ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby
962 66 Sebechleby 145
ISCED 1
2. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
Predmety
Slovenský jazyk a
literatúra
Prvý cudzí jazyk - ANJ
Prírodoveda
Vlastiveda
Náboženská výchova
Matematika
Informatická výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Počet hodín
ŠtVP + ŠkVP
Spolu
6+3
9
0+1
1+0
1+0
1+0
4+1
1+0
1+0
1+0
2+0
18 + 5
1
1
1
1
5
1
1
1
2
23
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
1.
3 h.
2.
5 h.
IX.
3.
4 h.
4.
5 h.
2014/2015
Slovenský jazyk a sloh
5
druhý
Mgr. Lucia Husáková
Tematický celok
Komunikačné
činnosti
Komunikačné
činnosti
Tvary písmen
Konvencia
v ústnej
komunikácii
Komunikačné
činnosti
Písmená
Vieme sa rozlúčiť
Písmená
O 3 trpaslíkoch a
princeznej
MUV
Hláska a
písmeno
Hláska a písmeno
Rozlišovacie znamienka
MEV
Hláska a
písmeno
Rozlišovacie znamienka
Dĺžeň
Mäkčeň
OSR
Rozlišovacie znamienka:
Vokáň
Dve bodky
Poprosenie
a poďakovanie
OSR
Vieme sa ospravedlniť
Opakovanie
rozlišovacích znamienok
Diktát č.1 rozlišovacie
znamienka
OSR
Rozdelenie hlások
ENV
5.
5 h.
6.
5 h.
X.
7.
5 h.
8.
5 h.
Hláska
a písmeno
Komunikačné
činnosti
Komunikačné
činnosti
Delenie hlások
Samohlásky
9.
3 h.
Obsahový štandard
(téma) Prierezové témy
Slovenčina okolo nás,
Vieme sa pozdraviť
MUV
Vieme sa predstaviť
Poznáme písmená
OŽZ
Dospelí sa predstavujú,
Nápis
Vieme komu tykáme a
komu vykáme
MEV
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak sa vie vhodne pozdraviť
a predstaviť.
Dramatizácia
pozdravov
a predstavovania sa.
Správne tvary
písmen.
Žiak vie prečítať a napísať
tvary všetkých písmen
slovenskej abecedy.
Žiak vie v komunikácii
rozlišovať tykanie a vykanie
a vie ho aj primerane
používať.
Žiak správne používa pojem
nápis.
Žiak vie primeraným
pozdravom ukončiť stretnutie.
Vie prečítať a napísať všetky
tvary písmen abecedy a snaží
sa písať čitateľne.
Dramatizácia
Tvorba nápisov.
Dramatizácia
Správne tvary
písma.
Žiak pozná rozdiel medzi
hláskou a písmenom. Dokáže
nájsť v slovách písmená
s rozlišovacími znamienkami.
Rozlišovacie znamienka vie
pomenovať.
Žiak dokáže nájsť v slovách
písmená s rozlišovacími
znamienkami. Rozlišovacie
znamienka vie pomenovať.
Žiak vie, ktoré písmená, ktoré
môžu mať dĺžeň, mäkčeň, vie
slová správne prečítať.
Rozdiely – hláska,
písmeno.
Žiak sa vie v bežných
situáciách ospravedlniť.
Opakovanie učiva v tvorivých
prac. listoch
Dramatizácia
Tvorivé cvičenia
Kontrolný diktát
Žiak rozlišuje krátke a dlhé
samohlásky, vie ich vyhľadať
v slovách.
Doplňovačky
Oprav chyby
Nácvičný diktát
Nácvičný diktát.
Korekcia vo vete.
Slovné hodnotenie
Samohlásky
Samohlásky
Samohlásky a, á
OSR
Žiak rozlišuje samohlásky a, á,
vie ich v slovách a vetách
nájsť a prečítať
Utvor vety
Samohlásková
súťaž
Samohlásky
Samohláska ä
Samohlásky e, é
OSR
Žiak rozlišuje samohlásky ä, e,
é vie ich v slovách a vetách
nájsť a prečítať
Nácvičný diktát
Samohlásková
súťaž
Samohlásky
Samohlásky i, í/y, ý
Samohlásky o, ó, u, ú.
ENV
Žiak rozlišuje samohlásky i,
í/y, ý, o, ó vie ich v slovách
a vetách nájsť a prečítať.
Poprehadzované
samohlásky
Samohlásky
Opakovanie samohlások
Diktát č.2 krátke a dlhé
samohlásky
Nadpis
OŽZ
Žiak si opakuje krátke a dlhé
samohlásky v tvorivých
cvičeniach.
Žiak v praktických činnostiach
požíva pojmy nadpis a nápis.
Nácvičný diktát
Kontrolný diktát
Najkrajší nadpis
Slovné hodnotenie
Dvojhlásky
Dvojhlásky
ENV
Tvrdé a mäkké
spoluhlásky
Tvrdé spoluhlásky
ENV
Žiak správne číta a píše slová
s dvojhláskami.
Žiak spracováva informácie
o delení spoluhlások, vníma
pojmy súvisiace s delením
spoluhlások.
Dvojhlásková súťaž
Seba hodnotenie
Poprehadzované
spoluhlásky
Tvrdé spoluhlásky h, ch,
k, g
Tvrdé spoluhlásky d, t, n,
l
OŽZ
Žiak rozlišuje tvrdé
spoluhlásky h, ch, k, g, d, t, n,
l, vie ich nájsť a správne
prečítať v slovách a vetách.
Vie, že sa po nich píše y/ý.
Vynechaná
spoluhláska
Tvrdé
spoluhlásky
Tvrdé spoluhlásky d, t, n,
l
OSR
Žiak rozlišuje tvrdé
spoluhlásky, v koreni
domácich slov správne po nich
píše y/ý.
Nácvičný diktát
Vymysli slová na
spoluhlásky
Tvrdé
spoluhlásky
Zhrnutie tvrdých
spoluhlások
Kontrolný diktát č.3
tvrdé spoluhlásky OSR
Mäkké spoluhlásky
Mäkké spoluhlásky č, dž,
š, ž,
MUV
Žiak si precvičuje a upevňuje
získané vedomosti
Nácvičný diktát
Kontrolný diktát
Seba hodnotenie
Žiak vie vymenovať mäkké
spoluhlásky. Rozlišuje mäkké
spoluhlásky č, dž, š, ž
a správne po nich píše i/í
v koreni domácich slov.
Žiak vie vymenovať mäkké
spoluhlásky. Rozlišuje mäkké
spoluhlásky c, dz, j a správne
po nich píše i/í v koreni
domácich slov.
Žiak rozlišuje mäkké
spoluhlásky ď, ť, ň, ľ vie ich
správne prečítať a napísať
v slovách a vetách. Vie, že sa
po nich píše i/í.
Doplňovacie
cvičenia
10.
5 h.
XI.
11.
5 h.
12.
4 h.
13.
5 h.
14.
5 h.
Spoluhlásky
XII.
15.
5 h.
16.
5 h.
17.
18.
19.
2 h.
20.
5 h.
I.
21.
5 h.
22.
5 h.
23.
4 h.
Tvrdé
spoluhlásky
Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny
Mäkké
spoluhlásky
Mäkké
spoluhlásky
Mäkké
spoluhlásky
Mäkké spoluhlásky c, dz,
j
Mäkké spoluhlásky ď, ť,
ň, ľ
OŽZ
Mäkké spoluhlásky ď, ť,
ň, ľ
De, te, ne, le/ di, ti, ni, li
MEV
Vymysli slová na
spoluhlásky
Farebné slabiky
Nácvičný diktát
Mäkké
spoluhlásky
II.
III.
IV.
De, te, ne, le/ di, ti, ni, li
DOV
Žiak vie, že pred
samohláskami e, i nepíše nad
mäkkými spoluhláskami ď, ť,
ň, ľ mäkčeň. Vie tieto slová
správne prečítať a napísať.
Popletené i/y
Nácvičný diktát
De, te, ne, le/ di, ti, ni, li
Opakovanie mäkkých
spoluhlások
Diktát č.4 mäkké
spoluhlásky
ENV
Spoluhlásky – zhrnutie
učiva
OSR
Žiak vie, že pred
samohláskami e, i nepíše nad
mäkkými spoluhláskami ď, ť,
ň, ľ mäkčeň. Vie tieto slová
správne prečítať a napísať.
Tvorivé úlohy
Kontrolný diktát
Seba hodnotenie
Žiak vie pomenovať tvrdé
a mäkké spoluhlásky, pri
písaní i/í, y/ý v koreni
domácich slov používa získané
gramatické pravidlá.
Žiak vie, že slabika sa skladá
z hlások, vníma počet hlások
v slovách. Rozlišuje slová,
ktoré sa skladajú len z jednej
slabiky.
Žiak rozlišuje jednoslabičné
a viacslabičné slová, vníma
slabiku ako časť slova.
Žiak vie používať materinskú
reč, vie ústne aj písomne
zablahoželať.
Žiak si precvičuje a upevňuje
získané vedomosti.
Samostatná práca
Žiak dokáže rozprávať podľa
série obrázkov.
Žiak rozlišuje základnú
štruktúru listu /oslovenie,
rozlúčenie, podpis/.
Žiak vie vyjadriť myšlienku
vetou. Na začiatku vety píše
veľké písmeno a na konci
interpunkčné znamienka. Vie
spočítať počet slov vo vete.
Žiak vie rozlíšiť oznamovaciu
a opytovaciu vetu formálne aj
správnou melódiou.
Žiak vie rozlíšiť oznamovaciu
a opytovaciu vetu formálne aj
správnou melódiou.
Žiak vie rozlíšiť rozkazovaciu,
zvolaciu a želaciu vetu
a napísať za ňou správne
znamienko. Uvedomuje si, aká
je správna melódia hlasu pri
týchto vetách.
Štruktúra listu
24.
5 h.
25.
26.
5 h.
Jarné prázdniny
Mäkké
spoluhlásky
27.
5 h.
Delenie hlások
28.
5 h.
Hlásky, slabiky,
slová
Veta, slovo, slabika,
hláska
Jednoslabičné slová
ENV
29.
5 h.
Hlásky, slabiky,
slová
Viacslabičné slová
Blahoželanie
MUV
30.
5 h.
Konvencia v
komunikácii
31.
3 h.
Konvencia
v komunikácii
Opakovanie – slovo,
slabika, hláska
O 3 trpaslíkoch
a princeznej
MUV
Dorozumievame sa
Píšeme listy
TPPZ
32.
3 h.
Konvencia
v komunikácii
Vety
33.
5 h.
Vety
Píšeme listy
Vety
Oznamovacie vety
MUV
Oznamovacie vety
OSR
34.
5 h.
Vety
Opytovacie vety
ENV
35.
4 h.
Vety
Rozkazovacie, zvolacie
a želacie vety
MUV
Počet slabík
Poprehadzované
slabiky
Tvorivé cvičenia
Dramatizácia
Samostatná práca
Maľované slová
List kamarátovi
Slová vo vete
Začiatok a koniec
vety
Odpovedz na
otázky
Vyhľadávanie viet
Správna melódia
V.
VI.
Žiak vie rozlíšiť a pomenovať
rozkazovaciu, zvolaciu
a želaciu vetu a napísať za ňou
správne znamienko –
výkričník. Uvedomuje si, aká
je správna melódia hlasu v
týchto vetách.
Žiak vie rozlíšiť a pomenovať
vety a použiť správne
znamienko na jej konci.
Uvedomuje si, aká je správna
melódia hlasu pri týchto
vetách.
Nácvičný diktát
Doplňovacie úlohy
Adresa
Píšeme listy
O 3 trpaslíkoch a
princeznej
ENV
Žiak vie napísať adresu.
Uvedomuje si, že mená osôb,
názvy ulíc a obcí píšeme
veľkým začiatočným
písmenom.
Správna adresa
List starým
rodičom
Komunikačné
činnosti
Rozprávame rozprávku
REV
Žiak vie porozprávať
rozprávku podľa obrázkovej
osnovy.
40.
5 h.
Komunikačné
činnosti
Rozprávame, ako vyzerá
svet okolo nás
TPPZ
Žiak vie jednoducho ústne
opísať obrázok, predmet alebo
zviera.
Obrázkové
rozprávanie
Postavy
v rozprávke
Ústny opis obrázka
Slovné hodnotenie
41.
5 h.
Rozprávanie
a opis
Žiak vie porozprávať krátky
príbeh podľa obrázkovej
osnovy.
42.
5 h.
Opakovanie
a utvrdzovanie
učiva
Čo sme sa naučili
Čo sme zažili
Na záver
REV
Záverečné opakovanie
OSR
43.
Časová rezerva
Záverečné opakovanie
Žiak si upevňuje získané
vedomosti.
36.
4 h.
Vety
Rozkazovacie, zvolacie
a želacie vety
ENV
37.
5 h.
Vety
Opakovanie viet
Diktát č.5 zhrnutie učiva
OŽZ
38.
5 h.
Súkromný list
39.
5 h.
Žiak si upevňuje získané
vedomosti.
Seba hodnotenie
Nácvičný diktát
Kontrolný diktát
Obrázková osnova
Seba hodnotenie
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
T
/H
1.
2h
2.
4h
Tematický celok
Škola volá
Škola volá
IX.
3.
3h
4.
4h
5.
4h
6.
4h
7.
4h
X.
2014/2015
Slovenský jazyk a literatúra, časť: Literatúra
4
druhý
Mgr. Lucia Husáková
Škola volá
Prichádza jeseň
Prichádza jeseň
Prichádza jeseň
Prichádza jeseň
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Škola /M. Rúfus/,
Slovenčina
/Š. Moravčík/,
Materinská reč
/ J.Navrátil/
MUV
September
/L. Friedová/,
Dobrá škola
/J. Pavlovič/,
Upratovačka
a rozhadzovači
/D. Hevier/
Pojmy: text, báseň,
nadpis
ENV
Vtáčiky /J. Pavlovič,
Vladko, kde si?
/M. Ďuríčková/
Pojmy: spisovateľ
Mimočítankové čítanie
DOV
Kde bolo, tam ...
/K. Bendová/, Ľudová
riekanka, Žltá jeseň /M.
Rázusová-Martáková/,
Bubák /M. Jančová/
Pojmy: čitateľ
OSR
Byť dráčikom je úžasné
/P. Gybey/, Hádanky ...
/J. Pavlovič/,
Iné hádanky
Pojmy: hádanka
ENV
Lastovičie rozprávky /S.
Štepka/, Kvapôčky
/ K. Bendová/,
Pojmy: ilustrácia,
Časopis
MUV
Kto vyplazuje oči
/R. Moric/,
Ako sa mrkva dožila
najväčšej zimnej krásy /J.
Pavlovič/
ENV
Výkonový štandard
Žiak správne, plynule
a s porozumením číta nahlas
jemu primerané texty.
Výstupy
Pokus o prednes
U s.2-3
PZ s. 2
Žiak v praktických
činnostiach používa pojmy
text, báseň, nadpis.
Pojmy v praxi
U s.4-5
PZ s. 3
Žiak dokáže porovnať reálne
skutočnosti s umeleckým
literárnym zobrazením.
Spisovatelia
v časopisoch
U s. 6-7, 8-9
PZ s. 4,5
Žiak vníma význam slov
a zmenu významu pri
vynechaní alebo doplnení
hlások. V praktických
činnostiach používa pojem
čitateľ.
Žiak primeranými jazykovými
prostriedkami vyjadruje svoje
zážitky z prečítaného textu.
Najlepší čitateľ
U s.10-11,12-13
PZ s.6,7
Dramatizácia
Hádanky
U s. 14-15
PZ s.8
Žiak vyhľadá v známom texte
explicitne vyjadrené
informácie. Žiak vie predniesť
báseň.
Ilustrácie
a ilustrátori
Žiak pri hlasnom čítaní po
predchádzajúcej príprave
správne dýcha, artikuluje
a dodržiava spisovnú
výslovnosť.
Artikulácia
a výslovnosť
U s. 16-17,18
PZ s.9
U s. 18-19,20
PZ s. 10,11
8.
4h
9.
3h
10.
4h
11.
4h
XI.
12.
3h
13.
4h
14.
4h
XII.
15.
4h
16.
4h
17.
Prichádza jeseň
Ľudia a ich
zvieratá
Ľudia a ich
zvieratá
Ľudia a ich
zvieratá
Ide zima
Ide zima
Keď je noc
Koľko dní je do
Vianoc ?
Koľko dní je do
Vianoc?
Ľudové hádanky, Hruška
/K.Bendová/,
Ga-ga-ga-ga-gaštany /B.
Trilecová/
MUV
Budkáčik a Dubkáčik
/J. C. Hronský/
OSR
Žiak dokáže vymenovať
postavy z literárnej ukážky a
s pomocou učiteľa dokáže
hodnotiť ich správanie.
Rozhovor postáv
U s. 21,22-23
PZ s. 11, 12
Žiak v texte identifikuje menej
známe slová a učí sa
vyhľadávať informácie
o jazyku v slovníkoch.
Tuláčik a Klára
/E. J. Groch/, Martuška
a somárik
/ M. Ďuríčková/
ENV
Starý Bodrík a vlk
/slovenská ľudová
rozprávka/, Rozprávka
o básniacom koníkovi
/ K. Bendová/,
Pojmy: rozprávka
REV
Ide zima /ľudová pieseň/,
Pod tým naším
okienečkom /ľudová
pieseň/,
Húsky /O. Sliacky/,
Najsladšia mandarínka
/A. Minichová/ OŽZ
Sklár čarodej
/L. Kuchta/, Príprava na
zimný spánok
/M. Labuda/,
Ako Jožko Pletko
poobliekal všetko
/K. Bendová/, Ľudové
hádanky
Mimočítankové čítanie
ENV
Mesiačikove úbehy /M.
R.-Martáková/, Hviezdy
/ľudová riekanka/,
Uzimená nočná košeľa
/D. Hevier/,
Ufák /M. Ferko/ OSR
O vianočnej mame /L.
Friedová/,
Čo sa kapry rozprávali
/P. Štefánik/,
Ako sme čakali Vianoce
/J. Bodnárová/
REV
Hádanky
/ J. Pavlovič/,
O vianočnom stromčeku
/ L. Friedová/
Pojmy: zdrobneniny
Časopis
MUV
Vianočné prázdniny
Žiak vie vnímať obsah
literárneho textu pri tichom
čítaní. S pomocou učiteľa
prerozpráva obsah prečítaného
textu.
Žiak správne, plynule
a s porozumením číta nahlas
a vie prirodzene intonovať
vety. V praktických
činnostiach pri jednoduchom
rozbore žiak používa literárne
pojmy.
Žiak primerane
prostredníctvom otázok
učiteľa porovnáva bežné
životné situácie s obrazmi
v literárnom texte a pokúša sa
o prirodzené
vyvodzovanie záverov
Žiak na podnet učiteľa
a písomne zadaných úloh
dokáže vyhľadať informácie
explicitne uvedené v texte.
Vie rozlíšiť umelecký
a náučný text na základe ich
formálnych zvláštností.
Vyhľadávanie
v slovníkoch
Technika čítania
U s. 24-25
PZ s. 13
Obsah prečítaného
textu
U s. 26-27,28-29
PZ s. 14,15
Správna intonácia
Najobľúbenejšia
rozprávka
U s. 30-31,32-33
PZ s. 16,17
Dramatizácia
U s. 34-35, 36
PZ s, 18,19
Umelecký a náučný
text – rozdiel
U s. 37,38 -39
PZ s. 19,20
Žiak číta správne, plynule
s porozumením jemu
primerané texty. Menej známe
slová aktívne vyhľadáva
v slovníkoch.
Plynulé čítanie
Žiak dokáže verbálne
reprodukovať svoje zážitky
z prečítaného textu. Po
príprave recituje poéziu.
Vianočné zvyky
a tradície
U s. 40 – 41,42-43
PZ s. 21,22
U s. 44-45
PZ s. 23
Žiak správnym čítaním
demonštruje porozumenie
textu. Pri jednoduchom
rozbore literárneho textu
používa literárne pojmy, čím
demonštruje ich znalosť.
Vyhľadávanie
zdrobnenín
U s. 46-47
PZ s. 24
Vianočné prázdniny
18.
19.
1 h.
20.
4h
Fúka do komína...
Fúka do komína...
I.
21.
4h
22.
4h
23.
3h
II.
24.
4h
Fašiangové časy
Fašiangové časy
Stopy v snehu
Stopy v snehu
25.
26.
4h
Stopy v snehu
Meluzína
/K. Bendová/, Január /M.
Válek/, Kominári – čierni
chlapci / V. Ferko/,
Studená návšteva
/M. Ďuríčková/ MEV
Snehový Hektor
/ K. Bendová/,
Tak, tak, tak sejú mak /
M. Šurinová/, Jarabina
/Ľ. Ondrejov/
Hýle / L. Kvasnička/
ENV
Fašiangy, Turíce /ľudová
pieseň/, Zázračná muzika
/V. Reisel/, Saxofón,
ktorý dostal nádchu /D.
Hevier/,
Bláznivá metelica
L. Kuchta/, Medveď
a líška / slovenská ľud.
rozprávka/
REV
Spievajže si, spievaj;
Spievanky, spievanky
/ľudové piesne/,
On nič, on muzikant /J.
Pavlovič/,
Tancuj, tancuj; Bodaj by
vás
/ľudové piesne/
Pojmy: ľudová pieseň
REV
Sánkovačka
/Ľ. Podjavorinská/,
Snežná tabuľa /L.
Kuchta/,
Nenápadný zdravotník
/L. Kuchta/,
Ako si zima našetrila
snehu /J. Pavlovič/
ENV
Pätnásť múdrych
doktorov /D. Hevier/,
Mňau, mňau, mňau... /H.
Zelinová/,
Žart /E. Čepčeková/, Psia
búdka – môj hrad /G.
Futová/
MUV
Jarné prázdniny
Bim – bom (detská hra)
/K. Onrejka/, Škorec
výletník
/Ľ. Feldek/
Časopis
ENV
Žiak pomocou dospelého
hľadá v texte súvislosti
opísané synonymne.
K prečítanému textu tvorí
jednoduché otázky.
Otázky k textu
Žiak výrazne číta texty po
predchádzajúcej príprave,
dodržiava správne dýchanie,
artikuláciu, slovný prízvuk
a spisovnú výslovnosť.
Formuluje svoje myšlienky
ústne a následne aj písomne
o prečítanom texte.
Žiak v praktických
činnostiach odlišuje poéziu
a prózu na základe ich
formálnych zvláštností. Po
prečítaní textu jednoduchými
jazykovými prostriedkami
opíše svoje vnútorné pocity
pri čítaní.
Opis zimnej
prírody –
reprodukcia
Žiak reaguje na verbálne
a písomné zadania a úlohy po
prečítaní textu. V praktických
činnostiach demonštruje
znalosť aktuálne preberaných
literárnych pojmov /ľudová
pieseň/.
Ľudové piesne
Žiak na základe prečítaného
vyvodzuje závery s pomocou
učiteľa. Pri dokončovaní
začatého príbehu používa
vlastnú predstavivosť
a fantáziu.
Dokončenie
príbehu –
predstavivosť
Žiak číta nahlas aj potichu
primerané texty. Aktívne sa
zapája do dramatizácií
literárnych predlôh.
Dramatizácia
Žiak číta epické autorské texty
aj básne s porozumením.
Úlohy
s porozumením
U s. 48-49,50
PZ s. 25,26
U s. 51, 52-53
PZ s. 26,27
Odlíšiť poéziu od
prózy
U s. 54-55,56
PZ s. 28, 29
U s. 57, 58 – 59
PZ s. 29,30
U s. 60-61,62
PZ s. 31,32
U s. 63, 64-65,66
PZ s. 32,33,34
U s. 67, 68-69
Pz s. 34,35
27.
4h
28.
4h
III.
29.
4h
30.
4h
31.
3h
32.
2h
33.
4h
Z rozprávky do
rozprávky
Z rozprávky do
rozprávky
Z rozprávky do
rozprávky
Keď slnce
zasvieti
Keď slnce
zasvieti
Keď slnce
zasvieti
Kopem, kopem v
záhradke
IV.
34.
4h
35.
3h
V.
36.
3h
Kopem, kopem v
záhradke
Moja mama,
mamička
Svet je hore
nohami
Medovníková chalúpka
/slovenská ľudová
rozprávka/
Mimočítankové čítanie
od P. Dobšinského
OSR
Žiak číta správne, plynule a
s porozumením jemu
primerané texty. Menej známe
slová z rozprávok vníma ako
súčasť bohatstva materinského
jazyka.
O nepodarených
kozliatkach
/F. Hrubín/,
Kto sa koho naľakal
/ruská ľudová rozprávka/,
Líštička a hlaváč
/eskimácka ľudová
rozprávka/
MUV
Janko Hraško /slovenská
ľudová rozprávka/,
Keď slnce zasvieti
/ľudová riekanka/,
Kukulienka /ľudová
pieseň/
OSR
Čin – Čin
/Ľ. Podjavorinská/,
Marec /M. Šurinová/,
Veľká noc /ľudová
riekanka/
Pojmy: kniha, knižnica
OSR
Veľkonočný ježko
z obilia /J. Rafajová/,
Rozprávka o maľovanom
vajíčku /H. Zelinová/
Pojmy: bábkové divadlo,
bábka
REV
Na smolu /ľudová hra/,
Vyčítanky /ľudové/
Pojmy: vyčítanka
Mimočítankové čítanie
TPPZ
Ako Jožko Pletko zasadiť
chcel všetko /K.
Bendová/,
O Troch grošoch
/P. Dobšinský/
MUV
Rozprávka o repe /
F. Hrubín/,
Jarný podvečer v lese /M.
Labuda/
MUV
O uspávanke /M. Rúfus/,
Dobrú chuť /H.
Zelinová/, Mamičkino
poď /J. Navrátil/
Časopis
OSR
Reklama /J. Čápka/, O
načisto obrátenej krajine
/K. Bendová/
OSR
Žiak číta s porozumením.
V prečítanom texte vyhľadáva
potrebné informácie na
základe správnej orientácie
v ňom.
Žiak vie vymenovať postavy
prečítaného literárneho diela
a vie ich jednoducho hodnotiť.
Technika čítania
Čítanie
s porozumením
Stručná
reprodukcia
U s. 70-72
PZ s. 36
Postavy v
rozprávke
U s.73,74-75
PZ s. 37,38
Najdôležitejšie
časti v rozprávke
U s. 76-78,79
PZ s. 39,40
Žiak vníma umelecké obrazy
ako súčasť bohatstva
literárneho jazyka. Rozširuje
svoju slovnú zásobu prácou so
slovami v slovníkoch.
Návšteva knižnice
Žiak recituje básne. Zapája sa
aktívne do improvizácií podľa
literárnych predlôh.
Recitácia
Technika čítania
U s. 80-81,82
PZ s. 40,41,42
U s. 83,84-85
PZ s. 42,43
Žiak sa zapája do dramatizácií
a improvizácií podľa
literárnych predlôh.
Dramatizácia
Rolové čítanie
U s. 86-87
PZ s. 44
Žiak číta správne, plynule
s porozumením jemu
primerané texty. Menej známe
slová z rozprávok vníma ako
súčasť kultúrneho bohatstva
materinského jazyka.
Menej známe slová
z rozprávok vníma ako súčasť
kultúrneho bohatstva
materinského jazyka.
Plynulé čítanie
s porozumením
Žiak výrazne po príprave číta
literárne predlohy zamerané
na opis vzťahu dieťaťa
a dospelých.
Pocity z básne
Recitácia
U s. 92-93
PZ s. 47
Žiak vníma výstavbu textu
a orientuje sa v jeho priestore
tak, že sa opiera o kľúčové
slová.
Orientácia v texte
U s. 94-96
PZ s. 48
U s. 88-89
PZ s. 45
Plynulé čítanie
s porozumením
U s. 90-91
PZ s. 46
37.
4h
38.
4h
39.
4h
40.
4h
41.
4h
Svet je hore
nohami
Kde je moje
miesto?
Kde je moje
miesto?
Svet je pestrý ako
dúha
Svet je pestrý ako
dúha
VI.
42.
4h
Svet je pestrý ako
dúha
43.
4h
Svet je pestrý ako
dúha
Ako si mačky kúpili
televízor
/J. Blažková/, Lenivé
žabky
/J. C. Hronský/
TPPZ
Papier znesie všetko /Š.
Moravčík/, O lietajúcom
papieri /D. Hlavatá/,
O červenom smreku /H.
Zelinová/
Pojmy: noviny, časopisy
ENV
Záružlie
/M. Haštová/,
Ako sa do hory volá, tak
sa z hory ozýva
/S. Čaňová/,
Lesík /J. Pavlovič/
ENV
Niekde v Austrálii /Š.
Moravčík/, Všetky deti
sveta
/J. Navrátil/,
Farebný svet
/S. Čaňová/, Neposedná
Li
/D. Hlavatá/
MUV
Žiak číta s porozumením,
primerane využíva farbu a silu
svojho hlasu pri
reprodukovaní priamej reči.
Priama reč v texte
Správna melódia
U s. 97-99,100-101
PZ s. 49,50
Žiak správnym čítaním
demonštruje porozumenie textu.
Po prečítaní vyhľadáva súvislosti
z viacerými textami a reálnym
životom.
Detské časopisy
a noviny
Žiak reaguje na verbálne
a písomné zadania a úlohy po
prečítaní textu. Pokúša sa
o samostatné písomné
spracovanie zadaní.
Tvorivé otázky
a odpovede
Žiak číta nahlas aj potichu
primerané texty. Vyhľadané
informácie spracováva
písomne.
Vyhľadávanie
informácií v texte
Fumiko /K. Pém/, Jedna
malá pásikavá /H.
Doskočilová/,
Ako čert maľoval
/J. Pavlovič/,
Ako sa Guľko Bombuľko
narodil a ako sa stratil
/M. Ďuríčková/
MUV
Ako čerešne oklamali
chlapca
/E. Gašparová/,
Najväčšie zrkadlo
/E. Čepčeková/, Všade
dobre, doma najlepšie
/M. Šurinová/,
Najvzácnejší dar
/L. Kuchta/,
Júnové vráta /L.
Friedová/
MEV
Doplnkové čítanie,
časová rezerva
MEV
Žiak číta s porozumením. Zo
získaných informácií
vyvodzuje závery
a spracováva ich.
Čítanie
s porozumením
Žiak číta prirodzene, čítanie je
plynulé, uvedomelé
s dodržiavaním požiadaviek
na spisovnú výslovnosť. Po
prečítaní jednoducho zhodnotí
svoje pocity a zážitky
z literárneho textu.
Pocity a zážitky
z textu
Žiak číta nahlas aj potichu
primerané texty
s porozumením.
Technika čítania
Slovné hodnotenie
Opakovanie PZ s.
60
U s. 102-103,104
PZ s. 51,52
U s. 105, 106-107
PZ s.54
U s. 108-109,110
PZ s. 55,56
U s. 111,112 –
113,114
PZ s. 56,57,58
U s. 115,116-117,
PZ s. 58,59,
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
IX.
Počet
hodín
4
Tematický
celok
2014/2015
Anglický jazyk
0+1
druhý
Mgr. Lucia Husáková
Obsahový štandard
Prierezové témy
Úvod do vyučovania
Opakovanie
Pozdravy: Hello, Bye
Ja som... I´m
Ako sa máš a odpoveď
Hello
Lekcia 1, 2: Dni v týždni
s. 4– 5
How are you? I´m fine, thank you.
X.
4
Our school
– Naša
škola
L ekcia 3, 4: Abeceda
Pieseň, s. 6- 7
L ekcia 5, 6: Čísla 1, 2 a príbeh
Sobota!
s. 8- 9
Pokyny: Clap, Stand up, Sit down,
Point to
OSR
Lekcia 1: Pomenovanie vecí
v škole Classroom, friend, music
room, playground, sandbox, school
bus, seesaw, teacher, s. 10
L ekcia 2: Čo je toto? What´s this?
Je to.... It´s a...
Kto je to? Who is this?
On je... / Ona je... He is.../ She
is...Trieda, priateľ, hudobná trieda,
ihrisko, pieskovisko, školský
autobus, hojdačka, učiteľ, s. 11
Lekcia 3, 4: Abeceda, s. 12, 13
L ekcia 5, 6: Počítame 3, 4, 5;
príbeh My friend, Rex.
s. 14, 15
DOV
Výkonový štandard
Žiak sa vie zoznámenie
so spolužiakmi. Vie
základné pozdravy
a pokyny.
Žiak si pestuje pozitívny
vzťah k anglickému
jazyku.
Žiak vie správne
reagovať na pokyny.
Žiak vie pomenovať veci
v škole. Žiak vie vypočuť
a podať informáciu. Žiak
vie správne reagovať na
otázku
Žiak sa vie podieľať na
vytváraní projektu
Výstupy
Dramatizácia
pozdravov
Pieseň
Počúvanie
a dramatizácia
príbehu
Pieseň
Slovné hodnotenie
4
XI.
XII.
I.
II.
3
4
3
My friends
– Moji
priatelia
I can...
- Ja viem...
My home
- Môj dom
My room
- moja izba
Lekcia 1: Pomenovanie:
cold, happy, hot, hungry, sad, thirsty,
tired
chladný, šťastný, horúci, hladný,
smutný, smädný, unavený, s. 16
Lekcia 2: Si ty...? Are you ...?Áno,
ja som..... Yes, I am. Nie ja nie som...
No. I´m not.
Lekcia 3, 4: ovca, topánky, ryba
sheep, shoes, fish, s.18- 19
Lekcia 5, 6: Počítame 6, 7, 8;
príbeh I´m hungry! s. 20, 21
OŽZ
Lekcia 1, 2: Ja viem...
I can...(jump),
cath, climb, draw, jump, kick, run,
sing, throw
chytať, vyliezť, kresliť, skákať, kopať,
bežať, spievať, hádzať, s. 22, 23
Lekcia 3, 4: Ja neviem... I can´t...
throw, thumb, bath -th
hádzať, palec, vaňa, s. 24, 25
Lekcia 5: Čísla: 9, 10, s. 26
Lekcia 6: Príbeh Good, Baz!
MEV
Lekcia 1: Môj dom,
bedroom, dining room, kitchen,
living room, lamp, plant, sofa, TV
spáleň, jedáleň, kuchyňa, obývacia
izba, lampa, rastlina, gauč, TV, s. 28
Lekcia 2: Tam je...There is...
Tam sú...There are...., s. 29
Lekcia 3, 4: čokoláda, pláž,
kuchyňa, chocolate, beach, kitchen
-ch, s. 30, 31
Lekcia 5, 6: Čísla: 11, 12; príbeh
My home, s. 32, 33
MEV
Lekcia 1: Moja izba,
bed, blanket, shelf, pillow, wardrobe
posteľ, deka, polica, vankúš,
šatník/skriňa, s. 34
Lekcia 2: Where is it?....Kde je
to?...
It´s in / on / under. Je to v / na / pod.,
s. 35
Lekcia 3, 4: mačka, čiapka, rohožka
cat, hat, mat -at, s. 36, 37
Lekcia 5, 6: Čísla 13, 14 a príbeh
Where is it?, s. 38, 39
ENV
Žiak vie pomenovať
nálady a podať
informáciu. Žiak vie
počítať do osem. Žiak
získava nové vedomostí.
Riešenie
praktických úloh.
Žiak vie spresniť čo
viem. Žiak vie
odpovedať. Žiak vie
rozoznať čísla od jedna
do desať.
Hra- Adam velí
Žiak vie pomenovať
miestnosti v dome,
niektorý nábytok. Žiak
vie počítať do dvanásť.
Tvorba plánu
domu
Žiak vie vymenovať
predmety vo svojej izbe.
Žiak vie odpovedať
odpoveďami: Je to v... Je
to na... Je to pod... Žiak
vie počítať do štrnásť.
Plagát
Sebahodnotenie
Tvorba plánu
ihriska
Sebahodnotenie
Hra- Kde je to?
III.
4
On holiday
- na
prázdninách
IV.
4
V.
Cirus fun
- zábavný
cirkus
4
4
VI.
Mealtime
- čas na
jedlo
Jobs
- povolania
Lekcia 1: Na prázdninách,
beach, crab, sand, sandcastle, sea,
shell, umbrella
pláž, krab, piesok, piesočný hrad,
more /oceán,mušľa, dáždnik, s. 40
Lekcia 2: How many ... are there?
Koľko...sú tam?
There are... Tam sú..., s. 41
Lekcia 3, 4: Pieseň O farbách, jet,
net, wet
-et tryskáč, sieť, mokrý
Lekcia 5, 6: Čísla do 15, 16 a
príbeh How many sandcastles…, s.
44, 45
OSR
Lekcia 1: Čas na jedlo,
cheese, chicken,fish, juice, potato,
rice, salad, soup
syr, kurča, ryba, džús, zemiak, ryža,
šalát, polievka, s. 46
Lekcia 2: She is got...Ona má...He is
got...On má..., s. 47
Lekcia 3, 4: Pieseň O jedle,
big, dig, fig
-ig
veťký, kopať, figa, s. 48, 49
Lekcia 5, 6: Čísla 17, 18 a príbeh
Tess has got..., s. 50, 51
TPPZ
Lekcia 1: Zábavný cirkus,
acrobat, bicycle, clown, drum,
juggler, parrot, tent
akrobat, bicykel, šašo, bubon,
žonglér, papagáj, stan, s. 52
Lekcia 2: He can...On vie...
She can...Ona vie...
It can...Ono vie..., s. 53
Lecia 3, 4: Pieseň o cirkuse, hop,
mop, top
- op
skok, mop, top, s. 54, 55
Lekcia 5, 6: Čísla 19, 20 a príbeh
Pat is an acrobat, s. 56, 57
MUV
Lekcia 1: Povolania,
builder, doctor, farmer, fireman,
policeman, secretary, shop assistant,
taxi driver stavbár, doktor, farmár,
požiarnik, policajt, sekretárka,
obchodný asistent, taxiká, s. 58
Lekcia 2: Is she...? Je ona...?Is
he...?Je on...?
Yes, she is. Áno, ona je.
Yes, he is. Áno, on je.
No, she isn´t. Nie, ona nie je.
No, he isn´t. Nie, on nie je. s. 59
Lekcia 3, 4: bun, run, sun , -un
žemľa, bežať, slnko, s. 60, 61
Lekcia 5, 6: čísla 11 – 20, príbeh Is
mum a farmer?, s. 62, 63
Žiak objekty na pláži.
Žiak vie
správne vyslovovať nové
slová. Žiak sa vie
opýtať, odpovedať ak sa
rozprávame o množstve.
Prezentácia
Žiak vie pomenovať
druhy jedla. Žiak sa
oboznámi so slovesom
mať.
Pieseň
Žiak vie vymenovať
účinkujúcich a pomôcky
v cirkuse.
Žiak vie používať osobné
zámená on, ona, ono Žiak
vie rátať od 1 – 20.
Plagát
Žiak vie pomenovať
jednotlivé povolania.
Žiak vie vyjadriť, čím by
som chcel byť.
Žiak vie rátať od 1 – 20.
dramatizácia
Pieseň
Dramatizácia
príbehu
Hra- V cirkuse
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
T
/H
Tematický
celok
2.
Zelenina a
ovocie
IX.
3.
4.
Zelenina a
ovocie
Zelenina a
ovocie
5.
Zelenina a
ovocie
6.
7.
Zelenina a
ovocie
X.
Obsahový štandard
(téma) Prierezové témy
Čo si pamätáme?
Opakovanie poznatkov z
1. roč.
Ročné obdobia, mesiace,
kalendár
ENV
Ovocie
Zavárame s Vlnkou
Ovocie, druhy ovocia,
triedenie
OSR
Ovocie
Zavárame s Vlnkou
Ovocie, uskladnenie
OSR, ENV
Ovocné stromy, listnaté
stromy, ihličnaté stromy,
časti stromu
OSR, ENV, OŽZ
Zelenina
Triedenie zeleniny podľa
ich použitia
OSR, ENV
Zelenina, zhrnutie učiva,
výroba šalátu
OSR,ENV,OŽZ
U lekára
Úraz a choroba
Úraz, choroba, lekárnička
OSR, OŽZ
U lekára
Úraz a choroba
Teplomer, druhy
teplomerov, meranie
teploty
OSR, OŽZ
V zdravotnom stredisku
Lekári – špecialisti
Očný, ušný, krčný, zubný
Chrup. Detský a dospelý
chrup, príčina kazov,
ústna dutina
OSR,OŽZ, TPPZ
8.
9.
U lekára
10.
2014/ 2015
Prírodoveda
1+ 0
druhý
Mgr. Lucia Husáková
Výkonový štandard
Aktívne sa podieľať na
aktivitách zameraných na
zopakovaní poznatkov. Vedieť
sa orientovať v kalendári,
vedieť porovnať ročné
obdobia, vymenovať mesiace
v roku.
Žiak vie triediť ovocie podľa
plodov na kôstkovice, malvice,
bobule. Schematicky zakresliť
zloženie plodu.
Výstupy
Príprava ovocného
šalátu
Žiak pozná význam jadier a
kôstok pre rozmnožovanie.
Bádateľská aktivita
Žiak vie rozlíšiť ovocné
stromy od ostatných. Poznať
ovocné stromy podľa plodov.
Pozorovanie v
prírode
Žiak vie triediť zeleninu podľa
časti rastliny, ktorá sa
využíva.(Zelenina koreňová,
listová, plodová)
Žiak vie pripraviť zeleninový
šalát. Uvedomuje si význam
zeleniny a ovocia pre zdravie
človeka.
Žiak vie rozpoznať rozdiely a
súvislosti v pojmoch úraz
a choroba. Vymenovať úrazy
a choroby. Poznať základný
obsah lekárničky.
Žiak vie opísať návštevu
u lekára. Zmerať teplotu
teplomerom. Vedieť odmerať
teplotu vody. Zostrojiť
teplomer.
Žiak pozná lekárov –
špecialistov. Diskutovať o
lekárskej ambulancii.
Vyhľadať informácie v
odbornej literatúre a na
internete.
Opísať správne čistenie ústnej
dutiny.
Ochutnávka
zeleniny
Zeleninový šalát
Názorné ukážky
Výroba teplomeru
Tvorba projektu
U lekára
11.
XI.
U lekára
12.
Práca
a odpočinok
Správna životospráva
Hygiena
Spánok, pohyb na
čerstvom vzduchu
OŽZ, TPPZ
Opakovanie tematického
celku a preverovanie
vedomostí a zručností
OSR,OŽZ
Živá a neživá príroda
Rastliny a ich časti
Pestovanie rastlín v škole,
pozorovanie
OSR, ENV, OŽZ
13.
Práca
a odpočinok
Živá a neživá príroda
Rastliny, kvety, koreň,
stonka, kvet, list
Pestovanie rastlín v škole
OSR, ENV, OŽZ,TPPZ
Práca
a odpočinok
Práca a zábava
Pracovné dni, dni
pracovného pokoja,
prázdniny, voľný čas
OSR, OŽZ, REV
Práca
a odpočinok
Práca a zábava
Pracovné dni, dni
pracovného pokoja,
prázdniny, voľný čas,
vianočné sviatky
OSR, OŽZ, REV
14.
15.
XII.
16.
17.
Vianočné prázdniny
18.
Vianočné prázdniny
19.
Vianočné prázdniny
Stavba domu
Stavba, remeselníci,
stavebný materiál,
stavebné stroje, stavebné
náradie
OSR, ENV, OŽZ
Stavba domu
Stavba, remeselníci,
stavebný materiál,
stavebné stroje, stavebné
náradie
OSR, ENV, OŽZ
Aká je voda?
Vlastnosti vody – chuť,
farba
Rozpustné a nerozpustné
látky
ENV, OSR
Hmota
20.
Hmota
I.
21.
Voda
22.
Osvojiť si správne hygienické
návyky
Prezentácia IKT
Žiak má základné vedomosti a
zručnosti o zdraví a chorobe.
Test
Pozorovať a zapisovať zmenu
plodu semena počas štyroch
týždňov, urobiť závery
z pozorovania. Opísať podľa
vlastných záznamov
z prieskumu,ako sa
rastl.vyvíja. Poznať časti
rastliny.
Žiak pozná časti rastliny.
Vypracovať projekt: Prečo
nerastú rastliny pod
mohutnými stromami? Kde sa
stratili listy spadnuté zo
stromov?
Žiak vie opísať zmeny
v priebehu roka, ročné
obdobie. Porovnať ročné
obdobia podľa teploty vzduchu
a počasia. Vedieť sa
orientovať v kalendári.
Praktické činnosti
Žiak sa vie orientovať v
kalendári.
Opísať znaky zimy.
V praktických činnostiach
pozná pojem pranostika.
Spoznávať tradície Vianoc,
rodinné zvyklosti.
Beseda o zvykoch
a tradíciách
Žiak pozná postupnosť stavby
domu a stav. profesie,
stavebné stroje a materiály.
Rozprávka o 3
prasiatkach –
prezentácia
Žiak vie vymodelovať domček
podľa rozprávky. Postaviť
múrik alebo domček zo
skladačky, okomentovať
funkcie jeho častí.(alebo
v Skicári)
Stavebnice alebo
PC
Žiak vie pomenovať vlastnosti
vody, vedieť, že tečie, môže
zamrznúť a premeniť sa na paru.
Pripraviť experiment akú chuť má
voda? Pripraviť experiment čo sa
vo vode rozpustí, čo sa nerozpustí.
Praktické činnosti
– experimenty
Názorná ukážka a
projekt
Môj kalendár
Voda
23.
Voda
II.
24.
Žiak vie vysvetliť význam
vody pre človeka. Urobiť
zoznam spôsobov, ako doma
šetriť vodou.
Žiak vie opísať v akých
formách sa môže voda
nachádzať v prírode vysvetliť
rozdiel medzi riekou
a jazerom,
poznať aká rieka tečie v okolí
obce pozorovanie oblakov,
nakresliť rôzne druhy oblakov,
s akým počasím sa spájajú,
Projekt – zdravá
voda
Prezentácia IKT
Jarné prázdniny
25.
Hmota
Vzduch
Vlastnosti vzduchu
Vzduch je hmota
OSR, ENV
Žiak vie pripraviť a opísať
experiment, ktorým dokáže,
že vzduch je hmota. Vedieť,
že hmotné veci môžeme
vidieť alebo sa ich dotknúť.
Praktické činnosti
Hmota
Vietor
Vietor ako prúdenie
vzduchu
OŽZ, OSR
Vzduch, čistota
Význam vzduchu
Čisté ovzdušie
Zhrnutie tem. celku
ENV, OSR
Život stromu
Príroda, stromy v prírode
Druhy stromov, ročné
obdobie
Zmeny a padanie lístia
OŽZ, OSR, ENV
Žiak vie opísať, čím je
zaujímavý vietor v zime a
porovnať ho s vetrom v iných
ročných obdobiach
Uvedomiť si potrebu čistého
vzduchu, dôležitosť vetrania,
dýchania čistého vzduchu.
Vychádzka –
pozorovanie
Žiak rozozná stromy listnaté
a ihličnaté podľa základných
charakteristík. Opísať zmeny
v priebehu roka. Navrhnúť
riešenie na ochranu parku.
Určovať stromy podľa atlasu
rastlín.
Diskutovať, čo nám dáva les,
ako sa máme správať v lese.
Poznať význam lesa.
Pozorovanie
v prírode
Odborná literatúra
Žiak pozná strom a krík,
určovať hlavné časti stromu.
Poznať niektoré jedovaté
rastliny.
Prezentácia IKT
Žiak vie základné poznatky o
stromoch.
Test
Žiak pozná rozdiel medzi
riekou a jazerom, poznať rieku
v okolí.
Poznať vybrané živočíchy vo
svojom okolí v rôznych
prostrediach: vo vode, na lúke,
v lese.
Tvorba príbehu
26.
27.
Hmota
28.
Cyklus stromu
III.
29.
Cyklus stromu
30.
Cyklus stromu
31.
32.
Cyklus stromu
33.
IV.
Voda
34.
Rastliny
a semená
35.
Vzácna voda
Význam vody pre človeka
Znečistenie vody
OSR, ENV, TPPZ
Voda a jej premeny
Vody v prírode, na
zemskom povrchu,
v ovzduší, rieky, jazerá,
oblaky, dážď, rosa, sneh
Pozorovanie oblakov
OSR, ENV, OŽZ
V lese
Rastliny a živočíchy
v lese
Význam lesa pre človeka
OSR, ENV
Stromy, kry a byliny
Časti stromu, kríky,
stromy, liečivé a jedovaté
rastliny
ENV, OSR, OŽZ
Veľkonočné prázdniny
Opakovanie
Opakovanie tem. celku
Preverovanie vedomostí
a zručností
OSR, ENV
Rieka a jazero
Voda v prírode
ENV, OSR
Živočíchy v prírode
V lese, na lúke, vo vode
OŽZ, OSR
Prezentácia IKT
Obrázkové prílohy
Obrázky –
pozorovanie
Vychádzka –
pozorovanie
Žiak vie rozdeliť druhy ovocia
a zeleniny podľa
spoloč.znakov do skupín.
Pozná ich použitie, spracovanie. Vietor ako pohyblivý
vzduch.
Tvorivé úlohy
Prílohy J, K
Čo už viem 2
Kalendár, úraz a choroba
OSR, ENV
Žiak sa vie orientovať v
kalendári. Poznať názvy
niektorých chorôb a úrazov.
Tvorivé úlohy
Čo už viem 3
Život v prírode
Zvieratá a rastliny
v prírode
OSR, ENV, TPPZ
Čas pre svoje zdravie
Kam pôjdem na
prázdniny?
Prázdniny, voľný čas
OSR, OŽZ
Celoročné pozorovanie
počasia
Zhrnutie záverov
z celoročného
pozorovania počasia
OSR, ENV
Vypracovať projekt: Kde sa
stratili listy zo stromov?
Projekt
Vedieť porozprávať o plánoch
na využitie voľného času
počas prázdnin. Vedieť rozlíšiť
nebezpečné správanie.
Plány na prázdniny
Zhrnúť poznatky z kalendára
prírody a porovnať ich.
Pripraviť prezentáciu
záverov dlhodobých
pozorovaní a experimentov v
elektronickej podobe
alebo vo forme posteru.
Pozorovať prírodu, zahrať sa
eko hry
Prezentácia
Na lúke
Druhy kvetov v okolí
školy a obce
Pestovanie kvetov
v škole, správne
polievanie
Ochrana prírody
OŽZ, OSR, ENV
Rastliny
a semená
Na lúke
Pestovanie kvetov
v škole, správne
polievanie
Ochrana prírody
OŽZ, OSR, ENV
Čo už viem 1
Ovocie, zelenina, vietor
OŽZ, OSR
36.
V.
Poznať základné kvety, rastúce
v okolí školy, v obci, v parku ,
na lúke.
Opísať podľa vlastných
záznamov z prieskumu, čo
rastie v okolí školy, v obci,
určiť rastliny podľa atlasu
rastlín, vyhľadať informácie v
odbornej literatúre alebo na
internete.
Žiak vie vyhľadávať
informácie v odbornej
literatúre alebo na internete.
Rastliny
a semená
37.
38.
39.
40.
Práca
a odpočinok
41.
VI.
Práca
a odpočinok
42.
43.
Časová rezerva
Vychádzka do prírody
Atlas rastlín
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
T/ H
1.
Tematický
celok
Škola a
okolie
2.
3.
4.
6.
7.
X.
Obsahový štandard
(téma) Prierezové témy
Naša trieda U6/7
Trieda, škola, rozmiestnenie
vecí v triede, plán triedy ,
nebezpečné miesta,
rozmiestnenie miestností
v škole, chodby, vchod, moja
trieda, vhodné správanie cez
prestávky a vyučovanie.
OSR
Pozorujeme okolie školy
U8/9
Pozorovanie školy, školského
dvora, objektov v okolí školy,
pred školou, za školou,
prostredie v okolí školy.
ENV
Ako sa vyznať v okolí
U10/11
IX.
5.
2014/2015
Vlastiveda
1+0
druhý
Mgr. Erika Lukáčová
Objavujeme
premeny
okolo nás
Oboznámenie sa s obcou,
lesom, lúkou, parkom, riekou,
jazerom, kopcom v okolí
obce.
TPPZ
Vychádzka do obce
Pozorovanie prostredia obce.
OŽZ
Ako sa mení príroda na
jeseň U 20
Pozorovanie a poznávanie
jesennej prírody, počasia
a jesenných mesiacov.
ENV
Vychádzka do prírody
U 21
ENV, OSR
Ako prebieha deň školáka
U 18/19
Orientovanie sa v čase, chápať
pojmy včera, dnes, zajtra, časti
dňa: ráno, dopoludnie, obed,
popoludnie, večer a noc, týždeň,
pracovné dni a voľné dni.
OSR
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak vie pomenovať označenie
triedy, umiestnenie triedy v škole.
Predstaviť si rozmiestnenie lavíc
a zariadenia v triede. Zdôvodniť
nové rozmiestnenie. Vedieť sa
pozdraviť. Vymenovať pravidlá
správania sa v škole a dodržiavať
ich.
Pravidlá triedy
Žiak vie pomenovať významné
orientačné body v okolí školy.
Opísať a určiť ich polohu: bližšie,
vzdialenejšie, vpravo, oproti, vľavo,
vpredu, vzadu.... Prejavovať záujem
o svoju školu a okolie. Rozvíjať
schopnosť objavovať krásu. Chrániť
a zveľaďovať svoje okolie.
Žiak pozná názov obce, pomenovať
okolité obce, pomenovať
najdôležitejšie miesta obce, najvyšší
vrch a poznať názov rieky v obci.
Poznávať svoje okolie pri
prechádzkach. Navrhnúť zlepšenie
okolia školy.
Okolie školy pozorovanie
Žiak vie povedať a určiť názvy
najdôležitejších miest v obci.
Vychádzka
Žiak vie vymenovať jesenné
mesiace, charakterizovať toto ročné
obdobie , slovne opísať jesennú
krajinu. Vhodne sa správať
v prírode a akceptovať pravidlá
správania v prírode.
Žiak sa vhodne správa a akceptuje
pravidlá v prírode.
Pravidlá v
prírode
Žiak vie pomenovať časti dňa a
vysvetliť, čo počas nich najčastejšie
robí. Pomenovať dni v týždni,
rozlíšiť pracovné a voľné dni.
Zdôvodniť význam práce a význam
odpočinku
Práca s
kalendárom
Fotografie,
obrázky obce
Dodržanie
vopred
dohodnutých
pravidiel
8.
Zvyky a
tradície
9.
10.
Cesta do
školy a
domov
11.
XI.
Spomíname na našich
predkov U 52/53
Uvedomenie si významu
sviatkov, predkov, pomníka
ako pamiatky na predkov.
OSR
Moje korene
U 53 projekt
MUV, OSR, TPPZ
Cesta po chodníku a po
vozovke U 12/13
Oboznámenie sa s pravidlami
na vozovke, chodníku.
Poznanie významu
reflexných nášiviek, pravidlá
jazdy.
OŽZ, DOV, MEV
Prechádzanie križovatky
U 14/15
Oboznámenie s pravidlami
na priechode pre chodcov,
semafor,
dopravné značky.
OŽZ, DOV, MEV
12.
13.
14.
Objavujeme
premeny
okolo nás
15.
Zvyky a
tradície
Bezpečná cesta do školy
U 16/17
Správanie v dopravnom
prostriedku, správanie
chodca.
OŽZ, DOV
Na ceste
OŽZ, DOV
Kalendárny a školský rok
U 22/23
Popísanie ročných období,
názvov mesiacov, ich
poradia. Mesiace školského
roka, dôležité udalosti šk.
roka.
ENV, REV
Predvianočný čas U 54/55
Poznanie ľudových tradícií vo
vianočnom období, význam
adventu.
MUV, REV, OSR
16.
Vianoce U 56/57
Vyjadrenie významu Vianoc,
symbolov Vianoc, precítenie
ducha Vianoc.
OSR, REV
17.
Vianočné prázdniny
18.
Vianočné prázdniny
XII.
Žiak vie vymenovať najbližších
príbuzných, ktorý nežijú. Poznať
mená slávnych rodákov. Poznať kde
sa nachádza pomník v obci,
pamiatky na najbližších.
Spomienky
starých
rodičov
Žiak s pomocou rodiča vytvorí
projekt o svojich predkoch. Odkiaľ
pochádzajú, aké mená sa dedia, aké
povolani, aké významné pamiatky
majú doma po svojich starých rodičoch.
Žiak vie pomenovať pravidlá pre
chodcov na chodníku, vozovke.
Povedať aké oblečenie má mať
chodec, aby bol dobre viditeľný.
Poznať a rešpektovať pravidlá
nástupu výstupu, prepravy
v dopravných prostriedkoch
a pravidlá jazdy na bicykli.
Žiak ovláda pravidlá prechodu cez
križovatku, a to riadenú semaformi
i bez semaforov. Vie pomenovať
pravidlá prechodu cez vozovku po
zebre, a bez nej. Rozlíšiť správne
a nesprávne formy správania.
Všímať si dopravné značky vo
svojom okolí. Vhodne sa správať
v dopravných situáciách.
Žiak vie opísať svoju cestu do
školy, nebezpečné miesta. Vedieť
bezpečne prechádzať cez
križovatku.
Projekt
Moje korene
Žiak vie vnímať spracované
situácie. Rieši zadané testové úlohy.
Žiak vie vymenovať názvy
mesiacov, ročných období. Mesiace
školského roka. Poznať poradie
mesiacov, ročných období
a dôležitých udalostí školského
roka. Charakterizovať určené
časové úseky a priraďovať k nim
zmysluplné aktivity.
Žiak vie usporiadať
najvýznamnejšie predvianočné
obdobia. Vysvetliť, aké zvyky sa
viažu na vianočné obdobie. Vybrať
si dosiahnuteľné predsavzatia
a splniť ich. Aranžovať adventný
veniec.
Žiak vie vymenovať symboly
Vianoc, porozprávať o príprave
Vianoc v rodine. Obdarovať iných
a prejaviť radosť a vďaku za darček.
Pripraviť vianočnú besiedku,
darček.
Hra na
dopravných
policajtov
INV – PcH
s Martinom na
cestách
Prezentácia
Dopravné
puzzle
Pexeso
Moja cesta do
školy – nákres
Kniha
Dopravná
výchova 2
Pracovné listy
Kalendár
mesiacov
Školské
aktivity
INV – školská
stránka,
fotografie
akcií školy
Zvyky
a tradície
Výroba
adventného
venca
Výroba
darčekov
Vianočné prázdniny
19.
20.
Objavujeme
premeny
okolo nás
21.
I.
22.
23.
Môj rodný
kraj a čo sa
v ňom deje
Starý rok, Nový rok U 58/59
Poznanie významu zvykov
pri vítaní nového roka.
MUV, REV
Zima a jej premeny U 30/31
Popísanie zimných mesiacov,
zimného počasia, oblečenia,
života zvierat v zime.
ENV,OŽZ
Starostlivosť o zdravie
U 44/45
Oboznámenie s princípmi
a významom otužovania,
športovania a zdravej výživy
pre zdravie.
OŽZ, TPPZ
Rodina a príbuzní U 34/ 35
Poznanie príbuzenských
vzťahov, vyjadrenie vzťahu
k príbuzným, blahoželanie
k sviatku.
OSR, REV, FIG
Žiak pozná zvyky a tradície na
prelome rokov, sviatočné dni
a tradície s nimi spojené, vinš.
Vnímať kultúrnu tradíciu svojho
národa.
Žiak vie pomenovať zimné mesiace,
opísať zimné mesiace, život zvierat
a ľudí. Rozvíjať vzťah k prírode,
aktívny vzťah k jej ochrane.
Vinš, zvyky v
rodine
Žiak vie popísať zdravý spôsob
života, smerovať k aktívnemu
a zdravému spôsobu života.
Starať sa o svoje zdravie.
Zdravý spôsob
života projekt
Žiak pozná význam slov: rodičia,
starí rodičia, brat, sestra, strýko,
teta, bratranec, sesternica. Pozná
význam slov: starší-mladší,
príbuzný, známy, kamarát.
Oboznámiť sa s povinnosťami
a úlohami členov rodiny. Opísať
Rodostrom
postavenie členov rodiny pri zabezpečení
životných potrie. Vytvoriť rodinný
II.
24.
Domov U 36/37
Rozlíšenie vlastnej krajiny od
cudzej, cudzinca od krajana.
Zakreslenie predstavy svojho
domova.
OSR, MUV
Jarné prázdniny
25.
26.
27.
28.
Objavujeme
premeny
okolo nás
29.
III.
30.
Môj rodný
kraj a čo sa
v ňom deje
Ľudia v mojom okolí U
38/39
Zdôvodnenie životne
dôležitých potrieb ľudí.
Princíp fungovanie obce.
OSR, REV
Vychádzka na obecný úrad
OSR, REV, FIG
Jarné premeny U 32/33
Oboznámenie s jarnými
mesiacmi a ich
charakterizovanie.
ENV
Aké bude počasie? U 26/27
Zaznamenávanie počasia
pomocou symbolov.
Vysvetlenie významu
vybraných živočíchov,
zaznamenanie klíčenia
semien.
ENV
História obce
U 40 /41
Zisťovanie informácií
o svojej obci.
TPPZ, REV
strom.
Žiak vie vysvetliť význam pojmu
domov (dom, obec, vlasť), Poznať
svoje bydlisko, krajinu. Opísanie
svojho bytu, okolia.
Vyjadriť citový vzťah k svojmu
domovu.
Čo už viem
Prezentácia
Životné
potreby
a financie ako
prostriedok
ich
zabezpečenia.
Hra: Cudzinec
Žiak vie opísať životné potreby ľudí
v obci, poznanie starostu(primátora)
obce. Poznať jeho funkcie a funkcie
obce.
Hra: Starosta
obce
Žiak pozná zamestnancov obecného
úradu.
Žiak pozná názvy jarných mesiacov,
opísanie jarnej prírody, hier, prác
v na poli a záhrade.
Vysvetliť správanie sa v prírode,
chránenom a nechránenom území.
Žiak vie používať pojmy súvisiace
s počasím, poznať rozdiely medzi
predpovedaním počasia v minulosti
a dnes, vyhľadať pranostiku
a vysvetliť ju. Pozorovať, opisovať
a porovnávať viditeľné zmeny
v prírode.
Žiak pozná významné miesta vo
svojej obci, poznať miestnu povesť,
znak obce.
Beseda s pánom
starostom
Klíčenie
semien – siatie
- pozorovanie
Ľudové
pozorovanie a
pranostiky
Vlastný znak
obce
31.
Zvyky a
tradície
32.
Môj rodný
kraj a čo sa
v ňom deje
33.
Veľká noc U 60/61
Rozprávanie o zvykoch
Veľkej noci.
REV
Služby, kultúra a šport
U 42/43
Oboznámenie s pravidlami
prechodu cez cestu, opísanie
cesty k inému stanovišťu
a dôležitým službám.
OŽZ, REV, FIG
Vychádzka do obce
IV.
OŽZ, REV, FIG
Životné prostredie U 50/51
Vysvetlenie významu
triedenia odpadu
a neplytvania energiou.
34.
ENV, FIG
35.
Objavujeme
premeny
okolo nás
36.
37.
V.
38.
39.
40.
Môj rodný
kraj a čo sa
v ňom deje
Prírodniny a ľudské
výtvory U 24/25
Živé a neživé prírodniny,
ľudské výtvory.
ENV
Prírodniny a ľudské
výtvory U 24/25
Živé a neživé prírodniny,
ľudské výtvory.
ENV, TPPZ
Naša bezpečnosť
U 46/47
Oboznámenie s nežiaducimi
formami správania sa cudzích
osôb, s úlohou polície
a základmi sebaobrany.
OŽZ,OSR
Naša bezpečnosť
U 46/47
Oboznámenie s nežiaducimi
formami správania sa cudzích
osôb, s úlohou polície
a základmi sebaobrany.
OŽZ, FIG
Ochrana proti požiarom
U 48/49
Osvojenie pravidiel
bezpečného správania sa pri
manipulácii s ohňom,
správneho reagovania na
požiar.
OŽZ, MEV
Exkurzia Hasičský
záchranársky zbor v Krupine
OSR, DOV,FIG
Žiak vie vymenovať zvyky
a charakteristické jedlá. Poznať
symboly Veľkej noci. Pripraviť
korbáč, kraslicu k sviatku jari.
Žiak pozná služby nachádzajúce sa
v obci a ich lokalitu, vymenovať
niektoré slávnosti a udalosti konané
v obci.
Spomenúť na jednoduchých
príkladoch význam vzájomnej
pomoci a charitatívnych aktivít.
Žiak pozná dôležité budovy – pošta,
poštová banka, obchod, kultúrny
dom, multifunkčné ihrisko, detský
park, hasičská zbrojnica, farský
úrad, kostol,...
Žiak vie popísať negatívny vplyv
konania človeka na životné
prostredie a možnosti ochrany
životného prostredia. Vyjadriť svoj
podiel na ochrane životného
prostredia. Využívať odpadový
materiál.
Žiak vie rozlíšiť živé a neživé
prírodniny.
Žiak vie rozlíšiť a triediť živé
a neživé predmety. Vie veci deliť na
prírodniny a ľudské výtvory.
Prírodniny na živé a neživé.
Veľkonočné
zvyky a vinše
Vytvoriť
komiks
Príspevky na
darcovstvo
sponzorstvo
Hospodárne
zaobchádzanie
s vecami,
hospodárne
správanie sa
vo svojom
okolí
Vlastné
značky
Za čo všetko
rodičia
v domácnosti
platia
Práca
v skupinách,
triedenie
obrázkov
Projekt /
Ľudské
výtvory alebo
Prírodniny
Žiak vie opísať nežiaduce formy
správania cudzích osôb vo vzťahu
k sebe, oboznámiť so základnými
bezpečnostnými opatreniami vo
vzťahu k cudzím osobám, úlohy
polície.
Kam idem odkaz
Žiak vie uviesť jednoduché
príklady, ako sa môžu osobné
informácie dostať k nepovolaným
osobám. Opísať možné dôsledky
odhalenia vybraných osobných
informácií.
Dramatizácia
situácie
Žiak vie opísať základné príčiny
vzniku požiaru, poznať telefónne
čísla hasičov, následky požiaru
a privolať pomoc.
Prezentácia,
rozprávka
Požiarnik Sam
Žiak pozná pravidlá cestovania
v hromadnom dopravnom
prostriedku v autobuse, vie klásť
veku primerané otázky a diskutovať
s pracovníkmi hasičského zboru.
Exkurzia po
meste Krupina
Zodpovedne
sa rozhodnúť
pri nákupe
41.
VI.
Objavujeme
premeny
okolo nás
42.
43.
Zvyky a
tradície
Čo sa mi
v našom
kraji
najviac páči
Pozorujeme dĺžku a smer
tieňa U 28/29
Oboznámenie sa s pojmom
tieň a meraním jeho dĺžky.
ENV
Žiak vie pozorovať a určiť tieň
a jeho polohu. Vytvoriť podmienky
pre bádateľské aktivity.
Pozorovanie,
záznamy
Pozorujeme dĺžku a smer
tieňa U 28/29
Zhromažďovanie údajov,
získavanie informácií
a formulovanie záverov
z bádateľskej aktivity.
OSR, ENV
Tešíme sa na prázdniny U
62/63
Efektívne plánovanie
voľného času počas prázdnin.
OSR, REV
Postavme si Vlastivedkovo
U 64/65
Vyjadrenie vzťahu k témam
preberaných vo vlastivede.
OSR/ TPPZ
Žiak vie interpretovať závery
získaných údajov bádateľskej
činnosti.
Prezentovanie
získaných
informácií
Žiak si vie plánovať svoje
prázdniny, zahrnúť do plánov
miesta, ľudí, knihy, činnosti.
Vyjadriť svoj názor na písanie
denníka.
Žiak vie vyjadriť svoj názor
k témam vlastivedy.
Pokúsiť sa vytvoriť kartónové
domčeky.
Zhodnotenie celoročnej práce.
Letná zbierka
- denník
Projekt
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Tematický celok
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
témy
Výkonový štandard
Výstupy
Boh, Stvoriteľ
veci viditeľných
a neviditeľných
Človek ako Boží
obraz
porovnať človeka s ďalšími Božími
dielami, uviesť príklady odlišnosti
človeka od ostatných živočíchov
Reprodukuje
biblický príbeh
o rajskej
záhrade.
1.
V záhrade života
zdôrazniť jedinečnosť človeka
a jeho zodpovednosť za svet,
reprodukovať biblický príbeh
o rajskej záhrade a prostredníctvom
symbolickej reči spoznať šťastie
človeka spočívajúce v blízkosti
Boha a v konaní dobra
Na príklade
rozlíši dobro od
zla.
1.
Boh nám zveril zem
a my ju chránime
(ENV)
Svet – prejav dôvery Boha voči
človeku
1.
Chránime svoje
okolie (REV)
výchova k úcte k životu a
zodpovednosti za životné prostredie
- vnímať krivdu spôsobenú
nesprávnym rozhodnutím
Mesiac
Týž.
/Hod.
IX.
ČR
1.
X.
1.
XI.
XII.
2014/2015
Náboženská výchova
1+0
druhý
Mgr. Daniel Markovič
Dôverujem
Bohu
Vidieť srdcom
opísať hlavné znaky a prejavy
dôvery
reprodukovať biblický príbeh
o Abrahámovi, vnímať Božiu lásku
prostredníctvom sveta okolo nás
opísať potrebu medziľudského
dialógu a potrebu modlitby, vnímať
Boha ako toho, ktorému môže veriť,
formulovať modlitbu vlastnými
slovami, vysvetliť potrebu
pravidelnosti v modlitbe
prejaviť úctu k Božiemu menu a k
predmetom pripomínajúcim Boha
(kríže pri ceste, sochy svätých a
pod.)
1.
Abrahám
1.
Môžem ťa osloviť,
Bože?
1.
Posvätený deň
1.
Nedeľa
opísať nedeľu ako Boží dar pre
človeka, objaviť zmysel slávenia
nedele a zapojiť sa do jej slávenia
1.
Ako sa ľuďom
stratila nedeľa
sviatočný deň s TV a bez TV
Na konkrétnom
príklade opíše
hlavné znaky a
prejavy ľudskej
dôvery.
Reprodukuje
biblický príbeh
o Abrahámovi
Opíše nedeľu
ako Boží dar pre
človeka
Vysvetlí dôvod
slávenia nedele
1.
Dôvera v
rodine
1.
I.
II.
uvedomiť si svoju úlohu v rodine
Na príklade
vysvetlí potrebu
svetla
V advente očakávame
príchod svetla
predstaviť príbeh zvestovania a
narodenia Ježiša Krista
Jednoducho
vysvetlí pojem
advent
1.
Lucia priniesla do
rodiny svetlo
prostredníctvom legendy opísať
rodinu ako miesto istoty, lásky
a dôvery
1.
Žijem v rodine (OSR)
pravdovravnosťou sa aktívne
zapájať do budovania
medziľudských vzťahov
1.
Príbeh o jednej
rodine
reprodukovať
a Ezauovi
1.
Príbeh o jednej
rodine – Nezblázni sa
mamička
používať zdvorilé oslovenie ako
prejav úcty voči rodičom a iným
ľuďom
jednoducho nakresliť symboly
krstu, s pomocou učiteľa vysvetliť
jednotlivé
krstné
symboly,
naformulovať vzťah medzi krstným
menom a krstným patrónom
Stvorený svet vnímať ako prejav
Božej lásky a starostlivosti.
Rozvíjať schopnosť rozlišovania
medzi dobrom a zlom.
Cirkev je Ježišovo tajomne telo, ak
chceme byť v Cirkvi, potrebujeme
žiť v ustavičnom priateľstve s
Ježišom
na modelovej situácii zdôvodniť
význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov
Môj krst (OSR)
1.
III.
Svetlo a tma
1.
Opakovanie
1.
Cirkev –
Božia rodina
1.
Dôverujem si
navzájom
Potrebujeme sa
navzájom -Swimmy
príbeh
o Jakubovi
1.
Dobre počúvať
prispôsobiť svoje vyjadrovanie,
používať vhodné slová a výrazy
1.
Dobre sa pozerať
na modelovej situácii vyjadriť
potrebu čistého srdca
1.
Moje svetlo pre iného
(OSR)
posolstvo biblického príbehu
o boháčovi a Lazárovi prepojiť so
svojim životom
Pomocou
príbehu o sv.
Lucii opíše
rodinu ako
miesto istoty,
lásky a dôvery
Opíše rodinu
ako miesto
istoty, lásky a
dôvery
Pomocou
príbehu opíše
dôsledky
narušenia
dôvery
Nakreslí
symboly krstu
Vysvetlí pojem
Cirkev
Na modelovej
situácii
zdôvodní
význam slova
pre budovanie
vzťahov
Vymenuje
niektoré svoje
pozitívne
vlastnosti
Uvedomuje si
potrebu šírenia
dobra
IV.
Moje ruky pre
druhého (OSR)
uviesť
príklady
osobného
a spoločného majetku, navrhnúť
rôzne spôsoby ochrany majetku
Zmluva na Sinaji
reprodukovať príbeh o Mojžišovi,
určiť kľúčový moment a pointu
príbehu
Desatoro
opísať udalosť uzatvorenia zmluvy
Boha s ľuďmi na základe
porozumenia biblického textu
1.
Múdrosť
sumarizovať, aplikovať
nadobudnuté poznatky učiva
ročníka a jednotlivé prikázania na
konkrétnych modelových situáciách
1.
Pravda
vnímať a načúvať hlasu svedomia
1.
Dobro
Podnietiť k častej návšteve Pána
Ježiša v bohostánku a účasti na
svätej omši,
k láske a úcte ku kostolu.
1.
Opakovanie témy
1.
1.
Desatoro –
pozvanie k
slobode a dôvere
1.
V.
VI.
1.
1.
Pozvanie na
hostinu –
obnovenie
dôvery
Odchod z domu otca
Návrat do domu otca
1.
Zmierenie
1.
Ježiš nám zanechal
znaky svojho
priateľstva (OSR)
1.
Opakovanie
spontánne a samostatne hodnotiť vo
svojom okolí, čo je
správne/nesprávne
intuitívne vnímať obrazný spôsob
vyjadrovania symbolickej reči,
otvoriť sa pre dobrého Boha,
reprodukovať biblický príbeh
milosrdného otca a márnotratného
syna
vysvetliť súvis medzi správaním sa
márnotratného syna a vlastným
rozhodovaním sa, aktualizovať
posolstvo biblického príbehu na
svoj osobný život
reprodukovať ľútosť márnotratného
syna na základe porozumenia
príbehu, objaviť rozmer ľútosti
a odpustenia pre budovanie dobrých
vzťahov, vyjadriť radosť
z odpustenia
Všetko, čo sme sa o Ježišovi
naučili, nas vedie k prehlbovaniu
našho
priateľstva s nim
Uvedomiť si, že prázdniny nie sú
„prázdne dni“. Každý deň mame
prežívať s Ježišom v srdci.
Prerozpráva
podobenstvo o
boháčovi a
Lazárovi
Prerozpráva
príbeh o
Mojžišovi
Priradí k
jednotlivým
prikázaniam
dobro z nich
vyplývajúce
Jednoduchým
spôsobom
aplikuje získané
poznatky na
jednotlivé
prikázania
Jednoducho
definuje
svedomie
Reprodukuje
príbeh
márnotratného
syna
Formuluje
ospravedlnenie
Formuluje
ľútosť
vlastnými
slovami
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
T
H
1.
3 h.
Tematický celok
Opakovanie učiva
1. ročníka
2.
5 h.
IX.
3.
4 h.
2014/2015
Matematika
4+1
druhý
Mgr. Lucia Husáková
Sčítanie
a odčítanie do 20
bez prechodu cez
základ 10
4.
5 h.
Obsahový štandard
(téma) Prierezové témy
Prirodzené čísla od 0 – 20
Určovanie počtu do 20.
Prirodzené čísla od 0 - 20.
Počítanie počtu po jednom, po
dvoch, utváranie skupín
predmetov.
OŽZ
Porovnávanie a usporiadanie
do 20
Porovnávanie do 20.
Opakovanie pojmov: pred,za,
hneď pred, hneď za. Riešenie
úloh na porovnávanie (viac,
menej rovnako).
Porovnávanie čísel.
OSR
Sčítanie do 20 bez prechodu
cez základ 10
Upevňovanie sčítania do 20 bez
prechodu cez 10.
Slovné úlohy na sčítanie do 20
na základe obrázku, textu.
Tvorba číselnej úlohy na základe
textu.
ENV
Odčítanie do 20 bez prechodu
cez základ desať
Slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie do 20 bez prechodu
cez základ desať
Geometria G1 - 2
5.
5 h.
6.
5 h.
X.
Počítanie s
pomocou
Rovné a krivé čiary
OŽZ
Počítanie s pomocou
Precvičovanie sčítania
a odčítania bez prechodu cez 10.
Počítanie s prechodom cez 10
s využitím metódy dopočítania.
Riešenie netradičných úloh.
OSR
Počítanie s prechodom cez
desiatku
Precvičovanie sčítania
a odčítania bez prechodu cez 10.
Počítanie s prechodom cez 10
s využitím metódy dopočítania.
Riešenie netradičných úloh.
TPPZ
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak vie rozlišovať
čísla do 20. Vie
určovať daný počet a
vytvárať skupiny
s daným počtom.
Matematický
koberček
Žiak vie porovnávať
dané čísla. Určovať
počet do 20.Rieši
jednoduché úlohy
na porovnávanie.
Matematický
kráľ –hra
Hra – Na hada
Žiak pozná princíp
riešenia úloh s
postupným
dosadzovaním.
Žiak aktívne tvorí
zábavné úlohy
v danom číselnom rade.
Hra na obchod
Samostatná
práca
Žiak vie správne riešiť
operácie sčítania
a odčítania
v danom obore.
Obrázkové
počítanie
Hra – Na hada
Vie definovať
geometrické útvary.
Žiak rieši netradičné
úlohy bez prechodu cez
10 a s prechodom cez
10 pomocou kalendára
– číselného pásu.
Kalendár –
pomôcka posúvanie
Žiak rieši netradičné
úlohy bez prechodu cez
10 a s prechodom cez
10 metódou
dopočítania a pomocou
počítania na teplomery.
Počítanie
s teplomerom
Pyramídy
7.
5 h.
Počítanie do 20
s prechodom cez
10
8.
5 h.
9.
3 h.
Geometria G3 - 4
10.
5 h.
11.
5h.
XI.
Geometria G5 - 6
Počítame po jednom
Počítanie s prechodom cez
základ pomocou metódy
dopočítania. Rozklad čísla 10.
Rovnice s vynechaným číslom.
OŽZ
Odčítanie s prechodom cez
základ 10 v číselnom obore do
20 - rozkladom
Počítanie s prechodom cez
základ pomocou rozkladu –
odčítanie. Rovnice
s vynechaným číslom.
ENV
Krivé a rovné čiary, bod,
úsečka.
Odčítanie s prechodom cez
základ 10 v číselnom obore do
20 - rozkladom
Rovnice s vynechaným číslom.
TPPZ
Počítame s prechodom cez
základ rozkladom opakovanie
Jednoduché slovné úlohy
Rysovanie úsečky
OŽZ
12.
4 h.
Sčítanie a odčítanie
s prechodom cez základ 10
v číselnom obore do 20
Jednoduché slovné úlohy
OSR
13.
5 h.
Riešenie rovníc rozkladom.
Jednoduché slovné úlohy
XII
Geometria G7 - 8
Dĺžka úsečky
OŽZ
14.
5 h.
Čísla a počítanie
do 30
15.
5 h.
Počítame
s prechodom cez
dvadsiatku
Čísla do 30
Číselný rad 0 – 30
Počítanie predmetov do 30
ENV
Algoritmy sčítania a odčítania
do 30 bez prechodu
a s prechodom cez 10.
Geometria G9
Úsečky.
OSR
Žiak rieši úlohy
pomocou metódy
dopočítania. Rozkladá
číslo 10.
Päťminútovka
Pyramídy
Žiak rieši úlohy na
odčítanie do 20
pomocou rozkladu
čísel.
Šípkové úlohy
Čarovné lieviky
.
Žiak vie označiť bod,
narysovať priamku a
úsečku
Žiak rieši úlohy na
sčítanie do 20 pomocou
rozkladu čísel. Počíta
pomocou zeleného
(sčítacieho) lievika.
Žiak rieši úlohy na
sčítanie a odčítanie,
jednoduché slovné
úlohy kreslením,
znázornením.
Vie narysovať úsečku.
Žiak rieši úlohy a
rovnice na sčítanie
a odčítanie, jednoduché
slovné úlohy kreslením,
znázornením.
Bodulík a jeho
čiary
Žiak rieši úlohy so
stúpajúcou náročnosťou
príkladov a úlohy na
rozvoj
kombinatorického
myslenia.
Meria dĺžku úsečky.
Hra na obchod
Vymazané čísla
Žiak sa orientuje
v rade čísel do 30
V obchode
Kalendár
Čarovné lieviky
Žiak rieši úlohy na
sčítanie a odčítanie do
30 grafickým
znázornením.
Pyramídy
Matematický
koberček
Rysujeme rovné
čiary
Rysuje úsečky priamou
čiarou.
Tajničkové
úlohy
Obrázkové
slovné úlohy
Úsečky v
obrázkoch
Rozklady čísel
Čarovný štvorec
Odhad – zistenie
Odčítanie jednociferného čísla
od dvojciferného
Algoritmy sčítania a odčítania do
30.
Odčítanie jednociferného čísla
od dvojciferného bez prechodu
a s prechodom pomocou
grafického znázornenia. OŽZ
Vianočné prázdniny
16.
5 h.
17.
Vianočné prázdniny
Sčítanie a odčítanie do 30
s prechodom cez 20 pomocou
rozkladu
ENV
Sčítanie a odčítanie do 30
s prechodom cez 20 pomocou
rozkladu.
Slovné úlohy
Polročná písomná práca OSR
Opakovanie učiva
18.
19.
2 h.
20.
5 h.
I.
21.
5 h.
Geometria G1-2
22.
5 h.
Čísla do 100.
Dvojciferné čísla
a ich zápis
23.
4 h.
Geometria G3
24.
5 h.
Pripočítanie
a odčítanie
jednociferného
čísla bez
prechodu.
II.
25.
26.
5 h.
Geometria G4
Porovnávanie dĺžok úsečky
OŽZ
Dvojciferné čísla –
porovnávanie, zápis
Čísla v obore do 100.
Dvojciferné čísla, desiatky,
jednotky, porovnávanie čísel a
zápis výsledku pomocou znakov
>, <, =.
TPPZ
Číselný rad 0-100
Slovné úlohy
Orientácia v číselnom rade do
100. Ich usporiadanie. Slovné
úlohy na porovnávanie.
Rysovanie podľa pokynov
Rysuj , vyznač, nájdi bod
OŽZ
Pripočítanie jednociferného
čísla bez prechodu cez základ
v obore do 100
Sčítanie čísel v obore do 100 bez
prechodu cez základ 10. Príklady
typu 62 + 5 =.
Nácvik vhodných stratégií
riešenia s konečným
automatizovaným počítaním.
OSR
Jarné prázdniny
Odčítanie jednociferného čísla
bez prechodu cez základ
v obore do 100
Príklady typu 76 – 2 =.
Nácvik vhodných stratégií
riešenia, s konečným
automatizovaným počítaním.
Rysovanie priamok
OSR
Žiak rieši úlohy na
rozvoj predstavivosti
a kombinatorického
myslenia. Rieši úlohy
na sčítanie a odčítanie
do 30 grafickým
znázornením
a dopočítaním.
Pyramídy
Tabuľkové
odčítanie
Žiak rieši úlohy na
odčítanie a sčítanie do
30 s prechodom
pomocou rozkladu..
Žiak rieši úlohy na
odčítanie a sčítanie do
30 s prechodom
pomocou rozkladu.
Rieši slovné úlohy.
Žiak rieši úlohy na
overenie osvojených
kompetencií
a zručností. Vie
porovnať dĺžku úsečky.
Žiak vie čítať a písať
čísla v obore do 100.
Dvojciferné číslo vie
zapísať ako súčet
desiatok a jednotiek.
Rozklady čísel
Žiak vie rozložiť
dvojciferné číslo na
desiatky a jednotky.
Porovnáva dve čísla.
Orientuje sa v rade
čísel 0 – 100, pozná
vzťahy pred, za, hneď
pred, hneď za. Rieši
slovné úlohy.
Žiak vie spamäti sčítať
jednociferné číslo s
dvojciferným bez
prechodu cez základ
10.
Rieši nepriamo
sformulované úlohy.
Šípkové úlohy
Kreslenie pri
počítaní
Žiak vie spamäti
odčítať jednociferné
číslo od dvojciferného
bez prechodu cez
základ 10.
Rieši nepriamo
sformulované úlohy.
Vie narysovať priamku
Matematický
kráľ – hra
Rozklady čísel
Nekonečná čiara
Tajničkové
počítanie
Matematický
kráľ - hra
Matematický
kráľ – hra
Papierové pásiky
Kartičky s
číslami
Bodulíkové
úsečky
Matematický
kráľ – hra
Doplňovačky
27.
5 h.
Pripočítanie
a odčítanie celých
desiatok.
28.
5 h.
Geometria G5 – 6
29.
5 h.
Pripočítanie
a odčítanie
dvojciferného čísla
bez prechodu.
III.
30.
5 h.
31.
3 h.
Geometria G7
32.
3 h.
IV.
Geometria G8
33.
5 h.
34.
5 h.
Pripočítanie
a odčítanie
jednociferného
čísla s prechodom
cez základ 10.
Pripočítanie celých desiatok
Pripočítanie celých desiatok,
príklady typu 43 + 50 =.
Automatizácia spojov sčítania
dvojciferného čísla a desiatky.
Riešenie slovných úloh.
Meradlá dĺžky
OŽZ
Odčítanie celých desiatok
Odčítanie celých desiatok,
príklady typu 67 - 40 =.
Automatizácia spojov odčítania
dvojciferného čísla a desiatky.
Riešenie slovných úloh.
OŽZ
Pripočítanie a odčítanie
dvojciferného čísla bez
prechodu cez základ 10
v obore do 100.
Sčítanie dvojciferných čísel do
100 bez prechodu cez 10.
Príklady typu 32 + 54
OSR
Písomné sčítanie pod sebou
Sčítanie dvojciferných čísel do
100 bez prechodu cez 10.
Riešenie rovníc dopočítaním.
Sčitovanie pod sebou. Slovné
úlohy.
OSR
Jednotka dĺžky cm
Meranie
OŽZ
Písomné odčítanie pod sebou
Odčítanie dvojciferných čísel do
100 bez prechodu cez 10.
Príklady typu 97-62
OSR
Písomné odčítanie dopočítaním
Odčítanie dvojciferných čísel do
100 bez prechodu cez 10.
Riešenie rovníc dopočítaním.
Odčitovanie pod sebou. Slovné
úlohy.
Meranie úsečky
ENV
Žiak vie spamäti
pričítať celé desiatky,
zautomatizovanie tohto
typu sčítania. Žiak vie
riešiť slovné úlohy.
Vie odmerať úsečku
rôznymi spôsobmi.
Pripočítanie jednociferného
čísla s prechodom cez 10
grafickým znázornením
a dopočítaním
Príklady typu 64 + 8 =.
Vlastnosti sčítania. Skúška
správnosti.
OŽZ
Pripočítanie jednociferného
čísla s prechodom cez 10
rozkladom
OŽZ
Pyramídy
Počítame
s eurami
Žiak vie spamäti
odčítať celé desiatky,
zautomatizovanie tohto
typu sčítania. Rieši
slovné úlohy.
Majster krajčír
Matematický
koberček
Matematický
kráľ – hra
Kreslené slovné
úlohy
Žiak vie spamäti sčítať
dvojciferné čísla do 100
bez prechodu cez 10.
Pyramídy
Čoho je viac menej
Žiak pozná vlastnosti
sčítania a vie ich
správne využiť pri
riešení príkladov.
Nákupy
Žiak vie merať dĺžku
úsečky v cm.
Majster krajčír
Žiak vie spamäti
odčítať dvojciferné
čísla do 100 bez
prechodu cez 10.
Matematický
kráľ – hra
Detektívi - hra
Žiak pozná vlastnosti
odčítania a vie ich
správne využiť pri
riešení príkladov. Vie
urobiť skúšku
správnosti pri riešení
slovných úloh.
Vie merať dĺžku úsečky
v cm.
Päťminútovka
Žiak vie pričítať
jednociferné číslo bez
prechodu cez 10. Vie
urobiť skúšku
správnosti pri riešení
jednoduchých slovných
úloh.
Grafické
znázornenie
Fazuľky – hra
Skúška
správnosti
Žiak vie riešiť
jednoduché slovné
úlohy a zložené úlohy
typu a+b+c, a+b-c, a-bc v obore do 100.
Grafické
znázornenie
Čarovné lieviky
Odhady a
merania
35.
4 h.
Geometria G9-10
36.
4 h.
37.
5 h.
V.
VI.
Pripočítanie
a odčítanie
dvojciferných čísel
s prechodom.
Odčítanie jednociferného čísla
s prechodom cez 10 grafickým
znázornením a dopočítaním
Príklady typu 42 – 8 =.
Vlastnosti sčítania. Skúška
správnosti.
Jednotky dĺžky dm, m.
Opakovanie učiva z geometrie
OSR
Odčítanie jednociferného čísla
s prechodom cez 10 rozkladom.
ENV
Pripočítanie
dvojciferných čísel s
prechodom cez základ 10
znázornením a dopočítaním
Príklady typu 34 + 58 =.
TPPZ
38.
5 h.
Pripočítanie
dvojciferných čísel s
prechodom cez základ 10
rozkladom
OŽZ
39.
5 h.
Odčítanie
dvojciferných čísel s
prechodom cez základ 10
rozkladom
Príklady typu 84 - 58 =.
ENV
40.
5 h.
Opakovanie a upevňovanie
učiva 2.r.
Koncoročná písomná práca
TPPZ
Opakovanie a upevňovanie
učiva 2.r.
OSR
Opakovanie a upevňovanie
učiva 2.r.
OSR
41.
5 h.
42.
5 h.
43.
4 h.
Časová rezerva
Žiak vie odčítať
jednociferné číslo bez
prechodu cez 10. Vie
urobiť skúšku
správnosti pri riešení
jednoduchých slovných
úloh.
Správne používa
pomôcky na rysovanie
Žiak vie riešiť
jednoduché slovné
úlohy a zložené úlohy
typu a+b+c, a+b-c, a-bc v obore do 100.
Žiak rozumie
matematickej
terminológii. Vyriešiť
nepriamo sformulované
úlohy na sčítanie a
odčítanie v obore do
100.
Žiak rozumie
matematickej
terminológii. Vyriešiť
nepriamo sformulované
úlohy na sčítanie a
odčítanie v obore do
100.
Žiak rozumie
matematickej
terminológii. Vyriešiť
nepriamo sformulované
úlohy na sčítanie a
odčítanie v obore do
100.
Grafické
znázornenie
Pyramídy
Rozklady čísel
Jednotky dĺžky v
triede
Žiak vie samostatne
riešiť logické
postupnosti
Pyramídy
Detektív - hra
Žiak vie samostatne
riešiť logické
postupnosti
Zábavné pracovné listy
Hra – Na hada
Rozklady čísel
Pyramídy
Rozklady čísel
Kreslené úlohy
Pyramídy
Päťminútovka
Matematický
kráľ - hra
Matematický
kráľ - hra
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
T
/H
Tematický celok
1.
2014/2015
Informatická výchova
1+0
druhý
Mgr. Erika Lukáčová
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
témy
Úvodná hodina
Bezpečnostné pokyny
OŽZ
O počítači
S
E
P
T
E
M
B
E
R
2.
OSR
Princípy
fungovania IKT
Klikáme myšou
3.
OSR
4.
Informácie okolo
nás
5.
6.
O
K
T
Ó
B
E
R
7.
Práca s grafikou–
Skicár
Téma: Čarbanica.
OSR
Práca s grafikou–
Skicár
Téma: Mozaika.
Práca s grafikou–
Skicár
Téma: Dom so
záhradou.
OSR
Práca s grafikou–
Skicár
Téma: Dopravné
značky.
Výkonový štandard
Výstupy
Poznať pravidlá práce
a správania sa v PC učebni.
Pravidlá v počítačovej
učebni
Žiak pomenuje základné časti
počítača , vie na čo slúžia. Vie
správne sedieť pri PC. Pozná
a rešpektuje pravidlá správania
sa pri počítači.
Pravidlá správania sa
pri počítači
Časti počítača
Pozná časti počítačovej myši
a pojem kurzor.
Vie myš správne uchopiť
a urobiť jednoduchý klik na jej
tlačidlách. Vie pohybovať
myšou tak, aby sa dostal na
určené miesto. Dokáže klikať na
určené miesta.
Práca s počítačovou
myšou
Žiak získa prvé zručnosti pri
kreslení voľnou rukou.
Kreslenie voľnou
rukou
Žiak vytvára jednoduché
mozaiky pomocou nástrojov.
Mozaiky
Žiak vytvorí jednoduchý dom so
záhradou a kreslí voľnou rukou.
Dom a záhrada
Žiak vie vytvárať jednoduché
obrázky pomocou nástrojov
(úsečka, obdĺžnik, elipsa,
plechovka, spray).
Dopravné značky.
PcH s Martinom na
cestách
DOV
8.
Práca s grafikou–
Skicár
Téma: Narodeninové
menovky.
OSR , REV
Žiak vytvorí jednoduché
obrázky pomocou ľubovoľných
nástrojov.
Vie písať text v grafickom
editore a využíva rôzne
možnosti (veľkosť, farebnosť
písma a pod.)
Narodeninová
menovka.
9.
N
O
V
E
M
B
E
R
D
E
C
E
M
B
E
R
Jesenné prázdniny
12.
Súbory a priečinky
13.
Klávesnica
OSR
Žiak vytvorí jednoduché
obrázky pomocou ľubovoľných
nástrojov.
Vie písať text v grafickom
editore a využíva rôzne
možnosti (veľkosť, farebnosť
písma a pod.)
Vytvorí, pomenuje a uloží
priečinok.
Uloží, otvorí, premenuje a zruší
informácie v priečinkoch.
Poznáva funkcie kláves. Vie sa
orientovať na klávesnici.
14.
Klávesnica
Žiak píše malé a veľké písmená.
Veselá abeceda
Práca s textom
Textový editor
OSR
Práca s textom
Textový editor
Téma: List Ježiškovi
Oboznámiť sa so základnými
pojmami a postupmi pri práci
s textom.
Píše veľké a malé
písmená.
Vie napísať, prepísať text.
Písanie listu
Vie samostatne pracovať v
grafickom editore / skicári a
písať na klávesnici podľa
predlohy.
Grafika, skicár,
klávesnica
10.
Princípy
fungovania
IKT
11.
15.
16.
Vianočné prázdniny
18.
Vianočné prázdniny
Opakovanie
tematických celkov
Princípy
fungovania
IKT
20.
Práca s textom
Textový editor
OSR
Žiak vie upravovať text –
kopírovať, mazať, presúvať
Narodeninová
pozvánka
Môj priečinok
Môj priečinok
Poslušná klávesnica
Úprava textu
KT
21.
Práca s textom
Textový editor
Práca s textom
Textový editor
22.
F
E
B
R
U
Á
R
Súbory a priečinky
17.
19.
J
A
N
U
Á
R
Práca s grafikou–
Skicár
Téma: Narodeninová
pozvánka.
23.
Princípy
fungovania
IKT
Práca s textom
Textový editor
Internet
24.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
25.
26.
OSR
Vie upraviť veľkosť
písma, typ písma, farbu písma.
Úprava písma
Pozná zásady správneho písania
klávesnicou.
Správne používanie
klávesnice
Pozná spôsob písania čísel. Vie
napísať čísla na numerickej
klávesnici, ale i pomocou
klávesu Shift.
Spôsob písania čísel.
Pozná jednotlivé pojmy
a funkciu Späť vo webovom
prehliadači.
Web prehliadač
Žiak pozná pojem internet,
Práca na webe
Jarné prázdniny
Komunikácia
Internet
prostredníctvom
IKT
27.
M
A
R
E
C
A
P
R
Í
L
Vyhľadávanie
informácii
OSR
Internet
28.
Internet
29.
Internet
30.
Internet
31.
Veľkonočné prázdniny
32.
Bezpečnostné riziká
pri práci s internetom
MEV
33.
Bezpečnostné riziká
pri práci s internetom
OSR
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
34.
Bezpečnostné riziká
pri práci s internetom
MEV, FIG
Riziká a výhody
internetového
obchodu
FIG
Žiak vyhľadáva informácie na
webe ako zdroja obrazových
informácií.
Pozná detské webové stránky.
Pozná detské webové stránky.
www.pastelka.sk
www.zvedaveslniecko.sk
Webová adresa
Hľadaj obrázok
Web a deti
Deti a web
Rozpozná vhodné
detské webové stránky.
Internet a
nebezpečenstvo
Ziak sa oboznámi s negatívnym
vplyvom nevhodných stránok.
www.ovce.sk
Pozná riziká a negatíva
nevhodných web stránok.
Vysvetliť situácie, kedy si človek
predmety nakupuje a kedy si ich
požičiava.
Internetový obchod.
Internetový obchod
Vie spúšťať výukové programy
a hry.
Narába s multimediálnou
informáciou.
Školský server
Zodpovedné
používanie
interaktívnych médií
MEV,OSR
Projekt
TPPZ
Oboznámi sa so zásadami
správania sa na internete.
(bezpečnosť počítača, správne
používanie hesiel)
Heslo
Pracuje na projekte.
Môj projekt
39.
Projekt
TPPZ
Žiak vie využiť získané poznatky
pri samostatnom spracovaní
projektu na ľubovoľnú tému.
Prezentuje projekt.
40.
Internet
OSR
41.
Časová rezerva
Didaktické hry na stránke
www.infovekacik.sk
Vie pracovať a využívať
nadobudnuté informácie s
prácou na PC.
42.
Časová rezerva
Samostatná práca na PC
43.
Časová rezerva
Samostatná práca na PC
Využitie IKT v bežnom
život
36.
OSR, MEV
37.
38.
J
Ú
N
Vie napísať webovú adresu,
klikať na linku.
Žiak sa oboznámi s výhodami,
ale aj rizikami internetového
obchodu.
35.
M
Á
J
web, webové stránky, webový
prehliadač, sieť. Pozná význam
slova linka, odkaz, funkciu
tlačidla Späť vo webovom
prehliadači.
Informačná
spoločnosť
www.infovekacik.sk
PC hry – detský kútik
1
PC hry – detský kútik
2
PC hry – Alík,
Popoluška
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
1.
Tematický
celok
Výtvarný
jazyk –
základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
2014/2015
Výtvarná výchova
1+0
druhý
Mgr. Andrea Hluchá
Obsahový štandard
(téma) Prierezové témy
Pomôcky na hodinu
VYV
Farba, výraz farby
Zážitok
z prázdnin
OSR
IX.
Výstupy
Žiaci sa oboznámia
s požiadavkami na
pomôcky, ktoré budú
využívať počas šk. roka
ako aj s bezpečnosťou pri
práci na hodinách VYV
Rozvíjanie predstavivosti
na základe zážitkov a zrak
predstáv. Zobrazenie deja
výberom primeraného
počtu figúr
Žiak vie
vymenovať
pomôcky, ktoré si
má
priniesť na VYV,
ovláda pravidlá
bezpečnosti. Žiak
dokáže správne
zobraziť dej
výberom
primeraného počtu
figúr
Žiak vie stvárniť
rôzne typy liniek.
Charakterizovať
ich –
hrubá, tenká,
krivá.....
Línia
Všelijaké čiary
Môj vzorkovník
OŽZ,DOV
Žiaci sa oboznámia
s linkou v bežnom živote.
Kde všade sa nachádza.
Urobiť si vzorkovník
rôznych čiar.
Pojmy: rovná tenká,
rovná hrubá, hranatá
tenká, hranatá hrubá,
oblá tenká, oblá hrubá,
cikcaková, vlnovka,
zubatá, slučková čiara.
Línia
Všelijaké čiary
ENV
Žiaci sa oboznámia
s predmetmi,
pomôckami, ktoré nám
umožnia nakresliť čiaru
a tiež, na čo všetko sa dá
linka nakresliť.
Pojmy: rovná, presná čiara,
kreslenie drôtom,
špagátom.
Vie nakresliť čiaru
s rôznymi
pomôckami, na
rôzny
materiál.
Línia
Všelijaké čiary
OSR
Žiaci pracujú s hlavonožcom.
Postavou, ktorú kreslili v
materskej škôlke.
Spomínajú. Využijú tuš a
drievko na nakreslenie
postavy
Pochopiť rozmanité
možnosti jedného
základného prvku
Nakreslí obrázok z
rozličných čiar.
2.
3.
4.
Výkonový štandard
– hlavnú postavu
príbehu, rozprávky.
Kreslia iba linkou, bez
vyfarbovania. Zopakujú
si pomenovania čiar
priradením správneho
pojmu k čiare.
Farba, výraz
farby
Ako sa tvária
farby
OSR
Pojmy: tón,
zosvetľovanie,
stmavovanie.
Žiaci si skúšajú miešať
farby. Vytvoria pás
farebnej škály od
najsvetlejšej po
najtmavšiu.
Farba, výraz
farby
Ako sa tvária
farby
Malí maliari
Pojmy: veselá , smutná,
príbuzná farba.
Žiaci namaľujú jeden
obrázok veselými
farbami. Druhý obrázok
smutnými farbami
dostanú namaľovať
doma.
Pojmy: Papier na výšku,
na šírku, papier v tvare
trojuholníka, kruhu,
pozadie, čo je bližšie, čo
je ďalej, vpredu, vzadu.
Žiak vyberá tvar papiera
podľa toho, čo ide
kresliť. Nakreslí jeden
predmet, vec, vyskúša si
vkreslenie na výšku, na
šírku. Hodnotí, čo sa kde
viac hodí s výrazom
vpredu, vzadu.
Pojmy: zátišie,
kompozícia
Žiak si nakreslí niekoľko
predmetov, Vystrihne ich. Snaží
sa uložiť tieto
predmety, tak, aby sa
prekrývali. Porozpráva
o obrazoch umelcov,
využíva pojmy.
1.
X.
2.
ENV
Kompozícia –
umiestňovanie
vo formáte
Čo kam
nakreslím
DOV
Kompozícia –
umiestňovanie
vo formáte
Čo kam
nakreslím
Ako to robia
3.
maliari
4.
Jesenné prázdniny
Žiak vie namiešať
odtieň svetlej farby,
tmavej farby.
Využiť
zosvetľovanie a
stmavovanie jednej
farby pri
vymaľovaní
obrázku
Vie vymenovať
smutné farby,
veselé
farby, príbuzné
farby
Žiak dokáže
umiestniť prvky na
ploche, na
správnom
formáte.
Určí predmet
vpredu,
bližšie, vzadu,
ďalej.
Žiak dokáže
identifikovať
formát
papiera. Vytvorí
jednoduché zátišie
.
XI.
Kompozícia umiestňovanie
vo formáte
Modelujem
tvary
OŽZ
Pojmy: tvar, tučné,
chudé, hranatá, okrúhla.,
mäkká tvrdá.
Žiak pracuje
z modelovacou hmotou.
Vymodeluje: 1. priestorové
tvary, 2. využije tvary na
vymodelovanie zvieratka,
predmetu a pod.
Žiak prežije radosť
z práce
modelovacou
hmotou. Vytvorí
objekty rôznych
tvarov
alebo zložených
z rôznych tvarov.
Symetria
a asymetria
Motýľ, strom
OŽZ
Pojmy: symetria,
asymetria, DVD ukážka
Žiak podľa pokynov
vyučujúceho vyrába
symetrické obrázky. Učiteľ
vyberá jednoduché obrazce,
na ktorých žiak pochopí
symetriu – na oboch
častiach výkresu bude
rovnaký obrázok.
Žiak dokáže
stvárniť
predmety symetrie
a asymetrie,
výrazové
možnosti symetrie
a symetrie.
Rytmus
a pohyb
Rytmus a pohyb
na papieri
Pojmy: stromoradie,
opakujúce sa laky
v plote, pravidelný,
striedavý rytmus.
Žiak pracuje s opakovaním
s pravidelným alebo
striedavý rytmom. Nakreslí
zvieratko pomocou
šablóny, rôzne ho vyfarbí,
znázorní jeho pohyb.
Žiak vie obkresliť
pripravenú šablónu.
Vie
zopakovať rytmus
opakovaním. Dá
veci
do pohybu.
Je potrebné využiť väčšie
množstvo prírodnín na
vytvorenie obrázkov –
piesok, lístie, konáre
a pod. Vychádzka.
Žiak vie stvárniť
vymyslenú bytosť,
krajinu.
Žiak vie správne
strihať
a lepiť .
Podľa vlastnej
fantázie
usporiadať
vystrihnuté
tvary.
Použitím fantázie
žiak
pretvorí prírodninu
na
niečo zaujímavé
a nezvyč. - frotáž,
1.
2.
OŽZ
3.
4.
1.
XII.
2.
Land art
/výtvarné
hry
v krajine
Umenie v
prírode
Výtvarný
jazyk –
základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
Symetria
a asymetria
/tvarov, farieb,
plôch
Mikulášska čižma
Rozvíjať zručnosti pri
strihaní a lepení.
Land art
/výtvarné
hry
v krajine
Farebná
Prírodnina
ENV
Pojmy: land art – umenie
v prírode.
Žiak si prinesie ľubovoľnú
prírodninu, ktorú premieňa
maľovaním, lepením,
obaľovaním a pod. Vytvára
MUV,DOV
3.
obrázky z prírodnín, odtláča
prírodniny.
odtláčanie.
Pojmy: portrét,
usmievavá tvár,
zamračená tvár,
Žiak vytvorí portrét
vymyslenej bytosti. Využije
maľbu, kresbu, prírodniny,
fixky.
Dokáže vytvoriť
fantastický portrét
rôznymi
výtvarnými
technikami.
Chrámy starých
Egypťanov
ENV
Pojmy: Egypt, pyramídy,
sfinga, obrázkové písmo.
Zoznámiť žiakov
s prostredím Egypta cez
DVD ukážku alebo ukážku
na internete. Formou
rozhovoru im rozprávať
o živote Egypťanov.
Priblížiť školu v Egypte.
V závere hodiny tušom
a drievkom na pokrčený
papier nakresliť niekoľko
znakov použité na ukážke s.
45 –obrázok Egypťan pije
vodu.
Žiak vie porovnať
možnosti doby,
teraz
a predtým.
Simulovať
procesy a techniky
či
materiály
Egypťanov.
Zakresliť
obrázkové
písmo.
Inšpirácia archaickými
písmami
/hieroglyfy
piktogramy,
transformácie
zobrazujúceho
znaku na
symbol, tajná
abeceda...
Obrázkové
písmo
Žiaci sa už stretli
s tajným, šifrovaným
písmom v detských
časopisoch. Využiť tieto
znalosti na vysvetlenie
tajného písma –
morzeovka, reč
nepočujúcich, súčasné
znaky na verejných
priestranstvách. Na
papier nakresliť znak.
Žiak vie podľa
vlastnej
fantázie vytvoriť
tajné
písmo.
Koláž –
montáž z fotografií
Skladačka
z fotografií
REV
Pojem: koláž, fotokoláž,
Žiak pracuje s rozstrihanou
fotografiou. Vyberie si
nejakú z časopisu a opäť
skladá rozstrihané pásy
alebo časti. Môže
kombinovať niekoľko
obrázkov. Lepiť časti
jedného na druhý.
Žiak vie vytvoriť
koláž alebo montáž
z fotografie.
Vytvorí stavbu zo
stavebnice,
geometrických
tvarov.
Surrealizmus
/fantastický
portrét
/použitie
surrealistickej
metódy
Fantastický
portrét
OSR
Vianočné
prázdniny
Vianočné
prázdniny
Inšpirácia archaickými
písmami
/hieroglyfy
piktogramy
transformácie
zobrazujúceho znaku na
symbol, tajná abeceda...
I.
1.
2.
3.
OSR
II.
Koláž –
montáž z
fotografií
Skladačka
z fotografií
MUV
Pojem: koláž, fotokoláž,
Žiak pracuje
s rozstrihanou
fotografiou. Vyberie si
nejakú z časopisu a opäť
skladá rozstrihané pásy
alebo časti. Môže
kombinovať niekoľko
obrázkov. Lepiť časti
jedného na druhý.
Žiak vie vytvoriť
koláž alebo montáž
z fotografie.
Vytvorí stavbu zo
stavebnice,
geometrických
tvarov.
Koláž –
montáž z
fotografií
Skladačka
z fotografií
MUV
Pojem: koláž, fotokoláž,
Žiak pracuje
s rozstrihanou
fotografiou. Vyberie si
nejakú z časopisu a opäť
skladá rozstrihané pásy
alebo časti. Môže
kombinovať niekoľko
obrázkov. Lepiť časti
jedného na druhý.
Žiak vie vytvoriť
koláž alebo montáž
z fotografie.
Vytvorí stavbu zo
stavebnice,
geometrických
tvarov
Filmová
postava
Môj obľúbený
film
a postava
1.
2.
3.
MUV
III.
1.
2.
Filmová
postava
Filmový
kostým,
filmové
herectvo
Živá socha
TPPZ
Maľujem na telo
OSR
Pojmy: filmová postava
– kreslená, hraná.
Žiaci rozprávajú
o najobľúbenejších
filmových postavách
z detských filmov
a seriálov. Nalepí
donesený obrázok
filmového hrdinu.
Stručne napíše prečo ho
obdivuje.
Žiak vie
vymenovať
troch filmových
hrdinov.
Hra na sochy. Žiaci hrajú
známu hru. Vyskúšajú si
niekoľko minút nehybne
stáť. Zobrazia sa do
výkladu. Vyžijeme
fotenie sôch.
Žiak dokáže
napodobniť sochu.
Žiak vymýšľa kostým
postave – spolužiakovi.
Farbami na tvár vytvorí
masku, ktorá bude
predstavovať dobro, zlo,
smútok, žiaľ, radosť,
nadšenie, zmena výrazu
tváre.
Žiak vie nakresliť
a vytvoriť masku
IV.
3.
Žiak vie nakresliť
a pomenovať ľubovoľný
výraz tváre.
Staviame
z častí
TPPZ
Pojmy: skladačka,
stavba.
Žiak pomocou rôznych
telies – geometrických
tvarov poskladá stavbu.
Časti spája lepením.
Využívame škatuľky od
liekov a iné.
Vie nakresliť výraz
tváre
4.
5.
Architektúra
ako
skladačka
Hry
s písmom
a textom
na počítači
Staviame z častí
MUV
Stavby zo stavebníc –
CHEVA a pod.
Vie vytvoriť stavbu
z častí.
Píšem
na počítači
Žiaci sa zoznámia
s kreslením v programe,
ktorá ma škola
k dispozícii./ skicár, v knihe
uvedený Revelation Natural
Art/. Skúšajú,
experimentujú.
Žiak vie
využiťpočítač na
kreslenie. Nakreslí
obrázok.
2.
Hry
s písmom
a textom
na počítači
Farby v počítači
MUV
Miešanie farieb.
Kreslenie obrázkov
v programe Revelation
Natural Art.
3.
Triedenie
/zobrazenie
predmetov
podľa
kategórii
/porovnávanie
Časti tela
MUV
Poznávanie a využívanie
zmyslov vo výtvarnej
výchove. Každý z nás je
iný. Triedime ľudí podľa
farby pleti, vlasov, očí
a ich farby, veľkosti
a pod.
Žiak vytvorí výkres,
ktorého súčasťou je aj
obkreslená ruka, ruky
ako spôsob vyplnenia,
vymaľovania.
Namieša farby.
Vie rozdeliť
spolužiakov podľa
určitého triediaceho
znaku.
Žiaci dokážu triediť
ľudí podľa
vonkajších znakov,
vedia ich správne
výtvarne zachytiť.
1.
Miešanie
(hybridácia)
tvarov
/zvierat a
Pomiešané
zvieratká
Východiskom pre túto tému
môžu byť zložené
pomenovania: slonomyš,
tygrohad, štvorcožaba,
1.
.
V.
MEV
Žiaci dokážu
nakresliť
a pomenovať
pomiešané
vecí
telefónauto. Žiaci v skupine
vytvárajú nezvyčajný
predmet alebo zviera.
TBZ
zvieratko
alebo predmet.
2.
Porovnávanie
vecí,
časti tela
Porovnávanie
Vecí
OŽZ
Žiaci hľadajú spoločné
znaky rôznych
predmetov, ich .častí
Nakreslí rovnaký
predmet iného vzhľadu.
Zobrazí spoločné znaky.
Žiak vie povedať,
ktorý
spoločný znak sa
opakuje vo
všetkých
predmetoch.
3.
Hmat vo
vzťahu
k priestoru
a plasticite
Kyslý, sladký
kvetinový
obrázok
Darček pre
mamičku
Na základe priamych
zmyslových zážitkov
priradiť predmet.
Nakresliť ho.
Žiak zažije
zmyslový
zážitok. Dá mu
podobu.
OŽZ
VI.
4.
Výtvarné hry
Výtvarný diktát
MUV
Učiteľ diktuje predmety,
veci, zvieratá, ktoré má
dieťa nakresliť.
Žiak vie nakresliť
predmety podľa
diktátu.
1.
Žiak vie nakresliť
predmety podľa
diktátu.
Čiapky
a klobúky
ENV
Porovnávanie klobúkov
rôznych časových období,
krajín, národov. Triedenie
podľa pohlavia, detský,
klobúk pre dospelých. Žiak
vyrobí jednoduchý klobúk
z papiera.
Žiak vie triediť
podľa
znakov. Určí
spoločnú
časť.
Tematická
práca
Kreslíme
zážitok
Kreslíme podľa vlastnej
fantázie alebo to,
čo nás najviac na
hodinách výtvarnej
výchovy
v 2. ročníku zaujalo.
Prežiť radosť
z voľnosti.
Tematická
práca
Tešíme sa na
prázdniny
Kreslíme svoje plány, čo by
sme chceli robiť cez
prázdniny
Žiak si rozvíja
svoju
zručnosť pri
kreslení
a svoju fantáziu
2.
3.-4.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Tematický
celok
2014/2015
Hudobná výchova
1+0
druhý
Mgr. Erika Lukáčová
Obsahový štandard
( téma )
Prierezové témy
Septembrová pesnička
Upevňovať získané
základné spevácke
zručnosti a návyky z 1.
ročníka. Spievať čisto
a rytmicky presne, spievať
pomocou fonogestiky
durové melódie v rozsahu
mi-so-la.
OSR
Adam v škole nesedel
Získavať a rozvíjať
základné spevácke
zručnosti a návyky,
spievať čisto a rytmicky
presne, adekvátne nálade
piesne.
OSR
Ide, ide vláčik
Zopakovať známu
hudobno pohybovú hru.
OSR, DOV
M
T
IX.
1.
Vokálnointonačné
činnosti
2.
Inštrumentálne činnosti
3.
Hudobnopohybové
činnosti
4.
Vokálnointonačné
činnosti
Krásna, krásna
Rozširovať a upevňovať
repertoár ľudových piesní.
Použiť ľudovú pieseň ako
východisko na upevnenie
fonogestiky v tónoch miso.
REV
5.
Hudobnopohybové
činnosti
Na slepú babu
Naučiť sa ľudovú hru so
spevom v ¾ takte.
Pohybovať sa v rytme
spievanej piesne.
REV
X.
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak pri speve dodržiava
držanie tela a kultivuje svoj
intonačný prejav.
Intonačne reaguje na
fonogestiku opakovaných
tónov mi-so-la.
Spievanie známej
piesne.
Žiak vie správne zaspievať
detskú pieseň a pohybom
správne reagovať na
hudbu. Rytmickými
nástrojmi reprodukuje
rytmus v jednoduchej
rečňovanke.
Hra na rytmických
nástrojoch jednoduchej
rečňovanky.
Žiak pochoduje na mieste
a pohybom znázorňuje
idúci vláčik. Žiak vníma
poslanie ľudovej hudobnej
kultúry v živote človeka.
Melódiu ľudovej piesne
používa na upevnenie
intervalu mi-so.
Žiak vníma poslanie
ľudovej hudobnej kultúry
v živote človeka. Melódiu
ľudovej piesne používa na
upevnenie intervalu mi-so.
Hra na vláčik
Žiak správne reaguje na
hudbu v ¾ takte.
HPH
Na slepú babu
Interval mi - so
Ľudový tanček
6.
Vokálnointonačné
činnosti
Listové tajomstvo
Husľový kľúč
Rozvíjať základné
spevácke zručnosti
a návyky, spievať čisto
a rytmicky presne,
adekvátne nálade a rytmu
piesne. Správne zapisovať
husľový kľúč do notovej
osnovy.
ENV
Žiak spevom napodobňuje
spev učiteľa, spieva
rytmicky správna
a pohybom vyjadruje
náladu piesne. Správne
zapisuje husľový kľúč do
notovej osnovy.
Nálada podľa piesne
Husľový kľúč
7.
Inštrumen tálne činnosti
Náš tatíček, nebožtíček
Takt a taktová čiara
Získavať pri praktických
činnostiach základné
rytmické zručnosti
a návyky. Spoznávať
rytmus a oboznámiť sa s
oddeľovaním nôt
v piesňach pomocou
taktových čiar.
OSR
Žiak získa pri praktických
činnostiach základné
rytmické zručnosti
a návyky. Pozná rytmus a
oboznamuje sa s
oddeľovaním nôt
v piesňach pomocou
taktových čiar.
Rytmus
Taktová čiara
a oddeľovanie nôt
8.
Vokálnointonačné
činnosti
Zebra
Polová nota
Naučiť sa spievať detskú
pieseň a tvoriť k nej
rytmické motívy hrou na
tele a na rytmických
nástrojoch. Oboznamovať
sa s hodnotou polovej
noty.
DOV
Žiak sa spontánne naučí
spievať pieseň
napodobňovaním spevu
učiteľa a dotvára rytmické
motívy hrou na telo a
pomocou rytmických
nástrojov. Pozná polovú
notu.
Hra na telo a rytmické
nástroje
Polová nota
Žiak po viacnásobnom
vypočutí rozpozná
kontrastné skladby. Dokáže
vycítiť náladu počutej
skladby a reagovať na ňu
jednoduchým pohybom.
Pokúša sa napodobňovať
valčíkový krok.
Počúvanie hudby
Valčíkový krok
Žiak vie spievať známu
ľudovú pieseň.
Spievanie známej
ľudovej piesne
9.
Jesenné prázdniny
XI.
10.
Percepčné
činnosti
11.
Vokálnointonačné
činnosti
Detský pochod
Kvetinový valčík
Počúvaním sa oboznámiť
s rozdielnymi hudobnými
skladbami. Všímať si
kontrastné hudobné motívy
a použité výrazové
prostriedky. Pokúšať sa
pohybom vyjadriť
charakterizačné motívy
a náladu skladby a
napodobňovať valčíko- vý
krok.
OSR
Pec nám spadla
Zopakovanie známej
slovenskej ľudovej piesne.
REV
XII.
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte
Zahranie dvojtaktovej
predohry. Rytmus
precvičiť tlieskaním
a plieskaním. K veselému
spevu pridať rytmický
sprievod paličiek
a triangla.
OSR
Češem si hlavičku
Zahranie ľudovej hry
s pohybom. Oboznamovať
sa s notovou osnovou,
čiara a medzera.
OSR, OŽZ
Žiak spieva veselo a udáva
rytmus hrou na telo
a využívaním paličiek
a triangla.
Veselé spievanie
Hra na detské hudobné
nástroje
Žiak vie opísať hru.
Pohybom správne reaguje
na text piesne. Pozná
význam notovej osnovy,
čiary a medzery.
Hudobno pohybová
hra
Písanie do notovej
osnovy
Vokálnointonačné
činnosti
Milujeme Mikuláša
Rozvíjať základné
spevácke návyky
a zručnosti. Správne
reagovať pohybom na
náladu piesne.
OSR
Žiak vie správne zaspievať
detskú pieseň.
Vie pohybom správne
reagovať na hudbu.
Spievanie detskej
piesne
15.
Vokálnointonačné
činnosti
Žiak spoznáva slovenské
zvykoslovie a ľudové
koledy, čím získava
základy národnej identity
a vlastenectva.
Spievanie ľudovej
koledy
16.
Hudobnopohybové
činnosti
Do hory, do lesa, valasi
Spoznávaním slovenského
zvykoslovia a ľudových
kolied získať základy
národnej identity
a vlastenectva.
REV
Za kostolom lúčka
Spoznávaním slovenského
zvykoslovia a ľudových
kolied získať základy
národnej identity
a vlastenectva. Vedieť
správne chodiť podľa
hudby, pohybom vyjadriť
obsah koledy –
dramatizovať.
Pripraviť krátke
vystúpenie.
REV,TPPZ
Vianočné prázdniny
Žiak spoznáva slovenské
zvykoslovie a ľudové
koledy, čím získava
základy národnej identity
a vlastenectva. Vie správne
chodiť podľa hudby
a pohybom napodobňovať
obsah koledy. Žiak vystúpi
v krátkom programe.
Slovenské zvykoslovie
a ľudové vianočné
koledy
Žiak pri speve realizuje
hodnoty štvrťovej
a osminovej noty, reaguje
na fonogestiku správnou
intonáciou.
Dramatizácia piesne
Žiak pri speve realizuje
Prvý takt piesne
12.
Vokálnointonačné
činnosti
13.
Hudobno
pohybové
činnosti
14.
17.
I.
18.
19.
20.
Hudobnopohybové
činnosti
Vokálno-
Vianočné prázdniny
Dajže, ó, Bože, ten deň
veselý
Spoznávaním slovenského
zvykoslovia a ľudových
kolied získať základy
národnej identity
a vlastenectva. Vedieť
správne chodiť podľa
hudby, pohybom vyjadriť
obsah koledy –
dramatizovať.
REV, MUV
Snehuliak. Notová
intonačné
činnosti
II.
21.
Rytmickointonačné
činnosti
22.
Vokálnointonačné
činnosti
23.
Vokálnointonačné
činnosti
24.
Percepčné
činnosti
25.
26.
III.
Inštrumen tálne činnosti
27.
Vokálnointonačné
činnosti
28.
Percepčné
činnosti
osnova
Poznať a správne
realizovať hodnoty nôt
/osminová, štvrťová/
v piesni. Podľa
fonogestiky reagovať na
prvé takty piesne.
OŽZ
Ženilo sa motovidlo
Realizovať rytmické
motívy podľa hudobného
písma. Pohybom vyjadriť
náladu piesne a skladby.
Karneval
Pokúšať sa o čistý
kultivovaný spev a dopĺňať
ho hrou na detských
hudobných nástrojoch.
OSR
Fašiangy, Turíce
Známe ľudové piesne
počas veselého obdobia
fašiangov.
REV, OSR
Počúvanie ľudových
piesní.
Husle
Poznávať najkrajšie
klenoty ľudovej hudby
a ľudové hudobný nástroj
– husle
Spoznať hudbu rôzneho
typu – domácu, regionálnu,
iných národov
REV
Jarné prázdniny
Bol jeden gajdoš
Gajdy
Naučiť sa slovenskú
ľudovú pieseň. Mená nôt
spájať so solomizačnými
slabikami. Poznávať
ľudový dychový nástroj –
gajdy.
REV
Dobrú noc, má milá
Dínom, dánom
Spievať slovenské ľudové
piesne a obohacovať si ich
repertoár. Sluchom
rozoznať kontrast dvoch
piesní, podobné a odlišné
motívy, druhy ľudského
hlasu. REV
Korytnačky a antilopy
Poznávať hudobné skladby
a vedieť verbalizovať
hudobný zážitok.
Sluchom rozoznať kontrast
v hudbe, totožne, podobné
hodnoty štvrťovej
a osminovej noty, reaguje
na fonogestiku správnou
intonáciou.
Žiak rytmizuje hudobný
záznam. Pohybom správne
reaguje na hudbu a jej
náladu.
Hudba a pohyb
Žiak vie správne zaspievať
detskú pieseň ktorú dopĺňa
hrou na detských
hudobných nástrojoch.
Spev a hra na detských
hudobných nástrojoch
Žiak pozná známe ľudové
piesne zo svojho regiónu.
Piesne z regiónu
Žiak dokáže vystihnúť
náladu piesní a počúvanej
hudby.
Poznať základné sláčikové
hudobné nástroje.
Počúvanie hudby
Sláčikové hudobné
nástroje
Žiak spieva ľudovú pieseň
čisto a so správnym
výrazom. Chápať poslanie
ľudovej hudobnej kultúry.
Ľudová hudobná
kultúra
Žiak spoznáva širokú
paletu ľudových piesní.
Dokáže vystihnúť náladu
piesní a počúvanej hudby.
Ľudová hudobná
kultúra
Žiak po viacnásobnom
vypočutí pozná a odlišuje
jednotlivé klavírne
skladby a reaguje na ne
pohybom.
Počúvanie hudby
Hudobné myšlienky
IV.
V.
29.
Inštrumen tálne činnosti
30.
Hudobnopohybové
činnosti
31.
a odlišné motívy
a hudobné myšlienky.
ENV
Smutný slimák
Tvorivo rytmizovať
a improvizovať podľa
textu a nálady piesne.
ENV
Číčence, číčence
Reagovať na hudbu jej
stvárňovaním pomocou
pohybu, tanca, gesta, ktoré
vystihuje náladu piesne,
tempo a dynamiku.
ENV
Veľkonočné prázdniny
Žiak sa pokúša tvorivo
vystihnúť náladu piesne.
Nálada piesne
Žiak reaguje na hudbu
pohybom, tancom
a gestom, ktorým
vystihuje jej náladu,
tempo a dynamiku.
Tanček
32.
Vokálne
činnosti
Uspávanka
Naučiť sa detskú pieseň k
sviatku matiek a vystihnúť
kontrast v hudbe a náladu
melódie.
OSR
Žiak spieva čisto a so
správnym výrazom.
Dokázať vystihnúť náladu
piesní.
Spievanie uspávanky
33.
Vokálnoinštrumen tálne činnosti
Žiak správne zaspieva
pieseň a ovláda rytmický
sprievod.
Spievanie piesne
Správne dýchanie pri
speve
34.
Vokálne
činnosti
Žiak správne spieva
ľudovú pieseň. Pozná
detské hudobné nástroje
a pokúša sa o záznam noty
d,f v notovom zápise.
Ľudová pieseň
Notový zápis
35.
Hudobnopohybové
činnosti
Žiak sa naučí slovenskú
ľudovú hru a uvedomuje
si, že aj iné národy majú
svoje ľudové piesne, ktoré
sú ich bohatstvom.
Rozlíšiť na príkladoch zo
svojho okolia, čo znamená
byť bohatý a lebo
chudobný.
Slovenská ľudová hra
36.
Hudobnodramatické
činnosti
Žiak spieva čisto a so
správnym výrazom
Vystihnúť náladu piesní
a počúvanej hudby.
Detská hra a pohyb
Počúvanie hudby
37.
Vokálnointonačné
činnosti
Riekanka o mamkách
Naučiť sa spievať pieseň,
sprevádzať ju detskými
hudobnými nástrojmi
OSR
Zahrajte mi muzikanti.
Záznam noty d,f
Správne zaspievať ľudovú
pieseň. Poznať detské
hudobné nástroje
a pokúšať sa o záznam
noty d,f v notovom zápise.
OSR
Na sluhu
Naučiť sa slovenskú
ľudovú hru.
Pohybovať sa v rytme
spievanej piesne a
pohybom vyjadriť jej
slová. Poznávať a vážiť si
kultúru svojho národa
a iných národov
MUV, FIG
Žaba, žaba žabisko
Bocian na prechádzke
Naučiť sa veselú detskú
hru.
Pohybom vyjadriť slová
piesne a vnímať hudobné
myšlienky v skladbe na
počúvanie.
MEV
Máje
Naučiť sa spievať veselú
pieseň k oslave stavania
májových stromov.
REV
Žiak spieva čisto a so
správnym výrazom.
Piesne z regiónu
VI.
38.
Percepčné
činnosti
39.
Vokálnointonačné
činnosti
40.
Vokálnointonačné
činnosti
41.
Vokálnointonačné
činnosti
42.
Hudobnopohybové
činnosti
43.
Inštrumentálne činnosti
Maličká som
Kontrabas
Spoznávaním slovenského
zvykoslovia a umeleckého
spracovania ľudových
piesní hudobnými
skladateľmi, minulej a
súčasnej podoby ľudových
piesní získať základy
národnej identity a
vlastenectva a takto
formovať a posilňovať
kultúrne kompetencie.
REV
Čo sme sa naučili
Zaspievajme si
Zopakovanie hudobnej
teórie a známych detských
aj ľudových piesní
Pieseň pre tvoje uši
Naučiť sa veselú detskú
pieseň, poznať a správne
realizovať polovú notu
a polovú pomlčku.
OŽZ
O pozdravoch
Spievať detskú pieseň čisto
a adekvátne jej nálade.
Verbalizovať pocity zo
spevu a počúvania
hudobného sprievodu.
OSR
Keď v nebi vyhrávajú
Vedieť pohybom vyjadriť
pieseň a primerane
reagovať na zmeny tempa
a dynamiky. Vnímať
striedanie 2/4 a 4/4 taktu
a pohybovať sa
v primeranom rytme.
OSR
Krajina Zázračno
Reagovať na hudbu jej
stvárňovaním pomocou
pohybu, tanca, gesta, ktoré
vystihuje náladu piesne,
tempo a dynamiku.
ENV
Žiak spoznáva slovenské
ľudové piesne a ich
spracovanie hudobnými
skladateľmi a upevňuje
svoju národnú identitu
a vlastenectvo.
Slovenské zvykoslovie
a umelecké spracovanie
ľudových piesní
Žiak pozná hudobnú
teóriu. Vie samostatne
zaspievať známe piesne.
Spievanie známych
piesní
Žiak spieva čisto a so
správnym výrazom,
vnímať hodnoty nôt
a pomlčiek.
Spievanie správne a
čisto
Žiak spieva pieseň čisto
a adekvátne k jej
charakteru. Pokúša sa
o verbalizáciu pocitov zo
spevu a hudobného
sprievodu.
Hudobno dramatický
prejav
Žiak správne chodí
a pohybuje sa v rytme
hudby v 2/4 a 4/4 takte.
Primerane reaguje na
striedanie rytmu.
Hudobno dramatický
prejav
Striedanie rytmu
Žiak reaguje na hudbu
pohybom, tancom
a gestom, ktorým
vystihuje jej náladu,
tempo a dynamiku.
Hudba a pohyb
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
Hod.
IX.
1.
2h
2.
2h
3.
2h
4.
1h
4.
1h
X.
5.
1h
5.
1h
6.
1h
6.
1h
7.
1h
2014/2015
Telesná výchova
2+0
druhý
Mgr. Mária Korčoková
Tematický celok
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohyb. zručnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohyb. zručnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Obsahový štandard
(téma) Prierezové témy
Poradové a organizačné
cvičenia – nástup na značky,
do radu, na čiaru, do kruhu,
do skupín
Váženie a meranie
OSR
Pohybové hry na rozvoj
rýchlostných schopností
OSR
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak pozná zásady
bezpečného pohybu v
telocvični
Viem správne nastúpiť
podľa povelov
vyučujúceho. Žiak sa
vie orientovať
v telocvični.
Žiak pozná význam hier
– pre zábavu i zdraviu.
Žiak aplikuje v hre
dohodnuté pravidlá.
Žiak pozná význam hier
– pre zábavu i zdraviu.
Žiak aplikuje v hre
dohodnuté pravidlá.
Žiak pozná význam hier
– pre zábavu i zdraviu.
Žiak aplikuje v hre
dohodnuté pravidlá.
Rozvíjať pohybové
schopnosti (kondičné
alebo koordinačné).
Prípravné cvičenia
s využitím lavičiek – chôdza,
preskakovanie a beh
OŽZ
Žiak pozná základy
správnej techniky behu,
chôdze a preskakovania
cez lavičky.
Viem precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti
atletického charakteru.
Zdokonaľovanie techniky
rýchleho behu (30 m)
OŽZ
Žiak pozná správnu
techniku rýchleho behu.
Pohybové hry: skákanie cez
švihadlo, preťahovanie sa
pomocou švihadla
OŽZ
Žiak pozná zásady
bezpečnosti pri skákaní
cez švihadlo či pri
preťahovaní sa
švihadlom.
Žiak pozná techniku
skoku z miesta.
Viem precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti
atletického charakteru.
Viem precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Herné činnosti – prihrávky
OSR
Nácvik a zdokonaľovanie
techniky rýchleho behu
OSR
Skok do diaľky z miesta
OŽZ
Prípravné športové hry (k
bedmintonu)
OSR
Cvičenia na lavičkách
a s lavičkami – rozvoj
rovnováhy
OSR
Žiak pozná techniku
základných herných
činností s raketou
a košíkom.
Žiak pozná zásady
bezpečnosti pri cvičení
s lavičkami.
Viem precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Viem precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti
atletického charakteru.
Viem vykonávať skok
z miesta a dodržiavať
pri tom bezpečnosť.
Viem vykonávať
prípravné športové
hry.
Viem cvičiť pomocou
gymnastického
náradia.
7.
1h
8.
1h
8.
1h
9.
1h
XI.
10.
1h
10.
1h
11.
2h
12.
1h
12.
1h
13.
1h
13.
1h
XII.
14.
1h
14.
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Psychomo torické cvičenia a
hry
Prípravné cvičenia so
švihadlami
OSR
Žiak pozná techniku
skákania cez švihadlo.
Viem cvičiť pomocou
gymnastického
náradia.
Prípravné cvičenia so
švihadlami
OSR
Žiak pozná techniku
skákania cez švihadlo.
Viem cvičiť pomocou
gymnastického
náradia.
Cvičenia s lavičkami
a rebrinami – lezenie
OSR
Žiak pozná správnu
techniku lezenia.
Viem cvičiť pomocou
gymnastického
náradia.
Prípravné cvičenia
s využitím debny
OSR
Žiak pozná správnu
techniku pri cvičení
s debnami.
Viem cvičiť pomocou
gymnastického
náradia..
Zoskoky z vyšších plôch –
cvičenia s debničkami
OSR
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Viem správne
technicky vykonávať
skok z debny.
Relaxačné cvičenia na
rozvíjanie správneho držania
tela a správneho dýchania
Žiak vie pomenovať
časti tela.
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Psychomo torické cvičenia
a hry
Prihrávky na mieste
i v pohybe
OSR
Viem si uvoľniť
jednotlivé časti tela.
Dokážem ukázať
správne polohy tela
a vykonávať
psychomotorické
cvičenia.
Viem prihrávať nielen
z miesta, ale aj pri
behu.
Psychomo torické cvičenia
a hry
Psychomo torické cvičenia
Žiak pozná pravidlá
jednotlivých hier.
Žiak pozná význam hier
– pre zábavu i zdraviu.
Prípravné hry s loptou –
Žiak pozná správnu
hádzanie a chytanie
techniku základných
činností realizovaných
hier.
Prípravné hry s loptou na
Žiak pozná správnu
rýchlosť a obratnosť – vpred techniku základných
alebo späť
činností realizovaných
OŽZ
hier.
Pohybové hry zamerané na
Žiak pozná správnu
rozvoj obratnosti
techniku základných
činností realizovaných
hier.
Cvičenia napätia a uvoľnenia Žiak pozná význam
svalov
správneho dýchania pri
cvičení i každodenných
aktivitách.
Viem chytiť a prihrať
loptu.
Viem držať, prihrávať
a chytať loptu
s využitím svojej
rýchlosti a obratnosti.
Viem držať, prihrávať
a chytať loptu
s využitím svojej
rýchlosti a obratnosti.
Viem správne dýchať
pri rôznych cvičeniach
a hrách, ktoré sú
zamerané na rozvoj
dýchania.
Strečingové cvičenia
Žiak pozná význam
Viem správne dýchať
OSR
pohybu pre zdravý vývin pri rôznych cvičeniach
organizmu a dodržiava
a hrách, ktoré sú
správne dýchanie pri
zamerané na rozvoj
cvičení.
dýchania.
Pohybové cvičenia zamerané Žiak pozná význam
Správne dýcham pri
na koncentráciu a pozornosť pohybu pre zdravý
rôznych cvičeniach
1h
16.
1h
19.
1h
Aktivity v prírode Pohyb v zimnej prírode –
a sezónne
sánkovanie
pohybové činnosti ENV
15.
1h
16.
1h
23.
1h
24.
Viem hádzať loptu
odspodu a obojručne.
Žiak pozná význam
pohybu pre zdravý
vývin, pozná reakcie
organizmu na pohybovú
aktivitu a dodržuje
správne dýchanie pri
cvičení.
Žiak pozná význam
pobytu v prírode v zime.
Psychomo torické cvičenia
a hry
Strečingové cvičenia
OSR
Kreatívne
Cvičenia na rozlišovanie
a estetické
zmeny tempa a rytmu
pohybové činnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
Žiak pozná pravidlá
bezpečnosti pri cvičení
s plnými loptami.
Správne držanie tela, polohy
tela a jeho častí
21.
1h
23.
1h
a hrách, ktoré sú
zamerané na rozvoj
dýchania.
Žiak pozná pravidlá
bezpečnosti pri cvičení
s plnými loptami.
21.
1h
22.
2h
vývin, pozná reakcie
organizmu na pohybovú
aktivitu a dodržuje
správne dýchanie pri
cvičení.
Žiak pozná pravidlá
bezpečnosti pri cvičení
s plnými loptami.
Pohybové hry zamerané na
rozvoj silových schopností
OSR
Aktivity v prírode Pohyb v zimnej prírode - hry
a sezónne
zo snehom a na snehu
pohybové činnosti (hádzanie snehových gúľ,
vytváranie stôp)
ENV
Aktivity v prírode Pohyb na ľade – kĺzanie
a sezónne
a hry na ľade
pohybové činnosti OŽZ
20.
2h
II.
Cvičenia s plnými loptami –
kotúľanie a prenášanie,
posúvanie.
OŽZ
Cvičenia s plnými loptami –
hádzanie odspodu a
obojručne
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Psychomo torické cvičenia
a hry
15.
1h
I.
a hry
Žiak pozná význam
pobytu v prírode v zime.
Žiak pozná význam
pobytu v prírode v zime.
Žiak pozná význam
pohybu pre zdravý
vývin, pozná reakcie
organizmu na pohybovú
aktivitu a dodržuje
správne dýchanie pri
cvičení.
Žiak dáva dôraz na
správne a estetické
držanie tela a kultúrnosť
pohybového prejavu
Prípravné cvičenia – vedenie
lopty
Pohybové hry s loptou –
prihrávky
OSR
Pohybové hry so zameraním
na zdokonaľovanie
Žiak pozná pravidlá
realizovanej hry.
Viem kotúľať
a prenášať plnú loptu.
Dokážem pri rôznych
psychomotoric -kých
cvičeniach a hrách
správne držať telo,
jeho časti.
Ovládam techniku
základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít
v zimnej prírode.
Ovládam techniku
základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít
v zimnej prírode.
Ovládam techniku
základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít
v zimnej prírode.
Viem vykonávať
jednoduché
naťahovacie cvičenia.
Viem napodobňovať
pohyby zvierat.
Ovládam prípravné
cvičenia zamerané na
športovú hru vybíjanú.
Ovládam prípravné
cvičenia zamerané na
športovú hru vybíjanú.
Viem hrať vybíjanú
podľa daných
športových hier
pravidiel.
Loptová hra – vybíjaná –
Žiak pozná pravidlá
dodržiavanie pravidiel pri hre realizovanej hry.
OSR
Viem hrať vybíjanú
podľa daných
pravidiel.
26.
1h
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Psychomo torické cvičenia
a hry
Pohybové aktivity
zameraných na relaxáciu,
dýchanie a uvoľnenie tela
OSR
Žiak pozná význam
relaxácie.
26.
1h
Psychomo torické cvičenia
a hry
Cvičenia na rozvíjanie
tvorivosti (s hudbou)
Žiak pozná význam
cvičenia pre zdravý
vývin.
Viem správne dýchať
pri rôznych cvičeniach
a hrách, ktoré sú
zamerané na rozvoj
dýchania.
Viem správne dýchať
pri rôznych cvičeniach
a hrách, ktoré sú
zamerané na rozvoj
dýchania.
Ovládam techniku
daných skokov.
1h
24.
1h
III.
27.
1h
Kreatívne
Cvalový, pílový a poskočný
a estetické
skok
pohybové činnosti MUV
27.
1h
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Kreatívne
a estetické
pohybové činnosti
Kotúľ vpred a kotúľ vzad,
stojka na lopatkách
OSR
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Kreatívne
a estetické
pohybové činnosti
Povely – vpravo, vľavo,
vbok, čelom vzad, v zástup
nastúpiť, zastaviť stáť,
docvičiť, cvičte samostatne.
OSR
Kondičné cvičenia na
rebrinách – správne
zavesenie
28.
1h
28.
1h
29.
1h
29.
1h
30.
2h
IV.
31.
1h
32.
2h
Žiak dáva dôraz na
správne a estetické
držanie tela a kultúrnosť
pohybového prejavu pri
daných skokoch.
Žiak ovláda základy
správnej techniky
konkrétnych
gymnastických cvičení.
Nácvik kotúľu vpred, kotúľu
vzad, stojky na lopatkách.
Žiak ovláda základy
správnej techniky
konkrétnych
gymnastických cvičení.
Jednoduché rytmické
cvičenia spojené
s vytlieskávaním
a vydupávaním a hraním na
tamburínu.
MUV
Žiak dáva dôraz na
správne a estetické
držanie tela a kultúrnosť
pohybového prejavu
Precvičovať správny
postup kotúľu vpred
a kotúľu vzad, stojky
na lopatkách.
Dokážem vykonávať
rytmické pohyby
vzájomne aj
s vytlieskávaním
a vydupávaním
a udávaním rytmu na
hudobnom nástroji.
Žiak ovláda dané povely. Viem správne nastúpiť
podľa povelov
vyučujúceho. Žiak sa
vie orientovať
v telocvični.
Žiak ovláda bezpečnosť Dokážem vykonávať
pri cvičení s týmto
jednoduché cviky na
náradím.
rebrinách – lezenie
hore/ dole, zavesenie.
Cvičenia s využitím náradia
ako prekážky
OSR
Žiak ovláda bezpečnosť
pri cvičení s využitím
rôzneho náradia.
Pohybová tvorivosť –
improvizácia
OSR
Žiak vie, čo je to
kultivovaný pohybový
prejav.
Kreatívne
Nácvik tanečných krokov
a estetické
spojených s držaním tela
pohybové činnosti OSR
Osvojiť si správny
postup kotúľu vpred
a kotúľu vzad, stojky
na lopatkách.
Žiak dáva dôraz na
správne a estetické
držanie tela a kultúrnosť
Viem pohybovo
improvizovať na
hudobné motívy alebo
zadané témy.
Viem tanečne
improvizovať na
základe naučených
pohybového prejavu.
33.
1h
Kreatívne
Nácvik tanečných krokov
a estetické
pohybové činnosti
Žiak dáva dôraz na
správne a estetické
držanie tela a kultúrnosť
pohybového prejavu.
33.
1h
Kreatívne
Nácvik tanečných krokov
a estetické
pohybové činnosti
Žiak dáva dôraz na
správne a estetické
držanie tela a kultúrnosť
pohybového prejavu.
34.
1h
Kreatívne
Nácvik tanečných krokov
a estetické
pohybové činnosti
Žiak dáva dôraz na
správne a estetické
držanie tela a kultúrnosť
pohybového prejavu.
34.
1h
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Psychomo torické cvičenia
a hry
Kreatívne
a estetické
pohybové činnosti
35.
1h
V.
36.
1h
37.
2h
38.
1h
tanečných krokov,
motívov a väzieb.
Viem tanečne
improvizovať na
základe naučených
tanečných krokov,
motívov a väzieb.
Viem tanečne
improvizovať na
základe naučených
tanečných krokov,
motívov a väzieb.
Viem tanečne
improvizovať na
základe naučených
tanečných krokov,
motívov a väzieb.
Ovládam chôdzu –
pomalú a rýchlu, beh
pomalý/ rýchly
a skoky.
Neprerušovaný beh (3 min)
OSR
Žiak pozná základy
správnej techniky
chôdze, behu.
Nácvik šplhu na tyči/ lane
OSR
Žiak pozná základy
správnej techniky šplhu.
Rozvíjanie
pohybových
schopností pri šplhu.
Netradičné pohybové hry
MUV
Žiak pozná pravidlá
realizovaných
netradičných
pohybových hier.
Rozvíjanie
pohybových
schopností.
Cvičenia na rozvíjanie
rovnováhy a priestorovej
orientácie
Hudobno-tanečné pohybové
hry
MUV
38.
1h
Aktivity v prírode Turistika a pohyb v letnej
a sezónne
prírode – chôdza po rôznych
pohybové činnosti povrchoch.
ENV
39.
1h
Aktivity v prírode Turistika a pohyb v letnej
a sezónne
prírode – pešia turistika a
pohybové činnosti prekonávanie terénnych
prekážok
ENV
39.
1h
Kreatívne
Tanečná a štylizovaná
a estetické
chôdza
pohybové činnosti OSR
40.
Manipulačné,
Pohybové hry:
Žiak pozná význam pri
pobyte a pohybe
v prírode. Žiak pozná
pravidlá pohybu
a bezpečnosti pri
realizácii aktivít
v prírode.
Žiak pozná význam pri
pobyte a pohybe
v prírode. Žiak pozná
pravidlá pohybu
a bezpečnosti pri
realizácii aktivít
v prírode.
Žiak pozná pravidlá
Dokážem uplatniť
prvky rytmiky a tanca
v hudobno-tanečných
pohybových hrách.
Viem chodiť rôznymi
druhmi vzhľadom
k povrchu a terénu.
Viem prekonávať
rôzne terénne
prekážky v prírode.
Ovládam tanečnú
a štylizovanú chôdzu
so zameraním na
správne a estetické
držanie tela ako celku
i jeho častí v rôznych
podobách
Rozvíjanie
VI.
2h
41.
1h
41.
1h
42.
2h
43.
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Časová rezerva
Triafačky
OSR
Netradičné pohybové hry
Hod kriketovou loptičkou
OSR
Beh s prekonávaním
prekážok
OSR
realizovaných
netradičných
pohybových hier.
Žiak pozná pravidlá
realizovaných
netradičných
pohybových hier.
Žiak pozná základnú
techniku hodu
kriketovou loptičkou.
pohybových
schopností.
Žiak pozná zásady
správnej techniky
niektorých lokomočných
a nelokomočných
pohybov.
Viem správne
vykonávať lokomočné
a nelokomočné
pohyby.
Rozvíjanie
pohybových
schopností.
Rozvíjanie obratnosti.
Download

2. roč. - Hlavná stránka ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby