Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ
Motto:
Škola je cesta, po ktorej musíme
kráčať všetci – jedným smerom.
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Študijná forma:
Druh školy:
ISCED 1
štyri roky
slovenský
denná
štátna
Predkladateľ
Názov školy:
Adresa:
IČO:
Riaditeľ školy:
Koordinátor pre tvorbu ŠVP:
Ďalšie kontakty:
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
V. Javorku 32, 010 01 Žilina
378 12 904
RNDr. Čellárová Jana
Mgr. Kianičková Mária
tel.: 041/ 7637 580
E-mail: [email protected]
Zriaďovateľ
Názov:
Adresa:
Kontakty:
Mesto Žilina
Radničná 1, 010 01 Žilina
041/ 7063 202
Platnosť dokumentu od: 2.9.2011
Podpis riaditeľa
I.
Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Naša škola sa nachádza v príjemnom prostredí sídliska Hliny 5, jej účelom je zabezpečiť
podmienky pre výchovu a vzdelanie mladej generácie.
Je umiestnená v trojposchodovej budove, sklenenou pergolou je prepojená so školskou
jedálňou a školským klubom detí. V jej komplexe sa nachádza pomerne rozsiahly areál plný
zelene, oddychové centrum, ihrisko, 2 telocvične, školské dielne a školský pozemok.
Je to úplná základná škola, v školskom roku 2011/2012 máme dve prvé, dve druhé triedy,
dve tretie, jednu štvrtú triedu, jednu piatu triedu a od šiesteho až po deviaty ročník sú po dve
triedy v každom ročníku, spolu 16 tried.
Navštevuje ju 263 žiakov, na 1. stupni je 112 a na 2. stupni 151 žiakov. Máme štyri
oddelenia školského klubu detí.
2. Charakteristika žiakov
Základnú školu navštevujú žiaci od 6 do 15 rokov. Chlapcov je približne rovnaký počet ako
dievčat. Priemerný počet žiakov v triedach je 20. Takmer všetci žiaci – 98% sú slovenskej
národnosti. Školu navštevujú aj 4 cudzinci z Južnej Kórey.
Okrem talentovaných a nadaných žiakov v oblasti športovej, cudzích jazykov, estetickovýchovných predmetov, navštevujú našu školu aj žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Sú to žiaci, ktorých rodina je v hmotnej núdzi, tiež žiaci, ktorých jeden z rodičov
alebo obidvaja sú nezamestnaní, aj žiaci, ktorých rodina má neštandardné bytové a hygienické
podmienky.
Naša škola je spádovou pre obvod, v ktorom majú žiaci trvalý pobyt – Sídlisko Hliny 5,
Hliny 6, Hliny 7, Bôrik a príslušné ulice.
Do našej školy dochádzajú žiaci i z iných sídlisk a obcí v okolí Žiliny. Sú to sídliská:
Solinky, Hájik, Staré mesto, Vlčince. Žiaci dochádzajú aj z okolitých obcí: Bytčica, Turie,
Dolný Hričov, Horný Hričov, Marček, Závodie, Budatín, Lietava, Zástranie, Svederník a
Dolná Tižina.
Školu navštevujú aj žiaci so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými
pravidelne pracuje špeciálny pedagóg, výchovný poradca i triedni učitelia. Žiaci majú
upravený obsah, formy a metódy práce. Majú vypracovaný individuálny Výchovnovzdelávací program, odborné a personálne zabezpečenie. Títo žiaci vykazujú dobré výsledky.
3. Charakteristika pedagogického zboru!!!!!
Na našej škole dlhodobo pôsobí okolo 30 pedagogických pracovníkov, tento rok 29
a jeden odborný zamestnanec. Z toho 1 je externý pracovník. Riaditeľka školy a zástupkyne
riaditeľky školy utvárajú podmienky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
usmerňujú výchovno-vzdelávaciu prácu školy na prvom a druhom stupni. Takisto nemalou
mierou vedenie školy pomáha pedagogickým pracovníkom vytvárať podmienky pre ich
osobnostný a odborný rast. Poradnými orgánmi riaditeľa sú pedagogická rada, metodické
združenia a predmetové komisie. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí
zamestnanci školy.
V 1.-4. ročníku pracuje 7 triednych učiteľov, 4 vychovávateľky v ŠKD a dve asistentky
učiteľa.
V 5.-9. ročníku pôsobí 15 zamestnancov. Z toho 9 triednych učiteľov, 4 netriednych učiteľov,
špeciálny pedagóg, výchovný poradca a správca počítačovej učebne. Triedni učitelia
koordinujú výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede.
Priemerný vek pedagogického zboru je okolo 40 rokov. Rodovú skladbu tvorí 90 % žien
a 10 % mužov.
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky stanovené zákonom.
Pracovníci nášho pedagogického zboru organizujú výučbu, plánujú ju a takisto ju
vyhodnocujú. Tiež riadia svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj, najmä mladší učitelia sa
vzdelávajú a spolupracujú so staršími. Tým všetci pedagogickí pracovníci spoluutvárajú
pracovné prostredie. Dôležité je, že operatívne riešia pracovné problémy, poskytujú odbornú
pomoc žiakom a rodičom. Vytvárajú predpoklady pre kvalitne fungujúce a motivované
spolupracujúce spoločenstvo v škole.
Významnou je aj práca výchovného poradcu na našej škole, ktorého úlohou je
sprostredkovať žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne,
psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré výchovný poradca koordinuje s triednymi
učiteľmi. Spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami
poradenských zariadení.
Práca školského špeciálneho pedagóga na našej škole je zameraná na poradenskú činnosť
pre žiakov, na zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania hlavne žiakov so špeciálne
výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolupracuje a koordinuje prácu asistentov učiteľa
s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v jednotlivých triedach.
Na škole veľmi dobre pracujú dvaja koordinátori pre environmentálnu výchovu, koordinátor
drogovej prevencie a koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
K mimoriadným funkciám učiteľov patria vedúci MZ pre 1.-4. ročník, vedúci MZ ŠKD,
vedúci predmetových komisií spoločensko-vedných predmetov, výchovných predmetov
a prírodovedných predmetov. Dôležitú úlohu zohrávajú učitelia vo funkcii bezpečnostnotechnickej služby, požiarny preventista, dvaja zdravotníci školy a zástupcovia zamestnancov.
Nemalú úlohu plnia vedúci komisií: výchovnej, kultúrnej, pre estetizáciu školy a jej
propagáciu, stravovacej komisie a projektovej komisie spolu s jej členmi.
4. Organizácia prijímacieho konania
Žiakov do 1. ročníka prijímame podľa §60 a §61 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zápisu a vyplnenia
dotazníka zákonných zástupcov žiaka.
Zápis do 1. ročníka sa vykonáva v stanovenom termíne podľa Pedagogicko-organizačných
pokynov. Žiaci sú zapísaní do 1. ročníka, keď spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Prednostne sa prijímajú žiaci zo spádových oblastí našej školy.
Do ostatných ročníkov našej základnej školy počas celého roka prijíma riaditeľka školy
žiakov po osobnom pohovore a na základe žiadosti rodičov.
5. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca
Škola sa aktívne zapája nielen do projektov v rámci mesta, regiónu a Slovenska, ale taktiež
do medzinárodných a dlhodobých projektov, v ktorých sme veľmi úspešní.
Najvýznamnejší z nich je medzinárodný multilingválny rozvojový edukačný projekt
Programu celoživotného vzdelávania Sokrates – Comenius 1: EDL – European Digital
Library (Európska digitálna knižnica). Schválený bol v r. 2007 Národnou kanceláriou,
pridelený rozpočet: 12 tisíc eur a ukončený bol v šk. r. 2009/10. Komunikačný jazyk bola
angličtina, zapájali sa do neho všetci učitelia a žiaci našej školy od 3. ročníka. V tomto
projekte sme spolupracovali s dvoma školami z Portugalska, školou z Azorských ostrovov
(ostrov Corvo) a školou z Turecka na tvorbe edukačného CD v jazykoch partnerských škôl
a v anglickom jazyku. Žiaci a učitelia navzájom komunikovali, oboznamovali sa s tradíciami
a inými kultúrami, vymieňali si poznatky a informácie o živote v rôznych štátoch sveta.
Ďalším obrovským projektom je 2-ročný projekt zameraný na veľkú rekonštrukciu školy,
ktorý bol vypracovaný v spolupráci s Mestským investorským úradom a Mestským úradom,
podaný na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Škola sa zapojila s podporou Mesta
Žilina do štrukturálnych fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja: Regionálny
operačný program. Mesto finančne participuje pri realizácii tohto projektu, na ktorý sú
vyčlenené prostriedky z fondov EÚ. Tento projekt bol realizovaný od januára 2010 a
ukončený v auguste 2010.
Ďalšie rozvojové projekty, do ktorých sa škola zapojila:
1.
2.
3.
4.
5.
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc: Inovovaná školská knižnica.
Premena tradičnej školy na modernú.
Mobilné jazykové laboratórium.
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania.
Otvorená škola
Otvorené školské dvory
Oblasť športu.
Národné projekty:
Kriminalita mládeže
Záložka do kníh spojuje školy
V – Európsky sociálny fond
Baterky na správnom mieste
Komunikácia
Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch
Červené stužky
Futbal spája
Mliečny program
Detský čin roka
Hodina deťom
ENWIN
Komparo
Infovek
Deň narcisov
Beh nádeje
Tehlička pre Keňu
Zdravá desiata
Netoleruj šikanovanie
Cesta
Správaj sa normálne
Dni nádeje – literárna, výtvarná, športová zložka
Európa v škole
Štvorylka a iné.
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
a) Rada školy
Rada školy pri ZŠ, Ul. V. Javorku 32, Žilina bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne-ní
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 25.2.2008. Funkčné
obdobie začalo dňom 28.2.2008 na obdobie 4 rokov. Radu školy tvorí 11 členov: 2 zvolení
zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zvolený zástupca nepedagogických
zamestnancov, 4 volení zástupcovia rodičov a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rada
školy pracuje podľa svojho plánu, zasadá spravidla 4-krát ročne, na svoje zasadnutia prizýva
riaditeľa školy.
b) Rada rodičov
Rada rodičov pracuje samostatne, spravidla 3-krát ročne (september, december a apríl)
zvoláva predseda Rady rodičov plenárnu schôdzu pre zástupcov triednych výborov a po nej sa
konajú triedne rodičovské združenia. Výbor Rady rodičov tvoria 4 členovia, ktorí sú volení
ostatnými rodičmi na obdobie 4 rokov.
c) Poradenstvo
Vedenie školy za pomoci školského špeciálneho pedagóga, výchovnej poradkyne,
asistentov učiteľa a triednych učiteľov úzko spolupracuje s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva v Žiline, so Špeciálnou PP v Žiline, ŠPP v Liptovskom
Jamníku, Detským integračným centrom v Liptovskom Mikuláši, Dialógom spol. s.r.o. –
Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia v Žiline
a Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline pri
riešení problémov a zaradení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
d) Športové organizácie
Pri škole už dvanásty rok pracuje Školské športové stredisko so zameraním na stolný tenis
pod vedení trénera p. Klaka a so zameraním na karate pod vedením Ing. Cisarika. Spolupráca
s nimi je dobrá, ich profesionálny prístup k zverencom a kvalitná tréningová náplň sa odráža
na stále väčšom záujme o tieto športy zo strany žiakov.
Tradičným športom na škole je už mnoho rokov aj plávanie a atletika. Každý rok absolvujú
všetky triedy žiakov 1. stupňa našej školy plavecký výcvik pod vedením profesionálnych
trénerov plaveckého klubu Nereus, ktorý je na vysokej odbornej úrovni. Naši žiaci sa aktívne
zúčastňujú Mestskej športovej ligy, mestských i okresných atletických podujatí, na ktorých
dosahujú výborné výsledky.
e) Vysoké školy
Spolupracujeme s rôznymi školami pedagogického zamerania, študenti týchto škôl
absolvujú pod dohľadom našich učiteľov a vychovávateliek v triedach 1. a 2. stupňa, ako aj
v oddeleniach ŠKD stáže a pedagogickú prax. Častá je spolupráca s Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Trnavskou univerzitou, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Žilinskou
univerzitou.
f) Iné organizácie
Pri výchovnej a vzdelávacej činnosti napomáhajú učiteľom rôzne školské i mimoškolské
organizácie v meste: Mestský úrad, Radnica mesta Žiliny, Slovenský červený kríž, súkromná
ZUŠ, súkromná ZŠ, Špeciálna ZŠ v Žiline, stredné odborné školy, gymnáziá, Domovy
dôchodcov, CVČ Spektrum, CVČ Žirafa, Krajská knižnica, Metodicko-pedagogické centrum
v Žiline, Banskej Bystrici a v Bratislave, Policajný zbor SR, rôzne nadácie, spoločnosti
a organizácie.
7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola má zriadené a využíva odborné učebne, v ktorých majú možnosť učitelia spolu so žiakmi realizovať učebné osnovy v zvolených
učebných variantoch:
počítačovú učebňu (25 počítačov)
multimediálnu učebňu s 10 počítačmi, s dataprojektorom, interaktívnou tabuľou
a tabletom PC, s prehrávačom CD a DVD
tri jazykové učebne (Aj, Nj, Rj)
odbornú učebňu chémie a fyziky
školskú dielňu
2 telocvične
školský areál – basketbalové ihrisko, bežecká dráha, športovo-oddychová zóna
školskú knižnicu
učiteľskú knižnicu
školskú žiacku kuchynku
V budove školy majú žiaci možnosť:
navštevovať školský klub detí od 6.15 – 17.00 hod.
dať sa ošetriť v zubnej ambulancii
zakúpiť si desiatu v školskom bufete
dodržiavať pitný režim – nápojový automat
stravovať sa v školskej jedálni
navštevovať záujmové útvary v popoludňajších hodinách
8. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci, pedagógovia i ostatní zamestnanci cítili v našej škole príjemne, priebežne
obnovujeme a aktualizujeme výzdobu školy. Vstupná miestnosť hovorí o uskutočňovaných
projektoch, informuje o rozmiestnení tried, zložení vedenia školy, steny chodieb žiaria
nástennými maľbami, informujú žiakov a pedagógov o stredných školách, o rôznych
súťažiach, prezentujú ich vlastné výtvarné, literárne a iné práce. Nechýbajú kvety na oživenie
priestoru.
Jednotlivé triedy si žiaci skultúrňujú sami tak, aby sa im dobre učilo. Každá trieda sa stará o
určitý úsek školského areálu.
Snahou školy je budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a
pedagógmi výchovným pôsobením jednak vo výchovnom a vyučovacom procese, počas
dozorov cez prestávky, na triednických hodinách ako aj na rôznych akciách školy.
Priebežne sa snažíme zlepšovať naše životné prostredie napr. skrášľovaním priestorov školy,
výmenou osvetlenia, žalúziami v triedach, pravidelným maľovaním stien i lavíc, pretože
estetickejšie prostredie prispieva k skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu. Chladnejšie
triedy a chodby doriešila prestavba školy ukončená v auguste 2010.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov a zamestnancov je významnou a neoddeliteľnou
súčasťou plnenia pracovných úloh na našej škole. Nejde len o protiúrazovú prevenciu, jedná
sa o vytváranie podmienok bezpečnej a uspokojivej práce zamestnancov i žiakov, ich sociálnu
ochranu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Činnosť BOZ vychádza z požiadaviek na obsah výchovy a vzdelávania zákona č.
356/2007Z.z. MPSVaR, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce.
Naša činnosť je zameraná na:
výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v rámci vnútorných
predpisov a pravidiel o BOZ a protipožiarnej ochrane
vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov, upevnenie a overovanie ich znalostí
z predpisov o BOZaP, prehĺbenie ich právneho vedomia o BOZaP
školenie 1. pomoci (SČK)
poučenie žiakov o BOZ pri výchovno-vzdelávacej činnosti a počas prestávok – vnútorný
poriadok školy, počas exkurzií a výletov, počas plaveckého a lyžiarskeho výcviku, pobytu
v škole v prírode a iných akciách školy (sú vypracované pravidlá BOZ v jednotlivých
predmetoch TEV, CHEM, FYZ, TECH, INF)
výchovnú činnosť žiakov v rámci Ochrany človeka a prírody (účelové cvičenie v prírode,
didaktické hry + príprava)
kontrolnú činnosť:
stav pracoviska a pracovného prostredia v oblasti BOZ – odstraňovanie závad
a nedostatkov v triedach a priestoroch školy /školník, údržbár, bezpečnostný technik/
dodržiavanie psychohygienických podmienok /OPPP, čistiace prostriedky/
kontrola dodržiavania termínov revízií podľa plánu revízií elektroinštalácií, prenosných
elektrospotrebičov, bleskozvodov, rebríkov a regálov, hasiacich prístrojov a hydrantov
kontrola požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok
V spolupráci s bezpečnostným technikom, zástupcami zamestnancov, aktívnou účasťou
pedagogických a nepedagogických zamestnancov s podielom žiakov, sa dodržiavaním
povinností snažíme o zvyšovanie úrovne BOZaP na škole.
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Pedagogický princíp školy
Aby naša škola bola kvalitou školou, umožní žiakom získať nasledovné spôsobilosti
v oblasti rozvoja poznávacích funkcií žiakov, sebarozvoja a sociálneho rozvoja žiakov :
vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať,
ovládať aspoň jeden cudzí jazyk,
získať počítačové zručnosti,
čítať s porozumením a vedieť použiť získané informácie,
osvojiť si metódy učenia sa,
rozvíjať poznávacie funkcie, okrem pamäti rozvinúť i porozumenie a získané vedomosti
uplatniť v praxi
naučiť sa kriticky a tvorivo myslieť,
vedieť používať informačno – komunikačné /knižné a počítačové/ technológie na učenie
sa,
rozvíjať sebapoznanie, sebadôveru a sebaúctu,
rozvíjať sebareflexiu a sebahodnotenie,
vedieť sa sebarealizovať, sebaovládať,
byť zodpovedný za vlastné učenie, sám sa motivovať,
byť asertívny /vedieť sa presadiť /,
byť empatický /spolucítiť s inými /,
byť telesne zdatný v atletike,
uplatňovať občianske a demokratické princípy.
Ďalšie ciele:
posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,
skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami v zahraničí.
V spolupráci s rodičmi vychovať žiakov v duchu humanistických princípov, pripraviť ich na
život tak, aby sa uplatnili v praxi.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Hlavný cieľ školy – vychovať všestranne rozvinutú harmonickú osobnosť
Špecifické ciele:
1. Vychovať zdravého, fyzicky a psychicky zdatného žiaka.
2. Vychovať tolerantného, ohľaduplného a primerane sebavedomého
schopného vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a postoje.
žiaka,
3. Vychovať vzdelaného žiaka, schopného komunikovať minimálne v jednom
svetovom jazyku, kompetentného využívať počítačovú techniku, ktorý sa bez
väčších problémov dokáže zapojiť do života spoločnosti.
Stanovené ciele chceme dosiahnuť vytvorením humanisticko-tvorivého prostredia v škole
za aktívnej pomoci všetkých pedagogických pracovníkov. Cieľom školy je vzdelávanie
vysokej kvality. Od zmeny metód vyučovania a hodnotenia žiakov očakávame humanizáciu
výchovy a vzdelávania a tiež minimalizovanie nezáujmu slabšie prospievajúcich žiakov
o vzdelanie.
Strategická vízia
Hlavné priority školy do roku 2015:
1. Poskytnúť okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej funkcie možnosť zvýšenia jazykovej
zdatnosti u všetkých žiakov školy.
2. Rozvíjať schopnosti športovo nadaných žiakov a podporovať športový rozvoj aj
u ostatných žiakov školy novými športovými aktivitami.
3. Zlepšiť komunikatívne zručnosti žiakov školy prostredníctvom používania počítačov
a internetovej siete v škole.
4. Vytvoriť zdravé školské prostredie pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov
školy.
5. Vytvoriť prostredie pre zmysluplné trávenie voľného času v mimovyučovacích hodinách,
podporovať a rozširovať služby školy aj pre rodičovskú a obecnú verejnosť – otvorená
škola.
6. V súlade s koncepciou Štátneho vzdelávacieho programu vytvoriť taký školský vzdelávací
program, v ktorom dostane priestor tvorivý pedagogický kolektív a podporí stabilizáciu
počtu žiakov v škole.
Strategický program školy
Východiská pre formulovanie strategického programu:
a) normatívne – platné zákony, vyhlášky, smernice, usmernenia, pokyny, Štátny
a Školský vzdelávací program, učebné plány a učebné osnovy
(školská legislatíva)
b) nenormatívne – očakávania učiteľov, žiakov, rodičov, nepedagogických
pracovníkov, okolia školy, zriaďovateľa, spoločenská potreba,
celospoločenský trend
Analýzy a prognózy:
SWOT analýza:
1. Silné stránky školy:
vysoká odbornosť a profesionalita pedagogických zamestnancov
dobré medziľudské vzťahy, spolu-práca kolegov, stabilný kolektív
individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
zapájanie sa do projektov
mimoškolské aktivity
atraktívnosť edukačnej ponuky
športové a lingvistické úspechy
vybavenosť školskej knižnice
úspechy vo výtvarnej činnosti
fungovanie školy na nasledujúcich minimálne 15 rokov
vybavenie počítačovou technikou
používanie inovatívnych metód na vyučovaní
využívanie IKT a implementácia IKT do rôznych predmetov
medzipredmetová spolupráca
umožnenie študentom ukončiť si základné školské vzdelanie
príjemné školské prostredie
nová telocvičňa
2. Slabé stránky školy:
vysoké prevádzkové náklady
nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov
nedostatok moderných učebných pomôcok
nedostatočná materiálna vybavenosť pre rozvoj výtvarných zručností žiakov
absencia benefitov a zamestnaneckých výhod pre pedagogických zamestnancov
(oproti súkromnej sfére)
zastaralé vybavenie knižnice a kabinetov
málo mužov v pedagogickom zbore
nedostatok aktuálnych odborných metodických materiálov
3. Príležitosti školy:
zapojenie sa do projektov na získanie grantov EÚ pre regionálny rozvoj
zlepšenie postavenia školy ponukou otvoriť školu pre verejnosť
informatizácia vzdelávania a výchovy
skvalitnenie spolupráce s rodičovskou verejnosťou
zavádzanie moderných vzdelávacích projektov – integrované tematické vyučovanie,
projektové vyučovanie, slovné hodnotenie žiakov 1. stupňa, bodové hodnotenie žiakov
v matematike na 2. stupni
nadviazanie dlhodobej spolupráce so školou podobného typu v zahraničí
kvalitnejšia web stránka školy
výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií – tvorba
projektov
využívanie školských priestorov v popoludňajších hodinách
zlepšenie spolupráce s políciou, ÚPSVaR, MsÚ pri riešení výchovných problémov
dobré podmienky pre záujmové útvary
4. Ohrozenia školy:
nepriaznivý demografický vývin
migrácia vzdelanej pracovnej sily
miera nezamestnanosti
nedostatok finančných prostriedkov
zvýšenie prevádzkových nákladov objektov školy
spolupráca s rodičmi detí prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia
Strategické ciele školy
Zabezpečiť, aby sa v priebehu 5 rokov zvýšila jazyková zdatnosť žiakov našej školy.
Upevniť a rozvinúť športové aktivity žiakov, podporovať činnosť viacerých druhov športov.
Zaviesť informačno – komunikačné technológie do vyučovania, sprístupniť počítače
a internet pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.
Zmeniť školské prostredie – nové postavenie učiteľa - žiaka - rodiča.
Otvorená škola - škola ako súčasť životného prostredia obyvateľov mesta.
Stupeň vzdelania - Primárny stupeň školského vzdelávania
Tento stupeň tvorí prvý až štvrtý ročník základnej školy. Primárne vzdelanie získa žiak
úspešným absolvovaním všeobecno-vzdelávacieho programu 4. ročníka primárneho stupňa
základnej školy.
Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie.
Absolvent programu primárneho
vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania
alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia.
3. Profil absolventa
Žiak 4. ročníka základnej školy na konci primárneho stupňa by mal:
mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej,
kultúrnej a telovýchovnej gramotnosti,
mať osvojené základy používania materinského a cudzieho jazyka,
mať predpoklady preto, aby si vážil sám seba a druhých ľudí,
vedieť ústretovo komunikovať a spolupracovať,
mať osvojené sociálne komunikačné spôsobilosti,
mať osvojené spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia,
mať osvojené spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií,
mať osvojené spôsobilosti učiť sa učiť,
mať osvojené spôsobilosti riešiť problémy,
mať osvojené osobné, sociálne a občianske spôsobilosti,
vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry,
svojim vystupovaním robiť škole dobré meno,
byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,
byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, rodine a spoločnosti,
byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie,
vedieť uzatvárať kompromisy,
byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,
mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy,
byť si vedomý svojich kvalít.
4. Pedagogické stratégie
Aby sme vychovali žiaka jazykovo gramotného, športovo zdatného a zručného v oblasti
IKT, uplatňujeme tieto preferované metódy učenia sa:
metódy tvorivo-humanistické,
metódy využitia aplikačných úloh,
metódy rozvoja kritického myslenia /analýza, syntéza/,
metódy prvkov globálnej výchovy /Týždeň globálneho rozvojového vzdelávania/.
V rámci efektívnosti vyučovacieho procesu:
vo všetkých predmetoch využívame prvky environmentálnej výchovy, zapájame sa do
rôznych projektov, zúčastňujeme sa besied a filmových predstavení,
vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu s cieľom zlepšenia prostredia školy
a vychovávame ich k zdravému spôsobu života,
poskytujeme odbornú pomoc špeciálneho pedagóga žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy,
v rámci prevencie drogovej závislosti organizujeme besedy s členmi PZ SR, či
lekárom, premietame aktuálne filmy, zúčastňujeme sa koncertov, ponúkame bohatú
mimoškolskú činnosť- napr. krúžky, posedenia...,
na zvýšenie povedomia žiakov uplatňujeme tieto spôsoby hodnotenia:
1. slovné hodnotenie v 1.-4.ročníku podľa záujmu rodičov,
2. individuálne hodnotenie u žiakov s poruchami učenia a správania.
Využívame aj iné formy výchovy a vzdelávania:
a)
b)
c)
d)
škola v prírode pre 1.- 9. ročník,
plavecký výcvik v 1.- 4.ročníku,
exkurzie, besedy, prednášky,
spoločenské a kultúrne posedenia pre žiakov.
5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Škola už niekoľko rokov vzdeláva v bežných triedach aj žiakov so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vytvára pre nich optimálne podmienky. Je otvorená pre
všetkých žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami i rozličnými predpokladmi na učenie.
Najčastejšie poruchy žiakov, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie:
poruchy pozornosti s hyperaktivitou a poruchy učenia
vývinové poruchy učenia (VPU)
narušená komunikačná schopnosť (NKS)
zdravotné oslabenie
viacnásobné postihnutia – telesné postihnutie a narušená komunikačná schopnosť
mentálny postih (MP).
Integrovaniu žiaka predchádza príprava a vytvorenie podmienok pre jeho ďalšie
vzdelávanie i celkový rozvoj osobnosti – príprava vyučujúcich v spolupráci so špec.
pedagógom, príprava triedy a umiestnenie žiaka, príprava kolektívu žiakov, zabezpečenie
potrebných učebníc, špeciálnych pomôcok, učebného materiálu, vypracovanie dokumentácie
žiaka, individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu, podľa potreby aj úprava
učebného plánu alebo zabezpečenie vyučovania špeciálneho predmetu (napr. rozšírené
vyučovanie pracovného vyučovania, individuálne logopedické cvičenia), príprava práce
s asistentom učiteľa, príprava a vytvorenie programu práce so špeciálnym pedagógom.
a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením
škola má zriadenú špeciálnu učebňu, v ktorej pracuje so žiakmi školský špeciálny
pedagóg a asistent učiteľa
pri integrácii žiakov i pri riešení problémov v učení iných žiakov spolupracujeme
s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Centrom
špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie Žilina, Špeciálno- pedagogickou
poradňou Liptovský Jamník, Dialógom, ústavom pre deti s poruchami reči a učenia
Žilina, Špeciálnou základnou školou pre žiakov s mentálnym postihnutím Žilina
b)
c)
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
monitoring triednych učiteľov v spolupráci s výchovnou poradkyňou: sledovanie
podmienok v rodine, spolupráca s rodičmi
prepojenie školy s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí, Mestským úradom,
Policajným Zborom a detským lekárom
možnosť odpoludňajšej prípravy na vyučovanie v školských priestoroch
mimoškolské aktivity - krúžková činnosť, využívanie počítačov v škole
pre rodičov žiakov v hmotnej núdzi škola zabezpečuje nákup školských pomôcok,
symbolický poplatok za obed a motivačný príspevok
možnosť bezodplatne navštevovať školský klub detí
Žiaci s nadaním
individuálny prístup vyučujúcich
sú začlenení v bežnej triede, nie sú integrovaní
spolupráca školy s CPPPaP, školským špeciálnym pedagógom, pedopsychiatrom a
psychológom
Odborné personálne zabezpečenie:
školský špeciálny pedagóg a zároveň logopéd,
asistent učiteľa,
odborné poradenstvo psychológa z CPPPaP,
spolupráca špeciálneho pedagóga s výchovným poradcom i ostatnými vyučujúcimi,
v rámci prípravy na vzdelávanie žiakov so ŠVVP všetci učitelia absolvovali školenie
k špecifickým poruchám učenia, ktoré poriadala CŠPPPaP Liptovský Jamník ,
v rámci ďalšieho vzdelávania absolvovali vyučujúce školenie Ako postupovať pri
integrácii žiakov so ŠVVP,
tímová spolupráca počas celej integrácie každého žiaka (riaditeľ, triedny učiteľ,
vyučujúci hlavných predmetov, školský špec. pedagóg, rodičia, asistent,
vychovávateľka),
školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi:
a) v rámci vyučovacej činnosti – kooperatívne vyučovanie v triede na hodinách,
b) individuálne vyučovanie - utvrdzovanie učiva, príprava a vypracovanie
kontrolných prác,
c) reedukačné cvičenia pri poruchách učenia a správania, rozvíjanie psychických
funkcií, terapeutické cvičenia,
d) individuálne logopedické cvičenia,
e) príprava pomôcok a didaktického materiálu pre žiakov,
f) špeciálno – pedagogická diagnostika,
g) vypracovanie a vedenie dokumentácie pre integrovaných žiakov,
h) konzultácie a poradenstvo pre učiteľov i rodičov,
i) spolupráca s výchovnou poradkyňou, poradenskými zariadeniami,
j) konzultácie a poradenstvo pri zápise na PŠD,
k) cvičenia na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov s oneskoreným
vývinom reči.
Spolupráca s rodičmi:
pred integrovaním žiaka sa všetky podmienky prekonzultujú s rodičmi, rešpektujú sa ich
návrhy a požiadavky, dohodnú sa pravidlá a spolupráca, podľa potreby majú poskytnutú
odbornú pomoc, poskytnuté pomôcky pre prácu s dieťaťom doma,
v určitých intervaloch sa výsledky žiaka prehodnocujú a dohodnú sa ďalšie postupy,
ak si to zdravotné obmedzenie žiaka vyžaduje, rodič sa môže zúčastniť aj na vyučovaní.
6. Začlenenie prierezových tém ISCED 1
Prierezové témy sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov, sú začlenené do
predmetov podľa svojho obsahu nasledovne:
Multikultúrna výchova
- je začlenená do humanitných, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov, pri výučbe materinského i cudzieho jazyka
1.ročník: slovenský jazyk, etická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova,
náboženská výchova, matematika, telesná výchova, voliteľný predmet – PIK
2.ročník: slovenský jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova,
vlastiveda, hudobná výchova, etická výchova
3.ročník: slovenský jazyk, hudobná výchova, etická výchova, prírodoveda,
matematika, informatická výchova, anglický jazyk
4. ročník: slovenský jazyk, etická výchova, prírodoveda, informatická výchova,
náboženská výchova, anglický jazyk, voliteľný predmet – ľudové tradície, triednické
hodiny
Mediálna výchova
- je začlenená do učebných osnov aj ako samostatný voliteľný predmet práca s informáciami a komunikácia, ktorý má časovú dotáciu 1 hodinu za týždeň počas celého školského roka
1. ročník: slovenský jazyk, PIK
2. ročník: slovenský jazyk, matematika, výtvarná výchova, informatická výchova
3. ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, matematika, hudobná výchova, informatická
výchova
4. ročník: slovenský jazyk, výtvarná výchova, informatická výchova, vlastiveda,
voliteľný predmet - ľudové tradície
Osobnostný a sociálny rozvoj
- budeme realizovať prakticky, formou rôznych modelových situácií, cvičení, hier, projektov
a diskusií s použitím interaktívnych metód počas jednej vyučovacej hodiny v každom
vyučovacom predmete posledný vyučovací decembrový týždeň – 19.12. až 22.12.2011
1. ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, náboženská výchova, hudobná výchova, PIK
2. ročník: prírodoveda, informatická výchova, vlastiveda, hudobná výchova,
triednické hodiny
3. ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, matematika, hudobná výchova, informatická
výchova
4. ročník: slovenský jazyk, vlastiveda, prírodoveda, matematika, informatická
výchova, triednické hodiny
Environmentálna výchova
- je začlenená v učebných osnovách každého predmetu prostredníctvom jednotlivých tém
- hlavný dôraz sa kladie v predmetoch:
1. ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, etická výchova, matematika, náboženská
výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, PIK
2. ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, etická výchova, matematika, náboženská
výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, informatická výchova,
vlastiveda
3. ročník: slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, hudobná výchova,
informatická výchova, etická výchova
4. ročník: slovenský jazyk, matematiky, prírodoveda, hudobná výchova, informatická
výchova, telesná výchova, vlastiveda
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
- je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávanie v ZŠ
- bude sa realizovať formou špecializovaného kurzu 1 deň s časovou dotáciou 4 vyučovacie
hodiny
- realizácia učebnej činnosti sa uskutoční na detskom dopravnom ihrisku
Ochrana života a zdravia
- sa bude realizovať prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov, ako aj samostatnej
organizačnej formy vyučovania – didaktické hry
- v 1.-4. ročníku sa budú konať v prírode 1-krát v školskom roku – v máji 2012, v trvaní 4
hodín. Pred didaktickými hrami zrealizujeme deň teoretickej prípravy v rozsahu 4 hodín.
Didaktické hry realizujeme po ročníkoch. Sú tematicky zamerané.
1. ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, telesná výchova, výtvarná výchova, PIK
2.ročník: prírodoveda, matematika, telesná výchova, informatická výchova,
vlastiveda, výtvarná výchova
3.ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, hudobná výchova, informatická výchova,
výtvarná výchova
4. ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, telesná výchova, ľudové tradície, výtvarná
výchova
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- je začlenená aj samostatne do učebných osnov voliteľného predmetu práca s informáciami
a komunikácia, ktorý má časovú dotáciu 1 hodinu za týždeň počas celého školského roka
1. ročník: prírodoveda, PIK
2. ročník: prírodoveda, vlastiveda
3. ročník: prírodoveda, slovenský jazyk, hudobná výchova, informatická výchova,
vlastiveda
4. ročník: slovenský jazyk, prírodoveda, vlastiveda, informatická výchova, výtvarná
výchova
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
- je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania v ZŠ
- bude sa realizovať formou špecializovaného kurzu 1 deň s časovou dotáciou 5
vyučovacích hodín v mesiaci apríl - máj
- realizácia učebnej činnosti sa uskutoční v telocvični a školských učebniach
- okrem špecializovaného kurzu bude téma zaradená aj v rámci predmetov:
1. ročník – hudobná výchova, prírodoveda, PIK, slovenský jazyk, výtvarná výchova
2. ročník – hudobná výchova, prírodoveda, slovenský jazyk, výtvarná výchova,
vlastiveda
3. ročník – hudobná výchova, vlastiveda, slovenský jazyk, výtvarná výchova, telesná
výchova
4. ročník – hudobná výchova, voliteľný predmet - ľudové tradície, výtvarná výchova,
telesná výchova, vlastiveda, slovenský jazyk
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov na našej škole je poskytnúť žiakovi
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho potreby. Cieľom je tiež ohodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č.
7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy, a tiež z Hodnotenia žiakov so špeciálnovzdelávacími potrebami. Budeme hodnotiť na základe stanovených kritérií.
Hodnotenia a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové
hodnotenie.
Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov.
Celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka,
vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia v jednotlivých vyučovacích
predmetoch.
Stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení.
Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
pre prvý stupeň školy žiak získa primárne vzdelanie.
Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre druhý stupeň školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované
základnou školou.
Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy.
Pochvaly a iné ocenenia sa budú udeľovať za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za
záslužný alebo statočný čin. Zaznamenávajú sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu
žiaka.
Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné
alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza
spravidla zníženiu stupňa zo správania.
O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného
zástupcu žiaka. Zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
Nebudeme rozdeľovať žiakov na úspešných a neúspešných.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Hodnotenie bude postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh.
Hodnotenie bude založené na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka.
Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech.
Žiaci sa učia na vlastných chybách, ktorých odstraňovanie napomáha rozvoju žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
budeme zohľadňovať poruchy a postihnutie žiaka.
Využívať budeme:
slovné hodnotenia
klasifikáciu
klasifikáciu a slovné hodnotenie
bodovo-slovné hodnotenie
formatívne hodnotenie (na zvýšenie kvality)
sumatívne hodnotenie (na rozhodovanie)
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
V systéme práce s ľuďmi má hodnotenie zamestnancov veľký význam preto, že pomáha
riaditeľovi školy spoznávať učiteľov, vychovávateľov ako aj nepedagogických zamestnancov
z pracovnej i mimopracovnej stránky, umožňuje poznávať najúčinnejšie motivačné prvky,
pomáha vychovávať zamestnancov, viesť ich k tvorivosti a kreativite, viesť ich k vyššej
pracovnej morálke, k lepšiemu vzťahu k práci.
Schopnosť správne ohodnotiť pedagogických zamestnancov predpokladá stanoviť presné
kritériá, východiskom čoho je komplexný pohľad na pedagogického zamestnanca
v oblastiach:
predpoklady pre pracovnú činnosť – kvalifikácia, úroveň vedomostí a zručností,
foriem a metód práce, organizačných schopností
postoje k práci – pracovná morálka, záujem, iniciatíva, tvorivosť, inovátorstvo,
dodržiavanie termínov,
kvalita výchovno-vyučovacích výsledkov – plnenie učebných osnov, úroveň práce
s triedou, dokumentácia, vyučovacie výsledky, uplatňovanie nových foriem práce,
rozvíjanie tvorivosti žiakov,
sociálna úroveň – vzťah ku kolegom, žiakom i rodičom, miera konfliktov, či
pomoci ostatným,
mimopracovná činnosť a činnosť mimo vyučovania – vedenie PK, MZ, kabinetu,
knižnice, školskej kroniky, funkcie, výzdoba školy, spolupráca na projektoch,
propagácia školy na verejnosti; organizovanie akcií so žiakmi, príprava žiakov
na súťaže.
Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje na základe:
pozorovania (hospitácie – priamy pracovný výkon),
rozhovoru, každodenného prejavu,
vzájomnými hospitáciami (vzájomné hodnotenie učiteľov),
otvorenými hodinami,
výsledkami žiakov, uplatnenie sa na stredných školách,
riaditeľskými previerkami a testovaním (Celoplošné testovanie deviatakov,
Komparo),
výsledkami súťaží žiakov,
prezentáciou výsledkov žiakov v škole a na verejnosti,
ankety, dotazníky (hodnotenie učiteľa žiakmi)
prezentácia práce učiteľa na verejnosti (hodnotenie verejnosťou).
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je:
aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú
požiadavky na ne kladené,
aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v Štátnom
vzdelávacom programe.
Dôraz je kladený na:
konštatovanie úrovne stavu,
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú,
riešenie problematických oblastí,
podporovanie a upevňovanie kvalitných výsledkov vo výchove a vzdelávaní.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
ciele, ktoré si škola stanovila – v koncepčnom zámere rozvoja školy, v Školskom
vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,
oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
podmienky na vzdelanie,
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
prostredie – klímu školy,
priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania,
školskú disciplínu,
úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
výsledky vzdelávania, všeobecnú vzdelanostnú úroveň,
riadenie školy,
úroveň výsledkov práce.
Kritériom pre nás je:
spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy,
kvalita výsledkov.
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
dotazníky pre žiakov, učiteľov, rodičov,
analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
SWOT analýza,
rozhovory, pozorovania, hospitácie.
IV. Školský učebný plán
Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Poznámky
I.A
I.B
Slovenský jazyk
10
10
Matematika
4
4
1
1
0,5 + 0,5
Človek a hodnoty
Prírodoveda
Etická výchova / náboženská
výchova
1
1
0,5 + 0,5
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
2
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
2
2
Hudobná výchova
1
1
Práca s informáciami a
komunikácia (učíme sa učiť)
1
Rozvoj komunikatívnych zručností.
22
17 + 5
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť
Voliteľný predmet
Spolu 1. ročník
22
1
Poznámky:
Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
Využitie disponibilných hodín:
8+2
1+1
SJL – 2 hod: Čítanie s porozumením (čitateľská gramotnosť)
Práca s detským časopisom a detskými knihami
Dramatizácia prečítaného textu
PDA - 0,5 hod: Využitie detských webových stránok a edukačných CD
Práca s encyklopédiami
ETV/NAV – 0,5 hod: Hry a aktivity na rozvoj: zážitkového učenia
sebaprezentácie
komunikatívnych zručností
VYV – 1 hod: Zapájanie sa do súťaží a projektov
Zážitkové učenie
Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Poznámky
II.A
II.B
Slovenský jazyk
8
8
6+2
Matematika
5
5
4+1
Informatická výchova
1
1
delenie na skupiny
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
1
1
1
1
Človek a hodnoty
Vlastiveda
Etická výchova / náboženská
výchova
1
1
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
3
3
2+1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
2
2
1+1
Hudobná výchova
1
1
23
23
Spolu 2. ročník
18 + 5
Poznámky:
Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
V predmete informatická výchova podľa počtu žiakov delenie na skupiny.
Využitie disponibilných hodín:
SJL– 2 hod: Tvorivé písanie
Zážitkové čítanie, mimočítankové čítanie (rozvoj čitateľskej gramotnosti)
Využitie IKT a detských webových stránok
Príprava na literárne a recitačné súťaže
MAT – 1 hod: Didaktické hry – sčítanie a odčítanie
Práca s digitálnou učebnicou – edukačné CD
Didaktické hry, tvorivé úlohy, matematické súťaže
TEV – 1 hod Športové hry (florbal, vybíjaná - turnaje)
Sezónne činnosti (plávanie, cvičenia a hry v prírode)
Relaxačné aktivity (tanec, pohybová tvorivosť)
VYV – 1 hod Zážitkové učenie
Zapájanie sa do súťaží a projektov
Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Poznámky
III.A
III.B
Slovenský jazyk
8
8
6+2
Prvý cudzí jazyk
3
3
anglický jazyk
Matematika
5
5
3+2
Informatická výchova
1
1
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
1
1
1
1
Človek a hodnoty
Vlastiveda
Etická výchova / náboženská
výchova
1
1
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
3
3
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
1
Hudobná výchova
1
1
25
25
Spolu 3. ročník
2+1
20 + 5
Poznámky:
Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
V predmetoch cudzí jazyk a informatická výchova podľa počtu žiakov delenie na skupiny.
Využitie disponibilných hodín:
SJL – 2 hod: Mimočítankové čítanie – prezentácia prečítaných kníh
Tvorivé písanie
Využitie IKT – tvorba prezentácií
MAT – 2 hod: Riešenie aplikačných úloh
Matematické súťaživé a logické hry
Využitie IKT v geometrii
TEV – 1 hod: Psychotronické cvičenia a hry na pozornosť
Psychotronické cvičenia a hry na správne držanie tela
Manipulačné, pohybové a modelované hry
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Počet hodín
4. ročník
Poznámky
Slovenský jazyk a literatúra
8
6+2
Prvý cudzí jazyk
3
anglický jazyk,
delenie na skupiny
Matematika
4
3+1
Predmety
Informatická výchova
1
Prírodoveda
1
Vlastiveda
Etická výchova / náboženská
výchova
1
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
3
2+1
1
Podpora národného
povedomia a hrdosti
na našu kultúru
26 hod
21 + 5
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Zdravie a pohyb
Voliteľný predmet
Ľudové tradície
Spolu 4. ročník
ŠVP + ŠkVP
delenie na skupiny
1
Poznámky:
Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
V predmetoch cudzí jazyk a informatická výchova podľa počtu žiakov delenie na skupiny.
SJL – 2 hod: Mimočítankové čítanie – prezentácia prečítaných kníh
Tvorivé písanie
Využitie IKT – tvorba prezentácií
MAT – 1 hod: Riešenie aplikačných úloh
Matematické súťaživé a logické hry
Využitie IKT v geometrii
TEV – 1 hod: Psychotronické cvičenia a hry na pozornosť
Psychotronické cvičenia a hry na správne držanie tela
Manipulačné, pohybové a modelované hry
Vychádzame z týchto učebných plánov:
A. Štátny vzdelávací program a Školský vzdelávací program ISCED 1 pre 1., 2.,
3. a 4. ročník ZŠ
Trieda
1.A
1.B
2.A
2.B
Uplatňované učebné plány
ISCED 1
ISCED 1
ISCED 1
ISCED 1
3.A
4.A
ISCED 1
ISCED 1
V. Učebné osnovy - 1. ročník
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmety – slovenský jazyk a literatúra
– anglický jazyk
SLOVENSKÝ JAZYK
1. ročník
Charakteristika predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť
žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku
a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie.
Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci
získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie
základov pravopisu a elementárne znalosti z oblasti literatúry. literatúry, ktoré by mal zvládať
na elementárnej úrovni.
V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením.
Formuje sa tiež vzťah ku knihám a literatúre.
Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok
dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary
písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad.
V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky,
vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym
osobám, formulovať krátku správu.
Jazyk slovenský kladie tiež základy pre prácu na ostatných predmetoch, kde sa tiež žiaci
učia vyjadrovať v súlade so spisovnou slovenčinou.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou
písanej reči
osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej
osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
osvojiť si návyky správnej výslovnosti
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj
písomnej)
Pri voľbe metód práce sa treba zameriavať na tvorivosť žiakov. Treba viesť žiakov
k správnemu používaniu jazyka- ústnou i písomnou formou v bežnom živote. Hlbšie poznanie
jazyka vedie k vytváraniu vzťahu k slovenčina a nášmu národu.
Obsah vzdelávania
10 hodín týždenne, spolu 330 hodín ročne
Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. Poradie
a dĺžku týchto častí si učiteľ stanoví sám podľa potreby.
Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období:
Prípravné
Nácvičné /šlabikárové/
Čítankové
Tematický celok – obdobie , charakteristika
1. Prípravné obdobie – čítanie a písanie
Pripravuje žiakov na osvojenie si čítania a písania
2. Nácvičné /šlabikárové/ obdobie
Osvojenie si písmen slovenskej abecedy v čítaní a písaní
a iných zručností / tabuľka v bode 5/
3. Čítankové obdobie
Zdokonaľovanie nadobudnutých zručností a prehlbovanie
vedomostí so zameraním na čítanie s porozumením a správne
písanie.
Počet hodín
50
220
60
Hodnotenie žiaka
Na hodinách slovenského jazyka v 1. ročníku učiteľ hodnotí žiakov známkou. Pri
praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na
samostatnosť a správnosť tvorby záverov. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie,
grafického a písomného spracovania úloh. Učiteľ preveruje vedomosti žiakov aj formou
diktátov, písomných úloh, ktoré hodnotí známkou – (krátkou charakteristikou). Pri
hodnotení kladie dôraz na pozitívne hodnotenia práce a povzbudenie žiaka.
Školský vzdelávací program pre 1. ročník – 10 hodín (týždenne), spolu 330 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Pripraviť
deti na
proces
osvojovania
si čítania
a písania.
Obdobie
1.
Prípravné
obdobie
Precvičovanie jemnej
motoriky
Obsahový štandard
Zahrnuté čítanie aj
písanie
Čítanie:
Analytické činnosti: veta,
slovo, slabika
Grafické znázorňovanie
vety
Grafické delenie slov na
slabiky
Určovanie pozície hlások
v slove
Detailná analýza slova na
hlásky
–
určovanie
pozície hlások v slove
Poznávanie písmen
Čítanie slov po písmenách
Veta, slovo, slabika – len
v praktických činnostiach
Analytické činnosti – len
analýza slova na slabiky–
praktických činnostiach
– rozlišovanie a určovanie
prvej hlásky slova
Cvičenie
sluchového
a zrakového rozlišovania
Zoznamovanie
sa
s písmenami
veľkej
tlačenej
abecedy
prostredníctvom
nápovedných
obrázkov
a sluchového rozlišovania
hlások na začiatku slova
Sluchová syntéza hlások
do slabiky
Písanie veľkých tlačených
písmen – ako podpora
pochopenia
princípu
čítania
Pokusné čítanie slabík
a jednoduchých slov
Písanie:
Systém
uvoľňovacích
cvikov na zlepšenie
jemnej motoriky zápästia
a prstov tak, aby žiak
mohol v období nácviku
písania zvládnuť nároky,
ktoré naň písanie kladie.
Nácvik
písania
Predmet,
medzipredmet
ové
vzťahy,
prierezová
téma
Dopravná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Hudobná výchova
Prírodoveda
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Analýza –
syntéza,
rozhovor,
dramatizácia,
skupinové
vyučovanie,
samostatná
práca,
Názorné
vyučovanie
Tvoriť vety na
základe
ilustrácií
v šlabikári alebo
v čítanke.
Porozprávať
vlastný príbeh
na danú tému.
Vedieť graficky
znázorniť vetu,
určiť pozíciu
hlások vo vete.
Formulovať
krátke otázky
a primerane
odpovedať.
Osvojiť si
neverbálne
výrazové
komponenty.
Vedieť správne
držať ceruzku.
Zvládnuť
základné cviky
a prvky písmen.
prípravných cvikov, ktoré
sú základnými prvkami
písmen v postupnosti
od
jednoduchých
po
zložitejšie.
Základné čiary a línie
v jednotlivých
písacích
cvikoch,
neskôr
i
v samotných písmenách,
čo
eliminuje
často
neprimerané
množstvo
cvičného písania.
Osvojiť si
písmená
abecedy a
arabské
číslice –
čítať aj
písať.
Naučiť sa
správne a
čitateľne
písať
a zrozumiteľ
ne čítať
slabiky a
vety .
Písať vlastné
mená
2.
Nácvičné
/šlabikárové/
obdobie
Čítanie:
Využívanie písmen veľkej
tlačenej abecedy pri čítaní
pre
uľahčenie
a urýchlenie
chápania
princípu čítania
Osvojovanie – čítanie
písmen
slovenskej
abecedy - v závislosti na
poradí ako sú uvedené v
používaných
platných
učebniciach
Detailná analýza slov
a určovanie
pozície
hlások v slove
Čítanie slabík, slov, viet
a krátkych textov, ktoré
obsahujú otvorené slabiky
Čítanie slabík, slov, viet
a krátkych textov, ktoré
obsahujú
slabiky
so
spoluhláskovou skupinou
Čítanie slabík, slov, viet
a krátkych textov, ktoré
obsahujú
viacnásobnú
spoluhláskovú skupinu.
Čítanie slabík, slov viet
a krátkych textov, ktoré
obsahujú slabičné r - ŕ, l
– ĺ.
Čítanie písaných písmen,
slabík,
slov,
viet
a krátkych
súvislých
textov.
Funkcia
interpunkčných
znamienok: bodka, čiarka,
otáznik,
výkričník,
dvojbodka, úvodzovky,
rozdeľovník
V praktických činnostiach
rozumieť
pojmom
rozprávka, príbeh, báseň,
text, nadpis, riadok, autor.
V praktických a hrových
činnostiach viesť žiakov
k uvedomovaniu
si
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Rozhovor
Názorná
ukážka
Triedenie
Samostatná
práca
Praktické
cvičenia
Práca
s textom
Inscenačná
metóda
Dramatizácia
Diferencovan
é
vyučovanie
Beseda
Inscenačná
metóda
Dramatizácia
Brainstorming
Skupinová
práca
Poznať písmená
a hlásky,
správne členiť
text.
Vedieť plynule
čítať písmená,
slabiky, slová
a primeraný text
Vyhodnocovať
a zatrieďovať
jazykové javy
z textu.
Rozlišovať
znamienka
a vedieť ich
použiť.
Vedieť správne
reprodukovať
priamu reč.
Vedieť
používať veľké
začiatočné
písmená.
Formulovať
krátke otázky
a primerane
odpovedať.
Tvoriť vety na
základe
ilustrácií
v šlabikári alebo
v čítanke.
Porozprávať
vlastný príbeh
na danú tému.
Formulovať
prosbu,
poďakovanie
a ospravedlneni
e.
Osvojiť si
neverbálne
výrazové
komponenty.
Verejne
prezentovať
významu a špecifických
funkcií čítania a písania
v každodenných
životných situáciách
Písanie:
Osvojovanie si písania
písmen
slovenskej
abecedy
v poradí
závislom od používaných
učebníc a písaniek
Spájanie písmen do slabík
a slov
Odpis písaných písmen,
slabík, slov a viet
Prepis tlačených písmen,
slabík, slov a viet
Písanie
slov
a jednoduchých
viet
podľa diktovania
Podporovanie vlastného a
tvorivého písania veľkou
tlačenou abecedou
a obhájiť
vlastný názor.
Vedieť
samostatne
písať s dôrazom
na dodržiavanie
parametrov
písma.
Písať vetu
s veľkým
začiatočným
písmenom.
Správne končiť
rôzne druhy
viet.
Vedieť písať
podľa
diktovania,
vedieť
prepisovať text.
Osvojiť si
písanie
osobných mien.
Správna skladba slova
/týka sa vynechávania
a zámeny hlások/.
Veľké
písmeno
na
začiatku vety.
Ukončenie
oznamovacej, opytovacej
a rozkazovacej vety.
Písanie osobných mien.
Označovanie
dlhej
samohlásky.
Zdokonaľov
ať sa v
nadobudnutý
ch
zručnostiach
, prehlbovať
vedomostí
so
zameraním
na čítanie
s porozumen
ím a správne
písať.
3. Čítankové
obdobie
Práca
s detským
časopisom
a knihami,
zážitkové
učenie
Čítanie: Zdokonaľovanie
techniky čítania
Čítanie s porozumením
Cvičenie
správnej
intonácie
Voľná
reprodukcia
prečítaného textu
Vyjadrenie
pocitov
vyvolaných prečítaným
textom /smutné, zábavné,
poučné.../ - vnímanie
umeleckých
textov
rôznych žánrov
Príprava
na
prechod
k tichému čítaniu
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dopravná výchova
Telesná výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Prírodoveda
Poznať a vedieť
prečítať všetky
písmená
slovenskej
abecedy.
V praktických
činnostiach, pri
čítaní spájať
hlásky do slabík
a prečítať
všetky typy
slabík
vyskytujúcich
sa v slovách.
Pri čítaní dlhého
menej
obvyklého slova
si pomôcť
prečítaním po
slabikách bez
zbytočného
opakovania
slova a bez
tichého
Písanie:
Zdokonaľovanie techniky
písania.
Odpis a prepis textu.
Písanie podľa diktovania.
Precvičovanie
pravopisných
javov
predpísaných
pre
1.
ročník.
Vytváranie spôsobilostí
hláskovania
(tzv. dvojitého
čítania).
Chápať význam
prečítaného
slova (priradiť
slovo k obrázku
a naopak) – je
potrebná
tolerancia
k deťom s iným
materinským
jazykom.
Chápať obsah
prečítanej vety
a krátkeho
súvislého textu,
v prípade
zabudnutia
menej
frekventovanéh
o písmena
vedieť si
poradiť
vyhľadaním
písmena
pomocou
nápovedného
obrázka.
Pri čítaní
rozlišovať
pojmy: text,
riadok, článok,
nadpis.
V praktických
činnostiach
poznať funkciu
interpunkčných
znamienok:
bodka, otáznik,
výkričník,
čiarka,
spojovník.
Intonačne
správne čítať
izolované
krátke
oznamovacie
a opytovacie
vety.
Vedieť správne
spájať písmená
v slovách
Z písanej
predlohy
čitateľne
a správne
odpísať slová
a krátky
primeraný text.
samostatne sa písomne
vyjadrovať.
Vpraktických
činnostiach /pri
písaní/ vedieť
členiť vety na
slová, slová na
slabiky tak, aby
výsledkom bolo
správne
napísané slovo
alebo veta.
Vedieť podľa
diktovania
napísať
slová
bez
vynechávania
písmen .
Dokázať podľa
diktovania
napísať
jednoduché
krátke vety.
Vedieť
k známemu
obrázku napísať
jeho
pomenovanie
(tzv.
autodiktát), bez
vynechávania
písmen (ostatné
chyby
tolerujeme).
Vedieť správne
umiestniť dĺžeň.
Vlastné mená
osôb
písať
s veľkým
začiatočným
písmenom.
Na
začiatku
vety písať veľké
písmeno.
Pri
písaní
rozlišovať
oznamovaciu,
opytovaciu
a rozkazovaciu
vetu.
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Môže im
byť učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí , tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom
bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Šlabikár pre 1. ročník ZŠ 1. časť, Čítanka pre 1. ročník ZŠ, Písanky 1. – 7. pre 1. ročník,
Štefeková, K., schválilo MŠ SR rozhodnutím č. CD-2008-122871/48627-2:911 zo dňa 19.
novembra 2008 ako učebnice slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ – 1. časť., Metodická
príručka pre učiteľa ku Šlabikáru, Čítanke a písankám, obrazový materiál – názorné pomôcky,
audiovizuálna technika, IKT, detské knihy a časopisy
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmety – matematika
– informatická výchova
MATEMATIKA 1. ročník
Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet matematika v 1.- 4. ročníku základnej školy je založený na realistickom
prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností
iakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v
reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú
získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a
pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa:
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a
pod.),
vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a
formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Vzdelávací obsah matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je rozdelený na päť
tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom
stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,
Geometria a meranie ,
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1.
stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s
týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci
majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických
zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a
diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.
V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary
podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich
rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať,
odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané
metrické úlohy z bežnej reality.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika,
pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v
podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s
konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel
(usporiadavajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a
zaznamenávajú ich.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje v len podobe
úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané
výroky z matematiky a zo životných situácií.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni základnej školy je rozvoj tých
schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov. Na
dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód
zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové
zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
Veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia
postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a
diagramov.
v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov
spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov
využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov
pri riešení úloh.
na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.
riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na
základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov
rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej
situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako
jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.
spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností
žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a
uloženiu informácií.
viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite
na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu relevantných
zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.
systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a
upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh
v osobnom aj verejnom kontexte.
ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku
všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám,
permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi,
medzi inými aj našim Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov
v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce z
kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.
Obsah vzdelávania
4 hodiny týždenne, 132 hodín spolu
Tematický celok a jeho obsah
1. Prirodzené čísla 1 až 20
Prirodzené čísla 0 – 20. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch,
utváranie skupín vecí, ...o danom počte. Porovnávanie čísel. Čítanie a
písanie čísel 0 – 20. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej
rovnako).
2. Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie.
3. Geometria
Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými
tvarmi a manipulácia s nimi. Rozlišovanie priestorových útvarov očami,
hmatom a na obrázku. Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar,
rysovanie priamych čiar.
4. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické
matematické myslenie
Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov,
negáciou výrokov.
Dichotomické triedenie premetov, vecí podľa jedného znaku (modré, nie
sú modré). Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel.
Pozorovanie a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach. Zber
údajov a ich zoskupovanie. Pozorovanie istých udalostí, ako aj možných
ale neistých udalostí a nemožných udalostí.
Počet hodín
40
52
16
24
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Na hodinách matematiky v 1. ročníku učiteľ hodnotí žiakov známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť
a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie,
grafického a písomného spracovania úloh, logického spracovania informácií a logického
myslenia pri riešení úloh. Vedomosti žiakov učiteľ overuje aj formou krátkych testov a
písomných úloh, ktoré hodnotí známkou – (krátkou charakteristikou). Pri hodnotení kladie
dôraz na pozitívne hodnotenia práce a povzbudenie žiaka.
Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch
učiva získať:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich využiť
na popis a riešenie problémov z reálnej situácie
vykonáva z pamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva
komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov
zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov
počtových výkonov
rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní
číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach
a počtových výkonoch
Očakávané postoje žiakov
prestáva mať „strach“ z čísel,
smelšie kvantifikuje realitu okolo seba,
sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel,
je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže
uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám
vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti
a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov
usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi týmito
údajmi
interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje
schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Očakávané postoje žiakov
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami
vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia
vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality
má záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní
a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického
myslenia
je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíše jednotlivé základné priestorové geometrické
tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu
pozná, vie popísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary
rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine
pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri
praktických meraniach.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného
určitého kritéria,
v jednoduchých prípadoch v realite a v matematike rozlíši istý a nemožný jav,
zaznamenáva počet určitých udalostí , znázorni ich a zo získaných a znázornených
udalostí robí jednoduché závery,
v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé)
tvrdenia.
Očakávané postoje žiakov
triediť svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov
nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia
uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí
6. Školský vzdelávací program pre 1. ročník – 4 (týždenne) spolu 132 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Rozvíjať
matematické
predstavy,
zručnosti pri
práci
s číslami .
Viesť žiaka
k uvedomeni
u si vzťahu
medzi
počtom
predmetov
a číslom.
Okruh
1.
Prirodzené
čísla 1 až
20
Využitie
didaktický
ch
pomôcok
Obsahový štandard
(téma)
Zavedenie čísel 1 až 6
Zavedenie čísla 0
Zavedenie čísel 7,8,9,10
Zavedenie čísel 11 až 20
Počítanie počtu vecí, ...,
Relačné znaky po jednom,
po dvoch, utváranie skupín
vecí, ...o danom počte.
Písanie a čítanie čísel 0-20
Porovnávanie na číselnom
páse
Porovnávanie na číselnej osi
Verbálne porovnávanie
Porovnávanie bez
znázornenia
Relačné znaky, nerovnice
a rovnice
Predmet,
medzipredmet
ové
vzťahy,
prierezová
téma
Environmentálna
výchova –
používanie
obrázkov
prírodnín
Etická výchova –
postoje
Telesná výchova –
pohybom zobraziť
číslo
Hudobná výchova
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Rozhovor,
projektové
vyučovanie,
pozorovanie,
samostatná
práca ,
kooperatívne
vyučovanie
Poznáť
obsahovú aj
formálnu
stránku
prirodzených
čísel v obore 0 –
20 . Prestávať
mať „strach“
z čísel. Smelšie
kvantifikovať
realitu okolo
seba,
sebavedome
robiť
porovnávanie
osôb, vecí a
udalostí
Rozvíjať
matematické
zručností a
predstavy,
osvojiť si
postupy a
algoritmy .
2.
Sčítanie
a odčítanie
Využitie
detských
edukačnýc
h CD,
využitie
didaktický
ch
pomôcok
Rozvíjať
predstavivos
t pri práci
s priestorový
mi
a rovinnými
geometrický
mi tvarmi.
Získavať
zručností
a prehlbovať
jemnú
motoriku pri
rysovaní .
3.
Geometria
Riešiť úlohy
a problémy,
postupne
budovať
vzťah medzi
matematikou
a realitou.
Na základe
využitia
induktívnyc
h metód
získavať
nové
4.
Riešenie
aplikačnýc
h úloh a
úloh
rozvíjajúce
špecifické
matematic
ké
myslenie
Využitie
IKT, práca
s názorný
mi
pomôckym
i (rovinné
a priestoro
vé útvary),
využitie
detských
stavebníc
Riešenie
matematic
Slovné úlohy na
porovnávanie
Slovné úlohy k danej
nerovnosti
Sčítanie a odčítanie v obore
od 0 do 10, počítaním po
jednom, dopočítaním
druhého sčítanca k prvému,
dopočítaním menšieho
sčítanca k väčšiemu,
použitím automatizovaného
spoja
Sčítanie a odčítanie v obore
do 20 bez prechodu cez
základ
Sčítanie a odčítanie na
číselnej osi
Propedeutika vzťahu medzi
sčítaním a odčítaním.
Slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie
Tvorenie slovnej úlohy
k danému numerickému
príkladu na sčítanie
a odčítanie v obore do 20
Kreslenie otvorených a
uzavretých krivých čiar,
rysovanie priamych čiar.
Geometrické tvary a útvary
– kreslenie.
Zoznámenie sa s niektorými
priestorovými a rovinnými
geometrickými tvarmi
a manipulácia s nimi.
Rozlišovanie priestorových
útvarov očami, hmatom a na
obrázku.
Názorný úvod k učivu z
logiky
Získavanie skúseností s
pravdivosťou a
nepravdivosťou výrokov,
negáciou výrokov.
Pravdepodobnostné hry,
pokusy a pozorovania
Dichotomické triedenie
premetov, vecí podľa
jedného znaku (modré, nie
sú modré). Tvorenie
Prírodoveda
a environmentálna
výchova –
zobrazovanie
pomocou
prírodnín
Telesná výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Rozhovor,
kooperatívne
vyučovanie,
pozorovanie,
názorné
vyučovanie,
samostatná
práca,
projektové
vyučovanie
Výtvarná výchova
Pozorovanie,
samostatná
práca,
rozhovor,
projektové
vyučovanie,
kooperatívne
vyučovanie
Multikultúrna
výchova
Etická výchova
Prírodoveda
Telesná výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Samostatná
práca,
kooperatívne
vyučovanie,
projektové
vyučovanie,
rozhovor
pomocou čísel,
používať pri
tom relaxačné
znaky.
Vykonávať
z pamäti
základné
počtové výkony
v daných
oboroch. Vedieť
číselne vyjadriť
výsledok, v
prípade potreby
dokázať
uskutočniť
kontrolu
správnosti
výpočtu. Riešiť
a tvoriť
numerické a
kontextové
úlohy.
Vedieť
rozoznať
pomenovať,
vymodelovať
a popísať
jednotlivé
základné
priestorové
geometrické
tvary,
nachádzať v
realite ich
reprezentáciu.
Rozoznať a
modelovať
jednoduché
súmerné útvary
v rovine.
Rozoznať,
nakresliť,
narysovať krivú
a rovnú čiaru.
Rozlíšiť v
jednoduchých
prípadoch v
realite a v
matematike istý
a nemožný jav.
V jednoduchých
prípadoch
prisúdiť
výrokom zo
svojho blízkeho
okolia
a z matematiky
vedomostí,
zručností
a postoje
Rozvíjať
matematické
nazeranie,
logické a
kritické
myslenie.
kých úloh
na
webových
stránkach,
individuál
ni prístup
v rámci
zadávania
úloh pre
talentovan
ých resp.
slabších
žiakov
stúpajúcej (klesajúcej)
postupnosti predmetov,
čísel. Pozorovanie a zistenie
pravidelnosti v týchto
postupnostiach. Zber údajov
a ich zoskupovanie
Jednoduchá kombinatorika
správnu
pravdivostnú
hodnotu,
doplniť neúplné
vety tak, aby
vznikli pravdivé
nepravdivé)
tvrdenia.
Vytvárať
jednoduché
postupnosti
z predmetov
a čísel.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Môže im
byť učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom
bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Lehoťanová, B: Matematika pre 1. ročník 1. a 2. časť- prepracované vydanie 2008,
vydavateľstvo AITEC, metodická príručka, detské knihy a časopisy, IKT, modely
geometrických tvarov, audiovizuálna technika, webové stránky.
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Predmety – prírodoveda
– vlastiveda
PRÍRODOVEDA 1. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné
oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým
preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale
postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho
procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú
spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k
prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v
informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho
kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
- spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody,
- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v
rôznych informačných zdrojoch,
- rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne,
- opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,
- rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,
- nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu,
- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie,
- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,
- poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Obsah vzdelávania
1. ročník
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Tematický celok-obsah
1. Zmeny v prírode
Cyklus stromu , druhy stromov, listy stromov, na základe listov
porovnávanie stromov , Projekt Prečo padá list zo stromu,
Kalendár prírody, ročné obdobie, mesiace v roku, charakteristiky
počasia , poľné plodiny, ovocie a zelenina
2. Osobná hygiena a psychohygiena
Denný poriadok žiaka , Projekt Zostavenie jedálneho lístka na týždeň ,
pravidelné stravovanie, striedanie práce a odpočinku, správne
stolovanie, čistota tela, hygiena človeka, zásady Zdravá výživa, projekt
Potraviny, ktoré človeku škodia , potraviny dôležité pre zdravie ,
príprava zeleninového šalátu, zásady zdravej výživy
3. Plynutie času
Čas a jeho trvanie , Projekt príprava presýpacích hodín , Objektívny a
subjektívny čas , hodiny
4. Zvieratá
Voľnežijúce zvieratá, domáce zvieratá, domáce vtáky
5. Rodina
Moja rodina, členovia rodiny
Počet hodín
9
5
3
4
2
6. Voda
Voda a rastliny, rastliny v zime, voda a človek
7. Rastliny a semená
Semeno, Projekt je to semeno, záhadné semená
8. Hmota
Ľudia a veci, Projekt Je to hmota, Je vzduch hmota?, Ručná a strojová
Výroba , Materiály na výrobu, Vlastnosti hmoty
9. Opakovanie učiva
3
2
3
2
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Na hodine prírodovedy v 1. ročníku učiteľ hodnotí žiakov známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť
a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie
a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Hodnotíme známkou so stručným
komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, výtvarných
a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom
prezentácie projektov.
Školský vzdelávací program pre 1. ročník – 1 hodina (týždenne ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
medzipredmetové
štandard
Tematický
Obsahový štandard vzťahy,
Ciele
Metódy
celok
(téma)
prierezová téma
(konkrétny
výstup)
Rozvíjanie
Pozorovacej
a analytickej
schopnosti
Získavanie
zručností pri
zobrazovaní
prírodnín
Získavanie
skúseností
a zručností
pri práci s
kalendárom
Zmeny
v prírode
Cyklus stromu
Druhy stromov, listy
stromov
Na základe listov
porovnávanie stromov
Výtvarná výchovazobrazovanie listov,
stromov
Environmentálna
výchova
Pozorovani
e,
skupinová
práca,
triedenie.
Porovnať listy
jednotlivých
stromov
Na základe
listov
poznať druhy
stromov
Projekt
Prečo padá list zo
stromu
Kalendár prírody
Ročné obdobie,
mesiace v roku,
charakteristiky počasia
Poľné plodiny, ovocie
a zelenina
Výtvarná výchova –
značky na
zaznamenávanie
počasia do kalendára
prírody
Matematika –počty
mesiacov, dní
Vychádzka
, pohybové
hry,
Práca vo
dvojiciach
Vedieť si
zaznamenávať
počasie
podľa znakov:
vietor,
dážď, slnečno
Uviesť ako sa
menia
ročné obdobia
Uviesť ako sa
mení
počasie v
jednotlivých
mesiacoch v
roku
Rozpoznať
druhy
ovocia
a zeleniny
Dbať na
správny
denný režim
žiaka, zásady
zdravého
stravovania
Osobná
hygiena
a psychohygie
na
Denný poriadok žiaka
Projekt Zostavenie
jedálneho lístka na
týždeň
Pravidelné stravovanie
Využitie IKT - , striedanie práce
detské webové a odpočinku, správne
stránky
stolovanie
a edukačné
CD, besedy
s odborníkmi
na zdravý
životný štýl
Rozhovor,
diskusia,
samostatná
práca,
praktické
činnosti.
Poznať
pravidlá
pravidelného
stravovania
Vysvetliť
dôvody
striedania práce
a odpočinku
Uviesť príklady
správneho
a nesprávneho
stolovania
Dbať na
čistotu svojho
tela, poznať
a dodržiavať
hygienické
zásady
Čistota tela
Hygiena človeka,
zásady
Ochrana života a
zdravia
Beseda
s lekárom,
praktické
činnosti,
samostatná
práca,
didaktické
hry, práca
s encyklop
édiou.
Vedieť
správne použiť
zubnú kefku
Vysvetliť
význam
osobnej
hygieny
Rozvíjanie
poznatkov
a skúseností
o správnom
stravovaní
.Poznávanie
zdravých
potravín
Zdravá výživa
Projekt
Potraviny, ktoré č
Projekt
Potraviny, ktoré
človeku škodia
Potraviny dôležité pre
zdravie
Príprava zeleninového
šalátu
Zásady zdravej výživy
Čas a jeho trvanie
Projekt príprava
presýpacích hodín
Objektívny
a subjektívny čas
Ochrana života a
zdravia
Práca
s literatúro
u, práca v
skupinách
Uviesť
príklady
potravín, ktoré
sú
zdravé pre
človeka
a ktoré nie,
porovnať
ich
Výtvarná výchova –
použitie zručností
z VV pri tvorbe
presýpacích hodín
Výklad,
demonštra
čná
metóda,
dramatizác
ia,
pozorovani
e.
Vysvetliť
plynutie času
Porovnať
objektívny a
subjektívny čas
Zoradiť
obrázky podľa
plynutia času
( rastlina,
človek, zviera)
Rozvíjanie
logického
myslenia
Plynutie času
Rozvíjanie
zručností pri
práci
s odbornou
literatúrou
Voľne žijúce zvieratá
Environmentálna
výchova – ochrana
zvierat , prírody
Poznávanie
domácich
zvierat
Domáce zvieratá
Telesná a pohybová
výchova
Rozvíjanie
poznatkov
o domácich
vtákoch
Rozvíjanie
schopností pri
vyhľadávaní
charakteristic
kých znakov
vtákov
Poznávanie
Rodina
a upevňovani
Zážitkové
e vzťahov v
učenie
rodine
Domáce vtáky
Rozvíjanie
Voda
poznatkov
o starostlivost
i o rastliny
Voda a rastliny
Rastliny v zime
Poznávanie
potreby vody
pre živé
organizmy
Voda a človek
Ochrana života a
zdravia
Rastliny a
semená
Semeno
Projekt je to semeno
Záhadné semená
Environmentálna
výchova
Hmota
Ľudia a veci
Projekt Je to hmota
Je vzduch hmota?
Ručná a strojová
výroba
Materiály na výrobu
Vlastnosti hmoty
Výtvarná výchova –
využitie zručností pri
tvorbe projektu
Pozorovanie
klíčivosti
semien
Rozvíjanie
schopností pri
vyhodnotení
pokusov
Rozvíjanie
logického
myslenia
Získavanie
skúseností
a zručností pri
pozorovaní
a určovaní
rôznych
druhov hmoty
Zvieratá
Využitie IKT
a didaktické
pomôcok
Moja rodina
Členovia rodiny
Dramatizác
ia,
porovnáva
nie,
pozorovani
e,
skupinová
práca.
Dramatizác
ia,
samostatná
práca
Pracovať
s encyklopédiou
Diskutovať na
tému
ako sa pohybujú
zvieratá
Klasifikovať
domáce
zvieratá podľa
znakov
Osobný a sociálny
rozvoj
Pozorovani
e,
samostatná
práca,
dramatizáci
a.
Metóda
pokusom
a omylom,
diskusia,
inštruktážn
a metóda
Výklad,
diskusia,
pokus.
Vymenovať
členov
rodiny
Pokus
a pozorova
nie,
Brainstorm
ing,
dialogizáci
a.
Triedenie,
výklad,
exkurzia,
beseda.
Vedieť zasadiť
semeno
Opísať pri
pozorovaní
ako klíči
semeno
Porozprávať
ako sa
treba starať o
rastliny
v zime
Vysvetliť prečo
musíme
dodržiavať
pitný režim
Diskutovať, čo
sa
stane s vodou,
ktorú
pijeme?
Na základe
zmyslových
vnemov
určiť rôzne
druhy
hmoty
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Nová učebnica: Wiegerová, A.a kol. Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ, vydavateľstvo SPNMladé letá, Metodická príručka pre 1. ročník, detské encyklopédie, časopisy, internet,
obrázkové slovníky, obrázkový materiál, audiovizuálna technika, vizuálna technika, pexeso
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmety – etická výchova
– náboženská výchova
ETICKÁ VÝCHOVA 1. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v
rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných) ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery
nezávislá od tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:
viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvvky prosociálneho
správania primerané veku,
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy,
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Obsah vzdelávania
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Tematický celok - obsah
1. Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov
· ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základu pre
dobré spolužitie (jeho jednoduché a viditeľné komponenty – sedenie v
kruhu, formulovanie pravidiel typu mať právo byť vypočutý, právo
nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať sa, hovoriť
pravdu, chrániť veci svoje i iných…),
· prvé kontakty v triede a v škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav),
· komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne vzťahy,
· pravidlá podporujúce spolužitie v skupine (po istom čase možno
pravidlá prehodnocovať, dopĺňať).
2. Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve
· vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa oslovovať, pozdraviť sa,
počúvať sa navzájom...),
· úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím,
ďakujem),
· vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny.
3. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta:
· uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a ostatným
svetom),
· poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a
nedotknuteľnosti,
· vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok.
4. Pozitívne hodnotenie iných
· človek a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych vlastností svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa
mi najviac páči na mojej mamičke, ockovi, starkých…),
· verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,
Počet hodín
7
6
6
6
· prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných
detí v oblasti intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia,
rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…),
· postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo
druhým zlo (úmyselne, neúmyselne).
5. Naša rodina
· uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa
mi na našej rodine najviac páči?)
· príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som
mohol urobiť pre lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných
pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...),
· rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne
prejavy, prejavy starostlivosti, pomoci...),
· úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem
pri práci? Čo by som rád vedel ako moji blízki...),
· význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.
6. Záverečná reflexia a hodnotenie práce
6
2
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Pri praktických aktivitách je žiak hodnotený slovne. Dôraz sa kladie na samostatnosť,
kreativitu a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň
komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Hodnotíme slovne so
stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, výtvarných
a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie
projektov. Učiteľ tiež hodnotí stupeň sebahodnotenia žiaka, ktoré prebieha formou
reflexie.
5.Školský vzdelávací program pre 1. ročník – 1hodina (týždenne), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
medzipredmet
štandard
Obsahový štandard
ové
Ciele
Okruh
Metódy
(téma)
vzťahy,
(konkrétny
prierezová
výstup)
téma
Vytvárať
prosociálne
spoločenstvo
žiakov.
Vytvoriť
vlastné
pravidlá
spolužitia
v triede.
1. Postoje
a zručnosti
medziľuds
kých
vzťahov
Hry
a aktivity
na rozvoj
pozítívneh
o
hodnotenia
iných
ponúknuť žiakom víziu
spolupracujúceho
spoločenstva ako základu
pre dobré
spolužitie (jeho jednoduché
a viditeľné komponenty –
sedenie v kruhu,
formulovanie
pravidiel typu mať právo
byť vypočutý, právo
nevyjadriť sa, mať
vzájomnú úctu
a dôveru – nevysmievať sa,
Multikultúrna
výchova
Pozorovanie,
dramatizácia,
problémové
úlohy, práca v
komunite
Chápe význam
komunikácie,
komunikácie
pre dobré
spolužitie
v spoločenstve.
Uvedomuje si
potreby
vzájomnej úcty
a dôležitosť
vďačnosti.
Pozná pravidlá
spolužitia
Vedieť
vysvetliť, čo
je to úcta
k ľuďom,
vyjadriť
vďačnosť
k spolužiako
m a rodine.
2. Prvky
prosociáln
eho
správania
v detskom
kolektíve
Hry
a aktivity
na rozvoj
prosociáln
eho
správania
Viesť žiakov
k sebaúcte,
autonómii
cítenia
a myslenia.
3. Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
Naučiť sa
hodnotiť,
zaujímať
stanoviská,
rozlišovať
dobro a zlo.
4.
Pozitívne
hodnotenie
iných
Hry
a aktivity
na rozvoj
sebahodno
tenia
hovoriť pravdu, chrániť veci
svoje i iných…),
· prvé kontakty v triede a v
škole (zoznamovanie,
oslovovanie, pozdrav),
· komunikácia zameraná na
sebaprezentáciu a sociálne
vzťahy,
· pravidlá podporujúce
spolužitie v skupine (po
istom čase možno pravidlá
prehodnocovať, dopĺňať).
· vzájomná úcta pri
komunikácii (pekne sa
oslovovať, pozdraviť sa,
počúvať sa
navzájom...),
· úcta k vzájomným
požiadavkám, vďačnosť za
vykonané dobro (prosím,
ďakujem),
· vzájomná pomoc medzi
spolužiakmi i členmi rodiny.
v kolektíve.
Telesná výchova –
využitie
neverbálnej
komunikácie
Dramatizácia,
skupinová
práca,
rozhovor,
didaktické
hry.
Vie vhodne
použiť pozdrav,
prosbu, vyjadriť
vďačnosť
spolužiakom
a rodičom.
Chápe potrebu
vytvárať
a dodržiavať
pravidlá
spolužitia
v skupine.
· uvedomovanie si vlastnej
hodnoty (rozdiel medzi
mnou a ostatným svetom),
· poznanie a postupné
zvnútorňovanie povedomia
jedinečnosti
a nedotknuteľnosti,
· vedenie k sebaovládaniu
a znášaniu námahy pri
prekonávaní prekážok.
Multikultúrna
výchova
Problémové
úlohy, dialóg,
triedenie.
· človek a jeho hodnota –
spoznávanie pozitívnych
vlastností svojich
najbližších
v rodine, v triede, v škole,
v rovesníckych vzťahoch…
(Čo sa mi najviac páči na
mojej
mamičke, ockovi,
starkých…),
· verbálne vyjadrovanie
pozitívneho hodnotenia
druhých,
· prehodnocovanie
negatívnych skutočností
(dobro – zlo, napr. branie si
vecí
navzájom, posudzovanie
a ponižovanie, urážanie
menej zdatných detí
v oblasti
intelektu a prejavov –
spevu, kreslenia, pohybu,
Hudobná
výchova,telesná
výchova, výtvarná
výchova – využitie
zručností
Praktické
ukážky –
audiovizuálna
, práca vo
dvojiciach,
samostatná
práca, hry.
Poznáva sám
seba,
uvedomuje si
vlôastnú
hodnotu.
Sebaúcta mu
prináša pokoj,
cíti
potvrdzovania
vlastnej
hodnoty inými.
Teší sa z dobra,
odmieta zlo vo
svojom okolí, je
schopný oceniť
dobro na iných,
vie prijať
ocenenie.
Osvojovať
sociálne
zručnosti
potrebné
v sociálnzch
kontaktoch
s inými
ľuďmi.
5. Naša
rodina
Zážitkové
učenie
oblečenia, rodinnej
situácie…,
klamanie a žalovanie…),
· postoj k ľuďom, ktorí sú
nám nesympatickí,
spôsobujú nám alebo
druhým zlo
(úmyselne, neúmyselne).
· uvedomovanie si hodnoty
rodiny pre jednotlivca i pre
spoločnosť (Čo sa mi na
našej
rodine najviac páči?)
· príbuzenské vzťahy (S
kým z rodiny si najviac
rozumiem...? Čo by som
mohol urobiť
pre lepšie vzťahy v našej
rodine, ktoré z rodinných
pravidiel sa mi najťažšie
dodržiavajú...),
· rodičovská láska a jej
význam v živote dieťaťa
(konkrétne emocionálne
prejavy,
prejavy starostlivosti,
pomoci...),
· úcta, komunikácia a pomoc
medzi členmi rodiny (Koho
rád pozorujem pri práci? Čo
by som rád vedel ako moji
blízki...),
· význam blízkeho človeka
pre život jednotlivca.
Multikultúrna
výchova
Diferencovan
é vyučovanie,
triedenioe,
dramatizácia,
didaktické
hry, diskusia.
Dobro zažité
v rodine prenáša
do žiackého
kolektívu, rád
hovorí
o pekných
veciach
v rodine. Vie
členom rodiny
opätovať dobro
v rôznych
situáciach
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Môže im
byť učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí , tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom
bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
6. Učebné zdroje :
Metodická príručka (Ivanová E., Kopinová Ľ. MPC, Bratislava, 2005,
Pracovné listy (Ivanová E., Kopinová Ľ. SPN, Bratislava 2010, audiovizuálna technika,
nástenné tabule, obrázkový materiál
Náboženská výchova 1. ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej
súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských
cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ročníková téma prvákov má názov Cesta lásky.
Dieťa charakterizuje túžba po prijatí, ktorá je umocnená vstupom do nového prostredia
školy. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k spoznávaniu okolitého
sveta, nad ktorým dieťa dokáže žasnúť. Dieťa v úžase objavuje krásu a jedinečnosť seba
a sveta. Úžas vedie dieťa k vnútornej radosti. Vychovávať k úžasu, k schopnosti čudovať sa
nad vecami, prebúdza v dieťati schopnosť transcendentovať viditeľný svet do duchovnej
sféry.
Ročníková téma zameraná na cestu lásky umožňuje dieťaťu spoznávať starostlivého Boha,
ktorý miluje ľudí. Pre jeho správnu predstavu Boha ako aj vzťah k nemu sú dôležité všetky
ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí prijímať Božiu lásku a odpovedať na ňu.
Ciele vyučovacieho predmetu
Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu.
Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu.
Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Žiak
nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor
prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému
chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať
volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
používa “ja” odkaz
dokáže kultivovane poprosiť
je otvorený pre metaforické vyjadrovanie
intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania svojimi
slovami reprodukuje biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej smrti
a zmŕtvychvstaní
aktívne a so záujmom počúva
slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania
existenciálne:
Žiak
intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky
objavuje hranice dobra a zla
objavuje svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia
vie modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim
životom
vníma potrebu dávania a prijímania
objavuje svoj duchovný rozmer
prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí
objavuje hranice života a smrti v ľudskom živote
je otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu
posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi situáciami vo svojom živote objavuje
kresťanský zmysel slávenia sviatkov
je otvorený pre diferencované vnímanie sveta
je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
občianske:
Žiak
poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie
kultúrne:
Žiak
prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje
objavuje hodnotu rodiny
vníma dôležitosť a hodnotu rodiny
intuitívne vníma obrazy, symboly
intuitívne vníma posolstvo legendy a biblického textu
orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň
a úlohu
intuitívne vníma symbolickú reč legendy
sociálne a interpersonálne:
Žiak
prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností
uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť
iných žiakov v skupine
prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň
a úlohu
pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím,
starým ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k životu
berie do úvahy potreby iných
hľadá možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu
kamarátov...) a realizuje ich
kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak
je tolerantný a ústretový
rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti
intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie
a žalovanie…)
spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči,
čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený
pre dobro
Kritéria hodnotenia
Predmet náboženská výchova má duchovný charakter a z toho vychádza aj jeho zameranie.
Získavané vedomosti a zručnosti sú dôležité pre praktický život. Pomáhajú pri správnej
orientácii v súčasnosti, pri humanizácii, vytváraní správnej klímy v škole a spoločnosti.
Na hodine náboženskej výchovy učiteľ nebude hodnotiť známkou, ale využije vhodné
slovné hodnotenie s dôrazom na samostatnosť a správnosť riešenia úloh.
Učiteľ vyhodnotí úroveň verbálnych, písomných, výtvarných, komunikatívnych zručností
v súlade s požiadavkami v učebných osnovách priebežne.
So slovným hodnotením a výsledkami práce žiakov budú rodičia oboznamovaní priebežne.
Obsah predmetu
Základné tematické okruhy sú:
1. téma: Som na svete z lásky
2. téma: Rodina – ohnisko lásky
3. téma: Dar lásky
4. téma: Moc života a lásky
5. téma: Spoločenstov lásky
Náboženská výchova v 1. ročníku ZŠ - 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický celok – obsah
Počet
hodín
1. Som na svete z lásky. Meno a jedinečnosť. Čo dokážem. Patrím do
rodiny. Moje dedičstvo. Dar života. Môj rodostrom. Svet, v ktorom žijem.
Ochrana sveta. Vidieť srdcom.
9
2. Rodina – ohnisko lásky. Komunikácia v rodine. Prosba a vďaka.
Modlitba v rodine. Modlitba Otče náš.
4
3. Dar lásky. Legenda o kamennom srdci. Zvestovanie – návšteva Alžbety.
Zmysel a hodnota daru- narodenie Ježiša Krista. Zem, v ktorej žil Ježiš.
Povolanie učeníkov. Ježiš a deti. Svadba v Káne.
7
4. Moc života a lásky. Metafora spánku a prebudenie v rozprávke.
Vzkriesenie Jairovej dcéry. Pôst. Kríž. Snehový zázrak.Veľká noc. Ježiš je
vzkriesenie a život. Za zatvorenými dverami.
8
5. Spoločenstvo lásky. Božia rodina. Kostol. Staviame kostol. Zoslanie
Ducha Svätého, Cirkev. Legenda o s. Jurajovi.
5
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1.ročníku ZŠ
Ciele
K: Popísať
a zhodnotiť
vlastnosti,
ktorými sa
líšim od
ostatných. Na
základe
pozorovania
vzťahov
v okolí uviesť
príklad
potreby lásky.
Na príklade
rozlíšiť
využívanie
svojich
schopností na
konanie dobra
alebo zla.
A: Uvedomiť
si vlastnú
jedinečnosť.
Oceniť lásku
rodičov
k deťom.
Uvedomiť si
prejav lásky
Boha
k človeku
v jeho
stvorenstve.
P: Osvojiť si
návyk
verbálneho
poďakovania
za prejavy
lásky.
Prakticky
uplatniť
návyky
starostlivosti
o prírodu.
Tematický
celok
SOM
NA
SVETE
Z
LÁSKY
Obsahový štandard
(téma)
Meno a jedinečnosť.
Čo dokážem.
Patrím do rodiny.
Moje dedičstvo.
Dar života.
Môj rodostrom.
Svet, v ktorom žijem.
Ochrana sveta.
Vidieť srdcom.
Predmet,
medzipredm
etové
vzťahy,
prierezová
téma
TV- zdravý
postoj
a pohyb.
EV-rozhovor
v skupine.
HV-spev
obľúbených
piesní.
Prírodovedastarostlivosť
o prírodu.
PT-Env.v.Citlivé
vnímanie
krásy prírody.
PTMultikultúrna
v. –
Spoznávanie
svojej
kultúry.
Metódy
Vysvetľo
vanie,
rozhovor,
rozprávan
ie, tanec,
pohyb,
spev,
doplňova
nie.
Samostat
ná práca,
dramatizá
cia.
Práca
s s vyklad
acím
materiálo
m.
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Žiak vie:
uvedomova
ť si vlastnú
jedinečnosť
-vyjadriť
radosť zo
života,
-rozlišovať
prejavy
lásky na
základe
pozorovani
a
-sa správne
prežehnať
-slovne
vyjadriť
poďakovani
e
formulovať
spontánnu
modlitbu
poďakovani
a
-na príklade
vymenovať
postavy,
ktoré
konajú
dobro
a vedieť
rozlíšiť
dobro od
zla
-odpovedať
na otázku
z príbehu
formulovať
odprosenie
-citlivo
K:
Jednoduchým
sposobom
vysvetliť
potrebu
komunikácie.
S pomocou
učiteľa
reprodukovať
modlitbu Otče
náš.
A: Uvedomiť
si doležitosť
komunikácie
medzi Bohom
a ľuďmi
a medzi
ľuďmi
navzájom.
Vnímať svoje
miesto
v Ľudskej
rodine.
P: Osvojiť si
v praxi
správny
sposob
komunikácie
s ľuďmiospravedlniť
sa a pod.
RODINA
OHNISKO
LÁSKY
Komunikácia v rodine.
Prosba a vďaka.
Modlitba v rodine.
Modlitba Otče náš.
EV-verbálna
komunikáciaú
lohy členov
roédiny.
Prírodovedamoja úloha
v rodine.
PT:Env.v.Úcta k živým
a neživým
súčastiam
prírody.
Vysvetľo
vanie,
rozprávan
ie.
Hranie
rolí.
Práca
s obrazo
m.
K: Počúvať
s porozumení
m legendu
o sv.Mikulášo
vi, biblický
príbeh
zvestovania
a narodenia
Ježiša
a prepojiť
texty so
svojim
životom.
A:Intuitívne
vnímať
v legende
symbol srdce.
Rozvíjať vo
DAR
LÁSKY
Legenda o kamennom
srdci.
Zvestovanie – návšteva
Alžbety.
Zmysel a hodnota darunarodenie Ježiša Krista.
Zem, v ktorej žil Ježiš.
Povolanie učeníkov.
Ježiš a deti.
Svadba v Káne.
EV-Odvaha
vyjadriť sa.
Objavovanie
hraníc dobra
a zla.
TV-Radosť
z pohybu.
Prírodoveda:
Prírodné
podmienky
iných krajínIzrael.
PT:
Osobnostný
a sociálny
rozvojSebareflexia(r
ozmýšľať
Vysvetľo
vanie,
rozprávan
ie,rozhov
or.
Práca so
symbolo
m.
Práca
s prírodn
ým
materiálo
m.
Práca
s vyklada
cím
materiálo
m.
vnímať
krásu
prírody
-starať sa o
prírodu
Žiak vie:
jednoduchý
m
sposobom
vysvetliť
potrebu
komunikáci
e,
vymenovať
aspoň
3vlastnosti
rodiny
-s pomocou
učiteľa
reprodukov
ať modlitbu
Otče náš
-definovať
modlitbu
ako
rozhovor s
Bohom
Žiak vie:
-opísať
dobrotu
sv.Mikuláša
-intuitívne
vnímať
v legende
symbol
srdce ako
obraz
vnútornej
skutočnosti
človeka
-s pomocou
učiteľa
reprodukov
ať
bibl.udalosi
svojom živote
postoj
prijímania
a dávania.
Vnímať
atmosféru
adventného
a vianočného
času.
P:Prejaviť
radosť
a vďačnosť
z daru.
Pripraviť
darček pre
obdarovanie.
K: Počúvať
s porozumení
m text
rozprávky
a pokúsiť sa
ho prepojiť so
svojim
životom.
Opísať
biblický
príbeh –
vzkrieseniie
Jairovej
dcéry...Opísať
Ježišovo
zmŕtvychvsta
nie ako
víťazstvo
života nad
smrťou.
A:Intuitívne
vnímať
metaforickú
reč rozprávky.
Pozorovať
zmeny
v prírode...
Doverovať
Ježišovi,
ktorý
MOC
ŽIVOTA
A
LÁSKY
Metafora spánku
a prebudenie
v rozprávke.
Vzkriesenie Jairovej
dcéry.
Pôst.
Kríž.
Snehový zázrak.
Veľká noc.
Ježiš je vzkriesenie
a život.
Za zatvorenými dverami
o sebe).
Hranie
rolí.
Práca
s priestor
ovým
obrazom.
zvestovania
a narodenia
JK
-udalosti
opísať
podľa
obrázkov
reprod.mod
l.ZM
-opísať
narod. JK
ako dar
Boha
človeku
-nakresliť
aspoň
2symboly
Vianoc
-vyjadriť
poklonu
-pripraviť
darček
EVOrientácia
v striedaní
všedných
a sviatočných
dní.
TV-V
zdravom tele
zdravý duch.
Prírodoveda:
Ročné
obdobia.Prem
eny prírody
v jarnom
období.
PT: Env.v.Prežívanie
sviatkov
a tradícii
v regióne
Vysvetľo
vanie,
rozprávan
ie,rozhov
or.
Práca so
symbolo
m.
Práca
s vyklada
cím
materiálo
m.
Práca s
obrazom.
Dramatiz
ácia.
Tanec,
pohyb,
spev.
Vychádzk
a do
prírody.
Žiak vie:
-intuitívne
vnímať
metaforický
sposob
vyjadrovani
a
symbolicke
j reči
-vnímať
metaf. reč
rozprávky
o Šípkovej
Ruženke
a pokúsiť
sa ju
prepojiť
s vlastným
životom
-opísať
bibl.príbeh
-vnímať
premeny
v prírode
-vysvetliť
veľkon.svia
tky...
-vysvetliť
veľkon.sym
boly
premohol
smrť.P:Prejav
iť vzťah
a úctu
k životu
v prírode.
Dostojným
prežehnaním
prejaviť úctu
ku krížu.
Rozvíjať
postoj
empatie
k trpiacim.
K: Opísať
udalosť
zoslania
Ducha
Svatého.
Jednoduchým
sposobom
vysvetliť
zmysel cirkvi
ako Božej
rodiny.
Opísať
víťazstvo
dobra nad
zlom v leg.
O sv.
Jurajovi.
A:
Prostredníctv
om BU
vnímať
pomoc, ktorú
Boh posiela
ľuďom.
Pozorovať
prejavy života
vo farnosti.
Rozvíjať
postoj
prehodnocova
nia poz.
a neg.skutočn
ostí.
P:Praktizovať
oslavu
Trojjediného
Bohamodlitba
Sláva Otcu.
Formovať
návyk
SPOLOČEN
STVO
LÁSKY
Božia rodina.
Kostol.
Staviame kostol.
Zoslanie Ducha Svätého,
Cirkev.
Legenda o s. Jurajovi.
EVPozornosť
voči
morálnym
konfliktom.
HVRegionálne
piesne,
slávnostné
a známe
detské piesne.
TV-Lúčne
hry.
PT: Env.v.
Otvorenosť
pre
diferencované
vnímanie
sveta.
Rozpráva
nie,
vysvetľov
anie,
rozhovor.
Odkrývan
ie obrazu.
Práca so
symbolo
m.
Práca
s vyklada
cím
materiálo
m.
Tanec,
pohyb,
spev.
Hra,
súťaž.
-nakresliť
veľkonočný
symbol
vyjadrujúci
víťazstvo
života nad
smrťoujednoducho
vysvetliť
zmysel
slávenia
nedele.
Žiak vie:
reprodukov
ať udalosti
zoslania DS
-vysvetliť
zmysel
Cirkvi ako
B.rodiny
reprodukov
ať modlitbu
Sláva Otcu
-opísať
víťazstvo
dobra nad
zlom
v legende
o sv.Jurajov
i a pokus
o prepojeni
e so svojim
životom
-osvojovať
si sociálne
zručnosti
potrebné
v sociálnyc
h
kontaktoch
s inými
ľuďmi
pozornosti
voči druhým ,
návyk
bezpečného
správania.
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva
pre prvý ročník základných škôl CESTA LÁSKY, vydanú Katolíckym pedagogickým a
katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky
spracované témy, farebné obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre
náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie
tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné
okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty
Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Predmety – výtvarná výchova
– hudobná výchova
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. ročník
Charakteristika učebného predmetu
Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných
výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov ,dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania –
rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického
myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné
poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti.
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o
výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti,
zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú
pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s
vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka:
vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a
vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú
sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a
chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na
úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné
kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak
zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie
(výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry,
reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a
fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a
techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných
kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a
vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k
tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Obsah vzdelávania
1. ročník
2 hodiny týždenne , spolu 66 hodín
Tematický celok/metodické rady/ – obsah
1. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania)
Škvrna a tvar -vyhľadávanie a dopĺňanie, obrys -pozorovanie a výtvarné
vyjadrenie obrysov rôznych tvarov, farba -lokálny tón, zoznámenie
s farbami a farebnou hmotou
2. Výtvarný jazyk - kompozičné princípy a možnosti kompozície
Plocha a tvar – vyhľadávanie zvoleného tvaru v neartikulovanej textúre,
vytváranie kompozície z tvarov písmen, uvedomenie si formátu, mierka:
zmenšovanie a zväčšovanie predmetných tvarov
3. Podnety výtvarného umenia
Akčná maľba , gesto, škvrna – hľadania obrazov, dotváranie
4. Podnety výtvarného umenia – výtvarné činnosti inšpirované
Počet hodín
10
10
8
4
dejinami umenia
Inšpirácia pravekým umením témami, procesmi,
a materiálmi, inšpirácia umením prírodných národov
5. Podnety filmu a videa
Pohyblivý obraz – akcia a atrakcia
6. Podnety dizajnu
Dizajn a ľudské telo – telo a jeho doplnky, maska
7. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia
Poznávanie a porovnávanie rôznych médií
8. Podnety hudby
Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby
9. Synestetické podnety
Hmat - tvar, povrch, vo vzťahu navzájom a k motívu
10. Tradícia a identita – kultúrna krajina
Výtvarná reakcia na prostredie školy
11. Škola v galérii - galéria v škole
Portrét v galérii - výraz tváre
technikami
4
6
4
4
6
6
4
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Výtvarné práce žiakov sa hodnotia známkou, dôraz sa kladie na kreativitu, originalitu
a zručnosť pri práci žiakov. Učiteľ vedie žiakov k správnemu sebahodnoteniu ako
i k hodnoteniu spolužiakov. Žiaci sami vytvárajú výstavy a galérie prác.
Školský vzdelávací program pre 1. ročník – 2hodiny (týždenne), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Obsahový štandard
medzipredmetové
Ciele
Okruh
Metódy
vzťahy,
(téma)
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Získať
základné
vedomosti
o farbách
a ich
miešaní
.Spoznať
vlastnosti
a možnosti
používania
rôznych
výtvarných
nástrojov.
1.
Výtvarný
jazyk
(základné
prvky
výtvarného
vyjadrovani
a)
Škvrna a tvar –
vyhľadávanie a dopĺňanie ,
obrys –pozorovanie
a výtvarné
vyjadrenie obrysov rôznych
tvarov , farba –lokálny tón,
zoznámenie s farbami
a farebnou hmotou
Slovenský jazyk –
riekanky o farbách
Rozhovor,
beseda,
samostatná
práca
Získať
zručnosti
a vedomosti
pri
umiestňovan
2.
Výtvarný
jazykkompozičn
é princípy
Plocha a tvar –
vyhľadávanie zvoleného
tvaru v neartikulovanej
textúre,
vytváranie kompozície
Environmentálna
výchova –využitie
tvarov a textúr
prírodnín
Pozorovanie,
metóda
pokusov
a omylov,
samostatná
Poznať
základné farby,
vedieť ich
miešať
a vytvárať
lomené tóny
Zvládnuť
technicky
usporiadať
farby na palete
a miešať ich,
vytvárať
farebné rady.
Vedieť
vyfarbovať
plochy.
Komponovať –
vedome
umiestňovať
tvar (motív)
v rôznych
práca
častiach plochy
formátu. Poznať
vývoj a niektoré
typy písma.
Zvládnuť
základné
operácie
s mierkou.
Prírodoveda –
práca
s prírodninami
Práca
v skupinách,
Rozhovor,
samostatná
práca
Inšpirácia pravekým
umením - témami,
procesmi, technikami
a materiálmi , inšpirácia
umením prírodných národov
Multikultúrna
výchova
Pozorovanie,
beseda,
samostatná
práca,
návšteva
výstavy
Tvoriť
spontánne
i cielene vedené
stopy, rôzne
druhy línií.
Realizovať
Rôzne typy stôp
škvŕn,
odtlačkov,
bodov, textúr).
Poznať
vybrané
artefakty
predhistorickéh
o umenia a
Pracovať
s nimi. Pokúšať
sa o štylizáciu.
Pohyblivý obraz – akcia
a atrakcia
Multikultúrna
výchova
Etická výchova –
postoje k umeniu
Rozhovor,
samostatná
práca
í tvaru na
ploche
a v priestore.
Rozširovať
vedomosti
o písme,
získať
zručnosti pri
zmenšovaní,
zväčšovať
a práci
s mierkou.
Rozširovať
zručnosti
a podnecova
ť kreativitu
žiakov pri
práci
s vytvorený
mi stopami
a ich
dotváraní.
Získať
vedomosti o
vybraných
artefaktoch
predhistoric
kého
umenia.
Podnecovať
tvorivosť.
a možnosti
kompozície
z tvarov písmen,
uvedomenie si formátu,
mierka:
zmenšovanie a zväčšovanie
predmetných tvarov
3.
Podnety
výtvarného
umenia
Akčná maľba , gesto, škvrna
– hľadania obrazov,
dotváranie
4.
Podnety
Výtvarného
umenia –
výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Získať
vedomosti
o základoch
filmu.
Rozvíjanie
tvorivosti pri
práci
s drobným
materiálom.
5.
Podnety
filmu
a videa
Zážitkové
učenie
Rozvíjanie
tvorivosti
a kreativity.
Uvedomiť si
pdlišnosti
medzi
ľuďmi a ich
vkusom.
6.
Podnety
dizajnu
Dizajn a ľudské telo – telo a
jeho doplnky, maska
Prírodoveda
Beseda ,
samostatná
práca
Rozvíjanie
logického
myslenia
a kreativity.
7.
Porovnávac
ie,
kombinačn
é a súhrnné
Poznávanie a porovnávanie
rôznych médií
Multikultúrna
výchova
Pozorovanie,
rozhovor,
samostatná
práca
Získať prvé
vedomosti o
vzniku filmu –
o pohybe
obrazu, akcii,
filmovej
postave.
Zvládnuť
jednoduché
konštrukčno technické úkony
s materiálmi.
Tolerovať rôzne
typy
vyjadrovania,
vkus iných ľudí.
Základné
zručnosti pri
práci
s vybratými
druhmi
materiálov.
Vyjadriť plošný
a priestorový
tvar a obrys
podľa fantázie,
predstavy.
Rozvíjanie
kreativity
a zmyslu pre
krásno
v rôznych
druhoch
umenia.
cvičenia
8.
Podnety
hudby
Výtvarné stvárnenie nálady
a rytmu hudobnej skladby
Hudobná výchova
Telesná výchova –
vyjadrenie
pohybom
Počúvanie
a porovnávani
e rôznych
druhov
hudby,
Samostatná
práca.
Zážitkové
učenie
Získavanie
zručností pri
práci
v priestore.
Rozvíjanie
jemnej
motoriky.
9.
Synestetick
é podnety
Hmat – tvar, povrch, vo
vzťahu navzájom a k motívu
Telesná výchova
Samostatná
práca, práca v
skupinách
Rozvíjať
gramotnosť
žiakov pri
výtvarnom
zobrazovaní
ich
prežívania.
10.
Tradícia
a identitakultúrna
krajina
Výtvarná reakcia na
prostredie školy
Multikultúrna
výchova
Etická výchova postoje
Samostatná
práca, výstava
prác
Portrét v galérii - výraz
tváre
Prírodoveda
Práca vo
dvojiciach,
pozorovanie,
samostatná
práca
Rozvíjanie
pozorovacej
schopnosti
u žiakov.
Rozvíjania
výtvarných
zručností.
Zapájanie
sa do
výtvarných
súťaží
a projektov,
návštevy
výstav
tradičného
ľudového
umenia
11.
Škola
v galériigaléria
v škole
Zážitkové
učenie návštevy
výstav
výtvarného
umenia
Vyjadriť rytmus
a pohyb
prostriedkami
kresby, maľby,
grafiky,
priestorového
vytvárania
(objekt, model),
Zvládnuť
základy
modelovania
predmetných
tvarov.
Zvládnuť
techniku
skladania a
spájania
priestorových
tvarov
Vedome hľadať
a pokúšať sa
charakterizovať
synestetické
vzťahy.
Mať základné
znalosti pre
vytváranie
portrétu
a vedieť ich
prakticky
využiť.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Môže im
byť učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom
bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
knihy a časopisy o výtvarnom umení, audiovizuálna technika, IKT
HUDOBNÁ VÝCHOVA
1. ročník
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze
hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich
záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie
vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich
schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobnovýchovného procesu. V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné
prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé),
podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami.
Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v
jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta.
Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali
zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného
zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu
najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky,
formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi.
Ciele predmetu
Cieľom je prostredníctvom:
poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy
ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk,
poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania
ľudových piesní hudobnými skladateľmi.
Kognitívne ciele
poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem,
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka a výrazových prostriedkov, prispievať k rozvoju osobnosti
žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností).
Socioafektívne ciele
uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel,
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času.
Psychomotorické ciele
Νa základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi.
Obsah vzdelávania
Tematický celok/metodické rady/ – obsah
1. Vokálne činnosti
Základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu,
artikulácia.
Práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu
prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych
návykov.
2. Inštrumentálne činnosti
Hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej
reprodukcie i produkcie.
Hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických
zvukov a javov z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok.
Tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam.
3. Hudobno-pohybové činnosti
Reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta.
Pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok,
chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh).
Vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie,
plieskanie, podupy podľa hudby).
Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie,
silno, slabo, pomaly, rýchlo.
Pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
4. Percepčné činnosti
Aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu.
Rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev).
Rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa.
Pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych
piesní.
5. Hudobno-dramatické činnosti
Využitie všetkých činností.
Počet hodín
9
6
8
8
2
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Učiteľ hodnotí žiakov známkou, zameriava sa na vnímanie a prežívanie hudby. Každá
hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na stimuláciu najschopnejších žiakov,
povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
Školský vzdelávací program pre 1. ročník – 1 hodina (týždenne), spolu 33
hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Okruh
Posilnenie
vrodených
a prirodzen
ých
predpoklad
ov detí na
rozvoj
speváckych
zručností.
1.Vokálne
činnosti
Poznávať
svet
zvukov a
hudby na
báze a
princípoch
detskej hry
a jej
rôznych
foriem.
2.
Inštrument
álne
činnosti
Vedieť
správne
chodiť a
pochodova
ť podľa
hudby,
reagovať
na zmeny
tempa a
dynamiky.
3.
Hudobnopohybové
činnosti
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipredmet
ové
vzťahy,
prierezová
téma
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Základy speváckeho
dýchania, držanie tela,
nasadenie tónu, tvorba
tónu, artikulácia.
Práca s hlasom, kultivácia
speváckeho a hovoreného
prejavu prostredníctvom
uplatňovania a
upevňovania správnych
speváckych návykov.
Hra na detských
hudobných nástrojoch a
ich využívanie počas
hudobnej reprodukcie
i produkcie.
Hra na detských
hudobných nástrojoch,
štylizácia
charakteristických
zvukov a javov z prírody
a okolitého prostredia,
sveta rozprávok.
Tvorivá rytmizácia k
jednoduchým piesňam.
Telesná výchova
Enviromentálna
výchova –
človek
Mediálna
výchova
Zážitkové
učenie,
imitácia
Prírodoveda –
zručnosť,
manipulácia.
Osobnostý
a sociálny
rozvoj.
improvizácia
Reagovanie na hudbu a
stvárňovanie hudby
pomocou pohybu, tanca,
gesta.
Pohybové vyjadrenie
rytmu a charakteru
piesne, hudobnej skladby
(krok, chôdza, dopredu,
dozadu, na mieste,
poklus, beh).
Vytváranie jednoduchých
ostinátnych sprievodov
hrou na tele (tlieskanie,
plieskanie, podupy podľa
hudby).
Telesná výchova
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova –
tradičná ľudová
kultúra
Zážitkové
učenie.
Žiak vie:
- správne
dýchať
- pozná
správne
držanie tela
a využíva ho
- vie nasadiť,
tvoriť tón,
artikulovať.
Žiak vie
intuitívne
vnímať zvuky,
zvuky
z prírody
a okolitého
prostredia.
Žiak vie:
- pohybom
správne
reagovať na
hudbu.
Pohybové vyjadrenie
vzťahov vysoko, nízko,
stúpanie, klesanie
melódie, silno, slabo,
pomaly, rýchlo.
Pohybové stvárnenie a
vyjadrenie hudobného
výrazu a nálady.
Poznať a
precítiť
interpretáci
e
slovenskýc
h ľudových
piesní.
Prostredníc
tvom
hudobných
aktivít
postupne
získať
elementárn
e základy
hudobných
vedomostí.
4.
Percepčné
činnosti
Aktívne vnímanie a
prežívanie hudby, počas
ktorej žiak poznáva
hudbu.
Rozlíšenie zvukov
okolitého sveta (zvuk,
tón, reč, spev).
Rozlíšenie tónov podľa
výšky, sily, druhy tempa.
Pozorné počúvanie piesní
a hudobných skladieb,
rozlišovanie známych
piesní.
Slovenský jazyk
Multikultúrna
výchova
Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Imitačná
a kombinova
ná metóda
osvojenia
piesní.
Riadené
objavovanie
hudby.
Žiak pozná
krátke
vekuprimerané
hudobné
skladby. Vie
rozlíšiť zvuk,
tón, reč, spev.
Žiak vie
rozlíšiť
vysoký
a nízky tón,
silný a slabý
tón, pomalé
a rýchle
tempo.
Na základe
získaných
zručností
žiaci
dokážu na
primeranej
úrovni
realizovať
svoje
hudobné
predstavy.
5.
Využitie všetkých
hudobných činností.
Telesná výchova
Výtvarná
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Skupinová
práca
Návšteva
hudobných
podujatí
Improvizáci
a
Žiak vie:
- zaspievať,
zahrať na
sprievodnom
detskom
nástroji
jednoduché
piesne.
Hudobnodramatick
é činnosti
Učebné zdroje
Klávesový hudobný nástroj, CD prehrávač, ilustrácie, knihy o hudbe, detské hudobné
nástroje, zobcová flauta.
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Predmety – telesná výchova
TELESNÁ VÝCHOVA 1. ročník
Charakteristika učebného predmetu
Zameranie telesnej výchovy na ročníkoch 1. – 4.je dominantne na telesné, funkčné
a pohybové veku primerané zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia,
zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje
elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k
psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného
vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu vo vyučovacom
procese.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží
pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy je podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri
pohybových aktivitách, formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybových aktivitách,
športu, uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, rozvíjať pohybovú
gramotnosť žiakov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti
mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových
možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti
ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Obsah vzdelávania
1. ročník
2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
Tematický celok
1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Poradová príprava, Bežecká abeceda, beh, skok do diaľky, skok do
diaľky z miesta, hod loptičkou, kotúle, rovnovážne výdrže a obraty.
Zásady hygieny a bezpečnosti pri týchto cvičeniach.
2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Rôzne možnosti manipulácie s náčiním.
hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj
Počet hodín
18
18
netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností
(kondičných,
koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si
elementárnych
pohybových zručností rôzneho charakteru (gymnastických,
atletických, plaveckých ap
- Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal, hádzanú,
vybíjanú
3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Správne držanie tela
Rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív,
pohybová
tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia,
cvičenie s hudbou.
4. Psychomotorické cvičenia a hry
Vnímanie a oboznámenie sa s možnosťami svojho tela,
koordinačné, relaxačné, strečingové cvičenia a cvičenia na rozvoj
flexibility.
5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Hry vo vode – otužovanie, základný plavecký výcvik
Turistika a hry v prírode
Chôdza, prekonávanie prekážok, základné hry v prírode.
Poznať zásady bezpečnosti a správnej hygiény pri týchto
aktivitách.
9
9
12
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Učiteľ hodnotí známkou, zohľadňuje pohybové schopnosti, kreativitu, sociálne správanie
a pohybovú gramotnosť. Vedie žiakov k správnemu sebahodnoteniu ako i k hodnoteniu
spolužiakov.
Školský vzdelávací program pre 1. ročník – 2hodiny (týždenne), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Obsahový štandard
medzipredmetové
Ciele
Okruh
Metódy
vzťahy,
(téma)
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Poznať
základné
lokomócie,
poradové
a gymnastic
ké cvičenia.
Osvojiť si
základy
techniky
behov,
skokov,
1. Základné
lokomócie
a
nelokomoč
né
pohybové
zručnosti
Poradová príprava, Bežecká
abeceda, beh, skok do
diaľky, skok do diaľky
z miesta, hod loptičkou,
kotúle, rovnovážne výdrže
a obraty.
Zásady hygieny
a bezpečnosti pri týchto
cvičeniach.
Ochrana života
a zdravia
Matematika –
odhadovanie
vzdialenosti,
počítanie
frekvencie
cvičení...
Výklad,
praktická
ukážka,
pohybové
činnosti,
cvičenie
v družstvách.
Správne
pomenovať
základné
lokomócie,
nelokomočné
pohyby,
základné
atletické
disciplíny
a uplatniť ich
v pohybových
hodov.
Rozvíjať
pohybovú
gramotnosť.
Osvojiť si
správnu
manipuláciu
s cvičebným
náčiním.
2.
Manipulačn
é,
pohybové
a prípravné
športové
hry
Rozvíjať
pohybovú
gramotnosť.
Utvárať
a upevňovať
správne
držanie tela.
3.
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
Rozvíjať
pohybovú
gramotnosť.
Vedieť
správne
dýchať,
4.
Psychomot
orické
cvičenia
a hry
Rôzne možnosti
manipulácie s náčiním.
Hry so zameraním na
manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj
netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na
rozvoj pohybových
schopností (kondičných,
koordinačných),
- pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných
si elementárnych
pohybových zručností
rôzneho charakteru
(gymnastických,
atletických, plaveckých ap
- Prípravné športové hry –
zamerané na futbal,
basketbal, hádzanú,
vybíjanú.
Správne držanie tela
Rytmika, tanec – jeho
druhy, tanečný krok,
tanečný motív, pohybová
tvorivosť, fantázia pri
pohybovej činnosti, tanečná
improvizácia, cvičenie
s hudbou.
Multikultúrna
výchova
Etická výchova –
spolunažívanie,
etické princípy pri
hrách a súťažiach
Manipulačné
hry,
skupinová
práca,
problémové
učenie.
Hudobná výchova
– rytmus, využitie
hudby pri
cvičení,..
Multikultúrna
výchova – ľudové
tance a piesne
Praktické
cvičenia
a hry,
dramatizácia,
improvizácia,
samostatná
práca.
Vnímanie a oboznámenie sa
s možnosťami svojho tela,
koordinačné, relaxačné,
strečingové cvičenia
a cvičenia na rozvoj
flexibility.
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda –
poznatky
o ľudskom tele
Praktické
cvičenia
a hry,
pohybové
aktivity,
relaxácia.
činnostiach.
Vedieť ich
správne
predviesť.
Poznať atletické
disciplíny.
• Pomenovať
a poznať
základné herné
činnosti
a techniku
jednotlivca,
poznať názvy
hier
realizovaných
vo výučbe.
• Aplikovať
v hre dohodnuté
pravidlá
a rešpektovať
ich.
• Ukázať
a uplatniť
správnu
techniku
manipulácie
s náčiním.
Správne
pomenovať
základné
gymnastické
cvičenia,
tanečné kroky
a činnosti
realizované
vo výučbe.
• Ukázať
správne
technické
predvedenie
rytmických
cvičení,
tanečných
krokov,
motívov
• Zladiť
pohyby,
chôdzu, skoky
a beh s rytmom
navodeným
potleskom,
zvukovým
signálom,
hudbou.
Správne
pomenovať
základné polohy
tela, uplatniť
prvky
psychomotorick
vedieť
správne
držanie tela
v rôznych
polohách.
Vnímať
účinky
relaxácie.
Rozvíjať
pohybovú
gramotnosť.
Osvojiť si
niekoľko
druhov
pohybových
hier vo
vode.
ých hier.
Vnímať prejavy
vlastného tela
pri pohybe
5. Aktivity
v prírode
a sezónne
pohybové
činnosti
Hry vo vode – otužovanie,
základný plavecký výcvik
Turistika a hry v prírode
Chôdza, prekonávanie
prekážok, základné hry
v prírode.
Poznať zásady bezpečnosti
a správnej hygiény pri
týchto aktivitách.
Ochrana života
a zdravia
Environmantálna
výchova
Hry.
Cvičenie, hry
Rozvíjať
pohybovú
gramotnosť.
Osvojiť si
správne
držanie tela
pri turistike.
Osvojiť si
niekoľko
druhov
pohybových
hier
v prírode.
Splývať,
ponárať sa,
dýchať do vody,
skákať do vody.
Uplatniť
správnu
techniku chôdze
v rôznom
teréne, na
rôznom
povrchu.
• Uplatniť prvky
sezónnych
pohybových
činností v
hrách, súťažiach
ap. v škole i vo
voľnom
čase.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Môže im
byť učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom
bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Sivák J. a kol. :Metodická príručka – Telesná výchova pre prvý stupeň ZŠ, vydalo SPN 1998,
audiovizuálna technika, časopisy so športovou tematikou
Voliteľný predmet – Práca s informáciami a komunikácia
(UČÍME SA UČIŤ)
PRÁCA S INFORMÁCIAMI A KOMUNIKÁCIA 1. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet slúži ako propedeutika žiakov na samostatnejšiu prípravu na vyučovaciu hodinu
bez potreby rodiča, doučovateľa...V predmete sa žiaci oboznamujú kde a ako si vyhľadať
informácie potrebné na prípravu na vyučovanie a pri tvorbe projektov – samostatne, ale aj
v skupinách. Ako tieto informácie spracovať- grafickou a ústnou formou. Pri prezentácii
svojich prác sa zdokonalia v samostatnom vyjadrovaní, ktoré im robí veľké problémy pri
ústnych odpovediach. Naučia sa tvorivo pracovať s informáciami. Naučia sa komunikovať
verbálne i neverbálne. V 1. ročníku sa žiaci len učia čítať a písať, a preto sa zameriame najmä
na rozširovanie komunikačných zručností a zvukovú stránku jazyka.
Ciele učebného predmetu
podporovať sebadôveru každého žiaka.
osvojiť si vedomostí a nadobúdať kompetencie, ktoré umožnia žiakom vzdelávať sa po
celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí;
vnímať a postupne si osvojovať jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k
získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov;
zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie
nadobudnúť pozitívny vzťah ku knihám a literatúre, ako zdroju pre vyhľadávanie
informácií,
budovanie vzťahu ku krásnej literatúre, ako možnosti kultúrneho a estetického vyžitia
zvyšovanie úrovne jazykovej kultúry u žiakov ich verbálnych ústnych i písomných
jazykových prejavov
nadobudnúť základné zručnosti pri tvorbe jednoduchých projektov
viesť žiakov k samostatnosti pri práci s literatúrou , pri získavaní informácií a pri učení sa
Obsah vzdelávania
1. ročník
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Tematický celok - obsah
1. Ako počúvať
Cvičenia sluchovej analýzy
2. Ako sa pozerať
Cvičenia zrakovej analýzy
3. Ako rozprávať
Rozvoj komunikatívnych schopností, vytváranie sebadôvery u žiaka
4. Ako sa rozprávať
Rozvoj komunikatívnych schopností – komunikácia s ľuďmi
5. Ako čítať
Rozvoj čítania a vzťahu k literatúre
6. Ako písať
Precvičovanie techniky písania. Možnosti písania ako formy
komunikácie
7. Záverečná reflexia a prezentácia projektov
Tvorba projektu a jeho prezentácia
Počet hodín
5
4
5
5
5
5
4
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Pri praktických aktivitách hodnotíme známkou s dôrazom na samostatnosť, kreativitu
a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie
a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Hodnotíme známkou so stručným
komentárom k výkonu žiaka. Učiteľ tiež hodnotí stupeň sebahodnotenia žiaka, ktoré prebieha
formou reflexie.
Školský vzdelávací program pre 1. ročník – 1hodina (týždenne), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Okruh
Rozvíjať
u žiakov
schopnosť
pozorne
a sústredene
počúvať.
1. Ako
počúvať
Cvičiť
u žiakov
zrakovú
analýzu.
2. Ako sa
pozerať
Naučiť
žiakov
nebojácne
vystupovať
pred
kolektívom.
Rozvíjať
u žiakov
schopnosť
vytvoriť
krátke
rozprávanie
a prezentova
ť ho.
Zážitkové
učenie
Zážitkové
učenie
3. Ako
rozprávať
Zážitkové
učenie
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Cvičenia sluchovej analýzy
Nácvik rozlišovania rôznych
zvukov (auto, telefón,
zvonček, šijací stroj, a pod.)
Vyjadrenie pocitov
pomocou zvukov, hudby.
Nácvik rozlišovania foném,
slabík, slov, viet na
jednoduchých cvičeniach
a textoch
Nácvik pozorného
počúvania – rozprávka,
krátke rozprávanie
Vystihnutie hlavnej
myšlienky vypočutého
textu, odpovede na otázky
z textu, krátka reprodukcia.
Multikultúrny
rozvoj
Hudobná výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Počúvanie
hudby,
zvukov,
Beseda,
Skupinové
vyučovanie,
Samostatná
práca,
Rozhovor,
Didaktické
hry
Chápe
dôležitosť
pozorného
počúvania
a správnej
sluchovej
analýzy.
Vie
reprodukovať
vypočutý text.
Vie odpovedať
na otázky
z vypočutého
textu a vyjadriť
hlavnú
myšlenku.
Cvičenia zrakovej analýzy
Pozorovanie obrázkov,
rozprávanie o nich,
počítanie prvkov
Chápanie priestorových
vzťahov na obrázku, kresbe
Vnímanie veľkosti,
vnímanie tvaru, vnímanie
farby
Vyjadrenie pocitov formou
grafického zobrazovania
Krátke rozprávanie podľa
obrázku
Tvorba projektu – práca
s obrázkom- dotvorenie,
obrázky na pokračovanie
Rozvoj komunikatívnych
schopností
Artikulácia jednotlivých
hlások
Úprava sily hlasu, dýchania
a polohy hlasu
Tvorba krátkeho
rozprávania na danú tému –
znaky zaujímavého
rozprávania.
Správna technika pri
prednese
Projekt – nebojácne
vystúpiť so svojím
Multikultúrny
rozvoj
Výtvarná výchova
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Pozorovanie,
rozhovor,
beseda, práca
v skupinách,
Samostatná
práca,
projektové
vyučovanie
Vie analyzovať
obrázok
a odpovedať na
otázky o ňom
Vie vytvoriť
krátke
rozprávanie
podľa obrázka
Hudobná výchova
Etická výchova
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Beseda ,
rozhovor,
samostatná
práca,
prezentácia
projektov,
dramatizácia
Vie samostatne
a nebojácne
vystúpiť so
svojím
rozprávaním
pred
kolektívom.
Rozprávanie si
vie sám
pripraviť
z rôznych
zdrojov.
Rozvíjať
u žiakov
komunikatív
ne
schopnosti.
4. Ako sa
rozprávať
Vytvárať
u žiakov
pozitívny
vzťah
k čítaniu
a literatúre.
Naučiť
žiakov
získavať
informácie
z kníh
a časopisov.
Vytvárať
u žiakov
správne
hygienické
návyky pri
písaní.
Naučiť
žiakov
používať
písanie, ako
formu
komunikácie
Naučiť
žiakov
prezentovať
výsledky
svojej práce.
Viesť žiakov
k sabahodno
teniu
a k objektívn
emu
hodnoteniu
práce iných.
5. Ako
čítať
6. Ako
písať
7.
Záverečná
reflexia
a prezentá
cia
projektov
Sebapreze
ntácia
rozprávaním pred
kolektívom
Rozvoj komunikatívnych
schopností – komunikácia
s ľuďmi
Druhy komunikácie –
verbálna a neverbálna
Možnosti vzájomnej
komunikácie
Reč tela, rúk, gestá, mimika
Pravidlá rozhovoru
Ako sa rozprávať bez slov
Projekt – rozhovor na danú
tému
Čítanie slov, viet
Čítanie celých textov,
rozhovor o prečítanom
texte, ilustrácia textu, obsah
prečítaného textu, rozhovor
na danú tému
Vyhľadávanie informácií
v detských knihách
a časopisoch
Návšteva školskej knižnice
Projekt – rozprávanie
o obľúbenej knihe, časopise
Písanie jednotlivých písmen
a číslic
Možnosti písania ako
komunikácie –
Písanie krátkych textov
a slohových
útvarov – lístok, odkaz,
obrázkové písanie,...
Projekt – vytvorenie
zaujímavého krátkeho textu
podľa vlastného výberu
Podpora sebadôvery
každého žiaka
Možnosť prezentácie svojej
práce
Tvorba projektu a jeho
prezentácia – téma daná,
možnosti zobrazenia rôzne.
Etická výchova
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Slovenský jazyk
Telesná výchova
Multikultúrna
výchova
Rozhovor,
beseda,
dramatizácia,
skupinové
vyučovanie,
didaktické hry
Vedieť správne
komunikovať so
svojím okolím.
Poznať zásady
rozhovoru.
Slovenský jazyk,
Multikultúna
výchova
Rozhovor,
beseda,
dramatizácia,
skupinové
vyučovanie,
didaktické
hry,
Projektové
vyučovanie,
exkurzia
Vedieť
vyhľadávať
a získavať
informácie
z kníh
a časopisov.
Vedieť ich
spracovať
a prezentovať.
Slovenský jazyk,
Sociálny
a osobnostný
rozvoj,
Výtvarná výchova
Rozhovor,
beseda,
dramatizácia,
skupinové
vyučovanie,
didaktické
hry,
Projektové
vyučovanie,
Grafické
zobrazovanie
Pracovať
s písaným
textom.
Vedieť vytvoriť
jednoduchý
písaný text.
Slovenský jazyk,
Sociálny
a osobnostný
rozvoj,
Výtvarná výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Dramatizácia,
skupinové
vyučovanie,
didaktické
hry,
Projektové
vyučovanie,
Grafické
zobrazovanie
Samostatná
práca
Prezentácia
Vytvoriť
jednoduchý
projekt
a prezentovať
ho.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Môže im
byť učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom
bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Detské knihy a časopisy, audiovizuálna technika, IKT, metodické materiály o komunikácii
a didaktických hrách
V. Učebné osnovy 2. ročník
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmety – slovenský jazyk a literatúra
SLOVENSKÝ JAZYK 2. ročník
Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania
centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike, preto kultivované
ovládanie slovenčiny zabezpečuje občanom tejto republiky nielen úspešné zvládnutie
školského vzdelávania, ale následne aj ich plnohodnotné uplatnenie v pracovnom zaradení.
Navrhovaná štruktúra učebných osnov pre 2.ročník ZŠ vychádza z najnovších poznatkov
v oblasti lingvistiky, primárnej pedagogiky, vývinovej psychológie a didaktiky materinského
jazyka. Rešpektuje aktuálne smery lingvistického výskumu. Smer systémovo – štruktúrny,
komunikačno – pragmatický a smer kognitívny.
Pri tvorbe učebných osnov sa vychádzalo zo všeobecných didaktických princípov (princíp
komplexnosti, princíp komunikačno – kognitívny, princíp orientácie na žiaka, princíp
aktuálnych lingvistických poznatkov). Najväčšia pozornosť sa venovala princípu
komplexnosti, ktorý sa prejavuje v úrovni kompetenčnej - rozvoj komunikačnej
kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými kompetenciami.
V medzipredmetovej úrovni - rozširovanie komunikačných poznatkov z rôznych pohľadov
danej tematiky, v medzizložkovej úrovni - integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania
a literárnej výchovy (zabezpečuje komplexnú povahu komunikačného procesu),
vnútrozložková úroveň – prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a literárnej zložky
predmetu.
Kľúčovým pojmom koncepcie je komunikačná kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť
funkčne používať jazyk v rôznych komunikačných situáciách na základe elementárnych
poznatkov jazykového systému. Súčasťou komunikačnej kompetencie je jazyková
kompetencia, ktorú tvorí súhrn schopností, ktoré umožňujú používateľovi jazyka odlíšiť
gramaticky správnu vetu od nesprávnej a schopnosť tvoriť nové vety. Osvojenie jazykovej
kompetencie má dlhodobejší charakter a osvojenie komunikatívnej kompetencie sa považuje
za proces celoživotný.
Ciele predmetu
Prvoradým cieľom vyučovania slovenského jazyka a základnou úlohou komunikačného
vyučovania materinského jazyka v 2.ročníku je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti.
Základné komunikačné zručností sú:
počúvanie
hovorenie
čítanie
písanie
Cieľ počúvania a čítania (vnímanie, spájanie):
dostávať informácie a myšlienky z vonkajších zdrojov
prijímať informácie od iných
Cieľ hovorenia a písania (vyjadrovanie):
rozvíjať rečovo – komunikatívne zručnosti žiakov
produkovať zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom slov
realizovať svoje myšlienky a informácie
zdieľať informácie a myšlienky
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka je zameraná na dieťa a jeho skúsenosť s
jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie má byť jej samozrejmosťou
bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané komunikačné
zručnosti navzájom súvisia, a preto sa majú vyučovať ako celok. Tento fakt je možné využiť v
praxi u žiakov v 2. ročníku, ktorý je charakteristický prirodzeným priebehom učenia a jeho
obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav.
Mimoriadny dôraz sa kladie na metódy a formy.
Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov je treba:
maximálne aktivizovať žiakov na vyučovacích hodinách
efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu
vedieť žiakov stimulovať k lepším výsledkom
zamerať sa na progresívne interaktívne postupy učenia tak, aby každá hodina bola
ozajstným zážitkom
Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 2. ročníku je:
inšpirovať žiakov tak, aby si reálne komunikačné situácie osvojovali ľahko a prirodzene
v činnostiach primeraných jeho veku
vytvárať vhodné modelové situácie
používať vhodné racionálne postupy
používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa nachádza v
rozprávkach, hrách, dramatickom alebo výtvarnom prejave - tzv. zážitkové učenie
využívať poznatky „tvorivého písania“
využívať neverbálnu komunikáciu
vedomosti, ktoré žiak nadobúda vie konkrétne a prakticky využiť v ďalších predmetoch
(medzipredmetové vzťahy)
zvládnuť základy pravopisnej a výslovnostnej normy
osvojiť si a zmechanizovať návyky správneho a estetického písania
vychovávať úcte k materinskému jazyku
Pri voľbe metód práce sa treba zameriavať na tvorivosť žiakov. Treba viesť žiakov
k správnemu používaniu jazyka ústnou i písomnou formou v bežnom živote. Hlbšie poznanie
jazyka vedie k vytváraniu hlbšieho vzťahu k slovenčine, národu a vlasti.
Obsah vzdelávania
6 + 2 = 8 hodín týždenne, spolu 264 hodín ročne
Slovenský jazyk v 2. ročníku sa člení na:
I. Jazykovú komunikáciu a písanie
II. Komunikáciu a sloh
III. Čítanie a literárnu výchovu
Zložky slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ - obsah
I. Jazyková komunikácia, písanie, komunikácia a sloh
(5 hodín týždenne)
Obsahuje učivo z fonetiky, lexiky a syntaxe
-hlásky a písmená
-hlásky s diakritickými znamienkami
-rozdelenie hlások
-i, y ako jedna hláska, ale dve písmená
-slabiky, slová, vety, text
-veľké začiatočné písmená
Písanie – sa vyučuje integrovane v rámci jazykovej zložky,
slohovej zložky, čítania a literárnej výchovy
Komunikácia a sloh
Komunikácia a sloh je založená na verbálnej i neverbálnej
komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je
zameraná na ústne vyjadrovanie, hľadanie súvislostí medzi
ilustráciou a obsahom precítaného textu, vyjadrenie názoru na
ilustráciu v knihe. Prerozprávanie zážitku pred triedou,
obecenstvom. Usporiadavanie obrázkov podľa časovej
a príčinnej súvislosti, samostatne prerozprávanie obsahu
jednoduchého textu, reprodukovanie textu rozprávky,
povesti a pod.
II. Čítanie a literárna výchova –
3 hodiny týždenne
1. Čítanie :
-nácvik správneho a plynulého čítania náročných
viacslabičných a ťažko vysloviteľných slov
-nácvik čítania slov so správnym slovným prízvukom, najmä
slov s predložkami
-nácviku správneho a pekného čítania s porozumením
-nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávania
prečítaného textu
-rozširovanie slovnej zásoby u žiakov
-formovať osobnosť dieťaťa zážitkovým čítaním, prácou
s textom zaujať deti detskou literatúrou a podporovať ich
čitateľskú zručnosť
2. Literárna výchova :
-výcvik vo vnímaní literárneho umeleckého textu
a v jednoduchom hodnotení literárnych textov
-práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti
-nácvik reprodukcie jednoduchých textov
-nácvik recitácie básní, nácvik dramatizácie a improvizácie
podľa literárnej predlohy
-nácvik chápania vzťahov literatúry a ostatných druhov
umenia
Počet hodín
165
99
-jednoduchý rozbor literárnych textov (postavy, jednoduché
literárne a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy)
-práca s knihou, literárnym slovníkmi a náučnou literatúrou
-práca so spoločnou mimočítankovou literatúrou
-nácvik orientácie v knižnici (školskej a mestskej)
SPOLU
264
Poznámka: Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddelené, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania
materinského jazyka (sú formálne vyčlenené kvôli prehľadnosti).
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodických pokynov č.7/2009-R z 28.apríla 2009 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotenie a klasifikácia je objektívna, berie do úvahy
možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Pozornosť sa venuje
žiakom – ľavákom - správne držanie pera.
Dôraz za kladie na pozitívne hodnotenia práce a povzbudenie žiaka.
Spôsoby hodnotenia:
hodnotenie známkou, slovné hodnotenie, hodnotenie písomného prejavu, zapojenosť
do súťaží, projektov
Formy hodnotenia:
diktáty, (cvičné diktáty sú neklasifikované, píšu sa podľa potreby), päťminútovky,
štvrťročné písomné práce, hodnotenie písania s dôrazom na čitateľnosť, úhľadnosť
a plynulosť, stupeň čítania a komunikácie, prednes, prezentácia projektov a prečítaných
kníh
Známkou sa hodnotia kontrolné diktáty.
Tabuľka hodnotenia diktátov v 2. ročníku (počet diktátov - 6 za šk. rok)
Počet chýb:
0-1
2-4
5-7
8 – 11
11 a viac
Známka:
1
2
3
4
5
Štandart kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých okruhoch získať:
I. JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
1. Písanie
Malé a veľké písmená písanej abecedy podľa tvarových skupín
správne písať tvary malých a veľkých písmen písanej abecedy
podľa požiadaviek na písmo (normy) a podľa predlohy správne písať tvary arabských
číslic
Písanie krátkych jednoduchých viet
správne, čitateľne, úhľadne napísať podľa diktovania krátky jednoduchý text (diktát)
správne, čitateľne, úhľadne samostatne napísať krátky jednoduchý text
správne, čitateľne, úhľadne a primerane rýchlo odpísať jednoduchý písaný text
správne, čitateľne, úhľadne a primerane rýchlo prepísať jednoduchý tlačený text na písaný
Písanie vlastných mien zvierat, miest a dedín
napísať vlastné mená zvierat, miest, dedín v nadväznosti na učivo vlastivedy, prírodovedy
– najbližšie okolie žiaka
Ciele
Tematický
celok
Obsahový štandard
(téma )
V súlade
s jazykovým
vyučovaním
zdokonaľovať písomné
zručnosti,
hygienické
,estetické a
pracovné
návyky pri
dodržiavaní
základných
parametrov
písma,
čitateľnosť,
úhľadnosť,
primeraná
rýchlosť.
Úvod –malé
písané
a tlačené písmená
abecedy.
Veľké písané
a tlačené
písmená abecedy.
Arabské
číslice
Utvrdenie
základných
hygienických návykov
pri písaní.
Písanie samohlások.
Písanie spoluhlások.
Písanie dvojhlások
Písanie arabských číslic
do 20.
V súlade
s čítaním
napísať
nadpis
k obrázku.
Napísať
nadpis k sérii
obrázkov
.Napísať
krátku
reakciu na
počutý,
alebo
prečítaný
text.
S vyučovaním
prírodovedy
a vlastivedy
písať vlastné
mená.
Písanie
krátkych
jednodu chých
viet.
Tvorivé
písanie
Písanie veľkých písmen
na začiatku jednodu chých viet.
Písanie viet na konci
s interpunkčnými
znamienkami
(bodka,
otáznik, výkričník, tri
bodky..)
Písanie
vlastných
mien miest
zvierat,
dedín.
Písanie vlastných mien:
Osôb v triede ,blízkych.
Zvieratpomenovanie
v ZOO. Mestá, dediny,
ktoré žiak pozná.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Analýza –
syntéza,
rozhovor, ,
samostatná
práca,
názorné
vyučovanie,
práca s
textom,
práca
s časopisom.
Žiak správne
píše tvary
malých
a veľkých
písmen písanej
abecedy podľa
požiadaviek na
písmo pre
2.ročník.
Mediálna výchova,
Ochrana človeka
a prírody.
Multikultúrna
výchova
Výtvarna výchova
Práca
s textom,
posluch
s porozumením,
protidrogová
výchova,
dramatizácia,
rozhovor.
Multikultúrna
výchova, ľudské
vzťahy.
Výtvarná výchova
Prírodopis
Vlastiveda
Dialóg, práca
s textom, s
učebnicou,
projektprezentácia.
Žiak správne,
čitateľne,
úhľadne ,napíše
podľa
diktovania
jednoduchý
text- diktát..
Samostatne
napíše krátky,
jednoduchý
text. Odpíše
a prepíše
jednoduchý
písaný a tlačený
text.
Žiak napíše
vlastné mená
miest, dedín,
zvierat
v nadväznosti
na učivo.
Dopravná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Hudobná výchova
Matematika
Jazyková komunikácia
Hlásky a písmená
odlíšiť hlásky a písmená
Hlásky s diakritickými znamienkami
napísať a vysloviť hlásky ď, ť, ň ,ľ s mäkčeňom a bez mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu
Rozdelenie hlások
deliť hlásky na samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky
deliť samohlásky na krátke a dlhé
správne vyslovovať a písať dvojhlásky
správne vyslovovať a písať samohlásku ä, ô
správne vyslovovať a písať hlásku ľ
správne vyslovovať a písať slabikotvorné r / ŕ, l / ĺ
deliť spoluhlásky na tvrdé a mäkké
i /í správne písať a vyslovovať po mäkkých spoluhláskach
y /ý správne písať a vyslovovať po tvrdých spoluhláskach v koreni domácich slov
Slabiky, slová, vety, text.
správne vyslovovať a písať krátke a dlhé slabiky v slovách
správne vyslovovať a písať slabiky lia, lie, liu
správne vyslovovať a písať slová so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li
správne písať ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez neho v domácich slovách pred e, i a dvojhláskami
rozlíšiť slová vo vete, členiť slová na slabiky a hlásky
rozlíšiť jednoslabičné a viacslabičné slová, spájať slová do viet, vety do textov
rozdeľovať slová na konci riadka na základe slabičného princípu
Veľké začiatočné písmená, znamienka na konci vety.
začiatok vety písať veľkým písmenom, na konci bodku, otáznik, výkričník, tri bodky
Melódia viet
správne napísať a intonovať oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie vety
Ciele
Tematický
celok
Obsahový štandard
(téma )
Rozlišovať
hlásky
a písmená
v slabikách,
slovách,
vetách.
Správne
vyslovovať,
písať
slabiky,
slová,
v ktorých sa
nachádzajú
hlásky s dia-
Hlásky a
písmená
Hlásky
s diakritickými
znamienkami
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová
téma
Metódy
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Písanie , čítanie a správna
výslovnosť hlások.
Nácvik výslovnosti hlások.
Uvedomiť si.:
-hláska je zvuk
-písmeno je znak
Multikultúrna
výchova.
Hudobná výchova.
Výtvarná výchova.
Práca
s textom.
Praktické
cvičenia.
Skupinová
práca.
Žiak vie odlíšiť
čo je hláska a čo
je písmeno.
Písanie hlások s dĺžňom:
á, é, í, ó, ú ý, ĺ, ŕ.
Písanie hlásky s vokáňom:
ô.
Písanie hlásky s dvoma
bodkami: ä.
Písanie hlások
s mäkčeňom: ď, ť, ň, ľ, č,
Enviromentálna
výchova.
Dodržiavanie
pravidiel, vzťah k
rodičom, krása
ľudových piesní
,pomoc zvieratkám
v zime, výber mena
Samostatná
práca, práca
s textom.
Praktické
cvičenia.
Skupinová
práca.
Názorná
Žiak vie napísať
hlásky
s rozlišovacími
znamienkami:
dĺžeň, mäkčeň,
vokáň, dve
bodky.
Vie ich v texte
kritickými
znamienkami.
Poznávací.
cieľ:
Rozdelenie
Naučiť sa
hlások
rozdelenie
hlások. Spres- Využitie IKT
ňovať
výslovnosť
hlások,
samohlások,
spoluhlások
.Poznať vzťah
medzi
písaním
a výslovnosťou ä.
Formou hry
so slovom
naučiť
žiakov, aby
pochopili,
že slovo sa
skladá zo
slabík
a hlások a že
je prostriedkom na
tvorbu vety,
textov.
Slabiky,
slová, vety,
text
Tvorivé
písanie
š, ž, dž.
pre bračeka.
Hudobná výchova.
Náboženská
výchova.
ukážka.
vyhľadať,
doplniť, správne
čítať a písať..
Delenie hlások na.
samohlásky, dvojhlásky,
spoluhlásky.
Delenie samohlások na:
dlhé a krátke..
Výslovnosť a písanie
hlásky: ä, ľ.
Výslovnosť a písanie
krátkych a dlhých
samohlások:
e – é, i –í, o –ó, u – ú,
y –ý.
Výslovnosť a písanie
dvojhlások: ia, ie, iu, ô.
Rozdelenie spoluhlások:
mäkké, tvrdé.
Výslovnosť a písanie
slabikotvorného:r /ŕ ,l /ĺ .
Výslovnosť a písanie i /í
po mäkkých
spoluhláskach.
Výslovnosť a písanie y /ý
po tvrdých spoluhláskach.
Slabika- spájanie
spoluhlások a samohlások,,
dvojhlások do slabík.
Jednoslabičné slová.
Viacslabičné slová.
Striedanie krátkych
a dlhých slabík v slove.
Delenie slov na slabiky.
Rozdeľovanie slov na
konci riadka podľa slabík.
Rozdeľovanie slov na
slabiky, v ktorých sú
dvojhlásky :
ia, ie, iu.
Slabiky: de,te, ne, le,
Slabiky: di, ti, ni, li.
Slabiky: lia, lie, liu.
Spájanie slov do viet.
Dopravná výchova.
Prírodoveda.
Hudobná výchova.
Ochrana človeka
a prírody.
Ľudské práva.
Projektová
práca.
Práca
s učebnicou,
časopisom,
textom
Metóda
individuálneho
prístupu
k integrovaným žiakom.
Samostatná
práca, práca
v skupinách
vo dvojiciach.
Žiak vie deliť
hlásky na
samohlásky,
dvojhlásky
a spoluhlásky.
Vie rozlišovať,
správne
vyslovovať
a písať krátke
a dlhé
samohlásky,
dvojhlásky,
tvrdé a mäkké
spoluhlásky,
ľ, ä. Vie
vyslovovať
a písať i/ í , y /ý
po
spoluhláskach.
Enviromentálna
výchova.
Vlastenecká
výchova.
Výchova
k rodičovstvu.
Prírodoveda
Vlastiveda
Dialóg.
Práca
s učebnicou,
pracovným
zošitom.
Skupinová
práca.
Žiak vie spájať
samohlásky a,
dvojhlásky so
spoluhláskami
do slabiky. Vie
tvoriť jednoa viacslabičné
slová, strieda
dlhé a krátke
slabiky v slove.
Vie spojiť
slabiky do slov
deliť slová na
slabiky. Vie
rozdeľovať slová
na konci riadka
na základe
slabičného
princípu.
Vie správne
vyslovovať
slabiky: de, te,
ne, le, di, ti, ni,
li, lia, lie, liu.
Správne písať
vety.
Písanie
veľkých
písmen na
začiatku
vety a na
konci
interpunkčných
znamienok
Naučiť
správne
používať
spisovný
jazyk v škole,
aj
mimo
školy.
II.
Veľké
začiatočné
písmená.
Znamienka
na konci vety.
Melódia viet
Písanie viet s veľkým
začiatočným písmenom.
Interpunkčné znamienka
na konci vety: bodka,
otáznik výkričník, tri
bodky.
Písanie veľkých písmen
V menách osôb a v zemepisných názvoch
z blízkeho okolia.
.Enviromentálna
výchova.
Multikultúrna
výchova.
Ochrana života
a zdravia.
Samostatná
práca, práca
s knihou,
textom
v čítanke,
s časopisom.
Dramatizácia.
Žiak vie vytvoriť
vetu a správne
napíše začiatok
a koniec vety.
Vie správne
použiť
interpunkčné
znamienka.
Písanie a nácvik melódie
viet.
Druhy viet.
Oznamovacia veta.
Opytovacia veta.
Rozkazovacia veta.
Osobnostný
a sociálny rozvoj.
Hudobná výchova.
Telesná výchova.
Dramatizácia.
Samostatná
práca,
Triedenie.
Diferencované
vyučovanie.
Žiak vie určiť
podľa melódie
vety o aký tip
vety ide.
Rozozná vety
oznamovacie,
rozkazovacie a
opytovacie.
Komunikácia a sloh
Reprodukcia prečítaného textu
reprodukovať prečítaný text po častiach,naraz
Beseda o prečítanom texte
besedovať - diskutovať o prečítanom texte
Rozprávanie
voľne rozprávať príbeh na základe vlastných zážitkov
voľne rozprávať príbeh na základe prečítaného alebo počutého príbehu
rozprávať príbeh podľa obrázka
rozprávať príbeh podľa série obrázkov
tvoriť nadpisy k príbehom a obrázkom
Slovná (verbálna) a neslovná (neverbálna) komunikácia
nadviazať kontakt, pozdraviť, osloviť, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, a to
s využitím slovnej a neslovnej komunikácie (simulovanie situácií)
Ciele
Zaujímavým
spôsobom
naučiť žiakov
reprodukovať
prečítaný text
na úrovni
veku
primeranosti
Tematický
celok
Reprodukcia
prečítaného
textu
Projektová
činnosť a
prezentácia
Obsahový štandart
(téma)
Reprodukcia textu
rozdeleného na časti.
Reprodukcia celého
textu.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová
téma
Mediálna
výchova.
Výtvarná
výchova.
Metódy
Komunikačná
kompetencia.
DramatizáciaMonológ.
Práca s textom.
Tvorivá
dramatika.
Výkonový
štandart
(konkrétny
výstup)
Žiak vie na
patričnej úrovni
veku primerane
reprodukovať
prečítaný text
tak, aby zaujal
počúvajúcich.
Počúvať voľné
rozprávanie spolužiakov
a vedieť sformulovať
otázku
k počutému
textu
smerom k
rozprávačovi.
Naučiť sa
správne
formulovať
verbálne
výrazové
komponenty.
Osvojiť si
základy
princípu
zdvorilosti
a kooperácie
v komunikácií
a základy
neverbálnej
komunikácie.
III.
Beseda
o prečítanom
texte
Tvorivé
písanie
Slovná
a neslovná
komunikácia
Zážitkové
učenie
Voľné rozprávanie
príbehu na základe
vlastných zážitkov.
Voľné rozprávanie
príbehu na základe
prečítaného a počutého
príbehu.
Rozprávanie príbehu
podľa obrázka.
Rozprávanie príbehu
podľa série obrázkov.
Tvorba nadpisu k
príbehom a obrázkom.
Mediálna
výchova.
Výtvarná
výchova.
Vlastiveda.
Prírodoveda.
Dialóg.
Práca s textom.
Tvorivá
dramatika.
Beseda.
Žiak vie voľne
porozprávať
vlastný príbeh.
Vie verejne
prezentovať
a obhájiť vlastný
názor, keď
dostane otázku
od spolužiakov.
Vie vymyslieť
príbeh podľa
obrázka a série
obrázkov. Vie
vymyslieť nadpis
k príbehom
a obrázkom.
Nadviazanie kontaktu
(pozdrav, oslovenie,
predstavenie).
Dialóg v skupine.
(prevziať slovo
v dialógu).
Prosba, poďakovanie,
ospravedlnenie.
Základy neverbálnej
komunikácie: očný
kontakt, vhodný postoj,
gestá pri hovorení.
Multikultúrna
výchova
Dialóg.
Dramatizácia.
Inscenačná
metóda
Žiak vie
nadviazať
kontakt s inými
osobami.
Vie
komunikovať
v dialógu.
Vie formulovať
prosbu,
poďakovanie,
ospravedlnenie.
Vie používať
základy
neverbálnej
komunikácie.
Čítanie a literatúra
1. Čítanie, technika čítania, rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry
Štandart kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých okruhoch získať:
Nácvik správneho a plynulého čítania náročných viacslabičných a ťažko vysloviteľných
slov.
správne ,plynule, a s porozumením čítať nahlas žiakovi primerané texty
čítať s porozumením i potichu rôzne druhy primerane obťažných textov
Nácvik čítania slov so správnym slovným prízvukom, najmä slov s predložkami.
právne prízvukovať slová a predložkové spojenia
potichu prečítať krátke a dlhé slová, jednoduché krátke vety a jednoduché písomné úlohy
primerane reprodukovať
Nácvik správneho a pekného čítania s porozumením
prirodzene intonovať vety
Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie prečítaného textu
orientovať sa v deji prečítaného textu
s pomocou učiteľa utvoriť otázky k obsahu a odpovedať na ne
Rozširovanie slovnej zásoby žiakov
o prečítanom texte a o vlastných zážitkoch rozprávať
1. Čítanie, technika čítania, rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Ciele
Tematický
celok
Obsahový
štandart
(téma)
Naučiť sa pri
zdokonaľovaní
techniky
a kvality
čítania:
dychové
a ďalšie
cvičenia,
správna
artikulácia,
plynulé čítanie,
spájanie slov
do významovej
jednotky,
prirodzená
intonácia,
hlasné a tiché
čítanie.
Naučiť žiakov
čítať
s prirodzenou
intonáciou, so
správnym
slovným
a vetným
prízvukom.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová
téma
Nácvik
správneho a
plynulého čítania
náročných
viacslabičných
a ťažko
vysloviteľných
slov
Nácvik správneho
hlasného čítania.
Tiché čítanie
s porozumením.
.
Multikultúrna
výchova.
Vlastiveda.
Prírodoveda..
Nácvik čítania
slov so
správnym
slovným
prízvukom,
najmä slov
s predložkami.
Nácvik čítania slov
s predložkami.
Hlasné a tiché čítanie.
Sila, výška a zafarbenie
hlasu pri čítaní.
Mediálna
výchova.
Vlastiveda.
Prírodoveda.
Nácvik
správneho
a pekného
čítania
s porozumením
Čítanie s prirodzenou
intonáciou
Mimočítankové
Metódy
Práca s textom.
Samostatná
práca.
Názorná ukážka
Práca s textom.
Samostatná
práca.
Názorná ukážka
Výkonový
štandart
(konkrétny
výstup)
Žiak vie správne,
plynule
a s porozumením
čítať nahlas
jemu primerané
texty. Vie
čítať
s porozumením
i potichu rôzne
druhy primerane
obtiažných
textov.
Žiak vie
správne
prízvukovať
slová a
predložkové
spojenia.
Vie prečítať
potichu krátke
vety
a jednoduché
písomné úlohy
Vie ich
primerane
reprodukovať.
čítanie (rozvoj
čitateľskej
gramotnosti)
Naučiť žiakov Nácvik
v prečítanom
orientácie v
texte vyhľadať prečítanom texte
informáciu,
a prerozprávanie
ktorá je v ňom prečítaného
explicitne
textu.
uvedená
a ktorá je
uvedená
synonymným Rozširovanie
spôsobom. Po slovnej zásoby.
prečítaní textu Zážitkové čítanie
sformulovať
– besedy a akcie
svoju
v Krajskej
predstavu
knižnici, akcie
o pokračovaní v školskej
textu.
knižnici
Tvorba otázok
a odpovedí k textu.
Obsah prečítaného
textu.
Multikultúrna
výchova.
.
Časopis.
Rozprávky
.Piesne.
Tvorivá práca
vo dvojiciach,
v skupinách.
Vlastný zážitok –
prerozprávanie.
Zážitkové čítanie
Žiak vie čítať
rôznym
spôsobom
čítania tak, že sa
vie orientovať
v texte. Vie
odlišovať v texte
podstatné
a okrajové
informácie.
Zážitkovým
čítaním si
rozširuje slovnú
zásobu.
Postoje žiaka k čítaniu a literárnej výchove:
Mať odvahu sa prejaviť.
Sebavedome hovoriť na verejnosti.
Smelo sa zapájať do rozhovorov, klásť otázky.
Smelšie obhajovať, argumentovať vlastný názor.
Dokázať kriticky sa prejaviť.
Okrem spisovného vyjadrovania dbať aj na estetickú kvalitu.
Mať pozitívny vzťah k literatúre, k čítaniu.
Prostredníctvom literatúry vnímať svet v ktorom žije .
Vybudovať si vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie.
2. Literárna výchova
Štandart kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých okruhoch získať:
Výcvik vo vnímaní literárneho umeleckého textu a v jednoduchom hodnotení literárnych
textov.
vnímať obsah literárnych textov počúvaním, hlasným a postupne i tichým čítaním
Práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti.
vnímať obsah ilustrácií v literatúre pre deti
Nácvik reprodukcie jednoduchých textov.
reprodukovať dej podľa osnovy, ktorú zostaví učiteľ
dokončiť rozprávanie začatého príbehu
Nácvik recitácie básní, nácvik dramatizácie improvizácie podľa literárnej predlohy.
predniesť básne,(naspamäť 2 -5 básní) zapojiť sa do dramatizácie primeraných textov
a improvizovať obsah podľa literárnej predlohy
predniesť naspamäť aspoň dve básne, zapojiť sa do súťaže HK
Nácvik chápania vzťahov literatúry a ostatných druhov umenia.
chápať vzťahy literatúry s ostatnými umeniami (divadlo, film, rozhlas, televízia, video)
Jednoduchý rozbor literárnych textov (postavy, jednoduché literárne a jazykové
prostriedky, vybrané pojmy a výrazy).
vymenovať postavy prečítaného literárneho diela a vedieť ich jednoducho hodnotiť
rozlíšiť poéziu od prózy na základe ich formálnych zvláštností
poznať jednoduché obrazné prostriedky (prirovnania, slová s podobným a slová s opačným
významom)
Práca s knihou, literárnymi slovníkmi a náučnou literatúrou.
v praktických činnostiach poznať tieto pojmy a výrazy: knižnica, časopis, rozprávka, riekanka,
vyčítanka, rapotanka ,hádanka, pranostika, bábkové divadlo, bábka, divadlo, film, nadpis,
zdrobnenina, dej
Práca so spoločnou mimočítankovou literatúrou
primerane sa orientovať v detskej knihe, v literárnom slovníku a v náučnej literatúre
prečítať počas školského roku aspoň 2 knihy zo spoločnej mimočítankovej literatúry
Nácvik orientácie v knižnici.
orientovať sa v knižnici
navštíviť školskú a mestskú knižnicu za účelom vybratia 10 kníh na „Zážitkové čítanie“, ktoré
bude prebiehať počas školského roka
2. Literárna výchova
Ciele
Tematický
celok
Obsahový
štandart
(téma)
Vysloviť
krátku reakciu
a hodnotenie
po prečítaní
literárneho
umeleckého
textu.
Naučiť žiakov
vy jadriť svoj
názor na
ilustráciu
v knihe.
Krátka obsah po
Výcvik vo
prečítaní textu nahlas.
vnímaní
literárneho
umeleckého textu
a v jednoduchom
hodnotení
literárnych textov. Krátky obsah po
prečítaní textu potichu.
Ilustrácie v literatúre
Práca
pre deti.
s ilustráciami
ukážok
z literatúry pre
deti.
Využitie IKT
Naučiť žiakov
ústne vyjadriť
obsah
prečítaného
textu podľa
pripravenej
osnovy
učiteľa.
Nácvik
reprodukcie
jednoduchých
textov.
Reprodukcia textu
podľa vopred
pripravenej osnovy.
Dokončenie
rozprávania.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová
téma
Metódy
Výkonový
štandart
(konkrétny
výstup)
Mediálna
výchova.
Prírodopis.
Vlastiveda.
Samostatná
práca.
Skupinová práca.
Práca vo
dvojiciach.
Diferencovaná
práca.
Žiak vie vnímať
obsah
literárnych
textov
počúvaním,
hlasným a
tichým čítaním.
Hudobná
výchova.
Výtvarná
výchova.
Enviromentálna
výchova.
Práca
s ilustráciou vo
dvojiciach.
Vie vnímať
obsah ilustrácií
v literatúre pre
detí.
Mediálna
výchova.
Prírodoveda.
Vlastiveda.
Samostatná
práca.
Praktické
cvičenia.
Žiak vie veku primerane
prerozprávať
obsah
pridržiavajúc sa
osnovy.
Naučiť žiakov
prednášať
veku
primerane
aspoň dve až
päť básní.
Zapojiť sa do
súťaže HK
Nácvik recitácie
básní, nácvik
dramatizácie
improvizácie
podľa literárnej
predlohy.
Príprava na
literárne súťaže
Naučiť žiakov
aj ostatné
druhy umenia
a chápať ich
vzťah
s literatúrou.
Literatúra a iné druhy
Nácvik chápania
vzťahov literatúry umenia.
a ostatných
druhov umenia.
Naučiť žiakov
rozoznávať
poéziu a prózu
a rozoznať
jednoduché
obrazné
prostriedky
v texte.
Jednoduchý
rozbor literárnych
textov (postavy,
jednoduché
literárne
a jazykové
prostriedky,
vybrané pojmy
a výrazy).
Práca s knihou,
literárnymi
slovníkmi
a náučnou
literatúrou.
Naučiť žiakov
v praktických
činnostiach
používať
pojmy
predpísané pre
2. ročník.
Naučiť žiakov
orientovať sa
v knihe,
reprezentovať
prečítanú
knihu pred
spolužiakmi.
Práca so
spoločnou
mimočítankovou
literatúrou.
Nácvik prednesu
básní.
Nácvik umeleckého
čítania textov.
Dramatizácia textu
podľa osnovy.
Mediálna
výchova.
Hudobná
výchova.
Práca s textom.
Posluch.
Žiak vie
predniesť básne,
zapája sa do
dramatizácie
primeraných
textov.
Vie
improvizovať
podľa literárnej
predlohy.
Žiak vie
rozlišovať
vzťahy medzi
literatúrou
a divadlom,
filmom,
rozhlasom,
televíziou
a videom.
Mediálna
výchova.
Triedenie
vedomostí.
Sledovanie.
Postavy v prečítanom
literárnom diele.
Poézia.
Próza.
Obrazné prostriedky
v texte: prirovnania,
slová s podobným
a opačným významom.
Mediálna
výchova.
Výtvarná
výchova.
Jazyková
výchova.
Triedenie
pojmov.
Práca
v skupinách.
Diferencovaná
práca.
Žiak vie
vymenovať
postavy
prečítaného
literárneho
diela. Vie ich
jednoducho
hodnotiť. Vie
rozlíšiť poéziu
od. prózy.
Rozozná
prirovnania,
slová
s podobným
a opačným
významom.
Pojmy a výrazy:
knižnica, časopis,
rozprávka, riekanka,
vyčítanka, rapotanka,
hádanka, pranostika,
bábkové divadlo,
bábka, divadlo, film.
Mediálna
výchova.
Práca s náučnou
literatúrou
a slovníkmi.
Práca s knihou.
Žiak vie
charakterizovať
pojmy knižnica,
časopis,...atď
a používať ich
v praktických
činnostiach. Vie
sa orientovať
v detskej knihe,
v literárnom
slovníku
a v náučnej
literatúre.
Naučiť žiakov Nácvik orientácie
orientovať sa v knižnici.
v knižniciach
a vyberať si
Zážitkové čítanie
knihy
predpísané
vyučujúcim,
alebo podľa
vlastného
výberu.
Návšteva školskej
knižnice.
Návšteva mestskej
knižnice.
Mediálna
Triedenie.
výchova.
Výber.
Telesná výchova.
Matematika.
Žiak vie
sa orientovať
v knižniciach
a vybrať si
vhodnú
literatúru na
povinné čítanie
a prezentáciu
prečítanej
knihy.
Prečíta
najmenej 2
knihy za
školský rok zo
spoločnej
mimočítankovej
literatúry.
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami po dohode so ŠP.
Učebné zdroje
Učebnica Slovenský jazyk pre 2.ročník ZŠ, (E. Dienerová, M Nosáľová, Z. Hirschnerová,
AITEC, Bratislava), Pracovný zošit slovenský jazyk pre 2. roč. ZŠ ( Z. Hirschnerová, AITEC,
Bratislava) Čítanka pre 2.ročník ZŠ, (E. Dienerová, M Nosáľová, Z. Hirschnerová, AITEC,
Bratislava) Pracovný zošit z čítania,( Z. Lacková, P. Agatarevová, AITEC, Bratislava),
jazykové príručky, encyklopédie, Metodické príručky pre učiteľa, obrazový materiál –
názorné pomôcky, audiovizuálna technika, IKT, detské knihy a časopisy, slovníky.
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmety – matematika
– informatická výchova
MATEMATIKA 2. ročník
Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet matematika v 2. ročníku základnej školy je založený na realistickom prístupe
k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov.
Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych
situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelávaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky
a pre celoživotné vzdelávanie.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v 2. ročníku základnej školy je rozvoj tých
schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov. Na
dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód
zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové
zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
• viesť systematicky žiakov k získavaniu skúseností s významom reálnej situácie,
počítaním sa dostať bližšie k životu
• rozvíjať matematické, pohotové a abstraktné myslenie
• vedieť spamäti základné spoje sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez
základ 10
• využitie osvojených pojmov a postupov pri riešení jednoduchých slovných úloh
• rozvíjať numerické zručnosti žiakov písaním a čítaním dvojciferných čísel, rozložením
čísel na desiatky a jednotky, skladaním čísel z desiatok a jednotiek, určovať počty
predmetov počítaním po jednom,..., po desiatkach do 100
• Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
• riešením jednoduchých a zložených slovných úloh charakterizovaných vzťahmi viac,
menej, rovnako, postupne budovať vzťah medzi matematikou a realitou
• tematickými slovnými úlohami rozvíjať kladný vzťah k prírode a okoliu,
k spolužiakom, chorým a starým
• vyznačovaním bodov v rovine, rysovaním priamky, úsečky, porovnávaním dĺžky
úsečiek, rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a priestore
• narysovaním úsečiek danej dĺžky s presnosťou na cm, viesť žiakov k dôslednosti
v práci
• finančná gramotnosť
Obsah vzdelávania
Druhý ročník
5 hodín týždenne, 165 hodín spolu
Tematický celok a jeho obsah
I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 (aj
pomocou znázorňovania).
Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako
propedeutika
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie s
prechodom cez základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
- určenie súčtu, keď sú dané sčítance,
- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek,
- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec,
- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek,
- porovnávanie rozdielom.
Zložená slovná úloha: (a + b + c).
Počet hodín
25
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Tvorenie textov k
numerickým príkladom.
II. Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100
Prirodzené čísla 20 – 100.
Predstavy o prirodzenom čísle do 100.
Čítanie a písanie čísel 20 – 100.
Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek v obore od 20 do 100.
Určovanie počtu,..., po jednom, po dvoch, desiatich, utváranie skupín
vecí o danom počte.
Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (aj ako propedeutika
nerovníc).
Slovné úlohy na porovnávanie.
III. Geometria
Bod, priamka, polpriamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek na priamke, polpriamke a na danom
geometrickom útvare.
Jednotky dĺžky – cm, dm, m. Meranie dĺžky úsečky. Porovnávanie
úsečiek podľa ich dĺžky.
Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo podľa obrázka. Stavba
jednoduchých telies.
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu a s
prechodom cez základ 10 v obore do 100.
Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez prechodu cez
základ 10 a s prechodom cez základ 10 v obore do 100.
Vlastnosti sčítania (komutatívnosť, asociatívnosť).
Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel. Počítanie spamäti a
písomne.
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška správnosti.
Riešenie jednoduchých, zložených úloh, ktoré vedú k zápisu a + b + c;
a + b - c; a – b – c.
Riešenie úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 100.
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Názorný úvod k učivu z logiky.
Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdenie ich správnosti
Tvorba postupnosti podľa daného pravidla.
Objavenie a sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov,
čísel.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch, troch predmetov,
farieb, písmen, čísel.
Skúsenostná interpretácia možného a nemožného.
20
26
56
26
VI. Záverečné opakovanie
8
VII. Písomné práce
4
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Na hodinách matematiky v 2. ročníku učiteľ hodnotí žiakov známkou, ale pri praktických
aktivitách je vhodné aj slovné hodnotenie. Je potrebné využívať všetky dostupné moderné
metódy hodnotenia žiakov. Nezabúdať na sebahodnotenie a sebareflexiu. Cieľom
hodnotenia vzdelávacích výsledkov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom
ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Dôležité je tiež
hodnotiť stupeň komunikácie, grafického a písomného spracovania úloh, logického
spracovania informácií a logického myslenia pri riešení úloh. Vedomosti žiakov učiteľ
overuje povinnými prácami a čiastkovými prácami, ktoré hodnotí známkou. Pri hodnotení
kladie dôraz na pozitívne hodnotenia práce a povzbudenie žiaka.
Povinné práce
Štvrťročné písomné práce
Čiastkové práce
Krátke písomné práce (5-minútovky)
Tematické písomné práce
Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch
učiva získať:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 100 a vie ich
využiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie
vykonáva z pamäti a písomne základné počtové výkony a využíva komutatívnosť a
asociatívnosť sčítania., vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových
výkonov
rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie
a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o
číslach a počtových výkonoch
Očakávané postoje žiakov
prestáva mať „strach“ z čísel,
smelšie kvantifikuje realitu okolo seba,
sebavedomejšie robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel,
je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže
uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám
vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel
usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke
interpretovaním rozvíja svoje schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia
úloh zisťuje účinnosť svojej práce
Očakávané postoje žiakov
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami
vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia
vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky
a reality
má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho neustálom
rozširovaní a prehlbovaní o prvky kritického myslenia, je pozitívne motivovaný na
vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíše kocku ako základný priestorový geometrický
tvar, nachádza v realite jej reprezentáciu
pozná, vie popísať, pomenovať a narysovať bod, priamku, polpriamku a úsečku ,
rozozná ich a modeluje v rovine
pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky (cm, dm, m), rozozná dlhšiu a kratšiu
úsečku
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred
daného určitého kritéria,
v jednoduchých prípadoch v realite a v matematike rozlíši istý a nemožný jav,
zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených
udalostí robí jednoduché závery,
v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé
(nepravdivé) tvrdenia.
Očakávané postoje žiakov
triediť svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov
nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia
uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí
Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 5 hodín (týždenne), spolu 165 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 2. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Rozvíjať
matematickú
gramotnosť,
,matematické
Okruh
1.Sčítanie
a odčítanie
v obore do
20 s
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová
téma
Metódy
Sčítanie a odčítanie v obore
do 20 s prechodom cez
základ 10 (aj pomocou
znázornenia).
Environmentálna
výchova -ochrana
živočíchov,
používanie
Rozhovor,
výklad ,
vysvetľovanie
projektové
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Osvojiť si spoje
sčítania
a odčítania
s prechodom
predstavy,
zručnosti pri
práci
s číslami .
prechodom
cez základ
10
Didaktické
hry
Sčítanie
a odčítanie
Využiť
jednoduché
osvojené
pojmy
a postupy pri
riešení
slovných
úloh.
Rozvíjanie
predstavivost
i pri práci .
Rozvíjanie
funkčného
myslenia.
Viesť žiaka
k
uvedomeniu
si vzťahu
medzi
počtom
predmetov
a číslom.
Viesť žiaka
k
uvedomeniu
si vzťahu
medzi
počtom
predmetov
a číslom.
2.
Vytváranie
predstáv o
prírodných
číslach
v obore do
100
Sčítanie dvoch alebo troch
rovnakých sčítancov napr.
2+2+2 (aj ako propedeutika
k budúcemu násobeniu
prirodzených čísel)
Počítanie spamäti
Automatizácia spojov.
Pojmy: sčítanie, súčet,
odčítanie, rozdiel...
obrázkov.
Etická výchova –
vzájomné vzťahy
v rodine, pomoc a
súdržnosť .Telesná
výchova –
pohybom švihadlom
preskočiť
zobrazené číslo
vyučovanie,
pozorovanie,
samostatná
práca ,
kooperatívne
vyučovanie
cez základ 10.
Vie spamäti
všetky spoje
sčítania
a odčítania
s prechodom
cez základ 10
v obore do 20.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh na sčítanie
a odčítanie s prechodom cez
základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na
sčítanie typu:
-určenie súčtu, keď sú dané
sčítance
-zväčšenie daného čísla
o niekoľko jednotiek
-určenie jedného sčítanca,
ak je daný súčet a druhý
sčítanec
-zmenšenie daného čísla
o niekoľko jednotiek
-porovnávanie rozdielom.
Zloženú slovnú úlohu:
(a +b+ c)
Tvorenie textov
k numerickým príkladom..
Pojmy: o koľko viac...
Prírodoveda
a environmentálna
výchova –
zobrazovanie
pomocou prírodnín
Telesná výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Rozhovor,
kooperatívne
vyučovanie,
pozorovanie,
názorné
vyučovanie,
samostatná
práca,
projektové
vyučovanie,
výklad
Vyriešiť
jednoduchú
slovnú úlohu na
sčítanie typu:
-urči súčet ,keď
sú dané sčítance
-zväčši dané
číslo o niekoľko
jednotiek
Vyriešiť
jednoduchú
slovnú úlohu na
odčítanie typu:
-urči jedného
sčítanca, ak je
daný súčet
a druhý sčítanec
-zmenšenie
daného čísla
Vyriešiť
zloženú slovnú
úlohu, ktorá
vedie k zápisu
(a +b +c )
Prirodzené čísla 20 -100.
Predstavy o prirodzenom
čísle do 100.
Pojmy: počet predmetov,
číselný rad, dvojciferné
číslo, jednotky, desiatky,...
Výtvarná výchova
Enviromentálna
výchova -zmeny
v prírode.
Negatívne
dôsledky ,fajčenia
drog a alkoholu.
Pozorovanie,
samostatná
práca,
rozhovor,
projektové
vyučovanie,
kooperatívne
vyučovanie
Určiť počet
predmetov
v danej skupine
a vyjadriť tento
počet v obore
do 100.Priradiť
počet
predmetov
k danému číslu.
Vedieť
usporiadať čísla
od 20 do 100.
Čítanie a písanie čísel 20 100.
Dvojciferné číslo ako súčet
desiatok a jednotiek od 20 100.
Pojmy: číselný rad v obore
do 100,prvý, druhý
,...posledný, pred, za, hneď,
pred ,hneď za , najväčšie,
najmenšie,...
Multikultúrna
výchova
Etická výchova
Prírodoveda
-kolobeh vody v
prírode
Telesná výchova
-význam športu
pre zdravie
Hudobná výchova
Samostatná
práca,
kooperatívne
vyučovanie,
projektové
vyučovanie,
rozhovor
,výklad
Vedieť čítať
a písať čísla
v obore do 100.
Rozložiť
dvojciferné
číslo –od 10 -99
na desiatky
a jednotky.
Zapísať
dvojciferné
Práca s
Digitálnou
učebnicou
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúce
špecifické
matematic ké myslenie
číslo ako súčet
jednotiek
a desiatok,
graficky
znázorniť.
Porovnať
pomocou
znakov < , > ,=
aspoň pomocou
znázornenia.
Vedieť sa
orientovať
v číselnom rade
v obore do 100.
-pieseň-70 sukien
mala
Výtvarná výchova
-domček v dedine,
oplotenie domu
Počítanie
s Alíkom –
využitie
edukačného
CD
Získavanie
zručností
a jemnej
motoriky pri
rysovaní.
Získavanie
zručnosti pri
rysovaní
úsečiek
a priamok.
Rozvíjanie
predstavivosti
pri práci s
3.
Geometria
Práca s PC
Skicár priama
a krivá
čiara
Využitie
didaktický
Určovanie počtu,...po
jednom, po dvoch desiatich, utváranie skupín
vecí
Vedieť
porovnať
dvojciferné čísla
pomocou radu
čísel. Zapísať
dvojice čísel
Pomocou
znakov < , > ,=
Vedieť určiť
správne poradie
čísel
(prvý,...)Riešiť
pomocou
obrázka slovnú
úlohu(viac,
menej rovnako)
a zapísať
pomocou
znakov.
Pojmy: skupina
predmetov
Porovnávanie čísel.
Riešenie úloh na
porovnávanie.
Pojmy : číselná os, o koľko
menej , o koľko viac,...
Bod, priamka, úsečka.
Rysovanie priamok
a úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke a na
danom geometrickom
útvare.
Pojmy: bod, priamka,
úsečka ,leží, neleží,...
Jednotky dĺžky –cm, dm,
m. Meranie dĺžky úsečky.
Porovnávanie úsečiek podľa
ich dĺžky.
Pojmy: vzdialenosť, dĺžka
úsečky, jednotky dĺžky,
cm, dm, m, meter ako
pomôcka na meranie, ...
Výtvarná výchova
-naša škola ,môj
dom
Výtvarná výchova
- abstraktné
umenie.
Budovanie telies z kociek
podľa vzoru alebo podľa
obrázka. Stavba
jednoduchých telies.
Výtvarná výchova
– práca so
stavebnicou.
Vlastiveda, môj
Samostatná
práca,
projektové
vyučovanie,
grafické
práce.
Slovenský jazyk –
podčiarkovanie
nadpisov.
Vlastiveda –
ochrana proti
požiarom,
pozorujeme dĺžku
a smer tieňa.
Modelovanie,
montážne
a demontážne
práce.
Vie vyznačiť
body na
priamke
(úsečke)
a v rovine.
Označovanie
ich veľkým
tlačeným
písmom. Vedieť
narysovať
úsečku, priamku
danej dĺžky
v cm a Odmerať
dĺžku úsečky
v cm
s presnosťou na
centimeter.
Porovnať
úsečky podľa
ich dĺžky.
označovať ju.
Zostaviť
jednoduché
stavby (teleso)
podľa vzoru
priestorovým
a rovinným
geometrickým
útvarom –
kockou.
Získavanie
zručnosti
a prehlbovanie jemnej
motoriky pri
rysovaní.
Získavanie
zručnosti
pri
práci s geometrickým
útvaromkockou.
Ciele:
Riešením
jednoduchých
a zložených
úloh
a problémov
budovať
vzťah medzi
matematikou
a reálnym
životom.
Rozvíjať
algoritmické,
abstraktné,
pružné
a pohotové
myslenie.
Rozvíjať
námetom
slovných
úloh kladný
vzťah
k prírode
a okoliu,
k spolužiakom,
ch
matematic
kých hier
na
www.bezkr
iedy.sk
Rady, stĺpce, pohľad zo
strán, pohľad z vrchu, ...
4.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel
v obore do
100
Sčítanie a odčítanie v obore
do 100. Sčítanie
dvojciferného
a jednociferného čísla bez
prechodu a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100.
Odčítanie jednociferného
čísla od dvojciferného cez
základ 10 a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100.
Vlastnosti sčítania
(komutatívnosť,
asociatívnosť). Písomné
sčítanie a odčítanie
dvojciferných čísel.
Počítanie spamäti
a písomne. Vzťah medzi
sčítaním a odčítaním, skúška
správnosti.
Pojmy: sčítanec, súčet,
menšenec, menšiteľ,
rozdiel, ...
Práca
v skupinác
h – tvorivé
matematic
ké úlohy
Príprava na
matematick
ú súťaž Matematick
ý klokan
dom.
alebo podľa
obrázka.
Vytvárať
a opísať
jednoduché
telesá z kociek.
Dopravná výchova
– dopravné
značky.
Riešenie jednoduchých,
zložených úloh, ktoré vedú
k zápisu a + b + c; a + b – c;
a – b – c.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore
do 100.
Etická výchova –
tolerancia
a otvorené
zmýšľanie.
Význam letných
športov.
Dopravná výchova
- využívanie
prechodov pre
chodcov.
Slovenský jazyk –
správna tvorba viet
pri slovných
úlohách.
Vlastiveda –
prírodniny
a ľudské výtvory.
Rozhovor,
samostatná
práca,
projektové
vyučovanie,
motivačné
rozprávanie,
príklady
z praxe.
Vedieť sčítavať
spamäti
dvojciferné
a jednociferné
čísla bez
prechodu aj
s prechodom
cez 10 v obore
do 100. Vedieť
spamäti odčítať
jednociferné
číslo od
dvojciferného
bez prechodu aj
s prechodom
cez základ 10
v obore do 100.
Riešiť všetky
typy príkladov
na sčítanie
a odčítanie
dvojciferných
čísel pamäti
(náročnejšie
písomne).
Vie urobiť
skúšku
správnosti pri
riešení
jednoduchých
slovných úloh.
Vedieť riešiť
jednoduché
a zložené úlohy
vedúce k zápisu
a + b + c;
a + b – c;
a - b – c;
v obore do 100.
Vyriešiť
chorým
a starým.
nepriamo
sformulované
úlohy na
sčítanie
a odčítanie
v obore do 100.
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Môže im
byť učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom
bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učebnica Matematika pre 2.roč ZŠ, ( P. Černek, S. Bednářová, AITEC, Bratislava 2010),
Pracovný zošit z matematiky pre 2.roč. ZŠ ( P. Černek, S. Bednářová, AITEC, Bratislava
2010), metodická príručka, detské knihy a časopisy, IKT, názorné učebné pomôcky.
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
2. ročník
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné
stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika
a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v
počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu
využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť
spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním
informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov,
celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a
znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť
informatiky
zaznamenáva
mimoriadny
rozvoj,
preto
v predmete
informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami
jeho využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné
zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou
rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského jazyka, získavajú
vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju
tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností,
ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie
programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili
s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú
vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti)
Obsah vzdelávania
2.ročník
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Tematický celok – obsah
1. Informácie okolo nás
Vedieť základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezen –
táciou.
Získavať prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spra –
covávaním grafických informácií.
Porozumieť nahrávanou a prehrávanou zvukov a videí.
Pochopiť spôsoby reprezentácie základných typov informácií
(reprezentovanie farieb a obrázkov).
Pomocou IKT realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového
vyučovania.
2. Komunikácia prostredníctvom IKT
Využitiu a nástrojov internetu na komunikáciu, na vlastné učenie aj na
riešenie školských problémovPráca s elektronickou poštou, spôsoby vyhľadávania informácií na
internete.
Oboznámiť sa prostredníctvom detskej webovej stránky a bezpečným správaním na internete.
Vyhľadávanie kľúčového slova a definovanie kľúčového slova.
Výber potrebných informácií.
3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Špecifické postupy riešenia problémov prostredníctvom IKT.
Oboznámenie sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie.
Žiaci získajú základy algoritmického myšlienka, nadobudnúť
schopnosť
Uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT.
Naučiť sa uvažovať a navrhnúť rôzne postupy pri riešení problémov
v rôznych oblastiach.
Počet hodín
10
10
4
4. Princíp fungovania IKT
Základné peroférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica, tlačiareň,
skener.
Mechanika CD,USB – pamäťový kľú.č.
Ukladanie informácií, súbor, meno súboru.
Vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov.
Práca s tlačiarňou a skenerom ,uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, ukladanie do priečinkov.
5
5. Informačná spoločnosť
Objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre
rôzne predmety.
Využitie komunikačných možností IKT v škole.
Voľný čas a IKT ( počítačové hry, hudba, filmy).
Oboznámiť sa s ukážkami využitia IKT v bežnom živote.
Bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel.
Prečo a pred kým treba chrániť počítač.
4
Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Učiteľ hodnotí žiakov známkou a slovne. Učiteľ vedie žiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi. Dôraz kladie pri tom nie na
zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri
každodenných činnostiach.
Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 1 hodina (týždenne) spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 2. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Okruh
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
Medzipredmetové vzťahy,
prierezová
téma
Metódy
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Vedieť
1.Inforpoznať zá- mácie
kladné v
okolo nás
učebni
v záujme
bezpečnos
ti svojho
zdravia.
Rozvíjať
zodpoved
ný prístup
k dodržiavaniu pravidiel
Úvodná hodina.Základné pravidlá v učebni.
Zapnutie a vypnutie PC
klávesnica,myš.
Základné pojmy.
Ovládanie myši.Nácvik
jednoklik a dvojklik.
Inšpektor Softík
Grafický editor Tux
Paint
Sebran
Osobnostný a
sociálny rozvoj, Rozhovor,
Ochrana života problémové
úlohy,samo
a zdravia
statná
práca,
hry
Omaľovanka
Prírodoveda
Ovláda spúšťať CD aplikácie.
Vytvára samostatný
obrázek.
Vie ovládať
základné
nástroje
v skicári.
Vysvetlenie znakov
a písmen na klávesnici a ich používanie.
Vytvoriť priečinok a
vedieť postup pri
jeho pomenovaní.
Písanie jednoduchého
textu, zmenit veľkosť,
typ a farbu písma.
Ukladanie do priečinka.
Klávesnicca poznávanie znakov
Vytvorenie priečinka a
jeho pomenovanie.
Písanie
textu,
úprava,
veľkosť
typ, farba
Práca s internetom
Webové
stránky
pre deti,
Vyhľadávanie
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
2.Princípy fungovania
IKT
Výtvarná
výchova
Vie vytvorit
vlastný
priečinok.
Vie upraviť
veľkosť písma.
Vie uložiť
text do priečinka.
Rozhovor
Vie spustiť
internetovú
stránku.
Spúšťajú a
riešia úlohy.
Vie si nájsť
detské webstránky a
vie ich vyu-
Záklané informácie,
Spustenie,webová
adresa, webová stránka
školy a jej prezeranie.
Využívani
pripravených stránok
s edukačným obsahom.
Webové stránky pre
deti, spustenie, prezeMediálna vý –
ranie.
chova
Vyhľadávanie podľa
kľúčového slova
3.Komunikácia
prostredníctvom
Oboznámiť sa pred
IKT
kým treba chrániť
počítač.
Vie vymenovať pravidlá
v PC učebni,
Akceptuje
tieto
pravidlá.
vie
samostatne
zapnut a vypnut počítač
vie pracovať
s myšou.
Multikultúrna
výchova
Enviromentálna
výchova
Slovenský
Jazyk
Poukázať na rozdiel v
šírení a používaní
rôznych programov
z pohľadu legálnosti.
Bezpečnosť počítača.
Použite
textov a
obrázkov
Šírenie
Programov
4.Informačná
spoločnosť
Zhodnotnie práce
žiakov
Baltík
skladanie
scény
5.Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozVytváranie scén
voj
pomocou jednoduchých Mediálna
objektov, vytvorenie
Výchova
scén.
Skladáme scénu Baltík
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
žívať.
Pozná niektoré internetové
vyhľadávače.
Rozhovor,
problémová
úloha,
samostatná
práca
Dramatizácia
Práca vo
dvojiciach,
hry
Vie čo sú
autorské
práva,legálne a nelegálne šírenie
obrázkov,
textov.
Ovláda jednoduchý
obraz
Vie ukázať
čo dokáže
pri práci
s počítačom.
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Môže im
byť učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom
bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učebnica Informatickej výchovy pre 2. ročník ZŠ, Blaho, A.; Salanci Ľ.; Chalachánová M.;
Gabajová Ľ., vyd. Aitec, s. r. o 2010, Edukačné programy, detské počítačové hry.
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Predmety – Prírodoveda
– Vlastiveda
PRÍRODOVEDA
2. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet Prírodoveda v 2.ročníku učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu
roka.
Počas vyučovania žiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať
a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy,
pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia. Súčasťou prírodovedy je aj človek,
starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života..
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú
spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k
prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele predmetu
Hlavným cieľom predmetu v 2.ročníku je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať
sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje
jeho kognitívna úroveň.
Cieľom vyučovania prírodovedy v 2. ročníku je:
podporovať chuť učiť sa
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny
vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí
rozumieť znakom, ikonám
hľadať riešenia na otázky
hľadať informácie
svoje návrhy interpretovať ,diskutovať o návrhoch
vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať
Obsah vzdelávania
2.ročník
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Tematický celok -obsah
1.Hmota
Jeseň a vzduch: jeseň a vietor, vietor je pohyb vzduchu, vzduch
ako hmota, dôkaz vzduchu ako hmoty
Stavba domu: rozprávka o troch prasiatkach, stavební robotníci,
stavebný materiál, stroje na stavenisku, stavebné náradie
2.Zelenina a ovocie
Plod, semeno, ovocie a zelenina: triedenie ovocia na kôstkovice,
malvice a bobule
Triedenie zeleniny podľa časti rastliny, ktorú konzumujeme
Uskladňovanie a spracovávanie ovocia a zeleniny
3.U lekára
Úraz, choroba: rozdiely medzi nimi, vymenovať bežné choroby
a úrazy,
predchádzanie úrazom a chorobám, prvá pomoc pri ľahkých
úrazoch
Lekárnička a teplomer: obsah lekárničky, druhy teplomerov,
odmeranie teploty, zostrojenie teplomeru
Lekár a zdravotná sestra: náplň ich práce, opis návštevy u lekára
Počet hodín
4
5
6
Lekári – špecialisti: chrup a starostlivosť oň, ústna dutina
Správna životospráva: hygienické návyky, pohyb na čerstvom
vzduchu a spánok
4.Práca a odpočinok
Dni v týždni: pracovné dni a dni pracovného pokoja
Práca a zábava: práca a odpočinok, dovolenka a prázdniny,
voľný čas
Kalendár
Projekt
5.Voda
Voda ako vzácna a nevyhnutná látka: vlastnosti vody – farba,
chuť a vôňa
Čo sa vo vode rozpúšťa
Užitočnosť a škodlivosť vody
Znečisťovanie vody a vodných zdrojov
Projekt
6.Cyklus stromu
V parku: ihličnaté a listnaté stromy, ich rozoznávanie
a triedenie, riešenie na ochranu parkov
V lese: význam lesa pre človeka, lesné rastliny a živočíchy
Rastliny v lese a parku: podmienky pre rast rastlín, voda,
vzduch, telo, svetlo
Projekt: prezentácia projektu
7.Rastliny a semená
Živá a neživá príroda: neživá príroda – voda, vzduch, pôda,
horniny a nerasty
živá príroda – rastliny, huby a živočíchy
Časti rastliny
Rastliny v mojom okolí: poznať ich, dlhodobé pozorovanie
zaznačiť a prezentovať
8.Opakovanie učiva
Ľudia a veci, Projekt Je to hmota, Je vzduch hmota?, Ručná a
strojová
Výroba , Materiály na výrobu, Vlastnosti hmoty
2
3
5
6
2
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Na hodine prírodovedy v 2. ročníku učiteľ hodnotí žiakov známkou, alebo slovne. Učiteľ
hodnotí:
sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka
rôznymi druhmi skúšok
Druhy skúšok:
prevládajú ústne odpovede
praktické úlohy – kvíz, projekt, výskumné projektové úlohy, záznamy o pozorovaniach,
práca s tabuľkami a grafmi
Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom
na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň
komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Optimálne je slovné
hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných
verbálnych, výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov.
Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých okruhoch učiva získať
Ročné obdobie, zmeny ročných období ,kalendár, vietor, padanie lístia, zmeny teploty
opísať zmeny v priebehu roka, ročné obdobie
vedieť sa orientovať v kalendári
porovnať ročné obdobia podľa teploty vzduchu, spôsobu obliekania, činnosti žiakov
Vzduch, vlastnosti vzduchu, hmota, teplota
pripraviť experiment, ktorým dokáže, že vzduch je hmota
zaznamenávať teplotu vzduchu
Obloha, počasie, oblaky, pranostika, prvky počasia, predpoveď počasia, Slnko, mesiac,
hviezdy
na základe záznamov zo sledovania počasia v priebehu jedného týždňa vyhodnotiť zmeny
počasia
zaznačiť do merania zvolenými znakmi zmeny oblakov, zmeny oblohy
Príroda, stromy v prírode, druhy stromov
Listnaté stromy, ihličnaté stromy
rozoznať stromy listnaté a ihličnaté podľa základných charakteristík
Rastliny, kvety, koreň, stonka, kvet, list, druhy kvetov v okolí školy a obce
Pestovanie kvetu v škole
Správne polievanie a staranie sa o kvet
poznať základné kvety rastúce v okolí školy, v obci, v parku, na lúke
opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí školy, obci, aké rastliny
a stromy, vedieť ich porovnať, v čom sa líšia a podľa obrázkov popísať rastliny
urobiť si atlas z fotografií, kresieb alebo listov stromov
tvoriť zbierku, analyzovať, triediť
vedieť polievať kvety voľne rastúce aj v kvetináčoch, mať svoj kvet -triedny
Ovocné stromy – ovocie a druhy ovocia
rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov
poznať základné druhy plodov a čím sa líšia
Zelenina, semená, druhy zeleniny, pestovanie zeleniny
navrhnúť možnosti druhov zeleniny, ktoré je možné pestovať v danej oblasti
vypestovať zeleninu podľa možnosti v školskej záhrade
Rastliny v lese, v parku a v okolí školy
Starostlivosť o rastliny
navrhnúť možnosti ochrany stromov v parku, na školskom dvore, podľa možnosti zasadiť
strom
kvety a zvieratá v parku
vytvoriť harmonogram ochrany, zapisovanie si údajov o stave počas roka
Voda v prírode
Voda na zemskom povrchu, v ovzduší
Rieky, jazerá, oblaky, dážď, rosa, sneh
Pozorovanie oblakov, druhy oblakov
opísať, v akých formách sa môže v prírode nachádzať voda
vysvetliť rozdiel medzi riekou a jazerom
poznať , aká rieka tečie v okolí nášho mesta
pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne druhy oblakov a s akým počasím sa spájajú
jednotlivé druhy oblakov
Význam vody pre človeka
Znečistenie vody
Nerozpustné látky vo vode
vysvetliť význam vody pre človeka
navrhnúť spôsoby ako chrániť vodu
pripraviť experiment, čo sa vo vode rozpustí a čo sa nerozpustí
Vlastnosti vody, chuť, farba
pripraviť návrhy ako chrániť vodu
Život v prírode
Zvieratá v prírode a v okolí školy
pozorovať živočíchov v okolí školy, nakresliť ich, vedieť ich názvy, zistiť ako žijú,
získať informácie z encyklopédie alebo internetu
Človek v prírode
Život človeka v prírode
Prispôsobenie sa človeka životu v prírode
uviesť príklady ako využíva človek prírodu
Ochrana prírody
Nevhodné zasahovanie človeka do prírody
vysvetliť, kedy už človek nevhodne využíva prírodu a začne je ničiť
Zdravá príroda – zdravý človek
navrhnúť ako viesť zdravý spôsob života
starať sa o seba
Správna životospráva
poznať návyky správnej životosprávy
vedieť sa správne obliecť podľa počasia
dávať si pozor na ceste
osvojiť si správne hygienické návyky
Úrazy – v prírode, v škole, doma
Obchádzať nebezpečné miesta úrazov
opísať nebezpečné miesta
poznať, v ktorých častiach školy, na ceste do školy a v mieste bydliska sú nebezpečné
miesta
Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 1 hodina (týždenne) spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 2. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Mesiac
Týždeň
IX.
1.
Kľúčové pojmy
Metódy a
postupy
Jeseň a
vzduch
charakteristika
jesene, vzduch,
vzduch ako hmota,
plynná látka
pozorovanie,
pokusy,
rozhovor,
experiment
2.
Vietor je
pohyb
vzduchu
práca
vietor, pohyb
vzduchu, druhy vetra, s encyklopédiou,
počasie
porovnávanie,
priraďovanie
3.
Rozprávka
o troch
prasiatkach
(stavba
domu)
rozprávka, stavebný
materiál, piesok,
tehly, drevo, kameň,
prútie, voda...
4.
Na
stavenisku
stavenisko, stavebné
náradie a stroje,
nákladné auto,
žeriav, dopravník,
miešačka, bager, sito,
fúrik, vedro...,
stavební robotníci
Téma
motivačné
čítanie
rozprávky,
aktívne
počúvanie,
rozbor
rozprávky,
triedenie,
priraďovanie
pozorovanie,
triedenie,
priraďovanie
Organizačné formy
práce
diskusia,
individuálne
pokusy,
demonštrač
né
Výstup
Pripraviť
pokus,
experiment.
Pozorovať
a vysvetliť
dané pokusy.
skupinová
Rozoznať
práca,
a dokázať
rozhovor,
pohyb
výklad
vzduchu.
učiteľa, hra Vyhľadávať
v encyklopé
dii. Zahrať
rolu
hlásateľa.
rozhovor,
Rozbor
diskusia,
rozprávky
skupinová
z hľadiska
práca
technológie,
stavby a jej
pevnosti.
Poznať
stavebný
materiál.
individuálna Na
práca, práca vychádzke
vo
pozorovať
dvojiciach,
ruch na
vychádzka
stavenisku,
na
stroje,
stavenisko
robotníkov
a rozprávať
o nich.
X.
1.
dom, múr, okná,
vstupné dvere
Stavba
domu
modelovanie,
montáž
a demontáž,
práca so
stavebnicou, s
plastelínou
Poznať
niektoré
stavebné
stroje,
nástroje a čo
robia
niektorí
stavební
robotníci.
individuálna Uplatniť
získané
práca
vedomosti
pri vlastnej
tvorivej
práci.
Správne
ukladať
„tehly“
v múre.
Učebné zdroje
Učebnice
Odborná
literatúra
detská vedecká
encyklopédia,
rozprávka
O troch
prasiatkach,
metodická
príručka na
vyučovane
prvouky pre 2.
ročník
Učebné
pomôcky
kniha,
demonštračné
obrázky
Materiálne
učebné
prostriedky
priehľadná
väčšia nádoba
s vodou, pohár,
balóniky,
striekačky,
sviečka
a zápalky, hárky
papiera,
stavebnica,
plastelína
Ďalšie zdroje
internet
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Vzdelávacie stratégie
Význam spolupráce pri náročnej a dlhodobej práci, napr.
stavba domu; pomoc, vytrvalosť, rozvíjanie záujmu
o manuálnu prácu, o zdokonaľovanie sa.
Vzduch ako súčasť prírody, jeho nedostatok a znečisťovanie.
Význam vzduchu pre život a jeho ochrana.
ZELENINA A OVOCIE
Me- TýžTéma
siac deň
X.
2.
Čo ukrýva
plod?
XI.
Kľúčové pojmy
Plod, semeno
Metódy a
postupy
pozorovanie,
triedenie,
priraďovanie
3.
Ovocie
Kôstkovice,
bobule, malvice
pozorovanie,
praktické
činnosti,
rozhovor,
experiment
4.
Zelenina
Semená a plody
5.
Triedenie
zeleniny
podľa časti
rastliny
Zelenina koreňová,
listová, plodová
pozorovanie,
triedenie,
priraďovanie
práca
s obrázkami,
praktické
činnosti, práca
s pracovným
zošitom
1.
Čo
s ovocím
a zeleninou?
Uskladňovanie
a spracovávanie
ovocia a zeleniny
konzervácia ovocia
rozhovor,
praktické
činnosti
Organizačné
formy práce
individuálna
práca, práca
vo dvojiciach,
Výstup
Vedieť roztriediť
ovocie podľa
semien
Schematicky
zakresliť zloženie
plodu
Vytvoriť pojmovú
mapu: plody,
zelenina, ovocie
výklad,
Pozorovať
a zapisovať
samostatná
práca
zmenu plodu
s učebnicou
semena počas
a pracovným
štyroch týždňov,
zošitom, práca urobiť závery
vo dvojiciach z pozorovania
individuálna
práca, práca
vo dvojiciach
výklad,
samostatná
práca
s učebnicou
a pracovným
zošitom, práca
vo dvojiciach
skupinová
práca
Roztriediť
zeleninu podľa
znakov.
Roztriediť
zeleninu podľa
časti rastliny,
ktorú
konzumujeme.
Vedieť
pomenovať
výrobky
spracované
konzervovaním,
mrazením,
varením...
Učebné zdroje
Učebnice
Odborná
literatúra
metodická
príručka na
vyučovane
prvouky pre 2.
ročník
Učebné
pomôcky
pracovný list
Materiálne
učebné
prostriedky
obrázky ovocia
a zeleniny,
Ďalšie zdroje
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Vzdelávacie stratégie
Rozvíjanie spolupráce a vytrvalosti pri práci s ovocím
a zeleninou.
Ovocie a zelenina ako dôležitá súčasť potravy.
Význam vitamínov a zeleniny pre život.
U LEKÁRA
Úraz a choroba, rozdiely medzi nimi; vymenovať bežné choroby a úrazy a triediť ich;
predchádzanie úrazom a chorobám; prvá pomoc pri ľahkých úrazoch.
Lekárnička a teplomer: obsah lekárničky, druhy teplomerov, vedieť si odmerať teplotu, skúsiť
zostrojiť teplomer. Lekár a zdravotná sestra: náplň ich práce, opis návštevy u lekára. Lekári –
špecialisti: vymenovať niektoré špecializácie a povedať, čím sa zaoberajú.
Chrup (detský a stály) a starostlivosť oň, ústna dutina. Správna životospráva, hygienické
návyky, pohyb na čerstvom vzduchu a spánok.
Organizačné formy
práce
výklad,
samostatná
práca
s učebnicou
a pracovný
m zošitom,
práca vo
dvojiciach,
ošetrovanie
rán
Mesiac
Týždeň
XI.
2.
Úraz
a choroba
úraz, choroba,
chrípka, angína,
kašeľ, nádcha,
teplota, zlomenina,
popálenina, odrenina,
rezná rana, otras
mozgu; lekárnička
a jej obsah
rozhovor,
pozorovanie,
triedenie,
priradenie,
praktické
činnosti
3.
U lekára
lekár, zdravotná
sestra, vyšetrenie,
ordinácia, čakáreň,
zdravotné stredisko,
návšteva u lekára,
meranoie teploty
rozhovor,
pojmová
mapa,
dramatizácia,
praktické
činnosti
práca vo
dvojiciach:
dramatizáci
a rolí lekárpacient,
samostatná
práca –
meranie
teploty
teplomerom
4.
Teplomer
teplomer, lekársky
teplomer, druhy
teplomerov a ich
použitie
práca
s obrázkami,
praktické
činnosti,
demonštračné
skupinová
práca,
rozhovor,
praktické
činnosti
Téma
Kľúčové pojmy
Metódy a
postupy
Výstup
Rozpoznať
rozdiely
v pojmoch úraz
a choroba.
Vymenovať
niektoré úrazy
a choroby. Poznať
obsah a funkciu
lekárničky.
Ošetriť ľahký
úraz – odreninu,
popáleninu.
Opísať návštevu
u lekára. Odmerať
si teplotu
lekárskym
teplomerom.
Poznať názvy
budov
a miestností, kam
sa chodíme liečiť.
Poznať pojem
pojmová mapa.
Odmerať teplotu
vody, vzduchu
v miestnosti aj
vonku. Poznať
viacero druhov
XII. 1.
I.
Lekári špecialisti
všeobecný lekár,
odborný lekár, očný,
ušný, krčný, chirurg,
interný, zubný...
2.
Odborní
lekári
3.
Chrup
detský, stály
(dospelý) chrup,
zubná pasta a kefka,
čistenie chrupu,
príčina kazov, ústna
dutina
1.
Správna
životospráva
životospráva,
hygienické návyky,
pohyb na čerstvom
vzduchu, spánok
zostrojenie
teplomeru
zhromažďova
nie informácii
o rôznych
odborných
lekároch
výmena
informácií
z predchádzaj
úcej hodiny,
diskusia
teplomerov a ich
použitie.
individuálna Vyhľadávať
práca na
informácie
internete,
v odbornej
v encyklopé literatúre
-diách
a internete.
rozhovor,
Diskutovať
a vymieňať si
aktívne
počúvanie,
získané
poster
informácie,
o odborných zostavenie
lekároch
posteru.
výklad,
samostatná
Opísať
rozhovor,
práca,
a prakticky
praktické
praktické
ukázať správne
činnosti, práca činnosti,
čistenie zubov
s
diskusia
(chrupu) a ústnej
encyklopédiou
dutiny. Poznať
rozdiel medzi
detským a stálym
chrupom.
rozhovor,
samostatná
Osvojiť si správne
priraďovanie, práca,
hygienické
triedenie,
skupinová
návyky. Poznať
práca
príčiny
práca
a dôsledky
s učebnicou
a pracovným
správneho
striedania pohybu
zošitom
a odpočinku
(spánku).
Učebné zdroje
Učebnice
Claire
Raynerová:
Nenič svoje
múdre telo.
SONUS, Banská
Bystrica 1997.
Odborná
literatúra
školská
encyklopédia,
metodická
príručka na
vyučovanie
prvouky pre 2.
ročník, atlas
ľudského tela
Učebné
pomôcky
pracovný zošit
Materiálne učebné
Ďalšie
prostriedky
zdroje
školská lekárnička, internet
obväzy, rýchloobväz, masť, dezinfekcia, nožnice,
rôzne druhy teplomerov, zubná kefka
a pasta, obrázky
s lekárskou tematikou, hárky papiera, úzka sklenená
rúrka, lieh, zápalky,
nádoba s ľadom,
vriaca voda
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Vzdelávacie stratégie
Sebapoznávanie, rozvíjanie, záujmu o svoje telo, starostlivosť
o seba, spolupráca.
Osobná hygiena a jej zásady, zdravá výživa, striedanie
fyzickej a psychickej práce, striedanie námahy a odpočinku.
Prvá pomoc pri úrazoch a chorobe. Starostlivosť o chorého.
Zbierať informácie z rôznych zdrojov a vytvoriť z nich poster,
prezentáciu. Oboznámiť o získaných informáciách
spolužiakov.
PRÁCA A ODPOČINOK
Dni v týždni, pracovné dni a dni pracovného pokoja, práca a zábava, práca a odpočinok –
dovolenka a prázdniny, voľný čas, kalendár.
Mesiac
Týždeň
I.
2.
3.
Kľúčové pojmy
Metódy a
postupy
Práca a
odpočinok
práca, zábava,
odpočinok, pracovné
dni, dni pracovného
pokoja, týždeň,
mesiac, kalendár,
dovolenka,
prázdniny, voľný čas
rozhovor,
práca
s kalendárom,
praktické
činnosti,
triedenie,
usporiadanie
Môj voľný
čas
projekt, zostrojenie
kalendára
rozhovor,
práca na
projekte alebo
kalendári
Téma
Organizačné formy
práce
samostatná
práca,
skupinová
práca,
manipulačné činnosti
samostatná
práca
Moje
prázdniny
Výstup
Orientovať sa
v kalendári,
poznať názvy dní
a mesiacov
v správnom
poradí. Správne
využívať svoj
voľný čas
a prázdniny.
Zostavenie
prázdninového
kalendára
s rôznymi
činnosťami.
Zostavenie
projektu na tému
Voľný čas.
Prezentovanie
projektu
a kalendára pred
spolužiakmi.
Učebné zdroje
Učebnice
Odborná
literatúra
Učebné
pomôcky
atlas sveta, mapy kalendáre
Slovenska,
Materiálne
učebné
prostriedky
obrázky
športovísk,
Ďalšie zdroje
internet
časopisy
krajiny, počítač,
hárky papiera,
lepidlo, farbičky
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Vzdelávacie stratégie
Rozvíjanie záujmu o svoje duševné a telesné zdravie. Potreba
a nevyhnutnosť striedania práce a zábavy, námahy
a odpočinku; starostlivosť o seba.
Zbierať informácie z rôznych zdrojov a vytvoriť z nich
kalendár alebo projekt. Informovať a prezentovať získané
informácie pred spolužiakmi.
VODA
Voda ako vzácna a nevyhnutná látka; vlastnosti vody – farba, chuť a vôňa; čo sa vo vede
rozpúšťa; užitočnosť a škodlivosť vody; znečisťovanie vody a vodných zdrojov; projekt
Mesiac
Týždeň
I.
4.
II.
1.
Téma
Polročné
opakovanie
Voda
2.
Voda a jej
znečistenie
3.
Projekt
zdravá
voda
Metódy a
postupy
Kľúčové pojmy
Organizačné formy
práce
Farba, chuť a vôňa
vody. Čo sa vo vode
rozpúšťa.
Užitočnosť
a škodlivosť vody.
pozorovanie,
pokusy,
rozhovor,
experiment
Znečisťovanie; voda
ako vzácna
a nevyhnutná látka;
užitočnosť
a škodlivosť vody
práca
samostatná
s encyklopépráca, práca
diou, rozhovor vo
dvojiciach
rozhovor,
práca na
projekte
diskusia,
individuálne
pokusy,
demonštrač
né
samostatná
práca
Výstup
Pripraviť
experiment akú
chuť má voda?
Pripraviť
experiment čo sa
vo vode rozpustí,
čo sa nerozpustí
Uviesť návrh ako
zabrániť
znečisteniu vody
Prezentovanie
projektu o vode
pred spolužiakmi.
Učebné zdroje
Učebnice
Odborná
literatúra
encyklopécie,
metodická
príručka na
vyučovane
Učebné
pomôcky
Plagáty na tému
voda
Materiálne
učebné
prostriedky
nádoby na vodu
Ďalšie zdroje
internet
prvouky pre 2.
ročník
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Vzdelávacie stratégie
Pochopenie významu vody pre život človeka, jej
nevyhnutnosť a nedostatok v mnohých iných krajinách.
Voda ako súčasť prírody, jej nedostatok a znečisťovanie.
Význam vody pre život a jej ochrana.
CYKLUS STROMU
V parku: ihličnaté a listnaté stromy, ich rozoznávanie a triedenie; riešenia na ochranu parkov.
V lese: význam lesa pre človeka; lesné rastliny a živočíchy.
Rastliny v lese a parku: podmienky pre rast rastlín; voda, vzduch, teplo, svetlo – tvorba
prezentácie, posteru.
Mesiac
Týždeň
II.
4.
V parku
Ihličnaté a listnaté stromy
III.
1.
V lese
Rastliny a živočíchy
v lese, význam lesa pre
človeka
2.
3.
4.
Téma
Kľúčové pojmy
Metódy a
postupy
triedenie,
priraďovanie
práca
s atlasom
rastlín,
porovnávanie,
priraďovanie
Rastliny v lese Podmienky pre rast
Práca
rastlín
a parku
s pracovným
zošitom
Park, ochrana prírody motivačné
Ochrana
čítanie
parkov
rozprávky,
aktívne
počúvanie,
rozbor
rozprávky,
Vyhľadávanie
Projekt
informácii na
ihličnaté
internete alebo
a listnaté
z
stromy
encyklopédie
Organizačné formy
práce
Samostatná
práca,
praktické
činnosti
skupinová
práca,
vychádzka
výklad,
samostatná
práca
Práca vo
dvojiciach
Práca vo
dvojiciach
Výstup
Rozoznať ihličnaté
a listnaté stromy
Určovať stromy
podľa atlasu rastlín
Poznať
podmienky pre
rast rastlín.
Diskutovať, čo nám
dáva les, ako sa
máme správať v lese
Navrhnúť riešenie na
ochranu parku
Zdôvodniť či,
potrebujú rastliny
vodu a vzduch?
Vyhľadať informácie
z encyklopédie alebo
z internetu.
Pripraviť prezentáciu
záverov dlhodobých
pozorovaní
a experimentov
v elektronickej
podobe alebo vo
forme posteru
Učebné zdroje
Učebnice
Odborná
literatúra
školská
encyklopédia,
metodická
príručka na
vyučovanie
prvouky pre 2.
ročník, atlas
rastlín
Učebné
pomôcky
pracovný zošit
Materiálne
učebné
prostriedky
obrázky,
rozprávka
Ďalšie zdroje
internet
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Environmentálna výchova
Ochrana života a zdravia
Vzdelávacie stratégie
Vytrvalosť pri zbieraní informácií a príprave prehľadnej
prezentácie pre spolužiakov.
Ochrana stromov pre ich význam pri vytváraní kyslíka.
Ocenenie krásy prírody, jednotlivých stromov.
RASTLINY A SEMENÁ
Živá a neživá príroda: neživá príroda – voda, vzduch, pôda, horniny a nerasty; živá príroda rastliny, huby a živočíchy; časti rastliny.
Rastliny v mojom okolí: poznať ich; dlhodobé pozorovanie zaznačiť a prezentovať.
Mesiac
Týždeň
IV.
1.
Téma
Živá
a neživá
príroda
Prvky živej a neživej
prírody
Časti rastliny, huby a
živočíchy
Neživá príroda: voda,
vzduch, pôda,
horniny a nerasty
2.
3.
Kľúčové pojmy
Opakovanie
Metódy a
postupy
výklad,
triedenie,
pozorovanie,
priraďovanie
Organizačné formy
práce
samostatná
práca,
praktické
činnosti,
diskusia
Výstup
Zakresliť rastlinu
a jej časti
Pozorovať
a zapísať
dlhodobý rast
rastliny
Vedieť
vymenovať
príklady živých
a neživých
prírodnín
V.
1.
Rastliny
v mojom
okolí
práca
s atlasom
rastlín,
porovnávanie,
priraďovanie
práca vo
dvojiciach,
vychádzka
Poznať vybrané
rastliny vo svojom
okolí
Určiť rastliny
podľa atlasu
rastlín
2.
Projekt
Kde sa
stratili listy
spadnuté zo
stromov?
Prečo
nerastú
rastliny pod
mohutnými
stromami?
Vyhľadávanie
informácii na
internete alebo
z encyklopédie,
prezentácia
Samostatná
práca
práca
s pracovným
zošitom
samostatná
práca
Vyhľadať
informácie
v odbornej
literatúre alebo na
internete
Pripraviť
prezentáciu
záverov
dlhodobých
pozorovaní
a experimentov
v elektronickej
podobe alebo vo
forme posteru
Upevniť získané
vedomosti
3.
VI.
1.
2.
3.
Projekt
Adamko
hravo,
zdravo
Opakovanie
Časová
rezerva
živá a neživá príroda
Učebné zdroje
Učebnice
Odborná
literatúra
školská
encyklopédia,
metodická
príručka na
vyučovanie
prvouky pre 2.
ročník,
Učebné
pomôcky
atlas rastlín
Materiálne
učebné
prostriedky
Vzorky hornín
a nerastov,
obrázky
Ďalšie zdroje
internet
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Environmentálna výchova
Vzdelávacie stratégie
Vedieť správne a na úrovni komunikovať a prezentovať svoju
prácu.
Prehlbovať vzťah k živým organizmom.
Ochrana života a zdravia
Vnímať človeka ako súčasť prírody.
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo
zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových
vedomostí , tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ, ( Wiegerová A.,%Ceslová G.,Kopáčová J., SPN
Bratislava2010detské encyklopédie, časopisy, internet, obrázkové slovníky, obrázkový
materiál.
VLASTIVEDA 2. ročník
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej
vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný
zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď .
Vlastiveda je predmet, ktorým sa žiaci môžu naučiť všímať si svoje okolie, obdivovať
kvety, stromy, parky, prírodné krásy, budovy, sochy, námestia, všímať si, čo je nové v obci,
prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa mení svet okolo nás.
Vlastiveda v druhom ročníku je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby žiaci
odmalička sa učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky.
Témami vlastivedy sa žiaci pripravujú aj na vyučovanie geografie, tak sa postupne
oboznamujú s plánom. V druhom ročníku precvičujeme orientáciu na náčrte alebo pláne obce,
umiestnenie jednotlivých objektov.
Ciele predmetu
podporovať chuť učiť sa,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci,
vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia, ktoré vedú k zručnosti
pracovať s plánom obce, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest,
vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať
a vysvetľovať,
rozumieť znakom, ikonám,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch,
vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť.
Obsah vzdelávania
2. ročník
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Tematický celok - obsah
1. Moja trieda, škola, okolie školy
Správanie sa v škole, bezpečnosť v triede, v škole
Trieda, škola, rozmiestnenie vecí v triede, plán triedy, nebezpečné
miesta, rozmiestnenie miestností v škole, chodby, vchod, moja trieda.
2. Cesta do školy a domov
Poznávanie cesty do školy
Svetové strany, poludňajší tieň, krajina, orientácia podľa svetových strán,
trieda, škola, dopravné značky.
3. Okolie školy
Škola. Školský dvor, objekty v okolí školy, pred školou, za školou,
prostredie v okolí školy- stromy, budovy.
4. Okolie školy a bydliska (orientácia v okolí) povrch, lesy, lúky,
polia, záhrady a parky okolia
Čo rastie v našom okolí, rieka, potok
Ako sa mení okolie školy počas roka
Les, lúka, park, rieka, jazero, ročné obdobia, kalendárny rok, mesiace,
sviatočné dni, ako prieskum.
5. Ako sa staráme o naše okolie (a o životné prostredie)
Krajina, životné prostredie, zničené prostredie, ochrana životného
prostredia.
6. Príroda
Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a prvky prostredia, ktoré vytvoril
človek, opísať krajinu okolo školy.
7. Orientácia v náčrte alebo pláne mesta
Cesta, náčrt, plán, nákres.
8. Naša obec, jej história a súčasnosť, čo a ako sa deje v našom okolí
(príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.)
História, povesti, piesne, šport a kultúra
Príbeh, povesť, pamätné budovy, sochy, významné osobnosti histórie,
vedy, kultúry, športu, umenia.
9. Obec
Ľudia v mojom okolí, správanie sa k ľuďom, úcta k starším
Obec, ulice, domy, významné budovy – pošta, polícia, škola, miestny
úrad
10. Ochrana miesta pred nebezpečenstvom (požiar kam volať
o pomoc a kto nám pomáha- tiesňové linky)
Tiesňová linka, postup pri volaní hasičov.
11. Tradície
Zvyky a tradície
Vianočný čas (Aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, nového roka
a Troch kráľov)
Veľkonočné sviatky
Sviatočné dni, tradície.
Počet hodín
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
12. Čo sa mi v našom kraji najviac páči
2
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Na hodine vlastivedy v 2. ročníku učiteľ hodnotí žiakov známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť
a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.
Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie
svojej práce. Optimálne je hodnotenie známkou so stručným komentárom k výkonu
žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, výtvarných a komunikatívnych zručností je
vhodné hodnotiť známkou.
Žiak počas školského roka vytvorí tri malé projekty a na záver šk. roka jeden väčší.
Projektové práce budú hodnotené známkou.
1. Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 1 hodina (týždenne), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Okruh
Obsahový
štandard (téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Rozvíjanie
pozorovacej
schopnosti.
Získavanie
zručností pri
pozorovaní
zmien
v blízkom
okolí.
Moja trieda,
škola, okolie
školy
Správanie sa
v škole,
bezpečnosť
v triede,
v škole
Trieda, škola,
rozmiestnenie vecí
v triede, plán triedy,
nebezpečné miesta,
rozmiestnenie
miestností v škole,
chodby, vchod, moja
trieda.
Výtvarná výchova
Slovenský jazyk –
vytváranie pravidiel
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Pozorovanie
Vychádzka
Rozhovor
Vnímať
svetové
strany a časti
dňa ako
časové celky.
Rozvíjanie
logického
myslenia.
Cesta do
školy
a domov
Poznávanie
cesty do
školy
Svetové strany,
poludňajší tieň,
krajina, orientácia
podľa svetových strán,
trieda, škola, dopravné
značky.
Výtvarná výchova
Prírodoveda
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Výklad
Praktické
činnosti
Didaktické
hry
Žiak má opísať
prostredie
triedy, školy.
Zakresliť na
plánik
rozloženie tried
na chodbe,
rozloženie
slotov, tabule...v
triede.
Vyhodnotiť
miesta
nebezpečné
v triede
a v škole a určiť
pravidlá
správanie sa pre
vlastnú
bezpečnosť aj
bezpečnosť
spolužiakov.
Žiak má
nakresliť
schému cesty do
školy, vyznačiť
na nej objekty,
zaujímavé
miesta,
vyhodnotiť
Rozvíjanie
a získavanie
zručností pri
pozorovaní
blízkeho
okolia žiaka.
Okolie školy
Škola. Školský dvor,
objekty v okolí školy,
pred školou, za
školou, prostredie
v okolí školy- stromy,
budovy.
Výtvarná výchova
Environmentálna
výchova
Pozorovanie
Rozhovor
Vychádzka
Získavanie
skúseností
a zručností
pri práci
s kalendárom.
Vedieť
definovať
pojem ročné
obdobie.
Vnímať
okolie školy
a zmeny
počas roka.
Okolie školy
a bydliska
(orientácia
v okolí)
povrch, lesy,
lúky, polia,
záhrady
a parky
okolia
Čo rastie
v našom
okolí, rieka,
potok
Ako sa mení
okolie školy
počas roka
Les, lúka, park, rieka,
jazero, ročné obdobia,
kalendárny rok,
mesiace, sviatočné
dni, ako prieskum.
Matematika – počty
mesiacov, dní
Výtvarná výchova –
zaznamenávanie počasia
do kalendára prírody,
vyrobiť atlas rastlín
Prírodoveda
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektov a
prezentačné zručnosti
Práca
s encyklopédiou
a literatúrou
Skupinové
práce
Projektová
metóda
Poznávať
svoje okolie
a vnímať ho
ako životné
prostredie
Prehlbovať
pocity voči
ochrane
životného
prostredia.
Ako sa
staráme
o naše okolie
(a o životné
prostredie)
Krajina, životné
prostredie, zničené
prostredie, ochrana
životného prostredia.
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Prírodoveda
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Dialogizácia
Rozhovor
Pozorovanie
Rozvíjanie
pozorovania
okolo seba –
Príroda
Prvky okolia, ktoré
vytvorila príroda
a prvky prostredia,
Výtvarná výchova
Prírodoveda
Slovenský jazyk
Výklad
Pozorovanie
Praktické
nebezpečné
miesta,
zakresliť na
ceste priechody,
križovatky,
dopravné
značky,
semafory.
Žiak má opísať
prostredie
školy, určiť čo
sa nachádza
pred školou, za
školou –
budovy,
stromy...
Žiak má opísať
podľa vlastných
záznamov
z prieskumu, čo
rastie v okolí
školy, v obci,
aké rastliny ,
stromy. Vedieť
ich porovnať,
v čom sa líšia,
podľa obrázkov
popísať rastliny.
Urobiť si atlas
z fotografií
alebo kresieb,
alebo listov
stromov. Tvoriť
zbierku,
analyzovať,
triediť.
Žiak má
vyhodnotiť
miesta v obci
alebo v škole,
ktoré sú
znečistené
a navrhnúť
vylepšenie stavu
v škole. Na
základe
vlastného
prieskumu
zistiť, v ktorých
častiach obce sú
zdevastované
lavičky, cesty,
zničené
a pokreslené
budovy,
vyrúbané
stromy.
Žiak má
rozpoznať,
ktoré časti
príroda,
človek.
Rozvíjanie
zručností pri
práci
s plánom
obce.
Získavanie
skúseností
a zručností
pri
pozorovaní
plánov,
náčrtov
a nákresov.
Orientácia
v náčrte
alebo pláne
mesta
Poznávanie
a rozvíjanie
histórie
a súčasnosti
v našom
okolí.
Naša obec,
jej história
a súčasnosť,
čo a ako sa
deje v našom
okolí
(príbehy
o rodákoch,
pamätné
miesta, sochy
a i.)
História,
povesti,
piesne, šport
a kultúra
Obec
Ľudia
v mojom
okolí,
správanie sa
k ľuďom,
úcta
k starším
Pozorovanie
ľudí
vo svojom
okolí
a rozvíjanie
vzťahov
k starším
ľuďom.
Rozvíjanie
poznatkov
a skúseností
pred
hroziacim
nebezpečenst
vom –
neznámi
ľudia prírodné
nebezpečenst
vá.
ktoré vytvoril človek,
opísať krajinu okolo
školy.
Cesta, náčrt, plán,
nákres.
Príbeh, povesť,
pamätné budovy,
sochy, významné
osobnosti histórie,
vedy, kultúry, športu,
umenia.
Obec, ulice, domy,
významné budovy –
pošta, polícia, škola,
miestny úrad
Tiesňová linka, postup
Ochrana
miesta pred pri volaní hasičov.
nebezpečenst
vom (požiar
kam volať
o pomoc
a kto nám
pomáhatiesňové
linky)
Environmentálna
výchova
Výtvarná výchova
Environmentálna
výchova
Slovenský jazyk
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Regionálna výchova
Výtvarná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Výtvarná výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
činnosti
krajiny tvorila
Porovnávanie príroda, ktoré
človek.
Práca
Žiak má
s plánom
zakresliť do
obce
náčrtu plánu
Pozorovanie obce budovy.
Rozhovor
Orientovať sa
na náčrte alebo
pláne obce,
mesta, ktoré
domy sú na akej
ulici, ktorá cesta
vedie
k vybranej
lokalite, cez aké
ulice a okolo
ktorých budov
prechádza.
Projektová
Žiak má
metóda
vytvoriť zbierku
Práca
informácií
s encyklopédi o významných
ou ,
ľuďoch obce,
literatúrou a
vytvoriť
portfólio
PC
významných
miest alebo
zaujímavých
miest –
nakreslených
alebo
odfotografovan
ých.
Pozorovanie Žiak má opísať
Rozhovor
spôsob života
Beseda so
obyvateľov
starším
obce, povedať
obyvateľom
názov svojej
mesta
obce ,(i presnú
Vychádzka
adresu)
vysvetliť zásady
slušného
správania sa na
ulici
a k obyvateľom
obce.
Rozhovor
Žiak má poznať
Projektová
čísla pre
metóda
záchranu 112.
Dramatizácia Vypracovať
zoznam
nebezpečenstiev
a ako sa pre
nimi chrániť –
neznámi ľudia,
prírodné
nebezpečenstvá
– blesk, búrka,
silné slnečné
Rozvíjanie
poznatkov
o slovenskýc
h tradíciách,
zvykoch
a sviatkoch.
Rozvíjanie
zručností pri
tvorbe
záverečného
projektu.
Sviatočné dni, tradície.
Tradície
Zvyky
a tradície
Vianočný čas
(Aké sú
tajomstvá
Vianoc,
Silvestra,
nového roka
a Troch
kráľov)
Veľkonočné
sviatky
Čo sa mi
v našom
kraji najviac
páči
Prírodoveda
Výtvarná výchova
Slovenský jazyk
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Výklad
Praktické
činnosti
Práca vo
dvojiciach
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektov a
prezentačné zručnosti.
Projektová
metóda
Samostatná
práca
žiarenie.
Žiak má
vymenovať
známe sviatočné
dni na rozhraní
kalendárnych
rokov . Opísať
aké tradície sa
k nim viažu
v ich rodine,
v ich obci.
Žiak má
napísať,
nakresliť príbeh
na tému čo sa
mi v našej obci
páči a čo sa mi
nepáči.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Nová učebnica: Vlastiveda pre 2. ročník ZŠ, Metodická príručka pre 2. ročník, detské
encyklopédie, časopisy, internet, obrázkové slovníky, obrázkový materiál, audiovizuálna
technika, auditívna technika, vizuálna technika, pexeso
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmety – etická výchova
– náboženská výchova
ETICKÁ VÝCHOVA 2. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v
rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných) ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery
nezávislá od tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:
viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvvky prosociálneho
správania primerané veku,
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy,
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Obsah vzdelávania
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Tematický celok - obsah
1.Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov
Pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie z prvého ročníka
Počúvanie iných ako prvý predpoklad spolupráce
Sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných
Základy spolupráce v skupinách (uvedomenie si práv a povinností)
Počet hodín
6
2.Tvorivosť
objavovanie vlastných daností – talentu pozitívnych stránok ( v čom
som výnimočný , čo viem robiť dobre )
Rozvoj fantázie a pozorovacích schopností
Tvorivosť, ktorú od nás očakávajú, prijímajú iní (vymyslieť darček pre
súrodencov. Tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje ( Ako dobre nám
padne, keď nás iní prekvapia niečím novým, zaujímavým – napr.
mama novým jedlom)
3. Iniciatíva
Iniciatíva v sebapoznaní ( Kto som? Aký vplyv má fungovanie môjho
tela na moje prežívanie , pohodu, či nepohodu
Prečo reagujem tak, ako reagujem?)
Iniciatíva vo vzťahu k iným
Hľadanie možností ako vychádzať v ústrety iným ľuďom ( v rodine,
v triede, v okruhu kamarátov...) a ich realizácia
Iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými a iniciatíva iných, ktorá je pre
pre mňa neprijateľná
( riešenie problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie,
kradnutie, ohováranie)
Iniciatíva, ktorá ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť
(fajčenie, alkohol, drogy, sexuálne zneužívanie detí)
4. Vyjadrovanie citov
Vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj
neverbálne ( Ako si vzájomne vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch
s priateľmi, spolužiakmi? ) Úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke...(
Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ženách a dievčatách?)
Úcta k mužovi – otcovi, bratovi, spolužiakovi...( Čo sa mi páči a čo sa
mi nepáči na mužoch a chlapcoch?)
Kultivované vyjadrenie negatívnych citov ( hnev, vzdor, smútok...)
5. Naša trieda – spoločenstvo detí
Správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami –
Slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie
inakosti ( Čo sa mi v našej triede najviac páči? Som tu spokojný?
Sú iní spokojní so mnou?)
Kamarátstvo a priateľstvo úprimné a falošné priateľstvo ( Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám v našej triede priateľov?)
Dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti,
spokojnosti, tolerancie a spolupráce ( Môžem niečo zmeniť na sebe,
aby sa so mnou v našej triede lepšie žilo? Mám dajaký návrh na
vylepšenie našich vzťahov?
6. Zhrnutie učiva
8
6
7
5
1
Hodnotenie
Žiak na hodinách etickej výchovy nie je hodnotený známkou. Dôraz sa kladie na
samostatnosť, kreativitu a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je hodnotiť
stupeň komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Výkon žiaka
hodnotí učiteľ stručným komentárom, alebo sebahodnotením žiaka, ktoré prebieha
formou reflexie.
Úroveň kombinovaných verbálnych, výtvarných a komunikatívnych zručností budeme
kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.
Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 1 hodina (týždenne), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Rozvíjanie
a
posilňova
nie
komunika
čných
zručností
učiť sa
vyjadrovať city.
Prežívanie
radosti z
napĺňania
potreby
byť akceptovaný
inými a
mať rád
iných
Okruh
1.Postoje
a
spôsobilo
sti
medziľudských
vzťahov
2.Tvorivosť
Osvojenie
základných
sociálno
komunika
čných
zručností
osvojenie
si
zručností
pozitívneho hodnotenia seba
aj druhých
Obsahový štandard
(téma)
Vie vysvetliť
dôležitosť počúvania
pre spoluprácu
pozná svoje práva a
povinnosti v rámci
školskej triedy,
chápe a vnútorne
akceptuje význam počúvania pre spoluprácu
a dobré vzťahy,
uvedomuje si spojitosť
práv a povinností
Vie vysvetliť, čo je
tvorivosť, vie vysvetliť súvislosti
medzi fantáziou, úsilím
a tvorivosťou
vie vymenovať konkrétne produkty tvorivosti v rámci rodiny
a školy
Predmet,
medzipredmet
ové
vzťahy,
prierezová
téma
Multikultúrna
výchova,
verbálna
komunikácia
Výtvarná
výchova,
tvorba projektu
a prezenčné
zručnosti
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Práca
v komunite
dialóg
problémová
úloha
Badať
pokroky
v počúvaní
výkladu na
hodine, ale aj
v počúvaní
spolužiakov
při diskusii
Skupinová
práca, dradrmatizácia
,
praktické
ukážky
Zapája sa do
tvorivých
úloh prostredníctvom
pozorovacích
schopností a
fantázie,
badať
podporu
sebaovládania a trpezlivosti pri
spoločnom
riešení úloh
Osvojenie
tvorivého
riešenia
každodenných situácií v
medziľudských
vzťahoch
Osvojovať
sociálne
zručnosti
potrebné
v kolektíve
3.Iniciatí
va
Vie uviesť príklady
prospešnej a škodlivej
iniciatívy
Vie vysvetliť spojenie
„vyjadrovanie citov“
Vie vysvetliť význam
citov v živote človeka
Pozná význam slov
radosť, smútok hnev,
ľahostajnosť, veselosť,
vďačnosť, ochota, láskavosť. obdiv, odpor
Chápe dôležitosť
kultivovaného
vyjadrenia negatívneho prežívania citov
u seba aj iných
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Výtvarná
výchova,
Hudobná
výchova
Dialóg,
práca vo
dvojiciach,
dramatizácia
Prejavuje aktí
vnejšiiu
účasť na
riešení problémov
v triede.
Vie verbálne
i neverbálne
identifikovať
a vyjadriť
city vďačnosti, ochoty,
láskavosti a
obdivu, hnevu, smútku,
odporu, prekvapenia...
4.
VyjadreNie citov
Vie vysvetliť čo je spoločenstvo detí.
Vie, čo podporuje
vzájomnú dôveru, priateľstvo a čo ich narúša.
Uvedomuje si potrebu
rešpektovania
odlišnosti iných.
Chápe túžbu nájsť
dobrého priateľa a
byť dobrým priateľom.
Vie rozlíšiť dobrú a
zlú klímu v rámci
triedy.
Multikultúrna
Výchova
Využitie naverBálnej komuniKácie
DramatiZácia, skuPinová
práca, rozHovor,
Didaktické
Hry
Prejavuje
snahu kulTivovane
Vyjadrovať
Hnev, vzdor,
Odpor,
smútok.
Učiť sa
Akceptovať
Prežívanie
Citov u druHých.
5.
Naša
trieda –
spoločens
tvo detí
Hodnota kolektívu,
vzťahy medzi členm
ispoločenstva,
Potreba slušného správania medzi spolužiakmi.
Podporiť zmysel triedneho spoločenstva a
silu priateľstva.
Zamerať pozornosť
na dobré vastnosti
spolužiakov.
Ujasniť si predstavy
O chlapcoch a dievča-
Multikultúrna
výchova, verbélna a
neverbálna komunikácia,
Didaktické
hry, rozhovor. Diskusia, skupinová práca,
Práca vo
dvojiciach
Vie pomáhať
spolužiakom,
vie sa tešiť
z úspechov
spolužiakov
tách, utvárať vzájomné
priateľské vzťahy.
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami po dohode so ŠP.
6. Učebné zdroje :
Metodická príručka etickej výchovy pre 2. ročník (E. Ivanová, Ľ. Kopinová, MPC Bratislava,
2005)
Pracovné listy etickej výchovy pre 2. roč. (E. Ivanová, Ľ. Kopinová, SPN Bratislava, 2009)
Audiovizuálna technika, obrázkový materiál, knihy a časopisy pre deti.
Náboženská výchova 2. ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ročníková téma druhákov má názov Cesta dôvery.
Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota
v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.
Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba . Schopnosť
prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje a sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery
v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy , pomocou ktorých
Dieťa Boha spoznáva . Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému možno úplne
dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť.
Ciele vyučovacieho predmetu
spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania
s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona.
rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery.
budovať postoj dôvery k Bohu.
pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom.
Rozvoj kompetencií
a) komunikačné: žiak
objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky
v práci v skupinách, zapája sa do diskusie
sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí
svojimi slovami vyjadruje svoje pocity
vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácií
v komunikácií používa vhodné slová a výrazy
chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať
svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom
intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii
je otvorený pre obrazné vyjadrovanie
dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie
aktívne a so záujmom počúva
b) kompetencie k učeniu sa: žiak
je otvorený pre tvorivé myslenie
je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých životných pravidiel
podľa desatora
je otvorený pre tvorivé učenie sa na biblických udalostiach
c) kompetencie k riešeniu problémov: žiak
plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými
primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém
rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo)
spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu
páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený
pre dobro
d) existenciálne: žiak
má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného
prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka
rozumie základnému správaniu spojenému s modlitbou
je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený na tomto procese sa aj
podieľať
spoznávaním samého seba hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť
k náprave
objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť
objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery
objavuje hodnotu čistého srdca
objavuje hodnotu pravdy
vníma svoj vnútorný svet
je otvorený pre nasledovanie ponúknutých biblických vzorov
rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta
rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia
je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje
objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so svedomím
objavuje pravdu desatora
vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej
dôvere
objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona
objavuje hodnotu odpustenia
sviatosť zmierenia chápe ako kresťanskú ponuku pre človeka a ako pomoc v situácii
mravného zlyhania
je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k sviatosti zmierenia
intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj
rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta
rozvíja vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú nádej
rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť svoj vnútorný –
duchovný svet
e) sociálne a interpersonálne: žiak
buduje vzťahy dôvery
formuje zdravé sebavedomie
prejavuje úctu k jedinečnosti každého spolužiaka
uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine
má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným (rodičom, súrodencom, kamarátom)
pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania medziľudských vzťahov
prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom
je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti
je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje konkrétnym triednym projektom
rozvíja vo svojom živote postoj prijímania a dávania
má pozitívny vzťah k druhým ľuďom
aktívne sa zapája do budovania medziľudských vzťahov v rovesníckom prostredí
triedy
učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov
vníma potrebu dôvery v ľudskom spolunažívaní
poznáva úlohu starostlivého správania sa voči iným
objavuje úlohu ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov
berie do úvahy dobro iných ľudí
je otvorený pre „štedrosť“ v odpúšťaní (vníma odpustenie ako dar človeka človeku)
f) kultúrne: žiak
sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň
a úlohu
intuitívne vníma posolstvo biblického textu
intuitívne vníma symbolickú reč
intuitívne vníma obrazy a symboly
vníma odpustenie ako múdrosť človeka
g) občianske: žiak
vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného
váži si majetok
dokáže správne zaobchádzať s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, požičané vráti)
vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka
vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti
intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva
pre šiesty ročník základných škôl CESTA DôVERY, vydanú Katolíckym pedagogickým a
katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi.
Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a
precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú
ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje
osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy, IKT.
Kritéria hodnotenia
Predmet náboženská výchova má duchovný charakter a z toho vychádza aj jeho zameranie.
Získavané vedomosti a zručnosti sú dôležité pre praktický život. Pomáhajú pri správnej
orientácii v súčasnosti, pri humanizácii, vytváraní správnej klímy v škole a spoločnosti.
Na hodine náboženskej výchovy učiteľ nebude hodnotiť známkou, ale využije vhodné
slovné hodnotenie s dôrazom na samostatnosť a správnosť riešenia úloh.
Učiteľ vyhodnotí úroveň verbálnych, písomných, výtvarných, komunikatívnych zručností
v súlade s požiadavkami v učebných osnovách priebežne.
So slovným hodnotením a výsledkami práce žiakov budú rodičia oboznamovaní priebežne.
Obsah predmetu
Základné tematické okruhy sú:
1. téma: Boh mi dôveruje
2. téma: Dôverujem Bohu
3. téma: Dôvera v rodine
4. téma: Dôverujeme si navzájom
5. téma: DESATORO – pozvanie k slobode a dôvere
6. téma: Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery
Náboženská výchova v 2. ročníku ZŠ - 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický celok – obsah
1. Boh mi dôveruje. Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody.
Svet – prejav dôvery Boha voči človeku. Obraz rajskej záhrady, Výchova
k úcte k životu a zodpovednosti za životné prostredie.
2. Dôverujem Bohu. Abrahám – povolanie a odpoveď na Božiu výzvu.
Modlitba ako posväcovanie života. Boh a jeho meno.
Oslavujem Boha. Sviatočný deň s TV a bez TV.
3. Dôvera v rodine. Božie pozvanie do ľudskej rodiny.
Pozvanie do Božej rodiny. Človek ako neopakovateľné Božie dielo.
Rodina ako spoločenstvo. Úlohy a role v rodine. Jakub a Ezau.
Počet
hodín
5
6
7
4. Dôverujeme si navzájom. Schopnosť hovoriť ako Boží dar.
Čisté srdce. Osobný majetok. Boháč a Lazár.
5. Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere.
Uzatvorenie zmluvy na Sinaji. Desatoro ako pravidlá.
5
5
6. Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery.
Milosrdný otec/ márnotratný syn. Umenie povedať zlu nie a zmierenie.
Hostina lásky – sviatosť zmierenia.
5
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 2.ročníku ZŠ
Ciele
Tematický
celok
K: Porovnať BOH
človeka
MI
s ďalšími
DÔVERUJ
Božími
E
dielami,
zdôrazniť
jeho
jedinečnosť
a zodpovedn
osťza svet.
Reprodukov
ať biblický
príbeh
o rajskej
záhrade.
A: Vnímať
stvorený
svet ako
prejav Božej
lásky
a starostlivos
ti. Rozvíjať
schopnosť
rozlišovania
medzi
dobrom
a zlom.
P: Prejaviť
radosť
a vďačnosť
Obsahový štandard
(téma)
Krása, účelnosť
a veľkoleposť prírody.
Svet – prejav dôvery
Boha voči človeku.
Obraz rajskej záhrady.
Výchova k úcte k životu
a zodpovednosti za
životné prostredie.
Predmet,
medzipred
metové
vzťahy,
prierezová
téma
TEV-pohyb,
tanec,
pohybové
hry.
HUV – spev
PRIR –
Krásy
Slovenska
PT – Envv:
Vychádzka
na šk.
pozemok.
PT –
Osobnos.
a soc.
rozvoj:Rozv
íjanie
sebareflexie.
Metódy
Rozhovo
r,
rozpráva
nie.
Dramatiz
ácia.
Práca
s s vykla
dacím
materiál
om.
Vychádz
ka.
Kresleni
e,
doplňova
nie,
pohyb.
Práca vo
dvojiciac
h
Výkonový
štandard
(konkrétn
y
výstup)
Žiak vie:
-porovnať
človeka
s ďalšími
Božími
dielamiuviesť
príklady
odlišnosti
človeka od
ostatných
živočíchov
-zdôrazniť
jedinečnos
ť človeka
a jeho
zodpovedn
osť za svet
- vnímať
stvorený
svet ako
prejav
Božej
lásky
a starostliv
osti
-prejaviť
radosť...
reproduko
zo
stvoriteľskéh
o diela –
spev, tanec,
kresba...
K: Opísať
DôVERUJ
hlavné
EM
znaky
BOHU
a prejavy
ľudskej
dôvery.
Reprodukov
ať príbeh
o Abrahámo
vi,prepojiť
ho so
životom.
A: Vnímať
potrebu
človeka
niekomu
veriť
a o všetkom
mu povedať.
Pozorovať
životný
rytmus
striedania
práce
a odpočinku.
P:Precvičiť
základy
sústredenia
a stíšenia.
Formulovať
modlitbu
vlastnými
slovami.
Rozvíjať
návyk
slávenia.
vať bibl.
príbehrozlíšiť
dobro a
zlo
Abrahám – povolanie
PT –
Vysvetľ Žiak vie:
-na
a výzva.
Osobnostný ovanie,
a soc.
rozpráva konkrétno
Modlitba ako
m príklade
Rozvoj:
nie.
posväcovanie života.
Rešpekotova Hranie
opísať
Boh a jeho meno.
hlavné
Oslavujem Boha.
nie potrieb
rolí.
Práca
znaky
Sviatočný deň s TV a bez a práv
TV.
ostatných.
s obrazo a prejavy
Rozvíjanie
m.
ľuddskej
sociálnej
Situačná dovery
spôsobilosti metóda. pre osobný
Práca
reproduko
život
s textom. vať bibl.
príbeh
a spoluprácu
.
o Abrahá
movi
PT –
a jednoduc
Mediálna
hým
výchova:
sposobom
Chápanie
ho
pravidiel
prepojiť so
fungovania
životom
mediálneho
-vnímať
sveta
potrebu
a primerane
človeka
veku sa
niekomu
v ňom
orientovať.
veriť
Rozlišovani
e medzi
pozorovať
fikciou
životný
a skutočnosť
rytmus
ou.
striedania
práce
a odpočink
u
formulova
ť krátku
modlitbu
vlastnými
slovami
-sa zapojiť
do
slávenia
nedele
K:
DÔVERA
Prostredníct V
vom príbehu RODINE
o sv. Lucii
opísať
rodinu ako
miesto
istoty, lásky
a dôvery.
Nakresliť
krstné
symboly.
Opísať
význam
krstných
symbolov
a krstného
mena.
Reprodukov
ať
bibl.príbeh
o Jakubovi
a Ezauovi
a prepojiť ho
so životom.
A: Vnímať
svoje
jedinečné
miesto
v ľudskej
a v Božej
rodine.
Na
biblickom
príbehu
vnímať
dosledky
narušenia
dovery.
P: Pestovať
návyk
spolupatričn
osti
s rodinou
a s farnosťou
Božie pozvanie do
ľudskej rodiny – Legenda
o Lucii
Pozvanie do Božej
rodiny – krst
Človek ako
neopakovateľné Božie
dielo
Rodina ako spoločenstvo
Úlohy a role v rodine
Jakub a Ezau.
PT -Env.v.:
Vzťahy
medzi
jednotlivými
členmi
rodiny. Iné
medziľudské
vzťahy.
PT –
Osobnostný
a sociály
rozvoj,
sebareflexia.
Prírodoveda:
Moja úloha
v rodine.
.
Práca
s hudbou
Práca so
SP
a iným
textom.
Práca
s obrazo
m.
Rozhovo
r
rozpráva
nie.
Kresleni
e
Doplňov
anie
Dramatiz
ácia
Žiak vie:
prostrední
ctvom
legendy
opísať
rodinu ako
miesto
istoty,
lásky
a dôvery
jednoduch
o nakresliť
symboly
krstu
-s
pomocou
učiteľa
vysvetliť
jednotlivé
krstné
symboly
naformulo
vať vzťah
medzi
krstným
menom
a krstným
patrónom
–
reproduko
vať príbeh
o Jakubovi
a Ezauovi
-nájsť
súvis
medzi
pravdou
a dôverou
-používať
zdvorilé
oslovenie
-slúžiť
rodine
K: Vyjadriť
význam
slova pre
budovanie
medziľudský
ch vzťahov.
Na
modelovej
situácii
opísať
potrebu
čistého
srdca.
Rozlíšiť
osobný
majetok od
spoločného.
Jednoduchý
m sposobom
prepojit bibl
príbeh
O Lazárovi
so svojim
životom
a správnzm
vzťahom
k majetku.
A: Oceniť
silu slova pri
budovaní
vzťahov.
Vnímať, čo
buduje a čo
ničí vzťahy
P: Rozvíjať
verbálne
i neverbálne
prejavy
pozornosti
vočo ľuďom.
Formovať
návyk
čestného
postoja
k osobnému
majetku.
K:
Reprodukov
ať b.príbeh
o Mojžišovi.
DôVERUJ
EME
SI
NAVZÁJO
M
Schopnosť hovoriť ako
Boží dar.
Čisté srdce.
Osobný majetok.
Boháč a Lazár.
ETV:
Medziľudsk
é vzťahy.
Prírodoveda:
Vzťah
k veciam
okolo seba.
PT – Env v :
Vzťak
k prírode,
k osobnému
i spoločném
u vlastníctvu
a pod.
Vysvetľ
ovanie.
Rozpráv
anie.
Hranie
rolí.
Práca
s biblick
ým
textom.
Skupino
vá práca.
Tvorba
jednoduc
hého
projektu.
Práca
s vyklad
acím
materiál
om.
Žiak vie:
- na
modelovej
situácii
zdôvodniť
význam
slova pre
budovanie
medziľuds
kých
vzťahov
-posolstvo
Boháč
a Lazár
prepojiť so
životom
-na
modelovej
situácii
vyjadriť
potrebu
čistého
srdca
-uviesť
príklady
osobného
a spoločné
ho
majetku
-uviesť
rozne
sposoby
ochrany
majetku
-vyhotoviť
jednoduch
ý triedny
projekt
pomoci
iným
DESATOR
O–
POZVANI
E
Uzatvorenie zmluvy na
Sinaji.
Desatoro ako pravidlá.
PT –
Oso. a soc.
Rozvoj:
Sebareflexia
Práca
s biblick
ým
textom.
Žiak vie:reproduko
vať príbeh
o
Spoznávať
obsah pojmu
zmluva.
Opísať
udalosť
uzatvorenia
zmluvy
Boha
s ľuďmi
Zosumarizov
ať
a aplikovať
získané
poznatky
učiva
ročníka
a jednoduch
ým
sposobom
ho aplikovať
na jednotlivé
prikázania.
A: Objaviť
pravdu
Desatora na
modelových
príbehoch
v ročníku.
Vnímať
a načúvať
vnútornému
hlasu
svedomia.
P: Formovať
postoj
dôvery
k Bohu
dodržiavaní
m Božieho
zákona.
K
SLOBODE
A
DÔVERE
.
Rešpektovan
ie potrieb
a práv
ostatných.
Rozvoj
a výchova
svedomia.
Rozvíjanie
sociálnej
sposobilosti
pre osobný
život
a budovanie
medziľudsk
ých vzťahov
rešpektujúci
ch práva
druhého
človeka.
Rozpráv
anie.
Rozhovo
r.
Skupino
vá práca.
Práca
s obrazo
m.
Práca
s vyklad
acím
materiál
om.
Dramatiz
ácia.
Mojžišovichronologi
cky
usporiadať
podľa
obrazov
dej
príbehu
.opísať
udalosť
uzatvoreni
a zmluvy
Boha
s ľuďmi na
základe
porozume
nia
bibl.textureproduko
vať
Desatoro
s pomocou
učiteľasumarizov
ať,
aplikovať
nadobudnu
té
poznatky
učiva
ročníka
a jednotliv
é
prikázania
na
konkrétny
ch
modelovýc
h
situáciachvnímať
a načúvať
hlas
svedomiaHodnotiť
jednoduch
ým
spôsobom
svoje
konanie
K:
Reprodukov
ať biblickú
udalosť
o milosrdno
m otcovi. Na
správaní
márnotratné
ho syna
opísať, čo
strácam
odcodom
z domu
dobrého
Boha.
Vlastnými
slovami
vyjadriť
ľútosť nad
vykonaným
ylom.
A:
Otvoriť sa
pre obraz
dobrého
a milosrdnéh
o Boha.
V príbehu
objaviť
možnosť
návratu,
odpustenia,
zmierenia
a obnovenia
dôvery
s milosrdný
m Bohom.
Vnímať
sviatosť
zmierenia
ako hostinu
lásky
čakajúceho
Otca.
P: Rozvíjať
postoj
nádeje
v Božiu
dobrotu
a milosrdens
POZVANI
E
NA
HOSTINU
OBNOVEN
IE
DÔVERY
Milosrdný
otec/márnotratný syn.
Umenie povedať zlu
„nie“, obrátiť sa, zmieriť
sa s ľuďmi, s Bohom.
Hostina lásky – sviatosť
zmierenia.
PT –
Osobnostný
a sociálny
rozvoj:
Rozvíjanie
sebareflexie.
Rozvoj
a výchova
svedomia.
Rozvíjanie
sociálnej
sposobilosti
pre osobný
život
a budovanie
medziľudsk
ých vzťahov
postavených
na dovere.
Práca
s bibl.tex
tom.
Práca so
symbolo
m.
Hranie
rolí.
Rozhovo
r
a rozprá
vanie.
Vysvetľ
ovanie.
Skuoino
vá práca.
Práca
s vyklad
acím
materiál
om.
Žiak vie:
-intuitívne
vnímať
obrazný
spôsob
vyjadrova
nia
symbolick
ej reči
-otvoriť sa
pre
dobrého
Boha
Reproduko
vať
bibl.príbeh
aktualizov
ať
posolstvo
príbehu na
svoj
osobný
život
reproduko
vať ľútosť,
objaviť
rozmer
ľútosti
a odpusten
ia
-vyjadriť
radosť
z odpusten
ia,
-vyjadriť
verbálne
a neverbál
ne
ospravedln
enie
foprmulov
ať
následky
konania
zla na
život
človeka
-formulovať vlastnými slovami
ľútosť.
tvo.
Formovať
návyk
ospravedlne
nia sa ,
priznania si
chyby,
vyjadrenia
ľútosti.
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Predmety – výtvarná výchova
– hudobná výchova
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. ročník
Charakteristika učebného predmetu
Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných
výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov ,dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania –
rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického
myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné
poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti.
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o
výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti,
zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú
pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s
vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka:
vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a
vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú
sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a
chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na
úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné
kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak
zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie
(výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry,
reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a
fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a
techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných
kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a
vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k
tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne
používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Obsah vzdelávania
2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
Tematický celok/metodické rady/ – obsah
1. Výtvarný jazyk (základné vyjadrovacie prostriedky)
Línia - hravé pokusy s rôznymi typmi liniek, ich vzťahmi a charakterom
Línia, plocha, tvar - kresba tvarov prostredníctvom línii z rôznych
materiálov a rôznymi nástrojmi
Farba - výraz farby
2. Výtvarný jazyk - kompozičné princípy a možnosti kompozície
Kompozícia - umiestňovanie vo formáte
Tvar a priestor - plastické tvary
Rytmus a pohyb - arytmia a nehybnosť
Symetria a asymetria - tvarov, farieb plôch
3. Podnety výtvarného umenia
Surrealizmus - fantastické portréty
Archaické písmená - transformácia zobrazujúceho znaku na symbol,
tajná abeceda, piktogramy, hieroglyfy...
4. Podnety fotografie
Koláž - montáž z fotografií
5. Podnety filmu a videa
Filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo
6. Podnety architektúry
Architektúra ako skladačka - stavebnica, stavba, konštrukcia,
Počet hodín
6
8
4
4
2
6
zodpovednosť a hra
7. Podnety dizajnu
Pohyblivá hračka
Telový dizajn - dizajn tváre, dokomponovanie časti tela
8. Podnety tradičných remesiel
Drotárstvo - vytváranie objektu z drôtu
Kraslice
9. Elektronické médiá
Hry s písmom a s textom na počítači - využitie grafických programov,
aktívny postoj k médiu, poznávanie a porovnávanie rôznych médií
10. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia
Triedenie - zobrazenie predmetov podľa kategórií, porovnávanie,
miešanie - hybridácia tvarov - ľudí, zvierat, vecí
11. Podnety hudby
Kresbový prepis rôznych rytmov
4
4
6
6
2
12. Synestetické podnety
Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite
13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
Podnety prírodovedy - časti tela
14. Tradícia a identita - kultúrna krajina
Výtvarná reakcia na prírodniny z okolia
15. Škola v galérii- galéria v škole
Socha v galérii, živá socha
16. Výtvarné hry
Hravá výtvarná tvorba na základe diktovania činností
land art - výtvarné hry v krajine
2
2
4
2
4
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Učiteľ hodnotí nielen slovne ale aj známkou (nie každá práca musí byť oznámkovaná)
tvorbu žiakov. Zameriava sa hlavne na kreativitu, originalitu a zručnosť pri práci žiakov.
Informuje žiaka správnymi formami o jeho pokroku, vedie ho k správnemu sebahodnoteniu
ako i k hodnoteniu spolužiakov. Žiaci sami vytvárajú výstavy a galérie prác. Predmet
výtvarná výchova je klasifikovaný na vysvedčení známkami.
Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 2hodiny (týždenne), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 2. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu
Ciele
Okruh
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipredmeto
vé
vzťahy,
prierezová
téma
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Formovať
a rozvíjať
gramotnosť
žiaka
v oblasti
vyjadrovania
sa
výtvarnými
prostriedkam
i
prostredníctv
om
vybraných
médií,
nástrojov
a techník.
Pochopiť
gramatiku
výtvarného
jazyka
v hravej,
akčnej alebo
neratívnej
forme.
1. Výtvarný
jazyk)
základné
vyjadrovacie
prostriedky
Línia - hravé pokusy
s rôznymi typmi
liniek, ich vzťahmi
a charakterom
Línia, plocha, tvar –
kresba tvarov
prostredníctvom línii
z rôznych materiálov
a rôznymi nástrojmi
Farba – výraz farby
Slovenský jazyk
2.
Výtvarný
jazykkompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
Kompozíciakumulácia tvarov
Tvar a priestor plastické tvary
Rytmus a pohyb arytmia a nehybnosť
Symetria a asymetria
- tvarov, farieb plôch
Environmentáln
a výchova využitie tvarov
a textúr
prírodnín
Vychovávať
žiaka
smerom
k vytváraniu
si
primeraných
kultúrnych
postojov,
názorov
a hodnotovýc
h kritérií na
úrovni
aktuálneho
vnímania
problematiky
vyjadrovania
sveta
umením.
Získať
vedomosti
a zručnosti
pri
konfrontácii
fotografickéh
3.
Podnety
výtvarného
umenia
Surrealizmus fantastické portréty
Archaické písmená transformácia
zobrazujúceho znaku
na symbol, tajná
abeceda, piktogramy,
hieroglyfy
Multikultúrna
výchova
Etická výchova
- postoj
Zážitkové
učenie
4.
Podnety
fotografie
Zážitkové
učenie
Kolážmontáž z Slovenský jazyk
fotografií
Etická výchovapostoj k umeniu
Rozhovor,
beseda,
samostatná
práca
Tvoriť
a vyjadrovať
sa
prostredníctvo
m línie,
plochy, tvaru
a to v rôznych
materiáloch, ,
rôznymi
nástrojmi.
Zvládnuť
technicky
farby na
palete.. Vedieť
vyfarbovať
plochy.
Pozorovanie, Komponovať metoda
vedome
pokusov
umiestňovať
a omylov,
tvar (motív)
samostatná
v rôznych
práca
častiach
plochy
formátu.
Poznať vývoj
a niektoré
typy písma.
Zvládnuť
základné
operácie
s mierkou.
Práca
Dotvoriť
v skupinách, nájdený
rozhovor,
objekt, spájať
samostatná
ho do nových
práca,
tvarov
výstavka
a významovýc
výsledkov
h celkov.
Pozorovanie,
beseda,
samostatná
práca,
návšteva
výstavy,
Získať prvé
vedomosti o
vzniku
fotografie.
Zvládnuť
jednoduché
o obrazu
a detského
výtvarného
prejavu.
vlastná
výstava
fotografií.
Získať prvé
vedomosti
o vzniku
filmu,
pochopiť
základy
filmového
umenia.
Filmová postava,
5.
filmový kostým,
Podnety
filmu a videa filmové herectvo
Získavať
prvé
vedomosti
o architekton
ickom
priestore
a tvare.
Chápať
architektúru
ako jazykako súbor
prvkov, ktorý
niečo
konštruuje.
.Rozvíjať
obrazotvorno
sť, abstraktné
myslenie,
tvoriť
hybridné
celky.
6.
Podnety
architektúry
Rozširovať
vedomosti
o krajine
svojho
okolia,
získať
záujem
o tradície
ľudového
umenia.
Rozvíjať
jednoduché
úkony vo
doplnenie,
prekreslenie,
vyfarbenie,
dokreslenie
fotografie.
Získať prvé
vedomosti o
vzniku filmu o pohybe
obrazu, akcii,
filmovej
postave.
Zvládnuť
jednoduché
konštrukčno technické
úkony
s materiálmi.
Tvoriť na
základe
motivácie,
vymýšľať
novotvary,
kombinovať
tvary.
Multikultúrna
výchova
Etická výchova
– postoje
k umeniu
Rozhovor,
samostatná
práca
Architektúra ako
skladačka stavebnica, stavba,
konštrukcia,
zodpovednosť a hra
Slovenský jazyk
Multikultúrna
výchova
Beseda ,
samostatná
práca
7.
Podnety
dizajnu
Pohyblivá hračka
Telový dizajn - dizajn
tváre,
dokomponovanie
časti tela
Prírodoveda
Pozorovanie,
rozhovor,
samostatná
práca
8.
Podnety
tradičných
remesiel
Drotárstvo vytváranie objektu
z drôtu,
Kraslice - rôzne
výtvarné techniky
Vlastiveda
Slovenský jazyk
Rozhovor,
výstava
hotových
prác, kurz
maľovania
kraslíc,
samostatná
práca
Tolerovať
rôzne typy
vyjadrovania,
vkus iných
ľudí. Základné
zručnosti pri
práci
s vybratými
druhmi
materiálov.
Tvoriť
spontánne aj
cielene rôzne
druhy
predmetov
z drôtu,
vyzdobiť
kraslicu.
Hry s písmom a s
textom na počítači využitie grafických
Slovenský jazyk
Mediálna
výchova
Rozhovor,
samostatná
práca, práca
Získať
základnú
zručnosť pri
Zážitkové
učenie
Zážitkové
učenie
Zapájanie
do súťaží a
projektov
9.
Elektronické
média
výtvarných
programoch
počítača.
programov, aktívny
postoj k médiu,
poznávanie
a porovnávanie
rôznych médií
v skupinách
Získať
základné
vedomosti o
možnostiach
vizuálneho
zobrazovania
,
vyjadrovania
a pomenovan
ia špecifík
jednotlivých
médií.
Rozvíjať
kreativitu
a zmysel pre
krásno
v rôznych
druhoch
umenia.
10.
Porovnávaci
e,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
Triedenie –
zobrazenie
predmetov podľa
kategórií,
porovnávanie
Miešanie –
hybridácia tvarov) ľudí, zvierat, vecí
Prírodoveda
Etická výchova
- postoje
Samostatná
práca,
výstava
prác,
rozhovor
11.
Podnety
hudby
Kresbový prepis
rôznych rytmov
Hudobná
výchova
Telesná
výchova –
vyjadrenie
pohybom
Počúvanie
a porovnáva
nie rôznych
druhov
hudby,
Samostatná
práca.
Rozvíjať,
hľadať a
charakterizov
ať
synestetické
vzťahy vo
výtvarnom
umení.
Rozvíjať
predstavivosť
na základe
pantomímy
a performanc
ie.
12.
Synestetické
podnety
Hmat vo vzťahu
k priestoru
a plasticite
Hmat - tvar, povrch,
vo vzťahu navzájom
a k motívu
Telesná
výchova
Prírodoveda
Samostatná
práca, práca
vo dvojici
13.
Podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
Podnety prírodovedyčasti tela
Prírodoveda
Rozhovor,
samostatná
práca ,
skupinová
práca
14.
Tradícia
a identita,
kultúrna
krajina
Výtvarná reakcia na
prírodniny z okolia
Vlastiveda
Etická výchova
-postoje
Samostatná
práca,
výstava prác
15.
Škola
Socha v galérii, živá
socha
Slovenský jazyk
Vlastiveda
Výstava v
galérií,
Rozvíjať
predstavivosť
vo vzťahu
k danému
priestoru
a jeho
prvkom.
Rozvíjať
pozorovacie
Zážitkové
učenie
narábaní
s počítačom,
hrať sa
a experimento
vať vo
výtvarnom
programe .
Získať
zručnosť
v porovnávaní
rozdielov,
vedieť ako
všeliako sa dá
zobraziť to
isté, zbierať,
triediť a
porovnávať
rôzne druhy
materiálu.
Vyjadriť
rytmus a
pohyb
prostriedkami
kresby,
maľby,
grafiky,
priestorového
vytvárania
(objekt,
model).
Rozvíjať
a prehlbovať
synestetické
vzťahy vo
výtvarnom
umení.
Vyjadriť živý
text- oživené
písmeno,
číslo- zo
svojich tiel.
Nakresliť
vzniknutú
situáciu.
Vedome
hľadať a
pokúšať sa
charakterizova
ť synestetické
vzťahy.
Mať základné
znalosti pre
schopností
u žiakov –
socha, reliéf.
Rozvíjať
výtvarnú
tvorbu na
základe
diktovania
činností
formou
výtvarných
hier v krajine
v galérii,
galéria
v škole
Zážitkové
učenie
16.
Výtvarné
hry
Hravá výtvarná
tvorba na základe
diktovania činností
land art - výtvarné
hry v krajine
Telesná
výchova
Environmentáln
a výchova
vychádzka –
sochy
v meste,
pozorovanie,
rozhovor
Rozhovor,
skupinová
práca,
samostatná
práca.
vytváranie
sochy a vedieť
ich prakticky
využiť.
Vyjadriť
kresbu ako
spojnicu
dopredu
daných
značiek.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Výtvarná výchova pre 2. roč. ZŠ (L. Čarný, EDUCO, Prievidza, 2010) knihy a časopisy
o výtvarnom umení, audiovizuálna technika, IKT, metodická príručka, knihy s detskou
literatúrou.
HUDOBNÁ VÝCHOVA 2. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním hudobnej výchovy ako výchovno-vzdelávacieho predmetu na ZŠ je vytvárať
plnohodnotnú protiváhu k prevažne vzdelávacím, náukovo orientovaným predmetom
vyučovania.
HV pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi.
Formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole i v rodine, prehlbuje ich pozitívny
vzťah k prírode, ku všetkým prejavom života, napomáha ich socializácii v kontexte regiónu
i celej spoločnosti.
Posilňuje ich vrodené prirodzené predpoklady a sklony k hravosti, spontánnosti, ich
schopnosť údivu a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných
i estetických hodnôt, k otvorenosti
a tvorivosti.
Hudba je pre žiakov na 1. stupni ZŠ predovšetkým hrou, predmetom detského
experimentovania, príležitosťou na uplatnenie poznávacieho a objaviteľského inštinktu,
bránou do zákonitostí života.
HV v tomto ponímaní si kladie za cieľ vychovať predovšetkým vnímavého a aktívneho
poslucháča, ktorý cez jemu dostupné vlastné hudobné aktivity smeruje k individuálne
podmienenej, slobodnej orientácii a nie je manipulovateľný náhodnou módou a agresívnou
ponukou subkultúry a reklamy. V konečnom dôsledku vedie HV k pozitívnemu svetonázoru
tvorivého prístupu a úcty k životu.
Ciele predmetu
V hre s hudbou a jej prvkami, ktorá nadobúda črty tvorivej práce a vedomej zameranosti na
jednotlivé hudobné javy, prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu.
Postupne vštepovať žiakom elementárne základy hudobných vedomostí. V hudobných
aktivitách posilňovať socializáciu žiaka v kolektíve a jeho motiváciu k samotnému predmetu
HV.
Kognitívne ciele
poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka a výrazových prostriedkov
prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
Socioafektívne ciele
uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času
Psychomotorické ciele
Na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi.
Obsah vzdelávania
2. ročník, 1. hod. (týždenne), spolu 33 hodín
Hudobný materiál
Sústava hudobných činností: vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobnopohybových, hudobno-dramatických.
Tematický celok/metodické rady/ – obsah
1. Vokálne činnosti
Zdokonaľovanie speváckych návykov, vyrovnávanie vokálov,
výslovnosť koncoviek, artikulácia, dýchanie.
Čistý kultivovaný spev so zodpovedajúcim výrazom v rozsahu c1 - c2.
Reagovanie pri speve na taktovacie gestá učiteľa: nástup, odsadenie,
zmena taktu, tempa, dynamiky.
2. Hudobno- pohybové činnosti
Pohybové vyjadrenie obrysu melódie (stúpanie, klesanie).
Vyjadrenie pohybové, tanečné, dramatickým gestom na rôzne hudobné
podnety.
Rytmizácia krátkych celkov v 2/4 a 3/4 takte.
Počet hodín
9
6
Pohybové vyjadrenie hudobného výrazu, nálady.
Realizácia hudobno-pohybových hier so spevom.
3. Inštrumentálne činnosti
Hra ostinátnych sprievodov k piesňam na detských hudobných
nástrojoch.
Štylizácia zvukov na detských hudobných nástrojoch.
Hra a tvorenie jednoduchých sprievodov na detských hudobných
nástrojoch v 2/4, 3/4 takte z polových, štvrťových, osminových nôt a
pomlčiek štvrťových a osminových.
4. Percepčné činnosti
Pozorné počúvanie hudobných skladieb, rozoznávanie kontrastov,
vyjadrenie zážitku (slovom, pohybom, výtvarne).
Sluchové rozlišovanie známych piesní ľudových a umelých,
jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu.
Sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry.
Sluchové rozlišovanie ukončenej a neukončenej melódie.
Sluchové rozlišovanie hudobných nástrojov.
5. Hudobno-dramatické činnosti
Improvizácia v trojtónovom priestore.
Súvislosť tempa a obsahu.
Vytvorenie priestoru hudbou.
Zvuková charakteristika postáv.
Jednoduchý príbeh s integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie, hry
na ozvenu, na otázku, na odpoveď, pokus o scénické riešenie.
7
8
3
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Učiteľ hodnotí žiakov známkou a dodržiava tieto zásady:
Pozitívna orientácia hodnotenia- vychádza z myšlienky humanistickej pedagogiky, podľa
ktorej má škola vychovávať tak, aby každé dieťa bolo úspešné.
Individuálny prístup v hodnotení.
Tendencia k sebahodnoteniu, preto dávame často možnosť žiakom hodnotiť hudobný
prejav a výsledky tvorivosti druhých žiakov,
Otvorenosť hodnotenia znamená, že vychádzame z toho , že každé zdravé dieťa možno
hudobne vychovávať, aj keď je dynamika a úroveň hudobného rozvoja detí rôzna.
Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 1 hodina (týždenne), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 1. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Okruh
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipredmet
ové
vzťahy,
Metódy
Výkonový
štandard
(konkrétny
prierezová
téma
Pestovať
u žiakov
základné
spevácke
zručnosti
i návyky,
rozširovať
hlasový
rozsah detí,
odhaliť
prípadné
vady pri
speve a pri
reči
a uchovať
si zdravý
hlas.
Viesť deti,
aby svoje
pocity,
predstavy
a dojmy
vedeli
vyjadriť
kultivovan
ým
pohybom.
Upevniť
hudobnopohybovú
prípravu,
tanečnopohybový
prejav
a hudobnopohybovú
tvorivosť.
Optimalizo
vať rozvoj
hudobných
schopností
žiakov,
podporovať
intonáciu
a sluchovú
analýzu,
zdokonaľo
vať sa
v technike
hry na
DHN,
tvoriť
1.Vokálno
-intonačné
činnosti
Vokálne činnosti
Zdokonaľovanie
speváckych návykov,
vyrovnávanie vokálov,
výslovnosť koncoviek,
artikulácia, dýchanie.
Čistý kultivovaný spev so
zodpovedajúcim výrazom
v rozsahu c1 - c2.
Reagovanie pri speve na
taktovacie gestá učiteľa:
nástup, odsadenie, zmena
taktu, tempa, dynamiky.
výstup)
Slovenský jazyk
Environmentálna
výchova
Imitácia,
Zážitkové
učenie
Žiak vie:
- správne
dýchať,
nasadiť
a tvoriť tón.
Pozná správne
držanie tela.
Vie pri speve
reagovať na
taktovacie
gestá učiteľa.
2.
Hudobnopohybové
činností
Pohybové vyjadrenie
obrysu melódie (stúpanie,
klesanie).
Vyjadrenie pohybové,
tanečné, dramatickým
gestom na rôzne hudobné
podnety (v dvoj a
trojdobom takte),
Rytmizácia krátkych
celkov v 2/4 a 3/4 takte.
Používanie taktovacích
gest 2/4 a 3/4 taktu.
Pohybové vyjadrenie
hudobného výrazu,
nálady.
Realizácia hudobnopohybových hier so
spevom.
Telesná výchova
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova –
tradičná ľudová
kultúra
Zážitkové
učenie
Žiak vie
kultivovaným
pohybom
reagovať na
hudbu. Vie
rytmizovať
krátke takty,
vie slovne
vyjadriť
náladu
skladby.
3.
Inštrument
álne
činnosti
Hra ostinátnych
sprievodov k piesňam na
detských hudobných
nástrojoch.
Štylizácia zvukov na
detských hudobných
nástrojoch.
Hra a tvorenie
jednoduchých
sprievodov na detských
hudobných nástrojoch v
2/4, 3/4 takte z
polových, štvrťových,
osminových nôt a
pomlčiek štvrťových a
Vlastiveda,
prírodoveda –
manipulácia.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna
výchova
Improvizáci
a
Žiak vie:
Zahrať
sprievod
k jednoduchý
m piesňam na
DHN. Vie
štylizovať
zvuky na
DHN
a vytvoriť
jednoduchý
sprievod na
DHN.
jednoduché
ostinátne
sprievody
k piesňam.
Vystihnúť
zámer
skladateľa
a odhaliť
dominujúce
výrazové
prostriedky
. Rozvíjať
hudobné
schopnosti
žiakov,
poskytovať
žiakom
hudobné
zážitky,
pomáhať
chápať
a prehlbova
ť transfer
vedomostí
a zručností.
Na základe
získaných
zručností
žiaci
dokážu na
primeranej
úrovni
realizovať
svoje
hudobné
predstavy.
osminových.
4.
Percepčné
činnosti
Pozorné počúvanie
hudobných skladieb,
rozoznávanie kontrastov,
vyjadrenie zážitku
(slovom, pohybom,
výtvarne).
Sluchové rozlišovanie
známych piesní ľudových
a umelých,
jednohlasných,
dvojhlasných (kánon),
melódie, sprievodu.
Sluchové rozoznávanie
predohry, medzihry,
dohry.
Sluchové rozlišovanie
ukončenej a neukončenej
melódie.
Sluchové rozlišovanie
hudobných nástrojov.
Výtvarná
výchova
Slovenský jazyk
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
Riadené
objavovanie
hudby.
Imitácia
a kombinova
ná metóda
osvojenia
piesní.
Žiak vie
rozlíšiť
jednoduché
kontrasty
slovom,
pohybom,
výtvarne. Vie
rozlíšiť známe
jednoduché
ľudové piesne
i umelé
piesne. Vie
sluchovo
rozlíšiť
hudobné
nástroje,
ukončenú
a neukončenú
melódiu.
5.
Improvizácia v
trojtónovom priestore.
Súvislosť tempa a
obsahu.
Vytvorenie priestoru
hudbou.
Zvuková charakteristika
postáv.
Jednoduchý príbeh s
integráciou vokálnej a
nástrojovej improvizácie,
hry na ozvenu, na otázku,
na odpoveď, pokus o
scénické riešenie.
Telesná výchova
Výtvarná
výchova
Etická výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Improvizáci
a
Skupinová
práca
Žiak vie
vytvoriť
jednoduchý
príbeh
s integráciou
vokálnej
a nástrojovej
improvizácie.
Hudobnodramatick
é činnosti
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učebnica Hudobnej výchovy, Langsteinová E., Felix, B. , SPN Bratislava 2010, Metodická
príručka k učebnici HV pre 2. roč. ZŠ
Detské hudobné nástroje, CD prehrávač, keyboard, zobcová flauta.
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Predmety – telesná výchova
TELESNÁ VÝCHOVA 2. ročník
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy na ročníkoch 1. – 4.je dominantne na telesné, funkčné
a pohybové veku primerané zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia,
zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje
elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k
psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného
vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu vo vyučovacom
procese.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží
pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Ciele predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy je podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri
pohybových aktivitách, formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybových aktivitách,
športu, uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, rozvíjať pohybovú
gramotnosť žiakov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti
mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových
možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti
ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Obsah vzdelávania
3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín
Tematický celok
1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Počet hodín
30
Základné povely poradovej prípravy, bežecká abeceda, chôdza,
beh, skok do diaľky, skok do diaľky z miesta, hod loptičkou,
kotúle, lezenie, plazenie, gymnastické náradie - žinenka, lavička,
rebriny, zásady hygieny a bezpečnosti pri týchto cvičeniach.
2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Rôzne možnosti manipulácie s náčiním.
hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj
netradičným náčiním, pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností (kondičných, koordinačných),
pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových zručností rôzneho charakteru
(gymnastických, atletických, plaveckých ap. prípravné športové
hry - zamerané na futbal, basketbal, hádzanú, vybíjanú.
3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Akcent na správne a estetické držanie tela
rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív,
pohybová tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná
improvizácia, cvičenie s hudbou.
4. Psychomotorické cvičenia a hry
Psychomotorické cvičenia - koordinačné, relaxačné, strečingové
a cvičenia na rozvoj flexibility.
5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Hry vo vode - otužovanie, základný plavecký výcvik
turistika a hry v prírode chôdza, prekonávanie prekážok, základné
hry v prírode.
poznať zásady bezpečnosti a správnej hygieny pri týchto
aktivitách.
17
17
15
20
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka
Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Učiteľ hodnotí známkou, zohľadňuje pohybové schopnosti, kreativitu, sociálne správanie
a pohybovú gramotnosť. Oboznamuje žiaka so správnymi formami o jeho pokroku, vedie ho
k správnemu sebahodnoteniu ako i k hodnoteniu spolužiakov.
Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 3 hodiny (týždenne), spolu 99hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 2. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Správne
technicky
vykonávať
základné
lokomócie,
Okruh
1.
Základné
lokomócie
a
nelokomo
Obsahový štandard
(téma)
Základné povely
poradovej prípravy,
bežecká abeceda,
chôdza, beh, skok do
diaľky, skok do diaľky
Predmet,
medzipredmeto
vé
vzťahy,
prierezová téma
Matematika odhad
vzdialenosti,
počítanie
frekvencie
Výkonový
štandard
Metódy
Výklad,
praktická
ukážka,
pohybové
činnosti,
(konkrétny
výstup)
Vedieť
správne
pomenovať a
vykonávať
základné
poradové
cvičenia a
elementárn
e zručností
z akrobacie
čné
pohybové
zručnosti.
z miesta, hod loptičkou,
kotúle, lezenie, plazenie,
gymnastické náradie žinenka, lavička, rebriny,
zásady hygieny
a bezpečnosti pri týchto
cvičeniach.
cvičení...
Ochrana života
a zdravia.
cvičenie
v družstvách
.
lokomócie,
nelokomočné
pohyby,
základné
atletické
disciplíny
a uplatniť ich
v pohybových
činnostiach.
Poznať
atletické
disciplíny.
Správne
manipulova
ť s herným
náčiním,
poznať
a aplikovať
v hre
dohodnuté
pravidlá,
byť v hre
aktívny
a mať k nej
pozitívny
postoj.
2.
Manipula
čné,
pohybové
a príprav
né
športové
hry
(florbal)
Rôzne možnosti
manipulácie s náčiním.
hry so zameraním na
manipuláciu s rôznym
tradičným, ale aj
netradičným náčiním,
pohybové hry zamerané
na rozvoj pohybových
schopností (kondičných,
koordinačných),
pohybové hry zamerané
na precvičovanie
osvojovaných si
elementárnych
pohybových zručností
rôzneho charakteru
(gymnastických,
atletických, plaveckých
ap.
prípravné športové hry zamerané na futbal,
basketbal, hádzanú,
vybíjanú.
Etická výchova –
spolunažívanie,
etické princípy
pri hrách
a súťažiach
Multikultúrna
výchova.
Manipulačné
hry,
skupinová
práca,
problémové
učenie.
Poznať
a dodržiavať
základné
herné činnosti
a techniku
jednotlivca,
poznať názvy
hier
realizovaných
vo výučbe.
Vedieť
aplikovať
v hre
dohodnuté
pravidlá
a rešpektovať
ich.
Uplatniť
správnu
techniku
manipulácie
s náčiním
Využiť
naučené
zručnosti
z hier
v rôznom
prostredí..
Vedieť
vyjadriť
pohybom
slovný,
názorný
i hudobný
motív
a vnímať
ich, poznať
význam
kultivované
ho
3.
Kreatívne
a estetick
é
pohybové
činnosti.
Akcent na správne
a estetické držanie tela
rytmika, tanec – jeho
druhy, tanečný krok,
tanečný motív, pohybová
tvorivosť, fantázia pri
pohybovej činnosti,
tanečná improvizácia,
cvičenie s hudbou.
Hudobná
výchova rytmus, využitie
hudby pri
cvičení
Multikultúrna
výchova ľudové tance
a piesne.
Praktické
cvičenia
a hry,
dramatizácia
,
improvizácia
, samostatná
práca.
Správne
pomenovať
základné
gymnastické
cvičenia,
tanečné kroky
a činnosti
realizované
vo výučbe.
Ukázať
správne
technické
Tanec
a pohybo
vá
tvorivosť
a estetickéh
o prejavu
v živote aj
v športe.
Vykonávať
základné
psychomot
orické
cvičenia,
poznať ich
význam.
4.
Psychomo
torické
cvičenia
a hry.
Psychomotorické
cvičenia koordinačné, relaxačné,
strečingové a cvičenia na
rozvoj flexibility.
Prírodoveda poznatky
o ľudskom tele.
Ochrana života
a zdravia.
Praktické
cvičenia
a hry,
pohybové
aktivity,
relaxácia.
Vedieť
základy
elementárn
ych
pohybovýc
h zručností
súvisiace
so
sezónnymi
pohybový
mi
činnosťami
.
5.
Aktivity
v prírode
a sezónne
pohybové
činnosti
Hry vo vode - otužovanie,
základný plavecký výcvik
turistika a hry v prírode
chôdza, prekonávanie
prekážok, základné hry
v prírode.
poznať zásady
bezpečnosti a správnej
hygieny pri týchto
aktivitách.
Ochrana života
a zdravia
Environmantálna
výchova
Hry, súťaže
Cvičenie,
hry.
predvedenie
rytmických
cvičení,
krokov,
motívov.
Zladiť
pohyby,
chôdzu, skoky
a beh
s rytmom
navodeným
potleskom,
zvukovým
signálom,
hudbou.
Uplatniť
prvky rytmiky
a tanca aj
v iných
pohybových
činnostiach.
Správne
pomenovať
základné
polohy tela,
uplatniť prvky
psychomotoric
kých hier a to
v rôznych
obmenách.
Prežívať
radosť
z pohybu
a hier.
Poznať
jednoduché
testy na
posudzovanie
držania tela,
dýchania.
Správne
pomenovať
základné
druhy
sezónnych
pohybových
aktivít.
Splývať,
ponárať sa,
dýchať do
vody, skákať
do vody.
Uplatniť
správnu
techniku
chôdze
v rôznom
teréne, na
rôznom
povrchu.
Uplatniť
prvky
sezónnych
pohybových
činností v
hrách,
súťažiach v
škole i vo
voľnom
čase.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Sivák J. a kol. :Metodická príručka – Telesná výchova pre prvý stupeň ZŠ, vydalo SPN 1998,
audio technika
Voliteľný predmet – Práca s informáciami a komunikácia
PRÁCA S INFORMÁCIAMI A KOMUNIKÁCIA 2. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet slúži ako propedeutika žiakov na samostatnejšiu prípravu na vyučovaciu
hodinu bez potreby rodiča, doučovateľa... V predmete sa žiaci oboznamujú kde a ako si
vyhľadať informácie potrebné na prípravu na vyučovanie a pri tvorbe projektov –
samostatne, ale aj v skupinách. Ako tieto informácie spracovať – grafickou a ústnou
formou. Pri prezentácii svojich prác sa zdokonalia v samostatnom vyjadrovaní, ktoré im
robí veľké problémy pri ústnych odpovediach.
Naučia sa tvorivo pracovať s informáciami, komunikovať verbálne i neverbálne.
Nadobudnú základné vedomosti o tom, ako využívať nástroje internetu na komunikáciu
i na vlastné učenie sa.
Ciele vyučovacieho predmetu
podporovať sebadôveru každého žiaka
osvojiť si vedomostí a nadobúdať kompetencie, ktoré umožnia žiakom vzdelávať sa po
celý ich život a zaujať aktívne miesto v sociálno-kultúrnom prostredí
vnímať a postupne si osvojovať jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k získavaniu
a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov
zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie
získať pozitívny vzťah ku knihám a literatúre, ako zdroju pre vyhľadávanie informácií
budovanie vzťahu ku krásnej literatúre, ako možnosti kultúrneho a estetického vyžitia
zvyšovanie úrovne jazykovej kultúry u žiakov ich verbálnych ústnych i písomných
jazykových prejavov
nadobudnúť základné zručnosti pri tvorbe jednoduchých projektov
viesť žiakov k samostatnosti pri práci s literatúrou, pri získavaní informácií a pri učení sa
naučiť žiakov využívať nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa
Obsah vzdelávania
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Tematický celok - obsah
1. Ako počúvať
Cvičenia sluchovej analýzy
2. Ako sa pozerať
Cvičenia zrakovej analýzy
3. Ako rozprávať
Rozvoj komunikatívnych schopností, vytváranie sebadôvery u žiaka
4. Ako sa rozprávať
Rozvoj komunikatívnych schopností, komunikácia s ľuďmi
5. Ako čítať
Rozvoj čítania a vzťahu k literatúre
6. Ako písať
Precvičovanie techniky písania, možnosti písania ako formy
Komunikácie
7. Záverečná reflexia a prezentácia projektov
Tvorba projektu a jeho prezentácia
Počet hodín
4
5
5
4
5
5
5
Hodnotenie
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009
na hodnotenie žiakov základnej školy.
Predmet Práca s informáciami a komunikácia je klasifikovaný. Pri praktických aktivitách je
vhodné používať aj slovné hodnotenie s dôrazom na samostatnosť , kreativitu a správnosť
tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie, schopnosť
samostatnej prezentácie svojej práce. Úroveň kombinovaných verbálnych, výtvarných
a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť formou prezentácie projektov.
V rámci objektívneho hodnotenia prác je možné urobiť výstavu prác. Učiteľ tiež hodnotí
stupeň sebahodnotenia žiaka, ktoré prebieha formou reflexie.
Školský vzdelávací program pre 2. ročník – 1 hodina (týždenne), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 2. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu
Ciele
Tematický
celok
Obsahový
štandard (téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Získať základné
poznatky
o zvukovej
stránke reči.
Rozvíjať
u žiakov
schopnosť
pozorne
a sústredene
počúvať
1. Ako
počúvať
Cvičenia sluchovej
analýzy
Osvojenie si
návykov správnej
výslovnosti
Rozlišovanie slabík,
slov, viet na
jednoduchých
cvičeniach a textoch
Nácvik pozorného
počúvania –
rozprávka, krátke
rozprávanie.
Vystihnutie hlavnej
myšlienky
vypočutého textu,
odpovede na otázky
z textu, krátka
reprodukcia
Hudobná
výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Počúvanie
hudby,
beseda,
skupinové
vyučovanie,
samostatná
práca,
rozhovor,
didaktické
hry
Cvičiť u žiakov
zrakovú analýzu,
tvoriť obrázky
v grafickom
editore,
vyjadrovať
vlastné pocity
pred kolektívom
2. Ako sa
pozerať
Cvičenia zrakovej
analýzy
Pozorovanie
obrázkov,
rozprávanie o nich
Chápanie
priestorových
vzťahov na obrázku
Vnímanie veľkosti,
tvaru, farby
Vyjadrenie pocitov
formou grafického
zobrazovania
Krátke rozprávanie
podľa obrázku
Porozprávanie
príbehu podľa
obrázkov
Tvorenie
jednoduchých
obrázkov
v grafickom editore
Projekt – práca
Výtvarná
výchova
Informatická
výchova
Environmentálna
výchova
Dopravná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Pozorovanie,
rozhovor,
práca
v skupine,
samostatná
práca,
projektové
vyučovanie,
vychádzka,
didaktické
hry
Využitie
IKT
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Vie pozorne
a sústredene
počúvať,
reprodukovať
vypočutý text,
odpovedať na
otázky
z vypočutého
textu
a vyjadriť
hlavnú
myšlienku
Vie
analyzovať
obrázok
a odpovedať
na otázky
o ňom. Vie
vytvoriť krátke
rozprávanie
podľa obrázka
a orientovať sa
v prostredí
jednoduchého
grafického
editora
s obrázkom,
dotvorenie, obrázky
na pokračovanie
Prehlbovať si
3. Ako
Rozvíjanie
zručnosti
komunikatívnych
rozprávať
jednoduchého
schopností
a súvislého
Zážitkové
Pri ústnom prejave
vyjadrovania sa. účenie
dodržiavanie
Naučiť žiakov
správneho dýchania,
nebojácne
artikulácie
vystupovať pred
a spisovnej
kolektívom
výslovnosti
Reprodukovanie
umeleckého aj
vecného textu
doslovné, podrobné,
stručné
Dokončenie
rozprávania,
zdramatizovanie
kratšieho textu
Tvorenie krátkeho
rozprávania na danú
tému – znaky
zaujímavého
rozprávania.
Správna technika pri
prednese
Projekt – nebojácne
vystúpiť so svojím
rozprávaním pred
kolektívom
Adekvátne
4. Ako sa
Komunikovanie na
rozprávať
danú tému verbálne
komunikovať
s prihliadnutím
aj neverbálne
Verejné
na komunikačnú Zážitkové
situáciu
učenie
prezentovanie
vlastného názoru
Rozširovanie
slovnej zásoby
Možnosti vzájomnej
komunikácie,
pravidlá rozhovoru.
Projekt – rozhovor
na danú tému
5. Ako čítať Výrazné čítanie
Osvojiť si
techniku čítania,
kratších úryvkov
verejne
Využitie
Určovanie hlavnej
prezentovať text. IKT
myšlienky,
Vytvárať
prerozprávanie
Slovenský jazyk
Etická výchova
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Mediálna
výchova
Beseda,
rozhovor,
samostatná
práca,
prezentácia
projektov,
dramatizácia
Vie
samostatne
a nebojácne
vystúpiť so
svojím
rozprávaním
pred
kolektívom.
Rozprávanie si
vie sám
pripraviť
z rôznych
zdrojov
Etická výchova
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Slovenský jazyk
Telesná výchova
Multikultúrna
výchova
Rozhovor,
beseda,
dramatizácia,
skupinové
vyučovanie,
didaktické
hry
Vie správne
komunikovať
so svojím
okolím
s prihliadnutím
na
komunikačnú
situáciu
Slovenský jazyk
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektov
a prezentačné
Rozhovor,
beseda,
dramatizácia,
skupinové
vyučovanie,
Vie
vyhľadávať
a získavať
informácie
z kníh,
u žiakov
pozitívny vzťah
k čítaniu
a literatúre.
Naučiť žiakov
získavať
informácie
z kníh, časopisov
a iných médií
obsahu, ilustrácia
textu, vyjadrovanie
svojich pocitov,
zážitkov, na základe
fantázie Dokončenie
príbehu, vytváranie
kladného vzťahu
k čítaniu a knihám
Dbanie na čítanie
s porozumením,
príprava na prechod
k tichému čítaniu
Voľná reprodukcia
textu, správna
intonácia
Vyhľadávanie
informácií v
detských knihách
a časopisoch
Návšteva školskej
knižnice, verejnej
knižnice, budovanie
si vlastnej knižnice
Projekt –
rozprávanie
o obľúbenej knihe,
časopise
Osvojiť si
6. Ako písať Samostatné písanie
krátkych textov
základy písanej
Využitie
a slohových útvarov
reči. Naučiť
žiakov používať IKT
– lístok, odkaz,
písanie ako
príbeh, rozprávka,
formu
obrázkové písanie
komunikácie
Postupné zvládnutie
práce s IKT samostatné
napísanie ,
prepísanie
jednoduchého textu
Používanie
jazykových
príručiek, slovníkov,
encyklopédií
Projekt – vytvorenie
krátkeho textu
podľa vlastného
výberu
7. Záverečná Získavanie
Naučiť žiakov
používať získané reflexia
informácií
informácie
a prezentácia z rôznych zdrojov
zručnosti
didaktické
hry,
projektové
vyučovanie,
exkurzia
časopisov
a iných médií.
Vie ich
spracovať
a prezentovať
Slovenský jazyk
Informatická
výchova
Sociálny a
osobnostný
rozvoj
Výtvarná
výchova
Mediálna
výchova
Beseda,
dramatizácia,
skupinové
vyučovanie,
didaktické
hry,
projektové
vyučovanie,
grafické
zobrazovanie
Vie pracovať
s písaným
textom,
s príručkami,
slovníkom,
encyklopédiou
.Vie pracovať
v prostredí
jednoduchého
textového
editora
Slovenský jazyk Skupinové
Informatická
vyučovanie,
projektové
výchova
Vie vytvoriť
jednoduchý
projekt a
v praxi
projektov
a samostatne ich
prezentovať pred Využitie
spolužiakmi.
IKT
Viesť žiakov
k sebahodnoteniu
a k objektívnemu
hodnoteniu iných
a ich použitie
v praxi
Komunikácia
prostredníctvom
IKT, hľadanie
informácií na
internete
Práca na projektesamostatná,
skupinová Podpora
sebadôvery každého
žiaka
Výtvarná
výchova
Sociálny a
osobnostný
rozvoj
Mediálna
výchova
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
vyučovanie,
grafické
zobrazovanie,
samostatná
práca,
skupinová
práca,
prezentácia
samostatne ho
prezentovať
pred
spolužiakmi
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude zjednodušené.
Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky
vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Detské knihy, encyklopédie a časopisy, metodické materiály o komunikácii a didaktických
hrách, audiovizuálna technika, IKT.
V. Učebné osnovy 3. ročník
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmety – slovenský jazyk a literatúra
– anglický jazyk
SLOVENSKÝ JAZYK 3. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra v sebe zahŕňa jazykovú, slohovú a literárnu zložku,
čítanie a písanie. Jeho postavenie ostáva aj v III. ročníku ZŠ prioritné. Žiaci získavajú nové
a upevňujú si už nadobudnuté poznatky z pravopisu, morfológie (tvaroslovie), lexikológie
(slovnej zásoby), zo zvukovej stránky jazyka, z písania, čítania i literárnej výchovy.
Jazyková a slohová zložka tvoria integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka.
S oboma zložkami je spojené i písanie. Je zakomponované do vyučovania v súlade s
preberaným jazykovým učivom. Slohové témy prispievajú k rozvíjaniu komunikačných
zručností žiakov, k obohacovaniu a rozvoju slovnej zásoby, k rozvíjaniu schopností myslieť a
učiť sa z textu. Vyučovanie čítania a literárnej výchovy sa orientuje na pozitívnu motiváciu
žiaka s cieľom vypestovať uňho schopnosť emocionálneho a estetickému vnímania sveta. V
rámci tejto zložky by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením, zlepšovanie čitateľských
zručností, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Nezanedbateľnou súčasťou je vytváranie
pozitívneho vzťahu k čítaniu a knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je rozvíjanie a preferovanie komunikačných schopností
žiakov, ktoré budú východiskom ich ďalšieho vzdelávania v slovenskom jazyku i v ostatných
vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Preferovať komunikatívno –
zážitkový model, podnecovať aktivitu žiakov, vytvárať u žiakov hodnoty a postoje zamerané
na príjem umeleckého textu – čítanie, deklamácia, počúvanie, analýza, interpretácia
a hodnotenie, budovať sebadôveru žiakov, viesť ich k vyjadrovaniu vlastných postojov
a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, pozitívnemu vzťahu
k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie. Po zvládnutí celoročného učiva žiak:
•
•
•
•
•
Ovláda základy pravopisnej a výslovnostnej normy.
Zlepší si návyky správnej výslovnosti.
Zdokonalí si komunikačné zručnosti, prehĺbi zručnosti správneho vyjadrovania
Upevní si správne návyky pri písaní
Osvojí si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej.
• Získa poznatky o zvukovej stránke jazyka.
• Naučí sa vyhľadávať informácie o jazyku v slovníkoch, encyklopédiách a v
elektronických zdrojoch.
• Dokáže porozumieť textu, uvažovať o ňom.
• Zdokonalí si techniky čítania, bude vedieť správne artikulovať, správne dýchať
• Bude vedieť samostatne prednášať vybrané literárne texty
• Vie analyzovať dej príbehu a orientuje sa v ilustráciách, pozná mená spisovateľov a
ilustrátorov
• Dokáže dramatizovať vybrané literárne texty
• Nadobudne lepšie čitateľské zručnosti prostredníctvom čítania doplnkovej literatúry
(knižnej i časopiseckej)
• Vie sa orientovať v školskej a mestskej knižnici.
• Vypestuje si schopnosť emocionálneho a estetickému vnímania sveta okolo seba.
Nadobudne úctivý vzťah k materinskému jazyku.
Obsah vzdelávania
Jazyková zložka 3 hodiny týždenne/99 hodín ročne
Tematický celok – obsah
Počet hodín
1. Abeceda
9
2. Delenie slov na slabiky
4
3. Obojaké spoluhlásky
5
4. Vybrané slová – všeobecný prehľad
3
5. Vybrané slová po obojakých spoluhláskach B M P R S V Z
49
6. Podstatné mená
9
7. Slovesá
5
8. Prídavné mená
4
9. Zámená
8
10. Číslovky
3
Hodnotenie
Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej
školy.
Pri hodnotení pristupuje učiteľ ku každému žiakovi individuálne. Neporovnáva výsledky detí
medzi sebou, ale hodnotí každého žiaka podľa jeho možností a schopností. Cieľom učiteľa je
žiaka pozitívne ohodnotiť, čo má veľký motivačný charakter. Žiakov postupne vedie k tomu,
aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale dokázali ohodnotiť aj výkon iných. Na konci každého
klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení klasifikačným stupňom podľa
platnej klasifikačnej stupnice - 1, 2, 3, 4, 5. Pravopisné cvičenia a nácvičné diktáty môže
učiteľ hodnotiť slovne a zapisuje počet chýb, slovný komentár k zvládnutiu cvičení a úloh,
prípadne svoje odporúčania k zlepšeniu výkonov žiaka.
Kontrolné diktáty sú klasifikované stupnicou:
0-1 chyby = 1
2-4 chyby = 2
5-7 chýb = 3
8-10 chýb = 4
11 < chýb = 5
Pri hodnotení a klasifikácii písania a slohu sa vyučujúci zameriava na splnenie cieľa, ďalej na
formu, čitateľnosť, plynulosť písma a celkovú úpravu strany. Gramatické chyby by nemali
výrazne ovplyvňovať známku za zvládnutie úloh žiakom. Podobne ako v slohovej výchove, aj tu
učiteľ veľmi citlivo pristupuje ku klasifikácii a hodnoteniu, rešpektuje osobnosť žiaka a
individuálne potreby žiakov. V rámci hodnotenia čítania a literárnej výchovy sa zameriava učiteľ
nielen na správnosť, plynulosť a uvedomenosť samotného čítania žiaka (čítanie s porozumením),
ale aj ďalšiu prácu s textom, pochopenie prečítaného textu a orientáciu v ňom, učiteľ sa zaujíma
aj o pocity a dojmy z prečítaného textu, schopnosť dokončenia či doplnenia neúplného textu,
jeho analýzu, prerozprávanie, dramatizáciu.
Školský vzdelávací program pre III. ročník – Slovenský jazyk a literatúra – JAZYKOVÁ ZLOŽKA (týždenne 3 hodiny), spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v III. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Vymenovať
abecedu
a prakticky ju
používať, Naučiť
sa poradie písmen
abecedy, Naučiť
sa hláskovať
abecedu aj slová,
pochopiť význam
hláskovania slov.
Identifikovať
slová s hláskami
l/ĺ a r/ŕ, Tvoriť
nové slová,
Správne
vyslovovať a
rozdeľovať slová
s hláskami l,ĺ a r,ŕ
na slabiky.
Vedieť
vymenovať
obojaké
spoluhlásky.
Odlíšiť obojaké
spoluhlásky od
tvrdých
Tematický
celok
1. Abeceda
Obsahový štandard (téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Tlačené a písané písmená abecedy, Radenie ENV
slov podľa abecedy, Názvy písmen,
Vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy OŽZ
pojmy: abeceda, slovník,druhy slovníkov,
encyklopédia, telefónny zoznam
HUV
2. Delenie
slov na
slabiky
Slovo, slabika, Rozdeľovanie slov na
slabiky, Vytváranie slov prostredníctvom
slabikotvorných slabík
ENV
Využívanie
IKT-tvorba
viet.
pojmy: slabikotvorné hlásky l,ĺ,r,ŕ, písanie a
výslovnosť spol. l,ĺ,r,ŕ
MAT
3. Obojaké
spoluhlásky
Delenie spoluhlások, Obojaké spoluhlásky,
Pravopis po obojakých spoluhláskach,
PPZ
OSR
MED
pojmy: obojaké spoluhlásky b,m,p,r,s,v,z,f
INV
Metódy
Výkonový štandard
(konkrétny
výstup)
motivačné
rozprávanie,
prezentačná metóda,
práca s pracovným
listom, hry so
slovami, práca s
kartičkami
Žiaci vedia/ovládajú:
tlačenú a písanú podobu
abecedy, zoradiť slová
v abecednom poradí,
správne pomenovať
všetky písmená,
vyhľadať v slovníku,
encyklopédii alebo v
tel. zozname slovo
podľa abecedy
výklad učiteľa, práca Žiaci vedia/ovládajú:
s pracovným listom, rozdeliť slová na
hry so slovami
slabiky, zo slabík
utvoriť slová, že hlásky
l/ĺ a r/ŕ môžu nahradiť
samohlásku a vytvoriť
slabiku
motivačné
rozprávanie,
prezentačná metóda,
tematické
vyučovanie, práca s
pracovným listom,
práca s kartičkami,
Žiaci vedia/ovládajú:
rozoznať obojaké
spoluhlásky,
vymenovať obojaké
spoluhlásky, že po
obojakých
spoluhláskach píšu i/í
a mäkkých.
Vedieť rozlíšiť, čo 4. Vybrané
sú vybrané a
slová –
príbuzné slová.
všeobecný
prehľad
Vybrané slová, Pravopis vybraných slov,
Príbuzné slová
Rozširovať si
aktívnu slovnú
zásobu o vybrané
a príbuzné slová,
ustálené slovné
spojenia s
vybranými
slovami, ich
využitie v
komunikácii,
diktátoch,
pravopisných
cvičeniach, pri
tvorbe vlastných
textov a na iných
predmetoch,
Vedieť
vyslovovať
a správne napísať
domáce slová,
v ktorých po
obojakých
spoluhláskach je
Vybrané slová po jednotlivých obojakých
spoluhláskach (okrem spoluhlásky f),
Odvodzovanie a tvorenie príbuzných slov,
Pravopis vybraných a príbuzných slov,
5. Vybrané
slová po
obojakých
spoluhláskac
h B, M, P, R,
S, V, Z
Vytváranie
rozprávok
a slohových
prác na
vybrané slová
Využitie IKT
na tvorbu
projektov
a ich
prezentácia.
didaktické hry
alebo y/ ý
MED
motivačné
rozprávanie,
prezentačná metóda,
OSR
didaktické hry,
dramatizácia,
prezentačná metóda,
práca s pracovným
listom, hry so
slovami, práca s
kartičkami
Žiaci vedia/ovládajú:
intuitívne zadefinovať
pojem vybrané slová,
rozoznávať vybrané a
príbuzné slová, že vo
vybraných slovách
píšeme y/ý
Žiaci vedia/ovládajú:
pravopis vybraných
slov, pravopis v
príbuzných slovách,
použitie v slovných
spojeniach a v textoch,
význam vybraných
slov, nahradiť slová a
slovné spojenia
vybraným slovom
a naopak, triediť
príbuzné slová
pojmy: vybrané slová, príbuzné slová
MED
MUV
pojmy: vybrané slová po obojakých
spoluhláskach b, m, p, r, s, v, z, príbuzné
slová
OŽZ
VYV
INV
y/ý alebo i/í.
Vedieť vyhľadať 6. Podstatné
konkrétne
mená
podstatné mená
v texte, Vedieť
tvoriť vety,
Uplatniť pravopis
všeobecných a
vlastných
podstatných mien.
Podstatné mená ako ohybný slovný druh,
Rozdelenie podstatných slov na všeobecné
a vlastné, Pravopis vlastných podstatných
mien
OSR
PRI
pojmy: podstatné mená, všeobecné a vlastné
podstatné mená
Vedieť vyhľadať 7. Slovesá
slovesá v texte,
Tvoriť vety na
slovesá, Tvoriť
slová s rovnakým
významom
Slovesá ako ohybný slovný druh, tvorenie
synoným
Vedieť vyhľadať
akostné prídavné
mená v texte,
Tvoriť vety na
prídavné mená,
Tvoriť slová
Prídavné mená ako ohybný slovný druh,
tvorenie antoným, Antonymá
8.Prídavné
mená
ENV
OSR
OŽZ
pojmy: sloveso, slová rovnakého významu
OSR
OŽZ
pojmy: podstaté meno, slová s opačným
významom
VLA
prezentačná metóda,
projektové
vyučovanie, hravé
čitateľské činnosti
(prešmyčky,
hádanky,...) práca s
pracovným listom,
hry so slovami, práca
s kartičkami
didaktické hry, hry
so slovami,
prezentačná metóda,
práca s pracovným
listom, hry so
slovami
didaktické hry, hry
so slovami,
prezentačná metóda,
práca s pracovným
listom, hry so
slovami
Žiaci vedia/ovládajú:
zadefinovať podstatné
mená (PM), pýtať sa na
PM správnou otázkou,
nájsť a vyhľadať PM v
textoch a cvičeniach,
rozlišovať všeobecné a
vlastné PM, rozoznávať
podstatné mená
pomocou ukazovacích
zámen ten, tá, to, tí, tie,
uplatniť správny
pravopis vo vlastných
PM – osôb, zvierat,
vecí, miest a obcí,
vrchov, riek, potokov,
štátov, svetadielov...
Žiaci vedia/ovládajú:
zadefinovať slovesá,
funkciu slovies v texte,
pýtať sa na slovesá
správnou otázkou, nájsť
a vyhľadať slovesá v
textoch a cvičeniach,
tvoriť synonymá.
Žiaci vedia/ovládajú:
zadefinovať prídavné
mená, pýtať sa na
prídavné mená
správnou otázkou,
vyhľadať akostné
opačným
významom.
Vedieť používať 9. Zámená
zámená v slovnej
aj písomnej
komunikácii,
vyhľadať vo vete
a v texte osobné,
ukazovacie a
privlastňovacie
zámená,
Nahrádzať
podstatné a
prídavné mená
vhodnými
zámenami a
naopak.
Rozoznávať vo
10. Číslovky
vete a v texte
základné číslovky
ako slová
pomenúvajúce
množstvo a
radové číslovky
ako slová
pomenúvajúce
poradie, slovné
a znakové
vyjadrenie
číslovky.
Zámená, Vyhľadávanie zámen v alebo v
texte
ENV
pojmy: zámená (ja, ty, on, ona, ono, my, vy,
oni, ony, ten, tá, to, tí, tie, moje, tvoje, naše,
vaše)
Číslovky, Vyhľadávanie základných a
radových čísloviek v cvičení alebo v texte,
OŽZ
ENV
pojmy: základné a radové číslovky
TEV
prídavné mená v
textoch a cvičeniach,
tvoriť antonymá
výklad učiteľa, práca Žiaci vedia/ovládajú:
s pracovným listom, zadefinovať zámená,
hry so slovami
vymenovať bežne
používané zámená,
vyhľadať zámená
v texte, používať
zámená pri komunikácii
s inými osobami
Rozhovor,
rozprávanie, práca s
pracovným listom,
dramatizácia, práca s
kartičkami
Žiaci vedia/ovládajú:
jednoduchú definíciu
čísloviek, vyhľadať
základné a radové
číslovky,použitie
čísloviek
v komunikácii, správne
napísať číslovky do
1 000,
usporiadať/napísať
číslovky (slovom)
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica, pracovný zošit, Čítanka pre 3. ročník ZŠ –
učebnica, Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník, Pravopisné cvičenia k učebnici
slovenského jazyka pre 3. ročník, Diktáty a pravopisné cvičenia pre 1. Stupeň ZŠ, doplnková
literatúra pre 3. ročník ZŠ, detské knihy, časopisy, knihy a encyklopédie zo školskej knižnice,
slovníky a jazykové príručky, multimédiá,...
Obsah vzdelávania - sloh
Tematický celok - obsah
1. List – písanie listu, písomné členenie listu(úvod, jadro, záver)
oslovenie, podpis
2. Rozprávanie ústne, písomné –ústne a písomné rozprávanie, rozprávanie
prežitých zážitkov, osnova(úvod,jadro, záver),rozprávanie podľa snovy
časová postupnosť
3. Oznam . písomné odovzdávanie informácií
SMS – prostredníctvom mobili(SMS) oznam
E – mail – elektronicky(e-mail)
4. Inzerát – inzeráty v tlači, vyhľadávanie inzerátov v tlači,písanie inzerá.
5. Reklama – druhy reklamy, analýza reklamných textov, tvorba reklamných textov, reklamný plagát
6. Pozvánka – pozvánka a jej písomná formulácia
Písomné odovzdávanie informácií -obsah pozvánky
7.Opis predmetu
Počet hodín
5
7
6
2
4
3
6
Hodnotenie
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodických pokynov č.7/2009-R z 28.apríla 2009 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi
individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho
možností a schopností. Snaha každého učiteľa 3.ročníka je pozitívne hodnotiť. V danom
predmete sú žiaci klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami,
ale aj svojho spolužiaka. Na konci klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení
známkami.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník –SLOH (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Metódy
Ciele
Obsahový štandard (téma)
vzťahy,
(konkrétny
celok
prierezová téma
výstup)
Využívať
• List, písanie listu
- motivačné
Žiaci
1. List
VMR
písanie listu a
• Písomné členenie listu (úvod, jadro, záver)
rozprávanie a
vedia/ovládajú:
pohľadnice ako
• Oslovenie, podpis
rozhovor
- rozoznať časti
OSR
jednu z foriem
listu
- práca s
písomnej
pojmy: list, oslovenie, podpis
- zoštylizovať
pracovným listom
komunikácie
jednoduchý list
medzi ľuďmi.
- pravopis
Vedieť, pri
oslovenia
akých
- podpísať sa
príležitostiach
svojím menom,
jednotlivé druhy
prípadne
korešpondencie
priezviskom
používame.
Porozprávať
• Ústne a písomné rozprávanie
- motivačné
PPZ
Žiaci
2.
svoj zážitok s
rozprávanie a
vedia/ovládajú:
Rozprávanie • Rozprávanie vlastných prežitých zážitkov
VMR
dodržaním
•
Osnova
-úvod,
jadro,
záver
rozhovor
- porozprávať
ústne,
ENV
časovej a
udalosť alebo
• Rozprávanie príbehu podľa osnovy
- dramatizácia
písomné
príčinnej
zážitok podľa
• Časová postupnosť
- hravé čitateľské
súvislosti.
činnosti
osnovy
Vedieť využívať
(prešmyčky,
- dodržiavať pri
pojmy: osnova, úvod, jadro, záver, časová
pri rozprávaní
hádanky, …)
rozprávaní a písaní
postupnosť
verbálne aj
- zážitkové
časový
neverbálne
vyučovanie
sled/postupnosť
prostriedky.
Vedieť stručne 3. Oznam
• Písomné odovzdávanie informácií
- prezentačná
MEV
Žiaci
podať
prostredníctvom mobilu (SMS), písomne
metóda
vedia/ovládajú:
SMS
informáciu o
E-mail
niekom/niečom.
Pri písaní
krátkych správ
používať čo
najmenej slov s
presnými
pojmami.
(oznam, korešpondenčný lístok) a elektronicky
(e-mail)
Precvičovať
4. Inzerát
motorické,
aplikačné a
analytické
zručnosti pri
vyhľadávaní
inzerátov v
tlači.
Pri tvorbe
inzerátu uplatniť
vlastnú
tvorivosť a
kreativitu.
Využívať
5. Reklama
motorické
zručnosti,
verejnú
prezentáciu
alebo
• Inzeráty v tlači
• Vyhľadávanie inzerátov v tlači
• Písanie inzerátov
- práca s
pracovným listom
VMR
ENV
pojmy: oznam, SMS,
e-mail, korešpond. lístok
pojmy: inzeráty nachádzajúce sa v tlači
• Reklama. Druhy reklamy.
• Analýza reklamných textov
• Tvorba reklamných textov
• Reklamný plagát
- výklad učiteľa
- projektové
vyučovanie
- kooperatívne
vyučovanie
- problémová
metóda
- dramatizácia
- kooperatívne
vyučovanie
- heuristická
OSR
DOV
MEV
MEV
VMR
MUV
- napísať
jednoduchý oznam
prostredníctvom
SMS správy, emailom alebo
klasicky
prostredníctvom
korešpondenčného
lístka
- sformulovať
správu tak, aby
obsahovala základ.
informácie
Žiaci
vedia/ovládajú:
- vlastnými slovami
charakterizovať
pojem reklama
- rozlíšiť druhy
reklamy
- posúdiť
hodnovernosť
reklamy
- sformulovať
krátky reklamný
text
Žiaci
vedia/ovládajú:
- písomne
sformulovať text
pozvánky na
podujatie
reprodukciu pri
vyhľadávaní
reklamy.
pojmy: reklama, druhy reklamy
metóda
• Pozvánka a jej písomná formulácia
- beseda
- práca s kartičkami
- kooperatívne
vyučovanie
- prezentačná
metóda
Pri tvorbe
vlastnej reklamy
(grafickej)
využiť jej
typické prvky.
Uplatňovať
motorické,
aplikačné a
tvorivé
zručnosti pri
tvorbe
pozvánky. Do
pozvánky
vyberať vhodné
slová podľa jej
zamerania.
Naučiť sa
správne a presne
vyjadrovať pri
opisovaní
predmetu,
ilustrácie.
Všímať si
konkrétne prvky
opisovaných
predmetov.
6. Pozvánka
• Obsah pozvánky
Písomné
odovzdávanie
informácií
pojmy: pozvánka
7.
Opis • Opis konkrétneho predmetu – základné prvky,
funkcie, využitie...
predmetu
Opis obrazu
• Členenie opisu na odseky – úvod, jadro, záver
Opis
ilustrácie
pojmy: opis, odsek
- motivačné
rozprávanie a
rozhovor
- demonštračná
metóda
- práca s detskou
literatúrou
PPZ
VMR
OSR
MEV
- ovládať prvky,
ktoré v pozvánke
nesmú absentovať
(miesto, čas,
program, kto
pozýva)
- pozvánku
primerane graficky
ozvláštniť
Žiaci
vedia/ovládajú:
- opísať predmet
(jeho využitie,
funkciu)
- opísať detskú príp.
umeleckú ilustráciu
(z čítanky, knihy)
Žiaci
vedia/ovládajú:
- vlastnými slovami
charakterizovať
pojem reklama
- rozlíšiť druhy
reklamy
- posúdiť
hodnovernosť
reklamy
- sformulovať
krátky reklamný
Vedieť sa
8. Vizitka,
predstaviť
druhy
prostredníctvom vizitiek
vyrobenej
vizitky.
Precvičovať
písomnú a ústnu
komunikáciu.
• Vizitka. Druhy vizitiek
• Tvorba vizitky
• Predstavovanie sa pomocou vizitky
pojmy: vizitka, druhy vizitiek
výklad učiteľa
- prezentačná
metóda
OSR
MEV
VMR
text
Žiaci
vedia/ovládajú:
- predstaviť sa
prostredníctvom
vizitky
- vyrobiť si vlastnú
vizitku
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Slovníky,detské časopisy, knihy a encyklopédie, internet, www.zborovna.sk,
Obsah vzdelávania – čítanie a literárna výchova
Tematický celok - obsah
1. Škola
Jeseň – Práca s textom,technika čítania,porozumenie textu
2. Rodina – Rozdelenie literetúry na poéziu a prózu,vyvodenie pojmu
Verš
3. Zima Krátke ľudové útvary
Zimné sviatky
Pranostika
Vianoce
Prirovnanie
Tradície spojené so zimou
4. Autorská rozprávka domáca a svetová tvorba –čítanie rozprávok
Hlavná a vedľajšia postava – mená svet. rozprávkárov
5. Príslovia a porekadlá –výchovné využitie, poučenie v porekadle
6. Povesť .jednoduchá povesť jej druhy, hlavná myšlienka
Výber zo slovenských povestí
Počet hodín
27
21
15
20
7
9
Hodnotenie
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodických pokynov č.7/2009-R z 28.apríla 2009
na Hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi
individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho
možností a schopností. Snaha každého učiteľa 3.ročníka je pozitívne hodnotiť. V danom
predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli
ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci klasifikačného obdobia sú žiaci na
vysvedčení hodnotení známkami.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA (týždenne 4), spolu 132 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Prostredníctvom
Čítania
doplnkovej
literatúry zlepšovať čitateľské
zručnosti
Vedieť sa orientovať v knižnici
Odlišovať poéziu
Od prózy
Vedieť vyhľadať
V literárnych ukáž
kach verš,odsek
Spoznať pranostiky
Ľudové i autorské
rozprávky
Obohacovať si
Slovnú zásobu
Vedieť rozprávky
Správne prečítať
Pokúsiť sa o dramatizáciu,krátke
divad.predstavenie
Tematický
celok
Škola
Jeseň
Raz mesačne
prezentovať
prečítanú
knihu voľne
vybranú
žiakom.
Rodina
Zima
Zimné sviatky
Vianoce
Tradície
Spojené so
zim.
Autorská
rozprávka
Hlavná a vedľajšia postava
Obsahový štandard (téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Práca s textom-literárne texty zamerané na
zvládnutie techniky čítania na porozumenie textu(témy obsahujúce prírodné motívy spojené s jeseňou a tematikou školy
Vlasten.výchova
Ochrana ži.a zdra.
Mediál.vých.
Envirom.vých.
motiv.rozpráv.
rozhovor
hádanky
prešmyčky
beseda
Vymenovať knihy
pre deti a mládež
detských autorov
porozprávať dej
alebo obsah
Rozdelenie literatúry na poéziu a prózu
V súvislosti s poéziou vyvodenie pojmu
verš. Práca s textom, texty s tematikou
Rodiny a rodinných vzťahov.
Osob.a soc.rozvoj
Výchov. k manž.
a rodičovstvu
DOV
Projektové vyuč.
beseda
Hry so slovami
rozoznať poéziu
od prózy
vedieť čo je verš
rozoznať odsek
Krátke ľudové útvary, oboznámenie sa
s pranostikami, prirovnanie, vyhľadávanie
prirovnaní
Multi.vých.
Envi.vých.
Ochr.živ.a zdravia
Tvorba projektu
Motivač.rozpr.a
čo je ľudová sloves.
rozhovor,dramati- čo je pranostika
zácia,projekt.vyuč. pojem rozprávka
pojem prirovnanie
Čítanie rozprávok v učebnici, časopisoch,
V knižnici, doma
Členenie rozprávok ako liter.útvaru
Mená svet.rozprávkárov a ich tvorba
Tvorba projektu
prezenčná
Multi.výchova
dramatizácia
Osobn.a soc.rozvoj beseda
heuristická
autorská rozpr.
ľudová a autor.roz.
Členenie textu
Hlavné a ved.posta.
dramatizácia
Spoznať frazémy v
krátkych liter.útvaroch,využiť
V praxi
Vedieť rozpoznať
Nový liter.útvar
povesť
Vytvoriť otázky
K textu
Pokúsiť sa napísať
Krátky príbeh
Príslovia a
porekadlá
Nové literárne útvary ľudovej slovesnosti
príslovie, porekadlo,výchovné využitie
OSR
ENV
výklad
problémová met.
hry so slovami
Povesť
Výber zo
slovenských
povestí
Jednoduchá povesť a jej druhy
Hlavná myšlienka povesti
OSR
ENV
MEV
VLV
motivačné roz.
rozhovor
práca s prac.list.
Učebné zdroje
Slovníky,detské časopisy, knihy a encyklopédie, internet, www.zborovna.sk
Pojem príslovie,
Porekadlo,vyhľadať ich, v literatúre
povedať vých.cieľ
pojem povesť
druhy povestí
hlavná myšlienka
výchovné využitie
otázky k textu
ANGLICKÝ JAZYK
3. ročník
Charakteristika predmetu
Na európskom kontinente žijú vedľa seba ľudia mnohých kultúr. Hovoria mnohými
jazykmi. Európania sa vyznačujú rešpektovaním tejto rôznorodosti, toleranciou a ochotou
vzájomne sa dorozumieť a komunikovať bez ohľadu na jazykové a kultúrne hranice. Podpora
vzájomného porozumenia a tolerancie medzi občanmi Európy a dodržiavanie ľudských práv
sú hlavnými cieľmi Rady Európy. Táto zároveň stanovila šesť úrovní ovládania jazyka ako
jednotné meradlo, ktorému budú rozumieť v každej krajineEurópy.
Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať
k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a uplatnení na trhu práce. Cudzie
jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné
kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho
referenčného rámca (SERR) pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v druhom
cudzom jazyku k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je
závislá nielen od vzdelávania v materinskom a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej
miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých oblastí vzdelávania.
Učenie sa CJ podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií CJ
sú dôležité pre podporu mobility v rámci EÚ, umožňujú občanom plne využívať slobodu
pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na
kompetencie vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré
pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom
existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému
jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úrovne A1 a A2 je používateľ základného jazyka.
Spoločný názov pre úrovne B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka.
Ciele predmetu
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým,
že vedie žiakov k :
podpore sebadôvery každého žiaka,
osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po
celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi schopnými podieľať sa
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie všetkých žiakov,
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu,
v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa,
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia,
vychadzajúcich z umeleckých textov, a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických
cítení a vnímaní,
pestovaniu vedomia k jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti
a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných prejavov,
využívaniu IKT,
využívaniu metódy CLIL do vyučovacieho procesu,
práca s žiakmi s individuálnymi výchovno- vzdelávacími plánmi
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa
jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činnosti, v rámci ktorých vytvára a prijíma
texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa
aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručnosti, postojov a hodnôt, ktoré
umožňujú osobe konať.
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby
učiaci sa dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie a nápady s
mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje
myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a
myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Začíname
Úvod do anglického jazyka. Predstavovanie sa a pozdravy. Anglická abeceda.
Základné pokyny v anglickom jazyku. Nácvik piesne. Základné číslovky. Dni
v týždni. Farby.
Čo je toto?
Slovná zásoba:Školské potreby. „Čo je to?“ Tvorenie otázky: „Čo je to?“a odpovede
„To je...“.Nácvik piesne: Otvor knihu! Precvičovanie hlások: a, b, c, d. Opakovanie
učiva. Komunikačné aktivity.
Projektová práca: Moja školská taška.
Čas hrať sa!
Slovná zásoba: Hračky.“Čas na hru!“ Privlastňovacie zámená. Tvorenie otázky: „Je
toto...?“ Krátke odpovede: „Áno, je. / Nie, nie je.“ Nácvik piesne: Hračky, hračky,
hračky! Precvičovanie hlások: e, f, g, h. Čítanie básne: Môj obľúbený... Hračky:
posluch s porozumením. Moja obľúbená hračka, farba...- komunikačné aktivity.
Hračky: Práca s pracovným zošitom. Opakovanie lekcie. Projektová práca: Moja
obľúbená hračka.
Toto je môj nos!
Slovná zásoba: Moje telo. Čítanie s porozumením: Toto je môj nos! Množné číslo
Počet
hodín
8
13
13
13
podstatných mien. Väzby „Toto je.../ „Toto sú.. Nácvik piesne: Desať prstov na mojej
ruke. Precvičovanie hlások: i, j, k, l. Čítanie s porozumením: Papierový lev.
Komunikačné aktivity: Opis zvieratka. Ľudské telo: Práca s pracovným zošitom.
Opakovanie lekcie 1, 2, 3. Projektová práca: Papierový lev.
On je hrdina!
Slovná zásoba: Zamestnanie. Čítanie s porozumením: On je hrdina! Osobné zámená:
On a ona. Tvorenie otázky: Je on...?/ Je ona...? Nácvik piesne: Dvaja milí doktori.
Precvičovanie hlások: m, n, o, p. Čítanie s porozumením: Moja rodina a práca.
Zamestnania: Posluch s porozumením. Zamestnania: komunikačné aktivity.
Zamestnania: Práca s pracovným zošitom. Opakovanie lekcie. Projektová práca:
Moja rodina a zamestnanie.
Kde je lopta?
Slovná zásoba: V parku. Čítanie s porozumením: Kde je lopta? Tvorenie otázky: Kde
je...? Predložky: v, na, pod. Nácvik piesne: V parku! Precvičovanie hlások: q, r, s, t,
u. Čítanie s porozumením: V parku. Posluch s porozumením: V parku. V parku:
komnikačné aktivity. V parku: práca s pracovným zošitom. Opakovanie lekcie.
Projektová práca: Keď idem do parku...
Billyho plyšový medvedík
Slovná zásoba: Rodina. Čítanie s porozumením: Billyho plyšový medvedík.
Privlastňovanie pomocou „´s“. Nácvik piesne: V mojej rodine. Precvičovanie hlások:
v, w, x, y, z. Čítanie s porozumením: Moja rodina. Posluch s porozumením: Moja
rodina v parku. Kto je to? – komunikačné aktivity. Moja rodina: práca s pracovným
zošitom. Opakovanie lekcie 4, 5, 6. Projektová práca: Moja rodina.
Sú toto jeho nohavice?
Slovná zásoba: Oblečenie. Čítanie s porozumením: Sú toto jeho nohavice?
Privlastňovacie zámená: jeho, jej. Tvorenie otázky: Sú toto jeho/jej....? Nácvik
piesne: Každý deň! Opakovanie anglickej abecedy. Čítanie s porozumením:
V obchode s oblečením. Posluch s porozumením: Oblečenie. Oblečenie:
Komunikačné aktivity. Oblečenie: práca s pracovným zošitom. Opakovanie lekcie.
Projektová práca: Moje obľúbené oblečenie.
13
13
13
13
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Učiteľ hodnotí známkou a slovne.
Predmetom hodnotenia v anglickom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené
vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv
iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – ANGLICKÝ JAZYK (3 hodiny týždenne), spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Tematický
medzipredmetové
Výkonový štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Naučiť žiakov
Ahoj. Dovidenia.
Multikultúrna
Počúvanie
Vedieť vhodne použiť
výslovnosť
Ako sa voláš?
výchova
s porozumením,
vhodné pozdravy v kontexte,
a použitie
Ja som...
Hudobná výchova
nácvik
zručne diskutovať
základné
Moje meno je...
komunikačných
a používať abecedu pri
pozdravy,
Kto je to? To je...
zručností, práca
hláskovaní.
predstavenie,
s učebnicou a
Zoznamovanie Môj/Tvoj
privlastňovacie
Abeceda
zošitom.
sa
zámená,
abecedu
a rozvíjať ich
komunikačné
zručnosti.
Naučiť žiakov
Počúvajte, prosím.
Multikultúrna
Počúvanie s
Používať otázky na veci
pýtať sa na veci
Čo je toto?
výchova
porozumením, práca
okolo seba, vedieť sa opýtať
Neurčitý člen: a + podstatné
Etika
s učebnicou a
na meno, stav/náladu
okolo seba,
meno
zošitom.
a odpovedať.
vhodne
odpovedať,
Dobré ráno. Ako sa máš?
začať používať
Veci okolo nás Mám sa dobre, ďakujem.
neurčitý člen
s podstatným
menom, spýtať
sa druhého ako
sa má.
Naučiť žiakov
Čísla 1-10.
Multikultúrna
Počúvanie a čítanie
Vhodne použiť otázky
používať čísla
Koľko máš rokov? Mám
výchova
s porozumením, práca a odpovede týkajúce sa veku,
Čísla
od 1 do 10,
deväť rokov.
Etika
so zošitom, práca so
vedieť dať telefónne číslo,
pýtať sa na vek
a hovoriť o ňom,
vedieť dať
telefónne číslo,
používať neurč.
člen an.
Naučiť žiakov
vhodne používať
slovnú zásobu
vecí
v domácnosti
a hračiek.
Toto je šarkan
Naučiť žiakov
používať osobné
zámená
a privlastňovacie
Zámená
zámená, hovoriť
o veku inej
osoby.
Naučiť žiakov
pýtať sa
základné otázky,
vhodne na ne
odpovedať,
Základné
použiť určitý
otázky
člen the +
podstatné meno
a používať
prídavné mená.
Naučiť žiakov
Kto čo
používať
má/vlastní
Sme dvojčatá.
Toto je 94312.
Neurčitý člen an+a e i o u
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
slovníkom.
vedieť použiť neurčitý člen
an.
Toto je:
Šarkan, bábika, bicykel,
lietadlo, počítač, lopta,
balón...
Všetko najlepšie
k narodeninám!
Nájdi pravítko!
On má sedem rokov.
Ona má deväť.
Jeho/jej
Opakovanie.
Multikultúrna
výchova
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
s učebnicou
a obrázkami.
Vedieť vhodne používať
slovnú zásobu vecí
v domácnosti a hračiek,
vedieť nájsť a pomenovať
predmety na obrázku.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
s obrázkami, práca so
slovníkom.
Vedieť poskytnúť informácie
o veku iných osôb. Vedieť
vhodne používať
privlastňovacie zámená.
Je toto lietadlo?
Áno, je./Nie, nie je.
Člen: the+podstatné meno
Prídavné mená:
Malá/veľká škatuľa
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
so slovníkom. Práca
s Internetom.
Vedieť sa spýtať na
informácie a špecifikovať
príslušné objekty.
Ja mám veľký nos.
Toto je moja mama.
Etika
Multikultúrna
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
Vedieť vhodne používať
sloveso „mať“ v rozličných
prídavné mená
v spojení
s podstatným
menom, zvýšiť
slovnú zásobu
ohľadne
vlastností vecí,
naučiť používať
sloveso „mať“.
Naučiť žiakov
pýtať sa na
vlastníctvo vecí
iných osôb
a vhodne na
otázky
odpovedať
krátkou
odpoveďou..
Naučiť žiakov
rozprávať
o schopnostiach,
hovoriť
o majetku iných
osôb/zvierat a p.
Zvýšiť žiakom
slovnú zásobu
ohľadom ZOO,
vedieť ukázať
cestu, používať
sloveso „can“.
Naučiť žiakov
pomenovať
Máš?
Levia klietka
Farby
Ona má veľké oči.
My máme list.
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
so slovníkom. Práca
s učebnicou.
situáciách. Hovoriť
o vlastnostiach vecí a ľudí.
Máš svoju tašku?
Áno mám. / Nie nemám.
Má (ona) dáždnik?
Áno, má. / Nie, nemá.
Prídavné mená:
Vysoký, nízky atď.
Etika
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
so slovníkom. Práca
s učebnicou.
Vedieť sa spýtať na
vlastníctvo iných osôb,
vlastnosti vecí a ľudí, opísať
postavu prídavnými menami.
Vidíš slona?
Áno, vidím. / Nie, nevidím.
Koho je táto klietka?
Privlastňovacie: levia klietka
(lion’s cage)
Zaboč doprava/doľava.
Biológia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
s učebnicou
a obrázkami.
Vedieť používať sloveso
„can“(môcť/vedieť/dokázať),
vedieť použiť privlastňovací
spôsob „’s“, slovnú zásobu
v oblasti zvierat, vedieť
ukázať cestu.
Ukáž mi zeleného šarkana.
Akej farby je jej sukňa?
Multikultúrna
výchova
Počúvanie s
porozumením, práca
Vedieť pomenovať farby a
oblečenie a používať farby
farby a
oblečenie,
používať farby
v spojení
s podstatnými
a prídavnými
menami.
Naučiť žiakov
správne
pomenovať
základné časti
tela aj s ich
vlastnosťami
a spýtať sa,
odkiaľ kto je.
Naučiť žiakov
tvoriť množné
číslo
podstatných
mien, opísať
situácie
a špecifikovať
miesto pomocou
predložiek.
Naučiť žiakov
spýtať sa na
množstvo,
zvýšiť úroveň
slovnej zásoby
v oblasti
nakupovania.
Naučiť žiakov
Ľudské
a zvieracie telo
Kde je čo
Je červená.
Opakovanie.
Hudobná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
s učebnicou a
zošitom.
v spojení s podstatnými
a prídavnými menami.
Má hnedé nohy.
Peter má dve ruky.
Odkiaľ je?
Je z Anglicka.
Biológia
Multikultúrna
výchova
Osobný a sociálny
rozvoj
Počúvanie s
porozumením, práca
s učebnicou a
zošitom.
Práca s Internetom.
Vedieť správne pomenovať
základné časti tela aj s ich
vlastnosťami, vedieť
sa spýtať, odkiaľ kto je
a korektne odpovedať.
Množné číslo: -s, -es
Tam je.../Tam sú...
Je tam...?
Áno je. / Nie, nie je.
Predložky: on, in
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Počúvanie s
porozumením, práca
s učebnicou a
zošitom.
Vedieť tvoriť množné číslo
podstatných mien, opísať
situácie pomocou there
is/there are... a špecifikovať
miesto pomocou predložiek
on/in.
Koľko strašidielok vidíš?
Koľko ... vidíš?
Predložka: at+the bank a p.
Geografia
Orientačný zmysel
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Počúvanie s
porozumením, práca
s učebnicou a
zošitom.
Práca s Internetom.
Vedieť sa spýtať na
množstvo vecí, ktoré vidím,
zvýšiť úroveň slovnej zásoby
v oblasti nakupovania
v obchodoch a v meste.
Koľko je hodín?
Multikultúrna
Počúvanie s
Vedieť sa spýtať na čas
Koľko?
Hodiny
spýtať sa na čas
a správne
odpovedať
a špecifikovať
dennú dobu.
Naučiť žiakov
pomenúvať
základné tvary.
Tvar vecí
Je dvanásť hodín.
O jedenástej...
...ráno, večer.
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
porozumením, práca
s učebnicou a
zošitom.
Práca s Internetom
a správne odpovedať
a špecifikovať dennú dobu.
Štvorec
Trojuholník
Kruh
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Počúvanie s
porozumením, práca
s učebnicou a
zošitom.
Vedieť určiť tvar vecí
a hovoriť o nich.
Učebné zdroje
Učebnica Project, Tom Hutchinson
Pracovný zošit
Európske jazykové portfólium
Internet
Cudzojazyčná literatúra(časopisy, knihy, encyklopédie)
Výkladové a prekladové slovníky
Aktuálne propagačné materiály
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmety – matematika
– informatická výchova
MATEMATIKA
3. ročník
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika 1- 4. ročníka ZŠ je založená na realistickom prístupe
k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov.
Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych
situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky
a pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom
a pod.)
vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia
a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo
sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí
byť zastúpený každý tematický okruh:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1.
stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov
s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci
majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich
systematických zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme
tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.
V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické
útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj
s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať,
odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa s jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané
metrické úlohy z bežnej reality.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika,
pravdepodobnosť, štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len
v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou
s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel
(usporiadávajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí
a zaznamenávajú ich.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe
úloh. Žiaci riešia úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané
výroky z matematiky a zo životných situácií.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1- 4. ZŠ, je naučiť žiakov tým
poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú
potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia
samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také
skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové
zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
Veku primerané, presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia
postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov
a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako
prostriedkov pri riešení úloh.
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov
spamäti a písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov.
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov, postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou.
Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností,
postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej
situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako
jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností
žiakov, používať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu
informácií.
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností, súvisiacich s procesom učenia sa,
k aktivite na vyučovaní, k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu
relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť
a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova, dôvera vo
vlastné schopnosti a vedomosti a možností, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj
verejnom kontexte.
Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku
všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov ku spoločenským európskym hodnotám,
permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt, vytvorených európskymi štátmi,
medzi inými a našim Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov
v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce
z kľúčovej kompetencie pre matematiku, celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
I.. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20
Zavedenie násobenia.
Súvislosť medzi násobením a sčítaním.
Nácvik násobenia v obore do 20.
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie slovných úloh na násobenie
Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v
obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do
20.
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20.
Zavedenie delenia.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...)
Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého čísla.
Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Súvislosť medzi delením a násobením.
Riešenie slovných úloh na delenie. Tvorenie slovnej úlohy k danému
numerickému príkladu na delenie v obore do 20.
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000.
Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie
na desiatky, stovky. Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej
sústave.
Číselná os.
Nerovnice (propedeutika).
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10
000.
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie.
IV.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom.
Počet hodín
32
25
32
Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky.
Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh.
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh.
Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom.
IV. . Geometria
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v centimetroch.
Meranie väčších vzdialeností:
- približne (napr. krokmi)
- s presnosťou na metre.
Odhad dĺžky:
- kratšej v centimetroch (milimetroch)
- dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné zásady rysovania.
Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom
geometrickom útvare. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti.
Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti.
Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka).
Kreslenie plánu stavby z kociek.
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie všetkých možných skupín
predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou
činnosťou a symbolmi).
Vytváranie skupín podľa daného i objaveného pravidla.
Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí,
možných ale neistých udalostí a nemožných udalostí).
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi.
Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou.
32
32
VI. Záverečné opakovanie
8
VII. Písomné práce
4
Hodnotenie
V 3. ročníku predmet klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28.
apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy),
schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote, v slov. úl.), úroveň
samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania
Charakteristika klasifikačných stupňov:
1. výborný
- vedomosti o prir. číslach a počtových výkonoch sú pevné, presné, úplné, sústavné
- myslenie žiakov je samostatné, dokáže vytvárať vzťahy medzi pojmami, vedomosti vie
aplikovať v nových situáciách, presný písomný aj ústny prejav
2. chválitebný
- vedomosti o prir. číslach sú pevné, presné, sústavné
- vedomosti o počtových výkonoch nie sú dostatočne pevné, ale sú presné, úplné, sústavné
- myslenie je samostatné, vedomosti vie uplatniť vo všetkých nových situáciách
3. dobrý
- vedomosti o prir. číslach sú sústavné s nevýraznými chybami- čítať, zapisovať, usporiadať
prir. čísla
- vedomosti o počt. výkonoch sú tiež sústavné a celistvé, ale nie sú pevné ani presné
- žiak pri počítaní spamäti je pomalý
- pri písomnom počítaní sa objavujú omyly, ktoré však po upozornení vie samostatne opraviť
- myslenie je málo samostatné a pri úlohách na aplikáciu učiva- slovné úl. potrebuje pomoc
učiteľa
4. dostatočný
- vedomosti o prir. číslach sú s nedostatkami, vedomosti o počtových výkonoch sú tiež
s mnohými medzerami
- sám chyby nenájde, a vie si ich opraviť len s pomocou učiteľa
- myslenie je málo samostatné, dokáže riešiť len jednoduché slovné úlohy a len s pomocou
učiteľa
- zložené slovné úl. nedokáže riešiť
5. nedostatočný
- vedomosti o prir. číslach sú neúplné- nedokáže porovnávať jednociferné a dvojciferné čísla,
vedomosti o počtových výkonoch sú na nízkej úrovni
- neovláda ani základné spoje počítania spamäti
- nesamostatné myslenie, nedokáže riešiť ani jednoduché slovné úlohy
Na hodinách matematiky v 3. ročníku učiteľ hodnotí žiakov známkou, ale pri
praktických aktivitách je vhodné aj slovné hodnotenie. Je potrebné využívať všetky
dostupné moderné metódy hodnotenia žiakov. Nezabúdať na seba -hodnotenie seba reflekciu. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom
spätnú väzbu o tom ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má
rezervy. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie, grafického a písomného spracovania
úloh, logického spracovania informácií a logického myslenia pri riešení úloh. Vedomosti
žiakov učiteľ overuje povinnými prácami a čiastkovými prácami, ktoré hodnotí známkou. Pri
hodnotení kladie dôraz na pozitívne hodnotenia práce a povzbudenie žiaka.
Povinné práce
Štvrťročné písomné práce
Čiastkové práce
Krátke písomné práce (5-minútovky)
Tematické písomné práce
Pri hodnotení sa rešpektuje aj metodický pokyn č. 1/2009-R z 23.decembra 2008 na
hodnotenie žiakov základnej školy - zásady hodnotenia predmetu
Hodnotenie úloh v jednotlivých písomných prácach:
PRÍKLADY: -numerický „klasický“ (42+8=, 54-6=)
-písomné s čítanie a odčítanie +skúška správnosti
-slovné úlohy jednoduché
-slovné úlohy zložené
-geometria – každý krok podľa zadania
- 1 bod
- 2 body
- 3 body
- 4 body
- 1 bod
1. Pri písomných prácach sa zaraďuje bonusová zábavná úloha, ktorá je hodnotená
bodmi
0-3 body, ktoré sa prirátajú k celkovému dosiahnutému počtu bodov. Bonusovou
úlohou si žiak môže vylepšiť známku. Ak dosiahol plný počet bodov za písomnú
prácu a vypočítal správne aj bonusovú úlohu, dostane dve známky.
2. Na záver práce sa zaraďuje tabuľka seba -hodnotenia:
Otázka: Ako sa mi dnes pracovalo?
Odpoveď: dobre, priemerne, zle, nesústredil som sa, ...
Percentá:
100% - 92%
91,9% - 75%
74,9% - 50%
49,9% - 25%
24,9% - 0%
Známka:
1
2
3
4
5
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – MATEMATIKA (týždenne 5 ), spolu 165 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
(konkrétny
celok
vzťahy,
výstup)
prierezová téma
Vytvárať jednoduché I.. Násobenie Zavedenie násobenia.
Environmentálna Rozhovor,
Žiak chápe súvislosť
postupnosti
Súvislosť medzi násobením a sčítaním.
výchova- ochrana výklad ,
medzi sčítavaním
a delenie
z predmetov,
živočíchov.
vysvetľovanie rovnakých sčítancov
prirodzených Nácvik násobenia v obore do 20.
z kresieb a čísel,
Triedenie
,projektové
a násobením.
čísel v obore Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
rozoznávať a sám
Riešenie slovných úloh na násobenie
živočíchov.
vyučovanie, Žiak vie deliť do 20.
do 20
vytvárať stúpajúcu
s kombinatorickou motiváciou.
Výchova
pozorovanie, Žiak chápe súvislosť
Riešenie
a klesajúcu
Tvorenie slovnej úlohy k danému
k manželstvu
samostatná
medzi delením
postupnosť čísel. ,
aplikačných numerickému príkladu na násobenie v
a rodičovstvu.
práca
, a násobením
Objavovať pravidlo
úloh na
obore do 20.
Etická výchova – kooperatívne Žiak vie násobiť a deliť
tvorby postupnosti
špecifické
Riešenie nepriamo sformulovaných
vzájomné vzťahy vyučovanie, do 20 spamäti.
a pokračovaťv tvorení matematické slovných úloh na násobenie v obore do 20. v rodine, pomoc a analytická
Žiak chápe súvislosť
ďalších jej prvkov,
a logické
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako
súdržnosť .Telesná metóda,
medzi odčítavaním
myslenie.
usporiadať údaje
preopedeutika) v obore do 20.
výchova –
informatívno rovnakých menšencov
patriace k sebe
Zavedenie delenia.
pohybom – receptívna. a delením.
v tabuľke, na základe
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na
švihadlom
objavenia súvislostí
polovice, tretiny,...)
preskočiť
medzi týmito údajmi,
Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého zobrazené číslo
interpretovaním,
čísla.
n -krát viac.
analýzou
Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie
Osobnostný
a modelovaním
spamäti. Automatizácia spojov.
a sociálny rozvoj.
riešenia úloh
Súvislosť medzi delením a násobením.
a problémov rozvíjať
Riešenie slovných úloh na delenie.
svoje schopnosti
Tvorenie slovnej úlohy k danému
a kreativitu.
numerickému príkladu na delenie v obore
do 20.
Riešenie slovných úloh na násobenie a
Poznať obsahovú aj
formálnu stránku
prirodzených čísel
v obore do 10 000
a vedieť ich využiť na
opis a riešenie
problémov z reálnej
situácie. Vykonávať
spamäti, písomne
základné počtové
výkony a využívať
komunikatívnosť
a asociatívnosť
sčítania a násobenia
na racionalizáciu
výpočtov.
Zaokrúhľovať čísla
na desiatky,
vykonávať odhady,
Kontroluje správnosť
výsledkov počtových
výkonov.
Riešiť a tvoriť
numerické
a kontextové úlohy na
základe reality,
obrázkovej situácie
a udaní číselných
hodnôt veličín.
delenie.
Dopravná výchova
Pravidlá platia nie
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených -len v matematike,
ale aj v živote.
čísel oboru do 10 000.
Multikultúrna
Zobrazovanie čísel na číselnej osi,
porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na výchova
Etická výchova
desiatky, stovky. Propedeutika rozvoja
II.
Prírodoveda
prirodzeného čísla v desiatkovej sústave.
Vytváranie
-kolobeh vody v
prirodzených Číselná os.
prírode
čísel v obore Nerovnice (propedeutika).
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do Telesná výchova
do 10 000
-význam športu
10 000.
Matematické Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu pre zdravie
Hudobná výchova
súťaživé hry. na porovnávanie v obore do 10 000.
-pieseň-70 sukien
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.
mala
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich
premieňanie.
Výtvarná výchova
-domček v dedine,
oplotenie domu
Enviromentálna
výchova
Samostatná
práca,
kooperatívne
vyučovanie,
projektové
vyučovanie,
rozhovor,
výklad
Žiak vie porovnávať
čísla a zaokrúhľovať
ich na deisatky,
Žiak pozná jednotky
dĺžky (mm, cm, dm, m,
km) a ich vie
premieňať,
Vie čítať a písať čísla
v obore do 10 000,
Rozložiť troj a
štvorciferné číslo na
tisícky, stovky desiatky
a jednotky. Vie zapísať
troj a štvorciferné
číslo v obore ako súčet
tisícok, stoviek,
desiatok a jednotiek .
Vie zobrazovať čísla
na číselnej osi,
porovnať
a zapísať čísla v obore
do 10 000 pomocou
znakov <, >, =.
Vie riešiť nerovnice
typu:
x < 6 150, x > 322.
V súlade s osvojením
matematického
obsahu
a prostredníctvom
numerických
výpočtov spamäti a
písomne rozvíjať
numerické zručnosti
žiakov. Rozvíjať
numerické zručnosti
na kalkulačke.
III. Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore
do 10 000
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel.
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej
displejom.
Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky.
Riešenie jednoduchých a zložených
slovných úloh.
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Riešenie nepriamo sformulovaných
slovných úloh.
Riešenie slovných úloh s neprázdnym
prienikom.
Etická výchova –
Nepreceňuj svoje
možnosti. Pracuj
presne
a svedomito.
PrírodovedaDodržuj pitný
režim.
Etická výchova –
tolerancia
a otvorené
zmýšľanie.
Multikultúrna
výchova
Rozhovor,
samostatná
práca,
projektové
vyučovanie,
motivačné
rozprávanie,
príklady
z praxe.
Žiak vie ovládať
algoritmus písomného
sčítania a odčítania
v obore do 10 000,
pohotovo sčítať
a odčítať prirodzené
čísla v obore do
10 000,
osvojiť si praktické
sčítanie a odčítanie na
kalkulačke v obore do
10 000.
Vie urobiť kontrolu
správnosti,
riešiť jednoduché
slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie,
typu:
Určenie súčtu, keď sú
dané dva sčítance.
Na základe
skúsenosti a činností
rozvíjať orientáciu
žiakov v rovine
a v priestore.
Ochraňovať
a zveľaďovať okolitú
prírodu, starať sa
o svoje zdravie, mať
kladný vzťah ku
všetkým humánnym
a demokratickým
hodnotám.
Vytvárať a rozvíjať
kladný vzťah žiakov
ku spoločenským
európskym
hodnotám.
Dané číslo zväčšiť o ...
Určenie jedného
sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec.
Dané číslo zmenšiť o ...
Porovnávanie
rozdielom.
vedieť riešiť zložené
úlohy typu: a + b + c
a – b – c, a – (b + c )
(a + b) – c, a + (a + b)
a + (a - b)
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v
Výchova
Samostatná
Žiak vie odmerať dĺžku
IV.
centimetroch.
k manželstvu
práca,
Geometria
úsečky v mm a cm
Meranie väčších vzdialeností:
a rodičovstvu.
projektové
s presnosťou na
Využívanie
Priprav sa na
vyučovanie,
- približne (napr. krokmi)
centimeter.
IKT
viaceré možností.
grafické
- s presnosťou na metre.
Vie porovnať úsečky
v geometrii
Vytrvalosť pri
práce.
podľa ich dĺžky,
/raz mesačne/. Odhad dĺžky:
riešení úloh. Pracuj
presne a dôsledne Modelovanie, vzdialenosti v triede
- kratšej v centimetroch (milimetroch)
Správne
používať montážne
a v teréne krokom
- dlhšej v metroch.
rysovacie potreby. a demontážne a odmeraním
Využívaj poznatky práce.
Rysovanie - základné zásady rysovania.
v metroch.
zo školy
Rysovanie priamok a úsečiek.
Vie získať predstavu
Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom v každodennom
o dĺžke – kratšej
geometrickom útvare. Rysovanie rovinných živote. Dvakrát
v centimetroch, dlhšej
meraj a raz strihaj.
útvarov v štvorcovej sieti.
v metroch.
Tvorba projektov.
Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných
Vie osvojiť si
útvarov vo štvorcovej sieti.
Stavba telies z kociek na základe plánu
a používať pri rysovaní
(obrázka).
Kreslenie plánu stavby z kociek.
Permanentne
poznávať kultúrne
a iné hodnoty
vytvorené
európskymi štátmi,
medzi inými a našim
Slovenskom.
Učebné zdroje
V. Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Osobnostný
a sociálny rozvoj.
Tvorba projektov.
Výtvarná výchova.
Rozhovor,
samostatná
práca,
projektové
vyučovanie,
motivačné
rozprávanie,
príklady
z praxe.
základné zásady –
čistota, presnosť,
vhodné rysovacie
potreby, hygiena
a bezpečnosť pri
rysovaní.
Vie narysovať rovinné
útvary v štvorcovej
sieti,
Vie nakresliť
jednoduchý plán
stavby z kociek.
Žiak vie si vytvoriť
systém pri vypisovaní
možností, rozlišovať
isté, neisté, možné
a nemožné, udalosti
primerané veku, riešiť
primerané nepriamo
sformulované úlohy,
Vie získavať,
zhromažďovať
potrebné údaje.
Žiak vie zo získaných
údajov zostaviť
a prečítať tabuľku.
Matematika pre 3.ročník- 1. a 2. časť, vydavateľstvo AITEC, metodická príručka, pracovné listy,TV,počítače,detské knihy a časopisy, IKT, názorné
učebné pomôcky – LOGO PICOLO, modely geometrických tvarov,.... audiovizuálna technika
INFORMATICKÁ VÝCHOVA 3. ročník
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné
stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný
prostriedok
komunikácie.
Na 1. Stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu
prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných
technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských
programov a pri riadení školy.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami
jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním
primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci
medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z
matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných
programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych
grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností,
ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie
programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili
s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Informácie okolo nás
- základné postupy pri práci s textom
- získanie prvých zručností pri kreslení v grafickom prostredí
- realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania
Komunikácia prostredníctvom IKT
- práca s elektronickou poštou
- pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete
- bezpečnostné riziká pri práci s internetom
- pochopiť spôsob definovania kľúčového slova
Počet hodín
16
6
- zvládnuť výber potrebných informácií
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
- získanie základov algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať
nad riešením problémov pomocou IKT
Princípy fungovania IKT
- zoznamovať sa s možnosťami vstupných a výstupných zariadení
- získavanie základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami
- zoznámiť sa s funkciami lokálnej siete a internetu
Informačná spoločnosť
- oboznámiť sa s využitím IKT v bežnom živote
- zodpovedné používanie interaktívnych médií
4
5
2
Hodnotenie
Učiteľ hodnotí žiakov známkou alebo slovne a vedie žiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi. Dôraz kladie pri tom nie na
zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri
každodenných činnostiach.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – INFORMATICKÁ VÝCHOVA (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
Získať zručnosti Informácie
pri kreslení v
okolo nás
grafickom
prostredí.
Oboznámiť sa so
základnými
postupmi pri
práci s textom.
Vytvárať
jednoduché
animácie.
Oboznámiť sa so
základnými
postupmi pri
práci
s jednoduchou
prezentáciou.
Vedieť využiť
IKT v rámci
prezentovania
projektov.
Oboznámiť sa
s nahrávaním
a prehrávaním
zvukov.
Obsahový štandard (téma)
Kreslenie obrázka v jednoduchom grafickom
editore – efektívne využívanie nástrojov
editora. Práca s textovým editorom, jednoduché
formátovanie textu. Kopírovanie mazanie,
presúvať. Vkladanie obrázkov do textu.
Vytváranie jednoduchých animácií –
animovanie pohybu, rastu...Oboznámenie sa
s nástrojmi a pojmami pri vytváraní
jednoduchej prezentácie. Prezentovanie
vlastného projektu pred spolužiakmi. Práca
s multimédiami. Spúšťanie zvukov z CD
a internetu.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Metódy
rozhovor
demonštrácia
samostatná
práca
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Žiak vie nakresliť
obrázok
v jednoduchom
grafickom editore
(farby a hrúbky
čiar, jednoduché
nástroje), vie
upraviť obrázok (
kopírovanie,
otáčanie) Žiak vie
vytvárať
jednoduché
animácieanimovanie
pohybu,
rastu....Žiak vie
využiť rôzne typy
informácií
(matematické
hlavolamy
s číslami, hádanie
slov, dopĺňanie
písmen,
dokresľovanie
obrázkov do
mapy). Žiak pozná
Komunikácia
Rozlišovať
zodpovedné
prostredníctvom
a nezodpovedné IKT
používanie
interaktívnych
médií – rozumieť
rizikám, ktoré sa
tu nachádzajú.
Pochopiť
využitie
nástrojov
internetu.
Poznať nástroje
internetu.
Pochopiť spôsob
a mechanizmus
vyhľadávania
informácií na
Oboznámenie sa s prostredím detskej webovej
stránky a bezpečným správaním na internete.
Základy slušného správania na internete.
Oboznámenie sa s pojmami webový prehliadač,
webová stránka, odkaz, vyhľadávanie.
Vyhľadávanie informácií na webe ako zdroja
textových a obrazových informácií.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Etická výchova
rozhovor
demonštrácia
samostat. práca
prezentácia
práca na
detských
webových
portáloch
nástroje a pojmy,
ktoré využíva pri
vytáraní
jednoduchej
prezentácie. Vie
využiť IKT pri
tvorbe projektu a
prezentovať
vlastný projekt
pred spolužiakmi.
Žiak vie pracovať
s multimédiami,
vie spúšťať zvuky
s CD a internetu.
Žiak vie rozlišovať
zodpovedné
a nezodpovedné
používanie
internetu, vie sa
bezpečne a eticky
správať v emailovej
komunikácii (
ochrana osobných
údajov).
Žiak pozná pojmy
www, webový
prehliadač, webová
stránka, odkaz,
vyhľadávanie na
webe.
Žiak vie správne
internete
Získať
algoritmického
myslenia
využiteľného aj
v bežnom živote.
Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Získanie základov algoritmického myslenia.
Algoritmické hry, riešenie hlavolamov.
rozhovor
Matematika.
Mediálna výchova. demonštrácia
samostat. práca
Poznať základné
periférie na
ovládanie
počítača.
Oboznámiť sa
s využitím
softvéru
v rôznych
oblastiach
vrátane hier.
Vedieť vytvoriť,
pomenovať
Princípy
fungovania
IKT
Vstupné a výstupné zariadenia počítača.
Mediálna výchova rozhovor
Spúšťanie hry z CD a internetu. Ovládanie
Hudobná výchova demonštrácia
jednoduchých hier.
samostatná
Vytvorenie a ukladanie priečinkov.
práca
Oboznámenie sa s pojmom súbor a priečinok.
Uloženie, otvorenie zrušenie a premenovanie
súborov a priečinkov. Oboznámenie sa s prácou
na tlačiarni.
posielať a prijímať
jednoduché listy
(rodičom, učiteľke,
spolužiakom...),
vie si vytvoriť emailovú adresu.
Žiak vie správne
vyhľadať
informácie
a obrázky na webe
a vie ich správne
použiť.
Žiak získa základy
algoritmického
myslenia. Vie
riešiť algoritmické
hry, hlavolamy
v detskom
programovacom
jazyku.
Žiak pozná
základné periférie
na ovládanie
počítača, myš,
klávesnica.
Žiak vie spustiť
hru s CD
a internetu, vie, čo
je CD mechanika,
USB – pamäťový
kľúč.
Žiak vie vytvárať
a uložiť
priečinok.
Vedieť uložiť,
otvoriť,
premenovať
a zrušiť
informácie
v priečinkoch.
Oboznámiť sa
s ovládaním
tlačiarne.
Oboznámiť sa
Informačná
s bezpečnostnými spoločnosť
pravidlami práce
v PC učebni.
Poznať
informačné
technológie
v škole
(edukačné
programy).
priečinky
a ukladať do nich,
vie uložiť, otvoriť,
premenovať
a zrušiť informácie
v priečinkoch.
Žiak pozná
výstupné
zariadenie
počítača.
Bezpečné správanie, ochrana počítača.
Oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi
PC učební. Objavovanie a využívanie rôznych
typov edukačných programov pre rôzne
predmety.
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
rozhovor
diskusia
prezentácia
PL
Učebné zdroje
Vzdelávací plán bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu s prihliadnutím na výstupné štandardy.
Žiak sa vie
bezpečne správať
v počítačovej
učebni, vie prečo
a pred kým treba
chrániť počítač.
Žiak pozná
informačné
technológie
v škole, objavuje
a využíva rôzne
typy edukačných
programov pre
rôzne predmety.
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Predmety – prírodoveda
– vlastiveda
PRÍRODOVEDA
3. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné
oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým
preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale
postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho
procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí,
ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah
k prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa
v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje
jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
v rôznych informačných zdrojoch.
rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie.
uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Obsah vzdelávania
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický celok - obsah
1.Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch
Triedenie a rozpoznávanie látok podľa ich vlastnosti
Zmeny vlastnosti látok
Voda – vlastnosti vody
Vzduch- čistota, pohyb vzduchu
Porovnávanie a meranie
Meranie objemu kvapalín podľa valca
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas, objem, teplota, sila
Meranie fyzikálnych veličín meradlami, zápis do tabuliek
2. Technika, technické objavy
Technika okolo nás
Jednoduché stroje
Projekty: premiestňovanie nákladu
Ako Egypťania stavali pyramídy
Prevody ozubených kolies v domácnosti
Vytvor svetelný pútač pre....
Elektrická energia
3. Živé organizmy
Človek
Živočíchy
4. Opakovanie učiva
Počet hodín
14
8
10
1
Hodnotenie
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009
na hodnotenie žiakov základnej školy. Prírodovedu v 3. ročníku klasifikujeme.
Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na
samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň
komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Úroveň kombinovaných
verbálnych, výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – PRÍRODOVEDA 1 hodina (týždenne), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
Obsahový štandard (téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Určovanie
vlastností látok,
zdôvodnenie
zmeny vlastností
látok
Veci okolo nás, Vlastnosti látok podľa zmyslových vnemov
vlastnosti
látok, meranie
vlastnosti
látok, voda,
vzduch
Triedenie
a rozpoznávanie
látok podľa ich
vlastnosti
Zmeny
vlastnosti látok
Voda –
vlastnosti vody
Vzduch- čistota,
pohyb vzduchu
Environmentálna
výchova
Pozorovanie,
triedenie, práca
vo dvojiciach
Meranie objemu,
hmotnosti, času,
teploty, sily a ich
vyjadrenie
medzinárodnými
jednotkami
fyzikálnych
veličín
Porovnávanie
a meranie
Meranie objemu
kvapalín podľa
valca
Meranie
hmotnosti
Fyzikálne
veličiny
Matematika –
zapisovanie meraní
matematickými
znakmi
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pozorovanie,
triedenie,
metóda pokusom
a omylom,
diskusia,
skupinová práca
Meranie kvapalín, odmerný valec, filter na
vodu, hmotnosť, fyzikálne veličiny, čas,
teplota, sila
Medzinárodné jednotky fyzikálnych veličín
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Určiť vlastnosti
látok podľa
zmyslových
vnemov
Vedieť zdôvodniť
zmeny vlastnosti
látok -topenie,
tuhnutie,
vyparovanie,
kondenzácia
Odmerať objem
kvapalín podľa
odmerného valca
Odmerať hmotnosť
Odmerať teplotu
vody a vzduchu
laboratórnym
teplomerom
Odmerať teplotu
Hmotnosť, čas,
objem, teplota,
sila
Meranie
fyzikálnych
veličín
meradlami,
zápis do
tabuliek
ľudského tela
lekárskym
teplomerom
Odmerať silu
silomerom
Zosumarizovať
výsledky merania
do tabuľky
Pripraviť
experiment na
zistenie
podmienok zmeny
látok
Porovnávať
vlastnosti látok,
sily, hmotnosti
žiakov v triede
Zostrojiť filter na
čistenie vody
Poznať jednotky
objemu
a hmotnosti
Poznať meradlo
času
Poznať jednotku
teploty, rozumieť
znamienku : + a –
pri označovaní
teploty
Uviesť tri príklady
pôsobenia sily
v našom živote
Poznanie
významu
techniky v našom
živote
Poznanie princípu
fungovania
jednoduchých
strojov
Vyhľadávanie
informácií
o elektrickej
energii
a jej
význame
pre
človeka
Poznať
fungovanie
ľudského
tela,
rešpektovať
vlastné zdravie,
aktívne
ho
chrániť
prostredníctvom
Technika,
technické
objavy
Technika okolo
nás
Jednoduché
stroje
Projekty:
premiestňovanie
nákladu
Ako Egypťania
stavali
pyramídy
Prevody
ozubených
kolies
v domácnosti
Vytvor svetelný
pútač pre....
Elektrická
energia
Živé
organizmy
Človek
Páka , kladka, naklonená rovina, prevody
ozubených kolies
Hlavné vonkajšie časti ľudského tela
Podmienky pre život človeka
Poznať meradlo
sily, jej jednotku
a značku
Rozhovor,
Zdôvodniť význam
Dopravná výchova samostatná práca techniky v našom
Projekt: Bez
živote
čoho si neviem Poznať princíp
predstaviť život fungovania
Pracovné
Výklad,
jednoduchých
vyučovanie –
rozhovor, práca strojov
montáž a demontáž s encyklopédiou Zostrojiť pri
jednoduchých
Praktické
modelovaní
strojov
činnosti,
funkčný model
Multikultúrna
demonštračná
zariadení, ktoré
výchova
metóda –
obsahujú
Environmentálna
elektrický
jednoduché stroje
výchova
obvod, práca s
Vysvetliť význam
Mediálna výchova IKT
elektrickej energie
Zostaviť
jednoduchý
elektrický obvod
Vyhľadávať
informácie
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Výchova
k manželstvu a
rodičovstvu
Rozhovor,
diskusia,
samostatná
práca, praktické
činnosti
Poznať pojmy,
hlava, telo,
atď...schematicky
to znázorniť
Vysvetliť vzťah
človek, voda,
vzduch, pôda
zdravého
životného štýlu
Rozvíjanie
Živočíchy
schopností pri
vyhľadávaní
charakteristických
znakov
živočíchov
Vonkajšie časti živočíchov, pohyb
živočíchov podmienky života živočíchov
Environmentálna
výchova
Výtvarná výchova
Tvorba projektov
Pozorovanie,
Poznať vonkajšie
triedenie, práca časti živočíchov
s encyklopédiou
Projekt: Moje
naj zvieratko
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Detské encyklopédie, časopisy, internet, obrázkové slovníky, obrázkový materiál.
VLASTIVEDA 3. ročník
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti,
svojho kraja, regiónu a samotnej obci. Vlastiveda v 3.ročníku ZŠ je obsahovo naplnená
emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo
dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého,
svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej
krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť
o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka
a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj
celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je
rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti
Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne)
najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti
a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii
Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom slede. V časti Cestujeme po Slovensku žiaci
spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Rozvíjanie kultúrnej, personálnej a interpersonálnej kompetencie, pretože učebný predmet
dáva predpoklad pre tvorbu projektov a tímovej práce.
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho
informácie, triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – plánov,
obrázkov, fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť.
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť
prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov.
Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície Slovenska.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Ako sa vyznať vo svojom okolí
Krajina
Ako sa orientovať podľa svetových strán
Ako vyzerajú veci pri pohľade zhora
Význam plánu
Ako vzniká mapa I
Ako vzniká mapa II
Objavujeme Slovensko
Kde sa nachádza Slovensko
Krásy našich hôr, chránené územia
Rieky – dar života
Lesy – naše pľúca
Počet hodín
7
7
Slovensko plné záhad
Po turistických chodníčkoch
Spoznávame dejiny
Ako chápať časové súvislos
Prečo sa ľudia usadili na našom území
Predmety, ako svedkovia doby
Svätopluk a jeho sláva
Prečo chodíme do školy
Ako vznikol slovenský jazyk
Ako vznikla slovenská hymna
Prečo M. R Štefánik veľa cestoval
Slovensko v súčasnosti
Naše starobylé pamiatky a ich krása
Ako vznikali mestá
Slávne mestá I
Slávne mestá II
Povesti o mestách
Hrady a zámky
Svetoznáme pamiatky I
Svetoznáme pamiatky II
10
9
Hodnotenie
Pri hodnotení vychádzame z Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Vlastivedu v 3. ročníku hodnotíme známkou i slovne.
Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom
na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň
komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Úroveň kombinovaných
verbálnych, výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – VLASTIVEDA (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Naučiť sa
Environmentálna
Pozorovanie a
Žiak vie opísať
Ako sa
Krajina
vnímať okolie, vyznať vo
Krajina a jej vyjadrenie, zmena krajiny, typy výchova
porovnávanie
obraz pozorovanej
orientovať sa
krajín
Rozhovor
krajiny. Porovnať
svojom
v ňom,
rôzne obrazy
okolí
porovnať rôzne
krajiny. Vedieť sa
typy
správať ohľaduplne
krajín, vyjadriť
a s úctou v každom
obraz krajiny
type krajiny.
opisom,
samostatne
Ako sa orientovať podľa svetových strán
Tvorba projektov
Práca
Žiak vie
pracovať
Orientácia v minulosti a dnes, hlavné a vedľaj- a prezentačné
s internetom
vymenovať hlavné
s mapou, naučiť
šie svetové strany
zručnosti
Demonštrácia
a vedľajšie svetové
sa vyhľadávať
strany, vie ich
a pracovať
správne ukázať.
s rôznymi typmi
Vie pracovať
informácií,
pomocou slnka
schopnosť
a pomocou
samostatne
kompasu.
prezentovať
Osobnostný
Pozorovanie a
Ako vyzerajú veci pri pohľade zhora
svoju prácu
Plán triedy, obzor
a sociálny rozvoj
porovnávanie
Žiak vie vytvoriť
Rozhovor
plán triedy pri
pohľade zhora, vie
charakterizovať
pojem obzor.
Environmentálna
Metódy práce
Význam plánu
Význam plánu pre život
výchova
s mapou
Žiak vie čítať plán
Ako vzniká mapa I
Mapa, mierka mapy, legenda mapy
Ako vzniká mapa II
Vrstevnice, turistická mapa, cestná mapa,
geografická mapa
Rozvíjať
čitateľskú,
kultúrnu
a prírodovednú
Objavujeme Kde sa nachádza Slovensko
Poloha Slovenska, práca s mapou, glóbusom,
Slovensko
atlasom, internetom a nástennou mapou
Osobnostný
a sociálny rozvoj
podľa mapových
znakov. Vie
vytvoriť
jednoduchý plán
známeho
prostredia.
Mediálna výchova
Žiak vie
porovnávať
konkrétny objekt
zobrazený na
fotografii a na
mape. Vie odmerať
skutočnú
vzdialenosť
objektov na pláne
podľa mierky. Vie
sa orientovať na
pláne. Pozná a vie
vyhľadávať ďalšie
znaky na pláne.
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
Metódy práce
s mapou
Didaktické hry
Práca
Žiak pozná rôzne
druhy máp, vie ich
porovnávať, chápe
ich farebné
zobrazovanie, vie
z nich čítať.
Žiak vie
charakterizovať
polohu našej
krajiny na mape, aj
gramotnosť
Rozvoj
komunikačných
zručností
Osvojenie si
zásad tímovej
práce
Pestovanie
národného
povedomia,
prehlbovať
lásku k vlasti,
k prírode
Naučiť sa
výstižne
formulovať
a vyjadrovať
myšlienky,
diskutovať,
prezentovať
projektovú
prácu
s internetom
v rámci Európy
pomocou glóbusu,
atlasu, internetu či
nástennej mapy.
Vie vymenovať
štáty susediace so
Slovenskom.
Krásy našich hôr, chránené územia.
Chránené územia Slovenska
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Metódy práce
s mapou
Rozhovor
Čítanie
Práca
s internetom
Žiak chápe pojmu
chránené územie.
Vie ako sa treba pri
návšteve
chránených území
správať. Vie aj
niektoré
vymenovať. Žiak
vie pracovať
s príručnou mapou,
nástennou mapou.
Vie vyhľadať
dôležité informácie
o jednotlivých
pohoriach.
Rieky – dar života
Rieky Slovenska, priehrady, jazerá, plesá
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Metódy práce
s mapou
Žiak vie
vymenovať
najznámejšie rieky
Slovenska a vie ich
ukázať aj na mape.
Chápe pojmy
priehrada, jazero,
pleso, vie ako tieto
prírodné útvary
vznikli.
Lesy – naše pľúca
Lesy Slovenska
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Diskusia
Pozorovanie
Slovensko plné záhad
Jaskyne Slovenska, minerálne a termálne vody
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Metódy práce
s mapou
Práca
s internetom
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Enviromentálna
výchova
Diskusia
Didaktické hry
Plánovanie
Metódy práce
s mapou
Po turistických chodníčkoch
Turistická mapa, plán výletu
Žiak vie
vymenovať typy
lesov na území
Slovenska. Vie
priradiť stromy
k jednotlivým
typom lesa. Vie
vysvetliť prečo sú
lesy naše pľúca.
Vie vytvoriť
pravidlá správania
sa v lese.
Žiak vie, na ktorom
území Slovenska sa
nachádzajú
jaskyne, vie ich
vymenovať
a ukázať na mape.
Pozná slovenské
kúpeľné mesta. Vie
načo slúžia
minerálne
a termálne vody,
jaskyne. Vie, ako
sa má správať
v jaskyni.
Žiak vie s pomocou
Regionálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Rozvíjať
Spoznávame Ako chápať časové súvislosti
verbálnu
Časová priamka, rok, storočie
dejiny
a neverbálnu
komunikáciu
Rozvíjať
čitateľskú
gramotnosť
Pochopiť pojmy
minulosť,
prítomnosť
a budúcnosť
v histórii
ľudstva
Pochopiť
význam
a dôležitosť
uchovávania
Prečo sa ľudia usadili na našom území
historických
Osídľovanie ľudí
pamiatok ako
svedectvo doby
Prehlbovať úctu
k národnej
minulosti
Multikultúrna
výchova
Opis udalostí,
javov a vecí
Práca
s internetom
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Didaktické hry
učiteľa a turistickej
mapy naplánovať
výlet, ktorý sa bude
konať koncom
roka. Žiak vie čítať
z turistickej mapy
pomocou
mapových znakov.
Žiak vie
charakterizovať
pojem časová
priamka. Vie
zoradiť udalosti
školského roka
chronologicky, tiež
aj udalosti svojho
života. Vie určiť
z časovej priamky,
čo sa stalo skôr
a čo neskôr. Vie
rozlíšiť minulosť,
prítomnosť
a budúcnosť.
Žiak vie vysvetliť,
ako ľudia
osídľovali územia.
Vie povedať
v chronologickom
poradí priebeh
osídľovania
Predmety, ako svedkovia doby
Minulosť
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Svätopluk a jeho sláva
Veľkomoravská ríša jej panovník, povesť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Dramatizácia na
vyučovaní
Čítanie
Prečo chodíme do školy
Mária Terézia
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Práca s
internetom
Rozhovor
Žiak vie povedať,
aká inštitúcia
uchováva
historické
predmety. Dokáže
vysvetliť prečo sú
pre nás historické
predmety dôležité.
Dokáže formulovať
otázky na detstvo.
Žiak vie
charakterizovať
ako žili Slovania a
vie to porovnať
s prítomným
životom. Vie
pomenovať ich
významného
panovníka. Vie
vlastnými slovami
prerozprávať
povesť
o Svätoplukovi.
Žiak vie
najzákladnejšie
informácie
o panovníčke Márii
Terézii. Vie zaujať
postoj k reformám
Márie Terézie
Mediálna výchova
Ako vznikol slovenský jazyk
Spisovná slovenčina, Anton Bernolák, Ľudovít Osobnostný
Štúr
a sociálny rozvoj
Ako vznikla slovenská hymna
Slovenská hymna a jej vznik
Prečo M. R Štefánik veľa cestoval
Osobnosť M. R. Štefánika
Vyhľadávanie
informácií - PC
Demonštrácia
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Rozhovor
Čítanie
a rozhodnúť o ich
dôležitosti,
vysvetliť svoj
názor. Vie povedať
ako rozhodnutia M.
Terézie ovplyvnili
náš život.
Žiak vie
vymenovať
osobnosti, ktoré sa
zaslúžili
o vytvorenie
spisovného jazyka.
Dokáže povedať,
prečo je spisovný
jazyk dôležitý.
Žiak pozná meno
autora slovenskej
hymny, vie ju aj
zaspievať.
Prostredníctvom
povesti vie opísať
spôsob vzniku
hymny. Žiak vie sa
správať počas
hrania hymny, vie
pri akých
príležitostiach sa
hymna hrá.
Multikultúrna
výchova
Rozvíjať
záujem o
kultúrne
tradície
Slovenska
Chápať a
uvedomovať si
rozdiely
v živote ľudí
kedysi a dnes
Poznať svetovú
organizáciu
UNESCO a jej
význam
Samostatne a
tvorivo
pracovať
Naše
starobylé
pamiatky
a ich krása
Slovensko v súčasnosti
Hlavné mesto, slovenská vlajka, mena
SR, Európska únia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Vyhľadávanie
informácií
Rozhovor
Ako vznikali mestá
Vznik miest
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Primárna prevencia
sociálnopatologických
javov
Regionálna výchova
Vyhľadávanie
informácií
Rozhovor
Didaktické hry
Slávne mestá I
Slávne mestá II
História slávnych miest na Slovensku
Mediálna výchova
Metódy práce
s mapou
Vyhľadávanie
informácií
Rozhovor
Žiak vie opísať
život M. R.
Štefánika. Vie
povedať, prečo bol
taká významná
osobnosť.
Žiak vie
pomenovať hl.
mesto Slovenska.
Vie opísať našu
vlajku, vie
pomenovať našu
menu. Chápe
členstvo v EÚ.
Žiak vie odpovedať
na položené otázky.
Žiak vie opísať ako
vznikali mestá na
Slovensku
v minulosti.
Porovnať život
v minulosti a dnes.
Žiak vie
vymenovať a
na mape ukázať
slávne
mestá Slovenska
v minulosti. Vie
popísať, čím sa tie
slávne mestá
preslávili
v minulosti a vie
vysvetliť ich úlohu
v súčasnosti.
Povesti o mestách
Povesť
Hrady a zámky
Hrady a zámky
Povesti o hradoch
Multikultúrna
výchova
Regionálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Regionálna výchova
Rozhovor
Čítanie
Žiak vie
charakterizovať
pojem povesť. Vie
vlastnými slovami
rozprávať obsah
povestí. Žiak vie
vytvoriť vlastnú
povesť.
Metódy práce
s mapou
Žiak vie opísať
rozdiel medzi
hradmi a zámkami.
Vie ukázať hrady
a zámky na mape.
Dramatizácia na
vyučovaní
Alternatívne
úlohy
Žiak pozná
niektoré povesti
o hradoch
a zámkoch, vie ich
vlastnými slovami
opísať. Vie rozlíšiť,
čo je v daných
povestiach
pravdivé a čo
vymyslené. Žiak
vie vytvoriť vlastnú
povesť.
Svetoznáme pamiatky I
Svetoznáme pamiatky II
Zoznam svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Metódy práce
s mapou
Diskusia
Metódy
hodnotenia
Žiak vie
vymenovať
svetoznáme
pamiatky
Slovenska. Vie
opísať vlastnými
slovami pamiatku
a nájsť ju na mape.
Vie vysvetliť,
prečo je potrebné
chrániť objekty
kultúrneho
dedičstva
a prírodného
dedičstva.
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl (M. Kožuchová – M. Šimunková – R. Matúšková) a ďalšie odborné publikácie k daným témam
vlastivedy, encyklopédie, webové stránky s témami vlastivedy, materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii.
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmety – etická výchova
– náboženská výchova
ETICKÁ VÝCHOVA 3. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov
v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá
od tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:
viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov
Obsah vzdelávania
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický celok - obsah
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania
Kvalita otvorenej komunikácie – pravdivosť, objektívnosť, prijímanie
pravdy o sebe aj o iných
Asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie
Nácvik bezpečného správania sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla,
postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na negatívne ponuky)
2. Vcítenie sa do prežívania iných – empatia
Hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných
Pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov (u
spolužiakov, členov rodiny, ..)
Odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších
Záujem o zdravotne postihnutých, starých a a chorých ľudí
3. Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
Právo na omyl a možnosť nápravy
Význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch
Rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti
i sebaúcty
Súťaživosť a kooperácia
4. Pomoc, darovanie, delenie sa
Vnímanie a prežívanie prosociálnosti (základy starostlivosti o prírodu,
ochrana zvierat)
Zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou
pomocou
Podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu
Príprava žiakov na možné neprijatie dobra inými
5. Naša škola
Poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole
priateľovi zo zahraničia?).
Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie,
atmosféra, učebné predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči?).
Účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej
atmosféry na našej škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú?
Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie života na našej škole?).
Počet hodín
5
5
5
6
12
Hodnotenie
Žiak na hodinách etickej výchovy nie je hodnotený známkou. Dôraz sa kladie na
samostatnosť, kreativitu a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je hodnotiť
stupeň komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Výkon žiaka
hodnotí učiteľ stručným komentárom, alebo sebahodnotením žiaka, ktoré prebieha formou
reflexie.
Úroveň kombinovaných verbálnych, výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné
kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.
.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – ETICKÁ VÝCHOVA (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
(konkrétny
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
výstup)
prierezová téma
Socio – afektívny
Konatívny
Učiť sa
Kvalita otvorenej komunikácie – pravdivosť,
Osobnostný
Rozhovor,
Chápe zmysel
1.Postoje
efektívne
a sociálny rozvoj
dramatizácia,
a podstatu
a spôsobilosti objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj
komunikovať s medziľudských o iných
Ochrana života
problémové
otvorenej
rovesníkmi
a
zdravia
úlohy,
práca
komunikácie
vzťahov
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania Mediálna výchova v komunite,
V komunikácii
Multikultúrna
didaktické hry
dodržuje
Asertívne správanie ako súčasť efektívnej
výchova
objektívnosť
komunikácie
a pravdivosť
Rozumie dôvodom
Nácvik bezpečného správania sa v rizikových
ako sa správať
situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti
v rizikových
šikanovaniu, vedieť povedať nie na negatívne
situáciách
ponuky)
Vie sa postaviť
voči šikanovaniu,
odoláva zlu, vie
povedať nie
Nadobudnúť
sociálne
zručností –
asertivita,
empatia
2.Vcítenie sa
do prežívania
iných empatia
Hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba
a u iných
Pochopenie situácie iných ľudí
prostredníctvom vlastných zážitkov (u
spolužiakov, členov rodiny, ..)
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Pozorovanie,
rozhovor,
dramatizácia,
didaktické hry,
projekt
Uvedomuje si
význam vlastných
zážitkov ako
prostriedku pre
pochopenie situácií
druhých
Vie prejaviť
Odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku
najbližších
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
pochopenie voči
spolužiakom
a chorým,
zdravotne
postihnutým ,
starým a ľuďom
v núdzi
Záujem o zdravotne postihnutých, starých a a
chorých ľudí
Napomáhať
zvnútorňovaniu
prosociálnych
hodnôt a
postojov
3. Riešenie
konfliktov –
výchova
k zmierlivosti
Právo na omyl a možnosť nápravy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch Multikultúrna
výchova
Rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie - Mediálna výchova
prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty
Ochrana života a
zdravia
Súťaživosť a kooperácia
Dramatizácia,
diskusia,
problémové
úlohy, práca vo
dvojiciach,
didaktické hry
Chápe skutočnosť
viny a odpustenia
Rozumie významu
odpúšťania a práva
na omyl
Pri konflikte je
ochotný
diskutovať, vnímať
dôvody druhej
strany
Vie požiadať
o odpustenie a vie
odpustiť
Utvárať
schopnosť
nezištne
pomáhať iným
4. Pomoc,
darovanie,
delenie sa
Vnímanie a prežívanie prosociálnosti (základy
starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat).
Beseda,
dramatizácia,
problémové
úlohy, skupinová
práca,
audiovizuálna
práca vo
dvojiciach
Vie ohodnotiť
situácie, kedy prijal
rôzne druhy
pomoci a je
ochotný pomáhať
Vidí problémy
iných, vie pomáhať
a podeliť sa
o dobro
Vie reagovať na
Zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi
psychickou a materiálnou pomocou
Podelenie sa a darovanie v rámci rodiny
a žiackeho kolektívu
Príprava žiakov na možné neprijatie dobra
Ochrana života
a zdravia
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
neprijatie pomoci
inými
Rozvíjať
povedomie a
príslušnosť k
svojej škole
5. Naša škola
Poznávanie kvalít a predností školy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Čo by som porozprával o našej škole priateľovi Mediálna výchova
zo zahraničia
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej
Slovenský jazyk a
škole - osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné literatúra
predmety
Tvorba projektu
Čo sa mi na našej škole najviac páči?
a prezentačné
zručnosti
Účasť žiakov na živote a úspechoch školy
Multikultúrna
Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na výchova
našej škole?
Ktoré problémy na našej škole ma
znepokojujú?
Rozhovor,
diferencované
vyučovanie,
triedenie,
didaktické hry,
prezentácia
projektu –
samostatná práca
Pozná kvality
a prednosti školy
a teší sa z nich
Vie prispieť
k prezentácii školy
Má záujem
o aktívnu účasť na
živote školy
Vie hovoriť
o kvalitách svojej
školy
Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie života na
našej škole?
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im učivo zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne
motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Metodická príručka k etickej výchove pre 3. ročník ZŠ,( Ivanová E. Kopinová Ľ. SPN, Bratislava,2010 Pracovné listy pre 3. ročník ZŠ,
obrázkový materiál, IKT, knihy a časopisy pre deti
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Predmety – výtvarná výchova
– hudobná výchova
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. ročník
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúsenosti získaných
výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba vyjadrovania –
rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického
myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto napĺňa VV svoje jedinečné
poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činnosti,
ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detsky záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj
schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem
(jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermedialnosť
aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj
ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový,
komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru,
elektronické médiá a multimédiá (video a film).
V 3.ročníku ZŠ výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o
výtvarné vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti,
zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možnosti, pretože výtvarné činnosti predstavujú
pre väčšinu deti hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s
vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka:
vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastne spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastne postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo
zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV
prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej.
Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú
tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti
jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Metodické východiská predmetu sú:
a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych
umení. Sú založene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak spracováva symboly,
ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijne koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú
stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si možný
spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch
prostredníctvom nástrojov a technik). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne
ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje kognitívny cieľ. Výtvarná
výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo
vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami
iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými
javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže VV
vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialene predmety a
posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie
sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v
tradičnom obsahu nášho vzdelávania.
b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
osobnosti a veku žiaka,
edukačných cieľov,
kultúrno-spoločenskej reality.
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú
možnosť tematizovať základné antropologické koncepty:
koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),
kultúrne arche typy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),
kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),
kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ,
postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a
názoroch
iných ľudí),
kategórie efektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).
Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda,
čítanie, náboženská a etická výchova), výtvarná výchova angažuje osobnosť žiaka v inom
zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.
c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie
jazyka a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného
vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život
v prostredí v ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu
(vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje
jeho začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje
objavovanie nových pohľadov na svet.
Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Poznať jazykové prostriedky, základné kompozičné
princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať
uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz)
umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry,
reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a
fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a
techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných
kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a
vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k
tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a
aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového
vyučovania.
Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť
vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej
výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú
vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
1.Výtvarný jazyk - základné prvky výtvarného vyjadrovania
Plošné geometrické tvary
Priestorové geometrické tvary
Farba
2. Výtvarný jazyk/kompozičné princípy a možnosti kompozície
Tvar
Mierka a kompozícia
3. Podnety výtvarného umenia /výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia
Inšpirácia gréckym umením
4. Podnety výtvarného umenia/médiá, štýly, procesy, techniky/
Paketáž
Materiálový reliéf
5. Podnety fotografie
Dopĺňanie častí fotografie
6. Podnety filmu a videa
Priestor filmu
7. Podnety architektúry
Výraz architektúry
8. Podnety dizajnu
Grafický dizajn
Novotvar
9. Podnety tradičných remesiel
Bábkarstvo
Počet hodín
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
10.Elektronické médiá
Kreslenie prostredníctvom počítača
11. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia
Zbierka-atlas
12. Podnety hudby a literatúry
Zvuková performancia
13. Synestetické podnety
14. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
Podnety prírodovedy- Materiálovo-technické podnety
pracovného vyučovania
15. Tradícia a identita
Výtvarná reakcia na charakter krajiny
16. Výtvarné hry
Kreslenie, společenská hra
2
1
1
1
2
1
1
Hodnotenie
Hodnotenie má funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj.
Učiteľ musí brať ohľad na schopnosti, ambície, vkus a nadanie žiaka. Pri hodnotení žiaka má
prednosť porovnávanie jeho súčasných výkonov s predchádzajúcimi a s nastavenými
kritériami pre porovnávanie s výkonmi ostatných žiakmov. Celý proces, prístup žiaka v rámci
procesu ako aj konečný výsledok – artefakt sa hodnotí známkou.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – VÝTVARNÁ VÝCHOVA (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Metódy
Ciele
Obsahový štandard (téma)
vzťahy,
(konkrétny
celok
prierezová téma
výstup)
Osobnostný
Praktické
Žiak vie obrázok
Poznať jazykové Výtvarný
Plošné geometrické tvary
Figúra, zobrazenie z geometrických tvarov
a sociálny rozvoj
metódy
rozdeliť na
prostriedky,
jazyk
Hra: zakliate predmety (skryštalizovali,
-strihanie
geometrické časti,
základné
/základné
zgeometrizovali sa a pod.)
skladanie
následne ho vie
tvarové
prvky
kompozičné
Kompozícia z geometrických tvarov
opäť poskladať
výtvarného
Tvoriť spontánne i
princípy
vyjadrovania Mozaika
cielene vedené
stopy
Komponovať –
vedome
umiestňovať tvar
Rozvíjať
Osobnostný
Praktické
Žiak vie vyjadriť
Priestorové geometrické tvary
vizuálnu
3D objekt z geometrických tvarov
a sociálny rozvoj
metódy
plošný a
priestorovú
Hrady
Multikultúrna
-strihanie
priestorový tvar a
predstavivosť
výchova
skladanie
obrys
Regionálna
podľa fantázie,
výchova
Skupinová
predstavy, i (voľne)
práca
podľa videnej
skutočnosti
Poznať
Osobnostný
Praktické
Vyjadriť lokálny
Farba
výrazové
Zosvetľovanie a stmavovanie, svetlostná škála a sociálny rozvoj
metódy
farebný tón
jednotlivých farieb,/tóny sivej farby/
vlastnosti farieb,
-kolorovaná
zobrazeného tvaru,
Farebná škála v štvorcovej sieti od najsvetlejšej
kresba, maľba
predmetu vo
získať zručnosti
v technike
po tmavú
vzťahu k videnej
kreslenia
Obkresľovanie predmetu vo farebnej škále
skutočnosti aj
podľa predstavy
Rozvoj
obrazotvornosti
pri špecifickom
druhu
zobrazovania
Výtvarný
jazyk/
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
Zvládnuť
základné
operácie s
mierkou
Spoznávať
materiálové
vlastnosti látok,
uvedomovať si
silu zmyslového
poznávania
sveta
Rozvíjať
radosť z nových
technických
Podnety
výtvarného
umenia/médiá, štýly,
procesy,
techniky
Tvar
Komponovanie novotvaru na základe prienikov
rôznych obrysov /kumulácie tvarov v rôznych
variáciách/
a) superzviera - praveké zvieratá (podľa atlasu)
b) superpredmet - predmety rôzneho tvaru
Mierka
Zoskupovanie predmetných tvarov variovanie,
(hore-dole = nad-pod, vpravo-vľavo = vedľa
seba, blízko a ďalej, vpredu-vzadu =
prekrývanie a zmenšovanie
Miešanie vecí a tvarov –Fantastická bytosť
Fantastický stroj
Paketáž
Tvar ako obal
Skrýša, schránky pre predmety
Obal na knihu
Tvorba
projektu Kombinované
a prezentačné
techniky
zručnosti
-kresba ceruzou,
kolorovanie
Materiálový reliéf
Otláčanie do hliny, odlievanie do sadry
Levia hriva–vyrýva- nie do plastelíny
a fantázie,
zosvetľovať a
stmavovať farebné
tóny miešaním
farebných hmôt,
vytvárať farebné
postupnosti,
používať základné
farebné kontrasty
Žiak vie
komponovať –
vedome
umiestňovať tvar
Zvládnuť základné
operácie s mierkou
Žiaci chápu, že
umiestnenie
predmetov mení
ich veľkosť a výraz
Osobnostný
a sociálny rozvoj
-kresba obrysov
(tuš, ceruza),
strihanie, koláž a
následne kresba
(maľba) zátišia
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Praktické metódy Žiak pochopí
-lepenie, strihanie umenie paketáže,
haptické a optické
vnímanie tvaru,
povrchu
Environmentálna
výchova
Praktické metódy
- odlievanie do
sadry
Vie realizovať
rôzne typy
stôp(rôzne
postupov,
rozvíjať
manuálne
zručnosti
Získať
predstavu o
starovekom
umení
Kachlička
Podnety
výtvarného
umenia
/výtvarné
Činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Rozvíjať
Podnety
vzťah k
fotografie
netradičným
formám
zobrazovania
videného, rozvoj
komunikačných
zručností a
prezentácie
Podnety
Inšpirácia gréckym umením
/témami, procesmi, technikami a materiálmi/
Maska
Dopĺňanie chýbajúcich častí fotografie
Hra na detektíva (rekonštrukcia situácie)
Priestor filmu, rám, filmová scénografia
druhy línií, škvŕn,
odtlačkov, bodov,
textúr) na ploche i
v modelovacej
hmote
Multikultúrna
Praktické metódy Vyjadriť plošný,
výchova
-kresba
(tuš, priestorový tvar a
ceruza, fixka)
obrys podľa
fantázie, predstavy.
Demonštračné
Žiak vie pripraviť
metódy
kresbou
jednoduchý
labyrint vo
vybratom tvare
Tvorba
projektu Kombinované
Žiak dokáže
a prezentačné
techniky
umiestňovať
zručnosti
zobrazované prvky
Mediálna výchova
vo formáte za
účelom vyjadrenia
príbehu
(myšlienky),
radenie vo
vývojovom rade
(pohyb, komiks,
ilustrácia, filmová
rozkresba
Pochopiť filmové
prechody od
blízkeho (detailu)
k ďalekému
súvislostí.
Mediálna výchova Strihanie
filmu a videa Pozorovanie výseku skutočnosti, strihanie
(fragmentácia) obrazu podľa dôležitosti, dôrazu
Hra na filmára
Rozvíjať
pozorovacie
schopnosti,
orientáciu v
prostredí,
uvedomovanie
si vzťahov
objektu
a okolia,
architektúry a
prostredia
Poznať iné
formy
výtvarného
prepisu
skutočnosti
Rozvíjať
konštrukčnú
fantáziu
Podnety
Výraz architektúry
architektúry Vytúžený dom, vysnívaná krajina,
Hra na architekta
Multikultúrna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Podnety
dizajnu
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Grafický dizajn symbol, znak
Hľadanie skratky – symbolu a grafického
vyjadrenia jednoduchého a výrazného tvaru.
Erb rodiny, mesta
Tvorba projektov
Novotvar
Skladanie tvaru objektu z iných konkrétnych a prezentačné
tvarov
zručnosti
Vytváranie nového tvaru zo známych vecí,
Hľadanie novotvaru spájaním tvarov
(fragmentácia),
obrazu podľa
dôležitosti,
radenie snímkov
Analytické
metódy
Demonštračné
metódy
Praktické metódy
Skupinová práca
Praktické metódy
-kresba
kolorovaná
kresba
Kombinované
techniky
Syntetické
metódy
Dokáže zvládnuť
techniku skladania
a spájania
priestorových
tvarov
Dokáže hľadať
tvarové a funkčné
analógie medzi
živými
organizmami a
architektúrou
dizajnom
Žiak vie
priraďovať,
zmnožovať,
preskupovať,
spájať a rozpájať
prvky na základe
Rozvíjanie
manuálnych
zručností, úcta k
tradíciám našich
predkov
Rozvíjanie
manuálnych
zručností na PC
Podnety
tradičných
remesiel
Rozvíjať
vizuálne
schopnosti
Porovnávacie Syntéza písma a obrazu
kombinačné Vzťah tvaru písmena a obrazu.
Autoportrét s opisom svojej osoby
a súhrnné
cvičenia
Uvedomiť
si blízke
prepojenie
výtvarného
umenia
s prírodou
Bábkarstvo
Príprava bábok, možnosti tvorby bábok
Bábkové divadlo
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Elektronické Kreslenie prostredníctvom počítača médiá
počítačová grafika
Základné operácie vypĺňania plochy,
zmazávania, nastavenia farby, tlače obrázku a p.
Zbierka - atlas
Skúmanie rozmanitostí a príbuzností vecí,
Hra na výskumníkov, pozorovateľov
Osobnostný
sociálny a
rozvoj
Environmentálna
výchova
zvolených kritérií
Praktické metódy Žiak pozná
-šitie, strihanie,
vlastnosti
lepenie, farbenie, materiálov, ovláda
vyšívanie
základy strihania a
šitia
Kresliaci program Žiak dokáže
zvládnuť základné
operácie na
počítači:
typograficko textové, s
kresliacimi a
maliarskymi
nástrojmi
Praktické metódy Žiak vie kresliť
- kresba,
prostredníctvom
maľba
linky a
jednoduchého
šrafovania,
interpretovať
psychickú
charakteristiku
výrazu
zobrazeného
motívu
Praktické metódy Žiak si uvedomuje
-kresby ceruzou
rozmanitosť
(tušom,
prírody,
pastelkami
vie porovnať výraz
kresliacich
materiálov
Hľadať analógiu Podnety
medzi zvukmi a hudby a
tvarmi,
literatúry
textúrami,
farbami
Analógia medzi zvukmi a tvarmi, textúrami,
farbami
Proces kresby ako akustická perfomancia
Tvoriť vlastný
výtvarný jazyk,
rozvíjať fantáziu
pri zobrazovaní
abstraktných
pojmov
Výtvarné stvárnenie slova, vety, súvetia
Výtvarné vyjadrenie hovorenej alebo písanej
vety
Mediálna výchova
Praktické metódy
-kresba
maľba
Názorné
metódy
Poznať
výrazové
vlastnosti
rôznych
materiálov
Podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
Podnety prírodovedy:
Vlastnosti a premeny látok
Materiálovo-technické podnety pracovného
vyučovania
Figuratívny objekt
- socha z geometrických tvarov
Rozvíjať
pozorovaciu
schopnosť,
vizuálnu
fantáziu a
domýšľavosť,
moment
prekvapenia v
umení
Tradícia a
identita
Kultúrna krajina
Výtvarná reakcia na charakter krajiny
Koláž postrehov a komentárov, atlas...
detaily, dominanty
Atlas
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Praktické metódy
Dokáže vedome
hľadať a pokúšať
sa charakterizovať
synestetické vzťahy
(farba a tvar voči
tónom hudby)
Žiak hľadá vzťah
tvaru písmena
-maľba (tempera, a obrazu.
pastel)
Spontánne
kombinuje ikonické
a symbolické
zobrazenia.
Tvorba projektov Praktické metódy Žiak dokáže
a prezentačné
-papier
rôznej Zvládnuť techniku
zručnosti
kvality strihanie, skladania
Environmentálna
krčenie, lepenie... a spájania
výchova
Skupinová práca priestorových
tvarov
a improvizovaných
materiálov
Environmentálna
Kombinované
Má vedomosti o
výchova
techniky
krajine svojho
Skupinová práca okolia, obci,
regióne a ich
vizuálnych a
estetických
kvalitách (typy,
tvary, kolorit,
usporiadanie,
prírodniny...
Humanizácia,
Výtvarné hry
tolerancia voči
rôznym typom
vyjadrovania
rozvoj
komunikačných
a sociálnych
zručností
Kreslenie na pokračovanie
Spoločenská hra,
Hádanie
Spoločné – náhodné výtvarné dielo so
záverečným prekvapením
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Praktické metódy Žiak dokáže:
-lineárna kresba Komponovať –
Frontálna práca
vedome
umiestňovať tvar
(motív) v rôznych
častiach plochy
formátu
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné publikácie k daným témam encyklopédie
webové stránky (www.zborovna.sk)
Edukačné DVD vyučovania výtvarnej výchovy
materiálno-technické a didaktické prostriedky
pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám
HUDOBNÁ VÝCHOVA 3. ročník
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze
hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v
nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z
oblasti hudby a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie
vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na
ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a
svetové kultúrne
dedičstvo
a prispieť k pochopeniu
základov
všeobecnej
vzdelanosti národa.
Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno výchovného procesu.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky,
formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi.
Ciele predmetu
Cieľom je prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní,
pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný
materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, poznania
slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní
hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej
identity a vlastenectva, postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako
prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele
poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a
využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu
pojmov
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s
pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom
Socioafektívne ciele
uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a
tvorivosť, empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a
asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje
získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i
prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia
svojho života
Psychomotorické ciele
na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať voje
hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich
v individuálnych alebo skupinových projektoch
rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: rozvíjal citový svet žiakov, formovali mravné
vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým
prejavom života
vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Počet hodín
Vokálno-intonačné činnosti
Slovenské ľudové piesne, (detské, tanečné, žartovné) piesne susedných
národov, detské tanečné piesne súčasných autorov v rozsahu c1 – d2.
Krátke hlasové, intonačno-rytmické a sluchové cvičenia, hudobné hry (hra
na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické a melodické
doplňovačky).
11
Hudobno- pohybové činnosti
5
Tanečno pohybové hry, jednoduché ľudové tance, pohybová reakcia na
počúvanú hudbu.
Inštrumentálne činnosti
Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a cvičenia
Percepčné činnosti
Inštruktívne skladby skladateľov 20. a 21. storočia.
Hudobno-dramatické činnosti
Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden hudobno-dramatický celok.
5
9
3
Hodnotenie
Učiteľ hodnotí žiakov známkou ale dodržiava tieto zásady:
Pozitívna orientácia hodnotenia- vychádza z myšlienky humanistickej pedagogiky, podľa
ktorej má škola vychovávať tak, aby každé dieťa bolo úspešné.
Individuálny prístup v hodnotení.
Sebahodnotenie: dávame tiež možnosť žiakom hodnotiť hudobný prejav a výsledky
tvorivosti druhých žiakov,
Otvorenosť hodnotenia znamená, že vychádzame z toho , že každé zdravé dieťa možno
hudobne vychovávať , aj keď je dynamika a úroveň hudobného rozvoja detí rôzna.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník – HUDOBNÁ VÝCHOVA (týždenne 1), spolu 33
hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
Obsahový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Metódy
Ciele
štandard
vzťahy,
(konkrétny
celok
(téma)
prierezová téma
výstup)
VokálnoZvládnuť
Slovenské
Slovenský jazyk
Imitácia,
Vedieť čisto
základy
intonačné
ľudové
Environmentálna Zážitkové
a so
piesne,
speváckeho
činnosti
výchova
učenie
správnym
dýchania,
(detské,
Mediálna výchova
výrazom
tanečné,
poznať
zaspievať
a správne
žartovné)
min. 15
realizovať
piesne
piesní, ktoré
hodnoty nôť
susedných
sú základom
v piesňach,
národov,
ovládania
dokázať určiť
detské
hudobného
náladu
tanečné
materinského
a hlavnú
piesne
jazyka.
myšlienku
súčasných
piesní.
autorov
v rozsahu c1
– d2.
Krátke
hlasové,
intonačnorytmické
a sluchové
cvičenia,
hudobné hry
(hra na
ozvenu,
otázka –
odpoveď,
reťazová hra,
rytmické
a melodické
doplňovačky).
Vedieť
HudobnoTanečnoTelesná výchova Zážitkové
Realizovať
zatancovať
pohybové
pohybové
Multikultúrna
učenie
min. 1
jednokročku- činnosti
hry,
výchova
hudobnodvojkročku,
jednoduché
Ochrana života
dramatickú
mazúrku,
ľudové tance, a zdravia
etudu
základný
pohybová
Regionálna
(celok).
polkový krok.
reakcia na
výchova- tradičná
Dokázať
počúvanú
ľudová kultúra
vyjadriť
hudbu.
obsah piesní.
Rozlišovať
Inštrumentálne Sprievody
rytmické
činnosti
k piesňam,
jednoduché
hodnoty,
vedieť tvoriť
rytmické hry
ostinátne
a cvičenia.
sprievody,
zdokonaľovať
sa v technike
hry na
detských hud.
nástrojoch.
Poznať
kontrast,
návrat,
totožnosť,
podobnosť
a odlišnosť
hudobných
myšlienok
v hudobnej
skladbe.
Dokázať
verbalizovať,
výtvarne
vyjadriť
hudobné
zážitky.
Pociťovať
spojenie
hudobnodramatického
prejavu
s reálnymi
životnými
situáciami.
Rešpektovať
názory
iných a stáť
si za
svojimi
riešeniami.
Vedieť
transformovať
v hudobných
činnostiach
Percepčné
činnosti
Inštruktívne
skladby
skladateľov
20. a 21.
storočia.
Hudobnodramatické
činnosti
Hudobnodramatické
etudy, hry,
jeden
hudobnodramatický
celok.
Vlastiveda,
prírodoveda –
manipulácia.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Improvizácia
Vedieť
zahrať
jednoduché
sprievody
k piesňam,
správne
zvoleným
detským
hudobným
nástrojom.
Zdôrazniť
dôležité
hudobné
myšlienky
v počúvanej
skladbe.
Výtvarná výchova Riadené
Podľa sluchu
Slovenský jazyk
objavovanie
poznať min.
Multikultúrna
hudby.
6 hudobných
výchova
Imitácia
skladieb,
a kombinovaná dokázať
metóda
vystihnúť ich
osvojenia
náladu
piesní.
a odhaliť
dominujúce
výrazové
prostriedky
Telesná výchova Improvizácia
Výtvarná výchova Skupinová
Etická výchova
práca
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti.
Vedieť
zatancovať
jednoduché
tance.
Pohybom
správne
reagovať na
hudbu.
získané
vedomosti
a skúsenosti
pri
realizácii
improvizácie
v hudobnodramatických
etudách a
celkoch.
Učebné zdroje
Didaktika hudobnej výchova na 1. stupni ZŠ, Kopinová, Ružičková, Damboráková –
Hudobná výchova, Metodická príručka k učebnici HV pre 3. roč. ZŠ
Pomôcky: odborné časopisy, detské hudobné nástroje, CD prehrávač, keyboard, zobcová
flauta
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Predmety – telesná výchova
TELESNÁ VÝCHOVA 3. ročník
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a
pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a
praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k
pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím
zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania
žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových
prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje
zdravotný stav žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej
oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu. Postupné plnenie cieľov
primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu
kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú
zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
1. Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach
a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po
stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
2. Cieľ zameraný na zdravie
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného
zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú
zodpovednosť za vlastné zdravie.
3. Cieľ zameraný na motoriku
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so
základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
4. Cieľ zameraný na postoje
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej
realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Počet hodín
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky
vykonávať základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre
zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie
(ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností),
poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad,
zástup, družstvo, skupina, čiara, priestor, základné povely poradovej
prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie (žinenka, mostík,
30
trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza).
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou,
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
- význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty,
poskoky, skoky na pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a
zoskoky z gymnastického náradia.
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky
manipulovať s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč),
kapitán, rozhodca, pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha),
bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná
činnosť, obrana – obranca, obranná činnosť.
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností jednotlivca
realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových
schopností alebo osvojovaných pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj
netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností
(kondičných,
- koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si
elementárnych
- pohybových zručností rôzneho charakteru (gymnastických,
atletických, plaveckých ap.
- Prípravné športové hry – zamerané na futbal,futsal, basketbal,
hádzanú, volejbal, vybíjanú.
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky
vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a
priestore, poznať ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom
slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam
kultivovaného a estetického prejavu v živote i športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný
motív, pohybová tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná
improvizácia.
30
15
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri
realizácii pohybových činností – akcent na správne a estetické
držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový prejav).
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na
správne a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych
polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých
hudobných nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr.
zvierat, športovcov, činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov,
motívov, väzieb.
Psychomotorické cvičenia a hry
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné
psychomotorické cvičenia poznať ich význam, možnosti aplikácie,
dokáať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného
pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne držanie
tela
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiace
s realizovanými sezónnymi pohybovými činnosťami (plávaním,
turistikou, korčuľovaním, lyžovaním, bicyklovaním a i.), poznať ich
možnosti aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, štartový
skok, obrátka, turistika – jej druhy a formy, turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka, korčuľovanie – kolieskové korčule, korčule,
sánkovanie, lyžovanie, lyže – zjazdové, bežecké, skokanské, zjazd,
slalom, beh na lyžiach.
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v
každom ročnom období pre zdravie s akcentom na špecifiká
jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a
aktivít v prírode,
- o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v
15
9
prírode.
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím,
splývanie, dýchanie a orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu,
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na
korčuliach
- lyžovanie – základná manipulácia s lyžami a palicami, chôdza, obraty,
výstupy, zjazdy, brzdenie jazdy, oblúky
Hodnotenie
V 3. ročníku predmet klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28. apríla
2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu
k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne zlepšenie v pohybových
zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale
i angažovanosť v telesnej výchove. Z týchto okolností prevládajúcim znakom v smere
k žiakovi by malo byť pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom odbornejšie,
komplexnejšie, objektívnejšie, ale z hľadiska pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na
dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
Školský vzdelávací program pre 3. ročník –TELESNÁ VÝCHOVA (týždenne 3), spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 3. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Obsahový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
štandard
Metódy
Celok
vzťahy,
(konkrétny
(téma)
prierezová téma
výstup)
Správne
Mať primerane Základné
Lokomócie (ako Dopravná výchova Motivačná
veku a svojim
elementárne
Ochrana života
metóda -výklad. pomenovať
lokomócie a
schopnostiam
predpoklady pre a zdravia
Metóda ukážky, základné
nelokomočné
osvojené
zvládnutie
Osobnostný
napodobňovania. lokomócie,
pohybové
a sociálny rozvoj Súťaživá
základné
základné
základných
zručnosti
lokomócie
atletických
Mediálna výchova metóda, testy.
nelokomočné
poradové
disciplín),
pohyby, základné
cvičenia
-poradové
atletické
a elementárne
cvičenia
disciplíny,
Relaxačné
- elementárne
zručnosti .
základné cvičenia z
cvičenia podľa
Má na veku
akrobacie a
zručnosti z
hudby.
primeranej
akrobacie
poradové cvičenia
Strečingové
úrovni rozvinuté cvičenia.
realizované vo
Základné
pohybové
pojmy: chôdza,
výučbe.
schopnosti, ktoré
Ukázať správne
beh, hod, skok,
vytvárajú
technické
lezenie,
predpoklad pre
predvedenie
plazenie,
optimálnu
základných
šplhanie, rad,
zdravotne
lokomócií i
zástup,
orientovanú
základných
družstvo,
zdatnosť.
akrobatických
skupina, čiara,
cvičení v rôznych
priestor,
obmenách.
-základné
povely
Uplatniť základné
poradovej
lokomócie,
prípravy, štart,
poradové cvičenia i
cieľ, súťaž,
gymnastické
-gymnastické
zručnosti v hrách,
náradie (žinenka,
súťažiach
mostík,
a iných
trampolínka,
pohybových
lavička, rebriny
činnostiach.
ap. – čo sa
v objekte školy
nachádza)
Základné
poznatky:
- zásady
bezpečného a
účelného pohybu
v
telovýchovných
objektoch,
- základy
Dokázať v
pohybových
činnostiach
uplatňovať
princípy fair play, žiak je
tolerantný
k súperom pri
súťažiach, vie
kooperovať v
skupine,
akceptuje práva
a povinnosti
účastníkov hry,
správnej
techniky behov,
skokov, hodu
loptičkou,
- základy
správnej
techniky
gymnastických
cvičení,
- o význame
základných
lokomočných a
nelokomočných
pohybov.
Základné
pohybové
aktivity:
- bežecká
abeceda, beh –
rýchly,
vytrvalostný,
skok do diaľky,
hod loptičkou,
- kotúle – vpred,
vzad, stojka na
lopatkách,
rovnovážne
výdrže, obraty,
poskoky, skoky
na pružnom
mostíku a
trampolínke,
výskoky a
zoskoky z
gymnastického
náradia.
-správne
Manipulačné,
technicky
pohybové a
manipulovať s
prípravné
herným náčiním,
športové hry
poznať a
aplikovať v hre
Modelované hry- dohodnuté
pravidlá,
futsal, florbal
-byť v hre
a iné
aktívny,
manipulačné,
- prejavovať
pohybové hry.
k hre pozitívny
postoj
Základné
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Metóda
pozorovania,
napodobňovania,
metóda hry,
samostatná práca
žiakov.
Pomenovať a
poznať základné
herné činnosti
jednotlivca, poznať
názvy hier
realizovaných
vo výučbe.
Aplikovať v hre
dohodnuté pravidlá
a rešpektovať ich.
Ukázať a uplatniť
správnu techniku
manipulácie s
náčiním.
súťaže a svojim
správaním
prispieva
k nerušenému
priebehu
športovej akcie.
pojmy:
pohybová hra,
hráč, spoluhráč,
súper
(protihráč),
kapitán,
rozhodca,
pravidlá hry,
ihrisko (hrací
priestor, hracia
plocha), bránka,
kôš, hracie
náčinie (lopta,
pálka, hokejka
ap.), gól, bod,
prihrávka,
streľba, vedenie
lopty, držanie
lopty, útok –
útočník, útočná
činnosť, obrana
– obranca,
obranná činnosť.
Základné
poznatky:
- o pravidlách
realizovaných
hier,
- o správnej
technike
základných
herných činností
jednotlivca
realizovaných
hier,
- o význame
jednotlivých hier
na rozvoj
určitých
pohybových
schopností alebo
osvojovaných
pohybových
zručností,
- o význame hier
pre zábavu i
zdravie.
Základné
pohybové
aktivity:
Ukázať a uplatniť
správnu techniku
herných činností
jednotlivca v hrách
realizovaných
vo výučbe.
Využiť naučené
zručnosti z hier v
rôznom prostredí
(telocvičňa,
príroda, voda)
a aplikovať ich aj v
bežnom živote (vo
voľnom čase).
Mať na veku
primeranej
úrovni rozvinuté
pohybové
schopnosti, ktoré
vytvárajú
predpoklad pre
optimálnu
zdravotne
orientovanú
zdatnosť.
Vedieť
primerane veku
a svojim
schopnostiam
správne
Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti
- hry so
zameraním na
manipuláciu s
rôznym
tradičným, ale aj
netradičným
náčiním,
- pohybové hry
zamerané na
rozvoj
pohybových
schopností
(kondičných,
koordinačných),
- pohybové hry
zamerané na
precvičovanie
osvojovaných si
elementárnych
pohybových
zručností
rôzneho
charakteru
(gymnastických,
atletických,
plaveckých ap.
Prípravné
športové hry –
zamerané na
futbal, florbal,
futsal , vybíjanú,
volejbal,
basketbal
-primerane veku
a svojim
schopnostiam
správne
technicky
vykonávať
cvičenia
-dokázať
vyjadriť
pohybom
slovný, názorný
i hudobný motív
a vnímať ich,
poznať význam
kultivovaného a
estetického
prejavu v živote
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Hudobná výchova
Fixačné metódy:
napodobňovanie,
opakovanie,
metódy
pasívneho
pohybu.
Metóda ukážky.
Správne
pomenovať
základné
gymnastické
cvičenia, tanečné
kroky a činnosti
realizované vo
výučbe.
Ukázať správne
technické
predvedenie
rytmických
cvičení, tanečných
krokov, motívov v
rôznych obmenách
realizovaných vo
výučbe.
technicky
vykonávať
cvičenia
s dôrazom na
presnú
lokalizáciu
pohybov v čase
a priestore,
poznať ich
možnosti
aplikácie,
dokázať vyjadriť
pohybom
slovný, názorný
i hudobný motív
a vnímať ich,
poznať význam
kultivovaného a
estetického
prejavu v živote
i športe.
i športe.
Základné
pojmy: rytmika,
tanec – jeho
druhy, tanečný
krok, tanečný
motív, pohybová
tvorivosť,
fantázia pri
pohybovej
činnosti, tanečná
improvizácia.
Základné
poznatky:
- o význame
pohybovej
kultúry
-akcent na
správne a
estetické držanie
tela,
Základné
pohybové
aktivity:
- tanečná a
štylizovaná
chôdza, beh,
skoky, poskoky,
so zameraním na
správne a
estetické držanie
tela ako celku i
jeho častí v
rôznych
polohách,
- rytmizované
pohyby s
využitím hudby
alebo rôznych
jednoduchých
hudobných
nástrojov,
- pohyby so
slovným
navádzaním,
napodobňovacie
pohyby (napr.
zvierat,
športovcov,
činností
Zladiť pohyby,
chôdzu, skoky a
beh s rytmom
navodeným
potleskom,
zvukovým
signálom, hudbou.
Uplatniť prvky
rytmiky a tanca v
hudobno –
ohybových,
tanečných a
dramatických
hrách,
no i pri iných
pohybových
činnostiach.
človeka),
- pohybová
improvizácia na
hudobné motívy,
alebo zadané
témy,
- tanečná
improvizácia na
základne
naučených
tanečných
krokov,
motívov, väzieb.
Vedieť
Psychomotorické -primerane veku
a svojim
primerane veku cvičenia a hry
schopnostiam
a svojim
vykonávať
schopnostiam
vykonávať
základné
základné
psychomotorické
psychomotorické
cvičenia
cvičenia poznať
-poznať ich
ich význam,
význam,
možnosti
možnosti
aplikácie,
aplikácie,
dokázať vyjadriť
-dokázať
pohybom
vyjadriť
navodený motív,
pohybom
vnímať význam
navodený motív,
cieleného
- vnímať
pohybu pre
význam
zdravie
cieleného
(antistresové
pohybu pre
cvičenia).
zdravie
(antistresové
cvičenia).
Základné
pojmy: názvy
častí tela, polôh
tela i jeho častí,
správne držanie
tela
Základné
poznatky:
- o význame
pohybu i
jednotlivých
druhoch cvičení
pre zdravý
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Prírodoveda
Motivačné
metódy:
motivačný
rozhovor,
motivačný
výklad,
motivačné
rozprávanie,
besedy,
demonštrácie.
Správne
pomenovať
základné polohy
tela, druhy
realizovaných
cvičení z oblasti
psychomotoriky.
Ukázať správne
základné polohy
tela a primerane
svojim
schopnostiam
vykonávať
psychomotorické
cvičenia v rôznych
obmenách.
Uplatniť prvky
psychomotoriky a
psychomotorických
hier a prežívať
pocity radosti z
pohybu a hry.
Poznať jednoduché
testy na
posudzovanie
svojej flexibility,
držania tela,
dýchania.
Vedieť základy
elementárnych
pohybových
zručností
súvisiace s
realizovanými
sezónnymi
pohybovými
činnosťami
(plávaním,
turistikou,
korčuľovaním,
bicyklovaním a
i.). Poznať ich
možnosti
aplikácie a
vnímať ich
význam v živote
i športe.
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
vývin,
- o prejavoch a
reakciách
organizmu na
pohybovú
aktivitu,
- o správnom
dýchaní pri
cvičení i
každodenných
aktivitách.
Základné
pohybové
aktivity:
- koordinačné
cvičenia a hry,
- relaxačné
(uvoľňovacie)
cvičenia a hry,
- aktivity
zamerané na
rozvoj dýchania,
- naťahovacie
(strečingové)
cvičenia,
- cvičenia na
rozvoj
flexibility.
Základné
pojmy:
plavecký spôsob
(kraul, znak,
prsia), splývanie,
štartový skok,
-obrátka,
turistika – jej
druhy a formy,
turistický
výstroj,
turistický
chodník,
turistická
značka,
-korčuľovanie –
kolieskové
korčule, korčule,
-- sánkovanie,
lyžovanie, lyže –
zjazdové,
bežecké,
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Dopravná výchova
Výklad,
vysvetľovanie,
opis,
demonštrácia.
Metódy:
napodobňovanie,
opakovanie.
Diagnostické
metódy: metódy
pozorovania,
testy
Správne
pomenovať
základné pohybové
činnosti vo výučbe
realizovaných
druhov
sezónnych
pohybových
aktivít.
Ukázať správne
technické
predvedenie
elementárnych
pohybových
zručností vo
výučbe
realizovaných
sezónnych
pohybových
činností v rôznych
obmenách.
Uplatniť prvky
skokanské,
zjazd, slalom,
beh na lyžiach.
Základné
poznatky:
- o význame
otužovania sa,
plávania, pobytu
a pohybu v
prírode v
každom ročnom
období pre
zdravie s
akcentom na
špecifiká
jednotlivých
období,
- o hygiene,
pravidlách
pohybu a
bezpečnosti pri
realizácii
plávania a aktivít
v prírode,
- o technike
základných
pohybových
zručností
realizovaných
aktivít v prírode.
Základné
pohybové
aktivity:
- cvičenia a hry
zamerané na
oboznámenie sa
s vodným
prostredím,
splývanie,
dýchanie
a orientáciu vo
vode,
- skoky do vody
z rôznych polôh,
- nácvik
techniky jedného
plaveckého
spôsobu,
- chôdza a jej
rôzne druhy a
sezónnych
pohybových
činností v hrách,
súťažiach ap. v
škole i vo voľnom
čase.
spôsoby
vzhľadom k
povrchu a
terénu,
- jazda, hry a
súťaže na
kolobežke,
bicykli,
- korčuľovanie –
jazda vpred,
vzad, zastavenie,
obrat, hry a
súťaže na
korčuliach
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
odborné publikácie k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálnotechnické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií.
ŠPÚ, ŠVP Telesná výchova – príloha ISCED 1, 1. upravená verzia
V. Učebné osnovy – 4. ročník
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmety – slovenský jazyk a literatúra
– anglický jazyk
SLOVENSKÝ JAZYK – 4. ročník
Charakteristika predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť
žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku
a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej.
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích
predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov.
Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni
zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné
uplatnenie sa na trhu práce.
Jazyk slovenský v základnej škole má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať
a písať je jedna zo základných životných kompetencií. K hlavným aspektom patrí rozvoj
slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal
zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz
klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej
výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich
k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného
povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako
prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať
predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických
a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch,
odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť
poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.
Predmet SJL sa skladá z jazykovej zložky 4h, sloh 1h, čítanie 3h/týždeň
Ciele predmetu
Vzdelávanie v oblasti Jazyk a komunikácia smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým ,že vedie žiakov k:
- podpore sebadôvery každého žiaka
- osvojeniu si vedomostí a zručností, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý život
- pochopeniu vzdelávania v slovenskom jazyku
- vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako prostriedku k získavaniu
a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov
- zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie
- nadobudnutiu vzťahov k slovenským umeleckým dielam a k vlastným čitateľským
zážitkom
k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych a písomných prejavov.
Obsah vzdelávania – jazyková zložka
Tematický celok - obsah
Vybrané slová
Lexikológia
Zvuková stránka a pravopis
Morfológia
Spolu
Počet hodín
45
13
22
52
132
Obsah vzdelávania – sloh
Tematický celok - obsah
Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť
Umelecký a vecný text
Opis osoby, koncept
Diskusia, názor
Plagát, koncept
Interview
Počet hodín
6
6
5
5
6
5
Spolu
33
Obsah vzdelávania – čítanie a literárna výchova
Tematický celok - obsah
Umelecká literatúra, Divadelná hra
Rozhlas, Televízia, Film - kino
Dialóg
Kapitola, Strofa, Rým
Bájka
Komiks
Spolu
Počet hodín
17
16
17
16
17
16
99
Hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školys platnosťou od 1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný ústne
a písomne hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete Slovenský jazyk a literatúra sa
vykonáva klasifikáciou.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – Slovenský jazyk a literatúra – jazyková zložka (týždenne 4h), spolu 132 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Vybrané slová
Vybrané
Písanie i, í y, ý v ďalších vybraných slovách a
OSR
frontálne
Žiak vie:
Delenie hlások slová
Používať
odvodených slovách. Delenie hlások, ohybné
opakovanie
Ohybné slovné
slovné druhy – podstatné mená, prídavné mená,
samostatná práca pravopisné návyky
druhy
zámená, číslovky, slovesá, základné pojmy,
skupinová práca v už prebratých
Učivo
vybraných slovách
definícia, identifikácia v cvičeniach, určovanie
(slovníky)
gramatiky
a nacvičuje nové
kategórií.
prepojiť s
interaktívne
vybrané a odvodené
učivom
cvičenia
slová. Vie ich
slohovým.
samostatne
Využívať
používať v
slohové témy
cvičeniach, texte, v
(opis, inzerát,
diktátoch a
rozprávanie).
kontrolných
cvičeniach.
Pojem predpona Lexikológia
Delenie
predponových
slov
Slabičné a
neslabičné
predpony
Naučiť žiakov
učivo o
predponách,
explicitne ho
Odvodenie slov pomocou predpôn. Pravopis a
výslovnosť predponových odvodenín.
Slabičné a neslabičné predpony .
OSR
OŽZ
MUV
samostatná práca
skupinová práca
problémové
metódy
interaktívne
cvičenia
Žiak vie:
Rozdeliť slová na
predponu a
slovotvorný základ.
Vie tvoriť nové
slová
prostredníctvom
rôznych predpôn.
Vie identifikovať
slabičné a
neslabičné
používať v
slohových
útvaroch.
Rozširovanie
slovnej zásoby.
predpony. Pozná
význam nových
slov a vie ich
používať vo vetách,
v textoch.
Delenie hlások Zvuková
Znelé a neznelé stránka a
pravopis
hlásky
Spodobovanie
na konci slova,
uprostred slova ,
na hranici slov
Praktické
využitie v
textoch
(slohových
alebo
čítankových).
Písanie diktátu a
pravopisných
cvičení.
OSR
Delenie hlások, znelé a neznelé spoluhlásky,
spodobovanie na konci, uprostred a na hranici
MEV
slov, Spodobovanie spoluhlások. Pravopis a
správna výslovnosť spoluhlások na konci slov,
na morfematickom švíku, hranici slov.
Rozdelenie hlások na znelé a neznelé.
Identifikácia spodobovania. Vysvetliť pravidlo
písania spoluhlásky f.
Priama reč , Uvádzacia veta, bodkočiarka,
úvodzovky
Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej
reči. Písanie uvádzacej vety (pred, v strede alebo
na konci priamej reči). Interpunkcia v priamej
reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik, výkričník).
Funkcia
Morfológia
neohybných
slovných druhov
Slovné druhy - ohybné
Rozšírenie poznatkov o ohybných slovných
druhoch. Gramatické kategórie rod, číslo a pád
OSR
MEV
MUV
samostatná práca
skupinová práca
interaktívne
cvičenia
Žiak vie:
Vymenovať znelé a
neznelé
spoluhlásky.
Ovláda ich správnu
výslovnosť na
konci, v strede slov
a na hranici dvoch
slov. Vie, že
pravidlo o
spodobovaní platí
len pre výslovnosť.
V pravopise sa
spoluhlásky
zapisujú bez
spodobenia.
Pravidlo o
spodobovaní žiak
ovláda nielen
teoreticky, ale
dokáže ho používať
najmä prakticky.
samostatná práca Žiak vie:
skupinová práca Triediť slovné
interaktívne
druhy na ohybné a
vo vete.
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia
Poznatky o
slovných
druhoch
aplikovať pri
tvorbe textov, v
jazykových
alebo v
slohových
cvičeniach.
podstatných mien. Triediť a zoskupovať
podstatné mená podľa rodu a zakončenia (podľa
pádovej prípony a spoluhlásky pred ňou) ako
prípravu na vyvodenie systému vzorov vo
vyšších ročníkoch.
Určiť rod, číslo a pád prídavných
mien na základe zhody s podstatným menom
Zámená – funkcia zámen vo vete. Druhy zámen:
osobné a privlastňovacie.
Číslovky, definícia, delenie čísloviek na
základné a radové. Pravopis čísloviek v obore
do 100.
Slovesá – zopakovať definíciu slovies.
Gramatické kategórie: osoba, číslo, čas slovies.
Neurčitok. Časovanie slovies.
Neohybné slovné druhy
Triedenie neohybných slovných druhov. Ich
funkcia a následne identifikácia v texte.
Príslovky, predložky a spojky – slovné druhy, s
ktorými sa žiaci stretli už v minulých ročníkoch.
Učivo vyvodíme z cvičenia a textov. Naučíme
žiakov pravopis predložiek a ich správnu
výslovnosť. Vyvodíme ich z prvotných
predložiek s priestorovým významom na do, v,
s/so, z/zo Pravopis a výslovnosť predložiek s/so,
z/zo, pravopis a výslovnosť predložiek s/so,
k/ku v spojení s osobnými zámenami.
Naučíme žiakov identifikovať v texte spojky
Spojky – vyvodiť z textu, z aktívnej lexiky
žiaka. Zameriame sa na najfrekventovanejšie
spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).
Častice – vyvodiť z textu, upozorniť na najviac
cvičenia
neohybné. Pozná
funkciu
neohybných
slovných druhov a
následne ich vie
vymenovať. Vie ich
identifikovať v
cvičeniach, v texte.
Žiak ovláda
výslovnosť a
pravopis
predložiek. Vie
používať spojky.
Pozná spojky, ktoré
sa vyskytujú v
textoch najčastejšie.
Vie ich prakticky
používať vo vete.
Menej známe
neohybné slovné
druhy – častice a
citoslovcia vie
identifikovať v
texte. Pozná ich
funkciu. Vie
vymenovať aspoň
niektoré a vie ich
použiť v
hovorenom aj
písomnom prejave.
používané výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty,
pochybnosti (áno/nie, hádam, asi, možno,
naozaj, určite a i.).Citoslovcia – vyvodiť z textu,
zo zvukomalebných slov.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – Slovenský jazyk a literatúra – sloh (týždenne 1h), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Reprodukovať Reprodukcia
Pojem reprodukcia textu. Reprodukovať nejakú OSR
Interaktívne
Žiak ovláda
text, dodržiavať rozprávania,
udalosť zo svojho života, alebo života iných
cvičenie,
pojem
časovú
časová
ľudí napr. príbuzných, kamarátov a pod.
počúvanie,
reprodukcia
postupnosť,
postupnosť
Dodržať časovú postupnosť deja.
rozprávania.
popísať udalosť,
Vie ju konkrétne
ukončiť
zrealizovať v
udalosť, záver
ústnom podaní.
Dodržiava časovú
postupnosť- veci,
ktoré sa udiali na
začiatku, stručný
popis udalosti,
ukončenie –
záver.
Umelecký a
vecný text
Kľúčové slová
Prezentovať oba
druhy textov. V
komunikačných
Umelecký
a vecný text
Tvorba
a prezentácia
žiackeho
Poukázať na základné rozdiely medzi
umeleckým a vecným textom. Najviac
používané kľúčové slová v umeleckom a
vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte.
Reprodukcia podľa osnovy
OSR
samostatná práca Žiak vie:
Pomenovať
jednotlivé druhy
textu správnym
pojmom. Pozná
kľúčové slová a
prejavoch
projektu
žiakov dbať na
umelecký
prednes.
Zachytiť
kľúčové údaje z
písomného
textu (formou
poznámok).
Podporovať
tvorivosť na
primeranej
úrovni.
Opis osoby,
ústne, písomne
V písomnom
prejave
využívať
metódy
tvorivého
písania.
Opis osoby,
koncept
Opis osoby – ústne, písomne
Všímať si charakteristické črty a vlastnosti
Koncept
Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na
príklade. Realizácia konceptu v praxi.
OSR
VPPZ
následne ich vie
použiť v
umeleckom alebo
vo vecnom texte.
Spätne ich vie v
texte vyhľadať. Vie
k textu vytvoriť
osnovu. Ovláda
pojem reprodukcia
a vie ju prakticky
zrealizovať. Žiak
vie postrehnúť
vecné chyby v
počúvanom texte a
vie ich opraviť.
samostatná práca Žiak vie:
skupinová práca Charakterizovať
problémové
opis osoby. Vie
metódy
ústne opísať
interaktívne
vonkajšie črty
cvičenia
osoby napr.
spolužiaka, rodiča,
súrodenca,
kamaráta.
Pozná základné
charakterové
vlastnosti,
povahové črty
opisovanej osoby.
Veľmi stručne vie
danú osobu opísať
aj písomne
V ústnom
prejave
využívať
verbálne i
neverbálne
prostriedky. V
komunikačných
situáciách
používať
niektoré
stratégie na
riešenie
konfliktu. Napr.
naučiť žiakov
„hádať sa“ .
OSR
Diskusia, názor Diskusia, názor
OŽZ
Pojem diskusia a názor. Diskutovať so žiakmi
Tvorba
na rôzne témy. Učiteľ môže vytvoriť konfliktnú MUV
a prezentácia
situáciu a vyzvať žiakov na prejavenie
žiackeho
vlastného názoru k danej situácii. Situácia môže
projektu
byť reálna alebo vymyslená
Plagát Všimnúť si
udalosť
spoločenského
alebo
kultúrneho
diania, ktorá sa
má stať v
najbližšom
čase. Vytvoriť o
Plagát, koncept Plagát – vytvoriť plagát o spoločenskej
VYV
udalosti, sústrediť sa na text, prvky, ktoré musí OSR
Tvorba
plagát obsahovať, vytvorenie plagátu v skupine TPPZ
a prezentácia
žiackeho
Koncept
projektu
Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na
príklade.
Návšteva
výstavy
plagátov (aj
Sledovanie
videozáznamov
samostatná práca
skupinová práca
problémové
metódy
interaktívne
cvičenia
Žiak vie:
Diskutovať na
určitú tému vybratú
učiteľom/žiakom.
Ovláda pojem
diskusia. Dôraz
kladie najmä na
riešenie konfliktnej
situácie. Žiak vie
vyriešiť primeranú
konfliktnú situáciu.
Pozná niektoré
stratégie riešenia
konfliktu. Vie sa
napr. „pohádať“ so
spolužiakom o
nejakom probléme
(primeraným
spôsobom a
primeranými
jazykovými
prostriedkami).
samostatná práca Plagát:
skupinová práca Žiak vie:
problémové
Zadefinovať pojem
metódy
plagát. Vie na aké
interaktívne
účely sa používa.
cvičenia
Vie vytvoriť
jednoduchý plagát
k nejakej aktuálnej
udalosti. Žiak
realizuje plagát
nej plagát.
Sústrediť sa na
text.
Koncept Realizácia
konceptu v
praxi.
virtuálna)
Oboznámiť
žiakov s
cieleným
rozhovorom –
interview.
Interview
Príprava
a realizácia
interview so
známou
osobnosťou
najprv v skupine,
potom sám.
Koncept
Žiak vie:
Ovládať definíciu
konceptu/náčrtu.
Vie vytvoriť náčrt
slohového útvaru
OSR
Interview
Oboznámiť žiakov s cieleným rozhovorom
(interview) Tvorba otázok a odpovedí. Cvičenie
vzájomnej komunikácie.
Interview so
známou
osobnosťou do
školského
časopisu
Žiak vie:
Definíciu cieleného
rozhovoru. Pozná
jeho cudzí názov –
interview. Vie
skoncipovať
jednoduché otázky
a odpovede. Napr.
so spolužiakom
zrealizuje krátke
interview o
aktuálnej udalosti.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – Slovenský jazyk a literatúra – čítanie a literatúra (týždenne 3h), spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Oboznámiť
Umelecká
Rozdiely medzi umeleckou a vecnou
Osobnostný
Skupinová práca Žiak vie:
žiakov s pojmom literatúra,
(neumeleckou) literatúrou. Pojem divadelná
a sociálny rozvoj
Projekt
Odlíšiť pojem
umelecká
Divadelná hra hra. Dramatické umenie – dráma je ďalším
umelecká literatúra
literatúra.
Spojiť ho s už
prebratými
pojmami v 3.
ročníku ZŠ:
poézia a próza a
doplniť o pojem
dráma. Učivo
zdokumentovať
na konkrétnych
ukážkach
slovenskej aj
zahraničnej
detskej
umeleckej
literatúry
literárnym druhom. Realizuje sa v divadle.
Dramatickým žánrom určeným najmä
detskému príjemcovi je bábková hra, bábkové
divadlo (maňuškové, marionetové). Žiakov
oboznámime s najznámejšími autormi
Mimočítanková divadelných hier a ich dielami pre deti a
literatúra
mládež.. Uviesť príklad divadelnej hry. Naučiť
žiakov interpretovať divadelnú hru – dôraz
Nácvik
kladieme na dramatizáciu. Dramatizáciu
a realizácia
realizovať v triede, zahrať si divadelné
divadelných
predstavenie. Viesť žiakov k tomu, aby si
predstavení
vedeli vytvoriť sami divadelnú hru s
pre nižšie
jednoduchým námetom a pokúsili sa ju aj
ročníky a pre
zahrať .
rodičov
Návšteva
divadelných
predstavení
Návšteva
podujatí
v Krajskej
knižnici
Príprava na
recitačné
súťaže
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Enviromentálna
výchova
VYV
od vecnej poézie.
Žiak vie, že k
umeleckej
literatúre patrí
poézia, próza a
dráma. Pojem
dráma žiak nemusí
ovládať. Neskôr ho
rozvinieme pri
pojme divadelná
hra. Žiak vie
recitovať jednu dve básne z tvorby
najznámejších
slovenských alebo
zahraničných
básnikov. Dokáže
predniesť kratšie
prozaické dielo.
Dôraz sa kladie na
recitáciu, výrazové
prostriedky v
prednese.
Žiak ovláda pojem
divadelná hra. Vie
svojimi slovami
opísať, čo je
divadelná hra, vie
to povedať na
základe osobnej
skúsenosti. Môže
povedať názvy
Základné druhy
médií.
Vyzdvihnúť ich
funkciu pre
spoločnosť aj pre
jednotlivca.
Výchovné
využitie
vhodnosti
televíznych a
filmových
predstavení.
MED
Rozhlas,
Rozhlas
Televízia, Film Televízia
OSR
ENV
- kino
Film - kino
Zavedenie pojmov: rozhlas, tel
Návšteva
Znaky, ktorými sa navzájom odlišujú.
filmových
Ich využitie v každodennom živote. Výchovné
predstavení
využitie - vhodnosť a nevhodnosť programov
pre deti a mládež. Ich vplyv na duševné zdravie
dieťaťa.
divadelných hier,
ktoré pozná. Pozná
významných
slovenských alebo
zahraničných
autorov
divadelných hier.
Vie divadelnú hru
interpretovať v
kolektíve žiakov.
Talentovaní žiaci
môžu vytvoriť
samy kratšiu
divadelnú hru so
života detí. Vedia
ju spoločne zahrať
Samostatná
Žiak pozná:
práca
Pojem rozhlas,
Skupinová práca televízia, film
Projekt
(média). Vie ich
Prezentácia
pomenovať a vie
ich navzájom od
seba odlíšiť. Pozná
charakteristické
znaky rozhlasu,
televízie a filmu.
Vie kde sídlia,
pozná budovu
slovenského
rozhlasu,
slovenskej
televízie (prípadne
Dialóg
Dialóg
Povzbudzovať
žiakov, aby sami
dokázali
skoncipovať
dialóg, prípadne
ho vedeli aj
prakticky
predniesť.
Využívať
kompetencie
tvorivosti a ústnu
OSR
Dialóg
Dialóg je súvislý rozhovor dvoch alebo
MED
viacerých osôb, ktoré sú v priamom a
vzájomnom kontakte. Dialóg chápeme najmä v
súvislosti s literárnym alebo dramatickým
dielom. V súvislosti s dialógom sa vyskytuje
prítomnosť pohybových prvkov, ktorými sa
jazykový prejav dopĺňa, dokresľuje, obmieňa
alebo celkom supluje. Napr. namiesto
jazykových prostriedkov sa používajú
prostriedky mimojazykové napr. gestikulácia,
mimika.
iných televízií) a
filmu (kiná). Film
v minulosti a dnes.
Vie, že sa film v
minulosti premietal
v kinách. V
súčasnosti na
premietanie filmu
slúži aj televízia,
prípadne
prehrávače DVD,
videorekordéry.
Žiak pozná
niektoré literárne
diela, rozprávky
alebo iné literárne
žánre, ktoré boli
sfilmované. Žiak
sa vie primerane
správať v kine.
Skupinová práca Žiak vie:
Samostatná
Charakterizovať
práca
pojem dialóg. Vie
kedy vzniká a
koľko osôb sa na
ňom zúčastňuje.
Vie ho
identifikovať v
texte a dokáže ho
aj prakticky
zrealizovať. Pri
dialógu vie
prezentáciu .
Využívať
analytické
zručnosti.
Realizovať
analýzu textu,
vyhľadať
kapitoly, strofy a
rýmy.
Kapitola,
Strofa, Rým
Kapitola
Strofa
Rým
Vlastná
Členenie textu na menšie jednotky. Kapitola –
literárna tvorba pojem, charakteristické členenie najmä v
knižkách. Ide o architektonickú jednotku,
menšiu než diel (zväzok). Strofa je skupina
veršov oddelená od ďalšej strofy.
Rým zvuková zhoda slabík na konci veršov.
OSR
MED
Samostatná
práca
Práca vo
dvojiciach
Bájka ,
pracovať s
textami bájok
nielen v
Bájka
OSR
OŽZ
ENV
Prezentácia
Samostatná
práca
Bájka
Pojem: bájka. Ide o vymyslený príbeh s
výchovným zameraním, v ktorom vystupujú
zvieratá alebo neživé predmety, ktoré konajú a
využívať
gestikuláciu,
mimiku
Žiak vie:
Ovládať pojmy z
učebnice v
súvislosti z textom.
Vie v básni
identifikovať rým,
ovláda nielen
pojem, ale aj
definíciu. To isté
platí aj o strofe a
kapitole. Žiak vie
prakticky
rozlišovať v
textoch strofy a
kapitoly. Ide o
pragmatickú
stránku výučby. V
učive o rýme podľa
zakončenia
rozozná 3 druhy
rýmov: združený
aabb, abab, abba.
Vie ich prakticky v
básní vyhľadať.
Žiak ovláda:
pojem bájka.
Pozná text, ktorý je
bájkou a vie ho
hovoria ako ľudské bytosti. Z bájky vždy
vyplýva ponaučenie. Najznámejším bájkarom a
zakladateľom bájky bol Ezop.
V našej literatúre J. Záborský.
súvislosti s ich
čítaním a
interpretáciou,
ale vyjadriť ich
prostredníctvom
výtvarného
prejavu. Využiť
medzipredmetové
vzťahy výtvarnej
výchovy a IKT
Komiks ,
pozornosť
zamerať najmä
na dejovú a
literárnu stránku
komiksu, najmä
na postupnosť
deja (udalosti)
vyjadrenej v
komikse.
Komiks
Vytváranie
vlastného
komiksu
VYV
Komiks
Je to sekvenčne usporiadaná postupnosť
OSR
obrázkov alebo graficky spracovaný (kreslený)
príbeh. Má svoj dej a na čitateľa pôsobí
esteticky. Text môže byť umiestnený alebo v
bublinách uprostred textu alebo na okrajovej
časti obrázka. Obrázky sú často doplnené
zvukomalebnými výrazmi.
IKT
Prezentácia
odlíšiť od iných
textov umeleckej
literatúry. Po
prečítaní bájky vie
povedať
ponaučenie, ktoré
obsahuje. Pozná
meno Ezopa ako
najznámejšieho
autora bájok a tiež
pozná meno J.
Záborského –
nášho významného
bájkara.
Žiak ovláda:
pojem komiks. Vie
ho odlíšiť od iného
druhu detskej
literatúry. Vie
prečítať dej
komiksu. Pozná
postupnosť deja.
Vie, ktoré obrázky
sú pred nejakou
udalosťou, a ktoré
nasledujú za ňou.
Vie usporiadať
obrázky podľa
sledu deja. Vie
sám alebo za
pomoci
spolužiakov
nakresliť krátky
komiks a napísať k
nemu text.
ANGLICKÝ JAZYK pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
Na európskom kontinente žijú vedľa seba ľudia mnohých kultúr. Hovoria mnohými
jazykmi. Európania sa vyznačujú rešpektovaním tejto rôznorodosti, toleranciou a ochotou
vzájomne sa dorozumieť a komunikovať bez ohľadu na jazykové a kultúrne hranice.
Podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi občanmi Európy a dodržiavanie
ľudských práv sú hlavnými cieľmi Rady Európy. Táto zároveň stanovila šesť úrovní
ovládania jazyka ako jednotné meradlo, ktorému budú rozumieť v každej krajineEurópy.
Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať
k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a uplatnení na trhu práce.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho
referenčného rámca (SERR) pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v druhom
cudzom jazyku k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je
závislá nielen od vzdelávania v materinskom a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej
miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých oblastí vzdelávania.
Učenie sa CJ podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií
CJ sú dôležité pre podporu mobility v rámci EÚ, umožňujú občanom plne využívať slobodu
pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na
kompetencie vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré
pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom
existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému
jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úrovne A1 a A2 je používateľ základného jazyka.
Spoločný názov pre úrovne B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka
Ciele vyučovacieho predmetu
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým,
že vedie žiakov k :
podpore sebadôvery každého žiaka,
osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po
celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi schopnými podieľať sa
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie všetkých žiakov,
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu,
v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa,
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia,
vychadzajúcich z umeleckých textov, a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických
cítení a vnímaní,
pestovaniu vedomia k jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti
a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných prejavov,
využívaniu IKT,
využívaniu metódy CLIL do vyučovacieho procesu,
využívaniu jazyka pri tvorbe školského medzinárodného projektu EDL v rámci
vzdelávacieho programu Sokrates/Comenius.
práca s žiakmi s individuálnymi výchovno- vzdelávacími plánmi
Podľa SERR sa pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa
využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií,
ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových
činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych
i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa
mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie pritom definujeme ako súhrn
vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným
princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:
dokázal riešiť každodenné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom,
ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa
osvojuje,
viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Vitajte späť!
Opakovanie učiva z 3. ročníka. Vitajte späť: Posluch a čítanie
s porozumením. Členovia rodina: Práca s lexikou. Hračky: Práca s lexikou.
Farby: Práca s lexikou. Základné číslovky. Test.
Naše nové veci
Naše nové veci: Čítanie s porozumením, práca s lexikou. Ukazovacie
zámená. Nácvik piesne. Opakovanie anglickej abecedy. Moja škola: čítanie
s porozumením. Test.
Teraz sú šťastní!
Teraz sú šťastní: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Časovanie slovesa
„byť“. Tvorenie otázky pri slovese „byť“. Nácvik výslovnosti. Moje pocity:
čítanie s porozumením. Test.
Viem sa bicyklovať!
Viem sa bicyklovať: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Modálne
sloveso „vedieť/môcť“. Predložky. Nácvik výslovnosti. Bicykle pre celú
rodinu: čítanie s porozumením. Opakovanie učiva, test.
Počet hodín
7h
6h
6h
6h
Máš mliečny koktail?
Máš mliečny koktail: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Modálne
sloveso „mať“: tvorenie otázok a krátkych odpovedí. Číslovky. Nácvik
výslovnosti. V obchode: čítanie s porozumením. Test.
Máme angličtinu!
Máme angličtinu: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Modálne sloveso
„mať“: tvorenie otázok. Prívlastňovacie zámená. Nácvik výslovnosti. Naša
počítačová miestnosť: čítanie s porozumením. Test.
Poďme sa po škole hrať!
Poďme sa po škole hrať: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Prítomný
čas jednoduchý. Nácvik výslovnosti. Čo robievajú po škole: čítanie
s porozumením. Opakovanie učiva. Test.
Poďme kupovať darčeky!
Poďme kupovať darčeky: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Mám rád,
nemám rád. Nácvik piesne. Nácvik výslovnosti. Urob pre svoju mamu
pohľadnicu: čítanie s porozumením. Test.
Koľko je hodín?
Koľko je hodín: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Určovanie času.
Nácvik piesne. Nácvik výslovnosti. Môj deň: čítanie s porozumením. Test.
Kde pracuje?
Kde pracuje: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Prítomný čas
jednoduchý: tvorenie otázky. Prítomný čas jednoduchý: krátke odpovede.
Nácvik výslovnosti. Ona pracuje v ZOO: čítanie s porozumením. Test.
Dnes je horúco!
Dnes je horúco: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Opis počasia.
Nácvik piesne. Nácvik výslovnosti. Počasie: čítanie s porozumením. test
Čo máš oblečené?
Čo máš oblečené: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Prítomný čas
priebehový. Nácvik piesne. Nácvik výslovnosti. Na autobusovej stanici:
čítanie s porozumením. Test.
Ty spíš!
Ty spíš: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Prítomný čas priebehový:
tvorenie otázok. Nácvik výslovnosti. List priateľovi: čítanie s porozumením.
Opakovanie učiva. Test.
Pozrime si všetky zvieratká!
Pozrime si všetky zvieratká: práca s lexikou, čítanie s porozumením.
Stupňovanie prídavných mien: komparatíva. Nácvik piesne. Nácvik
výslovnosti. Výlet na farmu: čítanie s porozumením. Test.
Pozri si fotografie!
Pozri si fotografie: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Prítomný čas
jednoduchý: sloveso „byť“. Nácvik piesne. Nácvik výslovnosti. Naša
školská hra: čítanie s porozumením. Test.
Dobrá práca!
Dobrá práca: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Neurčité zámeno
„nejaký“ v zápore a oznamovacej vete. Rozprávka: čítanie s porozumením.
Záverečné opakovanie. Test.
Sviatky
Vianočná pohľadnica. Veľkonočná pohľadnica.
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
2h
Hodnotenie
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v nemeckom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené
vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv
iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – týždenne 3 hodiny, spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
Tematický
štandard
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
vzťahy,
celok
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Zopakovať so
Opakovanie učiva z 3. ročníka. Vitajte späť:
Výtvarná výchova Čítanie a posluch Žiak vie pomenovať
žiakmi učivo 3.
Posluch a čítanie s porozumením. Členovia
Matematika
s porozumením, členov svojej
Ročníka, naučiť
rodina: Práca s lexikou. Hračky: Práca s lexikou. Osobnostný
práca
rodiny, hračky,
žiakov slovnú
Farby: Práca s lexikou. Základné číslovky. Test. a sociálny rozvoj
s obrazovým
farby a vyjadriť
zásobu rodina,
materiálom, práca základné číslovky.
Vitajte späť!
hračky, farby.
s IKT, práca
Zopakovať
s pracovným
základné
zošitom.
číslovky.
Naučiť žiakov
Naše nové veci: Čítanie s porozumením, práca Slovenský jazyk
Posluch a čítanie Žiak vie pomenovať
slovnú zásobu
s lexikou. Ukazovacie zámená. Nácvik piesne.
Hudobná výchova s porozumením, školské zariadenie
týkajúcu sa
Opakovanie anglickej abecedy. Moja škola:
Osobnostný
práca
a vhodne používať
školského
čítanie s porozumením. Test.
a sociálny rozvoj
s obrazovým
ukazovacie zámená
Naše nové
zariadenia,
materiálom, práca v jednotnom
veci
ukazovacie
s IKT, práca
i množnom čísle.
zámená
s pracovným
a princíp ich
zošitom.
používania.
Naučiť žiakov
Teraz sú šťastní: práca s lexikou, čítanie
Slovenský jazyk
Posluch a čítanie Žiak vie
Osobnostný
s porozumením, pomenovať svoje
pomenovať
s porozumením. Časovanie slovesa „byť“.
a sociálny rozvoj
práca
pocity, časovať
svoje pocity,
Tvorenie otázky pri slovese „byť“. Nácvik
časovať sloveso
výslovnosti. Moje pocity: čítanie
s obrazovým
sloveso „byť“,
Teraz sú
„byť“, tvoriť
s porozumením. Test.
materiálom, práca tvoriť otázku pri
šťastní!
otázku pri
s IKT, práca
slovese „byť“.
s pracovným
slovese „byť“.
zošitom.
Naučiť žiakov
pomenovať
voľnočasové
aktivity,
Viem sa
používať
bicyklovať!
modálne sloveso
„vedieť/môcť“.
Viem sa bicyklovať: práca s lexikou, čítanie
Slovenský jazyk
s porozumením. Modálne sloveso
Telesná výchova
„vedieť/môcť“. Predložky. Nácvik výslovnosti. Dopravná výchova
Bicykle pre celú rodinu: čítanie s porozumením.
Opakovanie učiva, test.
Naučiť žiakov
pomenovať
jedlá
a potraviny,
používať
Máš mliečny
modálne sloveso
koktail?
„mať“
v otázkach
a krátkych
odpovediach.
Naučiť žiakov
pomenovať
predmety vo
svojom
školskom
rozvrhu,
Máme
používať
angličtinu!
privlastňovacie
zámená, tvoriť
otázky v rámci
modálneho
slovesa „mať“.
Naučiť žiakov
Poďme sa po
pomenovať
škole hrať!
Máš mliečny koktail: práca s lexikou, čítanie
s porozumením. Modálne sloveso „mať“:
tvorenie otázok a krátkych odpovedí. Číslovky.
Nácvik výslovnosti. V obchode: čítanie
s porozumením. Test.
Biológia
Telesná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Máme angličtinu: práca s lexikou, čítanie
s porozumením. Modálne sloveso „mať“:
tvorenie otázok. Prívlastňovacie zámená.
Nácvik výslovnosti. Naša počítačová miestnosť:
čítanie s porozumením. Test.
Slovenský jazyk
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poďme sa po škole hrať: práca s lexikou, čítanie Telesná výchova
s porozumením. Prítomný čas jednoduchý.
Osobnostný
Posluch a čítanie
s porozumením,
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Posluch a čítanie
s porozumením,
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Žiak vie
pomenovať
voľnočasové
aktivity, používať
modálne sloveso
„vedieť/môcť“.
Posluch a čítanie
s porozumením,
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Žiak vie
pomenovať
predmety vo
svojom školskom
rozvrhu, používať
privlastňovacie
zámená, tvoriť
otázky v rámci
modálneho slovesa
„mať“.
Posluch a čítanie
s porozumením,
Žiak vie
pomenovať
Žiak vie
pomenovať jedlá
a potraviny,
používať modálne
sloveso „mať“
v otázkach
a krátkych
odpovediach.
voľnočasové
aktivity, princíp
tvorenia
a používania
prítomného času
jednoduchého
v oznamovacej
vete a v zápore.
Naučiť žiakov
pomenovať veci
súvisiace
s oslavou,
vyjadriť čo má
žiak rád a čo
nemá rád.
Naučiť žiakov
pomenovať
aktivity
všedného dňa,
pýtať sa na čas,
určiť čas podľa
hodín.
Naučiť žiakov
pomenovať
miesta v meste,
tvoriť otázku
a krátku
odpoveď
v prítomnom
čase
Nácvik výslovnosti. Čo robievajú po škole:
a sociálny rozvoj
čítanie s porozumením. Opakovanie učiva. Test.
Poďme
nakupovať
darčeky!
Koľko je
hodín?
Poďme kupovať darčeky: práca s lexikou,
čítanie s porozumením. Mám rád, nemám rád.
Nácvik piesne. Nácvik výslovnosti. Urob pre
svoju mamu pohľadnicu: čítanie
s porozumením. Test.
Hudobná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Projektová práca
a prezentácia
zručností
Koľko je hodín: práca s lexikou, čítanie
s porozumením. Určovanie času. Nácvik piesne.
Nácvik výslovnosti. Môj deň: čítanie
s porozumením. Test.
Matematika
Hudobná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Kde pracuje: práca s lexikou, čítanie
s porozumením. Prítomný čas jednoduchý:
tvorenie otázky. Prítomný čas jednoduchý:
krátke odpovede. Nácvik výslovnosti. Ona
Kde pracuje?
pracuje v ZOO: čítanie s porozumením. Test.
Geografia
Dopravná výchova
Enviromentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
prác s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
voľnočasové
aktivity, princíp
tvorenia
a používania
prítomného času
jednoduchého
v oznamovacej vete
a v zápore.
Čítanie a posluch Žiak vie
s porozumením, pomenovať veci
práca
súvisiace s oslavou,
s obrazovým
vyjadriť čo má rád
materiálom, práca a čo nemá rád.
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Čítanie a posluch Žiak vie
s porozumením, pomenovať aktivity
práca
všedného dňa, pýtať
s obrazovým
sa na čas, určiť čas
materiálom, práca podľa hodín.
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Čítanie a posluch Žiak vie
s porozumením, pomenovať miesta
práca
v meste, tvoriť
s obrazovým
otázku a krátku
materiálom, práca odpoveď
s IKT, práca
v prítomnom čase
s pracovným
jednoduchom v 3.
zošitom.
osobe jednotného
jednoduchom
v 3. osobe
jednotného
čísla.
Naučiť žiakov
pomenovať
počasie vonku,
celou vetou
opísať počasie
vonku.
Naučiť žiakov
pomenovať
jednotlivé kusy
oblečenia,
spýtať sa čo má
niekto oblečené
i na otázku
adekvátne
odpovedať.
Naučiť žiakov
pomenovať veci
týkajúce sa
svadieb, princíp
a tvorenie
otázok
v prítomnom
čase
priebehovom.
Naučiť žiakov
pomenovať
čísla.
Dnes je
horúco!
Čo máš
oblečené?
Dnes je horúco: práca s lexikou, čítanie
s porozumením. Opis počasia. Nácvik piesne.
Nácvik výslovnosti. Počasie: čítanie
s porozumením. Test.
Geografia
Hudobná výchova
Enviromentálna
výchova
Čo máš oblečené: práca s lexikou, čítanie
s porozumením. Prítomný čas priebehový.
Nácvik piesne. Nácvik výslovnosti. Na
autobusovej stanici: čítanie s porozumením.
Test.
Hudobná výchova
Dopravná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie
pomenovať počasie
vonku, odpovedať
na otázku o počasí.
Žiak vie
pomenovať
jednotlivé kusy
oblečenia, spýtať sa
čo má niekto
oblečené i na
otázku adekvátne
odpovedať.
Ty spíš: práca s lexikou, čítanie s porozumením. Osobnostný
Prítomný čas priebehový: tvorenie otázok.
a sociálny rozvoj
Nácvik výslovnosti. List priateľovi: čítanie
s porozumením. Opakovanie učiva. Test.
Čítanie a posluch
s porozumením,
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Pozrime si všetky zvieratká: práca s lexikou,
Geografia
čítanie s porozumením. Stupňovanie prídavných Biológia
Čítanie a posluch Žiak vie
s porozumením, pomenovať
Ty spíš!
Pozrime si
všetky
Čítanie a posluch
s porozumením,
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Posluch a čítanie
s porozumením,
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Žiak vie pomenovať
veci týkajúce sa
svadieb, princíp
a tvorenie otázok
v prítomnom čase
priebehovom.
zvieratká,
stupňovať
prídavné mená
v druhom
stupni.
Naučiť žiakov
utvoriť minulý
čas od slovesa
„byť“ a použiť
ho
v oznamovacích
i záporných
vetách.
Naučiť žiakov
podstatné mená
s nepravidelným
množným
číslom,
používať
neurčité zámeno
„nejaký“
v zápore
i oznamovacej
vete.
zvieratká!
Pozri si
fotografie!
Dobrá
práca!
mien: komparatíva. Nácvik piesne. Nácvik
výslovnosti. Výlet na farmu: čítanie
s porozumením. Test.
Slovenský jazyk
Hudobná výchova
Enviromentálna
výchova
Pozri si fotografie: práca s lexikou, čítanie
s porozumením. Minulý čas jednoduchý:
sloveso „byť“. Nácvik piesne. Nácvik
výslovnosti. Naša školská hra: čítanie
s porozumením. Test.
Hudobná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dobrá práca: práca s lexikou, čítanie
s porozumením. Neurčité zámeno „nejaký“
v zápore a oznamovacej vete. Rozprávka:
čítanie s porozumením. Záverečné opakovanie.
Test.
Slovenský jazyk
Osobnostný
a sociálny rozvoj
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Čítanie a posluch
s porozumením,
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
Čítanie a posluch
s porozumením,
práca
s obrazovým
materiálom, práca
s IKT, práca
s pracovným
zošitom.
zvieratká,
stupňovať prídavné
mená v druhom
stupni.
Žiak vie utvoriť
minulý čas od
slovesa „byť“
a použiť ho
v oznamovacích
i záporných vetách.
Žiak vie podstatné
mená
s nepravidelným
množným číslom,
používať neurčité
zámeno „nejaký“
v zápore
i oznamovacej vete.
Učebné zdroje
Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku
odporúčané vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a používajú sa v rôznych
priestoroch. Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Učebné zdroje
predstavujú zdroj významných informácií a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov
žiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a
postojov, orientácie na ich individuálne záujmy.
Učebné zdroje:
Učebnica Family and Friends 2, Naomi Simmons
Pracovný zošit
Internet
Cudzojazyčná literatúra(časopisy, knihy, encyklopédie)
Výkladové a prekladové slovníky
Aktuálne propagačné materiály
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmety – matematika
– informatická výchova
MATEMATIKA pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika 1. - 4. ročníka ZŠ je založená na realistickom prístupe
k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov.
Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych
situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky
a pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom
a pod.)
vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia
a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo
sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí
byť zastúpený každý tematický okruh:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1.
stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov
s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci
majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických
zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov
a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.
V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické
útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj
s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať,
odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa s jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané
metrické úlohy z bežnej reality.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika,
pravdepodobnosť, štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len
v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou
s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel
(usporiadávajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí
a zaznamenávajú ich.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe
úloh. Žiaci riešia úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané
výroky z matematiky a zo životných situácií.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1. - 4. ZŠ, je naučiť žiakov tým
poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú
potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia
samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také
skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové
zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
Veku primerané, presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia
postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov
a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako
prostriedkov pri riešení úloh.
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov
spamäti a písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov.
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov, postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou.
Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností,
postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej
situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako
jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností
žiakov, používať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu
informácií.
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností, súvisiacich s procesom učenia sa,
k aktivite na vyučovaní, k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu
relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť
a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova, dôvera vo
vlastné schopnosti a vedomosti a možností, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj
verejnom kontexte.
Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku
všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov ku spoločenským európskym hodnotám,
permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt, vytvorených európskymi štátmi,
medzi inými a našim Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov
v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce
z kľúčovej kompetencie pre matematiku, celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
I. Násobenie a delenie v obore násobilky
Násobenie a delenie v obore násobilky.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny, ...)
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100.
Komutatívnosť násobenia (propedeutika).
Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie
(propedeutika).
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a .
b + c . d (aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka).
Tvorenie textov k numerickým príkladom
Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika).
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100.
II.
Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 s využitím
kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.
Počet hodín
38
31
Skúška správnosti riešenia.
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v
číselnom obore do 10 000.
Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých nerovníc.
III.
Geometria a meranie
Rysovanie – základné zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a
strán, dvojíc susedných strán.
Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán),
pomenovanie jeho vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre.
Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu
s daným stredom a polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky.
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov.
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi.
Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika).
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou.
V. Záverečné opakovanie
VI. Písomné práce
Poznámky:
Časová dotácia rozšírená o 1 vyučovaciu hodinu
28
23
8
4
Medzipredmetové vzťahy:
Ku komplexnému poznaniu okolitého sveta žiakmi, sa musí budovať jednotný systém
poznatkov nielen vnútri samotného didaktického systému matematiky, ale aj vo vzťahu
matematiky k ostatným vyučovacím predmetom.
Žiaci na hodinách matematiky budú využívať získané vedomosti a zručnosti z predmetov
slovenský jazyk a literatúra, informatika, prírodoveda, výtvarná výchova (pracovné činnosti),
telesná výchova...
Metódy, formy vyučovania v matematike:
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na usporiadanie obsahu vyučovania, na
vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových
kompetencií žiakov. Zvolená metóda závisí od obsahu učiva, cieľov hodiny, vekových a
iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania
matematiky je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby
žiaci porozumeli učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov
aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne.
Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní
nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje
tvrdenia z oblasti matematiky ale aj z bežného života zdôvodňovať a obhájiť. Podmienkou
úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou,
prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku,
z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. Metódy, ktoré sa blížia
objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov, sú už od
najnižších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto
metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci žiakov s učebnicou, s pracovným
zošitom a s učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na
rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby sa ťažisko práce postupne
presúvalo z pracovných zošitov na prácu s učebnicou a školským zošitom.
Na 1.stupni je vhodné uplatňovať:
názornosť
pozorovanie
využitie praktických poznatkov zo života
manipulačné metódy
postupnosť riešenia problémov
formy skupinovej práce
porovnávacie metódy
Podľa zdroja poznania a druhu poznatkov používame metódy:
slovné – výklad, vysvetľovanie, rozhovor, diskusia,
písomné – písomné práce, práca s textom
demonštračné – pozorovanie, predvádzanie,
praktické – nácvik zručností (zážitkové učenie) – grafické práce
Podľa aktivity a samostatnosti účastníkov :
oznamovacie, reproduktívne, problémové
Podľa logických postupov používame:
induktívne, analyticko – syntetické metódy
Podľa fáz vzdelávacieho procesu :
metódu motivačného rozhovoru, rozprávania, demonštrácie, príkladov z praxe
expozičný charakter / metódu utvárania nových vedomostí, metódu upevňovania a
prehlbovania vedomostí, situačné hry, didaktické hry /
fixačný charakter / opakovania učiva , posilňovanie /
diagnostické / preverovanie a hodnotenie vedomostí /
Podľa spôsobu interakcie používame :
frontálne / metódu výkladu, diskusie /
skupinové / simulačné hry /
individuálne / samostatnej práce, internetom /
Formy vyučovania :
frontálne vyučovanie, skupinové vyučovanie, individuálne vyučovanie
vyučovanie v triede, v počítačovej triede
Odporúčame použitie týchto metód a prezentujeme ich uplatnenie vo vyučovaní:
I. DIDAKTICKÉ METÓDY
1. reproduktívne
a) informatívno-receptívna (U prezenzuje učivo/informácie a žiaci uvedomele vnímajú,
zapamätávajú si)- žiaci sú pasívni, U v krátkom čase prezentuje viac informácií
(napríklad pri algoritmoch písomného počítania
b) reproduktívna (pri upevňovaní učiva, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, je to
viackrát opakovaná činnosť)- žiaci riešia úlohy, kde reprodukujú naučené vedomosti,
nerozvíja sa tvorivosť, sú to len typové úlohy, žiaci sú aktívni/samostatná práca
2. produktívne
a) problémová (je zadaná úloha, žiaci ju nedokážu vyriešiť, hľadajú riešenie, príprava na
projekty)
b) heuristická (metóda riadeného rozhovoru)- žiaci na základe odpovedí na otázky sami
dospejú k novému pojmu, objaviteľská- žiaci sú aktívni, náročná z pohľadu učiteľa:
otázky musia logicky nasledovať, stručné, jasné, jednoznačné, nemajú nabádať na
správnu odpoveď, nie odpoveď áno-nie, odpovedať majú všetci žiaci, ak žiak odpovie
nesprávne, U má naviesť žiaka na správnu odpoveď
c) výskumná- tvorivá činnosť žiaka, napr. zisti údaje: výška všetkých členov rodiny,
ceny tovaru- žiaci zbierajú údaje, robia tzv. prieskum (4. ročník)
II. LOGICKÉ METÓDY
a) analytická- postup od celku k časti, od neznámeho k neznámeho, od hľadaného
k danému, riešením jednoduchých slovných úloh pomocou rovnice (využívam
premenné- neznáme 8+x=20)
b) syntetická- (postup od častí k celku, do známeho k neznámemu, od daného
k hľadanému)- rozvíjajú sa počtárske zručnosti + - . : (spamäti a písomné algoritmy),
slovné úlohy bez rovnice 8+□=20
c) analyticko-syntetická (riešenie zložitých úloh: 2 počtové operácie a viac)- v 1. etape
použijem analýzu: rozklad zložitej slovnej úlohy na čiastkové úlohy. V 2. etape
syntetickú m.- riešim čiastkové úlohy
d) induktívna (inductio = návod- je postup od jednotlivých faktov ku všeobecným
záverom)- využíva sa pri všetkých pojmoch. Najprv napíšem konkrétne príklady pri
riešení nového pojmu až potom to zovšeobecním
e) deduktívna (deductio = odvodzovanie- prechod od všeobecných poznatkov ku
konkrétnym vlastnostiam, javom, vzťahom)
f) genetická (vývojová)- daný pojem vysvetľujeme spolu s historickými poznatkami,
ktoré sa týkajú daného pojmu (napr. Jednotky dĺžky)
g) dogmatická- nový pojem je sprístupnený bez akýchkoľvek odôvodnení Napr. Operácia
násobenia má prednosť pred sčítaním
III. METÓDY PODĽA ZDROJA POZNATKOV
slovné- metódy hovoreného slova: ▪ monológ ▪ dialóg
názorné: ▪ používanie ilustrácií ▪ náčrtov ▪ sledovanie videozáznamov ▪ demonštrácia ▪
modelovanie
praktické: ▪ činnosti spojené s rysovaním ▪ modelovaním ▪ strihanie
IV. METÓDY PODĽA FUNKČNOSTI
expozičné- používanie pri sprístupňovaní nového učiva
fixačné- pri upevňovaní, opakovaní učiva
diagnostické- pri preverovaní a klasifikovaní vedomostí
Didaktické formy:
Skupinová forma práce
(rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = kolektívnosť, zvýšenie humanizácie
vyučovania)
- skupiny: homogénne- v jednej skupine žiaci s približne rovnakou výkonnostnou úrovňou,
heterogénne- žiaci rôznej vedomostnej úrovne
- tvorba skupín- spontánna (žiaci sa medzi sebou rozdelia do skupín na základe
kamarátskych vzťahov),autoritatívna (rozdeľuje učiteľ, napr. podľa zasadacieho poriadku,
vedomostná úroveň)
- počet žiakov- viacpočetné skupiny- menej skupín, menej času strávi učiteľ pri kontrole
výsledkov, zvoliť hovorcu, !nie všetci žiaci sa zapoja do práce; menejpočetné skupinyväčšia pravdepodobnosť, že všetci žiaci budú aktívni, skôr sa dohodnú na spôsobe
riešenia výsledku
- organizovanie/diferencovanie práce- diferencovaná (všetky skupiny riešia iné úlohy),
nediferencovaná (každá skupina má tú istú úlohu- môže sa hodnotiť rýchlosť aj
správnosť)
- druhy skupín treba premyslieť ako ich tvoriť, premyslieť typy úloh (dif., nedif.), spôsob
hodnotenia jednotlivých úloh (rýchlosť, správnosť, bodovanie alebo len výsledky),
premyslieť organizačné hodiny
- učiteľ nemá zasahovať do práce skupín
- pri menej skupinách (viacpočetných) je menej kontrolovania pre U
- rozvoj spolupráce, aktivity, zvýši sa záujem o matematiku, možnosť uplatnenia sa aj
slabším žiakom
- riziko: pracovný ruch, nepremyslená organizácia práce
Individuálna/samostatná práca
- žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti
- Pravidlo: všetko čo žiaci dokážu urobiť sami, nech to robia sami -pri sprístupňovaní
nového učiva, pri opakovaní, upevňovaní
- pri príkladoch, ktoré majú určitú postupnosť/viac krokov, môže sa zastaviť a nepohne sa
ďalej- príčinou neúspechu nemusí byť len nevedomosť, ale len omyl
- žiak pracuje vlastným tempom
- každá činnosť žiakov by mala byť kontrolovaná (záleží od typov úloh)
- pri zložitých slovných úlohách je potrebné vzorové riešenie na tabuli
- pri divergentných úlohách, kde príklad má viac spôsobov riešenia alebo viac riešení,
nechať odprezentovať všetky riešenia
Frontálna forma práce- práca s celou triedou
a) matematický krúžok: pre dobrovoľníkov bez rozdielu vedomostnej úrovne- úlohy z tzv.
relačnej matematiky- krížovky, rébusy,... nenadväzujú na vyuč. hodiny MK pre šikovnejšíchpríprava na matematické olympiády- cielené úlohy MK pre žiakov, ktorí nedosahujú dobré
výsledky- obsah nadväzuje na vyučovanie = doučovanie- účasť povinná
-na 1. st. ZŠ je málo matematických krúžkov
b) matematické tábory, sústredenia
Rozpracovanie prierezových tém vo vyučovaní matematiky
Environmentálna výchova:
environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä
prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou
chápať ochranu životného prostredia na celom svete
získať jednoduché zručnosti a vedomosti, ktorými pomôže životnému prostrediu
(triedenie odpadu, chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, aj k
zvieratám v prírode
naučiť žiaka chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí
pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie,
vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a
výrobcu
vnímať život ako najvyššiu hodnotu
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu
Dopravná výchova:
uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke
uvedomenie si významu technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky
zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke
pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti
vytvárať u žiakov uvedomelý vzťah k disciplinovanosti v cestnej premávke
utvárať u žiakov zmysel pre ochranu a pomoc druhému, ktoré si musí osvojovať každý
účastník cestnej premávky
Mediálna výchova:
porozumieť pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom
orientovať
vedieť posudzovať mediálne šírené posolstvá, nájsť v nich pozitíva v prospech
osobnostného a profesionálneho rastu
uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť
rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti :
naučiť žiakov používať informácie
naučiť žiakov vyhľadať a spracovať informácie
naučiť žiakov komunikovať a argumentovať
viesť žiakov k riešeniu problému
spolupracovať v skupine
poznať sám seba a svoje schopnosti
prezentovať seba a prácu v skupine písomne aj verbálne s použitím informačných a
komunikačných technológií
Ochrana života a zdravia
ochrana života a zdravia v mimoriadnych situáciách, živelné pohromy, ekologické
havárie, prírodné katastrofy
zdravotná príprava
rozvíjať morálne vlastnosti, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia
formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti
pohyb a pobyt v prírode (ŠVP, TEL)
Multikultúrna výchova:
poznatky vedy a techniky nepoznajú hranice
Osobnostný a sociálny rozvoj :
poskytovať žiakovi kvalitné vzdelanie
rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí
vedieť uplatňovať svoje práva
rešpektovať názory iných
vedieť prevziať zodpovednosť za svoje konanie
pestovať kvalitné medziľudské vzťahy
rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život
rozvíjať u žiaka sebareflexiu, svoje kladné ale aj záporné stránky
Hodnotenie
Vo 4. ročníku predmet klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28.
apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy),
schopnosť uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote, v slov. úlohách), úroveň
samostatnosti myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania.
Hodnotenie má motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Pri hodnotení žiaka je
podstatné porovnať jeho súčasný výkon s jeho predchádzajúcimi výkonmi a nastavenými
kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Slovné hodnotenie je veľmi vhodným
motivačným prvkom zvlášť u slabšie prospievajúcich žiakov.
Formy a prostriedky hodnotenia :
Osobný rozhovor so žiakom
Každodenné sebahodnotenie žiakov v rôznych formách :
sebahodnotenie pri výbere činnosti na základe vlastných možností a schopností
sebahodnotenie počas činnosti (sebakontrola, autokorekcia).Spätnú väzbu pre
sebakontrolu poskytujú pracovné listy.
záverečné sebahodnotenie žiaka po ukončení činnosti, tematického celku i po dlhšom
časovom období (hodnotiaci komunikatívny kruh, záverečné sebahodnotenie)
hodnotenie známkou, slovné hodnotenie
Kritériá hodnotenia :
Učiteľ nezanedbáva osobný prístup a u žiaka hodnotí primerane veku :
A. Priebeh získavania základných vedomostí rozširujúcej sa matematickej symboliky a
aplikovanie pochopených a osvojených pojmov a výrazov pri riešení úloh. Tiež vhodné
využívanie tabuliek, grafov a diagramov.
B. Rozvíjanie matematického nazerania, logického a kritického myslenia
C. Rozvíjanie numerických zručností žiakov prostredníctvom numerických výpočtov spamäti,
písomne aj na kalkulačke.
D. Rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a priestore
E. Priebeh vytvárania postojov – tvorivosti a cieľavedomosti pri riešení úloh, schopnosti
spolupracovať a zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov .
F. Vytváranie predpokladov na budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou za pomoci
používania prostriedkov IKT
Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na
hodnotenie žiakov ZŠ známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný
(4),nedostatočný (5).
Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky z nasledovných metód
a foriem hodnotenia:
1. Pozorovanie činnosti žiakov:
- záujem o predmet
- príprava na vyučovanie - pomôcky
- samostatná práca na vyučovacích hodinách
- hodnotenie ústne alebo známkou
- domáca príprava žiaka
2.Ústne skúšanie:
- individuálne ústne skúšky – hodnotenie známkou
- kolektívne ústne skúšky (skúšanie je orientačné) – hodnotenie ústne
3. Písomné skúšanie ukazuje, ako si žiaci trvalo a uvedomene osvojili nové učivo i staršie
učivo.
Používané formy písomných prác:
- priebežné testy (10-20 minút) - krátke kontrolné orientačné práce obsahujú úlohy z
krátkeho úseku učiva. Cieľom je zistiť, či žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť typické chyby
a individuálne nedostatky jednotlivých žiakov – hodnotené známkou
- kontrolné práce (30 min.) - sa píšu po odučení tematického celku – hodnotené
známkou.
Charakteristika klasifikačných stupňov:
4. výborný
- vedomosti o prir. číslach a počtových výkonoch sú pevné, presné, úplné, sústavné
- myslenie žiakov je samostatné, dokáže vytvárať vzťahy medzi pojmami, vedomosti vie
aplikovať v nových situáciách, presný písomný aj ústny prejav
5. chválitebný
- vedomosti o prir. číslach sú pevné, presné, sústavné
- vedomosti o počtových výkonoch nie sú dostatočne pevné, ale sú presné, úplné, sústavné
- myslenie je samostatné, vedomosti vie uplatniť vo všetkých nových situáciách
6. dobrý
- vedomosti o prir. číslach sú sústavné s nevýraznými chybami- čítať, zapisovať, usporiadať
prir. čísla
- vedomosti o počt. výkonoch sú tiež sústavné a celistvé, ale nie sú pevné ani presné
- žiak pri počítaní spamäti je pomalý
- pri písomnom počítaní sa objavujú omyly, ktoré však po upozornení vie samostatne opraviť
- myslenie je málo samostatné a pri úlohách na aplikáciu učiva- slovné úl. potrebuje pomoc
učiteľa
4. dostatočný
- vedomosti o prir. číslach sú s nedostatkami, vedomosti o počtových výkonoch sú tiež
s mnohými medzerami
- sám chyby nenájde, a vie si ich opraviť len s pomocou učiteľa
- myslenie je málo samostatné, dokáže riešiť len jednoduché slovné úlohy a len s pomocou
učiteľa
- zložené slovné úl. nedokáže riešiť
5. nedostatočný
- vedomosti o prir. číslach sú neúplné- nedokáže porovnávať jednociferné a dvojciferné čísla,
vedomosti o počtových výkonoch sú na nízkej úrovni
- neovláda ani základné spoje počítania spamäti
- nesamostatné myslenie, nedokáže riešiť ani jednoduché slovné úlohy
Na hodinách matematiky vo 4. ročníku učiteľ hodnotí žiakov známkou, ale pri
praktických aktivitách je vhodné aj slovné hodnotenie. Je potrebné využívať všetky
dostupné moderné metódy hodnotenia žiakov. Nezabúdať na seba -hodnotenie a seba reflekciu. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom
spätnú väzbu o tom ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má
rezervy. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie, grafického a písomného spracovania
úloh, logického spracovania informácií a logického myslenia pri riešení úloh. Vedomosti
žiakov učiteľ overuje povinnými prácami a čiastkovými prácami, ktoré hodnotí známkou. Pri
hodnotení kladie dôraz na pozitívne hodnotenia práce a povzbudenie žiaka.
Povinné práce
Štvrťročné písomné práce
Čiastkové práce
Krátke písomné práce (5-minútovky)
Tematické písomné práce
Pri hodnotení sa rešpektuje aj metodický pokyn č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na
hodnotenie žiakov základnej školy - zásady hodnotenia predmetu
Hodnotenie úloh v jednotlivých písomných prácach:
PRÍKLADY: -numerický „klasický“
- 1 bod
-písomné s čítanie a odčítanie +skúška správnosti
- 2 body
-slovné úlohy jednoduché
- 3 body
-slovné úlohy zložené
- 4 body
- 1 bod
-geometria – každý krok podľa zadania
Pri písomných prácach sa zaraďuje bonusová zábavná úloha, ktorá je hodnotená bodmi 0-3
body, ktoré sa prirátajú k celkovému dosiahnutému počtu bodov. Bonusovou úlohou si žiak
môže vylepšiť známku. Ak dosiahol plný počet bodov za písomnú prácu a vypočítal správne
aj bonusovú úlohu, dostane dve známky.
Na záver práce sa zaraďuje tabuľka seba -hodnotenia:
Otázka: Ako sa mi dnes pracovalo?
Odpoveď: dobre, priemerne, zle, nesústredil som sa, ...
Percentá:
100% - 92%
91,9% - 75%
74,9% - 50%
49,9% - 25%
24,9% - 0%
Známka:
1
2
3
4
5
Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich využiť
na popis a riešenie problémov z reálnej situácie,
vykonáva spamäti, písomne základné počtové výkony a využíva komunikatívnosť
asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, zaokrúhľuje čísla na
desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov,
rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní
číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach
a počtových výkonoch
Očakávané postoje žiakov
prestáva mať „strach“ z čísel,
smelšie kvantifikuje realitu okolo seba,
sebavedomejšie robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel,
je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže
uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára
stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel ,objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje
v tvorení ďalších jej prvkov,
usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi týmito
údajmi,
interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje
schopnosti a kreativitu,
kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Očakávané postoje žiakov
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami
vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia
vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality
má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní
a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď. ) o prvky kritického
myslenia
je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíše kocku ako základný priestorový geometrický
tvar, nachádza v realite jej reprezentáciu
pozná, vie popísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary
rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine,
pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri
praktických meraniach.
Očakávané postoje žiakov
nie je ľahostajný k svojmu okoliu
dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí
snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu
je naklonený v jednote používať meranie a výpočet
snažiť sa o presnosť pri meraní a výpočtoch*** vyvíja snahu o rozvoj vlastnej
priestorovej predstavivosti.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného
určitého kritéria,
v jednoduchých prípadoch v realite a v matematike rozlíši istý a nemožný jav,
zaznamenáva počet určitých udalostí , znázorni ich a zo získaných a znázornených
udalostí robí jednoduché závery,
v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé)
tvrdenia.
Očakávané postoje žiakov
triediť svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov
nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia
uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí
získa potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, situácií
Školský vzdelávací program pre 4. ročník –Matematika, 4 hodiny (týždenne ), spolu 132 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania vo 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
Tematický
štandard
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
vzťahy,
celok
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Pozná obsahovú I. Násobenie Násobenie a delenie v obore násobilky.
Environmentálna
Rozhovor,
Žiak vie:
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na
aj formálnu
výchova- ochrana
výklad ,
Počítať spamäti
a delenie
polovice, tretiny, ...)
stránku
živočíchov.
vysvetľovanie
všetky základné
v obore
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov
prirodzených
Triedenie
,projektové
spoje násobenia a
násobilky
Násobenie a delenie na kalkulačke v obore
čísel v obore do
živočíchov.
vyučovanie,
delenia v obore
násobilky do 100.
10 000 a vie ich
Výchova
pozorovanie,
násobilky do 100.
využiť na popis
Komutatívnosť násobenia (propedeutika)
k manželstvu
práca
Vedieť urobiť
a riešenie
Propedeutika úloh na násobenie s
a rodičovstvu.
kooperatívne
kontrolu správnosti
problémov z
kombinatorickou motiváciou.
Etická výchova –
vyučovanie,
násobenia a delenia
reálnej situácie,
Násobenie a delenie ako vzájomne opačné
vzájomné vzťahy
analytická
v obore násobilky.
matematické operácie (propedeutika).
v rodine, pomoc a metóda,
Ovládať algoritmus
vykonáva
súdržnosť
.Telesná
informatívno
násobenia.
Riešenie
slovných
úloh
na
násobenie
a
spamäti,
výchova –
receptívna.
Vedieť spamäti
delenie.
písomne a na
Riešenie
jednoduchých
slovných
úloh
typu:
pohybom
násobiť
a deliť 10 a
kalkulačke
porovnanie podielom.
švihadlom
100.
základné
Riešenie
slovných
úloh,
ktoré
vedú
k
zápisu:
preskočiť
Osvojiť si praktické
Riešenie
počtové výkony
násobenie a delenie
aplikačných a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d (aj typy zobrazené číslo
a využíva
úloh
z
predchádzajúceho
ročníka).
n
-krát
viac.
na kalkulačke.
úloh
na
komutatívnosť a
Tvorenie
textov
k
numerickým
príkladom
Vedieť rozlíšiť a
špecifické
Osobnostný
asociatívnosť
použiť správnu
matematické Slovné úlohy na priamu úmernosť
a sociálny rozvoj.
sčítania a
(propedeutika).
počtovú
operáciu v
a
logické
násobenia na
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
úlohách
myslenie.
racionalizáciu
Tvorenie
slovnej
úlohy
k
danému
príkladu
na
charakterizovaných
výpočtov,
násobenie a delenie v obore násobilky do 100.
pojmami koľkokrát
zaokrúhľuje
viac, o koľko viac,
čísla na
koľkokrát menej, o
desiatky,
vykonáva
odhady,
kontroluje
správnosť
výsledkov
počtových
výkonov,
rieši a tvorí
numerické a
kontextové
úlohy na
základe reality,
obrázkovej
situácie a udaní
číselných
hodnôt veličín,
pri ktorých
správne aplikuje
osvojené
poznatky o
číslach a
počtových
výkonoch.
Pojmy:
Dané číslo
niekoľkokrát
zväčšiť, dané
číslo
niekoľkokrát
zmenšiť,
násobenie,
koľko menej.
Chápať súvislosť
medzi násobením a
delením, násobenie
a delenie ako
vzájomne opačné
matematické
operácie.
Riešiť slovné úlohy
na násobenie a
delenie.
Vedieť riešiť
jednoduché slovné
úlohy na násobenie
v obore násobilky
do 100 typu:
1. určiť súčet
rovnakých
sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo
niekoľkokrát.
Vedieť riešiť
jednoduché slovné
úlohy na delenie v
obore násobilky do
100:
1. Rozdeliť dané
číslo na daný počet
rovnako veľkých
častí (delenie na)
2. Delenie podľa
obsahu
činiteľ, súčin,
delenie, delenec,
deliteľ, podiel,
násobilka,...
Sčítanec, súčet,
o koľko viac,
zápis slovnej
úlohy,
jednoduchá
slovná úloha,
zložená slovná
úloha, koľkokrát
viac – o koľko
viac, koľkokrát
menej – o koľko
menej,...
3. Zmenšiť dané
číslo niekoľkokrát
Vedieť riešiť
jednoduchú slovnú
úlohu typu:
porovnanie
podielom.
Riešiť zložené
slovné úlohy
vedúce k zápisu
typu:
a + a . b; a + a : b; a
. b + c; a . b + c . d.
Matematizovať
primerané reálne
situácie.
Riešiť slovné úlohy
na priamu
úmernosť
(propedeutika).
Riešiť nepriamo
sformulované
slovné úlohy.
Vytvoriť slovnú
úlohu k danému
príkladu na
násobenie a delenie
v obore násobilky
do 100.
Vedieť overiť
správnosť riešenia
(výsledku) a
Vytvára
jednoduché
postupnosti z
predmetov, z
kresieb a čísel,
rozoznáva a sám
vytvára
stúpajúcu a
klesajúcu
postupnosť
čísel, objavuje
pravidlo tvorby
postupnosti a
pokračuje v
tvorení ďalších
jej prvkov,
usporiada údaje
patriace k sebe v
tabuľke, na
základe
objavenia
súvislostí medzi
týmito údajmi,
interpretovaním,
II .Sčítania a
odčítanie v
obore do
10 000
Súťaživé
matematické
hry.
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
do 10 000.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore
do 10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore
do 10 000 s využitím kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.
Skúška správnosti riešenia.
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov jednoduchých a
zložených slovných úloh v číselnom obore do
10 000.
Riešenie slovných úloh za pomoci
zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých nerovníc.
formulovať
odpoveď.
Vedieť
zostaviť
zápis k slovnej
úlohe s pomocou
učiteľa.
Dopravná výchova Rozhovor,
Žiak vie:
Pravidlá platia nie - samostatná práca, Poznať algoritmus
len v matematike,
projektové
písomného sčítania
ale aj v živote.
vyučovanie,
a odčítania a vedieť
Multikultúrna
ho pohotovo
motivačné
výchova
využívať pri
rozprávanie,
Etická výchova
príklady z praxe výpočtoch.
Prírodoveda
Písomne sčítať a
-kolobeh vody v
odčítať prirodzené
prírode
čísla v obore do 10
Telesná výchova
000.
-význam športu pre
Spamäti sčítať a
zdravie
odčítať prirodzené
čísla v obore do 10
Hudobná výchova
-pieseň-70 sukien
000 v
jednoduchých
mala
Výtvarná výchova
prípadoch.
Sčítať a odčítať
-domček v dedine,
oplotenie domu
prirodzené čísla v
obore do 10 000 na
Enviromentálna
výchova
kalkulačke.
Sčítať a odčítať
primerané troj- a
štvorciferné čísla
spamäti.
Sčítať a odčítať
analýzou a
modelovaním
riešenia úloh a
problémov
rozvíja svoje
schopnosti a
kreativitu,
kontrolou
správnosti
riešenia úloh
zisťuje účinnosť
svojej práce.
Pojmy:
Číselný rad,
jednotky,
desiatky,
stovky, tisícky,
troj- a
štvorciferné
čísla, vzostupný
a zostupný
číselný rad,...
Skúška
správnosti,
súčet, sčítanec,
rozdiel,
menšenec,
menšiteľ, ...
Slovná úloha,
riešenie, zápis
slovnej úlohy,
troj- a štvorciferné
čísla pomocou
kalkulačky.
Chápať súvislosť
medzi sčítaním a
odčítaním ,
sčítanie a odčítanie
ako vzájomne
opačné
matematické
operácie.
Vedieť približne
počítať so
zaokrúhľovanými
číslami na desiatky
a stovky.
Vedieť urobiť
kontrolu správnosti
sčítania a odčítania
v obore do 10 000.
Riešiť všetky typy
jednoduchých
slovných úloh na
sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000.
Riešiť všetky typy
zloţených slovných
úloh na sčítanie a
odčítanie v obore
do 10 000.
Riešiť slovné úlohy
za pomoci
výsledok,
Skúška
správnosti
výsledku
(riešenia),
odpoveď,...
zaokrúhľovania.
Samostatne zapísať
postup riešenia
slovnej úlohy.
Vedieť overiť
správnosť riešenia
(výsledku) a
formulovať
odpoveď.
Vedieť zostaviť
zápis k slovnej
úlohe.
Matematizovať a
znázorniť
primerané reálne
situácie.
Riešiť jednoduché
slovné úlohy na
sčítanie typu:
1. Určenie súčtu,
keď sú dané dva
sčítance,
2. Dané číslo
zväčšiť o... (o
niekoľko viac).
Riešiť jednoduché
slovné úlohy na
odčítanie typu:
1. Určenie jedného
sčítanca, ak je daný
súčet a druhý
sčítanec.
2. Dané číslo
zmenšiť o.... (o
niekoľko menej).
3. Porovnávanie
rozdielom.
Riešiť zloţené
slovné úlohy typu:
4. a + b + c
5. a – b – c
6. a – (b + c)
7. (a + b) – c
8. a + (a + b)
Rozozná,
pomenuje,
vymodeluje a
popíše
jednotlivé
základné
priestorové
geometrické
tvary, nachádza
v realite ich
reprezentáciu,
pozná, vie
popísať,
pomenovať a
narysovať
základné
9. a + (a – b)
Samostatná
Výchova
III.Geometria Rysovanie – základné zásady rysovania.
Žiak vie:
práca, projektové Osvojiť si a
Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej
k manželstvu
a meranie
vyučovanie,
používať pri
sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc
a rodičovstvu.
grafické práce.
rysovaní základné
susedných strán.
Pracuj presne
zásady (čistota,
Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet
a dôsledne.!Správne
Používať rysovacie Modelovanie
presnosť, vhodné
veľkosti strán, propedeutika).
a demontážne
potreby. Dvakrát
rysovacie pomôcky,
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
meraj a raz strihaj! práce.
hygiena a
Násobok dĺžky úsečky.
bezpečnosť pri
Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú Tvorba projektov.
rysovaní).
dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov a
Vyznačovať body
strán.
na priamke
Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou
(úsečke) a v rovine
na centimetre, na milimetre.
(na útvare).
Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti
Vedieť narysovať
strán, propedeutika).
úsečku danej dĺžky
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s
rovinné útvary,
rozozná a
modeluje
jednoduché
súmerné útvary
v rovine,
pozná meracie
prostriedky
Využívanie
dĺžky a ich
jednotky, vie ich IKT
v geometrii
samostatne
používať aj pri
praktických
meraniach.
Pojmy:
Bod, vzor,
obraz, leží,
neleží, priamka,
úsečka, súčet
dĺžok úsečiek,
rozdiel dĺžok
úsečiek,
násobok dĺžky
úsečky,
jednotky dĺžky,
strana štvorca
(obdĺžnika),
susedné strany,
protiľahlé
strany, vrchol,
štvorec,
daným stredom, kružnice a kruhu s daným
stredom a polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa
plánu (obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
na priamke (v mm;
v cm) a označovať
ju.
Označovať strany a
vrcholy veľkým
tlačeným písmom
(písmenom A, B, C,
atď.).
Poznať vlastnosti
štvorca, obdĺžnika a
vedieť ich
charakterizovať.
Vedieť narysovať
štvorec (obdĺžnik)
vo štvorcovej sieti s
danou dĺžkou
strany (strán).
Vedieť vypočítať
súčet a rozdiel
dĺžok úsečiek.
Vedieť vypočítať
násobok dĺžky
úsečky.
Vypočítať a vedieť
zapísať obvod
štvorca (obdĺžnika)
ako súčet dĺžok
strán.
Narysovať
ľubovoľný
trojuholník a
pomenovať jeho
obdĺžnik,
zmenšiť,
zväčšiť,
štvorcová sieť,
vodorovný,
zvislý, stĺpec,
riadok, .
Trojuholník,
strany
trojuholníka,
vrcholy
trojuholníka,
dĺžka strany
trojuholníka,
obvod
trojuholníka,
jednotky dĺžky,
mm, cm, odhad
- skutočnosť
Kružnica, kruh,
stred kružnice
(kruhu),
polomer,
kružidlo...
Meter (m),
decimeter (dm),
centimeter (cm),
milimeter (mm),
kilometer (km),
jednotky dĺžky,
premena
jednotiek
vrcholy a strany
Poznať vlastnosti
trojuholníka (počet
vrcholov, strán)
Odmerať veľkosti
(dĺžku úsečky)
strán trojuholníka s
presnosťou na cm
(na mm).
Porovnať strany
trojuholníka
(úsečky) podľa ich
dĺžky.
Vypočítať obvod
trojuholníka ako
súčet dĺžok strán.
Poznať základný
rozdiel medzi
kruhom a
kružnicou.
Vedieť narysovať
ľubovoľnú
kružnicu (kruh) s
daným stredom.
Narysovať
ľubovoľnú
kružnicu (kruh) s
daným stredom a
polomerom.
Vedieť vyznačiť
polomer kružnice.
Vedieť premieňať
dĺžky,..
Priestor, stavba,
teleso, vzor obraz, plán
(obrázok),
pravidelné a
nepravidelné
telesá, pohľad
spredu, zozadu,
sprava, zľava,
zhora,...
Prostredníctvom
hier a
manipulatívnych
činností získa
skúsenosti s
organizáciou
konkrétnych
súborov
predmetov
podľa zvoleného
ľubovoľného a
podľa vopred
daného určitého
kritéria,
v jednoduchých
prípadoch z
reality a v
IV. Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie.
Propedeutika pravdivých a nepravdivých
výrokov.
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov
získaných žiakmi.
Výpočet aritmetického priemeru pre menší
počet dát (propedeutika).
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
Osobnostný
a sociálny rozvoj.
Tvorba projektov.
Výtvarná výchova
jednotky dĺžky.
Vedieť premieňať
zmiešané jednotky
dĺžky /napr. 4 dm
13 cm na mm/
Vytvárať (budovať)
z kociek rôzne
stavby telies podľa
vzoru a podľa
obrázka.
Vytvárať a opísať
vlastné jednoduché
telesá z kociek.
Nakresliť plán
stavby z kocie
Rozhovor,
Žiak vie:
samostatná práca, Rozlíšiť pravdivosť
projektové
a nepravdivosť
vyučovanie,
výrokov.
motivačné
Vedieť vytvoriť
rozprávanie,
pravdivé a
príklady z praxe nepravdivé
tvrdenie.
Vedieť zdôvodniť
pravdivosť –
nepravdivosť
výroku.
Čítať a nakresliť
stĺpcový diagram
zo získaných
údajov.
Vypočítať
matematike
rozlíši istý a
nemožný jav,
Matematické
zaznamenáva
počet určitých
súťaže v rámci
udalostí,
triedy.
znázorni ich a
zo získaných a
znázornených
udalostí robí
jednoduché
závery, v
jednoduchých
prípadoch
prisúdi výrokom
zo svojho
blízkeho okolia
a z matematiky
správnu
pravdivostnú
hodnotu, doplní
neúplné vety
tak, aby vznikli
pravdivé
(nepravdivé)
tvrdenia.
Pojmy:
Pravdivý výrok,
nepravdivý
výrok,
pravdivosť,
nepravdivosť,...
aritmetický priemer
pre menší počet
primeraných dát.
Riešiť primerané
nepriamo
sformulované
úlohy.
Vedieť získavať a
zhromažďovať
potrebné údaje
Čítať a vytvárať
stĺpcový diagram
zo získaných
údajov.
Riešiť slovné úlohy
na násobenie s
kombinatorickou
motiváciou .
Aritmetický
priemer,
stĺpcový
diagram, dáta,
priemer
Diagram,
riadok, stĺpec,
vodorovný,
zvislý,..
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré sú pre daný ročník schválené
MŠ SR a obsahujú schvaľovaciu doložku s určením doby platnosti pracovných textov.
Učebnica : Matematika pre 4. ročník ZŠ
Autor : doc.RNDr. Bero, P. PhD.- Mgr.Berová, Z .
Vydavateľstvo : Orbis Pictus Istropolitana
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky rozhodnutím z 12.júna 1997 pod č. 3023/ 97- 151 ako učebnicu matematiky pre 4. ročník
ZŠ
ISBN 978- 80- 7158- 682-1
Pracovný zošit :
ISBN 978-80-7158-878-8
Zbierka úloh :ISBN 80 -7158- 22-4
Výukové CD a DVD
Modely geometrických tvarov
Internet – Infovekáčik
Časopisy pre deti (Fifík, Zornička) a iné matematické časopisy pre deti
Nápovedné obrázky
Odborné publikácie podľa potreby učiteľa a ponuky trhu, časopisy, metodické príručky
Počítač, rysovacie potreby , meracie potreby, nástenné obrazy a texty
Manipulačné pomôcky (počítadlo, čísla, papierové peniaze, kocky..)
IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu, využívanie programu Word pri tvorbe textov,
PowerPoint, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet a pod.
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Bude im
učivo zjednodušené a plány upravené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne
pomáhať pri získavaní nových vedomostí , tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy.
Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
INFORMATICKÁ VÝCHOVA pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
laním vyučovania informatickej výchovy v 4. ročníku je viesť žiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií
v počítačových systémoch. Vychováva žiaka k efektívnemu využívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných
technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením
predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných
predmetov, medzipredmetových projektov i celoškolských programov.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy v 4. ročníku je podrobnejšie zoznámenie sa s počítačom
a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. V rámci medzipredmetových vzťahov si
žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského
a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy
a vlastivedy, rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenie v rôznych grafických editoroch.
Dôraz sa kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré
môžu žiaci využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov
určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími
činnosťami vykonávanými na počítači.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Informácie okolo nás - MS Office – Word
Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie,
textové efekty
Word Art, klipart, obrázky
Text a obrázok, kopírovanie textu
Počet hodín
15
Tabuľka - tvorba
Zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty, animácia
Pexeso
Logomotion – animácia
Plagát
Počítačové didaktické hry hry
Komunikácia prostredníctvom IKT
E-mail, adresár, posielanie a prijímanie správ
Vyhľadávanie informácií – www, webový prehliadač, webová stránka
Kopírovanie textu a obrázkov z internetu
Práca s dvoma oknami
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Algoritmus, postupnosť krokov, skladanie podľa návodov (stavebnice,
hlavola-my, origami)
Imagine – základné príkazy
Princípy fungovania IKT
Mikrofón a slúchadlá
Prehrávač Audacity
USB – kľúč, čítanie a zapisovanie na USB
Tlačiareň, skener
Informačná spoločnosť
Bezpečnosť na internete
Didaktické hry – hlavolamy, doplňovačky, matematické hádanky
7
5
4
2
Hodnotenie
Učiteľ hodnotí výstupy vzdelávacích činností žiakov známkou, priebežne hodnotí ich
aktivity aj slovne. Vedie žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
používaných pri práci s údajmi. Dôraz kladie pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie,
ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník –1 hod. týždenne, spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Oboznámiť sa
s bezpečnostnými
pravidlami práce
v PC učebni.
Poznať význam
práce s PC
Rozlišovať zodpovedné a nezodpovedné používanie interaktívnych médií –
rozumieť rizikám, ktoré sa tu
nachádzajú.
Pochopiť komunikačné využitie
nástrojov internetu
Tematický
celok
Informačná
spoločnosť
Obsahový štandard (téma)
Bezpečnosť pri práci
Bezpečnostné predpisy a pravidlá pri práci
v učebni.
Správne sedenie pri PC
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Žiak:
pozná základné
pravidlá v učebni
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Rozhovor,
diskusia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
SJL, ETV
Práca s PC
S pomocou učiteľa
vie vytvoriť vlastnú e-mailovú
schránku, vie
uviesť príklady nebezpečného správania sa na internete
E-mailová adresa, adresár
Využitie adresára
Osobnostný
a sociálny rozvoj
SJL
Práca s PC
Posielanie a prijímanie správ
Ochrana osobných údajov
Ochrana života a
zdravia
Práca s PC
Ovláda jednoduché zásady písania
e-mailov. Pozná
nebezpečenstvá
zverejňovania
vlastných údajov.
Vie poslaťa prijať
jednoduchý list
Komunikácia
E-mail
prostredníctvom Poštový program
IKT
SJL
Získať zručnosti Informácie
pri kreslení v gra- okolo nás
fickom prostredí.
Získať zručnosti
pri vytváraní tabuliek, vkladaní
písmen a obrázkov do okienok
Oboznámiť sa so
základnými postupmi pri práci
s textom
v kombinácii s
obrázkom
MS Office – Word
Obrázky
MS Word
obrázky
Tabuľka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
VYV
Práca s PC
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Práca s PC
Písmenkové pexeso – Word Art
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Práca s PC
Text a obrázok
Kombinácia textu a obrázka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Práca s PC
Kopírovanie textu
Pochopiť
využitie
nástrojov
internetu
Komunikácia
Obrázky na internete
prostredníctvom www.google.sk
IKT
Kopírovanie textu z internetu
Mediálna výchova Práca s PC
Mediálna výchova Práca s PC
SJL
(rodičom, spolužiakom)
Vie vložiť
WordArt, klipart,
obrázkov.
Vie vytvoriť jednoduchú tabuľku –
vypísať ju, použiť
TAB – tabulátor,
vytvoriť tabuľku
podľa predlohy.
Vie vytvoriť tabuľku 4x4 (4,5cm)
a vyplniť ju písmenkami.
Vie napísať krátky
text a doplniť ho
vhodným obrázkom.
Vie kopírovať,
mazať a presúvať.
Vie samostatne
vyhľadať obrázky
na internete, uložiť
ich, kopírovať, do
MS Word
Vie skopírovať
text
Pozná, čo sú autor-
Pexeso – doprava, živočíchy
Tabuľka + obrázky z internetu (zvieratka,
dopravné značky)
Práca s oknami.
Vyhľadávanie informácií
www.google.sk
Pochopiť spôsob
a mechanizmus
vyhľadávania
informácií na
internete
Oboznámiť sa
s nahrávaním
a prehrávaním
zvukov,
možnosťami
efektov
Princíp
Mikrofón a slúchadlá
fungovania IKT
Poznať využitie Informácie
grafických
okolo nás
editorov
Vytvárať jednoduché animácie.
Oboznámiť sa so
Environmentálna
Práca s PC
výchova
Dopravná výchova
PDA
Mediálna výchova Práca s PC
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
PDA, VLA
Osobnostný
a sociálny rozvoj
HUV
ské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD
Vie pracovať
s dvoma oknami –
kopírovať z jedného do druhého
Vie vyhľadať informácie a správne ich použiť,
ovláda prácu
s kľúčovým
slovom
Vie popísať na čo
slúžia: mikrofón
a slúchadlá, pracovať so slúchadlami
– zapojiť, hlasitosť
Prehrávač
Audacity
Mediálna výchova
Logo Motion
Úvod do grafického editora.
Mediálna výchova Práca s PC
VYV
Zapojiť mikrofón,
nahrať zvuk prostredníctvom mikrofónu.
Zvukový záznam
prehrať, uložiť
a využiť efekty
Pozná využitie
grafického editora
Animácia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
VYV
Vie vytvoriť pohyb
animovaných obrázkov
Práca s PC
základnými postupmi pri práci
s jednoduchou
prezentáciou
Rozvoj algoritmického myslenia využiteľného
aj v bežnom
živote
Vie vytvoriť jednoduchú prezentáciu
Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Algoritmus
Riešenie problémov
Osobnostný
a sociálny rozvoj
MAT
Práca s PC
Vie postupovať
podľa návodu (stavebnice, hlavolam,
origami,...)
Pozná rôzne druhy
logických hier, dokáže riešiť jednoduché problémy,
navrhnúť postup
riešení, nájsť a opraviť chybu v návode, vie zoradiť
kroky v správnom
poradí
Imagine
Vysvetlenie pojmov: hlavná ponuka (súbor,
úpravy,..), hlavný panel, stránka, plocha výpisov, príkazový riadok.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Práca s PC
Vie používať základné príkazy pre
pohyb (do, vz, vl,
vp) na kreslenie
jednoduchých obrázkov
Vie použiť základné príkazy pre pohyb
Vie pracovať
s USB kľúčom
(vytvoriť priečinok, kopírovať
Základné príkazy
príkazy pre pohyb - znovu, zmaz
Vedieť vytvoriť,
pomenovať a uložiť priečinok.
Vedieť uložiť,
Princíp
USB – kľúč
fungovania IKT
Práca s PC
Osobnostný
a sociálny rozvoj
PDA, VLA
Práca s PC
otvoriť, premenovať a zrušiť
informácie
v priečinkoch
Poznať informač- Informačná
né technológie
spoločnosť
v škole (edukačné programy,
hry).
dokumenty, obrázky)
Didaktické hry
http://www.kamaradske-hry.cz/
Mediálna výchova Práca s PC
ETV
http://www.ovce.sk/
Bezpečnosť na internete
www.bezpecnenainternete.sk
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Práca s PC
MS Word
Osobnostný
Typ a veľkosť písma, farba písma, tučné písmo, a sociálny rozvoj
kurzíva, šikmé písmo
VYV
Práca s PC
Vedieť využiť
IKT v rámci
prípravy
a prezentovania
projektov
Projekt – plagát
MS Word – jedna strana; nadpis WordArt;
obrázok; úprava písma.
Práca s PC
Rozvíjať komunikačné zručnosti
Prezentácia projektov
Orientovať sa
Didaktické hry
Informácie
okolo nás
Tvorba projektu
a prezentačných
zručnosti
Environmentálna
výchova
SJL, PDA, VLA
Osobnostný
a sociálny rozvoj
SJL, PDA, VLA
Ochrana života
Práca s PC
Pozná bezpečné
počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy
informácií (matematické hlavolamy
hádanie slov, doplňovanie písmen)
Vie pracovať s internetovou stránkou, pozná zásady
bezpečného správania sa na internete
Vie napísať súvislý
text, vložiť
WordArt, obrázky
ClipArt
Vie samostatne vytvoriť plagát
Odprezentovať
verejne svoju
prácu
Vie sa orientovať
v systéme edukačných programov pre žiakov
www.skolahrou.sk
a zdravia
Oboznámiť sa
s využitím
softvéru
v rôznych
oblastiach
vrátane hier
Internet – hry
On-line hry
http://www.webzabava.sk/hry/logicke/
Osobnostný
a sociálny rozvoj
ETV, MAT
Záverečné hodnotenie
Práca s PC
Hodnotenie,
sebahodnotenie
Učebné zdroje
Vzdelávací plán bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu s prihliadnutím na výstupné štandardy.
v jednoduchých
hrách
Vie napísať
v správnom tvare
internetovú adresu
Ovláda zásady
správania sa na
portáloch
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Predmety – prírodoveda
– vlastiveda
PRÍRODOVEDA pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné
oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým
preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale
postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho
procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí,
ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah
k prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa
v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje
jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
v rôznych informačných zdrojoch.
rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie.
uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Hustota
Hustota látok, pomer hmotnosti a objemu látok, pomerné meranie hustoty
látok,. Zmena hustoty látok pôsobením tepla. Povrchové napätie vody.
Hustota a rozpustnosť rôznych pevných, kvapalných a plynných látok vo
vode. Zmeny hustoty látok pri zmenách skupenstva. Časticové zloženie
látok.
Sily
Trenie a časticové zloženie látok. Čo je to blesk a ako vzniká? Statická
elektrina. Magnetická sila, gravitačná sila.
Vesmír
Čo je to vesmír? Slnečná sústava. Prirodzené družice planét, kométa. Zem.
Podmienky života vo vesmíre. Skúmanie vesmíru.
Voda
Voda ako priestor pre život rastlín a živočíchov. Kedy je voda čistá?
Mikroorganizmy. Bunka ako stavebná jednotka organizmov. Filtrácia,
kryštalizácia, tvrdá, mäkká minerálna voda, podzemná voda, vodný kameň.
Hmota
Zmena látok pôsobením iných látok- chemická zmena. Svetlo. Zdroj svetla.
Putovanie svetla priestorom. Tiene. Odraz svetla.
Plynné, kvapalné a pevné látky
Ako sa znečisťuje vzduch a ako sa čistí? Ako zistíme, či je voda znečistená?
Pôda. Vznik pôdy. Vlastnosti pôdy. Znečistenie pôdy a jeho dôsledky.
Ľudské telo
Potrava ako zdroj energie a stavebného materiálu pre obnovu organizmu.
Obezita. Vitamíny. Drogy. Jedy. Tráviaca sústava človeka. Vylučovacia
sústava. Dýchacia sústava človeka. Zmyslové orgány. Nervová sústava
a mozog. Reflex. Ako funguje srdce. Krv. Ako sa rodí nový človek. Rast
a vývin.
Živočíchy
Čo majú živočíchy spoločne a čím sa odlišujú. Plazy. Vtáky. Živočíšne
spoločenstvá. Mravce, včely. Úžitkové zvieratá. Spôsob zabezpečovania
potravy živočíchov. Bylinožravce. Mäsožravce. Spôsob pohybu živočíchov.
Rôzne podmienky pre život živočíchov. Pes domáci, kačica. Krt obyčajný,
dážďovka. Lastovička obyčajná, bažant obyčajná. Pstruh, šťuka. Parazity,
voš obyčajná.
Rastliny
Rastliny ako živé organizmy. Základná stavba rastlinného tela. Koreň.
Základná stavba rastlinného tela. Koreň. Stonka. List. Kvet. Plod. Základné
podmienky pre rast rastliny. Druhová rozmanitosť rastlín. Semená,
rozmnožovanie rastlín, dĺžka života rastlín.
Rastliny polí a lúk
Typické druhy lúčnych rastlín. Úvod do systematiky rastlín. Typické druhy
lúčnych živočíchov. Úvod do systematiky živočíchov. Pole. Druhy a spôsob
Počet hodín
2
1
3
2
2
2
7
5
5
3
života poľných živočíchov. Poľné plodiny a ich význam. Liečivé rastliny.
Opakovanie
1
Hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921
s platnosťou od 1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne najmenej dvakrát
v polročnom hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete Prírodoveda sa vykonáva
klasifikáciou
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – PRÍRODOVEDA (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
Žiak má nájsť
Hustota
spôsob, ako je
možné zmerať
hustotu dvoch
kvapalných látok,
ako sa mení
hustota vody pri
zmene teploty,
vie, prečo
niektoré predmety
na vode plávajú
a iné nie.
Žiak vie
Sily
vysvetliť, čo je to
trenie, ako vzniká
blesk, funkciu
hromozvodu, vie,
čo je magnet
a ako pôsobí, vie
vysvetliť príčinu
pádu telies
k zemi.
Čo je to vesmír,
Vesmír
vymenovať osem
planét slnečnej
sústavy, vedieť,
Obsahový štandard (téma)
Hustota látok, pomer hmotnosti a objemu
látok.
Pomerné meranie hustoty látok
Zmena hustoty látok pôsobením tepla.
Povrchové napätie vody.
Hustota a rozpustnosť rôznych pevných,
kvapalných a plynných látok vo vode.
Zmeny hustoty látok pri zmenách skupenstva.
Časticové zloženie látok.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Porovnať
a charakterizovať
vymenované druhy
vôd, kde sa
nachádzajú, aké
rastliny
a živočíchy v nich
žijú.
ENV
Pozorovanie
Rozhovor
Pojmová mapa
Didaktické hry
Trenie a časticové zloženie látok.
ENV
Čo je to blesk a ako vzniká? Statická elektrina. OZO
Magnetická sila.
OŽZ
Gravitačná sila.
Pozorovanie
Demonštračné
metódy Projekt
Didaktické hry
Výklad
Vysvetliť
pôsobenie
magnetickej
a gravitačnej sily,
poznať rozdiel
a podobnosť medzi
nimi, pripraviť
projekt na danú
tému.
Čo je to vesmír?
Slnečná sústava. Prirodzené družice planét,
kométa.
Zem.
Rozhovor
Práca
s encyklopédiou
Práca
Pripraviť projekt
na danú tému,
vymenovať planéty
Slnečnej sústavy
ENV
OZO
že Zem sa točí
okolo vlastnej osi,
vysvetliť, čo je
umelá družica
a skúmanie
vesmíru.
Voda ako priestor Voda
pre život rastlín
a živočíchov,
vymenovať
zástupcov rastlín
a živočíchov,
ktoré žijú pri
vode a vo vode,
voda ako zdroj
pre
rozmnožovanie
(komár, vážka).
Vedieť, čo sú
riasy, kde sa
tvoria, osvojiť si
pojem filtrácia,
vedieť, čo je
vodný kameň
a ako vzniká.
Vysvetliť, že
Hmota
hmotu je možné
meniť aj
pôsobením tepla,
poznávať, že
okrem hmoty
poznáme aj
Podmienky života vo vesmíre. Skúmanie
vesmíru.
s glóbusom
a vytvoriť
Vyhľadávanie na prezentáciu,
internete
nakresliť fázy
tvaru Mesiaca.
Voda ako priestor pre život rastlín
ENV
a živočíchov.
OŽZ
Kedy je voda čistá? Mikroorganizmy. Bunka
ako stavebná jednotka organizmov.
Filtrácia, kryštalizácia, tvrdá, mäkká minerálna
voda, podzemná voda, vodný kameň.
Pozorovanie
Rozhovor
Zážitkové učenie
Pojmová mapa
Didaktické hry
Porovnať
a charakterizovať
vymenované druhy
vôd, kde sa
nachádzajú, aké
rastliny
a živočíchy v nich
žijú.
Zmena látok pôsobením iných látok- chemická ENV
zmena.
OZO
Svetlo. Zdroj svetla. Putovanie svetla
priestorom. Tiene. Odraz svetla.
Pozorovanie
Riadený
rozhovor Učenie
objavovaním
Riešenie
problémov
Demonštračné
Porovnať látky
a charakterizovať
ich zmeny
pôsobením tepla
a chladu (hustota).
Skúmanie svetla
a pozorovanie, ako
nehmotné
skutočnosti,
poznať zdroj
svetla, vysvetliť,
že svetlom je
možné hýbať,
poznať rozdiel
medzi
priesvitnými
a priehľadnými
predmetmi
a vedieť, že
horením sa látky
menia.
Žiak má vedieť
zloženie vzduchu,
zdroje znečistenia
vzduchu, opísať
vlastnosti čistej
vody, spôsoby,
ako odstrániť
znečistenie
vzduchu a vody,
skúmanie pôdy
ako pevnej látky,
rozoznať druhy
a vlastnosti pôdy.
Žiak pozná
stavebné látky na
rast a obnovu
organizmu, zistiť,
že človek
metódy
vzniká tieň.
Plynné,
kvapalné
a pevné látky
Ako sa znečisťuje vzduch a ako sa čistí?
Ako zistíme, či je voda znečistená?
Pôda. Vznik pôdy. Vlastnosti pôdy.
Znečistenie pôdy a jeho dôsledky.
ENV
OŽZ
Pojmová mapa
Práca
s obrázkami
Práca s
encyklopédiou
Hľadanie
informácií na
internete
Pokus
Vymenovať zložku
vzduchu, ktorú
potrebujeme pre
život, vymenovať
živé a neživé
zložky pôdy, prečo
je pôda pre
človeka dôležitá.
Ľudské telo
Potrava ako zdroj energie a stavebného
materiálu pre obnovu organizmu. Obezita.
Vitamíny. Drogy. Jedy.
Tráviaca sústava človeka.
Vylučovacia sústava.
ENV
OSR
OŽZ
MV
Pozorovanie
Projekt
Demonštračné
metódy
Zážitkové učenie
Charakterizovať
potravu ako zdroj
energie, doniesť čo
najviac potravín,
ktoré sú zdrojom
nevyužité látky
vylučuje, poznať
funkciu obličiek,
vedieť o význame
vitamínov a kde
sa nachádzajú,
poznať súčasti
dýchacej sústavy,
vedieť význam
kyslíka,
Poznať zmyslové
orgány a ich
funkciu, poznať
funkciu a zloženie
krvi.
Vedieť vysvetliť Živočíchy
odlišný spôsob
života živočíchov,
vedieť
vymenovať
zástupcov plazov
a vtákov, opísať
ich spôsob života,
vedieť, že
niektoré
živočíchy žijú
v skupinách,
vysvetliť úžitok
niektorých zvierat
pre človeka,
poznať
bylinožravce
Dýchacia sústava človeka.
Zmyslové orgány
Nervová sústava a mozog. Reflex.
Ako funguje srdce. Krv.
Ako sa rodí nový človek. Rast a vývin.
Učenie
objavovaním
Riadený
rozhovor
vitamínov,
vytvoriť projekt na
potraviny, ktoré
pôsobia ako jedy
pre telo človeka.
Čo majú živočíchy spoločne a čím sa odlišujú. ENV
Plazy.
OŽZ
Vtáky.
Tvorba projektu
Živočíšne spoločenstvá. Mravce, včely.
Úžitkové zvieratá.
Spôsob zabezpečovania potravy živočíchov.
Bylinožravce.
Mäsožravce.
Spôsob pohybu živočíchov.
Rôzne podmienky pre život živočíchov. Pes
domáci, kačica.
Krt obyčajný, dážďovka.
Lastovička obyčajná, bažant obyčajná.
Pstruh, šťuka.
Parazity, voš obyčajná.
Pozorovanie
Demonštračné
metódy
Predĺžený
výklad
Zážitkové učenie
Učenie
objavovaním
Vedieť vymenovať
živočíchy, ich
spoločné a odlišné
znaky, vedieť
vymenovať
zvieracie rodiny
a spôsob obživy a
pohybu
živočíchov,
vytvoriť prezentáciu.
a mäsožravce,
poznať odlišný
spôsob pohybu
živočíchov.
Žiak má vedieť
stavbu tela
rastliny, má
poznať základné
funkcie koreňa,
stonky a listu,
rozlišovať kvety
na byliny
a dreviny, kry
a stromy,
pozorovať
rozlišnosť tvaru
listov,
porovnávať tvar
a farbu kvetov.
Vedieť
vymenovať päť
zástupcov
slovenských lúk
(vlčí mak,
zvonček,
nevädza, atď.),
vedieť, že ich
spôsob života je
prispôsobený
lúčnemu porastu,
vedieť
vymenovať päť
Rastliny
Rastliny ako živé organizmy. Základná stavba
rastlinného tela. Koreň.
Stonka.
List.
Kvet.
Plod.
Základné podmienky pre rast rastliny.
Druhová rozmanitosť rastlín.
Semená, rozmnožovanie rastlín, dĺžka života
rastlín.
ENV
OŽZ
Tvorba projektu
Rastliny polí a
lúk
Typické druhy lúčnych rastlín. Úvod do
systematiky rastlín.
Typické druhy lúčnych živočíchov. Úvod do
systematiky živočíchov.
Pole. Druhy a spôsob života poľných
živočíchov.
Poľné plodiny a ich význam.
Liečivé rastliny.
ENV
OŽZ
OSZ
Tvorba projektu
Spoznávanie
rastlín ako živých
organizmov,
vychádzka do
prírody, zameranie
sa na konkrétne
rastliny a opísanie
ich rastlinného
tela. Vytvoriť
prezentáciu plodov
niektorých rastlín.
Charakteristické
znaky
rozmnožovania
rastlín.
Pozorovanie
Vymenovať päť
Riadený
rastlín, ktoré rastú
rozhovor Projekt a kvitnú na lúke,
Výklad
poznať niekoľko
Učenie
druhov jedlých
objavovaním
a nejedlých
Pojmová mapa
plodov, vedieť
pracovať s atlasom
liečivých rastlín,
vymenovať poľné
živočíchy a spôsob
ich života,
charakterizovať
Pozorovanie
Riadený
rozhovor Výklad
Riešenie
problémov
Učenie
objavovaním
zástupcov
slovenských lúk
(lúčny koník,
voška ružová,
mlynárik
kapustový, atď.),
rozlišovať lúku
a pole podľa
znakov, poznať
päť druhov
plodín, ktoré sa
pestujú na poli,
vedieť, čo sú
obilniny,
vysvetliť význam
liečivých rastlín
pre človeka,
uvedomovať si
nebezpečenstvo
zberu rastlín,
ktoré nepoznáme.
poľné plodiny
a vysvetliť ich
význam, ako aj
vysvetliť význam
liečivých rastlín.
Opakovanie
Učebné zdroje
Materiálne
výučbové
Ďalšie zdroje
(internet,
prostriedky
PL
Obrázky
Demonštračné
pomôcky
knižnica...)
Encyklopédie
Internet
Interaktívna
tabuľa
Počítače
PL
Obrázky
Demonštračné
pomôcky
Encyklopédie
Internet
Veľká kniha otázok
a odpovedí, Perfekt,
1994
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá 2000
Interaktívna
tabuľa
Počítače
PL
Obrázky
Demonštračné
pomôcky
Encyklopédie
Internet
Voda
Veľká kniha otázok
a odpovedí, Perfekt,
1994
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá 2000
Interaktívna
tabuľa
PL
Obrázky
Demonštračné
pomôcky
Encyklopédie
Internet
Hmota
Veľká kniha otázok
a odpovedí, Perfekt,
1994
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá 2000
Interaktívna
tabuľa
Počítače
PL
Obrázky
Demonštračné
pomôcky
Encyklopédie
Internet
Názov
tematického
celku
Odborná literatúra Didaktická
technika
Hustota
Veľká kniha otázok
a odpovedí, Perfekt,
1994
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá 2000
Interaktívna
tabuľa
Počítače
Sily
Veľká kniha otázok
a odpovedí, Perfekt,
1994
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá 2000
Vesmír
Plynné,
kvapalné
a pevné
látky
Ľudské telo
Živočíchy
Rastliny,
Rastliny polí a
lúk
Veľká kniha otázok
a odpovedí, Perfekt,
1994
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá 2000
Interaktívna
tabuľa
Počítače
PL
Obrázky
Demonštračné
pomôcky
Encyklopédie
Internet
Veľká kniha otázok
a odpovedí, Perfekt,
1994
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá 2000
Interaktívna
tabuľa
Počítače
PL
Obrázky
Demonštračné
pomôcky
Encyklopédie
Internet
Interaktívna
tabuľa
PL
Obrázky
Encyklopédie
Internet
Veľká detská
encyklopédia,1994
Už to viem, Mladé
letá 2000
Interaktívna
tabuľa
Počítače
Demonštračné
pomôcky, PL
Knižnica
Internet
Detský časopis
VLASTIVEDA pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne
pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce alebo regiónu, v
ktorom žiak žije. V krátkosti to môžeme nazvať ako objavovanie reálneho sveta žiakmi v
určitom čase a priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Práve čas a priestor
sú chápané ako základné kategórie spoločenského života, ktorými si ľudia môžu odovzdávať
svoje informácie. Je v nich sprostredkovaný aj rozdielny život ľudí v jednotlivých kultúrach.
Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o
živote našich predkov, ale aj významných osobností. Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný
vzťah ku krajine, v ktorej žiak žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch
primárneho vzdelávania.
Určité vlastivedné poznávanie začína už v detstve, v priestore a okolí dieťaťa, ktorý sa
vyznačuje množstvom zaujímavých vecí, kde dieťa získava odpoveď na množstvo otázok.
Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodružným)
poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a dojmov z krajiny, v ktorej žije. S tým úzko
súvisí aj poznávanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, v ktorej žije.
Poznávanie svojej krajiny v jednotlivých ročných obdobiach s dôrazom na starostlivosť a
bezpečnosť o zdravie, vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a
prírody. Človek aj príroda sa mení v čase, a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj
celej vlasti musí byť spojené s poznaním histórie.
Vlastiveda má aj činnostné zameranie. Odporúčame preto aj vychádzky s vlastivednými
námetmi. Ak to nie je možné z bezpečnostného hľadiska, vhodné sú aj multimediálne
prezentácie. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a historickým
vzdelávaním.
Vlastiveda inak nazývaná aj »Objavujeme Slovensko« je rozdelená na tri veľké celky:
Príroda Slovenska, Ľudia a Slovensko v minulosti a dnes.
V časti »Príroda Slovenska« je základom spoznávanie určitých prírodných krás (napr.
pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávania prostredníctvom obrázkov a i.
Slovensko v minulosti a dnes sú historické príbehy. Ich pilier tvoria významné udalostí v
histórii Slovákov v istom časovom slede. Žiaci sa oboznamujú s najvýznamnejšími a
najatraktívnejšími časťami regiónov. Tieto môžu byť realizované prostredníctvom
modelových výletov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Motivácia k objavovaniu prírody a ľudských výtvorov v blízkom, ale i vzdialenom okolí je
vo vlastivede dokumentovaná zaujímavým spôsobom učenia sa.
Dôležitým cieľom je spoznávať sociokultúrny priestor života dieťaťa a genézu tohto
priestoru. Mimoriadna pozornosť je venovaná orientácii v priestore a čase. Rozvoj poznania
dieťaťa v danom sociokultúrnom priestore zodpovedá mentálnej prezentácii pojmového
aparátu, s ktorým dokáţe narábať a chápať jeho význam. Dieťa si ozrejmuje vlastnú kultúru,
učí sa narábať s historickými prameňmi, je schopné sa v nej orientovať a hodnotiť na svojej
primeranej úrovni. Vníma a zaujíma postoj k multikultúrnej otvorenosti. Prostredníctvom
príbehov, rozprávok, piesní, pozorovaní, žiaci získavajú vzťah ku kraju, v ktorom žijú.
Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku ZŠ je pozitívne, ak vedia žiaci rozprávať o svojom
kraji, v ktorom žijú, vedia pomenovať jeho jednotlivé časti. Vedia odlíšiť vzťahy, väzby
(prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole. Pri
každej vhodnej téme môžu žiaci použiť poznatky, ktoré načerpali zo svojich pozorovaní a
osobných skúseností. Žiaci majú vedieť pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda, a čo
človek. Porozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni.
Orientovať sa v kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane
charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní kraja, v ktorom žiaci žijú, sa postupne
pútavou formou oboznamujú so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou
obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia.
Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté
pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa na nich rozlíšiť
už na pohľad rozdielne alebo spoločné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybratú
tému. Porozprávať o významných historických udalostiach.
Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové poznávanie oblastí Slovenska.
Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a
rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak
žije. Jej hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť
ich, vyuţívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v
blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na
Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať.
Súhrn cieľov:
poznať priestor, v ktorom žiak žije,
orientovať sa v priestore a čase,
orientovať sa v mape, narábať s vekuprimeranými historickými prameňmi,
rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok,
rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní,
objavovaní,
vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,
využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,
vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Sociálne komunikačné kompetencie
vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu
stupňu vzdelávania,
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty
a vyjadriť svoj názor,
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
Kompetencia učiť sa učiť sa
získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a
efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú
väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti
Spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií
Spôsobilosť učiť sa
dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami
prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení
Spôsobilosť riešiť problémy
dokáže popísať problém
v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc
Osobné sociálne a občianske spôsobilosti
pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
1. Krajina, v ktorej žijeme
Čítanie mapy Slovenska, Časová priamka, Územné členenie kraja
Chrakteristika kraja, v ktorom žijem
2. Mestá a dediny
Charakteristika mesta a dediny, Krajské mestá.
3. Cestujeme z Bratislavy do Košíc
Vlakové, autobusové a letecké spoje, Cestujeme po Bratislave, Cestujeme po
Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo
Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír v Herľanoch, Moje obľúbené miesto na
cestovanie - ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes
4. Zaujímavosti zo Slovenska
Baníctvo na Slovensku v minulosti a zaujímavosti s ním spojené.
5. Tradície a zvyky
Historické regióny na Slovensku, Zvyky a tradície podľa historických
regiónov, Život v stredovekom meste, Skanzeny
6. V súlade s prírodou
Ideme do hôr - prípravy, horská služba
Pravidlá bezpečného správania sa v horách
Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou
Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom.
7. Miniprojekt o vlastnom kraji
Súčasnosť a minulost v našom kraji
Počet hodín
4
10
6
3
4
5
1
Hodnotenie
Hodnotenie v predmete Vlastiveda sa vykonáva klasifikáciou. Žiaci sú hodnotení
a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011-R na hodnotenie žiakov
základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od
1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne najmenej dvakrát v polročnom
hodnotiacom období.
Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na
samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň
komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Úroveň kombinovaných
verbálnych, výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – Vlastiveda (týždenne 1 hodina), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Vedieť opísať a
Čítanie mapy Slovenska
Opíše a rozlíši
OSR
Rozhovor
1.Krajina,
rozlíšiť povrch
povrch krajiny
ENV
Pozorovanie
v ktorej
krajiny podľa
REV
Práca vo dvojici podľa členitosti.
žijeme
členitosti. Opísať
Informatická
Samostatná
Rozozná polohu
polohu pohorí a
pohorí a nížin.
výchova
práca
nížin. Vymenovať
Vymenuje a ukáže
MUV
Prezentácia
a ukázať na mape
TPPZ
projektu
na mape naše
naše najväčšie
Vychádzka
najväčšie rieky.
rieky.
Porovnáva
Štyri rohy
Vedieť porovnať
Časová priamka
udalosti podľa
udalosti podľa
časovej priamky,
časovej priamky,
rieši, ktorá udalosť
určiť, ktorá
sa stala skôr a
udalosť sa stala
ktorá neskôr,
skôr a ktorá
navrhuje
neskôr. Usporiadať
usporiadať
udalosti svojho
udalosti svojho
života a udalosti v
života a udalosti
roku na časovej
v roku na časovej
priamke.
priamke.
Dokázať
Územné členenie – kraje
Dokáže
vymenovať podľa
Charakteristika kraja, v ktorom žijem
vymenovať podľa
mapy kraje SR a
mapy kraje SR a
ukázať krajské
ukázať krajské
mestá. Vyhľadať
mestá.
regionálne
Vyhľadá
osobitosti
vlastného kraja.
Vedieť z
2. Mestá a
fotografií,
dediny
krátkych textov a
svojich skúseností
opísať
charakteristiku
mesta, resp. dediny
a porovnať ich
výhody a
nevýhody.
Vedieť správne
priradiť krajské
mestá ku krajom
Charakteristika mesta, dediny
OSR
REV
TPPZ
ENV
OŽZ
MEV
Krajské mestá
Naučiť sa
Vlakové, autobusové a letecké spoje
3. Cestujeme
vyhľadať rôzne
z Bratislavy
spoje z cestovných
do Košíc
poriadkov (z
internetu),
orientovať sa v
cestovných
poriadkoch, vedieť
sa spýtať, hľadať
alternatívne
riešenia. Naučiť sa
pravidlá slušného
správania sa v
dopravnom
prostriedku.
OSR
Informatická
výchova
TPPZ
ENV
OŽZ
MEV
regionálne
osobitosti
vlastného kraja.
Z fotografií,
Rozhovor
krátkých textov a
Problémové
svojich skúseností
úlohy
Skupinová práca vyhľadáva
Prezentácia
charakteristiku
projektu
mesta, resp.
Myšlienková
dediny a
mapa
porovnáva ich
výhody a
nevýhody.
Zvolí správne
krajské mestá ku
krajom.
Diskusia
Audiovizuálna
práca vo dvojici
Dramatizácia
Problémové
úlohy
Skupinová práca
Prezentácia
projektu
Diskusia
Skladačkové
učenie
Vyhľadá rôzne
spoje z cestovných
poriadkov ( z
internetu), dokáže
orientovať sa
v cestovných
poriadkoch,
vie sa spýtať,
hľadať alternatívne
riešenia,
preferuje pravidlá
slušného správania
sa v dopravnom
prostriedku.
Vyhľadá z mapy
Z mapy Bratislavy
a dostupných
materiálov
(sprievodca po
Bratislave, po
Košiciach, z
internetu...)
dokázať vyhľadať
významné
pamiatky
Bratislavy a Košíc.
Pripraviť plán
cesty zo svojej
obce do Bratislavy
a do Košíc.
Využívať dostupné
cestovné poriadky
(IKT).
Dokázať
sprostredkovať
ostatným
skúsenosti, zážitky
a zaujímavosti z
vlastných ciest.
Vedieť ich
prezentovať
rôznymi spôsobmi.
Cestujeme po Bratislave.
Cestujeme po Košiciach.
Vedieť
4.
porozprávať ako sa Zaujímavosti
Baníctvo na Slovensku v minulosti a
zaujímavosti s ním spojené.
Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do
Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety,
Gejzír v Herľanoch.
Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by
sme tam cestovali v minulosti a dnes.
OSR
OŽZ
Rozhovor
Audiovizuálna
Bratislavy a
dostupných
materiálov
( sprievodca po
Bratislave,
Košiciach,
z internetu.)
významné
pamiatky
Bratislavy a Košíc
vytvorí si krátky
itinerár
sprevádzania
návštevy po týchto
mestách.
Navrhne plán
cesty zo svojej
obce do Bratislavy
a do Košíc
Využije dostupné
cestovné poriadky
–IKT.
Dokáže
sprostredkovať
ostatným
skúsenosti, zážitky
a zajímavosti
z vlastných ciest a
prezentuje ich
rôznymi spôsobmi.
Vie porozprávať o
baníctve na
rozvinulo baníctvo
na Slovensku a
akú úlohu zohralo
v našich dejinách,
čím bolo
významné. Odraz
minulosti
v súčasnosti.
Dokázať opísať
prácu baníka, aké
nástroje používal a
porovnať ako sa
zmenila práca
baníkov v priebehu
dejín. Aké
pozostatky z
minulosti baníctva
zostali na
Slovensku. Ťažba
nerastov, zlata,
striebra, opálu. Ich
využívanie pri
tvorbe šperkov.
MEV
zo Slovenska, Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať –
REV
ťažba
zlata,
striebra,
rudy,
uhlia,
soli,
travertínu
baníctvo na
ENV
Slovensku
Slovenský jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Informatická
výchova
Práca baníkov v minulosti a dnes, spomienky
na baníctvo, čo nám z baníctva zostalo
Získavať poznatky 5. Tradície a
o historických
zvyky
regiónoch
Slovenska, vedieť
zaradiť zvyky a
tradície do
príslušných
Historické regióny na Slovensku ( Orava,
Liptov, Šariš, Spiš.. )
Zvyky a tradície podľa historických regiónov.
OSR
REV
MEV
ENV
TPPZ
Slovenský jazyk
a literatúra
práca vo
dvojiciach
Samostatná
práca
Štyri rohy
Slovensku, ako sa
rozvinulo, akú
úlohu zohralo
v našich dejinách,
čím bolo
významné.
Odraz minulosti
v súčasnosti.
Popíše prácu
baníka, aké
nástroje používal a
porovná ako sa
zmenila práca
baníkov
v priebehu dejín.
Aké pozostatky
z minulosti
baníctva zostali na
Slovensku.
Ťažba nerastov,
zlata, striebra,
opálu. Ich
využívanie pri
tvorbe šperkov.
Banícke muzeum.
Rozhovor
Pozná historické
regióny Slovenska.
Triedenie
Skupinová práca Dokáže zaradiť
Prezentácia
zvyky a tradície do
projektu
príslušných
regiónov, na
Štyri rohy
základe poznatkov
regiónov, na
základe poznatkov
zo skanzenov a
iných zdrojov.
Opísať
charakteristické
znaky života ľudí
v minulosti a
porovnať so
životom v
súčasnosti. Použiť
k tomu obrázky,
informácie z kníh,
časopisov, filmov,
ľudovú slovesnosť
Poznať základy
6. V súlade s
ochrany prírody a
prírodou
ochrany zdravia.
Zásady
bezpečného
pohybu v horskom
prostredí.
Porovnávať na
základe informácií
z rôznych zdrojov
(fotografie,
rozprávanie, text),
ako ľudia trávili
voľný čas v
prírode v minulosti
a dnes. Zaujať
vlastný postoj k
Informatická
výchova
Život v stredovekom meste.
Práce na vidieku v minulosti počas leta a zimy
Skanzeny.
Ideme do hôr – prípravy, horská služba.
Pravidlá bezpečného správania sa v horách.
Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a
ako dnes.
ENV
OSR
OŽZ
MEV
REV
Slovenský jazyk
a literatúra
Informatická
výchova
zo skanzenov a
inych zdrojov.
Rozozná
charakteristické
znaky života ľudí
v minulosti a
porovnať so
životom
v súčasnosti.
Demonštruje
k tomu obrázky,
informácie z kníh,
časopisov, filmov,
ľudovú
slovesnosť.
Beseda
Aplikuje základy
Dramatizácia
ochrany prírody a
Problémové
ochrany zdravia.
úlohy
Zásady
Práca vo dvojici bezpečného
Brainstorming
pohybu v horskom
Voľné písanie
prostredí.
Argumentuje na
základe informácií
z rôzných zdrojovfotografie,
rozprávanie, textako ľudia trávili
voľný čas
v prírode
v minulosti a dnes
Zaujme vlastný
dnešnému tráveniu
voľného času –
ako turizmus
ovplyvňuje
prírodu.
Reprodukovať
obsah povesti
vlastnými slovami
a na jej základe
vytvoriť krátku
dramatizáciu.
Dokázať opísať
rôzne podoby,
ktoré môže mať
rieka. Posúdiť ako
človek
technológiami
ovplyvňuje tok
riek.
Podľa mapy vedieť
ukázať oblasti
jazier.
Opísať v čom je
výnimočný gejzír.
Vedieť opísať
vybrané úseky
Dunaja, čím sú
zaujímavé, opísať
vybrané úseky
Dunajca, porovnať
ich s úsekmi
Dunaja. Vedieť
Králova hoľa, Kriváň – povesť, výber
Vznik riek, formovanie územia riekou, oblasti
v povodí riek
Jazerá, gejzír
Plavíme sa po Dunaji a Dunajci
Dunaj pod Devínom, v Bratislave,
v Gabčíkove, v Štúrove
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou.
Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom.
postoj k dnešnému
tráveniu voľného
času – ako
turizmus
ovplyvňuje
Prírodu.
Reprodukuje
obsah povesti
vlastnými slovami
a na jej základe
vytvorí krátku
dramatizáciu.
Vysvetlí rôzne
podoby, ktoré
môže mať rieka.
Posúdi ako človek
technológiami
ovplyvňuje tok
riek.
Podľa mapy ukáže
oblasti jazier.
Popíše, v čom je
výnimočný gejzír.
Porovná vybrané
úseky Dunaja a
Dunajca, čím sú
zaujímavé.
Vysvetlí rozdiel
medzi prírodnou
zaujímavosťou a
zaujímavosťou
vytvorenou
vysvetliť rozdiel
medzi prírodnou
zaujímavosťou a
zaujímavosťou
vytvorenou
človekom, uviesť
príklady a vedieť
povedať svoj názor
na ňu, v čom sa
páči, resp. nepáči.
Dokázať spracovať 7. Miniprojekt Súčasnosť a minulosť v našom kraji
miniprojekt.
o vlastnom
kraji
človekom, uvedie
príklady a dokáže
povedať svoj
názor na ňu, v čom
sa páči
resp.nepáči.
OSR
TPPZ
REV
Informatická
výchova
Samostatná
práca
Prezentácia
projektu
Pozná významné
udalosti a
osobnosti späté
s jeho krajom.
Uvedie zmeny,
ktoré nastali v jeho
kraji a
systematicky to
spracuje vo forme
miniprojektu.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne
motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učebnica Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ (nová školská reforma), Metodická príručka pre 4. ročník, encyklopédie, knihy, časopisy, vychádzky,
exkurzie, IKT, mapa Slovenska, zážitkové učenie.
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmety – etická výchova
– náboženská výchova
ETICKÁ VÝCHOVA pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov
v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá
od tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:
viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií
osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať,
tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť
hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Výchovný štýl
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k žiakom,
ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:
1. Vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo.
2. Prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city.
3. Pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť (vyjadrujme pozitívne
očakávania).
4. Formulujme jasné a splniteľné pravidlá.
5. Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok.
6. Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky (induktívna
disciplína).
7. Odmeny a tresty používajme opatrne.
8. Do výchovného procesu zapojme aj rodičov.
9. Buďme nositeľmi radosti.
Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je
predovšetkým dobroprajný, partnerský, priateľský, ale náročný a vo svojich požiadavkách
dôsledný vzťah k žiakovi.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov.
Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Kľúčové kompetencie
Vedieť komunikovať verbálne a neverbálne, naučiť sa aktívne počúvať.
Naučiť sa spoznávať svoje silné aj slabé stránky, vytvoriť základy sebaúcty a dôstojnosti
ľudskej osoby.
Pozitívne prijať a hodnotiť iných, pozitívne vnímať a reálne hodnotiť situácie a udalosti.
Vytvoriť predpoklady na rozvoj tvorivosti v medziľudských vzťahoch, vrátane riešenia
problémov.
Naučiť sa rozpoznať, identifikovať, usmerňovať a vyjadrovať svoje city.
Naučiť sa byť empatický – na primeranej úrovni pochopiť práve prežívané myšlienky
a city iného.
Utvárať základy asertivity, osvojovať si nenásilné riešenie konfliktov ( Čo nechceš, aby
robili tebe, nerob ani ty im. )
Osvojovať si zmysel hodnoty modelu prosociálneho správania.
Utvárať schopnosť nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto činnosti.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
1. Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch
Tolerancia vo vzťahoch ( Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty
iným..)
Rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom ( rovnoprávnost pohlaví, rás…)
Dôležitosť komunikačných interpersonálních zručností v medziľudských
vzťahoch
Kultivované správanie voči osobám iného pohlavia ( vnímanie rozdielov
nielen
v stavbe tela a v jeho fungovaní, ale aj v myslení, prežívaní, správaní,
záujmoch
a následné empatické správanie voči osobám iného pohlavia)
2. Reálne a zobrazené vzory
Sloboda a zodpovednosť ( každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok)
Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, počítačových hier..( reklama,
akčné filmy, čas strávený pred TV)
Prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa
( rodičia, priatelia rodičov, učitelia, spolužiaci, kamaráti.. )
Čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov
(vyhlásenie súťaže o najlepšieho čitateľa - čo a koľko čítaš ?)
3. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Počet hodín
7
5
7
Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality ( šport,
umelecké aktivity, sociálna činnosť, činnosť na ochranu prírody.. )
Osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé
společenstvo
Tvorivosť, iniciativnosť a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov
4. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa
Súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia
v demokratických krajinách, podiel UNESCO na ochrane dieťaťa
(Čo znamená mám právo? Čo znamená mám zodpovednosť? )
Opačný protokol k právam dieťaťa ( medzinárodné spoločenstvo
pritvrdilo)
Práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku ( Ako je to u nás ? Ako sa
to týka mňa ?
Solidarita a prijatie odlišností ( uvedomenie si dvojích práv a ich
akceptácia v našom prostredí vedie k solidarite s deťmi, ktoré sú
vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané na
ťažkú prácu, alebo sexuálne…)
5. Náš región - vlasť
Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti
Čo sa mi najviac páči na našom regióne, na našom Slovensku? Čo z neho
by mi najviac chýbalo?
Iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre poznať
svoje bydlisko a jeho okolie, geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj vedieť,
čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo treba v ňom vylepšiť ( objavovanie
tradícií, ochrana a ich rozvoj )
Ekologické správanie, vzťah k faune a flóre regiónu ( Čo sa mi nepáči,
alebo čo ma trápi na našom regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho
prospech ja alebo my spoločne? )
7
7
Hodnotenie
Predmet Etická výchova na ročníkoch 1.- 4. Základnej školy je neklasifikovaný, na
vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa, alebo slovného
hodnotenia slovo absolvoval ( a) neabsolvoval ( a ).
Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na
samostatnosť, kreativitu a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť
stupeň komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Vhodné je slovné
hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych,
výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom
prezentácie projektov. Učiteľ tiež hodnotí stupeň sebahodnotenia žiaka, ktoré prebieha
formou reflexie.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – Etická výchova (1 hodina týždenne ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
Osvojiť si
sociálne postoje
a zručností
v medziľudských
vzťahoch.
1. Sociálne
postoje a
zručnosti
v medziľudských
vzťahoch
Obsahový štandard (téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
OSR
Tolerancia vo vzťahoch
(Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty MEV
iným..)
MUV
Rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom
( rovnoprávnosť pohlaví, rás…)
Dôležitosť komunikačných interpersonálných
zručností v medziľudských vzťahoch
Metódy
Rozhovor
Dramatizácia
Problémové
úlohy
Myšlienkové
mapy
Práca
v komunite
Kultivované správanie voči osobám iného
pohlavia
Vnímanie rozdielov nielen v stavbe tela a
v jeho fungovaní, ale aj v myslení, prežívaní,
správaní, záujmoch.
Empatické správanie voči osobám iného
pohlavia.
Prezentovať
prosociálne
2. Reálne
a zobrazené
Sloboda a zodpovednosť
( každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok)
OSR
MEV
Diskusia
Triedenie
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Chápe význam
zlatého pravidla
mravnosti
v medziľudských
vzťahoch
V komunikácii so
spolužiakmi
prejavuje prvky
tolerancie
Uvedomuje si
význam
rovnoprávnosti
ľudí bez ohľadu na
rasu, pohlavie
Kultivovane
prijíma
a rešpektuje
opačné pohlavie
Akceptuje
zodpovednosť za
svoje správanie
Rozvíja
autonómne
myslenie a cítenie
Argumentuje
pozitívne
vzory.
vzory
Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, TPPZ
počítačových hier..
OŽZ
(reklama, akčné filmy, čas strávený pred TV) Slovenský jazyk
a literatúra
Prezentácia
prosociálnych
vzorov
v bezprostrednom okolí dieťaťa
(rodičia, priatelia rodičov, učitelia, spolužiaci,
kamaráti.. )
Čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania
prosociálnych vzorov
(vyhlásenie súťaže o najlepšieho čitateľa - Čo
a koľko čítaš ?)
Osvojovať si
3. Rozvoj
sociálne normy. tvorivosti
Rozvíjať mravný a iniciatívy
úsudok.
Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú OSR
osobnostné kvality
ENV
(šport, umelecké aktivity, sociálna činnosť, TPPZ
činnosť na ochranu prírody.. )
Prírodoveda
Osobnostné kvality využívané pre dobro
jednotlivca i pre celé spoločenstvo
Tvorivosť, iniciativnosť a vytrvalosť pri riešení
Samostatná
práca
Prezentácia
projektu
Brainstorming
Štyri rohy
a negatívne vzory
správania
Poukazuje na
pozitívne
i negatívne vplyvy
jednotlivých médií
Vysvetľuje
nevhodnosť
vplyvu TV a badať
snahu o reguláciu
jej sledovania
Vyberá si medzi
prosociálnym
vzorom
a negatívnym
vzorom
Dokáže rozoznať
prosociálne vzory
vo svojom okolí
Uplatňuje v
správaní
prosociálne prvky
Beseda
Háji ochraňujúci
Skupinová práca a obdivujúci vzťah
Pozorovanie
k prírode
Prezentácia
Chráni životné
projektu
prostredie
Dokazuje
iniciatívu vo
vzťahu k ochrane
prírody
každodenných problémov
Objavovať
a uplatňovať
svoje práva
a plniť si svoje
povinnosti.
4. Napĺňanie
obsahu
Dohovoru
o právach
dieťaťa
Súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli
a ich akceptácia v demokratických krajinách,
podiel UNESCO na ochrane dieťaťa
( Čo znamená mám právo? Čo znamená mám
zodpovednosť? )
OSR
MEV
OŽZ
MUV
Informatická
výchova
Rozhovor
Práca s IKT
Samostatná
práca
Triedenie
Štyri rohy
OSR
MEV
ENV
Vlastiveda
TPPZ
REV
Diskusia
Problémové
úlohy
Práca vo
dvojiciach
Prezentácia
projektu
Voľné písanie
Opačný protokol k právam dieťaťa
( medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo)
Práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku
( Ako je to u nás ? Ako sa to týka mňa ?
Solidarita a prijatie odlišností
( uvedomenie si svojích práv a ich akceptácia
v našom prostredí vedie k solidarite s deťmi,
ktoré sú vykorisťované,
zaťahované do
vojnových konfliktov, zneužívané na ťažkú
prácu, alebo sexuálne…)
Podporovať
5. Náš región a budovať hrdosť vlasť
na rodisko, región
a vlasť.
Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu
regiónu – k svojej vlasti
(Čo sa mi najviac páči na našom regióne, na
našom Slovensku?
Čo z neho by mi najviac chýbalo? )
Iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní
vlastného regiónu – dobre poznať svoje
bydlisko a jeho okolie, geografiu, kultúru,
a životného
prostredia
Rozozná pojmy
„ľudské práva
a práva dieťaťa“.
Vie vymenovať
aspoň 5 práv
dieťaťa.
Pozná rozdiel
a podstatu pojmov
právo a povinnosť.
Dokáže
vymenovať aspoň
3 situácie
nerešpektovania
práv detí doma a
vo svete.
Osvojuje si
sociálne normy.
Dožaduje sa
svojich práv.
Rešpektuje práva
iných.
Dokáže zaradiť
svoje bydlisko do
lokality okresu.
Predloží aspoň
jednu pozitívnu
skutočnosť, ktorá
sa viaže ne jeho
región ako aj
známu osobnosť,
osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu
chýba, čo by bolo treba v ňom vylepšiť
( objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj )
na ktorú môže byť
hrdý.
Pozná a je hrdý na
špecifiká, krásy
Ekologické správanie, vzťah k faune a flóre
i možnosti svojho
regiónu
regiónu.
( Čo sa mi nepáči, alebo čo ma trápi na našom
Stanovuje
regióne?
problémy regiónu,
Čo by som mohol urobiť v jeho prospech ja
je na ne citlivý,
alebo my spoločne? )
hľadá možnosti
zaangažovania sa
pri ich riešení.
Napomáha pri
objavovaní krás
regiónu, prejavuje
ochotu zveľadiť ho
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne
motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Metodická príručka k etickej výchove pre 4. ročník ZŠ, ( nová školská reforma) Pracovné listy pre 4. ročník ZŠ, obrázkový materiál, IKT, knihy
a časopisy pre deti.
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Predmety – výtvarná výchova
– hudobná výchova
- ľudové tradície
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických
skúsenosti získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a
seba vyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i
analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto napĺňa VV svoje
jedinečne poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu
činnosti, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detsky záujem, duševný, citový rozvoj
a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích
foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc
intermedialnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj
ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový,
komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru,
elektronické médiá a multimédiá (video a film).
V 4. ročníku výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a
príťažlivosť objavovania nových možnosti, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu
deti hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstav. Edukačný proces
výtvarnej výchovy, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s
vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka:
vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo
zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa prelínajú,
nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti
predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi
možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho
aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Metodické východiská predmetu sú:
a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych
umení. Sú založene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak spracováva
symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijne koncepty, alebo sa
odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje
ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept
realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a technik). To kladie vyššie nároky na
senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje
kognitívny cieľ. Výtvarná výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a
procesy iných predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie
nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramatickopohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými
procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú
spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialene predmety a posilňovať medzipredmetové
vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie
zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu
nášho vzdelávania.
b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
osobnosti a veku žiaka,
edukačných cieľov,
kultúrno-spoločenskej reality.
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku jedinečnú možnosť
tematizovať základné antropologické koncepty:
koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),
kultúrne arche typy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),
kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),
kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ,
postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a
názorochiných ľudí),
kategórie efektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).
Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda,
čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa
o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.
c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie
jazyka a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka
gramotného vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na
plnohodnotný život v prostredí v ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú
a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a
multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej
zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet.
Miesto realizácie
trieda
počítačová učebňa
exteriér - príroda, okolie školy
Ciele vyučovacieho predmetu
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné
kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak
zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie
(výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry,
reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a
fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a
techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných
kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a
vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k
tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a
aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového
vyučovania.
Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť
vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej
výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú
vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Výtvarný jazyk - základné prvky výtvarného vyjadrovania
Bod, šrafúra, tieň, farba
Výtvarný jazyk - kompozičné princípy a možnosti kompozície
Proporčnosť v kresbe, modelovanie a organizácia priestoru
Impresionizmus
Podnety výtvarného umenia - výtvarné činnosti inšpirované dejinami
umenia
Umenie ďalekého východu - papierový objekt, kaligrafia
Podnety hudby
Hudba ako obraz tónov
Podnety filmu a videa, príp. fotografie
Kulisa, scénografia, animácia predmetu
Podnety dizajnu
Symbol a znak
Podnety architektúry
Antropo – zoo, fyto – morfná architektúra
Elektronické médiá
Kreslenie a maľovanie prostredníctvom počítača
Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia
Syntézy rôznych typov obrazu a zámena prvkov kompozície -zátišie, portrét
Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
Mapa ako výtvarný prejav
Škola v galérii /galéria v škole/
Diela a ilustrácie niektorých výtv.umelcov
Počet hodín
4h
4h
2h
2h
4h
2h
3h
3h
2h
3h
3h
Tradícia a identita (kultúrna krajina)
Výtvarná reakcia na pamiatku
3h
Hodnotenie
Hodnotenie má funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj.
Učiteľ musí brať ohľad na schopnosti, ambície, vkus a nadanie žiaka. Pri hodnotení žiaka má
prednosť porovnávanie jeho súčasných výkonov s predchádzajúcimi a s nastavenými
kritériami pre porovnávanie s výkonmi ostatných žiakov. Celý proces, prístup žiaka v rámci
procesu ako aj konečný výsledok – artefakt sa hodnotí známkou.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – 1h týždenne, spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Poznať
vyjadrovacie
možnosti
výtvarných
prostriedkov
Tematický
Celok
Výtvarný
jazyk základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
Získať
zručnosti
v technike
kreslenia,
maľby
Osvojiť si
základné
tvarové
kompozičné
princípy
Rozvíjať
vizuálnu
priestorovú
predstavivosť
Vnímať
Obsahový štandard (téma)
Bod – hravé činnosti s bodmi
Šrafúra, tieň – budovanie tvaru
a priestoru linkou, šrafovaním
a tieňovaním
Farba – teplá, studená, doplnkové farby
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Environmentálna ceruza, pero,
výchova
pastel, voskový
pastel, tuš,
farebné papiere,
štetce,
Hravé pokusy s bodmi, tvarmi. Plošne
a priestorovo vystihnúť charakter tvaru
Základné a rozširujúce vedomosti
o farbách, textúra
Výtvarný
jazyk kompozičné
princípy a
možnosti
kompozície
Výstavba proporcií a tvarov v plošnom
vyjadrení - základy proporčnosti
v kresbe
Výstavba proporcií a tvarov
v priestorovom vyjadrovaní modelovanie a organizácia priestoru
Výtvarný
Pojem kompozícia, správne využívanie
plochy formátu
Zamerať sa na menšie vzadu, väčšie
vpredu, pri kresbe aj modelovaní
Impresionizmus – variácie krajiny
Metódy
vodové,
temperové farby
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
tlačítka, textil,
odpadový
materiál,
neartikulovaná
textúra, (textúry
v PC)
Mediálna
encyklopédia,
Výkonový štandard
(konkrétny
výstup)
Žiak: vie tvorivo
experimentovať s tvarom,
vyjadriť plošný tvar (obrázok
podľa bodov) a priestorový
geom.tvar podľa bodov
(zázračný predmet - vec,
potrhaná vrecovina, rozpukaná
zem),
vytvorí farebné postupnosti,
studených a teplých farieb,
textúry povrchov (drsná,
hladká, vzorovaná - jesenný
list, farebné chrobáky
v klovatine)
Skomponuje - vedome umiestní
tvar, motív, v rôznych častiach
plochy formátu (fantastické
figúrky, menšie, väčšie)
Zvládne základné operácie
výrazové
vlastnosti
farebných
tónov,
priestorové
videnie
Spoznávať
materiálové
vlastnosti látok,
uvedomovať si
silu
zmyslového
poznávania
sveta,
zoznamovať sa
s umením
iných krajín
Hľadať
analógiu medzi
zvukmi
a tvarmi,
textúrami,
farbami
Rozvíjať
vzťah
k netradičným
formám
zobrazovania
videného,
rozvoj
komunikačných
zručností
jazyk,
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
Podnety
výtvarného
umenia výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Podnety
hudby
v rôznych atmosférach
Vyjadrenie priestoru prostredníctvom
mierky zobrazovaných prvkov
výchova
Multikultúrna
výchova
knihy a časopisy,
edukačné DVD,
elektronické
médiá a
multimédiá
Inšpirácia umením ďalekého východu - Čína, Japonsko (témami, procesmi,
technikami a materiálmi)
Papierový objekt, kaligrafia
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
DEJ
Práca
s encyklopédiou
SJL
prostredníctvom
rozprávky
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
HUV
kresba, maľba,
využite PC –
hudba (ako ju
obrazovo
znázorňuje
technika)
základné
typografickotextové operácie
na počítači
Základné vedomosti o umení ďalekého
východu, porovnávanie – Čína,
Japonsko /antické umenie – Grécko,
Rím)
Hudba ako obraz tónov (farebné tóny
stupnice)
Pokus o výtvarné vyjadrenie hudby,
tónov.
Pocity, ktoré evokuje hudba
Dopĺňanie častí fotografie, /kresbou,
Podnety filmu maľbou, reliéfom, kolážou/
a videa, príp. Montáž z fotografií
fotografie
Mediálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný a sociálny rozvoj
s mierkou (vzťah väčšie –
menšie, vedľa seba-za/pred
sebou),
v PC programe RNA, Tuxpaint
Stvárni impresionistickú
prírodu
Vytvorí papierový objekt, vie
interpretovať charakteristiku
zobrazeného motívu - zlé,
dobré, figurácia
(Dekoratívna kachlička, látka
s využitím prvkov Číny,
Japonska, orgiami...)
Cieľavedome umiestní, priradí
prvky vo formáte za účelom
vyjadrenia emócií farbou
a tvarom, ( kubistickými
prvkami znázorní hudbu)
Vytvorí fotografický portrét
napr. spolužiaka, ozvláštni ho
kresbou, kolážou
a samostatnej
prezentácie
Poznať iné
formy
výtvarného
prepisu
skutočnosti
Rozvíjať
pozorovacie
schopnosti,
orientáciu
v prostredí,
uvedomovanie
si vzťahov
objektu
a okolia,
architektúry a
prostredia
Rozvíjanie
manuálnych
zručností na PC
Rozvíjať
vizuálne
schopnosti,
fantáziu,
Podnety
dizajnu
Podnety
architektúry
Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi
- telesnými funkciami, slovom, názvom
Symbol a znak, rôzne typy a tvary
písma
Antropo – zoo, fyto – morfná
architektúra
Prekreslenie, prispôsobenie do
prostredia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
typografickotextové operácie
na počítači
Vie použiť prírodné motívy
v znázornení iného tvaru
(návrh mojej izby s inšpiráciou
organických tvarov)
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
encyklopédia,
knihy a časopisy,
edukačné DVD,
kresba, maľba
Vie vyhľadať a využiť tvarové
funkčné analógie medzi živými
organizmami a architektúrou,
dizajnom
(detail – kresba zvieraťa,
rastliny)
Zvládne základné typografickotextové operácie na počítači
(využitie pečiatok,
zväčšovanie, zmenšovanie,
ľubovoľná téma)
Vie interpretovať
charakteristiku výrazu motívu
(smutný, veselý, sklamaný,
nahnevaný, ľahostajný)
Elektronické
médiá
Kreslenie a maľovanie prostredníctvom Mediálna
počítača
výchova
Úkony vo výtvarných programoch
počítača
základné
typografickotextové operácie
na počítači
Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
Syntézy rôznych typov obrazu
a zámena prvkov kompozície - krajina,
zátišie, portrét
Možnosti zobrazovania motívu (odklon
textil, odpadový
materiál,
neartikulovaná
textúra
Multikultúrna
výchova
Environmentálna
výchova
syntetické
myslenie
od schém)
Vytvorenie výstavy s rôznou
kompozíciou
Podnety vlastivedy – mapa ako
výtvarný prejav
Sledovanie zmien v prírode, výtvarné
zachytenie zmien, detailov
Ochrana života
a zdravia
výrazové tváričky – smajlíci
Environmentálna kresba, maľba,
výchova
frotáž, otláčanie,
monotypia,
kolorovaná
kresba
Vyjadrí tvar, obrys, podľa
videnej skutočnosti s nárokmi
na približnú proporcionalitu vytvorí mapu určitej lokality
mesta
Poznať
výrazové
vlastnosti
rôznych
materiálov
Podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
Zoznámiť sa
s dielami
domácich
autorov, poznať
galérie v mieste
bydliska,
vytvoriť si
vlastnú galériu
Rozvíjať
pozorovaciu
schopnosť,
vizuálnu
fantáziu
a domýšľavosť,
Poznať
kultúrne
pamiatky
v obci
Škola
v galérii
/galéria
v škole/
Atribúty ikonografie (čo znamená moje Tvorba projektu
meno)
a prezentačné
Diela a ilustrácie niektorých výtv.
zručnosti
umelcov, galéria šk. výtvarných prác
Tradícia
a identita
(kultúrna
krajina)
Výtvarná reakcia na pamiatku monument obce
ceruzka, pero,
pastel, voskový
pastel, tuš,
vodové,
temperové farby,
drievko
Tvorba projektu, vychádzka,
prezenčné
exkurzia
činnosti
Vie sa orientovať v základných
maliarskych, sochárskych
žánroch - krajinomaľba, zátišie,
portrét, socha, reliéf
Vie charakterizovať znaky
monumentu
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné publikácie k daným témam:
encyklopédie
webové stránky (www.zborovna.sk)
edukačné DVD vyučovania výtvarnej výchovy
materiálno-technické a didaktické prostriedky
pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám
HUDOBNÁ VÝCHOVA pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných
hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza v nich záujem
o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia. Posilňuje ich vrodené prirodzené predpoklady a sklony k hravosti, spontánnosti,
ich schopnosť údivu a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných a estetických hodnôt, k otvorenosti
a tvorivosti. Hudobná výchova formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole, posilňuje
ich pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom života, napomáha k ich socializácii
v kontexte regiónu i celej spoločnosti.
Úlohou HUV je maximálne využiť špecifické možnosť predmetu: aktivizovať tvorivé sily,
formovať emocionálnu a rozumovú stránku žiakov, získať základy hudobného myslenia,
elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí
a vkusových postojov. Hudobné činnosti naďalej dávajú možnosť žiakom aktívne sa stretávať
s hudbou, sú rozhodujúcimi prostriedkami rozvíjania hudobnosti žiakov. Majú nezastupiteľnú
funkciu aj preto, lebo zásluhou ich rozmanitosti dostávajú žiaci možnosť sebarealizácie,
experimentovania, spájajú hudbu so slovom, pohybom, s hrou na detských hudobných
nástrojoch.
Ciele predmetu
Cieľom predmetu je prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy
tak, aby hudba a vlastné hudobné prejavy prinášali radosť a možnosť sebarealizácie; formou
reprodukcie a elementárnej produkcie hudby skvalitňovať úroveň ostatných hudobných
činností; vytvárať podmienky hudobného vzdelávania žiakov; obohatiť estetickú, morálnu
a intelektuálnu stránku ich osobnosti; hravou formou postupne vštepovať žiakom elementárne
hudobné vedomosti; hudobnými aktivitami posilňovať socializáciu žiaka v kolektíve a jeho
motiváciu k samotnému predmetu; poznaním slovenského zvykloslovia, vlasteneckých piesní,
umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi minulej a súčasnej podoby
získať základy národnej identity a vlastenectva; postupným poznávaním umeleckých
artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
Vo štvrtom ročníku sa postupne prehlbuje a dovršuje splnenie hlavných cieľov predmetu:
prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní rôznych
folklórnych oblastí Slovenska si osvojiť hudobný materinský jazyk, čo znamená aj
príspevok HV k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi
rôznych dôb a takto získať pevný základ národnej identity a vlastenectva
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
Počet hodín
Vokálno – intonačné činnosti
9
Inštrumentálne činnosti
6
Hudobno – pohybové činnosti
8
Percepčné činnosti
8
Hudobno – dramatické činnosti
2
Spolu
33
Hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR. Hodnotenie v predmete Hudobná
výchova sa vykonáva klasifikáciou.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – Hudobná výchova (týždenne 1 hodina), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Ovládať základné hlasové
Slovenské ľudové piesne a ich MUV
imitačná ,
Žiak dokáže
Vokálnozručnosti: správne drţanie tela, intonačné
dnešná podoba v rozsahu h MDV
intonačná,
správne zaspievať
spevácke dýchanie, otváranie
d². Krátke hlasové, intonačno- OSR
vokálno15 piesní, Ovláda
činnosti
úst, mäkké nasadenie tónu,
rytmické a sluchové cvičenia, RV a TLK
intonačná,
základné hlasové
artikulácia, spev hlavovým
rytmické a melodické
ENV
kombinovaná
zručnosti: správne
tónom. Piesne spievať
doplňovačky.
metóda, indukcia, držanie tela,
intonačno-rytmicky správne a
dedukcia,
spevácke dýchanie,
precítene. Podľa fonogestiky a
pozorovanie,
otváranie úst,
písmenkových nôt intonovať v
problémové,
mäkké nasadenie
durovej diatonike + molový 5hudobný dialóg, tónu, artikulácia,
akord, tvoriť v tomto tónovom
samostatné
Spieva intonačnopriestore. Rozlišovať durové a
objavovanie
rytmicky správne
molové tóniny (trojzvuky,
hudby,
a precítene. Podľa
stupnice, piesne). Vedieť
aktivizačné
fonogestiky
zaspievať dvojhlasný kánon a
a motivačné,
a písmenkových nôt
jednoduchý dvojhlas. Poznať a
upevňovanie
intonuje v durovej
vedieť správne zaspievať
vedomosti
diatonike + molový
piesne aspoň z 3 oblastí
a zručnosti,
5-akord, tvorí
Slovenska. Poznať a správne
preverovanie,
v tomto tónovom
realizovať hodnoty nôt
precvičovanie
priestore. Rozlišuje
vyskytujúcich sa v notových
a hodnotenie.
durové a molové
zápisoch. Bezpečne ovládať
tóniny (trojzvuky,
čítanie nôt od h po d².
stupnice, piesne).
Vie zaspievať
dvojhlasný kánon
a jednoduchý
Vedieť
tvoriť
ostinátne Inštrumentálne
sprievody
zodpovedajúce činnosti
charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike
hry na detských hudobných
nástrojoch. Tvorba vlastných
hudobných nástrojov a ich
tvorivé využívanie.
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry
a jedno- a viachlasné rytmické
cvičenia.
MUV
OSR
RV a TLK
Vedieť zatancovať valašský
krok, čardáš, mazurku, valčík,
polku, zostaviť z krokov
jednoduchý tanec, rešpektujúc
formu piesne a kultivované
telesné pohyby. Dokázať
vyjadriť obsah piesní
Jednoduché ľudové tance,
hudobno-pohybové tanečné
hry.
MUV
OSR
RV a TLK
Hudobno –
pohybové
činnosti
imitačná,
pozorovanie,
problémové,
hudobný dialóg,
samostatné
objavovanie
hudby
hravé formy,
improvizácia,
aktivizačné
a motivačné,
upevňovanie
vedomosti
a zručnosti,
preverovanie,
precvičovanie
a hodnotenie.
imitačná ,
intonačná,
vokálnointonačná,
kombinovaná
metóda,
pozorovanie,
dvojhlas. Pozná
a vie správne
zaspievať piesne
aspoň z 3 oblastí
Slovenska. Pozná
a správne realizuje
hodnoty v notových
zápisoch.
Žiak vie zahrať
jednoduché
sprievody
k piesňam správne
zvoleným detským
hudobným
nástrojom, vie
zdôrazniť dôležité
hudobné myšlienky
v počúvanej
skladbe.
Žiak vie zatancovať
jednoduchý čardáš,
pomalý valčík.
Dokáže pohybom
správne reagovať
na hudbu. Dokáže
vyjadriť obsah
a skladieb pohybom.
Elementárna pohybová
improvizácia na hudbu.
Taktovať 2- a 3- dobý takt.
Poznať kontrast, návrat,
totožnosť, podobnosť
(variácie) a odlišnosť
hudobných myšlienok
v hudobnej skladbe.
Expresívnu reakciu na hudbu
umocňovať pohybom,
vizualizáciou a verbalizáciou.
Podľa sluchu rozoznať
sláčikové, dychové nástroje,
fujaru, gajdy. Vedieť sa
orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.
Percepčné
činnosti
Umelecké spracovanie
slovenských ľudových piesní
od 19. Storočia podnes.
MUV
OSR
RVaLTK
problémové,
hudobný dialóg,
samostatné
objavovanie tanca
hravé formy,
improvizácia,
aktivizačné
a motivačné,
upevňovanie
vedomosti
a zručnosti,
preverovanie,
precvičovanie
a hodnotenie.
Počúvanie,
imitačná ,
pozorovanie,
tvorivá
dramatika,
samostatné
objavovanie
hudby
aktivizačné
a motivačné,
upevňovanie
vedomosti
a zručnosti,
preverovanie,
precvičovanie
a hodnotenie.
piesní a skladieb
pohybom. Dokáže
taktovať 2- a 3dobý takt.
Žiak podľa sluchu
pozná minimálne 6
hudobných
skladieb, dokáže
vystihnúť zámer
skladateľa a odhaliť
výrazové
prostriedky,
ktorými ich
realizoval. Vie
podľa sluchu
rozoznať sláčikové,
dychové nástroje,
fujaru, gajdy. Vie sa
orientovať
v rôznych typoch
nástrojového
obsadenia.
Prežívaním modelových
Hudobno
situácií pociťovať spojenie
dramatické
hudobno-dramatického prejavu činnosti
s reálnymi životnými
situáciami. Rešpektovať názory
iných a stáť si za svojimi
riešeniami. Vedieť
transformovať v hudobných
činnostiach získané vedomosti
a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobnodramatických etudách
a celkoch
– Hudobno-dramatické etudy,
hry, jeden hudobnodramatický celok
MUV
OSR
RVaTLK
imitačná ,
intonačná,
vokálnointonačná,
kombinovaná
metóda, indukcia,
dedukcia,
pozorovanie,
problémové,
tvorivá
dramatika,
hudobný dialóg,
samostatné
objavovanie
hudby
hravé formy,
improvizácia,
aktivizačné
a motivačné,
upevňovanie
vedomosti
a zručnosti,
preverovanie,
precvičovanie
a hodnotenie.
Žiak prežívaním
modelových situácií
pociťuje spojenie
hudobnodramatického
prejavu s reálnymi
životnými
situáciami.
Rešpektuje názory
iných a stojí si za
svojimi riešeniami.
Vie transformovať
v hudobných činn.
získané vedomosti
a skúsenosti pri
realizácii
improvizácie
v hudobnodramatických
etudách a celkoch.
Realizovať
minimálne 1
hudobnodramatickú etudu
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Staré metodiky a učebnice HUV pre 4. ročník, Didaktika hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ,
Zborníky ľudových piesní, CD k HUV pre 4. ročník ZŠ, webové stránky – napr.
www.infovek.sk, www.zborovna.sk, www.youtube.com a pod.
ĽUDOVÉ TRADÍCIE pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
ĽUDOVÉ TRADÍCIE vo 4. ročníku je voliteľný predmet.
Folklór v širokom slova zmysle predstavuje ľudovú tradíciu. Anglický termín folk-lore
doslova znamená „ľudová múdrosť“, „ľudové vedomosti“. Týmto slovom sa pôvodne
označovala nielen samotná ľudová tradícia, ale aj vedecká disciplína, ktorá ju skúmala; neskôr
sa však táto disciplína začala nazývať folkloristika. V nemčine sa používa termín Volkskunde,
vo francúzštine Traditions populaires. Samotný termín zaviedol v r. 1846 britský bádateľ
William Thoms, ktorý chcel nájsť anglický ekvivalent termínu „antiquities“ (starožitnosti)
používaný skoršími učencami. Pojem „starožitnosti“ odkazoval na rozšírenú v tom čase
predstavu, že ľudová tradícia predstavuje akési pozostatky starých vedomostí, ktoré treba
objaviť („vykopať) a zachrániť (zaznamenať). Bádatelia skúmajúci folklór – folkloristi – boli
teda „archeológmi“ duchovnej kultúry, kým archeológovia ako takí robili tú istú prácu
v oblasti kultúry materiálnej. Folkloristi sa preto nazývali aj „antiquarians“, teda tí, čo sa
zaoberajú vecami dávnych čias. Len v 20.st. etnografi začali skúmať folklór bez toho, aby brali do
úvahy politický kontext.
Človek sa narodil, aby sám bol zaujímavý a zaujímal sa o zaujímavosti.
Lapsus súčasnosti : Človek za zaujímavosťami často s rizikami cestuje po svete neuvedomiac
si, že až neuveriteľné zaujímavosti, zvláštnosti má aj vo vlastnej vlasti, len sa mu treba vrátiť
zopár desaťročí do minulostí.
Všetko v minulosti bolo v prvom rade rozmanité – z jednoduchej príčiny – každý národ
tvoril osobitne, v ňom každý kraj, každá obec, v obci každý jednotlivec, vlastne každý princíp
stvorenia je rozmanitosť a zmysel života uchovanie rozmanitosti, aby človek mal všade čo
inšie vidieť, obdivovať a ctiť . V samorastlej dedinskej minulosti každý si bol doslovne
všetkým – aj pestovateľom, aj chovateľom, aj tkáčom, aj krajčírom ,staviteľom, umelcom,
meteorológom, aj lekárom, básnikom, choreografom i hercom . Každý tvoril zo skúsenosti
svojich predkov a z vlastného dôvtipu, z vlastnej suroviny, doslovne na vlastnom kolene a do
všetkého vtláčal kus svojho života, srdca a umu. Súžitie s prírodou, prirodzenosť, tvrdosť a
skromnosť prenikala životom prostého, pospolitého človeka ako skala horou .
Všetko minulé dnes budí úžas.Poznajme minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť a
orientovať sa v budúcnosti!
Krása jazyka je skrytá v literatúre, krásu národa zachycujú dejiny. A dejiny - to je aj
dedičstvo otcov, skryté v kráse ľudových zvykov, tancov, veršov. A to je dobré, že sa prenáša
z generácie na generáciu. Dôkazov o tom máme v našich regiónoch dosť.
Vštepovať lásku a úctu k ľudovým tradíciám dokážu iba ľudia, ktorí si ju vypestovali sami
od útleho detstva a majú schopnosť dotvárať, odovzdávať, nadchýnať ďalších.
Slovensko má bohaté kultúrne tradície, folklór je veľmi výrazný a zaujímavý. Mnohé
slovenské ľudové piesne sú veľmi rytmické a veselé, zabavia pri tanci, niektoré sú naopak
smutné a hovoria o láske medzi ľuďmi, sklamaniach, o láske k rodnému kraju, o kráse alebo
zábave. Ľudové piesne sa spievajú nielen na folklórnych slávnostiach, ale budú sa ich učiť
žiaci v škole na voliteľnom predmete vo 4. ročníku ĽUDOVÉ TRADÍCIE, aby poznali svoje
kultúrne dedičstvo. Tradičný tanec možno vidieť na festivaloch a folklórnych slávnostiach,
ktoré sa každoročne konajú po celom Slovensku, ale niektoré prvky sa naučíme v škole.
Tradičné slovenské remeslá a ich prezentácia na Jarmokoch ľudových remesiel sa konáva
každoročne aj v Žiline a iných slovenských mestách. K tradičným remeselníkom na
Slovensku patrili a ešte aj patria drevorezbári, keramikári, drotári, tkáči, kováči, hrnčiari,
výrobcovia fujár (typický folklórny hudobný nástroj vysoký ako ľudská postava vyrobený
z dreva), korbáčov, prútených výrobkov, čipiek, výšiviek, šperkov, kožených výrobkov a
výrobkov zo šúpolia. Tradičné slovenské dediny boli zastavané drevenicami, často aj
maľovanými. Prírodné múzeá – skanzeny ponúkajú možnosť vidieť, ako vyzerala tradičná
slovenská dedina v minulosti. Sú sústredené na severnom Slovensku, ktoré je kolískou tradícií
a folklóru. Mnohé zvyky sú tu zachované dodnes. Medzi tradičné slovenské dedinky patria
najmä horské osady a dedinky na Liptove, Orave , ale nám najbližšie je obec Čičmany,
s charakteristickým pomaľovaním domčekov. Takmer všade ako titulnú fotografiu mnohé
médiá používajú jeden väčší poschodový dom, podobne ako ostatné, aj tento natretý čiernou
farbou a vyzdobený bielymi kresbami, cikcak symbolmi ale aj vtákmi. Tou často
zobrazovanou budovou je Radenov dom. Je zároveň zachovalým predstaviteľom miestnej
architektúry, múzeom aj uchovávateľom miestnych pokladov a zvykov. Napriek tomu, že ide
o múzeum a súčasť Považského múzea v Žiline, vstup je voľný a budovy sú prístupné
celoročne, lebo sú súčasťou prístupnej živej obce. Čičmany sú skanzenom, no len čiastočne.
Všetky pôvodné zachované domy sú zapísané v pamiatkovom úrade a v jeho zoznam
chránených stavieb. Tradícia pečenia medovníkov sa na Slovensku zachovala až dodnes,
tradičné medovníky sú neoddeliteľnou súčasťou slovenských Vianoc. Spôsob prípravy
a recepty medovníkov sa v rôznych regiónoch a rodinách Slovenska líšia. Vo 4. ročníku sa
oboznámime s rómsku kultúru. Na Slovensku žije približne 90 tisíc občanov rómskej
národnosti. Niektorí hovoria rómskym jazykom. Rómovia majú svoju vlastnú kultúru. Majú
vrodený hudobný talent, preto sú z nich dobrí speváci, tanečníci a hráči na hudobných
nástrojoch. Majú svojský typ hudby a tanca, svoj vlastný folklór. Keď sa na medzinárodných
fórach predstavujú jednotlivé krajiny, jedným zo znakov, ktoré ich charakterizujú, je ľudová
kultúra – kroje, piesne, hudba, tanec, nárečie, zvyky, hry, či rôzne starodávne predmety.
Najmä v súčasnosti je veľmi dôležité oboznamovať žiakov s dedičstvom našich predkov,
s jedinečnými znakmi, ktoré sú pre náš národ, krajinu a región typické. Ľudová kultúra pri
správnych metódach a formách propagácie žiakom sa môže stať nie len predmetom obdivu,
ale prebúdza sa aj národné povedomie. Zároveň je aj objektom vedy, ktorá sa nazýva
národopis /etnografia, folkloristika/. Etnografia sa zaoberá materiálnou a duchovnou
ľudovou kultúrou a skúma napríklad obydlia, predmety, kroje, povery a zvyky. Folkloristika
sa zaoberá umeleckou ľudovou kultúrou, to znamená výskumom piesní, tancov, detských
hier, divadla. Regionálnu výchovu nemožno zužovať iba na oživovanie a zachovanie tradícií,
ale je potrebné ju vnímať v širších súvislostiach. Jednotlivé poznatky možno aplikovať ako
súčasť vzdelávania v podmienkach školského systému. Tradičná ľudová kultúra a tradície
na Slovensku predstavuje živé a hodnotné kultúrne dedičstvo. Utvorili po generácie
príslušníkov slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín. K multikultúrnej
rozmanitosti prispeli aj regionálne rozdiely. Daná kultúrna rozmanitosť je hodnotou, ktorú
treba uchovať pre nasledujúce generácie, je základom našej kultúrnej identity, patriotizmu
a vzdelanosti, občianskej súdržnosti a porozumenia medzi národmi. Regionálna výchova
vychádza z tradícií ľudovej kultúry obce, regiónu, jej prvky majú veľký význam aj v mravnej
a estetickej výchove a rozvíjaní talentu vo všetkých druhoch umenia. Výsledky sú súčasťou
napĺňania voľnočasových aktivít. Výchova k ľudovým tradíciám má spoločenský, kultúrny
význam a miesto v súčasnej kultúre. Žiaci sa učia uvedomelému poznávaniu, ktoré podnecuje
rozvoj myslenia, účinne pomáha aj pri rozvíjaní vyjadrovacích schopností. Prostredníctvom
hudobných a hudobno-pohybových aktivít, prácou s literatúrou exkurziami, konkrétnou
prácou, prácou na počítači, prípravou programov sa dieťa učí poznaniu a identifikácii kultúry
spätej s rodným regiónom. Regiónom verzus hudobnými aktivitami začína konfrontácia
dieťaťa so svetom minulosti a prítomnosti v konkrétnych hudobných, hudobno-pohybových
a hudobno-dramatických aktivitách. Hudobné, hudobno-pohybové či hudobno-dramatické
aktivity približujúce región, jeho obyčaje a zvyklosti mnohokrát sú začiatkom motivácií zo
strany pedagógov, ktoré sa dotýkajú zvykov a tradícií zachovávaných z minulosti. Vo
výchovno-vzdelávacom procese sa častejšie prezentuje regionálna pieseň príslušnej
národnosti či nárečovej skupiny., oboznamuje sa s nárečiami Slovenska.
Rodinné zvyky a obrady boli neoddeliteľnou súčasťou základných etáp v živote
jednotlivca, úvodom i zakončením rozličných pracovných úkonov a mali dôležité miesto
v jednotlivých obdobiach kalendárneho roka. V pocitoch, ktoré sprevádzajú začiatok a
koniec života, javy v podstate ťažko pochopiteľné, dominoval u všetkých národov strach z
neznámeho. Z javov, ktoré človeka obklopovali, začal si najprv uvedomovať kolobeh života.
Vytváral a prijímal názory, objasňujúce vznik a zánik bytia, a tie sa zase stali predpokladom
pre obrady, magické úkony a zákazy. Zvyky a obrady súvisiace s narodením a úmrtím
človeka patria z psychických príčin k najstarším vôbec a súčasne k najstabilnejším. Ich
základné funkcie sa menili len veľmi pomaly, naopak, pri týchto príležitostiach bol
výraznejší proces hromadenia úkonov s rovnakou funkciou.
Rodinné zvyky (zvyky pri narodení dieťaťa, gravidita, pôrod, novorodenec, krst,
krstiny, šestonedieľka, dojča) svadobné zvyky a obrady, zvyky spojené s úmrtím,
výročné zvyky, zvyky spojené s prácou, či uplatňovanie princípu mágie podobnosti
a iné, rozširujú vedomosti a znalosti žiakov.
Ľudové piesne, príslovia, porekadlá, zachovanie tradícií na veľké sviatky, aktívne
rozvíjajú detskú osobnosť v rámci edukačného procesu. Zodpovedá to i integrácii
vyučovania, vyhovuje zásade postupnosti a podporuje efektívnosť obsahu výučby, rozvíjanie
a rozširovanie poznatkov nenásilným spôsobom.
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom je vzbudiť záujem o ľudovú kultúru, ľudové zvyky a tradície uchovať
bohatstvo a udržiavať v žiakoch lásku k ľudovým piesňam.
viesť žiakov k emocionálne potvrdzovanému prežívaniu vzťahu k vlastnému bytiu v
širších súvislostiach
posilňovať vzťah k ľudovým tradíciam ako ku kultúrnemu dedičstvu
podporovať úctu a záujem o výrobky z prírodných materiálov, záujem o svoje
„korene“ na osobnej, regionálnej i národnej úrovni
oboznámiť žiakov o vplyve kresťanstva na ľudovú kultúru Slovenska
členiť Slovensko na regióny a rozlíšiť znaky kultúry v jednotlivých regiónoch
rozdelenie Slovenska na nárečia- ako druh jazyka v určitom regióne
oboznámenie sa s určitými nárečiami a ich ukážkami
oboznámenie sa s rómskou kultúrou
pracovať s IKT, hľadať najstaršie zachované obydlia, , najstaršie stavebné techniky,
zariadenie domu
zachovanie tradície pečenia medovníkov na Slovensku (tradičné medovníky sú
neoddeliteľnou súčasťou slovenských Vianoc –vedieť recept, upiecť za spolupráce
vyučujúcej
oboznámiť žiakov s najvýznamnejšími cyklami života, od zrodu cez dospelosť a starobu
až po skon – tie momenty sa stali základom ľudových zvykov(narodenie dieťaťa, svadba,
úmrtie)
oboznámiť žiakov s obradmi – zvykmi, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu
podrobnejšie- zvyky pri narodení dieťaťa, so svadobnými zvykmi a obradmi , zvykmi
spojenými s úmrtím, zvykmi spojenými s prácou
naučiť sa naspamäť niekoľko pranostík, ktoré majú súvislosť s prírodnými javmi
prečítať niekoľko povier, ktoré sa v určitej miere zachovali dodnes
naučiť nové ľudové pesničky so správnou výslovnosťou
pripraviť podmienky na ochraňovanie a podporu tradičnej ľudovej kultúry, jej uchovanie
a zvýšenie úcty( programy)
zaistiť rozvoj integrovanej osobnosti, talentov a zručnosti detí v súčinností s úlohami
miestnej a regionálnej kultúry
zvládnuť autentičnosť ľudových piesní, správnu nárečovú výslovnosť a melódiu
hravou a tvorivou formou nacvičiť, priblížiť ľudové zvyky na významné sviatky
viesť detí pozitívnym postojom k svojmu regiónu a k úcte k umeniu iných regiónov
zvýšiť dôraz na regionálne vzdelávanie ako súčasť vlastivednej výchovy
výchovou kultúrnych rozdielov vychovávať k tolerancii, k boju proti rasizmu a xenofóbii
(rómovia)
vyhľadávať atraktívne formy kontaktov s ľudovou kultúrou (Slávik Slovenska, návšteva
ľudových súborov (Stavbárik, Stavbár, Rozsutec, sledovanie televízie a ľudových
tanečných a speváckych súťaží ,návšteva obce Čičmany, návštevy Staromestských
slávností v Žiline a sledovať prácu remeselníkov)
osvojiť si kľúčové slová patriace k ľudovým tradíciám
oboznamovať žiakov s ľudovými tradíciami regiónu
oživovať, rozvíjať a zachovávať kultúrne tradície na regionálnom princípe
formy, metódy a prostriedky učiteľ použije tak, aby žiak činnostne prežíval daný obsah
vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k jeho prírodným a kultúrnym hodnotám, najmä
upevňovanie národného povedomia
využívať poznatky so skúseností žiakov
sprostredkovávať stretnutia, koncerty s významnými osobnosťami, umelcami regiónu
(nemusia byť profesionáli), ktorí môžu poskytnúť poznatky z minulosti regiónu, zo svojej
tvorby a môžu sprostredkovať špecifiká miestnej kultúry. Obsah vzdelávacej oblasti je aj
realizovaný v predmetoch hudobná a výtvarná výchova, jazyk slovenský a literárna
výchova, vlastiveda.
porovnať ľudovú kultúru a súčasnosť, (folklórne festivaly,súbory)
Úpravy cieľových požiadaviek zo stretnutia s Ľudovými tradíciami pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením:
Stretnutie s Ľudovými tradíciami, ako s voliteľným predmetom, by mali žiaci zvládnuť
všetky cieľové požiadavky v plnom rozsahu.
Požiadavky smerom k úprave cieľových požiadaviek môžu byť len technického charakteru.
Žiaci so špecifickými poruchami učenia:
Cieľové požiadavky zo stretnutia s Ľudovými tradíciami pre túto skupinu žiakov sú totožné s
cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov.
Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:
Cieľové požiadavky zo stretnutia s Ľudovými tradíciami pre túto skupinu žiakov sú totožné s
cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov.
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
Komunikačné činnosti
Vplyv kresťanstva na ľudovú kultúru Slovenska.
Najvýznamnejšie kresťanské sviatky.(Vianoce, Veľká noc)
Členenie Slovenska na regióny.
Znaky kultúry v jednotlivých regiónoch- národopisné oblasti. Mapka.
Nárečie- ako druh jazyka v užšom regióne. Vzorové ukážky.
Západoslovenské nárečie - (Trnavské nárečie, Záhorácke nárečie,
Moravsko – slovácke nárečie).
Stredoslovenské nárečie –( nárečie z Banskej Bystrice, Hontianske
nárečie, Detvianske nárečie, Oravské nárečie, Liptovské nárečie.)
Východoslovenské nárečie – (Spišské nárečie, Zemplínske nárečie).
Goralské nárečie, maďarčina,rómčina.
Obydlia najstarších obyvateľov Slovenska, stavebné techniky, zariadenie
domu.
Ľudová kultúra a súčasnosť, známe folklórne festivaly, súbory.
Zvyky pri narodení dieťaťa – gravidita, pôrod, novorodenec, krst,
krstiny, šestonedieľka, dojča.
Svadobné zvyky a obrady – umocňovanie šikovnosti a krásy,
sprostredkovanie sobáša, zásnuby,ohláška, prípravy na svadbu
v poslednom týždni, deň sobáša, odobierka z rodičovského domu,
príchod do mužovho domu, snímanie venca, čepčenie, svadobné hry.
Zvyky spojené s úmrtím- spaľovanie zomrelých, viera v posmrtný
život, obriadenie zomrelého, úmrtie gazdu, kar, miesto posledného
odpočinku.
Zvyky spojené s prácou –prvá jarná oračka a siatie, dožinky, stavba
domu, princípy mágie.
Pranostiky povery.
Hudobné činnosti
Nácvik ľudových regionálnych piesní.
Základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu,
artikulácia, nárečová forma, harmonické značky výslovnosti.
Práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu
prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych
návykov.
Využívanie dostupných hudobných nástrojov pri spievaní.
Počet hodín
15
11
Hudobno-pohybové aktivity (pravidelne používané pri hudobných
činnostiach)
Spojenie hudby s tancom.
Reakcia na ľudovú hudbu a stvárnenie hudby pomocou pohybu, tanca,
gesta.
Pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru ľudovej piesne, tanečné prvky:
(krok, chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh).
Vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie,
plieskanie, podupy podľa hudby).
Pohybové vyjadrenie melódie :vysoko, nízko, stúpanie, klesanie,, silno,
slabo, pomaly, rýchlo.
Pohybové stvárnenie a vyjadrenie nálady: piesne smutné, veselé,
žartovné, rozprávajúce príbeh.
4.Hudobno –dramatické aktivity
Cvičenia zrakovej analýzy- pozorovanie a porovnávanie regionálnych
krojov. Využitie všetkých činnosti.
Nácvik programov na sviatky a iné kultúrne podujatia.
5.Iné aktivity podporujúce ľudové tradície
Účasť na Staromestských slávnostiach v Žiline- práca remeselníkov.
Príprava na školskú súťaž „Slávik Slovenska“ atď.
Exkurzia –obec Čičmany
SPOLU
2
2
3
33
Hodnotenie
Učiteľ hodnotí žiakov známkou. Predmet klasifikujeme podľa Metodických pokynov č.
7/2009 z 28.apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení sa zohľadňuje
vnímanie a prežívanie ľudovej hudby, pohybové schopnosti, gramotnosť, kreativitu. Každá
činnosť v tomto predmete musí byť zmysluplná. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň komunikácie
a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Optimálne je slovné hodnotenie so
stručným komentárom k výkonu žiaka. Stimuláciou najschopnejších žiakov vyhľadať talenty,
povzbudzovať menej nadaných a podporovať najslabších žiakov. Informovať žiaka správnymi
formami o jeho pokroku a nadaní, viesť ho k správnemu sebahodnoteniu a hodnoteniu
spolužiakov.
Poznámka : Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. . Učiteľ ich
bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí , tolerovať
nedostatky vyplývajúce z ich poruchy.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník – ĽUDOVÉ TRADÍCIE (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Metódy
Ciele
Obsahový štandard (téma)
vzťahy,
(konkrétny
celok
prierezová téma
výstup)
Rozvíjať
Žiak vie opísať
Mediálna výchova. Počúvanie
Komunikačné Vplyv kresťanstva na ľudovú kultúru
Slovenska.
osobnosť
zvyky na Vianoce
Literárna výchova. Výklad.
činnosti
dieťaťa
Najvýznamnejšie kresťanské sviatky.(Vianoce, Jazyková výchova. Skupinové
a Veľkú noc.
Veľká noc)
Vie vymenovať
prirodzene
vyučovanie.
Vlastiveda.
v najbližšom
Členenie Slovenska na regióny.
Samostatná práca podľa mapky druhy
prostredí, ktoré
Znaky kultúry v jednotlivých regiónochRozhovor.
nárečí. Vie ich
národopisné oblasti. Mapka.
najintenzívnejšie
Didaktické hry. rozdeliť do troch
Nárečie- ako druh jazyka v užšom regióne.
ovplyvňuje jeho
Názorná ukážka. veľkých skupín:
myslenie,
Vzorové ukážky.
západoslovenské,
Práca s knihou.
cítenie
Západoslovenské nárečie - (Trnavské nárečie,
stredoslovenské
a konanie.
Záhorácke nárečie, Moravsko – slovácke
a východoslovenské.
nárečie).
Vie prečítať ukážky
Rozvíjať
z nárečia.
u žiakov
Stredoslovenské nárečie –( nárečie z Banskej
Bystrice, Hontianske nárečie, Detvianske
Porovnáva kultúru
schopnosť
v minulosti
pozorne
nárečie, Oravské nárečie, Liptovské nárečie.)
a v súčasnosti pri
Východoslovenské nárečie – (Spišské nárečie,
a sústredene
narodení , svadbe,
počúvať o
Zemplínske nárečie).
úmrtí. práci.
Goralské nárečie, maďarčina, rómčina.
regionálnej
Naučí sa 3
kultúre
Obydlia najstarších obyvateľov Slovenska,
pranostiky a 3
stavebné techniky, zariadenie domu.
povery naspamäť
Ľudová kultúra a súčasnosť, známe folklórne
festivaly, súbory.
Zvyky pri narodení dieťaťa – gravidita,
pôrod, novorodenec, krst, krstiny,
šestonedieľka, dojča.
Svadobné zvyky a obrady – umocňovanie
Rozvíjať
autentičnosť
ľudových piesní,
správnu
nárečovú
výslovnosť
a melódiu.
Posilniť vrodený
predpoklad detí
na rozvoj spevu
ľudových piesní
Naučiť žiakov
nebojácne
vystupovať pred
kolektívom.
Rozvíjať u
žiakov
schopnosť
vytvoriť krátke
vystúpenie aj so
Hudobné
činnosti
Hudobnopohybové
aktivity
šikovnosti a krásy, sprostredkovanie sobáša,
zásnuby, ohláška, prípravy na svadbu
v poslednom týždni, deň sobáša, odobierka
z rodičovského domu, príchod do mužovho
domu, snímanie venca, čepčenie, svadobné hry.
Zvyky spojené s úmrtím- spaľovanie
zomrelých, viera v posmrtný život, obriadenie
zomrelého, úmrtie gazdu, kar, miesto
posledného odpočinku.
Zvyky spojené s prácou –prvá jarná oračka
a siatie, dožinky, stavba domu, princípy mágie.
Pranostiky povery.
Základy spevácke ho dýchania, držanie tela,
nasadenia tónu, tvorba tónu, správna
artikulácia.
Nácvik ľudových piesní – počet-11.
Piesne smutné, veselé, žartovné, rozprávajúce
príbeh.
Práca s hlasom, upevňovanie správnych
speváckych návykov.
Využívanie dostupných hudobných nástrojov
pri spievaní.
Spojenie hudby s tancom.
Pohybové vyjadrenie tanečných prvkov k typu
piesní.
Sprievod piesne tlieskaním, plieskaním,
podupmi, podľa hudby.
Pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného
výrazu a nálady.
Príprava malej choreografie vo dvojiciach ,v
skupine.
Multikultúrny
rozvoj.
Výtvarná výchova
Sociálny
a osobnostný
rozvoj.
Environmentálna
výchova.
Mediálna výchova.
Telesná výchova
Zážitkové
učenie.
Imitačná metóda
osvojenia piesní
Žiak ovláda všetky
základy spievania.
Vie správne spievať
ľudové piesne
smutné, veselé,
pomalé ,rýchle
a piesne
rozprávajúce príbeh
Multikultúrna
výchova.
Telesná výchova.
Etická výchova.
Matematika
Zážitkové
učenie.
Dramatizácia
Žiak vie
správne spojiť
pohyb s hudbou.
Samostatne
a nebojácne
vystúpiť so svojím
pohybom pred
kolektívom.
Pohybové
spolužiakom a
prezentovať ho
Viesť
detí pozitívnym
postojom úcte
k umenie iných
regiónov.
Rozvíjať
Hudobno –
u žiakov
dramatické
a využiť
aktivity
všetky činnosti
a komunikatívne
schopnosti pri
nácviku
programov na
sviatky
a kultúrne
podujatia
Hravou
a tvorivou
formou
sprostredkúvať
pohľad na prácu
život a zábavu
minulých
generácií.
Uvedomenie si
vlastnej identity,
rozvoj
pozitívnych
Iné
aktivity
podporujúce
ľudové
tradície
(pravidelne používané pri hudobných
činnostiach)
vyjadrenie si vie
sám pripraviť
z rôznych zdrojov
Cvičenia zrakovej analýzy- pozorovanie
a porovnávanie regionálnych krojov.
Nácvik programov na Vianočnú besiedku.
Nácvik programov do
Domova dôchodcov.
Ľudové tradície a Vianočné zvyky.
Veľkonočné tradície a zvyky.
Fašiangy.
Vítanie jari.
Reč tela, rúk, gestá, mimika.
Ako sa rozprávať bez slov?
Etická výchova.
Sociálny
a osobnostný
rozvoj.
Slovenský jazyk.
Telesná výchova.
Multikultúrna
výchova
Rozhovor.,
Nácvik.
Dramatizácia.
Didaktické hry.
Voľnočasová
výchova.
Literatúra ,tvorba projektov o zachovanie
tradície na regionálnom princípe.
Príprava nástenky a projektov s ľudovými
piesňami, krojmi z rôznych regiónov.
Príprava na súťaž
„Slávik Slovenska“
Príprava masky na Fašiangy
Účasť na Staromestských slávnostiach v Žilinepráca remeselníkov.
Príprava na školskú súťaž „Slávik Slovenska“
Exkurzia –obec Čičmany
Mediálna výchova
Slovenský jazyk.
Multikultúna
výchova
Rozhovor.
Beseda.
Exkurzia.
Prezentácia
Žiak vie
správne rozoznať
zásady dramatizácie.
Vie zaspievať,
primerane sa pritom
pohybovať,
rozprávať, recitovať
podľa vopred
pripraveného
scenára
a sebavedome
vystúpiť pred
obecenstvom
Žiak vie
udržiavať tradície
v rôznych smeroch
a vie ich
prezentovať na
rôznych
podujatiach..Vie
diskutovať na
patričnej úrovni
s ľudovými
umelcami
reprezentujúcimi
rôzne regióny, čím
si upevňuje národné
povedomie.
Vie podľa obrázka
si urobiť masku na
Fašiangy
postojov detí
k regiónu
Učebné zdroje
Štátny vzdelávací program pre1.stupeň základnej školy v SR,ISCED 1,
Ivanovičová ,J. 2008. Regionálna výchova v praxi. Vychovavateľ,2008,č.5.,LVL
Čellárová,L.2008. Špecifiká regionálnej výchovy z aspektu makroprostredia.
Vybrané teoretické aspekty regionálnej výchovy. Nitra : UKP PF,s.164.ISBN 978-80-8094-392-9.
Kováčová.B.-Repková.D.2008 Región ako súčasť hudobno-pohybových hier v primárnom vzdelávaní.
Ján Lazorík,- Žic znamená rečovac- Vydavateľstvo Arkus spol. s.r.o.,Prešov 2000
ZBORNÍK SLOVENSKÝCH PIESNÍ –pre prvý stupeň základných škôl, Expol pedagogika, s.r.o.Bratislava,ISBN 978-80-8091-166-9
CD-Sendreiovci- Kokovakere lavutara, Akcent AT 0107-2
CD- Slovenské ľudové pesničky –ľudová muzika Olšiakovci
CD- Amerika, žem velika...Východniarske ľudové piesne, hudobné vydavateľstvo VIDEOROHAĽ, Bardejov
audiovizuálna technika, IKT, metodické materiály o regionálnej výchove.
Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska.- ÚĽUV Plus, n. o. Bratislava
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Predmety – telesná výchova
TELESNÁ VÝCHOVA pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a
pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a
praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k
pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím
zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania
žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových
prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje
zdravotný stav žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej
oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu. Postupné plnenie cieľov
primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu
kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú
zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových
možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako
celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného
zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú
zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so
základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej
realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE, KTORÉ PREDMET ROZVÍJA:
1.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
Žiak má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom
poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových
záujmov,
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom
pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry,
súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a
tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad
pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany
vlastného zdravia,
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu.
2.
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými
aktivitami,
interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i
významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.).
3.
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom,
rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,
využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.
4.
Digitálna kompetencia:
využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so
športovými aktivitami.
5.
Naučiť sa učiť:
aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.
6.
Spoločenské a občianske kompetencie:
vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti - svojej
účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap.,
vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových
aktivitách,
vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so
športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní
svojich názorov.
7.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové
aktivity v rôznom prostredí
byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu
8.
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:
mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou
kultúrnej gramotnosti človeka.
Vo 4. ročníku pre splnenie všetkých cieľov je potrebné realizovať tieto organizačné
formy:
ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny)
telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín ( denne niekoľkokrát na všetkých
predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu, resp. nekoncentrovanosť)
rekreačné využívanie prestávok ( denne, predovšetkým cez veľkú prestávku využívať
možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.) V prípade nepriaznivého
počasia zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 -3 minútovými aktivizačnými
cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín,
vyučovacia hodina telesnej výchovy ( hlavná organizačná forma),
vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy (so spoluúčasťou žiakov zdravých
a zdravotne oslabených v tom istom rozsahu ako riadna telesná výchova),
pohybové aktivity v školskom klube
záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),
školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,
kurz základného plávania,
škola v prírode (v rôznych ročných obdobiach, s aktívnym využitím sezónnych
športových aktivít v prírode),
cvičenia v prírode(dvakrát ročne v rozsahu 4 hodiny v každom ročníku).
Na školách, ktoré majú vyhovujúce podmienky na vytváranie špecializovaných oddelení
pre žiakov zdravotne oslabených, sa odporúča realizovať samostatné povinné hodiny
zdravotnej telesnej výchovy. Obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných učebných
osnov. Ak sa samostatné oddelenie nevytvára, žiak navštevuje vyučovanie telesnej výchovy
spolu s intaktnými žiakmi a realizuje sa integrované vyučovanie. Keďže naša škola nemá
vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre žiakov zdravotne
oslabených, nemôžeme realizovať povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy.
Žiaci majú možnosť si zvoliť voliteľný predmet “Pohybová výchova“.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
1.Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky
vykonávať základné
lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných
atletických disciplín),
poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne
zručnosti z akrobacie
(ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností),
poznať ich možnosti
aplikácie a vníma ich význam v živote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad,
zástup,
družstvo, skupina, čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy,
štart, cieľ, súťaž,
gymnastické náradie (žinenka, mostík, trampolínka, lavička, rebriny ap. –
čo sa v objekte
školy nachádza).
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou,
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
- o význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty,
poskoky, skoky
na pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z gymnastického
náradia.
2.Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky
manipulovať
s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v
hre aktívny
a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč),
kapitán, rozhodca,
pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie
náčinie (lopta, pálka,
hokejka ap.), gól, bod, prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty,
útok – útočník, útočná
činnosť, obrana – obranca, obranná činnosť.
Základné poznatky:
Počet hodín
30
30
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných herných činností jednotlivca
realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností
alebo
osvojovaných pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj
netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných,
koordinačných),
- pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si
elementárnych
pohybových zručností rôzneho charakteru (gymnastických, atletických,
plaveckých ap.
- Prípravné športové hry – zamerané na futbal,futsal, basketbal, hádzanú,
volejbal, vybíjanú.
3.Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky
vykonávať cvičenia
s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich
možnosti aplikácie,
dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať
ich, poznať význam
kultivovaného a estetického prejavu v živote i športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný
motív, pohybová
tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri
realizácii
pohybových činností – akcent na správne a estetické držanie tela,
kultúrnosť (kultivovaný
pohybový prejav).
Základné pohybové aktivity:
- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na
správne
a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách,
- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých
hudobných
nástrojov,
- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat,
športovcov,
činností človeka),
- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy,
- tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov,
motívov, väzieb.
4. Psychomotorické cvičenia a hry
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné
15
15
psychomotorické
cvičenia poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokáať vyjadriť
pohybom navodený
motív, vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie (antistresové
cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne držanie
tela
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiace s
realizovanými
sezónnymi pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním,
lyžovaním,
bicyklovaním a i.), poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam v
živote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, štartový
skok,
obrátka, turistika – jej druhy a formy, turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka,
korčuľovanie – kolieskové korčule, korčule, sánkovanie, lyžovanie, lyže
– zjazdové, bežecké,
skokanské, zjazd, slalom, beh na lyžiach.
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v
každom ročnom
období pre zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a
aktivít v prírode,
- o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v
prírode.
Základné pohybové aktivity:
- cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím,
splývanie, dýchanie a orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu,
- chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu,
- jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,
- korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na
korčuliach
- lyžovanie – základná manipulácia s lyžami a palicami, chôdza, obraty,
výstupy, zjazdy, brzdenie jazdy, oblúky
9
Hodnotenie
Požiadavky na rozsah a kvalitu osvojenia všeobecných poznatkov z telesnej výchovy vo
4. ročníku:
vymenovať základné časti ľudského tela a jeho hlavné orgány
zmerať frekvenciu činnosti srdca po cvičení a vysvetliť, k čomu zistený údaj slúži
v telesnej výchove
uviesť aspoň tri dôvody, prečo je potrebné, aby deti, mládež i dospelí cvičili – športovali
primerane zdôvodniť a na 2 -3 príkladoch ilustrovať, prečo sa telesná výchova vyučuje
v škole – aký má význam
vymenovať prostriedky a postupy otužovania organizmu, uviesť hlavné dôvody, prečo je
potrebné organizmus otužovať
vymenovať každodenné požiadavky na hygienu pred, počas a po telovýchovnej činnosti
primeraným spôsobom vysvetliť a na príkladoch ilustrovať negatívne vplyvy fajčenia,
alkoholu, drog na zdravie a na iné stránky života človeka
vymenovať ďalšie faktory a činitele podmieňujúce zdravie človeka
rozlíšiť najvýznamnejšie športové súťaže
primeraným spôsobom vysvetliť rozdiely medzi olympijskými hrami, MS,ME,MR
nakresliť olympijskú vlajku, vysvetliť symboliku olympijských kruhov
primerane vysvetliť podstatu zásady kultúrneho správania sa na športových súťažiach
v úlohe diváka a uviesť príklady i najčastejšie príčiny jeho porušovania značnou časťou
súčasnej generácie mládeže
rozlíšiť i pomenovať základné činnosti patriace k poradovej príprave, atletike,
gymnastike, športovým hrám a podobne
ukázať základné polohy správneho držania tela v stoji a sede (pri písaní a čítaní),
primerane vysvetliť ich zdravotný a estetický význam
vybrať vhodné cviky na všestranné rozcvičovanie tela
vymenovať a v praxi uplatňovať základné zásady bezpečného správania sa počas
telovýchovnej činnosti v rôznom prostredí
Podmienky výkonu požiadaviek:
samostatne (ústne i písomne)
v riadenom rozhovore ( samostatne i v praxi)
Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti vo 4. ročníku:
Úroveň základných pohybových schopností žiakov je ukazovateľom úrovne ich všeobecnej
pohybovej výkonnosti. Pre priamy vzťah týchto hodnôt s funkčnou zdatnosťou organizmu
a tým aj s fyzickým zdravím žiakov patrí ich diagnostikovanie k pravidelným úlohám učiteľa
a ich cieľavedomý rozvoj k dominantným cieľom vyučovacieho predmetu telesná výchova.
Výstupné testy porovnávame s predchádzajúcimi meraniami.
Požiadavky na výkony žiakov v motorických testoch vo 4. ročníku:
Test
Výkon
Podmienky výkonu
Chlapci
dievčatá
telesná výška 132 - 149 cm
13,0 s
13,5 s
telesná hmotnosť 26 - 42 kg
Člnkový beh 4 x 10 m
13,5 s
14,0 s
telesná hmotnosť nad 43 kg
priemerné hodnoty tel. výšky
160 cm
150 cm
priemerné hodnoty tel .výšky
a hmotnosti
Skok do diaľky z miesta
152 cm
142 cm
Ľah – sed za 1 minútu
38 x
33 x
35 x
30 x
Výdrž v zhybe podhmatom
15 s
13 s
12 s
10 s
1 950 m
1 900 m
1 750 m
1 700 m
12 –minútový beh
pri priemernej telesnej výške,
hmotnosť nad 43 kg
priemerné hodnoty tel .výšky
a hmotnosti
pri priemernej telesnej výške,
hmotnosť nad 43 kg
priemerné hodnoty tel .výšky
a hmotnosti
pri priemernej telesnej výške,
hmotnosť nad 43 kg
priemerné hodnoty tel .výšky
a hmotnosti
pri priemernej telesnej výške,
hmotnosť nad 43 kg
V o 4. ročníku predmet klasifikujeme podľa Metodických pokynov č. 7/2009 z 28.
apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Telesnú výchovu klasifikujeme. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na
princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia má byť
individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických
schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale i angažovanosť v telesnej výchove. Z týchto
okolností prevládajúcim znakom v smere k žiakovi by malo byť pozitívne hodnotenie, ale
v smere k rodičom odbornejšie, komplexnejšie, objektívnejšie, ale z hľadiska pozitívneho
smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
Kritéria na hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja žiakov k telesnej
výchove vo 4. ročníku:
dosiahnutá úroveň vyššie uvedených požiadaviek na výkony žiakov, resp. evidentná
snaha o ich dosiahnutie a prekročenie
evidentný prejav radosti, netrpezlivosti pred vyučovaním telesnej výchovy, ale aj
prejavený záujem o dianie, obsah a priebeh telovýchovného procesu
objem a intenzita vynakladaného úsilia, zaujatie, celková aktivita, snaha o zvládnutie
(osvojenie) učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone, vyžiadanie hodnotenia výkonu
v priebehu vyučovania telesnej výchovy
aktivita v záujmovej školskej a mimoškolskej telesnej výchove vrátane rekreačných
foriem v kruhu rodiny
prejavy záujmu i schopnosť viesť dialóg na aktuálne, žiackej úrovni primerané témy
s telovýchovnou problematikou
Kritéria na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho postoja žiakov
k vlastnému zdraviu vo 4. ročníku :
dosiahnutá úroveň, rozsah a kvalita osvojenia poznatkov a vedomostí v príslušnej oblasti
(zdravoveda – hygiena, životospráva)
reálne prejavený záujem a aktivita v starostlivosti o hygienu tela, odevu, ale i hygienu
prostredia
primeraná angažovanosť i aktivita na hodinách telesnej výchovy
primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovnej činnosti a pri rizikových formách
telovýchovnej aktivity
primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa, ale aj jej cieľavedomé
vyhľadávanie a využívanie
Školský vzdelávací program pre 4. ročník –TELESNÁ VÝCHOVA (týždenne 3), spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Dopravná výchova Motivačná
Žiak má mať
Mať primerane Základné
Vedomosti:
základné lokomócie – poznať, vedieť
veku a svojim
Ochrana života
metóda -výklad. primerane veku a
lokomócie a
schopnostiam
a zdravia
Metóda ukážky, svojim
pomenovať,
nelokomočné
osvojené
Osobnostný
napodobňovania. schopnostiam
pohybové
- poradové cvičenia – poznať základné a
osvojené základné
základné
a sociálny rozvoj Súťaživá
zručnosti
vedieť ich pomenovať,
lokomócie (ako
lokomócie,
metóda,
testy
Mediálna
výchova
- elementárna terminológia (názvoslovie)
poradové
elementárne
gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
cvičenia
predpoklady pre
- význam základných lokomócií, poradových a
a elementárne
zvládnutie
gymnastických cvičení,
zručnosti .
základných
- základné pravidlá atletických a
atletických
Mať na veku
gymnastických súťaží,
primeranej
disciplín),
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto
poradové cvičenia
úrovni rozvinuté
cvičeniach.
pohybové
(ako predpoklady
Schopnosti a zručnosti:
účelnej organizácie
schopnosti, ktoré Relaxačné
proporcionálny rozvoj pohybových schopností
cvičenia podľa
vytvárajú
pohybových
prostredníctvom základných lokomócií a
činností v
predpoklad pre hudby.
nelokomočných zručností (s akcentom na
Strečingové
optimálnu
priestore) a
senzitívne obdobia),
cvičenia.
elementárne
zdravotne
- osvojovanie si základných lokomócií v
orientovanú
zručnosti z
rôznych
obmenách,
v
rôznom
priestore,
akrobacie (ako
zdatnosť.
- osvojenie si základov techniky behov,
predpoklady pre
skokov, hodu,
zvládnutie
- na podnet vykonávať základné polohy a
základných
pohyby tela a jeho častí,
gymnastických
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela
zručností), poznať
ich možnosti
aplikácie a vnímať
ich význam pre
život a šport.
Žiak vie:
-použiť základné
povely a správne
na ne reagovať
pohybom.
-organizovať
nástup žiakov
a podať hlásenie
učiteľovi pri
nástupe na úvod
vyučovacej hodiny.
-hádže kriketovou
loptičkou
-skáče do diaľky
z rozbehu
-súvisle beží
v trvaní 8 minút
-zacvičí-preskok
kozy na šírku
roznožmo, stojku
na lopatkách kotúľ
vpred, vzad
Ochrana života
Metóda
Žiak má byť
Vedomosti:
základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, a zdravia
pozorovania,
aktívny pri úlohách
Osobnostný
napodobňovania, vyplývajúcich z
PŠH - poznať a vedieť pomenovať,
a
sociálny
rozvoj
metóda hry,
pravidiel hry,
- základné informácie o hrách a súťažiach,
Mediálna výchova samostatná práca prejavovať
význame súťaživosti v športe,
žiakov
schopnosť
- správna technika základných herných
(obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov,
stojok, skokov.
Dokázať v
pohybových
činnostiach
uplatňovať
princípy fair play, žiak je
Manipulačné,
pohybové a
prípravné
športové hry
tolerantný
k súperom pri
súťažiach, vie
kooperovať v
skupine,
akceptuje práva
a povinnosti
účastníkov hry,
súťaže a svojim
správaním
prispieva
k nerušenému
priebehu
športovej akcie
činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným
náčiním,
- poznatky o základných pravidlách
realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa
na športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
proporcionálny rozvoj všetkých pohybových
schopností prostredníctvom hier,
Školský turnaj vo
- osvojovanie si základných herných činností
florbale.
jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie
s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych
obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a
schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Prípravné športové hry – zamerané na futbal,
florbal, futsal , vybíjanú ,basketbal
spolupracovať,
dodržiavať
dohodnuté
pravidlá, technicky
správne
manipulovať s
náčiním a
pohybovať sa s
ním, odhadovať
pohyb náčinia a
prispôsobiť mu
vlastný pohyb v
rôznych situáciách
a obmenách,
prejavovať
pozitívny postoj k
herným
činnostiam,
uplatňovať zásady
kultúrneho
správania sa na
športových
podujatiach
Žiak vie:
-vysvetliť v praxi
pravidlá
najpoužívanejších
pohybových hier
-súťažiť v duchu
fair - play
-organizovať
a riadiť 2-3
Mať na veku
primeranej
úrovni rozvinuté
pohybové
schopnosti, ktoré
vytvárajú
predpoklad pre
optimálnu
zdravotne
orientovanú
zdatnosť.
Vedieť
primerane veku
a svojim
schopnostiam
správne
technicky
vykonávať
cvičenia
s dôrazom na
presnú
lokalizáciu
pohybov v čase
a priestore,
poznať ich
možnosti
aplikácie,
Kreatívne a
estetické
pohybové
činnosti
Nácvik tančeka
na vystúpenie.
pohybová hry
-rozlíšiť
i pomenovať
osvojené športové
hry
Ochrana života
Fixačné metódy: Žiak má mať
Vedomosti:
poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy
a zdravia
napodobňovanie, primerane veku
cvičení a hier, pohybových výrazových
Multikultúrna
opakovanie,
rozvinuté základné
prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky,
výchova
metódy
senzorické,
tanca, poznať správnu techniku jednoduchých Mediálna výchova pasívneho
motorické
cvičení, pohybov i nadväzovaných
Tvorba projektu
pohybu.
(pohybové),
pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej a prezentačné
Metóda ukážky intelektuálne,
dramatiky,
zručnosti
kultúrno-umelecké
- poznať správne držanie tela, polohy tela a
Hudobná výchova
a tvorivé
jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte
schopnosti, vedieť
so slovným alebo hudobným podnetom.
ich primerane
aplikovať v živote i
Schopnosti a zručnosti:
proporcionálny a veku primeraný rozvoj
športe
koordinačných pohybových schopností s
prostredníctvom
akcentom na priestorovo-orientačné a rytmické
kultivovaného
prirodzeného
schopnosti,
pohybu.
- veku primeraný rozvoj dramatických
Žiak vie:
schopností a zručností,
-zladiť chôdzu a
- osvojovanie si základných rytmických a
beh s rytmom
tanečných cvičení v rôznych obmenách,
navodeným
- osvojovanie si základných rytmických a
potleskom, iným
tanečných cvičení v rôznom prostredí, v
zvukovým
rôznych obmenách,
signálom a hudbou
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity,
-vykonať ukážky
imaginácie, vizualizácie
základných
tanečných krokov
dokázať vyjadriť
pohybom
slovný, názorný
i hudobný motív
a vnímať ich,
poznať význam
kultivovaného a
estetického
prejavu v živote
i športe.
Vedieť
primerane veku
a svojim
schopnostiam
vykonávať
základné
psychomotorické
cvičenia poznať
ich význam,
možnosti
aplikácie,
dokázať vyjadriť
pohybom
navodený motív,
vnímať význam
cieleného
pohybu pre
zdravie
(antistresové
cvičenia)
(prísunný,
poskočný ,
premenný)
-jeden jednoduchý
regionálny tanec
Psychotronické
cvičenia a hry
Relaxačné
cvičenia podľa
hudby.
Vedomosti:
primerane veku a svojim schopnostiam
vykonávať základné psychomotorické cvičenia
-poznať ich význam, možnosti aplikácie,
-dokázať vyjadriť pohybom navodený motív,
- vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie
(antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i
jeho častí, správne držanie tela
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých druhoch
cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách organizmu na
pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.
Schopnosti a zručnosti:
- koordinačné cvičenia a hry,
- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové) cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Prírodoveda
Motivačné
metódy:
motivačný
rozhovor,
motivačný
výklad,
motivačné
rozprávanie,
besedy,
demonštrácie.
Správne
pomenovať
základné polohy
tela, druhy
realizovaných
cvičení z oblasti
psychomotoriky.
• Ukázať správne
základné polohy
tela a primerane
svojim
schopnostiam
vykonávať
psychomotorické
cvičenia v rôznych
obmenách.
• Uplatniť prvky
psychomotoriky a
psychomotorických
hier a prežívať
pocity radosti z
pohybu a hry.
Vedieť základy
elementárnych
pohybových
zručností
súvisiace s
realizovanými
sezónnymi
pohybovými
činnosťami
(plávaním,
turistikou,
korčuľovaním,
bicyklovaním a
i.). Poznať ich
možnosti
aplikácie a
vnímať ich
význam v živote
i športe.
Hygiena pri
plávaní.
Vedomosti:
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul,
znak, prsia), splývanie, štartový skok,
-obrátka, turistika – jej druhy a formy,
turistický výstroj, turistický chodník, turistická
značka,
-korčuľovanie – kolieskové korčule, korčule, -sánkovanie, lyžovanie, lyže – zjazdové,
bežecké,
skokanské, zjazd, slalom, beh na lyžiach.
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a
pohybu v prírode v každom ročnom období pre
zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých
období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti
Plavecký kurz na pri realizácii plávania a aktivít v prírode,
mestskej
- o technike základných pohybových zručností
plavárni-máj-jún realizovaných aktivít v prírode
Schopnosti a zručnosti:
-základy plávania- preplávať 25 m bez
prerušenia i s menšími technickými chybami a
bez štartovacieho skoku
-letná a zimná turistika –druhy turistiky,
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
Žiak vie:
-primerane veku
a svojim
schopnostiam
vykonávať
antistresové
cvičenia (cez
prestávky )
Výklad,
Žiak má vedieť
Ochrana života
vysvetľovanie,
základy
a zdravia
opis,
elementárnych
Osobnostný
pohybových
a sociálny rozvoj demonštrácia.
Metódy:
zručností
Enviromentálna
výchova
napodobňovanie, súvisiacich s
realizovanými
Dopravná výchova opakovanie.
Diagnostické
sezónnymi
metódy: metódy pohybovými
pozorovania,
činnosťami
testy
(plávaním,
turistikou,
korčuľovaním,
lyžovaním,
bicyklovaním ai.),
poznať ich
možnosti aplikácie
a vnímať ich
význam v živote i
športe.
Žiak vie:
-prepláva 25 m
bez štartovacieho
skoku,
starostlivosť o ochranu prírody, určiť svetové
strany podľa prírodných úkazov, turistické
a topografické značky, ošetrenie drobných
poranení sebe i spolužiakom
-korčuľovanie –bezpečná jazda vpred,
reagovať na pohyb spolužiakov zmenou smeru,
zrýchlenie, spomalenie, zastavenie
-lyžovanie -podľa podmienok-beh, chôdza
-zvládne turistickú
trasu v dĺžke 7 km
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné publikácie k daným témam, webové stránky
s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií.
ŠPÚ, ŠVP Telesná výchova – príloha ISCED 1, 1. upravená verzia, Školské vzdelávacie programy –december 2010
Antala, B. –Labudová, J.-Górny, M.: Hodnotiaca činnosť v telesnej a športovej výchove,Bratislava,2010,ISBN 978-80-89324-02-6.
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Predmety – pracovné vyučovanie
PRACOVNÉ VYUČOVANIE pre 4. ročník
Charakteristika predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a
technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach
ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných
situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v
jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a
doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitu zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v
ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich
určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika
vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných
cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska
troch navzájom prepojených komponentov:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek a
svet práce vychádza z uvedených komponentov:
V rovine hodnôt a postojov smeruje k:
pochopeniu úlohy techniky v spoločnosti,
uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách
(doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),
bipolárnemu vnímaniu techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),
rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
rozvíjaniu osobnostných vlastností,
uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných
úloh,
vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),
rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).
V rovine vedomostí smeruje k:
porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky
(materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku
primeranej úrovni,
poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou
V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:
získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,
spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,
osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,
využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
naučeniu sa pracovať v tíme,
poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
žiakov tým, že vede žiakov k:
pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov
práce,
osvojeniu základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach,
k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok
pri práci i v bežnom živote,
vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti .a vlastných
nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného
výsledku,
autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k
novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu,
chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k
rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce .a
osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenie, pre
voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách,
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a
produktov.
Stratégie vyučovania
Stratégiou vyučovania pracovného vyučovania bude používanie metód a foriem
vyučovania, ktoré podporujú a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov:
Poznatky si budú žiaci osvojovať z praktických činností, cez priame pozorovanie,
experimenty, kontaktmi s ľuďmi. venujúcim sa tradičným remeslám a prostredníctvom
vlastnej skúseností z bežného života. Pri vyučovaní sa bude akceptovať tvorivý a originálny
prístup pri tvorbe konkrétnych predmetov.
Predmet bude využívať formy skupinovej a individuálnej práce.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
1. Tvorivé využitie technických materiálov
1. Papier a kartón
2. Textil
3. Drevo
2. Základy konštruovania
1. Konštrukcie okolo nás
2. Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie
3. Technické komunikačné prostriedky
4. Technika v doprave
3. Starostlivosť o životné prostredie
1. Črepníkové rastliny a životné prostredie
2. Poznávanie užitkových rastlín
3. Pokusy a pozorovania
4. Pestovanie vonkajších okrasných rastlín
5. Rez a úprava kvetín do váz
4. Stravovanie a príprava jedál
1. Technika v kuchyni – význam
2. Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti
3. Výber, nákup a skladovanie potravín
5. Ľudové tradicie a remeslá
1. Skúmanie vlastnej kultúry
2. Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami
3. Spoznávanie ľudových remesiel
Počet hodín
6
7
10
5
5
Hodnotenie
Pracovné vyučovanie v 4. ročníku klasifikujeme. Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade
s Metodickým pokynom č.22/2011-R na hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo
MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011.
Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na
samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.. Pri hodnotení pristupujeme ku
každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme
každého podľa jeho možností a schopností Úroveň kombinovaných verbálnych, výtvarných
a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie
projektov.
Školský vzdelávací program pre 4. ročník –Pracovné vyučovanie (týždenne 1 hodina), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 4. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Vedieť hodnotiť
Pozná vlastností
OSR
Pozorovanie
Papier a kartón
1. Tvorivé
Praktické činnosti: strihanie, lepenie,
materiálov výsledok svojej
ENV
Porovnávanie
využitie
práce.
porovnávaním,
OŽZ
Triedenie
technických skladanie, oblepovanie.
Ovládať
Výtvarná výchova Experimentovanie triedením,
materiálov Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti
papiera podľa toho, ako sa strihá, trhá, skladá,
Problémové
experimentovaním.
interpersonálne
spôsobilosti,
ktorý papier je najvhodnejší na skladanie
úlohy
Získa pracovné
prostredníctvom
(balenie), z akého papiera sú listy učebníc,
Samostatná práca zručnosti s nimi.
technických
detských kníh...).
Dokáže vytvoriť
činností
Pracovné námety: priestorové a kruhové
jednoduchý
realizovaných
vystrihovačky, skladanie origami podľa
predmet riešením
samostatne
náčrtu, balenie kníh a darčekov, koláž z
problémovej úlohy
kartónu.
s uplatnením
i v kolektíve
( efektívnosť
vlastnej
predstavivosti a
činnosti,
Textil
plánovanie,
Praktické činnosti: navliekanie nite do ihly,
fantázie.
robenie uzlíka, osvojenie základných stehov,
Dodržiava zásady
organizovanie,
kontrolovanie
zhotovenie výrobku podľa strihu.
bezpečnej práce
Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti
s materiálom a
a hodnotenie
výstupov činnosti,
textílií podľa toho, ako udržiavajú teplo,
pracovnými
podľa krčivosti, podľa väzby, nasiakavosti.
nástrojmi.
empatia, riešenie
konfliktných
Skúmať stehy na výšivkách.
Vytvára pracovné
Pracovné námety: výrobok s prvými stehmi,
prostredie
situácií,
rešpektovanie
námety na vyšívanie s detskými prvkami,
s akcentom na
resp. námetmi ľudovej kultúry, gombíkový
estetiku prostredia.
a tolerovanie
Uznáva hodnoty
odlišnosti,
panáčik, tvorba výrobku podľa strihu.
vytvorené
zodpovednosť,
úcta, zodpovednosť
za výsledky práce
vo vzťahu
k rozvoju
spoločnosti
a životnému
prostrediu).
Chápať význam
technickej
záujmovej činnosti
a zapájať sa do nej.
Efektívne žiť
2. Základy
a pracovať s inými konštruovania
ľuďmi, učiť sa
s nimi a od nich.
Plánovať,
organizovať,
kontrolovať
a hodnotiť aktivity
tímu ľudí, preberať
spoluzodpovednosť
za prácu tímu.
Vážiť si,
rešpektovať,
akceptovať,
tolerovať odlišnosti
iných ľudí,
pomáhať im
v prípade potreby,
dobre s nimi
vychádzať,
udržiavať
človekom a
prírodou.
Drevo
Praktické činnosti: skúmanie vlastností
drevín, kombinovanie drevín, oddeľovanie,
spájanie, maľovávanie.
Námety na skúmanie: skúmať drevené
predmety v triede (byte), skúmať dreviny
v okolí, skúmať, kde sú poškodené dreviny
a akým spôsobom.
Pracovné námety: zvieratká, postavy,
príbytky.
Konštrukcie okolo nás
Skúmanie konštrukcií okolo nás a ich
spoločenský význam (mosty, budovy,
zariadenia). pre človeka Všímanie si celku
i detailov. Pokus o návrh technického objektu
na
zhotovenie.
Technické
objekty
zhotovujeme zo stavebníc alebo z rôznych
technických materiálov (papier, kartón,
lepenka, koženka, plasty, drôtiky, drevo) za
použitia dostupných nástrojov a náradí.
Odporúča sa použiť stavebnice s väčšími
prvkami a škatule rôznych veľkostí a tvarov.
Úlohy majú mať charakter hry.
Námety: obydlia, mosty, pohyblivé detaily
strojov (vrtuľka), šarkan.
OSR
OŽZ
ENV
Matematika
Výtvarná výchova
Informatická
výchova
Pozorovanie
Problémové
úlohy
Porovnávanie
Triedenie
Skupinová práca
Vychádzka
Rozhovor
Pozná základné
symboly pri
technickom náčrte
(čo znamená plná a
prerušovaná čiara)
Dokáže urobiť
technický náčrt.
Rozozná základné
druhy a hlavné
znaky ľudských
obydlí.
Chápe význam
mostov a dokáže
konštruovať mosty
podľa určitých
požiadaviek
(členitosť terénu,
veľkosť rieky,
zaťaženie mosta)
Vyberá vhodný
materiál na
harmonické
medziľudské
vzťahy.
Mať motiváciu a
odhodlanie
k tvorbe osobne
a spoločensky
prospešných
technických
produktov.
Rozvíjať poznanie,
že produktívna
práca
( aj v oblasti
techniky) je
základnou
podmienkou
rozvoja človeka a
spoločnosti.
Poznať a bezpečne
ovládať techniku –
záruka jej
efektívneho
využívania vo svoj
prospech i
v prospech iných.
Orientovať sa
v rôznych
odboroch ľudskej
činnosti, osvojiť si
potrebné poznatky
a zručností
konštrukciu
určeného modelu.
Navrhuje
optimálne modely
z hľadiska
konštrukčného,
technologického,
ekonomického,
estetického.
Rozoznáva
pojmy: elektrický
prúd, elektrický
obvod, zdroj,
spotrebič.
Rozlišuje vodivé a
nevodivé materály.
Pozná spôsob
ochrany pred
zásahom silného
elektrického
prúdu.
Dokáže zostaviť
vybrané funkčné
elektrické obvody
podľa návodu.
Elektrický obvod, zdroje elektrickej
energie
Uvedený tematický okruh odporúčame
zaradiť až po prebratí učiva z prírodovedy o
elektrickom obvode a elektrickej vodivosti.
Na zostavovanie jednoduchých elektrických
obvodov pri nedostatku pomôcok, modulov
alebo stavebníc chceme upozorniť na
vytváranie jednoduchých spojení (očko skrutka) na objímkach žiaroviek E 10 za
pomoci tenkého vodiča a batérie 4,5. Možné
je paralelné a sériové zapojenie spotrebičov.
Zdroje elektrickej energie (obnoviteľné
a neobnoviteľné) a ich vplyv na životné
prostredie. Význam šetrenia elektrickou
energiou.
Demonštrovanie
Brainstorming
Technické komunikačné prostriedky
Žiaci sa oboznamujú s historickými i
modernými komunikačnými prostriedkami
(telefón, fax, PC). Skúmajú, ako technické
prostriedky umožňujú komunikáciu medzi
ľuďmi. Skúmajú, kde sa tieto komunikačné
Aplikuje zásady
Práca s IKT
bezpečnej
Rozhovor
mobility.
Porovnávanie
Praktické činnosti
významné pre
prostriedky využívajú, samé sa učia sa
možnosť
využívať
komunikačné
prostriedky
spoločenského
simulovaním rôznych situácií.
uplatnenia sa, pre
voľbu vlastného
Technika v doprave
profesijného
Oboznámenie sa s dopravou, dopravnými
zamerania a pre
prostriedkami,
rozvíjanie cestovateľskej
ďalšiu profesijnú
mobility.
Rozvíjanie
konštruktérskych
orientáciu,
schopností, konštrukcia bicykla,
jeho
možnosti
technické vybavenie a bezpečnosť jazdy na
uplatnenia sa na
bicykli
trhu práce ( aj napr.
v medzinárodnom
kontexte).
Pochopiť význam 3.Starostlivosť Črepníkové rastliny a životné prostredie
Poznávanie
a odborné
pomenovanie
črepníkových
o životné
črepníkových rastlín, poznávanie ich nárokov
rastlín pre
prostredie
skrášľovanie
na životné podmienky a ich význam pre
tvorbu životného prostredia.
a zlepšovanie
životného
prostredia.
Cieľavedome
pristupovať
k tvorbe krajšieho
Ošetrovanie
črepníkových
rastlín
životného
(umiestnenie podľa nárokov na svetlo a teplo,
prostredia.
polievanie, očisťovanie rastlín, kyprenie,
Poznať význam
rosenie, prihnojovanie, presadzovanie).
zeleniny pre
zdravú výživu
( zelenina – zdroj
Rozmnožovanie
rastlín
(semenami,
vitamínov,
vegetatívne – odrezkami, delením trsu,
minerálnych látok,
Dopravná výchova Demonštrovanie Ovláda zásady
Samostatná práca bezpečnej jazdy na
Praktické činnosti bicykli.
Dokáže zistiť
technický stav
vlastného bicykla.
Zvládne
jednoduchú údržbu
bicykla.
OSR
ENV
OŽZ
Rozhovor
Pozorovanie
Triedenie
Práca s knihou
Praktické činnosti
Založí kútik živej
prírody a využívať
ho na
pestovateľské
činnosti, výstavky
a pokusy.
Rozozná viac
druhov -10črepníkových
rastlín.
Skupinová práca Pozná ich nároky
Experimentovanie na základné
Štyri rohy
životné podmienky
a pestované druhy
správne ošetruje.
Vytvorí
jednoduchú
množiarničku,
ochranných a
liečivých látok,
vlákniny.)
Využívať pestrosť
a rovnomernosť
spotreby zeleniny
počas roka.
Osvojiť si
hygienické zásady
konzumácie
čerstvej zeleniny.
Pochopiťvýznam
pokusov a
pozorovaní
z hľadiska
získavania nových
poznatkov,
súvislostí a
využívania nových
informačných
zdrojov pre ďalšiu
bádateľskú
činnosť.
Poznaťvýznam
pestovania
vonkajších
okrasných rastlín
pre skrášľovanie
širšieho okolia
( škola, bydlisko).
Oceňovať hodnoty
vytvorené vlastnou
cibuľami, hľuzami...).
Hydroponické pestovanie rastlín ( postup
celoročného ošetrovania rastlín).
Poznávanie úžitkových rastlín
Poznávanie úžitkových rastlín – ich
konzumných častí, plodov, semien (hlavne
zeleninu).
Robiť výstavky poznávaných druhov
priebežne (semená, rastliny, konzumné časti,
plody), aby žiaci poznali úžitkové rastliny
v rôznych vývinových fázach.
Zatriedenie poznávaných druhov zelenín do
pestovateľských skupín.
pozná jej význam a
využitie.
Reguluje
podmienky pre
zakorenenie
odrezkov.
Pozná spôsoby
vegetatívneho
rozmnožovania
rastlín pestovaných
v KŽP.
Ovláda odoberať a
upravovať
stonkové odrezky
a listové odrezky.
Zvládne zasadiť do
črepníkov
rozmnožené
rastliny.
Ovláda základy
Rozhovor
hydroponického
Pozorovanie
pestovania rastlín.
Triedenie
Pozná 10 druhov
Práca s knihou
Praktické činnosti úžitkových rastlín,
rozlišuje ich
konzumné časti a
plody.
Spracuje
vzorkovnicu
semien a triedi ich
na základe
vonkajších
pestovateľskou
činnosťou.
Využívať okrasné
rostliny
k estetickému
skrášľovaniu
prostredia. Zvýšiť
hodnotu okrasných
rastlín
aranžovaním.
Dosiahnutými
výsledkami
prejavovať
pozornosť a úctu
svojim najbližším.
Poznať význam zeleniny pre zdravie a výživu.
Pestovanie
zeleniny
z priamej
sejby
a z priesad.
Pokusy a pozorovania
Podmienky klíčenia semien ( vhodné napr.
hrach, fazuľa).
Význam vody, tepla a svetla pre rastliny
(napr. fazuľa kríčková, hrach).
Rýchlenie rastu rastlín teplotou.
Význam pestovateľských podmienok na
zakorenenie
stonkových
a koreňových
odrezkov ( teplo, vlhkosť substrátu a vzduchu
v množiarničke).
Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na dobu
ich kvitnutia (úprava stonky, výmena vody,
výživno – dezinfekčné prípravky).
Pestovanie vonkajších okrasných rastlín
Poznávanie vonkajších okrasných rastlín
(letničky, dvojročné okrasné rastliny,
trvalky).
Pestovanie
letničiek
z predpestovaných
priesad
(napr.
aksamietnica),
ich
vysadzovanie do črepníkov, na záhony,
vlastností.
Vykonáva
pestovanie
zeleniny z priamej
Pokusy
sejby ( mrkva,
Pozorovanie
Praktické činnosti reďkovka, hrach).
Skupinová práca Pozná význam
predpestovania
rastlín.
Zvládne založiť
jednoduché pokusy
na overenie
základných
životných
podmienok rastlín.
V pravidelných
intervaloch sleduje
pokusné a
kontrolné rostliny.
Zaznamenáva
objektívne
výsledky
pozorovania.
Výsledky pokusov
a pozorovaní
vyhodnotí..
Pokusy
Rozozná 5 druhov
Pozorovanie
Praktické činnosti nových vonkajších
Skupinová práca okrasných rastlín.
Dokáže ich
Práca s IKT
zatriediť do
pestovateľských
ošetrovanie.
Rez a úprava kvetín do váz
Poznávanie okrasných rastlín vhodných na
aranžovanie (pestované druhy, lúčne druhy).
Výstavky okrasných rastlín.
Zásady zberu, rezu, prenášania, úpravy,
sušenia a uskladnenia rastlinného materiálu.
Základné pravidlá výberu a aranžovania
okrasných rastlín.
Aranžovanie kvetov a doplnkovej zelene do
váz a plochých misiek. Viazanie kytíc,
vencov.
Zásady ošetrovania rezaných kvetov.
Výstavky výsledkov aranžovania.
skupín – letničky,
dvojročné okrasné
rastliny, trvalky.
Dopestuje okrasné
rastliny..
Ovláda pomenovať
a používať náradie,
pomôcky, postupy
bezpečnej práce.
Rozlišuje vybrané
druhy rastlín
Rozhovor
vhodných na
Pozorovanie
aranžovanie.
Triedenie
Zvláda zásady
Práca s knihou
Praktické činnosti rezu, prenášania a
Skupinová práca úpravy rastlinného
Vychádzka
materiálu.
Pozná základné
pravidlá
aranžovania a
použitia
pomocného
materiálu.
Vytvára
aranžovanie kvetín
a okrasných rastlín
pri významných
príležitostiach –
vianočné,
veľkonočné,
rodinné a spoločenské udalosti.
Vedieť sa vhodne 4. Stravovanie
správať počas
a príprava
stolovania.
jedál
Dodržiavať
pravidlá stolovania
a spoločenského
správania.
Vedieť poskytnuť
– zabezpečiť –
pomoc pri úraze.
Poznať vlastné
kultúrne zvyky
a tradícií.
Poznať a mať v
úcte kultúru iných
5. Ľudové
tradície a
remeslá
Technika v kuchyni – význam
Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni
pre deti
Výber, nákup a skladovanie potravín
Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni
pre detí. Výber, nákup a skladovanie
potravín .
Z hľadiska
zdravej
výživy
akcent
v tematickom celku je na:
potraviny rastlinného pôvodu,
potraviny živočíšneho pôvodu,
typické potraviny v iných krajinách,
potraviny
v supermarketoch,
obalové
materiály a identifikačné údaje na nich pre
spotrebiteľa,
príprava jednoduchého jedla,
príprava narodeninovej torty,
stolovanie.
OSR
OŽZ
MUV
TPPZ
Skúmanie vlastnej kultúry
Skúmať a objavovať vlastnú kultúru a
spoznavať iné kultúry v oblasti ľudových
tradícií
Tradície spojené s vianočnými
OSR
MEV
REV
MUV
Informatická
Praktické činnosti
Demonštrovanie
Beseda
Projekt
Triedenie
Skladačkové
učenie
Pripraví stôl pre
jednoduché
stolovanie.
Zvládne
samostatne
pripraviť
jednoduchý
pokrm.
Kontroluje
poriadok a čistotu
pracovných plôch,
dodržiava základy
hygieny
a bezpečnosti
práce.
Dokáže poskytnúť
Dramatizácia
pomoc pri úrazoch
Praktické činnosti v kuchyni.
Triedi potraviny
podľa pôvodu.
Rozlišuje
potraviny
s ohľadom na
zdravú výživu.
Pozná niektoré
typické potraviny
niektorých krajín.
Diskusia
Argumentuje
Praktická činnosť význam
Samostatná práca hlavných sviatkov
Vychádzkavlastnej kultúry –
výstavy
Vianoc, Veľkej
národov resp.
národostných
skupín.
Rozvíjať kreativitu
pri zhotovovaní
produktov.
Tvorivosť v práci
v rozličných
sociálnych formách
( samostatná práca,
práca vo dvojici,
tímová práca).
výchova
Práca s IKT,
noci.
a veľkonočnými sviatkami
Skúmanie vlastných tradícií spojenými s
encyklopédiou
Zhotoví produkt,
vianočnými a veľkonočnými sviatkami.
Brainstorming
symbolizujúci túto
Navrhnutie, vytvorenie vianočných
tradíciu.
(veľkonočných) ozdôb a doplnkov.
Pozná minimálne
Uvažovanie (premýšľanie) o nich význame a
jedno remeslo
využití.
v regióne
s bohatou
Spoznávanie ľudových remesiel
Žiaci poznávajú základné ľudové remeslá,
históriou.
ktoré sa v minulosti vyskytovali v ich regióne
(napr. drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo ...)
Skúmajú históriu týchto remesiel. Zhotovujú
produkty starých ľudových remesiel.
Žiak už v mladšom školskom veku by mal
poznať zvyky a tradície svojej rodiny, okolia
a krajiny, v ktorej žije. Pri poznávaní
ľudových tradícií žiak používa rôzne druhy
technických a prírodných materiálov. Patrí
k nim drevo, drôt, plech, šišky ihličnatých
drevín, šúpolie, slama, rôzne druhy papiera.
Ľudové remeslá sú pre niektoré lokality
Slovenska charakteristické remeslami. Tie sa
môžu poznávať v rámci exkurzií, besied s
ľuďmi, ktorí sa špeciálne venujú remeslám,
návštevou múzeí a vlastnou aktivitou t. j.,
zhotovením predmetu, ktorý úzko súvisí
s ľudovým remeslom.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude zjednodušené. Učiteľ ich bude vhodne
motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami
Učebné zdroje
Učebnica Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ, ( nová školská reforma) Metodická príručka pre 4. ročník, časopisy, knihy, encyklopédie,
exkurzie, , vychádzky, IKT.
Download

Školský vzdelávací program ISCED 1