť spätosť štátu
a práva;
- dokážu uviesť príklady
z bežného života na platnosť
nadosobnej moci zákona;
Žiaci:
- dokážu charakterizovať
jednotlivé druhy noriem;
- vedia na konkrétnych
príkladoch rozlišovať medzi
Právne inštitúcie SR
Súdy
Prokuratúra
Advokácia
Polícia
Notárstvo
Právne vedomie
Právne vedomie
Vývoj právneho vedomia
Právny poriadok (systém) SR
Právne predpisy
Odvetvia práva
Verejné právo
Súkromné právo
Rodinné právo
Zákon o rodine
Manželstvo
Rodina
Rozvod
Trestné právo
Trestný zákon
Trestný čin
Trestná zodpovednosť
Prezumpcia neviny
Predbežné zadržanie
Zadržanie
Obvinený
Obžalovaný
Odsúdený
Trest
2. Projekty
Formy vlády
Rodinné právo
399
jednotlivými druhmi noriem;
Žiaci:
- zvládnu popísať funkcie
jednotlivých právnych inštitúcií
SR;
- aktívne sa podieľajú na
príprave a priebehu inscenácie
súdneho pojednávania na
vyučovacej hodine;
- vedia rozlíšiť služby advokáta
a notára;
Žiaci:
- popíšu prepojenosť právneho
vedomia s právnym poriadkom
štátu;
- dokážu zdôvodniť praktický
význam
právnych poznatkov pre
budovanie svojho právneho
vedomia;
Žiaci:
- definujú pojem právne
predpisy;
- vedia hierarchizovať pojmy
právneho systému SR;
- dokážu opísať dve vybrané
odvetvia verejného práva;
- vedia opísať tri vybrané
odvetvia súkromného práva;
Žiaci:
- dokážu vysvetliť poslanie
Zákona o rodine a jeho úlohy;
- na základe príkladov
z literatúry alebo filmu vedia
vysvetliť dopad ukončenia
manželstva rozvodom na
členov rodiny;
Žiaci:
- vedia vysvetliť všetky uvedené
pojmy;
- vedia aktívne participovať na
príprave a priebehu inscenácie,
týkajúcej sa trestného činu na
vyučovacej hodine;
- dokážu zdôvodniť potrebu
dodržiavania zákonov SR;
Etická výchova
Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť
a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba
s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje
pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa,
ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli
k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými
skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych
postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov
a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia,
empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej
prevenciu porúch správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na II. stupni základných škôl je vychovať
osobnosť, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od
tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis,
ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré
uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť
problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Ďalšími cieľmi predmetu sú :




poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru,
autonómiu a iniciatívu
umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského
správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v
medziľudských vzťahoch
vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne
pozitívne) správanie
umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie,
asertívne správanie
400









umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť
ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie
spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor,
postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a
viesť s nimi konštruktívny dialóg
umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva,
lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom
zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou
rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré
potrebujú pomoc a porozumenie
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom,
náboženstvom, etickými hodnotami a normami
umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami,
pravdou a dobrým menom
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia
učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje
životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré
znehodnocujú a ohrozujú náš život
rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť
schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.
Obsah vyučovania
je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty
sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť
aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Výchovné metódy
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne
podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt. Postup prijatia
hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza
poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma
vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy,
metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia…). V etickej výchove im hovoríme
zjednodušene – cvičenia, aktivity. Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý
umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. (Hodnotenie prežitého rozumom napr. – Čo
som prežil? Čo som si uvedomil? Ako to súvisí so životom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre
401
môj život?) Bez reflexie by ostal žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a
správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným na reflexiu.
Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte
to neznamená, že to budú robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré
napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr.
záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…).
Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer – prenos z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy
a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho
technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. Aktivity
pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným
správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do
správania sa v reálnom svete.
Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je
to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné
usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu zvolil.
Pri vyučovaní etickej výchovy v špeciálnych základných školách sa využívajú metódy a formy
primerané jednotlivým druhom postihnutia žiakov.
Vyučovaciu hodinu na druhom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohto vývinového
obdobia. Treba mať pripravených viac aktivít k danej téme. Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je
čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, audio i videonahrávky môžu poslúžiť ako motivačný
materiál.
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou
napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po
každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti s
odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania,
ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie.
Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom
živote.
Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických príručkách a
v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov druhého stupňa. Aktualizuje ich podľa
podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy.
Prepojenie ETV s inými prvkami alternatívnych výchovných postupov (ITV, Montessori,
Waldorfská škola...), ktoré sú kompatibilné s cieľmi etickej výchovy, je možné. Upozorňujeme
však, že nie je vhodné zamieňať, nahrádzať, resp. uplatňovať tieto projekty v predmete ETV.
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov
slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať
priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
Etická výchova - 5.ročník
33 vyučovacích hodín ročne, 1 vyučovacia hodinu týždenne
Ciele
Osvojenie
základných
sociálno –
komunikatívnych
zručností
Tematický celok
Témy
Otvorená komunikácia
Úrovne komunikácie,
verbálna a neverbálna
komunikácia, pozdrav,
otázka, poďakovanie,
ospravedlnenie,
prejavenie úcty voči
iným v komunikácii,
komunikačné šumy,
chyby a prekážky
Obsahový
štandart
- vie vymenovať
druhy
komunikácie
a jej úrovne
-Vie vysvetliť
pojen otvorená
komunikácia
Výkonový štandart
Socio-afektívny
Konatívny
- uvedomuje si
príčiny komunikačných šumov
a vníma miesto
komunikačných
prekážok pri
nedorozumeniach
- dobre zvláda
základné
komunikačné
zručnosti,
predstavenie
sa, pozdrav,
poďakovanie,
ospravedlnenie
sa
- v komunikácii
badať
odstraňovanie
komunikačných
Poznanie a pozitívne
hodnotenie seba
Sebapoznanie,
402
Osvojenie si
zručnosti
pozitívneho
hodnotenia seba
Osvojenie si
zručnosti
pozitívneho
hodnotenia
druhých
Osvojenie
tvorivého
riešenia
každodenných
situácií
v medziľudských
vzťahoch
debahodnotenie,
sebaúcta,sebaovládanie,
poznanie svijich silných
a slabých stránok,
povedomie vlastnej
hodnoty, elementy
formujúce vlastnú
sebaúctu v školskom
veku ( rodina, škola,
vrstovníci, zovňajšok,
úspech, vzťahy,
záujmy...)
Poznanie a pozitívne
hodnotenie druhých
Pozitívne hodnotrenie
druhých v bežných
podmienkach, pozitívne
hodnotenie najbližších
(rodina, kamaráti,
učitelia...)hľadanie
dôvodov pre pozitívne
hodnotenie iných, ich
verbálne vyjadrenie,
prípadne písomné
vyjadrenie pozitív iných,
reflexia nad dobrom,
ktoré od iných
prijímame. Úcta
k postihnutým, starým,
chorým a pod.
Tvorivosť
v medziľudských
vzťahoch, iniciatíva
Rozvíjanie základnej
tvorivosti, objavovanie
darov prostredníctvom
širokej ponuky pre
ľudskú tvorivosť (
pohybová, výtvarná,
imitačná, literárne,
prosociálna...), radosť
z tvorivosti, tvorivosť
a iniciatíva
v medziľudských
vzťahoch ( čo môžem
urobiť pre mojich
spolužiakov, pre našu
triedu, pre rodinu, pre
ľudí v núdzi...)
Etické aspekty
ochrany prírody
Vnímanie prírody, obdiv
a úcta ku všetkým
formám života,
dôležitosť ochrany
prírody z hľadiska
- rozumie a vie
vysvetliť pojmy
sebaúcta
a sebaovládanie
- vie pomenovať
prvky
podporujúce
sebaúctu
u žiaka
- vie vysvetliť
dôležitosť
pozitívneho
hodnotenia
druhých
v medziľudských
vzťahoch
šumov
- uvedomuje si
dôležitosť
poznania svojich
silných a slabých
stránok
- pozná elementy
formujúce jeho
sebaúctu
- badať snahu
o väčšie
sebapoznanie
a rozvíjanie
pozitívneho
hodnotenia
seba
- v správaní
badať väčšie
sebaovládanie
- chápe zmysel
pozitívneho
hodnotenia
druhých
- je schopný
verbalizovať
pozitívne
hodnotenie
druhých
v bežných
podmienkach
- učí sa vidieť
problémy
postihnutých,
starých a chorých
a objavuje ich
dary
- vie vysvetliť,
aké má miesto
tvorivosť
v medziľudských
vzťahoch
- vie vymenovať
znaky tvorivého
človeka
- vie vysvetliť
súvislosti medzi
ľudskou
403
- rozumie, že
tvorivosť je
potrebná nielen
pre vedu
a umenie, ale aj
pre vytváranie
medziľudských
vzťahov
- vie ohodnotiť
dobro u iných
i v podmienkach
záťažeu postihnutých,
strých, chorých
- pri robení
dobra je
iniciatívny a
tvorivý
- vedieť si vážiť
dobro
poskytnuté iným
človekom
Osvojenie
základných
pojmov
súvisiacich
s ochranou
prírody
a životného
prostredia
prosociálnosti (úcta
k tým, čo prídu do
prírody po nás, či už
o týždeň alebo o sto
rokov...), ekologická
etika z pohľadu žiaka
( zber odpadu,
neznečistovať okolie,
šetriť prírodu konkrétnou
citlivosťou v bežných
životných situáciáchtečúci vodovodný
kohútik, zbytočne zažaté
svetlo)
činnosťou
a životným
prostredím
- cíti sa súčasťou
prírody a chce jej
pomôcť
- vie uviesť
príklady
ekologickej etiky
(šetrenie
energie,
ochrana prírody)
- vníma svoje
možnosti pre
ochranu
životného
prostredia
- podľa svojich
možností
a výziev, ktoré
ponúka daný
región ,chráni
prírodu
a životné
prostredie
Etická výchova - 6. ročník
33 vyučovacích hodín ročne, 1 vyučovacia hodinu týždenne
Tematický celok
Identifikácia a
vyjadrenie
vlastných citov
Téma
Uvádzanie žiakov
do tajomstva
citového života.
Definovanie a
delenie citov,
pocitov,
identifikácia
vlastných citov,
pomenovanie,
vyjadrenie a
spôsob ich
usmerňovania.
Kognitívna a
emocionálna
empatia,
pochopenie
druhých, vžitie
sa do situácie
druhých
Pomoc pri
verbalizácii
citového svetaponúknuť žiakom
paletu vyjadrení
preto, čo
prežívajú.
Rozvoj
empatického
vnímania iných
ľudí na základe
pochopenia
dôležitosti
empatie pre seba
samého.
Zložky empatie –
kognitívna a
empatická. Jej
rozvoj –
počúvanie,
podobná
skúsenosť,
citlivosť,
vyprázdnenie sa
pre druhého,
samotné
Obsahový
štandard
- vie vysvetliť
pojem city a ich
základné
členenie
- vie vysvetliť city
ako radosť,
nádej, istota,...tie, čo sa spájajú
s prežívaním
pohody, hnev,
neistota, smútok,
...- tie, čo sa
spájajú s
nepohodou
- rozumie a vie
vysvetliť vplyv
citov na zdravie
a výkonnosť
človeka
- rozumie a vie
vyjadriť pojem
empatie a jej
význam
medziľudských
vzťahoch
404
Výkonový štandard
- chápe dôležitosť
vyjadrenia citov pre
život
Odporúčaný
počet hodín
5
- z vlastnej skúsenosti
chápe, ako vplývajú city
na zdravie človeka
- vie narábať s
pojmovým aparátom,
ktorý sa týka
identifikácie citov
- badať snahu
vyjadrovať city
zrozumiteľne a bez
zraňovania iných
- chápe význam
empatie vo svojom
živote a je ochotný
ponúkať ju iným
- v komunikácii badať
prvky aktívného
počúvania a prejavenia
empatie
5
Zvládnutie
asertivity
Pozitívne vzory
správania v
histórii a v
literatúre
zažívanie zo
strany druhých.
Asertivita ako
súčasť
komunikácie.
Spôsoby
správania v
kolíznych
situáciach –
pasívne,
agresívne a
asertívne.
Vysvetlenie
podstaty asertivity
– pokojné
presadzovanie
svojich názorov
bez toho, aby
sme ubližovali
inému.
Výhody a
nevýhody
všetkých troch
typov správania.
Asertivitou
odbúravame
agresivitu,
bránime svoje
práva, bránime sa
proti manipulácii a
útokom a učíme
sa vyjadriť svoj
názor.
Vysvetlenie
pojmov vzor,
model, idol.
Pozitívne a
negatívne vzory.
Pozitívne vzory
správania v
histórii, literárne
vzory, filmoví
hrdinovia.
- vie vysvetliť
pojem
sebapresadenie
a pozná jeho
význam v
medziľudských
vzťahoch
- je schopný reflektovať
na svojom živote všetky
tri formy správania –
pasívne, agresívne a
asertívne
- chápe výhodnosť
asertívneho správania
pre ozdravenia a
jasnosť vzťahov
- pri strete záujmov je
schopný komunikovať
asertívne, obhajovať
svoje právo, vnímať a
rešpektovať i oprávnený
nárok iného
6
- vie vysvetliť
pojmy vzor,
model, idol, ideál
- chápe pojmy vzor,
model, idol vo svojom
živote
7
- vie rozlíšiť
pozitívne a
negatívne vzory
- vie uviesť
aspoň dva
negatívne a dva
pozitívne
príklady vzorov z
histórie a z
literatúry i zo
svojho okolia
Rozvíjať
schopnosť
mravného úsudku
na modeloch
správania, ktoré
sú prezentované
v médiách.
Čo je to dobro a
zlo v ľudskom v
živote? Ako sa
prejavuje na
správaní
- cíti obdiv voči
prosociálnym vzorom a
chce sa im podobať
- prejavuje schopnosť
mravného úsudku pri
posudzovaní
pozitívnych a
negatívnych literárnych
i historických vzorov
405
Pozitívne vzory v
každodennom
živote
jednotlivcov a
skupín, s akými
dôsledkami pre
jednotlivca a
skupiny?
Vedieme žiakov k
citlivosti na
vnímanie ľudí
okolo seba,
anonymný hrdina.
- vie vymenovať
vlastnosti ľudí,
ktorí môžu byť
pozitívnym
vzorom a vie
aspoň dvoch
takýchto ľudí
identifikovať vo
svojom okolí
- chápe dôležitosť
prítomnosti
prosociálnych vzorov vo
svojom živote
- sám sa identifikuje s
niektorými vlastnosťami
svojich vzorov
5
Moje okolie a
dobrí ľudia, čo si
na nich najviac
cením?
Ako by som chcel
žiť a ako nie?
Prečo sa mi
nedarí byť takí
ako oni?
- pripúšťa možnosť byť
potencionálnym vzorom
a v tomto zmysle badať
prvky väčšej
zodpovednosti
Každý človek je
pozvaný k
naplneniu svojho
života dobrom
originálnym
spôsobom.Môžem
byť aj ja vzorom
pre iných?
Prosociálne
správanie
Komponenty
prosociálneho
správania: správanie v
prospech
druhého,
správanie bez
očakavánia
protislužby alebo
vonkajšej
odmeny,
správanie
podporujúce
reciprocitu,
správanie, ktoré
nenaruší identitu
osoby, ktorá sa
správa
prosociálne.
- rozumie a vie
vysvetliť pojem
prosociálne
správanie
(prejavené dobro
vo vzťahu k
inému človeku
bez očakávania
aktuálnej
odmeny)
- vie vymenovať
niektoré druhy
prosociálneho
správania
Druhy
prosociálneho
správania:
pomoc,
darovanie,
delenie sa,
- z vlastnej skúsenosti
si uvedomuje, čo je to
nezištnosť pri konaní
dobra
- tešia ho rôzne druhy
prijatého i vykonaného
prosociálneho
správania
- badať rozvoj empatie
ako predpokladu
prosociálneho
správania
- je ochotný pomôcť,
podeliť sa
- vie prijať ponúkanú
pomoc
- participuje na tvorbe
sociálnych projektov v
406
5
spolupráca,
priateľstvo.
triede, prípadne v
blízkom okolí
Etická výchova - 7. ročník
33 vyučovacích hodín ročne, 1 vyučovacia hodina týždenne
Tematický celok
I.
OBJAVENIE
VLASTNEJ
JEDINEČNOSTI A
IDENTITY
Téma
1.
Veľkosť a
dôstojnosť
ľudskej osoby
2.
Úcta k človeku
3.
Poznanie svojich
siných a slabých
stránok
4.
Moje pozitívne a
negatívne
vlastnosti
5.
Zdravé
sebavedomie
Obsahový
štandard
Žiak vie vysvetliť
pojem dôstojnosť
ľudskej osoby
Žiak si dokáže
uvedomiť hodnotu
ľudskej osoby.
Žiak chápe cenu
každého človeka ako
ľudskej bytosti
Žiak chápe
význam slova
úcta
Žiak si dokáže vážiť inú
ľudskú bytosť ako seba
samého
Žiak vie vysvetliť
pojmy ako
pozitívne ľudské
stránky a
negatívne ľudské
stránky
Žiak si uvedomuje
svoje kvality.
Žiak pozná svoje
kladné i záporné
vlastnosti
Žiak vie
obsahovo
vysvetliť význam
svojich
pozitívnych a
negatívnych
vlastností
Žiak chápe, na ktoré
vlastnosti má byť
právom hrdý.
Žiak vie ako a kde
hľadať spôsoby
nápravy svojich
negatívnych vlastností
Žiak chápe
obsah pojmu
sebavedomie
Žiak si uvedomuje
potrebu vyrásť v
dospelého jedinca so
zdravým sebavedomím
6.
Prijať sám seba aj
s nedostatkami
II.
BYŤ SÁM
SEBOU , VEDIEŤ
OBHÁJIŤ SVOJE
PRÁVA A
NÁZORY
7.
Zhrnutie
tématického celku
1.
Vedieť sa
presadiť a obhájiť
v rôznych
situáciách
2.
Vedieť sa opýtať
»PREČO?«
Výkonový štandard
Odporúčaný
počet hodín
7 hodín
Žiak, pozná svoje
nedostatky a
vie sa s nimi vyrovnať
8hodín
Žiak vie vysvetliť
pojem právo,
pojem názor
Žiak sa dokáže
správne a kultivovane
presadiť a obhájiť,
pričom dokáže splniť
požiadavku nezraniť
iného
Žiak chápe
význam správne
položenej otázky
Žiak dokáže správne a
kultivovane položiť
otázku
407
3.
Vedieť odmietnuť
Žiak chápe
význam
odmietavého
postoja v
niektorých
životných
situáciách
Žiak vie správne a
kultivovane odmietnuť
Žiak chápe
potrebu
správneho
vyslovenia a
podania
sťažnosti
Žiak vie správne a
kultivovane vysloviť
svoju sťažnosť
Žiak vie vysvetliť
potrebu mať
vlastný názor a
pozná svoje
práva
Žiak vie jasne, stručne
a slušne vysvetliť svoje
názory a vie
kultivovane obhájiť
svoje práva
Žiak chápe
potrebu
vzájomnej
pomoci
Žiak dokáže
inteligentne a slušne
požiadať o láskavosť a
o službu
Žiak chápe
potrebu
vyslovovania
vlastných
návrhov vo
svojom živote
Žiak dokáže
kultivovane a bez
konfliktov vysloviť a
presadiť svoj názor
Žiak pozná
význam slova
manipulácia
Žiak dokáže čeliť
manipulácii, vie sa
brániť tlaku skupiny a
vie rozoznať nezdravý
tlak v kolektíve
Žiak pozná
význam slova
nezávislosť
Žiak pozná
význam rešpekt
Žiak si uvedomuje
potrebu byť
nezávislým, ale
zároveň si plne
uvedomuje aj
rešpektovanie iných
2.
Ochota odpúšťať
a požiadať o
odpustenie
Žiak chápe
obsah slova
odpustenie
Žiak vie odpustiť,
dokáže úprimne
požiadať o odpustenie
a chápe význam
odpusstenia v živote
človeka
3.
Slobodné prijatie
záväzkov
Žiak chápe
pojem záväzok
Žiak vie prijať na seba
záväzok, vie mu byť
verný, pretože si
uvedomuje, že je to
predpoklad jeho
zrelosti
4.
Vedieť vysloviť
sťažnosť
5.
Vysvetliť svoje
názory a práva
6.
Vedieť požiadať o
láskavosť
7.
Vedieť vysloviť
návrh
8.
Čeliť manipulácii
a tlaku skupiny
III.
PROSOCIÁLNOSŤ
AKO ZLOŽKA
VLASTNEJ
IDENTITY
1.
Nezávislosť a
rešpekt – nový
vzťah k iným
4 hodiny
408
4.
Zhrnutie II.a III.
tématického celku
IV.
ETICKÉ
ASPEKTY
VZŤAHU K
VLASTNEJ
RODINE
1.
Hlbšie poznanie
vlastnej rodiny
6 hodín
Žiak chápe
pojem rodina
2.
Moje miesto v rodine
Žiak si plne uvedomuje
svoje miesto,
postavenie a úlohu vo
vlastnej rodine
3.
Zdravá a nezdravá
kritickosť v rodine
Žiak vie citlivo podať
spravodlivú a zdravú
kritiku vlastnej rodiny
4.
Práva a povinnosti v
rodine
Žiak si plne uvedomuje
svoje povinnosti v
rodine a snaží sa o ich
dôsledné plnenie.
Žiak pozná svoje
právav rodine
5.
Pochopiť rodičov a
súrodencov. Dobré
vzťahy v rodine.
V.
ETICKÉ
ASPEKTY
INTEGROVANIA
SEXUÁLNEJ
ZRELOSTI DO
KONTEXTU
OSOBNOSTI
6.
Zhrnutie
tématického celku
1.
Vzťahy medzi
chlapcami a
dievčatami.
Priateľstvo a láska.
Utváranie redstáv o
budúcom partnerovi.
Žiak pozná význam a
dôležitosť klasickej
fungujúcej rodiny v
dnešnom svete
Žiak si plne uvedomuje
postoje a povinnosti
rodičov v rodine
Žiak chápe dôležitosť
dobrých vzťahov so
súrodencami.
6 hodín
Žiak pozná
význam pojmov
sex, láska,
priateľstvo,
manželsvo
Žiak si zodpovedne
uvedomuje potrebu
utvárania dobrých
vzťahov s opačným
pohlavým
2.
»Zázrak života« počatie a prenatálny
život ľudského plodu
Žiak pozná
význam slov a
prenatálny
Žiak si zodpovedne
uvedomuje potrebu
výchovy k budúcemu
otcovstvu či materstvu
už v tomto období
života
3.
Rozpor medzi
pohlavnou a
psychosociálnou
zrelosťou.
Predčasný sexuálny
Žiak vie vysvetliť
pojem pohlavná
zrelosť a
psychosociálna
zrelosť, pohlavný
Žiak si uvodomuje
dôležitosť sexuálneho
života, ale aj
zodpovednosť za jeho
naplnenie
409
styk, jeho príčiny a
dôsledky
4.
Pohlavné choroby a
AIDS
styk
Žiak vie vysvetliť
pojem pohlavná
choroba, AIDS
5.
Sloboda a
zodpovednosť v
dozrievaní
sexuálnych vzťahov
v manželský a
rodinný zväzok
VI.
VZŤAH K
STARÝM ,
CHORÝM A K
OSOBÁM SO
ŠPECIFICKÝMI
POTREBAMI
6.
Zhrnutie
tématického celku
1.
Vzťah k starým a
chorým
2.
Osoby so
špecifickými
potrebami
Žiak vie poukázať na
príčiny pohlavných
chorôb, vie poukázať na
dôsledky
nezodpovedného
prístupu k sexuálnemu
životu
Žiak si uvedomuje svoju
zodpovednosť v
správnom dozrievaní v
oblasti sexuálnych
vzťahov. Žiak si
uvedomuje, že práve
táto zodpovednosť
vedie k dobrému
budovaniu
manželského a
rodinného zväzku
2 hodiny
Žiak vie vysvetliť
pojem staroba,
mentálne
postihnutý
človek,
fyzicky
postihnutý človek
Žiak vie komunikovať s
ľuďmi týchto kategórií.
Žiak vie byť empatický k
ľuďom týchto kategórií
Žiak dokáže
vysvetliť pojem
hendikepovaný
človek
Žiak vie komunikovať a
byť empatický s takouto
kategóriou ľudí
Etická výchova - 8. ročník
33 vyučovacích hodín ročne, 1 vyučovacia hodina týždenne
Tematický celok
I.
ZDROJ
ETICKÉHO
POZNANIA
ĽUDSTVA
II.
ŽIVOT, TELESNÉ
Téma
1.
Etika
Mravné hodnoty a
normy. Svedomie
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Žiak vie
vysvetliť, čo je to
mravná hodnota
a mravná
norma. Žiak vie
vysvetliť pojem
svedomie
Žiak prejavuje
rozhodnutie pre dobro
ako postoj. Žiak chápe
význam svedomia vo
svojom živote
2.
Pozitívne vzory,
literatúra,
náboženstvo,
umenie a ľudová
slovesnosť
Žiak pozná
základné zdroje
etického
poznania
ľudstva
Žiak sa vie stotožniť s
pozitívnym vzorom
1.
Žiak vie vysvetliť
Žiak chápe, čo v sebe
Odporúčaný
počet hodín
2 hodiny
3 hodiny
410
A DUŠEVNÉ
ZDRAVIE AKO
ETICKÁ
HODNOTA
Ochrana života a
starostlivosť o
zdravie ako etický
problém
2.
Základy duševnej
hygieny
3.
Niektoré problémy
lekárskej etiky
(eutanázia, génová
manipulácia
III.
EKONOMICKÉ
HODNOTY A
ETIKA
1.
Vlastníctvo a
peniaze ako
prostriedok a ako
cieľ.
2.
Primárna orientácia
na peniaze a
materiálne dobrá
ako jeden z
deštrukčných
prvkov ľudského
života.
(Materializmus a
konzumizmus)
3.
Reklama – jej ciele
a metódy
4
.Ako dešifrovať
manipuláciu a
konzumizmus a
orientácia na rozvoj
celého človeka
5.
Ekonomické
cinosti« - sporivosť,
podnikavosť,
umenie hospodáriť
6.
Svojpomoc,
solidarita, pomoc
sociálne slabším
termín zdravie a
starostlivosť o
zdravie
zahŕňajú ochrana
života a starostlivosť o
zdravie a má správny
postoj k ochrane
svojho zdravia i iných
Žiak vie vysvetliť
pojem duševná
hygiena
Žiak chápe, čo v sebe
zahŕňa pojem duševná
hygiena a dokáže
zaujať správny postoj
k svojej duševnej
hygiene
Žiak vie
zdôvodniť
tvrdenie, že
zdravie je etická
hodnota
Žiak dokáže vyjadriť
svoj postoj k
problémom lekárskej
etiky ako napr. K
eutanázii či génovej
manipulácii
Žiak vie
rozoznať a
vysvetliť
inštrumentálnosť
a cieľovosť
hodnoty peňazí
Žiak chápe, čo v sebe
zahŕňa pojem
vlastníctvo a peniaze
Žiak rozumie
pojmom
materializmus a
konzumizmus
Žiak chápe základné
etické problémy
súvisiace s
ekonomickými
hodnotami
Žiak vie vysvetliť
pojem reklama
Žiak chápe vplyv
reklamy, jej cieľ a
spôsoby podania
Žiak vie
rozoznať a
vysvetliť
inštrumentálnosť
a cieľové
hodnoty peňazí,
rozumie pojmom
materializmus a
konzumizmus
Žiak dokáže byť v
materiálnej sfére
rozvážny,
Žiak vie
vymenovať
»ekonomické
cnosti«
Žiak dokáže rozoznať
materiálnu situáciu
svojej rodiny, nemá
veľké nároky
Žiak rozozná
pojmy a vie ich
vysvetliť:
Žiak dokáže rozoznať
situáciu, kedy je
potrebná solidarita či
7 hodín
411
7.
Poctivosť a ochrana
spotrebiteľa
IV.
DOBRÉ MENO A
PRAVDA AKO
ETICKÉ
HODNOTY
1.
Poznanie a pravda
ako etické hodnoty
2.
Pravda a lož.
Tajomstvo
3.
Je vždy nesprávne
nepovedať pravdu?
4.
Česť, dobré meno,
ublíženie na cti
V.
PROJEKT,
PREVENTÍVNY
PROGRAM
VIEME,ŽE…
1.
Problémy
v správaní detí a
mládeže
2.
Problémy rasizmu,
xenofóbie a
intolerancie
3.
Problémy drog a
závislostí
4.
Problémy
protispoločenského,
kriminálneho
správania a
svojpomoc,
solidarita,
pomoc sociálne
slabším
pomoc sociálne
slabším prejavuje ich
Žiak rozumie
pojmu ochrana
spotrebiteľa
Žiak pozná svoje
základne práva , ktoré
chránia jeho ako
spotrebiteľa a vie si ich
aj presadiť
Žiak rozumie
pojmom
poznanie a a
pravda
Žiak chápe etické
problémy súvisiace s
pravdou a dobrým
menom
Žiak rozumie
pojmom pravda
a lož
Žiak dokáže
rozlíšiť pojem
tajomstvo
Žiak si uvedomuje
hodnotu pravdy Žiak
chápe dôležitosť
zachovania zvereného
tajomstva
Žiak pozná
zásady
narábania s
pravdou
Žiak dokáže rozpoznať
následky necitlivo
povedanej pravdy
Žiak vie vysvetliť
pojmy dobré
meno, česť,
ublíženie na cti
Žiak si uvedomuje
hodnotu cti ,
nevstupuje bezhlavo
do kritiky iných ,
neohovára a
neosočuje
Žiak vie
rozoznať škálu
prejavu
ľudského zla,
agresie, násilia
Žiak dokáže navrhnúť,
čo robiť pri
odstraňovaní
negatívneho správania
v škole
Žiak sa
oboznámi
s prejavmi
rasizmu,
intolerancie,
xenofóbie
Žiak si vie v praxi
uvedomit a správať sa
tak, aby v sebe vedel
potlačiť prejavy
rasizmu a zlepšiť
medziľudské vzťahy
Žiak vie vysvetlit
pojem droga,
návyková látka,
závislosť
Žiak si dokáže
uvedomiť
nebezpečenstvá
drogy, alkoholu a vie
prijať predsavzatia
urobiť niečo proti
užívaniu
Žiak chápe
význam slova
protispoločen. a
kriminálne
Žiak vie rozlíšit možné
protispoloč.
nebezpečenstvá a
uvedomuje si
4 hodiny
17 hodín
412
spolupráca školy
s políciou
5.
Problémy riadenia
emócií, citov a
riešenia konfliktov
správanie
dôležitosť spolupráce
s políciou
Žiak vie vysvetliť
čo sú emócie,
city. Žiak ich vie
pomenovať.
Žiak pozná
význam riešenia
konfliktov
Žiak vie, jako je
dôležité emócie, city
ovládať, kontrolovať,
riadiť. Žiak vie v praxi
využiť zásady
konštruktívnej hádky.
Žiak si dokáže
uvedomit účelnosť a
užitočnosť
kompromisov.
413
Download

231 Slovenský jazyk a literatúra