ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby
962 66 Sebechleby 145
ISCED 1
3. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
Predmety
Slovenský jazyk a
literatúra
Prvý cudzí jazyk - ANJ
Prírodoveda
Vlastiveda
Náboženská výchova
Matematika
Informatická výchova
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Počet hodín
ŠtVP + ŠkVP
Spolu
6+2
8
3+0
1+0
1+1
1+0
3+2
1+0
1+0
1+0
2+0
20 + 5
3
1
2
1
5
1
1
1
2
25
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
T/
H
Tematický
celok
2014 / 2015
Slovenský jazyk a sloh
5
tretí
Mgr. Erika Lukáčová
Obsahový štandard
(téma) prierezové témy
Rozlišovacie
znamienka.
1.
Opakovanie
učiva 2.
ročníka
S: Predstavenie sa.
P: Veľké tlačené
písmená.
U s. 1 - 3
S: slohovokomunikačn
á zložka
PZ s. 2 – 5
Zošit 1
s. 1
Výkonový štandard
Žiak
- správne používa diakritické
znamienka
- rozoznáva rozlišovacie
a diakritické znamienka
v grafickom texte
- predstaví sám seba ústne aj
písomne
- píše slová veľkými tlačenými
písmenami
2.
IX.
P: Píšeme
o Slovensku –
1. zošit
(písanie
a slohové
cvičenia)
S: Pozdravy.
P: A – Ahoj (časť
Bratislavy).
U s. 4
PZ s. 2 - 5
Zošit 1
s. 2-3
OSR, REV
3.
Dvojhlásky.
Spoluhlásky. Písanie
i/í, y/ý.
S: Ospravedlnenie,
poďakovanie,
prosba
P: B – Badínsky
prales.
U s. 5
PZ s. 2 - 5
Zošit 1
s. 4-5
OSR, TPPZ
Žiak využíva
poznatky z 2.
ročníka
Hra na
rozlišovacie
znamienka
Ako sa Bambuľka
predstavila
Správne píšem
tlačené písmená
OSR, MEV, TPPZ
Delenie hlások.
Samohlásky.
Samohláska ä.
Výstupy
Žiak
- zaradí hlásku do správnej
skupiny
- určí počet hlások a písmen
v slove s ohľadom na
spoluhlásky ch, dz, dž
- ovláda písanie slov so
samohláskou ä
- správne použije pozdrav
s ohľadom
na osobu, resp. skupinu
- píše tvary písmen, slová,
tvorí vety
Žiak
- správne vyslovuje a píše
slová
s dvojhláskami
- ovláda pravopis slov s i/í, y/ý
- zvolí správnu formu
ospravedlnenia, poďakovania
a prosby
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, tvorí nesúvislý
text – informačná tabuľa
DH
Popletené hlásky
Ako sa Bambuľka
pozdravila
Správne píšem
tvary písmen
Dvojhlásky
Čarovné slovíčka
Prepisujem texty
De, te, ne, le/di, ti,
ni, li.
Tvrdá výslovnosť
slabík.
S: Blahoželanie.
4.
P: C/Č – Čičmany.
U s. 6
PZ s. 2 - 5
Zošit 1
s. 6-7
Žiak
- ovláda správnu výslovnosť
mäkkých slabík
- pozná aj výnimky s tvrdou
výslovnosťou
- zostaví ústne blahoželanie,
samostatne
napíše krátke blahoželanie
- píše tvary písmen,
slová, prepisuje text
Veselé slabiky
Blahoželanie
Píšem správne
tvary
TPPZ, REV
Hláska, slabika,
slovo, veta.
Abeceda.
S: List.
X.
5.
P: D – Dunajec.
Abeceda
U s. 7-11
PZ s. 6 - 7
Zošit 1
s. 8-9
OSR
Žiak
- určí počet slov vo vete, počet
slabík v slove, delí slová na
slabiky
- ovláda tlačenú a písanú
podobu abecedy
- zoradí slová v abecednom
poradí
- rozozná časti listu
- vie písomne zoštylizovať
jednoduchý list
- ovláda pravopis oslovenia
- sa vie podpísať svojím
menom, prípadne priezviskom
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, píše tlačené
písmená
Abeceda.
S: Rozprávanie
príbehu.
6.
Abeceda
P: E – Egreš (obec pri
Trebišove).
U s. 12-15
PZ s. 8 - 9
Zošit 1
s. 10-11
OŽZ, REV
Delenie slov na
slabiky.
Slabikotvorné hlásky
r/ŕ, l/ĺ.
7.
S: Správa.
Delenie slov
Žiak
- vie správne pomenovať
všetky písmená
- vyhľadá podľa abecedy slovo
v slovníku, encyklopédii,
telefónnom zozname
- vie členiť text rozprávania na
úvod, jadro a záver
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, tvorí a píše
krátky text
Žiak
- delí slová na slabiky
- využíva delenie slov
na slabiky
v písomnom prejave
- pozná funkciu jednoduchej
písomnej správy a napíše ju,
Abeceda
Píšeme list
Tlačené a písané
tvary
Pomiešaná
abeceda
Rozprávam veselý
príbeh
Tvorím krátke
texty
Nácvičný diktát
Slabikotvorné
hlásky
Správa vo fľaši
Turistické písanie
na slabiky
P: F – Fačkovské
sedlo.
U s. 16-20
PZ s. 10 - 13
Zošit 1
s. 12-13
pozná rôzne druhy správ
(novinová, SMS, e-mail,...)
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text
Diktát č.1
Píšem diktát
MUV, REV, MEV
Obojaké spoluhlásky.
Vybrané slová.
Obojaké
spoluhlásky
S: Oznámenie.
8.
9.
Vybrané slová
U s. 21-25
PZ s. 10 - 13
REV, MEV, OSR
Vybrané slová po b.
P: G – Gbely.
XI.
10.
Vybrané slová
po B
U s. 26-30
PZ s. 14 - 17
Zošit 1
s. 14-15
REV, OSR
Žiak
- pozná a vymenuje obojaké
spoluhlásky
- vie, že po obojakých
spoluhláskach píšeme i, í alebo
y, ý
- pozná význam pojmov
vybrané slovo
a príbuzné slovo
- tvorí slová patriace do
slovnej rodinky
- pozná funkciu oznámenia
a napíše ho
Žiak
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po b
- vie správne napísať slová s
i/í, y/ý po b
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, napíše
informácie z pojmovej mapy
Obojaké
spoluhlásky sa
predstavujú
Oznámenie
o pripravovanej
akcii
Vybrané slová po
B
Pojmová mapa
Nácvičný diktát
Vybrané slová po b.
S: Inzerát.
11.
Vybrané slová
po B
P: Mapa preberaných
obcí a zaujímavých
miest
na Slovensku.
U s. 29- 32
PZ s. 14 - 17
Zošit 1
s. 16-17
ENV, TPPZ
Žiak
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- vyhľadá inzerát v časopise,
v novinách alebo v reklamných
tlačovinách
- vie sformulovať krátky
inzerát
- prepisuje názvy obcí z mapy
Diktát č.2
Vybrané
a príbuzné slová
Hľadáme
v novinách
inzerát
Mapa a názvy
obcí
Píšem diktát
Vybrané slová po m.
P: H – Hajnáčka.
12.
Vybrané slová
po M
U s. 33- 36
PZ s. 18 - 19
Zošit 1
s. 18-19
Žiak
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po m
- vie správne napísať slová s
i/í, y/ý po m
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, napíše
pozvánku a dokreslí obrázky
Vybrané slova po
M
Pozvánka s
obrázkom
OSR, ENV
Vybrané slová po m.
S: Pozvánka.
P: I – Istebné.
13.
Vybrané slová
po M
U s. 37- 39
PZ s. 20 - 21
Zošit 1
s. 20-21
TPPZ, MEV
Žiak
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- vie písomne sformulovať text
pozvánky na nejaké podujatie
- ovláda prvky, ktoré nesmú
v pozvánke chýbať (miesto,
čas, program, kto pozýva)
- vie doplniť pozvánku o
grafické prvky
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, navrhne
diplom a dokreslí obrázky
Diktát č.3
Vybrané
a príbuzné slová
po M
Pozvánka na
vianočné trhy
Diplom
Píšem diktát
Vybrané slová po p.
U s. 40- 42
14.
Vybrané slová
po P
PZ s. 22 - 23
Zošit 1
s. 22-23
Žiak
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po p
- píše tvary písmen, vyberá
slová do textu
P: J – Jelšava. ENV,
Vybrané slová po
P
Správne tvary
písmen
OŽZ
Vybrané slová po p.
XII.
S. Reklama.
P: K – Kamenné
more.
15.
Vybrané slová
po P
U s. 43- 45
PZ s. 24 - 25
Zošit 1
s. 24-25
ENV, TPPZ- výroba rekl.
plagátu.
Žiak
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- vie pomenovať funkcie
reklamy a vie, kde sa s ňou
môže stretnúť
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje nesúvislý text na
súvislý
Nácvičný diktát
Vybrané slová po
P
Reklama
Prepisujem text
Opakovanie
vybraných slov
po b, m, p.
Vybrané slová po r
16.
Vybrané slová
po B,M,P,R
P: L – Lazy pod
Makytou.
U s. 46- 47
PZ s. 26 - 28
Zošit 1
s. 26-27
Žiak
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po r
- píše tvary písmen, slová,
identifikuje informácie z textu
a zapisuje ich
Diktát č.4
Vybrané slová
a ich kamaráti
Informácie z textu
Píšem diktát
OŽZ, OSR
Vybrané slová po r.
S: Opis predmetu (1.
časť).
19.
20.
Vybrané slová
po R
P: M – Megoňky.
U s. 48- 53
PZ s. 29 - 32
Zošit 1
s. 28-29
I.
OSR, REV
Vybrané slová po s.
P: N/Ň – Ňagov.
21.
Vybrané slová
po S
U s. 54- 57
PZ s. 33 - 36
Zošit 1
s. 30-31
Žiak
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- vie ústne opísať základné
vlastnosti predmetu,
identifikovať prvky opisu
v reklamných textoch
- vie sformulovať krátky
reklamný text
- píše tvary písmen, slová,
píše správu
Žiak
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po s
- píše tvary písmen, slová,
slovná zásoba
Vybrané slová po
R
Vlastnosti
predmetu
Krátka reklama
Vybrané slová po
S
Slovná
schovávačka
OSR
Vybrané slová po s.
22.
S: Opis predmetu (2.
časť).
Vybrané slová
po S
U s. 58- 60
PZ s. 37
OŽZ, DOV
Žiak
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- vie ústne opísať základné
vlastnosti predmetu a vie
určiť, o aký predmet ide
- sa vyjadruje spisovne
Nácvičný diktát
Vybrané slová po
S
Hra/ čo sa
zmenilo
Prepisujem text
Opakovanie
vybraných slov po r,
s.
23.
Vybrané slová
po R,S
P: O – Obid.
PC Vybrané slová
Vlastné pracovné listy
Zošit 1
s. 31
II.
Žiak
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- píše tvary písmen, slová,
identifikuje v textoch kľúčové
informácie
Diktát č. 5
Hra retiazka
Píšem diktát
MEV, OSR, FIG
Vybrané slová
po V
24.
P: Píšeme
o Slovensku
– 2. zošit
(písanie
a slohové
cvičenia)
Vybrané slová po v.
P: P – Patince.
U s. 61- 63
PZ s. 38 - 39
Zošit 2
s. 2-3
ENV, OŽZ
Vybrané slová po v.
S: Rozprávanie
príbehu podľa
osnovy.
26.
Vybrané slov
po V
Žiak
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po v
- píše tvary písmen, slová,
identifikuje v textoch kľúčové
informácie
P: R – Rákociho
rozhľadňa.
U s. 64- 65
PZ s. 40 - 42
Zošit 2
s. 4-5
Žiak
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- vie porozprávať príbeh podľa
osnovy
- vie zostaviť osnovu svojho
rozprávania
- píše tvary písmen, slová,
stručný zápis informácií zo
súvislého textu
Vybrané slová po
V
Vyhľadávanie
informácii v texte
Hra/ na detektíva
Krajina vybraných
slov
Rozprávanie
príbehu
Osnova
TPPZ, REV
Vybrané slová po z.
Opakovanie
vybraných slov.
III.
27.
Vybrané slov
po Z
P: S/Š – Široké.
U s. 66- 70
PZ s. 43 - 48
Zošit 2
s. 6-7
OSR, ENV
Žiak
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po z
- zvláda pravopis vybraných
slov, správne uplatňuje
pravopis v príbuzných slovách
- píše tvary písmen, slová,
identifikuje informácie z textu
a píše ich do viet
Diktát č.6
Vybrané slová po
Z
V krajine
vybraných slov
Píšem diktát
Slovné druhy.
Podstatné mená.
P: T – Tatry.
Slovné druhy
28.
Podstatné
mená
U s. 71- 74
PZ s. 49 - 50
Zošit 2
s. 8-9
OSR, REV
29.
Podstatné
mená
Všeobecné a vlastné
podstatné mená.
Vlastné mená osôb.
Vlastné mená
zvierat.
U s. 75- 79
PZ s. 50 - 51
MUV, OSR
30.
Podstatné
mená
Názvy všetkých miest
na mape.
Názvy obcí, pohorí,
riek.
Názvy významných
miest na mape.
Názvy miest na
plánoch obcí.
Žiak
- chápe, že skupiny slov, ktoré
sa nazývajú slovné druhy,
majú v jazyku rozdielne
funkcie
- ich pozná ako pomenovania
osôb, zvierat a vecí, vie sa na
ne opýtať
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, napíše
informácie do pojmovej mapy
Žiak
- vie rozlíšiť všeobecné
a vlastné podstatné mená
- rozozná vlastné mená osôb
(rodné meno a priezvisko),
zvierat a vie ich správne
napísať
Žiak
- vie správne napísať
geografické názvy obcí,
pohorí, riek, ulíc, námestí,
hradov a zámkov
Nácvičný diktát
V krajine slovných
druhov
Pojmová mapa
Mesto
Podstatných mien
Hra/ meno mesto
zviera vec
Píšem diktát
U s. 80- 85
PZ s. 52 - 54 REV,
TPPZ
Podstatné
mená
IV.
31.
32.
Opakovanie
poznatkov
o podstatných
menách.
S: Vizitka.
P: U – Ubľa.
U s. 86- 87
PZ s. 55 - 57
Zošit 2
s. 10-11
MEV, OSR
Prídavné mená.
33.
Prídavné
mená
S: Opis predmetu (3.
časť).
P: V – Vlachy.
Žiak - aplikuje získané vedomosti (pravopisnú normu)
v praktických činnostiach
- vie, na čo slúži vizitka a ktoré
informácie má obsahovať
- vie navrhnúť svoju vizitku
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, vytvorí podľa
textu pojmovú mapu
Žiak
- vie, akú funkciu majú
prídavné mená
- ich pozná ako slová
označujúce vlastnosti osôb,
zvierat a vecí
Opakovanie
Vizitka
Píšem správne
tvary písmen
Mesto Prídavných
mien
Hra/ Zima – teplo
Vytváram
U s. 88- 93
PZ s. 56 - 57
Zošit 2
s. 12-13
DOV, OŽZ, TPPZ
Prídavné mená.
Slová s opačným
významom
antonymá
34.
Prídavné
mená
P: Z – Zniev.
U s. 92
Vlastné pracovné
listy
Zošit 2
s. 14-15
- vie opísať vzhľad a funkciu
predmetu
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, vytvorí podľa
textu pojmovú mapu
Žiak
- aplikuje poznatky
o prídavných menách pri
tvorbe textov
- vie tvoriť antonymá
- píše tvary písmen, slová,
práca s textom
Nácvičný diktát
pojmovú mapu
Antonymá
Samostatne
pracujem
s textom
Píšem diktát
OSR, MUV
35.
Prídavné
mená
Opakovanie
poznatkov
o prídavných
menách.
P: Mapa
preberaných obcí
a zaujímavých miest
na Slovensku.
U s. 92
Vlastné pracovné
listy
Zošit 2
s. 16-17
Žiak
- aplikuje získané vedomosti
v praktických činnostiach
- tvorí dvojice slov s opačným
a podobným významom
- prepisuje názvy obcí z mapy
Diktát č.7
Hra / Aký? Aká?
Aké?
Názvy obcí
Píšem diktát
REV, OSR
Zámená.
V.
36.
P: X – iniciály.
Zámená
U s. 94- 96
PZ s. 59
Zošit 2
s. 18-19
OSR
37.
Zámená
Opakovanie
poznatkov
o zámenách.
S: Opis ilustrácie –
z knihy Ohňostroj
pre deduška.
P: Y – pravopis.
U s. 96
PZ s. 59
Zošit 2
s. 20-21
OSR, TPPZ, FIG
Žiak
- vie, akú funkciu majú zámená
- v texte rozozná osobné
Mesto Zámen
a privlastňovacie zámená (bez
používania terminológie)
Píšem správne
- píše tvary písmen, slová,
celú abecedu
prepisuje text, píše tlačené
písmená
Žiak
- aplikuje získané vedomosti
v praktických činnostiach
- dokáže napísať jednoduchý
opis ilustrácie založený na
opise postáv
- píše tvary písmen, slová,
prepisuje text, zapisuje názvy
obcí (môže si pomôcť
internetom alebo
encyklopédiou)
Hra/ Milionár
Opis ilustrácie
Názvy obcí
Číslovky.
Číslovky
S: Opis ilustrácie –
z knihy Kľúče
od mesta.
38.
P: Päťriadok –
tvorivé písanie.
U s. 98-103
PZ s. 60
Zošit 2
s. 22-23
Žiak
- vie, akú funkciu majú číslovky
- rozlišuje základné a radové
číslovky
(bez používania terminológie)
- dokáže napísať jednoduchý
opis ilustrácie rozdelenej na
lineárne časti
- opis vie členiť podľa odsekov
- tvorivé písanie – päťriadok,
grafické usporiadanie textu
Mesto Čísloviek
Hra/ Na hada
Opis ilustrácie
Hra na
spisovateľa
REV, MEV, TPPZ
Slovesá.
S: Rozprávanie
príbehu (1. časť).
P: Moja obec.
39.
Slovesá
U s. 104-106
PZ s. 61
Zošit 2
s. 24-27
REV, OŽZ, TPZZ
40.
Záverečné
opakovanie
učiva
Opakovanie – 1. časť:
Slovné druhy.
Opakovanie – 2. časť:
Abeceda, vety.
P: Správy o živote
v obci.
Žiak
- vie, akú funkciu majú slovesá
- ich pozná ako slová
pomenúvajúce, čo osoby,
zvieratá a veci robia
- ich vie rozoznať vo vete
a správne použiť
- vie napísať krátke
rozprávanie podľa osnovy
- vytvorí pojmovú mapu
o svojej obci, utvorí osnovu
a koncept
Nácvičný diktát
Žiak
- si opakuje a precvičuje učivo
- píše správu o udalostiach vo
svojej obci
Diktát č.8
Mesto Slovies
Hra / Na
remeselníkov
Moja obec
Píšem diktát
Správa o našej
obci
Píšem diktát
U s. 110-113
Zošit 2
s. 28-29
OSR, MEV
Opakovanie – 3. časť:
Vybrané slová.
VI.
S: Rozprávanie
príbehu (2. časť).
41.
Opakovanie
P: Prázdniny v obci.
U s. 114-117
PZ s. 62
Zošit 2
s. 30-31
OSR, MUV, REV
Žiak
- si opakuje a precvičuje učivo
- vie napísať krátke
rozprávanie podľa vytvorenej
osnovy
- píše oznam o pripravovanej
akcii
vo svojej obci
Opakovanie
Moja obec
42.
Opakovanie
Opakovanie – 4. časť:
Celoročné učivo.
Žiak
Čo sme sa naučili.
- aplikuje vlastné kompetencie
v samostatných praktických
P: Zahrajte sa.
činnostiach
U s. 118-120
- didaktické hry
Samostatná práca
Všetky známe hry
PZ s. 64
Zošit 2
s. 32-33
OSR, OŽZ
43.
Opakovanie
Opakovanie – podľa
pojmovej mapy.
Zábavné cvičenia,
tajničkové úlohy,
doplňovačky, hry.
OSR,TPPZ,FIG
Žiak
- aplikuje v ústnom aj
písomnom prejave učivo 3.
ročníka
- samostatne rieši tvorivé
úlohy, tajničky, doplňovačky
Zábavná
slovenčina
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
T
Tematický
celok
2014 / 2015
Slovenský jazyk a literatúra, časť: Literatúra
3
tretí
Mgr. Erika Lukáčová
Obsahový štandard
(téma) Prierezové témy
Prvá hodina
oboznámenie
s učebnicou. Písmenkáči
September (U4/ PZ 2)
IX.
1.
2.
Žltá
Jeseň
Kde bolo, tam nebolo
( U5/ PZ 3)
Škola
ENV, OSR
O tom, ako Mach
a Šebestová ...
(U6/ PZ 4 - 5)
3.
Vedomosti
OSR, MEV
Hodina čítania
(U10/ PZ 6)
Malá veľká čitateľka
(U11/ PZ 7)
4.
Čítanie
OSR, FIG
Výkonový štandard
Žiak vie
 súvislo
prerozprávať
vlastný zážitok
 čítať text
s porozumením
 pracovať
s ilustráciou,
vymýšľať vlastné
vety podľa
ilustrácie
 vysvetliť, na čo
slúži inzerát
Žiak vie
 čítať text
s porozumením
 samostatne
reprodukovať text
 samostatne
vyhľadávať
informácie v texte
Pozeranie DVD Mach a
Šebestová
Žiak vie
 vyhľadať a prečítať
z textu priamu reč
 odlíšiť poéziu od
prózy
 vyhľadať rýmy,
vymyslieť vlastnú
báseň
Výstupy
Žiak rozoznáva
poéziu a prózu.
Pozná ilustráciu.
Žiak prerozpráva
dej prečítanej
rozprávky.
Pozeranie DVD Mach a
Šebestová
Rozpráva krátky
príbeh.
Opísať postavenie členov
rodiny pri zabezpečovaní
životných potrieb.
Žiacke výroky o čítaní
(U14)
5.
Kniha
O knihách (U15/PZ 8)
Rohožka majstra
rozprávkara (U16/ PZ 9)
Žiak


vyhľadať a prečítať
z textu priamu reč
vymenovať knihy
pre deti a mládež,
ktoré pozná z domu
alebo z knižnice
Báseň, pieseň.
Knižnica.
Pojmy: literatúra pre
deti, literárna
postava
ENV, TPPZ
Kamaráti
X.
6.
Ak uhádneš moje
meno
Kamarát (U17/ PZ 10)


čo je knižnica
pozná literárne
diela určené deťom

čítať text
s porozumením
budovať vzťah ku
knihám a čítaniu
Žiak
Mimočítanková
literatúra

Moja naj kniha
Založiť čitateľský
denník.
Pojem: literárna
postava a vie ich
vymenovať
OSR
Kamaráti
Malý Muk v deviatom
leveli (U18/ PZ 11)
Moja prvá kniha
o počítačoch (U20/ PZ
7.
Vedomosti
12)
OSR, MEV
Telefón (U21/ PZ 13)
Žiak vie
 čítať text
s porozumením
 vyhľadať hlavnú
postavu, vedľajšie
postavy
 čo je počítač
a v čom ľuďom
pomáha

Komunikácia

OŽZ, MEV

OSR
Môj veľký brat
výmyselník (U29/ PZ
Žiak
(U26/ PZ 15)
Ester a Albatros (U27/
9.
Hnedá
Rodina
PZ 16)
Práca so slovníkom
(s.126)
XI.
10.
17,18)
Súrodenci
OSR
Ohňostroj pre deduška
(U33/ PZ 19, 20)
11.
Starí rodičia
Domov
pozná výhody aj
nevýhody
mobilného
telefónu
a internetu,
pozná
nebezpečenstvá
pri ich používaní
určiť verš v básni
Žiak vie
 samostatne sa
orientovať v básni,
texte
 určiť verš, rým
 vyhľadať cudzie
slovo v slovníku
a chápe jeho
význam
Rozprávka o tom, ...
Tomáš Janovic (U36/ PZ
21)
O bohatom palci (U37)
Rozozná hlavnú
a vedľajšiu postavu
Žiak
Telefón (U24/ PZ 14)
8.
Pojmy: hlavná
postava, vedľajšie
postavy príbehu

vie dramatizovať
text, zahrať
divadielko
Žiak vie
 čítať
s porozumením
 zablahoželať
k narodeninám
 charakterizovať
Hlavná postava
v príbehu.
Význam komunikácie
medzi ľuďmi.
Pojem: verš
Cudzie slová v
slovníku
Dramatizácia
Vlastnosti literárnej
postavy

OSR, MEV
Počul som raz, že...
(U38 )
12.
Domovina
REV, OSR, FIG
Pán Snehulianko (U44/
Žiak

(U39/ PZ 22)
Rodičia
PZ 24)
XII.
14.
Biela
Sneh
Spravodlivosť
Žiak vie
 vyhľadať prvky
povesti
 zistí, ako vznikol
hrad Krásna Hôrka
Žiak vie
 vyhľadať prvky
povesti
Spoznávať históriu našej
vlasti pomocou povestí.
Pojem: povesť, jej prvky
Opísať svoju predstavu
o tom, ako človek môže
sporiť.
Bebek z Krásnej Hôrky
13.
Zimné pranostiky (U45)
O bratislavskom
Valdherovi (U46/ PZ 25)


ENV, OŽZ
Slávnosť u Pipi Dlhej
Pančuchy (U48/ PZ 26)
Mimočítankové čítanie
OSR
15.




16.
17.
18.
Dievčatko so
zápalkami (U51/ PZ 27)
Mimočítankové čítanie
OSR, FIG
Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny
svojimi slovami
charakterizovať
zimu
vyhľadať ďalšie
zimné pranostiky
nájsť v povesti
poučenie
Správna technika
čítania
Pojem: povesť
Spoznávať históriu
našej vlasti pomocou
povestí.
Pojem: povesť, jej
prvky
Ľudová slovesnosť.
Pojem: pranostika
Žiak

Zima
Smrť
postavy z textu
pozná aspoň dva
tituly
spomínaného
autora
čítať text
s porozumením
reprodukovať text
určiť hlavnú
postavu
opísať výzor,
správanie
a vlastnosti
postavy
vyrobiť plagát
Žiak vie
 čítať text
s porozumením
 pozná aspoň dve
ďalšie diela H. Ch.
Andersena
Vzájomná pomoc
a charitatívne aktivity.
Reprodukcia textu.
Plagát.
Hlavná postava,
výzor, správanie
a vlastnosti.
Technika čítania
Knihy od H.Ch.
Andersena
Vianočné prázdniny
19.
Zimná záhada ( U 53/
PZ 28)
Rým (U54)
Zima
I.
20.
Chlad
Rýmy zimy (U54)
V ľadovom zrkadle
(U55)
Ľudové hádanky
o zime (s.55)
Žiak vie
 slovami opísať
svoje pocity
 vyhľadať rýmy
 recitovať báseň
naspamäť
 pozná hádanky o
zime
Báseň, zbierka básní.
Žiak vie
 plynulo
a s porozumením
nahlas čítať
 prerozprávať dej
rozprávky podľa
ilustrácie
Výrazné čítanie
priamej reči.
Dramatizácia textu.
Rozprávanie podľa
ilustrácie.
Pojem: ľudová
rozprávka
Pojem: rým
Naučiť sa báseň
naspamäť.
Hádanky o zime.
ENV
Zima
21.
Spravodlivosť
Pani Zima (U56/ PZ 29)
Pani Zima
Krásne a múdre sú
ľudové rozprávky (U59/
PZ 30)
OSR, MUV
Biela ako sneh... (U61/
PZ 31)
OSR, REV
22.
Spravodlivosť
Modrá hojdačka
(U64/PZ 32)
Prechádzka (U65/ PZ
35)
Voňavé moria (U66/ PZ
33)
II.
23.
Modrá
Obloha
Fantázia
ENV, FIG
Žiak vie
 čítať text
s porozumením
 čo je ľudová
rozprávka
 krátko
reprodukovať
rozprávku
 kde sa odohráva
dej a kto v nich
vystupuje
Žiak vie
 sformulovať
vlastnú reakciu na
text
 vytvoriť krátke
otázky k textu
 doplniť
nedokončený text
 spájať ilustráciu
s textom
 tvoriť prídavné
mená
Zoradiť osobné želania/
potreby podľa ich
dôležitosti. Stanoviť si
merateľné krátkodobé
finančné ciele.
Ľudová rozprávka.
Znaky rozprávky.
Krátke otázky k textu.
Kapitán Kukuk (U68/ PZ
34)
More
ENV, MUV, FIG
24.
25.
(U72/ PZ 36)
Cesty, diaľky
Mimočítanková
literatúra, práca
s časopisom, práca s
internetom
Ľubomír Feldek (U73/
PZ 37)
ENV, OSR
Hra pre tvoje modré
oči (U74/ PZ 38)
OSR,TPPZ
III.
27.
Fantázia
Sen
Snívaníčko (U 78)
Jar (U80/ PZ 39)
Strigônska oblievačka
28.
Samostatná
orientácia v texte
a práca s textom.
Žiak vie
 pomenovať druhy
umenia
 pozná aspoň dva
tituly
spomínaného
autora
 porozprávať dej z
prečítanej knihy
 výrazne čítať a
zlepšuje techniku
 samostatne
pracovať s textom
Druhy umenia.
Jarné prázdniny
Po stopách umenia
26.
Žiak vie
 sa vie samostatne
orientovať v texte
 pracovať podľa
zadania
 čítať plynulo a s
porozumením
reprodukovať text
Rozlíšiť na príkladoch zo
svojho okolia, čo znamená
byť bohatý alebo chudobný.
(U81/ PZ 40 )
Zelená
Jar
ENV, REV
Kto do Veľkej noci ...
(U84/ PZ 41)
Jar
Čo povedali naši
prarodičia (U85)
Kačacia dolina (U86/ PZ
Príroda
42)
29.
Žiak vie
 správne intonovať
 charakterizovať
cirkus
 vytvoriť plagát
k predstaveniu
v cirkuse
 prezentuje svoju
prácu
Žiak vie
 pracovať s básňou
podľa zadania
 rozvíjať svoju
fantáziu
 vyhľadať aj utvoriť
rým
 tvorivo pracovať
s literárnou
ukážkou
 čo je skutočnosť
a čo fikcia
Žiak vie
 čítať s
porozumením
 vymenovať
literárne útvary
ľudovej
slovesnosti
 pozná zvyky
Plagát Cirkus.
Fantázia.
Rým.
Skutočnosť a fikcia.
Rozbor textu.
Veľkonočné zvyky.
Pranostika.
Povesť.
ENV, REV, TPPZ
Príroda
30.
IV.
Mamina pozná vtáčiu
reč (U88/ PZ 43, 44 )
Jeleňvízor (U90/ PZ 45)
Les
ENV, OSR
Mladosť
Krista Bendová (U92/ PZ
46)
O zelenom vodníkovi
(U93/ PZ 47)
Zátoka zátok (U96/ PZ
48)
31.
Ekológia
ENV, MEV, OSR
Kúzelník (U97/ PZ 49)
ENV
32.
Nádej
Červená
Láska
Zaľúbená báseň (U100/
PZ 50)
Prekážka (U101/ PZ 51)
33.
OSR,
Mimočítanková
literatúra, práca s
časopisom
Jaroslava Blažeková
34.
(U102/ PZ 52)
Zelené ríbezle ( U103/
35.
Zákaz
PZ 53)
ENV, OSR, MEV
V.
36.
Moc
Rozprávka o pánovi
starostovi (U105/ PZ 54)
Komár a medveď
Krv
(U107)
a tradície súvisiace
s Veľkou nocou
vytvoriť
veľkonočný
kalendár

Žiak vie
 čítať plynulo
a s porozumením
opíše jeleňvízor
 vyhľadať v texte
rozprávkové prvky
Žiak vie

vymenovať
aspoň dva tituly
kníh
od spomínanej
autorky

prerozprávať dej
rozprávky, tvoriť
otázky k textu
spojiť ilustráciu s textom
Žiak vie


vyhľadať hlavnú
myšlienku
vyjadriť svoje
pocity pohybom,
mimikou tváre,
gestom, postojom,
pantomímou
určiť rým, verš

Žiak vie
 vyhľadať hlavnú
myšlienku
 vyjadriť svoje
pocity pohybom,
mimikou tváre,
gestom, postojom,
pantomímou
 určiť rým, verš
Žiak vie
 čítať text
s porozumením
 reprodukovať text
 vyhľadať ďalšiu
literatúru od
autorky
Žiak vie
 čítať
s porozumením a
odpovedať
na otázky
Zdokonaľovanie
techniky čítania.
Pozná knihy od Kristy
Bendovej.
Tvorí otázky k textu.
Práca s textom.
Neverbálna
komunikácia.
Pojem: hlavná
myšlienka
Neverbálna
komunikácia.
Práca s textom.
Práca s textom.
Niečo o autorke.
Hlavná myšlienka
v texte.
Rozbor textu.
ENV, OSR, TPPZ


Krv
Medveď a komár
(U109/ PZ 55)
37.
OSR
Mačky vo vreci (U112/
PZ 56)
Otcovská rada (U114/
PZ 57)
38.
Pestrofarebná
Tolerancia
OSR
Moja mama vidí nebo
(U117/ PZ 58)
39.
Rozdiely
Film o černošskej
neveste (U118/ PZ 59)
OSR, MUV
Rozmanitosť
Rovnoprávnosť (U120/
PZ 60)
VI.
40.
Rovnoprávnos
ť
Práca s časopisom
OSR
Schovávačka (U 122/ PZ
Rozmanitosť
61)
41.
Prázdniny
Žirafa (U124 )
vysloviť, zdôvodniť
a obhájiť svoj
názor
pracovať s novou
slovnou zásobou
Žiak vie
 porovnať
rozprávku od
dvoch autorov
 reprodukovať,
recitovať
Žiak vie
 porozprávať dej
 vymenovať hlavné
a vedľajšie postavy
 pozná výraz
tolerancia a uvedie
príklady tolerancie
 zhodnotiť konanie
postáv
 nakresliť vhodnú
ilustráciu k časti
textu
Žiak vie
 rozlišovať poéziu a
prózu
 určiť hlavnú
postavu
 diskutovať na
tému tolerancia
k ľuďom inej farby
pleti alebo
s postihnutím
Žiak vie
 čítať plynulo
a s porozumením
 vysvetliť pojem
rovnoprávnosť


samostatne
pracovať s textom
charakterizovať
spoločné a odlišné
vlastnosti skupiny
Pojem :poetické
a prozaické texty.
Otázky k textu.
Hlavná myšlienka.
Hlavná postava.
Tolerancia.
Plynulé čítanie.
Pojem :
rovnoprávnosť.
Samostatná práca
s textom.
ENV, OSR
42.
Prázdniny
Kozmonauti (U125)
Mimočítanková
literatúra, práca
s časopisom alebo
internetom
OSR
Žiak vie
 samostatne
pracovať s textom
 charakterizovať
spoločné a odlišné
vlastnosti skupiny
 vyhľadať
informáciu o P. S.
Samostatne
vyhľadávať
informácie v texte.
Mimočítanková
literatúra
Žiak


OSR, TPPZ
43.


si upevňuje
návyky hlasného
a tichého čítania
číta prirodzene,
jeho čítanie je
plynulé,
uvedomelé,
s dodržiavaním
požiadaviek na
spisovnú
výslovnosť
demonštruje
získané čitateľské
zručnosti aj
v neznámych
textoch
Čítanie
s porozumením.
Prezentuje čitateľský
denník.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
2014 / 2015
Anglický jazyk
3+0
tretí
Učebnica:
Vyučujúci:
Family and Friends 1
M
IX.
X.
Počet
hodín
13
12
Mgr. Lucia Husáková
Tematický
celok
Čo je to?
Čas na hranie
To je môj nos
Obsahový štandard
Prierezové témy
1. Úvod do vyučovania
2. Opakovanie
3. Pozdravy: Hello, Bye
Ja som... I´m
Ako sa máš a odpoveď
4. Dni v týždni
5. Číslovky
6. Farby
7. Predmety v škole, pomenovanie vecí
8. Základné otázky a odpovede, How are
you? I´m fine, thank you.
9. Abeceda: A, B, C, D
10. Počítanie do 10
11. Test
12. Inštrukcie: otvor, zatvor
13. Komunikačné frázy a ich
precvičovanie
MUV
1. Predmety v triede
2. Hračky- Otázky s opytovacím
zámenom Čo je toto? What´s this? Je
to.... It´s a...
3. Predmety v triede a hračky
4. Privlastňovacie zámeno - môj/tvoj
5. Abeceda- zvuk, Hlásky E,F,G,H
6. Privlastňovacie zámená v spojeniach
slov
7. Moja obľúbená hračk- Precvičovanie
zručností - k téme hračky
8. Moja obľúbená hračkaPrecvičovanie a upevňovanie zručností
9. Časti tela
10. Sloveso byť -jedn. a množ. Číslo
11. Časti tela v spojení so slovesom byť
pri opise
12. Opakovanie
OŽZ
Výkonový
štandard
Žiak sa vie
zoznámenie so
spolužiakmi. Vie
základné pozdravy
a pokyny.
Žiak si pestuje
pozitívny vzťah k
anglickému jazyku.
Žiak vie správne
reagovať na
pokyny.
Žiak vie
pomenovať veci
v škole. Žiak vie
vypočuť a podať
informáciu. Žiak
vie správne
reagovať na otázku
Žiak sa vie
podieľať na
vytváraní projektu
Výstupy
Dramatizácia
pozdravov
a predstavenia sa
Pieseň
Počúvanie
a dramatizácia
príbehu
Pieseň
Interaktívne
cvičenia
Slovné
hodnotenie
Hra na telo,
názornosť
12
My friends –
Moji priatelia
XI.
On je hrdina
XII.
9
Kde je lopta?
Billiho maco
I.
11
Sú to jeho
nohavice?
Kde je starká?
Desiata
II.
9
1. Halloween v Británii
2. Abeceda-zvuky, Hlásky: I, J, K, L
3. Láska k prírode, zvieratám, výroba
makiet zvierat
4. Obľúbené zvieratá
5. Opakovanie 1, TEST
6. Oprava a hodnotenie, sebahodnotenie
a rozbor chýb
7. Zamestnania
Osobné údaje, vzťahy v rodine, stiahnuté
tvary
8. Pieseň Two kind doctors
9. Výslovnosť
10. Abeceda-zvuky: M,N,O,P;
Precvičovanie zručností-zamestnania
11. Opakovanie lekcie 4, Precv.
pomenovaní zamestnania
12. Opakovanie lekcie 4, stiahnuté tvary
MEV
1. Domov a bývanie
2. Tvorenie otázok- Predložky miesta,
Precvičovanie zručností-opis pomocou
predložiek
3. Predložky- použitie,
Precvičovanie predložiek v opise obrázkov
4. Abeceda-zvuky Interaktívne
cvičenia,Hlásky:Q,R,S,T,U
5. Domov a bývanie, Privlastňovanie
použitím apostrofu
6. Členovia rodiny, Who's this?
7. Abeceda-zvuky, Hlásky : V,W,X,Y,Z
8. OPAKOVANIE, lekcie 4, 5, 6
9. VIANOCE v Británii a u nás
TPPZ
1. Opakovanie, precvičovanie zručností
2. Opakovanie, opis obrázka
3. Test
4. Vyhodn.a rozbor testu
5. Oblečenie, základné druhy oblečenia
6. privlastňovacie zám.
7. Pieseň, precvičovanie lexiky
oblečenie, opis
8. ABECEDA-opakovanie
9. Domov a bývanie, Dom-časti domu
10. Orientácia v dome, Časti domuslovná zásoba, Komunikačné frázy,
didaktické hry
11. Precvičovanie zručností , Hláska: sh
1. Stravovacie návyky, Použitie členu:
a/an , have got
2. Pieseň Open my lunch box
3. Hláska: ch, výslovnosť
4. Precvičovanie zručnostíidentifikovať, opísať
5. Mám/nemám... Precvičovanie viet
6. Opakovanie 3- lekcie 7, 8, 9
7. TEST 3
8. Oprava a hodnotenie testu
9. Hravé čítanie, práca s textom, lexikou
OŽZ
Žiak vie
pomenovať nálady
a podať informáciu.
Žiak vie počítať do
osem. Žiak získava
nové vedomostí.
Žiak vie využiť
znalostí v praxi.
Videozáznam
Zážitkové učenie
Hra s maketami
Žiak vie spresniť čo
viem. Žiak vie
odpovedať. Žiak
rozumie používaniu
apostrofu.
Hra- Adam velí
Žiak vie
pomenovať
miestnosti v dome,
niektorý nábytok.
Žiak vie nájsť
špecif. inf. v texte
Práca s textom
Tvorba plánu
ihriska
Opis,
priraďovanie
Spev
Sebahodnotenie
Žiak vie opísať
svojho jedla. Žiak
vie odpovedať
odpoveďami: Je to
v... Je to na... Je to
pod... Žiak vie
počítať do štrnásť.
Spev
Hry, opis svojho
jedla
súťaž
Nový priateľ
III.
13
Mám rád
opice
Čas obeda
IV.
10
Upratať!
V.
11
On vie behať!
Poďme sa
hrať
12
VI.
1. Rodina a spoločnosť
2. Opis osoby- Tvorenie otázky, záporupomocou He/ She's got.. It's got..
3. Časová rezerva
4. Geometrické tvary, Pieseň: It´s square!
5. Abeceda, Hláska: th- výslovnosť
6. Precvičovanie slovnej zásoby- opis
osoby
7. Čítanie listu
8. Hry, precvičovanie zručností
9. Zvieratá, pomen. zvierat
10. Prídavné mená, Mám/Nemám rád
11. Výslovnosť, Výslovnosť samohl. a v
strede slova
12. Precvičovanie zručností- vyjadriť
svoj názor
13. Opakovanie
OSR
1. Stravovanie
2. Strava-čo mám/ nemám rád, tvorenie
otázok, záporu
3. JEDLÁ, Rozprávanie o stravovaní
4. Veľká noc, symboly
5. Veľká noc u nás a vo VB
6. Slová, gramatika: Hláska e v strede
slova
7. V reštaurácii, Precvičovanie zručností
8. Precvičovanie zručností komunik.
9. Časová rezerva- doplnkové cvičenia
10. Opakovanie lekcie 10,11,12
MEV
1. TEST 4
2. Vyhodnotenie testu, precvičenie
nedostatkov
3. Domov a bývanie
4. Vyjadriť, že niečo niekde je
5. Číslovky 11-20
6. Hláska i- v strede slova
7. Číslovky od 11-20 - v hrách
8. Slová, precvičovanie zručností
9. Didaktické hry, precvičovanie slovnej
zásoby
10. Domov a bývanie, precvičovanie
vedomostí
11. Udržiavanie čistoty
TPPZ
1. Voľný čas a záľuby
2. Plnovýzn. slovesá a modálne sloveso:
Môcť
3. Pieseň I can do anything .
4. Hláska o v strede slova
5. Voľný čas a záľuby, viem/neviem niečo
robiť
6. Precvičovanie zručností- Opis zvieratčo vedia; Ja a moji kamaráti -voľný čas,
DOV
7. Rozkazovací spôsob pomocou: Let' s..+
sloveso
8. Hláska u v strede slova- výslovnosť
9. Opakovanie 5- lekcie 13, 14, 15
10. Test 5
11. Hodnotenie a rozbor chýb
12. Záverečné hodnotenie, did.hry OSR
Žiak vie roprávať
o svojej rodine.
Žiak vie správne
vyslovovať nové
slová. Žiak sa vie
opýtať, odpovedať
na opis osoby.
Prezentácia
Žiak vie
pomenovať druhy
jedla. Žiak sa
oboznámi so
slovesom mať.
Pieseň
Žiak vie rozprávať
o zariadení v dome.
Žiak vie používať
osobné zámená on,
ona, ono. Žiak vie
rátať od 11 – 20.
Plagát
Žiak vie
pomenovať
jednotlivé
povolania. Žiak vie
vyjadriť, čím by
som chcel byť.
Žiak vie rátať od 1
– 20.
Práca s
obr.slovníkom
Pieseň
Rozprávanie
Dramatizácia
príbehu
Dramatizácia
Hry O číslach
Dramatizácia
Práca s obrázkom
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž. Tematický
/Hod. celok
2014 / 2015
Prírodoveda
1+0
tretí
Mgr. Margita Husáková
Obsahový štandard
Prierezové témy
Úvodná hodina
IX.
1.
Opakovanie
2.
I. Veci okolo
nás
3.
II. Rastliny –
súčasť prírody
Úvod, opakovanie poznatkov z 2.
ročníka, OSR
Prečo sa veci líšia?
Veci, ľudské výtvory,
prírodniny živé a neživé
ENV, OSR
Prečo stromy plačú?
Miazga a jej význam,
funkcia ďatla
ENV
Prečo stromy plačú?
Pagaštan konský
Gaštan jedlý, založenie
pokusu,
4.
ENV
Prečo existujú nahé
semená?
X.
5.
Nahosemenné rastliny –
ihličnaté stromy
OSR, ENV
Prečo máme stromy, ktoré
majú semená ukryté?
6.
Krytosemenné rastliny –
listnaté stromy
OSR, ENV
7.
I. Veci okolo
nás
Prečo je voda vo fľaši
a knihy nie?
Veci, látky, vlastnosti látok,
látky pevné a kvapalné
OSR, ENV
8.
Prečo je slon ťažký
a more veľké?
Objem a hmotnosť
OSR
Výkonový štandard
Výstupy
Oboznámenie sa s obsahom, nadviazanie
na Prírodovedu 2. ročník.
Žiak vie, čo sú veci, z čoho sú vyrobené,
vie čo patrí a nepatrí medzi ľudské
výtvory. Žiak vie, že prírodniny delíme na
neživé a živé (huby, rastliny, živočíchy,
človek). Žiak vie, že živé prírodniny
prijímajú potravu, dýchajú, rastú vyvíjajú
sa a rozmnožujú.
Žiak vie, čo je miazga, aký má význam
v tele stromov, vie, že miazga
v ihličnatých stromoch sa volá živica a čo
sa z nej vyrába.
Žiak pozná strom – pagaštan konský,
jeho plody, listy, miesta kde rastie. Žiak
pozná strom – gaštan jedlý, jeho plody,
listy, miesta kde rastie. Vie, čím sa líši
pagaštan konský od gaštana jedlého.
Žiak vie vysvetliť pojem nahosemenné
rastliny, čo medzi ne patrí. Vie, že
ihličnaté stromy neopadávajú, ale vie že
ihličie opadáva zo smrekovca opadavého.
Žiak pozoruje semená z rôznych šišiek,
sleduje pohyb semien pri páde z výšky.
Žiak vie, že tieto semená slúžia aj ako
potrava rôznym živočíchom.
Žiak vie vysvetliť pojem krytosemenné
rastliny, ktoré majú ukryté semená v plode
alebo v tvrdej šupine. Žiak pozoruje
semená v jednotlivých plodoch. Žiak vie,
že plody majú príjemnú chuť a veľký
obsah vitamínov.
Žiak vie, že okolo nás je množstvo vecí,
ktoré sú vyrobené z látok. Pozorovaním
žiak zistí, že látky majú svoje vlastnosti.
Žiak vie, že vec má svoj tvar, niektoré
látky si zachovávajú tvar, iné látky
(kvapalné) svoj tvar prispôsobujú nádobe.
Žiak vie vysvetliť pojem objem, pozná
a pracuje s meradlom, porovnáva objem,
pozná jednotky objemu. Žiak vie vysvetliť
pojem hmotnosť, pozná a pracuje
s meradlom - váha, porovnáva hmotnosť,
pozná jednotky hmotnosti.
Praktické činnosti
Spoločné
a rozdielne znaky
gaštana a
pagaštana, pokus
Pokus.
Vzorkovník
nahosemenných
semien.
Praktické činnosti:
ovocie – hľadá
semená –
zhotovenie
vzorkovníka.
Hra „Na slepú
babu“.
Praktická činnosť
– s odmerným
valcom, váhou,...
Mesiac
Týž. Tematický
/Hod. celok
Obsahový štandard
Prierezové témy
Prečo je zmrzlina
studená?
XI.
9.
Tuhnutie, topenie látok,
zmena vlastností
OSR, ENV
Prečo mláky miznú?
Zmena skupenstva:
skvapalňovaním,
vyparovaním
10.
OSR
Čo sme sa naučili
Opakovanie: „Veci okolo
nás“
11.
OSR, OZŽ
12.
III. Vesmír
Prečo Slnko vychádza
a zapadá?
Pohyb Zeme okolo svojej
osi
OSR
Prečo je Zem guľatá?
XII.
Slnečná sústava, planéty,
družice
13.
OSR
14.
IV. Technika
a technické
objavy
Prečo sa lopta kotúľa?
Sila
OSR
Prečo je ľad šmykľavý?
Trenie
15.
OSR, OŽZ
Prečo má bicykel pedále?
I.
Pohyb, ozubené kolesá,
prevodové remene
16.
OSR, OŽZ
Prečo žiarovka svieti?
Elektrický prúd, vodivosť
látok, elektrický obvod
17.
OSR, OŽZ
18.
V. Človek ako
súčasť prírody
Prečo sa podobáme na
opicu?
Cyklus života, cicavce
OSR, OŽZ
Prečo vidíme, cítime,
počujeme?
19.
Zmysly, zmyslové orgány
OSR, OŽZ
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak vie , že zmenou teploty niektoré látky
menia svoje skupenstvo. Žiak vie, že
teplotu meriame teplomerom, pozná
jednotky teploty, vie ich aj zapísať.
Praktické činnosti:
meranie teploty.
Žiak vie, že voda (kvapalina) sa môže
zmeniť na vodnú paru (plyn) a tento
proces sa volá vyparovanie. Žiak vie, že
proces zmeny plynu na kvapalinu sa volá
skvapalňovanie.
Praktické činnosti:
skvapalňovanie,
vyparovanie.
Žiak vie vyriešiť jednoduché úlohy, ktoré
plní pri opakovaní jednotlivých učív. Žiak
vie pracovať samostatne, ale vie
spolupracovať aj v skupinách.
Žiak vie, že Zem sa otáča okolo svojej osi
(strieda sa deň, noc – stmieva sa a
rozvidnieva). Vie, že jedno otočenie trvá
24 hodín. Žiak vie odmerať čas
meradlom času, pozná jednotky času
a ovláda jednoduché premeny jednotiek.
Žiak pozná slnečnú sústavy, planéty (vie
ich vymenovať), družice planéty, Slnko,
slnečné svetlo. Žiak vie, že niektoré
planéty nemajú mesiace, niektoré jeden
a iné viac mesiacov. Žiak vie, že Zem je
guľatá.
Žiak vie uviesť príklad na pôsobenie sily
v bežnom živote, (spozná meradlo sily,
jednotku a značku sily). Žiak zistí, že sila
mení polohu alebo tvar vecí.
Praktické činnosti:
viem pracovať so
stopkami,
hodinami.
Model slnečnej
sústavy.
Praktické činnosti:
pracujem so
silomerom.
Žiak vie vysvetliť trenie, vie ako trenie
vzniká, vie uviesť jednoduché príklady
trenia z bežného života.
Praktické činnosti:
Pokus trenia.
Žiak vie, že stroje nám uľahčujú život.
Žiak vie vysvetliť, akým spôsobom sa
stroje dostávajú do pohybu, čo tieto stroje
musia mať v sebe zabudované.
Praktické činnosti:
práca
s jednoduchým
mechanizmom.
Žiak pozná zásady bezpečnosti pri práci
s elektrickým prúdom. Vie určiť, látky,
ktoré sú vodivé a nevodivé. Vie zostrojiť
jednoduchý elektrický obvod na školskej
zostave.
Praktické činnosti:
jednoduchý
elektrický obvod.
Žiak pozná vývin dieťaťa v maternici,
cyklus života, vie, že po narodení sa
mláďatá cicavca živia materským
mliekom, majú vyvinutý cicavý reflex.
Projekt.
Žiak pozná zmyslové ústroje, vie
vymenovať zmyslu a zmyslové orgány.
Vzorkovník
zmyslov.
Mesiac
II.
Týž. Tematický
/Hod. celok
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Prečo potrebujeme
zmysly?
20.
Koža, oko, ucho, jazyk, nos
OSR, OŽZ
Prečo si učením
precvičujeme mozog?
Nervová sústava, mozog,
miecha, nervy.
21.
OSR, OŽZ, TPPZ
Prečo počujeme tlkot
srdca?
22.
Srdce, cievy, krv
OSR, OŽZ
Čo sme sa naučili
III.
Opakovanie: „Človek ako
súčasť prírody“
23.
OSR, OZŽ
24.
VI. Živočíchy
– súčasť
prírody
Prečo majú niektoré
živočíchy kostru?
Stavovce, kostra, chrbtica
OSR, OZŽ
Prečo existujú cicavce?
Typické znaky cicavcov
25.
OSR
Prečo vtáky vedia lietať?
26.
Vtáky, krídla, perie
OSR
Prečo vtáky vedia lietať?
IV.
27.
Typické znaky vtákov
OSR
28.
Prečo had v chlade
nezamrzne?
Plazy, telesná teplota
OSR
Prečo had v chlade
nezamrzne?
29.
Prvá pomoc pri uštipnutí,
typické znaky plazov
OSR, OŽZ
Výkonový štandard
Žiak vie koža je hmatovým orgánom,
pozná funkcie kože, vie, čo z kože vyrastá.
Žiak vie, že orgánom zraku je oko, pozná
funkciu zrakového nervu, orgánom sluchu
je ucho, zvukové vlny, orgánom chuti je
jazyk, chuťové poháriky, orgánom čuchu
je nos, ktorý rozoznáva vône a pachy.
Žiak vie, z ktorých častí sa skladá nervová
sústava, rozoznáva dva druhy dejov, ktoré
môžeme ovplyvniť a ktoré nevieme
ovplyvniť. Žiak si uvedomuje, že môže
v niektorých momentoch nastať
poškodenie niektorej časti nervovej
sústavy.
Žiak vie vysvetliť, ako pracuje obehová
sústava, pozná jej funkcie, zloženie srdca,
druhy ciev. Pozná dôvody poruchy orgánov
v dôsledku nedostatku tekutín, vie
poskytnúť prvú pomoc pri krvácaní.
Výstupy
Nákres nervovej
sústavy
Prvá pomoc pri
krvácaní.
Žiak vie vyriešiť jednoduché úlohy, ktoré
plní pri opakovaní jednotlivých učív. Žiak
vie pracovať samostatne, ale vie
spolupracovať aj v skupinách.
Žiak vie vysvetliť pojem stavovce, vie
zaradiť živočíchy, ktoré do skupiny
stavovcov patria. Vie vysvetliť, kedy sa
začali objavovať na Zemi. Žiak pozná
zloženie celej kostry: chrbtica, stavce,
kosti.
Žiak vie, že cicavce sa po narodení živia
materským mliekom, pozná typické
znaky cicavcov (chlpy, dobre vyvinuté
zmysly, stála telesná teplota – srsť
vypadáva, hustne, rodičia sa starajú
o mláďatá až do dospelosti).
Žiak vie uviesť rozdiely medzi časťami tela
cicavcov a vtákov. Vie, že telo je pokryté
perím, pozná druhy peria (vrchné, páperie)
a jeho funkcie. Vie, že v minulosti sa perá
využívali na písanie (brko).
Žiak pozná typické znaky vtákov (zobák,
zvuky -zvláštny ústroj, vývin vo vajíčku,
zloženie vajíčka, liahnutie).
Žiak vie vysvetliť pojem plazy, vie, že do
skupiny patria hady, jaštery, krokodíly,
korytnačky. Žiak vie, že plazy nemajú
stálu telesnú teplotu – závisí od okolia.
Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri
uštipnutí vretenicou. Žiak pozná typické
znaky plazov (zvliekanie kože, kladú
vajíčka, nežmurkajú, potravu prehĺtajú, uši
sú skryté vo vnútri hlavy, majú dobrý
čuch, zmenu vo vzduchu zisťujú jazykom.
Projekt
Znaky cicavcov.
Znaky vtákov.
Znaky plazov.
Prvá pomoc pri
uštipnutí.
Mesiac
Týž. Tematický
/Hod. celok
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Prečo žaba môže žiť vo
vode aj na súši?
V.
30.
Obojživelník, typické znaky
obojživelníkov
OSR, ENV
Prečo žralok nie je
typická ryba?
31.
32.
Ryby a drsnokožce
OSR, OŽZ, TPPZ
VII.
Spoločenstvo
– základ
života
v prírode
Prečo u nás nie je púšť?
Ekológia a prírodné
spoločenstvá
ENV, OSR
Prečo ryby nelietajú?
VI.
33.
Vodné spoločenstvo, sladké
a slané vody
ENV, OSR
Prečo medvede nemajú
rady parky?
34.
Kultúrne spoločenstvo
a vznik kultúrneho
prírodného spoločenstva
ENV, OSR
35.
Prečo sú lesy pľúcami
planéty?
Čo sme sa naučili
Les - zložitý prírodný útvar
OSR, ENV
Výkonový štandard
Žiak vie vysvetliť pojem obojživelník,
pozná jeho stavbu tela, spôsoby pohybu,
lovu potravy. Žiak vie do skupiny
obojživelníkov zaradiť aj mloka,
salamandru, pozná prostredie, v ktorom
žijú. Vie vymenovať typické znaky (liahne
sa z vajíčok kladených do vody, mláďatá
– žubrienky, dýchajú pľúcami a vlhkou
kožou, potravu lovia jazykom).
Žiak vie vysvetliť pojem drsnokožce, vie,
že dýchajú (žiabre), pohybujú sa plutvami,
telo majú pokryté šupinami, pozná typické
znaky ryby (neresenie – ikry, žralok má
„šiesty zmysel – zachytávanie
elektrických signálov vo vode – lepšia
orientácia).
Žiak vie vysvetliť pojem ekológia, vie,
akými skupinami sú tvorené prírodné
spoločenstvá a aké druhy prírodného
spoločenstva poznáme (les, vodný tok,
spoločenstvo, ktoré vytvoril človek).
Žiak pozná rastliny a živočíchy, ktoré
tvoria vodné spoločenstvo, vie uviesť
príklad. Vie, kde sa nachádza sladká voda
a kde slaná, ktoré rastliny a živočíchy tu
žijú.
Výstupy
Opis obojživelníka.
Projekt.
Projekt.
Vodné
spoločenstvo.
Žiak vie vysvetliť pojem kultúrne
spoločenstvo, kultúrne prírodné
spoločenstvo, vie, akými spôsobmi môže
vzniknúť. Žiak pozná pravidlá slušného
správania sa v prírode.
Pravidlá slušného
správania v prírode.
Žiak vie vymenovať znaky lesa, čím je
tvorený a aké sú vzťahy medzi
jednotlivými zložkami. Žiak pozná funkcie
lesa.
Typy lesov.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014 / 2015
Vlastiveda
1+1
tretí
Mgr. Margita Husáková
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
IX.
ČR
1.
2014 / 2015
Náboženská výchova
1+0
tretí
Mgr. Daniel Markovič
Tematický celok
VERIŤ BOHU
Výkonový štandard
vnímať vzájomné prepojenie
dôvery a viery
Čo znamená veriť?
vnímať náročnosť viery
1.
Aký je Boh? (MUV)
biblické obrazy Boha - vyjadriť
jednoduchý a vlastný obraz o
Bohu
Veľká sila ukrytá v
malom - strom mojej
viery
podobenstvo o horčičnom
semienku
1.
Božie Kráľovstvo
ako poklad
reprodukovať podobenstvo o
poklade
1.
Uzdravenie slepého
(OSR)
reprodukovať biblický príbeh Opísať hlavné znaky a prejavy
ľudskej dôvery
1.
Ako počujem a
hovorím
výchova svedomia - ticho,
rozhovor, viesť k modlitbe
vlastnými slovami
1.
Uzdravenie chorého
s ochrnutou rukou,
uzdravenie
ochrnutého (OSR)
vedieť vyjadriť vlastnú
schopnosť vnímania iných,
uvedomiť si dôležitosť dávania
JEŽIŠ UZDRAVUJE
Mať zdravé nohy
1.
1.
JEŽIŠ NÁM
ODPÚŠŤA
Daj pozor, aby si to
nerozbil!
Výstupy
potreba spoznávania Boha pre
svoj život viery
1.
1.
XI.
Odkrývať ukryté úvod
Čo je to viera
1.
X.
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
témy
vnímať rôzne formy chudoby
vo svete - prakticky si
uvedomovať chudobných a
núdznych
poznať pojmy vina a hriech sebareflexia – jej význam
a dôležitosť, vnímať vinu ako
súčasť život - formovať svoje
mravné cítenie
Jednoducho
vysvetlí, čo
znamená veriť
Bohu
Vyjadrí vlastný
obraz o Bohu
Opíše obsah
krstných
sľubov
Reprodukuje
podobenstvo o
horčičnom
semienku
Reprodukuje
biblický príbeh
o uzdravení
slepého
Reprodukuje
biblický príbeh
o uzdravení
hluchonemého
Reprodukuje
biblický príbeh
o uzdravení
človeka s
ochrnutou
rukou
Jednoduchým
spôsobom
vysvetlí
kresťanský
pohľad na vinu
XII.
1.
Na ceste zmierenia –
márnotratný syn
1.
Dokážem to?
1.
JEŽIŠ NÁS
OSLOBODZUJE
Pravidlá pre život na
slobode:
Desatoro - obsah
jednotlivých
prikázaní
1.
I.
Pravidlá budovania
vzťahu s Bohom
(OSR)
Pravidlá budovania
vzťahu s ľuďmi:
Desatoro
1.
1.
1.
II.
III.
IV.
Židovská pascha
Opakovanie
Pozrieť sa do zrkadla
- spytovanie
svedomia
1.
reprodukovať dané
podobenstvo a vysvetliť jeho
význam
vysvetliť pojmy predsavzatie a
pokánie
spoznať starozákonné biblické
posolstvo - formovať postoj
úcty a tolerancie k iným
náboženstvám
Reprodukovať Desatoro
a vedieť vysvetliť význam
jednotlivých prikázaní
osvojiť si postoj zodpovednosti
za seba i druhých
Bez zmierenia s ľuďmi by naše
zmierenie s Bohom bolo
pokrytectvom. Bez zmierenia
s Bohom by zmierenie s ľuďmi
bolo neúplné.
oceniť a formovať svoje
svedomie - vnímať hriech ako
ublíženie hlavne sebe
1.
vnímať obraznú reč
podobenstva - na základe
poznaného utvárať svoje
životné postoje
1.
Staré musí odumrieť
aby mohlo vyrásť
nové
nájsť
analógiu
medzi
podobenstvom
o pšeničnom
zrne
a Ježišovou
smrťou
a zmŕtvychvstaním
1.
Ježiš nám ukazuje
cestu z tmy hriechu Krížová cesta
vnímať Ježiša Krista ako
svojho záchrancu
1.
Podobenstvo o
robotníkoch vo vinici
(OSR)
formovať postoj budovania
spoločenstva
1.
Opakovanie
zhrnutie postoja za sebe i
spoločnosť
1.
Pôst
formovať postoj zriekania sa
a obety pre druhých
Veľká Noc
vnímať veľkonočné tajomstvo
ako základ viery
1.
Chlieb ako dar
oceniť hodnotu chleba
1.
Ježiš nasycuje
pomenovať a pochopiť význam
symbolov
JEŽIŠ NÁS POZÝVA
NA HOSTINU
Jednoducho
vysvetlí
význam
jednotlivých
prikázaní
osvojovať si postoj
zodpovednosti za svoje
správanie
Poznať, konať,
vidieť to, čo je
v živote dôležité
(ENV)
1.
Reprodukuje
podobenstvo o
márnotratnom
synovi
Zhodnotí svoje
konanie v
zhode so
svojím
svedomím
Aplikuje
posolstvo
podobenstva o
pšeničnom
zrne
Prerozpráva
biblický príbeh
V.
VI.
1.
Ježiš sa stáva
chlebom
jednoducho opísať spojitosť
biblických príbehov
1.
Vinič a chlieb
pomenovať a vysvetliť
symboly používané pri sv.
omši
1.
Obeta ako dar
vnímať symbol obety
1.
Stretnutie s Ježišom Emauzskí učeníci
rozvíjať vnímanie svojho
vnútorného - duchovného
sveta
1.
Svätá omša
vnikať do tajomstva
Eucharistie
1.
Dnes ako vtedy…
formovať návyk pravidelného
prijímania Eucharistie
1.
Pozvanie na hostinu
pomenovať spoločné znaky
Poslednej večere a slávenia sv.
omše
1.
Agapé – hostina
lásky
spoznávať Eucharistiu ako
zdroj sily
1.
Cesta viery (OSR)
viera – dar, ktorý človeku
pomáha v rozhodovaní
1.
Opakovanie
zhodnotenie roč. témy
o rozmnožení
chleba
Odlíši chlieb
od
eucharistického
chleba
Pomenuje, čo
symbolizuje
víno vo svätej
omši
Napíše
modlitbu
vďaky
Pomenuje, ako
sa zmenil
postoj
emauzských
učeníkov po
stretnutí s
Ježišom
Pomenuje
základné časti
svätej omše
Pomenuje, ako
sa treba
pripraviť na
prijatie
Eucharistie
Vyjadrí zážitok
zo slávnosti
prvého sv.
prijímania
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014 / 2015
Matematika
3+2
tretí
Mgr. Erika Lukáčová
M
T/
H
Tematický
celok
Obsahový štandard
(téma)prierezové témy
Výkonový štandard
Výstupy
IX.
1.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Žiak vie čítať a písať čísla
v obore do 100, vie sa
orientovať v číselnom rade.
Porovnávať dané čísla podľa
veľkosti pomocou znakov. Riešiť
slovné úlohy.
Mat. hra/ Na
hada
Mat. rozcvička
2.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Žiak vie spamäti aj písomne
sčítať a odčítať dvojciferné číslo
v obore do 100 bez prechodu aj
s prechodom cez desiatku. Vie
vykonať spamäti a písomne
základné počtové úkony. Riešiť
jednoduché a zložené slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie.
Žiak vie samostatne počítať
pomocou rozkladu. Riešiť
jednoduché a zložené slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie.
Riešiť nepriamo sformulované
slovné úlohy.
Matematický
kráľ
Obrázkové SÚ
3.
4.
Geometria
Žiak vie vyznačovať body na
priamke a úsečke, označovať ich
veľkým tlačeným písmenom.
Vie rysovať úsečku danej dĺžky
v cm a označiť ju.
Správne merať a zapisovať dĺžku
úsečky.
Bodulík a jeho
čiary
5.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Opakovanie učiva 2. roč.
Čísla do 100, písanie
a znázorňovanie čísel
Zápis čísla pomocou grafického
znázornenia
Porovnávanie čísel, číselný rad,
číselná os
Počítanie v obore do 100 bez
prechodu cez desiatku
ENV, MEV
(U str.3-5, PZ1 str.3-7)
Opakovanie učiva 2. roč.
Opakovanie pamäťového počítania
Písomné sčítanie a odčítanie
v obore do 100
Počítanie pomocou rozkladu
Slovné úlohy
OSR, OŽZ, FIG
(U str.6-8, PZ1 str.8-12)
Opakovanie učiva 2. roč.
Počítanie pomocou rozkladu
Sčítanie a odčítanie viacerých čísel
Jednoduché a zložené slovné úlohy
Nepriamo sformulované úlohy
MEV, OSR
(U str.9-11, PZ1 str.13-16)
Opakovanie učiva 2. roč.
Rovné a krivé čiary, priamky,
úsečky
Bod, rysovanie úsečiek,
vyznačovanie bodov
Meranie dĺžky úsečiek v cm
Vstupná kontrolná práca
DOV
(PZ1 str.74-78)
Trojciferné čísla a počítanie po 1
Číselný rad 0 – 1 000, počítanie po
1
Orientácia v číselnom rade v obore
0 – 1 000
Číslo pred, číslo za
Pojem stovky, desiatky, jednotky
Žiak vie čítať a písať trojciferné
čísla.
Orientovať sa v číselnom rade
na číselnej osi, dopĺňať číselné
rady.
Vie správne prečítať a zapísať
trojciferné číslo.
Hra na obchod
Číselná os
X.
Päťminútovka
Samostatná
práca
6.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
7.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
8.
9.
Geometria
Zápis a čítanie trojciferných čísel
Počítanie v eurách a centoch
Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel v obore do 10 000
Sčítavanie podľa vzoru: stovky +
desiatky + jednotky
Pripočítanie jednoc. a dvojc. čísel
k násobkom 100
Príklady typu: 300+4, 300+34
Odčítanie: príklady typu:
300-4, 334-34
OSR, MEV, FIG
(U str.12-13, PZ1 str.17-21)
Trojciferné čísla a počítanie po 1
Propedeutika rozvoja prirodzeného
čísla v desiatkovej sústave, rozklad
trojciferného čísla a jeho
znázornenie pomocou znakov
Sčitovanie podľa vzoru: stovky +
desiatky + jednotky
Pripočítanie a odčítanie jednocif.
čísel
Príklady typu: 823+5, 568-5
Riešenie jednoduchých SÚ na
sčítanie a odčítanie
Propedeutika rozvoja prirodzeného
čísla v desiatkovej sústave
Pojem stovky, desiatky, jednotky
OSR
(U str.14, PZ1 str.22-26)
Trojciferné čísla a počítanie po 1
Zobrazenie a písanie čísel
Zostupný a vzostupný číselný rad
Automatizácia pripočítania
a odčítania jednocif. čísel
Riešenie jednoduchých SÚ na
sčítanie a odčítanie
OSR, ENV
(U str.15, PZ1 str.27-29)
Zavedenie jednotky dĺžky mm
Meracie prostriedky dĺžky a ich
jednotky
Vie rozložiť trojciferné čísla na
stovky, desiatky a jednotky, aj
opačne.
Žiak rozumie tomu, že 1€ = 100
centov.
Ovláda algoritmus písomného
sčítania a odčítania v obore do
1 000.
Žiak vie počítať po 1 do
1
000.
Vie rozložiť číslo na stovky,
desiatky a jednotky, vie číslo
graficky znázorniť.
Povedať počet stoviek,
desiatok, jednotiek v zápise.
Hra –Indiáni
Zobrazuje na
čís. osi
Samostatná
práca
Žiak vie riešiť jednoduché
slovné úlohy: dané číslo zväčšiť
o, dané číslo zmenšiť o ...
Žiak vie rozložiť číslo na stovky,
desiatky a jednotky, vie číslo
graficky znázorniť.
Vie povedať počet stoviek,
desiatok, jednotiek v zápise.
Žiak vie zapísať trojcif. číslo
podľa diktovania.
Vie sa orientovať v číselnom
rade od 0 do 1 000.
Pozná vzťahy pred, za, hneď
pred, hneď za.
Vie porovnávať čísla.
Päťminútovka
Diktát čísel
Pravda –
nepravda
Žiak vie rozlišovať isté, neisté,
možné a nemožné udalosti
primerané veku.
Pravdivosť, nepravda,
pravdepodobný,
nepravdepodobný...
Žiak vie odmerať dĺžku úsečky
v mm.
Vie odmerať a zoradiť úsečky
Odhaduje meria
skutočnú
XI.
XII.
10.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
11.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
12.
Geometria
13.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
14.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
15.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
Meranie dĺžky úsečky v mm a cm
Rysovanie úsečky v mm
Odhad, meranie a porovnávanie
úsečiek
OSR, FIG
(PZ1 str.79-84)
Počítanie po 10 aj po 100
Číselný rad od 0 – 1 000
Orientácia v číselnom rade v obore
od 0 – 1 000
Pamäťové a písomné pripočítanie
a odčítanie celých desiatok
Príklady typu: 823+20, 823-20
SÚ na pripočítanie a odčítanie
celých desiatok
ENV
(U str.16-18, PZ1 str.30-36)
Počítanie po 10 aj po 100
Zväčšovanie a zmenšovanie čísel po
desiatkach, stovkách
Pripočítanie a odčítanie celých
stoviek
Príklady typu: 351+600, 816-600
SÚ na pripočítanie a odčítanie
celých stoviek
OŽZ, FIG
(U str.19-20, PZ1 str.37-45)
Jednotka dĺžky dm
Rysovanie úsečiek
Premena jednotiek
Odhad a meranie dĺžky úsečiek
OSR, ENV
(PZ1 str.84-88)
Zavedenie násobenia
Znak násobenia, pojmy: súčin,
činiteľ, niekoľkokrát viac
Súvislosť medzi násobením
a sčítaním
Sčítanie rovnakých sčítancov
Riešenie SÚ na násobenie
OSR, FIG, MUV
(U str.23-24, PZ1 str.46-51)
Násobenie
Zväčšiť dané číslo násobením
niekoľkokrát
Násobenie pomocou sčítania
SÚ na násobenie
OSR
(U str.25, PZ1 str.52-57)
Násobenie
Násobenie 1 a 0
Komutatívnosť pri násobení
SÚ na násobenie
OSR
(U str.26-27, PZ1 str.58-62)
podľa veľkosti.
Vie porovnávať jednotky dĺžky
a pohotovo premieňať jednotky
dĺžky.
dĺžku
Žiak vie sčitovať a odčitovať
prirodzené čísla v obore do 1
000 spamäti a písomne.
Ovláda algoritmus sčítania
a odčítania v obore do 1 000.
Vie riešiť jednoduché SÚ na
sčítanie a odčítanie celých
desiatok.
Hra – Indiáni
Žiak vie počítať po stovkách, vie
zapísať trojcif. číslo a zobraziť
ho na číselnej osi.
Vie sčitovať a odčitovať
prirodzené čísla v obore do
1000 spamäti a písomne.
Ovláda algoritmus sčítania
a odčítania v obore do 1 000.
Vie riešiť jednoduché SÚ na
sčítanie a odčítanie.
Žiak vie používať dĺžku dm. Vie
pohotovo premieňať jednotky
dĺžky.
Práca s nulami
Obrázkové
slovné úlohy
Žiak vie pochopiť násobenie ako
sčítanie rovnakých sčítancov.
Pozná znak násobenia.
Vie zväčšiť dané číslo
násobením niekoľkokrát.
V obore do 20 vie riešiť
jednoduché SÚ na násobenie.
Fazuľky –
názorné
ukážky
Interaktívna
tabuľa
Žiak vie zostaviť príklad na
násobenie.
Vie pochopiť princíp násobenia
v závislosti od poradia činiteľov.
Viacnásobné
sčítanie
Žiak vie násobiť číslom 1 a 0.
Využíva násobenie v praxi.
Práca s nulami
Odhad
a meranie
16.
I.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Sčítanie a odčítanie do 1 000
Písomné sčítanie a odčítanie trojcif.
čísel
Aplikačné úlohy
Riešenie počtových úkonov
pomocou znázornenia
Nepriamo sformulované SÚ
DOV
(U str.28-30, PZ1 str.63-67)
17.
Vianočné prázdniny
18.
Vianočné prázdniny
Hra –
Detektívi
Päťminútovka
19.
20.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Sčítanie a odčítanie do 1 000
Písomné sčítanie a odčítanie trojcif.
čísel
Správny zápis čísel pri písomnom
sčítaní a odčítaní
Skúška správnosti
ENV
(U str.32-35, PZ1 str.68-73)
Žiak ovláda algoritmus
písomného sčítania a odčítania
v obore do 10 000.
Vie správne vypočítať súčet
a rozdiel, urobiť skúšku
správnosti.
Skúška
správnosti
21.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
Nácvik násobenia v obore do 20
Riešenie SÚ na násobenie
Žiak vie spamäti všetky spoje
násobenia v obore prirodzených
čísel do 20.
Vie zväčšiť dané číslo
násobením niekoľkokrát.
Vie riešiť jednoduché SÚ na
násobenie typu: 1. určiť súčet
rovnakých sčítancov, 2. zväčšiť
dané čísla niekoľkokrát.
Preukázať nadobudnuté
kompetencie.
Automatizácia
spojov
násobenia
Kontrolná
práca
Žiak vie deliť na rovnaké časti
(rozdelenie na daný počet
rovnakých častí), vie deliť podľa
obsahu (delenie po, rozdelenie
skupiny danej veľkosti).
Vie rozdeliť určený počet na
kôpky, po jednom na pokyn
učiteľa.
Rozumie pojmu polovica,
tretina, štvrtina.
Žiak vie deliť na rovnaké časti
(rozdelenie na daný počet
rovnakých častí), vie deliť podľa
obsahu (delenie po, rozdelenie
skupiny danej veľkosti).
Vie rozdeliť určený počet na
kôpky, po jednom na pokyn
učiteľa.
Rozumie pojmu polovica,
tretina, štvrtina.
Viem sa
podeliť – torty
Geometria – opakovanie
Polročná kontrolná práca
Vyhodnotenie polročnej kontrolnej
práce
II.
Žiak ovláda algoritmus
písomného sčítania a odčítania
v obore postupným sčítaním,
odčítaním, podľa vzoru.
Vie riešiť nepriamo
sformulované úlohy a úlohy na
rozvíjanie mat. myslenia.
22.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
23.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
Rozdeľovanie a delenie
Zavedenie delenia
Rozdeľovanie po jednom na dve,
tri, štyri ... časti
Propedeutika zlomkov
(rozdeľovanie na polovice,
tretiny,...)
Polovica
OSR, DOV
(U str.36-37, PZ2 str.3-6)
Rozdeľovanie a delenie
Rozdeľovanie po jednom na dve,
tri, štyri ... časti
Propedeutika zlomkov
(rozdeľovanie na polovice,
tretiny,...)
Tretina
Propedeutika zlomkov
OSR, ENV
(U str.38-39, PZ2 str.7-12)
Delenie na
kôpky
Interaktívna
tabuľa
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
Rozdeľovanie a delenie
Pochopiť súvislosť medzi odčítaním
a delením
Poznať znak delenia
Delenie na dané diely
OSR
(U str.40-42, PZ2 str.13-17)
26.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
27.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
28.
Geometria
29.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
30.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
24.
Žiak vie zmenšiť (zväčšiť) číslo
delením (násobením)
niekoľkokrát.
Vie deliť na rovnaké časti, podľa
obsahu.
Hra – mat.
kráľ
Rozdeľovanie a delenie
Delenie pomocou sčítania
Úlohy na propedeutiku
kombinatoriky (vytváranie všetkých
možných skupín predmetov
z daného počtu predmetov po
dvoch, troch, manipulatívnou
činnosťou a symbolmi
OSR, FIG
(U str.41-42, PZ2 str.18-30)
Žiak vie deliť aj pomocou
sčítania.
Vie zmenšiť (zväčšiť) číslo
delením (násobením)
niekoľkokrát.
Vie deliť na rovnaké časti, podľa
obsahu.
Rozcvička
Hravé úlohy
Štvorciferné čísla a počítanie po 1
Číselný rad 0 – 10 000
Orientácia v číselnom rade
Číslo pred, číslo za
Zápis a čítanie štvorcif. čísel
Vzťah pojmov číslo a číslica
Písanie štvorcif. čísel slovom
Porovnávanie čísel
Zaokrúhľovanie na 1000 nadol
Jednotky dĺžky mm a m, km a ich
premieňanie
ENV
(U str.43-45, PZ2 str.31-36)
Rysovanie rovinných útvarov
štvorcovej sieti
Zväčšovanie, zmenšovanie
rovinných útvarov v štv. sieti.
Štvorcová sieť, rady, stĺpce, rovinný
útvar
Stavba telies z kociek na základe
obrázka
Kreslenie plánu stavby z kociek
OŽZ
(PZ2 str.73-78)
Počítanie po desať, po sto aj po
tisíc
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej
displejom
Sčítanie a odčítanie s využitím
kalkulačky
MUV
(U str.50-52, PZ2 str.43-47)
Žiak vie čítať a písať štvorcif.
čísla. Počítať po tisícoch,
stovkách, desiatkach,
jednotkách. Vie rozložiť štvorcif.
Čísla na tisícky, stovky, desiatky
a jednotky aj opačne.
Zobrazovať a porovnávať čísla
na číselnej osi i pomocou
znakov. Riešiť nerovnice.
Vie zaokrúhľovať na tisícky
nadol. Vie porovnávať jednotky
dĺžky a pohotovo ich premieňať.
Číselná os
Zaokrúhľovani
e
Nerovnice
Jednotky dĺžky
Žiak vie narysovať rovinné
útvary v štvorcovej sieti.
Vie zväčšovať a zmenšovať
rovinné útvary v štv. sieti.
Pozná a používa pojmy:
priestor, teleso, kocka, kváder,
stavba z kociek, plán, ...
Projektanti
Žiak vie sčítať a odčítať
jednoduché príklady daného
typu aj spamäti.
Ovláda algoritmus písomného
sčítania a odčítania.
Žiak si osvojil praktické sčítanie
a odčítanie na kalkulačke
v obore do 10 000.
Vie urobiť kontrolu správnosti.
Žiak vie sčítať a odčítať
jednoduché príklady daného
typu aj spamäti.
Počítam
s kalkulačkou
25.
Jarné prázdniny
III.
Počítanie po desať, po sto aj po
tisíc
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej
Počítam
s kalkulačkou
IV.
V.
čísel v obore do
10 000
displejom
Sčítanie a odčítanie s využitím
kalkulačky
MEV
(U str.53, PZ2 str.48-52)
31.
32.
Geometria
33.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
34.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Rysovanie rovinných útvarov
štvorcovej sieti
Zväčšovanie, zmenšovanie
rovinných útvarov v štv. sieti.
Štvorcová sieť, rady, stĺpce, rovinný
útvar
Stavba telies z kociek na základe
obrázka
Kreslenie plánu stavby z kociek
ENV
(PZ2 str.79-84)
Násobenie a delenie
Pojmy: činiteľ, činiteľ, súčin,
delenec, deliteľ, podiel
Násobenie jednotkou a nulou
Opakovanie násobenia, delenia
pomocou sčítania rovnakých
sčítancov, postupného odčítania
rovnakého čísla
Riešenie SÚ na násobenie a delenie
OSR
(U str.54-55, PZ2 str.53-58)
Štvorciferné čísla a počítanie po 1
Zápis a čítanie štvorcif. čísel
Zaokrúhľovanie na desiatky nadol
Číselná os
Kombinatorické úlohy
ENV, FIG
(U str.46-49, PZ2 str.37-42)
35.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Sčítanie a odčítanie do 10 000
Písomné sčítanie a odčítanie dvoch
štvorcif. čísel bez prechodu cez
základ
Riešenie jednoduchých a zložených
SÚ
Násobenie a delenie
OSR, FIG
(U str.57-60, PZ2 str.59-65)
36.
Geometria
Rysovanie rovinných útvarov
štvorcovej sieti
Zväčšovanie, zmenšovanie
rovinných útvarov v štv. sieti.
Štvorcová sieť, rady, stĺpce, rovinný
útvar
Stavba telies z kociek na základe
obrázka
Kreslenie plánu stavby z kociek
OŽZ, REV
(PZ2 str.85-88)
Ovláda algoritmus písomného
sčítania a odčítania.
Žiak si osvojil praktické sčítanie
a odčítanie na kalkulačke
v obore do 10 000.
Vie urobiť kontrolu správnosti.
Žiak vie narysovať rovinné
útvary v štvorcovej sieti.
Vie zväčšovať a zmenšovať
rovinné útvary v štv. sieti.
Pozná a používa pojmy:
priestor, teleso, kocka, kváder,
stavba z kociek, plán, ...
Stavby z
kociek
Žiak vie spamäti všetky spoje
násobenia v obore prirodzených
čísel do 20.
V obore do 20 vie riešiť
jednoduché a zložené SÚ na
násobenie a delenie.
Vie overiť správnosť riešenia
a formulovať odpoveď.
Hry –
Mat. kráľ
Väčší berie
Žiak vie čítať a písať štvorcif.
čísla.
Vie počítať po tisícoch,
stovkách, desiatkach,
jednotkách.
Vie zaokrúhľovať na desiatky
nadol, ovláda algoritmus pri
zaokrúhľovaní.
Vie zobrazovať a porovnávať
čísla na číselnej osi.
Žiak ovláda algoritmus
písomného sčítania a odčítania
v obore do 10 000.
Vie sčitovať a odčitovať na
kalkulačke v obore do 10 000.
Vie urobiť kontrolu správnosti
a riešiť jednoduché a zložené
SÚ.
Pozná spamäti všetky spoje
násobenia a delenia v obore
prirodzených čísel do 20.
Žiak vie narysovať rovinné
útvary v štvorcovej sieti.
Vie zväčšovať a zmenšovať
rovinné útvary v štv. sieti.
Pozná a používa pojmy:
priestor, teleso, kocka, kváder,
stavba z kociek, plán, ...
Nákupný
zoznam
Náklady na
dovolenku
Kreslenie
plánov
VI.
37.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Písomné sčítanie a odčítanie dvoch
štvorcif. čísel bez prechodu cez
základ
Riešenie jednoduchých a zložených
SÚ
MUV
(U str.61-64, PZ2 str.66-70)
38.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Písomné sčítanie a odčítanie dvoch
štvorcif. čísel bez prechodu cez
základ
Riešenie jednoduchých a zložených
SÚ
39.
Geometria
40.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Geometria
Geometria
41.
42.
Opakovanie
učiva 3. ročníka
43.
Opakovanie
učiva 3. ročníka
MUV
Interaktívna tabuľa
Rysovanie rovinných útvarov
štvorcovej sieti
Zväčšovanie, zmenšovanie
rovinných útvarov v štv. sieti.
Štvorcová sieť, rady, stĺpce, rovinný
útvar
Stavba telies z kociek na základe
obrázka
Kreslenie plánu stavby z kociek
OŽZ, REV, MEV
Interaktívna tabuľa
Písomné sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000
Vedieť znázorniť sčítanie
a odčítanie 4 – ciferných čísel.
Vedieť postaviť stavbu z kociek
podľa schémy, vedieť postavenú
stavbu kódovať. Stavby z kociek
ENV, OSR
Rysovanie rovinných útvarov
štvorcovej sieti.
Zväčšovanie, zmenšovanie
rovinných útvarov v štv. sieti.
Štvorcová sieť, rady, stĺpce, rovinný
útvar
Stavba telies z kociek na základe
obrázka
Kreslenie plánu stavby z kociek
OŽZ, REV
Interaktívna tabuľa
Obchodné úlohy
Násobenie a delenie prirodzených
čísel v obore do 20
Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel v obore do 10 000
Výstupná kontrolná práca
OSR
(PZ2 str.85-88)
Opakovanie a upevňovanie
vedomostí
Žiak ovláda algoritmus
písomného sčítania a odčítania
v obore do 10 000.
Vie sčitovať a odčitovať na
kalkulačke v obore do 10 000.
Vie urobiť kontrolu správnosti
a riešiť jednoduché a zložené
SÚ.
Žiak ovláda algoritmus
písomného sčítania a odčítania
v obore do 10 000.
Vie sčitovať a odčitovať na
kalkulačke v obore do 10 000.
Vie urobiť kontrolu správnosti
a riešiť jednoduché a zložené
SÚ.
Žiak vie narysovať rovinné
útvary v štvorcovej sieti.
Vie zväčšovať a zmenšovať
rovinné útvary v štv. sieti.
Pozná a používa pojmy:
priestor, teleso, kocka, kváder,
stavba z kociek, plán, ...
Hráme sa na
obchod
Žiak vie znázorniť sčítanie
a odčítanie 4 – ciferných čísel.
Na stavbára
Štvorcová sieť
Práca
s interaktívno
u tabuľou
Práca na
počítači
Vie postaviť stavbu z kociek
podľa schémy, vie postavenú
stavbu kódovať.
Žiak vie narysovať rovinné
útvary v štvorcovej sieti.
Vie zväčšovať a zmenšovať
rovinné útvary v štv. sieti.
Pozná a používa pojmy:
priestor, teleso, kocka, kváder,
stavba z kociek, plán, ...
Práca na
počítači
Žiak si upevňuje vedomosti
získané v 3. ročníku.
Didaktické hry
Stratila sa
žiacka knižka
Žiak vie aplikovať nadobudnuté
zručnosti a vedomosti.
Matematické
a logické hry
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
T
/H
2014 / 2015
Informatická výchova
1+0
tretí
Mgr. Erika Lukáčová
Tematický celok
Úvodná hodina
Bezpečnostné pokyny
OSR
1.
S
E
P
T
E
M
B
E
R
Časti počítača
a jeho ovládanie
MEV
2.
Princípy
fungovania IKT
3.
5.
Časti počítača
a jeho ovládanie
MEV
Práca s myšou
a klávesnicou
DOV
4.
O
K
T
Ó
B
E
R
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
témy
Princípy
fungovania IKT
Práca s myšou
a klávesnicou
OSR
Poriadok v počítači
OSR
6.
Postupy, riešenie
problémov,
Výkonový štandard
Žiak pozná pravidlá práce
a správania sa v PC učebni,
je oboznámený
s organizáciou
informatickej výchovy
počas šk. roku.
Žiak vie, aké sú základné
a prídavné časti počítača a
vie, na čo slúžia.
Vie pomenovať, čo
obsahuje pracovná plocha
počítača.
Žiak vie správne zapnúť a
vypnúť počítač.
Vie zmeniť pozadie
pracovnej plochy.
Žiak vie správne
zaobchádzať s myšou.
Žiak vie otvoriť program
dvojitým kliknutím na
ikonu.
Pozná aj druhý spôsob
otvárania programu (1 klik
+ Enter)
PC hra Martin na cestách
Žiak vie zmenšiť, zväčšiť
a zatvoriť okno programu.
Pozná klávesy Enter, Shift,
Alt GR, CTRL
a ich funkciu.
Žiak vie rozlíšiť priečinok
a súbor.
Žiak vie vytvoriť,
premenovať a odstrániť
priečinok.
Žiak vie správne zaradiť
predmety do skupín na
základe podobnosti.
Výstupy
Pozná pravidlá
správania v PC
učebni.
Základné a prídavné
časti počítača.
Pracovná plocha
počítača.
Ikona.
Zapnutie a vypnutie
počítača.
Zmena pozadia
pracovnej plochy.
Otvorenie programu
Práca s oknom
programu. klávesa
Enter, Shift, Alt GR,
CTRL.
Rozdiel medzi
priečinkom
a súborom.
Vytvorenie
a premenovanie
priečinka.
algoritmické
myslenie
7.
Poriadok v počítači
OSR
8.
Práca s obrázkom
v grafickom editore
OSR
TPPZ
9.
Jesenné prázdniny
10.
Práca s obrázkom
v grafickom editore
OSR
TPPZ
Žiak vie vyhľadať pečiatky
podľa druhu,
skladá obrázky pomocou
pečiatok a vie vymaľovať
a dokresliť pečiatky.
11.
Práca s obrázkom
v grafickom editore
OSR
Žiak dokáže pomocou
nástroja Oblasť presúvať,
kopírovať, otáčať
a prevracať obrázky.
Informácie okolo
nás
N
O
V
E
M
B
E
R
Práca s obrázkom
v grafickom editore
ENV
TPPZ
12.
13.
Práca
s programom
Word
15.
16.
Práca
s programom
Word
Žiak ovláda nástroje na
kreslenie.
Žiak dokáže pomocou
nástroja Pečiatky vytvoriť
obrázok a nástrojom Oblasť
upraviť obrázok.
Využitie priečinka
Dokumenty a Moje
dokumenty.
Grafické programy
Práca s pečiatkami.
Program Tux Paint.
Používanie nástroja
Oblasť.
Vlastný obrázok.
Príroda
Žiak sa učí rýchlejšie
orientovať na klávesnici.
Žiak vie písať slová s ä, ú,
ô.
Vie si opraviť chyby
pomocou klávesov Delete
a Backspace.
Orientácia na
klávesnici.
Písanie písmen ä, ú,
ô.
Klávesy Delete
a Backspace
Píšeme text
OSR
Žiak vie prepísať a zarovnať
text.
Zarovnanie textu.
Píšeme text
List Ježiškovi
MEV
Žiak vie napísať veľké
tlačené písmená s dĺžňami
a mäkčeňmi.
Písanie veľkých
tlačených písmen
s dĺžňom
a mäkčeňom.
Vianočná pohľadnica
MEV
Žiak si overí vedomosti
získané v danom
tematickom celku v písaní
a zarovnávaní textu.
Písanie
a zarovnávanie
textu.
Píšeme text
14.
D
E
C
E
M
B
E
R
Žiak vie vytvoriť priečinok
v priečinku.
Vie presunúť súbory do
priečinka.
Vie si urobiť poriadok
v počítači na základe
pravidiel.
Vie otvoriť priečinky
Dokumenty a Moje
dokumenty.
OSR
MEV
17.
Vianočné prázdniny
18.
Vianočné prázdniny
J
A
N
U
Á
R
19.
Práca
s programom
Word
20.
Práca
s programom
Word
Informácie
okolo nás
23.
24.
F
E
B
R
U
Á
R
Informácie okolo
nás
26.
Tvorba animácií
OSR
Tvorba animácií
MEV
TPPZ
28.
Informačná
spoločnosť
29.
Píšeme text,
pečiatkujeme
a maľujeme.
OSR, MUV
Píšeme text,
pečiatkujeme
a maľujeme.
OSR
Jarné prázdniny
Tvorba animácií
MEV
25.
27.
M
A
R
Píšeme text
OSR,
Píšeme text,
pečiatkujeme
a maľujeme.
OSR, OŽZ
21.
22.
Píšeme text
OSR, FIG
Žiak si overí vedomosti
získané v danom
tematickom celku v písaní
a zarovnávaní textu.
Vyhodnotiť trvalé životné
hodnoty a osvojiť si vzťah
medzi životnými potrebami
a financiami ako
prostriedku ich
zabezpečenia.
Žiak si overí vedomosti
získané v danom
tematickom celku v písaní
a zarovnávaní textu.
Žiak vie napísať text do
okna v kresliacom
programe.
Vie vytvorí katalóg
sladkostí.
Žiak vie napísať text
a skombinovať ho
s obrázkami alebo
pečiatkami – maľované
čítanie.
Žiak vie vytvoriť
jednoduchý projekt
v kresliacom programe.
Skicár Vizitka, pozvánka.
Žiak vie vysvetliť, ako
funguje animácia.
Vie vytvoriť jednoduchú
animáciu v zošite.
Žiak vie vytvoriť
jednoduchú animáciu
v počítači.
Žiak vie vytvoriť animáciu
kopírovaním záberov
pomocou Ctrl C a Ctrl V.
Tvorba animácií
MEV
TPPZ
Žiak vie pri tvorbe animácií
použiť nástroj Oblasť.
Tvorba príbehu
MUV
OSR
Žiak vie zostaviť príbeh
pomocou obrázkov.
Vie vymyslieť a dopísať
príbeh podľa obrázkov.
Písanie veľkých
tlačených písmen
s dĺžňom
a mäkčeňom.
Zarovnanie textu.
Poďakovanie za
darčeky.
Písanie veľkých
tlačených písmen
s dĺžňom
a mäkčeňom.
Zarovnanie textu
Používanie okna na
písanie textu
v grafickom editore
Kombinovanie
textu, pečiatok
a kresieb
v kresliacom
programe.
Vizitka, pozvánka.
Pochopenie princípu
fungovania
animácie.
Program
Logomotion
Vytvorenie
jednoduchej
animácie.
Kopírovanie
záberov. Spustenie
a zastavenie
animácie.
Používanie nástroja
Oblasť
pri tvorbe animácie.
Práca s príbehom,
zostavenie príbehu.
E
C
30.
Informačná
spoločnosť
Práca s fotografiami
MEV
32.
Práca s fotografiami
MEV
OSR
33.
Princípy
fungovania IKT
34.
Práca s fotografiami
MUV, OSR
36.
M
Á
J
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Práca s webom
MEV
Práca s webom
MEV
38.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
39.
Práca s fotografiami
MUV
OSR
Práca s fotografiami
MUV
OSR
35.
37.
Vytvorenie
vlastného
jednoduchého
príbehu.
Veľkonočné
prázdniny
31.
A
P
R
Í
L
Tvorba príbehu
MUV
TPPZ
Žiak vie využiť rôzne
pozadia, predmety
a postavy pri tvorbe
príbehu. Žiak vie vytvoriť
vlastný jednoduchý príbeh.
Pomocou pozadia a postáv
vytvorí obrázky k príbehu.
Práca s webom
MEV
Pozná časti fotoaparátu.
Vie ho zapnúť a vypnúť,
spustiť blesk .
Pomocou videa vie zasunúť
pamäťovú kartu do
fotoaparátu.
Žiak vie dokresliť fotografie
v kresliacom programe.
Vie doplniť do fotografie
text.
.
Žiak vie, čo je koláž.
Vie využiť pri tvorbe koláže
z fotografií nástroje
Kopírovať a Prilepiť.
Žiak dokáže z fotografií
triedy vytvoriť koláž
a doplniť vhodným textom.
Žiak dokáže z fotografií
triedy vytvoriť koláž
a doplniť vhodným textom.
Žiak si zopakuje základné
pojmy z 2. ročníka.
Vie, čo je internet, web,
webová adresa, webový
prehliadač, link a odkaz.
Zopakuje si, ako napísať
webovú adresu v správnom
tvare.
Žiak sa orientuje v ponuke
detských webových stránok.
Spoznáva niektoré pravidlá
a zásady, ktoré by mal
dodržiavať pri práci
s internetom.
Žiak získava informácie
z webových stránok.
Vie tieto informácie použiť
pri tvorbe jednoduchého
projektu.
Práca
s fotoaparátom.
Pamäťová karta.
Práca s fotografiami.
Upravovanie
uloženej fotografie
v kresliacom
programe.
Tvorba koláže
z fotografií
– fotokoláž.
Spomienky na
triedne akcie.
Spomienky na
triedne akcie.
Internet a základné
pojmy.
Web, webová
adresa, webový
prehliadač, link
a odkaz.
Orientácia v ponuke
detských webových
stránok.
Pravidlá etikety.
Získavanie
informácii
z webových stránok
a ich aplikácia
v bežnom živote.
Práca so zvukmi
40.
OSR, MEV
Práca so zvukmi
OSR, MEV
41.
J
Ú
N
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
42.
Práca so zvukmi
ENV, MEV
43.
Opakovanie
a precvičovanie učiva
Žiak pozná zariadenia na
nahrávanie a počúvanie
zvukov.
Žiak si zopakuje, ako
prehrávať zvuky, pridávať
a uberať hlasitosť.
Žiak vie správne vyberať
CD/DVD z obalu.
Vie vkladať CD/DVD do
CD mechaniky. Vie spustiť
a ukončiť prehrávanie
CD/DVD.
Pozná tlačidlá prehrávača
a ich funkcie.
Žiak vie nahrávať a ukladať
zvuky do počítača
a prehrávať ich.
Žiak sa oboznámi s tým, že
zvuky sa dajú nahrávať aj
na záznamník, diktafón
a mobilný telefón.
Žiak samostatne využije
nadobudnuté zručnosti.
Žiak dodržiava pravidlá hry
Zariadenia na
nahrávanie
a počúvanie zvukov.
Ovládanie
zvukového
ovládača.
Práca s CD a DVD.
Tlačidlá prehrávača.
Práca so zvukom.
www.zvedaveslniec
ko.sk Zavináč – hra
pre 2 až 4 hráčov
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014 / 2015
Výtvarná výchova
1+0
tretí
Mgr. Erika Lukáčová
M
T
Tematický celok
Obsahový štandard (téma)
prierezové témy
Výkonový štandard
Výstupy
IX.
2.
ZÁKLADNĚ
VYJ.PROSTRIEDKY
Zakliaty obrázok
U s.6-7
Pozorovanie predmetov okolo seba.
Hľadanie v nich geometrické tvary .
Kreslenie obrázku zloženého
z plošných geom. tvarov, nepresných
geom. tvarov.
KRESBA, KOLOROVANÁ KRESBA
Pojmy: geometrické tvary trojuholník,
štvorec, kruh, obdĺžnik, elipsa,
skladačka
DOV
Štátny sviatok
Žiak dokáže nakresliť
tvarovo rozmanitý
obrázok z geometrických
tvarov, nepresných
geometrických tvarov
Geometrické
tvary – obraz
ZÁKLADNĚ
VYJ.PROSTRIEDKY
Modelujem
zvieratko
U s.8-11
Pozorovanie tvary sôch umelcov.
Hľadá priestorové geometrické tvary
v 3D v predmetoch v okolí.
Posudzuje tvary budov.
MODELOVANIE, SKLADANIE Z
KARTÓNU
Pojmy: socha, guľa, ihlan, kužeľ, kocka
OŽZ
Miešanie farieb, zosvetľovanie,
stmavovanie.
Pracovať s farbou biela.čierna – ich
zosvetľovanie a stmavovanie. Vytvárať
rôzne odtiene farieb.
MAĽBA
Pojmy: zosvetľovanie, stmavovanie,
miešanie, odtiene
ENV
Kopírovanie rôznych obrázkov.
Zoznamovanie sa s kopírovacím
zariadením, na čo slúži – vytvára
dvojičky.
Kopírovanie cez priesvitný papier.
KRESBA CERUZOU, TUŠOM
Pojmy: kopírovať, skener, kópia, xerox
– kopírovačka
OSR
Kreslenie figúr (zvierat) alebo
predmetov rôzneho tvaru; na inej
ploche tieto tvary kreslia tak, že sa
vzájomne prekrývajú; vzniká obrys,
ktorý je súčtom všetkých zobrazených
Žiak vymodeluje
z modelovacej hmoty
priestorové geometrické
tvary.
Poskladá postavičku,
zviera z týchto tvarov.
Geometrické
tvary – socha
Žiak vie zosvetľovať
čiernu farbu. Stmavuje
bielu farbu pridaním inej
farby.
Pracuje so stupňovaným
odtieňom.
Farby svetla
a tmy
Žiak sa zoznámi
s kopírovacím
zariadením. Pracuje
s ním. Vie nakopírovať
ďalšie obrázky
samostatne po výklade
učiteľa, pracuje
bezpečne.
Kopírovanie
Žiak poskladá novotvar
z obrysov.
Pozná tvar – široký, úzky,
vysoké, nízke, hranaté,
zaokrúhlené, prírodné,
Tvar z obrysov
3.
4.
5.
X.
6.
7.
ZÁKLADNĚ
VYJ.PROSTRIEDKY
Svitá na dedine
Séria známok
U s.12-13
ZÁKLADNĚ
VYJ.PROSTRIEDKY
Dvojičky
U s. 14-15
KOMPOZIČNÉ
PRINCÍPY
Superzviera
Superpredmet
U s. 16-17
Kolorovaná
kresba
Modelovanie
Maľba
Kresba
ceruzou
Kresba tušom
8.
9.
XI.
10.
11.
KOMPOZIČNÉ
PRINCÍPY
Zátišie
predmetov
U s.18-19
KOMPOZIČNÉ
PRINCÍPY
Komiks
U s.20-21
ČASOVÁ REZERVA
PODNETY
Z VYT.UMENIA
Tajomný balíček
U s.22-25
tvarov; možnosť kolorovať každý tvar
inou transparentnou farbou – vzniká
lazúrny efekt.
KRESBA TUŠOM, CERUZOU, UHLÍKOM
KOLOROVANÁ KRESBA
Pojmy: obrys, kopírovanie cez papier,
ENV
Kreslenie 3 rôznych geometrických
tvarov alebo troch postavičiek,
zvieratiek, predmetov)
Variácia ich vzájomných priestorových
vzťahov (hore-dole, nad - pod, vpravo vľavo, vedľa seba, blízko a ďalej,
vpredu -vzadu, prekrývanie a
zmenšovanie)
Pojmy: zátišie, prekrývanie predmetov
KRESBA, LEPENIE, PREKRÝVANIE
VYSTRIH.TVAROV
OSR
Zobrazovanie príbehu, rozprávky, ako
ilustrácie pomocou komiksu.
Pojmy: komiks, príbeh, reliéfne
zobrazenie príbehu
KRESLENIE, MAĽBA
OSR
presné , nepresné.
Porovnáva tvary
a komentuje slovom.
Obaľovanie pruhmi alebo plochou
papiera predmety alebo časti tela;
fixovanie tvaru lepidlom alebo
lepiacou páskou; predmety
„vyslobodiť“ (napr. rozstrihnutím) a
ostane vonkajší skelet tvaru.
Pojmy: paketáž / batôžtek, balík
niečoho/,
OBAĽOVANIE BALIACIM PAPIEROM,
LEPIDLO,PÁSKOU
OSR
Žiak zloží predmety
rôznych tvarov.
Určí, čo je vpredu, vzadu,
vedľa seba, prekrývajú
sa.
Kreslí zátišie podľa
pojmov, kde sa
nachádzajú.
Kreslíme veci
Žiak vie povedať príbeh
zo života, z rozprávky,
ktorú znázorní pomocou
komiksu. Vie určiť
začiatok a koniec
príbehu.
Rozozná príbeh kreslený
a hraný.
Kreslíme
príbeh
Žiak vlastnými slovami
vysvetlí slovo paketáž.
Vie zabaliť predmet,
postavu za účelom
vytvorenia paketáže.
Balenie –
paketáž
Vytváranie odliatkov zo sadry.
Pomenovanie slovom – reliéf. Práca
s predmetmi výrazného tvaru.
Pojmy: reliéf, odtlačok, odliatok
ODLIEVANIE, ODTLÁČANIE
Žiak vyrobí odliatok zo
sadry za pomoci
vyučujúceho. Pozná
bezpečné zaobchádzanie
so sadrou. Pracuje
bezpečne a zodpovedne.
Reliéf
OSR, FIG
Vyhodnotí trvalé životné
hodnoty a osvojí si vzťah medzi
životnými potrebami
a financiami ako prostriedku
ich zabezpečenia.
XII.
14.
Obrázok bludiska. Zobrazovanie
počutých príbehov Grécka. Výtvarná
predstava starých Grékov.
Pojmy: staré Grécko, príbeh
o Odyseovi
KRESBA TUŠOM, CERUZOU, FIXOU.
KOLOROVANÁ KRESBA
OSR
Žiak zachytí z počutého
príbehu dej, postavu.
Vymenuje aspoň tri
charakteristické prvky
života v starovekom
Grécku.
kresba
Obaľovanie
baliacim
papierom
Štátny sviatok
12.
13.
Kresba,
lepenie
PODNETY
Z VYT.UMENIA
Sadrový odliatok
U s.26-27
PODNETY Z DEJÍN
UMENIA
Bludisko
U s.28-31
Odtláčanie
Grécke báje
a povesti
Kresba tušom
alebo fixou
15.
16.
I.
PODNETY
Z FOTOGRAFIE
Hra na detektíva
U s.36-37
PODNETY
Z FOTOGRAFIE
Hra na
reštaurátora
U s.36-37
Doplňujeme neúplný fotografický obraz
z časopisu / odtrhnutá, odstrihnutá časť
chýba/.
Pojmy: fotografia, fotoaparát,
KRESBA,MAĽBA
OSR
Doplňujeme neúplný obraz, stranu
z časopisu. Využívame koláž na dotvorenie
častí namaľovaného obrazu. /viď žiacka
práca s.37/
Pojmy: fotografia, fotoaparát,
DOPĹŇANIE RELIÉFOM, KOLÁŽOU
TPPZ
17.
Vianočné prázdniny
18.
Vianočné prázdniny
19.
Vianočné prázdniny
20.
PODNETY
Z FILMU A VIDEA
Malí filmári
U s.38-39
Oboznámiť sa s prácou filmárov. Na
digitálnom fotoaparáte použiť voľbu
natočenia malých videí, s ktorými je možné
pracovať v programe Movie Marker.
Môžeme použiť približovanie detailu.
Pomocou rámu z papiera vyberáme časti
z okolia, ktoré by žiak využil na filmovanie,
kreslenie obľúbenej scény z rozprávky
Žiak dotvorí chýbajúce
časti obrázku.
Dokáže vytvoriť celok
z ponúkaného materiálu
a vlastnou tvorbou.
Doplňovanie
fotografií
Žiak na základe vlastnej
fantázie pomocou
kúskov výstrižkov
z časopisu vytvorí koláž
kombinovanú s maľbou
alebo kresbou
Doplňovanie
fotografií
Žiak stručne opíše ľudí,
ktorí spolupracujú na
výrobe filmu. Porozpráva
stručne o pojmoch.
Nakresli scénu
z obľúbenej rozprávky.
Scéna
z obľúbenej
rozprávky
Žiak dokáže z papiera
vyrobiť jednoduchú
bábku. Vlastnými
slovami vymenuje aspoň
dva druhy bábok.
Bábka
Žiak nakreslí dom
v ktorom by chcel bývať
Dom
Kresba
Koláž
Kresba, maľba
web stránky
Pojmy: kulisa, rám, scéna, kameraman,
režisér, zvukár
21.
22.
PODNETY
Z TRADIČNÝCH
REMESIEL
Bábkové divadlo
U s.42-43
PODNETY
Z ARCHITEKTÚRY
Vysnívaný dom
U s.44-45
obraz na fotografii – rám filmového obrazu
VYUŽITIE IKT POMOCOK, WEB STRÁNOK,
KRESBA,MAĽBA
OSR
Zoznámenie sa s druhmi bábok. Vyrobiť
jednoduchú bábku – maňušku z pap. sáčku
alebo plošnú bábku.
Pojmy: premiéra, bábka – babka,
bábkarstvo, bábkoherci prstové bábky,
marionety, javajky, maňušky, plošné
bábky
KAŠÍROVANIE, LEPENIE, STRIHANIE,
KRESBA
MUV
Kreslenie domu, využívania vystrihnutých
obrázkov domov.
Pojmy: architektúra, architekt
Kašírovanie
Koláž
KOLÁŽ, MAĽBA, KRESBA
OSR
23.
Polročné prázdniny
24.
II.
PODNETY
Z ARCHITEKTÚRY
Dom v krabici
U s.44-45
25.
26.
Vytváranie domu podľa svojej predstavy –
model. Využívanie odpadového materiálu –
kartónu, ktorý je farebne dotváraní maľbou
alebo olepovaním. Z veľkej krabice vytvoriť
dom.
RELIÉFNA PRÁCA S LEPENÍM a STRIHANÍM
TPPZ
S odpadového materiálu
vytvorí maketu, model
izby, domu.
Model domu
Žiak navrhne vlastný erb
Vlastný erb
Lepenie
Jarné prázdniny
PODNETY
Vytváranie grafického symbolu, znak pre
Z DIZAJNU
Erb, zástava
rytiera
U s.46-47
III.
27.
28.
29.
30.
31.
PODNETY
Z DIZAJNU
Turistická značka
na mape
U s.46-47
rodinu, svoj, pre spolužiaka – erb alebo
zástava.
Pojmy: znak, erb
KRESBA, KOLOROVANÁ KRESBA, GRAFIKA
TPPZ
Vytváranie legendy na turistickej mape.
Návrhy turistických značiek podľa námetu
v učebnici.
Pojmy: znak, značka
KRESBA, LEPENIE, STRIHANIE
ENV
PODNETY
Z DIZAJNU
Dopravná značka
U s.48-49
Vytváranie návrhu značiek, ktorými sa
budú riadiť žiaci v škole napr. zákaz behať,
zákaz používať mobil, ale aj príkazové
značky a pod.
PODNETY
Z ELEKTRONICKÝC
H
MÉDIÍ
Počítačové
zvieratko
U s.50-51
Práca s počítačovou grafikou. Využívame
prácu s IKT, konkrétne používame program
Relevation Natural Art, Skicár, Tux Paint
a rozvíjame počítačové zručnosti.
PODNETY
Z ELEKTRONICKÝC
H
MÉDIÍ
Počítačový obraz
krajiny
U s.50-51
Práca s počítačovou grafikou. Na
predchádzajúcej hodine sa oboznámili
s programom podľa pokynov učiteľa.
Pracujú na obrázku, na ktorom znázornia
obraz krajiny z okna, z detskej izby a pod.
V Tux Paint môžu využiť aj pečiatky na
dotvorenie.
PODNETY Z REČI
Hra so slovom
U s.52
Pojmy: znak, dopravná značka
KRESBA, LEPENIE A STRIHANIE
DOV
Pojmy: názvy kresliarskych programov,
priečinok, nástroj,
KRESLENIE MYŠKOU, POMOCOU
TABLETU
TPPZ
Pojmy: názvy kresliarskych programov,
priečinok, nástroj,
KRESLENIE MYŠKOU, POMOCOU
TABLETU
ENV
Zoznamovanie sa s tvarmi písmen. Slovo
môžeme povedať, no aj napísať.
Opakovaním rovnakého slova na papieri
vymodelujeme obrázok. Napr. nakreslíme
predmet, zviera, ktoré bude vymaľované
slovami jeho názvu.
alebo zástavu. Výtvarne
ho spracuje a pomenuje,
čo v ňom znázornil, tvary
znázornenia.
Grafika
Žiak vytvorí legendu 5
turistických značiek,
ktoré budú slúžiť
turistom na orientáciu
v prírode.
Znaky
a značky
Kresba,
strihanie,
lepenie
Žiak navrhne aspoň jednu
Navrhnem
svoju značku
značku, ktorou sa budú
žiaci školy riadiť.
Nakreslí ju a umiestni
s učiteľom na vhodnom
mieste v škole. Porozpráva
vlastnými slovami
o význame dopravných
značiek na cestách.
Kresba,
strihanie,
lepenie
Žiak pracuje s nástrojmi
vo vybranom programe
na kreslenie.
Vie vytvoriť obrázok na
dohodnutú tému.
Objavuje možnosti
kreslenia aj na počítači.
Pracuje sám, dbá na
pokyny a inštruktáž
učiteľa. Obrázok môže
vytlačiť.
Žiak pracuje s nástrojmi
vo vybranom programe
na kreslenie.
Vie vytvoriť obrázok na
dohodnutú tému.
Objavuje možnosti
kreslenia aj na počítači.
Pracuje sám, dbá na
pokyny a inštruktáž
učiteľa. Obrázok môže
vytlačiť.
Kreslíme na
počítači
Žiak vymodeluje zo slova
obrázok. Plochu objektu
znázorní opakovaním
slova, slovného výrazu,
vety a pod.
Napísaný
obraz
Žiak využije aspoň jeden
spôsob maľovania vety.
Text doplní kresbou,
dolepí obrázky k slovom.
Maľované
vety
Kresba na PC
Kreslíme na
počítači
Kresba na PC
Kresba
Pojmy: reč, slovo, písmeno a ich
grafická podoba
KRESBA
MUV
IV.
32.
33.
Veľkonočné prázdniny
PODNETY Z REČI
Maľované vety
U s.53
Vyučujúci si zvolí možnosť maľovania vety,
slova.
1. Dopredu si pripraví vetu v ktorej
niektoré pojmy žiaci nahradia kresbou,
nalepením obrázku.
Kolorovaná
kresba
2. Žiaci si zvolia písmo, ktorým odpíšu text,
text dotvoria farbami.
3. Vytvoria kombináciu slova s kresbou
napr. oznámenie o svadbe, blahoželanie
k narodeninám, blahoželanie k narodeniu
dieťaťa
Pojmy: písmená, písmo, tvar písmen
KOLÁŽ, KRESBA, KOLOROVANÁ
KRESBA
TPPZ
33.
PODNETY Z REČI
Hra s písmenami
U s.54-55
Práca s určitým typom písma. Zoznámenie
sa s rôznymi typmi písma pomocou
internetu.
1. Kresba jedného písmena a jeho
dotváranie.
2. Z vystrihnutých písmen vytvorenie
postavy, iného objektu.
Pojmy: lettrizmus
KRESBA, STRIHANIE, LEPENIE
OSR
34.
PODNETY Z REČI
Hra s písmenami
U s.54-55
Práca s určitým typom písma. Zoznámenie
sa s rôznymi typmi písma pomocou
internetu.
Vytvoriť abecedu zloženú z rôznych typov
písmen, aj vystrihnutých z časopisov
Pojmy: lettrizmus
KRESBA, STRIHANIE, LEPENIE
OSR
35.
PODNETY
Z HUDBY
Veselá kapela
U s.56-57
Vytváranie zvukov na rôznych predmetoch.
Rozlišovanie zvukov. Pripraviť si rôzne
predmety, s ktorými pracujeme na
vytvorení zvukov – píšťalka, zvonkohra,
rapkáč a iné nástroje, vlnitý papier, krčenie
papiera, a pod.
Pojmy: hudobný nástroj, rinčanie,
zvonivé zvuky,
KRESBA, MAĽBA, KRESBA FIXOU
OSR
V.
36.
PODNETY
Z PRÍRODOVEDY
Premeny prírody
U s.58-61
37.
TRADÍCIA
A IDENTITA
Moja domovina
U s.62-63
Žiaci pracujú s látkou, ktorá zmenila svoje
vlastnosti – teplý vosk. Pozorujú zmeny na
predmetoch vplyvom prírodných javov
bežných v prírode.
Výtvarne pracujú s voskom, ktorý bez
zámeru nakvapkajú na látku a dotvárajú
domaľovaním – vosková batika alebo
strúhaním voskoviek na látku
a prežehlením vytvoria obraz, ktorý je
jedinečný, náhodná, bez zámeru. Hľadajú
tvary, postavy.
Pojmy: procesy
Žiak dokáže vytlačiť
i internetu typy písmen,
nájde v časopise
a pracuje s nimi,
kombinuje ich tvar
s polohou tak, aby
vznikol obrázok.
Ručne vymaľujú jedno
písmeno a dajú mu
estetický výraz.
Žiak dokáže na základe
vlastnej fantázie,
obrazotvornosti, úsudku
kombinovať pripravené
písmená abecedy do
určitého tvaru či
náhodne. Vytvorí obraz
z písmen.
Žiak o zaznení zvuku
zakreslí jeho výtvarnú
podobu podľa vlastnej
predstavivosti a fantázie.
Zoznámi sa s hudobnými
nástrojmi, aj
netradičnými nástrojmi.
Obrazy
z písmen
Žiak pracuje bezpečne
s nástrojmi, ktoré mu
môžu ublížiť. Výtvarne
spracuje obrázok na
vysvetlenú tému a prácu
s voskom. Pozná
prepojenie prírodných
procesov a vedy.
Práca s
voskom
Žiak pomenuje prírodu
okolo seba počas
vychádzky. Vie
pomenovať, čo sa v nej
nachádza, jej pestrosť
a zaujímavosť.
Fotografia
Kresba,
strihanie,
lepenie
Obrazy
z písmen
Maľované
zvuky
Maľba
ENV, REV
VYCHÁDZKA
Pozorovanie okolitej prírody. Sledovanie
zmien v prírode. Pozorovanie jej farebnosti
a rozmanitosti. Vytváranie fotografií
prírody pomocou digitálneho prostriedku –
fotoaparátu.
Pojmy: krajina, obzor, mestská krajina,
vidiecka krajina
POZOROVANIE, FOTOGRAFOVANIE
ENV, REV
38.
39.
VI.
40.
41.
42.
43.
TRADÍCIA
A IDENTITA
Kúsok krajiny,
kde žijem
U s.62-63
GALÉRIA V ŠKOLE,
ŠKOLA V GALÉRII
To som ja
U s.64-65
GALÉRIA V ŠKOLE,
ŠKOLA V GALÉRII
Moje meno
U s.66-67
VÝTVARNÉ HRY
Kreslenie na
pokračovanie
U s.68-69
VÝTVARNÉ HRY
Namaľuj, čo je na
lístočku
U s.69
Časová rezerva
Pozorovanie krajiny, ktorú sme zachytili
fotením. Jej popis. Maľba krajiny, môžeme
použiť fotografiu ako vzor, ktorá sa nám
najviac páči.
MAĽBA
ENV
Žiak namaľuje krajinu
podľa fotografie.
To čo žiakov identifikuje pomocou
symbolu, ktoré zachytávajú napr.
charakteristické momenty z ich života.
Možno použiť :
www.krstne-mena.eu stránka
s identifikáciou mien. Rozhovor o ľuďoch,
ich rozdielnostiach, záujmoch
a vlastnostiach. Maľba autorportrétu.
MAĽBA, KRESBA
OSR
Prvé písmeno mena - iniciálu žiaci
premenia na to, čo ich charakterizuje. Na
veľký formát zvolia typ písma, ktorým
nakreslia spomínané písmeno. Písmeno
ilustrujú, dopĺňajú symbolmi seba samého,
čo majú radi, čo ich charakterizuje,
symbolizuje/ U s. 55 – obrázok grafitov ,
ktoré sú inšpirované iniciálou /
KRESBA, MAĽBA
MUV
Výkres formátu A4 poskladáme na výšku „
na harmoniku“, na každý vzniknutý pásik
nakreslíme, namaľujeme ľubovoľný
obrázok, ktorého roztiahnutím vzniká
úplne nová dimenzia obrazu. Prevláda
náhodný výber samostatných častí , no
spojením viacerých obrazov . POZOR! Po
dokreslení pásika sa žiakom vymenia
poskladané papiere, čiže každý zakreslí 1
obrázok každému spolužiakovi.
KRESBA FIXOU, PASTELKOU
TPPZ
Postupovať podľa návodu na spomínanej
strane. Žiaci sa hrajú so slovom a farbou.
KRESBA
OSR
Žiak vie dokresliť svoj
autoportrét. Vie doplniť
maľbou časť
rozstrihnutej fotografie.
Dokreslený
autoportrét
Žiak znázorní svoje
zaujmi a záľuby, ktoré
zakreslí do iniciály mena.
Pozná historické postavy
a ich zobrazenia
typickými znakmi,
symbolmi.
Iniciály mena
Žiak dokáže využiť
hravosť vo výtvarnej
výchove, vo výtvarnom
umení. Experimentuje,
zabáva sa.
Hravé
kreslenie
Žiak dokáže využiť
hravosť vo výtvarnej
výchove, vo výtvarnom
umení. Experimentuje,
zabáva sa.
Hravé
kreslenie
Krajina
Maľba
Maľba
Kresba
Kresba
pastelkou,
Fixou
Kresba
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
IX.
T/
H
1.
Tematický celok
Vokálnointonačné činnosti
2.
3.
X.
Vokálnointonačné činnosti
Obsahový štandard
(téma)prierezové témy
Opakovanie známych
piesní a pojmov z 2.
ročníka
Opakovanie piesní
a pojmov z 2. ročníka
Mopkovia, budíček (Belo
Felix)
Zebra(Belo Felix)
/str.3-4/ OSR
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak si pamätá melódiu
a tempo piesní z 2. roč.
Spievanie známej
piesne.
Žiak si pamätá melódiu
a tempo piesní z 2. roč.
Ovláda pojmy: notová
osnova, husľový kľúč.
Žiak vie spievať pieseň
rýchlym tempom a vie sa
na ňu hrať. Žiak vie
vyťukať prstami rytmus
piesne.
Poznanie pojmov
a spev piesní.
Rytmus piesne.
4.
Pieseň pre tvoje uši
(Patejdl – Hevier)
/str.5/ OŽZ
Žiak vie rozlišovať rytmus a
takt v piesni hrou na telo,
synkopický rytmus.
Hodnoty nôt – e, g, d, f, a
Spev sprevádzaný hrou
na telo.
5.
Šijeme vrecia šijeme
(slovenská ľudová)
/str.6/ OSR
Železnica, Keď ja bula
malá
/str.6-7/ DOV
Pod horou ovos drobný
(Slovenská ľudová)
Trpaslíci v makovici (Belo
Felix)
/str.8-11/ ENV
Búvajže len, búvaj
(Oravská uspávanka)
Hajaj, belaj
( slovenská ľudová)
/str.12/ OSR
Jesenné prázdniny
Žiak vie rozlišovať
rytmické hodnoty.
Tanček.
Žiak zvláda základy
speváckeho dýchania.
Správne dýchanie.
Žiak sa učí hrať na ľahko
ovládateľných
nástrojoch.
Hra na ľahko
ovládateľných
nástrojoch.
Žiak vie vyjadriť text
miernym pohybom,
akoby uspával bábiku na
rukách.
Hra na telo.
Hra na telo.
Skočila mi myška,
A ty, Hana,
Mám ručníček, mám
( detské hry)
/str.13/ OSR
Kráľka ,Janko (hudba
Štefan NémethŠamorínsky)
/str.14-15/ OSR
Žiak vie zatancovať
jednoduchý tanček. Na
každú dobu spraviť 1
krok v smere hodinových
ručičiek.
Žiak vie správne čítať
text a rozprávať sa
o ňom.
Hudba vyjadrená
pohybom.
6.
Hudobnopohybové činnosti
7.
Inštrumentálne
činnosti
8.
Vokálno intonačné
činnosti
9.
XI.
2014 / 2015
Hudobná výchova
1+0
tretí
Mgr. Erika Lukáčová
10.
Hudobnopohybové činnosti
11.
Hudobnopohybové činnosti
Hra na telo.
12.
Percepčné činnosti
13.
XII.
I.
II.
14.
Hudobno
pohybové činnosti
15.
Percepčné činnosti
16.
Vokálno intonačné
činnosti
Žiak vie pochopiť veselú
melódiu a hru vlkov.
Spev ľudovej piesne.
Žiak vie čisto so
správnym výrazom
zaspievať slovenskú
ľudovú pieseň.
Žiak vie, kedy sú fašiangy
a čo sa vtedy robí.
Spev ľudovej piesne.
Žiak vie vyjadriť hudbu
pohybom.
Príbeh vyjadrený
hudbou.
Vyvodenie vianočnej
nálady.
Spievanie a počúvanie
kolied.
Žiak vie spievať melódiu
na solmizačné slabiky .
Solmizačné slabiky.
Žiak vie rytmicky
rozčleniť texty k hlavám
Vyjadriť zvuky, aké sú v
dračej jaskyni.
Žiak si osvoji pieseň o
zime.
Vyjadrí zvuky.
Žiak pri speve používa
hudobné nástroje.
Hra na nástrojoch.
Chlapci tancujú a
dievčatá spievajú.
Tanec a spev.
Vybrané slová
(Belo Felix)
/str.38-39 OSR
Žiak vie zaspievať refrén
podľa nôt na solmizačné
slabiky.
Rôzne hudobné žánre.
Regionálne ľudové piesne.
REV
Žiak ovláda jednoduché
regionálne piesne.
Rôzne hudobné žánre.
17.
Žartovná pieseň:
Fúzačikov špás
Bol jeden gajdoš.
(slovenská ľudová pieseň)
/str. 18-19/ OŽZ
Ako sa Mopkovia vynašli
/str.20-22/
OSR
Pasli ovce valasi(kolega
z Gemera)
Šťastie, zdravie, pokoj
(koleda z Kysúc)
/str.34/ OSR
Vianočné prázdniny
18.
Vianočné prázdniny
19.
Vianočné prázdniny
20.
Percepčné činnosti
21.
Hudobnopohybové činnosti
22.
Vokálno intonačné
činnosti
23.
Inštrumentálne
činnosti
24.
Hudobnopohybové činnosti
25.
26.
III.
Keď sa vlci zišli (Eugen
Suchoň)
/str.16/ OSR
Hlboký jarček (slovenská
ľudová pieseň)
/str.17/ ENV
27.
Vokálnointonačné činnosti
Ťaví pochod, Namrzený
papagáj
( Iris Szeghyová)
Labuť( CamilleSaint-Saens)
/str.24-25/ OSR
Zahrajme sa s drakom
/str.26-29/
MUV
Teta Zima
(Belo Felix)
/str.30-31/
ENV
Kúpil otec rybu (Alojz
Čobej)
Všade dobre, doma...
( Belo Felix)
/str.32-33/ OSR, ENV
Šabľový , Fašanek sa kráti
/str.36/ OSR
Jarné prázdniny
Stupnica výška tónov.
Spev.
IV.
28.
Hudobno –
pohybové činnosti
29.
Vokálnointonačné činnosti
30.
Hudobnopohybové činnosti
31.
Žiak vie vyjadriť hudbu
pohybom.
Hudba a pohyb.
Žiak vie spievať pieseň
veselo.
Uviesť príklady
hospodárneho
zaobchádzania
s vecami v domácnosti.
Žiak vie pohybom
správne reagovať na
hudbu.
Piesne našich susedov.
Žiak vie zahrať
jednoduché sprievody k
piesňam, správne
zvoleným detským
hudobným nástrojom.
Žiak vie zaspievať pieseň
podľa textu, na slabiky,
pridať rytmický sprievod
Východo-slovenské
nárečie.
Žiak vie určiť, ktorý rad
je molový a ktorý
durový.
Rozlíšenie durových
a molových piesní.
Žiak vie vnímať a
rozlišovať melódiu.
Utvárať kladný vzťah k
hudbe.
Rozlíšenie durových
a molových piesní.
32.
Inštrumentálne
činnosti
Šesc miešky orešky,Ňe
jeden, ňe dva. (Piesne z
východného Slovenska)
/str.48-49/ OSR
33.
Vokálnointonačné činnosti
Prší , prší, Spievanky ,
spievanky,
Dú valasi, dú(Moravská
ľudová)
Pôjdeme my do
lesíka(Detská pieseň)
/str.50-51/ OSR
(Piesne o ovocí)
Zasadiu som
Moje milé premilené
jahody
Červené jabĺčko
/str.52-53/ ENV
Ako Mopkovia pátrali
/str.54/
OSR
34.
V.
Rozprávka v hudbe
Šípová Ruženka
/str.40-41/ ENV
Malá pomocníčka (Belo
Felix)
Mamičke ( Bohuslav
Valašťan)
/str.42-43/
OSR,FIG
Ako Mopkovia putovali,
Martinko(Poľská pieseň)
Pec nám spadla(Česká
pieseň)
/str.44-47/ OSR
Veľkonočné prázdniny
Taktovanie v 2/4 takte.
35.
Percepčné činnosti
36.
Vokálnointonačné činnosti
Ako sa Mopkovia divili
/str.55/
OSR
Žiak vie vytvoriť príbeh
podľa hudby. Vyjadriť
hudbu pohybom.
Hudba a pohyb.
37.
Hudobnodramatické
činnosti
Počítadlová(Španielska
pieseň)
Hudobný sprievod k piesni
/str.56/ OSR
Žiak vie spievať pieseň a
ukazovať na prstoch
čísla, o ktorých spievajú.
Dirigovanie , tempo
piesne.
38.
Vokálnointonačné činnosti
Tulajdina (Belo Felix)
Píšťalôčka krásna
( slovenská detská pieseň)
/str.58-59/ OSR
Žiak vie rozoznať pikolu
od flauty.
Pozná hudobné
nástroje.
39.
Hudobnopohybové činnosti
Vokálnointonačné činnosti
VI.
40.
Hudobnopohybové činnosti
41.
Inštrumentálne
činnosti
42.
Časová rezerva
43.
Časová rezerva
Detské anglické hry:
IfYor´e Happy
OldMacDonald Had
a Farm
/str.60-61/
MUV
Žiak vie zaspievať po
anglicky detské piesne.
Pohybom vedia vyjadriť,
čo sa v piesni spieva.
Ženích pre slečnu Myšku
(Belo Felix)
Rapotačka (P.Janíček)
/str.62-67/ OSR
Zelená sa bučina
( slovenská ľudová pieseň)
Náš orchester (O. Vysockij)
/str.68-69/ENV
Aničko, Aničko
( rómska pieseň pre deti)
/str.70)MUV
Žiak vie zahrať rozprávku
s piesňami.
Hudobno - dramatický
prejav.
Žiak vie zaspievať pieseň
s ľahko ovládateľnými
nástrojmi.
Hra na detských
hudobných nástrojoch.
Nebudem, nebudem
v Sebechleboch bývať
REV, OSR
Žiak pozná pieseň zo
svojho regiónu.
Žiak poznáva rómsku
pieseň.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
M
IX.
X.
T
/H
Tematický celok
1.
1h
Organizačné
pokyny
2.
2h
Rozvoj
lokomočných
pohybov
2014 / 2015
Telesná výchova
2+0
tretí
Mgr. Erika Lukáčová
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
témy
Úvodná hodina
Organizačné pokyny
Meranie, váženie
OSR
Základy atletiky :
chôdza, beh, poskoky,
štafetový beh
Súťaže a hry
OSR
3.
2h
Základy atletiky : nízky
štart, bežecká abeceda
Zábavná štafetovka
ENV
4.
2h
Základy športovej
gymnastiky- akrobacia
( prípravné cvičenia na
rozvoj sily a obratnosti
)
OSR
5.
2h
Kreatívne
pohybové
činnosti
Základy športovej
gymnastiky
( prípravné cvičenia na
rozvoj rovnováhy)
Zoskok z vyššej
podložky do 1m
OSR, OŽZ
Výkonový štandard
Žiak má osvojené pojmy
a povely pri nástupe. Je
oboznámený s pravidlami
správania sa v priestoroch
telocvične. Rešpektuje
pokyny pedagóga.
Žiak má osvojenú správnu
techniku behu pri prípravných
hrách s atletickými prvkami.
Vie správne odovzdávať
odovzdávku pri bežeckých
aktivitách. Rešpektuje
pohybové zručnosti
spolužiakov, podporuje
slabších spolužiakov.
Žiak ovláda základy atletiky.
Bezchybne prevádza pozície
nízkeho štartu a časti bežeckej
abecedy. Je sebakritický,
oceňuje schopnosti
spolužiakov. Rešpektuje
výsledok hravých pohybových
aktivít. Aktívnym spôsobom
rozvíja svoju rýchlosť
a obratnosť.
Žiak aktívne rozvíja silu,
gymnastické držanie tela
i jeho jednotlivých častí
v rámci zábavných
pohybových aktivít. Aktívnym
spôsobom rozvíja pozornosť,
ohybnosť a obratnosť. Chápe
význam gymnastiky pre svoje
zdravie.
Žiak aktívne rozvíja silu,
gymnastické držanie tela
i jeho jednotlivých častí
v rámci zábavných
pohybových aktivít. Aktívne sa
podieľa na praktizovaní
jednoduchých skokov do 1m.
Chápe význam gymnastiky pre
svoje zdravie.
Výstupy
Žiak sa vie správne
nastúpiť podľa povelov
vyučujúceho. Žiak sa vie
orientovať v telocvični.
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti
atletického charakteru.
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti
atletického charakteru.
Žiak vie zladiť pohyby
chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným
potleskom a zvukovým
signálom, hudbou.
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách.
XI.
6.
2h
Základy športovej
gymnastiky ( kotúľ
vpred, kotúľ vzad )
Nácvik stoja na rukách
OSR , OŽZ
7.
2h
Relaxačná
činnosť
Prepojenie hudby
a tanca s relaxačným
cvičením
MEV
8.
2h
Rozvoj
lokomočných
pohybov
Pohybové hry – rozvoj
hádzania, chytania
a rýchleho behu
OSR
Základy športových
hier( držanie lopty)
Pohybové hry na rozvoj
sluchovej
a priestorovej
orientácie
DOV, ENV
9.
1h
Manipulačné
a pohybové hry
10.
2h
Relaxačná
činnosť
11.
2h
Rozvoj
lokomočných
pohybov
12.
2h
Kreatívne
pohybové
činnosti
Pohybové hry Základy
športových hier (malá
štafeta s loptou, horná
prihrávka )
Zábavné pohybové hry
OSR
Pohybové hry
Základy športových
hier / vybíjaná
OŽZ, OSR
Rytmická gymnastika
(priestorové cítenie,
pohybová
predstavivosť)
Žiak aktívne rozvíja silu,
gymnastické držanie tela
i jeho jednotlivých častí
v rámci zábavných
pohybových aktivít. Žiak
pozná základné princípy
správneho nácviku stojky.
Aktívne sa podieľať na
pohybových činnostiach a
pozná základy poskytovania
pomoci záchrany pri gym.
cvičeniach.
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách.
Žiak aktívne improvizuje
pohyby podľa hudby.
Žiak vie pohybovo
improvizovať na
hudobné motívy alebo
zadané témy.
Žiak aktívne rozvíja silu
a obratnosť pri praktických
cvičeniach. Správne ovláda
techniku prihrávky so
zámerom na presnosť.
Žiak aktívne rozvíja silu
a obratnosť pri praktických
cvičeniach, správne ovládať
techniku prihrávky v pokoji
i pri behu so zámerom na
presnosť. Dodržiavať zásady
hygieny a bezpečnosti pri
pohybových aktivitách.
Žiak má správne osvojené
elementárne prvky
športových hier. Aktívne
pracuje pri činnostiach
zameraných na rozvoj
obratnosti a rýchlosti.
Rešpektuje slabších
spolužiakov. Vníma potrebu
pohybu pre život človeka.
Žiak má správne osvojené
elementárne prvky
športových hier. Aktívne
pracuje pri činnostiach
zameraných na rozvoj
obratnosti a rýchlosti. Ovláda
prihrávku o zem na mieste
i v pohybe. Je oboznámený so
zásadami bezpečnosti
a korektného súťaženia
v športových hrách.
Rešpektuje slabších
spolužiakov.
Žiak používa správnu techniku
esteticky vykonávaných
pohybov horných a dolných
končatín. Je oboznámený
Žiak vie prejavovať
pozitívny postoj k
herným činnostiam.
Žiak pozná význam hier
– pre zábavu i zdravie.
Žiak aplikuje v hre
dohodnuté pravidlá.
Žiak pozná význam hier
– pre zábavu i zdravie.
Žiak aplikuje v hre
dohodnuté pravidlá.
Žiak vie prejavovať
pozitívny postoj k
herným činnostiam,
uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa
na športových
podujatiach.
Žiak vie pohybovo
improvizovať na
hudobné motívy alebo
zadané témy.
OSR
XII.
s technikou estetického
držania hlavy a trupu
v rôznych polohách. Správne
napodobňujú predvedený
pohyb.
Žiak rešpektuje výsledok
hravých pohybových aktivít.
Aktívnym spôsobom rozvíja
svoju rýchlosť a obratnosť.
13.
2h
Zábavná štafetovka
OSR
14.
2h
Rytmická gymnastika a
tanec
OŽZ
Žiak chápe význam
gymnastiky pre svoje zdravie.
15.
2h
Rytmická gymnastika a
tanec
OŽZ
Žiak chápe význam
gymnastiky pre svoje zdravie.
Sezónne činnosti
( sánkovanie, zimná
turistika )
ENV, DOV
Žiak sa aktívne zapája do
sezónnych činností (
sánkovanie, zimná turistika,
športové hry v areály školy).
Aktívne aplikuje chôdzu
striedanú s poklusom
a s plnením rôznych
zábavných úloh. Rešpektuje
pohybové schopnosti
spolužiakov. Dodržiava zásady
bezpečnosti.
16.
2h
17.
18.
19.
1h
Rozvoj
lokomočných
pohybov
Žiak vie pohybovo
improvizovať na
hudobné motívy alebo
zadané témy.
Žiak vie pohybovo
improvizovať na
hudobné motívy alebo
zadané témy.
Žiak vie využiť naučené
zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa,
príroda) a aplikovať ich
aj v bežnom živote (vo
voľnom čase)
Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny
Sezónne činnosti
( sánkovanie, zimná
turistika )
ENV,DOV
I.
20.
1h
Žiak vie ukázať a uplatniť
správnu techniku
herných činností
jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe.
Sezónne činnosti
( sánkovanie, zimná
turistika )
ENV,DOV
Žiak sa aktívne zapája do
sezónnych činností
(sánkovanie, zimná turistika,
športové hry v areály školy).
Aktívne aplikuje chôdzu
striedanú s poklusom
a s plnením rôznych
zábavných úloh. Rešpektuje
pohybové schopnosti
spolužiakov. Dodržiava zásady
bezpečnosti.
Žiak sa aktívne zapája do
sezónnych činností
(sánkovanie, zimná turistika,
športové hry v areály školy).
Aktívne aplikuje chôdzu
striedanú s poklusom
a s plnením rôznych
zábavných úloh. Rešpektuje
pohybové schopnosti
spolužiakov. Dodržiava zásady
bezpečnosti.
Žiak vie využiť naučené
zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa,
príroda) a aplikovať ich
aj v bežnom živote (vo
voľnom čase)
Žiak vie využiť naučené
zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa,
príroda) a aplikovať ich
aj v bežnom živote (vo
voľnom čase)
21.
2h
Manipulačné
a pohybové hry
22.
2h
Relaxačná
činnosť
II.
23.
2h
Manipulačné
a pohybové hry
Pohybové hry (hry
s loptami, štafeta
s loptou)
Zábavné pohybové hry
OŽZ
Základy športových
hier
( prihrávky jednoruč
oblúkom, vedenie
lopty)
OSR
24.
2h
Základy športových
hier
( prihrávky jednoruč
oblúkom, vedenie
lopty)
OSR
25.
Jarné prázdniny
Rozvoj
lokomočných
pohybov
26.
2h
Relaxačná
činnosť
Kreatívne
pohybové
činnosti
III.
Kondičné cvičenia
( cvičenia s plnými
loptami, cvičenia so
švihadlom )
OSR
27.
2h
Relaxačná
činnosť
28.
2h
Kreatívne
pohybové
činnosti
Žiak sa aktívne zapája do
hravých činností zameraných
na rozvoj kondície . Žiak pozná
zásady správneho držania
tela, aplikuje ich pri daných
činnostiach.
Žiak má správne osvojené
elementárne prvky daných
pohybových hier. Aktívnym
spôsobom sa zameriava na
rozvoj obratnosti a rýchlosti.
Dodržia správny postoj tela
a jeho častí. Dodržiava
pravidlá hry, povzbudzuje
slabších spolužiakov.
Žiak má správne osvojené
elementárne prvky daných
športových hier. Aktívnym
spôsobom sa zameriava na
rozvoj obratnosti a rýchlosti.
Upevňuje si princípy
správneho driblingu.
Žiak vie ukázať a uplatniť
správnu techniku
manipulácie s náčiním.
Žiak vie ukázať a uplatniť
správnu techniku
manipulácie s náčiním,
aplikovať v hre
dohodnuté pravidlá a
rešpektovať ich.
Žiak vie ukázať a uplatniť
správnu techniku
manipulácie s náčiním,
aplikovať v hre
dohodnuté pravidlá a
rešpektovať ich.
Žiak má správne osvojené
elementárne prvky daných
športových hier. Aktívnym
spôsobom sa zameriava na
rozvoj obratnosti a rýchlosti.
Žiak vie pomenovať a
poznať základné herné
činnosti jednotlivca.
Pozná názvy hier
realizovaných vo výučbe.
Žiak používa správnu techniku
esteticky vykonávaných
pohybov horných a dolných
končatín. Je oboznámený
s technikou estetického
držania hlavy a trupu
v rôznych polohách. Má
správne držanie tela.
Žiak vie ukázať správne
technické predvedenie
základných lokomócií,
základných
akrobatických cvičení.
Žiak vie napodobňovať
pohyby zvierat.
Rytmická gymnastika
a tanec
(
prísunný krok, ľudový
tanec) Sezónne
pohybové hry
ENV, REV
Žiak používa správnu techniku
esteticky vykonávaných
pohybov horných a dolných
končatín. Je oboznámený
s technikou estetického
držania hlavy a trupu
v rôznych polohách. Správne
napodobňujú predvedený
pohyb.
Vie zladiť pohyby
chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným
potleskom a zvukovým
signálom, hudbou.
Základy športovej
gymnastiky- akrobacia
(kotúľ vpred na
zvýšenej podložke)
Aktívne rozvíja silu,
gymnastické držanie tela
i jeho jednotlivých častí
v rámci zábavných
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Vlastný pohyb v rôznych
Zá Pohybové hry
Kondičné cvičenia
bavné pohybové hry na
rozvoj obratnosti
OŽZ
Zábavné pohybové hry
OSR
Rytmická gymnastika
a tanec ( Išla sova na...)
Pohybové hry na rozvoj
obratnosti a
koordinácie
MEV
29.
2h
Rozvoj
lokomočných
pohybov
30.
2h
Relaxačná
činnosť
31.
1h
IV.
Rozvoj
lokomočných
pohybov
Kondičné cvičenia
(
využitie rebrín
a kladiny )
Pohybové hry na rozvoj
obratnosti
OŽZ
Základy športovej
gymnastiky- akrobacia
(kotúľ vpred na
zvýšenej podložke)
Zábavné pohybové hry
OSR
Pohybové hry
(
pohybové hry
s hudbou )
Kondičné cvičenia
s netradičným náčiním
OSR
32.
1h
33.
2h
Pohybové hry
( preskoky nízkych
prekážok,
prekonávanie
prírodných prekážok)
Pohybové hry v prírode
ENV
34.
2h
Sezónne činnosti
( rozvoj rýchlosti,
obratnosti)
Zábavné hry v prírode
ENV
35.
2h
Manipulačné
a pohybové hry
Základy športových
hier ( prehadzovaná,
vybíjaná )
pohybových aktivít. Aplikuje
akrobatické kombinácie
kotúľov. Dodržiava zásady
správnej hygieny
a bezpečnostných predpisov.
situáciách a obmenách.
Žiak sa aktívne sa zapája do
gymnastickej hry, pohybových
hier slúžiacich na ukľudnenie
organizmu. Aktívne vníma
hudbu a jej časti.
Vie zladiť pohyby
chôdzu, skoky a beh s
rytmom navodeným
potleskom a zvukovým
signálom, hudbou.
Žiak aktívne rozvíja silu,
gymnastické držanie tela
i jeho jednotlivých častí
v rámci zábavných
pohybových aktivít. Pri
aktivitách na kladine
a rebrinách dodržiava princípy
bezpečnosti. Rešpektuje
pohybové schopnosti
spolužiakov
Aktívne rozvíja silu,
gymnastické držanie tela
i jeho jednotlivých častí
v rámci zábavných
pohybových aktivít. Aplikuje
akrobatické kombinácie
kotúľov. Dodržiava zásady
správnej hygieny
a bezpečnostných predpisov.
Žiak používa správnu techniku
esteticky vykonávaných
pohybov horných a dolných
končatín. Má správne držanie
tela.
Žiak má správne osvojené
elementárne prvky daných
športových hier. Aktívnym
spôsobom sa zameriava na
rozvoj obratnosti a rýchlosti.
Rešpektuje pohybové danosti
spolužiakov, dbá na
dodržiavanie bezpečnostných
predpisov.
Žiak sa aktívne zapája do
jednotlivých pohybových hier.
Rešpektuje pohybové danosti
spolužiakov.
Žiak má správne osvojené
elementárne prvky daných
športových hier. Aktívnym
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách.
Žiak vie precvičovať už
osvojené elementárne
pohybové zručnosti.
Vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách.
Žiak vie ukázať a uplatniť
správnu techniku
manipulácie s náčiním.
Žiak vie využiť naučené
zručnosti z hier v rôznom
prostredí (telocvičňa,
príroda) a aplikovať ich
aj v bežnom živote (vo
voľnom čase)
Žiak vie využiť naučené
zručnosti z hier v rôznom
prostredí.
Žiak vie ukázať a uplatniť
správnu techniku
manipulácie s náčiním,
OSR,OŽZ
Relaxačná
činnosť
V.
36.
2h
Manipulačné
a pohybové hry
Rozvoj
lokomočných
pohybov
37.
2h
38.
2h
Relaxačná
činnosť
Základy atletiky
( prípravné hry
s atletickými prvkami,
skok do diaľky
z rozbehu) Pohybové
aktivity v prírode
ENV
Rozvoj
lokomočných
pohybov
Základy atletiky
( skok do diaľky, nízky
a vysoký štart)
OSR
Základy atletiky
( nízky a vysoký štart,
rýchly beh na výkon)
OŽZ
39.
2h
VI.
40.
2h
Základy športových
hier ( prehadzovaná,
vybíjaná )
Rytmická gymnastika
MEV
Manipulačné
a pohybové hry
Základy atletiky
( manipulačné hry, hod
kriketovou loptičkou )
OSR, OŽZ
spôsobom sa zameriava na
rozvoj obratnosti a rýchlosti.
Správne vedie loptu.
Dodržiava zásady kultúrneho
správania sa.
Žiak používa správnu techniku
práce s loptou. Pozná
elementárne pravidlá daných
športových hier. Uplatňuje
zásady slušného správania sa
počas pohybových činností.
Vie prepojiť hudbu
s estetickým pohybom.
Žiak sa aktívne zúčastňuje
činností, zamerané na
zdokonaľovanie techniky
skoku do diaľky. Rozvíja
priestorové vnímanie.
Žiak sa aktívne zúčastňuje
činností, zamerané na
zdokonaľovanie techniky
skoku. Aktívne používa dané
pojmy súvisiace s atletikou.
Rozvíja spolupatričnosť,
rýchlosť a obratnosť pri
zábavných aktivitách.
Žiak sa aktívne podieľa na
činnostiach zameraných na
rozvoj bežeckej rýchlosti. Pri
daných aktivitách dodržiava
zásady slušného správania sa ,
bezpečnosti i solidarity voči
pohybovo slabším
spolužiakom.
Žiak má osvojenú správnu
techniku hodu kriketovou
loptičkou do diaľky i na cieľ.
Relaxačná
činnosť
41.
2h
42.
2h
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
43.
2h
Záverečné hodiny
Základy atletiky
( manipulačné hry, hod
kriketovou loptičkou )
OSR
Beh s prekonávaním
prekážok
OSR
Zhodnotenie
OSR
Žiak má osvojenú správnu
techniku hodu kriketovou
loptičkou do diaľky i na cieľ.
Žiak pozná zásady správnej
techniky niektorých
lokomočných
a nelokomočných pohybov.
Zhodnotiť jednotlivé aktivity
žiakov.
aplikovať v hre
dohodnuté pravidlá a
rešpektovať ich.
Žiak vie pomenovať a
poznať základné herné
činnosti jednotlivca.
Pozná názvy hier
realizovaných vo výučbe.
Žiak vie správne
pomenovať základné
lokomócie, základné
nelokomočné pohyby.
Žiak vie správne
pomenovať základné
lokomócie, základné
nelokomočné pohyby,
základné atletické
disciplíny realizované vo
výučbe.
Žiak ovláda základné
atletické disciplíny
realizované vo výučbe.
Žiak ovláda správnu
techniku hodu
kriketovou loptičkou.
Žiak ovláda správnu
techniku hodu
kriketovou loptičkou.
Viem správne vykonávať
lokomočné
a nelokomočné pohyby.
Žiak vie zhodnotiť svoje
zručnosti v jednotlivých
športových aktivitách.
Download

3. roč. - Hlavná stránka ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby