Školský vzdelávací program
pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2
Školský vzdelávací program
pre 2. stupeň ZŠ
Motto:
Škola je cesta, po ktorej musíme
kráčať všetci – jedným smerom
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Študijná forma:
Druh školy:
ISCED 2
päť rokov
slovenský
denná
štátna
Predkladateľ
Názov školy:
Adresa:
IČO:
Riaditeľ školy:
Koordinátor pre tvorbu ŠVP:
Ďalšie kontakty:
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina
V. Javorku 32, 010 01 Žilina
378 12 904
RNDr. Čellárová Jana
Mgr. Pavlovičová Ida
tel.: 041/ 7637 580
E-mail: [email protected]
Zriaďovateľ
Názov:
Adresa:
Kontakty:
Mesto Žilina
Radničná 1, 010 01 Žilina
041/ 7063 202
Platnosť dokumentu od: 2.9.2010
Podpis riaditeľa:
I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Naša škola sa nachádza v príjemnom prostredí sídliska Hliny 5, jej účelom je zabezpečiť
podmienky pre výchovu a vzdelanie mladej generácie.
Je umiestnená v trojposchodovej budove, sklenenou pergolou je prepojená so školskou
jedálňou a školským klubom detí. V jej komplexe sa nachádza pomerne rozsiahly areál plný
zelene, oddychové centrum, ihrisko, 2 telocvične, školské dielne a školský pozemok.
Je to plnoorganizovaná základná škola, v školskom roku 2010/2011 máme dve prvé, dve
druhé triedy, jednu tretiu, jednu štvrtú triedu, od piateho až po deviaty ročník sú po dve triedy
v každom ročníku a jednu triedu pre bývalých žiakov ZŠ, ktorí si chcú ukončiť vzdelanie
poskytovné ZŠ vo forme ročného kurzu, spolu 17 tried.
Navštevuje ju okolo 270 žiakov, na 1. stupni je cca 90 a na 2. stupni 180 žiakov. Máme štyri
oddelenia školského klubu detí.
2. Charakteristika žiakov
Základnú školu navštevujú žiaci od 6 do 15 rokov. Chlapcov je približne rovnaký počet ako
dievčat. Priemerný počet žiakov v triedach je 20. Takmer všetci žiaci – 98% sú slovenskej
národnosti. Školu navštevujú aj cudzinci z Kórey.
Okrem talentovaných a nadaných žiakov v oblasti športovej, cudzích jazykov, estetickovýchovných predmetov, navštevujú našu školu aj žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Sú to žiaci, ktorých rodina je v hmotnej núdzi, tiež žiaci, ktorých jeden z rodičov
alebo obidvaja sú nezamestnaní, aj žiaci, ktorých rodina má neštandardné bytové a hygienické
podmienky.
Naša škola je spádovou pre obvod, v ktorom majú žiaci trvalý pobyt – Sídlisko Hliny 5,
Hliny 6, Hliny 7, Bôrik a príslušné ulice.
Do našej školy dochádzajú žiaci i z iných sídlisk a obcí v okolí Žiliny. Sú to sídliská:
Solinky, Hájik, Staré mesto, Vlčince. Žiaci dochádzajú aj z okolitých obcí: Bytčica, Turie,
Dolný Hričov, Horný Hričov, Marček, Závodie, Budatín, Lietava, Zástranie, Svederník a
Dolná Tižina.
Školu navštevujú aj žiaci so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými
pravidelne pracuje špeciálny pedagóg, výchovný poradca i triedni učitelia. Žiaci majú
upravený obsah, formy a metódy práce. Majú vypracovaný individuálny Výchovnovzdelávací program, odborné a personálne zabezpečenie. Títo žiaci vykazujú dobré výsledky.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Na našej škole dlhodobo pôsobí okolo 30 pedagogických pracovníkov, tento rok 29. Z
toho 5 sú externí pracovníci. Riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy utvárajú
podmienky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, usmerňujú výchovnovzdelávaciu prácu školy na prvom a druhom stupni. Takisto nemalou mierou vedenie školy
pomáha pedagogickým pracovníkom vytvárať podmienky pre ich osobnostný a odborný rast.
Poradnými orgánmi riaditeľa sú pedagogická rada, metodické združenia a predmetové
komisie. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.
V 1.-4. ročníku pracuje 6 triednych učiteľov, 4 vychovávateľky v ŠKD a jedna asistentka.
V 5.-9. ročníku pôsobí 22 zamestnancov. Z toho 10 triednych učiteľov, 9 netriednych
učiteľov, špeciálny pedagóg, výchovný poradca a správca počítačovej učebne. Triedni učitelia
koordinujú výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede.
Priemerný vek pedagogického zboru je okolo 40 rokov. Rodovú skladbu tvorí 90 % žien
a 10 % mužov.
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky stanovené zákonom.
Pracovníci nášho pedagogického zboru organizujú výučbu, plánujú ju a takisto ju
vyhodnocujú. Tiež riadia svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj, najmä mladší učitelia sa
vzdelávajú a spolupracujú so staršími. Tým všetci pedagogickí pracovníci spoluutvárajú
pracovné prostredie. Dôležité je, že operatívne riešia pracovné problémy, poskytujú odbornú
pomoc žiakom a rodičom. Vytvárajú predpoklady pre kvalitne fungujúce a motivované
spolupracujúce spoločenstvo v škole.
Významnou je aj práca výchovného poradcu na našej škole, ktorého úlohou je
sprostredkovať žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne,
psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré výchovný poradca koordinuje s triednymi
učiteľmi. Spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami
poradenských zariadení.
Práca školského špeciálneho pedagóga na našej škole je zameraná na poradenskú činnosť
pre žiakov, na zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania hlavne žiakov so špeciálne
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na škole veľmi dobre pracujú dvaja koordinátori pre environmentálnu výchovu, koordinátor
drogovej prevencie a koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
K mimoriadným funkciám učiteľov patria vedúci MZ pre 1.-4. ročník, vedúci MZ ŠKD,
vedúci predmetových komisií spoločensko-vedných predmetov, výchovných predmetov
a prírodovedných predmetov. Dôležitú úlohu zohrávajú učitelia vo funkcii bezpečnostnotechnickej služby, požiarny preventista, dvaja zdravotníci školy a zástupcovia zamestnancov.
Nemalú úlohu plnia vedúci komisií: výchovnej, kultúrnej, pre estetizáciu školy a jej
propagáciu, stravovacej komisie a projektovej komisie spolu s jej členmi.
4. Organizácia prijímacieho konania
Žiakov do 1. ročníka prijímame podľa §60 a §61 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zápisu a vyplnenia
dotazníka zákonných zástupcov žiaka.
Zápis do 1. ročníka sa vykonáva v stanovenom termíne podľa Pedagogicko-organizačných
pokynov. Žiaci sú zapísaní do 1. ročníka, keď spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
Prednostne sa prijímajú žiaci zo spádových oblastí našej školy.
Do ostatných ročníkov našej základnej školy počas celého roka prijíma riaditeľka školy
žiakov po osobnom pohovore a na základe žiadosti rodičov.
5. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca
Škola sa aktívne zapája nielen do projektov v rámci mesta, regiónu a Slovenska, ale taktiež
do medzinárodných a dlhodobých projektov, v ktorých sme veľmi úspešní.
Najvýznamnejší z nich je medzinárodný multilingválny rozvojový edukačný projekt
Programu celoživotného vzdelávania Sokrates – Comenius 1: EDL – European Digital
Library (Európska digitálna knižnica). Schválený bol v r. 2007 Národnou kanceláriou,
pridelený rozpočet: 12 tisíc eur a ukončený bol v šk. r. 2009/10. Komunikačný jazyk bola
angličtina, zapájali sa do neho všetci učitelia a žiaci našej školy od 3. ročníka. V tomto
projekte sme spolupracovali s dvoma školami z Portugalska, školou z Azorských ostrovov
(ostrov Corvo) a školou z Turecka na tvorbe edukačného CD v jazykoch partnerských škôl
a v anglickom jazyku. Žiaci a učitelia navzájom komunikovali, oboznamovali sa s tradíciami
a inými kultúrami, vymieňali si poznatky a informácie o živote v rôznych štátoch sveta.
Ďalším obrovským projektom je 2-ročný projekt zameraný na veľkú rekonštrukciu školy,
ktorý bol vypracovaný v spolupráci s Mestským investorským úradom a Mestským úradom,
podaný na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Škola sa zapojila s podporou Mesta
Žilina do štrukturálnych fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja: Regionálny
operačný program. Mesto finančne participuje pri realizácii tohto projektu, na ktorý sú
vyčlenené prostriedky z fondov EÚ. Tento projekt bol realizovaný od januára 2010 a
ukončený v auguste 2010.
Ďalšie rozvojové projekty, do ktorých sa škola zapojila:
1.
2.
3.
4.
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc: Inovovaná školská knižnica.
Mobilné jazykové laboratórium.
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania.
Otvorená škola
Otvorené školské dvory
Oblasť športu.
Národné projekty:
Kriminalita mládeže
Záložka do kníh spojuje školy
V – Európsky sociálny fond
Baterky na správnom mieste
Komunikácia
Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch
Červené stužky
Futbal spája
Mliečny program
Detský čin roka
Hodina deťom
ENWIN
Komparo
Infovek
Deň narcisov
Beh nádeje
Tehlička pre Keňu
Zdravá desiata
Netoleruj šikanovanie
Cesta
Správaj sa normálne
Dni nádeje – literárna, výtvarná, športová zložka
Európa v škole
Štvorylka a iné.
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
a) Rada školy
Rada školy pri ZŠ, Ul. V. Javorku 32, Žilina bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne-ní
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 25.2.2008. Funkčné
obdobie začalo dňom 28.2.2008 na obdobie 4 rokov. Radu školy tvorí 11 členov: 2 zvolení
zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zvolený zástupca nepedagogických
zamestnancov, 4 volení zástupcovia rodičov a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rada
školy pracuje podľa svojho plánu, zasadá spravidla 4-krát ročne, na svoje zasadnutia prizýva
riaditeľa školy.
b) Rada rodičov
Rada rodičov pracuje samostatne, spravidla 3-krát ročne (september, december a apríl)
zvoláva predseda Rady rodičov plenárnu schôdzu pre zástupcov triednych výborov a po nej sa
konajú triedne rodičovské združenia. Výbor Rady rodičov tvoria 4 členovia, ktorí sú volení
ostatnými rodičmi na obdobie 4 rokov.
c) Poradenstvo
Vedenie školy za pomoci školského špeciálneho pedagóga, výchovnej poradkyne,
asistentov učiteľa a triednych učiteľov úzko spolupracuje s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva v Žiline, so Špeciálnou PP v Žiline, ŠPP v Liptovskom
Jamníku, Detským integračným centrom v Liptovskom Mikuláši, Dialógom spol. s.r.o. –
Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia v Žiline
a Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline pri
riešení problémov a zaradení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
d) Športové organizácie
Pri škole už jedenásty rok pracuje Školské športové stredisko so zameraním na stolný tenis
pod vedení trénera p. Klaka a so zameraní na karate pod vedením Ing. Cisarika. Spolupráca
s nimi je dobrá, ich profesionálny prístup k zverencom a kvalitná tréningová náplň sa odráža
na stále väčšom záujme o tieto športy zo strany žiakov.
Tradičným športom na škole je už mnoho rokov aj plávanie a atletika. Každý rok absolvujú
všetky triedy žiakov 1. stupňa našej školy plavecký výcvik pod vedením profesionálnych
trénerov plaveckého klubu Nereus, ktorý je na vysokej odbornej úrovni. Naši žiaci sa aktívne
zúčastňujú mestských i okresných atletických podujatí, na ktorých dosahujú výborné
výsledky.
e) Vysoké školy
Spolupracujeme s rôznymi školami pedagogického zamerania, študenti týchto škôl
absolvujú pod dohľadom našich učiteľov a vychovávateliek v triedach 1. a 2. stupňa, ako aj
v oddeleniach ŠKD stáže a pedagogickú prax. Častá je spolupráca s Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Trnavskou univerzitou, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Žilinskou
univerzitou.
f) Iné organizácie
Pri výchovnej a vzdelávacej činnosti napomáhajú učiteľom rôzne školské i mimoškolské
organizácie v meste: Mestský úrad, Radnica mesta Žiliny, Slovenský červený kríž, súkromná
ZUŠ, súkromná ZŠ, Špeciálna ZŠ v Žiline, stredné odborné školy, gymnáziá, Domovy
dôchodcov, Krajská knižnica, Metodicko-pedagogické centrum v Žiline, Banskej Bystrici
a v Bratislave, Policajný zbor SR, rôzne nadácie, spoločnosti a organizácie.
7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola má zriadené a využíva odborné učebne, v ktorých majú možnosť učitelia spolu so
žiakmi realizovať učebné osnovy v zvolených učebných variantoch:
počítačovú učebňu (25 počítačov)
multimediálnu učebňu s 10 počítačmi, s dataprojektorom, interaktívnou tabuľou
a tabletom PC, s prehrávačom CD a DVD
tri jazykové učebne (Aj, Nj, Rj)
odbornú učebňu chémie a fyziky
školskú dielňu
2 telocvične
školský areál – basketbalové ihrisko, bežecká dráha, športovo-oddychová zóna
školskú knižnicu
učiteľskú knižnicu
školskú žiacku kuchynku
V budove školy majú žiaci možnosť:
navštevovať školský klub detí od 6.15 – 17.00 hod.
dať sa ošetriť v zubnej ambulancii
stravovať sa v školskej jedálni
navštevovať záujmové útvary v popoludňajších hodinách
8. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci, pedagógovia i ostatní zamestnanci cítili v našej škole príjemne, priebežne
obnovujeme a aktualizujeme výzdobu školy. Vstupná miestnosť hovorí o uskutočňovaných
projektoch, informuje o rozmiestnení tried, zložení vedenia školy, steny chodieb žiaria
nástennými maľbami, informujú žiakov a pedagógov o stredných školách, o rôznych
súťažiach, prezentujú ich vlastné výtvarné, literárne a iné práce. Nechýbajú kvety na oživenie
priestoru.
Jednotlivé triedy si žiaci skultúrňujú sami tak, aby sa im dobre učilo. Každá trieda sa stará o
určitý úsek školského areálu.
Snahou školy je budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a
pedagógmi výchovným pôsobením jednak vo výchovnom a vyučovacom procese, počas
dozorov cez prestávky, na triednických hodinách ako aj na rôznych akciách školy.
Priebežne sa snažíme zlepšovať naše životné prostredie napr. skrášľovaním priestorov školy,
výmenou osvetlenia, žalúziami v triedach, pravidelným maľovaním stien i lavíc, pretože
estetickejšie prostredie prispieva k skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu. Chladnejšie
triedy a chodby doriešila prestavba školy ukončená v auguste 2010.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov a zamestnancov je významnou a neoddeliteľnou
súčasťou plnenia pracovných úloh na našej škole. Nejde len o protiúrazovú prevenciu, jedná
sa o vytváranie podmienok bezpečnej a uspokojivej práce zamestnancov i žiakov, ich sociálnu
ochranu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Činnosť BOZ vychádza z požiadaviek na obsah výchovy a vzdelávania zákona č.
356/2007Z.z. MPSVaR, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce.
Naša činnosť je zameraná na:
výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v rámci vnútorných
predpisov a pravidiel o BOZ a protipožiarnej ochrane
vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov, upevnenie a overovanie ich znalostí
z predpisov o BOZaP, prehĺbenie ich právneho vedomia o BOZaP
školenie 1. pomoci (SČK)
poučenie žiakov o BOZ pri výchovno-vzdelávacej činnosti a počas prestávok – vnútorný
poriadok školy, počas exkurzií a výletov, počas plaveckého a lyžiarskeho výcviku, pobytu
v škole v prírode a iných akciách školy (sú vypracované pravidlá BOZ v jednotlivých
predmetoch TEV, CHEM, FYZ, TECH, INF)
výchovnú činnosť žiakov v rámci Ochrany človeka a prírody (účelové cvičenie v prírode,
didaktické hry + príprava)
kontrolnú činnosť:
stav pracoviska a pracovného prostredia v oblasti BOZ – odstraňovanie závad
a nedostatkov v triedach a priestoroch školy /školník, údržbár, bezpečnostný technik/
dodržiavanie psychohygienických podmienok /OPPP, čistiace prostriedky/
kontrola dodržiavania termínov revízií podľa plánu revízií elektroinštalácií, prenosných
elektrospotrebičov, bleskozvodov, rebríkov a regálov, hasiacich prístrojov a hydrantov
kontrola požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok
V spolupráci s bezpečnostným technikom, zástupcami zamestnancov, aktívnou účasťou
pedagogických a nepedagogických zamestnancov s podielom žiakov, sa dodržiavaním
povinností snažíme o zvyšovanie úrovne BOZaP na škole.
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Pedagogický princíp školy
Aby naša škola bola kvalitou školou, umožní žiakom získať nasledovné spôsobilosti v
oblasti rozvoja poznávacích funkcií žiakov, sebarozvoja a sociálneho rozvoja žiakov:
vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať
ovládať aspoň jeden cudzí jazyk
získať počítačové zručnosti
čítať s porozumením a vedieť použiť získané informácie
osvojiť si metódy učenia sa
rozvíjať poznávacie funkcie, okrem pamäti rozvinúť i porozumenie a získané vedomosti
uplatniť v praxi
naučiť sa kriticky a tvorivo myslieť
vedieť používať informačno – komunikačné /knižné a počítačové/ technológie na učenie
sa
rozvíjať sebapoznanie, sebadôveru a sebaúctu
rozvíjať sebareflexiu a sebahodnotenie
vedieť sa sebarealizovať, sebaovládať
byť zodpovedný za vlastné učenie, sám sa motivovať
byť asertívny /vedieť sa presadiť /
byť empatický /spolucítiť s inými /
byť telesne zdatný v atletike
uplatňovať občianske a demokratické princípy
Ďalšie ciele:
posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast
skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami v zahraničí
V spolupráci s rodičmi vychovať žiakov v duchu humanistických princípov, pripraviť ich na
život tak, aby sa uplatnili v praxi.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Hlavný cieľ školy – vychovať všestranne rozvinutú harmonickú osobnosť
Špecifické ciele:
1. Vychovať zdravého, fyzicky a psychicky zdatného žiaka.
2. Vychovať tolerantného, ohľaduplného a primerane sebavedomého žiaka, schopného
vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a postoje.
3. Vychovať vzdelaného žiaka, schopného komunikovať minimálne v jednom svetovom
jazyku, kompetentného využívať počítačovú techniku, ktorý sa bez väčších problémov
dokáže zapojiť do života spoločnosti.
Stanovené ciele chceme dosiahnuť vytvorením humanisticko-tvorivého prostredia v škole
za aktívnej pomoci všetkých pedagogických pracovníkov. Cieľom školy je vzdelávanie
vysokej kvality. Od zmeny metód vyučovania a hodnotenia žiakov očakávame humanizáciu
výchovy a vzdelávania a tiež minimalizovanie nezáujmu slabšie prospievajúcich žiakov
o vzdelanie.
Strategická vízia
Hlavné priority školy do roku 2015:
1.
Poskytnúť
okrem štandardnej výchovno-vzdelávacej funkcie možnosť zvýšenia
jazykovej zdatnosti u všetkých žiakov školy.
2.
Zlepšiť komunikatívne zručnosti žiakov školy prostredníctvom používania počítačov
a internetovej siete v škole.
3.
Vytvoriť zdravé školské prostredie pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov
školy.
4.
Vytvoriť prostredie pre zmysluplné trávenie voľného času
v mimovyučovacích
hodinách, podporovať a rozširovať služby školy aj pre rodičovskú a okolitú verejnosť – otvorená
škola.
5.
V súlade s koncepciou Štátneho vzdelávacieho programu vytvoriť taký školský
vzdelávací program, v ktorom dostane priestor tvorivý pedagogický kolektív a podporí
stabilizáciu počtu žiakov v škole.
6.
Rozvíjať schopnosti športovo nadaných žiakov a podporovať športový rozvoj aj
u ostatných žiakov školy novými športovými aktivitami.
Strategický program školy
Východiská pre formulovanie strategického programu:
a) normatívne – platné zákony, vyhlášky, smernice, usmernenia, pokyny, Štátny
Školský vzdelávací program, učebné plány a učebné osnovy
(školská legislatíva)
b) nenormatívne – očakávania učiteľov, žiakov, rodičov, nepedagogických
pracovníkov, okolia školy, zriaďovateľa, spoločenská potreba,
celospoločenský trend
Analýzy a prognózy: SWOT analýza
1. Silné stránky školy:
vysoká odbornosť a profesionalita pedagogických zamestnancov
dobré medziľudské vzťahy, spolu-práca kolegov, stabilný kolektív
individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
zapájanie sa do projektov
mimoškolské aktivity
atraktívnosť edukačnej ponuky
športové a lingvistické úspechy
vybavenosť školskej knižnice
úspechy vo výtvarnej činnosti
fungovanie školy na nasledujúcich minimálne 15 rokov
vybavenie počítačovou technikou
používanie inovatívnych metód na vyučovaní
využívanie IKT a implementácia IKT do rôznych predmetov
medzipredmetová spolupráca
umožnenie študentom ukončiť si základné školské vzdelanie
príjemné školské prostredie
nová telocvičňa
2. Slabé stránky školy:
vysoké prevádzkové náklady
nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov
nedostatok moderných učebných pomôcok
nedostatočná materiálna vybavenosť pre rozvoj výtvarných zručností žiakov
absencia benefitov a zamestnaneckých výhod pre pedagogických zamestnancov
(oproti súkromnej sfére)
zastaralé vybavenie knižnice a kabinetov
málo mužov v pedagogickom zbore
nedostatok aktuálnych odborných metodických materiálov
3. Príležitosti školy:
zapojenie sa do projektov na získanie grantov EÚ pre regionálny rozvoj
zlepšenie postavenia školy ponukou otvoriť školu pre verejnosť
informatizácia vzdelávania a výchovy
skvalitnenie spolupráce s rodičovskou verejnosťou
zavádzanie moderných vzdelávacích projektov – integrované tematické vyučovanie,
projektové vyučovanie, slovné hodnotenie žiakov 1. stupňa, bodové hodnotenie žiakov
v matematike na 2. stupni
nadviazanie dlhodobej spolupráce so školou podobného typu v zahraničí
kvalitnejšia web stránka školy
výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií – tvorba
projektov
využívanie školských priestorov v popoludňajších hodinách
zlepšenie spolupráce s políciou, ÚPSVaR, MsÚ pri riešení výchovných problémov
dobré podmienky pre záujmové útvary
4. Ohrozenia školy:
nepriaznivý demografický vývin
migrácia vzdelanej pracovnej sily
miera nezamestnanosti
nedostatok finančných prostriedkov
zvýšenie prevádzkových nákladov objektov školy
spolupráca s rodičmi detí prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia
Strategické ciele školy
Zabezpečiť, aby sa v priebehu 5 rokov zvýšila jazyková zdatnosť žiakov našej školy.
Upevniť a rozvinúť športové aktivity žiakov, podporovať činnosť viacerých druhov
športov.
Zaviesť informačno – komunikačné technológie do vyučovania, sprístupniť počítače
a internet pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.
Zmeniť školské prostredie – nové postavenie učiteľa - žiaka - rodiča.
Otvorená škola - škola ako súčasť životného prostredia obyvateľov mesta.
Stupeň vzdelania – 2A, 2B, 2C
Tento stupeň tvorí spravidla piaty až deviaty ročník základnej školy alebo zodpovedajúce
ročníky viacročných gymnázií.
Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so
špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní
podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na
vyššom sekundárnom stupni (na
všeobecnovzdelávacom alebo odborno-vzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého
ukončuje povinné základné vzdelávanie (10 - ročnú povinnú školskú dochádzku).
Ak žiak úspešne ukončil ZŠ v 9. ročníku, dosiahne stupeň vzdelania 2A a je pripravený
pokračovať v štúdiu v programe ISCED 3A alebo 3B.
V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni
ISCED 2B môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný
pracovník.
Žiak, ktorý absolvoval 1-ročnú základnú odbornú prípravu na úrovni ISCED 2C, získava
osvedčenie o absolvovaní programu základného odborného vzdelávania garantujúceho
zaučenie v danom odbore, má otvorenú možnosť získať i vysvedčenie potvrdzujúce
ukončenie povinnej školskej dochádzky. Podľa toho absolvent môže vstúpiť priamo na trh
práce buď ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v štúdiu
na úrovni 3C.
Dosiahnutie tohto stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou
pokračovania v ďalšom štúdiu.
Prehľad súčasných programov ISCED 2
Typ
ďalšieho Programy pripravujú na pokračovanie štúdia
Programy nepripravujú na
vzdelávania
ISCED stupeň 3
pokračovanie štúdia ISCED stupeň 3
alebo cieľa
ISCED 2A program ISCED 2B program
ISCED 2C program
Program pripravuje Program pripravuje na
na pokračovanie
pokračovanie štúdia
pripravujú len priamo pre pracovný
Program
štúdia ISCED
ISCED stupeň 3C
trh
stupeň 3 A
alebo 3B
3. Profil absolventa
Žiak 9. ročníka základnej školy na konci nižšieho sekundárneho stupňa by mal:
mať potrebné vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré by mal správne využiť pri realizácii
úloh
vedieť čítať s porozumením
byť usilovný, svedomitý, čestný
svojim vystupovaním robiť škole dobré meno
byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy
byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, rodine a spoločnosti
byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie
vedieť uzatvárať kompromisy
byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií
poznať metódy prírodných vied
diskutovať o prírodovedných otázkach
mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov
mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa
dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho
vyjadrovania
ovládať dva svetové jazyky,1.CJ – úroveňA2, 2.CJ – úroveň A1, podľa SERR
mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy
byť si vedomý svojich kvalít
vedieť pracovať v tíme
byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní
byť zodpovedný za svoj život
4. Pedagogické stratégie
Aby sme vychovali žiaka jazykovo gramotného, športovo zdatného a zručného v oblasti
IKT, uplatňujeme tieto preferované metódy učenia sa:
metódy tvorivo-humanistické
metódy využitia aplikačných úloh
metódy rozvoja kritického myslenia /analýza, syntéza/
metódy prvkov globálnej výchovy /Týždeň globálneho rozvojového vzdelávania/
V rámci efektívnosti vyučovacieho procesu:
vo všetkých predmetoch využívame prvky environmentálnej výchovy, zapájame sa do
rôznych projektov, zúčastňujeme sa besied a filmových predstavení
vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu s cieľom zlepšenia prostredia školy
a vychovávame ich k zdravému spôsobu života
poskytujeme odbornú pomoc špeciálneho pedagóga žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy
v rámci prevencie drogovej závislisti poriadame besedy s členmi PZ SR, či lekárom,
premietame aktuálne filmy, zúčastňujeme sa koncertov, organizujeme bohatú
mimoškolskú činnosť- napr. krúžky, posedenia...
na zvýšenie povedomia žiakov uplatňujeme tieto spôsoby hodnotenia:
1. bodovo-slovné hodnotenie v matematike v 5. a 9. ročníku
2. slovné hodnotenie vo výchovných predmetoch – NAV, ETV
3. individuálne hodnotenie u žiakov s poruchami učenia a správania
Využívame aj iné formy výchovy a vzdelávania:
škola v prírode pre 1.- 9. ročník
lyžiarsky výcvik pre 7. ročník
exkurzie, besedy, prednášky
spoločenské a kultúrne posedenia pre žiakov
5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
Škola už niekoľko rokov vzdeláva v bežných triedach aj žiakov so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vytvára pre nich optimálne podmienky. Je otvorená pre
všetkých žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami i rozličnými predpokladmi na učenie.
Najčastejšie poruchy žiakov, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie:
poruchy pozornosti s hyperaktivitou a poruchy učenia
vývinové poruchy učenia (VPU)
narušená komunikačná schopnosť (NKS)
zdravotné oslabenie
viacnásobné postihnutia – telesné postihnutie a narušená komunikačná schopnosť
mentálny postih (MP)
Integrovaniu žiaka predchádza príprava a vytvorenie podmienok pre jeho ďalšie
vzdelávanie i celkový rozvoj osobnosti – príprava vyučujúcich v spolupráci so špec.
pedagógom, príprava triedy a umiestnenie žiaka, príprava kolektívu žiakov, zabezpečenie
potrebných učebníc, špeciálnych pomôcok, učebného materiálu, vypracovanie dokumentácie
žiaka, individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu, podľa potreby aj úprava
učebného plánu alebo zabezpečenie vyučovania špeciálneho predmetu (napr. rozšírené
vyučovanie pracovného vyučovania, individuálne logopedické cvičenia), príprava práce
s asistentom učiteľa, príprava a vytvorenie programu práce so špeciálnym pedagógom.
a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením
škola má zriadenú špeciálnu učebňu, v ktorej pracuje so žiakmi školský špeciálny pedagóg
a asistent učiteľa
pri integrácii žiakov i pri riešení problémov v učení iných žiakov spolupracujeme
s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Centrom
špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie Žilina, Špeciálno- pedagogickou
poradňou Liptovský Jamník, Dialógom, ústavom pre deti s poruchami reči a učenia Žilina,
Špeciálnou základnou školou pre žiakov s mentálnym postihnutím Žilina
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
monitoring triednych učiteľov v spolupráci s výchovnou poradkyňou: sledovanie
podmienok v rodine, spolupráca s rodičmi
prepojenie školy s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí, Mestským úradom,
Policajným Zborom a detským lekárom
možnosť odpoludňajšej prípravy na vyučovanie v školských priestoroch
mimoškolské aktivity - krúžková činnosť, využívanie počítačov v škole
pre rodičov žiakov v hmotnej núdzi škola zabezpečuje nákup školských pomôcok,
symbolický poplatok za obed a motivačný príspevok
možnosť bezodplatne navštevovať školský klub detí
c) Žiaci s nadaním
individuálny prístup vyučujúcich
sú začlenení v bežnej triede, nie sú integrovaní
spolupráca školy s CPPPaP, školským špeciálnym pedagógom, pedopsychiatrom
psychológom
a
Odborné personálne zabezpečenie:
školský špeciálny pedagóg a zároveň logopéd
asistent učiteľa
odborné poradenstvo psychológa z CPPPaP
spolupráca špeciálneho pedagóga s výchovným poradcom i ostatnými vyučujúcimi
v rámci prípravy na vzdelávanie žiakov so ŠVVP všetci učitelia absolvovali školenie
k špecifickým poruchám učenia, ktoré poriadala CŠPPPaP Liptovský Jamník
v rámci ďalšieho vzdelávania absolvovali vyučujúce školenie Ako postupovať pri
integrácii žiakov so ŠVVP
tímová spolupráca počas celej integrácie každého žiaka (riaditeľ, triedny učiteľ, vyučujúci
hlavných predmetov, školský špec. pedagóg, rodičia, asistent, vychovávateľka)
školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi:
a/ v rámci vyučovacej činnosti – kooperatívne vyučovanie v triede na hodinách,
b/ individuálne vyučovanie - utvrdzovanie učiva, príprava a vypracovanie
kontrolných prác,
c/ reedukačné cvičenia pri poruchách učenia a správania, rozvíjanie psychických
funkcií, terapeutické cvičenia,
d/ individuálne logopedické cvičenia,
e/ príprava pomôcok a didaktického materiálu pre žiakov,
f/ špeciálno – pedagogická diagnostika,
g/ vypracovanie a vedenie dokumentácie pre integrovaných žiakov,
h/ konzultácie a poradenstvo pre učiteľov i rodičov,
i/ spolupráca s výchovnou poradkyňou, poradenskými zariadeniami,
j/ konzultácie a poradenstvo pri zápise na PŠD,
k/ cvičenia na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov s oneskoreným vývinom
reči.
Spolupráca s rodičmi:
pred integrovaním žiaka sa všetky podmienky prekonzultujú s rodičmi, rešpektujú sa ich
návrhy a požiadavky, dohodnú sa pravidlá a spolupráca, podľa potreby majú poskytnutú
odbornú pomoc, poskytnuté pomôcky pre prácu s dieťaťom doma
v určitých intervaloch sa výsledky žiaka prehodnocujú a dohodnú sa ďalšie postupy
ak si to zdravotné obmedzenie žiaka vyžaduje, rodič sa môže zúčastniť aj na vyučovaní
6. Začlenenie prierezových tém ISCED 2
Prierezové témy sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov, sú začlenené do
predmetov podľa svojho obsahu nasledovne:
Multikultúrna výchova
je začlenená do humanitných, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov,
pri výučbe materinského i cudzieho jazyka.
v V.A,V.B a VII.A triede sa vyučuje ako samostatný predmet.
Mediálna výchova
je začlenená do humanitných a spoločenskovedných predmetov slovenský jazyk, dejepis,
anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická
výchova, občianska výchova, informatika v 5. – 7. ročníku.
Osobnostný a sociálny rozvoj
• budeme realizovať prakticky, formou rôznych modelových situácií, cvičení, hier,
projektov a diskusií s použitím interaktívnych metód počas jednej vyučovacej hodiny v
každom vyučovacom predmete posledný decembrový týždeň (20.12. až 22.12. 2010),
• v učebných osnovách predmetu etická výchova v 5.-7. ročníku je začlenená táto téma do
3 vyučovacích hodín 1. polroka a 3 hodín 2. polroka šk. roka 2010/11.
Environmentálna výchova
je začlenená v učebných osnovách každého predmetu prostredníctvom jednotlivých tém,
hlavný dôraz sa kladie v predmetoch: biológia, geografia a etická výchova.
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania v ZŠ.
v 5. ročníku žiaci absolvujú v rozsahu 5 vyučovacích hodín praktický výcvik na
dopravnom ihrisku v septembri, teoretickú časť v škole v rámci projektu Správaj sa
normálne,
v 6. ročníku sa uskutoční špecializovaný kurz 1 deň v júni 2011 v rozsahu 5
vyučovacích hodín,
v 7. ročníku sa bude realizovať formou špecializovaného kurzu 1 deň v júni 2011
s časovou dotáciou 5 vyučovacích hodín teoretickej a praktickej činnosti.
Je zaradená aj do aplikačných úloh jednotlivých predmetov v každom ročníku.
Ochrana života a zdravia
sa bude realizovať prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov, ako aj samostatnej
organizačnej formy vyučovania – účelového cvičenia v prírode.
o v 5.-9. ročníku realizujeme účelové cvičenie v prírode 2-krát v školskom roku po 5
hodín na jeseň (spravidla v septembri) a na jar (v máji). Pred realizáciou účelového
cvičenia vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 5 vyučovacích hodín.
Účelové cvičenia realizujeme po ročníkoch, sú tematicky zamerané.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
• je začlenená do učebných osnov všetkých predmetov 6. a 7. ročníku prostredníctvom
tematicky zameraných celkov.
• v V.A a v V. B sa bude vyučovať ako samostatný predmet PIK – práca s informáciami
a komunikácia.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
- je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávanie v ZŠ
- bude sa realizovať formou špecializovaného kurzu 1 deň s časovou dotáciou 5 vyučovacích
hodín v mesiaci apríl 2011
- realizácia učebnej činnosti sa uskutoční v telocvični a v školských učebniach
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov na našej škole je poskytnúť žiakovi
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho potreby. Cieľom je tiež ohodnotiť prepojenie
vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č.
7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy, a tiež z Hodnotenia žiakov so špeciálnovzdelávacími potrebami. Budeme hodnotiť na základe stanovených kritérií.
Hodnotenia a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové
hodnotenie.
Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov.
Celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka,
vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia v jednotlivých vyučovacích
predmetoch. Stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení.
Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
pre prvý stupeň školy žiak získa primárne vzdelanie.
Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre druhý stupeň školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované
základnou školou.
Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy.
Pochvaly a iné ocenenia sa budú udeľovať za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za
záslužný alebo statočný čin. Zaznamenávajú sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu
žiaka.
Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné
alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza
spravidla zníženiu stupňa zo správania.
O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného
zástupcu žiaka. Zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
Nebudeme rozdeľovať žiakov na úspešných a neúspešných.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Hodnotenie bude postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh.
Hodnotenie bude založené na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka.
Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech.
Žiaci sa učia na vlastných chybách, ktorých odstraňovanie napomáha rozvoju žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
budeme zohľadňovať poruchy a postihnutie žiaka.
Využívať budeme:
slovné hodnotenia
klasifikáciu
klasifikáciu a slovné hodnotenie
bodovo-slovné hodnotenie
formatívne hodnotenie (na zvýšenie kvality)
sumatívne hodnotenie (na rozhodovanie)
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
V systéme práce s ľuďmi má hodnotenie zamestnancov veľký význam preto, že pomáha
riaditeľovi školy spoznávať učiteľov, vychovávateľov ako aj nepedagogických zamestnancov
z pracovnej i mimopracovnej stránky, umožňuje poznávať najúčinnejšie motivačné prvky,
pomáha vychovávať zamestnancov, viesť ich k tvorivosti a kreativite, viesť ich k vyššej
pracovnej morálke, k lepšiemu vzťahu k práci.
Schopnosť správne ohodnotiť pedagogických zamestnancov predpokladá stanoviť presné
kritériá, východiskom čoho je komplexný pohľad na pedagogického zamestnanca
v oblastiach:
predpoklady pre pracovnú činnosť – kvalifikácia, úroveň vedomostí a zručností, foriem a
metód práce, organizačných schopností
postoje k práci – pracovná morálka, záujem, iniciatíva, tvorivosť, inovátorstvo,
dodržiavanie termínov,
kvalita výchovno-vyučovacích výsledkov – plnenie učebných osnov, úroveň práce s
triedou, dokumentácia, vyučovacie výsledky, uplatňovanie nových foriem práce,
rozvíjanie tvorivosti žiakov,
sociálna úroveň – vzťah ku kolegom, žiakom i rodičom, miera konfliktov, či pomoci
ostatným,
mimopracovná činnosť a činnosť mimo vyučovania – vedenie PK, MZ, kabinetu,
knižnice, školskej kroniky, funkcie, výzdoba školy, spolupráca na projektoch, propagácia
školy na verejnosti; organizovanie akcií so žiakmi, príprava žiakov na súťaže.
Hodnotenie zamestnancov sa uskutočňuje na základe:
pozorovania (hospitácie – priamy pracovný výkon),
rozhovoru, každodenného prejavu,
vzájomnými hospitáciami (vzájomné hodnotenie učiteľov),
otvorenými hodinami,
výsledkami žiakov, uplatnenie sa na stredných školách,
riaditeľskými previerkami a testovaním (Celoplošné testovanie deviatakov, Komparo),
výsledkami súťaží žiakov,
prezentáciou výsledkov žiakov v škole a na verejnosti,
ankety, dotazníky (hodnotenie učiteľa žiakmi)
prezentácia práce učiteľa na verejnosti (hodnotenie verejnosťou).
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je:
aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú
požiadavky na ne kladené,
aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v Štátnom
vzdelávacom programe.
Dôraz je kladený na:
konštatovanie úrovne stavu,
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú,
riešenie problematických oblastí,
podporovanie a upevňovanie kvalitných výsledkov vo výchove a vzdelávaní.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
ciele, ktoré si škola stanovila – v koncepčnom zámere rozvoja školy, v Školskom
vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,
oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
podmienky na vzdelanie,
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
prostredie – klímu školy,
priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania,
školskú disciplínu,
úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
výsledky vzdelávania, všeobecnú vzdelanostnú úroveň,
riadenie školy,
úroveň výsledkov práce.
Kritériom pre nás je:
spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy,
kvalita výsledkov.
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
dotazníky pre žiakov, učiteľov, rodičov,
analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
SWOT analýza,
rozhovory, pozorovania, hospitácie.
IV. Školský učebný plán
Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Poznámky
V.A
V.B
Slovenský jazyk
5
5
Prvý cudzí jazyk
3
3
anglický jazyk
Matematika
4
4
3,5 + 0,5
Informatika
1
1
0,5 + 0,5
Človek a príroda
Biológia
2
2
1+1
Človek a spoločnosť
Dejepis
1
1
Geografia
2
2
1
1
Človek a hodnoty
Občianska náuka
Etická výchova / náboženská
výchova
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
2
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
1
Hudobná výchova
1
1
Práca s informáciami a
komunikácia (učíme sa učiť)
1
1
Multikultúrna výchova
1
1
Regionálna výchova
1
1
27
27
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Voliteľný predmet
Spolu
1+1
Príprava na náročné
predmety v 5. roč.
Pozitívne vnímať
odlišné kultúry
Spoznávať kultúrne
dedičstvo predkov
Poznámky: Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
Využitie disponibilných hodín:
Matematika – 0,5 hod:
- obor prirodzených čísel
- pravidlá rysovania
- obvod štvorca a obdĺžnika
Informatika – 0,5 hod:
- upevňovania nadobudnutých vedomostí a zručností
- tvorby a prezentácie projektov
Biológia – 1 hod:
- na rozšírenie učiva v jednotlivých tematických celkoch,
- výberové témy a praktické aktivity,
- na vychádzku, samostatné pozorovanie a tvorbu projektu.
Geografia – 1 hod: Získavanie informácií a tvorba projektu (práca v skupinách)
Významné geografické miesta na svete, práca s mapou
PIK – 1 hod: nácvik čítania s porozumením ako príprava na prácu s náročnejším textom vo
vyšších ročníkoch – literatúra, biológia, geografia a iné
- práca s informáciami rôzneho druhu, ich vyhľadávanie, triedenie, určovanie hierarchie
dôležitosti, ukladanie, využitie v praxi
- rozvoj schopností a zručností verejne prezentovať svoju prácu a odovzdať iným
- aktívne, tvorivo, originálne pracovať v tíme i ako jednotlivec
Multikultúrna výchova – 1 hod:
- beseda - úcta a rešpekt k vlastnej kultúre
- rozhovory - rozvoj komunikačných schopností
- IKT, časopisy - kultúrne tradície
- projekty - rozvíjanie tvorivosti
Regionálna výchova – 1 hod:
rozširovať poznatky o vlastnom regióne, prehlbovať patriotizmus, viesť žiakov k
vytváraniu vlastných diel s prvkami regionálnej kultúry
pripravovať žiakov do regionálnej súťaže Poznaj svoje mesto
Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Poznámky
VI.A
VI.B
Slovenský jazyk
5
5
4+1
Prvý cudzí jazyk
3
3
anglický jazyk
Druhý cudzí jazyk
2
2
1 + 1 nem./ruský j.
Matematika
4
4
Informatika
1
1
0,5 + 0,5 delenie
na skupiny
Fyzika
2
2
1+1
Chémia
1
1
0,5 + 0,5
Biológia
2
2
1+1
Dejepis
1
1
Geografia
1
1
1
1
Človek a hodnoty
Občianska náuka
Etická výchova / náboženská
výchova
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
2
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
1
Hudobná výchova
1
1
Voliteľný predmet
Regionálna výchova
1
1
Spolu 6. ročník
ŠVP + ŠkVP
29
29
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Podpora vzťahu k
regiónu
Poznámky: Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
V predmetoch cudzí jazyk a informatika podľa počtu žiakov delenie na skupiny.
Využitie disponibilných hodín:
Slovenský jazyk a literatúra – 1 hod:
- rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo všetkých zložkách jazyka
- prehlbovanie vzťahu k poézii a prezentácia na kultúrno-spoločenských akciách
- vlastná tvorba textov a tvorba projektov vo všetkých zložkách jazyka
Nemecký jazyk – 1 hod:
- upevňovania nadobudnutých vedomostí a zručností
- tvorby a prezentácie projektov
- oboznámenia sa so zvykmi a tradíciami v nemecky hovoriacich krajinách počas
sviatkov (Vianoce, Veľká noc)
Ruský jazyk – 1 hod:
-práca s mapou, pesničky - zvýšiť záujem o ruský jazyk, o ľudí v nej
-rozhovory - získať zručnosti komunikácie
-projekty - rozvíjať jazykové vedomie žiakov
-skupinová práca - pozitívny vplyv na vzťahy
Informatika – 0,5 hod:
- upevňovania nadobudnutých vedomostí a zručností
- tvorby a prezentácie projektov
Fyzika – 1 hod: práca žiakov vo vlastnom tempe na príprave, realizácii a vyhodnotení
jednoduchého fyzikálneho experimentu, diskutovanie o výsledkoch, argumentácia na základe
vlastných skúseností a poznatkov, podávanie zlepšovacích návrhov pri neúspešnom výsledku
pokusu, opakovanie daného pokusu, prezentácia svojho vlastného iniciatívneho pozorovania
v rámci domácej prípravy a pri zvýšenom záujme o daný predmet, a iné prírodné vedy.
Chémia – 0,5 hod:
- práca s pracovnými zošitmi, referáty na rôzne témy a ich prezentácia
- diskusia, rozprávanie, práca s knihou
- krátke laboratórne práce a demonštračné pokusy
- vypracovanie krátkych záznamov z pokusov
- manipulácia s laboratórnym sklom a laboratórnymi pomôckami
- osvojenie zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu
- realizácia jednoduchého experimentu podľa návodu
Biológia – 1 hod:
- na rozšírenie učiva v jednotlivých tematických celkoch,
- výberové témy a praktické aktivity,
- na vychádzku a tvorbu projektu
Regionálna výchova – 1 hod:
- rozširovať poznatky o vlastnom regióne, prehlbovať patriotizmus, viesť žiakov k vytváraniu
vlastných diel s prvkami regionálnej kultúry
- pripravovať žiakov do regionálnej súťaže Poznaj svoje mesto
Počet hodín
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Predmety
VII.A VII.B
Poznámky
Slovenský jazyk
5
5
4+1
Prvý cudzí jazyk
3
3
anglický jazyk
Druhý cudzí jazyk
2
2
1 + 1 nem./ruský j.
Matematika
4
4
3,5 + 0,5
Informatika
1
1
0,5 + 0,5 delenie
na skupiny
Fyzika
2
2
1+1
Chémia
1
1
0,5 + 0,5
Biológia
2
2
1,5 + 0,5
Dejepis
1
1
Geografia
1
1
1
1
Človek a hodnoty
Občianska náuka
Etická výchova / náboženská
výchova
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
2
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
1
1
Hudobná výchova
1
1
Svet práce
0,5
0,5
Technika
0,5
0,5
Matematika a práca
s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a svet práce
Voliteľný predmet
Multikultúrna výchova
1
1
Spolu 6. ročník
ŠVP + ŠkVP
30
30
Pozitívne vnímať
odlišné kultúry
Poznámky: Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách
V predmetoch cudzí jazyk a informatika podľa počtu žiakov delenie na skupiny.
Využitie disponibilných hodín:
Slovenský jazyk a literatúra – 1 hod:
- rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo všetkých zložkách jazyka
- prehlbovanie vzťahu k poézii a prezentácia na kultúrno-spoločenských akciách
- vlastná tvorba textov a tvorba projektov vo všetkých zložkách jazyka
Nemecký jazyk – 1 hod:
- upevňovania nadobudnutých vedomostí a zručností
- tvorby a prezentácie projektov
- oboznámenia sa so zvykmi a tradíciami v nemecky hovoriacich krajinách počas
sviatkov (Vianoce, Veľká noc)
-
rozvoja komunikácie
rozvoja čítania s porozumením
Ruský jazyk – 1 hod:
- rozhovory- používanie vedomostí v typických situáciách
- projekty - tvorivé formy práce
-srdečné pozdravy,pesničky -výchova ku kultúre daného národa
- práca s textom-rozvíjanie poznávacej schopnosti a čitat.gramotnosti
Matematika – 0,5 hod:
- zlomky, percentá
- objem a povrch kvádra a kocky
- pomer, priama úmera, nepriama úmernosť a mierka mapy
- riešenie slovných úloh z kombinatoriky
Informatika – 0,5 hod:
- upevňovania nadobudnutých vedomostí a zručností
- tvorby a prezentácie projektov
Fyzika – 1 hod: práca žiakov vo vlastnom tempe na príprave, realizácii a vyhodnotení
jednoduchého fyzikálneho experimentu, diskutovanie o výsledkoch, argumentácia na základe
vlastných skúseností a poznatkov, podávanie zlepšovacích návrhov pri neúspešnom výsledku
pokusu, opakovanie daného pokusu, prezentácia svojho vlastného iniciatívneho pozorovania
v rámci domácej prípravy a pri zvýšenom záujme o daný predmet, a iné prírodné vedy.
Chémia – 0,5 hod:
- práca s pracovnými zošitmi, referáty na rôzne témy a ich prezentácia
- diskusia, rozprávanie, práca s knihou
- krátke laboratórne práce a demonštračné pokusy
- vypracovanie krátkych záznamov z pokusov
- manipulácia s laboratórnym sklom a laboratórnymi pomôckami
- osvojenie zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu
- realizácia jednoduchého experimentu podľa návodu
Biológia – 0,5 hod:
- na rozšírenie učiva v jednotlivých tematických celkoch,
- výberové témy a praktické aktivity,
- na samostatné pozorovanie a tvorbu projektu
Multikultúrna výchova – 1 hod:
- beseda - formovanie a rozvíjanie otvorenosti voči sebe, iným ľuďom
- otvorená komunikácia - rozvíjať prirodzenú zvedavosť po poznaní
- výtvarné práce - zvyšovať pozitívne hodnotenie seba a pozitívny vplyv na medziľudské
vzťahy
- projekty - akceptovať odlišnosti ľudí bez predsudkov a stereotypov
Vychádzame z týchto učebných plánov:
A. Štátny vzdelávací program a Školský vzdelávací program ISCED 1 pre 1., 2.
a 3. ročník ZŠ a ISCED 2 pre 5., 6. a 7. ročník ZŠ.
B. Učebné plány pre 1. – 9. ročník základných škôl schválilo MŠ SR 14. mája
2003 pod. číslom 520/2003-41 s platnosťou od 1. 9. 2003.
C. Učebné plány so zavedením informatickej výchovy pre 1. stupeň základnej
školy a informatiky pre 2. stupeň základnej školy schválilo MŠ SR 30. júla 2007
pod číslom CD-2007-10761/30121-3:091 s platnosťou od 1.9.2007.
Trieda
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Uplatňované učebné plány
ISCED 2
A
ISCED 2
A
ISCED 2
A
ISCED 2
A
ISCED 2
A
ISCED 2
A
rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov a informatiky
C
variant 4
C
rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov v 3.-9.r.
B
rozšírené vyučovanie technickej
výchovy
B
V.
Učebné osnovy
V. Učebné osnovy
5. ročník
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Jazyk a komunikácia
PREDMETY – slovenský jazyk a literatúra
– anglický jazyk
SLOVENSKÝ JAZYK
5. ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Slovenský jazyk je štátnym a dorozumievacím jazykom. V hierarchii učebných predmetov v
oblasti Jazyk a komunikácia je primárny. V jazykovej časti tejto oblasti je hlavným cieľom
rozvoj komunikatívnych schopností žiakov. Jazyk je nástrojom myslenia a komunikácie
medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premietne do zámerného preferovania rozvoja
komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým
východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na
ich špecifické potreby. Pri komunikatívno-zážitkovom modeli vyučovania jazyka sa posilní
rozvoj žiackych spôsobilostí poznávania, konania, hodnotenia, dorozumievania sa a
porozumenia si. V obsahu predmetu sa zdôraznia aktivity smerujúce k čitateľskej
gramotnosti, pričom najväčší akcent sa bude klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov,
prácu s informáciami, schopnosť argumentovať a pod.
V zložke literárna výchova je potrebné podporovať nielen kognitívne ciele, ale zdôrazniť
emotívnu stránku literárnych textov s prihliadnutím na osobnostné prvky žiaka.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára
predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote.
Chápe jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a
profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu je, aby žiak získal schopnosť:
komunikovať a argumentovať,
rozvíjať tvorivé myslenie,
pracovať v skupine,
zvládnuť medziľudskú komunikáciu
nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnúť vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom,
rozvíjať svoj pozitívny vzťah k literatúre a ďalším druhom umenia
rozvíjať svoje emocionálne a estetické cítenie a vnímanie,
zvyšovať jazykovú kultúru, jej verbálne, ústne i písomné prejavy.
získavať schopnosť analógie, zovšeobecnenia, porovnávania, analýzy a syntézy;
osvojiť si metódu uvedomeného a efektívneho učenia sa slovenského jazyka;
získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným,
schopnosť asertívneho správania,
osvojiť si, preberať a formovať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty,
argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda,
humanita, krása, dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti);
získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť prežívania, schopnosť rozvíjať seba
samého, schopnosť vysporiadať sa s vlastnými nedostatkami; získavať vedomie
zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru;
Plnenie vytýčeného výchovno-vzdelávacieho cieľa sa dosahuje:
1. rozvíjaním komunikačných schopností žiakov v štyroch základných formách rečovej
činnosti:
v počúvaní s porozumením,
v hovorení,
v čítaní a písaní,
vo vedľajších formách komunikácie: vo výslovnosti a v pravopise,
2. rozvíjaním vedomostí, zručností a návykov žiakov, formovaním ich postojov, cibrením ich
jazykového citu a formovaním ich estetického vkusu,
3. vhodnou motiváciou učebnej činnosti žiakov pri osvojovaní slovenského jazyka a
spoznávaní slovenskej reči a kultúry, vedením žiakov k úcte k slovenskému jazyku a k
slovenskej kultúre,
4. utváraním a rozvíjaním jazykovej, sociolingvistickej, sociokultúrnej, strategickej, textovej a
multikultúrnej subkompetencie žiakov,
5. osvojovanie jazyka literárnych diel, populárno-náučnej literatúry a odbornej terminológie
ostatných učebných predmetov, používanej v bežnej komunikácii,
6. individuálnym prístupom a prácou so žiakmi s ŠVVP, IŽ a žiakmi so sociálne
znevýhodneného prostredia.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
1. Komunikatívne a sociálnointerakčné spôsobilosti
práca v skupine
samostatnosť a zodpovednosť za vlastný výkon
asertívne správanie
2. Rozvoj osobnosti
stimulovať skupiny žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami
podporovať individuálne schopnosti
spolupracovať so špeciálnym pedagógom pri práci žiaka s ŠVVP
sebahodnotenie, silné a slabé stránky
3. Schopnosti tvorivo riešiť problémy
definovať problém
hľadať a posudzovať postupy vedúce k výsledku
korigovať nesprávne riešenie
aplikovať správne riešenie v praxi
4. Funkčná gramotnosť
5.
orientácia v rôznych druhoch textov, súvislých aj nesúvislých
schopnosť samostatne vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov
IKT
práca s informačnými technológiami (Word, Excel, Power Point..)
Stratégie vyučovania
práca v skupine, práca vo dvojiciach, jazykové hry, dramatizácia textov, prezentácia prác,
besedy, olympiády, súťaže, IKT, exkurzie, využitie školskej a krajskej knižnice,
prezentácia vlastnej divadelnej tvorby
Učebné zdroje
učebnice, tlač, internet, televízia, rozhlas, film, divadlo, mimočítanková literatúra
Obsah vzdelávania
Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti jazyka,
štylistiky a literatúry, ktoré ich vedú k poznávaniu seba samého, chápaniu medziľudských
vzťahov, podieľajú sa na mravnom, občianskom, vlasteneckom a intelektuálnom rozvoji
žiakov.
Jazyková zložka a sloh
počet hodín: 99 h
1.Zvuková rovina jazyka a pravopis - abeceda, hlásky, diakritika,
prozodické vlastnosti vety, výslovnosť ä, spodobovanie, vybrané slová, priama
reč, pravidlo o rytmickom krátení
2. Významová - lexikálna rovina - spisovná podoba jazyka, nárečia, slová
podľa významu, odvodené slová - predpona, ustálené slovné spojenia,
slovníky - PSP, SSS, MFS
3. Morfologická rovina jazyka - skloňovanie , časovanie, podst. mená
(gram. kateg. + vzory) , príd. mená ( stupňovanie akostných PM, gram. kateg.
+ vzor pekný, cudzí ), zámená ( osobné), číslovky ( základné, radové),
slovesá (časovanie, gram. kategórie - os., č, čas,)sloves. tvary(neurčitok, jed. a
zlož.tvar ), predložky ( väzba s pádom )
4. Syntaktická rovina - jednoduchá veta, vety podľa obsahu, slovosled)
5. Jazykoveda a národný jazyk ( spis. jazyk a nárečia )
6. Sloh - komunikácia( pravidlá rozhovoru, písomná komunikácia pohľadnica, blahoželanie, súkr. list, názor, diskusia, argument, interview),
rozprávanie -( ústne, písomné, osnova, znaky, s prvkami opisu, reprodukcia ),
opis - ústne, písomne, opis predmetu, osoby, ilustrácie, opis prac. postupu),
útvary inf. sloh. postupu ( oznam, správa, pozvánka, plagát, vizitka, inzerát,
reklama, SMS, e-mail), zaznamenávanie textu ( kľúčové slová, poznámky,
koncept )
Literárna výchova
15 h
13 h
28 h
8h
2h
9h
10 h
8h
3h
počet hodín: 66 h
1. Všeobecné pojmy - teória literatúry (literárne pojmy prózy, poézie,
drámy, odb. literatúry)
2. Literárne žánre - ľudová slovesnosť (malé formy- pieseň, hádanka,
vyčítanka, príslovie, porekadlo, pranostika), rozprávka (ľudová, autorská,
televízna, filmová ), legenda, povesť, komiks, bájka, báseň
3. Štruktúra diela - kompozícia (vonkajšia - nadpis, odsek, kapitola, verš,
strofa), literárna postava (hlavná, vedľajšia), dej
4. Štylizácia textu - dialóg, nonsens, prirovnanie, zdrobnenina, personifikácia
10 h
30 h
12 h
10 h
Ciele
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (týždenne 5 h ),
spolu 165 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
Obsahový štandard
medzipredmetové
Metódy
celok
(téma)
vzťahy,
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Vysvetliť podstatu
osvojených javov a
vzťahov medzi nimi. Pri
ústnom prejave
dodržiavať správne
dýchanie, artikuláciu,
spisovnú výslovnosť.
Zvuková rovina
jazyka a pravopis
abeceda, hlásky,
HV,
diakritika, prozodické
vlastnosti vety,
výslovnosť ä,
spodobovanie, vybrané
slová, priama reč, pravidlo
o rytmickom krátení
rozhovor,
pojmová mapa,
reprodukcia s
porozumením,
skupinová práca,
samostatná práca,
tvorivé písanie,
metóda V-Chv-D,
Vedieť odvodiť
charakteristiku nových
javov, aplikovať
jazykovedné vedomosti
na vecné a umelecké
texty, pri písomnom
prejave aplikovať
pravopisnú normu,
vytvoriť vlastný text,
používať jazykové
príručky a slovníky,
vyhľadávať, spracúvať a
používať informácie.
Významová lexikálna ro
vina
spisovná podoba jazyka,
D,OV,G,EV,
nárečia, slová podľa
významu, odvodené slová Prierezová téma
- predpona, ustálené
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
slovné spojenia, slovníky PSP, SSS, MFS
syntéza,
projektová práca
brainstorming,
práca s učebnicou,
práca s textom,
práca s ilustráciou,
orientácia v slovníkoch,
sebahodnotenie
metóda indiv. prístupu pre
žiakov integrovaných,
žiakov so ŠVVP a žiakov
zo sociálne slabšieho
prostredia
Žiak vie samostatne a bez prípravy správne,
plynule a nahlas čítať
Žiak vie správne intonovať všetky druhy viet
a uplatňovať správny slovný a vetný prízvuk.
Žiak vie vysvetliť pojmy prestávka, sila
hlasu, dôraz, splývavá výslovnosť,
spodobovanie, znelé, neznelé a znelé
nepárové (zvučné) spoluhlásky.
Žiak pri čítaní dodržiava správne dýchanie.
Žiak vie správne artikulovať
Žiak pri čítaní uplatňuje primeranú silu
hlasu a dodržiava správnu melódiu.
Žiak vie:
-vyvodiť záver na základe zistených
súvislostí medzi informáciami v texte;
-porovnať dve a viac informácií;
-analyzovať.
- usporiadať informácie podľa:
-ich dôležitosti v texte,
-ich nadväznosti v texte.
-pracovať s jazykovými príručkami
- vyhľadať odvodené, viacvýznamové slová,
synonymá a antonymá v danom texte.
- vysvetliť lexikálny význam
viacvýznamových slov, synoným a antoným
ustálených slovných spojení v danom texte.
- členiť slová na slabiky a určiť predponu
v slove v rámci daného textu.
- vysvetliť pojmy: odvodené slovo,
synonymum, antonymum, ustálené slovné
Rozvíjanie logického
myslenia, uskutočniť
jazykovú analýzu textu,
aplikovať jazykovedné
vedomosti na vecné a
umelecké texty,
dodržiavať pravopisnú
normu, tvorba vlastných
textov
Morfologická rovina skloňovanie , časovanie,
podst. mená (gram.kateg.
jazyka
+ vzory) ,
príd. mená (stupňovanie
akostných PM, gram.
kateg. + vzor pekný, cudzí
),
zámená ( osobné),
číslovky ( základné,
radové),
slovesá (časovanie, gram.
kategórie - os., č,
čas,)sloves.
tvary(neurčitok, jed.a
zlož.tvar )
predložky ( väzba s
pádom )
CJ, M,
Prierezová téma
ENVIROMENTÁLNA
VÝCHOVA
rozhovor,
pojmová mapa,
reprodukcia s
porozumením,
skupinová práca,
samostatná práca,
tvorivé písanie,
metóda V-Chv-D,
spojenie – príslovie, porekadlo, pranostika,
prirovnanie a uviesť konkrétne príklady.
- vysvetliť pojmy spisovný jazyk a nárečie,
jednovýznamové a viacvýznamové slová
a uviesť konkrétne príklady.
- pri tvorbe vlastného textu aplikovať
znalosti o synonymách, čím sa vyhýba
častému opakovaniu niektorých slov vo
svojom prejave.
Žiak vie
- samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité
vety, pričom dodržiava správny slovosled a
správne používa interpunkčné znamienka.
- rozlíšiť a vytvoriť želaciu a zvolaciu vetu.
- roztriediť podstatné a prídavné mená podľa
gramatického rodu.
- aplikovať svoje vedomosti o skloňovaní
podstatných mien , použiť akostné prídavné
mená vo svojom texte a správne ich
vystupňovať.
- - rozoznať a aplikovať základné a radové
číslovky vo svojom texte.
- aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť
vo vlastnom texte.
Žiak dodržiava správne predložkové väzby
Žiak vie
- vysvetliť funkciu synoným vo vlastnom
texte.
Odlíšiť medzi sebou
texty z hľadiska
jazykového štýlu,
slohových postupov a
žánrov, na základe
uvedených znakov
vytvoriť vlastný text,
použitie jazykových
príručiek a slovníkov
Syntaktická rovina
jednoduchá veta, vety
podľa obsahu, slovosled
VV, CJ, HV
Prierezová téma
MULTIKULTÚRNA,
TVORBA PROJEKTU
A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Vedieť odlíšiť spisovnú a Jazykoveda a
nespisovnú podobu
národný jazyk
jazyka, funkcie
nespisovnej podoby v
umeleckých textoch
Sloh - komunikácia
( spis. jazyk a nárečia)
syntéza,
projektová práca
brainstorming,
práca s učebnicou,
práca s textom,
práca s ilustráciou,
orientácia v slovníkoch,
sebahodnotenie
metóda indiv. prístupu pre
žiakov integrovaných,
žiakov so ŠVVP a žiakov
zo sociálne slabšieho
prostredia
D, G, VV, OV, EV
Prierezová téma
MULTIKULTÚRNA
ENVIROMENTÁLNA
VÝCHOVA
ĽUDOVÉ TRADÍCIE
VV, IKT
(pravidlá rozhovoru,
písomná komunikácia pohľadnica, blahoželanie, Prierezová téma
súkr. list, názor, diskusia, TVORBA PROJEKTU A
argument, interview) ,
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
rozprávanie -( ústne,
písomné, osnova, znaky, s
prvkami opisu,
reprodukcia ), opis - ústne,
písomne, opis predmetu,
osoby, ilustrácie, opis
prac. postupu), útvary inf.
sloh. postupu ( oznam,
správa, pozvánka, plagát,
vizitka, inzerát, reklama,
SMS, e-mail),
zaznamenávanie textu (
kľúčové slová, poznámky,
koncept )
rozhovor,
pojmová mapa,
reprodukcia s
porozumením,
skupinová práca,
samostatná práca,
tvorivé písanie,
metóda V-Chv-D
Žiak vie
- rozlíšiť želaciu a zvolaciu vetu.
-samostatne tvoriť jednoduché holé a
rozvité vety
Žiak vie
- rozlíšiť spisovnú a nespisovnú podobu
jazyka
- s pomocou učiteľa chápe význam textu
písaného v nárečí
- nahradiť nárečové slová vlastného regiónu
spisovnými
Žiak dokáže na základe analýzy
jednotlivých textov identifikovať,
systematizovať a zovšeobecniť poznatky o
slohových útvaroch/žánroch:
-pohľadnica;
- súkromný list;
-opis predmetu, ilustrácie/obrázka, osoby;
- jednoduché rozprávanie;
-krátke správy: SMS, e-mail/mejl;
oznámenie; správa; pozvánka; plagát; vizitka,
inzerát; reklama;
-rozprávanie s prvkami opisu,
- opis pracovného postupu
- interview.
Žiak dokáže rozlíšiť umelecký text od
vecného.
-vie úplne a správne vyhľadať v texte
rôzne údaje (miesto, čas, názov);
-vie presne a správne vyhľadať v texte
fakty vzťahujúce sa na tému textu;
-vie správne spojiť čiastkové údaje, fakty,
do komplexnej informácie.
-vie vyvodiť záver na základe zistených
súvislostí medzi informáciami v texte;
- vie porovnať dve a viac informácií;
- vie analyzovať príčiny;
- vie vyvodiť čiastkové témy.
- vie vytvoriť z textu na základe
čiastkových informácií z textu hypotézu
o jeho závere a svoju hypotézu overiť
v diskusii.
- vie vecne argumentovať – zdôvodniť
úsudok s odkazom na text.
Žiak vie:
-prerozprávať prečítaný text so
zachovaním časovej a príčinnej postupnosti a
s prípadnými individuálnymi obmenami;
-dokončiť začatý príbeh.
-vyjadriť názor na prečítaný text − jasne
sformulovať svoj čitateľský dojem, vyjadriť
svoje estetické zážitky z prečítaného textu
i emocionálneho prežívania.
- navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade
s komunikačnou situáciou a cieľmi písania.
Žiak vie
- vysvetliť
-pojmy konspekt, osnova, koncept.
-pojmy úvod, jadro, záver.
-pojem adresa, vizitka.
- vytvoriť konspekt, osnovu, koncept pre
pripravovaný text.
- napísať adresu a adresu odosielateľa na
obálku, adresu na pohľadnicu.
- vytvoriť vlastnú vizitku, text pohľadnice
v súlade s cieľom komunikácie, súkromný list
na zadanú alebo voľnú tému , na zadanú
alebo voľnú tému SMS a krátky e-mail/mejl,
na zadanú alebo voľnú tému oznámenie
a správu, pozvánku a plagát, inzerát
a reklamu.
Žiak vie vytvoriť
- na zadanú alebo voľnú tému ucelené
rozprávanie s dodržaním delenia na úvod,
jadro, záver.
- na zadanú alebo voľnú tému opis:
predmetu,
ilustrácie/obrázka,
osoby.
Žiak vie členiť text na odseky.
Žiak vie vytvoriť a uskutočniť interview na
zadanú alebo voľnú tému.
Žiak vie v rozličných informačných zdrojoch
- vyhľadať informácie, resp. textové prvky
súvisiace s obsahom jeho textu a zapísať si ju
-systematicky si tvorí poznámky,
- zaznamenáva kľúčové slová a dokáže ich
následne uplatniť vo vlastnom texte.
Žiak vie
- samostatne aplikovať svoje vedomosti
o jednotlivých žánroch/útvaroch pri
transformácii z jedného žánru do druhého
(pohľadnicu; súkromný list; opis predmetu,
ilustrácie/obrázka, osoby; jednoduché
rozprávanie; krátke správy: SMS, email/mejl; oznámenie; správu; pozvánku;
plagát; inzerát; reklamu, rozprávanie
s prvkami opisu, opis pracovného postupu,
interview).
Žiak vie
- opraviť texty vytvorené niekým iným
- prijať hodnotenie druhých (spolužiakov
a učiteľa)
Žiak vie
- správne rozdeliť slová na konci riadka Žiak
dodržiava
- pravidlá písania veľkých písmen
v korešpondencii (pohľadnica, e-mail/mejl,
súkromný list, pozvánka),
- pravidlo o rytmickom krátení,
- rozlišuje spisovnú slovnú zásobu od
nárečia,
- vie správne skloňovať a časovať slová vo
vetách,
- žiak pri tvorbe viet a textu používa správny
slovosled a interpunkciu.
Literárna výchova
Aplikovať literárnovedné Všeobecné pojmy vedomosti na literárne
teória literatúry
texty, odlíšiť epické,
lyrické a dramatické
texty
( literárne pojmy prózy,
poézie, drámy, odbornej
literatúry)
Plynulo čítať súvislý text, Literárne žánre recitovať prozaické a
ľudová slovesnosť
básnické dielo,
prerozprávať obsah
prečítaného diela,
vytvoriť dejovú osnovu,
vyhľadať kľúčové slová,
abstrahovať a
sformulovať hlavnú
ľudová slovesnosť( malé
formy- pieseň, hádanka,
vyčítanka, príslovie,
porekadlo, pranostika ),
rozprávka ( ľudová,
autorská, televízna,
filmová ),
legenda, povesť,
komiks, bájka, báseň
VV, EV, NV
Prierezová téma
MULTIKUL"TÚRNA
VÝCHOVA
HV, D, VV, NV
Prierezová téma
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
ĽUDOVÉ TRADÍCIE
syntéza,
projektová práca
brainstorming,
práca s učebnicou,
práca s textom,
práca s ilustráciou,
orientácia v slovníkoch,
sebahodnotenie
metóda indiv. prístupu pre
žiakov integrovaných,
žiakov so ŠVVP a žiakov
zo sociálne slabšieho
prostredia
Autor/spisovateľ, čitateľ/divák,
text/ ilustrácia
Žiak vie
-správne vysvetliť na neznámom texte
rozdiel medzi autorom (článku v novinách,
v časopise) a spisovateľom (umeleckej
literatúry).
- vysvetliť rozdiel medzi umeleckým textom
(v beletrii) a textom v dennej tlači.
- analyzovať ilustráciu v súvislosti s textom.
Kniha/ knižnica
Žiak vie
- v školskej (miestnej, mestskej) knižnici
vybrať knihu podľa katalógu.
- vyhľadať informácie v knihe (knižnici) a
použiť pri učení, riešení konkrétneho
problému.
Rozprávka – ľudová, autorská
Žiak vie
- vysvetliť pôvod rozprávky.
- charakterizovať ľudovú rozprávku ako
súčasť ľudovej slovesnosti.
- rozlíšiť ľudovú rozprávku od autorskej.
- vymenovať zberateľov a autorov
rozprávok.
- vysvetliť význam činnosti zberateľov
myšlienku diela, vlastná
tvorba - literárne a
výtvarné spracovanie
rozprávok vo vytváraní ľudských a národných
hodnôt.
Hlavné znaky rozprávky
- vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky.
- vysvetliť ich úlohu vo fantastickej
rozprávke.
- zdôvodniť úlohu fantázie a fantastických
javov, magických čísel a predmetov.
- rozlíšiť fantastické a realistické rozprávky.
Povesť
Vie
- vysvetliť rozdiely medzi povesťou
a rozprávkou.
- priradiť povesti k jednotlivým druhom.
- rozlíšiť ľudové a autorské povesti.
- rozlíšiť, čo je v povesti fantastické a čo
realistické.
- abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku povesti.
- podrobne reprodukovať 1 regionálnu
povesť.
- vymenovať 3 autorov národných povestí.
Legenda
-Vie vysvetliť, že hlavnou postavou je osoba,
ktorá za svoje činy bola vyhlásená za svätú.
- abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku prečítaného. - vyhľadať
a utriediť reálne a fantastické deje v legende.
- vysvetliť súvislosti konkrétnej legendy s
históriou.
- odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti.
- rozlíšiť legendy podľa pôvodu.
- uviesť meno jedného autora legendy.
Komiks
- Vie vysvetliť pôvod komiksu.
- Vie vysvetliť komiks ako žáner s epickým
dejom (prózu) sprostredkovaným bez
rozprávača cez priamu reč a obrázky.
-abstrahovať
a sformulovať
hlavnú
Analýza textu po
štylisticko-lexikálnej a
kompozičnej stránke a
určiť funkciu
jednotlivých prvkov pre
celkové vyznenie diela,
interpretovať význam
diela, určiť hlavné a
vedľajšie postavy
Štruktúra diela kompozícia
kompozícia (vonkajšia nadpis, odsek, kapitola,
verš, strofa ),
literárna postava
( hlavná, vedľajšia ),
dej
P, G,
Prierezová téma
ENVIROMENTÁLNA
VÝCHOVA
OSOB. A SOC. ROZVOJ
rozhovor,
pojmová mapa,
reprodukcia s
porozumením,
skupinová práca,
samostatná práca,
tvorivé písanie,
metóda V-Chv-D
myšlienku komiksu.
-vytvoriť komiks transformáciou príbehu do
priamej reči v bublinách.
- uviesť mená známych domácich (1) aj
svetových autorov komiksu
Bájka
- vie vysvetliť pôvod bájky, bájku ako epický
žáner,
-abstrahovať a sformulovať poučenie
a vytvoriť bájku
báseň
- vie rozlíšiť lyrickú a epickú báseň,
Verš, strofa, rým, rytmus
Žiak vie
- vysvetliť pojmy verš, strofa v súvislosti
s umeleckou rečou viazanou.
- vyhľadať verš, strofu v básni.
Literárna postava
- vysvetliť literárnu postavu ako fikciu autora,
nositeľa deja.
- určiť hlavné a vedľajšie postavy.
- výstižne charakterizovať postavy.
Vonkajšia kompozícia
-Vie vysvetliť funkciu nadpisu.
- vyhľadať a posúdiť súvislosti medzi
nadpisom a textom.
- vysvetliť členenie textu na odseky.
- vyhľadať kľúčové slová v odseku.
- zdôvodniť, prečo sa literárne dielo člení na
kapitoly
Literatúra pre deti
-Vie charakterizovať ako literatúru písanú
pre deti, s detskými hrdinami, dejom
a prostredím blízkym deťom.
- vymenovať vybraných autorov (5) a ich
diela.
Hlavná myšlienka
-Žiak vie abstrahovať a sformulovať
hlavnú myšlienku na základe vyhľadávania
Dramatizované čítanie,
Štylizácia textu
inscenovanie
dramatického textu,
sformulovať vlastné
hodnotenie diela,
argumentácia, aplikácia
literárnovedných znalostí
na konkrétnom texte.
- dialóg, nonsens,
prirovnanie, zdrobnenina,
personifikácia
VV,
Osvojiť si potrebné fakty
a vedieť ich
demonštrovať na
konkrétnych textoch
rým, rytmus, refrén
HV
Metrika
tvorivá dramatika
syntéza,
projektová práca
brainstorming,
práca s učebnicou,
práca s textom,
práca s ilustráciou,
orientácia v slovníkoch,
sebahodnotenie
metóda indiv. prístupu pre
žiakov integrovaných,
žiakov so ŠVVP a žiakov
zo sociálne slabšieho
prostredia
potrebných informácií v texte, ich
porovnávania a syntézy, resp. jednoduchého
zovšeobecnenia.
Dej
- žiak vie zaradiť dielo na základe deja do
epiky
Nonsens
-Vie vysvetliť pôvod nonsensu v ľudovej
slovesnosti.
- vysvetliť znaky nonsensu v texte (v poézii
a v próze)
Prirovnanie
-Vie vysvetliť prirovnanie ako štylistický
prostriedok
- rozlíšiť prirovnanie v texte.
- vytvoriť vlastné prirovnanie.
Personifikácia- zosobnenie
- Vie vysvetliť pojem ako spôsob štylizácie
textu.
- rozlíšiť personifikáciu v texte.
- vytvoriť personifikáciu.
- pozná základné princípy dialógu,
- utvoriť zdrobneniny
Žiak vie
- vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus,
refrén v súvislosti s umeleckou rečou
viazanou.
- rozlíšiť rytmus v básni.
- určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú.
- recitovať báseň,
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Poznámka k tvorbe školského vzdelávacieho programu:
Počet a zameranie kontrolných diktátov v 5. ročníku ZŠ
počet: 4
zameranie: opakovanie zo 4. ročníka, podstatné mená, prídavné mená, slovesá
Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 5. ročníku ZŠ
počet: 1
zameranie: súkromný list, opis predmetu, opis pracovného postupu, rozprávanie s prvkami
opisu (možnosť výberu)
Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných a neúspešných.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho
školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Spôsoby hodnotenia
slovné hodnotenie, písomný prejav, zapojenosť do súťaží, projektov, aktivita
Formy hodnotenia
písomné práce, testy, diktáty, recitácia, čítanie s porozumením, technika čítania, vlastná
tvorba , prezentácia vlastnej tvorby a projektov.
ANGLICKÝ JAZYK
5. ročník
Charakteristika predmetu
Na európskom kontinente žijú vedľa seba ľudia mnohých kultúr. Hovoria mnohými
jazykmi. Európania sa vyznačujú rešpektovaním tejto rôznorodosti, toleranciou a ochotou
vzájomne sa dorozumieť a komunikovať bez ohľadu na jazykové a kultúrne hranice.
Podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi občanmi Európy a dodržiavanie
ľudských práv sú hlavnými cieľmi Rady Európy. Táto zároveň stanovila šesť úrovní
ovládania jazyka ako jednotné meradlo, ktorému budú rozumieť v každej krajineEurópy.
Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať
k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a uplatnení na trhu práce.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho
referenčného rámca (SERR) pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v druhom
cudzom jazyku k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je
závislá nielen od vzdelávania v materinskom a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej
miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých oblastí vzdelávania.
Učenie sa CJ podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií CJ
sú dôležité pre podporu mobility v rámci EÚ, umožňujú občanom plne využívať slobodu
pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na
kompetencie vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré
pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom
existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému
jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úrovne A1 a A2 je používateľ základného jazyka.
Spoločný názov pre úrovne B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka.
Ciele predmetu
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým,
že vedie žiakov k :
podpore sebadôvery každého žiaka,
osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po
celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi schopnými podieľať sa
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie všetkých žiakov,
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu,
v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa,
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia,
vychadzajúcich z umeleckých textov, a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických
cítení a vnímaní,
pestovaniu vedomia k jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti
a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných prejavov,
využívaniu IKT,
využívaniu metódy CLIL do vyučovacieho procesu,
využívaniu jazyka pri tvorbe školského medzinárodného projektu EDL v rámci
vzdelávacieho programu Sokrates/Comenius.
práca s žiakmi s individuálnymi výchovno- vzdelávacími plánmi
Podľa SERR sa pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa
využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií,
ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových
činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych
i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa
mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie pritom definujeme ako súhrn
vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným
princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:
dokázal riešiť každodenné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom,
ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa
osvojuje,
viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Úvod do jazyka, predstavenie (seba, priateľov, členov rodiny,
spolužiakov )
Ahoj
V triede
Číslovky
Abeceda
Kultúra
Tvorba projektu
Priatelia a rodina
Odkiaľ pochádzaš?
Moja rodina
Dni v týždni
Aká je tvoja adresa?
Môj svet
Mám počítač
Máš zvieratko?
Farby
Moja škola
Školy v Anglicku a Welse
Čas
Koľko je hodín?
Môj deň,Voľný čas, Hudobné nástroje
Miesta
Moja izba
Náš dom
Jej mesto
Britské domy
Názvy miest
Ľudia
Moji priatelia
Sobotňajšie ráno
Ideme nakupovať?
Ľudia
Opis ľudí
Počet
hodín
10
12
13
20
20
24
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v anglickom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené
vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv
iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – 5.A, 5.B. (týždenne 3 hod), spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
Obsahový štandard
(téma)
Naučiť sa samostatne pracovať
s literatúrou, cudzojačným
slovníkom, internetom pri tvorbe
projektu
Úvod do jazykapredstavovanie
seba, priateľov,
rodinu,
spolužiakov
Ahoj
V triede
Číslovky
Abeceda
Kultúra
Tvorba projektu
Vedieť časovať sloveso „to be“,
slovosled vety, osobné zámená
a privlastňovacie prídavné mená
Anglicky hovoriace krajiny
Priatelia a rodina Odkiaľ pochádzaš?
Moja rodina
Dni v týždni
Aká je tvoja adresa?
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Výkonový štandard
Matematikasčítanie,
odčítanie,
násobenie,
delenie
Multikultúrna
výchova
CLILmatematika
Práca s textom
Posluch
s porozumením
Práca so
slovníkom
Enviromentálna
výchova
Mediálna
výchova
Práca s mapou
Práca
s internetom
(Google,
Wikipedia)
Písanie
pohľadníc
a listov
Receptívne zručnosti
a/ vypočuť a zachytiť telefónne čísla
b/rozumieť bežným pokynom učiteľa
Produktívne zručnosti
a/ predstaviť sa, pozdraviť a rozlúčiť sa
b/ pomenovať veci v triede
c/ počítať do 1000 a pracovať s číslami
d/hláskovať slová
e/ popísať miesta
Interakcia
a/ predstavovať sa navzájom
Receptívne zručnosti
a/ porozumieť hlavným informáciám
z počutého rozhovoru
b/ porozumieť krátkemu kreslenému
príbehu
Multikultúrna
výchova
CLIL-geografia
Produktívne zručnosti
a/ pomenovať dni v týždni
(korešpondencia) b/ opýtať sa na základné informácie o
osobe
c/ privlastniť rôzne veci osobám
d/ vymenovať svetové štáty
Interakcia
a/ opýtať sa vo dvojici na základné
Časovanie slovesa „ have got“
Môj svet
Mám počítač
Máš zvieratko?
Farby
Prídavné mená
Moja škola
Školy v Anglicku a
Welse
Tvorba projektuMoja škola
Určovanie času-hodiny
Predložky s časom
Prítomný čas jednoduchý
Čas
Mediálna
Práca
výchova
s počítačom
CLIL-informatika
CLIL- biológia
CLIL-výtvarná
výchova
Enviromentálna
výchova
Multikultúrna,
Mediálna
výchova
Koľko je hodín?
Môj deň
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Práca s
encyklopédiou
Maľovanie,
kresleni,
grafické
znázornenie
Práca s
internetom
Práca
s hodinami
Práca
s rozvrhom
hodín
informácie o tretej osobe
Receptívne zručnosti
a/ porozumieť hlavným bodom
z krátkeho textu k narodeninám
b/ porozumieť školskému rozvrhu
Produktívne zručnosti
a/ pomenovať bežné predmety vlastnej
potreby v škole
Žiak sa vie opýtať, koľko je hodín a
zároveň na to odpovedať
Žiak rozumie základným informáciam
o ľuďoch a ich záujmoch
Posluch s
porozumením
Voľný čas
Šport
Hudobné nástroje
CLIL-hudobná,
telesná, výtvarná
výchova
Posluch
Žiak vie utvoriť jednoduchý
s porozumením prít.čas(3.os.j.č.)
Didaktické hry
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Práca s
magnetofónom
Jednoduchý prítomný čas-otázka, zápor
Žiak vie doplniť základné osobné údaje
žiaka
Predložky miesta
Miesta
Existenčná väzba
Samostatné spôsobové sloveso „can“
Projekt: Moje mesto
Moja izba
Náš dom
Jej mesto
Britské domy
Enviromentálna
výchova
Dopravná
výchova
Multikultúrna
výchova
Mená miest
Prítomný priebehový čas
Porovnávanie prítomných časov
Ľudia
Moji priatelia
Sobotňajšie ráno
Prítomný čas priebehový-otázka,
odpoveď
CLIL-dejepis
Moji priatelia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ideme nakupovať?
Anglicky hovoriace krajiny
Ľudia
dojednoduchého
dotazníka, vie jednoducho porozprávať
o voľnom čase
Práca
s internetom,
magnetofónom,
internetom a
propagačnými
materiálmi
Čítanie s
porozumením
Žiak vie opísať miesto kde býva
Žiak rozumie jednoduchému
vysvetleniu ako sa dostať na určité
miesto,o čom sa píše v jednoduchom
texte, rozumie najčastejším nápisom
napr. Na ulici, v parku, v meste
Sociometrická
metóda
Posluch
s porozumením
CLILmatematika(libra- Čítanie a
euro-dolár)
hovorenie
Ako sa nám nakupuje s eurom
Opis ľudí
CLIL-geografia
CLIL-výtvarná
výchova
Mediálna
výchova
Môj projekt
Práca
s informáciami
Práca s mapou
Práca s
internetom
Opakovanie
Žiak vie samostatne vypracovať
gramatiky
Multikultúrna a
mediálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
projekt, vie vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov, rozumie o čom sa
píše v jednoduchom texte, dokáže
postupovať podľa jednoduchých
písomných návodov, najmä ak sú
doplnené obrázkami, vie jednoducho
porozprávať o svojej rodine a ľuďoch,
ktorých pozná, o voľnom čase a škole
Tvorba projektu a prezentačné
schopnosti
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku odporúčané vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a
používajú sa v rôznych priestoroch. Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Učebné zdroje predstavujú zdroj významných
informácií a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov žiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí,
zručností a postojov, orientácie na ich individuálne záujmy.
Učebné zdroje:
Učebnica Project 1, third edition, Tom Hutchinson
Pracovný zošit
Európske jazykové portfólium
Internet
Cudzojazyčná literatúra(časopisy, knihy, encyklopédie)
Výkladové a prekladové slovníky
Aktuálne propagačné materiály
VZDELÁVACIA OBLASŤ:
Matematika a práca s informáciami
PREDMETY – matematika
– informatika
MATEMATIKA
5. ročník
Charakteristika učebného predmetu
Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a v 5. ročníku zvlášť je zavŕšiť dôležité
obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových
poznatkov a zručností na skúsenostnej báze s využívaním induktívnej metódy. Je to zároveň
aj začiatok novej etapy učenia sa matematike, keď žiak postupne získava schopnosti používať
matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické
myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení
problémov. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý
nástroj pre spoločenský pokrok.
Ciele učebného predmetu
Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých
a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Z geometrie sa paralelne rozvíja
rovinná geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa naučia
vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu ako aj
meraním veľkosti uhlov. Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo
svojom budúcom živote.
Vyučovanie matematiky bude umožnovať žiakom, aby:
získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia
úloh s rôznorodým kontextom,
tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť,
vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy),
rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore,
rozvíjali algoritmické myslenie a schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ bude:
správne používanie matematickej symboliky, terminológie, frazeológie
získanie schopnosti čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a
vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,
využívanie pochopených a osvojených postupov a algoritmov pri riešení úloh, pričom
vyučovanie bude viesť:
k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou,
k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou
matematických modelov
k rozvíjaniu schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie,
spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií.
Použitie vhodného softvéru bude uľahčovať niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a
umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému, rozvíjanie zručností žiakov
súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym a samostatným
prístupom k učeniu sa, podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových
vlastnosti žiakov:
samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť,
cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti,
systematickosť pri riešení úloh
uvedomenia si „ja“: „žiak vedomý si zodpovednosti za svoje konanie, správanie,
vystupovanie ...za svoj život“
Obsah vzdelávania
1.
2.
3.
4.
5.
Násobenie a delenie v obore do 10 000
Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
Počtové výkony s prirodzenými číslami
Geometria a meranie
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Odporúčané témy rozširujúceho učiva:
Riešenie slovných úloh s viacerými počtovými výkonmi a s praktickou problematikou.
Rysovanie.
Riešenie nerovníc typu 458< n > 504.
Proces:
V dôsledku preťaženosti žiakov na 1. stupni a po znížení počtu vyučovacích hodín
matematiky na 1. stupni o 5 hodín za štyri roky, väčšina učiva zo 4. ročníka sa dostáva do
5. ročníka. Aj keď sú to žiaci o rok starší ako žiaci 4. ročníka, je potrebné naďalej pri
vytváraní pojmu čísla, počtových výkonov, preberaní geometrického učiva ako aj ostatného
učiva postupovať trpezlivo, s využitím induktívnej metódy, používať veľa názoru a dostatok
cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva. Na druhej strane si treba uvedomiť, že do 5. ročníka
ešte ďalšie 3 roky budú prichádzať žiaci s takou istou prípravou, čo znamená, že prakticky
celé učivo novokoncipovaného 5. ročníka budú mať preberané. Aby pre žiakov vyučovanie
v tomto ročníku nebolo nudné a neprinášajúce okrem utvrdenia učiva z 1. stupňa nič nového,
učivo rozšírime a prehĺbime. Preto je potrebné pre tento ročník dočasné učebné texty k
jednotlivým tematickým celkom nových učebných osnov 5. ročníka pripraviť formou zbierky
vhodných úloh.
Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky budeme používať aktivizujúce
vyučovacie metódy:
samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu zacielenej na získanie
počtových návykov a ďalších zručností
prácu žiakov zacielenú na objavovanie nových poznatkov experimentovaním a vlastnou
činnosťou
učiteľ individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých
žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy.
Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky
majú hlboký výchovný význam. Hodiny matematiky budú naplnené podľa možností živým
pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť zo
samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. Použitie
aktivizujúcich metód práce budeme zabezpečovať:
využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide
predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.
dôsledným priebežným opakovaním a precvičovaním učiva,
riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo vzťahu k individuálnemu
rozvoju žiakov.
Účinnou formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré
budeme zaraďovať podľa možnosti na začiatok vyučovacej hodiny. Vzhľadom na dôležitosť
rýchlej kontroly výsledkov práce žiakov budeme sa snažiť využiť rozbor výsledkov prác
napríklad spätným projektorom, dataprojektorom tak, aby si každý žiak uvedomil, aké
vedomosti si musí individuálne doplniť. Učiteľ využíva zbierky úloh, prípadne svojpomocne
zostavené gradované práce, ktoré umožňujú učiteľovi diferencovane pristupovať k žiakom a
individuálne pracovať so žiakmi s hlbším záujmom o matematiku.
K rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické súťaže,
napríklad matematická olympiáda, pytagoriáda, GVOBOJ, Klokan, do ktorých zapojíme
žiakov ako po predchádzajúce roky.
U zaostávajúcich žiakov je nevyhnutné individuálnou starostlivosťou doplniť osvojenie si
všetkých základných pojmov a vedomostí, pretože obtiažnosť
matematiky spočíva
v neosvojení jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. Na zvládnutie
numerických zručností u týchto žiakov umožníme používať kalkulačky a iné kompenzačné
pomôcky (tabuľky, násobilka, vzorce,...)
Tematický celok - obsah
Počet hodín
1. Opakovanie učiva 4.
Počtové úkony s prirodzenými číslami, porovnávanie a usporiadanie čísel do
100.
Rysovanie rovinných útvarov. Jednoduché slovné úlohy.
Vstupná previerka.
2. Prirodzené čísla
Vytvorenie predstavy o veľkých číslach, počítanie po jednotkách, desiatkach,
stovkách... Čítanie a písanie prirodzených čísel, rád číslice v zápise
prirodzeného čísla. Porovnávanie, usporiadanie, zobrazovanie prirodzených
čisel na číselnej osi. Zaokrúhľovanie prirodzených čísel.
Vzťahy medzi číslami, susedné čísla, párne a nepárne čísla.
Rímske číslice a ich použitie.
Riešenie slovných úloh (2h)
Tematická previerka.
6
22
3. Geometria a meranie, pravidlá rysovania (5,5)
Pomôcky na rysovanie a ich použitie. Druhy čiar. Rysovanie kolmíc a rovnobežiek. Meranie dľžky úsečky. Súčet, rozdiel a násobok dľžky úsečky.
Konštrukcia trojuholníka- trojuholníkové nerovnosti. Konštrukcia štvorca
a obdĺžnika. Kruh, kružnica – polomer, priemer. Premena jednotiek dľžky
a hmotnosti. Geometrické vzory, mozaiky, tangram.
Tematická previerka.
1. písomná skúška.
4. Počtové výkony s prirodzenými číslami /1/
Sčítanie a odčítanie prirrodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke.
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel, usporiadanie, číselná os. Násobenie
a delenie prirodzených čísel v obore do 100.
Násobenie a delenie prirodzených čísel jednociferným a dvojciferným
deliteľom písomne (3)a na kalkulačke
2.písomná skúška.
Delenie trojciferným deliteľom, delenie so zvyškom.
Tematická previerka
Znaky deliteľnosti 2,3,5,10. (2h)
Dohoda o poradí počtových výkonov, porovnanie s poradím operácií na kalkulačkách.
5. Geometria a meranie /2/
Stavba telies zo stavebnicových kociek. Zmenšovanie geometrických útvarov
v štvorcovej sieti. Zväčšovanie geometrických útvarov v štvorcovej sieti.
Obvod trojuholníka. Obvod štvorca a obdĺžnika (4h). Slovné úlohy s využitím
obvodov týchto útvarov.
Tematická previerka.
6. Počtové výkony s prirodzenými číslami /2/
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. Slovné úlohy na násobenie a delenie .
Rovnice.
3. písomná skúška.
Nerovnice. Násobok a deliteľ. Znaky deliteľnosti /2, 5, 10, 3, 4,/. Najmenší
spoločný násobok a najväčší spoločný deliteľ. Slovné úlohy na NSN a NSD.
Tematická previerka.
7. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Množiny, operácie s množinami, elementárne poznatky z logiky. Všeobecné
výroky a kvantifikátory (všetci, aspoň jeden, práve jeden, najmenej, najviac...)
Objav negácie jednoduchých kvantifikovaných výrokov.
Konkrétne úlohy na ukázanie istej, nemožnej a možnej udalosti.
Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh, pravdepodobnostné hry a
pokusy, pozorovania. Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch.
Zhromaždenie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov.
Tematická previerka.
8. Záverečné opakovanie
17
26
16
25
10
10
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení
a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a
klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho
hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu
Štvrťročné písomné práce
Čiastkové práce v hodnotiacom porfóliu:
Krátke písomné práce (5-minútovky)
Tematické písomné práce
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe vopred určených kritérií,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv
zdravotného znevýhodnenia žiaka, či poruchy učenia, alebo správania na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Hodnotenie predmetu
Predmet je klasifikovaný. Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky z nasledovných
metód a foriem hodnotenia.
a/ pozorovanie činnosti žiakov:
-
formulácie viet, pravidiel, záverov
sleduje záujem o predmet
vypracovávanie domácich úloh
príprava na vyučovanie – pomôcky
samostatná práca na doporučených úlohách mimo vyučovacích hodín
b/ ústne skúšanie (monológ, dialóg):
- frontálne skúšanie
- ústne skúšanie jednotlivca pri tabuli
c/ písomné skúšanie : Používané formy písomných prác hodnotených známkou:
- desaťminútovky (do 10 minút) – testy, ktoré odhalia úroveň osvojenia konkrétneho
javu
- priebežné testy (10 – 20 minút) – krátke kontrolné orientačné práce obsahujú úlohy
z krátkeho úseku učiva. Ich cieľom je zistiť, či žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť
typické chyby a individuálne nedostatky jednotlivých žiakov
- tematické testy (45 min.) – tematické písomné skúšky sa píšu po odučení tematického
celku
- štvrťročné testy (45 min.) – štvrťročné písomné skúšky sú povinné pre všetkých žiakov
-
vstupný test
výstupný test
1 – 100% - 94%
2 - 93% - 75%
3 - 74% - 50%
4 - 49% - 25%
5 - 24% - 0%
d/ sebahodnotenie vlastnej práce
Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami
podľa Metodického pokynu č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej
školy:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Stupeň 1 (výborný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných
osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky
v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho
činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa
opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou
učiteľa.
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – MATEMATIKA /týždenne 3,5 + 0,5 hodín/, spolu 132 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátného vzdelávacieho programu
Ciele
Tematický
celok
Rozvíjanie
logického
myslenia
Logika
Rozvíjanie
pozorovaceja
analytickej
schopnosti.
Rozvíjanie
štatistického
a pravdepodobnostného
nazerania žiakov
Získanie
skúseností
s rovinnými
útvarmi.
Pociťovanie
celého
Kombinatorika,
Pravdepodobnosť,
štatistika
Geometria
Obsahový štandard (téma)
Úlohy zamerané na logiku
Všeobecné výroky a
kvantifikátory (všetci, aspoň
jeden,
práve, najmenej, najviac, nikto,
…). Objav negácie
jednoduchých kvantifikovaných
výrokov. Konkrétne úlohy na
ukázanie istej, možnej a
nemožnej udalosti
Riešenie jednoduchých
kombinatorických úloh (na
základe hier a pokusov).
Pravdepodobnostné hry
a pokusy.
Obvod obdĺžnika a štvorca
Použitie štvorčekovej siete ako
propedeutiky približného
výpočtu obsahu rovinných
útvarov. Obvod trojuholníka,
obdĺžnika a štvorca. Výpočet
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
Prierezová téma
Metódy
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Reproduktívna Zhromažďovanie,
metóda
usporiadanie a grafické
znázornenie údajov.
Pravdepodobnostné
hry, pokusy,
pozorovania.
Zisťovanie počtu
náhodných udalostí pri
pokusoch
Soc. a osobnost.
rozvoj žiaka
Skupinová
práca
Matematika Projekt
Geografia
Náš maskot
geografické súradnice triedy
Práca s PC
RV,EV
Na konkrétnych
príkladoch
rozoznať istú a
nemožnú
udalosť
Vytvárať rovinné
a priestorové útvary
zodpovedajúce udaným
podmienkam.
Spoznať geometrické
vlastností a na základe
Dopravná výchova
útvaru a jeho
častí.
Rozvíjanie
schopnosti
stanovenia
polohy.
Dbať na presnosť
pri
meraní,
úhľadnosť
pri rysovaní a na
rozvíjanie jemnej
motoriky rúk
obvodov obrazcov zložených zo
štvorcov a obdĺžnikov. Premena
jednotiek .(4h)
Základné pravidlá rysovania
Druhy čiar, rysovanie kolmíc a
rovnobežiek, konštrukcia štvorca
a obdlžnika.
Geometrické vzory, mozaiky,
tangramy.(5,5h)
Rozvíjanie
Numerické
matematic.
počítanie
gramotnosti.
Bližšie
zoznámenie sa
s princípom práce
kalkulačiek a
hlbšie
zamyslenie sa nad
poradím
počtových
výkonov v
Vytvorenie oboru prirodzených
čísel do a nad milión,
Rád číslice v zápise prirodzeného
čísla, porovnanie,
Schopnosť kriticky
usporiadanie, zaokrúhľovanie,
posudzovať mediálne
zobrazovanie na číselnej
informácie
osi.
Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel spamäti, písomne
a na kalkulačke (písomne hlavne
kvôli pochopeniu
princípu). Násobenie a delenie
toho výber útvaru tejto
vlastnosti.
Vedieť odmerať dĺžku
úsečky s presnosťou na
milimeter, vzdialenosť
na metre, narysovať
úsečku
danej dĺžky.
Vedieť premieňať
jednotky dĺžky. Vedieť
rysovať trojuholník,
štvoruholník, označiť
jeho vrcholy a strany,
kružnicu, určiť jej
polomer a priemer.
Vedieť rysovať vo
štvorcovej sieti štvorec
a obdĺžnik, zväčšovať
a zmenšovať ich.
Soc. rozvoj žiaka
Výtvarná výchova
Rozvoj poznania
nových kultúr,
rešpektovanie
odlišnopstí vo svojom
okolí.
Aplikačné
úlohy
Práca s PC
Analýza-
Vedieť pohotovo
počítať spamäti
z praktického hľadiska
primerané príklady na
všetky počtové
výkony, vrátane aj
delenia zo zvyškom.
Vedieť pohotovo
počítať na kalkulačke.
Vedieť pohotovo
spamäti násobiť a deliť
v obore do 100, v
syntéza
jednoduchých
kontexte so
prirodzených čísel spamäti
prípadoch aj vo
skúmaním ich
(v obore do 100, mimo obor do
vyššom obore. Poznať
vlastností
100 s násobkami 10, 100,
Environment. výchova
Heuristická
a vedieť používať
(komutatív.,
atď. ), písomne a na kalkulačke
metóda
algoritmus písomného
asociatívn.,
vrátane delenia so
RV
distributívnosť) a
násobenia
zvyškom (3h) Znaky deliteľnosti
pri ich
2, 3, 5, 10 (2h). Dohoda o poradí
jednociferným,
využívaní pre
počtových výkonov, porovnanie s
dvojciferným číslom,
racionálnej.
poradím operácií na
viacciferfným.
postup
Poznať a vedieť
kalkulačkách používaných
počítania.
žiakmi. Propedeutika počítania
používať algoritmus
Rozvíjanie
s približnými (zaokrúhlenými)
písomného delenia
prirodzeným číslom aj
schopnosti žiakov
číslami. Vzťahy medzi číslami,
odhadnúť
susedné čísla, párne, nepárne
FYZ,GEO, ANJ
so zvyškom.
čísla Rímske číslice.
výsledok
Riešenie slovných úloh (2h)
počtového
výkonu, ako
metódy skúšky
približnej
presnosti výpočtu.
Počet hodín: týždenne 3,5 hodiny, spolu 115 hodín + dotácia týždenne 0,5 hodiny, spolu 16,5 hodiny.
Dotácia využitá:
1. téma – Vytvorenie oboru N-čísel - precvičenie v praktických úlohách -2h
2h
2. téma – Počtové výkony s N-číslami – delenie viaccifererným deliteľom- 3h
3h
- deliteľnosť 2,3,4,5,10 v praktických úlohách- 2h
2h
3.téma – Pravidlá rysovania – druhy čiar, kolmice a rovnobežky, trojuholníková nerovnosť, konštrukcia štvorca a obdĺžnika, kruh a kružnica,
geometrické vzory, mozaiky a tangram- 5,5h
4.téma – Obvod štvorca a obdĺžnika, premena jednotiek - 4h
Učebné zdroje
Matematika pre 5. ročník - Šedivý, Čeretková; Internet, Albert testy- Škola hrou. Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti – Bálint, Kuzma;
Farebná matematika pre piatakov – Kaslová, Čížková.
INFORMATIKA 5. ročník
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
nielen myslenie žiakov, ale aj ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,
hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Tak isto vedie k presnému
vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia
ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch, vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 najdôležitejších kľúčových kompetencií
definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Úlohou modernej školy je
pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a
znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Preto je v tomto predmete nesmierne dôležité rozvíjať
u žiakov samostatnosť, odbúravať pocit strachu z používania informačných technológií
v každodennom živote a neustále nadväzovať na získané vedomosti a zručnosti.
Obsah predmetu informatika je členený do 12 modulov, pričom každý modul je rozdelený
na niekoľko menších tém. V piatom ročníku je dôležité oboznámiť žiakov hlavne so základmi
používania, využívania a najmä s terminológiou informatiky, preto sa budú vyučovať hlavne
prvé témy niektorých modulov. Postupne vo vyšších ročníkoch sa bude obtiažnosť zvyšovať,
bude sa nadväzovať na prebraté učivo, t.j. budú sa pridávať ďalšie témy jednotlivých
modulov, čím sa kompetencie a zručnosti žiakov budú primerane a nadväzne rozvíjať. Žiaci
budú môcť postupne využívať osvojené poznatky aj v ďalších predmetoch, napr. vypracujú
rôzne témy pomocou programu PowerPoint, vyhľadajú informácie k danej téme, atď.
Výučba predmetu informatika sa bude vykonávať v počítačovej miestnosti, kde si žiaci
budú skúšať, preverovať a skvalitňovať teoretické vedomosti. Žiaci jednej triedy sa rozdelia
do dvoch skupín so zámerom, aby každý žiak mal možnosť pracovať sám.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri
práci s údajmi. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými
technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci:
sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, t. j. s manipuláciami s
údajmi;
rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania
údajov); vedeli zostavovať algoritmy, klasifikovať a riešiť problémy, prezentovať,
vyhodnocovať a testovať riešenia;
sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač,
prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);
pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť určité triedy úloh a problémov;
chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov
(realizovaných v niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami
úloh a problémov, ktoré sa riešia prostriedkami informačných technológií;
si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v
skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať
ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť
výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať);
nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý
výskumný projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov,
hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o
ňom, robiť závery), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na
riešenie problémov;
si rozvíjali metakognitívnu kompetenciu (t. j. učiť sa tým, že objavujem; učiť sa tým, že
učím druhých; uvažovať o vlastných schopnostiach, definovať reálne ciele, rozmýšľať o
procese učenia sa, kriticky posudzovať svoje poznatky. Žiaci si majú uvedomiť
zodpovednosť za svoje vzdelanie, získať vnútornú potrebu ďalšieho vlastného štúdia);
si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich
myšlienok, názorov a pocitov);
sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty
intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické
a právne aspekty informatiky.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Tieto stratégie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných
postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo
výnimočných príležitostí, akcií alebo aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu,
tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka.
Všeobecné vzdelávanie rozvíja výchovné a vzdelávacie stratégie hlavne v oblasti kľúčových
kompetencií:
1. Komunikatívne a sociálnointerakčné spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
zodpovedať za vlastný a samostatný výkon
preukázať asertívne správanie
prezentovať sami seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používať odborný jazyk
2. Rozvoj osobnosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
preukázať individuálne schopnosti
spolupracovať so špeciálnym pedagógom pri práci žiaka s ŠVVP
preukázať sebahodnotenie, silné a slabé stránky
3.
Schopnosti tvorivo riešiť problémy
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
hľadať a posudzovať postupy vedúce k správnemu výsledku
korigovať nesprávne riešenie
aplikovať správne riešenie v praxi
dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu
zvažovať úrovne ich rizika
4. Funkčná gramotnosť
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
vyhľadávať samostatne informácie
orientovať sa v rôznych druhoch textov, súvislých aj nesúvislých
používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov
5. IKT
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
správne sa orientovať v odbornej terminológii
využívať IKT v iných predmetoch
zodpovedne používať interaktívne médiá – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú
správne využívať informačné technológie
používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
Stratégie vyučovania
Ide predovšetkým o výber vyučovacích metód, pomocou ktorých je proces edukácie
realizovaný. V predmete informatika sa budú využívať pri vyučovaní nasledovné metódy
a formy vyučovania:
samostatná práca
práca v dvojiciach
skupinová práca
frontálna práca
prezentácia prác
súťaže
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Úvod do práce s počítačom
Organizačné pokyny. Organizácia a bezpečnosť práce v počítačovej
učebni.
Počet
hodín
1
Informačná spoločnosť
Informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti. Platnosť,
správnosť informácií, nebezpečný obsah.
1
Princípy fungovania IKT
Definovanie základných pojmov - hardvér, softvér, operačný systém,
program. Základné úkony s počítačom - zapnutie, vypnutie, spustenie
kresliaceho programu, používateľ, prihlasovanie do systému, správca
úloh.
2
Informácie okolo nás
Popis prostredia OS Windows - práca s oknom. Kreslenie v Skicári pojem súbor, uloženie súboru, otvorenie súboru. Kreslenie v Skicári pojem adresár, vytváranie adresárov, hierarchická štruktúra adresárov,
kopírovanie objektov, kopírovanie súborov. Premenovanie, mazanie a
obnovenie súborov. Práca s Prieskumníkom, disketa, práca s disketou,
práca s USB kľúčom
7
Komunikácia prostredníctvom IKT
Internet - jednotlivé služby a možnosti ich využívania. Zaujímavé
www stránky. Vyhľadávanie informácií na internete. Vyhľadávanie
konkrétnych informácií. Spracovanie textu z internetu, ukladanie
obrázkov z internetu. Vytvorenie e-mailovej schránky. Možnosti epošty, prikladanie prílohy k e-správe. Komunikácia pomocou e-pošty.
Didaktické www stránky.
10
Informácie okolo nás
Ukážky a práca s výukovými programami. Prostredie Wordu. Práca s
klávesnicou. Odpis jednoduchého textu. Formát písma, kopírovanie,
vystrihovanie a vkladanie textu. Možnosti odstavca, kopírovanie
formátu. Tabuľka vo Worde, vkladanie obrázku do dokumentu.
Tlačiarne ako prídavné zariadenia. Tlač dokumentu. Zadanie, tvorba,
prezentácia a vyhodnotenie samostatných projektov.
12
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotiť sa budú ústne odpovede, prezentácie a vypracované úlohy.
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – ..INFORMATIKA.. (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový
medzipredmetové
štandard
Tematický
Ciele
Obsahový štandard (téma)
vzťahy,
Metódy
celok
prierezová téma
(konkrétny
výstup)
Zodpovednosť za Úvod do práce s Organizačné pokyny. Organizácia a
Fyzika
Diskusia
Žiak:
poriadok
bezpečnosť práce v počítačovej učebni.
Ochrana života a
-pozná pokyny
počítačom
BOZP
zdravia
Frontálna práca bezpečnosti pri
práci s počítačom
Oboznámiť sa
Informačné technológie vo vedomostnej
Mediálna výchova Rozhovor
Žiak:
Informačná
s ukážkami
spoločnosti. Platnosť, správnosť
- pozná využitie
spoločnosť
využitia IKT
informácií, nebezpečný obsah.
Demonštrácia
IKT v znalostnej
v bežnom živote
spoločnosti
(bankovníctvo,..)
- dokáže posúdiť
spoľahlivosť
získaných
informácií
Oboznámiť sa so
Definovanie základných pojmov - hardvér,
Frontálna práca Žiak:
Princípy
systémami na
- pozná typy a
fungovania IKT softvér, operačný systém, program.
spracovanie údajov
Základné úkony s počítačom - zapnutie,
Demonštrácia
formát súborov
z pohľadu ich
vypnutie, spustenie kresliaceho programu,
- dokáže pracovať
architektúry
v lokálnej sieti
používateľ, prihlasovanie do systému,
Rozhovor
a logickej
správca úloh.
štruktúry
Samostatná práca
Zvládnuť základnú
žiakov
obsluhu počítača
Získať základné
Popis prostredia OS Windows - práca s
Výtvarná výchova Priebežná
Žiak:
Informácie
zručnosti kreslenia okolo nás
oknom. Kreslenie v Skicári – pojem súbor,
demonštrácia
- dokáže nakresliť
v grafickom
uloženie súboru, otvorenie súboru.
postupov
jednoduchý
prostredí
Vedieť pracovať
so súbormi
v lokálnej sieti
Kreslenie v Skicári - pojem adresár,
vytváranie adresárov, hierarchická
štruktúra adresárov, kopírovanie objektov,
kopírovanie súborov. Premenovanie,
mazanie a obnovenie súborov. Práca s
Prieskumníkom, disketa, práca s disketou,
práca s USB kľúčom
učiteľom
obrázok v Skicári
Samostatná práca - žiak dokáže
žiakov
samostatne
pracovať,
upravovať a
ukladať jednotlivé
súbory
Vedieť vyhľadávať Komunikácia
a spracovať
prostredníctvom
základné
IKT
informácie na
internete
Vedieť
komunikovať
pomocou e-pošty
Internet - jednotlivé služby a možnosti ich
využívania. Zaujímavé www stránky.
Vyhľadávanie informácií na internete.
Vyhľadávanie konkrétnych informácií.
Spracovanie textu z internetu, ukladanie
obrázkov z internetu. Vytvorenie
e-mailovej schránky. Možnosti e-pošty,
prikladanie prílohy k e-správe.
Komunikácia pomocou e-pošty. Didaktické
www stránky.
Slovenský jazyk
Geografia
Osobnostný a soc.
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Získať základné
Informácie
zručnosti pri písaní okolo nás
textu
Vedieť ovládať
jednoduché
formátovanie textu
Ukážky a práca s výukovými programami.
Prostredie Wordu. Práca s klávesnicou.
Odpis jednoduchého textu. Formát písma,
kopírovanie, vystrihovanie a vkladanie
textu. Možnosti odstavca, kopírovanie
formátu. Tabuľka vo Worde, vkladanie
obrázku do dokumentu. Tlačiarne ako
prídavné zariadenia. Tlač dokumentu.
Zadanie, tvorba, prezentácia a
vyhodnotenie samostatných projektov.
Geografia
Osobnostný a soc.
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Žiak:
- pozná školský
Priebežná
web, vyhľadávanie
demonštrácia
informácií na
internete pomocou
postupov
vyhľadávacích
učiteľom
strojov a katalógov
Samostatná práca - dokáže poslať ežiakov
mailovú správu
s prílohou, pozná
známu formu
správy
Priebežná
Žiak:
demonštrácia
- vie upraviť text
postupov
- dokáže upraviť
učiteľom
texty v obrázkoch
- vie tlačiť rôzne
Samostatná práca dokumenty
žiakov
Diskusia
Poznámka: Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a IŽ. Žiaci sú podľa počtu delení na
skupiny.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
dostupné učebnice (Tvorivá informatika)
internet
odborné časopisy (PC Revue,...)
dostupná počítačová literatúra
multimédiá
didaktické pomôcky
knižnica (školská, krajská)
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Človek a príroda
PREDMET – biológia
BIOLÓGIA
5. ročník
Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch
s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a
neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako
celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich
životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie
základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia
rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v
praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho
zdravia.
Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých
ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k
vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.
Učivo v 5. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa
vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a
človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky,
poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie
poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným
prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému
poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky.
Ciele predmetu
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:
Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných
vzťahoch ako súčastí celku.
Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom
živote.
Viesť k tvorbe environmentálneho vedomia a k ochrane prírody.
Poznať prírodu na základe vlastných skúseností a na základe pozorovania.
Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní
jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.
Identifikovať a správne používať základné pojmy.
Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov.
Postupovať podľa IVVP.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Tieto stratégie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných
postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo
výnimočných príležitostí, akcií alebo aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu,
tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka.
Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov
v oblasti komunikačných schopností:
- vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej
téme,
- vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,
- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
- zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
- vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry.
- vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele,
metódy, výsledky a ich využitie.
v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
- navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,
- využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení,
skúmaní alebo riešení úloh,
- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie,
v oblasti sociálnych kompetencií:
- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,
- pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať,
- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť
vlastné výkony a pokroky v učení,
v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti:
- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia,
- využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky,
Stratégie vyučovania
Ide predovšetkým o výber vyučovacích metód, pomocou ktorých je proces edukácie
realizovaný. V predmete biológia sa budú využívať pri vyučovaní nasledovné metódy a formy
vyučovania:
samostatná práca
práca v dvojiciach
skupinová práca
frontálna práca
prezentácia projektov
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
PRÍRODA A ŽIVOT
Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v biológii.
Spoločenstvá organizmov a ekosystémy.
ŽIVOT V LESE
Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka.
Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. Poznávanie, život
drevín počas roka. Význam pre život v lese.
Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese. Kvitnúce byliny v lese.
Poznávanie, život počas roka. Význam pre život v lese.
Huby a lišajníky v lese. Poznávanie jedlých a jedovatých húb,
spolužitie stromov a húb. Pomoc pri otrave hubami. Význam v lese.
Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov.Význam v lese.
Lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky. Lesné cicavce. Poznávanie
podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Význam v lese.
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU
Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život
vodných organizmov.
Rastliny žijúce vo vode. Poznávanie podľa vonkajších znakov.
Význam planktónu a vodných zelených rastlín. Brehové rastlinstvo.
Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Poznávanie podľa
vonkajších znakov a životných prejavov, význam.
Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu. Poznávanie
podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam.
Ryby. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov,
význam.
Živočíchy žijúce vo vode a na brehu. Poznávanie podľa vonkajších
znakov a životných prejavov, význam.
Vodné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných
Počet
hodín
6
24
16
prejavov, význam.
ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH
Polia, lúky, pastviny. Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti.
Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, život
počas roka, význam.
Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Poznávanie, život počas
roka, význam pre výživu človeka a hospodárskych zvierat.
Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka, význam.
Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa
vonkajších znakov, život počas roka, význam.
Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka, význam.
Cicavce žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka, význam.
20
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v biológii sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s
požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti,
získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota
spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy konkrétneho a objektívneho
hodnotenia:
verbálna forma –skúšanie žiakov v časovom limite 5 minút. Dôraz kladieme na
konkrétnosť, stručnosť a prezentáciu najdôležitejších informácii danej problematiky.
Pri verbálnej kontrole zisťujeme a hodnotíme najmä osvojenie základných poznatkov
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
písomná forma –
test, 10-15 otázok v časovom limite približne 20 minút ,
hodnotíme známkou
praktické aktivity – hodnotíme obsahový a grafický prejav, hodnotíme známkou
prezentácia projektov – kontrolujeme a hodnotíme kombinácie písomných
a grafických prejavov spolu s komunikačnými zručnosťami žiaka a spolupráce v
skupine, hodnotíme známkou
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – 2 hodiny (týždenne ), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
( údaje písané podčiarknutou kurzívou( červenou) predstavuju učivo naviac t.j. + 1 hodinna týždenne )
Predmet,
Ciele
Tematický
Obsahový štandard
medzipredmetové
Metódy
Výkonový štandard
celok
(téma)
vzťahy, prierezová
(konkrétny výstup)
téma
Oboznámiť sa zo
motivačné
Žiak:
PRÍRODA A Príroda a prírodniny. Metódy Geografia
Rozlíšiť na príklade živú
základnými
a prostriedky skúmania v
rozprávanie
ŽIVOT
a neživú prírodninu.
pomôckami
biológii.
Výtvarná výchova
Predviesť využitie lupy pri
a základnými
motivačný
pozorovaní prírodniny.
pojmami v biológii
Environmentálna
rozhovor
Uviesť na príklade význam
výchova
a využitie mikroskopu.
demonštračná Ukázať na mikroskope
metóda
okulár, objektív a zrkadlo.
Poznávame rastliny a živočíchy
Pomenovať vyživovacie
Spoločenstvá organizmov
a ekosystémy
Praktická aktivita č.1 –
Pozorovanie kvitnúcej rastliny.
a rozmnožovacie orgány
rastliny. Rozoznať bylinu
a drevinu. Definovať
bylinožravce mäsožravce,
všežravce. Uviesť rozdiely
medzi bezstavovcami
a stavovcami.
Vysvetliť pojmy:
spoločenstvo, ekosystém,
druhy ekosystémov.
Pozorovať kvet lupou.
Vypočítať zväčšenie
mikroskopom. Pripraviť
mikroskopický preparát.
Pozorovať rastlinné objekty
lupou a mikroskopom.
Pochopiť fungovanie
lesného ekosystému.
Oboznámiť sa
s rastlinstvom
a živočíšstvom lesa.
Identifikovať a správne
používať základné
pojmy.
Vytvárať základy
vzťahu k prírode
vedúceho k ochrane.
Vedieť vysvetliť
základnú podstatu
javov prebiehajúcu
v prírode.
Poznať väzby
organizmov na
životné prostredie v
prejavoch života a
vzájomných vzťahoch
ako súčastí celku.
Viesť k schopnosti
triediť informácie
a osvojené poznatky a
využívať v praktickom
živote.
ŽIVOT V
LESE
Les. Štruktúra lesa. Život a
zmeny lesa počas roka.
Geografia
motivačné
metódy
Chémia
Dreviny v lese. Ihličnaté
a listnaté stromy. Kry.
Poznávanie, život drevín počas
roka. Význam pre život v lese.
Poznávanie a rozlišovanie
lesných drevín (vychádzka)
Život a zmeny lesa počas roka
(samostatné pozorovanie)
Výtvarná výchova
heuristická
metóda
Informatika
pozorovanie
Environmentálna
výchova
manipulácia s
predmetmi
Výtvarná výchova
projektová
metóda
Osobnostný
a sociálny rozvoj
diskusia
Tvorba projektov a
prezentácia
zručností
práca s knihou
a textom
Mediálna výchova
rozhovor
fixačné
metódy
Uviesť príklad rastliny
a živočícha žijúcich v lese.
Pomenovať podľa schémy
vrstvy lesa. Opísať zmeny
lesa v ročných obdobiach.
Zostaviť príklad potravového
reťazca lesných organizmov.
Poznať základnú stavbu tela
dreviny. Rozlíšiť ihličnatý
a listnatý strom. Určiť názov
ihličiny podľa šišky
a vetvičky. Určiť názov
listnatého stromu podľa listu
alebo plodu. Uviesť význam
stromov pre život
organizmov a ľudí.
Rozlíšiť na ukážke strom
a ker. Pomenovať na ukážke
dva lesné kry. Uviesť
význam krov pre život
organizmov. Uviesť príklad
živočícha živiaceho sa
listami, semenami (plodmi)
lesných drevín.
Pozorovať časti drevín v
okolí školy, určiť jednotlivé
dreviny, napísať
z pozorovania stručné
informácie a postrehy,
spracovať a urobiť záver.
Pozorovať na vybratej
drevine jej zmeny počas
roka, vylisovať z každého
ročného obdobia časť
dreviny, nalepiť na papier.
napísať z pozorovania
stručné informácie
a postrehy, spracovať
a urobiť záver.
Mikroskopické a nekvitnúce
byliny v lese. Kvitnúce byliny
v lese.
Poznávanie, život počas roka.
Význam pre život v lese.
Huby a lišajníky v lese.
Poznávanie jedlých
a jedovatých húb, spolužitie
stromov a húb. Pomoc pri
otrave hubami. Význam v lese.
Praktická aktivita č.2 Poznávanie jedlých
a jedovatých húb.
Uviesť význam pôdnych
baktérií v lese. Vysvetliť
prítomnosť zelených
povlakov na stromoch.
Rozlíšiť na ukážke mach
a papraď. Poukázať na
význam machov a papradí
v lese.
Opísať základnú stavbu tela
kvitnúcej byliny. Poznať na
ukážke tri lesné kvitnúce
byliny. Uviesť príklad
jedovatej a liečivej rastliny.
Uviesť význam bylín pre
život lesa.
Poznať na ukážke dve jedlé
a dve jedovaté huby. Uviesť
zásady pomoci pri otrave
hubami. Rozpoznať na
ukážke lišajník od iných
organizmov. Vysvetliť
význam húb a lišajníkov
v prírode.
Pozorovať vybrané plodnice
voľným okom, hľadať
rozlišovacie znaky – zapísať,
nakresliť huby + prostredie,
Lesné bezstavovce.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov a životných prejavov.
Význam v lese.
Iné lesné bezstavovce
Drobné lesné živočíchy
Lesné obojživelníky a plazy.
v ktorom rastú, pomenovať
huby, roztriediť na jedlé
a jedovaté.
Poznať slimáka a dážďovku
podľa vonkajších znakov.
Uviesť potravu slimáka
a dážďovky. Porovnať
prijímanie potravy a spô-sob
pohybu slimáka a dážďovky.
Rozlíšiť na ukážke križiaka,
kliešťa a mravca. Poznať
možnosť nákazy kliešťom
a odstránenie z kože. Uviesť
príklad potravy dvoch
bezstavovcov. Zdôvodniť
význam bezstavovcov v lese
a škodlivosť pri premnožení.
Vysvetliť na príklade
inštinkt.
Popísať telo hmyzu,
porozprávať o živote
v mravenisku, poznať
lykožrúta smrekového +
uviesť negatíva jeho
premnoženia, poznať
svietivku svätojánsku, fúzača
veľkého a roháča
obyčajného.
Poznať žižiavku,
mnohonôžky, stonožky,
chvostokoky,zvinavca.
Poznať na ukážke skokana,
jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť
na ukážke obojživelníka
a plaza. Uviesť príklad
potravy obojživelníka
a plaza. Poznať mloka,
salamandru, slepúcha,
užovku, opísať vonkajšiu
stavbu tela skokana, vysvetliť
pojem obojživelník.
Lesné vtáky.
Lesné cicavce. Poznávanie
podľa vonkajších znakov
a životných prejavov. Význam
v lese.
Vysokohorské rastliny a
vysokohorské živočíchy.
Lesný ekosystém
Opakovanie tematického
Uviesť tri vtáky žijúce v lese.
Demonštrovať na príklade
význam lesného dravého
a spevavého vtáka v lese.
Uviesť príklad potravy dvoch
lesných vtákov. Opísať perie
vtákov, život kukučky, sojky
a ostatných spevavcov.
Pomenovať na ukážke lesné
cicavce. Uviesť príklad
bylinožravého, mäsožravého
a všežravého cicavca. Uviesť
príklad potravy dvoch
lesných cicavcov.
Demonštrovať na príklade
význam cicavcov v lese.
Opísať a poznať brusnice,
borovice a ďalšie chránené
druhy rastlín, orešnicu,
svišťa, kamzíka
Vysvetliť dkupiny producent,
konzument, reducent, pojem
symbióza, parazitizmus,
predátor, biologická
rovnováha
Pochopiť fungovanie
vodného a brehového
ekosystému.
Poznať jednotlivé
druhy organizmov
žijúce v blízkosti vôd
a vo vode.
Poznať väzby
organizmov na
životné prostredie v
prejavoch života a
vzájomných vzťahoch
ako súčastí celku.
Chápať základné
biologické procesy vo
väzbe na živé a neživé
zložky prírody.
Poznať život vo
vodných a pobrežných
ekosystémoch na
základe pozorovania.
Viesť k schopnosti
triediť informácie
a osvojené poznatky a
využívať v praktickom
živote.
ŽIVOT VO
VODE A NA
BREHU
celku.
Voda a jej okolie. Význam
kyslíka, teploty a čistoty vody
pre život vodných organizmov.
Geografia
Fyzika
heuristická
metóda
Chémia
pozorovanie
Vytvarná výchova
manipulácia s
predmetmi
Environmentálna
výchova
Rastliny žijúce vo vode.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov. Význam planktónu
a vodných zelených rastlín.
Osobnostný
a socílny rozvoj
beseda
diskusia
práca s knihou
a textom
rozhovor
fixačné
metódy
Brehové rastlinstvo.
Uviesť vlastnosti vody
dôležité pre život
organizmov. Vysvetliť
význam kyslíka pre vodné
organizmy. Uviesť príklad
stojatej a tečúcej vody.
Uviesť príklad znečistenia
vody a dôsledky pre život
organizmov.
Opísať hustotu, povrchové
vlastnosti vody, obsah solí,
kolobeh vody.
Vysvetliť význam
mikroskopických rastlín pre
život vo vode (riasy –
červenoočko, závitnicovka,
žabí vlas, váľač gúľavý).
Poznať na ukážke bylinu
žijúcu vo vode (žaburinka
menšia, lekno biele, leknica
žltá). Vysvetliť škodlivosť
premnoženia siníc pre
zdravie človeka. Vysvetliť
príčinu premnoženia
niektorých organizmy
v stojatej vode v lete.
Poznať na ukážke jednu
brehovú drevinu (+ vŕba
biela, jelša lepkavá) a bylinu
(+nezábudka, záružlie,
kosatec, pálka, trsť). Uviesť
význam brehových drevín
a bylín.
Uviesť význam vodných
živočíšnych
mikroorganizmov. Poznať na
ukážke nezmara. Uviesť
príklad potravy
črievičky, nezmara a
meňavky .Opísať spôsob
obstarávania potravy
nezmara. Uviesť príklad
vodného organizmu
živiaceho sa planktónom.
Mikroskopické a drobné
vodné živočíchy. Poznávanie
podľa vonkajších znakov
a životných prejavov, význam.
Praktická aktivita č.3
Pozorovanie črievičky.
Vodné bezstavovce. Hmyz
žijúci vo vode a na brehu.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov a životných prejavov,
význam.
-
Pozorovať črievičku pod
mikroskopom ( pohyb, časti
tela)
Poznať na ukážke vodného
ulitníka a lastúrnika
(škľabka, kôstkovka, kotúľka,
vodniak, močiarka,
bahenník). Poznať význam
pijavice v medicíne. Poznať
na ukážke raka (opísať telo
raka) Uviesť potravu
pijavice. Zdôvodniť vplyv
čistoty vody na život raka.
Uviesť príklad potravy
vodného bezstavovca.
Poznať na ukážke jeden druh
hmyzu žijúceho vo vode a
jeden druh žijúceho na brehu
(+potápnik, vážka,
šidlo,komár, vodomerka,
ovad).Uviesť význam lariev
Ryby. Poznávanie podľa
vonkajších znakov a životných
prejavov, význam.
Živočíchy žijúce vo vode a na
brehu – obojživelníky, plazy
Poznávanie podľa vonkajších
znakov a životných prejavov,
význam.
Vodné vtáky. Poznávanie
podľa vonkajších znakov
a životných
prejavov, význam.
hmyzu pre vodné živočíchy.
Opísať na ukážke
prispôsobenie kapra životu
vo vode popísať vonkajšiu
stavbu tela kapra. Uviesť
príklad ryby žijúcej v stojatej
a tečúcej vode. Rozlíšiť
potravu bylinožravej a dravej
ryby. Na ukážke rozpoznať
rôzne druhy rýb.
Rozlíšiť na ukážke skokana
a mloka. Opísať život
skokana vo vode a na brehu.
Uviesť príklad potravy
skokana a užovky. Rozlíšiť
vretenicu a užovku podľa
vonkajších znakov. Opísať
a rozpoznať rosničku, kunku,
korytnačku.
Opísať prispôsobenie vtákov
na plávanie, potápanie a
brodenie. Opísať spôsob
prijímania potravy kačice
a labute. Uviesť príklad vtáka
živiaceho sa drobnými
živočíchmi v plytkej vode.
Uviesť príklad potravy
dravého vodného vtáka.
Opísať a rozpoznať hus,
kormorána, bociana,
rybárika, čajku,
volavku,potápku, kúdelničku
Uviesť význam plávacích
blán a chvosta vydry a bobra.
Uviesť príklad potravy bobra
a vydry. Opísať spôsob
stavania obydlia bobra.
Uviesť význam vodných
cicavcov. Opísať a rozpoznať
ondatru.
Vodné cicavce. Poznávanie
podľa vonkajších znakov a
životných prejavov, význam.
Opakovanie tematického
celku.
Pochopiť fungovanie
ŽIVOT NA
poľného a lúčneho
POLIACH A
ekosystému.
LÚKACH
Oboznámiť sa s
organizmami žijúcimi
v poľnom ekosystéme.
Vytvárať základy
environmentálneho
vedomia a starostlivosti
o životné prostredie.
Identifikovať a správne
používať základné
pojmy
Poznať lúčne a poľné
ekosystémy na základe
vlastných skúseností
a na základe
pozorovania
Polia, lúky, pastviny.
Druhová rozmanitosť,
vplyv ľudskej činnosti.
Geografia
heuristická
metóda
Výtvarná výchova
pozorovanie
Informatika
Environmentálna
výchova
manipulácia s
predmetmi
diskusia
Rastliny a huby na lúkach.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka,
význam.
Ľudové tradície
Tvorba projektov
prezentácia
zručností
situačná
metóda
rozhovor
fixačné
metódy
terénne
.
Rozlíšiť pole a lúku,
zdôvodniť rozdiely.
Vysvetliť význam skupín
drevín medzi lánmi polí.
Zdôvodniť nevhodnosť
vypaľovania trávy. Uviesť
príklad živočícha, ktorého
môže ohroziť rozoranie
medzí a likvidácia remízok.
Poznať na ukážke tri lúčne
byliny. Pomenovať jednu
liečivú lúčnu rastlinu. Poznať
hubu pečiarku podľa
typických znakov. Uviesť
príklad živočícha živiaceho
sa lúčnymi bylinami. Uviesť
význam lúčnych tráv. Poznať
na ukážke byliny vlhkých
a suchých lúk, chránené
a liečivé byliny.
pozorovania
Obilniny.
Krmoviny.
Olejniny a okopaniny.
Poznávanie, život počas roka ,
význam pre výživu človeka
a hospodárskych zvierat.
Poznať na ukážke a
pomenovať pšenicu,
ovos, kukuricu, raž, jačmeň
Uviesť príklady významu
obilnín pre človeka. Uviesť
príklad troch výrobkov
z obilnín.
Poznať a pomenovať na
ukážke ďatelinu, lucernu,
strukoviny.Uviesť príklad
krmoviny, ako potravy
hospodárskych zvierat.
Vysvetliť význam „zeleného
hnojenia“, hľuzkotvorných
baktérií.
Poznať na ukážke
a pomenovať slnečnicu
a repku. Porovnať význam
slnečnice, repky a repy.
Poznať na ukážke a
pomenovať ľuľok
zemiakový. Vysvetliť
význam zemiakovej hľuzy
pre človeka. Uviesť príklad
potravového reťazca na poli.
Bezstavovce žijúce na lúkach
a poliach.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka,
význam.
Uviesť význam dážďovky
pre kvalitu pôdy. Poznať na
ukážke dva druhy hmyzu
žijúceho na lúke a poli.
Uviesť príklad hmyzu, ktorý
po premnožení ohrozuje
pestované rastliny na poli.
Uviesť príklad živočícha,
ktorý sa živí hmyzom na poli
alebo lúke. Opísať a
rozpoznať na ukážke slimáky,
pavúky, kosce, kobylku,
koníka, lienku, krtonôžku,
bystrušku, hrobárika, svrčka,
pásavku, lajniaka, motýle.
Obojživelníky a plazy žijúce
na lúkach a poliach.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka,
význam.
Odlíšiť skokana a ropuchu
podľa spôsobu pohybu.
Uviesť príklad potravy
ropuchy. Uviesť význam
ropuchy a jašterice pre život
na lúkach a poliach.
Vtáky žijúce na lúkach
a poliach.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka,
význam.
Poznať na ukážke tri vtáky
žijúce na lúke a poli
(jarabica, bažant, drop) +
škorvánok, havran .Uviesť
význam jarabice, bažanta,
pre život na poli. Preukázať
na príklade význam dravých
vtákov pre život na poliach a
lúkach. Rozpoznať na ukážke
siluety letiacich dravých
vtákov, rozpoznať na ukážke
straku, vranu, strnádku
Cicavce žijúce na lúkach
a poliach.
Poznávanie podľa vonkajších
znakov, život počas roka,
význam.
Poznať na ukážke tri cicavce
žijúce na lúke a poli ( hraboš,
myš, syseľ), chrčka. Rozlíšiť
zajaca a králika. Usporiadať
potravový vzťah hraboš,
sokol, obilniny. Uviesť
dôsledky premnoženia
Praktická aktivita č. 4 –
Pozorovanie
a poznávanie
rastlín okolia školy.
Opakovanie tematického
celku.
Vyhodnotenie samostatného
pozorovania - Život a zmeny
lesa počas roka.
hrabošov, myší a sysľov na
poli.
Pozorovať rastliny z okolia
školy, určiť či ide o drevinu
alebo bylinu.Pozorovať
vonkajšie znaky – koreň,
stonku, list, kvet. Zhotoviť
nákres a určiť názov rastliny.
Údaje písané podčiarknutou kurzívou( červenou) predstavuju učivo naviac t.j. + 1 hodinna týždenne.
Navýšenú vyučovaciu hodinu sme využili na rozšírenie učiva v jednotlivých tematických celkoch, zaradili sme výberové témy a praktické
aktivity, ktoré budú zaradené do vyučovania priebežne počas celého školského roka, na vychádzku, samostatné pozorovanie a tvorbu projektu.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
učebnice - Hantabálová a kol. Prírodopis pre 5.roč. ZŠ, EXPOL pedagogika;
- Hantabálová a kol. Prírodopis pre 6.roč. ZŠ, EXPOL pedagogika;
- Kasničková a kol. Biológia 1 pre gymnázia s osemročným štúdiom
internet
didaktické pomôcky
príroda
multimédia
knižnica
VZDELÁVACIA OBLASŤ:
Človek a spoločnosť
PREDMETY - dejepis
- geografia
- občianska náuka
DEJEPIS
5. ročník
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu
oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi
v integratívnych
vzťahoch
predstavuje
jeden
z významných
prostriedkov
procesu
humanizácie žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej
komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa
s
vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež
prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických
obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy.
javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj spoločnosti
a premietli sa do obrazu našej prítomnosti.
Vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania
ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak
rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností,
ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín
a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.
Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Ciele predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu štúdijných
predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu
získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom,
aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály
kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou
ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný
názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov
(aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického
systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov
v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom
frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na
proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej
činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :
s historickým časom – zaraďovať historické udalosti, javy, procesy chronologicky,
rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja
s historickým priestorom – rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny, historický
priestor, rozpoznať podmienenosť medzi historickým
priestorom a spôsobom života človeka, spoločnosti
s historickými faktami, javmi, procesmi – skúmať, rekonštruovať konanie a postoje
ľudí v daných podmienkach, vymedziť
jednotlivú historickú udalosť, jav, osobnosť,
rozpoznať charakteristické znaky
jednotlivých historických obdobía základné
faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
-
aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch
pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických
a hmotných prameňoch - stopách po minulosti
s relevantnými informáciami z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových,
grafických ai.
-
s využívaním týchto informácií a verifikovaním ich hodnoty
vyberanie informácií
-
organizovanie informácií
-
porovnávanie informácií
-
rozlišovanie informácií
-
zaraďovanie informácií.
-
kritické zhodnotenie rôznych zdrojov informácií
-
tvorba súboru vlastných prác
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
1.Od blízkeho k vzdialenému
Priestor a čas – dom,sídlisko, dedina,mesto, Slovensko, EÚ,
Prírodný a historický čas
Historický čas, meniny, narodeniny, dátum, letopočet,sviatky
Ĺudia a pamiatky v priestore a čase – historické pramene – hmotné,
obrazové, písomné, múzeum, galéria, archív,pomník, pamätník, fotografia,rodinný album,rodostrom
Minulosť našej školy – školská kronika
2.Človek v premenách priestoru a času
Náboženstvá a ich zakladatelia, Vianoce a ich tradície
Priestor na mape – dejepisná mapa a glóbus
Človek v pohybe – sťahovanie národov, kolonizácia, vysťahovalectvo
Ako si človek zmenšoval svet – vývoj dopravných prostriedkov
Spôsob obživy človeka – roľník, remeselník,obchodník
Človek - vládca prírody?- prírodná a umelá energia
Práca detí v minulosti a prítomnosti – využívanie detskej práce
3.Človek a komunikácia
Pamäť ľudstva – rasy a národy
Dorozumievanie – nevyhnutnosť komunikácie medzi ľuďmi
Jazyk, písmo rukopis, kniha, noviny
Masmédiá - rozhlas, televízia, internet,e-mail
Keď zlyhá komunikácia - vojna, mier, víťazi – porazení
Umenie v živote človeka - druhy umenia, umenie ako osobitý spôsob komunikácie
Rozširujúce učivo:
Prečo sa učíme dejepis (minulosť, prítomnosť,budúcnosť,periodizácia dejín, historické medzníky
Kolobeh sviatočných dní (narodeniny, meniny, význam zvykov,
štátne a cirkevné sviatky, významné dni
Prírodné a historické pamätihodnosti môjho rodiska(historické jadro, múzeum,galéria, pamätná tabuľa)
Počet hodín
15
10
8
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Zručnosť žiaka pri praktických aktivitách budeme slovne hodnotiť s dôrazom na samostatnosť a správnosť plnených úloh, úroveň kombinovaných verbálnych, neverbálnych prejavov
sa bude priebežne hodnotiť známkou. Predmet bude v 1.aj 2.polroku školského roku
2010/2011 na vysvedčení hodnotený známkou.
Školský vzdelávací program pre 5.ročník - DEJEPIS -/1hod.týžd.,33hod.ročne/
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho
programu:
Predmet,
Výkonový štandard
medzipredmetoObsahový
Tematický
Metódy
Ciele
vé
štandard
celok
(konkrétny
vzťahy,
(téma)
výstup)
prierezová téma
Prepojenie na
Beseda,
Źiaci vedia:
Naučiť žiakov Od
geografiu,obdiskusia,
- vymenovať zmeny v mieste
orientovať sa blízkeho
Priestor a čas
čiansku výchovu
exkurzia,
bydliska, ktoré sa udiali počas
v historick vzdialenéOsobnostný
práca
ich života
kom čase
mu
Dom, byt,
a
sociálny
rozvoj
s
knihou
sídlisko,
a textom
dedina, mesto, Multikultúrny
Slovensko, EÚ rozvoj
Prírodný a
historický čas
Kategórie
historického
času – meniny,
narodeniny
dátum,
letopočet,
sviatky
Ľudia a
pamiatky
v priestore a
čase
Historické
pramene:
-písomné,
-obrazové
-hmotné
Múzeum,
galéria,
archív
pomník,pamätník
Prepojenie
na geografiu,
slovenský jazyk,
výtvarnú výchovu
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrny
rozvoj
Práca
s knihou
a textom
Źiaci sú schopní:
-poznať rozdiel medzi prírodným a historickým časom
- vedia rozlíšiť dátum
a letopočet, rozpoznať pojmy
pred Kr. a po Kr./, pred
našim letopočtom a po našom
letopočte
-vedia zakresliť na časovú
priamku významné udalosti
Prepojenie na
geografiu,
slovenský jazyk,
výtvarnú výchovu,
prírodné vedy
Multikultúrny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pozorovanie,
demonštr.
metóda,
beseda,
exkurzia
didaktické
hry
Źiaci poznajú a vedia
vysvetliť:
pojmy – minulosť,
dejepis,história,
historik,archeológ,archeológia
- sú schopní zdôvodniť
význam učenia sa dejepisu
- poznajú jednotlivé druhy
prameňov
-žiaci poznajú rozdiel medzi
múzeom,archívom,galériou,
- sú schopní poznať historické
pamätníky
Fotografia –
Osobnostný
obrazový histo- a sociálny rozvoj
rický prameň,
spomienka
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Rodinný album, Osobnostný
rodostrom
a sociálny rozvoj
Projektová
metóda
Źiaci sú schopní položiť
adekvátne otázky súvisiace
s fotografiami
Praktická
činnosť
Žiaci vedia:
-zaznamenať rozprávanie
starých rodičov o minulosti
-vedia napísať krátky príbeh
zo života rodiny
-vedia zakresliť na časovú
priamku významné údaje zo
života rodiny
- naučia sa pátrať po najbližších predkoch vytvorením
rodinného rodokmeňa
Minulosť našej Regionálna
výchova
školy
Praktická
činnosť
Źiaci vedia:
-zaznamenávať rozprávanie
starých rodičov o škole z
čias ich mladosti
-pátrať po starých školských
zošitoch a učebniciach.
Občianska výchova,geografia,slovenský jazyk
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
Multikultúrny
rozvoj
IKT,
beseda,
inscenačná
metóda
Žiaci vedia:
- porovnať život kedysi a
dnes, opísať život pravekého
lovca a zberača
- poznať príčiny premeny
lovca na roľníka,
charakterizovať prvé
dediny a mestá
Prepojenie
na geografiu,
prírodné vedy,
občiansku výchovu,slovenský
jazyk
Práca
s knihou a
textom,
heuristická
metóda
Žiaci sa vedia:
Prepojenie na
geografiu,občiansku výchovu
Multikultúrny
rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Beseda,
diskusia
školská kronika
Naučiť žiakov ako žili
ľudia v minulosti,orientovať sa na
historických
mapách, poznať rôzne
kultúry
a tradície
národov,
dôvody
sťahovania
národov
Človek
v premenách
priestoru
a času
Človek minulosti a človek
súčasnosti
Život v praveku
–lovci a zberači, vznik poľnohospodárstva, prvé mestá
a dediny
Priestor na
mape
Dejepisná
mapa,
glóbus
Človek
v pohybe
Sťahovanie
národov, stretávanie kultúr,
kolonizácia,
vysťahovalectvo
-orientovať na dejepisnej
mape, čítaťmapu
-vedia rozpoznať rozdiel
medzi mapou,glóbusom
Žiaci vedia:
-uviesť príčiny sťahovania
ľudí v minulosti i prítomnosti
-vysvetliť pojem kolonizácia
Naučiť
žiakov
orientovať sa
vo vývoji
dopravných
prostriedkov
Enviromentálna
Ako si človek
zmenšoval svet výchova
Tvorba projektov
Od kolesa k
a prezentačné
lietadlu
zručnosti
Projektová
metóda
Źiaci sú schopní:
-zostaviť tabuľku
najdôležitejších dopravných
prostriedkov v chronologickej postupnosti,
-porovnať spôsoby dopravy
kedysi a dnes, rozpoznať
vplyv dopravných prostriedkov na životné
prostredie
Naučiť
žiakov ako
a čím sa
ľudia kedysi
živili
Prepojenie na
Spôsoby
obživy človeka geografiu,
občiansku
Roľník,
výchovu,
remeselník,
prírodné vedy
obchodník
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúrny
rozvoj
Práca
s knihou,
kooperatívne vyučovanie,
diskusia,
heuristická
metóda
Źiaci vedia:
-charakterizovať život
roľníkov v minulosti
-vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov
-zhodnotiť význam
špecializácie remeselnej
výroby
-vysvetliť príslovie: „remeslo
má zlaté dno“
-nájsť rozdiely medzi
výmenným a peňažným
obchodom
Naučiť deti
poznať svoje
práva
Práca detí
v minulosti
i prítomnosti
Prepojenie na
geografiu,
občiansku
výchovu
Diskusia,
beseda
Detská práca
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúrny
rozvoj
Žiaci vedia:
-zaujať stanovisko k
problému detskej práce
-zaujať postoj k tvrdeniu, že
dospelí v niektorých krajinách zneužívajú i naďalej
prácu detí vo svoj prospech
Človek vládca
prírody?
Prepojenie na
prírodné vedy,
geografiu
Práca
s knihou a
textom
Projektová
metóda
Žiaci vedia:
-vystihnúť rozdiely medzi
prírodnou a umelou energiou,
uviesť príklady využívania
prírody v prospech človeka
-zdôvodniť príčiny
neustáleho hľadania nových
zdrojov energie
-vymenovať vynálezy, ktoré
pomohli človeku využiť energiu vo svoj prospech a
uviesť príklad zneužívania
prírody človekom
Naučiť
žiakov aké sú
možnosti
využívania
prírodných
zdrojov
Prírodná a
umelá
energia
Enviromentálna
výchova
Naučiť žiaČlovek
kov význam a
komunikácie komunikácia
medzi
ľuďmi
Pamäť
ľudstva
Rasy, národy
Prepojenie na
geografiu,ob
čiansku výchovu,slovenský
jazyk
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúrny
rozvoj
Prepojenie na
slovenský jazyk,
geografiu
Diskusia,
beseda,
inscenačná
metóda
Źiaci vedia:
-vymenovaťzákladné rasy,
-objasniťpojmy:rasa,
rasizmus,národ, národnosť
-zaujať stanovisko k problému rasizmu
Inscenačná
metóda,
situačná
metóda
Źiaci vedia:
-uviesť prostriedky dorozumievania v minulosti
-zhodnotiť význam komunikácie prostredníctvom
spoločného jazyka
-zaujať stanovisko
k problému jazykovej bariéry
a potreby „svetového jazyka“
Prepojenie na
slovenský jazyk,
geografiu,výtvarnú výchovu
Multikultúrny
rozvoj
Mediálna
výchova
Demonštračné
metódy,
diskusia,
IKT, praktické
aktivity
Źiaci vedia:
-zhodnotiť význam vynálezu
písma,vymenovať najstaršie
druhy slovanského
písma,vymenovať druhy
písem z minulosti, identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou,
-zhodnotiť význam vynálezu
kníhtlače
-uviesť druhy moderných
masovoko-munikačných
prostriedkov
Duchovný
život človeka
Náboženstvá
Občianska
výchova,geografia, Sociálny a
osobnostný
rozvoj
Multikultúrny
rozvoj
IKT,
beseda,
inscenačná
metóda
Žiaci vedia:
-vymenovať a struč-ne
charakterizovať 3
náboženstvá(judaiz-mus,
kresťanstvo, islam)
-sú schopní poznať
tradície a zvyky národov
Keď zlyhá
komunikácia
Prepojenie
na občiansku
výchovu,
geografiu,
prírodné vedy
Heuristická
metóda,
práca
s knihou a
textom,
IKT
Źiaci sú schopní :
Dorozumievanie
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúrny
rozvoj
Jazyk, písmo
rukopis, kniha
noviny
Médiá
rozhlas,
televízia
internet
e-mail
Vojna,
mier
víťazi –
porazení
Sociálny a
osobnostný
rozvoj
Enviromentálnavý
chova
Mediálna výchova
-uviesť príčiny vojen
v minulosti a prítomnosti
-uviesť dôsledky vojen pre
človeka a prostredie, v ktorom žije
-vyjadriť vlastný postoj
k vojne a potrebe svetového
mieru
Umenie
v živote
človeka
Druhy umenia
DemonPrepojenie na
výtvarnú výchovu štračná
metóda,
beseda,
exkurzia
Źiaci poznajú:
- rôzne druhy umenia
-chápu umenie ako
neodmysliteľnú súčasť života
človeka
Umenie ako
osobitý spôsob
komunikácie
Učebné zdroje
Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava,Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl: Denník z pátrania po minulosti – cvičebnica,
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, populárno-vedecká literatúra, encyklopédie, médiá –
televízia, internet,audiovizuálna technika
GEOGRAFIA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa
odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že
dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť.
Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu,
zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na
nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na
spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a
v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť
pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa
mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i
záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši
sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvov rôznych
častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie
týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných
väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej
zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do
geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región,
sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.
Základné témy sú vybrané na princípe:
a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.
b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich
porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou).
c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne) Základné
informácie o regióne v kontexte planéty Zem.
Ciele predmetu
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový
a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie
žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti
krajiny. Patria medzi ne:
používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete,
turistické mapy, tematické mapy a i.).
práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie
v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a
dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe).
Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej
geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri
správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a
využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní
umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných
surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme
umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí
počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa
zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť
premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť
perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a
i.).
Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja
odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporujeme tým
potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného, spracovanie a interpretáciu.
Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov,
schém a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. V obsahu
geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či
prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia,
filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych
častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a
charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie
prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.
Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia
riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu
predpokladov rozvoja regiónov a pod.
Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete.
Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a
kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.
Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách
(cestovaní, rekreácii a i.).
Rozvíjať si chuť učiť sa.
Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať.
Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny.
Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta.
Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej.
Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na
základe vedomostí.
Rozumieť grafom, diagramom.
Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať
(riešiť projekt, prezentovať ho).
Diskutovať o návrhoch.
Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
1. Komunikatívne a sociálnointerakčné spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
zodpovedať za vlastný a samostatný výkon,
preukázať asertívne správanie,
prezentovať sami seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používať odborný jazyk.
2. Rozvoj osobnosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
preukázať individuálne schopnosti,
spolupracovať so špeciálnym pedagógom pri práci žiaka s ŠVVP,
preukázať sebahodnotenie, silné a slabé stránky.
3. Schopnosti tvorivo riešiť problémy
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
korigovať nesprávne riešenie,
aplikovať správne riešenie v praxi,
dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu
zvažovať úrovne ich rizika.
4. Funkčná gramotnosť
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
vyhľadávať samostatne informácie,
orientovať sa na mape,
používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov.
5. IKT
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
využívať IKT v iných predmetoch,
správne využívať informačné technológie.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Úvod do vyučovania geografie
Objavovanie Zeme a vesmíru
Zem ako planéta vo vesmíre.
Tvar Zeme.
Cesty do vesmíru a na Mesiac.
Slnečná sústava, Slnko, planéty v slnečnej sústave
Mesiac, vesmír, planéta Zem
Pohyby Zeme - obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme okolo osi. Dôsledky
pohybov.
Povrch Zeme, svetadiely a oceány
Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. Plavby K. Kolumba,
F. Magalhaesa, J. Cooka, Vacso da Gama.
Svetadiely, kontinenty, oceány, ostrovy, polostrovy, oceány, moria,
prieplavy, zálivy.
Mapa a glóbus
Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, rovnobežky,
poludníky, nultý poludník,, rovník, zemské pologule, obratníky, polárne
kružnice.
Čas na Zemi, časové pásma
Mapy, automapy, mapy na internete, plán mesta, tematické mapy, turistické
mapy.
Legenda mapy – symboly, znaky.
Čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresľovanie údajov do mapy.
Grafická mierka (nezavádzať číselnú mierku) a meranie vzdialeností na
mape.
Orientácia na mape, určovanie geografickej polohy.
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda
Stavba Zeme, zemské jadro, plášť, zemská kôra, zemské platne a ich pohyb,
vznik pohoria, vznik zemetrasenia, sopečná činnosť a i.), tsunami, zlomy.
Kaňony, vodopády, jazerá (činnosť vody – riek, ľadovca), prítoky, delta.
Činnosť vetra. Púšte, skalné mestá (činnosť vetra).
Rozmanité krajiny Zeme (dažďové lesy, savana, lesy, púšte, stepi, tundry,
polárne krajiny (rastlinstvo, živočíšstvo).
Počet hodín
8
6
17
20
Konkrétne príklady geografických javov v regiónoch: Himaláje, Alpy, Tatry,
Mount Everest, Mont Blanc.
Zemetrasenie v južnej Ázii. Viktóriine vodopády, Kaspické more, Mŕtve
more.
Grand Canyon – tvorby kaňonu riekou Colorado. Niagarské
vodopády, Angelov vodopád, Iguacu, Viktóriine vodopády.
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
Sídla na Zemi. Mestá a dediny (ako žijú ľudia na rôznych miestach Zeme).
Kultúrne a technické stavby – (príklad chrámy, pyramídy,).
Pamiatky UNESCO, Paríž, New York, Mexico City, Eifelova veža, Opera
v Sydney, Egyptské pyramídy, katedrály.
Nových sedem divov sveta - Tadž Mahal, Veľký čínsky múr, socha Krista v
Rio de Janeiro, Chichén Itzá, Koloseum, Petra, Machu Picchu (kultúrne
zaujímavosti štátov, kde sa pamiatky nachádzajú)
Projekty
15
Projekty
Prírodné krásy sveta
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek, resp. pamiatky UNESCO.
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v geografii sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s
požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti,
získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota
spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, samostatné úlohy, písomné práce
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy konkrétneho a objektívneho
hodnotenia:
verbálna forma –skúšanie žiakov v časovom limite 5 minút. Dôraz kladieme na
konkrétnosť, stručnosť a prezentáciu najdôležitejších informácii danej problematiky.
Pri verbálnej kontrole zisťujeme a hodnotíme najmä osvojenie základných poznatkov
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
písomná forma –
test, 10-15 otázok v časovom limite približne 20 minút ,
hodnotíme známkou
praktické aktivity - uprednostňuje sa slovné hodnotenie so stručným komentárom
k výkonu žiaka, výbornú prácu hodnotíme známkou
prezentácia projektov – kontrolujeme a hodnotíme kombinácie písomných
a grafických prejavov spolu s komunikačnými zručnosťami žiaka a spolupráce v
skupine, hodnotíme známkou
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – GEOGRAFIA (týždenne 2 ), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Opísať tvar Zeme podľa glóbusu.
Hľadať
Zem ako planéta vo vesmíre. Environmentálna Motivačné
Objavovanie
Tvar Zeme. Cesty do vesmíru výchova
Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme
odpovede na
metódy
Zeme a
otázky,
a na Mesiac. Slnečná sústava, Mediálna výchova Expozičné
okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka.
Vesmíru
zdôvodňovať,
Slnko, planéty v slnečnej
metódy
Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci
a ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo
uvažovať,
sústave, Mesiac, vesmír,
Fyzika
Práca s knihou
hodnotiť
planéta Zem. Tvar Zeme.
Výtvarná výchova a textom, mapou osi.
Pracovať so
Pohyby Zeme - obeh Zeme
matematika
Diskusia i
Uviesť aké sú dôsledky obehu Zeme
zdrojmi.
okolo Slnka, rotácia Zeme
okolo Slnka na rôznych miestach na
okolo osi. Dôsledky pohybov.
fixačné metódy Zemi.
Poznať dobu otočenia Zeme okolo osi
a obehu okolo Slnka.
Vedieť čítať
Motivačné
Čítať základné údaje z mapy.
Povrch Zeme, Cesty objaviteľov do rôznych Informatika
a interpretovať svetadiely
častí sveta. Plavby K.
Občianské
metódy
Opísať, čo zobrazuje mapa podľa jej
údaje z máp,
Kolumba, F. Magalhaesa, J.
výchova
Expozičné
legendy.
a oceány
plánov a iných
metódy
Cooka, Vacso da Gama. A.
Dejepis
zdrojov.
Tasman, V. Bering, M. Polo Environmentálna Práca s knihou
Vedieť
Svetadiely, oceány,ostrovy,
výchova
a textom, mapou
diskutovať
polostrovy, moria, prieplavy,
Diskusia
o cestách
zálivy.
Fixačné metódy
objaviteľov do
rôznych častí
Zeme.
Orientovať sa Mapa a glóbus Glóbus, zemská os, póly,
Informatika
demonštračná
Na glóbuse určiť zemskú os, severný
na mape –
svetové strany, zemské
Matematika
pól, južný pól, zemské pologule,
automapa,
pologule, rovnobežky,
Fyzika
metóda(glóbus) rovník, nultý poludník, rovnobežky,
turistická
poludníky, nultý poludník,,
Mediálna výchova využitie IKT
poludníky, obratníky, polárne kružnice.
mapa.
Určiť
geografickú
polohu bodu
na mape
geografickými
súradnicami.
Schopnosť
objavovať,
vyhľadávať
informácie,
prezentovať,
vysvetľovať.
Na základe
príkladov
z najrôznejšíc
h častí
vysvetľovať
javy na
základe
vedomostí.
Najkrajšie
miesta na
Zemi, ktoré
vytvorila
príroda
rovník, zemské pologule,
obratníky, polárne kružnice.
Čas na Zemi, časové pásma
Mapy, automapy, mapy na
internete, plán mesta,
tematické mapy, turistické
mapy. Legenda mapy –
symboly, znaky. Čítanie
mapy, získavanie údajov
z mapy, zakresľovanie údajov
do mapy. Grafická mierka
(nezavádzať číselnú mierku) a
meranie vzdialeností na
mape, legenda mapy.
Orientácia na mape,
určovanie geografickej
polohy.
Stavba Zeme, zemské jadro,
plášť, zemská kôra, zemské
platne a ich pohyb, vznik
pohoria, vznik zemetrasenia,
sopečná
činnosť
a i.),
tsunami, zlomy. Kaňony,
vodopády, jazerá (činnosť
vody – riek, ľadovca),
prítoky, delta. Činnosť vetra.
Púšte, skalné mestá (činnosť
vetra).
Dažďové lesy, Amazonský
dažďový prales, savana, lesy,
púšť, stepi, polárne oblasti
(rastlinstvo, živočíšstvo).
Motivačné
metódy
Expozičné
metódy
Práca s knihou
a textom, mapou
Diskusia
Fixačné metódy
Matematika
Informatika
Dejepis
Motivačné
metódy
Expozičné
metódy
Enviromentálna
Práca s knihou
výchova,
Multikultúrna
a textom, mapou
výchova
Diskusia
Mediálna výchova Fixačné metódy
Určiť svetové strany na mape a
v teréne.
Zdôvodniť vytvorenie geografickej
siete a opísať ju.
Určiť polohu ľubovoľného miesta na
mape geografickými súradnicami.
Odmerať vzdialenosť na mape graf.
mierkou.
Na modeli Zeme rozlíšiť časti Zeme.
Porovnať povrch Zeme v jednotlivých
častiach (pologuliach), vymenovať a
ukázať na mape a glóbuse oceány,
svetadiely.
Opísať pohyb zemských krýh.
Vysvetliť, ako vzniká pohorie, sopka,
sopečná činnosť, zemetrasenie na
základe pohybu zemských krýh.
Určiť na mape vybraté povrchové
celky. Opísať ich polohu. Orientovať sa
bez problémov na mape.
Poznať názvy najvyšších vrchov
pohorí, vedieť ich porovnať podľa
výšky.
Orientovať sa
na mape.
Himaláje, Alpy, Tatry, Mount
Everest, Mont Blanc.
Zemetrasenie, epicentrum.
Cunami. Sopka, sopečný
kanál, magma, láva. Rieka,
jazero, prítoky rieky, delta.
Amazonka, Kongo, Níl,
Volga, Dunaj, Viktóriino,
Kaspické more, Mŕtve more.
Činnosť rieky
na
povrch Grand Canyon vodopád. Niagarské
vodopády, Angelov vodopád,
Iguacu, Viktóriine vodopády
(znehodnocovanie prírodných
lokalít). Ďalšie prírodné
zaujímavosti sveta a naj
prírody.
Sídla na Zemi. Mestá
Najkrajšie
a dediny (ako žijú ľudia na
miesta na
rôznych miestach Zeme).
Zemi, ktoré
vytvoril človek Kultúrne a technické stavby –
(príklad chrámy, pyramídy,).
Pamiatky UNESCO. (Paríž,
New York, Mexico City,
Eifelova
veža,
Opera
v Sydney,
Egyptské
pyramídy,
katedrály
(znehodnocovanie kultúrnych
lokalít).
Nových sedem divov sveta Tadž Mahal, Veľký čínsky
Porozprávať zaujímavosti o
nebezpečenstvách vysokých pohorí.
Určiť na mape sopečné oblasti, oblasti
zemetrasení. Opísať ich výnimočnosť.
Určiť na mape sopečný pás a ktoré
oblasti sveta sú najviac ohrozené.
Uviesť príklady živelných pohrôm vo
svete a diskutovať o možnostiach
predchádzať im (cunami,
zemetrasenie).
Vysvetliť ako pôsobia rieka a vietor na
zemský povrch.
Na základe príkladov porovnať oblasti
na Zemi podľa rastlinstva.
Informatika
Enviromentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Dejepis
Motivačné
metódy
Expozičné
metódy
Práca s knihou
a textom, mapou
Diskusia
Fixačné metódy
Na príklade modelového regiónu
vytvoriť podrobnú charakteristiku
regiónu.
Pripraviť prezentáciu o živote ľudí vo
vybranej oblasti.
Vytvoriť mentálnu mapu svetadielov.
múr, socha Krista v Rio de
Janeiro,
Chichén
Itzá,
Koloseum, Petra,
Machu
Picchu (kultúrne zaujímavosti
štátov, kde sa pamiatky
nachádzajú – náboženstvá,
zvyky, tradičné jedlá a pod.)
Navrhnúť
Projekty
trasu výletu po
zaujímavých
miestach.
Nájsť
najkrajšie
mesto
Tvorba projektov projektová
Prírodné krásy sveta (v a prezentačné
metóda
zručnosti
1.polroku)
Najkrajšie miesta na Zemi,
skupinová práca
ktoré vytvoril človek, resp.
pamiatky
UNESCO.(v
2.polroku)
Poznámka: Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a IŽ.
Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta – významné geografické miesta (mys, ostrovy, prielivy)
- zaujímavé zvyky a tradície objavených oblastí
- využívanie morských prúdov a veterných systémov námorníkmi a ich vplyv na zemský povrch
Svetadiely, oceány, ostrovy, polostrovy, oceány, moria, prieplavy, zálivy – rozšírenie o ďalšie významné ostrovy, polostrovy so zameraním na
cestovný ruch
- fungovanie Panamského prieplavu
- významné prieplavy v Európe
Čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresľovanie údajov do mapy. Grafická mierka – tvorba vlastnej mapy
Orientácia na mape, určovanie geografickej polohy – súťaže
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda – naj Zeme (príroda) + ďalšie zaujímavé miesta na Zemi
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek – Nových 7 divov sveta (doplnenie) + ďalšie zaujímavé miesta na Zemi (ľudská činnosť)
Výlet po planéte Zem – získavanie informácii a tvorba projektu (práca v skupinách)
Moje vysnívané mesto – získavanie informácii a tvorba projektu
Učebné zdroje:
učebnica,
odborné časopisy: National geographic,GEO, Ľudia a zem,
DVD: mapa a zemský povrch (Salvo Film),
Atlasy, mapy
Internet
100 najkrajších divov sveta
multimédia
OBČIANSKA NÁUKA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich
k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba
samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať,
poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné
vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje
im pochopiť ekonomický život spoločnosti.
Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt
našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva
a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu.
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich
k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba
samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať,
poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné
vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje
im pochopiť ekonomický život spoločnosti.
Ciele predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že
vedie žiaka k:
podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných
myšlienok, citov, názorov a postojov,
k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty
spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského
spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky
konania.
Výchova a vzdelávanie v oblasti Človek a spoločnosť smeruje k vytváraniu kľúčových
kompetencií tým, že žiakov vedie k:
orientácii v čase a priestore,
získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál,
získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov (svetové a národné dejiny),
pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí,
čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných
prostriedkov používaných v dejepise,
osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia,
rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,
práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,
porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,
porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek,
prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie,
rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov,
zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote,
nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,
získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky i vo svete,
pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu
protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov,
kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu,
úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,
pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a
spoločenstiev,
budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
1. Komunikatívne a sociálnointerakčné spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
preukázať asertívne správanie
2.
Rozvoj osobnosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
preukázať individuálne schopnosti
spolupracovať so špeciálnym pedagógom pri práci žiaka s ŠVVP
preukázať sebahodnotenie, silné a slabé stránky
3. Schopnosti tvorivo riešiť problémy
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
hľadať a posudzovať postupy vedúce k správnemu výsledku
korigovať nesprávne riešenie
aplikovať správne riešenie v praxi
dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu
zvažovať úrovne ich rizika
4.
Funkčná gramotnosť
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
vyhľadávať samostatne informácie
používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov
5.
IKT
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
odpovedne používať interaktívne médiá – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú
Stratégie vyučovania
Ide predovšetkým o výber vyučovacích metód, pomocou ktorých je proces edukácie
realizovaný. V predmete etika sa budú využívať pri vyučovaní nasledovné metódy a formy
vyučovania:
samostatná práca
práca v dvojiciach
skupinová práca
frontálna práca
prezentácia prác
súťaže
besedy
exkurzie
využitie školskej a krajskej knižnice
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Moja rodina
Moja rodina Poslanie a funkcie rodiny. Rodina. Funkcie rodiny. Vzťahy v
rodine, roly členov rodiny. Spoločenské roly Normy a pravidlá, práva a
povinnosti členov rodiny. Práva a povinnosti rodičov. Práva a povinnosti detí
História mojej rodiny, zvyky a tradície. Rodostrom. Zvyky a tradície rodiny
Komunikácia v rodine. Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia.
Problémy rodinného života a ich riešenie. Zdravý spôsob života. Zdravý
životný štýl. Voľný čas v mojej rodine. Voľný čas. Naši príbuzní, priatelia,
susedia. Širšia rodina. Medziľudské vzťahy. Práca s dokumentmi a zákonmi.
Dohovor o právach dieťaťa. Zákon o rodine.
Moja škola
Trieda ako sociálna skupina. Sociálna skupina. Sebapoznávanie,
sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy. Sebapoznávanie. Sebahodnotenie.
Hodnotenie iných. Sociálne vzťahy v našej triede. Osobnosť. Spolupráca.
Pravidlá spolupráce v triede. Práva a povinnosti žiakov v triede - triedna
samospráva. Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva.
Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť. Naša škola. História a súčasnosť
školy. Symboly školy (logo, hymna). Naša pani učiteľka, pán učiteľ.
Typológia osobnosti učiteľov a ich pracovný štýl. Vzdelávanie ako hodnota.
Čím by som chcela, chcel byť. Povolanie. Zamestnanie. Rodinné tradície
v povolaniach. Školský systém v Slovenskej republike. Typy a stupne škôl.
Povinná školská dochádzka. Školský systém v Európe. Typy a stupne škôl vo
vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu: projekt Comenius). Život žiaka
základnej školy u nás – v zahraničí, na dedine a v meste. Režim dňa.
Výchova, vyučovanie. Voľnočasové aktivity. Škola budúcnosti.
Hodnotenie
Hodnotenie známkou: projekty, skupinová práca, ústne odpovede, referáty.
Počet
hodín
16
17
Ciele
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – OBČIANSKA NÁUKA (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
medzipredmetové
Tematický
Obsahový štandard (téma)
celok
vzťahy,
Metódy
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Funkcie rodiny
Rozprávanie Chápe význam rodiny pre
Moja
Poslanie rodiny
človeka a spoločnosť
rodina
Hodnota a význam
rodiny, uvedomiť
si svoje práva
a povinnosti
v rodine,
spolupráca
a pomoc v rodine,
objavná
Cesta do vlastnej
rodiny,
uvedomenie si jej
jedinečnosti
Vzťahy v rodine, roly členov rodiny
Diskusia
Princípy, na ktorých fungujú vzťahy
v rodine
Normy a pravidlá, práva a povinnosti
členov rodiny. Pravidlá platné v rodine.
Práva a povinnosti rodičov a detí.
Skupinová
práca
Scénky
História mojej rodiny, zvyky a tradície.
Rodinná genéza 2 generácií dozadu.
Rodostrom. Zvyky a tradície rodiny
(Vianoce, Veľká noc...).
Multikultúrna
výchova
Hranie rolí
Komunikácia v rodine. Verbálna
Slovenský jazyk
Skupinová
Vie rozlíšiť pozitíva
a negatíva v rodinných
vzťahoch.
Chápe zmysel pozícií
jednotlivých členov pre
fungovanie rodiny
Chápe význam pravidiel
v rodine
Chápe spätosť práva
a povinností
Vie ochraňovať svoje práva
a plní si svoje povinnosti
Získa úctu a hrdosť na svoju
rodinu, tradície a zvyky
Pochopí spätosť prítomnosti
s minulosťou
Vie rozlíšiť v čom sú si rodiny
podobné a v čom sú originálne
Chápe dôležitosť komunikácie
Pochopiť
problémy vo
vzájomných
vzťahoch v rodine
Význam
spoločného
trávenia voľného
času
komunikácia. Neverbálne komunikácia.
Jednosmerná komunikácia. Základné
komunikačné techniky.
práca
Krízy v rodine. Dôvody, ktoré vedú ku
krízam v rodine: rozvod rodičov, choroba
v rodine. Neúplná rodina.
Časopisy
Problémy rodinného života a ich riešenie.
Typológia záťažových situácií. Problémy
rodinného života. Spôsoby riešenia.
Diskusia
Zdravý spôsob života. Životné štýly. Stres. Ochrana života a
Relaxačné techniky. Zdravý životný štýl: zdravia
zdravá životospráva, pravidlá duševnej
hygieny.
Projekt
Anketa
medzi členmi rodiny pre ich
harmonický život
Začne uplatňovať
komunikačné techniky
Vie obhajovať, zdôvodňovať
svoj názor a rešpektovať názor
ostatných
Prejavuje úctu k názorom
rodičov
Identifikuje príčiny rodinných
kríz
Chápe potrebu preberať rolu
neprítomného člena rodiny
Vie prejaviť cit
spolupatričnosti
Vie pomenovať záťažové
situácie a vygenerovať
základné problémy rodinného
života
Vie: vyjednávať, zdôvodňovať
svoje riešenia, aktívne
počúvať, robiť kompromisy,
prijímať
Porovnáva jednotlivé životné
štýly
Vie identifikovať stres a naučí
sa techniky na jeho odbúranie
Uplatní základy zdravej
výživy
Odolá módnym trendom
v životospráve
Uplatňuje pravidlá duševnej
Spôsoby trávenia voľného času. Spoločné
voľnočasové aktivity. Individuálne
voľnočasové aktivity (turistika, šport,
kultúra, starostlivosť o domáce zvieratá...)
Pomoc a podpora
Projekt
Voľný čas v mojej rodine. Voľný čas
v rodine. Spôsoby trávenia voľného času
v rodinách.
Telesná výchova
Kreslenie
Naši príbuzní, priatelia, susedia . Širšia
rodina. Medziľudské vzťahy. Priateľstvo.
Pomoc a podpora
Náboženská
výchova
Diskusia
Generačné problémy v rodine.
Viacgeneračné rodiny. Problémy
spolunažívania vo viacgeneračných
rodinách.
Diskusia
Dokumenty a Zákon o rodine. Dohovor
o právach dieťaťa. Zákon o rodine.
Ľudské práva
hygieny vo svojom rodinnom
živote
Vie rozlíšiť vhodné
a nevhodné spôsoby trávenia
voľného času
Vysvetlí, prečo je pre rozvoj
jeho osobnosti dôležité
spoločné trávenie voľného
času
Naučí sa prispôsobovať
ostatným členom rodiny
Formuje si pocit
spolupatričnosti
Vie vymenovať členov svojej
širšej rodiny
Na príkladoch uvedie ako
fungujú vzťahy v širšej rodine,
susedské vzťahy
Vie určiť čím sa vzájomne
obohacujú a ako si pomáhajú
Vie vysvetliť pojem
viacgeneračnej rodiny
Zdôvodni potrebu vzájomnej
starostlivosti rodičov, detí,
starých rodičov
V každodennom živote chápe
a pomáha starým rodičom
Vie pracovať s dokumentom
a zákonom
Pozná svoje práva
a povinnosti zo zákona
Uvedomiť si ,že
každý problém sa
dá vyriešiť
v dobrom
kolektíve
Vzájomná úcta
Význam kolektívu
Význam
Moja
škola
Trieda ako sociálna skupina. Princípy
fungovania triedneho kolektívu.
Postavenie jednotlivcov v skupine a ich
vzťahy. Sociálne roly. Socializácia.
Skupinová
práca
Individualizmus – osobnosti v našej triede.
Osobnosť: pozitívna, negatívna. Vodca,
vodcovský typ (charakteristické znaky).
Súperenie, súťaživosť.
Kolektivizmus – spolupráca v našej triede.
Pravidlá spolupráce. Kompromis. Riešenie
konfliktov.
Sebahodnotenie a hodnotenie žiakov
triedy. Rovnosť. Rovnakosť. Predsudok.
Sebapoznanie, sebahodnotenie. Poznanie
a hodnotenie iných.
Anketa
Komunikácia v triede. Vzájomné
Práca v
dvojiciach
Samostatná
práca
Rozhovor
Osobne sa angažuje proti
porušovaniu práv detí
Vie, že vzťahy v rodine
upravuje Zákon o rodine
Vysvetlí príčiny pozícií
jednotlivých žiakov (aj seba)
v triednom kolektíve
Vie vymenovať základné roly
žiakov v triede a zaradiť
žiakov do nich
Vie vysvetliť, čo je
socializácia a prečo je pre
jednotlivca dôležitá
Objasní podstatu problémov
vo vzťahu
Je ochotný robiť kompromisy
Pozná základné spôsoby
riešenia konfliktov a uplatňuje
ich v živote triedy
Pozná a riadi sa pravidlami
spolupráce pri činnostiach
triedneho kolektívu
Vie rozlíšiť pojmy rovnosť
a rovnakosť
Chápe pojem predsudok, na
príkladoch uvedie, čo môžu
predsudky spôsobiť
Pozná svoje pozitíva
a negatíva
Vie určiť pozitíva aj negatíva
spolužiakov bez urážania
Rozozná odlišnosti
komunikácie
v živote človeka
pôsobenie členov kolektívu. Družní
spolužiaci. Žiaci s problémami pri
nadväzovaní sociálnych vzťahov.
Dodržiavanie práv
dieťaťa
Práva a povinnosti žiakov v triede –
triedna samospráva. Dokument: práva
a povinnosti žiakov v konkrétnej triede.
Vytvorenie a činnosť triednej samosprávy.
Práva a povinnosti žiakov v škole –
školská samospráva. Dokument: práva
a povinnosti žiakov na ZŠ. Vytvorenie
a činnosť žiackeho parlamentu (školskej
žiackej samosprávy)
Správne využitie
voľného času
Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť. Telesná výchova
Mimovyučovacie aktivity v škole.
Záujmové útvary v škole. Aktívne
využívanie voľného času (mimoškolská
činnosť)
Úcta a vážnosť
Naša škola. História, úspechy žiakov.
Bývalí pedagógovia. Osobnosti školy.
Symbolika školy (logo, hymna).
jednotlivcov v procese
vytvárania sociálnych vzťahov
Je ochotný pomôcť
spolužiakom s problémami pri
nadväzovaní kontaktov, pri
socializácii
Skupinová
Zúčastní sa na tvorbe práv
práca
a povinností žiakov triedy
(aktívna spolupráca)
Využije možnosť ovplyvniť
život vo svojej triede
Rozvíja zodpovednosť za seba
a iných
Album
Pozná svoje práva
ľudských práv a povinnosti v škole
Vie, kto ho zastupuje
v školskom parlamente a ako
obhajuje jeho práva
Internet
Zapája sa do mimoškolských
Hravé aktivity aktivít
Pozná, ktoré záujmové útvary
pracujú v škole a začlení sa do
niektorého z nich
Uvedie možnosti
mimoškolského využívania
voľného času
Kronika
Vie uviesť úspechy osobností
pedagógov a históriu svojej
školy
Pozná jej symboliku
Rozvíja pocit hrdosti,
Naša pani učiteľka. Osobnosť učiteľa.
Pracovné štýly učiteľa.
Čím by som chcel byť. Povolanie.
Zamestnanie. Rodinné tradície
v povolaniach.
Vzdelávanie ako hodnota. Systém hodnôt.
Hodnoty detí školského veku. Vzdelanie
v systéme hodnôt detí školského veku.
Dôležitosť
vzdelávania
Celoživotné vzdelávanie
Školský systém u nás. Typy a stupne škôl.
Školské zariadenia.
Slovenský jazyk
spolupatričnosti, posilňuje
snahu reprezentovať školu
Projekt
Vie uviesť základné typy
osobnosti učiteľa
Pozná základné pracovné štýly
učiteľa
Rozvíja kritické myslenie,
schopnosť vyjadriť svoj názor
bez urážania
Anketa
Vysvetlí na príkladoch pojmy
povolanie, zamestnanie
Uvedomí si svoj záujem o isté
povolanie a vplyv rodiny na
svoju budúcu pracovnú
orientáciu
Vysvetľovanie Vie uviesť najdôležitejšie
hodnoty vo svojom živote
Vysvetlí, prečo má vzdelanie
práve také miesto v jeho
hodnotovom systéme
Toleruje hodnoty spolužiakov
Práca s
Chápe pojem a prijíma
internetom
myšlienku celoživotného
vzdelávania ako predpokladu
pre svoje budúce uplatnenie sa
v práci
Diskusia
Rozlišuje typy stredných škôl
Vie vymenovať niektoré
školské zariadenia
Pozná možnosti ďalšieho
vzdelávania u nás
Školský systém v Európe. Typy a stupne
škôl vo vybraných štátoch EÚ. Povinná
školská dochádzka.
Referát
Život žiaka základnej školy u nás – v
zahraničí, v meste – na dedine. Režim
dňa. Výchova, vyučovanie. Voľnočasové
aktivity.
Porovnanie
Škola budúcnosti. Spôsoby učenia
a vyučovania v budúcnosti. Postavenie
žiaka a učiteľa v budúcnosti. Obsah
vzdelávania v budúcnosti.
Slovenský jazyk
Poznámka : Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a ZŽ.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
dostupné učebnice
internet
časopisy
multimédiá
didaktické pomôcky
knižnica (školská, krajská)
tlač
televízia
rozhlas
film, divadlo
Opisy
Porovná typy a stupne škôl
u nás a v niektorých štátoch
EÚ
Rozlišuje dĺžku trvania
povinnej školskej dochádzky
u nás a v štátoch EÚ
Porovnáva život žiaka SR –
zahraničie, mesto – dedina
Hľadá podobnosti a odlišnosti
Rozvíja kritické myslenie,
vyjadruje svoj názor
a zdôvodňuje ho
Rozvíja tvorivosť, fantáziu
Prejaví aj zmysel pre realitu
Vie vyjadriť a obhájiť svoju
predstavu
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Človek a hodnoty
PREDMETY – etická výchova
– náboženská výchova
ETICKÁ VÝCHOVA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v
rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných snov.
Ide o tzv. päť základných tém :
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. ochrana prírody a životného prostredia.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na II. stupni základných škôl
je :
poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru,
autonómiu a iniciatívu
umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského
správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie
v medziľudských vzťahoch
vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne)
správanie
umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie,
asertívne správanie umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú
kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať
sebaoceňovanie
rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva,
ktoré potrebujú pomoc a porozumenie
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia
učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať
svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí,
ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život
rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto
zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.
žiak dostáva impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu
a iniciatívu
žiak si osvojí základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania,
učí sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie
v medziľudských vzťahoch
žiak vie vysvetliť základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia
Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou
orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním
informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a
interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s
nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k
vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými
skupinami, v národe a medzi národmi.
Výchovno-vzdelávací proces vedie žiakov k:
sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla
spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania
primeraného veku
spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov
zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem
rozvíjaniu sociálnych zručností
formovaniu spoločenstva žiakov
Výchovné a vzdelávacie stratégie
1. Komunikatívne a sociálnointerakčné spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
preukázať asertívne správanie
poznávať,myslieť,riešiť problémy
rozvíjať záujmy,potreby,túžby
komunikovať,schopní spolupracovať a iniciovať spoluprácu
2. Rozvoj osobnosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
preukázať individuálne schopnosti
spolupracovať so špeciálnym pedagógom pri práci žiaka s ŠVVP
preukázať sebahodnotenie, silné a slabé stránky
3. Schopnosti tvorivo riešiť problémy
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
hľadať a posudzovať postupy vedúce k správnemu výsledku
korigovať nesprávne riešenie
aplikovať správne riešenie v praxi
dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu
zvažovať úrovne ich rizika
4. Funkčná gramotnosť
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
vyhľadávať samostatne informácie
používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov
5. IKT
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
zodpovedne používať interaktívne médiá – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú
Stratégie vyučovania
Ide predovšetkým o výber vyučovacích metód, pomocou ktorých je proces edukácie
realizovaný. V predmete etika sa budú využívať pri vyučovaní nasledovné metódy a formy
vyučovania:
samostatná práca
práca v dvojiciach
skupinová práca
frontálna práca
prezentácia prác
súťaže
besedy
kreslenie
scénky
anketa
rozprávky
exkurzie
využitie školskej a krajskej knižnice
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
Počet hodín
Ja
Otvorená komunikácia. Úrovne komunikácie. Prejavy komunikácie –
otázka ,prosba poďakovanie ospravedlnenie. Poznanie a pozitívne
24
hodnotenie seba. Objavovanie vlastnej identity. Sebapoznanie,
sebahodnotenie, sebaúcta, sebaovládanie, poznanie svojich silných a
slabých stránok, povedomie vlastnej hodnoty, elementy formujúce
sebaúctu v školskom veku (rodina, škola, , zovňajšok, úspech, vzťahy,
záujmy...). Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých. Pozitívne hodnotenie
druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších (rodina,
kamaráti, učitelia...) hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných, ich
verbálne vyjadrenie, prípadne písomné vyjadrenie pozitív iných, reflexia
nad dobrom, ktoré od iných prijímame. Úcta k postihnutým, starým,
chorým a pod. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva. Rozvíjanie
základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky
pre ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná, imitačná, literárne,
prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v medziľudských
vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich spolužiakov, pre našu triedu, pre
rodinu, pre ľudí v núdzi...).
Človek a príroda
Etické aspekty ochrany prírody. Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku
všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody z hľadiska
prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu do prírody po nás, či už o týždeň, alebo
o sto rokov...), ekologická etika z pohľadu žiaka (zber odpadu,
neznečisťovať okolie, šetriť prírodu konkrétnou citlivosťou v bežných
životných situáciách –tečúci vodovodný kohútik, zbytočne zažaté svetlo).
9
Hodnotenie
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v etickej výchove sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s
požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti,
získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota
spolupracovať, pričom hodnotenie bude slovné.
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – ETICKÁ VÝCHOVA (týždenne 1hod.), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
medzipredmetové
Tematický
Obsahový štandard
Ciele
celok
(téma)
vzťahy,
Metódy
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Osvojenie si základných Ja
Náboženská výchova
Tímová práca
Chápe dôležitosť
Otvorená komunikácia
sociálno Úrovne komunikácie
Informatika
Scénky
komunikácie
komunikačných
Prejavy komunikácie –
Hravé aktivity
Uplatňuje komunikačné
zručností
otázka, prosba
techniky
poďakovanie
V komunikácii badať
ospravedlnenie
odstraňovanie
komunikačných šumov
Hodnota človeka, úcta
k sebe
Rozvíjanie sebapoznania
Osvojenie si zručností
pozitívneho hodnotenia
seba aj druhých
Poznanie a pozitívne
Občianska výchova
hodnotenie seba
Objavovanie vlastnej
identity Sebapoznanie,
sebahodnotenie, sebaúcta,
sebaovládanie, poznanie
svojich vrstovníci silných
a slabých stránok,
povedomie vlastnej
hodnoty, elementy
formujúce sebaúctu
v školskom veku (rodina,
škola, , zovňajšok, úspech,
vzťahy, záujmy...).
Poznanie a pozitívne
hodnotenie druhých
Pozitívne hodnotenie
druhých v bežných
Pozorovanie
Anketa
Vie sám seba ohodnotiť
Dokáže o sebe povedať
druhým
Rozumie a vie vysvetliť
pojmy sebaúcta a
sebaovládanie
Vie pomenovať prvky
podporujúce sebaúctu u žiaka
Kolektívna práca
Chápe zmysel pozitívneho
hodnotenia druhých
Vie ohodnotiť dobro u iných
i v podmienkach záťaže –
podmienkach, pozitívne
hodnotenie najbližších
(rodina, kamaráti,
učitelia...) hľadanie
dôvodov pre pozitívne
hodnotenie iných, ich
verbálne vyjadrenie,
prípadne písomné
vyjadrenie pozitív iných,
reflexia nad dobrom, ktoré
od iných prijímame. Úcta
k postihnutým, starým,
chorým a pod
Osvojenie tvorivého
Tvorivosť v
riešenia každodenných
medziľudských
situácií v medziľudských
vzťahoch, iniciatíva
vzťahoch
Rozvíjanie základnej
tvorivosti, objavovanie
darov prostredníctvom
širokej ponuky pre ľudskú
tvorivosť (pohybová,
výtvarná, imitačná,
literárne, prosociálna...)
radosť z tvorivosti,
tvorivosť a iniciatíva
v medziľudských vzťahoch
(čo môžem urobiť pre
mojich spolužiakov, pre
našu triedu, pre rodinu, pre
ľudí v núdzi...).
Osvojenie základných
Človek a príroda Etické aspekty ochrany
pojmov súvisiacich s
prírody
u postihnutých, starých,
chorých
Hudobná výchova
Výtvaná výchova
Telesná výchova
Multikultúrna výchova
Hranie rolí
Scénky
Kreslenie
Vie vymenovať znaky
tvorivého človeka
Rozumie, že tvorivosť je
potrebná nielen pre vedu
a umenie, ale aj pre
vytváranie medziľudských
vzťahov
Biológia
Geografia
Vychádzka
Vnima svoje možnosti pre
ochranu životného prostredia
ochranou prírody a
životného prostredia
Vnímanie prírody, obdiv a Etická výchova
úcta ku všetkým formám
Ochrana života a zdravia
života, dôležitosť ochrany
prírody z hľadiska
prosociálnosti (úcta k tým,
čo prídu do prírody po nás,
či už o týždeň, alebo o sto
rokov...) ekologická etika z
pohľadu žiaka (zber
odpadu, neznečisťovať
okolie, šetriť prírodu
konkrétnou citlivosťou
v bežných životných
situáciách –tečúci
vodovodný kohútik,
zbytočne zažaté svetlo).
Cíti sa súčasťou prírody a
chce jej pomôcť
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
dostupné učebnice
internet
časopisy
multimédiá
didaktické pomôcky
knižnica (školská, krajská)
tlač
televízia
rozhlas, film, divadlo
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie,
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ciele predmetu
Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi.
Nadchnúť sa pre komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatostí, liturgického slávenia,
čítania Božiehoo slova.
Prostredníctvom komunikácie sa približovať k Bohu a k ľuďom.
Kľúčové a premetové kompetencie žiakov
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje
v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré
zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových
kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
komunikačné kompetencie - žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede,
kladie otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť
otvorený pre odlišnosti, žiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť
spoludiskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje
myšlienky a názory, žiak sa učí reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné
reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom,
sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje pocity, žiak sa učí dešifrovať a vhodne používať
symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho
a náboženského života
kompetencie k učeniu sa – žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje
výsledky svojho učenia a diskutuje o nich
kompetencie k riešeniu problémov – žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci,
prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a
podieľa sa na riešení úloh s druhými, žiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí,
premyslí a naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej
skúsenosti obhajuje svoj názor
občianske – žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich
schopností a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu
efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho života
vo svojom okolí háji svoje práva aj práva iných, vníma dôležité postavenie rodiny ako
základnej bunky spoločnosti
kultúrne – žiak si osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí
takých, akí sú angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu
solidarity a lásky, všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a
ich umenie považuje za rovnocenné a inšpirujúce, žiak vníma obrazy a symboly,
architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty), rešpektuje kultúrne tradície ako
základ súčasného umenia,osvojuje si prácu s literárnymi žánrami a druhmi, vníma pôvod
umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) žiak si
osvojuje kritický prístup k médiám
sociálne a interpersonálne – žiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným,
učí sa chápať ich potreby a postoje,objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na
jeho schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako
časť celku,chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy,
oceňuje skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému
pohlaviu, žiak zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným
postihnutím, starým ľuďom
existenciálne – žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa
v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa
odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy,
aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality
Stratégia vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania,
vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových
kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny,
vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy. Expozičné
metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Významné miesto
majú problémové metódy. Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je
vhodná diskusia, filozofická diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry,
kooperatívne vyučovanie, dramatizácia, simulácia, kompozícia. Fixačné metódy sú
neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania.
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne
poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je
možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu
zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou
súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Obsah vzdelávania
Počet
hodín
Tematický celok – obsah
1.Boh hovorí k človeku. Sväté písmo-úvodné stránky. Práca so Svatým
písmom. Misia Cyrila a Metoda. Žiaci vierozvestov- s. Gorazd, jeho žiak
Bystrík. Legenda.
7
2.Dialóg Boha a človeka. Dávidové prosby o odpustenie – žalmy.
Šalamúnova prosba o múdrosť. Mária zvelebuje Boha-Magnifikat. Ježiš –
učiteľ modlitby. Otče náš
4
3.Moja modlitba. Pravidlá modlitby – miesto a čas. Druhy modlitby.
Príklady svätých – František. Osobná modlitba.
4
4.Náš dialóg s Bohom. Čo je symbol. Znaky a symboly v bežnom živote.
Komunikácia prostredníctvom symbolu. Liturgické symboly, slávenie
v liturgickom roku. Liturgické predmety. Chrám, kostol. Jeruzalemský chrám.
6
5.Obeta Božieho ľudu. Obeta, obetavosť-jej zmysel v živote človeka. Obeta
Ježiša Krista. Obeta baránka. Obetný dar. Moja obeta.
4
6.Dialóg cez službu. Cirkev slabých. Starostlivosť o chudobných a chorých.
Služba chorým. Služba ľudskej rodine. Služba Božej rodine.
6
7.Služba modlitbou. Modlitba za živých. Modlitba k svätým. Modlitba za
zomrelých.
2
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť
a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným
komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných,
literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov.
Ciele
K: Definovať
pojem Biblia,
vedieť sa
orientovať vo
Sv. písme.
A: Uvedomiť si
potrebu čítania
Svätého písma.
P: Formovať
Tematický
celok
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipredm.
vzťahy,prier
ezová téma
BOH
Práca so SP, úvodné stránky.
Dejepis –
HOVORÍ
Práca so SP
K
- vyhľadávanie kníh, kapitol,
skratky kníh.
Časová
priamka,
pamäť ľudstva,
kníhtlač,
náboženstvo.
ČLOVEKU
Misia Cyrila a Metoda.
Otče náš v staroslovienčine.
VV –
Ranokresťansk
é a byzantské
Výkonový
štandard
Metódy
(konkrétny
výstup)
Skupinova
práca,
doplňovan
ie, výklad,
rozhovor,
recitovanie
, práca s
materiálo
m,
Žiak vie:
-vymenovať
5 hist.kníh
SZ a 5
histor. Kníh
NZ
-pomenovať
časti NZ
návyk
pravidelného
čítania Svät.
písma.
Žiaci vierozvestov-
umenie.
práca s
Sv. Gorazd.
Prierezová
téma:
Multikultúrna
výchovaKultúra
byzantského
národa.
obrazom,
Legenda o sv. Bystríkovi
práca so
symbolom
IKT
PT-Env.v.Poznávanie
svojho
najbližšieho
živ. prostredia
K: Porovnať
modlitby
bibli.postáv
Dávida,
Šalamúna,
Márie a Ježiša.
A: Uvedomiť
si potrebu
modlitby a jej
dôležitosti
v živote
biblických
postáv.
P: Integrovať
do svojho
života dôverný
dialóg s Bohom
v modlitbe
podľa vzoru
bibl. postáv
DIALÓG
BOHA A
ČLOVEKA
Dávidove prosby odpusteniažalmy. Šalamúnová prosba
o múdrosť.
Mária zvelebuje BohaMagnifikát.
Ježiš – učiteľ modlitby.
Biológia –
Príroda a život
Et.v. –
Verbálana
a neverbálna
komunikácia.
Obč.n. –
Osobnosť.
Prierez. Téma:
Multikult.
Vých: Príslušníci
iných kultúr Izrael
Výklad,
dramatizác
ia bibl.
príbehov,
samostatná
prácavyhľadáva
nie,
riešenie
úloh,
rozhovor,
práca
s textom,
tanecpohyb
-podľa
súradníc
nájsť daný
text vo
Svätom
písme,správne
používať
skratky SP,opísať
najdôležitejš
ie udalosti
zo života sv.
CaM,používať
vhodné slová
v komunik.
pravdivo
a správne
šíriť inform.
Žiak vie:
- nájsť
spoločné
znaky
modlitby
DaŠ,
prerozprávať
časť bibl.
príbehu zo
živ. DaŠ,
charakterizo
vať časti
modlitby
Otče náš,
- vytvoriť
kartotéku
bibl.modlitie
b,
-porovnať
evanjeliové
texty,
-viesť dialóg
cez
modlitbu,
-vyhľadať vo
Svätom
písme
modlitbu,
-citovať
jeden citát,
-správne
doplniť
Magnifikat
K: Vysvetliť
prínos
modlitby pre
duchovný život
človeka.
MOJA
MODLITBA
Pravidlá modlitby – miesto
a čas.
Druhy modlitieb.
Príklady svätých-František.
A: Rozvíjať
schopnosť
schopnosť
samostatnej
modlitby.
Osobná modlitba.
Et.v. –
Tolerancia
a ústretovosť
Obč.n. –
Rodina
a blízka
skupina
Prier.t.: Env.v.Význam
a ochrana
prírody.
P: Vytvoriť si
súbor osobných
modlitieb
k rôznym
príležitostiam.
Výklad,
práca
s textom,
rozprávani
e príbehu,
práca
s vyklad.
materiál.prírodniny
Žiak vie:
-vymenovať
pravidlá
modlitby,
-pomenovať
aspoň 3
druhy
modlitby,
-jednoducho
prerozprávať
životopis sv.
Frantiíška,
hymnus
podľa vzoru,
-vytvoriť
osobnú
príležitostnú
modlitbu
K: Vysvetliť
a porovnať
jednotlivé
obdobia
liturgického
roku. Vysvetliť
význam farieb,
symbolov,
úkonov LR.
NÁŠ
Čo je symbol.
DIALÓG
Znaky a symboly v bežnom
živote. Komunikácia
prostredníctvom symbolu.
S
BOHOM
Liturgické symboly, slávenie
v liturgickom roku.
Liturgické predmety. Chrám,
kostol. Jeruzalemský chrám
A: Vnímať
dorozumievať
sa človeka
prostredníctvo
m symbolov.
Porovnať
zmeny v LR.
Vnímať
a oceniť
slávenie
liturgie.
GeografiaNajznámejšie
miesta na
Zemi, kultúrne
stavby
a chrámy.
VV – Sakrálne
umenie.
PT: Env.v. –
Komunikácia
gestom,
pohybom,
postojom.
Osobnostný
a sociálny
rozvojPrevencia
soc.patolog.
javov,
agresivita.
P: Sláviť
liturgický rok
v rodine i vo
farnosti.
Vysvetľov
anie, práca
s vykladac
ím
materiálo
m, práca
s obrazomodkrývani
e, tvorba,
práca so
symbolom,
tanec,
pohyb,
práca
s hudbou,
IKT.
Žiak vie:
-vysvetliť
pojem
symbol,
-oceniť
úlohu
a zmysel
symbolu,
-vymenovať
obdobia LR,
priradiť
správnu
farbu,
správne
demonštrova
ť5
lit.úkonov,
-vysvetliť
a oceniť
potrebu
slávenia ,
-nakresliť
schému LR,
-pomenovať
zákl.časti
chrámu, 5
lit.predmeto
v.
K: Definovať
pojem obeta.
Porovnať
starozákonnu
a novozákonnu
obetu.
A: Oceniť
OBETA
BOŽIEHO
ĽUDU
Obeta, obetavosť-jej zmysel
v živote človeka. Obeta Ježiša
Krista. Obeta baránka.
Obetný dar. Moja obeta.
Obč.n.-Služba
v rodine
a v spoločnosti
.
Et.v.Ústretovosť
v rodine,
Vysvetľov
anie,
rozhovor
Práca so
symbolmi.
Práca
s obrazom-
Žiak vie:
-podľa
príkladu
opísať
zmysel
obety,
-skutkom
hodnotu obety
v ľudskom
živote.
v škole,
v kruhu
kamarátov.
Prehodnocovan
ie negatívnych
skutočností.
P: Zapájať sa
do prípravy
a priebehu
liturgického
slávenia.
tvorba
a čítanie
obrazu.
vyjadriť
vďačnosť za
obetu,
Skupinová
práca.
-vysvetliť
sprítomnenie
Ježišivej
obety,
PT: Env.v.Záujem
o spoznávanie
spoločnosti
a reakcia na jej
problémy.
-vysvetliť
prirovnanie
Ježiša
k nebesk.peli
kánovi.
-prejaviť
vďaku za
J.obetu,
Charakterizo
vať
symb.význa
m chleba
a vína,
-aktívne sa
podieľať na
príprave
a priebehu
LR.
K: Zdôvodniť
potrebu
sviatostí pre
život kresťana.
DIALÓG
CEZ
SLUŽBU
A: Uvedomiť
si hodnotu
a význam
sviatosti
v službe
ľuďom.
Cirkev slabých. Starostlivosť
o chudobných a chorých.
Služba chorým.
Služba ľudskej rodine.
Služba Božej rodine.
Et.v.Schopnosť
spolupracovať
s inými ľuďmi.
Obč.n.- Úcta
k starým
a chorým
ľuďom.
DejepisPriestor a čas,
sviatky.
P: Zapojiť sa
do modlitieb za
duchovné
povolania, za
chorých, za
rodičov.
PT: Env.v.Vnímavosť
voči potrebám
v prostredí kde
žijem.
Výklad,
rozhovor,
hranie rolí,
práca
s priestoro
vým
obrazom,
práca so
symbolom,
práca
s vykladac
ím
materiálo
m.
Žiak vie:
-opísať
a porovnať
úlohu
chlapca
a dievčaťa
v službe
rodine,
-skutkami
slúžiť
rodine,
-vymenovať
3stupne
kňazstva,
kňazov vo
farnosti,
-vysvetliť
potrebu
sviatostí
K: Vysvetliť
modlitbu za
živých,
k svätým, za
mŕtvych.
Interpretovať
modlitby
cirkvi.
A: Uvedomiť
SLUŽBA
MODLITBO
U
Modlitba za živých. Modlitba
k svätým. Modlitba za
zomrelých.
Et.v. –
Medziľudské
vzťahy.
Výklad,
problémov
á
situácia,ro
zprávanie,
simulácia.
Žiak vie:
-pomenovať
rôzne formy
modlitby za
druhých,
-priradiť
časti sv.
omše
si hodnotu
modlitby za
druhých ľudí.
k bohoslužbe
slova alebo
obety,
Povzbudiť sa
pre rôzne
spôsoby
modlitby za
druhých ľudí..
-formulovať
modlitbu za
iných.
-zdôvodniť
potrebu
modlitby
k svätým
podľa
príkladu
sv.Terézie
z Liseux,
P: Formulovať
modlitby za
druhých ľudí.
Vyhľadať
príklady
modlitby
spoločenstva
vo SP.
-sformulovať
modlitbu ku
svojmu
krstnému
patrónovi.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené.
Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky
vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva
pre piaty ročník základných škôl „Poznávanie cez dialóg“, vydanú Katolíckym pedagogickým
a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky
spracované témy, farebné obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre
náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie
tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné
okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,
Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
VZDELÁVACIA OBLASŤ:
Umenie a kultúra
PREDMETY - výtvarná výchova
- hudobná výchova
HUDOBNÁ VÝCHOVA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja
jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom
zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka.
Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať
žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.
Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná
vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva
celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka.
Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy
a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti
najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať
hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia.
Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré
podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych
schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej,
regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ
osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie
a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu
k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti,
vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného
zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje
hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje
hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.
V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej
výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si
aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia
pre život v 21. storočí.
Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho,
ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi
špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný
v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium ako človek.
Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova
vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak,
aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných
činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/,
percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické
činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými
prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze
zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti
z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského
života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej vzniku
v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre.
Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov
a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak,
aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie.
Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od
hudobných zážitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a
interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne
vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov
i vedomostí.
Ciele predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre
identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.
Kognitívne ciele
Cieľom je, aby žiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie
s hudbou. Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobných
zručností:
nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,
spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých
štýlových období a ich vybrané diela,
uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede
hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej
umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej
kultúre,
prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy
a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné
prejavy vlastného národa, iných národov a etník,
v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety
z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk).
Socioafektívne ciele
prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať svoj
egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora),
pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa. Uvedomené
počúvanie hudby môže – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické
momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin opodstatnenosti
hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po
rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky,
dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt
rôznych kultúr,
vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich
tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty
obsiahnuté v hudbe,
schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobnodramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej
a vlastnej práce,
vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného času
Psychomotorické ciele
žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové)
a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti,
v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných
činnostiach,
na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich
myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým
svetom.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Počet hodín
1. Ako sa nám prihovára hudba.
Čo by sme mali vedieť z minulých ročníkov
Zahrajme sa s hudbou
Výrazové prostriedky hudby
Rytmus
Melódia
Harmónia
Tempo a agogika
Inštrumentácia
Podoby hudobnej skladby
Dynamika
Farba
11
2. Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru
i kultúru iných národov
Pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom
rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania
Ako počúvať hudbu
Symfonická báseň
Opera a opereta
Melodráma
Muzikál
Balet
Operné divadlá
Symfonická rozprávka
11
3. Hudba spojená s inými druhmi umenia
Hudobná rozprávka - projekt
Témy projektu
Práca na projekte
Prezentácia projektu
11
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Vzdelávacie výsledky žiakov sa hodnotia slovne a klasifikujú. V predmete hudobná
výchova budeme hodnotiť stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu, osvojenie si potrebných
vedomostí, činností a ich tvorivú aplikáciu, kvalitu prejavu a výsledkov činnosti. Dôležitým
bude hodnotenie vzťahu žiaka k činnostiam na hodinách hudobnej výchovy a záujem o ne.
Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa bude uskutočňovať ako priebežné hodnotenie a celkové
hodnotenie. Využívať sa bude hlavne pochvala, povzbudenie, sebahodnotenie, hodnotenie
iných. Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov sa bude zohľadňovať schopnosť
využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim. Pri hodnotení vzdelávacích
výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy
možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Predmet hudobná
výchova bude klasifikovaný na vysvedčení známkami.
5. Školský vzdelávací program pre 5. ročník – HUDOBNÁ VÝCHOVA
(týždenne 1 hod.), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho
vzdelávacieho programu:
Ciele
Okruh
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipred
metové
Metódy
Výkonový štandard
vzťahy,
(konkrétny
prierezová
téma
výstup)
Cieľom je, aby
žiaci
získali
poznatky,
vedomosti
a zručnosti
v procese
komunikácie
s hudbou.
Na
základe získaných
vedomostí
o hudbe, hudobný
ch
skúseností
a hudobných
zručností
-nadobudnú
schopnosť získané
vedomosti
a
zručnosti
uplatňovať
pri
aktívnom vnímaní
a obsahovom
sprístupňovaní
umeleckých diel
a pri elementárnej
tvorivosti,
-spoznajú
najvýznamnejších
slovenských
a svetových
hudobných
skladateľov
jednotlivých
štýlových období
a ich
vybrané
diela,
-uvedomia
si
svoju
národnú
identitu, a to na
základe osvojenia
si
umeleckej
výpovede
hudobných
diel
(slovenské ľudové
a národné piesne,
významných diel
slovenskej
umeleckej hudby)
v kontexte
s európskou
hudobnou
kultúrou, získajú
úctu ku svojej
kultúre,
prostredníctvom
hudobných
činností
získajú
schopnosť
vyjadrovať svoje
1. Ako sa
nám
prihovára
hudba.
- Výrazové prostriedky
hudby
- Rytmus
- Melódia
- Harmónia
- Tempo
- Dynamika
- Farba
Rozširovanie hlasového
rozsahu, hlasová hygiena,
správne spevácke návyky,
elementárne vokálne
tvorenie: melodická
otázka-odpoveď,
melodizácia textu, mien
,sluchové rozlišovanie
durových a molových
súzvukov a melódií,
hudobné metrum, rytmus
– spev v 2/4,3/4, 4/4 takte
,orientácia v grafickom
zázname jednoduchej
melódie, určovanie metra,
tempa, dynamiky.
Multikultúrna
výchova
Zážitkové
učenie
Environmentál
na výchova
Imitácia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Skupinové
vyučovanie
Diferencované
vyučovanie
Intonačná
metóda
Metóda
osvojovania
piesní.
Skupinové,
projektové,
diferencované
vyučovanie,
Zážitkové,
kognitívne,
skúsenostné
metódy, dialóg
a diskusia,
metódy hrania
rol, návšteva
hudobných
podujatí,
besedy,
Špecifické
metódy:
intonačná
metóda
s použitím
relatívnej
solmizácie,
imitačná
a kombinovan
á metóda
osvojovania
piesní, riadené
objavovanie
hudby,
informačnoreceptívna
metóda,
improvizácia.
Metóda
priamej
skúsenosti
s hudbou,
pozorovanie
porovnávanie
Hodnotenie
Vokálno-intonačné
činnosti:
-Žiak spieva na základe
svojich dispozícií
intonačne čisto, rytmicky
presne so
zodpovedajúcim výrazom
jednohlasné a dvojhlasné
piesne ľudové aj umelé,
v durových, molových aj
modálnych tóninách,
pritom využíva získané
spevácke, intonačné
a sluchové návyky
a zručnosti.
-Orientuje sa v grafickom
zázname piesní a skladieb
rôznych štýlov a žánrov.
-Dokáže posúdiť kvalitu
vokálneho prejavu
druhých.
Vedieť čisto, kultivovane
spievať minimálne 10
piesní, vhodne zvolených
so zreteľom na hlasové
dispozície a hlasovú
hygienu, uplatňovať
elementárne taktovacie
pohyby pri speve.
Poznávanie folklórnych
oblastí, ich typické
piesne, tance, kroje
a zvykoslovie.
-vie hrať rytmické
motívy, jednoduché
inštrumentálne sprievody
k piesňam,
-vie reagovať pohybom
na hudbu, vyjadriť
pohybom charakter, výraz
a náladu piesne a znejúcej
hudby.
emócie,
vzťahy
a postoje,
teda
komunikovať
umeleckými
prostriedkami,
-nadobudnú
schopnosť
otvorene prijímať,
hodnotiť a vážiť
si hudobné diela
a hudobné prejavy
vlastného národa,
iných
národov
a etník,
-v kontexte
s
hudbou
dokážu
analyzovať,
porovnávať
a syntetizovať
poznatky
a
podnety z iných
predmetov
(dejepis,
etika,
výtvarná, literárna
výchova, zemepis,
cudzí jazyk).
-prostredníctvom
precítenia
a
pochopenia
hudobného diela
dokážu
žiaci
prekonať
svoj
egocentrizmus,
vedia sa preladiť
na komunikačný a
ideový kód iného
človeka (autora),
pochopia
jeho
citový
a
myšlienkový svet
s určitou mierou
stotožnenia
sa.
Uvedomené
počúvanie hudby
môže – a to úplne
nenásilne
–
vychovávať
k empatii. Tieto
etické momenty
vnímania hudby
smerujú
k socializácii a tu
tkvie
jedna
z príčin
opodstatnenosti
Výklad,
rozhovor
2.
Prostredníc
tvom
hudby
poznávame
svoju
hudobnú
kultúru
i kultúru
iných
národov
- Ako počúvať hudbu
Multikultúrna
výchova
Zážitkové
učenie
Environmentál
na výchova
Imitácia
- Symfonická báseň
- Opera
- Melodráma
- Opereta
- Muzikál
- Balet
- Operné divadlá
- Symfonická rozprávka
Čo vyjadruje hudba,
zážitok z hudby a jeho
vyjadrenie, podoby
hudobnej skladby,
komunikatívna funkcia
hudby, správanie sa na
hudobných a
slávnostných podujatiach.
í
Počúvanie skladieb od
známych skladateľov
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Skupinové
vyučovanie
Diferencované
vyučovanie
Intonačná
metóda
Metóda
osvojovania
piesní.
Skupinové,
projektové,
diferencované
vyučovanie,
Zážitkové,
kognitívne,
skúsenostné
metódy, dialóg
a diskusia,
metódy hrania
rol, návšteva
hudobných
Inštrumentálne
činnosti:
-Žiak dokáže realizovať
a vytvárať inštrumentálne
sprievody k piesňam,
rešpektujúc ich charakter,
jednoduchou
improvizáciou na
detských hudobných
nástrojoch „podporiť“
charakter, zmeny nálad
hudobnej ukážky,
zvýrazniť dôležité
hudobné myšlienky
reprodukovanej hudby.
hudobnej výchovy
v systéme
humanistickotvorivej edukácie),
na
základe
vnímania
a prežívania
hudobných
skladieb
(od
ľudových piesní
po
rozsiahlejšie
umelecké diela)
slovne, výtvarne
a pohybom
vyjadriť
svoje
estetické zážitky,
-dokážu
bez
predsudkov
pristupovať
k vnímaniu
a rozširovaniu
umeleckých
hodnôt
rôznych
kultúr,
- vedieť prežívať
výnimočnosť
významných
umeleckých
osobností a hľadať
v ich
tvorivých
osudoch
inšpiráciu
pre
vlastný
život.
rešpektovať
estetické a etické
hodnoty
obsiahnuté
v hudbe,
schopnosť
spolupracovať (pri
kolektívnych
hudobných
činnostiach
a najmä
pri
hudobnodramatických
činnostiach), mať
zodpovednosť za
plánovanie
a realizáciu
spoločnej
a vlastnej práce,
-vedieť oceniť silu
hudby a uvedomiť
si
jej
miesto
v zmysluplnom
využívaní
voľného času.
vážnej i populárnej
hudby,
na ktorých sa prezentujú
vyjadrovacie prostriedky
hudby najvýraznejšie.
Spev vhodných piesní na
praktické využitie
vyjadrovacích
prostriedkov hudby
spojený s realizáciou
rôznych druhov
hudobných činností: hra
na ľahko ovládateľných
rytmických nástrojoch,
tanec, pohybové
stvárnenie hudby.
podujatí,
besedy,
Špecifické
metódy:
intonačná
metóda
s použitím
relatívnej
solmizácie,
imitačná
a kombinovan
á metóda
osvojovania
piesní, riadené
objavovanie
hudby,
informačnoreceptívna
metóda,
improvizácia.
Metóda
priamej
skúsenosti
s hudbou,
pozorovanie
porovnávanie
Hodnotenie
Výklad,
rozhovor
-žiaci
dokážu
správne realizovať
hudobné prejavy
(vokálne,
inštrumentálne,
pohybové)
a integrovať ich
pri
realizácii
hudobnodramatických
činnosti,
-v intonačnej
a sluchovej
výchove získané
zručnosti
vedia
využiť pri svojich
hudobných
činnostiach,
-na
primeranej
úrovni
dokážu
využiť
nadobudnuté
zručnosti
pri
vyjadrení svojich
myšlienok,
pocitov
a postojov, a tak
prostredníctvom
hudby
komunikovať
s okolitým
svetom.
3. Hudba
spojená
sinými
druhmi
umenia
Vyvodenie základných
prvkov opery, operety,
muzikálu, melodrámy,
baletu z typických diel
svetovej hudobnej
literatúry.
Nácvik časti niektorého
z diel alebo dramatizácia.
Hra a tvorba sprievodov
na detských hudobných
nástrojocha ich
využívanie počas
reorodukcie i produkcie,
tvorba sprievodu pre
hudobno-dramatické
prejavy.
Multikultúrna
výchova
Improvizácia
Pantomíma
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Hra na tele
Tanec
Pohyb tela
Taktovanie
Metódy hrania
rolí
Projekt
Dialóg
Diskusia
Používanie taktovacích
gest,
Stvárňovanie hudby
pomocou pohybu,
tanečných krokov ,hry na
tele gesta, improvizácia
a pantomimické
vyjadrenie, integrácia
a komplexné využitie
vokálnych, hudobnopohybových,
inštrumentálnych,
percepčných činností
spojených v dramatickom
príbehu ( hudobnej
rozprávky, príbehu,
divadla, hud. dielne
a pod.) v javiskovom
predvedení.
Príprava na divadelné
predstavenie muzikálu
Zážitkové
metódy
Dramatizácia
Projektové
metódy
Hudobno-pohybové
činnosti:
Žiak dokáže :
-správne reagovať
pohybom na znejúcu
hudbu, vyjadriť metrum,
tempo, dynamiku, pohyb
melódie, v súlade
s charakterom piesne
alebo skladby,
-realizovať hudobnopohybové hry so spevom,
vyjadriť náladu alebo
obsah hudby pohybom,
na základe svojich
individuálnych
schopností a zručností
vytvárať pohybové
improvizácie a kreácie.
Percepčné činnosti:
-Žiak sa orientuje
v znejúcej hudbe na
základe použitých
výrazových prostriedkov
hudby, ktoré vníma,
chápe ich funkciu
a komunikačné
schopnosti hudby,
-dokáže zaradiť,
charakterizovať počúvanú
skladbu vokálnu alebo
inštrumentálnu z hľadiska
žánru, postrehne výrazné
hudobné myšlienky, ich
variácie, napätie
a uvoľnenie hudby,
-dokáže verbalizovať svoj
názor, hudobný zážitok,
predstavy od konkrétnych
k abstrakcii princípov,
všeobecným
zákonitostiam a ich
materializácii hudobnými
prostriedkami.
Hudobno-dramatické
činnosti:
Žiak integruje
a komplexne využíva
vokálne, hudobnopohybové, inštrumentálne
a percepčné činnosti
spojené v dramatickom
príbehu,
-žiak získava schopnosť
empatického
a asertívneho správania
sa.
-Po viacnásobnom
vypočutí poznať min. 4
hudobné skladby a ich
autorov,
-poznať funkciu hudby
vzhľadom k životu
človeka a spoločnosti.
- 1 hudobno-dramatické
vystúpenie.
Učebné zdroje
Učebnica HV pre 5. ročník schválená MŠ SR dňa 6. augusta 2009 pod číslom CD-200929720/27735-4:911; autori: Langsteinová – Felix – 1. vydanie
Jano Pavelčák deťom – Na pomoc učiteľom Hv – 4 CD
Klára Kuliková – Dejiny hudby a umenia pre školu a prax – 4 CD
Magdaléna Šamová –Hudobné nástroje – multimediálne CD pre školskú a mimoškolskú HV
Klávesový hudobný nástroj – keyboard, CD prehrávač, obrazy skladateľov, hudobných
nástrojov, iné ilustrácie, knihy o hudbe, detské hudobné nástroje, klavír, Orffov inštrumentár,
internet, knižnica
HUDOBNÁ VÝCHOVA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja
jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom
zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka.
Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať
žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.
Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná
vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva
celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka.
Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy
a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti
najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať
hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia.
Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré
podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych
schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej,
regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ
osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie
a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu
k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti,
vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného
zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje
hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje
hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.
V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej
výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si
aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia
pre život v 21. storočí.
Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho,
ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi
špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný
v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium ako človek.
Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova
vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak,
aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných
činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/,
percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické
činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými
prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze
zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti
z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského
života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej vzniku
v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre.
Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov
a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak,
aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie.
Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od
hudobných zážitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a
interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne
vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov
i vedomostí.
Ciele predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre
identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.
Kognitívne ciele
Cieľom je, aby žiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie
s hudbou. Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobných
zručností
nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,
spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých
štýlových období a ich vybrané diela,
uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede
hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej
umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej
kultúre,
prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy
a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné
prejavy vlastného národa, iných národov a etník,
v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety
z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk).
Socioafektívne ciele
prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať svoj
egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora),
pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa. Uvedomené
počúvanie hudby môže – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické
momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin opodstatnenosti
hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po
rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky,
dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt
rôznych kultúr,
vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich
tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty
obsiahnuté v hudbe,
schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobnodramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej
a vlastnej práce,
vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného
času
Psychomotorické ciele
žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové)
a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti,
v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných
činnostiach,
na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich
myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým
svetom.
Obsah vzdelávania
Tematický celok/metodické rady/ – obsah
Počet hodín
1. Hudba minulosti a súčasnosť
Úvod do predmetu
Pravek
Starovek
Stredovek
Renesancia
Barok
Barok na Slovensku
Hudba ako hra
Klasicizmus
Klasicizmus na Slovensku
Hráme sa na skladateľov
Opakovanie je matka múdrosti
Projekt Témy: 1. Súťažíme, hráme sa
16
2. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov
Slovensko + projekt
Česko
Maďarsko
Rakúsko
Nemecko
Taliansko
Španielsko
Francúzsko
Poľsko
Rusko
Anglicko, Írsko, Škótsko
Grécko, Turecko
Japonsko
Amerika
Hudba a kultúra iných národov
Opakovanie je matka múdrosti
17
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Vzdelávacie výsledky žiakov sa hodnotia slovne a klasifikujú. V predmete hudobná
výchova budeme hodnotiť čistý, kultivovaný spev minimálne dvanástich piesní, vhodne
zvolených so zreteľom na hlasové dispozície a hlasovú hygienu, stupeň tvorivosti
a samostatnosti prejavu, osvojenie si potrebných vedomostí, činností a ich tvorivú aplikáciu,
kvalitu prejavu a výsledkov činnosti. Dôležitým bude hodnotenie vzťahu žiaka k činnostiam
na hodinách hudobnej výchovy a záujem o ne. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa bude
uskutočňovať ako priebežné hodnotenie a celkové hodnotenie. Využívať sa bude hlavne
pochvala, povzbudenie, sebahodnotenie, hodnotenie iných. Pri hodnotení vzdelávacích
výsledkov žiakov sa bude zohľadňovať schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti
a poznatky získané pri praktických činnostiach: ovládanie základných pravidiel tanečnej
etikety a základné kroky tancov polka a valčík, tiež aktivita v prístupe k činnostiam, záujem
o ne a vzťah k nim. Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia
žiaka na jeho školský výkon. Predmet hudobná výchova bude klasifikovaný na vysvedčení
známkami.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – HUDOBNÁ VÝCHOVA (týždenne 1 hod.),
spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho
programu:
Ciele
Okruh
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipred
metové
Metódy
Výkonový
štandard
vzťahy,
(konkrétny
prierezová
téma
Získať
poznatky
a vedomosti
v procese
komunikácie
hudbou
v rôznych
štýlových
obdobiach
a získané
vedomosti,
poznatky
a percepčné
zručnosti
využívať pri
elementárno
m hudobnom
tvorení
a porovnávaní
hudby
v minulosti
a v súčasnosti
. Nadobudnúť
schopnosť
prijať,
hodnotiť
a vážiť
si
hudobné diela
a hudobné
prejavy
vlastného
národa
a iných
národov
rôznych
období.
Uvedomiť si
svoju národnú
identitu a to
na
základe
osvojenia si
umeleckej
výpovede
hud.
diel
(slovenské
ľudové
a
národné
piesne,
1. Hudba
minulosti a
súčasnosť
Úvod do predmetu
Pravek
Starovek
Stredovek
Renesancia
Barok
Barok na Slovensku
Hudba ako hra
Klasicizmus
Klasicizmus
na
Slovensku
Hráme sa na skladateľov
Opakovanie je matka
múdrosti
Projekt
Témy:- Súťažíme, hráme
sa
- žiak pozná vývoj
hudby a jej
spoločenské
pozadie od
praveku po
romantizmus
- žiak pozná význam
a typické skladby
najvýznamnejších
predstaviteľov
renesancie, baroka,
klasicizmu,
romantizmu (+
priekopníci
realizmu
v slovenskej
hudbe),
impresionizmu vo
svete a u nás
- žiak dokáže podľa
sluchu vystihnúť
niektoré
charakteristické
znaky slohových
období
- žiak dokáže
hodnotiť
a porovnávať
počúvané skladby
- žiak dokáže vážiť
si kultúru svojho
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
výstup)
zážitkové,
kognitívne,
skúsenostné,
dialóg
a diskusia,
metóda
priamej
skúsenosti,
riadené
objavovanie
hudby, metóda
riadeného
rozhovoru,
improvizácia,
informačnoreceptívna
špecifické
metódy :
intonačná,
imitačná a
kombinovaná
metóda
osvojovania
piesní,
- podľa možností
intonačne čisto
zaspievať známe
piesne
- orientovať sa v
hudobných žánroch –
opera, opereta,
muzikál, balet
- charakterizovať
znaky pravekej
a starovekej hudby
- jednoduchou
improvizáciou na
detských hudobných
nástrojoch vytvárať
hudobné motívy
- charakterizovať
počúvanú skladbu
z hľadiska štýlového
obdobia
- charakterizovať
gregoriánsky chorál
a svetskú hudbu
- vyjadriť názory
a pocity z počúvaných
vokálnych ukážok
- podľa svojich
možností zaspievať
intonačne čisto
ľudovú pieseň a jej
úpravu
- vytvoriť
inštrumentálny
sprievod k piesni
a podporiť charakter
piesne
- poznať párový tanec
zo 16. storočia
- pohybovo stvárniť
jednoduchú
choreografiu k tancu
- poznať významných
skladateľov baroka
- vyjadriť hudobný
zážitok
- hodnotiť
a porovnávať
počúvané skladby
významné
diela
slovenskej
umeleckej
hudby)
v
kontexte
s
európskou
hudobnou
kultúrou.
Získať úctu
ku
svojej
kultúre.
Prostredníctv
om precítenia
a pochopenia
umeleckých
diel
žiaci
dokážu svoj
egocentrizmu
s a do istej
miery
sa
stotožniť
s autormi
týchto
diel
(empatia), no
zachovať si
svoje vlastné
názory
a
-
-
2.
Prostredníc
tvom
hudby
poznávame
kultúru
rôznych
národov
národa a iných
národov
žiak rešpektuje
špecifiká kultúry
iných národov
žiak sa dokáže
správať na
koncertoch
a kultúrnych
podujatiach podľa
spoločenských
pravidiel
Slovensko + projekt
Česko
Maďarsko
Rakúsko
Nemecko
Taliansko
Španielsko
Francúzsko
Poľsko
Rusko
Anglicko, Írsko, Škótsko
Grécko, Turecko
Japonsko
Amerika
Hudba a kultúra iných
národov
- poznať významných
predstaviteľov baroka
- vyjadriť zážitok
z počúvania hudby
- postrehnúť výrazné
hudobné myšlienky,
hudobné nástroje
- poznať svetových
i slovenských
(Zimmerman, Rigler)
predstaviteľov
klasicizmu a ich
najznámejšie diela
- verbálne vyjadriť
pocity z hudby
- poznať život a dielo
významného
hudobného skladateľa
- charakterizovať
počúvanú skladbu –
hudobné myšlienky,
hudobné nástroje
- poznať život a dielo
významného
hudobného skladateľa
- verbalizovať
hudobný zážitok
- postrehnúť výrazné
hudobné motívy
v znejúcej hudbe
- spevom sa zapojiť
do vybraného miesta
v skladbe (óda na
radosť)
- poznať mená
a najznámejšie diela
skladateľov období
renesancie, baroka
a klasicizmu
- - zaradiť počúvanú
skladbu z hľadiska
štýlového obdobia
Multikultúrna
výchova
Hra na
nástrojoch
Environmentál
na výchova
Improvizácia
Rytmizácia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Dialóg
Mediálna
výchova
Riadené
objavovanie
hudby
Skupinové,
projektové a
- podľa svojich
možností intonačne
čisto a rytmicky
správne zaspievať
slovenskú ľudovú
pieseň Veruže mi
zahraj, Bodaj by vás
- vytvoriť jednoduchý
inštrumentálny
sprievod k piesni
- zapojiť sa do
rozhovoru
o slovenskej histórii
a kultúre
- zaspievať vianočné
koledy Tichá noc,
postoje
(asertivita).
Dokázať bez
predsudkov
pristupovať k
vnímaniu a
rozširovaniu
umeleckých
hodnôt
rôznych
kultúr.
Rešpektovať
estetické
a
etické
hodnoty
obsiahnuté v
hudbe, vedieť
oceniť
silu
hudby
a
uvedomiť si
jej miesto v
živote.
Žiaci dokážu
na primeranej
úrovni
realizovať
svoje
hud.
prejavy
(vokálne,
inštrumentáln
e, pohybové).
Na
primeranej
úrovni
dokážu
využiť
nadobudnuté
zručnosti pri
vyjadrení
vlastných
myšlienok,
pocitov
a postojov,
a tak
prostredníctv
om
hudby
komunikovať
s okolitým
svetom.
Správne
realizovať
hudobné
prejavy
(vokálne,
inštrumentáln
e, pohybové).
V intonačnej
a sluchovej
výchove
Opakovanie je matka
múdrosti
- žiak pozná typickú
pieseň a hudobné
skladby vybraných
národov.
- žiak bude poznať
známe skladby
daného národa podľa
ponuky učebníc
hudobnej výchovy
a dôrazom na
spevácke,
inštrumentálne
a pohybové prejavy
- žiak dokáže
verbalizovať
hudobný zážitok,
svoj názor na počutú
skladbu
- žiak dokáže hodnotiť
a porovnávať
počúvané skladby
- žiak sa orientuje
v znejúcej skladbe
z hľadiska
výrazových
prostriedkov
- žiak rešpektuje
špecifiká kultúry
iných národov
- žiak vie
charakterizovať
kultúru svojho
národa aj iných
národov podľa
typických znakov
- žiak sa vie správať
podĺa spoločenských
pravidiel na
koncertoch
a kultúrnych
podujatiach
diferencované
vyučovanie
Návšteva
hudobného
podujatia
Beseda
svätá noc, Šťastie,
zdravie, pokoj svätý
- podľa svojich
možností zaspievať
intonačne čisto
slovenskú umelú
pieseň
- určiť metrum
v notovom zápise
piesne
- reprodukovať krátke
rytmické motívy
(rytmus valčíka)
- sila hudby a jej
miesto
v zmysluplnom
využívaní voľného
času
- zaspievať intonačne
čisto regionálne
piesne - poznať
región, jeho typické
piesne, ľudové
hudobné nástroje
a kroj
- zaspievať pieseň
v českom jazyku: Ó,
řebíčku zahradnický
- reagovať na znejúcu
hudbu taktovaním
v 3/4 takte
- na základe
individuálnych
schopností zvládnuť
základný krok valčíka
- podľa svojich
možností zaspievať
pieseň Na
Avignonskom moste,
refrén piesne Santa
Lucia v talianskom
jazyku, ruskú ľudovú
pieseň Kalinka
-
získať
zručnosti
a
vedieť
ich
využiť
pri
svojich
hudobných
činnostiach.
Učebné zdroje
Učebnica HV pre 7. ročník schválená MŠ SR dňa 24. mája 2006 pod číslom CD-20065660/17093-2:091; autori: Langsteinová – Felix, s. 4. - 39., s. 40. - 77.
Klára Kuliková – Dejiny hudby a umenia pre školu a prax – 4 CD
Magdaléna Šamová –Hudobné nástroje – multimediálne CD pre školskú a mimoškolskú HV
Klávesový hudobný nástroj – keyboard, CD prehrávač, obrazy skladateľov, hudobných
nástrojov, iné ilustrácie, knihy o hudbe, detské hudobné nástroje, klavír.
CD pre 6., 7., 8. ročník, internet, knižnica, Encyklopédia hudobných skladateľov
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo
nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických
skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva
tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania,
intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k
vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto
období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VV sa musí podieľať na tejto transformácii.
Uskutočňuje sa to:
dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,
nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré
takéto zručnosti nevyžadujú,
väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi
a poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami.
Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti
aktivity. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti
poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom
vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom
zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite
spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do
vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý
ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej
operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné,
civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove
potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.
Ciele predmetu
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných
činností, nadväzujúcich na predmet v predchádzajúcom ročníku, rozvíjať manuálne zručnosti
(nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť),
vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného
vyjadrovania, poznávanie základných slohov, štýlov a tendencií výtvarného umenia, dizajnu,
architektúry, fotografie, filmu) a postoje (formovanie si vlastného názoru, vkusu, prístupu k
umeniu a sebavyjadrovaniu). Predmet vedie k získaniu základných kompetencií (na úrovni
reflexie i sebavyjadrovania) v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné umenie, fotografia, film,
elektronické médiá, architektúra, dizajn), ktorá je v súčasnosti dominantnou oblasťou
spoločenských komunikačných procesov. Dôraz sa kladie na spoznanie jazyka vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a verbálneho vyjadrovania.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
1. Komunikatívne a sociálnointerakčné spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
zodpovedať za vlastný a samostatný výkon
preukázať asertívne správanie
prezentovať sami seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používať odborný jazyk
2. Rozvoj osobnosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
preukázať individuálne schopnosti
spolupracovať so špeciálnym pedagógom pri práci žiaka s ŠVVP
preukázať sebahodnotenie, silné a slabé stránky
3. Schopnosti tvorivo riešiť problémy
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
hľadať a posudzovať postupy vedúce k správnemu výsledku
korigovať nesprávne riešenie
aplikovať správne riešenie v praxi
dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu
zvažovať úrovne ich rizika
4. Funkčná gramotnosť
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
vyhľadávať samostatne informácie
orientovať sa v rôznych druhoch textov, súvislých aj nesúvislých
používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov
5. IKT
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
využívať IKT v iných predmetoch
zodpovedne používať interaktívne médiá – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú
správne využívať informačné technológie
používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
Cieľové kompetencie
Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti,
zručnosti a postoje:
Vedomosti
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná
prostredníctvom praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej
kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je
podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy).
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania sa naučil:
Zručnosti a spôsobilosti
Formálne zručnosti
Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov
(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry).
Žiak dokáže:
zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer
hlavných častí),
dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film,
komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika),
hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový trik,
kulisa, maskovanie, mimikry),
vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu,
vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých
grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,
vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého
dizajnérskeho návrhu,
tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky
komponovať a štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a
koncepty,
vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej
obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia,
vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych
(vybraných) tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť,
vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať
podnety z iných predmetov.
Technické zručnosti
Žiak dokáže:
zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo,
nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),
kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania,
zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze;
vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr.
šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie),
zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži
(vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.),
zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie,
obväzovanie, odrôtovanie,
zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez
linorez a pod.),
zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a
jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,
zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží,
zvládnuť základné grafické operácie na počítači.
Mentálne spôsobilosti
Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku,
vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania,
konvergentného a divergentného myslenia.
Žiak dokáže:
vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo
hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé),
chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania
skutočnosti,
vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s
inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho
kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ...,
uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr.
premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie, (tvarov,
povrchov, línií, bodov, obsahov) matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania,
násobenia, delenia)
pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov,
o vlastnú ikonografiu, erb, značku, logo.
Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu,
aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne
formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je
dôležitým momentom výučby, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie
formované väčšou časťou kurikula.
U žiaka sa sformovali tieto postoje:
otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou,
otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),
v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia,
náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém –
inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku)
vlastného názoru (myslenia),
tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,
aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a
pretváranie.
vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať ich so
svojím štýlom,
hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu),
spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných
žiakov.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
1. základné prvky výtvarného vyjadrovania - výtvarný jazyk
negatív a pozitív
/ v plastickom vyjadrení
- námet: figuratívna kompozícia zložená z odtlačkov rôznych predmetov;
technika: vtláčanie do hliny (modelovacej hmoty), sadrový odliatok – reliéf.
materiál a textúra
- námet: zobrazenie kontrastných charakterov prostredníctvom materiálov
rôznych textúr (konfrontácia materiálov ako téma – drsné a hladké, matné a
lesklé, tvrdé a mäkké...); technika: koláž, asambláž, práca s materiálmi
negatív a pozitív
/ v plošnom vyjadrení
- námet: figúra, predmet (výrazný obrysový tvar);
technika: kresba, strihanie, maľba cez šablonu; alt. linorez
2. možnosti zobrazovania videného sveta
Kreslenie predmetu podľa skutočnosti
- námet: tvarovo zaujímavý predmet
technika: kresba ceruzou (uhlíkom, rudkou, perom) modelácia šrafovaním
tieňovaním, lavírovaním
Modelovanie predmetu podľa skutočnosti
- námet: tvarovo zaujímavý, nie zložitý predmet
technika: modelovanie z hliny (modelovacej hmoty)
Maľovanie predmetu podľa skutočnosti
základy farebnej výstavby tvaru
/ svetlo a tieň na lokálnom farebnom tóne
- námet: tvarovo a farebne zaujímavý, nie zložitý predmet, nasvietený, s
vrhnutým tieňom;
Počet hodín
4
4
technika: maľovanie temperovými farbami (pastelom)
3. podnety výtvarného umenia /médiá, štýly, procesy, techniky,
techniky, témy
Kubizmus a konštruktivizmus
a) - námet: zátišie (predmety odvoditeľné od geometrických tvarov);
technika: kolorovaná kresba, maľba
b) - námet: veža, fantastická budova; technika: priestorová konštrukcia z
drevených tyčiek a kartónu; asambláž
surrealizmus
základné pochopenie surrealistických princípov tvorby
- námet: sen, fantastický novotvar;
technika: kresba, maľba
abstraktné umenie
nefiguratívny výtvarný prejav
- námet: radosť a krása stopy gesta alebo geometrie;
technika: maľba (tempery, pastel)
4. výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia
ranokresťanské a byzantské umenie / mozaika
- námet: inšpirovaný byzantským chrámom, alt. postava človeka alebo
živočícha; technika: mozaika z farebných papierových štvorčekov,
materiálová mozaika
ranokresťanské a byzantské umenie / ikona
- námet: ikona
a) aktualizácia tradičného zobrazovania – ikona súčasného povolania
b) ikona svätca - vlastného patróna (možnosť zaradenia svojej podobizne do
obrazu);
technika: maľba temperou
5. podnety fotografie
základy práce s fotoaparátom
- námet: fotografovanie ľubovoľných motívov;
6. podnety filmu a videa
záber
úvod do filmovania
- námet: akcia, dianie v triede
technika: krátky digitálny videozáznam
7. podnety architektúry
hravé skúmanie priestoru
- námet: zariaďovanie vlastného priestoru; brlôžtek, zariadenie pre jaskyňu,
hniezdo, noru, detskú izbu, karavan a pod.;
technika: kresba - návrh, príp. model z papiera,rôzne materiálykartón,plasty,návrh na detskú izbu,izbu snov
8. podnety dizajnu
návrh loga, značky, ex libris
- námet: logo pre vlastnú firmu, obľúbenú hudobnú skupinu a pod. technika:
kolorovaná kresba
9. podnety tradičných remesiel
podnety hrnčiarstva
/alt.: kombinácia hrnčiarstva a drotárstva
- námet: hra na remeselníka, nádoba (uplatnenie fantázie, aktualizácia);
technika: modelovanie, príp. drôtovanie; kolorovanie
2
2
1
1
2
2
2
10. elektronické médiá
úprava digitálneho obrazu
/skenovanie/základné operácie s digitálnym obrazom
/alt.: ukážky možností úpravy digitálnej fotografie v počítači
11. podnety hudby
grafická partitúra
/pokus o jej hudobnú interpretáciu - námet: nový spôsob zapisovania hudby;
technika:
a) kresba (tuš, pero, fixka...)
b) farebná kresba
c) maľba
d) grafika (linorez, monotypia, suchá ihla)
e) koláž, asambláž
12. podnety literatúry
operácie s ilustráciou
- námet: vybraný príbeh
technika: kresba, kolorovaná kresba
13. podnety rôznych oblastí poznávania sveta
výtvarné hry s problematikou zemepisu
- námet: analógie s látkou zemepisu; nekonvenčná mapa
14. tradícia a identita /kultúrna krajina
výtvarné reakcie na rôzne typy regionálnych ornamentov /ornamentov
rôznych kultúr - námet: aplikácie ornamentu na súčasný odev, na
automobil, lietadlo, úžitkový predmet
technika: maľba (farba na látku)
15. škola v galérii /galéria v škole
objavovanie prvkov obrazu
a) výstava v galérii/ múzeu; objavovanie diela/ diel v galérii a hlbšie
uvažovanie o nich na základe predchádzajúceho vzbudenia záujmu
o originál diela a jeho bližšie spoznanie
b) ľubovoľná sada rôznych reprodukcií diel
1
1
2
2
2
5
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Predmet výtvarná výchova je klasifikovaný známkou,hodnotený slovne, účasťou prác
v rôznych súťažiach.
Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a
vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov
- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka),
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,
- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť
analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými
edukačnými úlohami.- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,
-znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania;
-využiť výborné práce na súťažiach,ako ukážky vo vyučovacom procese
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – VÝTVARNÁ VÝCHOVA (týždenne 1hod.), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
5.2. negatív a pozitív
Vizuálne rébusy, Názornávariant 1: figurálna kompozícia v
Rozvíjanie: 1. základné
-tvorivosti
/ v plastickom vyjadrení
rozdiel medzi
pozorovanie
členitom prostredí rozkreslená na
prvky
-gramotnosti výtvarného
- námet: figuratívna kompozícia
negatívom a
a živé
puzzle (pole zodpovedá obrysu
-vnímania
pozitívom
nazeranie
tvaru); kontrastné vyfarbenie
vyjadrovania zložená z odtlačkov rôznych
predmetov, technika: vtláčanie do hliny Fyzika
Praktickározlišujúce pozadie a figúry;
- výtvarný
predstavivosti jazyk
(modelovacej hmoty), sadrový odliatok
aktívna
vystrihnutie a skladanie
- reliéf
činnosť
variant 2: šablona – negatív-fantázie
pozitív:kresba tvaru podľa
skutočnosti (dôraz na obrys);
vyrezanie tvaru – vznik
negatívneho tvaru (pozadie);
žiaci v kompozícii využívajú
obidve časti šablóny – radia,
variujú tvary(figúry)
variant 3: kresba figúr (resp.
predmetov) v pohybe (v rôznych
polohách), šrafovanie figúry ako
plochy, šrafovanie pozadia ako
plochy
negatív a pozitív
žiaci odtláčajú predmety do
/ v plošnom vyjadrení
hlinenej vrstvy – skladajú z nich
- námet: figúra, predmet (výrazný
zobrazujúci tvar; okolo hlinenej
obrysový tvar);
doštičky si vytvoria ohradu
technika: kresba, strihanie, maľba cez
(hlina, kartón) a reliéf (negatív)
šablonu; alt. linorez
zalejú riedkou sadrou; po
zaschnutí hlinu odstránia a
. materiál a textúra
- námet: zobrazenie kontrastných
charakterov prostredníctvom
materiálov rôznych textúr
(konfrontácia materiálov ako téma –
drsné a hladké, matné a lesklé, tvrdé a
mäkké...); technika: koláž, asambláž,
práca s materiálmi
Získanie
zručností
v kresbe.
Porozumenie
a
zvyšovanie
uvedomelosti
vizuálnej
kultúry a
poznávanie
umeleckých
diel.
2. možnosti
zobrazovania
videného
sveta
. kreslenie predmetu podľa skutočnosti
- námet: tvarovo zaujímavý predmet
technika: kresba ceruzou (uhlíkom,
rudkou, perom) modelácia šrafovaním
tieňovaním, lavírovaním
Zobrazovanie
predmetov,
svetlo a tieň
Matematika
Regionálna
výchova
. modelovanie predmetu podľa
skutočnosti
- námet: tvarovo zaujímavý, nie zložitý
predmet
technika: modelovanie z hliny
(modelovacej hmoty)
Pozorovanie
predmetov,
práca
s ukážkami
umeleckých
diel
očistia vzniknutý pozitív reliéfu
žiaci pracujú s materiálmi
rôzneho povrchu, krčivosti,
tvrdosti, krehkosti;
s rôznymi materiálmi (napr.
šmirgeľ, rôzne druhy papiera a
kartónu, vata, textílie, kov, fólia,
sklo, plasty...), s rôznymi druhmi
rastrov; úloha je založená na
konfrontácii textúr, hmatových
vlastností materiálov; možnosť
naratívneho tematizovania textúry
(napr. portrét drsného kovboja a
jemnej baletky...)
žiaci kreslia predmet podľa
videnej skutočnosti (geometrická
výstavba proporcií); skúšajú
vyjadriť jeho tvar tieňovaním
(roztieraním kresliaceho
materiálu), šrafovaním,
lavírovaním; zoznamovanie sa so
základmi konštrukcie tvaru;
výsledok by mal zodpovedať
základným proporciám videného
predmetu
žiaci modelujú predmet podľa
videnej skutočnosti s dôrazom na
výstavbu proporcií (budovanie od
geometrických tvarov
k modelácii), kontrolujú ho
z rôznych pohľadov;
Poznávanie
umeleckých
diel
Picassa.
Vedomé
zobrazovanie
a rozvoj
fantázie.
3. podnety
výtvarného
umenia
/médiá, štýly,
procesy,
techniky,
techniky,
témy
maľovanie predmetu podľa skutočnosti
základy farebnej výstavby tvaru
/ svetlo a tieň na lokálnom farebnom
tóne
- námet: tvarovo a farebne zaujímavý,
nie zložitý predmet, nasvietený, s
vrhnutým tieňom;
technika: maľovanie temperovými
farbami (pastelom)
kubizmus
a konštruktivizmus
a) - námet: zátišie (predmety
odvoditeľné od geometrických tvarov);
technika: kolorovaná kresba, maľba
b) - námet: veža, fantastická budova;
technika: priestorová konštrukcia z
drevených tyčiek
a kartónu; asambláž
surrealizmus
základné pochopenie surrealistických
princípov tvorby
- námet: sen, fantastický novotvar;
technika: kresba, maľba
abstraktné umenie
zoznamovanie sa so základmi
konštrukcie tvaru; výsledok by
mal zodpovedať základným
proporciám videného predmetu
maľba s dôrazom na farebnú
výstavbu tvaru; pokus o farebnú
modelácia - svetlo a tieň na
lokálnom farebnom tóne
predmetu; vrhnutý tieň; výsledok
by mal zodpovedať približnej
farebnej modelácii predmetu
Rôzne polohy
abstraktného
umenia
Nv,D
Porovnávanie
a diskusia
o použitých
prostriedkoch
a výraze
: žiaci spolu s učiteľom analyzujú
geometrickú štruktúru predmetov
v zátiší (hľadajú v predmetoch v
zátiší základné geometrické tvary
- nakreslia základnú geometriu
každého predmetu); z takto
„rozložených“ predmetov
skladajú obraz
žiaci sa snažia o fantastické
(nelogické) kombinovanie rôznych
predmetov (ich častí); cieľom sú
tvarové, farebné a kompozičné
kombinácie a novotvary; žiaci
svoje novotvary nazvú a slovne
interpretujú; diskusia o nápadoch
spolužiakov
žiaci si volia nefiguratívne
nefiguratívny výtvarný prejav
- námet: radosť a krása stopy gesta
alebo geometrie;
technika: maľba (tempery, pastel)
Poznávanie
výtvarných
techník
4. výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Cez vlastnú
5. podnety
činnosť
fotografie
poznávať svet
ranokresťanské
a byzantské umenie / mozaika
- námet: inšpirovaný byzantským
chrámom, alt. postava človeka alebo
živočícha; technika: mozaika z
farebných papierových štvorčekov,
materiálová mozaika
5. podnety fotografie
ranokresťanské a byzantské umenie /
ikona
- námet: ikona
a) aktualizácia tradičného
zobrazovania – ikona súčasného
povolania
b) ikona svätca - vlastného patróna
(možnosť zaradenia svojej podobizne
do obrazu);
technika: maľba temperou
základy práce
s fotoaparátom
- námet: fotografovanie ľubovoľných
Nv
vyjadrovacie prostriedky v polohe
geometrického, lyrického alebo
kombinovaného nefiguratívneho
prejavu, využívajú škvrnu alebo
gesto, primárne vlastnosti farieb,
textúry a faktúry povrchov; svoj
obraz sa môžu pokúsiť slovne
interpretovať - dať mu názov,
alebo ho nechať bez názvu;
výsledkom je geometrický alebo
gestický nefiguratívny obraz
Práca
: návrh mozaikovej dlažby:
s ukážkami
skladanie motívu
antickej
z geometrických a figuratívnych
a byzantskej
tvarov; využitie opakovania,
mozaiky,ikony otáčania a prevrátenia obrazcov
maľba ikony: učiteľ analyzuje
charakteristické prvky;
inšpirácia farebnosťou
a tvarovosťou ikony;
diskusia o tradičných
ikonografických atribútoch
zobrazovania svätcov
a vymýšľanie vlastnej ikonografie
Výtvarné
spracovanie
fotografie
Práca
s ukážkami,
vlastná práca
po inštruktáži učiteľa žiaci
pracujú s fotoaparátmi; okrem
základných technických úkonov sa
vizuálnych
znakov.
Poznávanie
diel vizuálnej
kultúry.
Multimediáln
a výchovakultúra,tradíci
a a história
Slovenska
Poznávanie
vedomej
reflexie sveta
vizuálnych
znakov.
Rozvoj
zručnosti a
fantázie
Viesť
k vlastnému
prístupu
a cieľavedom
ému
vyjadrovaniu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
žiaka
motívov;
Informatika
žiakov,vytvore
nie
projektu
Sledovanie
sekvencií
filmovChaplin
6. podnety
filmu
a videa
záber
Informatika
úvod do filmovania
- námet: akcia, dianie v triede
technika: krátky digitálny videozáznam
7. podnety
architektúry
hravé skúmanie priestoru
Ev
- námet: hra na zariaďovanie vlastného
priestoru; brlôžtek, zariadenie pre
jaskyňu, hniezdo, noru, detskú izbu,
karavan a pod.;
technika: kresba - návrh, príp. model
z papiera,kartón
Práca
s ukážkami:
Pyramída
a labyrint v
minulosti
8. podnety
dizajnu
návrh loga, značky,
ex libris
- námet: logo pre vlastnú firmu,
obľúbenú hudobnú skupinu a
pod.technika: kolorovaná kresba
Dizajn,diskusi
a,
ukážky
9. podnety
tradičných
remesiel
podnety hrnčiarstva
/alt.: kombinácia hrnčiarstva
a drotárstva
- námet: hra na remeselníka, nádoba
(uplatnenie fantázie, aktualizácia);
technika: modelovanie, príp.
drôtovanie; kolorovanie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
D
Trad.ľudová
kultúra
oboznamujú aj s výtvarnými
problémami komponovania
záberu
čo je to záber?
žiaci hľadajú výsek časti
skutočnosti prostredníctvom
papierového rámika, slovne
vyjadrujú dej, ktorý sa v ňom
odohráva;
precvičujú si cez hľadáčik kamery
(príp. mobilu)
vytváranie vnútra - interiéru a
prvkov, ktoré ho napĺňajú;
možnosti dutých prvkov: čím sa
dá napĺňať prázdno; žiaci kreslia,
maľujú, robia model,vytvárajú
z rôznych mat.detskú izbu-pracujú
s rôznymi materiálmi ...
návrh ex libris pre svoje knihy;
možnosť zapojenia ornamentu,
charakterizačného symbolu...
Inšpirácia
kombinácia hrnčiarstva a
drotárstva: žiaci si prinesú
keramikou
a ornamentom. rozbitý predmet (keramika,
porcelán, umelá hmota...) a ten
odrôtovávajú a vytvárajú z neho
v tradícii drotárskej opravy nový
objekt
Viesť žiaka k 10.
chápaniu
elektronické
moderného
médiá
spôsobu
zobrazovania
úprava digitálneho obrazu
Informatika
/skenovanie
Multikultúrna
/základné operácie
výchova
s digitálnym obrazom
/alt.: ukážky možností úpravy digitálnej
fotografie v počítači
Rozvíjanie a
kultivovanie
vnímania
grafická partitúra
/pokus o jej hudobnú interpretáciu námet: nový spôsob zapisovania
hudby;
technika: a) kresba (tuš, pero, fixka...)
b) farebná kresba
c) maľba
d) grafika (linorez, monotypia, suchá
ihla)
e) koláž, asambláž
operácie
s ilustráciou
- námet: vybraný príbeh
technika: kresba, kolorovaná kresba
Hv,Ev
Literatúra
Práca
s ilustráciami,r
ôzne
typy
ilustrovania
výtvarné hry
s problematikou zemepisu
- námet: analógie s látkou zemepisu;
nekonvenčná mapa
Zemepis
Regionálna
výchova
Práca
s rôznymi
mapami a
atlasom
variant 1: reinterpretácia
ilustrácie: žiak si vymyslí príbeh
podľa predloženého obrázku,
tento príbeh posunie ďalšiemu
spolužiakovi, ktorý ho ilustruje
(bez znalosti pôvodnej predlohy);
môže vzniknúť reťazová hra, na
konci sa obrázky konfrontujú
žiaci vytvárajú mapu v ktorej
zaznamenávajú svoje činnosti
počas dňa (vymýšľajú
„geodetické“ symboly);
výtvarné
reakcie na rôzne typy regionálnych
Ev,Nv,Trad.ľud
kultúra
Dekorácie
a ukážky,orna
žiaci primerane veku analyzujú
a výtvarne spracovávajú prvky
11. podnety
hudby
Formovanie
a aktívne
použitie
zručností na
základe
zážitkového
vyučovania
12. podnety
literatúry
Orientácia
žiakov
na mape,
fantázia
13. podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
14. tradícia a
identita
Poznávať
ľudové
Práca
s ukážkou
Technický
postup
Pokus
o vlastný
spôsob
zapisovania
zvuku
Rodinná výchova
každý žiak si naskenuje obrázok
(vlastná maľba, fotografia
z časopisu...); obrázok upravuje,
transformuje, rozmnožuje,
zosvetľuje, stmavuje, zväčšuje,
zmenšuje, zaostruje, rozostruje,
otáča v grafickom programe
žiaci zapisujú hudbu (do notovej
osnovy alebo do svojho vlastného
vymysleného systému)
prostredníctvom ikonických
znakov, vlastných grafických
symbolov, geometrických tvarov
... dôraz môže byť na tvare
znakov, ich farbe, ich umiestnení
tradície
a hodnoty
kultúry
/kultúrna
krajina
ornamentov /ornamentov rôznych
kultúr - námet: aplikácie ornamentu na
súčasný odev, na automobil, lietadlo,
úžitkový predmet
technika: maľba (farba na látku)
Oboznámenie
žiakov
s významným
i
osobnosťami
výtvarného
umenia
15. škola v
galérii
/galéria v
škole
objavovanie
prvkov obrazu
a) výstava v galérii/ múzeu;
objavovanie diela/ diel v galérii
a hlbšie uvažovanie o nich na základe
predchádzajúceho vzbudenia záujmu
o originál diela a jeho bližšie spoznanie
b) ľubovoľná sada rôznych reprodukcií
diel
ment
v architektúre,
dizaj
ne
ornamentu z rôznych regiónov
a kultúr;
porovnávajú ich, kombinujú a
tvoria novotvary;
vymýšľajú netradičné aplikácie
ornamentu, podporované sú
synkretické riešenia
a) návšteva
žiaci rozdelení do dvojíc alebo
galérie
skupiniek kreslia dielo podľa
slovného opisu jedného zo
a činnosť v
skupiny, ktorý dostane jeho
galérii
b) predstavenie reprodukciu. Uvažovanie o diele,
galerijného
jeho rozmeroch, autorovi, roku
priestoru
vzniku,... a následné hľadanie
originálov diel a konfrontovanie
a prevádzky
sprostredkovan svojich predstáv so skutočnosťou
e – v triede
Poznámka: Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne
pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými
úpravami.
Učebné zdroje
internet
časopisy
CD, DVD
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Zdravie a pohyb
PREDMETY – telesná a športová výchova
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických,
fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti
a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky , ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen
počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne
využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností
a návykov.
Ciele predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť
žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si,
zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú
gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom
vykonávanej aktivity dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej
výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť
zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné
zdravie.
Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných a kľúčových
a predmetových kompetencií:
Pohybové kompetencie
Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako
prevencia civilizačných chorôb.
Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie
a zlepšovanie zdravia.
Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných oblastiach
telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.
Kognitívne kompetencie
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so
zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia.
Źiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí
poznatkov.
Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.
Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného
charakteru.
Žiak vie o základných olympijských ideách a riadi sa nimi vo svojom živote.
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného
rozvoja podľa vlastných noriem.
Žiak vie poskytnúť prvú pomoc, dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri
vykonávaní pohybovej činnosti.
Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Komunikačné kompetencie
Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových
aktivít.
Učebné kompetencie
Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu.
Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako
prevenciu pred zranením.
Interpersonálne kompetencie
Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i k ostatným,efektívne pracuje v kolektíve.
Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe.
Žiak sa vie správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových
činností, ale i v živote.
Postojové kompetencie
Žiak má zážitok z pohybovej činnosti.
Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v živote, v športe, uznať kvality súpera.
Žiak dodržiava princípy fair – play.
Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti Tv a šp. a iných predmetov so
zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody.
Obsah vzdelávania
.
Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria
základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej
životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení
a pohybové prostriedky.V tomto predmete sú rozdelené do štyroch modulov.
1.
2.
3.
4.
Zdravie a jeho poruchy
Zdravý životný štýl
Zdatnosť a pohybová výkonnosť
Športové činnosti pohybového režimu
Ciele jednotlivých modulov
Zdravie a jeho poruchy
pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie
mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými chorobami pohybovými
prostriedkami
vedieť poskytnúť prvú pomoc , správať sa v situáciách ohrozujúcich zdravie
mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom majú zdravie a pohyb popredné miesto
Zdravý životný štýl
poznať a dodržiavať zásady správnej výživy
vo voľnom čase zaradiť a využívať pohybové činnosti
mať predstavu o svojich pohybových možnostiach
pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy
pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho
dosiahnutie
Zdatnosť a pohybová výkonnosť
poznať úroveň vlastnej pohybovej činnosti
vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností
vedieť diagnostikovať a hodnotiť vlastnú výkonnosť i spolužiakov
vedieťvyužiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu
využiť vedomosti na zdokonalenie sa vo vlastnej športovej výkonosti
vedieť využiť osvojené pravidlá športových odvetví v športovej činnosti
prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti
preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach
mať príjemný zážitok z vlastnej športovej činnosti
Základom obsahu TV v škole je učivo. Jeho štruktúru tvoria tematické celky /TC/, ktoré
sa delia na základné a výberové.
Základné tematické celky - nemáme zaradené plávanie, nakoľko je súčasťou výuky na
ročníkoch 1. – 4.
PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV
Základné tematické celky
Poznatky z TV a športu (2 hod.)
Ľahká atletika (22 hod.)
Športové hry (20 hod.)
Športová gymnastika (16 hod.)
Výberový TC – bedminton -D
-futsal, hokejbal, stolný tenis – CH
- spolu pre dievčatá aj chlapcov (6 hodín)
SPOLU: 66 hodín
1. POZNATKY Z TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania
si pohybových činností , rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných
vlastností osobnosti. Majú dôležitý význam pri vytváraní postojov k zdravému životnému
štýlu i k celoživotnej pohybovej aktivite. Sú podmienkou úspešného vykonávania praktických
činností. Delia sa na všeobecné a špecifické. Špecifické poznatky sa dotýkajú každého
tematického celku.
KOMPETECIA
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súlade s ochranou
vlastného zdravia.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
poznať drobné organizačné formy TV
vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti
dodržiavať pravidlá správnej životosprávy
vedieť posúdiť úroveň svojej pohybovej činnosti
poznať základné olympijské idey a riadiť sa nimi
vedieť poskytnúť prvú pomoc
dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri pohyb.činnosti
používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Všeobecné poznatky:
základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa /ranné cvičenie, spontánna
pohybová aktivita, racionálne využívanie voľného času a pod./
úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností
význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu
a nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon
telesné zaťaženie , meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekv.
poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností
základné poznatky z biológie človeka súvisiace s účinkom pohybovej aktivity na vlastný
organizmus
úspechy našich športovcov na OH, MS, ME
olympijská výchova so zameraním na poznatky o MOV, SOV /poznať jeho symboliku/,
o olympijských hrách, kalokagatii a fair-play
prvá pomoc pri drobných poraneniach
Špecifické poznatky:
odborná terminológia vo všetkých TC
technika, taktika a mtodika osvojovaných pohybových činností
pravidlá súťaženia v osvojených pohybových činnostiach a základné činnosti rozhodcu
2. ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
KOMPETENCIA
Žiak v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia
gymnastických činností – polôh, pohybov, cvičebných tvarov,väzieb, že je schopný predviesť
pohybový celok, pohybovú skladbu individuálne a skupinovo, podľa stanovených
požiadaviek /pravidiel/. Dosahuje tak zvýšenie úrovne pohybových schopností, osvojenie
gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť zdravotne orientovanú zdatnosť bežnej
školskej populácie.
Vyučujúci bude prihliadať na problémy žiakov so ŠVVP a ZŽ.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné pohyby, cvičebné tvary
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie
vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové
kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny
vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany, uplatňovať
optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh, cvičebných tvaroch
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu konaného gymnastického cvičenia
a posúdiť chyby v prevedení, držaní tela, rozsahu pohybov, ochabnutosti tela
vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti
správne držanie tela, chybné držanie tela
základné názvoslovie telesných cvičení
pohybové techniky všeobecnej gymnastiky
štruktúra gymnastickej jednotky – úvodná, prípravná, hlavná, záverečná časť
prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb
pohybový režim, redukcia hmoty, obezity
pozitívny životný štýl
Na základe týchto a ďalších vedomostí je možné u žiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť
nasledovné zručnosti:
Zručnosti a schopnosti:
cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti
technicky správne polohy a pohyby hlavy, trupu, nôh, paží, lokomócie, cvičenia
s náradím, náčiním, výrazová estetika rytmických a aerobikových pohybov vykonávania
gymnastických činností
formovanie telesných proporcií, kultivovaného prejavu osobnosti žiaka
a) Kondičná gymnastika - posilňovacie cvičenia paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného
svalstva s jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na
jednotlivé časti tela:
kľuky v kľaku, kľuky vo vzpore ležmo vpredu, vzadu znožmo, roznožmo
výpony, poskoky skoky odrazom obojnožne, jednonožne
záklony trupu v ľahu vpredu, sed – ľah vzadu
b) Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie
ľah vznesmo, stoj na lopatkách znožmo, s čelným, bočným roznožením, kotúle vpred,
vzad, väzby kotúľov so skokmi a obratmi
stojka na rukách s dopomocou o rebrinu/stenu/
premet bokom s dopomocou, samostatne
Skoky a obraty
skoky odrazom obojnožne – znožmo, skrčmo, prípätmo, skrčmo roznožmo čelne, bočne,
s obratom o 180 – 360 st .
obraty obojnožne v postojoch – prestupovaním, krížením, prísunom
Cvičenie na náradí a s náradím
rebriny: rúčkovanie v podpore ležmo, vo vise prednosy skrčmo, prednosy, postupovanie
po rebrinách, výdrž v zhybe
lavička, nízka kladinka:chôdza vpred, vzad, bokom, beh, poskoky, váha predklonmo,
zoskok odrazom obojnožne-znožmo, roznožmo čelne
preskok: opakované odrazy z mostíka pri opore, letová fáza znožmo, roznožmo čelne,
skrčmo roznožmo s doskokom na žinenky, skrčka, roznožka
hrazda:zhyb stojmo, zhyb, vis vznesmo, výmyk, prešvihy únožmo vpred, vzad, zoskokyprekot vpred
lano: šplhanie
Cvičenie s náčiním
švihadlo: preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrižmo, zostava, pohybová
skladba
tyč – priamivé cvičenia, cvičenia zvyšujúce rozsah pohyblivosti kĺbov, chrbtice, elasticitu
svalov
plná lopta, lopta - kotúľanie, hádzanie a chytanie
šatka – oblúky, kruhy osmy, vlnenie, hádzanie a chytanie, zostava
Relaxačné a dychové cvičenia
aktívna kinetická relaxácia
pasívna kinetická relaxácia
cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe,
predklone
Poradové cvičenie
nástup, pochod, povely
c) Rytmická gymnastika
•
•
cvičenie na taktovanie,hudbu-pérovanie, pohupy, kroky chôdza behy,
rovnováhové cvičenie, obraty, skoky s pohybmi hlavy, paží, trupu v 2/4, 3/4
a 4/4 takte bez náčinia, s náčiním
pohybová skupinová skladba na 32 – 64 dôb na hudbu
d) Kompenzačné cvičenia
•
•
•
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov
cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na roblematické časti tela
3. ATLETIKA
KOMPETENCIA
Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej
zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v každodennom živote.
Vyučujúci budú prihliadať na problémy žiakov so ŠVVP a IŽ.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať
poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj
organizmu a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite
poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga je schopný
pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaží
poznať význam rozcvičeia a vie sa aktívne zapojiť do jeho vedenia
poznať a v živote uplatniť zásady fair – play ako súťažiaci, rozhodca divák
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
základná terminológia a systematika atletických disciplín
technika atletických disciplín
základné pravidlá súťaženia a rozhodovania atletických súťaží
organizácia súťaží /časomerač,rozhodca, zapisovateľ/
zásady fair – play
bezpečnosť a úrazová zábrana
zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže
Zručnosti a schopnosti
základy racionálnej techniky pohybových činností (atletická abeceda,
nízky a polovysoký štart, švihový a šliapavý beh, šprint, vytrvalostný
beh, štafetový a prekážkový beh, skok do diaľky skrčmo, skok do výšky, hod loptičkou
a granátom, vrh guľou)
rozvoj kondičných a koordinačných schopností
základné (pomocné)funkcie rozhodcu a organizátora atlet.súťaží
využitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti.
Postoje
mať trvalý pozitívny vzťah k atletickým súťažiam
preukazovať pozitívny postoj k súťaženiu
preukazovať pozitívny vzťah k súperom
dodržiavať prijaté zásady v rámci skupiny
vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie,húževnatosť,vytrvalosť
4. ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
KOMPETENCIA
Žiak v tematickom celku dosahuje takú úroveň osvojenia činnosti gymnastického športu , že
je schopný predviesť individuálne alebo v skupine zostavu podľa daných pravidiel.Vyučujúci
budú prihliadať na problémy žiakov so ŠVVP a IŽ.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich obsah a zameranie
vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymn.šport
vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť
a predviesť pohybové kombinácie v zostave jednotlivca, skupiny
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh
Športová gymnastika – prostné, hrazda, preskok, kladina-D, kruhy-CH
Prostné
•
zostava,1 -2 rady
Akrobacia
• ľah vznesmo,stojka na lopatkách,kotúle vpred,vzad,kotúľové väzby
• stojka na rukách s rôznou polohou nôh , stojka na rukách-kotúľ vpred
• premet bokom,väzby s kotúľom vpred,vzad
• podpor stojmo prehnute vzad
Skoky a obraty
• skoky odrazom obojnožne-znožmo, skrčmo prípätmo, roznožmo čelne
• obraty obojnožne v postojoch
Cvičenie kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov
• sed roznožný
Hrazda po ramená
• najmenej 4 tvary: výmyk, toč jazdmo vpred, toč vzad, vpred, prešvihy vpred,
vzad, zoskok
Preskok
•
koza na šírku – D, na dĺžku –CH, kôň na dĺžku –CH, skrčka, roznožka,
odbočka
Nízka kladina
• D do 110 cm – zostava 2 dĺžky náradia: chôdza, tanečné kroky, predskok, 2
skoky rovnováha obrat jednonožne o 180 st.,ľah vznesmo, kotúľ vpred, zoskok
odrazom obojnožne roznožením čelne, skrčmo prednožmo
Kruhy – CH
• kmihanie vo vise, vis vznesmo, vis strmhlav, zhyb vo vise
Moderná gymnastika dievčatá –švihadlo, lopta, šatka:
švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrižmo, krúženie-kruhy,
osmičky, kmihanie, hádzanie a chytanie
lopta – kotúľanie a prevaľovanie, odrážanie, hádzanie a chytanie, vyvažovanie
šatka – oblúky, kruhy osmičky, vlnovky, hádzanie a chytanie
Zostava, spoločná pohybová skladba s náčiním na hudbu 30 -60 sekúnd.
Postoje
mať vytvorený trvalý pozitívny vzťah ku gymnastickým športom, ako predpokladu pre ich
celoživotný záujem
preukázať kladný postoj k účelnému zameraniu využitia voľného času, k udržaniu
fyzického a duševného zdravia
preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému a športovému procesu s kladnou
motiváciou v rámci pretekov
mať vyformované estetické cítenie pri formovaní telesných proporcií a kultivovaného
prejavu osobnosti žiaka
pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií
využívať bohatý cvičebný obsah gymnastických športov na dosiahnutie pohybovej
výkonnosti, zdravotne orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych
a estetických pocitov
prejaviť pozitívny postoj k správnemu životnému štýlu so snahou o sebazdokonaľovanie,
práceschopnosť, húževnatosť, disciplínu, zdravé sebavedomie
reálne prijímať víťazstvá a prehry v súťaži i v spoločenskom prostredí
5. ŠPORTOVÉ HRY
KOMPETENCIA
Žiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností
jednotlivca, herných kombinácií a systémov, že je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku
základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a systémy
vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku
vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier
vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie pred hrou, stretnutím
vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkon
svojho družstva
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti
systematika herných činností,základná terminológia
technika herných činností jednotlivca
herné kombinácie a herné systémy
herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu
funkcie hráčov na jednotlivých postoch
základné pravidlá vybraných športových hier
organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách (rozhodcovia,
zapisovatelia, pozorovatelia)
časomerači,
Zručnosti a schopnosti
kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti
popísať a prakticky ukázať správnu techniku herných činností jednotlivca
futbal – prihrávka,tlmenie lopty,streľba ,dribling,obsadzova nie hráča bez lopty
a s loptou
hádzaná – prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým náprahom, dribling,
streľba zhora z miesta, skokom do bránkoviska, obsadzovanie útočníka bez lopty
aj s loptou
Postoje
prejavovať trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako predpokladu na ich celoživotné
uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite
súťažením v športových hrách preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému procesu
mať pozitívny vzťah k spoluhráčovi i k súperovi
dodržiavať prijaté normy a pravidlá
dodržiavať zásady fair – play
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húževnatosť, vytrvalosť
mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti
vedieť zvíťaziť a prijať prehru v športovom stretnutí i v živote, uznať kvality súpera
6. P L Á V A N I E
Naši žiaci majú základný plavecký výcvik na roč. 1. - 4.
7. SEZÓNNE ČINNOSTI
KOMPETENCIA
Žiak vo vybraných sezónnych činnostiach dosahuje primeranú úroveň osvojenia
jednotlivých techník zjazdového a bežeckého lyžovania.
Žiaci našej školy absolvujú povinný lyžiarsky výcvik (zjazdové lyžovanie a snowboarding)
v 7. ročníku .
V rámci sezónnych činností sa prevádzajú cvičenia v prírode počas jarného a jesenného
účelového cvičenia.
PROCES
Predpokladom pre úspešné splnenie cieľov telesnej a športovej výchovy v 5 ročníku je:
dokonalé poznanie žiakov
účelné plánovanie a rozvrhnutia učiva
dodržiavanie bezpečnosti pri výcviku
dodržiavanie zásad hygieny
primerané opakovanie a objektívne hodnotenie žiakov
využívanie pomôcok a materiálneho vybavenia
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Počet hodín
Poznatky z TV a športu:
- preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych šport.odvetviach
- základné poznatky o formých pohybovej aktivity v režime dňa
2
2. Atletika:
22
- bežecká abeceda,rozvoj rýchlosti
- nácvik nízkeho štartu,beh na krátke vzdialenosti
- beh na 60 m z nízkeho štartu
- beh na 60 m na čas-kontrola
- skok do diaľky-nácvik odrazu
- skok do diaľky skrčmo-nácvik
- beh na 300 m
- hod kriketovou loptičkou-nácvik
- hod kriketovou loptičkou –kontrola
- vytrvalostný beh-1000m
- rozvoj dynamiky a skočnosti
- beh na 300 m –kontrola
- skok do výšky flopom-nácvik
- skok do výšky flopom-zdokonaľovanie
- skok do výšky – kontrola
- beh na 300 m z polvysokého štartu
- beh na 300 m –zdokonaľovanie
- vytrvalostný beh na 1000 m
3. Športová gymnastika, kondičná gymnastika:
- cvičenia s krátkym švihadlom
- prekážková dráha – kontrola
- kotúľ vpred do drepu a do roznoženia
- kotúľ vzad do kľaku a do drepu
- kotúľ vzad do roznoženia,väzby kotúľov vzad
- kotúle vpred – väzby
- kotúľová zostava – kontrola
- stojka na hlave s dopomocou-nácvik
- stojka na hlave s dopomocou – zdokonaľovanie
- stojka na lopatkách z ľahu vznesmo
- nácvik odrazu-výskoku do drepu na debnu a na kozu
- roznožka cez kozu na šírku-nácvik
- roznožka cez kozu na šírku
- tanečné kroky-prísunný, poskočný, premenný
- tanečné kroky-ľubovoľne zvolená hudba
16
- tanec-nácvik choreografie
- cvičenie so švihadlom
- cvičenie na rebrinách
- cvičenie s plnými loptami
- cvičenie na lavičkách
- štafety s využitím krátkeho behu
- kondičný test-kontrola
4. Športové hry
- vybíjaná v kruhu, triafana
- vybíjaná družstiev-nácvik pravidlá
- vybíjaná družstiev –hra
- prehadzovaná družstiev-pravidlá, nácvik
- prehadzovaná družstiev-nácvik útočného hodu
- prehadzovaná družstiev-nácvik podania
- prehadzovaná družstiev-hra
- vybíjaná družstiev-taktika hry
- vybíjaná družstiev-turnaj
- prehadzovaná družstiev-turnaj
5. Výberový TC
CH:
- stolný tenis
- hokejbal
- futsal
D:
- bedminton
20
6
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v telesnej výchove sú športové výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené
vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv
iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- testovaním
Ľahká atletika – hodnotíme známkou na základe dosiahnutých limitov v jednotlivých
disciplínach
Športové hry – hodnotíme známkou na základe dosiahnutých zručností a práce na hodinách
Športová gymnastika – hodnotíme známkou na základe dosiahnutých zručností a prevedenia
daného cviku
Všeobecnú pohybovú výkonnosť a telesný rozvoj kontrolujeme a hodnotíme v závere
každého školského roka, okrem 5. ročníka, kedy sa koná aj na jeho začiatku ako vstupná
kontrola a hodnotenie. Slúži aj na posúdenie jej aktuálneho stavu v priebehu štúdia na 2.
stupni základnej školy. Hodnotenie vykonávame pomocou tabuliek modifikovaných podľa
MORAVCA et al. (1996,1990)
T E S T Y CHLAPCI DIEVCATÁ
A
26
135
28
1580
1. Člnkový beh 10 x 5 m (s)
2. Skok do diaľky z miesta (cm)
3. Ľah – sed (počet za 30 sekúnd)
4.a) Beh za 12 minút (m)
4.b) Člnkový vytrvalostný beh
(počet 20 m úsekov)
44
- test je alternatívou testu behu za 12
minút
5. Výdrž v zhybe (sekúnd)
22
Legenda: A = minimálny základný štandard
B = priemerný štandard
C = nadpriemerný štandard
Chlapci
B
21
185
39
2210
Dievčatá
B
C
23
18
150
190
31
40
1830
2350
C
16
235
50
2840
A
28
110
20
1310
61
78
24
33
42
30
38
9
13
17
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
(týždenne 2 hodiny), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Žiak vie
vysvetliť
dôvody
potreby
vykonávania
pohybovej
činnosti
v súvislosti
s ochranou
vlastného
zdravia
Žiak vie
využívať
základné
atletické
lokomócie pri
udržiavaní
a zvyšovaní
svojej telesnej
zdatnosti
Tematický
celok
Poznatky
z telesnej
výchovy a
športu
Ľahká
atletika
Obsahový
štandard
(téma)
-základné
poznatky o
formách
pohybovej
aktivity v režime
dňa
-preukázať
pohybovú
gramotnosť
v rôznych
šport.odvetviach
-bežecká
abeceda,rozvoj
rýchlosti
-nácvik nízkeho
štartu,beh na
krátke
vzdialenosti
-beh na 60 m
z nízkeho štartu
-beh na 60 m na
čas-kontrola
-skok do diaľkynácvik odrazu
-skok do diaľky
skrčmo-nácvik
-beh na 300 m
-hod kriketovou
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Osobnostný a sociálny Beseda, rozhovor
rozvoj
-fair – play
-poznať organiz.formy TV
-dodržiavať pravidlá správnej –
životosprávy
-dodržiavať bezpečnostné a
hygienické požiadavky
Ochrana života a
zdravia
-vedieť sa orientovať
v základných atletických
disciplínach
-využívať prostriedky kondičnej
prípravy na zdravý rozvoj
organizmu
-poznať význam rozcvičenia
-poznať a uplatňovať zásady fair .play
Environmentálna
výchova
Výklad ,
Opis, názorný
príklad
Žiak dosahuje takú
úroveň osvojenia
činností
gymnastiky , že je
schopný predviesť
zostavu
individuálne alebo
v skupine podľa
daných pravidiel
Športová
gymnastika ,
kondičná
gymnastika
loptičkou-nácvik
-hod kriketovou
loptičkou –
kontrola
-vytrvalostný
beh-1000m
-rozvoj
dynamiky a
skočnosti
-beh na 300 m –
kontrola
-skok do výšky
flopom-nácvik
-skok do výšky
flopomzdokonaľovanie
-skok do výšky –
kontrola
-beh na 300 m
z polvysokého
štartu
-beh na 300 m –
zdokonaľovanie
-beh na 300 m –
kontrola
-vytrvalostný
beh na 1000 m
-cvičenia
s krátkym
švihadlom
-prekážková
dráha – kontrola
-kotúľ vpred do
drepu a do
- roznoženia
-kotúľ vzad do
kľaku a do drepu
-kotúľ vzad do
roznoženia,väzby
kotúľov vzad
-kotúle vpred –
väzby
-kotúľová
zostava –
kontrola
-stojka na hlave
s dopomocounácvik
-stojka na hlave
s dopomocou –
zdokonaľovanie
-stojka na
lopatkách z ľahu
vznesmo
-nácvik odrazuvýskoku do
drepu na debnu a
na kozu
-roznožka cez
kozu na šírku-
Ochrana života
a zdravia
Tradičná ľudová
kultúra
Popis , názorné
ukážky
-dodržiavanie
pokynov učiteľa
-koordinačná
príprava
-cvičenia
v dvojiciach
- cvičenia na
stanovištiach
-poznať gzmnastické športy
-vedieť zostavt a viesť rozvcičenie
-vedieť ohodnotiť
techniku,estetiku
a skladbu cvičenia
-dokázať postrehnúť chyby
v predvedení,držaní tela
-vedieť reálne posúdiť svoju
individuálnu športovú úroveň
nácvik
-roznožka cez
kozu na šírku
-tanečné krokyprísunný ,
poskočný ,
premenný
-tanečné krokyľubovoľne
zvolená hudba
-tanec-nácvik
choreografie
-cvičenie so
švihadlom
-cvičenie na
rebrinách
-cvičenie
s plnými loptami
-cvičenie na
lavičkách
-štafety
s využitím
krátkeho behu
-kondičný testkontrola
Žiak vo vybraných
športových hrách
dosahuje takú
úroveň osvojenia
herných činností
jednotlivca,herných
kombinácií
a systémov,že je
schponý hrať
stretnutie podľa
pravidiel.
Žiak rozvíja svoje
pohybové
schopnosti,dbá na
zásady hry fair play
Športové hry -vybíjaná
v kruhu,triafana
-vybíjaná
družstiev-nácvik
pravidlá
-vybíjaná
družstiev –hra
-prehadzovaná
družstievpravidlá , nácvik
-prehadzovaná
družstiev-nácvik
útočného hodu
-prehadzovaná
družstiev-nácvik
podania
-prehadzovaná
družstiev-hra
-vybíjaná
družstiev-taktika
hry
-vybíjaná
družstiev-turnaj
-prehadzovaná
družstiev-turnaj
Výberový
CH :
TC
-stolný tenis
-hokejbal
-futsal
D – bedminton
-výklad , popis hry
-fair play
-výzanm kolektívu
-vedieť vysvetliť základné
pravidlá hry
-vedieť viesť rozcvičenie pred
hrou
-vykonávať
rozhodcu,zapisovateľa,časomerača
-vedieť posúdiť reálnu hodnotu
svojho individuálneho športového
výkonu a aj výkonu svojho
družstva
koordinačnápríprava -ovládať pravidlá hry ,
-výklad , opis
rešpektovať spoluhráčov
-prejavovaťstatočnosť,
vytrvalosť
-mať zážitok z vykonávanej
pohybovej činnosti
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP a žiakov oslobodených od telesnej výchovy budú kladené požiadavky podľa ich
schopností. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových zručností, tolerovať
nedostatky vyplývajúce z ich poruchy.
Učebné zdroje
videonahrávky z ME, MS, OH, Encyklopédia zdravia a šporu, návšteva športového podujatia
Voliteľný predmet – Práca s informáciami a komunikácia
– Multikultúrna výchova
– Regionálna výchova
PRÁCA S INFORMÁCIAMI A KOMUNIKÁCIA
5. ročník
Charakteristika predmetu
žiaci sa naučia tvorivo čítať, písať, počúvať
vycvičia sa v práci s textom
zdokonalia sa v samostatnom vyjadrovaní
naučia sa komunikovať, osvoja si verbálnu a neverbálnu komunikáciu
naučia sa verejne prezentovať vlastnú prácu
Cieľ naučiť sa:
čítať s porozumením
vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov, porozumieť im, vedieť ich triediť,
ukladať, využívať, určiť hierarchiu dôležitosti informácií
aktívne, samostatne, tvorivo, originálne pracovať, riešiť úlohy
formovať vlastný názor, formulovať ho a vedieť ho obhájiť
nie prispôsobovať sa ,ale rozvíjať osobnosť
byť tolerantný k viacvýznamovosti, viacznačnosti
vstupovať do roly „bádateľa“, a „vykonávateľa“, výskumne a kooperatívne pracovať
vytvoriť si priestor pre sebarealizáciu
verejne prezentovať svoju prácu a odovzdať iným
vytvoriť vlastný projekt - plagát, príspevok do časopisu, prezentáciu a pod.
Obsah vzdelávania
práca s tlačeným textom:tréning čítania s porozumením, identifikácia hlavných
(kľúčových) pojmov, hľadanie súvislostí...
texty odbornejšieho charakteru z rôznych oblastí (ekológia, zdravotníctvo, história,
prírodné vedy..) a rôznych žánrov (životopisy významných vedcov, pracovný návod...)
aktívna činnosť: reprodukcia najdôležitejších myšlienok vlastnými slovami čo
najvýstižnejšie, najjednoznačnejšie a najpresnejšie, zostavenie osnovy textu, diskusia,
vyjadrenie obsahu niekoľkých viet jedinou výstižnou vetou, zostavenie pracovného
postupu
tréning komunikácie - verbálnej i neverbálnej medzi dvomi osobami, v skupine,
prezentácia pred celou triedou
vytvorenie samostatného diela - projektu, moderátorského príspevku, ekoplagátu
Tematický celok - obsah
1. Komunikácia a informácia
Verbálna komunikácia – reč, slovo hovorené a písané ako zdroj
vecných informácií
Neverbálna komunikácia – reč emócií (pohľady, mimika, gestika,
haptika…)
Vývin komunikácie a získavania informácií v závislosti od doby,
a prevratných objavov – vynález písma, kníhtlače…
Porovnanie súčasných trendov (médiá, internet…) s minulosťou.
1. Práca s tlačeným textom
Literárny text, náučný text rôzneho charakteru (prírodné vedy, zdravoveda, technika…),životopis slávnej osobnosti, pracovný návod,
telefónny zoznam, dvojjazyčný slovník a i.
Tréning čítania s porozumením, hľadanie kľúčových slov, osnova
textu,porozumenie informáciám,ich syntéza a integrácia, určenie
hierarchie dôležitosti, reprodukcia najdôležitejších myšlienok
Tréning komunikačných zručností.
2. Práca s obrazom
Film, fotografia, výtvarné dielo
Vnímanie a preberanie informácií z obrazových zdrojov.
Viacrozmernosť informácie podmienená sociálnym a osobnostným
pozadím človeka.
Formovanie estetického a emocionálneho cítenia žiaka.
4. Práca so zvukom
Posluch a rozbor nahrávok súčasnej hudby.
Reč hudby ako osobitý prejav komunikácie medzi autorom a poslucháčom.
Myšlienkové prúdy v súčasnej hudbe a ich vplyv na formovanie jeinca (väčšej skupiny ľudí).
Formovať a prehlbovať emocionálny zážitok žiaka.
5. Práca s internetom
Projekt – prezentácia, ekoplagát, časopis
Vyhľadávanie, triedenie, ukladanie, využívanie textových a obrazových informácií z internetu s dôrazom na samostatnosť žiaka.
Smerovanie žiaka do pozície „bádateľa“ a „vykonávateľa“.
Verejná prezentácia vlastnej práce.
Počet hodín
4
11
4
2
12
Hodnotenie
Pri praktických aktivitách budeme slovne hodnotiť s dôrazom na samostatnosť a správnosť
plnených úloh, úroveň kombinovaných verbálnych, neverbálnych prejavov i komunikačných
zručností sa bude priebežne hodnotiť známkou. Predmet bude v 1. aj 2. polroku školského
roka 2010/2011 na vysvedčení hodnotený známkou.
Školský vzdelávací program pre 5.ročník: PRÁCA S INFORMÁCIAMI
A KOMUNIKÁCIA /1 hod. týždenne, 33 hodín ročne/
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
Pochopiť
pojmy:
Komunikácia a informácia ako
jej nositeľ
komunikácia,informácia
Obsahový štandard
(téma)
Verbálna
komunikácia -zdroj vecných informácií a logických
vzťahov
Neverbálna
komunikácia –
reč emócií, postojov
Informačné zdroje
kedysi a dnes
Znaky verbálnej komunikácie (hovorené,
písané slovo) a neverbálnej komunikácie
(pohľady, gestika,
mimika, haptika a i.),
ich vývoj, spôsoby
získavania informácií
v závislosti od doby
Naučiť sa
efektívne
pracovať
s informáciami
Pestovať
rozvoj
komunikačných zručností
Práca
s tlačeným
textom
Literárny text,
náučný text, odborné
články, životopis,
pracovný návod,
telefónny zoznam,
dvojjazyčný slovník
Tréning čítania s porozumením,tiché,dialogizované čítanie,
hľadanie kľúčových
slov, osnova textu
Reprodukcia najdôležitejších myšlienok
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová
téma
Prepojenie
na dejepis,
slovenský
jazyk,výtvarnú výchovu
Metódy
Diskusia,
dramatizácia,didaktická hra
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
Prepojenie na Práca
s knihou
slovenský
jazyk,
an- a textom
glický jazyk
prírodné vedy
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Žiaci sú schopní:
-pochopiť pojmy komunikácia, informácia
-poznajú rozdiely medzi
verbálnou a neverbálnou
komunikáciou,
-sú schopní rozpoznať
vhodnosť a dôležitosť
rôznych spôsobov
neverbálnej komunikácie
v závislosti od situácie,
resp.krajiny,
-žiaci sú schopní chápať
nevyhnutnosť neustáleho
získavania vekuprimeraných informácií pre
sebazdokonaľovanie
Źiaci sú schopní:
- získavať, triediť a
spracovávať informácie
z rôznych textových
zdrojov
-vedia výstižne, jednoznačne formulovať
vlastný názor
-osvoja si základy funkčnej gramotnosti –
-využitia informácií
v praxi, reálnom živote
- vedia navrhnúť rôzne
riešenia problémových
Porozumenie
informáciám, ich
syntéza a integrácia,
určenie hierarchie
podľa dôležitosti
Naučiť sa
Práca
s obrazom
pracovať
s informáciami v každej podobe
Práca so
zvukom
úloh
Inscenačná
Metóda
Prepojenie na Demonštračhistóriu,
ná metóda
geografiu,
výtvarnú
Návšteva
výchovu
filmového
predstavenia,
Osobnostný a galérie, múIné spôsoby transferu
sociálny
zea
informácií.
rozvoj
Vyjadrovacie možnosti EnviromenSkupinová
a prostriedky
tálna výcho- práca,
netextových zdrojov
va
beseda
informácií,
Mediálna
výchova
Vystihnutie základnej myšlienky diela
a odkazu autora
Tréning komunikácie
Získavanie informácií
z netextových vizuálnych zdrojov :
film,fotografia,
umelecké výtvarné
diela
Emotívny zážitok
ako výsledok komunikácie autor-divák
(adresát) Prijímanie
zvukových informácií
sprostredkovaných
hudbou
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multimediálny rozvoj
Mediálna
výchova
Posluch
hudby,
hry, súťaže,
diskusia
Reč hudby ako spôsob
komunikácie medzi
autorom a poslucháčom,
Spojenie zvuk-text
-vedia prezentovať
zážitok z prečítaného
textu prostredníctvom
tvorivej dramatiky
Žiaci sú schopní:
-vnímať, citlivo prijímať rôzne druhy
informácií,vytvoriť
si vlastný kritický
a emocionálny postoj
Žiaci sú schopní:
-prijímať iné druhy
informácií, vytvárať si
emotívne zážitky,
-chápať hudbu ako
osobitý prejav komunikácie
-chápať hudbu ako
nástroj emocionálneformovania človeka
Myšlienková analýza súčasnej hudobnej
tvorby
Novodobé trendy
v hudbe ako odraz doby a jej požiadavky
Naučiť žiakov efektívne pracovať
s informáciami prostredníctvom
IKT
Naučiť žiakov vstupovať do roly
„bádateľa“
Práca s
internetom
Vyhľadávanie,
triedenie, ukladanie
textových a obrazovýchinformácií, ich
originálne využitie pri
tvorbe samostatného
projektu-ekoplagát,
ochrana zdravia,
drogy…
Príspevok do
školského časopisu,
resp.jeho tvorba
Prezentácia
Prepojenie na
prírodné
vedy,
slovenský
jazyk
Enviromentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny
rozvoj
Mediálna
Výchova
Tvorba
IKT,
skupinová
práca,experimentovanie,
projektová
metóda
Žiaci sú schopní:
samostatne pracovať
s informáciami rôzneho
druhu, vyhľadávať
originálne riešenia,
hľadať medzery v poznatkoch, rozdiely,nielen
podobnosti
-poznajú vyhľadávacie
servery
-ovládajú prezentačné
postupy
-vedia kooperatívne
pracovať
projektov
a prezentačné
zručnosti
a „vykonávateľa“.
-vedia kriticky zhodnotiť svoje postoje,
názory, ale ich aj obhájiť
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené.
Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky
vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Žiaci sú delení na skupiny.
Učebné zdroje
literárne a odborné texty, dvojjazyčné slovníky, slovník slovenského pravopisu, médiá:
denníky, časopisy zábavného, náučného i technického zamerania, televízia, rozhlas, film,
fotografia, internet, audiovizuálna technika
REGIONÁLNA VÝCHOVA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Každý kút Slovenska má svoje osobitosti. Predmet Regionálna výchova prispieva k ich
poznaniu a následnému obohateniu. Je dôležitým prostriedkom rozvoja a kultivovania
pozitívnych postojov detí k hodnotám, ktoré sa viažu na región, na jeho zvyklosti, spôsob
života, na prírodné prostredie, históriu, kultúru, zvyklosti. Regionálna výchova na II. stupni
ZŠ sa zaoberá rozvíjaním pozitívnych postojov:
k sebe samému, ktorý je založený na schopnosti vlastnej sebareflexii umožňujúcej
budovanie rozvoja zdravého sebavedomia
k svetu okolo, ako základne občianskych postojov budovaných cez poznanie a utváranie si
vzťahu k miestu, kde žijem, k histórii, tradíciám rodiska, regiónu, vlasti. Dokázať
pochopiť, rešpektovať a akceptovať tradície iných národov a etník.
k mravným hodnotám, vedieť hodnotiť ľudské konanie, vedieť prijímať zodpovednosť za
vlastné konanie
Ciele predmetu
vytvárať u žiakov kladný vzťah k výsledkom práce našich predkov
spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov
prehlbovať pozitívny vzťah k prírode
rozvíjať cit ku kráse ľudového umenia
rozvíjať toleranciu voči iným kultúram
rozširovať poznatky o vlastnom regióne, prehlbovať patriotizmus, viesť žiakov k
vytváraniu vlastných diel s prvkami regionálnej kultúry
pripravovať žiakov do regionálnej súťaže Poznaj svoje mesto
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Výučba bude smerovať k tomu, aby žiaci získali :
osobnostné kompetencie: byť zvedavý – mať chuť poznávať prejavovať a
zvládnuť emócie
kognitívne a funkčné kompetencie: využívať kreativitu, využívať efektívne pracovné
metódy
sociálne kompetencie: spolupracovať s druhými
komunikačné kompetencie: neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu,
aktívne počúvať, diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor, využívať informačné
a komunikačné prostriedky, ochraňovať individuálne a spoločenské hodnoty, pestovať
ochranu prírody, prostredia a zdravia
občianske kompetencie: zaujímať sa o veci verejné
kultúrne kompetencie: vnímať kultúrnu tradíciu svojho jazyka a reči, rozumieť
symbolom, ktoré sú obvyklé v našej kultúre, poznať zvuky – hudobné motívy našej
kultúry, vedieť interpretovať pohyb, poznať a akceptovať kultúrnu rozmanitosť
a odlišnosť
základné predmetové kompetencie: pracovať s historickými poznatkami o vlastnom
národe, spoznávať slovanské kultúrne korene, rozlišovať miestny, regionálny, národný
a globálny priestor, pracovať s historickými faktami
schopnosť tvorivo riešiť problémy: rozvíjať kritické myslenie a logické uvažovanie,
vytvárať vlastný názor, hľadanie variantov riešenia problémov, objavovať paralely
v histórii, vyhľadávať informácie, hľadať zhodné, podobné a odlišné znaky, obhajovať
vlastné postoje a rozhodnutia
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
Počet hodín
1. Vstup histórie do života žiaka
Historický čas ,ľudia a pamiatky v priestore a čase, dom, sídlisko,
dedina, mesto, Slovensko, EÚ,
– historické pramene – hmotné, obrazové, písomné, múzeum, galéria,
archív, pomník, pamätník, fotografia, rodinný album, rodostrom,
Minulosť našej školy – školská kronika
- heraldika, erb v spojení s liter. prameňom - povesť, román, aplikovanie
historických erbov v súčasnosti - mestský, školský, triedny, logo
3
2. Historické pamätihodnosti môjho regiónu
- historické a kultúrne pamiatky regiónu
- hmotné a nehmotné pamiatky
10
3. Krása ľudového umenia
Umenie v živote človeka - druhy umenia, umenie ako osobitý spôsob
komunikácie
- ľudové tradície a ich význam pre dnešný život
- ľudovoumelecká výroba v regióne
- výtvarné spracovanie predmetov z prírodných materiálov s
regionálnymi prvkami
10
- dramatizácia
4. Kultúrna inakosť v mojom regióne
- kultúra národnostných menšín v regióne
- zvyky, obyčaje a tradície iných národov
2
5. Prírodné bohatstvo regiónu
- flóra a fauna regiónu
- chránené územia
- náučné chodníky v regióne
- ochranárske aktivity
8
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Zručnosť žiaka budeme hodnotiť známkou s dôrazom na samostatnosť a správnosť
plnených úloh, na aktívne zapájanie sa do praktických činností, prezentáciu projektov, tvorbu
vlastných referátov a ústnym skúšaním.
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – Regionálna výchova (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
(konkrétny
vzťahy,
celok
výstup)
prierezová téma
Historický čas, ľudia a pamiatky
Prepojenie na
Beseda, diskusia,
Žiaci vedia:
1. Vstup
Formovanie
v priestore a čase, dom, sídlisko,
geografiu,
exkurzia, práca
- vymenovať zmeny
histórie do
historického
dedina, mesto, Slovensko, EÚ
občiansku
s knihou a textom
v mieste bydliska, ktoré sa
vedomia
života žiaka
- historické pramene – hmotné,
výchovu, sociálny
udiali počas ich života
žiakov,
obrazové, písomné, múzeum,
a osobnostný
- zaznamenať rozprávanie
zabezpečenie
galéria, archív, pomník, pamätník, rozvoj,
starých rodičov o minulosti
kontinuity hist.
fotografia, rodinný album,
multikultúrny
- vedia zakresliť na časovú
pamäti
rodostrom, minulosť našej školy – rozvoj
priamku významné údaje zo
ľudstva a
školská kronika
života rodiny
vlastného
- heraldika, erb v spojení s liter.
- naučia sa pátrať po
národa
prameňom – povesť, román,
najbližších predkoch
aplikovanie historických erbov
vytvorením rodinného
v súčasnosti – mestský, školský,
rodokmeňa
triedny, logo
- historické a kultúrne pamiatky
Prepojenie na
Práca s knihou,
Žiaci sú schopní:
Formovať
2. Historické
regiónu,
hmotné
a
nehmotné
geografiu,
textom,
exkurzie,
- poznať rozdiel medzi
národné
pamätihodnosti
slovenský jazyk,
práca s internetom, jednotl. staveb. pamiatkami
povedomie,
môjho regiónu pamiatky
- rozlíšiť hmotné
výtvarnú výchovu, projekty, návštevy
lásku a úctu
regionálnych múzeí a nehmotné posolstvo kult.
sociálny
ku kultúre
a osobnostný
(kostol, kaštieľ,
pamiatok
svojich
rozvoj,
zámok, hrad),
- rozpoznať pojmy:
predkov
multikultúrny
besedy so starými
múzeum, skanzen, galéria...
rozvoj, dopravnú rodičmi, známymi
- vysvetliť miesto tvorivosti
výchovu
a pamätníkmi,
v medziľudských vzťahoch
tvorba makety
a vedia sa orientovať
hradu, dediny
v meste a jeho okolí
Rozvíjať cit ku 3. Krása
kráse
ľudového
ľudového
umenia
umenia
Umenie v živote človeka – druhy
umenia, umenie ako osobitý spôsob
komunikácie, ľudové tradície a ich
význam pre dnešný život –
ľudovoumelecká výroba v regióne
Prepojenie na
slovenský jazyk,
výtvarnú výchovu,
prírodné vedy,
hudobnú výchovu,
pracovné
vyučovanie,
multikultúrny
rozvoj, sociálny
a osobnostný
rozvoj, mediálnu
výchovu
Pestovať
u žiakov
prejavy
tolerancie,
ohľaduplnosti,
úcty a empatie
k príslušníkom
inonárodných
kultúr
Chrániť
a zveľaďovať
prírodné
bohatstvo,
podieľať sa na
ochrane
životného
prostredia
4. Kultúrna
inakosť
v mojom
regióne
- kultúra národnostných menšín
v regióne
- zvyky, obyčaje a tradície iných
národov
5. Prírodné
bohatstvo
regiónu
- flóra a fauna regiónu
- chránené územia
- náučné chodníky v regióne
- ochranárske aktivity
Žiak dokáže:
- vyjadriť svoj názor, cení si
a rešpektuje kultúrnohistorické dedičstvo
- sa vyjadrovať na úrovni
kultúrnej gramotnosti
prostredníctvom umelec.
a iných vyjadrovacích
prostriedkov
Sociálny
Vychádzky, tvorba Žiak pozná:
a osobnostný
projektu, výstava
- chránené rastliny
rozvoj,
minerálov, hornín,
- chránené živočíchy
enviromentálna
beseda s ochranárom - chránené oblasti vo svojom
výchova,
regióne
geografia, biológia
- základy ochranárskej práce
- vie zhotoviť herbár, náčrt
náučného chodníka
Pozorovanie,
demonštr. metóda,
beseda, exkurzia,
didaktické hry,
projektová metóda,
výtvarné
spracovanie
predmetov
z prírodných
materiálov
s regionálnymi
prvkami,
dramatizácia,
praktická činnosť
Sociálny
Návšteva múzea,
a osobnostný
nácvik a prezentácia
rozvoj,
piesní a tancov
multikultúrna
iných národov,
výchova, mediálna projektové
výchova, výtvarná a zážitkové
výchova, hudobná vyučovanie
výchova
Žiaci poznajú a vedia
vysvetliť:
- pojmy tradícia, folklór
- poznajú tradície svojho
regiónu
- poznajú význam sviatkov
vlastnej kultúry
Žiaci sú schopní položiť
adekvátne otázky súvisiace
s tradíciami a folklórom,
vedia zhotoviť produkt
ľudového umenia
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava,Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl: Denník z pátrania po minulosti – cvičebnica
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, Regionálna výchova a ľudová kultúra v slovenskom
školstve, MCBB 2000, Beňušková, Z.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska, VEDA
Bratislava 2005, populárno-vedecká literatúra, turistickí sprievodcovia po regióne,
encyklopédie, médiá – televízia, internet,audiovizuálna technika
Dušan Halaj, Richard Marsina: Žilina – dejiny a prítomnosť,Osveta,1975
Helena Zjavková: Moja prvá kniha o Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline,2004
Peter Šimko: Zoznámte sa s mestom, Knižné centrum, Žilina, 2006
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
5. ročník
Charakteristika predmetu
Multikultúrna výchova je proces, v ktorom sa jednotlivci učia osvojovať si spôsoby
pozitívneho vnímania a hodnotenia kultúrnych systémov odlišných od ich vlastnej kultúry a
osvojujú si adekvátne metódy regulácie svojho správania vo vzťahu k príslušníkom iných
kultúr. Je samostatným predmetom a predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu
humanizácie žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej
komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, vnímať svet v jeho rozmanitosti tak,
aby inakosť nepovažovali za hrozbu, ale za pozitívnu výzvu na poznávanie, porozumenie a
obohacovanie kvality vlastného života a zároveň ako možnosť obohacovať kvalitu života
iných.
Hlavnou funkciou multikultúrnej výchovy je umožniť žiakom pochopiť rôznorodosť a
odlišnosti rôznych sociokultúrnych skupín ako jav pozitívny,nie ako zdroj možného konfliktu,
bližšie spoznávať spôsoby a rozmanitosť života jednotlivých kultúr, komunikovať a
spolupracovať s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín.
Ciele predmetu
Cieľom multikultúrnej výchovy ( MKV) je rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka tak, aby
prispievali k jeho občianskej, politickej a morálnej vyspelosti, k jeho schopnosti aktívne
a zodpovedne sa zúčastňovať na verejnom živote, posudzovať problémy z osobného,
národného aj medzinárodného hľadiska a skvalitniť a zefektívniť tak proces vzdelávania
v príprave mládeže pre život a trh práce. Za dôležité považujeme tvorbu štúdijných
predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu
získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom,
aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály
kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou
ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný
názor.
Významným prostriedkom k tomu sú aktivizujúce metódy a formy práce orientované
na rozvoj osobnosti žiaka a rozvíjanie jeho jazykových kompetencií ako primárneho
komunikačného prostriedku kultúrnych a sociálnych interakcií.
Žiaci sa naučia:
Poznávať – spájaním všeobecných vedomostí a zručností, ale osvojených do hĺbky
Konať - na základe osvojených zručností a kompetencií byť aktívnym při riešení
životných situácií, slobodne sa rozhodovať
Žiť spoločne – žiť spolu s inými ľuďmi, spolupracovať, byť tolerantní, nenásilne riešiť
konflikty, byť zodpovední
Byť, existovať – byť sami sebou , nachádzať zmysel vlastného života , vlastnej identity,
rozvíjať svoju osobnosť v kognitívnej afektívnej aj psychomotorickej sfére
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Počet hodín
Multikultúrna výchova
Vzťah majorita - minorita
Odlišnosti a rozdielnosti kultúr , ľudské práva, diskriminácia antidiskriminácia, etniká, rasy
4
Problém identity, Sebaobraz a Obraz o druhých
Identita osobná a skupinová, kultúrna a etnická
Sebapochopenie, spolupatričnosť s rodinou, triedou, spoločné znaky
etnickej skupiny, kultúrne tradície, kultúrne vzory
Sebaobraz
Poznávanie seba samého , vlastná charakteristika, aspekty formujúce
vlastný sebaobraz
Obraz o druhých
Poznávanie iných, úcta a tolerancia v prejave názorov
10
Stereotypy a predsudky
Predsudky k iným skupinám a k sebe samým, rozdiely medzi
predsudkom a diskrimináciou, etnické a rasové predsudky, vplyv
rodiny na preberanie predsudkov, verbálny rasizmus, verbálna
akceptácia, paradoxy v správaní, jako pracovať s predsudkami,
formovanie postoja jedinca, výchova k tolerancii a rasovej
znášanlivosti
Stereotypy - charakteristika
3
Alternatívne kultúry, etniká
Poznávanie národov a národností krajín Európskej únie, tradície
a zvyky jednotlivých národov
16
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Schopnosti a zručnosti žiaka pri praktických aktivitách budeme slovne hodnotiť s dôrazom
na samostatnosť a správnosť plnených úloh, úroveň kombinovaných verbálnych,
neverbálnych prejavov sa bude priebežne hodnotiť slovne. Predmet bude v 1. aj 2. polroku
na vysvedčení hodnotený známkou.
Učebné zdroje
Multikultúrna výchova,áno,alebo nie? – PhDr.Daniela Ďurajková,PhDr.Dáša Vargová,CSc.,
Multikultúrna trieda – Mgr. Alena Kopányiová , Multikultúrna výchova v škole – Silvia
Zeleňáková
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, populárno-vedecká literatúra, encyklopédie, médiá –
televízia, internet,audiovizuálna technika
Školský vzdelávací program pre 5. ročník – Multikultúrna výchova (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
(konkrétny
Metódy
celok
vzťahy,
výstup)
prierezová téma
Žiaci:
Dejepis, Náboženská
práca s textom
Postupné
1.
Vzťah majorita - minorita
- sa naučia harmonicky
výchova,
diskusia
poznávanie iných
Multikultúrna
Občianska náuka
práca s knihou
spolunažívať,
kultúr ich vplyv na výchova
Osobnostný a socialny a historickým
- vedia rozlíšiť pozitívne
vývoj slovenskej
a negatívne vplyvy
rozvoj
prameňom
spoločnosti, získať
z iných kultúr,
anketa
úctu a postoj ku
autentická
- vedia vytvoriť vlastné
kultúram vlastného
komunikácia
medzikultúrne
národa,
skúsenosti
Naučiť žiakov
zvládnuť kultúrny
šok
Etická výchova
diskusia
- zostavia projekt na
Rešpektovať
Odlišnosti a rozdielnosti
Cudzie jazyky
práca s knihou
zlepšenie životného
rozmanitosť kultúr
Osobnostný a sociálny a historickým
priestoru
Postoje ku
rozvoj
prameňom
- dokážu vybrať zo
kultúrnej odlišnosti
anketa
skupiny
tie informácie,
Dôsledky
autentická
ktoré sa priamo týkajú
kultúrnych
komunikácia
preberanej témy, odhalia
rozdielov
postupne stav a premeny
životného
prostredia v dôsledku
ľudskej činnosti
Osobnostný a sociálny diskusia
- poznajú základné
Postavenie človeka
Ľudské práva
rozvoj
beseda
práva a slobody
v spoločnosti
- dokážu komunikovať
Základné piliere
a konať v prostredí
ľudských práv
viacerých kultúr
Rešpektovať
kultúrne a iné
odliš-nosti ľudí,
Poznať odlišné
2. Problém
kultúrne identity
identity
a rešpektovať ich
ako
rovnocennérozvíjať
kľúčové
kompetencietímová práca,
základné práva a
slobody
- rozvíjať
hodnotové škály
demo-kratickej
spoločnosti
Diskriminácia
Multikulturalizmus
Sebaobraz
Obraz o druhých
Výtvarná
výchova,
Enviromentálna
výchova
Geografia,
Telesná výchova,
Multikultúrna výchova
Slovenský jazyk
Formovať
zodpovednosť
k svojej vlastnej ,
pestovať úctu k
iným národom a
etnikám, rôznych
skupín a
spoločenstiev
kultúre
Identita osobná a skupinová,
kultúrna a etnická
Etická výchova
Geografia
videoprogramy
- dokážu aktívne
reagovať na prejavy
diskriminácie
výtvarné
Žiaci :
práce
- si dokážu vytvoriť
prezentácie
vlastný názor
skupinová práca - využíva medzikultúrne
brainstorming
kontakty na obohatenie
didaktické hry
seba a svojej kultúry
Žiaci:
- rozlišujú slová
tolerovať, akceptovať
a rešpektovať
- si uvedomia, že je
dôležité byť aktívnym
pri riešení životných
situácií, slobodne sa
rozhodovať
modelové
-zostavia anketu
situácie
zameranú na úroveň
kultúrneho dedičstva
žiakov
- vedie vytvoriť vlastnú
kultúrnu identitu
naučie sa vnímať seba
samého a iných,
- naučia sa nenásilne
riešiť konflikty
- naučia sa žiť spolu
s inými ľuďmi a tak
Rovnosť všetkých
ľudí
Odstraňovať
predsudky a
diskrimináciu
3. Prejavy
správania
Spôsoby vnímania,
posudzovania,
hodnotenia
Formovať
ohľaduplnosť
a toleranciu voči
iným kultúram
Ochrana svetového 4.
dedičstva, úcta k
Alternatívne
výtvorom našich
kultúry
predkov
Rozširovanie
poznania
Stereotypy a Predsudky
Geografia
Etická výchova
Predsudky k sebe samým
a k iným
Multikultúrna výchova
beseda
Predsudok a diskrimináciarozdiely
Ako pracovať s predsudkami
Technická výchova,
Výtvarná výchova,
Dejepis
Poznávanie národov
a národností krajín Europskej
únie
Multikultúrna výchova
Náboženská výchova
Etická výchova
Zemepis
diskusia
otvorená
komunikácia
vytvárať dobré vzťahy
medzi ľuďmi
Žiaci:
- zistia, že predsudky sú
prítomné v našom
každodennom živote
- spoznajú,čo všetko je
predsudok a stereotyp
- vypracujú vlastnú
abecedu predsudkov
- uvedomia si postavenie
menšiny a jej vnímanie
v spoločnosti
- uvedomia si,že
používanie hanlivých
slov a diskriminujúce
správanie kvôli telesným
znakom môže druhému
ublížiť
- naučia sa bojovať
proti negatívnym
stereotypom
- vedia čeliť prejavom
diskriminácie,
intolerancie
Žiaci:
- zistia,že kultúry sa
navzájom potrebujú,
každá kultúra má čo
ponúknuť
-naučia sa bližšie
historického vývoja
v spätosti s
vývojom vlastného
národa
Prehlbiť vedomosti
o národoch
Poznať rituály,
zvyky a obrady
vlastnej kultúry
a iných kultúr
Analyzovať vplyv
iných kultúr na
naše hodnoty a
zvyky
Dosiahnuť
porozumenie
Výchova k
tolerancii,
ekumenizmu
- formovanie
vlastného
svetonázoru
Vzájomný rešpekt
kultúrnej identity
Tradície a zvyky jednotlivých
národov
Regionálna výchova
Náboženská výchova
Dejepis
Etnické skupiny( Justinián )
Franská ríša
( Karol Veľký )
Arabská ríša
( kalifát )
Enviromentálna
výchova
spoznávať spôsoby
života jednotlivých
kultúr ich myslenie,
komunikovať
- aktívne vytvára
kultúru, zapája sa do
činnosti zameranej na
zlepšenie životného
priestoru
skupinová práca -rešpektujú prejavy
iných kultúr
- spoznajú historiu
rôznych skupín, ktoré
žijú na Slovensku,
v Europe, vo svete
práca s textom
-odhalia ciele
expanzívnej politiky
Justiniána,
Karola Veľkého a
arabských kalifov,
- zhodnotia kultúrny
odkaz Byzantskej a
Franskej
ríše,
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
V. Učebné osnovy
6. ročník
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Jazyk a komunikácia
PREDMETY – slovenský jazyk a literatúra
– anglický jazyk
– nemecký jazyk
– ruský jazyk
SLOVENSKÝ JAZYK
6. ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Slovenský jazyk je štátnym a dorozumievacím jazykom. V hierarchii učebných predmetov v
oblasti Jazyk a komunikácia je primárny. V jazykovej časti tejto oblasti je hlavným cieľom
rozvoj komunikatívnych schopností žiakov. Jazyk je nástrojom myslenia a komunikácie
medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premietne do zámerného preferovania rozvoja
komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým
východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na
ich špecifické potreby. Pri komunikatívno-zážitkovom modeli vyučovania jazyka sa posilní
rozvoj žiackych spôsobilostí poznávania, konania, hodnotenia, dorozumievania sa a
porozumenia si. V obsahu predmetu sa zdôraznia aktivity smerujúce k čitateľskej
gramotnosti, pričom najväčší akcent sa bude klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov,
prácu s informáciami, schopnosť argumentovať a pod.
V zložke literárna výchova je potrebné podporovať nielen kognitívne ciele, ale zdôrazniť
emotívnu stránku literárnych textov s prihliadnutím na osobnostné prvky žiaka.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára
predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote.
Chápe jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a
profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu je, aby žiak získal schopnosť:
komunikovať a argumentovať,
rozvíjať tvorivé myslenie,
pracovať v skupine,
zvládnuť medziľudskú komunikáciu
nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnúť vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom,
rozvíjať svoj pozitívny vzťah k literatúre a ďalším druhom umenia
rozvíjať svoje emocionálne a estetické cítenie a vnímanie,
zvyšovať jazykovú kultúru, jej verbálne, ústne i písomné prejavy.
získavať schopnosť analógie, zovšeobecnenia, porovnávania, analýzy a syntézy;
osvojiť si metódu uvedomeného a efektívneho učenia sa slovenského jazyka;
získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným,
schopnosť asertívneho správania,
osvojiť si, preberať a formovať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty,
argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda,
humanita, krása, dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti);
získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť prežívania, schopnosť rozvíjať seba
samého, schopnosť vysporiadať sa s vlastnými nedostatkami; získavať vedomie
zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru;
Plnenie vytýčeného výchovno-vzdelávacieho cieľa sa dosahuje:
1. rozvíjaním komunikačných schopností žiakov v štyroch základných formách rečovej
činnosti:
v počúvaní s porozumením,
hovorení,
čítaní a písaní,
vo vedľajších formách komunikácie: vo výslovnosti a v pravopise,
2. rozvíjaním vedomostí, zručností a návykov žiakov, formovaním ich postojov, cibrením
ich jazykového citu a formovaním ich estetického vkusu,
3. vhodnou motiváciou učebnej činnosti žiakov pri osvojovaní slovenského jazyka a
spoznávaní slovenskej reči a kultúry, vedením žiakov k úcte k slovenskému jazyku a k
slovenskej kultúre,
4. utváraním a rozvíjaním jazykovej, sociolingvistickej, sociokultúrnej, strategickej, textovej
a multikultúrnej subkompetencie žiakov,
5. osvojovanie jazyka literárnych diel, populárno-náučnej literatúry a odbornej terminológie
ostatných učebných predmetov, používanej v bežnej komunikácii.
6. individuálnym prístupom a prácou so žiakmi s ŠVVP, IŽ a žiakmi so sociálne
znevýhodneného prostredia
Obsah vzdelávania
Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti jazyka,
štylistiky a literatúry, ktoré ich vedú k poznávaniu seba samého, chápaniu medziľudských
vzťahov, podieľajú sa na mravnom, občianskom, vlasteneckom a intelektuálnom rozvoji
žiakov.
V tematických výchovno-vzdelávacích plánoch je bližšie stanovený rozsah učiva, ktorý
určuje výber učiva pre 6. ročník.
Jazyková zložka a sloh
počet hodín: 99 h
Tematický celok – obsah
1.Zvuková rovina jazyka a pravopis - prozodické vlastnosti vety,
spodobovanie, vybrané slová, priama reč, pravidlo o rytmickom krátení ,
výslovnosť cudzích slov, hlavný slovný prízvuk
2. Významová - lexikálna rovina - spisovná podoba jazyka, nárečia, slová
podľa významu, odvodené slová - predpona, ustálené slovné spojenia,
slovníky - PSP, SSS, MFS , výkladový slovník, SCS, slang, slovná zásoba
Počet hodín
13 h
15 h
(jadro a okraj SZ), tvorenie slov
3. Morfologická rovina jazyka - skloňovanie , časovanie, podst. mená
( gram. kateg. + vzory, konkrétne - abstraktné, 5.pád-vokatív,) príd. mená
( stupňovanie akostných PM, gram. kateg. + vzor pekný, cudzí, rozdelenie vzťahové a privlastňovacie, rod, číslo, pád, vzory páví, matkin, otcov ),
zámená ( osobné, privlastňovacie), číslovky ( ohybný SD, určité, neurčité,
základné, radové, násobné), slovesá (časovanie, gram. kategórie - os., č, čas,
zvratné, nezvratné)sloves. tvary(neurčitok, plnovýznamové a neplnov.,
spôsob, vid, jed. a zlož.tvar ), príslovky ( druhy, stupňovanie,) predložky (
väzba s pádom, vokalizácia,), spojky ( interpunkcia),
citoslovcia -SD
4. Syntaktická rovina - jednoduchá veta, holá, rozvitá, vety podľa obsahu,
slovosled, zákl. VČ, podmet -vyjadrený, nevyjadrený, prísudok - sloves.,
nesloves., vetný základ, zhoda -prisudz. vetný sklad, 2-čl.-úplná, neúpl.
5. Jazykoveda a národný jazyk ( spis. jazyk)
6. Sloh - komunikácia( pravidlá rozhovoru, ústna komunikácia, písomná
komunikácia - pohľadnica, blahoželanie, úradný list a súkr. list
( odosielateľ, prijímateľ ), názor, dialóg, diskusia, argument - protiargument,
interview, správa o projekte
rozprávanie -( ústne, písomné, osnova, znaky, s prvkami opisu, reprodukcia,
rozprávanie s využitím priamej reči: on- forma, ja -forma , ústne aj písomne)
opis - ústne, písomne, umel., stat. a dynam opis, charakteristika osoby,
ilustrácie, zaznamenávanie textu ( kľúčové slová, )
Literárna výchova
20 h
16 h
2h
33 h
počet hodín: 66 h
1. Všeobecné pojmy - teória literatúry ( literárne pojmy prózy, poézie,
drámy, odb. literatúry - autor -spisovateľ, čitateľ -divák, text - poézia, próza,
dráma),
umelecká a dobrodružná literatúra
2. Literárne žánre - ľudová slovesnosť( malé formy- pieseň, hádanka,
vyčítanka, príslovie, porekadlo, pranostika ),
rozprávka ( ľudová, autorská, televízna, filmová, rozhlasová,)
legenda, povesť, báj, poviedka, balada, anekdota
komiks, bájka, báseň , populárna pieseň,
3. Štruktúra diela - kompozícia (vonkajšia - nadpis, odsek, kapitola, verš,
strofa, diel, (vnútorná) kompozícia - úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie ),
literárna postava ( hlavná, vedľajšia ),
dej
4. Štylizácia textu - monológ, dialóg, nonsens, prirovnanie, zdrobnenina,
personifikácia, metafora, epiteton
5. Metrika - rým - druhy, rytmus, refrén, verš
10 h
30 h
12 h
10 h
4h
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných a neúspešných.
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme
sledovať vývoj žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho
školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Spôsoby hodnotenia:
slovné hodnotenie, písomný prejav, zapojenosť do súťaží, projektov, aktivita
Formy hodnotenia: písomné práce, testy, diktáty, recitácia, čítanie s porozumením, technika
čítania, vlastná tvorba , prezentácia vlastnej tvorby a projektov
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – Slovenský jazyk a literatúra (týždenne 5 h ), spolu 165 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
medzipredmetové
Tematický
Obsahový
Ciele
Metódy
vzťahy,
celok
štandard (téma)
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Vysvetliť
Žiak vie samostatne a bez prípravy správne, plynule
abeceda, hlásky,
HUV,
rozhovor,
Zvuková
podstatu
pojmová mapa, a nahlas čítať akékoľvek texty, ktorých obsah, štýl a
rovina jazyka diakritika,
osvojených
jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni
prozodické
reprodukcia s
a pravopis
javov a
a skúsenostiam a dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania
vlastnosti vety,
porozumením,
vzťahov
výslovnosť ä,
skupinová práca, tomu, aby mohol čo najefektívnejšie spracovať
medzi nimi.
samostatná
informácie.
spodobovanie,
Pri ústnom
práca,
Žiak vie správne intonovať všetky druhy viet
vybrané slová,
prejave
tvorivé písanie, a uplatňovať správny slovný a vetný prízvuk.
priama reč,
dodržiavať
analýza,
Žiak vie vysvetliť pojmy prestávka, sila hlasu,
pravidlo o
správne
dôraz, splývavá výslovnosť, spodobovanie,
rytmickom
dýchanie,
krátení,
znelé, neznelé a znelé nepárové (zvučné)
artikuláciu
spoluhlásky.
výslovnosť
spisovnú
cudzích slov,
Žiak pri čítaní dodržiava správne dýchanie.
Žiak vie správne artikulovať a spisovne výslovnosť
výslovnosť.
hlavný slovný
slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li; dodržiavať správnu
prízvuk
dĺžku slabík a držiavať pravidlá spodobovania.
Žiak pri čítaní uplatňuje primeranú silu hlasu a
dodržiava správnu melódiu.
Vedieť
syntéza,
Významová - spisovná podoba DEJ,OBV,GEO,
Žiak vie:
odvodiť
jazyka, nárečia,
ETV,
projektová práca -vyvodiť záver na základe zistených súvislostí
lexikálna
charakterisslová podľa
práca s
medzi
rovina
tiku nových
významu,
Prierezová téma
učebnicou,
informáciami v texte;
javov,
odvodené slová - Multikultúrna
s textom,
-porovnať dve a viac informácií;
aplikovať
predpona, ustálené výchova
s ilustráciou,
-analyzovať.
- usporiadať informácie podľa:
jazykovedné
slovné spojenia,
orientácia v
-ich dôležitosti v texte,
vedomosti na
slovníky - PSP,
slovníkoch,
vecné a
umelecké
texty, pri
písomnom
prejave
aplikovať
pravopisnú
normu,
vytvoriť
vlastný text,
používať
jazykové
príručky a
slovníky,
vyhľadávať,
spracúvať a
používať
informácie.
SSS, MFS,
výkladový
slovník, SCS,
slang, slovná
zásoba ( jadro a
okraj SZ),
tvorenie slov
Rozvíjanie
Morfologická skloňovanie ,
logického
rovina jazyka časovanie,
myslenia,
podst. mená
(gram.kateg. +
uskutočniť
jazykovú
vzory, konkrétne analýzu textu,
abstraktné, 5.pádaplikovať
vokatív, rod
Ľudové tradície
CUJ, MAT,
Prierezová téma
Enviromentálna
výchova
-ich nadväznosti v texte.
-pracovať s jazykovými príručkami
- vyhľadať odvodené, viacvýznamové slová,
synonymá a antonymá v danom texte.
- vysvetliť lexikálny význam viacvýznamových
slov, synoným a antoným v danom texte.
- vyhľadať, určiť druh a vysvetliť lexikálny
význam ustálených slovných spojení – prísloví,
porekadiel, pranostík a prirovnaní v danom texte.
- členiť slová na slabiky a určiť predponu v slove
v rámci daného textu.
- vysvetliť pojmy: odvodené slovo, synonymum,
antonymum, ustálené slovné spojenie – príslovie,
porekadlo, pranostika, prirovnanie
a uviesť konkrétne príklady.
- vysvetliť pojmy spisovný jazyk a nárečie,
jednovýznamové a viacvýznamové slová a uviesť
konkrétne príklady.
- prispôsobiť lexiku textu cieľu písania
a komunikačnej situácii a pri tvorbe vlastného textu
využíva čo najširšiu slovnú zásobu s ohľadom na
žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie.
- pri tvorbe vlastného textu aplikovať znalosti
o synonymách, čím sa vyhýba častému opakovaniu
niektorých slov vo svojom prejave.
rozhovor,
Žiak vie
pojmová mapa, - samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety,
pričom dodržiava správny slovosled a správne
reprodukcia s
používa interpunkčné znamienka.
porozumením,
skupinová práca, - rozlíšiť želaciu a zvolaciu vetu.
samostatná
- vytvoriť želaciu a zvolaciu vetu a použiť správne
práca,
interpunkčné znamienka.
seba-hodnotenie
metóda indiv.
prístupu pre
žiakov
integrovaných,
žiakov so ŠVVP
a žiakov zo
sociálne
slabšieho
prostredia
jazykovedné
vedomosti na
vecné a
umelecké
texty,
dodržiavať
pravopisnú
normu, tvorba
vlastných
textov
pomnožných
podst.mien) ,
príd. mená
(stupňovanie
akostných PM,
gram. kateg. +
vzor pekný, cudzí,
rozdelenie vzťahové a
privlastňovacie,
rod, číslo, pád,
vzory páví,
matkin, otcov),
zámená ( osobné,
privlastňovacie),
číslovky (ohybný
SD, základné,
radové, určité,
neurčité, násobné)
slovesá
(časovanie, gram.
kategórie - os., č,
čas, zvratné,
nezvratné)slovesn
é tvary (neurčitok,
plnovýznamové a
neplnov., spôsob,
vid, jed. a
zlož.tvar ),
príslovky ( druhy,
stupňovanie,)
predložky (väzba
tvorivé písanie,
analýza
- roztriediť podstatné a prídavné mená podľa
gramatického rodu.
- aplikovať svoje vedomosti o skloňovaní
podstatných mien (vzory: chlap, hrdina, dub, stroj,
žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie,
dievča) a prídavných mien (pekný, cudzí) vo
vlastnom texte.
-správne použiť akostné prídavné mená vo
svojom texte a správne ich vystupňovať.
- vysvetliť funkciu stupňovania vo svojom texte.
- rozoznať základné a radové číslovky vo svojom
texte.
- aplikovať vedomosti o skloňovaní základných
a radových čísloviek v texte a dodržiava ich
pravopis.
- aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť vo
vlastnom texte.
Žiak dodržiava správne predložkové väzby pri
tvorbe slovných spojení, viet a celých textov.
Žiak vie
- vysvetliť funkciu synoným vo vlastnom texte.
Odlíšiť medzi Syntaktická
sebou texty z rovina
hľadiska
jazykového
štýlu,
slohových
postupov a
žánrov, na
základe
uvedených
znakov
vytvoriť
vlastný text,
použitie
jazykových
príručiek a
slovníkov
Vedieť
odlíšiť
spisovnú a
nespisovnú
podobu
jazyka,
funkcie
Jazykoveda a
národný
jazyk
s pádom,
vokalizácia,),
spojky
( interpunkcia),
citoslovcia -SD
jednoduchá veta,
holá, rozvitá, vety
podľa obsahu,
slovosled, zákl.
VČ, podmet vyjadrený,
nevyjadrený,
prísudok - sloves.,
nesloves., vetný
základ, zhoda prisudz. vetný
sklad, 1-čl. vetasloves. , neslov.,
2-čl.-úplná, neúpl.
VYV, CUJ, HUV
Prierezová téma
Multikultúrna,
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
( spis. jazyk a
nárečia)
DEJ, GEO, VYV,
OBN, ETV
vytvoriť text v
regionálnom
nárečí - modelová
situácia
Prierezová téma
Multikultúrna,
Enviromentálna
výchova
syntéza,
projektová práca
brainstorming,
práca s
učebnicou,
práca s textom,
práca s
ilustráciou,
orientácia v
slovníkoch,
sebahodnotenie
metóda indiv.
prístupu pre
žiakov
integrovaných,
žiakov so ŠVVP
a žiakov zo
sociálne
slabšieho
prostredia
Žiak vie
- rozlíšiť želaciu a zvolaciu vetu.
-samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety,
pričom dodržiava správny slovosled a správne
používa interpunkčné znamienka.
- vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom
pre rôzne publikum
-organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v
súlade s komunikačnou situáciou
Žiak vie
- rozlíšiť spisovnú a nespisovnú podobu jazyka
- s pomocou učiteľa chápe význam textu písaného v
nárečí
- nahradiť nárečové slová vlastného regiónu
spisovnými
nespisovnej
podoby v
umeleckých
textoch
Ľudové tradície
Sloh komunikácia
pravidlá rozhovoru, ústna komunikácia -efek
tívna a asertívna,
komunikačná
situácia, písomná
komunikácia pohľadnica,
blahoželanie,
úradný list a súkr.
list
( odosielateľ,
prijímateľ ),
názor, dialóg,
diskusia,
argument - proti
argument, interview, výťah, rétorika, správa o
projekte
rozprávanie
( ústne, písomné
osnova, znaky,
s prvkami opisu
reprodukcia ,
rozprávanie s vy
užitím priamej
reči: on- forma,
VYV, IKT
Prierezová téma
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých
textov identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky o slohových
útvaroch/žánroch:
rozhovor,
-pohľadnica;
pojmová mapa,
- súkromný list;
reprodukcia s
-opis predmetu, ilustrácie/obrázka, osoby;
porozumením,
skupinová práca, - jednoduché rozprávanie;
-krátke správy: SMS, e-mail/mejl; oznámenie;
samostatná
práca,
správa; pozvánka; plagát; vizitka, inzerát; reklama;
tvorivé písanie,
-rozprávanie s prvkami opisu,
analýza,
- opis pracovného postupu
- interview.
Žiak dokáže rozlíšiť umelecký text od vecného.
- vie vyhľadať explicitne vyjadrené informácie
v texte:
-vie úplne a správne vyhľadať v texte rôzne údaje
(miesto, čas, názov);
-vie presne a správne vyhľadať v texte fakty
vzťahujúce sa na tému textu;
-vie správne spojiť čiastkové údaje, fakty, do
komplexnej informácie.
-vie vyvodiť záver na základe zistených súvislostí
medzi informáciami v texte;
- vie porovnať dve a viac informácií;
- vie analyzovať príčiny;
- vie vyvodiť čiastkové témy.
- vie vytvoriť z textu na základe čiastkových
my -forma ,
ústne aj písomne
opis - ústne,
písomne, umel.,
stat. a dynamic.
opis, charakteristika osoby, ilustrácie, opis prac.
postupu), útvary Osobnostný a
sociálny rozvoj
inf. sloh. postupu ( oznam,
správa, pozvánka, plagát, vizitka, inzerát, reklama, SMS, e-mail),
rétorika - artikulácia, sila hlasu,
gestikulácia, mi
mika, postoj, príhovor - prívet,
interview
správa - ústna a
písomná správa
o riešení a výsledku projektu
zaznamenáva
nie textu (kľúčové slová,pojmová
mapa, poznám
ky, koncept, úradný list - tabuľka
-názov, hlavička
informácií z textu hypotézu o jeho závere a svoju
hypotézu overiť v diskusii.
- vie vecne argumentovať – zdôvodniť úsudok s
odkazom na text.
Žiak vie:
-prerozprávať prečítaný text so zachovaním
časovej a príčinnej postupnosti a s prípadnými
individuálnymi obmenami;
-dokončiť začatý príbeh.
-vyjadriť názor na prečítaný text − jasne
sformulovať svoj čitateľský dojem, vyjadriť svoje
estetické
zážitky
z prečítaného
textu
i emocionálneho prežívania.
- navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade
s komunikačnou situáciou a cieľmi písania.
Žiak vie
- vysvetliť
-pojmy konspekt, osnova, koncept.
-pojmy úvod, jadro, záver.
-pojem adresa, vizitka.
- vytvoriť konspekt, osnovu, koncept pre
pripravovaný text.
- napísať adresu a adresu odosielateľa na obálku,
adresu na pohľadnicu.
- vytvoriť vlastnú vizitku, text pohľadnice
v súlade s cieľom komunikácie, súkromný list na
zadanú alebo voľnú tému , na zadanú alebo voľnú
tému SMS a krátky e-mail/mejl, na zadanú alebo
voľnú tému oznámenie a správu, pozvánku a plagát,
inzerát a reklamu.
Žiak vie vytvoriť
- na zadanú alebo voľnú tému ucelené rozprávanie
riadok, stĺpec)
s dodržaním delenia na úvod, jadro, záver.
- na zadanú alebo voľnú tému opis:
predmetu,
ilustrácie/obrázka,
osoby.
- na zadanú alebo voľnú tému ucelené rozprávanie
s prvkami opisu s dodržaním časovej postupnosti.
- na zadanú alebo voľnú tému komplexný opis
pracovného postupu s dodržaním časovej a logickej
postupnosti.
Žiak vie členiť text na odseky.
Žiak vie vytvoriť a uskutočniť interview na
zadanú alebo voľnú tému.
- žiak vie stanoviť tému interview.
- žiak vie vybrať osobu, ktorá je v súlade s témou
interview.
- žiak vie samostatne vytvoriť otázky v súlade
s témou interview.
- žiak vie zoradiť otázky podľa logickej postupnosti.
- žiak vie správne klásť otázky, dodržiava pravidlá
splývavej výslovnosti, spodobovania a správne
intonuje.
- žiak vie získať potrebné informácie s cieľom
priblížiť spracovanú problematiku čitateľovi.
- žiak vie zaznamenať odpovede a vytvoriť písomnú
verziu interview.
Žiak vie v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie, resp. textové prvky súvisiace
s obsahom jeho textu a zapísať si ju -systematicky si
tvorí poznámky,
- zaznamenáva kľúčové slová a dokáže ich
následne uplatniť vo vlastnom texte.
Žiak vie
- samostatne aplikovať svoje vedomosti
o jednotlivých žánroch/útvaroch pri transformácii
z jedného žánru do druhého (pohľadnicu; súkromný
list; opis predmetu, ilustrácie/obrázka, osoby;
jednoduché rozprávanie; krátke správy: SMS, email/mejl; oznámenie; správu; pozvánku; plagát;
inzerát; reklamu, rozprávanie s prvkami opisu, opis
pracovného postupu, interview).
Žiak vie
- bez vyzvania učiteľa formou tichého čítania
skontrolovať svoj text s cieľom identifikovať
jednotlivé chyby a následne ich opraviť, pričom pri
oprave svojho textu aplikuje nadobudnuté znalosti
z pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe
a slohu.
- opraviť texty vytvorené niekým iným
- prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a učiteľa)
a následne zapracovať identifikované chyby
s cieľom zlepšiť organizáciu a nadväznosť
myšlienok, opraviť jednotlivé chyby a formálnu
úpravu textu.
- zdôvodniť, prečo niektoré pripomienky
nezapracoval vo svojom texte.
Pri obhajobe svojho názoru sa vie citovo a
spoločensky ovládať.
- zhodnotiť texty produkované niekým iným a svoje
hodnotenie vie zdôvodniť.
- napísať čistopis so zapracovanými a opravenými
chybami.
Žiak vie
- aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe:
- správne rozdeliť slová na konci riadka a dodržať
pravidlá delenia pri slovách so slabičnou
a neslabičnou predponou,
Žiak dodržiava
- pravidlá písania veľkých písmen v korešpondencii
(pohľadnica, e-mail/mejl, súkromný list, pozvánka),
- pravidlo o rytmickom krátení,
- rozlišuje spisovnú slovnú zásobu od nárečia,
- vie správne skloňovať a časovať slová vo vetách,
- žiak pri tvorbe viet a textu používa správny
slovosled a interpunkciu.
Literárna
výchova
Aplikovať
Všeobecné
literárnopojmy - teória
vedné
literatúry
vedomosti na
literárne
texty, odlíšiť
epické,
lyrické a
dramatické
texty
( literárne pojmy
prózy, poézie,
drámy, odbornej
literatúry, autor spisovateľ,
čitateľ -divák,
text - poézia,
próza, dráma),
umelecká a
dobrodružná
literatúra)
VYV, ETV, NAV
Prierezová téma
Multikultúrna
výchova
syntéza,
projektová práca
brainstorming,
práca s
učebnicou,
práca s textom,
práca s
ilustráciou,
orientácia v
slovníkoch,
sebahodnotenie
metóda indiv.
prístupu pre
žiakov
integrovaných,
žiakov so ŠVVP
a žiakov zo
sociálne
Autor/spisovateľ, čitateľ/divák,
text/ ilustrácia
Žiak vie
-správne vysvetliť na neznámom texte rozdiel
medzi autorom (článku v novinách, v časopise) a
spisovateľom (umeleckej literatúry).
- vysvetliť rozdiel medzi umeleckým textom (v
beletrii) a textom v dennej tlači.
- analyzovať ilustráciu v súvislosti s textom.
Kniha/ knižnica
Žiak vie
- v školskej (miestnej, mestskej) knižnici vybrať
knihu podľa katalógu.
- vyhľadať informácie v knihe (knižnici) a použiť
pri učení, riešení konkrétneho problému.
slabšieho
prostredia
Plynulo čítať
súvislý text,
recitovať
prozaické a
básnické
dielo,
prerozprávať
obsah
prečítaného
diela,
vytvoriť
dejovú
osnovu,
vyhľadať
kľúčové
slová,
abstrahovať a
sformulovať
hlavnú
myšlienku
diela, vlastná
tvorba literárne a
výtvarné
spracovanie
Literárne
žánre ľudová
slovesnosť
ľudová
slovesnosť( malé
formy- pieseň,
hádanka,
vyčítanka,
príslovie,
porekadlo,
pranostika ),
rozprávka
( ľudová,
autorská,
televízna, filmová,
rozhlasová ),
legenda, povesť,
báj, poviedka,
balada,
anekdota,
komiks, bájka,
báseň, populárna
pieseň
HUV, DEJ, VYV,
NAV
Prierezová téma
Multikultúrna
výchova
Ľudové tradície
Rozprávka – ľudová, autorská
Žiak vie
- vysvetliť pôvod rozprávky.
- charakterizovať ľudovú rozprávku ako súčasť
ľudovej slovesnosti.
- rozlíšiť ľudovú rozprávku od autorskej.
- vymenovať zberateľov a autorov rozprávok.
- vysvetliť význam činnosti zberateľov rozprávok vo
vytváraní ľudských a národných hodnôt.
Hlavné znaky rozprávky
- vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky.
- vysvetliť ich úlohu vo fantastickej rozprávke.
- zdôvodniť úlohu fantázie a fantastických javov,
magických čísel a predmetov.
- rozlíšiť fantastické a realistické rozprávky.
Povesť
Vie
- vysvetliť rozdiely medzi povesťou a rozprávkou.
- priradiť povesti k jednotlivým druhom.
- rozlíšiť ľudové a autorské povesti.
- rozlíšiť, čo je v povesti fantastické a čo realistické.
- abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
povesti.
- podrobne reprodukovať 1 regionálnu povesť.
- vymenovať 3 autorov národných povestí.
Legenda
-Vie vysvetliť, že hlavnou postavou je osoba, ktorá
za svoje činy bola vyhlásená za svätú.
- abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
prečítaného. - vyhľadať a utriediť reálne
Analýza textu Štruktúra
po štylisticko- diela lexikálnej a
kompozícia
kompozičnej
stránke a
určiť funkciu
jednotlivých
prvkov pre
celkové
vyznenie
kompozícia
(vonkajšia nadpis, odsek,
kapitola, verš,
strofa, diel,
(vnútorná)
kompozícia úvod, zápletka,
vyvrcholenie,
obrat, rozuzlenie),
BIO, GEO,
Prierezová téma
Enviromentálna
výchova
a fantastické deje v legende.
- vysvetliť súvislosti konkrétnej legendy s históriou.
- odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti.
- rozlíšiť legendy podľa pôvodu.
- uviesť meno jedného autora legendy.
Komiks
- Vie vysvetliť pôvod komiksu.
- Vie vysvetliť komiks ako žáner s epickým dejom
(prózu) sprostredkovaným bez rozprávača cez
priamu reč a obrázky.
-abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
komiksu.
-vytvoriť komiks transformáciou príbehu do priamej
reči v bublinách.
- uviesť mená známych domácich (1) aj svetových
autorov komiksu
Bájka
- vie vysvetliť pôvod bájky, bájku ako epický žáner,
-abstrahovať a sformulovať poučenie
a vytvoriť bájku
Báseň
- vie rozlíšiť lyrickú a epickú báseň,
rozhovor,
Verš, strofa, rým, rytmus
pojmová mapa, Žiak vie
reprodukcia s
- vysvetliť pojmy verš, strofa v súvislosti
porozumením,
s umeleckou rečou viazanou.
skupinová práca, - vyhľadať verš, strofu v básni.
samostatná
Literárna postava
práca,
- vysvetliť literárnu postavu ako fikciu autora,
tvorivé písanie, nositeľa deja.
analýza,
- určiť hlavné a vedľajšie postavy.
- výstižne charakterizovať postavy.
diela,
interpretovať
význam diela,
určiť hlavné a
vedľajšie
postavy
vlastná tvorba
literárnych
textov
Dramatizova- Štylizácia
né čítanie,
textu
inscenovanie
dramatického
textu,
sformulovať
vlastné
hodnotenie
diela,
argumentácia,
aplikácia
literárno-
- dialóg, nonsens, VYV,
prirovnanie,
zdrobnenina,
personifikácia,
metafora, epiteton
pojmová mapa,
prezentácia
vlastného textu,
( dramatizované,
dialogizované
čítanie)
Osobnostný a
sociálny rozvoj
literárna postava
(hlavná,vedľajšia),
dej
Vonkajšia kompozícia
-Vie vysvetliť funkciu nadpisu.
- vyhľadať a posúdiť súvislosti medzi nadpisom
a textom.
- vysvetliť členenie textu na odseky.
- vyhľadať kľúčové slová v odseku.
- zdôvodniť, prečo sa literárne dielo člení na
kapitoly
Literatúra pre deti
-Vie charakterizovať ako literatúru písanú pre deti,
s detskými hrdinami, dejom a prostredím blízkym
deťom.
- vymenovať vybraných autorov (5) a ich diela.
Hlavná myšlienka
-Žiak vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku na základe vyhľadávania potrebných
informácií v texte, ich porovnávania a syntézy, resp.
jednoduchého zovšeobecnenia.
Dej
- žiak vie zaradiť dielo na základe deja do epiky
tvorivá
Nonsens
dramatika
-Vie vysvetliť pôvod nonsensu v ľudovej
syntéza,
slovesnosti.
projektová práca - na konkrétnej ukážke vysvetliť, ako vzniká
brainstorming,
nonsens.
práca s
- vysvetliť znaky nonsensu v texte (v poézii
učebnicou,
a v próze)
práca s textom, - vysvetliť nonsens ako štylizáciu textu
práca s
Prirovnanie
ilustráciou,
-Vie vysvetliť prirovnanie ako štylistický
orientácia v
prostriedok, ktorý sa využíva na porovnávanie
slovníkoch,
spoločných znakov vecí, javov.
vedných
znalostí na
konkrétnom
texte.
Osvojiť si
Metrika
potrebné
fakty a vedieť
ich demonštrovať na
konkrétnych
textoch
seba-hodnotenie
metóda indiv.
prístupu pre
žiakov
integrovaných,
žiakov so ŠVVP
a žiakov zo
sociálne
slabšieho
prostredia
rým - druhy,
rytmus, refrén,
verš
HUV
- rozlíšiť prirovnanie v texte.
- vytvoriť vlastné prirovnanie.
Personifikácia- zosobnenie
- Vie vysvetliť pojem ako spôsob štylizácie textu.
- rozlíšiť personifikáciu v texte.
- vytvoriť analogickú personifikáciu.
- pozná základné princípy dialógu,
- utvoriť zdrobneniny
Žiak vie
- vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus, refrén
v súvislosti s umeleckou viazanou. rečou
- rozlíšiť rytmus v básni.
- určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú.
- recitovať báseň, pričom rešpektuje rytmickú
usporiadanosť básnického textu.
Poznámka k tvorbe školského vzdelávacieho programu
Počet a zameranie kontrolných diktátov v 6. ročníku ZŠ:
počet: 4
zameranie: opakovanie učiva z 5. ročníka, cudzie slová, zvieracie prídavné mená, privlastňovacie prídavné mená, číslovky, slovesné spôsoby,
príslovky, záverečné opakovanie učiva zo 6. ročníka
Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 6. ročníku ZŠ:
počet: 2
zameranie: statický opis, charakteristika osoby, rozprávanie s využitím priamej reči (1. osoba, 3. osoba) (možnosť výberu)
Učebné zdroje
učebnice, tlač, internet, televízia, rozhlas, film, divadlo, mimočítanková literatúra
ANGLICKÝ JAZYK
6. ročník
Charakteristika predmetu
Na európskom kontinente žijú vedľa seba ľudia mnohých kultúr. Hovoria mnohými
jazykmi. Európania sa vyznačujú rešpektovaním tejto rôznorodosti, toleranciou a ochotou
vzájomne sa dorozumieť a komunikovať bez ohľadu na jazykové a kultúrne hranice. Podpora
vzájomného porozumenia a tolerancie medzi občanmi Európy a dodržiavanie ľudských práv
sú hlavnými cieľmi Rady Európy. Táto zároveň stanovila šesť úrovní ovládania jazyka ako
jednotné meradlo, ktorému budú rozumieť v každej krajineEurópy.
Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať
k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a uplatnení na trhu práce. Cudzie
jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné
kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho
referenčného rámca (SERR) pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v druhom
cudzom jazyku k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je
závislá nielen od vzdelávania v materinskom a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej
miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých oblastí vzdelávania.
Učenie sa CJ podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií CJ
sú dôležité pre podporu mobility v rámci EÚ, umožňujú občanom plne využívať slobodu
pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na
kompetencie vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré
pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom
existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému
jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úrovne A1 a A2 je používateľ základného jazyka.
Spoločný názov pre úrovne B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka.
Ciele predmetu
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým,
že vedie žiakov k :
podpore sebadôvery každého žiaka,
osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po
celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi schopnými podieľať sa
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie všetkých žiakov,
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu,
v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa,
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia,
vychadzajúcich z umeleckých textov, a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických
cítení a vnímaní,
pestovaniu vedomia k jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti
a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných prejavov,
využívaniu IKT,
využívaniu metódy CLIL do vyučovacieho procesu,
práca s žiakmi s individuálnymi výchovno- vzdelávacími plánmi
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa
jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činnosti, v rámci ktorých vytvára a prijíma
texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa
aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručnosti, postojov a hodnôt, ktoré
umožňujú osobe konať.
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby
učiaci sa dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie a nápady s
mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje
myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a
myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Môj život
Rodina a spoločnosť
Vzdelávanie a práca
Domov a bývanie
Multikultúrna spoločnosť
Zvieratá
Človek a príroda
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
Sviatky
Doprava a cestovanie
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
Jedlo
Stravovanie
Voľný čas a záľuby
Počet hodín
15
15
15
15
Multikultúrna spoločnosť
Svet
Človek a príroda
Multikult. spoločnosť
Zábava
Vzdelávanie a práca
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
20
19
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v anglickom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené
vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv
iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – ANGLICKÝ JAZYK (týždenne 3 ), spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
medzipredmetové
Tematický
Obsahový štandard (téma)
Ciele
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Vedieť používať Predstavenie Rodina a spoločnosť
Multikultúrna
Práca s textom
Receptívne zručnosti
Vzdelávanie a práca
výchova
Posluch
a) Zachytiť známe informácie
prítomný čas
sa
jednoduchý,
Domov a bývanie
CLIL- matematika, s porozumením
v počutom texte
Môj život
Multikultúrna spoločnosť
biológia
Práca so
b)vyhľadať v texte osobné údaje
otázky,
odpovede
slovníkom
c) rozpoznať dátumy a názvy
áno/nie
mesiacov v roku
d) vyhľadať informácie v texte,
Frekvenčné
pochopiť hlavnú myšlienku
príslovky
Radové číslovky
Produktívne zručnosti
a) hovoriť kamarátovi o dennom
režime
b) hovoriť o dianí spojenom s
konkrétnym dátumom
c) pomenovať rôzne domáce
práce a hovoriť o svojich
skúsenostiach z denného života
Interakcia
a) rozprávať sa s kamarátom o
dennom režime
b) rozprávať sa o domácich
prácach
Vedieť používať Zvieratá
Človek a príroda
Biológia
Počúvanie
Receptívne rečové zručnosti:
a porovnávať
Voľný čas a záľuby
Osobnostný
s porozumením
a) vyhľadať špecifické
prítomný čas
Multikultúrna spoločnosť
a sociálny rozvoj
Čítanie
informácie v prečítanom texte
priebehový a
Multikultúrna
s porozumením
b) rozumieť hlavnej myšlienke
jednoduchý
spoločnosť
Projektová práca
prečítaného príbehu
Zámeno predmet vety
Skupinová práca
Dialóg. CLIL
Rolová hra
Didaktické hry
a piesne
Výukové DVD
Pracovné listy
Vedieť používať Sviatky
minulý čas
slovesa “to be” a
minulý čas
pravidelných a
nepravidelných
slovies
Doprava a cestovanie
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
Dejepis
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Počúvanie
s porozumením
Čítanie potichu
Čítanie
s porozumením
Práca
s výkladovým
slovníkom
Dialóg. CLIL
Projektová práca
Rozprávanie
Dramatizácia
Rolová hra
Didaktické hry
a piesne
Výukové DVD
Pracovné listy
Vedieť používať Jedlo
počítatelné a
nepočítatelné
Stravovanie
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
Geografia
Matematika
Biológia
Rozprávanie
Dramatizácia
Dialóg
Produktívne rečové zručnosti:
a) pomocou obrázku pomenovať
exotické zvieratká, ktoré možno
vidieť v ZOO
b) informovať o tom, ktoré
zvieratká má žiak rád a ktoré
nemá
Interaktívne rečové zručnosti:
a) simulovať telefónny rozhovor
s kamarátom a opýtať sa, čo robí
Receptívne zručnosti
a/ rozumieť info z emailu
b/ porozumieť
hlavným info, zachytiť dej
v minulosti
c/ reagovať na vizuálny podnet
d/ rozumieť obsah krátkeho listu
e/ rozumieť
deju kresleného príbehu
a napodobniť rozprávanie
Produktívne zručnosti
a/ opýtať sa kamráta kde bol
v predošlých dňoch
b/ bežné dopravné prostriedky,
miesta spojené s cestovaním
c/ informovať o inej osobe
Interakcia
a/ porozprávať sa s kamarátom
o dianí
Receptívne zručnosti
a/ rozumieť pojmom spojených
s jedlom a zachytiť ich v texte
podstatná mena,
neurčité zámena
Otázka na
množstvo
Určitý/neurčitý
člen
little, few
Vedieť používať Svet
otázky pomocou
- How..?
2. stupeň príd.
m. /“than”
3. stupeň príd.
mien
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Človek a príroda
Multikultúrna spoločnosť
Gegrafia
Biológia
Multikultúrna
spoločnosť
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
b/ rozumieť kľúčovým bodov
v texte komixu
c/ rozumieť postupu príprav jedla
d/ vedieť zapísať nákupný
zoznam podľa počutých
informácií
Produktívne zručnosti
a/ porozprávať o jedlách
a nápojoch /hodnotíme aj
gramatiku/
b/ pracovať s obrázkom, pýtať sa
na množstva jedla a pitia
c/ dramatizácia prečítaného textu
Interakcia
a/ rozhovor
v bežnej reštaurácii
Skupinová práca
Receptívne zručnosti
Rozprávanie
a/ pomenovať geografické názvy
Dramatizácia
spojené s mestom a dedinou
Dialógy
b/ porozumieť textu o Veľkej
Individuálna práca Británii
žiakov
c/ porozumieť popisu počasia,
Kvíz
rôzne ročné obdobia
Didaktické hry
d/ rozumieť kreslenému seriálu
a piesne
Produktívne zručnosti
Čítanie potichu
a/ opísať typické počasie
CLIL
krajine
Rolová hra
b/ porovnať vzhľad, kvalitu
Projektová práca
a vlastnosti vecí
Výukové DVD
c/ rozumieť zadaniu, odpovedať
Pracovné listy
na kvíz, správne vyriešiť
d/ gramaticky správne zaradiť
Skupinová práca
Individuálna práca
žiakov
Projektová práca
CLIL
Čítanie s
porozumením
Didaktické hry
a piesne
Rolová hra
Výukové DVD
Pracovné listy
Vedieť vyjadriť Zábava
budúcnosť
pomocou “going
to”
Prídavné mená a
príslovky
Nácvik “have to
Vzdelávanie a práca
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna spoločnosť
Dejepis
Etická výchova
Multikultúrna
výchova
slová o kvalite do kontextu
e/ dramatizovať kreslený seriál
Interakcia
a/ rôzne dialógy o počasí
Rozprávanie
Receptívne zručnosti
Dialóg
a/ počúvať rozhovor kamarátov
Skupinová práca
o tom, čo budú robiť večer
Individuálna práca b/ porozumieť hlavnej myšlienke
žiakov
živej scény z filmového štúdia
Projektová práca
c/ gramaticky správne vyjadriť čo
Didaktické hry
nemožno a aké sú povinnosti
a piesne
d/ porozumieť zápletke v príbehu,
CLIL
vyvrcholeniu a rozuzleniu
Čítanie
Produktívne zručnosti
s porozumením
a/ pomenovať typy programov
Počúvanie
a ktoré sú obľúbené
s porozumením
b/chronologicky
Dramatizácia
zostaviť scény z príbehu
Rolová hra
c/ hovoriť o filmových žánroch
Výukové DVD
Interakcia
Pracovné listy
a/ s kamarátom sa rozprávať
o plánoch, čo zamýšľajú robiť.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami. Žiaci sú
podľa počtu delení na skupiny.
Učebné zdroje
Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku
odporúčané vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a používajú sa v rôznych
priestoroch. Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Učebné zdroje
predstavujú zdroj významných informácií a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov
žiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a
postojov, orientácie na ich individuálne záujmy.
Učebné zdroje:
Učebnica Project 2, third edition, Tom Hutchinson
Pracovný zošit
Európske jazykové portfólium
Internet
Cudzojazyčná literatúra(časopisy, knihy, encyklopédie)
Výkladové a prekladové slovníky
Aktuálne propagačné materiály
NEMECKÝ JAZYK
6. ročník
Charakteristika predmetu
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú
oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Cudzie
jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci
Európskej únie.
Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k
zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu
práce. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho
referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov.
Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom jazyku
smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 (podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre
jazyky).
Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v
materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková
kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj
kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie,
umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských
štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere
podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa
chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa
vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka (independent
learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje
opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti
používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Cieľ predmetu
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, že vedie žiakov k:
podpore sebadôvery každého žiaka;
k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa
po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote;
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti;
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov;
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v
ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako 54 významný
zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného
vzdelávania;
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k
získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov;
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie;
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia
vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických
cítení a vnímaní;
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a
spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka
viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných
jazykových prejavov.
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa
jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činnosti, v rámci ktorých vytvára a prijíma
texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa
aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručnosti, postojov a hodnôt, ktoré
umožňujú osobe konať.
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť,
aby učiaci sa dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení
pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie a nápady
s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje
myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a
myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Zoznamovanie sa
Reálie Nemecka. Správna výslovnosť. Pozdravy. Ako sa voláš? Kde
bývaš? Koľko máš rokov? Odkiaľ pochádzaš? Nový priateľ. Názvy
krajín a obyvateľov jednotlivých krajín. Základné číslovky. Sloveso
sein a haben.
Škola
Škola začína. V učebni. Aký je tvoj obľúbený predmet? Žiak
a učiteľ. Rozvrh hodín – dni v týždni, názvy predmetov.
Privlastňovacie zámená v nominatíve. Časovanie pravidelných
slovies. Slovosled v hlavnej vete - oznamovacia a opytovacia veta.
Rodina
Kto je to? Máš súrodencov? Máš domáce zvieratá? Máš rád
zvieratá? Opis zvieratka. Množné číslo
Narodeniny
Kedy máš narodeniny? Dnes mám narodeniny. Čo si dostal? Čo
robíš? Všetko najlepšie k narodeninám. Radové číslovky. Časovanie
nepravidelných slovies. Oslava. Darčeky. Potraviny, nápoje.
Blahoželanie.
Záľuby
Čo je tvojím koníčkom? Športuješ rád? Čo robíš rád? Čo robíš cez
víkend? Koníčky, šport, voľný čas. Hudobné nástroje. Zbierky.
Predložka seit.
Televízor
Čo pozeráš rád? Ako často pozeráš TV? Koľko je hodín? Kto je
tvoja obľúbená hviezda? Môj najobľúbenejší herec. Televízne
Vysielanie. Časti dňa. Čas – určovanie hodín. Populárne osobnosti.
Slovesá s odlúčiteľnou a neodlúčiteľnou predponou.
Komunikácia
Ako sa učíš nemčinu? Pri telefóne. Napíš opäť. Priatelia na
dopisovanie. Práca s PC. Pomôcky pri vyučovaní cudzieho jazyka.
Telefón. Pohľadnica. List. Počítač. Príslovky miesta. Rozkazovací
spôsob.
Prázdniny
Kam pôjdeš cez prázdniny? Ako tam pocestuješ? Mestá
a vzdialenosti. Čo si zoberieš so sebou? Kde budeš bývať?
Prázdniny. Cestovanie. Dopravné prostriedky. Bývanie. Vysnívaná
dovolenka. Predložky nach, in. Predložky s akuzatívom. Predložky
s datívom.
Sviatky
Vianoce. Veľká noc. Doplňujúci materiál.
Počet
hodín
10
8
8
7
6
8
6
7
6
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v nemeckom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli
v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené
vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv
iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Hodnotiť sa budú písomné práce, projekty, aktivita na hodine, rozprávanie.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – Nemecký jazyk (týždenne 2 ), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Reálie
Nemecka.
Správna
výslovnosť.
Pozdravy.
Naučiť žiakov
Geografia
Nácvik dialógu, Predstaviť sa,
Ako sa voláš? Kde bývaš? Koľko máš rokov? Matematika
stručne sa
počúvanie
povedať o sebe
Odkiaľ
pochádzaš?
Nový
priateľ.
Názvy
krajín
predstaviť,
Gramatika
s porozumením
najdôležitejšie
Zoznamovanie a obyvateľov jednotlivých krajín. Základné
orientovať sa na
Multikultúrna
práca s mapou
informácie,
sa
číslovky. Sloveso sein a haben.
Mape Európy
výchova
Európy, práca
vymenovať a
s pracovným
ukázať na mape
zošitom, proj.
krajiny Európy.
práca
Škola začína. V učebni. Aký je tvoj obľúbený Výtvarná výchova Počúvanie
Naučiť žiakov
Použiť slovnú
predmet? Žiak a učiteľ. Rozvrh hodín – dni v
s porozumením, zásobu na
hovoriť o svojej
týždni, názvy predmetov. Privlastňovacie
práca s rozvrhom tému škola,
škole, triede,
zámená v nominatíve. Časovanie pravidelných
hodín, práca s PZ číslovky po
používať zákl.
slovies. Slovosled v hlavnej vete - oznamovacia
číslovky, a
1000, vymenovať
Škola
a opytovacia veta.
akuz. podst.
dni v týždni,
mien
školské predmety a
povedať svoj
rozvrh hodín,
vymenovať ľudské
vlastnosti.
Naučiť žiakov
Predstaviť svoju
Kto je to? Máš súrodencov? Máš domáce Etika,
Počúvanie
hovoriť o svojej
zvieratá? Máš rád zvieratá? Opis zvieratka. Multikultúrna
s porozumením, rodinu, vymenovať
škole, triede,
Množné číslo
výchova
práca s rozvrhom domáce zvieratá,
Rodina
používať zákl.
Osobnostný a soc. hodín, práca s PZ vyjadriť svoj
názor na zvieratá.
číslovky, a 4.p.
rozvoj
podst. mien
Naučiť žiakov
vyjadriť dátum,
kedy majú
narodeniny,
povedať
v minulom
čase, čo dostali,
vedieť
zablahoželať
priateľovi
Naučiť žiakov
rozprávať o
svojich
koníčkoch,
o športe, o
voľnom
čase, použiť
predložku seit
Naučiť žiakov
povedať
o obľúbených
programoch,
o svojich
obľúbených
hercoch,
povedať, koľko
je hodín
Naučiť žiakov
telefonovať,
napísať list
priateľovi na
počítači
Narodeniny
Záľuby
Televízor
Kedy máš narodeniny? Dnes mám narodeniny. Multikultúrna
Čo si dostal? Čo robíš? Všetko najlepšie výchova
k narodeninám. Radové číslovky. Časovanie Matematika
nepravidelných slovies. Oslava. Darčeky.
Potraviny, nápoje. Blahoželanie.
Dialógy vo
dvojici,
počúvanie
s porozumením,
práca s
kalendárom,
práca s PZ, proj.
práca
Popísať svoju
narodeninovú
oslavu, vedieť
použiť minulý
čas slovies
a zhotoviť
pohľadnicu
k narodeninám.
Čo je tvojím koníčkom? Športuješ rád? Čo robíš Telesná výchova
rád? Čo robíš cez víkend? Koníčky, šport, Hudobná výchova
voľný čas. Hudobné nástroje. Zbierky.
Predložka seit.
Dialógy,
počúvanie
s porozumením,
práca s PZ
Opísať svoj voľný
čas, vymenovať
záľuby a správne
použiť slovesá
v prítomnom čase.
Čo pozeráš rád? Ako často pozeráš TV? Koľko Matematika
je hodín? Kto je tvoja obľúbená hviezda? Môj
najobľúbenejší herec. Televízne vysielanie.
Časti dňa. Čas – určovanie hodín. Populárne
Slovesá
s
odlúčiteľnou
a
osobnosti.
neodlúčiteľnou predponou.
Dialógy,
počúvanie
s porozumením,
práca s hodinami,
práca s PZ, proj.
práca
Povedať o svojich
obľúbených
programoch
v TV, určiť čas,
opísať svoju
obľúbenú hviezdu.
Práca s
počítačom,
počúvanie
s porozumením,
práca s PZ, proj.
Povedať, ako sa učí
cudzí jazyk,
dorozumieť sa cez
telefón, napísať
pohľadnicu a list na
Ako sa učíš nemčinu? Pri telefóne. Napíš opäť.
Priatelia na dopisovanie. Práca s PC. Pomôcky
Komunikácia
pri vyučovaní cudzieho jazyka. Telefón.
Pohľadnica. List. Počítač. Príslovky miesta.
Rozkazovací spôsob.
Slovenský jazyk
Informatika
Mediálna výchova
Tvorba proj.
a prezent. zručnosti
Naučiť žiakov
povedať, ako
trávia
prázdniny, kam
a čím cestujú,
opísať svoju
vysnívanú
dovolenku
Naučiť žiakov
lexiku k
Vianociam a
Veľkej noci,
Zoznámiť ich s
vianočnými
a veľkonočnými
zvykmi
v Nemecku
Prázdniny
Kam pôjdeš cez prázdniny? Ako tam
pocestuješ? Mestá a vzdialenosti. Čo si zoberieš
so sebou? Kde budeš bývať? Prázdniny.
Cestovanie. Dopravné prostriedky. Bývanie.
Vysnívaná dovolenka. Predložky nach, in.
Predložky s akuzatívom. Predložky s datívom.
Vianoce. Veľká noc. Doplňujúci materiál.
Matematika
Dopravná výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a soc.
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Informatika
práca
Dialógy, práca
s textom, čítanie
a počúvanie
s porozumením,
práca s mapou
Európy, práca s
PZ,
proj. práca
Práca s textom,
proj. práca
Sviatky
počítači.
Opísať svoje
vysnívané
prázdniny, vyjadriť
svoje želania a sny.
Opísať prežívanie
Vianoc, vianočnú
atmosféru, darčeky,
opísať Veľkonočné
sviatky
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami. Žiaci sú
podľa počtu delení na skupiny.
Učebné zdroje
Vo vyučovaní nemeckého jazyka sa budú využívať:
• učebnice (Projekt Deutsch 1, Nemčina 1, Deutschmobil, Hallo, da bin ich)
• pracovné zošity
• texty na počúvanie: piesne, vtipy, básne, rozprávky, interview
• médiá: časopisy, kazeta, internet
• texty na čítanie: poviedky, básne, bájky, komiksy, piesne, recept, plagát, texty o iných krajinách, o zvieratách
• slovníky
RUSKÝ JAZYK
6. ročník
Charakteristika vzdelávacieho predmetu:
Predmet „Ruský jazyk“ obsahovo je zameraný na poskytnutie základných predpokladov pre
komunikáciu žiakov v rámci EÚ, prispieva k väčšej mobilite v osobnom živote, v ďalšom štúdiu
a napokon uplatnením sa na trhu práce. Jednou z najdôležitejších tém je multikultúrna výchova
žiakov. V praxi to znamená najmä sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie takých názorov a
postojov žiakov, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do života nielen v Slovenskej republike, ale
aj mimo nášho štátu. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a
podobne by mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Počas
štúdia podľa tohto programu sa žiak dostane z referenčného stupňa A1 a A2 ( používateľ
základného jazyka ) na stupeň B1 až B2 (samostatný používateľ jazyka).
V šiestom ročníku sa učivo skladá z týchto profilujúcich častí, ktoré podmieňujú komunikáciu
žiaka v danom cudzom jazyku: predazbukové obdobie a azbukové obdobie.
Na zvládnutie týchto požiadaviek žiak aktívne alebo pasívne ovláda 350 lexikálnych jednotiek
(slovná zásoba) a používa tieto gramatické štruktúry: privlastňovanie, predložky miesta,
neurčitok slovies, predložky času, množné číslo podstatných mien, sloveso „byť“ a „mať“ v
prítomnom čase, určovanie času, modálne slovesa, slovesa pohybu.
Ciele vyučovacieho predmetu:
Spoločenské:
1. podpora sebadôvery žiaka, aby dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a
pomáhal cudzincom vo svojej vlastnej krajine
2. žiak pochopí potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku ako nikdy sa nekončiaci celoživotný
proces
Vzdelávacie:
1. získanie zručnosti komunikácie v ruskom jazyku v danom ročníku na referenčnom stupni A1
až A2, čo sa odrazí v jednotlivých komunikačných zručnostiach
2. získať zručnosť samostatne pracovať s učebnicou, riešiť úlohy v pracovnom zošite
3. v súlade s osvojovaním si lexikálnych jednotiek určených na produktívne a receptívne
osvojenie základných gramatických javov nevyhnutných na komunikáciu, osvojovaných formou
poučiek a vetných modelov, získať schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a
štylistickej stránky správne vety dialógy a súvislé ústne a písomné prejavy.
Výchovné:
1. rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo dvojiciach a v
skupinách
2. prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov, fantáziu pri tvorbe Situácií,
replík, dotváraní textov a zapájaní sa do jazykových hier
Žiak je stredobodom vyučovania. Výber tém, textov a sociálnych foriem orientujeme s
ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú
úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z
reálneho života a je zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho
jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote dospievajúcich významnú úlohu.
Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť, spontánnosť,
radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, ktorá zotrváva, len v
priebehu pubertálneho vývinu získava iné formy a je ovplyvňovaná inými záujmami. V súlade s
tým zameriavame vyučovací proces na meniace sa vedomie žiaka, na jeho skúsenosti a na
neustále sa rozširujúci rozsah záujmov. Sústreďujeme sa na formy učenia sa pomocou
objavovania, pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby samostatne pristupoval k
témam a situáciám a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka.
V popredí rovnako sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu, ktoré čoraz
viac zameriavame na praktické tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie; všetky
čiastkové oblasti procesu vyučovania a učenia sa jazyka – sprostredkovanie komunikačných
zámerov a prejavov, slovnej zásoby a gramatiky. Vychádzajú z neho a potom do neho vyúsťujú.
Vo zvyšujúcej sa miere vystupujú do popredia stratégie čítania s porozumením a produktívne
písomné aktivity.
Dbáme na to, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v ruskom jazyku podľa
svojich individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely v individuálnych
schopnostiach a v správaní.
Správanie a učenie sa žiaka tvorí integrálnu jednotu afektívnych, motorických a kognitívnych
komponentov, pričom zohľadňujeme, že na tomto stupni sa postupným vývinom dostáva
kognitívny komponent čoraz silnejšie do popredia. Celý proces vyučovania cudzieho jazyka už
od základov organizovaný ako celok, pričom v súlade so stúpajúcou mierou uvedomelosti žiaka
používame špecializované metodické postupy, najmä v kognitívnej oblasti.
Na vyučovaní vedieme žiaka pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem (napr. práca vo
dvojiciach, v skupinách a i.) a cvičení na vyučovaní k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si
ruského jazyka. Metodická pestrosť vzbudzuje záujem u žiaka, pričom stúpa aj význam zaradenia
moderných komunikačných prostriedkov. Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších
situácií a textov na vyučovaní sa žiak učí jazykovo a sociálne primerane komunikovať na základe
rôznych podnetov a s rôznymi partnermi. Autentické komunikačné situácie spočívajú vo
vzájomnom pôsobení rečových zručností. Ich sprostredkovanie a podpora a ich vzájomná
integrácia sa uskutočňuje nepretržitým precvičovaním na vyučovaní.
Konkrétne situácie v komunikácii sa zmysluplne spájajú s preberanými témami. Konfrontácia s
reáliami ruský hovoriacich krajín podporuje interkultúrne porozumenie, prispieva k interpretácii
nášho sveta v protiklade k cudziemu a nielen k hromadenou izolovaných informácií.
Hlavným cieľom vyučovania ruského jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Na dosiahnutie
toho to cieľa sa nebudeme jazykové chyby opravovať takým spôsobom, ktorý narúša
komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej a odstraňujeme ich skôr konštruktívnou metódou.
Vyučovací proces pozostáva z opakovania a z preberania nového učiva vo vyváženom pomere,
ktorý zodpovedá potrebám žiakov, ich stratégiám učenia sa.
Počúvanie s porozumením
Žiaci porozumejú:
• vety, výrazy a slová, ktoré sa ich bezprostredne týkajú
•
hlavné myšlienky nahrávok a textov, ktoré sú im známe a obsahujú minimálny počet
neznámej slovnej zásoby
Žiaci:
• vedia rozlíšiť v texte základné a rozširujúce informácie
• vedia zachytiť špecifické informácie z textov, ktoré sa týkajú daných tematických okruhov
• vedia odhadnúť z kontextu význam neznámych slov
Čítanie s porozumením
Žiaci vedia:
• vyhľadať hlavnú myšlienku v texte, ktorý má minimálny počet neznámych slov
• vyhľadať špecifické informácie v jednoduchých textoch
• v texte rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných
• vyhľadať relevantné informácie z obrázkov, grafov, tabuliek, ktoré sprevádzajú písaný text
Ústny prejav
Žiaci sa dokážu vyjadriť jednoduchým spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s tematickými
okruhmi formou monológu aj dialógu.
Žiaci vedia:
• nadviazať krátky dialóg na tému, ktorá im je blízka
• klásť otázky k danej téme z každodenného života, ktorá im je blízka a tiež odpovedať na
otázky
• rozprávať o bežných témach a vymieňať si pritom jednoduché informácie
• jednoduchými vetami opísať seba, svoju rodinu, iných ľudí, spôsob života a ich činnosť v
škole
• vyjadriť čas, deň, mesiac, dátum
• jednoducho opísať, čo robili v minulosti
• vyjadriť v krátkosti jednoduchými vetami, názor na daný problém, otázku, ktorá sa týka
stanovených tematických okruhov
• zostaviť krátke rozprávanie
• zreprodukovať obsah krátkeho, jednoduchého textu
Žiaci vedia jednoduchým spôsobom opísať a porozprávať o:
• mieste, kde bývajú
• veciach v ich okolí (napr. o dome, obľúbenej veci )
• svojom dennom režime a ostatných témach týkajúcich sa určených tematických okruhov
Písomný prejav
Žiaci vedia:
• v súlade s pravopisnými normami správne používať dané jazykové prostriedky
• písať jednoduchú korešpondenciu a odpovedať na ňu
• vyplniť jednoduchý formulár (osobný dotazník), uviesť meno, údaje o narodení, národnosť,
adresu, pohlavie
• opísať osoby a miesta
• jednoduchým spôsobom opísať udalosti, činnosti a skúsenosti
•
napísať jednoduchý text na základe vizuálneho podnetu, napr. obrázku, fotografie...
Stratégia vyučovania:
Prvou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť učebného
obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna a neverbálna komunikácia,
uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov.
Najvhodnejšie sú také autentické situácie, do akých sa žiaci dostávajú v bežnom živote.
Autentickými situáciami na vyučovacích hodinách sú rozhovory o prečítaných textoch, o
programoch v televízii a rozhlase, o osobných zážitkoch žiakov. V rámci týchto situácií sa
nacvičuje aj neverbálna komunikácia: gestá, mimika, vzdialenosť medzi účastníkmi
komunikácie, kontakt zrakom a pod. v závislosti od vzťahu medzi partnermi. Na vyučovacích
hodinách autentické rozhovory nahrádzajú simulované, inscenované situácie, ktoré možno
navodiť pomocou audiovizuálnych pomôcok a motivačnými, resp. uvádzajúcimi rozhovormi.
Náležitou motiváciou na takéto rozhovory a besedy je vytváranie takých situácií, v ktorých jeden
z účastníkov komunikácie chce získať nové informácie. Vo všetkých situáciách je však dôležité
využívať osobné skúsenosti žiakov, najmä tie, ktoré ostatní účastníci komunikácie nepoznajú, a
vyžadovať od nich autentické odpovede prirodzené pre reč daného veku žiakov. Podobne je
dôležité, aby žiak hral vlastnú úlohu, nie úlohu dospelých, a takto sa naučil verbálne a neverbálne
správať v rozličných situáciách týkajúcich sa jeho osobného života.
V 6. ročníku je ešte potrebná aj doslovná reprodukcia rozhovorov učebnici, ale v ďalšej fáze už
možno vyžadovať od žiakov, aby modelové rozhovory v učebnici pretvárali podľa svojich
osobných skúseností, prirodzene, s použitím osvojených rečových panelov, modelov a slovnej
zásoby východiskových textov. Pri plánovaní situácií učiteľ ruského jazyka by mal predvídať a
plánovať aj to, aké lexikálne jednotky a vetné štruktúry budú žiaci potrebovať na realizáciu
komunikácie. Ďalšou podmienkou rečovej komunikácie je jednoznačná identifikácia reči:
porozumenie reči partnera, porozumenie textu, presnému významu lexikálnych jednotiek a pod.
V záujme jednoznačnej identifikácie reči okrem vysvetlenia lexikálnych jednotiek výkladom a
opisom v 6.ročníku je vhodné a potrebné aj vysvetlenie prekladom.
Komunikatívny prístup vo vyučovaní vyžaduje prirodzenú sémantizáciu reči. To znamená, že aj
lexikálne jednotky, aj potrebné gramatické javy treba znázorňovať a nacvičovať v reálnych
situáciách, nie izolovane.
Štvrtou, veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia. Najvhodnejší
je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať partnerovi, chce sa dačo dozvedieť,
keď sa hovorí o takých udalostiach a zážitkoch, ktoré niečo znamenajú v jeho živote. Motivácia
je vtedy dobrá, keď sa učiteľovi podarí vytvoriť kladný citový vzťah k obsahu vyučovacích
hodín, vrátane činností. Je to podmienkou trvalého zafixovania učiva v pamäti. Je vhodné
striedať činnosti, témy precvičovať formou rozličných činností. V procese osvojovania ruského
jazyka zohráva veľmi dôležitú úlohu vyučovanie kontrastným spôsobom. Tento spôsob
vyučovania vyžaduje, aby sa v prvom rade precvičovali odlišné javy v slovenskom ruskom
jazyku: odlišné vyjadrovanie, odlišné vetné štruktúry a gramatické javy potrebné na
komunikáciu. Namiesto zbytočných a zdĺhavých výkladov tých javov a pojmov, ktoré žiaci
poznajú zo slovenského jazyka, je vhodnejšie opierať sa o vedomosti žiakov získané v
slovenskom jazyku, a takto získaný čas využiť na nácvik odlišných javov, na odlišné jazykové
stvárňovanie ústnych a písomných prejavov. V zmysle kritéria dlhodobosti sa gramatické javy
nevyučujú lineárne podľa opisnej gramatiky ruského jazyka, ale špirálovite. Po určitých
intervaloch a podľa potreby je potrebné sa vrátiť k osvojeným jazykovým prostriedkom s cieľom
ich využívania v nových kontextoch. Aj v zložke literárna komunikácia je potrebný
komunikatívny prístup. Ťažiskom práce s literárnymi textami v 5.ročníku je spoznávanie
komunikatívnych prvkov v literárnych ukážkach, pozorovanie a estetické vnímanie literárneho
textu (reprodukcia obsahu literárneho textu, dramatizácia, hodnotenie a pod.), utváranie návykov
potrebných na čítanie ruskej poézie a prózy.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Pozdravy a predstavenie
Slovná zásoba k téme. Predstavenie. Nácvik rečových zručností.
Škola
Školské pomôcky. Naša trieda.
Rodina
Členovia rodiny. Hračky. Potraviny. Činnostné slovesá. Farby.
Tlačená a písaná azbuka –porovnanie s latinkou
Nácvik písania. Nácvik čítania. Čísla 0-100.
Priestor, kde žijem
Opis domu. Nácvik písmen. Slovná zásoba k téme.
Rieka
Nácvik písmen. Nácvik čítania. Príslovky miesta. Zisťovacie otázky.
Izba
Nácvik písania. Nácvik čítania. Tvorenie jednoduchých viet. Opis izby. Slovná
zásoba k téme.
Mesto
Nácvik písania. Nácvik čítania. Slovná zásoba k téme. Príslovky miesta.
Orientácia na mape a čítanie z mapy. Opis mesta. Nácvik výslovnosti. Minulý
čas slovies. Stretnutie. Moskva. Pamätihodnosti mesta Moskva. Jednoduchý
preklad.
Obchody
Nácvik písania. Nácvik výslovnosti. Nácvik čítania. Práca s textom. Typy
obchodov. Nákupy. Intonácia v rozkazovacej vete. Väzba „mať“. Prídavné
mená.
Vyučovacia hodina
Nácvik výslovnosti. Práca s textom. Zápor vo vete. Nácvik čítania a písania.
Činnostné slovesá. Priatelia. Slovná zásoba k téme. Sloveso bývať. Tvorba
opytovacích viet.
Zimný štadión
Nácvik čítania a písania. Výslovnosť slabík. Šport. Väzba slovesa hrať. Voľný
Počet hodín
4
4
4
8
4
4
6
6
6
4
4
čas. Práca s textom.
Azbuka
Azbuka – čítanie a písanie. Práca s textom. Písanie listu.
Opakovanie
Nácvik čítania. Nácvik písania. Činnostné slovesá. Projekty na vybranú tému.
Pieseň.
6
6
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v ruskom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s
požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti,
získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota
spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné
prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných metodických
pokynov.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – Ruský jazyk (týždenne 2 ), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Naučiť žiakov
Multikultúrna
Nácvik dialógu, -žiak sa vie
Slovná zásoba k téme
Pozdravy a
výchova- ruský
počúvanie
stručne sa
predstaviť,
predstavenie - Predstavenie
predstaviť,
hovoriace krajiny; s porozumením
- Nácvik rečových
povie odkiaľ je a
orientovať sa na
medziľudské
práca s mapou
zručností
zistí si
vzťahy
Mapa Európy
Európy, práca
tieto informácie o
s pracovným
partnerovi
zošitom proj.
práca
Naučiť žiakov
Školské pomôcky. Naša trieda.
Výtvarná výchova Počúvanie
-žiak dokáže
Škola
hovoriť o svojej
Environmentálna
s porozumením, pomenovať
škole, triede,
výchova
práca s rozvrhom školské potreby
používať zákl.
hodín, práca s PZ
číslovky, a
akuz. podst.
mien
Naučiť žiakov
Členovia rodiny. Hračky. Potraviny. Činnostné Etická výchova,
Počúvanie
-žiak vie
Rodina
hovoriť o svojej
slovesá. Farby.
Multikultúrna
s porozumením, pomenovať členov
škole, triede,
výchova
práca s rozvrhom rodiny
používať zákl.
hodín, práca s PZ -žiak dokáže
číslovky, a 4.p.
Básničky
pomenovať
podst. mien
farby predmetov
-žiak vie
pomenovať hračky
Rozvíjať
Nácvik písania. Nácvik čítania. Čísla 0-100.
Slovenský jazyk
Práca
žiak vie počítať od
Tlačená a
techniku čítania písaná
Geografia
s obrázkami
1 do100
a písania
azbukou
azbuka porovnanie
s latinkou
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Rozvoj
komunikácie
Priestor, kde Opis domu. Nácvik písmen. Slovná zásoba
k téme.
žijem
Slovenský jazyk a
literatúra
Dialog
Posluch
s porozumením
Práca s azbukou
Práca
s pracovným
zošitom
Skupinová práca
Riekanky
Nácvik písmen. Nácvik čítania. Príslovky
miesta. Zisťovacie otázky.
Geografia
Nácvik písania. Nácvik čítania. Tvorenie
jednoduchých viet. Opis izby. Slovná zásoba
k téme.
Výtvarná výchova
Didaktická hra
Preklady
Rozvíjanie reči Mesto
didaktickými
hrami
Vzbudiť záujem
žiakov o život
v tejto krajine
Precvičovať so Obchody
žiakmi správnu
výslovnosť
Nácvik písania. Nácvik čítania. Slovná zásoba
k téme. Príslovky miesta. Orientácia na mape
a čítanie z mapy. Opis mesta. Nácvik
výslovnosti. Minulý čas slovies. Stretnutie.
Moskva. Pamätihodnosti mesta Moskva.
Jednoduchý preklad.
Nácvik písania. Nácvik výslovnosti. Nácvik
čítania. Práca s textom. Typy obchodov.
Nákupy. Intonácia v rozkazovacej vete. Väzba
„mať“. Prídavné mená.
Geografia
Slovenský jazyk
a literatúra
Ľudové tradície
Práca
s obrázkami
Práca so
slovníkom
Etická výchova
Občianska náuka
Skupinová práca
Dialogy
Scénky
Rozvíjať
jazykové
myslenie
samostatnosť
žiakov
Nácvik výslovnosti. Práca s textom. Zápor vo
vete. Nácvik čítania a písania. Činnostné
slovesá. Priatelia. Slovná zásoba k téme.
Sloveso bývať. Tvorba opytovacích viet.
Všetky predmety
Rolová hra
Čítanie
s porozumením
Dotazník
Upevňovanie
Rieka
slovnej zásoby
čítaním
Oboznámiť
Izba
s novou lexikou
Vyučovacia
hodina
-vyhláskuje slová
- prečíta si krátke
texty
-popíše priestorové
uloženie objektu
- žiak si vie zistiť
informácie o
priateľovi
- žiak vie opísať
svoju izbu, veci
ktoré sa v nej
nachádzajú
- žiak vie opísať
mesto
- pozná
pamätihodnosti v
Moskve
-žiak vie čítať a
písať nové
písmená, v reči vie
správne používať
bezsponové vety a
predložkové väzby:
Mám
- žiak dokáže
opísať činnosť na
hodine
- žiak vie správne
použiť sloveso
Naučiť žiakov
správne
vyslovovať
Rozvíjať
posluch a
porozumenie
Rozvíjať návyk
pracovať podľa
písomnej
inštrukcie
Upevnenie
vedomostí a
zručností
Zimný
štadión
Nácvik čítania a písania. Výslovnosť slabík.
Šport. Väzba slovesa hrať. Voľný čas. Práca
s textom.
Telesná výchova
Ochrana života a
zdravia
Piesne
Projektové práce
Azbuka
Azbuka – čítanie a písanie. Práca s textom.
Písanie listu.
Slovenský jazyk
a literatúra
Geografia
Cudzie jazyky
Pracovné listy
Posluch s
porozumením
Opakovanie
Nácvik čítania. Nácvik písania. Činnostné
slovesá. Projekty na vybranú tému. Pieseň.
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
Rozhovory
Práca
s obrázkami
Práca
s doplnkovým
materiálom
bývať
-žiak dokáže
sluchom
rozlišovať mäkkosť
a
tvrdosť párových
spoluhlások
- žiak dokáže
napísať jednoduchý
krátky list
- žiak vie písať
a čítať nové
písmená
- žiak vie vyjadriť
vlastníctvo
- žiak dokáže
samostatne
pracovať s textom
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami. Sú delení
na skupiny v závislosti od počtu žiakov v triede.
Učebné zdroje:
Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku odporúčané vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a
používajú sa v rôznych priestoroch. Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Učebné zdroje predstavujú zdroj významných
informácií a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov žiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí,
zručností a postojov, orientácie na ich individuálne záujmy.
Vo vyučovaní ruského jazyka sa budú využívať:
• Učebnica Ruský jazyk pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová
• Pracovný zošit RJ pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová
• Iné zdroje: internet
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami
PREDMETY – matematika
– informatika
MATEMATIKA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých
kladných i racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami, základy algebry ( riešenie
rovníc a nerovníc). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj priestorová geometria a
rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa naučia vypočítať obvod a
obsah rovinných útvarov a povrch a objem priestorových útvarov. Zoznamujú sa s meraním
dĺžky, obsahu a objemu, ako aj meraním veľkosti uhlov.
Ciele predmetu
Cieľom matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom
budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť
argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Žiak ju
spoznáva ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získali nové
vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s
rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli
používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy),
rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich
algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania matematiky by malo byť správne používanie matematickej
symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla,
závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal
vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom
vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získaniu
skúseností a matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika
sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie,
spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť
niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného
problému.
Matematika má viesť žiakov k získavaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom
učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, Má podporiť a
upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Obsah vzdelávania - 6. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Počtové výkony s prirodzenými číslami
Desatinné čísla. Počtové výkony s desatinnými číslami
Obsah obdĺžnika a štvorca
Uhol a jeho veľkosť. Operácie s uhlami
Kombinatorika v úlohách
Proces:
Výučba matematiky v 6. ročníku smeruje k tomu, aby si žiaci uvedomili potrebu
svojho autonómneho učenia sa, ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, dokázali
reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovaní nových
poznatkov, dokázali kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj tvorivo ich spracovať
a prakticky využiť, dokázali vyžívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovaní
a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, mať adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci
situácii a účelu komunikácie, používali matematické myslenie na riešenie praktických
problémov v každodenných situáciách, uplatňovali pri riešení problémov vhodné metódy
založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení, uvedomovali si svoje práva v kontexte
so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispievali k naplneniu práv iných,
dokázali na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť
a nezávislosť ako člen celku, boli flexibilní a schopní prijímať a zvládať inovatívne zmeny,
dokázali inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so
zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, cenili si
a rešpektovali umenie a kultúrno-historické tradície, správali sa kultivovane, primerane
okolnostiam a situáciám.
Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky budeme používať aktivizujúce
vyučovacie metódy
samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu zacielenej na
získanie počtových návykov a ďalších zručností
prácu žiakov zacielenú na objavovanie nových poznatkov experimentovaním a
vlastnou činnosťou
učiteľ individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností
jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy.
Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky
majú hlboký výchovný význam. Hodiny matematiky budú naplnené podľa možností živým
pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť zo
samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu.
Použitie aktivizujúcich metód práce budeme zabezpečovať
využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide
predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.
dôsledným priebežným opakovaním a precvičovaním učiva,
riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo vzťahu
k individuálnemu rozvoju žiakov.
Účinnou formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré
budeme zaraďovať podľa možnosti na začiatok vyučovacej hodiny. Vzhľadom na dôležitosť
rýchlej kontroly výsledkov práce žiakov budeme sa snažiť využiť rozbor výsledkov prác
napríklad spätným projektorom, dataprojektorom tak, aby si každý žiak uvedomil, aké
vedomosti si musí individuálne doplniť. Učiteľ využíva zbierky úloh, prípadne svojpomocne
zostavené gradované práce, ktoré umožňujú učiteľovi diferencovane pristupovať k žiakom a
individuálne pracovať so žiakmi s hlbším záujmom o matematiku.
K rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické súťaže,
napríklad Matematická olympiáda, Pytagoriáda, GVOBOJ, Klokan, do ktorých zapojíme
žiakov ako po predchádzajúce roky.
U zaostávajúcich žiakov je nevyhnutné individuálnou starostlivosťou doplniť
osvojenie si všetkých základných pojmov a vedomostí, pretože obtiažnosť matematiky
spočíva v neosvojení jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. Na
zvládnutie numerických zručností u týchto žiakov umožníme používať kalkulačky a iné
kompenzačné pomôcky (tabuľky, násobilka, vzorce,...)
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,
kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej
práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie
normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu
Štvrťročné písomné práce
Čiastkové práce v hodnotiacom porfóliu:
Krátke písomné práce (5-minútovky)
Tematické písomné práce
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe vopred určených kritérií,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv
zdravotného znevýhodnenia žiaka, či poruchy učenia, alebo správania na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
V 6.ročníku sa bude uplatňovať so súhlasom Pedagogickej rady a rodičov bodovo-slovné
hodnotenie, čo prispeje k humanizácii výchovno-vyučovacieho procesu.
Obsah vzdelávania – 6. ročník
Tematický celok - obsah
1. Počtové výkony s prirodzenými číslami.
Násobenie a delenie prirodzených čísel bez obmedzenia, v jednoduchých
prípadoch spamäti, v ostatných prípadoch písomne podľa algoritmu a na
kalkulačke. Kritéria delitľnosti 2,5,10,4,25,100. Najmenší spoločný násobok,
najvačší spoločný deliteľ. Prehlbovanie poznatkov o navzájom opačných
počtových výkonoch, využitie teto skutočnosti pri riešení jednoduchých úloh
ako propedeutiku riešenia rovníc a nerovníc. Komutatívnosť, asociatívnosť
sčítania a násobenia, distributívnosť sčítania vzhľadom na násobenie. Dohoda
Matematika
Počet hodín
30
o poradí počtových výkonoch aj v kontexte s používanými kalkulačkami.
Propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými) číslami. Odhad výsledku.
Riešenie všetkých typov jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie,
ale aj zložených slovných úloh.
2. Desatinné čísla. Počtové výkony s desatinnými číslami
Zavedenie kladných desatinných čísel, čítanie a písanie, rád číslice
v desatinnom čísle. Porovnanie, znázorňovanie, usporiadanie a zaokrúhľovanie
desatinných čísel.
Sčítanie a odčítanie, násobenia a delenie desatinných čísel spamäti, písomne
(jednoduché, na pochopenie princípu) a na kalkulačke. Prehlbovanie vlastnosti
počtových výkonov.
Využitie navzájom opačných počtových výkonov na propedeutiku riešenia
rovníc a nerovníc a na riešenie slovných úloh vedúcich k počtovým výkonom
s desatinnými číslami. Slovné úlohy na priamu úmernosť a aritmetický priemer
v obore kladných desatinných čísel.
Premena jednotiek dĺžky, hmotnosti a objemu (hl,l,dl).
40
3. Obsah obdĺžnika a štvorca
Obsahobrazca v štvorcovej sieti ako propedeutika výpočtu obsahu. Obvod
obsah obdĺžnika a štvorca. Výpočet obvodu a obsahu obrazcov zložených zo
štvorca a obdĺžnika. Jednotky obsahu a ich premieňanie.
26
4. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
Uhol a jeho veľkosť, stupeň (minúta). Os uhla a jej konštrukcia. Odhad
a meranie veľkosti uhla. Priami, pravý, ostrý a tupý uhol. Triedenie
trojuholníkov podľa veľkosti ich uhlov. Vrcholové a susedné uhly. Sčítanie
a odčítanie uhlov a ich veľkostí. Násobenie a delenie veľkosti uhla dvomi.
26
5. Kombinatorika v úlohách
Usporiadanie niekoľkých prvkov do radu. Tvorenie čo najviac, postupne
všetkých, dvoj-, troj-, štvorciferných čísel z daného počtu číslic bez opakovania,
s opakovaním. Výber niekoľkých prvkov, ich usporiadanie do radu rôznymi
metódami. Riešenie pestrých kombinatorických slovných úloh rôznymi
metódami.
10
Spolu
132
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – MATEMATIKA týždenne 4 hod, spolu 132 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátného vzdelávacieho
programu
Predmet,
Metódy
Poznámky
medzipredmetové
k hodnoteniu:
Ciele
Okruh
Téma
vzťahy,
Prierezová téma
Rozvíjať
logické
mysleniea
Logika
Numerické
počítanie
Počtové výkony
s prirodzenými číslami
Súčet a rozdiel prirodzených
ANJ, NEJ –
číslovky –
zoznámte sa
Konkrétny
výstup
Informačn Vedieť určiť
oreceptívn súčet a rozdiel
a – výklad medzi
matematickú
gramotnosť.
Vedieť určiť
súčet,
rozdiel,
súčin
a podiel,
prirodzenýc
h čísel,
vytvárať
navzájom
opačné
operácie
s prirodzený
mi číslami,
riešiť
rovnice
a nerovnice,
vedieť
používať
prirodzené
čísla
v jednoduch
ých
a zložitých
slovných
úlohách
čísel
Súčin a podiel prirodzených
čísel (bez a so zvyškom)
Navzájom opačné operácie
s prirodzenými číslami
Základné pravidlá o poradí
počtových operávií
Riešenie rovníc a nerovníc
Slovné úlohy – jednoduché
Slovné úlohy - zložité
s číslami
Mediálna
výchova
Rozvíjanie Numerické
Matemat.
počítanie
gramotnosti
Bližšie
zoznámenie
sa
s princípom
práce
kalkulačiek
a hlbšie
zamyslenie
sa nad
poradím
počtových
výkonov v
kontexte so
skúmaním
ich
vlastností
(komutat.as
ociatívnosť,
distributívno
Desatinné čísla. Počtové
výkony s desatinnými
číslami.
Zavedenie kladných
desatinných čísel – (ich čítanie
a písanie), rád číslice v jeho
zápise.
Znázornenie desatinných čísel
na číselnej osi, usporiadanie
a zaokrúhľovanie.
Súčet, rozdiel, súčin a podiel
desatinných čísel (spamäti aj
písomne).
Násobenie a delenie
desatinných čísel mocninami
10.
Premena jednotiek dĺžky,
hmotnosti, obsahu.
Rovnice a nerovnice
s destinnými číslami.
Aritmetický priemer v obore
kladných desarinných čísel.
Aplikačné Čítať, písať,
úlohy
porovnávať,
Environment.
zaokrúhľovať,
výchova
znázorňovať
RV
desatinné čísla
TEV-Meranie
na číselnej osi.
dĺžky skoku
Vedieť počtové
DEJ-zakresliť na
výkony spamäti,
časovú priamku
písomne aj
GEO-mierka
s použitím
mapy
kalkulačky.
Využívať
VYV-maľovanie Analýzapredmetov podľa syntéza
vlastnosti
skutočnosti
počtových
výkonov.
Vedieť využívať
pri skúške
správnosti
výpočtu, pri
nájdení čísla
Rozvíjanie
splňujúceho
požiadavky
vzťahu k
Reproduktí
vna –
riadený
rozhovor
Heuristick
á–
rozhovor
a riešenie
úloh
prirodzenými
číslami, určiť
súčin a podiel
prirodzených
čísel bez a so
zvyškom, vedieť
vytvárať
navzájom
opačné operácie
s prirodzenými
číslami, riešiť
rovnice
a nerovnice,
požívať
prirodzené čísla
v jednoduchých
a zložitých
slovných
úlohách.
sť) a pri ich
využívaní
pre
racionálnejší
postup
počítania.
Rozvíjanie
schopnosti
žiakov
odhadnúť
výsledok
počtového
výkonu, ako
metódy
skúšky
približnej
presnosti
výpočtu.
Získanie
Geometria
skúseností
s rovinnými
útvarmi.
Pociťovanie
celého
útvaru a
jeho častí.
Rozvíjanie
schopnosti
stanovenia
polohy.
Dbať na
presnosť pri
meraniach,
úhľadnosť
pri
rysovaniach
a na
rozvíjanie
jemnej
motoriky
rúk
Slovné úlohy s využitím
základných matematických
operácií.
Slovné úlohy na priamu
úmernosť.
Periodičnosť pri delení dvoch
prorodzených čísel
hodnotám
Obvod a obsah obdĺžnika a
štvorca
Použitie štvorčekovej siete ako
propedeutiky približného
výpočtu obsahu rovinných
útvarov.
Obvod a obsah obdĺžnika a
štvorca. Výpočet obvodov a
obsahov
obrazcov zložených zo
štvorcov a obdĺžnikov.
Premena
jednotiek obsahu.
Uhol a jeho veľkosť,
operácie s uhlami
Uhol a jeho veľkosť, stupeň
(minúta). Odhad a meranie
veľkosti uhla. Priamy, pravý,
ostrý a tupý uhol. Údaje
vyjadrené pomocou veľkosti
uhlov (azimut, zemepisná
šírka a dĺžka). Triedenie
trojuholníkov podľa veľkosti
ich
uhlov. Vrcholové a susedné
uhly. Striedavé a súhlasné
uhly pri rovnobežkách.
Matematika Geografia
geografické
súradnice
Projekt
Mediálna
výchova
RV,EV
Dopravná
výchova
Soc. rozvoj žiaka
Projekt
rovnice.
Samostatne
riešiť
jednoduché
slovné úlohy
a niektoré
zložitejšie typy.
Premieňanie
menších
jednotiek na
väčšie a väčších
na
menšie,pohotovo
počítať
s násokami 10.
Vytvárať
rovinné
a priestorové
útvary
zodpovedajúce
udaným
podmienkam.
Spoznať
geometrickú
vlastností a na
základe
toho výber
útvaru tejto
vlastnosti.
Vedieť odmerať
dĺžku
úsečky s
presnosťou na
milimeter,
vzdialenosť na
metre, narysovať
úsečku
danej dĺžky.
Vedieť
premieňať
jednotky
dĺžky,obsahu,
vypočítať obsah
obrazca. Vedieť
rysovať
trojuholník,
štvoruholník,
Rozvíjanie Kombinatorika Riešenie jednoduchých
pozorovacej pravdepodobn kombinatorických úloh (na
a analytickej osť, štatistika základe hier a pokusov).
schopnosti.
Pravdepodobnostné hry
Rozvíjanie
a pokusy.
štatistického
a pravdepodobnostného
nazerania
žiakov
Soc. a osobnost.
rozvoj žiaka
označiť jeho
vrcholy a strany,
kružnicu, určiť
jeho polomer a
priemer.
Vedieť rysovať
vo
štvorcovej sieti
štvorec
a obdĺžnik,
zväčšovať
a zmenšovať ich.
Merať,
porovnať,
sčitovať a
odčitovať
graficky a
numericky,
násobiť a deliť
veľkosti uhlov
dvomi.
Skupinová Na konkrétnych
práca
príkladoch
rozoznať istú a
nemožnú
udalosť
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude
vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy.
Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje: Matematika pre 6. ročník ZŠ I. a II. diel – Šedivý a kol.
Zbierka úloh pre 6. ročník ZŠ – Bálint, Kuzma
Pomocník matematiky – Berová, Bero
Internet, televízia, odborné časopisy
INFORMATIKA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
nielen myslenie žiakov, ale aj ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,
hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Tak isto vedie k presnému
vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia
ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch, vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 najdôležitejších kľúčových kompetencií
definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Úlohou modernej školy je
pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a
znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Preto je v tomto predmete nesmierne dôležité rozvíjať
u žiakov samostatnosť, odbúravať pocit strachu z používania informačných technológií
v každodennom živote a neustále nadväzovať na získané vedomosti a zručnosti.
Obsah predmetu informatika je členený do 12 modulov, pričom každý modul je rozdelený
na niekoľko menších tém. V piatom ročníku je dôležité oboznámiť žiakov hlavne so základmi
používania, využívania a najmä s terminológiou informatiky, preto sa budú vyučovať hlavne
prvé témy niektorých modulov. Postupne vo vyšších ročníkoch sa bude obtiažnosť zvyšovať,
bude sa nadväzovať na prebraté učivo, t.j. budú sa pridávať ďalšie témy jednotlivých
modulov, čím sa kompetencie a zručnosti žiakov budú primerane a nadväzne rozvíjať. Žiaci
budú môcť postupne využívať osvojené poznatky aj v ďalších predmetoch, napr. vypracujú
rôzne témy pomocou programu PowerPoint, vyhľadajú informácie k danej téme, atď.
Výučba predmetu informatika sa bude vykonávať v počítačovej miestnosti, kde si žiaci
budú skúšať, preverovať a skvalitňovať teoretické vedomosti. Žiaci jednej triedy sa rozdelia
do dvoch skupín so zámerom, aby každý žiak mal možnosť pracovať sám.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri
práci s údajmi. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými
technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci
sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, t. j. s manipuláciami s
údajmi;
rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania
údajov); vedeli zostavovať algoritmy, klasifikovať a riešiť problémy, prezentovať,
vyhodnocovať a testovať riešenia;
sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač,
prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);
pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť určité triedy úloh a problémov;
chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov
(realizovaných v niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami
úloh a problémov, ktoré sa riešia prostriedkami informačných technológií;
si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v
skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať
ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť
výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať);
nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý
výskumný projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov,
hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o
ňom, robiť závery), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na
riešenie problémov;
si rozvíjali metakognitívnu kompetenciu (t. j. učiť sa tým, že objavujem; učiť sa tým, že
učím druhých; uvažovať o vlastných schopnostiach, definovať reálne ciele, rozmýšľať o
procese učenia sa, kriticky posudzovať svoje poznatky. Žiaci si majú uvedomiť
zodpovednosť za svoje vzdelanie, získať vnútornú potrebu ďalšieho vlastného štúdia);
si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich
myšlienok, názorov a pocitov);
sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty
intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické
a právne aspekty informatiky.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Úvod do práce s počítačom
Organizačné pokyny. Organizácia a bezpečnosť práce v počítačovej
učebni.
Opakovanie učiva z 5. ročníka
Základné pojmy - hardvér, softvér, operačný systém. Kreslenie v
Skicári - pojem súbor, uloženie súboru, otvorenie súboru. Vytváranie
adresárov kopírovanie objektov, kopírovanie súborov. Premenovanie,
mazanie a obnovenie súborov. Komunikácia pomocou e-pošty,
prikladanie prílohy k e-správe.
Princípy fungovania IKT
Vstupno/výstupné zariadenia, skener ako prídavné zariadenie.
Spracovanie zoskenovaného obrázku – koláž.
Počet
hodín
1
4
4
Informácie okolo nás
Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy.
Tabuľky vo Worde. Tvorba obrázkového rozvrhu. Návrh vizitky,
plagátu. Tvorba vianočných, darčekových prianí. Odrážky
a číslovanie v texte. Prostredie excelu. Formát buniek. Oprava údajov
v tabuľke. Tvorba najjednoduchších vzorcov. Typy grafov a ich
využitie. Úpravy grafov, tlač tabuľky a grafov.
Informačná spoločnosť
Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy. Zásady
bezpečnosti.
16
2
Princípy fungovania IKT
Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív.
1
Komunikácia prostredníctvom IKT
Webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače. Tvorba samostatných
projektov. Prezentácia samostatných projektov.
5
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, samostatné úlohy
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – INFORMATIKA (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Zodpovednosť za Úvod do práce s Organizačné pokyny. Organizácia a
Fyzika
Diskusia
Žiak:
poriadok
bezpečnosť práce v počítačovej učebni.
Ochrana života a
Frontálna práca -pozná pokyny
počítačom
BOZP
zdravia
bezpečnosti pri
práci s počítačom
Upevnenie učiva 5. Opakovanie
Základné pojmy - hardvér, softvér,
Výtvarná výchova Samostatná práca Žiak:
ročníka
operačný systém. Kreslenie v Skicári Frontálna práca - dokáže
učiva z 5.
pojem súbor, uloženie súboru, otvorenie
samostatne
ročníka
súboru. Vytváranie adresárov kopírovanie
vypracovať zadané
objektov, kopírovanie súborov.
úlohy
Premenovanie, mazanie a obnovenie
súborov. Komunikácia pomocou e-pošty,
prikladanie prílohy k e-správe.
Získať základné
Vstupno/výstupné zariadenia, skener ako
Výtvarná výchova Priebežná
Žiak:
Princípy
zručnosti pri
demonštrácia
- dokáže
fungovania IKT prídavné zariadenie. Spracovanie
obsluhe vstupného
zoskenovaného obrázku – koláž.
postupov
samostatne
zariadenia
učiteľom
využívať skener
Samostatná práca
žiakov
Získať základné
Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy
Matematika
Priebežná
Žiak:
Informácie
zručnosti pri
medzi bunkami, grafy. Tabuľky vo Worde. Biológia
demonštrácia
- dokáže graficky
okolo nás
Tvorba obrázkového rozvrhu. Návrh
tvorbe tabuliek
Osobnostný a soc. postupov
prezentovať
vizitky, plagátu. Tvorba vianočných,
rozvoj
Vedieť vytvárať
učiteľom
výsledky
jednoduché grafy
darčekových prianí. Odrážky a číslovanie Multikultúrna
prieskumu
v texte. Prostredie excelu. Formát buniek. výchova
Samostatná práca
Oprava údajov v tabuľke. Tvorba
žiakov
najjednoduchších vzorcov. Typy grafov
a ich využitie. Úpravy grafov, tlač tabuľky
a grafov.
Riziká technológií, vírusy, antivírusové
Mediálna výchova
programy. Zásady bezpečnosti.
Osobnostný a soc.
rozvoj
Oboznámiť sa
s ukážkami
využitia IKT
v bežnom živote
Informačná
spoločnosť
Oboznámiť sa
s výstupnými
zariadeniami
Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč,
Princípy
fungovania IKT archív.
Vedieť vyhľadávať Komunikácia
a spracovať
prostredníctvom
základné
IKT
informácie na
internete
Webová adresa, katalógy, portály,
vyhľadávače. Tvorba samostatných
projektov. Prezentácia samostatných
projektov.
Slovenský jazyk
Geografia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Rozhovor
Demonštrácia
Žiak:
- chápe ako sa šíria
počítačové vírusy,
ako sa odhaľujú a
odstraňujú, pozná
spôsoby
bezpečnosti na
internete a ochrany
počítača.
Frontálna práca Žiak:
Demonštrácia
- dokáže spúšťať
Rozhovor
naraz viac aplikácií
Samostatná práca - pozná ukladanie
žiakov
informácií na rôzne
média, vie
porovnať kapacitu
Diskusia
Žiak:
Priebežná
- pozná školský
demonštrácia
web, vyhľadávanie
postupov
informácií na
učiteľom
internete pomocou
Samostatná práca vyhľadávacích
žiakov
strojov a katalógov.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami. Žiaci sa
delia na skupiny podľa počtu žiakov v triede.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
dostupné učebnice (Tvorivá informatika,...)
internet
odborné časopisy (PC Revue,...)
dostupná počítačová literatúra
multimédiá
didaktické pomôcky (prezentácie, didaktické hry)
knižnica (školská, krajská)
Blaho, Kalaš - Tvorivá informatika - Prvý zošit z programovania + CD
Varga, Hrušecká - Tvorivá informatika - Prvý zošit s internetom
Salanci - Tvorivá informatika - Prvý zošit o obrázkoch + CD
Blaho, Salanci - Tvorivá informatika - Prvý zošit o práci s textom + CD
Kalaš, Winczer - Tvorivá informatika - Informatika okolo nás
Kalaš a kol. - Tvorivá informatika. Prvý zošit o práci s číslami + CD
Kalaš a kol. - Tvorivá informatika. Druhý zošit s internetom
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Človek a príroda
PREDMET – fyzika
– chémia
– biológia
FYZIKA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi
pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v
každodennom živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj
úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania
pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako
neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom
sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie
prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce
všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a
prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci
preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie
experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z
neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a
vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú
zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také
formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp
a práca s informáciami. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania
kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako
súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života
spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a
morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania.
To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu
získavania dát alebo overovania hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých
ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych
záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam
ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný
pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad
medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Ciele vyučovacieho predmetu
Intelektuálna oblasť
vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť
navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom
okolí,
vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných
vedeckých a technologických informačných zdrojov,
využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných
činnostiach,
vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých
informácii,
vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na
dôkazoch,
vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.
Schopnosti a zručnosti
porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych
veličín,
nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,
využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,
vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,
vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať
obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu
riešiť problémové situácie,
vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich
kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.
Postojová oblasť
naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov,
byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,
snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je
súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,
osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo
základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne
zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,
vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich
schopností.
Sociálna oblasť
uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality
nášho okolia
uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,
vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a
techniky pre rozvoj spoločnosti,
vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,
vedieť sa rozhodovať,
byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom
samovzdelávaní,
mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Úvod do učiva fyziky, poučenie o BOZP v laboratóriu ( špeciálnej
učebni fyziky)
Fyzika – prírodná veda, skúmania vo fyzike, čo sa budeme učiť
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, pevných látok a telies
Vlastnosti kvapalín a plynov
Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, tekutosť,
deliteľnosť.
Využitie vlastnosti kvapalín.
Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom.
Jednotky objemu 1 ml, 1 l.
Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť,
deliteľnosť.
Využitie vlastnosti plynov.
Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov.
Zhrnutie vlastnosti kvapalín a plynov.
Vlastnosti pevných látok a telies
Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť.
Počet hodín
19
20
Merateľné a nemerateľné vlastnosti pevných telies
Meranie hmotnosti pevných telies.
Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg.
Meranie hmotností kvapalín a plynov
Meranie dĺžky
Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km.
Meranie objemu pevných nepravidelných telies.
Rozdielne a spoločné vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies.
Zhrnutie vlastností pevných telies.
Správanie telies v kvapalinách a plynoch
Správanie telies v kvapalinách
Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode
Vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie vo vode
Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm3, kg/m3.
Vzťah medzi objemom a hmotnosťou telies zhotovených z rovnakej
látky.
Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu.
Experimentálne určenie hustoty rôznych kvapalín.
Meranie vytlačeného objemu vody plávajúcimi telesami a potápajúcimi
sa telesami.
Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich v kvapaline s hmotnosťou
vytlačenej kvapaliny.
Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies s hmotnosťou vytlačenej
kvapaliny.
Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej kvapaliny pri ponáraní
plávajúceho telesa v kvapalinách s rôznou hustotou.
Vplyv teploty na hustotu plynu
Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky.
Hustoty plynov.
EXKURZIA – Hydrometeorologický ústav
Zhrnutie, hodnotenie a klasifikácia
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotiť sa budú písomné práce, ústne odpovede, prezentácie a laboratórne práce.
20
7
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – FYZIKA (týždenne 2 hod), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
I. Skúmanie vlastností
Naučiť žiaka:
·aplikovať model
kvapalín, plynov
empirického
a pevných telies
poznávania
·rozvíjať abstraktné
myslenie upevňovaním
vzťahu: reálne meranie
– grafické zobrazenie
·aplikovať poznatky
pri zostrojení modelov
technických zariadení
·využiť tvorivo
vedomosti pri práci na
projekte
·vyhľadávať
a spracovať informácie
·zaznamenať
pozorovania a merania
do tabuľky
·pokusom ilustrovať
vybrané vlastnosti
kvapalín, plynov
a pevných telies
·spracovať namerané
hodnoty formou grafu
Obsahový štandard
(téma)
Vlastnosti kvapalín
a plynov
Vlastnosti kvapalin –
nestlačiteľnosť,
tekutosť,
deliteľnosť.
Využitie vlastnosti
kvapalin.
Meranie objemu
kvapalneho telesa
odmernym valcom.
Jednotky objemu 1 ml,
1 l.
Vlastnosti plynov –
stlačiteľnosť, tekutosť,
rozpinavosť,
deliteľnosť.
Využitie vlastnosti
plynov.
Tekutosť ako spoločna
vlastnosť kvapalin a
plynov.
Zhrnutie vlastnosti
kvapalin a plynov.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
osobnostný a sociálny
rozvoj
·deliť si úlohy
·niesť zodpovednosť
·vie poskytnúť pomoc
·vie počúvať
spolužiakov
·naučí sa vystupovať
pred triedou
Metódy
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
samostatná práca
skupinová práca
frontálna práca
laboratórne práce
výklad
diskusia
demonštračné ukážky
prezentácie
·porovnanie
technických zariadení
environmentálna
v minulosti a dnes
výchova
- neznečisťovať vodné ·motivačné pokusy
zdroje a ovzdušie
k obsahu vyučovania
·používanie správnej
terminológie
rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine ·skúmanie vlastností
·organizovať prácu
kvapalín pomocou
·vie spolupracovať
injekčných striekačiek
v skupine
·zostrojenie modelu
hydraulického
zariadenia
dopravná výchova
·pozorovať svoje
·merania odmerným
okolie
valcom
·vyhodnocovať
·laboratórna úloha
Žiak vie :
·uviesť príklady
z bežného života, v
ktorých skúmania vo
fyzike
priniesli technický
pokrok
·opísať priebeh
jednoduchého
experimentu
·overiť jednoduchým
experimentom vybrané
vlastnosti kvapalín,
plynov a pevných telies
·používať stratégiu
riešenia problémov:
predpoklad –
experiment –
potvrdenie
(nepotvrdenie)
predpokladu
(PC)
·prezentovať výsledky
pozorovania a merania
·podieľať sa na práci
v tíme pri tvorbe
projektu
·argumentovať
a diskutovať počas
prezentácie projektu
situáciu z hľadiska
bezpečnosti
· využitie vlastností
kvapalín v brzdovom
zariadení
tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
·využívať IKT pri
získavaní a spracúvaní
informácii a pri
prezentácii vlastnej
práce
·vyjadriť sa verbálne
aj písomne
·kooperovať vo
dvojici, prípadne v
skupine
·schopnosti
sebaregulácie
·kalibrácia nádoby
·skúmanie vlastností
plynov pomocou
injekčných striekačiek
·porovnanie vlastností
kvapalín a plynov
·zavedenie spoločného
názvu tekutiny
·vytváranie štruktúry
poznatkov formou
obrázkov
·kontrola vedomostí
·prezentácia práce
žiakov v skupinách
·súťaž
·zaznamenať si
pozorovania
a namerané hodnoty do
tabuľky
·vykonať zápis
nameranej hodnoty
fyzikálnej veličiny
·porovnať a vybrať
spoločné a rozdielne
vlastnosti pevných,
kvapalných a plynných
telies
·aplikovať vzťah:
tvrdenie – dôkaz
dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede
používanie
ochranných pomôcok
vedieť vysvetliť na
primeranej úrovni
prírodné javy v
bezprostrednom okolí a
vedieť navrhnúť
metódy testovania
hodnovernosti
vysvetlení,
Vlastnosti pevných
látok a telies
Krehkosť, tvrdosť,
pružnosť, deliteľnosť.
Merateľné a
nemerateľné vlastnosti
pevných telies
Meranie hmotnosti
pevných telies.
osobnostný a sociálny
rozvoj
·deliť si úlohy
·niesť zodpovednosť
environmentálna
výchova
-
využitie a
·aktívnou
experimentálnou
činnosťou dospieť
k záveru, že látky sú
deliteľné
aktívnou
experimentálnou
činnosťou dospieť
k základným
·získavať skúseností so
správaním sa telies
v kvapalinách ak pri
stálej hmotnosti
meníme ich objem
·zostrojiť graf
lineárnej závislosti
·použiť graf (napríklad
•
rozvíjať
schopnosti myslieť
koncepčne, kreatívne,
kriticky a analyticky,
•
vedieť
aplikovať logické
postupy a kreativitu v
skúmaní javov v
bezprostrednom okolí,
•
vedieť
získavať, triediť,
analyzovať a
vyhodnocovať
informácie z
rozličných vedeckých a
technologických
informačných zdrojov, II. Správanie sa telies
v kvapalinách a
•
využívať
plynoch
informácie na riešenie
problémov, efektívne
rozhodnutia a pri
rozličných činnostiach,
•
vedieť rozlíšiť
argumenty od
osobných názorov,
spoľahlivé od
nespoľahlivých
informácii,
•
vedieť obhájiť
vlastné rozhodnutia a
postupy logickou
argumentáciou
vlastnostiam pevných
látok
·váženie pevných,
kvapalných a plynných
telies
rozvíjať schopnosť
kooperovať v skupine ·laboratórna úloha
·organizovať prácu
·odhad hmotnosti telies
·odhad dĺžky telies
·meranie dĺžky
dopravná výchova
·pozorovať svoje
·laboratórna úloha
okolie
·spracovanie merania
·vyhodnocovať
vo forme grafov
situáciu z hľadiska
·utváranie predstavy
bezpečnosti
o jednotkách objemu
·meranie objemu
pevných telies
tvorba projektu
·porovnanie a určenie
a prezentačné
spoločných
zručnosti
·využívať informačné a rozdielnych
a komunikačné
vlastností.
technológie pri
·budovanie štruktúry
získavaní a spracúvaní poznatkov
informácii a pri
samostatná práca
prezentácii vlastnej
skupinová práca
Správanie telies v
práce
frontálna práca
kvapalinách
·vyjadriť sa verbálne laboratórne práce
Vplyv hmotnosti na
správanie telies vo vode aj písomne
výklad
Vplyv objemu a tvaru ·pracuje s počítačom
diskusia
telies na ich správanie (zmysluplne využíva
demonštračné ukážky
internet na hľadanie
vo vode
prezentácie
Pojem hustota.
informácií súvisiacich
Jednotky hustoty
s učebným procesom)
Jednotky hmotnosti 1 g,
1 kg.
Meranie hmotností
kvapalín a plynov
Meranie dĺžky
Jednotky dĺžky 1 mm, 1
cm, 1 m, 1 km.
Meranie objemu
pevných
nepravidelných telies.
Rozdielne a spoločné
vlastnosti kvapalín,
plynov a pevných
telies.
Zhrnutie vlastností
pevných telies.
spracovanie
druhotných
surovín
pri odhade dĺžky)
·rozlíšiť merateľné
a nemerateľné
vlastnosti telies
·správne použiť pojem
fyzikálna vlastnosť
·podieľať sa na práci
v skupine
·vedieť ohodnotiť
vlastnú prácu a prácu
druhých
·tvorivo aplikovať
vedomosti počas
riešenia projektov
·postupovať podľa
návodu stratégiou:
formulovanie problému
– vyslovenie hypotézy
– realizácia pokusov
a meraní – spracovanie,
posúdenie
a interpretovanie
výsledkov meraní
·zostrojiť graf hustoty
založenou na
dôkazoch,
•
vedieť
analyzovať vzájomné
vzťahy medzi vedou,
technikou a
spoločnosťou.
·porovnávať vlastnosti
látok a telies
pozorovaním aj
pomocou meradiel
fyzikálnych veličín,
·nájsť súvislosti medzi
fyzikálnymi javmi a
aplikovať ich v praxi,
·využívať každú
príležitosť na
rozvíjanie logického
myslenia,
·vedieť pripraviť,
uskutočniť aj
vyhodnotiť jednoduchý
fyzikálny experiment,
·dodržiavať pravidlá
bezpečnosti práce
počas
experimentovania,
·trénovať schopnosť
sústredene pracovať a
trpezlivo sa
dopracovať k výsledku,
·vynakladať na
g/cm3, kg/m3.
Vzťah medzi objemom
a hmotnosťou telies
zhotovených z rovnakej
látky.
Odčítanie hodnoty
hustoty látky z grafu.
Experimentálne určenie
hustoty rôznych
kvapalín.
Meranie vytlačeného
objemu vody
plávajúcimi telesami a
potápajúcimi sa
telesami.
Porovnanie hmotnosti
telies plávajúcich
v kvapaline s
hmotnosťou vytlačenej
kvapaliny.
Porovnanie hmotnosti
potápajúcich sa telies s
hmotnosťou vytlačenej
kvapaliny.
Skúmanie objemu a
hmotnosti vytlačenej
kvapaliny pri ponáraní
plávajúceho telesa v
kvapalinách s rôznou
hustotou.
·vie používať IKT na
učenie sa
dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede
používanie ochranných
pomôcok
tvorba projektu,
prezentácia zručnosti
pracuje s rôznymi
druhmi informácií
(učebnice, knihy,
encyklopédie, časopisy,
internet)
vie prezentovať projekt
ako výsledok
individuálnej úlohy
alebo ako skupinovej
práce
vie realizovať vlastné
nápady
kontrola vedomostí
·prezentácia
skupinovej práce
žiakov
·získavanie skúseností
so správaním sa telies
v kvapalinách, ak pri
stálom objeme meníme
ich hmotnosť
·získavanie skúseností
so správaním sa telies
v kvapalinách ak pri
stálej hmotnosti
meníme ich objem
·zavedenie pojmu
hustota grafickou
metódou
·skúmanie hustoty pri
rôznych kvapalinách
·laboratórna úloha
·vytváranie štruktúry
poznatkov
·aktívnou
experimentálnou
činnosťou skúmať
objem kvapaliny
vytlačený telesami
plávajúcimi
a potápajúcimi sa vo
vode
·pozorovanie
a skúmanie objemu
(závislosť hmotnosti od
objemu) pre telesá
z rovnakej látky
·odčítať z grafu
hustoty hodnotu
hustoty
·aplikovať zistenie, že
hmotnosť plávajúceho
telesa v kvapaline
a hmotnosť ním
vytlačeného objemu
kvapaliny sú rovnaké
·pracovať s tabuľkami
MFCHT
·prakticky určiť
hustotu malých telies
·určiť neznámu látku
pomocou jej hustoty
·riešiť jednoduché
výpočtové úlohy
·vysvetliť vybrané
javy z bežného života
pomocou hustoty
·byť otvoreným k
novým objavom,
dosiahnutie cieľa
maximálne úsilie a
zvládať prípadný
neúspech,
·zdokonaľovať sa v
komunikácii so
spolužiakmi, vedieť
pracovať v skupinách,
·vedieť správne
formulovať aj otázky aj
odpovede, ale aj
počúvať druhých.
Dokázať obhájiť svoj
názor a nehanbiť sa
priznať vlastnú chybu
·riešiť problémové
situácie,
·vedieť nájsť, získať a
spracovať informácie z
odbornej literatúry a
iných zdrojov aj ich
kriticky zhodnotiť z
hľadiska ich
správnosti, presnosti a
spoľahlivosti
·prezentovať výsledky III. Vplyv teploty na
pozorovania a merania hustotu plynu
·podieľať sa na práci
v tíme pri tvorbe
projektu
·argumentovať
a diskutovať počas
kvapaliny vytlačeného
telesami
vedeckým a
technickým
informáciám,
·snažiť sa pochopiť
fyzikálne zákony a
využívať ich vo svojom
živote
·osvojiť si a rozvíjať
schopnosť
experimentovať
Vplyv teploty na
hustotu a správanie sa
plynu
Hustoty plynov.
tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
·využívať informačné
a komunikačné
technológie pri
získavaní a spracúvaní
samostatná práca
skupinová práca
frontálna práca
laboratórne práce
výklad
diskusia
demonštračné ukážky
·uvedomiť si poslanie
prírodných vied ako
ľudského atribútu na
vysvetlenie reality
nášho okolia
·uvedomiť si možnosti,
prezentácie projektu
informácii a pri
prezentácii vlastnej
práce
·vyjadriť sa verbálne
aj písomne
pracuje s počítačom
(zmysluplne využíva
internet na hľadanie
informácií súvisiacich
s obsahom učiva )
·kooperovať vo
dvojici, prípadne v
skupine
prezentácie
ale aj hranice využitia
vedy a techniky v
spoločnosti
skúmanie vplyvu
teploty na zmenu
hustoty látky
·pozorovanie
a skúmanie
·pokusy
·vedieť kriticky
posúdiť úžitok a
problémy spojené s
využitím vedeckých
poznatkov a techniky
pre rozvoj spoločnosti
·vedieť sa učiť,
komunikovať a
spolupracovať v tímoch
exkurzia
·vedieť sa rozhodovať
EXKURZIA –
hydrometeorologická
stanica
Poznámka: Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a IŽ.
·byť autoregulatívny
napr. pri dodržiavaní
pracovnej disciplíny,
vlastnom
samovzdelávaní,
·mať cit pre hranice
vlastných kompetencií
a svoje miesto
spoločnosti
·voľba povolania
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
dostupné učebnice
internet
didaktické pomôcky (prezentácie, didaktické hry)
knižnica (školská, krajská)
CHÉMIA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym
charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických
javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa
žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia životného
prostredia (voda, vzduch), chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich
prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími
metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti
objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v
procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj
systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje
osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom
laboratóriu.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov
z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho
vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ
je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a
rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie. Cieľom vyučovania
chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné
rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom.
Žiaci by mali:
porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané
poznatky pri riešení konkrétnych úloh.
v rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie
súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra,
internet) a využívať multimediálne učebné materiály. Vyučovanie chémie na hodinách
základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania,
výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého
myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami
látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. Významným cieľom vyučovania
chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne
ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu
a iných drog na ľudský organizmus).
osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby
žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách
získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.
správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je
vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže
tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom
kontexte.
popísať a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti,
modelu alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne
vlastnosti látok, predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a
nekovmi).
vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších javov
v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za
určitých okolností je daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú
rýchlosť chemickej reakcie).
zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý
experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto
skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín,
zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý,
zásaditý alebo neutrálny).
vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny
rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu niektorých veličín z
grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj
princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov,
rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých
javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska
(napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k zimnému posypu
ciest).
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Objavovanie chémie v našom okolí
Úvod do chémie – význam chémie pre život človeka, chémia ako veda,
chemická výroba, chemický výrobok, prírodná surovina
Chemické laboratórium – bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu,
laboratórne pomôcky
Skúmanie vlastností látok
Vlastnosti látok – skupenstvo, vôňa, horľavosť, zápach, vzhľad,
rozpustnosť
Chemicky čisté látky a zmesi
Chemicky čistá látka a zmes – chemicky čistá látka, zmes, rôznorodá
a rovnorodá zmes
Vodné roztoky – vodný roztok, nasýtený roztok, rozpúšťadlo,
rozpustená látka
Metódy oddeľovania zložiek zo zmesí – usadzovanie, filtrácia,
odparovanie destilácia, kryštalizácia
Počet hodín
6
4
13
Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch
Voda – zrážková, povrchová, podzemná, minerálna, pitná, úžitková,
odpadová, destilovaná voda, čistenie vôd
Vzduch – hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny, zdroje znečistenia
ovzdušia, ozónová diera, skleníkový efekt, ozónová vrstva
10
Hodnotenie
Hodnotiť známkou sa budú písomné práce, ústne odpovede, prezentácie, vypracované úlohy,
laboratórne práce.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – CHÉMIA (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
vzťahy,
celok
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Oboznámiť s
Diskusia
Žiak:
Úvod do chémie.
Biológia.
Objavovanie
významom chem. chémie v našom Význam chémie pre život človeka.
-pozná čo skúma
Informatika
vedy a výroby,
Práca
chémia
Chémia ako veda.
okolí
- vie vysvetliť význam
s potrebou
Environmentálna s literatúrou
Chemická výroba, chemický výrobok.
separácie
a internetom.
chemickej vedy,
výchova
Prírodná surovina.
odpadov a
výroby, výrobkov
Chemické laboratórium.
Ochrana života
Prednáška
- chápe spoločenský
recyklácie.
BOZ v chem. laboratóriu.
Osvojiť si
a zdravia
s ukážkami.
dosah chémie – vedy a
Laboratórne pomôcky.
pravidlá BOZ
výroby
a zásad prvej
Mediálna výchova Riadený
- pozná problematiku
pomoci.
rozhovor
obmedzených zdrojov
Spoznávať
Multikultúrna
surovín a dôležitosť ich
laboratórne
výchova
Výklad s
hospodárneho využitia
ukážkami
- pozná a dodržiava
pomôcky
pravidlá BOZ pri práci
a postupy.
v chem. laboratóriu
– pozná základné
piktogramy
- vie používať ochranné
pomôcky
- pozná laboratórne
pomôcky a postupy
Rozvíjať
Vlastnosti látok – skupenstvo, vôňa,
Fyzika
Demonštračné Žiak vie:
Skúmanie
schopnosť
ukážky
- zistiť pozorovaním
vlastností látok horľavosť, zápach, vzhľad, rozpustnosť.
pozorovania.
1. laboratórna práca – pozorovanie
Ochrana života a
vlastnosti konkrétnych
Získavať
v chémii.
zdravia
Skupinová
látok
a rozvíjať
experimentálne
zručnosti.
Vedieť rozlíšiť
Chemicky čisté
chemické látky
látky a zmesi
a zmesi na
základe ich
charakteristických
vlastností.
Rozlíšiť základné
chemické pojmy.
Poznať rôzne
spôsoby
oddeľovania
zložiek zmesí.
Rozvíjať
schopnosť
pozorovania.
Získavať
a rozvíjať
experimentálne
zručnosti.
práca
- uviesť príklady látok
rozpustných vo vode,
Experimentálna nerozpustných vo vode
činnosť
- pozorovať
prebiehajúce deje
a popísať ich
Chemicky čistá látka.
Zmes – rovnorodá a rôznorodá.
Vodné roztoky
- vodný roztok
-nasýtený roztok
- rozpúšťadlo
- rozpustená látka
Metódy oddeľovania zložiek zmesí
- usadzovanie
- filtrácia
- odparovanie
- destilácia
- kryštalizácia
2. laboratórna práca – filtrácia
3. laboratórna práca - kryštalizácia
Fyzika
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak dokáže:
- rozpoznať chem. čisté
látky, rovnorodé
Rozhovor
a rôznorodé zmesi
- rozlíšiť pojmy –
Modelové
nasýtený a nenasýtený
a problémové
roztok, rozpustená látka
situácie
a rozpúšťadlo
Demonštračné - uviesť príklady
ukážky
vodných roztokov
používaných
Skupinová
v domácnosti
práca
- vie uviesť príklady
základných metód
Experimentálna oddeľovania zložiek
činnosť
zmesí
- pozná pomôcky
používané pri
laboratórnych prácach
- vie uskutočniť filtráciu
a kryštalizáciu
- vie pozorovať javy
sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť
a interpretovať ich
Výklad
Spoznať vodu ako
chemickú
zlúčeninu
a klasifikovať ju
podľa výskytu
a použitia.
Spoznať vzduch
ako zmes chem.
látok a jeho
jednotlivé zložky.
Chápať význam
vody, vzduchu
a ich ochrany
pred
znečisťovaním.
Vedieť
vyhľadávať
a spracovať
základné
informácie na
internete.
Látky,
nevyhnutné pre
náš život: voda
a vzduch
Voda – zrážková, povrchová, podzemná,
minerálna, pitná, úžitková, odpadová,
destilovaná
Čistenie vôd.
Vzduch
- hlavné zložky vzduchu
- skleníkové plyny, skleníkový efekt
- ozónová vrstva, diera
- zdroje znečistenia ovzdušia
Poznámka: Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a IŽ, počas lab. prác sa delia žiaci na skupiny.
Biológia.
Informatika
Rozhovor
Diskusia
Environmentálna
výchova.
Výklad
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Práca
s literatúrou
a internetom
Skupinová
práca
Individuálna
práca
- vie zaznamenať
výsledok pokusu
Žiak:
- pozná význam vody
pre život človeka,
zvieratá a rastliny
- pozná rozdelenie vôd
podľa výskytu
a použitia a vie
vysvetliť rozdiely medzi
nimi
- pozná možnosti
úpravy a čistenia vôd
- pozná dôsledky
znečistenia vôd
- vie vymenovať hlavné
zložky vzduchu,
skleníkové plyny,
hlavné zdroje
znečistenia ovzdušia
- pozná význam kyslíka
pre živé organizmy
- pozná príčiny vzniku
ozónovej diery
a skleníkového efektu
a ich následky pre našu
planétu
- pozná význam
ozónovej vrstvy
- dokáže vypracovať
projekt o ochrane vody
a ovzdušia
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
dostupné učebnice
internet
didaktické pomôcky (prezentácie, didaktické hry)
knižnica (školská, krajská)
BIOLÓGIA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch
s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a
neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako
celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich
životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie
základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia
rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v
praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho
zdravia.
Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých
ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k
vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.
Učivo v 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa
vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a
človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na základné stavebné časti
organizmov, pokračuje poznávaním nebunkových a bunkových organizmov až po
bezstavovce a organizmy žijúce v ľudskej blízkosti a zovšeobecňovanie poznatkov, s
pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na
pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu
zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky.
Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:
poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich, základné
stavebné jednotky organizmov. Poznať najjednoduchšie organizmy až po bezstavovce
a ich stavbu tela.
poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných
vzťahoch ako súčastí celku.
chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.
viesť k tvorbe environmentálneho vedomia a k ochrane prírody.
poznať prírodu na základe vlastných skúseností a na základe pozorovania.
rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých
správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.
identifikovať a správne používať základné pojmy.
vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov.
postupovať podľa IVVP.
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH
Ľudské obydlia a ich okolie.
Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov
prostrediu.
Mikroorganizmy žijúce s človekom.
Poznávanie a význam pre človeka.
Pestované rastliny v záhradách.
Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších
znakov, význam.
Nežiaduci spoločníci človeka.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady prevencie
pred šírením nákazy.
Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo.
Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel a rýb. Chovateľsky
významné
vtáky.
Blízky spoločníci človeka.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Spolunažívanie
živočíchov a ľudí
v domácnosti.
Chovateľsky významné cicavce.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady chovu.
Cicavce žijúce s človekom.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, riziká prenosu nákazlivých
ochorení,
ochrana a prevencia.
Živočíchy v okolí ľudských sídiel.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam.
ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ŽIVOTA
Rastlinná a živočíšna bunka.
Základná stavba a funkcia častí bunky.
ŽIVÉ ORGANIZMY A ICH STAVBA
Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy.
Stavba tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia,
prevencia.
Stavba tela jednobunkových organizmov.
Stavba tela mnohobunkových organizmov.
STAVBA TELA RASTLÍNA A HÚB
Stavba tela nekvitnúcich rastlín.
Machy a paprade.
Stavba tela kvitnúcich rastlín.
Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre život rastliny.
Počet
hodín
23
3
6
20
Stonka (dreviny, byliny),
prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny.
List.
Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody, význam pre život v
prírode.
Kvet.
Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnožovanie rastlín.
Plod a semeno.
Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín.
Rastlinné telo.
Súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok.
Vplyv svetla,
tepla, vody a živín.
Huby s plodnicou jedlé a jedovaté,
rozlíšenie podľa typických znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky,
stavba tela.
STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV
Pŕhlivce.
Drobné vodné živočíchy. Stavba tela a základné telesné funkcie.
Ploskavce a hlístovce.
vnútorné parazity. Stavba tela.
Mäkkýše – živočíchy so schránkou.
Stavba tela a základné telesné funkcie.
Obrúčkavce - živočíchy s obrúčkami.
Stavba tela a základné telesné funkcie.
Článkonožce - živočíchy s článkovaným telom.
Stavba tela a základné telesné funkcie.
14
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v biológii sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s
požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti,
získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota
spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, samostatné úlohy, písomné práce
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy konkrétneho a objektívneho
hodnotenia:
verbálna forma –skúšanie žiakov v časovom limite 5 minút. Dôraz kladieme na
konkrétnosť, stručnosť a prezentáciu najdôležitejších informácii danej problematiky.
Pri verbálnej kontrole zisťujeme a hodnotíme najmä osvojenie základných poznatkov
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
písomná forma –
test, 10-15 otázok v časovom limite približne 20 minút ,
hodnotíme známkou
praktické aktivity – hodnotíme obsahový a grafický prejav, hodnotíme známkou
prezentácia projektov – kontrolujeme a hodnotíme kombinácie písomných
a grafických prejavov spolu s komunikačnými zručnosťami žiaka a spolupráce v
skupine, hodnotíme známkou
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – Biológia (týždenne 2), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Obsahový
Tematický
medzipredmetové
Metódy
Ciele
štandard
vzťahy,
celok
(téma)
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Oboznámiť sa ŽIVOT
motivačné
Žiak vie:
Ľudské obydlia Ekológia
zo životom
rozprávanie Uviesť osobitosti
a ich okolie.
S ČLOVEKOM
organizmov,
Environmentálna
ľudských obydlí a
A V ĽUDSKÝCH Vplyv ľudskej
ktoré žijú
výchova
motivačný
ich okolia pre život
činnosti na
SÍDLACH
blízkosti
prispôsobovanie
rozhovor
organizmov. Uviesť
Fyzika
človeka.
význam kríženia
sa organizmov
prostrediu.
demonštračná rastlín a živočíchov
Výtvarná výchova metóda
Identifikovať
pre človeka.
a správne
Šľachtenie. Uviesť
Geografia
používať
význam
základné
pozorovanie zdomácňovania
Ochrana života
živočíchov pre
pojmy.
a zdravia
človeka.
fixačné
Poznať väzby
Osobnostný
organizmov na
metódy
Uviesť prejavy
životné
Mikroorganizmy a sociálny rozvoj
prostredie v
práca
škodlivosti
žijúce s
Tvorba projektov s knihou
prejavoch
parazitickej baktérie
človekom.
a prezentačné
života a
Poznávanie
pre človeka. Opísať
a textom
vzájomných
a význam pre
zručnosti
využitie mliečnych
vzťahoch
človeka.
a kvasných baktérií.
ako súčastí
Informatika
heuristická
Rozkladné, hľúzkové
a parazitické
celku.
metóda
Mediálna váchova
baktérie.
Uviesť príklad
využitia kvasiniek
fixačné
človekom. Uviesť
metódy
podmienky výskytu
plesní
v domácnosti(pleseň
hlavičkatá, papleseň
štetkovitá). Uviesť
príklad priemyselnej
výroby s
využívaním
kvasinky.
Pestované
rastliny v
záhradách.
Pestované ovocné
stromy a kry.
Poznávanie podľa
Pomenovať podľa
ukážky zástupcu
cibuľovej, hlúbovej,
koreňovej
a plodovej zeleniny.
Poznať na ukážke a
Naučiť sa
vyhľadávať,
triediť
a spracovávať
informácie
z rôznych
zdrojov.
vonkajších
znakov, význam.
pomenovať
strukovinu. Rozlíšiť
a pomenovať na
ukážke dvoch
zástupcov zo
strukovín,
z koreňovej,
hlubovej, plodovej
zeleniny .
Vysvetliť potrebu
hnojenia pôdy v
záhrade pri
dlhoročnom
pestovaní plodín.
Vysvetliť význam
zeleniny vo výžive
človeka.
Poznať na ukážke a
pomenovať ovocné
stromy- jabloň,
hruška, slivka,
čerešňa, marhuľa,
broskyňa. Poznať na
ukážke a
pomenovať rastliny
s drobným
dužinatým ovocím –
jahoda, ribezľa
egreš. Vysvetliť
význam ovocia pre
zdravie človeka.
Rastliny rumovísk
a okrajov ciest
Vysvetliť pojem
rumovisko. Poznať
na ukážke
a pomenovať štyri
rastliny rumovísk –
pŕhľava, bodliak,
hluchavka biela,
lastovičník
Liečivé, jedovaté
a chránené
rastliny.
Vysvetliť prečo sú
púpava a podbeľ
liečivé
rastliny.Poznať
jedovaté a
chránemé rastlinytis obyčajný,
snežienka jarná,
konvalinka voňavá.
Viesť k
schopnosti
triediť
informácie
a osvojené
poznatky a
využívať v
praktickom
živote.
Vedieť
vysvetliť
podstatu
javov, procesov
a vzťahov.
Spoznať
parazitov
a vedieť zásady
ochrany pred
nimi.
Pochopiť
význam včiel,
rýb, domácich
miláčikov
a domácich
zvierat pre
človeka.
Nežiaduci
spoločníci
človeka.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, význam.
Zásady prevencie
pred šírením
nákazy.
Zdôvodniť na
príklade škodlivosť
vnútorného
a vonkajšieho
parazita. Poznať na
ukážke dva
živočíchy
znehodnocujúce
potraviny. Poznať
vonkajšieho
a vnútorného
parazita človeka,
uviesť kde
parazituje. Poznať
zásady ochrany pred
vnútornými
parazitmi. Poznať
spôsob odstránenia
vší z vlasov.
Včelárstvo,
rybárstvo a
rybnikárstvo.
Spoločenský
život včiel.
Zásady chovu
včiel a rýb.
Opísať na ukážke
význam včely
matky, robotnice,
trúda v úli. Uviesť
príklady významu
chovu včely pre
človeka. Vysvetliť
význam rýb pre
človeka.
Rybnikárstvo,
rybárstvo,
rekreačný rybolov.
Na ukážke
pomenovať samca a
samicu a mláďatá
kury, kačice, husi a
morky. Vysvetliť na
príklade kohúta a
sliepky pohlavnú
dvojtvarosť. Uviesť
význam chovu kury,
kačice, husi alebo
morky pre človeka.
Chovateľsky
významné vtáky.
Blízky spoločníci
človeka.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, význam.
Spolunažívanie
Porovnať odlišnosti
vonkajších znakov
psa a mačky.
Porovnať zmyslové
orgány psa
a mačky.
živočíchov a ľudí
v domácnosti.
Môj pes, mačka,
kanárik.... projekt
Pomenovať na
ukážke jedno
plemeno psa.
Uviesť zásady
chovu psa a mačky
v domácnosti.
Uviesť príklad
starostlivosti
o drobné domáce
živočíchy.
Chovateľsky
významné
cicavce.
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, význam.
Zásady chovu.
Rozpoznať na
ukážke päť
hospodárskych
zvierat. Rozpoznať
na ukážke samca,
samicu a mláďa
svine,tura ovce,kozy
a koňa. Uviesť
význam chovu
Uvedených
hosp.zvierat.
Uviesť dôsledky
pridávania veľkého
množstva
chemických
prípravkov do
potravy
hospodárskych
zvierat.
Cicavce žijúce s
človekom.
Poznávanie podľa
vonkajších
znakov, riziká
prenosu
nákazlivých
ochorení, ochrana
a prevencia.
Rozlíšiť na ukážke
myš a potkana.
Porovnať spôsob
života myši domovej
a potkana hnedého.
Uviesť riziko
výskytu myší a
potkanov v
domácnosti. Poznať
spôsoby ochrany
pred myšami a
potkanmi. Uviesť
výhody a nevýhody
spôsobov ničenia
hlodavcov.
Živočíchy v okolí
ľudských sídiel.
Uviesť dva
bezstavovce žijúce
Poznávanie
podľa vonkajších
znakov, význam.
Rozoznať
rastlinnú
a živočíšnu
bunku
ZÁKLADNÁ
ŠTRUKTÚRA
ŽIVOTA
Opakovanie
tematického
celku
Rastlinná a
živočíšna bunka.
Základná
stavba a funkcia
častí bunky.
Praktická
ativita č.1Pozorovanie
buniek pokožky
cibule.
Pochopiť
ŽIVÉ
stavbu
ORGANIZMY
a fungovanie
A ICH STAVBA
nebunkových
a jednoduchých
bunkových
organizmov.
Nebunkové a
jednoduché
bunkové
organizmy.
Stavba tela.
Význam, vplyv
na človeka,
nákazlivé
ochorenia,
prevencia.
v záhrade alebo
sade. Vysvetliť
škodlivosť
premnoženia
niektorých
bezstavovcov v
domácnosti, záhrade
a sade. Opísať
význam spevavých
vtákov v okolí
domácností. Poznať
na ukážke troch
spevavých vtákov.
Uviesť príklad
spevavého vtáka,
ktorý sa živí
hmyzom. Uviesť
nežiadúci význam
holubov v mestách.
Environmentálna
výchova
pozorovanie
diskusia
Chémia
Výtvarná výchova práca
s knihou a
textom
praktické
aktivity
Environmentálna
výchova
pozorovanie
diskusia
Výtvarna výchova
rozhovor
Osobnostný
a sociálny rozvoj
fixačné
metódy
práca
s knihou a
textom
Žiak vie:
Pomenovať na
ukážke časti
rastlinnej bunky.
Vysvetliť význam
bunkového
jadra, chloroplastu
a ostatných
orgánčekov v bunke
Pomenovať na
ukážke časti
živočíšnej bunky.
Určiť na ukážke
zhodné a rozdielne
znaky rastlinnej a
živočíšnej bunky.
Žiak vie:
Porovnať stavbu
vírusu a baktérie.
Rozhodnúť, či
pôvodcom nákazy
chrípky, žltačky,
angíny je vírus
alebo baktéria.
Uviesť príklad troch
nákazlivých
ochorení. Uviesť
možnosti
predchádzania
šíreniu vírusových a
bakteriálnych
nákaz.
Poznať
jednotlivé
druhy
nebunkových
a jednoduchých
bunkových
organizmov.
Pomenovať na
ukážke črievičky
hlavné časti tela.
Porovnať na ukážke
stavbu tela
drobnozrnka,
čievičky a meňavky.
Priradiť pletivo
a tkanivo k rastline
a živočichovi.
Určiť na ukážke
rastliny jej orgány.
Určiť na ukážke
štruktúry tela
živočícha bunku,
tkanivo, orgán,
sústavu orgánov.
Stavba tela
jednobunkových
organizmov.
Stavba tela
mnohobunkových
organizmov.
Opakovanie
tematického
celku
Naučiť sa
vyhľadávať,
triediť
a spracovávať
informácie
z rôznych
zdrojov
STAVBA TELA
RASTLÍNA A
HÚB
Geografia
Stavba tela
nekvitnúcich
Environmentálna
rastlín.
Machy a paprade. výchova
Prasličky
Fyzika
Chémia
pozorovanie
diskusia
rozhovor
fixačné
metódy
Žiak vie:
Pomenovať na
ukážke časti tela
machu. Pomenovať
na ukážke časti tela
paprade. Uviesť
význam výtrusov pre
machy, paprade a
prasličky
Ekológia
Spoznať
základnú
stavbu
kvitnúcich
a nekvitnúcich
rastlín
Stavba tela
kvitnúcich
rastlín. Koreň,
prijímanie živín
koreňom, význam
pre život rastliny.
práca
s knihou a
textom
Rozlíšiť na ukážke
stavby koreňa
pokožku, dužinu,
cievne zväzky,
koreňové vlásky.
Uviesť živiny, ktoré
rastlina prijíma
koreňom. Vysvetliť
význam koreňa pre
rastlinu.
Koreňová sústava –
hlavný koreň, bočné
korene, zväzkovité
korene
Stonka (dreviny,
byliny), prúdenie
látok stonkou,
význam pre život
rastliny.
Roztriediť na
ukážke dreviny a
byliny podľa stavby
stonky. Vysvetliť
význam cievnych
zväzkov v stonke.
Určiť na konáriku
púčiky a vysvetliť
ich význam.
Zdôvodniť význam
stonky pre život
rastliny.
Typy dužinatých
stoniek –byľ, stvol,
steblo, podzemok.
List. Fotosyntéza,
dýchanie,
vyparovanie
vody, význam pre
život v prírode.
Určiť na ukážke
stavby listu dôležité
časti pre
fotosyntézu. Uviesť
význam prieduchov
v pokožke listu.
Vymenovať látky,
ktoré listy pri
dýchaní zo vzduchu
prijímajú a ktoré do
vzduchu vylučujú.
Uviesť význam
listov pre prijímanie
živín a dýchanie.
Postavenie listov na
stonke.
Kvet. Opelenie a
oplodnenie.
Význam pre
rozmnožovanie
rastlín.
Rozlíšiť na ukážke
kvetný obal, tyčinku
a piestik.
Poznať rozdiel
medzi
obojpohlavným
a jednopohlavným
kvetom, uviesť
príklad.
Uviesť význam
peľového zrnka a
vajíčka. Opísať na
schéme opelenie
kvetu. Uviesť, kedy
nastáva v kvete
oplodnenie.
Zdôvodniť, prečo je
praktické
aktivity
Praktická
ativita č.2pozorovanie
stavby kvetu.
Plod a semeno.
Rozdelenie
plodov,význam
pre rozmnož.
rastlín.
Rast a vývin
semena
kvet rozmnožovací
orgán rastliny.
Určiť na ukážke
plodu oplodie a
semeno. Rozlíšiť na
ukážke dužinatý a
suchý plod.
Pomenovať na
ukážke semena
zárodok a klíčne
listy. Vysvetliť
význam plodu a
semena pre
rastlinu, živočíchov
a človeka.
Poznať
rozširovanie plodov
a semien – vietor,
voda, živočíchy,
človek
Poznať podmienky
potrebné pre
klíčenie semena
Rozmnožovanie
rastlín
Poznať rozdiel
medzi pohlavným
a nepohlavným
rozmnožovaním
rastlín.
Rastlinné telo.
Súčinnosť
orgánov pre
príjem živín,
prenos
a vylučovanie
látok. Vplyv
svetla, tepla, vody
a živín.
Vymenovať látky,
ktoré potrebuje
rastlina pre život.
Pomenovať na
ukážke
rozmnožovacie a
vyživovacie orgány
kvitnúcej rastliny.
Pomenovať na
ukážke orgány,
ktorými rastlina
prijíma výživu a
dýcha, prúdia látky,
prijíma a vyparuje
vodu.
Spoznať jedlé
a jedovaté huby
a naučiť sa
prvú pomoc pri
otrave
.
Opísať
základnú
stavbu a
funkcie tela
pŕhlivca vo
vzťahu k
životnému
prostrediu.
Rozlíšit pojmy
regenerácia,
obojpohlavný
živočích.
Opísať
základnú
stavbu a
funkcie tela
ploskavca vo
vzťahu k
životnému
prostrediu.
Poznat pojem
Huby s
plodnicou jedlé a
jedovaté,
rozlíšenie podľa
typických znakov
Kvasinky, plesne,
lišajníky, stavba
tela.
Opakovanie
tematického
celku
Pŕhlivce - drobné Ekológia
pozorovanie
STAVBA TELA
BEZSTAVOVCOV vodné živočíchy.
Stavba tela
Geografia
a základné telesné
diskusia
funkcie.
Výtvarná výchova
heuristická
Chémia
metóda
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ploskavce a
hlístovce –
vnútorné parazity.
Stavba tela.
rozhovor
fixačné
metódy
Rozlíšiť stavbu
jedlej a jedovatej
huby s plodnicou.
Rozlíšiť na ukážke
hubu s výtrusnicami
na lupeňoch a v
rúrkach. Poznať
názvy dvoch húb
jedlých
a jedovatých.
Rozlíšiť na ukážke
kvasinku a pleseň
podľa stavby tela.
Uviesť význam
výtrusnice plesne.
Opísať na ukážke
stavbu tela lišajníka.
Symbióza
Poznať názvy dvoch
lišajníkov
Žiak vie:
Opísať stavbu tela
nezmara.
Vysvetliť, ako
nezmar prijíma
potravu a dýcha.
Vysvetliť, prečo sa
nervová sústava
nezmara nazýva
rozptýlená. Uviesť
význam vajíčok a
spermií nezmara.
Vysvetliť význam
púčikov u nezmara.
Vysvetliť význam
slova obojpohlavný
živočích. Vysvetliť
pojem regenerácia
Uviesť časť
tráviacej sústavy
človeka, v ktorej
žije pásomnica
a hlísta a mrľa
ľudská.
Opísať prijímanie
potravy
hlísty a pásomnice.
Opísať podľa
ukážky
rozmnožovanie
hlísty alebo
pásomnice.
Vysvetliť
nevyhnutnosť
dostatočnej tepelnej
úpravy mäsa a
umytia ovocia a
zeleniny pred
konzumáciou.
vnútorný
parazit;
prispôsobenie
pásomnice pre
život v tele
hostitela.
Vedieť v ktorej
časti tráviacej
sústavy
človeka žije
mrľa a hlísta.
Poznať
možnosti
nákazy
vnútornými
parazitmi.
Opísať
základnú
stavbu a
funkcie tela
mäkkýša vo
vzťahu k
životnému
prostrediu.
Mäkkýše –
živočíchy so
schránkou.
Stavba tela
a základné telesné
funkcie.
Praktická
aktivita č.3pozorovanie
stavby tela
a životných
prejavov slimáka.
Opísať
základnú
stavbu a
funkcie tela
obrúčkavca vo
vzťahu k
Obrúčkavce živočíchy s
obrúčkami.
Stavba tela
a základné telesné
funkcie.
Uviesť miesto
uloženia vnútorných
orgánov slimáka.
Poznať stavbu tela
slimáka
Porovnať podľa
ukážky schránku
slimáka a škľabky.
Vysvetliť, prečo je
slimák
obojpohlavný
živočích.
Uviesť orgánovú
sústavu, ktorou
slimák prijíma a
spracováva potravu.
Porovnať dýchacie
orgány slimáka a
škľabky. Určiť na
ukážke ústny,
prijímací a
vyvrhovací otvor
škľabky. Zdôvodniť,
názov otvorená
obehová sústava.
Porovnať vývin
škľabky a slimáka
Uviesť, aký orgán
umožňuje dážďovke
pohyb.
Poznať stavbu tela
dážďovky.
Zdôvodniť, názov
životnému
prostrediu
Poznať
typického
zástupcu
obrúčkavcov a
význam.
Opísať
základnú
stavbu a
funkcie tela
článkonožcov
vo vzťahu k
životnému
prostrediu.
zatvorenej obehovej
sústavy dážďovky.
Opísať, ako dýcha
dážďovka.
Zdôvodniť názov
rebríčkovej
nervovej
sústavy dážďovky.
Uviesť význam
opasku dážďovky.
Článkonožce živočíchy s
článkovaným
telom. Stavba
tela a
základné telesné
funkcie.
Opakovanie
tematického
celku.
Vychádzka
Údaje písané podčiarknutou kurzívou( červenou) predstavuju učivo naviac t.j. + 1 hodinna týždenne.
Vysvetliť význam
jedovej žľazy
pavúka. Poznať
vonkajšiu stavbu
tela pavúka, raka
a hmyzu. Vysvetliť
čo znamená
mimotelové
trávenie.
Pomenovať sústavu,
ktorá rozvádza
u pavúka, raka v
tele kyslík. Uviesť
orgán raka, ktorý
tvorí vonkajšiu
kostru. Porovnať
dýchacie
orgány pavúka,
raka. Uviesť na
ukážke ústneho
orgánu hmyzu
príklad potravy.
Určiť na ukážky
končatiny spôsob
pohybu hmyzu.
Pomenovať dýchací
orgán hmyzu.
Zdôvodniť názov
rebríčkovej
nervovej sústavy
hmyzu. Zdôvodniť
názov článkonožce
Pozorovať rastlinné
a živočíšne
spoločenstva v okolí
školy
Navýšenú vyučovaciu hodinu sme využili na rozšírenie učiva v jednotlivých tematických celkoch, zaradili sme
výberové témy a praktické aktivity, ktoré budú zaradené do vyučovania priebežne počas celého školského roka,
na vychádzku a tvorbu projektu.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
učebnice - Hantabálová a kol. Prírodopis pre 5.roč. ZŠ, EXPOL pedagogika;
- Hantabálová a kol. Prírodopis pre 6.roč. ZŠ, EXPOL pedagogika;
pracovné zošity
internet
didaktické pomôcky
príroda
multimédia
knižnica
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Človek a spoločnosť
PREDMETY - dejepis
- geografia
- občianska náuka
- regionálna výchova
DEJEPIS
6. ročník
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu
oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi
v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu
humanizácie žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej
komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s
vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež
prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických
obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy.
javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj spoločnosti
a premietli sa do obrazu našej prítomnosti.
Vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania
ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak
rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín
a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.
Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Ciele predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu štúdijných
predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu
získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom,
aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály
kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou
ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný
názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov
(aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického
systému
výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. Závažným
predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať
transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe
prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby,
a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania,
objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti
v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :
s historickým časom – zaraďovať historické udalosti, javy, procesy chronologicky,
rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja
s historickým priestorom – rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny, historický priestor, rozpoznať podmienenosť medzi historickým
priestorom a spôsobom života človeka, spoločnosti
s historickými faktami, javmi,procesmi – skúmať, rekonštruovať konanie a postoje ľudí v daných podmienkach, vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, osobnosť, rozpoznať charakteristické
znaky jednotlivých historických obdobía základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných
postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových,
grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti
s relevantnými informáciami z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových,
grafických ai.
s využívaním týchto informácií a verifikovaním ich hodnoty
- vyberanie informácií
- organizovanie informácií
- porovnávanie informácií
- rozlišovanie informácií
- zaraďovanie informácií.
- kritické zhodnotenie rôznych zdrojov informácií
- tvorba súboru vlastných prác
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
1. Obrazy pravekého sveta
Chronológia historických období
Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi
- zberač, lovec, roľník, lovec doby medenej
( Otzi, odev, nástroje, zbrane, prírodná múmia)
2. Obrazy starovekého sveta
Riečne civilizácie a ich dedičstvo
staroveké štáty, práca s mapou
mestský štát, písmo
Staroveké Grécko
aténska demokracia, grécka mytológia, olympijské hry
Rímska republika
olympijské hry, vec verejná, Markus Aurelius Gerulata, Iža
Carnuntum - rímske nálezy na našom území
Limes Romanus
Ľudia a ich každodenný život
roľník, remeselník, obchodník, škola
Divy starovekého sveta
príklad-pyramídy
3. Svetové náboženstvá
Kresťanstvo, islam
Starý zákon, Nový zákon, korán
4. Obrazy stredovekého sveta
Tri ríše raného stredoveku
Byzantská ríša ( Justinián ), Franská ríša ( Karol Veľký ),
Arabská ríša ( kalifát ),
Prepožičiavanie pôdy
léno, vazal, poddaný
Každodenný život
hrad, mesto, dedina
Vzdelanie
kláštor, pisár, univerzity
Počet hodín
9h
14h
1h
9h
Hodnotenie
Schopnosti a zručnosti žiaka pri praktických aktivitách budeme slovne hodnotiť s dôrazom
na samostatnosť a správnosť plnených úloh, úroveň kombinovaných verbálnych, neverbálnych prejavov sa bude priebežne hodnotiť známkou. Predmet bude v 1. aj 2. polroku na
vysvedčení hodnotený známkou.
Školský vzdelávací program pre 6.ročník DEJEPIS - 1hod.týžd., 33hod.roč.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Obsahový
Medzipredmeto-vé
Tematický
Metódy
Výkonový štandard
štandard (téma)
vzťahy,
Ciele
celok
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Chronológia
Žiaci:
historických
práca s časovou
- vedia zaznačiť na časovej priamke
období
matematika,
priamkou
obdobia chronologicky,
technická
- rozlíšiť obdobie pred Kristom a po
výchova,občianska
Kristovi
výchova
- rozpoznajú rozdiely v spôsobe obživy
a života
Postupné
Sociálna a
pravekých zberačov, lovcov a
poznávanie
Od lovca k
osobnostná výchova
roľníkov,
historických
roľníkovi
a
- analyzujú pracovné nástroje
udalostí, dejov a
remeselníkovi
Multikultúrna
pravekých ľudí,
javov, ich vplyv
Obrazy
(zberač, lovec
výchova
- zhodnotia význam najdlhšie
na vývoj
pravekého
roľník)
používaného
slovenskej
sveta
pracovného materiálu – kameňa,
spoločnosti, získať
- porovnajú kamenné pracovné nástroje
úctu a postoj k
s medenými a bronzovými nástrojmi,
dejinám vlastného
- identifikujú nástroje a zbrane človeka
národa
medenej
doby,
práca s knihou
- zovšeobecnia spôsob obživy a života
a historickým
ľudí
prameňom
v medenej dobe napr.na príbehu
Lovec doby
Ötziho,
medenej- Otzi
- zostavia správu zo skúmania spôsobu
odev, nástroje,
obživy,
zbrane, prírodná
- odhalia postupne stav a premeny
múmia
životného
prostredia v dôsledku ľudskej činnosti,
prvých štátov,
Osvojiť si zásady
demokracie,
rozvíjať
vlastenectvo ako
súčasť
kultivovania
svojho
historického
Obrazy
vedomia, pestovať starovekého
úctu k iným
sveta
národom a
etnikám,
rešpektovať
kultúrne a iné
odlišnosti ľudí,
rôznych skupín a
spoločenstiev
- rozvíjať
hodnotové škály
demokratickej
spoločnosti
Riečne
civilizácie
a ich dedičstvo
mestský štát
písmo
Staroveké
Grécko
aténska
demokracia,
Perikles, grécka
mytológia,
olympijské hry
geografia,
výtvarná výchova,
slovenský jazyk
Enviromentálna
výchova
geografia
Multikultúrna
výchova
slovenský jazyk
práca s mapou,
literárnymi
prameňmi,
prezentácie
Žiaci:
- odhalia vzťah medzi prírodnými
podmienkami údolí veľkých riek a
vznikom
- identifikujú znaky zavlažovacieho
poľnohospodárstva,
-analyzujú vnútorné členenie
spoločnosti
v mestskom štáte,
-zhodnotia premeny a význam písma
pre
spoločnosť najstarších štátov,
-zostavia obrazový materiál o
kultúrnych
pamiatkach najstarších štátov,
- identifikujú poznatky obyvateľov
najstarších
štátov, ktoré nám slúžia dodnes
Žiaci:
- odhalia vzťah medzi prírodnými
podmienkami
a vznikom množstva nezávislých
mestských
štátov v Grécku,
- si uvedomia, že Grékov spájal
spoločný jazyk, náboženstvo, kultúra,
šport, obchod a
mytológia,
Sociálna a
osobnostná výchova
telesná výchova,
Rímska
republika
vec verejná,
Marcus
Aurelius,
Gerulata, Iža
Carnuntum Ochrana
svetového
dedičstva,
úcta k výtvorom
našich predkov
Limes Romanus
rímske nálezy na
našom území
geografia
Multikultúrna
výchova
- rozpoznajú rôznu formu vlády v
mestských
štátoch na príklade Sparty a Atén,
- analyzujú spôsob života a formu
vlády v Aténach za Perikla,
- kladú základné analytické otázky
školskému historickému písomnému
prameňu,
- pochopia problém rovnosti a
nerovnosti,
- zdôvodnia významné postavenie
telesnej výchovy
v mestských štátoch,
- vymedzia olympijské disciplíny, v
ktorých sa
dodnes súťaží,
- zhodnotia význam olympijských
myšlienok
v minulosti i prítomnosti,
Žiaci:
- analyzujú formu vlády v rímskej
republike ako
mestského štátu,
- analyzujú spôsob obživy a života v
Ríme,
- dokumentujú expanziu mestského
štátu a jeho
premenu v ríšu,
- analyzujú krízu republiky a jej
premenu na
cisárstvo,
- rozpoznajú príčiny budovania rímskej
Ľudia a ich
každodenný
technická výchova,
život
výtvarná výchova,
roľník,
remeselník,
obchodník, škola
Divy
starovekého
sveta
príklad pyramídy
Výchova k
tolerancii,
ekumenizmu
- formovanie
vlastného
svetonázoru
Svetové
náboženstvá
Ľudové tradície
Kresťanstvo,
islam
Multikultúrna
výchova
Starý zákon,
Nový zákon
korán
náboženská a etická
výchova
Sociálna a
osobnostná výchova
Rozširovanie
poznania
historického
vývoja v spätosti s
vývojom
Tri ríše raného
stredoveku
Byzantská ríša
( Justinián )
Franská ríša
hranice
pozdĺž stredného Dunaja,
-zostavia stručný informačný materiál
o živote v rímskych táboroch na našom
území,
- rozpoznajú dôležitosť gréckej a
rímskej kultúry pre vytvorenie
európskej kultúry,
- zostavia obrazový materiál o divoch
starovekého sveta,
Žiaci:
- odhalia príčiny prenasledovania
kresťanov v Rímskej ríši,
- rozpoznajú korene kresťanského
náboženstva,
- identifikujú hlavné rozdiely medzi
Starým a Novým zákonom,
- zhodnotia význam a odkaz
kresťanstva pre európsku kultúru,
- odhalia okolnosti vzniku islamu,
- zdôvodnia príčiny rýchleho
rozširovania islamu,
- identifikujú odkaz arabskej kultúry
pre európsku kultúru,
- odhalia ciele expanzívnej politiky
Justiniána, Karola Veľkého a
arabských kalifov,
- zhodnotia kultúrny odkaz Byzantskej
a Franskej ríše,
vlastného národa,
vplyv
pokrokového
myslenia a
vzdelanosti na
život a kultúru na
našom území
Obrazy
stredovekého
sveta
( Karol Veľký )
Arabská ríša
( kalifát )
Prepožičiavanie
pôdy
léno, vazal,
poddaný
Každodenný
život
hrad, mesto,
dedina,
Sociálna a
osobnostná výchova
Enviromentálna
výchova
Ľudové tradície
Vzdelanie
- odhalia nový vzťah medzi ľuďmi
vyšších spoločenských vrstiev
formujúcej sa stredovekej spoločnosti
za pomoci grafu,
- identifikujú spôsob života a obživy
jednotlivých sociálnych vrstiev
stredovekej spoločnosti,
- zdôvodnia príčiny oddelenia
remeselníkov opíšu život ľudí na
feudálnom majetku a v meste,
- zdôvodnia, prečo sa kláštory stali
postupne hospodárskymi a kultúrnymi
centrami,
- zhodnotia význam stredovekých
univerzít
kláštor
pisár, univerzity
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl: Stretnutie s minulosťou ,Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava,
Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl: Denník z pátrania po minulosti – cvičebnica
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava,
populárno-vedecká literatúra, encyklopédie, médiá – televízia, internet, audiovizuálna technika
GEOGRAFIA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem.
Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:
Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a
chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať
krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny
človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti.
Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné
prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore,
pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou.
Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa
podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu
podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať
s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši
sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo
v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života.
Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým
vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi,
ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria
do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj
región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.
Geografia v 6. ročníku je zameraná na regionálnu geografiu svetadielov. Regionálna
geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný
spôsob, ako získať veľa zaujímavých informácii o prostredí, o ktoré sa zaujímajú, ktoré túžia
navštíviť a pritom si rozvíjajú svoj vzdelanostný profil v oblastiach geografie.
Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom
konkrétnych javov a procesov žiaci získajú informácie o všeobecných charakteristikách,
vnímajú ich a učia sa im porozumieť.
Základné témy sú vybrané na princípe:
A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.
B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie
so Slovenskom (miestnou krajinou).
C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne) Základné informácie
o regióne v kontexte planéty Zem.
Ciele vyučovacieho predmetu
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový
a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie
žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti
krajiny. Patria medzi ne:
používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete,
turistické mapy, tematické mapy a i.).
práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie
v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a
dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe).
Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej
geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri
správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a
využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní
umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných
surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme
umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí
počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa
zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť
premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť
perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel,
hospodárstva a i.).
Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja
odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporujeme tým
potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného, spracovanie a interpretáciu.
Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov,
schém a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie.
V obsahu
geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané
v
spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia,
sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch
v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a
charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie
prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.
Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia
riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu
predpokladov rozvoja regiónov a pod.
Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete.
Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a
kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.
Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách
(cestovaní, rekreácii a i.).
Získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách
obidvoch svetadielov
Rozvíjať si chuť učiť sa.
Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať.
Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny.
Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta.
Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas.
Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na
základe vedomostí.
Rozumieť grafom, diagramom.
Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať
(riešiť projekt, prezentovať ho).
Diskutovať o návrhoch.
Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.
Pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť,
vyhodnocovať, vypracovať a od prezentovať ho
Rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
PLANÉTA ZEM A NEJ AUSTRÁLIA A AMERIKA
Orientácia na mape svetadielov, orientácia na mape sveta – tematické
mapy, čítanie rôznych druhov máp, poznať svetadiely, oceány.
Pásmovitosť na Zemi. Podnebné pásma, rastlinné pásma
AUSTRÁLIA
Poloha Austrálie – fyzicko-geografická, matematicko-geografická
Prírodné pomery, Podnebie, podnebné pásma na Zemi, Austrália
v podnebných pásmach, povrchové celky Austrálske Alpy, Ayers Rock,
vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, koala, kengura, eukalyptus, životné
prostredie Gondwana, Pangea
Obyvateľstvo v Austrálii a objavenie a príchod prvých obyvateľov a ich
spolužitie s Aboriginmi, Aboriginovia, objavenie Austrálie Jamesom
Cookom
Mestá a život v nich, kultúrna rôznorodosť, typy sídiel v Austrálii,
multikultúrne mestá, Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra
Kultúra, veda, šport
Spoločenské zvyky Spoločenský zvyk, tradícia, čo potrebujeme vedieť pri
ceste do Austrálie
Austrálske naj.
AMERIKA
Poloha Ameriky vo vzťahu k ostatným svetadielom a oceánom,
Podnebie, faktory ovplyvňujúce podnebie (morské prúdy, geografická
šírka, prúdenie vetrov)
Podnebné pásma, Geografická šírka, oceány –morské prúdy, vetry,
povrch
Povrch – pohoria, nížiny vznik pohoria, - vrásové, kryhové, Kordillery,
Andy, Amazonská nížina,
Vodstvo na pevnine, okolo pevniny Mississippi, Amazonka, 5 veľkých
jazier, vodopády – Niagarské, vznik vodopádov na rieke.
Prieplav (Panamský) zálivy (Golfský, Hudsonov) prieliv (Magalhaesov,
Beringov)
Rastlinstvo a živočíšstvo – súvislosť rastlinstva a podnebných pásiem,
národné parky rastlinné pásma (tundra, tajga, listnaté lesy, stepi – prérie,
pampy, púšte, dažďové lesy)
Národné parky –Yelowstonský,Yossemitský
Vysvetliť vznik podnebných pásiem
Vysvetliť vzťahy podnebné pásmo- rastlinné pásmo
Podľa mapy ku každému podnebnému pásmu
priradiť rastlinné pásma a opísať ho podľa typických
znakov
Počet hodín
5
8
20
Obyvateľstvo v Amerike, príchod Európanov, Mayovia, Aztékovia,
Inkovia. Súčasné zloženie obyvateľstva
Štáty v severnej Amerike a hlavné mestá,USA, Kanada, Mexiko
rozmiestnenie obyvateľstva
Štáty v južnej Amerike a vybrané hlavné a veľké mestá
Život v mestách a jeho problémy, Mesto, hlavné mesto, megalopolis,
slumy
Život mimo miest -Vidiecke sídla, typy v rôznych
Kultúra umenie, veda, šport, zamestnanie obyvateľov
Spoločenské zvyky
Naj Ameriky
7 dňový výlet v Amerike, alebo v Austrálii (projekt)
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v geografii sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s
požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti,
získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota
spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, samostatné úlohy, písomné práce
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy konkrétneho a objektívneho
hodnotenia:
- verbálna forma – odporúča sa skúšanie 3 žiakov v časovom limite 5 minút. Dôraz sa
kladie na konkrétnosť, stručnosť a prezentáciu najdôležitejších informácii danej
problematiky. Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných
poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
- písomná forma – test, 10-15 otázok v časovom limite približne 20 minút
- praktické aktivity - uprednostňuje sa slovné hodnotenie so stručným komentárom
k výkonu žiaka
- prezentácia projektov – kontrola a hodnotenie kombinácie písomných a grafických
prejavov spolu s komunikačnými zručnosťami žiaka
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – GEOGRAFIA (týždenne 1), spolu 33hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Vedieť čítať
motivačný
Žiak vie:
Planéta Zem Zemeguľa, mapa, geografické Matematika
a interpretovať a na nej
súradnice, poloha miesta na
rozprávanie
Určiť na ktorej pologuli sa nachádzajú
údaje z máp,
Zemi, určovanie miesta na
Biológia
svetadiely,
Austrália a
plánov a iných Amerika
zemi v geografickej sieti,
motivačný
Čítať mapy podľa legendy mapy
zdrojov.
poludníky, rovnobežky,
rozhovor
Určiť polohu miesta na Zemi
Environmentálna
geografická sieť, tematické
geografickými súradnicami.
výchova
mapy, svetadiely, oceány,
demonštračná
mapa sveta,
Ochrana života a
metóda
zdravia
Poloha Zeme voči Slnku,
dopad slnečného žiarenia na
Vysvetliť vznik podnebných
zem, pásmovitosť, podnebné
a rastlinných pásiem.
pásma- studené, mierne,
subtropické, tropické
Vedieť čítať
Poloha Austrálie –
Sociál. a osob.
heuristická
Žiak vie:
Austrália
a interpretovať
Fyzicko-geografická,
rozvoj
metóda
Vytvoriť mentálnu mapu z pojmov,
údaje z máp,
matematicko-geografická
týkajúcich sa
plánov a iných
Informatika
pozorovanie
Austrálie.
zdrojov.
Prezentovať získané poznatky.
Environmentálna
Určiť polohu Austrálie na Zemi vo
výchova
projektová
vzťahu k ostaným
metóda
svetadielom.
Multikultúrna
Určiť polohu Austrálie v geografickej
výchova
diskusia
sieti.
Prírodné pomery,
Podnebie, podnebné pásma na Mediálna výchova situačná metóda Prezentovať poznatky odborného textu,
Vedieť
diskutovať
o zaujímavostia
ch, naj
Austrálie
Zemi, Austrália v podnebných
pásmach, povrchové celky
Tvorba projektu
Austrálske Alpy, Ayers Rock,
vodstvo, rastlinstvo a
Tradičná ľudová
živočíšstvo, koala, kengura,
kultúra
eukalyptus, životné prostredie
Gondwana, Pangea
rozhovor
fixačné metódy
inštruktáž
kooperatívne
vyučovanie
Vysvetliť
príčiny
príchodu
Európanov do
Austrálie
a spolužitie
s miestnym
obyvateľstvom
Vedieť popísať
hospodársko –
politickú
situáciu
Austrálie
Obyvateľstvo v Austrálii
a objavenie a príchod prvých
obyvateľov a ich spolužitie s
Aboriginmi, Aboriginovia,
objavenie Austrálie
Jamesom Cookom
Mestá a život v nich, kultúrna
rôznorodosť, typy sídiel v
Austrálii,
multikultúrne mestá,
Sydney, Brisbane,
Melbourne, Canberra
metódy
logického
aspektu
zatriediť ich,
Vysvetliť kauzálne vzťahy.
vysvetliť, prečo sa v Austrálii
nachádzajú niektoré druhy
a inde na svete nie.
Diskutovať o zaujímavostiach.
Opísať vznik svetadielov a príčinu
existencie typických
živočíchov len na austrálskom
svetadieli.
Opísať spôsob príchodu Európanov do
Austrálie
a spôsoby spolužitia s domorodcami.
Vytvoriť zoznam zaujímavých miest
Austrálie.
Porovnať vybrané mestá Austrálie
podľa polohy,
štruktúry obyvateľstva.
Kultúra, veda, šport
Vysvetliť druhy kultúry a ich význam
pre život človeka
Vymenovať druhy kultúry alebo športu,
ktoré preslávili
Austráliu , predstaviteľov vedy,
kultúry, športu –
aktualizovať zostaviť zoznam
športovcov.
Spoločenské zvyky
Spoločenský zvyk, tradícia,
čo
potrebujeme vedieť pri ceste
do Austrálie
Opísať čo všetko je potrebné si
uvedomiť pri ceste do
Austrálie, ktoré by sme mali dodržiavať
pri návšteve
Austrálie.
Austrálske naj
.Vedieť čítať
a interpretovať
údaje z máp,
plánov a iných
zdrojov.
Amerika
Poloha Ameriky vo vzťahu
k ostatným svetadielom a
oceánom,
Informatika
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Vedieť
diskutovať
o zaujímavostia
ch, naj
Ameriky
Podnebie, faktory
ovplyvňujúce
podnebie ( morské prúdy,
geografická šírka, prúdenie
vetrov),
Podnebné pásma,
Geografická šírka, oceány –
morské
prúdy, vetry, povrch
Povrch – pohoria, nížiny
vznik pohoria, - vrásové,
heuristická
metóda
pozorovanie
projektová
metóda
Vytvoriť zoznam najzaujímavejších
miest Austrálie podľa
navrhnutých kritérií.
Žiak vie:
Na mape určiť polohu Ameriky vo
vzťah k iným
svetadielom.
Zostrojiť mentálnu mapu.
Čítať geografickú mapu, určovať
polohu podľa
geografických súradníc.
Mediálna výchova
diskusia
Tvorba projektu
situačná metóda
Dodržiavanie
ľudských práv
a práva dieťaťa
rozhovor
Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých
podnebných
pásiem a ich charakteristické znaky.
Opísať ktoré faktory najviac
ovplyvňujú podnebie
Ameriky.
fixačné metódy
Tradičná ľudová
kultúra
inštruktáž
kooperatívne
Vysvetliť ako vznikli pohoria na
Vysvetliť
príčiny
príchodu
Európanov do
Ameriky
a spolužitie
s miestnym
obyvateľstvom
Vedieť popísať
hospodársko –
politickú
situáciu
Ameriky
kryhové,
Kordillery, Andy, Amazonská
nížina,
Vodstvo na pevnine, okolo
pevniny
Mississippi, Amazonka, 5
veľkých
jazier, vodopády – Niagarské,
vznik
vodopádov na rieke.
Prieplav (Panamský)
zálivy (Golfský, Hudsonov)
prieliv (Magalhaesov,
Beringov)
Rastlinstvo a živočíšstvo –
súvislosť
rastlinstva a podnebných
pásiem,
národné parky
rastlinné pásma (tundra, tajga,
listnaté lesy, stepi – prérie,
pampy,
púšte, dažďové lesy)
Národné parky –
Yelowstonský,
Yossemitský
Vysvetliť vznik podnebných
pásiem
Vysvetliť vzťahy podnebné
pásmo- rastlinné pásmo
vyučovanie
metódy
logického
aspektu
príkladoch podľa
tematických máp obrázkov, fotografií,
blokdiagramov,
Opísať Amazonskú nížinu.
Pracovať s mapou, vysvetliť vznik
rieky, činnosť rieky,
vznik vodopádov.
Vysvetliť vznik podnebných pásiem
Vysvetliť vzťahy podnebné pásmorastlinné pásmo
Podľa mapy ku každému podnebnému
pásmu
priradiť rastlinné pásma a opísať ho
podľa typických
znakov
Podľa mapy ku každému
podnebnému pásmu
priradiť rastlinné pásma a
opísať ho podľa typických
znakov
Obyvateľstvo v Amerike,
príchod
Európanov, Mayovia,
Aztékovia,
Inkovia,
Súčasné zloženie
obyvateľstva
Štáty v severnej Amerike a
hlavné
mestá,
USA, Kanada, Mexiko
rozmiestnenie obyvateľstva
Opísať príchod Európanov a Afričanov
do Ameriky
Opísať v ktorých oblastiach žili staré
civilizácie a čím
prispeli k rozvoju vedy.
Získavať údaje z grafov, diagramov,
Určiť tri štáty a hlavné mestá.
Oblasti husto a riedko osídlené
Štáty v južnej Amerike a
vybrané
hlavné a veľké mestá
Život v mestách a jeho
problémy,
Mesto, hlavné mesto,
megalopolis, slumy
Porovnať mestá v Amerike podľa
veľkosti, štruktúry
mesta, obyvateľstva
Vymenovať problémy, ktoré môžu byť
v jednotlivých
mestách
Život mimo miest
Vidiecke sídla, typy
v rôznych
Kultúra
umenie, veda, šport,
zamestnanie
obyvateľov
riešenia problémov súvisiacich s rastom
miest
Opísať spôsob života vo vidieckych
sídlach , aké typy
sídiel sú v Amerike
Vymenovať, ktoré druhy kultúry alebo
športu
preslávili Ameriku. predstaviteľov
vedy, kultúry,
športu – aktualizovať. Zostaviť zoznam
športovcov.
Spoločenské zvyky
Naj Ameriky
Sedemdňový výlet
v Amerike, alebo v Austrálii
Poznámka: Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a IŽ.
Učebné zdroje:
učebnica pre 7. ročník základných škôl
odborné časopisy: National geographic, GEO, Ľudia a zem,
DVD: mapa a zemský povrch (Salvo Film),
Atlasy, mapy
Internet, 100 najkrajších divov sveta, multimédia
Opísať zvyky, čo je vhodné, čo
nevhodné pri ceste do Ameriky
Vytvoriť zoznam najzaujímavejších
miest Ameriky
podľa určitých kritérií
Opísať ako vytvoriť systém kritérií
hodnotenia
najzaujímavejších miest
OBČIANSKA NÁUKA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k
poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba
samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať,
poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné
vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje
im pochopiť ekonomický život spoločnosti.
Ciele predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že
vedie žiaka k:
podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných
myšlienok, citov, názorov a postojov,
k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty
spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského
spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Počet
hodín
Moja obec, región, vlasť, Európska Únia
História a súčasnosť mojej obce. Kronika a erb mojej obce.
Významné osobnosti našej obce. Na čo som hrdá/hrdý v mojej obci a
jej okolí (pamiatky, príroda). Obecná samospráva. Verejný, kultúrny a
spoločenský život v našej obci. Môj región. Moja vlasť – Slovenská
republika. Štátne symboly. Európska únia. Prepojenie národnej
identity s európskou identitou.
11
Vnútorný a vonkajší život jednotlivca
Vnútorný život jednotlivca. Ľudská psychika. Osobnosť. Proces
učenia sa. Psychológia v každodennom živote. Vonkajší život
jednotlivca. Vytváranie sociálnych vzťahov jednotlivca v širšom
prostredí. Sociálne skupiny. Sociometria skupiny. Sociálne vzťahy v
triede. Sociálne zručnosti.
18
Projekty
4
Hodnotenie
Hodnotiť sa budú ústne odpovede, projekty, vypracované úlohy, domáce úlohy, referáty,
aktivita na hodine, skupinová práca.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – OBČIANSKA NÁUKA (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Poznávanie
histórie a súčasnosti obce,
v ktorej
žije-rozvoj
vnímania
Tematický
celok
Moja obec,
región,
vlasť,
Európska
Únia
Obsahový štandard (téma)
História a súčasnosť mojej obce
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
GEO,DEJ,VYV
Metódy
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Praktická
aktívna
činnosťspoločná
nástenka
Žiak pozná históriu a
súčasnosť obce, v ktorej
žije.
Kronika a erb mojej obce
Praktická
aktívna
činnosťspoločná
nástenka
Významné osobnosti našej obce
Praktická
aktívna
činnosťspoločná
nástenka
Vie vysvetliť význam
symbolov obce (erb, vlajka),
ak ich obec má.
Vie posúdiť význam
obecnej kroniky pre
poznanie minulosti obce a
pre jej prepojenie so
súčasnosťou.
Pozná osobnosti obce v
minulosti a dnes.
Uvedomuje si význam
pozitívnych vzorov z
minulosti a súčasnosti pre
svoj život.
Buduje si pocit hrdosti na
svoju obec poznaním jej
prírody a pamiatok.
multikultúrna
výchova
Na čo som hrdá/hrdý v mojej obci a jej
okolí (pamiatky, príroda)
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – OBČIANSKA NÁUKA (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
Obsahový štandard (téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Obecná samospráva
Verejný, kultúrny a spoločenský život v
našej obci
Praktická
aktívna
činnosťspoločná
nástenka
Môj región
Moja vlasť – Slovenská republika. Štátne
symboly
Praktická
aktívna
činnosťspoločná
nástenka
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Vie, kto je starostom
(primátorom) obce.
Pozná základné úlohy
obecnej samosprávy.
Zaujíma sa o spôsob volieb
poslancov do obecného
zastupiteľstva.
Zúčastní sa (s rodičmi alebo
učiteľmi) na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Aktívne sa s členmi svojej
rodiny zapája do
organizovania akcií v obci a
zúčastňuje sa ich.
Žiak pozná históriu a
súčasnosť regiónu, v ktorom
žije.
Vytvára si hrdosť na svoju
vlasť poznaním jej
minulosti, prítomnosti,
pamiatok a prírody.
Pozná štátne symboly a vie,
ako im vzdať úctu.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – OBČIANSKA NÁUKA (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Viesť žiakov
k národnej
hrdosti
Získavanie
vedomostí,znalosti a zručnosti
Uvedomovanie
si svojej psychiky,ktorá je vo
vývine
Tematický
celok
Obsahový štandard (téma)
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Európska únia
GEO
Multimediálna a
multikultúrna
výchova
Praktická
aktívna
činnosťspoločná
nástenka
Prepojenie národnej identity s európskou
identitou
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Praktická
aktívna
činnosťspoločná
nástenka
BIO,ETV,NAV
Osobnostný
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Metóda
zhlukovania.
Vnútorný a Ľudská psychika
vonkajší
život
jednotlivca
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Uvedomuje si význam
európskej integrácie pre
život občanov SR.
Vie si vyhľadať a v
praktickom živote používať
základné informácie o EÚ.
Uvedomuje si nutnosť
zachovania slovenskej
národnej identity s
prepojením na európsku
identitu.
Podporuje šírenie
znášanlivosti a tolerancie
medzi národmi EÚ.
Uvedomuje si spätosť
ľudskej psychiky s
biologickými faktormi
(nervovou sústavou).
Uvedomuje si, že jeho
psychika je vo vývine.
Pozná základné prvky
psychiky – pocit, vnem,
predstava. Vie ich rozlíšiť.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – OBČIANSKA NÁUKA (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
Obsahový štandard (téma)
Osobnosť
Uvedomovanie
súvislosti medzi
pamäťou a
myslením
Proces učenia sa
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Diskusia
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Uvedomuje si
neopakovateľnosť
charakteristických znakov
osobnosti.
Pozná základné typy
osobnosti podľa
temperamentu a vie zaradiť
seba samého.
Matematika,logika Názorné
Vie rozlíšiť dva druhy
pozorovanie a pamäte (krátkodobú,
živé nazeranie. dlhodobú) a chápe ich
Praktická
význam pre svoje
aktívna činnosť vzdelávanie.
Uvedomuje si súvislosť
medzi pamäťou a myslením
v procese učenia sa.
Posudzuje základné metódy
učenia sa a hľadá si
najvhodnejšie pre svoju
osobnosť.
Vie na jednoduchom
príklade odvodiť z dvoch
súdov záver usudzovania.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – OBČIANSKA NÁUKA (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Naučiť žiaka
rozlišovať
základné
emócie
Poznávanie
pozícií
jednotlivcov
v skupinách
Tematický
celok
Obsahový štandard (téma)
Psychológia v každodennom živote
Predmet,
medzipredmetové
Metódy
vzťahy,
prierezová téma
NAV,HUV,VYV, Vychádzka,
ETV
kvízy, besedy,
mediálna výchova hry
Vytváranie sociálnych vzťahov
jednotlivca v širšom prostredí
Rozhovor,
skupinová
práca
Sociálne skupiny
Projekt-vývin
spoločnosti
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Vie rozlišovať medzi
základnými emóciami a
chápe dôležitosť
primeraného prežívania
emócií.
Vie posúdiť svoje
schopnosti pre niektorý typ
činnosti.
Vie využívať osvojené
vedomosti zo psychológie
vo svojom každodennom
živote.
Uvedomuje si vytváranie
sociálnych vzťahov vo
všetkých skupinách, ktorých
je členom.
Uplatňuje poznatky o
socializácii pri svojom
včleňovaní sa do sociálnych
skupín.
Pozná pozície a roly
jednotlivcov v
spoločenských skupinách.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – OBČIANSKA NÁUKA (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Poznávanie
metód merania
sociálnych
vzťahov
Tematický
celok
Obsahový štandard (téma)
Sociometria skupiny
Sociálne vzťahy v triede
Sociálne zručnosti
Poznámka: Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a IŽ.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Enviromentálna a
dopravná výchova
rodinná výchova,
mediálna výchova
Metódy
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
Riadený
rozhovor
beseda,
polemika,
anketa
Pozná základné metódy
merania sociálnych vzťahov
v skupine.
Rešpektuje každého člena
skupiny bez ohľadu na jeho
pozíciu v skupine.
Vie odolávať tlaku
niektorých členov skupiny.
Podporuje včleňovanie sa
jednotlivcov do sociálnej
skupiny.
Uvedomuje si súvislosť
medzi vzťahmi v skupine a
konaním členom sociálnej
skupiny, ako aj skupiny ako
celku.
Rozhovor,
diskusia,
skupinová
práca
Ovláda a v každodennom
živote používa základné
komunikačné zručnosti –
komunikuje, spolupracuje a
rieši konflikty.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
dostupné učebnice (Občianska výchova pre 6. ročník základných škôl, Prvé vydanie,
2007)
internet
časopisy
multimédiá
didaktické pomôcky
knižnica (školská, krajská)
tlač
televízia
rozhlas
film
divadlo
REGIONÁLNA VÝCHOVA
6. ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Každý kút Slovenska má svoje osobitosti. Predmet Regionálna výchova prispieva k ich
poznaniu a následnému obohateniu. Je dôležitým prostriedkom rozvoja a kultivovania
pozitívnych postojov detí k hodnotám, ktoré sa viažu na región, na jeho zvyklosti, spôsob
života, na prírodné prostredie, históriu, kultúru, zvyklosti. Regionálna výchova na II. stupni
ZŠ sa zaoberá rozvíjaním pozitívnych postojov:
k sebe samému, ktorý je založený na schopnosti vlastnej sebareflexii umožňujúcej
budovanie rozvoja zdravého sebavedomia
k svetu okolo, ako základne občianskych postojov budovaných cez poznanie a utváranie si
vzťahu k miestu, kde žijem, k histórii, tradíciám rodiska, regiónu, vlasti. Dokázať
pochopiť, rešpektovať a akceptovať tradície iných národov a etník.
k mravným hodnotám, vedieť hodnotiť ľudské konanie, vedieť prijímať zodpovednosť za
vlastné konanie
Ciele predmetu
vytvárať u žiakov kladný vzťah k výsledkom práce našich predkov
spoznávať kultúrne dedičstvo našich predkov
prehlbovať pozitívny vzťah k prírode
rozvíjať cit ku kráse ľudového umenia
rozvíjať toleranciu voči iným kultúram
rozširovať poznatky o vlastnom regióne, prehlbovať patriotizmus, viesť žiakov k
vytváraniu vlastných diel s prvkami regionálnej kultúry
pripravovať žiakov do regionálnej súťaže Poznaj svoje mesto
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
Počet hodín
1. Vstup histórie do života žiaka
Historický čas ,ľudia a pamiatky v priestore a čase, dom, sídlisko, dedina,
mesto, Slovensko, EÚ,
– historické pramene – hmotné, obrazové, písomné, múzeum, galéria,
archív, pomník, pamätník, fotografia, rodinný album, rodostrom,
Minulosť našej školy – školská kronika
- heraldika, erb v spojení s liter. prameňom - povesť, román, aplikovanie
historických erbov v súčasnosti - mestský, školský, triedny, logo
3
2. Historické pamätihodnosti môjho regiónu
- historické a kultúrne pamiatky regiónu
- hmotné a nehmotné pamiatky
10
3. Krása ľudového umenia
Umenie v živote človeka - druhy umenia, umenie ako osobitý spôsob
komunikácie
- ľudové tradície a ich význam pre dnešný život
- ľudovoumelecká výroba v regióne
- výtvarné spracovanie predmetov z prírodných materiálov s regionálnymi
prvkami
- dramatizácia
10
4. Kultúrna inakosť v mojom regióne
- kultúra národnostných menšín v regióne
- zvyky, obyčaje a tradície iných národov
2
5. Prírodné bohatstvo regiónu
- flóra a fauna regiónu
- chránené územia
- náučné chodníky v regióne
- ochranárske aktivity
8
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Zručnosť žiaka budeme hodnotiť známkou s dôrazom na samostatnosť a správnosť
plnených úloh, na aktívne zapájanie sa do praktických činností, prezentáciu projektov, tvorbu
vlastných referátov a ústnym skúšaním.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – Regionálna výchova (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
(konkrétny
vzťahy,
celok
výstup)
prierezová téma
Historický čas, ľudia a pamiatky
Prepojenie na
Beseda, diskusia,
Žiaci vedia:
1. Vstup
Formovanie
v priestore a čase, dom, sídlisko,
geografiu,
exkurzia, práca
- vymenovať zmeny
histórie do
historického
dedina, mesto, Slovensko, EÚ
občiansku
s knihou a textom
v mieste bydliska, ktoré sa
vedomia
života žiaka
- historické pramene – hmotné,
výchovu, sociálny
udiali počas ich života
žiakov,
obrazové, písomné, múzeum,
a osobnostný
- zaznamenať rozprávanie
zabezpečenie
galéria, archív, pomník, pamätník, rozvoj,
starých rodičov o minulosti
kontinuity hist.
fotografia, rodinný album,
multikultúrny
- vedia zakresliť na časovú
pamäti
rodostrom, minulosť našej školy – rozvoj
priamku významné údaje zo
ľudstva a
školská kronika
života rodiny
vlastného
- heraldika, erb v spojení s liter.
- naučia sa pátrať po
národa
prameňom – povesť, román,
najbližších predkoch
aplikovanie historických erbov
vytvorením rodinného
v súčasnosti – mestský, školský,
rodokmeňa
triedny, logo
- historické a kultúrne pamiatky
Prepojenie na
Práca s knihou,
Žiaci sú schopní:
Formovať
2. Historické
regiónu,
hmotné
a
nehmotné
geografiu,
textom,
exkurzie,
- poznať rozdiel medzi
národné
pamätihodnosti
slovenský jazyk,
práca s internetom, jednotl. staveb. pamiatkami
povedomie,
môjho regiónu pamiatky
- rozlíšiť hmotné
výtvarnú výchovu, projekty, návštevy
lásku a úctu
regionálnych múzeí a nehmotné posolstvo kult.
sociálny
ku kultúre
a osobnostný
(kostol, kaštieľ,
pamiatok
svojich
rozvoj,
zámok, hrad),
- rozpoznať pojmy:
predkov
multikultúrny
besedy so starými
múzeum, skanzen, galéria...
rozvoj, dopravnú rodičmi, známymi
- vysvetliť miesto tvorivosti
výchovu
a pamätníkmi,
v medziľudských vzťahoch
tvorba makety
a vedia sa orientovať
hradu, dediny
v meste a jeho okolí
Rozvíjať cit ku 3. Krása
kráse
ľudového
ľudového
umenia
umenia
Umenie v živote človeka – druhy
umenia, umenie ako osobitý spôsob
komunikácie, ľudové tradície a ich
význam pre dnešný život –
ľudovoumelecká výroba v regióne
Prepojenie na
slovenský jazyk,
výtvarnú výchovu,
prírodné vedy,
hudobnú výchovu,
pracovné
vyučovanie,
multikultúrny
rozvoj, sociálny
a osobnostný
rozvoj, mediálnu
výchovu
Pestovať
u žiakov
prejavy
tolerancie,
ohľaduplnosti,
úcty a empatie
k príslušníkom
inonárodných
kultúr
Chrániť
a zveľaďovať
prírodné
bohatstvo,
podieľať sa na
ochrane
životného
prostredia
4. Kultúrna
inakosť
v mojom
regióne
- kultúra národnostných menšín
v regióne
- zvyky, obyčaje a tradície iných
národov
5. Prírodné
bohatstvo
regiónu
- flóra a fauna regiónu
- chránené územia
- náučné chodníky v regióne
- ochranárske aktivity
Žiak dokáže:
- vyjadriť svoj názor, cení si
a rešpektuje kultúrnohistorické dedičstvo
- sa vyjadrovať na úrovni
kultúrnej gramotnosti
prostredníctvom umelec.
a iných vyjadrovacích
prostriedkov
Sociálny
Vychádzky, tvorba Žiak pozná:
a osobnostný
projektu, výstava
- chránené rastliny
rozvoj,
minerálov, hornín,
- chránené živočíchy
enviromentálna
beseda s ochranárom - chránené oblasti vo svojom
výchova,
regióne
geografia, biológia
- základy ochranárskej práce
- vie zhotoviť herbár, náčrt
náučného chodníka
Pozorovanie,
demonštr. metóda,
beseda, exkurzia,
didaktické hry,
projektová metóda,
výtvarné
spracovanie
predmetov
z prírodných
materiálov
s regionálnymi
prvkami,
dramatizácia,
praktická činnosť
Sociálny
Návšteva múzea,
a osobnostný
nácvik a prezentácia
rozvoj,
piesní a tancov
multikultúrna
iných národov,
výchova, mediálna projektové
výchova, výtvarná a zážitkové
výchova, hudobná vyučovanie
výchova
Žiaci poznajú a vedia
vysvetliť:
- pojmy tradícia, folklór
- poznajú tradície svojho
regiónu
- poznajú význam sviatkov
vlastnej kultúry
Žiaci sú schopní položiť
adekvátne otázky súvisiace
s tradíciami a folklórom,
vedia zhotoviť produkt
ľudového umenia
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava, Miroslav Daniš, Viliam Kratochvíl: Denník z pátrania po minulosti – cvičebnica
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, Regionálna výchova a ľudová kultúra v slovenskom
školstve, MCBB 2000, Beňušková, Z.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska, VEDA
Bratislava 2005, populárno-vedecká literatúra, turistickí sprievodcovia po regióne,
encyklopédie, médiá – televízia, internet,audiovizuálna technika
Zdroje: Dušan Halaj, Richard Marsina: Žilina – dejiny a prítomnosť,Osveta,1975
Helena Zjavková: Moja prvá kniha o Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline,2004
Peter Šimko: Zoznámte sa s mestom, Knižné centrum, Žilina, 2006
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Človek a hodnoty
PREDMETY
– etická výchova
– náboženská výchova
ETICKÁ VÝCHOVA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická náuka je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v
rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická náuka sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú náuku je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Ciele predmetu
Cieľom etickej náuky je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá
od tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií
osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať,
tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť
hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Obsah etickej náuky je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a
šiestich aplikačných témach:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Cieľom etickej náuky ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho
vzdelávania je:
poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru,
autonómiu a iniciatívu
umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského
správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie
v medziľudských vzťahoch
vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne)
správanie
umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie,
asertívne správanie
umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie,
učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie
spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj
názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať
rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg
umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty
priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným
sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam
súvisiacim so sexualitou
rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva,
ktoré potrebujú pomoc a porozumenie
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom,
náboženstvom, etickými hodnotami a normami
umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými
hodnotami, pravdou a dobrým menom
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia
učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať
svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí,
ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život
rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto
zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov
Uvádzanie žiakov do tajomstva citového života, definovanie a delenie citov,
pocitov, identifikácia vlastných citov, pomenovanie, uchopenie, vyjadrenie a
spôsob ich usmerňovania. Pomoc pri verbalizácii citového sveta – ponúknuť
žiakom paletu vyjadrení pre to, čo prežívajú.
Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie sa do
situácie druhých
Rozvoj empatického vnímania iných ľudí na základe pochopenia dôležitosti
empatie pre seba samého. Zložky empatie – kognitívna a empatická. Jej rozvoj
– počúvanie, podobná skúsenosť, citlivosť, vyprázdnenie sa pre druhého,
samotné zažívanie zo strany druhých.
Zvládnutie asertivity
Asertivita ako súčasť komunikácie. Spôsoby správania v kolíznych situáciách
– pasívne, agresívne, a asertívne. Vysvetlenie podstaty asertivity – pokojné
presadzovanie svojich názorov bez toho aby sme ubližovali inému. Výhody
a nevýhody všetkých troch typov správania. Asertivitou odbúravame
Počet
hodín
3
6
6
agresivitu, bránime svoje práva, bránime sa proti manipulácii a útokom a
učíme sa vyjadriť svoj názor.
Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre
Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol. Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne
vzory správania v histórii, literárne vzory, filmoví hrdinovia. Rozvíjať
schopnosť mravného úsudku na modeloch správania, ktoré sú prezentované
v médiách. Čo je to dobro a zlo v ľudskom živote? Ako sa prejavuje na
správaní jednotlivcov a skupín, s akými dôsledkami pre jednotlivca a skupiny?
Pozitívne vzory v každodennom živote
Vedieme žiakov k citlivosti na vnímanie ľudí okolo seba, anonymný hrdina.
Moje okolie a dobrí ľudia, čo si na nich najviac cením? Ako by som chcel žiť
a ako nie, ako kto a prečo? Prečo sa mi nedarí byť takí ako oni? Každý človek
je pozvaný k naplneniu svojho života dobrom originálnym spôsobom. Môžem
byť aj ja vzorom pre iných?
Prosociálne správanie
Komponenty prosociálneho správania: - správanie v prospech druhého,
správanie bez očakávania protislužby, alebo vonkajšej odmeny, správanie
podporujúce reciprocitu, správanie, ktoré nenaruší identitu osoby, ktorá sa
správa prosociálne. Druhy prosociálneho správania: pomoc, darovanie, delenie
sa, spolupráca, priateľstvo.
6
6
6
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v etickej výchove sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s
požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti,
získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota
spolupracovať, pričom hodnotenie bude slovné.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – Etická náuka (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Osvojiť si
ďalšie
prosociálne
zručnosti, ako
napr.
vyjadrovanie
citov, empatia,
asertivita,
prosociálne
správanie.
Hovoriť
vzájomne
o svojich
pocitoch
Tematický
celok
Obsahový štandard (téma)
Identifikácia a
vyjadrenie
vlastných citov
Uvádzanie žiakov do tajomstva citového života,
definovanie a delenie citov, pocitov,
identifikácia vlastných citov, pomenovanie,
uchopenie, vyjadrenie a spôsob ich
usmerňovania. Pomoc pri verbalizácii citového
sveta – ponúknuť žiakom paletu vyjadrení pre
to, čo prežívajú.
Kognitívna a
emocionálna
Rozvoj empatického vnímania iných ľudí na
základe pochopenia dôležitosti empatie pre
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Náboženská
výchova
Informatika
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Výkonový
štandard
Metódy
Tímová práca
Scénky
Hravé aktivity
Pozorovanie
Anketa
(konkrétny
výstup)
-vie vysvetliť
pojem city
a ich základné
členenietie, čo sa spájajú
s prežívaním
pohody
(radosť, nádej,
istota,
vďačnosť,
láska...)a tie,
čo sa spájajú
s prežívaním
nepohody
(hnev, neistota,
neprijatie, smútok,
odmietnutie...)
-rozumie a vie
vysvetliť
vplyv citov na
zdravie
a výkonnosť
človeka
-rozumie a vie
vyjadriť
Osvojiť si
pojmy
empatia,
asertivita,
spolupráca a
prosociálne
(sociálne
pozitívne)
správanie.
empatia,
pochopenie
druhých, vžitie
sa do
situácie druhých
seba samého. Zložky empatie – kognitívna a
empatická. Jej rozvoj – počúvanie, podobná
skúsenosť, citlivosť, vyprázdnenie sa pre
druhého, samotné zažívanie zo strany druhých.
Zvládnutie
asertivity
Asertivita ako súčasť komunikácie. Spôsoby
správania v kolíznych situáciách – pasívne,
agresívne, a asertívne. Vysvetlenie podstaty
asertivity – pokojné presadzovanie svojich
názorov bez toho aby sme ubližovali inému.
Výhody a nevýhody všetkých troch typov
správania. Asertivitou odbúravame agresivitu,
bránime svoje práva, bránime sa proti
manipulácii a útokom a učíme sa vyjadriť svoj
názor.
Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol.
Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne vzory
správania v histórii, literárne vzory, filmoví
hrdinovia. Rozvíjať schopnosť mravného
úsudku na modeloch správania, ktoré sú
prezentované v médiách. Čo je to dobro a zlo v
ľudskom živote? Ako sa prejavuje na správaní
jednotlivcov a skupín, s akými dôsledkami pre
jednotlivca a skupiny?
Pozitívne vzory
správania
v histórii a v
literatúre
pojem empatie a jej
význam v
medziľudských
vzťahoch
Občianska náuka
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Multikultúrna
výchova
Tímová práca
Scénky
Hravé aktivity
- vie vysvetliť
pojem
„ sebapresadenie“
a pozná jeho
význam
v medziľudských
vzťahoch
Slovenský jazyk
a literatúra
Občianska náuka
Telesná výchova
Rodinná výchova
Pozorovanie
- vie vysvetliť
Kolektívna práca pojmy
Anketa
vzor, model, idol,
ideál
- vie rozlíšiť
pozitívne
a negatívne vzory
- vie uviesť aspoň
dva
negatívne a dva
pozitívne
príklady vzorov z
histórie
a z literatúry i zo
svojho
okolia
Pozitívne vzory
v každodennom
živote
Prosociálne
Rozvoj
prosociálneho
správanie
správania
Motivovať
k prosociálnemu
správaniu
Vedieme žiakov k citlivosti na vnímanie ľudí
okolo seba, anonymný hrdina. Moje okolie a
dobrí ľudia, čo si na nich najviac
cením? Ako by som chcel žiť a ako nie, ako kto
a prečo? Prečo sa mi nedarí byť takí ako oni?
Každý človek je pozvaný k naplneniu
svojho života dobrom originálnym spôsobom.
Môžem byť aj ja vzorom pre iných?
Biológia
Geografia
Etická výchova
Ochrana života a
zdravia
Pozorovanie
Anketa
Audioprogramy
- vie vymenovať
vlastnosti
ľudí, ktorí môžu
byť
pozitívnym vzorom
a vie
aspoň dvoch
takýchto
ľudí identifikovať
vo
svojom okolí
Komponenty prosociálneho správania: správanie v prospech druhého, správanie bez
očakávania protislužby, alebo vonkajšej
odmeny, správanie podporujúce reciprocitu,
správanie, ktoré nenaruší identitu osoby, ktorá
sa správa prosociálne. Druhy prosociálneho
správania: pomoc, darovanie, delenie sa,
spolupráca, priateľstvo.
Mediálna výchova
Tímová práca
Scénky
Hravé aktivity
- rozumie a vie
vysvetliť
pojem prosociálne
správanie
(prejavené
dobro vo vzťahu k
inému
človeku bez
očakávania
aktuálnej odmeny)
- vie vymenovať
niektoré
druhy
prosociálneho
správania
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku
odporúčané vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a používajú sa v rôznych
priestoroch. Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Učebné zdroje
predstavujú zdroj významných informácií a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov
žiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a
postojov, orientácie na ich individuálne záujmy.
Vo vyučovaní etickej výchovy sa budú využívať: médiá, časopisy, DVD, internet...
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
6. ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie,
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ročníková téma šiestakov má názov POZNÁVANIE PRAVDY. Žiaci sa v šiestom ročníku
stretávajú so symbolom kameň, s ktorým postupne pracujú v štyroch rovinách: vecnej,
subjektívnej, objektívnej a náboženskej. Kameň je symbolom tvrdosti, pevnosti
a nezničiteľnosti. Človek, ktorý je pevným kameňom, má pevný charakter, zásady, vyznáva
hodnoty nemennej-trvácnej pravdy. Práve preto sa kameň stáva symbolom šiesteho ročníka.
Náboženskú rovinu symbolu rozvíjame biblickým príbehom o Jakubovi, ktorý postavil
Bohu kamenný oltár, o Ezechielovi, ktorý dostáva prísľub...
Ciele predmetu
Spoznávať Božiu pravdu.
Oceniť hodnotu pravdy.
Orientovať svoj život podľa pravdy.
Praktizovat zivot v pravde podľa hlasu svedomia.
Obsah vzdelávania
Tematický celok – obsah
Počet
hodín
1. Pravda ako hodnota. Potreba pravdy. Jakub a Ezau. Pravda v etike,
médiá. Ósme Božie prikázanie.
6
2. Hľadanie pravdy o svete. Cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti.
Mýtický obraz sveta. Evolučná teória. Biblický obraz stvorenia sveta.
6
3. Hľadanie pravdy o sebe. Pôvod človeka. Biblický obraz stvorenia
človeka.Pád človeka. Hranice človeka -svedomie.
6
4. Ohlasovatelia pravdy. Prorok Ezechiel. Ježiš – učiteľ pravdy.
Apoštoli – hlásatelia pravdy. Modelové ilustrovanie konceptov
a princípov pravdy.
7
5. Konať v pravde. Zodpovednosť za druhých – Zlaté pravidlo.
Židovský zákon Zedaka, islamský Zakat, Ježišov príkaz lásky. Skutky
lásky. Sociálny hriech. Riešenie problémovej úlohy – príbeh s mravnou
dilemou.
8
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Predmet náboženská výchova má duchovný charakter a z toho vychádza aj jeho zameranie.
Získavané vedomosti a zručnosti sú dôležité pre praktický život. Pomáhajú pri správnej
orientácii v súčasnosti, pri humanizácii, vytváraní správnej klímy v škole a spoločnosti.
Na hodine náboženskej výchovy učiteľ nebude hodnotiť známkou, ale využije vhodné
slovné hodnotenie s dôrazom na samostatnosť a správnosť riešenia úloh.
Učiteľ vyhodnotí úroveň verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov
a komunikatívnych zručností prostredníctvom prezentácie projektov, ktoré žiaci predložia
štvrťročne.
So slovným hodnotením budú oboznámení rodičia štvrťročne.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – Náboženská výchova (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Tematický
celok
K: Interpretovať
PRAVDA AKO
posolstvo biblického
HODNOTA
príbehu o Jakubovi
a Ezauovi, vysvetliť
potrebu pravdy v živote
človeka
a a v medziľudských
vzťahoch. Posúdiť silu
slova. Reflektovať zásady
pravdy pre správne
fungovaniemedziľudských
vzťahov
A: Oceniť hodnotu pravdy
v živote človeka.
Uvedomiť si možnosti
manipulácie slovovom
a jej riziká.
P: Formovať návyk
kritického prístupu
k informáciám.
Obsahový štandard (téma)
Potreba pravdy.
Jakub a Ezau.
Pravda v etike, médiá.
8. Božie prikázanie.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
ETV-rozhovor
v skupine.
Výkonový
štandard
Metódy
Vysvetľovanie,
rozhovor,
rozprávanie.
PT-Mediálna výchova Samostatná
práca,
–
dramatizácia.
Hodnotenie
Práca
mediálnych žánrov.
s s vykladacím
Účinok médií na
materiálom.
osobnosť človeka.
Práca s IKT
Práca vo
dvojiciach
(konkrétny
výstup)
Žiak vie:
-na konkrétnej
modelovej situácii
rozlíšiť medzi
pravdou a
klamstvom
-interpretovať cez
biblický príbeh
o Ja E dopad
klamstva na vzťah
súrodencov
-vysvetliť potrebu
pravdy
-posúdiť silu
slovaie
-pomenovať
zásady pravdy...
-uviesť príklad
manipulácie
slovom
-posúdiť hodnotu
etiky pravdy v
masmédiach
K: Predstaviť pravdivosť
obraznej reči biblického
príbehu o stvorení
a porovnať s vedeckým
pohľadom. Porovnať
staroveké mýty o vzniku
sveta s posolstvom
biblického textu.
A: Vnímať pravdivosť
obraznej reči. Vážiť si
krásu stvoreného sveta.
P: Zostaviť vlastný žalm
na oslavu stvorenia rečou
dnešného človeka.
HĽADANIE
PRAVDY
O SVETE
Cesty hľadania pravdy
v dávnej minulosti.
Mýtický obraz sveta.
ETV-verbálna
komunikáciaúlohy
členov roédiny.
Evolučná teória.
Biblický obraz stvorenia sveta.
PT:Env.v.-Úcta
k živým a neživým
súčastiam prírody.
Oceňovanie prírody.
Vysvetľovanie,
rozprávanie.
Hranie rolí.
Práca
s obrazom.
-vo dvojici
vytvoriť fiktívny
list redaktorovi
novín
Žiak vie:
-opísať pravdivosť
reči biblického
príbehu o stvorení
sveta
Tvorba projektu. -porovnať
predstavenúčasovú
udalosť na lište
času a vo SP
-pomenovať
biblický príbeh
o stvorení ako
model stvorenia,
nie historickú
udalosť
-porovnať biblický
príbeh o stvorení
s vedeckým
pohľadom
-porovnať mýty
s posolstvom
biblie
-jednoducho
vytvoriť
symbolický obraz
stvorenia sveta
-zostaviť žalm
K: Predstaviť pravdivosť
obraznej reči biblického
príbehu o stvorení
človeka, porovnať
s vedeckým pohťadom.
Porovnať biblický príbeh
s mýtickým. Zdôvodniť
existenciu zákona
vosvedomí. Určiť osobné
prekážky pri hľadaní
pravdy.
A: Uvedomiť si hodnotu
človeka v stvorení na Boží
obraz. Uvedomiť si svoje
hranice, vnímať existenciu
vlastnej viny.
P: Osvojiť si vonkajšie
prejavy úcty k človeku.
HĽADANIE
PRAVDY O SEBE
Pôvod človeka.
OBV+ETV:
Biblicky obraz stvorenia
človeka.
Aplikácia
modelových situácií.
Pád človeka.
PT- Mediálna
v.:Vnímanie
umeleckých diel
v obraze, hudbe,
literatúre...
Hranice človeka – svedomie.
Env.v.: Vnímanie
človeka ako súčasť
prírody.
Práca
s obrazom.
Práca s hudbou
Práca so SP
a iným textom.
Práca
s obrazom.
-vytvoriť
jednoduchý
projekt pre pomoc
znečistenej prírode
Žiak vie:
-pomenovať
a porovnať
obraznú reč
biblického príbehu
s vedeckým
pohľadom
Rozhovor
rozprávanie.
-vysvetliť hodnotu
človeka
Tvorba projektu.
-vnímať svoje
vlastné hranice,
-navonok prejaviť
úctu k človeku
-zdôvodniť
existenciu zákona
vo svedomí
-určiť osobné
prekážky pri
hľadaní pravdy
-rozlíšiť medzi
pocitom viny
K: Vysvetliť význam
pojmu.
OHLASOVATELIA Prorok Ezechiel /Ez 3,1-3/.
PRAVDY
Ježiš – učiteľ pravdy
Na základe predstavených
Biblických postáv
interpretovať biblické
posolstvo o hodnote
pravdy.
OBV+ETV:
Vysvetľovanie.
Rozprávanie.
/Mt 5, 37/.
Pozitívne vzory
v živote jedninca.
Hranie rolí.
Apoštoli – hlásatelia pravdy:
Peter a Štefan.
Komunikácia
v pravde.
- vysvetliť význam
ohlasovania
pravdy,
Práca
s biblickým
textom.
- vysvetliť výrok
Ježiša Mt 5,37
Modelové ilustrovanie
konceptov a princípov pravdy.
A: Na základe svedkov
pravdy povzbudiť sa
k praktizovaniu pravdy.
- vymenovať
aspoň dvoch
ohlasovateľov
Tvorba projektu. pravdy
Skupinová
práca.
P: Inšpirovať sa k životu
podľa pravdy pozitívnymi
vzormi z dejín.
K: Vysvetliť dopad
rozhodnutia na život
človeka. Aplikovať tému
pravdy a jej hlavné body
na riešení problému
s mravnou dilemou.
A: Na modelovej situácii
si uvedomiť existenciu
svojho svedomia.
P: Formovať návyk
zodpovednosti za svoje
a vedomím viny
Žiak vie:
- jednoducho
opísať život sv.
Petra a Štefana
KONAŤ
V
PRAVDE
Zodpovednosť za druhých
z pohľadu morálky – Zlaté
pravidlo.
OBV+ETV:
Aplikácia
modelových situácií.
Židovský zákon Zedaka,
Zodpovednosť za
islamský Zakat, Ježišov príkaz seba a za iných.
lásky.
Zlaté pravidlo
Skutky lásky – skutky
morálky.
milosrdenstva.
Pravidlá pre život.
Sociálny hriech.
Solidarita
Riešenie problémovej úlohy –
Práca
s obrazom.
Práca s hudbou
Práca so SP
a iným textom.
Rozprávanie.
Vysvetľovanie.
Hranie rolí.
Práca vo
- porovnať svoj
život
s predloženými
vzormi
Žiak vie:
-diskutovať
o význame
„Zlatého pravidla“
- porovnať
jednotlivé zákony
- prispieva
k diskusii
o význame ZP
- vnímať dopad
mravné rozhodnutia.
príbeh s mravnou dilemou.
dvojiciach .
Skupinová
práca.
Tvorba projektu.
rozhodnutia na
život človeka
- demonštrovať
skutky lásky
- posúdiť hodnotu
pravdy a vyvodiť
závery
- rozlišovať medzi
menším a vačším
zlom – definovať
sociálny hriech
- vymenovať 3
skutky, ktorými
koná podľa pravdy
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre šiesty ročník základných škôl POZNÁVANIE
PRAVDY, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi.
Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú
výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné
dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy. IKT.
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Umenie a kultúra
PREDMETY - výtvarná výchova
- hudobná výchova
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo
nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických
skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva
tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania,
intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k
vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto
období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VV sa musí podieľať na tejto transformácii.
Uskutočňuje sa to:
dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,
nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré
takéto zručnosti nevyžadujú,
väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi
a poznávaciu funkciu
umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami.
Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti
aktivity. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti
poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom
vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom
zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite
spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do
vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý
ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej
operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné,
civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove
potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.
Ciele predmetu
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných
činností, nadväzujúcich na predmet v predchádzajúcom ročníku, rozvíjať manuálne zručnosti
(nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť),
vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného
vyjadrovania, poznávanie základných slohov, štýlov a tendencií výtvarného umenia, dizajnu,
architektúry, fotografie, filmu) a postoje (formovanie si vlastného názoru, vkusu, prístupu k
umeniu a sebavyjadrovaniu). Predmet vedie k získaniu základných kompetencií (na úrovni
reflexie i sebavyjadrovania) v oblasti vizuálnej kultúry (výtvarné umenie, fotografia, film,
elektronické médiá, architektúra, dizajn), ktorá je v súčasnosti dominantnou oblasťou
spoločenských komunikačných procesov. Dôraz sa kladie na spoznanie jazyka vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a verbálneho vyjadrovania.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
1. základné prvky výtvarného vyjadrovania - výtvarný jazyk
mierka
a proporčne vzťahy,
operácie
s proporciami
2. možnosti zobrazovania videného sveta
kreslenie figúry
podľa skutočnosti
a spamäti
3. podnety výtvarného umenia /médiá, štýly, procesy, techniky,
techniky, témy
kinetické
/svetelné umenie
4. výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia
stredoveké a
gotické umenie
5. podnety fotografie
inscenovaná
fotografia
/kresba svetlom,
zmeny osvetlenia –vplyv na plasticitu
6. podnety filmu a videa
vzťah obrazu
a zvuku vo filme
hudba, hlas a slovo,strih
7. podnety architektúry
urbanizmus
/plán mesta, štruktúra
zón, doprava, uzly,
vzťah ku krajine,
mesto a dedina
/fantastické priestory
8. podnety dizajnu
odevný dizajn
/časť odevu, doplnok
9. podnety tradičných remesiel
podnety
košikárstva, pletenie
10. elektronické médiá
spracovanie
Počet hodín
4
4
4
2
1
1
2
2
2
1
a montáž obrazu
/vrstvy, filtre,
transformácie, farebne
variácie
/písmo a obraz
/alt.: simulovanie
vrstiev a filtrov
prostredníctvom
mechanických
a výtvarných
prostriedkov
11. podnety hudby
farebná hudba
/objekt, hudobnovizuálny nástroj/ alt.: zvuková plastika,objekt
12. podnety literatúry
podnety
prírodopisu
/prírodné štruktúry
13. podnety rôznych oblastí poznávania sveta
výtvarné reakcie
na tradične formy
(architektúry odevov,
jedál, zvykov ...)
14. tradícia a identita /kultúrna krajina
podnety ľudovej a regionálnej architektúry
15. škola v galérii /galéria v škole
obraz pre 5 zmyslov
1
2
2
2
3
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Predmet výtvarná výchova je klasifikovaný známkou,hodnotený slovne, účasťou prác
v rôznych súťažiach.
Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a
vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov
- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka),
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,
- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť
analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými
edukačnými úlohami.- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,
-znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania;
-využiť výborné práce na súťažiach,ako ukážky vo vyučovacom procese
Poznámka:
Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových
vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – Výtvarná výchova (týždenne 1), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
Tematický
medzipredmetové
Ciele
Obsahový štandard (téma)
Metódy
celok
vzťahy,
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Mierka a proporčne vzťahy,
Hra na
Názornézátišia oblých predmetov
Rozvíjanie: 1. základné
-tvorivosti
Operácie s proporciami
sochy
pozorovanie
variant 3: kresba figúr (resp.
prvky
-gramotnosti výtvarného
a živé
predmetov) v pohybe (v rôznych
-vnímania
nazeranie
polohách), šrafovanie figúry
vyjadrovania
Praktickáako plochy, šrafovanie pozadia
- výtvarný
predstavivosti jazyk
aktívna činnosť ako plochy
-fantázie
Zátišia z oblých a hranatých
Kultúrna a mediálna
Žiaci kreslia tvarypredmetov-žiaci vizujú a pozorujú
výchova
kruh,oblúk,vlnovka,neskôr tvar
proporčné vlastnosti
rôynich nádob,ovocia,zeleniny
predmetov,prenášajú
–paprika,kaleráb...
proporcie,pozorujú perspektívu kruhu
Hrudka,uhlík,mäkká ceruza
Získanie
kreslenie figúry podľa skutočnosti
Rodinná výchova,
Pozorovanie
žiaci kreslia predmet podľa
2. možnosti
zručností
OBN, človek
predmetov,
videnej skutočnosti
zobrazovania a spamäti
v kresbe.
stredobodompozor- práca
(geometrická výstavba
videného
Porozumenie sveta
nosti
s ukážkami
proporcií); skúšajú vyjadriť
a
Portrét,figúra,účesy umeleckých
jeho tvar tieňovaním
zvyšovanie
diel
(roztieraním kresliaceho
uvedomelosti
materiálu), šrafovaním,
vizuálnej
lavírovaním; zoznamovanie sa
Finančná
kultúry a
so základmi konštrukcie tvaru;
gramotnosť
poznávanie
výsledok by mal zodpovedať
umeleckých
základným proporciám videnej
diel.
figúry
modelovanie figúry podľa skutočnosti
žiaci modelujú predmet podľa
- námet: tvarovo zaujímavý
technika: modelovanie z hliny
(modelovacej hmoty),plastelíny
Poznávanie
umeleckých
diel
Picassa.
Vedomé
zobrazovanie
a rozvoj
fantázie.
3. podnety
výtvarného
umenia
/médiá, štýly,
procesy,
techniky,
témy
videnej skutočnosti s dôrazom
na výstavbu proporcií
(budovanie od geometrických
tvarov
k modelácii), kontrolujú ho
z rôznych pohľadov;
zoznamovanie sa so základmi
konštrukcie tvaru; výsledok by
mal zodpovedať základným
proporciám videnej figúry
Kresba a maľba,práca so škvrnoumaľba s dôrazom na farebnú
vymyslená,rozprávková,fantastická
výstavbu tvaru; pokus o farebnú
bytosť
modelácia - svetlo a tieň na
lokálnom farebnom tóne
predmetu; vrhnutý tieň;
výsledok by mal zodpovedať
približnej farebnej modelácii
postavy
Rôzne polohy
Porovnávanie a : žiaci spolu s učiteľom
kinetické
abstraktného umenia diskusia
analyzujú geometrickú
/svetelné umenie
Nv,D
o použitých
štruktúru predmetov (hľadajú v
prostriedkoch a predmetoch základné
výraze
geometrické tvary - nakreslia
základnú geometriu každého
predmetu); z takto
„rozložených“ predmetov
skladajú obraz
Op-art-oboznámenie sa so základnými
žiaci sa snažia o fantastické
prvkami moderného umenia,smer
(nelogické) kombinovanie
prichádzajúci z USA
rôznych predmetov (ich častí);
Predstavitelia-,pokus o vytvorenie
cieľom sú tvarové, farebné a
umeleckého diela na základe ukážok
kompozičné kombinácie a
Poznávanie
výtvarných
techník
4. výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Cez vlastnú
5. podnety
činnosť
fotografie
poznávať svet
vizuálnych
znakov.
abstraktné umenie
nefiguratívny výtvarný prejav
- námet: radosť a krása stopy gesta
alebo geometrie;
technika: maľba (tempery, pastel)
Hv,On,Fyzika
Poznávanie
um.smerov 20.stor.
stredoveké a gotické umenie
Nv,Dej
Hra na reštavrátora
Práca s reprodukcioučasť sa nalepí, časť domaľuje - maľba
Inscenovaná fotografia
/kresba svetlom, zmeny osvetlenia –
vplyv na plasticitu
Výtvarné
spracovanie
fotografie
Informatika
PIK
Práca
s ukážkami
stredovekého a
gotického
umenia
novotvary; žiaci svoje
novotvary nazvú a slovne
interpretujú; diskusia o
nápadoch spolužiakov
žiaci si volia nefiguratívne
vyjadrovacie prostriedky v
polohe geometrického,
lyrického alebo kombinovaného
nefiguratívneho prejavu,
využívajú škvrnu alebo gesto,
primárne vlastnosti farieb,
textúry a faktúry povrchov; svoj
obraz sa môžu pokúsiť slovne
interpretovať - dať mu názov,
alebo ho nechať bez názvu;
výsledkom je geometrický alebo
gestický nefiguratívny obraz
Parafráza umeleckého diela
podľa výberu
žiakov,pozorovanie,snaha
zachytiť
detail,mnohotvárnosť Gotiky
Výber jedoduchej
reprodukcie snaha
zoraziť vernú kópiu
Práca
po inštruktáži učiteľa žiaci
s ukážkami,
pracujú s fotoaparátmi; okrem
vlastná práca
základných technických úkonov
žiakov,vytvore sa oboznamujú aj s výtvarnými
nie
problémami komponovania
projektu
záberu
Poznávanie
diel vizuálnej
kultúry.
Multimediáln
a výchovakultúra,tradíci
a a história
Slovenska
Poznávanie
vedomej
reflexie sveta
vizuálnych
znakov.
Rozvoj
zručnosti a
fantázie
Viesť
k vlastnému
prístupu
a cieľavedom
ému
vyjadrovaniu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
žiaka
čo je to záber?
žiaci hľadajú výsek časti
skutočnosti prostredníctvom
papierového rámika, slovne
vyjadrujú dej, ktorý sa v ňom
odohráva;
precvičujú si cez hľadáčik
kamery (príp. mobilu)
Práca
Vytvorenie fantastického
s ukážkami,vys mesta,budovy materiálvetliť
kartón,drevo,papier,plast
pojmy:urbaniz
mus,plán,štrukt
úra
6. podnety
filmu
a videa
vzťah obrazu a zvuku vo filme
hudba, hlas a slovo, strih
Informatika
Osobnostný
a sociálny rozvoj
7. podnety
architektúry
urbanizmus
/plán mesta, štruktúra
zón, doprava, uzly,
vzťah ku krajine,
mesto a dedina
/fantastické priestory
Ev,Geografia
8. podnety
dizajnu
odevný dizajn
/časť odevu, doplnok
Rodinná výchova,
OBN,Geografia
Dizajn,diskusia módna prehliadka,
,
vlastný návrh odevu
ukážky
Technika:koláž,
práca v materiáli,
doplnky-šperky-drôt,koža,...
9. podnety
tradičných
remesiel
podnety
košikárstva, pletenie
Košíkarstvo ako remeslo-ukážky prácpráca so špagátom-tenerifka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
DEJ, Trad. ľudová
kultúra
Inšpirácia
ľud.remeslami,
ručné prácetkanie,viazanie
kombinácia tkania
a viazania,vytváranie
dekoračných predmetov pletené
vesty,opasky,náramky,...
Spracovanie a montáž obrazu
/vrstvy, filtre, transformácie, farebne
Variácie /písmo a obraz /alt.:
simulovanie vrstiev a filtrov
Prostredníctvom mechanických
Informatika
Multikultúrna
výchova
Práca
s ukážkou
Technický
postup
každý žiak si naskenuje obrázok
(vlastná maľba, fotografia
z časopisu...); obrázok
upravuje, transformuje,
rozmnožuje, zosvetľuje,
Viesť žiaka k 10.
chápaniu
elektronické
moderného
médiá
spôsobu
zobrazovania
Regionálna
výchova
Sledovanie
sekvencií
filmovS.Spielberg
a výtvarných prostriedkov
stmavuje, zväčšuje, zmenšuje,
zaostruje, rozostruje, otáča v
grafickom programe
žiaci zapisujú hudbu (do
notovej osnovy alebo do svojho
vlastného vymysleného systému)
vplyv hudby na využitie teplých
a studených farieb
práca s detailom - listy, hmyz,
lastúry, živočíchy, pojmy fauna
a flóra
Rozvíjanie a
kultivovanie
vnímania
11. podnety
hudby
farebná hudba
/objekt, hudobnovizuálny
nástroj
/alt.: zvuková plastika, objekt
Hv, Ev, Nv
Formovanie
a aktívne
použitie
zručností na
základe
zážitkového
vyučovania
Orientácia
žiakov
na mape,
fantázia
12. podnety
literatúry
Podnety prírodopisu
/prírodné štruktúry
Literatúra, Biológia
13. podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
14. tradícia a
identita
/kultúrna
krajina
výtvarné reakcie na tradične formy
(architektúry odevov,
jedál, zvykov ...)
Geografia, HUV, Lit
výchova,
Rodinná výchova,
Envir. výchova
Práca
v materiáli
z oblasti
gastronómie
vyrezávanie do
ovocia(melón,jablko,...)príprava
jednohubiek
podnety ľudovej a regionálnej
architektúry
Geografia, DEJ,
Poznávanie regiónu
v okolí mesta,
Regionálna výchova
žiaci primerane veku analyzujú
a výtvarne spracovávajú prvky
architektúry-Čičmany,
pokus o maľbu dreveníc
obraz pre 5 zmyslov
Rodinná výchova,
Multikult.
výchova
Dekorácie
a ukážky,
ornament
v architektúre,
dizajne
návšteva
galérie
a činnosť v
galérii
Poznávať
ľudové
tradície
a hodnoty
kultúry
Oboznámenie
žiakov
s významným
i
osobnosťami
výtvarného
umenia
15. škola v
galérii
/galéria v
škole
Pokus
o vlastný
spôsob
zapisovania
zvuku
Práca
s ilustráciami,
rôzne
typy
ilustrovania
Pokus o vyjadrenie radosti,
smútku, nenávisti, prekvapenia,
žiaľu, vyjadriť farbami rôzne
techniky mozaika, grafika,
textil, kresba, využiť mimiku
tváre
Vyjadrenie pocitov
Učebné zdroje
Tvorivosť, tvar, farba
Dejiny umenia
Architektúra okolo nás
Internet
Vlastné poznatky
HUDOBNÁ VÝCHOVA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja
jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom
zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka.
Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať
žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.
Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná
vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva
celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka.
Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy
a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti
najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať
hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia.
Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré
podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych
schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej,
regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ
osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie
a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu
k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti,
vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného
zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje
hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje
hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.
V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej
výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si
aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia
pre život v 21. storočí.
Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho,
ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi
špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný
v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium ako človek.
Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova
vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak,
aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných
činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/,
percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické
činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými
prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze
zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti
z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského
života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej vzniku
v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre.
Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov
a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak,
aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie.
Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od
hudobných zážitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a
interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne
vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov
i vedomostí.
Ciele predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre
identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.
Kognitívne ciele
Cieľom je, aby žiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie
s hudbou. Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobných
zručností
nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,
spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých
štýlových období a ich vybrané diela,
uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede
hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej
umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej
kultúre,
prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy
a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,
nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné
prejavy vlastného národa, iných národov a etník,
v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety
z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk).
Socioafektívne ciele
prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať svoj
egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora),
pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa. Uvedomené
počúvanie hudby môže – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické
momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin opodstatnenosti
hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po
rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky,
dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt
rôznych kultúr,
vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich
tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty
obsiahnuté v hudbe,
schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobnodramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej
a vlastnej práce,
vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného
času
Psychomotorické ciele
žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové)
a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti,
v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných
činnostiach,
na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich
myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým
svetom.
Obsah vzdelávania
Tematický celok/metodické rady/ – obsah
Počet hodín
1. Hudba minulosti a súčasnosť
-
-
žiak pozná vývoj hudby a jej spoločenské pozadie od praveku po
romantizmus
žiak pozná význam a typické skladby najvýznamnejších
predstaviteľov renesancie, baroka, klasicizmu, romantizmu (+
priekopníci realizmu v slovenskej hudbe), impresionizmu vo
svete a u nás
žiak dokáže podľa sluchu vystihnúť niektoré charakteristické
znaky slohových období
žiak dokáže hodnotiť a porovnávať počúvané skladby
žiak dokáže vážiť si kultúru svojho národa a iných národov
žiak rešpektuje špecifiká kultúry iných národov
žiak sa dokáže správať na koncertoch a kultúrnych podujatiach
podľa spoločenských pravidiel
16
2. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov
-
-
žiak pozná typickú pieseň a hudobné skladby vybraných národov.
žiak bude poznať známe skladby daného národa podľa ponuky
učebníc hudobnej výchovy a dôrazom na spevácke, inštrumentálne
a pohybové prejavy
žiak dokáže verbalizovať hudobný zážitok, svoj názor na počutú
skladbu
žiak dokáže hodnotiť a porovnávať počúvané skladby
žiak sa orientuje v znejúcej skladbe z hľadiska výrazových
prostriedkov
žiak rešpektuje špecifiká kultúry iných národov
17
-
žiak vie charakterizovať kultúru svojho národa aj iných národov
podľa typických znakov
žiak sa vie správať podĺa spoločenských pravidiel na koncertoch
a kultúrnych podujatiach
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Vzdelávacie výsledky žiakov sa hodnotia slovne a klasifikujú. V predmete hudobná
výchova budeme hodnotiť čistý, kultivovaný spev minimálne dvanástich piesní, vhodne
zvolených so zreteľom na hlasové dispozície a hlasovú hygienu, stupeň tvorivosti
a samostatnosti prejavu, osvojenie si potrebných vedomostí, činností a ich tvorivú aplikáciu,
kvalitu prejavu a výsledkov činnosti. Dôležitým bude hodnotenie vzťahu žiaka k činnostiam
na hodinách hudobnej výchovy a záujem o ne. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa bude
uskutočňovať ako priebežné hodnotenie a celkové hodnotenie. Využívať sa bude hlavne
pochvala, povzbudenie, sebahodnotenie, hodnotenie iných. Pri hodnotení vzdelávacích
výsledkov žiakov sa bude zohľadňovať schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti
a poznatky získané pri praktických činnostiach: ovládanie základných pravidiel tanečnej
etikety a základné kroky tancov polka a valčík, tiež aktivita v prístupe k činnostiam, záujem
o ne a vzťah k nim. Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia
žiaka na jeho školský výkon. Predmet hudobná výchova bude klasifikovaný na vysvedčení
známkami.
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – HUDOBNÁ VÝCHOVA (týždenne 1 hod.),
spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho
programu:
Ciele
Okruh
Obsahový štandard
(téma)
Predmet,
medzipred
metové
Metódy
Výkonový
štandard
vzťahy,
(konkrétny
prierezová
téma
Získať
poznatky
a vedomosti
v procese
komunikácie
hudbou
v rôznych
štýlových
obdobiach
a získané
vedomosti,
poznatky
a percepčné
zručnosti
využívať pri
elementárno
m hudobnom
tvorení
a porovnávaní
hudby
v minulosti
a v súčasnosti
. Nadobudnúť
schopnosť
prijať,
hodnotiť
a vážiť
si
hudobné diela
a hudobné
prejavy
vlastného
národa
a iných
národov
rôznych
období.
Uvedomiť si
svoju národnú
identitu a to
na
základe
osvojenia si
umeleckej
výpovede
hud.
diel
(slovenské
ľudové
a
národné
piesne,
1. Hudba
minulosti a
súčasnosť
-
-
-
-
-
-
-
žiak pozná vývoj
hudby a jej
spoločenské
pozadie od
praveku po
romantizmus
žiak pozná význam
a typické skladby
najvýznamnejších
predstaviteľov
renesancie, baroka,
klasicizmu,
romantizmu (+
priekopníci
realizmu
v slovenskej
hudbe),
impresionizmu vo
svete a u nás
žiak dokáže podľa
sluchu vystihnúť
niektoré
charakteristické
znaky slohových
období
žiak dokáže
hodnotiť
a porovnávať
počúvané skladby
žiak dokáže vážiť
si kultúru svojho
národa a iných
národov
žiak rešpektuje
špecifiká kultúry
iných národov
žiak sa dokáže
správať na
koncertoch
a kultúrnych
podujatiach podľa
spoločenských
pravidiel
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
výstup)
zážitkové,
kognitívne,
skúsenostné,
dialóg
a diskusia,
metóda
priamej
skúsenosti,
riadené
objavovanie
hudby, metóda
riadeného
rozhovoru,
improvizácia,
informačnoreceptívna
špecifické
metódy :
intonačná,
imitačná a
kombinovaná
metóda
osvojovania
piesní,
- podľa možností
intonačne čisto
zaspievať známe
piesne
- orientovať sa v
hudobných žánroch –
opera, opereta,
muzikál, balet
- charakterizovať
znaky pravekej
a starovekej hudby
- jednoduchou
improvizáciou na
detských hudobných
nástrojoch vytvárať
hudobné motívy
- charakterizovať
počúvanú skladbu
z hľadiska štýlového
obdobia
- charakterizovať
gregoriánsky chorál
a svetskú hudbu
- vyjadriť názory
a pocity z počúvaných
vokálnych ukážok
- podľa svojich
možností zaspievať
intonačne čisto
ľudovú pieseň a jej
úpravu
- vytvoriť
inštrumentálny
sprievod k piesni
a podporiť charakter
piesne
- poznať párový tanec
zo 16. storočia
- pohybovo stvárniť
jednoduchú
choreografiu k tancu
- poznať významných
skladateľov baroka
- vyjadriť hudobný
zážitok
- hodnotiť
a porovnávať
počúvané skladby
významné
diela
slovenskej
umeleckej
hudby)
v
kontexte
s
európskou
hudobnou
kultúrou.
Získať úctu
ku
svojej
kultúre.
Prostredníctv
om precítenia
a pochopenia
umeleckých
diel
žiaci
dokážu svoj
egocentrizmu
s a do istej
miery
sa
stotožniť
s autormi
týchto
diel
(empatia), no
zachovať si
svoje vlastné
názory
a
- poznať významných
predstaviteľov baroka
- vyjadriť zážitok
z počúvania hudby
- postrehnúť výrazné
hudobné myšlienky,
hudobné nástroje
- poznať svetových
i slovenských
(Zimmerman, Rigler)
predstaviteľov
klasicizmu a ich
najznámejšie diela
- verbálne vyjadriť
pocity z hudby
- poznať život a dielo
významného
hudobného skladateľa
- charakterizovať
počúvanú skladbu –
hudobné myšlienky,
hudobné nástroje
- poznať život a dielo
významného
hudobného skladateľa
- verbalizovať
hudobný zážitok
- postrehnúť výrazné
hudobné motívy
v znejúcej hudbe
- spevom sa zapojiť
do vybraného miesta
v skladbe (óda na
radosť)
- poznať mená
a najznámejšie diela
skladateľov období
renesancie, baroka
a klasicizmu
- - zaradiť počúvanú
skladbu z hľadiska
štýlového obdobia
2.
Prostredníc
tvom
hudby
poznávame
kultúru
rôznych
národov
-
-
-
žiak pozná typickú
pieseň a hudobné
skladby vybraných
národov.
žiak bude poznať
známe skladby
daného národa podľa
ponuky učebníc
hudobnej výchovy
a dôrazom na
spevácke,
inštrumentálne
a pohybové prejavy
žiak dokáže
verbalizovať
Multikultúrna
výchova
Hra na
nástrojoch
Environmentál
na výchova
Improvizácia
Rytmizácia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Dialóg
Mediálna
výchova
Riadené
objavovanie
hudby
Skupinové,
projektové a
- podľa svojich
možností intonačne
čisto a rytmicky
správne zaspievať
slovenskú ľudovú
pieseň Veruže mi
zahraj, Bodaj by vás
- vytvoriť jednoduchý
inštrumentálny
sprievod k piesni
- zapojiť sa do
rozhovoru
o slovenskej histórii
a kultúre
- zaspievať vianočné
koledy Tichá noc,
postoje
(asertivita).
Dokázať bez
predsudkov
pristupovať k
vnímaniu a
rozširovaniu
umeleckých
hodnôt
rôznych
kultúr.
Rešpektovať
estetické
a
etické
hodnoty
obsiahnuté v
hudbe, vedieť
oceniť
silu
hudby
a
uvedomiť si
jej miesto v
živote.
Žiaci dokážu
na primeranej
úrovni
realizovať
svoje
hud.
prejavy
(vokálne,
inštrumentáln
e, pohybové).
Na
primeranej
úrovni
dokážu
využiť
nadobudnuté
zručnosti pri
vyjadrení
vlastných
myšlienok,
pocitov
a postojov,
a tak
prostredníctv
om
hudby
komunikovať
s okolitým
svetom.
Správne
realizovať
hudobné
prejavy
(vokálne,
inštrumentáln
e, pohybové).
V intonačnej
a sluchovej
výchove
-
-
-
-
-
hudobný zážitok,
svoj názor na počutú
skladbu
žiak dokáže hodnotiť
a porovnávať
počúvané skladby
žiak sa orientuje
v znejúcej skladbe
z hľadiska
výrazových
prostriedkov
žiak rešpektuje
špecifiká kultúry
iných národov
žiak vie
charakterizovať
kultúru svojho
národa aj iných
národov podľa
typických znakov
žiak sa vie správať
podĺa spoločenských
pravidiel na
koncertoch
a kultúrnych
podujatiach
diferencované
vyučovanie
Návšteva
hudobného
podujatia
Beseda
svätá noc, Šťastie,
zdravie, pokoj svätý
- podľa svojich
možností zaspievať
intonačne čisto
slovenskú umelú
pieseň
- určiť metrum
v notovom zápise
piesne
- reprodukovať krátke
rytmické motívy
(rytmus valčíka)
- sila hudby a jej
miesto
v zmysluplnom
využívaní voľného
času
- zaspievať intonačne
čisto regionálne
piesne - poznať
región, jeho typické
piesne, ľudové
hudobné nástroje
a kroj
- zaspievať pieseň
v českom jazyku: Ó,
řebíčku zahradnický
- reagovať na znejúcu
hudbu taktovaním
v 3/4 takte
- na základe
individuálnych
schopností zvládnuť
základný krok valčíka
- podľa svojich
možností zaspievať
pieseň Na
Avignonskom moste,
refrén piesne Santa
Lucia v talianskom
jazyku, ruskú ľudovú
pieseň Kalinka
-
získať
zručnosti
a
vedieť
ich
využiť
pri
svojich
hudobných
činnostiach.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené.
Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky
vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Učebnica HV pre 7. ročník schválená MŠ SR dňa 24. mája 2006 pod číslom CD-20065660/17093-2:091; autori: Langsteinová – Felix, s. 4. - 39., s. 40. - 77.
Klára Kuliková – Dejiny hudby a umenia pre školu a prax – 4 CD
Magdaléna Šamová –Hudobné nástroje – multimediálne CD pre školskú a mimoškolskú HV
Klávesový hudobný nástroj – keyboard, CD prehrávač, obrazy skladateľov, hudobných
nástrojov, iné ilustrácie, knihy o hudbe, detské hudobné nástroje, klavír.
CD pre 6., 7., 8. ročník, internet, knižnica, Encyklopédia hudobných skladateľov
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Zdravie a pohyb
PREDMETY – telesná a športová výchova
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
6. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických,
fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti
a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen
počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne
využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností
a návykov.
Ciele predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť
žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si,
zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú
gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom
vykonávanej aktivity, dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej
výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť
zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné
zdravie.
OBSAH
Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria
základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej
životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení
a pohybové prostriedky. V tomto predmete sú rozdelené do štyroch modulov.
1.
2.
3.
4.
Zdravie a jeho poruchy
Zdravý životný štýl
Zdatnosť a pohybová výkonnosť
Športové činnosti pohybového režimu
Ciele jednotlivých modulov
Zdravie a jeho poruchy
pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie
mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými chorobami pohybovými
prostriedkami
vedieť poskytnúť prvú pomoc, správať sa v situáciách ohrozujúcich zdravie
mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom majú zdravie a pohyb popredné miesto
Zdravý životný štýl
poznať a dodržiavať zásady správnej výživy
vo voľnom čase zaradiť a využívať pohybové činnosti
mať predstavu o svojich pohybových možnostiach
pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy
pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho
dosiahnutie
Zdatnosť a pohybová výkonnosť
poznať úroveň vlastnej pohybovej činnosti
vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností
vedieť diagnostikovať a hodnotiť vlastnú výkonnosť i spolužiakov
vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti
Športové činnosti pohybového režimu
.
využiť vedomosti na zdokonalenie sa vo vlastnej športovej výkonosti
vedieť využiť osvojené pravidlá športových odvetví v športovej činnosti
prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti
preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach
mať príjemný zážitok z vlastnej športovej činnosti
Základom obsahu TV v škole je učivo. Jeho štruktúru tvoria tematické celky /TC/, ktoré
sa delia na základné a výberové.
Základné tematické celky - nemáme zaradené plávanie, nakoľko je súčasťou výuky na
ročníkoch 1. – 4 .
PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV
Základné tematické celky
Poznatky z TV a športu ( 2 hod.)
Ľahká atletika ( 22 hod. )
Športové hry ( 20 hod. )
Športová gymnastika ( 16 hod.)
Výberový TC –bedminton -D
-futsal, hokejbal, stolný tenis – CH
- spolu pre dievčatá aj chlapcov ( 6 hodín )
SPOLU : 66 hodín v 6. A, v 6.B
POZNATKY Z TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania
si pohybových činností , rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných
vlastností osobnosti. Majú dôležitý význam pri vytváraní postojov k zdravému životnému
štýlu i k celoživotnej pohybovej aktivite. Sú podmienkou úspešného vykonávania praktických
činností. Delia sa na všeobecné a špecifické. Špecifické poznatky sa dotýkajú každého
tematického celku.
KOMPETECIA
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súlade s ochranou
vlastného zdravia.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
poznať drobné organizačné formy TV
vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti
dodržiavať pravidlá správnej životosprávy
vedieť posúdiť úroveň svojej pohybovej činnosti
poznať základné olympijské idey a riadiť sa nimi
vedieť poskytnúť prvú pomoc
dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri pohyb. činnosti
používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Všeobecné poznatky :
základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa /ranné cvičenie,
spontánna pohybová aktivita, racionálne využívanie voľného času a pod. /
úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností
význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy
fajčenia, alkoholu a nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon
telesné zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekv.
poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností
základné poznatky z biológie človeka súvisiace s účinkom pohybovej aktivity na
vlastný organizmus
úspechy našich športovcov na OH, MS, ME
olympijská výchova so zameraním na poznatky o MOV, SOV /poznať
jeho symboliku/, o olympijských hrách, kalokagatii a fair-play
prvá pomoc pri drobných poraneniach
Špecifické poznatky :
odborná terminológia vo všetkých TC
technika, taktika a metodika osvojovaných pohybových činností
pravidlá súťaženia v osvojených pohybových činnostiach a základné činnosti
rozhodcu
2 . ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
KOMPETENCIA :
Žiak v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia
gymnastických činností – polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, že je schopný predviesť
pohybový celok, pohybovú skladbu individuálne a skupinovo, podľa stanovených
požiadaviek / pravidiel /. Dosahuje tak zvýšenie úrovne pohybových schopností, osvojenie
gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť zdravotne orientovanú zdatnosť bežnej
školskej populácie.
Vyučujúci bude prihliadať na problémy žiakov so ŠVVP a IŽ.
Výkonový štandard
vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, cvičebné
tvary
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie
vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové
kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny
vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany,
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh,
cvičebných tvaroch
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu konaného gymnastického
cvičenia a posúdiť chyby v prevedení, držaní tela, rozsahu pohybov, ochabnutosti tela
vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň
Obsahový štandard
Vedomosti
správne držanie tela , chybné držanie tela
základné názvoslovie telesných cvičení
pohybové techniky všeobecnej gymnastiky
štruktúra gymnastickej jednotky – úvodná, prípravná, hlavná, záverečná časť
prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh,
pohybov, cvičebných tvarov, väzieb
pohybový režim, redukcia hmoty, obezity
pozitívny životný štýl
Na základe týchto a ďalších vedomostí je možné u žiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť
nasledovné zručnosti
Zručnosti a schopnosti
cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti
technicky správne polohy a pohyby hlavy, trupu, nôh, paží, lokomócie, cvičenia
s náradím, náčiním, výrazová estetika rytmických a aerobikových pohybov
vykonávania gymnastických činností
formovanie telesných proporcií, kultivovaného prejavu osobnosti žiaka
1 . Kondičná gymnastika - posilňovacie cvičenia paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného
svalstva s jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na
jednotlivé časti tela:
kľuky v kľaku, kľuky vo vzpore ležmo vpredu, vzadu znožmo, roznožmo
výpony, poskoky skoky odrazom obojnožne, jednonožne
záklony trupu v ľahu vpredu, sed – ľah vzadu
2 . Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie
ľah vznesmo, stoj na lopatkách znožmo, s čelným, bočným roznožením, kotúle vpred,
vzad, väzby kotúľov so skokmi a obratmi
stojka na rukách s dopomocou o rebrinu/stenu/
premet bokom s dopomocou, samostatne
Skoky a obraty
skoky odrazom obojnožne – znožmo, skrčmo, prípätmo, skrčmo roznožmo čelne, bočne,
s obratom o 180 – 360 st .
obraty obojnožne v postojoch – prestupovaním, krížením, prísunom
Cvičenie na náradí a s náradím
rebriny : rúčkovanie v podpore ležmo, vo vise prednosy skrčmo, prednosy, postupovanie
po rebrinách, výdrž v zhybe
lavička, nízka kladinka: chôdza vpred, vzad, bokom, beh, poskoky, váha predklonmo,
zoskok odrazom obojnožne-znožmo, roznožmo čelne
preskok: opakované odrazy z mostíka pri opore, letová fáza znožmo, roznožmo čelne,
skrčmo roznožmo s doskokom na žinenky, skrčka, roznožka
hrazda: zhyb stojmo, zhyb, vis vznesmo, výmyk, prešvihy únožmo vpred, vzad, zoskoky
prekot vpred
lano: šplhanie
Cvičenie s náčiním
švihadlo: preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrižmo, zostava , pohybová
skladba
tyč – priamivé cvičenia, cvičenia zvyšujúce rozsah pohyblivosti kĺbov,
chrbtice, elasticitu svalov
plná lopta, lopta - kotúľanie, hádzanie a chytanie
šatka –oblúky, kruhy osmy, vlnenie, hádzanie a chytanie, zostava
Relaxačné a dychové cvičenia
aktívna kinetická relaxácia
pasívna kinetická relaxácia
cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe,
predklone
Poradové cvičenie
nástup, pochod, povely
3 . Rytmická gymnastika
cvičenie na taktovanie, hudbu-pérovanie, pohupy, kroky chôdza behy, rovnováhové
cvičenie, obraty, skoky s pohybmi hlavy, paží, trupu v 2/4, 3/4 a 4/4 takte bez náčinia,
s náčiním
pohybová skupinová skladba na 32 – 64 dôb na hudbu
4 . Kompenzačné cvičenia
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov
cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela
3. ATLETIKA
KOMPETENCIA
Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej
zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v každodennom živote.
Vyučujúci budú prihliadať na problémy žiakov so ŠVVP a IŽ.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať
poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj
organizmu a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite
poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga je schopný
pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaží
poznať význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť do jeho vedenia
poznať a v živote uplatniť zásady fair – play ako súťažiaci, rozhodca divák
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti
základná terminológia a systematika atletických disciplín
technika atletických disciplín
základné pravidlá súťaženia a rozhodovania atletických súťaží
organizácia súťaží/časomerač ,rozhodca , zapisovateľ /
zásady fair – play
bezpečnosť a úrazová zábrana
zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže
Zručnosti a schopnosti
základy racionálnej techniky pohybových činností (atletická abeceda, nízky a polovysoký
štart, švihový a šliapavý beh, šprint, vytrvalostný beh, štafetový a prekážkový beh, skok
do diaľky skrčmo, skok do výšky, hod loptičkou a granátom, vrh guľou)
rozvoj kondičných a koordinačných schopností
základné (pomocné)funkcie rozhodcu a organizátora atlet.súťaží
využitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti.
Postoje
mať trvalý pozitívny vzťah k atletickým súťažiam
preukazovať pozitívny postoj k súťaženiu
preukazovať pozitívny vzťah k súperom
dodržiavať prijaté zásady v rámci skupiny
vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húževnatosť, vytrvalosť
4 . ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
KOMPETENCIA
Žiak v tematickom celku dosahuje takú úroveň osvojenia činnosti gymnastického športu, že
je schopný predviesť individuálne alebo v skupine zostavu podľa daných pravidiel. Vyučujúci
budú prihliadať na problémy žiakov so ŠVVP a IŽ.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
poznať gymnastické športy , vedieť popísať disciplíny, ich obsah a zameranie
vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymn.šport
vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť
a predviesť pohybové kombinácie v zostave jednotlivca, skupiny
uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh
Športová gymnastika – prostné, hrazda, preskok, kladina-D, kruhy-CH
Prostné – zostava , 1 -2 rady
Akrobacia
ľah vznesmo, stojka na lopatkách, kotúle vpred, vzad, kotúľové väzby
stojka na rukách s rôznou polohou nôh, stojka na rukách-kotúľ vpred
premet bokom, väzby s kotúľom vpred, vzad
podpor stojmo prehnute vzad
Skoky a obraty
skoky odrazom obojnožne - znožmo, skrčmo prípätmo, roznožmo čelne,
obraty obojnožne v postojoch
Cvičenie kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov - sed roznožný
Hrazda po ramená – najmenej 4 tvary: výmyk, toč jazdmo vpred, toč vzad, vpred, prešvihy
vpred, vzad, zoskok
Preskok – koza na šírku – D, na dĺžku –CH, kôň na dĺžku –CH
skrčka , roznožka ,odbočka
Nízka kladina – D do 110 cm – zostava 2 dĺžky náradia:
chôdza, tanečné kroky, predskok, 2 skoky rovnováha obrat jednonožne o 180 st ., ľah
vznesmo, kotúľ vpred, zoskok odrazom obojnožne s roznožením čelne, skrčmo
prednožmo
Kruhy – CH - kmitanie vo vise, vis vznesmo, vis strmhlav, zhyb vo vise
Moderná gymnastika dievčatá –švihadlo, lopta, šatka
švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrižmo, krúženie - kruhy,
osmičky, kmihanie, hádzanie a chytanie
lopta – kotúľanie a prevaľovanie, odrážanie, hádzanie a chytanie, vyvažovanie
šatka – oblúky, kruhy osmičky, vlnovky, hádzanie a chytanie
Zostava, spoločná pohybová skladba s náčiním na hudbu 30 -60 sekúnd
Postoje
mať vytvorený trvalý pozitívny vzťah ku gymnastickým športom, ako predpokladu pre ich
celoživotný záujem
preukázať kladný postoj k účelnému zameraniu využitia voľného času, k udržaniu
fyzického a duševného zdravia
preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému a športovému procesu s kladnou
motiváciou v rámci pretekov
mať vyformované estetické cítenie pri formovaní telesných proporcií a kultivovaného
prejavu osobnosti žiaka
pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií
využívať bohatý cvičebný obsah gymnastických športov na dosiahnutie pohybovej
výkonnosti, zdravotne orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych
a estetických pocitov
prejaviť pozitívny postoj k správnemu životnému štýlu so snahou o sebazdokonaľovanie,
práceschopnosť, húževnatosť, disciplínu, zdravé sebavedomie
reálne prijímať víťazstvá a prehry v súťaži i v spoločenskom prostredí
5 . ŠPORTOVÉ HRY
KOMPETENCIA
Žiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností
jednotlivca, herných kombinácií a systémov, že je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí )uplatniť techniku
základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a systémy
vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku
vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier
vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie pred hrou, stretnutím
vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkon
svojho družstva
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti
systematika herných činností,základná terminológia
technika herných činností jednotlivca
herné kombinácie a herné systémy
herný výkon v športových hrách , hodnotenie športového výkonu
funkcie hráčov na jednotlivých postoch
základné pravidlá vybraných športových hier
organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách (rozhodcovia, časomerači,
zapisovatelia, pozorovatelia)
Zručnosti a schopnosti
kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti
popísať a prakticky ukázať správnu techniku herných činn. jednotlivca
futbal – prihrávka, tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou
volejbal – základné herné činnosti jednotlivca ,modelovaná hra, herné systémy
basketbal – základné herné činnosti jednotlivca, vedenie lopty, dribling, dvojtakt
a modelovaná hra, herné systémy
Postoje
prejavovať trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako predpokladu na ich celoživotné
uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite
súťažením v športových hrách preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému procesu
mať pozitívny vzťah k spoluhráčovi i k súperovi
dodržiavať prijaté normy a pravidlá
dodržiavať zásady fair – play
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húževnatosť, vytrvalosť
mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti
vedieť zvíťaziť a prijať prehru v športovom stretnutí i v živote, uznať kvality súpera
PLÁVANIE
Naši žiaci majú základný plavecký výcvik na roč. 1. - 4.
SEZÓNNE ČINNOSTI
KOMPETENCIA
Žiak vo vybraných sezónnych činnostiach dosahuje primeranú úroveň osvojenia
jednotlivých techník zjazdového a bežeckého lyžovania.
Žiaci našej školy absolvujú povinný lyžiarsky výcvik (zjazdové lyžo – nie a snowboarding)
v 7. ročníku.
V rámci sezónnych činností sa prevádzajú cvičenia v prírode počas jarného a jesenného
účelového cvičenia.
PROCES
Predpokladom pre úspešné splnenie cieľov telesnej a športovej výchovy v 6. ročníku je:
dokonalé poznanie žiakov
účelné plánovanie a rozvrhnutia učiva
dodržiavanie bezpečnosti pri výcviku
dodržiavanie zásad hygieny
primerané opakovanie a objektívne hodnotenie žiakov
využívanie pomôcok a materiálneho vybavenia
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Počet hodín
Poznatky z TV a športu:
- preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych šport.odvetviach
- základné poznatky o formých pohybovej aktivity v režime dňa
2
2. Atletika:
- bežecká abeceda,rozvoj rýchlosti
- nácvik nízkeho štartu,beh na krátke vzdialenosti
- beh na 60 m z nízkeho štartu
- beh na 60 m na čas-kontrola
- skok do diaľky-nácvik odrazu
- skok do diaľky skrčmo-nácvik
- beh na 300 m
- hod kriketovou loptičkou-nácvik
- hod kriketovou loptičkou –kontrola
- vytrvalostný beh-1000m
- rozvoj dynamiky a skočnosti
- beh na 300 m –kontrola
- skok do výšky flopom-nácvik
- skok do výšky flopom-zdokonaľovanie
- skok do výšky – kontrola
22
- beh na 300 m z polvysokého štartu
- beh na 300 m –zdokonaľovanie
- vytrvalostný beh na 1000 m
3. Športová gymnastika, kondičná gymnastika:
- cvičenia s krátkym švihadlom
- prekážková dráha – kontrola
- kotúľ vpred do drepu a do roznoženia
- kotúľ vzad do kľaku a do drepu
- kotúľ vzad do roznoženia,väzby kotúľov vzad
- kotúle vpred – väzby
- kotúľová zostava – kontrola
- stojka na hlave s dopomocou-nácvik
- stojka na hlave s dopomocou – zdokonaľovanie
- stojka na lopatkách z ľahu vznesmo
- nácvik odrazu-výskoku do drepu na debnu a na kozu
- roznožka cez kozu na šírku-nácvik
- roznožka cez kozu na šírku
- tanečné kroky-prísunný, poskočný, premenný
- tanečné kroky-ľubovoľne zvolená hudba
- tanec-nácvik choreografie
- cvičenie so švihadlom
- cvičenie na rebrinách
- cvičenie s plnými loptami
- cvičenie na lavičkách
- štafety s využitím krátkeho behu
- kondičný test-kontrola
16
4. Športové hry
- vybíjaná v kruhu, triafana
- vybíjaná družstiev-nácvik pravidlá
- vybíjaná družstiev –hra
- prehadzovaná družstiev-pravidlá, nácvik
- prehadzovaná družstiev-nácvik útočného hodu
- prehadzovaná družstiev-nácvik podania
- prehadzovaná družstiev-hra
- vybíjaná družstiev-taktika hry
- vybíjaná družstiev-turnaj
- prehadzovaná družstiev-turnaj
20
5. Výberový TC
CH:
- stolný tenis
- hokejbal
- futsal
D:
- bedminton
6
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v telesnej výchove sú športové výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené
vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv
iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- testovaním
Ľahká atletika – hodnotíme známkou na základe dosiahnutých limitov v jednotlivých
disciplínach
Športové hry – hodnotíme známkou na základe dosiahnutých zručností a práce na hodinách
Športová gymnastika – hodnotíme známkou na základe dosiahnutých zručností a prevedenia
daného cviku
Všeobecnú pohybovú výkonnosť a telesný rozvoj kontrolujeme a hodnotíme v závere
každého školského roka, okrem 5. ročníka, kedy sa koná aj na jeho začiatku ako vstupná
kontrola a hodnotenie. Slúži aj na posúdenie jej aktuálneho stavu v priebehu štúdia na 2.
stupni základnej školy. Hodnotenie vykonávame pomocou tabuliek modifikovaných podľa
MORAVCA et al. (1996,1990)
T E S T Y CHLAPCI DIEVCATÁ
Chlapci
A
B
26
21
135
185
28
39
1580
2210
1. Člnkový beh 10 x 5 m (s)
2. Skok do diaľky z miesta (cm)
3. Ľah – sed (počet za 30 sekúnd)
4.a) Beh za 12 minút (m)
4.b) Člnkový vytrvalostný beh
(počet 20 m úsekov)
44
- test je alternatívou testu behu za 12
minút
5. Výdrž v zhybe (sekúnd)
22
Legenda: A = minimálny základný štandard
B = priemerný štandard
C = nadpriemerný štandard
C
16
235
50
2840
Dievčatá
A
B
C
28
23
18
110
150
190
20
31
40
1310
1830
2350
61
78
24
33
42
30
38
9
13
17
Školský vzdelávací program pre 6. ročník – TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
(týždenne 2 hodiny), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Žiak vie
vysvetliť
dôvody
potreby
vykonávania
pohybovej
činnosti
v súvislosti
s ochranou
vlastného
zdravia
Žiak vie
využívať
základné
atletické
lokomócie pri
udržiavaní
a zvyšovaní
svojej telesnej
zdatnosti
Tematický
celok
Poznatky
z telesnej
výchovy a
športu
Ľahká
atletika
Obsahový
štandard
(téma)
-základné
poznatky o
formách
pohybovej
aktivity v režime
dňa
-preukázať
pohybovú
gramotnosť
v rôznych
šport.odvetviach
-bežecká
abeceda,rozvoj
rýchlosti
-nácvik nízkeho
štartu,beh na
krátke
vzdialenosti
-beh na 60 m
z nízkeho štartu
-beh na 60 m na
čas-kontrola
-skok do diaľkynácvik odrazu
-skok do diaľky
skrčmo-nácvik
-beh na 300 m
-hod kriketovou
loptičkou-nácvik
-hod kriketovou
loptičkou –
kontrola
-vytrvalostný
beh-1000m
-rozvoj
dynamiky a
skočnosti
-beh na 300 m –
kontrola
-skok do výšky
flopom-nácvik
-skok do výšky
flopomzdokonaľovanie
-skok do výšky –
kontrola
-beh na 300 m
z polvysokého
štartu
-beh na 300 m –
zdokonaľovanie
-beh na 300 m –
kontrola
-vytrvalostný
beh na 1000 m
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Osobnostný a sociálny Beseda, rozhovor
rozvoj
-fair – play
Ochrana života a
zdravia
Enviromentálna
výchova
Výklad ,
Opis, názorný
príklad
Výkonový štandard
(konkrétny výstup)
-poznať organiz.formy TV
-dodržiavať pravidlá správnej –
životosprávy
-dodržiavať bezpečnostné a
hygienické požiadavky
-vedieť sa orientovať
v základných atletických
disciplínach
-využívať prostriedky kondičnej
prípravy na zdravý rozvoj
organizmu
-poznať význam rozcvičenia
-poznať a uplatňovať zásady fair .play
Žiak dosahuje takú
úroveň osvojenia
činností
gymnastiky , že je
schopný predviesť
zostavu
individuálne alebo
v skupine podľa
daných pravidiel
Športová
gymnastika ,
kondičná
gymnastika
Ochrana života a
-cvičenia
zdravia
s krátkym
švihadlom
-prekážková
dráha – kontrola
-kotúľ vpred do
drepu a do
- roznoženia
-kotúľ vzad do
kľaku a do drepu
-kotúľ vzad do
roznoženia,väzby
kotúľov vzad
-kotúle vpred –
väzby
-kotúľová
zostava –
kontrola
-stojka na hlave
s dopomocounácvik
-stojka na hlave
s dopomocou –
zdokonaľovanie
-stojka na
lopatkách z ľahu
vznesmo
-nácvik odrazuvýskoku do
drepu na debnu a
na kozu
-roznožka cez
kozu na šírkunácvik
-roznožka cez
kozu na šírku
-tanečné krokyprísunný ,
poskočný ,
premenný
-tanečné krokyľubovoľne
zvolená hudba
-tanec-nácvik
choreografie
-cvičenie so
švihadlom
-cvičenie na
rebrinách
-cvičenie
s plnými loptami
-cvičenie na
lavičkách
-štafety
s využitím
krátkeho behu
-kondičný testkontrola
Popis , názorné
ukážky
-dodržiavanie
pokynov učiteľa
-koordinačná
príprava
-cvičenia
v dvojiciach
- cvičenia na
stanovištiach
-poznať gzmnastické športy
-vedieť zostavt a viesť rozvcičenie
-vedieť ohodnotiť
techniku,estetiku
a skladbu cvičenia
-dokázať postrehnúť chyby
v predvedení,držaní tela
-vedieť reálne posúdiť svoju
individuálnu športovú úroveň
Žiak vo vybraných
športových hrách
dosahuje takú
úroveň osvojenia
herných činností
jednotlivca,herných
kombinácií
a systémov,že je
schponý hrať
stretnutie podľa
pravidiel.
Športové
hry
Žiak rozvíja svoje
pohybové
schopnosti,dbá na
zásady hry fair play
Výberový
TC
-vybíjaná
v kruhu,triafana
-vybíjaná
družstiev-nácvik
pravidlá
-vybíjaná
družstiev –hra
-prehadzovaná
družstievpravidlá , nácvik
-prehadzovaná
družstiev-nácvik
útočného hodu
-prehadzovaná
družstiev-nácvik
podania
-prehadzovaná
družstiev-hra
-vybíjaná
družstiev-taktika
hry
-vybíjaná
družstiev-turnaj
-prehadzovaná
družstiev-turnaj
CH :
-stolný tenis
-hokejbal
-futsal
-výklad , popis hry
-fair play
-výzanm kolektívu
-vedieť vysvetliť základné
pravidlá hry
-vedieť viesť rozcvičenie pred
hrou
-vykonávať
rozhodcu,zapisovateľa,časomerača
-vedieť posúdiť reálnu hodnotu
svojho individuálneho športového
výkonu a aj výkonu svojho
družstva
koordinačnápríprava -ovládať pravidlá hry ,
-výklad , opis
rešpektovať spoluhráčov
-prejavovaťstatočnosť,
vytrvalosť
-mať zážitok z vykonávanej
pohybovej činnosti
D – bedminton
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené.
Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky
vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
videonahrávky z ME, MS, OH, Encyklopédia zdravia a šporu, návšteva športového podujatia
V. Učebné osnovy
7. ročník
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Jazyk a komunikácia
PREDMETY – slovenský jazyk a literatúra
– anglický jazyk
– nemecký jazyk
– ruský jazyk
SLOVENSKÝ JAZYK 7. ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Slovenský jazyk je štátnym a dorozumievacím jazykom. V hierarchii učebných predmetov v
oblasti Jazyk a komunikácia je primárny. V jazykovej časti tejto oblasti je hlavným cieľom
rozvoj komunikatívnych schopností žiakov. Jazyk je nástrojom myslenia a komunikácie
medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premietne do zámerného preferovania rozvoja
komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým
východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na
ich špecifické potreby. Pri komunikatívno-zážitkovom modeli vyučovania jazyka sa posilní
rozvoj žiackych spôsobilostí poznávania, konania, hodnotenia, dorozumievania sa a
porozumenia si. V obsahu predmetu sa zdôraznia aktivity smerujúce k čitateľskej
gramotnosti, pričom najväčší akcent sa bude klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov,
prácu s informáciami, schopnosť argumentovať a pod.
V zložke literárna výchova je potrebné podporovať nielen kognitívne ciele, ale zdôrazniť
emotívnu stránku literárnych textov s prihliadnutím na osobnostné prvky žiaka.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára
predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote.
Chápe jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a
profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu je, aby žiak získal schopnosť:
komunikovať a argumentovať,
rozvíjať tvorivé myslenie,
pracovať v skupine,
zvládnuť medziľudskú komunikáciu
nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnúť vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom,
rozvíjať svoj pozitívny vzťah k literatúre a ďalším druhom umenia
rozvíjať svoje emocionálne a estetické cítenie a vnímanie,
zvyšovať jazykovú kultúru, jej verbálne, ústne i písomné prejavy.
získavať schopnosť analógie, zovšeobecnenia, porovnávania, analýzy a syntézy;
osvojiť si metódu uvedomeného a efektívneho učenia sa slovenského jazyka;
získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným,
schopnosť asertívneho správania,
osvojiť si, preberať a formovať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty,
argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda,
humanita, krása, dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti);
získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť prežívania, schopnosť rozvíjať seba
samého, schopnosť vysporiadať sa s vlastnými nedostatkami; získavať vedomie
zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru;
Plnenie vytýčeného výchovno-vzdelávacieho cieľa sa dosahuje:
1.rozvíjaním komunikačných schopností žiakov v štyroch základných formách rečovej
činnosti:
v počúvaní s porozumením,
hovorení,
čítaní a písaní,
vo vedľajších formách komunikácie: vo výslovnosti a v pravopise,
2.rozvíjaním vedomostí, zručností a návykov žiakov, formovaním ich postojov, cibrením ich
jazykového citu a formovaním ich estetického vkusu,
3.vhodnou motiváciou učebnej činnosti žiakov pri osvojovaní slovenského jazyka a
spoznávaní slovenskej reči a kultúry, vedením žiakov k úcte k slovenskému jazyku a k
slovenskej kultúre,
4.utváraním a rozvíjaním jazykovej, sociolingvistickej, sociokultúrnej, strategickej, textovej a
multikultúrnej subkompetencie žiakov,
5.osvojovanie jazyka literárnych diel, populárno-náučnej literatúry a odbornej terminológie
ostatných učebných predmetov, používanej v bežnej komunikácii.
6.individuálnym prístupom a prácou so žiakmi s ŠVVP, IŽ a žiakmi so sociálne
znevýhodneného prostredia
Obsah vzdelávania
Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti jazyka,
štylistiky a literatúry, ktoré ich vedú k poznávaniu seba samého, chápaniu medziľudských
vzťahov, podieľajú sa na mravnom, občianskom, vlasteneckom a intelektuálnom rozvoji
žiakov.
V tematických výchovno-vzdelávacích plánoch je bližšie stanovený rozsah učiva, ktorý
určuje výber učiva pre 7. ročník.
Jazyková zložka a sloh
počet hodín: 99 h
1.Zvuková rovina jazyka a pravopis - abeceda, hlásky, diakritika,
prozodické vlastnosti vety, výslovnosť ä, spodobovanie, vybrané slová, priama
reč, pravidlo o rytmickom krátení ,výslovnosť cudzích slov, hlavný slovný
prízvuk
2. Významová - lexikálna rovina - spisovná podoba jazyka, nárečia, slová
podľa významu, odvodené slová - predpona, ustálené slovné spojenia,
slovníky - PSP, SSS, MFS , výkladový slovník, SCS, slang, slovná zásoba (
jadro a okraj SZ), tvorenie slov
3. Morfologická rovina jazyka - skloňovanie , časovanie, podst. mená (
gram. kateg. + vzory, konkrétne - abstraktné, 5.pád-vokatív, rod pomnožných
podst.mien,) , príd. mená ( stupňovanie akostných PM, gram. kateg. + vzor
pekný, cudzí, rozdelenie -vzťahové a privlastňovacie, rod, číslo, pád, vzory
páví, matkin, otcov ), zámená ( osobné, privlastňovacie), číslovky ( ohybný
SD, určité, neurčité, základné, radové, násobné), slovesá (časovanie, gram.
kategórie - os., č, čas, zvratné, nezvratné)sloves. tvary(neurčitok,
plnovýznamové a neplnov., spôsob, vid, jed. a zlož.tvar ), príslovky ( druhy,
stupňovanie,) predložky ( väzba s pádom, vokalizácia,), spojky (
interpunkcia),
citoslovcia -SD
4. Syntaktická rovina - jednoduchá veta, holá, rozvitá, vety podľa obsahu,
slovosled, zákl. VČ, podmet -vyjadrený, nevyjadrený, prísudok - sloves.,
nesloves., vetný základ, zhoda -prisudz. vetný sklad, 1-čl. veta-sloves. ,
neslov.,2-čl.-úplná, neúpl.
5. Jazykoveda a národný jazyk ( spis. jazyk a nárečia )
13 h
15 h
20 h
16 h
2h
6. Sloh - komunikácia( pravidlá rozhovoru, ústna komunikácia - efektívna a
asertívna, komunikačná situácia, písomná komunikácia - pohľadnica,
blahoželanie, úradný list a súkr. list
( odosielateľ, prijímateľ ), názor, dialóg, diskusia, argument - protiargument,
interview, výťah, rétorika, správa o projekte
rozprávanie -( ústne, písomné, osnova, znaky, s prvkami opisu, reprodukcia ,
rozprávanie s využitím priamej reči: on- forma, my -forma , ústne aj písomne),
opis - ústne, písomne, umel., stat. a dynam opis, charakteristika osoby,
ilustrácie, opis prac. postupu), útvary inf. sloh. postupu ( oznam, správa,
pozvánka, plagát, vizitka, inzerát, reklama, SMS, e-mail),
rétorika - artikulácia, sila hlasu, gestikulácia, mimika, postoj, príhovor prívet, interview
správa - ústna a písomná správa o riešení a výsledku projektu
zaznamenávanie textu ( kľúčové slová, poznámky, koncept, úradný list tabuľka -názov, hlavička, riadok, stĺpec )
Literárna výchova
počet hodín: 66 h
1. Všeobecné pojmy - teória literatúry ( literárne pojmy prózy, poézie,
drámy, odb. literatúry - autor -spisovateľ, čitateľ -divák, text - poézia, próza,
dráma),
umelecká a dobrodružná literatúra
2. Literárne žánre - ľudová slovesnosť( malé formy- pieseň, hádanka,
vyčítanka, príslovie, porekadlo, pranostika ),
legenda, povesť, báj, poviedka, anekdota, báseň , populárna pieseň,
3. Štruktúra diela - kompozícia (vonkajšia - nadpis, odsek, kapitola, verš,
strofa, diel, (vnútorná) kompozícia - úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie ),
literárna postava ( hlavná, vedľajšia ),
dej
4. Štylizácia textu - monológ, dialóg, nonsens, prirovnanie, zdrobnenina,
personifikácia, metafora, epiteton
5. Metrika - rým - druhy, rytmus, refrén, verš
33 h
10 h
30 h
12 h
10 h
4h
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných a neúspešných.
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme
sledovať vývoj žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho
školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Spôsoby hodnotenia:
slovné hodnotenie, písomný prejav, zapojenosť do súťaží, projektov, aktivita
Formy hodnotenia: písomné práce, testy, diktáty, recitácia, čítanie s porozumením, technika
čítania, vlastná tvorba , prezentácia vlastnej tvorby a projektov
Školský vzdelávací program pre 7 ročník – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (týždenne 5 h ), spolu 165 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 7. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Predmet,
Výkonový štandard
medzipredmetové
Tematický
Obsahový
Ciele
vzťahy,
Metódy
celok
štandard (téma)
(konkrétny výstup)
prierezová téma
Vysvetliť
Žiak vie samostatne a bez prípravy správne, plynule
abeceda, hlásky,
HUV,
rozhovor,
Zvuková
podstatu
pojmová mapa, a nahlas čítať akékoľvek texty, ktorých obsah, štýl a
rovina jazyka diakritika,
osvojených
jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni
prozodické
reprodukcia s
a pravopis
javov a
a skúsenostiam a dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania
vlastnosti vety,
porozumením,
vzťahov
výslovnosť ä,
skupinová práca, tomu, aby mohol čo najefektívnejšie spracovať
medzi nimi.
samostatná
informácie.
spodobovanie,
Pri ústnom
práca,
Žiak vie správne intonovať všetky druhy viet
vybrané slová,
prejave
tvorivé písanie, a uplatňovať správny slovný a vetný prízvuk.
priama reč,
dodržiavať
analýza,
Žiak vie vysvetliť pojmy prestávka, sila hlasu,
pravidlo o
správne
dôraz, splývavá výslovnosť, spodobovanie,
rytmickom
dýchanie,
krátení,
znelé, neznelé a znelé nepárové (zvučné)
artikuláciu
spoluhlásky.
výslovnosť
spisovnú
cudzích slov,
Žiak pri čítaní dodržiava správne dýchanie.
Žiak vie správne artikulovať a spisovne výslovnosť
výslovnosť.
hlavný slovný
slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li; dodržiavať správnu
prízvuk
dĺžku slabík a držiavať pravidlá spodobovania.
Žiak pri čítaní uplatňuje primeranú silu hlasu a
dodržiava správnu melódiu.
Vedieť
syntéza,
Významová - spisovná podoba DEJ,OBV,GEO,
Žiak vie:
odvodiť
jazyka, nárečia,
ETV,
projektová práca -vyvodiť záver na základe zistených súvislostí
lexikálna
charakterisslová podľa
práca s
medzi
rovina
tiku nových
významu,
Multikultúrna
učebnicou,
informáciami v texte;
javov,
odvodené slová - výchova
s textom,
-porovnať dve a viac informácií;
aplikovať
predpona, ustálené
s ilustráciou,
-analyzovať.
- usporiadať informácie podľa:
jazykovedné
slovné spojenia,
orientácia v
-ich dôležitosti v texte,
vedomosti na
slovníky - PSP,
slovníkoch,
vecné a
umelecké
texty, pri
písomnom
prejave
aplikovať
pravopisnú
normu,
vytvoriť
vlastný text,
používať
jazykové
príručky a
slovníky,
vyhľadávať,
spracúvať a
používať
informácie.
SSS, MFS,
výkladový
slovník, SCS,
slang, slovná
zásoba ( jadro a
okraj SZ),
tvorenie slov
Ľudové tradície
Rozvíjanie
CUJ, MAT,
Morfologická skloňovanie ,
logického
rovina jazyka časovanie,
myslenia,
Enviromentálna
podst. mená
(gram.kateg. +
uskutočniť
výchova
jazykovú
vzory, konkrétne analýzu textu,
abstraktné, 5.pádaplikovať
vokatív, rod
seba-hodnotenie
metóda indiv.
prístupu pre
žiakov
integrovaných,
žiakov so ŠVVP
a žiakov zo
sociálne
slabšieho
prostredia
-ich nadväznosti v texte.
-pracovať s jazykovými príručkami
- vyhľadať odvodené, viacvýznamové slová,
synonymá a antonymá v danom texte.
- vysvetliť lexikálny význam viacvýznamových
slov, synoným a antoným v danom texte.
- vyhľadať, určiť druh a vysvetliť lexikálny
význam ustálených slovných spojení – prísloví,
porekadiel, pranostík a prirovnaní v danom texte.
- členiť slová na slabiky a určiť predponu v slove
v rámci daného textu.
- vysvetliť pojmy: odvodené slovo, synonymum,
antonymum, ustálené slovné spojenie – príslovie,
porekadlo, pranostika, prirovnanie
a uviesť konkrétne príklady.
- vysvetliť pojmy spisovný jazyk a nárečie,
jednovýznamové a viacvýznamové slová a uviesť
konkrétne príklady.
- prispôsobiť lexiku textu cieľu písania
a komunikačnej situácii a pri tvorbe vlastného textu
využíva čo najširšiu slovnú zásobu s ohľadom na
žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie.
- pri tvorbe vlastného textu aplikovať znalosti
o synonymách, čím sa vyhýba častému opakovaniu
niektorých slov vo svojom prejave.
rozhovor,
Žiak vie
pojmová mapa, - samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety,
pričom dodržiava správny slovosled a správne
reprodukcia s
používa interpunkčné znamienka.
porozumením,
skupinová práca, - rozlíšiť želaciu a zvolaciu vetu.
samostatná
- vytvoriť želaciu a zvolaciu vetu a použiť správne
práca,
interpunkčné znamienka.
jazykovedné
vedomosti na
vecné a
umelecké
texty,
dodržiavať
pravopisnú
normu, tvorba
vlastných
textov
pomnožných
podst.mien) ,
príd. mená
(stupňovanie
akostných PM,
gram. kateg. +
vzor pekný, cudzí,
rozdelenie vzťahové a
privlastňovacie,
rod, číslo, pád,
vzory páví,
matkin, otcov),
zámená ( osobné,
privlastňovacie),
číslovky (ohybný
SD, základné,
radové, určité,
neurčité, násobné)
slovesá
(časovanie, gram.
kategórie - os., č,
čas, zvratné,
nezvratné)slovesn
é tvary (neurčitok,
plnovýznamové a
neplnov., spôsob,
vid, jed. a
zlož.tvar ),
príslovky ( druhy,
stupňovanie,)
predložky (väzba
tvorivé písanie,
analýza
- roztriediť podstatné a prídavné mená podľa
gramatického rodu.
- aplikovať svoje vedomosti o skloňovaní
podstatných mien (vzory: chlap, hrdina, dub, stroj,
žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie,
dievča) a prídavných mien (pekný, cudzí) vo
vlastnom texte.
-správne použiť akostné prídavné mená vo
svojom texte a správne ich vystupňovať.
- vysvetliť funkciu stupňovania vo svojom texte.
- rozoznať základné a radové číslovky vo svojom
texte.
- aplikovať vedomosti o skloňovaní základných
a radových čísloviek v texte a dodržiava ich
pravopis.
- aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť vo
vlastnom texte.
Žiak dodržiava správne predložkové väzby pri
tvorbe slovných spojení, viet a celých textov.
Žiak vie
- vysvetliť funkciu synoným vo vlastnom texte.
Odlíšiť medzi Syntaktická
sebou texty z rovina
hľadiska
jazykového
štýlu,
slohových
postupov a
žánrov, na
základe
uvedených
znakov
vytvoriť
vlastný text,
použitie
jazykových
príručiek a
slovníkov
Vedieť
odlíšiť
spisovnú a
nespisovnú
podobu
jazyka,
funkcie
Jazykoveda a
národný
jazyk
s pádom,
vokalizácia,),
spojky
( interpunkcia),
citoslovcia -SD
jednoduchá veta,
holá, rozvitá, vety
podľa obsahu,
slovosled, zákl.
VČ, podmet vyjadrený,
nevyjadrený,
prísudok - sloves.,
nesloves., vetný
základ, zhoda prisudz. vetný
sklad, 1-čl. vetasloves. , neslov.,
2-čl.-úplná, neúpl.
( spis. jazyk a
nárečia)
vytvoriť text v
regionálnom
nárečí - modelová
situácia
VYV, CUJ, HUV
Multikultúrna,
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
DEJ, GEO, VYV,
OBN, ETV
Multikultúrna,
Enviromentálna
výchova
syntéza,
projektová práca
brainstorming,
práca s
učebnicou,
práca s textom,
práca s
ilustráciou,
orientácia v
slovníkoch,
sebahodnotenie
metóda indiv.
prístupu pre
žiakov
integrovaných,
žiakov so ŠVVP
a žiakov zo
sociálne
slabšieho
prostredia
Žiak vie
- rozlíšiť želaciu a zvolaciu vetu.
-samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety,
pričom dodržiava správny slovosled a správne
používa interpunkčné znamienka.
- vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom
pre rôzne publikum
-organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v
súlade s komunikačnou situáciou
Žiak vie
- rozlíšiť spisovnú a nespisovnú podobu jazyka
- s pomocou učiteľa chápe význam textu písaného v
nárečí
- nahradiť nárečové slová vlastného regiónu
spisovnými
Ľudové tradície
nespisovnej
podoby v
umeleckých
textoch
Sloh komunikácia
pravidlá rozhovoru, ústna komunikácia -efek
tívna a asertívna,
komunikačná
situácia, písomná
komunikácia pohľadnica,
blahoželanie,
úradný list a súkr.
list
( odosielateľ,
prijímateľ ),
názor, dialóg,
diskusia,
argument - proti
argument, interview, výťah, rétorika, správa o
projekte
rozprávanie
( ústne, písomné
osnova, znaky,
s prvkami opisu
reprodukcia ,
rozprávanie s vy
užitím priamej
reči: on- forma,
VYV, IKT
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých
textov identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky o slohových
útvaroch/žánroch:
rozhovor,
-pohľadnica;
pojmová mapa,
- súkromný list;
reprodukcia s
-opis predmetu, ilustrácie/obrázka, osoby;
porozumením,
skupinová práca, - jednoduché rozprávanie;
-krátke správy: SMS, e-mail/mejl; oznámenie;
samostatná
práca,
správa; pozvánka; plagát; vizitka, inzerát; reklama;
tvorivé písanie,
-rozprávanie s prvkami opisu,
analýza,
- opis pracovného postupu
- interview.
Žiak dokáže rozlíšiť umelecký text od vecného.
- vie vyhľadať explicitne vyjadrené informácie
v texte:
-vie úplne a správne vyhľadať v texte rôzne údaje
(miesto, čas, názov);
-vie presne a správne vyhľadať v texte fakty
vzťahujúce sa na tému textu;
-vie správne spojiť čiastkové údaje, fakty, do
komplexnej informácie.
-vie vyvodiť záver na základe zistených súvislostí
medzi informáciami v texte;
- vie porovnať dve a viac informácií;
- vie analyzovať príčiny;
- vie vyvodiť čiastkové témy.
- vie vytvoriť z textu na základe čiastkových
my -forma ,
ústne aj písomne
opis - ústne,
písomne, umel.,
stat. a dynamic.
opis, charakteristika osoby, ilustrácie, opis prac.
postupu), útvary
inf. sloh. postupu ( oznam,
správa, pozvánka, plagát, vizitka, inzerát, reklama, SMS, e-mail),
rétorika - artikulácia, sila hlasu,
gestikulácia, mi
mika, postoj, príhovor - prívet,
interview
správa - ústna a
písomná správa
o riešení a výsledku projektu
zaznamenáva
nie textu (kľúčové slová, pojmová
mapa,poznámky,
koncept, úradný list - tabuľka
-názov, hlavička
informácií z textu hypotézu o jeho závere a svoju
hypotézu overiť v diskusii.
- vie vecne argumentovať – zdôvodniť úsudok s
odkazom na text.
Žiak vie:
-prerozprávať prečítaný text so zachovaním
časovej a príčinnej postupnosti a s prípadnými
individuálnymi obmenami;
-dokončiť začatý príbeh.
-vyjadriť názor na prečítaný text − jasne
sformulovať svoj čitateľský dojem, vyjadriť svoje
estetické
zážitky
z prečítaného
textu
i emocionálneho prežívania.
- navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade
s komunikačnou situáciou a cieľmi písania.
Žiak vie
- vysvetliť
-pojmy konspekt, osnova, koncept.
-pojmy úvod, jadro, záver.
-pojem adresa, vizitka.
- vytvoriť konspekt, osnovu, koncept pre
pripravovaný text.
- napísať adresu a adresu odosielateľa na obálku,
adresu na pohľadnicu.
- vytvoriť vlastnú vizitku, text pohľadnice
v súlade s cieľom komunikácie, súkromný list na
zadanú alebo voľnú tému , na zadanú alebo voľnú
tému SMS a krátky e-mail/mejl, na zadanú alebo
voľnú tému oznámenie a správu, pozvánku a plagát,
inzerát a reklamu.
Žiak vie vytvoriť
- na zadanú alebo voľnú tému ucelené rozprávanie
riadok, stĺpec)
s dodržaním delenia na úvod, jadro, záver.
- na zadanú alebo voľnú tému opis:
predmetu,
ilustrácie/obrázka,
osoby.
- na zadanú alebo voľnú tému ucelené rozprávanie
s prvkami opisu s dodržaním časovej postupnosti.
- na zadanú alebo voľnú tému komplexný opis
pracovného postupu s dodržaním časovej a logickej
postupnosti.
Žiak vie členiť text na odseky.
Žiak vie vytvoriť a uskutočniť interview na
zadanú alebo voľnú tému.
- žiak vie stanoviť tému interview.
- žiak vie vybrať osobu, ktorá je v súlade s témou
interview.
- žiak vie samostatne vytvoriť otázky v súlade
s témou interview.
- žiak vie zoradiť otázky podľa logickej postupnosti.
- žiak vie správne klásť otázky, dodržiava pravidlá
splývavej výslovnosti, spodobovania a správne
intonuje.
- žiak vie získať potrebné informácie s cieľom
priblížiť spracovanú problematiku čitateľovi.
- žiak vie zaznamenať odpovede a vytvoriť písomnú
verziu interview.
Žiak vie v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie, resp. textové prvky súvisiace
s obsahom jeho textu a zapísať si ju -systematicky si
tvorí poznámky,
- zaznamenáva kľúčové slová a dokáže ich
následne uplatniť vo vlastnom texte.
Žiak vie
- samostatne aplikovať svoje vedomosti
o jednotlivých žánroch/útvaroch pri transformácii
z jedného žánru do druhého (pohľadnicu; súkromný
list; opis predmetu, ilustrácie/obrázka, osoby;
jednoduché rozprávanie; krátke správy: SMS, email/mejl; oznámenie; správu; pozvánku; plagát;
inzerát; reklamu, rozprávanie s prvkami opisu, opis
pracovného postupu, interview).
Žiak vie
- bez vyzvania učiteľa formou tichého čítania
skontrolovať svoj text s cieľom identifikovať
jednotlivé chyby a následne ich opraviť, pričom pri
oprave svojho textu aplikuje nadobudnuté znalosti
z pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe
a slohu.
- opraviť texty vytvorené niekým iným
- prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a učiteľa)
a následne zapracovať identifikované chyby
s cieľom zlepšiť organizáciu a nadväznosť
myšlienok, opraviť jednotlivé chyby a formálnu
úpravu textu.
- zdôvodniť, prečo niektoré pripomienky
nezapracoval vo svojom texte.
Pri obhajobe svojho názoru sa vie citovo a
spoločensky ovládať.
- zhodnotiť texty produkované niekým iným a svoje
hodnotenie vie zdôvodniť.
- napísať čistopis so zapracovanými a opravenými
chybami.
Žiak vie
- aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe:
- správne rozdeliť slová na konci riadka a dodržať
pravidlá delenia pri slovách so slabičnou
a neslabičnou predponou,
Žiak dodržiava
- pravidlá písania veľkých písmen v korešpondencii
(pohľadnica, e-mail/mejl, súkromný list, pozvánka),
- pravidlo o rytmickom krátení,
- rozlišuje spisovnú slovnú zásobu od nárečia,
- vie správne skloňovať a časovať slová vo vetách,
- žiak pri tvorbe viet a textu používa správny
slovosled a interpunkciu.
Literárna
výchova
Aplikovať
Všeobecné
literárnopojmy - teória
vedné
literatúry
vedomosti na
literárne
texty, odlíšiť
epické,
lyrické a
dramatické
texty
( literárne pojmy
prózy, poézie,
drámy, odbornej
literatúry, autor spisovateľ,
čitateľ -divák,
text - poézia,
próza, dráma),
umelecká a
dobrodružná
literatúra)
VYV, ETV, NAV
Multikultúrna
výchova
syntéza,
projektová práca
brainstorming,
práca s
učebnicou,
práca s textom,
práca s
ilustráciou,
orientácia v
slovníkoch,
sebahodnotenie
metóda indiv.
prístupu pre
žiakov
integrovaných,
žiakov so ŠVVP
a žiakov zo
sociálne
Autor/spisovateľ, čitateľ/divák,
text/ ilustrácia
Žiak vie
-správne vysvetliť na neznámom texte rozdiel
medzi autorom (článku v novinách, v časopise) a
spisovateľom (umeleckej literatúry).
- vysvetliť rozdiel medzi umeleckým textom (v
beletrii) a textom v dennej tlači.
- analyzovať ilustráciu v súvislosti s textom.
Kniha/ knižnica
Žiak vie
- v školskej (miestnej, mestskej) knižnici vybrať
knihu podľa katalógu.
- vyhľadať informácie v knihe (knižnici) a použiť
pri učení, riešení konkrétneho problému.
slabšieho
prostredia
Plynulo čítať
súvislý text,
recitovať
prozaické a
básnické
dielo,
prerozprávať
obsah
prečítaného
diela,
vytvoriť
dejovú
osnovu,
vyhľadať
kľúčové
slová,
abstrahovať a
sformulovať
hlavnú
myšlienku
diela, vlastná
tvorba literárne a
výtvarné
spracovanie
Literárne
žánre ľudová
slovesnosť
Analýza textu Štruktúra
po štylisticko- diela lexikálnej a
kompozícia
kompozičnej
ľudová
slovesnosť( malé
formy- pieseň,
hádanka,
vyčítanka,
príslovie,
porekadlo,
pranostika ),
legenda, povesť,
báj, poviedka,
anekdota, báseň,
populárna pieseň
HUV, DEJ, VYV,
NAV
kompozícia
(vonkajšia nadpis, odsek,
kapitola, verš,
BIO, GEO,
Multikultúrna
výchova
Ľudové tradície
Enviromentálna
výchova
rozhovor,
pojmová mapa,
reprodukcia s
porozumením,
Povesť
Vie
- vysvetliť rozdiely medzi povesťou a rozprávkou.
- priradiť povesti k jednotlivým druhom.
- rozlíšiť ľudové a autorské povesti.
- rozlíšiť, čo je v povesti fantastické a čo realistické.
- abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
povesti.
- podrobne reprodukovať 1 regionálnu povesť.
- vymenovať 3 autorov národných povestí.
Legenda
-Vie vysvetliť, že hlavnou postavou je osoba, ktorá
za svoje činy bola vyhlásená za svätú.
- abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
prečítaného. - vyhľadať a utriediť reálne
a fantastické deje v legende.
- vysvetliť súvislosti konkrétnej legendy s históriou.
- odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti.
- rozlíšiť legendy podľa pôvodu.
- uviesť meno jedného autora legendy.
Bájka
- vie vysvetliť pôvod bájky, bájku ako epický žáner,
-abstrahovať a sformulovať poučenie
a vytvoriť bájku
Báseň
- vie rozlíšiť lyrickú a epickú báseň,
Verš, strofa, rým, rytmus
Žiak vie
- vysvetliť pojmy verš, strofa v súvislosti
s umeleckou rečou viazanou.
stránke a
určiť funkciu
jednotlivých
prvkov pre
celkové
vyznenie
diela,
interpretovať
význam diela,
určiť hlavné a
vedľajšie
postavy
strofa, diel,
(vnútorná)
kompozícia úvod, zápletka,
vyvrcholenie,
obrat, rozuzlenie),
literárna postava
(hlavná,vedľajšia),
dej
skupinová práca,
samostatná
práca,
tvorivé písanie,
analýza,
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Dramatizova- Štylizácia
né čítanie,
textu
inscenovanie
dramatického
textu,
sformulovať
- dialóg, nonsens, VYV,
prirovnanie,
zdrobnenina,
personifikácia,
metafora, epiteton
- vyhľadať verš, strofu v básni.
Literárna postava
- vysvetliť literárnu postavu ako fikciu autora,
nositeľa deja.
- určiť hlavné a vedľajšie postavy.
- výstižne charakterizovať postavy.
Vonkajšia kompozícia
-Vie vysvetliť funkciu nadpisu.
- vyhľadať a posúdiť súvislosti medzi nadpisom
a textom.
- vysvetliť členenie textu na odseky.
- vyhľadať kľúčové slová v odseku.
- zdôvodniť, prečo sa literárne dielo člení na
kapitoly
Literatúra pre deti
-Vie charakterizovať ako literatúru písanú pre deti,
s detskými hrdinami, dejom a prostredím blízkym
deťom.
- vymenovať vybraných autorov (5) a ich diela.
Hlavná myšlienka
-Žiak vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku na základe vyhľadávania potrebných
informácií v texte, ich porovnávania a syntézy, resp.
jednoduchého zovšeobecnenia.
Dej
- žiak vie zaradiť dielo na základe deja do epiky
tvorivá
Nonsens
dramatika
-Vie vysvetliť pôvod nonsensu v ľudovej
syntéza,
slovesnosti.
projektová práca - na konkrétnej ukážke vysvetliť, ako vzniká
brainstorming,
nonsens.
práca s
- vysvetliť znaky nonsensu v texte (v poézii
vlastné
hodnotenie
diela,
argumentácia,
aplikácia
literárnovedných
znalostí na
konkrétnom
texte.
pojmová mapa,
prezentácia
vlastného textu,
( dramatizované,
dialogizované
čítanie)
Osvojiť si
Metrika
potrebné
fakty a vedieť
ich demonštrovať na
konkrétnych
textoch
rým - druhy,
rytmus, refrén,
verš
učebnicou,
práca s textom,
práca s
ilustráciou,
orientácia v
slovníkoch,
seba-hodnotenie
metóda indiv.
prístupu pre
žiakov
integrovaných,
žiakov so ŠVVP
a žiakov zo
sociálne
slabšieho
prostredia
HUV
a v próze)
- vysvetliť nonsens ako štylizáciu textu
Prirovnanie
-Vie vysvetliť prirovnanie ako štylistický
prostriedok, ktorý sa využíva na porovnávanie
spoločných znakov vecí, javov.
- rozlíšiť prirovnanie v texte.
- vytvoriť vlastné prirovnanie.
Personifikácia- zosobnenie
- Vie vysvetliť pojem ako spôsob štylizácie textu.
- rozlíšiť personifikáciu v texte.
- vytvoriť analogickú personifikáciu.
- pozná základné princípy dialógu,
- utvoriť zdrobneniny
Žiak vie
- vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus, refrén
v súvislosti s umeleckou viazanou. rečou
- rozlíšiť rytmus v básni.
- určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú.
- recitovať báseň, pričom rešpektuje rytmickú
usporiadanosť básnického textu.
Poznámka k tvorbe školského vzdelávacieho programu
Počet a zameranie kontrolných diktátov v 7. ročníku ZŠ:
počet: 4
zameranie: opakovanie učiva z 6. ročníka, podstatné mená, zvieracie prídavné mená,
privlastňovacie prídavné mená, číslovky, slovesné spôsoby,
príslovky, záverečné opakovanie učiva zo 7. ročníka
Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 7. ročníku ZŠ:
počet: 2
zameranie: statický opis, dynamický opis, umelecký opis, charakteristika osoby, rozprávanie s
prvkami opisu
Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných
a neúspešných.
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme
sledovať vývoj žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Spôsoby hodnotenia:
slovné hodnotenie, písomný prejav, zapojenosť do súťaží, projektov, aktivita
Formy hodnotenia: písomné práce, testy, diktáty, recitácia, čítanie s porozumením, technika
čítania, vlastná tvorba , prezentácia vlastnej tvorby a projektov
Učebné zdroje
učebnice, tlač, internet, televízia, rozhlas, film, divadlo, mimočítanková literatúra
ANGLICKÝ JAZYK 7. ročník
Charakteristika predmetu
Na európskom kontinente žijú vedľa seba ľudia mnohých kultúr. Hovoria mnohými
jazykmi. Európania sa vyznačujú rešpektovaním tejto rôznorodosti, toleranciou a ochotou
vzájomne sa dorozumieť a komunikovať bez ohľadu na jazykové a kultúrne hranice. Podpora
vzájomného porozumenia a tolerancie medzi občanmi Európy a dodržiavanie ľudských práv
sú hlavnými cieľmi Rady Európy. Táto zároveň stanovila šesť úrovní ovládania jazyka ako
jednotné meradlo, ktorému budú rozumieť v každej krajineEurópy.
Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať
k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a uplatnení na trhu práce. Cudzie
jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné
kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho
referenčného rámca (SERR) pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v druhom
cudzom jazyku k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je
závislá nielen od vzdelávania v materinskom a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej
miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých oblastí vzdelávania.
Učenie sa CJ podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií CJ
sú dôležité pre podporu mobility v rámci EÚ, umožňujú občanom plne využívať slobodu
pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na
kompetencie vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré
pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom
existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému
jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úrovne A1 a A2 je používateľ základného jazyka.
Spoločný názov pre úrovne B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka.
Ciele predmetu
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým,
že vedie žiakov k :
podpore sebadôvery každého žiaka,
osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po
celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi schopnými podieľať sa
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie všetkých žiakov,
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu,
v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa,
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia,
vychadzajúcich z umeleckých textov, a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických
cítení a vnímaní,
pestovaniu vedomia k jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti
a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných prejavov,
využívaniu IKT,
využívaniu metódy CLIL do vyučovacieho procesu,
práca s žiakmi s individuálnymi výchovno- vzdelávacími plánmi
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa
jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činnosti, v rámci ktorých vytvára a prijíma
texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa
aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručnosti, postojov a hodnôt, ktoré
umožňujú osobe konať.
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby
učiaci sa dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie a nápady s
mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje
myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a
myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Zoznamovanie sa
Úvod do novej učebnice. Predstavovanie sa, pozdravy. Zoznamovanie sa
s postavami. Prítomný čas jednoduchý. Prítomný čas priebehový. Diskusia v triede.
Rozprávanie a počúvanie: O živote teenagerov
Môj život
Môj život. Minulý čas jednoduchý. Pravidelné a nepravidelné slovesá. Prekvapenie
pre Smart Aleca. Minulý čas: Tvorenie otázok. Moja rodina. Trish a jej noví
priatelia. Pozvania,zoznamovanie sa. Čo mám rád, čo nemám rád. Kultúra: Rodiny.
Migrácia zvierat. Opakovanie učiva. Projektová práca: Moja rodina.
Budúcnosť
Budúcnosť: Cesta do vesmíru. Modálne sloveso „will“ pre budúcnosť. Detektív
roka. Modálne sloveso „will“ pre rozhodnutia. Tvoja budúcnosť. Miesta. Martinova
párty. Ponúknutie pomoci a stanovenie zámerov. Kultúra: Doprava. Veda: Slnečná
sústava. Opakovanie učiva. Projektová práca: Moja budúcnosť.
Čas a miesto
Čas a miesto: Čo sa stalo? Anglické ustálené slovné spojenia. Minulý čas
priebehový. Prírodné katastrofy. Minulý čas jednoduchý a priebehový. Vrah
v knižnici. Virtuálna telenovela. Každodenná angličtina. Veľká Británia. Časové
pásma. Opakovanie učiva. Projektová práca: Moja krajina.
Londýn
Pamätihodnosti. Určitý člen „the“ pri názvoch miest. Je to vedľa policajnej stanice.
Určitý a neurčitý člen. Určovanie smeru. Krajčír zo Swafthamu. Niekto, nikto,
ktokoľvek. Lewisov plán. Vyjadrenie budúcnosti pomocou „going to“. Big Apple.
História: Epidémia. Opakovanie učiva. Projektová práca: Mapa Žiliny.
Zážitky
Zážitky: O úspešných ľuďoch. Predprítomný čas. Vyliezol si niekedy na vysokú
horu? Predprítomný čas: Otázky, príslovky „ever“, „never“. Aby ľudia vedeli. Trish
má novinky. Každodenná angličtina. Predprítomný čas a príslovka „just“. Kultúra:
Hrdinovia a hrdinky v Británii. Hudba: Melódia a rytmus. Opakovanie učiva.
Projektová práca: Slávni ľudia.
Problémy
Problémy: Lewisov problém.. Modálne slovesá „mal by si / nemal by si“. Štastný
koniec. Modálne sloveso „musieť“. Ashleyho fotoaparát. Frázové slovesá. Pete.
Počet
hodín
8
15
15
15
15
14
17
Každodenná angličtina. Kultúra: Záchranné systémy. Zdravie: Oči. Opakovanie
učiva. Projektová práca: Záchranné systémy na Slovensku.
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v anglickom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené
vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv
iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Školský vzdelávací program pre 7. ročník – ANGLICKÝ JAZYK (3 hodiny týždenne), spolu 99 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 7. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Ciele
Naučiť žiakov
tvorbu
a použitie
prítomných
časov
a rozvíjať ich
komunikačné
zručnosti.
Naučiť žiakov
hovoriť
o svojej rodine,
používať
minulý čas
jednoduchý,
Rozvíjať
u žiakov
čitateľskú
gramotnosť
a schopnosť
efektívne
komunikovať.
Naučiť žiakov
používať
modálne
Tematický
celok
Zoznamovanie
sa
Môj život
Budúcnosť
Obsahový štandard (téma)
Úvod do novej učebnice.
Predstavovanie sa, pozdravy.
Zoznamovanie sa s postavami.
Prítomný čas jednoduchý. Prítomný
čas priebehový. Diskusia v triede.
Rozprávanie a počúvanie: O živote
teenagerov.
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Etika
Metódy
Počúvanie
s porozumením, nácvik
komunikačných
zručností, práca
s pracovným zošitom.
Výkonový
štandard
(konkrétny
výstup)
Vedieť vhodne
použiť uvedené
gramatické časy
v kontexte, zručne
diskutovať
a porozumieť
vypočutému textu.
Môj život. Minulý čas jednoduchý.
Pravidelné a nepravidelné slovesá.
Prekvapenie pre Smart Aleca.
Minulý čas: Tvorenie otázok. Moja
rodina. Trish a jej noví priatelia.
Pozvania,zoznamovanie sa. Čo mám
rád, čo nemám rád. Kultúra: Rodiny.
Migrácia zvierat. Opakovanie učiva.
Projektová práca: Moja rodina.
Biológia
Multikultúrna
výchova
Etika
Tvorba projektu
a prezentácia
zručností
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
s pracovným zošitom.
Komunikačné aktivity.
Použiť minulý čas
jednoduchý
v kontexte, slovnú
zásobu a frázy
spojené
s pozvaním
a zoznamovaním,
rozprávať
o svojom živote
a rodine.
Budúcnosť: Cesta do vesmíru.
Modálne sloveso „will“ pre
budúcnosť. Detektív roka. Modálne
Multikultúrna
výchova
Etika
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
s encyklopédiou, práca
Vhodne použiť
modálne sloveso
„will“ v kontexte,
sloveso „will“
pre rozhodnutia
a budúce plány
a hovoriť
o budúcnosti,
rozvíjať
čitateľskú
gramotnosť.
sloveso „will“ pre rozhodnutia.
Tvoja budúcnosť. Miesta. Martinova
párty. Ponúknutie pomoci
a stanovenie zámerov. Kultúra:
Doprava. Veda: Slnečná sústava.
Opakovanie učiva. Projektová práca:
Moja budúcnosť.
Naučiť žiakov
vhodne
používať
minulý čas
priebehový
v kontexte.
Rozvíjať
u žiakov
čitateľskú
gramotnosť.
Poskytnúť
žiakom
informácie
o Veľkej
Británií.
Naučiť žiakov
používať určitý
i neurčitý člen
v rozličných
situáciách.
Rozvíjať
u žiakov
Čas a miesto: Čo sa stalo? Anglické
ustálené slovné spojenia. Minulý čas
priebehový. Prírodné katastrofy.
Minulý čas jednoduchý
a priebehový. Vrah v knižnici.
Virtuálna telenovela. Každodenná
angličtina. Veľká Británia. Časové
pásma. Opakovanie učiva.
Projektová práca: Moja krajina.
Čas a miesto
Londýn
Pamätihodnosti. Určitý člen „the“
pri názvoch miest. Je to vedľa
policajnej stanice. Určitý a neurčitý
člen. Určovanie smeru. Krajčír zo
Swafthamu. Niekto, nikto,
ktokoľvek. Lewisov plán.
Vyjadrenie budúcnosti pomocou
Dopravná výchova
Biológia
Geografia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentácia
zručností
Enviromentálna
výchova
Geografia
Biológia
Hudobná výchova
Multikultúrna
výchova
s pracovným zošitom,
práca so slovníkom.
hovoriť
o budúcnosti
a svojich budúcich
plánoch.
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
s encyklopédiou, mapou
sveta a mapou Veľkej
Británie. Práca
s pracovným zošitom.
Diktát.
Vedieť vhodne
používať minulý
čas priebehový
v konkrétnych
situáciách. Vedieť
odpovedať na
otázky týkajúce sa
Veľkej Británie
a taktiež vedieť
samostatne
porozprávať
o Veľkej Británií.
Geografia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Dejepis
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca
s obrázkami a mapou
Londýna, práca so
slovníkom. Práca
s pracovným zošitom.
Vedieť poskytnúť
základné
informácie
o Londýne. Vedieť
vhodne používať
určitý i neurčitý
člen v kontexte
čitateľskú
gramotnosť.
Oboznámiť
žiakov
s používaním
neurčitých
zámen
v anglickom
jazyku.
Poskytnúť
žiakom
informácie
o tvorbe
a použití
predprítomného
času a naučiť
ich využívať ho
v kontexte
a s ním spojené
príslovky,
rozvíjať
u žiakov
čitateľskú
gramotnosť.
Naučiť žiakov
používať
uvedené
modálne
slovesá,
oboznámiť ich
s ich
používaním
„going to“. Big Apple. História:
Epidémia. Opakovanie učiva.
Projektová práca: Mapa Žiliny.
Zážitky
Problémy
a taktiež neurčité
zámená. Vedieť
porozprávať
o svojich plánoch
do budúcnosti.
Zážitky: O úspešných ľuďoch.
Predprítomný čas. Vyliezol si
niekedy na vysokú horu?
Predprítomný čas: Otázky, príslovky
„ever“, „never“. Aby ľudia vedeli.
Trish má novinky. Každodenná
angličtina. Predprítomný čas
a príslovka „just“. Kultúra:
Hrdinovia a hrdinky v Británii.
Hudba: Melódia a rytmus.
Opakovanie učiva. Projektová práca:
Slávni ľudia.
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Enviromentálna
výchova
Hudobná výchova
Ochrana života
a zdravia
Mediálna výchova
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca so
slovníkom. Práca
s Internetom. Práca
s pracovným zošitom.
Vedieť tvoriť
a používať
predprítomný čas
a príslovky s ním
spojené.
Problémy: Lewisov problém..
Modálne slovesá „mal by si / nemal
by si“. Štastný koniec. Modálne
sloveso „musieť“. Ashleyho
fotoaparát. Frázové slovesá. Pete.
Každodenná angličtina. Kultúra:
Záchranné systémy. Zdravie: Oči.
Opakovanie učiva. Projektová práca:
Etika
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Počúvanie a čítanie
s porozumením, práca so
slovníkom. Práca
s pracovným zošitom.
Vedieť vhodne
používať modálne
slovesá
v rozličných
situáciách. Vedieť
poskytnúť radu
v anglickom
jazyku.
v každodennom
kontexte.
Rozvíjať
žiacku
čitateľskú
gramotnosť.
Záchranné systémy na Slovensku.
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami. WSú
delení na skupiny podľa počtu žiakov v triede.
Učebné zdroje
Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku odporúčané vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a
používajú sa v rôznych priestoroch. Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Učebné zdroje predstavujú zdroj významných
informácií a prostriedkov na vytváranie zručností a návykov žiakov, cestu ich motivácie, upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí,
zručností a postojov, orientácie na ich individuálne záujmy.
Učebné zdroje:
Učebnica Project 2, third edition, Tom Hutchinson
Pracovný zošit
Európske jazykové portfólium
Internet
Cudzojazyčná literatúra(časopisy, knihy, encyklopédie)
Výkladové a prekladové slovníky
Aktuálne propagačné materiály
NEMECKÝ JAZYK
7. ročník
Charakteristika predmetu
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú
oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Cudzie
jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci
Európskej únie.
Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k
zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu
práce. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho
referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov.
Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom jazyku
smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 (podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre
jazyky).
Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v
materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková
kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj
kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie,
umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských
štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere
podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa
chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa
vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka (independent
learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje
opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti
používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Cieľ predmetu
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, že vedie žiakov k:
podpore sebadôvery každého žiaka;
k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa
po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote;
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa
na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti;
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov;
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v
ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako 54 významný
zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného
vzdelávania;
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k
získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov;
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie;
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia
vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických
cítení a vnímaní;
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a
spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka
viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných
jazykových prejavov.
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa
jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činnosti, v rámci ktorých vytvára a prijíma
texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa
aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručnosti, postojov a hodnôt, ktoré
umožňujú osobe konať.
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť,
aby učiaci sa dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení
pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie a nápady
s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje
myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob života a
myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Opakovanie
Základné komunikačné frázy. Opakovanie lexiky a gramatiky. Práca so
slovníkom.
Dom a bývanie
Aká je tvoja adresa? Môj domov. Opis izby. V meste – lexika, príslovky.
Minulý čas pravidelných slovies.
Stravovanie
Určovanie času. Tvary slovesa essen a trinken. Jedlo – raňajky. Jedlo –
prestávka. Jedlo – obed. Správne stolovanie. Obľúbené jedlo. Minulý čas
Počet hodín
5
6
8
nepravidelných slovies.
Nakupovanie
V obchodnom dome. Nakupovanie. V zmrzlinovej kaviarni. Väzba ich
möchte, ich nehme. Minulý čas nepravidelných slovies.
Obliekanie a móda
Základné druhy oblečenia. Obľúbené oblečenie. Výber oblečenia na rôzne
príležitosti. Slovesá kosten, gefallen, finden, tragen. Skloňovanie prídavných
mien po člene určitom. Skloňovanie prídavných mien po člene neurčitom.
Stupňovanie prísloviek a prídavných mien. Predložky s datívom
a akuzatívom.
Doprava a cestovanie
Dopravné prostriedky - lexika. Vyjadrenie spôsobu prepravy a vzdialenosti.
Cestovanie autobusom. Bicykel ako dopravný prostriedok. Spojka weil,
stupňovanie prísloviek.
Životné prostredie
Počasie – lexika, básne. Príroda – lexika. Znečistenie životného prostredia.
Ochrana životného prostredia. Školská akcia. Plagát.
Oslava
Pozvanie na oslavu – písomná forma. Slovesá s odlúčiteľnou
a neodlúčiteľnou predponou. Občerstvenie na oslavu. Oblečenie na oslavu.
Popis cesty na oslavu. Minulý čas nepravidelných slovies. Projekt.
Sny
Režim dňa. Práca s básňou. Nočné mory, väzba Angst vor jemandem haben.
Vysnívaný typ – opis osoby. Podmieňovací spôsob s würde.
Sviatky
Vianoce. Veľká noc. Doplňujúci materiál.
5
8
5
8
8
6
7
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Predmetom hodnotenia v nemeckom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli
v súlade s požiadavkami vymedzenými v školskom vzdelávacom programe, schopnosti
používať osvojené vedomosti, získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast,
rešpektovanie práv iných a ochota spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Hodnotiť sa budú písomné práce, projekty, aktivita na hodine, rozprávanie.
Školský vzdelávací program pre 7. ročník – NEMECKÝ JAZYK (týždenne 2 ), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 7. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Metódy
Ciele
Obsahový štandard (téma)
vzťahy,
celok
(konkrétny
prierezová téma
výstup)
Upevnenie
Základné komunikačné frázy. Opakovanie
Matematika
Dialógy, práca
Žiak vie:
učiva
lexiky a gramatiky. Práca so slovníkom.
Hudobná výchova s textom, práca so Porozprávať
z minulého šk.
slovníkom
o svojej rodine,
Opakovanie
roka
vedieť správne
používať slovesá.
Naučiť žiakov
Aká je tvoja adresa? Môj domov. Opis izby.
Matematika
Dialógy, práca so Žiak vie:
Etická výchova
opísať svoje
V meste – lexika, príslovky. Minulý čas
slovníkom
Opísať svoj
bydlisko, udať
pravidelných slovies.
Tvorba projektu
byt/dom, zariadenie
Dom a
adresu, opísať
a prezentačné
v ňom, opýtať sa na
bývanie
izbu, min. čas
zručnosti
cestu, prezentovať
jed. slovies
Osob. a soc. rozvoj
projekt
Informatika
Naučiť žiakov
Určovanie času. Tvary slovesa essen a trinken. Matematika
Práca s hodinami, Žiak vie:
orientovať sa
Jedlo – raňajky. Jedlo – prestávka. Jedlo – obed. Osob. a soc. rozvoj práca so
Viesť jednoduchý
Správne stolovanie. Obľúbené jedlo. Minulý čas Tvorba projektu
slovníkom,
dialóg na tému
v čase, opísať čo
a prezentačné
projektová práca jedlo, pomenovať
jedávajú cez
nepravidelných slovies.
Stravovanie
deň, správne
zručnosti
základné druhy
používať nepr.
Mediálna výchova
potravín,
slovesá v min.
prezentovať projekt
čase
na tému jedlo
Naučiť žiakov
V obchodnom dome. Nakupovanie.
Matematika
Nácvik dialógov, Žiak vie:
porozumieť
V zmrzlinovej kaviarni. Väzba ich möchte, ich Osob. a soc. rozvoj práca so
Objednať
nápisom na
nehme. Minulý čas nepravidelných slovies.
Mediálna výchova slovníkom,
zmrzlinový pohár,
Nakupovanie
obchodoch,
počúvanie
vypýtať účet,
objednať si
s porozumením, nakupovať
jedlo
čítanie s
a správne reagovať
Naučiť žiakov
vyjadriť svoj
názor, popísať
oblečenie podľa
ročných období,
príp. na rôzne
udalosti
Oboznámiť
žiakov
s rôznymi
dopravnými
prostriedkami,
naučiť ich
bezpečnosti pri
bicyklovaní,
stupňovať
príslovky
a správne
používať spojku
weil
Naučiť žiakov
porozumieť
písomným
informáciám,
pracovať
s textom
Naučiť žiakov
hľadať v texte
dôležité
Obliekanie
a móda
Základné druhy oblečenia. Obľúbené oblečenie.
Výber oblečenia na rôzne príležitosti. Slovesá
kosten, gefallen, finden, tragen. Skloňovanie
prídavných mien po člene určitom. Skloňovanie
prídavných mien po člene neurčitom.
Stupňovanie prísloviek a prídavných mien.
Predložky s datívom a akuzatívom.
Dopravné prostriedky - lexika. Vyjadrenie
spôsobu prepravy a vzdialenosti. Cestovanie
autobusom. Bicykel ako dopravný prostriedok.
Spojka weil, stupňovanie prísloviek.
Matematika
Environmentálna
výchova
Osob. a soc. rozvoj
Slovenský jazyk
Práca so
slovníkom,
čítanie
s porozumením,
v obchode
Žiak vie:
Správne opísať
jednotlivé druhy
oblečenia, spýtať sa
na cenu oblečenia,
vyjadriť názor na
oblečenie
Žiak vie:
Pomenovať
dopravné
prostriedky,
v krátkych
dialógoch sa vie
opýtať na spôsob
prepravy,
vzdialenosť a čas
odchodu,
pomenovať zákl.
časti bicykla
Environmentálna
výchova
Osob. a soc. rozvoj
Biológia
Geografia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Slovenský jazyk
Etická výchova
Osob. a soc. rozvoj
Práca so
slovníkom,
čítanie
s porozumením,
projektová práca,
nácvik
rozprávania
Žiak vie:
Opísať stav počasia,
opísať znečistenie
živ. prostredia
a vyjadriť názor ako
pomôcť živ.
prostrediu
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osob. a soc. rozvoj
Etická výchova
Informatika
porozumením
Práca so
slovníkom,
projektová práca,
dialógy,
počúvanie s
porozumením
Doprava
a cestovanie
Počasie – lexika, básne. Príroda – lexika.
Znečistenie životného prostredia. Ochrana
životného prostredia. Školská akcia. Plagát.
Životné
prostredie
Oslava
Pozvanie na oslavu – písomná forma. Slovesá
s odlúčiteľnou a neodlúčiteľnou predponou.
Občerstvenie na oslavu. Oblečenie na oslavu.
Čítanie
Žiak vie:
s porozumením, Vytvoriť pozvánku
samostatná práca, na oslavu, vytvoriť
informácie,
správne
používať
slovesá s odl. a
neodl.
predponami,
pracovať v
skupine
Naučiť žiakov
opísať činnosť
večer,
oboznámiť ich
s novou slovnou
väzbou, správne
používať podm.
spôsob
Naučiť žiakov
lexiku k
Vianociam a
Veľkej noci,
Zoznámiť ich s
vianočnými
a veľkonočnými
zvykmi
v Nemecku
Popis cesty na oslavu. Minulý čas
nepravidelných slovies. Projekt.
Informatika
skupinová práca,
práca so
slovníkom,
počúvanie
s porozumením,
práca s počítačom
zoznam vecí
potrebných na
oslavu, prezentovať
projekt na tému
PÁRTY, pracovať
v skupine
Režim dňa. Práca s básňou. Nočné mory, väzba
Angst vor jemandem haben. Vysnívaný typ –
opis osoby. Podmieňovací spôsob s würde.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Informatika
Dialógy, čítanie
s porozumením,
práca
s počítačom,
projektová práca
Žiak vie:
Opísať čoho sa bojí,
opísať výzor
človeka,
prezentovať projekt
na tému OPIS
OSOBY
Vianoce. Veľká noc. Doplňujúci materiál.
Informatika
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Práca s textom,
proj. práca
Žiak vie:
Opísať prežívanie
Vianoc, vianočnú
atmosféru, darčeky,
opísať Veľkonočné
sviatky
Sny
Sviatky
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Učebné zdroje
Vo vyučovaní nemeckého jazyka sa budú využívať:
• učebnice (Projekt Deutsch 1, Nemčina 1, Deutschmobil, Hallo, da bin ich)
• texty na počúvanie: piesne, vtipy, básne, rozprávky, interview
• médiá: časopisy, kazeta, internet
• texty na čítanie: poviedky, básne, bájky, komiksy, piesne, recept, plagát, texty o iných
krajinách, o zvieratách
• slovníky
RUSKÝ JAZYK
7. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet „Ruský jazyk“ obsahovo je zameraný na poskytnutie základných predpokladov pre
komunikáciu žiakov v rámci EÚ, prispieva k väčšej mobilite v osobnom živote, v ďalšom
štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Jednou z najdôležitejších tém je multikultúrna
výchova žiakov. V praxi to znamená najmä sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie
takých názorov a postojov žiakov, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do života nielen v
Slovenskej republike, ale aj mimo nášho štátu. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie,
sebakontrola, identita a podobne by mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova
mala smerovať. Počas štúdia podľa tohto programu sa žiak dostane z referenčného stupňa A1
a A2 ( používateľ základného jazyka ) na stupeň B1 až B2 (samostatný používateľ jazyka).
V šiestom ročníku sa učivo skladá z týchto profilujúcich častí, ktoré podmieňujú komunikáciu
žiaka v danom cudzom jazyku: predazbukové obdobie a azbukové obdobie.
Na zvládnutie týchto požiadaviek žiak aktívne alebo pasívne ovláda 350 lexikálnych
jednotiek (slovná zásoba) a používa tieto gramatické štruktúry: privlastňovanie, predložky
miesta, neurčitok slovies, predložky času, množné číslo podstatných mien, sloveso „byť“ a
„mať“ v prítomnom čase, určovanie času, modálne slovesa, slovesa pohybu.
Ciele vyučovacieho predmetu
Spoločenské:
1. podpora sebadôvery žiaka, aby dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine
a pomáhal cudzincom vo svojej vlastnej krajine
2. žiak pochopí potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku ako nikdy sa nekončiaci celoživotný
proces
Vzdelávacie:
1. získanie zručnosti komunikácie v ruskom jazyku v danom ročníku na referenčnom stupni
A1 až A2, čo sa odrazí v jednotlivých komunikačných zručnostiach
2. získať zručnosť samostatne pracovať s učebnicou, riešiť úlohy v pracovnom zošite
3. v súlade s osvojovaním si lexikálnych jednotiek určených na produktívne a receptívne
osvojenie základných gramatických javov nevyhnutných na komunikáciu, osvojovaných
formou poučiek a vetných modelov, získať schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej,
pravopisnej a štylistickej stránky správne vety dialógy a súvislé ústne a písomné prejavy.
Výchovné:
1. rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo dvojiciach a v
skupinách
2. Prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov, fantáziu pri tvorbe Situácií,
replík, dotváraní textov a zapájaní sa do jazykových hier
Žiak je stredobodom vyučovania. Výber tém, textov a sociálnych foriem orientujeme s
ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho
výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na mimoškolské
skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti s používaním
cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote dospievajúcich významnú úlohu.
Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť,
spontánnosť, radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia,
ktorá zotrváva, len v priebehu pubertálneho vývinu získava iné formy a je ovplyvňovaná
inými záujmami. V súlade s tým zameriavame vyučovací proces na meniace sa vedomie
žiaka, na jeho skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov. Sústreďujeme sa na
formy učenia sa pomocou objavovania, pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby
samostatne pristupoval k témam a situáciám a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka.
V popredí rovnako sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu, ktoré čoraz
viac zameriavame na praktické tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie; všetky
čiastkové oblasti procesu vyučovania a učenia sa jazyka – sprostredkovanie komunikačných
zámerov a prejavov, slovnej zásoby a gramatiky. Vychádzajú z neho a potom do neho
vyúsťujú. Vo zvyšujúcej sa miere vystupujú do popredia stratégie čítania s porozumením a
produktívne písomné aktivity.
Dbáme na to, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v ruskom jazyku podľa
svojich individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely v individuálnych
schopnostiach a v správaní.
Správanie a učenie sa žiaka tvorí integrálnu jednotu afektívnych, motorických a
kognitívnych komponentov, pričom zohľadňujeme, že na tomto stupni sa postupným vývinom
dostáva kognitívny komponent čoraz silnejšie do popredia. Celý proces vyučovania cudzieho
jazyka už od základov organizovaný ako celok, pričom v súlade so stúpajúcou mierou
uvedomelosti žiaka používame špecializované metodické postupy, najmä v kognitívnej
oblasti.
Na vyučovaní vedieme žiaka pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem (napr. práca vo
dvojiciach, v skupinách a i.) a cvičení na vyučovaní k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si
ruského jazyka. Metodická pestrosť vzbudzuje záujem u žiaka, pričom stúpa aj význam
zaradenia moderných komunikačných prostriedkov. Pomocou množstva rôznych, čo
najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa žiak učí jazykovo a sociálne primerane
komunikovať na základe rôznych podnetov a s rôznymi partnermi. Autentické komunikačné
situácie spočívajú vo vzájomnom pôsobení rečových zručností. Ich sprostredkovanie a
podpora a ich vzájomná integrácia sa uskutočňuje nepretržitým precvičovaním na vyučovaní.
Konkrétne situácie v komunikácii sa zmysluplne spájajú s preberanými témami.
Konfrontácia s reáliami ruský hovoriacich krajín podporuje interkultúrne porozumenie,
prispieva k interpretácii nášho sveta v protiklade k cudziemu a nielen k hromadenou
izolovaných informácií.
Hlavným cieľom vyučovania ruského jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Na
dosiahnutie toho to cieľa sa nebudeme jazykové chyby opravovať takým spôsobom, ktorý
narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej a odstraňujeme ich skôr konštruktívnou
metódou.
Vyučovací proces pozostáva z opakovania a z preberania nového učiva vo vyváženom
pomere, ktorý zodpovedá potrebám žiakov, ich stratégiám učenia sa.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
L 12-Opakovanie
Organizačné pokyny. Nácvik čítania a písania. Opisy a rozhovory.
Vyjadrenie vlastníctva
L 13-Môj deň
Práca s textom, s lexikou. Vyjadrenie času. Tvorenie prísloviek. Väzba
čísloviek 2,3,4 a viac. Časovanie slovies-1.osoba jednot.čísla. List-nácvik
čítania a písania. List – samostatná práca. Báseň
L 14-Škola
Práca s textom, s lexikou. Predmety-pomenovanie. Časovanie slovies1.osoba množného čísla. Časovanie slovies-môcť a chcieť. Činnostné
slovesá. Použitie slovies vo vetách. Časovanie slovies-2.osoba jednotného a
množného čísla. Tvorivé formy práce
L 15-Pomoc v rodine
Vianočné pozdravy. Vianočné pesničky. Práca s textom. Názvy mesiacov,
názvy dní. List-čítanie, písanie. Automatizácia gramatického učiva. Práca s
IKT
L-16- Viete počítať
Práca s textom. 2.osoba jednotného a množného čísla. Základné číslovky od
1-100. Základné číslovky od 1-1OO-dokončenie.Vyjadrenie vekurozhovory. Pieseň-nácvik
L 17- Ročné obdobia
Práca s textom. Príslovky času-opisy ročných období. Intonácia opytovacích
viet. 3.osoba jednotného čísla. Diktát-básničky. Rozbor a oprava diktátu
L 18-Výstava
Práca s textom. 3.osoba jednotného a množ. čísla. Intonácia oznamovacej a
opytovacej vety. Práca v cvičnom zošite. Práca s IKT
L 19- Moskva
Práca s textom. 1.časovanie slovies-prítomný čas. 1.časovanie sloviesminulý čas .Slovesá ísť/cestovať-prítomný, minulý čas. Rozhovory-práca v
cvičnom zošite. Rozvoj komunikácie
L 20-Vzdravom tele -zdravý duch
Práca s textom. Minulý čas zvratných slovies. Používanie slovesa-vedieť.
Rozhovory a gramatické cvičenia. Hádanky-vtipy-príslovia
L-21-Prázdniny
Práca s textom. Prídavné mená. Budúci čas slovies. List - nácvik písania.
Pieseň -nácvik. Záverečné opakovanie
Počet hodín
4
8
10
8
7
7
5
6
5
6
Hodnotenie
Predmetom hodnotenia v ruskom jazyku sú učebné výsledky, ktoré žiaci dosiahli v súlade s
požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosti používať osvojené vedomosti,
získané zručnosti a návyky, ako aj usilovnosť, osobný rast, rešpektovanie práv iných a ochota
spolupracovať.
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, písomné, didaktické testy,
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Poznámka:
Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových
vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Školský vzdelávací program pre 7. ročník – Ruský jazyk (týždenne 2 ), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 7. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Metódy
Ciele
Obsahový štandard (téma)
vzťahy,
(konkrétny
celok
prierezová téma
výstup)
Upevniť
Nácvik čítania a písania. Opisy a rozhovory.
Osobnostný a
Didaktické hry
Žiak vie vyjadriť
azbuku, naučiť
Vyjadrenie vlastníctva
sociálny rozvoj
vlastníctvo, žiak
L 12sa komunikovať
pracuje samostatne
Opakovanie
v CJ
Rozvíjať návyk
samostatne
pracovať
Rozvoj
čitateľskej
gramotnosti
Rozvoj
komunikácie,
naučiť žiaka
hovoriť o svojej
škole, triede
L 13-Môj
deň
L 14-Škola
Podporovať
dobré vzťahy v
rodine
L 15-Pomoc
v rodine
Naučiť sa
správne
hospodáriť
L-16- Viete
počítať
Vymenovať a
L 17- Ročné
Práca s textom, s lexikou. Vyjadrenie času.
Tvorenie prísloviek. Väzba čísloviek 2,3,4 a
viac. Časovanie slovies-1.osoba jednot.čísla.
List-nácvik čítania a písania. Báseň
Slovenský jazyk
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
Ústne skúšanie.
Projektová práca
Žiak pozná hodiny,
vie si správne
zadeliť čas, vie
nadväzovať
známosti
Práca s textom, s lexikou. Predmetypomenovanie. Časovanie slovies-1.osoba
množného čísla. Časovanie slovies-môcť a
chcieť. Činnostné slovesá. Použitie slovies vo
vetách. Časovanie slovies-2.osoba jednotného a
množného čísla. Tvorivé formy práce
Vianočné pozdravy. Vianočné pesničky. Práca s
textom. Názvy mesiacov, názvy dní. Listčítanie, písanie. Automatizácia gramatického
učiva. Práca s IKT
Práca s textom. 2.osoba jednotného a množného
čísla. Základné číslovky od 1-100. Základné
číslovky od 1-1OO-dokončenie.Vyjadrenie
veku-rozhovory. Pieseň-nácvik
Práca s textom. Príslovky času-opisy ročných
Etická výchova.
Výtvarná výchova
Enviromentálna
výchova
Ustne a písomné
skúšanie
Žiak vie vyjadriť
predmety okolo
seba, vie používať
správne tvary
slovies
Etická výchova.
Slovenský jazyk
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Matematika.
Hudobná výchova
Tvorivá práca
Žiak sa naučí konať
dobro,
Slovenský jazyk.
Projektová práca,
Verbálna a písomná Žiak vie vyjadriť
forma kontroly,
svoj vek, naučí sa
rozhovory
počítať
Žiak vie
charakterizovať
ročné obdobia
Vzbudiť u
žiakov záujem o
kultúru
Viesť žiakov k
priateľstvu a
tolerancii
Rozvíjať svoje
nadanie a
vhodné trávenie
voľného času
Pochopiť
význam
priateľstva pre
človeka,
vzbudiť záujem
o dopisovanie
obdobia
L 18Výstava
L 19Moskva
L 20Vzdravom
tele -zdravý
duch
L-21Prázdniny
období. Intonácia opytovacích viet. 3.osoba
jednotného čísla. Diktát-básničky. Rozbor a
oprava diktátu
Práca s textom. 3.osoba jednotného a množ.
čísla. Intonácia oznamovacej a opytovacej vety.
Práca v cvičnom zošite. Práca s IKT
Práca s textom. 1.časovanie slovies-prítomný
čas. 1.časovanie slovies-minulý čas .Slovesá
ísť/cestovať-prítomný, minulý čas. Rozhovorypráca v cvičnom zošite. Rozvoj komunikácie
Práca s textom. Minulý čas zvratných slovies.
Používanie slovesa-vedieť. Rozhovory a
gramatické cvičenia. Hádanky-vtipy-príslovia
Práca s textom. Prídavné mená. Budúci čas
slovies. List - nácvik písania. Pieseň -nácvik.
Záverečné opakovanie
Informatika
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
Mediálna výchova
opisy obrázkov
pomenovať ročné
obdobia, vie ich
charakterizovať
Skupinová práca,
rozhovory
Naučí sa pripraviť
výstavu
Geografia. Etická
výchova
Mediálna výchova
Projektová práca,
Telesná výchova.
Biológia
Ochrana života a
zdravia
Rozhovory,
projektová práca
Slovenský jazyk.
Etická výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Projektová práca,
opisy obrázkov,
básničky
Vie hovoriť o
krajinách našich
priateľov s láskou a
úctou
Naučí sa správne
používať tvary
slovies v
komunikácii, učí sa
dôsledne
vykonávať
povinnosti
Žiak sa vie
dorozumieť v
cudzom jazyku,
nadväzovať nové
priateľstvá
Učebné zdroje
Vo vyučovaní ruského jazyka sa budú využívať:
Učebnica Ruský jazyk pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová
Pracovný zošit RJ pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová
Iné zdroje: internet
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami
PREDMETY – matematika
– informatika
MATEMATIKA
7. ročník
Charakteristika predmetu
Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a v 7. ročníku zvlášť je zavŕšiť dôležité
obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových
poznatkov a zručností na skúsenostnej báze s využívaním induktívnej metódy. Je to zároveň
aj začiatok novej etapy učenia sa matematike, keď žiak postupne získava schopnosti používať
matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické
myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení
problémov. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý
nástroj pre spoločenský pokrok.
Ciele predmetu
Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých
a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Z geometrie sa paralelne rozvíja
rovinná geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa naučia
vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu ako aj
meraním veľkosti uhlov. Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo
svojom budúcom živote.
Vyučovanie matematiky bude umožnovať žiakom, aby:
získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia
úloh s rôznorodým kontextom,
tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť,
vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy),
rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore
rozvíjali algoritmického myslenie a schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania Matematiky na 2. stupni ZŠ bude:
správne používanie matematickej symboliky, terminológie, frazeológie
získanie schopnosti čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a
vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,
využívanie pochopených a osvojených postupov a algoritmov pri riešení úloh, pričom
vyučovanie bude viesť:
k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou,
k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou
matematických modelov
k rozvíjaniu schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie,
spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií.
Použitie vhodného softvéru bude uľahčovať niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a
umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému, rozvíjanie zručností žiakov
súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym a samostatným
prístupom k učeniu sa, podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových
vlastnosti žiakov:
samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť,
cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti,
systematickosť pri riešení úloh
uvedomenia si „ja“: „žiak vedomý si zodpovednosti za svoje konanie, správanie,
vystupovanie ...za svoj život“
Obsah vzdelávania
1.Zlomky.Počtové výkony so zlomkami
2. Percentá
3.Objem a povrch kvádra a kocky
4.Pomer, úmera, priama a nepriama úmernosť, mierka mapy
5.Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky
Odporúčané témy rozširujúceho učiva:
Riešenie slovných úloh s viacerými počtovými výkonmi a s praktickou problematikou.
Proces:
Výučba matematiky v 7. ročníku smeruje k tomu, aby si žiaci uvedomili potrebu svojho
autonomného učenia sa, ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, dokázali
reflektovaťproces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovaní nových
poznatkov, dokázali kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj tvorivo ich spracovať
a prakticky využiť, dokázali využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovaní
a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, mať adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci
situácii a účelu komunikácie, používali matematické myslenie na riešenie praktických
problémov v každodenných situáciách, uplatňovali pri riešení problémov vhodné metódy
založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení, uvedomovali si svoje práva v kontexte
so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispievali k naplneniu práv iných,
dokázali na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť
a nezávislosť ako člen celku, boli flexibilní a schopní prijímať a zvládať inovatívne zmeny,
dokázali inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so
zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, cenili si
a rešpektovali umenie a kultúrno-historické tradície, správali sa kultivovane, primerane
okolnostiam a situáciám.
Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky budeme používať aktivizujúce
vyučovacie metódy:
samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu zacielenej na získanie
počtových návykov a ďalších zručností
prácu žiakov zacielenú na objavovanie nových poznatkov experimentovaním a vlastnou
činnosťou
učiteľ individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých
žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy.
Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky
majú hlboký výchovný význam. Hodiny matematiky budú naplnené podľa možností živým
pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť zo
samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. Použitie
aktivizujúcich metód práce budeme zabezpečovať:
využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide
predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.
dôsledným priebežným opakovaním a precvičovaním učiva,
riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo vzťahu k individuálnemu
rozvoju žiakov.
Účinnou formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré
budeme zaraďovať podľa možnosti na začiatok vyučovacej hodiny. Vzhľadom na dôležitosť
rýchlej kontroly výsledkov práce žiakov budeme sa snažiť využiť rozbor výsledkov prác
napríklad spätným projektorom, dataprojektorom tak, aby si každý žiak uvedomil, aké
vedomosti si musí individuálne doplniť. Učiteľ využíva zbierky úloh, prípadne svojpomocne
zostavené gradované práce, ktoré umožňujú učiteľovi diferencovane pristupovať k žiakom a
individuálne pracovať so žiakmi s hlbším záujmom o matematiku.
K rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické súťaže,
napríklad matematická olympiáda, pytagoriáda, GVOBOJ, Klokan, do ktorých zapojíme
žiakov ako po predchádzajúce roky.
U zaostávajúcich žiakov je nevyhnutné individuálnou starostlivosťou doplniť osvojenie si
matematiky spočíva
všetkých základných pojmov a vedomostí, pretože obtiažnosť
v neosvojení jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. Na zvládnutie
numerických zručností u týchto žiakov umožníme používať kalkulačky a iné kompenzačné
pomôcky (tabuľky, násobilka, vzorce,...)
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Opakovanie učiva 6. ročníka: desatinné čísla,obvod a obsah štvorca
a obdĺžnika, uhol a operácie s uhlami,
Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla: zlomok,
znázornenie zomkovej časti celku,krátenie,rozširovanie a rovnosť zlomkov,
Porovnávanie zlomkovs rovnakými čitateľmi a menovateľmi,súčet a rozdiel
zlomkov s rovnakými menovateľmi,súčet a rozdiel zlomkov prevodom na
spoločný menovateľ,krížové pravidlo,súčin a podiel zlomku prirodzeným
číslom, úprava zlomkov va desatinné čísla (opačné operácie),násobenie
zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z celku.(2+1+1=4)
Percentá: percento, základ, počet percent, promile, vzťahpercent, promile,
zlomkov,desatinných čísel, slovné úlohy na výpočet perrcent a promile,
znázornenie časti celku a počtu percent vhodným diagramom, úroky,
Počet hodín
20
25
25
jednoduché úrokovanie v slovných úlohách.(2+1=3)
Objem a povrch kvádra a kocky: spôsoby znázorňovania priestoru (voľné
rovnobežné premietanie, perspektíva), obrazy kvádra akocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán, telesá zložené z kvádrov
a kociek, ich pôdorys a bokorys, úlohy na rozvojpriestorovej predstavivosti,
sieť kvádra a kocky,jednotky objemu a ich premena, objem kvádra a kocky,
povrch kvádra a kocky, slovné úlohy s využitím objemu a povrchu kvádra
a kocky.(1+1+1=3)
Pomer, úmera, priama a nepriama úmernosť, mierka mapy (5): pomer,
rozdelenie celku v danom pomere, slovné úlohy na pomer, úmera, priama
úmerrnosť, nepriama úmernosť, slovné úlohy na priamu a nepriamu
úmernosť, trojčlenka, znázornenie priamej a nepriamej úmernosti graficky,
mierka mapy
Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky: úlohy na tvorbu skupín
predmetov a ich počtu z rôznych oblastí života (hry, šport), riešenie
jednoduchých kombinatorických úloh na základe hier a pokusov, riešenie
kombinatorických úloh rôznymi metódami (1,5h) (stromový diagram,
príprava tabuliek, systematické vypisovanie možností).
22
25
15
Hodnotenie
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení
a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a
klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho
hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu
Štvrťročné písomné práce
Čiastkové práce v hodnotiacom porfóliu:
Krátke písomné práce (5-minútovky)
Tematické písomné práce
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na
úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe vopred určených kritérií,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv
zdravotného znevýhodnenia žiaka, či poruchy učenia, alebo správania na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
V 7.A sa bude uplatňovať so súhlasom Pedagogickej rady a rodičov Projekt bodovoslovného hodnotenia, čo prispeje k humanizácii výchovno-vyučovacieho procesu. V 7.B sa
bude uplatňovať klasické hodnotenie známkou.
3. Hodnotenie predmetu
Predmet je v 7.A bodovo hodnotený a klasifikovaný v 7.B triede. Vo výslednej známke
sú zohľadnené výsledky z nasledovných metód a foriem hodnotenia.
a/ pozorovanie činnosti žiakov:
-
formulácie viet, pravidiel, záverov
sleduje záujem o predmet
vypracovávanie domácich úloh
príprava na vyučovanie – pomôcky
samostatná práca na doporučených úlohách mimo vyučovacích hodín
b/ ústne skúšanie (monológ, dialóg):
- frontálne skúšanie
- ústne skúšanie jednotlivca pri tabuli
c/ písomné skúšanie : Používané formy písomných prác hodnotených známkou:
- desaťminútovky (do 10 minút) – testy, ktoré odhalia úroveň osvojenia konkrétneho
javu
- priebežné testy (10 – 20 minút) – krátke kontrolné orientačné práce obsahujú úlohy
z krátkeho úseku učiva. Ich cieľom je zistiť, či žiaci pochopili prebraté učivo, zistiť
typické chyby a individuálne nedostatky jednotlivých žiakov
- tematické testy (45 min.) – tematické písomné skúšky sa píšu po odučení tematického
celku
- štvrťročné testy (45 min.) – štvrťročné písomné skúšky sú povinné pre všetkých žiakov
- vstupný test
- výstupný test
- 1 – 100% - 94%
- 2 - 93% - 75%
- 3 - 74% - 50%
- 4 - 49% - 25%
- 5 - 24% - 0%
d/ sebahodnotenie vlastnej práce
Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami
podľa Metodického pokynu č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej
školy:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Stupeň 1 (výborný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných
osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky
v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho
činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa
opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou
učiteľa.
Školský vzdelávací program pre 7. ročník – MATEMATIKA (týždenne 3,5 + 0,5 h), spolu 132 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 7. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
štandard
Tematický
medzipredmetové
Metódy
Ciele
Obsahový štandard (téma)
vzťahy,
(konkrétny
celok
prierezová téma
výstup)
AJ, AJ., RJ –
Analýza Definovať zlomok.
Zlomky.
číslovky –
Naučiť základné Počtové
syntéza
Vedieť ho upraviť
matematické
zoznamte sa
na zlomok
výkony so
operácie so
s číslami,FYZ
v základom tvare.
zlomkami –
zlomkami.
racionálne
Zaviesť pojem
Sčitovať a
čísla
zložený zlomok
odčitovať zlomky
a vedieť
Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku
s rovnakým
upravovať výrazy
(vhodným diagramom).Znázornenie zlomkov
menovateľom.
so zloženými
na číselnej osi. Základný tvar zlomku.
zlomkami.
Rozširovanie a krátenie zlomkov.
Vedieť nájsť
Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov.
Viesť žiakov k
ľubovoľného
Sčítanie a odčítanie zlomkov s rovnakými
zovšeobecňovaniu
spoločného
menovateľmi. Sčítanie a odčítanie zlomkov
učiva
menovateľa
prevodom na spoločný menovateľ. Násobenie a
zlomky pre
zlomkov (upraviť
delenie zlomku prirodzeným číslom. Násobenie
matematiku.
zlomky na
a delenie zlomku zlomkom. Zložený zlomok.
Poukázať na
rovnakého
Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu
históriu vzniku
menovateľa).
zlomkovej časti z čísla. Zmiešané číslo
zlomkov
Sčitovať a
i na význam
odčitovať zlomky
zlomkov pre
s nerovnakým
súčasnosť.
menovateľom.
Prehlbovať
systematickosť,
Poznať a vedieť
húževnatosť
zlomok zapísať v
a algoritmický
spôsob myslenia
žiakov.
Viesť žiakov k
dôslednosti a
presnosti pri
riešení úloh so
zlomkami.
tvare zmiešaného
ísla a obrátene.
Písomne násobiť a
deliť zlomok
prirodzeným
číslom. Vedieť
rozširovať a krátiť
zlomky.
Vedieť vypočítať
zlomkovú časť z
celku. Písomne
násobiť a deliť
zlomok zlomkom.
Vedieť pomocou
kalkulačky s
prevodom na
desatinné čísla s
danou presnosťou
počítať (sčítať,
odčítať, násobiť aj
deliť a ich
kombinácie) so
zlomkami.
Zapísať zlomok v
tvare desatinného
čísla s
požadovanou
presnosťou (na
požadovaný počet
miest). Poznať
zložený zlomok.
Vedieť ho upraviť
na zlomok
v základnom tvare.
Vedieť vypočítať Percentá
jedno percento.
Vedieť určiť,
pomenovať
a zapísať z, a, p.
Vedieť určiť
znázornený počet
percent pomocou
diagramu. Vedieť
riešiť jednoduché
úlohy
z finančníctva.
Pri slovných
úlohách využívať
námety ochrany
prírody a zdravia
ľudí. Viesť žiakov
k ekonomickému
spôsobu
správania,
šetrenia
a podnikania.
Využiť základné
zručnosti žiakov
z informatiky pri
RV, soc. rozvoj
žiaka, finančná
gramotnosť
Delenie celku na rovnaké časti. Jedno
percento. Percentová časť, jej výpočet. Základ,
výpočet základu. Počet percent, jeho výpočet.
Promile, vzťah percent
a promile.Znázorňovanie percent diagramom.
Jednoduché úrokovanie. Slovné úlohy na
percentá.
Aplikačné
úlohy, analýza –
syntéza
Deliť celok na
rovnaké časti.
Vypočítať 1%,
základ, percentovú
časť prechodom
cez 1% ,
znázorňovať %
diagramom ,
promile, poznať
vzťah % a ‰.
Vedieť určiť
znázornený počet
percent pomocou
kruhového alebo
stĺpcového
diagramu.
Riešiť jednoduché
slovné úlohy z
oblasti
finančníctva, riešiť
úlohy s námetom
ochrany prírody a
zdravia ľudí,
výchova k
ekonomickému
spôsobu správania,
šetrenia a
podnikania
tvorbe diagramov.
Získanie
Objem
skúseností
a povrch
s rovinnými
kvádra a kocky
útvarmi
a priestorovými
telesami.
Pociťovanie
celého
telesa a jeho častí.
Rozvíjanie
schopnosti
stanovenia
polohy.
Dbať na presnosť
pri
meraniach,
úhľadnosť
pri rysovaniach a
na
rozvíjanie jemnej
motoriky rúk
GEO, RV,
VYV,FYZ
Obraz kvádra a kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní. Telesá zložené
z kvádrov a kociek. Sieť kocky. Sieť kvádra.
Objem telesa. Jednotky objemu a ich premena.
Objem kocky. Objem kvádra. Povrch kocky.
Povrch kvádra. Slovné úlohy.
Projekt
Vedieť načrtnúť a
narysovať obraz
kvádra a kocky vo
voľnom
rovnobežnom
premietaní.
Vyznačiť na náčrte
kvádra a kocky ich
viditeľné a
neviditeľné hrany
a ich základné
prvky.
Načrtnúť a
narysovať sieť
kvádra a kocky.
Vedieť opísať a
samostatne
načrtnúť sieť
kvádra a kocky.
Poznať vzťah 1l =
1dm3 a vedieť
premieňať
základné jednotky
objemu.
Poznať vzorce na
výpočet objemu
a povrchu kvádra
a kocky – dokázať
ich aplikovať pri
riešení úloh
zameraných na
túto tematiku.
Riešiť primerané
slovné úlohy na
výpočet objemu a
povrchu kvádra a
kocky s využitím
premeny jednotiek
objemu a obsahu.
Vedieť vysvetliť Pomer. Priama
Pomer, úprava pomeru na základný tvar.
Dopravná
pojmy:
pomer, a nepriama
Rozdeľovanie celku v danom pomere. Priama výchova, RV,
prevrátený pomer, úmernosť
úmernosť. Nepriama úmernosť. Trojčlenka. GEO
postupný pomer.
Trojčlenka v percentovom počte. Priama
Zväčšiť,
resp.
úmernosť graficky. Nepriama úmernosť
zmenšiť
dané
graficky. Slovné úlohy na priamu a nepriamu
číslo
(hodnotu,
úmernosť. Mierka plánu a mapy. Slovné úlohy
celok) v danom
na mierku plánu a mapy.
pomere. Chápať
postupný pomer
ako skrátený zápis
Aplikačné úlohy
Správne chápať
pojmy pomer,
prevrátený pomer,
postupný pomer a
vedieť ich
aplikovať pri
riešení úloh.
Zväčšiť alebo
zmenšiť dané číslo
v danom pomere,
jednoduchých
pomerov. Vedieť
zapísať a upraviť
postupný pomer.
Vedieť zapísať a
upraviť
daný
pomer.
Deliť
dané
množstvo (číslo,
celok) v danom
pomere.
Riešiť primerané
jednoduché
slovné úlohy na
pomer
rôzneho
typu a praktické
úlohy s použitím
mierky mapy a
plánu.
Riešiť úlohy s
využitím vzťahu v
priamej
a nepriamej
úmernosti
Riešiť úlohy z
praxe na priamu a
nepriamu
úmernosť.
Riešiť
úlohy
jednoduchou (aj
zloženou)
trojčlenkou.
riešiť úlohy na
delenie čísla v
danom pomere.
Správne chápať
pojem priamej
úmernosti,
nepriamej
úmernosti, riešiť
úlohy trojčlenkou.
Dokázať poukázať
na príklady zo
života kde sa
vyskytuje priama
a nepriama
úmernosť.
Riešiť úlohy na
priamu a nepriamu
úmernosť, tiež
úlohy z praxe
riešiť trojčlenkou,
riešiť úlohy so
zameraním na
mierky mapy
a plánu.
Poznať vzťah
medzi číslami
uvádzaný pri
číselnej mierke.
Vedieť vysvetliť Kombinatorika
Soc. a osobnost.
pojmy:
pomer, – riešenie úloh
rozvoj žiaka
prevrátený pomer,
postupný pomer.
Zväčšiť,
resp.
zmenšiť
dané
číslo
(hodnotu,
celok) v danom
pomere. Chápať
postupný pomer
ako skrátený zápis
jednoduchých
pomerov. Vedieť
Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte.
zapísať a upraviť
Kombinatorické pravidlo súčinu. Úlohy s
postupný pomer.
podmienkami (propedeutika základných
Vedieť zapísať a
modelov kombinatoriky). Riešenie
upraviť
daný
kombinatorických úloh rôznymi metódami
pomer.
Deliť
dané
množstvo (číslo,
celok) v danom
pomere.
Riešiť primerané
jednoduché
slovné úlohy na
pomer
rôzneho
typu a praktické
úlohy s použitím
mierky mapy a
plánu.
Riešiť úlohy s
využitím vzťahu v
Skupinová práca
Vypisovať všetky
možnosti podľa
určitého systému.
Tvoriť systém
(strom logických
možností) na
vypisovanie
všetkých možností.
Získať skúsenosť
s prácou
a organizáciou
v konkrétnych
súboroch
predmetov.
Riešiť rôzne
primerané
a jednoduché
kombinatorické
úlohy.
Zhromažďovať,
triediť
a systematicky
vytvárať všetky
možné riešenia.
Vedieť vypočítať
kombinatorické
úlohy podľa
priamej
a nepriamej
úmernosti
Riešiť úlohy z
praxe na priamu a
nepriamu
úmernosť.
Riešiť
úlohy
jednoduchou (aj
zloženou)
trojčlenkou.
Počet hodín: týždenne 3,5 hodiny - spolu 115,5 hodiny + dotácia týždenne 0,5 hodiny – spolu16,5 hodiny.
Dotácia využitia:
1. téma: Zlomky – 4 hodiny
2. téma: Percentá – 3 hodiny
3. téma: Objem a povrch kvádra a kocky – 3 hodiny
4. téma: Pomer, PU, NU a mierka mapy – 5 hodín
5. téma: Riešenie slovných úloh z kombinatoriky – 1,5 hodiny
Učebné zdroje
Matematika pre 7. ročník - Šedivý, Čeretková; Internet, Albert testy- Škola hrou.
pravidla súčinu
a pomocou názoru.
Znázorniť dáta,
údaje v tabuľke
a stromovým
diagramom
(grafom).
INFORMATIKA
7. ročník
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja
nielen myslenie žiakov, ale aj ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,
hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Tak isto vedie k presnému
vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia
ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov,
postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch, vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 najdôležitejších kľúčových kompetencií
definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Úlohou modernej školy je
pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a
znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Preto je v tomto predmete nesmierne dôležité rozvíjať
u žiakov samostatnosť, odbúravať pocit strachu z používania informačných technológií
v každodennom živote a neustále nadväzovať na získané vedomosti a zručnosti.
Obsah predmetu informatika je členený do 12 modulov, pričom každý modul je rozdelený
na niekoľko menších tém. V piatom ročníku je dôležité oboznámiť žiakov hlavne so základmi
používania, využívania a najmä s terminológiou informatiky, preto sa budú vyučovať hlavne
prvé témy niektorých modulov. Postupne vo vyšších ročníkoch sa bude obtiažnosť zvyšovať,
bude sa nadväzovať na prebraté učivo, t.j. budú sa pridávať ďalšie témy jednotlivých
modulov, čím sa kompetencie a zručnosti žiakov budú primerane a nadväzne rozvíjať. Žiaci
budú môcť postupne využívať osvojené poznatky aj v ďalších predmetoch, napr. vypracujú
rôzne témy pomocou programu PowerPoint, vyhľadajú informácie k danej téme, atď.
Výučba predmetu informatika sa bude vykonávať v počítačovej miestnosti, kde si žiaci
budú skúšať, preverovať a skvalitňovať teoretické vedomosti. Žiaci jednej triedy sa rozdelia
do dvoch skupín so zámerom, aby každý žiak mal možnosť pracovať sám.
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri
práci s údajmi. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými
technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci
sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, t. j. s manipuláciami s
údajmi;
rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania
údajov); vedeli zostavovať algoritmy, klasifikovať a riešiť problémy, prezentovať,
vyhodnocovať a testovať riešenia;
sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač,
prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);
pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť určité triedy úloh a problémov;
chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov
(realizovaných v niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami
úloh a problémov, ktoré sa riešia prostriedkami informačných technológií;
si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v
skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať
ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť
výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať);
nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý
výskumný projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov,
hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o
ňom, robiť závery), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na
riešenie problémov;
si rozvíjali metakognitívnu kompetenciu (t. j. učiť sa tým, že objavujem; učiť sa tým, že
učím druhých; uvažovať o vlastných schopnostiach, definovať reálne ciele, rozmýšľať o
procese učenia sa, kriticky posudzovať svoje poznatky. Žiaci si majú uvedomiť
zodpovednosť za svoje vzdelanie, získať vnútornú potrebu ďalšieho vlastného štúdia);
si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich
myšlienok, názorov a pocitov);
sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov,
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty
intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické
a právne aspekty informatiky.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Úvod do práce s počítačom
Organizačné pokyny. Organizácia a bezpečnosť práce v počítačovej učebni.
Opakovanie učiva zo 6. ročníka
Práca so súbormi a adresármi. Práca s e-poštou. Skicár.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Prostredie Imagine. Jednoduché príkazy.
Informácie okolo nás
MS Word – odrážky, číslovanie, úpravy písma, tabuľky. MS Excel –
Počet hodín
1
4
3
10
vkladanie údajov. MS Excel - zložitejšie výpočty. MS Excel - zarovnanie
písma v bunke, smer písma. MS Excel - vytvárame rozvrh hodín. MS Excel
– spracovanie úloh.
Informácie okolo nás
Prostredie prezentačného programu PowerPoint. Možnosti pozadia
v PowerPointe. Snímka a jej vytváranie. Princípy tvorby kvalitnej
prezentácie. Možnosti prechodov snímok. Efekty pri prezentácii. MS
PowerPoint - tvorba prezentácií. Prezentácia práce.
Informačná spoločnosť
Licencie programov. Bezpečne na internete.
Sviatky
Vianoce. Veľká noc.
11
2
2
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získavajú vyučujúci:
- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
- sústavným sledovaním výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovanie,
- rôznymi druhmi skúšok: ústne, samostatné úlohy
- analýzou výsledkov rôznych činností žiaka.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov je potrebné dodržiavať platné metodické pokyny. Pri
integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri hodnotení postupovať podľa platných
metodických pokynov.
Školský vzdelávací program pre 7. ročník – INFORMATIKA (týždenne 1 ), spolu 33 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 7. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho
programu:
Ciele
Tematický
celok
Zodpovednosť Úvod do
za poriadok
práce s
BOZP
počítačom
Obsahový
štandard
(téma)
Organizačné
pokyny.
Organizácia a
bezpečnosť
práce v
počítačovej
učebni.
Opakovanie Práca so
súbormi
učiva zo 6.
a adresármi.
ročníka
Práca s epoštou. Skicár.
Rozvíjať
Prostredie
Postupy,
u žiakov
riešenie
Imagine.
logické
problémov, Jednoduché
myslenie
algoritmické
príkazy.
myslenie
Upevnenie
Informácie MS Word –
učiva. Naučiť okolo nás
odrážky,
žiakov
číslovanie,
orientovať sa
úpravy písma,
v tabuľkovom
tabuľky. MS
editore
Excel
–
vkladanie
údajov.
MS
Excel
zložitejšie
výpočty. MS
Excel
zarovnanie
písma v bunke,
smer
písma.
MS Excel vytvárame
rozvrh hodín.
MS Excel –
spracovanie
úloh.
Upevnenie
učiva zo 6.
ročníka
Predmet,
medzipredmetové
vzťahy,
prierezová téma
Metódy
Výkonový štandard
(konkrétny
výstup)
Diskusia
Fyzika
Ochrana života a Frontálna
zdravia
práca
Žiak:
-pozná pokyny bezpečnosti
pri práci s počítačom
Matematika
Samostatná
práca
Frontálna
práca
Žiak:
- dokáže samostatne
vypracovať zadané úlohy
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Matematika
Frontálna
práca
Samostatná
práca
Žiak:
- dokáže zapisovať a
interpretovať postupy do
formálneho zápisu
Frontálna
práca
Samostatná
práca
Žiak:
- sa vie orientovať
v tabuľkovom editore
- vie zvládnuť základné
použitie editora
Naučiť žiakov Informácie
vytvárať a
okolo nás
prezentovať
prezentácie
Prostredie
prezentačného
programu
PowerPoint.
Možnosti
pozadia
v PowerPointe.
Snímka a jej
vytváranie.
Princípy
tvorby
kvalitnej
prezentácie.
Možnosti
prechodov
snímok.
Efekty
pri
prezentácii.
MS
PowerPoint tvorba
prezentácií.
Prezentácia
práce.
Naučiť žiakov Informačná Licencie
bezpečne
spoločnosť programov.
využívať
Bezpečne na
internet
internete.
a poznať
legálny
a nelegálny
softvér
Naučiť žiakov Sviatky
Vianoce.
samostatnej
Veľká noc.
práci,
vyhľadávať na
internete
konkrétne
informácie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Frontálna
práca
Práca v
dvojiciach
Žiak:
- dokáže vytvoriť
prezentáciu a pozná zásady
správneho prezentovania
Mediálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Frontálna
práca
Diskusia
Vyhľadávanie
na internete
Žiak:
- pozná zásady bezpečnosti
na internete
www.bezpecnenainternete.sk
- vie čo sú autorské práva,
legálny a nelegálny softvér
Osobnostný
a soc. rozvoj
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Samostatná
práca
Žiak:
- dokáže vytvoriť pozdrav na
sviatočné príležitosti
- dokáže pracovať
s obrázkami a textami
súčasne
Poznámka: Na žiakov so ŠVVP budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené.
Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky
vyplývajúce z ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami.
Sú delení na skupiny podľa počtu žiakov v triede.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
dostupné učebnice (Tvorivá informatika,...)
internet
odborné časopisy (PC Revue,...)
dostupná počítačová literatúra
multimédiá
didaktické pomôcky (prezentácie, didaktické hry)
knižnica (školská, krajská)
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Človek a príroda
PREDMET – fyzika
– chémia
– biológia
FYZIKA
7. ročník
Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi
pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom
živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj
úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania
pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako
neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom
sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie
prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce
všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a
prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci
preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie
experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho
spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel
použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú
zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také
formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp
a práca s informáciami. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania
kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako
súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života
spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a
morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania.
To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu
získavania dát alebo overovania hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých
ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych
záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam
ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný
pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad
medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Ciele predmetu
Intelektuálna oblasť
vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť
navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,
vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a
technologických informačných zdrojov,
využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných
činnostiach,
vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,
vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na
dôkazoch,
vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.
Schopnosti a zručnosti
porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych
veličín,
nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,
využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,
vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,
vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať
obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu
riešiť problémové situácie,
vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj
ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.
Postojová oblasť
naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov,
byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,
snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je
súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,
osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo
základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti,
ale aj rozumové schopnosti,
vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich
schopností.
Sociálna oblasť
uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality
nášho okolia
uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,
vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a
techniky pre rozvoj spoločnosti,
vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,
vedieť sa rozhodovať,
byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom
samovzdelávaní,
mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti.
Obsah vzdelávania
Tematický celok - obsah
Úvod do učiva fyziky, poučenie o BOZP v laboratóriu ( špeciálnej
učebni fyziky)
Fyzika – prírodná veda, skúmania vo fyzike, čo sa budeme učiť
TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁTOK
Meranie teploty.
Modelovanie zostrojenia Celsiovho teplomera. Kalibrácia teplomera.
Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na plyn (vyparovanie, var).
Zostrojenie grafu závislosti teploty od času z nameraných hodnôt. Bod
varu, plató.
Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary na vodu (kondenzácia).
Zisťovanie teploty rosného bodu.
Modelovanie dažďa.
Kyslé dažde.
Skúmanie premeny skupenstva: topenia a tuhnutia napr. ľadu, parafínu.
Zostrojenie grafu z nameraných hodnôt.
TEPLO
Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom.
Vedenie tepla.
Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých pomôcok.
Odhad a meranie výslednej teploty pri výmene tepla medzi horúcou a
studenou vodou.
Odhad a meranie výslednej teploty pri odovzdávaní tepla horúcimi
kovmi (Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie označenia ∆t pre rozdiel dvoch
teplôt.
Hmotnostná tepelná kapacita .
Vzťah Q = c. m. ∆t pre výpočet tepla. Jednotka tepla 1 J.
Stanovenie energetickej hodnoty potravín formou ich spaľovania.
Tepelné spaľovacie motory
Počet hodín
22
20
SVETLO
Slnečné svetlo a teplo.
Svetelná energia a jej premena na teplo, ktorého veľkosť vieme
vypočítať.
Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a Ńiarovky.
Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla.
Rozklad svetla. Farby spektra.
Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi rôznej farby.
Skladanie farieb.
Odraz svetla. Zákon odrazu.
Lom svetla. Zákon lomu. Dúha.
Zobrazovanie šošovkami.
Chyby oka. Okuliare.
Využitie slnečnej energie
24
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
Hodnotiť sa budú komunikačné schopnosti, písomné a grafické práce, portfóliá, prezentácia
projektov, referátov, pripravenosť na vyučovanie, plnenie zadaných úloh, samostatná tvorivá
činnosť a laboratórne práce s individuálnym prístupom k začleneným žiakom s ŠVVP a
žiakom zo sociálne slabšieho prostredia.
Školský vzdelávací program pre 7. ročník – FYZIKA (týždenne 2), spolu 66 hodín
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 7. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu:
Výkonový
Predmet,
Obsahový
Tematický
medzipredmetové
štandard
Metódy
Ciele
štandard
vzťahy,
(konkrétny
celok
(téma)
prierezová téma
výstup)
Meranie
znázorniť reálny
samostatná práca
Naučiť žiaka:
TEPLOTA.
osobnostný
teploty.
teplomer
SKÚMANIE
a sociálny rozvoj skupinová práca
Modelovanie · deliť si úlohy
frontálna práca
modelom
poznávacia
PREMIEN
· niesť
laboratórne práce
(kognitívna)
SKUPENSTVA zostrojenia
· trénovať
zodpovednosť
výklad
Celsiovho
· analyzovať
LÁTOK
diskusia
modelovanie
teplomera.
grafy, vysvetliť
Kalibrácia
ako
environmentálna demonštračné ukážky priebeh čiary
teplomera.
prezentácie
grafu
myšlienkový
Skúmanie
proces
výchova
premeny
pokusy k obsahu
· porovnať dva
· analyzovať
záznamy
skupenstva:
vyučovania
grafy a z
kvapaliny na
z meraní a ich
priebehu ich čiar
plyn
grafický
zavedenie teploty ako určiť ich
(vyparovanie, rozvíjať
fyzikálnej veličiny
spoločné a
priebeh
schopnosť
var).
rozdielne znaky
· aplikovať
kooperovať
Zostrojenie
· merania teploty
poznatky
v skupine
kvapalinovým
· využiť PC pri
grafu
o vlastnostiach
· organizovať
a digitálnym
plynov,
závislosti
zostrojovaní
prácu
teploty od
teplomerom
kvapalín
grafov
času z
· zápis nameraných
a pevných telies
dopravná
nameraných
hodnôt do tabuľky
· vypracovať
v technických
výchova
hodnôt.
záznam údajov z
zariadeniach
· pozorovať svoje · spoznávanie
a v bežnom
Bod varu,
me