Základná škola
Ul. Pavla Mudroňa č. 3 v Martine
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2
Logo školy
Foto školy
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ
Školský vzdelávací program
pre 2. stupeň ZŠ
Vzdelávací program:
Vzdelávací program:
stupeň vzdelania - ISCED 1
stupeň vzdelania - ISCED 2
Dĺţka štúdia - štyri roky
Dĺţka štúdia - päť rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma – denná
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna
Druh školy: štátna
Predkladatelia:
Názov školy: Základná škola
Adresa: Martin, Ul. Pavla Mudroňa 3, 03601
IČO školy: 37811924
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Jozef Kríţo
Kontakty: 043/4230059
e-mail: [email protected]
Zriaďovateľ:
Názov: Mesto Martin
Adresa: Nám. S.H. Vajanského 1
Kontakty: Odbor školstva, mládeţe a kultúry
Platnosť dokumentu do: 31.8.2011
Podpis riaditeľa
I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Škola je štruktúrovaná ako plno organizovaná s 9. ročníkmi. Nachádza sa v centre mesta Martin. Škola má 9
ročníkov s 21 triedami s kapacitou 570 ţiakov, s priemernou naplnenosťou 450 ţiakov. V školskom roku
2010/2011 má 21 tried so 443 ţiakmi.
2. Charakteristika žiakov
Školský obvod ZŠ tvorí 32 ulíc a obce Sklabiňa a Sklabinský Podzámok pre ţiakov od 5. ročníka. Nakoľko sa
škola nachádza v centre mesta s malou bytovou zástavbou, obvod je na potencionálnych ţiakov veľmi malý
s naplnenosťou školy do 40%. Preto škola dopĺňa počet ţiakov na základe výsledkov práce aj z iných
obvodov.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Pedagogický zbor v škole je pomerne stabilizovaný vo väčšine s vhodnou aprobačnou štruktúrou (odbornosť
vyučovania sa pohybuje v posledných rokoch do 95%). Všetci učitelia spĺňajú pedagogickú aj odbornú
spôsobilosť. V škole pracuje školská psychologička, ktorá si v tomto roku rozširuje odbornosť o odbor
špeciálna pedagogika – poradenstvo. Tým bude zabezpečená kompletná starostlivosť o ţiakov so
špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, o ţiakov s postihnutím a poradenstvo pre rodičov. Pri
profesijnej orientácii ţiakov končiacich ročníkov a pri riešení výchovných problémov ţiakov pomáha výchovný
poradca. Činnosť v niektorých oblastiach usmerňujú koordinátori:
koordinátor prevencie závislostí
koordinátor environmentálnej výchovy
koordinátor mimoškolskej činnosti
koordinátor zdravej školy
koordinátor záujmovej činnosti
Učitelia sa kaţdoročne vzdelávajú nielen odborne, ale aj metodicky v rámci vzdelávaní organizovaných
metodicko-pedagogickými centrami a vzdelávaní z ESF. Mnohí z nich vyuţívajú aj e-learningovú formu
vzdelávania. Kaţdý člen pedagogického zboru je počítačovo gramotný.
So zavedením nového školského programu vznikla potreba ďalšieho jazykového a IKT vzdelávania.
V súčasnosti uţ niekoľko učiteľov navštevuje jazykové školy, 1 vyučujúca z ročníkov 1. – 4. študuje cudzí
jazyk zabezpečovaný ŠPU Bratislava. 1 vyučujúca z roč. 1.- 4. je frekventantkou vzdelávania informatickej
výchovy.
4. Dlhodobé projekty
Za dlhodobé projekty realizované v našej škole môţeme povaţovať projekty:
Krok za krokom;
Zdravá škola;
Zelená škola;
Memoriál Miroslava Jurana – Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu ţiakov;
„Správaj sa normálne“ – spolupráca s PZ SR v Martine;
„Štvorlístok“ - spolupráca s MsP v Martine;
„AX“ - spolupráca s MsP v Martine;
Mladý záchranár;
Modernizácia vzdelávacieho procesu – projekt zameraný na skvalitnenie výučby pomocou výukových
programov a výpočtovej techniky realizovaný prostredníctvom ÚIPŠ;
5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca školy s Radou rodičovského zdruţenia pri našej ZŠ je pre školu prínosom. Rodičia nám
pomáhajú i pri organizovaní a finančnom zabezpečení viacerých podujatí pre ţiakov. Prispievajú na športové
a kultúrne akcie poriadané školou, pomáhajú finančne zabezpečovať obnovu kniţničného fondu v ţiackej
kniţnici a materiálneho vybavenia niektorých kabinetov. Rodičia sa zúčastňujú aj na spoločných akciách
školy (športové popoludnie pre deti s rodičmi, tvorivé dielne a pod.)
3
6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola má slabšie priestorové moţnosti, vnútorné aj vonkajšie. Vnútorné priestory školy sa nachádzajú
v dvoch dvojposchodových budovách s medzi podlaţiami označené ako A a B. V budove A je 7 tried 1.
stupňa a 11 tried 2. stupňa. V budove B sú tri triedy 1. stupňa. Škola má 5 poloodborných učební pre
vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu, dejepisu a hudobnej výchovy, ktoré sú zároveň aj kmeňové triedy pre
ţiakov 2. stupňa. K dispozícii sú dve učebne výpočtovej techniky. Jedna z nich je zároveň učebňou
technickej výchovy. Na vyučovanie informatickej výchovy sme zriadili 2 plnohodnotné učebne so 14
počítačmi v kaţdej učebni. Súčasťou školy je telocvičňa o rozlohe 174,8 m2. Pri nej sa nachádza šatňa
o rozlohe 40,4 m2 a sprcháreň s tromi sprchami o rozlohe 21,6 m2. V budove B sa nachádza posilňovňa pre
ţiakov 2. stupňa o rozlohe 20 m2.
Vonkajšie priestory tvoria zatrávnená časť a ihriská. V zatrávnenej časti sa nachádzajú drevené lavičky
a učebňa v prírode pozostávajúca z 5 lavíc a 6 stolov. Ihriská tvoria: antukové volejbalové ihrisko, asfaltové
basketbalové ihrisko, doskočisko a antuková beţecká dráha.
Oddelenia školského klubu detí sídlia v kmeňových učebniach 1. stupňa.
Na vyučovanie sa vyuţíva moderná didaktická technika, ale aj staršie pomôcky. Mnohé pochádzajú ešte
z prvotného vybavenia školy. Postupne sa vymieňajú aj školské lavice a stoličky.
7. Škola ako životný priestor
Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na úpravu a estetizáciu prostredia
školy. V priebehu posledných rokov sa zlepšilo interiérové vybavenia tried a učební. Postupne sa zakupujú
nové lavice, stoličky a katedry. Rekonštrukciou prešli niektoré ţiacke sociálne zariadenia. Na prvom poschodí
bola v priestoroch schodiska vybudovaná otvorená environmentálna učebňa so zeleňou a vtáctvom. Táto
učebňa slúţi na vyučovanie environmentálnej výchovy a výtvarnej výchovy a tieţ ako vnútorná oddychová
zóna. Podobne je zameraná aj letná trieda vo vonkajšom areáli školy, ktorá je počas priaznivého počasia
vyuţívaná na vyučovanie a zároveň slúţi aj pre potreby ŠKD.
Aktuálne informácie o aktivitách školy sú pravidelne zverejňované nielen na informačných tabuliach
a nástenkách, v školskom rozhlase a z časti na webovej stránke školy www.zsmudrona.sk, ktorú plánujeme
kompletne zrekonštruovať.
8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Tieto podmienky sú zaistené tým, ţe
-
-
v škole pracuje bezpečnostný technik, ktorý zabezpečuje všetky potrebné školenia, má vypracovaný
plán revízií a odstraňovanie nedostatkov podľa ich výsledkov. Škola má vypracovaný obsah poučenia
o bezpečnosti a ochrane zdravia pre ţiakov, s ktorým sú oboznámení na začiatku školského roka a pred
kaţdou školskou akciou;
školenie BOZP musia pravidelne absolvovať všetci zamestnanci;
ţiaci prichádzajú do školy pod dozorom sluţbukonajúceho učiteľa a pomocného dozoru školníka
a sluţbukonajúcej upratovačky;
obuv a odev si ţiaci odkladajú do uzamykateľných šatní;
na chodbách je pred vyučovaním a cez prestávky zabezpečený pedagogický dozor;
ţiaci odchádzajú na obed pod dozorom pedagogického zamestnanca;
dozor je zabezpečený aj počas výdaja obedov v školskej jedálni;
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
-
1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Dodrţiavať učebné plány, učebné osnovy, metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov, nový
školský zákon a ďalšie zákony, smernice, nariadenia, POP a školský vzdelávací program ISCED1,
ISCED2.
4
-
-
-
-
Pokračovať v Humanizácii výchovy a vzdelávania, dodrţiavaní Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru
o právach dieťaťa v podmienkach školy. Uplatňovať nariadenia súvisiace s poskytovaním príspevkov pre
ţiakov v hmotnej núdzi.
V rámci vyučovania technickej výchovy, voliteľných a nepovinných predmetov i krúţkovej činnosti
umoţniť ţiakom zvládnutie IKT na uţívateľskej úrovni.
vyuţívaním vyučovacích programov zvyšovať efektivitu vyučovania;
vyuţívaním internetu učiť ţiakov k samostatnosti v získavaní informácií a rozvíjať ich tvorivosť;
umoţniť ţiakom vyšších ročníkom spolupodieľať sa na tvorbe webovej stránky školy;
Pokračovať v realizácii zavádzania skorého vyučovania cudzích jazykov
- od 1.ročníka s dôrazom na komunikatívny princíp učenia sa;
- od 3. ročníka s dôrazom na komunikáciu pri tvorbe jednoduchých projektov k danej téme;
Vytvárať podmienky na rozvoj ţiakov s poruchami učenia v spolupráci: triedny učiteľ – rodič – školský
špeciálny pedagóg;
Pri práci so ţiakmi s poruchami správania klásť dôraz na spoluprácu: triedny učiteľ – rodič – školský
psychológ – školský špeciálny pedagóg;
Vytvoriť podmienky pre školské začlenenie ţiakov so špecifickými poruchami učenia a správania sa;
Dopravnú výchovu, výchovu k manţelstvu a rodičovstvu, protidrogovú výchovu, environmentálnu
výchovu a zdravú školu realizovať v jednotlivých vyučovacích predmetoch formou prierezových tém;
Vytvárať podmienky na rozvoj talentovaných detí;
Zapájať sa do predmetových olympiád z M,F,CH,Aj,Nj,Ge a do súťaţí: Pytagoriáda, KLOKAN, MAKS,
Vajanského Martin, Šaliansky Maťko, Šiesty zmysel, Poznaj a chráň, Slávik Slovenska, ako aj športové
súťaţe podľa POP a programu SAŠŠ;
Systematicky podporovať a usmerňovať záujem pracovníkov o vzdelávanie, ktoré je pre školu uţitočné
a prínosné;
Vychovávať ţiakov k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu na
hodinách občianskej, etickej a náboţenskej výchovy záţitkovým učením;
V ŠKD orientovať prácu ţiakov na prípravu na vyučovanie a na prácu v záujmových krúţkoch;
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na rýchlu adaptácii ţiakov na školské prostredie, ktoré od
nich vyţaduje, aby boli schopní pracovať v kolektíve, tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy;
Dať šancu kaţdému ţiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umoţnené zaţiť úspech;
Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby
mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní;
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej škole;
Zabezpečiť kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na moţnosti školy, so zameraním
na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov;
Formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie;
Vychovávať ţiakov v duchu humanistických princípov a znášanlivosti. V spolupráci s rodičmi ţiakov
vychovať slušných a zodpovedných ľudí;
Umoţniť rozvoj kľúčových kompetencií:







komunikácia v materinskom jazyku
komunikácia v cudzom jazyku
matematické kompetencie
digitálna
schopnosť učiť sa
spoločenské a občianske kompetencie
kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Naša ZŠ aj napriek tomu, ţe sa nachádza v centre mesta má svoj obvod na počet ţiakov veľmi malý.
Dochádzajúci ţiaci tvoria viac ako 60% z celkového počtu ţiakov. Sú to ţiaci z priľahlých i vzdialenejších
obcí a z iných mestských častí. Tento jav je zapríčinený hlavne dlhoročne dobrými výsledkami školy, preto
je o školu stabilne veľký záujem kaţdý školský rok.
Uţ skôr spomenutou nevýhodou školy sú nedostatočné priestory a hlavne malá telocvičňa a areál školy,
preto sa nemôţeme viac orientovať na rozširovanie športových aktivít, napriek tomu, ţe naši ţiaci sa
kaţdoročne umiestňujú na popredných miestach v okresných súťaţiach. Z tohto dôvodu sa systematicky
viac orientujeme na získavanie vedomostí kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom s vyuţitím
moderných učebných pomôcok, zapájanie ţiakov do školských vedomostných súťaţí a olympiád. Daný
zámer realizujeme posilnením niektorých predmetov a vytvorením programov pre nové predmety: anglický
jazyk v 1. a 2. ročníku a environmentálna výchova v 5. - 7. ročníku, ktorá sa v našich podmienkach silne
rozvíja.
Postupne sa chceme zamerať na prácu s výpočtovou technikou v rámci predmetov informatická výchova
a informatika a tieţ mimo nich.
V tomto školskom roku pokračujeme v rozvíjaní záujmovej činnosti ţiakov v našej škole zameranej na
vedomostné, športové a kultúrno-spoločenské aktivity pod hlavičkou ŠKD.
5
Naše smerovanie si vyţaduje nasledovné:
- odborná spôsobilosť učiteľov v oblasti IKT
- veľmi dobre vybavená učebňa na výučbu informatiky
- získavanie finančných zdrojov cez dostupné rozvojové projekty, granty, vlastnou činnosťou
- záujem učiteľov o jazykové vzdelávanie
3. Profil absolventa
-
Absolvent I. a II. stupňa našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný
vytvárať dobré medziľudské vzťahy.
Byť schopný reálne hodnotiť seba aj iných, vedieť prijať kritiku a byť schopný zaujať správne stanovisko.
Byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie.
Byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť
si metódy štúdia a práce s informáciami.
Byť schopný uplatniť získané vedomosti z oblasti prírody a spoločnosti v rámci regiónu.
Byť schopný veku primerane komunikovať slovom i písmom s rovesníkmi a dospelými.
Osvojiť si primárne komunikačné a tvorivé schopnosti v cudzom jazyku.
Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností formovať základné vzťahy k domovu, vlasti
a k iným národom.
Dobre ovládať slovenský jazyk a starať sa o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania.
4. Pedagogické stratégie
Budeme podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatných a tímových projektov
a prezentácií , praktickej výučby – demonštračné i ţiacke pokusy, experimenty, laboratórne práce atď.
Plánujeme vo väčšej miere vyuţívať IKT vo vyučovaní, kde je dôraz kladený na samostatnosť a
zodpovednosť za učenie a kde si ţiaci rýchlejšie osvoja digitálnu kompetenciu.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností.
Chceme si všímať talent ţiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho v našich podmienkach do maximálnej
moţnej miery.
Zameriame sa na pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej
motivácie.
Školský psychológ poskytne odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich
rodičom a zamestnancom školy.
Výučbu nám pomôţu zefektívniť aj tematicky zamerané exkurzie, návštevy múzeí, galérií, divadelných
predstavení a výchovných koncertov – vyučovanie v rôznom prostredí. Pre ţiakov bude atraktívne aj
zapájanie sa do školských, regionálnych, slovenských a medzinárodných predmetových súťaţí aj v oblasti
kultúry a športu.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je v našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých
prírodovedných predmetov. Ţiaci sa kaţdoročne zapájajú do environprojektu. Sme zdravou školou a obhájili
sme titul „ZELENÁ ŠKOLA“.
Pri rozvíjaní komunikácie v cudzom jazyku chceme postupne do vyučovania zavádzať metódu CLIL.
Spoločenské a občianske kompetencie budeme rozvíjať aj prostredníctvom mimoškolských podujatí a aktivít
(zmienené v časti Škola ako ţivotný priestor) a v záujmových útvaroch.
5. Zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Starostlivosť o ţiakov so ŠVVP na našej škole zabezpečuje školský psychológ s rozšírenou kvalifikáciou
v odbore špeciálny pedagóg – poradenstvo.
Počet ţiakov so ŠVVP, ktorí sú evidovaní ako integrovaní v tomto školskom roku je 6. Jedná sa o ţiakov so
zdravotným znevýhodnením
Z nich 3 tvoria skupinu ţiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, s poruchou aktivity
a pozornosti.
Ďalší 3 ţiaci sú evidovaní ako ţiaci so zdravotným postihnutím , chorí a zdravotne oslabení.
Ďalších aktuálne 12 ţiakov, ktorým boli diagnostikované príznaky porúch učenia a/alebo poruchy aktivity
a pozornosti ale nie sú integrovaní sa zúčastňuje intervencií a reedukácií.
Pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov ţiakov spolupracujeme s odbornými pracovníkmi z Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine, ktorí nám poskytujú odborné a metodické
vedenie k integrovaným ţiakom. Podľa jednotlivých druhov zdravotných postihnutí spolupracujeme
s príslušnými zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva (Špeciálno-pedagogická poradňa pre
6
zrakovo postihnutých ţiakov v Bratislave/v Levoči, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
v Liptovskom Mikuláši)
2) Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa venuje učiteľ v rámci individuálneho prístupu na
vyučovaní. Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg im poskytuje individuálne prehĺbenie základného
učiva, rozvoj dorozumievacích a sociálnych zručností, rozvoj psychomotorických zručností s individuálnymi
logopedickými cvičeniami. Osobitne sa jedna vyučujúca venuje ţiakom 1. ročníka v rámci projektu “Dobrý
začiatok” Zvyšovanie prístupu ku kvalitným sluţbám pre mladé rómske deti realizovaného Rómskym
vzdelávacím fondom finančne podporeného Európskou úniou. Tento projekt sa realizuje 1× týţdenne po dve
hodiny.
6. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných
osnovách jednotlivých predmetov.
Multikultúrnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov prírodoveda, etická,
náboţenská, hudobná a výtvarná výchova a anglický jazyk.
Mediálnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov slovenského jazyka a literatúry,
prírodovedy, etickej, náboţenskej a hudobnej výchovy.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať na hodinách prírodovedy a telesnej výchovy
Environmentálnu výchovu v 5. – 7. ročníku realizujeme formou nového predmetu. V ostatných
ročníkoch formou plánovaných stretnutí organizovaných CVČ Turčianska Štiavnička a v ich ďalších
centrách v Turčianskom Petre a v Turčianskom Jasene, v Blatnici a v Turanoch.
Dopravnú výchovu – výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke realizujeme na hodinách prírodovedy
a slovenského jazyka a formou vychádzok po miestnych cestných komunikáciách. Počas školského
roka v 1. – 4. ročníku praktické cvičenie na dopravnom ihrisku a v 5. – 9. ročníku teoretickými cvičeniami
v CVČ Kamarát s vyuţitím cvičného trenaţéra, prostredníctvom projektov v spolupráci s mestskou
políciou v Martine. Do tejto prierezovej témy začleňujeme aj projekt Mladý záchranár. Je to projekt,
realizovaný pod záštitou ministerstva školstva a RESCUE TEAM SLOVAKIA, občianske zdruţenie
zameraný na ochranu a predchádzanie úrazom detí:
1. na cestách dieťa chodec, dieťa cyklista, dieťa v motorovom vozidle, rodič motorista
2. v domácnosti
3. športové aktivity detí
4. pobyt pri vode
5. deti v novom prostredí
Ochranu ţivota a zdravia zrealizujeme nielen prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov, ale
aj formou kurzu v rámci didaktických hier a cvičení v prírode 1 deň v mesiaci jún pre ročníky 1. – 4. a pre
ročníky 5. -9. formou teoretickej a praktickej časti účelových cvičení po dva dni v jeseni a na jar.
Tvorbu projektu a prezentačné zručnosti začleníme do učebných osnov jednotlivých predmetov
všetkých vzdelávacích oblastí napr: kalendár prírody, výstavka ţiackych výtvarných prác, prezentácia
výrobkov na vianočných a veľkonočných trhoch, projekty v jednotlivých predmetoch, tvorba prezentácie
v POWER POINTE v predmetoch informatiky.
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie ţiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú
väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a
klasifikáciu.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na úspešných a
neúspešných.
7
Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do
úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie
spôsobilostí od hodnotenia správania
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 1. – 3. ročníka:
-
vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov (matematika a slovenský jazyk)
prezentovanie ľubovoľnej témy (prírodoveda)
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 5. – 7. ročníka:
-
štvrťročné písomné práce z jednotlivých predmetov
tvorba projektov v prírodovedných predmetoch a v predmete anglický jazyk
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
-
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na priebeţnom hodnotení. Jeho základom budú :
hodnotiace rozhovory
pedagogické pozorovania (hospitácie)
výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, didaktické testy zadané
naraz vo všetkých paralelných triedach a pod.)
výsledky riaditeľských testov
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
tvorba učebných pomôcok a projektov
mimoškolská činnosti a pod.
hodnotenie učiteľov vedúcimi MZ
hodnotenie učiteľov ţiakmi
3. Hodnotenie školy
-
-
 Cieľom hodnotenia je:
aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú poţiadavky na
nich kladené
aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v ŠVP
 Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom
programe a ich reálnosť a stupeň dôleţitosti
posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky,
včítane návrhov a opatrení
 Monitorujeme pravidelne:
podmienky na vzdelávanie
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
prostredie – klímu školy
priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
priebeh vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
úroveň výsledkov vzdelávania na škole
 Kritériom pre nás je:
spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov
kvalita výsledkov
 Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
analýza úspešnosti ţiakov v certifikačných meraniach, súťaţiach, olympiádach
SWOT analýza
spätná väzba od rodičov
IV.
Školský učebný plán ISCED 1
8
Počet hodín Počet hodín Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
9
8
6/1
Anglický jazyk
1
1
3/0
Matematika
4
5
3/2
Informatická výchova
-
1
1/0
Prírodoveda
2
1
1/1
Vlastiveda
-
1
1/0
Etická výchova / náboţenská výchova
1
1
1/0
Výtvarná výchova
2
2
1/1
Hudobná výchova
1
1
1/0
Telesná výchova
2
2
2/0
22
23
25
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
V. Učebné osnovy ISCED 1
Charakteristika výstupov ţiakov 3. ročníka
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
- funkčne pouţívať materinský jazyk v rozličných komunikačných situáciách spôsobom počúvania,
rozprávania, písania a čítania, s vyuţitím i neverbálnych výrazových prostriedkov
- ovládať tlačenú a písanú abecedu, správne pomenovať všetky písmená, vedieť zoraďovať slová v
abecednom poradí, vedieť vyhľadávať slová v abecednom poradí v slovníkoch, encyklopédiách, v telefónnom
zozname
- bez problémov rozdeľovať slová na slabiky
- vedieť rozoznať a vymenovať obojaké spoluhlásky
- vedieť definovať vybrané slová a slová k nim príbuzné, mať osvojený pravopis a zvládnuté gramatické javy (
na úrovni 3. roč. ), vedieť vybrané a príbuzné slová pouţívať nielen izolovane, ale aj v iných slovných
spojeniach a v textoch
- vedieť zadefinovať podstatné mená, opýtať sa na ne správnou otázkou, nájsť ich v cvičeniach a
jednoduchých textoch, vedieť rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená s uplatnením správneho
pravopisu pri písaní vlastných podstatných mien osôb, zvierat, miest a obcí, vrchov, riek, potokov, štátov a
svetadielov
- poznať funkciu slovies v texte, vedieť zadefinovať prídavné mená, zámená, vyhľadať ich v cvičeniach a
jednoduchých textoch, vedieť pouţívať zámená pri komunikácii s inými osobami, vedieť tvoriť synonymá a
antonymá
- poznať a vedieť vyhľadávať základné, radové číslovky, beţne ich pouţívať pri komunikácii, správne písať
číslovky do 1 000, s uplatnením ich pravopisu
- mať zdokonalenú čitateľskú gramotnosť so zameraním na čítanie s porozumením i náročnejších textov,
vedieť sa orientovať v texte, vystihnúť podstatu, prerozprávať dej z prečítaného, vedieť rozoznať poéziu od
prózy, identifikovať verš
- mať vytvorený kladný vzťah k čítaniu a knihám, poznať a vedieť vymenovať niektorých významných
detských autorov
9
- vedieť čo je ľudová slovesnosť a jej ţánre, vedieť pojem autorská rozprávka - v nej členenie textu, výchovný
cieľ, hlavné a vedľajšie postavy rozprávok
- vedieť čo je povesť a určiť jej hlavnú myšlienku
- v porovnaní s druhým ročníkom mať zdokonalené a rozšírené zručnosti v písanom texte, vedieť samostatne
napísať kratší súvislý text
- v oblasti slohu vedieť písomne zoštylizovať jednoduchý list, vedieť časti listu, pravopis oslovenia
- vedieť porozprávať udalosť alebo záţitok podľa osnovy s dodrţaním časovej postupnosti
-vedieť napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS správy, e-mailom a prostredníctvom
korešpondenčného lístka
- vedieť pojmy: reklama, pozvánka a vizitka, s praktickým vyuţitím v praxi
- vedieť opísať konkrétny predmet, jeho funkciu a praktické vyuţitie
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmet: Matematika
- vedieť pohotovo počítať po 2,3,... pochopiť princíp násobenia, vedieť pohotovo odčítať od daného čísla
niekoľko rovnakých čísel, pochopiť princíp delenia
- vedieť násobiť a deliť spamäti v obore prirodzených čísel do 20
- riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie, overiť správnosť riešenia
- vedieť čítať a písať troj a štvorciferné čísla v obore do 10 000, orientovať sa v danom číselnom rade,
porovnávať, rozloţiť čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky, zaokrúhľovať na desiatky a stovky, vedieť
pojmy: zostupný a vzostupný číselný rad
- mať zvládnuté počtové operácie sčítania a odčítania, písomného sčítania a odčítania v obore do 10 000 ,
vie pracovať s kalkulačkou, vie urobiť kontrolu správnosti riešenia
- vedieť nájsť správny spôsob riešenia, riešiť jednoduché a zloţené slovné úlohy, riešiť nepriamo
sformulované slovné úlohy definovať matematickú symboliku
- aktívne vyuţívať nadobudnuté matematické vedomosti v praxi, rozvíjať matematicko - logické myslenie,
vedieť riešiť úlohy s kombinatorikou
- vedieť narysovať bod, úsečku, priamku a pomenovať ich
- vedieť odmerať a porovnávať dĺţky, osvojiť si jednotky dĺţky v mm, v cm, dm, m a km, pohotovo premieňať
- vedieť narysovať dané rovinné útvary ( štvorec a obdĺţnik ) v štorcovej sieti, zväčšovať a zmenšovať ich
- vedieť správne rysovať, pri rysovaní pouţívať správne rysovacie pomôcky
Predmet: Informatická výchova
- vedieť nakresliť obrázok v jednoduchom grafickom editore, upraviť ho
- poznať informačné technológie v škole, vedieť vyuţívať rôzne typy edukačných programov
- vedieť zodpovedne pouţívať internet, vedieť sa eticky správať v e-mailovej komunikácii
- poznať www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe
- poznať základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica
- vedieť spustiť hru s CD a internetu, vedieť čo je CD mechanika, USB kľúč
- vedieť vytvárať priečinky a ukladať do nich, pomenovať a tieţ zrušiť informácie v priečinkoch
- vedieť pracovať s textovým editorom, ovládať jednoduché formátovanie
- vedieť skombinovať text a obrázok
- vedieť vytvárať jednoduché animácie
- vedieť a poznať nástroje a pojmy, ktoré vyuţíva pri vytváraní jednoduchej prezentácie, vedieť prezentovať
vlastný projekt pred spoluţiakmi
- vedieť v počítačovom prostredí riešiť rôzne úlohy a pod.
- vedieť vyhľadať informácie a obrázky na internete, správne ich pouţiť
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Predmet: Prírodoveda
- určiť vlastnosti látok podľa zmyslových vnemov, porovnávať vlastnosti látok
- vedieť zdôvodniť zmeny vlastností niektorých látok - topenie, tuhnutie, vyparovanie a kondenzácia
- poznať vlastnosti vody
- vedieť charakterizovať vzduch, jeho zloţenie a pohyb
- vedieť odmerať objem kvapaliny podľa odmerného valca, odmerať hmotnosť, teplotu vody a vzduchu
laboratórnym teplomerom, ľudského tela lekárskym teplomerom a silu silomerom, poznať jednotky objemu ,
hmotnosti, teploty a sily
- vedieť pracovať s jednoduchými tabuľkami, zosumarizovať výsledky meraní do tabuliek
- vedieť zdôvodniť význam techniky v našom ţivote
- poznať princíp fungovania jednoduchých strojov
- zostrojiť jednoduchý filter na čistenie vody
- zostrojiť pri modelovaní funkčný model zariadení, ktoré obsahuje jednoduché stroje
- vysvetliť význam elektrickej energie, zostaviť jednoduchý elektrický obvod
- poznať časti ľudského tela, vedieť ich význam a schematické znázornenie
- vedieť vysvetliť vzťah: človek -voda -vzduch a pôda
10
- poznať vonkajšie časti tela niektorých ţivočíchov, spôsob pohybu a ţivotné podmienky
- vedieť pozorovať, objavovať a vysvetľovať rôzne deje, javy a zákonitosti , vedieť pracovať s informáciami,
kde a ako ich získavať, spracovať a vyuţívať
Predmet: Vlastiveda
- vedieť charakterizovať a porovnávať jednotlivé typy krajiny, poznať svetové strany, vedieť vytvoriť smerovú
ruţicu, orientovať sa podľa nej a kompasu, chápať význam pojmu obzor, vedieť vedomosti vyuţívať v
praktických činnostiach
- poznať význam plánu v ţivote, orientovať sa podľa neho
- vedieť pracovať s mapou, s jednoduchými mierkami, čítať z mapy, vyhľadávať informácie - pohoria, národné
parky, rieky a pod., vedieť pracovať a vyhľadávať informácie v turistických mapách
- vedieť určiť polohu Slovenska v rámci Európy, vymenovať susedné štáty
- poznať pojmy: jaskyňa, minerálne a termálne vody a ich význam
- vedieť chápať časovú priamku a časové súvislosti ( na úrovni veku ), poznať ţivot Slovanov, osobností
slovenského ţivota, tvorcov spisovnej slovenčiny, poznať dejinné udalosti vzniku slovenskej hymny
- charakterizovať Slovensko dnes, pomenovať štátne symboly
- mať poznatky o vzniku miest, ovládať históriu starobylých miest na Slovensku, porovnávať ţivot v minulosti
a dnes
- poznať históriu vzniku niektorých hradov
- vedieť vymenovať niektoré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
- vedieť uplatňovať získané vedomosti v praxi, pri návšteve rôznych miest
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmet: Etická výchova
- chápať zmysel a podstatu otvorenej komunikácie, rozumieť dôvodom ako sa správať v rizikových situáciách
- vedieť si uvedomiť význam vlastných záţitkov ako prostriedku pre pochopenie situácií druhých, vedieť
vnímať situáciu chorých, starých a zdravotne postihnutých
- chápať súvislosti medzi súťaţivosťou a kooperáciou, skutočnosť viny a odpustenia, práva na omyl
- vedieť ohodnotiť situácie, kedy prijať pomoc a kedy je potrebné pomáhať iným
- pozná kvality a prednosti školy a teší sa z nich
- vytvárať pozitívnu klímu v triede, vzťahy so spoluţiakmi, vedieť ohodnotiť svoje správanie
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Predmet: Výtvarná výchova
- chápať význam umenia v ţivote, v praktických činnostiach vedieť vyjadrovať estetické cítenie
- vedieť pracovať s farbou - pouţívať základné farby k tvoreniu odtieňov, zosvetľovať a stmavovať farebné
tóny
- vedieť rozvíjať predstavivosť, nápaditosť a tvorivosť pri vytváraní novotvarov
- vedieť umiestňovať rôzne zoskupenia postáv, pochopiť ich priestorový vzťah
- poznať staré a nové techniky kopírovania, získať dostatočné zručnosti pri výtvarnom kopírovaní a odtláčaní
- poznať zmeny látok a moţnosť ich výtvarného vyuţitia
- pochopiť umenie paketáţe, kašírovania, servítkovej techniky a pod.
- vedieť vytvárať priestorové výrobky z papiera i iných materiálov
- ilustrovať prečítané, vedieť výtvarne zobraziť dej na základe vlastného preţívania
- zvládnuť techniku odlievania
- poznať techniku vytvárania jednoduchých obrazov v počítačovej podobe
Predmet: Hudobná výchova
- uhádnuť pieseň na základe inštrumentálneho sprievodu
- zvládnuť základy speváckeho dýchania, správneho nasadenia tónu, artikuláciu
- vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať ľudovú pieseň
- poznať pojmy: pomlčka, takt, taktová čiara, brumendo
- poznať hodnoty nôt - celá , polová a štvrťová
- vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam detskými hudobnými nástrojmi, poznať niektoré hudobné
nástroje a spôsoby hra na ne
- vytvoriť kladný vzťah k hudbe, pozitívny vzťah k ľudovým piesňam
- vyjadriť hudbu pohybom, správne realizovať tanečné kroky
- vedieť vytvoriť príbeh podľa hudby
- zaspievať pieseň dvojhlasne
- mať vytvorené poznatky o piesni, melódii, tónoch a zvukoch
- vedieť zistiť rozdiel skladby od ľudovej piesne
- vedieť si všímať rytmus, tempo a dynamiku skladieb, správne taktovať v trojdobovom takte
- spojiť hudobno-dramatický prejav s reálnymi situáciami, vedieť vyjadriť hudobný záţitok a tieţ ho
verbalizovať, vedieť vystihnúť náladu piesne a počúvanie hudby
11
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Predmet: Telesná výchova
- vnímať pohybovú aktivitu ako súčasť vlastného zdravého ţivotného štýlu a jeho uplatňovanie v
kaţdodennom ţivote, poznať reakcie organizmu na pohybovú aktivitu
- poznať význam súťaţivosti v športe, aplikovať v hrách dohodnuté pravidlá, poznať zásady bezpečnosti pri
manipulačných, pohybových a prípravných športových hrách
- vedieť techniku základných herných činností a pravidlá športových hier na úrovni 3. roč.
- poznať základnú techniku kotúľov, hodov a rýchleho behu, skokov, stoja na lopatkách, šplhu na tyči a lane
- vedieť cvičiť pomocou rôzneho gymnastického náradia, s dôrazom na správne a estetické drţanie tela a
kultúrnosť pohybového prejavu
- poznať význam pobytu v prírode, pre zdravý vývin tela, vedieť prekonávať rôzne terénne prekáţky
- vedieť pohybovo improvizovať na hudobné motívy na základe naučených tanečných krokov, motívov a
väzieb
Hodnotenie a klasifikácia
Cieľom hodnotenia výsledkov práce ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi ako aj rodičovi spätnú väzbu
o tom, ako ţiak zvláda danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy.
Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudiť ţiakov do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov.
Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie ţiakov ZŠ ( z 28.4.2009 ).
Hodnotenie známkou:
Hodnotenie slovne:
Príloha č. 1
SJL, MAT, PRI, ANJ (v 1. polroku 2. ročníka s prihliadnutím na skutočnosť, ţe ţiaci
v 1. ročníku boli hodnotení slovne)
VLA – ako nový predmet je hodnotený v 1. polroku 2. ročníka slovne a v 2. polroku
známkou
VYV, TEV, INV, HUV - štyrmi slovnými stupňami
NAV/ETV – hodnotenie vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval
Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra
3. ročník
Štátny vzdelávací program
6
Školský vzdelávací program
1
Spolu
7
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:
Predmet slovenský jazyk a literatúra má naďalej komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú,
slohovú zloţku, písanie, literárnu zloţku a čítanie.
Časová dotácia
► 3. ročník
► 7 hodín týţdenne/ 231 hodín ročne
Jazyková zloţka: 3 hodiny / týţdeň
Komunikatívna zloţka – sloh: 1 hodina / týţdeň
Čítanie a literárna výchova: 3 hodiny / týţdeň
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského jazyka v 2.- 4.ročníku je
vytvoriť u ţiakov komunikačné zručnosti.
Základné komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie.
Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí zaloţených na funkcii počúvania a
čítania (receptívne), hovorenia a písania(produktívne).
12
Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých ţiak dostáva informácie a myšlienky z
vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby prijímania informácii od iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. Obsahuje činnosti,
kde ţiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými ţiakmi. Ide o oblasť hovorenia a
písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom slov.
Kaţdá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho skúsenosť s jazykom a
svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej samozrejmosťou bez ohľadu na obsah
vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, ţe spomínané komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a preto by
sa mali vyučovať ako celok.
Tento fakt je moţné vyuţiť v praxi u ţiakov niţších ročníkov, ktorý je charakteristický prirodzeným priebehom
učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI
Poznávacie a rečové kompetencie
Percepčno-Motorické zručnosti
1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike
2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice
I. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich pouţiť v praxi
2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ
Analytické zručnosti
1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie
rýmu a aliterácií
2. V prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s vyuţívaním
sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej analýzy slova podriadiť
postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam ţiakov v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to
v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová.
Tvorivé zručnosti
1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh)
2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny ţáner
4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Ţiaci si rozdelia úlohy z textu a snaţia sa zahrať
krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
1. Pri ústnom prejave dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na (primeranej)
úrovni ţiaka 1. ročníka ZŠ.
2. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov
3. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ vidí, ţe ţiak sa len veľmi ťaţko
naučí naspamäť básničku alebo iný text, môţe ho vyzvať, aby sa ho naučil aspoň stručne alebo
podrobne reprodukovať.
Informačné zručnosti
1. Osvojiť si základné počítačové zručnosti
II. Komunikačné zručnosti
1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
3. Naučiť ţiaka verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor
Obsahový štandard
3.ročník
Jazyková zloţka - časová dotácia 3 hodiny týţdenne
Abeceda
Slovník
Druhy slovníkov
1. tlačené a písané písmená abecedy,
2. radenie slov podľa abecedy,
3. názvy písmen,
4. vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy.
Slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ
13
Encyklopédia
Telefónny zoznam
Písanie a výslovnosť spoluhlások l, ĺ a r, œ
o Slovo, slabika,
o rozdeľovanie slov na slabiky,
o vytváranie slov prostredníctvom slabikotvorných slabík.
Obojaké spoluhlásky b, m, p, r, s, v, z, f
o rozdeľovanie spoluhlások na tvrdé, mäkké a obojaké,
o názvy obojakých spoluhlások,
o pravopis po obojakých spoluhláskach.
Vybrané slová
o definícia vybraných slov,
o pravopis vybraných slov vo všeobecnom ponímaní,
o príbuzné slová,
o vybrané slová po obojakej spoluhláske f neexistujú.
Vybrané slová po obojakých spoluhláskach b, p, m, v, r, z, s
Príbuzné slová
1. ovládať vybrané slová po jednotlivých obojakých spoluhláskach (okrem spoluhlásky f).,
2. odvodzovať a tvoriť príbuzné slová,
3. pravopis vybraných slov a príbuzných slov.
Podstatné mená
Všeobecné a vlastné podstatné mená
1. vyvodiť definíciu podstatných mien na konkrétach,
2. vedieť rozdelenie podstatných mien na všeobecné a vlastné,
3. pravopis vlastných podstatných mien.
Slovesá
Synonymá
Prídavné mená
1. vyvodiť jednoduchú definíciu prídavných mien,
2. definovať prídavné mená,
3. vyvodiť pojem z akostných prídavných mien.
Antonymá
Zámená
1. definovať zámená - vychádzame zo skúseností, ţe ţiaci pouţívajú v beţnej komunikácii zámená (ja,
ty, on, ona, my, vy, naše, vaše...),
2. prakticky vyhľadávať zámená v cvičeniach, v textoch (neučíme delenie zámen).
Číslovky
1. definovať číslovky (podobne ako pri slovnom druhu zámená aj pri číslovkách vychádzame zo
skúsenosti ţiakov s týmto slovným druhom). Pri definícii vychádzame z poznatkov ţiakov
o číslovkách,
2. (môţeme spomenúť číslovky základné aj radové, ale nevyţadujeme, aby tieto pojmy ţiaci ovládali).
Čítane a literárna výchova - časová dotácia 3 hodiny týţdenne
Literatúra pre deti
– zvládnuť techniku čítania, porozumieť prečítanému textu (obsahujú témy prírodných motívov
spojených s jesenným dozrievaním a s tematikou školy),
Poézia
Próza
1. rozlíšiť poéziu a prózu,
2. v súvislosti s poéziou naučiť ţiakov pojem verš.
Verš
Odsek
Ľudová slovesnosť.
Pranostika
Ľudová rozprávka
Prirovnanie
poznať krátke ľudové útvary,
pojem pranostika - vysvetliť, zoznámiť ţiakov so známymi pranostikami. (vychádzame z poznatkov
zo ţivota, z prírody, prírodných úkazov a javov),
naučiť ţiakov pojem prirovnanie, vedieť v literárnych útvaroch nájsť príklady na prirovnanie.
Autorská rozprávka
Hlavná postava
Vedľajšia postava
zoznámiť ţiakov s pojmom autorská rozprávka, naučiť pojem,
čítať rozprávky nielen v učebnici, ale vyhľadávať ich aj v časopisoch, v školskej kniţnici, doma,
všímať si členenie rozprávky ako literárneho útvaru,
vedieť vymenovať mená svetových rozprávkarov,
vedieť vymenovať názvy rozprávok.
Príslovie
Porekadlo
14
-
rozšíriť vedomosti o nové literárne útvary ľudovej slovesnosti - príslovie, porekadlo.
vedieť, ţe príslovie obsahuje na konci poučenie. Ţiak ho vie výchovne vyuţiť.
Povesť
Hlavná myšlienka
naučiť ţiakov pojem povesť,
oboznámiť ich s viacerými druhmi povesti (dbať na vhodný výber, povesti by mali byť jednoduchšie
na pochopenie hlavnej myšlienky a nemali by obsahovať prvky naturalizmu)
výchovné vyuţitie povesti.
Komunikačná zloţka Sloh – časová dotácia 1 hodina týţdenne
List - oslovenie, podpis
Čl. 1
písomne členiť list - oslovenie, úvod, jadro, záver, podpis. (V rámci opakovania, zopakovať správne
napísanie adresy.)
Osnova úvod
jadro záver
Časová postupnosť
1. rozprávať záţitok z prázdnin alebo inej udalosti,
2. porozprávať príbeh podľa osnovy (úvod, jadro, záver)
3. dodrţať časovú postupnosť.
Oznam
SMS e-mail
Korešpondenčný lístok
4. písomne odovzdávať informácie prostredníctvom mobilu, elektronicky, písomne
Inzeráty nachádzajúce sa v tlači
vyhľadávať inzeráty v tlači,
písať inzeráty.
Reklama
Druhy reklamy
rozlišovať druhy reklamy,
analyzovať reklamné texty,
tvoriť reklamné texty, reklamný plagát
Pozvánka
písomná formulácia pozvánky napr. s tematikou Vianočné posedenie, Vianočný koncert ţiakov...
obsah pozvánky.
Opis
-
Odsek
písomne opísať konkrétny predmet,
všímať si základné prvky z ktorých sa skladá, jeho funkciu, prípadne vyuţitie,
členenie na odseky - úvod, jadro, záver.
Vizitka
-
naučiť ţiakov predstaviť sa prostredníctvom vizitky,
naučiť pojem slova vizitka,
ukázať im názorne ako vizitka vyzerá a aké vizitky poznáme
čo vizitka obsahuje, aké informácie o človeku. Vedieť tieto informácie napísať.
Písanie
1. malé a veľké písmená písanej a tlačenej abecedy podľa tvarových skupín s doplnením ostatných
tvarových písmen z daných tvarových skupín ů, Ű, ű, Ü, ü, Ő, ő, Ö, ö, X, x, W, w, Œ,œ
2. písanie jednoduchých textov,
3. písanie vlastných mien: názvy štátov, ulíc a riek.
Zoznam aplikovaných prierezových tém
PT: 1. Osobnostný a sociálny rozvoj:
rozvoj sebadôvery
pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov – vzájomné spoluţitie, spolupráca
rozvoj kreativity
rozvoj logického myslenia
rozvoj zmyslového vnímania
rozvoj pamäti
rozvoj sociálnych zručností potrebných pre ţivot a spoluprácu - vyuţitie voľného času, vzťahy medzi
zdravými a hendikepovanými deťmi
potláčanie agresivity, cvičene sebakontroly
výchova k tolerancii – rešpektovania, podpora, pomoc,
osvojenie si zručností ţivota – zodpovednosť, trpezlivosť, najlepší osobný výkon
15
PT: 2. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti
bezpečné správanie sa v cestnej premávke v praktickom ţivote
uvedomiť si význam technických podmienok dopravy (dopravné značenie)
vedieť reagovať na neobvyklé dopravné situácie (nehoda)
PT: 3. Environmentálna výchova
1. schopnosť veku primerane chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a ţivotným
prostredím
2. poznávanie zdrojov energie
3. ochrana ţivotného prostredia
4. ochrana rastlín, zvierat
5. starostlivosť o svoje okolie
6. ochrana vodných zdrojov
7. triediť odpadové materiály
PT: 4. Ochrana ţivota, zdravia a záchrany ľudského ţivota
správne drţanie tela
starostlivosť o svoje múdre telo
bezpečnosť pri pouţívaní elektrických spotrebičov
dodrţiavanie poriadku pri práci
správne reagovanie v krízových situáciách
predchádzať chorobám,
vnímať nebezpečenstvo nákazy.
ústredná prierezová téma ŠkVP MLADÝ ZÁCHRANÁR
PT: 5. Tvorba projektu a prezenčné schopnosti
vypracovať projekt
vedieť projekt prezentovať
naučiť sa riadiť seba i tím
vedieť sa i podriadiť skupine
vedieť hľadať vhodné riešenie dohovorom a argumentovaním
PT: 6. Mediálna výchova
selektívne vyuţívanie programov
kriticky pristupovať k reklame
aktívne pracovať s detskými časopismi
veku primerané vyuţitie PC programov a internetu
efektívne vyuţívanie PC vo voľnom čase
vedieť vyhľadávať aktuálne informácie k danej téme.
PT: 7. Multikultúrna výchova
spoznávanie zvykov a tradícií vlastného národa
vyuţitie kultúrneho dedičstva
rozvoj tolerancie, rešpektovanie zvláštnosti rôznych kultúr
vnímať rozdiely kultúr
Predmet: Anglický jazyk
Anglický jazyk
3. ročník
Štátny vzdelávací program
3
Školský vzdelávací program
0
Spolu
3
Charakteristika predmetu
Anglický jazyk má vzbudiť primárny záujem ţiakov o cudzí jazyk. Hravou formou má deti previesť základnými
frázami, oboznámiť ich s farbami, základnými číslovkami, hračkami a zvieratami. Základom je hlavne slovná
zásoba a záujem o cudzí jazyk.
16
Ciele vyučovacieho predmetu
Ţiak je stredobodom vyučovania. Témy texty a formy práce orientujeme s ohľadom na vek, primerané
postoje, záţitky záujmy , potreby a výkonnostnú úroveň ţiaka. Vyučovanie cudzieho jazyka úzko
nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho ţivota a je zamerané na ţivotné situácie, ktoré
v súvislosti s pouţívaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom ţivote dospievajúcich významnú
úlohu.
Východiskom učenia je prirodzená zvedavosť, spontánna radosť z nových poznatkov, zmyslové
vnímanie okolia, motorika a fantázia.
V popredí sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu so zameraním na praktické
tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie.
Dôleţité je, aby bol kaţdý ţiak pripravený na reálnu komunikáciu v anglickom jazyku podľa svojich
individuálnych predpokladov
Na vyučovaní budú ţiaci pracovať pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem a cvičení ktoré
napomáhajú k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní cudzieho jazyka . Metodická pestrosť a zaradenie
moderných komunikačných prostiedkov vzbudí záujem u ţiakov.
Pomocou mnoţstva rôznych čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa ţiaci učia jazykovo
a sociálne primerane komunikovať na základe rôznych podnetov a s rôznymi partnermi.
Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Nie je potrebné
opravovať jazykové chyby spôsobom, ktorý narúša komunikáciu a zniţuje radosť ţiakov z nej.
Vyučovací proces pozostáva z opakovania a preberania nového učiva vo vyváţenom pomere.
-
-
-
Stratégia vyučovania
Vo vyučovaní sa pouţívajú najčastejšie metódy slovné, monologické, dialogické, ústne, písomné, riešenie
praktických úloh.
Vhodné sú deduktívne, induktívne, analytické a syntetické postupy.
Formy práce sa striedajú účelne a často z individuálnych na skupinové a prácu vo dvojiciach.
Učebné zdroje
Učebnice Chit Chat, obrázkové karty, Anglicko – slovenský slovník, Slovensko – anglický slovník,
obrázkové súbory, hračky, pexesá, modely domácich a exotických zvierat, obrázkové knihy a omaľovánky,
audio nahrávky, video projektor
Obsah vzdelávania
Témy sú orientované na jednoduché poţiadavky kaţdodenného ţivota, pričom v popredí je predovšetkým
ústna komunikácia. Sú to najmä situačne orientované témy, ktoré môţu byť prezentované formou
kaţdodennej prezentácie a v kaţdodennom dialógu. Cieľom tematickej orientácie je,aby sa ţiak dokázal
zúčastňovať na jednoduchých rozhovoroch s anglicky hovoriacim partnerom o témach ,o ktorých sa hovorí
viac-menej dennodenne. V receptívnej oblasti musí ţiak v rámci prebraných tém aspoň v obrysoch
porozumieť obsahu mediálnych produktov.
Chit Chat 1 (obsahový štandard) osnova pre úroveň A1.1, SERR
L
H
1
Kompetencie
 Nadviazať kontakt
 Získať a prijať informácie
 Získať informáciu
Gramatika
 Základné otázky a odpovede na
osoby
 Otázky s opytovaním zámenom
 Stiahnuté tvary –nácvik
 Vypočuť si a podať informáciu
 Kladná a záporná odpoveď












2






Téma
Pozdravy, farby
Čísla 1 - 12
Pokyny a veci v triede 1
Čísla 13 – 20
Veci v triede 2
zvieratká (1)
3
4
5
Nadviazať kontakt
Vypočuť a podať informáciu
Podať informáciu
Reagovať pri stretnutí
6
 Získať a prijať informáciu
7
8
9





Príd. mená
Otázky na osoby
Vyjadrenie vlastníctva
Otázka na mnoţstvo
Zápor
Have/has got
áno/nie odpovede
Privlastňovací pád …Whose?
Získať info
Prijať a odmietnuť info
Predstaviť svoje záujmy
 Odpoveď s “do, don´t”
Vyjadriť mienku
Vybrať z ponúknutých moţností  There is … There are ..
17
 Vyjadriť pocity
 Ľudské telo (1)
 Ja a moja rodina
 Ľudské telo (2)
 Obliekanie
 Povolania
 Stravovanie
 Zvieratká (2)
10
 Vypočuť a podať info
11
 Podať a prijať info
12  Vybrať z moţností





Neurčitý člen
Otázka
Kladná/záporná odpoveď
Otázky, kladné a záporné vety
Syntax
 Záľuby
 Komunikácia
Plán postavený podľa ŠVP, obsahuje úroveň A1.1, SERR
Chit Chat 1
Všeobecné kompetencie - tvoriť si obrázkový slovník
Kompetencie spojené s myslením – práca na miniprojektoch
Podpora IKT – práca s interaktívnym CD ROMom
Medzipredmetové vzťahy – výtvarná výchova, matematika
Interkultúrne kompetencie – obsah miniprojektov doplniť o informácie o Slovensku a porovnať rozdiely v
spoločnosti
Units: Hello, 1-Classroom bugs, 2- The TV show, 3- Super pets, Review A
funkcia
Formulácia
-Nadviazať
kontakt
-Pozdrav,
predstaviť
sa
Unit
1
-Získať
informácie
-Prijať
pokyn
-Opýtať sa
na veci
-Pokyny v
triede
What´s your
name?
My name´s ...
I´m .....
What´t this?
Please, …
Thank you.
Unit
2
-Získať
informáciu
-Predstaviť
sa, osloviť
kompetenci
e
gramatika
téma
Hello
Unit
3
R-A
-Vypočuť si
a podať
informáciu
-Reakcia na
príbeh
Začleniť
informáciu
Zahrať
príbeh
Základné
otázky a
odpovede na
osoby
Otázky s
opytovaním
zámenom
How old are
you?
What colour´s
the …
Your favorite
colour.
It´s a ….
Yes, it is.
No, it is not.
Pouţiť
nacvičené
formulácie
Stiahnuté
tvary –nácvik
Pozdravy
Farby
Čísla 1 - 12
Pokyny v
triede
Veci v
triede 1
Čísla 13 –
20
výstupy
RZ:-čítať so správnou
výslovnosťou
-reagovať na príbeh
PZ:-pozdraviť,
predstaviť sa
RZ:-reagovať na
pokyny
-reagovať na príbeh
PZ:-menovať veci v
triede
RZ:-reagovať na farby
PZ:-otázky s What …?
Veci v
triede 2
Kladná a
záporná
odpoveď
opakovanie
zvieratká
(1)
opakovanie
RZ:-reagovať na
počutý text
PZ:-odpovedať áno/nie
RZ: čítať - výslovnosť
PZ: poţívať čísla 1 20
Pouţiť rôzne
nacvičené otázky
Chit Chat 1
Všeobecné kompetencie - tvoriť si obrázkový slovník
Kompetencie spojené s myslením – práca na miniprojektoch
Podpora IKT – práca s CD ROMom
Medzipredmetové vzťahy – prírodoveda
Interkultúrne kompetencie – obsah miniprojektov doplniť o informácie o Slovensku a porovnať rozdiely v
spoločnosti
Units: 4- Pirates, 5- Funny faces, 6- family photos, Review B
Unit
4
Unit
5
kompetenci
e
-Nadviazať
kontakt
-Vypočuť a
podať
informáciu
funkcia
formulacia
gramatika
-Vyjadriť
náladu
-Pozdravy a
zdvorilé
frázy
Podať
informáciu
Opísať
osobu
I´m + príd. meno
He´s/She´s
+príd.m..
Are you…?
How are you?
I´m fine. Thank
you.
I´ve got …
He´s got …
She´s got …
18
príd. mená
Téma
Vyjadriť
pocity
výstupy
RZ: -rozpoznať pocity
PZ: vyjadriť náladu
pomocou príd. mien
otázky na
osoby
vyjadrenie
vlastníctva
Ľudské telo
(1)
RZ:-rozpoznať časti
tela
-čítať, správna výslov.
Unit
6
R-B
Reagovať
pri stretnutí
Reagovať
na príbeh
Predstaviť
iného
Zahrať
príbeh
How many ..?
I haven´t got …
This is my …
Who´s this? It´s
…
Opakovať
formulácie
otázka na
mnoţstvo
Ja a moja
rodina
-reagovať na príbeh
PZ: opísať osobu
RZ:čítať so správnou
výslovnosťou
PZ: -predstaviť rodinu
zápor
opakovanie
opakovanie
RZ:- pri čítaní správne
vyslovovať slová
PZ: -predstaviť rodinu
- byť úspešný v hre
Chit Chat 1
Všeobecné kompetencie - tvoriť si obrázkový slovník
Kompetencie spojené s myslením – práca na miniprojektoch
Podpora IKT – práca s CD ROMom
Medzipredmetové vzťahy – geografia, prírodoveda
Interkultúrne kompetencie – obsah miniprojektov doplniť o informácie o Slovensku a porovnať rozdiely v
spoločnosti
Units: 7- The body rap, 8- Superstar clothes, 9- Bug café, Review C
kompetencie
Unit
7
Unit
8
Získať a
prijať
informáciu
Opísať časti
tela
-Získať info
-Prijať a
odmietnuť
info
Unit
9
funkcia
Predstaviť
svoje
záujmy
Začleniť
informáciu
Vyjadriť, čo
má / nemá
ţiak rád
Vyjadriť
mienku
R-C
Predstaviť
záľuby
Vyjadriť, ţe
niečo máme
radi
formulácia
You´ve got ….
Has it got …?
Yes, it has
No, it hasn´t.
Gramatika
Have you got a
…
Yes, I have/No,
I haven´t.
Whose… is
this?
It´s Nick´s …
What do you
like?
I like …/I don´t
like ..
Do you like …?
Yes, I do./No, I
don´t.
….for breakfast
Pouţiť všetky
nacvičené
formulácie
Téma
Have/has got
áno/nie
odpovede
Ľudské telo
(2)
privlastňovací
pád
Obliekanie
Povolania
Whose?
Odpoveď s
“do, don´t”
Stravovanie
Opakovať
opakovať
výstupy
RZ: -nájsť info z textu
PZ: -opis postavy
- aké činnosti
vykonáva
RZ:-správne čítať
príbeh
PZ:-otázky na niekoho
vlastníctvo
RZ: -správne čítať
nové informácie
-reagovať na príbeh
PZ-:vyjadriť záujem
-objednať známe jedlo
RZ: Správne čítať
-reagovať na počutý
text
PZ: - hovoriť o tom, čo
má/nemá ţiak rád
Chit Chat 1
Všeobecné kompetencie - tvoriť si obrázkový slovník
Kompetencie spojené s myslením – práca na miniprojektoch
Podpora IKT – práca s CD ROMom
Medzipredmetové vzťahy – prírodoveda
Interkultúrne kompetencie – obsah miniprojektov doplniť o informácie o Slovensku a porovnať rozdiely v
spoločnosti
UnitS: 10- Animal safari, 11- My favorite things, 12- Goodbye Superstars, Review D
kompetenci
e
Unit
10
Unit
11
funkcia
Vybrať z
ponúknutýc
h moţností
Opísať
situáciu
Vypočuť a
podať info
Opísať čo je
v izbe/
miestnosti
formulácia
Gramatika
There is ….
There are…
I´m from…
I´ve got .. I like
…
Is there …?
Yes, there is.
No, there is not.
19
There is …
There are ..
téma
Zvieratká
(2)
neurčitý člen
otázka
kladná/záporn
á odpoveď
Záľuby
výstupy
RZ: - prečítať a
pomenovať zvieratká
PZ:-opísať jednoduchý
obrázok
RZ-správne prečítať
slová a výrazy
PZ: popísať
Let´s see
Unit
12
Dramatizáci
a príbehov
Roľové
úlohy
R-D
-Podať a
prijať info
-Vybrať z
ponúknutýc
h moţností
-príbeh
-Začleniť
situáciu
-Pokyny k
činnosti
-Opis
sviatkov
opakovanie
naučených
formulácií
cez
dramatizácie
Pouţiť
nacvičené
formulácie
otázky,
kladné a
záporné vety
- syntax
Komunikáci
a
opakovanie
opakovanie
umiestnenie
predmetov
RZ: správne vyslovené
slová a frázy
PZ: dramatizácia
krátkych príbehov
RZ:-pomenovanie dní
a týţdňov
-pochopiť text on
sviatkoch
PZ:-hovoriť o
sviatkoch
Predmet: Matematika
Matematika
3. ročník
Štátny vzdelávací program
3
Školský vzdelávací program
2
Spolu
5
1. Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet matematika 1- 4. ročníka ZŠ je zaloţená na realistickom prístupe k získavaniu
nových vedomostí a na vyuţívaní manuálnych a intelektových činností ţiakov. Na rovnakom princípe sa
pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané
základné matematické vedomosti umoţňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala
prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium
matematiky a pre celoţivotné vzdelávanie.
-
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahœňa:
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom ţivote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.)
vytváraním presných učebných návykov rozvoj ţiackych schopností, presného myslenia
a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko ku
všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Vzdelávací obsah matematika v 1- 4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa
zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na kaţdom stupni explicitne nemusí byť zastúpený
kaţdý tematický okruh:
-
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. stupni ZŠ
významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave
zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, ţiaci majú v realite
objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamujú sa
s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch
tieto aj graficky znázorňujú.
20
V tematickom okruhu Geometria a meranie, ţiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa
určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú
základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺţku, zoznámia sa
s jednotlivými dĺţkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z beţnej reality.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania ţiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika,
pravdepodobnosť, štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Ţiaci
takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne
skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporiadávajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu
určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Ţiaci
riešia úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo
ţivotných situácií.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1- 4. ZŠ, je naučiť ţiakov tým poznatkom, ktoré
v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v kaţdodennom ţivote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých
schopností ţiakov, pomocou ktorých sa pripravia samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie
tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, zodpovedajúcich veku ţiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery
a všeobecné poţiadavky na rozvoj ţiackej osobnosti:
Veku primerané, presné pouţitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa
rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné vyuţívanie tabuliek, grafov a diagramov. Vyuţívanie
pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti a
písomne rozvíjať numerické zručnosti ţiakov.
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie ţiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov, postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe
vyuţitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností, postojov, rozvíjať matematické
nazeranie, logické a kritické myslenie.
Systematické vedenie ţiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie,
tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, ţe realita je zloţitejšia ako jeho matematický
model. Dostať sa bliţšie k dennej praxi.
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností ţiakov,
pouţívať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu informácií.
Viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností, súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní, k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu relevantných zdrojov
informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce ţiakov, podporiť a upevňovať
kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť,
sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova, dôvera vo vlastné schopnosti a vedomosti
a moţností, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte.
Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým
humánnym a demokratickým hodnotám.
Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu ţiakov ku spoločenským európskym hodnotám,
permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt, vytvorených európskymi štátmi, medzi inými
a našim Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní ţiakov
v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce z kľúčovej
kompetencie pre matematiku, celkovú výchovu a vzdelávanie ţiakov.
Obsah vzdelávania
-
Tretí ročník
( 3 hodiny týţdenne + o 2 posilnené hodiny týţdenne)
Prehľad tematických celkov a ich obsah
1. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (počet hodín 27)
Zavedenie násobenia.
Súvislosť medzi násobením a sčítaním.
Nácvik násobenia v obore do 20.
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie slovných úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20.
21
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20.
Zavedenie delenia.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...)
Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého čísla.
Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Súvislosť medzi delením a násobením.
Riešenie slovných úloh na delenie. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na delenie v
obore do 20.
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
2. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (orientačný počet hodín 22)
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000.
Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky, stovky.
Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave.
Číselná os.
Nerovnice (propedeutika).
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000.
Zavedenie jednotiek dĺţky: mm, km.
Jednotky dĺţky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie.
3. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (orientačný počet hodín 30)
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom.
Sčítanie a odčítanie s vyuţitím kalkulačky.
Riešenie jednoduchých a zloţených slovných úloh.
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh.
Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom.
4. Geometria (orientačný počet hodín 27)
Meranie dĺţky úsečky v milimetroch a v centimetroch.
Meranie väčších vzdialeností:
- pribliţne (napr. krokmi)
- s presnosťou na metre.
Odhad dĺţky:
- kratšej v centimetroch (milimetroch)
- dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné zásady rysovania.
Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom geometrickom útvare. Rysovanie
rovinných útvarov v štvorcovej sieti.
Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti.
Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka).
Kreslenie plánu stavby z kociek.
5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (orientačný počet
hodín 27)
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie všetkých moţných skupín predmetov z daného počtu
predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a symbolmi).
Vytváranie skupín podľa daného i objaveného pravidla.
Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí, moţných ale neistých udalostí a
nemoţných udalostí).
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytváranie tabuliek z údajov získaných ţiakmi.
Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou.
Štandard kompetencií, ktoré má ţiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať na výstupe z 1. st. ZŠ:
Čísla, premenná a počtové výkony a číslami
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich vyuţiť na opis
a riešenie problémov z reálnej situácie,
vykonáva spamäti, písomne základné počtové výkony a vyuţíva komunikatívnosť a asociatívnosť
sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady,
kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov,
rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní číselných
hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch.
22
Dosiahnuté postoje
prestáva mať „strach“ z čísel*** smelšie kvantifikuje realitu okolo seba*** sebavedome robí
porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel*** je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko
v prípade potreby dokáţe uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu
a klesajúcu postupnosť čísel ,objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej
prvkov,
usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi týmito údajmi,
interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti
a kreativitu,
kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Dosiahnuté postoje
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami*** vidí potrebu samostatnosti pri
objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia*** vidí potrebu postupného vytvárania primeraných
názorov na vzťah matematiky a reality*** má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho
neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, pouţitie elementárnych algoritmov, atď. ) o prvky kritického
myslenia*** je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary,
nachádza v realite ich reprezentáciu,
pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary,
rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine,
pozná meracie prostriedky dĺţky a ich jednotky, vie ich samostatne pouţívať aj pri praktických
meraniach.
Dosiahnuté postoje
nie je ľahostajný k svojmu okoliu*** dokáţe sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo
svojom okolí*** snaţí sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu*** je naklonený v jednote
pouţívať meranie a výpočet*** snaţiť sa o presnosť pri meraní a výpočtoch*** vyvíja snahu o rozvoj vlastnej
priestorovej predstavivosti.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych
súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria,
v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemoţný jav,
zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí
jednoduché závery,
v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky správnu
pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé) tvrdenia.
Dosiahnuté postoje
rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov*** nadobúda pocit potreby
kvantifikácie javov svojho okolia*** uvedomuje si dôleţitosť triedenia javov a vecí*** získa potrebu vedieť
zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, situácií (obrázkovej alebo situačnej).
Proces
Hlavným a najdôleţitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky je
učiteľ, ktorý aktivizuje ţiakov vo všetkých fázach vyučovania, Dbá o to, aby ţiaci porozumeli učivu, o čom sa
presviedča častým kladením otázok, pričom ţiada od ţiakov aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka,
ţe vedomosti ţiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby ţiaci boli samostatní
a tvoriví nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby
vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale aj beţného ţivota zdôvodniť a obhájiť.
Podmienkou úspešného učenia sa ţiakov je získanie ţiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou,
prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému,
z objaveného postupu riešenia.
23
Metódy, ktoré sa blíţia objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť ţiakov,
sú uţ od najniţších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto metódy
najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci ţiakov s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými
pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce
v školských zošitoch tak, aby sa ťaţisko práce postupne presúvalo z pracovných zošitov na prácu
s učebnicou a školským zošitom.
Učebnice a pracovné zošity spolu s beţnými školskými zošitmi sú dôleţitými prostriedkami práce na
vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na vyučovanie. Učiteľ zadáva domáce
cvičenia neformálne a ukladá len také úlohy, o ktorých vie, ţe ich ţiaci v určenom čase dokáţu samostatne
vypracovať. Aj pri zadávaní domácich prác uplatňuje diferencovaný prístup. Niektoré domáce úlohy môţu byť
dobrovoľné a môţu mať problémový charakter, podporujúce iniciatívu, rozvoj schopností a záujem ţiakov
o matematiku.
Účinnými prostriedkami pre pochopenie matematického učiva sú učebné pomôcky. Učiteľ vyuţíva
učebné pomôcky tak, pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní súvislostí medzi nimi, ako aj pri
upevňovaní učiva. Dbá o to, aby správne pouţívali zásadu názornosti v závislosti od intelektovej úrovne
triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z dôleţitých konečných cieľov vyučovania
matematiky.
Ku konkrétnemu poznaniu okolitého sveta ţiakmi, sa musí budovať jednotný systém poznatkov
nielen vnútri samostatného didaktického systému matematiky, ale aj vo vzťahu matematiky k ostatným
vyučovacím predmetom. Výrazné väzby sú medzi matematikou a materinským jazykom, prírodovedou,
vlastivedou a to v oblasti aplikácií ale aj motivácií.
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii ţiackych učebných výkonov učiteľ sa má riadiť zásadou, ţe
zisťovať a hodnotiť treba to, čo ţiak vie, a nesnaţiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez
ich poznania nemoţno pristúpiť k ich odstráneniu.
Vyučujúci vhodným spôsobom upozorňuje ţiakov na moţnosť získania ďalších poznatkov
z matematických a hádankárskych rubrík v detských časopisoch a na detskú populárno-náučnú literatúru.
Predmet: Informatická výchova
Informatická výchova
1.
3. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť
hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s pouţitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako prostriedok komunikácie.
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy informatiky a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická
výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch.
Vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a
etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť
spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo
vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné
technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký
priestor na motiváciu a praktické projekty.
2.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a moţnosťami jeho
vyuţitia v kaţdodennom ţivote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku ţiakov získať základné zručnosti
24
v pouţívaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si ţiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú
základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných
programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických
editoroch. Dôraz sa pri tom kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie moţností, ktoré
môţeme vyuţiť pri kaţdodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí vyuţitie programov určených špeciálne
pre ţiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbeţnejšími činnosťami vykonávanými na počítači.
3. Učebné zdroje:
Program Drawing for Children, Logomotion, RNA
Program Skicár
Program Baltík
Prezentácie v PowerPointe
Pracovné listy vytvorené v Gimpe
Edukačné DVD a CD (Alík – veselá matematika, Detský kútik, Cirkus šaša Tomáša a iné)
www.alik.cz
www.rexik.zoznam.sk
www.infovekacik.infovek.sk
www.lentilky.sk
www.kamaradske-hry.cz
4.
Kritériá a stratégie hodnotenia:
Pri hodnotení pristupujeme ku kaţdému ţiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale
hodnotíme kaţdého podľa jeho moţností a schopností. Snaha kaţdého učiteľa je pozitívne hodnotenie
(nielen slovom a známkou). V danom predmete sú ţiaci priebeţne hodnotení podľa svojich výsledkov
a snahy. Ţiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spoluţiaka. Na konci
školského roka sú ţiaci na vysvedčení hodnotení slovne.
Ţiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.7/2009-R na hodnotenie ţiakov
základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č. CD-2009-24230/13795-1:911 dňa 28.4.2009 s platnosťou od
1.5.2009.
Učiteľ posudzuje učebné výsledky ţiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho
vynaloţené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy . V prvom ročníku je na 1. mieste slovné
hodnotenie s atribútmi: netransparentnosti, pozitívnosti, individuálneho prístupu. Veľký dôraz kladieme na
kladné a motivujúce hodnotenie.
Prospech ţiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu ţiakov a klímu triedy
tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov pre daný predmet.
Pri výučbe informatickej výchovy vyuţívame najmä:
- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
- výklad učiteľa
- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
- demonštračná metóda (demonštrácia s vyuţitím dataprojektoru)
- prezentačná metóda (prezentácia s vyuţitím dataprojektoru)
- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
- samostatná práca ţiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
- projektové, záţitkové vyučovanie
5.
Obsah predmetu 3. ročníka
Časový rozsah výučby: 1hodina týţdenne - 33hodín ročne
Tematický
okruh
Obsah
(obsahový
štandard)
Výkonový štandard
(výstupy)
25
Prierezové témy a
medzipredmetové
vzťahy
Časová
dotácia
Základy práce
s grafickým
editorom
Informácie okolo
nás
Základy práce
s textovým editorom
Základy práce s
mutimédiami
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Internet
Skladanie podľa
návodu v detskom
programovacom
jazyku
O počítači
Princípy
fungovania IKT
Základné pravidlá
správania sa
v učebni
Ovládanie počítača
Informačná
spoločnosť
Základné pravidlá
práce na Internete
Moţnosti uplatnenia
počítača v ţivote
Ţiak vie samostatne pracovať
s jednotlivými nástrojmi v
grafickom editore, samostatne,
ale aj podľa návodu nakresliť
obrázok, vytvoriť návod a
vyuţiť jednotlivé nástroje.
Obrázok vie uloţiť a
otvoriť.Upravuje a dotvára
fotografie v graf. Editore.
Pracuje s textom – napísať
alebo prepísať text, uloţiť a
otvoriť, uprovovať, kopírovať,
mazať, presúvať, upravovať
text. Vie vytvoriť pozvánku,
oznam, plagát.
Ţiak vie narábať s
multimediálnou informáciou,
prehráva zvuk, spustí a
zastaví zvuk, pracuje s
multimediálnym softvérom.
Ţiak vie porozumieť odkazom,
pohybovať sa po stránkach,
vyhľadávať obrázky na
Internete a upravuje ich vo
vhodnom prostredí, nájsť a
prečítať informáciu a stiahnuť
hru z webu.
Riešiť jednoduché algoritmy
v detskom programovacom
prostredí, skladať scény
pomocou malých obrázkov
(ikon) – prilepenie,
odstraňovanie, kopírovanie
obrázkov.
Pracovať s návodmi,popisovať
návod pomocou obmedzenej
mnoţiny slov, zostavovať
pravidlá správania sa
objektov.
Dodrţiavať zásady správneho
sedenia pri PC, vymenovať
základné časti PC, poznať
niektoré prídavné zariadenia a
ich vyuţitie. Dokumenty
vyhľadať, uloţiť a otvoriť.
Minimalizovať, maximalizovať
a zatvoriť pracovné okno.
Dokument vytlačiť na tlačiarni.
Spustiť CD a DVD.
Dodrţiavať hygienické
pravidlá.
Poznať základné pravidlá
práce s Internetom, pochopiť
základné autorské práva pri
kopírovaní textu, obrázkov,
hier, CD...
Spoznať moţnosti uplatnenia
počítača v beţnom ţivote.
Legenda:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
26
OSR
cvičenie zručnosti
pri riešení
problému,
zodpovednosť za
svoje konanie
TPZ
Vytvoriť projekt
a prezentovať ho
8
MEV
príspevky do
školského časopisu
PPZ + MEV
prezentácia svojej
práce na verejnosti
OŢZ
výchova k bezpeč.
správaniu sa
OSR
pravidlá správnej
komunikácie MEV
vyuţitie internetu
vo vyučovaní
8
OSR
kamarátstvo
a vzájomná pomoc,
organizácia
vlastného času
8
OŢZ
bezpečnosť pri
pouţívaní
elektrospotrebič.
OSR
rozvoj schopnosti
poznávania
MEV
Spoznávanie
nových programov
4
OSR
rozvoj schopnosti
poznávania
MEV
autorské právo
5
MEV – Mediálna výchova
MUV – Multikultúrna výchova
DOV – Dopravná výchova
OŢZ – Ochrana ţivota a zdravia
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Predmet: Prírodoveda
Prírodoveda
3. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
1
Spolu
2
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je
biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie
je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi
a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka
samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské
vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú
zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným ţivotným prostredím
dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú
pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
2. Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia
a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je moţné bliţšie
špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
 spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných
javov ako častí komplexného celku prírody.
 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch.
 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie.
 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho vyuţívania látok,
ktoré príroda ľuďom poskytuje.
 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane
prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu.
Čiastkové ciele predmetu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré
ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu
(empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu o všeobecných
prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám.
Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa
deti beţne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov beţných situácií
tak, aby:
sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),
sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
27
sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz
a predpokladov),
vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť
identifikovať výnimku alebo pravidlo),
sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí
schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),
sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie
predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – vyuţitie egocentrickej reči
ako prostriedku myslenia),
si rozvíjali schopnosť argumentácie s vyuţívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy
opodstatnené vlastnou teóriou),
dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej
kooperácie).
Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo moţné dosiahnuť
rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj
poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby
si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú beţne
pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho
pouţívania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je moţné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr
súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od beţnej, nevedeckej komunikácie (s čím
neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a ţivočíchov, .
si osvojili vedomosti o vzťahoch ţivej a neţivej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických
a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v beţnom ţivote nevedecký obsah (s čím neskôr
súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zuţovať
aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť,
príťaţlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj
špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu vyuţívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim
správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti
rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
Dieťa dokáţe vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä
motiváciou k poznávaniu).
Dieťa chápe význam vedy pre kaţdodenný ţivot a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy
vedy a jej produktov na prírodu a celkové ţivotné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním
vedeckej práce).
Dieťa citlivo pristupuje k ţivej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k ţivým organizmom).
Dieťa vie, ţe kaţdá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou
logických princípov myslenia).
Dieťa dokáţe meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou (prejaví
sa najmä rozváţnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických
postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava
len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v
ktorom ţijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí, rozumieť
znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, diskutovať
o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.
3. Obsah učebného predmetu
Obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:
1. Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch
2. Technika, technické objavy
3. Ţivé organizmy
Jednotlivé tematické celky sa zaoberajú týmito témami:
Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie
vlastnosti látok, voda, vzduch
1. Triedenie a rozpoznávanie látok podľa ich
vlastnosti
2. Zmeny vlastnosti látok
3. Voda – vlastnosti vody
4. Vzduch- čistota, pohyb vzduchu
5. Porovnávanie a meranie
28
6. Meranie objemu kvapalín podľa valca
7. Meranie hmotnosti
8. Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas, objem,
teplota, sila
9. Meranie fyzikálnych veličín meradlami,
zápis do tabuliek
3. Projekty: premiestňovanie nákladu
4. Ako Egypťania stavali pyramídy
5. Prevody ozubených kolies v domácnosti
6. Vytvor svetelný pútač pre....
7. Elektrická energia
Ţivé organizmy
1. Človek
2. Ţivočíchy
Technika, technické objavy
1. Technika okolo nás
2. Jednoduché stroje
Tematický celok a
jednotlivé témy
Veci okolo nás, vlastnosti
látok, meranie vlastnosti
látok, voda, vzduch
Triedenie a
rozpoznávanie látok podľa
ich vlastnosti
Zmeny vlastnosti látok
Voda – vlastnosti vody
Vzduch- čistota, pohyb
vzduchu
Porovnávanie a meranie
Meranie objemu kvapalín
podľa valca
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny.
Hmotnosť, čas, objem,
teplota, sila
Meranie fyzikálnych
veličín meradlami, zápis
do tabuliek
Technika, technické
objavy
Technika okolo nás
Jednoduché stroje
Projekty: premiestňovanie
nákladu
Ako Egypťania stavali
pyramídy
Prevody ozubených kolies
v domácnosti
Vytvor svetelný pútač
pre....
Elektrická energia
Obsahový štandard
Vlastnosti látok
podľa zmyslových
vnemov
Meranie kvapalín,
odmerný valec, filter
na vodu, hmotnosť,
fyzikálne veličiny,
čas, teplota, sila
Medzinárodné
jednotky fyzikálnych
veličín.
Páka , kladka,
naklonená rovina,
prevody ozubených
kolies
Výkonový štandard
Určiť vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
Vedieť zdôvodniť zmeny vlastnosti
látok -topenie, tuhnutie,
vyparovanie, kondenzácia
Odmerať objem kvapalín podľa
odmerného valca
Odmerať hmotnosť
Odmerať teplotu vody a vzduchu
laboratórnym teplomerom
Odmerať teplotu ľudského tela
lekárskym teplomerom
Odmerať silu silomerom
Zosumarizovať výsledky merania
do tabuľky
Pripraviť experiment na zistenie
podmienok zmeny látok
Porovnávať vlastnosti látok, sily,
hmotnosti ţiakov v triede
Zostrojiť filter na čistenie vody
Poznať jednotky objemu a
hmotnosti
Poznať meradlo času
Poznať jednotku teploty, rozumieť
znamienku : + a – pri označovaní
teploty
Uviesť tri príklady pôsobenia sily v
našom ţivote
Poznať meradlo sily, jej jednotku a
značku.
Zdôvodniť význam techniky v
našom ţivote
Poznať princíp fungovania
jednoduchých strojov
Zostrojiť pri modelovaní funkčný
model zariadení, ktoré obsahujú
jednoduché stroje
Vysvetliť význam elektrickej energie
Zostaviť jednoduchý elektrický
obvod
Vyhľadávať informácie
Prierezové témy
Environmentálna
výchova
Medzipredmetové
vzťahy
s matematikou
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
29
Ţivé organizmy
Človek
Hlavné vonkajšie
časti ľudského tela
Podmienky pre ţivot
človeka
Poznať pojmy, hlava, telo,
atď...schematicky to znázorniť
Vysvetliť vzťah človek, voda,
vzduch, pôda.
Ţivočíchy
Vonkajšie časti
ţivočíchov, pohyb
ţivočíchov
podmienky ţivota
ţivočíchov,
Poznať vonkajšie časti ţivočíchov.
Ochrana ţivota a
zdravia
Výchova k
manţelstvu a
rodičovstvu
Predmet: Vlastiveda
3. ročník
Vlastiveda
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Vlastiveda je predmet, ktorý zahœňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho
kraja, regiónu a samotnej obci. Vlastivedné – motivačné poznávanie začína uţ v detstve, priestor okolo
dieťaťa je plný zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpovedať. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo
naplnená emotívnym (dobrodruţným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov
z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine
a v komunite, či uţ školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých
ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie
vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce,
regiónu ale aj celej vlasti musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda by mala byť činnostným
obsahom.
Vlastiveda v 3. ročníku nesie názov: Objavujeme Slovensko - Slovensko moja vlasť.
V časti Ako sa vyznať vo svojom okolí a Príroda Slovenska je základom spoznávanie okolitej krajiny,
jej členitosť, orientovanie sa podľa svetových strán, spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria,
jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov a pod.
V časti Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na veku primeranom
spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom slede s dôrazom na
prácu s príbehmi a obrázkami, ako aj s vyuţitím osobných skúseností ţiakov.
Miesto realizácie
- trieda
- okolie školy, vychádzky
- miesta Slovenska
Ciele učebného predmetu
Prostredníctvom pozorovania, skúmania, objavovania, rozprávania príbehov, rozprávok, piesní ţiaci
získavajú vzťah k rodnému kraju – kraju, v ktorom ţijú, k svojej vlasti. Vo vyučovaní vlastivedy v 3. ročníku v
náväznosti na učivo 2. ročníka je cieľom, aby ţiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho
okolia), aby pomenovali jeho jednotlivé prvky – časti. Primerane veku odlíšili vzťahy, väzby (prírodného a
spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole.
Pri kaţdej vhodnej téme majú ţiaci pouţiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Ţiaci majú
dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o premenách prírody počas roka.
Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných
objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec.
Po objavnom spoznaní rodného kraja sa ţiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami
Slovenska. Ţiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré uţ nie sú z ich
30
bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku)
vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá - opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich uţ na pohľad
významné znaky, zorientovať sa na mape. Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o
významných historických udalostiach.
Ďalšie ciele vlastivedy sú:
- podporovať u ţiakov chuť učiť sa
- podporovať a rozvíjať schopnosť objavovať nepoznané
- podporovať snahu vysvetľovať
- všímať si priestor, v ktorom ţijeme, vnímať jeho zmeny
- vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem o objavovanie
- hľadať riešenia na otázky, vyhľadávať primerané informácie, svoje zistenia a bádania
interpretovať a vysvetľovať, odhaľovať zákonitosti a vzťahy
- diskutovať o návrhoch a zisteniach
- vnímať krásu kultúrnych pamiatok, váţiť si kultúrne dedičstvo a chrániť ho
Obsah vzdelávania vlastivedy
3. ročník vlastivedy je tematicky zameraný na:
I. Ako sa vyznať vo svojom okolí
- krajina
- ako sa orientovať podľa svetových strán
- ako vyzerajú veci pri pohľade zhora
- význam plánu
- ako vzniká mapa
II. Objavujeme Slovensko
- kde sa nachádza Slovensko
- krásy našich hôr, chránené územia
- rieky
- lesy
- Slovensko plné záhad
- po turistických chodníkoch
III. Spoznávame dejiny Slovenska
- ako chápať časové súvislosti
- prečo sa ľudia usadili na našom území
- predmety, ako svedkovia doby
- Svätopluk a jeho sláva
- prečo chodíme do školy
- ako vznikol slovenský jazyk
- ako vznikla slovenská hymna
- prečo M. R. Štefánik veľa cestoval
- Slovensko v súčasnosti
IV. Naše starobylé pamiatka
- ako vznikali mestá
a ich krása
- slávne mestá
- povesti o mestách
- hrady a zámky
- povesti o hradoch
- svetoznáme pamiatky I. II.
Kompetencie
Učebný predmet vedie ţiakov k rozvíjaniu:
- komunikatívnej kompetencie - tým, ţe umoţňuje slovnú ako aj písomnú prezentáciu jednotlivých
navštívených oblastí našej vlasti alebo interpretáciu prečítanej , vypočutej povesti, piesne, básne, príbehu
viaţuceho sa k Slovensku
- učivo rozvíja tieţ čitateľskú gramotnosť tým ,ţe ţiaci jednak majú
moţnosť interpretovať umelecké texty z literatúry, odborného textu, ale majú tieţ moţnosť rozvíjať si
schopnosť opisu obrázkových materiálov, kresieb a pod.
- kultúrnej kompetencie - tým, ţe vedie ţiakov k uvedomeniu si svojej vlastnej kultúrnej identity, "koreňov"
a tradícií, ale zároveň k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti
- ceniť a rešpektovať kultúrno - historické dedičstvo a ľudové tradície
- personálnej kompetencie - tým, ţe dáva moţnosť a predpoklady pre tvorbu projektových a tímových prác
31
Poţiadavky na výstup
Poţadovaný výstup ţiakov z vlastivedy v 3. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v
oblastiach: čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť, ich,
vyuţívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – plánov, obrázkov, fotografií. Dôleţitou súčasťou
je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú
zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných
dejov. Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície Slovenska.
Ţiak na konci 3. ročníka vie:
ţe sa dá vyjadriť obraz krajiny opisom,
maľbou, fotografiou a pod.
rozpoznať mestskú, vidiecku, hornatú
alebo rovinatú krajinu
ţe sa krajina v ročných obdobiach mení
vymenovať hlavné a vedľajšie svetové
strany
nakresliť pohľad na určité veci zhora
charakterizovať pojmy ako obzor, plán,
mapa, mierka mapy, legenda
vymenovať štáty, ktoré susedia s našou
krajinou
ţe Slovensko sa nachádza v Európe
charakterizovať chránené územia
vymenovať najznámejšie rieky Slovenska
vymenovať rôzne druhy lesov Slovenska
načo slúţia minerálne a termálne vody
na ktorom mieste Slovenska sa nachádza
najviac jaskýň
čítať z turistickej mapy (kadiaľ tečie rieka,
kadiaľ vedú turistické chodníčky a pod.)
-
-
charakterizovať časovú priamku
charakterizovať osídľovanie miest
opísať ako sa môţeme dozvedať o
minulosti
základné informácie o slovenských
osobnostiach ( Svätopluk, Mária Terézia,
Ľudovít Štúr, Janko Matúška, Milan
Rastislav Štefánik)
pomenovať hlavné mesto SR
charakterizovť
slovenskú
vlajku,
pomenovať slovenské platidlo
pomenovať slávne a najznámejšie mestá
Slovenska v minulosti
charakterizovať, čo je to povesť
vyjadriť rozdiel medzi hradom a zámkov
pomenovať významné miesta a pamiatky
Slovenska, ktoré sú zapísané do
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO
Metódy a formy
Pri vyučovaní vlastivedy sa budeme snaţiť vyuţiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú klasické, ale
aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúce pri prezentovaní vlastivedného
učiva. V 3. ročníku sa zameriame najmä na tieto metódy a postupy práce:
-
tvorby vlastivednej kroniky
vyhľadávania informácii
vyhľadávanie aj formou internetu
demonštrácie
pozorovania
počúvania
opisu udalostí, javov a vecí
rozhovoru
čítania
brainstormingu
-
porovnávania
pokusov a experimentov
alternatívnych úloh
plánovania
didaktické hry
metódy praktických činností
metódy hodnotenia
dramatizácie na vyučovaní
diskusie
a metódy práce s mapou
Formy vyučovania vlastivedy:
skupinové vyučovanie
problémové vyučovanie
projektové vyučovanie
exkurzia a vychádzka
Učebné zdroje:
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
- Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl (M. Koţuchová – M. Šimunková – R. Matúšková)
- Odborná literatúra a odborné publikácie
- detská literatúra
- encyklopédie
- web stránky
- knihy povestí
- materiálno - technické a didaktické prostriedky
Hodnotenie predmetu:
32
Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na
hodnotenie ţiakov základnej školy.
Vlastivedu v 3. ročníku klasifikujeme známkou v stupnici 1- 5.
Priebeţne počas roka hodnotíme aj slovne.
Predmet: Etická výchova
Etická výchova
3. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií
o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie)
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre
ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine,
na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v morálnych
postojoch a v regulácii správania ţiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov
a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia,
pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch
správania a učenia.
Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahœňa v sebe aj prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k ţivotu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj
v neočakávaných a zloţitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangaţovanosťou - súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie
je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza
profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
preţívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túţby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka ţiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl ţivota.
Výchovný štýl
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k ţiakom, ktorý je
charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:
33
1.Vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo.
2.Prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city.
3.Pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť (vyjadrujme pozitívne očakávania).
4.Formulujme jasné a splniteľné pravidlá.
5.Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok.
6.Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky (induktívna disciplína).
7.Odmeny a tresty pouţívajme opatrne.
8.Do výchovného procesu zapojme aj rodičov.
9.Buďme nositeľmi radosti.
Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je predovšetkým
dobroprajný, partnerský, priateľský, ale náročný a vo svojich poţiadavkách dôsledný vzťah k ţiakovi.
Obsah
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné
ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať základných tém
a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboţenstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej ţijem
15. výchova k manţelstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a ţivotného prostredia.
3. ročník
Výchovný cieľ: Napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov. Učiť sa efektívne
komunikovať s rovesníkmi. Nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu.
1.
-
Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov:
dodrţiavanie dohodnutých pravidiel správania,
kvalita otvorenej komunikácie – pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných,
asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa
v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na
negatívne ponuky).
2.
-
Vcítenie sa do preţívania iných - empatia
hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných,
pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných záţitkov (u spoluţiakov a členov rodiny,
...),
odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbliţších,
záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí.
3.
-
Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
právo na omyl a moţnosť nápravy,
význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch
rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty,
súťaţivosť a kooperácia.
4.
-
Pomoc, darovanie, delenie sa
vnímanie a preţívanie prosociálnosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat),
zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou,
podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a ţiackeho kolektívu,
príprava ţiakov na moţné neprijatie dobra inými.
5.
-
Naša škola
poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole priateľovi zo
zahraničia?),
rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné
predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči?),
účasť ţiakov na ţivote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej
-
34
škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú? Čo môţem urobiť ja pre vylepšenie ţivota
na našej škole?).
Kľúčové kompetencie
Vedieť komunikovať verbálne a neverbálne, naučiť sa aktívne počúvať.
Naučiť sa spoznávať svoje silné aj slabé stránky, vytvoriť základy sebaúcty a dôstojnosti ľudskej osoby.
Pozitívne prijať a hodnotiť iných, pozitívne vnímať a reálne hodnotiť situácie a udalosti.
Vytvoriť predpoklady na rozvoj tvorivosti v medziľudských vzťahoch, vrátane riešenia problémov.
Naučiť sa rozpoznať, identifikovať, usmerňovať a vyjadrovať svoje city.
Naučiť sa byť empatický – na primeranej úrovni pochopiť práve preţívané myšlienky a city iného.
Utvárať základy asertivity, osvojovať si nenásilné riešenie konfliktov ( Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani
ty im. )
Osvojovať si zmysel hodnoty modelu prosociálneho správania.
Utvárať schopnosť nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto činnosti.
Obsah vzdelávania
Ciele
Učenie sa
efektívne
komunikovať s
rovesníkmi
Nadobúdanie
sociálnych
zručností –
asertivita,
empatia
Napomáhanie
zvnútorňovania
prosociálnych
hodnôt a
postojov
Tematický celok
témy
Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov
Dodrţiavanie dohodnutých
pravidiel správania,
Kvalita otvorenej komunikácie –
pravdivosť, objektívnosť,
prijímanie pravdy o sebe aj
o iných.
Asertívne správanie ako súčasť
efektívnej komunikácie, nácvik
bezpečného správania sa
v rizikových situáciách
(odmietnutie zla, postavenie sa
proti šikanovaniu, vedieť
povedať nie na negatívne
ponuky).
Vcítenie sa do preţívania iných
- empatia
Hľadanie dôvodov na radosť
a smútok u seba a u iných.
Pochopenie situácie iných ľudí
prostredníctvom vlastných
záţitkov (u spoluţiakov, členov
rodiny, ..).
Odovzdávanie radosti
a zmierňovanie smútku
najbliţších.
Záujem o zdravotne
postihnutých, starých a a
chorých ľudí.
Riešenie konfliktov – výchova
k zmierlivosti
Právo na omyl a moţnosť
nápravy.
Význam odpúšťania
v medziľudských vzťahoch.
Rozvíjanie sebaovládania a jeho
upevňovanie – prehlbovanie
vzájomnosti i sebaúcty.
Súťaţivosť a kooperácia.
Pomoc, darovanie, delenie sa
Vnímanie a preţívanie
prosociálnosti (základy
starostlivosti o prírodu, ochrana
zvierat).
Obsahový štandard
-vie vysvetliť pojem
komunikácia
- vie, čo znamená
slovo pravda a ako
vplýva na kvalitu
komunikácie
Výkonový štandard
Socio-afektívny
Konatívny
- chápe zmysel
a podstatu
otvorenej
komunikácie
- v komunikácii
badať snahu
o objektívnosť
a pravdivosť
- vie sa postaviť
voči negatívnym
- vie, ktoré sú rizikové - rozumie dôvodom javom
situácie v ţivote
ako sa správať
(šikanovanie)
dieťaťa
v rizikových
- odoláva
situáciách
príjemným zvodom
na zlé, badať
snahu povedať nie
-rozumie pojmom
„súcit, spolucítenie,
vcítenie sa do iného“
- uvedomuje si
význam vlastných
záţitkov ako
prostriedku pre
pochopenie situácií
druhých
- učí sa vnímať
situáciu chorých,
starých, zdravotne
postihnutých
-vie čo je to omyl
v ţivote človeka
a pozná moţnosti
reagovania na svoj
omyl i na omyl iných
- vie vysvetliť pojem
„odpúšťanie“
-vie vysvetliť slovo
„pomoc“ a pozná
rozdiel medzi
psychickou
a materiálnou
pomocou, vie uviesť
ich príklady
-pozná moţné
reakcie na pomoc
(prijatie, odmietnutie)
35
- prejavuje
pochopenie voči
spoluţiakom
a chorým,
zdravotne
postihnutým
a ľuďom v núdzi
- pri konflikte je
ochotný diskutovať,
vnímať dôvody
druhej strany
-vie poţiadať
o odpustenie a vie
odpustiť
- chápe súvislosti
medzi súťaţivosťou
a kooperáciou
- chápe skutočnosť
viny a odpustenia
- rozumie významu
odpúšťania a práva
na omyl
- badať jasnú
snahu k spolupráci
- vidí problémy
druhých, vie
pomáhať a podeliť
sa o dobro
-je pripravený
reagovať na
Zámerné robenie dobra iným,
rozdiel medzi psychickou
a materiálnou pomocou.
Podelenie sa a darovanie
v rámci rodiny a ţiackeho
kolektívu.
Príprava ţiakov na moţné
neprijatie dobra inými.
neprijatie pomoci
-vie hovoriť
o kvalitách svojej
školy
Naša škola
Poznávanie kvalít a predností
školy (Čo by som porozprával
o našej škole priateľovi zo
zahraničia?).
Rozvíjanie povedomia
a príslušnosti k svojej škole –
osobnosti, prostredie,
atmosféra, učebné predmety
(Čo sa mi na našej škole najviac
páči?).
Účasť ţiakov na ţivote
a úspechoch školy (Podieľam sa
na vytváraní dobrej atmosféry
na našej škole? Ktoré problémy
na našej škole ma znepokojujú?
Čo môţem urobiť ja pre
vylepšenie ţivota na našej
škole?).
-vie ohodnotiť
situácie, kedy prijal
rôzne druhy
pomoci a je
ochotný pomáhať
-vie prispieť
k prezentácii školy
-má záujem
o aktívnu účasť na
- poznáva kvality
a prednosti školy
a teší sa z nich
ţivote školy
Stratégia vyučovania – formy a metódy práce
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom záţitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne
podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt ETV do ţivota ţiakov je daný skutočnosťou, ţe kaţdému rozhodnutiu človeka
predchádza poznanie (reflexia) a kaţdé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná
schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom pouţíva rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy,
metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia …) V etickej výchove im hovoríme
zjednodušene – cvičenia, aktivity. Je dôleţité si uvedomiť, ţe aktivity sú len prostriedkom, ktorý umoţní
hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou kaţdého kroku. (Hodnotenie preţitého rozumom napr. – Čo som
preţil? Čo som si uvedomil? Ako to súvisí so ţivotom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj
ţivot?) Bez reflexie by ostal ţiakovi iba pekný záţitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie.
Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným na reflexiu. Ak nacvičíme
so ţiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená,
ţe to budú robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby
ţiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do kaţdodenného ţivota (napr. záznamy pozorovaní,
vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme
v etickej výchove transfer – prenos z hodiny ETV do beţného ţivota rodiny, triedy a iných vzťahov, do
ktorých ţiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je záţitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho
technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku ţiakov a situácii v ţiackom kolektíve. Aktivity
pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním,
umoţňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom
svete.
Ţiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je
to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je moţné aj iné usporiadanie
priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu zvolil.
Pri vyučovaní etickej výchovy v špeciálnych základných školách sa vyuţívajú metódy a formy
primerané jednotlivým druhom postihnutia ţiakov.
Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohto
vývinového obdobia (napr. sedenie v kruhu treba striedať s pohybovými cvičeniami na uvoľnenie
i aktivizáciu dieťaťa). Treba mať pripravených viac aktivít k danej téme. Prostriedkom, ktorý učiteľ často
36
vyuţíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, audio i videonahrávky, CD - roomy môţu
poslúţiť ako motivačný materiál. Deti v mladšom školskom veku radi kreslia a robia pohybové aktivity.
Toto všetko sa dá zapojiť do vytvárania situácií, v ktorých sa uplatňujú formy záţitkového učenia.
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou
napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po kaţdej
aktivite učiteľ vedie ţiakov k reflexii – uvaţovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti s odkazom na
prepojenie so ţivotom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na poţadované správanie. Dôleţitou súčasťou kaţdej
hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v beţnom ţivote.
Etická výchova nepouţíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických príručkách
a v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov prvého stupňa. Aktualizuje ich podľa
podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy.
Prepojenie ETV s inými prvkami alternatívnych výchovných postupov (ITV, Montessori, Waldorfská
škola...), ktoré sú kompatibilné s cieľmi etickej výchovy, je moţné. Upozorňujeme však, ţe nie je vhodné
zamieňať, nahrádzať, resp. uplatňovať tieto projekty v predmete ETV.
Hodnotenie predmetu
Na hodine etickej výchovy ţiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a ţiaduce jednotlivcov slovne
oceniť počas hodiny a skupinu ţiakov priebeţne i na konci hodiny. Ţiaci by mali tieţ mať priestor na
vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
Zdroje
Pracovné listy
Detská slovenská literatúra
Časopisy pre deti
Predmet: Náboţenská výchova
Náboţenská výchova
2. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Ročníková téma: Cesta viery
Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania dieťaťa. Dieťa, ktoré si je
vedomé, ţe je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho miluje. V prítomnosti milujúcej osoby si
dieťa dokáţe uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky a chyby a pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom
rozmere sa táto schopnosť prejavuje základmi viery v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré
presahujú rozumové poznávanie človeka.
Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Jeţišovi Kristovi. V rámci prípravy
na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného ţivota dieťaťa
a jeho vlastných reakcií s reakciami Jeţiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje vzťah k Jeţišovi, ktorého
môţe s vierou a láskou prijať do svojho ţivota v Eucharistii.
Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Boţiu blízkosť prostredníctvom
budovania osobného vzťahu k Jeţišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu
1.pre
téma:
veriť bohu
kaţdodenný
ţivot. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému ţivotu
dotácia
hodín: 3 hod.
s jednohodinovou časovou dotáciou / 6hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
v spoločenstve
veriacich.
Kľúčové pojmy: viera, biblické obrazy Boha, podobenstvo o horčičnom semienku, Boţie kráľovstvo, rast, krst
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu. Jednoduchým spôsobom
vysvetliť niektoré biblické obrazy Boha, dôleţité pre osobnú predstavu Boha. Reprodukovať podobenstvo
o horčičnom semienku. Na obraze horčičného semienka spoznávať Jeţišovo učenie o Boţom kráľovstve.
Opísať obsah krstných sľubov.
37
Afektívny cieľ: Byť disponovaný pre ţivot kresťanskej viery. V biblických obrazoch vnímať hlbokú výpoveď
o Bohu. Na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci z niečoho nepatrného. Na
príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako významnú udalosť v ţivote viery.
Psychomotorický cieľ: Formovať osobný ţivot viery. Výrazovo vyjadriť vlastný obraz o Bohu.
Obsahový štandard
viera v Boha
biblické obrazy Boha
podobenstvo o horčičnom semienku
krst (krstné sľuby)
Výkonový štandard
Ţiak vie:
jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu,
porozumieť symbolickému významu reči,
reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku,
na obraze horčičného semienka spoznávať Jeţišovo učenie o Boţom kráľovstve,
na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci z niečoho nepatrného,
na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako významnú udalosť v ţivote viery,
opísať obsah krstných sľubov,
otvoriť sa pre formovanie osobného ţivota viery.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak
je schopný sa stíšiť,
číta text s porozumením,
objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie,
je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie.
k riešeniu problémov:
Ţiak
primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh.
existenciálne:
Ţiak
disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Boţom kráľovstve,
objavuje duchovný rozmer človeka.
interpersonálne a sociálne:
Ţiak
buduje vzťah dôvery,
si uvedomuje svoju jedinečnosť.
2. téma: Jeţiš uzdravuje
dotácia hodín:4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou /8hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s „vyschnutou
rukou“ a ochrnutého. Na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť podstatu veci.
Afektívny cieľ: Identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať mravný úsudok.
Obsahový štandard
Jeţišove uzdravenia (uzdravenie slepého, hluchonemého, s „vyschnutou rukou“, ochrnutého)
rozvoj mravného cítenia
Výkonový štandard
Ţiak vie:
reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s „vyschnutou rukou“
a ochrnutého,
na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť to, čo je v ţivote podstatné,
identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie,
byť disponovaný na rozvoj mravného úsudku.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak
objavuje v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu komunikácie.
38
existenciálne:
Ţiak
interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich schopností vidieť, konať
a počuť,
rozvíja vlastné svedomie.
inteprersonálne a sociálne:
Ţiak
prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc,
je empatický.
kultúrne:
Ţiak
sa učí tolerancii.
občianske:
Ţiak
sa angaţuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom ţije.
3. téma:Jeţiš nám odpúšťa
dotácia hodín: 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou / 8hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Kľúčové pojmy: vina, hriech, zaobchádzanie s vinou, zmierenie s ľuďmi, zmierenia s Bohom
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť moţné reakcie človeka na vinu a previnenie. Pochopiť
kresťanský pohľad na uznanie viny a odpustenie na podklade podobenstva o márnotratnom synovi.
Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja. Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia.
Afektívny cieľ: Vnímať vinu ako súčasť ţivota kaţdého človeka. Prijímať sviatosť zmierenia ako dar. Oceniť
sviatostný a mimosviatostný význam pokánia.
Psychomotorický cieľ: Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou. Pravidelnou osobnou reflexiou formovať
svoje mravné cítenie.
Obsahový štandard
vina, hriech
Jeţiš v dome hriešnika (Zachej)
Jeţiš odovzdáva moc odpúšťať
sviatosť zmierenia
Výkonový štandard
Ţiak vie:
jednoduchým spôsobom vysvetliť moţné reakcie človeka na vinu,
jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako uznanie viny a odpustenie,
vnímať vinu ako súčasť ţivota kaţdého človeka,
reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou,
reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja,
osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,
prijímať sviatosť zmierenia ako dar,
oceniť mimosviatostné formy pokánia,
oceniť sviatostnú formu pokánia,
pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie,
zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania,
podieľať sa na sviatosti zmierenia.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak
chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia.
existenciálne:
Ţiak
je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery,
je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, ţe Boţia
láska je silnejšia ako ľudské previnenia,
prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím,
vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia,
je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu,
zhodnotí sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania,
je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia.
39
interpersonálne a sociálne:
Ţiak
vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou.
Prierezové témy
Osobný a sociálny rozvoj
Ţiak
si osvojuje prejavy vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia.
4. téma: Jeţiš nás oslobodzuje
dotácia hodín:6 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou / 12hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Ciele témy:
Kognitívny cieľ: Na obraznej reči biblického príbehu vedieť vysvetliť hriech a jeho dôsledky. Vysvetliť pojem
hriech. Reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní. Nájsť analógiu medzi
podobenstvom o pšeničnom zrne a Jeţišovou smrťou a zmœtvychvstaním.
Afektívny cieľ: Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý ţivot. Vnímať hriech a jeho následky ako
ublíţenie sebe a iným.
Psychomotorický cieľ: Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Formovať návyk konania
dobra a vyhýbania sa zlu.
Obsahový štandard
hriech a dôsledky hriechu
Veľká noc (Pascha)
Desatoro (pravidlá pre ţivot v slobode)
Jeţišova smrť a zmœtvychvstanie (podobenstvo o pšeničnom zrne)
Výkonový štandard
Ţiak vie:
na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky,
vysvetliť pojem hriech,
reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní,
akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý ţivot,
stotoţniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho ţivote,
nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Jeţišovou smrťou a zmœtvychvstaním,
posúdiť hriech ako stratu Boţej blízkosti,
posúdiť hriech a jeho následky ako ublíţenie sebe i iným,
jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie v zhode so svojím svedomím,
posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním dobra (prechod od heteronómneho svedomia
k autonómnemu),
otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje.
Rozvoj kompetencií:
k riešeniu problémov:
Ţiak
dokáţe zváţiť poţiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora,
identifikuje hlavné zloţky situačného problému,
pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie,
dokáţe formulovať a klásť si otázky,
prehodnocuje fakty.
kultúrne:
Ţiak
intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a ţidovskej tradície,
intuitívne vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva,
intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze.
existenciálne:
Ţiak
stotoţňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho ţivote,
objavuje tajomstvo ţivota z pohľadu paradoxu ţivota a smrti,
vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu,
rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným prerušením
vzťahu s Bohom,
rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra,
je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje,
objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodrţiavaním zákona lásky.
40
interpersonálne a sociálne:
Ţiak
vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunaţívania medzi ľuďmi.
občianske:
Ţiak
vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka,
vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunaţívania v ľudskej spoločnosti,
vníma Jeţišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného ţivota človeka,
intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný ţivot spoločnosti.
Prierezové témy
Environmentálna výchova
Ţiak
vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora.
Mediálna výchova
Ţiak
vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukáţke biblickej udalosti o Jeţišovej smrti a zmœtvychvstaní.
5. téma:Jeţiš nás pozýva na hostinu
dotácia hodín:6 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou / 12hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Kľúčové pojmy: Eucharistia, chlieb, víno, svätá omša, posledná večera, kríţová cesta
Ciele témy:
Kognitívny cieľ:
Nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou.
Odlíšiť chlieb od eucharistického chleba.
Objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom
o rozmnoţení chleba a sviatosťou Eucharistie.
Afektívny cieľ:
Oceniť potrebu slávenia pre ţivot človeka.
Rozvíjať schopnosť ţivota v spoločenstve.
Uvedomiť si dôleţitosť častého prijímania Eucharistie.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk aktívnej komunikácie s Bohom počas
liturgického slávenia (odpovede, gestá, symboly).
Obsahový štandard
nasýtenie (zázrak rozmnoţenia chlebov – Jn 6, 1-13)
posledná večera (Eucharistia)
svätá omša ako hostina (hostina spoločenstva, hostina slova, chleba)
Výkonový štandard
Ţiak vie:
nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou,
odlíšiť chlieb od eucharistického chleba,
objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnoţení chlebov a
sviatosťou Eucharistie,
oceniť potrebu slávenia pre ţivot človeka,
rozvíjať schopnosť ţivota v spoločenstve,
uvedomiť si dôleţitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj duchovný rast.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak
rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia.
existenciálne:
Ţiak
je pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený vedome sa na ňom podieľať,
je pripravený na prvé prijatie Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti,
vie dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali základom kresťanskej
liturgie.
interpersonálne a sociálne:
Ţiak
rozvíja vo svojom ţivote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti.
41
Predmet: Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
3. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
1
Spolu
2
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických skúsenosti získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych záţitkov dobrodruţstva tvorby a seba
vyjadrovania – rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického
myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto napĺňa VV svoje jedinečne poslanie v celom
edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činnosti, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detsky záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na
druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení
súčasnosti (zahœňajúc intermedialnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahœňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie
druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný,
telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťaţlivosť
objavovania nových moţnosti, pretoţe výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu deti hravú činnosť a priamy
prostriedok materializácie vlastných predstav. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na
vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (pouţívanie jazyka) v priebehu postupného dospievania
ţiaka: vedie ţiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastne spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastne postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo zloţiek:
vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zloţky sa vo VV prelínajú, nemoţno ich chápať
izolovane. Uplatňujú sa tak, ţe jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie
umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak ţiakovi moţnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni
súčasného myslenia, moţnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Metodické východiská predmetu sú:
a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. Sú
zaloţene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Ţiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú
jeho predstavy a fantazijne koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich
mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si moţný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj
koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a technik). To kladie vyššie nároky na
senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevaţuje kognitívny cieľ.
Výtvarná výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretoţe vo
vizuálnom vyjadrovaní moţno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba,
literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými
procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môţe VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj
pre zdanlivo vzdialene predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tieţ priestor pre
synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté
v tradičnom obsahu nášho vzdelávania.
b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
osobnosti a veku ţiaka,
edukačných cieľov,
kultúrno-spoločenskej reality.
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú
moţnosť tematizovať základné antropologické koncepty:
– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),
– kultúrne arche typy vyjadrovania prírody (ţivly, prírodné polarity, procesy...),
– kategórie estetického preţívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),
– kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,...), kultúrne
rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných ľudí),
– kategórie efektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).
Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie, náboţenská
a etická výchova), VV angaţuje osobnosť ţiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj
spôsob ich vyjadrenia.
42
c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyka a vyjadrovacím
prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo ţiaka gramotného vnímateľa a pouţívateľa vizuálnej kultúry.
To ho jednak pripravuje na plnohodnotný ţivot v prostredí v ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú
dôleţitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak
umoţňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie
nových pohľadov na svet.
2. Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať pouţívať jazykové prostriedky, základné kompozičné
princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie
vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj záţitok z nich.
Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a
podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie
naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v
jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka v
oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov,
názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho
do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania
problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu,
fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne pouţívanie zručností – to všetko
prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania.
3. Obsah učebného predmetu
Téma
Podnety
výtvarného
umenia
Výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Paketáţ: Úvod do výtvarnej
výchovy, obal na výkresy
Ţiak sa oboznámi s predmetom,
pravidlami a pomôckami. Vytvorí si
obal na odkladanie svojich prác,
ktoré si ţiak vytvorí počas roka.
Plošné a geometrické tvary:
Ţiak pomocou geometrických
Ľudská alebo zvieracia figúrka z tvarov vytvorí plošný tvar ľudskej
geometrických tvarov
alebo zvieracej figúry podľa
Práca s rytmickým opakovaním predstavivosti alebo videnej
geometrických tvarov.
skutočnosti.
Plošné a geometrické tvary:
Ţiak vedome komponuje
Mozaika
geometrické tvary a vytvára
mozaiku
priestorové geometrické tvary
/3D objekt z geometrických
tvarov
Objekt z priestorových
geometrických tvarov
Farba / zosvetľovanie,
stmavovanie, svetlostná škála
farieb, tóny sivej/
Naučiť sa základné vlastnosti
farieb, ich rozdelenie na teplé a
studené, ich vzájomné
pôsobenie, vedieť postupne
zosvetľovať a stmavovať odtieň,
rozumieť pojmu kontrast.
Farebná škála v štvorcovej sieti
– od najsvetlejšej po tmavú
Ţiak vytvorí originálny objekt z
priestorových geometrických tvarov
(stavebnica), premyslí moţné
umiestnenie a myšlienku, ktorú
zobrazuje.
Ţiak pozná základné vlastnosti
farieb, rozdelenie
Ţiak vie vyjadriť lokálny farebný tón
43
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
OSR- sebadisciplína,
učenie k systematickej
práci a
poriadkumilovnosti
ENV
OSR – rozvoj
tvorivého myslenia
OSR- rozvoj tvorivého
myslenia,
konštruovania
- matematika
Výtvarný jazyk/
kompozičné
princípy a
moţnosti
kompozície
tvar /komponovanie novotvaru
na základe prienikov rôznych
obrysov /kumulácie
Výtvarný jazyk/
kompozičné
princípy a
moţnosti
kompozície
Mierka/zoskupovanie
predmetných tvarov v rôznych
variáciách/
Miešanie vecí a tvarov
1. Parafráza obrazu
2. Fantastický stroj
Zlepšiť pozorovanie a presnosť
tvarov
Paketáţ /tvar ako obal
Podnety
výtvarného
umenia / média,
štýly, procesy,
techniky, témy
Podnety
výtvarného
umenia / média,
štýly, procesy,
techniky, témy
Ţiak vie komponovať - vedieť
umiestňovať tvar (motív) v rôznych
častiach plochy formátu podľa
veľkosti a farebnosti prvkov.
OSR
Ţiak zvláda základné operácie
s mierkou
Vytvorí parafrázu zvoleného obrazu
na základe práce s mrieţkou (na
pauzovacom papieri alebo
priesvitnej fólii).
OSR
Vec zloţená z iných vecí
Obal na knihu alebo zošit
-
vlastiveda
Ţiak vytvorí podľa veľkosti knihy
alebo zošitu obal, ktorý výtvarne
dotvorí ( frotáţ, koláţ..)
Paketáţ: Skrinka na cennosti
Obaliť krabičku servítkovou
technikou, premyslieť
zatváranie a jej praktické
vyuţitie.
Ţiak Obalí krabičku servítkovou
technikou, premyslí zatváranie a jej
praktické vyuţitie. Darček
Podnety
výtvarného
umenia / média,
štýly, procesy,
techniky, témy
Materiálový reliéf /otláčanie do
hliny, odlievanie
1. Asambláţ
Výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia
inšpirácia gréckym umením /
témami, procesmi, technikami a
materiálmi
Muţský a ţenský stĺp (kresba a
modelovanie)
Elektronické
médiá
Kreslenie pomocou PC
Vianočná pohľadnica
Podnety
fotografie
Dopĺňanie častí fotografie:
Tváre (koláţ z rôznych
fotografií, pojmy:
súmernosť/nesúmernosť,
zveličovanie, karikatúra)
priestor filmu, rám, filmová
scénografia
Kostým pre divadelnú postavu
(napr. jeţibaba, vodník, víla...)
Ţiak vytvorí asambláţ z rôznych
ENV
nájdených materiálovo, tvarovo i
farebne odlišných materiálov
(piesok, mušle, cestoviny, textílie...).
Zapojiť hmat do vnímania
umeleckého výtvoru, uvoľní sa v
pouţívaní netradičných materiálov,
hľadá moţnosti vyuţitia látok.
Ţiak vyryje do plastelíny hrivu leva.
Ţiak sa oboznámiť sa s dórskym
MUV
("muţským") a iónskym ("ţenským")
gréckym stĺpom - základná
charakteristika. Nakreslí dôleţité
detaily (pätku a hlavicu),
vymodelujeť z hliny alebo plastelíny
jeden z nich.
Ţiak vytvorí koláţ spojením vlastnej
MEV- ako poslať
kresby s elektronickým obrazom.
elektronickú
Zlepšovať zručnosti v práci s
pohľadnicu
počítačom a vybraným pc
programom. MEV: Ako poslať
- Informatická výchova
elektronickú pohľadnicu.
Ţiak chápe pojem
MEV
súmernosť/nesúmernosť,
zveličovanie a karikatúra. Z
výstriţkov z časopisov vytvorí koláţ
tváre.
Navrhnúť a zhotoviť originálny
TPPZ- Sebavedomie
kostým pre vybranú postavu z
pri prezentácií
divadelnej hry. Odprezentovať svoj
kostým na triednej "módnej"
prehliadke. TPPZ: Sebavedomie pri
prezentácii.
Ţiak si vyskúša nový spôsob
MUV
kreslenia , exprerimentuje s novými
technikami.
Ţiak Zvládne techniku skladania a
ENV- pouţitie odpadu
spájania priestorových tvarov
(architektúr) z modulov (skladačka,
stavebnica) a improvizovaných
materiálov. Ţiak vyjadrí plošný a
priestorový tvar a obrys podľa
fantázie, predstavy
Podnety filmu a
videa
Podnety filmu a
videa
Podnety
architektúry
2. Levia hriva- vyrývanie do
plastelíny
Priestor filmu, rám, filmová
scénografia: Tajná kresba
voskom
výraz architektúry
/architektonický výraz a
prostredie / mimikry, historické
a pamiatk.prostredie
1. Model mesta, dediny z
odpadového materiálu
2. Domaľuj hrad
44
OSR, ENV
Podnety
architektúry
Výraz architektúry:
Rozprávkový dom (inšpirácia F.
Hundertwasserom)
Podnety dizajnu
grafický dizajn /symbol, znak
Znak triedy, skupiny
Podnety
tradičných
remesiel
Bábkarstvo
1. Vytvorenie bábky
2. Vytvorenie kulís k divadlu
Elektronické
médiá
Kreslenie pomocou počítača
Podnety hudby
Voľná téma podľa príleţitosti
Výtvarné stvárnenie nálady
a hudby vybranej skladby
Podnety rôznych
oblastí
poznávania sveta
Podnety prírodovedy: Krása a
rozmanitosť zvierat (kresba
pastelom)
Podnety rôznych
oblastí
poznávania sveta
Podnety prírodovedy: Akvárium
(kinetický objekt)
Z kartónu, papiera a tenkého
špagátu vyrobiť kinetický objekt
-akvárium so zavesenými
maketami rybičiek. Tvar a
farebnosť rybičiek odpozerať z
obrázkov (z internetu,
časopisov, kníh)
atribúty ikonografie / čo
znamená moje meno
Podnety prírodovedy:
Chrobáčiky alebo Meníme
neţivé veci na ţivé (dotváranie
kameňov)
1. Maľuj čo si vytiahneš na
lístočku – rôzne nesúvisiace
veci
1.Odtláčanie špagátu
namočeného do farby
Výtvarné hry
Vyhodnotenie práce ţiakov
počas školského roka
Škola v galérií,
galéria v škole
Podnety rôznych
oblastí
poznávania sveta
Výtvarné hry
Syntetické
podnety
Výtvarné hry
Ţiak vytvorí priečelie vlastného
OSR
fantazíjneho domu pomocou
krčenia, zohýbania, skladania,
vrstvenia, strihania...
Ţiak vytvorí podľa svojej fantázie
MEV
a skúsenosti znak, symbol svojej
triedy
Ţiak vytvorí bábku z danej
OSR, TPPZ
rozprávky.
Ţiak v skupinovej práci vytvorí časť - Mimočítankové čítanie
kulís k danej rozprávke.
Ţiak nakreslí v skicári daný obrázok
MEV
s pouţitím základných nástrojov a
- Informatická výchova
farieb
ENV
Ţiak vyjadrí rytmus a pohyb
prostriedkami kresby, maľby, grafiky - Hudobná výchova
Na základe odpozorovania z kníh si
ENV
vybrať niekoľko zvierat a pokúsiť sa
ich čo najvernejšie nakresliť
pastelom. Zopakovať princípy
- prírodoveda
kompozície, farby a ich moţnosti
(zosvetľovanie /stmavovanie,
kontrasty...)
Ţiak spolu so spoluţiakmi vytvorí z
ENV
kartónu, papiera a tenkého špagátu
kinetický objekt -akvárium so
zavesenými maketami rybičiek,
- prírodoveda
ktoré budú pestré a farebné, tvar
bude zodpovedať aspoň pribliţne
skutočnosti
Ţiak vytvorí vizitku
OSR
Ţiak vytvorí sériu chrobáčikov z
ENV
kameňov pomocou dokresľovania a
dolepovania častí tela (kolektívna
- prírodoveda
práca)
OSR
Ţiak odtlačí špagát a vytvorí z neho
obrázok v ráme
OSR
OSR
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj, TPPZ- tvorba projektov a prezentačné zručnosti, MEV- mediálna
výchova, MUV- multikultúrna v., ENV- environmentálna výchova
4. Metódy a formy práce
Vo vyučovaní výtvarnej výchovy na 1. stupni odporúčame v edukačnom procese pouţitie konkrétne
týchto metód: reproduktívne metódy, aby si ţiaci vytvorili zručnosti a návyky, metódy rozvíjania tvorivosti,
metódy produktívne, heurestické metódy, výskumné metódy, analytické metódy, syntetické metódy, metódy
slovné (metódy hovoreného slova, monológ, dialóg), metódy názorné (pouţívanie ilustrácií, náčrtov,
demonštrácia, modelovanie), praktické metódy (maľovanie, kreslenie, tupovanie, modelovanie, strihanie,
trhanie, lepenie a iné...)
V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania výtvarnej výchovy môţeme pouţiť
vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, exkurziu, vyučovaciu hodinu v počítačovej učebni. V uţšom slova
zmysle najčastejšie pouţívame skupinové formy práce, ktoré zvyšujú kolektívnosť, humanizáciu a rozvíjajú
aktivitu ţiakov, učia pracovať v kolektíve. Ale aj samostatnú prácu, pri ktorej sa ţiaci spoliehajú len na svoje
zručnosti a schopnosti, tvorivosť. V niektorých prípadoch (vytváranie projektov, zhotovovanie jedného
produktu) je na mieste vyuţitie frontálnej formy práce, pri ktorej sa pracuje s celou triedou.
5. Učebné zdroje
45
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: odborné publikácie
k daným témam encyklopédie, webové stránky (www.zborovna.sk), edukačné DVD vyučovania výtvarnej
výchovy, materiálno-technické a didaktické prostriedky, pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám.
6. Hodnotenie predmetu
Forma hodnotenia
Ťaţiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so ţiakom, v ktorom učiteľ ţiakovi poskytne citlivú, veku
primeranú, analyticky podloţenú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti (viď kritériá hodnotenia). Vo
vzájomnej komunikácii má ţiak moţnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu odporúčame
príleţitostne kombinovať aj so sebahodnotením ţiaka.
Kritériá hodnotenia
Učiteľ má brať ohľad na to, ţe výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym
svetom ţiaka a ţe toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh iniciovaných učiteľom.
Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo
dotknúť osobnostného zamerania ţiaka.
Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predloţené kritériá sú orientačné, učiteľovi poskytujú
štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť ţiaka v rámci výtvarnej výchovy. Výsledok
výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvaţuje všetky niţšie
vymenované kritériá. Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôleţitý, u ţiaka naň vzniká obyčajne citová väzba –
spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú prácu a udrţiava jeho
záujem o sebavyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho treba
hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných činností, pretoţe práve v rámci tohto procesu
dochádza k formácii osobnosti ţiaka a k získavaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy.
Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri
hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. Učiteľ u ţiaka hodnotí, primerane
veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného
zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, - otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských
riešení, - cieľavedomosť riešení, - záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok, schopnosť spolupracovať, - schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spoluţiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti (ovládanie poţadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s nimi), formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), - mentálne spôsobilosti na úrovni
rozvoja vnímania a preţívania, - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, - mentálne
spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať,
pomenovať procesy, interpretovať záţitky);
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami, pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, - znalosť materiálov, techník, médií a procesov
ich pouţívania;
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.
Učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný prejav, ako aj
vyjadrovacia úroveň ţiakov v jednotlivých ročníkoch základnej školy majú veľmi širokú škálu, mnohokrát sú tu
rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach v rozmedzí 2. a 3. ročníka, ale to nemusí znamenať niţšiu tvorivosť
a výtvarnú kvalitu práce ţiaka.
Predmet: Hudobná výchova
Hudobná výchova
3. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Ciele - kompetencie
Tematický celok a témy
46
Očakávané vzdelávacie výstupy
( obsahový štandard)
prierezové témy
(výstupový štandard)
Zvládnuť základy speváckeho
dýchania, správne nasadenie
tónu, zaspievať dvojhlasný
kánon, poznať a správne
realizovať hodnoty nôt,
dokázať určiť náladu a hlavnú
myšlienku piesní.
Intonácia v priestore 1. – 8.
/bez 7. St./ a dolného 5.st.
podľa fonogestiky
a písmenkových nôt,
elementárne tvorenie v tomto
priestore.
Vokálno-intonačné činnosti
Slovenské ľudové piesne, piesne
susedných národov, detské
tanečné piesne súčasných
autorov v rozsahu c1 – d2.
Krátke hlasové , intonačnorytmické a sluchové cvičenia
Hudobné hry
Dramatická výchova
Dýchacie a relaxačné cvičenia.
Ţiak vie:
Zaspievať minimálne 15 piesní čisto
so správnym výrazom, ktoré sú
základom ovládania hudobného
jazyka.
Intonovať podľa ruky diatonické
durové postupy.
Rozlišovať rytmické hodnoty
a ich vzťahy v takte, tvoriť
sprievody k piesňam.
Zdokonaľovať sa v technike
hry na detské hudobné
nástroje.
Inštrumentálne činnosti
Sprievod k piesňam.
Jednoduché rytmické hry a
cvičenia
Mediálna výchova
CD s ukáţkami
Ţiak vie:
Hrať rytmické motívy, jednoduché
sprievody k piesňam správne
zvoleným detským hudobným
nástrojom.
Zdôrazniť dôleţité hudobné
myšlienky v počúvanej skladbe.
Jednokročka, dvojkročka,
polkový krok, vyjadriť obsah
piesní pohybom.
Elementárna pohybová
improvizácia na hudbu,
taktovať 2- a 3-dobý takt.
Hudobno-pohybové činnosti
Stvárňovanie hudby pomocou
pohybu – tanec.
Jednoduché tance
Mediálna výchova
Klenoty ľudovej hudby.
Hudba iných národov.
Ţiak vie:
Pohybom správne reagovať na
hudbu.
Zatancovať jednoduchý čardáš,
mazúrku.
Poznať kontrast, návrat,
totoţnosť, podobnosť
a odlišnosť hudobných
myšlienok v hudobnej
skladbe. Verbalizovať,
výtvarne vyjadriť hudobné
záţitky.
Percepčné činnosti
Inštruktívne skladby skladateľov
20. a 21. storočia
Mediálna výchova
CD s nahrávkami skladieb.
. Výtvarná výchova
Ţiak vie:
Určiť minimálne 6 hudobných
skladieb podľa sluchu, dokázať
vystihnúť ich náladu a odhaliť
dominujúce výrazové prostriedky.
Pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu
s reálnymi ţivotnými
situáciami,
Transformovať v hudobných
činnostiach získané
vedomosti a skúsenosti pri
realizácii improvizácie
v hudobno-dramatických
etudách a celkoch
Hudobno-dramatické činnosti
Hudobno-dramatické etudy, hry,
jeden hudobno-dramatický celok
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak vie:
Vytvoriť jednoduchý príbeh
s hudobným vyjadrením.
Realizovať minimálne 1 hudobnodramatickú etudu /celok/.
Predmet: Telesná výchova
Telesná výchova
2. ročník
Štátny vzdelávací program
2
Školský vzdelávací program
0
Spolu
2
47
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Zameranie telesnej výchovy v našom primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné,
funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich ţiakov. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a
športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu
a morálnemu vývinu ţiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú
kompenzačnú funkciu v procese edukácie na našej škole. Telesná výchova vyuţíva široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaţí pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav
ţiakov čo je v dnešnej dobe veľmi dôleţité.
Časová dotácia
► 1, 2., 3. ročník
► 2 hodiny týţdenne/ 66 hodín ročne
Miesto realizácie
► telocvičňa
► školské ihrisko
► verejné priestranstvá nachadzajúce sa v obci
2. Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti
„Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej
edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele sú :
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu ţiakov pri pohybových aktivitách,
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu,
kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne drţanie tela,
podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej
osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné preţívanie
pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele telesnej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú:
- zamerané na osobnostný rozvoj: Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných
pohybových moţnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako
celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
- zamerané na zdravie: Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní
vlastného zdravého ţivotného štýlu a jeho uplatňovaní v kaţdodennom ţivote. Formovať osobnú
zodpovednosť za vlastné zdravie.
- zamerané na motoriku: Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových
činností.
- zamerané na postoje: Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej
realizácii, aplikovať ich v kaţdodennom ţivote.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,
dokáţe v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri súťaţiach,
vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaţe a svojim správaním
prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu
zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáţe v kaţdodennom ţivote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáţe svoje zdravie upevňovať prostredníctvom
kaţdodenného pohybu.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má ţiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich prepojenie so
vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom
48
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami,
interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i významných
športových súťaţiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.).
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
pri rozvoji matematických modelov myslenia vyuţívať vyjadrovanie telom a pohybom,
rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,
vyuţívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.
Digitálna kompetencia:
vyuţívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými
aktivitami.
Naučiť sa učiť:
aktívne vyuţívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.
Spoločenské a občianske kompetencie:
-
vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej
v rámci skupiny, tímu ap.,
vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách,
vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou aktivitou
a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich poţiadaviek a formulovaní svojich názorov.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v rôznom
prostredí
byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného reţimu
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:
-
-
mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej
gramotnosti človeka.
3. Obsah učebného predmetu
Prehľad tematických celkov (TC) v jednotlivých ročníkoch
1.
2.
3.
4.
5.
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
časová dotácia
TEMATICKÝ CELOK (TC)
Základné lokomócie a nelokomočné pohyb. zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
1. ročník
30%
30%
15%
15%
10%
2. ročník
30%
30%
15%
15%
10%
Tematické celky (obsah formulovaný v celku pre celý stupeň vzdelávania)
Obsah tematických celkov formulovaný pre celý stupeň vzdelávania
I. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia:
49
3. ročník
30%
30%
15%
15%
10%
4. ročník
30%
30%
15%
15%
10%
Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej
organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre
zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich moţnosti aplikácie a vnímať ich význam pre
ţivot a šport.
Vedomosti:
základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
základné pravidlá atletických a gymnastických súťaţí,
zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
Schopnosti a zručnosti:
proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií a nelokomočných
zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),
osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,
osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,
vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
Postoje :
pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú súčasť
pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia,
správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, efektívnejšiu
komunikáciu vyuţitie času na cvičenie a športovanie,
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách.
II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)
(Tradičné aj netradičné hry)
Kompetencia:
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať,
dodrţiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať
pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj
k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach.
Vedomosti:
základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať,
základné informácie o hrách a súťaţiach, význame súťaţivosti v športe,
správna technika základných herných činností jednotlivca,
poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach,
zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier,
osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,
osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Postoje:
pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka,
dodrţiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,
adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,
adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera.
III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti
(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec)
Kompetencia:
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno –
umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v ţivote i športe prostredníctvom
kultivovaného prirodzeného pohybu.
50
Vedomosti:
poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca,
poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov tanca,
rytmiky a tvorivej dramatiky,
poznať správne drţanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným
alebo hudobným podnetom.
Schopnosti a zručnosti:
proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na
priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti,
veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností,
osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,
osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.
Postoje:
pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových činností človeka,
pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb.
IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry
( relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené správne drţanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach,
vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu,
relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
Vedomosti:
elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
správne drţanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať a vedieť pomenovať,
zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.
Schopnosti a zručnosti:
osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie zmyslového
vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch),
proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,
vytváranie návyku správneho drţania tela v rôznych polohách,
vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania,
osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť,
osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu.
Postoje:
pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
V. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
( turistika, korčuľovanie, a i.)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z turistiky, korčuľovania, a i., vedieť ich primerane
aplikovať v ţivote i športe.
Vedomosti:
turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch a spôsoboch,
pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti
pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu
korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky o význame korčuľovania,
základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie o moţnostiach aplikácie korčuľovania vo
voľnom čase,
Schopnosti a zručnosti:
osvojovanie si základných zručností z turistiky, korčuľovania, v rôznych obmenách
proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít
rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru
51
-
rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie pohybu, interpretácia,
kreativita
rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami
realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
Postoje:
pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochrana prírody.
Vyuţitie prierezových tém a prepojenie s inými predmetmi
V kaţdom tematickom celku treba vytvoriť priestor pre sebapoznávanie ţiakov prostredníctvom pohybu,
rozvoj tvorivosti ţiakov a pohybovú improvizáciu. Vytvárať úlohy divergentného typu, aby aj ţiaci objavovali
a hľadali moţné riešenia v pohybových úlohách (OSR). Vytvárať tieţ priestor na samostatné oboznamovanie
sa ţiakov s novým náčiním, novými pohybovými činnosťami a pod. Realizovať systematicky komunikáciu
s jednotlivcom, skupinou i triedou o realizovaných činnostiach, splnených resp., nesplnených úlohách,
pocitoch a náladách pri cvičení, hre a súťaţení (Etická výchova).
Tematický celok „Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti“ poskytuje veľký priestor
na aplikáciu širokej škály pohybových činností. Zaraďujú sa do neho prvky poradovej prípravy (OSR, vyuţitie
matematiky), ktorá má byť funkčná z hľadiska účelnej organizácie činností v priestore, z hľadiska
bezpečného pohybu v priestore i z hľadiska efektívneho vyuţívania času na pohybové aktivity. Odporúčame
vyhýbať sa drilovému nácviku jednotlivých prvkov prípravy. Za vhodné sa povaţujú predovšetkým hry,
v ktorých si nenásilným a veku primeraným spôsobom dané aktivity ţiaci osvoja.
Podstatnú časť tematického celku tvorí rozvoj základných lokomócií. Túto časť pohybového vzdelávania
treba vnímať ako prípravu pre základné atletické disciplíny – beh, skok, hod. Ţiaci si postupne osvojujú
elementárne základy techniky týchto činností a postupne ich vzájomné kombinácie napr. chôdza a skok, beh
a skok.
Treťou časťou tematického celku sú elementárne zručnosti z akrobacie, ktoré sa vnímajú ako
predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností. Akcentujú sa predovšetkým zmeny polôh,
obraty, prevraty, polohy strmhlav a tieţ pohyb po zúţených a zvýšených plochách opory. Samozrejme sa
tieto činnosti kombinujú so základnými lokomóciami.
V tematickom celku „Hry“ sa začína manipulačnými hrami, ktoré nadväzujú na hry charakteristické
pre predškolskú telesnú výchovu. Ţiaci sa oboznamujú s rôznym športovým ale i netradičným náčiním
a spôsobmi manipulácie s ním. Tu sa vytvára veľký priestor na samostatné objavovanie rôznych moţností
manipulácie s náčiním ţiakmi (OSR). Na základe toho učiteľ môţe zdokonaľovať jednotlivé činnosti
a aplikovať ich v nenáročných manipulačných hrách.
Pohybové hry nadväzujú na manipulačné a tvoria významnú časť výučby telesnej výchovy
v primárnej edukácii. Mali by byť realizované počas všetkých štyroch ročníkov. Odporúča sa proporcionálne
zaraďovanie všetkých druhov pohybových hier (skákačky, naháňačky, triafačky ap.) a tieţ hier zameraných
na rozvoj všetkých pohybových schopností (OŢZ).
Paralelne s nimi sa v treťom a štvrtom ročníku zaraďujú prípravné športové hry. Učiteľ si môţe podľa
podmienok a tradícií školy vyberať z rôznych športových hier (MV).
V tematickom celku „Kreatívne a estetické pohybové činnosti“ sa vytvára priestor pre kreatívneho
učiteľa. Rôznymi pohybovými prostriedkami môţe dosiahnuť rozvoj poţadovaných kompetencií. Široká škála
výrazových prostriedkov rytmiky, tanca, tvorivej dramatiky i gymnastiky vytvára podmienky aj pre rozvoj
tvorivosti ţiakov (Hudobná výchova). Akcentujeme dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správneho
drţania tela (OŢZ) a estetického a kultivovaného pohybového prejavu (MKV).
Tematický celok „Psychomotorické cvičenia a hry“ je vnímaný ako významná súčasť prípravy ţiaka
na zvládnutie náročných úloh v škole i ţivote. Akcentuje sa význam týchto pohybových aktivít pre zdravie
ţiaka (OŢZ). Poznávaním vlastného tela, jeho moţností a limitov sa ţiak postupne učí vnímať telo ako celok.
Správne drţanie tela pri rôznych polohách, správne dýchanie a schopnosť relaxácie sú základnými úlohami,
ktoré vedú k získaniu potrebných kompetencií (OŢZ).
Učiteľ podobne ako pri predchádzajúcom tematickom celku môţe vyuţívať rôzne pohybové
prostriedky, ktorými ţiakom sprostredkuje potrebné informácie a základné zručnosti.
K aplikácii základných psychomotorických cvičení a hier však nie je treba ţiadny špeciálny výcvik.
Psychomotorika je zameraná na preţívanie pohybu, radosti z pohybu (OSR). Psychomotorika patrí
k faktorom podporujúcim zdravie. Ţiak sa učí vnímať svoje telo, jeho časti. Významnou úlohou je aj naučiť
ţiaka vnímať svalové napätie a uvoľnenie a jeho spojenie s duševným napätím, ale i celkové pocity svojho
tela pri cvičení (OŢZ). Cieľom snaţenia učiteľa by malo byť, aby ţiaci prostredníctvom pohybu získavali čo
najviac skúseností a poznatkov o sebe z hľadiska fyziologického, kognitívneho i emocionálneho
(Prírodoveda). Tieto poznatky sa potom stávajú základom pre sebapoznanie, sebazdokonaľovanie
a konanie.
Významným prvkom sú psychomotorické hry. Umoţňujú prejavovať individualitu osobnosti (OSR)
a súčasne zapájajú ţiaka do kolektívu. Sú typické tieţ tým, ţe vyuţívajú netradičné pomôcky a nie sú v nich
52
víťazi a ani porazení. Môţu byť zamerané na rozvoj hmatového, optického či akustického vnímania, alebo na
rozvoj rovnováhy či priestorovej orientácie.
Široko koncipovaným je aj tematický celok „Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti“. Pri
tomto tematickom celku povaţujeme za dôleţité, aby sezónne činnosti boli realizované počas celého
školského roka a vo všetkých ročníkoch a tým zabezpečili primerané podmienky na otuţovanie našich ţiakov
ako významného prvku pri prevencii chorôb a upevňovaní zdravia. Pri tomto tematickom celku môţeme
vyuţívať aj exteriér školy (EnV). Aktivity turistického charakteru moţno ich realizovať počas celého roka.
Akcentuje sa predovšetkým chôdza po rôznych povrchoch, terénoch a prekonávanie terénnych prekáţok
(EnV).
Ďalšou moţnosťou v zimnom období sú zimné športy (kĺzanie, korčuľovanie, sánkovanie) a vyuţitie
ľadovej plochoy v centre mesta, školského dvora a prostredia v obci (EnV).
4. Poţiadavky na výstup pre 1. stupeň ZŠ
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať ich moţnosti aplikácie a vníma ich význam v ţivote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, druţstvo, skupina,
čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaţ, gymnastické náradie (ţinenka, mostík,
lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza).
-
-
Základné poznatky:
zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,
základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou,
základy správnej techniky gymnastických cvičení,
o význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
beţecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou,
kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnováţne výdrţe, obraty, poskoky, skoky na pruţnom
mostíku, výskoky a zoskoky z gymnastického náradia.
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení v rôznych
obmenách.
• Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťaţiach a iných
pohybových činnostiach.
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním, poznať
a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry,
ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty, drţanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, obranná
činnosť.
-
-
Základné poznatky:
o pravidlách realizovaných hier,
o správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier,
o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo osvojovaných pohybových
zručností,
o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným náčiním,
pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, koordinačných),
pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych pohybových zručností
rôzneho charakteru (gymnastických, atletických, plaveckých ap
53
-
Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – výkonový štandard
• Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo výučbe.
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
• Vyuţiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj v beţnom
ţivote (vo voľnom čase).
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú
lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich moţnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom slovný,
názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam kultivovaného a estetického prejavu v ţivote i športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť,
fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii pohybových činností –
akcent na správne a estetické drţanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový prejav).
-
Základné pohybové aktivity:
tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne a estetické drţanie tela
ako celku i jeho častí v rôznych polohách,
rytmizované pohyby s vyuţitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,
pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka),
pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy,
tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov, väzieb.
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosť – výkonový štandard
Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.
Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych
obmenách realizovaných vo výučbe.
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou.
Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri iných
pohybových činnostiach.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať ich
význam, moţnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného pohybu
pre zdravie (antistresové cvičenia).
-
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne drţanie tela
Základné poznatky:
o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,
o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,
o správnom dýchaní pri cvičení i kaţdodenných aktivitách.
-
Základné pohybové aktivity:
koordinačné cvičenia a hry,
relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
naťahovacie (strečingové) cvičenia,
cvičenia na rozvoj flexibility.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry – výkonový štandard
Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické
cvičenia v rôznych obmenách.
Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a preţívať pocity radosti z pohybu a hry.
Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, drţania tela, dýchania.
54
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – obsahový štandard
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými
činnosťami (turistikou, korčuľovaním, a i.), poznať ich moţnosti aplikácie a vnímať ich význam v ţivote
i športe
Základné pojmy: turistika – jej druhy a formy, turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka,
korčuľovanie – korčule, sánkovanie
-
Základné poznatky:
o význame otuţovania sa, pobytu a pohybu v prírode v kaţdom ročnom období pre zdravie s akcentom
na špecifiká jednotlivých období,
o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii aktivít v prírode,
o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode.
-
Základné pohybové aktivity:
chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu,
korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaţe na korčuliach
-
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – výkonový štandard
Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít.
Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách.
Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťaţiach ap. v škole i vo voľnom čase.
5. Metódy a formy práce
Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali vyuţívať nasledovné metódy, ktoré zefektívnia vyučovanie telesnej
výchovy:
motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, besedy, motivačné
demonštrácie
expozičné metódy: výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukáţky, metóda pozorovania,
napodobňovania, metóda hry, metódy s heurestickou funkciou, samostatná práca ţiakov
fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a pohybové kontrastu, tieţ
herné a súťaţivé metódy
diagnostické metódy: metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru
a jednotlivé formy práce:
telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď učiteľ
pozoruje u ţiakov únavu resp. nekoncentrovanosť),
rekreačné vyuţívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku vyuţívať moţnosti školského
dvora). V prípade nepriaznivého počasia (nedá sa ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný
vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na
začiatku vyučovacích hodín,
vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma),
pohybové aktivity v školskom klube (ako dôleţitá súčasť popoludňajšie činnosti),
záujmové krúţky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),
školské športové súťaţe – pravidelné i jednorazové,
škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym vyuţitím sezónnych športových aktivít v prírode),
Keďţe naša škola nemá vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre ţiakov
zdravotne oslabených, nemôţeme realizovať povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy.
6. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: odborné publikácie
k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a didaktické prostriedky,
ktoré má naša škola k dispozícií
7. Hodnotenie predmetu
Na hodnotenie predmetu vychádzame s Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na
hodnotenie ţiakov základnej školy. Telesnú výchovu klasifikujeme. Hodnotenie ţiaka musí byť komplexné,
zaloţené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne
zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie
výkony, ale i angaţovanosť v telesnej výchove. Z týchto okolností prevládajúcim znakom v smere k ţiakovi
by malo byť pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom odbornejšie, komplexnejšie, objektívnejšie, ale
z hľadiska pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
VI. Školský učebný plán ISCED 2
55
Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
5. ročník
Počet hodín Počet hodín
6. ročník
7. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
5
5
4/0,5
Anglický jazyk
4
3/0
3/0
Nemecký jazyk
-
1/0
1/0
Ruský jazyk
-
1/0
1/0
Matematika
5
5
3,5/1
Informatika
1
1
0,5/0,5
Fyzika
-
2
1/1
Chémia
-
0,5
0,5/0
Biológia
2
1
1,5/0,5
Environmentálna výchova
1
0,5
0/0,5
Dejepis
1
2
1/1
Geografia
2
2
1/1
Občianska náuka
1
1
1/0
Etická výchova / náboţenská výchova
1
1
1/0
Svet práce
-
-
0,5/0
Technika
-
-
0,5/0
Výtvarná výchova
1
1
1/0
Hudobná výchova
1
1
1/0
Výchova umením
-
-
-
Telesná výchova
2
2
2/0
27
29
24
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
Charakteristika výstupov ţiakov 7. ročníka
Táto charakteristika je zahrnutá v učebných osnovách jednotlivých predmetov.
Hodnotenie a klasifikácia
Cieľom hodnotenia výsledkov práce ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi ako aj rodičovi spätnú väzbu
o tom, ako ţiak zvláda danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy.
Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudiť ţiakov do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov.
Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie ţiakov ZŠ ( z 28.4.2009 ).
Hodnotenie známkou: SJL, ANJ, RUJ, NEJ, MAT, INF, FYZ, CHEM, BIO, DEJ, GEO, TSV
Hodnotenie slovne: OBN, HUV, ENV, VYV, TCHV
56
NAV/ETV – hodnotenie vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval
Predmet: Slovenský jazyk
Slovenský jazyk
Štátny vzdelávací program
7. ročník
4
Školský vzdelávací program
0,5
Spolu
4,5
Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne
postavenie, pretoţe vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov .Kvalitné
poznanie a praktické ovládanie slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, primeranú a kultivovanú
komunikáciu. Ţiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v rôznych
komunikatívnych situáciách, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovať v praktickom
ţivote.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia,
Komunikácia a sloh, Literatúra.
V oblasti Jazyková komunikácia ţiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie,
potrebné k osvojeniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia vedie ţiakov
k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom zrozumiteľného vyjadrovania.
Ţiaci dokáţu informácie získavať, poznávať a porovnávať.
V oblasti Komunikácia a sloh sa ţiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať
s porozumením, kultivovane písať, rozprávať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a hodnotiť.
V oblasti Literatúra sa ţiak prostredníctvom literárnych ukáţok zoznamuje s literatúrou všeobecne,
konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi ţánrami, kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárneho
textu, získava informácie o autoroch, ich ţivote a ďalších dielach. Ţiaci sa učia formulovať vlastné
názory, získavajú kompetencie rozlíšiť fiktívny príbeh od skutočného. Postupne nadobúdajú čitateľské
zručnosti, schopnosť reprodukovať prečítaný text a samostatne tvoriť nový umelecký text. Ţiaci
nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, ţivotnú hodnotovú orientáciu, prosociálne
správanie, obohacujú ich duchovne. Ţiak získava etické kompetencie a také intelektuálne zručnosti,
ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2.stupni základnej školy je:
-
-
Viesť ţiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému
Viesť ţiakov k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového
systému, zameriavať sa na funkčné vyuţitie jazykových a mimojazykových prostriedkov
písaných a ústnych prejavov.
Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu,
t.j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.
Pestovať v ţiakoch lásku k materinskému jazyku, prostredníctvom ovládania normy spisovného
jazyka viesť ţiakov k zvyšovaniu kultúry ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných.
Prostredníctvom jazyka viesť ţiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a váţiť si ľudí,
ktorí sa zaslúţili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka.
Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova
či diela.
Rozvíjať etické cítenie ţiakov zaloţené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu
správaniu.
Zoznámiť ţiakov so súborom diel slovenskej a základnej svetovej literatúry, posilniť u ţiakov
záujem o tvorbu regionálnych autorov.
57
-
Viesť ţiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, vzbudiť záujem o čítanie
a pozitívne prijímať literatúru a kultúru, čítať s porozumením.
Kľúčové kompetencie predmetu
Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby ţiaci vedeli:
- vyjadrovať sa a tlmočiť svoje myšlienky, pocity, názory ústnou a písomnou formou,
komunikovať v rozličných prostrediach
- tvorivo reagovať primeraným spôsobom v rôznych spoločenských a kultúrnych súvislostiach
- klásť otázky a kultivovane odpovedať
- rozvíjať svoju slovnú zásobu, správne pouţívať gramatické javy
- správne pouţívať rôzne jazykové štýly
- vyhľadávať, zhromaţďovať a spracovávať informácie, vedieť argumentovať
- viesť konštruktívny dialóg,
- zvládnuť prácu s jazykovými a literárnymi textami
- pouţívať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty
- orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici
- individuálne aj v tímoch prezentovať svoju prácu
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať rôznorodé metódy a formy práce, ktoré sú podrobne rozpísané
v učebnom pláne pri jednotlivých témach.
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
- učebnice Slovenský jazyk, Literárna výchova
- cvičebnice, jazykové príručky, encyklopédie, internet, kniţnica, videofilmy,
CD nahrávky, denná tlač.
Štruktúra predmetu
I.
Jazyková komunikácia
Zvuková stránka jazyka a pravopis
Lexikológia
Morfológia
Syntax
Jazykoveda a národný jazyk
II.
Vlastné tvorivé písanie
Subjektívna a objektívna komunikácia
III.
Komunikácia a sloh
Komunikácia ako zdroj informácií
Ústny a písomný prejav
Rozprávanie príbehov a záţitkov
Literatúra
Všeobecne o literatúre
Základné literárne druhy
Základné literárne ţánre
Kompozícia literárneho diela
Štylistika literárneho textu
Informácie o autoroch literárnych diel
Obsah predmetu
Slovenský jazyk na niţšom sekundárnom vzdelávaní (2.stupeň ZŠ) zahŕňa jazykovú, slohovú a literárnu
zloţku. Jazyková a slohová zloţka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť
vyučovania materinského jazyka.
Hodnotenie
Hodnotenie ţiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu,
korekčnú a motivačnú funkciu.
Hodnotenie ţiaka v predmete slovenský jazyk a literatúra sa vykonáva klasifikáciou určenými piatimi
stupňami v súlade s MP č. 7/2009-R na hodnotenie ţiakov základnej školy.
Pri hodnotení ţiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich
vyuţívať v oblastiach:
- komunikačné schopnosti
- ústne a písomné spôsobilosti
- čitateľská gramotnosť
- kompozícia a štylizácia textu
- pravopis
Diktát ţiaka s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) učiteľ nehodnotí
známkami, ale slovne, vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so ţiakom.
58
Pri slohových prácach sa pravopis a grafický prejav ţiaka s vývinovými poruchami učenia tieţ
nehodnotí známkou.
7. ročník
Citoslovcia
Číslovky
I. Jazyková komunikácia
Lexikológia
Slovná zásoba
Expresívne slová, zastarané slová, nové slová
Cudzie slová
Tvorenie slov odvodzovaním
Tvorenie podstatných mien, prídavných mien,
slovies
Interpunkcia
Skratky
Morfológia
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Slovesá
Príslovky
Predloţky
Spojky
Syntax
Vety podľa postoja hovoriaceho
Prisudzovací sklad
Hlavné vetné členy
Dvojčlenné a jednočlenné vety
Vetný základ
Diktáty
Kontrolné diktáty: 4
Zameranie kontrolných diktátov:
- cudzie slová
- prídavné mená
- číslovky
- zhrnutie učiva zo 7. ročníka
II. Komunikácia a sloh
III. Literatúra
Písomné práce
Počet písomných prác: 2
Zameranie:
- charakteristika osoby
- dynamický opis
Všeobecne o literatúre
Literárne ţánre
Štruktúra (kompozícia) literárneho diela
Štylizácia textu
Informácie o autoroch literárnych diel
Umelecké jazykové prostriedky
Časová dotácia v 7. ročníku:
Jazyková komunikácia a sloh: počet hodín týţdenne
Jazyková komunikácia a sloh: počet hodín ročne
2,5
82,5
Literatúra
Literatúra
2
66
počet hodín týţdenne
počet hodín ročne
Učebnice:
Slovenský jazyk pre 7 roč. ZŠ - PaedDr. Jarmila Krajčovičová, doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.,
SPN, Bratislava 2010
Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl - Mgr. D.Petríková, PaedDr. R. Trutz, Vydavateľstvo
Poľana, spol.s r.o., Bratislava 2000
Predmet: Anglický jazyk
Anglický jazyk
7. ročník
Štátny vzdelávací program
3
Školský vzdelávací program
0
Spolu
3
59
OSNOVA PRE 7. ROČNÍK ZŠ, úroveň A2.1 SERR-ŠVP,
KOMPETENCIE
-Reagovať pri prvom stretnutí
-Vypočuť a podať informáciu
GRAMATIKA
-Jednoduchý prítomný čas
-Priebehový prítomný čas
PROJECT 3E/3
TÉMY
-Človek a spoločnosť
-Predstaviť záľuby a svoj vkus
-Jednoduchý minulý čas
-Domov a bývanie
-Nadviazať kontakt v súlade s
“to be”
-Rodina a spoločnosť
komunikač. situáciou
-Pravidelné a neprav. slovesá -Voľný čas a záľuby
-Vyjadriť svoj názor
-Tvorenie otázky
-Šport
-Reagovať na príbeh alebo
-Vyjadrenie budúcnosti
-Veda a technika v službách človeka
udalosť
pomocou “will”
-Mládež a ich svet
-Reagovať na príbeh alebo
-Použitie “will” na
-Doprava a cestovanie
udalosť
vyjadrenie rozhodnutia
-Reagovať na dianie v budúcnosti
-Vyjadriť svoj názor
-Reagovať na príbeh alebo
-Priebehový minulý čas
-Krajiny mestá a miesta
udalosť
tvorenie otázky a záporu a
-Človek a príroda
-Reagovať na príbeh alebo
krátke odpovede
-Voľný čas a záľuby
udalosť
-Rozdiel medzi priebehovým -Multikultúrna spoločnosť
-Reagovať na dianie v budúcnosti a obyčajným minulým časom
-Vyjadriť svoj názor
-Vypočuť si a podať informáciu
-Používanie členov - “the” s
-Cestovanie a doprava
-Reagovať na príbeh alebo
miestami
-Vzdelávanie a práca
udalosť
- “the” a “a/an”
-Kultúra a umenie
-Vybrať z ponúknutých možností
-Vyjadriť svoje schopnosti
-Predprítomný čas
-Voľný čas a záľuby, Šport
-Nadviazať kontakt v súlade s
-Tvorenie otázky
-Človek a príroda
komunikačnou situáciou
-Použitie “ever” a “never
-Kultúra a umenie
-Vyjadriť svoju vôľu
-Vzory a ideály
-Vnímať a prejavovať svoje city
-Použitie “should” a
-Mládež a jej svet
-Stanoviť a oznámiť pravidlá
“shouldn´t”
-Človek a spoločnosť
-Reagovať na nesplnenie
“must”“mustn´t”
-Starostl. o zdravie
pravidiel
“don´t have to”
-Cestovanie
-Reagovať na príbeh alebo
-Multikultúr. spoločnosť
udalosť
Plán postavený podľa ŠVP, obsahuje úroveň A2.1 podľa SERR
PROJECT 3E – 3
Všeobecné kompetencie - jazykové portfólio, práca s výkladovým slovníkom
Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa
Podpora IKT – práca s CD ROMom, Internet, iTOOls
Medzipredmetové vzťahy – triednická hodina
Multikultúrna spoločnosť – v čom je rozdiel medzi našou školou a školou v Británii
INTRODUCTION
kompetencie
funkcia
formulácia
gramatika
téma
výstupy
Reagovať pri
prvom stretnutí
Predstaviť
niekoho
This is…
It´s her first
day…..
Jednoduchý
prítomný čas
Človek
a spoločnosť
RZ:predstaviť sa
A
B
C
CLIL
Vypočuť a
podať
informáciu
Informovať
sa,
odpovedať
Pardon
Martin?
Excuse me.
What are
60
Priebehový
prítomný čas
PZ: a)Pýtať sa
iných osôb čo
majú radi
b)podľa počutého
vedieť zaradiť
informáciu
you doing?
R
P
PROJECT 3E – 3
Všeobecné kompetencie - jazykové portfólio, práca s výkladovým slovníkom
Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa
Podpora IKT – práca s CD ROMom, Internet, iTOOls
Medzipredmetové vzťahy – biológia
Multikultúrna spoločnosť – porovnanie života v našej rodine a rodine žijúcej v Británii
UNIT 1
MY LIFE
kompetencie
funkcia
formulácia
gramatika
téma
A
B
Predstaviť svoje
záľuby a svoj
vkus
C
D
Nadviazať
kontakt v súlade
C
CLIL s komunikač.
situáciou
R
P
Vyjadriť svoj
názor
Predstaviť čo Do you
mám a čo
like…?
nemám rád
Yes, I do.
No, I don´t.
Upútať
pozornosť
Does he
like?
No, he
doesn´t.
Súhlasiť,
nesúhlasiť s
názorom,
situáciou
Jednoduchý
minulý čas
“to be”
Pravidelné a
nepravidelné
slovesá
Tvorenie
otázky
Domov
a bývanie
Rodina a
Spoločnosť
Voľný čas
a záľuby
Šport
Hi! We are
just talking .
Sorry, I
can´t.
výstupy
RZ: a) menovať
etapy života
b)porozumieť
životopis známej
osobnosti
c)hľadať špecifické
informácie
v čítanom texte
d) precvičovať
správnu výslovnosť
PZ: a)opýtať sa, čo
sa dialo minulý
týždeň, víkend
b)informovať o
aktivitách, ktoré radi
robíme
c)predstaviť nového
kamaráta
Interakcia: diskusia
v triede o rozdieloch
života rodín u nás a
v iných krajinách
PROJECT 3E – 3
Všeobecné kompetencie - jazykové portfólio, práca s výkladovým slovníkom
Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa
Podpora IKT – práca s CD ROMom, Internet, iTOOls
Medzipredmetové vzťahy –
Multikultúrna spoločnosť – Doprava a cestovanie v minulosti a dnes, globálne porovnanie
UNIT 2
THE FUTURE
funkcia
formulácia
gramatika
Reagovať na
príbeh alebo
udalosť
Zaujímať sa o
niečo
Will people
go to Mars?
Veda
a technika
v službách
ľudstva
Reagovať na
príbeh alebo
udalosť
Informovať
sa, čo sa deje
What will
we do in
space?
Vyjadrenie
budúcnosti
pomocou
“will”
Mládež
a ich svet
Informovať sa
I don´t think
…
Použitie
“will” na
vyjadrenie
rozhodnutia
kompetencie
téma
A
B
C
D
C
61
Doprava
výstupy
RZ: a)pomenovať
podľa obrázku
vesmírne telesá
b)pochopiť text
vedcov o budúcnosti
c)pochopiť
a reagovať na
rozhovor, zápletku
d)pochopiť príbeh
a reagovať na obsah
CLIL Reagovať na
dianie v
budúcnosti
P
Vyjadriť svoj
názor
čo, sa udeje
Vyjadriť
svoje
presvedčenie
a cestovanie PZ: a)vyjadriť svoj
názor na vývoj a
výskum v dobývaní
vesmíru
b)vyjadriť názor na
veci, kde sa robia
prognózy
c) používať bežné
spoločenské frázy
-napísať štruktúru ,
prípravu na projekt
I´ve got
something
for you.
Where will
you live?
Are you
having…?
Would you
like…?
Interakcia: reagovať
na výsledok dotazníka,
predvídať budúcnosť
PROJECT 3E – 3
Všeobecné kompetencie - jazykové portfólio, práca s výkladovým slovníkom
Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa
Podpora IKT – práca s CD ROMom, Internet, iTOOls
Medzipredmetové vzťahy – geografia
Multikultúrna spoločnosť – Poznávanie krajiny, ktorej jazyk sa učím, informovať o Slovensku
UNIT 3
TIME AND PLACES
funkcia
formulácia
Reagovať na
príbeh alebo
udalosť
Spomenúť
si na niečo
It was .. .
She wasn´t
We weren´t
Reagovať na
príbeh alebo
udalosť
Zaujímať sa
o niečo
What did
you do?
Vyjadriť
prekvapenie
…picked
…got
What were
you doing?
kompetencie
gramatika
téma
A
B
C
D
C
CLIL Reagovať na
dianie v
budúcnosti
R
P
Vyjadriť svoj
názor
Opísať
situáciu, dej
Priebehový
minulý čas
-tvorenie
otázky a
záporu a
krátke
odpovede
Rozdiel
medzi
priebehovým
a obyčajným
minulým
časom
She looks
exciting.
What do
you think
of …
Krajiny mestá
a miesta
Človek
a príroda
Voľný čas a
záľuby
Multikultúrna
spoločnosť
výstupy
RZ: a)menovať
známe štáty sveta
b)gramaticky správne
opísať situáciu
v minulosti
c)opísať situáciu
v kriminálnom
príbehu
PZ: a)pýtať sa osoby,
čo robila v minulosti a
odpovedať na
podobné otázky
b)pomenovať prírodné
katastrofy, podať
konkrétnu informáciu
c)vyjadriť varovanie
pred nešťastím
-napísať text o
Slovensku
Interakcia: diskutovať
o minulých dejoch,
precvičovať gramatické
pravidlá
PROJECT 3E – 3
Všeobecné kompetencie - jazykové portfólio, práca s výkladovým slovníkom
Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa
Podpora IKT – práca s CD ROMom, Internet, iTOOls
Medzipredmetové vzťahy – dejepis
Multikultúrna spoločnosť – New York veľkomesto, Bratislava hlavné mesto
UNIT 4
INTRODUCTION
kompetencie
funkcia
formulácia
62
gramatika
téma
výstupy
A
B
C
D
Vypočuť si a
podať
informáciu
Začleniť
informáciu
Reagovať na
príbeh alebo
udalosť
Zaujímať sa
o niečo....
C
Vybrať z
CLIL ponúknutých
možností
R
Identifikoval,
opísať
situáciu
I took this
photo …
Používanie
členov
There are
…
go
shopping
see the …
have
lunch...
- “the” s
miestami
- “the” a
“a/an”
RZ: a)opísať obrázky
o Londýne na základe textu
b)rozlíšiť komunikáciu
o výlete osôb
Vzdelávanie pochopiť a definovať body
a práca
detektívneho príbehu
Cestovanie
a doprava
Kultúra a
umenie
How many
..
How long
…
Why did ..
Where was
…
P
PZ: a)vedieť sa opýtať na
cestu a odpovedať na
podobné otázky
b)navrhnúť čo by bolo
možné robiť vo
veľkomeste
Interakcia: a)rozprávať sa
o živote a zaujímavostiach
vo veľkomeste
PROJECT 3E – 3
Všeobecné kompetencie - jazykové portfólio, práca s výkladovým slovníkom
Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa
Podpora IKT – práca s CD ROMom, Internet, iTOOls
Medzipredmetové vzťahy – hudobná výchova
Multikultúrna spoločnosť – poznávanie sveta cez známe osobnosti, osobnosti slovenskej histórie a
súčasnosti
UNIT 5
EXPERIENCES
A
B
C
D
C
CLIL
R
P
kompetencie
Vyjadriť svoje
schopnosti
Nadviazať
kontakt v súlade
s komunikač.
situáciou
Vyjadriť svoju
vôľu
funkcia
Vedomosti,
vykonať
činnosť
Upútať
pozornosť
formulácia
I want to be an
actress
gramatika
Predprítomný
čas
I´ve just …
I don´t want
Tell me …
I´m late
What´s the
matter.
Tvorenie
otázky
Vyjadriť
Shall we go to
svoje želanie the cinema?
Let´s go into
town.
Použitie
“ever” a
“never”
téma
výstupy
Voľný čas RZ: a) správne
a záľuby používať výrazy
spojené so zážitkami
Šport
b)spájanie obrázkov
s textom, správne
Človek
formulovať vety
a príroda c)porozumieť
obrázkovému príbehu
Kultúra
a umenie PZ: a) pochopiť
náučný text a
Vzory a
vyjadriť sa k obsahu
ideály
b) rozumieť
rozprávaniu
populárneho príbehu
a neobvyklých
príbehoch
Interakcia: a) rolová
úloha, interview so
športovcom
b) diskutovať o
národných hrdinoch a
osobnostiach
PROJECT 3E – 3
Všeobecné kompetencie - jazykové portfólio, práca s výkladovým slovníkom
Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa
63
Podpora IKT – práca s CD ROMom, Internet, iTOOls
Medzipredmetové vzťahy – biológia
Multikultúrna spoločnosť –
UNIT 6
PROBLEMS
formulácia
gramatika
Vyjadriť
radosť,
uspokojenie,
skľúčenie
I feel sick
I am
hungry
I am cold
Použitie
“should” a
“shouldn´t”
Vyjadriť
sociálne a
morálne
normy
Have you
got a
headache
kompetencie
funkcia
A
B
Vnímať a
prejavovať
svoje city
C
D
C
Stanoviť a
oznámiť
pravidlá
What´s up
I am tired
CLIL
R
P
Reagovať na
nesplnenie
pravidiel
Vysvetliť
nesplnenie
Reagovať na
príbeh alebo
udalosť
Zaujímať sa
o niečo
you must
do
you don´t
have to
you mustn´t
“must”
“mustn´t”
“don´t have
to”
téma
výstupy
RZ: a) pochopiť zápletku
Mládež a jej kresleného príbehu
svet
b) vedieť vymenovať
pravidlá spojené so
Človek a
školou
spoločnosť pri počúvaní reagovať na
obrázky k textu
Starostl. o
zdravie
PZ: a) pomenovať
ľahké ochorenia,
Cestovanie nevoľnosť a vedieť sa na
ne pýtať inej osoby
Multikultúr. b) vedieť prerozprávať
spoločnosť príbeh, pomenovať
hlavné body príbehu
c) zaradiť do
komunikácie výrazy
bežnej komunikácii
What´s
wrong?
Interakcia: reagovať na
rôzne povinnosti a
správne používať
modálne slovesá
Predmet: Nemecký jazyk
Nemecký jazyk
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
1. Charakteristika predmetu
Nemecký jazyk je dôleţitým svetovým jazykom, ktorého osvojenie si na úrovni A2 vytvára základ a
predpoklady pre komunikáciu v rámci EÚ, pomáha ţiakovi prekonávať bariéry , a tak prispieva k zvýšeniu
mobility v osobnom ţivote. Nemecký jazyk umoţňuje spoznávať odlišnosti v spôsobe ţivota a odlišné
kultúrne tradície ľudí iných krajín / hlavne nemecky hovoriacich / , a tým prehlbuje porozumenie a toleranciu .
Poţiadavky pre vzdelávanie vychádzajú zo SERR a predpokladajú ţiakov uvedomelý prístup k osvojeniu si
cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje , aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery
64
bude nemecký jazyk v budúcnosti vyuţívať a pouţívať. Ovládanie nemeckého jazyka na úrovni A2 vytvára
podmienky pre získavanie informácií z ľubovoľného vyučovacieho predmetu, a to môţe viesť k celkovému
skvalitneniu ţiakovho štúdia na gymnáziu.
2. Rozvíjajúce ciele a predmetové spôsobilosti
Cieľom je získanie zručností v nasledovnom rozsahu.
Čítanie s porozumením:
-ţiak dokáţe porozumieť jednoduchším textom, neskôr zloţitejším textom a vecným informáciám, ktoré slúţia
najmä laickej verejnosti.
Počúvanie s porozumením:
-ţiak dokáţe porozumieť informáciám, ktoré sa týkajú známych tém z kaţdodenného ţivota.
Hovorenie:
-ţiak sa dokáţe vysporiadať so štandardnými situáciami, zúčastniť sa na rozhovore o témach, ktoré sú mu
známe alebo ho zaujímajú.
Písanie:
- ţiak dokáţe písať o témach, ktoré sú mu známe a zaujímajú ho, a vyjadriť na ne svoj názor.
3. Poţiadavky na výstup
Lexika
- ţiak ovláda lexiku z uvedených tém, chápe informácie , ktoré sa týkajú zadaných tém z kaţdodenného
ţivota, a je schopný pouţiť osvojenú lexiku v štandardných jazykových situáciách.
Gramatika
- časovanie pravidelných, nepravidelných, modálnych a pomocných slovies v prítomnom čase,
- rozkazovací spôsob,
- zápor,
- slovosled – priamy, nepriamy, vo vedľajšej vete / dass, weil /,
- doplňovacie a zisťovacie otázky,
- pouţívanie určitého a neurčitého člena,
- skloňovanie podstatných mien v Sg. a Pl., slabé skloňovanie,
- skloňovanie osobných, ukazovacích, opytovacích a privlastňovacích zámen,
- predloţky s 3.p., 4.p., 3.p. a 4.p.,
- základné a radové číslovky, miery, mnoţstvo, hmotnosť,
- prídavné meno v prísudku,
- skloňovanie prídavných mien po určitom člene, neurčitom člene a bez člena,
- budúci čas,
- časové údaje.
4. Hodnotenie predmetu
- ústne skúšanie,
- písomné slohové práce,
- didaktické testy,
- diktát,
- projekt.
Hodnotenie a klasifikácia sa realizuje podľa Metodického pokynu č.8/2009 - R zo 14.mája 2009. Hodnotenie
ţiakov sa vykonáva známkou, percentuálnym alebo slovným hodnotením. Podkladom pre súhrnnú
klasifikáciu sú známky za ústne odpovede, známky za písomné práce a posúdenie faktorov a prejavov ţiaka,
ktoré majú vplyv na jeho školský výkon čl.3 ods.9 a podľa odseku 5. Stupeň prospechu sa neurčuje na
základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa na dôleţitosť a váhu
jednotlivých známok. Klasifikácia cudzích jazykov sa uskutočňuje podľa čl.7.
5. Materiálno-technické zabezpečenie
- slovníky, video, dataprojektor, PC
6. Metódy a formy práce
Metódy:
- motivačná – jej cieľom je zaujať ţiaka, vyvolať v ňom zvedavosť, tvorivosť,
- expozičná – vhodná na výklad nového učiva,
- brainstorming – dáva ţiakovi moţnosť reagovať, vyjadriť svoj názor, postoj k danému problému, rozvíja sa
diskusia,
- fixačná – pouţíva sa na opakovanie a upevňovanie vedomostí.
65
Formy:
- klasická hodina,
- práca vo dvojiciach,
- práca v skupine,
- diskusia,
- situačné dialógy.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Maroušková. M.- Niedermaierová P. – Slivková O.: Nemčina 1. Bratislava: SPN, 1991.
Predmet: Ruský jazyk
Ruský jazyk
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Charakteristika predmetu
Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk v 6.ročníku základnej školy predstavuje počiatočnú etapu vyučovania
tohto cudzieho jazyka. Vyučuje sa osobitým, od latinky odlišným grafickým systémom, preto jeho osvojenie je
jednou z hlavných úloh vyučovania ruštiny v tomto ročníku. Vytvára a podmieňuje predpoklady pre
komplexné osvojovanie ruského jazyka.
Ciele predmetu
Obsah ruského jazyka určuje počiatočná etapa jeho vyučovania a stanovuje aj jeho ciele.
Ţiaci si majú osvojiť fonický i grafický kód ruštiny, aby boli schopní počúvať, čítať a písať po rusky na úrovni
osvojených jazykových prostriedkov predpísaných učebnými osnovami.
Vyučovanie ruštiny sa v 6.ročníku rozčleňuje na 2 obdobia: predazbukové a azbukové.
Pre kaţdé je charakteristická určitá miera rozvoja jednotlivých rečových zručností.
Predazbukové obdobie je zamerané predovšetkým na posluch a ústny prejav osvojovaný imitatívnym
spôsobom. Posluch ako prvá rečová zručnosť vytvára zvukovú základňu na vnímanie ruskej hovorovej reči a
na osvojenie ruskej výslovnosti a intonácie i ústneho prejavu. Okrem elementárneho poučenia o ruskom
prízvuku si ţiaci v tomto období neosvojujú nijakú jazykovú teóriu.
Tematicky sa učivo viaţe na dve základné témy: Škola , Rodina, s podtémami o jedle, odevoch a obuvi.
Azbukové obdobie sústreďuje pozornosť ţiakov na osvojovanie tlačenej a písanej azbuky technikou čítania
a písania. Učiteľ však dbá i na ďalšie rozvíjanie posluchu a ústneho prejavu postupným rozširovaním slovnej
zásoby.
Ţiaci sa učia tlačené a písané písmená najprv čítať, aţ potom písať.
Všeobecné kompetencie predmetu
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho
66
rozvoja,
• udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Kľúčové kompetencie predmetu
Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú:
• porozumieť (počúvať, čítať)
• hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav)
• písať
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa konať s pouţitím konkrétnych
jazykových prostriedkov.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané
danej situácii a beţné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym kaţdodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je
uspokojenie
konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáţe pouţívať,
• dokáţe predstaviť seba aj iných, dokáţe klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad
kde ţije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáţe sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe partner v komunikácii rozpráva pomaly a
jasne a je pripravený mu pomôcť.
1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho
typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané
konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou
osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených
hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
• dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy
kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané ustálené spojenia,
• dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
2 Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia
zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
3 Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov,
napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáţe zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané
mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a
na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (integrované
zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
67
• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a
bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe porozumieť krátkemu
jednoduchému popisu cesty.
2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a
plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota,
• dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o
obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa,
telefón a podobne,
• dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a čo robia,
• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo
„pretoţe“.
4 Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v komunikácii je pripravený
zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a ţe mu pomôţe sformulovať, čo
sa pokúša povedať,
• dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych
komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo poţiadať a niekomu niečo
oznámiť.
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde ţije, čo robí
a ľudí, ktorých pozná
Hodnotenie:
Hodnotenie ţiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú
a motivačnú funkciu.
Hodnotenie ţiaka v predmete ruský jazyk sa vykonáva klasifikáciou určenými piatimi stupňami v súlade s MP
č. 7/2009-R na hodnotenie ţiakov základnej školy.
Pri hodnotení ţiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich
vyuţívať.
Diktát ţiaka s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) učiteľ nehodnotí známkami,
ale slovne, vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so ţiakom.
Ruský jazyk pre 7. ročník – jazyková úroveň A 1.1
Lexika
Témy slovnej zásoby:
Môj deň
Čo robíme v škole
Reţim dňa
Vyučovacie predmety
68
Ako pomáhaš doma
Viete počítať?
Ročné obdobia
Na výstave
Moskva
V zdravom tele zdravý duch
Prázdniny
Názvy mesiacov, dní v týţdni, farieb
Počítanie do 100, koľko máš rokov
Rôzne činnosti počas roka, aké je počasie
Multikultúrna výchova
Zdvorilá komunikácia, reálie o Moskve
Športové aktivity, voľný čas
Zdvorilá komunikácia v obchode
Morfológia
Číslovky
Slovesá
Príslovky
Predloţky
Fonetika
Splývavá výslovnosť
Zvláštnosti výslovnosti
Intonácia jednoduchej oznamovacej a opytovacej
vety, prízvuk
Syntax
Jednoduchá veta
Slovosled vo vete
Špecifiká niektorých syntaktických spojení
Grafická stránka jazyka a pravopis
Pravopis čísloviek a slovies
Samostatný písomný prejav – list
Upevňovanie písomného prejavu, azbuky
Učebné zdroje v 7.ročníku:
učebnica Ruský jazyk pre 5.ročník ZŠ
pracovný zošit pre 5.ročník - 2.časť
pracovný zošit pre 6.ročník
12.- 17. lekcia
Učebnice:
Ruský jazyk 5 - PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová
SPN Bratislava 1997
Predmet: Matematika
Matematika
Štátny vzdelávací program
7. ročník
3,5
Školský vzdelávací program
1
Spolu
4,5
Základná charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju
formuloval Európsky parlament:
„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych
problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na
postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahœňa na rôznych stupňoch
schopnosť a ochotu pouţívať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a
prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“
„Potrebné vedomosti z matematiky zahœňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach,
základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov
a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na
uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v kaţdodennom kontexte doma a v práci a
na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky,
chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a pouţívať vhodné pomôcky. Pozitívny
postoj v matematike je zaloţený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich
platnosť.“
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických
poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania ţiakov, z ich skúseností
s aplikáciou uţ osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj ţiackych schopností,
predovšetkým väčšou aktivizáciou ţiakov.
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
69
-
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Ciele predmetu
-
-
-
-
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku v svojom
budúcom ţivote. Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať
a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Ţiak by mal spoznať matematiku ako
súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločenský pokrok.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové vedomosti
špirálovite a s mnoţstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili
jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať rôzne spôsoby reprezentácie
matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine
a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť
ich.
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne pouţívanie matematickej
symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti
a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Ţiak by mal vedieť vyuţívať pochopené
a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu
medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou
matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností ţiakov pouţívať
prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie a prezentáciu informácií. Pouţitie vhodného
softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umoţniť tak sústredenie sa na
podstatu riešeného problému.
Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom
učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má podporiť a
upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,
húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné
schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Obsah predmetu
I. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla
- Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku (aj vhodným diagramom).
- Znázornenie zlomkov na číselnej osi.
- Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie a rozširovanie.
- Základný tvar zlomku.
- Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými
menovateľmi.
- Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie
prevodom na spoločný menovateľ (nie nevyhnutne najmenší), objav kríţového pravidla.
- Zmiešane číslo (pravý, nepravý zlomok).
- Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom (ostatné výpočty prevrátené prevodom
na desatinné čísla).
- Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla.
- Počítanie so zlomkami prevodom na desatinné čísla (hlavne na kalkulačke aj pribliţne s
danou presnosťou).
- Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom.
- Zlomok a delenie, vzťah zlomkov a delenia, zlomok ako číslo.
II. Percentá
- Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent.
- Promile. Pouţitie promile v praxi. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel.
- Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramom.
- Jednoduché úrokovanie.
- Riešenie slovných úloh a podnetových úloh.
III. Objem a povrch kvádra a kocky
- Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné rovnobeţné premietanie, perspektíva).
- Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobeţnom premietaní, viditeľnosť hrán.
- Telesá zloţené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, nárys, pôdorys, a bokorys, úlohy
na rozvoj priestorovej predstavivosti (aj príklady jednoduchých a zloţených telies
v reálnom ţivote ako propedeutika).
- Sieť kvádra a kocky.
- Objem kvádra a kocky.
- Jednotky objemu m³, dm³, cm³, mm³ , hl, liter, dl, cl, ml a ich premena.
- Povrch kvádra a kocky.
70
IV. Pomer. Priama a nepriama úmernosť
- Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere.
- Mierka plánu a mapy.
- Riešenie úloh.
- Priama a nepriama úmernosť.
- Jednoduchá trojčlenka (aj zloţená).
- Vyuţitie priamej úmernosti v praxi (kontextové a podnetové úlohy).
V. Kombinatorika - riešenie úloh
- Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti rôznych hier, športu a z rôznych
oblastí ţivota (propedeutika variácií).
- Rôzne spôsoby vypisovania na jednoduchých úlohách (bez podmienok; vyuţiť pravidlo
súčtu).
- Objavovanie moţností a zákonitostí.
- Pravidlo súčinu.
- Úlohy s podmienkami (propedeutika základných modelov kombinatoriky).
- Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh (na základe hier a pokusov).
- Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami (stromový diagram - stromový
graf), príprava tabuliek, systematické vypisovanie moţností).
VI. Rozširujúca téma – Deliteľnosť prirodzených čísel
Znaky deliteľnosti 2,3,4,5,6,9,10 a násobkov 10
Prvočíslo, zloţené číslo, rozklad na dvoch činiteľov a na prvočinitele
Deliteľ, spoločný deliteľ, spoločný násobok
Najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok
- Algoritmizácia výpočtu najväčšieho spoločného deliteľa a najmenšieho spoločného násobku
Vyuţitie deliteľnosti v praxi pri riešení kontextových slovných úloh
Prierezové témy
1. Multikultúrna výchova
2. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
3. Mediálna výchova
4. Osobnostný a sociálny vývoj
5. Environmentálna výchova
6. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
7. Ochrana ţivota a zdravia
8. Tvorba projektu a prezenčné zručnosti
Kľúčové kompetencie ţiaka
- pouţíva prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie
- číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, poţíva, zapisuje a číta vzťah rovnosti a
nerovnosti
- zobrazí čísla na číselnej osi
- vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie)
- zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov
- pozná a funkčne vyuţíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok – časť (prirodzeným číslom,
zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši kontextové a aplikačné úlohy
- rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp a plánov tvorí a rieši
úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch a algebrickom aparáte
- objavuje a rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť
- znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje
- rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite ich
reprezentáciu; dokáţe špecifikovať ich jednotlivé prvky (telesová uhlopriečka, vzťah hrán)
- pozná, vie popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary, pozná ich základné
prvky a ich vlastnosti a najdôleţitejšie relácie medzi týmito prvkami a ich vlastnosťami
- vie vykonať v praxi potrebné najdôleţitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu
geometrických útvarov
- pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne pouţívať aj pri praktických meraniach
- analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického aparátu
- prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov
predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria
- vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom prvkov podľa určeného pravidla a vypočítať
počet moţností výberu
- vykonáva zber, zápis, interpretáciu údajov a ich grafické znázornenie
- je schopný orientovať sa v mnoţine údajov
Kritériá hodnotenia
- Hodnotenie ţiakov bude prebiehať ústnou a prevaţne písomnou formou.
71
- Ústne skúšanie (monológ, dialóg) je vo vyučovaní matematiky nevyhnutné. Progresívny je heuristický
dialóg, ktorým zistíme , ako vedia ţiaci na základe doterajších poznatkov objavovať nové. Môţeme vyuţiť
individuálne ústne skúšky, skupinové ústne skúšky alebo kolektívne ústne skúšky.
- Písomné skúšanie je najvýznamnejšou metódou kontroly dosahovaných výsledkov. Písomné práce
poskytujú učiteľovi materiál na argumentovanie, dávajú úplný obraz o stave a úrovni vedomostí triedy ako
celku i jednotlivých ţiakov. Písomné skúšky ukazujú, ako si ţiaci trvalo a uvedomene osvojili nové i staršie
učivo, ako vedia samostatne pouţívať teoretické poznatky v praktických úlohách, či vykonávajú správne
a numerické výpočty a úpravy, konštrukcie, či vedia zostrojovať grafické znázornenia údajov, či správne
formulujú svoje myšlienky.
- Medzi písomné skúšky patria: orientačné testy (do 10 minút), priebeţné testy (10 – 20 minút)- testy na
zistenie úrovne pochopenia prebratého učiva, zistenie typických chýba a individuálne nedostatky
jednotlivých ţiakov., klasifikačné testy – tematické (45 minút) a štvrťročné (45 minút), vstupné a výstupné
testy, didaktické testy.
Váha známky na výslednú známku z matematiky
20 – štvrťročné písomné práce
15 – písomné práce na konci tematického celku
10 – krátke písomné práce
5 – testy, rozcvičky, skupinové práce. Referáty
Dosiahnutý výsledný priemer sa prevedie na výslednú známku podľa kľúča:
1,00 – 1,50 ................... výborný
1,51 – 2,50 ....................chválitebný
2,51 – 3,50 ....................dobrý
3,51 – 4,50 ....................dostatočný
4,51 - 5,00 .....................nedostatočný
Učebné zdroje
-
Šedivý – Čeretková: Matematika pre 6.ročník ZŠ, 1. a 2. časť, Vydavateľstvo SPN
Šedivý – Čeretková: Matematika pre 7.ročník ZŠ, 1. a 2. časť, Vydavateľstvo SPN
Hravá matematika – pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ, Vydavateľstvo TAKTIK
Hravá matematika pre 7. ročník, Vydavateľstvo TAKTIK
Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník
odborné časopisy
internet
IKT
Predmet: Informatika
Informatika
7. ročník
Štátny vzdelávací program
0,5
Školský vzdelávací program
0,5
Spolu
1
Charakteristika učebného predmetu
Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja
myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie
riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú
kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním
právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné
dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informač. technológií vo
vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení
školy.
Ciele učebného predmetu
72
Naučiť sa vyuţívať efektívne počítač pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom
vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho ţivota.
- Osvojiť si schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovať informácie v textovej aj
grafickej podobe.
- Naučiť sa algoritmickému mysleniu a vyuţívať tieto schopnosti v reálnom ţivote.
- Naučiť sa samostatnému, systematizovanému a logickému mysleniu.
- Rozvíjať tvorivosť.
- Osvojiť si schopnosť komunikácie prostredníctvom mailovej pošty.
- Prostredníctvom práce s myšou, tabletom, klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku ţiakov, ich
koordináciu a priestorovú orientáciu. Pomáhať ţiakom s poruchami učenia alebo teles. postihom
vyjadrovať sa pomocou textu písaného na klávesnici.
- Naučiť sa, ţe počítač nie je len zdrojom zábavy ale prostriedkom, pomocou ktorého dokáţu
realizovať svoje nápady, predstavy, tvorivé plány, dokáţu získavať informácie a komunikovať s
ľuďmi na celom svete.
- Naučiť sa vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich medzi spoluţiakmi.
- Vytvoriť priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu k ohrozeniam, s
ktorými sa stretávajú.
- Rozvíjať estetické cítenie (formálna stránka výstupov).
- Naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenia úloh, samoštúdium).
- Naučiť sa spolupracovať na projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné a kooperatívne
schopnosti.
- Rozvíjať právne povedomie a etiku (legálne pouţívanie programov, uvádzanie zdrojov, zásady
slušného správania sa v komunikácií aj v prostredí internetu).
- Rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci.
Obsah učebného predmetu
Vzdelávací obsah informatiky v Školskom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických
okruhov:





Informácie okolo nás
Komunikácia prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Princípy fungovania IKT
Informačná spoločnosť
Informácie okolo nás




pochopiť, ţe informatika sa zaoberá rôznorodými informáciami
vedieť o rozdieloch v typoch informácií, o rozdielnom spracovávaní
poznať rôzne mechanizmy/spôsoby získavania informácií
pochopiť, ţe IKT poskytuje rôzne nástroje na efektívne spracovávanie informácií
podtémy
informácie
textový editor
tabuľkový kalkulátor
grafika
multimédiá
prezentácie
databázy, kniţnice
-
typy informácií, reprezentácia údajov
číselné sústavy
formátovanie
plagát, referát doplnený grafmi, tabuľkami
školský časopis
základné pojmy, výpočty
usporiadanie v tabuľke, automatický filter
graf, histogram
nástroje
fotografia
animácie
úprava zvuku
práca s digitálnym videom
sekvenčné snímky
tvorba webovej stránky
hľadanie titulu
73
vzdelávanie
- informácie v informačnom systéme
- nástroje (edukačné prostredia)
- encyklopédie
Komunikácia prostredníctvom IKT
 pochopiť, ako IKT slúţi na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi
 vedieť efektívne pouţívať IKT na prístup ku vzdialeným informáciám
 zvládnuť IKT nástroje na komunikáciu, vedieť vyuţívať IKT na vlastné učenie sa aj na riešenie
školských problémov
 uvedomovať si riziká bezpečnosti a e-mailu, poznať netiketu
podtémy
email
WWW
rozhovor
rýchle správy
komunikácia
cez web
riziká
-
formátovanie
adresáre
prílohy
katalógy, portály
pokročilé vyhľadávanie
publikovanie na webe
chat
okamţité správy (icq)
web-mail
internetový obchod
podvodné stránky
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 pochopiť špecifiká riešenia problémov pomocou IKT
 získať základy algoritmického myslenia
 byť schopný uvaţovať nad riešením problémov pomocou IKT
podtémy
návody,
postupy
algoritmy
programy
efektívnosť
robotika
moderné
trendy
- diagramy
- postupy riešenia
- riešenie problémov
(etapy)
- rôzne zápisy (diagramy,
ikony)
- cykly, rekurzia
- procedúry, funkcie,
parametre
- zloţitosť
- programovanie
- šifrovanie
- rýchle vyhľadávanie
Princípy fungovania IKT
 pochopiť logický princíp fungovania IKT
 získať základné poznatky o pojmoch softvér, hardvér, počítač a periférie
 spoznať a uvedomiť si limity súčasného technického vybavenia
 zvládnuť obsluhu počítača a jeho prídavných zariadení
 oboznámiť sa s pojmom operačný systém, rozumieť jeho úlohe
podtémy
hardvér
- vstupno/výstupné zariadenia
- práca so skenerom
softvér
- oblasti aplikácií
operačný systém - prihlasovanie
- správca úloh
súborový systém - štruktúra priečinkov
74
lokálne siete
internet
moderné IKT
formáty
-
archívy
zdieľanie v triede
sluţby
mobil
práca s digitálnou kamerou
doc
Informatika pre 7. ročník - 33 hodín
Téma
Obsah
Počet
hodín
Bezpečnosť pri práci
Bezpečnosť pri práci, zopakovanie pravidiel práce v učebni
informatiky
1
Opakovanie
Informácie okolo nás, informačná spoločnosť, základné poj- my,
katalógy, portály, vyhľadávače, praktické činnosti
4
Informačná spoločnosť
 oboznámiť sa s vyuţitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti
 pochopiť, ţe pouţívanie IKT si vyţaduje kritický a zvaţujúci postoj k dostupným informáciám
 viesť k zodpovednému pouţívaniu interaktívnych médií
 podporovať záujem o účasť v komunitách a sieťach na kultúrne, sociálne a/alebo profesionálne
účely
podtémy
informačná spoločnosť - umenie, kultúra
- zdravotníctvo
riziká
- vírusy, antivírusové programy
- hackeri
bezpečnosť
- zásady
kritický postoj
- platnosť, správnosť informácií
právne princípy
- freeware, shareware
- pouţitie obrázkov a textov z internetu
75
Spracovanie grafickej
informácie
Grafická informácia, skenovanie obrázkov, zmena veľkosti
obrázku, otočenie, efekty, skicár, digitálna fotografia, práca
s fotografiou, katalógy, triedenie, úpravy, ukladanie, WordArt
6
Aplikácia na tvorbu
prezentácií
Technológia vytvárania prezentácií, prostredie, nastavenia,
pojmy, hypertextový odkaz, vkladanie obrázkov, formátovanie
obrázkov, vytvorenie novej snímy, rozvrhnutie snímky
6
Nahrávanie a spracovanie
zvuku
Zapojenie mikrofónu, nahrávanie zvukov, jednoduché efekty
1
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Práca na projelkte a jeho
prezentácia
Neinteraktívna komunikácia, správy, prílohy, adresár príjemcov,
formátovanie e-mailovej správy, interaktívna komunikácia,
rozhovor, chat, ICQ, netiketa
Prezentácia, programy na tvorbu prezentácii, program Power
Point, vkladanie snímok a textu, vytvorenie jednoduchej
prezentácie
3
4
Programovací jazyk
Programovací jazyk (podľa moţnosti), postupy, riešenia
problémov, algoritmus, postupnosť krokov, opakovanie činnosti
7
Záverečné hodnotenie
Vyhodnotenie celoročnej práce
1
Výkonový štandard
Bezpečnosť pri práci
Ţiak pozná pravidlá správania sa v odbornej učebni informatiky.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Opakovanie
V práci vie vyuţiť doteraz osvojené poznatky .
PDZ, Medzipredmetové vzťahy(MPV)
Spracovanie grafickej informácie
Ţiak vie pouţívať digitálny fotoaparát, preniesť fotografie do počítača, upraviť ich v jednoduchom programe,
pracovať s obrázkami.
Osobnostný a sociálny rozvoj, komunikácia, mediálna výchova – fotografia v médiách
Aplikácia na tvorbu prezentácií
Ţiak vie vysvetliť pojmy prezentácia, snímka, vytvoriť a rozvrhnúť novú snímku, vysvetliť základné
technológie vytvárania prezentácií, nastaviť prostredie, vloţiť hypertextový odkaz.
Osobnostný a sociálny rozvoj, komunikácia
Nahrávanie a spracovanie zvuku
Ţiak pozná základné informácie o pouţití mikrofónu a o práci so zvukom.
Komunikácia, mediálna výchova
Komunikácia prostredníctvom IKT
Ţiak pozná rozdiel medzi interaktívnou a neinteraktívnou komunikáciou, prakticky vyuţívať internet.
Komunikácia, mediálna výchova, multikultúrna výchova.
Práca na projekte a jeho prezentácia
Ţiak vie vytvoriť prezentáciu na danú tému, prezentovať vytvorenú prácu pred kolektívom, reagovať na
otázky.
Komunikácia, osobnostný a sociálny rozvoj, riešenie problémov, pracovné návyky
Programovací jazyk
Ţiak vie správne zapísať postupnosť krokov, demonštrovať v detskom programovacom prostredí riešenie
úloh s opakovaním činností, vytvoriť algoritmus.
Osobnostný a sociálny rozvoj, riešenie problémov, komunikácia
Záverečné hodnotenie
Dokáţe ohodnotiť výsledky vlastnej práce, vyuţiť naučené poznatky v beţnom ţivote.
Prierezové témy sú obsiahnuté vo výkonovom štandarde a v ČTP.
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o
tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.
Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a
klasifikáciu.
Predmet je hodnotený známkou. Známka je výsledkom hodnotenia:
76
-
teoretických vedomostí
praktickej činnosti vyplývajúcej z témy
projektových prác povinných
voliteľných prác
Predmet: Fyzika
7. ročník
Fyzika
Tematické celky:
Mesiac Hod.
IX.
X.
XI.
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
1
Spolu
2
1. Pohyb a sila
2. Mechanické vlastnosti kvapalín a plynov
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1.
2.
Opakovanie učiva 6.r.
Úvod do učiva fyziky 7.r.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.1-1.6 Pohyb a sila
Pokoj a pohyb telesa
Trajektória a dráha. Druhy pohybov
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb
Rýchlosť rovnomerného pohybu
Dráha pri rovnomernom pohybe telesa
Priemerná rýchlosť nerovnomer. pohybu
2.
Opakovanie - Pohyb a sila
3.
4.
Laboratórna úloha č.1
1.7-1.9 Sila a jej meranie
Sila a jej znázornenie
5.
Jednotka sily. Gravit. sila a hmotnosť telesa
6.
Meranie sily . Silomer
7.
8.
1.
2.
3.
Oboznámiť s obsahom učiva. Zopakovať
poznatky zo 6.ročníka. Charakterizovať
pokoj a pohyb telesa. Rozlišovať rozdiel medzi
dráhou a trajektóriou. Charakterizovať
rovnomerný a nerovnomerný pohyb. Aplikovať
vzťah pre výpočet rýchlosti. Aplikovať vzťah
pre výpočet dráhy. Zostrojiť graf z daných hodnôt
dráhy a času. Vypočítať priemernú rýchlosť.
nerovnomerného pohybu telesa.
Určiť priemernú rýchlosť nerovnomerného pohybu
telesa z nameraných hodnôt dráhy a času.
1.10-1.15 Skladanie síl
Skladanie dvoch síl rovnakého smeru
Skladanie dvoch síl opačného smeru
Rovnováha síl
Ťaţisko telesa
Opakovanie - Sila a jej meranie, skladanie
síl
4.
5.
6.
1.16-1.19 Posuvné účinky sily.
Pohybové zákony
Účinky sily na teleso
Zrýchľujúce a brzdné účinky sily na teleso
Zákon zotrvačnosti
7.
Zákon vzájomného pôsobenia telies
8.
1.20-1.24 Otáčavý účinok sily.
Účinok sily na teleso otáčavé okolo pevnej
77
Charakterizovať silu ako fyzikálnu veličinu.
Pouţiť jednotku sily 1N a hodnotu gravitačného
zrýchlenia. Odmerať silu pruţinovým silomerom.
Odmerať silu pruţinovým silomerom.Princíp
silomera.
Zostrojiť výslednicu síl rovnakého smeru
pôsobiacich na teleso v tej istej priamke.
Vysvetliť na príklade rovnováhu síl.
Pokusom určiť ťaţisko telesa.
Charakterizovať účinky sily na teleso.
Uviesť a vysvetliť príklady zrýchľujúcich
a brzdných účinkov sily na teleso.
Uviesť a vysvetliť príklady zotrvačnosti telies.
Uviesť a vysvetliť príklady vzájomného
Pokusom ilustrovať otáčavý účinok sily na teleso.
osi. Páka
XII.
1.
2.
3.
4.
5.
I.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
2.
3.
4.
5.
IV.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V.
Rovnováţna poloha páky
Vyuţitie páky. Rovnoramenné váhy
Pevná kladka
Laboratórna úloha č.2
Opakovanie - Posuvné účinky sily.
Pohybové
zákony. Otáčavý účinok sily.
1.25-1.26 Deformačné účinky sily
1.
2.
III.
Aplikovať vzťah M = F . a pri riešení úloh.
Opísať príklady praktického vyuţitia páky.
Opísať pevnú kladku a uviesť príklady jej
vyuţitia. Urobiť stručnú správu z riešenia úlohy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tlaková sila . Tlak
Tlak v praxi
1.27-1.29 Trenie
Trecia sila
Meranie trecej sily
Význam trecej sily pre pohyb telies v
kaţdodennej praxi
Opakovanie - Deformačné účinky sily.
Trenie.
2.1-2.8 Mechanické vlastnosti kvapalín
Čo vieme o kvapalinách zo 6. ročníka?
Účinky vonkajšej tlak. sily pôsobiacej na
voľnú hladinu kvapaliny. Pascalov zákon
Vyuţitie Pascalovho zákona v hydraulických
zariadeniach
Účinky gravitačnej sily Zeme na kvapalinu
Hydrostatický tlak
Vztlaková sila pôsobiaca na teleso v
kvapaline
Archimedov zákon
Potápanie, plávanie a vznášanie sa
rovnorodého telesa v kvapaline
Plávanie nerovnorodých telies
Laboratórna úloha č.3
Opakovanie - Mechanické vlastnosti
kvapalín
2.9-2.13 Mechanické vlastnosti plynov
Čo vieme o vlastnostiach plynov zo
6.ročníka?
Atmosféra Zeme. Atmosférický tlak
Meranie atmosférického tlaku
Zmeny atmosférického tlaku
Vztlaková sila pôsobiaca na teleso v
atmosfére Zeme
Tlak plynu v uzavretej nádobe. Manometer
Opakovanie - Mechanické vlastnosti plynov.
2.14-2.23 Meteorológia
Počasie a podnebie
Vrstvy atmosféry Zeme
Vlhkosť vzduchu. Vlhkomer
Skvapalňovanie vodných pár v ovzduší
Oblaky
Zráţky a ich meranie
Zmeny atmosférického tlaku. Vietor
Meteorologická stanica
Meteorologická mapa. Predpoveď počasia
Znečisťovanie ovzdušia
Opakovanie - Meteorológia
78
Opísať tlak. silu ako kolmé pôsobenie jedného
telesa
na druhé. Aplikovať vzťah pre výpočet tlaku pri
riešení úloh.
Uviesť spôsoby zväčšenia a zmenšenia tlaku.
Opísať trenie ako jav beţného ţivota.
Zmerať veľkosť trecej sily.
Uviesť prejavy trenia v kladnom a zápor. zmysle.
Zopakovať vlastnosti kvapalín zo 6.ročníka.
Vysvetliť Pascalov zákon. Aplikovať vzťah pre
výpočet tlaku pri riešení úloh. Vysvetliť princíp
hydraulického zariadenia. Uviesť príklady jeho
vyuţitia v praxi.
Demonštrovať účinky gravitačnej sily Zeme na
kvapalinu. Grafic. znázorniť závislosť ph od hĺbky.
Vysvetliť pôsobenie vztlakovej sily na telesá
ponorené do kvap. Aplikovať vzťah pre výpočet
vztlak. sily. Pokusom ilustrovať platnosť zákona.
Predpokladať, vysvetliť a overiť
správanie sa telies v kvapaline.
Zopakovať vlastnosti plynov zo 6.ročníka.
Opísať zloţenie atmosféry a vysvetliť príčinu
atmosférického tlaku.
Vysvetliť Torricelliho pokus
Vysvetliť princíp kvap. manometra, aneroidu.
Vysvetliť pôsobenie vztlakovej sily v atmosfére.
Pokusom ilustrovať pretlak a podtlak plynu v
nádobe. Vysvetliť princíp deformačného
manometra.
Opísať základné meteorologické
prvky a ich vzťah k podnebiu.
Vysvetliť daný meteorologický jav a jeho meranie.
Vysvetliť princíp činnosti vlasového vlhkomera
Vysvetliť daný meteorologický jav .
Vysvetliť vznik a rozdelenie oblakov.
Vysvetliť meteorologický jav - vytváranie zráţok
a ich meranie. Vysvetliť vznik vetra.
Vysvetliť význam meteorologickej stanice.
Zistiť potrebné údaje z meteorologickej mapy.
Vysvetliť význam predpovede počasia.
Opísať hlavné problémy znečisťovania ovzdušia.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Praktické cvičenia
Opakovanie všetkých tematických celkov
Opakovanie všetkých tematických celkov
Opakovanie všetkých tematických celkov
Tvorba vlastného projektu ţiakov
Tvorba vlastného projektu ţiakov
Záverečné opakovanie, upevnenie
vedomostí a praktických zručností,
časová rezerva pre vychádzky a
exkurzie
Upevňovanie nadobudnutých poznatkov.
Predmet: Chémia
Chémia
7. ročník
Štátny vzdelávací program
0,5
Školský vzdelávací program
0
Spolu
0,5
Obsah
2. Premeny látok
2.1 Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
2.2 Zmeny při chemických reakciách
Prehľad tematických celkov
2.
Premeny látok
Ciele
Chápať a správne pouţívať
základné pojmy
Obsah (obsahový štandard)
Spoznávanie chemických
reakcií v našom okolí
chemická reakcia
Chápať horenie ako chemickú horenie, horľaviny
reakciu
Poznať zásady bezpečnej
práce s horľavinami a
spôsoby hasenia horiacich
látok
rozlíšiť chemický a fyzikálny dej
uviesť príklady chemických reakcií z beţného
ţivota
poznať horenie ako chemický dej
vymenovať príklady horľavých a nehorľavých
látok
vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok
vymenovať niektoré hasiace látky (voda,
piesok, oxid uhličitý)
opísať spôsoby správneho hasenia pri horení
konkrétnych látok
poznať označenie horľavín
poznať telefónne číslo poţiarnikov
Aplikovať získané poznatky v
praxi
Poznať základné pojmy
Vedieť určiť reaktanty a
produkty pri reakciách z
beţného ţivota
Výstupy (výkonový štandard)
reaktant, produkt
chemický rozklad, chemické
zlučovanie
79
rozlíšiť reaktanty a produkty
rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického
rozkladu a chemického zlučovania
Chápať význam a vyuţitie
energetických zmien pri
chemických reakciách
Vysvetliť ovplyvňovanie
rýchlosti chemických reakcií,
poznať vyuţitie v praxi
Zmeny pri chemických
reakciách
energetické zmeny pri
chemických reakciách
rýchlosť chemických reakcií
faktory ovplyvňujúce rýchlosť
chemických reakcií
poznať reakcie, pri ktorých sa energia
uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje
s dôrazom na beţný ţivot
rozlišovať pomalé a rýchle reakcie
jednoducho zdôvodniť vplyv teploty,
mnoţstva reaktantov, plošného obsahu
reaktantov ( v tuhom skupenstve) a
katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s
dôrazom na beţný ţivot
Obsah (obsahový štandard)
Ciele
Realizovať jednoduché
experimenty podľa
návodu, vyhodnotiť a
zaznamenať výsledky
vplyv teploty, mnoţstva
reaktantov,
plošného obsahu tuhých
reaktantov, katalyzátora na
rýchlosť chemických reakcií
Poznať a správne pouţívať
základné laboratórne
pomôcky
Poznať a dodrţiavať zásady
bezpečnej práce s
chemickými látkami
Aplikovať získané poznatky a
zručnosti v praxi
Výstupy (výkonový štandard)
vedieť pouţívať ochranné pomôcky
poznať zásady bezpečnej práce v
chemickom laboratóriu, základné piktogramy
(napr. ţieravina, horľavina)
dodrţiavať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu
dodrţiavať zásady bezpečnej práce
s chemickými látkami v praxi
poznať pomôcky pouţívané pri vykonaných
laboratórnych prácach
vykonať podľa návodu ţiacky pokus
vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich
zaznamenať výsledok pokusu
Námety na LC
1. Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie
2. Sledovanie rozkladu peroxidu vodíka
Alternatívne: Študovanie vplyvu rôznych látok na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka
Hasenie plameňa oxidom uhličitým získaným reakciou octu a sódy bikarbóny
Prierezové témy
Environmentálna výchova
Ochrana ţivota a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Námety na tvorbu projektov
1. Hasenie horiacich látok
2. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií v beţnom ţivote
Predmet: Biológia
Biológia
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1,5
Školský vzdelávací program
0,5
Spolu
2
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných
súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umoţňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického
objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality,
biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických
noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umoţňuje pochopenie, osvojovanie si zdravého ţivotného
štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
80
Cieľom vyučovania biológie na základnej škole je oboznámiť ţiakov s významom poznatkov z biológie pre
človeka, spoločnosť a prírodu, čo umoţňuje u ţiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu
biológia. Cieľom vyučovania biológie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti.
V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace
s prírodovednou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a vyuţívať
multimediálne učebné materiály.
Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje:
Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich.
Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota a vzájomných vzťahoch ako súčastí
celku.
Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
Chápať základné biologické procesy vo väzbe na ţivé a neţivé zloţky prírody.
Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote.
3. Kľúčové kompetencie
Kompetencie v oblasti prírodných vied:
-poznávať ţivé organizmy a ich význam v prírode a pre ţivot človeka, chápať lesný, vodný, trávny, poľný
ekosystém ako ţivotný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov,
ţivotných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi,
rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní
a jednoduchých školských projektov, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych
pozorovaniach, identifikovať a správne pouţívať základné pojmy, objektívne opísať základné znaky
biologických objektov a procesov, vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov, predpokladať a určiť
príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
Kompetencie v oblasti komunikačných schopností:
-identifikovať a správne pouţívať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné
znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať
verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje,
vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje
poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej
štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich
vyuţitie.
Kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
-riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a
prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ
z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery
na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať,
experimentovať a odhadovať.
Kompetencie v oblasti sociálnych kompetencií:
-vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť
a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony
a pokroky v učení.
Kompetencie v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:
-pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany
zdravia, vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky.
4. Obsahový a výkonový štandard
7. ročník
1. Stavba tela stavovcov - 15 hod.
2. Človek a jeho telo - 47 hod.
3. Zdravie a ţivot človeka - 4 hod.
Praktické aktivity
Projekty
Obsahová časť
1TC: Stavba tela stavovcov / 15 hod.
Povrch tela stavovcov. Spoločné a odlišné znaky.
Výkonová časť
Oporná
sústava
stavovcov.
Pohybová
sústava
stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
81
Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami,
perím, srsťou. Zdôvodniť odlišnosti koţných
útvarov stavovcov. Označiť na ukáţke časti
vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca
význam sfarbenia podľa prostredia v ktorom
ţije.
Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov ţivotnému
prostrediu na ukáţke kostry končatín. Vysvetliť
Tráviaca sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov.
Dýchacia sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov.
Obehová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov.
Vylučovanie. Močová sústava
funkcie a význam orgánov.
stavovcov.
Základné
Nervová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov.
Zmyslové orgány stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov.
Rozmnoţovanie stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo.
Typické ţivotné prejavy, správanie stavovcov.
Význam stavovcov v prírode a pre človeka.
82
význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov.
Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť
párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukáţke
kostry končatiny. Pomenovať tkanivá tvoriace
svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca
stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti dvoch
svalov. Uviesť príklad stavovca, ktorý sa
pohybuje plávaním, skákaním, plazením,
lietaním, kráčaním a behom.
Opísať na ukáţke časti tráviacej sústavy
stavovcov. Uviesť príklad stavovca s jedovými
zubami.
Uviesť význam vysunovateľného
jazyka obojţivelníkov, plazov, niektorých
vtákov. Uviesť význam hrvoľa, ţľaznatého
a svalnatého ţalúdka vtákov. Určiť na ukáţke
orgány na prijímanie potravy, trávenie
a vstrebávanie cicavcov. Priradiť hlodavé zuby
a kly k príkladom cicavcov. Určiť bylinoţravého,
hmyzoţravého a mäsoţravého cicavca na
ukáţke chrupu. Uviesť príklad preţúvavého
a nepreţúvavého cicavca.
Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha ţiabrami
a pľúcami. Pomenovať
dýchacie orgány
ţubrienky, dospelého obojţivelníka. Porovnať
dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca.
Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo
vody.
Vysvetliť význam vzdušných vakov
vtákov.
Opísať význam krvi pre ţivot stavovcov. Opísať
význam srdca a ciev pre ţivot stavovcov.
Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej
sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby,
obojţivelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukáţke.
Vymenovať odpadové látky v organizme
stavovcov a spôsob vylučovania. Zdôvodniť
význam vylučovania. Pomenovať orgán,
v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých
odpadových látok. Pomenovať na ukáţke
orgány močovej sústavy stavovcov.
Uviesť význam nervovej sústavy. Pomenovať
sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú
reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej
nervovej sústavy. Porovnať na ukáţke predný
mozog stavovcov. Charakterizovať podnet
a nervový vzruch. Uviesť podľa ukáţky význam
reflexného
oblúka.
Uviesť
príklad
nepodmieneného
a podmieneného
reflexu
stavovcov.
Opísať umiestnenie zmyslových orgánov
stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s dobrým
hmatom a čuchom. Vysvetliť význam bočnej
čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi
dobrým zrakom a sluchom.
Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky.
Vysvetliť podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam
rozmnoţovania.
Opísať
na
ukáţke
rozmnoţovanie a vývin rýb, obojţivelníka.
Porovnať rozmnoţovanie plaza a vtáka. Opísať
vývin mláďat cicavcov.
Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci.
Uviesť význam značkovania priestoru. Vysvetliť
na príklade inštinktívne správanie stavovca.
Uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka.
Uviesť príklad stavovca ţiviaceho sa hmyzom
alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca,
ktorý po premnoţení ohrozuje úrodu na poliach
a potraviny v domácnosti. Uviesť dopad úbytku
dravých vtákov a mäsoţravých cicavcov
v prírode.
Uviesť
najčastejšie
príčiny
úhynu
rýb
a obojţivelníkov. Uviesť príklad ohrozenia
ţivotných podmienok vtáka alebo cicavca.
Uviesť príklad moţnosti ochrany obojţivelníkov.
Uviesť príklad chráneného obojţivelníka, plaza,
vtáka a cicavca.
Ochrana stavovcov. Ohrozenia a moţnosti ochrany.
Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo
Ľudský a ţivočíšny organizmus. Špecifiká ľudského
spoločenstva a ľudskej populácie.
2TC: Človek a jeho telo / 47 hod.
Povrch tela a koţná sústava
Koţa. Stavba a funkcie koţe. Význam pre styk
s vonkajším prostredím a vnútorným prostredím.
Starostlivosť o koţu. Typické
predlekárskej prvej pomoci.
poranenia,
zásady
Oporná a pohybová sústava
Kosti. Kostra a jej stavba. Význam kostí a kostry.
Lebka a chrbtica. Stavba a význam.
Kostra končatín. Stavba kostry horných a dolných
končatín.
Svaly. Svalové tkanivá, činnosť a význam svalov.
Svaly hlavy, trupu a končatín.
Význam opornej a pohybovej sústavy. Poranenia kostí
a svalov. Zásady predlekárskej prvej pomoci.
Tráviaca sústava
Tráviaca sústava. Stavba a činnosť orgánov tráviacej
sústavy.
83
Vysvetliť na príklade význam človeka
v ľudskom spoločenstve. Porovnať spoločné
a odlišné znaky lebky, chrbtice a končatín
ľudského a ţivočíšneho organizmu. Vysvetliť na
príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky.
Pomenovať na ukáţke časti koţe, ktoré
zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú
teplotu, vylučovanie, vodný reţim a zmyslové
podnety. Pomenovať viditeľné koţné útvary na
svojej koţi. Uviesť význam koţe pre človeka.
Sformulovať zásady starostlivosti o koţu a
koţné
útvary.
Zdôvodniť
nevhodnosť
opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup
predlekárskej
prvej
pomoci
ošetrenia
popáleniny a omrzliny. Predviesť ukáţku
ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera.
Opísať na ukáţke stavbu kosti. Ukázať
a pomenovať na ukáţke hrudník, chrbticu,
lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. Uviesť
význam opornej sústavy .Rozlíšiť na ukáţke
spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením,
kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom
časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili.
Určiť na ukáţke kostry tri kosti mozgovej časti
lebky. Určiť na ukáţke kostry tri kosti tvárovej
časti lebky. Určiť na ukáţke kostry časti
chrbtice.
Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na
ukáţke (vlastnej končatine). Ukázať a
pomenovať kosti dolnej končatiny na ukáţke
(vlastnej končatine). Porovnať stavbu kostru
ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia
správnej obuvi podľa obrysu správnej a
nesprávnej klenby nohy.
Určiť na ukáţke základné typy svalového
tkaniva. Porovnať činnosť hladkého a priečne
pruhovaného svalového tkaniva. Uviesť význam
pohybovej sústavy.
Opísať na ukáţke kostrového svalu jeho
stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade
ohnutia a vystretia ruky v lakti.
Určiť na ukáţke aspoň tri svaly hlavy a krku.
Určiť na ukáţke aspoň tri svaly trupu. Určiť na
ukáţke aspoň tri svaly hornej a dolnej
končatiny. Predviesť jednoduché cviky na
posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a
končatín.
Ukázať a opísať správne drţanie tela.
Zdôvodniť potrebu pohybu, telesnej práce pre
pohybovú
sústavu.
Predviesť
postup
predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a
zatvorenej
zlomenine.
Ukázať
postup
predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí,
vykĺbení.
Opísať na ukáţke stavbu tráviacej sústavy.
Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť
Zloţky potravy. Premena látok a energie. Energetická
hodnota potravín.
Zásady správnej výţivy.
Látky škodlivé ľudskému zdraviu. Zlozvyky v stravovaní,
poškodenia a prevencia ochorení tráviacej sústavy.
Dýchacia sústava
Dýchacia sústava. Stavba a funkcia orgánov dýchacej
sústavy.
Dýchanie. Mechanizmus vonkajšieho dýchania. Význam
dýchacej sústavy.
Starostlivosť o dýchaciu sústavu. Škodlivosť fajčenia,
vdychovania toxických látok.
Poškodenia
dýchacej
sústavy.
Zásady
predlekárskej pomoci. Význam dýchacej sústavy.
prvej
Obehová sústava
Krv. Zloţky krvi, vlastnosti, krvné skupiny, darcovstvo
krvi. Význam krvi.
Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh.
Krvné cievy. Význam a činnosť ciev, krvný tlak a tep.
Miazgové cievy a slezina. Význam obehovej sústavy.
Spôsob ţivota a obehová sústava. Poškodenia obehovej
sústavy.
Zásady predlekárskej prvej
a zastavení činnosti srdca.
pomoci
Vylučovanie a močová sústava
Vylučovanie. Močová sústava.
poškodenia a prevencia ochorení.
pri
Stavba
krvácaní
a činnosť,
84
na ukáţke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy
zubov v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý
chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch
tráviacej sústavy. Uviesť význam tráviacej
sústavy.
Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať
podstatu trávenia, vstrebávania, látkovej
premeny. Vymenovať základné ţiviny v potrave
človeka.
Zdôvodniť
význam
bielkovín,
sacharidov (cukrov), tukov, vitamínov, vody,
minerálnych látok. Uviesť dva druhy potravín s
vysokou a nízkou energetickou hodnotou.
Uviesť príklad správneho zloţenia stravy pre
človeka. Zdôvodniť význam zeleniny a ovocia
v strave človeka. Opísať význam správneho
stolovania.
Uviesť
príklad
škodlivosti
nadmerného pitia alkoholu na činnosť tráviacej
sústavy. Zdôvodniť škodlivosť prejedania.
Uviesť následky hladovania človeka. Poznať
zásady starostlivosti o chrup.
Opísať na ukáţke hlavné časti dýchacej
sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty.
Opísať priebeh výmeny dýchacích plynov
v pľúcach.
Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať zloţenie
vdychovaného
a vydychovaného
vzduchu.
Vymenovať najdôleţitejšie dýchacie svaly. Zistiť
pohyby bránice a medzirebrových svalov
pozorovaním nádychu a výdychu.
Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka.
Uviesť názov škodlivej látky v cigaretách.
Uviesť príklad účinkov fajčenia na dýchaciu
sústavu.
Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení
dychu. Opísať na ukáţke postup pri umelom
dýchaní. Uviesť význam dýchacej sústavy pre
ţivot človeka.
Určiť na ukáţke zloţky krvi a vysvetliť ich
význam. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť
význam transfúzie krvi.
Označiť a pomenovať na ukáţke časti srdca.
Opísať podľa schémy veľký a malý krvný obeh.
Uviesť význam srdcových chlopní pre činnosť
srdca.
Rozlíšiť tepny, ţily a vlásočnice podľa významu.
Uviesť význam vencovitých tepien pre činnosť
srdca. Rozlíšiť tepny a ţily podľa smeru
prúdenia krvi. Poznať význam miazgy pre
ľudský organizmus. Opísať význam miazgových
ciev. Určiť umiestnenie a význam sleziny.
Vysvetliť funkcie obehovej sústavy.
Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a
ciev. Uviesť vplyv nesprávneho spôsobu ţivota
na obehovú sústavu. Uviesť príklad ochorenia
obehovej sústavy zapríčineného nevhodným
spôsobom ţivota. Ukázať na ukáţke alebo
slovne opísať nepriamu masáţ srdca. Opísať
alebo predviesť ukáţku ošetrenia krvácajúcej
odreniny. Opísať postup prvej predlekárskej
pomoci pri poranení tepny a ţily.
Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri
činnosti ľudského organizmu. Určiť na ukáţke
umiestnenie obličiek a opísať ich tvar. Ukázať
na svojom tele uloţenie obličiek. Vysvet1iť
význam obličiek a močových ciest. Uviesť
príklad príčiny ochorenia močovej sústavy.
Vymenovať zásady prevencie ochorení obličiek.
Zdôvodniť význam pitia tekutín pre funkciu
obličiek. Vysvetliť význam močovej sústavy pre
človeka.
Regulačné sústavy
Regulovanie organizmu. Látková a nervová regulácia.
Význam regulačných sústav.
Ţľazy s vnútorným vylučovaním. Význam hormónov.
Nervová sústava. Stavba a funkcia nervov, reflexná
povaha nervovej činnosti.
Ústredná a obvodová nervová sústava. Stavba a činnosť,
význam.
Zmyslové orgány chuti, čuchu a hmatu. Receptory a
zmyslové vnemy.
Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a význam zrakového
a sluchového orgánu. Orgány na vnímanie pohybu
a polohy hlavy.
Poškodenia zraku a sluchu. Zásady hygieny zraku
a sluchu.
Vyššia nervová činnosť. Myslenie,
schopnosti a vedomosti človeka.
pamäť,
reč,
Zásady hygieny duševnej činnosti. Význam nervovej
sústavy. Zásady predlekárskej prvej pomoci pri
poranení mozgu, chrbtice a miechy.
Rozmnoţovanie, vývin jedinca a rodičovstvo
Rozmnoţovacia sústava. Pohlavné bunky, funkcia.
Stavba a funkcia reprodukčných orgánov.
Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod. Obdobia
ľudského ţivota.
Pohlavné ochorenia. Prevencia pohlavných ochorení a
AIDS. Priateľské a partnerské vzťahy, rodina,
zodpovednosť za vznik ţivota.
85
Pomenovať spôsoby regulácie organizmu
človeka. Rozlíšiť látkovú a nervovú reguláciu
organizmu. Uviesť význam regulovania činnosti
organizmu.
Uviesť význam hormónov pri regulovaní
organizmu. Určiť na ukáţke tri ţľazy s
vnútorným vylučovaním.
Uviesť význam
inzulínu. Uviesť príklad významu troch ţliaz
s vnútorným vylučovaním.
Pomenovať sústavu orgánov, ktorá umoţňuje
nervovú reguláciu. Opísať význam nervovej
bunky. Pomenovať na schéme časti reflexného
oblúka. Uviesť príklad reflexnej činnosti
človeka. Opísať na ukáţke základné časti
ústrednej nervovej sústavy. Určiť na ukáţke
jednotlivé časti mozgu. Vysvetliť význam
mozgovej kôry predného mozgu. Uviesť
základné časti obvodovej nervovej sústavy.
Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre
človeka. Ukázať na svojom tele uloţenie
orgánov chuti, čuchu a hmatu. Rozlíšiť chuťové,
čuchové a hmatové bunky podľa podnetov,
ktoré prijímajú.
Opísať na ukáţke stavbu oka. Opísať podľa
ukáţky
podstatu
krátkozrakosti
a ďalekozrakosti. Určiť na ukáţke vonkajšie,
stredné a vnútorné ucho. Pomenovať na
ukáţke časti stredného ucha. Určiť na ukáţke
uloţenie a význam rovnováţneho orgánu.
Uviesť príklad škodlivého vplyvu na zrak
a sluch. Vymenovať zásady starostlivosti o
zrakový orgán. Vymenovať zásady starostlivosti
o sluchový orgán. Uviesť príklad komunikácie
s osobou s poškodeným zrakom lebo sluchom.
Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť
príklad nepodmieneného reflexu.
Uviesť
význam myslenia a reči v ţivote človeka.
Vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti.
Správny reţim dňa. Opísať postup prvej
predlekárskej pomoci pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy. Rozlíšiť protišokovú a
stabilizovanú polohu na ukáţke.
Určiť a pomenovať na ukáţke ţenské a muţské
pohlavné orgány. Vymenovať orgány, v ktorých
sa tvoria ţenské a muţské pohlavné bunky.
Vysvetliť význam menštruačného cyklu.
Označiť na ukáţke pohlavných orgánov miesto
splynutia vajíčka a spermie. Uviesť dĺţku
trvania tehotenstva. Opísať začiatok, priebeh
a koniec tehotenstva. Uviesť uloţenie plodu a
spôsob jeho výţivy. Vymenovať zásady
starostlivosti o zdravý vývin novorodenca.
Zdôvodniť význam výţivy dieťaťa materským
mliekom. Uviesť príklad
troch znakov
dospievania. Uviesť typické znaky troch období
ľudského ţivota.
Uviesť príklad pohlavnej choroby a moţnosti
nákazy. Opísať podstatu ochorenia AIDS
a moţnosti jej predchádzania. Uviesť zásady
predchádzania pohlavných ochorení. Uviesť
príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci
mladých a dospelých ľudí. Uviesť na príklade
význam rodiny.
3TC: Zdravie a ţivot človeka / 4 hod.
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba.
Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia.
Toxické a návykové látky. Vplyv na zdravie človeka.
Drogové závislosti a ich prevencia.
Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné vlastnosti a
vplyv na zdravie a ţivot človeka.
Ţivotný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra
medziľudských vzťahov, vzťah človeka k prírode.
Uviesť tri príklady infekčného ochorenia.
Charakterizovať výraz imunita a inkubačná
doba. Vysvetliť základný princíp očkovania.
Uviesť zásady prevencie infekčných ochorení.
Vysvetliť na príklade význam dezinfekcie,
dezinsekcie a deratizácie.
Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na
príklade drogovú závislosť. Zdôvodniť na
príklade škodlivosť drogovej závislosti pre
zdravie človeka. Uviesť zásady prevencie
drogových závislostí.
Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka.
Uviesť príklad dedičnej vlastnosti človeka.
Uviesť príklad dedičného ochorenia.
Vymenovať
základné
podmienky
ţivota
človeka. Zdôvodniť význam striedania práce a
odpočinku.
Uviesť
príklad
nesprávnej
ţivotosprávy a dôsledkov na ţivot človeka.
Uviesť príklad zdravého ţivotného štýlu. Uviesť
príklad významu jedinca v ţivote spoločnosti.
Vyjadriť
názor
na
význam
záujmov,
sebapoznávania, vzdelávania a rozvoj zručností
pre ţivot človeka.
Pri vyučovaní sa budú prelínať ako integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu v predmete biológia tieto
prierezové tematiky:
skratky
Mediálna výchova
MEDV
Environmentálna výchova
ENVV
Osobnostný a sociálny rozvoj
O a SR
Ochrana ţivota a zdravia
OŢ a Z
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
TP a PZ
Námety praktických aktivít:
Pozorovanie a určovanie kostí (na modeloch, obrazoch, diapozitívoch a pod.). Porovnanie stavby a funkcie
kostry stavovcov (na modeloch, obrazoch, diapozitívoch a pod.). Porovnanie šupiny ryby, pera vtáka a chlpu
cicavca. Stavba vtáčieho vajca. Pozorovanie stavby pera vtáka. Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení. Prvá
pomoc pri zastavení dychu. Prvá pomoc pri krvácaní zo ţily a tepny. Prvá pomoc pri zastavení činnosti srdca.
Prvá pomoc pri šoku. Činnosť zmyslových orgánov.
Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé):
Vonkajšie prejavy dýchania v pokoji a pri telesnej aktivite. Zmeny tepu v pokoji a pri pohybovej činnosti.
Námety na tvorbu projektov:
Reţim dňa. Zdravý ţivotný štýl. Škodlivosť fajčenia. Drogy okolo nás. Ţivíme sa správne?
Medziľudské vzťahy v našej triede.
5. Pedagogické stratégie
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a
činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od
obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.
Metódy práce:
-motivačné (motivačné rozprávanie, rozhovor , problém , demonštrácia); expozičné (rozprávanie,
vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda , pozorovanie,
manipulácia s predmetmi , inštruktáţ);
problémové metódy (heuristická, projektová); praktické aktivity , práca s knihou a textom; samostatné učenie
prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky; aktivizujúce (diskusia, situačná metóda, inscenačná
metóda, didaktické hry, EUR) ; fixačné ( metódy opakovania a precvičovania).
Formy práce:
-frontálna výučba, individuálna práca ţiakov, skupinová práca ţiakov, práca vo dvojiciach, demonštrácia
a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, diferencované
vyučovanie.
6. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov budú vyuţité nasledovné učebné zdroje:
Odborná literatúra:
86
Hantabálová I. a kol.: Prírodopis pre 7.ročník ZŠ, 2001
Hantabálová I. a kol: Pracovný zošit z Biológie pre 7.ročník ZŠ, 2010
Didaktická technika:
dataprojektor , PC, magnetická tabuľa
Materiálne výučbové prostriedky :
nástenné obrazy, modely, atlasy, obrazový materiál, mikroskop, mikroskopické preparáty, obväzový materiál,
improvizované prostriedky
Ďalšie zdroje : internet, výukové CD nosiče
7. Hodnotenie predmetu
Ţiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie ţiakov
základnej školy.
Prospech ţiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Stupeň 1 (výborný)
- Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo vyuţívať pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené
vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny
aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ
originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
- Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie
pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo
s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti,
presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
- Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných
osnov a pri ich vyuţívaní nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe s učiteľovou pomocou
opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický
prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
- Ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových
kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho
ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov
jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou
učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
- Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné medzery,
preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových
kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie
svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita
výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani
s pomocou učiteľa.
Získavanie podkladov na hodnotenie
 Ţiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom
období.
 Učiteľ oznamuje ţiakovi výsledok kaţdého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov
a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi ţiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných
a grafických prác a praktických činností oznámi ţiakovi a predloţí k nahliadnutiu.
 Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. Pravidelným
rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťaţovaniu ţiaka. Písomné práce archivuje do konca
príslušného školského roka.
 Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:
o známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,
o známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, praktické práce,
o posúdenie prejavov ţiaka.
87
Známkou sa hodnotí ústny prejav, písomný prejav, dlhodobé pozorovanie, projekty, iné formy
samostatnej práce ţiakov a schopností práce s textom / vyhľadávanie informácií v odbornej literatúre a na
internete atď. / Praktické aktivity sa neklasifikujú, hodnotia sa slovami: výborne, dobre, slabo.
Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať prezentovanie
poznatkov ţiakmi na základe dobrovoľnej odpovede ţiaka alebo určenia konkrétneho ţiaka učiteľom. Pri
verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou
vzdelávacieho štandardu.
Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na
konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 10 - 20 min v rozsahu 10
– 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Optimálne hodnotiť na základe
percentuálnej úspešnosti podľa týchto kritérií:
100 - 90% výborný
89 - 75% chválitebný
74 - 50% dobrý
49 - 30% dostatočný
29 - 0% nedostatočný
Pri praktických aktivitách slovne i písomne hodnotiť praktické zručnosti (vrátane správnosti
nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.
Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude
brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon.
Predmet: Environmentálna výchova
Environmentálna výchova
Štátny vzdelávací program
7. ročník
0
Školský vzdelávací program
0,5
Spolu
0,5
Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet umoţňuje rozvíjať a prehlbovať vedomosti a zručnosti v nasledovných oblastiach:
-
prírodné javy a deje v ţivotnom prostredí
zásahy ľudskej činnosti do ţivotného prostredia
rozdielne typy ţivotného prostredia
globálne problémy ľudstva
závislosť ľudského ţivota na ţivotnom prostredí
dôsledky rozhodnutí a činnosti ľudí na stav ţivotného prostredia
význam efektívnej ochrany a trvalo udrţateľného stavu ţivotného prostredia
lokálne, národné a medzinárodné opatrenia na ochranu a vyuţívanie ŢP
Ciele učebného predmetu
-
vyvinúť povedomie celého ŢP a s ním spojených problémov
utvoriť základné porozumenie ako pracujú prírodné systémy, ako ľudia ovplyvňujú a ako sú
ovplyvňovaní ŢP, aké problémy spôsobujú svojím konaním a ako sa tieto problémy môţu riešiť
rozvíjať súbor hodnôt a vzťahov pre zvýšenie záujmu a účasti pri ochrane a tvorbe ŢP
vyvinúť zručnosti potrebné pre identifikáciu a skúmanie problémov ŢP a pre ich riešenie
získavať skúsenosti v uplatnení vedomostí a zručností účasťou na zmysluplnej individuálnej
a kolektívnej činnosti smerom k vyriešeniu aktuálnych problémov ŢP
Obsah učebného predmetu
Tematické celky
7. ročník
Kategorizácia a rozšírenie lesov
Funkcia lesa v krajine
88
Vyuţívanie lesných ekosystémov človekom
Negatívne faktory ovplyvňujúce lesné ekosystémy
Ochrana lesov
Prírodné pomery regiónu
Metódy, prostriedky a formy v učebnom predmete
-
uplatňované budú najmä interaktívne a aktivizujúce metódy učenia a prvky globálneho, projektového
a problémového vyučovania
minimalizácia frontálnej výučby (prednáška, výklad)
hodnotenie ţiakov – slovné
časová dotácia – 0,5 hod./týţ.
osnovanie učiva v 5. – 9. ročníku – špirálovité (opakovanie tematických celkov v istých cykloch, ale
na vyššej úrovni)
Vzdelávací štandard
Obsahová časť
Rozšírenie lesov na
Zemi, typy lesných
biómov.
Vegetačné stupne
karpatskej oblasti.
Funkcia lesa v krajine.
Kategorizácia lesov
podľa funkcie.
Les a človek. Produkčná
funkcia lesa.
Priemyselné vyuţitie
rastlinných pletív.
Dynamika lesného
ekosystému.
Negatívny vplyv
prírodných biotických
a abiotických faktorov na
les.
Choroby drevín.
Negatívny vplyv
antropogénnych faktorov
na lesný ekosystém.
Odlesňovanie.
Ochrana a tvorba lesa.
Prírodné pomery
regiónu.
Ročníkové projektové
práce.
Výkonová časť
Definícia pojmu bióm. Tajga, zmiešané lesy mierneho pásma, subtropické vlhké
lesy, savany, tropické vlhké opadavé lesy, tropické daţďové lesy – rozšírenie,
klíma, druhové zloţenie.
Vegetačné stupne: 1. dubový 2. bukovo-dubový 3. dubovo-bukový 4. bukový 5.
jedľovo-bukový 6. smrekovo-bukovo-jedľový 7. smrekový 8. kosodrevinový. Vplyv
podnebia, hornín, pôdy, reliéfu, expozície, nadmorskej výšky na výskyt drevín.
Kategorizácia lesov z hľadiska zmien spôsobených človekom – pralesy, prírodné
lesy, prirodzené lesy, nepôvodné lesy, kultúry. Luţné lesy. Určovanie stromov.
Funkcie lesov – genetická banka, produkcia kyslíka, viazanie imisií,
ovplyvňovanie klímy (teplota, vlhkosť, rýchlosť vetra), zdravotná,
vodohospodárska, protierózna a zvukoizolačná funkcia. Lesy podľa funkcie –
ochranné, hospodárske, lesy osobitného určenia.
Smrek, smrekovec, jedľa, borovica, tis, dub, buk, lipa, orech – vlastnosti, vyuţitie.
Príklady vyuţitia v drevárskom, celulózovom, potravinárskom, farmaceutickom,
chemickom priemysle. Výroba papiera.
Sukcesia, klimax, pionierske dreviny, prechodný les, klimaxové dreviny. Znaky
pralesov – druhová stálosť, ekologická samostatnosť, prirodzená obnova,
rôznovekosť, odolnosť, prítomnosť nekromasy. Pralesy na Slovensku.
Poţiare, lavíny, klimatické faktory – veterné smršte, extrémne teplé a chladné
periódy, sucho, prívalové zráţky, ţivočíšni škodcovia, drevokazné huby.
Symptómy, príčiny, pôvodcovia ochorení.
Kyslé daţde, imisie. Oblasti s najhorším zdravotným stavom lesov na Slovensku.
Pasenie dobytka, ťaţba nerastných surovín, turistika, chemizácia, inţinierske
stavby.
História, súčasnosť. Spôsoby ťaţby drevnej hmoty – holoruby, podrastový
a výberkový spôsob.
Štátne a dobrovoľné organizácie ochrany lesných ekosystémov. Legislatíva,
dohovory. Lesné hospodárstvo, prirodzená a umelá obnova lesa.
Členenie pohorí – Malá a Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Ţiar. Horninové
zloţenie, chránené rastliny a ţivočíchy.
Prírodné rezervácie Malej a Veľkej Fatry.
Predmet: Dejepis
7. ročník
Dejepis
89
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
1
Spolu
2
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť
spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych
vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie ţiakov. V jeho priebehu si ţiaci
postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe
oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí
a tieţ prostredníctvom pohľadov na dôleţité formy ţivota spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej osobnosti
a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či uţ z miestnej,
regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je
predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase,
ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti.
Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných
spoločenských javov i problémov.
Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich
historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie
kultúrnych a iných odlišností,
ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak
k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým
hodnotám európskej civilizácie.
Ciele predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu štúdijných predmetových,
medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu získaných znalostí v rôznych
poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej
minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne
rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne
vlastný názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj
exemplárne mnohostranných), ktorý sa povaţuje za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu
i dejepisných učebníc na základných školách.
Závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať
transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevaţne
explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať
prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania)
poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom
učení.
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Ţiaci si kladú otázky:
- pouţijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií:
 s historickým časom
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne
rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
vyuţívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
 s historickým priestorom
rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom ţivota a obţivy človeka,
spoločnosti
 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov
rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
90
aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri
vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných
prameňoch - stopách po minulosti
pri vymedzovaní predmetu skúmania
Ţiaci vymedzia, čo môţu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu.
pri vytvorení plánu skúmania
Ţiaci zostavia plán skúmania pästného klinu.
pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania
Ţiaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako najstaršieho
pracovného nástroja
pri vytvorení záznamu zo skúmania
Ţiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu
pri vyhľadávaní relevantných informácií
z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných
z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov,
webových stránok
z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie
pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty
vyberaní informácií
organizovaní informácií
porovnávaní informácií
rozlišovaní informácií
zaraďovaní informácií.
kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu
zoradení výsledkov
rozpoznaní podstatného od nepodstatného
integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
vyhodnocovaní správnosti postupu
tvorbe súboru vlastných prác
-



Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje
v učebných poţiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného
výkonového štandardu.
Hodnotenie predmetu


ústne skúšanie
písomné skúšanie ( písomné previerky, projekty, testy, pracovné listy, referáty...)
Medzipredmetové vzťahy
Na hodine dejepisu moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :
 občianskej výchovy
 náboţenskej výchovy
 zemepisu
 informatiky
 slovenského jazyka a literatúry
 výtvarnej výchovy
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Predkovia Slovákov
v Karpatskej kotline
Slováci v Uhorskom kráľovstve
Informačnoreceptívna – výklad
Motivačná – problém ako
motivácia
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
Expozičná - projekt
Informačnoreceptívna- výklad
Motivačná – problém ako
motivácia
Reproduktívna- riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
91
Formy práce
Práca s učebnicou
Individuálna práca
Skupinová práca,
Diskusia
Práca s učebnicou
Individuálna práca
Skupinová práca
Diskusia
Beseda
Obrazy novovekého sveta
Habsburská monarchia
Expozičná - projekt
Informačnoreceptívna – výklad
Motivačná – problém ako
motivácia
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
Expozičná - projekt
Informačnoreceptívna – výklad
Motivačná – problém ako
motivácia
Reproduktívna – riadený
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
Expozičná - projekt
Práca s učebnicou
Individuálna práca
Skupinová práca,
Diskusia
Beseda
Práca s učebnicou
Individuálna práca
Skupinová práca,
Diskusia
Beseda
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku
Odborná literatúra
Didaktická
technika
Predkovia Slovákov
v Karpatskej kotline
M. Daniš: Od staroveku
k stredoveku, Orbis Pictus
Istropolitana, 2002.
Tabuľa
Dataprojektor
PC
Videotechnika
Tabuľa
Dataprojektor
PC
Videotechnika
Slováci v Uhorskom
kráľovstve
Obrazy novovekého
sveta
Habsburská
monarchia
D. Kováč: Slovensko
v stredoveku a na
začiatku novoveku, Orbis
Pictus Istropolitana, 1997.
D. Kováč: Európa
v období stredoveku,
Orbis Pictus Istropolitana,
1996.
D. Kováč: Slovensko
v stredoveku a na
začiatku novoveku, Orbis
Pictus Istropolitana, 1997.
D. Kováč: Európa
v období stredoveku,
Orbis Pictus Istropolitana,
1996.
D. Kováč: Slovensko
v stredoveku a na
začiatku novoveku, Orbis
Pictus Istropolitana, 1997.
D. Kováč: Slovensko na
prahu nového veku, Orbis
Pictus Istropolitana, 1994.
Materiálne
výučbové
prostriedky
denná tlač,
časopisy,
pracovné listy
Ďalšie zdroje
(internet,
kniţnica, ...
Internet
Kniţnica
denná tlač,
časopisy,
pracovné listy
Internet
Kniţnica
Tabuľa
Dataprojektor
PC
Videotechnika
denná tlač,
časopisy,
pracovné listy
Internet
Kniţnica
Tabuľa
Dataprojektor
PC
Videotechnika
časopisy,
pracovné listy
Internet
Kniţnica
Predmet: Geografia
7. ročník
Geografia
92
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
1
Spolu
2
1. Charakteristika predmetu
V 7.ročníku sa predmet zameriava na regióny Afriky a Ázie. V úvode sa venuje charakteristikám
obyvateľstva a jeho rozmiestneniu na Zemi.
Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre ţiakov prijateľný
spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné
informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom
konkrétnych javov ţiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať
ich.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevaţne priestorový a integrujúci charakter.
Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie ţiak správne skombinovať, a tak porozumieť,
interpretovať a prakticky vyuţívať danosti krajiny.
Ciele geografie v 7. ročníku:
-
-
-
získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, komplexne hodnotiť obidva svetadiely z hľadiska ich
prírodných i kultúrnych charakteristík,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,
zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky pre ţivot človeka v jednotlivých oblastiach,
prejavovať záujem o kultúru spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta,
rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci ţiakov spracúvaním projektov s mapou
a zaujímavými miestami oboch svetadielov . Ţiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu
spracúvajú informácie o krajine.
kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta.
Geografia učí váţiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym
tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie,
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a pouţívať ju pri získavaní informácií o daných lokalitáchz, vedieť
nájsť mapu na internete,
oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť,
diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov,
získavať údaje zo zdrojov, vyuţiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej
gramotnosti.
Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo? Ako tam ţijú
ľudia?
3. Obsah vzdelávania
V 7. ročníku je obsahom štúdia geografie Planéta Zem - obyvateľstvo a na nej Afrika a Ázia. Poznatky sú
interpretované nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom, či uţ
formou prezentácií alebo vyuţívaním IKT vo vyučovacom procese.
Obsahové témy:
- Rozmiestnenie, hustota obyvateľstva, Rasové a národnostné zloţenie, Náboţenstvá, Kultúry,
- Afrika - poloha, zobrazenie na mape, členitosť pobreţia, povrch, podnebie, vodstvo, obyvateľstvo, sídla,
hospodárstvo, oblasti a štáty
- Ázia - poloha, zobrazenie na mape, členitosť pobreţia, povrch, podnebie, vodstvo, obyvateľstvo, sídla,
hospodárstvo, oblasti a štáty
Prierezové témy:
Prierezová téma
Ciele a kľúčové kompetencie
Tematický celok
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- naučiť ţiakov komunikovať, argumentovať, pouţívať
informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, pracovať
v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny
Poloha Afriky – vytvorenie
mentálnej mapy.
Prírodné pomery Afriky –
rastlinstvo a ţivočíšstvo,
endemické druhy.
93
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
- rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať základy pre
plnohodnotný a zodpovedný ţivot, rozvíjať osobné
a sociálne spôsobilosti, ktoré spätne podporujú
akademický rozvoj
- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu,
sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za
svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie, naučiť
ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory,
potreby a práva ostatných, pomáhať ţiakom získavať a
udrţať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné
pre ţivot a spoluprácu, podporovať svojím obsahom
prevenciu sociálno-patologických javov v škole
- prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe v oblasti
vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť
chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom
a jeho ţivotným prostredím na základe poznania zákonov,
ktorými sa riadi ţivot na Zemi; poznať a chápať súvislosti
medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu
v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi
lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu
- výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj
poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr,
akceptácia kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a
rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a
konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti - - –
- ţiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu,
zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry
ako rovnocenné
Obyvateľstvo v Afriky.
Mestá a ţivot v nich.
Zaujímavosti Afriky.
Poloha Ázie – vytvorenie
mentálnej mapy.
Vodstvo Ázie
Rastlinstvo a ţivočíšstvo Ázie národné parky.
Obyvateľstvo Ázie .
Mestá Ázie.
Zaujímavosti Ázie.
Ázia – kultúra, veda, šport.
Ázia – spoločenské zvyky
a tradície.
Ázia – kultúra, umenie, veda,
šport, zamestnanie.
Ázia – spoločenské zvyky.
Afrika – prírodné pomery
(ţivotné prostredie).
Mestá v Afrike – problémy
veľkomiest.
Afrika– vodstvo (znečisťovanie
riek, jazier a morí).
Afrika– ţivot v mestách a ich
problémy.
Ázia– obyvateľstvo.
Mestá v Ázií – kultúrna
rôznorodosť, multikultúrne
mestá.
Ázia – obyvateľstvo.
Predmet: Občianska náuka
Občianska náuka
94
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Vzdelávací a výkonový štandard
Tematický celok
Obsah
Úvodná hodina
Opakovanie zo 6. ročníka
Ľudská osobnosť
Prierezová téma : VMR
Dospievanie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
obsah, ciele OBN v 7. ročníku
štruktúra osobnosti, vplyv
dedičnosti a výchovy
uvedomuje si jedinečnosť
ľudského jedinca, prehlbuje
sebapoznanie a sebahodnotenie
vyjadrenia ţiakov: od koho získali
dané informácie, v akom veku
a či sa s rodičmi o tejto
problematike rozprávajú
uvedomí si príčiny zmien vo
svojom správaní , lepšie
porozumie sám sebe
zdroje informácií o dospievaní –
funkcie rodiny
Problémy dospievania,
kultivované dospievanie
základné telesné a duševné
zmeny: rozdiely v priebehu
dospievania, nemotornosť,
nervozita, podráţdenosť,
precitlivenosť, rýchle zmeny
nálad ...
rozvoj abstraktného myslenia,
logickej pamäti, predstavivosti,
tvorivosti, slovnej zásoby, kultúra
jazyka a reči, kultúra obliekania
I.TC: Sociálne vzťahy
v spoločnosti
socializácia jednotlivca,
medziľudské vzťahy
vníma seba ako súčasť
spoločnosti
Sociálne zmeny v spoločnosti
a ich príčiny
sociálne zmeny, ich príčiny,
sociálne a politické napätie
v spoločnosti, vojny terorizmus
vie vysvetliť nutnosť sociálnych
zmien, pozná ich hlavné príčiny,
uvedomuje si negatívne stránky
násilia, terorizmu
Štruktúra obyvateľstva, migrácia
štruktúra obyvateľstva, rasy,
národy, národnosti, etnické
skupiny,
prirodzený pohyb – migrácia, jej
príčiny, dôsledky
vie sa orientovať v národnom
a etnickom zloţení obyvateľstva,
pozná súvislosti medzi sociálnymi
zmenami a migráciou, jej
dôsledkami, pozná moţnosti
zmeny postavenia jednotlivca
v spoločnosti
Zmysel ţivota
základné typy zmyslu ţivota:
rodina, práca, vzdelávanie, viera
v boha, nezištná pomoc ľuďom,
peniaze a hmotné statky
zamýšľa sa nad vlastným
zmyslom ţivota, uvedomuje si
klady a nedostatky jednotlivých
typov
Svetonázor, jeho typy
hodnotový systém človeka,
vonkajšie a vnútorné činitele pri
formovaní svetonázoru
spoznáva typy svetonázorov,
uvedomuje si vplyv vonkajších
činiteľov aj svojich poznatkov
a skúsenosti, toleruje odlišnosti
v svetonázore jednotlivcov
Štruktúra obyvateľstva –
náboţenstvá
náboţenstvá na Zemi, ich funkcia
v spoločnosti, náboţenské
organizácie
pozná hlavné náboţenstvá,
chápe ich úlohy v modernej
spoločnosti, vie odlíšiť sekty od
cirkevných organizácií, je
tolerantný voči náboţenstvám
Telesné a duševné zmeny
v dospievaní
95
uvedomuje si zmeny v danej
oblasti oproti I. stupňu,
porovnáva svoju individuálnu
slovnú zásobu s úrovňou
spoluţiakov, chápe význam
kultúrnosti vo vyjadrovaní
a obliekaní
iných ľudí
Kultúra, multikultúrnosť
význam týchto pojmov
chápe kultúru ako výsledok
činnosti ľudskej spoločnosti,
chápe hodnoty jednotlivých kultúr
a toleruje, oceňuje kultúrnu
rozmanitosť, vie prejaviť hrdosť
na svoje kultúrne hodnoty
Zhrnutie témy Sociálne vzťahy
v spoločnosti, skupinová práca na
projekte
výber témy, ktorá ţiakov najviac
zaujala, tvorivosť pri jej
spracovaní
učí sa spolupracovať, nesie
zodpovednosť za splnenie úlohy
Vznik štátu, jeho znaky, právny
štát
občan, občianstvo, štát
vie vysvetliť vzťah medzi
občanom a štátom, pozná vznik
občianstva a jeho moţné zmeny
Ústava Slovenskej republiky
prvé štáty na svete, znaky štátu,
základné princípy právneho štátu
vie pouţiť informácie z dejepisu
o vzniku štátov, vie vymenovať
znaky štátu, ctí si štátne symboly
Ústava – základný zákon štátu,
jej členenie, preambula,
2.hlava Ústavy SR
chápe význam ústavy pre
riadenie štátu, pozná obsah našej
ústavy, vie zdôvodniť, prečo je
2.hlava Ústavy SR pre občanov
najdôleţitejšia
Základné ľudské práva a slobody
– I. generácia
pojem ľudské práva, hranice
slobody,
právo na ţivot a slobodu,
nedotknuteľnosť osoby a obydlia,
právo na ľudskú dôstojnosť
a česť, sloboda pohybu a pobytu,
sloboda zmýšľania
a náboţenského vyznania, listové
tajomstvo
uvedomuje si význam ľudských
práv pre kaţdého človeka,
spoznáva zásadu, ţe všetci ľudia
sú si rovní, chápe podstatu
jednotlivých práv
Základné ľudské práva a slobody
– II.generácia
ekonomické, sociálne a kultúrne
práva a slobody: slobodná voľba
povolania, právo na ochranu
zdravia, právo na vzdelanie, na
slušné pracovné podmienky, na
odpočinok, právo na sociálnu
starostlivosť
Všeobecná deklarácia ĽP,
Dohovor o ľudských právach
aplikuje teóriu na konkrétne
príklady zo ţivota, rozširuje si
poznatky z obsahovej náplne
jednotlivých práv
II. Občiansky ţivot ako proces
formovania demokracie
Občan, občianstvo
Základné dokumenty ľudských
práv
Práva detí
Deklarácia práv dieťaťa
Dohovor o právach dieťaťa
pozná základné dokumenty
súvisiace s ĽP, spoznáva
inštitúcie ochraňujúce ĽP
pozná svoje práva, vie posúdiť,
kedy sú práva detí porušované,
pozná inštitúcie, na ktoré sa
môţe obrátiť pri porušovaní
svojich práv
Prepojenie práv a povinností
vzájomná súvislosť medzi
právami a povinnosťami
chápe toto prepojenie, vie uviesť
príklady zo ţivota
Ľudské práva a práva detí –
projekt – skupinová práca
Štátna moc, jej zloţky,
zákonodarná moc
upevňuje si poznatky pri
spracúvaní projektu
rozdelenie moci v demokratickom
štáte,
NR SR
96
spoznáva, ako a prečo vzniká
štátna moc, prečo sa delí na
zákonodarnú, výkonnú a súdnu,
spoznáva základné úlohy NR SRpráca s Ústavou SR
Výkonná moc: vláda, prezident
Vláda SR, prezident
v Ústave SR vie nájsť základné
informácie o úlohách vlády
a prezidenta
Súdna moc
súdy, prokuratúra, senát, trestný
čin, prečin, priestupok
pozná význam súdov, uvedomuje
si trestnú zodpovednosť od 14
rokov
Demokracia, jej vznik, vývoj,
princípy demokracie
priama a nepriama demokracia,
jej základné princípy
vie vysvetliť význam slova
demokracia, rozlíši priamu
a nepriamu demokraciu, dokáţe
posúdiť stav demokracie v krajine
Voľby, volebné právo
volebné právo, slobodné a čestné
voľby, voľby v demokracii
vie vysvetliť, čo znamená
všeobecné, rovné, priame, tajné
volebné právo,
rozumie pojmu politická pluralita
Všeobecné a komunálne voľby
všeobecné voľby poslancov do
NR SR a voľby prezidenta,
komunálne voľby
pozná rozdiel medzi týmito
formami volieb, zaujíma sa
o komunálne voľby v obci
Štátna správa a samospráva
samosprávne orgány v obci
pozná primátora/ starostu obce,
zaujíma sa o činnosť obecnej
samosprávy
V školskom roku 2010/2011 bude predmet OBN v 7. ročníku hodnotený slovne: absolvoval/a
Budeme vyuţívať tímovú prácu, pouţívať situačné a rolové metódy práce, metódy rozvíjajúce
kritické myslenie, diskusiu a brainstorming.
V tomto ročníku zatiaľ nemáme nové učebnice!
Obsah aj usporiadanie školského vzdelávacieho programu v 7. ročníku sa výrazne odlišuje od štátneho
vzdelávacieho programu. Iné je časové usporiadanie tém, vynechané sú náročné témy vhodné skôr pre
ţiakov gymnázií, doplnené sú témy súvisiace s VMR, svetonázorom a zmyslom ţivota.
Spracovala Mgr. M. Kaštílová, vedúca PK
Predmet: Etická výchova
Etická výchova
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Obsahový a výkonový štandard
Ciele
Tematický celok
témy
Obsahový
štandard
97
Výkonový štandard
Socio-afektívny
Konatívny
Osvojovanie si
základných
postojov, ktoré
podmieňujú
kultivované
dospievanie.
Učenie sa
poznávať svoju
identitu, rozvíjať
sebaoceňovanie.
Učenie sa obhájiť
svoje práva
a názory
Osvojenie si
pojmov asertivita,
spolupráca
a prosociálne
správanie
Poznávanie
svojich práv
a povinností
v rodine, učenie
sa kultivovane
prejaviť svoj
názor, postupne
preberať
zodpovednosť za
svoje
rozhodnutia,
zároveň však
rešpektovať
rodičov a viesť
s nimi
konštruktívny
dialóg
Objavenie vlastnej
jedinečnosti a identity
Veľkosť a dôstojnosť
ľudskej osoby, úcta
k človeku.
Poznávanie svojich
silných a slabých
stránok.
Zdravé sebavedomie.
Prijatie samého seba
aj so svojimi
nedostatkami.
Byť sám sebou, vedieť
obhájiť svoje práva
a názory
Vedieť sa presadiť
a obhájiť v rôznych
situáciách, vedieť
odmietnuť, čeliť
manipulácii a tlaku
skupiny, vysvetliť svoje
názory, vysloviť návrh,
alternatívne spôsoby
riešenia konfliktov,
asertívne práva
Prosociálnosť ako
zloţka vlastnej identity
Nový vzťah k druhým:
nezávislosť
a rešpektovanie.
Rozvíjanie vlastnej
identity v interakcii
s druhými. Slobodné
prijatie záväzkov a ich
splnenie ako predpoklad
zrelosti.
Etické aspekty vzťahu
k vlastnej rodine
Hlbšie poznanie vlastnej
rodiny.
Uplatňovanie sociálnych
zručností v rámci rodiny:
byť empatickým,
otvorene a citlivo
komunikovať..
Zdravá a nezdravá
kritickosť, reflexia nad
vlastnou kritickosťou
v rodine, pochopenie
rodičov a súrodencov,
dobré vzťahy, tolerancia
a rešpektovanie autority,
vzťahy medzi
súrodencami.
Rešpektovanie pravidiel
hry: práva a povinnosti
v rodine.
-poznaním svojich
silných a slabých
stránok vytvára
priestor pre
sebaprijatie
a rozvoj
interpersonálnej
komunikácie
-v komunikácii i vo
vzťahoch
prejavuje
sebaúctu
-vie vyjadriť svoje
myšlienky,
formuluje ich ako
svoj názor
-chápe proces
sebaakceptácie
-rozumie
manipulatívnym
spôsobom
v správaní svojom
i v správaní iných
-pozná svoje právo
na odmietnutie
nevhodnej ponuky
a zásady jej
uplatnenia
-obhajuje svoje
legitímne práva,
svoje názory
doloţí
argumentáciou
-rozlišuje
manipulatívne
správanie
a odmieta ho
-v komunikácii
uplatňuje prvky
asertívnych
techník: povedať
NIE
-vie vysvetliť slová:
nezávislosť,
rešpektovanie,
ponúkanie
a prijímanie
slobody,
zodpovednosť
-pozná zásady
prosociálneho
správania, vie
pomenovať
moţnosti takého
správania v rodine
-chápe, ţe
zodpovedná
sloboda ho vedie
k dobru pre seba
i pre iných
-v správaní badať
posun
k prosociálnosti
-je verný zásadám
prosociálnosti
-postupne preberá
zodpovednosť za
svoje rozhodnutia
-vie pomenovať
moţnosti
prosociálneho
správania vo
vlastnej rodine
-uvedomuje si
svoje práva
a povinnosti
v rodine a snaţí sa
chápať ich význam
-túţi prispieť svojím
dielom k dobrému
fungovaniu vlastnej
rodiny
-prejavuje snahu
vychádzať dobre
s členmi vlastnej
rodiny
-v rodine uplatňuje
základné
komunikačné
zručnosti:
poţiadať
o láskavosť,
o odpustenie,
vie vysloviť návrh,
-v rodinnom
prostredí vie
pouţiť pozitívne
hodnotenie,
empatiu
a tvorivosť,
prejavuje
spoluúčasť na
rodinnom ţivote
- vie vysvetliť
význam poznania
silných a slabých
stránok osobnosti
-vie vysvetliť
uplatnenie pojmu
asertivita
v praktickom ţivote
-vie vysvetliť pojem
manipulácia
Etické aspekty
integrovania sexuálnej
zrelosti do kontextu
osobnosti
98
Spoznávanie
svojej sexuálnej
identity, chápanie
pozitívnych
hodnôt
priateľstva, lásky,
manţelstva
a rodiny.
Rozvíjanie
pozitívneho
postoja
k postihnutým,
chorým a iným
skupinám
obyvateľstva,
ktoré potrebujú
pomoc
a porozumenie.
Rozvíjanie sexuálnej
identity.
Vzťahy medzi chlapcami
a dievčatami.
Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv
o budúcom partnerovi.
Rozpor medzi
pohlavnou
a psychosociálnou
zrelosťou.
Vzťah k chorým,
starým, postihnutým,
mentálne alebo
morálne narušeným
ľuďom
Rozvoj empatie,
komunikácie s vyššie
spomínanými ľuďmi.
Ochota chápať ich
potreby, ale aj vidieť ich
moţnosti a bohatstvo,
ktoré môţu odovzdať
ostatným.
Tolerancia,
rešpektovanie odlišností,
generačné rozdiely.
-vie, čo je to počatie
a prenatálny ţivot
človeka
-vie vysvetliť dôvody
pre odloţenie
sexuálneho styku do
psychosociálnej
zrelosti
-vníma
a stotoţňuje sa so
svojou sexuálnou
identitou,
-chápe pozitívne
hodnoty:
priateľstvo, lásku,
manţelstvo,
rodinu,
-túţi po hlbokom
vzťahu zaloţenom
na úcte
a vzájomnej láske
-o otázkach
sexuality hovorí
úctivo,
-neznáme oblasti
si ujasňuje
dialógom s rodičmi
alebo s učiteľom,
-vo vzťahu
k inému pohlaviu
je pozorný
a vnímavý
-vie vymenovať
obmedzenia
a prednosti chorých
a osôb so
špecifickými
potrebami,
-vie zdôvodniť
potrebu i špecifiká
komunikácie
s osobami so
špecifickými
potrebami
- uvedomuje si
ťaţkosti, ktoré
preţívajú starí
a chorí ľudia a túţi
im pomôcť
-v kontakte so
starými, chorými
a osobami so
špecifickými
potrebami
prejavuje prvky
tvorivej
prosociálnosti
Predmet ETV sa hodnotí slovne : ABSOLVOVAL/A
Spracovala: Mgr. M. Kaštílová, vedúca PK
Predmet: Náboţenská výchova
Náboţenská výchova
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Ročníková téma: sloboda človeka
Dieťa začína túţiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany autority. Oslobodzuje sa
od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto istoty, bezpečia a ochrany. Objavením
99
rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k druhým ľuďom. Táto skúsenosť slobody mu
umoţňuje objavovať slobodné rozhodnutie pre vzťah k Bohu. Slobodným nazeraním na vzťah s Bohom je
schopné vidieť vo viditeľnom svete stopy Boha, s ktorým prehlbuje vzťah v náboţenskom preţívaní.
Ročníkový cieľ: Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na vinu a odpustenie.
Osvojovať si návyky kresťanského ţivotného štýlu.
1. téma: Sloboda a človek
dotácia hodín: 6 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou /12 hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Obsahy:
chápanie slobody
povolanie k slobode
otroctvo človeka
závislosti
Exodus – cesta k slobode
hranice slobody - Desatoro
Ciele témy:
Kognitívny cieľ:
Afektívny cieľ:
Psychomotorický cieľ:
Opísať rozličné chápanie slobody u súčasného človeka a porovnať ho
s kresťanským pohľadom.
Uviesť príklady foriem otroctva súčasného človeka.
Zdôvodniť hranice slobody človeka na základe Desatora. Prostredníctvom
biblických príbehov vnímať, ako Boh rešpektuje slobodu človeka.
Vnímať desatoro ako výzvu k plnej slobode človeka.
Rozvíjať návyk reflexie vlastných rozhodnutí.
Výkonový štandard
Ţiak vie:
na konkrétnej ţivotnej situácii rozoznať ţivot v slobode a v otroctve hriechu
posúdiť potrebu Boţieho zákona v ţivote
definovať pojem slobody ako vnútorný stav človeka
vysvetliť, v čom spočíva zneuţitie slobody
vymenovať dôsledky prvotného hriechu
vysvetliť rozdiel medzi zamestnaním a povolaním
vysvetliť pojem závislosť
uviesť príklady rôznych závislostí
reflektovať svoje vlastné rozhodnutia
posúdiť a modifikovať biblické príbehy z pohľadu dnešnej doby
rozlišovať rôzne spôsoby slobody, chápať Desatoro ako ich vyjadrenie
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Ţiak
reaguje na prečítané texty a pouţíva ich na rôzne ciele
dokáţe viesť koordinovaný dialóg so spoluţiakmi
podporuje osvojovanie základných pravidiel verejnej komunikácie a dialógu
vie obhájiť svoj názor slušným spôsobom
Existenciálne:
Ţiak
vysvetlí kresťanský pohľad na povolanie a zamestnanie človeka
chápe slobodu ako vnútorný stav, ktorý je vlastný kaţdému človeku
Občianske:
Ţiak
je pripravený niesť zodpovednosť
odmieta závislosť ako individuálny, ale aj spoločenský defekt
vie rozlíšiť rôzne spôsoby slobody, prikláňa sa k chápaniu slobody ako nezávislosti, ktorá je obmedzená
právami druhého človeka na vlastnú slobodu
Sociálne a interpersonálne:
Ţiak
získava základné sociálne zručnosti pri riešení zloţitých situácií
uvedomuje si mravné rozmery rôznych spôsobov ľudského správania
chápe Desatoro ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu slobody
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
100
Ţiak
si vie uvedomiť priority v ľudskom ţivote a priame ohrozenie vlastných hodnôt
rozumie princípom kresťanskej etiky
uvedomuje si hodnotu spolupráce
uzatvára a rozvíja základné zručnosti pre spoluprácu
predchádza sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom správania
2. téma: Sloboda a rozhodnutia
dotácia hodín: 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou /8 hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Obsahy:
slobodné rozhodnutie (nutnosť voľby)
sloboda a zodpovednosť
riešenie problémovej situácie – príbeh s mravnou dilemou
princípy rozhodovania (autonómna a heteronómna morálka)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ:
Afektívny cieľ:
Psychomotorický cieľ:
Na základe analýzy problémovej situácie vysvetliť dopad rozhodnutia. na ţivot
jednotlivca a spoločnosti.
Na modelovej situácii aplikovať moţnosti riešenia neţiadúcich javov.
Vnímať vnútorné a vonkajšie vplyvy na rozhodnutie človeka. Uvedomiť si
zodpovednosť za svoje mravné rozhodnutia voči sebe, druhým ľuďom a svetu.
Rozvíjať návyk analýzy vplyvov
rozhodnutí a ich dopad na ţivot človeka
a spoločnosti. Na modelovej situácii si osvojiť základné riešenie vnútorných
konfliktov.
Výkonový štandard
Ţiak vie:
na základe analýzy problémovej situácie vysvetliť dopad rozhodnutí na ţivot jednotlivca a spoločnosti
definovať svedomie
posúdiť hodnotu spravodlivosti vo svete
vyrozprávať biblické príbehy a posúdiť ich hodnotu pre dnešný ţivot
vysvetliť vývoj svedomia z pohľadu vývoja človeka
na problémových situáciách s morálnou dilemou posúdiť vývoj morálneho úsudku
posúdiť princípy rozhodovania z pohľadu autonómnej a heteronómnej morálky
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Ţiak
reaguje na prečítané texty a pouţíva ich na rôzne ciele
prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zloţkou komunikácie
je zameraný na dopady verbálnych aj neverbálnych prejavov a je pripravený niesť zodpovednosť
Existenciálne:
Ţiak
na základe poznania vníma, aké dôleţité sú rozhodnutia pre vlastný ţivot
je pripravený zamerať sa na pozitívne hodnoty
Občianske:
Ţiak
je pripravený vnímať ţivotné situácie vyţadujúce zodpovedné rozhodnutie vzhľadom k sebe, k druhým
ľuďom a k svetu
pozitívne oceňuje rozhodnutie pre mravne dobrý čin
rešpektuje rozhodnutie druhého človeka v závislosti na svedomí
Sociálne a interpersonálne:
Ţiak
oceňuje pravé hodnoty
je schopný transformovať moţné dopady svojich rozhodnutí
získava základné sociálne zručnosti pri riešení zloţitých situácií
vie rozoznať na modelových situáciách ţiadúce i neţiadúce konanie v spoločnosti
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak
si vie uvedomiť priority v ľudskom ţivote a priame ohrozenie vlastných hodnôt
rozumie princípom kresťanskej etiky
získava základné sociálne zručnosti pri riešení zloţitých situácií
si vie uvedomiť motiváciu svojich rozhodnutí
101
Prierezová téma: Multikultúrna výchova
Ţiak
reflektuje sociálne vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie v beţných aj vypätých situáciách
3. téma: Boh oslobodzuje človeka
dotácia hodín: 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou /8 hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Obsahy:
vina a odpustenie vo svetle prirodzenej morálky
kresťanský pohľad na vinu a odpustenie
zaobchádzanie s vlastnou vinou
sociálny hriech
chápanie viny v iných kultúrach a náboţenstvách
Kristus oslobodzuje (formy pokánia – sviatostné i mimo sviatostné)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ:
Afektívny cieľ:
Psychomotorický cieľ:
Vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s vinou a previnením v rôznych kultúrach
a náboţenstvách v dejinách ľudstva.
Konfrontovať ju s biblickým pohľadom na uznanie viny a odpustenia. Uvedomovať si
mravné rozmery svojich rozhodnutí a ich dopad voči sebe, druhým ľuďom, svetu,
Bohu.
Rozlišovať sviatostné a mimo sviatostné formy pokánia.
Konfrontovať sa so skúsenosťou viny a odpustenia.
Osvojovať si kresťanský pohľad na vinu a odpustenie.
Formovať návyk správneho zaobchádzania s vinou.
Výkonový štandard
Ţiak vie:
predstaviť vinu a odpustenie vo svetle prirodzenej morálky
vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s vinou a previnením v rôznych kultúrach a náboţenstvách
v dejinách ľudstva
konfrontovať ju s biblickým pohľadom na uznanie viny a odpustenia
uvedomovať si mravné rozmery svojich rozhodnutí a ich dopad voči sebe, druhým ľuďom, svetu, Bohu
opísať postup sviatosti zmierenia
rozlíšiť sviatostnú formu pokánia a mimo sviatostnú formu
uviesť príklady sviatostných a mimo sviatostných foriem pokánia
osvojovať si kresťanský pohľad na vinu a odpustenie
Rozvoj kompetencií
Komunikačné
Ţiak
reaguje na prečítané texty a pracuje s nimi
rozvíja efektívne stratégie komunikácie
vie pouţívať komunikáciu v rôznych situáciách – vie sa ospravedlniť
vie vyjadriť vlastnú vinu
Existenciálne:
Ţiak
je disponovaný pre správne zaobchádzanie s vinou a odpustením
sa vie konfrontovať s vlastnou vinou a je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie
vie reflektovať ţivotné situácie v kontexte hodnôt kresťanskej etiky
Občianske:
Ţiak
 vie rešpektovať svedomie druhých ľudí, neodsudzuje
Sociálne a interpersonálne:
Ţiak
prehlbuje a rozširuje špecifické aplikácie jazyka o sociálne zručnosti
disponuje základnými sociálnymi postojmi
si uvedomuje mravné rozmery ľudského správania a ich dopad na ţivot jednotlivca a spoločnosti
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak
 si osvojuje kultivované správanie
 prispieva k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej
102

utvára si pozitívny postoj k sebe samému i k druhým ľuďom
Prierezová téma: Mediálna výchova
Ţiak
disponuje základnými pravidlami verejného dialógu a argumentácie
vie posúdiť hodnotu slávenia a kultúru správania
4. téma: Rešpektovanie vierovyznaní
dotácia hodín: 5 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou /10 hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Obsahy:
rešpektovanie inakosti
rozdelenie sveta podľa kultúr (myslenie kultúr)
rozdielne cesty hľadania Boha (hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus, kresťanstvo..)
putovanie po ceste predkov
Ciele témy:
Kognitívny cieľ:
Afektívny cieľ:
Psychomotorický cieľ:
Charakterizovať kultúry a svetové náboţenstvá.
Porovnať učenie svetových náboţenstiev s kresťanským učením. Zdôvodniť prínos
náboţenstiev pre ţivot spoločnosti.
Rešpektovať slobodu vierovyznania.
Prejaviť záujem o poznanie pozitívnych hodnôt v kaţdom náboţenstve. Vnímať
súvis medzi kultúrou a náboţenstvom.
Oceniť osobné korene v kresťanstve.
Zostaviť škálu hodnôt nachádzajúcich sa vo všetkých svetových
náboţenstvách.
Formovať postoj rozvíjania kresťanskej identity.
Výkonový štandard
Ţiak vie
vymenovať základné monoteistické náboţenstvá
vymenovať základné polyteistické náboţenstvá
opísať základné znaky svetových náboţenstiev (hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus, kresťanstvo)
porovnať učenie svetových náboţenstiev s kresťanským učením
opísať rozdielne a spoločné prvky jednotlivých svetových náboţenstiev
priradiť základné symboly svetových náboţenstiev
vyjadriť úctu voči ľuďom iného vierovyznania
rešpektovať slobodu vierovyznania
opísať pozitívne hodnoty svetových náboţenstiev
pomenovať a zdôvodniť prínos náboţenstiev pre ţivot spoločnosti
vysvetliť kresťanský pôvod v histórii vyvoleného národa
pomenovať a zdôvodniť prínos kresťanstva pre ţivot našej spoločnosti
vyjadriť úctu k osobným koreňom vychádzajúcim z kresťanstva a identifikovať sa s nimi
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Ţiak
reaguje na prečítané texty a pouţíva ich na rôzne ciele
zaoberá sa vnímaním hovoreného i písaného prejavu
pozoruje kultúru písaného slova v iných vierovyznaniach
Existenciálne:
Ţiak
má základný náhľad na riešenie existenciálnych otázok svetových náboţenstiev
je otvorený pre celoţivotné hľadanie pravdy
zaujíma postoj k svojej kresťanskej identite
Občianske:
Ţiak
je otvorený pre náboţenskú toleranciu v demokratickej spoločnosti
rešpektuje zvláštnosti iných náboţenstiev
Sociálne a interpersonálne:
Ţiak
vníma potrebu angaţovanosti jednotlivca k odstráneniu predsudkov voči iným náboţenstvám
vníma princíp sociálneho zmieru a solidarity
orientuje sa v pluralitnej spoločnosti
vyuţíva interkulturálne kontakty k vzájomnému obohateniu seba i druhých
103
Prierezová téma: Multikultúrna výchova
Ţiak
objavuje a oceňuje kultúrne bohatstvo svojho náboţenstva
rešpektuje práva iných náboţenstiev
vníma multikulturalitu ako prostriedok vzájomného kultúrneho obohacovania
vníma monoteistické náboţenstvá ako korene a zdroje európskej civilizácie
Prierezová téma: Mediálna výchova
Ţiak
interpretuje a kriticky hodnotí artefakty umeleckej produkcie
hodnotí artefakty inokultúrnej umeleckej produkcie
5. téma: Láska ako princíp slobody
dotácia hodín: 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou /8 hod. s dvojhodinovou časovou dotáciou
Obsahy:
sloboda a vzťah k autoritám (hierarchia, anarchia, nezávislosť)
láska ako cesta k slobode (blahoslavenstvá)
sloboda a prosociálne správanie (angaţovanosť v rodine, spoločnosti, cirkvi)
Ciele témy:
Kognitívny cieľ:
Afektívny cieľ:
Psychomotorický cieľ:
Vysvetliť blahoslavenstvá v kontexte dnešného človeka.
Zdôvodniť platnosť blahoslavenstiev aj v súčasnosti.
Uvedomiť si, ţe sloboda oslobodzuje od strachu.
Uvedomiť si, ţe nedôvera a strach je opakom viery.
Uvedomiť si dôleţitosť autority v spoločnosti.
Oceniť angaţovanosť v rodine, spoločnosti a Cirkvi.
Vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou k autoritám a nutnosťou odoprieť
poslušnosť pri zneuţití autority.
Prostredníctvom projektu formovať návyk prosociálneho správania.
Formovať svedomie ako zvrchovanú normu mravnosti.
Poznávať hranice osobnej slobody.
Osvojovať si návyky kresťanského ţivotného štýlu.
Výkonový štandard
Ţiak vie
orientovať sa v cirkevnom členení a hierarchickom usporiadaní, vymenovať diecézy Slovenska a ich
biskupov
uvedomiť si dôleţitosť autority v spoločnosti
vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť pri zneuţití
autority
formovať svedomie ako zvrchovanú normu mravnosti
poznávať hranice osobnej slobody
interpretovať texty blahoslavenstiev na chápanie konkrétnych ţivotných situácií, ako výzvu pre
kresťanské konanie vo svete a ako prejav spolupráce na rozvoji Boţieho kráľovstva
je pripravený zapojiť sa do spoločného projektu kresťanskej pomoci
reálne oceniť vlastné dary a je pripravený pouţiť ich pre svoje dobro aj dobro blíţnych
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
Ţiak
reaguje na prečítané texty a pracuje s nimi
adekvátne komunikuje v rôznych situáciách
Existenciálne:
Ţiak
je otvorený pre pozitívne myslenie
vníma aplikáciu blahoslavenstiev v konkrétnych ţivotných situáciách
Občianske:
Ţiak
je zainteresovaný dianím v spoločnosti a je otvorený pre moţnosť sa na ňom angaţovať
si uvedomuje potrebu ţiť vo vzťahoch a podieľať sa na vzájomnej spolupráci
akceptuje úlohu autority v spoločnosti
Sociálne a interpersonálne:
Ţiak
 rozvíja individuálne a sociálne schopnosti
Prierezová téma: Mediálna výchova
104
Ţiak
kriticky hodnotí hovorený i písaný mediálny prejav
rozvíja citlivosť voči predsudkom a mediálnej manipulácii
Predmet: Svet práce
Svet práce
Štátny vzdelávací program
7. ročník
0,5
Školský vzdelávací program
0
Spolu
0,5
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet vyuţíva poznatky ţiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch a ďalej ich rozvíja novými
poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a
postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umoţňuje sebarealizáciu ţiaka
a podporuje rozvoj jeho kreativity. Predmet sprostredkúva ţiakom poznatky o postupe pestovania rastlín.
Vytvára základy pre kladný vzťah k prírode, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu ţivotného prostredia.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
V tomto predmete sa majú ţiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu
k prírode a ţivotnému prostrediu.
3. Kľúčové kompetencie
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
uvedomeniu si významu tvorby a ochrany ţivotného prostredia
rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili
rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť,
samostatnosť/
estetickému vnímaniu bezprostredného okolia ţiaka
V rovine vedomostí predmet smeruje k:
poznaniu významu pôdy a jej vlastností
osvojeniu si základných poznatkov o osive a sadive
poznávaniu základných druhov zeleniny
osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, význame pre zdravie človeka
poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnoţovaní a rýchlení
osvojeniu si základov aranţovania a viazania kvetov
osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín
osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných
priestoroch, v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách,
terasách, balkónoch/
zakladaniu trávnika a jeho údrţba
výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:
získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby ţivotného prostredia, pri pestovaní
črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín
získavanie pracovných zručností a návykov pouţívaním správneho náradia pri pestovaní rastlín
4. Obsahový a výkonový štandard
7. ročník – 16,5 hod.
1. Náradie a pomôcky - 3 hod.
2. Kvetinárstvo - 7 hod.
3. Hydroponické pestovanie rastlín - 3 hod.
4. Viazačstvo a aranţovanie rastlín - 4 hod.
Obsahová časť
1TC:Náradie a pomôcky / 3 hod.
Základné ručné náradie
Náradie na spracovanie pôdy
Pomôcky pri pestovaní rastlín
Výkonová časť
Poznať funkciu a spôsob pouţitia základných druhov
náradia a pomôcok - vysadzovacia lopatka, vysadzovací
kolík, prepichovací kolík, záhradnícke noţnice, malé
105
hrabličky, malá lopatka, rýľ, motyka, hrable, rycie vidly.
Vedieť pouţívať základné ručné náradie a iné pomôcky pri
pestovaní črepníkových rastlín, poznať náradie na
základné spracovanie a ošetrovanie pôdy počas
vegetácie pôdy.
2TC: Kvetinárstvo / 7 hod.
Význam a rozdelenie okrasných rastlín
Poznať význam okrasných rastlín, ich vplyv na náš ţivot a
Význam okrasných rastlín z hľadiska tvorby ţivotné prostredie. Poznať rozdelenie okrasných rastlín.
a
estetizácie
ţivotného
prostredia, Poznať a odborne pomenovať črepníkové rastliny.
rozdelenie okrasných rastlín.
Vedieť pestovať, ošetrovať a rozmnoţovať črepníkové
Črepníkové rastliny
rastliny, poznať ich nároky na stanovište. Vedieť vyuţívať
Charakteristika
črepníkových
rastlín, pracovné prostredie a udrţiavať poriadok počas práce,
rozdelenie. Poznávanie jednotlivých druhov dodrţiavať bezpečnosť pri práci a hygienické zásady.
črepníkových
rastlín.
Pestovanie, Praktickou činnosťou získať zručnosti pri presádzaní a
ošetrovanie a rozmnoţovanie črepníkových ošetrovaní črepníkových rastlín a pri ich rozmnoţovaní,
rastlín. Nároky črepníkových rastlín na pestovaní a ošetrovaní.
ţivotné podmienky.
3TC: Hydroponické pestovanie rastlín / 3 hod.
Hydropónia
Poznať pojem hydropónia, potreby na hydropóniu, poznať
Čo je hydropónia, potreby na hydropóniu: výhody hydroponického pestovania rastlín, vedieť zvoliť
nádoby, substrát, ţivný roztok, vhodné rastlinu na hydroponické pestovanie, vedieť ju pestovať v
črepníkové rastliny.
ţivnom roztoku. Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
Hydroponické pestovanie rastlín
pestovaní rastlín a osvojiť si základný postup pestovania.
4TC: Viazačstvo a aranţovanie rastlín / 4 hod.
Základy aranţovania a väzby kvetov Poznať základné pravidlá aranţovania a väzby kvetov,
Význam aranţovania a väzby kvetov, poznať vhodný materiál, úpravu rastlín a ostatného
pomôcky na aranţovanie.
materiálu. Získané vedomosti vedieť uplatniť pri vytváraní
Výber a úprava materiálu
jesenného, vianočného a jarného aranţovania. Vedieť
Výber a úprava rastlinného materiálu, hodnotiť výber materiálu a výsledok vlastnej práce.
voľba nádoby, zber a sušenie rastlín na Praktickou činnosťou získať zručnosť pri viazaní a
aranţovanie, ošetrovanie rezaných kvetov, aranţovaní rastlín.
príprava
rastlinného
materiálu
na
aranţovanie.
Pri vyučovaní sa budú prelínať ako integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu v predmete svet práce tieto
prierezové tematiky:
skratky
Environmentálna výchova
ENVV
Osobnostný a sociálny rozvoj
O a SR
Ochrana ţivota a zdravia
OŢ a Z
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
TP a PZ
5. Pedagogické stratégie
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a
činnosti ţiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií ţiakov. Voľba metód závisí od
obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových osobitostí ţiakov a materiálneho vybavenia.
Metódy práce:
- motivačné (motivačné rozprávanie, rozhovor , problém , demonštrácia); expozičné (rozprávanie,
vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda , pozorovanie,
manipulácia s predmetmi , inštruktáţ);
problémové metódy (projektová); praktické aktivity , práca s knihou a textom; samostatné učenie
prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky; aktivizujúce (diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné (
metódy opakovania a precvičovania).
Formy práce:
- frontálna výučba, individuálna práca ţiakov, skupinová práca ţiakov, práca vo dvojiciach, demonštrácia
a pozorovanie, kooperatívne vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, diferencované
vyučovanie.
6. Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Svet prác sú: učebnice pestovateľských prác, odborné časopisy,
encyklopédie a odborná literatúra. Prínosom pri vyučovaní je pouţívanie PC, internetu, prezentácií aj
vyuţívanie názorných učebných prostriedkov (články vystrihnuté z časopisov, obrazy, fotografie, hotové
aranţmány....).
7. Hodnotenie predmetu
slovné
Hodnotí sa:
teória
praktická časť
106
projekt
samostatná práca
aktivita.
Pri hodnotení výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy
moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho výkon.
Predmet: Technika
7. ročník
Technika
Štátny vzdelávací program
0,5
Školský vzdelávací program
0
Spolu
0,5
Charakteristika predmetu
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov k
získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu
ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých
ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších
súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé
základné vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti.
Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej
Kompetencie ţiaka
Všeobecné (univerzálne) kompetencie
schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,
schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať
vlastný názor,
schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,
schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.
Pracovné kompetencie ţiaka
pouţíva bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodrţuje stanovené pravidlá, plní povinnosti
a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky,
pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a
spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany ţivotného
prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt,
vyuţíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoje
i svojej prípravy na budúcnosť, robí podloţené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a
profesionálnom raste,
orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru a k
jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje podnikateľské myslenie.
Hodnotenie predmetu Technika:
Predmet sa hodnotí slovne. Hodnotiť sa môţe:
 teoretická časť,
 praktická časť,
 projekt.
Časový rozsah výučby: 0,5 hodina / týţdeň
17 hodín / rok
107
Ciele predmetu technika:
-
oboznámiť ţiakov s históriou techniky na Slovensku a vo svete,
pomenovať významných objaviteľov v oblasti techniky,
zhotoviť jednoduché výkresy a prečítať tieto výkresy,
popísať proces (etapy) vzniku výrobku,
šetrenie elektrickej energie, vznik elektrickej energie,
uviesť príklad vzniku ceny výrobku (z čoho všetkého vzniká cena výrobku),
prezentovať jednoduché opravy v domácnostiach.
Tematický celok
Človek a technika
Úvod do predmetu,
pojem technika
Najvýznamnejšie
objavy 18.a 20.st.
Grafická komunikácia
Výkres - rozmery
výkresov, druhy čiar
Obsahový štandard
Technika - základné pojmy,
história techniky, vzťahy medzi
technikou a prírodou, technikou
a spoločnosťou s vyuţitím
osobných skúseností, vznik
výrobku, cesta: myšlienka –
konštrukcia – výroba – vyuţitie.
Výkres, náčrt
druhy čiar, rozmery výkresov
Základy technického
kreslenia
Kreslenie s PC
Materiály a technológie
Surovina, materiál,
polovýrobok
Surovina, materiál,
polovýrobok, výrobok,
Drevo, kovy, plasty a iné
technické materiály
Druhy materiálov
Elektrická energia
Domácnosť a úspora
energie – ekológia.
Výroba, rozvod
Elektromer, elektrické
spotrebiče v domácnosti
Bezpečnosť pri práci
Technika – domácnosťbezpečnosť
Domáce mechanizmy
Bezpečne a hospodárne pri
práci s domácimi mechanizmy,
základné prvky bytovej
inštalácie,
voda a kanalizácia, kúrenie.
Prvky bytovej inštalácie
Jednoduché opravy
Naučme sa hospodáriť
Určovanie ceny spotreby
Ako sa určujú ceny, ako zistíme
prevádzkové náklady, rozumný.
pomer medzi cenou a údrţbou
Význam šetrenia,
Vyhodnotenie práce
108
Výkonový štandard
- vysvetliť pojem technika, technické prostredie a
technické dielo ako produkt ľudskej činnosti,
- vymenovať pozitívne a negatívne dôsledky
techniky.
- oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi a
vynálezmi 18. – 20. storočia,
- oboznámiť sa s poznatkami histórie na
Slovensku a so slovenskými vynálezcami,
- vysvetliť pojem technologický postup a opísať
všeobecne cestu vzniku výrobku.
- realizovať drobný projekt (zhotoviť technický
náčrt,
vybrať
vhodný
materiál,
zvoliť
konštrukčné riešenia a spoje, navrhnúť
technológie),
- popísať proces vzniku technického produktu.
- vytvárať a realizovať technické myšlienky pre
vlastné potreby pre potreby školy,
- poznať základné druhy technických materiálov,
- rozlíšiť základné druhy technických materiálov drevo, kovy, plasty,
- definovať
základné
náradie
na
ručné
opracovanie dreva, kovu a plastov.
- popísať proces vzniku výrobku zo suroviny.
- opísať výrobu a rozvod elektrickej energie a
poznať ekologické aspekty výroby elektrickej
energie,
- poznať význam elektromeru a oboznámiť sa s
príkladmi výpočtu spotreby elektrickej energie,
- oboznámiť sa s modernými elektrickými
spotrebičmi v domácnosti,
- definovať
pravidlá
bezpečnej
práce
s
elektrickým prúdom a vedieť poskytnúť prvú,
- pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
- oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenia
v bytoch a jeho funkciou,
- popísať systém rozvodu studenej a teplej vody
v byte,
- pomenovať zloţenie a funkciu vodovodného
kohútika a jednoduchej vodovodnej batérie,
- poznať moţnosti šetrenia teplom a teplou
vodou a zároveň spôsoby. zamedzenia úniku
tepla - spôsoby zateplenia okien a dverí,
- popísať princíp spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach – ústredného kúrenia. Poznať
výpočet spotreby energie na kúrenie,
- ovládať opravu netesnosti vodovodného
kohútika (batérie) výmenou tesnenia, alebo
výmenou vloţiek ventilov.
- definovať cenu výrobku, z čoho sa skladá cena
výrobku,
- porovnávať ceny – rozmanitosť trhu.
Predmet: Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
1. Charakteristika predmetu
Predmet výtvarná výchova v niţšom sekundárnom vzdelávaní nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom
vzdelávaní. Vychádza z autentických skúseností ţiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych
záţitkov dobrodruţstva tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania,
intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Uskutočňuje sa to:
– dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,
Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú moţnosti poznávacieho procesu ţiaka a
dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i
obsahovej štruktúry sveta. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu s
myslením estetickým.
1.2 Metodické východiská predmetu
Východiskami procesu sú:
1. činnosti žiakov
2. témy /námety /obsahy zobrazovania
a) koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),
b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (ţivly, prírodné polarity...),
c) kategórie estetického preţívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),
d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ,
postihnutý...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta),
e) kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).
Témy ponímame z hľadiska:
a) osobnosti a veku ţiaka,
b) edukačných cieľov,
c) kultúrno-spoločenskej reality.
3. v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa
2. Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni niţšieho sekundárneho vzdelávania sú:
kognitívne ciele - poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy,
vybrané techniky a procesy vizuálnych médií.
Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj záţitok z nich. Poznať vybrané
typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry.
senzomotorické ciele - vedome rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu
vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný pristup, vlastný nazor a vkus.
socioafektívne ciele - formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných
kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania
umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry.
3. Obsah vyučovania
Obsah vyučovania VV tvorí sústava edukačných tém. Kaţdá z tém zodpovedá riešeniu určitého výtvarného
problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje riešenie príbuzných
výtvarných problémov v priereze ročníkov vţdy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje
stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti ţiaka.
4. Cieľové kompetencie
Ţiak má po absolvovaní niţšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a postoje:
vedomosti– vo výtvarnej výchove je väčšina vedomosti získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom
praktických činností ţiaka. Absolvent niţšieho sekundárneho vzdelania sa naučí: zručnosti a spôsobilosti ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov.
Ţiak dokáţe:
– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných častí),
– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks), rám,
109
pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika),
– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamufláţou a napodobneninou (filmový trik, kulisa, maskovanie,
mimikry),
– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,
– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických technik,
fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,
– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérskeho návrhu,
– tvorivo pouţívať vybrané média, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a štylizovať –
prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastne nápady a koncepty,
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce (regiónu),
svojho sociálneho prostredia,
– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných) tendencii
umenia 20. st. aţ po súčasnosť,
– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných
predmetov.
– technické zručnosti
Ţiak dokáţe:
– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, noţnice, šablóna,
špachtľa, valček a pod.),
– kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania,
– zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar, plochu
viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie,
zapúšťanie),
– zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie,
vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláţi a v asambláţi (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie,
drôtovanie a pod.),
– zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáţ), obliepanie, obväzovanie, odrôtovanie,
– zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáţ, monotypia, papierorez, sadrorez, linorez a pod.),
– zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a jednoduché
odlievanie reliéfu do sadry,
– zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláţi,
– zvládnuť základne grafické operácie na počítači.
mentálne spôsobilosti
Ţiak dokáţe: – vedieť odôvodniť výber častí alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo
hľadiská (dôleţité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé),
– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti,
– vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s inými typmi krajín,
architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia
(charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ...,
postoje
– ţiak je vedený k tomu, aby pri kaţdej edukačnej téme volil svoje vlastné riešenie a postupne formuloval
svoj esteticky (vkusový) i hodnotiaci názor.
U ţiaka sa sformujú tieto postoje:
– náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – inovovanie
grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru (myslenia),
– tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,
– aktívny prístup ku svojmu prostrediu,
– vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje a porovnať ich so svojim štýlom.
5. Hodnotenie predmetu:
Predmet VYV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia je rozpracovaná v metodickej
prílohe. Hodnotenie kaţdého predmetu je špecifické, pretoţe musí zohľadniť špecifický prínos predmetu k
vzdelanostnému rastu a osobnostnej formácii ţiaka. Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností
a výtvarného vyjadrovania je, ţe sa v rámci jej procesu očakáva vlastný prístup ţiaka k aplikácii techník,
nástrojových a koordinačných zručností, učiteľ musí brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus.
Pri hodnotení ţiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s
nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných ţiakov. Aţ v druhom rade je teda hodnotenie
porovnaním v rámci skupiny ţiakov (triedy). Toto porovnanie ma mať najmä výchovný charakter.
Forma hodnotenia
Ťaţiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so ţiakom. Vo vzájomnej komunikácii ma ţiak moţnosť
klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok,
porovnateľne so známkovaním, aké sa pouţíva v iných predmetoch vyučovaných na škole.
Hodnotíme (od 2. ročníka)škálou od 1 do 5. Nie je nutné známkovať kaţdú prácu a kaţdy výkon ţiaka. Je na
voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli ţiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách
a vývoji.
6. Vyučovacie hodiny VYV
110
budú odučené v priestoroch školy – v triedach, odbornej učebni informatiky. Je moţné realizovať hodiny i na
školskom dvore, kde sú vytvorené podmienky na výtvarnú tvorbu. Pretoţe je škola situovaná v centre mesta,
má ideálne podmienky na návštevy múzeí, galérie, cintorína či skanzenu.
Pri výuke bude vyuţívaná odborná literatúra, ktorá by mala byť doplnená DVD s filmami, obrázkami
a hudbou:
Prof. akad. mal. L. Čarný: Výtvarná výchova pre 5. a 6. ročník základných škôl, 2009.
Predmet: Hudobná výchova
Hudobná výchova
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je
rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôleţitú úlohu aj
ako jedna z foriem realizácie tvorivosti kaţdého človeka.
Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať ţiakom národné
a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.
Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná vrstva zanietených
percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je
mimoriadne dôleţitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka.
Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie
hodnotnej hudby znamená
nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej
emocionalizácie. Hudobná výchova umoţňuje ţiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné
umenie v kontexte s inými druhmi umenia.
Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú
hudobnosť ţiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie,
tvorivého myslenia s vyuţitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický,
citový a morálny základ osobnosti ţiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu,
porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu
k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky,
skúsenosti, názory a vlastné postoje ţiakov pri prehlbovaní hudobného záţitku aj na uvedomené vnímanie
a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu ţiakov, rozvíja
schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.
V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej výchovy optimálne
formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti ţiaka tak, aby si aj prostredníctvom komunikácie
s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia pre ţivot v 21. storočí.
Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho, ako sa vo
formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje
k priblíţeniu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR
v projekte Milénium ako človek.
Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova vytvára
predpoklady na poskytovanie záţitkov, radosti, pozitívnych ţivotných podnetov tak, aby sa hudba stala
súčasťou ţivota ţiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných činností (vokálno-intonačné,
inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobnodramatické činnosti. Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými,
výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze
záţitkového učenia. Pri týchto činnostiach ţiaci vyuţívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti z iných
vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského ţivota. V tejto súvislosti
pôjde predovšetkým o záţitky z hudby, o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre ţiaka
najprirodzenejších – pri dramatickej hre.
Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania ţiakov a obohatia estetickú,
morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, aby prinášali radosť a moţnosť
sebarealizácie.
Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodrţujeme postup: od hudobných záţitkov
k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel.
Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť
prameňom záţitkov i vedomostí.
111
Ciele predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je
základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.“
Kognitívne ciele
Cieľom je, aby ţiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Na základe
získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobných zručností
nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,
spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých štýlových
období a ich vybrané diela,
uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných diel
(slovenských ľudových, regionálnych a národných piesní, významných diel slovenskej umeleckej
hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej kultúre,
prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda
komunikovať umeleckými prostriedkami,
nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a váţiť si hudobné diela a hudobné prejavy vlastného
národa, iných národov a etník,
v kontexte s hudbou dokáţu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných
predmetov (dejepis, etická výchova, výtvarná výchova , literárna výchova, geografia, cudzí jazyk),
osvoja si správanie na koncertoch a kultúrnych podujatiach,
Socioafektívne ciele
prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokáţu ţiaci prekonať svoj egocentrizmus,
vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora), pochopia jeho citový a
myšlienkový svet s určitou mierou stotoţnenia sa. Uvedomené počúvanie hudby môţe – a to úplne
nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie
jedna z príčin opodstatnenosti hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
-
na základe vnímania a preţívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po
diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické záţitky,
-
dokáţu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
-
vedieť preţívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich
tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný ţivot. Rešpektovať estetické a etické hodnoty
obsiahnuté
v hudbe,
schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobno- dramatických
činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej a vlastnej práce,
-
rozsiahlejšie umelecké
vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom vyuţívaní voľného času.
Psychomotorické ciele
ţiaci dokáţu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a integrovať ich
pri realizácii hudobno-dramatických činnosti,
v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia vyuţiť pri svojich hudobných činnostiach,
na primeranej úrovni dokáţu vyuţiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov
a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom.
Kompetencie
Jedným z prioritných zámerov nových vzdelávacích programov je, aby sa výchova a vzdelávanie realizovalo
na základe harmonizovaných učebných osnov vyučovacích predmetov. Veľmi dôleţité a potrebné je
dosiahnuť, aby dobre vedená hudobná výchova participovala na dosiahnutí kľúčových kompetencii ţiakov
sekundárneho vzdelávania.
Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
formoval a rozvíjal emocionálny svet ţiakov,
formovali mravné vzťahy ţiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým
prejavom ţivota,
vychovali ţiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu
ţivotu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického
podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim,
hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej, komunikačnej kompetencie.
Štruktúra predmetu
Sústava hudobných činností
vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, (reprodukčné a produkčné)
činnosti, hudobno-dramatické činnosti sa rozvíjajú a vyuţívajú priebeţne vo všetkých ročníkoch
112
percepčné
Vokálne činnosti
Obsah
rozširovanie hlasového rozsahu, hlasová hygiena (zvládnutie mutácie), správne spevácke
artikulácia, spievanie jednohlasných a viachlasných piesní
návyky,
-
intonácia durových a molových motívov, melodických obmien
-
elementárne vokálne tvorenie: melodická otázka-odpoveď, melodizácia textu, mien, predvetie-závetie,
riekaniek, tvorivé hudobné hry
-
sluchové rozlišovanie durových a molových súzvukov a melódií
-
hudobné metrum, rytmus – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte, 2+3 a pod.
-
orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie, určovanie metra, tempa, dynamiky
Výstup
Ţiaci vedia:
spievať na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom
jednohlasné, dvojhlasné piesne ľudové aj umelé, v durových, molových a modálnych tóninách, vyuţívať
získané spevácke, intonačné a sluchové návyky a zručnosti
orientovať sa v grafickom zázname piesní a skladieb rôznych štýlov a ţánrov
posúdiť a oceniť kvalitu vokálneho prejavu druhých
poznať slovenské folklórne oblasti a ich typické piesne, tance, kroje, slovenské
zvykoslovie,
spoločenské funkcie piesní
Inštrumentálne činnosti
Obsah
improvizácia pri vyjadrovaní pocitov, nálad a javov aj v hudobno-dramatických prejavoch
-
hra a tvorba sprievodov na detských hudobných nástrojoch, prípadne vyuţitie keyboardu, počítača
pochopenie farby a moţností vyuţitia detských hudobných nástrojov
Výstup
Ţiaci vedia:
reprodukovať na základe svojich individuálnych schopností a zručností rôzne motívy, témy i časti
skladieb
vytvárať inštrumentálny sprievod k piesňam, jednoduchou improvizácou na detských hudobných
nástrojoch „podporiť“ charakter, zmeny nálad, zvýrazniť dôleţité hudobné myšlienky reprodukovanej
hudby
Hudobno-pohybové činnosti
Obsah
pouţívanie taktovacích gest
pohybové vyjadrenie charakteru piesne a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady, hudobnej skladby –
improvizácia, pantomíma, hra na tele, tanečné kroky
pohybový sprievod znejúcej hudby – taktovanie, tanečné kroky, vlastné pohybové stvárnenie
pohybové reagovanie na zmeny počas znejúcej hudby – tvarové, tempové, dynamické, harmonické
Výstup
Ţiaci vedia:
reagovať pohybom na znejúcu hudbu, na vyjadrenie metra, tempa, dynamiky
rytmizovať, taktovať
realizovať hudobno-pohybové hry so spevom, vyjadriť hudbu tancom
stvárniť jednoduché tanečné choreografie
rozpoznávať niektoré tance rôznych štýlových období a ţánrov, dokáţe vyuţívať vhodné
hudobno-pohybové prvky v počúvaných skladbách a predviesť jednoduché pohybové
stvárnenie hudby
Percepčné činnosti
Obsah
orientácia v znejúcej hudbe na základe pouţitých výrazových prostriedkov hudby, pochopenie funkcie
a komunikačných schopností hudby
hudobné dielo a jeho autor
sluchové rozlišovanie jednotlivých hudobných ţánrov na základe ich charakteristických znakov
vyuţitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom,
recitovaným slovom apod.
verbálne vyjadrenie svojho názoru, predstáv a záţitku z počúvanej hudby
Výstup
113
Ţiaci vedia:
orientovať sa v znejúcej hudbe na základe pouţitých výrazových prostriedkov hudby, ktoré vníma, chápe
ich funkciu a komunikačné schopnosti hudby
-
zaradiť, charakterizovať počúvanú skladbu vokálnu alebo inštrumentálnu z hľadiska štýlového obdobia a
ţánru, postrehne výrazné hudobné myšlienky, ich variácie, napätie a uvoľnenie hudby
-
slovne vyjadriť svoj názor, porovnávať počuté skladby
-
mená najvýznamnejších slovenských i svetových skladateľov a ich najznámejšie diela
Hudobno-dramatické činnosti
Obsah
vyuţitie všetkých činností, zručností a vedomostí na vytváranie dramatického príbehu
-
prepojenie s výtvarnou výchovou, literárnou výchovou
Výstup
Ţiaci vedia
komplexne vyuţiť vokálne, hudobno-pohybové, inštrumentálne, percepčné činnosti v
v dramatickom príbehu (hudobnej rozprávke, hudobnom príbehu, hudobnom divadle)
ţiak získava schopnosť empatického a asertívneho správania sa
7. ročník
I. Hudobné prechádzky storočiami
Návraty do minulosti
Moderné hudobné umenie
Moderná slovenská hudba
Hudba a tanec
Projektová práca – prechádzky storočiami
II. Pestrá paleta populárne hudby
Dţez, blues
Swing, spirituál
Country and western
Šansón
Folk
Opereta
Divadlá malých foriem
Muzikál
Vznik a vývoj rockovej hudby
III. Hudba na pomedzí
Súčasné hudobné skupiny, televízne a rozhlasové
relácie
Hudba k filmom a na internete
Projekt – hudba a ja
Stratégia vyučovania
skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných podujatí, besedy, návšteva
hudobného oddelenia kniţnice
-
záţitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusia, metódy hrania rol; špecifické
metódy:
intonačná metóda s pouţitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní,
riadené objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, improvizácia, dramatizácia
Učebné zdroje
Na podporu a aktivizáciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţívajú nasledujúce učebné zdroje:
učebnica Hudobná výchova
-
encyklopédie, internet, kniţnica, CD nahrávky, videofilmy, denná tlač
Učebnice
Hudobná výchova pre 7. ročník základných škôl a pre osemročné gymnáziá – prof. PhDr. Eva Langsteinová,
CSc., prof. Mgr. Belo Felix, PhD., Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava
2006, 1. vydanie
Hodnotenie
Hodnotenie ţiaka je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Na hodinách hudobnej
výchovy v 5. a 6. ročníku budú ţiaci hodnotení priebeţne, slovným komentárom k ich práci na hodine. Pri
hodnotení ţiakov sa posudzujú komunikačné schopnosti v oblasti hudby, vyuţívanie informačnokomunikačných technológií, multikultúrne kompetencie, praktické hudobné prejavy. Toto hodnotenie bude
mať hlavne motivačný charakter, budú pri ňom zohľadňované individuálne danosti jednotlivých ţiakov.
Časová dotácia v 7. ročníku
Počet hodín týţdenne
1
Počet hodín ročne
33
114
Predmet: Telesná výchova
Telesná výchova
7. ročník
Štátny vzdelávací program
1
Školský vzdelávací program
0
Spolu
1
1. Charakteristika vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych
základoch zdravého ţivotného štýlu. Ţiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti
a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého ţivotného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.
Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne vyuţitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku
osvojených zručností a návykov.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť ţiakom
rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať
pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú
výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať
trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady
a individuálne potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu a predpokladu schopnosti celoţivotnej
starostlivosti o vlastné zdravie.
Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových
kompetencií:
Pohybové kompetencie
-
Ţiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia
civilizačných chorôb.
Ţiak dokáţe rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udrţanie a zlepšenie zdravia.
Ţiak má osvojené primerané mnoţstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej výchovy
a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.
Kognitívne kompetencie
Ţiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom reţime so zameraním na
úlohy ochrany vlastného zdravia.
Ţiak pouţíva odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov.
Ţiak vie zostaviť a pouţívať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.
Ţiak dodrţiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťaţného charakteru.
Ţiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom ţivote.
Ţiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných
noriem.
Ţiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.
Ţiak dodrţiava bezpečnostné a hygienické poţiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.
Ţiak pozná ţivotné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.
Ţiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Komunikačné kompetencie
Ţiak sa dokáţe jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
Ţiak pouţíva správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno -časových aktivít.
Učebné kompetencie
Ţiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného reţimu.
Ţiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred
zranením.
Interpersonálne kompetencie
Ţiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.
Ţiak efektívne pracuje v kolektíve.
Ţiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe.
115
-
Ţiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale
i v ţivote.
Postojové kompetencie
Ţiak má záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Ţiak dokáţe zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v ţivote, uznať kvality súpera.
Ţiak dodrţiava princípy fair-play.
Ţiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
Ţiak vyuţíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so
zameraním na zdravý spôsob ţivota a ochranu prírody.
3. Obsah
Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria základné
poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej ţivotospráve, športovej
činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky. V predmete telesná
a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov.
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý ţivotný štýl
3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového reţimu
Ciele jednotlivých modulov
Zdravie a jeho poruchy
-
pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie,
mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými prostriedkami,
vedieť poskytnúť prvú pomoc,
vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie.
mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto.
Zdravý ţivotný štýl
-
poznať a dodrţiavať zásady správnej výţivy,
zaradiť vyuţívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase,
mať predstavu o svojich pohybových moţnostiach,
pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy,
pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho dosiahnutie.
Zdatnosť a pohybová výkonnosť
-
poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,
vedieť vyuţiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností,
vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spoluţiakov,
vedieť vyuţiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti.
Športové činnosti pohybového reţimu
-
vyuţiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti,
vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti,
prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti,
preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach,
mať príjemný záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru učiva tvoria tematické celky (ďalej len
TC), ktoré sú rozdelené na základné a výberové. V ročnom cykle sa počíta vo všetkých ročníkoch so 66
vyučovacími hodinami.
Ciele modulu 1 a čiastočne modulu 2 sa plnia prostredníctvom obsahu tematického celku Poznatky
z telesnej výchovy a športu, ciele modulov 3 a 4 prostredníctvom všetkých ostatných tematických celkov.
Obsah základných TC je koncipovaný tak, aby si ho mohla a zároveň i mala osvojiť väčšina ţiakov.
V ročnom pláne učiva sa základné tematické celky Poznatky z telesnej výchovy a športu a Všeobecná
gymnastika vyučujú ako súčasť kaţdej vyučovacej hodiny telesnej výchovy a sú dotované 15 % času
vyučovacej hodiny. Ostatné základné tematické celky odporúčame vyučovať v dvoch alternatívach. Prvá
alternatíva – v kaţdom ročníku sa vyučuje kaţdý tematický celok. Druhá alternatíva – v kaţdom ročníku sa
odučia aspoň tri tematické celky. Pritom kaţdý tematický celok musí byť odučený počas školskej dochádzky
116
aspoň dvakrát s výnimkou Plávania. Tematický celok Plávanie sa zaraďuje do vyučovania aspoň raz za 5
rokov. Tematický celok sa povaţuje za odučený, ak má v ročnom pláne minimálne 6 hodinovú dotáciu
z celkového počtu vyučovacích hodín.
Aspoň jeden výberový TC je povinný v kaţdom ročníku. Výberové TC rozširujú základné TC o pohybové
činnosti, ktorých výber umoţňuje rešpektovať podmienky našej školy, záujmy ţiakov, záujmy učiteľa, miestne
tradície a pod. Vyučovanie výberových TC musí rešpektovať plnenie cieľov telesnej výchovy a bezpečnosť
pri cvičení.
Obsah výberových TC sa vyuţíva na doplnenie základného učiva a na motiváciu ţiakov, na rozvoj ich
pohybových schopností so zreteľom na skupinové záujmy, individuálne predpoklady ţiakov a podmienky
školy.
Učiteľ môţe zaradiť do programu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho pregraduálnej
prípravy na vysokej škole, alebo na ktoré získal trénerské alebo cvičiteľské vzdelanie, alebo certifikát
v niektorej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. V záujme kaţdého učiteľa telesnej a športovej
výchovy by malo byť zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania učiteľov a postupné získavanie potrebnej kvalifikácie
k chýbajúcim športovým činnostiam.
PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV
A. Základné tematické celky
Poznatky z telesnej výchovy a športu
Všeobecná gymnastika
Atletika
Základy gymnastických športov
Športové hry
Plávanie
Sezónne činnosti
Povinný výberový tematický celok
Testovanie
B. Výberové tematické celky
Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry
Korčuľovanie
Korčuľovanie in line
Snowboarding
Cvičenie v posilňovni
Aerobik
Športové úpoly a sebeobrana
Ľadový hokej
Tance /základy spoločenských, ľudových, disco tancov/
4. Výstupný vzdelávací štandard
Poznatky z telesnej výchovy a športu
V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si
pohybových činností, rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností
osobnosti. Majú dôleţitý význam pri vytváraní postojov k zdravému ţivotnému štýlu i k celoţivotnej pohybovej
aktivite. Sú podmienkou úspešného vykonávania praktických činností. Delia sa na všeobecné a špecifické.
Špecifické poznatky sa dotýkajú kaţdého tematického celku.
Kompetencia
Ţiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou vlastného
zdravia.
výkonový štandard
poznať drobné organizačné formy telesnej výchovy,
vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti,
dodrţiavať pravidlá správnej ţivotosprávy,
vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných
noriem,
poznať základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom ţivote,
vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí,
dodrţiavať bezpečnostné a hygienické poţiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti,
dodrţiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností,
pouţívať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
obsahový štandard
Všeobecné poznatky:
117
základné poznatky o formách pohybovej aktivity v reţime dňa (ranné cvičenie, spontánna pohybová
aktivita, racionálne vyuţívanie voľného času a pod.),
úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností,
význam správnej ţivotosprávy pre pohybový
výkon a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a
nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon,
telesné zaťaţenie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii,
poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností,
poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní,
základné poznatky z biológie človeka súvisiace a účinok pohybovej aktivity na vlastný organizmus,
úspechy našich športovcov na OH, MS, ME,
olympijská výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore, Slovenskom
olympijskom výbore (poznať jeho symboliku), o olympijských hrách, kalokagatii a fair-play,
prvá pomoc pri drobných poraneniach.
Špecifické poznatky:
odborná terminológia vo všetkých TC,
technika, taktika a metodika osvojovaných pohybových činností,
pravidlá súťaţenia v osvojených pohybových činnostiach a základné činnosti rozhodcu.
-
Všeobecná gymnastika
KOMPETENCIA:
Ţiak v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia gymnastických činností
– polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, ţe je schopný predviesť pohybový celok, pohybovú skladbu
individuálne a skupinovo, podľa stanovených poţiadaviek (pravidiel). Dosahuje tak zvýšenie úrovne
pohybových schopností, osvojenie gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť zdravotne orientovanú
zdatnosť beţnej školskej populácie.
výkonový štandard
vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary;
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie s ich
vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny,
vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany, uplatňovať optimálnu
techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, cvičebných tvaroch,
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného gymnastického cvičenia,
postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení, drţaní tela, rozsahu pohybov, svalovom napätí, ochabnutosti
tela,
vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň.
obsahový štandard
vedomosti:
zásady drţania tela, správne drţanie tela, chybné drţanie tela,
základné názvoslovie telesných cvičení,
pohybové prostriedky všeobecnej gymnastiky,
štruktúra gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná, záverečná časť vyučovacej hodiny,
prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb,
organizačná činnosť na vyučovacej jednotke (hodine),
zdravotne orientovaná zdatnosť, pohybový reţim, redukcia hmotnosti, obezity,
pozitívny ţivotný štýl.
Na základe týchto a ďalších vedomostí je moţné u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti,
technicky správne polohy a pohyby hlavy, trupu, nôh, paţí, lokomócie, cvičenie na- a s náradím,
s náčiním, tyče, aeróbne činky, expandre, netradičné), výrazová estetika rytmických a aerobikových
pohybov vykonávania všeobecných gymnastických činností,
cvičebný program na zlepšovanie stavu pohybového a oporného aparátu tela s cieleným rozvojom
pohybových schopností a zručností,
formovanie telesných proporcií, kultivovaného prejavu osobnosti ţiaka.
1. Kondičná gymnastika - posilňovacie cvičenie paţí, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva s
jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na jednotlivé časti tela:
kľuky v kľaku, kľuky vo vzpore stojmo vpredu, vzadu, kľuky vo vzpore leţmo vpredu, vzadu znoţmo,
roznoţmo,
výpony, poskoky, skoky odrazom obojnoţne, jednonoţne,
záklony trupu v ľahu vpredu; sed – ľah vzadu,
zhyby vo vise, vo vise stojmo, vise leţmo na rebrine, hrazde, kruhoch, bradlách.
Podľa cieľa rozvoja kondičných, kondično-koordinačných schopností:
118
-
-
tonizačný program zameraný na drţanie tela v správnom napätí svalov v ľahu, kľakoch, sedoch,
podporoch, postojoch bez náčinia, náradia, s náčiním (fit lopty, over baly, dynabandy, ..), náradím, na
náradí,
všeobecný kondičný program s obsahom statických, dynamických cvičení,
plyometrický program zameraný na rozvoj dynamickej sily nôh,
vytrvalostno-silový program, cvičenia paţí, nôh, trupu, brucha, bokov (kľuky, zhyby vo vise stojmo,
prednosy v sede, vo vise, mierne záklony v ľahu, dvíhanie trupu, nôh v ľahu na boku.
2. Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie:
ľah vznesmo; stojka na lopatkách znoţmo, s čelným, bočným roznoţením; sed roznoţmo, hlboký
predklon; sed znoţmo predklon; - kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou východiskovou a výslednou
polohou, väzby kotúľov so skokmi a obratmi,
stojka na rukách oporou rúk na lavičku, stojka na rukách s dopomocou o rebrinu (stenu), stojka na
rukách s polohou nôh bočne, čelne,
premet bokom s dopomocou, premet bokom samostatne,
podpor stojmo prehnute vzad (most na hlave, most vo vzpore na rukách).
Skoky a obraty:
skoky odrazom obojnoţne – znoţmo, skrčmo prípätmo, skrčmo roznoţmo čelne, bočne, s obratom
o 180° - 360°,
obraty obojnoţne v postojoch – prestupovaním, kríţením, prísunom. Obraty jednonoţne prednoţením
o 180°- 360° .
Cvičenie na náradí a s náradím:
rebriny: rúčkovanie v podpore leţmo, vo vise prednosy skrčmo, prednosy, postupovanie po rebrinách,
výdrţ v zhybe, odrazom z nôh zhyby,
lavičky, nízka kladinka: chôdza vpred, vzad, bokom; beh; poskoky, skok striedavo striţný; váha
predklonmo; obrat znoţmo o 180° v drepe, podrepe, stoji; zoskok odrazom obojnoţne – znoţmo,
roznoţmo čelne, skrčmo prípätmo, skrčmo prednoţmo. Väzby, zostava (1 - 2 – 3 dĺţky náradia),
preskok: opakované odrazy z mostíka pri opore (rebrina, spolu cvičiaci), nadväzné odrazy z viacerých
mostíkov, letová fáza znoţmo, roznoţmo čelne, skrčmo prípätmo, skrčmo roznoţmo s doskokom na
ţinenky (medzi mostíkmi krátky beh); odrazom z mostíka výskok do vzporu drepmo, vzporu roznoţmo;
skrčka, roznoţka, odbočka,
hrazda: zhyb stojmo, zhyb; vis vznesmo, vis strmhlav, vis vznesmo roznoţmo bočne; výmyk; prešvihy
únoţmo vpred, vzad; zoskoky - prekot vpred, zákmihom doskok na podloţku,
lano: šplhanie.
Cvičenie s náčiním:
-
-
-
švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znoţmo, jednonoţne, skriţmo, striedavonoţne. Väzby, zostava,
pohybová skladba,
tyč – priamivé cvičenia, cvičenia zvyšujúce rozsah pohyblivosti kĺbov, chrbtice, elasticitu svalov,
plná lopta, lopta – kotúľanie, hádzanie a chytanie,
šatka – oblúky, kruhy osmy, vlnenie, hádzanie a chytanie. Väzby, zostava, pohybová skladba, rope
skiping.
Relaxačné a dychové cvičenie:
aktívna kinetická relaxácia,
pasívna kinetická relaxácia,
cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe, predklone.
Poradové cvičenie:
nástup, pochod, povely.
3. Rytmická gymnastika:
cvičenie na taktovanie (tlieskanie, tamburínka), hudbu - pérovanie, pohupy, kroky, chôdza, behy,
rovnováhové cvičenie, obraty, skoky s pohybmi hlavy, paţí, trupu vo vysokých a nízkych polohách v 2/4,
3/4 a 4/4 takte bez náčina, s náčiním. Prísunný, poskočný, premenný (polkový) krok v 2/4 takte;
prísunný, valčíkový, mazurkový v ¾ takte. Rytmické cvičenie navzájom spájať,
pohybová skupinová skladba na 32 – 64 dôb na hudbu.
4. Kompenzačné cvičenia:
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených jednostrannou sedavou
činnosťou,
cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov, pasívne – sed roznoţmo, predklon; ľah vznesmo; pohyby
ťahom – v ľahu prednoţiť skrčmo P/Ľ nohu, chytiť za predkolenie a ťahať k trupu; aktívne – švihanie
nohy v ľahu, stoji do prednoţenia, unoţenia, zanoţenia,
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela.
119
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u ţiakov:
Postoje:
mať pozitívny vzťah ku gymnastickým činnostiam, ako potreby ich celoţivotného vykonávania,
vedieť účelovo vyuţiť voľný čas s cieľom podporiť zdravie, zdatnosť,
pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií,
vyuţívať bohatý pohybový obsah gymnastických cvičení na dosiahnutie fyzickej výkonnosti, zdravotne
orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych a estetických pocitov z pohybu,
mať vytvorený pozitívny postoj k správneho ţivotného štýlu so snahou o sebazdokonaľovanie,
práceschopnosť, húţevnatosť, disciplínu,
prijímať a dodrţiavať normy a pravidlá kolektívu.
Atletika
KOMPETENCIA:
Ţiak vie vyuţívať základné atletické lokomócie pri udrţiavaní a zvyšovaní svojej telesnej zdatnosti
a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v kaţdodennom ţivote.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a prakticky demonštrovať,
poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu
a vyuţíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite,
poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri
organizácii a rozhodovaní atletických súťaţí,
poznať význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť do jeho vedenia,
poznať a v ţivote uplatňovať zásady fair-play ako súťaţiaci, rozhodca, organizátor, divák.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
základná terminológia a systematika atletických disciplín,
technika atletických disciplín,
základné pravidlá súťaţenia a rozhodovania atletických súťaţí,
organizácia súťaţí (časomerač, rozhodca, zapisovateľ),
zásady fair-play,
bezpečnosť a úrazová zábrana,
zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeţe.
Na základe týchto a ďalších vedomostí moţno u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
základy racionálnej techniky pohybových činností (atletická abeceda, nízky a polovysoký štart, švihový
a šliapavý beh, šprint, vytrvalostný beh, štafetový a prekáţkový beh, skok do diaľky skrčmo a kročmo,
skok do výšky, hod loptičkou, vrh guľou),
rozvoj kondičných a koordinačných schopností,
základné (pomocné) funkcie rozhodcu a organizátora atletických súťaţí,
vyuţitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie nasledovných postojov u ţiakov:
Postoje:
mať trvalý pozitívny vzťah k atletickým činnostiam ako predpokladu pre ich celoţivotné uplatňovanie
v individuálnej pohybovej aktivite a udrţiavaní zdravia,
preukazovať pozitívny postoj k súťaţeniu,
preukazovať pozitívny vzťah k súperom,
dodrţiavať prijaté zásady v rámci skupiny,
vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov,
prejavovať snahu o seba zdokonaľovanie, húţevnatosť, vytrvalosť, cieľavedomosť.
Z á k l a d y g y m n a s t i c k ý ch š p o r t o v
KOMPETENCIA:
Ţiak v tematickom celku „základy gymnastických športov“ dosahuje takú úroveň osvojenia činností
gymnastického športu, ţe je schopný predviesť individuálne alebo v skupine zostavu podľa daných pravidiel.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ
vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary,
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport,
vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a predviesť
pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny,
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch,
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvičenia v disciplínach vybraného
gymnastického športu,
dokázať postrehnúť chyby v predvedení, drţaní tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, poznať práva
a povinnosti v gymnastických pretekoch,
vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú úroveň.
120
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
význam a zmysel vykonávania gymnastických športov,
zásady drţania tela, esteticko-pohybové prostriedky gymnastických športov,
terminológia polôh a pohybov, cvičebných tvarov,
disciplíny a cvičebný obsah športovej gymnastiky ţien, muţov; športového aerobiku, modernej
gymnastiky, gymteamu,
prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej skladby,
zásady motorického učenia v gymnastických športoch, organizácia pretekov,
zásady bezpečného správania, dopomoc, záchrana pri cvičení,
zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity,
pozitívny ţivotný štýl.
Na základe týchto a ďalších vedomostí je moţné u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti,
prípravné a imitačné cvičenia, polohy a pohyby častí tela, lokomočné pohyby, akrobacia, cvičenie na- a s
náradím, s náčiním, výrazovo-estetické prostriedky gymnastických a aerobikových pohybov,
kondičná zloţka, technická zloţka gymnastických športov.
1. Športová gymnastika – prostné, hrazda, preskok, kladina - D:
Prostné – zostava na páse (ţinenkách), 1 - 2 rady.
Akrobacia:
-
ľah vznesmo; stojka na lopatkách znoţmo, s čelným, bočným roznoţením; kotúle vpred, kotúle vzad
v rôznych obmenách východiskovej, hlavnej, výslednej polohe, kotúľové väzby,
stojka na rukách s rôznou polohou nôh, stojka na rukách – kotúľ vpred,
premet bokom, väzby s kotúľom vpred, vzad, stojkou na rukách -kotúľ vpred,
podpor stojmo prehnute vzad.
Skoky a obraty:
skoky odrazom obojnoţne – znoţmo, skrčmo prípätmo, skrčmo, roznoţmo čelne, bočne, s obratom
o 180° - 360°. Skok odrazom jednonoţne s prednoţením striedavonoţne (noţnice), upaţiť,
obraty obojnoţne v postojoch.
Rovnováţne cvičenie – váha predklonmo.
Cvičenie kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov – sed roznoţný.
Hrazda po ramená, zostava minimálne 4 cvičebné tvary:
výmyk, toč jazdmo vpred, toč vzad alebo vpred, prešvihy únoţmo vpred, vzad, zoskok.
Preskok, koza na šírku a na dĺţku D, CH:
skrčka, roznoţka, odbočka.
Nízka kladina D (do 110 cm) - zostava 2 dĺţky náradia:
chôdza, tanečné kroky, predskok, 2 skoky, rovnováţny cvičebný tvar, obrat jednonoţne o 180°; ľah
vznesmo, kotúľ vpred, zoskok odrazom obojnoţne s roznoţením čelne, skrčmo prednoţmo.
2. Moderná gymnastika dievčatá – švihadlo, lopta, šatka:
švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znoţmo, jednonoţne, skriţmo, striedavonoţne; krúţenie – kruhy,
osmičky; kmihanie; hádzanie a chytanie,
lopta – kotúľanie a prevaľovanie; odráţanie; hádzanie a chytanie; vyvaţovanie,
šatka (závoj) – oblúky, kruhy osmičky, vlnovky, hádzanie a chytanie.
Zostava, spoločná pohybová skladba s náčiním na hudbu 30 – 60 sekúnd.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u ţiakov:
Postoje:
mať vytvorený trvalý pozitívny vzťah ku gymnastickým športom, ako predpokladu pre ich celoţivotný
záujem,
preukázať kladný postoj k účelnému zameraniu vyuţitia voľného času, k udrţaniu fyzického
a psychického zdravia,
preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému a športovému procesu, s kladnou motiváciou k súťaţeniu
v rámci pretekov,
mať vyformované estetické cítenie pri formovaní telesných proporcií a kultivovaného prejavu osobnosti
ţiaka,
pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií,
vyuţívať bohatý cvičebný obsah gymnastických športov na dosiahnutie pohybovej výkonnosti, zdravotne
orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych a estetických pocitov,
prejaviť pozitívny postoj k správneho ţivotného štýlu so snahou o sebazdokonaľovanie,
práceschopnosť, húţevnatosť, disciplínu, zdravé sebavedomie,
-
121
prijímať a dodrţiavať normy a pravidlá kolektívu, zásady fair-play,
reálne prijímať víťazstvá a prehry v športovej súťaţi i v spoločenskom prostredí.
Športové hry
KOMPETENCIA:
Ţiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností jednotlivca,
herných kombinácií a systémov, ţe je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných
herných činností jednotlivca a vyuţiť herné kombinácie a systémy,
vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spoluţiakov) pred hrou, resp. stretnutím,
vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na hodinách určených
na hru (stretnutie) a v záujmovej forme športových hier a viesť jednoduchý pozorovací hárok o hráčskom
výkone druţstva,
vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho druţstva.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
systematika herných činností, základná terminológia,
technika herných činností jednotlivca,
herné kombinácie a herné systémy,
herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu,
funkcie hráčov na jednotlivých postoch,
základné pravidlá vybraných športových hier,
organizácia jednoduchej súťaţe v športových hrách (rozhodcovia, časomerači, zapisovatelia,
pozorovatelia a pod.)
zásady fair-play.
Na základe týchto a ďalších vedomostí moţno u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti,
popísať a prakticky ukázať správnu techniku herných činností jednotlivca:
basketbal – prihrávka jednou rukou od pleca, dribling, streľba zhora z miesta, z krátkej a strednej
vzdialenosti, bránenie hráča bez lopty a s loptou.
futbal – prihrávka, tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou.
hádzaná - prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým náprahom, dribling, streľba zhora z miesta, skokom do
bránkoviska, obsadzovanie útočníka bez lopty s loptou.
volejbal – odbitie horné na mieste, po pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom, spodné podanie,
prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba.
Iné vyučované športové hry:
plniť úlohy (funkcie) súvisiace s realizáciou hry v stretnutí: hráčske funkcie, funkcie rozhodcov,
jednoduché organizačné funkcie,
efektívne plniť taktické úlohy druţstva v hre (stretnutí),
poznať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré pôsobia na rozvoj kondičnej pripravenosti pre dané
športové hry.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u ţiakov:
Postoje:
prejavovať trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako predpokladu na ich celoţivotné uplatňovanie
v individuálnej pohybovej aktivite,
súťaţením v športových hrách preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému procesu
mať pozitívny vzťah k spoluhráčom i k súperovi,
dodrţiavať prijaté normy a pravidlá,
dodrţiavať zásady fair-play,
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húţevnatosť, statočnosť, vytrvalosť,
mať záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti,
vedieť zvíťaziť a prijať prehru v športovom stretnutí i v ţivote, uznať kvality súpera.
Plávanie
KOMPETENCIA:
Ţiak - plavec – dokáţe preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou 200 m
jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi .
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné plavecké pohyby zo zvoleného plaveckého
spôsobu v plaveckom bazéne, plaveckej učebni,
122
-
vedieť pomenovať a popísať základné obrátky pri zvolenom plaveckom spôsobe,
vedieť vysvetliť základné pravidlá plaveckých pretekov,
vedieť správne pouţívať plavecké okuliare a nadľahčovacie pomôcky.
Preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou :
a) minimálna úroveň : 50 m jedným plaveckým spôsobom
b) pokročilá úroveň : 200 m jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
základné poznatky o TC,
základné hygienické pravidlá, otuţovanie, disciplína,
technika plaveckých spôsobov ,
bezpečnosť, úrazová zábrana, uvedomelá pomoc v núdzi,
zdravotný význam plávania,
plávanie v ţivotnom štýle súčasného človeka,
vedenie rozcvičenia na suchu pred zahájením plávania ,
základná terminológia, názvy plaveckých spôsobov,
plavecký výstroj , príprava a starostlivosť o výstroj, bezpečnosť pri plávaní a pohybe
v bazénových a vedľajších priestoroch,
základné pravidlá ţiackych plaveckých pretekov.
Zručnosti a schopnosti:
Obsah základného plaveckého nácviku :
1. Hry vo vode. Nácvik hríbika, lovenie predmetov.
2. Nácvik a zdokonaľovanie splývania s dýchaním
3. Nácvik práce dolných končatín pri plaveckých spôsoboch K, P, Z
4. Zdokonaľovanie práce dolných končatín K, Z,P+ dýchanie do vody
5. Individuálne odstraňovanie chýb
6. Nácvik práce paţí K, Z, P
7. Zdokonaľovanie práce paţí P, K, Z v súhre s dýchaním do vody
8. Nácvik súhry zvoleného plaveckého spôsobu K, Z alebo P
9. Zdokonaľovanie súhry: K, Z, P
10. Štafetové súťaţe . Dopomoc unavenému plavcovi.
Obsah zdokonaľovacieho plaveckom výcviku :
1. Kraulové a znakové dolné končatiny ( DK ) s dosku + dýchanie, ( resp. prsia )
2. Kraulové a znakové paţe s doskou medzi ( DK ) + dýchanie (resp. prsia/)
3. Súhra ( PS ) kraul, znak, prsia + dýchanie Odstraňovanie nedostatkov
4. Lovenie predmetov so skokom
5. Štafetové súťaţe
6. Zdokonaľovanie súhry. Plávanie K, Z, P/50m vzdial./
7. Plavecké obrátky
8. Plávanie pod vodou
9. Dopomoc vo dvojici
10. Štartový skok
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u ţiakov:
Postoje:
emotívnosťou vodného prostredia získať trvalý pozitívny vzťah k plávaniu v bazéne a aj v prírode ( pod
dozorom ).
mať trvalý vzťah k plaveckým a iným vodným športom
v pravidelnej pohybovo-rekreačnej činnosti vyuţívať plávanie,
mať pozitívny vzťah k ostatným účastníkom vykonávajúcim plavecké aktivity
Sezónne činnosti
KOMPETENCIA:
Ţiak vo vybraných sezónnych činnostiach dosahuje primeranú úroveň osvojenia jednotlivých techník
zjazdového a beţeckého lyţovania.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné pohyby na lyţiach s prispôsobením sa rôznym
terénnym nerovnostiam resp. prekáţkam pri jazde,
vedieť pomenovať a popísať základné techniky jednotlivých jázd, oblúkov, brzdení a pod.,
vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
vedieť správne vykonať základné bezpečnostné techniky – pády, pri vykonávaní sezónnych činností,
zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred začiatkom jednotlivých
sezónnych aktivít,
vedieť správne prispôsobiť výstroj a výzbroj potrebný pre vykonávanie jednotlivých sezónnych činností.
plniť úlohy (funkcie) súvisiace s pretekmi v jednotlivých sezónnych činnostiach – funkcia rozhodcu,
organizátora a pod.
123
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti :
techniky jednotlivých pohybových činností z oblasti sezónnych činností,
výstroj a výzbroj, príprava a údrţba výstroja a výzbroja,
organizácia základná terminológia, názvy pohybových zručností
práce a bezpečnosť pri vykonávaní sezónnych činností,
základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
organizácia jednoduchých pretekov v sezónnych činnostiach.
Na základe týchto a ďalších vedomostí moţno u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti:
Zručnosti a schopnosti:
Kondičná príprava, základné kondičné , koordinačné a pohybové schopnosti,
popísať a prakticky ukázať správnu techniku sezónnych činností:
1. Zjazdové lyţovanie – postoje a pohyby na lyţiach, obraty, chôdze, výstupy, pády a vstávanie, základný
zjazdový postoj, zjazd šikmo svahom, brzdenie, oblúky v pluhu, prívrat spodnou lyţou, prívrat hornou
lyţou, nadväzované oblúky a jazda cez terénne nerovnosti.
2. Beţecké lyţovanie – chôdza, základný, striedavý beh, beh s odpichom súpaţne, korčuľovanie,
výstupy, obraty, brzdenie, odšliapávanie.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u ţiakov:
Postoje:
emotívnosťou jednotlivých sezónnych činností získať trvalý pozitívny vzťah k sezónnym činnostiam
a pobytu v prírode resp. k zimnej prírode,
mať trvalý vzťah k týmto sezónnym činnostiam
vykonávať pravidelnú pohybovo-rekreačnú činnosť s vyuţitím sezónnych činností,
formovať morálno-vôľové vlastnosti s cieľom zoznamovať sa s prírodou,
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húţevnatosť, statočnosť a vytrvalosť,
pestovať pozitívny vzťah k ostatným účastníkom vykonávajúcim sezónne činnosti.
3. Cvičenia v prírode
KOMPETENCIA:
Ţiak dosahuje takú roveň nadobudnutých vedomostí a zručností, ktoré mu umoţnia aktívne
a bezpečne sa pohybovať a táboriť vo voľnej prírode a zároveň vytvoria predpoklady pre uplatnenie tejto
aktivity v jeho ďalšom ţivote.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť sa orientovať v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj prírodných úkazov,
absolvovať súvislý presun v teréne presunovým prostriedkom podľa výberu,
vedieť opísať a vysvetliť základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúce k jeho
ochrane,
poznať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska a regiónu,
vedieť poskytnúť adekvátnu prvú pomoc,
vedieť organizovať pohybové hry v prírode,
poznať pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
základy odbornej turistickej terminológie,
základy pre výber, prípravu a likvidáciu táboriska,
základné vedomosti o ochrane a tvorbe ţivotného prostredia,
základy úrazovej zábrany a bezpečnosti,
základy odborno-technických vedomostí a zručností z turistiky
základy pravidiel cestnej premávky pre chodcov a cyklistov – ovláda dopravne značky.
Zručnosti a schopnosti:
presun mierne členitým terénom s prekonávaním terénnych prekáţok,
cvičenia rovnováhy na prírodných prekáţkach,
nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene, brvná a pod.)
orientácia na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu,
orientácia podľa mapy, určovanie a výber vybraných smerov presunu,
výber, prípravu a likvidáciu ohniska,
základné pravidlá ochrany ţivotného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok,
praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé dýchanie, masáţ srdca, protišokové opatrenia, stabilizovaná
poloha, ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín, omrzlín, popálenín),
jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, otáčanie, predchádzanie jazdu zručnosti.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u ţiakov:
Postoje:
zapájať sa do aktivít súvisiacich s pobytovými a turistickými činnosťami v prírode, ako predpokladu na
ich celoţivotné uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite,
dodrţovať prijaté normy a pravidlá nevyhnutné pre presun a pobyt vo voľnej prírode,
124
-
prejavovať snahu o seba zdokonaľovanie, húţevnatosť, statočnosť a vytrvalosť,
mať pozitívny záţitok z vykonávanej pohybovej aktivít.
5. Proces
Predpokladom pre úspešné splnenie cieľov telesnej a športovej výchovy na 2. stupni základnej školy je:
- dokonalé poznanie ţiakov, kladenie poţiadaviek primerane k ich telesným a pohybovým predpokladom;
- účelné plánovanie a rozvrhnutie učiva v konkrétnych podmienkach (triedy);
- uplatňovanie účelnej organizácie práce, bezpečnosti práce pri výcviku a zásad hygieny;
- všestranné a sústavné vyuţívanie pomôcok a materiálneho vybavenia;
- primerané opakovanie a objektívne hodnotenie ţiakov;
- systematické vedenie evidencie postupov a výsledkov práce;
- premyslené spojenie výchovno-vzdelávacieho procesu v telesnej výchove s ďalšími formami pohybovej
aktivity a s celým procesom výchovno-vzdelávacej práce v škole i mimo školy a úzku spoluprácu s
ostatnými výchovnými činiteľmi.
Na spoznávanie ţiakov sa vyuţíva priebeţné a systematické sledovanie ţiakov na hodinách telesnej a
športovej výchovy i mimo nich, štúdium záznamov triedneho učiteľa a konzultácie s ostatnými pedagogickými
pracovníkmi, rodičmi a ďalšími výchovnými činiteľmi na škole i mimo nej.
Vyučovacích hodín telesnej výchovy sa zúčastňujú všetci ţiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny.
Oddelenie zdravotnej telesnej výchovy nie je vytvorené, ţiaci III. zdravotnej skupiny pracujú na vyučovacích
hodinách telesnej výchovy s intaktnými ţiakmi a realizujeme integrované vyučovanie. Zásady integrácie na
hodinách telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy: Učebné osnovy
zdravotnej telesnej výchovy pre I. a II. stupeň základnej školy (ISCED 1,2): schválené: 9.5.2003, č.526/200341,platné od 1.9. 2003.
5.1 Metodicko-organizačné pokyny na vyučovanie tematických celkov
Základný tematický celok
Poznatky z telesnej kultúry sú v učebných osnovách zaradené ako samostatný TC (všeobecné poznatky) a aj
v kaţdom tematickom celku (špecifické poznatky). Nie sú obsahom samostatných teoretických vyučovacích
hodín, ale sú zakomponované podľa aktuálnosti do jednotlivých vyučovacích hodín.
Všeobecná gymnastika tvorí pohybový základ pre kaţdú vyučovaciu hodinu. Všetky jej súčasti sa vyučujú
priebeţne.
Atletika sa do vyučovania zaraďuje v odporúčanom časovom rozvrhu s moţnosťou členiť učivo do dvoch TC
v jeseni a na jar. Na jej vyučovanie treba vyuţívať predovšetkým vonkajšie a prírodné prostredie.
Základy gymnastických športov (športová gymnastika a moderná gymnastika) sa vyučujú vo všetkých
ročníkoch. Modernú gymnastiku sa odporúča vyučovať iba v skupinách dievčat. Ďalšie druhy gymnastických
športov (športový aerobik, gymteamy) je moţné vyučovať v rámci výberového tematického celku.
Športové hry - basketbal, futbal, hádzaná, volejbal. Športové hry odporúčame vyučovať tak, aby sa ţiaci
v priebehu základnej školy zoznámili so všetkými uvedenými športovými hrami. Hodiny telesnej výchovy sa
v TC Športové hry rozdeľujú na nácvičné, opakovacie a zdokonaľovacie a na hodiny určené na zápasy. V
školách, ktoré nemajú potrebné materiálne podmienky na výučbu hier, moţno počty hodín určené na nácvik
a zdokonaľovanie herných systémov vyuţiť na nácvik herných činností jednotlivca a kombinácií. Na hodinách
určených na zápasy učiteľ vhodne zaradí súťaţe a zápasy v prípravných hrách a zápasy podľa pravidiel
zvolenej športovej hry (resp. upravených pravidiel), pričom nehrajúci ţiaci sa učia plniť funkciu rozhodcu,
zapisovateľa a pod.
Plávanie budeme organizovať v 5 dňovom kurze s 10-hodinovým výcvikom v 5. ročníku. Tematický celok –
podľa podmienok má rozsah 10 vyučovacích hodín
Na začiatku a na konci tematického celku sa overuje plavecká výkonnosť.
Vo vstupnom teste sa zisťuje plavecká zručnosť ţiakov v osvojenom plaveckom spôsobe, prípadne v
druhom plaveckom spôsobe.
Vyučovaný plavecký spôsob odporúčame zvoliť podľa lepšej úrovne práce dolných končatín
v splývavej
polohe ( prsia, kraul ).
Počas celého výcviku je potrebné klásť dôraz na dýchanie.
Na kaţdej vyučovacej hodine je potrebné venovať pozornosť nácviku i zdokonaľovaniu plaveckých spôsobov.
Do kaţdej vyučovacej hodiny je potrebné zaradiť krátke teoretické vstupy učiteľa, ktorých obsahom sú
poznatky o vyučovanej problematike doplnené o poznatky o bezpečnosti a zdravotnom vplyve plávania.
Hodnotenie sa vykoná na základe porovnania vstupných a výsledných testov plaveckých zručností.
Do sezónnych činností je zaradené zjazdové a beţecké lyţovanie a cvičenia v prírode, ktoré je súčasťou
základného učiva v predmete telesná a športová výchova na základných školách. Uskutočňuje sa formou
lyţiarskeho výcviku na zjazdových alebo beţeckých lyţiach. Lyţiarsky výcvik ţiakov sa organizuje ako
lyţiarsky výcvik s dennou dochádzkou alebo formou lyţiarskeho zájazdu.
Ţiaci, ktorí nemajú potrebné vybavenie na zjazdové lyţovanie, môţu výcvik absolvovať na beţeckých
lyţiach, pričom škola vytvorí na to príslušné organizačné a metodické podmienky.
Obsahom sa lyţiarsky výcvik zameriava na zvládnutie základných pohybových štruktúr a špeciálnych
pohybových zručností v zodpovedajúcich terénnych a snehových podmienkach, na rozvoj základných
pohybových schopností, na osvojovanie určených poznatkov.
125
Zvládnutie obsahu učiva napomáha celkovému telesnému rozvoju a zvyšovaniu všeobecnej pohybovej
výkonnosti ţiakov, napomáha osvojovaniu nových poznatkov a je veľmi účinným prostriedkom na výchovné
pôsobenie. Výraznými činiteľmi pri lyţiarskom výcviku sú aj špecifické prostriedky, najmä zimné prostredie a
premenlivosť prírodného prostredia.
Všeobecnú pohybovú výkonnosť a telesný rozvoj odporúčame kontrolovať a hodnotiť v závere kaţdého
školského roka, okrem 5. ročníka, kedy sa koná aj na jeho začiatku ako vstupná kontrola a hodnotenie.
Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti slúţi aj na posúdenie jej aktuálneho stavu
v priebehu štúdia
na 2. stupni základnej školy.
Termíny kontroly a hodnotenia všeobecnej pohybovej výkonnosti:
5. rocník ZŠ - zaciatok školského roku (vstupné testovanie)
5. rocník ZŠ - koniec školského roka
6. rocník ZŠ - koniec školského roka
7. rocník ZŠ - koniec školského roka
8. rocník ZŠ - koniec školského roka
9. rocník ZŠ - koniec školského roka, výstupný test
Hodnotenie vykonáme pomocou tabuliek podľa MORAVCA et al. (1990), kde je aj popis testov.
Výberový tematický celok
Do výberového tematického celku je moţné zaradiť pohybové činnosti, na ktoré má škola podmienky,
o ktoré majú ţiaci záujem a pri ich vyučovaní sú dodrţané bezpečnostné predpisy. Pri zaradení netradičnej
pohybovej aktivity do vyučovania telesnej výchovy sa vyţaduje od vyučujúceho kvalifikácia pre príslušnú
pohybovú aktivitu získaná v rámci pregraduálneho štúdia, v metodicko-pedagogickom centre alebo najniţšia
trénerská alebo cvičiteľská trieda.
Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry. Medzi takéto aktivity môţeme o.i.
zaradiť menej známe športové hry ako bejzbal, ringo, lakros, softbal, bedminton, florbal a pohybové
aktivity ako korčuľovanie in-line, snowbord.
Korčuľovanie sa organizuje na umelej alebo prírodnej ľadovej ploche, nie na zamrznutej voľnej vodnej
ploche.
Cvičenia v posilňovni
Jednou z výberových pohybových aktivít je rozvoj silových pohybových schopností v posilňovni. Pretoţe
najpriaznivejšie podmienky na začatie systematického posilňovania v ontogenéze vývoja jedinca je obdobie
rastovej akcelerácie (13 - 15 rokov), odporúčame na školách, ktoré majú vybudovanú posilňovňu, počnúc 7.
ročníkom zaradiť do ročného rozvrhu učiva aj TC v posilňovni (pre chlapcov a dievčatá). Pri rozvoji silových
schopností prihliadať na telesný rozvoj a pohlavné osobitosti ţiakov.
Telesná a športová výchova 7. ročník dievčatá
Téma
Úvodná hodina
Úprava školského
areálu
Obsah
BOZ, pravidlá práce na hodinách TŠV
Počet hodín
1
Úprava školského areálu podľa potřeby
1
Vyhodnotenie
výchovno
vzdelávacích
výsledkov
Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov počas školského roka
jednotlivých ţiakov i kolektívu triedy ako celku
1
Testovanie
Kontrola a hodnotenie všeobecnej pohybovej výkonnosti a
telesného rozvoja. Testy podľa Moravca 1990. Koniec školského roka
3
Atletika
Technika behu, beţecká abeceda, nízky a polovysoký štart, švihový
beh, šliapavý beh, beh na 60m, beh na 800m, skok do diaľky skrčmo,
hod loptičkou, skok do výšky flopom, štafetový beh
16
Základy
gymnastických
športov - športová
gymnastika
Športové hry
Cvičenie
Prostné /akrobacia, skoky a obraty, rovnováţne cvičenia/: Kotúľ vpred,
kotúľ vzad a ich obmeny, stojka na ramenách, stojka na hlave, stojka
na rukách, premet bokom, skoky a obraty, rovnováţne cvičenia,
jednoduchá zostava
Hrazda: výmyk jednonoţ, vzpor, zoskok zákmihom, zostava
Preskok: koza na šírku a na dĺţku, roznoţka, skrčka, sťaţené
podmienky, vyššie náradie, väčšia vzdialenosť odrazového mostíka
Basketbal: dribling na mieste a v pohybe, prihrávky na mieste a v
pohybe, dvojtakt po prihrávke a po driblingu, bránenie hráča s loptou a
bez lopty, útočné kombinácie, HS obranné /osobná obrana/, HS
útočné /2-1-2/ hra-turnaj
Volejbal: vrchné odbitie, spodné odbitie, spodné podanie, hra vo
dvojiciach ponad sieť, hra 2-2, hra 3-3, hra 6-6
Základné zásady cvičenia v posilňovni, BOZ pri cvičení v posilňovni,
126
14
22
5
v posilňovni
Základy
gymnastických
športov - moderná
gymnastika
technika cvičenia na jednotlivých zariadeniach, kruhový tréning
Poznatky z TK,
všeobecná
gymnastika,
pohybové hry
Poznatky z telesnej kultúry, základná gymnastika, kondičná
gymnastika, rytmická gymnastika, poradové cvičenia, pohybové hry
/naháňačky, skákačky, štafetové hry, pohybové hry s loptami/
Cvičenia so švihadlom a s loptou
Spolu
Lyţiarsky výcvik
3
Priebeţne
66
Zjazdové lyţovanie, formou 5 dňového kurzu s denným dochádzaním,
základný resp. zdokonaľovací lyţiarsky výcvik na základe úrovne
zvládnutia lyţiarskych zručností a schopností jednotlivých ţiakov
17,5
Telesná a športová výchova 7. ročník chlapci
Téma
Úvodná hodina
Úprava školského
areálu
Vyhodnotenie
výchovno
vzdelávacích
výsledkov
Testovanie
Atletika
Základy
gymnastických
športov - športová
gymnastika
Športové hry
Cvičenie
v posilňovni
Poznatky z TK,
všeobecná
gymnastika,
pohybové hry
Spolu
Lyţiarsky výcvik
Obsah
BOZ, pravidlá práce na hodinách TŠV
Počet hodín
1
Úprava školského areálu podľa potřeby
1
Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov počas školského roka
jednotlivých ţiakov i kolektívu triedy ako celku
1
Kontrola a hodnotenie všeobecnej pohybovej výkonnosti a
telesného rozvoja. Testy podľa Moravca 1990. Koniec školského roka
Technika behu, beţecká abeceda, nízky a polovysoký štart, švihový
beh, šliapavý beh, beh na 60m, beh na 800m, skok do diaľky skrčmo,
hod loptičkou, skok do výšky flopom, štafetový beh
Prostné /akrobacia, skoky a obraty, rovnováţne cvičenia/: Kotúľ vpred,
kotúľ vzad a ich obmeny, stojka na ramenách, stojka na hlave, stojka
na rukách, premet bokom, skoky a obraty, rovnováţne cvičenia,
jednoduchá zostava
Hrazda: výmyk jednonoţ, vzpor, toč vpred, zoskok zákmihom, zostava
Preskok: koza na šírku a na dĺţku, roznoţka, skrčka, sťaţené
podmienky, vyššie náradie, väčšia vzdialenosť odrazového mostíka
Basketbal: dribling na mieste a v pohybe, prihrávky na mieste a v
pohybe, dvojtakt po prihrávke a po driblingu, bránenie hráča s loptou a
bez lopty, útočné kombinácie, HS obranné /osobná obrana, zónová
obrana/, HS útočné /2-1-2/ hra-turnaj
Volejbal: vrchné odbitie, spodné odbitie, vrchné podanie, hra vo
dvojiciach ponad sieť, hra 2-2, hra 3-3
Futbal – minifutbal-malý futbal: vedenie lopty, prihrávky, streľba, herné
kombinácie, hra
Florbal: herné činnosti jednotlivca /vedenie lopty, prihrávky, streľba,
útočné kombinácie, hra 3-3
Základné zásady cvičenia v posilňovni, BOZ při cvičení v posilňovni,
technika cvičenia na jednotlivých zariadeniach, kruhový tréning
Poznatky z telesnej kultúry, základná gymnastika, kondičná
gymnastika, rytmická gymnastika, poradové cvičenia, pohybové hry
/naháňačky, skákačky, štafetové hry, pohybové hry s loptami/
3
15
15
25
5
Priebeţne
66
Zjazdové lyţovanie, formou 5 dňového kurzu s denným dochádzaním,
základný resp. zdokonaľovací lyţiarsky výcvik na základe úrovne
zvládnutia lyţiarskych zručností a schopností jednotlivých ţiakov
127
17,5
Download

Základná škola