MESAČNÝ PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
mesiac
činnosť
náplň
IX.
Rekreačná činnosť
hry na školskom dvore, hry na preliezačkách,lezenie na horolezeckú stenu,
vychádzka, súťaž v preskakovaní na švihadle, , tvorivé hry, hudobnopohybové hry a hry s bábkami a hračkami
X.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: tématický rozhovor o starých rodičoch, pomoc
a starostlivosť,
prírodovedno-environmentálna činnosť: kvíz o ochrane prírody, ochrana
prírody: triedenie odpadu, kde patrí odpad a kde nie, kvíz o ochrane prírody,
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: výroba darčeku pre starých
rodičov, koláž z odpadového materiálu, modelovanie s hmoty,
vymaľovanie, vystrihovanie a kreslenie jesenných stromov, listov, výroba
hellovínskej výzdoby
hudobná činnosť: rôzne hudobné štýly súčasnosť a minulosť
literárna činnosť: rozprávka pre babku a dedka
pracovno-technická činnosť: vytváranie mesta so stavebníc (celo mesačná
činnosť)
XI.
Príprava na vyučovanie Hlasné a hravé čítanie
Upevňovanie si získaných vedomostí
Didaktické hry
Vypracovanie domácich úloh
XII.
Individuálne
zamestnanie
spoločenské hry, hry v kruhu, oddychové cvičenia, kartové hry, hry so
stavebnicami, hry podľa vlastného výberu detí
I.
Rekreačná činnosť
atletika – pravidlá a disciplíny, lezenie na horolezeckú stenu, hry v
telocvični, vychádzka, hry na snehu a súťaž v hádzaní snehovými guľami.
súťaž šikovnosti, tvorivé hry, hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a
hračkami
II.
Individuálne
zamestnanie
uvoľňovacie cvičenia, stolové a kartové hry, zábavné hry, hry na koberci,
kolové hry, hry podľa vlastného výberu detí
III.
Príprava na vyučovanie Hlasné a hravé čítanie
Didaktické hry
Upevňovanie si získaných vedomostí
Vypracovanie domácich úloh
Dopravná výchova – výbava cyklistu a bicykla
IV.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: tradície na veľkú noc svet a slovensko,
tématický rozhovor o veľkej noci, stravovanie na jar , očistenie organizmu
prírodovedno-environmentálna činnosť: Naša zem – čo je zem, ako sa k nej
správať, čo je dobré a čo je zlé, deti pri záchrane zeme, kvíz o zemegule
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná výchova: výroba veľkonočných
pohľadníc, maľovanie zemegule, zvierat a rastlín, modelovanie so slaného
cesta
hudobná činnosť: hudobné nástroje
literárna činnosť: rozprávky o ochrane zeme
pracovno-technická činnosť: výroba zemegule, ako sa pracuje na jar na poli
a v záhrade
V.
Rekreačná činnosť
uvoľňovacie cvičenia, vychádzka, zábavné súťaže, lezenie na horolezeckú
stenu, hry na preliezačkách, loptové hry a zábavné hry- naháňačky, tvorivé
hry, hudobno-pohybové hry a hry s bábkami a hračkami
VI.
Oddychová činnosť
spoločensko-vedná činnosť: ako sa správne hrať, dodržiavanie pravidiel,
zvládanie svojich emócii, ako sa pripraviť na koniec školského roka,
zábavné súťaže každý deň, oslava MDD (zábavné popoludnie)
prírodovedno-environmentálna činnosť: vychádzka do prírody pozorovanie
listnatých stromov a liečivé rastliny
esteticko-výchovná činnosť: výtvarná činnosť: fúkanie farieb, odtláčanie
kvetov, maľovanie ihriska, modelovanie s domácej plastelíne
hudobná činnosť: moderné piesne a rozpoznávanie nôt
literárna činnosť: prázdninová rozprávka
pracovno-technická činnosť: starostlivosť o kvety a upratovanie ŠKD
Každý mesiac budeme spolu s deťmi pripravovať narodeninové oslavy, na ktoré budú môcť prísť aj žiaci,
ktorí nenavštevujú ŠKD (posledný piatok v mesiaci).
Každý druhý mesiac budeme mať v ŠKD výmennú burzu hračiek, knižiek a zberateľských predmetov
(posledná streda v mesiaci).
Download

MESAČNÝ PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ