Základná škola
Ul. Pavla Mudroňa č. 3 v Martine
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ
PROGRAM
Školský rok 2010/2011
Základná škola
Ul. Pavla Mudroňa č. 3 v Martine
Školský vzdelávací program
Šk. rok 2010/2011
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2
Logo školy
Foto školy
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ
Školský vzdelávací program
pre 2. stupeň ZŠ
Vzdelávací program:
Vzdelávací program:
stupeň vzdelania - ISCED 1
stupeň vzdelania - ISCED 2
Dĺžka štúdia - štyri roky
Dĺžka štúdia - päť rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma – denná
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna
Druh školy: štátna
Predkladatelia:
Názov školy: Základná škola
Adresa: Martin, Ul. Pavla Mudroňa 3, 03601
IČO školy: 37811924
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Jozef Krížo
Kontakty:
www.zsmudrona.sk
e-mail: [email protected]
043/4230059
Zriaďovateľ:
Názov: Mesto Martin
Adresa: Nám. S.H. Vajanského 1
Kontakty: Odbor školstva, mládeže a kultúry
Platnosť dokumentu do: 31.8.2011
Podpis riaditeľa školy
Obsah
strana
I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
4
1. Veľkosť školy
2. Charakteristika žiakov
3. Charakteristika pedagogického zboru, personálne zabezpečenie,
kontinuálne vzdelávanie zamestnancov
4. Vnútorné riadenie školy
5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie
dokladu o získanom vzdelaní
6. Projekty a aktivity školy
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
9. Škola ako životný priestor
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri výchove a vzdelávaní
4
4
II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
7
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
7
8
8
9
10
12
Pedagogický princíp školy (poslanie, vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Profil absolventa našej školy
Profil absolventa primárneho vzdelania
Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania
Pedagogické stratégie
Zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
6. Začlenenie prierezových tém
7. Začlenenie prierezových tém – ISCED 1
8. Začlenenie prierezových tém – ISCED 2
4
4
5
5
5
6
6
6
12
14
14
20
III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
1. Hodnotenie žiakov
1.1 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
1.2 Hodnotenie a klasifikácia
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
28
28
28
29
30
30
IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED I
Príloha č.1
ISCED I - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
31
32
V. UČEBNÉ OSNOVY ISCED I
32
VI. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED II
Príloha č.2
ISCED II - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
100
101
VII. UČEBNÉ OSNOVY ISCED II
101
3
I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Škola je štruktúrovaná ako plno organizovaná s 9. ročníkmi. Nachádza sa v centre mesta Martin. Škola
má 9 ročníkov s 21 triedami s kapacitou 570 žiakov, s priemernou naplnenosťou 450 žiakov.
V školskom roku 2010/2011 má 21 tried so 443 žiakmi.
2. Charakteristika žiakov
Školský obvod ZŠ tvorí 32 ulíc a obce Sklabiňa a Sklabinský Podzámok pre žiakov od 5. ročníka.
Nakoľko sa škola nachádza v centre mesta s malou bytovou zástavbou, obvod je na potencionálnych
žiakov veľmi malý s naplnenosťou školy do 40%. Preto škola dopĺňa počet žiakov na základe výsledkov
práce aj z iných obvodov.
3. Charakteristika pedagogického zboru, personálne zabezpečenie, kontinuálne
vzdelávanie zamestnancov
Pedagogický zbor v škole je pomerne stabilizovaný vo väčšine s vhodnou aprobačnou štruktúrou
(odbornosť vyučovania sa pohybuje v posledných rokoch do 95%, v tomto roku 89,06%). Všetci učitelia
spĺňajú pedagogickú aj odbornú spôsobilosť. V škole pracuje školská psychologička, ktorá si v tomto
roku rozširuje odbornosť o odbor špeciálna pedagogika – poradenstvo. Tým bude zabezpečená
kompletná starostlivosť o žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, o žiakov
s postihnutím a poradenstvo pre rodičov. Pri profesijnej orientácii žiakov končiacich ročníkov a pri
riešení výchovných problémov žiakov pomáha výchovný poradca. Činnosť v niektorých oblastiach
usmerňujú koordinátori:
- koordinátor prevencie závislostí
- koordinátor environmentálnej výchovy
- koordinátor mimoškolskej činnosti
- koordinátor zdravej školy
- koordinátor záujmovej činnosti
Učitelia sa každoročne vzdelávajú nielen odborne, ale aj metodicky v rámci vzdelávaní organizovaných
metodicko-pedagogickými centrami a vzdelávaní z ESF. Mnohí z nich využívajú aj e-learningovú formu
vzdelávania. Každý člen pedagogického zboru je počítačovo gramotný.
So zavedením štátneho vzdelávacieho programu vznikla potreba vzdelávania v oblasti tvorby školského
vzdelávacieho programu a ďalšieho jazykového a IKT vzdelávania. V súčasnosti už niekoľko učiteľov
navštevuje jazykové školy, 1 vyučujúca z ročníkov 1. – 4. študuje cudzí jazyk zabezpečovaný ŠPU
Bratislava. 1 vyučujúca z roč. 1.- 4. je frekventantkou vzdelávania informatickej výchovy. Tri vyučujúce
z roč. 5.- 9. sú zaradené do vzdelávania Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných školách,
ktoré poskytuje UIPŠ, dvaja vyučujúci sú prihlásení na inovačné vzdelávanie Využívanie IKT vo
vyučovaní, traja učitelia sú prihlásení na aktualizačné vzdelávanie Baltík a Inštruktorský lyžiarsky
výcvik, tri vyučujúce si rozširujú odbornosť v kvalifikačnom vzdelávaní. Ďalšie požiadavky na
vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky a informatickej výchovy neboli zo strany poskytovateľa
splnené.
4. Vnútorné riadenie školy
Základná škola, Ul. P. Mudroňa 3 v Martine vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt od
1. 7. 2002 na základe zriaďovacej listiny vydanej mestom Martin.
Vedenie školy tvorí:
riaditeľ školy Mgr. Jozef Krížo
zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň Mgr. Mária Riabičová
zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň Mgr. Anton Šimo
vedúca ŠKD – Anna Záborská
V škole pracuje výchovný poradca – Mgr. Ditta Obžerová a školský psychológ Mgr. Martina Piatková
Poradné orgány riaditeľa školy:
Gremiálna rada
Rada školy
Metodické združenie ročníkov 1.- 4. a ŠKD
Predmetové komisie ročníkov 5.- 9.
Rada rodičov
4
5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
Základné vzdelanie, ktoré základná škola poskytuje sa člení na primárne a nižšie stredné (sekundárne)
vzdelanie.
Primárne vzdelanie získa žiak
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l
primárne vzdelanie“;
- ktorý ukončil plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako v deviatom ročníku. Na vysvedčení
sa mu do doložky uvedie: „Ž i a k z í s k a l p r i m á r n e v z d e l a n i e “ .
Nižšie stredné (sekundárne) vzdelanie získa žiak
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l
nižšie stredné vzdelanie“.
- Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa
do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l n i ž š i e s t r e d n é v z d e l a n i e “ .
- Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov
povinnej školskej dochádzky splnil.
6. Projekty a aktivity školy
Snažíme sa rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, ich samostatnosť a zodpovednosť za svoje konanie. Škola
je od r. 2004 pripojená na internet, máme vlastnú počítačovú sieť. Žiakom vytvárame podmienky na
získanie počítačovej gramotnosti základnej úrovne. Zapájame sa do mnohých olympiád a súťaží,
v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach v rámci okresu, kraja aj Slovenska. Bohatá
je záujmová činnosť žiakov. V škole funguje niekoľko športových, prírodovedných či spoločenskovedných krúžkov. Škola vydáva svoj časopis Mudrlant. Sme organizátormi okresnej súťaže
v cezpoľnom behu – Memoriál Miroslava Jurana, pravidelne pre žiakov zabezpečujeme exkurzie, výlety,
školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik. Naša škola nesie titul Škola dobrých skutkov a od r. 2007 aj
medzinárodný titul Zelená škola.
Za dlhodobé projekty realizované v našej škole môžeme považovať projekty:
- Memoriál Miroslava Jurana – Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov;
- Krok za krokom;
- Dobrý začiatok;
- Modrý semafor;
- Zdravá škola;
- Zelená škola;
- Správaj sa normálne“ – spolupráca s PZ SR v Martine;
- Štvorlístok - spolupráca s MsP v Martine;
- Kamarát AX - spolupráca s MsP v Martine;
- Detský čin roka;
- Cesta k emocionálnej zrelosti;
- Mladý záchranár;
- Modernizácia vzdelávacieho procesu – projekt zameraný na skvalitnenie výučby pomocou
výukových programov a výpočtovej techniky realizovaný prostredníctvom ÚIPŠ;
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca školy s Radou rodičovského združenia pri našej ZŠ je pre školu prínosom. Rodičia nám
pomáhajú i pri organizovaní a finančnom zabezpečení viacerých podujatí pre žiakov. Prispievajú na
športové a kultúrne akcie poriadané školou, pomáhajú finančne zabezpečovať obnovu knižničného
fondu v žiackej knižnici a materiálneho vybavenia niektorých kabinetov. Rodičia sa zúčastňujú aj na
spoločných akciách školy (športové popoludnie pre deti s rodičmi, tvorivé dielne a pod.)
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola má slabšie priestorové možnosti, vnútorné aj vonkajšie. Vnútorné priestory školy sa nachádzajú
v dvoch dvojposchodových budovách s medzi podlažiami označené ako A a B. V budove A je 7 tried 1.
stupňa a 11 tried 2. stupňa. V budove B sú štyri triedy 1. stupňa. Škola má 5 odborných učební pre
5
vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu, dejepisu a hudobnej výchovy, ktoré sú zároveň aj kmeňové
triedy pre žiakov 2. stupňa. Na vyučovanie informatickej výchovy a informatiky sme zriadili 2
plnohodnotné učebne so 14 počítačmi a tretiu, ktorá je zároveň učebňou technickej výchovy, v ktorej je
k dispozícii 10 notebookov. Všetky počítače sú pripojené na školskú sieť, ktorá bola vybudovaná v roku
2
2009. Škola má vlastné WIFI pripojenie. Súčasťou školy je telocvičňa o rozlohe 174,8 m . Pri nej sa
2
2
nachádza šatňa o rozlohe 40,4 m a sprcháreň s tromi sprchami o rozlohe 21,6 m . V budove B sa
2
nachádza posilňovňa pre žiakov 2. stupňa o rozlohe 20 m . Problémy máme predovšetkým s priestormi
(nedostatok učební, chýbajúce odborné učebne, malá telocvičňa, slabo vybudovaný športový areál).
Pre nedostatok priestorov nedokážeme uspokojiť záujem všetkých o našu školu. Priestorovú otázku by
vyriešilo vybudovanie učební v podkrovných priestoroch školy. Pre športové účely (základná
a rekreačná telesná výchova) je nepostačujúca telocvičňa s rozmermi 9×13 m. Východisko vidíme
jedine vo vybudovaní viacúčelového ihriska a v obnove existujúcich športovísk.
Z hľadiska šetrenia energií je dôležitá výmena okien v budove školy (okná sú spráchnivené, netesnia,
nedajú sa otvoriť). Z vlastných zdrojov postupne vymieňame 3 – 4 okná ročne. V minulosti boli
vymenené vchodové dvere (hlavné, vedľajšie a vchod z telocvične na školský dvor). V tomto školskom
roku plánujeme vymeniť ďalšie okná v učebniach so severnou orientáciou. V tomto roku prebieha
zateplenie budovy a strechy školskej jedálne s výmenou okien, ktoré financuje mesto Martin. Budova je
umiestnená mimo areálu školy.
Vonkajšie priestory tvoria zatrávnená časť a ihriská. V zatrávnenej časti sa nachádzajú drevené
lavičky a učebňa v prírode pozostávajúca z 5 lavíc a 6 stolov. Ihriská tvoria: antukové volejbalové
ihrisko, asfaltové basketbalové ihrisko, doskočisko a antuková bežecká dráha. V letných mesiacoch sa
zrekonštruovala rozbehová dráha k doskočisku s moderným povrchom z recyklovanej gumy.
Oddelenia školského klubu detí sídlia v kmeňových učebniach 1. stupňa. Pri ŠKD sme zaviedli
vlastnú záujmovú činnosť, chceme aj naďalej v nej pokračovať.
Na vyučovanie sa využíva moderná didaktická technika, ale hlavne staršie pomôcky. Mnohé
pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. Postupne sa vymieňajú aj školské lavice a stoličky.
9. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na úpravu a estetizáciu
prostredia školy. V priebehu posledných rokov sa zlepšilo interiérové vybavenia tried a učební.
Postupne sa zakupujú nové lavice, stoličky a katedry. Rekonštrukciou prešli niektoré žiacke sociálne
zariadenia. Na prvom poschodí bola v priestoroch schodiska vybudovaná otvorená environmentálna
učebňa so zeleňou a vtáctvom. Táto učebňa slúži na vyučovanie environmentálnej výchovy a výtvarnej
výchovy a tiež ako vnútorná oddychová zóna. Podobne je zameraná aj letná trieda vo vonkajšom areáli
školy, ktorá je počas priaznivého počasia využívaná na vyučovanie a zároveň slúži aj pre potreby ŠKD.
Aktuálne informácie o aktivitách školy sú pravidelne zverejňované nielen na informačných tabuliach
a nástenkách, v školskom rozhlase a z časti na webovej stránke školy www.zsmudrona.sk.
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Tieto podmienky sú zaistené tým, že
-
-
v škole pracuje bezpečnostný technik, ktorý zabezpečuje všetky potrebné školenia, má
vypracovaný plán revízií a odstraňovanie nedostatkov podľa ich výsledkov. Škola má vypracovaný
obsah poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pre žiakov, s ktorým sú oboznámení na začiatku
školského roka a pred každou školskou akciou;
školenie BOZP musia pravidelne absolvovať všetci zamestnanci;
žiaci prichádzajú do školy pod dozorom službukonajúceho učiteľa a pomocného dozoru školníka
a službukonajúcej upratovačky;
obuv a odev si žiaci odkladajú do uzamykateľných šatní;
na chodbách je pred vyučovaním a cez prestávky zabezpečený pedagogický dozor;
žiaci odchádzajú na obed pod dozorom pedagogického zamestnanca;
dozor je zabezpečený aj počas výdaja obedov v školskej jedálni;
6
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Pedagogický princíp školy (poslanie, vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Poslanie školy by malo vypovedať o dôvode jej existencie. Školu netvorí budova, ale žiaci a učitelia
v nej. Škola „žije“, keď v nej pulzuje život. Poslaním školy je udržať učením a výchovou život a ruch
v škole.
Poslaním našej ZŠ je:
1. učiť žiakov získavať základné vedomosti, zručnosti a postoje s perspektívou ich uplatnenia
v ďalšom období
2. pomáhať rodičom pri výchove ich detí
Vlastné ciele výchovy a vzdelávania:
- Dodržiavať učebné plány, učebné osnovy, metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,
nový školský zákon a ďalšie zákony, smernice, nariadenia, POP a školský vzdelávací program
ISCED1, ISCED2.
- Pokračovať v humanizácii výchovy a vzdelávania, dodržiavaní Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru
o právach dieťaťa v podmienkach školy. Uplatňovať nariadenia súvisiace s poskytovaním
príspevkov pre žiakov v hmotnej núdzi.
- V rámci vyučovania technickej výchovy, voliteľných a nepovinných predmetov i krúžkovej činnosti
umožniť žiakom zvládnutie IKT na užívateľskej úrovni.
- využívaním vyučovacích programov zvyšovať efektivitu vyučovania;
- využívaním internetu učiť žiakov k samostatnosti v získavaní informácií a rozvíjať ich tvorivosť;
- umožniť žiakom vyšších ročníkom spolupodieľať sa na tvorbe webovej stránky školy;
- Pokračovať v realizácii zavádzania skorého vyučovania cudzích jazykov
- od 1.ročníka s dôrazom na komunikatívny princíp učenia sa;
- od 3. ročníka s dôrazom na komunikáciu pri tvorbe jednoduchých projektov k danej téme;
- Vytvárať podmienky na rozvoj žiakov s poruchami učenia v spolupráci: triedny učiteľ – rodič –
školský špeciálny pedagóg;
- Pri práci so žiakmi s poruchami správania klásť dôraz na spoluprácu: triedny učiteľ – rodič – školský
psychológ – školský špeciálny pedagóg;
- Vytvoriť podmienky pre školské začlenenie žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania
sa;
- Dopravnú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovú výchovu, environmentálnu
výchovu a zdravú školu realizovať v jednotlivých vyučovacích predmetoch formou prierezových
tém;
- Vytvárať podmienky na rozvoj talentovaných detí;
- Zapájať sa do predmetových olympiád z M, F, CH, Aj, Nj, Ge a do súťaží: Pytagoriáda, KLOKAN,
MAKS, Vajanského Martin, Šaliansky Maťko, Šiesty zmysel, Poznaj a chráň, Slávik Slovenska, ako
aj športové súťaže podľa POP a programu SAŠŠ;
- Systematicky podporovať a usmerňovať záujem pracovníkov o vzdelávanie, ktoré je pre školu
užitočné a prínosné;
- Vychovávať žiakov k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu
na hodinách občianskej, etickej a náboženskej výchovy zážitkovým učením;
- V ŠKD orientovať prácu žiakov na prípravu na vyučovanie a na prácu v záujmových krúžkoch;
- Výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na rýchlu adaptácii žiakov na školské prostredie, ktoré
od nich vyžaduje, aby boli schopní pracovať v kolektíve, tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť
problémy;
- Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť
úspech;
- Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní;
- Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole;
- Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov;
- Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové
orientácie;
- Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a znášanlivosti. V spolupráci s rodičmi
žiakov vychovať slušných a zodpovedných ľudí;
- Umožniť rozvoj kľúčových kompetencií:
komunikácia v materinskom jazyku
7
komunikácia v cudzom jazyku
matematické kompetencie
digitálna schopnosť učiť sa
spoločenské a občianske kompetencie
kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
Strategické ciele školy:
Pri plánovaní strategických cieľov bola pre nás dôležitá doterajšia profilácia školy zameraná na
environmentálnu výchovu a anglický jazyk a otázka: „Aké správne veci máme v našej škole
v budúcnosti robiť, aby výsledky boli prospešné pre žiakov a učiteľov. Vychádzali sme z vízie:
Naša škola – miesto zdravého telesného, duševného a rozumového rozvoja detí.
Vízia, ktorú sme definovali je pre nás odrazom toho, čo chceme v našej škole robiť alebo by sme
chceli dosiahnuť v budúcnosti. Táto vízia je orientovaná na budúcnosť, je zameraná na kvalitu a pri jej
napĺňaní je dôležité stotožnenie všetkých s jej hlavnou myšlienkou. Následne na to sme si vytýčili tieto
ciele:
1. Realizovať program vzdelávania a výchovy v učebniach IKT a všestranne ich využívať na
vyučovaní i mimo neho.
2. Žiaci od najnižších ročníkov budú vedieť vysvetliť význam ochrany prírody pre život človeka
a správať sa v nej.
3. Prostredníctvom rozvoja pohybových schopností a zručností žiakov vytvoriť u nich trvalý pozitívny
vzťah k pohybovým aktivitám, posilňovať zdravý životný štýl a prispievať tak k zlepšeniu verejného
zdravia a k prevencii pred civilizačnými chorobami.
4. Realizovať projekt „MLADÝ ZÁCHRANÁR“ ako pilotný program v našej škole.
5. Obnoviť spoluprácu so Základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Srbsko
2.
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Naša ZŠ aj napriek tomu, že sa nachádza v centre mesta má svoj obvod na počet žiakov veľmi malý.
Dochádzajúci žiaci tvoria viac ako 60% z celkového počtu žiakov. Sú to žiaci z priľahlých
i vzdialenejších obcí a z iných mestských častí. Tento jav je zapríčinený hlavne dlhoročne dobrými
výsledkami školy, preto je o školu stabilne veľký záujem každý školský rok.
Už skôr spomenutou nevýhodou školy sú nedostatočné priestory a hlavne malá telocvičňa a areál
školy, preto sa nemôžeme viac orientovať na rozširovanie športových aktivít, napriek tomu, že naši
žiaci sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v okresných súťažiach. Z tohto dôvodu sa
systematicky viac orientujeme na získavanie vedomostí kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom
s využitím moderných učebných pomôcok, zapájanie žiakov do školských vedomostných súťaží
a olympiád. Daný zámer realizujeme posilnením niektorých predmetov a vytvorením programov pre
nové predmety: anglický jazyk v 1. a 2. ročníku a environmentálna výchova v 5. - 7. ročníku, ktorá sa
v našich podmienkach silne rozvíja.
Postupne sa chceme zamerať na prácu s výpočtovou technikou v rámci predmetov informatická
výchova a informatika a tiež mimo nich.
V tomto školskom roku pokračujeme v rozvíjaní záujmovej činnosti žiakov v našej škole zameranej na
vedomostné, športové a kultúrno-spoločenské aktivity pod hlavičkou ŠKD.
Naše smerovanie si vyžaduje nasledovné:
- odborná spôsobilosť učiteľov v oblasti IKT
- veľmi dobre vybavená učebňa na výučbu informatiky
- získavanie finančných zdrojov cez dostupné rozvojové projekty, granty, vlastnou činnosťou
- záujem učiteľov o jazykové vzdelávanie
3.
-
Profil absolventa našej školy
Absolvent I. a II. stupňa našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť
schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy.
Byť schopný reálne hodnotiť seba aj iných, vedieť prijať kritiku a byť schopný zaujať správne
stanovisko.
Byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie.
Byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť
si metódy štúdia a práce s informáciami.
Byť schopný uplatniť získané vedomosti z oblasti prírody a spoločnosti v rámci regiónu.
Byť schopný veku primerane komunikovať slovom i písmom s rovesníkmi a dospelými.
Osvojiť si primárne komunikačné a tvorivé schopnosti v cudzom jazyku.
Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností formovať základné vzťahy k domovu, vlasti
a k iným národom.
Dobre ovládať slovenský jazyk a starať sa o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania.
8
3.1
Profil absolventa primárneho vzdelania
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
a) sociálne komunikačné spôsobilosti
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu
stupňu vzdelávania
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumentu a vyjadriť
svoj názor
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi
a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom verbálnej komunikácie
a dokáže na ne adekvátne reagovať
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa
v osobnej konverzácii, týkajúce sa bežných životných situácií
b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov
v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať základné matematické
modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov,
k riešeniu problémov
c) spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
- žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači
- používanie jednoduchých grafických programov
- dokáže komunikovať pomocou elektronických médií
- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných
telefónov
d) spôsobilosť učiť sa učiť
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
- na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si
osvojuje poznatky a študijné návyky
- vyberá a hodnotí získané informácie , spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si
svoje rozvojové možnosti
e) spôsobilosť riešiť problémy
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný
problém premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností
z danej oblasti
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim)
spôsobom
f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
- vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické
a duševné zdravie
- kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť
dôsledky svojich rozhodnutí a činov
- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje
- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je
zodpovedný a dodržiava dohody
- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje
o nich , prispieva k spoločnej práci
- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých
medziľudský h vzťahov
g) spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých
a iných vyjadrovacích prostriedkov
9
-
dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni
primárneho vzdelávania)
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a kusový postoj
pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)
správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
3.2
Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania
a) kompetencia učiť sa učiť - organizácia a riadenie vlastného procesu učenia, získavanie,
spracovávanie poznatkov a schopnosť používať ich v rôznych situáciách a kontextoch:
- žiak pozná vlastné učebné stratégie: osvedčené metódy učenia, vlastné schopnosti a zručnosti i
svoje slabé stránky
- žiak sa vie orientovať v dostupných príležitostiach k ďalšiemu vzdelávaniu.
- vie organizovať vlastné učenie, získavať nové vedomosti a spájať ich s už osvojenými
poznatkami,
- učiť sa samostatne, byť vytrvalý,
- koncentrovať sa na prácu a učenie,
- používať(vrátane vlastnej produkcie) multimediálne prostriedky,
- kriticky reflektovať obsah a cieľ učenia,
- používať pri hovorenom prejave vhodné rečové prostriedky (intonáciu, melódiu, dôraz, gestá,
mimiku a pod.)
- má pozitívny postoj k učeniu ako prostriedku obohacovania života a činnosti človeka,
- je motivovaný k učeniu a verí vo vlastné schopnosti,
- je prispôsobivý, flexibilný,
- je ochotný pracovať na sebe a ďalej rozvíjať svoje kompetencie,
- je schopný ujať sa vlastnej iniciatívy pri učení.
b) Kompetencia komunikovať v materinskom jazyku – schopnosť vnímať a interpretovať
myšlienky, pocity a informácie v ústnej aj písanej podobe a schopnosť zapojiť sa do komunikácie v
rôznych sociálnych súvislostiach a prostrediach – v práci, doma, v škole, pri voľnočasových
aktivitách.
- komunikuje hovorenou aj písanou formou, rozumie rôznym typom oznámení v rôznych situáciach a
s rôznym zámerom,
- číta s porozumením rôzne druhy textov, používa pri čítaní rôzne stratégie vzhľadom k svojmu
zámeru (informatívne čítanie, študijné čítanie, čítanie pre radosť,...) a k typu textu,
- počúva a rozumie rôznym druhom rečových prejavov v rôznych komunikatívnych situáciách,
- začne, vedie a ukončí konverzáciu v rôznych komunikatívnych kontextoch,
- vyhľadá, utriedi a spracuje informácie, fakty a pojmy v písanej podobe a používa ich pri štúdiu a pri
systematizovaní svojich poznatkov,
- hovorí plynulo, zrozumiteľne a zhodnotí, či ostatní jeho oznámeniu rozumeli,
- tvorí rôzne typy textov s rôznym zámerom, zhodnotí tento proces (od prípravy textu až po jeho
čítanie),
- presvedčivo sformuluje svoje argumenty v písanej aj hovorenej podobe a venuje plnú pozornosť
argumentom ostatných,
- používa podporné prostriedky (poznámky, schémy, mapy, diagramy) pri tvorbe prezentácií
komplexných textov v písanej aj hovorenej podobe (príhovor, dialóg, návod, interview, diskusia).
- uvedomuje si jazykovú pestrosť a variabilitu foriem komunikácie v rôznych obdobiach a rozdielnych
geografických a sociálnych prostrediach,
- sebavedomo sa vyjadruje na verejnosti,
- je ochotný usilovať okrem spisovného vyjadrovania aj o jeho estetickú kvalitu,
- rozvíja si pozitívny postoj k literatúre,
- pristupuje otvorene k názorom a argumentom ostatných, je schopný viesť konštruktívny a kritický
dialóg,
- rozvíja si pozitívny postoj k materinskému jazyku a vníma ho ako potencionálny zdroj osobného a
kultúrneho obohatenia,
- rozvíja si pozitívny postoj k medzikultúrnemu dialógu
c) Kompetencia komunikovať v cudzom jazyku – schopnosť vnímať a interpretovať myšlienky a
informácie v ústnej aj písanej podobe a schopnosť zapojiť sa do komunikácie v bežných sociálnych
situáciach.
- začne, vedie a ukončí konverzáciu na tému rodina, osobné záujmy a každodenné činnosti,
- počúva a porozumie hovoreným prejavom v jednoduchších situáciach (témy: rodina, osobné
záujmy, každodenné činnosti),
10
číta s porozumením bežné texty a v prípade dobre známej témy aj texty odbornejšieho charakteru,
tvorí text v danom jazyku.
je citlivý ku kultúrnym rozdielom,
je ochotný nadväzovať kontakty s ľuďmi z odlišných kultúr,
dokáže sa brániť predsudkom o kultúrnych stereotypoch.
Kompetencia realizovať matematické, prírodovedné a symbolické aplikácie – schopnosť
používať základné matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie) pri riešení
problémov každodenného života. Dôraz je kladený predovšetkým na proces riešenia ako na
samotný výsledok a znalosti. V prírodných vedách sa jedná o znalosti a metodológie použiteľné na
vysvetlenie javov v okolitom svete.
Svoje vedomosti aplikuje v týchto oblastiach:
- domáci rozpočet (vyrovnanosť príjmov a výdavkov, plánovanie dopredu, šetrenie),
- nakupovanie (porovnávanie cien, miery, váhy, peňažná hodnota),
- cestovanie a voľný čas (vzťah vzdialenosti a času, meny a ceny),
- rozumie symbolickému a formálnemu matematickému jazyku (symboly, vzorce) a rozumie ich
vzťahu k prirodzenému jazyku,
- používa matematické symboly a vzorce,
- používa matematické jednotky, rozumie rôznym druhom vyjadrenia matematických objektov,
fenoménov a situácií a pracuje s nimi, vyberá si vhodné spôsoby matematického vyjadrenia,
- sleduje a hodnotí argumentáciu, odkrýva hlavné myšlienky argumentácie (zvláštne dôkazy) atď.,
- matematicky myslí a uvažuje (používa matematické spôsoby myslenia),
- abstrahuje a zovšeobecňuje, matematicky modeluje (napr. analyzuje a vytvára modely), aplikuje
existujúce modely na blízke problémy,
- komunikuje o matematike s použitím matematického jazyka,
- používa pomôcky a prostriedky (napr. informačné technológie),- vie, na aké otázky môže
matematika odpovedať,
- rozlišuje rôzne druhy matematického tvrdenia (tvrdenie a hypotézu),
- rozumie možnostiam a obmedzeniam daného pojmu alebo konceptu,
- rozumie matematickým dôkazom, kriticky uvažuje,
- premyslí a naplánuje spôsob riešenia problému, volí vhodné spôsoby riešenia, využíva pri riešení
problémov vlastný úsudok a skúsenosti ako i logické a matematické postupy.
- dokáže používať matematické operácie pri riešení bežných problémov v každodennom živote,
e) Kompetencia používať informačné a komunikačné technológie – schopnosť využívať
multimediálne technológie na vyhľadávanie, ukladanie, vytváranie, prezentovanie, triedenie a na
výmenu informácií.
- pozná hlavné funkcie počítača (práca s textovým editorom, internet, e-mail, databáza, ukladanie
informácií).
- spracuje veľké množstvo informácií a rozlíši relevantné a irelevantné informácie a dezinformácie,
objektívne a subjektívne informácie,
- komunikuje pomocou e-mailu,
- navštevuje webové stránky, prípadne ich sám tvorí,
- dokáže pracovať samostatne aj v tíme,
- usiluje o kritické zhodnotenie dostupných informácií,
- je si vedomý toho, že väčšia dostupnosť informácií musí byť vyvážená vyšším etickým a
užívateľským štandardom (schopnosť rozlíšiť, čo je dostupné a čo je prípustné),
- je citlivý voči súkromiu druhých.
f) Kompetencie personálne a interpersonálne – všetky formy jednania, ktorých osvojenie
podmieňuje schopnosť jedinca efektívne a konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti,
schopnosť
riešiť
problémy
v
osobnom,
rodinnom
aj
verejnom
kontexte.
Žiak pozná:
- pravidlá správania a konania, ktoré sú spoločnosťou prijímané a vyžadované,
- zdravý životný štýl (zdravie, hygiena, výživa),
- občianske práva,
- národný jazyk,
- ústava krajiny, v ktorej žije,
- činnosť inštitúcií, ktoré robia politické rozhodnutia na miestnej, regionálnej, národnej, európskej a
medzinárodnej úrovni,
- susediace krajiny v Európe,
- hlavné osobnosti v miestnej samospráve a vláde, politické strany a ich programy,
- hlavné udalosti, trendy a zmeny na národnej, európskej a svetovej úrovni,
- princípy demokracie, aktívneho občianstva a typy vlád,
- dôveruje a je empatický vo vzťahu k druhým,
- je tolerantný k názorom a konaniu druhých,
- kontroluje vlastné agresívne konanie a násilné alebo sebazničujúce modely konania,
- je schopný odlíšiť profesijný a osobný život a neprenášať profesijné konflikty do osobného života,
d)
11
pozná princíp volieb a účasť vo voľbách,
zúčastňuje sa aktivít v miestnych komunitách,
dokáže účinne komunikovať s verejnými inštitúciami,
jedná solidárne, dáva najavo záujem o problémy miestnej alebo širšej komunity, v ktorej žije a
pomáha ich riešiť,
- má záujem o druhých, rešpektuje druhých,
- je schopný kompromisu,
- je bezúhonný, čestný,
- koná asertívne,
- chápe rozdiely medzi hodnotovými systémami rôznych náboženstiev alebo etnických skupín a
rešpektuje ich,
- je tolerantný voči hodnotám druhých, rešpektuje ich súkromie a je schopný vystúpiť proti
antisociálnemu konaniu,
- pociťuje spolupatričnosť k miestu, kde žije, so svojou krajinou a so svetom,
- podporuje rôznorodosť a súdržnosť v spoločnosti,
- je ochotný zapojiť sa do rozhodovacích procesov vo svojej komunite,
- je schopný zapojiť sa dobrovoľne do určitej činnosti pre spoločnosť a zúčastniť sa občianskych
aktivít
Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú napredmetový programový
charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j.
kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.
-
4. Pedagogické stratégie
Budeme podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatných a tímových
projektov a prezentácií , praktickej výučby – demonštračné i žiacke pokusy, experimenty, laboratórne
práce atď. Plánujeme vo väčšej miere využívať IKT vo vyučovaní, kde je dôraz kladený na
samostatnosť a zodpovednosť za učenie a kde si žiaci rýchlejšie osvoja digitálnu kompetenciu.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností.
Chceme si všímať talent žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho v našich podmienkach do
maximálnej možnej miery.
Zameriame sa na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej
motivácie.
Školský psychológ poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
ich rodičom a zamestnancom školy.
Výučbu nám pomôžu zefektívniť aj tematicky zamerané exkurzie, návštevy múzeí, galérií, divadelných
predstavení a výchovných koncertov – vyučovanie v rôznom prostredí. Pre žiakov bude atraktívne aj
zapájanie sa do školských, regionálnych, slovenských a medzinárodných predmetových súťaží aj
v oblasti kultúry a športu.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je v našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do
všetkých prírodovedných predmetov. Žiaci sa každoročne zapájajú do environprojektu. Sme zdravou
školou a obhájili sme titul „ZELENÁ ŠKOLA“.
Pri rozvíjaní komunikácie v cudzom jazyku chceme postupne do vyučovania zavádzať metódu CLIL.
Spoločenské a občianske kompetencie budeme rozvíjať aj prostredníctvom mimoškolských podujatí
a aktivít (zmienené v časti Škola ako životný priestor) a v záujmových útvaroch.
5. Zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Starostlivosť o žiakov so ŠVVP na našej škole zabezpečuje školský psychológ s rozšírenou
kvalifikáciou v odbore špeciálny pedagóg – poradenstvo, ktorú ukončí v roku 2011.
V súlade s platnou legislatívou naša škola zabezpečuje a vytvára optimálne podmienky na vzdelávanie
aj pre žiakov so ŠVVP. Aktuálne v školskom roku 2010/2011 máme 7 žiakov, ktorí spĺňajú kritériá pre
individuálnu integráciu. Sú to prevažne žiaci so zdravotným znevýhodnením. Na prvom stupni 3 žiaci so
špecifickými vývinovými poruchami učenia , 1 žiak s poruchou aktivity a pozornosti , 1 žiak so zrakovým
postihnutím. Na druhom stupni 2 žiaci zdravotne oslabení a chorí.
Výchova a vzdelávanie týchto žiakov prebieha v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy, pričom každý z
nich má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP). Každý IVVP prihliada na
potreby žiaka podľa druhu a stupňa jeho postihnutia. Vychádza jednak z odporúčaní špeciálneho
pedagóga resp. psychológa poradenského zariadenia (CPPPaP/CŠPP), ktoré žiaka diagnostikovalo a
obsahovo vychádza z cieľov Vzdelávacích programov podľa jednotlivých kategórií špeciálnych
výchovno-vzdelávacích potrieb ( schválených MŠ SR pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26.
12
5. 2009), ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre primárne (ISCED 1) a nižšie
sekundárne vzdelávanie (ISCED 2).
Pre potreby našich žiakov so ŠVVP sme pri tvorbe IVVP postupovali podľa: Vzdelávacieho programu
pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU), Vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou
aktivity a pozornosti, Vzdelávacieho programu pre žiakov so zrakovým postihnutím, Vzdelávacieho
programu pre žiakov chorých alebo zdravotne oslabených.
Súčasťou každého IVVP sú jednak základné údaje o žiakovi a jeho diagnóze, konkrétne odporúčania
týkajúce sa úpravy prostredia triedy, vytýčené sú krátkodobé a dlhodobé edukačné ciele, (v prípade
potreby - požiadavky na modifikáciu učebného plánu a osnov), špecifikované vzdelávacie postupy,
metódy a formy práce ako aj postupy pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, spolupráca s rodičmi,
potrebné kompenzačné pomôcky a špeciálno-pedagogický servis.
IVVP vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a ostatnými
vyučujúcimi. Je prispôsobený žiakovým potrebám, počas školského roka sa môže meniť a dopĺňať.
Zákonní zástupcovia majú právo sa s IVVP oboznámiť a sú informovaní o priebežných zmenách.
Obsah školského vzdelávania žiakov so ŠVVP je rovnaký ako obsah vzdelávania žiakov základných
škôl. Aktuálne naši žiaci nemajú modifikované učebné osnovy, nakoľko - vzhľadom na stupeň
jednotlivých postihnutí - nám to ani v jednom prípade nebolo odporúčané poradenským zariadením.
Pri hodnotení a klasifikácii začlenených žiakov postupujú vyučujúci podľa platných metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ - Metodický pokyn č. 7/2009 - R z 28. 4. 2009 s
platnosťou od 1. 5. 2009, Príloha č. 4 – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením
začleneného v ZŠ.
Odbornú starostlivosť o žiakov so ŠVVP zabezpečuje školská psychologička, ktorá je aktuálne
frekventantkou kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky v odbore – poradenstvo.
Nespornou výhodou spojenia týchto dvoch profesií v práci jedného človeka je možnosť zabezpečenia
komplexnej starostlivosti o žiaka. Školský psychológ poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti,
osobnostné vlastnosti, motiváciu k učeniu, záujmy, postoje a, dohliada na jeho harmonický osobnostný
vývin a v rámci špeciálno-pedagogickej starostlivosti má možnosť využiť tieto poznatky o osobnosti a
motivačnej štruktúre žiaka , čím skvalitňuje korekčnú, reedukačnú a terapeutickú starostlivosť .
Žiakom so ŠVVP sa venuje individuálnou alebo skupinovou formou (2-3 žiaci) v špecializovanej
pracovni a využíva špeciálne postupy, metódy a formy práce vyplývajúce z jednotlivých typov
postihnutí.
Poskytuje odborné intervencie, ktoré sú zamerané na korekciu a reedukáciu porúch a zmierňovanie ich
dôsledkov. V práci so žiakmi s diagnostikovanými poruchami učenia, sa zameriava na reedukáciu a
rozvoj špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania rozvoj zrakového , sluchového vnímania, motoriky, grafomotoriky , reči, pravoľavej a priestorovej
orientácie. U žiakov s poruchami pozornosti a aktivity – využíva programy na stimuláciu pozornosti,
relaxačné techniky navodzujúce psychofyzické uvolnenie, stimuláciu oslabených dielčích funkcií, v
práci so zrakovo-postihnutým žiakom preferuje multisenzoriálny prístup na stimuláciu kompenzačných
mechanizmov. V rámci nácviku využíva špeciálne pracovné listy , učebné a didaktické pomôcky ,
rôzne materiály....
Intervencie prebiehajú počas vyučovania, sú pravidelné, riadia sa zásadami reedukácie a vychádzajú z
náplne reedukačného programu. Program zostavuje na základe diagnostikovanej poruchy pre každého
žiaka zvlášť. Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi
a komunikačnými schopnosťami žiaka bez ohľadu na jeho fyzický vek. Rešpektuje predovšetkým
individuálne špecifiká – vychádza z aktuálnej úrovne kognitívnych funkcií, nadväzuje na to, čo už má
žiak zvládnuté, zohľadňuje jeho pracovné a psychomotorické tempo. Obsah stimulácie sa môže líšiť od
obsahu vzdelávania v danom ročníku. Zosúladenie postupov a priebeh ako aj hodnotenie výsledkov a
pokroku žiaka konzultuje školská psychologička/ školská špeciálna pedagogička s pedagógmi i
rodičmi.
O efektivite individuálnej integrácie a jej výhodách ši slabých stránkach , a taktiež o prínose pre
jednotlivých žiakov so ŠVVP majú možnosť sa vyjadriť pedagógovia a školský špeciálny pedagóg aj v
rámci polročnej a koncoročnej klasifikačnej porady.
Pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov spolupracujeme s odbornými pracoviskami - Z
nich najintenzívnejšie s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine,
ktoré okrem diagnostiky a spolupráce pri tvorbe IVVP , poskytuje odborné a metodické vedenie
k integrovaným žiakom a zabezpečuje aj depistáž žiakov v 1. a 2. ročníku so zameraním na
vyhľadávanie žiakov s poruchami učenia. Podľa jednotlivých druhov zdravotných postihnutí ďalej
spolupracujeme s príslušnými zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva:
s
Centrom
špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline a v Liptovskom Mikuláši, a tiež v prípade žiaka so
zrakovým postihnutím aj s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pre slabozrakých a
nevidiacich v Bratislave. V snahe vychádzať v ústrety zákonným zástupcom uvedeného žiaka pri
zabezpečovaní kompenzačných pomôcok sme nadviazali aj spoluprácu s Úniou nevidiacich a
slabozrakých Slovenska v Martine.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa
venuje učiteľ v rámci individuálneho prístupu na vyučovaní. Školský psychológ im poskytuje
13
individuálne prehĺbenie základného učiva, rozvoj dorozumievacích a sociálnych zručností, rozvoj
psychomotorických zručností s individuálnymi logopedickými cvičeniami. Osobitne sa jedna vyučujúca
venuje žiakom 1. ročníka v rámci projektu “Dobrý začiatok”. Je to projekt zameraný na zvyšovanie
prístupu ku kvalitným službám pre mladé rómske deti realizovaného Rómskym vzdelávacím fondom
finančne podporeného Európskou úniou. Tento projekt sa realizuje 1× týždenne po dve hodiny.
6. Začlenenie prierezových tém
6.1
Začlenenie prierezových tém – ISCED 1
Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov a sú
uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov a v tematických výchovno-vzdelávacích
plánoch.
Slovenský jazyk a literatúra
Environmentálna výchova: 1.ročník, témy: hláska A, S, V, U, I, O, Z, P, R, H, Ž, Ch, dvojhlásky ia, ie,
iu, Čítankové obdobie, 2. ročník, témy: Dorozumievame sa, Ľudia a ich zvieratá, Prichádza jeseň, Stopy
v snehu, Keď slnce zasvieti, Kde je moje miesto? 3.ročník, témy: Rozprávanie príbehu, Vybrané slová,
Prídavné mená
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Do školy, Moja trieda, hláska V, U, K, Ľ, Ť. 2. ročník, témy:
Koľko dní je do Vianoc?, Fašiangové časy, Svet je pestrý ako dúha, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: hláska E, N, Ď, Ŕ, 2. ročník, témy: O troch trpaslíkoch a princeznej,
Píšeme listy, Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás, Čo sme sa naučili, Na záver, 3. ročník, témy:
List, Oznámenie, Inzerát, Rozprávanie príbehu
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Moja trieda, Hláska A, U, N, T, C, F, Dž, mäkké
slabiky di ti ni li, a v čítankovom období, 2. ročník, témy: Vieme poprosiť a poďakovať sa, Vieme komu
tykáme a komu vykáme, Vieme sa rozlúčiť, Vieme sa ospravedlniť, Blahoželanie, Adresa, Opakovanie –
vety, Rozprávame rozprávku, Škola volá, Ide zima, Kopem, kopem v záhradke, Svet je hore nohami, 3.
ročník, témy: Opakovanie, pozvánka, Vybrané slová, Vizitka
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Do školy, hláska E - električka, Mladý záchranár - témy: hláska L,
Ú, 2. ročník, témy: Hláska a písmeno, Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, Mladý záchranár - témy:
Dorozumievame sa, Rozprávame rozprávku, Čo sme zažili, Ide noc, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, Mladý záchranár - témy: Opis, Vybrané slová
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: hláska O, L, J, zakončenie slov na -ou, 2. ročník, témy:
Písmená, Mäkčeň, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Zima, zimné sviatky
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, témy: hláska B, čítankové obdobie, 2. ročník,
témy: Vybrané slová,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník, téma: Do školy, Hláska M, O, S, B, 2. ročník, témy:
Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l, Rozprávame rozprávku, Z rozprávky do rozprávky, Moja mama, mamička,
3. ročník, témy: Vybrané slová, podstatné mená
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník, témy: Hláska V,S,Z,D slová a vety,R slová
a vety, Ch slová a vety, 2. ročník, témy: Vokáň, Nadpis, Tvrdé spoluhlásky d,t,n,l, de te ne le/di ti ni li,
Blahoželanie, Dorozumievame sa, Píšeme listy, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Opakovanie
s Opkom Hopkom, Hláska, slabika, slovo, veta, Vybrané slová, Oznámenie, Vybrané slová po b, m, p, r,
s, v, z, Podstatné mená, Názvy všetkých miest, na mape, Názvy pohorí, Prídavné mená, Zámená,
Číslovky, Slovesá
Anglický jazyk
Environmentálna výchova: 1.ročník, téma 3. Animals,5. Farm,8. Body, 2. ročník, téma 3. The bee
family, 5. Winter time, 7. Food and drinks, 9. In the House
Multikultúrna výchova: 1.ročník, téma, 1. Hello, 3. Animals, 7. Family, 9. Traffic, 2. ročník,téma
1.Greetings, 4. In the classroom, 5. Winter time, 8. Daisy town
Mediálna výchova: 1.ročník, téma, 1. Hello, 2. ročník, téma, 1. Greetings, 5. Winter time, 8. Daisy town
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník, téma, 1. Hello, 4. Christmas, 7. Family, 9. Traffic,
2. ročník, téma, 1. Greetings, 3. The bee family, 4. In the classroom, 5. Winter, Time 6. Colours, 7.
Food and drinks, 8 .Daisy town, 9. In the house, 10. My day
Dopravná výchova: 1.ročník, téma, 9. Traffic, 2. ročník, téma 1. Greetings, 8. Daisy town
Ochrana života a zdravia: 1.ročník, téma, 2. Toys, 9. Traffic, 2.ročník, téma, 2. Hello again, 7. Food
and drinks, 9. In the house
14
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1.ročník, téma 1. Hello, 4. Christmas, 6. Party, 7. Family,
2. ročník, téma, 3. The bee family, 4. In the classroom, 6. Colours, 8. Daisy town, 9. In the house 10. My
day
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník, téma, 5. Farm, 7. Family, 2. ročník, téma, 3. The bee
family, 9. In the house
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.ročník, 4. Christmas, 2.ročník, 5. Winter
Matematika
Environmentálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie,
Aplikačné úlohy - ochrana životného prostredia, starostlivosť o zvieratá a mláďatá, Geometria - prírodné
prostredie 2.ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Prirodzené čísla do 100 - ochrana prírody, domáce
zvieratá, zber druhotných surovín, poznávanie hmyzu, izbové rastliny, Aplikačné úlohy - ročné obdobia,
Geometria - čistota vôd, starostlivosť o zvieratá, Sčítanie a odčítanie do 100, starostlivosť o zvieratá,
jarné tradície, hmyz, ošetrovanie rastlín, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do
20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, deti iných
kultúr, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Mediálna výchova: 1.
ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie / správne používanie mobilu, 2. ročník Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100, knižnica, počítač
Osobnostný a socliálny rozvoj: 1. ročník - Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, vzájomná
pomoc medzi spolužiakmi, vzťahy medzi spolužiakmi, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, šetrenie
peňazí, spolupráca medzi deťmi, Prirodzené čísla do 100, sebahodnotenie, slušné stolovanie, 3. ročník
- Opakovanie z 2. ročníka, Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
Dopravná výchova: 1.ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Geometria,
bezpečná cesta do školy, križovatka, dopravné ihrisko, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, správanie
v dopravných prostriedkoch, semafor, Sčítanie a odčítanie do 100, medziľudské vzťahy, Geometria,
cesta do školy, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné
úloh, predchádzanie úrazom, pohyb na čerstvom vzduchu, jedlé a nejedlé huby, vitamíny, ústna
hygiena, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, prevencia chorôb, šport, denný režim, Sčítanie a
odčítanie do 100, stavenisko, prvá pomoc, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Tem celok Geometria, Aplikačné úlohy
karneval, 2. ročník - Geometria meranie, 3. ročník - Geometria meriame triedu, budovu školy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a
odčítanie, Aplikačné úlohy - rodina, zodpovednosť a starostlivosť, vzťahy v rodine, Rodičia a deti, Tem.
celok Geometria - rodina, 2. ročník - Tem. celok Aplikačné úlohy - rast stromu, človeka
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Tematický celok Sčítanie a odčítanie do
20, tradície Vianoc, Veľkonočné tradície, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Vianoce, Sčítanie a
odčítanie do 100, riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické myslenie matematické myslenie,
Veľká noc, 3. ročník - Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Vianoce a veľká noc na Turci
Informatická výchova
Environmentálna výchova: 2. ročník, Práca s detskými výučbovými programami, 3. ročník, Možnosti
uplatnenia počítača v živote
Multikultúrna výchova: 2. ročník, Základy práce s grafickým editorom, Základy práce s textovým
editorom, 3. ročník, Základy práce s grafickým editorom, Základy práce s textovým editorom
Mediálna výchova: 3. ročník, Základy práce s grafickým editorom - Kreslenie obrázka voľnou rukou,
Základy práce s textovým editorom, Základy práce s multimédiami: zvuky, videá a animácie, Internet –
možnosti uplatnenia, Spoznávanie nových programov – CD, DVD
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník, Obrazovka, myš, klávesnica, Práca s programom Baltík, 3.
ročník, Obrazovka, myš, klávesnica, Ukladanie informácií, Vytváranie priečinkov, ukladanie priečinkov,
Bezpečné správanie na internete, Internet, webový prehliadač, webová stránka, adresa, odkaz,
Riešenie hlavolamov, bludiská, algoritmické hry
Dopravná výchova: 2. ročník, Práca s programom Skicár – Kreslenie dopravných značiek, 3. ročník,
Edukačné programy a hry, Tvorba jednoduchej prezentácie
Ochrana života a zdravia: 2. ročník, Ovládanie počítača, Práca s programom Skicár – Kreslenie
obrázkov, Bezpečnosť pri používaní PC, Internet – bezpečnosť pri používaní, 3. ročník, Ovládanie
počítača, Bezpečnosť pri používaní PC, Internet – bezpečnosť pri používaní
15
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník, Projekt, tvorba projektu, prezentácia projektu, 3.
ročník, Vkladanie obrázkov do textu, Práca s obrázkami, Algoritmy – kuchársky recept,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník, Nácvik základných zručností s PC, 3. ročník,
Textový editor – pozvánka na akciu, Zápis, vytvorenie receptu, Bezpečnosť a riziká počítača
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník, Základy práce s grafickým editorom, 3.
ročník, Základy práce s grafickým editorom
Prírodoveda
Enviromentálna výchova: 1. ročník – Ako sa príroda počas roka mení? Zvieratá a človek, Voda
v prírode, Rastliny okolo nás, Ja a veci okolo mňa, 2. ročník - Hmota, vietor, Zelenina a ovocie, U
lekára, teplomer, U lekára, navrhnúť detské ihrisko, Voda, voda a jej znečistenie, Cyklus stromu - V
lese, V parku, Rastliny v lese a parku, Rastliny a semená, vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Obeh vody v prírode, Vzduch, Čistota vzduchu, Živočíchy, poznávame živočíchy,
Rozmanitosť živočíchov, Mačka, kura, chrúst, ropucha, Pohyb živočíchov, Podmienky života
živočíchov: teplota prostredia, dýchanie, výživa, rast, vývin, rozmnožovanie
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Každý má svojich najbližších, 2. ročník – Práca a zábava, 3. ročník
– Ľudské telo – odlišnosť ľudí
Mediálna výchova: 1. ročník - Ako sa príroda počas roka mení? 2. ročník – U lekára, chrup, Práca
a zábava, Rastliny a semená – prezentácia v elektronickej podobe, 3. ročník – Ako Egypťania stavali
pyramídy, Elektrická energia - projekty, Ľudské telo – didaktické hry, Živočíchy - projekty
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník - Čo mi vravia ručičky, Poznám svoje telo, Čo je pre mňa
šťastie, Aké druhy hmoty poznám? Viem rozoznať zvieratá, Od kvetu k plodu, Potrebujeme čistú vodu,
2. ročník – Jeseň a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu, Lekári – špecialisti, Hodiny, Práca a odpočinok,
V lese – Svetový deň zdravia, Kde sa stratili listy zo stromov? – projekt, 3. ročník – Triedenie a
rozpoznávanie látok podľa ich vlastností, vlastnosti látok, Zmeny vlastnosti látok – topenie a tuhnutie,
vyparovanie a kondenzácia, Porovnávanie a meranie – objem, hmotnosť, teplota, sila, čas, Jednoduché
stroje – páka, kladka, naklonená rovina, Ozubené kolesá v domácnosti, prevody, Elektrická energia,
jednoduchý elektrický obvod, Ľudské telo, Živočíchy - opakovanie
Dopravná výchova: 1. ročník - Koho stretávame na ceste, Kto je chodec, Kto kam patrí, Kto je rýchly a
kto pomalý, Náš bystrozrak prechádza cez cestu, Priateľka zebra a pomocník semafor, Na križovatke
so zebrou, Bezpečná cesta do školy, Cestujeme autom, autobusom, Značky, ktoré nás informujú, Filip
rozlišuje dopravné značky, 2. ročník – U lekára – navrhnúť detské ihrisko – projekt, 3. ročník –
Technika, technické objavy – Technika okolo nás, Technika v minulosti a v súčasnosti, Zdravý spôsob
života
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Môj školský deň, Poznám svoje telo, Čo a kedy jedávam,
Vianoce u nás doma, Učíme sa pozorovať zvieratá, Učíme sa pozorovať rastliny, Život rastlín a zvierat
s vodou, Potrebujeme čistú vodu, 2. ročník – Ako dlho trvá stavba domu? Ovocie, čo ukrýva plod?
Zelenina, U lekára – teplomer, Lekári – špecialisti, Ako využívam svoj voľný čas, V lese, Svetový deň
zdravia, V parku – Deň stromov, Rastliny a semená – vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Vzduch, Meranie teploty, druhy teplomerov, Sila, Človek – hlavné vonkajšie časti
ľudského tela, Podmienky pre život človeka I.,II., Zdravý spôsob života
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Čo a kedy jedávam, Môj kalendár prírody, Čo a
kedy jedávam, Čo je pre mňa šťastie, Učíme sa pozorovať zvieratá, Predstavím vám svojich najbližších,
Učíme sa pozorovať rastliny, Aké druhy hmoty poznám? Značky, ktoré nás informujú, 2. ročník – Jeseň
a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu?, Zelenina, Správna životospráva, U lekára, Práca a zábava,
Hodiny, Voda a jej znečistenie – Zdravá voda, V parku – Deň stromov, Rastliny v lese a parku, Živá a
neživá príroda, Rastliny v mojom okolí - Kde sa stratili listy zo stromov? Prečo nerastú rastliny pod
mohutnými stromami? 3. ročník – Pokusy na topenie a tuhnutie látok, na vyparovanie a kondenzáciu
látok, Pohyb vzduchu, Filter na vodu, Fyzikálne veličiny, Premiestňovanie nákladu pákou, kladkou, Ako
Egypťania stavali pyramídy, Svetelný pútač, Elektrická energia, Technika a technické objavy, Ľudské
telo, Živočíchy, Podmienky života živočíchov
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Poznám svoje telo, Vianoce u nás doma, Čo je pre
mňa šťastie, Učíme sa pozorovať zvieratá, Predstavím vám svojich najbližších, Každý má svojich
najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Úraz a choroba, Ako využívam svoj voľný čas, Kam
pôjdem na prázdniny? 3. ročník – Človek - hlavné vonkajšie časti ľudského tela
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Vianoce u nás doma, Predstavím vám
svojich najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Práca a zábava, 3. ročník - Technika okolo
nás.
Vlastiveda
Environmentálna výchova: 2. ročník - Naša trieda, Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka,
Ako sa mení príroda na jeseň, Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a ktoré človek, Zmeny počasia,
Svetové strany - orientácia podľa poludňajšieho tieňa, Zmeny prírody - zima, Zmeny prírody - jar,
16
Prírodniny a ľudské výtvory, 3. ročník - Krajina, Ako sa orientovať podľa svetových strán, Význam
plánu, Ako vzniká mapa I.,II., Krásy našich hôr - chránené krajinné územia, Rieky - dar života, Lesy naše pľúca, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník - Naša trieda, Cesta po chodníku a po vozovke, Služby kultúra - šport, Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce, Starý a nový rok, Tešíme
sa na prázdniny, 3. ročník - Objavujeme Slovensko, Veľkomoravská ríša - kmene - Slovania,
Panovníčka Mária Terézia, Povinná školská dochádzka, Spisovná slovenčina, Anton Bernolák a Ľudovít
Štúr
Mediálna výchova: 2. ročník - Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka, Aké bude počasie,
Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Služby - kultúra – šport, 3. ročník Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vzniká mapa I., II., Význam plánu, Slávne mestá I., II.,
Povesti o mestách, Hrady a zámky, Povesti o hradoch
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Predvianočný čas, Spomíname na našich predkov, 3. ročník - Ako
vzniká mapa II., Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vznikali mestá, Svetoznáme pamiatky I., II.,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník - Ako prebieha deň školáka, Rodina a príbuzní,
Domov – moja rodina a moja obec, Ľudia v mojom okolí, Vianoce, 3. ročník - Časová priamka
Dopravná výchova: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky, Bezpečná
cesta do školy, Naša bezpečnosť, 3. ročník - Ako sa vyznať vo svojom okolí
Ochrana života a zdravia: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky,
Bezpečná cesta do školy, Naša bezpečnosť, Ako prebieha deň školáka, Kalendárny a školský rok,
Domov, Služby - kultúra a šport, Starostlivosť o zdravie, Naša bezpečnosť, Tešíme sa na prázdniny, 3.
ročník - Rieky - dar života, Lesy - naše pľúca, Slovensko plné záhad
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník - Pozorujeme okolie školy, Ako sa vyznať v okolí,
Cesta po chodníku a po vozovke, Bezpečná cesta do školy, Ako prebieha deň školáka, Ako sa mení
príroda (jar, leto, jeseň, zima), Kalendárny a školský rok, Prírodniny a ľudské výtvory, Aké bude
počasie, Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Starostlivosť o zdravie, Životné
prostredie, Spomíname na našich predkov, Vianoce, Tešíme sa na prázdniny, 3. ročník - Krajina, Ako
vyzerajú veci pri pohľade zhora, Význam plánu, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr - chránené
územia, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníčkoch, Ako chápať časové súvislosti, Prečo sa
ľudia usadili na našom území, Slovensko v súčasnosti, Spoznávame dejiny, Hrady a zámky, Naše
starobylé pamiatky
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník - História obce, Služby – kultúra – šport,
Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce – zvyky a obyčaje, Starý rok, Nový rok,
Veľká noc, 3. ročník - Krajina, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr, Slovensko plné záhad – jaskyne,
minerálne a termálne vody, Po turistických chodníčkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
Predmety ako svedkovia doby, Svätopluk a jeho sláva, Ako vznikali mestá, Slávne mestá I., II., Hrady
a zámky, Svetoznáme pamiatky I., II.
Etická výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne
hodnotenie iných a sebaúcta, Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, 2.
ročník - Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom struku, Čo urobím, keď...,
Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena, Ako vidím sám
seba, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch - Pavučina, Čo, keď spolužiak ..., Čo
cítiš? Pomoc, darovanie, delenie sa - Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého,
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Tvorivosť - V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena,
Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam,
odmietam, Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe
pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do
prežívania - empatia - Najsmutnejšie slovo, Radosť a vďačnosť, Potešme sa navzájom
Mediálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - Čarovné
slová, Čo je to? Kto počúva..., 3. ročník - Naša škola - Kamarát z inej triedy, Naša škola, Sviatok našej
školy, Naša škola ako rodina,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov - Predstavme
sa, Toto som ja, Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Spolupráca vo dvojici,
Dorozumievame sa aj bez slov, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Robíme si radosť, Postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská
dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, Tri čarovné
slová, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne hodnotenie iných a sebaúcta Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta,
Pozitívne hodnotenie iných - Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá,
17
Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja,
učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Naša rodina - Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie,
Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov - Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Vytvorte si symbol, Obraz, Môj
spolužiak, Je nám spolu dobre, Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom
struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz
môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Nepríjímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských
vzťahoch - Opäť sme spolu, Vytvorme si pravidlá, S kým si rád pohovorím
Dopravná výchova: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho
správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému
spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám
spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do prežívania - empatia - Škaredé káčatko, Grimasy, Moja
divadelná maska, Čo sa stalo?
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky
prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku,
Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník – Iniciatíva - Poznávam sám seba, Neopatrná
muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam, odmietam, 3. ročník - Pomoc, darovanie, delenie sa Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Pomoc iným, Slnečník, Darček, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti - Zlomený zub, Moje omyly, Dve
tváre
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko
v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá, Chráňme si veci, Prvky
prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka,
moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati
v jednom struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva Obraz môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Neprijímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku,
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti Naše polročné úspechy, Malý čertík, Stôl zmierenia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve,
Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny,
Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie, Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev,
Narodeniny, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet,
Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, 3.ročník, Pomoc, darovanie, delenie sa - Pomoc iným,
Slnečník, Darček
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom
kolektíve - Prajeme si, darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne
hodnotenie iných - Môj erb, 2. ročník - Tvorivosť - Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce),
3. ročník - Naša škola - Pexeso – naša škola , Kniha našej školy, Kamarát z inej triedy, Naša škola,
Sviatok našej školy, Naša škola ako rodina
Náboženská výchova
Dopravná výchova: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, 3.
roč.- Ježiš uzdravuje
Osobný a sociálny rozvoj: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč. - Boh mi dôveruje, Dôverujem Bohu,
Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, Pozvanie na hostinu - obnovenie dôvery, 3. roč. - Veriť Bohu
Environmentálna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujem Bohu
Mediálna výchova: 1. roč.- Rodina - ohnisko lásky, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje
Multikultúrna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujeme si navzájom, 3. roč. - Ježiš
nás oslobodzuje
Ochrana života a zdravia: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a
dôvere, 3. roč.- Ježiš uzdravuje
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 2. roč.- Boh mi dôveruje, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje,
18
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 1. roč.- Som na svete z lásky, Rodina ohnisko lásky, 2. roč.- Dôvera v rodine, 3.roč. - Ježiš nám odpúšťa
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
Výtvarná výchova
Enviromentálna výchova: 1. ročník - výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície,
Synestetické podnety, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania, Výtvarný
jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety dizajnu, Porovnávacie kombinačné
a súhrnné cvičenia, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety tradičných remesiel,
Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety rôznych oblastí poznávania sveta, Tradícia a
identita
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tradícia a identita, Škola v galérii, 2. ročník - Podnety výtvarného
umenia, Podnety tradičných remesiel, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety architektúry
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia, Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety hudby, Tradícia a identita,
Škola v galérii, 2. ročník - Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, 3. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Synestetické podnety, Škola
v galérii
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Podnety dizajnu, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety filmu a videa, Podnety
architektúry, Podnety dizajnu, Elektronické média, Podnety hudby, 3. ročník - Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety dizajnu,
Elektronické média, Podnety hudby
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety tradičných remesiel
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné
činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety fotografie fotograf. Umenia, Podnety filmu a videa,
Podnety dizajnu, Tradícia a identita, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Podnety dizajnu, Podnety tradičných remesie, 3. ročník - Podnety tradičných remesiel, Tradícia
a identita, Škola v galérii
Dopravná výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, 3. ročník - Podnety dizajnu
Mediálna výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Podnety filmu a videa, 3. ročník Elektronické média
Hudobná výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník - zvieratá a ich mláďatá, vzťah k zvieratkám, ochrana zvierat a
prírody, starostlivosť o zvieratá v zime, ročné obdobia, starostlivosť o rastliny, 2. ročník - ročné obdobia,
tradície, kladný vzťah k zvieratkám, ochrana prírody, 3. ročník - ročné obdobia, starostlivosť o zvieratá
Multikultúrna výchova: 1. ročník - tradície - Mikuláš, hudobný folklór, jarné tradície, ľudový kroj,
symboly SR, 3. Ročník - piesne iných národov, Vianočné sviatky, jarné tradície
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - čestnosť, spravodlivosť, vzájomná pomoc, sebaúcta a úcta
k druhým, pravidlá hier, 2. ročník - vzťahy medzi spolužiakmi, pravidlá slušného správania, 3. ročník usilovnosť, vzájomná pomoc
Dopravná výchova: 1. ročník - správanie v dopravných prostriedkoch 2. ročník - bezpečné
prechádzanie cez cestu, 3. ročník - dopravné prostriedky
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - denný režim, bezpečnosť pri športoch, ústna hygiena, 2. ročník /zimné športy, predchádzanie úrazom, 3. ročník - bezpečnosť pri práci
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník - pomoc v domácnosti, spolužitie v rodine, vzťahy
medzi členmi v rodine, 2. ročník - úcta k rodičom a členom rodiny, vzájomná pomoc, 3. ročník - rodinné
vzťahy, materinská láska
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.,2. a 3. ročník - vianočné tradície, Veľká noc na
Turci
Telesná výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 2. ročník, témy: Zimné športy,
Letné športy, 3. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy
19
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanečná improvizácia, 2. ročník,
témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanec a rytmika, 3. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Pohybové
aktivity s hudbou
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2. ročník, témy:
Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza, Rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy,
Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2.
ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a
pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých
hudobných nástrojov
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela), 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami
a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania,
rovnováhy a priestorovej predstavivosti), 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné
športy, Letné športy, (Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie)
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou, 2. ročník,
témy: Pohybové aktivity s hudbou, Tradičné a netradičné športové a pohybové hry, 3. ročník, téma:
Pohybové aktivity s hudbou, Vybíjaná, Futbal, Basketbal
6.2
Začlenenie prierezových tém – ISCED 2
Slovenský jazyk a literatúra
V predmete Slovenský jazyk a literatúra budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov.)
Environmentálna výchova: 5.ročník - SJ : Opakovanie zo 4.roč., Zhovárame sa a diskutujeme,
chceme byť informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché
príbehy; Literatúra: Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky, Encyklopédie, 6.ročník - SJ : Opakovanie
vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí,
javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne , Rozprávanie vo veršoch i v próze - Dobrodružná
literatúra, 7.ročník - SJ :Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.ročníka, Slovné druhy, Skladba;
Literatúra: Aktivizácia vedomostí zo 6.ročníka, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Dramatické umenie - Filmová tvorba
Multikultúrna výchova: 5.ročník - SJ : Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi,
Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Poézia nonsensu, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky,
Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Nielen ľudia, aj vety tvoria
príbehy, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne, Balady,
Rozprávanie vo veršoch i v próze – Báje; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.
ročníka, Komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Poézia – Epika, Próza – Detektívna literatúra
20
Mediálna výchova: 5.ročník - SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť
informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Rozširujeme si slovnú zásobu;
Literatúra: Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku,
Encyklopédie, Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa
a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky,
Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Komunikačné situácie, Komunikácia v spoločnosti, Slovné druhy;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Populárna pieseň, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Detektívna literatúra
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - SJ: Spoznajme sa, Opakovanie zo 4.ročníka, Ako sa učiť,
Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, Informujem včas
a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy, Rozširujeme si slovnú zásobu,
Opakovanie učiva 5. roč.; Literatúra: Opakovanie vedomostí zo 4.roč., Pozvánka do knižnice, Ľudová
pieseň, Ľudové rozprávky, Poézia nonsensu, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku, Čo opriadli
povesti, Encyklopédie, Komiks, 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka,
Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra:
Ľudová slovesnosť, Poézia – Básne, Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky, Báje; 7.ročník SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka, Komunikačné situácie, Komunikácia
v spoločnosti; Literatúra: Poézia - Lyrika, Epika, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Robinsonáda, Detektívna literatúra
Dopravná výchova: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Svet v pohybe; Literatúra:
Rozprávanie vo veršoch i v próze - Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí
a zručností zo 6. ročníka, Slovné druhy; Literatúra: Próza – Príbehy zo života detí
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - SJ: Opakovanie zo 4.ročníka, Informujeme včas a správne
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých
ľudí, vecí javov, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Balady, Rozprávanie
vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dobrodružná literatúra; 7.ročník - SJ: Slovné druhy, Skladba,
komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, Príbehy zo
života detí
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - SJ: Informujeme včas a správne, Tvoríme
jednoduché príbehy, Zhotovujeme podľa návodu; Literatúra: Ľudová pieseň, Pozrime si rozprávku, Čo
opriadli povesti, Komiks; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Informujeme presne
a pútavo; Literatúra: Poézia - Populárna pieseň; 7.ročník - SJ: Komunikácia v spoločnosti, Projekt;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní,
Opisujeme svet vôkol nás; Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky; 6.ročník SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe, Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
Literatúra: Poézia – Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dramatické umenie;
7.ročník - SJ: Slovné druhy; Literatúra: Poézia – Lyrika, Populárna pieseň, Próza - Príbehy zo života
detí
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.ročník - SJ: Tvoríme jednoduché príbehy;
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Čo opriadli povesti, 6.ročník - SJ: Ako tvoríme slová, Svet
je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Báje; 7.ročník - SJ:
Slovné druhy; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román
Anglický jazyk
V predmete anglický jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník, téma Môj svet; 6. ročník, téma Zvieratá; 7. ročník, téma
skúsenosti, Problémy
Multikultúrna výchova: 5.ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet, Čas, Moja
izba, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Prázdniny, Zvieratá, Jedlo, Zábava; 7. ročník, téma Čas a miesto,
Problémy
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet,
Čas, Miesta, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Dovolenky, Svet
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5., 6. a 7. ročník, všetky témy v učebniciach
Nemecký jazyk
V predmete Nemecký jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6.roč. - Wo wohnst du?
Multikultúrna výchova: 6.roč. - Tu sa hovorí po nemecky, Odkiaľ pochádzaš?
Mediálna výchova: 6.roč. - Ako sa učíš nemčinu? Ne telefóne, List priateľovi, Práca s počítačom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6roč. - Kvíz, 7.roč. - Vitajte v Olympiaparku
21
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6.roč. - Kde bývaš? Aký je tvoj koníček? 7.roč., Denný
režim
Ruský jazyk
V predmete ruský jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6.ročník - témy: Rieka, Na hodine, 7.ročník - témy: Môj deň, Čo robíme
v škole, Ročné obdobia, Na výstave
Multikultúrna výchova: 6.ročník - témy: V škole, V triede, Azbuka, Moskva, 7.ročník - témy: Môj deň,
Na výstave, Na exkurzii v Moskve
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6.ročník - témy: Rodina, Azbuka, V izbe, Mesto, Na hodine, 7.ročník témy: Môj deň, Čo robíme v škole, Ako pomáhaš doma, Viete počítať, Ročné obdobia, Na výstave, Na
exkurzii v Moskve, V zdravom tele- zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny
Dopravná výchova: 6.ročník – témy: Slovensko a mestá, Bratislava, Moskva, 7.ročník - témy: Na
exkurzii v Moskve, Čoskoro budú prázdniny
Ochrana života a zdravia: 6.ročník - témy: Rodina, Doma, Na klzisku, 7.ročník - témy: Čo robíme
v škole, Ako pomáhaš doma, Ročné obdobia, V zdravom tele - zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7.ročník - téma: Na exkurzii v Moskve
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6.ročník - témy: Rodina, Doma, V izbe, V obchode, 7.ročník témy: Môj deň, Ako pomáhaš doma
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6.ročník - témy: Slovensko a mestá, Mesto, 7.ročník
- témy: Čoskoro budú prázdniny
Matematika
V predmete matematika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Multikultúrna výchova: 5. ročník, Premieňanie jednotiek
Mediálna výchova: 5. ročník, Rímske číslice a čísla
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, Počítame spamäti, Násobenie a delenie
Environmentálna výchova: 6.ročnik: .Trochu iné čísla, Obsahy útvarov, Desatinné čísla, Uhly,
7.ročník: Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Pomer, priama a nepriama úmernosť
Multikultúrna výchova: 6.ročník: Desatinné čísla
Mediálna výchova: 6.ročník: Meriame obsahy, Jednotky obsahu, 7. ročník: Percentá , úrokovanie,
diagramy
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6.ročník: Opakovanie učiva, Trochu iné čísla, Počítame s desatinnými
číslami, Uhly
Dopravná výchova: 6.ročník: Uhly, 7. ročník: Percentá a promile
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6.ročnk: Počítame s desatinnými číslami, 7.ročník:
Percentá počtové výkony so zlomkami, priama a nepriama úmernosť
Informatika:
V predmete informatika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Klávesnica, myš; Aplikácie na spracovanie grafickej informácie;
6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba a prezentácia projektovej práce,
spracovanie grafickej informácie, Práca s textom, 7. ročník - Aplikácia na tvorbu prezentácií
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s internetom; Neinteraktívna
komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Práca s internetom, Práca s textom, Tvorba prezentácii, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, 7. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT
Mediálna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s textom; Práca s internetom;
Neinteraktívna komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, Tvorba prezentácii, 7. ročník - Spracovanie grafickej informácie,
Nahrávanie a spracovanie zvuku
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Všetky témy, 6. ročník - Všetky témy, 7. ročník Spracovanie grafickej informácie, Aplikácia na tvorbu prezentácií, Komunikácia prostredníctvom IKT
Dopravná výchova: 5.ročník - Práca s internetom, Neinteraktívna komunikácia; Práca s multimédiami
6. ročník - Práca s internetom,
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Úvod; Bezpečnosť pri práci; Práca s multimédiami, 6. ročník Úvod, Opakovanie učiva, 7. ročník - Opakovanie učiva
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Tvorba projektu- práca s grafickým editorom,
textom, internetom, multimédiami, 6. ročník - Tvorba prezentácii, Tvorba a prezentácia projektovej
práce, Práca s textom, Práca s tabuľkami, 7. ročník - Aplikácie na tvorbu prezentácií, Práca na projekte
a jeho prezentácia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Multimédiá, 6. ročník - Práca s internetom, , Tvorba
prezentácii
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Práca s internetom, 6. ročník - Práca
s internetom
22
Informatika
V predmete informatika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Klávesnica, myš; Aplikácie na spracovanie grafickej informácie;
6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba a prezentácia projektovej práce,
spracovanie grafickej informácie, Práca s textom, 7. ročník - Aplikácia na tvorbu prezentácií
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s internetom; Neinteraktívna
komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Práca s internetom, Práca s textom, Tvorba prezentácii, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, 7. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT
Mediálna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s textom; Práca s internetom;
Neinteraktívna komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, Tvorba prezentácii, 7. ročník - Spracovanie grafickej informácie,
Nahrávanie a spracovanie zvuku
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Všetky témy, 6. ročník - Všetky témy, 7. ročník Spracovanie grafickej informácie, Aplikácia na tvorbu prezentácií, Komunikácia prostredníctvom IKT
Dopravná výchova: 5.ročník - Práca s internetom, Neinteraktívna komunikácia; Práca s multimédiami,
6. ročník - Práca s internetom
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Úvod; Bezpečnosť pri práci; Práca s multimédiami, 6. ročník Úvod, Opakovanie učiva, 7. ročník - Opakovanie učiva
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Tvorba projektu - práca s grafickým editorom,
textom, internetom, multimédiami, 6. ročník - Tvorba prezentácii , Tvorba a prezentácia projektovej
práce, Práca s textom, Práca s tabuľkami, 7. ročník - Aplikácie na tvorbu prezentácií, Práca na projekte
a jeho prezentácia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník – Multimédiá, 6. ročník - Práca s internetom, Tvorba
prezentácií
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník: Práca s internetom, 6. ročník - Práca
s internetom
Fyzika
V predmete fyzika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník : Vlastnosti kvapalín a plynov, Správanie telies v kvapalinách
7. ročník: Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu, Topenie a tuhnutie, Teplo
a využiteľná energia
Multikultúrna výchova: 7. ročník :Teplota a čas
Mediálna výchova: 7. ročník: Teplota a čas
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. ročník :Úvodná hodina ,Správanie telies v kvapalinách, 7. ročník:
Úvodná hodina, Opakovanie
Dopravná výchova: 6. ročník : Vlastnosti kvapalín a plynov, Správanie telies v kvapalinách
7. ročník : Teplo a využiteľná energia
Ochrana života a zdravia: 7. ročník : Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu,
Topenie a tuhnutie, Teplo a využiteľná energia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník : Projekt I. ,II .,III. ,IV., 7. ročník :Teplo
a využiteľná energia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník :Výmena tepla, Teplo a využiteľná energia
Chémia
V predmete chémia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník - Objavujeme chémiu v našom okolí, Voda, Vzduch, 7. ročník Spoznávame chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách
Ochrana života a zdravia: 6. ročník - Aké vlastnosti majú látky? 7. ročník - Spoznávame chemické
reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, Laboratórne práce
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník - Voda, Vzduch, 7. ročník - Spoznávame
chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách
Biológia
V predmete biológia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Les ako životné prostredie organizmov, štruktúra lesa,
Chránené lesné rastliny v regióne, Ihličnany v lese, Vysokohorské rastliny, Vysokohorské živočíchy,
Význam lesov a ich ochrana, Voda ako životné prostredie organizmov, Polia, lúky, pasienky ako životné
prostredie organizmov, Užitočné bezstavovce na lúkach a poliach, Kvitnúce lesné byliny, Huby v lese,
Lesné bezstavovce, Lesné obojživelníky a plazy, Lesné vtáky, Lesné cicavce, Vzťahy organizmov
žijúcich v lese, Rastliny brehov, Vodné kôrovce, Živočíchy brehov, Vtáky žijúce pri vode, Cicavce žijúce
23
v okolí vôd, 6. ročník - Živočíchy v okolí ľudských sídiel, Stavba tela nekvitnúcich rastlín, Obrúčkavce,
Článkonožce, 7. ročník - Význam stavovcov v prírode a pre človeka, Ochrana stavovcov
Multikultúrna výchova: 6. ročník - Ľudské obydlia a ich okolie, 7. ročník - Ľudský a živočíšny
organizmus, Koža, Vývin jedinca
Mediálna výchova: 5. ročník - Poznávanie lesných drevín, Lesné vtáky, Liečivé rastliny lúk, 6. ročník Nežiaduci spoločníci človeka, Blízki spoločníci človeka, 7. ročník - Krv, zložky krvi a ich význam,
Obdobia ľudského života
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník - Vyššia nervová činnosť, Obdobia ľudského života, Drogové
závislosti a ich prevencia, Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka, Životný štýl
Dopravná výchova: 6. ročník - Ľudské obydlia a ich okolie, 7. ročník - Poškodenia zraku a sluchu,
Životný štýl, Drogové závislosti a ich prevencia
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Jedovaté a liečivé lesné rastliny v regióne, Huby v lese, Voda
ako životné prostredie organizmov, Liečivé rastliny lúk, 6. ročník - Pestované rastliny v záhradách,
Nežiaduci spoločníci človeka, Cicavce žijúce s človekom, Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy
7. ročník - Starostlivosť o kožu, Poranenia kostí a svalov, Zásady správnej výživy, Starostlivosť
o dýchaciu sústavu, Poškodenia dýchacej sústavy, Poškodenia obehovej sústavy, Zásady
predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca, Poškodenia a prevencia ochorení
močovej sústavy, Poškodenia zraku a sluchu, Zásady predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy, Pohlavné ochorenia, Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia, Drogové závislosti
a ich prevencia, Životný štýl
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník - Rozmnožovacia sústava, Stavba a funkcia
reprodukčných orgánov, Vývin jedinca, Obdobia ľudského života, Pohlavné ochorenia, Dedičné
vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Lesný ekosystém, Vodný ekosystém, 6. ročník Plemená psov, rozdelenie, využitie, 7. ročník - Poškodenia dýchacej sústavy, Poškodenia obehovej
sústavy, Poškodenia zraku a sluchu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Chránené lesné rastliny v regióne,
Jedovaté a liečivé lesné rastliny v regióne, 6. ročník - Pestované rastliny v záhradách, Včelárstvo,
rybárstvo, rybnikárstvo, 7. ročník - Ochrana stavovcov
Environmentálna výchova
V predmete environmentálna výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Environmentálna etika a kultúra, Všeobecná a osobitná ochrana
prírody, Zákony na ochranu hospodárskych a spoločenských zvierat, Voda - význam, znečisťovanie,
vplyv na biotu, Vznik odpadu, vplyv na životné prostredie, spôsoby likvidácie, Ozónová vrstva - funkcia,
rozpad, dôsledky, Kyslý dážď - príčiny vzniku, dôsledky, Skleníkový efekt - príčiny, dôsledky, 6. ročník Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Škodlivé látky v atmosfére, Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo, Znečisťovanie pôdy a pôdna erózia, 7. ročník - Priemyselné využitie rastlinných
pletív, Negatívny vplyv antropogénnych faktorov na lesný ekosystém, Odlesňovanie, Ochrana a tvorba
lesa
Mediálna výchova: 5. ročník - Zákony na ochranu hospodárskych a spoločenských zvierat, Etológia,
Zhodnocovanie odpadu, Globálne ekologické problémy, 6. ročník - Starostlivosť o vodné zdroje a ich
ochrana, Ochrana ovzdušia, Predpoveď počasia, Ochrana pôdy, 7. ročník - Rozšírenie lesov na Zemi,
typy lesných biómov, Choroby drevín, Ochrana a tvorba lesa
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Environmentálna etika a kultúra, Zákony na ochranu
hospodárskych a spoločenských zvierat, Hospodárenie s vodou v domácnosti a škole, Separovanie
odpadu, Ochrana ozónovej vrstvy na úrovni jednotlivca, Prevencia vzniku kyslých dažďov na úrovni
jednotlivca, Prevencia vzniku skleníkového efektu na úrovni jednotlivca, Les - ochrana na úrovni
jednotlivca, 6. ročník - Ekologické a intenzívne poľnohospodárstvo
Dopravná výchova: 6. ročník - Ochrana ovzdušia
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Voda - význam, znečisťovanie, vplyv na biotu, Ozónová vrstva funkcia, rozpad, dôsledky, 6. ročník - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Škodlivé látky
v atmosfére, Znečisťovanie pôdy, Predpoveď počasia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Monitoring čiernych skládok, Monitoring čistoty
ovzdušia, Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov, 6. ročník - Monitoring čistoty ovzdušia, Monitoring
biotických a abiotických faktorov vodných tokov, Mapovanie pôdnych druhov, 7. ročník - Prírodné
rezervácie Malej a Veľkej Fatry
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Všeobecná a osobitná ochrana prírody,
Vznik odpadu, vplyv na životné prostredie, spôsoby likvidácie, Zhodnocovanie odpadu, Lesný
ekosystém - význam, typizácia, Príroda Turca, Monitoring čiernych skládok, Monitoring čistoty ovzdušia,
Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov, 6. ročník - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Produkcia
a čistenie odpadových vôd, Starostlivosť o vodné zdroje a ich ochrana, Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo, Monitoring biotických a abiotických faktorov vodných tokov, Mapovanie pôdnych
druhov, 7. ročník - Vegetačné stupne karpatskej oblasti, Kategorizácia lesov podľa funkcie, Negatívny
24
vplyv antropogénnych faktorov na lesný ekosystém, Ochrana a tvorba lesa, Prírodné pomery regiónu,
Prírodné rezervácie Malej a Veľkej Fatry
Dejepis
V predmete dejepis budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5.roč. Ako ľudia spoznávali sily prírody, zážitkové učenie, 6.roč. Pravekí
lovci a zberači, práca s učebnicou,
Multikultúrna výchova: 5.roč., Ľudia v pohybe, práca s mapou, 6.roč., Kultúra starovekých štátov,
práca s knihou, 7.roč., Veľké sťahovanie národov, práca s mapou,
Mediálna výchova: 5.roč., Médiá, práca s obrazovým materiálom, 7.roč., Mení sa obraz človeka
i sveta, zážitkové vyučovanie,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5roč., Prvé knihy zážitkové vyučovanie, 6.roč., Aténska demokracia,
výklad
Dopravná výchova: 5.roč., Ako si človek zmenšoval svet, práca s obrazovým materiálom, 6.roč.,
Grécka kolonizácia, práca s mapou, 7.roč., Chlieb náš každodenný, práca s obrazovým materiálom,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.roč., História mojej rodiny, rodokmeň, Doprava nielen na
kolesách, prezentácia, 6.roč., Praveké umenie, práca s hmotným prameňom, Faraóni, ako ich
nepoznáme, prezentácia, 7.roč., Známa osobnosť uhorského kráľovstva, prezentácia, Známa osobnosť
Habsburskej monarchie, plagát,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7.roč., Žena na tróne, práca s prameňmi
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.roč., Sviatočné a pamätné dni, zážitkové
vyučovanie, 7.roč., Hrady a hradiská, práca s obrazovým materiálom
Geografia
V predmete geografia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Tvar Zeme; Objavovanie Zeme a vesmíru ;Najkrajšie miesta na
Zemi, ktoré vytvorila príroda, 6. ročník - Planéta Zem- opakovanie ;Austrália, Tichý oceán, Amerika prírodné pomery, 7. ročník - Afrika a Ázia- podnebie, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru, Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré
vytvoril človek, 6. ročník - Obyvateľstvo a sídla Austrálie, Ameriky, Oceánie, 7. ročník - Obyvateľstvo
a sídla Ázie, Afriky, oblasti
Mediálna výchova: 5. ročník - Tvar Zeme, Objavovanie Zeme a vesmíru, Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek a príroda. 6. ročník - Austrália - problémy obyvateľstva, Oceánia a polárne oblasti,
Amerika - problémy obyvateľstva a spoločenské zvyky, 7. ročník - Ázia, Afrika - obyvateľstvo a sídla
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru; Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek, 6. ročník - Záverečné opakovanie, 7. ročník - Ázia, Afrika - obyvateľstvo a sídla
Dopravná výchova: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru; Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril
človek, 6. ročník - Planéta Zem - opakovanie; Austrália, Oceánia, Amerika - obyvateľstvo, hospodárstvo
7. ročník- Hospodárstvo Ázie a Afriky, pobrežie
Ochrana života a zdravia: 5. ročník- Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda, 6. ročník Problémy obyvateľov Austrálie, Ameriky, Oceánie, 7. ročník - Prírodné pomery (vodstvo, podnebie,
povrch) Ázie a Afriky
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
a príroda, 6. ročník - Austrália, Oceánia, Polárne oblasti, Amerika, 7. ročník - Afrika, Ázia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
6. ročník - Obyvateľstvo Austrálie, Oceánie, Ameriky, 7. ročník - Obyvateľstvo a sídla Afriky, Ázie
a jednotlivých oblastí
Občianska náuka
Environmentálna výchova: 5.ročník - témy: Zdravý životný štýl, Mimoškolská činnosť, Povolania
a zamestnania, 6. ročník - témy: Obec, v ktorej žijem, Krásy prírody v obci, regióne, Moja vlasť, EÚ, 7.
ročník - témy: Zmysel života, Svetonázor človeka, jeho typy
Multikultúrna výchova: 5.ročník - témy: História mojej rodiny, zvyky a tradície, Školský systém u nás
a v Európe, 6.ročník - téma: Národná a európska identita, 7. ročník - témy: Štruktúra obyvateľstva,
migrácia, Kultúra a multikultúrnosť
Mediálna výchova: 5. ročník - témy: Zdravý životný štýl, Krízy v rodine, problémy rodinného života,
6.ročník - témy: Moja vlasť - SR, štátne sviatky, Európska únia, Sociálne vzťahy v skupinách, 7.ročník témy: Problémy dospievania, kultivované dospievanie, Zmysel života, Svetonázor a celý II. tematický
celok o štátnych orgánoch
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - témy: Moja rodina - celý tematický celok, Moja škola - trieda
ako spoločenská skupina, osobnosti, spolupráca v školskej triede, rovnosť, rovnakosť, rozličnosť,
komunikácia v triede, práva a povinnosti v triede a v škole, Čím by som chcel/a byť, Vzdelávanie ako
25
hodnota, 6. ročník - témy: celý TC: Vnútorný a vonkajší život jednotlivca, 7. ročník - témy: Telesné
a duševné zmeny v dospievaní, kultivované dospievanie, Sociálne vzťahy, v spoločnosti, Základné
ľudské práva a slobody, Práva detí, Prepojenie práv a povinností
Dopravná výchova: 5.ročník - téma: Povolania, zamestnania a ich zmeny v školskom veku
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - témy: Poslanie a funkcie rodiny, Zdravý spôsob života v rodine,
Zdravý životný štýl, 6.ročník - téma: Psychológia v každodennom živote človeka, 7.ročník - témy:
Základné ľudské práva, Práva detí
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - I. polrok: Projekt o rodine, II. polrok: Čím by som
chcel/a byť, 6. ročník - I. polrok: Na čo som hrdý/á v našej obci / v našom regióne (história, kultúra,
príroda, šport), II. polrok: Naša trieda, 7.ročník - I. polrok: Sociálne vzťahy v spoločnosti - výber témy
podľa preberaného učiva, II. polrok: Ľudské práva a slobody alebo Práva detí
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - celý TC Moja rodina, 6.ročník - téma: Ľudská
osobnosť - vplyv dedičnosti a výchovy, 7. ročník - témy: Problémy dospievania, kultivované
dospievanie, Zmysel života, Svetonázor človeka, Práva detí, prepojenie práv a povinností
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - História mojej rodiny, zvyky a tradície,
Naša škola - história, Povolania, zamestnania, 6. ročník - Tematický celok: Obec, región, vlasť, EÚ, 7.
ročník - Zmysel život, Kultúra, multikultúrnosť
Etická výchova
V predmete etická výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník: téma Otvorená komunikácia, Tvorivosť v medziľudských
vzťahoch, Iniciatíva; 6. ročník: téma Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov, Zvládnutie asertivity; 7.
ročník: téma Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity, Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
Mediálna výchova: 5. ročník: téma Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých; 6. ročník: Pozitívne
vzory správania; 7. ročník: téma Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne
narušeným ľuďom
Multikultúrna výchova: 6. ročník: téma Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie
sa do situácie druhých, Prosociálne správanie; 7. ročník: Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva
a názory, Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným ľuďom
Environmentálna výchova: 5. ročník :téma Etické aspekty ochrany prírody
Ochrana života a zdravia: 5. ročník: téma Poznanie a pozitívne hodnotenie seba; 7. ročník: téma
Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6. ročník - téma Pozitívne vzory správania; 7. ročník - téma
Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine a Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu
osobnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - téma: Vianoce a my, rodina, Pozitívne
hodnotenie iných ( tradičná ľudová kultúra), Tvorivosť (výtvarná ľudová tvorivosť), Etické aspekty
ochrany prírody, 6. ročník - téma: Pozitívne vzory správania
Náboženská výchova
Dopravná výchova: 6.roč.- Konať v pravde, 7.roč.- Boh oslobodzuje človeka
Osobný a sociálny rozvoj: 6.roč.- Pravda ako hodnota, Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.- Sloboda
a človek, Sloboda a rozhodnutia
Environmentálna výchova: 5. roč.- Moja modlitba, 6. roč.- Hľadanie pravdy o svete
Mediálna výchova: 5.roč.- Boh hovorí k človeku, Dialóg Boha a človeka, 6. roč.- Pravda ako hodnota,
Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.- Boh oslobodzuje človeka, Rešpektovanie vierovyznaní, Láska ako
princíp slobody
Multikultúrna výchova: 6. roč.- Hľadanie pravdy o sebe, Ohlasovatelia pravdy, 7. roč.- Sloboda
a rozhodnutia, Rešpektovanie vierovyznaní
Ochrana života a zdravia: 6. roč.- Konať v pravde
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 6. roč.- Ohlasovatelia pravdy
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 5. roč.- Obeta Božieho ľudu, Dialóg cez
službu, Služba modlitbou, 6. roč.- Konať v pravde
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6. roč.- Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.Rešpektovanie vierovyznaní
Svet práce
V predmete svet práce budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 7. ročník - Náradie na spracovanie pôdy, Pomôcky pri pestovaní rastlín,
Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Pestovanie, ošetrovanie a rozmnožovanie črepníkových rastlín,
Nároky črepníkových rastlín na životné podmienky
26
Mediálna výchova: 7. ročník - Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Poznávanie jednotlivých druhov
črepníkových rastlín, Základy aranžovania a väzby kvetov
Dopravná výchova: 7. ročník - Bezpečnostno-organizačné zásady
Ochrana života a zdravia: 7. ročník - Bezpečnostno-organizačné zásady, Náradie a pomôcky, Význam
a rozdelenie okrasných rastlín
Multikultúrna výchova: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber a úprava
materiálu
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber
a úprava rastlinného materiálu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 7. ročník - Význam a rozdelenie okrasných rastlín,
Základy aranžovania a väzby kvetov
Technika
V predmete Technika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 7.ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Multikultúrna výchova: 7.ročník, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Mediálna výchova: 7.ročník, Človek a technik, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7.ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály a
technológie
Dopravná výchova: 7.ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Ochrana života a zdravia: 7.ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7.ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia,
Materiály a technológie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7.ročník, Človek a technika
Výtvarná výchova
V predmete výtvarná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5.- 7.ročník: zobrazovanie krajinárskeho výseku, zobrazovanie tvaru
a farby prírodných prvkov, návrh na plagátovú tvorbu s tematikou ochrany životného prostredia
Multikultúrna výchova: 5.- 7. ročník: spoznávanie princípov architektúry v rôznych krajinách,
poznávanie kultúr , tradícií, odevu regiónov, získať informácie o kultúrnom bohatstve iných krajín, vedieť
pomenovať a charakterizovať aspoň dvoch zahraničných výtvarníkov, dizajnérov, architektov
Mediálna výchova: 5.- 7. ročník: získať informácie o tvorbe knihy, ilustrácií, komiksu, uplatňovať
princípy názornej agitácie- tvorba plagátu, pozdravu k sviatku, získať zručnosť práce s fotoaparátom a
počítačom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.- 7. ročník:spoznať a tolerovať vkus spolužiakov, rovesníkov,
spoločnosti, byť tolerantný k prácam spolužiakov, vedieť zaujať postoj k výsledkom svojej práce,
aktívne sa zúčastňovať na besedách o kultúrnom dedičstve našej vlasti, poznať tvorbu umelcov Turca,
vedieť pomenovať troch umelcov regiónu, v ktorom žijú
Dopravná výchova: 5.- 7. ročník: výtvarná súťaž: Bezpečne na cestách, dizajn dopravných
prostriedkov
Ochrana života a zdravia: 5.- 7. ročník: plagátová tvorba s témou ochrany životného prostredia,
nakresliť zvieratá, zákutia prírody, zachytiť stavbu prírodnín
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.- 7. ročník: vytváranie architektonických objektov,
asambláži z odpadového materiálu, úprava a skrášľovanie priestorov školy, triedy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.- 7. ročník: tematické práce s tematikou rodiny, vytváranie
darčekov a upomienkových predmetov pre členov rodiny
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.- 7. ročník: exkurzia do skanzenu v Martine
(múzea slovenskej ľudovej dediny), ilustrácia ľudových rozprávok
Hudobná výchova
V
predmete
Hudobná
výchova
budeme
rozvíjať
nasledovné
prierezové
témy:
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v podrobných TVVP jednotlivých ročníkov).
Environmentálna výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, 6. ročník - Hudba minulosti
a súčasnosť, 7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami, Pestrá paleta populárnej hudby,
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov, 7. ročník - Pestrá
paleta populárnej hudby, Hudba na pomedzí,
Mediálna výchova: 5. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov, 6. ročník - Hudba
minulosti a súčasnosť, 7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami, Pestrá paleta populárnej hudby,
Hudba na pomedzí,
27
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Zahrajme sa s hudbou, Ako sa nám prihovára hudba,
Hudba spojená s inými druhmi umenia, 6. ročník - Hudba minulosti a súčasnosť, Hudba minulosti
a súčasnosť, 7.ročník - Hudobné prechádzky storočiami,
Dopravná výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba,
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, 6. ročník - Hudba minulosti
a súčasnosť, 7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Hrajme sa na umelcov, 6. ročník - Obdobie,
v ktorom by som chcel/chcela žiť – hudba, ktorú by som chcel/chcela počúvať, 7. ročník - Hudobné
prechádzky storočiami, Hudba na pomedzí
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Čo už vieme? Zahrajme sa s hudbou, Ako sa nám
prihovára hudba, Hudba spojená s inými druhmi umenia, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, 7. ročník – Hudobné prechádzky storočiami,
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, Zahrajme si divadlo, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov
7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami
Telesná výchova
V predmete telesná a športová výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu,
Atletika, 6. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika, 7. ročník Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika, Sezónne činnosti /Lyžiarsky
výcvik/
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Priebežne v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu, 6. ročník Priebežne v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu, 7. ročník - Priebežnev priebehu výchovnovzdelávacieho procesu
Mediálna výchova: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, 6. ročník - Poznatky z telesnej
výchovy a športu, 7. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Priebežnev priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu, 6.
ročník - Priebežnev priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu, 7. ročník - Priebežnev priebehu
výchovno-vzdelávacieho procesu
Dopravná výchova: 5. ročník - Plávanie, Športové súťaže, 6. ročník - Športové súťaže, 7. ročník Sezónne činnosti /Lyžiarsky výcvik/, Športové súťaže
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika,
Atletika, Športové hry, Základy gymnastických športov, Testovanie, Plávanie, 6. ročník - Poznatky
z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika, Športové hry, Základy gymnastických
športov, Testovanie, 7. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika,
Športové hry, Základy gymnastických športov, Testovanie, Cvičenie v posilňovni, Sezónne činnosti
/Lyžovanie/
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, 6. ročník Poznatky z telesnej výchovy a športu, 7. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, 6.
ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, 7. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu,
Sezónne činnosti /Lyžiarsky výcvik/
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1.
Hodnotenie žiakov
1.1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri
odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
28
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a
neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský
výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
1.2 Hodnotenie a klasifikácia
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu, z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP a zo Zákona
245/2008, § 55-58 Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove.
V ročníkoch 1. - 4. využívame kombinované hodnotenie. Hlavné predmety sa klasifikujú známkou
v stupnici 1 - 5, výchovy sa hodnotia podľa stupnice slovného hodnotenia slovnými spojeniami:
VDV - veľmi dobré výsledky
DV - dobré výsledky
UV - uspokojivé výsledky
NV - neuspokojivé výsledky
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch v ročníkoch 5.- 9 sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný
Hodnotenie žiakov v školskom roku 2010/2011 bolo schválené na pedagogickej rade dňa 30.8.2010:
1. Postup podľa Školského vzdelávacieho programu pre ročníky: 1.- 3. a 5.- 7. na školský rok
2010/2011 podľa prílohy 1
2. Postup podľa učebného variantu číslo 3 (jazykový) v ročníku 4.
3. Postup podľa učebného variantu číslo 2 pre ročníky 8.- 9.
4. Hodnotenie v 1. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, ANJ - klasifikácia známkou v stupnici 1 - 5.
Výchovné predmety: HUV, VYV, TEV - slovné hodnotenie podľa stupnice slovného hodnotenia
Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovným výrazom absolvoval/neabsolvoval.
5. Hodnotenie v 2. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, ANJ, VLA v II. polroku - klasifikácia známkou
v stupnici 1 - 5. Výchovné predmety: HUV, VYV, TEV, INV a predmet VLA v I. polroku – slovné
hodnotenie podľa stupnice slovného hodnotenia. Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovným
výrazom absolvoval/neabsolvoval.
6. Hodnotenie v 3. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, ANJ, VLA - klasifikácia známkou v stupnici 1 5. Výchovné predmety: HUV, VYV, TEV, INV – slovné hodnotenie podľa stupnice slovného
hodnotenia. Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovným výrazom absolvoval/neabsolvoval.
7. Hodnotenie v 4. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, ANJ, VLA - klasifikácia známkou v stupnici 1 5. Výchovné predmety: HUV, VYV, TEV, PRV - slovné hodnotenie podľa stupnice slovného
hodnotenia. Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovným výrazom absolvoval/neabsolvoval.
8. Hodnotenie v 5. ročníku: predmety SJL, ANJ, MAT, BIO, DEJ, GEO, INF, VYV - klasifikácia
známkou, predmety HUV , TSV, ENV, OBN , ETV, NAV – slovné hodnotenie, na vysved - čení
slovný výraz „absolvoval“
9. Hodnotenie v 6. ročníku: predmety SJL, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, GEO, INF, MAT, BIO, FYZ, CHEM,
VYV – klasifikácia známkou, predmety HUV, TSV, ENV, OBN, ETV, NAV - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovný výraz „ absolvoval“
10. Hodnotenie v 7. ročníku: predmety SJL, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, GEO, INF, MAT, BIO, FYZ, CHEM,
VYV, TSV – klasifikácia známkou, predmety HUV, ENV, OBN, ETV, NAV, TECH, SP - slovné
hodnotenie, na vysvedčení slovný výraz „ absolvoval“
11. Hodnotenie v 8. ročníku: predmety SJL, ANJ, DEJ, Z, MAT, Pr, FYZ, CHEM, TSV, HUV, OBV klasifikácia známkou, predmety VYV, TCHV, ETV, NAV, Rozš. hod. - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovný výraz „ absolvoval“
12. Hodnotenie v 9. ročníku: predmety SJL, ANJ, DEJ, Z, MAT, Pr, FYZ, CHEM, TSV, HUV, OBV klasifikácia známkou, predmety VYV, TCHV, ETV, NAV, Rozš. hod. - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovný výraz „ absolvoval“
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 1. – 3. ročníka:
-
vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov (matematika a slovenský jazyk)
prezentovanie ľubovoľnej témy (prírodoveda)
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 5. – 7. ročníka:
29
-
štvrťročné písomné práce z jednotlivých predmetov
tvorba projektov v prírodovedných predmetoch a v predmete anglický jazyk
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
-
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na priebežnom hodnotení. Jeho základom budú :
hodnotiace rozhovory
pedagogické pozorovania (hospitácie)
výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, didaktické testy zadané naraz vo všetkých
paralelných triedach a pod.)
výsledky riaditeľských testov
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
tvorba učebných pomôcok a projektov
mimoškolská činnosti a pod.
3. Hodnotenie školy
-
-
• Cieľom hodnotenia je:
aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky
na nich kladené
aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP
• Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti
posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení
• Monitorujeme pravidelne:
podmienky na vzdelávanie
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
prostredie – klímu školy
priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
priebeh vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
úroveň výsledkov vzdelávania na škole
• Kritériom pre nás je:
spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
kvalita výsledkov
• Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
analýza úspešnosti žiakov v certifikačných meraniach, súťažiach, olympiádach
spätná väzba od rodičov
SWOT analýza
Výsledkom analytickej činnosti /zameranej na vnútro a okolie školy/ sú silné a slabé stránky našej školy,
ako aj jej ďalšie šance /príležitosti/ či riziká.
SLABÉ STRÁNKY
SILNÉ STRÁNKY
-
odbornosť pedagogických zamestnancov
pretrvávajúci záujem učiteľov o vzdelávanie
dobré výsledky školy v povedomí verejnosti
veľmi dobré výsledky v umiestnení žiakov na
6 a 8 ročných gymnáziách
zapájanie žiakov do súťaží a olympiád
pravidelná exkurzno-vzdelávacia činnosť po
ročníkoch
každoročné realizovanie školy v prírode,
plaveckého a lyžiarskeho výcviku
záujmová činnosť pri ŠKD
stály záujem rodičov o školu
pôsobnosť školskej psychologičky
poloha školy v centre mesta
vysoký počet stravníkov v školskej jedálni
30
-
odbornosť učiteľov v anglickom jazyku
a informatike
malý záujem učiteľov z ročníkov 1.- 4.
o štúdium cudzích jazykov
nedostatočné priestorové možnosti
rozloha vonkajšej plochy okolo školy
malá telocvičňa
prechod do školskej jedálne cez hlavnú
cestnú komunikáciu
vytváranie nezdravého prostredia v
triedach, zapríčinené odchodom výborných
žiakov na 6 a 8 ročné gymnáziá
výsledky v TESTOVANÍ 9
-
spolupráca s kult. inšt. v meste (knižnica,
divadlo, galéria)
spolupráca so ZUŠ Martin
spolupráca s radou školy a s radou
rodičovského združenia (možnosť poukázať
2% dane z príjmu)
PRÍLEŽITOSTI
-
RIZIKÁ
záujem učiteľov o vzdelávanie v oblasti
cudzích jazykov a informatiky
dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
spolupráca s mestom Martin (primátor,
poslanci, polícia, ...)
spolupráca s radou školy a radou
rodičovského združenia
spolupráca s blízkymi školami: evanjelickou
ZŠ, ZUŠ Martin (úväzky, priestory, ...)
motivácia učiteľov pre vypracovanie projektov
pomoc a sponzoring školských akcií (rodičia,
mesto)
rekonštrukcia podkrovných priestorov na
učebne
vybudovanie a úprava športovísk v areáli
školy (dotácie, projekty, pomoc od mestskej
športovej komisie)
IV.
-
-
-
demografický vývoj
vyžadovanie si plnenia školských povinností
žiakov (prechod na školy, kde je väčšia
tolerancia k učeniu a správaniu)
odchod veľkého počtu žiakov na 6 a 8 roč.
gymnáziá
staršia budova (tepelné úniky, havárie)
nedostatok finančných zdrojov na motiváciu
a ohodnotenie práce pedagogických
zamestnancov
nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu viacerých projektov, rekonštrukcie
a úpravy budovy
Školský učebný plán ISCED 1
Počet hodín Počet hodín Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
8/1
6/2
6/1
Anglický jazyk
0/1
0/1
3/0
Matematika
4/0
4/1
3/2
-
1/0
1/0
0,5/1,5
1/0
1/1
-
1/0
1/0
0,5/0,5
1/0
1/0
Výtvarná výchova
1/1
1/1
1/1
Hudobná výchova
1/0
1/0
1/0
Telesná výchova
2/0
2/0
2/0
22
23
25
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Informatická výchova
Prírodoveda
Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
Človek a hodnoty
Etická výchova / náboženská výchova
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
31
Príloha č. 1
Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:
V. Učebné osnovy ISCED 1
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
8
6
6
Školský vzdelávací program
1
2
1
Spolu
9
8
7
4. ročník
Poznámky
Slovenský jazyk v 1. ročníku je špecifický a jeho obsahová stránka sa nezmenila, avšak počet hodín sa
znížil o jednu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rozhodli sme sa preto zvýšiť časovú dotáciu
o jednu hodinu z dôvodu posilnenia čítania s porozumením.
V 2. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o dve hodiny z dôvodu časovej náročnosti pri zdokonaľovaní
tvorivých zručností, ako aj na priestor pre verejnú prezentáciu textu, verejný prejav.
V 3. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o jednu hodinu, z dôvodu rozvíjania kľúčových kompetencií,
najmä kompetencie ku komunikatívnosti a kompetencie využívať IKT.
Charakteristika predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku,
písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé
písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela.
Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a
poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a
nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších
vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na
dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné
uplatnenie sa na trhu práce.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a
písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku
ZŠ. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti
literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa
mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej
výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému
jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je
základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na
hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na
dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych
ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa
ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu. V rámci Školského
vzdelávacieho programu sme zvýšili časovú dotáciu v 1.ročníku o jednu vyučovaciu hodinu. Táto
hodina nám pomôže rozvíjať a posilniť kvalitu spôsobilostí.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť
v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým
prejavom z obsahovej stránky. Prostredníctvom literárnej zložky sa žiaci zoznamujú s literárnymi
dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 1.
ročníku ZŠ je predovšetkým:
- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej
- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
32
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského jazyka v 2.- 4. ročníku
je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti.
Základné komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich
ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne),
hovorenia a písania(produktívne).
Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva informácie a myšlienky z
vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby prijímania informácii od
iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. Obsahuje
činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť
hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom
slov.
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho skúsenosť s
jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej samozrejmosťou bez
ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané komunikačné zručnosti
navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov
nižších ročníkov, ktorý je charakteristický prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie,
hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav.
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1.ročník, témy: hláska A, S, V, U, I, O, Z, P, R, H, Ž, Ch, dvojhlásky ia, ie,
iu, Čítankové obdobie, 2. ročník, témy: Dorozumievame sa, Ľudia a ich zvieratá, Prichádza jeseň, Stopy
v snehu, Keď slnce zasvieti, Kde je moje miesto? 3.ročník, témy: Rozprávanie príbehu, Vybrané slová,
Prídavné mená
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Do školy, Moja trieda, hláska V, U, K, Ľ, Ť. 2. ročník, témy:
Koľko dní je do Vianoc?, Fašiangové časy, Svet je pestrý ako dúha, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: hláska E, N, Ď, Ŕ, 2. ročník, témy: O troch trpaslíkoch a princeznej,
Píšeme listy, Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás, Čo sme sa naučili, Na záver, 3. ročník, témy:
List, Oznámenie, Inzerát, Rozprávanie príbehu
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Moja trieda, Hláska A, U, N, T, C, F, Dž, mäkké
slabiky di ti ni li, a v čítankovom období, 2. ročník, témy: Vieme poprosiť a poďakovať sa, Vieme komu
tykáme a komu vykáme, Vieme sa rozlúčiť, Vieme sa ospravedlniť, Blahoželanie, Adresa, Opakovanie –
vety, Rozprávame rozprávku, Škola volá, Ide zima, Kopem, kopem v záhradke, Svet je hore nohami, 3.
ročník, témy: Opakovanie, pozvánka, Vybrané slová, Vizitka
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Do školy, hláska E - električka, Mladý záchranár - témy: hláska L,
Ú, 2. ročník, témy: Hláska a písmeno, Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, Mladý záchranár - témy:
Dorozumievame sa, Rozprávame rozprávku, Čo sme zažili, Ide noc, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, Mladý záchranár - témy: Opis, Vybrané slová
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: hláska O, L, J, zakončenie slov na -ou, 2. ročník, témy:
Písmená, Mäkčeň, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Zima, zimné sviatky
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, témy: hláska B, čítankové obdobie, 2. ročník,
témy: Vybrané slová,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník, téma: Do školy, Hláska M, O, S, B, 2. ročník, témy:
Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l, Rozprávame rozprávku, Z rozprávky do rozprávky, Moja mama, mamička,
3. ročník, témy: Vybrané slová, podstatné mená
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník, témy: Hláska V,S,Z,D slová a vety,R slová
a vety, Ch slová a vety, 2. ročník, témy: Vokáň, Nadpis, Tvrdé spoluhlásky d,t,n,l, de te ne le/di ti ni li,
Blahoželanie, Dorozumievame sa, Píšeme listy, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Opakovanie
s Opkom Hopkom, Hláska, slabika, slovo, veta, Vybrané slová, Oznámenie, Vybrané slová po b, m, p, r,
s, v, z, Podstatné mená, Názvy všetkých miest, na mape, Názvy pohorí, Prídavné mená, Zámená,
Číslovky, Slovesá
Organizačné formy a metódy vyučovania
Voľba vyučovacích metód, foriem a metód je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu je
miera efektivity vyučovacieho cieľa. Je žiaduce, vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce
a progresívne formy a metódy. Musia byť veku primerané, a majú podporovať motiváciu, záujem
a tvorivé činnosti žiakov. Výstupný efekt používania foriem a metód je podriadený maximálnemu
rozvoju kompetencií u žiakov.
33
Učebné zdroje
Virgovičová Šlabikár pre 1. ročník základných škôl 1. časť, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava
Virgovičová Šlabikár pre 1. ročník základných škôl 2. časť, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava
Virgovičová: Čítanka pre 1. ročník základných škôl, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Virgovičová: Písmenká – moji kamaráti – súbor zošitov k šlabikáru, ydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Virgovičová: Metodické poznámky k šlabikáru, čítanke a písankám pre 1. Ročník základných škôl,
vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Hirschnerová, Dienerová, Nosáľová: Slovenský jazyk pre 2. ročník, vydavateľstvo Aitec 2010
Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, Metodická príručka k učebnici
a pracovnému zošitu, multimediálne CD, vydavateľstvo Aitec Bratislava, 2010
Hirschnerová: Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, vydavateľstvo Aitec 2010
Nosáľová, Dienerová, Hirková: Čítanka pre 2. ročník základných škôl, vydavateľstvo Aitec 2010
Nosáľová, Dienerová, Hirková: Pracovný zošit k čítanke pre druhý ročník základných škôl,
vydavateľstvo Aitec Bratislava, 2010
Hirscherová: Metodická príručka k pracovnému zošitu k čítanke pre 2. Ročník základných škôl,
multimediálny disk, vydavateľstvo Aitec Bratislava, 2010
Kovárová, Kurtilíková: Mimočítankové čítanie, pracovný zošit pre 2. Ročník, vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana Bratislava
Hirschnerová, Adame: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl, vydavateľstvo Aitec, 2011
Hirschnerová, Adame: Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - špeciálna edícia,
vydavateľstvo Aitec, Bratislava, 2011
Kovárová, Kurtilíková: Vybrané slová – Pracovný zošit, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava
Kovárová, Kurtilíková: Mimočítankové čítanie, pracovný zošit pre 3. ročník, vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Pravidlá slovenského pravopisu
Tituly zo školskej knižnice
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Prípravné obdobie čítanie
(8/1)
-
-
-
Nácvičné – šlabikárové
obdobie
(92/12)
-
Obsahový
štandard
pomenovať obrázky
formulovať krátke vety,
povedať niekoľko viet o ilustrácií
učiť sa krátke rečňovanky –
jazykové prejavy, verbálna
a neverbálna komunikácia
rozčleniť vetu na slová pomocou
názoru, pochopiť význam slov
„slovo“ a „veta“
rozčleniť slová na slabiky
pomocou názoru, pochopiť
význam slova „slabika“
analýza slov na hlásky.
malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy jednotlivých
tvarových skupín - hláskapísmeno - slovo v závislosti na
poradí, ako sú uvedené v šlabikári
pre 1. ročník
nácvik čítania otvorených
a zatvorených slabík, slov,
jednoduchých viet, vlastných mien
osôb, miesta bydliska, prvého
slova vo vete, rozlišovacie
diakritické znamienka,
rozdeľovacie interpunkčné
znamienka
-
-
-
-
34
Výkonový
štandard
vie tvoriť vety na základe ilustrácií
v šlabikári
formuluje krátke otázky a primerane
výstižné odpovede
neodpovedá jednoslovne
naučí sa krátke rečňovanky
dokáže vetu členiť na slová a spätne
tvoriť vety
dokáže rozdeliť slovo na slabiky
sluchom analyzuje prvú a poslednú
hlásku, postavenie hlások v slove
správne a zreteľne artikuluje hlásky
a slabiky
pri ústnom prejave dodržiava správne
dýchanie, artikuláciu a spisovnú
výslovnosť
adekvátne komunikuje s prihliadnutím na
situáciu
prečíta malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy, spája hlásky do
slabík, slabiky do slov, slová do viet
prečíta vety a krátke celky, ktoré obsahujú
otvorené slabiky so spoluhláskovou
skupinou, viacnásobnú spoluhláskovú
skupinu, slabičné l, ĺ, r, ŕ, v písanej
a tlačenej forme
prečíta arabské číslice
správne číta hlásky s dĺžňom, mäkčeňom
a vokáňom
správne číta bodky, otáznik, výkričník,
spojovník
- vety, text: nadpis, riadok, článok
- diakritické a interpunkčné
znamienka
- zdokonaľovanie techniky čítania,
čítanie s porozumením
- voľná reprodukcia prečítaného
textu
- vyjadrenie pocitov vyvolaných
prečítaným textom
- príprava na prechod k tichému
čítaniu
- uvoľňovacie cviky
- vyvodenie a nácvik písmen
slovenskej abecedy v poradí
závislom od požívaných učebníc
a písaniek
- samostatné písanie jednoduchého
textu s dôrazom na dodržiavanie
základných parametrov písma
- v písanom prejave aplikovať
pravopisné javy
Čítankové obdobie
(32/4)
Nácvičné obdobie –
písanie
(8/1)
-
Čítankové obdobie –
písanie
(124/16)
zdokonaľovanie techniky písania
odpis a prepis textu
písanie podľa diktovania
precvičovanie pravopisných javov
vytváranie spôsobilosti
samostatne sa vyjadrovať
správne číta krátky text po príprave
určí počet riadkov v článku
vymyslí, zmení nadpis článku
spája slová do viet, vety do krátkych
jazykových celkov
- reprodukuje umelecký a vecný text
- zdramatizuje kratší prozaický alebo
básnický text
-
- osvojí si uvoľňovacie cviky zápästia pred
písaním
- osvojí si písanie písmen slovenskej
abecedy
- správne podľa predlohy odpíše i podľa
diktovania napíše tvary malých i veľkých
písmen písanej abecedy podľa
požiadaviek na písmeno pre prvý ročník
- spája písmená do slabík a slov
- odpíše písané slabiky, slová a vety
- prepíše tlačené slabiky, slová, vety
- čitateľne a úhľadne píše podľa diktovania
krátke známe slová, jednoduché vety
a číslice
- napíše vlastné mená osôb, miesto
bydliska a prvé slovo vo vete veľkým
začiatočným písmenom
- tvorivo používa veľkú tlačenú abecedu
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy
odpíše jednoduchý písaný text
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy
prepíše jednoduchý tlačený text
Vysvetlivky: 8/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Jazyková zložka
Hláska a písmeno
(16/4)
-
Jazyková zložka
Slabika
(33/11)
Jazyková zložka
Veta
(27/8)
-
-
Komunikatívna
zložka
Komunikačnoslohová výchova
(26/7)
-
Obsahový
štandard
odlíšenie hlásky od písmena
delenie hlások na samohlásky, dvojhlásky,
spoluhlásky
správne vyslovovanie a písanie hlások
s jednotlivými rozlišovacími znamienkami
správne vyslovovanie samohlások
správne vyslovovanie a písanie dvojhlások
rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások
správne vyslovovanie a písanie y/ý po
tvrdých spoluhláskach
písanie a vyslovovanie ď, ť, ň, ľ
a mäkčeňom a bez mäkčeňa pred e, i, ia,
ie, iu
rozlišovanie jednoslabičných slov
rozlišovanie viacslabičných slov
spájanie slov do viet
správne písanie a intonovanie
oznamovacích viet
správne písanie a intonovanie opytovacích
viet
správne písanie a intonovanie
rozkazovacích viet
druhy pozdravov, predstavenie sa,
oslovenie, ďakovanie, prosenie
rozprávanie pomocou obrázkov
uvedomovanie si pravidiel komunikácie,
rozlíšenie tykania a vykania, blahoželanie
ako sa rozprávame bez úst
vzájomný dialóg
počúvanie rozprávky, divadlo, časopisy
35
-
Výkonový
štandard
vie odlíšiť hlásku od písmena
vie rozdeliť hlásky
vie používať rozlišovacie znamienka
vie správne vyslovovať a písať
samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky
- správne vyslovuje a píše y/ý po tvrdých
spoluhláskach
- správne vyslovuje a píše mäkké slabiky
- pozná jednoslabičné slová
- určuje viacslabičné slová, určuje počet
slabík v slove, delí slová na slabiky
- tvorí vety
- rozozná oznamovacie, opytovacie
a rozkazovacie vety v texte, aj na
základe intonácie
- správne používa pozdravy, oslovenie,
poďakovanie, poprosenie,
ospravedlnenie
- vytvorí leporelo, porozpráva dej
rozprávky pomocou obrázkov
- pozná pravidlá komunikácie a uplatňuje
ich v živote
- kultivovane vyjadruje svoje myšlienky
Čítanie a literárna
výchova
Ľudová slovesnosť
(11/4)
Čítanie a literárna
výchova
Príroda
(24/6)
Čítanie a literárna
výchova
Príbehy detí
(24/6)
Čítanie a literárna
výchova
Deti a ich rodičia
(18/6)
Písanie
(26/7)
- rozvoj fluencie, flexibility a originality
myslenia formou hier s hláskami,
písmenami, slovami a vetami
a jednoduchými útvarmi ľudovej slovesnosti
- tematické osnovanie, založené na
otvorenom a odlišnom pohľade na svet,
organizované podľa ročných období
- spoznávanie života detí a zvierat v poézii
a próze slovenských a svetových autorov
- poznávanie pojmov: knižnica, spisovateľ,
ilustrátor, divadlo, bábkové divadlo, poézia,
próza, rozprávka
- formovanie národného vedomia žiakov
prostredníctvom národnej literatúry
- formovanie kultúrneho a literárneho
vedomia vzťahov
- formovanie estetického a mravného cítenia,
rozvoj schopností a zručností: rozvoj čítania
– s porozumením, estetického cítenia,
umeleckého prednesu a čítanie ilustrácií
- písanie malých a veľkých písmen písanej
a tlačenej abecedy
- rozdelenie hlások na samohlásky,
dvojhlásky a spoluhlásky
- spájanie samohlások a spoluhlások do
slabík a slov
- písanie a nácvik jednoduchých viet:
oznamovacích, opytovacích,
rozkazovacích, zvolacích a želacích
- veľké písmená na začiatku viet a vlastných
mien
- nápisy a nadpisy
- písanie listov a pohľadníc
- dodržiavanie písomných zručností pri
písaní číslic
- v komunikácií využíva mimiku a gestá,
tvorivá dramatika
- na základe poznávania umeleckej tvorby
rozvíja slovnú zásobu, samostatne
tvorivo pracuje
- aktívne počúva a číta s porozumením
- vlastnými slovami vyjadruje obsah
prečítaného textu
- beseduje o prečítanom texte
- pozná jednoduché útvary ľudovej
slovesnosti
- vie v ľudových a umelých textoch
poznávať ročné obdobia
- vie porozprávať príbehy zo života detí
podľa prečítaného textu, aj podľa
ilustrácií
- vie navštíviť knižnicu, vypožičať knihu
a vlastnými slovami o nej hovoriť
- rozoznáva prostredníctvom literatúry
poéziu a prózu, poznáva národnú
literatúru a svoju vlasť
- pozná základné slovenské ľudové zvyky
a sviatky v roku, ktoré majú kladný vplyv
na život v rodine
- vie pracovať s ilustráciou, aj sám
ilustrovať text
- správne používa malé a veľké písmená
písanej a tlačenej abecedy
- vytvára z písmen slabiky a slová, tvorí
jednoduché vety
- správne používa veľké písmená pri
písaní vlastných mien
- v matematike píše správne tvary číslic
Vysvetlivky: 26/7 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Jazyková zložka
Abeceda
(9)
Jazyková zložka
Delenie slov na
slabiky
(4)
Jazyková zložka
Obojaké
spoluhlásky
(5)
Jazyková zložka
Vybrané slová
(3)
-
Obsahový
štandard
tlačené a písané písmená abecedy
radenie slov podľa abecedy
názvy písmen
vyhľadávanie slov v slovníku podľa
abecedy
- slovo, slabika
- rozdeľovanie slov na slabiky
- vytváranie slov prostredníctvom
slabikotvorných slabík
- delenie spoluhlások – tvrdé, mäkké,
obojaké
- názvy obojakých spoluhlások
- pravopis po obojakých spoluhláskach
- vybrané slová
- pravopis vybraných slov vo všeobecnom
ponímaní
- príbuzné slová
36
-
-
Výkonový
štandard
ovláda tlačenú a písanú podobu
abecedy
zoradí slová v abecednom poradí
správne pomenuje všetky písmená
vyhľadá v slovníku, encyklopédií alebo
v telefónnom zozname slovo podľa
abecedy
rozdeľuje slová na slabiky, zo slabík
tvorí slová
vie, že spoluhlásky l,ĺ a r,ŕ môžu
nahradiť samohlásku a vytvoriť slabiku
rozoznáva obojaké spoluhlásky
vymenuje obojaké spoluhlásky
vie, že po obojakých spoluhláskach píše
mäkké i/í alebo tvrdé y/ý
vie zadefinovať vybrané slová
vie rozoznávať vybrané a príbuzné slová
vie, že vo vybraných slovách píšeme y/ý
Jazyková zložka
Vybrané slová
(53)
Jazyková zložka
Slovné druhy
(2)
Jazyková zložka
Podstatné mená
(6)
Jazyková zložka
Prídavné mená
(2)
Jazyková zložka
Zámená
(2)
Jazyková zložka
Číslovky
(2)
Jazyková zložka
Slovesá
(3)
Jazyková zložka
Opakovanie
(8)
Komunikatívna
zložka
List
(5)
- vybrané slová po jednotlivých obojakých
spoluhláskach, okrem spoluhlásky f
- odvodzovanie a tvorenie príbuzných slov
- pravopis vybraných a príbuzných slov
- funkcia slovných druhov
- poznávanie slovných druhov
- vyvodenie definície podstatných mien na
konkrétach
- rozdelenie podstatných mien na všeobecné
a vlastné
- pravopis vlastných podstatných mien
- definícia prídavných mien
- vyvodenie pojmu z akostných prídavných
mien
- definícia zámen
- praktické vyhľadávanie v cvičeniach a v
textoch
- definícia číslovky
- vyjadrenie množstva alebo poradia
-
jednoduchá definícia slovies
ohýbanie slovies
slovesá podobného významu
opakovanie a utvrdzovanie prebratého
učiva tretieho ročníka
- list, písanie listu
- písomné členenie listu (úvod, jadro, záver)
- oslovenie, podpis
Komunikatívna
zložka
Rozprávanie
ústne, písomné
(7)
-
Komunikatívna
zložka
Oznam, SMS, email
(6)
- písomné odovzdávanie informácií
prostredníctvom mobilného telefónu (SMS)
- písomne (oznam, korešpondenčný lístok)
- - elektronicky ( e-mail)
Komunikatívna
zložka
Inzerát
(2)
- inzeráty v tlači
- vyhľadávanie inzerátov v tlači
- písanie inzerátov
Komunikatívna
zložka
Reklama
(4)
Komunikatívna
zložka
Pozvánka
(3)
Komunikatívna
zložka
Opis predmetu,
-
ústne a písomné rozprávanie
rozprávanie vlastných prežitých zážitkov
osnova- úvod, jadro, záver
rozprávanie príbehu podľa osnovy
časová postupnosť
reklama, druhy reklamy
analýza reklamných textov
tvorba reklamných textov
reklamný plagát
- pozvánka a jej písomná formulácia
- obsah pozvánky
- opis konkrétneho predmetu – základné
prvky, funkcie využitie...
- členenie opisu na odseky – úvod, jadro,
37
- ovláda pravopis vybraných slov
- správne uplatňuje pravopis v príbuzných
slovách
- vybrané slová používa nielen izolovane,
ale aj v slovných spojeniach a textoch
- vie vysvetliť význam vybraných slov
- vie nahradiť slová a slovné spojenia
vybraným slovom a naopak, triediť
príbuzné slová
- vyhľadá konkrétne slovné druhy v texte
- vie zadefinovať podstatné mená
- vie sa na ne opýtať správnou otázkou
vie ich nájsť v cvičeniach
v jednoduchých textoch
- vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatné mená
- vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách
- vie zadefinovať prídavné mená
- vie vyhľadať prídavné mená (akostné)
z cvičení, z textu
- vie utvoriť antonymá
- ovláda krátku definíciu zámen
- vie vymenovať bežne používané
zámená v praxi
- vie správne používať v praxi
- vie jednoduchú definíciu čísloviek
- vie vyhľadať základné, radové, alebo
iné číslovky, ktoré pozná alebo sa s nimi
stretol v praxi, v cvičeniach, v textoch
- pozná funkciu slovies v texte
- tvorí synonymá
rozozná časti listu
zoštylizuje jednoduchý list
ovláda pravopis oslovenia
vie sa podpísať vlastným menom,
prípadne priezviskom
- vie porozprávať udalosť alebo zážitok
podľa osnovy
- pri rozprávaní a písaní dodržiava časový
sled/postupnosť
-
- vie napísať jednoduchý oznam
prostredníctvom SMS správy, e-mailom,
alebo klasicky, prostredníctvom
korešpondenčného lístka
- sformulovať správu tak, aby obsahovala
základné informácie
- vie vyhľadať inzerát v printových
médiách
- vie písomne sformulovať krátky inzerát
- vie vlastnými slovami charakterizovať
pojem reklama
- vie rozlíšiť druhy reklamy, vie posúdiť
hodnovernosť reklamy
- vie sformulovať krátky reklamný text
- vie písomne sformulovať text pozvánky
na podujatie
- ovláda prvky, ktoré nesmú v pozvánke
absentovať (miesto, čas, program, kto
pozýva)
- pozvánku primerane graficky ozvláštniť
- vie opísať predmet
- vie opísať detskú, prípadne umeleckú
ilustráciu
opis obrazu, opis
ilustrácie
(4)
Komunikatívna
zložka
Vizitka, druhy
vizitiek
(2)
Čítanie a literárna
výchova
Škola, jeseň
(18/9)
Čítanie a literárna
výchova
Rodina
(14/7)
Čítanie a literárna
výchova
Zima, zimné
sviatky – Vianoce
(10/5)
Čítanie a literárna
výchova
Autorská
rozprávka
(14/6)
Čítanie a literárna
výchova
Príslovia a
porekadlá
(5/2)
Čítanie a literárna
výchova
Povesť
(6/3)
záver
- vizitke, druhy vizitiek
- tvorba vizitky
- predstavovanie sa pomocou vizitky
- vie sa predstaviť prostredníctvom vizitky
- vie si vyrobiť vlastnú vizitku
- práca s textom, literárne texty zamerané na
zvládnutie techniky čítania, na
porozumenie prečítaného textu (témy
obsahujúce prírodné motívy, spojené
s jeseňou a tematikou školy)
- vie vymenovať knihy pre deti a mládež,
ktoré pozná z domu, alebo z knižnice
- pozná mená niektorých významných
detských autorov
- vie porozprávať krátky dej z prečítanej
knihy, alebo povedať jej obsah
- vie rozoznať poéziu od prózy,
v literárnom texte vie identifikovať verš
- v prozaickom útvare vie rozoznať
odseky
- vie vyhľadať detskú literatúru v knižnici,
orientovať sa v nej
- vie čo je ľudová slovesnosť a ktoré
literárne útvary obsahuje
- vie svojimi slovami charakterizovať
pranostiku, vie vyhľadať pranostiky,
niektoré známejšie si zapamätá, vie
povedať
- ovláda pojem ľudová rozprávka, odlíši ju
od autorskej rozprávky
- ovláda pojem prirovnanie, vie ho v texte
vyhľadať
- ovláda pojem autorská rozprávka
- ovláda rozdiel medzi ľudovou
a autorskou rozprávkou
- vie uviesť príklady autorskej rozprávky
- vie pomenovať výchovný cieľ rozprávky
- odlišuje hlavné a vedľajšie postavy
rozprávky
- vie zdramatizovať rozprávku
- ovláda pojem príslovie a porekadlo
- vie vyhľadať príslovia a porekadlá
v čítanke, knižnici a časopiseckej
literatúre
- vie povedať výchovný cieľ príslovia
- ovláda pojem povesť
- vie, že existuje viacero druhov povesti
- vie určiť hlavnú myšlienku v povesti
a vie ju výchovne využiť
- vie sformulovať krátke otázky k textu
- rozdelenie literatúry na poéziu a prózu,
v súvislosti s poéziou, vyvodenie pojmu
verš
- - práca s textom – literárne texty
s tematikou rodiny a rodinných vzťahov
- krátke ľudové útvary
- pranostika, oboznámenie sa so známymi
pranostikami
- prirovnanie, vyhľadávanie prirovnaní
v literárnych útvaroch
- čítanie rozprávok v učebnici, v časopisoch,
v knižnici, doma
- členenie rozprávok ako literárneho útvaru
- mená svetových rozprávkarov a ich tvorba
- útvary ľudovej slovesnosti: príslovie,
porekadlo
- výchovné využitie, poučenie v porekadle
- jednoduchá povesť a jej druhy
- hlavná myšlienka povesti
Vysvetlivky: 6/3 h – ŠVP/ŠkVP
Predmet: Anglický jazyk
Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
0
0
3
Školský vzdelávací program
1
1
0
Spolu
1
1
3
4. ročník
Poznámky
1. Anglický jazyk je veľmi vyhľadávaný. Deti, ktoré pred vstupom do ZŠ navštevovali MŠ sa jazyk učili.
Zavedením zachovávame kontinuálnosť vo vzdelávaní.
2. Žiakov tried delíme na dve skupiny a vyučujeme súčasne dvaja vyučujúci.
38
3. V 3. ročníku delíme dve paralelné triedy do troch skupín – v každej skupine sú žiaci s rôznym
prospechom, to znamená šikovní či menej šikovní.
Charakteristika predmetu
V 1. a 2. ročníku má vyučovanie anglického jazyka vzbudiť primárny záujem žiakov o cudzí jazyk.
Hravou formou má deti viesť základnými frázami, oboznámiť ich s farbami, základnými číslovkami,
hračkami a zvieratami. Základom je hlavne slovná zásoba a záujem o cudzí jazyk.
V o vyšších ročníkoch je predmet anglický jazyk zameraný na prípravu používať cudzí jazyk
v praktických situáciách, správne sa vyjadrovať ústne i písomne, porozumieť a adekvátne reagovať
v priamej komunikácii s ľuďmi, ktorých materinský jazyk je odlišný od slovenčiny. Poslaním anglického
jazyka je teda poskytnúť žiakom možnosť získať jazykové dorozumievacie spôsobilosti i v inom, než len
rodnom jazyku, a tým zvýšiť ich šance v ďalšom štúdiu a v budúcom pracovnom uplatnení i mimo
územia našej republiky.
V 3. ročníku si budú žiaci tiež prevažne hravou formou prehlbovať vedomosti a zručnosti získané počas
predchádzajúcich dvoch rokov výučby angličtiny. Učebnica ich zavedie do sveta im najbližšieho – do
sveta hier, zvieratiek a obľúbených hračiek. Postupne si budú rozširovať slovnú zásobu poznávaním
svojho bezprostredného okolia – rodiny, domu, izby, častí tela, oblečenia ale i jedál a nápojov.
Pozornosť bude venovaná i jednoduchému písomnému prejavu. Dôraz však bude kladený
predovšetkým na rozvoj komunikatívnych zručností detí, aby dokázali viesť jednoduchú konverzáciu pri
stretnutí, rozlúčke, vedeli sa pýtať na veci okolo seba, dokázali zistiť potrebné údaje o osobách
a zvieratkách, prípadne vedeli povedať o svojich obľúbených hračkách, jedlách, nápojoch. Gramatika
ako taká sa v 3. ročníku nevyučuje.
Ciele vyučovacieho predmetu
1. Žiak je stredobodom vyučovania. Témy texty a formy práce orientujeme s ohľadom na vek,
primerané postoje, zážitky záujmy , potreby a výkonnostnú úroveň žiaka. Vyučovanie cudzieho
jazyka úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné
situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote
dospievajúcich významnú úlohu.
2. Východiskom učenia je prirodzená zvedavosť, spontánna radosť z nových poznatkov, zmyslové
vnímanie okolia, motorika a fantázia.
3. V popredí sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu so zameraním na praktické
tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie.
4. Dôležité je, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v anglickom jazyku podľa svojich
individuálnych predpokladov.
5. Na vyučovaní budú žiaci pracovať pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem a cvičení, ktoré
napomáhajú k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní cudzieho jazyka . Metodická pestrosť
a zaradenie moderných komunikačných prostriedkov má vzbudiť záujem u žiakov.
6. Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa žiaci učia
jazykovo a sociálne primerane komunikovať na základe rôznych podnetov a s rôznymi partnermi.
7. Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Nie je potrebné
opravovať jazykové chyby spôsobom, ktorý narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej.
8. Vyučovací proces pozostáva z opakovania a preberania nového učiva vo vyváženom pomere.
Ciele predmetu vo vyšších ročníkoch: Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku
uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní
komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni
využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku
rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania a opakovania
osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia
naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium
podporovať pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce,
aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné
17. využívať medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy predmetu
V predmete anglický jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 1.ročník, téma 3. Animals,5. Farm,8. Body, 2. ročník, téma 3. The bee
family, 5. Winter time, 7. Food and drinks, 9. In the House, 3. ročník - téma Moje zvieratká, Safari
Multikultúrna výchova: 1.ročník, téma, 1. Hello, 3. Animals, 7. Family, 9. Traffic, 2. ročník,téma
1.Greetings, 4. In the classroom, 5. Winter time, 8. Daisy town
39
Mediálna výchova: 1.ročník, téma, 1. Hello, 2. ročník, téma, 1. Greetings, 5. Winter time, 8. Daisy town
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník, téma, 1. Hello, 4. Christmas, 7. Family, 9. Traffic,
2. ročník, téma, 1. Greetings, 3. The bee family, 4. In the classroom, 5. Winter, Time 6. Colours, 7.
Food and drinks, 8 .Daisy town, 9. In the house, 10. My day
Dopravná výchova: 1.ročník, téma, 9. Traffic, 2. ročník, téma 1. Greetings, 8. Daisy town
Ochrana života a zdravia: 1.ročník, téma, 2. Toys, 9. Traffic, 2.ročník, téma, 2. Hello again, 7. Food
and drinks, 9. In the house
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1.ročník, téma 1. Hello, 4. Christmas, 6. Party, 7. Family,
2. ročník, téma, 3. The bee family, 4. In the classroom, 6. Colours, 8. Daisy town, 9. In the house 10. My
day
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník, téma, 5. Farm, 7. Family, 2. ročník, téma, 3. The bee
family, 9. In the house
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.ročník, 4. Christmas, 2.ročník, 5. Winter
Organizačné formy a metódy vyučovania
Vo vyučovaní sa používajú najčastejšie metódy slovné, monologické, dialogické, ústne, písomné,
riešenie praktických úloh. Ďalšie metódy: komunikatívna metóda, naratívna metóda, audio-lingválna
metóda, riadený rozhovor, didaktické hry, na projektoch ( v škole i v rámci domácej prípravy),
s interaktívnymi produktmi
Vhodné sú deduktívne, induktívne, analytické a syntetické postupy.
Formy práce sa striedajú účelne a často z individuálnych na skupinové a prácu vo dvojiciach.
Učebné zdroje
Učebnice BUSY BEE 1, BUSY BEE 2, Metodické príručky k učebniciam BUSY BEE 1, BUSY BEE
2, BUSY BEE Starter BUSY BEE Obrázkový slovník, BUSY BEE Obrázkové karty, Paul Shipton:
Chit Chat 1, Oxford University Press, pracovný zošit k učebnici,
-anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník Anglicko-slovenský slovník, Slovensko-anglický
slovník, obrázkové súbory, hračky, pexesá, modely domácich a exotických zvierat, obrázkové knihy
a omaľovánky, audio nahrávky, video projektor. časopisy: Ufin, Hello
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
1. Hello
Obsahový
štandard
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:What´s your name? My name
is...
How are you? I´m fine, thank you.
-pieseň: Hello
-riekanka: Good morning
2. Toys
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: What´s this? It is a book. I have
a car.
-pieseň: What´s this
3. Animals
-slovná zásoba k daným témam
-frázy: What´s colour is the penguin? It
is
black and white.
-spojenia: one tiger, four lions...
-piesne: Ele-ele-elepfant, Little Indians
4. Christmas
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: Who is this? Here you are.
Thank you.
-pieseň: I wish a Marry Christmas
5. Farm
-slovná zásoba na danú tému
-spojenia: one cock, four sheep
-pieseň: I´m a cow
-slová zásoba na danú tému
-frázy: How old are you? I´m six. I like
apples.
6. Party
40
Výkonový
štandard
-vie sa pozdraviť rôznymi
spôsobmi
-vie sa predstaviť
-vie pomenovať prvé zvieratká
-vie na základe posluchu
reprodukovať slová
-vie reprodukovať krátky dialóg
-vie pomenovať hračky
-vie určiť správnu farbu
-vie odpovedať celou vetou
-vie používať vhodné slovné
spojenia
-vie pomenovať zvieratá v ZOO
-vie určiť správnu farbu
-vie používať vhodné slovné
spojenia
-vie na základe posluchu
reprodukovať slová
-vie pomenovať vianočné ozdoby
-pozná názvy rozprávkových
bytostí
-vie správne odpovedať na otázky
-vie použiť vhodnú frázu pri
podávaní predmetu a poďakovať
-vie pomenovať domáce zvieratá
-vie určiť počet a povedať spolu
s číslovkou
-vie pomenovať potraviny, ovocie
a zeleninu
-vie vyjadriť čo má rád
-pieseň: Happy birthday to you
7. Family
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: Go to the door. Open the
window. Come here, please...
-spojenia: This is a house.
-pieseň: This is my father
8. Body
-slovná zásoba na danú tému
-povely: Hands up.Hands down...I can
flay. I can run.
-pieseň: Head, shoulders, knees and
toes
-riekanky: Hands up
Hi! I´m a butterfly
9. Traffic
-slovná zásoba na danú tému
-spojenia: a big car, a small car
I´m a doctor
-riekanka: Look to the left
-vie sa opýtať na vek a určiť ten
svoj
-vie zaspievať pieseň k
narodeninám
-vie pomenovať členov rodiny
-vie pomenovať jednotlivé časti
domu
a predmety každodenného života
-vie na základe posluchu
reprodukovať slová
-vie používať slovné spojenia
-vie reagovať na pokyny učiteľa
-vie pomenovať a ukázať
jednotlivé časti tela
-vie reagovať na povely
-vie pomenovať časti odevu
-vie na základe posluchu
reprodukovať
slová
-vie vhodne používať slovné
spojenia
-vie pomenovať dopravné
prostriedky
-vie pomenovať jednotlivé druhy
povolaní
-vie vhodne používať slovné
spojenia
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
1. Greetings
Obsahový
štandard
-opakovanie slovnej zásoby z 1.ročníka
-slovná zásoba: rôzne pozdravy
-frázy: How are you? I´m fine thank you.
-pieseň: How are you
2. Hello again
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: What´s your name? My name is
Lucy.I´m tall...
-pieseň: I´m a giraffe
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: Who is this?
-piesne: Hello,hello, Bussy bee
My cousin betty
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: What is this? It is a pen. Is it
a pencil? Yes, it is. Open your book.
Come here, please. Listen and repeat...
-pieseň: School is fun for everyone
3. The bee
family
4. In the
classroom
5. Winter time
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: Can you ski? Yes, i can. No,I
can´t.
-pieseň: Christmas is a time
-riekanka: I´m a big snowman
6. Colours
-základná slovná zásoba na danú tému
-frázy: What colour is the mouse? The
mouse is grey. I have got a red shirt.
-riekanka: Grey, white, black...
-slovná zásoba na danú tému
41
7. Food and
Výkonový
štandard
-vie sa pozdraviť rôznymi spôsobmi
-vie na základe posluchu
reprodukovať slová
-vie používať jednotlivé frázy
-vie používať zdvorilostné frázy
v komunikácii s partnerom
-vie sa predstaviť
-pozná slovnú zásobu k danej téme
-vie používať jednoduché frázy
-vie vymenovať členov rodiny
-vie reprodukovať slová na základe
posluchu
-vie správne odpovedať na otázky
-vie vymenovať školské pomôcky
-vie reprodukovať jednotlivé slová
a vety podľa posluchu
-vie reagovať na pokyny učiteľa,
spolužiaka, vie tvoriť jednoduchý
dialóg
-poznať slovnú zásobu k téme
Vianoce
-vie pomenovať zimné športy
-vie povedať riekanku foneticky
správne
-vie tvoriť otázky
-vie odpovedať na otázky
-vie vymenovať farby
-vie vymenovať časti odevu
-osvojí si frázy a slovné spojenia
-tvorí jednoduchý rozhovor
-vie pomenovať jedlá a nápoje
drinks
8. Daisy town
9. In the house
10. My day
-frázy: What do you like?I like bread. Do
zou like cheese? Yes. No Are you
hungry? Can i have a pizza?
-pieseň: I like bread and butter
Iam hungry
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: Where is the church? It´s here.
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: Where is your father?He is in the
kitchen. What can you see in the
picture?...
-slovná zásoba na danú tému
-frázy: I go to school at eight o´clock.
What´s the time? It´s seven o´clock.
-pieseň: This is the way
-vie vyjadriť pocity hladu a smädu
-vie si vypýtať jedlo
-tvorí jednoduchý rozhovor
-vie pomenovať budovy v meste
-vie počítať do 30
-vie pomenovať miestnosti v dome
-vie pomenovať predmety v dome
-vie vhodne použiť predložky so
slovom
-vie tvoriť jednoduchý dialóg
-vie zopakovať a vhodne použiť
jednoduché slovné spojenia a frázy
-vie určovať celé hodiny
-vie tvoriť jednoduchý rozhovor
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Ahoj
Triedni chrobáci
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Slovná zásoba – farby
Číslovky do 12
Pozrdravy
Slovná zásoba – predmety v triede
Pokyny v triede
TV show
Slovná zásoba – predmety v triede
Číslovky 13 - 20
Super miláčikovia
Slovná zásoba – domáce zvieratá
Otázka Je to...?
Krátke odpovede áno, nie
Prídavné mená veľký, malý
Slovná zásoba – nálady, pocity
Prídavné mená
Otázky na osoby
Sloveso byť v jednotnom čísle
Piráti
Smiešne tváre
Slovná zásoba – časti tváre
Prídavné mená
Sloveso mať
Rodinné
fotografie
Slovná zásoba – členovia rodiny
Sloveso mať v zápore
Otázka na množstvo
Rap o tele
Slovná zásoba – časti tela
Sloveso mať v otázke
Krátke odpovede áno, mám; nie, nemám
Oblečenie
superhviezd
Slovná zásoba – oblečenie, povolania
Privlastňovací pád
Otázky na niekoho vlastníctvo
Slovná zásoba – stravovanie
Sloveso mať rád v oznamovacích vetách,
otázke a zápre
Krátke odpovede s „do/don´t“
Objednávanie jedla v reštaurácii
Slovná zásoba – zvieratá
Kaviareň
chrobákov
Zvieracie safari
42
Žiak má získať schopnosť:
-vedieť pozdraviť a predstaviť sa
-nadviazať kontakt
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať predmety v triede
-reagovať na pokyny
-opýtať sa na vec
-vypýtať si vec a poďakovať
Žiak má získať schponosť:
-opýtať sa na farbu veci
-povedať, aká je jeho obľúbená farba
-opýtať sa inej osoby na vek a
povedať, koľko má rokov
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať domáce zvieratá
-opísať zvieratko, uviesť jeho farbu a
veľkosť
Žiak má získať schopnosť:
-vyjadriť náladu pomocou prídavných
mien
-použiť vhodne pozdravy a
zdvorilostné frázy
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať časti tváre
-opísať osobu
-používať prídavné mená pri opise
osôb
-používať sloveso mať v jednotnom
čísle
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať členov svojej rodiny
-porozprávať, koľko má bratov a
sestier
-opísať členov rodiny
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať názvy oblečenia
-opísať postavu, časti tela
-nájsť info z textu
Žiak má získať schopnosť:
-pýtať sa na vlastníctvo
-získať info z textu
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať názvy jedál
-objednať si jedlo
-porozprávať, aké jedlá má a nemá rád
-opýtať sa inej osoby, čo má a nemá rada
Žiak má získať schopnosť:
Moje obľúbené
veci
Dovidenia,
Superhviezdy
Väzba „there is/are“ v oznamovacej vete
Neurčitý člen
Slovná zásoba – hračky, veci v mojej izbe
Väzba „there is/are“ v otázke a krátkej
odpovedi
-opísať jednoduchý obrázok
-pomenovať zvieratá
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať veci v miestnosti
-podať informáciu o umiestnení a počte
predmetov v miestnosti
Opakovanie slovnej zásoby
Opakovanie naučených fráz cez
dramatizáciu
Syntax – otázky, kladné a záporné vety
Žiak má získať schopnosť:
-porozumieť príbehu a následne ho
predviesť
-správne použiť naučené frázy
Predmet: Matematika
Matematika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
4
4
3
Školský vzdelávací program
0
1
2
Spolu
4
5
5
4. ročník
Poznámky
V matematike 2. ročníka sme zvýšili časovú dotáciu o 1 hodinu, ktorú využijeme na riešenie
zaujímavých a zábavných matematických úloh, na dôslednejšie precvičenie a utvrdenie učiva .
V 3. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o 2 hodiny, ktoré využijeme na riešenie zaujímavých a
zábavných matematických úloh, tvorbu projektových úloh a prípravu na matematické súťaže.
Charakteristika učebného predmetu
Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným
predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových
vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych
schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych
situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým
vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné
vzdelávanie.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava
na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový
štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),
- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a
formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k
všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. Toto
členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí byť
explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni ZŠ významné
miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových výkonoch s týmito
číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
43
V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite objavovať
kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami a
ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj
graficky znázorňovať.
V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické útvary podľa
určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním.
Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať,
odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa s jednotlivými dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické
úlohy z bežnej reality.
Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v podobe
úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi,
pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať
súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať
ju.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude objavovať len v podobe úloh. Žiaci
budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z
matematiky a zo životných situácií.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v
priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich
schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie
tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód
zodpovedajúcich ich veku.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a
všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
- presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa
rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy. Využívať
pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh,
- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti,
písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov
- na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore,
- riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a
realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí,
zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
- systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie,
tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický
model. Približovať žiakom dennú prax,
- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov
používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií,
- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa,
- podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a
sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v
osobnom aj verejnom kontexte,
- vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému
poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom
- v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a
komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu
učiť sa učiť sa.
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie,
Aplikačné úlohy - ochrana životného prostredia, starostlivosť o zvieratá a mláďatá, Geometria - prírodné
prostredie 2.ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Prirodzené čísla do 100 - ochrana prírody, domáce
zvieratá, zber druhotných surovín, poznávanie hmyzu, izbové rastliny, Aplikačné úlohy - ročné obdobia,
Geometria - čistota vôd, starostlivosť o zvieratá, Sčítanie a odčítanie do 100, starostlivosť o zvieratá,
jarné tradície, hmyz, ošetrovanie rastlín, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do
44
20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, deti iných
kultúr, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Mediálna výchova: 1.
ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie / správne používanie mobilu, 2. ročník Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100, knižnica, počítač
Osobnostný a socliálny rozvoj: 1. ročník - Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, vzájomná
pomoc medzi spolužiakmi, vzťahy medzi spolužiakmi, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, šetrenie
peňazí, spolupráca medzi deťmi, Prirodzené čísla do 100, sebahodnotenie, slušné stolovanie, 3. ročník
- Opakovanie z 2. ročníka, Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
Dopravná výchova: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Geometria,
bezpečná cesta do školy, križovatka, dopravné ihrisko, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, správanie
v dopravných prostriedkoch, semafor, Sčítanie a odčítanie do 100, medziľudské vzťahy, Geometria,
cesta do školy, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné
úloh, predchádzanie úrazom, pohyb na čerstvom vzduchu, jedlé a nejedlé huby, vitamíny, ústna
hygiena, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, prevencia chorôb, šport, denný režim, Sčítanie a
odčítanie do 100, stavenisko, prvá pomoc, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Tem celok Geometria, Aplikačné úlohy
karneval, 2. ročník - Geometria meranie, 3. ročník - Geometria meriame triedu, budovu školy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a
odčítanie, Aplikačné úlohy - rodina, zodpovednosť a starostlivosť, vzťahy v rodine, Rodičia a deti, Tem.
celok Geometria - rodina, 2. ročník - Tem. celok Aplikačné úlohy - rast stromu, človeka
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Tematický celok Sčítanie a odčítanie do
20, tradície Vianoc, Veľkonočné tradície, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Vianoce, Sčítanie a
odčítanie do 100, riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické myslenie matematické myslenie,
Veľká noc, 3. ročník - Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Vianoce a veľká noc na Turci
Organizačné formy a metódy vyučovania
Na splnenie cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné využívať aktivizujúce vyučovacie metódy
akceptujúce vekové zvláštnosti a aktuálnu úroveň vedomostí a zručností žiakov, ich skúsenosti z
prostredia v ktorom žijú. Z motivačných a aktivizujúcich metód je vhodné využívať rôzne didaktické hry,
inovačné metódy, prácu vo dvojiciach, zhlukovanie. Pri opakovaní a precvičovaní učiva je vhodné
využívať prácu v skupinách, realizovať kooperatívne a projektové vyučovanie, riešenie problémových
úloh. Pri riešení úloh je potrebné dané úlohy gradovať od jednoduchších k zložitejším.
Aktivita žiaka pri vyučovaní nemá byť zameraná iba na úsilie zapamätať si, ale má byť spojená s
hľadaním podstaty problému, so samostatným myslením. Pri riešení problémov sa majú žiaci naučiť
používať rôzne pramene informácií.
Formy práce :
výkladové - rozprávanie, objasňovanie, opis
dialogické - rozhovor, beseda diskusia
demonštračné - demonštrácia postupu činnosti, ukážky riešenia úloh, zostavenia plánu
- ukážky, predmetov, javov a zobrazení
formy samostatnej práce žiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi žiakmi, experimentálne a
teoretické cvičenie, písomné a grafické práce
Učebné zdroje
Pri vyučovaní matematiky budú použité učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR,
prezentované v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok. Pri vyučovaní
budú použité pracovné listy vypracovávané učiteľmi v zmysle didaktických zásad. Demonštračné
pomôcky a didaktická technika budú používané podľa možnosti školy.
Učebnice a pracovné zošity využívané v jednotlivých ročníkoch:
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. a 2. časť, autorka PaedDr. Brigita Lehoťanová PhD. 2009
Matematika pre 2. ročník ZŠ Autori : RNDr. Pavol Černek CSc. PaedDr. Svetlana Bednářová PhD.
2010
Pracovný zošit Matematika pre 2. ročník 1. a 2. časť autori : RNDr. Pavol Černek CSc., PaedDr.
Svetlana Bednářová PhD. 2010
45
Hravá matematika- pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ, kolektív autorov, vydavateľstvo TAKTIK
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Prirodzené čísla 1 až
20
40 hodín
Sčítanie a odčítanie
65 hodín
Geometria
12 hodín
Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie
15 hodín
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prirodzené čísla 0 - 20. Počítanie počtu
vecí,...po jednom, po dvoch, utváranie
skupín vecí s daným počtom.Triedenie
predmetov podľa jedného znaku.
Porovnávanie čísel, čítanie a písanie číslic
0 - 20. Klesajúci a stúpajúci číselný rad.
Pravidelnosť v postupnostiach.
Žiak vie:
- vymenovať stúpajúci a klesajúci
číselný rad
- priradiť k danému číslu príslušný
počet predmetov
- správne napísať jednotlivé čísla
- orientovať sa v číselnom rade
- určiť poradie, prvý, druhý...posledný
Žiak vie :
- spamäti všetky spoje sčítania a
odčítania bez prechodu cez základ 10
- prakticky využiť sčítanie a odčítanie,
rozkad a doplnenie sčítancov
- objasniť jednoduchú slovnú úlohu
činnosťou, voľbou vhodného modelu
- zaznamenať textové súvislosti
číslami a počtovými výkonmi
Sčítanie a odčítanie v etapách v obore do
5, v obore do 10 a v obore do 20 bez
prechodu cez základ 10. Zameniteľnosť
sčítancov. Rozklad sčítancov na súčet
dvoch čísel. Doplnenie chýbajúceho čísla
do súčtu. Vzťah medzi sčítaním a
odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a
odčítanie podľa činnosti, na základe
obrázku, textu. Oživenie slovnej úlohy
kresbou a modelovaním.Tvorba číselnej
úlohy na základe textu. Výber počtového
výkonu na základe textu. Tvorba
matematického textu k numerickým
úlohám. Riešenie rozsiahlejších úloh v
tíme aj so zberom vhodných údajov z
reality.
Kreslenie otvorených a uzavretých krivých
čiar, rysovanie priamych čiar, triedenie
čiar. Zoznámenie sa s niektorými
priestorovými a rovinnými geometrickými
tvarmi a ich triedenie na základe vlastností.
Stavba telies z kociek na základe modelu
rovinných útvarov činnosťou. Pozorovanie
niektorých vlastností geometrických
útvarov. Orientácia a určovanie polohy ,
zmeny smerov.
Získavanie skúseností s pravdivosťou a
nepravdivosťou obrázkových situácií a
slovne vyslovenými matematickými
výrokmi. Dichotomické triedenie
predmetov, podľa jedného znaku. Tvorenie
stúpajúcej a klesajúcej postupnosti
predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v
týchto postupnostiach pozorovaním. Zber
a usporiadanie údajov z domova a
blízkeho okolia za účelom riešenia úloh.
Žiak vie:
- vybudovať z kociek teleso na
základe modelu
- identifikovať niektoré rovinné a
priestorové útvary na základe
niektorých ich pozorovaných vlastností
- určiť polohu na základe preberaných
výrazov nad, pod, pri, medzi..atď.
Žiak vie :
- rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť
primeraných matematický výrokov
Poznámky : Časová dotácia 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne.
Predmet matematika je hodnotený známkami.
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Opakovanie
učiva z 1. ročníka
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Určovanie počtu v obore od 0 do 20.
Číselný rad od 0 do 20. Porovnávanie
čísel, dokresľovanie. Určovanie polohy /
vpravo, vľavo /. Sčitovanie a odčitovanie
do 20 bez prechodu cez 10.
0/20 hodín
Geometria : Otvorená a uzavretá čiara.
Geometrické tvary a telesá.
Sčítanie a
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s
46
Žiak:
- vie určiť počet, poradie, smer vpravo, vľavo
- vie priradiť príslušný počet predmetov k
danému číslu
- pozná čísla pred a za číslom
- pozná vzťahy viac, menej, rovnako
-porovnáva a zapisuje čísla pomocou znakov <
=>
-pozná spoje sčítania a odčítania do 20 bez
prechodu cez 10
Žiak vie :
odčítanie v obore
do 20 s
prechodom cez
základ 10
25/5 hodín
Vytváranie
predstáv o
prirodzených
číslach v obore
do 100
17/3 hodín
Geometria
20/0 hodín
Sčítanie a
odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
100
50/0 hodín
prechodom cez základ 10 / aj pomocou
znázorňovanie/. Sčítanie dvoch alebo
troch rovnakých sčítancov napr. 2+2+2 /
aj ako propedeutika k budúcemu
násobeniu prirodzených čísel /.
Počítanie spamäti. Automatizácia
spojov. Riešenie jednoduchých slovných
úloh na sčítanie a odčítanie s
prechodom cez základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie
typu : - určenie súčtu, keď sú dané
sčítance
- zväčšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- určenie jedného sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec
- zmenšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- porovnávanie rozdielov
- zložená slovná úloha : ( a+b+c )
- riešenie nepriamo sformulovaných úloh
- tvorenie textov k numerickým
príkladom
Prirodzené čísla 20 - 100. Predstavy o
prirodzenom čísle do 100. Čítanie a
písanie čísel od 20 do 100. Dvojciferné
číslo ako súčet desiatok a jednotiek v
obore od 20 do 100. Určovanie
počtu....po jednom, po dvoch, desiatich,
utváranie skupín vecí o danom počte.
Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na
porovnávanie / aj ako propedeutika
nerovníc/. Slovné úlohy na
porovnávanie.
Bod, priamka, úsečka. Rysovanie
priamok a úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke, polpriamke a na
danom geometrickom útvare. Jednotka
dĺžky - cm,dm,m. Meranie dĺžky úsečky.
Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.
Budovanie telies z kociek podľa vzoru
alebo podľa obrázka. Stavba
jednoduchých telies.
Sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Sčítanie dvojciferného a jednociferného
čísla bez prechodu a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100. Odčítanie
jednociferného čísla od dvojciferného
bez prechodu cez základ 10 a s
prechodom cez základ 10 v obore do
100. Vlastnosti sčítania / komutatívnosť,
asociatívnosť /. Písomné sčítanie a
odčítanie dvojciferných čísel. Počítanie
47
- osvojiť si spoje sčítania a odčítania s
prechodom cez základ 10
- spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s
prechodom cez základ 10 v obore do 20
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie
typu : urči súčet, keď sú dané sčítance
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie
typu : zväčši dané číslo o niekoľko jednotiek
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : urči jedného sčítanca, ak je
daný súčet a druhý sčítanec
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : zmenšenie daného čísla o
niekoľko jednotiek
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : porovnávanie rozdielom
- vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k
zápisu ( a+b+c )
- riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na
sšítanie a odčítanie s prechodom cez základ
10 v obore do 20
- samostatne tvoriť k primeranej situácii príklad
na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 v
obore do 20
Žiak vie :
- určiť počet predmetov v danej skupine a
vyjadriť tento počet v obore do 100
- priradiť príslušný počet predmetov k danému
číslu v oboredo 100
- usporiadať čísla od 20 do 100
- čítať a písať čísla v obore do 100
- rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 na
desiatky a jednotky
- zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet
desiatok a jednotiek a graficky to znázorniť
- porovnať a zapísať čísla v obore do 100
pomocou znakov < > =
- orientovať sa v číselnom rade v obore do
100
- porovnávať dvojciferné čísla pomocou radu
čísel
- porovnať pomocou znázornenia a zapísať
dvojice dvojciferných čísel v obore do 100
pomocou znakov < > =
- určiť správne poradie čísel a poznať vzťahy
medzi číslami v obore do 100
- riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka
jednoduchú slovnú úlohu a zapísať pomocou
znakov
Žiak vie :
- vyznačovať body na priamke / úsečke/ a v
rovine / na útvare /
- označovať ich veľkým tlačeným písmom
- narysovať a označovať úsečku a priamku
- narysovať úsečku danej dĺžky / v cm / a
označovať ju
- odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na
centimeter
- porovnať úsečky podľa ich dĺžka
- zostaviť jednoduché stavby / teleso / podľa
vzoru alebo podľa obrázka
- vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek
Žiak vie :
- sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné
čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v
obore do 100
- spamäti odčítať jednociferné číslo od
dvojciferného bez prechodu aj s prechodom
cez základ 10 v obore do 100
- riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a
odčítanie dvojciferných čísel spamäti /
náročnejšie písomne /
spamäti a písomne. Vzťah medzi
sčítaním a odčítaním, skúška správnosti.
Riešenie jednoduchých , zložených úloh,
ktoré vedú k zápisu a+b+c, a+b-c, a-b-c.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh
na sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
20/5 hodín
Názorný úvod k učivu z logiky. Výroky a
tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a
posúdenie ich správnosti. Dichotomické
triedenie. Tvorba postupnosti podľa
daného pravidla. Objavenie a
sformulovanie pravidla tvorenia
postupnosti predmetov, čísel. Riešenie
nepriamo sformulovaných úloh. Úlohy na
zbieranie a zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých možností
usporiadania dvoch, troch predmetov,
farieb, písmen, čísel.
- rozpoznať vlastnosti sčítania a správne ich
použiť pri riešení príkladov
- urobiť skúšku správnosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh
- riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k
zápisu a+b+c, a+b-c, a-b-c v obore do 100
- riešiť nepriamo sformulované úlohy na
sčítanie a odčítanie v obore do 100
Žiak vie :
- primerane rozlíšiť istý a nemožný jav /
pravdivý, nepravdivý /
- triediť predmety podľa jedného znaku
- nájsť jednoduché pravidlo postupnosti
- pokračovať vo vytvorenej postupnosti
- hľadať všetky možnosti usporiadania dvoch,
troch predmetov
- vytvoriť systém pri hľadaní a všetky možnosti
zapísať
- urobiť zo získaných a znázornených udalostí
jednoduché závery
Poznámka : Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne.
Predmet matematika je hodnotený známkami.
Počet hodín : ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Opakovanie
učiva z 2. ročníka
0/20 hodín
Násobenie a
delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
20/10 hodín
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Orientácia v číselnom rade od 0 po100.
Usporiadanie. sčítanie a odčítanie v
obore do 100. Porovnávanie čísel.
Pojmy : sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ a rozdiel. Vytváranie skupín
podľa daného pravidla : predmet,
skupina predmetov, vlastnosť, dvojica ,
trojica, symbol, systém...
Geometria : Rovné a krivé čiary.
Geometrické útvary / trojuholník,
štvorec, obdĺžnik, kruh /. Bod, priamka,
úsečka. Bod v rovine leží/ neleží.
Meranie dĺžky úsečky v cm, mm.
Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi
násobením a sčítaním. Nácvik
násobenia v obore do 20. Počítanie
spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie
slovných úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou. Tvorenie
slovnej úlohy k danému numerickému
príkladu na násobenie v obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných
slovných úloh na násobenie v obore do
20. Slovné úlohy na priamu úmernosť /
ako propedeutika / v obore do 20
Vytváranie čísel. Rozšírenie
prirodzených čísel oboru do 10
000.Zobrazenie čísel na číselnej osi,
porovnávanie čísel a och zaokrúhľovanie
48
Žiak :
- spamäti sčituje a odčituje čísla do 100
- vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne
- utvára skupiny predmetov podľa pravidla
- vie vytvárať rôzne skupiny predmetov po
dvoch, troch manipulatívnou činnosťou
symbolmi na základe spoločnej / prípadne
rozdielnej/ charakteristiky, znaku, vlastnosti...
- vie si vytvoriť systém pri vypisovaní možností
- vie nakresliť krivú čiaru, narysovať rovnú
čiaru
- pozná priestorové a rovinné geometrické
útvary
- vie odmerať dĺžku úsečky v mm a cm
- vie narysovať úsečku určitej dĺžky v cm, mm
Žiak :
- vie pohotovo počítať po 2,3,4,5,...
- chápe násobenie ako sčítanie rovnakých
sčítancov
- vie násobiť a deliť do 20
- vie spamäti všetky spoje násobenia a delenia
do 20
- vie zväčšiť a zmenšiť dané číslo násobením
a delením niekoľkokrát
- vie násobiť a deliť 1
- vie násobiť 0, vie ,že 0 sa nedelí
- chápe princíp násobenia, v závislosti od
poradia činiteľov
- vie v obore do 20 riešiť jednoduché slovné
úlohy na násobenie
- vie matematizovať primerané reálne situácie
- vie overiť správnosť riešenia a formulovať
odpoveď
- vie odčítať od daného čísla niekoľko
rovnakých čísel
- chápe súvislosť medzi odčítaním a delením
rovnakých menšencov a delením
- vie deliť na rovnaké časti
Žiak:
-pozná obsahovú a formálnu stránku
prirodzených čísel v obore do 10 000
a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z
17/8 hodín
Sčítanie a
odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
23/9 hodín
Geometria
20/7 hodín
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
19/12 hodín
na desiatky, stovky. Propedeutika
rozvoja prirozeného čísla v desiatkovej
sústave. Číselná os. Nerovnice
/propedeutika/. Slovné úlohy na
porovnávanie v obore do 10 000.
Vytvorenie slovnej úlohy k danému
príkladu na porovnávanie v obore do 10
000. Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.
Jednotky dĺžky mm, cm, dm,m, km a ich
premieňanie.
Pamäťové a písomné sčítanie a
odčítanie prirodzených čísel.
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej
displejom. Sčítanie a odčítanie s
využitím kalkulačky. Riešenie
jednoduchých a zložených slovných
úloh. Tvorenie textov k numerickým
príkladom. Riešenie nepriamo
sformulovaných slovných úloh. Riešenie
slovných úloh s neprázdnym prienikom.
Meranie dĺžky úsečky v mm a cm.
Meranie väčších vzdialeností: - približne
/napr. krokmi/ - s presnosťou na metre
Odhad dĺžky: - kratšej v centimetroch
- dlhšej v metroch
Základné zásady rysovania. Rysovanie
priamok a úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke a danom
geometrickom útvare. Rysovanie
rovonných útvarov v štvorcovej sieti.
Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných
útvarov v štvorcovej sieti. Stavba telies z
kociek na základe plánu /obrázka/.
Kreslenie plánu stavby kociek.
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky
/vytváranie všetkých možných skupín
predmetov z daného počtu predmetov
po dvoch, troch manipulatívnou
činnosťou a symbolmi/. Vytváranie
skupín podľa daného a objaveného
pravidla. Úlohy na propedeutiku
pravdepodobnosti / pozorovanie istých
udalostí, možných ale neistých udaslostí
a nemožných udalostí. Nepriamo
sformulované slovné úlohy. Vytváranie
tabuliek z údajov získaných žiakmi.
Riešenie úloh na delenie s
kombinatorickou motiváciou.
reálnej situácie
- vykonáva spamäti, písomne základné
počtové výkony a využíva komunikatívnosť a
asociatívnosť sčítania a násobenia na
racionalizáciu výpočtov
- zaokrúhľuje čísla na desiatky
- vykonáva odhady
- kontroluje správnosť výsledkov počtových
výkonov
Žiak vie :
- sčítať aj odčítať jednoduché príklady spamäti
- riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy
daného typu
- overiť správnosť riešenia a formulovať
odpoveď
- matematizovať primerané reálne situácie
- sčitovať a odčitovaťpísomne čísla do 10 000
bez prechodu, aj s prechodom
- sčítať a odčítať pomocou kalkulačky
- riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie
- riešiť slovné úlohy s neprázdnym prienikom
Žiak:
-rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše
jednotlivé základné priestorové geometrické
tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu
- pozná, vie vymenovať, opísať a narysovať
základné rovinné útvary
- rozozná a modeluje jednoduché súmerné
útvary v rovine
- pozná meracie prostriedky dĺžky a ich
jednotky, vie ich samostatne používať aj pri
praktických meraniach
Žiak:
-získa prostredníctvom hier a manipulatívnych
činností skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa
zvoleného ľubovoľného a podľa vopred
daného určitého kritéria
- v jednoduchých prípadoch z reality a v
matematike rozlíši istý a nemožný jav
- zaznamenáva počet určitých udalostí,
znázorní ich a zo získaných a znázornených
udalostí robí jednoduché závery
- posúdi výrokom v jednoduchých prípadoch
zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
správnu pravdivú hodnotu, doplní neúplné vety
tak, aby vznikli pravdivé /nepravdivé/ tvrdenia
Poznámka : Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne.
Predmet matematika je hodnotený známkami.
Počet hodín : ŠVP/ŠkVP
Predmet: Informatická výchova
Informatická výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
0
1
1
Školský vzdelávací program
0
0
0
Spolu
0
1
1
49
4. ročník
Poznámky
1. V prvom ročníku sa predmet Informatická výchova nevyučuje.
2. V druhom a v treťom ročníku je ponechaná časová dotácia podľa Štátneho vzdelávacieho programu.
Charakteristika predmetu
Predmet Informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia
ako prostriedok komunikácie.
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická
výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií
a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická
výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny
rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho
využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiakov získať základné
zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií
precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za
podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia
v rôznych grafických editoroch. Dôraz sa pri tom kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na
pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí
využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s
najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači.
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 2. ročník, Práca s detskými výučbovými programami, 3. ročník, Možnosti
uplatnenia počítača v živote
Multikultúrna výchova: 2. ročník, Základy práce s grafickým editorom, Základy práce s textovým
editorom, 3. ročník, Základy práce s grafickým editorom, Základy práce s textovým editorom
Mediálna výchova: 3. ročník, Základy práce s grafickým editorom - Kreslenie obrázka voľnou rukou,
Základy práce s textovým editorom, Základy práce s multimédiami: zvuky, videá a animácie, Internet –
možnosti uplatnenia, Spoznávanie nových programov – CD, DVD
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník, Obrazovka, myš, klávesnica, Práca s programom Baltík, 3.
ročník, Obrazovka, myš, klávesnica, Ukladanie informácií, Vytváranie priečinkov, ukladanie priečinkov,
Bezpečné správanie na internete, Internet, webový prehliadač, webová stránka, adresa, odkaz,
Riešenie hlavolamov, bludiská, algoritmické hry
Dopravná výchova: 2. ročník, Práca s programom Skicár – Kreslenie dopravných značiek, 3. ročník,
Edukačné programy a hry, Tvorba jednoduchej prezentácie
Ochrana života a zdravia: 2. ročník, Ovládanie počítača, Práca s programom Skicár – Kreslenie
obrázkov, Bezpečnosť pri používaní PC, Internet – bezpečnosť pri používaní, 3. ročník, Ovládanie
počítača, Bezpečnosť pri používaní PC, Internet – bezpečnosť pri používaní
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník, Projekt, tvorba projektu, prezentácia projektu, 3.
ročník, Vkladanie obrázkov do textu, Práca s obrázkami, Algoritmy – kuchársky recept,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník, Nácvik základných zručností s PC, 3. ročník,
Textový editor – pozvánka na akciu, Zápis, vytvorenie receptu, Bezpečnosť a riziká počítača
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník, Základy práce s grafickým editorom, 3.
ročník, Základy práce s grafickým editorom
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri výučbe informatickej výchovy využívame tieto metódy:
-
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
výklad učiteľa
50
-
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru)
prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
projektové, zážitkové vyučovanie
Formy práce:
-
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa budú využívať nasledovné učebné zdroje:
Didaktická technika:
- vybavená počítačová učebňa s pripojením na internet, s tlačiarňou, dataprojektorom
- multimediálne
Materiálne výučbové prostriedky:
Učebnica podľa odporúčania MŠ SR z konkurzu
Program Drawing for Children, Logomotion, RNA
Program Skicár
Program Baltík
Prezentácie v PowerPointe
Pracovné listy vytvorené v Gimpe
Edukačné DVD a CD (Alík – veselá matematika, Detský kútik, Cirkus šaša Tomáša a iné)
Internetové stránky: www.alik.cz, www.rexik.zoznam.sk, www.infovekacik.infovek.sk, www.lentilky.sk,
www.kamaradske-hry.cz
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Informačná spoločnosť
Obsahový
štandard
Bezpečnosť pri práci
Bezpečnostné predpisy
a pravidlá v učebni
Princípy fungovania IKT
- Základné pravidlá
v učebni
Oboznámenie sa s PC
Pomenovanie častí počítača
- Základné zručnosti pri
práci s IKT
Ovládanie klávesnice, myši
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Využívanie internet ako zdroja zábavy, ale aj informácií
v textovej i obrazovej podobe
- Internet
Informačná spoločnosť
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie
Bezpečné správanie na internete
Základy slušného správania na
internete
Získanie základov algoritmického myslenia
- Hlavolamy
51
Výkonový
štandard
Zvýšiť vedomie ochrany zdravia svojho
aj svojich spolužiakov
Osvojiť si základné pravidlá v učebni
Žiak vie:
- ovládať zásady správneho sedenia
pri počítači
- vymenovať základné časti PC
- samostatne zapnúť a vypnúť PC
- pracovať s myšou a klávesnicou
- pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou
- chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom
a jedným kliknutím
- samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na
kladené otázky
- napísať v správnom tvare internetovú
adresu webovej stránky
- samostatne spustiť hru z internet
- vyhľadávať obrázky na internete
- riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí
Spustiť si program z CD – Baltík,
Logomotion, Krížom - krážom storočiami,
Hýbte sa, kosti moje, Cirkus šaša
Tomáša,..
Informácie okolo nás
Oboznámenie sa s prostredím jednoduchého grafického
editora, kreslenie
obrázka voľnou rukou s použitím nástrojov
Efektívne využívanie nástrojov
grafického editora
pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou geometrických
tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania…)
Vkladanie písmen a jednoduchých slov v grafickom editore
- orientovať sa v prostredí jednoduchého grafického editora
- samostatne pracovať s jednotlivými
nástrojmi v grafickom editore
- samostatne, ale i podľa návodu nakresliť obrázok
- samostatne s obrázkom pracovať
a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie)
- nakresliť efektívne obrázok pomocou
geometrických tvarov
- obrázok uložiť a otvoriť
- Základy práce
s textovým editorom
Word
Práca s textovým editorom,
vkladanie obrázkov
- pracovať v prostredí jednoduchého
textového editora
- samostatne napísať, prepísať jednoduchý text
- vysvetliť zásady správneho písania
klávesnicou – medzera za slovami,
veľké písmená, male písmená,
dĺžne, mäkčene
- vytvoriť pozvánku, oznam
- Tvorba projektov
Využívanie možností IKT
pri riešení úloh v rámci
projektového vyučovania,
prezentovaní projektov
Informácie okolo nás
Spúšťanie hry a hudby z CD
Ovládanie jednoduchých
hier
- pracovať samostatne a v skupine
na projekte
- samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt
- dokončiť začatú prácu
- správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD
- ovládať samostatne výučbový SW
- Základy práce
s grafickým editorom
Skicár
(Logomotion)
- Práca s multimédiami
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
PRINCÍPY FUNGOVANIA
IKT
O počítači
Základné pravidlá správania
sa v učebni
Ovládanie počítača
INFORMÁCIE OKOLO NÁS
Základy práce s grafickým
editorom
Obsahový
štandard
Základné zručnosti práce s
počítačom
Prídavné zariadenia a ich
využitie
Výkonový
štandard
- dodržiavať zásady správneho sedenia pri počítači
- vymenovať základné časti počítača.
poznať niektoré prídavné zariadenia a
ich využitie
- dokumenty uložiť, vyhľadať a otvoriť
- minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho
- dokument vytlačiť na tlačiarni
- spustiť CD, DVD
- dodržiavať hygienické pravidlá
Starostlivosť o počítač
Oboznámenie sa s prostredím
grafického editora
Získať zručnosti pri kreslení
v grafickom prostredí, zopakovať
si funkcie jednotlivých grafických
nástrojov pri kreslení obrázkov
- samostatne pracovať s jednotlivými
nástrojmi v grafickom editore
- samostatne, ale i podľa návodu
nakresliť obrázok, vytvoriť návod a
využiť jednotlivé nástroje
- obrázok uložiť a otvoriť
Ukladanie dokumentov, prvé
skúsenosti so súbormi, programami a priečinkami
Základy práce s textovým
editorom
Získať zručnosti pri práci
s textovým editorom,
vkladanie obrázkov do textu,
kopírovanie, mazanie
- samostatne napísať a prepísať jednoduchý text
- text samostatne uložiť a otvoriť
- upravovať text, kopírovať, mazať,
presúvať, upravovať text
- vie vytvoriť pozvánku, oznam, plagát
Základy práce
s multimédiami
Oboznámiť sa s prehrávaním
zvukov, spustenie zvukov
KOMUNIKÁCIA
PROSTREDNÍCTVOM IKT
Oboznámiť sa s prostredím
detskej webovej stránky
- narábať s multimediálnou informáciou,
prehrať zvuk, spustť ho a zastaviť
- pracovať s detským multimediálnym
softvérom
- porozumieť odkazom, vedieť sa pohybovať
po stránkach
52
Internet
POSTUPY, RIEŠENIE
PROBLÉMOV,
ALGORITMICKÉ
MYSLENIE
Algoritmy a riešenie
problémov
INFORMAČNÁ
SPOLOČNOSŤ
Základné pravidlá práce
na internete
Možnosti uplatnenia počítača
v živote
a bezpečným správaním na
internete
Využívanie intenetu ako zdroja
zábavy, ale aj informácií v
textovej alebo
obrazovej podobe
Pravidlá a obmedzenia,
hľadanie riešení
Špecifické postupy riešenia
problémov prostredníctvom
IKT
Základy algoritmického
myslenia využiteľného pri
postupoch a mechanizmoch
riešenia úloh
Zostavovanie živých obrázkov
Bezpečné správanie sa
na internete, oboznámenie sa s
rizikami spojenými
s prácou s internetom
Autorské práva, dôležitosť
pojmov autorské práva, po
rušovanie práv, zdroje
Úloha a význam počítača v
živote ľudí a spoločnosti
(zábava, umenie, film, hudba, domácnosť)
- vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať
do priečinka a upravovať
vo vhodnom prostredí
-samostatne nájsť a prečítať informáciu na
internete
- spustiť hru z internetu
- riešiť algoritmy v detskom programovacom prostredí
- pracovať s návodmi
- pracovať, vyjadrovať sa, popisovať
návod pomocou obmedzenej množiny slov
- zostavovať pravidlá správania sa
objektov
- poznať základné pravidlá práce
s internetom
- pochopiť základné autorské práva
pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD
- spoznať možnosti a uplatnenie počítača v
bežnom živote
Predmet: Prírodoveda
Prírodoveda
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
0,5
1
1
Školský vzdelávací program
1,5
0
1
2
1
2
Spolu
4. ročník
Poznámky
1. V prvom ročníku vznikol nový vyučovací predmet prírodoveda, ktorý je podľa Štátneho vzdelávacieho
programu zaradený do oblasti Príroda a spoločnosť. Rozhodli sme sa zvýšiť časovú dotáciu o 1,5
hodiny z nasledujúcich dôvodov:
- v porovnaní s minulými rokmi kedy bolo učivo Príroda a spoločnosť rozvrhnuté do dvoch
vyučovacích hodín je 0,5 hodina podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu nepostačujúca
- do tematického výchovno-vzdelávacieho plánu sme zaradili didaktické aktivity, ktoré si vyžadujú
väčší časový priestor
- do učiva prírodovedy sme zaradili aj témy dopravnej výchovy
- našou snahou je, aby si žiaci učivo jednotlivých tém osvojovali viacerými spôsobmi, vrátane
zážitkového učenia, s možnosťou vytvárania si vlastného detského portfólia
2. V druhom ročníku sme ponechali časovú dotáciu podľa Štátneho vzdelávacieho programu bez
zmeny.
3. V treťom ročníku je vyučovanie prírodovedy z veľkej miery postavené na pozorovacích, výskumných
a tvorivých aktivitách, ktoré nie je možné zvládnuť počas jednej vyučovacej hodiny.
Charakteristika predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako
je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom
predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa
s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním
vekuprimerane rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
53
Obsahom prírodovedy je usporiadanie vzťahov a súvislostí medzi prírodou, jednotlivcom
a spoločnosťou. Prírodoveda učí vnímať prírodu, jej krásy, zmeny a prírodné deje v priebehu roka. Žiaci
sledujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných období,
rastlinstva, pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia, človeka samého, starostlivosti o jeho
zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života. Obsah predmetu uvádza žiakov vo vybraných tematických
celkoch do základných životných situácií a vzťahov, s ktorými prichádzajú do styku. Predmet je
rozdelený na prírodovednú a spoločenskovednú oblasť. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a
výskumných aktivitách. Žiaci sa učia pozorovať veci a javy, samostatne si ich všímať a odhaľovať
medzi nimi súvislosti. Učia sa aj o veciach a javoch samostatne hovoriť, opisovať ich a tvoriť.
Oboznamujú sa so živou a neživou prírodou, poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Zároveň
si uvedomujú, že človek prírodu poznáva, prispôsobuje svojim potrebám ale ju aj chráni. Ďalej sa žiaci
oboznamujú s domovom, rodinou a školou, ale aj s témami dopravnej výchovy. Poznávajú rôzne
zamestnania a zoznamujú sa s výrobou. Prehlbujú si hygienické návyky, pravidlá slušného správania
a učia sa starať o svoje zdravie. Žiakov vedieme k zodpovednosti za výsledky svojej práce v škole aj
mimo školy. Pozorovaním a hodnotením vo vyučovaní prírodovedy vedieme žiakov k objektívnemu
názoru na svet okolo seba.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené
s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom zážitkového
učenia si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách
a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ
je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
1. spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody
2. rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch
3. rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne do takej miery, do akej mu to
dovoľuje jeho kognitívna úroveň
4. opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním
5. rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty
6. nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
7. tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie
8. uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania
látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje
9. poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane
prostredníctvom zdravého životného štýlu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa,
ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na
konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu
o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným
logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu
s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu
čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby sa:
- rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),
- naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
- naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz
a predpokladov),
vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť
identifikovať výnimku alebo pravidlo),
- učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí
schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť
indukcie),
- naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť
modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie
egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
- rozvíjali schopnosti argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť
hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), aby si dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi
v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
54
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája
rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom
procese tak, aby si:
- správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne
pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho
používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
- osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr
súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
- osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím
neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, ...
- osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických
a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
-modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr
súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak
zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie,
hmotnosť, príťažlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj
rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí.
Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak
v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
- Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä
motiváciou k poznávaniu).
- Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne
vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším
chápaním vedeckej práce).
- Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom).
- Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou
logických princípov myslenia).
- Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou
(prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj
špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu
a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor,
v ktorom žijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí,
rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.
Prierezové témy predmetu
V predmete prírodoveda budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Enviromentálna výchova: 1. ročník – Ako sa príroda počas roka mení? Zvieratá a človek, Voda
v prírode, Rastliny okolo nás, Ja a veci okolo mňa, 2. ročník - Hmota, vietor, Zelenina a ovocie, U
lekára, teplomer, U lekára, navrhnúť detské ihrisko, Voda, voda a jej znečistenie, Cyklus stromu - V
lese, V parku, Rastliny v lese a parku, Rastliny a semená, vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Obeh vody v prírode, Vzduch, Čistota vzduchu, Živočíchy, poznávame živočíchy,
Rozmanitosť živočíchov, Mačka, kura, chrúst, ropucha, Pohyb živočíchov, Podmienky života
živočíchov: teplota prostredia, dýchanie, výživa, rast, vývin, rozmnožovanie
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Každý má svojich najbližších, 2. ročník – Práca a zábava, 3. ročník
– Ľudské telo – odlišnosť ľudí
Mediálna výchova: 1. ročník - Ako sa príroda počas roka mení? 2. ročník – U lekára, chrup, Práca
a zábava, Rastliny a semená – prezentácia v elektronickej podobe, 3. ročník – Ako Egypťania stavali
pyramídy, Elektrická energia - projekty, Ľudské telo – didaktické hry, Živočíchy - projekty
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník - Čo mi vravia ručičky, Poznám svoje telo, Čo je pre mňa
šťastie, Aké druhy hmoty poznám? Viem rozoznať zvieratá, Od kvetu k plodu, Potrebujeme čistú vodu,
2. ročník – Jeseň a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu, Lekári – špecialisti, Hodiny, Práca a odpočinok,
V lese – Svetový deň zdravia, Kde sa stratili listy zo stromov? – projekt, 3. ročník – Triedenie a
rozpoznávanie látok podľa ich vlastností, vlastnosti látok, Zmeny vlastnosti látok – topenie a tuhnutie,
vyparovanie a kondenzácia, Porovnávanie a meranie – objem, hmotnosť, teplota, sila, čas, Jednoduché
stroje – páka, kladka, naklonená rovina, Ozubené kolesá v domácnosti, prevody, Elektrická energia,
jednoduchý elektrický obvod, Ľudské telo, Živočíchy - opakovanie
Dopravná výchova: 1. ročník - Koho stretávame na ceste, Kto je chodec, Kto kam patrí, Kto je rýchly a
kto pomalý, Náš bystrozrak prechádza cez cestu, Priateľka zebra a pomocník semafor, Na križovatke
so zebrou, Bezpečná cesta do školy, Cestujeme autom, autobusom, Značky, ktoré nás informujú, Filip
rozlišuje dopravné značky, 2. ročník – U lekára – navrhnúť detské ihrisko – projekt, 3. ročník –
55
Technika, technické objavy – Technika okolo nás, Technika v minulosti a v súčasnosti, Zdravý spôsob
života
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Môj školský deň, Poznám svoje telo, Čo a kedy jedávam,
Vianoce u nás doma, Učíme sa pozorovať zvieratá, Učíme sa pozorovať rastliny, Život rastlín a zvierat
s vodou, Potrebujeme čistú vodu, 2. ročník – Ako dlho trvá stavba domu? Ovocie, čo ukrýva plod?
Zelenina, U lekára – teplomer, Lekári – špecialisti, Ako využívam svoj voľný čas, V lese, Svetový deň
zdravia, V parku – Deň stromov, Rastliny a semená – vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Vzduch, Meranie teploty, druhy teplomerov, Sila, Človek – hlavné vonkajšie časti
ľudského tela, Podmienky pre život človeka I.,II., Zdravý spôsob života
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Čo a kedy jedávam, Môj kalendár prírody, Čo a
kedy jedávam, Čo je pre mňa šťastie, Učíme sa pozorovať zvieratá, Predstavím vám svojich najbližších,
Učíme sa pozorovať rastliny, Aké druhy hmoty poznám? Značky, ktoré nás informujú, 2. ročník – Jeseň
a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu?, Zelenina, Správna životospráva, U lekára, Práca a zábava,
Hodiny, Voda a jej znečistenie – Zdravá voda, V parku – Deň stromov, Rastliny v lese a parku, Živá a
neživá príroda, Rastliny v mojom okolí - Kde sa stratili listy zo stromov? Prečo nerastú rastliny pod
mohutnými stromami? 3. ročník – Pokusy na topenie a tuhnutie látok, na vyparovanie a kondenzáciu
látok, Pohyb vzduchu, Filter na vodu, Fyzikálne veličiny, Premiestňovanie nákladu pákou, kladkou, Ako
Egypťania stavali pyramídy, Svetelný pútač, Elektrická energia, Technika a technické objavy, Ľudské
telo, Živočíchy, Podmienky života živočíchov
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Poznám svoje telo, Vianoce u nás doma, Čo je pre
mňa šťastie, Učíme sa pozorovať zvieratá, Predstavím vám svojich najbližších, Každý má svojich
najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Úraz a choroba, Ako využívam svoj voľný čas, Kam
pôjdem na prázdniny? 3. ročník – Človek - hlavné vonkajšie časti ľudského tela
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Vianoce u nás doma, Predstavím vám
svojich najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Práca a zábava, 3. ročník - Technika okolo
nás
Organizačné formy a metódy vyučovania
Našou snahou bude okrem klasických metód a foriem práce využívať aj nové, moderné a
motivujúce pri osvojovaní a prezentovaní učiva.
Metódy: vyhľadávanie informácií, vyhľadávanie aj formou internetu, čítanie, rozhovor, rozprávanie,
vysvetľovanie, počúvanie, pozorovanie, experimentovanie, skúmanie a bádanie, opis udalostí, javov a
vecí, práca v kresliacom programe Skicár, Logomotion a Natural Art, vytváranie príbehov, alternatívne
úlohy
Formy: skupinové, projektové a problémové vyučovanie, exkurzie a vychádzky, besedy
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
1. ročník: A. Wiegerová, G. Česlová - Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ
M. Kožuchová, R. Matúšková - Dopravná výchova pre 1. ročník ZŠ
2. ročník: A. Wiegerová, G. Česlová, J. Kopáčová - Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ
L. Žigová, A. Jančichová, A. Doušková - Pracovný zošit pre 2. ročník
3. ročník:
Vo všetkých ročníkoch sa ďalej využívajú: encyklopédie, odborná literatúra a časopisy, materiálnotechnické a didaktické pomôcky, DVD filmy, internet a iný doplnkový materiál.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický celok
Téma
Som prvák, prváčka
Obsahový štandard
Mená pani učiteľky,
spolužiakov, prestávka,
pomôcky, rozvrh hodín
Škola
0/5
Ja a príroda
Poloha triedy, miestností v budove
Ako sa príroda počas roka
mení?
Zmeny v prírode
4,5/7,5
56
Výkonový štandard
Žiak vie:
Predstaviť sa, ako sa správať
počas vyučovania, prestávok, pripraviť si
pomôcky
na vyučovanie
Pozná polohu svojej triedy
Porovnať listy jednotlivých
stromov
Na základe listov poznať druhy
stromov
Vedieť si zaznamenávať
počasie podľa znakov: vietor,
dážď, slnečno
Uviesť ako sa menia ročné
Môj kalendár prírody
Ja a moje zdravie
Poznám svoje telo
Čo a kedy jedávam
Osobná hygiena
a psychohygiena
3/4
Čo je pre mňa šťastie
Môj čas
Plynutie času
Vianoce u nás doma
Čo mi vravia ručičky
Môj školský deň
1/2
Zvieratá a človek
Viem rozoznať zvieratá
Učíme sa pozorovať zvieratá
Moja rodina
Predstavím vám svojich
najbližších
Zvieratá
2/3
Rodina
2/2
Voda v prírode
Každý má svojich najbližších
Život rastlín a zvierat s
vodou
obdobia
Uviesť ako sa mení počasie
v jednotlivých mesiacoch v roku
Rozpoznať druhy ovocia
a zeleniny
Pomenovať časti tela
Správne použiť zubnú kefku
Vysvetliť význam osobnej
hygieny
Pravidlá pravidelného
stravovania
Vysvetliť dôvody striedania
práce a odpočinku
Denný poriadok žiaka
Uviesť príklady správneho
a nesprávneho stolovania
Uviesť príklady potravín, ktoré
sú zdravé pre človeka a ktoré
nie, porovnať ich
Vyjadriť svoje pocity
Pochopiť pocity iných,
Rešpektuje ich citový stav
Urobiť šťastným aj iných
Popísať zvyky a tradície počas sviatkov
Opísať tradície
vo vlastnej rodine
Vysvetliť plynutie času
Porovnať objektívny
a subjektívny čas
Zoradiť obrázky podľa plynutia
času ( rastlina človek, zviera)
Poznať celé hodiny
Pracovať s encyklopédiou
Diskutovať na tému ako sa
pohybujú zvieratá
Klasifikovať domáce zvieratá
podľa znakov
Rozoznať voľne žijúce zvieratá
Vymenovať členov rodiny,
povedať svoju adresu, opísať
zariadenie bytu, domu
Porozprávať ako sa treba starať
o rastliny a zvieratá v zime
Voda
1/4
Potrebujeme čistú vodu
Rastliny okolo nás
Rastliny a semená
2/3
Hmota
1/3
Ja a veci okolo mňa
Učíme sa pozorovať
rastliny
Od kvetu k plodu
Projekt je to semeno
Záhadné semená
Aké druhy hmoty poznám?
57
Vysvetliť prečo musíme
dodržiavať pitný režim
Diskutovať, čo sa stane
s vodou, ktorú pijeme?
Časti rastliny
Zasadiť semeno
Opísať pri pozorovaní ako klíči
semeno
Na základe zmyslových vnemov
určiť rôzne druhy hmoty
Koho stretávame
na ceste
Kto je chodec
Kto kam patrí
Kto je rýchly a kto
pomalý
Dopravná
výchova
0/16
Náš bystrozrak
prechádza cez cestu
Priateľka zebra a
pomocník semafor
Na križovatke
so zebrou
Bezpečná cesta do
školy
Cestujeme autom,
autobusom
Značky, ktoré nás
informujú
Filip rozlišuje
dopravné značky
Motorové a nemotorové
vozidlá,
Poznať cestu do školy,
Vedieť rozdiel vozovka –
chodník, prechod pre
chodcov, semafor
rýchle a pomalé vozidlá
Poznať dôležité dopravné
značky, dopravné
prostriedky,
príčiny nehôd
Osvojiť si správne obchádzanie prekážok na
chodníku, chodenie
v sprievode dospelej
osoby
Naučiť sa význam semaforu, osvojiť si správne
prechádzanie
cez cestu
Poznávanie a určovanie základných dopravných značiek, poznať
nebezpečné miesta
na ceste do školy
Naučiť správne nastupovať a vystupovať
z dpravných prostriedkov, osvojiť si slušné
správanie
Osvojiť si ďalšie
dopravné značky
Vymenovať motorové
a nemotorové vozidlá
Rozlišovať pomalé a rýchle
vozidlá
Prejsť bezpečne cez cestu
Cestu do školy, použí- vať
vozovku a chodník
Význam semaforu
Rozpoznať základné dopravné
značky
a k čomu slúžia
Význam práce policajtov
Správne chodiť po chodníku a
správne obchádzať prekážky
na chodníku
Prechádzať cez cestu so
svetelnou signalizáciou
Správne nastupovať a
vystupovať z dopravného prostriedku
Slušne sa správať
Význam ďalších dopravných značiek
Vysvetlivky: 1/3 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
Jeseň a vzduch
Vietor je pohyb vzduchu
Vzduch je hmota
Ako dlho trvá stavba
domu?
Rozprávka o troch
prasiatkach z hľadiska
technológie stavby
Stavba, remeselníci,
stavebný materiál, stavebné
stroje, stavebné náradie
Plod, semeno
Kôstkovice, bobule, malvice,
konzervácia ovocia
Hmota
Ovocie, čo ukrýva
plod?
Zelenina a ovocie
Zelenina
Semená a plody
Zelenina koreňová, listová,
plodová
Uskladňovanie zeleniny
Úraz a choroba
Úraz, choroba, lekárnička
U lekára
Teplomer, lekár
U lekára
58
Výkonový štandard
Vedieť pripraviť experiment,
ktorým dokáže, že vzduch je
hmota
Opísať, čím je zaujímavý vietor
na jeseň a porovnať ho s vetrom
v iných ročných obdobiach
Vymodelovať domček podľa
rozprávky
Postaviť múrik alebo domček zo
skladačky
Vedieť roztriediť ovocie podľa
semien
Schematicky zakresliť zloženie
plodu
Vytvoriť pojmovú mapu: plody,
zelenina, ovocie
Pozorovať a zapisovať zmenu
plodu semena počas štyroch
týždňov, urobiť závery
z pozorovania
Roztriediť zeleninu podľa znakov
Rozpoznať rozdiely a súvislosti
v pojmoch úraz a choroba
Vymenovať úrazy a choroby
Poznať základný obsah
lekárničky
Opísať návštevu u lekára
Práca
a odpočinok
teplomer
Druhy teplomerov
Lekári- špecialisti
Očný, ušný, krčný, zubný
Chrup
Detský a dospelý chrup,
príčina kazov,
Ústna dutina
Správne hygienické návyky,
spánok, pohyb na čerstvom
vzduchu
Pracovné dni, dni
pracovného pokoja,
Dovolenka, prázdniny
Kalendár, voľný čas
Správna životospráva
Projekt: navrhnúť
detské ihrisko
Práca a zábava
Projekt: zostrojenie
kalendára
Kam pôjdem na
prázdniny
Ako využívam svoj
voľný čas
Voda
Vedieť sa orientovať v kalendári
Pripraviť experiment akú chuť
má voda?
Pripraviť experiment čo sa vo
vode rozpustí, čo sa nerozpustí
Uviesť návrh ako zabrániť
znečisteniu vody
V parku
Ihličnaté a listnaté stromy
V lese
Rastliny a živočíchy v lese,
význam lesa pre človeka
Podmienky pre rast rastlín
Navrhnúť riešenie na ochranu
parku
Rozoznať ihličnaté a listnaté
stromy
Určovať stromy podľa atlasu
rastlín
Diskutovať, čo nám dáva les, ako
sa máme správať v lese
Zdôvodniť či, potrebujú rastliny
vodu a vzduch?
Vyhľadať informácie
z encyklopédie alebo z internetu
Pripraviť prezentáciu záverov
dlhodobých pozorovaní
a experimentov v elektronickej
podobe alebo vo forme posteru
Zakresliť rastlinu a jej časti
Pozorovať a zapísať dlhodobý
rast rastliny
Poznať vybrané rastliny vo
svojom okolí
Určiť rastliny podľa atlasu rastlín
Vyhľadať informácie v odbornej
literatúre alebo na internete
Pripraviť prezentáciu záverov
dlhodobých pozorovaní
a experimentov v elektronickej
podobe alebo vo forme posteru
Voda a jej znečistenie
Projekt zdravá voda
Rastliny v lese
a parku
Živá a neživá príroda
Rastliny a semená
Osvojiť si správne hygienické
návyky
Farba, chuť a vôňa vody
Užitočnosť a škodlivosť vody
Voda
Cyklus stromu
Zmerať teplotu teplomerom
Vedieť odmerať teplotu vody
Zostrojiť teplomer
Diskutovať o lekárskej
ambulancii
Vyhľadať informácie v odbornej
literatúre a na internete
Opísať správne čistenie ústnej
dutiny
Prvky živej a neživej prírody
Časti rastliny
Rastliny v mojom
okolí
Projekt
Kde sa stratili listy
spadnuté zo
stromov?
Prečo nerastú rastliny
pod mohutnými
stromami?
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický celok
Veci okolo nás,
vlastnosti látok,
meranie vlastnosti
látok, voda,
vzduch
14/14
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Triedenie a rozpoznávanie
látok podľa ich vlastnosti
Zmeny vlastnosti látok
Voda – vlastnosti vody
Vzduch- čistota, pohyb
vzduchu
Vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
Určiť vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
Vedieť zdôvodniť zmeny
vlastnosti látok -topenie,
tuhnutie, vyparovanie,
kondenzácia
Porovnávanie a meranie
Meranie objemu kvapalín
podľa valca
Meranie kvapalín,
odmerný valec, filter na
vodu, hmotnosť,
Odmerať objem kvapalín podľa
odmerného valca
Odmerať hmotnosť
59
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny.
Hmotnosť, čas, objem,
teplota, sila
Meranie fyzikálnych
veličín meradlami, zápis
do tabuliek
fyzikálne veličiny, čas,
teplota, sila
Medzinárodné jednotky
fyzikálnych veličín.
Odmerať teplotu vody a vzduchu
laboratórnym teplomerom
Odmerať teplotu ľudského tela
lekárskym teplomerom
Odmerať silu silomerom
Zosumarizovať výsledky merania
do tabuľky
Pripraviť experiment na zistenie
podmienok zmeny látok
Porovnávať vlastnosti látok, sily,
hmotnosti žiakov v triede
Zostrojiť filter na čistenie vody
Poznať jednotky objemu
a hmotnosti
Poznať meradlo času
Poznať jednotku teploty,
rozumieť znamienku : + a – pri
označovaní teploty
Uviesť tri príklady pôsobenia sily
v našom živote
Poznať meradlo sily, jej jednotku
a značku.
Zdôvodniť význam techniky
v našom živote
Poznať princíp fungovania
jednoduchých strojov
Zostrojiť pri modelovaní funkčný
model zariadení, ktoré obsahujú
jednoduché stroje
Technika okolo nás
Technika,
technické objavy
8/7
Živé organizmy
11/12
Jednoduché stroje
Projekty: premiestňovanie
nákladu
Ako Egypťania stavali
pyramídy
Prevody ozubených kolies
v domácnosti
Vytvor svetelný pútač
pre....
Elektrická energia
Páka , kladka,
naklonená rovina,
prevody ozubených
kolies
Človek
Hlavné vonkajšie časti
ľudského tela
Podmienky pre život
človeka
Vonkajšie časti
živočíchov, pohyb
živočíchov podmienky
života živočíchov,
Živočíchy
Vysvetliť význam elektrickej
energie
Zostaviť jednoduchý elektrický
obvod
Vyhľadávať informácie
Poznať pojmy, hlava, telo,
atď...schematicky to znázorniť
Vysvetliť vzťah človek, voda,
vzduch, pôda
Poznať vonkajšie časti
živočíchov
Vysvetlivky: 11/12 h – ŠVP/ŠkVP
Predmet: Vlastiveda
Vlastiveda
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
0
1
1
Školský vzdelávací program
0
0
0
Spolu
0
1
1
4. ročník
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojho najbližšieho okolia,
regiónu, svojho kraja, vlasti, ako aj poznávaniu udalostí z minulosti, z dejín nielen svojho regiónu, ale
celej našej vlasti - Slovenska.
Vlastivedné poznávanie začína už v rannom detstve. Vlastiveda na 1. stupni ZŠ je obsahovo naplnená
poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov z najbližšieho okolia školy a bydliska, ako aj širšieho
60
okolia rodnej krajiny. S tým súvisí aj poznanie seba, svojho miesta v rodine a v komunite. Poznanie
svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o svoje
zdravie a bezpečnosť vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomných vzťahov človeka a prírody. Zmeny
človeka a prírody v čase vedú k potrebe poznávania histórie svojej obce, regiónu a vlasti.
Vlastiveda by mala byť činnostným obsahom. Svoje opodstatnenie majú aj vychádzky a výlety s
vlastivedným námetom. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a historickým
obsahom. Vlastiveda v 2. ročníku je zameraná na učivo o priestore, v ktorom žijeme a vedie žiakov k
poznávaniu, objavovaniu, pýtaniu sa a hľadaniu odpovedí na neznáme. Vlastiveda v 3. ročníku je
rozdelená na štyri obsahové témy. V témach: Ako sa vyznať vo svojom okolí a Objavujeme Slovensko
je základom spoznanie krajiny, orientácia v nej a spoznanie vybratých prírodných krás. Témy:
Spoznávame dejiny Slovenska a Naše starobylé pamiatky a ich krásy vedú k spoznávaniu významných
udalostí v histórii Slovákov, ich zaradenie v správnom časovom slede.
Ciele predmetu
Prostredníctvom pozorovania, skúmania, objavovania, rozprávania pútavých príbehov, rozprávok,
piesní žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju , kraju v ktorom žijú, k svojej vlasti. Vo vyučovaní
vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji, krajine svojho okolia.
Pomenovať jeho jednotlivé prvky - časti. Primerane veku odlíšiť vzťah, väzby v krajine svojho okolia, vo
svojej obci, doma a v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a
skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo vytvoril človek. Rozprávať
o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni a udalosti. Orientovať sa v
rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju
obec. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci v 3. ročníku pútavou formou oboznamujú s časťami
Slovenska. Majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú v ich
bezprostrednej blízkosti. Ukázať na obrázkovej mape vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá, zistiť o
nich rôzne zaujímavé informácie. Pokúsiť sa odlíšiť ich už na prvý pohľad významné znaky. Stručne
povedať obsah povesti na vybratú tému a veku primerane porozprávať o významných historických
udalostiach.
Ďalšie ciele sú:
- podporovať u žiakov chuť učiť sa
- podporovať a rozvíjať schopnosť objavovať nepoznané
- podporovať snahu vysvetľovať
- vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov a rozvíjať záujem o objavovanie
- hľadať riešenia na otázky, vyhľadávať primerané informácie, svoje zistenia a bádania interpretovať a
vysvetľovať , odhaľovať zákonitosti a vzťahy
- navzájom diskutovať o návrhoch a zisteniach
- vnímať krásu kultúrnych pamiatok, vážiť si kultúrne dedičstvo a chrániť ho
Prierezové témy predmetu
V predmete vlastiveda sa budú rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 2. ročník - Naša trieda, Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka,
Ako sa mení príroda na jeseň, Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a ktoré človek, Zmeny počasia,
Svetové strany - orientácia podľa poludňajšieho tieňa, Zmeny prírody - zima, Zmeny prírody - jar,
Prírodniny a ľudské výtvory, 3. ročník - Krajina, Ako sa orientovať podľa svetových strán, Význam
plánu, Ako vzniká mapa I.,II., Krásy našich hôr - chránené krajinné územia, Rieky - dar života, Lesy naše pľúca, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník - Naša trieda, Cesta po chodníku a po vozovke, Služby kultúra - šport, Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce, Starý a nový rok, Tešíme
sa na prázdniny, 3. ročník - Objavujeme Slovensko, Veľkomoravská ríša - kmene - Slovania,
Panovníčka Mária Terézia, Povinná školská dochádzka, Spisovná slovenčina, Anton Bernolák a Ľudovít
Štúr
Mediálna výchova: 2. ročník - Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka, Aké bude počasie,
Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Služby - kultúra – šport, 3. ročník Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vzniká mapa I., II., Význam plánu, Slávne mestá I., II.,
Povesti o mestách, Hrady a zámky, Povesti o hradoch
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Predvianočný čas, Spomíname na našich predkov, 3. ročník - Ako
vzniká mapa II., Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vznikali mestá, Svetoznáme pamiatky I., II.,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník - Ako prebieha deň školáka, Rodina a príbuzní,
Domov – moja rodina a moja obec, Ľudia v mojom okolí, Vianoce, 3. ročník - Časová priamka
Dopravná výchova: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky, Bezpečná
cesta do školy, Naša bezpečnosť, 3. ročník - Ako sa vyznať vo svojom okolí
Ochrana života a zdravia: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky,
Bezpečná cesta do školy, Naša bezpečnosť, Ako prebieha deň školáka, Kalendárny a školský rok,
61
Domov, Služby - kultúra a šport, Starostlivosť o zdravie, Naša bezpečnosť, Tešíme sa na prázdniny, 3.
ročník - Rieky - dar života, Lesy - naše pľúca, Slovensko plné záhad
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník - Pozorujeme okolie školy, Ako sa vyznať v okolí,
Cesta po chodníku a po vozovke, Bezpečná cesta do školy, Ako prebieha deň školáka, Ako sa mení
príroda (jar, leto, jeseň, zima), Kalendárny a školský rok, Prírodniny a ľudské výtvory, Aké bude
počasie, Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Starostlivosť o zdravie, Životné
prostredie, Spomíname na našich predkov, Vianoce, Tešíme sa na prázdniny, 3. ročník - Krajina, Ako
vyzerajú veci pri pohľade zhora, Význam plánu, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr - chránené
územia, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníčkoch, Ako chápať časové súvislosti, Prečo sa
ľudia usadili na našom území, Slovensko v súčasnosti, Spoznávame dejiny, Hrady a zámky, Naše
starobylé pamiatky
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník - História obce, Služby – kultúra – šport,
Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce – zvyky a obyčaje, Starý rok, Nový rok,
Veľká noc, 3. ročník - Krajina, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr, Slovensko plné záhad – jaskyne,
minerálne a termálne vody, Po turistických chodníčkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
Predmety ako svedkovia doby, Svätopluk a jeho sláva, Ako vznikali mestá, Slávne mestá I., II., Hrady
a zámky, Svetoznáme pamiatky I., II.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri vyučovaní vlastivedy ako nového predmetu v 2. ročníku našou snahou bude využívať nielen klasické
metódy a formy práce, ale aj tie, ktoré sú nové, moderné a motivujúce.
Metódy a formy:
- metóda riadeného rozhovoru
- metóda rozprávania a vysvetľovania
- brainstorming
- Gordonova metóda - hľadanie originálneho riešenia
- vyučovanie hrou cez didaktické hry
- dramatizácia a hra
- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si vyžadujú
aktivitu a riešenia zo strany žiaka)
- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohol žiak pochváliť, hodnotiť najmä
významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, slovné a individuálne hodnotenie)
- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu žiaka
v určitých časových obdobiach)
- modelovanie, vystrihovanie, tvorenie
- práca s encyklopédiami, internetom
- metóda pozorovania a objavovania
Formy:
- skupinové vyučovanie
- problémové vyučovanie
- projektové vyučovanie
- tvorivé vyučovanie
- objavujúce vyučovanie
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledujúce zdroje:
Učebnice: Vlastiveda pre 2. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Šimunková)
Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Šimunková)
Čítanie o Slovensku pre prvý stupeň základných škôl (D. Machala)
Dopravná výchova pre 2. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Matúšková)
- pracovné listy, alternatívny pracovný zošit vlastivedy
- encyklopédie
- mapy
- odborná literatúra
- časopisy, detské časopisy
- webové stránky
- materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
62
Výkonový štandard
žiak vie:
Naša trieda
I. Škola a okolie
Pozorujeme
okolie školy
Pomenovanie nábytku,
rozmiestnenie vecí v triede.
Vhodné správanie cez
vyučovanie aj počas
prestávok.
Orientácia pred školou, v okolí
školy. Školský dvor, objekty v
okolí školy, pred školou, za
školou.
Prvky okolia, ktoré vytvorila
Ako sa vyznať v
príroda a ktoré človek.
okolí
II. Cesta do školy
a domov
Cesta po
chodníku a
vozovke
Cesta do školy.
Chodci a cyklisti.
Dopravné prostriedky.
Prechádzanie
križovatky
Dopravné značky.
Križovatka, semafor.
Bezpečná cesta
Cesta do školy a plán.
do školy
Ako prebieha
deň školáka
III. Objavujeme
premeny okolo
nás
Dni v týždni.
Časti dňa.
Pojmy: dnes, včera a zajtra.
- opísať prostredie triedy
- určiť pravidlá správania
- pomenovať nábytok a veci v triede
- nakresliť školu a okolie
- vymodelovať model školy
- zistiť informácie o škole
- navrhnúť, čo by v škole zlepšil
- opísať krajinu
- pozorovať a orientovať sa podľa
významných budov, kopcov, ...
- správne chodiť po chodníku a po okraji
vesty
- správne nastupovať a vystupovať do
dopravného prostriedku
- dodržiavať pravidlá pre chodcov a
cyklistov
- ako správne a bezpečne prechádzať cez
križovatku
- určiť niektoré dopravné značky
- určiť niektoré pravidlá cestnej premávky
- opísať svoju cestu do školy a označiť
nebezpečné miesta
- vypracovať jednoduchý projekt
bezpečnej cesty do školy
- porozprávať, čo robí v jednotlivé časti
dňa
- opísať, čo robil včera, dnes a zajtra
- zistiť polohu slnka počas dňa
- vymenovať dni v týždni
- rozlíšiť pracovné a voľné dni
- charakterizovať zmeny prírody v jeseni
na základe vlastných pozorovaní
- porovnať leto - jeseň
- vymenovať mesiace jesene
- zaznamenať počasie pomocou znakov
Ako sa mení
príroda na
jeseň
Zmeny v prírode.
Kalendárny a
školský rok
Kalendárny rok, mesiace a
sviatočné dni.
- rozlíšiť kalendárny a školský rok
- vymenovať mesiace v roku, určiť
dátum
- v skupinke vytvoriť kalendár podľa
ročných období
Prírodniny a
ľudské výtvory
Aké bude
počasie
Prvky okolia, ktoré vytvorila
príroda a ktoré človek.
Zmeny počasia.
Ľudové pozorovania a
pranostiky.
Pozorujeme
dĺžku a smer
tieňa
Svetové strany.
Orientácia podľa
poludňajšieho tieňa.
Zima a jej
premeny
Zmeny prírody.
Jarné premeny
Zmeny prírody.
Rodina a
príbuzní
Rodina, príbuzní a ich
príbuzenské vzťahy.
Domov
Domov - moja rodina a moja
obec.
- rozpoznať, ktoré veci sú výtvormi prírody
a ktoré sú ľudské výtvory
- povedať a nakresliť ľudovú pranostiku
- rozpoznať predpoveď počasia
pozorovaním prírody a pomocou
prístrojov
- určiť sever podľa tieňa na poludnie
- určiť svetové strany v krajine
- merať dĺžku a smer tieňa ráno,
predpoludním a na poludnie
- porozprávať o zvieratách v zime,
zimných športoch a oblečení v zime
- opísať, ako vyzerá príroda v zime
- vymenovať zimné mesiace
- pomocou znakov zaznamenať zimné
počasie
- vymenovať jarné mesiace
- pozorovať zmeny v prírode na jar,
rozprávať o nich
- robiť záznamy z pozorovaní
- určiť príbuzenské vzťahy v rodine matka, otec, sestra, brat, starí rodičia,...
- blahoželať oslávencom k ich sviatku
- povedať adresu svojho bydliska
- vypísať korešpondenčný lístok a
pohľadnicu
- vymenovať, čo všetko tvorí domov
63
IV. Môj rodný kraj
a čo sa v ňom
deje
Ľudia v mojom
okolí
Obec, ulice, domy, významné
budovy - pošta, polícia, škola,
mestský úrad.
História obce
Naša obec, jej história a
súčasnosť.
- znak obce
Služby, kultúra
a šport
Obchody a služby v obci.
Kino, divadlo, kultúrny dom,
športové strediská.
Starostlivosť o
zdravie
Zdravie a choroba.
Zdravotnícke zariadenia,
zdravotnícki pracovníci,
pacienti.
Naša
bezpečnosť
Tiesňová linka. Postupy
privolania polície.
Ochrana proti
požiarom
Životné
prostredie
Tiesňová linka, postup
privolania hasičov.
Požiarna ochrana.
Krajina, životné prostredie,
ochrana životného prostredia.
Spomíname na
našich predkov
Sviatočné dni.
Zvyky a tradície na jeseň.
Predvianočný
čas
V. Zvyky a tradície
Vianoce
Starý rok
Nový rok
Veľká noc
Tešíme sa na
prázdniny
Postavme si
Vlastivedkovo
VI. Čo sa mi v
našom kraji
najviac páči
Upevnenie
učiva
- v skupine nakresliť obec, v ktorej je
všetko dôležité pre život ľudí
- opísať spôsob života obyvateľov obce
- porozprávať, čo je úlohou starostu obce
- navrhnúť, v čom by mohol starostovi
pomáhať
- vymenovať pamätihodnosti obce
- významných dejateľov, narodených v
jeho obci
- vytvoriť zbierku informácií o obci
- porozprávať jednu miestnu povesť
- vysvetliť návštevníkom smer cesty k
dôležitým budovám
- vymenovať rôzne druhy služieb, športov
a kultúrnych podujatí
- upevňovať rôznymi spôsobmi svoje
zdravie
- zdravý spôsob stravovania
- pri chorobe dodržiavať pokyny lekára
- vymenovať odborných lekárov
- dodržiavať pravidlá, aby sa neocitol v
nebezpečenstve
- vypracovať zoznam nebezpečenstiev a
ako sa pred nimi chrániť
- použiť čísla pre záchranu: 158, 112
- vymenovať príčiny požiarov
- rozlíšiť úžitok a nebezpečenstvo ohňa
- použiť v prípade potreby číslo 150, 112
- vyhodnotiť miesta v škole a blízkom
okolí, ktoré sú znečistené a navrhnúť
nápravu
- triediť odpad
- navrhnúť značky, ktoré by pomohli
chrániť životné prostredie
- opísať, ako si uctievame zosnulých
príbuzných
- odpovedať, odkiaľ pramenia jeho
korene, akých má predkov
Sviatočné dni, zvyky a tradície - porozprávať o zvykoch na Mikuláša a
zimy.
Luciu
- zarecitovať vianočnú báseň, zaspievať
koledu
- zhotoviť adventný kalendár
Tradície vianočných sviatkov. - porozprávať o vianočných zvykoch v
Vianoce. Výzdoba triedy.
rodine
- nacvičiť program pre rodičov
- obdariť svojich blízkych
Sviatočné dni, zvyky a tradície - vymenovať známe sviatočné dni na
v zime.
rozhraní rokov
- opísať, aké tradície sa k nim viažu v ich
rodine, v obci
Sviatočné dni, zvyky a
- zavinšovať novoročný vinš
tradície.
- porozprávať, ako vítajú nový rok v rodine
Nový rok. Traja králi.
- vymyslieť si predsavzatia do nového
roka
Zvyky a tradície na jar.
- povedať veľkonočný vinš
Veľká noc - kraslice, korbáče. - opísať zvyky a obyčaje, ktorá sa viažu k
jeho rodine
- zhotoviť jednoduchú výzdobu
Letné prázdniny.
- vytvoriť svoj plán činností na leto
Plán. Nákres.
- zapísať, alebo zakresliť svoje zážitky z
leta do denníka
- založiť si zbierku rôznych vecí leta
Opakovanie.
- napísať, nakresliť, čo sa mi na
Projekt.
vlastivede páčilo, nepáčilo
- vytvoriť v skupinách z odpadového
materiálu Vlastivedkovo s nakreslenými
témami alebo zážitkami z hodín vlastivedy
Školský výlet do okolia
- orientovať sa v prírode
- využiť vedomosti z vlastivedy
64
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
Krajina
Orientácia v najbližšom okolí .
Rozmanitosť našej vlasti.
Ako sa
orientovať
podľa
svetových strán
Odkiaľ svieti slnko a kam
smeruje tieň.
Hlavné a vedľajšie svetové
strany.
Orientácia v minulosti a dnes.
Kompas.
I. Ako sa vyznať
vo svojom okolí
Ako vyzerajú
Plán triedy.
veci pri pohľade Obzor.
zhora
Význam plánu
Ako vzniká
mapa I.
Ako vzniká
mapa II.
Plán ako zjednodušené
zobrazenie nejakej plochy,
alebo územia.
Mapa, mierka mapy.
Vrstevnice.
Druhy máp.
Ako sa vyznať
Obraz okolitej krajiny
vo svojom okolí
II. Objavujeme
Slovensko
Kde sa
nachádza
Slovensko
Krásy našich
hôr, chránené
územia
Slovensko na mape.
Glóbus.
Rieky - dar
života
Rieky, priehrady, jazerá a
plesá.
Lesy - naše
pľúca
Lesy, pralesy.
Slovensko plné
záhad
Jaskyne.
Minerálne a termálne vody.
Kúpeľné mestá.
Po turistických
chodníčkoch
Objavujeme
Slovensko
Turistická mapa.
Ako chápať
časové
súvislosti
Časová priamka.
Roky. Storočia.
Pohoria na Slovensku.
Chránené územia.
Národné parky.
Príručná a nástenná mapa.
65
Výkonový štandard
žiak vie:
- vyjadriť viacerými spôsobmi obraz
krajiny: opisom, maľbou, fotografiou a
pod.
- rozlíšiť typy krajín podľa obrázkov
- opísať krajinu v rôznych ročných
obdobiach
- určiť hlavné svetové strany podľa
poludňajšieho tieňa
- pomenovať podľa smerovej ružice
hlavné a vedľajšie svetové strany
- použiť kompas
- vysvetliť, podľa čoho ľudia v minulosti
určovali sever
- zhora nakresliť rozmiestnenie nábytku a
vecí v triede
- vytvoriť plán triedy, detskej izby
- opísať obraz krajiny, ktorý vidí z jedného
miesta - obzor
- orientovať sa podľa vysvetliviek
- vytvoriť plán ZOO záhrady
- nakresliť plán izby
- určiť rozdiel medzi plánom a mapou
- pomocou mierky zistiť skutočnú
vzdialenosť miest na mape
- vysvetliť význam znakov pomocou
legendy
- vytvoriť model vzniku vrstevníc
- čítať z mapy pomocou vysvetliviek
- vyhľadať na turistickej mape svojho
okolia dané objekty
- sprevádzať po okolí podľa vopred
vypracovaného plánu
- určiť trasu prehliadky a miesta obhliadok
podľa plánu obce
- hľadať na glóbuse potrebné informácie
- pracovať s programom Google Zem
- určiť polohu Slovenska v Európe
vymenovať pohoria pomocou mapy SR
- vysvetliť, čo je chránené územie
- nájsť na mape národné parky TANAP,
NAPANT, PIENAP
- vymenovať a ukázať na mape
najznámejšie rieky Slovenska
- vysvetliť, čo je priehrada, jazero a pleso
- prečo sa hovorí riekam ako "dar života"
- vymenovať druhy lesov na Slovensku
- určiť, kde aké lesy rastú a vymenovať
živočíchov , ktorí v nich žijú
- vytvoriť pravidlá správania sa v lesoch
- vyhľadať informácie o pralesoch z
rôznych zdrojov
- vyhľadať jaskyne na mape Slovenska
- vytvoriť pravidlá, ako sa správať v
jaskyniach
- vymenovať kúpeľné mestá
- porozprávať, čím sú dôležité a
významné minerálne a termálne vody
- čítať z turistickej mapy
- zhotoviť plán triedneho výletu
pripraviť otázky z danej témy pre skupiny
- orientovať sa v príručnej a nástennej
mape
- zhotoviť časovú priamku a vyznačiť na
nej dôležité udalosti podľa času v akom
sa diali
- zaradiť roky do storočí
III. Spoznávame
dejiny Slovenska
Prečo sa ľudia
usadili na
našom území
Dejiny osídľovania.
Predmety ako
Múzeá, staré predmety.
svedkovia doby Archeológovia.
Predkovia.
Svätopluk a
jeho sláva
Veľkomoravská ríša.
Kmene.
Slovania.
Prečo chodíme
do školy
Panovníčka Mária Terézia.
Povinná školská dochádzka.
Ako vznikol
Spisovná slovenčina.
slovenský jazyk Anton Bernolák.
Ľudovít Štúr.
Ako vznikla
slovenská
hymna
Janko Matúška.
Hymny, ľudová pieseň.
Prečo M. R.
Štefánik veľa
cestoval
Slovensko v
súčasnosti
Milan Rastislav Štefánik.
Osamostatnenie Slovákov.
Československá republika.
Európska únia.
Európsky parlament.
Hlavné mesto, vlajka, euro.
Spoznávame
dejiny
Časová priamka.
Významné osobnosti.
Ako vznikali
mestá
IV. Naše starobylé
pamiatky a ich
krásy
Vznik miest.
Obrana miest.
Námestia, bezpečnosť v
meste.
Slávne mestá I. Trnava, Bratislava, Košice a
Kežmarok.
Slávne mestá
II.
Trenčín, Nitra, Martin a
Banská Bystrica.
Povesti o
mestách
Povesť.
Levočská biela pani.
Jašteričky.
Hrady a zámky
Hrad, podhradie, zámok.
Zrúcaniny hradov.
Povesti o
hradoch
Povesť.
Stolček. Studňa lásky.
Svetoznáme
pamiatky I.
Svetoznáme kultúrne
dedičstvo UNESCO.
Kultúrne pamiatky: Vlkolínec,
Banská Štiavnica, Bardejov a
Levoča.
66
- vytvoriť maľované dejiny osídľovania
- nakresliť, čím sa ľudia živili, čo pestovali
a chovali, kde a ako si stavali svoje
príbytky a ako bývali
- vyhľadať staré predmety z minulosti
- navrhnúť zoznam predmetov a vecí,
ktoré by sa mali uchovať pre budúcnosť
- opísať prácu archeológov
- zdramatizovať povesť o Svätoplukových
prútoch
- opísať výhody spolupráce
- porozprávať zo života našich
slovanských predkov
- vymenovať významné zmeny, ktoré
urobila Mária Terézia v školstve,
súdnictve a armáde
- vytvoriť pravidlá, ktoré žiaci budú v
triede dodržiavať
- vysvetliť, ako a prečo vznikla spisovná
slovenčina
- vytvoriť mapu pojmov o spisovnej
slovenčine
- povedať informácie o A. Bernolákovi a Ľ.
Štúrovi
- porozprávať príbeh o vzniku našej
hymny
- vysvetliť, čo je to hymny a porovnať ju s
ľudovou piesňou
- vyhľadať informácie o J. Matúškovi na
internete, alebo v rôznych encyklopédiách
porozprávať o M. R. Štefánikovi podľa
zhotovenej mapy pojmov
- charakterizovať jeho osobnosť
- vysvetliť, čo je Európska únia a
Európsky parlament
- vymenovať na mape štáty EU
- pripraviť informácie o SR ( základné
fakty )
- napísať, čo vie o významných
osobnostiach
- vytvoriť maľovaný príbeh o vzniku
slovenskej hymny
- porovnať život v meste v minulosti a
dnes
- vymodelovať ( nakresliť ) starobylé
mesto
- ukázať mestá na mape
- porovnať význam miest v minulosti a
dnes
- nájsť informácie o minulosti svojej obce
- ukázať mestá na mape
- opísať ich význam v minulosti a dnes
- vyhľadať zaujímavosti z rôznych zdrojov
- vysvetliť, čo je to povesť
- prerozprávať povesť o Jašteričkách a
Levočskej bielej pani
- rozlíšiť, čo je pravdivé a čo vymyslené
- vymyslieť povesť o svojej obci
- vysvetliť rozdiel medzi hradom a
zámkom
- porozprávať o živote hradného pána a
živote a práci poddaných
- nakresliť hrad, zámok
- diskutovať o povestiach, čo je pravdivé ,
čo je neskutočné
- vymyslieť iný príbeh o Bratislavskom
hrade
- ukázať na mape pamiatky UNESCO na
Slovensku
- vytvoriť zoznam kultúrnych a prírodných
zaujímavostí kraja, ktoré by mohli byť
navrhnuté do UNESCO
Svetoznáme
pamiatky II.
Drevené kostoly.
Jaskyne v Slovenskom krase.
Spišský hrad a okolie.
Karpatský bukový prales.
- zhromaždiť informácie o zvolenej
pamiatke
- pripraviť stručnú prezentáciu
- nájsť na mape kultúrne ( prírodné )
pamiatky UNESCO
- vymenovať, čo ohrozuje pamiatky
svetového dedičstva
Predmet: Etická výchova
Etická výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
0,5
1
1
Školský vzdelávací program
0,5
0
0
1
1
1
Spolu
4. ročník
Poznámky
1. Predmet etická výchova sa vyučuje v skupinách v každom ročníku. Druhú skupinu tvorí náboženská
výchova
2. V 1. ročníku sme zvýšili dotáciu predmetu o 0,5 hodiny z dôvodu delenia žiakov na skupiny NAV a
ETV
Charakteristika predmetu
Poslaním predmetu etická výchova je vychovať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou
orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú
významné miesto. Zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie)
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí
na život tak aby ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na
pracovisku , medzi spoločenskými skupinami ,v národe, a medzi národmi. Zameriava sa na výchovu
prosociálnosti. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne
hodnotenie iných,...) ako aj podpora mentálnej hygieny a podieľa sa na primárnej prevencii porúch
správania a učenia.
Etická výchova na prvom stupni ZŠ
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla chránené
a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny. Je vhodné, aby škola nadväzovala na to, čo
dieťa prežíva doma. V rodine získava primárne skúsenosti prijímania i podriaďovania sa rodinnému
spoločenstvu (pocit istoty, starostlivosti, ale aj spravodlivosti, trestu, vytvárania a prijímania pravidiel
v rodine…). Rovnako so životom v rodine môže súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím, ponížením,
odmietnutím, konfliktom... Skúsenosti vyplývajúce zo vzťahov k najbližším sú v mladšom školskom veku
východiskom pri výchove k prosociálnosti. A naopak – rodina je prvým miestom, kde sa môže testovať
prosociálne správanie dieťaťa, v istom zmysle účinnosť etickej výchovy.
Na I. stupni ZŠ je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty k iným, rozvoju
sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na zvyšovanie ich odolnosti voči
negatívnym sociálno-patologickým, či antimorálnym vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové
kategórie detí na základnej škole.
Ciele etická výchova metodicky realizuje hravými formami a interaktívnymi metódami.
Prostredníctvom nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú pozitívne sociálne
skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi, prezentujú sa pozitívne vzory správania
v rozprávkach, v umení aj v každodennom živote. Prežitú skúsenosť postupne žiak rozumovo chápe
a vytvára si tak racionálne komponenty svojho prosociálneho správania.
Vo vzťahu k iným predmetom je etická výchova otvorená. Podieľa sa na výchove k manželstvu
a rodičovstvu, na environmentálnej výchove, výchove k tolerancii, rasovej a náboženskej znášanlivosti.
Zároveň etická výchova čerpá z ostatných predmetov a oblastí podnety a v súčinnosti s nimi prispieva
k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka, podporuje v ňom sebadôveru a dôveru voči širšiemu
sociálnemu prostrediu, samostatnosť, odvahu a iniciatívnosť, dozrievanie etických postojov a sociálnych
zručností.
67
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli
výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať
základných tém a šesť aplikačných tém:
- otvorená komunikácia,
- sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba,
- pozitívne hodnotenie iných,
- tvorivosť a iniciatíva,
- vyjadrovanie citov,
- empatia,
- asertivita,
- reálne a zobrazené vzory,
- prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo,
- komplexná prosociálnosť,
- etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania,
- etika a ekonomické hodnoty,
- etika a náboženstvá – tolerancia a úcta,
- rodina v ktorej žijem,
- výchova k manželstvu a rodičovstvu,
- ochrana prírody a životného prostredia.
Ciele predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
- jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami vyplývajúcimi
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti.
- rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/,
- podpora mentálnej hygieny – podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy na I. stupni ZŠ je:
- viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
- naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
- naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané veku,
- spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
- zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
- podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
- formovať spoločenstvo detí.
Školský vzdelávací program v nadväznosti na uvedené je stanovený takto:
-
-
-
-
1.ročník
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch – vízia spolupracujúceho spoločenstva ako
základu pre dobré spolužitie (jeho jednoduché a viditeľné komponenty – sedenie v kruhu,
formulovanie pravidiel typu mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a
dôveru – nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje i iných…), prvé kontakty v triede a v
škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav), komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a
sociálne vzťahy, pravidlá podporujúce spolužitie v skupine (po istom čase možno pravidlá
prehodnocovať, dopĺňať).
Prvky prosociálneho správania v žiackom kolektíve – vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa
oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa navzájom...), úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za
vykonané dobro (prosím, ďakujem), vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny.
Ľudská dôstojnosť a sebaúcta – uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a
ostatným svetom), poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a
nedotknuteľnosti, vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok.
Pozitívne hodnotenie iných – človek a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych vlastností svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na mojej
mamičke, ockovi, starkých…), verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,
prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom,
posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov - spevu,
68
-
kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…), postoj k ľuďom, ktorí sú
nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne, neúmyselne).
Naša rodina – uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej
rodine najviac páči?) príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som mohol
urobiť pre lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...),
rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, prejavy
starostlivosti, pomoci...), úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri
práci? Čo by som rád vedel ako moji blízki...), význam blízkeho človeka pre život jednotlivca
2. ročník
-
-
-
-
-
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov:
pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie z prvého ročníka,
počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej spolupráce,
sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných,
základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si práv a povinností).
2. Tvorivosť
objavovanie vlastných daností - talentu - pozitívnych stránok (V čom som výnimočný, čo viem dobre
robiť, čo mi ide dobre...),
rozvoj fantázie a pozorovacích schopností,
tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní (Vymyslieť darček pre súrodencov, rodičov, starých
rodičov...),
tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje (Ako dobre nám padne, keď nás iní prekvapia niečím novým,
zaujímavým – napr. mama novým jedlom...),
využitie tvorivosti v živote triedy (tvorba pravidiel správania sa v triede, ak si ich pamätáme
z minulého ročníka, treba ich však prehodnotiť).
3. Iniciatíva
iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký vplyv má fungovanie môjho tela na moje prežívanie,
pohodu, či nepohodu? Prečo reagujem tak, ako reagujem?),
iniciatíva vo vzťahu k iným,
hľadanie možností ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a
ich realizácia,
iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná (riešenie
problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie, ohováranie…), iniciatíva, ktorá
ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť (fajčenie, alkohol, drogy, sexuálne zneužívanie detí).
4. Vyjadrovanie citov
vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne (Ako si vzájomne
vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spolužiakmi?),
úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke… (Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ženách
a dievčatách?),
úcta k mužovi – otcovi, bratovi, spolužiakovi…(Čo sa mi páči, a čo sa mi nepáči na mužoch
a chlapcoch?),
kultivované vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, vzdor, smútok…),
akceptovanie citov iných.
5. Naša trieda – spoločenstvo detí
správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčencami – slušnosť, ohľaduplnosť,
čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti (Čo sa mi v našej triede najviac páči? Som tu
spokojný? Sú iní spokojní so mnou?),
kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné priateľstvo (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám
v našej triede priateľov? ),
dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie
a spolupráce (Môžem niečo zmeniť na sebe, aby sa so mnou v našej triede lepšie žilo? Mám dajaký
návrh na vylepšenie našich vzťahov?).
podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna
činnosť, činnosť na ochranu prírody...),
osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo, tvorivosť, iniciatívnosť
a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov
3. ročník
-
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov:
dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania,
kvalita otvorenej komunikácie – pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných,
asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa
v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na
negatívne ponuky).
69
-
2. Vcítenie sa do prežívania iných - empatia
hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných,
pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov (u spolužiakov a členov rodiny),
odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších,
záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí.
3. Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
právo na omyl a možnosť nápravy,
význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch
rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty,
súťaživosť a kooperácia.
4. Pomoc, darovanie, delenie sa
vnímanie a prežívanie prosociálnosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat),
zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou,
podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu,
príprava žiakov na možné neprijatie dobra inými.
5. Naša škola
poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole priateľovi zo
zahraničia?),
rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné
predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči?),
účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej
škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú? Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie života
na našej škole?).
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne
hodnotenie iných a sebaúcta, Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, 2.
ročník - Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom struku, Čo urobím, keď...,
Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena, Ako vidím sám
seba, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch - Pavučina, Čo, keď spolužiak ..., Čo
cítiš? Pomoc, darovanie, delenie sa - Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého,
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Tvorivosť - V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena,
Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam,
odmietam, Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe
pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do
prežívania - empatia - Najsmutnejšie slovo, Radosť a vďačnosť, Potešme sa navzájom
Mediálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - Čarovné
slová, Čo je to? Kto počúva..., 3. ročník - Naša škola - Kamarát z inej triedy, Naša škola, Sviatok našej
školy, Naša škola ako rodina,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov - Predstavme
sa, Toto som ja, Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Spolupráca vo dvojici,
Dorozumievame sa aj bez slov, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Robíme si radosť, Postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská
dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, Tri čarovné
slová, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne hodnotenie iných a sebaúcta Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta,
Pozitívne hodnotenie iných - Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá,
Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja,
učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Naša rodina - Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie,
Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov - Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Vytvorte si symbol, Obraz, Môj
spolužiak, Je nám spolu dobre, Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom
struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz
môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Nepríjímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských
vzťahoch - Opäť sme spolu, Vytvorme si pravidlá, S kým si rád pohovorím
Dopravná výchova: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho
správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému
70
spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám
spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do prežívania - empatia - Škaredé káčatko, Grimasy, Moja
divadelná maska, Čo sa stalo?
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky
prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku,
Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník – Iniciatíva - Poznávam sám seba, Neopatrná
muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam, odmietam, 3. ročník - Pomoc, darovanie, delenie sa Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Pomoc iným, Slnečník, Darček, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti - Zlomený zub, Moje omyly, Dve
tváre
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko
v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá, Chráňme si veci, Prvky
prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka,
moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati
v jednom struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva Obraz môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Neprijímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku,
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti Naše polročné úspechy, Malý čertík, Stôl zmierenia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve,
Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny,
Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie, Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev,
Narodeniny, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet,
Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, 3.ročník, Pomoc, darovanie, delenie sa - Pomoc iným,
Slnečník, Darček
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom
kolektíve - Prajeme si, darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne
hodnotenie iných - Môj erb, 2. ročník - Tvorivosť - Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce),
3. ročník - Naša škola - Pexeso – naša škola , Kniha našej školy, Kamarát z inej triedy, Naša škola,
Sviatok našej školy, Naša škola ako rodina
Metódy a postupy
Všeobecno-didaktické metódy
Informačno-receptívna metóda – úvod do nových tematických celkov (fakty, názvy, termíny,
postupy...)
- Reproduktívna metóda – zručnosti a návyky (aplikovanie pojmov, vzťahov, zákonov, teórií...)
- Problémový výklad
- Heuristická metóda
- Výskumná metóda
Konkretizácia
Metóda výkladu, metóda demonštrovania a pozorovania, sokratovská metóda, prípadová štúdia,
metóda riešenia úloh, ditor, kooperatívne vyučovanie
-
Formy práce
metodické formy: rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup
činnosti, ukážky riešenia úloh, samostatné štúdium, práce, s IKT
sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie
organizačné formy:
vyučovacia hodina, projekty, vychádzka, domáca práca, anketa, hranie rolí, didaktické hry, modelovanie
situácií, učenie posilňovaním žiaduceho správania, skupinová terapia, kreatívne učenie
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Literatúra
Ivanová, E. a kol. : Etická výchova pre 1., 2., 3. ročník, metodické príručky
Alexeva, S., Vopel, K. W. : Nechaj ma, chcem sa učiť sám, Bratislava: SPN,1992
71
Pausewangová, E.: 150 her k utváření osobnosti, Praha: Portál,1999
Fulopová, E., Zelinová, M.: Hry v materskej škole, Bratislava: SPN, 2003
Didaktická technika
fotoaparát, tlačiareň, skener, PC s pripojením na internet
Materiálne výučbové prostriedky
pracovné listy, fotografie, prezentácie, filmy s príslušnou tematikou, pastelky
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Postoje
a zručnosti
medziľudských
vzťahov
2/1
Postoje
a zručnosti
medziľudských
vzťahov
2/2
Prvky
prosociálneho
správania
v detskom
kolektíve
Postoje
a zručnosti
medziľudských
vzťahov
2/1
Prvky
prosociálneho
správania
v detskom
kolektíve
1/1
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
1/1
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Žiak pozná
- pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť
- spôsob ako sa vyjadruje pozdrav,
vďačnosť a prosba
Žiak vie
- poznať a rozpoznať spolupracujúce
spoločenstva ako základ pre dobré
spolužitie
- vymenovať mená svojich spolužiakov
Žiak chápe
- význam komunikácie pre dobré
spolužitie v spoločenstve
- a uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti
Žiak dokáže
- pozorne počúvať a uvedomiť si aké je
to dôležité navodiť atmosféru radosti,
uvoľnenia
- uvedomiť si význam slov prosím,
ďakujem, prepáč
- pochopiť reč ruky, tela
Žiak
- demonštroval sedenie v kruhu
a formuloval pravidlá spolužitia, prípadne
ich výtvarne spracoval
- informoval o práve byť vypočutý, práve
nevyjadrovať sa, nevysmievať sa, hovoriť
pravdu, chrániť veci svoje a iných
- vedel sa predstaviť a učil sa prezentovať
sám seba, hovoriť pravdu
Žiak vie
- identifikovať, čo je úcta k ľuďom
Žiak dokáže
- prejaviť úctu k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom
Žiak vie
- byť k spolužiakom ústretový
Žiak
- sa pri vzájomnej komunikácii so
spolužiakmi pekne oslovuje, pozdraví sa,
počúva sa navzájom s ostatnými
spolužiakmi pri rozprávaní
- je vďačný za vykonané dobro
- vhodne využíva slovíčka prosím, ďakujem
Žiak dokáže
- vytvárať a dodržiavať pravidlá
spolužitia v skupine
Žiak vníma
- víziu spolupracujúceho spoločenstva
- poznať rôzne druhy kalendárov
- identifikovať kresťanský kalendár
a jeho základné znaky
Žiak dokáže
- prežívať vďačnosť voči tým, čo mu
robia
dobre
Žiak dokáže
- uvedomiť si vlastnú hodnotu (rozdiel
medzi mnou a ostatným svetom),
- pochopiť potrebu poznania
a postupného zvnútorňovania
povedomia jedinečnosti
a nedotknuteľnosti vytvárať
Žiak
- poukázal na vzájomnú si pomoc medzi
spolužiakmi a členmi rodiny
- si dokázal vytvoriť spoločenstvo detí, ktoré
spájajú rovnaké záujmy
- dokázal vyrobiť darček pre svojho priateľa
( prípadne ho obdaroval zaujímavou
piesňou)
72
Žiak
- popísal, ako a s čím pracoval na
predchádzajúcich hodinách
- priniesol fotografiu zo svojho rodinného
prostredia, popísal ju, poskytol základné
informácie
- vytvoril krátky príbeh o svojich
spolužiakoch
- porozprával, čo samu v triede najviac páči
- porozprával o tom, či je spokojný v triede
a či sú aj iní s nim spokojní
- podal návrh, čo by mal zmeniť na sebe,
aby sa všetkým v triede spolu výborne
spolunažívalo
Žiak
- pracoval s prostriedkami neverbálnej
komunikácie
- dokázal sa reálne vidieť a prijímať seba
samého
- si dokázal uvedomiť vlastnú hodnotu
- sebaúcta mu dodávala pokoj
Postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch
Prvky
prosociálneho
správania sa
v detskom
kolektíve
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
1/2
Prvky
prosociálneho
správania
v detskom
kolektíve
Pozitívne
hodnotenie iných
a sebaúcta
1/2
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
Pozitívne
hodnotenie iných
2/2
Prvky
prosociálneho
správania
v detskom
kolektíve
Naša rodina
2/2
Naša rodina
2/2
a dodržiavať pravidlá spolužitia
v skupine
Žiak používa
- vlastnú slovnú zásobu, ktorá vyjadruje
ľudské vlastnosti
Žiak dokáže
- pomenovať svoje dobré vlastnosti
- poznávať sám seba, uvedomuje si
vlastnú hodnotu
Žiak vníma
potrebu potvrdenia vlastnej hodnoty inými
Žiak dokáže
- orientovať sa v jeho hodnotách spoznávanie pozitívnych vlastností
svojich najbližších v rodine, v triede,
v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo
sa mi najviac páči na mojej mamičke,
ockovi, starkých…),
- aplikovať verbálne vyjadrovanie
pozitívneho hodnotenia druhých
Žiak dokáže
- prehodnotiť negatívne skutočností
(dobro – zlo, napr. branie si vecí
navzájom, posudzovanie
a ponižovanie, urážanie menej
zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu,
oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie
a žalovanie…),
- vystihnúť postoj k ľuďom, ktorí sú nám
nesympatickí, spôsobujú nám alebo
druhým zlo (úmyselne, neúmyselne).
Žiak dokáže
- uvedomiť si hodnoty rodiny pre
jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi
na našej rodine najviac páči?)
- prehodnotiť príbuzenské vzťahy
(S kým z rodiny si najviac rozumiem...?
Čo by som mohol urobiť pre lepšie
vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných
pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...),
Žiak vníma
- úctu, komunikáciu a pomoc medzi
členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri
práci? Čo by som rád vedel ako moji
blízki...)
Žiak dokáže
- pochopiť význam blízkeho človeka pre
život jednotlivca.
- porozumieť významu rodičovskej lásky
a jej význam v živote dieťaťa
(konkrétne emocionálne prejavy,
prejavy starostlivosti, pomoci...),
Vysvetlivky: 2/2 h – ŠVP/ŠkVP
73
a nepotreboval žalovať, ponižovať iných,
vyvyšovať sa na iných
Žiak
- pociťoval potrebu potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými
- pokúšal sa snažiť ovládať pri prekonávaní
prekážok
- prepojenie správania sa v bludisku so
správaním sa v živote, komunite, na ceste
- vytvoril projekt o tom, ako by mohol
pomôcť spolužiakovi, rodičom,
súrodencom v núdzi napr. keď sú chorí...
Žiak
- dokázal zhodnotiť a rozlišovať dobro od
zla a aplikoval to aj na ľuďoch z okolia
- odmietal zlo a aplikoval dobro ( nakreslil
obrázky na danú tému, prípadne pomocou
inštrumentálnej ORFOVEJ školy
predviedol boj dobra a zla)
- učil sa zaujať postoj k ľuďom, ktorí sú mu
nesympatickí
- pochopil význam pozitívneho
spoznávania druhých na príbehu
o Slimáčikovi a mravčekoch
Žiak
- tešil sa z dobra a odmietal zlo vo svojom
okolí( v triede, v škole, v rodine,
v rovesníckych vzťahoch
- ocenil dobro na iných, vedel aj prijať
ocenenie
- sám vkladal pozitíva pri vytváraní vzťahov,
či klímy v spoločenstve
- vytvoril svoj vlastný erb
- odprezentoval si svoj erb a svoju
vytvorenú hymnu, prípadne slogan
Žiak
- dokázal hovoriť o pekných veciach
v rodine
- dobro, ktoré zažil v rodine, prenáša do
detského kolektívu
- slovne vyjadril a identifikoval rodinné
vzťahy napr. mama, otec, ujo, teta,
strýko...
- predstavil svoj projekt o svojej rodine,
na tému - S kým z rodiny si najviac
rozumiem...?, ktorý doplnil o výtvarnú
a hudobnú vložku
Žiak
- vedel zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro
ochrany lásky ktoré mu rodina poskytuje
- vedel členom rodiny opätovať dobro
a lásku napr. vyrobeným darčekom
- vytvoril darček pre svojich blízkych
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Celok
Obsahový
štandard
Výkonový
Štandard
Postoje
a spôsobilosti
medziľudských
vzťahov
Žiak pozná
- pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť
- spôsoby, ako sa vyjadruje pozdrav,
vďačnosť a prosba
Žiak vie
- poznať a rozpoznať spolupracujúce
spoločenstva ako základ pre dobré
spolužitie
- vymenovať mená svojich spolužiakov
a vzájomne sa nimi oslovovať
- upozorniť na neverbálne signály
v komunikácii,
Žiak vníma
- význam komunikácie pre dobré spolužitie
v spoločenstve
- uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti
Žiak dokáže
- pozorne počúvať a uvedomiť si, aké je to
dôležité uznať a oceniť iných
- hovoriť o svojich pozitívach
- prijať seba ako takého
- navodiť atmosféru radosti, uvoľnenia
a spolupráce vo dvojici
- pozitívne využívať spoluprácu v skupine
- učiť sa dodržiavať pravidlá hry
Žiak dokáže
- prebudiť a rozvíjať svoju fantáziu
- uvedomuje si svoju originalitu
- uvedomuje si svoje tvorivé schopnosti
- uvedomuje si tvorivé schopnosti
ostatných
- pociťuje radosť z vlastných nápadov
a tvorivej hry
Žiak
- demonštroval sedenie v kruhu
a formuloval pravidlá spolužitia, prehlbuje
schopnosť komunikácie
- informoval o práve byť vypočutý, práve
nevyjadrovať sa, nevysmievať sa, hovoriť
pravdu, chrániť veci svoje a iných
- vedel sa predstaviť a učil sa prezentovať
sám seba, hovoriť pravdu
- identifikuje neverbálne signály
v komunikácii, počuje ich
vedel sa sústrediť a počúvať
Žiak
- priniesol zaujímavosť o sebe, uviedol,
v čom je výnimočný a s čím by sa rád
podelil, napr. vlastný model lietadla,
obrázok atď
- rozvíjal identitu a súdržnosť spoločenstva
- uvedomil si svoje práva i povinnosti
- snažil sa naučiť spolupracovať vo dvojici
i skupine
- učil sa prijímať a rozvíjať nápady iných,
- snažil sa argumentovať k veci dokázal
oceniť a prijať ocenenie
Tvorivosť
Iniciatíva
Vyjadrovanie
citov
Žiak dokáže
- rozvíjať tvorivosť v prospech spoločenstva
- uplatniť tvorivosť v rozmanitých životných
situáciách
- rozvíjať tvorivosť v prospech
spoločenstva, triedy
Žiak vníma
- víziu spolupracujúceho spoločenstva
Žiak dokáže
- rozvíjať sebaakceptáciu prostredníctvom
stotožnenia sa s vlastným menom
- iniciatívne vytvárať svoj sebaobraz
Žiak dokáže
- pomenovať svoje dobré vlastnosti
- poznávať sám seba, uvedomuje si vlastnú
hodnotu
- iniciatívne podporuje vlastnú sebadôveru
a sebavedomie
- rozvíjať vlastnú tvorivosť
Žiak vníma
- potrebu potvrdenia vlastnej hodnoty inými
Žiak dokáže
- uvedomiť si pomenovať city
- učiť sa vyjadriť prežívané city
- identifikovať vlastné city
- aplikovať pozitívne city
- pracovať na rozšírení citového slovníka
Žiak dokáže
- prehodnotiť negatívne city
- ovládať negatívne city
- identifikovať city
74
Žiak
- zažil radosť z tvorivého uplatnenia
- prebudil
a rozvíjal
fantáziu
detí
prostredníctvom gest, rečou tela
- pozitívne prijal tvorivosť iných
- dokázal rozvíjať vo verbálnej oblasti
výtvor iného a nadviazal naň
- tvorivosť uplatnil v prospech iných
Žiak
- poukázal na vzájomnú si pomoc medzi
spolužiakmi a členmi rodiny
- si dokázal vytvoriť jednoduchý darček pre
člena rodiny, blízku osobu
- uvedomil si a prijal tvorivosť iných v našej
spoločnosti
Žiak
- využil tvorivosť na prehodnotenie
triednych pravidiel z 1.roč.
- pochopil ,,Kto som“ – sebapoznanie
- Podporil svoje vlastné sebapoznanie,
sebadôveru, sebavedomie
Žiak
- pociťoval potrebu potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými
- pokúšal sa snažiť ovládať pri
prekonávaní prekážok
- pochopil rozdiel medzi žalovaním
a spoluprácou
- rozvíjal iniciatívu pri riešení problémov
- naučil sa odmietnuť iniciatívu
ohrozujúcu zdravie a osobnú
bezpečnosť
Žiak
- naučil sa identifikovať a vyjadrovať
vlastné city
- naučil sa nadviazať kontakt, vyjadril
pozitívne city
- dokázal vyjadriť náklonnosť a sympatiu
Žiak
- naučil sa identifikovať city vyvolané
hudbou
- naučil sa vyjadrovať vďačnosť
Naša trieda spoločenstvo
detí
- vyjadriť vďačnosť
- prehĺbiť otvorenosť vzťahov medzi členmi
spoločenstva
- uvedomiť si potrebu slušného správania
sa medzi spolužiakmi
Žiak dokáže
- orientovať sa v jeho hodnotách spoznávanie pozitívnych vlastností svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole,
v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi
najviac páči na mojej mamičke, ockovi,
starkých…),
- uvedomiť si hodnoty rodiny pre
jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na
našej rodine najviac páči?)
- prehodnotiť príbuzenské vzťahy (S kým
z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som
mohol urobiť pre lepšie vzťahy v našej
rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi
najťažšie dodržiavajú...),
- prejaviť úctu
- prejaviť a vyjadriť pocit blízkosti aj
dotykmi
Žiak dokáže
- prejaviť úctu
- prejaviť a vyjadriť pocit blízkosti aj
dotykmi
- podať ruku ako výzvu na spoluprácu
- uvedomiť si zmyslu triedneho
spoločenstva a sile priateľstva
Žiak vníma
- úctu, komunikáciu a pomoc medzi
spolužiakmi v triede (zameriava sa na
ujasnenie predstavy o vzájomných
vzťahoch)
Žiak dokáže
- vytvoriť pozitívne vzťahy medzi chlapcami
a dievčatami
- nadviazať priateľské kontakty
- pochopiť hodnotu priateľstva
- uvedomiť si opodstatnenosť príkazov
a zákazov( práv a povinností)
-
uplatnil pravidlá slušného správania sa
medzi spolužiakmi
Žiak
- dokázal hovoriť o pekných veciach
v rodine
- dobro, ktoré zažil v rodine, prenáša do
detského kolektívu
- dokázal kultivovane vyjadrovať negatívne
city (hnev, vzdor, smútok...)
- dokázal vyjadriť úctu k žene – matke,
spolužiačke (čo sa mu páčilo a čo samu
nepáčilo na ženách a dievčatách?)
- dokázal vyjadriť úctu k mužovi – otcovi,
bratovi, spolužiakovi...(čo sa mu páčilo a
čo sa mu nepáčilo na mužoch
a chlapcoch?)
uviedol, čo je dôležité pre priateľstvo
porozumel aký je rozdiel medzi úprimným
a falošným priateľstvom
- zameral pozornosť len na dobré
vlastnosti spolužiakov
Žiak
- snažil sa o dodržiavanie pravidiel
správania sa v triede
- naučil sa, že keď zmení na sebe nejakú
zlú vlastnosť, bude sa mu v triede lepšie
žiť
- pokúsil sa vytvoriť nápad na vylepšenie
vzťahov v triede
-
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Postoje
a spôsobilosti
v medziľudskýc
h vzťahoch
Vcítenie sa do
prežívania –
empatia
Obsahový
štandard
Výkonový
Štandard
Žiak má:
- zapamätať si mená spolužiakov
- navrhnúť a snažiť sa dodržiavať
pravidlá správania sa
- uvedomiť si význam výberu slov
v komunikácii
- vedieť, čo znamená pravda
v komunikácii poznať niektoré rizikové
situácie v živote dieťaťa
- dokázať hľadať vhodné riešenie
problému
- vedieť postaviť sa proti zlu
- vedieť odmietnuť negatívnu ponuku
- dokázať rozlíšiť a opísať svoje pocity
Žiak má:
rozumieť pojmom súcit, vcítenie sa
do iného
vedieť prijať iný názor
snažiť sa chápať príčinu daných
pocitov u iných
chápať význam neverbálnej
komunikácie citlivo vnímať nálady
druhých
75
Žiak:
- učil sa efektívne komunikovať s rovesníkmi
- snažil sa o objektivitu a pravdu vo vzájomnej
komunikácii
- navrhol aspoň 2 pravi opísal nebezpečné
situácie, ktoré zažil
- navrhol aspoň 2 riešenia
simulovaného/skutočného problému v triede
- vymyslel aspoň 2 odmietnutia zlého dlá
správania sa návrhu
- vymenoval 3 zvieratá, ktoré mu naháňajú
strach
Žiak:
- prerozprával príbeh a opísal svoje pocity pri
ňom
- vymyslel aspoň 2 situácie, ktoré predchádzali
daným pocitom
- snažil sa odhadnúť z výraze tváre spolužiaka
jeho pocity
- vymenoval aspoň 3 najčastejšie príčiny
úrazov detíopísal, kedy naposledy sa cítil
-
Riešenie
konfliktov –
výchova
k zmierlivosti
Pomoc,
darovanie,
delenie sa
Naša škola
vedieť nájsť dôvody na radosť
i smútok
vedieť poďakovať druhému za
prejavené dobro
snažiť sa potešiť druhého
Žiak má:
- vedieť priznať svoju chybu a snažiť
sa ju napraviť
- dokázať kontrolovať svoje emócie
- rozumieť pojmu „pomoc“
- rozlišovať materiálnu a psychickú
pomoc
- opísať svoje úspechy za 1. polrok
- snažiť sa prehlbovať pocit
vzájomnosti
- chápať význam odpúšťania
v medziľudských vzťahoch
- vedieť reagovať na neprijatie jeho
pomoci
Žiak má:
- vnímať prírodu všetkými zmyslami
- poznať základné spôsoby
starostlivosti o prírodu
- navrhnúť spô zámerne robiť dobro
druhým
- dokázať sa vzájomne obdarovať
bez očakávanej odmeny
- snažiť sa správať prosociálne soby
ochrany zvierat v jeho okolí
vyjadriť, čo má/nemá rád na svojej
škole
opísať svoj najlepší/najhorší
zážitok zo školypozitívne prijať
svoje okolie v škole
uvedomiť si kvality a prednosti
svojej školy
mať záujem o aktívnu účasť na
živote v škole
vedieť samostatne prezentovať
svoju školu
zapojiť sa do osláv 15. výročia
školy
- porovnať školu a rodinu
šťastný a kedy smutný a uviedol dôvody
prečo
- poďakoval druhému bez slov
- vyrobil a venoval kamarátovi jednoduchý
darček
- porozprával o vianočných zvykoch v iných
krajinách
Žiak:
- opísal zlý skutok, ktorý vykonal a oľutoval
- opísal situáciu, kedy prijal pomoc a kedy on
sám pomáhal
- vymenoval po 2 príklady materiálnej
a psychickej pomoci
- pochopil význa vytvoril a prezentoval plagát
svojich NAJ – úspechov
- opísal situáciu, kedy mu bolo odpustené
a kedy on odpustil druhému m práva na omyl
Žiak:
- opísal svoje pocity z prechádzky v prírode
- rozlíšil vhodné a nesprávne správanie sa
v prírode
- navrhol spôsob starostlivosti o opustené
zvieratá
- vymenoval aspoň 3 príčiny znečistenia
okolitých riek dobrovoľne pomohol druhému
- venoval kamarátovi ním nakreslený obrázok
- poznal príčiny vzniku úpalu, úrazov v horách
Žiak:
- vyjadril čo má/nemá rád v škole
- zistil od kamarátov, čo majú/nemajú radi
v škole
- opísal a kresbou vyjadril svoj
najlepší/najhorší zážitok zo školy
- pochopil význam práva na vzdelanie
- poznal príčiny negramotnosti niektorých ľudí
opísal svojho kamaráta z inej triedy
- vymenoval aspoň 3 výhody školy
- zapojil sa do osláv 15. výročia školy
- našiel po dva spoločné a rozdielne znaky
medzi školou a rodinou
- vo dvojici vytvoril reklamný plagát o svojej
škole
- vo dvojici prezentoval svoju školu
ako
v rozhlase
Predmet: Náboženská výchova
Náboženská výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
0,5
1
1
Školský vzdelávací program
0,5
0
0
1
1
1
Spolu
4. ročník
Poznámky
1. Predmet náboženská výchova sa vyučuje v skupinách v každom ročníku. Druhú skupinu tvorí etická
výchova
2. V 1. ročníku sme zvýšili dotáciu predmetu o 0,5 hodiny z dôvodu delenia žiakov na skupiny NAV a
ETV
76
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto
opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám,
otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia
bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť,
nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť
si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo
je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú
spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
- formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
- konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
- hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
- formovať svedomie
- prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
- spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
- oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
- rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním
týchto predmetových kompetencií, ktoré žiakovi umožňujú:
Komunikačné kompetencie
- nadväzovať a viesť v skupine dialóg a rozhovor
- prejavovať odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému
- chápať obsah a zmysel počutého textu a vedieť naň reagovať
- voliť si primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
- používať “ja” odkaz
- kultivovane poprosiť
- aktívne a so záujmom počúvať
- slovne prejaviť radosť a vďačnosť z obdarovania
- byť otvorený pre metaforické vyjadrovanie
- intuitívne rozumieť neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania
- svojimi slovami reprodukovať biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej
smrti a zmŕtvychvstaní
Kompetencie k riešeniu problémov
- byť tolerantný a ústretový
- rozvíjať postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
- vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…)
- spontánne a samostatne hodnotiť vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
- v rozsahu svojej detskej skúsenosti byť pozorný voči morálnym konfliktom a byť otvorený pre dobro
Sociálne a interpersonálne kompetencie
- prejavovať záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností
- uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných
žiakov v skupine
- prispôsobovať svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
- poznať úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
- brať do úvahy potreby iných
- rozvíjať intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné
- objavovať hranice života a smrti v ľudskom živote
- byť otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu
77
posolstvo biblických textov spájať s konkrétnymi situáciami vo svojom živote
objavovať kresťanský zmysel slávenia sviatkov
hľadať možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...)
a realizuje ich
- zaujímať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k životu
- vnímať potrebu dávania a prijímania
- objavovať svoj duchovný rozmer
- prežívať atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí
Občianske kompetencie
- poznávať a ochraňovať svoje najbližšie životné prostredie
Kultúrne kompetencie
- prejavovať úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje
- objavovať hodnotu rodiny
- vnímať dôležitosť a hodnotu rodiny
- intuitívne vnímať obrazy, symboly
- intuitívne vnímať posolstvo legendy a biblického textu
- orientovať sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežívať ich rozdielnu
- náplň a úlohu
- intuitívne vnímať symbolickú reč legendy
Existenciálne kompetencie
- intuitívne vnímať bytostnú potrebu lásky
- objavovať hranice dobra a zla
- objavovať svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia
- byť otvorený pre diferencované vnímanie sveta
- byť je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
-
Pierezové témy
Dopravná výchova: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, 3.
roč.- Ježiš uzdravuje
Osobný a sociálny rozvoj: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč. - Boh mi dôveruje, Dôverujem Bohu,
Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, Pozvanie na hostinu - obnovenie dôvery, 3. roč. - Veriť Bohu
Environmentálna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujem Bohu
Mediálna výchova: 1. roč.- Rodina - ohnisko lásky, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje
Multikultúrna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujeme si navzájom, 3. roč. - Ježiš
nás oslobodzuje
Ochrana života a zdravia: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a
dôvere, 3. roč.- Ježiš uzdravuje
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 2. roč.- Boh mi dôveruje, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje,
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 1. roč.- Som na svete z lásky, Rodina ohnisko lásky, 2. roč.- Dôvera v rodine, 3.roč. - Ježiš nám odpúšťa
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál vydaný Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom,
n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme
bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné
dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej
cirkvi, biblické mapy.
Učebné osnovy 1. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah
k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Tematický
celok
1. téma:
SOM NA
SVETE
Z LÁSKY
5/4
Obsahový
štandard
Meno a jedinečnosť
Čo dokážem? (ruky,
nohy, zrak, sluch, ...)
Patrím do rodiny
Svet v ktorom žijem
-
Výkonový
štandard
uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
vyjadriť radosť zo života
rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania
sa správne prežehnať
slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom,
kamarátom)
formulovať spontánnu modlitbu poďakovania
78
učiteľom,
2. téma:
RODINA –
OHNISKO
LÁSKY
3/4
Komunikácia v rodine
Modlitba v rodine –
rozhovor rodiny
s Bohom (modlitba Otče
náš)
-
3 téma:
DAR LÁSKY
4/3
Legenda o kamennom
srdci (sv. Mikuláš)
Zvestovanie. Návšteva
Alžbety.
Zmysel a hodnota daru.
Narodenie Ježiša
Krista.
-
4. téma:
MOC ŽIVOTA A
LÁSKY
4/3
5. téma:
SPOLOČENST
VO LÁSKY
3/2
Šípková Ruženka
(uvádzanie do
metaforického spôsobu
vyjadrovania: metafora
spánku a prebudenia v
rozprávke)
Vzkriesenie Jairovej
dcéry
Veľká noc – smrť
a zmŕtvychvstanie
Ježiša.
Nedeľa – deň oslavy
Ježišovho
zmŕtvychvstania
Zoslanie Ducha
Svätého. Cirkev.
Legenda o sv. Jurajovi.
-
-
z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro
na príklade rozlíšiť dobro od zla
odpovedať na otázku z príbehu
vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže
človek vykonať rukami, nohami, ústami, očami, ušami (opozitá)
formulovať odprosenie
citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný
k svetu, ktorý Boh daroval človeku
sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať
odpadky, hrabať lístie, atď.),
jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie
vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš
definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom
písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu
prosby
opísať dobrotu sv. Mikuláša
intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej
skutočnosti človeka
s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania
a narodenia Ježiša
podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania
reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária
opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku
nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona)
pripraviť darček pre obdarovanie
vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej Ruženke
a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným životom
opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry
vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich
prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov
jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako
slávnosť, v ktorej kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života
nad smrťou
s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť
veľkonočné symboly
nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad
smrťou
jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa
Ježišovho zmŕtvychvstania
na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti
zoslania Ducha Svätého
vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej
rodiny
reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi
a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim životom
osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych
kontaktoch s inými ľuďmi.
-
Vysvetlivky: 2/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy 2. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi,
vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať
postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom.
Tematický
celok
1. téma:
BOH MI
DÔVERUJE
Obsahový
štandard
Krása,účelnosť
a veľkoleposť prírody
Svet – prejav dôvery Boha
voči človeku
Obraz rajskej záhrady
Výchova k úcte k životu a
zodpovednosti za životné
prostredie
-
-
Výkonový
štandard
porovnať človeka s ďalšími Božími dielami
uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov
zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za svet
vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti
prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia
s pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny
environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín,
upratanie školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.)
reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a
prostredníctvom symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať
79
2.
téma:
DÔVERUJEM
BOHU
Abrahám (povolanie
Abraháma, odpoveď na
Božiu výzvu)
Modlitba cvičenie ticha,
modlitba ako
posväcovanie života
Boh a jeho meno
Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV a bez
TV
-
3.
téma:
DÔVERA
V RODINE
Božie pozvanie do ľudskej
rodiny - Legenda o Lucii
Pozvanie do Božej rodiny
(krst)
Človek ako
neopakovateľné Božie
dielo
Rodina ako spoločenstvo,
Úlohy a role v rodine
Jakub a Ezau (vzťah
medzi pravdou a dôverou)
-
4.
téma:
DÔVERUJEME
SI NAVZÁJOM
5. téma:
DESATORO –
POZVANIE
K SLOBODE
A K DÔVERE
Schopnosť hovoriť ako
Boží dar (výchova
k citlivosti voči
vyslovenému slovu)
Čisté srdce
Osobný majetok
Boháč a Lazár
Uzatvorenie zmluvy na
Sinaji
Desatoro ako pravidlá
-
6.
téma:
POZVANIE NA
HOSTINU OBNOVENIE
DÔVERY
Milosrdný
otec/márnotratný syn
Umenie povedať zlu „nie“,
obrátiť sa, zmieriť sa
s ľuďmi a s Bohom
Hostina lásky - sviatosť
zmierenia
-
šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra
na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím
na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy
dôvery ľudskej dôvery
reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojim životom
vnímať potrebu človeka niekomu veriť
vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás
na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu
a potrebu modlitby
stíšiť sa a načúvať
vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom mu
povedať
jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými
slovami
vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe
vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako
prejavu úcty
s úctou volať spolužiakov po mene
vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia
Božej blízkosti
prejaviť
úctu
k Božiemu
menu
ak
predmetom
pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a pod.).
pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku
jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre
človeka
objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia
prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty,
lásky a dôvery
jednoducho nakresliť symboly krstu
s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly
naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným
patrónom
reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi
pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou
a vzájomnou dôverou v medziľudských vzťahoch
používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom
a iným ľuďom
formulovať modlitbu za rodičov
konkrétnymi skutkami slúžiť rodine
na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov
posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť
so svojim životom
na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca
uviesť príklady osobného a spoločného majetku
navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku
v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným
reprodukovať príbeh o Mojžišovi
chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu
určiť kľúčový moment a pointu príbehu
opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe
porozumenia biblického textu
reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa
sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka
a jednotlivé prikázania na konkrétnych modelových
situáciách
vnímať a načúvať hlasu svedomia
hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so
svedomím
intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej
reči
otvoriť sa pre dobrého Boha
reprodukovať
biblický
príbeh
milosrdného
otca
a márnotratného syna
jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa
márnotratného syna a vlastným rozhodovaním sa
aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný
život
80
-
reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe
porozumenia príbehu
objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých
vzťahov
vyjadriť radosť z odpustenia
vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie
si chyby
formulovať následky konania zla na život človeka
formulovať vlastnými slovami ľútosť
Učebné osnovy 3. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania
osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný
život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich.
Tematický
celok
1. téma:
VERIŤ BOHU
Obsahový
štandard
- viera v Boha
- biblické obrazy Boha
- podobenstvo
o horčičnom semienku
- krst (krstné sľuby)
Výkonový
štandard
-
2. téma:
JEŽIŠ
UZDRAVUJE
3. téma:
JEŽIŠ NÁM
ODPÚŠŤA
4. téma:
JEŽIŠ NÁS
OSLOBODZUJE
- Ježišove uzdravenia
(uzdravenie slepého,
hluchonemého,
s „vyschnutou rukou“,
ochrnutého)
- rozvoj mravného cítenia
- vina, hriech
- Ježiš v dome hriešnika
(Zachej)
- Ježiš odovzdáva moc
odpúšťať
- sviatosť zmierenia
- hriech a dôsledky
hriechu
- Veľká noc (Pascha)
- Desatoro (pravidlá pre
život v slobode)
- Ježišova smrť
a zmŕtvychvstanie
(podobenstvo
o pšeničnom zrne)
-
-
jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu,
porozumieť symbolickému významu reči,
reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku,
na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo učenie
o Božom kráľovstve,
na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox
vzniku veľkej veci z niečoho nepatrného,
na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst
ako významnú udalosť v živote viery,
opísať obsah krstných sľubov,
otvoriť sa pre formovanie osobného života viery.
reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého,
hluchonemého, človeka s „vyschnutou rukou“ a ochrnutého,
na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť,
konať, vidieť to, čo je v živote podstatné,
identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi
uzdravenie,
byť disponovaný na rozvoj mravného úsudku.
jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na
vinu,
jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu
ako uznanie viny a odpustenie,
vnímať vinu ako súčasť života každého človeka,
reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou,
reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja,
osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,
prijímať sviatosť zmierenia ako dar,
oceniť mimosviatostné formy pokánia,
oceniť sviatostnú formu pokánia,
pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie,
zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii
mravného zlyhania,
podieľať sa na sviatosti zmierenia.
na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho
dôsledky,
vysvetliť pojem hriech,
reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam
jednotlivých prikázaní,
akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život,
stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na
konkrétne situácie v jeho živote,
nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne
a Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním,
posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti,
posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným,
jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie
v zhode so svojím svedomím,
posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním
dobra (prechod od heteronómneho svedomia
k autonómnemu),
otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje.
81
5. téma:
JEŽIŠ NÁS
POZÝVA NA
HOSTINU
- nasýtenie (zázrak
rozmnoženia chlebov –
Jn 6, 1-13)
- posledná večera
(Eucharistia)
- svätá omša ako hostina
(hostina spoločenstva,
hostina slova, chleba)
-
-
nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou,
odlíšiť chlieb od eucharistického chleba,
objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom,
biblickým textom o rozmnožení chlebov a sviatosťou
Eucharistie,
oceniť potrebu slávenia pre život človeka,
rozvíjať schopnosť života v spoločenstve,
uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj
duchovný rast.
Predmet: Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
1
Školský vzdelávací program
1
1
1
Spolu
2
2
2
4. ročník
Poznámky
1. Výtvarná výchova v 1., 2. a 3. ročníku je dotovaná jednou hodinou zo štátneho vzdelávacieho
programu. Nakoľko je to hodina organizačne náročná, rozhodli sme sa preto zvýšiť časovú dotáciu
o jednu hodinu.
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní je predmet, ktorý prostredníctvom autentických
skúseností získaných výtvarnou činnosťou, intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba
vyjadrovania rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie a analytického
myslenia, vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Týmto napĺňa výtvarná výchova svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné
aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem,
duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť
vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc
intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj
ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný,
textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a
film). Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o
výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a
príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú
činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. Edukačný proces výtvarnej výchovy,
ako proces je tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie
jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému
vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby seba vyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej.
Tieto zložky sa vo výtvarnej výchove prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že
jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho
zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania rozlišujeme kognitívne,
senzomotorické a socioafektívne.
Kognitívnym cieľom je učiť žiaka poznať a používať jazykové prostriedky, základné kompozičné
princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť
reflexie vizuálnej kultúry. Ďalej poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj
82
zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové
obdobia.
Senzomotorické ciele umožňujú žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém
a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy
rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať
gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom
vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele definujú formovanie kultúrnych postojov, vychovávanie žiaka smerom k vytváraniu
si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania
a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií,
ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Cieľom je formovať
celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu,
fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovať aktívne používanie zručností – to všetko
prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy výtvarnej výchovy okrem toho podporujú medzi predmetové väzby, interdisciplinárnosť
vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy.
Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému
vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
Prierezové témy predmetu
V predmete výtvarná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Enviromentálna výchova: 1. ročník - výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície,
Synestetické podnety, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania, Výtvarný
jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety dizajnu, Porovnávacie kombinačné
a súhrnné cvičenia, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety tradičných remesiel,
Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety rôznych oblastí poznávania sveta, Tradícia a
identita
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tradícia a identita, Škola v galérii, 2. ročník - Podnety výtvarného
umenia, Podnety tradičných remesiel, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety architektúry
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia, Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety hudby, Tradícia a identita,
Škola v galérii, 2. ročník - Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, 3. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Synestetické podnety, Škola
v galérii
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Podnety dizajnu, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety filmu a videa, Podnety
architektúry, Podnety dizajnu, Elektronické média, Podnety hudby, 3. ročník - Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety dizajnu,
Elektronické média, Podnety hudby
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety tradičných remesiel
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné
činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety fotografie fotograf. Umenia, Podnety filmu a videa,
Podnety dizajnu, Tradícia a identita, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Podnety dizajnu, Podnety tradičných remesie, 3. ročník - Podnety tradičných remesiel, Tradícia
a identita, Škola v galérii
Dopravná výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, 3. ročník - Podnety dizajnu
Mediálna výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Podnety filmu a videa, 3. ročník Elektronické média
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete sa budú používať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú využívať
metódy na rozvoj tvorivosti, analyticko-syntetická metóda, metóda od známeho k neznámemu,
heuristická objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor, dialogické a monologické
metódy komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.
83
Metodické východiská predmetu sú v zážitkoch procesov (formálnych, technických i
myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej
kultúry. Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo
sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne a formálne (pokúša sa svoj
koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na
senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje kognitívny cieľ.
Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo
vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení
(hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a
biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže výtvarná výchova vytvárať veľmi
prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové
vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových
modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania. Iné
metodické východiská nájdeme v témach či námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
osobnosti a veku žiaka, edukačných cieľov, kultúrno-spoločenskej reality.
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi sú rôzne výtvarné publikácie, encyklopédie výtvarného umenia, časopisecká
literatúra zameraná na túto oblasť, práca s internetom, využitie informačných komunikačných
technológií, návštevy galérií výtvarného umenia a múzea s historickými výtvarnými artefaktmi.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
1.Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
12/12
2.Výtvarný jazyk, kompozičné
princípy a možnosti kompozície
10/10
3.Podnety výtvarného umenia,
výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia
2/2
4.Podnety fotografie fotograf.
umenia
2/2
5.Podnety filmu a videa
1/1
6.Podnety dizajnu
1/1
7.Porovnávacie, kombinačné
a súhrnné cvičenia
1/1
Obsahový
štandard
Škvrna a tvar: Vypĺňanie
a dopĺňanie, hravé pokusy
s rôznymi typmi, ich vzťahmi
a charakterom, vecné zobrazenie
a hravé činnosti.
Obrys: Pozorovanie a výtvarné
vyjadrenie obrysov rôznych tvarov,
skladba predmetov z jednoduchých
čiar.
Farba, lokálny tón: Zoznámenie sa
s farbami a farebnou hmotou,
farebná škála, základy farebnej
škály.
Plocha a tvar: Vyhľadávanie
zvoleného tvaru v neartikulovanej
textúre, tvorba novotvarov
zložených z prienikov rôznych
tvarov, prvé základy proporcie.
Vytváranie kompozície: Kompozície
z tvarov písmen, arytmia
a nehybnosť.
Uvedomenie si formátu: Symetria
a asymetria tvarov a farieb.
Mierka: Zmenšovanie
a zväčšovanie predmetných tvarov
a farieb.
Akčná maľba: Gesto a škvrna
Inšpirácia pravekým umením:
Inšpirácia témami, procesmi,
technikami a materiálmi, inšpirácia
umením prírodných národov.
Koláž: Jednoduché využitie
novinových a časopiseckých
výstrižkov.
Pohyblivý obraz: Akcia a atrakcia,
filmové umenie, filmový a divadelný
kostým.
Dizajn a ľudské telo: ľudské telo
a jeho doplnky, maska
Poznávanie a porovnávanie
rôznych médií: Zobrazovanie
predmetov podľa kategórií,
porovnávanie predmetov vo
84
Výkonový
štandard
Žiak vie vyhľadávať a dopĺňať
objekty v tvare škvrny
a jednoduchého tvaru.
Žiak vie výtvarne vyjadriť obrysom
jednoduché žiakovi primerané
objekty.
Žiak vie aktívne využiť farby podľa
zobrazenej skutočnosti.
Žiak vie kompozične rozvrhnúť
výtvarný návrh. Využitie celej plochy
výkresu.
Žiak vie aktívne využiť celú plochu
výtvarného návrhu.
Žiak aktívne využije celú plochu
výtvarného návrhu.
Žiak vie použiť zväčšený detail vo
výtvarnej tvorbe.
Aktívne využívanie gesta škvrny pri
výtvarnej činnosti.
Žiak využije piktogramy,
transformácia zobrazovaného
predmetu na znak alebo symbol.
Žiak vie zostaviť jednoduchú koláž
z jemu blízkych obrázkov.
Žiak vie využiť prvé herecké
skúsenosti na vytvorenie
jednoduchej divadelnej kompozície.
Žiak vie vytvoriť jednoduchú masku
pri príležitosti obdobia fašiangov.
Žiak vie analyzovať a syntetizovať
rôzne prvky kompozície.
vzťahoch.
8.Podnety hudby
1/1
Výtvarné stvárnenie hudby:
Výtvarné stvárnenie nálady
a rytmu hudobnej skladby.
Žiak aktívne využíva teplé a studené
farby v súčinnosti s vyjadrením
nálady.
9.Synestetické podnety
1/1
10.Tradícia a identita
1/1
Hmat: Tvar a povrch vo vzťahu
navzájom a k motívu.
Výtvarná reakcia na prostredie:
Výtvarná reakcia na prostredie
školy.
Portrét: Portrét v galérii, výraz
tváre.
Žiak využíva plasticitu pri vytváraní
a modelovaní výtvarného diela.
Žiak vie reálne zobraziť prostredie
školy, návrh na jeho estetické
zlepšenie a inovovanie.
Žiak vie vystihnúť jednoduchý výraz
tváre, atribúty ikonografie.
11.Školy v galérii
1/1
Vysvetlivky: 1/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
1.Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania
4/4
2.Výtvarný jazyk, kompozičné
princípy a možnosti kompozície
6/6
Obsahový
štandard
Línia, hravé pokusy s rôznymi typmi
liniek, ich vzťahmi a charakterom.:
Pojem línie, typu liniek, kresba
maľba kruhov, oblúkov, priamok,
kriviek.
Obrys (kôra stromu, voda v potoku):
Prerušovaná línia, kľukatá línia.
Farba a výraz farby (dúha,
zapúšťanie farieb do mokrého
materiálu):Pojem teplé a a studené
farby, objasnenie ich predmetu
zvýrazňovania. Miešanie základnej
farby.
Farba pozadia podkladu: Práca so
štetcom, svetlé a tmavé pozadie,
jeho využitie.
Kompozícia – umiestňovanie vo
formáte: Pojem popredie, pozadie,
rozmiestnenie témy na formát.
Veľkosť motívov vzťahom na formát:
Čo je to centrálny motív a vedľajší.
3.Podnety výtvarného umenia
4/4
Rytmus a pohyb (strom vo vetre):
Oživovanie predmetov. Čo je rytmus
a pohyb vo výtvarnej výchove.
Arytmia a nehybnosť (zátišie): Pojem
arytmia a nehybnosť vo výtvarnej
výchove.
Symetria tvarov, farieb a plôch:
Pojem symetria rovnomerné
striedanie plôch, farieb a tvarov.
Asymetria tvarov, farieb a plôch:
Pojem asymetria nerovnomerné
striedanie plôch, farieb a tvarov.
Výtvarné hry v krajine: Pojem akčná
maľba.
Výtvarné hry v krajine: Základné
poznatky – znalosť vybraných
charakteristických diel.
Surrealizmus (fantastický portrét): Čo
je surrealizmus a použitie
surrealistickej metódy.
Surrealizmus: Návšteva galérie,
pozorovanie a skúmanie
surrealistických diel.
85
Výkonový
štandard
Žiak dokáže stvárňovať rôzne druhy
línie ceruzkou, štetcom, pastelom.
Vie rozlíšiť hrubú a jemnú líniu.
Práca žiaka s tušom a drievkom,
zdokonaľovanie práce zápästia.
Žiak dokáže rozoznať farby
a správne ich používať pri maľbe či
kresbe.
Vie zvoliť správnu farbu, aby
zvýraznil kresbu. Narábanie štetcom
pri pozadí.
Vie umiestniť tvar do centra kresby,
maľby. Vie rozlíšiť: čo je bližšie
kreslí veľké, čo je v pozadí kreslí
menšie.
Vie logicky rozlíšiť a výtvarne
stvárniť hlavný motív kresby alebo
maľby.
Vie znázorniť pohyb predmetov
a postáv. Oživovanie predmetov.
Vie výtvarne zachytiť udalosť
v okamžiku.
Vie zobraziť, namaľovať, nakresliť
symetrické vzory.
Vie zobraziť a rozlíšiť asymetrické
tvary, farby a plochy.
Pozorovanie prírodnín a prírodných
materiálov. Ich využitie pri stvárnení
akčnej kresby a maľby.
Na základe pozorovania,
precvičovanie znalostí
v rozoznávaní diel podľa
jednotlivých smerov.
Pokus o vytvorenie fantastického
portrétu. Znalosť základných
maliarskych žánrov.
Vie rozpoznať surrealizmus od
ostatných foriem výtvarnej
skúsenosti.
4.Podnety výtvarného umenia,
výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia
2/2
5.Podnety fotografie
2/2
6.Podnety filmu a videa
2/2
7.Podnety architektúry
2/2
8.Podnety dizajnu
2/2
Inšpirácia archaickými písmenami:
Pojem hieroglyfy a piktogramy.
Transformácia zobrazujúceho znaku
na symbol (tajná abeceda).
Vývoj hlavných kultúrnych typov
písma: Rozpoznávanie hieroglyfov
a piktogramov.
Koláž z fotografií: Pojem koláž
a fotomontáž.
Použiť symbol, znak na odoslanie
tajnej správy (mapa k pokladu).
Koláž – dotvorenie kresbou, maľbou.
Miešanie farieb a docielenie
pôvodnej farebnosti.
Filmová postava: Ako vzniká film.
Ako vzniká postava v pohybe
v kreslenom filme.
Vytvorenie obrázku, ktorého
polovica je pôvodná a druhá je ním
dotvorená.
Vyhotovenie 5-10 obrázkov, kde sa
stvárňuje pohyb postavy.
Filmový kostým, filmové herectvo:
Návrh odevu, kostýmu, usmerniť
vkus, estetické cítenie.
Architektúra ako skladačka: Pojem
architekúra, konštrukcia, stavba.
Vyhotovenie kostýmu u novinového
papiera a dostupných materiálov.
Vie urobiť koláž z obrázkov
z časopisu.
Zostrojiť, vymodelovať, poskladať
jednoduchú stavbu.
Stavba, konštrukcia, zodpovednosť
a hra
Dizajn a ľudské telo: Pojem dizajn.
Vedieť zo stavebnice poskladať
stavby a využiť v hre.
Obliekame postavu podľa vkusumaľba, kresba, koláž.
Znak, symbol, grafika.
Nakresliť, navrhnúť znak alebo
symbol triedy, skupiny.
Vedieť vystrihnúť jednoduché
oblečenie pre bábku z papiera,
dotvoriť doplnky.
9.Podnety tradičných remesiel
2/2
Bábkarstvo: Pojem strih, textil,
doplnky. Estetický názor.
10.Elektronické média
2/2
Pletenie šnúrok, náramkov
priateľstva: Technika pletenia,
kombinácia farieb.
Hry s písmom a textom na počítači:
Písanie na počítači.
11.Porovnávacie, kombinačné
a súhrnné cvičenia
2/2
Využiť kreslené písmo na odoslanie
dôležitej správy.
Hry s písmom: Využitie znakov
klávesnice v praxi.
Triedenie, porovnávanie: Zobrazenie
predmetov podľa kategórií.
Urobiť jednoduchý náramok
z bavlniek pre priateľa.
Zvládnuť základné operácie na
počítači, vytvoriť jednoduché
obrázky z písmen.
Vie vytvoriť jednoduchý obraz zo
znakov na PC.
Vie nakresliť predmet, kvet alebo
geometrické tvary, pokus
o kompozíciu.
Vie zobraziť prvky vo formáte za
účelom vyjadrenia príbehu.
12.Podnety hudby
1/1
Miešanie (hybridácia) tvarov zvierat
a vecí: Pojem hybridácia vo výtvarnej
výchove.
Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu:
Inšpirácia hudbou.
Vie zobraziť hudbu farebne
a tvarovo podľa vnímania a citov.
13.Synestetické podnety
1/1
Hmat vo vzťahu k priestoru
aplasticite: Pojem reliéf.
Vie zvládnuť motorické úkony
s rôznymi nástrojmi.
14.Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
1/1
Podnety z prírodovedy - časti tela:
žiak poznáva symboly, ktoré
vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné
koncepty.
Vie nakresliť postavu a jej časti.
Vysvetlivky: 1/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
86
1.Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného vyjadrovania
4/4
2.Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy
a možnosti kompozície
3/3
3.Podnety výtvarného
umenia
3/3
4.Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
2/2
5.Podnety fotografie
2/2
6.Podnety filmu a videa
1/1
7.Podnety architektúry
1/1
8.Podnety dizajnu
2/2
9.Podnety tradičných
remesiel
2/2
10.Elektronické média
2/2
11.Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
1/1
12.Podnety hudby
2/2
Plošné geometrické tvary: Pojem
geometrický tvar, plošné zobrazovanie.
Priestorové geometrické tvary: 3D objekt
z geometrických tvarov, pojem 3D.
Farba, zosvetlenie a stmavenie:
Narábanie s farbami, miešanie farieb ako
dosiahnutie svetlých odtieňov.
Farba, zosvetlenie a stmavenie:
Zosvetlenie sivej farby a stmavenie,
pojem tieňovanie.
Tvar, komponovanie novotvaru na
základe priestorov rôznych obrysov:
Pojem kompozícia, pretváranie rôznych
obrysov.
Tvar, konponovanie novotvaru na
základe priestorov rôznych tvarov:
Umiestňovanie vo formáte, kompozícia
tvarov.
Mierka: Zoskupovanie predmetných
tvarov v rôznych variáciách.
Paketáž: Pojem paketáž. Tvar ako obal:
Materiálový reliéf: Pojem reliéf,
odtláčanie prírodných materiálov do hliny.
Materiálový reliéf: Odlievanie do sádry,
oboznámenie sa s technikou práce so
sadrou.
Inšpirácia gréckym umením: Pojem
hieroglyfy a piktogramy, ich využitie
v praxi.
Inšpirácia gréckym umením: Pozorovanie
erbov, z čoho vznikli, čo obsahujú.
Dopĺňanie časti fotografie: Fotografia,
práca a techniky s ňou.
Dopĺňanie časti fotografie: Pojem koláž,
reliéf, dotvorenie obrazu.
Priestor filmu, rám, filmová scénografia:
Pojem postava, kostým, priestor, rám
a scénografia filmu.
Výraz architektúry: Architektonický výraz
a prostredie, pojem mimikry, historické
a pamiatkové prostredie.
Grafický dizajn: Pojem dizajn, symbol,
znak.
Grafický dizajn: Pojem dizajn, symbol,
znak.
Bábkarstvo,tvorba bábok: Čo je to bábka,
postupy zhotovovania, druhy bábok.
Bábkarstvo, tvorba bábok: Čo je to
bábka, postupy a zhotovovania, druhy
bábok.
Kreslenie prostredníctvom počítača:
Poznať techniku vytvárania
jednoduchých obrazcov na počítači.
Kreslenie prostredníctvom počítača:
Poznať techniku vytvárania
jednoduchých obrazcov na počítači.
Triedenie a zobrazovanie predmetov
podľa kategórií: Médiá, druhy,
porovnávanie, vývoj techniky.
Výtvarné stvárnenie rytmu a nálady:
Hudba, jej dopad na zmyslové vnímanie
človeka.
Výtvarné stvárnenie rytmu a nálady:
Hudba, jej dopad na zmyslové vnímanie
človeka.
87
Žiak vie stvárniť figúru z geometrických
tvarov.
Vie rozpoznať objekt ktorejkoľvek farby.
Žiak vie zosvetliť a stmaviť odtieň
ktorejkoľvek farby.
Žiak vie tieňovať a využiť odtiene sivej
farby.
Vie utvoriť kompozíciu (zátišie).
Žiak vie využiť prekrývanie rôznych
obrysov k vytvoreniu kompozície
(krajinomaľba).
Žiak vie vytvoriť rytmus, pohyb
zoskupovaním tvarov (tematické
kreslenie).
Žiak vie využiť obalovú techniku na
stvárnenie výtvarného diela.
Žiak vie vytvoriť reliéf odtláčaním do
hliny, práca s hlinou, pozorovanie jej
vlastností.
Žiak pozná techniku odlievania do
sadry, vie vytvoriť reliéf.
Žiak vie ako vznikali hieroglyfy
a piktogramy, aké materiály sa
využívali, vytvorenie si tajnej abecedy.
Žiak vie vytvoriť erb triedy, školy.
Žiak vie doplniť časti fotografie kresbou
alebo maľbou.
Žiak vie vytvoriť koláž z fotografií
v kombinácii s reliéfom.
Žiak vie zobraziť jednoduchý scenár,
umiestniť to do priestoru.
Žiak používa niektoré architektonické
prvky vo svojej kresbe alebo maľbe
(hrad, kostol).
Žiak vie využiť symbol, znak na
vytvorenie módneho doplnku (taška
alebo oblečenie).
Žiak vie vytvoriť pamätnú listinu
s pečaťou s uplatnením prvkov dizajnu.
Žiak vie vytvoriť jednoduchú bábku
z rôznych materiálov, papiera, textilu.
Žiak navrhne a utvorí bábku na určitú
tému, zvieratko.
Žiak vie vytvoriť priamku, krivku, spoje,
osvojí si kreslenie na počítači.
Žiak vie vytvoriť ľubovoľnú kresbu na
počítači.
Žiak vie vytvoriť, nakresliť výdobytok
techniky (počítač, televízor a pod.),
kombinácia tvarov predmetov, človeka.
Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom
vyvoláva hudobný prejav-klasická
hudba.
Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom
vyvoláva hudobný prejav-moderná
hudba.
13.Synestetické podnety
1/1
Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite:
Čo je to plasticita, ako ju pozorujeme
a vnímame.
14.Podnety rôznych
oblastí poznávania sveta
4/4
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Žiak vie čo je to plasticita, ako ju
pozorujeme a vnímame, na základe
hmatu a pocitu vytvoriť predmet
z modelovacej hmoty.
Žiak vie vytvoriť na utvorenie obrazu
atramentový zmizík.
Žiak vie vytvoriť kresbu pomocou
pastelu a tušu, technika vyškrabávania.
Žiak vie vytvoriť maľbu rozfúkavaním
tušu a dotváraním škvŕn farbami.
Žiak vie pracovať so slaným cestom,
modelovanie, tuhnutie, sušenie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
15.Tradícia a identita
2/2
Výtvarná reakcia na prostredie školy.
Výtvarná reakcia na prostredie školy.
16.Škola v galérii
1/1
Atribúty ikonografie: Pojem ikonografia,
čo znamená moje meno:
Žiak vie využiť tematické kreslenie
zamerané na zviditeľnenie školy
(plagát).
Žiak vie využiť tematické kreslenie
zamerané na zviditeľnenie školy
(plagát).
Návšteva galérie, žiak vie urobiť
výstavu žiackych prác.
Vysvetlivky: 1/1 h – ŠVP/ŠkVP
Predmet: Hudobná výchova
Hudobná výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
1
Školský vzdelávací program
0
0
0
Spolu
1
1
1
4. ročník
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných
hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne
muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a
prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného
vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne
dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto
poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. Hudba má byť pre žiakov súčasne
hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne
zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú
integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z
literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné
činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so
slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie
všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú
vzájomne dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné,
hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobnodramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý
žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta.
Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do
jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá
88
hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov,
povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez
ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené
vedomosti.
Ciele predmetu sú prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne
v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu
kultúrnych kompetencií žiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní
hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity
a vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí,
hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako
prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s
pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru
svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, veku
primeraných umeleckých diel,
- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave
hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné
názory a postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať
vlastnú prácu i skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych
alebo skupinových projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- rozvíjal citový svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku
všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom.
89
Prierezové témy predmetu
V predmete hudobná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 1. ročník - zvieratá a ich mláďatá, vzťah k zvieratkám, ochrana zvierat a
prírody, starostlivosť o zvieratá v zime, ročné obdobia, starostlivosť o rastliny, 2. ročník - ročné obdobia,
tradície, kladný vzťah k zvieratkám, ochrana prírody, 3. ročník - ročné obdobia, starostlivosť o zvieratá
Multikultúrna výchova: 1. ročník - tradície - Mikuláš, hudobný folklór, jarné tradície, ľudový kroj,
symboly SR, 3. Ročník - piesne iných národov, Vianočné sviatky, jarné tradície
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - čestnosť, spravodlivosť, vzájomná pomoc, sebaúcta a úcta
k druhým, pravidlá hier, 2. ročník - vzťahy medzi spolužiakmi, pravidlá slušného správania, 3. ročník usilovnosť, vzájomná pomoc
Dopravná výchova: 1. ročník - správanie v dopravných prostriedkoch 2. ročník - bezpečné
prechádzanie cez cestu, 3. ročník - dopravné prostriedky
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - denný režim, bezpečnosť pri športoch, ústna hygiena, 2. ročník /zimné športy, predchádzanie úrazom, 3. ročník - bezpečnosť pri práci
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník - pomoc v domácnosti, spolužitie v rodine, vzťahy
medzi členmi v rodine, 2. ročník - úcta k rodičom a členom rodiny, vzájomná pomoc, 3. ročník - rodinné
vzťahy, materinská láska
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.,2. a 3. ročník - vianočné tradície, Veľká noc na
Turci
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete sa budú využívať formy samostatnej i skupinovej práce. Z metód sa budú využívať
zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy. Zo slovných metód dialóg, diskusia a metódy hrania rolí.
Medzi špecifické metódy budú patriť intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a
kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno – receptívna metóda
a improvizácia.
Učebné zdroje
Učebným zdrojom budú učebnice Hudobnej výchovy pre 1.ročník ZŠ, autori :PhDr. Ľubica Kopinová,
Mgr. Terézia Ružičková, Mgr. Viera Damboráková, Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ, autori : doc.
PhDr. Eva Langsteinová, CSc, doc. Mgr. Belo Felix, Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ, autori : prof.
PhDr. Eva Langsteinová, CSc, doc. Mgr. Belo Felix ,CD nosiče a audiokazety pre deti, návštevy
hudobných predstavení pre deti organizované školou a výchovné koncerty.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Hry so spevom, jednoduché
slovenské ľudové piesne,
detské piesne v rozsahu c¹ –
a¹, umelecké úpravy ľudových
piesní, krátke skladbičky pre
deti. Sluchová príprava
intonácie 5., 6., 3. stupňa v
durovej tónine, rytmizácia slov
a riekaniek, rytmické a
melodické hry, realizácia rytmu
pozostávajúceho zo štvrťových
a osminových hodnôt,
vyjadrenie obsahu piesní a
skladbičiek pohybom. Zvuk,
tón, reč, spev.
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Získať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a ľudové
piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade.
Poznať a správne realizovať hodnoty nôt / štvrťová, osminová a
pomlčky/. Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným
piesni zaspievať minimálne 12 detských a ľudových piesní, hier
so spevom.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania
na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť
náladu piesne. Vedieť hrať jednoduché rytmické motívy
pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových nôt a pomlčiek.
Hudobno- pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na
zmeny tempa a dynamiky. Pohybom správne reagovať na
hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a pohybom
reagovať na ne. Poznať minimálne 4 hudobné skladby a ich
autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.
Hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore.
Hudobné hástroje chápať ako prostriedok na vykreslenie
prostredia, postáv a nálad. Uskutočniť minimálne jedno
hudobno-dramatické vystúpenie.
90
Poznámka: Časová dotácia : 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. Predmet hudobná výchova je
hodnotený slovne, štyrmi stupňami .
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Jednoduché slovenské ľudové
piesne, detské piesne v rozsahu
c¹ – c2, umelecké úpravy
ľudových piesní, krátke
kladbičky pre deti.
Vyvodenie a intonácia v
priestore 1. - 6. stupňa na
solmizačné slabiky, tvorivá
práca s nimi.
Rytmizácia slov a riekaniek,
rytmické a melodické hry,
realizácia rytmu
pozostávajúceho zo štvrťových,
osminových a polových hodnôt v
2/4 a ¾ takte
Vyjadrenie obsahu piesní
a skladbičiek pohybom.
Sluchová identifikácia rôznych
tónin. Verbalizácia nálady piesní
a skladbičiek.
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Rozvíjať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a
ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne
nálade. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt / štvrťová,
osminová, polová a pomlčky /. Vedieť zaspievať dvojhlasný
kánon. Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché durové
melódie. Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným
piesni zaspievať minimálne 15 detských a ľudových piesní,
podľa taktovania učiteľa a hier so spevom.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku
hrania na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov
podporiť náladu piesne. Vedieť hrať jednoduché rytmické
motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových,
polových nôt a pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu k
piesňam.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať
na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 2/4 a3/4 takte.
Pohybom vyjadriť náladu hudby. Pohybom správne reagovať
na hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a verbalizovať
hudobný zážitok, vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom.
Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru, medzihru,
dohru, ukončenú a neukončenú melódiu, základné sláčikové a
dychové nástroje, klavír. Verbalizovať svoj názor. Poznať
minimálne 6 hudobných skladieb a ich autorov, dokázať
vystihnúť náladu hudby.
Hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore.
Hudobné nástroje chápať ako prostriedok na vykreslenie
prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v
príbehu. Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou
vokálnej a nástrojovej improvizácie. Pripraviť si jednoduché
hudobno-dramatické vystúpenie. Uskutočnoť minimálne jedno
hudobno-dramatické vystúpenie.
Poznámka: Časová dotácia : 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. Predmet hudobná výchova je
hodnotený slovne, štyrmi stupňami.
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Slovenské ľudové piesne (najmä
detské, tanečné, žartovné),
piesne susedných národov,
detské tanečné piesne
súčasných autorov v rozsahu c1
– d2.
Krátke hlasové, intonačnorytmické a sluchové cvičenia,
hudobné hry (hra na ozvenu,
otázka – odpoveď, reťazová hra,
rytmické a melodické
doplňovačky).
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry a
cvičenia.
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. Vedieť zaspievať
dvojhlasný kánon a jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať a
správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa v piesňach,
realizovať rytmické tvorenie. Dokázať určiť náladu a hlavnú
myšlienku piesní, vyvodiť charakteristické výrazové
prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8.
(bez 7. stupňa) a dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a
písmenkových nôt, elementárne tvorenie v tomto priestore.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15
piesní, ktoré sú základom ovládania hudobného materinského
jazyka. Intonovať podľa ruky diatonické durové postupy.
Inštrumentálne činnosti
Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich vzťahy v takte.
Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru
piesní. Zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch. Vedieť zahrať jednoduché sprievody k
91
Jednoduché tance
Inštruktívne skladby skladateľov
20. a 21. storočia.
Hudobno-dramatické etudy, hry,
jeden hudobno-dramatický
celok.
piesňam, správne zvoleným detským hudobným nástrojom,
zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe.
Hudobno-pohybové činnosti Vedieť zatancovať
jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok,
zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne
a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť obsah piesní a
skladieb pohybom. Elementárna pohybová improvizácia na
hudbu. Taktovať dvoj a trojdobý takt. Vedieť zatancovať
jednoduchý čardáš, mazúrku. Pohybom správne reagovať na
hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť
hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Dokázať
verbalizovať, výtvarne vyjadriť hudobné zážitky. Podľa sluchu
poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať vystihnúť
ich náladu a oshaliť dominujúce výrazové prostriedky.
Hudobno - dramatické činnosti
Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi životnými situáciami.
Rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Vedieť transformovať v hudobných činnostiach získané
vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie hudobnodramatických etudách a celkoch. Realizovať minimálne jednu
hudobno-dramatickú etudu / celok/.
Poznámka: Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. Predmet hudobná výchova je
hodnotený slovne, štyrmi stupňami.
Predmet: Telesná výchova
Telesná výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Štátny vzdelávací program
2
2
2
Školský vzdelávací program
0
0
0
Spolu
2
2
2
4. ročník
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové
zdokonaľovanie, čím prispieva k upevneniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti. Poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu,
významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu
kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojim zameraním zaujíma výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho
školského veku. Využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému
vývinu osobnosti s akceptom na hrubú aj jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu, pohybových
cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Ciele predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti
„Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu. A zároveň postupné plnenie cieľov
primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele sú :
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
92
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej
osobnosti
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné
prežívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele telesnej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú:
zamerané na osobnostný rozvoj:
- mať vytvorenú elementárnu, veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach
- pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke
kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej
- voliť tolerantné správanie pri vzniku iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho
so športovou aktivitou, zároveň asertívne nastoľovať svoje požiadavky a asertívne formulovať
svoje názory
zamerané na zdravie:
- vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého
životného štýlu
- pohyb v každodennom živote, cielene zahŕňať rôzne formy pohybu do bežného života
- formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie
zamerané na motoriku:
- mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so
základnými lokomóciami
- mať optimálne, primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti
- preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností
zamerané na postoje:
- prejavovať záujem o pohybové činnosti
- prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnému pohybu
- aplikovať pohybové činnosti v každodennom živote
- Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy:
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov
- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri
súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného
zdravia
- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu
- rešpektuje práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách
- dokáže kooperovať pri športových aktivitách
- vie si vytvoriť vlastnú identitu svojej účasti (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti,
v rámci skupiny, tímu a podobne
-
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich
prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom:
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami
- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i
významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.)
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
- pri rozvoji matematických modelov myslenia využíva vyjadrovanie telom a pohybom
- rozvíja priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít
- rozvíja logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach
- využíva poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch
Digitálna kompetencia:
- využíva informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými
aktivitami
93
Prehľad tematických celkov v jednotlivých ročníkoch:
- Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
- Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
- Kreatívne a estetické pohybové činnosti
- Psychomotorické cvičenia a hry
- Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Časová dotácia
Tematický celok (TC)
Základné lokomócie a nelokomočné pohyb. zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
1.ročník
30%
30%
15%
15%
10%
2.ročník
30%
30%
15%
15%
10%
3.ročník
30%
30%
15%
15%
10%
4.ročník
30%
30%
15%
15%
10%
Prierezové témy predmetu
V predmete telesná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 1. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 2. ročník, témy: Zimné športy,
Letné športy, 3. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanečná improvizácia, 2. ročník,
témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanec a rytmika, 3. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Pohybové
aktivity s hudbou
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2. ročník, témy:
Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza, Rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy,
Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2.
ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a
pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých
hudobných nástrojov
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela), 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami
a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania,
rovnováhy a priestorovej predstavivosti), 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné
športy, Letné športy, (Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie)
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou, 2. ročník,
témy: Pohybové aktivity s hudbou, Tradičné a netradičné športové a pohybové hry, 3. ročník, téma:
Pohybové aktivity s hudbou, Vybíjaná, Futbal, Basketbal
Organizačné formy a metódy vyučovania
Voľba vyučovacích metód, foriem a metód je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu je
miera efektivity vyučovacieho cieľa, rešpektujúca športovú zdatnosť žiakov v jednotlivých triedach. Je
94
žiaduce, vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy. Musia byť veku
primerané, podporujúce záujem o pohybové a športové činnosti žiakov. Výstupný efekt používania
foriem a metód je podriadený maximálnemu rozvoju kompetencií u žiakov.
Ku týmto patria:
- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma)
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď
učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť),
- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti
školského dvora).
- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti)
- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít)
- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové
- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových aktivít v
prírode)
Keďže naša škola nemá vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre žiakov
zdravotne oslabených, nemôžeme realizovať povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy.
Miesto realizácie:
- telocvičňa
- školské ihrisko
- verejné priestranstvá nachádzajúce sa v okolí školy
- verejné klzisko, pokiaľ je sezónne vybudované v centre mesta
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné
publikácie k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a
didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií.
SIVÁK, J. a kol.: METODICKÁ PRÍRUČKA – telesná výchova – prvý stupeň ZŠ. MEDIA TRADE, spol.
s. r. o. - SPN, Bratislava 1998
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Základné
lokomócie a
nelokomoč
né
pohybové
zručnosti
19 hodín
-
-
-
-
-
-
Obsahový
štandard
poradové a organizačné cvičenia, rad,
zástup, základné povely poradovej
prípravy
poradové cvičenia, zásady
bezpečného pohybu v telocvični
a telovýchovných objektoch
techniky behu, skoku do diaľky
z miesta, hodu loptičkou
prípravné hry s atletickými prvkami
nácvik vysokého štartu
základy správnej techniky behov,
skokov, hodu loptičkou
bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
družstvo, skupina, čiara, priestor, štart,
cieľ, súťaž
základy správnej techniky
gymnastických cvičení
základné lokomócie, základy správnej
techniky behov, skokov, hodu
loptičkou
bežecká abeceda, beh rýchly aj
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
základy správnej techniky
gymnastických cvičení, stoj na
lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle
vpred, vzad
gymnastické zručnosti: elementárne
zručnosti z akrobacie
základy správnej techniky
gymnastických cvičení
95
-
-
-
-
Výkonový
štandard
vie sa otočiť vpravo vbok, vľavo vbok, vie vystúpiť
z radu, vie dať ruky vbok a správne stáť v zástupe
pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať
pozná a vie základné lokomócie
osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu
na podnet vykoná základné polohy tela a jeho častí
pozná správnu techniku vysokého štartu
vie precvičiť už osvojené elementárne pohybové
zručnosti atletického charakteru
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúľ, plazenie a podobne)
dokáže správne pomenovať základné lokomócie,
základné nelokomočné pohyby, základné atletické
disciplíny a poradové cvičenia, ktoré boli
realizované vo výučbe
dokáže ukázať správne technické predvedenie
základných lokomócií ako aj základných
akrobatických cvičení v rôznych obmenách
dokáže uplatniť základné lokomócie, poradové
cvičenia a gymnastické zručnosti v hrách,
súťažiach a iných pohybových činnostiach
dokáže správne pomenovať základné gymnastické
cvičenia
pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov
a cvičení
vie správne technicky vykonávať skok z debny
vie vykonávať jednoduché cviky na rebrinách
osvojí si správny postup kotúľa vpred
zvláda základné zručnosti z akrobacie, ako
predpoklady pre zvládnutie základných
gymnastických zručností
Manipulačn
é, pohybové
a prípravné
športové
hry
19 hodín
-
-
-
elementárne zručnosti z akrobacie
základy správnej techniky
gymnastických cvičení
obraty, poskoky, výskoky a zoskoky
z gymnastického náradia
prípravné športové hry na vybíjanú,
futbal, prehadzovanú, basketbal
tradičné aj netradičné hry, pravidlá
pohybová hra, hráč, spoluhráč,
protihráč, kapitán hry, lopta, bod,
prihrávky, podávanie lôpt, kotúľanie
a prenášanie plných lôpt
bezpečnosť pri hrách s loptami
skákanie cez švihadlo, preťahovanie
sa pomocou švihadla, bezpečnosť pri
aktivitách
hry manipulačné – technicky správna
manipulácia s náčiním
hry s lavičkami a švihadlom
zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach
-
-
-
-
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 hodín
-
tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky so zameraním na
správne držanie tela, ako celku a jeho
častí v rôznych polohách
pohybové prvky z tvorivej rytmiky
pohybové aktivity s hudbou
tanec a rytmika, nácvik tanečných
krokov
jednoduché rytmické cvičenia spojené
s vytlieskavaním a vydupávaním
rozprávka ako námet na pohybové
stvárnenie a improvizáciu
-
-
-
-
-
-
Psychomot
orické
cvičenia a
hry
10 hodín
-
-
hry zamerané na správne držanie tela
s prenášaním drobných predmetov na
hlave a chôdza po čiare
hry zamerané na správne držanie a
vnímanie svojho tela pri pohybových
činnostiach
názvy polôh tela
96
-
-
-
rozvíja svoje bežecké schopnosti
dokáže pomenovať a pozná základné herné
činnosti jednotlivca, pozná názvy hier, ktoré boli
realizované vo vyučovaní
dokáže aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a
rešpektuje ich
uplatňuje správnu techniku manipulácie s náčiním
zvládne základné manipulačné činnosti s loptou
(kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie lopty od
podlahy, zamerané na správne držanie tela)
vie hádzať plnú loptu odspodu a obojručne
urobí niekoľko preskokov cez švihadlo
dokáže ukázať a uplatniť správnu techniku herných
činností jednotlivca v hrách, ktoré boli realizované
vo vyučovaní
dokáže využiť naučené zručnosti z hier v rôznom
prostredí a aplikovať ich aj v bežnom živote
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel
hry
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipuluje s náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže, odráža
loptu od podlahy
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu vlastný
pohyb v rôznych situáciách a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na správne
držanie tela
ovláda správnu techniku základných herných
činností jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným činnostiam,
uplatňuje zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca, tanečné kroky a činnosti,
ktoré boli realizované vo vyučovaní
dokáže ukázať správne technické predvedenie
rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v
rôznych obmenách, ktoré boli realizované vo
vyučovaní
dokáže zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným potleskom, zvukových
signálom, hudbou
dokáže uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobnopohybových, tanečných a dramatických hrách, no i
pri iných pohybových činnostiach
pozná správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motívov,
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobnýcm podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu signálov
pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre
a upevňuje sociálne vzťahy v skupine
dokáže správne pomenovať základné polohy tela,
druhy realizovaných cvičení z oblasti
psychomotoriky
dokáže ukázať správne základné polohy tela a
primerane svojim schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v rôznych obmenách
dokáže uplatniť prvky psychomotoriky a
-
joga – relaxácia, jej význam
strečing – dýchacie cvičenia
cvičenia na rozvíjanie rovnováhy
a priestorovej orientácie
dýchacie cvičenia, koncentrácia a
pozornosť
-
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
8 hodín
-
zimné športy - sánkovanie, prípadne
korčuľovanie
letné športy - turistika
-
psychomotorických hier a prežívať pocity radosti z
pohybu a hry
pozná jednoduché testy na posudzovanie svojej
flexibility, držanie tela, dýchania
ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele,
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pozná a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na
koncentráciu a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na
čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga, strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu
ovláda základné zručnosti z turistiky, korčuľovania
a sánkovania (kĺzanie a hry na snehu)
rozvíja senzomotorické schopnosti – pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako
potrebnú súčasť pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom
prírodnom prostredí, chráni prírodu
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Základné
lokomócie a
nelokomoč
né
pohybové
zručnosti
19 hodín
-
-
-
-
-
Manipulačn
é, pohybové
a prípravné
športové
hry
19 hodín
-
Obsahový
štandard
základné povely poradovej prípravy,
rad, zástup, družstvo, čiara, priestor
poradové cvičenia, zásady
bezpečného a účelného pohybu
v telovýchovných objektoch
techniky behu, hodu loptičkou, skoku
do diaľky z miesta
základné lokomócie, základy správnej
techniky behov, skokov, hodu
loptičkou
bežecká abeceda, beh rýchly aj
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
základy správnej techniky
gymnastických cvičení, stoj na
lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle
vpred, vzad
gymnastické zručnosti: elementárne
zručnosti z akrobacie
základy správnej techniky
gymnastických cvičení
obraty, poskoky na pružnom mostíku,
výskoky a zoskoky z gymnastického
náradia
prípravné športové hry na vybíjanú,
futbal, prehadzovanú, basketbal
tradičné aj netradičné hry, pravidlá
hry manipulačné – technicky správna
manipulácia s náčiním
hry s lavičkami a švihadlom
zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach
-
-
97
Výkonový
štandard
správne vníma význam poradových cvičení pre
účelnú organizáciu
pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať
pozná a vie základné lokomócie
osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu, na
podnet vykoná základné polohy tela a jeho častí
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúle, plazenie ap.)
pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov
a cvičení
zvláda základné zručnosti z akrobacie, ako
predpoklady pre zvládnutie základných
gymnastických zručností
pozná možnosti aplikácie pohybových zručností
a vnímať ich význam pre život a šport
vie uplatniť zásady bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach
pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú
a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka
a prostriedku na upevňovanie si
zdravia
prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie v týchto
aktivitách
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel
hry
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipuluje s náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže, odráža
loptu od podlahy
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu vlastný
pohyb v rôznych situáciách a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na správne
držanie tela
ovláda správnu techniku základných herných
činností jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným činnostiam,
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 hodín
-
-
tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky so zameraním na
správne držanie tela, ako celku a jeho
častí v rôznych polohách
pohybové prvky z tvorivej rytmiky
pohybové aktivity s hudbou
tanec a rytmika
rytmizované pohyby s využitím hudby
alebo jednoduchých hudobných
nástrojov
tanečná improvizácia
-
-
-
-
Psychomot
orické
cvičenia a
hry
10 hodín
-
-
hry zamerané na správne držanie tela
s prenášaním drobných predmetov na
hlave a chôdza po čiare
hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela pri pohybových
činnostiach
joga - relaxácia
aktivity na rozvoj dýchania,
strečingové cvičenia
-
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
8 hodín
-
zimné športy - sánkovanie, prípadne
korčuľovanie
letné športy - plávanie, turistika
-
uplatňuje zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach.
pozná a vie pomenovať základné informácie o
hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe
ovláda zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
je schopný podľa pravidiel zorganizovať hru a
rozhodovať
adekvátne reaguje pri víťazstve, dokáže prijať
prehru s uznaním kvalít súpera
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca
pozná správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motívov,
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobnýcm podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu signálov
pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre
a upevňuje sociálne vzťahy v skupine
ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele,
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pozná a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na
koncentráciu a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na
čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga, strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu
ovláda základné zručnosti z turistiky, korčuľovania,
plávania, sánkovania (kĺzanie a hry na snehu)
rozvíja senzomotorické schopnosti - pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako
potrebnú súčasť pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom
prírodnom prostredí, chráni prírodu
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Základné
lokomócie a
nelokomoč
né
pohybové
zručnosti
19 hodín
-
-
-
Obsahový
štandard
základné povely poradovej prípravy,
rad, zástup, družstvo, čiara, priestor
poradové cvičenia, zásady
bezpečného a účelného pohybu
v telovýchovných objektoch
techniky behu, hodu loptičkou, skoku
do diaľky z miesta, skok do diaľky
s rozbehom
základy správnej techniky behov,
skokov, hodu loptičkou
hod loptičkou z miesta, hod loptičkou
po 2 – 3 krokoch chôdze
rozvoj bežeckej vytrvalosti
bežecká abeceda, beh rýchly aj
vytrvalostný
neprerušovaný beh 3 – 6 minút
príprava na skok do diaľky v rámci
zdokonaľovania rýchleho behu
základy správnej techniky
98
-
-
-
-
Výkonový
štandard
pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú
súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku
na upevňovanie zdravia
má primerane veku a svojim schopnostiam
osvojené základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných atletických
disciplín)
má primerane veku a svojim schopnostiam
osvojené poradové cvičenia (ako predpoklady
účelnej organizácie pohybových činností v
priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie
(ako predpoklady pre zvládnutie základných
gymnastických zručností)
ovláda základné lokomócie – pozná ich a vie
pomenovať
pozná elementárne (názvoslovie) gymnastických
polôh, pohybov a cvičení
ovláda základné pravidlá atletických a
-
Manipulačn
é, pohybové
a prípravné
športové
hry
19 hodín
-
-
-
-
gymnastických cvičení, stoj na
lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle
vpred, vzad
skoky s odrazom znožmo, roznožka
príprava na stoj na rukách
elementárne zručnosti z akrobacie
základy správnej techniky
gymnastických cvičení
obraty, poskoky na pružnom mostíku,
výskoky a zoskoky z gymnastického
náradia
tradičné aj netradičné hry – pravidlá
vybíjaná - prehadzovanie lopty,
streľba na protihráč, vyhýbanie sa
lopte
futbal – vedenie lopty, prihrávky,
spracovanie , sreľba
basketbal- všetky druhy prihrávok,
chytanie lopty, dribling, streľba
jednoručne a obojručne z miesta
hry manipulačné- technicky správna
manipulácia s náčiním
úkony
na
šikmých
lavičkách
a preskoky na jednej nohe, znožmo,
podbehnutie krútiaceho sa švihadla
zásady kultúrneho sa správania sa na
športových podujatiach
-
-
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 hodín
-
-
-
Psychomot
orické
cvičenia a
hry
10 hodín
-
-
tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky so zameraním na
správne držanie tela, ako celku a jeho
častí v rôznych polohách
pohybové prvky z tvorivej rytmiky
cvičenia napätia a uvoľnenia svalov
zmeny tempa a rytmu signálov
chôdza, beh, poskoky na mieste
a v pohybe, cvalový skok a poskočný
krok
rytmizované pohyby s využitím hudby
alebo jednoduchých hudobných
nástrojov
pohybové aktivity s hudbou
tanečná improvizácia
prísunný premenný (polkový),
valčíkový krok
základy cvičení s náčiním pri
hudobnom a rytmickom sprievode
pohybová improvizácia
tanec a rytmika
napodobňovacie pohyby
správne a estetické držanie tela,
kultúrnosť (kultivovaný pohybový
prejav)
hry zamerané na správne držanie tela
s prenášaním drobných predmetov na
hlave a chôdza po čiare
hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela pri pohybových
činnostiach
joga – relaxácia
aktivity na rozvoj dýchania,
strečingové cvičenia
všestranne rozvíjajúce cvičenia
kondičné – so zameraním na atletickú
gymnastiku
relaxačné cvičenia ako cielený pohyb
99
-
-
-
-
-
gymnastických súťaží
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúle ap.),
osvojil si základy techniky kotúľov, stojok, skokov
prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie v týchto
aktivitách
osvojil si zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto
cvičeniach
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel
hry
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipuluje s náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže, odráža
loptu od podlahy
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu vlastný
pohyb v rôznych situáciách a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na správne
držanie tela
ovláda správnu techniku základných herných
činností jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným činnostiam,
uplatňuje zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach
pozná a vie pomenovať základné informácie o
hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe
ovláda zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
je schopný podľa pravidiel zorganizovať a
rozhodovať dve hry
adekvátne reaguje pri víťazstve, dokáže prijať
prehru s uznaním kvalít súpera
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca
pozná správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motívov,
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobnýcm podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu signálov
pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre
a upevňuje sociálne vzťahy v skupine
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
ako potrebnú súčasť pohybových činností človeka
pozitívne reagujeť na partnerov v tanci i hre a
upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
prejavovať snahu precítiť pohyb
ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele,
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pozná a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na
koncentráciu a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na
čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga, strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu
má primerane veku osvojené správne držanie a
pre zdravie (antistresové cvičenia)
-
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
8 hodín
-
zimné športy
sánkovanie, prípadne korčuľovanie
sánkovanie: základná poloha na
sánkach
základná poloha pri jazde
riadenie a ovládanie saní
ťahanie prázdnych sánok
ťahanie sa
prekladanie vpred
obratyní so spolužiakom
súťaže na rýchlosť v ťahaní
zjazd jednotlivcov, dvojíc na rýchlosť
letné športy - plávanie, turistika
Vedieť základy elementárnych
pohybových zručností súvisiace s
realizovanými sezónnymi pohybovými
činnosťami (turistikou, korčuľovaním, a
i.), poznať ich možnosti aplikácie a
vnímať ich význam v živote i športe
-
Základné zručnosti turistiky a plávania
turistika: presun chôdzou
prvky základnej gymnastiky
dvíhanie, prenášanie
cvičenie rovnováhy
hry a súťaže
orientácia podľa značiek
ochrana prírody
-
plávanie: hry vo vode, orientácia vo
vode, splývanie a dýcha nie do vody
technika plaveckých štýlov (prsia,
kraul, znak)
skok do vody
-
-
korčuľovanie: cvičenie jazdy vpred
v trojiciach
jazda vo vlnovkách k méte a späť
zastavenie jednosmerným prívratom
zmeny smeru jazdy
jazda vzad
-
-
-
vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach
vie aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na
vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a
pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ
sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné
sily
ovláda základné zručnosti z turistiky, korčuľovania,
plávania, sánkovania
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí
rozvíja senzomotorické schopnosti – pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako
potrebnú súčasť pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom
prírodnom prostredí, chráni prírodu
VI. Školský učebný plán ISCED 2
Počet hodín Počet hodín Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
5. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Jazyk a komunikácia Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Matematika a práca
Matematika
s informáciami
100
6. ročník
7. ročník
5/0
4/1
4/0,5
3/1
3/0
3/0
-
1/0
1/0
3,5/1,5
4/1
3,5/1
Informatika
0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5
Fyzika
-
1/1
1/1
Chémia
-
0,5/0
0,5/0
Biológia
1/1
1/0
1,5/0,5
Environmentálna výchova
0/1
0/0,5
0/0,5
Dejepis
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Občianska náuka
1/0
1/0
1/0
Etická výchova / náboženská
výchova
1/0
1/0
1/0
Svet práce
-
-
0,5/0
Technika
-
-
0,5/0
Výtvarná výchova
1/0
1/0
1/0
Hudobná výchova
1/0
1/0
1/0
Výchova umením
-
-
-
2/0
2/0
2/0
27
29
24
Človek a príroda
Človek a spoločnosť Geografia
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Spolu
Príloha č. 2
ISCED II - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
VII. Učebné osnovy ISCED 2
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
5
4
4
Školský vzdelávací program
0
1
0,5
Spolu
5
5
4,5
Poznámky:
V 6.ročníku bola časová dotácia na vyučovanie SJL zvýšená v ŠkVP o 1 hodinu a v 7. ročníku o 0,5
hodiny. Žiaci 7. ročníka sú na tejto hodine delení do 2 skupín, časová dotácia je využívaná najmä na
precvičovanie učiva, upevňovanie a systematizáciu vedomostí.
101
Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne
postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov .Kvalitné
poznanie a praktické ovládanie slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, primeranú a kultivovanú
komunikáciu. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v rôznych
komunikatívnych situáciách, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovať v praktickom
živote.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia, Komunikácia
a sloh, Literatúra.
V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie,
potrebné k osvojeniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia vedie žiakov
k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom zrozumiteľného vyjadrovania.
Žiaci dokážu informácie získavať, poznávať a porovnávať.
V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať
s porozumením, kultivovane písať, rozprávať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a hodnotiť.
V oblasti Literatúra sa žiak prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje s literatúrou všeobecne,
konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárneho
textu, získava informácie o autoroch, ich živote a ďalších dielach. Žiaci sa učia formulovať vlastné
názory, získavajú kompetencie rozlíšiť fiktívny príbeh od skutočného. Postupne nadobúdajú čitateľské
zručnosti, schopnosť reprodukovať prečítaný text a samostatne tvoriť nový umelecký text. Žiaci
nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú orientáciu, prosociálne
správanie, obohacujú ich duchovne. Žiak získava etické kompetencie a také intelektuálne zručnosti,
ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry na 2.stupni základnej školy je:
- viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému,
- viesť žiakov k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového
systému, zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných
a ústnych prejavov,
- rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t.j.
schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,
- pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku, prostredníctvom ovládania normy spisovného
jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu kultúry ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných,
- prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka,
- prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova či
diela,
- rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu,
- zoznámiť žiakov so súborom diel slovenskej a základnej svetovej literatúry, posilniť u žiakov záujem
o tvorbu regionálnych autorov,
- viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, vzbudiť záujem o čítanie
a pozitívne prijímať literatúru a kultúru, čítať s porozumením.
Prierezové témy predmetu
V predmete Slovenský jazyk a literatúra budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov.)
Environmentálna výchova: 5.ročník - SJ : Opakovanie zo 4.roč., Zhovárame sa a diskutujeme,
chceme byť informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché
príbehy; Literatúra: Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky, Encyklopédie, 6.ročník - SJ : Opakovanie
vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí,
javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne , Rozprávanie vo veršoch i v próze - Dobrodružná
literatúra, 7.ročník - SJ :Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.ročníka, Slovné druhy, Skladba;
Literatúra: Aktivizácia vedomostí zo 6.ročníka, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Dramatické umenie - Filmová tvorba
Multikultúrna výchova: 5.ročník - SJ : Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi,
Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Poézia nonsensu, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky,
Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Nielen ľudia, aj vety tvoria
príbehy, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne, Balady,
102
Rozprávanie vo veršoch i v próze – Báje; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.
ročníka, Komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Poézia – Epika, Próza – Detektívna literatúra
Mediálna výchova: 5.ročník - SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť
informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Rozširujeme si slovnú zásobu;
Literatúra: Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku,
Encyklopédie, Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa
a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky,
Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Komunikačné situácie, Komunikácia v spoločnosti, Slovné druhy;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Populárna pieseň, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Detektívna literatúra
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - SJ: Spoznajme sa, Opakovanie zo 4.ročníka, Ako sa učiť,
Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, Informujem včas
a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy, Rozširujeme si slovnú zásobu,
Opakovanie učiva 5. roč.; Literatúra: Opakovanie vedomostí zo 4.roč., Pozvánka do knižnice, Ľudová
pieseň, Ľudové rozprávky, Poézia nonsensu, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku, Čo opriadli
povesti, Encyklopédie, Komiks, 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka,
Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra:
Ľudová slovesnosť, Poézia – Básne, Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky, Báje; 7.ročník SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka, Komunikačné situácie, Komunikácia
v spoločnosti; Literatúra: Poézia - Lyrika, Epika, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Robinsonáda, Detektívna literatúra
Dopravná výchova: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Svet v pohybe; Literatúra:
Rozprávanie vo veršoch i v próze - Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí
a zručností zo 6. ročníka, Slovné druhy; Literatúra: Próza – Príbehy zo života detí
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - SJ: Opakovanie zo 4.ročníka, Informujeme včas a správne
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých
ľudí, vecí javov, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Balady, Rozprávanie
vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dobrodružná literatúra; 7.ročník - SJ: Slovné druhy, Skladba,
komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, Príbehy zo
života detí
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - SJ: Informujeme včas a správne, Tvoríme
jednoduché príbehy, Zhotovujeme podľa návodu; Literatúra: Ľudová pieseň, Pozrime si rozprávku, Čo
opriadli povesti, Komiks; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Informujeme presne
a pútavo; Literatúra: Poézia - Populárna pieseň; 7.ročník - SJ: Komunikácia v spoločnosti, Projekt;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní,
Opisujeme svet vôkol nás; Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky; 6.ročník SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe, Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
Literatúra: Poézia – Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dramatické umenie;
7.ročník - SJ: Slovné druhy; Literatúra: Poézia – Lyrika, Populárna pieseň, Próza - Príbehy zo života
detí
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.ročník - SJ: Tvoríme jednoduché príbehy;
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Čo opriadli povesti, 6.ročník - SJ: Ako tvoríme slová, Svet
je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Báje; 7.ročník - SJ:
Slovné druhy; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román
Organizačné formy a metódy
A. Organizačné formy:
- klasická hodina
- práca dvojíc
- práca v skupinách
- hranie rolí (dramatizácia)
- práca s internetom
- projektová práca
- beseda
B. Metódy vyučovania
a) motivačné metódy – rozprávanie, rozhovor, pojmová mapa (mapa mysle), posluch nahrávky,
rozbor citátov
b) expozičné metódy – výklad, rozhovor, diskusia, demonštračná metóda, pozorovanie,
porovnávanie, inštruktáž, práca s knihou, textom, slovníkom
c) aktivizujúce metódy – diskusia, zážitkové učenie, dialogizované čítanie, párová a skupinová
práca, didaktické hry, rébusy, hádanky, riekanky, básne, tvorivé písanie , práca s internetom, tvorba
projektu, ilustrácia textu, vizualizácia textu, problémové úlohy
103
d) fixačné metódy – precvičovanie, opakovanie, systematizácia poznatkov
Učebné zdroje:
5.ročník: Slovenský jazyk pre 5.ročník ZŠ - Krajčovičová-Kesselová-Sedláková-Hirschnerová, SPN
2009, Literárna výchova pre 5.ročník ZŠ – Jarmila Krajčovičová, Jela Krajčovičová, Združenie EDUCO
2010
6.ročník: Slovenský jazyk pre 6.ročník ZŠ – Krajčovičová-Kesselová, SPN 2009, Literárna výchova pre
6. ročník základných škôl - Mgr. D. Petríková, Združenie EDUCO 2010
7.ročník: Slovenský jazyk 7 - PaedDr. Jarmila Krajčovičová, PhDr. Milada Caltíková, Mgr. Lucia
Žigová, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2005, Literárna výchova pre 7.ročník základných škôl –
Mgr. Daniela Petríková, PaedDr. Rudolf Trutz, OG – Vydavateľstvo Poľana, spol. s r.o., Bratislava 2004
Ďalšími učebnými zdrojmi a pomôckami sú zbierky úloh zo SJ pre jednotlivé ročníky, rôzne druhy
slovníkov, súbor CD s literárnymi nahrávkami pre 5.-9. ročník, platne s ukážkami z literárnych diel,
prezentácie, nástenné gramatické tabule, portréty spisovateľov, pracovné listy...
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Úvodná hodina
Opakovanie
učiva zo
4.ročníka
Zhovárame sa
a diskutujeme
Píšeme si so
známymi
Chceme byť
informovaní
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Obsah učiva SJ v 5.roč., ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú časť
a literatúru, aktivizácia vedomostí zo
4.roč.
Žiak spozná systém a organizáciu
vyučovacieho predmetu na 2.stupni ZŠ,
zopakuje si vedomosti o JV, vie vytvoriť
jednoduchú prezentáciu a vie sa podľa nej
predstaviť.
Hláskoslovie – rozdelenie hlások,
Žiak dokáže vymenovať hlásky podľa rôznych
rozdeľovanie slov, , vybrané slová,
kritérií delenia, pozná pravidlá rozdeľovania
slovné druhy
slov, vie ich prakticky uplatniť, dokáže bez chýb
Diktát č.1 – opakovanie učiva
napísať vybrané slová. Vie vyhľadať v texte
1.stupňa, Psychohygiena učenia –
určené slovné druhy, nájsť požadované
pravidlá aktívneho počúvania, zásady
informácie. Vie teoretické vedomosti prakticky
učenia sa, metódy na zlepšovanie pamäti aplikovať pri písaní diktátu. Pozná zásady
psychohygieny učenia.
Komunikácia, interview- zatvorené
Žiak vie uskutočniť krátke interview na zadanú
a otvorené otázky, typy interview
alebo voľnú tému, vytvoriť písomnú verziu
Vety podľa zámeru hovoriaceho, želacie
interview. Dokáže začať a ukončiť
vety, zvolanie, slovosled
komunikáciu s ľuďmi. Ovláda interpunkciu
Melódia v opytovacích vetách
v JV, rozlišuje typy viet, správne intonuje
Spodobovanie spoluhlások
v opytovacích vetách.
Diskusia
Ovláda rozdelenie hlások podľa znelosti,
Prozodické vlastnosti reči – prestávka,
ovláda pravidlá spodobovania, dodržiava
sila hlasu, dôraz, prízvuk, tempo reči
splývavú výslovnosť. Vecne argumentuje
Pravidlá zlepšovania pamäti, ako sa učiť v diskusii. Dokáže správne používať
prozodické vlastnosti reči. Využíva prostriedky
na zlepšovanie pamäti.
Pozdrav, pohľadnica, adresa
Žiak dokáže vytvoriť text pohľadnice v súlade
Osobné a privlastňovacie zámená
s cieľom komunikácie, vie správne napísať
Základné a radové číslovky
adresu. Vie vyhľadať zámená v texte, rozlíšiť
Súkromný list ako slohový útvar
osobné základné a privlastňovacie zámená,
Piktogramy, mapy, grafy, čitateľská
vie ich ohýbať. Žiak rozozná základné
gramotnosť
a radové číslovky, vie ich ohýbať.
Žiak vytvorí krátky súkromný list, pozná
úvodné a záverečné formulky, ovláda písanie
zámen v korešpondencii.
Žiak vie vysvetliť termín piktogram, pozná jeho
funkciu, pozná význam niektorých
piktogramov. Vie získať informácie z grafu
a mapy.
SMS, e-mail, internet
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému
Podstatné mená mužského rodu- vzory
e-mail, ovláda pravidlá bezpečného
chlap, hrdina, dub, stroj
používania internetu.
Správa a oznámenie
Vie definovať podstatné mená ako slovný
Podstatné mená ženského rodu – vzory
druh, vie správne určiť GK, najmä pádovú
žena, ulica
väzbu. Vie vymedziť vzory skloňovania
Vecný a umelecký text
v mužskom a ženskom rode.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi správou
a oznámením.
Žiak dokáže rozlíšiť vecné a umelecké texty.
104
Informujeme
včas a správne
Opisujeme svet
vôkol nás
Tvoríme
jednoduché
príbehy
Rozširujeme si
slovnú zásobu
Zhotovujeme
podľa návodu
Opakovanie
učiva z 5.ročníka
Podstatné mená ženského rodu – vzory
dlaň, kosť
Pozvánka, vizitka, plagát, inzerát
Podstatné mená stredného rodu – vzory
mesto srdce, vysvedčenie, dievča
Diktát č. 2 – podstatné mená
Reklama
Ako sa učiť – definícia, kľúčové slová,
konspekt, poznámky
Opis, časti opisu, opisný slohový postup
Opis zvieraťa a osoby
Akostné prídavné mená, stupňovanie
prídavných mien
Vzor pekný, cudzí
Diktát č. 3 – prídavné mená
Synonymá, antonymá, práca so
slovníkom
Ako sa učiť – téma a hlavná myšlienka
Rozprávací slohový postup, osnova
Slovesá – definícia, gramatické
kategórie, sloveso byť
Slovotvorné predpony, odvodené slová
Diktát č. 4 – slovesá
Jednovýznamové a viacvýznamové
slová
Jednoduché rozprávanie, časová
postupnosť, rozprávanie s prvkami
opisu
1. písomná slohová práca –
Rozprávanie/ Rozprávanie s prvkami
opisu ( podľa výberu)
Malé útvary ľudovej slovesnosti –
príslovia, porekadlá, pranostiky
Práca s Malým frazeologickým
slovníkom
Opis pracovnej činnosti – dynamický
opis
Opis pracovného postupu, recept
Projektová práca – Kuchárska kniha
Precvičovanie a upevňovanie
pravopisných princípov,
Fixácia a systematizácia získaných
vedomostí
Výstupná previerka
Spisovný jazyk a nárečie
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
Žiak ovláda vymedzenie vzorov pri
podstatných menách ženského a stredného
rodu, ovláda skloňovanie, vie určiť gramatické
kategórie. Vie vytvoriť pozvánku na zadanú
tému. Vie vysvetliť pojem vizitka, plagát – vie
ich vytvoriť. Vie napísať inzerát. Žiak vie
uplatniť nadobudnuté vedomosti
v konkrétnom texte (diktát).
Žiak pozná typológiu reklamy, vie vytvoriť
krátky reklamný text.
Žiak dokáže vyhľadať informácie, tvoriť si
poznámky, zaznamenávať kľúčové slová, robiť
konspekt.
Žiak vie vymenovať znaky opisného
slohového postupu, dokáže rozlíšiť
rozprávanie a opis. Vie napísať krátky
jednoduchý statický opis zvieraťa, stručne
opísať osobu podľa osnovy.
Žiak vie vyhľadať v texte akostné prídavné
mená, vie určiť GK, vie prídavné mená
vystupňovať.
Žiak vie roztriediť prídavné mená podľa
vzorov, správne a spisovne ich skloňuje,
dodržiava pravopisné zásady. Vie
nadobudnuté vedomosti uplatniť v konkrétnom
texte. (diktát).
Žiak vie vysvetliť pojmy synonymum,
antonymum, vie pracovať so SSS.
Rozlišuje tému a hlavnú myšlienku
v konkrétnom texte.
Žiak vie definovať rozprávací slohový postup,
vie ho porovnať s opisným SP, vie zostaviť
osnovu.
Žiak vie vyhľadať slovesá vo vete, určiť GK –
osobu, číslo, čas, vie vyčasovať sloveso byť,
ovláda pravopis slovies v ohýbacích
príponách.
Žiak vie určiť predponu v slove, vytvoriť nové
slová. Nadobudnuté vedomosti vie uplatniť
v konkrétnom texte (diktát).
Žiak rozlišuje jednovýznamové
a viacvýznamové slová, vie uviesť príklady.
Dokáže samostatne zostaviť rozprávanie/
rozprávanie s prvkami opisu a písomne ho
prezentovať (písomná slohová práca).
Žiak pozná malé útvary ľudovej slovesnosti,
dokáže uviesť príklady, vie vysvetliť význam
frekventovaných spojení, vie nájsť význam vo
frazeologickom slovníku.
Žiak vie rozlíšiť statický a dynamický opis,
charakterizovať dynamický opis, vie zostaviť
opis pracovného postupu – výroba predmetu,
recept. Vie prezentovať svoju prácu – TPPZ.
Žiak ovláda pravopisné princípy a vie ich
použiť v konkrétnom písomnom prejave. Vie
uplatniť nadobudnuté vedomosti v zadaných
úlohách a cvičeniach. Vie pracovať
s jazykovednými príručkami, slovníkmi. Vie
analyzovať svoje chyby a opraviť si ich.
Vie vysvetliť pojmy: spisovný jazyk a nárečie,
uviesť konkrétne príklady z nárečia svojho
regiónu.
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku – časť Literatúra
Tematický celok
Úvodná hodina
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Obsah učiva literatúry v 5.roč.
Aktivizácia vedomostí zo 4.roč., technika
čítania, text, ilustrácia, verš, strofa,
105
Žiak spozná obsah učiva literatúry v 5.roč.,
zopakuje si vedomosti o ľudovej slovesnosti,
vedomosti z teórie literatúry, vie definovať čo
prirovnanie, zdrobneniny, rým
Pozvánka do
knižnice
Ľudová pieseň
Kniha a internet ako zdroje informácií.
Literatúra, autor, spisovateľ, čitateľ.
Umelecký text a text v dennej tlači.
Kniha – história vzniku, typy kníh
(slovník, atlas, leporelo, paperback,
kronika...)
Knižnice – charakter knižnice, typy
knižníc, školská knižnica, Turčianska
knižnica, Slovenská národná knižnica
Uspávanky, ľúbostné piesne
Zbojnícke, regrútske a vojenské piesne,
Obradové piesne, koledy
Pracovné piesne
Žartovné piesne
Zberatelia ľudových piesní
Zľudovené piesne
Projektová práca – Spevník ľudových
piesní
Malé útvary ľudovej slovesnosti –
hádanky, príslovia, porekadlá, pranostiky
V ríši rozprávok
Ľudové
rozprávky
Pavol Dobšinský – život a dielo
Rozprávky – znaky, typológia
tradovanie, variácie, gradácia, magické
čísla, fantastická a realistická rozprávka
Kompozícia rozprávky, hlavná
a vedľajšia postava, dialóg a monológ
Téma a hlavná myšlienka
Humor a poučenie v ľudovej rozprávke
Poézia nonsensu
Nonsens v slovenskej detskej literatúre,
princípy nonsensu, autori nonsensu –
M. Válek, S.Moravčík, J.Navrátil
Rozprávky iných
národov
Autorské
rozprávky
Pozrime si
rozprávku
Čo opriadli
povesti
Kultúra a tradície iných národov,
inonárodný charakter ľudových
rozprávok.
Zvieracia rozprávka
Rozprávka zo Zakarpatskej Ukrajiny,
írska rozprávka, indiánska rozprávka
Autorská rozprávka
Život a dielo H. Ch. Andersena
Typ hrdinu, morálka a poučenie
Veršovaná rozprávka
Moderná rozprávka
Tvorba spisovateľov pre deti M.Rúfusa,
Ľ. Feldeka, R. Dahla
Umelecký prednes úryvku z prózy alebo
poézie
Bábková hra , bábkové divadlá na
Slovensku, tvorcovia divadelnej hry scenárista, herci, dramaturg, režisér,
výtvarníci, hudobný skladateľ
Filmová rozprávka, literárny scenár,
Viktor Kubal a jeho tvorba, dramatizácia
rozprávky
Povesti – znaky a kompozícia
Historická a heraldická povesť
VM tradície, osobnosť kráľa Mateja
Autori slovenských povestí – J.Horák,
106
je strofa, verš, vie vyhľadať v texte prirovnanie,
zdrobneniny, rým, má správnu techniku
čítania, zreteľne artikuluje.
Žiak dokáže porovnať knihu a internet ako
zdroje informácií – vie uviesť ich pozitíva
a negatíva. Vie vysvetliť rozdiel medzi
umeleckým textom a textom v dennej tlači,
medzi autorom článku a spisovateľom.
Rozozná rôzne druhy kníh, vie informovať
o vynáleze kníhtlače, pozná systém školskej
knižnice, vie vymenovať knižničné služby,
pozná typy knižníc.
Žiak rozlišuje druhy ľudových piesní na
základe ich obsahu, vie vysvetliť vznik
a význam ľudových piesní, pozná folklórne
tradície nášho ľudu, pozná 3-5 zberateľov
ľudových piesní.
Vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým rytmus ,
personifikácia, zdrobnenina – vie ich vyhľadať
v konkrétnom texte piesne.
Vie vysvetliť termín zľudovená pieseň.
Dokáže vypracovať a prezentovať projekt na
tému Obľúbené ľudové piesne našich rodičov.
Vie vymenovať a rozlíšiť malé útvary ľudovej
slovesnosti, povedať príklad
Žiak vie charakterizovať ľudovú rozprávku ako
súčasť ľudovej slovesnosti, Vie vymenovať 3
zberateľov ľudových rozprávok, pozná význam
ich činnosti. Vie vymenovať 5 faktov zo života
P. Dobšinského, vymenovať 10 rozprávok
z jeho zbierky. Vie v konkrétnom texte
vyhľadať hlavné znaky ľudovej rozprávky. Vie
zdôvodniť úlohu fantázie, čarovných
predmetov a javov aj magických čísel vo
fantastickej rozprávke. Vie rozlíšiť fantastickú
a realistickú rozprávku. Dokáže pomocou úloh
v učebnici stanoviť tému a hlavnú myšlienku
rozprávky.
Žiak vie vysvetliť vlastnými slovami termín
nonsens a princípy nonsensu v ľudovej
slovesnosti, vie v konkrétnej ukážke vyhľadať
nonsens, pozná mená 3 spisovateľov
nonsensu.
Žiak pozná aspoň 3 ľudové rozprávky iných
národov, vie vymenovať rozdiely medzi
slovenskou ľudovou rozprávkou a rozprávkou
iných národov. Vie vyhľadať kľúčové slová
v konkrétnom texte. Definuje znaky zvieracej
rozprávky.
Žiak vie uviesť rozdiel medzi ľudovou
a autorskou rozprávkou, vie vymenovať 5
Andersenových rozprávok a 5 faktov zo života
spisovateľa.
Žiak vie charakterizovať znaky veršovanej
rozprávky, vie vymenovať 3 knihy Rúfusa.
Vie na konkrétnom texte vysvetliť znaky
modernej rozprávky, vie rozlíšiť fantastickú
a modernú rozprávku.
Dokáže predniesť úryvok z prózy alebo
z básne s využitím prozodických vlastností
reči.
Žiak vie vybrať znaky a charakteristiky
viažuce sa k bábkovej hre. Vie opísať úlohu
osôb, ktoré sa podieľajú na inscenácii. Vie
vysvetliť rozdiel medzi prozaickým textom
a jeho zdramatizovanou podobou. Pozná
meno zakladateľa slovenského kresleného
filmu.
Žiak dokáže vysvetliť rozdiely medzi
rozprávkou a povesťou, dokáže priradiť
povesti k jednotlivým druhom, rozlíšiť, čo je
v povesti skutočné a čo fantastické. Dokáže
Legendy –
príbehy spred
tisícročí
Doplnkové
čítanie
Encyklopédie –
vedomosti
z každej oblasti
Komiks – príbehy
na rýchle čítanie
A.Medňanský, M.Ďuríčková,
A.Habovštiak...
Regionálne povesti – J.Tatár
Projektová práca – Turistický
sprievodca
regiónom
Konštantín a Metod – kultúrna a misijná
činnosť
Legenda – znaky
Legenda ako príbeh zo života svätých
Ľudová legenda
Poviedky –znaky, základná
charakteristika
A.Landersová, D.Clark
Encyklopédie – definícia, typy,
najznámejšie encyklopédie, úloha hesla
v encyklopédii, internetová encyklopédia
Odlišnosti od umeleckej literatúry
Komiks, prepojenie literatúry
a výtvarného umenia
Pôvod komiksu, jeho princípy, humor
v komikse
Slovenskí autori komiksu – J.Schek,
B. Plocháňová, F.Mráz, M.Čapka
W. Disney, animovaný film
vlastnými slovami vyjadriť hlavnú myšlienku
povesti. Vie vymenovať 5 autorov
slovenských povesti, podrobne reprodukovať
regionálnu povesť.
Dokáže spracovať informácie o zaujímavých
miestach regiónu a vytvoriť projektovú prácu.
Žiak vie uviesť 5 faktov o živote Konštantína
a Metoda, o hlaholike.
Rozlišuje legendu, rozprávku a povesť.
Žiak vie sformulovať znaky poviedky, dokáže
v konkrétnom texte vyhľadať hlavnú myšlienku
a posolstvo autora.
Dokáže na základe vlastných skúseností
posúdiť konanie ľudí.
Žiak vie definovať encyklopédiu, porovnať
všeobecné a špeciálne encyklopédie, vysvetliť
rôzne spôsoby usporiadania hesiel
v encyklopédiách. Dokáže vyhľadať potrebné
informácie v najväčšej internetovej
encyklopédii – wikipédia. Aktívne diskutuje
o svojich čitateľských skúsenostiach.
Žiak vie definovať komiks, uviesť informácie
o jeho pôvode a princípoch.
Vie vymenovať 3 slovenských autorov
komiksu, zreprodukovať príbeh na základe
komiksu.
Dokáže nakresliť vlastný komiks alebo ho
vytvoriť pomocou internetu.
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Opakovanie
vedomostí
a zručností z 5.
ročníka
9/2
Zhovárame sa
a diskutujeme
5/1
Ako tvoríme
slová
(pomenovania)
5/1
Svet je plný
zaujímavých ľudí,
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Obsah učiva v 6. ročníku, ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú časť
a literatúru. Aktivizácia vedomostí z 5.
ročníka.
Zásady aktívneho počúvania
Hláskoslovie – rozdelenie hlások
Vlastné mená – zásady písania veľkých
písmen
Slohový postup – znaky rozprávania
Slovná zásoba – synonymá, antonymá
Oznam, interview, reklama, čítanie
grafov – formy, úprava
Pravopisné cvičenia
Diktát č. 1 – opakovanie učiva 5.
ročníka
Spoločenská komunikácia – slovná
a neslovná komunikácia, dialóg, replika,
mimika, gestikulácia, argument,
protiargument
Zámená – osobné a privlastňovacie,
pravopis, dvojaké tvary
Vokalizácia – väzba s pádom, predložky,
určovanie pádov
Žiak si osvojí organizáciu vyučovacieho
predmetu v 6. ročníku, pozná zásady
aktívneho počúvania, vie vyhľadať v texte
potrebné slovné druhy, určiť i tvoriť pády slov,
dokáže rozdeliť hlásky podľa rôznych kritérií,
správne zapísať vlastné mená, zapísať
a vyslovovať slová so zdvojenými
spoluhláskami, správne zapisuje vybrané
slová. Znaky rozprávania vie nájsť
v konkrétnom texte, dokáže dotvoriť príbeh,
napísať osnovu. Vie vyhľadať v texte a utvoriť
synonymá a antonymá. Pomocou internetu vie
vyhľadať potrebné informácie, vyčíta
informácie z grafu. Vie teoretické vedomosti
aplikovať pri písaní diktátu, opraviť chyby.
Žiak vie nadviazať rozhovor, rozvíjať ho,
formulovať vety, klásť otázky, poprosiť,
poďakovať, ukončiť rozhovor, je schopný
diskutovať a argumentovať na primeranú
tému. Pozná zámená, vie ich nájsť v texte
a zaradiť k jednotlivým druhom, pravopisne
správne zapísať, využiť dvojaké tvary zámen.
Vie nájsť v texte predložky, použiť ich
vokalizované tvary.
Žiak vie používať rôzne druhy slovníkov podľa
potreby, vie rozlíšiť neutrálne a citovo
zafarbené slová. Žiak vie definovať spôsoby
tvorenia slov, určiť základové slovo, určiť
spôsob utvorenia slova, samostatne tvoriť
nové slová, uviesť hláskové zmeny pri tvorení
slov, využiť teoretické vedomosti v zadaných
úlohách.
Žiak vie definovať statický opis, porovnať ho
s rozprávaním. Dokáže samostatne vytvoriť
statický opis a prezentovať ho písomnou
Slovníky – druhy slovníkov, neutrálne
a citovo zafarbené slová (s kladným
alebo záporným zafarbením).
Tvorenie slov – odvodzovanie
predponami a príponami, odvodené
slovo, slovotvorná predpona
a slovotvorná prípona, skladanie
Statický opis
Podstatné mená – ohybnosť, konkrétne
a abstraktné podstatné mená, oslovenie,
107
vecí, javov
10/8
Svet v pohybe
20/14
vokatív, komunikácia
Prídavné mená – vzťahové
a privlastňovacie (individuálne
a druhové), vzory páví, otcov, matkin,
pravopis
1. kontrolná slohová práca – Statický
opis
Diktát č. 2 – prídavné mená
Charakteristika – vonkajšia a vnútorná
Projektová práca – Živá príroda
Slovesá – plnovýznamové
a neplnovýznamové, zvratné
a nezvratné, gramatické kategórie,
slovesný spôsob, slovesné tvary,
slovesný vid, pravopis, komunikácia vykanie
Diktát č. 3 – slovesá
Dynamický opis
Ja-rozprávanie, on-rozprávanie
Príslovky – charakteristika, delenie,
stupňovanie
Priama reč – schémy zápisu
Citoslovcia – charakteristika, pravopis
2. kontrolná slohová práca –
Rozprávanie s využitím priamej reči
Podmet - vyjadrený a nevyjadrený
Prísudok – slovesný, slovesno-menný
Prisudzovací sklad, zhoda, dvojčlenná
veta
Nielen ľudia, aj
vety tvoria
príbehy
10/5
Informujeme
presne a pútavo
4/1
Opakovanie
učiva zo 6.
ročníka
3/1
Projekt
Projektová práca – Módna prehliadka
alebo Galéria literárnych postáv
Precvičovanie a upevňovanie
pravopisných princípov
Systematizácia a fixácia získaných
vedomostí
Diktát č. 4 – zhrnutie učiva 6. ročníka
Výstupná previerka
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
Vysvetlivky: 3/1 h – ŠVP/ŠkVP (navýšenie)
108
formou (slohová práca) i ústnym podaním
(projektová práca).
Žiak vie definovať podstatné mená, vysvetliť
pojem ohybnosť, nájsť ich v texte, určiť
gramatické kategórie a vzory skloňovania,
ovláda ich skloňovanie, vie zaradiť podstatné
mená ku konkrétnym a abstraktným, uviesť
príklady, nadviazať rozhovor, osloviť iných.
Žiak vie charakterizovať prídavné mená, nájsť
ich v texte, určiť gramatické kategórie, ovláda
skloňovanie, vie vysvetliť rozdiel medzi
vzťahovými a privlastňovacími prídavnými
menami, správne použiť pravidlá písania
prídavných mien. Vie nadobudnuté vedomosti
uplatniť v konkrétnom texte (diktát), opraviť
chyby.
Žiak pozná podstatu charakteristiky a jej
využitie v umeleckej literatúre.
Žiak vie charakterizovať slovesá, nájsť ich
v texte, určiť gramatické kategórie (aj
kategóriu spôsobu a vidu), rozdeliť podľa
významu, správne použiť ich tvar
v komunikácii (vykanie). Ovláda rozdiel medzi
zvratnými a nezvratnými slovesami, vie rozlíšiť
jednoduchý a zložený slovesný tvar.
Nadobudnuté vedomosti vie uplatniť pri písaní
diktátu.
Žiak vie charakterizovať príslovky, nájsť ich
v texte, podľa potreby ich využiť vo vete,
ovláda ich pravopis.
Žiak ovláda funkciu a využitie priamej reči, vie
ju zapísať a vhodne použiť pri tvorbe
vlastného príbehu (slohová práca).
Žiak vie definovať citoslovcia, vyhľadať ich
v texte, gramaticky správne ich zapísať, využiť
ich pri tvorbe vlastného rozprávania (slohová
práca).
Žiak rozlišuje dynamický opis a rozprávanie,
vie vytvoriť a rozlíšiť v texte rozprávanie v 1.
osobe sg. a v 3. osobe sg. , naučené
vedomosti dokáže uplatniť pri tvorbe slohovej
práce – rozprávanie s využitím priamej reči.
Žiak vie charakterizovať podmet, rozlíšiť
podmet vyjadrený a nevyjadrený, nájsť ho vo
vete, utvoriť vetu s podmetom podľa zadania.
Žiak vie charakterizovať prísudok, rozlišuje
prísudok slovesný a slovesno-menný, vie ho
nájsť vo vete a utvoriť vetu s prísudkom podľa
zadania.
Žiak pozná podstatu prisudzovacieho skladu,
vie ho nájsť vo vete, vysvetliť zhodu na
ľubovoľnom príklade, vysvetliť pojem
dvojčlenná veta, nájsť v texte dvojčlennú vetu,
samostatne utvoriť dvojčlennú vetu.
Žiak dokáže použiť naučené vedomosti
v konkrétnych úlohách.
Žiak pozná princípy tvorenia projektu, vie
pripraviť a prezentovať projektovú prácu na
vybranú tému s využitím vedomostí
z gramatiky, slohu i literatúry.
Žiak pozná pravopisné princípy a vie ich
použiť v písomnom prejave. Vie uplatniť
nadobudnuté vedomosti v zadaných úlohách
a cvičeniach, analyzovať a opraviť svoje
chyby, vie pracovať so slovníkmi. Vie
komunikovať primerane veku.
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku – časť Literatúra
Tematický
celok
Úvodná hodina
Ľudová
slovesnosť
Poézia
Rozprávanie vo
veršoch i v próze
Opakovanie
učiva
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Obsah učiva literatúry v 6. ročníku, ciele,
aktivizácia vedomostí z 5. ročníka
Príslovia
Porekadlá
Pranostiky
Hádanky
Anekdoty
Žiak si zopakuje pojmy verš, rým, rytmus,
rozprávka, pieseň a iné.
Žiak vie charakterizovať krátke útvary ľudovej
slovesnosti, vysvetliť ich význam slovne i
ilustráciou, uviesť príklady. Dokáže vysvetliť
rozdiel medzi príslovím a porekadlom. Vie
povedať hádanku, anekdotu, vysvetliť jej
pointu.
Žiak vie zaradiť ukážky k jednotlivým
literárnym žánrom na základe ich znakov. Vie
vysvetliť rozdiel medzi viazanou a neviazanou
umeleckou rečou, vysvetliť prozaickú podobu
básne. Žiak dokáže charakterizovať umelecké
jazykové prostriedky, nájsť ich v
konkrétnom texte, vysvetliť ich význam slovne
i ilustráciou. Vie určiť rým, nájsť v texte refrén.
Dokáže naučené poznatky využiť pri príprave
projektovej práce a jej prezentácii. Žiak vie
vymenovať znaky balady, porovnať baladu
s rozprávkou, charakterizovať ľudovú, umelú
a sociálnu baladu, literárnymi termínmi
pomenovať časti vonkajšej kompozície, nájsť
v básni znaky balady, reprodukovať dej,
sformulovať hlavnú myšlienku, pomenovať
hrdinu básne. Dokáže vysvetliť na konkrétnom
texte slabičný veršový systém. Žiak pozná
základné diela jednotlivých autorov, vie
stručne charakterizovať ich tvorbu. Dokáže sa
orientovať v školskej knižnici, predniesť 1
baladu alebo úryvok spamäti.
Žiak dokáže charakterizovať bájku, báj,
dobrodružnú literatúru, detektívnu literatúru
a dramatické umenie. Žiak rozozná v príbehu
pásmo rozprávača a pásmo postáv, vie
porovnať viazanú a neviazanú umeleckú reč,
formálne rozobrať ukážku, nájsť a pomenovať
umelecké jazykové prostriedky. Žiak vie
reprodukovať vlastnými slovami obsah ukážky
podľa samostatne pripravenej osnovy, utvoriť
charakteristiku hlavnej postavy s prihliadnutím
na vplyv prostredia, vysvetliť používanie slov
a slovných spojení podľa témy (slangové
slová, archaizmy, historizmy), určiť typ
rozprávania podľa osoby (ja, on-rozprávanie).
Dokáže upraviť dialóg do podoby nepriamej
reči. Žiak dokáže dramatizovať ukážku so
správnou moduláciou hlasu, pozná základné
údaje o autoroch, vie uviesť ich najznámejšie
diela.
Básne – metafora, prirovnanie,
personifikácia, rým, strofa, prozaická
podoba básne tvorba S. Chalupku, M.
Rúfusa
Piesne - detská populárna pieseň,
populárna pieseň, evergreen, hit, autor
hudby a textu, interpret, epiteton,
striedavý rým, refrén, texty piesní D.
Heviera, Ľ. Zemana, J. Kirschner, K.
Peteraja
Projektová práca – Slovenská
populárna hudba
Balady – vonkajšia kompozícia, ľudové
a umelé balady, združený rým, slabičný
veršový systém, sociálna balada,
gradácia, ukážky ľudových balád, tvorba
J. Bottu, Ľ. Podjavorinskej, P. O.
Hviezdoslava
Bájky - charakteristika, personifikácia,
alegória, inotaj, humor, satira, tvorba
Ezopa, J. Záborského, D.
Naborowskeho, I. A. Krylova, P. Petišku
O čom rozprávajú báje? –
charakteristika báje, dialóg, monológ,
vnútorná kompozícia literárneho diela,
bájoslovie, mytológia, prozaická
a básnická podoba báje, ukážky bájí
rôznych národov, tvorba Z. Lacikovej, A.
Marca, J. C. Hronského
Zo života detí – on-rozprávanie,
neviazaná umelecká reč, archaizmy,
historizmy, poviedka, ja-rozprávanie,
slangové slová, pásmo rozprávača,
pásmo postáv, tvorba M. Twaina, M.
Rázusa, J. Rezníka, K. Gillerovej, M.
Hlušíkovej
Dobrodružná literatúra – estetická
funkcia umeleckých jazykových
prostriedkov, tvorba R. Morica, J. O.
Curwooda, D. K. Smitha
Detektívna literatúra – detektívka,
tvorba J. Mlčochovej, E. Kästnera, R.
Arthura
Dramatické umenie – dialóg,
dramatický konflikt, rozhlasová hra,
Princezná so zlatou hviezdou na čele
Literárne hry, systematizácia a fixácia
vedomostí, vyhodnotenie práce
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti
v zadaných úlohách.
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
109
Opakovanie
vedomostí
a zručností zo 6.
ročníka
6/1
Komunikačné
situácie
4/1
Komunikácia
v spoločnosti
10/6
Slovné druhy
30/7
Skladba
15/1
Obsah učiva v 7. ročníku, ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú časť
a literatúru. Pravopisné cvičenia,
tvaroslovie, opisný slohový postup,
náuka o slove, skladba.
Komunikácia – asertívna, efektívna,
pravidlá komunikácie, verbálne
a neverbálne vyjadrovanie, vyjadrenie
vôle a citov, formulovanie názoru,
argumenty a protiargumenty
Nespisovné slová – nárečové, slangové
slová
Skratky – značky, iniciálové skratky,
skratkové slová
Príhovor, prívet
Slová cudzieho pôvodu – výslovnosť,
pravopis
Slová podľa dobového výskytu –
archaizmy, historizmy, neologizmy,
zastarané slová
Diktát č. 1 – cudzie slová
Projektová práca – Včera a dnes
(zmeny v slovnej zásobe)
Podstatné mená – pomnožné podstatné
mená, rod, skloňovacie vzory
Prídavné mená – rozdelenie (akostné,
vzťahové, privlastňovacie), gramatické
kategórie, skloňovacie vzory,
stupňovanie
Diktát č. 2 – prídavné mená
Charakteristika – vonkajšia a vnútorná,
priama a nepriama
1. kontrolná slohová práca –
charakteristika osoby
Umelecký opis – znaky, jazykové
prostriedky
Zámená – charakteristika, druhy zámen,
pravopis
Číslovky – základné číslovky, radové
číslovky, násobné číslovky, určité
a neurčité číslovky, pravopis čísloviek,
skloňovanie čísloviek
Diktát č. 3 – číslovky
Slovesá – slovesný vid, vidové dvojice
Dynamický opis – opis pracovného
postupu
2. kontrolná slohová práca –
dynamický opis
Príslovky, predložky, spojky – definícia,
pravopis, interpunkcia
Veta - jednoduchá veta, holá a rozvitá
veta
Vetné členy – holý vetný člen, rozvitý
vetný člen, viacnásobný vetný člen,
vetný základ ako jadro jednočlennej vety
110
Žiak vie tvoriť vety podľa obrázku, pracovať
s textom, vie použiť teoretické vedomosti pri
práci s textom, gramatický správne písať
jednotlivé slovné druhy. Vie charakterizovať
a vytvoriť opis, použiť teoretické vedomosti pri
práci s cvičeniami. Žiak dokáže nájsť vo vete
podmet a prísudok, prisudzovací sklad,
vysvetliť zhodu.
Žiak vie prispôsobiť lexiku textu cieľu
komunikačnej situácie. Pri tvorbe textov žiak
dokáže využívať bohatstvo slovnej zásoby
s ohľadom na zámer a cieľ komunikácie. Žiak
vie vysvetliť pojem asertivita, asertívne
správanie. Žiak vie samostatne vytvoriť
súvislý, logicky usporiadaný text na danú
tému. Žiak dokáže samostatne využívať
vhodné jazykové prostriedky s ohľadom na
komunikačnú situáciu. Žiak vie identifikovať
skratky v texte a vysvetliť ich použitie.
Žiak vie vysvetliť podstatu príhovoru, dokáže
samostatne vytvoriť jednoduchý príhovor na
danú tému a predniesť ho. Žiak vie rozlíšiť
v texte cudzie slová, dokáže ich gramaticky
správne zapísať a vysloviť, analyzovať
a opraviť chyby. Žiak vie definovať slovnú
zásobu a jej vývoj, rozlíšiť neologizmy,
historizmy, archaizmy a zastarané slová,
vysvetliť ich používanie, uviesť príklady. Žiak
dokáže pripraviť a prezentovať projektovú
prácu na zadanú tému.
Žiak vie určiť a nájsť v texte podstatné mená,
vie identifikovať a vysvetliť pomnožné
podstatné mená, spisovne ich vysloviť, určiť
rod a skloňovacie vzory pomnožných
podstatných mien. Žiak vie rozlíšiť
akostné, vzťahové a privlastňovacie prídavné
mená, vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak
dokáže pravopisne správne zapísať prídavné
mená podľa vzorov matkin, otcov, páví,
analyzovať a opraviť chyby v kontrolnom
diktáte. Žiak vie vytvoriť charakteristiku, rozlíšiť
jej druh, využiť všetky jej prvky pri písaní
slohovej práce. Žiak vie spoznať umelecký
opis v literatúre, dokáže ho samostatne
vytvoriť. Žiak vie identifikovať zámená v texte,
vie rozlíšiť druhy zámen, dokáže ich zapísať
pravopisne správne. Žiak vie charakterizovať
číslovky, rozlíšiť ich druh, nájsť ich v texte,
pravopisne správne ich zapísať, vie vysvetliť
rozdiel medzi určitými a neurčitými číslovkami
a uviesť príklady. Získané vedomosti dokáže
použiť pri písaní diktátu, dokáže analyzovať
a opraviť chyby. Žiak dokáže nájsť slovesá
v texte, určiť ich gramatické kategórie, rozlíšiť
pomocné a plnovýznamové slovesá, určiť vid
slovies a vytvoriť vidové dvojice. Žiak vie
vysvetliť podstatu dynamického opisu, dokáže
vytvoriť jednoduchý opis pracovného postupu
so správnou štylizáciou a stavbou, vie využiť
všetky znaky, skontrolovať a opraviť
pravopisné i štylistické chyby v slohovej práci.
Žiak vie charakterizovať a nájsť v texte
príslovky, dokáže ich vystupňovať, určiť pád
slovných spojení s predložkou. Žiak dokáže
správne zapísať čiarku pred spojkou. Žiak
dokáže naučené vedomosti využiť pri práci na
zadaných úlohách.
Žiak vie určiť jednoduchú vetu, prisudzovací
sklad, nájsť podmet a prísudok, vie vysvetliť
rozdiel medzi holou a rozvitou vetou, vytvoriť
príklad. Žiak dokáže rozlíšiť jednotlivé typy
vetných členov, vie nájsť vetný základ
Jednočlenná veta – slovesná a
neslovesná
Projekt
Projektová práca - príprava projektu na
jednu zo zadaných tém: Miesto, ktoré
mám rád, Slávni rečníci, Praktický
pomocník
a vysvetliť jeho podstatu, vie rozlíšiť
jednočlennú a dvojčlennú vetu, samostatne
tvoriť príklady, vie rozlíšiť jednočlennú vetu
slovesnú a neslovesnú a tvoriť príklady.
Žiak vie pripraviť a prezentovať projekt na
danú tému
Vysvetlivky: 6/1 h – ŠVP/ŠkVP (navýšenie)
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku – časť Literatúra
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Aktivizácia vedomostí zo 6. ročníka –
literárne druhy, žánre, umelecké jazykové
prostriedky
Úvodná hodina
Anekdota – charakteristika, pointa
Anekdoty
Poézia
Próza
Básne, striedavý rým, vonkajšia kompozícia
básne, metrika, štylistika básní, obkročný
rým, sonet, básnická otázka, metafora,
epická báseň, populárna pieseň, tvorba Š.
Moravčíka, J. Smreka, V. Mihálika, J. Lenku,
Š. Žáryho, J. Kostru, S. Chalupku, P. O.
Hviezdoslava, K. Peteraja, B. Filana, J.
Urbana
Projektová práca – Zahrajme sa na
básnikov
Dobrodružná literatúra – novela, vnútorná
kompozícia diela, román, dobrodružný
a historický román western, robinsonáda,
biografický román, detektívna literatúra,
dievčenský román, príbehy zo života detí,
poviedka, literatúra faktu, rozdelenie textu
na náukovú a dejovú časť, odborné slová,
tvorba E. Hemingwaya, J. Hrušovského, A.
Marca, K. Maya, D. Defoa, Ľ. Zúbka, N.
Baráthovej, Z. Nienackeho, R. Arthura, J.
Mlčochovej, A. Christieovej, A. C. Doyla, L.
M. Montgomeryovej, K. Jarunkovej, J.
Šrámkovej, Ch. Bronteovej, M. Kukučína, J.
G. Tajovského, J. C. Hronského, B. Kapolku,
D. Kováča, R. Dobiáša, D. Heviera, F. Gela,
L. Švihrana, P. Štrelingera
Projektová práca: Jánošík – mýtus a
skutočnosť
Dráma – film, filmová tvorba, televízna hra,
rozhlasová hra
Dramatické
umenie
111
Žiak vie vysvetliť žáner príslovie,
porekadlo, pranostika, báseň, balada, báj,
bájka, populárna pieseň, poviedka,
personifikácia, epiteton, alegória, irónia,
satira, rým, vnútorná kompozícia diela,
termín dobrodružná, detektívna literatúra
Žiak vie vysvetliť termín anekdota, vie
rozlíšiť anekdotu od krátkych útvarov
ľudovej slovesnosti, dokáže vysvetliť
pojem pointa, vie uviesť jeden príklad na
anekdotu.
Žiak vie rozlíšiť poéziu a prózu, vie
vysvetliť termíny, verš, rým, strofa, refrén,
zdrobnenina, idea, epiteton,
personifikácia, prirovnanie, básnická
otázka. Žiak vie rozlíšiť striedavý,
združený a obkročný rým. Žiak dokáže
vysvetliť slovnú hru v básni, dokáže
vysloviť ideu básne, plynulo čítať
a recitovať básne. Žiak vie definovať
sonet, dokáže dvomi znakmi rozlíšiť
epickú a lyrickú báseň. Žiak vie tromi
znakmi charakterizovať žáner populárna
pieseň, vie vymenovať piatich
predstaviteľov slovenskej poézie a dvoch
autorov textov populárnych piesní. Žiak
vie naspamäť predniesť jednu ukážku
s dôrazom na správnu artikuláciu,
výslovnosť a intonáciu. Dokáže spracovať
a prezentovať projekt na zadanú tému.
Žiak vie tromi znakmi charakterizovať
žáner novela, dokáže rozlíšiť poviedku od
novely, vie vysvetliť vnútornú kompozíciu
novely. Žiak vie vysvetliť termín western,
princípy žánru robinsonáda, dokáže
vysvetliť znaky biografického románu,
vysvetliť princíp výstavby textu detektívky.
Žiak dokáže vysvetliť termín dievčenský
román, zostaviť osnovu textu,
charakterizovať postavy. Žiak dokáže
v ukážke rozlíšiť rozprávací a slohový
postup. Žiak vie povedať znaky literatúry
faktu, dokáže vybrať z textu kľúčové
informácie a vyhľadať v texte odborné
slová. Žiak vie naspamäť predniesť jednu
ukážku s dôrazom na správnu artikuláciu,
výslovnosť a intonáciu.
Žiak dokáže pripraviť a prezentovať
projektovú prácu na zadanú tému.
Žiak vie povedať informácie o histórii
filmu, vie uviesť dva príklady filmových
ocenení. Žiak dokáže charakterizovať
začiatok národnej kinematografie, vie
vysvetliť pojem scenár, rozlíšiť literárny
a technický scenár. Žiak dokáže rozlíšiť
film, rozhlasovú a televíznu hru podľa
Opakovanie
učiva
typických znakov. Žiak dokáže naučené
poznatky využiť v praxi.
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté
vedomosti v zadaných úlohách.
Literárne hry, systematizácia a fixácia
vedomostí, vyhodnotenie práce
Predmet: Anglický jazyk
Anglický jazyk
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
3
3
3
Školský vzdelávací program
1
-
-
Spolu
4
3
3
Poznámky
1. V 5. ročníku sa znížila časová dotácia predmetu zo 4 vyučovacích hodín týždenne na 3, preto sme
sa rozhodli chýbajúcu hodinu doplniť v školskom vzdelávacom programe.
2. 5. A je delená na dve skupiny s rovnakým počtom žiakov, 5. B podobne. V 6. ročníku sú opäť žiaci
dvoch paralelných tried rozdelení do troch skupín. Žiaci 7. A sú rozdelení do dvoch skupín, v 7. B
podobne. Pri delení žiakov do skupín sa snažíme, aby boli, pokiaľ sa dá, prospechovo vyrovnaní.
Charakteristika predmetu
Predmet anglický jazyk je zameraný na prípravu používať cudzí jazyk v praktických situáciách, správne
sa vyjadrovať ústne i písomne, porozumieť a adekvátne reagovať v priamej komunikácii s ľuďmi,
ktorých materinský jazyk je odlišný od slovenčiny. Poslaním anglického jazyka je teda poskytnúť žiakom
možnosť získať jazykové dorozumievacie spôsobilosti i v inom, než len rodnom jazyku, a tým zvýšiť ich
šance v ďalšom štúdiu a v budúcom pracovnom uplatnení i mimo územia našej republiky.
V 3. ročníku si budú deti prevažne hravou formou prehlbovať vedomosti a zručnosti získané počas
predchádzajúcich dvoch rokov výučby angličtiny. Učebnica ich zavedie do sveta im najbližšieho – do
sveta hier, zvieratiek a obľúbených hračiek. Postupne si budú rozširovať slovnú zásobu poznávaním
svojho bezprostredného okolia – rodiny, domu, izby, častí tela, oblečenia ale i jedál a nápojov.
Pozornosť bude venovaná i jednoduchému písomnému prejavu. Dôraz však bude kladený
predovšetkým na rozvoj komunikatívnych zručností detí, aby dokázali viesť jednoduchú konverzáciu pri
stretnutí, rozlúčke, vedeli sa pýtať na veci okolo seba, dokázali zistiť potrebné údaje o osobách
a zvieratkách, prípadne vedeli povedať o svojich obľúbených hračkách, jedlách, nápojoch. Gramatika
ako taká sa v 3. ročníku nevyučuje.
V 5. ročníku sa budú žiaci opierať o vedomosti a zručnosti získané na prvom stupni, a to predovšetkým
v oblasti základných pojmov (farby, čísla, osoby, zvieratá, veci), každodenných výrazov a základných
fráz jednoduchej konverzácie (pozdravy, bežná komunikácia v triede a prostredí blízkom detskému
svetu). Postupne si budú rozširovať slovnú zásobu poznávaním nielen svojho bezprostredného okolia
(telefónne čísla, obľúbené veci, zvieratá, školské predmety, opis ľudí a pod.), ale aj vzdialenejšieho
sveta (názvy krajín a miest, zemepisné pojmy, pojmy z matematiky, biológie a iných predmetov).
Pozornosť bude venovaná i správnemu slovosledu anglickej vety, a to i prostredníctvom vypracúvania
jednoduchých projektov. Žiaci si osvoja i základy gramatiky – podstatné i prídavné mená, slovesné časy, zámená.
V 6. ročníku budú pre žiakov východiskom vedomosti získané v 5. ročníku, a to predovšetkým v oblasti
nadviazania základnej spoločenskej konverzácie, ako vyjadrenie zdvorilosti (dokážu sa pozdraviť
a rozlúčiť, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť a pod.), v oblasti ich vzťahu k okolitému svetu
(dokážu povedať, odkiaľ pochádzajú, poznajú rodinné vzťahy, vedia viesť jednoduchý rozhovor o svojej
škole, domácich zvieratkách a obľúbených veciach), ako i v oblasti každodenného života (vedia sa
orientovať v čase, opísať svoj režim dňa, porozprávať o svojom voľnom čase a pod.). Rozširovať si
budú slovnú zásobu poznávaním svojho mesta, domu, prípadne bytu, budú sa učiť nakupovať jedlo
i oblečenie, zvládnu opis obrázka i činností na ňom, budú poznávať dátumy. Pozornosť bude naďalej
venovaná správnemu slovosledu anglickej vety v ústnom i písomnom prejave i pri tvorbe jednoduchých
projektov. Dôraz bude kladený na rozvoj komunikatívnych zručností detí. Okrem opakovania
gramatických javov z 5. ročníka sa učivo gramatiky rozširuje o ďalšie slovesné časy, počítateľné
a nepočítateľné podstatné mená.
112
V 7. ročníku budú žiaci rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho ročníka, a to hlavne
v oblasti komunikácie o rodine, škole, obľúbených osobách, veciach, voľnom čase, ako i v oblasti
orientovania sa v meste pri nakupovaní, návšteve rôznych inštitúcií, prípadne podávaní informácií o ich
polohe. Naučia sa vyjadriť svoj názor a pocity. V učive gramatiky preberú budúci a predprítomný čas.
Naďalej sa dôraz kladie na komunikatívne zručností žiakov.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov:
- osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku
- uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní
- komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni
- využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku
- rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania a opakovania
- osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia
- naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium
- podporovať pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce,
aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné
- využívať medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy predmetu
V predmete anglický jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník, téma Môj svet; 6. ročník, téma Zvieratá; 7. ročník, téma
skúsenosti, Problémy
Multikultúrna výchova: 5.ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet, Čas, Moja
izba, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Prázdniny, Zvieratá, Jedlo, Zábava; 7. ročník, téma Čas a miesto,
Problémy
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet, Čas,
Miesta, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Dovolenky, Svet
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5., 6. a 7. ročník, všetky témy v učebniciach
Organizačné formy a metódy vyučovania
- komunikatívna metóda
- naratívna metóda
- audio-lingválna metóda
- riadený rozhovor
- didaktické hry
Žiaci budú pod vedením učiteľa pracovať:
- individuálne
- vo dvojiciach
- v skupinách
- na projektoch ( v škole i v rámci domácej prípravy)
- s interaktívnymi produktami
Učebné zdroje
-učebnice: Tom Hutchinson: Project 3rd edition 1, 2, 3, Oxford University Press, pracovné zošity
k učebniciam
-časopisy: Ufin, Hello
-CD-ROM k učebniciam Project 1, 2, 3
-anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
3/1
Nadviazanie
kontaktu
Obsahový
štandard
Slovná zásoba - nadviazanie kontaktu
Čísla 0-100
Anglická abeceda
Pokyny a príkazy
Množné číslo podstatných mien
Väzba there is, there are
Mená a tituly
Matematika: počítanie
Projektová práca: O mne
113
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-pozdraviť sa pri stretnutí
-rozlúčiť sa
-predstaviť sa
-opýtať sa na meno a vek
-používať zdvorilostné frázy pri stretnutí
-pýtať sa na predmety a osoby
-počúvať a dávať pokyny
-vyhláskovať údaje
-osloviť dospelých
Priatelia
a rodina
Môj svet
Čas
Miesta
Ľudia
Slovná zásoba - rodina
Sloveso byť v oznamovacích vetách,
v zápore a otázkach
Dni v týždni
Osobné zámená
Privlastňovacie zámená
Privlastňovací pád
Aká je tvoja adresa?
Geografia: Svet
Projektová práca: Moja rodina
Slovná zásoba - môj svet
Zvieratká - domáci miláčikovia
Sloveso have got v oznamovacích
vetách, otázkach a zápore
Prídavné mená a ich postavenie vo
vete
Školské predmety
Školy v Anglicku a Walese
Biológia: Sme tiež zvieratá
Projektová práca: Moja škola
Slovná zásoba - čas
Určovanie času
Činnostné slovesá
Prítomný jednoduchý čas – tvorenie
oznamovacie vety, otázky, zápor
Opytovacie slová
Denný program
Činnosti vo voľnom čase
Šport
Hudobná výchova: Hudobné nástroje
Projektová práca: Športy
Slovná zásoba - miesta
Miesta v meste
Časti domu
Nábytok
Predložky miesta
Väzba there is/there are - použitie
v oznamovacej, opytovacej vete
a v zápore
Domy v Británii
Dejepis: Pomenovania miest
Projektová práca: Moje mesto
Slovná zásoba - ľudia
Opis ľudí - využitie slovesa be
a have got
Oblečenie
Prítomný priebehový čas oznamovacie, opytovacie vety, zápor
V obchode
Ľudia
Výtvarná výchova: Opis ľudí
Projektová práca: Ľudia
-poznať čísla 0-100
-zistiť a poskytnúť telefónne číslo
-urobiť a prezentovať projekt o sebe
Žiak má získať schopnosť:
-povedať, odkiaľ je a kde žije
-predstaviť svojich priateľov a povedať o nich
základné údaje
-vymenovať členov rodiny a poznať rodinné
vzťahy
-zistiť majiteľa veci
-použiť sloveso byť vo vetách
-klásť otázky so slovesom byť a odpovedať na ne
-používať dni v týždni
-zistiť adresu a správne ju napísať
-urobiť a prezentovať projekt o rodine
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať veci okolo seba
-vymenovať, čo vlastní či nevlastní
-pýtať sa na vlastníctvo
-viesť rozhovor o domácich zvieratkách,
obľúbených osobách a veciach
-používať sloveso have got (mať)
-používať prídavné mená pri opise vecí
-poznať názvy vyučovacích predmetov
-napísať si rozvrh hodín
-vypracovať a prezentovať projekt o škole
Žiak má získať schopnosť:
-zistiť a povedať aktuálny čas
-opísať svoj režim dňa
-vymenovať činnosti, ktoré robieva i nerobieva
-jednoduchým spôsobom porozprávať o trávení
voľného času
-prezradiť, čo robí nerád
-zistiť záľuby iných
-klásť zvedavé otázky
-rozlišovať športy
-urobiť a prezentovať projekt o voľnom čase
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať časti domu/bytu, obytné miestnosti
-poznať druhy nábytku
-opísať svoju izbu
-pomenovať predmety vo svojej izbe
-opýtať sa, kde je predmet
-pomenovať budovy v meste
-zhotoviť a prezentovať projekt o meste
Žiak má získať schopnosť:
-opísať osobu
-poznať názvy oblečenia
-zistiť, čo má osoba na sebe
-zistiť v obchode cenu oblečenia
-porozprávať, čo práve robí
-opýtať sa inej osoby, čo práve robí
-porovnať, čo robieva bežne a čo robí práve
teraz
-vypracovať a prezentovať projekt o ľuďoch
Vysvetlivky: 3/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
114
Nadviazanie
kontaktu
Môj život
Zvieratá
Dovolenky
Jedlo
Slovná zásoba – nadviazanie kontaktu
Pozdravy, predstavenie sa, oslovenie,
jednoduché povely a pokyny na hodine
Členovia rodiny
Časti dňa
Predložky miesta
Použitie slovesa mať
Spojiť slovo a pohyb
Slovná zásoba – môj život
Prítomný jednoduchý čas –
oznamovacie, opytovacie vety, zápor,
krátke odpovede
Názvy mesiacov
Radové číslovky
Písanie a čítanie dátumu
Frekvenčné príslovky a ich postavenie
vo vete
Sviatky vo Veľkej Británii
Veda a matematika: Meranie času
Projektová práca: Rok v mojom živote
Slovná zásoba - zvieratá
Prítomný priebehový čas –
oznamovacie, opytovacie vety, zápor,
krátke odpovede
Wh- otázky
Prítomný čas jednoduchý a priebehový
– porovnanie
Predmetové zámená a ich použitie
Sloveso must (musieť)
Zvieratá
Biológia: Klasifikácia zvierat
Projektová práca: Moje obľúbené
zvieratko
Slovná zásoba - dovolenka
Minulý čas slovesa byť
v oznamovacích vetách, otázkach a
zápore
Minulý čas pravidelných slovies
Minulý čas nepravidelných slovies
Minulý čas v opytovacích vetách a
zápore
Dovolenky
Dejepis: Doprava
Projektová práca: Moje prázdniny
Slovná zásoba - jedlá a nápoje
Pomenovanie potravín
Počítateľné a nepočítateľné podstatné
mená
Použitie neurčitého člena a/ an
Použitie some, any
Otázky How many? How much?
Nákupný zoznam
Recept na prípravu jedla – vyjadrenie
pokynov
Výrazy a few, a little
Objednávanie jedla v reštaurácii
Stravovanie
Zemepis: Jedlo vo svete
Projektová práca: Stravovanie v mojej
krajine
115
Žiak má získať schopnosť:
-predstaviť sa, zachytiť známe informácie
v počutom texte
-hovoriť o svojich skúsenostiach z bežného
života
-pomenovať zariadenie izby, domu
-vedome používať tvary slovesa mať vo všetkých
osobách a formách
-použiť predložky miesta
-zaspievať jednoduchú pieseň spojenú
s pohybom
Žiak má získať schopnosť:
-použiť radové číslovky
-prečítať dátum, mesiac a rok
-správne použiť opytovacie zámená
-hovoriť o dennom režime
-pomenovať domáce práce a hovoriť o svojej
pomoci v domácnosti
-odpovedať na otázku ako často?
-zachytiť informáciu z počutého textu a vytvoriť
krátky situačný dialóg
-rozoznať a zoradiť jednotky času podľa
postupnosti
-podať informáciu o svojom živote
-vypracovať a prezentovať projekt o svojom
živote
Žiak má získať schopnosť:
-porozumieť hlavnej myšlienke prečítaného
textu
-pomenovať exotické zvieratá
-podať a začleniť informáciu z počutého textu
-použiť prítomný priebehový čas pri opise
obrázku
-tvoriť otázky v prítomnom priebehovom čase
-povedať, ktoré zvieratká má a nemá rád
-používať predmetové zámená vo vete
-vyjadriť povinnosť, nutnosť
-pracovať s informáciami prečítaného textu
-zaradiť zviera do správnej kategórie
-vypracovať a prezentovať projekt o obľúbenom
zvieratku
Žiak má získať schopnosť:
-vypočuť , podať a začleniť informáciu
-zachytiť dej v minulosti
-vyhľadať a použiť pravidelné a nepravidelné
slovesá v minulom čase
-porozprávať o dejoch v minulosti
-porozumieť a reagovať na obsah kresleného
príbehu
-porozumieť obsahu krátkeho listu
-pomenovať druhy dopravy
- zaspievať pieseň
-zhotoviť a prezentovať projekt o prázdninách
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať druhy jedál a nápojov
-použiť formulácie pri objednávaní jedla
v reštaurácii
-vhodne použiť neurčitý člen
-napísať nákupný zoznam podľa počutých
informácií
-vedome používať väzbu some a any
-predviesť dramatizáciu prečítaného textu
-rozoznať počítateľné a nepočítateľné podstatné
mená
-zachytiť stručný návod na prípravu koláča
-napísať jednoduchý recept na prípravu jedla
-vypracovať a prezentovať projekt o stravovaní
Svet
Zábava
Slovná zásoba - svet
Tvorenie otázok pomocou How ...?
Tvorenie otázok na počasie
Stupňovanie pravidelných prídavných
mien
Porovnávacie vety pomocou slova
than
Nepravidelné stupňovanie prídavných
mien
Tvorenie prirovnaní
USA
Zemepis: Východ a západ - informácie
o Európe
Projektová práca: Moja krajina
Slovná zásoba - zábava
Pomenovanie televíznych programov
Použitie väzby going to
v oznamovacích, opytovacích vetách,
zápore a krátkych odpovediach
Prídavné mená a príslovky
Tvorenie a postavenie prísloviek vo
vete
Kategorizácia filmov
Opisný tvar slovesa musieť – have to
Vyjadrenie pozvania na činnosť
pomocou Why...? Let´s ... Shall...?
Britský film
História / Umenie : Grécke divadlo
Projektová práca: Moje obľúbené filmy
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať geografické názvy spojené
s mestom a dedinou
-porozumieť počutému textu o UK a vedieť
použiť vypočuté informácie v práci s mapkou
-opísať počasie a ročné obdobia
-naučiť sa princíp tvorenia 2. a 3. stupňa
prídavných mien
-rozumieť zadaniu, odpovedať na otázky
v kvíze, správne ich vyriešiť
-viesť rozhovor, v ktorom sa porovnávajú veci
-rozoznať pravidelné a nepravidelné tvary
prídavných mien
-spracovať geografické údaje o krajine
-používať symboly na vyjadrenie počasia
-vypracovať a prezentovať projekt o krajine
Žiak má získať schopnosť:
-vypočuť a podať informáciu o tom, čo budú
kamaráti robiť večer.
-pomenovať typy programov a povedať, ktoré sú
jeho obľúbené
-porozumieť hlavnej myšlienke živej scény
z filmu
-pomenovať filmové žánre
-vyjadriť, čo musí a nemusí robiť
-dramaticky stvárniť príbeh
-pozvať na činnosť a reagovať na ponuku
-utvoriť príslovku z prídavného mena
-vhodne použiť príslovku vo vete
-vypracovať a prezentovať projekt o obľúbených
filmoch
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Nadviazanie
kontaktu
Môj život
Budúcnosť
Obsahový
štandard
Slovná zásoba - nadviazanie kontaktu
Prítomné časy - jednoduchý
a priebehový
Slovná zásoba - môj život
Minulý jednoduchý čas pravidelných
a nepravidelných slovies
v oznamovacích, opytovacích vetách
a v zápore
Moja rodina
Predstavovanie ľudí
Využitie slovesa like
Športy
Biológia:migrácia
Slovná zásoba - budúcnosť
Vesmír
Miesta
Predložky miesta
Budúci čas - oznamovacie vety,
otázky a zápor
Použitie will - na vyjadrenie
budúcnosti
- na vyjadrenie
rozhodnutia
- na vyjadrenie ponúknutia
pomoci
Doprava
Fyzika:solárny systém
116
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-reagovať pri prvom stretnutí
-rozlíšiť, kedy má použiť prítomný jednoduchý
čas na vyjadrenie pravidelnosti vykonávaných
činností a prítomný priebehový čas na
vyjadrenie činnosti vykonávanej v tejto chvíli
Žiak má získať schopnosť:
-rozprávať o jednotlivých etapách svojho života
-použiť minulý jednoduchý čas na vyjadrenie
ukončeného deja
-opýtať sa, čo sa dialo minulý víkend, týždeň
-rozprávať o jednotlivých členoch svojej rodiny
-vyjadriť svoj názor na uskutočnené podujatia
-súhlasiť, nesúhlasiť s názorom, situáciou
-pozvať na podujatie vo voľnom čase
-predstaviť, čo má/nemá rád
-vypracovať a prezentovať projekt o rodine
-porozumieť odbornému textu z biológie
-vypracovať a prezentovať projekt o rodine
svojej alebo fiktívnej
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať vesmírne telesá
-vyjadriť svoj názor na budúcnosť
-pochopiť príbeh a reagovať na jeho obsah
-odpovedať na otázky v dotazníku
-použiť budúci čas na vyjadrenie rozhodnutia
-ponúknuť pomoc
-používať bežné spoločenské frázy
-vypracovať a prezentovať projekt o budúcnosti
-poznať druhy dopravy
-porozumieť odbornému textu z fyziky
-vypracovať a prezentovať projekt o budúcnosti
Časy a miesta
Londýn
Skúsenosti
Problémy
Slovná zásoba - časy a miesta
Minulý priebehový čas - oznamovacie
vety, otázky, zápor
Využitie minulých časov jednoduchého a priebehového
Prírodné katastrofy
Dom - miestnosti a nábytok
Voľný čas a záľuby
Slovesá zmyslového vnímania
Británia
Geografia:časové pásma
Slovná zásoba - Londýn
Prehliadka pamätihodností
Určitý člen v názvoch
Určitý a neurčitý člen
Smer cesty
Plánovanie činností v budúcnosti
Zámená
New York
Dejepis:Veľký mor v Londýne
Slovná zásoba - skúsenosti
Ambície
Predprítomný čas – použitie
v oznamovacej vete, otázke a zápore
Použitie ever a never
s predprítomným časom
Športy
Sloveso go+činnostné sloveso
Hrdinovia a hrdinky v Británii
Hudba:melódia a rytmus
Slovná zásoba - problémy
Pocity, zdravotné problémy
Použitie should/shouldn´t
Modálne slovesá must/mustn´t,
have to/don´t have to
Príkazy a zákazy
Frázové slovesá
Zamietnutie návrhu
Pohotovostné služby
Zdravie: Oči
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať známe štáty sveta
-správne opísať situáciu a dej v minulosti
-použiť minulé časy - jednoduchý a priebehový
-pomenovať prírodné katastrofy, podať konkrétnu
informáciu
-používať slovesá zmyslového vnímania
-vyjadriť svoj názor v danej situácii
-rozprávať o Británii
-hľadať špecifické informácie v odbornom texte
-vypracovať a prezentovať projekt o krajine
Žiak má získať schopnosť:
-hovoriť o známych miestach v Londýne
-používať určitý člen v názvoch miest
-rozlíšiť používanie určitého a neurčitého člena
-opýtať sa na smer cesty
-vysvetliť smer cesty
-navrhnúť, čo by bolo možné robiť vo veľkomeste
-pozvať priateľov k spoločnej aktivite
-prijať/odmietnuť pozvanie
-vyhľadať detailné informácie z textu
-rozprávať o živote a zaujímavostiach vo
veľkomeste
-zhotoviť a prezentovať projekt o veľkomeste
Žiak má získať schopnosť:
-vyjadriť svoje ambície
-vyjadriť svoje schopnosti
-správne používať výrazy spojené so zážitkami
-používať predprítomný čas na vyjadrenie
doterajších skúseností
-vyjadriť svoju vôľu
-nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou
-pochopiť neobvyklé príbehy
-porozumieť rozprávaniu príbehu
-využiť znalosti z hudby
-vypracovať a prezentovať projekt o slávnych
ľuďoch našej krajin
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť, vedieť
sa na ne opýtať inej osoby, dávať rady
-vymenovať pravidlá spojené so školským
poriadkom
-poznať príkazové a zákazové značky
-zaradiť do rozhovoru výrazy bežnej komunikácie
-prerozprávať príbeh, pomenovať hlavné body
príbehu
-reagovať na príbeh a udalosť
-rozprávať o jednotlivých záchranárskych
zložkách
-vytvoriť a prezentovať projekt o záchranároch
Predmet: Nemecký jazyk
Nemecký jazyk
6. ročník
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
Školský vzdelávací program
0
0
Spolu
1
1
8. ročník
9. ročník
Poznámky
Nemecký jazyk – jeho časová dotácia je jedna hodina do týždňa, keďže je to druhý cudzí jazyk. Jedna
hodina do týždňa je aj pre šiesty aj pre siedmy ročník.
117
Nemecký jazyk sa vyučuje v jednej skupine, druhá skupina je ruský jazyk.
Charakteristika predmetu
Nemecký jazyk je dôležitým svetovým jazykom, ktorého osvojenie si na úrovni A2 vytvára základ
a predpoklady pre komunikáciu v rámci EÚ, pomáha žiakovi prekonávať bariéry , a tak prispieva k
zvýšeniu mobility v osobnom živote. Nemecký jazyk umožňuje spoznávať odlišnosti v spôsobe života a
odlišné kultúrne tradície ľudí iných krajín / hlavne nemecky hovoriacich / , a tým prehlbuje porozumenie
a toleranciu .
Požiadavky pre vzdelávanie vychádzajú zo SERR a predpokladajú žiakov uvedomelý prístup k
osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje , aby sa na základe vlastného uváženia
rozhodol, do akej miery bude nemecký jazyk v budúcnosti využívať a používať. Ovládanie nemeckého
jazyka na úrovni A2 vytvára podmienky pre získavanie informácií z ľubovoľného vyučovacieho
predmetu, a to môže viesť k celkovému skvalitneniu žiakovho štúdia na gymnáziu.
Ciele predmetu
Cieľom je získanie zručností v nasledovnom rozsahu:
Čítanie s porozumením: - žiak dokáže porozumieť jednoduchším textom, neskôr zložitejším textom a
vecným informáciám, ktoré slúžia najmä laickej verejnosti.
Počúvanie s porozumením: - žiak dokáže porozumieť informáciám, ktoré sa týkajú známych tém z
každodenného života.
Hovorenie: - žiak sa dokáže vysporiadať so štandardnými situáciami, zúčastniť sa na rozhovore o
témach, ktoré sú mu známe alebo ho zaujímajú.
Písanie: - žiak dokáže písať o témach, ktoré sú mu známe a zaujímajú ho, a vyjadriť na ne svoj názor.
Lexika: - žiak ovláda lexiku z uvedených tém, chápe informácie , ktoré sa týkajú zadaných tém
z každodenného života, a je schopný použiť osvojenú lexiku v štandardných jazykových situáciách.
Gramatika: - Žiak si osvojí:
- časovanie pravidelných, nepravidelných, modálnych a pomocných slovies v prítomnom čase,
- rozkazovací spôsob,
- zápor,
- slovosled - priamy, nepriamy, vo vedľajšej vete / dass, weil /,
- doplňovacie a zisťovacie otázky,
- používanie určitého a neurčitého člena,
- skloňovanie podstatných mien v Sg. a Pl., slabé skloňovanie,
- skloňovanie osobných, ukazovacích, opytovacích a privlastňovacích zámen,
- predložky s 3.p., 4.p., 3.p. a 4.p.,
- základné a radové číslovky, miery, množstvo, hmotnosť,
- prídavné meno v prísudku,
- skloňovanie prídavných mien po určitom člene, neurčitom člene a bez člena,
- budúci čas,
- časové údaje.
Prierezové témy predmetu
V predmete Nemecký jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 6.roč. - Wo wohnst du?
Multikultúrna výchova: 6.roč. - Tu sa hovorí po nemecky, Odkiaľ pochádzaš?
Mediálna výchova: 6.roč. - Ako sa učíš nemčinu? Ne telefóne, List priateľovi, Práca s počítačom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6roč. – Kvíz, 7.roč. - Vitajte v Olympiaparku
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6.roč. - Kde bývaš? Aký je tvoj koníček? 7.roč., Denný režim
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete Nemecký jazyk sú používané nasledovné metódy vyučovania a formy:
Metódy: - motivačná – jej cieľom je zaujať žiaka, vyvolať v ňom zvedavosť, tvorivosť,
- expozičná – vhodná na výklad nového učiva,
- brainstorming – dáva žiakovi možnosť reagovať, vyjadriť svoj názor, postoj k danému
problému, rozvíja sa diskusia,
- fixačná – používa sa na opakovanie a upevňovanie vedomostí.
Formy: - klasická hodina, práca vo dvojiciach, práca v skupine, diskusia, situačné dialógy.
Učebné zdroje
-
sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, časopisy, materiálno-technické
118
-
a didaktické prostriedky a pod.
učebnice: BRIEN, A., BRIEN, S., DOBSON, S.: Projekt Deutsch Neu 1.
BRIEN, A., BRIEN, S., DOBSON, S.: Projekt Deutsch Neu 2.
pracovné zošity: Projekt Deutsch Neu 1
Projekt Deutsch Neu 2
Iný doplnkový materiál: CD k daným učebniciam, obrazový materiál
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Projekt 1
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Vitajte!, Pozdravy,
Ako sa máš?
Nemecky hovoriace krajiny, pochvala, obdiv,
číslovky 1-10.
Podobnosti medzi nemčinou, slovenčinou.
Otázka na meno, nemecké mená,
poďakovanie
Otázka na bydlisko, informácia o svojom
bydlisku, poloha v meste
Otázka na vek, informácia o vlastnom veku,
farby, čísla 11-20
Otázka – odkiaľ pochádzaš? Ja pochádzam
z...
Vymenovanie učebných pomôcok, otázky na
ceny, ako si v triede požičiavať veci
Projekt 2
Projekt 3
Zariadenie triedy, informácie, kde sa čo
nachádza.
Koľko žiakov je v triede? Žiaci a učitelia
školy.
Otázky a odpovede o predmetoch,
rozprávanie o obľúbených predmetoch,
rozvrh hodín
Opakovanie učiva, úlohy s otvoreným
koncom
Rozprávanie o členoch rodiny. Odpovede
na otázku „Kto je to?“
Rozprávanie o súrodencoch, odpovede na
otázky „Akí sú“. Písanie listu o svojej rodine.
Rozhovor o domácich zvieratách.
Rozhovor o obľúbených domácich
zvieratách, opis svojho domáceho zvieraťa –
meno, vek, farba. Otázka – máš rád domáce
zvieratá?
Mesiace a ročné obdobia, odpovede na
otázku – Kedy máš narodeniny? Uvádzanie
presného dátumu.
Projekt 4
Projekt 5
Rozprávanie o dátumoch narodenia,
gratulácia, uvádzanie presného dátumu.
Otázky kto čo dostal, cvičenie odpovedí.
Rozprávanie o oslavách narodenín,
o činnostiach, o jedlách a nápojoch,
blahoželanie, výroba pohľadnice
s blahoželaním, výroba kalendára.
Použitie vedľajších viet s „dass“, „weil“.
Odpovede na otázku: aký je tvoj koníček?
Výslovnosť sch, sp, st.
Rozhovor o obľúbenom športe žiakov, iných
spolužiakov.
119
Žiaci správne vyslovujú ä, ü, ö, ie, ei.
Žiaci správne vyslovujú w,β (ss), a čítajú
„ ű“. Vedia počítať do desať.
Žiaci správne tvoria zložené slová. Vedia
používať členy pred podstatnými menami.
Žiaci sa vedia spýtať na bydlisko,
povedať, kde bývajú a vysvetliť polohu
svojho bydliska v meste.
Žiaci vedia počítať do dvadsať. Vedia
povedať koľko majú rokov a vedia sa
spýtať na vek spolužiakov.
Žiaci vedia odpovedať na otázku -odkiaľ
som. Poznajú nemecké názvy štátov.
Žiaci poznajú osobné zámená.
Žiaci sa vedia pýtať na ceny v obchodoch.
Vedia ako si požičiavať veci od
spolužiakov. Vedia vymenovať učebné
predmety.
Žiaci vedia pomenovať zariadenie
v triede. Vedia odpovedať na otázky, kde
sa čo nachádza, koľko žiakov je v triede.
Vedia hovoriť o učiteľoch.
Žiaci vedia hovoriť o svojich obľúbených
predmetoch, vedia vymenovať predmety
a svoj rozvrh hodín.
Žiaci si na základe otvorených úloh
dokážu upevniť nadobudnuté vedomosti.
Žiaci vedia používať správny slovosled vo
vete. Dokážu rozprávať o svojich členoch
rodiny, vedia odpovedať na otázku kto je
kto.
Žiaci vedia rozprávať o svojich
súrodencoch, vedia vymenovať svoje
domáce zvieratá, vedia sa pýtať na
domáce zvieratá.
Žiaci sú schopní rozprávať os svojich
obľúbených zvieratách, opisujú ich, vedia
odpovedať na otázku – či ich majú radi.
Žiaci poznajú prídavné mená. Vedia
vymenovať ročné obdobia a mesiace.
Vedia odpovedať na otázku – kedy majú
narodeniny, vedia presne uvádzať dátum.
Žiaci sú schopní opísať čo dostali
k narodeninám. Vedia presne tvoriť
dátum, sformulovať gratuláciu.
Žiaci vedia opísať narodeninovú oslavu,
a všetko čo k nej patrí – jedlá, nápoje.
Vedia napísať krátke blahoželanie
a vyrobiť kalendár. Žiak vie porozprávať
o oslave svojich narodenín, o činnostiach
s prípravou oslavy.
Žiaci správne odpovedajú na otázku – aký
je tvoj koníček. V slovách vedia správne
vysloviť- sch, st, sp. Samostatne dokážu
rozprávať o svojom obľúbenom športe
a športe svojich spolužiakov.
Rozprávanie o tom, čo rád a nerád robíš,
spôsoby ako opísať svoj koníček.
Odpoveď na otázku – Na aký hudobný
nástroj hráš? Rozprávanie o zbierkach, ako
dlho zbieraš.
Čo robia druhí ľudia?
Rozprávanie o druhoch TV programov, čo
rád a nerád pozeráš. Ako často a kedy
pozeráš?
Projekt 6
Ako sa pýtať a ako odpovedať Koľko je
hodín, kedy čo začína a kedy končí, koľko to
trvá...
Informácie o TV osobnostiach, hviezdach.
Skladanie básničiek, kresieb, TV programu.
Projekt 7
Formy a prostriedky komunikácie. Rozhovor
po telefóne, opakovanie čísloviek, pýtanie
sa na t.č.
Blahoželanie a pozdravy, písanie odkazov.
Čítanie a písanie listov.
Písanie listu.
Prázdniny, rozprávanie.
Projekt 8
Cestovanie, rozhovor o spôsoboch
cestovania, o spôsoboch ubytovania,
o spolucestujúcich.
Rozprávanie o vysnívaných prázdninách,
tvorivé písanie na tému prázdniny.
Žiaci vedia správne používať predložky.
Vedia rozprávať o tom, čo radi robia
a nerobia. Vedia uviesť dva spôsoby
opisu svojho koníčka.
Žiaci vedia odpovedať na aký hudobný
nástroj hrajú. Vedia rozprávať o svojich
zbierkach, čo zbierajú a ako dlho to
zbierajú. Vedia využívať novú slovnú
zásobu.
Žiaci správne opisujú činnosti ľudí podľa
obrázkov.
Žiaci dokážu rozprávať o druhoch TV
programov, vedia rozprávať o tom, čo radi
pozerajú a naopak. Vedia porozprávať
kedy a ako často pozerajú TV.
Žiaci sa vedia pýtať na čas, koľko je
hodín. Vedia sa pýtať, kedy začína
škola... vedia tvoriť otázky s časovými
údajmi.
Žiaci sú schopní opísať svojich
televíznych hrdinov. Vedia poskladať
jednoduché básničky či TV program.
Žiaci vedia časovať slovesá.
Žiaci dokážu správne telefonovať, vedia si
popýtať telef. číslo.
Žiaci dokážu napísať blahoželanie,
pozdrav či krátky odkaz. Vedia písať
a čítať listy.
Žiaci vedia napísať dlhý list.
Žiaci vedia rozprávať o prázdninách,
poznajú mesta, kontinenty, rozprávajú
o počasí.
Žiaci vedia rozprávať o rozličných
spôsoboch cestovania, sú schopní sa
pýtať na počet kilometrov. vedia opísať
ubytovanie a spolucestujúcich.
Žiaci vedia rozprávať, ako si predstavujú
svoju dovolenku snov, sú schopní svoje
sny napísať a prezentovať pred
spolužiakmi.
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Pozvanie
Projekt 1
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Aké boli prázdniny, rozprávanie o
prázdninách v minulom čase.
Opakovanie záporu. Hravá nemčina.
Kde bývam, popis adresy, popis domu,
zariadenie v izbe.
Otázka na bydlisko, informácia o svojom
bydlisku, poloha v meste. Použitie rechts,
links, direkt.
Popis polohy v meste, informácie
o olympijskom parku v v Mníchove.
Čo radi jeme. Rozhovor. Predložky
s 3.pádom.
Projekt 2
Slovná zásoba – jedlo.
Písanie receptu s využitím novej slovnej
zásoby.
120
Žiaci vedia porozprávať o prázdninách
s využitím minulého času.
Žiaci správne používajú zápor „kein“.
Žiaci vedia povedať svoju adresu, vedia
v akom dome bývajú a tiež vymenovať
nábytok či zariadenie bytu.
Žiaci sa vedia spýtať na bydlisko,
povedať, kde bývajú a vysvetliť polohu
svojho bydliska v meste s použitím
prísloviek vpravo, vľavo, priamo.
Žiaci vedia popísať čo sa kde v meste
nachádza, vedia sa orientovať na mape.
Získajú základné informácie
o olympijskom parku v Mníchove.
Žiaci vedia porozprávať kedy a čo
raňajkujú, desiatujú s využitím novej
slovnej zásoby a predložiek s 3. pádom.
Žiaci vedia vymenovať jedlo, ktoré sa
bežne nachádza na jedálnom stole.
Žiaci vedia porozprávať, čo radi jedia,
vedia sami napísať recept na prípravu
jedla.
Projekt 3
Poznávanie peňazí.
Nakupovanie v obchodnom dome.
Nakupovanie, pýtanie si tovaru.
Žiaci sa vedia pýtať na otázku, v akom
obchode kúpia daný tovar.
Žiaci vedia nakupovať a vyberať si z danej
ponuky tovaru.
Žiaci sa vedia pýtať na cenu.
Žiaci poznajú novú slovnú zásobu, vedia
sa pýtať na cenu textilu.
Žiaci sú schopní rozprávať os svojom
obľúbenom oblečení, vedia popísať
oblečenie – farby, vkus.
Žiaci sú schopní prečítať text, preložiť,
porozprávať krátky obsah s využitím
vedľajšej vety.
Žiaci sú schopní opísať svoju cestu do
školy, vzdialenosť a spôsob dochádzania.
Žiaci tvoria dialóg so spolužiakmi na tému
– akým prostriedkom cestujú najradšej.
Slovná zásoba. Koľko čo stojí?
Slovná zásoba - oblečenie
Projekt 4
Projekt 5
Rozhovor o obľúbených veciach, čo si rád
obliekam, akej farby.
Čítanie príbehu, Popoluška.
Použitie 3.a 4. pádu. Nepriamy slovosled,
vedľajšia veta.
Ako cestuješ do školy? Rozhovor.
Predložky – mit, zu
Skrátené tvary predložka+3.pád.
Tvorenie rozhovoru.
Rozhovor o obľúbených dopravných
prostriedkoch. Stupňovanie prídavných
mien.
Ročné obdobia,
Slovná zásoba.
Projekt 6
Ochrana ŽP, separácia odpadu.. Čítanie
s porozumením.
Písanie oznámenia na školské podujatie.
Slovná zásoba – výzdoba.
Projekt 7
Skloňovanie prídavného mena s podstatným
menom.
Minulý čas
Denný režim. Z čoho máme strach.
Projekt 8
Žiaci tvoria dialóg s použitím prídavných
mien – aké je lacnejšie, praktické,
zdravšie ... cestovanie.
Žiaci vedia podľa obrázkov pomenovať
ročné obdobia. Vedia čo je
charakteristické pre dané roč. obdobie.
Žiaci vedia porozprávať o ochrane ŽP,
o separácii odpadu v škole a doma.
Žiaci dokážu správne napísať oznámenie
na školskú akciu . Dokážu opísať výzdobu
miestnosti.
Žiaci sú schopní porozprávať, čo
najradšej nosia na party, pričom používajú
spojenia prídavného s podstatným
menom.
Žiaci vedia používať zložený minulý čas.
Žiaci sú schopní opísať denný režim.
Vedia porozprávať z čoho majú strach, čo
sa im sníva...
Žiaci vedia rozprávať o svojich idoloch,
ľuďoch, ktorých obdivujú. Rozprávajú čím
by chceli byť v dospelosti.
Žiaci dokážu prečítať, preložiť a povedať
krátky obsah rozprávky.
Opis svojho idolu. Čím by som chcel byť.
Čítanie rozprávky Princezná na hrášku.
Predmet: Ruský jazyk
Ruský jazyk
6. ročník
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
Školský vzdelávací program
0
0
Spolu
1
1
8. ročník
9. ročník
Poznámky:
1. V predmete Ruský jazyk, ktorý sa v ZŠ vyučuje ako druhý cudzí jazyk od 6.ročníka, nebola v rámci
ŠkVP zvýšená časová dotácia. V šiestom aj v siedmom ročníku sa ruský jazyk vyučuje v 2 skupinách.
Charakteristika predmetu
Ruský jazyk, ako druhý cudzí jazyk v 6.-9.ročníku základnej školy, predstavuje počiatočnú etapu
vyučovania cudzieho jazyka. Vyučuje sa osobitým, od latinky odlišným grafickým systémom, preto je
osvojenie azbuky jednou z hlavných úloh vyučovania ruštiny v 6. ročníku. Vytvára a podmieňuje
predpoklady pre komplexné osvojovanie ruského jazyka.
121
Dokument Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR) definuje komunikačné spôsobilosti
aj jednotlivé komunikačné úrovne. Základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka sa ďalej
delí na úroveň A1 a úroveň A2. V 6.-9.roč. ZŠ je predpísané dosiahnutie úrovne A1 – fáza
objavovania/oboznamovania sa s jazykom.
Ciele vyučovacieho predmetu
Obsah ruského jazyka určuje počiatočná etapa jeho vyučovania a stanovuje aj jeho ciele.
Žiaci si majú osvojiť fonický i grafický kód ruštiny, aby boli schopní počúvať, čítať a písať po rusky na
úrovni osvojených jazykových prostriedkov predpísaných učebnými osnovami.
Vyučovanie ruštiny sa v 6.ročníku rozčleňuje na 2 obdobia: predazbukové a azbukové. Pre každé je
charakteristická určitá miera rozvoja jednotlivých rečových zručností.
Predazbukové obdobie je zamerané predovšetkým na posluch a ústny prejav osvojovaný imitatívnym
spôsobom. Posluch ako prvá rečová zručnosť vytvára zvukovú základňu na vnímanie ruskej hovorenej
reči a na osvojenie ruskej výslovnosti a intonácie i ústneho prejavu. Okrem elementárneho poučenia o
ruskom prízvuku si žiaci v tomto období neosvojujú nijakú jazykovú teóriu.
Tematicky sa učivo viaže na dve základné témy: Škola a Rodina, s podtémami o jedle, odevoch a
obuvi.
Azbukové obdobie sústreďuje pozornosť žiakov na osvojovanie tlačenej a písanej azbuky technikou
čítania a písania. Učiteľ však dbá i na ďalšie rozvíjanie posluchu a ústneho prejavu postupným
rozširovaním slovnej zásoby.
Žiaci sa učia tlačené a písané písmená najprv čítať, až potom písať.
Ruský jazyk od 7.ročníka prestavuje poazbukové obdobie. Z hľadiska osvojovania zručností, najmä vo
vzťahu k čítaniu a písaniu, znamená fázu upevňovania poznatkov a správnych návykov osvojovaných
v azbukovom období. Cieľom je ďalší rozvoj rečových zručností aj písomného prejavu. Žiaci si rozširujú
slovnú zásobu, učia sa s porozumením vnímať priamu i reprodukovanú reč v prirodzenom tempe,
prakticky si osvojujú gramatické pravidlá, upevňujú svoj písomný prejav, získavajú poznatky o reáliách.
Prierezové témy predmetu
V predmete ruský jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6.ročník - témy: Rieka, Na hodine, 7.ročník - témy: Môj deň, Čo robíme
v škole, Ročné obdobia, Na výstave
Multikultúrna výchova: 6.ročník - témy: V škole, V triede, Azbuka, Moskva, 7.ročník - témy: Môj deň, Na
výstave, Na exkurzii v Moskve
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6.ročník - témy: Rodina, Azbuka, V izbe, Mesto, Na hodine, 7.ročník témy: Môj deň, Čo robíme v škole, Ako pomáhaš doma, Viete počítať, Ročné obdobia, Na výstave, Na
exkurzii v Moskve, V zdravom tele- zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny
Dopravná výchova: 6.ročník – témy: Slovensko a mestá, Bratislava, Moskva, 7.ročník - témy: Na
exkurzii v Moskve, Čoskoro budú prázdniny
Ochrana života a zdravia: 6.ročník - témy: Rodina, Doma, Na klzisku, 7.ročník - témy: Čo robíme
v škole, Ako pomáhaš doma, Ročné obdobia, V zdravom tele - zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7.ročník - téma: Na exkurzii v Moskve
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6.ročník - témy: Rodina, Doma, V izbe, V obchode, 7.ročník témy: Môj deň, Ako pomáhaš doma
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6.ročník - témy: Slovensko a mestá, Mesto, 7.ročník témy: Čoskoro budú prázdniny
Organizačné formy a metódy vyučovania
Organizačné formy: - klasická hodina
- práca dvojíc
- práca v skupinách
- práca v jazykovej učebni
- projektová práca
- beseda
Metódy vyučovania:
a/ motivačné metódy - rozprávanie, rozhovor, demonštrácia ukážky
b/ expozičné metódy - výklad, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, porovnávanie,
práca s mapou sveta, inštruktáž, práca s azbukou, s pracovným zošitom, s knihou, textom, slovníkom,
audioorálny program
c/ aktivizujúce metódy - diskusia, hranie rolí, dialogizované čítanie, párová a skupinová konverzácia,
didaktické hry, rébusy, hádanky, riekanky, básničky, piesne, písanie listu, práca s internetom, tvorba
projektu
d/ fixačné metódy - precvičovanie, opakovanie, systematizácia poznatkov
122
Učebné zdroje:
V predmete Ruský jazyk budeme využívať nasledovné učebné zdroje:
v 6.ročníku:
- učebnica Ruský jazyk pre 5 ročník ZŠ 1.-11. lekcia
- pracovný zošit k učebnici Ruský jazyk pre 5. ročník ZŠ -1.časť
- audioorálny program
- nástenná tabuľa azbuky
- mapa sveta
v 7.ročníku:
- učebnica Ruský jazyk pre 5.ročník ZŠ 12.- 17. lekcia
- pracovný zošit pre 5.ročník - 2.časť
- pracovný zošit pre 6.ročník
- audioorálny program
- Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník
- Mapa sveta, obrazový materiál o Moskve, internet
Učebnice:
Ruský jazyk 5 - PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová, SPN Bratislava 1997
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Úvodná hodina
Predazbukové
obdobie
V škole. V triede
Rodina
Azbukové
obdbobie
Azbuka
Doma
Rieka
V izbe
Mesto
V obchode
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Plán práce, obsah učiva, spôsob
hodnotenia.
Žiak spozná systém a organizáciu
vyučovacej hodiny cudzieho jazyka.
Žiak sa vie predstaviť, pozdraviť, pozná ruské
L1 a 2 Rozvoj komunikačných
pokyny a zdvorilostné frázy, vie pomenovať
schopností. Pozdravy, predstavovanie,
predmety a pomôcky v triede, hračky,
oslovenie, jednoduché povely a pokyny na základné potraviny, časti odevu a obuvi. Vie
hodine, členovia rodiny, pomenovania
naspamäť 2 jednoduché riekanky.
hračiek, častí dňa, základné potraviny,
odev, obuv.
Riekanky: Rodina, Hračky
L3 Poznávanie písmen azbuky,
Žiak ovláda čítanie izolovaných písmen
porovnanie s latinkou, nácvik písmen : A
a slabík, ovláda techniku písania vybraných
,O, K, M, T, E, N, JA. Preklad
písmen, Vie použiť správne tvary sponových
slovenských slovies je a sú.
slovies v reči. Používa správnu intonáciu
Intonácia opytovacích viet.
v opytovacích vetách.
L4 Poznávanie písmen azbuky D, P, I,
Žiak ovláda čítanie a písanie nových písmen
Y. Čítanie podľa obrázkov aj čítanie
azbuky. Vie používať väzbu
ja mám aj bezsponové vety. Ovláda novú
súvislého písaného textu. Intonačné
cvičenia, tvorenie dialógov. Sloveso mať,
slovnú zásobu k téme Doma.
bezsponové vety.
L5 Poznávanie písmen azbuky V, E, L,
Žiak ovláda čítanie a písanie nových písmen
R, prízvučné a neprízvučné e, ruské
azbuky, vie spájať písmená do slabík a slov,
rozlišuje prízvučné a neprízvučné e, mäkkosť
mená, tvorenie odpovedí na jednoduché
otázky: Kto je to? Kde sú?
a tvrdosť spoluhlások. Žiak vie odpovedať na
Riekanka: Išiel Greka
jednoduché otázky, vie naspamäť ďalšiu
riekanku.
L6 Poznávanie písmen azbuky B, Z, S,
Žiak ovláda čítanie a písanie ďalších písmen
G. Tvorenie viet a dialógov podľa
azbuky. Ovláda tvorenie jednoduchých viet
obrázkov. Zápor vo vete. Pravopis slabík
a dialógov podľa obrázkov, vie vyjadriť zápor
gi, ki. Väzba: ďaleko od, neďaleko od,
v ruskej vete. Dokáže vyjadriť vlastníctvo:
blízko pri... Väzba: on/ona má. Rébusy.
on/ona má...,správne použiť väzby na
vyjadrenie vzdialenosti. Dokáže riešiť
jednoduché rébusy s ruskými slovami.
L7 Poznávanie písmen azbuky C, F, jer,
Žiak dokáže čítať a písať nové písmená,
mäkký znak.
dokáže vymenovať 5 faktov o Bratislave
Bratislava -hlavné mesto Slovenska,
a Moskve, ovláda intonáciu opytovacej vety,
Moskva – hlavné mesto Ruska, intonácia
rozlišuje mäkkosť a tvrdosť slabík, ovláda
opytovacej vety, rozlíšenie hlásky i a jer,
výslovnosť –ov na konci slova, vie časovať
sloveso byť.
a použiť vo vetách správne tvary slovesa byť.
L8 Poznávanie písmen JO, JU, J.
Žiak dokáže prečítať a napísať ďalšie písmená
azbuky. Rozlišuje písanie mäkkých slabík
Výslovnosť hlások v rôznych pozíciách.
Pravopis mäkkých slabík. Intonácia
v RUJ a SJ, ovláda intonáciu zvolacej vety. Vie
správne použiť konštrukciu ja mám aj prídavné
zvolacej vety.
Väzba: ja mám. Prídavné meno
meno v nominatíve.
v nominatíve.
123
Na hodine
L9 Poznávanie písmen azbuky Č, ŠČ,
Ž, Š. Výslovnosť mäkkých a tvrdých
slabík. Zápor slovies. Tvorenie viet : Kde
bývam – sloveso bývať. Rébusy, básnička
Ira a jež
Žiak dokáže čítať a písať ďalšie písmená
azbuky., ovláda správnu výslovnosť mäkkých
a tvrdých slabík. Vie použiť zápornú časticu
ne-, vie správne používať sloveso bývať.
Dokáže vyriešiť jednoduchý rébus, vie
naspamäť básničku.
Na klzisku
L10 Poznávanie písmena CH, tvrdý
znak. Pravopis slabiky chi v RJ, Použitie
tvrdého znaku v slovách. Tvorenie viet so
zameraním na šport, väzba hrať niečo,
hrať sa s niečím.
Hádanka, žart.
L11 Opakovanie učiva, upevňovanie
a systematizácia vedomostí. List.
Básnička, žart, hádanka.
Žiak dokáže čítať a písať písmeno ch a tvrdý
znak – vie ho správne použiť. Vie tvoriť
jednoduché vety o športe, plynulo číta tlačený
aj písaný text, rozumie významu hádanky aj
žartu.
Azbuka
Žiak ovláda poradie písmen v azbuke, všetky
písmená dokáže prečítať aj napísať. Vie tvoriť
jednoduché dialógy, napísať krátky list. Ovláda
základnú slovnú zásobu z okruhov: Škola,
trieda, rodina, potraviny, odev, obuv, hračky,
izba, mesto, obchod, šport. Ovláda 5 krátkych
riekaniek. Má základné znalosti o intonácii viet,
o niektorých väzbách a gramatických
pravidlách, ktoré zodpovedajú prvému roku
výučby RUJ ako druhého Cj.
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Úvodná hodina
Plán práce, obsah učiva, aktivizácia
vedomostí.
Opakovanie
L12 Opakovanie učiva, systematizácia
vedomostí, rozvoj komunikačných
spôsobilostí, aktivizácia zručností zo
6.ročníka.
L13 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou. Základné číslovky 1-12,
vyjadrovanie času, čo kedy robíme počas
dňa. Časovanie slovies – 1.os.j.č.
Tvorenie prísloviek, krátky veršík
o režime dňa.
Môj deň
Čo robíme
v škole
L14 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou, názvy vyučovacích predmetov.
Časovanie slovies- 1.os.mn.č., modálne
slovesá :chcieť, môcť. Pravopis slabík gi,
ki, chi. Tvorenie viet a dialógov.
Vyjadrovanie väzby: idem do..., idem z...
Vtipy, rébusy
Ako pomáhaš
doma?
L15 Základná slovná zásoba k téme,
názvy dní a mesiacov v roku. Časovanie
slovies – 2.os.j.č. Náčuv a nácvik
dialógov. Rozlíšenie slov pekný
a červený. Hádanka, list, básnička Čo
bolo na obed?
Viete počítať?
L16 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou, počítanie do 100.Vyjadrenie
veku, koľko máš rokov ty, tvoji príbuzní.
Pravopis čísloviek. Časovanie slovies –
2.os.mn.č. Precvičovanie slovies chcieť
a môcť. Hádanka, žart, porekadlá, rébusy,
pieseň Dvakrát dva sú štyri
Ročné obdobia
L17 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou, rozdelenie mesiacov podľa
ročných období. Tvorenie prísloviek, čo
124
Žiak pozná plán práce a obsah učiva v 7.roč.
Pamätá si riekanky, základné pokyny, povely
a zdvorilostné frázy zo 6.ročníka.
Žiak ovláda písanú aj tlačenú formu azbuky,
základnú slovnú zásobu, má vedomosti
z fonetiky, syntaxe aj konverzácie v súlade
s uč. osnovami pre 6.ročník.
Žiak vie odpovedať na otázku Koľko je hodín?
Základné číslovky 1-12 vie vymenovať aj
zapísať. Vie vyjadriť, čo kedy robí počas dňa.
Dokáže v slovníku vyhľadať neurčitky slovies
a utvoriť 1.os.j.č.Vie utvoriť príslovky súvisiace
s témou. Ovláda riekanku o režime dňa
naspamäť.
Žiak vie pomenovať vyučovacie predmety, vie
povedať, čo na ktorom predmete robí. Vie
utvoriť 1.os.mn.č., ovláda zmenu v základe
slovies chcieť a môcť. Vie správne napísať
slová so slabikami gi, ki, chi. Vie vyjadriť smer
cesty – idem do, z...
Dokáže viesť krátke dialógy k téme, vie
vyriešiť jednoduchý ruský slovný rébus.
Žiak vie pomenovať dni v týždni, rozlíšiť
pracovné dni a dni voľna, vie pomenovať
mesiace v roku. Vie utvoriť 2.os.j.č.,
porozprávať o tom, ako pomáha doma. Ovláda
rozdiel medzi zvukovo podobnými slovami
krasnyj a krasívyj. Ovláda úpravu listu, vie
odpovedať na krátku hádanku. Vie básničku
o dňoch v týždni naspamäť – Čo bolo na
obed?
Žiak vie počítať do 100, časovať slovesá
a správne ich použiť v reči. Dokáže odpovedať
na otázky o veku. Vie vo vete zmeniť jednotné
číslo na množné. Vie použiť väzbu so
slovesom potrebujem. Vie vyriešiť jednoduché
číselné rébusy, pozná 3 krátke ruské
porekadlá, s pomocou textu v učebnici dokáže
zaspievať ruskú detskú pieseň.
Žiak vie pomenovať ročné obdobia, vie k nim
priradiť zodpovedajúce mesiace a vie tvoriť
vety o činnostiach počas jednotlivých ročných
robíme na jar, v lete... Časovanie slovies
– 3.os.j.č.Rozvoj konverzácie podľa
obrázkov. List, hádanky, rébusy.
L18 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou Počasie, tvorenie dialógov.
Časovanie slovies – 3.os.mn.č. Pravopis
slabík s písmenami ž,š,č,šč. Samostatný
ústny prejav podľa obrázkov.
období. Vie utvoriť 3.os.j.č. slovies. Dokáže
prečítať list, odpovedať na otázky, tvoriť
otázky, riešiť jednoduché hádanky a rébusy.
Čo hovoria žiaci
Žiak vie tvoriť jednoduché vety o počasí, vie
na výstavu?
využiť poznatky o časovaní slovies, dokáže
správne doplniť do viet zakončenia slovies.
Ovláda pravopis slabík s písmenami
ž,š,č,šč.Vie rozprávať podľa obrázkov na
zadanú tému.
Na exkurzii v
L19 Základná slovná zásoba súvisiaca
Žiak pozná základné informácie o Moskve ( 7),
Moskve
s témou. Náčuv a práca s textom.
vie ich spracovať do projektovej práce
Poznávanie reálií o Moskve.
a projekt samostatne prezentovať. Pozná
rozdiel medzi slovesami ísť a cestovať,
Upevňovanie vedomostí o časovaní
slovies. Slovesá ísť a cestovať- rozdiel,
slovesá vie správne použiť vo vetách, vie od
minulý čas.
nich utvoriť minulý čas. Vie tvoriť krátke
Projekt Moskva – hlavné mesto Ruska.
dialógy o tom, ako môže využiť svoj voľný čas.
V zdravom tele - L20 Základná slovná zásoba k téme.
Žiak ovláda novú slovnú zásobu k téme šport,
zdravý duch
Posluch a práca s textom. Správna
vie správne vysloviť prevzaté slová. Vie tvoriť
výslovnosť prevzatých slov. Minulý čas
minulý čas slovies, použiť ho vo vetách.
slovies, slovesá znať, uméť- rozdiel,
Dokáže viesť jednoduchý dialóg, správne
použiť slovesá znať a uméť. Pozná 3 ruské
správne použitie. Tvorivé úlohy, riekanka,
príslovie, žart, hádanka.
príslovia, hádanky.
Čoskoro budú
L21 Základná slovná zásoba k téme
Žiak ovláda základnú slovnú zásobu k téme
prázdniny
Prázdniny. Náčuv a práca s textom.
prázdniny. Vie zostaviť krátke blahoželanie
Blahoželanie. Farby. Budúci čas slovies
k narodeninám. Vie pomenovať základné farby
vo všetkých rodoch. Vie používať minulý aj
List. V obchode – riešenie modelových
situácií. Tvorenie otázok, Rozprávanie
budúci čas.
podľa obrázkov. Pieseň
Vie zahrať modelové situácie v obchode,
Veselí cestovatelia.
vypýtať si tovar. Dokáže tvoriť otázky
a rozprávať podľa obrázkov. S pomocou textu
v učebnici vie zaspievať ruskú pieseň.
Opakovanie
L22 Upevňovanie poznatkov,
Žiak má utvrdené tvary písmen v azbuke, vie
systematizácia vedomostí, precvičovanie
prečítať písaný aj tlačený text, samostatne
učiva. Docvičovanie správnej výslovnosti
tvoriť vety, dialógy, napísať krátke
a intonácie, čítanie tlačeného aj písaného
blahoželanie. Ovláda základnú slovnú zásobu
textu, utvrdzovanie správnych tvarov
v okruhoch tém lekcií 15-22. Má základné
azbuky v písomnom prejave. Správny
vedomosti o tvorení slovies, vie utvoriť minulý
prízvuk a správny slovosled, tvorenie
aj budúci čas. Pozná a vie použiť číslovky 1dialógov. Vlastné mená. Rozprávanie
100, pozná základné farby, dni v týždni,
mesiace, ročné obdobia. Má základné
podľa obrázkov. Opakovanie básničiek,
prísloví, piesní.
informácie o Moskve, o ruských vlastných
menách. Ovláda niekoľko ruských riekaniek,
básničiek , piesní, prísloví. Má základné
vedomosti o gramatických pravidlách
a väzbách, ktoré zodpovedajú druhému roku
výučby RUJ.
Poznámka: Obsah učiva je potrebné prispôsobiť úrovni triedy. Vzhľadom na nízku časovú dotáciu je možné lekciu
22 presunúť na začiatok VIII. ročníka a radšej docvičiť učivo z predchádzajúcich lekcií. Rovnako je možné vynechať
nácvik piesne Dvakrát dva je štyri a zaradiť ju len ako posluchové cvičenie na porozumenie textu, resp. poznávanie
ruských detských piesní.
Predmet: Matematika
Matematika
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Štátny vzdelávací program
3,5
4
3,5
4
4
Školský vzdelávací program
1,5
1
1
5
5
4,5
Spolu
Poznámky:
1. Matematika je špecifický predmet v ktorom sa vyžaduje sústavné opakovanie a precvičovanie
učiva. Podľa štátneho vzdelávacieho programu je v tomto predmete menšia časová dotácia, aj keď
rozsah učiva sa takmer nezmenil. Z tohto dôvodu bola v každom ročníku časová dotácia zvýšená
125
v ŠkVP.
2. V 7. ročníku z dôvodu počtu hodín sú žiaci v každej triede delení na dve skupiny na 0,5 hodiny
týždenne.
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na
rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická
kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v
každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalosti sa doraz kladie na postup a
aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a
ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce,
modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobre vedomosti o
počtoch, mierkach a štruktúrach, základne operácie a základné matematické prezentácie, chápanie
matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponuka odpovede.
Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v
každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by
mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom
jazyku a používať vhodne pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy
a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických
poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúsenosti s
aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopnosti,
predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa ma splniť
najneskôr v uvedenom ročníku.
Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
3. Geometria a meranie
4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
5. Logika, dôvodenie, dôkazy.
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu
prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiaci sa oboznamujú s algoritmami
počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika
premennej, rovníc a nerovníc.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové
vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek,
grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislosti smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi,
skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov,
dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležite miesto ma
rozvoj priestorovej predstavivosti.
V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia systematicky
vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným
pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
V tematickom okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým matematickým učivom,
rozvíjajú žiaci svoju schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a
argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku vo svojom
budúcom živote. Matematika ma rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať
a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci by mali spoznať matematiku ako
súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločensky pokrok. Vyučovanie matematiky musí byť
vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky,
prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich
pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Ma napomôcť rozvoju ich
algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej
symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvisle texty obsahujúce čísla, závislosti
a vzťahy a nesúvisle texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať
pochopene a osvojene postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k
126
budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúsenosti s matematizáciou reálnej
situácie a tvorbou matematických modelov.
Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopnosti žiakov používať prostriedky IKT na
vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácii. Použitie vhodného softvéru by malo
uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného
problému.
Matematika na 2. stupni ZŠ ma viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručnosti súvisiacich s procesom
učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastne schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Prierezové témy predmetu
V predmete matematika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Multikultúrna výchova: 5. ročník, Premieňanie jednotiek
Mediálna výchova: 5. ročník, Rímske číslice a čísla
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, Počítame spamäti, Násobenie a delenie
Environmentálna výchova: 6.ročnik: .Trochu iné čísla, Obsahy útvarov, Desatinné čísla, Uhly, 7.ročník:
Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Pomer, priama a nepriama úmernosť
Multikultúrna výchova: 6.ročník: Desatinné čísla
Mediálna výchova: 6.ročník: Meriame obsahy, Jednotky obsahu, 7. ročník: Percentá , úrokovanie,
diagramy
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6.ročník: Opakovanie učiva, Trochu iné čísla, Počítame s desatinnými
číslami, Uhly
Dopravná výchova: 6.ročník: Uhly, 7. ročník: Percentá a promile
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6.ročnk: Počítame s desatinnými číslami, 7.ročník: Percentá
počtové výkony so zlomkami, priama a nepriama úmernosť
Organizačné formy a metódy vyučovania
Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina. Umožňuje spojiť výchovné a vyučovacie úsilie
učiteľa. V matematike využívame tieto formy práce : frontálne, skupinové, individuálne, teoretické
vyučovanie, praktické činnosti ( meranie, rysovanie, získavanie a vyhodnotenie údajov ), aktivačné
formy ( súťaže, kvízy ), výkladové, demonštračné ( ukážka postupu činnosti, riešenia úloh ), dialogické (
rozhovor, diskusia ), formy samostatnej práce (písomné a grafické práce, testy, referáty, projekty,
prezentácie, diskusia medzi žiakmi ). Pasívne formy, ako sú návštevy rôznych podujatí , alebo výstavy
podľa aktuálnej ponuky v danom školskom roku.
Vo vyučovaní využívame tieto metódy: výkladovo – ilustratívna (osvojovanie hotových informácií),
reproduktívna (osvojovanie napodobňovaním, opakovanie), výkladovo- problémová (riešenie
problémových úloh, zdôvodňovanie informácií), heuristická (žiaci získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti
pri riešení problému).
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov sú vždy aktuálnou, závažnou, ale i citlivou súčasťou
vyučovacej práce. V pedagogickej praxi uplatňujeme skúšanie ústne, písomné a praktické.
Ústne skúšanie môže byť orientačné - nehodnotíme známkou, často súťažnou formou Hlavný dôraz v
matematike kladieme na písomné skúšanie, ktoré delíme na: - päťminútovky
- kontrolné práce
- školské úlohy
Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej
dohody učiteľov. Klasifikačná stupnica podľa percentuálnej úspešnosti : 1. 100 % - 95 %
2. 94 % - 75 %
3. 74 % - 50 %
4. 49 % - 25 %
5. 24 % - 0 %
Žiakov s poruchami v učení hodnotíme individuálne.
Polročné a koncoročné výsledky žiakov hodnotíme známkou.
Učebné zdroje:
Učebnice : 5. roč. : Matematika 1.,2. časť PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
6. roč. : Matematika 1.,2. časť PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
Hravá matematika / pracovný zošit pre 7. ročník / PaeDr. Katerína Poláčiková,
Mgr. Ján Podpěra
127
7. roč. : Matematika pre 6. roč. 1. časť, 2. časť Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
PhDr. Ľudovít Bálint, CSc., PaeDr. Soňa Čeretková, PaeDr. Mária Malperová
Matematika pre 7. roč. 1. časť, 2. časť Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
PaeDr. Soňa Čeretková, PaeDr. Mária Malperová, PhDr. Ľudovít Bálint CSc.
Hravá matematika / pracovný zošit pre 7. ročník / PaeDr. Katerína Poláčiková,
Mgr. Ján Podpěra
Zbierka úloh z matematiky pre 6. roč. Jaroslav Česenek, Štefánia Floreková,
RNdr. Antonín Franek, RNDr. Ľudovít Hrdina, CSc., Marie Kavanová
Učebné osnovy predmetu matematika v 5. ročníku
Tematický
celok
1. Úvod –
opakovanie aj
niečo nové
3/1 h
2. Počítame
spamäti
12/5 h
3. Kreslíme
a rysujeme
5/2 h
4. Násobenie
a delenie
15/5 h
5. Hráme sa
s kockami –
kódujeme telesá
4/2 h
6. Čísla väčšie
ako 10 000
10/5 h
7. Rímske číslice
a čísla
3/1 h
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
Čísla všade okolo nás
Číslo, cifra, číslica
Výkonový
štandard
- žiak vie čítať a zapisovať prirodzené čísla
- rozkladať prirodzené čísla na jednotky
rôzneho rádu, skladať prirodzené číslo
z jednotiek rôzneho rádu
Sčítanie a odčítanie
- žiak dokáže spamäti sčítať a odčítať
Začíname jednoduchými číslami
prirodzené čísla
Dohody nám pomáhajú
- zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet
Pokračujeme väčšími číslami
prirodzené číslo
Chýbajúce čísla v príkladoch
- vykonať skúšku správnosti odčítania
Úlohy, kde je viac slov ako čísel
- vie správne určiť poradie počtových
výkonov v úlohách s prirodzenými číslami
Počítame v eurách a centoch
Sčítanie a odčítanie majú k sebe veľmi blízko - pozná pojmy: sčítanec, súčet, menšenec,
Kto má viac a kto má menej? A o koľko?
menšiteľ, rozdiel
Zopakujte si 1
Rysovanie a kreslenie
- žiak vie funkčne používať pomôcky na
Body
rysovanie
Čiary
- správne chápe pojmy: bod, priamka,
Rovnobežky a rôznobežky
úsečka, polpriamka, vie dané útvary
Ako overíme, či sú narysované priamky
narysovať a rozlišovať
rovnobežné?
- vie narysovať rovnobežné priamky
(úsečky)
Bádame a experimentujeme
Rysujeme podľa návodov
Čo je násobenie?
- žiak vie pohotovo spamäti násobiť a deliť
Opakujeme si malú násobilku
v obore do 100
Koľko ich je?
- vie násobiť pomocou sčítania
Násobíme spamäti väčšie čísla do 100 –
- dokáže deliť pomocou postupného
veľká násobilka
odčítania a rozdeľovaním na rovnaké
Čo je delenie?
časti
Opakujeme si malú delilku
Násobenie a delenie majú k sebe veľmi
blízko
Delíme spamäti väčšie čísla do 100 – veľká
delilka
Delíme na rovnaké časti
Dobre premýšľajte
Obchodnícke počty
Kto má viac a koľkokrát?
Zopakujte si 2
Stavby
- žiak pozná pojmy kocka, teleso
Stopa strecha a pohľad zhora
- dokáže riešiť jednoduché úlohy,
Kódovanie stavieb
v ktorých sa vyskytujú schémy, plány
Telesá
Kódovanie telies
Väčšie čísla
- žiak vie správne zapisovať a čítať väčšie
Zaokrúhľovanie čísel
čísla ako 10 000
- vie porovnávať, zaokrúhľovať
Násobenie a delenie číslami 10, 100,
1 000...
a usporiadať veľké prirodzené čísla
Väčšie alebo menšie – porovnávanie čísel
- počítať s približnými číslami
Teplomer, meter a číselná os
- vie pohotovo spamäti násobiť a deliť (aj
so zvyškom) mocninou 10
- porovnať prirodzené čísla
- zobraziť prirodzené číslo na číselnej osi,
k danému číslu priradiť jeho obraz a
opačne
Rímske číslice a čísla
- žiak pozná základné rímske číslice
- vie zapísať a prečítať jednoduché rímske
čísla
128
8. Meranie
3/1 h
9. Premieňanie
jednotiek
4/2 h
10. Počítame
písomne 1
7/3 h
Meranie v bežnom živote
Presnosť merania
V akých jednotkách merali a merajú ľudia
dĺžku?
Meter
Centimeter
Decimeter
Milimeter
Kilometer
Opakujeme si počítanie spamäti
Písomné sčítanie pod sebou
Sčitujeme pod sebou väčšie čísla
Hľadáme vynechané číslice
Písomné odčítanie
Odčitujeme pod sebou väčšie čísla
Opakujeme si písomné sčítanie a odčítanie
Trochu z histórie kalkulačiek
Sčitujeme a odčitujeme na kalkulačke
Kolmice
Kolmice okolo nás
Rysujeme kolmice
11. Rysovanie
3/2 h
12. Pri delení
občas niečo
zvýši
3/2 h
13. Obvod
útvarov
3/2
14. Počítame
písomne 2
4/2 h
15. Zväčšovanie
a zmenšovanie
geometrických
útvarov
v štvorčekovej
sieti
3/0 h
16. Počítame
písomne 3
3/2
17. Telesá
3/2 h
18. Počítame
písomne a na
kalkulačke
10/2 h
19. Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
17,5/0,5 h
20. Školské úlohy
Delenie so zvyškom
- žiak vie odmerať dĺžku úsečky
s presnosťou na milimetre
- odmerať vzdialenosť s presnosťou na
metre
- narysovať úsečku danej dĺžky
- žiak vie premieňať jednotky dĺžky
- riešiť slovné úlohy s premenou jednotiek
dĺžky a úlohy vyžadujúce základné
poznatky o trojuholníku, štvorci a
obdĺžniku
- žiak dokáže písomne sčítať aj viac
sčítancov
- vie písomne odčitovať
- vykonať skúšku správnosti odčítania
-žiak vie pri výpočtoch pohotovo používať
kalkulačku
- žiak vie rozlišovať, pomenovať
a načrtnúť rovinné útvary
- pozná niektoré základné vlastnosti
trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice
a kruhu
- vie zostrojiť štvorec a obdĺžnik podľa
zadaných rozmerov v cm, mm (aj
rovnobežník v štvorcovej sieti)
- žiak vie deliť jednociferným v obore do
100 so zvyškom
Obvod útvarov
Obvod štvorca a obdĺžnika
- žiak vie vypočítať obvod trojuholníka
štvorca a obdĺžnika
Opakujeme si násobenie
Roznásobenie pomáha
Písomné násobenie jednociferným číslom
Šetríme miesto pri násobení
- žiak vie pohotovo násobiť a deliť v obore
malej násobilky číslami ukončenými
nulami (napr. 70 . 800, 72 000 : 9 a pod.)
- vie spamäti násobiť a deliť prirodzené
čísla mimo obor do 100
- žiak vie zostrojiť geometrický útvar
v štvorcovej sieti
Prenášame jednoduché útvary
Hra na kopírky
Násobenie dvojciferným číslom
Násobenie viacciferným číslom
Písomne násobiť môžeme aj inak
Vyberáme s skladáme
Hranaté telesá
Písomné delenie
Šetríme miesto aj pri delení
Párne a nepárne čísla
Bádania a pokusy – párne a nepárne čísla
Násobíme a delíme na kalkulačke
Riešenie úloh na rozvíjanie matematickej
gramotnosti
Riešenie kontextových úloh
Riešenie podnetových úloh
129
- žiak vie písomne násobiť jednoduché
čísla v obore do 10 000
- vie písomne násobiť a deliť prirodzené
čísla mimo obor do 100
- žiak dokáže rozlíšiť a pomenovať
priestorové útvary kocka, kváder, valec,
kužeľ, ihlan, guľa
- žiak vie pohotovo používať kalkulačku
pri násobení a delení prirodzených čísel
v obore do 10 000
- vie porovnať čísla podielom
- pozná a rozlišuje párne a nepárne čísla
- žiak dokáže aplikovať matematické
poznatky pri riešení praktických úloh
a ich analýza
0/8 h h
Vysvetlivky: 3/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu matematika v 6. ročníku
Tematický
celok
1. Spomíname
a niečo aj
pridávame
19 / 4h
2.Trochu iné
čísla
30/14h
3.Obsahy útvarov
6/1h
4.Desatinné čísla
10 /1h
5.Desatinnéčísla
6/1
6.Meriame
obsahy, jednotky
obsahu
10 / 2h
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
Začíname hrou
Zápis čísel – cifry, číslice a veľké čísla
Číselná os
Sčítame a odčítame
Trochu geometrie
Násobíme
Delíme
Bádame o zvyšku
Naučte sa niečo nové – delenie viacciferným
číslom
Čo má prednosť ?
Zaokrúhľujeme
Porovnávame
Meriame teplotu
Podchladenie, zvýšená teplota, horúčka
Teplota vnútri a vonku
Počítame bez stupňov
Ako je to s násobením?
Čísla s čiarkou sú desatinné čísla
Zápis desatinných čísel
Počítame v eurách
Ceny v obchodoch
Kto zaplatil viac?
Sčitujeme sumy v eurách
Počítame bez eur a centov
Zvyšovanie a znižovanie cien
Kupujeme viackrát to isté
Balíme po 10 kusov
Počítame bez eur a centov -pokračovanie
Meriame dľžku
Sčitujeme a odčitujeme desatinné čísla
Pretekáme
Meter a číselná os
Porovnávame desatinné čísla
Počítame s tromi číslicami za desatinnou
čiarkou
Obdľžnik a štvorec
Rozdeľujeme spravodlivo
Rozdeľujeme na štvorce
Rozdeľujeme na rovnaké štvorce
Ktorá záhrada je väčšia?
Robíme si ozdobné trávniky
Ako ľudia kedysi zapisovali desatinné čísla?
Desatiny
Stotiny
Tisíciny
Zápis desatinných čísel – pokračovanie
Rozšírený zápis desatinného čísla
Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1 000...
Hra - skákajúce písmená
Desatinné čísla a číselná os
Ako to bude s desatinnými číslami?
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Opakujeme si, čo vieme o dĺžke a jej meraní
Najskôr obvod, potom obsah
Jednotky obsahu
Počítame obsah štvorca a obdĺžnika
130
Osvojiť si systém a organizáciu
vyučovacieho procesu
Žiak ovláda 4 počtové výkony
s prirodzenými číslami
-žiak vie deliť viacciferným číslom
-vie urobiť skúšku správnosti
-vie deliť aj so zvyškom
-pozná znaky deliteľnosti prirodzených
čísel
-pozná poradie počtových výkonov
-žiak rozozná prirodzené a desatinné číslo
-vie zapisovať des. čísla
-pozná jednotlivé rády v zápise des. čísla
-ovláda sčítavanie a odčítavanie des. č.
-pozná praktické využitie des. č.
-ovláda násobenie a delenie des. č.
prirodzeným číslom
-vie riešiť jednoduché slovné úlohy- zápis,
riešenie , odpoveď
-dokáže zapisovať výsledky svojho
merania v des. číslach
-vie zobraziť des. č. na číselnej osi
-zvláda aj sčítavanie a odčítavanie
s väčším počtom des. miest (max. 3)
-vie znázorňovať základné rovinné útvary
v štvorček. Sieti
- vie deliť celok na rovnaké časti
-pozná a vie v des. čísle určiť desatiny,
stotiny, tisíciny
-ovláda násobenie a delenie des. čísla 10,
100, 1 000
-vie znázorňovať des. čísla na číselnej osi
-vie des. čísla porovnávať aj zaokrúhľovať
-žiak vie vypočítať obvod aj obsah- vie
aký je medzi nimi rozdiel
-pozná jednotky obsahu a vie ich
premieňať
Premieňanie jednotiek obsahu
Kde všade sa stretneme s jednotkami
obsahu?
Obsah pravouhlého trojuholníka
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Pripomíname si počítanie s teplotou
7.Počítame
Pripomíname si počítanie s eurami a centami
s desatinnými
Pripomíname si počítanie s dĺžkou
číslami
Desatiny s desatinami, stotiny so stotinami...
9 / 1h
Precvičte si sčítanie a odčítanie desatinných
čísel
Desatinné čísla na kalkulačke
Uhly okolo nás
Výškový uhol
Strelecký uhol
8.Uhly 1
Otáčame a otáčame sa
7 /0h
Uhly na cestách, strmosť
Uhly pri biliarde
Hádzanie a uhol
Násobenie desatinných čísel 2
Násobenie desatinného čísla prirodzeným
9.Počítame
Násobenie číslami 0,1; 0,01; 0,001...
s desatinnými
Nakupujeme
číslami 2
Násobenie dvoch desatinných čísel
7 / 1h
Vraciame sa k nakupovaniu
Precvičte si násobenie desatinných čísel
Uhly v matematike
Uhol, vrchol a ramená
10. Uhly 2
Aké mená majú uhly ?
6/1h
Porovnávanie uhlov
Pravý, ostrý, tupý, priamy
Uhly v trojuholníkoch
Delenie desatinných čísel
11. Počítame
Delenie prirodzeným číslom
s desatinnými
Delenie číslami 0,1; 0,01; 0,001...
číslami 3
Delenie desatinného čísla desatinným číslom
7 /2h
Je násobenie zväčšovanie a delenie
zmenšovanie ?
Meranie uhlov
Meranie uhlov kedysi
Ako budeme merať uhly ?
Uhlomer
12. Uhly 3
Rysovanie uhlov
8 /1h
Koľko stupňov merajú ostré ,pravé ,priame
a ešte väčšie uhly ?
Os uhla
Susedné a vrcholové uhly
Aritmetický priemer
Priemer dvoch čísel
13. Počítame
Priemer troch čísel
s desatinnými
Priemer viacerých čísel
číslami 4
Trochu zvláštne čísla
7 / 0h
Periodické čísla
Obsah útvarov a desatinné čísla
Aritmetický priemer
Priemer dvoch čísel
14. Záverečné
Priemer troch čísel
opakovanie
Priemer viacerých čísel
Trochu zvláštne čísla
0/4h
Periodické čísla
Obsah útvarov a desatinné čísla
Vysvetlivky: 19/4 h – ŠVP/ŠkVP
-vie vypočítať obsah pravouhlého
trojuholníka
-ovláda pojmy : odvesna, prepona
-ovláda sčítavanie a odčítavanie des. čísel
-pozná poradie počtových výkonov
-vie sčítať a odčítať des. čísla aj na
kalkulačke
-vie nájsť uhol v praktickom živote
-rozumie pojmom : výškový uhol, strelecký
uhol
-žiak ovláda násobenie des. čísla prir.
číslom aj násobenie des. čísla des. číslom
-vie riešiť jednoduché slovné úlohy -zápis,
riešenie, odpoveď
-žiak vie uhol popísať
-pozná jeho matematickú značku
-vie uhly rozdeliť podľa veľkosti
-pozná ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý
trojuholník
-žiak ovláda algoritmus delenia des. čísla
prir. číslom
-žiak ovláda algoritmus delenia des. čísla
desatinným číslom
-žiak pozná jednotku uhla
-vie uhol zmerať
-vie uhol narysovať podľa zadanej
veľkosti
-vie koľko stupňov má pravý, ostrý, tupý,
priamy uhol
-pozná os uhla a vie ju zostrojiť
-pozná vzťahy medzi susednými
a vrcholovými uhlami
-žiak vie vypočítať aritmetický priemer
z dvoch alebo z niekoľkých čísel
-chápe pojem „ perióda”
-vie počítať obsahy rovinných útvarov aj
s des. číslami
-žiak vie vypočítať aritmetický priemer
z dvoch alebo z niekoľkých čísel
-chápe pojem „ perióda”
-vie počítať obsahy rovinných útvarov aj
s des. číslami
Učebné osnovy predmetu matematika v 7. ročníku:
Tematický
celok
Úvodná hodina
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob
hodnotenia, oboznámenie s témami
131
Výkonový
štandard
Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho
procesu
19,5/6
Opakovanie učiva
6. ročníka
Desatinné čísla, zápis, porovnávanie,
usporiadanie, zaokrúhľovanie a
vyznačenie na číselnej osi.
Prevod desatinného čísla na
desatinný zlomok a opačne
Počtové výkony s desatinnými
číslami. .
Delenie menšieho prirodzeného čísla
väčším prirodzeným číslom..
Premena jednotiek dĺžky a obsahu
Obvod a obsah štvorca, obdĺžnika
a zložených útvarov
Uhly, rysovanie uhlov, os uhla,
sčitovanie a odčitovanie uhlov,
násobenie a dlenie uhlov dvoma
Uhly v trojuholníku, rozdelenie uhlov
Uhly vrcholové a susedné
Zlomok, znázornenie zlomkovej časti
celku (vhodným diagramom)
Základný tvar zlomku.
Zlomky. Počtové
výkony so
zlomkami.
Racionálne čísla.
Rozširovanie a krátenie zlomkov
Porovnávanie a usporadúvanie
zlomkov
20/4
Sčítanie a odčítanie zlomkov s
rovnakými menovateľmi
Sčítanie a odčítanie zlomkov
prevodom na spoločný menovateľ
Násobenie a delenie zlomku
prirodzeným číslom
Násobenie a delenie zlomku
zlomkom
Zložený zlomok
Interpretácia násobenia zlomkom ako
výpočtu zlomkovej časti z čísla
Vzťah medzi zlomkami a desatinnými
číslami
Zmiešané číslo (pravý a nepravý
zlomok)
Riešenie slovných úloh s praktickou
tematikou
Využitie IKT na prehĺbenie vedomostí
z danej problematiky
Percento, základné pojmy
Časť, základ, hodnota
Znázorňovanie časti celku a počtu
percent vhodným diagramom.
132
Dokáže čítať a zapisovať desatinné čísla a určiť
rád číslice v zápise desatinného čísla. Zobraziť
desatinné číslo na číselnej osi.
Dokáže porovnávať, usporadúvať podľa predpisu
(vzostupne, zostupne) a zaokrúhľovať podľa
predpisu desatinné číslo. Sčítať, odčítať, násobiť
a deliť primerané desatinné čísla spamäti,
ostatné písomne alebo pomocou kalkulačky.
Dokáže desatinné číslo deliť číslom prirodzeným
i desatinným a správne zapísať zvyšok (aj na
kalkulačke)
Dokáže využívať vlastnosti desatinných čísel pri
premene jednotiek dĺžky a hmotnosti
Využiť získané poznatky z výpočtu obvodu a
obsahu štvorca a obdĺžnika pri výpočte obvodu a
obsahu obrazcov zložených zo štvorcov a
obdĺžnikov
Určiť spoločných deliteľov, resp násobkov dvoch
čísel, najväčší spoločný deliteľ, resp. najmenší
spoločný násobok dvoch čísel.
Sčítať a odčítať veľkosti uhlov, násobiť a deliť
uhly dvomi graficky i numericky. Vypočítať
chýbajúci vnútorný uhol v trojuholníku.
Rozlišovať trojuholníky podľa veľkostí
vnútorných uhlov.
Správne chápať, čítať a zapisovať zlomok.
Rozumieť pojmom: zlomok, zlomková čiara,
čitateľ, menovateľ, krátenie a rozširovanie
zlomku. Dokáže si osvojiť že každé racionálne
číslo môžeme vyjadriť nekonečným množstvom
zlomkov.
Zapísať v rámci toho istého celku príklad
rovnakého zlomku v inom tvare. Porovnávať a
usporadúvať zlomky s rovnakým menovateľom.
Naučiť sa, kedy sa zlomok rovná jednej celej,
kedy sa rovná nule a kedy nemá zmysel.
Graficky znázorniť a zapísať zlomkovú časť
celku (zlomkom, percentom, pomocou promile a
opačne).
Dokázať znázorniť zlomok na číselnej osi.
Dokázať krátiť zlomok (krátením upraviť aj na
základný tvar) a rozširovať zlomok.
Sčitovať a odčitovať zlomky s rovnakým
menovateľom.
Dokáže
nájsť
ľubovoľného
spoločného
menovateľa zlomkov (upraviť zlomky na
rovnakého menovateľa). Sčitovať a odčitovať
zlomky s nerovnakým menovateľom. Dokáže
rozlíšiť pravý a nepravý zlomok. Poznať
a zapísať zlomok v tvare zmiešaného čísla a
obrátene
Dokáže písomne násobiť a deliť zlomok
prirodzeným číslom.Dokáže rozširovať a krátiť
zlomky, vypočítať zlomkovú časť z celku.Dokáže
písomne násobiť a deliť zlomok zlomkom.
Dokáže pomocou kalkulačky s prevodom na
desatinné čísla s danou presnosťou počítať so
zlomkami , násobiť aj deliť. Rozumieť pojmu
perióda, odhad výsledku, zaokrúhlenie na daný
počet miest (napr. na stotiny).
Dokáževypočítať 1% ako stotinu základu.
Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať hodnotu časti
prislúchajúcej k počtu percent a Dokáže uplatniť
dané vedomosti pri riešení jednoduchých
slovných úloh z praktického života.
Rozlišovať, pomenovať a vypočítať základ.
Percentá
Promile. Použitie promile v praxi
Vzťah percent (promile), zlomkov a
desatinných čísel
Percentá, zlomky a desatinné čísla
20/5
Riešenie slovných úloh s praktickou
tematikou
Jednoduché úrokovanie - riešenie
slovných úloh z oblasti finančníctva
Objem a povrch
kocky a kvádra
20/6
Pomer. Priama a
nepriama
úmernosť
Niektoré spôsoby zobrazovania
priestoru (voľné rovnobežné
premietanie, perspektíva)
Obrazy kocky a kvádra vo voľnom
rovnobežnom premietaní, viditeľnosť
hrán.
Telesá zložené z kvádrov a kociek,
ich znázorňovanie, nárys, pôdorys a
bokorys. Úlohy na rozvoj priestorovej
predstavivosti (+ príklady
jednoduchých a zložitejších telies v
reálnom živote ako propedeutika)
Sieť kvádra a kocky
Kocka a kváder v praxi
Premena jednotiek objemu
Objem kvádra a kocky.
Povrch kvádra a kocky.
Pomer, zmenšenie/zväčšenie celku v
danom pomere.
Porovnávanie pomerom
Mierka mapy a plánu
16/6
Priama a nepriama úmernosť.
Jednoduchá trojčlenka (aj zložená)
Riešenie slovných úloh
Riešenie slovných úloh s praktickou
tematikou
Graf priamej a nepriamej úmernosti.
Znázornenie priamej a nepriamej
úmernosti graficky.
133
Dokáže vypočítať počet percent, ak je daný
základ a časť prislúchajúca k počtu
percent.Dokáže vypočítať základ, keď poznáme
počet percent a hodnotu prislúchajúcu k tomuto
počtu percent. Dokáže vypočítať 1‰ ako tisícinu
základu. Poznať vzťah medzi zlomkami,
percentami a desatinnými číslami. Dokáže čítať
údaje z diagramov (grafov) a zapísať
znázornenú časť celku percentom a počtom
promile a opačne.Dokáže znázorniť na základe
odhadu časť celku (počtu percent, počtu promile)
v kruhovom diagrame. Porovnávať viacero časti
z jedného celku a porovnanie zobraziť vhodným
stĺpcovým aj kruhovým diagramom.Dokáže
zostrojiť kruhový alebo stĺpcový diagram z
údajov z tabuľky. Dokáže vypočítať úrok z danej
istiny za určité obdobie pri danej úrokovej miere.
Vykonávať jednoduché úrokovanie. Vypočítať
hľadanú istinu. Dokáže riešiť primerané slovné
úlohy a podnetové úlohy z oblasti bankovníctva a
finančníctva, v ktorých sa vyskytujú ako podnet
štatistické dáta (v tabuľkách, diagramoch, ...).
Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich viditeľné a
neviditeľné hrany a ich základné prvky.
Načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky.
Zostavovať a zhotoviť náčrt telies skladajúcich
sa z kvádrov a kociek.
Kresliť nárys, bokorys, pôdorys zostavených
telies z kvádrov a kociek.
Naučiť saopísať a samostatne načrtnúť sieť
kvádra a kocky.
3
Poznať vzťah 1liter = 1dm a vedieť premieňať
základné jednotky objemu.
Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet
objemu a povrchu kvádra a kocky s využitím
premeny jednotiek objemu a obsahu.
Dokázať vysvetliť pojmy: pomer, prevrátený
pomer, postupný pomer. Zväčšiť, resp. zmenšiť
dané číslo (hodnotu, celok) v danom pomere.
Chápať postupný pomer ako skrátený zápis
jednoduchých pomerov. Dokáže zapísať a
upraviť postupný pomer. Dokážeť zapísať a
upraviť daný pomer.
Deliť dané množstvo (číslo, celok) v danom
pomere.
Riešiť primerané jednoduché slovné úlohy na
pomer rôzneho typu a praktické úlohy s použitím
mierky mapy a plánu.
Riešiť úlohy s využitím vzťahu v priamej
a nepriamej úmernosti
Riešiť úlohy z praxe na priamu a nepriamu
úmernosť.
Riešiť úlohy jednoduchou (aj zloženou)
trojčlenkou.
Dokáže zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu
súradníc v rovine.
Vyznačiť body v pravouhlej sústave súradníc v
rovine.
Dokáže určiť súradnice daného bodu
zobrazeného v pravouhlej sústave súradníc.
Dokážeznázorniť graf priamej, resp. nepriamej
úmernosti
Kombinatorika
10/4
Úlohy na tvorbu skupín predmetov a
ich počte z oblasti rôznych hier,
športu a z rôznych oblastí života
(propedeutika variácií).
Rôzne spôsoby vypisovania na
jednoduchých úlohách
Pravidlo súčinu
Riešenie jednoduchých
kombinatorických úloh rôznymi
metódami
Záverečné
Využitie IKT.
opakovanie
Precvičovanie vedomostí.
10/2
Vysvetlivky: 19,5/6 h – ŠVP/ŠkVP
Vypisovať všetky možnosti podľa určitého
systému. Tvoriť systém (strom logických
možností) na vypisovanie všetkých možností.
Dokáže z daného počtu prvkov vybrať
usporiadanú skupinu prvkov menšiu ako je daný
počet a určiť počet takto usporiadaných skupín
prvkov. Získať skúsenosť s prácou
a organizáciou v konkrétnych súboroch
predmetov. Riešiť rôzne primerané a jednoduché
kombinatorické úlohy. Zhromažďovať, triediť
a systematicky vytvárať všetky možné riešenia.
Dokáže vypočítať kombinatorické úlohy podľa
pravidla súčinu a pomocou názoru. Znázorniť
dáta, údaje v tabuľke a stromovým diagramom
(grafom).
záverečné opakovanie vedomostí, využiť
v maximálnej miere IKT
Predmet: Informatika
Informatika
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
0,5
0,5
0,5
Školský vzdelávací program
0,5
0,5
0,5
1
1
1
Spolu
Poznámky:
1. Informatika má na základe štátneho vzdelávacieho programu 0,5 vyučovacej hodiny a na základe
školského vzdelávacieho programu 0,5 vyučovacej hodiny. Spolu je to jedna vyučovacia hodina
týždenne.
2. V každom ročníku sa trieda delí na dve skupiny, ktoré majú vyučovací predmet súbežne v dvoch
rôznych triedach pre jej vyučovanie.
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie
riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním
vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú
kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním
právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné
dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo
vyučovaní iných predmetov, medzi predmetových projektov. Systematické základné vzdelanie v oblasti
informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život
obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Oblasť informatiky
zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania je:
- sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a
výpočtových procesov,
- využívať dostupné technológie, ktoré majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy má poskytnúť nasledovné kompetencie:
134
- oboznámiť žiakov s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním,
- rozumieť pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov),
- oboznámiť sa so systémami na spracovanie údajov - z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné
zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém),
- rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjať programátorské zručnosti, naučiť sa
pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučiť sa efektívne vyhľadávať informácie
uložené na CD alebo na sieti a naučiť sa komunikovať cez sieť,
- nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý
výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjať si formálne a logické myslenie, naučiť sa viaceré
metódy na riešenie problémov,
- rozvíjať si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučiť sa spolupracovať v skupine pri riešení
problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať),
- rozvíjať si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti,
húževnatosť, sebakritickosť a snažiť sa o sebavzdelávanie,
- naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a
aplikácií (chápať, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi
vlastníctva a majú hodnotu), pochopiť sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
- Informácie okolo nás
- Komunikácia prostredníctvom IKT
- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
- Princípy fungovania IKT
- Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre nižšie sekundárne vzdelávanie.
Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie
špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších
problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa mali učiť pracovať so základnými
počítačovými aplikáciami, aby
- vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
- vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,
- získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
- porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
- prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili využitie IKT v
iných predmetoch,
- pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a
sprostredkovanie informácií. Žiaci
- by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
- by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
- by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT (rozhovory, okamžité
správy),
- by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej spoločnosti
(cestovný poriadok, mapy, internetový obchod),
- by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so
špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus,
program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy
algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa
uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a
mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných
a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania
- jednoduchého hardvéru,
- rôznych oblastí určenia softvéru,
- úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),
- lokálnej siete a internetu.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej výchovy.
Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými
rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali
135
-
sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,
pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám,
viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Informácie okolo nás
Pojmy: typy informácií, reprezentácia, bit, bajt, formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte
grafická informácia, fotografia, animácia, informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy,
úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa, prezentácia, snímka, prezentačný
program, prezentácia na webe, encyklopédia, odkazy
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky, úprava fotografií, koláž,
texty v obrázkoch, vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia, hľadanie slova, pojmu v
tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v elektronickej knižnici, edukačné prostredia pre
iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí
jazyk)
Komunikácia prostredníctvom IKT
Pojmy: elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy, webová adresa, katalógy, portály,
vyhľadávače, rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ),
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: formátovanie emailovej správy, školský web, weby inštitúcií,
edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google, rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité
správy so spolužiakmi a učiteľom, prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy,
hudba, elektronika, hračky).
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Pojmy: postup riešenia, etapy riešenia problémov, programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť,
procedúra, cyklus, zložitosť riešenia problému,
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s
opakovaním nejakých činností, zoskupovanie, častí riešenia do procedúr, porovnanie času trvania
rôznych riešení problému
Princípy fungovania IKT
Pojmy: vstupno/výstupné zariadenia, skener, oblasti aplikácií softvéru, operačný systém, používateľ,
prihlasovanie do systému, správca úloh, priečinok, disk, CD, USB-pamäťový kľúč, archív, lokálna sieť,
zdieľanie súborov v triede, princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp, formáty
súborov
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít, práca so
skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera, naštartovanie operačného systému, prihlásenie a
odhlásenie používateľa, spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh,
ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania, vytváranie archívov,
výber z archívu, rozbaľovanie archívu, práca so súbormi v lokálnej sieti triedy, logické princípy
fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača, skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov
Informačná spoločnosť
Pojmy: informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti, riziká technológií, vírusy, antivírusové
programy, hackeri, zásady bezpečnosti, platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah, licencie
programov, legálnosť používania, freeware, shareware, legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti,
ukážky jednoduchých aplikácií, ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú
a odstraňujú, kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť, rozdiel v používaní a
šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti, diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby
stiahnutých z internetu, autorské práva
Prierezové témy predmetu
V predmete informatika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Klávesnica, myš; Aplikácie na spracovanie grafickej informácie;
6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba a prezentácia projektovej práce,
spracovanie grafickej informácie, Práca s textom, 7. ročník - Aplikácia na tvorbu prezentácií
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s internetom; Neinteraktívna
komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Práca s internetom, Práca s textom, Tvorba prezentácii, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, 7. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT
Mediálna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s textom; Práca s internetom;
Neinteraktívna komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba
136
a prezentácia projektovej práce, Tvorba prezentácii, 7. ročník - Spracovanie grafickej informácie,
Nahrávanie a spracovanie zvuku
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Všetky témy, 6. ročník - Všetky témy, 7. ročník Spracovanie grafickej informácie, Aplikácia na tvorbu prezentácií, Komunikácia prostredníctvom IKT
Dopravná výchova: 5.ročník - Práca s internetom, Neinteraktívna komunikácia; Práca s multimédiami,
6. ročník - Práca s internetom
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Úvod; Bezpečnosť pri práci; Práca s multimédiami, 6. ročník Úvod, Opakovanie učiva, 7. ročník - Opakovanie učiva
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Tvorba projektu - práca s grafickým editorom,
textom, internetom, multimédiami, 6. ročník - Tvorba prezentácii , Tvorba a prezentácia projektovej
práce, Práca s textom, Práca s tabuľkami, 7. ročník - Aplikácie na tvorbu prezentácií, Práca na projekte
a jeho prezentácia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník – Multimédiá, 6. ročník - Práca s internetom, Tvorba
prezentácií
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník: Práca s internetom, 6. ročník - Práca
s internetom
Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak zvládol vzdelávací štandard alebo nie. Na kontrolu a
hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia:
- pri praktických aktivitách - slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a
správnosť tvorby záverov z riešenia úloh
- pri teoretických aktivitách - slovné hodnotenie so stručným komentárom k výstupu žiaka vyučovací
predmet sa klasifikuje
Učebné zdroje:
- Tvorivá informatika - Informatika okolo nás (Ivan Kalaš, Michal Winczer)
- Tvorivá informatika - 1. Zošit o obrázkoch (Ľubomír Salanci)
- Tvorivá informatika - 1. Zošit o práci s textom (Andrej Blaho, Ľubomír Salanci)
- Tvorivá informatika - 1. Zošit s internetom (Mário Varga, Andrea Hrušecká)
- Encyklopédie, Výukové programy: Logo motion, Internet, programy v rámci predmetu, Iný doplnkový
materiál.
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
Úvod,
bezpečnosť pri
práci 0/1
Informačná
spoločnosť 1/1
Klávesnica, myš
1/1
Aplikácie na
spracovanie
grafickej
informácie 2/2
Operačný systém
1/1
Práca s textom
3/3
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Bezpečnosť pri práci, oboznámenie sa
s pravidlami práce v učebni informatiky.
BOZP
Základné pojmy, princípy fungovania
Informačná spoločnosť - využitie IT v praxi IKT, informatika, informácia, typy
oblasti, riziká informačných technológií,
informácií, hardvér, softvér, ukážky
právne aspekty.
Kresba voľnou rukou, abstrakcia z geometric. Práca s klávesnicou, kreslenie voľnou
tvarov, didaktické hry na nácvik práce s
rukou pomocou myši.
klávesnicou a myšou.
Práca s grafickým editorom maľovanie skicár, ikonomické značky, nástroje,
kreslenie voľnou rukou, práca s farbou,
práca s obrázkom a jeho tlač.
Práca s grafickým editorom maľovanie skicár, ikonomické značky, nástroje,
kreslenie voľnou rukou, práca s farbou, práca
s obrázkom a jeho tlač.
Vie pracovať s textom, pomocou skicáru,
používanie farby, tlačenie.
Vie pracovať s textom, pomocou skicáru,
používanie farby, tlačenie.
Používateľ, prihlásenie do systému,
pracovná plocha, ikona, kurzor, hlavný panel,
práca s oknom, priečinok, súbor, vytvorenie
priečinku, uloženie súboru.
Používateľ, prihlásenie do systému,
pracovná plocha, ikona, kurzor, hlavný panel,
práca s oknom, priečinok, súbor, vytvorenie
priečinku, uloženie súboru.
Práca s oknom,
priečinkom, súborom, uloženie.
Textová informácia, textový editor - základy
práce, vkladanie obrázku do textu.
Vkladanie obrázkov do textu.
137
Práca s oknom,
priečinkom, súborom, uloženie.
Práca textu.
s internetom 3/2
Neinteraktívna
komunikácia 2/2
Multimédiá 2/1
Projekt 2/2
Textová informácia, textový editor - základy
práce, vkladanie obrázku do textu.
Textová informácia, textový editor - základy
práce, vkladanie obrázku do
História vzniku, sieť, webová adresa,
katalógy, vyhľadávače, portály, internet
v praxi.
História vzniku, sieť, webová adresa,
katalógy, vyhľadávače, portály, internet
v praxi.
Netiketa, e-pošta, vytvorenie e-mailovej
schránky, posielanie a prijímanie e-mailových
správ, forma správy, adresár príjemcov,
príloha správy.
Netiketa, e-pošta, vytvorenie e-mailovej
schránky, posielanie a prijímanie e-mailových
správ, forma správy, adresár príjemcov,
príloha správy.
Práca s multimediálnymi CD
Využitie získaných zručností pri tvorbe
projektu.
Využitie získaných zručností pri tvorbe
projektu, prezentácia, vyhodnotenie práce.
Vkladanie obrázkov do textu.
Poznať logické princípy činnosti
internetu. Informácie z internetu,
vyhľadávanie informácií z internetu,
neinteraktívna komunikácia
Vytvorenie e-mailovej, komunikácia, etika
komunikácie.
Etika komunikácie
Práca s rôznymi CD.
Tvorba projektu.
Využívanie medzipredmetových vzťahov.
Vysvetlivky: 2/2 ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Úvod
1/0
Bezpečnosť pri práci, zopakovanie pravidiel
práce v učebni informatiky
Žiak si osvojí pravidlá bezpečného
správania v odbornej učebni.
Opakovanie
1/2
Informačná spoločnosť, informatika,
informácia, hardvér, softvér
Grafický editor, textový editor, OS
Internet, e-mail, multimédiá
Spracovanie
grafickej
informácie
2/2
Mnohouholníky
Krivky
Text
Projekt podľa vlastného výberu /logo školy,
znak mesta a pod./
Obrázky
Tabulátory a odrážky
Číslovanie a čísla strán
Stĺpce, odstavec, sekcia
Projekt- spracovanie referátu
Žiak pozná oblasti a riziká využitia
informačných technológií, právne aspekty.
Vie používať grafický a textový editor.
Pozná možnosti využitia internetu, vie
komunikovať cez e-mail.
Žiak dokáže používať grafický editor
a vytvárať ním mnohouholníky a krivky.
Vie vložiť text. Získané zručnosti vie
použiť tvorivo pri vypracovaní projektu.
Práca s textom
4/3
Práca
s internetom
1/2
Práca
s tabuľkami
2/2
Tvorba
prezentácii
2/2
Tvorba
a prezentácia
projektovej
práce 3/2
Zaujímavosti
z oblasti IKT 1/0
Záverečné
hodnotenie 0/1
Hodnovernosť informácii na www- stránkach,
komercia
Posielanie pošty viacerým adresátom naraz.
Možnosti príloh
Tabuľkový procesor, tvorba a úprava tabuliek
Formátovanie buniek
Projektová práca- vypracovanie jednoduchej
tabuľky /rozvrh a pod./
Prezentácia, programy na tvorbu prezentácii
Program PowerPoint
Vkladanie snímok a textu
Vytvorenie jednoduchej prezentácie
Tvorba a prezentácia projektovej práce podľa
vlastného výberu zameraná na učivo
z niektorého predmetu
Zaujímavosti a novinky z oblasti IKT /formou
diskusie/
Vyhodnotenie celoročnej práce
Vysvetlivky: 0/1 ŠVP/ŠkVP
138
Žiak vie pracovať s textovým editorom
a klávesnicou pri úprave textu a
formátovaní textu. Vie presúvať a
kopírovať text, vkladať wordart, klipart,
obrázky z internetu. Vie upraviť vzhľad
stránky a vytlačiť dokument.
Žiak vie vyhľadávať a triediť informácie
z internetu. Aktívne využíva e-mail pri
posielaní pošty aj s prílohou viacerým
adresátom.
Žiak vie pracovať s tabuľkami, nastaviť
formát bunky, presúvať obsah bunky. Vie
vytvoriť jednoduchý diagram.
Žiak vie používať program PowerPoint na
tvorbu prezentácií( vytvoriť snímku,
vkladať text a obrázky, vytvárať animácie)
Žiak tvorivo využije získané vedomosti
a zručnosti na vytvorenie projektu.
Žiak získa schopnosť selektívne využívať
médiá a ich produkty.
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Opakovanie
učiva
4/1
Spracovanie
grafickej
informácie
3/3
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Obsah učiva v 7. ročníku, ciele predmetu,
bezpečnostné pravidlá a predpisy pri práci
v odbornej učebni.
Opakovanie učiva – informácie okolo nás,
informačná spoločnosť, základné pojmy,
portále, vyhľadávače ......
Grafická informácia – skenovanie obrázkov,
zmeny obrázkov (veľkosť, otočenie, efekty),
digitálna fotografia, práca s fotografiou,
katalógy, triedenie, ukladanie, WordArt
Aplikácia na
tvorbu
prezentácií
3/3
Nahrávanie
a spracovanie
zvuku 1/0
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
1/2
Technológia vytvárania prezentácií,
nastavenia, pojmy, hypertextový odkaz,
vkladanie obrázkov, formátovanie textov,
vytvorenie novej snímky, rozvrhnutie snímky
Zapojenie mikrofónu, nahrávanie zvukov,
jednoduché efekty
Práca na projekte
a jeho
prezentácia
2/2
Základné pravidlá prezentovania informácií
a tvorby prezentácie.
Tvorba prezentácie na zadanú tému,
uvádzanie zdrojov, legálnosť použitia textov
a obrázkov z internetu
Programovací jazyk (podľa možností),
postupy, riešenie problémov, algoritmus,
opakovanie príkazov, jednoduchá animácia
Programovací
jazyk
2/5
Záverečné
zhrnutie 1/0
Neinteraktívna komunikácia, správy, prílohy,
adresár príjemcov, formátovanie e-mailovej
správy
Interaktívna komunikácia, rozhovor, chat,
ICQ, netiketa, internetový obchod
Žiak si osvojí ciele predmetu, pravidlá
bezpečnosti a správania sa v odbornej
učebni. Žiak vie vysvetliť základné pojmy
potrebné pre aktívne využívanie IKT
a dokáže ich použiť pri práci na zadaných
úlohách.
Žiak dokáže použiť digitálny fotoaparát,
preniesť fotografie do počítača a upraviť
ich v jednoduchom počítačovom
programe. Žiak dokáže urobiť jednoduché
úpravy obrázkov.
Žiak vie vysvetliť pojmy prezentácia,
snímka, základné technológie vytváranie
prezentácií. Žiak dokáže samostatne
pripraviť prezentáciu na zadanú tému.
Žiak teoreticky ovláda základné
informácie o použití mikrofónu a práci so
zvukom.
Žiaci dokážu vysvetliť základné pojmy,
prakticky využiť internet (hľadanie
v internetovom obchode, slovníky, knihy,
filmy, elektronika, cestovný poriadok ....),
používať nástroje interaktívnej
komunikácie.
Žiak dokáže vytvoriť prezentáciu na danú
tému a prezentovať ju pred kolektívom.
Žiak vie odpovedať na otázky
spolužiakov.
Žiak dokáže správne zapísať postupnosť
krokov, vie vysvetliť pojem algoritmus,
demonštrovať v detskom programovacom
prostredí riešenie úloh s opakovaním
činnosti, pripraviť jednoduchú animáciu
Žiak dokáže poučiť naučené poznatky pri
práci na zadaných úlohách.
Didaktické hry, vyhodnotenie práce
Vysvetlivky: 1/0 h – ŠVP/ŠkVP
Predmet: Fyzika
Fyzika
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
2
1
Školský vzdelávací program
1
1
Spolu
2
2
Poznámky:
Fyzika je špecifický predmet vzhľadom na experimentálny charakter predmetu. Preto sa neodporúča
fyziku zaraďovať v danom ročníku s časovou dotáciou jedna hodina týždenne, lebo sa tak sťaží
splnenie vytýčených cieľov na požadovanej úrovni.
Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku
spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu
k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná
139
súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú
bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov
IKT.
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch
výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac
príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych
javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby
vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané
na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú
diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie
poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom
techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne
aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné
dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania
hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí
a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach
a dá im schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné
prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské
a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Ciele vyučovacieho predmetu
Intelektuálna oblasť
- vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť
metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
- rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
- vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,
- vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých
a technologických informačných zdrojov,
- využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach,
- vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,
- vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,
- vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.
Schopnosti a zručnosti
- porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín,
- nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,
- využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
- vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
- trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,
- vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
- zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,
- vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť svoj
názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu
- riešiť problémové situácie,
- vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky
zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.
Postojová oblasť
- naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov,
- byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
- vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,
- snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou
prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,
- osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných
metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové
schopnosti,
- vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností.
140
Sociálna oblasť
- uvedomiť si poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia,
- uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,
- vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre
rozvoj spoločnosti,
- vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,
- vedieť sa rozhodovať,
- byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní,
- mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti.
Prierezové témy predmetu
V predmete fyzika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník : Vlastnosti kvapalín a plynov, Správanie telies v kvapalinách
7. ročník: Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu, Topenie a tuhnutie, Teplo
a využiteľná energia
Multikultúrna výchova: 7. ročník :Teplota a čas
Mediálna výchova: 7. ročník: Teplota a čas
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. ročník :Úvodná hodina ,Správanie telies v kvapalinách, 7. ročník:
Úvodná hodina, Opakovanie
Dopravná výchova: 6. ročník : Vlastnosti kvapalín a plynov, Správanie telies v kvapalinách
7. ročník : Teplo a využiteľná energia
Ochrana života a zdravia: 7. ročník : Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu, Topenie
a tuhnutie, Teplo a využiteľná energia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník : Projekt I. ,II .,III. ,IV., 7. ročník :Teplo a využiteľná
energia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník :Výmena tepla, Teplo a využiteľná energia
Hodnotenie žiakov
Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov sú vždy aktuálnou, závažnou, ale i citlivou súčasťou
vyučovacej práce. Dotýkajú sa priamo žiakov, učiteľov a nepriamo rodičov.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri
odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami .
Pri hodnotení a klasifikácií vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
V pedagogickej praxi uplatňujeme skúšanie ústne, písomné a praktické. Pri ústnom skúšaní hodnotíme
teoretické aj praktické vedomosti – príklady, postupy experimenty.
Písomná skúška je určená hlavne na preverenie počítania príkladov a ďalších praktických vedomostí,
sčasti aj teoretických vedomostí. Praktické skúšanie sa koná hlavne pri laboratórnych úlohách, pri
ktorých hodnotíme pracovné návyky pri práci a laboratórne záznamy.
Žiakov s poruchami v učení hodnotíme individuálne.
Polročné a koncoročné výsledky žiakov hodnotíme známkou.
Učebné zdroje:
- 6. roč. : Učebnica Fyzika, doc .RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr.
Milada Maťašovská, Mgr. Ľuba Morková
- 7. roč. : Učebnica Fyzika, doc .RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr.
Milada Maťašovská, Mgr. Ľuba Morková
- Matematicko, chemicko, fyzikálne tabuľky.
- Odborné časopisy a encyklopédie
- Počítačové výukové programy: Lumi, Didakta
- Internet: /programy v rámci predmetu/
- Pomôcky školské, vlastné zhotovené v rámci dobrovoľných prác
Organizačné formy a metódy vyučovania
Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina. Umožňuje spojiť výchovné a vyučovacie úsilie
učiteľa. V matematike využívame tieto formy práce : frontálne, skupinové, individuálne, teoretické
vyučovanie, praktické činnosti ( meranie, rysovanie, získavanie a vyhodnotenie údajov ), aktivačné
formy ( súťaže, kvízy ), výkladové, demonštračné ( ukážka postupu činnosti, riešenia úloh ), dialogické (
rozhovor, diskusia ), formy samostatnej práce (písomné a grafické práce, testy, referáty, projekty,
prezentácie, diskusia medzi žiakmi ). Pasívne formy, ako sú návštevy rôznych podujatí , napríklad
Gymnázium V. P. Tótha v Martine, alebo výstavy podľa aktuálnej ponuky v danom školskom roku.
141
Vo vyučovaní využívame tieto metódy: výkladovo – ilustratívna (osvojovanie hotových informácií),
reproduktívna (osvojovanie napodobňovaním, opakovanie), výkladovo- problémová (riešenie
problémových úloh, zdôvodňovanie informácií), heuristická (žiaci získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti
pri riešení problému).
Učebné osnovy predmetu Fyzika v 6. ročníku
Tematický
celok
Úvod
0/3
I.
Vlastnosti
kvapalín a plynov
8/ 7h
Vlastnosti
pevných látok
a telies
10/16h
II.
Správanie telies
v kvapalinách
10/4h
Správanie telies
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia,
BOZ, V čom je fyzika užitočná, Čo sa
budeme učiť
Látka a teleso
Zloženie látok
Kvapalné a plynné látky
Vlastnosti kvapalín
Využitie vlastnosti kvapalín
Účinky Fg Zeme na kvapalinu
Porovnávanie a meranie
Meranie objemu kvapalín
Jednotky objemu
Vlastnosti plynov
Využitie vlastnosti plynov
Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín
a plynov
Projekt 1
Čo sme sa naučili
Vyskúšaj sa - Test 1
Pevné látky
Deliteľnosť pevných látok
Skúmanie vlastnosti pevných látok
Meranie hmotnosti pevných telies
Jednotky hmotnosti
Meranie hmotnosti kvapalín a plynov
Meranie dĺžky
Jednotky dĺžky
Meranie objemu pevných telies
Jednotky objemu
Určovanie objemu telies
Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín,
plynov, pevných látok a telies
Porovnanie niektorých vlastností
Predpony fyzikálnych veličín
Triedenie slov a značiek podľa významu
Projekt 2
Čo sme sa naučili
Vyskúšaj sa – Test 2
Správanie telies v kvapalinách
Vplyv hmotnosti na správanie telies vo
vode
Vplyv objemu a tvaru telies na ich
správanie vo vode
Hustota pevných látok
Jednotky hustoty
Hustota kvapalín
Zhrnutie
Projekt 3
Čo sme sa naučili
Vyskúšaj sa – Test 3
Objem kvapaliny vytlačenej telesami
Správanie telies v kvapalinách s rôznou
hustotou
Vplyv teploty na hustotu
Hustota plynov
Zhrnutie : Objem kvapaliny...
142
Žiak vie
-uviesť príklady z bežného života, kde
skúmania vo fyzike priniesli technický
pokrok, opísať priebeh jednoduchého
experimentu
-vie charakterizovať teleso, látku, vie
rozdeliť telesá a látky
-pozná zloženie pevných , kvapalných
a plynných látok
-vie vysvetliť a zdôvodniť jav difúzie
a Brownov pohyb
-overí jednoduchým experimentom
vlastnosti kvapalín
-pozná princíp hydraulic. zariadenia
-vie charakterizovať tlakovú silu pôsobiacu
na steny nádoby
-určí objem pevného , kvapalného telesa
odmerným valcom
-overí vlastnosti plynov
-porovná a vyberie spoločné a rozdielne vl.
kvap. a plynov
-navrhne zariadenie na pohyb kvapaliny
horizontálnym a vertikálnym smerom
-vie kriticky zhodnotiť svoju prácu
pozná časticové zloženie pev. látok
-overí vlastnosti pevných látok
-praktickú činnosť
-definuje hmotnosť ,správne používa
jednotky hmotnosti
-aplikuje pravidlá merania hmotnosti
plynného a kvapalného telesa
-definuje meter, používa násobky, zapisuje
namerané hodnoty
-definuje objem, jednotky objemu
-porovnáva objemy telies
-porovná, vyberie, vlastnosti telies
-navrhne, zostrojí, prevedie meradlo dĺžky
,objemu, hmotnosti
-prezentuje, obhajuje svoju prácu
-aplikuje získané poznatky
-postupuje podľa návodu stratégiou,
formuluje problém, vyslovuje hypotézu,
realizuje pokus, meria, spracuje,
interpretuje výsledok
-chápe princíp ponorky
-prakticky urči hustotu malých telies
-pracuje s tabuľkami MFCHT
-definuje hustotu, správne používa jednotky
, zapisuje namerané hodnoty
-identifikuje látku podľa hustoty
-využíva získané poznatky a informácie na
spracovanie projektu
-prezentuje, obhajuje svoju prácu
-aplikuje získané poznatky
-vie vysvetliť vybrané javy z bežného života
pomocou hustoty
-prezentuje obhajuje svoju prácu
v plynoch
4/2h
Projekt 4
Čo sme sa naučili
Vyskúšaj sa – Test 4
-aplikuje získané poznatky.
Vysvetlivky: 8/7 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu Fyzika v 7. ročníku
Tematický
celok
Úvodná hodina
1/0h
Opakovanie
učiva 6. roč.
2/2h
Teplota.
Skúmanie
premien
skupenstva
látok
12/13h
1.Teplota a čas
2.Premena
kvapaliny na plyn
3.Premena plynu
na kvapalinu
4.Topenie
a tuhnutie
Teplo
13/13h
5.Výmena tepla
6.Teplo
a využiteľná
energia
Obsahový
štandard
Čo sa budeme učiť.
Meranie teploty. Modelovanie zostrojenia
Celsiovho teplomera. Kalibrácia teplomera.
1.1 Meranie teploty. Teplomer.
1.2 Meranie času. Meranie teploty v priebehu
času.
Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na
plyn (vyparovanie, var). Zostrojenie grafu
závislosti teploty od času z nameraných
hodnôt. Bod varu, plató.
2.1 Vyparovanie.
2.2 Var.
2.3 Tlak vzduchu a var.
Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary
na vodu (kondenzácia). Zisťovanie teploty
rosného bodu.
Modelovanie dažďa. Kyslé dažde.
3.1 Kondenzácia.
3.2 Modelovanie dažďa.
Skúmanie premeny skupenstva: topenia a
tuhnutia napr. ľadu, parafínu. Zostrojenie
grafu z nameraných hodnôt.
Projekt: Praktické meteorologické
pozorovania, meteorologická stanica
(dlhodobá tímová práca a pozorovanie).
4.1 Topenie.
4.2 Tuhnutie.
Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom.
Vedenie tepla.
Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých
pomôcok.
Odhad a meranie výslednej teploty pri
výmene tepla medzi horúcou a studenou
vodou.
Odhad a meranie výslednej teploty pri
odovzdávaní tepla horúcimi kovmi (Cu, Al,
Fe) vode. Zavedenie označenia ∆t pre
rozdiel dvoch teplôt.
Hmotnostná tepelná kapacita .
Vzťah Q = c. m. ∆t pre výpočet tepla.
Jednotka tepla 1 J.
5.1 Predstavy o teple.
5.2 Šírenie tepla. Kalorimeter.
5.3 Výmena tepla medzi horúcou a studenou
vodou.
5.4 Výmena tepla medzi kovmi a vodou.
5.5 Ako meriame teplo.
5.6 Látka a teplo. Výpočet tepla.
5.7 Teplo a premeny skupenstva.
Stanovenie energetickej hodnoty potravín
formou ich spaľovania.
AKTIVITA: Zistenie energetickej hodnoty
potravín, napr. spaľovanie orieška.
PROJEKT: Tepelné spaľovacie motory.
143
Výkonový
štandard
- význam fyziky v praxi
- znázorniť reálny teplomer modelom
- analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary
grafu
- porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar
určiť ich spoločné a rozdielne znaky
- využiť PC pri zostrojovaní grafov
- vypracovať záznam údajov z
meteorologických pozorovaní, navrhnúť
tabuľku, porovnať údaje v triede,
prezentovať údaje aj formou grafov
- navrhnúť experiment, ktorý by umožnil
zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede
- opísať kolobeh vody v prírode
- modelovať vznik dažďa
- rozumie vzniku a škodlivosti kyslých
dažďov
- prezentovať projekt v triede
- formou experimentu dokázať rozdielnu
fyzikálnu vlastnosť látok – topenie,
tuhnutie
- dodržať podmienky platného
experimentu
- formou experimentu dokázať rozdielnu
fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla
- dodržať podmienky platného
experimentu
- odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi horúcou a
studenou vodou
- pracovať s tabuľkami MFCHT
- riešiť jednoduché výpočtové úlohy s
využitím vzťahu pre výpočet tepla
- opísať technologické postupy, napr.
spôsob stanovenia energetickej hodnoty
potravín spaľovaním
- získať informácie o energetickej hodnot ť
princíp činnosti tepelných spaľovacích e
6.1 Energetická hodnota potravín.
6.2 Tepelný motor a parný stroj.
6.3 Spaľovacie motory.
Opakovanie tematic. celku
Opakovanie
učiva
5/5h
potravín
- vysvetli princíp a funkciu motorov
- posúdiť negatívne vplyvy tepelných
spaľovacích motorov na životné
prostredie a spôsoby ich eliminácie,
prezentovať projekt v triede
- aplikovanie poznatkov v praxi
Opakovanie učiva
Vysvetlivky: 1/0 h – ŠVP/ŠkVP
Predmet: Chémia
Chémia
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
0
0,5
0,5
Školský vzdelávací program
0
0
0
Spolu
0
0,5
0,5
1
2
Poznámky:
1. Časová dotácia, 0,5 a 1 hodina je podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 určená práci s
delenou triedou a taktiež pri 2-hodinovej časovej dotácii je aspoň jedna hodina týždenne určená
práci s delenou triedou. Delené hodiny sa využívajú najmä na formy aktívneho poznávania a
bádania v chémii. Z tohto dôvodu sa každá trieda v 6. a 7. ročníku delí na 2 skupiny.
2. Náplň LC závisí od materiálno - technického vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, pričom musia
byť dodržané bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok. Minimálny počet LC pri 0,5 hodinovej
dotácii je 2 LC v danom školskom roku.
3. Pri predpokladanej dĺžke školského roka 33 týždňov je ročná časová dotácia predmetu chémia v 6.
a 7. ročníku 16,5 hodiny.
Charakteristika predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom
vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah
učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote.
Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov,
atď.
Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i
dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať,
experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných
laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych
zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
Ciele vyučovacieho predmetu /spoločná pre 5.-7.roč./
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z
chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej
miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.
Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej
je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť
odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení
konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné
informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra,
internet) a využívať multimediálne učebné materiály.
Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované
metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického,
144
kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a
vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností.
Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré
pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu,
nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia
učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.
Ďalšie ciele:
Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy a
identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií.
Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich aktívne
používa v správnom kontexte.
Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade
načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať stavbu
systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov.
Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou
jednoduchších javov.
Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať,
čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo nie.
Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý
experiment
podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na
určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a
vhodné usporiadanie údajov
Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch
porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu niektorých veličín
z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších
prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov, rozhodnúť,
kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti
z
ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska.
Prierezové témy predmetu
V predmete chémia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník - Objavujeme chémiu v našom okolí, Voda, Vzduch, 7. ročník Spoznávame chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách
Ochrana života a zdravia: 6. ročník - Aké vlastnosti majú látky? 7. ročník - Spoznávame chemické
reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, Laboratórne práce
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník - Voda, Vzduch, 7. ročník - Spoznávame chemické
reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách
Organizačné formy a metódy vyučovania /spoločná pre 5.-7.roč./
Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina, ktorá umožňuje spojiť výchovné a vyučovacie
úsilie učiteľa. V predmete chémia sa okrem hodín základného typu využívajú laboratórne cvičenia.
Vo vyučovaní sa v menšej miere uplatňujú metódy výkladovo-ilustratívna a reproduktívna (osvojovanie
hotových informácií, osvojovanie napodobňovaním). Uprednostňujú sa metódy aktívneho poznania,
žiaci získavajú poznatky a skúsenosti pri riešení problémov, realizácii experimentov a tvorbe projektov,
zdôvodňujú informácie.
Hodnotenie je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sú hodnotení priebežne,
pričom sa zohľadňuje pravidelná príprava na vyučovanie, individuálne schopnosti jednotlivých žiakov
a tiež praktické zručnosti. Pri laboratórnych cvičeniach sa okrem praktických zručností hodnotí
schopnosť správne interpretovať a zaznamenať výsledok experimentu a dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti pri práci v školskom chemickom laboratóriu.
Učebné zdroje:
Učebnice:
6. ročník: Chémia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, D.
Romanová, E. Adamkovič, H. Vicenová, V. Zvončeková, EXPOL PEDAGOGIKA, 2009
7. ročník: Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, H.
Vicenová, V. Zvončeková, E. Adamkovič, D. Romanová, EXPOL PEDAGOGIKA, 2010
145
Učebné osnovy predmetu chémia v 6. ročníku
Tematický
celok
Úvodná hodina
Objavujeme
chémiu v našom
okolí
2h
Aké vlastnosti
majú látky?
2h
Skúmame látky
4h
Roztoky
2h
Voda
2h
Vzduch
2,5 h
Laboratórne
práce
2h
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
Čo skúma chémia?
Vyskytujú sa všetky látky v prírode?
Šetrime prírodné suroviny
Výkonový
štandard
vymenovať významné chemické závody vo
svojom okolí a priradiť im výrobok
poznať problematiku obmedzených zdrojov
surovín a dôležitosť ich hospodárneho využitia
(potreba separácie odpadov, recyklácie)
Skúmame vlastnosti látok pozorovaním poznať zásady bezpečnej práce v chemickom
Oboznamujeme sa s chemickým
laboratóriu, základné piktogramy (napr. žieravina,
laboratóriom
horľavina)
poznať telefónne čísla prvej pomoci
Skúmame vlastnosti látok pokusmi
zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok
.
dodržiavať zásady bezpečnej práce
s chemickými látkami
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich
zaznamenať výsledok pokusu
Z čoho sú látky zložené?
rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi,
Skupenstvo chemických látok
rovnorodé zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a
Pripravme z chemických látok zmesi
plynné)
poznať základné metódy oddeľovania zložiek
Chemické látky
Zmesi
zmesí (usadzovanie, filtrácia, odparovanie,
Ako oddelíme zložky zo zmesí?
destilácia, kryštalizácia)
uviesť príklady ich využitia v praktickom živote
poznať základné pomôcky pre základné metódy
oddeľovania zložiek zmesí: skúmavka, kadička,
banka, kryštalizačná miska, filtračný lievik,
filtračný papier, držiak, kruh, svorka, stojan,
chladič, odparovacia miska, krycie sklíčko,
chemická lyžička, kahan, tyčinka, odmerný valec,
pipeta
Čo je roztok?
uviesť príklady látok rozpustných vo vode, látok
Rozpustnosť látok
nerozpustných vo vode, vodných roztokov
používaných v domácnosti
Je voda dôležitá?
Poznať význam vody pre život človeka, zvieratá a
Druhy vôd – zrážková, povrchová,
rastliny, rozdelenie vôd podľa výskytu (zrážková,
podzemná, pitná, úžitková, odpadová povrchová, podzemná, minerálna) a podľa
použitia (pitná, úžitková, odpadová, destilovaná)
vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd
poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky
znečistenia vôd
Čo je vzduch?
vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové
Znečistenie vzduchu
plyny (napr. oxid uhličitý), hlavné zdroje
znečistenia ovzdušia (spaľovanie odpadov –
potreba separovaného zberu)
poznať význam kyslíka pre živé organizmy
poznať príčiny vzniku ozónovej diery
a skleníkového efektu a ich následky pre našu
planétu, význam ozónovej vrstvy
Pokyny na prácu v chemickom
vykonať podľa návodu filtráciu a kryštalizáciu,
laboratóriu
(príp. destiláciu)
Filtrácia
dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom
Kryštalizácia
laboratóriu
Destilácia
Učebné osnovy predmetu chémia v 7. ročníku
Tematický
celok
Spoznávame
chemické reakcie
v našom okolí
7h
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Fyzikálne a chemické deje
Fyzikálne deje, chemické deje,
skúmanie fyzikálnych a chemických
dejov
Chemické reakcie
Čo sú chemické reakcie?
Zákon zachovania hmotnosti pri
chemických reakciách
Chemické zlučovanie a chemický
146
rozlíšiť chemický a fyzikálny dej
uviesť príklady chemických reakcií z bežného
života
rozlíšiť reaktanty a produkty v príkladoch
chemických reakcií
rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického
rozkladu a chemického zlučovania
poznať horenie ako chemický dej
vymenovať príklady horľavých a nehorľavých
rozklad
Horenie
Čo je horenie?, Skúmanie horenia
Požiar a jeho hasenie, čo treba robiť
v prípade požiaru, hasiace látky
Zmeny pri
chemických
reakciách
7,5 h
Laboratórne
práce
2h
Energetické zmeny pri chemických
reakciách
Chemické reakcie, pri ktorých sa
uvoľňuje teplo, chemické reakcie, pri
ktorých sa spotrebúva teplo
Rýchlosť chemických reakcií
Pomalé a rýchle reakcie, pomalé
a rýchle reakcie v bežnom živote,
dôležitosť ovplyvňovania rýchlosti
chemických reakcií v bežnom živote
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť
chemických reakcií
Ako prebiehajú chemické reakcie,
vplyv množstva reagujúcich častíc na
rýchlosť chemických reakcií, vplyv
teploty na rýchlosť chemických reakcií,
vplyv veľkosti povrchu tuhého
reaktantu na rýchlosť chemických
reakcií, vplyv katalyzátorov na rýchlosť
chemických reakcií
Skúmanie rozkladu peroxidu vodíka
Hasenie plameňa oxidom uhličitým
Skúmanie vplyvu rôznych faktorov na
rýchlosť chemickej reakcie vápenca
s octom
Skúmanie vplyvu rôznych látok na
rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka
látok
vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok
vymenovať niektoré hasiace látky (voda, piesok,
oxid uhličitý)
opísať spôsoby správneho hasenia pri horení
konkrétnych látok
poznať označenie horľavín
poznať telefónne číslo požiarnikov
poznať príklady reakcií, pri ktorých sa energia
uvoľňuje a príklady reakcií, pri ktorých sa energia
spotrebuje s dôrazom na bežný život
rozlišovať pomalé a rýchle reakcie
jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva
reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v
tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť
chemických reakcií s dôrazom na bežný život
vykonať podľa návodu žiacky pokus
vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich
zaznamenať výsledok pokusu
dodržiavať zásady bezpečnej práce
s chemickými látkami v praxi
poznať pomôcky používané pri vykonaných
laboratórnych prácach
Poznámka: Z laboratórnych prác navrhovaných učebnicou sa vyberajú 2 laboratórne cvičenia podľa
materiálnych podmienok školy.
Predmet: Biológia
Biológia
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
2
Školský vzdelávací program
1
0
0
Spolu
2
1
2
Poznámky:
V 5. ročníku sme sa rozhodli zvýšiť časovú dotáciu o jednu hodinu, pretože botanika ako obsahové
zameranie predmetu bola doplnená o poznatky z vedného odboru zoológia.
Charakteristika predmetu
Učebný predmet v 5. a 6. ročníku umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých
organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým
a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To
predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí.
Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých
a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti
triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah
k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
147
Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním
vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka
ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu
princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských
vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie,
osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania biológie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z biológie
pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému
predmetu biológia. Cieľom vyučovania biológie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti.
V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace
s prírodovednou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať
multimediálne učebné materiály.
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:
- Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
- Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako
súčastí celku.
- Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
- Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
- Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich v praktickom živote.
Prierezové témy predmetu
V predmete biológia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 5. ročník - Les ako životné prostredie organizmov, štruktúra lesa, Chránené
lesné rastliny v regióne, Ihličnany v lese, Vysokohorské rastliny, Vysokohorské živočíchy, Význam lesov
a ich ochrana, Voda ako životné prostredie organizmov, Polia, lúky, pasienky ako životné prostredie
organizmov, Užitočné bezstavovce na lúkach a poliach, Kvitnúce lesné byliny, Huby v lese, Lesné
bezstavovce, Lesné obojživelníky a plazy, Lesné vtáky, Lesné cicavce, Vzťahy organizmov žijúcich
v lese, Rastliny brehov, Vodné kôrovce, Živočíchy brehov, Vtáky žijúce pri vode, Cicavce žijúce v okolí
vôd, 6. ročník - Živočíchy v okolí ľudských sídiel, Stavba tela nekvitnúcich rastlín, Obrúčkavce,
Článkonožce, 7. ročník - Význam stavovcov v prírode a pre človeka, Ochrana stavovcov
Multikultúrna výchova: 6. ročník - Ľudské obydlia a ich okolie, 7. ročník - Ľudský a živočíšny
organizmus, Koža, Vývin jedinca
Mediálna výchova: 5. ročník - Poznávanie lesných drevín, Lesné vtáky, Liečivé rastliny lúk, 6. ročník Nežiaduci spoločníci človeka, Blízki spoločníci človeka, 7. ročník - Krv, zložky krvi a ich význam,
Obdobia ľudského života
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník - Vyššia nervová činnosť, Obdobia ľudského života, Drogové
závislosti a ich prevencia, Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka, Životný štýl
Dopravná výchova: 6. ročník - Ľudské obydlia a ich okolie, 7. ročník - Poškodenia zraku a sluchu,
Životný štýl, Drogové závislosti a ich prevencia
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Jedovaté a liečivé lesné rastliny v regióne, Huby v lese, Voda ako
životné prostredie organizmov, Liečivé rastliny lúk, 6. ročník - Pestované rastliny v záhradách,
Nežiaduci spoločníci človeka, Cicavce žijúce s človekom, Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy
7. ročník - Starostlivosť o kožu, Poranenia kostí a svalov, Zásady správnej výživy, Starostlivosť
o dýchaciu sústavu, Poškodenia dýchacej sústavy, Poškodenia obehovej sústavy, Zásady
predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca, Poškodenia a prevencia ochorení
močovej sústavy, Poškodenia zraku a sluchu, Zásady predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy, Pohlavné ochorenia, Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia, Drogové závislosti
a ich prevencia, Životný štýl
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník - Rozmnožovacia sústava, Stavba a funkcia
reprodukčných orgánov, Vývin jedinca, Obdobia ľudského života, Pohlavné ochorenia, Dedičné
vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Lesný ekosystém, Vodný ekosystém, 6. ročník Plemená psov, rozdelenie, využitie, 7. ročník - Poškodenia dýchacej sústavy, Poškodenia obehovej
sústavy, Poškodenia zraku a sluchu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Chránené lesné rastliny v regióne, Jedovaté
a liečivé lesné rastliny v regióne, 6. ročník - Pestované rastliny v záhradách, Včelárstvo, rybárstvo,
rybnikárstvo, 7. ročník - Ochrana stavovcov
148
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné
činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba
metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia.
Metódy práce:
-motivačné (motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia), expozičné (rozprávanie,
vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž),
problémové metódy (heuristická, projektová), praktické aktivity, práca s knihou a textom, samostatné
učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, aktivizujúce (diskusia, situačná metóda,
inscenačná metóda, didaktické hry), fixačné (metódy opakovania a precvičovania).
Formy práce:
-frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, práca vo dvojiciach, demonštrácia
a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie,
diferencované vyučovanie.
Učebné zdroje
Učebnice:
Uhereková M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl, 2008; Uhereková M. a kol.: Biológia pre 6.
ročník základných škôl, 2009; Hantabálová I. a kol.: Prírodopis pre 7.ročník základných škôl, 2001
Odborná literatúra, encyklopédie, atlasy: Brtek Ľ. a kol.: Veľká kniha živočíchov, 1997; Červenka M.
a kol.: Z našej prírody, 1984; Parker S.: Ľudské telo, 2008
Odborné časopisy: Quark, Mladý vedec
Didaktická technika: dataprojektor, PC, magnetická tabuľa
Materiálne výučbové prostriedky: nástenné obrazy, modely, obrazový materiál, mikroskop,
mikroskopické preparáty, obväzový materiál, improvizované prostriedky
Internet: www.zborovna.sk, www.zelenaskola.sk
Výukové CD a DVD nosiče: Bol raz jeden život, Úžasná planéta, Mikrokozmos, Príbeh Modrej planéty,
Neuveriteľné vlastnosti zvierat, Ochrana vtáctva
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
Príroda a život
1/4 h
Príroda a prírodniny. Metódy a
prostriedky skúmania v biológii.
Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť
využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade
význam a využitie mikroskopu. Ukázať na mikroskope
okulár, objektív a zrkadlo.
Život v lese
11/25 h
Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny
lesa počas roka.
Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese.
Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Opísať zmeny
lesa v ročných obdobiach. Zostaviť príklad potravového
reťazca lesných organizmov.
Dreviny v lese. Ihličnaté a
listnaté stromy. Kry.
Poznávanie, život drevín počas
roka. Význam pre život v lese.
Poznať základnú stavbu tela dreviny. Rozlíšiť ihličnatý
a listnatý strom. Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky.
Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu.
Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí.
Rozlíšiť na ukážke strom a ker. Pomenovať na ukážke dva
lesné kry. Uviesť význam krov pre život organizmov.
Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami
(plodmi) lesných drevín.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť
zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach a
papraď. Poukázať na význam machov a papradí v lese.
Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na
ukážke tri lesné kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej a
liečivej rastliny. Uviesť význam bylín pre život lesa.
Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Uviesť
Huby a lišajníky v lese.
zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke
Poznávanie jedlých a jedovatých
lišajník od iných organizmov. Vysvetliť význam húb a
húb, spolužitie stromov a húb.
lišajníkov
v prírode.
Pomoc pri otrave hubami. Význam
v lese.
Mikroskopické a nekvitnúce byliny v
lese. Kvitnúce byliny v lese.
Poznávanie, život počas roka.
Význam pre život v lese.
149
Lesné bezstavovce.
Poznávanie podľa
vonkajších znakov a
životných prejavov. Význam
v lese.
Poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších znakov.
Uviesť potravu slimáka a dážďovky. Porovnať prijímanie
potravy a spôsob pohybu slimáka a dážďovky. Rozlíšiť
na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť
nákazy kliešťom a odstránenie z kože. Uviesť príklad
potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam
bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení.
Vysvetliť na príklade inštinkt.
Lesné obojživelníky a plazy.
Lesné vtáky. Lesné cicavce.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov a životných prejavov.
Význam v lese.
Poznať na ukážke skokana, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na
ukážke obojživelníka a plaza. Uviesť príklad potravy
obojživelníka a plaza. Uviesť tri vtáky žijúce v lese.
Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a
spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch
lesných vtákov.
Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad
bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca.
Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov.
Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese.
Život vo vode a Voda a jej okolie. Význam kyslíka,
na brehu
teploty a
10/19 h
čistoty vody pre život vodných
organizmov.
Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov.
Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť
príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia
vody a dôsledky pre život organizmov.
Rastliny žijúce vo vode.
Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode.
Poznávanie podľa vonkajších
Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť
znakov. Význam planktónu a
škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka.
vodných zelených rastlín.
Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmov v
Brehové rastlinstvo.
stojatej vode v lete. Poznať na ukážke jednu brehovú
drevinu a bylinu. Uviesť význam brehových drevín a
bylín.
Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov.
Mikroskopické a drobné vodné
Poznať na ukážke nezmara. Uviesť príklad potravy črievičky
živočíchy. Poznávanie podľa
a nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara.
vonkajších znakov a životných
Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom.
prejavov, význam.
Vodné bezstavovce. Hmyz
Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať
žijúci vo vode a na brehu.
význam pijavice v medicíne. Poznať na ukážke raka. Uviesť
Poznávanie podľa vonkajších
potravu pijavice. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka.
Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca.
znakov a životných prejavov,
Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a
význam.
jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu
pre vodné živočíchy.
Ryby. Poznávanie podľa vonkajších Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode.
znakov a životných prejavov,
Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode.
význam.
Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby.
Živočíchy žijúce vo vode a na
brehu. Poznávanie podľa
vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Vodné vtáky. Poznávanie podľa
vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život
skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy
skokana a užovky. Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa
vonkajších znakov.
Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a
brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute.
Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi v
plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka.
Vodné cicavce. Poznávanie podľa
vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra.
Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob
stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov.
Život na poliach Polia, lúky, pastviny. Druhová
Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam
a lúkach
rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť
9/13 h
vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého môže
ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok.
Rastliny a huby na lúkach.
Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú
Poznávanie podľa vonkajších
lúčnu rastlinu. Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov.
znakov, život počas roka, význam. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami.
Uviesť význam lúčnych tráv.
150
Praktické
aktivity
2/5 h
Obilniny. Krmoviny. Olejniny a
okopaniny. Poznávanie, život
počas roka , význam pre
výživu človeka a
hospodárskych zvierat.
Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu.
Uviesť príklady významu obilnín pre človeka. Uviesť príklad
troch výrobkov z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke
ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy
hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam „zeleného
hnojenia“. Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu a
repku. Porovnať význam slnečnice, repky a repy. Poznať na
ukážke a pomenovať ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam
zemiakovej hľuzy pre človeka.
Bezstavovce žijúce na lúkach a
poliach. Poznávanie podľa
vonkajších znakov, život počas
roka, význam.
Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na
ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť
príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované
rastliny na poli.
Obojživelníky a plazy žijúce na
lúkach a poliach.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka, význam.
Vtáky žijúce na lúkach a poliach.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka, význam.
Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu.
Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy
a jašterice pre život na lúkach a poliach.
Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť
význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na
príklade význam dravých vtákov pre život na poliach a
lúkach.
Cicavce žijúce na lúkach a poliach. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť
Poznávanie podľa vonkajších
zajaca a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol,
znakov, život počas roka, význam. obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a
sysľov na poli.
Poznávanie lesných drevín.
Rozlíšiť jedľu, smrek a borovicu podľa ihlíc.
Pozorovanie machu lupou
Pomenovať časti tela a uviesť ich význam.
a mikroskopom.
Určiť zhodné a rozdielne znaky pečiarky ovčej
Poznávanie a rozlišovanie jedlých
a muchotrávky zelenej.
a jedovatých húb.
Rozlíšiť podľa schránky lastúrnika a ulitníka.
Pozorovanie a rozlišovanie
Pomenovať časti tela.
schránok mäkkýšov.
Poznávanie ľuľka zemiakového.
Vysvetlivky: 1/4 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Život
s človekom
a v ľudských
sídlach
11 h
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv
Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich
okolia pre život
ľudskej činnosti na prispôsobovanie organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín a živočíchov
sa organizmov
prostrediu.
pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov
pre človeka.
Mikroorganizmy žijúce s človekom. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka.
Poznávanie a význam pre človeka. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií. Uviesť
príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť podmienky
výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad p riemyselnej
výroby s využívaním kvasinky.
Pestované rastliny v záhradách.
Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej,
Pestované ovocné stromy a kry.
hlúbovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke a
Poznávanie podľa vonkajších
pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a pomenovať na ukážke 5
znakov.
druhov zeleniny. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade
pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny
vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať 2
ovocné stromy a 2 rastliny s drobným dužinatým ovocím.
Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka.
Nežiaduci spoločníci človeka.
Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a
Poznávanie podľa vonkajších
vonkašieho parazita. Poznať na ukážke dva živočíchy
znakov, význam. Zásady prevencie znehodnocujúce potraviny. Poznať z ásady ochrany pred
pred šírením nákazy.
vnútornými parazitmi. Poznať spôsob odstránenia vší z
vlasov.
Včelárstvo, rybárstvo a
Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice,
rybnikárstvo. Spoločenský život
trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včely pre
včiel. Zásady chovu včiel a rýb.
človeka. Vysvetliť význam rýb pre človeka. Na ukážke
pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky.
Chovateľsky významné vtáky.
Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú
dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi
alebo morky pre človeka.
151
Blízki spoločníci človeka.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, význam. Spolunažívanie
živočíchov a ľudí v domácnosti.
Chovateľsky významné cicavce.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, význam. Zásady chovu.
Cicavce žijúce s človekom.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, riziká prenosu nákazlivých
ochorení, ochrana a prevencia.
Živočíchy v okolí ľudských sídiel.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, význam.
Základná
štruktúra
života
1h
Živé
organizmy
a ich stavba
2h
Rastlinná a živočíšna bunka.
Základná stavba a funkcia častí
bunky.
Nebunkové a jednoduché bunkové
rganizmy. Stavba tela. Význam,
vplyv na človeka, nákazlivé
ochorenia, prevencia.
Stavba tela jednobunkových
organizmov. Stavba tela
mnohobunkových organizmov.
Stavba tela
rastlín a húb
12 h
Stavba tela nekvitnúcich rastlín.
Machy a paprade.
Stavba tela kvitnúcich rastlín.
Koreň, prijímanie živín koreňom,
význam pre život rastliny.
Stonka (dreviny, byliny), prúdenie
látok stonkou, význam pre život
rastliny.
List. Fotosyntéza, dýchanie,
vyparovanie vody, význam pre život
v prírode.
Kvet. Opelenie a oplodnenie.
Význam pre rozmnožovanie rastlín.
Plod a semeno. Rozdelenie plodov,
význam pre rozmnožovanie rastlín.
Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov
pre príjem živín, prenos a
vylučovanie látok. Vplyv svetla,
tepla, vody a živín.
Huby s plodnicou jedlé a jedovaté,
rozlíšenie podľa typických znakov.
Kvasinky, plesne, lišajníky, stavba
tela.
Stavba tela
živočíchov
Pŕhlivce - drobné vodné živočíchy.
Stavba tela a základné telesné
Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky.
Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť zásady
chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad
starostlivosti o drobné domáce živočíchy.
Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych zvierat.
Rozpoznať na ukážke samca, samicu a mláďa dvoch
hospodárskych zvierat. Uviesť význam chovu jedného
druhu hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania
veľkého množstva chemických prípravkov do potravy
hospodárskych zvierat.
Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko
výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať
spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi.
Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo sade.
Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých
bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať
význam spevavých vtákov v okolí domácností. Poznať na
ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť príklad spe- vavého
vtáka, ktorý sa živí hmyzom.
Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. Vysvetliť
význam bunkového jadra a chloroplastu. Pomenovať na
ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť na ukážke zhodné a
rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky.
Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či
pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo
baktéria.
Uviesť príklad troch nakažlivých ochorení. Uviesť
možnosti
predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz.
Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela.
Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky.
Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť na
ukážke rastliny jej orgány. Určiť na ukážke štruktúry tela
živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov.
Pomenovať na ukážke časti tela machu. Pomenovať na
ukážke časti tela paprade. Uviesť význam výtrusov pre
machy a paprade.
Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu,
cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré
rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre
rastlinu.
Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky.
Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke. Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich význam. Zdôvodniť význam
stonky pre život rastliny.
Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu.
Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať
látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do
vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov pre prijímanie živín
a dýchanie.
Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Uviesť
význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na schéme
opelenie kvetu. Uviesť, kedy nastáva v kvete
oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán
rastliny.
Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na
ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke
semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a
semena pre rastlinu, živočíchov a človeka.
Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život.
Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie
orgány kvit- núcej rastliny. Pomenovať na ukážke orgány,
ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha, prúdia látky, prijíma
a vyparuje vodu.
Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť
na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach.
Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby
tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke
stavbu tela lišajníka.
Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. Vysvetliť,
prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená.
152
7h
funkcie.
Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. Vysvetliť
význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam slova
obojpohlavný živočích.
Ploskavce a hlístovce - vnútorné
Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije
pásomnica a hlísta. Opísať prijímanie potravy hlísty a
parazity. Stavba tela.
pásomnice. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty
alebo pásomnice. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej
tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred
konzumáciou.
Mäkkýše – živočíchy so schránkou. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka.
Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a škľabky.
Stavba tela a základné telesné
Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Uviesť
funkcie.
orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma a spracováva
potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky. Určiť
na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor škľabky.
Obrúčkavce - živočíchy s
Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Zdôvodniť
obrúčkami. Stavba tela a základné názov zatvorená obehová sústavy dážďovky. Opísať, ako
telesné funkcie.
dýcha dážďovka. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej
sústavy dážďovky. Uviesť význam jej opasku.
Článkonožce - živočíchy s
Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať
článkovaným telom. Stavba tela a sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele kyslík.
základné telesné funkcie.
Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Porovnať
dýchacie orgány pavúka a raka. Uviesť na ukážke ústneho
orgánu hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážke končatiny
spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu.
Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu.
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Stavba
tela
stavovcov
15 h
Obsahový
štandard
Povrch tela stavovcov. Spoločné
a odlišné znaky.
Oporná sústava stavovcov.
Pohybová sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Tráviaca sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Dýchacia sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Obehová sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Vylučovanie. Močová sústava
stavovcov. Základné funkcie
a význam orgánov.
Nervová sústava stavovcov.
Výkonový
štandard
Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím,
srsťou. Zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov stavovcov.
Označiť na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na
príklade stavovca význam sfarbenia podľa prostredia,
v ktorom žije.
Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov životnému prostrediu
na ukážke kostry končatín. Vysvetliť význam prsnej kosti
s hrebeňom u vtákov. Zdôvodniť význam dutých kostí
vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka na
ukážke kostry končatiny. Pomenovať tkanivá tvoriace
svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca stavovcov.
Vysvetliť princíp činnosti dvoch svalov. Uviesť príklad
stavovca, ktorý sa pohybuje plávaním, skákaním,
plazením, lietaním, kráčaním a behom.
Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov.
Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami. Uviesť
význam vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov,
niektorých vtákov. Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého
a svalnatého žalúdka vtákov. Určiť na ukážke orgány na
prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov.
Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť
bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na
ukážke chrupu. Uviesť príklad prežúvavého
a neprežúvavého cicavca.
Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami.
Pomenovať dýchacie orgány žubrienky, dospelého
obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza,
vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas
mimo vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov.
Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať význam
srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu
uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca
ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukážke.
Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov
a spôsob vylučovania. Zdôvodniť význam vylučovania.
Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje
tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány
močovej sústavy stavovcov.
Uviesť význam nervovej sústavy. Pomenovať sústavy,
153
Základné funkcie a význam
orgánov.
Zmyslové orgány stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov.
Rozmnožovanie stavovcov.
Základné funkcie a význam
orgánov. Vývin mláďat,
starostlivosť o potomstvo.
Typické životné prejavy, správanie
stavovcov.
Význam stavovcov v prírode a pre
človeka.
Ochrana stavovcov. Ohrozenia
a možnosti ochrany.
Ľudský a živočíšny organizmus.
Špecifiká ľudského spoločenstva a
ľudskej populácie.
Človek a jeho
telo
47 h
Koža. Stavba a funkcie kože.
Význam pre styk s vonkajším
prostredím a vnútorným
prostredím.
Starostlivosť o kožu. Typické
poranenia, zásady predlekárskej
prvej pomoci.
Kosti. Kostra a jej stavba. Význam
kostí a kostry.
Lebka a chrbtica. Stavba
a význam.
Kostra končatín. Stavba kostry
horných a dolných končatín.
Svaly. Svalové tkanivá, činnosť
a význam svalov.
Svaly hlavy, trupu a končatín.
Význam opornej a pohybovej
sústavy. Poranenia kostí a svalov.
Zásady predlekárskej prvej pomoci.
ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu.
Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy.
Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov.
Charakterizovať podnet a nervový vzruch. Uviesť podľa
ukážky význam reflexného oblúka. Uviesť príklad
nepodmieneného a podmieneného reflexu stavovcov.
Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov.
Uviesť príklad stavovcov s dobrým hmatom a čuchom.
Vysvetliť význam bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca
s veľmi dobrým zrakom a sluchom.
Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť
podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania.
Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin rýb,
obojživelníka. Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka.
Opísať vývin mláďat cicavcov.
Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam
značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne
správanie stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho
vtáka.
Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo
hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení
ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti.
Uviesť dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých
cicavcov v prírode.
Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov.
Uviesť príklad ohrozenia životných podmienok vtáka
alebo cicavca. Uviesť príklad možnosti ochrany
obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného obojživelníka,
plaza, vtáka a cicavca.
Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom
spoločenstve. Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky,
chrbtice a končatín ľudského a živočíšneho organizmu.
Vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky.
Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú
ochranu povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný
režim a zmyslové podnety. Pomenovať viditeľné kožné
útvary na svojej koži. Uviesť význam kože pre človeka.
Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary.
Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku.
Opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia
popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia
odreniny alebo pľuzgiera.
Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na
ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú
kosť. Uviesť význam opornej sústavy .Rozlíšiť na ukážke
spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť
jednoduchým telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na
ňom zúčastnili.
Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť
na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na
ukážke kostry časti chrbtice.
Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke
(vlastnej končatine). Ukázať a pomenovať kosti dolnej
končatiny na ukážke (vlastnej končatine). Porovnať
stavbu kostry ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia
správnej obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby
nohy.
Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva.
Porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného
svalového tkaniva. Uviesť význam pohybovej sústavy.
Opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu.
Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia
ruky v lakti.
Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na
ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri
svaly hornej a dolnej končatiny. Predviesť jednoduché
cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a
končatín.
Ukázať a opísať správne držanie tela. Zdôvodniť potrebu
pohybu, telesnej práce pre pohybovú sústavu. Predviesť
postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a
zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej
154
Tráviaca sústava. Stavba a činnosť
orgánov tráviacej sústavy.
Zložky potravy. Premena látok a
energie. Energetická hodnota
potravín.
Zásady správnej výživy. Látky
škodlivé ľudskému zdraviu.
Zlozvyky v stravovaní, poškodenia
a prevencia ochorení tráviacej
sústavy.
Dýchacia sústava. Stavba a funkcia
orgánov dýchacej sústavy.
Dýchanie. Mechanizmus
vonkajšieho dýchania. Význam
dýchacej sústavy.
Starostlivosť o dýchaciu sústavu.
Škodlivosť fajčenia, vdychovania
toxických látok.
Poškodenia dýchacej sústavy.
Zásady prvej predlekárskej pomoci.
Význam dýchacej sústavy.
Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné
skupiny, darcovstvo krvi. Význam
krvi.
Srdce. Stavba a činnosť srdca,
krvný obeh.
Krvné cievy. Význam a činnosť
ciev, krvný tlak a tep. Miazgové
cievy a slezina. Význam obehovej
sústavy.
Spôsob života a obehová sústava.
Poškodenia obehovej sústavy.
Zásady predlekárskej prvej pomoci
pri krvácaní a zastavení činnosti
srdca.
Vylučovanie. Močová sústava.
Stavba a činnosť, poškodenia
a prevencia ochorení.
Regulovanie organizmu. Látková a
nervová regulácia. Význam
regulačných sústav.
Žľazy s vnútorným vylučovaním.
Význam hormónov.
Nervová sústava. Stavba a funkcia
nervov, reflexná povaha nervovej
činnosti. Ústredná a obvodová
nervová sústava. Stavba a činnosť,
pomoci pri vytknutí, vykĺbení.
Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať
viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné
časti zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať
mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné procesy v
orgánoch tráviacej sústavy. Uviesť význam tráviacej
sústavy.
Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať podstatu
trávenia, vstrebávania, látkovej premeny. Vymenovať
základné živiny v potrave človeka. Zdôvodniť význam
bielkovín, sacharidov (cukrov), tukov, vitamínov, vody,
minerálnych látok. Uviesť dva druhy potravín s vysokou a
nízkou energetickou hodnotou.
Uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka.
Zdôvodniť význam zeleniny a ovocia v strave človeka.
Opísať význam správneho stolovania. Uviesť príklad
škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na činnosť tráviacej
sústavy. Zdôvodniť škodlivosť prejedania. Uviesť
následky hladovania človeka. Poznať zásady starostlivosti
o chrup.
Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy. Rozlíšiť
horné a dolné dýchacie cesty. Opísať priebeh výmeny
dýchacích plynov v pľúcach.
Vysvetliť
podstatu
dýchania.
Porovnať
zloženie
vdychovaného a vydychovaného vzduchu. Vymenovať
najdôležitejšie dýchacie svaly. Zistiť pohyby bránice a
medzirebrových svalov pozorovaním nádychu a výdychu.
Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka. Uviesť
názov škodlivej látky v cigaretách. Uviesť príklad účinkov
fajčenia na dýchaciu sústavu.
Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu.
Opísať na ukážke postup pri umelom dýchaní. Uviesť
význam dýchacej sústavy pre život človeka.
Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich význam.
Vymenovať krvné skupiny. Uviesť význam transfúzie krvi.
Označiť a pomenovať na ukážke časti srdca. Opísať
podľa schémy veľký a malý krvný obeh. Uviesť význam
srdcových chlopní pre činnosť srdca.
Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa významu. Uviesť
význam vencovitých tepien pre činnosť srdca. Rozlíšiť
tepny a žily podľa smeru prúdenia krvi. Poznať význam
miazgy pre ľudský organizmus. Opísať význam
miazgových ciev. Určiť umiestnenie a význam sleziny.
Vysvetliť funkcie obehovej sústavy.
Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a ciev.
Uviesť vplyv nesprávneho spôsobu života na obehovú
sústavu. Uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy
zapríčineného nevhodným spôsobom života. Ukázať na
ukážke alebo slovne opísať nepriamu masáž srdca.
Opísať alebo predviesť ukážku ošetrenia krvácajúcej
odreniny. Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri
poranení tepny a žily.
Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti
ľudského organizmu.
Určiť na ukážke umiestnenie
obličiek a opísať ich tvar. Ukázať na svojom tele uloženie
obličiek. Vysvetliť význam obličiek a močových ciest.
Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej sústavy.
Vymenovať zásady prevencie ochorení obličiek.
Zdôvodniť význam pitia tekutín pre funkciu obličiek.
Vysvetliť význam močovej sústavy pre človeka.
Pomenovať spôsoby regulácie organizmu človeka.
Rozlíšiť látkovú a nervovú reguláciu organizmu. Uviesť
význam regulovania činnosti organizmu.
Uviesť význam hormónov pri regulovaní organizmu. Určiť
na ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním. Uviesť
význam inzulínu. Uviesť príklad významu troch žliaz
s vnútorným vylučovaním.
Pomenovať sústavu orgánov, ktorá umožňuje nervovú
reguláciu. Opísať význam nervovej bunky. Pomenovať na
schéme časti reflexného oblúka. Uviesť príklad reflexnej
činnosti človeka. Opísať na ukážke základné časti
155
význam.
Zmyslové orgány chuti, čuchu a
hmatu. Receptory a zmyslové
vnemy.
Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a
význam zrakového a sluchového
orgánu. Orgány na vnímanie
pohybu a polohy hlavy.
Poškodenia zraku a sluchu. Zásady
hygieny zraku a sluchu.
Vyššia nervová činnosť. Myslenie,
pamäť, reč, schopnosti a
vedomosti človeka.
Zásady hygieny duševnej činnosti.
Význam nervovej sústavy. Zásady
predlekárskej prvej pomoci pri
poranení mozgu, chrbtice
a miechy.
Rozmnožovacia sústava. Pohlavné
bunky, funkcia. Stavba a funkcia
reprodukčných orgánov.
Vývin jedinca. Oplodnenie,
tehotenstvo a pôrod. Obdobia
ľudského života.
Pohlavné ochorenia. Prevencia
pohlavných ochorení a AIDS.
Priateľské a partnerské vzťahy,
rodina, zodpovednosť za vznik
života.
Zdravie
a život
človeka
4h
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie.
Zdravie a choroba. Nákazlivé
ochorenia, očkovanie, prevencia.
Toxické a návykové látky. Vplyv na
zdravie človeka. Drogové závislosti
a ich prevencia.
Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie.
Dedičné vlastnosti a vplyv na
zdravie a život človeka.
Životný štýl. Etické a morálne
princípy, kultúra medziľudských
vzťahov, vzťah človeka k prírode.
ústrednej nervovej sústavy. Určiť na ukážke jednotlivé
časti mozgu. Vysvetliť význam mozgovej kôry predného
mozgu. Uviesť základné časti obvodovej nervovej
sústavy.
Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre človeka.
Ukázať na svojom tele uloženie orgánov chuti, čuchu
a hmatu. Rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové bunky
podľa podnetov, ktoré prijímajú.
Opísať na ukážke stavbu oka. Opísať podľa ukážky
podstatu krátkozrakosti a ďalekozrakosti. Určiť na ukážke
vonkajšie, stredné a vnútorné ucho. Pomenovať na
ukážke časti stredného ucha. Určiť na ukážke uloženie
a význam rovnovážneho orgánu.
Uviesť príklad škodlivého vplyvu na zrak a sluch.
Vymenovať zásady starostlivosti o zrakový orgán.
Vymenovať zásady starostlivosti o sluchový orgán. Uviesť
príklad komunikácie s osobou s poškodeným zrakom
alebo sluchom.
Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť príklad
nepodmieneného reflexu. Uviesť význam myslenia a reči
v živote človeka.
Vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti. Správny
režim dňa. Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri
poranení mozgu, chrbtice a miechy. Rozlíšiť protišokovú a
stabilizovanú polohu na ukážke.
Určiť a pomenovať na ukážke ženské a mužské pohlavné
orgány. Vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské
a mužské pohlavné bunky.
Vysvetliť význam
menštruačného cyklu.
Označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto splynutia
vajíčka a spermie. Uviesť dĺžku trvania tehotenstva.
Opísať začiatok, priebeh a koniec tehotenstva. Uviesť
uloženie plodu a spôsob jeho výživy. Vymenovať zásady
starostlivosti o zdravý vývin novorodenca. Zdôvodniť
význam výživy dieťaťa materským mliekom. Uviesť príklad
troch znakov dospievania. Uviesť typické znaky troch
období ľudského života.
Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy.
Opísať podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej
predchádzania. Uviesť zásady predchádzania pohlavných
ochorení. Uviesť príklad priateľských vzťahov, vzájomnej
pomoci mladých a dospelých ľudí. Uviesť na príklade
význam rodiny.
Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať
výraz imunita a inkubačná doba. Vysvetliť základný
princíp očkovania. Uviesť zásady prevencie infekčných
ochorení. Vysvetliť na príklade význam dezinfekcie,
dezinsekcie a deratizácie.
Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na príklade
drogovú závislosť. Zdôvodniť na príklade škodlivosť
drogovej závislosti pre zdravie človeka. Uviesť zásady
prevencie drogových závislostí.
Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. Uviesť príklad
dedičnej vlastnosti človeka. Uviesť príklad dedičného
ochorenia.
Vymenovať základné podmienky života človeka.
Zdôvodniť význam striedania práce a odpočinku. Uviesť
príklad nesprávnej životosprávy a dôsledkov na život
človeka. Uviesť príklad zdravého životného štýlu. Uviesť
príklad významu jedinca v živote spoločnosti. Vyjadriť
názor na význam záujmov, sebapoznávania, vzdelávania
a rozvoj zručností pre život človeka.
156
Predmet: Environmentálna výchova
Environmentálna výchova
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
0
0
0
Školský vzdelávací program
1
0,5
0,5
Spolu
1
0,5
0,5
Poznámky:
Environmentálna výchova je na škole realizovaná ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich
hodín školského vzdelávacieho programu. Vzhľadom k časovej dotácii predmetu 0,5 hod. týždenne v 6.
a 7. ročníku sa žiaci každej triedy týchto ročníkov delia na 2 skupiny. V priebehu jednej vyučovacej
hodiny sa jedna skupina triedy vyučuje predmet environmentálna výchova a druhá skupina triedy
predmet chémia, kde je rovnaká časová dotácia 0,5 hod. týždenne..
Charakteristika predmetu
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať vedomosti a zručnosti v nasledovných oblastiach:
- prírodné javy a deje v životnom prostredí
- zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia
- rozdielne typy životného prostredia
- globálne problémy ľudstva
- závislosť ľudského života na životnom prostredí
- dôsledky rozhodnutí a činnosti ľudí na stav životného prostredia
- význam efektívnej ochrany a trvalo udržateľného stavu životného prostredia
- lokálne, národné a medzinárodné opatrenia na ochranu a využívanie ŽP.
Ciele vyučovacieho predmetu
- vyvinúť povedomie celého ŽP a s ním spojených problémov
- utvoriť základné porozumenie ako pracujú prírodné systémy, ako ľudia ovplyvňujú a ako sú
ovplyvňovaní ŽP, aké problémy spôsobujú svojím konaním a ako sa tieto problémy môžu riešiť
- rozvíjať súbor hodnôt a vzťahov pre zvýšenie záujmu a účasti pri ochrane a tvorbe ŽP
- vyvinúť zručnosti potrebné pre identifikáciu a skúmanie problémov ŽP a pre ich riešenie
- získavať skúsenosti v uplatnení vedomostí a zručností účasťou na zmysluplnej individuálnej
a kolektívnej činnosti smerom k vyriešeniu aktuálnych problémov ŽP
Prierezové témy predmetu
V predmete environmentálna výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Environmentálna etika a kultúra, Všeobecná a osobitná ochrana
prírody, Zákony na ochranu hospodárskych a spoločenských zvierat, Voda - význam, znečisťovanie,
vplyv na biotu, Vznik odpadu, vplyv na životné prostredie, spôsoby likvidácie, Ozónová vrstva - funkcia,
rozpad, dôsledky, Kyslý dážď – príčiny vzniku, dôsledky, Skleníkový efekt - príčiny, dôsledky, 6. ročník Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Škodlivé látky v atmosfére, Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo, Znečisťovanie pôdy a pôdna erózia, 7. ročník – Priemyselné využitie rastlinných
pletív, Negatívny vplyv antropogénnych faktorov na lesný ekosystém, Odlesňovanie, Ochrana a tvorba
lesa
Mediálna výchova: 5. ročník - Zákony na ochranu hospodárskych a spoločenských zvierat, Etológia,
Zhodnocovanie odpadu, Globálne ekologické problémy, 6. ročník - Starostlivosť o vodné zdroje a ich
ochrana, Ochrana ovzdušia, Predpoveď počasia, Ochrana pôdy, 7. ročník - Rozšírenie lesov na Zemi,
typy lesných biómov, Choroby drevín, Ochrana a tvorba lesa
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Environmentálna etika a kultúra, Zákony na ochranu
hospodárskych a spoločenských zvierat, Hospodárenie s vodou v domácnosti a škole, Separovanie
odpadu, Ochrana ozónovej vrstvy na úrovni jednotlivca, Prevencia vzniku kyslých dažďov na úrovni
jednotlivca, Prevencia vzniku skleníkového efektu na úrovni jednotlivca, Les - ochrana na úrovni
jednotlivca, 6. ročník - Ekologické a intenzívne poľnohospodárstvo
Dopravná výchova: 6. ročník - Ochrana ovzdušia
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Voda - význam, znečisťovanie, vplyv na biotu, Ozónová vrstva funkcia, rozpad, dôsledky, 6. ročník - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Škodlivé látky
v atmosfére, Znečisťovanie pôdy, Predpoveď počasia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Monitoring čiernych skládok, Monitoring čistoty
ovzdušia, Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov, 6. ročník - Monitoring čistoty ovzdušia, Monitoring
157
biotických a abiotických faktorov vodných tokov, Mapovanie pôdnych druhov, 7. ročník - Prírodné
rezervácie Malej a Veľkej Fatry
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Všeobecná a osobitná ochrana prírody, Vznik
odpadu, vplyv na životné prostredie, spôsoby likvidácie, Zhodnocovanie odpadu, Lesný ekosystém význam, typizácia, Príroda Turca, Monitoring čiernych skládok, Monitoring čistoty ovzdušia,
Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov, 6. ročník - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Produkcia
a čistenie odpadových vôd, Starostlivosť o vodné zdroje a ich ochrana, Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo, Monitoring biotických a abiotických faktorov vodných tokov, Mapovanie pôdnych
druhov, 7. ročník - Vegetačné stupne karpatskej oblasti, Kategorizácia lesov podľa funkcie, Negatívny
vplyv antropogénnych faktorov na lesný ekosystém, Ochrana a tvorba lesa, Prírodné pomery regiónu,
Prírodné rezervácie Malej a Veľkej Fatry
Organizačné formy a metódy vyučovania
- uplatňované budú najmä interaktívne a aktivizujúce metódy učenia a prvky globálneho,
projektového a problémového vyučovania
- minimalizácia frontálnej výučby (prednáška, výklad)
- organizačné formy – vyučovacie hodiny, terénne exkurzie, praktické práce v teréne
Učebné zdroje
Teoretické a metodické príručky:
Vogelová S. a kol.: Voda, 2003, Medal R. a kol.: Pôda, 2005, Šréter J. a kol.: Ovzdušie, 2004, Dražil T.
a kol.: Svet lesov, 2004, Jancíková J.: Odlesnenie, 2004
Odborná literatúra:
Riman J. a kol.: Základy ekológie, 1995, Pauliniová Z. a kol.: Ako zachrániť Zem, 1991, Kühl Ch.: Ako
rozumieť reči zvierat, 1993, Divok F. a kol.: Zelený zošit, 2001
Odborné časopisy: Quark, Mladý vedec, Ďalekohľad, Enviromagazín
Didaktická technika: dataprojektor, PC, magnetická tabuľa
Materiálne výučbové prostriedky: nástenné obrazy, modely, obrazový materiál, mikroskop,
mikroskopické preparáty
Internet: www.zborovna.sk, www.zelenaskola.sk
Výukové CD a DVD nosiče: Úžasná planéta, Mikrokozmos, Príbeh Modrej planéty, Neuveriteľné
vlastnosti zvierat, Ochrana vtáctva, Globálne otepľovanie, Atmosféra, Klimatické zariadenie má
poruchu, Odpady
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
Ekológia
a environmentalistik
a ako vedné
disciplíny
4h
Obsahový štandard
Odpad – produkt
činnosti ľudskej
spoločnosti
3h
Kto je ekológ. Význam
ekológie v živote
človeka.
Environmentalistika –
predmet skúmania.
Využitie v praxi.
Environmentálna etika
a kultúra. Všeobecná
a osobitná ochrana
prírody.
Zákony na ochranu
hospodárskych
a spoločenských
zvierat.
Etológia – predmet
skúmania. Využitie
v praxi.
Interpretácia reči
zvieracieho tela.
Voda – význam,
znečisťovanie, vplyv na
biotu.
Hospodárenie s vodou
v domácnosti a v škole.
Vznik odpadu, vplyv na
životné prostredie,
spôsoby likvidácie.
Separovanie odpadu.
Ozónová vrstva
Ozónová vrstva –
Hľadiská
zachovania
rozmanitosti života
– ekonomické,
etické, estetické,
vedecké
3h
Etológia – náuka
o správaní zvierat
4h
Základná zložka
životného
prostredia – voda
3h
Výkonový štandard
Poznať predmet skúmania ekológie a environmentalistiky
a ich využitie v praxi. Vedieť vysvetliť rozdiel medzi
ekológiou a environmentalistikou.
Osvojiť si pojem biodiverzita. Poznať rozdelenie ochrany
prírody na všeobecnú, územnú a druhovú, vedieť uviesť
príklady. Poznať názov zákona na ochranu domácich zvierat
a základné povinnosti, ktoré ukladá chovateľom. Vedieť, ako
postupovať pri podozrení na týranie zvierat.
Poznať predmet skúmania etológie. Vedieť uviesť príklady
využitia poznatkov etológie v praxi. Rozumieť základným
prejavom správania domácich zvierat a vedieť ich správne
interpretovať.
Poznať význam vody pre zachovanie života, vedieť
vymenovať oblasti využívania vody a zdroje znečistenia.
Osvojiť si správne návyky hospodárenia a šetrenia vodou,
uplatňovať v praxi.
Poznať spôsoby nakladania s odpadom, jeho negatívny
vplyv na ovzdušie, vodu, pôdu. Osvojiť si správne návyky pri
separovaní odpadu a manipulácii s nebezpečným odpadom.
Poznať ďalšie spôsoby zhodnocovania odpadu. Chápať
význam preferovania recyklovaných výrobkov.
Poznať význam ozónovej vrstvy. Vedieť vymenovať látky,
158
4h
Kyslý dážď
3h
Skleníkový efekt
3h
Lesný ekosystém
4h
Ročníkové
projektové práce
2h
funkcia, rozpad,
dôsledky.
Ochrana ozónovej
vrstvy na úrovni
jednotlivca.
Kyslý dážď – príčiny
vzniku, dôsledky.
Prevencia vzniku
kyslých dažďov na
úrovni jednotlivca.
Skleníkový efekt –
príčiny globálneho
otepľovania, dôsledky.
Prevencia vzniku
skleníkového efektu na
úrovni jednotlivca.
Lesný ekosystém –
význam, typizácia.
Príčiny poškodzovania
lesov. Ochrana lesov na
úrovni jednotlivca.
Tvorba a prezentácia
projektov.
ktoré ju poškodzujú a ich zdroje. Poznať závažné ochorenia
spôsobené vznikom ozónových dier. Osvojiť si vhodné
návyky, ktoré obmedzujú unikanie freónov do atmosféry.
Poznať látky a zdroje, ktoré spôsobujú vznik kyslých
dažďov, ich vplyv na živú a neživú prírodu a človeka.
Osvojenie si vhodných návykov, ktoré znižujú produkciu
oxidov dusíka a síry.
Poznať hlavné zdroje, ktoré produkujú skleníkové plyny,
dopad na živú a neživú prírodu. Osvojenie si vhodných
návykov, ktoré znižujú produkciu skleníkových plynov.
Poznať funkcie lesa v prírode, využívanie produktov lesa
človekom. Vedieť vymenovať vegetačné stupne
a rozdelenie lesov na ihličnaté, listnaté, zmiešané a lužné.
Poznať hlavné príčiny poškodzovania a ničenia lesov.
Osvojenie si vhodných návykov, ktoré chránia lesné
ekosystémy, chápať význam používania výrobkov
z recyklovaného papiera.
Monitoring čiernych skládok. Monitoring čistoty ovzdušia.
Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov.
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický celok
Hydrosféra
7h
Atmosféra
4h
Obsahový štandard
Hydrosféra – vodný
obal Zeme.
Hydrologický cyklus.
Ekologické a biologické
funkcie vody. Využitie
vodných zdrojov
človekom.
Zásobovanie
obyvateľstva pitnou
vodou.
Produkcia a čistenie
odpadových vôd.
Starostlivosť o vodné
zdroje a ich ochrana.
Atmosféra – vzdušný
obal zeme.
Ochrana ovzdušia.
Monitorovanie
znečistenia ovzdušia.
Škodlivé látky
v atmosfére.
Predpoveď počasia.
Pedosféra
4h
Pedosféra – pôdny obal
Zeme.
Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo.
Znečisťovanie pôdy
a pôdna erózia.
Ochrana pôdy.
Ročníkové
projektové práce
2h
Tvorba a prezentácia
projektov.
Výkonový štandard
Poznať rozdelenie vôd podľa pôvodu na atmosférické,
podpovrchové, povrchové. Vedieť uviesť formy výskytu
sladkej vody.
Vedieť popísať malý a veľký kolobeh vody.
Poznať význam vody v živých organizmoch, ekosystémoch
a pre ľudskú spoločnosť. Osvojenie si správnych návykov
pitného režimu.
Poznať zdroje pitnej vody, spôsoby jej úpravy a dodávky na
miesta využitia.
Poznať rozdelenie odpadových vôd na splaškové,
priemyselné a komunálne a spôsoby ich čistenia.
Poznať štátne orgány ochrany vodných zdrojov a ich
činnosť, rozdelenie územnej ochrany vodných zdrojov.
Poznať zloženie atmosféry a vedieť popísať kolobeh
hlavných plynov – kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého.
Chápať význam medzinárodnej spolupráce, dohovorov.
Poznať hlavné úlohy a funkcie Slovenského
hydrometeorologického ústavu.
Vedieť vysvetliť pojmy – emisie, imisie, smog. Poznať
spôsoby ochrany pred elektromagnetickým smogom, jeho
vplyv na zdravie človeka.
Vedieť správne interpretovať meteorologické predpovede,
naučiť sa predpovedať počasie podľa prírodných úkazov.
Správanie sa počas búrky.
Poznať pôdne druhy a ich vlastnosti, zloženie. Vedieť
popísať vznik pôdy.
Chápať principiálne rozdiely medzi nimi, výhody
uprednostňovania bioproduktov.
Poznať hlavné zdroje znečisťovania a poškodzovania
pôdneho krytu, rozdelenie erózie na vodnú a veternú.
Poznať štátne orgány ochrany pôdy a spôsoby ochrany
pôdneho fondu.
Monitoring čistoty ovzdušia. Monitoring biotických
a abiotických faktorov vodných tokov. Mapovanie pôdnych
druhov.
159
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický celok
Lesný ekosystém
4h
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Rozšírenie lesov na
Zemi, typy lesných
biómov.
Vegetačné stupne
karpatskej oblasti.
Funkcia lesa v krajine.
Kategorizácia lesov
podľa funkcie.
Les a človek
2h
Les a človek.
Produkčná funkcia lesa.
Priemyselné využitie
rastlinných pletív.
Zmeny lesného
ekosystému
1h
Dynamika lesného
ekosystému.
Negatívny vplyv
prírodných
a antropogénnych
faktorov na les
4h
Negatívny vplyv
prírodných biotických
a abiotických faktorov
na les.
Choroby drevín.
Negatívny vplyv
antropogénnych
faktorov na lesný
ekosystém.
Odlesňovanie.
Ochrana lesov
1h
Ochrana a tvorba lesa.
Turčianska kotlina
1h
Prírodné pomery
regiónu.
Ročníkové
projektové práce
4h
Tvorba a prezentácia
projektov.
Vedieť vysvetliť pojem bióm. Tajga, zmiešané lesy mierneho
pásma, subtropické vlhké lesy, savany, tropické vlhké
opadavé lesy, tropické dažďové lesy – poznať rozšírenie,
klímu, druhové zloženie.
Vedieť vymenovať vegetačné stupne: 1. dubový 2. bukovodubový 3. dubovo-bukový 4. bukový 5. jedľovo-bukový 6.
smrekovo-bukovo-jedľový 7. smrekový 8. kosodrevinový.
Poznať vplyv podnebia, hornín, pôdy, reliéfu, expozície,
nadmorskej výšky na výskyt drevín. Kategorizovať a popísať
lesy z hľadiska zmien spôsobených človekom – pralesy,
prírodné lesy, prirodzené lesy, nepôvodné lesy, kultúry.
Lužné lesy – vedieť uviesť biotop, druhové zloženie. Určiť
stromy vegetačných stupňov podľa plodov, listov, kvetov.
Poznať funkcie lesov – genetická banka, produkcia kyslíka,
viazanie imisií, ovplyvňovanie klímy (teplota, vlhkosť,
rýchlosť vetra), zdravotná, vodohospodárska, protierózna
a zvukoizolačná funkcia. Poznať rozdelenie lesov podľa
funkcie – ochranné, hospodárske, lesy osobitného určenia.
Smrek, smrekovec, jedľa, borovica, tis, dub, buk, lipa, orech
– poznať vlastnosti, využitie.
Vedieť uviesť príklady využitia v drevárskom, celulózovom,
potravinárskom, farmaceutickom, chemickom priemysle.
Výroba papiera – poznať technológiu.
Vedieť vysvetliť pojmy - sukcesia, klimax, pionierske
dreviny, prechodný les, klimaxové dreviny. Vedieť
vymenovať znaky pralesov – druhová stálosť, ekologická
samostatnosť, prirodzená obnova, rôznovekosť, odolnosť,
prítomnosť nekromasy. Pralesy na Slovensku –
charakteristika, výskyt.
Požiare, lavíny, klimatické faktory (veterné smršte, extrémne
teplé a chladné periódy, sucho, prívalové zrážky), živočíšni
škodcovia, drevokazné huby – vedieť popísať vplyv na les.
Vedieť vymenovať symptómy, poznať príčiny, pôvodcov
ochorení.
Kyslé dažde, imisie – vplyv na les. Vedieť vymenovať oblasti
s najhorším zdravotným stavom lesov na Slovensku.
Pasenie dobytka, ťažba nerastných surovín, turistika,
chemizácia, inžinierske stavby – vedieť popísať vplyv na les.
História, súčasnosť. Poznať spôsoby ťažby drevnej hmoty –
holoruby, podrastový a výberkový spôsob.
Vedieť vymenovať štátne a dobrovoľné organizácie ochrany
lesných ekosystémov. Poznať legislatívu, dohovory. Lesné
hospodárstvo, prirodzená a umelá obnova lesa.
Členenie pohorí – Malá a Veľká Fatra, Kremnické vrchy,
Žiar. Poznať horninové zloženie, chránené rastliny
a živočíchy.
Prírodné rezervácie Malej a Veľkej Fatry – charakteristika
bioty, abioty.
Predmet: Dejepis
Dejepis
5. ročník
6. ročník
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
1
Školský vzdelávací program
0
1
1
Spolu
1
2
2
160
8. ročník
9.ročník
Poznámky
Dejepis v 5. ročníku je špecifický a jeho obsahová stránka sa zmenila v tom, že značná časť učiva bola
vypustená a ostávajúce učivo bolo zjednodušené a upravené, týka sa to piateho ročníka, keďže len pre
tento ročník sú nové učebnice. Počet hodín sa neznížil v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V 6.
ročníku nemáme nové učebnice, preto výučba pokračuje zo starých a je doplnená o informácie
z internetu, resp. encyklopédii. Počet hodín sa znížil o jednu vyučovaciu hodinu, rozhodli sme sa preto
zvýšiť časovú dotáciu o jednu hodinu, v dôsledku množstva učiva, pre ktoré je jedna vyučovacia hodina
málo. V 7. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu z toho dôvodu, že aj v tomto prípade nemáme nové
učebnice, výučba prebieha podľa starých a preto je pre daný ročník jedna vyučovacia hodina málo.
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť
spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych
vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho priebehu
si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania
na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich
osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých
historických obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti
a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej,
regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je
predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore
a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu
našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej
časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania
ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak
rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev.
Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj
demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Ciele predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových,
medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí
v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len
ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej
činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť
a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj
exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického systému výučby
dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať
transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne
explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať
prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania
(vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi
v kooperatívnom učení.
Prierezové témy predmetu
V predmete dejepis budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5.roč. Ako ľudia spoznávali sily prírody, zážitkové učenie, 6.roč. Pravekí
lovci a zberači, práca s učebnicou,
Multikultúrna výchova: 5.roč., Ľudia v pohybe, práca s mapou, 6.roč., Kultúra starovekých štátov, práca
s knihou, 7.roč., Veľké sťahovanie národov, práca s mapou,
Mediálna výchova: 5.roč., Médiá, práca s obrazovým materiálom, 7.roč., Mení sa obraz človeka i sveta,
zážitkové vyučovanie,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5roč., Prvé knihy zážitkové vyučovanie, 6.roč., Aténska demokracia,
výklad
Dopravná výchova: 5.roč., Ako si človek zmenšoval svet, práca s obrazovým materiálom, 6.roč., Grécka
kolonizácia, práca s mapou, 7.roč., Chlieb náš každodenný, práca s obrazovým materiálom,
161
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.roč., História mojej rodiny, rodokmeň, Doprava nielen na
kolesách, prezentácia, 6.roč., Praveké umenie, práca s hmotným prameňom, Faraóni, ako ich
nepoznáme, prezentácia, 7.roč., Známa osobnosť uhorského kráľovstva, prezentácia, Známa osobnosť
Habsburskej monarchie, plagát,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7.roč., Žena na tróne, práca s prameňmi
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.roč., Sviatočné a pamätné dni, zážitkové vyučovanie,
7.roč., Hrady a hradiská, práca s obrazovým materiálom
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete dejepis sú používané nasledovné metódy vyučovania a formy:
Informačno-receptívna – výklad, Motivačná – problém ako motivácia, Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh, Expozičná – projekt
Formy práce: Práca s učebnicou, Individuálna práca, Skupinová práca, Diskusia, Beseda, Práca
s internetom, Práca s IT technikou
Učebné zdroje
- sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, časopisy, materiálno-technické
a didaktické prostriedky a pod.
- učebnice: MIHÁLIKOVÁ, M., TONKOVÁ, M.: Dejepis pre 5. Ročník základných škôl.
KOVÁČ, D., a kol.: Od praveku k staroveku.
KOVÁČ, D., a kol.: Od staroveku k stredoveku.
KOVÁČ, D., a kol.: Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku.
KOVÁČ, D., a kol.: Európa v období stredoveku.
- atlasy:
Atlas svetových dejín – 1.diel. Pravek – stredovek.
Atlas svetových dejín – 2.diel. Stredovek – novovek.
Dejiny 20. storočia.
- encyklopédie a časopisy: Kronika sveta, Kniha kráľov, Dejiny umenia, Historická revue
- DVD filmy a výukové programy: Pravek – dokument, Staroveké Grécko – dokumenty, Staroveký
Egypt,
- Internet: www.stopypredku.cz/index.php,
www.pravek.estranky.sk/,
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml,
http://antika.avonet.cz/,
www.mytologia.czechian.net/,
www.egyptica.sk, www.dejiny.sk a iné.
- Iný doplnkový materiál: digitálny súbor prameňov k dejinám Slovenska
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
Od blízkeho k
vzdialenému
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Oboznámenie sa s novým
predmetom
Prečo sa učíme dejepis
Žiaci vedia: rozlíšiť minulosť, prítomnosť a
minulosť, vymenovať chronologicky obdobia dejín.
Žiaci vedia rozlíšiť rozdiel medzi dejepisom
a históriou, vedia pochopiť význam dejín pre ich
ďalší život.
Žiaci sú schopní identifikovať rozdiel medzi
prírodným a historickým časom Žiaci vedia: zaradiť
letopočty do príslušného storočia ,počítať storočia
a tisícročia, rozpoznať pojmy pred Kr. a po Kr./
pred naším letopočtom a po n.l.
Žiaci vedia chronologicky rozdeliť obdobia dejín,
vedia charakterizovať jednotlivé obdobia.
Vedia zakresľovať do časovej priamky, vedia
rozlíšiť dátum a letopočet, vytvoriť jednoduchú
časovú priamku.
Žiaci vedia zostaviť tabuľku dátumov štátnych,
cirkevných sviatkov a pamätných dní
Žiaci vedia vymenovať najrozšírenejšie vianočné a
veľkonočné zvyky a tradície.
Žiaci sú schopní: poznať jednotlivé druhy
historických hmotných prameňov.
Žiaci sú schopní: poznať jednotlivé druhy
historických prameňov, vedia pochopiť pojem
generácia, zostaviť rodostrom svojej rodiny,
pochopiť rodinné zväzky, poznajú genealogické
Čas je poradie udalostí
Čo potrebujeme vedieť pri
prechádzke časom
Sviatočné a pamätné dni
Spoznávame hmotné pamiatky
Čo sú obrazové pamiatky
162
Písomné historické pramene
Skúsme ako pracuje historik
Čo si ešte vezmeme na prechádzku
časom
Kto ochraňuje historické pamiatky
Ako sa žilo na úsvite dejín
Kde sme bývali v minulosti a kde
bývame dnes
Obchod a peniaze
Remeslo má zlaté dno
Ako si človek vytváral rodinu
Žiaci vedia zhodnotiť život rodín v minulosti a dnes,
nachádzať rozdiely v ich živote, nájsť klady
a zápory súčasných rodín a rodín minulosti.
Žiaci vedia vymenovať vynálezy, ktoré pomohli
človeku využiť energiu vo svoj prospech, žiaci
vedia uviesť príklady zneužívania prírody
človekom, ponúknuť riešenia.
Žiaci vedia vysvetliť spôsoby dopravy v minulosti a
dnes a rozpoznať vplyv dopravy na životné
prostredie.
Žiaci vedia určiť príčiny sťahovania národov
v minulosti a v súčasnosti, vedia vysvetliť pojem
kolonizácia.
Ako ľudia spoznávali sily prírody
Ako si človek zmenšoval svet
Človek
v premenách
priestoru a času
Ľudia v pohybe
O rasách a národoch
Prvé knihy
Žiaci vedia vymenovať základné ľudské rasy.
Žiaci vedia rozpoznať dvojpoľný a trojpoľný
systém, vedia vysvetliť oddelenie roľníkov od
remeselníkov, zhodnotiť význam špecializácie
remeselnej výroby.
Žiaci vedia vysvetliť pojem “tretí svet”, uviesť
najčastejšie druhy detskej práce, zaujať
stanovisko.
Žiaci vedia vymenovať najstaršie druhy
slovanského písma a písiem v minulosti.
Žiaci vedia vyhľadať povesť z minulosti Martina.
Médiá
Žiaci vedia zhodnotiť pokrok v komunikácií.
Čo je náboženstvo
Žiaci sú schopní rozpoznať pojmy a určiť
najrozšírenejšie náboženstvá sveta.
Žiaci vedia uviesť dôvody vojen a dôsledky pre
človeka životné prostredie, v ktorom žije.
Práca – trest alebo radosť
Detská práca
Zapísaná myšlienka sa uchovala
Človek
a komunikácia
značky, napísať krátky príbeh zo života svojej
rodiny .
Žiaci sú schopní: poznať jednotlivé druhy
historických písomných prameňov.
Žiaci vedia určiť príčiny a dôsledky historických
udalostí, vedia odpovedať na otázky kto, kedy, kde,
prečo a ako.
Zaznamenať rozprávanie rodičov, starých rodičov
o minulosti našej školy z čias ich mladosti, pátrať
po starých školských zošitoch, učebniciach,
napísať krátku históriu školy na základe prameňov.
Žiaci sa naučia: orientovať sa na dejepisnej mape,
čítať mapu, rozpoznať rozdiel medzi mapou a
glóbusom.
Žiaci vedia rozpoznať rozdiel medzi múzeom a
archívom, galériou, praktické oboznámenie sa
s priestorom múzea, archívu, knižnice, vymenovať
múzeá v meste.
Žiaci vedia charakterizovať život lovcov a zberačov
v minulosti a porovnať s dneškom.
Žiaci vedia určiť rozdiel medzi mestom a dedinou,
medzi mestom a hradiskom.
Žiaci sú schopní nájsť rozdiely medzi výmenným
a peňažným obchodom.
Žiaci vedia zhodnotiť špecializáciu remesiel.
Keď zlyhá komunikácia
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Obrazy
pravekého sveta
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Objav praveku – periodizácia podľa
Christiana Thomsena
9/10
Pravekí lovci a zberači
Stopy po pravekom človeku vo svete
163
Žiaci vedia vysvetliť základné pojmy z dejepisu.
Žiaci vedia opísať základné pojmy o praveku, vedia
charakterizovať najstaršiu etapu ľudskej
spoločnosti, zakresliť na časovej priamke jednotlivé
obdobia praveku.
Žiaci si osvoja základné vedomosti o spôsobe
získavania potravy lovcov a zberačov. Poznajú
pracovné nástroje vyrobené z kameňa.
Žiaci vedia nájsť objavené pozostatky po
aj na Slovensku
Od lovca k roľníkovi
Doba medená
Doba bronzová
Doba železná
Praveké umenie
Starovek – základné pojmy,
periodizácia, charakteristika
Prírodné podmienky najstarších
civilizácii
Staroveká Mezopotámia a jej kultúra
Staroveký Egypt
Staroveká India a Čína + Palestína
Kultúra starovekých štátov
Staroveké Grécko – periodizácia,
prírodné podmienky, osídlenie,
grécka kolonizácia
Grécke mestské štáty - Atény a
Sparta
Aténska demokracia
Obrazy
starovekého
sveta
19/18
Grécko – perzské vojny;
Peloponézska vojna
Macedónia a ej vzostup; Alexander
Macedónsky a helenizmus
Grécka kultúra
Grécke báje
Rímska ríša - kráľovstvo
Rímska ríša- republika
Rímska ríša- cisárstvo
Žiaci vedia opísať základné pojmy o Mezopotámii –
poloha, spôsob života, kultúra, pamiatky,...
Žiaci vedia opísať základné pojmy o Starovekom
Egypte – poloha, spôsob života, kultúra,
pamiatky,...
Žiaci sú schopní popísať základné pojmy
o Starovekej Indii, Číne a Palestíne – krajine Biblie.
Žiaci vedia popísať spôsob mumifikácie, vedia
rozpoznať druhy písiem starovekých štátov.
Žiaci odhalia vzťah medzi prírodnými podmienkami
a vznikom množstva nezávislých mestských štátov
v Grécku.
Žiaci vedia vysvetliť pojem „polis“, vedia popísať
sociálnu štruktúru a spôsob života v mestských
štátoch, vedia uviesť rozdiel medzi Aténami
a Spartou.
Žiak vie charakterizovať aténsku demokraciu.
Žiaci sú schopní vysvetliť význam demokracie;
vedia popísať významné grécke reformy (Solón,
Kleistenes, Perikles).
Žiaci vedia vysvetliť význam vojenských konfliktov
v Grécku.
Žiaci sú schopní pochopiť rozmach Macedónska
a jeho nadvládu nad Gréckom. Vedia vysvetliť
význam helenistickej kultúry. Mytológia.
Žiaci poznajú grécke povesti a báje, významných
gréckych bohov, grécke umenie a šport (olympijské
hry).
Žiaci vysvetlia vznik a založenie Ríma a politické
zriadenia.
Žiaci analyzujú formu vlády v republike. Rozloženie
obyvateľstva.
Žiaci vedia charakterizovať cisárov a ich prínos pre
Rím.
Žiaci sú schopní objasniť príčiny rozpadu mocnej
ríše.
Žiaci vedia popísať význam rímskej kultúry
a vzdelanosti a jej vplyv na európsku civilizáciu.
Žiaci vedia popísať vplyv Rímskej ríša na
Slovensko, príčiny prenikania Rimanov na
Slovensko (príklady z nášho územia).
Analyzovať odkaz Ríma pre dnešok.
Žiaci poznajú sedem divov sveta.
Žiaci rozpoznajú korene kresťanského
náboženstva, identifikujú hlavné rozdiely medzi
starým a novým zákonom. Odhalia príčiny
prenasledovania kresťanov.
Žiaci odhalia význam vzniku islamu, zdôvodnia
príčiny rýchleho rozširovania islamu, identifukujú
odkaz arabskej kultúry pre európsku kultúru.
Žiaci vedia určiť kedy a kde vznikli nové kráľovstvá.
Žiaci vedia opísať Byzantskú ríšu, jej význam a
príčiny zániku.
Žiaci sú schopní popísať vznik Franskej ríše a jej
Rozpad Rímskej ríše
Rímska kultúra + Rimania na
Slovensku
Kultúra starovekého Ríma
Divy staroveku
Kresťanstvo
Svetové
náboženstvá
2/1
pravekých ľuďoch .
Žiaci analyzujú pracovné nástroje pravekých ľudí.
Rozpoznajú rozdiel v spôsobe života pravekých
lovcov a roľníkoch.
Žiaci identifikujú pracovné nástroje a zbrane
človeka medenej doby. Žiaci získavajú vedomosti o
výrobe bronzu a novej dobe.
Žiaci identifikujú výhody železa,vplyv na vznik štátu
a majetkových rozdielov spoločnosti.
Žiaci vedia opísať umelecké prejavy našich
predkov. Pochopia význam umenia pre poznanie
histórie.
Žiaci nadobudnú základné poznatky o staroveku
ako jednej z etáp ľudskej spoločnosti.
Poznať podmienky vzniku starovekých civilizácii.
Islam a Arabská ríša (kalifát)
Veľké sťahovanie národov
Byzantská ríša
Franská ríša
164
Stredovek- Slovania, prepožičanie
pôdy, každodenný život v stredoveku
Obrazy
stredovekého
sveta
3/3
Stredoveké mesto
Vzdelanie
rozmach za vlády Karolovcov (Karol Veľký).
Žiaci vedia vysvetliť lénny vzťah,
Žiaci hovoria o každodennom živote v stredovekej
spoločnosti.
Žiaci opíšu život ľudí na feudálnom majetku a
v meste.
Žiaci zdôvodnia, prečo sa kláštory stali postupne
hospodárskymi a kultúrnymi centrami. Zhodnotia
význam stredovekých univerzít.
Vysvetlivky: 9/10 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Veľké sťahovanie národov
Po stopách slovanských predkov –
Samova ríša
Predkovia
Slovákov
v Karpatskej
kotline
6/6
Pribina a Mojmír
Solúnski bratia
Ríša Svätoplukova
Rozvadení bratia
Starí Maďari prichádzajú
Kráľovstvo svätého Štefana
Hradiská a hrady
Tatári idú...
Slováci
v Uhorskom
kráľovstve
10/5
Vojny ničia krajinu
Králi sa striedajú a veľmoži bohatnú
Anjouovci na uhorskom tróne
Osídľovanie Slovenska a zlatonosná
horúčka
Žigmund Luxemburský a turecká
hrozba
Kráľ so znamením havrana
Mení sa obraz človeka i sveta
Gotická cesta
Obrazy
novovekého
sveta
4/2
Európania objavujú svet
Európania si podmaňujú svet
165
Žiak vie opísať pravlasť Slovanov, vie uviesť
dôvody sťahovania Slovanov - na historickej mape
vie ukázať územia, na ktoré sa Slovania sťahovali.
Žiak vie vymenovať západných, južných
a východných Slovanov a vie ich ukázať na
historickej mape - vie uviesť príčiny vzniku
Samovej ríše a zdôvodniť význam tejto ríše.
Žiak vie opísať vznik a formovanie Veľkej Moravy,
opísať osobnosti Pribinu a Mojmíra.
Žiak vie zhodnotiť prínos Cyrila a Metoda pre
rozvoj našej kultúry, štátnosti a šírenia kresťanstva
u nás.
Žiak vie opísať a porovnať vládu Rastislava
a Svätopluka - vie opísať kultúru Veľkomoravskej
ríše.
Žiak vie opísať situáciu vlády po Svätoplukovej
smrti, útok zo strany šľachty a Maďarov. Žiak
pozná zbraň a výstroj vojakov z obdobia VM.
Žiak má osvojené základné poznatky o vzniku
a formovaní Uhorského kráľovstva.
Žiak je schopný zhodnotiť vládu Štefana I.
a význam Nitrianskeho vojvodstva v dejinách.
Žiak dokáže rozoznať rozdiel medzi hradom
a hradiskom, vie popísať život v hradisku a dôvody
prestavby hradov z drevených na kamenné
- žiak vie vymenovať najdôležitejšie hrady na
území Slovenska.
Žiak pozná príčiny a dôsledky príchodu Tatárov na
naše územie a vie analyzovať Zlatú bulu Ondreja
II.
Žiak dokáže vysvetliť prečo dochádza v Uhorsku
k neustálym bojom medzi panovníkmi o trón.
Žiak vie popísať a porovnať vládu Ondreja III.
A Matúša Čáka Trenčianskeho.
Žiak vie zhodnotiť hospodársky rozkvet za vlády
Karola Róberta.
Žiak dokáže zhodnotiť význam banských miest na
Slovensku a jeho prínos pre kráľa.
Žiak vie zhodnotiť význam vlády Ľudovíta I.
a Žigmunda Luxemburského.
Žiak je schopný popísať vládu Mateja Korvína
a rozvoj vzdelania a kultúry za jeho vlády.
Žiak vie objasniť podmienky a príčiny vzniku
humanizmu a renesancie. Vie zdôvodniť význam
kníhtlače a jej prínos pre Európu.
Žiak vie popísať kultúrny život vrcholného
stredoveku. Vie nájsť potrebný obrazový materiál
k danej téme.
Žiak pozná najvýznamnejšie zámorské objavy,
objaviteľov a pozná príčiny a dôsledky
zámorských objavov.
Žiak vie určiť rozdiel medzi dobyvateľmi
a objaviteľmi. Vie vysvetliť pojem kolonializmus
a zhodnotiť význam zámorského obchodu.
Martin Luther a reformácia
Žiak vie opísať príčiny vzniku reformácie
v Nemecku a jej dôsledky.
Žiak vie popísať postavenie poddaných v Uhorsku
v 17. storočí.
Žiak vie uviesť základné informácie
o národnostnom zložení v Uhorsku v 16. – 17.
storočí.
Žiak vie popísať a vysvetliť spôsoby šírenia
reformácie, úlohu Tridentského koncilu.
Žiak vie opísať životný štýl jednotlivých vrstiev
obyvateľstva v uhorskej spoločnosti.
Žiak vie popísať príčiny a dôsledky Moháčskej
katastrofy.
Žiak vie popísať postavenie Bratislavy ako
hlavného a korunovačného mesta, zostaviť
obrazový materiál o Bratislave.
Žiaci vedia analyzovať situáciu na Slovensku
v období reformácie.
Žiak vie popísať postavenie Slovenska v susedstve
Turkov.
Žiak vie vysvetliť dôvody a príčiny protireformácie.
Žiak vie vysvetliť význam Karlovarského mieru
a ako využil víťazstvo Leopold I. nad Turkami.
Žiak dokáže zdôvodniť rozšírenie zbojníctva na
Slovensku a vymenuje najvýznamnejších
zbojníkov žijúcich v tomto storočí, popíše príčiny
povstania Františka II. Rákociho.
Žiaci vedia analyzovať európske konflikty
tridsaťročnej vojny.
Žiak vie popísať situáciu na Slovensku po
tureckých vojnách, vie vysvetliť význam
pragmatickej sankcie.
Žiak vie zdôvodniť význam Mateja Bella pre
Slovensko a Uhorsko a pozná jeho
najvýznamnejšie diela.
Žiak vie popísať vládu Márie Terézie a pozná jej
najdôležitejšie reformy.
Žiak vie popísať príčinu vzniku Tereziánskeho
urbára a vysvetlí ho.
Žiak vie zdôvodniť význam a úlohu A. F. Kollára
v dejinách.
Žiak vie opísať vládu Jozefa II. a jeho
najvýznamnejšie reformy.
Chlieb náš každodenný
Slováci, susedia, cudzinci
Zápas o cirkevnú jednotu
Poddaný, mešťan, šľachtic
Moháčska katastrofa
Bratislava – hlavné a korunovačné
mesto
O kresťanskej slobode
Turci na Slovensku
Neposlušná šľachta
Koniec hrozného nepriateľa
Posledný kurucký odboj
Habsburská
monarchia
13/6
Tridsaťročná vojna
Ustaraný cisár
Veľká ozdoba Uhorska
Žena na tróne
Milostivý urbár
Slovenský Sokrates
Osvietený reformátor
Vysvetlivky: 6/6 h – ŠVP/ŠkVP
Predmet: Geografia
Geografia
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
1
Školský vzdelávací program
1
1
1
Spolu
2
2
2
Poznámky:
Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne.
Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o 1 vyučovaciu hodinu.
166
Posilnenie sa využíva na doplnenie počtu hodín v náročnejších učivách, dôkladnejšie opakovanie
a precvičovanie učiva s použitím IKT a tiež na podrobnejšie spoznanie prírodných krás i miest
vytvorených človekom a zaradených do UNESCO a tvorbe projektov o týchto zaujímavých miestach.
Charakteristika predmetu
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja
obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitosti Zeme. Uvedomia si, že dokonalé
pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci
prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti
optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a
ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na
prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore,
pochopiť ich a v budúcnosti riešiť.
Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať
obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i.
Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať,
pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na
Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi
a ich výtvormi. Obyvateľstvo
v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie
týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine.
Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť
sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže
každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu
potrebného pre bežný život.
Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný
spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť
potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale
prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť,
vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen s geografickou polohou
svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch.
Ciele vyučovacieho predmetu
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci
charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak
porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Medzi všeobecné ciele patria:
- Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu ( automapy, mapy na internete, turistické mapy,
tematické mapy a i.)
- Pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme ( aj Zeme ako celku ). Ich praktické využitie
v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby. Získané poznatky
systemizovať do oblasti fyzickej a humánnej geografie.
- Poznatky fyzickej geografie sú z oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije
žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoja hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní
a využívaní nerovností zemského povrchu, napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní o umiestňovaní
aktivít v rozvoji regiónov- dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok
vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme, umožní ľuďom chrániť sa pred živelnými
pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta.
- V oblasti humánnej geografie sa vyučovanie zameriava na človeka na Zemi, na záujem o spôsob
života ľudí v rôznych častiach sveta, na premeny, ktorými človek ovplyvnil krajinu, na schopnosť
zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (napr. vývoj počtu obyvateľstva, rozvoj sídiel,
hospodárstva ..)
- Získať základné vedomosti o geografických charakteristikách svetadielov.
- Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen na učebnice, ale aj na
odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporuje sa tým
potreba čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného, spracovanie a interpretácia. Prvotné
rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov
sa považujú za základné vyjadrovacie prostriedky geografie.
- V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských
či prírodovedných disciplínach( história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia ).
Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta.
V novom zameraní geografie kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov
ľudí v rôznych častiach sveta.
- Rozvíjanie kompetencií vedúcich k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov.
- Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí
vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám, učí
oceniť krásu kultúrnych pamiatok a chrániť ich.
167
- Diskutovať o geografických zákonitostiach- prírodných a kultúrnych.
- Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách ( cestovaní,
rekreácii).
Prierezové témy predmetu
V predmete geografia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 5. ročník - Tvar Zeme; Objavovanie Zeme a vesmíru ;Najkrajšie miesta na
Zemi, ktoré vytvorila príroda, 6. ročník - Planéta Zem- opakovanie ;Austrália, Tichý oceán, Amerika prírodné pomery, 7. ročník - Afrika a Ázia- podnebie, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru, Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré
vytvoril človek, 6. ročník - Obyvateľstvo a sídla Austrálie, Ameriky, Oceánie, 7. ročník - Obyvateľstvo
a sídla Ázie, Afriky, oblasti
Mediálna výchova: 5. ročník - Tvar Zeme, Objavovanie Zeme a vesmíru, Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek a príroda. 6. ročník - Austrália - problémy obyvateľstva, Oceánia a polárne oblasti,
Amerika - problémy obyvateľstva a spoločenské zvyky, 7. ročník - Ázia, Afrika - obyvateľstvo a sídla
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru; Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek, 6. ročník - Záverečné opakovanie, 7. ročník - Ázia, Afrika - obyvateľstvo a sídla
Dopravná výchova: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru; Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril
človek, 6. ročník - Planéta Zem - opakovanie; Austrália, Oceánia, Amerika - obyvateľstvo, hospodárstvo
7. ročník- Hospodárstvo Ázie a Afriky, pobrežie
Ochrana života a zdravia: 5. ročník- Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda, 6. ročník Problémy obyvateľov Austrálie, Ameriky, Oceánie, 7. ročník - Prírodné pomery (vodstvo, podnebie,
povrch) Ázie a Afriky
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
a príroda, 6. ročník - Austrália, Oceánia, Polárne oblasti, Amerika, 7. ročník - Afrika, Ázia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
6. ročník - Obyvateľstvo Austrálie, Oceánie, Ameriky, 7. ročník - Obyvateľstvo a sídla Afriky, Ázie
a jednotlivých oblastí
Organizačné formy a metódy vyučovania
Základné formy vyučovacej hodiny geografie: Klasická hodina, Práca dvojíc, Práca v skupinách,
Hodina v počítačovej učebni, Exkurzie, Projektové práce, Besedy, Práca doma
Metódy: vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia
formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), problém (upútanie pozornosti
nastoleného problému), beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná metóda
(demonštrácia obrázkov, predmetov, prírodnín), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a
procesov), práca s mapou (čítanie mapy, orientácia na mape, mapové náčrtky), inštruktáž (vizualizácie
a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovnému a písomnému návodu),
prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu,
orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), práca
s počítačom (zvýšiť dôraz samostatného učenia prostredníctvom IKT a experimentovania).
Učebné zdroje:
- sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, atlasy, odborná literatúra (encyklopédie,
štatistický materiál), odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky
(mapy, glóbus, kompas, buzola, DVD filmy, internet...)
Učebnice
Ružek, Ružeková, Likavský, Bizubová: Geografia pre 5. ročník základných škôl, VKÚ, a.s.,
Harmanec 2009
Likavský, Ružek, Vaňková, Ružeková: Geografia pre 6. ročník základných škôl a 1. roč. gymnázií s 8
roč. štúdiom, VKÚ a.s., Harmanec 2009
Tolmáči, Gurňák, Križan, Tolmáčiová: Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. roč. gymnázií s 8
roč. štúdiom, VKÚ a.s., Harmanec 2010
Atlasy
Školský atlas sveta, VKÚ a.s., Harmanec
Zošitové atlasy pre základné a stredné školy, VKÚ a.s., Harmanec
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
Úvodná hodina
1/0 hod.
Obsahový
štandard
Oboznámiť sa s plánom učiva 5. ročníka
a so systémom hodnotenia.
168
Výkonový
štandard
Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho
procesu.
Tvar Zeme, naša
planéta
vo vesmíre
5/3 hod.
Planéta Zem
Slnečná sústava
Tvar Zeme, glóbus
Obeh Zeme okolo Slnka
Rotácia Zeme okolo osi
Dôsledky rotácie a obehu
Mesiac- prirodzená družica Zeme
Objavovanie
Zeme a vesmíru
3/4 hod.
Kontinenty, svetadiely, oceány.
Mapa a glóbus
5/9 hod.
Ostrov, polostrov, záliv, prieliv, prieplav.
Cesty objaviteľov( moreplavcov,
horolezcov, kozmonautov)
Zemská os, severný a južný pól,
rovnobežky, rovník, obratníky, polárne
kružnice, poludníky.
Geografická sieť, určovanie polohy.
Druhy máp, mapový náčrt.
Mierka mapy a výpočet vzdialeností.
Časové pásma na Zemi.
Vychádzka do okolia
Príprava štruktúry projektu
Najkrajšie miesta
na zemi, ktoré
vytvorila príroda
13/12 hod.
Cesta do hlbín Zeme
Vznik pohorí
Sopky
Činnosť vody
Činnosť ľadovca
Činnosť vetra
Podnebné pásma
Pedosféra
Rozmanité krajiny sveta
Práca na projekte
Najkrajšie miesta
na Zemi, ktoré
vytvoril človek
4/7 hod.
Mestá a dediny
Pamiatky UNESCO
Prezentácia projektov
Zhrnutie tematického celku
Získať základné poznatky o vlastnostiach
Zeme a jej postavení v slnečnej sústave
Opísať tvar Zeme, predviesť s glóbusom
rotáciu Zeme a obeh okolo Slnka. Poznať čas
otočenia.
Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci,
striedania ročných období.
Poznať planéty slnečnej sústavy.
Získať základné poznatky o mesiaci, jeho
pohyboch a ich vplyve na Zem.
Vymenovať kontinenty, svetadiely a oceány
a vedieť ich ukázať na mape.
Charakterizovať pojmy a ukázať ich
na mape.
Vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do
rôznych častí Zeme, poznať astronautov.
Oboznámiť sa s prípravou projektu.
Určiť na mape svetové strany a zemepisné
súradnice.
Opísať geografickú sieť, určiť polohu
ľubovoľného miesta na mape.
Poznať rôzne druhy máp a ich využitie v praxi.
Vedieť vytvoriť jednoduchý mapový náčrt
územia.
Charakterizovať mierku mapy a vedieť
vypočítať skutočnú vzdialenosť medzi
mestami.
S využitím atlasu vedieť vypočítať pásmový
čas v príslušnom štáte.
Všímať si terén a vedieť sa orientovať na
mape.
Oboznámiť sa s cieľom a metodikou prípravy
projektu.
Vedieť charakterizovať jednotlivé časti
zemského telesa
Poznať pohyby litosferických dosiek
a najvyššie pohoria sveta
Vysvetliť vznik sopky a sopečnej činnosti,
vymenovať najznámejšie sopky.
Vysvetliť kolobeh vody v prírode
Charakterizovať rozdelenie ľadovcov
a ich výskyt ukázať na mape.
Vysvetliť vplyv vetra na tvar zemského
povrchu
Vysvetliť pojmy počasie, podnebie
Charakterizovať pedosféru ako výsledok
pôsobenia vonkajších vplyvov na litosféru.
Poznať zákonitosti rozdiferencovania zeme na
rôzne typy krajín.
Finalizácia celoročného projektu.
Charakterizovať mestské a vidiecke sídla,
nájsť ich na mape.
Poznať úlohy a pamiatky UNESCO
Opakovanie učiva formou úloh.
Vysvetlivky: 33/33 hod. – ŠVP/ ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
Celok
Úvodná hodina
1/0 hod.
Opakovanie
5/1 hod.
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
Projekty – Poloha a zaujímavosti
svetadielov
Určovanie geografickej polohy.
169
Výkonový
štandard
Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho
procesu
oboznámiť žiakov s témami projektov, vedieť
používať informácie a pracovať
s nimi, prezentovať svoju prácu
Orientácia na mape svetadielov, orientácia na
mape sveta – tematické mapy, čítanie rôznych
druhov máp, poznať svetadiely, oceány,
Podnebie a podnebné pásma.
Typy krajín na Zemi.
Vznik pohorí a život ľudí v pohoriach.
Austrália a
Oceánia
Tichý oceán
Polárne oblasti
Zeme
11/10 hod.
Poloha, členitosť pobrežia,
Povrch
Podnebie, vodstvo
Rastlinstvo, živočíšstvo
Austrália- kontinent prisťahovalcov
Hospodárstvo
Problémy obyvateľov
Zaujímavosti a rekordy
Tichý oceán, oblasti Oceánie
Polárne oblasti Zeme
Amerika
16/22 hod.
Poloha, členitosť pobrežia
Povrch
Vodstvo- rieky, jazerá, vodopády
Podnebie a typy krajín
Zaujímavosti prírody
Obyvateľstvo
Sídla, problémy života vo veľkomestách
Hospodárstvo
Oblasti a štáty Ameriky
Kanada
USA
Mexiko, karibská oblasť
Brazília a guyanská oblasť
Argentína a laplatská oblasť
Andská oblasť
Hlavné problémy Ameriky
Cestujeme do Ameriky -projekty
orientácia podľa poludníkov a rovnobežiek.
vysvetliť vznik podnebných
a rastlinných pásiem
na príkladoch popísať vznik pohorí
a činnosť vnútorných síl, spoznať rozdielnosť
podmienok pre život ľudí v nížinách a
pohoriach.
určiť polohu Austrálie z rôznych hľadísk,
vymenovať a ukázať najznámejšie povrchové
celky, opísať vodstvo Austrálie, používať
odbornú literatúru
vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachádzajú
niektoré druhy (koala, kengura, eukalyptus), a
inde na svete nie,
opísať spôsob príchodu Európanov
do Austrálie
a ich spolužitie s domorodcami /Aboriginmi/
vybrať zo štatistických údajov potrebné
informácie o hospodárstve Austrálie,
vysvetliť vplyv prírodných činiteľov na
poľnohospodárstvo,
vytvoriť zoznam zaujímavých miest AustrálieSydney, Brisbane, Melbourne, Canberra,
austrálske naj...
vysvetliť, ako vznikli ostrovy v Tichom oceáne,
pomenovať a ukázať na mape oblasti
Oceánie, charakterizovať ich osobitosti
spoznať históriu dobývania južného pólu,
význam Antarktídy pre ľudstvo, spoznať
Arktídu a Grónsko
na mape určiť polohu Ameriky
vo vzťah k iným svetadielom, určiť oblasti
jednotlivých podnebných pásiem
a ich charakteristické znaky,
opísať, ktoré faktory najviac
ovplyvňujú podnebie Ameriky,
vysvetliť, ako vznikli pohoria
na príkladoch podľa tematických máp,
obrázkov, fotografií, opísať Amazonskú nížinu,
podľa mapy
ku každému podnebnému pásmu priradiť
rastlinné pásma a opísať ho podľa typických
znakov, vysvetliť vzťah podnebie- rastlinné
pásmo
opísať príchod Európanov
a Afričanov do Ameriky, opísať,
v ktorých oblastiach žili staré civilizácie a čím
prispeli k rozvoju vedy, získavať údaje z grafov
a diagramov, porovnať mestá podľa veľkosti,
štruktúry mesta, obyvateľstva, vymenovať
problémy, ktoré môžu byť
v jednotlivých mestách a riešenia problémov
súvisiacich s rastom miest
vymenovať oblasti, naj štáty a ich hlavné
mestá, charakterizovať štáty z jedn.
geografických hľadísk, lokalizovať jednotlivé
oblasti na mapách, vedieť pracovať
s obrysovou mapou
opísať spôsob života v jednotlivých krajinách,
vymenovať problémy krajín,
vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest
Ameriky podľa určitých kritérií, spracovať
projekty
Vysvetlivky: 33/33 hod. – ŠVP/ ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Úvodná hodina
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia,
170
Výkonový
štandard
Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho
1/0 hod.
Opakovanie
1/1 hod.
Obyvateľstvo
a
osídlenie
2/2 hod.
oboznámenie s projektami
procesu
Rozmiestnenie, hustota obyvateľstva
Prví ľudia na Zemi, rast počtu obyvateľov,
spoznať problémy ľudí vo veľkomestách.
charakterizovať rasy a národy, dôsledky
miešania rás
Vysvetliť vplyv náboženstva na problémy vo
svete, vznik konfliktov, ich príčiny
určiť polohu Afriky z rôznych hľadísk, práca s
mapou – zemepisné súradnice, rovník,
obratníky, rovnobežky, poludníky, nultý
poludník
oceány, moria, prielivy, prieplavy, polostrovy
a ostrovy
vysvetliť činnosť vnútorných síl pri formovaní
povrchových celkov, vznik Sahary
opísať vplyv vetrov, morských prúdov
a nadmorskej výšky na podnebie, vysvetliť
prúdenie pasátov
spoznať veľtoky Afriky, prírodné krásy –
vodopády, jazerá
vysvetliť pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky,
ochrana prírody, národné parky
opísať život obyvateľov v rozličných častiach,
spoznať globálne problémy obyvateľov – hlad,
choroby, náboženské a kultúrne
spolunažívanie
opísať hodspodárstvo svetadielu, jeho
zameranie, spoznať najvyspelejšie hosp.
krajiny a rekreačné strediská
rozdelenie na 3 oblasti, najväčšie štáty,
zaujímavé miesta- africké naj...
charakterizovať oblasti z hľadiska prírodného,
kultúrneho, spoznať veľké mestá, zameranie
hospodárstva, problémy obyvateľov
v oblastiach, NP a pamiatky UNESCO
na mape určiť polohu Ázie
vo vzťahu k iným svetadielom a geografickým
súradniciam, okrajové body, oceány, moria,
polostrovy a ostrovy
vysvetliť, ako vznikli pohoria na príklade
Himalájí, vznik sopiek a zemetrasenia,
najväčšie nížiny
určiť oblasti jednotlivých podnebných pásiem
a ich charakteristické znaky,
opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú
podnebie Ázie,
charakterizovať rieky, jazerá oblastí, podľa
mapy ku každému podnebnému pásmu
priradiť rastlinné pásma a opísať ho podľa
typických znakov,
najľudnatejšie štáty sveta, staré civilizácie,
spôsob života, veľkomestá a ich problémy
svetadiel bohatý na nerastné suroviny,
zameranie hospodárstva, doprava, rekreačné
strediská a kultúrne pamiatky
vymenovať oblasti, naj štáty a ich hlavné
mestá, charakterizovať štáty z jedn. hľadísk
opísať spôsob života v jednotlivých krajinách,
vymenovať problémy krajín,spoznávať
prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a štátov
Rasové a národnostné zloženie
Náboženstvá, kultúry
Poloha, zobrazenie na mape
Členitosť pobrežia
Afrika
10/10 hod.
Povrch
Podnebie, podnebné pásma
Vodstvo
Rastlinstvo a živočíšstvo
Obyvateľstvo a sídla
Hospodárstvo
Oblasti a štáty Afriky
Severná Afrika
Stredná Afrika
Južná Afrika
Poloha
Členitosť pobrežia
Povrch
Ázia
19/20 hod.
Podnebie, pod. pásma
Vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo
Obyvateľstvo a sídla
Hospodárstvo
Oblasti a štáty Ázie
Juhozápadná Ázia
India
Južná Ázia – ďalšie štáty
Juhovýchodná Ázia
Čína a Japonsko
Východná Ázia – ďalšie štáty
Severná Ázia
Stredná Ázia
Ázijské naj…. – zaujímavosti, rekordy
Záverečné
zhrnutie
Záverečné zhodnotenie, opakovanie
Vysvetlivky: 33/33 hod. – ŠVP/ ŠkVP
171
na základe projektov vybrať najzaujímavejšie
miesta v Ázii
opísať, čo vás zaujalo v Afrike a Ázii
Predmet: Občianska náuka
Občianska náuka
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
1
Školský vzdelávací program
0
0
0
Spolu
1
1
1
Poznámky:
V predmete OBN nebola v rámci ŠkVP zvýšená časová dotácia.
1 hodina týždenne = 33 hodín ročne
Predmet sa hodnotí slovne, na vysvedčení „absolvoval/a“
Charakteristika predmetu
/spoločná pre 5.-7.roč./
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu
svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im
v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti
a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich
k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.
Predmet oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, politológie,
práva a ekonómie, ktoré ich vedú poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych,
interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou.
Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu /spoločné pre 5.-7.roč./
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:
- podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
- utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
- realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
- akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
- aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu
základných princípov demokracie a tolerancie,
- vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
- rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
- získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
- uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov,
názorov a postojov,
- obohacovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
- vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty
spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
- rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania
a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.
Prierezové témy predmetu
V predmete občianska náuka budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5.ročník - témy: Zdravý životný štýl, Mimoškolská činnosť, Povolania
a zamestnania, 6. ročník - témy: Obec, v ktorej žijem, Krásy prírody v obci, regióne, Moja vlasť, EÚ, 7.
ročník - témy: Zmysel života, Svetonázor človeka, jeho typy
Multikultúrna výchova: 5.ročník - témy: História mojej rodiny, zvyky a tradície, Školský systém u nás
a v Európe, 6.ročník - téma: Národná a európska identita, 7. ročník - témy: Štruktúra obyvateľstva,
migrácia, Kultúra a multikultúrnosť
Mediálna výchova: 5. ročník - témy: Zdravý životný štýl, Krízy v rodine, problémy rodinného života,
6.ročník - témy: Moja vlasť - SR, štátne sviatky, Európska únia, Sociálne vzťahy v skupinách, 7.ročník témy: Problémy dospievania, kultivované dospievanie, Zmysel života, Svetonázor a celý II. tematický
celok o štátnych orgánoch
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - témy: Moja rodina - celý tematický celok, Moja škola - trieda
ako spoločenská skupina, osobnosti, spolupráca v školskej triede, rovnosť, rovnakosť, rozličnosť,
komunikácia v triede, práva a povinnosti v triede a v škole, Čím by som chcel/a byť, Vzdelávanie ako
172
hodnota, 6. ročník - témy: celý TC: Vnútorný a vonkajší život jednotlivca, 7. ročník - témy: Telesné
a duševné zmeny v dospievaní, kultivované dospievanie, Sociálne vzťahy, v spoločnosti, Základné
ľudské práva a slobody, Práva detí, Prepojenie práv a povinností
Dopravná výchova: 5.ročník - téma: Povolania, zamestnania a ich zmeny v školskom veku
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - témy: Poslanie a funkcie rodiny, Zdravý spôsob života v rodine,
Zdravý životný štýl, 6.ročník - téma: Psychológia v každodennom živote človeka, 7.ročník - témy:
Základné ľudské práva, Práva detí
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - I. polrok: Projekt o rodine, II. polrok: Čím by som
chcel/a byť, 6. ročník - I. polrok: Na čo som hrdý/á v našej obci / v našom regióne (história, kultúra,
príroda, šport), II. polrok: Naša trieda, 7.ročník - I. polrok: Sociálne vzťahy v spoločnosti - výber témy
podľa preberaného učiva, II. polrok: Ľudské práva a slobody alebo Práva detí
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - celý TC Moja rodina, 6.ročník - téma: Ľudská
osobnosť - vplyv dedičnosti a výchovy, 7. ročník - témy: Problémy dospievania, kultivované
dospievanie, Zmysel života, Svetonázor človeka, Práva detí, prepojenie práv a povinností
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - História mojej rodiny, zvyky a tradície,
Naša škola - história, Povolania, zamestnania, 6. ročník - Tematický celok: Obec, región, vlasť, EÚ, 7.
ročník - Zmysel život, Kultúra, multikultúrnosť
Organizačné formy a metódy vyučovania /spoločné pre 5.-7.roč./
Formy: klasická hodina, vychádzka, beseda, exkurzia, projektová práca
Metódy: rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, práca s učebnicou, diskusia, brainstorming,
hranie rolí, individuálna a skupinová práca, kreslenie, didaktické hry podporujúce tvorivosť, originalitu,
práca s internetom
Učebné zdroje:
5. ročník: učebnica Mgr. A. Drozdíková, PhDr. D. Ďurajková: Občianska náuka pre 5. ročník ZŠ,
SPN 2009, Internet (programy v rámci predmetu)
6. ročník: učebnica Mgr. A. Drozdíková, PhDr. D. Ďurajková: Občianska náuka pre 6.ročník ZŠ,
SPN 2009, Internet (programy v rámci predmetu), Encyklopédie a odborná literatúra
o regióne, Slovenskej republike, Mapy regiónu, SR
7. ročník: pôvodná učebnica E. Dřízová a kolektív: Občianska výchova pre 7. ročník ZŠ, SPN 2008
Ústava SR, brožúra Juraj Alner: Európa pre Slovákov, Slovensko pre Európu, brožúra od
Ministerstva obrany SR: Ozbrojené zložky SR, Internet
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Oboznámenie s novým predmetom
Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho
procesu, spôsob hodnotenia, používané
učebné pomôcky
Poslanie a funkcie rodiny:
I. Moja rodina: základné funkcie: výchovná, citová,
ekonomická, spoločenská, biologická,
regeneračná
Vzťahy v rodine, roly členov rodiny:
zdravý psychický vývin dieťaťa, vzťahy
v rodine, výchovné pôsobenie: harmonická,
autoritatívna, zhovievavá, zanedbávajúca,
ponižujúca výchova, fungovanie rodiny
Pravidlá v rodine, práva a povinnosti
členov rodiny:
práva rodičov, detí, povinnosti rodičov, detí
História mojej rodiny, zvyky a tradície:
história, pramene, zvyky a tradície v rodine,
rodinná genéza 2 generácií dozadu
Komunikácia v rodine:
verbálna a neverbálna komunikácia,
komunikačné techniky: asertivita, umenie klásť
otázky, umenie počúvať, zásady pri rozhovore
Krízy v rodine, problémy rodinného života
a ich riešenie:
dôvody, ktoré vedú ku krízam v rodine, rozvod,
vážna choroba člena rodiny,
173
Chápe význam rodiny pre človeka a
spoločnosť
Vie rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných
vzťahoch, chápe zmysel pozícií jednotlivých
členov pre fungovanie rodiny
Chápe význam pravidiel v rodine, vie
ochraňovať svoje práva a plniť si svoje
povinnosti
Získa úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície
a zvyky, pochopí spätosť prítomnosti
s minulosťou, vie rozlíšiť, v čom sú rodiny
podobné a v čom originálne
Chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi
rodiny pre ich harmonický život, začne
uplatňovať komunikačné techniky, vie
obhajovať a zdôvodňovať svoj názor
a rešpektovať názor iných, prejavuje úctu
k názorom rodičov
Identifikuje príčiny rodinných kríz, chápe
potrebu preberať rolu neprítomného člena
rodiny, vie prejaviť cit spolupatričnosti, vie
počúvať, robiť kompromisy
problémy rodinného života: nedostatok času
rodičov, strata zamestnania, zlá finančná
situácia, odcudzenie, nedostatok vzájomnej
komunikácie
Zdravý spôsob života v rodine:
zdravý telesný a duševný vývin, činitele, ktoré
ich ovplyvňujú
Stolovanie:
spoločenské pravidlá pri stolovaní, menu
Zdravý životný štýl:
stres, psychická záťaž, relaxačné aktivity,
aktívny oddych, zdravé stravovanie, obezita,
anorexia
Hodnoty v rodine:
hodnota, hodnotový systém, základné hodnoty
života, najcennejšie hodnoty rodinného života
Projekt o rodine
výber témy podľa záujmu žiaka
Prezentácia projektu
zdôvodnenie výberu témy
Naši príbuzní, priatelia, susedia:
užšia a širšia rodina, priateľské a susedské
vzťahy, pomoc a podpora
II. Moja škola
Návšteva, druhy návštev:
ohlásená a neohlásená návšteva, gratulačná,
kondolenčná návšteva, návšteva chorého,
prijímanie daru
Život vo viacgeneračných rodinách:
viacgeneračná, trojgeneračná rodina,
tolerancia, úcta, rešpekt, ochota dodržiavať
pravidlá spolunažívania
Dokumenty o právach dieťaťa, Zákon
o rodine:
Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach
dieťaťa, Zákon o rodine, základné práva detí:
na život a zdravý vývin, na život v rodine, na
vzdelanie, na oddych, na primeranú životnú
úroveň, právo vyjadriť svoj názor
Školská trieda ako spoločenská skupina:
socializácia, spoločenská skupina, školská
trieda, rola jednotlivca v skupine, pozície
vodcu, hviezdy, triedneho šaša, izolovaní
jednotlivci
Vodcovia a osobnosti školskej triedy:
vodca, vodcovský typ - charakteristické znaky,
dominancia, osobnosť pozitívna a negatívna,
manipulácia, šikanovanie
Spolupráca v školskej triede:
kolektív, kolektivizmus, individualizmus,
kompromis, spolupráca, spolupatričnosť,
zodpovednosť
Rovnosť, rovnakosť a rozličnosť
v školských triedach:
jedinečnosť, odlišnosť, sebapoznanie
a sebahodnotenie, poznanie a hodnotenie
iných, predsudky a ich prekonávanie
Komunikácia v školskej triede:
pravidlá komunikácie, nedostatky
v komunikácii medzi žiakmi: neschopnosť
počúvať sa, vysmievanie sa, nepochopenie
významu povedaného, neschopnosť vyjadriť
svoje city
Práva a povinnosti žiakov v triede a škole:
triedna samospráva, prepojenie práv
a povinností, školský parlament
174
Porovnáva jednotlivé životné štýly, uplatňuje
pravidlá osobnej a duševnej hygieny vo
svojom živote
Ovláda pravidlá prestierania pri stolovaní,
vie správne používať príbor, ovláda pravidlá
spoločenského správania pri jedle
Pozná príčiny stresu a možnosti prevencie
stresu, vie rozlíšiť vhodné a nevhodné
spôsoby trávenia voľného času, uplatní
zásady zdravej výživy, odolá módnym
trendom v životospráve
Uvedomuje si najcennejšie hodnoty
rodinného života, formuje svoj hodnotový
systém
Učí sa vytvoriť projekt, hľadá originálnu
formu svojho vyjadrenia, rozvíja svoju
tvorivosť
Vie vyjadriť svoj názor a vystupovať pred
kolektívom spolužiakov
Vie vymenovať členov svojej širšej rodiny,
na príkladoch uvedie, ako fungujú vzťahy
v širšej rodine, chápe význam vzájomnej
pomoci medzi priateľmi a susedmi
Pozná základné pravidlá spoločenského
správania pri jednotlivých typoch návštev,
ovláda postup pri prijímaní daru
Rozumie pojmu viacgeneračná rodina,
uvedomuje si význam tolerancie, úcty pre
fungovanie života vo viacgeneračných
rodinách
Pozná svoje práva a povinnosti, vie, že
vzťahy v rodine upravuje Zákon o rodine,
pozná základné dokumenty ochraňujúce
práva dieťaťa
Vie vysvetliť, čo je to socializácia a prečo je
pre jednotlivca dôležitá, pozná základné roly
a pozície žiakov v triede
Vie rozlíšiť pozitívne a negatívne osobnosti
v triede, objasní význam pozitívnych vodcov
pre život triedy, odhalí manipuláciu zo strany
spolužiaka a odolá jej, vie zaujať správny
postoj pri prejavoch šikanovania
Pozná a riadi sa pravidlami spolupráce pri
činnostiach triedneho kolektívu, je ochotný
robiť kompromisy, pozná základné spôsoby
riešenia konfliktov a uplatňuje ich v živote
triedy
Vie rozlíšiť pojmy rovnosť a rovnakosť,
chápe pojem predsudok, na príkladoch vie
vysvetliť, čo môžu predsudky spôsobiť,
pozná svoje pozitíva a negatíva, vie ich určiť
aj u spolužiakov bez ponižovania a urážania
Dokáže pomôcť spolužiakom s problémami
pri socializácii, ovláda základné pravidlá
komunikácie a uplatňuje ich v živote
triedneho kolektívu
Aktívne sa zúčastňuje na tvorbe práv
a povinností žiakov triedy, využíva možnosť
ovplyvniť život vo svojej triede, rozvíja
zodpovednosť za seba aj za iných, pozná
Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť
v ZŠ:
mimovyučovacie aktivity v škole, záujmové
útvary, aktívne využívanie voľného času, CVČ
Naša škola:
povinná školská dochádzka, významné
osobnosti školy, symboly školy, jedinečnosť
školy, žiaci a učitelia
Naši učitelia – osobnosť učiteľa direktívny,
liberálny, demokratický typ učiteľa
Povolania, zamestnania a ich zmeny
v školskom veku:
kvalifikácia, výchovný poradca, vplyv rodiny na
výber povolania
Projekt: Čím by som chcel/a byť
povolania, ktoré sa mi páčia, povolania, ktoré
by som nedokázal/a robiť a prečo
Vzdelávanie ako hodnota, celoživotné
vzdelávanie:
hodnotový systém, vzdelanie, význam
vzdelania v živote človeka, rekvalifikácia,
univerzita tretieho veku, samovzdelávanie
Školský systém u nás, školské systémy
v Európe:
stupne a typy škôl, primárne a nižšie
sekundárne vzdelávanie, školský systém SR,
zdroje informácií o školských systémoch
v Európe
Škola budúcnosti
predstavy žiakov o škole budúcnosti
Vyhodnotenie práce žiakov za II. polrok
didaktické hry
svoje práva a povinnosti v triede aj v škole
Zapája sa do mimoškolských aktivít, pozná
záujmové útvary v škole, vie uviesť príklady
na vhodné využívanie voľného času v CVČ
Pozná históriu svojej školy, jej symboliku,
osobnosť P.Mudroňa, rozvíja pocit hrdosti,
spolupatričnosti, posilňuje snahu
reprezentovať školu
Vie uviesť základné typy osobnosti učiteľa,
rozvíja kritické myslenie, vyjadrí názor bez
urážania
Vysvetlí na príkladoch pojmy: povolanie,
zamestnanie, uvedomuje si svoj záujem
o isté povolania a chápe vplyv rodiny na
svoju budúcu pracovnú orientáciu
Učí sa pripraviť projekt tvorivým spôsobom,
vyjadriť svoj názor a prezentovať ho pred
kolektívom triedy
Vie uviesť najdôležitejšie hodnoty vo svojom
živote, chápe význam vzdelania
v hodnotovom systéme človeka, toleruje
hodnoty spolužiakov, prijíma myšlienku
celoživotného vzdelávania ako predpokladu
pre svoje pracovné uplatnenie v živote
Pozná dĺžku povinnej školskej dochádzky
u nás, rozlišuje typy stredných škôl, vie si
nájsť informácie o školských systémoch
v Európe a porovnať ich s naším systémom
Využíva svoju fantáziu, vie vyjadriť túžby
a predstavy, ako by takáto škola mala
vyzerať
Vie uplatniť teoretické poznatky
v praktickom živote
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Úvodná
hodina
I. Obec,
región, vlasť,
EÚ
Obsahový
štandard
Oboznámenie s obsahom učiva v 6. ročníku,
prehľad tematických celkov
Obec, v ktorej žijem:
obec, mesto, dedina, hrdosť, rodisko, bydlisko,
dva významy pojmu obec
Minulosť a súčasnosť obce:
história je učiteľkou života, prepojenie
minulosti a súčasnosti, symboly obce
Významné osobnosti obce:
pojem osobnosť, osobnosti vedy, kultúry,
športu, politiky, významní rodáci, spoluobčania
Obecná samospráva:
starosta, primátor, poslanci, komunálne voľby,
kultúrny, spoločenský a verejný život v obci,
budúcnosť obce, územný plán
Región, v ktorom žijem:
pojmy župa, región, špecifiká regiónov
Vychádzka k MsÚ a prehliadka erbov obcí na
pešej zóne pred Národnou galériou
Historické pamiatky, krásy prírody v obci
i v regióne – príprava projektu
Na čo som hrdý/á v našej obci i v regióne
175
Výkonový
štandard
Oboznámi sa s organizáciou vyučovacích
hodín, učebnými pomôckami, spôsobom
hodnotenia, projektmi
Žiak pozná dva významy pojmu obec,
formuje si pocit hrdosti a lásky k svojmu
rodisku i bydlisku
Zaujíma sa o minulosť svojej obce,
spoznáva dôležité medzníky v jej histórii
Pozná významné osobnosti obce v minulosti
i súčasnosti, uvedomuje si význam
pozitívnych vzorov pre svoj život
Vie, kto je primátorom/starostom obce,
pozná základné úlohy samosprávy
Spoznáva zaujímavosti vo svojom regióne,
chápe význam cestovného ruchu pre rozvoj
regiónu
Rozšíri si poznatky o erboch turčianskych
obcí, rozmiestnení obcí po oboch brehoch
rieky Turiec, zoznámi sa s galériou
poslancov MZ a miestom rokovania MZ,
sídlom primátora
Buduje si pocit hrdosti na svoju obec, na
región poznávaním ich krás, kultúrnych,
historických pamiatok
Uplatňuje prvky svojej tvorivosti a originality
II. Vnútorný
a vonkajší
život
jednotlivca
(história, kultúra, príroda, šport) - projekt
Prezentácia projektu
Moja vlasť:
pojmy národ, štát, vlasť, republika, štátne
útvary, znaky národa
Štátne symboly SR:
štátna hymna, vlajka, pečať, štátny znak
Európska únia:
zjednocovanie Európy, členské štáty EÚ,
rozširovanie EÚ, orgány EÚ
Národná a európska identita:
pojmy identita, multikultúrnosť, diskriminácia,
tolerancia, vzájomné obohacovanie
a premiešavanie kultúr
Vnútorný život jednotlivca. Ľudská psychika:
pojmy psychika, psychológ, psychiater,
prežívanie, správanie, konanie, zmyslové
poznanie
Psychické procesy - pocit, vnem, predstava,
druhy predstáv, psychické stavy
Psychické procesy – pamäť, myslenie
fázy pamäti, zabúdanie, mechanická a logická
pamäť, analýza, syntéza
Ľudské emócie, city
protikladnosť citov: radosť-smútok,
konanie v afekte, vyššie city, nálady, solidarita,
prosociálne správanie
Ľudská osobnosť
štruktúra osobnosti: schopnosti, charakter,
temperament, inteligencia, záujmy, vôľové
vlastnosti..., vplyv dedičnosti a výchovy (vplyv
prostredia)
Schopnosti osobnosti
všeobecné a špeciálne schopnosti, vlohy,
intelekt, tvorivosť
Psychológia v každodennom živote
človeka:
úlohy psychológie, poruchy učenia,
psychologické disciplíny
Proces učenia sa – Učíme sa učiť:
učenie, pamäť, myslenie, tvorivosť, pozornosť,
psychické stavy – zdravotný stav
Štýly učenia:
učiť sa s pochopením, rozlíšiť podstatné od
nepodstatného, hľadanie súvislostí
Vonkajší život jednotlivca: Spoločenské
skupiny
pojem sociálna skupina, delenie sociálnych
skupín, znaky spoločenských skupín
Socializácia jednotlivca
prispôsobovanie sa jednotlivca spoločnosti,
trest, odmena, svedomie, vnútorná kontrola,
verejná mienka
Sociálne vzťahy v skupinách
sociálna štruktúra, vodca, diktátorský, liberálny
a demokratický štýl riadenia skupiny
Pozície, roly jednotlivca v sociálnej skupine
pojmy: pozícia, status, rola, konflikt rolí,
sociálne roly, sociálny status
Metódy merania sociálnych vzťahov
v skupinách:
pozorovanie, rozhovor, dotazníky,
sociometrická metóda, sociogram, sociálna
klíma
Komunikácia v sociálnych skupinách,
spolupráca v sociálnej skupine: súťaženie,
kooperatívne učenie
176
pri príprave projektu
Vie vyjadriť a obhájiť svoj názor
Vytvára si hrdosť na svoju vlasť poznaním
jej minulosti, prítomnosti, spoznáva štátne
sviatky
Pozná štátne symboly a vie vzdať úctu pri
hymne
Uvedomuje si význam európskej integrácie
pre občanov SR, vie nájsť základné
informácie o EÚ
Pozná myšlienky, ktorými sa riadi Európa: „
Hľadajme, čo nás spája“,
„Zjednocujú sa ľudia, nie štáty“
ako základ novej a spravodlivej Európy
Uvedomuje si vnútorný, duševný svet
človeka, chápe vývoj, zdokonaľovanie
ľudskej psychiky, prepojenie zmyslového
a rozumového poznania
Vie rozlíšiť psychické procesy a psychické
stavy, uviesť príklady zo života
Spoznáva fázy pamätania, druhy pamäti,
pozná spôsoby cvičenia mechanickej
a logickej pamäti, rozlíši analýzu a syntézu
ako myšlienkové operácie
Vie uviesť príklady na najčastejšie emócie,
protikladnosť citov, pozná prejavy vyšších
citov, ovláda svoje citové prejavy, rozlišuje
správanie v afekte
Oboznámi sa so štruktúrou osobnosti
a vplyvom dedičnosti a výchovy na
osobnosť jedinca
Vie rozlíšiť všeobecné a špeciálne
schopnosti, uvedomuje si ich vplyv na život
človeka, vníma svoje schopnosti aj
schopnosti spolužiakov
Spoznáva úlohu psychológa, možnosť
pomôcť rodičom aj deťom s problémami
učenia i správania
Vie rozlíšiť krátkodobú a dlhodobú pamäť,
pozná ich význam pre svoje vzdelávanie,
hľadá si najvhodnejšie metódy učenia sa pre
svoju osobnosť
Pozná zrakový, sluchový, pohybový,
zmiešaný štýl učenia, vie, ako dosiahnuť
najlepšie výsledky pri učení
Pozná hlavné znaky spoločenských skupín:
pravidlá, hodnoty, ciele, vzájomné
pôsobenie členov, uvedomuje si pocit
spolupatričnosti, získava informácie o delení
skupín podľa rôznych kritérií
Uplatňuje poznatky o socializácii pri svojom
včleňovaní sa do sociálnych skupín,
uvedomuje si vplyv odmeny, trestu,
svedomia
Pozná vplyv vodcu, znaky dobrého vodcu
skupiny, rozlišuje štýly riadenia skupiny
Zoznámi sa s pojmami sociálny status,
sociálne roly človeka, rešpektuje každého
člena skupiny bez ohľadu na jeho pozíciu
v skupine, vie odolávať manipulácii
Spoznáva, ako vzťahy v skupine ovplyvňujú
konanie ľudí, zoznámi sa so základnými
metódami merania vzťahov v skupine
Vie rozlíšiť verbálnu a neverbálnu
komunikáciu, pozná podmienky efektívnej
komunikácie, asertivitu
Konflikty a ich riešenie
pojmy: etapy konfliktu, dohoda, kompromis,
mediácia, mediátor
Naša trieda – projekt
práca v skupinách
Učí sa riešiť konflikty, ovláda význam slova
kompromis, uplatňuje ho v živote, chápe
úlohu mediátora pri riešení konfliktu
Upevňuje si teoretické poznatky o triede ako
sociálnej skupine, prezentuje svoje videnie
vzťahov v triede
Prezentácia projektu
Riešenie samotestovacích úloh z II. TC,
vyhodnotenie práce za II. polrok
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Úvodná
hodina
I. Dospievanie
Obsahový
štandard
Oboznámenie s obsahom učiva v 7. ročníku,
prehľad tematických celkov
Ľudská osobnosť, jej štruktúra, vplyvy
dedičnosti a výchovy
Dospievanie:
zdroje informácií o priebehu dospievania,
funkcie rodiny
Telesné a duševné zmeny v období
dospievania:
fyzické rozdiely v priebehu dospievania,
faktory, ktoré to ovplyvňujú, nemotornosť,
nervozita, podráždenosť, precitlivenosť, rýchle
zmeny nálad...
Kultivované dospievanie:
rozvoj abstraktného myslenia, logickej pamäti,
predstavivosti, tvorivosti, slovnej zásoby,
kultúra jazyka a reči, kultúra obliekania
Socializácia jednotlivca, medziľudské vzťahy
Sociálne zmeny v spoločnosti :
príčiny sociálnych zmien – sociálne a politické
napätie v spoločnosti, vojny, terorizmus
Štruktúra obyvateľstva, migrácia:
rasy, národy, národnosti, etnické skupiny,
prirodzený pohyb – migrácia, jej príčiny a
dôsledky
II. Sociálne
vzťahy v
spoločnosti
Zmysel života:
základné formy zmyslu života: rodina, práca,
vzdelávanie, viera v boha, nezištná pomoc
ľuďom, peniaze a hmotné statky
Svetonázor, jeho typy:
hodnotový systém človeka, vonkajšie
a vnútorné činitele pri formovaní svetonázoru
Štruktúra obyvateľstva – náboženstvá:
náboženstvá na Zemi, ich funkcia
v spoločnosti, náboženské organizácie
Kultúra, multikultúrnosť
kultúrna rozmanitosť
Sociálne vzťahy v spoločnosti – skupinová
práca na projekte
III. Občiansky
život ako
proces
formovania
demokracie
Občan, občianstvo, štát:
vzťah založený na vzájomnej úcte, hrdosti,
zodpovednosti, spolupatričnosti, pocit
vlastenectva
Vznik štátu, jeho znaky, právny štát:
prvé štáty na svete, znaky štátu, základné
princípy právneho štátu, policajný štát
177
Výkonový
štandard
Oboznámi sa s organizáciou vyučovacích
hodín, spôsobom hodnotenia, projektmi
Uvedomuje si jedinečnosť ľudského jedinca,
prehlbuje sebapoznanie a sebahodnotenie
Chápe poslanie rodiny aj školy v príprave
dieťaťa na obdobie dospievania
Uvedomí si príčiny rozdielov vo fyzickom aj
duševnom dospievaní, chápe príčiny zmien
vo svojom správaní, lepšie rozumie sám
sebe
Uvedomuje si zmeny v danej oblasti oproti I.
stupňu ZŠ, porovnáva svoju individuálnu
slovnú zásobu s úrovňou spolužiakov,
chápe význam primeranej kultúrnej úrovni
vo svojom vyjadrovaní aj obliekaní
Vníma sám seba ako súčasť spoločnosti
Vie vysvetliť podstatu sociálnych zmien,
pozná ich hlavné príčiny, uvedomuje si
negatívne stránky násilia, vojny a terorizmu
Vie sa orientovať v národnom a etnickom
zložení obyvateľstva, pozná súvislosti medzi
sociálnymi zmenami a migráciou,
uvedomuje si jej dôsledky, uvedomuje si
možnosti zmeny postavenia jednotlivca v
spoločnosti
Zamýšľa sa nad vlastným zmyslom života,
uvedomuje si klady a nedostatky
jednotlivých typov zmyslu života
Spoznáva typy svetonázorov, uvedomuje si
vplyv vonkajších činiteľov aj svojich
poznatkov a skúseností, toleruje odlišnosti
v svetonázore jednotlivcov
Pozná hlavné náboženstvá, chápe ich úlohy
v modernej spoločnosti, vie odlíšiť sekty od
cirkevných organizácií, je tolerantný voči
náboženskému cíteniu iných ľudí
Vníma kultúru ako výsledok činnosti ľudskej
spoločnosti, chápe hodnoty jednotlivých
kultúr a oceňuje kultúrnu rozmanitosť, vie
prejaviť hrdosť na vlastné kultúrne hodnoty
Upevňuje si poznatky z tematického celku,
učí sa spolupracovať, nesie zodpovednosť
za splnenie úlohy
Vie vysvetliť vzťah medzi občanom
a štátom, pozná spôsob pridelenia
občianstva a jeho možné zmeny, uvedomuje
si pocit spolupatričnosti, zodpovednosti, úcty
vo vzťahu medzi občanom a štátom
Vie použiť informácie z dejepisu o vzniku
prvých štátov, pozná základné znaky štátu,
ctí si štátne symboly, uvedomuje si základné
princípy právneho štátu
Ústava Slovenskej republiky:
ústava – základný zákon štátu, jej členenie,
preambula, druhá hlava Ústavy SR – práva
a slobody občanov
Základné ľudské práva a slobody –
I. generácia:
pojem ľudské práva, hranice slobody, právo na
život a slobodu, nedotknuteľnosť osoby
a obydlia, právo na ľudskú dôstojnosť a česť,
slobody pohybu a pobytu, sloboda zmýšľania
a náboženského vyznania, listové tajomstvo ,
politické práva a slobody
Základné ľudské práva a slobody –
II generácia:
ekonomické, sociálne a kultúrne práva
a slobody: slobodná voľba povolania, právo na
ochranu zdravia, na vzdelanie, na slušné
pracovné podmienky, na odpočinok, právo na
sociálnu starostlivosť
Základné dokumenty o ochrane ľudských práv:
Všeobecná deklarácia ľudských práv,
Dohovor o ľudských právach, inštitúcie
ochraňujúce ľudské práva
Práva detí
Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach
dieťaťa
Prepojenie práv a povinností
vzájomná súvislosť medzi právami a
povinnosťami
Ľudské práva, práva detí – projekt
skupinová práca
Štátna moc, jej zložky, zákonodarná moc:
rozdelenie moci v demokratickom štáte,
všeobecné voľby, NR SR, poslanci, právomoci
NR SR
Výkonná moc: Vláda SR, prezident
vznik vlády, jej zloženie, hlavné úlohy,
všeobecné voľby, priama voľba prezidenta,
jeho právomoci
Súdna moc:
súdy, prokuratúra, senát, trestný čin, prečin,
priestupok
Demokracia, princípy demokracie
priama a nepriama demokracia, jej vznik,
vývoj, základné princípy
Voľby, volebné právo
slobodné a čestné voľby, všeobecné, priame,
tajné a rovné volebné právo
Všeobecné a komunálne voľby
príprava a zabezpečenie volieb, priebeh
volieb, vyhlásenie výsledkov
Štátna správa a samospráva:
samosprávne orgány v obci
Chápe význam ústavy pre riadenie štátu,
pozná obsah našej ústavy, vie zdôvodniť,
prečo je druhá hlava Ústavy SR pre
občanov dôležitá
Uvedomuje si význam ľudských práv pre
každého človeka, spoznáva zásadu, že
všetci ľudia sú si rovní, pozná podstatu
jednotlivých práv, chápe škodlivosť
diskriminácie, xenofóbie, rasizmu,
predsudkov, správa sa tolerantne
Aplikuje teóriu na konkrétne príklady zo
života, rozširuje si poznatky z obsahovej
náplne jednotlivých práv
Pozná základné dokumenty súvisiace
s ľudskými právami, spoznáva inštitúcie
ochraňujúce ľudské práva, uvedomuje si ich
význam pre človeka
Pozná svoje práva, vie posúdiť, kedy sú
práva detí porušované, pozná inštitúcie, na
ktoré sa môže obrátiť v prípade porušovania
práv dieťaťa
Chápe vzájomnú spätosť práv a povinností,
vie uviesť príklady zo života
Upevňuje si poznatky pri spracúvaní
projektu, preberá zodpovednosť za splnenie
úlohy v skupine
Spoznáva ako a prečo vzniká štátna moc,
prečo sa delí na zákonodarnú, výkonnú
a súdnu, spoznáva základné úlohy NR SR,
vie získať tieto informácie z Ústavy SR
Vie nájsť v Ústave SR hlavné informácie
o poslaní a právomociach Vlády SR a
prezidenta
Pozná význam a úlohu súdov, uvedomuje si
trestnú zodpovednosť od 14 rokov
Vie vysvetliť význam slova demokracia,
rozlíšiť priamu a nepriamu demokraciu,
dokáže posúdiť stav demokracie v krajine
Vie vysvetliť jednotlivé znaky volebného
práva, rozumie pojmu politická pluralita
Pozná rozdiely medzi všeobecnými
a komunálnymi voľbami, zaujíma sa
o komunálne voľby v obci
Pozná primátora/starostu v obci, zaujíma sa
o činnosť samosprávy
Predmet: Etická výchova
Etická výchova
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
1
Školský vzdelávací program
0
0
0
Spolu
1
1
1
178
Poznámky:
Vo všetkých ročníkoch sú žiaci rozdelení do skupín tak, aby počet žiakov v skupine neprekročil 20.
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné
hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním
informácii o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu
(zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.
Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických
a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi
národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych
postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov
a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia,
empatia, pozitívne hodnotenie iných../ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej
prevencii porúch správania a učenia.
V 5. ročníku žiaci dostávajú impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru,
autonómiu a iniciatívu. Žiaci si osvoja základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského
správania, učia sa pozitívne hodnotiť seba samých aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie
v medziľudských vzťahoch. Žiaci vedia vysvetliť základné pojmy súvisiace s ochranou prírody
a životného prostredia.
V 6. ročníku žiaci chápu a vedia vysvetliť pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne
pozitívne) správanie. V nadväznosti na učivo 5. ročníka si žiaci osvoja ďalšie prosociálne zručnosti, ako
napr. vyjadrovanie citov, empatia, asertivita.
V 7. ročníku si žiaci osvoja základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie. Učia sa
poznávať samých seba, objavujú svoju identitu, rozvíjajú sebaoceňovanie. Učia sa obhajovať svoje
práva a názory. Žiaci poznávajú svoje práva a povinnosti v rodine, učia sa kultivovane prejaviť svoje
názory, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať svojich
rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg. Okrem toho žiaci prehlbujú svoju sexuálnu identitu, chápu
pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomujú si riziká spojené s predčasným
sexuálnym životom. Žiaci rozvíjajú pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám
obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
- ma pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
- jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku
spoločnosti,
- ma zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou – súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
- prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale
nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
- je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré
uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie,
rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť
progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia, ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli
výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných
témach:
179
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazované vzory
9. prosociálne správanie - pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania
je:
- poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu
a iniciatívu
- umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania,
učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských
vzťahoch
- vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie
- umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne
správanie
- umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich
poznávať seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie
- spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor,
postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť
s nimi konštruktívny dialóg
- umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky,
manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom, zdôvodniť
základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou
- rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré
potrebujú pomoc a porozumenie
- vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom,
náboženstvom, etickými hodnotami a normami
- umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou
a dobrým menom
- vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia
- učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou, formulovať svoje
životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré
znehodnocujú a ohrozujú náš život
- rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť
schopný kriticky hodnotiť masmediálny vplyvy, vychovať kritického diváka.
Prierezové témy predmetu
V predmete etická výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník: téma Otvorená komunikácia, Tvorivosť v medziľudských
vzťahoch, Iniciatíva; 6. ročník: téma Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov, Zvládnutie asertivity; 7.
ročník: téma Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity, Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
Mediálna výchova: 5. ročník: téma Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých; 6. ročník: Pozitívne vzory
správania; 7. ročník: téma Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným
ľuďom
Multikultúrna výchova: 6. ročník: téma Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie
sa do situácie druhých, Prosociálne správanie; 7. ročník: Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva
a názory, Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným ľuďom
Environmentálna výchova: 5. ročník :téma Etické aspekty ochrany prírody
Ochrana života a zdravia: 5. ročník: téma Poznanie a pozitívne hodnotenie seba; 7. ročník: téma Etické
aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6. ročník - téma Pozitívne vzory správania; 7. ročník - téma
Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine a Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu
osobnosti
180
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - téma: Vianoce a my, rodina, Pozitívne
hodnotenie iných ( tradičná ľudová kultúra), Tvorivosť (výtvarná ľudová tvorivosť), Etické aspekty
ochrany prírody, 6. ročník - téma: Pozitívne vzory správania
Organizačné formy a metódy vyučovania
- komunikatívna metóda
- naratívna metóda
- interakčné hry
- experimenty a úlohy
- praktické činnosti
- pohybové aktivity
Žiaci budú pod vedením učiteľa pracovať:
- individuálne
- vo dvojiciach
- v skupinách
Učebné zdroje:
doplnkové učebné texty: 5.roč.: Prof. PhDr. Miron Zelina, Dr.Sc a kol..: Ako poznám sám seba? 6. -7.
roč.: Z. Kašparová, T. Houška, M. Uhereková: Ako poznám sám seba? Prof. PhDr. Miron Zelina, Dr.Sc
a kol.: Ako zmeniť sám seba?
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
Úvodná hodina
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
Otvorená
komunikácia
Úrovne komunikácie, verbálna a neverbálna
komunikácia, pozdrav, otázka, poďakovanie,
ospravedlnenie, prejavenie úcty voči iným
v komunikácii, komunikačné šumy, chyby
a prekážky pri komunikácii.
Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta,
sebaovládanie, poznanie svojich silných
a slabých stránok, povedomie vlastnej
hodnoty, elementy formujúce sebaúctu
v školskom veku ( rodina, škola, vrstovníci,
zovňajšok, úspech, vzťahy, záujmy..).
Pozitívne hodnotenie druhých v bežných
podmienkach, pozitívne hodnotenie
najbližších ( rodina, kamaráti, učitelia...),
hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie
iných, ich verbálne vyjadrenie, príp. písomné
vyjadrenie pozitív iných, reflexia nad dobrom,
ktoré od iných prijímame. Úcta
k postihnutým, starým, chorým ľuďom.
Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie
darov prostredníctvom širokej ponuky pre
ľudskú tvorivosť ( pohybová, výtvarná,
imitačná, prosociálna ...). Radosť z tvorivosti,
tvorivosť a iniciatíva v medziľudských
vzťahoch ( Čo môžem urobiť pre mojich
spolužiakov, pre našu triedu, pre rodinu, pre
ľudí v núdzi...).
Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku všetkým
formám života, dôležitosť ochrany prírody
z hľadiska prosociálnosti (Úcta k tým, čo
prídu do prírody po nás ). Ekologická etika
z pohľadu žiaka – zber odpadu,
neznečisťovať okolie, šetriť prírodu
konkrétnou citlivosťou v bežných životných
situáciách.
Poznanie
a pozitívne
hodnotenie seba
Poznanie
a pozitívne
hodnotenie
druhých
Tvorivosť
v medziľudských
vzťahoch,
iniciatíva
Etické aspekty
ochrany prírody
181
Výkonový
štandard
Žiak pozná obsah učiva v 5. roč., pozná
spôsob hodnotenia, vie sa predstaviť pred
kolektívom, pozná zlaté pravidlo etiky.
Žiak vie vymenovať druhy komunikácie,
. dobre zvláda základné komunikačné
zručnosti - predstavenie sa, pozdrav,
poďakovanie, prosbu, ospravedlnenie sa.
Žiak rozumie a vie vysvetliť pojmy
sebaúcta a sebaovládanie, uvedomuje si
dôležitosť poznania svojich silných
a slabých stránok.
Žiak vie vysvetliť dôležitosť pozitívneho
hodnotenia druhých v medziľudských
vzťahoch, chápe zmysel pozitívneho
hodnotenia druhých.
Žiak vie vymenovať znaky tvorivého
človeka, rozumie, že tvorivosť je potrebná
aj pre vytváranie medziľudských vzťahov.
Žiak vie vysvetliť súvislosti medzi ľudskou
činnosťou a životným prostredím, vie
uviesť príklady ekologickej etiky – šetrenie
energie, ochrana prírody. Vníma svoje
možnosti pre ochranu životného
prostredia.
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Úvodná hodina
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
Identifikácia
a vyjadrenie
vlastných citov
Uvádzanie žiakov do tajomstva citového
života, definovanie a delenie citov, pocitov,
identifikácia vlastných citov, pomenovanie,
uchopenie, vyjadrenie a spôsob ich
usmerňovania. Pomoc pri verbalizácii
citového sveta – ponúknuť žiakom paletu
vyjadrení pre to, čo prežívajú.
Rozvoj empatického vnímania iných ľudí na
základe pochopenia dôležitosti empatie pre
seba samého. Zložky empatie – kognitívna
a empatická. Jej rozvoj – počúvanie,
podobná skúsenosť, citlivosť, vyprázdnenie
sa pre druhého, samotné zažívanie zo strany
druhých.
Asertivita ako súčasť komunikácie. Spôsoby
správania v kolíznych situáciách – pasívne,
agresívne a asertívne. Vysvetlenie podstaty
asertivity – pokojné presadzovanie svojich
názorov bez toho aby sme ubližovali inému.
Výhody a nevýhody všetkých troch typov
správania. Asertivitou odbúravame
agresivitu, bránime svoje práva, bránime sa
proti manipulácii a útokom a učíme sa
vyjadriť svoj názor.
Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol.
Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne vzory
správania v histórii, literárne vzory, filmový
hrdinovia. Rozvíjať schopnosť mravného
úsudku na modeloch správania, ktoré sú
prezentované v médiách. Čo je to dobro a zlo
v ľudskom živote? Ako sa prejavuje na
správaní jednotlivcov a skupín, s akými
dôsledkami pre jednotlivca a skupiny?
Vedieme žiakov k citlivosti na vnímanie ľudí
okolo seba, anonymný hrdina. Moje okolie
a dobrí ľudia, čo si na nich najviac cením?
Ako by som chcel žiť a ako nie, ako kto
a prečo? Prečo sa mi nedarí byť takí ako
oni? Každý človek je pozvaný k naplneniu
svojho života dobrom originálnym spôsobom.
Môžem byť aj ja vzorom pre iných?
Komponenty prosociálneho správania:
správanie v prospech druhého, správanie
bez očakávania protislužby, alebo vonkajšej
odmeny, správanie podporujúce reciprocitu,
správanie, ktoré nenaruší identitu osoby,
ktorá sa správa prosociálne. Druhy
prosociálneho správania: pomoc, darovanie,
delenie sa, spolupráca, priateľstvo.
Kognitívna
a emocionálna
empatia,
pochopenie
druhých, vžitie sa
do situácie
druhých
Zvládnutie
asertivity
Pozitívne vzory
správania
v histórii a v
literatúre
Pozitívne vzory
v každodennom
živote
Prosociálne
správanie
Výkonový
štandard
Žiak pozná obsah učiva v 6.ročníku,
pozná spôsob hodnotenia predmetu.
Žiak vie vysvetliť pojem city, rozumie a vie
vysvetliť vplyv citov na zdravie
a výkonnosť človeka, chápe dôležitosť
vyjadrenia citov pre život.
Žiak rozumie a vie vyjadriť pojem empatie
a jej význam v medziľudských vzťahoch,
chápe význam empatie vo svojom živote
a je ochotný ponúkať ju iným.
Žiak vie vysvetliť pojem „sebapresadenie“
a pozná jeho význam v medziľudských
vzťahoch. Žiak pozná všetky tri formy
správania – agresívne, pasívne
a asertívne. Pri strete záujmov je žiak
schopný komunikovať asertívne, hájiť si
svoje právo, avšak vnímať a rešpektovať
i oprávnený nárok iného.
Žiak vie vysvetliť pojmy vzor, model, idol,
ideál, vie rozlíšiť pozitívne a negatívne
vzory, vie uviesť aspoň dva negatívne
a dva pozitívne príklady vzorov z histórie
a z literatúry i zo svojho okolia.
Žiak chápe dôležitosť prítomnosti
prosociálnych vzorov vo svojom živote.
Žiak vie vysvetliť pojem prosociálne
správanie (prejavené dobro vo vzťahu
k inému človeku bez očakávania aktuálnej
odmeny), vymenovať niektoré druhy
prosociálneho správania, a je ochotný
pomôcť, podeliť sa.
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Objavenie
vlastnej
jedinečnosti a
identity
Byť sám sebou,
vedieť obhájiť
svoje práva a
názory
Obsahový
štandard
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta
k človeku. Poznávanie svojich silných
a slabých stránok. Zdravé sebavedomie.
Prijatie samého seba aj so svojimi
nedostatkami.
Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych
situáciách, vedieť odmietnuť, čeliť
manipulácii a tlaku skupiny, vysvetliť svoje
názory, vysloviť návrh, alternatívne spôsoby
riešenia konfliktov, asertívne práva.
182
Výkonový
štandard
Žiak vie vysvetliť význam poznania silných
a slabých stránok osobnosti,
v komunikácii i vo vzťahoch prejavuje
sebaúctu, vie vyjadriť svoje myšlienky,
formuluje ich ako svoj názor.
Žiak vie vysvetliť uplatnenie pojmu
asertivita v praktickom živote, vysvetliť
pojem manipulácia, pozná svoje právo na
odmietnutie nevhodnej ponuky.
Prosociálnosť
ako zložka
vlastnej identity
Etické aspekty
vzťahu k vlastnej
rodine
Etické aspekty
integrovania
sexuálnej zrelosti
do kontextu
osobnosti
Vzťah k chorým,
starým,
postihnutým,
mentálne alebo
morálne
narušeným
ľuďom
Nový vzťah k druhým: nezávislosť
a rešpektovanie. Rozvíjanie vlastnej identity
v interakcii s druhými. Slobodné prijatie
záväzkov a ich splnenie ako predpoklad
zrelosti.
Hlbšie poznanie vlastnej rodiny.
Uplatňovanie sociálnych zručností v rámci
rodiny: byť empatickým, otvorene a citlivo
komunikovať. Zdravá a nezdravá kritickosť,
reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine,
pochopenie rodičov a súrodencov, dobré
vzťahy, tolerancia a rešpektovanie autority,
vzťahy medzi súrodencami. Rešpektovanie
pravidiel hry: práva a povinnosti v rodine.
Rozvíjanie sexuálnej identity. Vzťahy medzi
chlapcami a dievčatami. Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv o budúcom partnerovi.
Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou
zrelosťou.
Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie
spomínanými ľuďmi. Ochota chápať ich
potreby, ale aj vidieť ich možnosti
a bohatstvo, ktoré môžu odovzdať ostatným.
Tolerancia, rešpektovanie odlišností,
generačné rozdiely.
Žiak pozná zásady prosociálneho
správania, vie pomenovať možnosti
takého správania v rodine, postupne
preberá zodpovednosť za svoje
rozhodnutia.
Žiak vie pomenovať možnosti
prosociálneho správania vo vlastnej
rodine, uvedomuje si svoje práva
a povinnosti v rodine a snaží sa chápať
ich význam, túži prispieť svojím dielom
k dobrému fungovaniu vlastnej rodiny.
Žiak vie, čo je to počatie a prenatálny
život človeka, vie vysvetliť dôvody pre
odloženie sexuálneho styku do
psychosociálnej zrelosti, chápe pozitívne
hodnoty: priateľstvo, lásku, manželstvo,
rodinu.
Žiak si uvedomuje ťažkosti, ktoré
prežívajú starí a chorí ľudia a túži im
pomôcť.
Predmet: Náboženská výchova
Náboženská výchova
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Štátny vzdelávací program
1
1
1
Školský vzdelávací program
0
0
0
Spolu
1
1
1
Poznámky
Žiaci sa vyučujú v skupinách súbežne s ETV.
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto
opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám,
otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia
bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť,
nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť
si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo
je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú
spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
- formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
- konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
183
-
hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
formovať svedomie
prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním
týchto predmetových kompetencií:
komunikačné kompetencie - žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie otázky a
zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti, žiak si
osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva,
oponuje, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory, žiak sa učí reagovať primerane situácii, je
schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim
spôsobom, sformulovať a vyjadriť svoje pocity, žiak sa učí dešifrovať a vhodne používať symboly,
rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského života.
kompetencie k učeniu sa – žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho
učenia a diskutuje o nich.
kompetencie k riešeniu problémov – žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma nové
nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa sa na riešení úloh
s druhými, žiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému
na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje svoj názor
občianske – žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností
a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne spolupracovať
s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí
háji svoje práva aj práva iných, vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti
kultúrne – žiak si osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú
angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma si
kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie považuje za rovnocenné
a inšpirujúce, žiak vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty)
rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia,osvojuje si prácu s literárnymi žánrami a
druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba,
móda) žiak si osvojuje kritický prístup k médiám
sociálne a interpersonálne – žiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, učí sa chápať
ich potreby a postoje,objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon,
uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako časť celku,chápe potrebu efektívne
spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk
vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, žiak zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým,
osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom
existenciálne – žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách
ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí
a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky
spirituality
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré
žiakom umožňujú:
Kompetencie k učeniu sa
- rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrovať
náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne s
pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu
medzi týmito obormi aj v ďalšom živote
Komunikačné kompetencie
- porozumieť rôznym textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými druhmi
textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich
posolstva
- vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať schopnosť
neverbálnej komunikácie
Kompetencie k riešeniu problémov
- rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a
kladením filozofických otázok
184
hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na
etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu
Sociálne a interpersonálne kompetencie
- pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša kooperatívny
spôsob práce
- prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie a meditácie,
ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej pri vytváraní vlastného sebaobrazu
- rozvíjaním empatie a návštevou charitného domu, zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým,
osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom
Občianske kompetencie
- porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí a chápaním
kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj tolerancie
- prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen príčiny
konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom zasadili o ich
nápravu
- postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj vzťah
k Božej autorite
Kultúrne kompetencie
- prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu
porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry
- integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom a súčasnom
prejave
- rozvíjať vzťah k sakrálnemu umeniu prostredníctvom exkurzie chrámu
Existenciálne kompetencie
- prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou vnímať transcendentnú skutočnosť
- filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a
nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
-
Prierezové témy
Dopravná výchova: 6.roč.- Konať v pravde, 7.roč.- Boh oslobodzuje človeka
Osobný a sociálny rozvoj: 6.roč.- Pravda ako hodnota, Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.- Sloboda
a človek, Sloboda a rozhodnutia
Environmentálna výchova: 5. roč.- Moja modlitba, 6. roč.- Hľadanie pravdy o svete
Mediálna výchova: 5.roč.- Boh hovorí k človeku, Dialóg Boha a človeka, 6. roč.- Pravda ako hodnota,
Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.- Boh oslobodzuje človeka, Rešpektovanie vierovyznaní, Láska ako
princíp slobody
Multikultúrna výchova: 6. roč.- Hľadanie pravdy o sebe, Ohlasovatelia pravdy, 7. roč.- Sloboda
a rozhodnutia, Rešpektovanie vierovyznaní
Ochrana života a zdravia: 6. roč.- Konať v pravde
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 6. roč.- Ohlasovatelia pravdy
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 5. roč.- Obeta Božieho ľudu, Dialóg cez
službu, Služba modlitbou, 6. roč.- Konať v pravde
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6. roč.- Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.Rešpektovanie vierovyznaní
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre piaty
ročník základných škôl „Poznávanie cez dialóg“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné
obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej
téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje
osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej
cirkvi, biblické mapy.
Učebné osnovy 5. ročník
Ročníkový cieľ:
Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Nadchnúť sa pre komunikáciu s Bohom
prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova. Prostredníctvom komunikácie sa
približovať k Bohu a k ľuďom.
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
185
1. TÉMA:
BOH HOVORÍ
K ČLOVEKU
Práca so Svätým písmom
/vyhľadávanie kníh, kapitol
veršov/, skratky kníh
Misia Cyrila a Metoda /cyrilika,
hlaholika, Otče náš
v staroslovienčine/
Žiaci vierozvestcov – sv.
Gorazd, jeho žiak sv. Bystrík
2. TÉMA:
DIALÓG
BOHA A
ČLOVEKA
Dávidove prosby odpustenie
(žalmy)
Šalamúnova prosba
o múdrosť
Mária zvelebuje Boha
(Magnifikat)
Ježiš – učiteľ modlitby (Otče
náš), porovnanie dvoch
evanjeliových textov modlitby
Otče náš
3. TÉMA:
MOJA
MODLITBA
Pravidlá modlitby (miesto, čas
a pravidelnosť)
Druhy modlitby
Príklady svätých /hymnus sv.
Františka na stvorenstvo –
príklad oslavnej modlitby/
4. TÉMA: NÁŠ
DIALÓG S
BOHOM
5. TÉMA:
OBETA
BOŽIEHO
ĽUDU
6. TÉMA:
DIALÓG CEZ
SLUŽBU
Znaky a symboly v bežnom
živote
Komunikácia prostredníctvom
symbolu
Liturgické symboly, farby,
úkony, postoje, gestá
Slávenie liturgického roku,
slávnosť, liturgické obdobia
Chrám, kostol, Jeruzalemský
chrám
Liturgické predmety
Obeta, obetavosť, jej zmysel
v živote človeka
Obeta Ježiša Krista
Obeta Božieho baránka
(starozákonná, novozákonná
obeta, židovská pascha,
posledná večera)
Obetný dar, moja obeta
Služba chorým (sviatosť
pomazania chorých)
Služba ľudskej rodine (sviatosť
manželstva)
Služba Božej rodine (sviatosť
kňazstva – diakon, kňaz,
biskup)
-
vymenovať 5 historických kníh SZ a 5 histor.kníh NZ
pomenuje časti NZ
podľa súradníc nájde text vo Sv.písme
správne používa skratky kníh PS a súradnice
pozná najdoležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila
a Metoda
vie vysvetliť prínos byzantskej misie pre Slovensko
význam prekladu PS do slovenčiny
spamäti vie prvé verše z Jánovho evanjelia
s pomocou vie poskladať
modlidbu Pána
v staroslovenčine
používa vhodné slová v komunikácii s inými ľuďmi
správne a pravdivo šíri informácie
v biblických príbehoch nájsť spoločné znaky modlitby
Dávida a Šalamúna
prerozprávať časť biblického príbehu zo života kráľa
Dávida a Šalamúna
charakterizovať časti modlitby Otče náš
vytvoriť kartotéku biblických modlitieb
porovnať dva evanjeliové texty modlitby Otče náš
prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg s Bohom
nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče náš
citovať jeden citát zo Svätého písma
správne doplniť (poskladať) Magnifikat
vymenovať pravidlá modlitby
pomenovať aspoň tri druhy modlitby
jednoducho prerozprávať životopis sv. Františka
podľa vzoru – hymnus sv. Františka na stvorenstvo
v modlitbe vyjadriť vďaku
vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym príležitostiam
-
vysvetliť pojem symbol
oceniť úlohu a zmysel symbolov
vymenovať jednotlivé obdobia liturgického roka
priradiť správnu farbu k liturgickému obdobiu
správne demonštrovať aspoň 5 liturgických úkonov
vysvetliť a oceniť potrebu slávenia
symbolicky nakresliť schému rozdelenia liturgického roku
pomenovať základné časti chrámu
nakresliť a pomenovať 5 liturgických predmetov
-
prostredníctvom príkladu opíše, čo je obeta
konkrétnym skutkom vyjadrí vďačnosť za obetu druhých
ľudí (priateľov, rodičov)
pomenovať ako sa sprítomňuje Ježišova obeta
vysvetliť prirovnanie Ježiša k nebeskému pelikánovi
prejaviť vďaku za Ježišovu obetu
rozlišuje Božieho baránka v Starom a Novom zákone
pomenovať, čoho symbolom je chlieb a víno, vo sv. omši
prinášané na oltár
-
-
-
7. TÉMA:
SLUŽBA
MODLITBOU
Modlitba za živých /modlitba
za kňaza, priateľov, rodičov,
spolužiakov, učiteľov/
Modlitba k svätým /modlitba na
príhovor svätých – Terézia
z Lisieux, môj krstný patrón/
Modlitba za zomrelých
-
opísať a porovnať úlohu chlapca a dievčaťa v službe
rodine
konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, slabším
vymenovať tri stupne kňazstva
pozná po mene kňazov vo svojej farnosti
zdôvodní potrebu sviatosti manželstva, kňazstva
a pomazania chorých pre spoločnosť
formulovať modlitbu za kňazov
oceniť hodnotu človeka aj v chorobe
pomenovať rôzne formy modlitby za druhých ľudí
pomenovať časti sv. omše
pozná účinky sv. omše
formulovať modlitbu za iných vlastnými slovami (kňazov,
štátnych predstaviteľov, učiteľov, spolužiakov/
na príklade života sv. Terézie z Liseux zdôvodniť potrebu
modlitby k svätým
sformulovať modlitbu ku svojmu krstnému patrónovi
186
Učebné osnovy 6. ročník
Ročníkový cieľ:
Spoznávať Božiu pravdu. Oceniť hodnotu pravdy. Orientovať svoj život podľa pravdy. Praktizovať život
v pravde podľa hlasu svedomia.
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Potreba pravdy
Jakub a Ezau
Pravda v etike, médiá
(zachovanie tajomstva)
8. Božie prikázanie
1. TÉMA:
PRAVDA AKO
HODNOTA
-
2. TÉMA:
HĽADANIE
PRAVDY
O SVETE
Cesty hľadania pravdy
v dávnej minulosti
Mýtický obraz sveta
Evolučná teória
Biblický obraz stvorenia sveta
(ENV)
-
3. TÉMA:
HĽADANIE
PRAVDY
O SEBE
Pôvod človeka
Biblický obraz stvorenia
človeka
Pád človeka
Hranice človeka (svedomie)
-
-
-
4. TÉMA:
OHLASOVAT
ELIA PRAVDY
5. TÉMA:
KONAŤ V
PRAVDE
Prorok Ezechiel (Ez 3, 1-3)
Ježiš – učiteľ pravdy (Mt, 5,37)
Apoštoli - hlásatelia pravdy
(sv. Peter, sv. Štefan)
Modelové ilustrovanie
konceptov a princípov pravdy
Zodpovednosť za druhých
z pohľadu prirodzenej morálky
(Zlaté pravidlo)
Židovský zákon Zedaka,
islamský Zakat, Ježišov príkaz
lásky
Skutky lásky (skutky
milosrdenstva)
Sociálny hriech
Riešenie problémovej úlohy –
príbeh s mravnou dilemou
-
Výkonový
štandard
na konkrétnej modelovej situácii rozlíšiť medzi pravdou
a klamstvom
interpretovať cez biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi
dopad klamstva na vzťah súrodencov
vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka
a v medziľudských vzťahoch
posúdiť silu slova
pomenovať zásady pravdy pre správne fungovanie
medziľudských vzťahov
uviesť príklad manipulácie slovom a riziká manipulácie
na základe novinových článkov posúdiť hodnotu etiky
pravdy v masmédiách
vo dvojici vytvoriť fiktívny list redaktorovi (novín, TV..) a
posúdiť hodnovernosť daného masmédia
opísať pravdivosť obraznej reči biblického príbehu
o stvorení sveta
porovnať predstavenú časovú udalosť stvorenia sveta na
„lište“ času a vo Svätom písme
pomenovať biblický príbeh o stvorení ako model
stvorenia, nie historickú správu
porovnať biblický príbeh o stvorení s vedeckým
pohľadom
porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s posolstvom
biblického textu
jednoducho vytvoriť symbolický obraz stvorenia sveta
zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou
dnešného človeka
vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej
prírode (globálne problémy)
pomenovať symbolickosť obraznej reči biblického
príbehu o stvorení človeka a porovnať s vedeckým
pohľadom
vysvetliť hodnotu človeka v stvorení na Boží obraz
vnímať svoje vlastné hranice
navonok prejaviť úctu k človeku
porovnať biblický príbeh o páde človeka s mýtickým a
poukázať na rozmer kresťanskej nádeje (vyznanie
a odpustenie viny)
zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí
určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy
na modelových situáciách rozlíšiť medzi pocitom viny
a vedomím viny
vysvetliť význam ohlasovania pravdy
odvodiť logický záver z prezentovanej obraznej biblickej
reči pri povolaní proroka Ezechiela
vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše
'nie' nech je 'nie'“. (Mt 5,37)
vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov pravdy
jednoducho opísať život sv. Petra a sv. Štefana
porovnať svoj život s predloženými vzormi ohlasovateľmi pravdy
diskutovať o význame „Zlatého pravidla“
porovnať židovský zákon Zedaka, islamský Zakat
a Ježišov príkaz lásky
prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede
o význame „Zlatého pravidla"
vnímať dopad rozhodnutia na život človeka
na modelovej situácii demonštrovať skutky lásky
posúdiť hodnotu pravdy a vyvodiť závery pri riešení
problémovej úlohy s mravnou dilemou
rozlišovať medzi väčším a menším zlom, medzi väčším
a menším dobrom
definovať sociálny hriech
vymenovať 3 skutky, ktorými koná podľa pravdy
187
-
na príkladoch svätých, významných osobností
a konkrétnych životných udalostiach vysvetliť spravodlivé
(pravdivé) konanie
Učebné osnovy 7. ročník
Ročníkový cieľ: Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na vinu a odpustenie.
Osvojovať si návyky kresťanského životného štýlu.
Tematický
celok
1. téma:
Sloboda a
človek
-
Obsahový
štandard
chápanie slobody
povolanie k slobode
otroctvo človeka
závislosti
Exodus – cesta k slobode
hranice slobody - Desatoro
-
2. téma:
Sloboda a
rozhodnutia
- slobodné rozhodnutie
(nutnosť voľby)
- sloboda a zodpovednosť
- riešenie problémovej
situácie – príbeh s mravnou
dilemou
- princípy rozhodovania
(autonómna a heteronómna
morálka)
-
3. téma:
Boh
oslobodzuje
človeka
- vina a odpustenie vo svetle
prirodzenej morálky
- kresťanský pohľad na vinu
a odpustenie
- zaobchádzanie s vlastnou
vinou
- sociálny hriech
- chápanie viny v iných
kultúrach a náboženstvách
- Kristus oslobodzuje (formy
pokánia – sviatostné i mimo
sviatostné)
-
-
4. téma:
Rešpektovanie
vierovyznaní
5. téma:
Láska ako
princíp
slobody
- rešpektovanie inakosti
- rozdelenie sveta podľa
kultúr (myslenie kultúr)
- rozdielne cesty hľadania
Boha (hinduizmus,
budhizmus, islam,
judaizmus, kresťanstvo..)
- putovanie po ceste predkov
- sloboda a vzťah k autoritám
(hierarchia, anarchia,
nezávislosť)
- láska ako cesta k slobode
(blahoslavenstvá)
- sloboda a prosociálne
správanie (angažovanosť
v rodine, spoločnosti, cirkvi)
-
-
-
Výkonový
štandard
na konkrétnej životnej situácii rozoznať život v slobode
a v otroctve hriechu
posúdiť potrebu Božieho zákona v živote
definovať pojem slobody ako vnútorný stav človeka
vysvetliť, v čom spočíva zneužitie slobody
vymenovať dôsledky prvotného hriechu
vysvetliť rozdiel medzi zamestnaním a povolaním
vysvetliť pojem závislosť
uviesť príklady rôznych závislostí
reflektovať svoje vlastné rozhodnutia
posúdiť a modifikovať biblické príbehy z pohľadu dnešnej
doby
rozlišovať rôzne spôsoby slobody, chápať Desatoro ako
ich vyjadrenie
na základe analýzy problémovej situácie vysvetliť dopad
rozhodnutí na život jednotlivca a spoločnosti
definovať svedomie
posúdiť hodnotu spravodlivosti vo svete
vyrozprávať biblické príbehy a posúdiť ich hodnotu pre
dnešný život
vysvetliť vývoj svedomia z pohľadu vývoja človeka
na problémových situáciách s morálnou dilemou posúdiť
vývoj morálneho úsudku
posúdiť princípy rozhodovania z pohľadu autonómnej
a heteronómnej morálky
predstaviť vinu a odpustenie vo svetle prirodzenej
morálky
vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s vinou
a previnením v rôznych kultúrach a náboženstvách
v dejinách ľudstva
konfrontovať ju s biblickým pohľadom na uznanie viny
a odpustenia
uvedomovať si mravné rozmery svojich rozhodnutí a ich
dopad voči sebe, druhým ľuďom, svetu, Bohu
opísať postup sviatosti zmierenia
rozlíšiť sviatostnú formu pokánia a mimo sviatostnú
formu
uviesť príklady sviatostných a mimo sviatostných foriem
pokánia
osvojovať si kresťanský pohľad na vinu a odpustenie
vymenovať základné monoteistické náboženstvá
vymenovať základné polyteistické náboženstvá
opísať základné znaky svetových náboženstiev
(hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus, kresťanstvo)
porovnať učenie svetových náboženstiev s kresťanským
učením
opísať rozdielne a spoločné prvky jednotlivých svetových
náboženstiev
priradiť základné symboly svetových náboženstiev
vyjadriť úctu voči ľuďom iného vierovyznania
rešpektovať slobodu vierovyznania
orientovať sa v cirkevnom členení a hierarchickom
usporiadaní, vymenovať diecézy Slovenska a ich
biskupov
uvedomiť si dôležitosť autority v spoločnosti
vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou
k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť pri zneužití
autority
formovať svedomie ako zvrchovanú normu mravnosti
188
-
-
poznávať hranice osobnej slobody
interpretovať texty blahoslavenstiev na chápanie
konkrétnych životných situácií, ako výzvu pre kresťanské
konanie vo svete a ako prejav spolupráce na rozvoji
Božieho kráľovstva
je pripravený zapojiť sa do spoločného projektu
kresťanskej pomoci
reálne oceniť vlastné dary a je pripravený použiť ich pre
svoje dobro aj dobro blížnych
Predmet: Svet práce
7. ročník
Svet práce
Štátny vzdelávací program
8. ročník
9. ročník
0,5
Školský vzdelávací program
0
Spolu
0,5
Poznámky:
Predmet Svet práce je špecifický v tom, že je spolu s predmetom Technika súčasťou vzdelávacej
oblasti Človek a svet práce. Vzhľadom k časovej dotácii obidvoch predmetov 0,5 hod. týždenne sa žiaci
každej triedy toho istého ročníka delia na 2 skupiny. V priebehu jednej vyučovacej hodiny sa jedna
skupina triedy vyučuje predmet Svet práce a druhá skupina triedy predmet Technika.
Charakteristika predmetu
Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch a ďalej ich rozvíja novými
poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické
zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje
sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Predmet sprostredkúva žiakom poznatky
o postupe pestovania rastlín. Vytvára základy pre kladný vzťah k prírode, ale aj pre aktívnu tvorbu a
ochranu životného prostredia.
Ciele vyučovacieho predmetu
V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu
k prírode a životnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia
- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť,
samostatnosť)
- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka.
V rovine vedomostí predmet smeruje k:
- poznaniu významu pôdy a jej vlastností
- osvojeniu si základných poznatkov o osive a sadive
- poznávaniu základných druhov ovocia, zeleniny, liečivých rastlín
- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, význame pre zdravie človeka
- poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení
- osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov
- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín
- osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch,
v záhradách (na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch)
- osvojení poznatkov o zakladaní trávnika a jeho údržbe, o výsadbe okrasných drevín a ich
ošetrovaní.
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:
- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní
črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín
189
-
získavaniu pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní rastlín.
Prierezové témy predmetu
V predmete svet práce budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 7. ročník - Náradie na spracovanie pôdy, Pomôcky pri pestovaní rastlín,
Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Pestovanie, ošetrovanie a rozmnožovanie črepníkových rastlín,
Nároky črepníkových rastlín na životné podmienky
Mediálna výchova: 7. ročník - Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Poznávanie jednotlivých druhov
črepníkových rastlín, Základy aranžovania a väzby kvetov
Dopravná výchova: 7. ročník - Bezpečnostno-organizačné zásady
Ochrana života a zdravia: 7. ročník - Bezpečnostno-organizačné zásady, Náradie a pomôcky, Význam
a rozdelenie okrasných rastlín
Multikultúrna výchova: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber a úprava
materiálu
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber
a úprava rastlinného materiálu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 7. ročník - Význam a rozdelenie okrasných rastlín,
Základy aranžovania a väzby kvetov
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné
činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba
metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia.
Metódy práce:
- motivačné (motivačné rozprávanie, rozhovor, problém, demonštrácia), expozičné (rozprávanie,
vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž),
problémové metódy (projektová), praktické aktivity, práca s knihou a textom, samostatné učenie
prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, aktivizujúce (diskusia, didaktické hry), fixačné
(metódy opakovania a precvičovania).
Formy práce:
- frontálna výučba, individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, práca vo dvojiciach,
demonštrácia a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie,
diferencované vyučovanie.
Učebné zdroje
Učebnice:
Milec A. a kol.: Pestovateľské práce pre 7. ročník základnej školy, 1981
Odborná literatúra, encyklopédie, atlasy: Hillier M.: Sušené květiny, 2004, Klimo J.: Letničky, 1973,
Čejka G. a kol.: Radíme záhradkárom, 1975, Balázsová K. a kol.: Kalendár ochrany rastlín v záhrade,
1975, Čejka G. a kol.: Abeceda záhradkára, 1967, Tykač J. a kol.: Jar v záhrade, 1980, Tykač J. a kol.:
Leto v záhrade, 1981
Odborné časopisy: Quark, Mladý vedec, Záhradkár
Didaktická technika: dataprojektor, PC, magnetická tabuľa
Materiálne výučbové prostriedky : nástenné obrazy, modely, obrazový materiál
Internet: www.zborovna.sk, www.zelenaskola.sk
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Náradie
a
pomôcky
3h
Kvetinárstvo
7h
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Základné ručné náradie.
Náradie na spracovanie pôdy.
Pomôcky pri pestovaní rastlín.
Význam a rozdelenie
rastlín.
Význam okrasných rastlín
tvorby
a
estetizácie
prostredia,
rozdelenie
okrasných
z hľadiska
životného
okrasných
190
Poznať funkciu a spôsob použitia základných druhov
náradia a pomôcok - vysadzovacia lopatka,
vysadzovací kolík, prepichovací kolík, záhradnícke
nožnice, malé hrabličky, malá lopatka, rýľ, motyka,
hrable, rycie vidly.
Vedieť používať základné ručné náradie a iné
pomôcky pri pestovaní črepníkových rastlín, poznať
náradie na základné spracovanie a ošetrovanie pôdy
počas vegetácie pôdy.
Poznať význam okrasných rastlín, ich vplyv na náš
život a životné prostredie. Poznať rozdelenie
okrasných rastlín. Poznať a odborne pomenovať
črepníkové rastliny.
Vedieť
pestovať,
ošetrovať
a
rozmnožovať
Hydroponické
pestovanie
rastlín
3h
Viazačstvo
a aranžovanie
rastlín
4h
rastlín.
Črepníkové rastliny.
Charakteristika črepníkových rastlín,
rozdelenie. Poznávanie jednotlivých
druhov
črepníkových
rastlín.
Pestovanie,
ošetrovanie
a
rozmnožovanie črepníkových rastlín.
Nároky črepníkových rastlín na
životné podmienky.
Hydropónia.
Čo je hydropónia, potreby na
hydropóniu: nádoby, substrát, živný
roztok, vhodné črepníkové rastliny.
Hydroponické pestovanie rastlín..
Základy aranžovania a väzby kvetov.
Význam aranžovania a väzby kvetov,
pomôcky na aranžovanie.
Výber a úprava materiálu.
Výber a úprava rastlinného materiálu,
voľba nádoby, zber a sušenie rastlín
na aranžovanie, ošetrovanie rezaných
kvetov, príprava rastlinného materiálu
na aranžovanie.
črepníkové rastliny, poznať ich nároky na stanovište.
Vedieť využívať pracovné prostredie a udržiavať
poriadok počas práce, dodržiavať bezpečnosť pri
práci a hygienické zásady.
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri presádzaní
a ošetrovaní črepníkových rastlín a pri ich
rozmnožovaní, pestovaní a ošetrovaní.
Poznať pojem hydropónia, potreby na hydropóniu,
poznať výhody hydroponického pestovania rastlín,
vedieť zvoliť rastlinu na hydroponické pestovanie,
vedieť ju pestovať v živnom roztoku. Praktickou
činnosťou získať zručnosti pri pestovaní rastlín a
osvojiť si základný postup pestovania.
Poznať základné pravidlá aranžovania a väzby
kvetov, poznať vhodný materiál, úpravu rastlín a
ostatného materiálu. Získané vedomosti vedieť
uplatniť pri vytváraní jesenného, vianočného a
jarného aranžovania. Vedieť hodnotiť výber materiálu
a výsledok vlastnej práce.
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri viazaní a
aranžovaní rastlín.
Predmet: Technika
7. ročník
Technika
Štátny vzdelávací program
8. ročník
9. ročník
0,5
Školský vzdelávací program
0
Spolu
0,5
Poznámky
1. Technika je špecifický predmet v tom, že je jednou zložkou vyučovacieho predmetu Človek a svet
práce. Preto sa žiaci každej triedy toho istého ročníka delia na 2 skupiny.
2. V priebehu jednej vyučovacej hodiny má jedna skupina triedy zložku Technika a druhá skupina
triedy zložku Svet práce.
Charakteristika predmetu
Oblasť vyučovacieho predmetu Technika zahrňuje široké spektrum pracovných činností
a technológií. Vďaka tomuto vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností a to v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti. A práve vďaka získavaniu základných zručností v rôznych ľudských
činnostiach prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Celá koncepcia vzdelávacej oblasti vychádza z konkrétnych životných situácií. V týchto jednotlivých
situáciách žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých
podobách, ale aj širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné
vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďal