Hudobná výchova
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze
hudobných hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem
o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Na
primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynulo nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených
predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov
a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne
dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania
má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských
prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so
zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú
integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej,
dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú
najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na
detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných
schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné,
hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobnodramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak
prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta.
Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do
jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná
činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie
menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam
a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel. Hudobná výchova
pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu
učiteľa so žiakmi. Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ,
ktorý je schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj
prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov.
Ciele predmetu
Cieľom je prostredníctvom:
• poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne
v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu
kultúrnych kompetencií žiakov,
• poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní
hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity
a vlastenectva,
• postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
• (senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
• prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí,
hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi pracovať a využívať ich ako prostriedok
komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
• prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
• zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s pravidlami,
k zámernej práci s hudobným materiálom,
• poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru
svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku
primeraných umeleckých diel,
• získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave
hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele .
• uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
1
•
empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné
názory a postoje,
• bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
• získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať
vlastnú prácu i skupinové projekty,
• chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania
voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
• na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo
skupinových projektoch,
• dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Využitím vhodných výchovno-vzdelávacích stratégií v predmete hudobnej výchovy získava žiak nasledovné
kompetencie:
kompetenciu vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície a zvyky miestneho regiónu
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých
a iných vyjadrovacích prostriedkov
osobné, sociálne a občianske kompetencie
- uvedomovať si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prospieva
k dobrým medziľudským vzťahom
sociálne komunikačné kompetencie
- dokázať určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, počúvať vhodné argumenty a vyjadriť
svoj názor
Hodnotenie: Pri hodnotení predmetu sa využívajú „Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu
predmetu hudobná výchova v základnej škole a predmetu výchova umením v 8. a 9. ročníku ZŠ“
Obsah vzdelávania v 1. ročníku a prehľad tematických činností
Časový rozsah: 1 hod./týžd. Spolu 33 hodín
I. Vokálne činnosti ( 16 hodín)
Základné spevácke zručnosti a návyky. Hry so spevom. Jednoduché piesne.
II. Inštrumentálne činnosti ( 5 hodín )
Poznávanie jednoduchých rytmických nástrojov. Technika hrania na rytmických nástrojoch
Tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam.
III. Hudobno-pohybové činnosti ( 4 hodiny )
Stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie rytmu podľa charakteru piesne krok, chôdza, dopredu dozadu, poklus. Hra na telo - plieskanie, tlieskanie, podupy, do rytmu. Pohybové
stvárnenie hudobného výrazu a nálady.
Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie, pomaly, rýchlo.
IV. Percepčné činnosti ( 6 hodín )
Počúvanie, aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozoznávanie zvukov okolitého sveta - zvuk, tón, reč,
spev. Rozlišovanie známych piesní, ľudových a umelých.
Poznávanie krátkych veku primeraných skladieb.
V. Hudobno-dramatické činnosti ( 2 hodiny )
Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje ako prostriedok na
vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobno-dramatické vystúpenia.
Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov
I. Vokálno-intonačné činnosti
Obsahový štandard: Základné spevácke zručnosti a návyky -dýchanie, držanie tela, nasadenie tónu,
artikulácia, hlasová hygiena. Hry so spevom, jednohlas, základné spevácke návyky. Jednoduché ľudové
slovenské piesne, detské piesne c – a. Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Regionálna výchova
Výkonový štandard : Získať základné spevácke zručnosti a návyky. Poznať hry so spevom, jednohlas.
Zaspievať detské a ľudové piesne .
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak získal základné spevácke zručnosti a návyky. Zaspieval detské ľudové
piesne čisto a rytmicky presne. Zaspieval minimálne 12 detských a ľudových piesní a hier so spevom.
Formatívne, slovné, pochvalou, neformálne - slovné
II. Inštrumentálne činnosti
2
Obsahový štandard : Poznávanie jednoduchých rytmických nástrojov a ich využívanie počas hudobnej
reprodukcie. Hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody,
sveta rozprávok. Tvorivá rytmizácia k jednotlivým piesňam Prierezové témy: Environmentálna výchova,
Mediálna výchova
Výkonový štandard : Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. Pomocou
detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne
Kritériá a metódy hodnotenia: Poznal jednoduché rytmické nástroje a ovládal techniku hrania na nich.
Pomocou detských hudobných nástrojov vedel podporiť náladu piesne, individuálne hodnotenie praktických
činností, slovné hodnotenie
III. Hudobno-pohybové činnosti
Obsahový štandard: Stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie rytmu podľa
charakteru piesne - krok, chôdza, dopredu dozadu, poklus. Hra na telo - plieskanie, tlieskanie, podupy do
rytmu. Pohybové stvárnenie hudobného výrazu a nálady. Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko,
stúpanie, klesanie, pomaly, rýchlo. Prierezová téma: Regionálna výchova
Výkonový štandard: Pohybom správne reagovať na hudbu. Vyjadriť rytmus podľa charakteru piesne
a reagovať na zmeny tempa. Dodržiavať rytmus piesne hrou na telo.
Kritériá a metódy hodnotenia: Pohybom správne reagoval na hudbu. Vedel vyjadriť zmenu tempa
a dodržiaval rytmus piesne. Hodnotenie pohybových zručností celej skupiny - slovné hodnotenie, ústnepochvala, povzbudenia, neformálne
IV. Percepčné činnosti
Obsahový štandard: Počúvanie, aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozoznávanie zvukov okolitého
sveta - zvuk, tón, reč, spev. Rozlišovanie známych piesní, ľudových a umelých.
Poznávanie krátkych veku primeraných skladieb. Prierezová téma: Regionálna výchova
Výkonový štandard: Aktívne počúvať, vnímať a prežívať hudbu, rozoznávať zvuky vo všetkých jej
podobách. Rozlišovať piesne ľudové a umelé. Poznať veku primerané hudobné skladby a rozlišovať známe
piesne.
Kritériá a metódy hodnotenia: Pri počúvaní žiak dokázal hudbu prežívať a reagovať na ňu. Rozoznával
zvuky a vedel ich pomenovať. Rozlišoval piesne známe, ľudové a umelé. Poznal 10 veku primeraných
skladieb. Individuálne slovné hodnotenie, neformálne
V. Hudobno-dramatické činnosti
Obsahový štandard: Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje
ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobno-dramatické vystúpenia. Prierezová
téma: Regionálna výchova
Výkonový štandard: Vytvárať si vzťah k hudbe, mať radosť z elementárneho kolektívneho tvorenia,
muzicírovania. Spoznať hudobné nástroje, pomocou ktorých môže vykresľovať prostredie, postavy a nálady
piesní. Uskutočniť hudobno-dramatické vystúpenie.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal pohybom vykresliť vlastnú hudobnú krajinu. Poznaním
hudobných nástrojov vystihol náladu piesne, postavy a prostredie. Uskutočnil dramatické vystúpenie z
príležitosti školských osláv. Skupinové slovné hodnotenie, pochvala, povzbudenie
Cieľové spôsobilosti
Temat. činnosi
Upevňovať správne spevácke
návyky
Vokálne činnosti
Nacvičiť pieseň a hru, vytvárať
zmysel pre rytmus
Vokálne činnosti
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova
Vnímať a prežívať hudbu,
napodobňovať zvuky, vytvárať
zmysel pre vnímanie okolia
Nácvik piesne, osvojiť si detskú
pieseň
Počúvaním sa oboznámiť
s krátkou skladbičkou
Osvojiť si pieseň, rytmickým
pohybom sprevádzať pieseň
Nácvik piesne so stúpajúcim
a klesajúcim tónovým radom.
Zoznámiť sa s rytmickými nást.
Nacvičiť a osvojiť si pieseň so
žartovným obsahom
Percepčné činnosti
Environmentálna
výchova
Vokálne činnosti
Téma
Základné spevácke návykydýchanie a držanie tela,
hygiena hlasu, artikulácia
Slovenská ľudová pieseň:
Zlatá brána Hudobnopohybová hra MKV
Detská pieseň: Hodiny
ENV
Percepčné činnosti
Multikultúrna výchova
Vokálne činnosti
Inštrumentálne činnosti
Vokálne činnosti
3
Detská pieseň: Húsky biele
húsky, ENV
Detská umelá pieseň:
Kuriatko a slon
Slovenská ľudová pieseň:
Zajačik do lesa
Slovenská ľudová pieseň:
Pôjdeme my do lesíka
MKV
Slovenská ľudová pieseň:
Bola babka
h.
1
Metódy
Skupinová práca,
rozhovor.
Hudobná hra
1
1
1
1
1
1
1
Rečňovanky,
hudobné
hádanky.
Kolektívny
spev
Hra na ozvenu,
melodická hra.
Práca v skupine,
reťazová hra.
Práca vo
dvojiciachrytmizácia
Kolektívny spev
REV
Nacvičiť pieseň a osvojiť si
solmizačné slabiky sol, mi
Vokálne činnosti
Osvojiť si pieseň, rytmus vyjadriť
na orfových hudobných nástrojoch
Osvojiť si hudobné rečňovanky
a sprevádzať ich pohybom
Inštrumentálne činnosti
Regionálna výchova
Hudobno-pohybové
činnosti
Naučiť pieseň a upevňovať
zručnosť hry na rytmických
nástrojoch
Počúvaním sa oboznámiť
s inštrumentálnou skladbičkou.
Chápať tempo, zmenu tempa
Počúvaním a spievaním navodiť
vianočnú atmosféru
Nacvičiť koledy a naučiť
novoročnú vinšovačku
Nacvičiť pieseň a pomocou
solmizačných slabík vyjadriť
melódiu piesne
Orientovať sa v grafickom
zázname jednoduchej melódie
Vokálne činnosti
Regionálna výchova
Aktívne prežívať hudbu vo
všetkých jej podobách,
porovnávať rytmus piesní
Osvojiť si jednoduché detské
hudobno-pohybové hry, naučiť sa
písať husľový kľuč
Rytmizovať jednoduchú pieseň
hrou na telo
Počúvaním sa oboznámiť so
skladbou zahraničného autora,
chápať význam zvukov
Osvojiť si detskú žartovnú pieseň,
schopnosť spievať podľa udaného
tónu
Vedieť vyjadriť rytmus na orfových
nástrojoch
Počúvaním sa oboznámiť so
skladbou a pochodovým rytmom
Naučiť spievať pieseň a vyjadriť
rytmus piesne
Naučiť zaspievať pieseň
a pohybom znázorniť hudobné
nástroje
Naučiť pieseň, kultivovať hudobný
prejav celého kolektívu
Osvojiť si známu pieseň, sledovať
a hodnotiť spevácky prejav
spolužiakov
Nácvik piesne, rozoznávať zvuky,
hodnota celej noty
Rytmus piesne vyjadriť pohybom.
V notovom zázname nájsť polovú
notu
Osvojiť si danú pieseň a hrou na
telo vyjadriť rytmus a tempo pies.
Naučiť pieseň a hudobnopohybovú hru
Tanečnými prvkami vyjadriť
rytmus a tempo piesne
Detská pieseň: Pieseň na
dvoch tónoch
Percepčné činnosti
Slovenská ľudová pieseň:
Kováč kuje, mechy duje
Detská umelá pieseň:
Bocian na prechádzke.
Skáče žaba po blate
Detská umelá pieseň:
Mikuláš OaSR
Detská umelá pieseň: Varila
myšička kašičku
Vokálne činnosti
Regionálna výchova
Hudobno-dramatické
činnosti Reg. výchova
Vokálne činnosti
Koledy: Povedzte nám
pastuškovia
Program na vianočnú
besiedku: Koledníci
Slovenská ľudová pieseň:
Už je zima, už je tu
Vokálne činnosti
Reťazová hra
1
1
Kolektívny spev.
Hra na nástrojoch.
Hudobnopohybová hra
1
Kolektívny spev,
hra
1
Hra na telo
1
Riadený rozhovor
1
Skupinová práca
1
1
Práca s celým
kolektívom
Detská zimná pieseň: Bude
zima, bude mráz
1
Slovenská ľudová pieseň:
Spi dieťatko, spi že
1
Rozhovor,
kolektívny spev.
Hudobno-pohybové
činnosti
Slovenská ľudová hra: Mám
ručníček, mám
1
Hudobnopohybová hra
Inštrumentálne činnosti
Slovenská ľudová pieseň:
Išla sova na tanec
Detská umelá pieseň:
Akvárium
Percepčné činnosti
Percepčné činnosti
Ochrana života a
zdravia
Vokálne činnosti
Detská pieseň: Prosil líšku
vĺčik
Inštrumentálne činnosti
Percepčné činnosti
Detská pieseň: Ťuki, ťuki,
ťukalo
Detská pieseň: Pochod
drevených vojačikov
Vokálne činnosti
Detská pieseň: Vlak
Vokálne činnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Vokálne činnosti
Detská pieseň:
V kvetinovom bufete
Riadený rozhovor
1
1
Kolektívny spev,
rytmizácia
Skupinová práca,
hra na ozvenu
Kolektívny spev
1
1
1
Práca vo
dvojiciach
Kolektívna
hudobno-pohybová
hra
Hra na vlak
1
1
Detská pieseň: Zrelá fazuľa
Názorná ukážka,
pohybová hra.
Skupinová práca
1
Vokálne činnosti
Detská pieseň: Maličká som
1
Vokálne činnosti
Detská pieseň: Na dvore
býva sliepočka naša
Slovenská ľudová pieseň:
Káčer na doline Polová nota
Hudobno-pohybové
činnosti
Inštrumentálne činnosti
Hudobno-pohybové
činnosti
Hudobno- dramatické
činnosti Multikult.vých.
Detská pieseň: My sme malí
muzikanti
Detská pieseň: Čo deťom
k šťastiu treba
Ľudová hra: O reťaz
Ľudový tanec: Šijeme
vrecia, Čížiček
Kolektívnosť,
súťaživosť
Hra na zvonkohre
1
1
Riadený rozhovor,
rytmizácia zvukov.
REV
Hra na telo
1
1
Hudobno- hybová
hra
1
Jednoduch pohyb
v priestore REV
Učebné zdroje :Učebnica Hudobnej výchovy. Didaktické pomôcky : CD prehrávač, nahrávky detských
a ľudových piesní. Hudobné nástroje : klávesy, flauta, Orfove hudobné nástroje.
4
Obsah vzdelávania v 2. ročníku a prehľad tematických činností
Časový rozsah: 1 hod./týžd. Spolu 33 hodín
V 2. ročníku učivo nie je rozdelené do tematických celkov ale do jednotlivých činností. Detské
piesne sú inšpirované životom v škole, v rodine a prírodou. Pri speve sa zdokonaľujú spevácke návyky
a rozširuje sa hlasový rozsah.
II. Vokálne činnosti ( 17 hodín )
Kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu. Upevňovanie speváckych zručností a návykov. Rozširovanie
hlasového rozsahu s presným dodržiavaním rytmu, artikulácie. Jednoduché jednohlasné piesne 2/4 a 4/4
takte.
II. Inštrumentálne činnosti ( 2 hodiny )
Hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie. Štylizácia
charakteristických zvukov z prírody, z okolitého sveta, zo sveta rozprávok.
III. Hudobno-pohybové činnosti ( 5 hodín )
Stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie rytmu podľa charakteru piesne krok, chôdza, dopredu dozadu, poklus. Hra na telo - plieskanie, tlieskanie, podupy, do rytmu. Pohybové
stvárnenie hudobného výrazu a nálady.
Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie, pomaly, rýchlo.
IV. Percepčné činnosti ( 7 hodín )
Počúvanie, aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozoznávanie zvukov okolitého sveta - zvuk, tón, reč,
spev. Rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, rytmu a tempa. Rozlišovanie známych piesní, ľudových a umelých.
Poznávanie krátkych veku primeraných skladieb.
V. Hudobno-dramatické činnosti ( 2 hodiny )
Funkčné a fantastické hry realizované v súlade s hudobno-dramatickým pozadím. Hudobné divadlo na báze
rozprávok a fantastického sveta.
Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov
I. Vokálno-intonačné činnosti
Obsahový štandard: Kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu, upevňovanie speváckych návykov
a rozširovanie hlasového rozsahu s presným dodržiavaním rytmu. Hry so spevom, jednohlas. Jednoduché
ľudové slovenské piesne, detské piesne inšpirované školou, rodinou, prírodou. Prierezová téma:
Regionálna výchova
Výkonový štandard : Upevniť základné spevácke zručnosti a návyky a presným dodržiavaním rytmu a
artikulácie. Poznať hry so spevom, jednohlas. Zaspievať detské a ľudové piesne .
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak si upevnil správne spevácke zručnosti a návyky. Zaspieval detské
ľudové piesne čisto a rytmicky presne. Správne zaspieval detské a ľudové piesne a hry so spevom.
Hodnotenie speváckeho výkonu jednotlivcov aj celého kolektívu slovné hodnotenie.
II. Inštrumentálne činnosti
Obsahový štandard : Hra na jednoduchých rytmických nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej
reprodukcie. Štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody, sveta rozprávok. Tvorivá rytmizácia
k jednotlivým piesňam
Výkonový štandard : Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. Pomocou
detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne
Kritériá a metódy hodnotenia: Poznal jednoduché rytmické nástroje a ovládal techniku hrania na nich.
Pomocou detských hudobných nástrojov vedel podporiť náladu piesne, rytmus. Hodnotenie práce vo
dvojiciach pri speve a rytmizovaní. Neformálne, skupinové, slovné hodnotenie.
III. Hudobno-pohybové činnosti
Obsahový štandard: Stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie rytmu podľa
charakteru piesne - krok, chôdza, dopredu dozadu, poklus. Hra na telo - plieskanie, tlieskanie, podupy do
rytmu. Pohybové stvárnenie hudobného výrazu a nálady, tanečné kroky k ľudovej piesni.
Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie, pomaly, rýchlo. Prierezová téma:
Regionálna výchova
Výkonový štandard: Pohybom správne reagovať na hudbu. Vyjadriť rytmus podľa charakteru piesne
a reagovať na zmeny tempa. Dodržiavať rytmus piesne hrou na telo.
Kritériá a metódy hodnotenia: Pohybom správne reagoval na hudbu. Vedel vyjadriť zmenu tempa
a dodržiaval rytmus piesne. Hodnotenie pohybových zručností celej skupiny.
IV. Percepčné činnosti
Obsahový štandard: Počúvanie, aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozoznávanie zvukov okolitého
sveta - zvuk, tón, reč, spev. Rozlišovanie známych piesní, ľudových a umelých.
Poznávanie krátkych veku primeraných skladieb. Rozlíšiť piesne podľa rytmu – pomalé, rýchle, veselé,
smutné.
5
Výkonový štandard: Aktívne počúvať, vnímať a prežívať hudbu, rozoznávať zvuky vo všetkých jej
podobách. Rozlišovať piesne ľudové a umelé. Poznať veku primerané hudobné skladby a rozlišovať známe
piesne.
Kritériá a metódy hodnotenia: Pri počúvaní žiak dokázal hudbu prežívať a reagovať na ňu. Rozoznával
zvuky a vedel ich správne pomenovať. Rozlišoval piesne známe, ľudové a umelé. Poznal 20 veku
primeraných skladieb. Hodnotenie celého kolektívu pri hudobnej hre.
V. Hudobno-dramatické činnosti
Obsahový štandard: Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje
ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobno-dramatické vystúpenia. Prierezová
téma: Regionálna výchova
Výkonový štandard: Vytvárať si vzťah k hudbe, mať radosť z elementárneho kolektívneho tvorenia,
muzicírovania. Spoznať hudobné nástroje, pomocou ktorých môže vykresľovať prostredie, postavy a nálady
piesní. Uskutočniť hudobno-dramatické vystúpenie.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal pohybom vykresliť vlastnú hudobnú krajinu. Poznaním
hudobných nástrojov vystihol náladu piesne, postavy a prostredie. Uskutočnil dramatické vystúpenie.
Hodnotenie skupinovej práce.
Cieľové spôsobilosti
Tematické
činnosti
Upevňovať správne
spevácke návyky
Vokálne činnosti
Nacvičiť pieseň a písanie
husľového kľúča a celej noty
Vnímať a prežívať hudbu,
rozdiel medzi ľudovou a
umelou piesňou.
Nacvičiť pieseň, vyjadriť
rytmus piesni
Naučiť sa hudobnopohybovú hru
Osvojiť si pieseň, rytmickým
pohybom sprevádzať pieseň
Vnímať pomalé tempo
detskej skladby. Pochopiť
význam taktových čiar
Rytmizovať tlieskaním
a hrou na telo
Nacvičiť pieseň a osvojiť si
solmizačné slabiky sol, mi
Osvojiť si pieseň a vymyslieť
rýmy k danej melódii
Naučiť pomenovať jednotlivé
tóny - stupnica
Naučiť pieseň a upevňovať
zručnosť hry na rytmických
nástrojoch
Počúvaním sa oboznámiť
s vianočnými piesňami.
Počúvaním a spievaním
navodiť vianočnú atmosféru
Nacvičiť koledy a naučiť
novoročnú vinšovačku
Nacvičiť pieseň a pomocou
solmizačných slabík vyjadriť
melódiu piesne
Orientovať sa v grafickom
zázname jednoduchej mel.
Naučiť taktovať v 2/4 takte
Vokálne činnosti
Multikultúrna v.
Percepčné
činnosti
ENV, REV
Vokálne činnosti
Rozlíšiť pomalé, rýchle
Hudobno- pohyb.
činnosť REV
Vokálne činnosti
ENV
Percepčné
činnosti
Inštrumentálne
činnosti
Vokálne činnosti
Vokálne činnosti
Hudobno- pohyb.
činnosti
Vokálne činnosti
Regionálna
výchova
Percepčné
činnosti REV
Vokálne činnosti
Téma
Hod.
Metódy
Opakovanie piesní z prvého
ročníka. Základné spevácke
návyky. Intonácie sol, la, so,mi
Septembrová pesnička.
Husľový kľúč, celá nota.
Počúvanie hudby – umelá
a ľudová pieseň
1
Skupinová
práca,
rozhovor.
Hudobná hra
Detská pieseň: Adam v škole
nesede Rytmizácia ,čo je rytm
Reťazová hra na slepú babu –
hra so spevom
Krásna, krásna – sl. ľudová
pieseň. Hra so spevom
Félix: Listové tajomstvo
Počúvanie.
Taktové čiary
Rytmizácia piesne – Pec nám
spadla
Ľudová pieseň: Zjedzte ma
vĺčky
Detská pieseň: Rýmy zimy
1
Stúpajúci rad tónov - Ide
pieseň dokola – známe piesne
Detská umelá pieseň: Prišiel
k nám Mikuláš
1
1
1
Rečňovanky,
hudobné
hádanky.
Kolektívny
spev
Hra na ozvenu,
melod. hra
Práca v skup.,
reťazová hra.
Kolektívna
práca.
Rozhovor
Kolektívny spev
1
Reťazová hra
1
Kolekt. spev.
Hra na nástr.
Hudobnopohybová hra
Kolektívny
spev, hra
1
1
1
1
1
Piesne s vianočnou tematikou
- koledy
Koledy: Do hory, do lesa
1
Hra na telo
1
Hudobno- dram.
činnosti
Vokálne činnosti
Vianočné koledy
1
Detská pieseň: A. Čobej:
Snehuliak
1
Riadený
rozhovor
Skupinová
práca
Práca s celým
kolektívom
Vokálne činnosti
Solmizačné slabiky do, re, mi
1
Percepčné
činnosti
Percepčné
Taktovanie 2/4 takt na
jednoduchú pieseň
Tempo
1
6
1
Riadený
rozhovor
Rozhovor,
kolektívny spev.
Hudobno-
tempo
Rozoznať spisovné
a nespisovné slová piesne
Naučiť sa hudobnopohybovú hru
Spoznávať hudobné nástroje
v symfonickom orchestri
a rozoznávať ich zvuky
Vedieť napodobniť zvuky
a zahrať divadlo
Počúvaním sa oboznámiť so
skladbou a pochodovým
rytmom
Naučiť spievať pieseň
a rozoznať predohru
a dohru.
Zaspievať pieseň. naučiť
taktovať jednou rukou 2/4
takt
Naučiť pieseň, kultivovať
hudobný prejav celého
kolektívu. Zaspievať
pomocou solmizačných sl.
činnosti
OaSR
Vokálne činnosti
Regionálna
výchova
Hudobnopohybové činnosti
Ochrana života a
zdravia
Vokálne činnosti
Smutný slimák
Nárečia v ľudovej piesni.
Zahrajte mi muzikanti – sl.
ľudová
Ľudová hra: Na sluhu
Kruhové hudobno-pohybové
hry
1
pohybová hra
Rozhovor
Kolektívny
spev, rytmizácia
1
Skupinová
práca. Kruhová
hra
Počúvanie hudby
E. Suchoň: Maličká som
1
Riadený
rozhovor
Hudobnodramatické
činnosti
Percepčné
činnosti
Urobme si rozprávku: Žaba,
žaba, žabisko
1
Práca
v skupinách
Detská pieseň: Pochod
drevených vojačikov
1
Vokálno-intonačné
činnosti
Predohra, dohra.
Detská pieseň: Kukurica
pšenica
Medzihra
J.Kovalský: Nešťastie
1
Riadený
rozhovor,
pochod
Hra na ozvenu
Vokálne činnosti
Osobnostný a soc.
rozvoj
Vokálne činnosti
Multikultúrna
výchova
Sl. ľudová pieseň: Maličká
som
Intonácia – mi, re, do
1
Názorná
ukážka
Kruhové hry
1
Vymyslieť k hudbe dej
a vyjadriť ju pohybom
Percepčné
činnosti
J. Letňan: Basa zo zázračnej
muziky
1
Riadený
rozhovor
Nácvik piesne, rozoznávať
zvuky, hodnota celej noty
Vokálne činnosti
a inštrumentálne
činnosti
Hudobnopohybové činnosti
Sl. ľudová tvorba: Pletala som
pančuške
1
Hra na
zvonkohre
Slovenská ľudová pieseň: Letí
vrana
1
Hudobnopohybové
kruhové hry
Rytmus piesne vyjadriť
pohybom. V notovom
zázname nájsť polovú notu
Osvojiť si danú pieseň
a hrou na telo vyjadriť
rytmus a tempo piesní.
Vytlieskať pomlčky
Vokálno-intonačné
činnosti
Detská pieseň: V. Patejdl:
Pieseň pre tvoje uši
Polova -
1
Hra na telo
Zaspievať pesničky, ktoré
sme sa naučili
Vokálno-intonačné
činnosti
Hra so zvukmi
Čo sme sa naučili
1
Hudobnopohybová hra:
Zlatá brána
Tanečnými prvkami vyjadriť
HudobnoIde pieseň dokola
1
Jednoduch
rytmus a spievať piesne
pohybové činnosti
pohyb
z celého ročníka
MUV, REV
v priestore,
Učebné zdroje :
Učebnica Hudobnej výchovy. Didaktické pomôcky : CD prehrávač, nahrávky detských a ľudových piesní.
Hudobné nástroje : klávesy, flauta, Orfove hudobné nástroje.
Obsah vzdelávania v 3. ročníku a prehľad tematických činností
Časový rozsah: 1 hod./týžd. Spolu 33 hodín
V 3. ročníku učivo nie je rozdelené do tematických celkov ale do jednotlivých činností. Detské piesne
sú inšpirované životom v škole, v rodine a prírodou. Pri speve sa zdokonaľujú spevácke návyky a rozširuje
sa hlasový rozsah.
I. Vokálno intonačné činnosti ( 16 hodín )
Slovenské ľudové piesne( najmä detské, tanečné, žartovné), piesne susedných národov, detské tanečné
piesne súčasných autorov v rozsahu c1-d2. Krátke hlasové, intonačno-rytmické a sluchové cvičenia,
hudobné hry( hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické a melodické doplňovačky )
7
II. Inštrumentálne činnosti ( 3 hodiny )
Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a cvičenia, jednoduché sprievody k piesňam s detskými
hudobnými nástrojmi
III. Hudobno-pohybové činnosti ( 5 hodín )
Jednoduché tance, dvojštvrťový a trojštvrťový takt, základné tanečné kroky, hudobno-pohybové hry so
spevom
IV. Percepčné činnosti ( 7 hodín )
Skladby skladateľov 20. a 21. storočia, sluchové rozlišovanie niektorých hudobných nástrojov, dominujúce
výrazové prostriedky hudby
V. Hudobno-dramatické činnosti ( 2 hodiny )
Hudobno-dramatické etudy, hry, improvizácie, hudobno-dramatický celok
Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov
I. Vokálno-intonačné činnosti
Obsahový štandard: Zdokonaľovať spevácke návyky, artikuláciu, dýchanie, rozvíjať spevácke zručnosti,
kultivovaný spev v rozsahu c1 – d2. Reagovať pri speve na taktovacie gestá učiteľa – nástup, zmena taktu,
tempa, dynamiky, poznať tónový systém, pomenovanie nôt c1 – c2. Chápať používať pojmy : takt, prízvuk,
rytmus, husľový kľúč, hodnoty nôt, opakovacie znamienko, spievať čisto a rytmicky presne. Prierezová
téma: Regionálna výchova
Výkonový štandard: Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní, ktoré sú
základom ovládania hudobného materinského jazyka. Intonovať podľa taktovacích gest, poznať tónový
systém, aktívne používať základné pojmy v hudbe.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní,
Intonoval podľa taktovacích gest, poznal tónový systém – c1, d1,e1, f1, g1, a1, h1, c2, aktívne používal
základné pojmy v hudbe - takt, prízvuk, rytmus, husľový kľúč, hodnoty nôt, opakovacie znamienko.
II. Inštrumentálne činnosti
Obsahový štandard : Hrať sprievody k piesňam na detských hudobných nástrojoch, štylizovať zvuky na
detských hudobných nástrojoch, tvorivo rytmizovať a tvoriť jednoduché sprievody na detských hudobných
nástrojoch v 2/4, 3/4, 4/4 takte s vyžitím polových, štvrťových, osminových nôt a príslušných pomlčiek,
poskytnúť radosť z kolektívneho hrania na hudobných nástrojoch. Prierezová téma: Regionálna výchova
Výkonový štandard : Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. Pomocou
detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne. Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam,
zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe, hrať jednoduché rytmické motívy pozostávajúce
z hodnôt nôt.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak poznal jednoduché rytmické nástroje a ovládal techniku hrania na nich
vedel vytvoriť jednoduchý sprievod , dokázal zistiť hudobnú myšlienku počúvanej skladby. Pomocou
detských hudobných nástrojov vedel podporiť náladu piesne, rytmus. Hodnotenie práce vo dvojiciach pri
speve a rytmizovaní, praktické, formálne
III. Hudobno-pohybové činnosti
Obsahový štandard: Jednoduché tance - vyjadriť rytmom pohyb, výraz, náladu, vedieť zatancovať
jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok, zostaviť s krokov jednoduchý tanec rešpektujúc
formu piesne, aktívne využívať hudobno-pohybovú tvorivosť. Prierezové témy: Regionálna výchova,
Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Pohybovo vyjadriť stúpanie a klesanie melódie, vyjadriť pohybovým, tanečných,
dramatickým gestom rôzne hudobné podnety v dvoj a trojdobom takte, vyjadriť rytmom pohyb, výraz, náladu,
vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok, zostaviť s krokov jednoduchý
tanec rešpektujúc formu piesne, aktívne využívať hudobno-pohybovú tvorivosť.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku, polkový krok. Pohybom
správne reagoval na hudbu. Vedel vyjadriť zmenu tempa a dodržiaval rytmus piesne. Hodnotenie
pohybových zručností celej skupiny, praktické, slovné hodnotenie
IV. Percepčné činnosti
Obsahový štandard: Skladby skladateľov 20. – 21. – storočia – rozlíšiť hudbu podľa žánru, spoločenskej
funkcie a vyjadriť rozdiely medzi nimi, sluchovo rozlíšiť niektoré hudobné nástroje, vedieť prežívať počúvané
skladby a vyjadriť k nim svoj názor, odhaliť dominujúce prostriedky hudby. Prierezové témy: Regionálna
výchova, Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Sluchovo rozlíšiť hudbu podľa žánru – hudba na zábavu, slávnostná hudba, vyjadriť
rozdiely, vystihnúť zámer skladateľa a odhaliť výrazové prostriedky – rytmus, dynamika, tempo, melódia,
ukončenosť a neukončenosť melódie, sluchovo rozlíšiť niektoré hudobné nástroje.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak sluchovo rozlišoval základné hudobné nástroje - klavír, husle, trúbka,
akordeón, triangel, bubny, flauta. Pri počúvaní dokázal hudbu prežívať a reagovať na ňu. Rozoznával zvuky
a vedel ich správne pomenovať. Rozlišoval piesne známe, ľudové a umelé. Poznal 6 veku primeraných
8
skladieb, dokázal vystihnúť ich náladu a odhalil dominujúce výrazové prostriedky. Hodnotenie celého
kolektívu pri hudobnej hre. Neformálne, skupinové
V. Hudobno-dramatické činnosti
Obsahový štandard: Hudobno-dramatické etudy, hry, hudobno-dramatické celky, vytváranie jednoduchých
príbehov s využitím hry na stratenú melódiu, integrovať dramatický text do hudby.
Výkonový štandard: Vytvárať si vzťah k hudbe, mať radosť z elementárneho kolektívneho tvorenia,
muzicírovania. Spoznať hudobné nástroje, pomocou ktorých môže vykresľovať prostredie, postavy a nálady
piesní. Uskutočniť hudobno-dramatické vystúpenie.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal pohybom vykresliť vlastnú hudobnú krajinu. Poznaním
hudobných nástrojov vystihol náladu piesne, postavy a prostredie. Uskutočnil dramatické vystúpenie.
Hodnotenie skupinovej práce.
Hodnotenie: Priebežné, individuálne- spev, kolektívne- skup. Práca, slovné
Cieľové spôsobilosti
Upevňovať správne
spevácke návyky
Rozvoj speváckych
zručností artikulácia
Vnímať a prežívať hudbu,
Naučiť spievať pieseň
Vnímať a prežívať hudbu,
Sluchovo rozlišovať hud.
nástroje v symfonickom
orchestri, pochodové tempo
Naučiť sa hudobnopohybovú hru
Osvojiť si pieseň, rytmickým
pohybom sprevádzať pieseň
Vnímať mierne tempo
detskej skladby. Pochopiť
význam taktových čiar
Rytmizovať tlieskaním
a hrou na telo
Nacvičiť pieseň a osvojiť si
solmizačné slabiky
Osvojiť si pieseň a vymyslieť
rýmy k danej melódii
Naučiť pomenovať jednotlivé
tóny - stupnica
Naučiť pieseň a upevňovať
zručnosť hry na rytmických
nástrojoch
Počúvaním sa oboznámiť
s vianočnými piesňami.
Rytmus, melódia
Počúvaním a spievaním
navodiť vianočnú atmosféru
Tematické
činnosti
Vokálno
intonačné
činnosti
Vokálno
intonačné č.
Vokálno
intonačné
činnosti
Percepčné
činnosti
Hudobnopohyb. činnosť
Vokálno
intonačné
činnosti
Percepčné
činnosti
Téma
Opakovanie piesní z 2.
ročníka. Základné spevácke
návyky.
Pieseň pre tvoje uši,
Hod.
Metódy
1
Skupinová
práca,
rozhovor.
Hudobná hra
OSR
Rečňovanky,
hudobné
hádanky.
Počúvanie
hudby
MKV
1
Šijeme vrecia, Keď som bula
malá
1
My sme malí muzikanti, Pod
horou ovos drobný
1
Trpaslíci v makovici
1
1
Búvajže len,búvaj
1
Š.Németh-Šamorínsky Kráľka
Hra na ozvenu,
melod. hra.
Práca v skup.
reťazová hra.
TPPZ, ENV
Počúvanie
hudby
Čie sú to kone- slov. ľudová
1
Hlboký jarčok
1
Hra na detsk.
hud. nástr. OSR
Reťazová hra
Keď sa vlci zišli
1
Hra na nástr.
Teta Zima
1
Kúpil otec rybu
1
Piesne s vianočnou tematikou
– koledy Ja som malý žiačik
1
Hudobnopohybová hra
Kolektívny
spev, hra
MKV, REV
Hud. dramatizácia
Koledy: Pásli ovce valasi
1
Nacvičiť koledy a naučiť
novoročný vinš dramatizácia
Vokálno
intonačné
činnosti
Hudobnodram. činnosti
My tré králi,
Buch nebeský šiel do raja
1
Nacvičiť pieseň a pomocou
solmizačných slabík vyjadriť
melódiu piesne
Orientovať sa v grafickom
zázname jednoduchej mel.
Vokálno
intonačné
činnosti
Vokálno
intonačné č.
Sniežik- umelá pieseň
1
Práca s celým
kolektívom
Spievame vianočné koledy a
piesne
1
Riadený
rozhovor REV
Inštrumentálne
činnosti
Vokálno – int.
činnosti
Inštrumentálne
činnosti
Hudobnopohyb. činnosti
Vokálno
intonačné
činnosti
Percepčné
činnosti
9
Hud. –
dramatizácia
vianočnej hry
Skupinová
práca, TPPS
Naučiť taktovať v 2/4 takte
Rozlíšiť pomalé, rýchle
tempo, hudobné nástroje
Takt, prízvuk, opakovacie
znamienko
Pohybom vyjadriť jednotlivé
zvieratá v skladbepohybová tvorivosť
Slovenské ľudové piesne,
reagovať na taktovacie
gestá
Vedieť zatancovať zákl.
kroky, zaspievať čisto pieseň
Mäkké nasadzovanie tónu
v ľudovej piesni
Naučiť spievať pieseň
a rozoznať predohru
a dohru.
Zaspievať pieseň. naučiť
taktovať jednou rukou 2/4
takt
Naučiť pieseň, kultivovať
hudobný prejav celého
kolektívu. Umelá pieseň
Vyjadriť pohybom tempo
piesne. Rozlíšiť hudbu podľa
žánru
Nácvik piesne, rozoznávať
zvuky, hodnota polovej noty
Rytmus piesne vyjadriť
pohybom. V notovom zázn
nájsť osminovúnotu
Percepčné
činnosti
Percepčné
činnosti
Vokálno
intonačné č.
Hudobnodramatické
činnosti
Vokálno
intonačné
činnosti
Hudobnopohybové č.
Vokálno
intonačné č.
Percepčné
činnosti
Vokálne činn.
a inštrumentáln
e činnosti
Vokálnečinnosti
Multikultúrna
výchova
Percepčné
činnosti
Inštrumentálne
činnosti
VMR
Hudobnopohybové
činnosti
Vybrané slová
1
E. Suchoň - Uspávanka
1
Vybrané slová
1
Fašaneg sa kráti C. SaintSaens- Karneval zvierat
1
Spievanky, spievanky
Prší, prší
1
Dú, dú
Dú valasi, dú
Na Gregora
Hela, Hela, Helička
Šípková Ruženka
M. Ravel- Pavana pre Šípkovú
Ruženku
Zelená sa bučina
1
1
1
1
Mamičke
Malá pomocníčka
1
Ako Mopkovia putovali
1
Mám ja kosu, Náš tatíček
nebožtíček
1
Spievanky, spievanky,
Pôjdeme my do lesíka
1
Rozhovor,
kolektívny spev.
Počúvanie
hudby
Kolektívny
spev, rytmizácia
Skupinová
práca. Kruhová
hra ENV
Riadený
rozhovor
REV
Práca
v skupinách
Hudobnopohybové hry
Hra na ozvenu
Úprava ľud.
Piesne ENV
Hra na
zvonkohre
Analýza
hudobného
diela MKV
Riadený
rozhovor
MKV
Hudobný
doprovod na
Orfových nástr.
Hudobnopohybové
kruhové hry
Osvojiť si danú pieseň
a hrou na telo vyjadriť
rytmus a tempo piesní.
Vytlieskať pomlčky
Vokálnointonačné
činnosti
Moje milé premilené jahody,
Červené jabĺčko
1
Hra na telo
MKV
Vymyslieť k hudbe dej
a vyjadriť ju pohybom
Vokálnointonačné č.
Hra so zvukmi
Hudobnopohybové
činnosti
Old MacDonald
Inonárodné piesne
1
Hudobnopohybová hra
Zahrajme si divadloČo sme sa
naučili
1
Didaktická hra
MKV
Tanečnými prvkami vyjadriť
rytmus a spievať piesne
z celého ročníka
Učebné zdroje :Učebnica Hudobnej výchovy. Didaktické pomôcky : CD prehrávač, nahrávky detských
a ľudových piesní. Hudobné nástroje : klávesy, flauta, Orfove hudobné nástroje.
Obsah vzdelávania v 4. ročníku a prehľad tematických činností
Časový rozsah: 1 hod./týžd. Spolu 33 hodín
I. Vokálno- intonačné činnosti ( 11 hod.)
Slovenské ľudové piesne a ich dnešná podoba v rozsahu h-d2.Krátke hlasové, intonačné a rytmické
a sluchové cvičenia, rytmické a melodické doplňovačky
II. Inštrumentálne činnosti (5 hod.)
Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a jedno a viac-hlasné rytmické cvičenia cvičenia
III. Hudobno- pohybové činnosti (3 hod.)
jednoduché ľudové tance, hudobno- pohybové tanečné hry
10
IV. Percepčné činnosti (9 hod.)
Umelecké spracovanie slovenských ľudových piesní od 19. storočia podnes.
V. Hudobno-dramatické činnosti (5 hod.)
Hudobno – dramatické etudy, hry, jeden hudobno- dramatický celok
Prehľad tematických celkov
V 4. ročníku sú odporúčané dva tematické okruhy:
Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti -Slovenské ľudové piesne troch základných folklórnych
oblastiach Slovenska + regionálne piesne. (Výber z učebnice pre 4. ročník ZŠ). Ľudové hudobné nástroje,
vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje. Folklórny kalendár.
Poslanie hudby v našom živote -Slovenské ľudové piesne (uspávanky, tanečné, regrútske, svadobné,
koledy...). Rôzne podoby slovenských ľudových piesní v úprave skladateľov od 19. storočia podnes.
Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov
I. Vokálno-intonačné činnosti
Obsahový štandard: základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia,
dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas, Práca s hlasom,
kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych
speváckych návykov, Jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas, Intonácia diatonických postupov v durových
a molových tóninách, melodická ozvena, melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé
hudobné hry. Hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte. Používanie taktovacích gest. Orientácia
v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, dynamiky. Čítanie nôt od h
po d 2. Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova , Regionálna výchova
Výkonový štandard: Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní, intonovať
v durovej diatonike
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní,
Intonoval podľa taktovacích gest, poznal tónový systém – c1, d1,e1, f1, g1, a1, h1, c2, aktívne používal
základné pojmy v hudbe - takt, prízvuk, rytmus, husľový kľúč, hodnoty nôt, opakovacie znamienko.
II. Inštrumentálne činnosti
Obsahový štandard : Vedieť tvoriť ostinátne sprievody podľa charakteru piesne. Vedieť zahrať jednoduché
sprievody k piesňam .Tvorba vlastných hudobných nástrojov, hra na nich. Prierezová téma: Mediálna
výchova
Výkonový štandard : Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam správne zvoleným detským
hudobným nástrojom, zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak poznal jednoduché rytmické nástroje a ovládal techniku hrania na nich
vedel vytvoriť jednoduchý sprievod , dokázal zistiť hudobnú myšlienku počúvanej skladby. Pomocou
detských hudobných nástrojov vedel podporiť náladu piesne, rytmus. Hodnotenie práce vo dvojiciach pri
speve a rytmizovaní.
III. Hudobno-pohybové činnosti
Obsahový štandard: Vedieť zatancovať valašský krok, čardáš, mazúrku, valčík, polku, zostaviť z krokov
jednoduchý tanec, dokázať vyjadriť obsah skladieb pohybom, taktovať na 2 a 3 dobý takt. Prierezová téma:
Osobnostný a sociálny rozvoj
Výkonový štandard: Vedieť zatancovať jednoduchý čardáš, pomalý valčík, pohybom správne reagovať na
hudbu
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku, polkový krok. Pohybom
správne reagoval na hudbu. Vedel vyjadriť zmenu tempa a dodržiaval rytmus piesne. Hodnotenie
pohybových zručností celej skupiny.
IV. Percepčné činnosti
Obsahový štandard: -aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých
jej žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať. Podľa sluchu
poznať sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy. Vedieť sa orientovať v rôznych typoch nástrojového
obsadenia. Pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových,
umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu. Sluchové rozoznávanie predohry,
medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz, hudobné myšlienky. Sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu,
opakovania, variačnej zmeny. Využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom,
inštrumentálnou hrou, pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej ukážke.
Prierezové témy: Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova
Výkonový štandard: Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať vystihnúť zámer
skladateľa a odhaliť výrazové prostriedky, ktorými ich realizoval
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak sluchovo rozlišoval základné hudobné nástroje - klavír, husle, trúbka,
akordeón, triangel, bubny, flauta. Pri počúvaní dokázal hudbu prežívať a reagovať na ňu. Rozoznával zvuky
a vedel ich správne pomenovať. Rozlišoval piesne známe, ľudové a umelé. Poznal 6 veku primeraných
11
skladieb, dokázal vystihnúť ich náladu a odhalil dominujúce výrazové prostriedky. Hodnotenie celého
kolektívu pri hudobnej hre.
V. Hudobno-dramatické činnosti
Obsahový štandard: Hudobno-dramatické etudy, hry, hudobno-dramatické celky. Prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Vytvárať si vzťah k hudbe. Uskutočniť hudobno-dramatické vystúpenie.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal pohybom vykresliť vlastnú hudobnú krajinu. Poznaním
hudobných nástrojov vystihol náladu piesne, postavy a prostredie. Uskutočnil dramatické vystúpenie.
Hodnotenie skupinovej práce.
Hodnotenie: priebežné, individuálne- spev, kolektívne- skup. práca, slovné
Cieľové spôsobilosti
Správne sedenie a dýchanie
pri speve, vedieť rozlíšiť
zvuk a tón
Hľadať podobnosti a rozdiely
v piesňach.
Polová – polová nota, nota
s bodkou.
Čo je zbor? Čo je trio?
Dynamika a rytmus piesne
Poznávať piesne a tance
z rôznych kútov Slovenska
Striedanie rytmických hodnôt
v 4/4 takte
Solmizačné slabiky, rytmus
piesne
Melódia, rytmus, tempo
Vyjadrenie rytmu piesne
Reagovať na zmeny tempa
a dynamiky
Porovnanie rytmu piesní,
nárečie oblastí Slovenska
Poznávať a ovládať rytmické
nástroje – činely, rolničky
Čo je organa a chrámová
hudba
Vyjadriť svoje pocity pri
hudbe, koledy a zvyky
regiónu
Čo je hymna? Dynamické
znamienka
Hymnické piesne
Ľudové piesne a piesne
našich krajanov, Akord.
Durová a molová tónina
Fašiangové zvyky, tradičné
ľudové nástroje
Správne reagovať na zmeny
Tematické
činnosti
Vokálno
intonačné
činnosti
Hudobnopohybové
činnosti
.
Inštrumentálne
činnosti
Percepčné
činnosti
Vokálno
intonačné
činnosti
Hudobnopohybové
činnosti REV
Inštrumentálne
činnosti
Hudobnodramatické č.
Percepčné
činnosti
Vokálnointonačné č.
Hudobnopohybové č.
Vokálno inton.
č. REV
Inštrumentálne
činnosti
Vokálno
intonačné
činnosti
Percepčné
činnosti REV
Vokálno
intonačné č.i
Percepčné
činnosti
Vokálno
intonačné č.
Percepčné
činnosti
Vokálno inton.
č. REV
Hudobno-
Téma
Opakovanie piesní z 3.
ročníka.
Belo Felix – Vybrané slová
Slovenská ľudová – Cip, cip,
cipovička.
Česká ľudová – Cib, cib,
cibulienka
Rytmický doprovod piesne,
Báseň
E.Suchoň – Keď sa vlci zišli
Hod.
Metódy
1
Rozprávanie.
1
Hudobná hra
OSR
1
Slovenská ľudová pieseň –
Dievča, dievča, čože to más,
Čierne oči choďte spať
Východoslovenská – Parobská
karička, Stredoslovenská – Išli
tri panenky z Turca
Mobil
1
Hudobné
hádanky.
Počúvanie
hudby ENV
Hra na ozvenu,
melod. hra.
OSR, REV
Reťazová hra.
1
MEV
Keby mala rozum stonožka
1
Pôjdeme do ZOO?
1
Moravská ľudová – Muzikanti
co deláte
Pred muzikú verbunk
1
Hra na detsk..
nástrojoch,OSR
Reťazová hra
ENV
Hra na nástr.
1
Tanečné kroky
1
Kolektívny
spev, hra MUV
Hud. dramatizácia
Hud. – dramatiz
vianočnej hry
OSR
Skupinová
práca
TPPS, REV
OSR
A vy páni muzikanti, Zahrajce
hudaci
M.S.Trnavský - Snehuliak
1
1
1
Vianočné piesne – Česť buď
na výsostiach Bohu, Narodil sa
Kristus Pán
Vianočné piesne a koledy
1
Hymna Slovenskej republiky
1
Aká si mi krásna, Kto za
pravdu horí
Sadla muška na konári, Keď
komára ženili, Lístočku dubový
B.Felix – Nerozhodný mo
1
Už je toho fašánečku,
Fašange sa krátia
B.Felix – Slonia pesnička
1
12
1
1
1
1
Riadený
rozhovor
Rozhovor,
kolektívny spev.
Počúvanie
hudby
Kolektívny
spev, rytmizácia
Skupinová
tempa a dynamiky
Rozlišovanie sláčikových
nástrojov v skladbe
Správne dýchanie pri speve,
Predohra, medzihra, dohra
Dychové hudobné nástroje
dramatické č.
Percepčné
činnosti
Vokálno inton.
č. REV
Percepčné
činnosti
Hudobnodramatické č
práca. ENV
Riadený
rozhovor
Orfove nástroje
C.S.Saens – Karneval zvierat
1
Pre mamičku
1
M.P.Musorgskij – Tanec
kuriatok v škrupinkách
Gordoš-Horváthová – Tom a
Jerry
1
Inštrumentálne
činnosti
Percepčné
činnosti
Močila konope, U susedov tam
je topoľ
J.Letňan – Zázračná muzika
1
Ľahko ovládateľné detské
hudobné nástroje
Spievať čisto a rytmicky
presne
Inštrumentálne
činnosti
Vokálnointonačné
činnosti
I.Dibák – Dobre sa obzeraj,
ľudová – Bol jeden gajdoš
Zoologická
1
Štvrťová pomlčka
Percepčné
činnosti
B. Felix - Sluníčko
1
Melódia, dynamika, rytmus
skladby
Hudobnodramatické č.
Ženích pre slečnu Myšku
1
Správne vystihnúť rytmus
piesne
Vokálnointonačné
činnosti
Slovenské ľudové piesne –
Slovenské mamičky, Červené
jabĺčko, Janko, Janko zlá rada
1
Tanečné hry
REV
Spev piesní s hrou na
detské hudobné nástroje.
Hudobnodramatické č.
Čo všetko sme sa naučili.
1
Didaktická hra
MUV
Dvojhlas
Osminové a štvrťové noty
Hudobné nástroje v orchestri
1
1
1
Hudobnopohybové hry
Hra na ozvenu
Úprava ľud.
piesne ENV
Hra na
zvonkohre
Analýza
hudobného
diela MUV
Hra
MUV
Hudobný
doprovod na
Orfových
nástrojoch
Hudobnopohybové
kruhové hry
Hra na telo
MUV
Učebné zdroje : Učebnica Hudobnej výchovy. Didaktické pomôcky : CD prehrávač, nahrávky detských
a ľudových piesní. Hudobné nástroje : klávesy, flauta, Orfove hudobné nástroje.
13
Download

Hudobná výchova