Základná škola
Školská 2
07631 Streda nad Bodrogom
Školský vzdelávací
program 2011/2012
Pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Motto :
„Musíš sa mnoho učiť,
aby si vedel, ako málo vieš“
Základné informácie
Vzdelávací program :
Stupeň vzdelania :
Dĺžka štúdia :
Vyučovací jazyk:
Študijná forma :
Druh školy:
Predkladateľ:
Názov školy :
Adresa :
IČO :
Riaditeľ školy :
Koordinátor pre tvorbu ŠVP:
Ďalšie kontakty :
Školský vzdelávací program 1. stupeň
ISCED 1
štyri roky
slovenský
denná
štátna
Mgr. Ladislav Vaško
Základná škola
Školská 2, 07631 Streda nad Bodrogom
35541164
Mgr. Ladislav Vaško
Mgr. Šarlota Kudriková – zast. RŠ
Mgr. E. Vargová, Mgr. J. Fehérová, Mgr. Silvia
Gelvanicsová - vedúce PK a MZ
Zriaďovateľ:
Názov :
Adresa :
Kontakty :
Obecný úrad Streda nad Bodrogom
Obecný úrad
Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391
Ing. František Gecse
Platnosť dokumentu od 1.9.2011
Podpis a pečiatka riaditeľa školy
Všeobecná charakteristika školy
I.
1. Veľkosť školy
Objekt ZŠ je umiestnený v juhovýchodnej časti obce v mieste, kde nie sú rušivé vplyvy
okolia na vyučovací proces. Celý areál leží na ploche 2 ha . Okrem budovy ZŠ sa tu nachádza aj
budova ZŠ s VJM, s ktorou sme spojení spojovacou chodbou, budova školskej jedálne, telocvičňa, atletická dráha, futbalové, volejbalové a hádzanárske ihrisko. Tieto plochy sa využívajú na
prevádzku športovej a záujmovej činnosti žiakov, ako aj na relaxáciu a prestávkový režim počas
vyučovania, okrem zimného obdobia.
Základná škola v Strede nad Bodrogom je úplná, na prvom stupni sú 4 triedy ročníkov 1.
– 4. s počtom žiakov 65, na druhom stupni je 5 tried ročníkov 5.- 9. s počtom žiakov 95.
Celkový počet žiakov : 168, z toho 104 chlapcov a 64 dievčat
I. stupeň – 78
II. stupeň – 90
Máme tri oddelenia školského klubu s počtom žiakov 59.
Triedy - 1. a 2. ročník, školský klub a školská jedáleň sú umiestnené v novej budove, ostatné
ročníky v staršej zrekonštruovanej budove v roku 1953 – 2010.
Učiteľský zbor
I. ročník
II. ročník
III. ročník
IV. ročník
V. ročník
VI. ročník
VII. ročník
VIII. ročník
IX. ročník
Mgr. Jana Fehérová
Mgr. Daniela Mátéová
Mgr. Radoslava Vargová
Mgr. Elena Vargová
Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Mgr. Silvia Gelvanicsová
Mgr. Mária Rugovská
Mgr. Veronika Fehérová
RNDr. Štefan Sipos
Bez tried :
Mészarosová Barbara
Mgr. Sukeľová Zuzana
Vychovávateľky :
Asistenti učiteľa :
Szabóová Erika
Szirovecová Anita
Bc. Gecseová Vik.
Mária Bodnárová
Timea Juhászová
Farári :
Michal Tóth /gréckokatolícke/
Mgr. Štefan Spišák /reformované/
2. Charakteristika žiakov
Našu školu navštevujú okrem žiakov našej obce aj žiaci zo 6 spádových obcí: Klin nad
Bodrogom, Viničky, Ladmovce, Zemplín, Veľký a Malý Kamenec. Títo žiaci k nám dochádzajú
autobusovými spojmi.
Vyučovanie na našej škole je sťažené, pretože sa nachádzame v dvojjazyčnom prostredí,
95% našich ž iakov má materinský jazyk maďarský, niektorí majú veľké ťažkosti s osvojením vyučovacieho jazyka, čo sa potom odráža aj na ich prospechu.
Medzi 168 žiakmi našej školy sa nachádza len asi 4% začlenených žiakov, pre ktorých
učitelia jednotlivých vyučovacích predmetov, na odporúčanie špec. pedagóga vypracujú individuálne plány.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Na našej škole pôsobí 13 učiteľov na 9 tried , tri vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa a
dvaja farári na čiastočný úväzok. Učitelia sú skúsení, s viacročnou pedagogickou praxou. Jedna z
učiteliek vykonáva funkciu výchovnej poradkyne a zároveň je aj koordinátorkou drogovej závislosti. Školského psychológa, špeciálneho pedagóga nemáme. Máme určeného a zodpovedného
pedagóga pre zdravotnú výchovu. Všetci učitelia absolvovali školenia v rámci projektov a získali základné zručnosti s IKT aj s interaktívnou tabuľou systémom eBeam, 10 učiteľov absolvovalo jazykový kurz z cudzieho jazyka. Učiteľom je umožnené navštevovať vzdelávacie aktivity usporiadané MPC k daným vyučovacím predmetom, overovať svoje vedomosti na získavanie kreditov.
4. Organizácia prijímacieho konania
Prijímacie konanie do I. ročníka ZŠ sa koná v predpísanom termíne 1 deň, za prítomnosti
detí , rodičov, učiteľky MŠ , učiteľky 1. ročníka a zástupkyne ZŠ.
O odklade školskej dochádzky sa vydá rozhodnutie len na základe odporúčania psychológa. Prijímacie konanie do 5. ročníka sa nekoná, všetci ž iaci do vyšších ročníkoch sú prijatí
na žiadosť rodičov.
5. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú
učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, učebňu 3 učebne výpočtovej techniky, školskú dieľňu,
cvičnú kuchyňu, cvičné políčko, fitness. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné
osnovy a zvolené učebné varianty.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné učebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.
Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme doň investovať, škola by potrebovala aj
jazykové laboratórium, podali sme niekoľko projektov, žiaľ neúspešne. Máme zabezpečený bezbariérový prístup.
Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok , čo
umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Pri škole funguje aj školská jedáleň, kde sa dbá
o zdravú a kalorickú výživu.
6. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy
na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi...
7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Pedagogickí pracovníci dodržujú pracovnú disciplínu a zásady BOZP. Pravidelne sa zúčastňujú školení o bezpečností a ochrany zdravia pri práci a proti požiaru. Absolvujú preventívne lekárske prehliadky podľa potreby. Na škole sa pravidelne prevádzajú kontroly BOZ, hasiacich prístrojov, nedostatky sa priebežne odstraňujú podľa výsledkov kontroly.
Všetci žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci hneď, v prvý deň vyučovania , aj priebežne podľa potreby celý školský rok. Vedenie školy sa snaží vytvoriť v priestoroch školy bezpečné , príjemné a zdraviu vyhovujúce podmienky pre prácu žiakov a učiteľov
školy.
II.
Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
Našim cieľom je , aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy
správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví,
vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Dôležité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti, ani na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a ako ich zaradiť do systému a pod. Dosiahnuť zvýšenie
gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola zabezpečí podmienky
na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelaní. Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy , so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Snažíme sa vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, k zodpovednosti a samostatnosti, pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného seba motivácie k celoživotnému vzdelaniu.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
ZŠ v Strede nad Bodrogom je vidiecka š tátna plno organizovaná škola s právnou subjektivitou s vyučovacím jazykom slovenským v dvojjazyčnom prostredí. Našim dlhodobým cieľom je
vytvoriť spoločnosť, ktorá zabezpečí všestranný rozvoj osobnosti a uplatnenie každého občana.
Hlavnou úlohou je vytvárať podmienky na zabezpečenie kvality poskytovanej výchovy a vzdelania a zaistenie rovnocennosti a vyspelosti s vyspelými európskymi krajinami. Preto je potrebné rozvíjať záujem žiakov o učenie v čoraz viac napredujúcej informačnej spoločnosti.
Táto spoločnosť prináša vyššie nároky na kvalitnejšie a vyššie vzdelanie zabezpečujúce:
- počítačovú gramotnosť
- komunikatívne zručnosti, aj v cudzích jazykoch
- rozvíjať tvorivé myslenie.
Našim cieľom je tiež vychovať mládež zdravú, športovo zdatnú, so záujmom aj o manuálnu prácu, pripraviť ich na stredné školy s maturitou aj odborné školy.
3. Profil absolventa
Žiak končiaci 1. stupeň ZŠ, by mal mať osvojené základné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti , ktoré sa nachádzajú v učebných plánoch a osnovách pre ročníky 1 - 4. Tieto vedomosti potom môže uplatniť a rozvíjať ďalej, mali by ich vedieť správne využiť pri realizácií úloh buď v
ročníkoch 5. – 9., alebo na 8 - ročných gymnáziách. Absolvent 1. stupňa by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole. Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy
výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Mal
by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole,
v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické a psychické zdravie, vedieť
uzatvárať kompromisy. Byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje
informácii, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami. Mať schopnosť vnímať umenie,
snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít. Mať záujem o aktívny šport.
4. Pedagogické stratégie
Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a učení.
Metódy a formy práce majú rozvíjať kľúčové spôsobilosti a sú v súlade so zámermi školy. V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, seba hodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín
žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Okresný špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom, učiteľom.
Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné a tímové projekty,
dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov. Dôraz je kladený na samostatnosť
a zodpovednosť za učenie. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné
aktivity ako besedy. /Napriek tomu, že s t v rdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne
pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom/. Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.
5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
a/ Žiaci so zdravotným znevýhodnením
Našu školu v súčasnosti nenavštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale sme otvorení ich prijať kedykoľvek, vytvorením vhodných bezbariérových priestorov a podmienok.
b/ Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
V tomto školskom roku máme na ročníkoch 1 - 4 troch začlenených žiakov v rámci príslušnej triedy, pre ktorých učitelia podľa odporúčania špeciálneho pedagóga vypracovávajú jednotlivých predmetov individuálne učebné plány odsúhlasené rodičmi. Sú to žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Náš program pre všetky deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
sa zakladá na rovnoprávnosti všetkých žiakov. Žiaci nepociťujú žiadne rozdiely v prístupe učiteľov, podmienky sú pre všetkých žiakov vytvorené rovnako. Žiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi
dostávajú od štátu učebné pomôcky, finančnú výpomoc za vzornú dochádzku a obed za 1 euro.
Po koncoročnom hodnotení žiakov učitelia prihliadajú na podmienky v príprave na vyučovanie v
rodinnom prostredí.
c) Žiaci s nadaním:
Na našej škole , sa len ojedinelé vyskytuje žiak s výrazným nadaním. Učitelia sa mu v
rámci vyučovania venujú individuálne. Podporujú jeho aktivity, usmerňujú ho, rozširujú jeho talent aj v mimo vyučovacom procese, v rámci krúžkovej činnosti. Pripravujú ho na súťaže.
6. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Dopravnú výchovu budeme vyučovať v 1. ročníku v
rámci tretej hodiny TSV hneď v septembri, aby sme žiakov naučili bezpečne sa správať na cestách. Ochrana života a zdravia- blokové vyučovanie – Didaktické hry
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so
zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení žiakov s IVP sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať
na základe:
-
-
Pozorovania (hospitácie)
Rozhovoru
Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy
zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod)
Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“).
Hodnotenia učiteľov žiakmi
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o
tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
-
konštatovanie úrovne stavu
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
-
Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje
slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje
slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
-
Podmienky na vzdelanie
Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
Prostredie – klíma školy
Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Výsledky vzdelávania
Riadenie školy
Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
-
Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
Kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
-
Dotazníky pre žiakov a rodičov
Dotazníky pre absolventov školy
Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
IV. Školský učebný plán
4. ročník
Školský rok 2011/2012
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Predmety
Slovenský jazyk a literatúra/
Anglický jazyk
Počet hodín
vo 4. ročníku
8/3
Matematika a práca s informáciami
Matematika/Informatika
4/1
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda/Vlastiveda
2/2
Človek a hodnoty
Etická/Náboženská výchova
1/1
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
1
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
SPOLU
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
27
V.
Učebné osnovy
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo
Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.
Obsahujú
1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a
prepojenie s inými predmetmi
4. Požiadavky na výstup
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra,
Odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
7. Hodnotenie predmetu
8. Ciele vzdelávania
Príloha č. 1 Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:
Predmet: Slovenský jazyk, 4. ročník
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo
vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi
ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja
komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich
ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa
tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a
pod.
Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopnosti žiaka poznávať svet a zmocňovať sa
ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie jedinečnosti a
nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na
príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie
ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré
ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad
na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako
znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.
Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú
oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady
pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné
kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.
Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre primárny stupeň
vzdelávania:
– Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským),
– Slovenský jazyk a slovenská literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom národností),
– Vyučovací jazyk a literatúra – maďarský jazyk, ukrajinský jazyk, rusínsky jazyk, nemecký jazyka
rómsky jazyk (na základných školách s vyučovacím jazykom národností, na základných školách s
vyučovaním jazyka národnosti),
– cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk,
taliansky jazyk
– cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk,
taliansky jazyk
Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov,
ktoré sa nimi rozvíjajú:
- Počúvanie
- Komunikácia (hovorenie) s porozumením
- Čítanie
- Písanie
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
tým, že vedie k:
– podpore sebadôvery každého žiaka,
– k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý
ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí,
– príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na
rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,
– zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,
– pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráţa historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,
– vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
– zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
– nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní,
– pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
– viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových
prejavov.
2. Požiadavky na výstup
Tematický okruh
Písanie
Obsahový štandard
Zdokonaľovanie písania
abecedy
Zvuková rovina jazyka a
pravopis
Zdokonaľovať výslovnosť,
slabikovanie, melódiu vety
Významová/lexikálna rovina
Tvarová/morfologická rovina
Sloh
Literatúra
Správne určiť slovné druhy vo
vete
Správne gramaticky sa
vyjadrovať
Po príprave správne, plynule
a s porozumením čítať nahlas aj
potichu.
Výrazne čítanie a recitovanie
úryvkov.
Pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť.
Pamätanie si potrebných faktov.
Vysvetliť podstatu osvojených
javov a vzťahov medzi nimi.
Prerozprávanie obsahu. Vyjadrenie svojich pocitov
a zážitkov z prečítaného textu.
Tvoriť jednoduché rýmy.
K danému textu vedieť vytvoriť
výstižný nadpis.
Práca s textom – zmeniť záver
Výkonový štandard
Vedieť napísať písmená
abecedy a arabské číslice
/tlačené, písané/
Vedieť rozdeliť slová na
slabiky, oddeliť predponu,
poznať slabičné a neslabičné
predpony.
Vedieť prečítať priamu reč
Vedieť tvoriť nové slová
pomocou predpôn.
Poznať ohybné slovné druhy
pomocou otázky.
Vedieť veku primerane
komunikovať verbálne
a neverbálne, vedieť opísať
predmet, obrázok, napísať
oznam, správu,..
Vedieť pracovať s pojmami,
odlišovať prozaické a básnické
texty, zreprodukovať
a dramatizovať časť rozprávky,
dokončiť začatý príbeh, tvoriť
jednoduché rýmy, orientovať sa
v školskej a verejnej knižnici
Žiak musí vnímať text
a rozumieť mu – pochopiť text.
Dokázať spracovať aj také
informácie z neznámeho textu,
ktoré v ňom nie sú rozoznateľné
na prvý pohľad.
Vedieť vyhľadať podstatné
informácie.
Dokázať kriticky hodnotiť
a formulovať hypotézy založené
na konkrétnych vedomostiach.
3. Metódy a formy práce
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom
ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne
využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy,
formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti
žiakov. Odporúčame používať:
-
metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom,
pozorovanie ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov z bežnej komunikačnej praxe)
-
metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie,
imitovanie, mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom,
spojenie výtvarného prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a
slohové cvičenia vyššieho typu (štylizačné, textové).
Na základe interakcie medzi účastníkmi edukačného procesu odporúčame metódy:
a.
dvojpólovej interakcie žiak – obsah (tiché čítanie s porozumením, samostatné riešené
jazykové cvičenia, samostatné zhotovovanie projektov, produkčné textové cvičenia)
b.
trojpólovej interakcie žiak – spolužiaci – obsah (partnerské vyučovanie, práca v skupinách, kooperatívne vyučovanie)
c.
štvorpólovej interakcie učiteľ – žiak spolužiaci – obsah (rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, názorno-demonštračné a manipulačné metódy, beseda, debata, diskusia, dramatizácia, tvorivá dramatika, metódy rozvíjania kritického myslenia, zhotovovanie projektov, didaktické hry,
metódy využívania IKT
Na základe cieľovej zameranosti odporúčame metódy:
a.
utvárania jazykovej kompetencie žiaka (riadený induktívny rozhovor, pozorovanie, kognitívne jazykové cvičenia, aplikatívne jazykové cvičenia, riadený deduktívny rozhovor, štylizačné
cvičenia, cinquain, pojmová mapa
b.
rozvíjania komunikačných zručností žiaka (cvičenia na rozvíjanie fonematického sluchu,
štruktúrované počúvanie, zvukové hádanky, štruktúrované čítanie, cloze test, výzvovo-otázkové
podnety, imitácia hovorená alebo písaná, pantomíma, reprodukcia textu, dramatizácia textu, rôzne
dychové, hlasové a artikulačné cvičenia, cvičenia na funkčné používanie poprijazykových prostriedkov, výrazné čítanie, dialogizované čítanie, invenčné a selekčné cvičenia (štylizačné, brainstorming, zhlukovanie, tvorivá vizualizácia), nácvik konverzačných rituálov, rolový dialóg, rečnícke cvičenia, rôzne námetové hry, situačné a inscenačné metódy, kompozičné cvičenia, kompozično-štylizačné cvičenia, tvorivé písanie, metódy úpravy a opravy textov, metódy publikácie
žiackych produktov (autorská stolička, príspevky do školského časopisu Kométa, nástenky, autorské knihy)
c.
formovania komunikačných a osobnostných postojov a hodnôt (komparačné cvičenia,
skupinová diskusia, kooperatívne aktivity, voľné písania, tvorivé písanie)
d.
diagnostikovania komunikačnej kompetencie žiaka ( kontrolné jazykové cvičenia, hodnotiaci komplex výzvovo-otázkových podnetov, diagnostické využitie pojmovej mapy, kontrolné
testy, participačné pozorovanie, hodnotenie súvislých hovorených a písaných produktov žiaka,
portfólio zavedené už od 1. ročníka
Na základe obsahu odporúčame:
-
jazykové cvičenia (výslovnostné, pravopisné, lexikálne, morfologické, syntaktické,
kombinované)
a slohové cvičenia.
Tematický výchovno- vzdelávací plán
SJL – jazyková zložka a sloh
4. ročník primárneho štúdia
Metódy
M
T
Téma
Tematický celok
Výkonový štandard (VŠ)
Formy
PT / MV
Obsahový štandard
(poznámky)
IX.
1 Opakovanie
učiva
3. ročníka
2
Delenie hlások
pravopis po tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhláskach
 Správne rozlišovať spoluhlásky, precvičovať ich pravopis
 Ovládať pravopisný princíp všetkých skupín spoluhlások
Abeceda
Vybrané slová, pravopis
 Ovládať pravopis vybraných a príbuzných slov, správne ho uplatniť v textoch
 Doplňovanie vybraných slov vo vetách, v slovných spojeniach
frontálne opakovanie
OSR
samostatná práca
skupinová práca
(slovníky)
Doplňovanie vybraných slov vo vetách, v slovných spojeniach
interaktívne
cvičenia
Reprodukcia,
Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť
 Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania.
 Vie ju konkrétne zrealizovať v ústnom podaní.
 Dodržiava časovú postupnosť- veci, ktoré sa udiali na začiatku, stručný popis
udalosti, ukončenie – záver.
(Sloh - realizuje sa
aj na hodinách
čítania)
Pojem reprodukcia textu. Reprodukovať nejakú udalosť zo
svojho života, alebo života iných ľudí napr. príbuzných, kamarátov a pod. Dodržať časovú postupnosť deja.
3
Slovné druhy
podstatné mená vlastné, všeobecné,
 Ovládať pravopis vlastných podstatných mien, čísloviek do 30
 Vo vetách vyhľadávať podstatné mená, precvičovať pravopis
 Rozoznávať ohybné slovné druhy v texte
prídavné mená, slovesá, zámená, číslovky
4 Vybrané slová
Vybrané slová,
pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske
Vybrané slová, písanie i,í y,ý, v
 Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky v už prebratých vybraných slovách a
nacvičuje nové vybrané a odvodené slová.
 Vie ich samostatne používať v cvičeniach, texte, v diktátoch a kontrolných
cvičeniach.
samostatná práca
VŠ 1:
samostatná práca
OSR
interaktívne
cvičenia
ďalších vybraných slovách a odvodených slovách
X.
1 Vybrané slová
Vybrané slová,
OSR, MeV
pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske
Pravopis ďalších vybraných slov.
Umelecký a vecný text, kľúčové slová
Poukázať na základné rozdiely medzi umeleckým a vecným
textom. Najviac používané kľúčové slová v umeleckom a
vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte. Reprodukcia podľa
osnovy.
2
 Získať pravopisné návyky v písaní ďalších vybraných slov a významovo príbuzných slov.
 Rozšíriť pravopisné zručnosti v písaní geografických názvov.
 Žiak po prezentácii jednotlivých druhov textu vie každý pomenovať správnym pojmom.
 Pozná kľúčové slová a následne ich vie použiť v umeleckom alebo vo vecnom
texte. Spätne ich vie v texte vyhľadať.
 Vie k textu vytvoriť osnovu.
 Ovláda pojem reprodukcia a vie ju prakticky zrealizovať.
 Žiak vie postrehnúť vecné chyby v počúvanom texte a vie ich opraviť.
skupinová práca
(nahrávky,
CD)
interaktívne
cvičenia
(Sloh - realizuje sa
aj na hodinách
čítania)
Vybrané slová,
pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske
VŠ 1
Príbuzné slová a ich význam. Geografické názvy s i, í a y, ý po
obojakej spoluhláske.
3
Vybrané slová,
pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske
4
XI.
1 Vybrané slová
Vybrané slová,
OSR
pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske
VŠ 1
Vybrané slová,
VŠ 1
pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske
Opis osoby, ústne, písomne
Všímať si charakteristické črty a vlastnosti osoby.
Koncept
Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na príklade. Realizácia konceptu v praxi.
2
Vybrané slová,
samostatná práca
OSR, TPPZ
skupinová práca
 Žiak vie charakterizovať opis osoby.
 Vie ústne opísať vonkajšie črty osoby napr. spolužiaka, rodiča, súrodenca,
kamaráta.
 Pozná základné charakterové vlastnosti, povahové črty opisovanej osoby.
 Veľmi stručne vie danú osobu opísať aj písomne
 Žiak ovláda definíciu konceptu/náčrtu.
 Vie vytvoriť náčrt slohového útvaru
interaktívne
cvičenia
(Sloh -Koncept na
slohu, ostatné na
IV)
samostatná práca
IV
pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske
VŠ 1
skupinová práca
interaktívne
cvičenia
Vybrané slová,
3
pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske
4 LEXIKOLÓGIA
Pojem predpona
Delenie predponových slov
Slabičné a neslabičné predpony
XII. 1 LEXIKOLÓGIA
Tvorenie slov. Odvodenie slov pomocou predpôn. Pravopis a
výslovnosť predponových odvodenín. Slabičné a neslabičné
predpony
Pojem predpona
Delenie predponových slov
Slabičné a neslabičné predpony
VŠ 2:
 Žiak vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ.
 Vie tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych predpôn.
 Vie identifikovať slabičné a neslabičné predpony.
 Pozná význam nových slov a vie ich používať vo vetách, v textoch.
OSR
skupinová práca
problémové
metódy
interaktívne
cvičenia
VŠ 2





Diskusia, názor
samostatná práca
Žiak vie diskutovať na určitú tému vybratú učiteľom/žiakom.
Ovláda pojem diskusia, dôraz kladie najmä na riešenie konfliktnej situácie.
Žiak vie vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu.
Pozná niektoré stratégie riešenia konfliktu.
Vie sa napr. „pohádať“ so spolužiakom o nejakom probléme (primeraným
spôsobom a primeranými jazykovými prostriedkami).
OŽZ, MuV
Pojem diskusia a názor. Diskutovať so žiakmi na rôzne témy
(najlepšie také, ktoré sú z blízkeho okolia žiaka, zamerané na
bežný život). Učiteľ môže umelo vytvoriť konfliktnú situáciu a
následne vyzvať žiakov na prejavenie vlastného názoru k
danej situácii. Situácia môže byť reálna alebo vymyslená.
Pojem predpona, delenie predponových slov
2
VŠ 2
Slabičné a neslabičné predpony
3 ZVUKOVÁ
STRÁNKA JAZYKA
A PRAVOPIS
Delenie hlások, Znelé a neznelé hlásky
Spodobovanie na konci slova, uprostred slova ,
na hranici slov
Spodobovanie spoluhlások. Pravopis a správna výslovnosť
VŠ 3:
 Žiak vie vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky.
 Ovláda ich správnu výslovnosť na konci, v strede slov a na hranici dvoch
slov.
 Vie, že pravidlo o spodobovaní platí len pre výslovnosť.
 V pravopise sa spoluhlásky zapisujú bez spodobenia.
 Pravidlo o spodobovaní žiak ovláda nielen teoreticky, ale dokáže ho použí-
samostatná práca
skupinová práca
interaktívne
cvičenia
OSR
spoluhlások na konci slov, na morfematickom švíku, hranici
slov. Rozdelenie hlások na znelé a neznelé. Identifikácia
spodobovania. Vysvetliť pravidlo písania spoluhlásky f.
I.
1 ZVUKOVÁ
STRÁNKA JAZYKA
A PRAVOPIS
Delenie hlások
vať najmä prakticky.
VŠ 3
samostatná práca
Znelé a neznelé hlásky
skupinová práca
Spodobovanie na konci slova, uprostred slova ,
interaktívne
cvičenia
OSR
na hranici slov
2
Delenie hlások
VŠ 3
Znelé a neznelé hlásky
Spodobovanie na konci slova, uprostred slova ,
na hranici slov
3
Opakovanie
Plagát (Koncept – prvotný náčrt)
samostatná práca




Žiak vie zadefinovať pojem plagát.
Vie na aké účely sa požíva.
Vie vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej aktuálnej udalosti.
Žiak realizuje plagát najprv v skupine, potom sám.
Pojem plagát. Všimnúť si udalosť spoločenského alebo kultúrneho diania, ktorá sa má stať v najbližšom čase. Vytvoriť o
nej plagát. Sústrediť sa na text. Všimnúť si prvky, ktoré musí
plagát obsahovať. Pokús o vytvorenie plagátu v skupine
spolužiakov.
II.
1
Priama reč
Uvádzacia veta, bodkočiarka, úvodzovky
Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej reči. Písanie
uvádzacej vety (pred, v strede alebo na konci priamej reči).
Interpunkcia v priamej reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik,
výkričník).
Interview
Oboznámiť žiakov s cieleným rozhovorom – interview. Ide o
nový pojem, s ktorým sa niektorí žiaci ešte nestretli. Tvorba
otázok a odpovedí. Cvičenie vzájomnej komunikácie.









Žiak vie identifikovať priamu reč v texte.
Vie rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči.
Vie prakticky používať priamu reč v písomnom prejave.
Správne používa interpunkčné znamienka v priamej reči.
Rozozná priamu reč v hovorenom slove.
Žiak pozná definíciu cieleného rozhovoru.
Pozná jeho cudzí názov – interview.
Vie skoncipovať jednoduché otázky a odpovede.
Napr. so spolužiakom zrealizuje krátke interview o aktuálnej udalosti.
OSR, TPPZ
skupinová práca,
projektové metódy
interaktívne
cvičenia
(Sloh – návrh na
slohu , realizácia
na IV)
VV, IV
samostatná práca
OSR, TPPZ
skupinová práca,
projektové metódy
interaktívne
cvičenia
interview so
známou osobnosťou do školského
2 MORFOLÓGIA
Slovné druhy, Rozšírenie učiva o základných slovných druhoch.
 Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená.
 Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných podstatných menách.
časopisu
IV
samostatná práca
OSR
skupinová práca
Podstatné mená, vlastné a všeobecné, funkcia podstatných
mien.
3
Podstatné mená - gramatické kategórie rod, číslo a pád
4
Triediť a zoskupovať podstatné mená podľa rodu a zakončenia (podľa pádovej prípony a spoluhlásky pred ňou) ako
prípravu na vyvodenie systému vzorov vo vyšších ročníkoch.
Podstatné mená - gramatické kategórie rod, číslo a pád
Triediť a zoskupovať podstatné mená podľa rodu a zakončenia (podľa pádovej prípony a spoluhlásky pred ňou) ako
prípravu na vyvodenie systému vzorov vo vyšších ročníkoch.
III.
1 MORFOLÓGIA
Prídavné mená
Zhoda podstatného a prídavného mena v rode, čísle a
páde.
2
interaktívne
cvičenia
 Žiak ovláda jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy). Podľa nich vie
vyskloňovať podstatné mená.
 Ovláda tvary podstatného mien a vie ich používať v texte.
 Vie určovať gramatické kategórie rod, číslo
 Ovláda jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy). Podľa nich vie vyskloňovať podstatné mená.
 Ovláda tvary podstatného mien a vie ich používať v texte.
 Vie určovať gramatické kategórie rod, číslo a pád podstatných mien.
 Vie určiť rod, číslo a pád prídavných mien na základe zhody s podstatným
menom
 Vie určiť rod, číslo a pád prídavných mien na základe zhody s podstatným
menom
samostatná práca
 Žiak vie nielen vyhľadať slovesá v texte a pozná ich funkciu, ale naučí sa aj
gramatické kategórie slovies (osoba, číslo a čas).
 Vie vyčasovať slovesá.
 Vie určiť u slovies neurčitok.
samostatná práca
OSR
skupinová práca
interaktívne
cvičenia
Prídavné mená
Zhoda podstatného a prídavného mena v rode, čísle a
páde.
3
Slovesá
Slovesá – zopakovať definíciu slovies. Gramatické kategórie:
osoba, číslo, čas slovies. Neurčitok. Časovanie slovies.
IV.
1 MORFOLÓGIA
Slovesá
Slovesá – zopakovať definíciu slovies. Gramatické kategórie:
osoba, číslo, čas slovies. Neurčitok. Časovanie slovies.
2
Zámená -funkcia zámen, druhy zámen.
Zámená – funkcia zámen vo vete.
Druhy zámen: osobné a privlastňovacie.
 Rozozná zámená v texte.
 Vie, že nahrádzajú podstatné a prídavné mená.
 Vie určiť základné druhy zámen.
skupinová práca
interaktívne
cvičenia
OSR
V.
3
Číslovky
1 MORFOLÓGIA
Číslovky, definícia, delenie čísloviek na základné a radové.
Pravopis čísloviek v obore do 100.
Neohybné slovné druhy, ich funkcia vo vete.
Príslovky
Neohybné slovné druhy. Triedenie neohybných slovných
druhov. Ich funkcia a následne identifikácia v texte.
Predložky, ich funkcia
2
Pravopis predložiek a ich správna výslovnosť. (Vyvodíme ich
z prvotných predložiek s priestorovým významom
na,do,v,s/so,z/zo) , pravopis a výslovnosť predložiek s/so,
z/zo, pravopis a výslovnosť predložiek s/so, k/ku v spojení s
osobnými zámenami.
Spojky, ich funkcia
Najfrekventovanejšie spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).
3
VI.
samostatná práca
interaktívne
cvičenia
 Vie ich identifikovať v cvičeniach, v texte.
 Žiak ovláda výslovnosť a pravopis predložiek.
 Vie ich identifikovať v cvičeniach, v texte.
 Žiak ovláda výslovnosť a pravopis predložiek.
 Vie používať spojky, pozná spojky, ktoré sa vyskytujú v textoch najčastejšie.
Vie ich prakticky používať vo vete.
 Menej známe neohybné slovné druhy – častice a citoslovcia vie identifikovať v texte.
 Pozná ich funkciu.
 Vie vymenovať aspoň niektoré a vie ich použiť v hovorenom aj písomnom
prejave.
 opakovanie učiva 4. ročníka
 záverečná písomná práca
Častice, ich funkcia
Najviac používané výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty, pochybnosti (áno/nie, hádam, asi, možno, naozaj, určite a i.).
Citoslovcia (vyvodiť z textu, zo zvukomalebných slov)
1
Opakovanie
2
Opakovanie
skupinová práca
3
Časová rezerva
interaktívne
cvičenia
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy:
DopV
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
OSR
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
EV
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
MeV
MEDIÁLNA VÝCHOVA
MuV
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
OSR
skupinová práca
4
Legenda:
PT
MV
 Žiak vie triediť slovné druhy na ohybné a neohybné.
 Pozná funkciu neohybných slovných druhov a následne ich vie vymenovať.
 Vie ich identifikovať v cvičeniach, v texte.
OŽZ
TPPZ
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
samostatná práca
OSR
Predmet: Matematika 4. ročník
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie – schopnosti
rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu , ako aj na
vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať
matematické modely myslenia ( logické a priestorové myslenie ) a prezentácie ( vzorce , modely ,
diagramy , grafy, tabuľky).Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch ,
mierkach a štruktúrach, základné matematické prezentácie , chápanie matematických termínova konceptov a povedomie o otázkach , na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať
zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte
doma , v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov . Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz , komunikovať v matematickom jazyku a používať
vhodné pomôcky . Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote
hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe . Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov . Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
1.Všeobecné ciele predmetu:
a) získať schopnosť používať matematiku vo svojom súčasnom i budúcom živote
b) rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať
c) vedieť používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu ( text, tabuľky, grafy, diagramy ), rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a v priestore
d) získať nové vedomosti špirálovite a rozvíjať svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia
úloh s rôznorodým kontextom
e) správne používať matematickú symboliku, terminológiu, frazeológiu a získať schopnosti čítať s
porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy
f) efektívne využívať IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií
g) pracovať v tíme, pri riešení zložitejších matematických zadaní, spolupracovať v skupine pri riešení problému
h) podporiť a upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov -samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné
schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh
i) sústrediť sa na riešenie praktických situácií z reálneho života
1.2 Kognitívne zručnosti
a) získať schopnosť používať matematiku vo svojom súčasnom i budúcom živote
a.1 poznať zmysel osvojovaných postupov pre bežný život
a.2 používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodennom živote
b) rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať komunikovať
a spolupracovať v skupine pri riešení problému
b.1 v tíme aj samostatne experimentovať a porovnávať dosiahnuté výsledky
b.2 matematizovať jednoduché reálne situácie
c) vedieť používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu ( text, tabuľky, grafy, diagramy ), rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a v priestore
c.1 čítať s porozumením texty obsahujúce tabuľky , grafy a diagramy
c.2 rozumieť rôznym typom grafov a vedieť ich zostrojiť
d) získať nové vedomosti špirálovite a rozvíjať svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom
riešenia úloh s rôznorodým kontextom
d.1 rozvíjať algoritmické myslenie žiakov
d.2 zostavovať znenie vypočítaných výsledkov zrozumiteľne a v logickom slede
e) správne používať matematickú symboliku , terminológiu, frazeológiu a získať schopnosti čítať s
porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy
e.1 osvojiť si všeobecne užívané termíny, symboly a znaky v matematike
e.2 rozvíjať pozorovacie a analytické schopnosti
f) efektívne využívať IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií
f.1 získavať informácie, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu cieľa
f.2 kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať
g) pracovať v tíme, pri riešení zložitejších matematických zadaní
g.1 spolupracovať vo dvojici, menšej skupine a v nej komunikovať spôsobom, ktorý umožní kvalitnú
spoluprácu na dosiahnutie spoločného cieľa
g.2 viesť k rozvoju kritickosti a sebakritickosti, hodnoteniu iných a sebahodnoteniu
h) podporiť a upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov
h.1 rozvíjať húževnatosť a cieľavedomosť
h.2 upevňovať dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti pri riešení úloh 1.3Psychomotorické zručnosti
a) rozvíjať jemnú motoriku pri rysovaní a meraní v geometrii
b) zdokonaľovať zručnosť pri zhotovovaní posterov a projektov
Obsah vzdelávania
Štvtý ročník
( 4 hodiny týždenne )
Prehľad tematických celkov a ich obsah
1. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (počet hodín 27)
-
Zavedenie násobenia.
Súvislosť medzi násobením a sčítaním.
Nácvik násobenia v obore do 20.
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie slovných úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20.
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20.
Zavedenie delenia.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...)
Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého čísla.
Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Súvislosť medzi delením a násobením.
-
Riešenie slovných úloh na delenie. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému
príkladu na delenie v obore do 20.
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
2. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (orientačný počet hodín 22)
-
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000.
Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky,
stovky. Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave.
Číselná os.
Nerovnice (propedeutika).
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000.
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie.
3. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (orientačný počet hodín 30)
-
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom.
Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky.
Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh.
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh.
Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom.
4. Geometria (orientačný počet hodín 27)
-
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v centimetroch.
Meranie väčších vzdialeností:
približne (napr. krokmi)
s presnosťou na metre.
Odhad dĺžky:
-
kratšej v centimetroch (milimetroch)
dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné zásady rysovania.
Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom geometrickom
útvare. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti.
Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti.
Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka).
Kreslenie plánu stavby z kociek.
5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (orientačný
počet hodín 27)
-
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie všetkých možných skupín predmetov z
daného počtu predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a symbolmi).
Vytváranie skupín podľa daného i objaveného pravidla.
Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí, možných ale
neistých udalostí a nemožných udalostí).
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi.
-
Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou.
Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať
na výstupe z 1. stupňa ZŠ
Čísla, premenná a počtové výkony a číslami
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
-
-
pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich využiť na opis
a riešenie problémov z reálnej situácie,
vykonáva spamäti, písomne základné počtové výkony a využíva komunikatívnosť a asociatívnosť
sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady,
kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov,
rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní číselných
hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch.
Dosiahnuté postoje prestáva mať „strach“ z čísel smelšie kvantifikuje realitu okolo seba sebavedome
robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel je spokojný s číselným vyjadrením výsledku,
nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
- vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu
a klesajúcu postupnosť čísel ,objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej
prvkov,
- usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi týmito údajmi,
- interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti
a kreativitu,
- kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Dosiahnuté postoje
-
-
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami
vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia
vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality má záujem
na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď. ) o prvky kritického myslenia je pozitívne motivovaný
na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
-
rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary,
nachádza v realite ich reprezentáciu,
pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary,
rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine,
pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach.
Dosiahnuté postoje
Nie je ľahostajný k svojmu okoliu dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo
svojom okolí snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu je naklonený v jednote
používať meranie a výpočet snažiť sa o presnosť pri meraní a výpočtoch vyvíja snahu o rozvoj vlastnej
priestorovej predstavivosti.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
-
prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych
súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria,
v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav,
zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí
jednoduché závery,
v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky správnu
pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé) tvrdenia.
Dosiahnuté postoje rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí
získa potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, situácií (obrázkovej alebo
situačnej).
Proces
Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky je
učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania, Dbá o to, aby žiaci porozumeli učivu, o
čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To
je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby žiaci boli
samostatní a tvoriví nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne
prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale aj bežného života zdôvodniť a obhájiť.
Podmienkou úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou,
prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného
problému, z objaveného postupu riešenia.
Metódy, ktoré sa blížia objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť
žiakov, sú už od najnižších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní
sa tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci žiakov s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na rozsah,
kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby sa ťažisko práce postupne presúvalo z pracovných zošitov na prácu s učebnicou a školským zošitom.
Učebnice a pracovné zošity spolu s bežnými školskými zošitmi sú dôležitými prostriedkami práce
na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na vyučovanie. Učiteľ zadáva domáce
cvičenia neformálne a ukladá len také úlohy, o ktorých vie, že ich žiaci v určenom čase dokážu samostatne vypracovať. Aj pri zadávaní domácich prác uplatňuje diferencovaný prístup. Niektoré domáce úlohy
môžu byť dobrovoľné a môžu mať problémový charakter, podporujúce iniciatívu, rozvoj schopností a
záujem žiakov o matematiku.
Účinnými prostriedkami pre pochopenie matematického učiva sú učebné pomôcky. Učiteľ využíva
učebné pomôcky tak, pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní súvislostí medzi nimi, ako aj pri
upevňovaní učiva. Dbá o to, aby správne používali zásadu názornosti v závislosti od intelektovej úrovne
triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z dôležitých konečných cieľov
vyučovania matematiky.
Ku konkrétnemu poznaniu okolitého sveta žiakmi, sa musí budovať jednotný systém poznatkov
nielen vnútri samostatného didaktického systému matematiky, ale aj vo vzťahu matematiky k ostatným
vyučovacím predmetom. Výrazné väzby sú medzi matematikou a materinským jazykom, prírodovedou,
vlastivedou a to v oblasti aplikácií ale aj motivácií.
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov učiteľ sa má riadiť zásadou,
že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď
bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu.
Vyučujúci vhodným spôsobom upozorňuje žiakov na možnosť získania ďalších poznatkov
z matematických a hádankárskych rubrík v detských časopisoch a na detskú populárno - náučnú literatúru.
Téma
M
T
PT
Tematický celok
Výkonový štandard (VŠ)
Obsahový štandard
IX.
1
Opakovanie 3. ročníka
MV
Opakovanie učiva 3. ročníka
2
Opakovanie učiva 3. ročníka
3
Rysovanie – základné zásady rysovania.
Rysovanie štvorca a obdĺţnika v štvorcovej sieti,
pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc susedných
strán.
Osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady (čistota, presnosť, vhodné rysovacie
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní).
OSR, OŽZ
Vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare).
Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju.
VV
Pojmy:
Označovať strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.).
Bod, vzor, obraz, leží, neleží, priamka, úsečka,
jednotky dĺžky, strana štvorca (obdĺžnika), susedné strany, protiľahlé strany, vrchol, štvorec,
obdĺžnik, zmenšiť, zväčšiť, štvorcová sieť, vodorovný, zvislý, stĺpec, riadok, ...
4
Násobenie a delenie
v obore násobilky
X.
1
Násobenie a delenie
v obore násobilky
2
3
4
Geometria a meranie
Poznať vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vedieť ich charakterizovať.
Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik) vo štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán).
Násobenie a delenie v obore násobilky.
Pojmy: Dané číslo niekoľkokrát zväčšiť, dané číslo
niekoľkokrát zmenšiť, násobenie, činiteľ, súčin,
delenie, delenec, deliteľ, podiel, násobilka,...
VŠ 1:
Vedieť spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky do 100.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky.
Ovládať algoritmus násobenia.
Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 100.
Osvojiť si praktické násobenie a delenie na kalkulačke.
Vedieť rozlíšiť a použiť správnu počtovú operáciu v úlohách charakterizovaných pojmami
koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej.
OSR
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou
motiváciou.
VŠ 1
OSR, DV
Komutatívnosť násobenia (propedeutika)
Násobenie a delenie ako vzájomne opačné
matematické operácie (propedeutika).
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých slovných úloh typu:
porovnanie podielom.
Chápať súvislosť medzi násobením a delením, násobenie a delenie ako vzájomne opačné
matematické operácie.
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky.
VŠ 2 (viď nižšie)
Násobok dĺžky úsečky.
Pojmy:
súčet dĺžok úsečiek, rozdiel dĺžok úsečiek, násobok dĺžky úsečky, jednotky dĺžky
XI.
1
Násobenie a delenie
v obore násobilky
Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d
(aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka).
Pojmy: Sčítanec, súčet, o koľko viac, zápis slovnej
úlohy, jednoduchá slovná úloha, zložená slovná
úloha, koľkokrát viac – o koľko viac, koľkokrát
menej – o koľko menej,...
VŠ 2:
Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie.
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát.
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
Vedieť riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie podielom.
Riešiť zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu:
a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď.
Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika).
2
Tvorenie textov k numerickým príkladom
Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika).
3
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na
násobenie a delenie v obore násobilky do 100.
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100.
Matematizovať primerané reálne situácie.
Obvod štvorca (obdĺžnika)
Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán.
4
Geometria a meranie
OSR, OŽZ
EV
(len ako súčet veľkosti strán, propedeutika)
VLA
XII.
1
Sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore
do 10 000 spamäti.
Pojmy:
Číselný rad, jednotky, desiatky, stovky, tisícky,
troj- a štvorciferné čísla, vzostupný a zostupný
číselný rad,...
Spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 v jednoduchých prípadoch.
Sčítať a odčítať primerané troj- a štvorciferné čísla spamäti.
OSR
2
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie.
Chápať súvislosť medzi sčítaním a odčítaním,
sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie.
3
Geometria a meranie
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami
Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky.
Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú
dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov a
strán.
Narysovať ľubovoľný trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany
Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou
na centimetre, na milimetre.
Pojmy:
Poznať vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán)
Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s presnosťou na cm (na mm).
Porovnať strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky.
Trojuholník, strany trojuholníka, vrcholy trojuholníka, dĺžka strany trojuholníka, obvod trojuholníka, jednotky dĺžky, mm, cm, odhad - skutočnosť...
I.
1
Sčítanie a odčítanie
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel do 10 000.
Poznať a pohotovo používať algoritmus písomného sčítania a odčítania
Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000.
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
do 10 000.
Skúška správnosti riešenia.
Riešenie jednoduchých slovných úloh.
VŠ 3:
Riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Samostatne zapísať postup riešenia slovnej úlohy.
Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď.
Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe.
Matematizovať a znázorniť primerané reálne situácie.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
v obore do 10 000
2
Pojmy:
Skúška správnosti, súčet, sčítanec, rozdiel, menšenec, menšiteľ, ...
3
Opakovanie učiva 1. polroka
OSR
II.
1
Sčítanie a odčítanie
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
do 10 000. Skúška správnosti riešenia
Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do 10 000.
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore
do 10 000.
VŠ 3
Riešiť všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť zložené slovné úlohy typu:
a + b + c, a – b – c, a – (b + c) , (a + b) – c , a + (a + b), a + (a – b)
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore
do 10 000.
Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do 10 000.
VŠ 3
Riešiť všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.
Riešiť zložené slovné úlohy typu:
a + b + c, a – b – c, a – (b + c) , (a + b) – c , a + (a + b), a + (a – b)
OSR
v obore do 10 000
2
3
Sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000
Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti
strán, propedeutika).
Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán.
Geometria a meranie
4
Geometria a meranie
Projekt: Obvod budovy školy, oplotenie školy
V skupinách rieši úlohy projektu. Zaznamenáva získané údaje, prezentuje výsledky projektu.
TPPZ, EV
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore
do 10 000 s využitím kalkulačky.
Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné čísla pomocou kalkulačky.
Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 na kalkulačke.
VLA
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným
stredom, kružnice a kruhu s daným stredom a
polomerom. Vlastnosti kruhu a kružnice.
Poznať základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou.
OSR, OŽZ
Pojmy:
Kružnica, kruh, stred kružnice (kruhu), polomer
Narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom.
v obore do 10 000
III.
1
Geometria a meranie
2
3
IV.
1
Geometria a meranie
Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom.
Vedieť vyznačiť polomer kružnice.
VV
Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých nerovníc.
VŠ 3
Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania.
OSR
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným
stredom, kružnice a kruhu s daným stredom a
polomerom.
Poznať základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou.
OSR, OŽZ
Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom.
Narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom.
Opakovanie pamäťového a písomného sčítania
Vedieť vyznačiť polomer kružnice.
a odčítania v obore do 10 000, slovné úlohy
2
Geometria a meranie
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Vedieť premieňať jednotky dĺžky.
Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky.
Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/
Pojmy:
Meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm),
milimeter (mm), kilometer (km), jednotky dĺžky,
premena jednotiek dĺžky,...
Opakovanie pamäťového a písomného sčítania
a odčítania v obore do 10 000, slovné úlohy
3
Riešenie aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
V.
1
Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov
Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov.
OSR, MeV
Vedieť vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie.
Pojmy:
Vedieť zdôvodniť pravdivosť – nepravdivosť výroku.
Pravdivý výrok, nepravdivý výrok, pravdivosť,
nepravdivosť,...
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi.
Čítať a nakresliť stĺpcový diagram zo získaných údajov.
OSR
Vypočítať aritmetický priemer pre menší počet primeraných dát.
Výpočet aritmetického priemeru pre menší
počet dát (propedeutika).
Pojmy:
Aritmetický priemer, stĺpcový diagram, dáta,
priemer
Opakovanie násobenia a delenia v obore násobilky, slovné úlohy na násobenie a delenie
2
Geometria a meranie
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu
(obrázka).
OSR
Vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka.
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
Vytvárať a opísať vlastné jednoduché telesá z kociek.
Pojmy:
Nakresliť plán stavby z kociek
Priestor, stavba, teleso, vzor - obraz, plán (obrázok), pravidelné a nepravidelné telesá, pohľad
spredu, zozadu, sprava, zľava, zhora,...
VV
Opakovanie násobenia a delenia v obore násobilky, slovné úlohy na násobenie a delenie
3
4
Geometria a meranie
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
Vedieť riešiť primerané nepriamo sformulované úlohy.
Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou.
Vedieť získavať a zhromažďovať potrebné údaje
Pojmy:
Čítať a vytvárať stĺpcový diagram zo získaných údajov.
Diagram, riadok, stĺpec, vodorovný, zvislý,...
Riešiť slovné úlohy na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu
(obrázka).
OSR
OSR
Vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka.
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
Vytvárať a opísať vlastné jednoduché telesá z kociek.
VV
Pojmy:
Nakresliť plán stavby z kociek
Priestor, stavba, teleso, vzor - obraz, plán (obrázok), pravidelné a nepravidelné telesá, pohľad
spredu, zozadu, sprava, zľava, zhora,...
VI.
1
Opakovanie učiva 4. ročníka
2
Opakovanie učiva 4. ročníka
3
Geometria a meranie
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu
(obrázka).
OSR
Vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka.
Vytvárať a opísať vlastné jednoduché telesá z kociek.
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
Nakresliť plán stavby z kociek
Legenda:
DV - DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
OSR - OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
EV - ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
MeV - MEDIÁLNA VÝCHOVA
MuV- MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
OŽZ - OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
TPPZ - TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
PT – Prierezové témy
MV – Medzipredmetové vzťahy
Predmet: Informatická výchova 4. ročník
Charakteristika predmetu
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na
informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje sa tak
informatická kultúra, t.j. vychováva sa k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie sa bude dosahovať spoločným pôsobením predmetu informatická výchova
a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická výchova sa
budeme zameriavať na štúdium základných, univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie.
Dostupné technológie budú poskytovať vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a
praktické projekty.
Ciele predmetu
Cieľom učebného predmetu informatická výchova je:
- naučiť žiakov efektívne využívať počítač pri svojom vzdelávaní, pri tvorivých aktivitách, pri projektovom
vyučovaní, pri vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života
- prostredníctvom internetu a IKT získavať informácie v textovej, aj grafickej podobe
- naučiť sa samostatnému, systematizovanému, logickému mysleniu
- naučiť sa algoritmickému mysleniu a využívať tieto schopnosti v reálnom živote
- osvojiť si schopnosti komunikácie prostredníctvom mailovej pošty
- prostredníctvom práce s myšou, tabletom, s klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku žiakov, ich koordináciu
a priestorovú orientáciu
- naučiť sa, že počítač nie je len zdrojom zábavy, ale prostriedkom pomocou ktorého dokážu realizovať svoje
nápady, predstavy, tvorivé plány, dokážu získavať informácie a komunikovať s ľuďmi na celom svete
- naučiť sa vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich pred spolužiakmi
- vytvoriť priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu k ohrozeniam,
s ktorými sa stretávajú
- rozvíjať estetické cítenie
- naučiť sa spolupracovať na malých projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné a kooperatívne schopnosti
- rozvíjať právne povedomie a etiku (legálne používanie programov, uvádzanie zdrojov, zásady slušného
správania v komunikácií aj v prostredí internetu)
- naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenie úloh, samoštúdium)
- rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci
Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním informatickej výchovy
Poznávacia
(kognitívna)
Získava základy algoritmického myslenia.
Rozvíjať
schopnosť
objavovať, pýtať sa,
hľadať odpovede, ktoré
smerujú
k systematizácii
poznatkov.
Na úrovni primeranej
veku vedieť zvoliť postupy riešenia úlohy.
Informačno – komunikačná
Vyberať,
hodnotiť
a spracovávať informácie, ďalej ich využívať
vo
svojom
učení
a pri ďalších
činnostiach.
Vedieť používať vybrané
informačnokomunikačné technológie a výučbové programy pri vyučovaní
a učení sa.
Ovládať základy potrebných počítačových
aplikácií
Vedieť o rizikách spo- Dokázať
primerane
jených
s využívaním veku
komunikovať
internetu a IKT.
pomocou elektronických médií.
Dokázať aktívne vyhľadávať
informácie
v internete.
Interpersonálna
Intrapersonálna
Osvojiť si základy pre Dokázať
odhadnúť
efektívnu spoluprácu v svoje silné a slabé
skupine.
stránky ako svoje rozvojové možnosti.
Kooperovať v skupine.
Vytvárať
základy
k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere.
Uvedomovať si význam
pozitívnej
sociálnoemočnej klímy v triede
a svojim konaním prispievať k dobrým medziľudským vzťahom.
Dokázať
primerane
veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov.
Uvedomovať si rozdiel
medzi
reálnym
a virtuálnym svetom.
INFORMATICKÁ VÝCHOVA Tematický výchovno-vzdelávací plán
Predmet:
Stupeň vzdelania:
Školský rok:
Vzdelávacia oblasť:
Vyučujúci: Mgr.
Ročník:
Trieda:
Počet hodín:
Informatická výchova
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
2011 / 2012
Matematika a práca s informáciami
D. Mátéová
štvrtý
4. roč. (1 h Štátny vzd. program)
1 hodiny týždenne, 33 hodín za rok
TÉMA
Informácie okolo nás – 16
Grafický editor
Textový editor
Prezentačný softvér
OBSAH
VÝSTUP
Zásady kreslenia v grafickom editore
Vedieť sa orientovať v prostredí
jednoduchého grafického editora.
Vedieť nakresliť obrázok pomocou
geometrických tvarov.
Nástroje grafického editora
Vedieť využívať nástroje pre úpravu obrázka – kopírovanie, prilepenie, otáčanie. Samostatne nakresliť obrázok na základe určitých
požiadaviek.
Vložiť nadpis do obrázka.
Obrázok samostatne vytlačiť na
tlačiarni.
Zásady písania písmen na kláves- Dodržiavať zásady správneho pínice
sania klávesnicou – medzera za
slovom, malé a veľké písmeno,
písmena s diakritikou, interpunkčné znamienka.
Práca s textom
Vedieť upraviť veľkosť, typ, farbu
písma. Vedieť samostatne napísať
a prepísať jednoduchý text. Samostatne text uložiť a otvoriť.
Kombinácia textu a obrázka
Vedieť vložiť obrázok do textu cez
schránku a zo súboru.
Zásady tvorby prezentácií
Vkladanie obrázku do prezentácie
Nastavenie jednoduchej animácie
obrázku.
Vedieť sa orientovať v prostredí
prezentačného softvéru.
Vedieť vložiť snímku, vedieť nastaviť pozadie a o rozloženie
snímky.
S pomocou učiteľa vložiť obrázok
do prezentácie a doplniť krátky
text.
S pomocou učiteľa vedieť nastaviť
animáciu obrázku.
Vedieť spusti prezentáciu na kli-
kanie myšou.
Princípy fungovania IKT – 5
Základné periférne zariadenia
Klávesnica, myš.
Digitálny fotoaparát
Ukladanie informácií
Súbory, priečinky
Komunikácia prostredníctvom IKT – 4
Internet
Internet
Webové stránky
E-mailová komunikácia
E-mail
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie – 6
Návody
Postupy
Vymenovať z akých základných
častí sa skladá počítač.
Vedieť minimalizovať
a maximalizovať pracovné okno,
zatvoriť ho.
Poznať funkcie ďalších kláves na
klávesnici .
Samostatne vytvoriť fotografiu.
S pomocou učiteľa preniesť fotografiu do počítača.
Samostatne vedieť pomenovať
súbor a uložiť ho do príslušného
priečinka.
Vedieť premenovať priečinok,
odstrániť.
Vedieť uložiť súbor na USB kľúč,
otvoriť súbor z neho.
Vytvoriť základnú a veku primeranú predstavu o fungovaní internetu. Vedieť sa samostatne orientovať v hypertextoch na internete.
Vedieť si samostatne prečítať
informáciu na internete.
Vedieť používať vyhľadávač na
vyhľadávanie informácií na internete.
Vedieť využívať kľúčové slová pri
vyhľadávaní na internete.
Vedieť uložiť obrázok z internetu
a veku primerane poznať zásady
autorských práv.
S pomocou učiteľa overovať pravdivosť informácií.
Porozumieť pojmu e-mailová komunikácia.
Vedieť poslať e- mail spolužiakovi
a učiteľovi.
Vedieť prečítať e-mail .
Poznať základné etické zásady
v e-mailovej komunikácii.
Hry na jednoduché zašifrovanie
slova.
Algoritmy a programy
Režim programovať – začiatočník
Získať základy algoritmického
myslenia.
Poznať a vedieť použiť príkazy
v prostredí Baltík 3. Vedieť vo
svojich programoch využívať blok
príkazov. Samostatne vytvoriť
program na základe požiadaviek
učiteľa.
Vedieť využívať príkaz rýchlosť.
Vedieť samostatne načítať scénu
do programu.
Vedieť použiť jednoduché animácie v programe.
Nahrávanie zvuku.
Vkladanie zvuku.
Informačná spoločnosť – 2
Bezpečnosť na internete
Bezpečne na internete
Rozpoznať vhodné detské webové
stránky. Poznať zásady bezpečného správania sa na internete.
Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní informatickej výchovy sa budú uplatňovať také metódy a formy vyučovania, ktoré podporujú
aktívnemu prístup k získavaniu nových poznatkov. Tie sa potom využijú pri spracovaní projektových úloh,
v ktorých žiaci preukážu praktické ovládanie jednotlivých nástrojov a svoju originalitu. Téma projektových úloh
bude korešpondovať s obsahom iných predmetov, tak aby sa pri vyučovaní mohla napĺňať myšlienka medzipredmetových vzťahov.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa bude prihliadať na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu
triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov.
Pri výučbe informatickej výchovy budeme využívať tieto metódy a formy:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru)
prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
projektové, zážitkové vyučovanie
Učebné zdroje
Učebnica informatickej výchovy
E-learningová cvičebnica
internetové stránky
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie predmetu sa bude riadiť platnou legislatívou a vnútornými usmerneniami školy. Žiaci budú hodnotení
priebežne a výsledné hodnotenie bude sumatívne a bude zohľadňovať individuálne napredovanie žiaka.
Povinná časť hodnotenia:
1. Preukázanie zručností v práci s textovým dokumentom - 1-krát
2. Preukázanie zručností v práci s grafickým editorom – 1- krát
3. Preukázanie zručností v práci s internetom – 1 –krát
4. Tvorba programu v detskom programovacom prostredí – 1 – krát
5. Preukázanie zručností v tvorbe jednoduchej prezentácie – 1 – krát
6. Preukázanie zručností v interaktívnej a neinteraktívnej komunikácií – 1 – krát
7. Preukázanie vedomostí v oblasti informačnej bezpečnosti – 1- krát
8. Preukázanie zručností s využitím viacerých nástrojov pri spracovaní záverečného projektu –
1-krát
9. Preukázanie zručností samostatnej práce s počítačom a so súbormi
Voliteľná časť:
1. domáce úlohy – samostatné skúmanie rôznych nástrojov pri spracované informácií
Predmet: Vlastiveda 4. ročník
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne pohybuje.
V krátkosti to môžeme nazvať ako objavovanie reálneho sveta žiakmi v určitom čase a priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako základné kategórie
spoločenského života, ktorými si ľudia môžu odovzdávať svoje informácie. Je v nich sprostredkovaný
aj rozdielny život ľudí v jednotlivých kultúrach. Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, ale aj významných osobností. Hlavnou úlohou je vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku krajine, v ktorej žiak žije.
Ciele vyučovacieho predmetu
Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové poznávanie oblastí Slovenska.
Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a rozprávať o
obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije. Jej hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť ich, využívať v kontextových
situáciách.
Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať.
Súhrn cieľov:
_ poznať priestor, v ktorom žiak žije,
_ orientovať sa v priestore a čase,
_ orientovať sa v mape, narábať s vekuprimeranými historickými prameňmi,
_ rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok,
_ rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, objavovaní,
_ vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,
_ využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie, vnímať ľudí aj
z iných kultúrnych oblastí.
Tematický výchovno-vzdelávací plán Vlastiveda
Ročník: 4
Počet hodín týždenne: 1
Tematický celok/ Téma
Školský rok: 2011/2012
Počet hodín za školský rok: 33
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Metódy a formy
Prierezové
témy/ Medzipred.
vzťahy
Krajina, v ktorej žijeme
Čítanie mapy Slovenska
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny
podľa členitosti. Opísať polohu
pohorí a nížin. Vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie rieky
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), názorná
OŽZ, ENV,
OSR
SJL,
HUV,
Časová priamka
Územné členenie –
kraje
Charakteristika kraja,
v ktorom žijem
Porovnať udalosti podľa časovej
priamky, určiť, ktorá udalosť sa
stala skôr a ktorá neskôr. Usporiadať udalosti svojho života a udalosti v roku na časovej priamke.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia),
Vymenovať podľa mapy kraje SR a
ukázať krajské mestá. Vyhľadať
regionálne osobitosti
práca s mapou, dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), ukážky predmetov,
javov, zobrazení, formy samostatnej práce,
domáca práca, prezentovanie vlastnej práce
vlastného kraja.
OSR, TPPZ,
zážitkové udalosti
MAT, SJL
-chronologické usporiadanie - cestičky časom, grafické práce, domáca práca, práca
s mapou, formy samostatnej práce
REV, OSR,
TPPZ
SJL, INV
Mestá a dediny
Charakteristika mesta,
dediny
Z fotografií, krátkych textov a svojich skúseností opísať charakteristiku mesta, resp. dediny a porovnať
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), ukážky predmetov, javov, zobrazení,
formy samostatnej práce
OSR
ENV
ich výhody a nevýhody.
ENV
SJL
PRI
Krajské mestá
Vedieť správne priradiť krajské
mestá ku krajom.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), ukážky zobrazení, práca s mapou
OSR
SJL
Cestujeme z Bratislavy do
Košíc
Vlakové, autobusové
a letecké spojenie.
Vyhľadať rôzne spoje z cestovných
poriadkov (z internetu), orientovať
sa v cestovných poriadkoch, vedieť
sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia. Poznať pravidlá slušného
správania sa v dopravnom prostriedku.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), ukážky zobrazení, práca s cestovným
poriadkom – práca s internetom, demonštračná práca
DOV
OSR
OŽZ
SJL
MAT
INV
Cestujeme po Bratislave
Cestujeme po Košiciach
Z mapy Bratislavy a dostupných
materiálov (sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z internetu...)
vyhľadať významné pamiatky Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky
itinerár sprevádzania návštevy po
týchto mestách.
práca s mapou, práca s PC, dialogické formy (rozhovor, beseda, diskusia), demonštračná práca, ukážky zobrazení, zostavenie
plánu, formy samostatnej práce
práca s mapou, práca s PC, dialogické formy (rozhovor, beseda, diskusia), demonštračná práca, ukážky zobrazení,
DOV
TPPZ
MUV
MEV
OŽZ
zostavenia plánu, formy samostatnej práce
SJL
MAT
PRI
INV
Hľadanie cesty z
miesta nášho bydliska
do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír v Herľanoch
Pripraviť plán cesty zo svojej obce
do Bratislavy a do Košíc. Využiť
dostupné cestovné poriadky (IKT).
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), formy samostatnej práce experimentálne a praktické cvičenie, práca internetom,
zostavenia plánu
DOV
TPPZ
MUV
MEV
SJL
MAT
PRI
INV
Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako
by sme tam cestovali
v minulosti a dnes.
Sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky a zaujímavosti z vlastných ciest. Vedieť ich prezentovať
rôznymi spôsobmi.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), prezentačné formy, názorné ukážky,
formy samostatnej práce
DOV
praktické cvičenie, písomné a grafické práce, zážitkové učenie
MUV
TPPZ
MEV
OSR
SJL
MAT
PRI
INV
Zaujímavosti zo Slovenska,
baníctvo na Slovensku
Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať –
ťažba zlata, striebra,
rudy, uhlia, soli, travertínu
Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na Slovensku a akú úlohu
zohralo v našich dejinách, čím bolo
významné. Odraz minulosti v súčasnosti.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), formy samostatnej práce, teoretické
cvičenie, písomné a grafické práce,
MUV
MEV
OSR
ENV
OŽZ
SJL
PRI
INV
Práca baníkov v minulosti a dnes. Spomienky na baníctvo.
Čo nám z baníctva
zostalo.
Opísať prácu baníka, aké nástroje
používal a porovnať ako sa zmenila
práca baníkov v priebehu dejín.
Aké pozostatky z minulosti baníctva zostali na Slovensku. Ťažba
nerastov, zlata, striebra, opálu. Ich
využívanie pri tvorbe šperkov. Banícke múzeum.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), názorné ukážky predmetov, javov,
zobrazení, formy samostatnej práce, skupinovej, vo dvojiciach
grafické práce a praktické práce,
MUV
MEV
OSR
ENV
OŽZ
SJL
PRI
INV
VYV
PRV
Tradície a zvyky
Skanzeny
Historické regióny na
Slovensku (Orava,
Liptov, Šariš, Spiš...)
Zvyky a tradície podľa historických regiónov
Život v stredovekom
meste
Poznať historické regióny Slovenska, vedieť zaradiť zvyky a tradície
do príslušných regiónov, na základe
poznatkov zo skanzenov a iných
zdrojov. Opísať charakteristické
znaky života ľudí v minulosti a
porovnať so životom v súčasnosti.
Použiť k tomu obrázky, informácie
z kníh, časopisov, filmov, ľudovú
slovesnosť.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), ukážky predmetov, javov, zobrazení,
cestičky časom, formy samostatnej práce,
písomné a grafické práce,
počítačové prezentácie
práca s mapou, projektová práca
MUV
MEV
OSR
ENV
OŽZ
TPPZ
Práce na vidieku v
minulosti počas leta
a počas zimy
SJL
PRI
INV
VYV
Skanzeny na Slovensku – čo všetko v
skanzene
PRV
nájdeme
V súlade s prírodou
Ideme do hôr – prípravy, horská služba.
Pravidlá bezpečného
správania s v horách.
Poznať základy ochrany prírody
a ochrany zdravia. Zásady bezpečného pohybu v horskom prostredí.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), demonštračné formy postupu činnosti ukážky riešenia úloh,
OSR
ukážky javov, zobrazení,
OŽZ
ENV
formy samostatnej práce skupinovej práce
praktické cvičenie, práca s mapou, turistickou mapou
SJL
PRI
TEV
Ako sa oddychovalo v
horách v minulosti a
ako dnes
Porovnať na základe informácií
z rôznych zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako ľudia trávili
voľný čas v prírode v minulosti
a dnes. Zaujať vlastný postoj
k dnešnému tráveniu voľného času
– ako turizmus dramatizáciu.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), zostavenia plánu, ukážky predmetov,
javov, zobrazení, cestičky časom,
MUV
počítačové prezentácie,
OSR
praktické cvičenie, dramatizácia, práca s
mapou, turistickou mapou
ENV
MEV
OŽZ
SJL
PRI
INV
VYV
PRV
Kráľova hoľa, Kriváň
– povesť, výber
Reprodukovať obsah povesti vlastnými slovami a na jej základe vytvoriť krátku dramatizáciu.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia)
OŽZ
OSR
ukážky predmetov, javov, zobrazení,
ENV
skupinová práca, dramatizácia,
počítačové prezentácie,
SJL
práca s mapou, turistickou mapou
PRI
INV
VYV
HUV
Vznik riek, formovanie územia riekou,
oblasti v povodí riek,
Opísať rôzne podoby, ktoré môže
mať rieka. Posúdiť ako človek
technológiami. ovplyvňuje tok riek.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia) zostavenia plánu, ukážky zobrazení,
formy samostatnej práce, písomné a grafic-
ENV
OSR
jazerá, gejzír,
Podľa mapy ukázať oblasti jazier.
Opísať v čom je výnimočný gejzír.
ké práce,
OŽZ
práca s mapou, prezentácie
SJL
PRI
INV
Plavíme sa po Dunaji
a Dunajci
Dunaj pod Devínom,
Opísať vybrané úseky Dunaja, čím
sú zaujímavé. Opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich s úsekmi
Dunaja.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), ukážky javov, zobrazení,
OŽZ
MUV
práca s mapou, turistickou mapou
OSR
ENV
Dunaj v Bratislave,
Dunaj v Gabčíkove,
SJL
Dunaj v Štúrove
Prírodné zaujímavosti
vytvorené prírodou
Výber
Prírodné zaujímavosti
vytvorené človekom
PRI
Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou
zaujímavosťou a zaujímavosťou
vytvorenou človekom, uviesť príklady a vedieť povedať svoj názor
na ňu, v čom sa páči, resp. nepáči.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), ukážky predmetov, javov, zobrazení,
teoretické cvičenie, písomné práce
OŽZ
OSR
ENV
SJL
Výber
PRI
INV
Mini projekt o vlastnom
kraji
Súčasnosť a minulosť
v našom kraji
Poznať významné udalosti a osobnosti späté s jeho krajom, uviesť
zmeny, ktoré nastali v jeho kraji a
systematicky to spracovať vo forme
miniprojektu.
dialogické formy ( rozhovor, beseda, diskusia), skupinová práca, písomné a grafické
práce, riešenie testu, práca s PC, práca
s obrazovým materiálom, práca s mapou,
turistickou mapou, projektová práca
MUV
MEV
OSR
ENV
TPPZ
SJL
PRI
INV
VYV
Sociálne formy výučby: frontálna práca, individuálna práca, skupinová práca, diferencovaná práca
Organizačné formy výučby: vyučovacia hodina, exkurzia, výlet vychádzka, záujmová činnosť, krúžok, návšteva výstavy, múzea, či inej inštitúcie, súťaž, kultúrne
vystúpenie, domáca práca
Predmet: Výtvarná výchova 4. ročník
1.
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa
o výtvarné vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť
a príťažlivosť objavovania nových možnosti, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu deti
hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstav. Edukačný proces VV, ako proces
tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v
priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastne spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastne postoje a hodnotiace názory. Edukačný
proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo
VV prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné
činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti
zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa
do kultúry.
Výtvarná výchova primárnom vzdelávaní, prostredníctvom autentických skúsenosti získaných
výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba vyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Metodické východiská predmetu sú:
a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. Sú
založene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijne koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu).
Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne
(pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a technik). To kladie vyššie
nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety, v ktorých prevažuje kognitívny cieľ. Výtvarná výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami
iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod.
b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
• osobnosti a veku žiaka,
• edukačných cieľov,
• kultúrno-spoločenskej reality.
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú možnosť
tematizovať základné antropologické koncepty:
– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),
– kultúrne arche typy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),
– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),
– kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ,
postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch
iných ľudí),
– kategórie efektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).
Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje
ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.
c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyka a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí, v ktorom vizuálne znaky a
komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie
predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet.
2.
Ciele predmetu
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť
reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich.
Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém
a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy
rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných
médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel
uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho
vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie,
intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť,
afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do
vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
3.
Metódy a formy práce
Vo vyučovaní výtvarnej výchovy na 1. stupni odporúčame v edukačnom procese použitie konkrétne týchto metód: reproduktívne metódy, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, metódy rozvíjania
tvorivosti, metódy produktívne, heurestické metódy, výskumné metódy, analytické metódy, syntetické
metódy, metódy slovné (metódy hovoreného slova, monológ, dialóg), metódy názorné (používanie ilustrácií, náčrtov, demonštrácia, modelovanie), praktické metódy (maľovanie, kreslenie, tupovanie, modelovanie, strihanie, trhanie, lepenie a iné...)
V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania výtvarnej výchovy môžeme použiť
vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, exkurziu, vyučovaciu hodinu v počítačovej učebni. V užšom
slova zmysle najčastejšie používame skupinové formy práce, ktoré zvyšujú kolektívnosť, humanizáciu a
rozvíjajú aktivitu žiakov, učia pracovať v kolektíve. Ale aj samostatnú prácu, pri ktorej sa žiaci spoliehajú len na svoje zručnosti a schopnosti, tvorivosť. V niektorých prípadoch (vytváranie projektov, zhotovovanie jedného produktu) je na mieste využitie frontálnej formy práce, pri ktorej sa pracuje s celou
triedou.
4.
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
odborné publikácie k daným témam
encyklopédie
webové stránky (www.zborovna.sk)
Edukačné DVD vyučovania výtvarnej výchovy
materiálno-technické a didaktické prostriedky
pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám
5.
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný
vývoj. Hodnotíme škálou známok 1-2.
Učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný prejav,
ako aj vyjadrovacia úroveň žiakov v jednotlivých ročníkoch základnej školy majú veľmi širokú škálu.
Je potrebné, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy detí zo sociálne zaostalého prostredia, ako
aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod.
Počet
hodín
Týždeň
Ciele a kľúčové
kompetencie
Pedagogické
stratégie
Kompetencie žiaka
Pomôcky
1.
2
Úvodná hodina
Úvodná hodina
Oboznámiť sa s cieľom
a obsahom hodín
výtvarnej výchovy.
Skompletizovať
pomôcky.
-rozhovor
Žiak pozná cieľ
a obsah hodín výtvarnej
výchovy. Žiak je oboznámený
s kvantitou pomôcok.
-skompletizované pomôcky
2.
2
Tematické práce
Zážitok z prázdnin
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Vedieť zobraziť dej na základe
zážitku. Rozvíjať komunikačné zručnosti.
-rozhovor
-ľubovoľná
technika
Žiak si aktívnou
činnosťou rozvíja
predstavivosť
a tvorivosť formou individuálne zvolenej výtvarnej techniky. Vie
zobraziť dej na základe
zážitku.
-individuálne
pomôcky
podľa zvolenej
techniky
3.
2
Hra s farbou
Kvetinový záhon
Poznať farby a ich
vlastnosti a vplývanie
na človeka. Poznať
teplé a studené farby.
Experimentovať, miešať farby, zachytiť lomenie farieb. Poznať
rastliny a ich špecifické
danosti.
-rozhovor
- maľba
Žiak vie vymenovať
-farby, štetec,
základné farby. Správne ochranný odev
ich triedi medzi studené
a teplé farby. Pozná
vlastnosti a vplývanie
farieb na človeka a jeho
náladu. Žiak aktívne
mieša farby, zachytáva
lomenie farieb. Vie vymenovať rastliny okolia.
September
Mesiac
Obsahový štandard
Tematický celok
Téma
Október
4.
2
Práca s prírodným
materiálom
Strom a jeho
premeny
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov, tvorivosť. Vyjadrenie pocitu na základe pozorovania
prírody. Oboznámiť
sa so životom stromu.
-rozhovor
– kombinovaná technika
Žiak si aktívnou
činnosťou rozvíja
predstavivosť
a tvorivosť. Žiak vie
vyjadriť vlastný pocit
na základe pozorovania
prírody. Pozná život
stromu.
-individuálne
pomôcky v
rámci ľubovoľnej
techniky
1.
2
Tematické práce
Šarkany
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Hra s líniou. Experimentovať, miešať farby, zachytiť
lomenie farieb.
-hra s farbou a
líniou
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Žiak aktívne mieša
farby, zachytáva
lomenie farieb.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
2.
2
Tematické práce
Šarkany
Triedny šarkan
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Hra s líniou. Experimentovať, miešať farby, zachytiť lomenie
farieb. Podporovať
spolupatričnosť.
-rozhovor
– hra s farbou
a líniou
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Žiak aktívne mieša
farby, zachytáva lomenie farieb. Rešpektuje schopnosti spolužiakov.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
November
3.
2
Hra s farbou
Super vlajka triedy
4.
2
Práca s prírodným
materiálom
Strom budúcnosti
1.
2
Tematické práce
Maskot triedy
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov, tvorivosť. Rozvíjať jemnú motoriku
rúk. Dodržiavať tvarový
a farebný rytmus na
ploche. Striedanie
tmavej a svetlej farby.
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov, tvorivosť. Rozvíjať jemnú motoriku
rúk. Vyjadrenie línie
a symetrie. Zaoberať sa
potrebou ochrany
životného prostredia.
-otláčanie
geometrických
tvarov, iných
tvarov
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Žiak
dodržiava tvarový
a farebný rytmus,
správne strieda tmavú
a svetlú farbu.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
-rozhovor
-koláž z
papiera
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja jemnú motoriku
rúk. Pozná potrebu
ochrany životného
prostredia.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov, tvorivosť. Rozvíjať jemnú motoriku
rúk. Aktívne pracovať
v skupinách. Vedieť
prezentovať maskota
triedy.
-rozhovor
– individuálne
zvolená výtvarná technika
– práca
s kartónovým
materiálom
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja jemnú motoriku
rúk. Aktívne sa zapája
do skupinového projektu. Rešpektuje schopnosti spolužiakov.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
– kartónový
materiál
2.
2
Tematické práce
Maskot triedy
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov, tvorivosť. Rozvíjať jemnú motoriku
rúk. Aktívne pracovať
v skupinách. Vedieť
prezentovať maskota
triedy. Rozvíjať komunikačné zručnosti.
-rozhovor
– individuálne
zvolená výtvarná technika
– práca
s kartónovým
materiálom
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja jemnú motoriku
rúk. Aktívne sa zapája
do skupinového projektu. Rešpektuje schopnosti spolužiakov.
Rozvíja komunikačné
zručnosti.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
– kartónový
materiál
3.
2
Farby, línia a výtvarné
materiály
Vetvička a jej
tvorivé dotvorenie
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Výtvarne esteticky
zhodnotiť a dotvoriť
zhluk farebných škvŕn.
-rozhovor
– kolorovaná
kresba tušom
– kresba
ceruzkou
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Rozvíja výtvarné cítenie.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu výtvarnej techniky ( tuš, pierko, pastelky)
4.
2
Farby, línia a výtvarné
materiály
Vetvička a jej
tvorivé dotvorenie
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Výtvarne esteticky
zhodnotiť a dotvoriť
zhluk farebných škvŕn.
-rozhovor
– kolorovaná
kresba tušom
– kresba
pastelkou
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Rozvíja výtvarné cítenie. Prezentuje svoje
výtvarné dielo.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu výtvarnej techniky ( tuš, pierko, pastelky)
2
Práca s materiálom
Mikuláš
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Vyjadrenie charakteristiky danej postavy.
Poznať legendy o jeho
činoch.
-rozhovor
-strihanie,
lepenie
- maľba
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Žiak aktívne spoznáva
legendy o sv. Mikulášovi.
-pomôcky na
strihanie
a lepenie
– pomôcky na
maľbu
2.
2
Dekoratívne práce
Zvonček, guľa, anjel
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Vyjadriť vlastnú predstavu. Vyhľadávanie
farebne a tvarovo zaujímavých
tvarov. Poznať potrebu
lásky a rodinného pokoja pre život človeka.
-rozhovor
– kombinovaná technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Aktívne vyhľadáva
farebne a tvarovo
zaujímavé tvary. Chápe
potrebu lásky a rodiny
pre život človeka.
-individuálne
pomôcky na
kombinovanú
techniku
3.
2
Tematické práce
Betlehem
-rozhovor
– kresby
– práca
s kartónom
a papierom
( strihanie,
lepenie)
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
-pomôcky na
kresbu
– kartón,
papier,
nožnice,
lepidlo
4.
2
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov, tvorivosť. Rozvíjať jemnú motoriku
rúk. Zobrazenie postáv
a zvierat v pohybe.
Poznať život J.Krista.
1.
2
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
Ja
nu
December
1.
2.
2
Výtvarné zobrazenie
predmetov
Moja hračka
3.
2
Tematické práce
Zimné hry
4.
2
Tematické práce
Zimné hry
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť
žiakov, tvorivosť. Pozorovať a vnímať tvar
daných predmetov.
Popísať
obľúbenú hračku a jej
význam pre žiaka.
Rozvíjať komunikačné
zručnosti.
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť
žiakov, tvorivosť. Pozorovať a vnímať postavu
v pohybe, správne zachytiť jej tvar. Rozvíjať jemnú motoriku
rúk. Vedieť vymenovať jednotlivé časti
tela človeka.
-rozhovor
– kombinovaná technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
pozoruje a správne
zachytáva tvar daných
predmetov. Rozvíja
svoje komunikačné
zručnosti.
-individuálne
pomôcky na
kombinovanú
techniku
- rozhovor
- kresba
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
pozoruje a správne
zachytáva postavu
v pohybe. Rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Správne vymenováva
jednotlivé časti tela
človeka.
-pomôcky na
kresbu
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť
žiakov, tvorivosť. Pozorovať a vnímať postavu
v pohybe, správne zachytiť jej tvar. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Pracovať na skupinovej
koláži postáv. Byť sebakritický.
- rozhovor
- kresba
- koláž
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
pozoruje a správne
zachytáva postavu
v pohybe. Rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Rešpektuje schopnosti
a danosti spolužiakov.
Rozvíja sebakritické
myslenie.
-pomôcky na
kresbu
– pomôcky na
koláž
( odpadový
a drobný
materiál)
2
Práca s materiálom
Fašiangová maska
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Štylizácia postavy.
Poznať charakteristiku
fašiangového obdobia.
Poznať zvyky
a tradície.
-rozhovor
– strihanie
a lepenie
- maľba
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Tvorivo
štylizuje postavu. Aktívne rozvíja jemnú
motoriku rúk. Pozná
špecifiká fašiangového
obdobia, zvyky
a tradície.
-nožnice,
lepidlo,
farebný papier,
drobný materiál, odpadový
materiál
– pomôcky na
maľbu
2.
2
Farba, línia a výtvarné
materiály
Ilustrácia obľúbenej
rozprávky
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Vyjadriť
situáciu, dej a vzťahy.
Rozmiestniť figúry
a iné obrazové prvky
na ploche. Poznať najznámejších tvorcov
rozprávok.
-rozhovor
-kombinovaná
technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Vie vyjadriť situáciu, dej a
vzťahy vo vybranej
rozprávke. Správne
rozmiestňuje figúry
a obrazové prvky.
Pozná najznámejších
tvorcov rozprávok.
-individuálne
pomôcky na
kombinovanú
techniku
3.
2
Jarné prázdniny
Jarné prázdniny
Február
1.
Marec
4.
2
Tematické práce
Postava z rozprávky
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Zachovanie
proporcií tela pri zachovaní farebnosti zobrazovaných postáv. Pozorovať a vnímať postavu v pohybe, správne
zachytiť jej tvar. Rozvíjať komunikačné
zručnosti pri prezentácii rozprávkovej postavy.
-rozhovor
-kolorovaná
kresba
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
pozoruje a správne
zachytáva postavu
v pohybe. Rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Aktívne rozvíja komunikačné zručnosti pri
prezentácii svojej rozprávkovej postavy.
-pomôcky na
kresbu
1.
2
Farba, línia a výtvarné
materiály
Nepravidelné línie
( Logo )
Zaznamenať zhluk čiar,
zámerné vlnenie lomenia čiar. Rozvíjať
fantáziu
a predstavivosti pre
vyhľadávanie
a dotváranie vzťahov.
Rozvíjať jemnú motoriku rúk. Zachytenie
základných dejov v
prírode
a v prírodninách.
-rozhovor
– kresba tušom
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
zaznamenáva zhluk
čiar, zámerné vlnenie
lomenia čiar. Aktívne
rozvíja jemnú motoriku
rúk.
-pomôcky na
kresbu tušom
2.
2
Farba, línia a výtvarné
materiály
Rozfúkané farebné
škvrny
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov, tvorivosť. Výtvarno- estetické
hodnotenie zámerne
vytváraných škvŕn.
Dotváranie na základe predstavy. Rozvíjať jemnú motoriku
rúk.
-rozhovor
- kresba tušom
– kresba
pastelom
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Rozvíja
vlastné estetické
cítenie. Aktívne dotvára
daný rozfúkaný tvar.
Aktívnym spôsobom
rozvíja jemnú motoriku
rúk.
-pomôcky na
kresbu tušom
– pomôcky na
kresbu pastelom
3.
2
Tematické práce
Prvosienka
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Správna štylizácia daného predmetu. Pozorovanie a vystihnutie tvaru
a farby. Poznať stavbu
tela prvosienky i iných
jarných kvetov.
-rozhovor
–maľba
temperou
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Správne
výtvarne a štylisticky
zachytáva prvosienku.
Aktívne rozvíja jemnú
motoriku rúk. Pozná
jarné kvety.
-pomôcky na
maľbu
temperou
( ochranný
odev, štetec,
tempery, paleta, voda)
4.
2
Práca s materiálom
Jarná lúka
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Správna štylizácia daného predmetu. Vystihnúť priestor
rozmiestnením obrazových prvkov.
-rozhovor
– strihanie,
lepenie
– kombinovaná technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Správne
výtvarne a štylisticky
zachytáva jarné kvety
na ploche.
-nožnice,
lepidlo,
farebný papier,
drobný
a odpadový
materiál
2
Práca s materiálom
Jarná lúka
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Správna štylizácia daného predmetu. Vystihnúť priestor
rozmiestnením obrazových prvkov. Prezentácia skupinového výtvoru.
-rozhovor
– strihanie,
lepenie
– kombinovaná technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Správne
výtvarne a štylisticky
zachytáva jarné kvety
na ploche. Rozvíjať
komunikačné zručnosti.
Rešpektuje schopnosti
spolužiakov.
-nožnice,
lepidlo,
farebný papier,
drobný
a odpadový
materiál
1.
2
Dekoratívne práce
Veľkonočná
výzdoba
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Vyjadriť vlastnú predstavu. Vyhľadávanie
farebne a tvarovo zaujímavých
tvarov. Poznať význam
veľkonočných sviatkov.
-rozhovor
-kombinovaná
technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja jemnú motoriku rúk. Aktívne vyhľadáva farebne a tvarovo zaujímavé
tvary. Pozná význam
Veľkej noci.
-pomôcky na
realizáciu
kombinovanej
techniky
2.
2
Dekoratívne práce
Veľkonočný pozdrav Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov, tvorivosť. Vyberať, zostavovať a spájať rôznorodý materiál
a voľne ho graficky
zobraziť. Poznať význam veľkonočných
sviatkov.
-rozhovor
– práca
s rôznorodým
materiálom
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
vyberá a spája rôznorodý materiál
a tvorivo ho graficky
zobrazuje. Pozná
význam Veľkej noci.
-rôznorodý
materiál
Apríl
5.
Máj
3.
2
Jarná vychádzka
Jarná vychádzka
Vnímať okolité
prostredie, zachytiť
zmeny vplyvom zmeny
ročných období.
-vychádzka
Vníma okolité
prostredie a zmeny
spôsobené vplyvom
ročného obdobia.
4.
2
Farba a línia
Vtáčik
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Aktívne rozvíjať poznávacie procesy a pozorovanie. Štylizované vyjadrenie tvaru
z predstavy. Poznať
charakteristiku daných
vtákov, vedieť špecifikovať ich životné pochody.
-rozhovor
– vyškrabávanie (tuš,
vosk)
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja spoje poznávacie schopnosti. Vie
vymenovať niekoľkých
vtákov okolia a špecifikovať ich primárne
životné pochody.
-papier,
voskové pastely, tuš, pierko na vyškrabávanie
1.
2
Farba a línia
Vtáčik
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Aktívne rozvíjať poznávacie procesy a pozorovanie. Štylizované vyjadrenie tvaru
z predstavy. Poznať
charakteristiku daných
vtákov, vedieť špecifikovať ich životné pochody.
-rozhovor
– vyškrabávanie (tuš,
vosk)
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja spoje poznávacie schopnosti. Vie
vymenovať niekoľkých
vtákov okolia a špecifikovať ich primárne
životné
pochody.
-papier,
voskové pastely, tuš, pierko
na vyškrabávanie
Jún
2.
2
Tematické práce
Darček pre mamičku
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Pracovať ľubovoľnou výtvarnou
technikou. Pochopiť
význam rodičov, matky
pre život dieťaťa.
-rozhovor
– ľubovoľná
technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Žiak si
samostatne vyberá
ľubovoľnú výtvarnú
techniku.
-individuálne
pomôcky na
ľubovoľnú
techniku
3.
2
Farba a línia
ZOO
-rozhovor
– kombinovaná technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Žiak
štylisticky správne
vyjadruje tvar
z predstavy.
-individuálne
pomôcky na
kombinovanú
techniku
4.
2
Výtvarné umenie
a životné prostredie
Úprava školského
dvora a okolia
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť
žiakov, tvorivosť. Začlenenie obrazových
prvkov
v priestore. Správne
zaznačiť stavbu tela
zvierat v pokoji či
v pohybe.
Pochopiť význam
ochrany životného prostredia. Spoločne sa podieľať na skrášľovaní
školského dvora.
-rozhovor
–práca
v školskom
areáli
Žiak pozná pojem
životné prostredia,
chápe potrebu jeho
ochrany. Aktívne sa
podieľa na skrášľovaní
životného prostredia.
-pomôcky na
úpravu
školského
materiálu
1.
2
Farba, línia a výtvarné
materiály
Domy a stromy
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Vyvážená
kompozícia obrazových
prvkov na ploche.
-rozhovor
- kolorovaná
kresba
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Žiak
štylisticky správne
vyjadruje tvar
z predstavy.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
kolorovanej
kresby
2.
2
Dekoratívne práce
Stroj budúcnosti
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť žiakov,
tvorivosť. Aktívne
rozvíjať poznávacie
procesy a pozorovanie.
Štylizované vyjadrenie
tvaru z predstavy. Dotváranie na základe
predstavy. Vymyslieť
fantastický stroj
-rozhovor
- koláž
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Žiak
štylisticky správne
vyjadruje tvar
z predstavy. Aktívne
pracuje s líniou, farebne
správne člení plochu.
-pomôcky na
koláž
3.
2
Tematické práce
Naša trieda
-rozhovor
– ľubovoľná
výtvarná
technika
Žiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Žiak štylisticky správne vyjadruje tvar postáv.
Rozvíja sebakritické
myslenie.
-individuálne
pomôcky na
vybranú výtvarnú techniku
4.
2
Výtvarné umenie a
prostredie
Beseda
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť
žiakov, tvorivosť. Pozorovať a vnímať postavu
v pohybe, správne
zachytiť jej tvar.
Rozvíjať pocit
spolupatričnosti.
Porovnávať štýl
jednotlivých
ilustrátorov.
-rozhovor
- beseda
Poznať štýl
jednotlivých
ilustrátorov.
-názorné
pomôcky
-
Predmet: Hudobná výchova 4. ročník
Časový rozsah výučby
Ročník
1.
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
štvrtý
Charakteristika predmetu:
Hudobná výchova je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hravých
činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza v nich záujem o elementárne muzicírovanie
a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Posilňuje ich vrodené prirodzené
predpoklady a sklony k hravosti, spontánnosti, ich schopnosť údivu a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných a estetických
hodnôt, k otvorenosti a tvorivosti. Hudobná výchova formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v
škole, posilňuje ich pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom života, napomáha k ich socializácii v kontexte regiónu i celej spoločnosti.
Vo štvrtom ročníku sa postupne prehlbuje a dovršuje splnenie hlavných cieľov predmetu:
prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní rôznych folklórnych oblastí Slovenska si osvojiť hudobný materinský jazyk, čo znamená aj príspevok HV k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi rôznych dôb a takto získať pevný základ národnej identity a vlastenectva.
Úlohou HV je maximálne využiť špecifické možnosť predmetu: aktivizovať tvorivé sily, formovať emocionálnu a rozumovú stránku žiakov, získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojov. Hudobné
činnosti naďalej dávajú možnosť žiakom aktívne sa stretávať s hudbou, sú rozhodujúcimi prostriedkami rozvíjania hudobnosti žiakov. Majú nezastupiteľnú funkciu aj preto, lebo zásluhou ich rozmanitosti
dostávajú žiaci možnosť sebarealizácie, experimentovania, spájajú hudbu so slovom, pohybom, s hrou
na detských hudobných nástrojoch.
2.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu je prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy tak,
aby hudba a vlastné hudobné prejavy prinášali radosť a možnosť sebarealizácie; formou reprodukcie
a elementárnej produkcie hudby skvalitňovať úroveň ostatných hudobných činností; vytvárať podmienky hudobného vzdelávania žiakov; obohatiť estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti; hravou formou postupne vštepovať žiakom elementárne hudobné vedomosti; hudobnými aktivitami posilňovať socializáciu žiaka v kolektíve a jeho motiváciu k samotnému predmetu; poznaním slovenského zvykloslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými
skladateľmi minulej a súčasnej podoby získať základy národnej identity a vlastenectva; postupným poznávaním umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
3.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
o
o
o
o
sociálne komunikačné spôsobilosti (kompetencie):
dokázať určitý čas sústredne načúvať;
náležite reagovať a vyjadriť svoj názor;
vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti;
o vedieť samostatne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine
jemnej motoriky a aktuálne úroveň zrakovo-motorickej koordinácie);
o rozumieť bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne adekvátne reagovať podľa svojich možností;
o chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptovať a rešpektovať kultúrne
odlišnosti deti a dospelých
o správať sa v skupine podľa spoločenských noriem a pravidiel.
o spôsobilosť učiť sa
o dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami
o prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení
o osobné sociálne a občianske spôsobilosti
o pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb
o spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
o dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
o uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
o cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
o rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
o pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
o pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
o správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám
a rolovým funkciám,
o je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.
4.
Hodnotenie
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od
1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete Hudobná výchova sa vykonáva klasifikáciou.
TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN
z hudobnej výchovy pre 4. ročník ZŠ, 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Mesiac
Týždeň
Téma
Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným
piesni zaspievať detské a ľudové piesne, podľa
taktovania učiteľa a vedieť hrať jednoduché rytmické motívy.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Slovenská detská pieseň, intonačnorytmické cvičenie,
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, vedieť
čisto zaspievať pieseň,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
/nácvik piesne/
Slovenská detská ľudová pieseň, ,
rozlišovanie štvrťovej, osminovej
noty.
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, vedieť
čisto zaspievať pieseň, poznať hodnotu štvrťovej,
osminovej a polovej noty, rozlišovať rytmické
hodnoty a ich vzťahy v takte.
Regionálna výchova – hudba
regiónoch na Slovensku
Báseň
Pomlčka v notovom zápise, ¾ takt
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, vedieť
čisto zaspievať pieseň, Dokázať určiť náladu
piesne, vyvodiť charakteristické výrazové prostriedky taktovanie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Slovenská ľudová pieseň, bodka pri
note
Zvládnuť pri spievaní bodku pri note,
Mediálna výchova
– hudba prezentovaná rozhlasom,
televíziou, inter-
Opakovanie piesní
z 3. Ročníka
/opakovanie piesne/
Cip, cip cipovička
SEPTEMBER
3.
OKTÓBER
4.
/nácvik piesne/
Dievča, dievča, čože
to máš
1.
Prierezová
Opakovanie detských a ľudových
piesní z 3. ročníka, rytmický sprievod pozostávajúci zo štvrťových,
osminových a polových hodnôt.
Vybrané slová
2.
Výkonový štandard
téma
Úvodná hodina
1.
Obsahový štandard
/nácvik piesne/
podľa sluchu poznať skladbu, vystihnúť jej náladu
pohybom
netom, ...
Čierne oči choďte
spať
2.
Zvládnuť správne nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek, delenie slov na slabiky pri
spievaní, dýchanie pri speve, náladu a výraz pri
speve
Regionálna výchova
Počúvanie a rozbor skladby, tvorba
Eugena Suchoňa, nálada, tempo,
dynamika, hudobné nástroje
Poznať kontrast v hudobnej skladbe, podľa sluchu
poznať skladbu, vystihnúť jej náladu, pohybom
správne reagovať na hudbu, rytmickým nástrojom
zdôrazniť hudobnú myšlienku v počúvnej skladbe.
Mediálna výchova
– hudba prezentovaná rozhlasom,
televíziou, internetom,
/nácvik piesne/
Keď sa vlci zišli
3.
Slovenská ľudová uspávanka.
/počúvanie hudby/
tvorba projektu
Parobská karička
4.
/nácvik piesne/
NO-
Išli tri panenky
z Turca
VEMBER
1.
/nácvik piesne/
Východoslovenský tanec, synchronizácia pohybu, 2/4 takt
Zvládnuť správne nasadenie tónu, rytmus, zdokonaľovať sa v technike hry na rytmických nástrojoch, poznať východoslovenské nárečie
Environmentálna
výchova
Ľudová pieseň, bodka pri note, intonačné a rytmické cvičenie, rytmický sprievod a jednoduchý pohyb.
Zvládnuť správne nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek, delenie slov na slabiky pri
spievaní, podľa sluchu poznať skladbu, vystihnúť
jej náladu pohybom a rytmickým sprievodom,
podľa sluchu odhaliť výrazové prostriedky.
Regionálna výchova – hudba
regiónov Slovenska
Detská moderná pieseň, hlasové
cvičenie, hudobné hry, rytmus, bodka pri note , pomlčky v notovom
Vedieť čisto zaspievať pieseň, dokázať určiť náladu piesne, správne intonovať, rytmický sprievod –
Osobnostný
a sociálny rozvoj
2.
3.
Mobil
zápise
tlieskanie, plieskanie
Mesiace v roku
Detská pieseň, hlasové cvičenie,
hudobné hry, pojem refrén, opakovacie znamienka /:
Vedieť čisto zaspievať pieseň, dokázať určiť náladu piesne, pohybom správne reagovať na hudbu.
Dopravná výchova
Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobno-dramatického prejavu s reálnymi
Detská pieseň spojenie hudobno- životnými situáciami, rešpektovať názory iných
dramatického prejavu rytmické a stáť si za svojimi riešeniami.
a melodické doplňovačky.
Environmentálna
výchova
Moravská ľudová pieseň so žartovným podtónom , molová tónina
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, poznať hodnoty nôt vyskytujúcich sa
v piesni, vedieť tvoriť ostinátny sprievod.
Multikultúrna
výchova – zvyky
a tradície iných
krajín
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, vedieť zahrať jednoduchý sprievod
k piesni, detským nástrojom zdôrazniť náladu
piesne. .
Tvorba projektu
Vianočné koledy
Pieseň súčasných autorov, hudobné
hry, zvonkohra, rytmický
a melodický sprievod k piesni.
Hymnické piesne
Slovenské hymnické piesne
Hymna SR
Dynamika pri speve, piano, forte,
mezzoforte,
Vedieť zaspievať hymnu SR , poznať vznik hymny, jej autorov, pochopiť obsah hymnických piesní Aká si mi krásna, Kto za pravdu horí
Osobnostný
a sociálny rozvoj
/nácvik piesne zo
série Škola hrou/
Keby mala rozum
stonožka
4.
/nácvik piesne/
DECEMBER
Muzikanti co děláte
1.
/nácvik piesne/
Vianoce
JA-
2.
NUÁR
1.
/nácvik piesne,
počúvanie hudby/
Pieseň súčasných autorov, reťazová
hra, refrén, noty c, d, e, f, g, a, c''.
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne
nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások
a koncoviek, delenie slov na slabiky pri spievaní,
výslovnosť nárečových slov, poznať ich význam
Regionálna výchova
Slovenská pieseň, krátke intonačné
a rytmické cvičenia, spev na jednom
tóne
Správna intonácia pri speve, dodržiavanie rytmických hodnôt nôt nachádzajúcich sa v notovom
zápise
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Slovenská ľudová pieseň, intonačné
a rytmické cvičenia, noty, ostinátny
sprievod k piesni,
Poznať a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa v piesňach, intonovať podľa fonogestiky,
vedieť tvoriť ostinátne sprievody k piesni.
Regionálna výchova – hudba
regiónoch na Slovensku
Pokapala na salaši
slanina
Hudobné hry, hra na ozvenu, jednoduchý ostinátny dvojhlas
Osobnostný
a sociálny rozvoj
/nácvik piesne/
čítanie nôt c – c2
Vedieť zaspievať jednoduchý ostinátny dvojhlas,
uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich
vzťahy v takte.
Fašiange sa krátia
Slovenská ľudová pieseň,
Vedieť čisto intonačne zaspievať pieseň, rytmické
vyjadrenie piesne pomocou rytmických nástrojov,
Regionálna výchova – zvyky
a tradície
Slovenská ľudová pieseň, spievanie
podľa ruky, tempo a rytmus piesne
Dokázať určiť náladu piesne, vyvodiť charakteristické výrazové prostriedky, správne artikulovať
nárečové slová
Environmentálna
výchova
Slovenská pieseň, intonačné, rytmické a sluchové cvičenia v molovej
tónine, polová nota.
Zvládnuť základné spevácke návyky a zručnosti,
vedieť zaspievať jednoduchý notový zápis, vyjadriť náladu v molovej tónine, rozlíšiť durový
a molový akord
Regionálna výchova – hudba
regiónoch na Slovensku
Pred muziku verbunk
chasa stojí
2.
3.
/nácvik piesne/
A vy, páni muzikanti
/nácvik piesne/
Keť komára ženili
1.
Slovenská pieseň s nárečím
FEBRUÁR
/nácvik piesne/
2.
3.
/nácvik piesne/
Pije, pije
MAREC
1.
/nácvik piesne,
Nemá ryba
2.
/nácvik piesne/
3.
Vedieť zaspievať pieseň, poznať a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa v piesni, pohybom správne reagovať na hudbu.
Ochrana života
a zdravia
/nácvik piesne/
Pieseň súčasných autorov, hudobné
hry, jednoduchý rytmický sprievod
k piesni, chôdza podľa rytmu.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, vedieť správne zvoliť detský hudobný
nástroj, dokázať vyjadriť obsah piesne pohybom.
Environmentálna
výchova
C. Saint- Saens:
Karneval zvierat
Rozbor ukážok , hudobné nástroje,
vyjadrenie nálad pomocou tónov,
Podľa sluchu poznať hudobnú skladbu, dokázať
vystihnúť jej náladu a odhaliť dominujúce výrazové prostriedky, pohybom správne reagovať na
hudbu.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Slovenská ľudová pieseň, sólový
spev so sprievodom.
Vedieť zaspievať pieseň z ponuky, správne otváranie úst, mäkké nasedenie tónu, intonácia, spev
hlavovým tónom
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Detská pieseň, rytmické cvičenia,
hudobné hry, fonogestika.
Dokázať vyjadriť obsah piesne pohybom, správne
intonačne pieseň zaspievať, dodržať bodku pri
note , synkopa
Regionálna výchova – hry detí
ko- Slovenská ľudová pieseň, rytmické
cvičenie, jednoduchý tanec, jedno
kročka, osminové noty
Vedieť zatancovať jedno kročku, zostaviť
z krokov jednoduchý tanec, vedieť správne artikulovať text s osminovými notami
Regionálna výchova – ľudové
zvyky z minulosti
Slovenská ľudová pieseň v molovej
tónine, bodka pri note
Vedieť zaspievať ľudovú pieseň s výrazom, dodržať správny rytmus, hodnotu jednotlivých tónov,
rozoznať molovú a durovú tóninu
Environmentálna
výchova
Dínom, dánom
Česká pieseň, hudobné hry, noty
a pomlčky, hudobné hádanky
/nácvik piesne/
Slonia pesnička
4.
1.
/počúvanie hudby/
Slávik Slovenska
APRÍL
2.
/príprava na súťaž/
Tom a Jerry
3.
/nácvik piesne/
Močila
nope močila
4.
/nácvik piesne/
U susedov tam je
topoľ
MÁJ
1.
/nácvik piesne/
Musorgskij:
2.
Tanec kuriatok
v škrupinkách
Rozbor jednotlivých ukážok, analýza hudobných nástrojov, ktoré hrajú
v hudobnej ukážke, vyjadrenie nálad
pomocou tónov
Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobno-dramatického prejavu s reálnymi
životnými situáciami, poznať podľa sluchu fagot,
sláčikové nástroje
Mediálna výchova
Slovenská pieseň zameraná na intonačné, rytmické a sluchové cvičenia,
výrazové prostriedky v hudbe
Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku piesne,
hra na rytmických hudobných nástrojoch, hra na
muzikantov, napodobňovanie hudobných nástrojov
Ochrana života a
zdravia
Slovenská detská pieseň, pomlčky
v notovom zápise
Vedieť čisto intonačne zaspievať pieseň, dodržať
správny rytmus, tlieskanie, plieskanie, lúskanie,
nálada a výraz pri spievaní
Environmentálna
výchova
Americká ľudová pieseň, durová
a molová melódia, jednoduchý
sprievod k piesni, hlasové, rytmické
cvičenia.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, intonovať podľa ruky, vedieť zahrať jednoduchý sprievod k piesni.
Multikultúrna
výchova – hudba
iných národov
Nácvik piesne, sprievod k piesni,
pohybová improvizácia piesne.
Vedieť čisto zaspievať pieseň, vedieť zahrať jednoduchý sprievod k piesni, pohybom správne
reagovať na hudbu, poznať najnižší a najvyšší tón,
nástroje typické pre Slovensko: gajdy, fujara,
píšťala
Regionálna výchova – tradície
na Slovensku
Opakovanie naučených piesní, hier
a hudobných skladieb v 4. ročníku.
Vedieť čisto zaspievať minimálne 15 piesní, vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam,
podľa sluchu poznať aspoň 6 skladieb.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
/počúvanie hudby/
Muzikant
3.
/nácvik piesne/
Zoologická
4.
/nácvik piesne/
Durová, molová
stupnica
1.
Starý Donald farmu
mal
JÚN
/nácvik piesne/
Zaspievajme
a zahrajme si ...
2.
Bol jeden gajdoš
Zaspievajme
a zahrajme si ...
3.
Predmet: Prírodoveda 4. ročník
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia,
fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je
rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi
a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna
stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti
sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti
rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
2. Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť
ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je
možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
• spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
• rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
v rôznych informačných zdrojoch.
• rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
• opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
• rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
• nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
• tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie.
• uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
• poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Štvrtý ročník je v Prírodovede zameraný obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť
rozvoj kognitívnych schopností. S ich rozvojom sa spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti
prírodných vied.
Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby
•
•
•
•
si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú
bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov)– ako spolu súvisia a prečo,...
si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím
neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, gravitácia, trenie,...
si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie
(s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín
a živočíchov, ...
si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
•
si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím
neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať
a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie,
príťažlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ
svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak v postojovej
oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
•
•
•
•
•
Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa
najmä motiváciou k poznávaniu).
Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne
vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce).
Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom).
Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie
a preferenciou logických princípov myslenia).
Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou
(prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj
špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu
a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
ROZPIS UČIVA PREDME : Prírodoveda
Názov tematické- Medzipredmetové Očakávané vzdelávacie výstupy (VV)
ho celku vrátane
vzťahy
tém
Prierezové témy
Rastliny 9
1.Rastliny ako živé
organizmy 1 h.
ENV- Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
OZO- Pohyb
a pobyt v prírode
a jej ochrana
2. Základná stavba
rastlinného tela: koreň, stonka ,list kvet,
plod 5 h.
Ročník: štvrtý
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Kritériá hodnotenia (KH
Metódy
Prostriedky
VV)
hodnotenia hodnotenia
Žiak má :
-uviesť, že rastliny rastú aj vo vode, na skalách,
vo veľmi chladných oblastiach, tiež vo veľmi teplých oblastiach, v močariskách, ale aj na iných
rastlinách
-pochopiť ,že rastliny sú živými súčasťami prírody
a to aj napriek tomu, že nie sú tak pohyblivé ako
napríklad živočíchy alebo človek. S pomocou
učiteľa žiak identifikuje niektoré zo základných
životných prejavov rastlín
Žiak:
-uviedol, že rastliny rastú aj vo
vode, na skalách, vo veľmi
chladných oblastiach, tiež vo
veľmi teplých oblastiach, v
močariskách, ale aj na iných
rastlinách
-že rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj napriek
tomu, že nie sú tak pohyblivé
ako napríklad živočíchy alebo
človek.
Žiak má :
vysvetliť dve základné funkcie koreňa – čerpanie
živín z pôdy a upevnenie rastliny v pôde.
- osvojiť si poznatok, že rôzne korene sa líšia napríklad veľkosťou, pričom veľkosť súvisí s funkciou
upevnenia v pôde (veľké rastliny potrebujú veľké
korene).
- vysvetliť, prečo majú rastliny hlbšie, širšie rozvetvené korene a to v súvislosti s funkciou koreňa pri získavaní vody a živín z pôdy
- vysvetliť, prečo majú rastliny z oblastí s nedostatkom vody hlbšie korene.
-využiť poznatky o funkcii koreňa pri presádzaní rastlín tak, aby rastlina po presadení prosperovala a ak
neprosperuje, vedieť tento jav vysvetliť v súvislosti s
narušením koreňovej sústavy.
Žiak má :
-rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie na kry a
stromy, vedieť detailným pozorovaním zistiť, akými
rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú.
Žiak:
- vysvetlil dve základné funkcie
koreňa – čerpanie živín z pôdy a
upevnenie rastliny v pôde.
- osvojil si poznatok, že rôzne
korene sa líšia napríklad veľkosťou, prečo majú rastliny
hlbšie, širšie rozvetvené korene a to v súvislosti s funkciou
koreňa pri získavaní vody a
živín z pôdy
- rozdelil rastliny na byliny,
dreviny a tie na kry a stromy,
vediel ,akými rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú
- rozoznal,, že byliny môžu mať
dutú alebo plnú stonku, môžu byť
na priereze okrúhle, oválne, hranaté, môžu mať na stonke chĺpky
- pozoroval, že niektoré stonky sa
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
-pozorovať, že stromy majú rôznu výšku, hrúbku,
odlišujú sa kôrou.
-poznávať, že byliny môžu mať dutú alebo plnú stonku, môžu byť na priereze okrúhle, oválne, hranaté,
môžu mať na stonke chĺpky, iné môžu byť bez chĺpkov a podobne.
- pozorovať, že niektoré stonky sa vetvia a iné nie,
informácie primerane reprodukuje. -vedieť vysvetliť,
že niektoré stonky vytvárajú úponky, ktorými sa prichytávajú o podklad a dostávajú sa tak vyššie, aby
mali lepší prístup k svetlu
-pozorovať,že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom listovej čepele, kresbou žilnatiny a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj
farbou
-vysvetliť, že funkciou listov je prijímať slnečné svetlo a preto sú listy ploché a široké – aby zachytili väčšie množstvo svetla, poznatok využť pri objasňovaní
pozorovaných javov, napríklad vie vysvetliť na základe pozorovania, že ak rastline odstránime väčšie
mnoţstvo listov, tak uhynie, lebo nemá ako získavať
slnečné svetlo.
-všímať si pri porovnávaní kvetov okrem farby aj
tvar, počet lupeňov, farbu, počet tyčiniek.
- vedieť, že na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môže
mať rôznu farbu,
-pozorovať,že niektoré rastliny majú samostatné kvety
a iné ich majú zoskupené do súkvetí
- pozorovať aj veľmi drobné kvety nevýrazných farieb, napríklad kvet liesky, orecha, skorocelu, žihľavy
či rôznych druhov tráv.
- vysvetliť funkciu kvetu – z kvetu sa vyvíjajú plody,
ktoré obsahujú semená, z ktorých v ďalšom roku vyrastú nové rastliny
- uvedomiť si, že niektoré rastliny poznáme zvyčajne
v kvete a iné poznáme skôr bez kvetov( vysvetliť túto
skutočnosť tým, že niektoré kvety kvitnú pomerne
dlho a iné kvitnú veľmi krátko)
-pozorovať,že v kvete sa nachádzajú tyčinky a na nich
je peľ, ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety a len
vtedy sa môže zmeniť kvet na plod
-vedieť,že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu
vetvia a iné nie, informácie primerane reprodukuje.
- vysvetlil, že niektoré stonky
vytvárajú úponkya akú majú
funkciu
-diskutoval,že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať tvarom
listovej čepele, kresbou žilnatiny
a rôznosťou zúbkovania na okraji
listu, ako aj farbou
-vysvetlil, aká je funkcia listov
-všímal si pri porovnávaní kvetov
okrem farby aj tvar, počet lupeňov, farbu, počet tyčiniek.
- pozoroval, že na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môže mať rôznu farbu,
-skúmal, že niektoré rastliny majú
samostatné kvety a iné ich majú
zoskupené do súkvetí
- vysvetlil funkciu kvetu – z kvetu sa vyvíjajú plody, ktoré obsahujú semená, z ktorých v ďalšom
roku vyrastú nové rastliny
- uvedomil si, že niektoré rastliny poznáme zvyčajne v kvete a
iné poznáme skôr bez kvetov
-vysvetlil funkciu tyčinek v
kvete,že na nich je peľ, ktorý
opeľovače prenášajú na iné kvety
a len vtedy sa môže zmeniť kvet
na plod
-zistil,že plod je tá časť rastliny,
ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení,
-opísal proces opelenia pomocou
vetra a opeľovačov (včely, čmele,
motýle)
-vedel,že plod obsahuje semeno
-zisťoval rôzne vlastnosti plodov
-skúmal, kde sú uložené semená a
zamýšľal sa nad funkciou plodu,
po jeho opelení, vedieť opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, motýle)
-skúmať,že plod obsahuje semeno
-skúmať rôzne vlastnosti plodov
-skúmať, kde sú uložené semená a zamýšľať sa nad
funkciou plodu, diskutovať s učiteľom a spolužiakmi,
s pomocou učiteľa vyhľadávať informácie v sekundárnych zdrojoch (plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa
rastlina rozmnožovala ďalej do prostredia a preto majú
niektoré semená rôzne nástroje na to, aby sa zachytávali na srsti zvierat a prenášali sa na väčšie vzdialenosti, aby mohli letieť vzduchom alebo obsahujú veľa
zásobných látok, ktoré lákajú živočíchov, tie ich prenášajú, uskladňujú, konzumujú a tak aj na veľké
vzdialenosti prenášajú).
3.Základné podmienky pre rast rastliny 1h.
Žiak má :
vysvetlit, že žastliny potrebujú pre svoj život svetlo,
teplo, vodu, vzduch a živiny. Ak nie je niektorá z uvedených podmienok poskytnutá, tak rastlina neprosperuje, nerastie, prípadne vädne až usychá. S pomocou
učiteľa vie realizovať pokus na overenie poznatku o
tom, že rastlina potrebuje na rast svetlo (prípadne
teplo, vodu, vzduch).
-vedieť, že rastliny sa môžu líšiť v tom, koľko vody
pre svoj život potrebujú
-uvedomiť si, že rastliny rastú na miestach, ktoré poskytujú rastlinám rôzne množstvo vody – pri vode i
vo vode, ale aj na suchých miestach a skalách
- spoznávať, že rastliny rastúce na suchých miestach
vydržia dlhšie bez vody ako rastliny žţijúce vo vlhkých podmienkach
-uviesť príklady rastlín, ktoré žijú vo vode (lekno,
žaburinka) a vedieť uviesť príklady rastlín, ktoré žijú
na miestach s malým množstvom vody (skalnice, kaktusy).
-vedieť, že tie rastliny, ktoré prirodzene rastú na tienistých miestach neprežijú na miestach s priamym
slnečným svetlom a naopak,
-uvedomiť si, že poznáme aj rastliny, ktoré rastú a
kvitnú na jar, na jeseň, keď je deň ešte krátky a počasie chladnejšie a sú rastliny, ktoré kvitnú počas leta,
(plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa
rastlina rozmnožovala ďalej do
prostredia
Žiak :
- vysvetlil, že žastliny potrebujú pre svoj život svetlo, teplo,
vodu, vzduch a živiny
--vediel, že rastliny sa môžu líšiť
v tom, koľko vody pre svoj život
potrebujú
- uviedol príklady rastlín, ktoré
žijú vo vode (lekno, žaburinka) a
vedieť uviesť príklady rastlín,
ktoré žijú na miestach s malým
množstvom vody (skalnice, kaktusy).
-vedel, že tie rastliny, ktoré prirodzene rastú na tienistých miestach
neprežijú na miestach s priamym
slnečným svetlom a naopak
-poznal rastliny krátkych dní
a rastliny dlhých dní
kedy je deň dlhý a teplý( snežienky, reďkovka, chryzantémy alebo paprika )
Žiak má
-vedieť, že rastliny majú veľa znakov spoločných a
tým sa odlišujú od iných živých súčastí prírody.
-vedieť,že rastliny sa inými znakmi vzájomne odlišujú – žiak má osvojené základy poznávania druhovej rozmanitosti.
- poznať 10 rastlín (vie ich pomenovať rodovým
názvom), ktoré bežne pozoruje vo svojom okolí a
má vysvetliť, na základe ktorých znakov rozpoznal,
že ide o daný druh.
Žiak:
- vedel, že rastliny majú veľa
znakov spoločných a tým sa
odlišujú od iných živých súčastí
prírody.
-osvojil základy oznávania druhovej rozmanitosti
- poznal 10 rastlín (vie ich pomenovať rodovým názvom),
ktoré bežne pozoruje vo svojom
okolí a mál vysvetliť, na základe
ktorých znakov rozpoznal, že
ide o daný druh.
4.Druhová rozmanitosť rastlín 1h.
5.Semená, rozmnožovanie rastlín ,dĺžka
života rastlín 1h.
Žiak má :
-vedieť, že rastliny je možné rozmnožovať aj pomocou iných častí rastlín ako
sú semená. napríklad hľuzami (zemiak), poplazmi (jahoda) a odrezkami (maliny) . -vedieť,že hľuzy, poplazy a odrezky neobsahujú semená.
-vedieť samostatne skúmať, ktoré izbové rastliny je možné rozmnožovať odrezkami rôznych častí rastliny
-vedieť,že niektoré rastliny žijú dlho a
iné krátko a že dĺžka života rastliny závisí aj od druhu rastliny- jednoročné
a dvojročné rastliny(mrkva)
Žiak :
- vediel, že rastliny je možné
rozmnožovať aj pomocou
iných častí rastlín ako sú semená. napríklad hľuzami
(zemiak), poplazmi (jahoda) a
odrezkami (maliny) . vedieť,že hľuzy, poplazy a
odrezky neobsahujú semená
-vedel, že dĺžka života rastliny
závisí aj od druhu rastlinyjednoročné a dvojročné rastliny(mrkva)
Rastliny polí a lúk 5
h.
1.Typické druhy lúčnych rastlín. Úvod
do systematiky rastlín
1 h.
2. Typické druhy
lúčnych živočíchov.
Úvod do systematiky
živočíchov
1h.
3. Pole.
Druhy a spôsob života poľných živočíchov.
ENV- Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
OZO - Pohyb
a pobyt v prírode
a jej ochrana
Žiak má :
-získať predstavu o rôznorodosti lúčneho porastu, naučiť sa spoznávať vybraných zástupcov
lúčneho porastu
-vedieť druhovú rôznorodosť dokázať tým, že vie
vymenovať (nazvať rodovými názvami) 5 typických zástupcov slovenských lúk (vlčí mak, zvonček konáristý, rumanček roľný, nevädza poľná,
lipnica lúčna) a opísať rozdielne a zhodné znaky
týchto rastlín
- vedieť detailným pozorovaním a porovnávaním
identifikovať rozdiely v druhoch rastlín, ktoré patria do toho istého rodu, napríklad mak siaty a vlčí
mak
Žiak má :
-vedieť, že živočíchy tu žijúce majú stavbu tela a
spôsob života prispôsobený lúčnemu porastu
-vedie, ,že prítomnosť rôznych druhov živočíchov je možné zistiť podľa zvukov, ktoré z lúky
vychádzajú
- druhovú rôznorodosť dokázať tým, že vie vymenovať (nazvať rodovými názvami) 5 typických
zástupcov slovenských lúk (koník lúčny, lienka
sedembodková, voška ružová, mlynárik kapustný, kvetárik dvojtvarý) a opísať rozdielne a zhodné znaky týchto živočíchov
- o žiivočíchoch získavať samostatne ďalšie informácie a vie rozprávať o spôsobe ich života
- vedieť detailným pozorovaním a porovnávaním
identifikovať rozdiely v živočíšnych druhoch, ktoré patria do tej istej skupiny živočíchov, ale sú
odlišnými druhmi (rôzne druhy pavúkov, motýľov,
koníkov, mravcov a pod.).
Žiak má :
- rozlišovať lúku a pole podľa rôznych znakov
- vymenovať (pomenovať rodovým menom) 5
zástupcov živočíchov, ktoré žijú na poliach (zajac
Žiak :
- získal predstavu o rôznorodosti lúčneho porastu, naučiť
sa spoznávať vybraných zástupcov lúčneho porastu
-vedel druhovú rôznorodosť
dokázať tým, že vie vymenovať (nazvať rodovými názvami) 5 typických zástupcov slovenských lúk (vlčí mak, ...)
Žiak :
- vedel, že živočíchy tu žijúce
majú stavbu tela a spôsob
života prispôsobený lúčnemu
porastu
- druhovú rôznorodosť dokázal
tým, že vie vymenovať (nazvať rodovými názvami) 5 typických zástupcov slovenských lúk (koník lúčny,...)
- vedel detailným pozorovaním
a porovnávaním identifikovať
rozdiely v živočíšnych druhoch, ktoré patria do tej istej
skupiny živočíchov, ale sú
odlišnými druhmi
Žiak :
-rozlišoval lúku a pole podľa
rôznych znakov
- pomenoval rodovým menoml
5 zástupcov živočíchov, ktoré
žijú na poliach (zajac poľný,
králik poľný, sokol sťahovavý,
Ústne skúšanie
Písomné
skúšanie
Ústna odpoveď
PL
Projekt
Test
1h.
Poľné plodiny a ich
význam.
1h.
4. Liečivé rastliny 1h.
poľný, králik poľný, sokol sťahovavý, hraboš poľný, škrečok poľný), vie ich opísať a vie povedať,
čím sa živia. Informácie vie spájať a vytvárať tak
jednoduchý potravinový reťazec. O živočíchoch
vie nájsť informácie v encyklopédii.
Žiak má :
-vedieť, že polia vznikli z lúk, pričom pôvodné
rastliny boli vytlačené na medze.
- vysvetliť, aké pozitíva má pestovanie monokultúry
- poznať 5 druhov plodín, ktoré sa na poliach
pestujú najčastejšie (kukurica, repka olejná, slnečnica, cukrová repa, obilie), vie ich opísať a
vymenovať využitia danej rastliny
- o obilninách vedieť, že poznáme rôzne druhy,
napríklad pšenicu, raž, jačmeň a ovos a vedieť,
aké rôzne použitie majú dané obilniny
hraboš poľný, škrečok poľný),
opísal ich a povedal, čím sa
živia. Informácie vedel spájať
a vytváral tak jednoduchý potravinový reťazec
Žiak :
-vedel ako vznikli polia
-vedel aké výhody má pestovanie monokultúry
- poznal 5 druhov plodín, ktoré
sa na poliach pestujú najčastejšie
- o obilninách vedieť, že poznáme rôzne druhy
- vedel, aké rôzne použitie
majú dané obilniny
Žiak :
- vysvetlil význam liečivých
rastlín pre človeka
Žiak má :
-rozpoznával najčastejšie
-vysvetliť význam liečivých rastlín pre človeka
používané liečivé byliny
-rozpoznávať najčastejšie používané liečivé byli- a pomenovával ich rodovými
ny a pomenovávať ich rodovými menami: repík
menami
lekársky, lipa malolistá, materina dúška, ruža
- pracoval s atlasom rastlín a
šípová a skorocel kopijovitý
samostatne zisťoval, na čo sa
-pracovať s atlasom rastlín a samostatne zisťoliečivá bylina používa
vať, na čo sa liečivá bylina používa
-vedel o liečivých účinkoch
-zisťovať, kde v okolí školy a bydliska sa nachárôznych častí rastliny
dzajú uvedené liečivé byliny
-vedel o nebezpečnosti zbie-vedieť, že liečivé účinky môžu mať rôzne časti
rania neznámych rastlín
rastlín – korene, listy, kvety, plody. Na príklade
-vedel opísať postup ako je
repíka, lipy, ruže šípovej a skorocelu vie vysvetliť, potrebné rastliny sušiť,
ktoré časti rastlín sa zbierajú.
uskladňovať
-uvedomovať, že je nebezpečné zbierať rastliny,
-vedel pripraviť čaj z liečivých
ktoré nepoznáme, pretože môžu spôsobiť otravu bylín, zdôvodnil zalievanie
až smrť
horúcou vodou
-vedieť opísať postup, ako je potrebné rastliny
-skúmal ako sa rozpúšťajú
sušiť a uskladňovať
látky zo sušeného čaju v stu-
Živočíchy 17 h.
1. Čo majú živočíchy spoločné a čím
sa odlišujú 1
2. Plazy 1h.
OZO - Pohyb
a pobyt v prírode
a jej ochrana
ENV- Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
TBZ- práca
v skupine
a prezentácia výsledkov
3. Vtáky 1h.
-vedieť pripraviť čaj z liečivých bylín
-skúmať, koľko látok sa uvoľňuje z liečivých rastlín do vody, ak sušené rastliny zalejeme studenou, teplou a horúcou vodou (pozorovať intenzitu
zafarbenia). Na základe záveru zo skúmania
zdôvodniť, prečo je potrebné používať pri príprave čaju horúcu vodu
- skúmať, ako sa rozpúšťajú látky zo sušeného
čaju v studenom a teplom alkohole a ako v oleji
- vytvárať z pozorovania závery a pri ich tvorbe
využíva vedomosti o rozpustnosti látok vo vode
denom a teplom alkohole a
ako v oleji
- vytvárať z pozorovania závery a pri ich tvorbe využíva vedomosti o rozpustnosti látok
vo vode
Žiak má :
-vysvetliť, čím sa živočíchy a rastliny vzájomne
podobajú a čím sa vzájomne odlišujú(tvarom,
spôsobom života). Medzi špecifikami živočíchov
spomína aj získavanie potravy.
-vyhľadať si informácie v rôznych informačných
zdrojoch a overiť si tak spôsob vlastného uvažovania.
Žiak :
- vysvetlil, čím sa živočíchy a
rastliny vzájomne podobajú a
čím sa vzájomne dlišujú (tvarom, spôsobom života). Medzi
špecifikami živočíchov spomína aj získavanie potravy.
Žiak má :
-opísať skupinu plazov a vie vymenovať troch zástupcov (užovka, vretenica, jašterica).
- jednoducho vysvetliť, že plazy sú chladnokrvné (vysvetľuje,že plazy sú v chlade strnulé, lebo si nevedia
vytvoriť vlastné teplo tak, ako to dokáže človek)
- si dávať informácie do súvislosti s tým, kde je
možné plazy najčastejšie nájsť (na skalách, múroch,
chodníkoch, kde sa vyhrievajú).
Žiak má :
-opísať skupinu vtákov a vie vymenovať piatich
zástupcov (napríklad: vrabec, drozd, lastovička,
sokol, labuť)
-opísať spôsob života daných živočíchov, uvedomiť
si, že sa vzájomne odlišujú napríklad spôsobom
získavania potravy (dravé a nedravé vtáky).
-vedieť,že všetky vtáky kladú vajcia a opísať, ako
sa vtáky o vajcia a neskôr o mláďatá starajú
- vedieť, že rôzne druhy vtákov hniezdia na rôznych
Žiak :
- opísal skupinu plazov a vie vymenovať troch zástupcov (užovka, vretenica, jašterica).
- jednoducho vysvetlil,, že plazy sú chladnokrvné
Žiak :
-opísal skupinu vtákov a vie
vymenovať piatich zástupcov
(napríklad: vrabec, drozd, lastovička, sokol, labuť)
- opísal spôsob života daných
živočíchov, ich odlišnosti (spôsob
získavania potravy,starostlivosťou o mláďatá,
typu hnízd)
- vedieť, že medzi vtáky patria i
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
miestach a je ich možné rozpoznať aj podľa typu
hniezda a podľa tvaru, veľkosti a sfarbenia vajec
-vedieť, že medzi vtáky patria i nelietavé živočíchy(pštros,tučniak)
4. Živočíšne spoločenstvá 2h.
5.Úžitkové zvieratá
2h.
Žiak má :
-vedieť,že niektoré živočíchy žijú v skupinách a vie
jednoducho vysvetliť význam tohto zhlukovania,
napríklad na svorke vlkov, stáda koní a kŕdli lastovičiek
-vedieť, že žvočíchy sa môžu zhlukovať len v určitom čase a pre určitý účel alebo žijú v spoločenstvách celý život
-vedieť že k živočíchom patria aj drobné organizmy, napríklad hmyz
- opísať spôsob života mravcov, včiel, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania potravy a orientáciu v
priestore. Pri vysvetľovaní použţíva informácie o
organizačnej štruktúre mraveniska,včelej rodiny a o
jednotlivých kastách mravcov,včiel. Nakoniec vie
zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre mravce,včely prospešný, pričom vytvára vlastný úsudok
a vyhľadáva informácie o spôsobe života rôznych
druhov mravcov,včiel v rôznych sekundárnych informačných zdrojoch
Žiak má :
-vysvetliť, aký úžitok človeku poskytuje chov nasledujúcich živočíchov: včely, kravy, ovce, sliepky,
kone
-vedieť ako sa vyrába med a vie jednoducho opísať,
ako sa včelár stará o včely a ako od včiel získava
med
-vysvetliť, ako sa z kravského mlieka vyrába syr
a maslo
- jednoducho vysvetliť, ako sa starať o kravy, aby
z nich mal človek úžitok
-jednoducho vysvetliť, ako sa z oviec získava
nelietavé živočíchy
(pštros,tučniak)
Žiak :
- vedel,že niektoré živočíchy
žijú v skupinách a vie jednoducho vysvetlil význam tohto
zhlukovania
- vediel, že živočíchy sa môžu
zhlukovať len v určitom čase a
pre určitý účel alebo žijú v spoločenstvách celý život
-opísať spôsob života mravcov, včiel, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania potravy
a orientáciu v priestore. Pri
vysvetľovaní používal informácie o organizačnej štruktúre
mraveniska, včelej rodiny a o
jednotlivých kastách mravcov,
včiel v rôznych sekundárnych
informačných zdrojoch
Žiak :
- vysvetlil, aký úžitok človeku
poskytuje chov živočíchov
-vedel aké produkty poskytujú
úžitkové zvieratá človeku
-jednoducho vysvetlil starostlivosť o úžitkové zvieratá
vlna, vymenovať aj iné produkty, ktoré je možné
chovom oviec získať
-vedieť, ako je možné dochovať vajcia a ako je potrebné sa starať o sliepky, aby z nich mal človek úžitok.
-vedieť, aký úžitok poskytuje chov ťažných, športových a rekreačných koní
- vysvetliť, ako je potrebné sa o kone starať, aký
priestor potrebujú pre život
6. Spôsob zabezpečovania potravy živočíchov
Bylinožravce 1h.
7. Mäsožravce 1h.
Žiak má :
-vedieť, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj spôsobom získavania potravy
-jednoducho vysvetliť získavanie potravy vybraných bylinožravých živočíšnych druhov a ako sa
získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú(dážďovka zemná, slimák záhradný, mlynárik
kapustový, včela medonosná, kapor obyčajný,
hus domáca, zajac poľný, myš poľná, veverica
obyčajná, srna hôrna, kôň, krava)
Žiak má :
-dávať do súvisu vonkajšiu stavbu živočícha,
spôsob pohybu v prostredí a to, čím sa živí (rýchlosť, sila, maskovanie, orientácia v prostredí)
- jednoducho vysvetliť získavanie potravy vybraných mäsožravých živočíšnych druhov a ako sa
získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú(pavúk, kobylka, užovka, žaba, šťuka, sokol,
vlk, líška, medveď, rys)
Žiak má :
-vedieť, že živočíchy sa vzájomne odlišujú aj tým,
ako sa pohybujú
Žiak má „
-vedel, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj spôsobom získavania potravy
-jednoducho vysvetlil získavanie potravy vybraných bylinožravých živočíšnych druhov
a ako sa získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú(dážďovka zemná, slimák
záhradný, mlynárik kapustový...)
Žiak:
- dával do súvisu vonkajšiu
stavbu živočícha, spôsob pohybu v prostredí a to, čím sa
živí (rýchlosť, sila, maskovanie, orientácia v prostredí)
- jednoducho vysvetlil získavanie potravy vybraných mäsožravých živočíšnych druhov
a ako sa získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú(pavúk, kobylka, užovka,
žaba, šťuka,...)
Žiak :
- vedel, že živočíchy sa vzájomne odlišujú aj tým, ako sa
pohybujú
8. Spôsob pohybu
živočíchov 1h.
9. Rôzne podmienky
pre život živočíchov
5h.
-vysvetliť,že niektoré živočíchy sa musia pohybovať veľmi rýchlo, ak chcú uloviť korisť alebo sú
častou korisťou, iné sa pohybujú pomaly a proti
lovcom sa bránia iným spôsobom – výstražným
zafarbením, obsahom jedovatých látok apod.
-veidieť, že pohyb živočíchov zabezpečujú rôzne
časti tela, podľa toho ich kategorizovať,podľa počtu
končatín zabezpečujúcich pohyb, podľa spôsobu
pohybu – tieto informácie vie dávať do súvisu
s prostredím, kde žijú
Žiak má :
-poznať spôsob života vybraných suchozemských
živočíchov pes domáci, kačica)
- poznať spôsob života vybraných suchozemských
živočíchov žijúcich v pôde (krt, dážďovka)
-poznať spôsob života vybraných suchozemských
lietajúcich živočíchov(lastovička)
-poznať spôsob života vybraných vodných živočíchov v stojatých vodách(kapor obyčajný, úhor, sumec), tečúcich vodách(pstruh, škrabka, rak, pijavica
-poznať spôsob života vybraných zástupcov živočíchov žijúcich v mori, sladkých vodách (žralok, treska, losos, raja, morský koník, medúza sépia,koraly)
-vedieť, že niektoré živočíchy sa prispôsobili životu
na iných živočíchoch – parazity(voš detská)
-vedieť objasniť význam hygieny pri prevencii
rozmnožovania a šírenia vší
- vedel, že pohyb živočíchov
zabezpečujú rôzne časti tela,
podľa toho ich kategorizoval,podľa počtu končatín zabezpečujúcich pohyb, podľa spôsobu pohybu – tieto informácie vie
dávať do súvisu s prostredím,
kde žijú
Žiak :
- poznal spôsob života vybraných suchozemských živočíchov
-poznal spôsob života vybraných suchozemských živočíchov žijúcich v pôde
- poznal spôsob života vybraných suchozemských lietajúcich živočíchov
- poznal spôsob života vybraných vodných živočíchov
v stojatých vodách, tečúcich
vodách
- poznal spôsob života vybraných zástupcov živočíchov žijúcich v mori, sladkých vodách
- vediel, že niektoré živočíchy
sa prispôsobili životu na iných
živočíchoch – parazity(voš detská)
-vediel objasniť význam hygieny pri prevencii rozmnožovania
a šírenia vší
Voda I
1.Voda ako priestor
pre život rastlín
a živočíchov 1 h.
2.Kedy je voda čistá? Mikroorganizmy
Bunka ako stavebná
jednotka organizmov
1 h.
OZO- Pohyb a pobyt
v prírode a jej
ochrana
ENV- Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
Žak má :
-vnímať vodu ako priestor pre život rôznorodých
rastlín a živočíchov, ktoré nie na prvý pohľad
vidieť voľným okom
-vie vymenovať zástupcov rastlín a živočíchov,
ktoré sa najbežnejšie vyskytujú pri
a v priehradách a rybníkoch, vizuálne ich rozpoznať(ryby – kapor a šťuka -t.j. dravá a nedravá
ryba, vážka a jej larva vo vode, potočník – larva a
dospelý jedinec, potápnik, korčuliarka, pijavica,
žaba – skokan - žubrienka aj dospelá žaba, kačica potápka, labuť; riasy, žaburinka, tŕstie, vŕba
-vysvetliť, že pri vodnom zdroji môžeme okrem
vodných živočíchov stretnúť aj tie, ktoré vo vode
alebo pri nej hľadajú obživu alebo sa vo vode
rozmnožujú, ale nedokážu pod vodou žiť
-má vedieť, že vodný zdroj je i miesto pre rozmnožovanie (komár, vážka, potočník) ,poznať
rozmnožovací cyklus
-vedieť, že pre niektoré druhy živočíchov je vodný zdroj ako zdroj obživy(korčuliarka obyčajná,
užovka obyčajná, kačica, hus, labuť)
Žiak má :
-vedieť, že voda obsahuje aj živočíchy voľným
okom neviditeľné – mikroorganizmy, ktoré môžu
spôsobovať ochorenia (stojaté, tečúce vody,
pramene, studne)
-vedieť, že prítomnosť týchto organizmov sa dá
zistiť a po overení, že je zdroj vody pitný je možné
vodu piť priamo z prameňa. Žiak vie, že živočíchy
tohto druhu môžu byť zložené aj len z jednej bunky;
žiak má vytvorenú prvotnú predstavu o tom, že organizmy sú zložené z buniek. Jednoducho opisuje,
čo je to bunka.
-vedieť, že voda môže obsahovať aj drobné rastliny(zložené z jednej bunky)
-vedieť čo sú riasy, sinice, kde sa tvoria, čo spôso-
Žiak :
- vnímal vodu ako priestor pre
život rôznorodých rastlín
a živočíchov, ktoré nie na prvý
pohľad vidieť voľným okom
- vedel vymenovať zástupcov
rastlín a živočíchov, ktoré sa
najbežnejšie vyskytujú pri
a v priehradách a rybníkoch,
vizuálne ich rozpoznal
- vysvetlil, že pri vodnom zdroji
môžeme okrem vodných živočíchov stretnúť aj tie, ktoré vo
vode alebo pri nej hľadajú obživu alebo sa vo vode rozmnožujú, ale nedokážu pod
vodou žiť
- vedel, že vodný zdroj je
i miesto pre rozmnožovanie,
poznal rozmnožovací cyklus
- vedel, že pre niektoré druhy
živočíchov je vodný zdroj ako
zdroj obživy
Žiak:
- zistil, že voda obsahuje aj
živočíchy voľným okom neviditeľné – mikroorganizmy, ktoré
môžu spôsobovať ochorenia
(stojaté, tečúce vody, pramene, studne)
- vedel, že živočíchy, alebo rastliny tohto druhu môžu byť zložené aj len z jednej bunky; žiak
mal vytvorenú prvotnú predstavu o tom, že organizmy sú zložené z buniek
- zistill,že prítomnosť týchto
organizmov sa dá zistiť a po
overení, že je zdroj vody pitný
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
bujú
Voda II 2 h.
1.Filtrácia,kryštalizácia,tvrdá,mäkká,
minerálna voda,
podzemná voda,
vodný kameň 2 h.
OZO- Pohyb a pobyt
v prírode a jej
ochrana
ENV- Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
Hmota 3 h.
1.Zmena látok pôsobením iných látok –
chemická zmena 1
h.
OZO- Pohyb a pobyt
v prírode a jej
ochrana
ENV- Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
2.Svetlo. Zdroj svetla. Putovanie svetla
priestorom. Tiene.
Odraz svetla. 2.h
Žiak má :
-osvojiť si pojem filtrácia, kryštalizácia a vysvetliť
ich pomocou experimentu
-skúmáním zisťovať, čo to znamená, že voda je
tvrdá
-vedieť aký je rozdiel medzi mäkkou a tvrdou
vodou
-vedieť aký je rozdiel medzi minerálnou vodou
a vodou z vodovodu a aký majú pôvod
-vedieť jednoducho vysvetliť čo je to vodný kameň a ako vzniká, že je rozpustný v rôznych látkach – skúma správanie vodného kameňa
v rôznych látkach
je možné vodu piť priamo z
prameňa
Žiak :
- osvojil si pojem filtrácia, kryštalizácia a vysvetliť ich pomocou experimentu
-skúmáním zisťoval, čo to
znamená, že voda je tvrdá
-vediel aký je rozdiel medzi
mäkkou a tvrdou vodou
-vedel aký je rozdiel medzi
minerálnou vodou a vodou
z vodovodu a aký majú pôvod
- vedel jednoducho vysvetliť
čo je to vodný kameň a ako
vzniká, že je rozpustný
v rôznych látkach
Žiak má :
- vysvetliť, že hmotu je možné meniť nielen pôsobením tepla, ale aj rôznych látok. Na príklade
šumivej tablety vie vysvetliť, že z pevnej látky sa
pri ponorení do vody uvoľňujú bubliny – plynná
látka. Podobným spôsobom vie vysvetliť reakciu
vápenca (ulity zo slimáka) s octom alebo odstránenie vodného kameňa z nádoby pomocou octu.
Uvedomiť si, že pri horení sa látky menia, vie
opísať zmenu vlastností látky pred horením a po
horení (na príklade papiera alebo dreva)
Žiak :
- vysvetlil, že hmotu je možné
meniť nielen pôsobením tepla,
ale aj rôznych látok
- uvedomoval si, že pri horení
sa látky menia, vie opísať
zmenu vlastností látky pred
horením a po horení (papier...)
Žiak má :
-poznávať, že okrem hmoty poznáme aj iné nehmotné skutočnosti napr. –svetlo(t.j. vie, že svetlo nie je hmota)
-poznať hlavný zdroj svetla – slnko, ďalšie zdroje
– hviezdy, žiarovky, oheň
-vysvetliť rozdiel medzi priesvitnými
a priehľadnými, nepriehľadnými predmetmi a čo
sa deje so svetlom, ktoré dopadá na tieto pred-
Žiak má :
- poznával, že okrem hmoty
poznáme aj iné nehmotné
skutočnosti napr. –svetlo(t.j.
vie, že svetlo nie je hmota)
- poznať hlavný zdroj svetla –
slnko, ďalšie zdroje – hviezdy,
žiarovky, oheň
- vysvetlil rozdiel medzi prie-
Ústna odposkú- veď
PL
Projekt
Písomné
Test
skúšanie
Ústne
šanie
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
Plynné, kvapalné
a pevné látky 5
1.Ako sa znečisťuje
vzduch a ako sa čistí
? 1 h.
OZO- Pohyb a pobyt
v prírode a jej
ochrana
ENV- Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
2.Ako zistíme, či je
voda znečistená ?
1 h.
mety
-skúmať tvorbu tieňa, objasňovať podmienky, v
ktorých tiene vznikajú, predlžujú sa, skracujú
-skúmať, kedy sa tieň predmetu nevytvára
-vysvetliť, že svetlom je možné hýbať (presunutím zdroja svetla – oheň)
-vysvetliť, že svetlo zo slnka môžeme na iné
miesta presmerovať, napr. pomocou zrkadla, od
ktorého sa svetlo odráža
svitnými a priehľadnými, nepriehľadnými predmetmi a čo
sa deje so svetlom, ktoré dopadá na tieto predmety
- skúmal tvorbu tieňa, objasňoval podmienky, v ktorých
tiene vznikajú, predlžujú sa,
skracujú
-skúmal, kedy sa tieň predmetu nevytvára
-vysvetlil, že svetlom je možné
hýbať
Žiak má :
-vedieť, že vzduch môže obsahovať rôzne súčasti, ktoré sú tak drobné, že sa udržia vo vzduchu a
nie sú v ňom viditeľné. Niektoré z týchto súčastí
nie sú nebezpečné a neznamenajú znečistenie,
iné sú pomerne nebezpečné.
-si uvedomiť, že vzduchom sa napríklad rozširujú rôzne ochorenia a preto je potrebné v uzavretej miestnosti kýchať do vreckovky, aby sa ich do
vzduchu dostalo čo najmenej.
- vedieť vymenovať niekoľko ďalších zdrojov
znečistenia vzduchu a vie diskutovať o tom, ako
by bolo možné vzduch čistiť
Žiak :
- zistil, že vzduch môže obsahovať rôzne súčasti, ktoré sú
tak drobné, že sa udržia vo
vzduchu a nie sú v ňom viditeľné a môžu byť nebezpečné,
spôsobujú znečistenie
- uvedomil si, že vzduchom sa
napríklad rozširujú rôzne
ochorenia
- vedel vymenovať niekoľko
ďalších zdrojov znečistenia
vzduchu a vie diskutovať o
tom, ako by bolo možné
vzduch čistiť
Žiak má :
- opísať vlastnosti čistej vody
- vedieť, že niektoré látky, ktoré vodu znečisťujú
je vo vode vidieť a niektoré viditeľné nie sú
- uviesť príklad s čajom – ak do vody vložíme
vrecko s čajom, voda sa zafarbí a zrakom, čuchom a chuťou je možné zistiť, že voda nie je
čistá. Ak ale dáme do vody soľ, zrakom a čuchom to nezistíme, zistíme to chuťou.
-vedieť, že niektoré látky, ktoré vložíme do vody
zostávajú na jej povrchu alebo klesajú ku dnu
- pokúšať o vysvetlenie toho, ako je možné rôzne
Žiak :
- opísať vlastnosti čistej vody
- vedel, že niektoré látky, ktoré
vodu znečisťujú je vo vode
vidieť a niektoré viditeľné nie
sú
- pokúšal o vysvetlenie toho,
ako je možné rôzne druhy
znečistenia z vody odstrániť a
svoje predpoklady si overovať
jednoduchým praktickým skúmaním
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
druhy znečistenia z vody odstrániť a svoje predpoklady si overovať jednoduchým praktickým
skúmaním
- uvedomovať, že znečistenie, ktoré nie je možné
zistiť žiadnym zo zmyslov je nebezpečné, voda
môže obsahovať zárodky ochorení, preto je dobré piť vodu z overených zdrojov
- uvedomovať význam pitnej vody pre človeka
3. Pôda. Vznik pôdy.
Vlastnosti pôdy.
Znečistenie pôdy
a jeho dôsledky. 3.h
Ľudské telo 9
1.Potrava ako zdroj
energie
a stavebného materiálu pre obnovu organizmu. Obezita.
Vitamíny.
Drogy. Jedy. 1 h.
OŽO- Pohyb a pobyt
v prírode a jej
ochrana
OSR –uplatňovať
svoje práva, rešpektovať práva a názory
ostatných
MUV – poznávať
a rešpektovať iné
kultúry
Žiak má :
- uviesť pôdu ako príklad pevnej látky
- vysvetliť, že pevné látky sa dajú rozdrobiť na
menšie časti, niektoré jednoduchšie a iné ťažšie,
rozdrobovaním sa však nestávajú tekutými
- vysvetliť, že dlhodobým rozdrobovaním kameňov, z ktorých sú pohoria vzniká pôda
-vedieť v súvislosti s tvorbou pôdy jednoducho
vysvetliť, prečo sú kamene v potokoch okrúhle
-cielene skúmať rôzne druhy hornín a vyslovovať
závery o ich vlastnostiach (tvrdosť, rozpustnosť
v octe, stavba kameňov... kategorizovať nájdené
vzorky podľa vlastností)
-skúmať vlastnosti pôdy (farba, veľkosť čiastočiek, prepúšťanie vody)
-vedieť čo môže spôsobovať znečistenie pôdy
a aké môžu byť dôsledky znečistenia na človeka,
živočíchy a rastliny
Žiak má :
-vedieť, že človek potrebuje energiu a stavebné
látky na rast a obnovu organizmu
-porovnávať človeka a jeho potrebu prjímať
a vylučovať zvyšky potravy s inými živočíchmi
a aj rastlinami
- skúmať, že potraviny sa od seba odlišujú nielen
chuťou,tvarom, pôvodom ale aj obsahom živín a
množstvom energie
-jednoducho objasniť ako vzniká obezita
-vedieť o význame vitamínov, ktoré potraviny ich
obsahujú, ktoré ich neobsahujú a ich označovaní
(A,B,C...)
-poznávať potraviny, ktoré sú pre človeka jedova-
-uvedomil si, že znečistenie,
ktoré nie je možné zistiť žiadnym zo zmyslov je nebezpečné, voda môže obsahovať
zárodky ochorení, preto je
dobré piť vodu z overených
zdrojov
- poznal význam pitnej vody
pre človeka
Žiak :
-uviedol, že pôda je pevná
látka
-vedel ako vzniká pôda
- cielene skúmať rôzne druhy
hornín a vyslovovať závery
o ich vlastnostiach
-skúmal vlastnosti pôdy
- vediel, čo môže spôsobovať
znečistenie pôdy a aké môžu
byť dôsledky znečistenia na
človeka, živočíchy a rastliny
Žiak :
-zistil, že potrava je zdrojom
energie a stavebného materiálu pre obnovu organizmu
- skúmal, že potraviny sa od
seba odlišujú nielen chuťou,
tvarom, pôvodom ale aj obsahom živín a množstvom energie
- objasnil ako vzniká obezita
- vedel o význame vitamínov,
ktoré potraviny ich obsahujú,
ktoré ich neobsahujú a ich
označovaní (A,B,C...)
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
TBZ- práca
v skupine
a prezentácia výsledkov
2.Tráviaca sústava
človeka 1 h.
3.Vylučovacia sústava. 1 h.
4.Dýchacia sústava
človeka. 1 h.
té a spôsobujú poškodenie organizmu
-uviesť príklady jedovatých rastlín a húb, ale aj
zle skladovaných potravín
-zistiť, že niektoré látky sú jedmi vtedy, keď ich
zjeme veľké množstvo (soľ, ale aj vitamíny,lieky
v nadmernom množstve, kombinácie liekov, alkohol a iné drogy)
- poznával potraviny, ktoré sú
pre človeka jedovaté
a spôsobujú poškodenie organizmu
-uviedol príklady jedovatých
rastlín a húb, ale aj zle skladovaných potravín
- vedel, že niektoré látky sú
jedmi vtedy, keď ich zjeme
veľké množstvo (soľ, ale aj
vitamíny, lieky v nadmernom
množstve, kombinácie liekov,
alkohol a iné drogy
Žiak :
Žiak vie :
- poznal základné súčasti trá-jednoducho vysvetliť, čo sa deje s jedlom, ktoré
viacej sústavy(ústna dutina,
jeme
hltan, žalúdok, črevá koneč-poznať základné súčasti tráviacej sústavy(ústna ník), vedel ich rozpoznať na
dutina, hltan, žalúdok, črevá konečník), vedieť ich schéme, vysvetľoval, čo sa
rozpoznať na schéme, vysvetľovať, čo sa deje
deje s potravou v žalúdku
s potravou v žalúdku a kde sa potrebné látky
a kde sa potrebné látky vstrevstrebávajú do krvi, ktorá ich rozvádza po celom
bávajú do krvi, ktorá ich rozorganizme, kde sa využívajú
vádza po celom organizme,
kde sa využívajú
Žiak má :
-poznať, že nevyužité a odpadové látky vylučuje
človek prostredníctvom moču, stolice z tela von
-poznať funkciu obličiek
-chápať význam tvorby potu (proces, pri ktorom
sa organizmus ochladzuje)
Žiak má :
-poznať základné súčasti dýchacej sústavy, vedieť, kde sa nachádza hlavná časť – pľúca
-vediať o význame kyslíka pre ľudský organizmus
-vymenovať základné prejavy dýchania človeka
Žiak :
- vedel, že nevyužité a odpadové látky vylučuje človek
prostredníctvom moču, stolice
z tela von
-poznať funkciu obličiek
-chápať význam tvorby potu
(proces, pri ktorom sa organizmus ochladzuje)
Žiak :
- poznal základné súčasti dýchacej sústavy, vedieť, kde sa
nachádza hlavná časť – pľúca
-vedel o význame kyslíka pre
ľudský organizmus
-skúmať súčinnosť dýchania a srdcovej činnosti
pri zvyšovaní námahy a vytvára záver
-vedieť o význame čistoty ovzdušia
-vedieť ako sa nečistoty dostávajú do tela, kde sa
zachytávajú a ako sa dostávajú von (hlien, kašeľ,
kýchanie)
5.Zmyslové orgány
1 h.
6.Nervová sústava
a mozog. Reflex. 1
Žiak má :
-vedieť, že kontakt s prostredím nám zabezpečujú zmyslové orgány- zrak-oko, sluch –ucho, čuchnos, hmat-koža, chuť-jazyk
-vedieť vysvetliť, ako vplýva na človeka strata
niektorých zo zmyslov
-starať sa o jednotlivé zmyslové orgány, aby si
zachovávali funkčnosť
-porovnávať ľudské zmyslové orgány so zmyslovými orgánmi rôznych druhov živočíchov
-poznať všetky zmysly a ich orgány, ich funkcie
-zovšeobecniť, že zvuk je chvenie hmoty, ktoré
sa prenáša na ušný bubienok
-poznať pojmy krátkozrakosť, ďalekozrakosť
Žiak má :
-opísať ako vyzerá nervová sústava človeka
a akú funkciu má mozog
-vysvetliť ako funguje reflex a význam reflexu pre
človeka
Žiak má :
-poznať funkciu a zloženie krvi a význam jednotlivých zložiek(biele, červené krvinky, krvné doštičky)
-vymenoval základné prejavy
dýchania človeka
-skúmal súčinnosť dýchania
a srdcovej činnosti pri zvyšovaní námahy
- vedel o význame čistoty
ovzdušia
-vedel ako sa nečistoty dostávajú do tela, kde sa zachytávajú a ako sa dostávajú von
(hlien, kašeľ, kýchanie)
Žiak :
- vedel, že kontakt
s prostredím nám zabezpečujú
zmyslové orgány
- poznal všetky zmysly a ich
orgány, ich funkcie
- zovšeobecnil, že zvuk je
chvenie hmoty, ktoré sa prenáša na ušný bubienok
-poznal pojmy krátkozrakosť,
ďalekozrakosť
- porovnával ľudské zmyslové
orgány so zmyslovými orgánmi rôznych druhov živočíchov
-rozprávať ako sa starať
o jednotlivé zmyslové orgány,
aby si zachovávali funkčnosť
Žiak :
-opísať akú funkciu má mozog
- vysvetlil ako funguje reflex
a význam reflexu pre človeka
Žiak :
-poznal funkciu a zloženie krvi
a význam jednotlivých zložiek(biele, červené krvinky,
krvné doštičky)
-vedel aké iné zložky sa v krvi
nachádzajú – voda, cukor, soľ
7.Ako funguje srdce.
Krv. 1
8. Ako sa rodí nový
človek. Rast a vývin.
2.h
-vedieť aké iné zložky sa v krvi nachádzajú –
voda, cukor, soľ
-vedieť o význame darcovstva krvi
-vysvetliť ,že krv prúdi po tele v cievach, tepnách,
žilách(cievny systém vie schematicky so srdcom
ako uzavretý systém zaznačiť)
-jednoducho vysvetliť krvný obeh, okysličovanie
organizmu
-vedieť, že srdcová činnosť je merateľný jav –
napr. tepom a tlakom krvi
-vysvetliť čo je to tep a tlak krvi
-vedieť odmerať srdcový tep
-vysvetliť význam merania tlaku pri pravidelných
prehliadkach u lekára
Žiak má :
-vedieť, že na splodenie nového potomka je potrebný dospelý muž a dospelá žena
-vedieť, že na rozmnožovanie má človek v tele
rozmnožovaciu sústavu, pričom mužská sa od
ženskej líši
- vysvetliť, že po oplodnení ženy mužom sa dieťa
vyvíja v tele matky
-vedieť, že proces vývinu dieťaťa pred narodením
trvá 9 mesiacov
- opísať, ako sa dieťa v tele matky vyvíja, ako je
vyživované a ako významná je zdravá životospráva ženy v tomto období
- vysvetliť, že vyvinuté dieťa žena porodí v nemocnici za asistencie lekárov
- vysvetliť rozdiely medzi dospelým človekom,
dieťaťom a novorodencom
-vedieť, že novorodenci sú na matke závislí a
postupne sa vyvíjajú, rastú, menia sa, na čo potrebujú vyváženú stravu a vyvážený pohyb
-vedel o význame darcovstva
krvi
-vysvetlil, že krv prúdi po tele
v cievach, tepnách, žilách
- jednoducho vysvetlil krvný
obeh, okysličovanie organizmu
-vedel, že srdcová činnosť je
merateľný jav – napr. tepom
a tlakom krvi
-vysvetlil čo je to tep a tlak
krvi
-vedel odmerať srdcový tep
-vysvetlil význam merania tlaku pri pravidelných prehliadkach u lekára
Žiak :
-vysvetlill, že rozmnožovacia
sústava muža a ženy sa líši
- vedel, že proces vývinu dieťaťa pred narodením trvá 9
mesiacov
- opísal, ako sa dieťa v tele
matky vyvíja, ako je vyživované a ako významná je zdravá
životospráva ženy v tomto
období
-vysvetlil, že vyvinuté dieťa
žena porodí v nemocnici za
asistencie lekárov
- vysvetlil rozdiely medzi dospelým človekom, dieťaťom
a novorodencom
-vedel, že novorodenci sú na
matke závislí a postupne sa
vyvíjajú, rastú, menia sa, na
čo potrebujú vyváženú stravu
a vyvážený pohyb
Vesmír 4 h.
1.Čo je to vesmír ? 1
h.
ENV- Základné
podmienky
života na Zemi
TBZ- práca
v skupine
a prezentácia výsledkov
2.Slnečná sústava.
Prirodzené družice
planét, kométa. 1 h.
3. Zem 1h
Žiak má :
-vysvetliť, čo je to vesmír a to prostredníctvom
opisu jeho súčastí a vzájomného usporiadania
týchto súčastí(vesmírne telesá, vákuum, čierne
diery)
-vedieť, že vo vesmíre nie vzduch(iba ako atmosféra sústredená v okolí planét)
-vedieť, že vo voľnom vesmíre nepôsobí gravitačná sila (pôsobí len do určitej vzdialenosti od
vesmírnych telies)
-vysvetliť rozdiel medzi planétou ( Zem), hviezdou(Slnko), galaxiou(Mliečna cesta), slnečnou
sústavou, súhvezdím)Veľký voz, Orion a ich pohyb po oblohe počas roka)
Žiak má :
-vedieť vymenovať 8 planét Slnečnej sústavy
-vedieť, že Mesiac je prirodzenou družicou Zeme,
že aj iné planéty majú svoje prirodzené družice
(pohybujú sa okolo Slnka a samy rotujú okolo
vlastnej osi)
-vedieť, čo je to kométa a ako sa vo vesmíre pohybuje
Žiak :
- vysvetlil, čo je to vesmír a to
prostredníctvom opisu jeho
súčastí a vzájomného usporiadania týchto súčastí(vesmírne telesá, vákuum,
čierne diery)
-vedel, že vo vesmíre nie
vzduch(iba ako atmosféra sústredená v okolí planét)
-vedel, že vo voľnom vesmíre
nepôsobí gravitačná sila (pôsobí len do určitej vzdialenosti
od vesmírnych telies)
-vysvetliť rozdiel medzi planétou), hviezdou, galaxiou, slnečnou sústavou, súhvezdím
- vedel vymenovať 8 planét
Slnečnej sústavy
-vedel, že Mesiac je prirodzenou družicou Zeme
- vede, čo je to kométa a ako
sa vo vesmíre pohybuje
Žiak vie :
-vedieť, že Zem rotuje okolo vlastnej osi – striedanie dňa a noci (24 hodín)
- demonštrovať striedanie dňa a noci na modeli
Slnečnej sústavy
-vysvetliť prečo je v zime chladnejšie ako v lete
a ako to súvisí s naklonením Zemskej osi
a rotáciou Zeme okolo Slnka (názorne na modeli)
-vedieť, že Zem obletí okolo Slnka za jeden rok
Žiak :
-opísal, že Zem rotuje okolo
vlastnej osi – striedanie dňa
a noci (24 hodín)
- vysvetlil prečo je v zime
chladnejšie ako v lete a ako to
súvisí s naklonením Zemskej
osi a rotáciou Zeme okolo Slnka (názorne na modeli)
-vedel, že Zem obletí okolo
Slnka za jeden rok
Žiak má :
Žiak :
- vysvetlill, že živé organizmy
pre absenciu kyslíka vo voľ-
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
4.Podmienky života
vo vesmíre. Skúmanie vesmíru.
1 h.
-vedieť, že živé organizmy pre absenciu kyslíka
vo voľnom vesmíre neprežijú
-vedieť, že pri vstupe do vesmíru musí byť dýchanie zabezpečené prostredníctvom skafandra(ochrana pred nízkou teplotou)
-rozprávať ako človek skúma vesmír zo zeme(ďalekohľady, hvezdárne, planetáriá)
-vysvetliť, čo je to umelá družica, vesmírna stanica(kde sa nachádza a aké majú daná zariadenia
funkciu), raketa, raketoplán
nom vesmíre neprežijú
-vedel, že pri vstupe do vesmíru musí byť dýchanie zabezpečené prostredníctvom skafandra(ochrana pred nízkou
teplotou)
-rozprával ako človek skúma
vesmír zo zeme(ďalekohľady,
hvezdárne, planetáriá)
-vysvetlil, čo je to umelá družica, vesmírna stanica(kde sa
nachádza a aké majú daná
zariadenia funkciu), raketa,
raketoplán
Sily 4 h.
Žiak má :
-vedieť, čo je to magnet a ako pôsobí na rôzne
materiály
-vedieť, že magnety majú dva póly a ako sa dva
magnety vzájomne k sebe správajú pri rôznych
vzájomných pozíciách
-skúmať, ktoré predmety sú magnetické a ktoré
nie
-jednoznačne rozlíšiť pojmy magnet
a magnetický materiál
-ako pôsobí magnetická sila(kovové predmety je
možné dočasne zmagnetizovať)
-vedieť, že zemeguľa má svoje vlastné magnetické pole, vďaka ktorému fungujú kompasy
-vedieť vysvetliť funkciu kompasu
Žiak :
- skúmal, čo je to magnet
a ako pôsobí na rôzne materiály
- skúmal, ktoré predmety sú
magnetické a ktoré nie
-jednoznačne rozlíšil pojmy
magnet a magnetický materiál
- vysvetli, že zemeguľa má
svoje vlastné magnetické pole,
vďaka ktorému fungujú kompasy
-vedel vysvetliť funkciu kompasu
1. Magnetická sila 1
ENV- Základné
podmienky
života na Zemi
OZO- Pohyb a pobyt
v prírode a jej
ochrana
TBZ- práca
v skupine
a prezentácia výsledkov
2.Gravitačná sila
1 h.
Žiak má :
-vysvetliť, že príčinou pádu telies k zemi je pôsobenie sily, ktorú nazývame gravitačnou
-skúmať ako môžme pôsobiť na padajúci predmet nejakou silou proti smeru pôsobenia gravitačnej sily (spomaliť, zmeniť smer, zastaviť smer
pohybu)
-výskumnou činnosťou zisťovať, ktoré predmety
padajú rýchlejšie a prečo
-skúmať súvislosť medzi hmotnosťou predmetu
Źiak :
-vysvetlil, čo to je gravitačná
sila a aké má účinky
- skúmal ako môžme pôsobiť
na padajúci predmet nejakou
silou proti smeru pôsobenia
gravitačnej sily (spomaliť,
zmeniť smer, zastaviť smer
pohybu)
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
3.Čo je to blesk
a ako vzniká ?
Statická elektrina.
1 h.
4.Čo je to trenie ?
1 h.
Hustota 6 h.
1.Hustota látok –
pomer hmotnosti
a objemu látok 1h.
TBZ- práca
v skupine
a prezentácia výsledkov
a rýchlosťou jeho pádu
-výskumnou činnosťou zisťoval, ktoré predmety padajú
rýchlejšie a prečo
-skúmal súvislosť medzi
hmotnosťou predmetu
a rýchlosťou jeho pádu
Žiak má :
-vedieť, že blesk je elektrický výboj, ktorý vzniká
v atmosfére
-vedieť jednoducho vysvetliť funkciu hromozvodu
-vedieť samostatne vyhľadať informácie ako je
potrebné chrániť sa pred bleskom vo voľnej prírode a informácie vie zhodnotiť v súvislosti s tým,
čo už o elektrickom prúde vie
-jednoducho vysvetliť, kedy a kde vzniká statická
elektrina a ako sa prejavuje na rôznych predmetoch
Žiak :
-vysvetlil, že blesk je elektrický
výboj, ktorý vzniká v atmosfére
- jednoducho vysvetlil funkciu
hromozvodu
-vyhľadal informácie ako je
potrebné chrániť sa pred bleskom vo voľnej prírode
a informácie vie zhodnotiť
v súvislosti s tým, čo už
o elektrickom prúde vie
-jednoducho vysvetlil, kedy
a kde vzniká statická elektrina
a ako sa prejavuje na rôznych
predmetoch
Žiak má :
-vedieť vysvetliť čo je to trenie a kde všade sa
trenie využíva
-objasňovať trenie aj pomocou predstavy
o časticovom zložení látok
-skúmať trením dvoch materiálov zvyšovanie
a znižovanie trenia
-poznáva praktický význam vysokého a nízkeho
trenia
Žiak :
- vysvetlil čo je to trenie a kde
všade sa trenie využíva
-objasňoval trenie aj pomocou
predstavy o časticovom zložení látok
- skúmal trením dvoch materiálov zvyšovanie a znižovanie
trenia a poznával jeho praktický význam
Žiak má :
-vedieť, prečo niektoré predmety na vode plávajú
a iné nie hoci majú rovnaký objem (drevená
a kovová guľôčka rovnakej veľkosti...)
-zamerať skúmanie na objasňovanie toho, ktoré
Žiak :
- zameral skúmanie na objasňovanie toho, ktoré predmety
na vode plávajú, kedy plávajú
a kedy nie
Ústne
šanie
skú- Ústna odpoveď
PL
Písomné
Projekt
skúšanie
Test
predmety na vode plávajú, kedy plávajú a kedy
nie
-skúmať ako spraviť z neplávajúceho predmetu
plávajúci – nadľahčovaním
-skúmať ako spraviť z plávajúceho predmetu
neplávajúci
2.Pomerné meranie
hustoty látok 1h.
3.Zmena hustoty
látok pôsobením
tepla 1.h
4.Povrchové napätie
vody 1.h
Žiak má :
-nachádzať spôsob akým je relatívne možné
zmerať hustotu dvoch kvapalných látok
-na základe jednoduchých pokusov vysvetliť, že
teplá voda má menšiu hustotu ako studená
-pozorovať a zovšeobecňovať pôsobenie vztlakovej sily vo vode
-vysvetliť ako súvisí veľkosť sily, ktorá nadnáša
telesá v kvapaline od hustoty danej kvapaliny
Žiak má :
-vysvetliť, ako sa mení hustota vody pri zmene
teploty vody
-vedieť vysvetliť, prečo pláva ľad na vode
-vedieť zostrojiť jednoduchý „vodný teplomer“
a vyskúšať jeho funkčnosť
Žiak má :
-vysvetliť ako sa prejavuje povrchové napätie
vody a ako je možné ho meniť
-pomocou povrchového napätia vysvetliť pohyb
hmyzu po hladine vody, tvorbu bublín zo saponátovej vody
-skúmal ako spraviť
z neplávajúceho predmetu
plávajúci – nadľahčovaním
-skúmal ako spraviť
z plávajúceho predmetu neplávajúci
- vedel, prečo niektoré predmety na vode plávajú a iné nie
hoci majú rovnaký objem
Žiak:
- nachádzal spôsob akým je
relatívne možné zmerať hustotu dvoch kvapalných látok
-na základe jednoduchých
pokusov vysvetlil, že teplá
voda má menšiu hustotu ako
studená
Žiak :
- vysvetlil, ako sa mení hustota
vody pri zmene teploty vody
-vedel vysvetliť, prečo pláva
ľad na vode
-vedel zostrojiť jednoduchý
„vodný teplomer“ a vyskúšal
jeho funkčnosť
Žiak :
- pomocou povrchového napätia vysvetlil pohyb hmyzu po
hladine vody, tvorbu bublín zo
saponátovej vody
Žiak :
- skúmal správanie sa rôznych
pevných látok a predmetov vo
vode a vytváral závery,
5.Hustota
a rozpustnosť rôznych pevných, kvapalných a plynných
látok vo vode. 1.h
6.Zmeny hustoty
látok pri zmenách
skupenstva. Časticové zloženie látok.
1.h
Žiak má :
-skúmať správanie sa rôznych pevných látok
a predmetov vo vode a vytvárať závery, v ktorých
využíva poznatky o o hustote a rozpustnosti látok
vo vode
- skúmať správanie sa rôznych kvapalných látok
vo vode a vytvárať závery, v ktorých využíva poznatky o hustote a rozpustnosti látok vo vode
- skúmať správanie sa vzduchu , ktorý sa dostane do vody
Žiak má :
-vedieť, že látky sa skladajú z častíc a vedieť túto
predstavu prezentovať kresbou na základe svojho naivného vnímania
-pokúsiť sa vysvetliť, čo sa deje s vodou , keď
zamŕza, prečo pláva ľad na vode
-vedieť vysvetliť, čo sa deje s vodou, keď sa vyparuje(zahrievaním sa častice od seba odďaľujú
a potrebujú väčší priestor, voda vyparovaním
nezaniká , len prestáva byť viditeľná)
-vedieť, že látky ochladzovaním zaberajú menší
priestor(pri ochladzovaní sa jednotlivé častice
dostávajú bližšie k sebe a tak potrebujú menší
priestor), výnimkou je zamrznutá voda
OSR- Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV- Enviromentálna výchova
OZO- Ochrana života a zdravia
TBZ- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
MUV- Multikultúrna výchova
v ktorých využíva poznatky
o o hustote a rozpustnosti látok vo vode
- skúmal správanie sa rôznych
kvapalných látok vo vode
- skúmal správanie sa vzduchu , ktorý sa dostane do vody
Žiak :
- vysvetlil, že látky sa skladajú
z častíc a vedel túto predstavu
prezentovať kresbou na základe svojho naivného vnímania
-pokúsil sa vysvetliť, čo sa
deje s vodou , keď zamŕza,
prečo pláva ľad na vode
-vedel vysvetliť, čo sa deje
s vodou, keď sa vyparuje (zahrievaním sa častice od seba
odďaľujú a potrebujú väčší
priestor, voda vyparovaním
nezaniká , len prestáva byť
viditeľná)
-skúmal, že látky ochladzovaním zaberajú menší priestor(pri ochladzovaní sa jednotlivé častice dostávajú bližšie k sebe a tak potrebujú
menší priestor), výnimkou je
zamrznutá voda
Predmet: Pracovné vyučovanie, 4. ročník
1.
Charakteristika predmetu
Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné
vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti.
Tým sa odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje určitú protiváhou
k ostatným predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je založený na tvorivej spolupráci žiakov.
2.
Ciele predmetu
Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej
gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme charakterizovať v troch navzájom prepojených oblastiach:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
V rovine hodnôt a postojov smerujeme k:
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),
- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),
- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
- rozvíjaniu osobnostných vlastností,
- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh,
vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),
- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).
V rovine vedomostí smerujeme k:
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály a
technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,
- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,
V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:
- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,
- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
- získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
- naučeniu sa pracovať v tíme,
3.
Stratégie vyučovania
Stratégiou vyučovania pracovného vyučovania bude používanie metód a foriem vyučovania,
ktoré podporujú a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov: Poznatky si budú žiaci
osvojovať z praktických činností, cez priame pozorovanie, experimenty, kontaktmi s ľuďmi venujúcim
sa tradičným remeslám a prostredníctvom vlastnej skúseností z bežného života. Pri vyučovaní sa bude
akceptovať tvorivý a originálny prístup pri tvorbe konkrétnych predmetov.
Predmet bude využívať formy skupinovej a individuálnej práce.
4.
Učebné zdroje:
časopisy
internetové stránky
exkurzia
vychádzka
5.
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie predmetu sa bude riadiť platnou legislatívou a vnútornými usmerneniami školy.
Žiaci z predmetu nebudú klasifikovaní.
Predmet: Telesná výchova 4. ročník
Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Kód a názov ŠVP
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2 hodiny týždenne
štvrtý
ZŠ – Streda nad Bodrogom
ISCED 1
základné
4 roky
denná
slovenský
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Zameranie telesnej výchovy v našom primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na
telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne
orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich žiakov. Telesná výchova poskytuje elementárne
teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj
významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie na našej škole. Telesná výchova využíva široké
spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne
ovplyvňuje zdravotný stav žiakov čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité.
Časová dotácia
► 4. ročník
► 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne
Miesto realizácie
► cvičebňa, školské ihrisko
► verejné priestranstvá nachadzajúce sa v obci
2. Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej
oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie
cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele sú :
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne
gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné
prežívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele telesnej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú:
- zamerané na osobnostný rozvoj: Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných
pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti
ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
- zamerané na zdravie: Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní
vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú
zodpovednosť za vlastné zdravie.
- zamerané na motoriku: Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových
činností.
- zamerané na postoje: Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich
pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
-
-
-
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom
poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových
záujmov,
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný
k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti
účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej
akcie,
má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať
a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú
predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany
vlastného zdravia,
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich
prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami,
- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale
i významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.).
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
- pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom,
- rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
- rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,
- využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.
Digitálna kompetencia:
- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so
športovými aktivitami.
Naučiť sa učiť:
-
aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.
Spoločenské a občianske kompetencie:
-
vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti
na nej v rámci skupiny, tímu ap.,
vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách,
vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou
aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní svojich
názorov.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
-
vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity
v rôznom prostredí
byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:
-
mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej
gramotnosti človeka.
3. Obsah učebného predmetu
Prehľad tematických celkov (TC) v jednotlivých ročníkoch
1.
2.
3.
4.
5.
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Časová dotácia
Tematický celok (TC)
Základné lokomócie a nelokomočné pohyb. zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
10%
Obsah tematických celkov formulovaný pre celý stupeň vzdelávania
I. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia:
Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady
účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako
predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie
a vnímať ich význam pre život a šport.
Vedomosti:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií
a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
Postoje :
- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú
súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia,
- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, efektívnejšiu
komunikáciu využitie času na cvičenie a športovanie,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách.
II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)
(Tradičné aj netradičné hry)
Kompetencia:
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať,
dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním,
odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať
pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.
Vedomosti:
- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Postoje:
- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka,
- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera.
III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti
(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec)
Kompetencia:
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne,
kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe
prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu.
Vedomosti:
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových
prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobným podnetom.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na
priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v rôznych
obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.
Postoje:
- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových činností
človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb.
IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry
(Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových
činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného pôsobenia
psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo
vlastné sily.
Vedomosti:
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať a vedieť
pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie
zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch),
- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu.
Postoje:
- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
V. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
(Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania,
bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe.
Vedomosti:
- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných plaveckých
zručností a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch
a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, cykloturistika a p.,
informácie o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase,
- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na
snehu, elementárne poznatky o význame lyžovania, základné pohybové zručnosti z lyžovania,
informácie o možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase,
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky o význame
korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie o možnostiach aplikácie
korčuľovania vo voľnom čase,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové zručnosti
z bicyklovania, informácie o možnostiach bicyklovania vo voľnom čase.
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania v rôznych
obmenách
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych
pohybových aktivít
- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru
- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie pohybu,
interpretácia, kreativita
- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami
- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
Postoje:
- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochrana
prírody.
Využitie prierezových tém a prepojenie s inými predmetmi
V každom tematickom celku treba vytvoriť priestor pre sebapoznávanie žiakov prostredníctvom
pohybu, rozvoj tvorivosti žiakov a pohybovú improvizáciu. Vytvárať úlohy divergentného typu, aby aj
žiaci objavovali a hľadali možné riešenia v pohybových úlohách (OSR). Vytvárať tiež priestor na
samostatné oboznamovanie sa žiakov s novým náčiním, novými pohybovými činnosťami a pod.
Realizovať systematicky komunikáciu s jednotlivcom, skupinou i triedou o realizovaných činnostiach,
splnených resp., nesplnených úlohách, pocitoch a náladách pri cvičení, hre a súťažení (Etická výchova).
Tematický celok „Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti“ poskytuje veľký
priestor na aplikáciu širokej škály pohybových činností. Zaraďujú sa do neho prvky poradovej prípravy
(OSR, využitie matematiky), ktorá má byť funkčná z hľadiska účelnej organizácie činností v priestore,
z hľadiska bezpečného pohybu v priestore i z hľadiska efektívneho využívania času na pohybové
aktivity. Odporúčame vyhýbať sa drilovému nácviku jednotlivých prvkov prípravy. Za vhodné sa
považujú predovšetkým hry, v ktorých si nenásilným a veku primeraným spôsobom dané aktivity žiaci
osvoja.
Podstatnú časť tematického celku tvorí rozvoj základných lokomócií. Túto časť pohybového
vzdelávania treba vnímať ako prípravu pre základné atletické disciplíny – beh, skok, hod. Žiaci si
postupne osvojujú elementárne základy techniky týchto činností a postupne ich vzájomné kombinácie
napr. chôdza a skok, beh a skok. V tomto tematickom celku môžme využiť priestor dopravného ihriska
(DV).
Treťou časťou tematického celku sú elementárne zručnosti z akrobacie, ktoré sa vnímajú ako
predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností. Akcentujú sa predovšetkým zmeny
polôh, obraty, prevraty, polohy strmhlav a tiež pohyb po zúžených a zvýšených plochách opory.
Samozrejme sa tieto činnosti kombinujú so základnými lokomóciami.
V tematickom celku „Hry“ sa začína manipulačnými hrami, ktoré nadväzujú na hry
charakteristické pre predškolskú telesnú výchovu. Žiaci sa oboznamujú s rôznym športovým ale
i netradičným náčiním a spôsobmi manipulácie s ním. Tu sa vytvára veľký priestor na samostatné
objavovanie rôznych možností manipulácie s náčiním žiakmi (OSR). Na základe toho učiteľ môže
zdokonaľovať jednotlivé činnosti a aplikovať ich v nenáročných manipulačných hrách.
Pohybové hry nadväzujú na manipulačné a tvoria významnú časť výučby telesnej výchovy
v primárnej edukácii. Mali by byť realizované počas všetkých štyroch ročníkov. Odporúča sa
proporcionálne zaraďovanie všetkých druhov pohybových hier (skákačky, naháňačky, triafačky ap.)
a tiež hier zameraných na rozvoj všetkých pohybových schopností (OŽZ).
Paralelne s nimi sa v treťom a štvrtom ročníku zaraďujú prípravné športové hry. Učiteľ si môže
podľa podmienok a tradícií školy vyberať z rôznych športových hier (MV). K základným hrám, ktorých
elementárne základy herných činností jednotlivca by mali žiaci zvládnuť patrí futbal, basketbal,
hádzanú, volejbal a tenis. Odporúčame však realizovať aj základy hier, ktoré sa stávajú na školách
obľúbenými – napr. florbal, tenis.
V tematickom celku „Kreatívne a estetické pohybové činnosti“ sa vytvára priestor pre
kreatívneho učiteľa. Rôznymi pohybovými prostriedkami môže dosiahnuť rozvoj požadovaných
kompetencií. Široká škála výrazových prostriedkov rytmiky, tanca, tvorivej dramatiky i gymnastiky
vytvára podmienky aj pre rozvoj tvorivosti žiakov (Hudobná výchova). Akcentujeme dôraz na utváranie
a upevňovanie návyku správneho držania tela (OŽZ) a estetického a kultivovaného pohybového prejavu
(MKV).
V prvom ročníku odporúčame začínať jednoduchými rytmickými cvičeniami kde sa pohyb spája
so slovom, s vytlieskavaním, vydupávaním. Vhodná je celá škála riekaniek a motivovaných pohybov
(Hudobná výchova). Postupne možno pridávať dramatizáciu (MV). Príbehy zo života zvierat,
rozprávkových bytostí či fantazijného sveta (Slovenský jazyk a literatúra) sú výborným námetom na
pohybové stvárnenie a tvorivú improvizáciu (MV).
V druhom ročníku sa odporúča vo väčšej miere využívať hudbu. Možno používať jednoduché
hudobné nástroje (tamburína, ozvučené paličky alebo vyrobené nástroje žiakmi) a rytmizovať pohyb
(MV). Základné tanečné kroky a malé tanečné väzby sú základom pre osvojovanie si niektorých
regionálnych ľudových tancov (MKV), alebo aj tancov moderných. Výber sa ponecháva na učiteľa
a jeho možnosti.
V poslednom ročníku sa odporúča klásť dôraz na schopnosť tvoriť vlastné zostavy či malé
väzby resp., dokázať improvizovať na hudobný motív (TPPZ, využitie hudobnej výchovy) ap.
Tematický celok „Psychomotorické cvičenia a hry“ je vnímaný ako významná súčasť prípravy
žiaka na zvládnutie náročných úloh v škole i živote. Akcentuje sa význam týchto pohybových aktivít
pre zdravie žiaka (OŽZ). Poznávaním vlastného tela, jeho možností a limitov sa žiak postupne učí
vnímať telo ako celok. Správne držanie tela pri rôznych polohách, správne dýchanie a schopnosť
relaxácie sú základnými úlohami, ktoré vedú k získaniu potrebných kompetencií (OŽZ).
Učiteľ podobne ako pri predchádzajúcom tematickom celku môže využívať rôzne pohybové
prostriedky, ktorými žiakom sprostredkuje potrebné informácie a základné zručnosti. Ak má učiteľ
teoretickú i praktickú prípravu z jogy (MKV), môže aplikovať relaxačné a dychové cvičenia z tohto
systému.
K aplikácii základných psychomotorických cvičení a hier však nie je treba žiadny špeciálny
výcvik. Psychomotorika je zameraná na prežívanie pohybu, radosti z pohybu (OSR). Psychomotorika
patrí k faktorom podporujúcim zdravie. Žiak sa učí vnímať svoje telo, jeho časti. Významnou úlohou je
aj naučiť žiaka vnímať svalové napätie a uvoľnenie a jeho spojenie s duševným napätím, ale i celkové
pocity svojho tela pri cvičení (OŽZ). Cieľom snaženia učiteľa by malo byť, aby žiaci prostredníctvom
pohybu získavali čo najviac skúseností a poznatkov o sebe z hľadiska fyziologického, kognitívneho
i emocionálneho (Prírodoveda). Tieto poznatky sa potom stávajú základom pre sebapoznanie,
sebazdokonaľovanie a konanie.
Významným prvkom sú psychomotorické hry. Umožňujú prejavovať individualitu osobnosti
(OSR) a súčasne zapájajú žiaka do kolektívu. Sú typické tiež tým, že využívajú netradičné pomôcky
a nie sú v nich víťazi a ani porazení. Môžu byť zamerané na rozvoj hmatového, optického či
akustického vnímania, alebo na rozvoj rovnováhy či priestorovej orientácie.
Široko koncipovaným je aj tematický celok „Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti“.
Pri tomto tematickom celku považujeme za dôležité, aby sezónne činnosti boli realizované počas celého
školského roka a vo všetkých ročníkoch a tým zabezpečili primerané podmienky na otužovanie našich
žiakov ako významného prvku pri prevencii chorôb a upevňovaní zdravia. Pri tomto tematickom celku
môžeme využívať aj exteriér školy (EnV). Aktivity turistického charakteru možno ich realizovať počas
celého roka. Akcentuje sa predovšetkým chôdza po rôznych povrchoch, terénoch a prekonávanie
terénnych prekážok (EnV).
Za nevyhnutnú súčasť sa považuje aj realizácia plávania – základného plaveckého výcviku vo 4.
ročníku (OŽZ). Bicyklovanie na dopravnom ihrisku (DV) možno tiež realizovať na našej škole. Ďalšou
možnosťou v zimnom období sú zimné športy (kĺzanie, korčuľovanie, sánkovanie) a využitie ihriska s
ľadovou plochou, školského dvora a prostredia v obci (EnV). Klasické korčuľovanie na ľade možno tiež
realizovať na našej škole, využívame ľadovú plochu ihriska za našou školou. Bicyklovanie a jazda na kolobežkách sú významnými voľno časovými aktivitami žiakov mladšieho školského veku, ktoré môžeme tiež
realizovať práve na našom dopravnom ihrisku (DV).
4. Požiadavky na výstup pre 1. stupeň ZŠ
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote
i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo,
skupina, čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie
(žinenka, mostík, trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza).
-
-
Základné poznatky:
zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,
základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou,
základy správnej techniky gymnastických cvičení,
o význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou,
kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z gymnastického náradia.
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
• Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním,
poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá
hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól,
bod, prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť, obrana – obranca,
obranná činnosť.
-
-
Základné poznatky:
o pravidlách realizovaných hier,
o správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier,
o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo
pohybových zručností,
o význame hier pre zábavu i zdravie.
osvojovaných
Základné pohybové aktivity:
hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným náčiním,
pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, koordinačných),
pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru (gymnastických, atletických, plaveckých ap
Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – výkonový štandard
• Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných
vo výučbe.
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
• Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj
v bežnom živote (vo voľnom čase).
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam kultivovaného a estetického
prejavu v živote i športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť,
fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii pohybových
činností – akcent na správne a estetické držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový prejav).
-
Základné pohybové aktivity:
tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne a estetické držanie
tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách,
rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,
pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností
človeka),
pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy,
tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov, väzieb.
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosť – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych
obmenách realizovaných vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri
iných pohybových činnostiach.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať
ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného
pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
-
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne držanie tela
Základné poznatky:
o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,
-
o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,
o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách.
-
Základné pohybové aktivity:
koordinačné cvičenia a hry,
relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
naťahovacie (strečingové) cvičenia,
cvičenia na rozvoj flexibility.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
• Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické
cvičenia v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať pocity radosti z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania tela, dýchania.
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – obsahový štandard
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností
súvisiace s realizovanými sezónnymi
pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním, lyžovaním, bicyklovaním a i.), poznať
ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, štartový skok, obrátka,
turistika – jej druhy a formy, turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka, korčuľovanie –
kolieskové korčule, korčule, sánkovanie, lyžovanie, lyže – zjazdové, bežecké, skokanské, zjazd,
slalom, beh na lyžiach.
-
-
Základné poznatky:
o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom ročnom období pre
zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období,
o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít v prírode,
o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode.
Základné pohybové aktivity:
cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, dýchanie
a orientáciu vo vode,
skoky do vody z rôznych polôh,
nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu,
chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu,
jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli,
korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach
lyžovanie – základná manipulácia s lyžami a palicami, chôdza, obraty, výstupy, zjazdy, brzdenie
jazdy, oblúky.
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít.
• Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo voľnom čase.
5. Metódy a formy práce
Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali využívať nasledovné metódy, ktoré zefektívnia vyučovanie
telesnej výchovy:
- motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, besedy,
motivačné demonštrácie
- expozičné metódy: výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukážky, metóda
pozorovania, napodobňovania, metóda hry, metódy s heurestickou funkciou, samostatná práca
žiakov
- fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a pohybové kontrastu,
tiež herné a súťaživé metódy
- diagnostické metódy: metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru
a jednotlivé formy práce:
- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny),
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch,
keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť),
- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti
školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade nepriaznivého počasia (nedá sa
ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania
organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín,
- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma),
- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti),
- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),
- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,
6. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné
publikácie k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a
didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií
7. Hodnotenie predmetu
Na hodnotenie predmetu v školskom roku 2011/ 2012 vychádzame z Metodického pokynu č. 22/ 2011
na hodnotenie žiakov základnej školy. Telesnú výchovu hodnotíme slovne. Hodnotenie žiaka musí byť
komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia
má byť individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale i angažovanosť v telesnej výchove. Z týchto okolností prevládajúcim znakom v smere k žiakovi by malo byť pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom odbornejšie,
komplexnejšie, objektívnejšie, ale z hľadiska pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa
i konštruktívnejšie hodnotenie.
Názov predmetu: Telesná výchova
Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne/ 66 hodín ročne
Ročník: 4.
Tematický celok
Základné lokomócie a nelokomočné pohyb.zručnosti
Manipulačné,
pohybové a prí-
Obsah vzdelávania
Obsahový štandard
Vedomosti
Schopnosti a zručnosti
základné lokomócie –
poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia –
poznať základné a vedieť
ich pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
- význam základných
lokomócií, poradových a
gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických
súťaží,
- zásady bezpečnosti a
hygieny pri týchto cvičeniach.
proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných
lokomócií a nelokomočných zručností (s akcentom
na senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných
lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,
- osvojenie si základov
techniky behov, skokov,
hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela
a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo
rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov
techniky kotúľov, stojok,
skokov.
základné herné činnosti
proporcionálny rozvoj všet-
Výkonový štandard
Žiak má mať primerane veku a
svojim schopnostiam osvojené
základné lokomócie (ako elementárne predpoklady pre
zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej
organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne
zručnosti z akrobacie (ako
predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických
zručností), poznať ich možnosti
aplikácie a vnímať ich význam
pre život a šport.
Žiak má byť aktívny pri úlohách
vyplývajúcich z pravidiel hry,
Prierezové témy
Časová dotácia
OSR
OŽZ
20
pravné športové
hry
Kreatívne a estetické pohybové
činnosti
jednotlivca v MH, PH,
PŠH - poznať a vedieť
pomenovať,
- základné informácie o
hrách a súťažiach, význame súťaživosti v
športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej
manipulácii s herným
náčiním,
- poznatky o základných
pravidlách realizovaných
hier,
- poznatky o zásadách
kultúrneho správania sa
na športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a
hygieny pri hrách.
poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy
cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
poznať správnu techniku
jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motí-
kých pohybových schopností prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných
herných činností jednotlivca
v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych
spôsobov manipulácie s
náčiním,
- realizácia hier v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel
vybraných hier a schopnosť
podľa nich konať a rozhodovať.
proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na priestorovo-orientačné a rytmické
schopnosti,
- veku primeraný rozvoj
dramatických schopností a
zručností,
- osvojovanie si základných
rytmických a tanečných
prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať dohodnuté
pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb
náčinia a prispôsobiť mu vlastný
pohyb v rôznych situáciách a
obmenách, prejavovať pozitívny
postoj k herným činnostiam,
uplatňovať zásady kultúrneho
správania sa na športových
podujatiach.
Žiak má mať primerane veku
rozvinuté základné senzorické,
motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno-umelecké a
tvorivé schopnosti, vedieť ich
primerane aplikovať v živote i
športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu.
OŽZ
OSR
20
MUV
OSR
MEV
vov tanca, rytmiky a
tvorivej dramatiky,
- poznať správne držanie
tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho
častí v kontexte so slovným alebo hudobným
podnetom.
cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných
rytmických a tanečných
cvičení v rôznom prostredí,
v rôznych obmenách,
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie,
vizualizácie.
Psychomotorické Základné pojmy: názvy
častí tela, polôh tela i
cvičenia a hry
jeho častí, správne držanie tela.
Vedieť o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý
vývin,
- o prejavoch a reakciách
organizmu na pohybovú
aktivitu,
- o správnom dýchaní pri
cvičení i každodenných
aktivitách
Základné pohybové aktivity:
- koordinačné cvičenia a
hry,
- relaxačné (uvoľňovacie)
cvičenia a hry,
- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
- naťahovacie (strečingové)
cvičenia,
- cvičenia na rozvoj flexibility.
Žiak má vedieť primerane veku
a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické
cvičenia, poznať ich význam,
možnosti aplikácie, dokázať
vyjadriť pohybom navodený
motív, vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia).
Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
Základné poznatky:
- o význame otužovania sa,
plávania, pobytu a pohybu
v prírode v každom ročnom
období pre zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období,
- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít v
Žiak má vedieť základy elementárnych pohybových zručností
súvisiacich s realizovanými sezónnymi pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním, lyžovaním, bicyklovaním ai.), poznať ich možnosti
aplikácie a vnímať ich význam v
živote i športe.
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak,
prsia), splývanie, štartový skok, obrátka, turistika – jej druhy a formy,
turistický výstroj, turistický chodník, turistická
značka, korčuľovanie –
kolieskové korčule, korčule, sánkovanie, lyžo-
TP a PZ
10
REV
OŽZ
10
OSR
OSR
OŽZ
6
DOV
vanie, lyže – zjazdové,
bežecké, skokanské,
zjazd, slalom, beh na
lyžiach.
prírode,
- o technike základných
pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode.
Prierezové témy primárneho vzdelávania a používané skratky:
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Skratka
OSR
MUV
Prierezová téma
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Skratka
MEV
OZZ
Environmentálna výchova
Dopravná výchova
ENV
DOV
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Regionálna výchova
TPaPZ
REV
Predmet: Anglický jazyk 4. ročník
1.
Úvod
Príloha Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 1, jazyk a komunikácia, anglický jazyk zahŕňa obsahový
a výkonový štandard z anglického jazyka, ktorý má slúžiť ako podklad na vypracovanie školského vzdelávacieho
programu pre príslušný vyučovací predmet a stupeň vzdelávania. Predmet povinný cudzí jazyk je podľa schválenej
Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách odporúčaný pre žiakov tretích a štvrtých
ročníkov ZŠ.
Žiaci primárneho vzdelávania majú na konci štvrtého ročníka ZŠ dosiahnuť komunikačnú úroveň A1.1 +, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (referenčný rámec). Kompletnú úroveň A1 podľa referenčného rámca majú dosiahnuť žiaci po skončení piateho ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.
Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je nasledujúca: Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy
dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch,
ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 2006, s. 26).
2.
Špecifiká vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní
Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Osvojenie si cudzieho jazyka má veľký význam. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia so zvyklosťami,
spôsobom správania sa ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú
otvorenosť pre svet.
Východiskom pre výber vyučovacích metód je skutočnosť, že žiaci mladšieho školského veku nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. Základný princíp vyučovania cudzích jazykov v primárnom
vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí,
ich túžby skúmať a objavovať. Pri výučbe cudzieho jazyka je dôležité rešpektovať možnosti a schopnosti detí.
Predovšetkým je potrebné upriamiť pozornosť na stav a úroveň vývinu poznávacích schopností a osobnostných
charakteristík detí v mladšom školskom veku.
Je nevyhnutné zabezpečiť podmienky vyučovania cudzieho jazyka tak, aby sa u žiakov podporovala a rozvíjala:
.
motivácia – učenie sa, získavanie a osvojovanie nových poznatkov a informácií, aktívna spolupráca na
činnostiach v triede, tvorivosť, flexibilita,
.
záujmy – záujem o školu, o učenie, o predmet cudzí jazyk a ostatné vyučovacie predmety,
.
osobnostné vlastnosti a prejavy – zodpovednosť, kooperatívnosť, empatia, vôľové a sebaregulačné vlastnosti, emocionálna stabilita, rozvíjanie sebavedomia a pozitívnych postojov,
.
všeobecné rozumové schopnosti – rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, abstraktné, kritické), posilňovanie psychických funkcií (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná pozornosť, vizuálna, auditívna,
kinestetická pamäť, reč).
ŠVP, Anglický jazyk – príloha ISCED 1 4 Proces učenia sa cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera o činnosť žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa.
Zapájanie viacerých zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje kvalitnejší proces zapamätávania a
dlhodobejšie uchovanie vedomostí a zručností. Učenie má názorno-činnostný charakter a využíva názorné učebné
pomôcky s možnosťou variabilných aktivít.
Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka na prvom
stupni základnej školy:
vyučovanie orientované na žiaka,
činnostný charakter vyučovania,
rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov,
pozitívna motivácia,
názornosť a primeranosť veku,
časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej hodiny,
systematické opakovanie,
tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka,
rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy.
Ciele vyučovania cudzích jazykov v ISCED 1
Všeobecné ciele
vzbudiť záujem o cudzie jazyky,
vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie,
rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom a cudzom jazyku,
podporovať všestranný rozvoj žiakov: kognitívny (trénovať schopnosť žiakov vnímať a pamätať si, systematicky trénovať jazykové činnosti receptívnym a produktívnym spôsobom), sociálny, emocionálny, osobnostný,
rozvíjať interkultúrnu kompetenciu,
rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie; postupne zaraďovať čítanie s
porozumením a písanie,
využívať medzipredmetové vzťahy.
Sociálne ciele
akceptovať seba ako súčasť skupiny,
uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť,
zmysluplne spolupracovať s partnerom,
akceptovať spolupatričnosť k skupine,
vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce,
pomáhať iným, povzbudiť ich,
rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť,
akceptovať rozhodnutie väčšiny,
vedieť sa prispôsobiť a presadiť,
požičať niečo, poprosiť o niečo,
ospravedlniť sa,
rozpoznať a akceptovať chyby,
naučiť sa zniesť prehry,
prevziať zodpovednosť za seba.
3.
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú široké spektrum zručností, ktoré
sa týkajú napríklad sebauvedomenia, procesu učenia sa a pod., a sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
.
osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa v cudzom jazyku,
.
sústrediť sa na prijímanie informácií,
.
používať získané vedomosti a spôsobilosti.
Učebný plán English World 1
Všeobecné a jazykové kompetencie, úroveň A1.1 podľa SERR
Tematické rozvrhnutie jednotlivých kompetencií, v súlade s ŠVP
Prehľad výskytu komunikačných spôsobilosti v učebnici
English World 1:
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
2. Vypočuť si a podať informácie
3. Vybrať si z ponúkaných možností
4. Vyjadriť svoj názor
5. Vyjadriť svoju vôľu
6. Vyjadriť svoju schopnosť
7. Vnímať a prejavovať svoje city
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus
10. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti
11. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností
12. Reagovať na príbeh alebo udalosť
13. Ponúknuť a reagovať na ponuku
14. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti
15. Reagovať pri prvom stretnutí
16. Telefonovať
17. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým
18. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené
Lekcia -téma
Kompetencie
Komunikačné zručnosti
Čítanie
UNIT 1
Hello, Mr Jolly!
Porovnávanie obrázkov, vybrať si
z ponúkaných
možností.
Farby a hračky
UNIT 2
Mr Jolly’s Shop
Školské potreby,
veci v triede
UNIT 3
Good morning!
Obchod
s hračkami.
Počúvanie
Identifikácia objektov, predmetov
Opisovanie slovnej
zásoby na tému
hračky: farby,
hračky
Pomenovanie a
opisovanie hračiek;
Vety: veľké písmena a bodka.
Porovnávanie obrázkov, vybrať si
z ponúkaných
možností, pýtať sa
a nadviazať kontakt.
V škole.
Hľadanie rovnakých
objektov, obrázkov. Vyjadriť svoju
schopnosť.
Rýchlo a pomaly
Rozpoznávanie;
Informácie o dopravných prostriedkoch
Počúvanie podstaty,
za účelom zistenia
detailov
Opisovanie slovnej
zásoby na tému
škola, veci v triede
Písanie
Rozpoznávanie
objektov
Opis
s opakovanými
otázkami; používanie otázok, otáznik.
Gramatika
Rozprávanie
Hello. Hi.
It’s a car. It’s red.
What’s your name?
Is it a doll? Is it
pink?
My name’s …
Yes. No.
What is it?
Is it red? Is it a
car?
Yes, it is. No, it
isn’t.
It isn’t a car. It’s a
van.
Informatívny text o
dopravných prostriedkoch.
Good morning
It is an umbrella.
How are you?
It is a red bike.
I’m fine, thank you.
It isn’t a blue car.
Doprava
Prídavné mená.
Opakovanie
UNIT 4
Bella and Biffo
Prídavné mená
Hľadanie rôznych
predmetov, obrázkov. Vyjadriť svoj
názor.
Jimbo; had Ned.
Báseň
Spájanie výrokov s
obrázkami
Dopĺňanie slov,
ktoré sa rýmujú do
básne. Písanie
vlastných mien.
I’m happy. Am I
Dan?
He is sad.
No, you aren’t.
Is she Mum? Yes,
she is.
Yes, you are.
No, she isn’t.
UNIT 5
Mrs Goody and Pirate
Hľadanie rovnakých
objektov, obrázkov. Vyjadriť svoju
schopnosť.
Jack
Babičkin obchod.
Príbeh
Pesnička
s pohybovými aktivitami
Príbeh o známom
prostredí.
How many are there?
There are … There is
….
slovná zásoba:
v obchode
Is there one …?
Množné číslo podst.mien –s;
lollipops, cakes, sweets
1-10; jedlo
UNIT 6
Nadviazať kontakt
v súlade s komunikačnou situáciou.
Záhrada.
Spájanie;
Opis
Počúvanie podstaty,
za účelom zistenia
detailov
slovná zásoba: príroda
Happy Birthday!
Opis prírody.
How old are you?
What are they?
I’m six.
They’re frogs.
We’re seven.
We’re funny.
Príroda
Opakovanie
Lekcia -téma
Kompetencie
Komunikačné zručnosti
Čítanie
UNIT 7
Where is King
Tub?
Hľadanie chýbajúcich vecí z obrázkov. Vnímať a prejavovať svoje city.
A game
Hľadanie chýbajúcich vecí
z obrázkov a viet.
Reagovať pri prvom
stretnutí.
My room
Izby v dome
UNIT 8
This is my family
Rodina
Príbeh
Počúvanie
Zaraďovanie podľa
sledu udalostí
Písanie
Príbeh.
slovná zásoba:
nábytok
Deskriptívny text
slovná zásoba:
predmety v izbe
Identifikácia; detailné počúvanie
Opis s používaním
spojky „and“.
Gramatika
Rozprávanie
Where’s my book?
predložky: in, on,
Where are my
pens?
under
Who is this?
I’ve got a brother.
Have
This is my brother.
zámená
you got a sister?
Yes, I
have. No, I haven’t.
UNIT 9
Miss Silver
11–20
Zatrieďovanie vecí
do kategórií.
The space woman; I like …
Vyjadriť svoju vôľu.
Básničky
Identifikácia osôb
Počúvanie dialógu
Tvorenie vlastných
básničiek.
I like grapes.
He’s got a plane.
How about you?
Has she got a car?
Yes,
slovná zásoba:
prídavné mená,
jedlo
Jedenásť - dvadsať
she has. No, she
hasn’t.
Opakovanie
UNIT 10
Zatrieďovanie vecí
do kategórií.
The Earth and the
sky
Sledovať inštrukcie
The space rocket
Pohybové aktivity
UNIT 11
Up in space
Stanoviť, oznámiť a
prijať pravidlá alebo povinnosti.
Informatívny text
Zoraďovanie viet
a obrázkov do
správneho poradia.
What are you
doing?
Počasie
Welcome home!
Aktivity
Zoraďovanie viet
a obrázkov do
správneho poradia.
Informatívny text so
správnym použitím
slovies.
Stop! Look! Listen!
The rocket can fly.
Wait!
Can it jump?
Yes, it can. No, it
can’t.
slovná zásoba:
príroda
Identifikácia postáv
v príbehu
Opis s použitím
otázok.
What’s the weather
like?
Deskriptívny text
It’s cloudy.
slovná zásoba:
aktivity, počasie
Is it cold?
A birthday party
Príbeh
Pesnička s pohybovými aktivitami
slovná zásoba:
aktivity, jedlo
Písanie príbehu.
I’m flying.
You’re singing.
loudly, quietly,
quickly,
He’s eating. It’s fl
ying.
slowly
We’re reading.
They’re jumping.
Opakovanie
Učebný plán English World 2
Všeobecné a jazykové kompetencie, úroveň A1.1 podľa SERR
Tematické rozvrhnutie jednotlivých kompetencií, v súlade s ŠVP
Prehľad výskytu komunikačných spôsobilosti v učebnici English World 2:
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
2. Vypočuť si a podať informácie
3. Vybrať si z ponúkaných možností
4. Vyjadriť svoj názor
5. Vyjadriť svoju vôľu
6. Vyjadriť svoje schopnosti
7. Vnímať a prejavovať svoje city
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus
10. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti
11. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností
12. Reagovať na príbeh alebo udalosť
13. Ponúknuť a reagovať na ponuku
14. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti
15. Reagovať pri prvom stretnutí
16. Telefonovať
17. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým
18. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené
Lekcia -téma
Kompetencie
Komunikačné zručnosti
Gramatika
Čítanie
Počúvanie
Písanie
Rozprávanie
Hľadanie rovnakých
objektov, obrázkov.
Vyjadriť svoju
schopnosť. Reagovať na príbeh alebo
udalosť.
Týždeň so starými rodičmi.
Príbeh.
Opisovanie slovnej
zásoby na tému:
dni v týždni
Schopnosť dať udalosti do správneho
sledu pri počúvaní
príbehu.
Písanie príbehu.
Vety: veľké písmena na začiatku slov
–dni v týždni.
What’s he doing?
What are you doing?
What are they doing?
UNIT 2
In Biffo’s garden
Náradie na hranie
na ihrisku
Hľadanie rôznych
predmetov, obrázkov. Vyjadriť svoj
názor.
Čas na hranie
Popis aktivít
na hranie
Rozpoznávanie
objektov
Opis aktivít na
ihrisku
These are my books
and this is my pencil.
case.
UNIT 3
Pirate Jack
Šport a záľuby
Zoraďovanie viet
a obrázkov do
správneho poradia.
Mamkin darček
k narodeninám
Príbeh
Rozpoznávanie;
Počúvanie podstaty
za účelom zistenia
detailov
Písanie príbehu
podľa obrázkov.
Do you like bananas?
Yes, I do. No, I don’t.
UNIT 1
At the castle
Pohybové aktivity
He’s washing the
steps.
Are they holding
lights?
Yes, he is. No, she isn’t.
Prítomný priebehový
čas
What’s this / that?
What are these / those?
That’s my swing.
I like basketball.
Dan likes basketball.
They like bananas.
Opakovanie – Projekt – Kvety v záhrade
UNIT 4
A Fantastic Shop
Oblečenie
Zaraďovanie vecí
do kategórií. Vyjadriť svoj názor,
alebo vkus.
Aké oblečenie
máš rád?
Slovná zásoba oblečenie
Pochopenie otázok
Opisovanie detského oblečenia
Do you like tennis?
Yes, we do.
Does she like the
dress?
Do they like the hat?
Yes / No,
they do/don’t.
UNIT 5
Pirate Jack is on TV
Časové výrazy
Vypočuť si a podať
informácie
o určovaní časov.
Astronaut vo vesmíre.
Informácie
o režime dňa
astronautov
Schopnosť dať do
správneho poradia
text pri počúvaní
Uvažovanie
o dennom režime
What’s the time?
What time do you
get up?
I get up at six o’clock.
In the morning
she plays tennis.
UNIT 6
Who is the winner?
Časti tela
Zaraďovanie vecí
do kategórií.
Vyjadriť svoje
schopnosti.
To je skupina!
Slovná zásoba na
tému hudobné
nástroje.
Identifikácia čísel
Dopĺňanie slov do
básne
Whose jacket is this?
It’s Ben’s jacket.
Are these your pens?
This is his / her hand.
What colour are their
noses?
Opakovanie – Projekt – Môj deň
Lekcia -téma
Kompetencie
Komunikačné zručnosti
Čítanie
Počúvanie
Písanie
Gramatika
Rozprávanie
UNIT 7
A trip in a balloon
Jedlo a nápoje
UNIT 8
Look at the animals!
zvieratá
UNIT 9
Look! The sea!
Morské príšery
Vymieňať si názory,
komunikovať
s niekým. Vybrať
z ponúkaných
možností.
Vyjadriť očakávania
a reagovať na ne.
Mesiace v roku
Počasie,
názvy mesiacov
Počúvanie opisu
a jeho porozumenie
Opis počasia
I always eat fruit.
I sometimes eat
crisps
I never drink milk.
There’s water
in the jug.
There are sandwiches
on the plate.
Veľmi smiešna
príšera!
Fantazijný príbeh
Predmety v izbe
Identifikácia
a správne zaradenie obrázkov
Písanie príbehu.
What’s the time?
It’s half past eight.
Yesterday it was cold.
He was cold. We were
happy. They were hot.
Zatrieďovanie vecí
do kategórií.
Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad
/môj argument boli
pochopené.
Akvárium
Mail priateľovi
Číslovky od 60-100
Odpovede na otázky
Email priateľovi.
There was a house.
The fish is next to
There were three birds. / between / behind
/ in front of the boat.
Opakovanie – Projekt - Počasie
UNIT 10
The island
Na pláži
UNIT 11
The boat
záľuby
UNIT 12
Welcome home!
Jedlo a nápoje
Vyjadriť svoje
schopnosti. Reagovať na nesplnenie
pravidiel alebo povinností
Predstaviť svoje
záľuby a svoj vkus
Morské príšery
Opis obrázkov
Detailné počúvanie
Opis morských
zvierat
Don’t touch it.
Don’t go near it.
I can see him / her / it.
Can you hear me /
them / us?
V džungli
Denník
pesnička
Písanie denníka
First I played football.
Next I helped Dad.
Then I watched TV.
I walked on the sand.
He pointed to a ship.
They played in the sea.
Vymieňať si názory,
komunikovať
s niekým.
Aké jedlo máš
rád?
Jedálny lístok
Zborová pesnička
Príprava jedálneho
lístka
Yesterday I climbed
a tree. Yesterday he
visited his Grandma.
He walked over/
under the bridge.
He walked through
/ into the river.
Opakovanie –Projekt – Čo som robil včera
Predmet: Náboženská výchova 4. ročník
Charakteristika predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity
človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky
myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre
celú spoločnosť.
Cieľ predmetu
Ročníkový cieľ: Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. Formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného života.
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
o konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
o formovať svedomie
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho
slova
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním
týchto predmetových kompetencií:
Kľúčové kompetencie ( spôsobilosti):
a) komunikačné kompetencie
• rozumie komunikácii so svojim ja ako komunikácii so svedomím
• rozumie verbálnej a neverbálnej komunikácii
• je schopný asertívnej komunikácie
• rozumie vnútornej komunikácii, kladie si otázky o zmysle utrpenia
• je schopný uvedomiť si spôsob vlastnej komunikácie v konflikte
• kladie si otázky a zisťuje odpovede
• učí sa konfrontovať s názormi druhých
• je schopný empatickej komunikácie
• kladie si otázky a zisťuje odpovede
• učí sa konfrontovať s názormi druhých
• je schopný kultúrnej komunikácie
b) kompetencie k učeniu sa
• učí sa učiť spoluprácou
• je otvorený pre tvorivé myslenie
• je otvorený pre tvorivé myslenie
• učí sa vyhľadávať a triediť informácie
• je otvorený pre tvorivé myslenie
• učí sa vyhľadávať a triediť informácie
• je otvorený pre tvorivé myslenie
c) kompetencie k riešeniu problémov:
• je schopný kriticky prehodnotiť problém zneužívania, manipulácie, vojny
• je schopný kriticky prehodnotiť problém výkonu človeka
• je schopný kriticky prehodnotiť problém kultúry života a kultúry smrti
• je schopný kritického posúdenia princípov liberalizmu a konzervativizmu
d) kultúrne kompetencie:
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú dôstojnosť, na rovnakú dôstojnosť muža a ženy
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú zrelosť
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka bez ohľadu na jeho výkon
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na kultúru života
e) sociálne a interpersonálne kompetencie:
• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí
• uvažuje nad potrebou budovania vzťahu s inými ľuďmi
• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí
• uvažuje nad potrebou prejavov úcty medzi mužom a ženou
• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí
• je zodpovedný k druhým
• dokáže si uvedomiť potreby trpiaceho človeka
• objavuje mravný aspekt sociálneho cítenia
• dokáže si uvedomiť potreby človeka
f) existenciálne kompetencie:
• dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a objavuje svoju veľkosť
• osvojí si kresťanský pohľad na hodnotu človeka
• je otvorený pre kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom
• objavuje a uznáva hranice človeka
• dokáže sa konfrontovať s vlastnou vinou
• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality
• rešpektuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka
kresťanská viera
• vytára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov
• je otvorený pre kresťanské hodnoty
g) kompetencie k osobnostnému a sociálnemu rozvoju:
• je schopný uvedomiť si potrebu sebapoznávania
• je si vedomý svojich osobnostných kvalít
• je citlivý a vnímavý na svoje nedostatky
• prejavuje túžbu po osobnom raste
• uvedomuje si túžbu po ľudskosti
• je schopný vnímať rodové stereotypy
• uvedomuje si kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy
• je pripravený pre tvorivé riešenie konfliktov
• je schopný klásť si existenciálne otázky a hľadať na nich odpoveď
• rozvíja postoj empatie
• vie rozlíšiť postoj mať alebo byť a je otvorený pre životný postoj „byť“
• osvojuje si kresťanský postoj na hodnotu človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu
• je vnímavý na utrpenie človeka
• je pripravený stotožniť sa s hodnotami života
h) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
• je vnímavý na postavenie mužov a žien v rôznych kultúrach
• akceptuje rôzne kultúry a vierovyznania
• je schopný vnímať zneužitie náboženstva pre manipuláciu
g) kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií
• osvojuje si kritický prístup k informáciám
• je schopný kritického posúdenia liberalizmu ako relativizácie hodnôt
Kompetencie žiaka
Všeobecné (univerzálne) kompetencie
schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,
schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor,
schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,
schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.
Pracovné kompetencie žiaka
používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní
povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky,
pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a
spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt,
využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného
rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste,
orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje podnikateľské
myslenie.
Obsah predmetu
Cesta nádeje
Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie svojej veľkosti)
- Cesta k sebe som jedinečný
- Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo)
- Cesta k Bohu
Biblia – slovo o nádeji
- Biblia kniha kníh
- Odkrývanie nádeje v živote biblických postáv (sudca Gedeon, proroci Micheáš a Izaiáš – kmeň
Jesseho)
- Biblické posolstvo nádeje – príchod Mesiáša (Ján Krstiteľ, Panna Mária)
Nádeje presahujú smrť
- Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje
- Bože, kde si? (Jób)
- Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára)
- Ježiš – silnejší ako smrť
- Sviatosť pomazania chorých ako priestor nádeje v situácii, kde pozemská nádej už končí
Svedectvo nádeje
- rôzne veže v jednom meste
- kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine (regióne)
- miesta pre spoločné slávenie, prácu, a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj s kresťanmi iných
cirkví
Prameň nádeje
- Modlitba – život v Božej prítomnosti
- Bože, si pri mne (Žalm 139)
- Boh – stred kresťanského spoločenstva
Metódy, formy stratégie vyučovania
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné
činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné
rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností
žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú
demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,
konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov,
rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením
problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom
riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena
názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej
predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (seba realizačné aktivity
na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný
prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity,
ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná spoločensky
orientovaná interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania,
(ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je
to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné
usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre piaty
ročník základných škôl „Poznávanie cez dialóg“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné
obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej
téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje
osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
Multimédiá: internet, televízia
Didaktická technika: prenosný spätný projektor, počítače, tlačiareň, kopírovací stroj a skener, video,
DVD, dataprojektor
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia
je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom
má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce.
Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú práce po jednotlivých
tematických celkoch. Pod prístupom žiaka k vyučovaciemu predmetu rozumieme: nosenie a úpravu
pomôcok, vypracovanie domácich úloh a cvičení, aktivitu na hodinách.
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení
a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu – Metodický
pokyn na hodnotenie č. 22/2011, vydaný MŠ SR v Bratislave. Hodnotiť sa bude známkou.
Písomné práce budú hodnotené podľa stupnice:
100 % - 90 % - výborný
89,9 % - 75 % - chválitebný
74,9 % - 50 % - dobrý
49,9 %- 25 % - dostatočný
24,9 % - 0% - nedostatočný
Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
TEMATICKÝ VÝCHOVNO–VZDELÁVACÍ PLÁN Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY PRE 4. ROČNÍK ZŠ
Predmet: Náboženská výchova
Školský rok: 2011/2012
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Vyučujúci: Mgr. Veronika Fehérová
Stupeň vzdelania: ISCED 2
Ročník: štvrtý
Počet vyučovacích hodín týždenne: 1
Triedy: 4.r.
Tematické celky:
I. Cesta nádeje
II. Biblia – slovo o nádeji
III. Nádej presahujúca smrť
IV. Svedectvo o nádeji
V. Prameň nádeje
Mesiac
Hodina
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
IX.
1.
1. Úvodná hodina
2.
2. Mať nádej
3.
3. som jedinečný
4.
4. cesta k druhým
1.
5.Noe dôveruje Bohu
2.
6. Obrazy Božej blízkosti
7. Katechéza k sviatku
X.
3.
 Cesta k sebe – som jedinečný
 Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo)
 Cesta do sveta,
v ktorom žijem (Noemova archa (Gn 6,1820: zo všetkého živého,
vezmi do archy....)
 Cesta k Bohu (biblické
obrazy Božej blízkosti)
Žiak vie









1.
XI.
8. Biblia – kniha
nádeje
2.
9. Starý zákon a Nový
zákon
3.
10. Zem Biblie
4.
1.
11. Dobytie zasľúbenej
zeme
12. Gedeon
2.
13. Pán Boh utešuje
 Biblia kniha kníh
 Odkrývanie nádeje
v živote biblických postáv (sudca Gedeon,
proroci Micheáš a Izaiáš
– kmeň Jesseho
 Biblické posolstvo nádeje – príchod Mesiáša
(Ján Krstiteľ, Panna Mária)
vysvetliť čím je človek jedinečný
reprodukovať biblický príbeh
o Noemovej arche
nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche
a zodpovedným prístupom k prírode
vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje
objaviť rozmer nádeje na ceste
k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu
objavovať zodpovednosť za prírodu
a za rozvíjanie dôstojnosti ľudského
života
vnímať potrebu sebariadenia
akceptovať vzájomnú spätosť s celým
stvorenstvom
formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej blízkosti
Žiak vie
Osobnostný
a sociálny rozvoj:
Žiak
oceňuje jedinečnosť človeka
a rešpektuje ju
v životných situáciách
Environmentálna
výchova:
je schopný ekologického postoja –
ochrany prírody
Osobnostný
a sociálny rozvoj:
vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie
Žiak
reprodukovať biblický príbeh o povolaní
vie vyjadriť raGedeona
dosť zo života
jednoduchým spôsobom interpretovať
a osvojuje si pobiblické texty proroctiev prorokov Mizitívny postoj k
cheáša (a ty Betlehem...) a Izaiáša –
životu
kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje
interpretovať biblické príbehy o Jánovi
Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie
očakávanej nádeje na príchod Vykupite-
XII.
 Ježiš ohlasuje Božie
kráľovstvo (podobenstvá o Božom kráľovstve)
3.
14. Očakávanie Mesiáša
1.
15. Príchod Mesiáša
2.
16. Ježiš ohlasuje
Božie kráľovstvo
3.
17. Ježiš sprítomňuje
Božie kráľovstvo
1.
18. Najväčšie obmedzenie človeka
 Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje
2.
19. Bože, kde si?
 Bože, kde si? (Jób)
3.
20. Ježiš – silnejší ako
smrť
21. Vzkriesenie Lazára
 Smrť a nádej
 Ježiš sprítomňuje Božie
kráľovstvo (Ježišove zázraky)
I.
II.
1.
2.
22. Veľkonočné obdobie
3.
23. Sviatosť pomazania
chorých
 Ježiš – silnejší ako smrť
 Sviatosť pomazania
chorých ako priestor nádeje v situácii, kde pozemská nádej už končí
ľa
identifikovať sa s postojmi nádeje
v živote biblických postáv
na príklade biblických postáv objavovať
prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“
ako základný predpoklad pre zmysel
vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote
človeka a ľudstva.
formovať postoj nádeje prostredníctvom
biblických postáv
vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné príbehy približujúce
Božie kráľovstvo a cestu k nemu
interpretovať biblické príbehy
o Ježišových uzdraveniach ako znaky
Božieho kráľovstva a znaky Božieho
záchranného konania.
Žiak vie
reflektovať svoj pohľad na ľudské
utrpenie
vnímať skúsenosť s utrpením
a bolesťou ako súčasť ľudského života
vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do súvisu s biblickými textami
o Jóbovi a kresťanským pohľadom na
zmysel ľudského utrpenia v kontexte
veľkonočných udalostí
reprodukovať biblický príbeh
o vzkriesení Lazára
objaviť súvislosť medzi Ježišovou
Osobnostný
a sociálny rozvoj:
Žiak
je schopný vnímať smrť ako
súčasť života a je
otvorený pre
kresťanské posolstvo nádeje
skúsenosťou s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou presahujúcou smrť
objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť
objaviť vo sviatosti zmierenia
a Eucharistie posolstvo veľkonočného
tajomstva v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, že život je silnejší ako smrť
rozvíjať postoj empatie k ľudskému
utrpeniu
III.
24. Veže v našom meste
 rôzne veže v jednom
meste
2.
25. Rôzne veže
3.
26. Kostolné veže –
symboly nádeje
27. Kresťan – nositeľ
Krista
 kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine
(regióne)
1.
IV.
1.
V.
2.
28. Kresťania – nádej
pre svet
3.
29. Svedkovia nádeje
4.
30. Opakovanie
1.
31. Modlitba – prameň
nádeje
 miesta pre spoločné slávenie, prácu,
a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj
s kresťanmi iných cirkví
 Modlitba – život
v Božej prítomnosti
Žiak vie
prostredníctvom modelových situácií
zo života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou cirkvou
vnímať svedectvo nádeje v živote
kresťanov z rôznych cirkví
vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich
v našej krajine (regióne) a navrhnúť
spoločnú angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť)
osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery
k ľuďom iných denominácií
Žiak vie
jednoduchým spôsobom zdôvodniť
Multikultúrna výchova
Žiak
je schopný vnímať vo svojom
okolí inakosť
iných denominácií a je schopný
prijať túto skutočnosť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
2.
VI.
3.
32. Cirkev – prameň
nádeje
 Bože, si pri mne
(Žalm 139)
33. Modlitba svätého
ruženca
 Boh – stred kresťanského spoločenstva
potrebu modlitby pre duchovný rozmer človeka
na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery
vnímať potrebu stíšenia
cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom
v modlitbe
Žiak
vníma svoj duchovný rozmer
je vnímavý pre
sústredenie, stíšenie
a načúvanie
Predmet: Etická výchova 4. ročník
Vzdelávacia oblasť:
Človek a hodnoty
Vyučovací jazyk:
Stupeň vzdelania:
Ročník:
slovenský
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
štvrtý
Predmet:
Etická výchova
Voliteľné hodiny pridané k povinnému predmetu bez rozšírenia učiva
Počet hodín týždenne : 1
Spolu : 33
1. Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne
podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle,
aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na
pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických
postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od
tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis,
ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré
uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Výchovný štýl
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k žiakom, ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:
1. Vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo.
2. Prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city.
3. Pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť (vyjadrujme pozitívne očakávania).
4. Formulujme jasné a splniteľné pravidlá.
5. Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok.
6. Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky (induktívna disciplína).
7. Odmeny a tresty používajme opatrne.
8. Do výchovného procesu zapojme aj rodičov.
9. Buďme nositeľmi radosti.
Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je predovšetkým dobroprajný, partnerský, priateľský, ale náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný
vzťah k žiakovi.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli
výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať
základných tém a šesť aplikačných tém:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
otvorená komunikácia
dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
pozitívne hodnotenie iných
tvorivosť a iniciatíva
vyjadrovanie citov
empatia
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
asertivita
reálne a zobrazené vzory
prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
komplexná prosociálnosť
etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
etika a ekonomické hodnoty
etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
rodina, v ktorej žijem
výchova k manželstvu a rodičovstvu
ochrana prírody a životného prostredia.
3. Kľúčové kompetencie
Vedieť komunikovať verbálne a neverbálne, naučiť sa aktívne počúvať.
Naučiť sa spoznávať svoje silné aj slabé stránky, vytvoriť základy sebaúcty a dôstojnosti ľudskej osoby.
Pozitívne prijať a hodnotiť iných, pozitívne vnímať a reálne hodnotiť situácie a udalosti.
Vytvoriť predpoklady na rozvoj tvorivosti v medziľudských vzťahoch, vrátane riešenia problémov.
Naučiť sa rozpoznať, identifikovať, usmerňovať a vyjadrovať svoje city.
Naučiť sa byť empatický – na primeranej úrovni pochopiť práve prežívané myšlienky a city
iného.
Utvárať základy asertivity, osvojovať si nenásilné riešenie konfliktov ( Čo nechceš, aby robili
tebe, nerob ani ty im. )
Osvojovať si zmysel hodnoty modelu prosociálneho správania.
Utvárať schopnosť nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto činnosti.
4. Obsah vzdelávania
Ciele
Tematický celok
témy
Obsahový štandard
Socio-afektívny
Sociálne postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch
Osvojovanie si
-vie ako znie Zlaté
sociálnych pospravidlo ľudskosti
tojov a zručností v
Tolerancia vo vzťamedziľudských
hoch (Čo nechceš, aby
vzťahoch.
ľudia robili tebe, nerob ty iným.)
-vie vysvetliť
pojmy
rovnoprávRešpekt a úcta voči
všetkým ľuďom (rov- nosť pohlaví, rás...
noprávnosť pohlaví,
rás...)
Dôležitosť komunikačných interpersonálnych zručností v
medziľudských vzťahoch
Prezentovanie
prosociálnych
vzorov
Výkonový štandard
- vie vysvetliť
základné rozdiely
medzi pohlaviami
- chápe význam
zlatého pravidla
mravnosti v medziľudských
vzťahoch
počítačových
-v komunikácii
so spolužiakmi
prejavuje prvky
tolerancie
- uvedomuje si
význam rovnoprávností ľudí bez
ohľadu na rasu,
pohlavia
- kultivovane
prijíma a rešpektuje opačné pohlavie
- vie pochopiť
správanie iného
pohlavia
Kultivované správanie
k osobám iného pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe
tela a jeho fungovaní,
ale aj v myslení, pre- badať rozvíjanie
žívaní, správaní, záautonómneho
ujmoch a následné
cítenia a myslenia
empatické správanie
voči osobám iného
pohlavia).
-pozná pojmy
vzor, vplyv vzoru,
pozitívne a negatívne vzory spráReálne a zobrazené
vania
vzory
Sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnu- -vie verbálne prezentovať aspoň
tie nesie so sebou
jeden pozitívny a
dôsledok)
negatívny literárPozitívne a negatívne ny a mediálny
vzor
vplyvy TV, filmu,
Konatívny
- na vlastnej skúsenosti reflektuje
pozitívne
i negatívne vplyvy
jednotlivých médií
- v správaní badať prijímanie
zodpovednosť za
svoje rozhodnutia
- je schopný
postrehnúť nevhodnosť vplyvu
TV a badať snahu o reguláciu jej
sledovania
- vie si voliť
hier…(reklama, akčné
filmy, čas strávený
pred TV)
medzi prosociálnym vzorom
a negatívnym
vzorom
Prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí
dieťaťa (rodičia, priatelia rodičov, učitelia,
spolužiaci, kamaráti)
Osvojovanie si
sociálnych noriem.
Rozvíjanie
mravného úsudku.
Čitateľský návyk ako
možný zdroj objavovania prosociálnych
vzorov (vyhlásenie
súťaže o najlepšieho
čitateľa – čo a koľko
čítaš?)
Rozvoj tvorivosti a
iniciatívy
Spoznávanie a
uplatňovanie
svojich práv
a plnenie si
svojich
povinností.
- vie rozoznať
prosociálne vzory
vo svojom okolí.
- badať na jeho
správaní prosociálne prvky
-vie vymenovať
iniciatívy, kde by
mohol preukázať
svoj vzťah k
ochrane prírody a - má ochraňujúci a
životného prostre- obdivujúci vzťah
k prírode a chce
dia
chrániť životné
prostredie
Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú
osobnostné kvality
(šport, umelecké aktivity, sociálna činnosť,
činnosť na ochranu
prírody...)
Osobnostné kvality
využívané pre dobro
jednotlivca i pre celé
spoločenstvo
Tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri
riešení každodenných
problémov
Napĺňanie obsahu
Dohovoru o právach
dieťaťa
- je iniciatívny
vo vzťahu k
ochrane prírody
a životného prostredia
-pozná pojmy
„ľudské práva a
práva dieťaťa“
-vie vymenovať
aspoň 5 práv dieťaťa
-pozná pojmy
„ľudské práva a
práva dieťaťa“
- vie vymenovať
-pozná rozdiel a
podstatu pojmov aspoň 5 práv dieprávo a povinnosť ťaťa
Súvislosti práv detí,
dôvody, prečo vznikli -vie vymenovať
aspoň tri situácie
a ich akceptácia v
demokratických kraji- nerešpektovania
-pozná rozdiel a
podstatu pojmov
právo a povinnosť
nách, podiel UNESCO práv detí doma i
na ochrane dieťaťa
vo svete
(Čo znamená mám
právo? Čo znamená
mám zodpovednosť?)
Opčný protokol k
právam dieťaťa (medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo)
Spoznávanie a
budovanie
hrdosti
na rodisko
región a vlasť.
Práva dieťaťa v slovenskom právnom
poriadku (Ako je to u
nás? Ako sa to týka
mňa?)
Solidarita a prijatie
odlišností (uvedomenie si svojich práv a
ich akceptácia v našom prostredí vedie k
solidarite s deťmi,
ktoré sú vykorisťované, zaťahované do
vojnových konfliktov,
zneužívané na ťažkú
prácu, alebo sexuálne
..)
Náš región – vlasť
Rozvíjanie povedomia
a príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej
vlasti (Čo sa mi najviac páči na našom
regióne, na našom
Slovensku? Čo z neho
by mi najviac chýbalo?)
Iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní
vlastného regiónu –
dobre poznať svoje
bydlisko a jeho okolie
- geografiu, kultúru,
osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo
-vie vymenovať
aspoň tri situácie
nerešpektovania
práv detí doma i
vo svete
- osvojuje si
sociálne normy
- dožaduje sa
svojich práv
-vie zaradiť svoje
bydlisko do lokality okresu
-vie vymenovať
aspoň jednu pozitívnu skutočnosť,
ktorá sa viaže na
jeho región, rovnako aj jednu
známu osobnosť,
na ktorú môže byť
hrdý
- rešpektuje práva iných
-poznáva a je hrdý
na špecifiká, krásy
i možnosti vlastného regiónu
- učí sa vidieť
problémy regiónu,
je na ne citlivý a
hľadá i možnosti
vlastného zaangažovania sa pri ich
riešení
treba v ňom vylepšiť
(objavovanie tradícií,
ochrana a ich rozvoj)
Ekologické správanie,
vzťah k faune a flóre
regiónu (Čo sa mi
nepáči alebo čo ma
trápi na našom regióne? Čo by som mohol
urobiť v jeho prospech
ja alebo my spoločne).
-je iniciatívny pri
objavovaní krás
a špecifík regiónu,
prejavuje
ochotu pomôcť
zveľadiť ho (prípadná
tvorba
sociálnych
a
kultúrnych projektov v danom
regióne a účasť
na nich)
5. Stratégia vyučovania – formy a metódy práce
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu
človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV
je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy,
metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia …) V etickej výchove im hovoríme zjednodušene – cvičenia, aktivity. Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní
hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. (Hodnotenie prežitého rozumom napr. – Čo som
prežil? Čo som si uvedomil? Ako to súvisí so životom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj
život?) Bez reflexie by ostal žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie.
Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným na reflexiu. Ak nacvičíme
so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená,
že to budú robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu,
aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr. záznamy pozorovaní,
vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme
v etickej výchove transfer – prenos z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do
ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ
v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve.
Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia
s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne
poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme,
je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu
zvolil.
Pri vyučovaní etickej výchovy v špeciálnych základných školách sa využívajú metódy
a formy primerané jednotlivým druhom postihnutia žiakov.
Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohto vývinového obdobia (napr. sedenie v kruhu treba striedať s pohybovými cvičeniami na uvoľnenie i aktivizáciu dieťaťa). Treba mať pripravených viac aktivít k danej téme.
Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky,
audio i videonahrávky, CD - roomy môžu poslúžiť ako motivačný materiál. Deti v mladšom
školskom veku radi kreslia a robia pohybové aktivity. Toto všetko sa dá zapojiť do vytvárania situácií, v ktorých sa uplatňujú formy zážitkového učenia.
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou
napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po
každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti
s odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom
živote.
Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických príručkách a v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov prvého stupňa. Aktualizuje
ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy.
Prepojenie ETV s inými prvkami alternatívnych výchovných postupov (ITV, Montessori, Waldorfská škola...), ktoré sú kompatibilné s cieľmi etickej výchovy, je možné. Upozorňujeme však, že
nie je vhodné zamieňať, nahrádzať, resp. uplatňovať tieto projekty v predmete ETV.
6. Hodnotenie predmetu
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov
slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať
priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
7. Zdroje
Pracovné listy
Detská slovenská literatúra
Časopisy pre deti
TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ
PLÁN
Predmet: ETICKÁ VÝCHOVA
Časová dotácia týždeň: 1 hodina
Ročník: štvrtý
Časová dotácia šk. rok: 33 hodín
Školský rok: 2011/2012
Vyučujúci: Mgr. Jana Fehérová
M
S
E
P
T
E
M
B
E
R
T
Tematický celok
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základ pre dobré spolužitie
/Batoh plný želaní/
Nadviazať prvé kontakty
a oboznámiť deti s ETV
3.
Základné komunikačné zručnosti
/Čarovné slovíčka
Malý florentský pisárik/
Tolerancia.
/ Okuliarnik/
1.
Čo očakávame od chlapcov a čo očakávame od dievčat
/Chlapci a dievčatá/
Chápať zmysel a podstatu
slov ďakujem, prosím, prepáč
a je schopný ich používať
Prehĺbiť kamarátske vzťahy
medzi spolužiakmi, podnietiť
vzájomnú všímavosť, rozvíjať toleranciu
Ujasniť si predstavy
o chlapcoch a dievčatách,
učiť sa tolerovať
a kultivovane správať
1.
2.
SOCIÁLNE POSTOJE A ZRUČNOSTI V
MEDZIĽUDSKÝCH
VZŤAHOCH
Kompetencie
Žiak sa vie zoznámiť, oslovovať menom, uvedomuje si
hodnotu vlastného mena
i mena každého v spoločenstve
Žiak pozná základné komunikačné zručnosti
Žiak v komunikácii so spolužiakmi prejavuje prvky tolerancie
Žiak kultivovane prijíma
a rešpektuje opačné pohlavie
Prierezové témy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
k osobám iného pohlavia
2.
O
K
T
Ó
B
E
R
SOCIÁLNE POSTOJE A ZRUČNOSTI V
MEDZIĽUDSKÝCH
VZŤAHOCH
Kultivované správanie
/ Ako spolu vychádzame/
3.
Kultivované správanie
Tolerancia
/ Hviezdne dieťa/
/Tolerujme a vážme sa navzájom/
4.
N
O
V
E
M
B
E
R
1.
2.
3.
Vnútorný svet druhého pohlavia
/ Môj zvláštny sen/
REÁLNE
A ZOBRAZENÉ
VZORY
Porozumenie
/ Uhádnem kto som?, Hľadáme porozumenie/
Môj vzor
Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, počítačových hier, reklamy, prezentácia prosociálnych vzorov
v bezprostrednom okolí dieťaťa – rodič, učiteľ...
Pochopiť myslenie
Žiak vie vysvetliť základné
a prežívanie druhého pohlavia rozdiely medzi pohlaviami,
chápe význam zlatého pravidla mravnosti v medziľudských
vzťahoch
Osvojiť si základné prejavy
Žiak si osvojil základné prevzájomnej úcty
javy vzájomnej úcty, je ohľav komunikácii, pozitívne pri- duplný, zdvorilý, toleruje odjať príslušníka iného pohlavia lišnosti
a kultivovane sa k nemu
správať
Osvojiť si základné prejavy
Žiak si osvojil základné prevzájomnej úcty
javy vzájomnej úcty, je ohľav komunikácii, pozitívne pri- duplný, zdvorilý, toleruje odjať príslušníka iného pohlavia lišnosti
a kultivovane sa k nemu
správať
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Motivovať k uvažovaniu
a hľadaniu pozitívnych vzorov
Rozvíjať schopnosť zodpovedne si vybrať vzor a riadiť
sa podľa neho / optimizmus,
ochota, povaha vybranej osoby/
Upozorniť na vzory
v bezprostrednom okolí, naučiť sa analyzovať a hodnotiť
programy vysielané masmédiami
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak pozná pojmy vzor, vplyv
vzoru, pozitívne a negatívne
vzory správania
Žiak prezentovať prosociálne
vzory
Žiak rozozná pozitívne
a negatívne modely správania
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Sloboda a zodpovednosť
/ Môj kamarát, môj vzor/
4.
D
E
C
E
M
B
E
R
Čitateľský návyk ako možný vzor objavovania prosociálnych vzorov
/ Môj literárny vzor/
1.
2.
REÁLNE
A ZOBRAZENÉ
VZORY
Ľudské hodnoty
/ Kde býva krása/
Zmeny a detaily
/ Komu to patrí/
3.
1.
J
A
N
U
Á
R
2.
Filmový vzor
/ Môj filmový hrdina/
ROZVOJ TVORIVOSTI A INICIATÍVY
Podporovanie záujmov
/ Kto pomôže Tiborovi/
Tvorivosť
/ Slávnostný deň/
3.
4.
1.
F
ROZVOJ TVORIVOSTI A INICIATÍ-
Pravidlá
/ Ktoré nám uľahčujú život/
Uvažovať o osobe dôležitej
v živote jednotlivca, podnietiť
vzájomnú komunikáciu
Uvedomiť si možnosť pozitívneho ovplyvnenia cez literatúru, prečo je potrebné veľa
čítať
Učiť sa rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé na správaní rozprávkových hrdinov, rozlišovať žiadúce a nežiadúce správanie televíznych hrdinov
Pochopiť význam pozitívnych
ľudských hodnôt
Vnímať detaily na iných a ich
zmeny, všímať si zmeny najmä v správaní – v škole, doma, v skupine priateľov
Prezentovať svoje osobnostné
kvality, využiť ich tvorivo
v prospech iných – schopnosť, sebadôvera. Hrdosť,
užitočnosť
Pripraviť návrhy na prekvapenie, vytvoriť v skupine
darček pre konkrétneho adresáta, využiť tvorivosť ako
prostriedok na riešenie problému
Uvedomiť si, že dodržiavanie
pravidiel je podmienkou spolužitia bez konfliktov
Žiak vie voliť medzi pozitívnym a negatívnym vzorom
Žiak vie voliť medzi pozitívnym a negatívnym vzorom
v literárnom diele
Žiak vie voliť medzi pozitívnym a negatívnym vzorom vo
filmoch
Žiak pozná pozitívne ľudské
hodnoty
Žiak vie pozorovať a vnímať
zmeny a detaily
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie kto je. Svoje reakcie,
realizuje ústretovosť k iným,
badať na jeho správaní prosociálne prvky
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie tvoriť, darovať
a pomáhať iným
Tvorba projektov
a prezentačné
zručnosti
Žiak vie využívať osobné
kvality pre dobro jednotlivca
i celé spoločenstvo
Osobnostný
a sociálny rozvoj
E
B
R
U
Á
R
M
A
R
E
C
2.
Komunikácia a medziľudské vzťahy
/ List pre Marťana/
3.
Riešenie každodenných problémov
/ Neslušné slová/
4.
Čím sa líšime
/ Chlapec s dvoma očami/
1.
NAPĹŇANIE OBSAHU DOHOVORU
O PRÁVACH DIEŤAŤA
Želania a potreby
/Čo chcem a čo potrebujem/
2.
Dohovor o právach dieťaťa
3.
Individuálne a skupinové práva
/ Let balónom/
1.
Povinnosti
/ Práva a povinnosti/
Ochrana práv
/ Bingo 2/
Rozvíjať komunikačné
schopnosti, uvedomiť si pojmy a súvislosti týkajúce sa
medziľudských vzťahov.
Využiť schopnosti
a iniciatívu žiakov pri každodenných problémoch, otázky
typu – Č o sa stane keď...
Porovnať čím sa ľudia
v rôznych krajinách od seba
odlišujú a prečo
Naučiť sa rozlišovať medzi
želaniami a potrebami, nie na
všetko čo si želám mám aj
právo
Dohovor o právach dieťaťa
Žiak vie komunikovať na
slušnej úrovni.
Uvedomiť si, že naše práva
nám nikto nemôže odňať
Uvedomiť si rozdiel medzi
individuálnymi
a skupinovými právami, utvárať názorový konsenzus
Poznať, že práva úzko súvisia
s povinnosťami
Poznávať problematiku práv
v každodennom živote
Žiak vie čo potrebuje a na čo
má právo
Žiak pozná svoje práva
Žiak dobre pozná svoje rodi-
Žiak je schopný prosociálneho správania
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie vnímať rozdiely ľudí
v iných krajinách
Žiak rozlišuje rozdiel medzi
želaním a potrebou
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak pozná svoje povinnosti
3.
Spoločenstvo
/ Morálne ponaučenie/
Žiak chápe a uvedomuje si
Osobnostný
svoje práva a ich akceptáciu
a sociálny rozv demokratických krajinách
voj
Uvedomiť si, aký je dôležitý
Žiak sa dožaduje svojich práv
spôsob nášho správania sa pre a rešpektuje práva iných
prijatie inými
4.
vSlovensko, moje rodisko
Uvedomiť si dôležitosť vlast-
2.
A
P
R
Í
L
VY
Osobnostný
NÁŠ REGIÓN VLASŤ
Tradície nášho regiónu
1.
M
Á
J
Čo chýba nášmu regiónu
2.
3.
NÁŠ REGIÓN VLASŤ
Vlasť
/ Slovensko – moja vlasť/
Č o mi dala etická výchova
4.
Hry pre radosť a uvoľnenie
J
Ú
N
1.
2.
Hry pre radosť a uvoľnenie
ného domova, prehlbovať
vzťah k svojmu rodisku,
miestu, kde žijem.
Rozvíjať povedomie
a príslušnosť k svojmu regiónu pozitívne vzory
Vedieť čo treba v regióne
vylepšiť, ako ho chrániť
a rozvíjať, byť iniciatívny pri
pozitívnom ovplyvňovaní
svojho regiónu
sko, okolie
Rozvíjať pozitívny vzťah k
vlasti
Zhodnotiť prínos ETV pre
žiakov
Prežívanie radosti zo spoločných hier
Žiak rozvíja povedomie
a príslušnosť k svojej vlasti
Žiak vie posúdiť prínos ETV
na jeho rozvoj a vzdelanie
Žiak dodržiava pravidlá hry
Prežívanie radosti zo spoločných hier
Žiak dodržiava pravidlá hry
Žiak objavuje tradície v regióne
Žiak vie vymenovať iniciatívy, kde by mohol preukázať
svoj vzťah k svojmu regiónu,
ochrane prírody a životnému
prostrediu
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Školský vzdelávací program ISCED 2
Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania
je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich
analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. Nevyhnutnou súčasťou
cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali
podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom sekundárnom vzdelávaní.
Ciele výchovy a vzdelávania
Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli :
-
primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a
znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,
jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,
záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.
Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka:
- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,
- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,
- osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa,
- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,
- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
-
uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie
a osobného rozvoja,
dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
využívať,
kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové
možnosti,
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
-
dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,
efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
-
-
vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej
spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej
zodpovednosti,
kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti
poznávať v oblasti vedy a techniky
používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely,
štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií
-
má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
dokáže využívať IKT pri vzdelávaní
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
-
uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov,
formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať
úrovne ich rizika,
má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov
kompetencie (spôsobilosti) občianske
-
uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a
ochraňuje princípy demokracie,
vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k
naplneniu práv iných,
je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k
nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
-
dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a
potrebami,
osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v
tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
-
dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné
zmeny v medziosobných vzťahoch
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
-
dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a
aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, - chápe princípy podnikania a zvažuje svoje
predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,
dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
-
dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom
dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích
prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
Vzdelávacie (obsahové) oblasti a prierezové témy (tematiky)
Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového
vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne dedičstvo –
poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty, ktoré sú vlastné určitej sociálnej skupine.
Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším
generáciám. Obsah vzdelávania sa utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z
minulosti a inovácie, ku ktorým dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje
súčasný vedeckotechnický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti, napríklad informačné
a komunikačné technológie, ktoré každý občan potrebuje k životu, k práci, ale aj mimo práce. Patria tam aj
sociokultúrne obsahy osobnostného rozvoja žiaka, jeho ochrany pred negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany
zdravia, prírody atď.
Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe je obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môže do týchto vzdelávacích oblastí
doplniť ďalšie predmety. Obsah nižšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 8 vzdelávacích oblastí,
ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií
I.
Školský učebný plán
8.ročník Školský rok 2011/2012
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Predmety
Slovenský jazyk a literatúra/ Anglický jazyk/Ruský jazyk
Počet hodín
v 8. ročníku
5/3/1
Matematika a práca s informáciami
Matematika/Informatika
5/1
Príroda a spoločnosť
Biológia/Chémia/Fyzika
1/2/2
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Geografia/Dejepis/Občianska
výchova
Etická/Náboženská výchova
2/2/1
1/1
Umenie a kultúra
Výchova umením
1
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
Človek a svet práce
Technika/Špeciálna príprava dievčat
SPOLU
2/2
34
CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných
schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané
tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie.
Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by
sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných
kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby.
Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žia-
kov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi.
Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami,
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.
Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa
ho
esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom
procese predstavuje estetické osvojovanie reality.
Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej
výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a
smerujú k prijatiu jeho obsahu.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na
rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na
vyjadrovanie citov a pocitov. Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností,
ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a
predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a
vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Obsah vzdelávacej oblasti
Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre nižší sekundárny stupeň vzdelávania.
procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú:
-
Počúvanie
Komunikácia (hovorenie) s porozumením
Čítanie
Písanie
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
tým, že vedie k:
ji
-
-
podpore sebadôvery každého žiaka,
osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý
ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí,
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvodemokratickej spoločnosti, pluralizme a kultúrnej otvorenosti,
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa
a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku, k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a
-
-
nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom,
k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z
umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní,
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a
spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
- viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových
prejavov.
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Charakteristika oblasti
Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa kladú základy algebry (riešenie rovníc
a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj priestorová geometria, rozširujú sa žiacke
vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa naučia vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch a
objem priestorových útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺžky obsahu a objemu ako aj meraním veľkosti uhlov.
Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať
a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia
ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch.
Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním
informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Ciele
Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov.
Žiak ju spoznáva ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.
Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch,
ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k
pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch.
Oblasť tvoria predmety matematika a informatika. Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je
rozdelený na päť tematických okruhov, v rámci ktorých sa žiaci zoznamujú s primeranými elementárnymi
poznatkami a riešeniami praktických úloh.
Sú to: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, Geometria a
meranie, Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, Logika, dôvodenie, dôkazy.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, že matematické poznatky sú žiakom prezentované s využitím už existujúcich matematických poznatkov žiakov a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov.
Pri prezentovaní matematických poznatkov a skúseností sa pozornosť prioritne zameriava na rozvoj
žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. V predmete informatika žiaci sú vedení k
pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových
systémoch.
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
-
informácie okolo nás,
komunikácia prostredníctvom IKT,
postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie,
princípy fungovania IKT,
informačná spoločnosť.
ČLOVEK A PRÍRODA
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním
prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti
prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojim činnostným a bádateľským charakterom vyučovania umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote.
Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a
dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom
vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi,
tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi. Podstatné je poznanie základných princípov ochrany krajiny
a životného prostredia; a osvojeniu si základných princípov zdravého životného štýlu. Dôležité je hľadanie
zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás
obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup,
a preto aj úzku spoluprácu s predmetmi napríklad fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika.
Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované
aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu. Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom
ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami
svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občian-
skych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní.
Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska.
Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti,. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a
roly v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva žiakov k láske k vlasti a
súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a spoločenských spôsobilostí (kompetencií), učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty,
inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôležitých pre vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka.
Výchova a vzdelávanie v oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií tým, že žiakov vedie
k:
-
-
orientácii v čase a priestore,
získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál,
získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov (svetové a národné dejiny),
pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí,
čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných prostriedkov
používaných v dejepise,
osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia,
rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,
práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,
porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,
porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov,
schém a diagramov ako prostriedkov geografie,
rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov,
zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote,
nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,
získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky i vo svete,
pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu protiprávneho konania
a uvedomeniu si jeho dôsledkov,
kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, úcte k vlastnému národu i k iným národom
a národnostiam,
pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev,
budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a občianska náuka, aj keď témy sa nachádzajú aj v ďalších predmetoch v iných oblastiach.postojov a ich obhajovaniu,
UMENIE A KULTÚRA
Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie rozvíjanie žiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom vybraných vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, elektronických médií. Toto vyjadrovanie je chápané vo
vzťahoch k dramatickým aj literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v
rámci spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí.
Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta súčasného umenia v živote žiaka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram. Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastných vkusových postojov, kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a iných kultúr. Žiak sa učí využívať základné
kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich súvislostiam a úlohe vo svojom živote a v živote spoločnosti.
Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie a štýly, vyjadrovacie
prostriedky, základné kompozičné princípy; opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel,
chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia
v živote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo a jeho aktualizované formy
(na úrovni sociálnej skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej kultúrnej oblasti), zoznamuje sa s kultúrou
iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí sa chápať súčasnú umeleckú
tvorbu a prejavy kultúry. Žiak spoznáva typické umelecké a kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a autorov svetového a slovenského umenia.
Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde, masovej kultúre, subkultúram, poklesnutým formám vyjadrovania; rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k
mediálnej produkcii a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie
pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
si žiaci osvojujú základy viacerých umeleckých druhov, zoznamujú sa s možnými prienikmi a špecifikami,
ich miestom v kultúre a postupne sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach súčasných kultúrnych procesov a aktuálnych problémov.
Žiak si rozvíja poznanie zákonitostí etikety, schopnosti spolupracovať a kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety. V cieľoch (aj v odporúčaných metódach) oblasť rešpektuje cyklus učenia, v ktorom
sa kombinuje skúsenosť postavená na osobnom zážitku, reflexia skúsenosti, aktívne odskúšanie svojich poznatkov až po ďalší rozvoj skúsenosti a jej komunikáciu.
Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova (5. – 7.
roč.) a výchova umením (8. - 9. roč.) V školskom programe je možné zaviesť aj predmet dramatická výchova.
Absolvovaním tejto vzdelávacej oblasti žiak by mal:
- mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie,
- rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť,
- získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, písaného a hovoreného slova, výtvarných
prostriedkov, elektronických médií,
- využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu,
- rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumieť ich úlohe v živote
jednotlivca a spoločnosti,
- rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel,
- chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote,
- chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre,
- chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok,
- porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,
- zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s kultúrou
iných národov a regiónov,
- získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve, vedieť
ich spracovať a kriticky vyhodnocovať,
- získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície,
- vážiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových kultúr,
rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,
-
poznať zákonitosti etikety, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety,
zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram,
uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom,
mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr.
ČLOVEK A HODNOTY
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a sociálneho
rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako
dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo. Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s
vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť
a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu
(zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje
mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných
vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných vzdelávacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. Učebné osnovy náboženskej výchovy budú
predmetom schvaľovania Konferencie biskupov Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. Povinne voliteľný vzdelávací predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických
postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej
prevenciu porúch správania a učenia. Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v
človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie ich k:
- sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
- hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla
- spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania primeraného veku
- spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov
- zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem
- rozvíjaniu sociálnych zručností
- formovaniu spoločenstva žiakov
- rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem pre konanie
človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery cirkvi
- oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru
- prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k svetonázorom
a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých
- motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti.
ČLOVEK A SVET PRÁCE
Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je pripraviť
žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali dodržiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať sa na zmenené pracovné podmienky). Ob-
lasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z
hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že
vede žiakov k:
-
-
-
-
pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v
bežnom živote,
vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov
pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, - autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu,
chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného
profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
ZDRAVIE A POHYB
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je kladený
na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. Pohyb a zdravý spôsob života sa objavuje v
cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a športovej výchovy a biológie, etickej výchovy, techniky a
sveta práce. Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti vedúce k
rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu základov športov
a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného pohybového režimu.
Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutného
základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť je výrazne spojená so zdravím, zdravým životným
štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky sú v predmete
telesná a športová výchova rozdelené do štyroch modulov - zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl,
zdatnosť a pohybová výkonnosť, športové činnosti pohybového režimu.
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom osvojiť si, zdokonaľovať a
upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite,
telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť
zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.
Žiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej a športovej aktivity pri upevňovaní zdravia, mali by poznať účinok vykonávaných cvičení na organizmus. Mali by
samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mať zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v
súlade s ich pohybovými predpokladmi, mať osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokážu vytvoriť pohybové programy pre vlastnú potrebu.
PRIEREZOVÉ TÉMY (TEMATIKY)
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) je možné realizovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov, ako samostatný učebný
predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy), vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín,
ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívna forma kurzu.
Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej školy. Na
úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program tieto prierezové tematiky:
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA MEDIÁLNA VÝCHOVA
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne
prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych
skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v
rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú
dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr.
Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a
podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova
je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových
kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a
prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to,
aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál.
Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú
tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky
multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.
MEDIÁLNA VÝCHOVA
Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:
-
schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a
ich produktmi,
spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená
viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmyslupl-
-
ne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),
schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií.
schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom
základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale
aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.
Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru
a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť
žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom
získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti
potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).
Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných
cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych
metód. Najvhodnejšia je forma kurzu.
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je
prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi
problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;
- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému
prostrediu,
- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej
úrovni,
- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o
nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,
- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.
V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:
vnímať život ako najvyššiu hodnotu,
pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,
- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej
výučby,
-
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,
- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,
- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému
prostrediu,
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.
-
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení.
Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu
života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť
vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Snahou je pripraviť každého
jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a
ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom
voči občanom nášho štátu.
U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia
a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade
ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a árodného
cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na
fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.
Prierezová téma sa realizuje obsahom:
-
riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
zdravotná príprava,
pohyb a pobyt v prírode.
1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami
a/ Žiaci so zdravotným znevýhodnením
Našu školu v súčasnosti nenavštevujú žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ale sme otvorení ich prijať kedykoľvek, vytvorením vhodných bezbarierových priestorov a podmienok.
b/ Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
V tomto školskom roku máme na ročníkoch 1 - 4 troch začlenených žiakov v rámci príslušnej triedy, pre ktorých učitelia podľa odporúčania špeciálneho pedagóga vypracuvávajú jednotlivých predmetov individuálne učebné plány odsúhlasené rodičmi. Sú to žiaci zo sociálne znevýhodného prostredia. Náš program pre všetky deti zo sociálne znevýhodného prostredia sa zakladá na
rovnoprávnosti všetkých žiakov. Žiaci nepociťujú žiadne rozdiely v prístupe učiteľov, podmienky
sú pre všetkých žiakov vytvorené rovnako. Žiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi dostávajú od štátu učebné pomôcky, finančnú výpomoc za vzornú dochádzku a obed za 1 euro. Po koncoročnom hodnotení
žiakov učitelia prihliadajú na podmienky v príprave na vyučovanie v rodinnom prostredí.
c) Žiaci s nadaním:
Na našej škole , sa len ojedinelé vyskytuje žiak s výrazným nadaním. Učitelia sa mu v rámci
vyučovania venujú individuálne. Podporujú jeho aktivity, usmerňujú ho, rozširujú jeho talent aj v
mimovyučovacom procese, v rámci krúžkovej činnosti. Pripravujú ho na súťaže.
II.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a
aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so
zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení žiakov s IVP sa bude
brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na
základe:
- Pozorovania (hospitácie)
- Rozhovoru
- Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy
zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod)
- Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
- Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
- Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
- Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).
- Hodnotenia učiteľov žiakmi
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o
tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje
ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
-
konštatovanie úrovne stavu
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
-
Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
- Podmienky na vzdelanie
- Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
- Prostredie – klíma školy
- Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
- Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- Výsledky vzdelávania
- Riadenie školy
- Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
- Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
- Kvalita výsledkov
- Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
- Dotazníky pre žiakov a rodičov
- Dotazníky pre absolventov školy
- Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
Príloha č. 2 Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:
I.
Predmet: Matematika 8. ročník
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Kód a názov ŠVP
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Matematika
5 hodín týždenne
ôsmy
ZŠ , Školská 2, Streda nad Bodrogom
ISCED 2
nižšie sekundárne
5 rokov
denná
slovenský
Charakteristika predmetu v 8.ročníku
Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju
formuloval Európsky parlament.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa v 8.ročníku pozornosť venuje
počtovým výkonom s celými číslami. Žiak sa oboznamuje s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných
oboroch. Tiež sa obsah učiva rozvíja v tem.celkoch o premenných, výrazoch a rovniciach.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové
vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov
hlavne v učivách venovaných výrazom a rovniciam.
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú a zdokonaľujú v práci s rovinnými
geometrickými útvarmi trojuholník, rovnobežníky, lichobežníky a kružnica. Tiež pokračujú v práci
s priestorovými útvarmi – hranoly a kruh.Skúmajú a objavujú ich vlastnosti, znázorňujú ich. Učia sa zisťovať
odhadom, meraním a výpočtom veľkosť povrchov, obsahov, obvodov a objemov týchto telies. Dôležité miesto
má rozvoj priestorovej predstavivosti.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 8.ročníka základnej školy je Pravdepodobnosť a
štatistika, v ktorej sa žiaci naučia zberu údajov a ich systemizácii pri jednoduchých a primeraných experimentoch. Tiež ďalej čítajú a tvoria grafy a diagramy , rozumejú bežným pravdepodobnostným a štatistickým
vyjadreniam.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať
a formulovať otázky.
Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ , aj v 8.ročníku je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku
v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť
ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu
a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu
a samostatnému učeniu sa. Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova
a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Kompetencie, ktoré má žiak získať v 8.ročníku:
 číta, zapisuje a porovnáva kladné a záporné celé čísla, používa, zapisuje a číta vzťah rovnosti a
nerovnosti, zobrazí čísla na číselnej osi, vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony
(sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie),
 vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov, rieši kontextové a
aplikačné úlohy,
 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla (premennú, určí
hodnotu výrazu),tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch a alg.aparáte, matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc,
 objavuje funkčné vzťahy medzi premennými,
 pozná, vie popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné
a priestorové útvary, pozná ich základné prvky a ich vlastnosti a najdôležitejšie relácie medzi týmito prvkami a ich vlastnosťami,
 vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu,obsahu, povrchu a objemu geometrických útvarov
 pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach
 pozná a ovláda vety o zhodnosti ttrojuholníkov, pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhla-
mi, využíva vlastnosti známych dvojíc uhlov (susedné, striedavé a súhlasné) pri výpočte
vnútorných a vonkajších uhlov rovinných útvarov,
 analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
 vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom prvkov podľa určeného pravidla a vypočítať
počet možností výberu
 vykonáva zber, zápis, interpretáciu údajov a ich grafické znázornenie je schopný orientovať sa v množine údajov
 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu, v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav.
Stratégia vyučovania
Z didaktických metód vyučovania sa v matematike využije niekoľko variant metód. Ich
použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor,
vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na:
 začlenenie práce s didaktickou technikou, využívanie prezentácií pri výklade a precvičovaní učiva,
 začlenenie skupinovej práce, práce vo dvojiciach, podporovať komunikáciu učiteľ-žiak,
 maximálne využitie IKT vo výučbe -výukové programy, dataprojektor, počítač, interaktívne testy
a cvičenia.
Výuka bude prebiehať nielen v triede, ale i v PC učebniach.
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického celku
Opakovanie
a prehĺbenie učiva
7. ročníka
Odborná
literatúra
Bálint, Ľ:
Zbierka
úloh
z matemati
ky pre 6.
ročník
Šedivý, O.:
Matematika
6 1. časť,
Didaktická
technika
Tabuľa, PC,
dataprojektor
Materiálne výučbové prostriedky
Učebnica, zbierky,
kalkulačka, prezentácie,pracovné listy
Tabuľa, PC,
dataprojektor
Šedivý, O.:
Matematika
7,8 - 1. a 2.
časť
Šedivý, O.:
Matematika
6,7 - 1. a 2.
časť
Tabuľa, PC,
dataprojektor
Rovnobežníky,lichobežníky,
obsah trojuholníka.
Šedivý, O.:
Matematika
6- 2. časť
Tabuľa,
PC,rysovacie
pomôcky
Kruh,kružnica
Šedivý, O.:
Matematika
8- 1.časť
Šedivý, O.:
Matematika
7- 1. časť
Tabuľa, PC,
rysovacie
pomôcky
Tabuľa, rysovacie pomôcky, PC
Šedivý, O.:
Matematika
8- 2. časť
Tabuľa, PC
Učebnica, číselná os,
kalkulačka, zbierka
úloh,
Pracovné listy
Učebnica, kalkulačka, historické poznámky, zbierka
úloh, príklady
Učebnica, pravítko,
trojuholník, modely
geometrických útvarov, ceruza, zbierka
úloh
Učebnica, pravítko,
trojuholník, modely
geometrických útvarov, ceruza, zbierka
úloh
Učebnica, pravítko,
kružidlo, ceruza,
zbierka úloh
Učebnica, pravítko,
trojuholník, modely
geometrických útvarov, ceruza, zbierka
úloh
Učebnica, kalkulačka,
Štatistický materiál,
pracovné listy
Celé čísla. Počtové
výkony s celými
číslami
Premenná,
výraz, rovnica
Trojuholník,
zhodnosť trojuholníkov
Hranoly
Pravdepodobnosť,štatistika
Tabuľa, rysovacie pomôcky, PC
Ďalšie zdroje
(internet, knižnica, ...
Internet, edukačný softvér
spoločnosti DIDAKTA,
Cvičenia v Hot-Potatoes a
v programe „Kartičky“,
internetové hry, interaktívne testy vo Worde a Exceli,
pracovné listy, internetové
stránky na matematiku
Žabka ,Černek: Matematika
8. I. a II. Diel, 2011
Hravá matematika -Taktik
Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín (5 hodín týždenne, 165 hodín ročne)
1. Úvodná hodina 1
2. Opakovanie a prehlbovanie učiva 7.ročníka 18
3 Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami 26
4. Premenná,výraz,rovnica 32
5. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 18
6. Rovnobežníky,lichobežníky. Obsah trojuholníka 24
7. Hranoly, ich objem a povrch 8
8. Kruh a kružnica 12
9.Pravdepodobnosť a štatistika 8
Zostávajúce hodiny venované záverečnému opakovaniu a štvrťročným písomným prácam.
TEMATICKÝ
CELOK
Úvodná hodina
1 hodina
Opakovanie učiva
7.ročníka
18 hodín
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Plán práce,aktivity, spôsob
hodnotenia, oboznámenie s
témami
Zlomky, zápis, porovnávanie,
usporiadanie, rozširovanie,
krátenie, základný tvar.
Zmiešané čísla, zložené zlomky
Počtové výkony so zlomkami
a racionálnymi číslami.
Percentá – počet percent, základ, časť.Slovné úlohy
s percentami, promile.
Kváder a kocka – vlastnosti.
Premena jednotiek objemu.
Objem a povrch kvádra
a kocky.
Pomer, rozdeľovanie celku.
Mierka mapy a plánu.
Priama a nepriama úmernosť.
Kombinatorika, diagramy.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho procesu
Správne chápať, čítať a zapisovať zlomok
Porovnávať a usporadúvať zlomky .Vedieť
krátiť zlomok (krátením upraviť aj na základný tvar) a rozširovať zlomok.
Sčitovať a odčitovať zlomky,písomne násobiť a deliť zlomok zlomkom.
prirodzeným číslom.
Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať hodnotu časti prislúchajúcej k počtu percent a vedieť uplatniť dané vedomosti
pri riešení jednoduchých slovných úloh
z praktického života
Poznať vzťah medzi zlomkami, percentami a desatinnými číslami.
Vedieť riešiť primerané úlohy z
oblasti bankovníctva a finančníctva.
Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich
viditeľné a neviditeľné hrany a ich základné prvky.Poznať vzťah 1liter =
1dm3 a vedieť premieňať základné
jednotky objemu.Riešiť primerané
slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu kvádra a kocky
Riešiť primerané jednoduché slovné úlohy
na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s
použitím mierky mapy a plánu.
Riešiť úlohy s využitím vzťahu v priamej a
nepriamej úmernosti. Riešiť rôzne primerané a jednoduché kombinatorické úlohy.
Zhromažďovať, triediť a systematicky
vytvárať všetky možné riešenia.
Celé čísla. Počtové
výkony s celými
číslami.
26 hodín
Kladné a záporné čísla v
rozšírenom obore desatinných
čísel.
Poznať vlastnosti celých čísel a
príklady využitia celých čísel (kladných
a záporných) v praxi.
Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych
tabuliek a grafov).
Navzájom opačné čísla.
Vymenovať
a vypísať
dvojice
navzájom opačných celých čísel (aj z
číselnej osi).
Absolútna hodnota celého a
desatinného čísla na číselnej
osi. Absolútna hodnota nuly.
Určiť absolútnu hodnotu celého a
desatinného čísla (racionálneho čísla) a
nuly na číselnej osi.
Usporiadanie a porovnanie
celých a desatinných čísel a ich
zobrazenie na číselnej osi.
Porovnávať celé čísla a usporiadať ich
podľa veľkosti.Vedieť zobraziť celé čísla
na číselnej osi. Priradiť k celému číslu
obraz na číselnej osi a opačne.
Sčitovanie a odčítovanie
celých a desatinných
čísel.
Sčitovať a odčitovať celé a desatinné čísla.
Riešiť primerané slovné úlohy na sčítanie
Slovné úlohy – kontextové a
podnetové.
Násobenie a delenie záporného
čísla kladným.
Slovné úlohy – kontextové a
podnetové.
Riešenie slovných úloh s praktickou tematikou
Využitie IKT na prehĺbenie
vedomostí z danej problematiky
Premenná,výraz,
rovnica
32 hodín
Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
18 hodín
a odčítanie celých a desatinných čísel
(kladných a záporných).
Vedieť jednoducho zapísať postup
riešenia slovnej úlohy, výpočet a odpoveď.
Vedieť spamäti i písomne násobiť a
deliť celé čísla.
Vedieť rozhodnúť, či výsledok
násobenia a delenia dvoch celých bude
kladný alebo záporný.
Riešiť primerané slovné úlohy na
násobenie.
Riešenie jednoduchých úloh
vedúcich k lineárnym
rovniciam bez formalizácie
do podoby rovnice: úvahou,
metódou pokus – omyl,
znázornením.
Osvojiť si pojem číselný výraz.
Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané číselné výrazy.
Určiť počet členov v číselnom výraze.
Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov. Riešiť jednoduché slovné
úlohy vedúce k lineárnej rovnici
Lineárna rovnica s
formálnym zápisom (ako
propedeutika). Overenie, či
dané číslo je riešením
slovnej úlohy.
Zápis vzťahov vychádzajúcich
z jednotlivých operácií, z
porovnávania.
Vedieť zapísať postup riešenia slovnej
úlohy.Správne a primerane so zadaním
slovnej úlohy využívať počtové výkony sčítanie,odčítanie, násobenie, delenie.
Vedieť overiť skúškou správnosti, či dané
číslo je riešením slovnej úlohy.
Výrazy s premennými,
dosadzovanie čísel za
jednotlivé premenné. Vzorce.
Vyjadrenie a výpočet neznámej
z jednoduchého vzorca.
Vedieť rozlišovať medzi číselným
výrazom a výrazom s premennou.
Zostaviť jednoduchý výraz s premennou.
Určiť vo
výraze s premennou členy
s premennou a členy bez premennej.
Určiť hodnotu výrazu, keď je daná
hodnota premennej.
Dopočítavanie chýbajúcich
údajov v jednoduchých
vzorcoch.
Sčitovať a odčitovať výrazy s premennou.
Násobiť a deliť primerané výrazy
s premennou číslom rôznym od nuly.
Vedieť vyjadriť a vypočítať
neznámu
z jednoduchých vzorcov (napr. o = 2.(a +
b); o= z + 2.a ).
Využitie úloh na priamu a
nepriamu úmernosť na
propedeutiku funkcií.
Propedeutika znázorňovania
priamej a nepriamej úmernosti
graficky.
Vyznačiť body vo vhodne zvolenej pravouhlej sústavy súradnícv rovine.
Vedieť určiť súradnice
daného
bodu zobrazeného v pravouhlej sústave
súradníc.
Vedieť znázorniť graf priamej (nepriamej)
úmernosti v pravouhlej sústave súradníc
(znázorniť priamu a nepriamu úmernosť
graficky) ako propedeutika.
Konštrukcia trojuholníka
(sss, sus, usu), jej jednoznačnosť
a súvis so
Vedieť rozlíšiť základné prvky trojuholníka.
Poznať vetu o vnútorných uhloch troj-
zhodnosťou trojuholníkov.
Trojuholník
určený stranami -(sss). Trojuholník určený
stranami a uhlami – (sus,
usu).
Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku.
Objav trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti
súčtu vnútorných uhlov trojuholníka.
Rovnoramenný a rovnostranný
trojuholník, objav niektorých
ich základných vlastností.
Výška trojuholníka, niektoré
ďalšie konštrukčnéúlohy.
Rovnobežníky,
lichobežníky. Obsah trojuholníka
24 hodín
Rovnobežky preťaté priamkou
(priečkou).
Striedavé a súhlasné uhly pri
rovnobežkách.
Rovnobežníky a ich základné
vlastnosti vyplývajúce z rovnobežnosti. Výška rovnobežníka.
Konštrukcia rovnobežníkov.
Lichobežník.
Pravouhlý a rovnoramenný
uholníka a vedieť vypočítať vonkajšie
uhly trojuholníka.
Samostatne riešiť úlohy s využitím
vlastností vnútorných a vonkajších uhlov.
Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej úlohy.
Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup
zostrojenia trojuholníka (aj pomocou
skôr osvojenej matematickej symboliky).
Vedieť zostrojiť trojuholník podľa
konštrukčného postupu s využitím vety sss,
sus a usu. Vedieť urobiť skúšku (splnenie podmienok úlohy) správnosti zostrojenia trojuholníka.
Vedieť narysovať pravidelný šesťuholník.
Poznať vetu o trojuholníkovej nerovnosti pri konštrukcii trojuholníka podľa
sss.
Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a o súčte vnútorného a vonkajšieho uhla pri tom istom vrchole trojuholníka.
Vedieť popísať rovnostranný
a rovnoramenný trojuholník a ich vlastnosti. Poznať a uviesť príklady rovnostranného
a rovnoramennéhot rojuholníka z reálneho
života.
Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku.
Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka
(v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom).
Vedieť zostrojiť priesečník výšok
v ľubovoľnom trojuholníku.
Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy
s využ itím poznatkov o konštrukcii trojuholníka (rovnobežníky, štvoruholníky,...).
Vedieť zostrojiť dve rovnobežné
priamky(rovnobežky) a, b, ktoré sú preťaté
priečkou p.
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a
striedavé uhly pri dvoch rovnobežných
priamkach preťatých priečkou.
Poznať vlastnosti súhlasných
a striedavých uhlov.
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky:
štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik
a poznať ich základné vlastnosti (o
stranách, vnútorných uhloch, uhlopriečkach a ich priesečníku).
Správne rozlišovať (vedieť vysvetliť
rozdiel). Narysovať štvorec, obdĺžnik,
rovnobežník, kosoštvorec, kosodĺžnik
správne označiťvšetky ich základné prvky.
Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku
jeho dve výšky
Načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať
jeho základné prvky.
lichobežník, objav niektorých
ich vlastností.
Jednoduché
konštrukcie
rovnobežníkov a lichobežníka.
Obsah a obvod kosoštvorca,
kosodĺžnika a trojuholníka.
Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe
(z reálneho života).
Obvod a obsah lichobežníka.
Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe
Hranoly, ich objem
a povrch.
8 hodín
Kruh, kružnica
12 hodín
Hranol, jeho znázornenie a sieť.
Objem a povrch hranola.
Kruh, kružnica.
Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému polomeru.
Tetiva kružnice.
Kružnicový oblúk a kruhový
výsek (odsek), ich
stredový uhol.
Obsah kruhu a dĺžka kružnice
(obvod kruhu).
Medzikružie. Kontextové úlohy.
Vedieť zostrojiť
ľubovoľný lichobežník (obecný, pravouhlý, rovnoramenný)
podľa zadaných prvkov a na
základe konštrukčného postupu.
Vedieť riešiť a narysovať
primerané
konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s
využitím vlastností konštrukcie trojuholníka .
Poznať základné vzorce pre výpočet
obvodu a obsahu štvorca, kosoštvorca,
obdĺžnika, kosodĺžnika , trojuholníka
a lichobežníka. Vypočítať obvod a obsah
útvarov.
Riešiť slovné (kontextové a podnetové)
úlohy z reálneho života s využitím poznatkov o obsahu a obvode rovnobežníkov,
trojuholníka a s využitím premeny jednotiek dĺžky a obsahu.
Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo
voľnom rovnobežnom premietaní.
Poznať vlastnosti podstavy a plášťa hranola. Vedieť určiť počet hrán, stien
a vrcholov hranola.
Zostrojiť sieť kolmého hranola.
Vedieť použiť príslušné vzorce na
výpočet objemu a povrchu (kocky, hranola
a kvádra).
Vypočítať objem a povrch kocky,
hranolaa kvádra (aj v slovných úlohách).
Zostrojiť a
zapísať kružnicu a kruh
s daným polomerom(alebop riemerom ).
Vedieť vysvetliť vzťah medzi polomerom a priemerom kružnice (kruhu).
Určiť vzájomnú polohu kružnice a priamky
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici v určenom bode ležiacom na kružnici, ale aj
z daného bodu, ktorý leží mimo kružnice zvonku a opísať (stačí slovne) postup tejto konštrukcie približnou metódou aj pomocou Talesovej kružnice.
Vedieť na kružnici vyznačiť kružnicový
oblúk, prípadne kružnicový oblúk prislúchajúci danému stredovému uhlu..
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový výsek,
prípadne kruhový výsek prislúchajúci
danému stredovému uhlu.
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový odsek
Vedieť určiť a odmerať stredový uhol
Poznať približné hodnoty Ludolfovoho
čísla π
Vedieť vypočítať obsah kruhu a dĺžku
kružnice
Poznať základné vzťahy (vzorce) pre
Pravdepodobnosť a
štatistika
8 hodín
Záverečné opakovanie
10 hodín
Pravdepodobnostné hry a pokusy.
Rôzne úlohy na porovnávanie
šancí rôznych udalostí. Číselné
porovnávanie šancí.
výpočet obsahu kruhu a dĺžky kružnice.
Získať skúsenosti z porovnávania
rôznych udalosti z pohľadu na ich mieru
pravdepodobnosti.
Vedieť uskutočňovať jednoduché a primerané experimenty.
Vedieť posúdiť a rozlíšiť možné, ale
aj
nemožné udalosti.
Vedieť rozhodnúť o pravdepodobnosti
udalosti.
Plánovitý zber údajov a ich
systemizácia pri jednoduchých
a primeraných experimentoch
Vedieť spracovať, plánovite a systematicky zhromažďovať a triediť údaje v
experimente.
Zo zhromaždených údajov vybrať štatistický súbor.
Vypočítať aritmetický priemer z primeraných údajov.
Zobrazenie
skupín údajov,
tvorba grafova diagramov.
Zaznamenávať a usporadúvať údaje do
tabuľky.
Využitie IKT.
Precvičovanie vedomostí.
Čítať (interpretovať) údaje z tabuľky,
z kruhového diagramu a z stĺpcového grafu.
Znázorniť
údaje z tabuľky kruhovým diagramom a stĺpcovým grafom.
záverečné opakovanie vedomostí, využiť
v maximálnej miere IKT
Predpísané písomné práce a ich oprava : 8 hodín
Medzipredmetové vzťahy
Na hodinách matematiky v 8. ročníku sa budú uplatňovať aj poznatky z týchto predmetov:
Slovenský jazyk a literatúra
Dejepis
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Fyzika
Dopravná výchova
Finančná gramotnosť
Hodnotenie predmetu
Žiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov
ZŠ známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5). Podklady na
hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami: Sústavným pozorovaním žiaka. Sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie. Druhmi skúšok (písomné,
ústne). Kritéria hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup -výkonový štandard zvládol alebo
nie. Na kontrolu a hodnotenie sa odporúčajú postupy, ktoré zabezpečia korektné a objektívne hodnotenie:
Verbálnou formou budeme uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej
odpovede žiaka, alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Pri verbálnej forme zisťovať a hodnotiť
najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
Písomnou formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom
testu na konci tematického celku, alebo skupiny podobných učebných tém v určitom časovom limite
podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu.
Hodnotenie je percentuálne vyjadrené nasledovne:
100% - 90% známka 1
89,9% - 75% známka 2
74,9% - 50% známka 3
49,9% - 25% známka 4
24,9% - 0% známka 5.
Prierezové témy sekundárneho vzdelávania a používané skratky:
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny rozvoj
Multikultúrna výchova
Environmentálna výchova
Dopravná výchova
skratka
OSR
MUV
ENV
DOV
Finančná gramotnosť
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Regionálna výchova
FIG
MEV
OZZ
TPaPZ
REV
UČEBNÉ OSNOVY Z MATEMATIKY PRE 8. ročník
Ročník: 8.
Časový rozsah výučby: 4 +1 hodina týždenne; 132 + 33 / 165hodín ročne
Tematický celok
Počet
hodín
Obsah (obsahový štandard)
Zlomky – zápis, porovnávanie, usporiadanie,
číselná os, premena na des. č., rozširovanie,
krátenie zlomkov, Sčitovanie a odčitovanie
racionálnych čísel
Opakovanie učiva 7. ročníka
Násobenie a delenie racionálnych čísel
Pomer – delenie celku, zmenšovanie a zväčšovanie
Vedieť vypočítať objem a povrch kocky
a kvádra. Vedieť premieňať jednotky objemu.
Priama a nepriama úmernosť
Vedieť riešiť jednoduché úlohy na priamu
a nepriamu úmernosť.
Premena jednotiek objemu
Metódy a formy práce
práca vo dvojiciach
s porovnaním
Vedieť zapisovať, porovnávať, usporiadať
zlomky, vedieť sčitovať, odčitovať, násobiť
a deliť zlomky. Vedieť vypočítať počet percent, základ, hodnotu.
17
()
Výstup (výstupný štandard)
znázornenie, samostatná
práca
problémové vyučovanie
kontrola vedomostí
brainstorming
riešenie úloh
práca s interaktívnou tabuľou
Kocka, kváder – objem, povrch
riešenie i-cvičení
Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore
desatinných čísel
Celé čísla. Počtové výkony
s celými číslami
26
Navzájom opačné čísla
Absolútna hodnota celého a desatinného čísla
na číselnej osi. Absolútna hodnota nuly
Usporiadanie a porovnanie celých
Poznať vlastnosti celých čísel a príklady využitia celých čísel (kladných a záporných)
v praxi
Čítať a písať celé čísla aj z rôznych tabuliek
a grafov
Vymenovať a vypísať dvojice navzájom
motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný
rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia)
a desatinných čísel a ich zobrazenie na číselnej osi.
opačných celých čísel, aj z číselnej osi
Porovnávať celé čísla a usporiadať ich podľa
veľkosti
Vedieť zobraziť čísla na číselnej osi
Priradiť k celému číslu obraz na číselnej osi
a opačne
Zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na
číselnej osi
aktivizujúce metódy (situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie)
Určiť absolútnu hodnotu celého
a desatinného čísla(racionálneho)a nuly na
číselnej osi
Sčitovať a odčitovať celé a desatinné čísla
Sčitovanie a odčitovanie celých
a desatinných čísel
Slovné úlohy- kontextové a podnetové
Násobenie a delenie záporného čísla kladným
Slovné úlohy kontextové a podnetové
Riešiť primerané slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie celých a desatinných čísel (kladných a záporných)
Vedieť jednoducho zapísať postup riešenia
slovnej úlohy, výpočet, odpoveď
Vedieť spamäti i písomne násobiť a deliť celé
čísla
expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor,
demonštračná metóda, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž)
Vedieť rozhodnúť, či výsledok násobenia
a delenia dvoch celých čísel bude kladný
alebo záporný
Riešiť primerané slovné úlohy na násobenie
a delenie celých čísel
Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na
lineárne rovnice bez formalizácie do podoby
rovnice: úvahou, metódou pokus-omyl, znázornením
Lineárna rovnica s formálnym zápisom (ako
Osvojiť si pojem číselný výraz
Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané
číselné výrazy
problémové metódy (heuristická metóda, projektová me-
propedeutika)
Určiť počet členov v číselnom výraze
tóda, brainstorming)
Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných
výrazov
Riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce
k lineárnej rovnici
32
Premenná, výraz, rovnica
Vedieť zapísať postup riešenia slovnej úlohy
Overenie, či dané číslo je riešením slovnej
úlohy
Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých
operácií, z porovnávania
Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za
jednotlivé premenné. Vzorce
Vyjadrenie a výpočet neznámej
z jednoduchého vzorca
Dopočítavanie chýbajúcich údajov
v jednoduchých vzorcoch
Využitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku funkcií
Propedeutika znázorňovania priamej
a nepriamej úmernosti graficky
Trojuholník, zhodnosť troj-
18
Konštrukcia trojuholníka (sss,sus,usu), jej
Správne a primerane so zadaním slovnej úlohy využívať počtové výkony- +,-,.,:
fixačné metódy (metódy
opakovania a precvičovania písokného aj ústneho)
Vedieť overiť skúškou správnosti, či dané
číslo je riešením slovnej úlohy
Vedieť rozlišovať medzi číselným výrazom
a výrazom s premennou
Zostaviť jednoduchý výraz s premennou
Určiť vo výraze s premennou členy
s premennou a členy bez premennej
Určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota
premennej
+ a – výrazy s premennou
. a : primerané výrazy s premennou číslom
rôznym od nuly
Vedieť vyjadriť a vypočítať neznámu
z jednoduchých vzorcov
Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu
súradníc v rovine
Vyznačiť body v pravouhlej sústave súradníc
v rovine
Vedieť určiť súradnice daného bodu zobrazeného v pravouhlej sústave súradníc
Vedieť znázorniť graf priamej a nepriamej
úmernosti ako propedeutika
Vedieť rozlíšiť základné prvky trojuholníka
diagnostické metódy (pozorovanie, ústne skúšanie, písomné skúšanie)
motivačné metódy (motivačné
rozprávanie, motivačný rozhovor,
motivačný problém, motivačná
demonštrácia)
uholníkov
()
jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou trojuholníkov.
Trojuholník určený stranami-sss, stranami
a uhlami-sus,usu
Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku
Objav trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti
súčtu vnútorných uhlov trojuholníka
Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník,
objav niektorých ich základných vlastností
Výška trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy
Rovnobežníky preťaté priamkou(priečkou)
Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách
Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a vedieť vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka
Samostatne riešiť úlohy s využitím vlastnosti
vnútorných a vonkajších uhlov
Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej úlohy
Vedieť a zapísať konštrukčný postup zostrojenia trojuholníka(matematická symbolika)
Vedieť zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu s využitím viet
sss,sus,usu
Vedieť urobiť skúšku(splnenie podmienok
úlohy) správnosti zostrojenia trojuholníka
Vedieť narysovať pravidelný šesťuholník
Poznať vetu o trojuholníkovej nerovnosti pri
konštrukcii trojuholníka podľa sss
Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a o súčte vnútorného a vonkajšieho uhla
pri tom istom vrchole trojuholníka
Vedieť popísať rovnostranný a rovnoramenný
trojuholník a ich vlastnosti
Vedieť presne a čisto narysovať ľubovoľný
rovnostranný a rovnoramenný trojuholník
Poznať a uviesť príklady rovnostranného
a rovnoramenného trojuholníka z reálneho
života
Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku
Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom)
Vedieť zostrojiť priesečník výšok
v ľubovoľnom trojuholníku
Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s využitím
poznatkov o konštrukcii trojuholníka
Vedieť zostrojiť dve rovnobežné priamky a,b,
ktoré sú preťaté priečkou p
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné
a striedavé uhly pri dvoch rovnobežných
priamkach preťatých priečkou
Poznať vlastnosti súhlasných a striedavých
aktivizujúce metódy (situačná
metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie)
expozičné metódy (rozprávanie,
vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie,
manipulácia s predmetmi, inštruktáž)
problémové metódy (heuristická
metóda, projektová metóda, brainstorming)
Rovnobežníky, lichobežníky,
obsah trojuholníka
24
Rovnobežníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce z rovnobežnosti
Výška rovnobežníka
Konštrukcia rovnobežníkov
Lichobežník
Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník,
objav niektorých ich vlastností
Jednoduché konštrukcie rovnobežníkov a
lichobežníka
Obsah a obvod kosoštvorca , kosodĺžnika
a trojuholníka
Slovné úlohy(kontextové, podnetové) úlohy z
praxe
Obvod a obsah lichobežníka
Slovné (kontextové, podnetové) úlohy z praxe
uhlov
Riešiť úlohy s využitím vlastností súhlasných
a striedavých uhlov
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik
a poznať ich základné vlastnosti(o stranách,
vnútorných uhloch, uhlopriečkach a ich priesečníku)
Správne rozlišovať (vedieť vysvetliť rozdiel)
pravouhlé a kosouhlé rovnobežníky
Narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a správne označiť všetky ich základné prvky
Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku jeho dve
výšky
Načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať
jeho základné prvky
Vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobežník(všeobecný, pravouhlý, rovnoramenný)
podľa zadaných prvkov a na základe konštrukčného postupu
Vedieť riešiť a narysovať primerané konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s využitím
vlastností konštrukcie trojuholníka
Poznať základné vzorce pre výpočet obvodu
a obsahu štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika,
kosodĺžnika a trojuholníka
Riešiť slovné úlohy z reálneho života
s využitím poznatkov o obsahu a obvode
rovnobežníkov, trojuholníka a s využitím
premeny jednotiek dĺžky a obsahu
Poznať vzorec pre výpočet obvodu a obsahu
lichobežníka
Vypočítať obvod a obsah lichobežníka
Riešiť slovné úlohy z reálneho života
s využitím poznatkov o obsahu a obvode
rovnobežníkov, trojuholníka, lichobežníka
a s využitím premeny jednotiek dĺžky a obsahu
fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania - písokného aj ústneho)
diagnostické metódy (pozorovanie, ústne skúšanie, písomné
skúšanie)
motivačné metódy (motivačné
8
Hranoly a ich objem
Hranol, jeho znázornenie a sieť
Objem a povrch hranola
Kruh, kružnica
Dotyčnica ku kružnici, jej polohy voči príslušnému polomeru
Tetiva kružnice
Kružnica a kruh
12
Kružnicový oblúk a kruhový výsek (odsek),
ich stredový uhol
Obsah kruhu a dĺžka kružnice (obvod kruhu)
Medzikružie
Kontextové úlohy
Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo voľnom
rovnobežnom premietaní
Poznať vlastnosti podstavy a plášťa hranola
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov
hranola
Vedieť použiť príslušné vzorce na výpočet
objemu a povrchu (kocky, hranola a kvádra)
Vypočítať objem a povrch kocky, hranola
a kvádra, aj v slovných úlohách
Zostrojiť a zapísať kružnicu a kruh
K s daným polomerom r alebo priemerom d
Vedieť vysvetliť vzťah medzi polomerom
a priemerom kružnice k, kruhu K
Určiť vzájomnú polohu priamky a kružnice
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici v určenom
bode ležiacom na kružnici
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici z daného
bodu, ktorý leží mimo kružnice zvonku
a opísať (stačí slovne) postup tejto konštrukcie približnou metódou aj pomocou Talesovej
kružnice
Vedieť na kružnici vyznačiť kružnicový oblúk, prípadne kružnicový oblúk prislúchajúci
stredovému uhlu
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový výsek,
prípadne kruhový výsek prislúchajúci danému stredovému uhlu
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový odsek
Vedieť určiť a odmerať stredový uhol prislúchajúci k danému kružnicovému oblúku alebo kruhovému výseku
Poznať približné hodnoty Ludolfovho čísla
π= 3,14 resp 22/7 pre použitie v písomných
výpočtoch obsahu kruhu a dĺžky kružnice
Vedieť vypočítať obsah kruhu a dĺžky kružnice
Poznať základné vzťahy pre výpočet obsahu
kruhu a dĺžky kružnice
rozprávanie, motivačný rozhovor,
motivačný problém, motivačná
demonštrácia)
aktivizujúce metódy (situačná
metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie)
Pravdepodobnostné hra a pokusy
Rôzne úlohy na porovnávanie šancí rôznych
udalostí
Číselné porovnávanie šancí
Plánovitý zber údajov a ich systematizácia
pri jednoduchých a primeraných experimentoch
Pravdepodobnosť a štatistika
8
Získať skúsenosti z porovnávania rôznych
udalostí z pohľadu na ich mieru pravdepodobnosti
Vedieť uskutočňovať jednoduché a primerané
experimenty
Vedieť posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj nemožné udalosti
Vedieť rozhodnúť o pravdepodobnosti udalosti
Vypočítať relatívnu početnosť udalosti
Vedieť spracovať, plánovite a systematicky
zhromažďovať a triediť údaje v experimente
Zo zhromaždených údajov vybrať štatistický
súbor
Vypočítať aritmetický priemer z primeraných
údajov
Zaznamenávať a usporadúvať údaje do tabuľky
Čítať, interpretovať údaje z tabuľky,
z kruhového diagramu a stĺpcového grafu
Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým diagramom a stĺpcovým grafom
expozičné metódy (rozprávanie,
vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie,
manipulácia s predmetmi, inštruktáž)
problémové metódy (heuristická
metóda, projektová metóda, brainstorming)
fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania - písokného aj ústneho)
Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a
diagramov
diagnostické metódy (pozorovanie, ústne skúšanie, písomné
skúšanie)
Vstupný test, 4 štvrťročné písomné práce, záverečné opakovanie , výstupné testy a ich analýza a opravy – 20 hodín
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník
Charakteristika predmetu slovenský jazyk a literatúra
Čitateľská gramotnosť
Rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých ročníkov a zložiek predmetu.
Klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text, zamerať sa na čítanie s porozumením nesúvislých
textov (tabuľky, mapy, grafy a pod.) a využívať rôzne techniky a druhy čítania s porozumením (napr.
informatívne čítanie, zážitkové čítanie).
Zdroj: výber konkrétnych textov je na rozhodnutí učiteľa, pričom je dôležité využívať veku
primerané vecné a umelecké texty z rôznych oblastí, napr. texty z médií a pod.
Využitie a posilnenie medzipredmetových vzťahov v rámci čitateľskej gramotnosti.
Rozvíjanie komunikačných spôsobilostí žiakov
Ústny prejav rozvíjať formou rozhovorov, diskusií a debát na aktuálnu tému, formou interview.
Tvorivé písanie rozvíjať:
- ako typ tvorivého vyučovania prostredníctvom súboru motivačných príťažlivých činností s využitím
skúseností, uplatnením obrazotvornosti, pozornosti a emocionálneho precítenia učiaceho sa, podnietením skúmať vlastné tvorivé možnosti a rozvíjať vlastnú sebareflexiu,
- ako prostriedok rozvoja komunikačných zručností prostredníctvom aktivít, ktoré v dynamickom interaktívnom procese a v prirodzenom kontexte motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom, k odhaľovaniu bohatstva jazyka a produkcii kratších textov poetického či naratívneho charakteru,
- ako nástroj formovania literárnej kompetencie prostredníctvom aktivít, ktoré menia čitateľa z recipienta na spolutvorcu textu, využívajúc jeho individuálny skúsenostný komplex, intuitívne umeleckopoetické cítenie a imagináciu,
- s možnosťou využitia a posilnenia medzipredmetových vzťahov v rámci tvorivého písania,
- formou regionálnych prvkov – záujem o kultúru a kultúrnu identitu svojho národa a poznanie vlastného regiónu.
Medzipredmetové vzťahy rozvíjať:
- formou prierezových tém, napr. témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov, napr.: čas –
jazyk (materinský aj cudzí, dejepis, geografia, matematika prírodopis, fyzika),
- prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra
- e-maily, využívanie programu Word, Excel pri tvorbe textov, prezentácie – PowerPoint, vyhľadávanie
informácií v elektronických médiách, internet a pod.,
- organizovaním exkurzií a rôznych súťaží.
Vyučovacie metódy, formy a techniky
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť
veku primerané a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov.
Vyučovanie SJ a LV vychádza z pedagogických dokumentov:
Štátny vzdelávací program
Obsahové vzdelávacie štandardy pre 2. stupeň
Vzorový vzdelávací program - prechodné obdobie
Cieľ: Práca s informáciami, čitateľská gramotnosť a schopnosť argumentovať.
Časová dotácia:
Slovenský jazyk a literatúra 2. stupeň ZŠ
8. ročník
Štátny vzdelávací program
4
jazyk
2
literatúra
2
Školský vzdelávací program
1
Počet kontrolných diktátov v 8. ročníku ZŠ: 4
Zameranie:
opakovanie učiva zo 6.-7. roč.;
podstatné mená mužského rodu: zvieracie;
neživotné podstatné mená zakončené na –r, -l;
cudzie nesklonné podstatné mená
Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 8. ročníku ZŠ: 2
Zameranie:
úvaha, výťah
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
POZNÁVACIA
ZVUKOVÁ ROVINA
KOMPETENCIA
JAZYKA
Témy
A PRAVOPIS
Spôsobilosť
používať kognitívne operácie
Spôsobilosť
učiť sa sám aj
v skupine
Spôsobilosť
kritického myslenia
Pravopis
Jazykové pravidlá
v prejavoch, požiadavky
ortografie, lexikológie,
morfológie a syntaxe.
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Učebné
zdroje
S
l
o
v
e
n
s
k
ý
Vysvetlenie obsahu
učiva
Učebnica
j
a
z
y
k
Opakovanie vzorových viet
Písanie nácvičných
diktátov
SJ pre
8. ročník
od autoriek
Jarmily
Krajčovičovej
a Jany
Kesselovej,
SPN
2011
Riešenie problému
Jazykové
príručky
Tiché čítanie
Výkonový štandard a výstupy
Mediálna výchova
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, lexikológie,
morfológie a syntaxe.
Žiak vie samostatne, formou tichého čítania skontrolovať svoj text s
cieľom identifikovať jednotlivé chyby
a následne ich opraviť, pričom pri oprave svojho textu aplikuje nadobudnuté znalosti z pravopisu, lexikológie,
morfológie, syntaxe a slohu.
Slovníky
Spôsobilosť
formulovať
a riešiť problémy
Samostatná práca
s učebnicou,
s pracovným zošitom
Internet
Prierezová
téma
Žiak vie opraviť texty vytvorené niekým iným.
Práca so slovníkmi
Časopisy
Príprava na počúvanie
s porozumením
Umelecká
literatúra
Odborná
literatúra
Rozvíjajúce
ciele
KOMUNIKAČNÁ
KOMPETENCIA
Spôsobilosť
tvoriť, prijať
a spracovať
informácie
Zručnosť vyhľadávať
a odosielať
informácie
Okruhy
Témy
Vsuvka, prísta- Funkcia vsuvky, prístavvok, oslovenie
ku, oslovenia a ich grafické vyčlenenie čiarkou.
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Prezentácia dialógu
alebo rozprávania
Žiak vie správne vyčleniť čiarkou
v texte vsuvku, prístavok a oslovenie.
Individuálna, skupinová práca.
Žiak vie samostatne tvoriť vety
s použitím vsuvky, prístavku
a oslovenia.
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Žiak vie vo svojej výpovedi správne
uplatniť prestávku pri odčleňovaní
vsuvky, prístavku a oslovenia.
Opakovanie formou
testov a kontrol-
Prierezová
téma
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Spôsobilosť
Skratky
formulovať svoj
názor
a argumentovať
Schopnosť verbálne
a neverbálne
vyjadriť vôľu
a city
Rozvíjajúce
ciele
INTERPERSONÁLNA
KOMPETENCIA
Okruhy
ných prác
Skracovanie slov
v slovnej zásobe, ich
výslovnosť a pravopis
Žiak vie samostatne vytvoriť skrátené
slovo a správne ho vysloviť.
Brainstorming
Žiak aplikuje v texte svoje vedomosti
z pravidiel písania skrátených slov
(použitie bodky, veľkého písmena).
Typy skrátených slov:
skratky, značky, iniciálové skratky, skratkové
slová
Témy
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Riešenie problému
VÝZNAMOVÁ ROVINA JAZYKA
Schopnosť tole-
Slovná zásoba
Slovná zásoba – systematizácia
Samostatná práca
s učebnicou,
s pracovným zošitom
Prierezová
téma
Multikultúrna
výchova
Tiché čítanie
Spôsobilosť
akceptovať
skupinové hodnoty
Dopravná
výchova
Žiak vie používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku.
Žiak vie v danej komunikačnej situácii
využívať vhodné slová a slovné spojenia
v súlade s komunikačnou situáciou, té-
rovať odlišnosti
jednotlivcov i
skupín
Práca so slovníkmi
Príprava na počúvanie
s porozumením
Spôsobilosť
kooperácie
mou a s ohľadom na regionálnu oblasť a
sociálne prostredie.
Žiak vie využívať funkčne jazykovú
pestrosť v komunikácii aplikovaním spisovných, nárečových a slangových
prostriedkov s ohľadom na situáciu, tému
Schopnosť empatie
Zadanie úloh a
uvedenie žiakov do
problematikyzvukové nahrávky,
obrázky, časopisy,
mapa
Prezentácia dialógu
alebo rozprávania
a komunikačných partnerov.
Žiak vie v texte vyhľadať, rozlíšiť, určiť a
vysvetliť význam a funkciu spisovných
slov, nárečových slov.
Žiak vie charakterizovať spôsoby obohacovania slovnej zásoby (tvorenie slov,
preberanie slov) a vie tieto postupy identifikovať v texte.
Individuálna, skupinová práca
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby
Žiak vie porozumieť štruktúre slova a jeho
častiam (sltv. predpona, prípona, základ;
odvodené a zložené slová)
Spôsoby obohacovania
slovnej zásoby: tvorenie
slov, preberanie slov
INTRAPERSONÁLNA
KOMPETENCIA
Kontrola žiackych
knižiek, ústnych
Žiak vie v umeleckom texte vyhľadať,
rozlíšiť, určiť a vysvetliť význam a funkciu
nepriamych pomenovaní: metafory, metonymie, personifikácie.
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
prejavov
Vytvárať a reflektovať vlastnú
identitu
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Nepriame pomenovania
Vytvárať vlastný
hodnotový systém
Schopnosť sebaregulácie a
ochrany vlastného života
Jednoslovné a
viacslovné pomenovania
Nepriame pomenovania
(metafora, metonymia,
personifikácia)
Jednoslovné a viacslovné
pomenovania (združené
pomenovania)
Skupinová práca
Opakovanie formou
testov a kontrolných prác
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Žiak vie v texte vyhľadať, rozlíšiť, určiť a
vysvetliť význam a funkciu frazeologizmov.
Žiak dokáže na základe kontextu alebo pri
jazykovej a štylistickej analýze textu
Brainstorming
Frazeologizmus
Žiak vie v texte vyhľadať, rozlíšiť, určiť a
vysvetliť význam a funkciu jednoslovných
pomenovaní a viacslovných pomenovania
(združených pomenovaní).
Funkcia a význam frazeologickej jednotky
odhadnúť význam slov a overiť si ho
v jazykovedných príručkách.
Žiak pozná funkciu jednotlivých
jazykovedných príručiek.
Frazeologický
slovník
Lexikografické príručky:
Frazeologický slovník
Žiak si vie správne vybrať jazykovednú
príručku a overiť v nej význam
lexikálnych jednotiek.
Mediálna výchova
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Témy
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Riešenie problému
TVAROVÁ ROVINA
Dopravná
výchova
JAZYKA
Tiché čítanie
Podstatné mená
Podstatné mená ako
ohybný slovný druh
Podstatné mená mužského rodu: zvieracie
Žiak vie vysvetliť funkciu ohybných
Samostatná práca
s učebnicou,
s pracovným zošitom
Práca so slovníkmi
slovných druhov a gramatických
kategórií v texte.
Žiak vie identifikovať v texte zvieracie
podstatné mená mužského rodu, použiť ich v správnom tvare a vysvetliť ich
pravopis.
Podstatné mená mužského rodu neživotné
zakončené na –r, -l
Individuálna, skupinová práca.
Žiak vie identifikovať v texte neživotné
podstatné mená mužského rodu
Cudzie nesklonné podstatné mená
Kontrola žiackych
knižiek, ústnych
prejavov.
Prierezová
téma
zakončené na -r, -l, použiť ich
v správnom tvare a vysvetliť ich
pravopis.
Žiak vie identifikovať v texte nesklonné cudzie podstatné mená, vysvetliť
ich význam a overiť si ho
v jazykovedných príručkách.
Skloňovanie podstatného mena pani
Multikultúrna
výchova
Žiak vie vysvetliť princípy skloňovania
podstatného mena pani a následne ho Osobnostný a
sociálny rozvie v správnom tvare použiť v texte.
voj
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Prídavné mená
Zámená
Témy
Prídavné mená ako
ohybný slovný druh
Zámená ako ohybný
slovný druh (základný
tvar zámen, skloňovanie
zámen, rod, číslo, pád)
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Opakovanie formou
testov a kontrolných prác
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak vie vysvetliť funkciu prídavného
mena a gramatických kategórií v texte.
Žiak vie identifikovať v texte zámená
v rôznych tvaroch, určiť ich základný
Brainstorming
tvar a gramatické kategórie a vysvetliť
Prierezová
téma
Dopravná
výchova
ich funkciu v texte.
Delenie zámen:
1. osobné – základné,
privlastňovacie
Riešenie problému
Tiché čítanie
2. opytovacie
3. ukazovacie
Číslovky ako ohybný
slovný druh
Samostatná práca
s učebnicou,
s pracovným zošitom
Práca so slovníkmi
Žiak vie identifikovať v texte opytovacie a ukazovacie zámená, určiť ich
gramatické kategórie a vysvetliť ich
funkciu v texte.
Žiak vie vysvetliť pravopis čísloviek,
funkciu čísloviek a gramatických kategórií v texte.
Číslovky
Slovesá ako ohybný
slovný druh
Slovesá
Dokonavý a nedokonavý
vid slovies
Príslovky ako neohybný
slovný druh
Príprava na počúvanie
s porozumením
Zadanie úloh a
uvedenie žiakov do
problematikyzvukové nahrávky,
obrázky, časopisy,
mapa
Žiak vie vysvetliť pravopis slovies,
funkciu slovies a gramatických kategórií v texte.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
dokonavý a nedokonavý vid slovies
a vie vysvetliť jeho funkciu v texte.
Žiak vie vysvetliť pravopis prísloviek,
funkciu prísloviek a ich stupňovanie.
Príslovky
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Predložky
Témy
Predložky ako neohybný
slovný druh
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Prezentácia dialógu
alebo rozprávania
Individuálna, skupinová práca
Spojky
Spojky ako neohybný
slovný druh
Funkcia spojky a (zlučovacia, dôsledková, dôvodová ai.)
Kontrola žiackych
ústnych prejavov
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Opakovanie formou
testov a kontrolných prác
Častice ako neohybný
slovný druh
Častice
Brainstorming
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak vie vysvetliť pravopis predložiek
(s dôrazom na vokalizáciu, spodobovanie a správnu väzbu), ich funkciu
v texte a viazanie s predložkovým
pádom.
Žiak vie identifikovať spojky v texte a
vysvetliť ich funkciu.
Žiak ovláda písanie čiarky pred spojkou a v spojeniach typu a tak, a preto.
Žiak vie identifikovať v texte častice a
vysvetliť ich funkciu.
Žiak vie rozlíšiť, či častica vyjadruje
istotu, neistotu (pravdepodobnosť).
Prierezová
téma
Mediálna výchova
Žiak dokáže rozlíšiť, či časticou zdôrazňujeme výrazy, ktoré pokladáme
za dôležité.
Žiak vie identifikovať v texte citoslovcia a vysvetliť ich funkciu.
Žiak ovláda pravopis citosloviec (i, í,
y, ý) a správne ich v texte oddeľuje
čiarkami. Vie z nich vytvoriť slovesá.
Citoslovcia ako neohybný slovný druh
Citoslovcia
Rozvíjajúce
ciele
Témy
Okruhy
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Riešenie problému
SKLADOBNÁ RO-
Osobnostný a
sociálny rozvoj
VINA JAZYKA
Tiché čítanie
Jednoduchá veta
Jednoduchá veta:
holá,
rozvitá,
Samostatná práca
s učebnicou,
s pracovným zoši-
Prierezová
téma
Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché
holé, rozvité vety a vety rozvité
s viacnásobným vetným členom s
rôznou modalitou, pričom dodržiava
rozvitá s viacnásobným
vetným členom
správny slovosled a správne používa
tom
interpunkčné znamienka.
Práca so slovníkmi
Vedľajšie vetné
členy
Vedľajšie vetné členy:
Žiak vie v jednoduchých holých, rozvitých vetách a vetách rozvitých
s viacnásobným vetným členom
správne používať základné/hlavné
Príprava na počúvanie
s porozumením
predmet;
príslovkové určenie
miesta, času, príčiny,
spôsobu;
a vedľajšie vetné členy, určiť ich a
zdôvodniť ich významovú a gramatickú funkciu.
Prezentácia dialógu
alebo rozprávania
prívlastok zhodný a nezhodný;
Žiak vie samostatne tvoriť jednočlenné a dvojčlenné vety s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny slovosled a správne používa
prístavok
Skupinová práca
interpunkčné znamienka.
Žiak vie pri tvorbe dvojčlenných viet
správne používať základné/hlavné a
vedľajšie vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich významovú a gramatickú
funkciu.
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Témy
P
r
e
d
m
e
Metódy a formy
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Prierezová
téma
t
Jednoduché súvetie
Jednoduché súvetie
Žiak vie tvoriť jednoduché súvetia s
rôznou modalitou, pričom dodržiava
správny slovosled a správne používa
interpunkčné znamienka.
Individuálna, skupinová práca
Kontrola žiackych
knižiek, ústnych
prejavov
Interpunkcia
Interpunkcia
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Žiak pri tvorbe vlastných textov využíva celú škálu vetných štruktúr a uplatňuje princípy písania čiarok pri bezspojkovom spojení i pri spojkovom
spojení (a, a tak, buď-alebo ).
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Opakovanie formou
testov a kontrolných prác
Brainstorming
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
SLOH
Témy
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Riešenie problému
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Prierezová
téma
Ochrana člo-
Rétorika
Rešpektovanie jazykových pravidiel
v rečníckom prejave.
Tiché čítanie
Samostatná práca
s učebnicou,
s pracovným zošitom
Práca so slovníkmi
Príprava na počúvanie
s porozumením
Extralingválne a paralingválne prostriedky pri
komunikácii, artikulácia
Plynulosť, tempo a zrozumiteľnosť prejavu.
Gestikulácia, mimika,
Zadanie úloh a
uvedenie žiakov do
problematikyzvukové nahrávky,
obrázky, časopisy,
mapa
Žiak vie v ústnej komunikácii dodržiavať pravidlá spisovnej výslovnosti.
Žiak si vie prispôsobiť lexikálnu stránku prejavu komunikačnej situácii. Žiak
vie používať správne tvary ohybných
a neohybných slovných druhov v komunikačnej situácii. Žiak v komunikačnej situácii rešpektuje
syntaktické pravidlá a pri tvorbe vlastných textov využíva celú škálu vetných štruktúr.
Žiak vie v komunikačnej situácii plynulo a zrozumiteľne artikulovať.
Žiak vie funkčne využívať tempo reči
vo výpovedi.
Prezentácia dialógu
alebo rozprávania
Individuálna, skupinová práca
Žiak vie v diskusii/dialógu primerane
gestikulovať, používať vhodnú mimiku, zaujať spoločensky vhodný postoj,
dodržiavať vhodnú vzdialenosť
s komunikujúcim, dodržiavať pravidlá
veka a zdravia
proxemika a haptika
haptiky.
Kontrola žiackych
knižiek, ústnych
prejavov
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Rečnícky jazykový
štýl a jeho útvary
Témy
Útvary rečníckeho štýlu:
príhovor (uvítací, záverečný);
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
slávnostný prejav
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché
holé vety, jednoduché rozvité vety (jednočlenné a dvojčlenné vety) a jednoduché
súvetia, pričom rešpektuje slovosled a
dodržiava pravidlá intonácie.
Brainstorming
Logická nadväznosť vytvoreného textu
Uplatňovanie znakov jazykového štýlu a slohových
útvarov v ústnom prejave.
Žiak vie na základe zhodnotenia svojej
Skupinová práca
výpovede alebo z dôvodu nepochopenia
zo strany komunikačných partnerov pohotovo opraviť, rozviť alebo preformulovať
vety vo svojom slohovom útvare.
Žiak vie dodržať logickú postupnosť vo
výpovedi.
Prierezová
téma
Dopravná výchova
Žiak vie po krátkej príprave samostatne
vytvoriť nasledujúce slohové útvary/žánre:
príhovor (prívet), rečnícky (slávnostný)
prejav, úvahu.
Žiak vie po krátkej príprave samostatne
vytvoriť text, ktorý bude v súlade so
stanoveným jazykovým štýlom.
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Informačný slohový
postup
Témy
Znaky informačného slohového postupu.
Útvary informačného slohového postupu: prihláška
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Individuálna práca
Zadanie úloh a
uvedenie žiakov do
problematikyzvukové nahrávky,
obrázky, časopisy,
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak rozoznáva v texte znaky informačného slohového postupu.
Žiak vie po krátkej príprave samostatne
Prierezová
téma
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
vytvoriť text, ktorý bude v súlade so
stanoveným slohovým postupom (prihláš-
Dopravná výchova
mapa
Výkladový slohový
postup
Znaky výkladového slohového postupu.
Útvary výkladového slohového postupu:
úvaha;
výťah
ka).
Žiak rozoznáva v texte znaky výkladového slohového postupu.
Žiak vie po príprave samostatne vytvoriť
text, ktorý bude v súlade so stanoveným
slohovým postupom.
Žiak vie vyhľadať, porovnať a usporiadať explicitne vyjadrené informácie (fakty, údaje, myšlienky) v texte a spojiť ich
do komplexnej
informácie.
Žiak vie vyvodiť hlavnú myšlienku textu,
vie analyzovať príčiny javov zahrnutých
v obsahu textu; vie pochopiť a zhodnotiť
význam vedľajších tém zahrnutých v obsahu textu.
Žiak vie samostatne vyvodiť, porovnať
a usporiadať implicitne vyjadrené informácie v texte a spojiť ich do celku.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Témy
Konspekt, koncept textu
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Zadanie úloh a
uvedenie žiakov do
problematikyzvukové nahrávky,
obrázky, časopisy,
mapa
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak pri opakovanom čítaní a oprave konceptu textu reviduje a edituje koncept
textu s cieľom zlepšiť štýl a opraviť gramatické chyby, pravopis a interpunkciu.
Prierezová
téma
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Žiak reviduje a edituje koncept
Individuálna práca
s využitím spätnej väzby od
učiteľa a spolužiakov.
Žiak reviduje koncept textu s cieľom rozvíjať a zlepšovať organizáciu myšlienok;
realizovať zmeny v štruktúre textu s cieľom eliminovať
gramatické chyby, nesprávne
formulácie viet a pod.; upraviť text po
formálnej stránke.
Žiak vie vytvoriť a prečítať čistopis
Dopravná výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
s opravenými chybami.
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Témy
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Prierezová
téma
Žiak vie zhodnotiť texty vytvorené niekým
Ochrana človeka a zdravia
iným a svoje hodnotenie vie zdôvodniť.
Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty
z obsahového i formálneho hľadiska
vzhľadom na komunikačnú situáciu.
Žiak vie odôvodniť správnosť vybraného
textu podľa komunikačnej situácie.
Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky o týchto slohových útvaroch/žánroch:
výťah, prihláška, slávnostný
príhovor, prejav, úvaha.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých textov identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky o slohových
postupoch v týchto žánroch: výťah, prihláška, slávnostný príhovor, prejav, úvaha.
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Komunikačná situácia
Témy
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Výber textu na základe
znalostí informačných
prameňov, podľa
Skupinová práca
komunikačného zámeru a
podľa danej situácie
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak vie zhodnotiť texty vytvorené niekým
iným a svoje hodnotenie vie zdôvodniť.
Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty
Prierezová
téma
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
z obsahového i formálneho hľadiska
vzhľadom na komunikačnú situáciu.
Dopravná výchova
Žiak vie odôvodniť správnosť vybraného
textu podľa komunikačnej situácie.
Žiak vie prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a učiteľa) a následne zapracovať
identifikované chyby s cieľom zlepšiť or-
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
ganizáciu a nadväznosť
myšlienok, opraviť jednotlivé chyby a
formálnu úpravu textu.
Žiak vie zdôvodniť, prečo niektoré pripomienky nezapracoval vo svojom texte.
Pri obhajobe svojho názoru rešpektuje
spoločenské a komunikačné pravidlá.
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Čítanie s porozumením
Témy
Postavy, prostredie, kompozícia, hlavná myšlienka,
téma, stanovisko, argument, hypotéza, časová a
logická postupnosť, čitateľský dojem, estetický
zážitok
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak dokáže samostatne na základe
explicitných, ale aj implicitných informácií
v umeleckom texte charakterizovať postavy
v texte; analyzovať a posudzovať ich konanie
na základe všeobecne platných morálnych
hodnôt.
Žiak vie analyzovať lexikálnu stránku textu a
vysvetliť štylistický význam a funkciu jazykových prostriedkov v texte.
Žiak vie s využitím lexiky textu opísať
Prierezová
téma
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
prostredie, v ktorom sa príbeh odohráva.
Žiak vie vyjadriť hlavnú myšlienku a pointu
(explicitne alebo implicitne vyjadrenú) textu.
Ochrana človeka a zdravia
Žiak dokáže obhajovať svoje stanovisko k
vysvetleniu a zhodnoteniu textu a ako argumenty použiť poznatky získané analýzou textu.
Žiak dokáže na základe kontextu alebo pri
jazykovej a štylistickej analýze textu
odhadnúť význam slov a overiť si ho
v jazykovedných príručkách.
Žiak vie na základe neúplného textu vytvoriť
hypotézu o jeho závere a overiť si ju.
Žiak vie obhajovať svoju hypotézu a vecne
argumentovať.
Žiak vie usporiadať informácie podľa
dôleţitosti vo vecnom texte a udalosti podľa
časovej postupnosti v umeleckom texte.
Žiak vie prerozprávať obsah prečítaného
umeleckého a vecného textu so zachovaním
časovej a logickej postupnosti.
Žiak vie vyjadriť a vysvetliť názor na
prečítaný umelecký text: jasne sformulovať
svoj čitateľský dojem, vyjadriť svoj estetický
zážitok z prečítaného textu.
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Témy
P
r
e
d
Metódy a formy
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Prierezová
téma
m
e
t
Vnútorná kompozícia
Úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie
Osnova, koncept, logická
nadväznosť, motív
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Žiak vie identifikovať všetky časti vnútornej kompozície umeleckého textu (úvod,
zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie).
Žiak vie identifikovať odlišné, resp. spoločné kompozičné znaky nasledovných
slohových
útvarov/žánrov: slávnostný príhovor, prejav, úvaha, výťah.
Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre
pripravovaný text.
Žiak vie na zadanú alebo voľnú tému
vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej
postupnosti: výťah, prihláška,
slávnostný príhovor, prejav, úvaha.
Žiak vie na zadanú alebo voľnú tému
vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho slohového postupu
s dodržaním časovej a logickej postup-
Osobnostný a
sociálny rozvoj
nosti.
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Témy
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak vie na zadanú alebo voľnú tému
vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho jazykového štýlu a
dodržať časovú a logickú postupnosť.
Žiak vie pri tvorbe prozaického umeleckého textu aplikovať svoje vedomosti o vnútornej kompozícii a vytvoriť slohový útvar/žáner, ktorý bude v súlade s využitým
rozprávacím
slohovým postupom.
Žiak vie pri tvorbe prozaického umeleckého textu aplikovať svoje vedomosti o vnútornej kompozícii a vytvoriť slohový útvar/žáner, ktorý bude v súlade s umeleckým jazykovým štýlom.
Žiak vie charakterizovať rozdiely vo
Prierezová
téma
Mediálna výchova
formálnej úprave nasledujúcich slohových
útvarov/žánrov: výťah, prihláška, slávnostný príhovor, prejav, úvaha.
Žiak vie aplikovať znalosti o formálnej
úprave nasledujúcich slohových útvarov/
žánrov počas tvorby: výťah, prihláška,
slávnostný príhovor, prejav, úvaha.
Rozvíjajúce
ciele
Okruhy
Diskusia, debata
Témy
Dôkaz, argument, fakt
P
r
e
d
m
e
t
Metódy a formy
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak vie v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie (slová, vety,
textové pasáže) súvisiace s obsahom
jeho textu.
Žiak si vie systematicky a prehľadne tvoriť
poznámky, zaznamenávať kľúčové slová
a následne ich uplatniť vo vlastnom texte.
Žiak vie zaujať stanovisko k výberu a
Prierezová
téma
Multikultúrna
výchova
použitiu informácií z rozličných zdrojov v
texte spolužiakov.
Žiak vie v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie (údaje v tabuľkách), rozlíšiť ich význam a na základe
toho rozhodnúť o ich
využití v rámci svojho textu/prejavu.
Žiak vie zdôvodniť výber a použitie rozličných informácií z grafov a tabuliek vo
svojom texte/prejave.
Žiak vie zaujať stanovisko k výberu a
použitiu údajov z tabuliek a grafov
v texte/prejave spolužiakov.
Rozvíjajúce
ciele
Témy
Okruhy
Asertívna a efektívna komunikácia
Dôkaz
Pr
e
d
m
et
Metódy a formy
Individuálna práca
Učebné
zdroje
Výkonový štandard a výstupy
Žiak vie použiť správne výrazové prostriedky
na vyjadrenie vlastného názoru.
Prierezová
téma
Multikultúrna
výchova
Komunikačná
situácia: odosielateľ,
Zisťovanie, tvorenie, spoznávanie
sformulovať objektívne aj subjektívne
argumenty primeranej komunikácii (vie
prijímateľ
Efektívna komunikácia
Žiak vie na obhajobu vlastného názoru
Zadanie úloh a
uvedenie žiakov
do problematikyzvukové nahrávky,
obrázky, časopisy,
mapa
presvedčivo argumentovať).
Ochrana človeka a zdravia
Žiak vie svoj názor kultivovaným spôsobom
obhajovať.
Asertívna komunikácia
Rétorika
Mediálna výchova
Žiak vie správne bez prípravy a samostatne
sformulovať otázky, aby si preveril a prekontroloval, ako poslucháči porozumeli jeho výpovedi.
Žiak vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého
prehovoru a vie zhodnotiť spoločensky primerané argumenty v danom prehovore.
Žiak vie zo strany učiteľa a spolužiakov prijať
kritické hodnotenie a vysloviť argumenty na
svoju obhajobu.
Žiak vie pri obhajobe svojho názoru správne
argumentovať, správa sa asertívne. Vie sa pri
obhajobe svojho názoru spoločensky ovládať.
Žiak vie vo vlastnom prejave samostatne
vhodne využiť informácie alebo jazykové
prostriedky získané z rôznych informačných
zdrojov.
Žiak vie vhodne vo vlastnom prejave využiť
jazykové a tematické prostriedky komunikácie
z literárnych textov, médií, internetu (napr.
zaujímavé myšlienky, citáty a pod.).
Osobnostný a
sociálny rozvoj
LITERATÚRA 8. ročník
(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)
1. Vecná a umelecká literatúra
2. Lyrika
3. Epika
4. Dráma
Úvodná hodina – 1 hodina
Organizačné pokyny, oboznámenie sa s obsahom učiva v 8. ročníku
1. Vecná a umelecká literatúra – 9 hodín
Obsahový štandard
Vyvodenie a definícia pojmu vecná a umelecká literatúra
Vecná literatúra ako súbor všetkých písomných prejavov, ktorých základným cieľom je sprostredkovať poznatky a informácie (odborná literatúra, publicistická literatúra a administratívna literatúra - písomnosti)
Umelecká literatúra ako druh literatúry, ktorého úlohou je sprostredkovať estetický zážitok
čitateľa. Charakterizovať základné literárne druhy - lyrika, epika, dráma
Výkonový štandard
vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej literatúry
vytvoriť a vysvetliť definíciu umeleckej literatúry
rozlíšiť texty vecnej a umeleckej literatúry porovnávaním kompozičných postupov a
štylistických jazykových prostriedkov
vytvoriť a vysvetliť definíciu literárnych druhov: lyrika, epika, dráma
umelecký text prepracovať na vecný text
2. Lyrika – 19 hodín
Obsahový štandard
Vyvodenie a definícia pojmu lyrika ako základného literárneho druhu
Základné znaky poézie v lyrických literárnych ukážkach
Vonkajšia kompozícia lyrickej básne
Vyvodenie a definícia pojmu aforizmus
Delenie lyrickej poézie na ľúbostnú, prírodnú, reflexívnu (informatívne) a spoločenskú (informatívne)
Vyvodenie a definícia pojmu modlitba ako najdôležitejšej výrazovej formy náboženskej viery
Charakteristické kompozičné znaky modlitby: oslovenie, text, záverečná slovo – amen
Dialóg, monológ v modlitbe
Základné kresťanské modlitby
vyvodenie a definícia pojmu veršový systém sylabický
Výkonový štandard
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu lyrika
vyhľadať štylisticky príznakové slová a slovné spojenia v texte, pomenovať ich literárnoteoretickým pojmom a určiť ich funkciu
vyjadriť vlastný názor na literárny text
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu aforizmus
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu poézia
vytvoriť a vysvetliť definíciu jednotlivých druhov lyriky
zaradiť lyrický text k prírodnej, alebo ľúbostnej lyrike
v texte lyrickej básne určiť metonymiu, básnickú otázku a iné umelecké prostriedky
sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej básne
porovnať lyrickú báseň s textom ľudovej alebo populárnej piesne a určiť ich spoločné
znaky
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu modlitba ako výrazovú formu náboženskej viery
vysvetliť vonkajšiu kompozíciu modlitby
pôvod a porovnanie kresťanskej modlitby s iným lyrickým textom
napísať text formou modlitby, ktorý má charakter zamyslenia sa nad otázkami života
vytvoriť a vysvetliť definíciu sylabického verša
porovnať sylabický verš v autorskej poézii s veršom ľudovej piesne
predniesť báseň napísanú sylabickým veršom a frázovať ju v zhode s rytmickou usporiadanosťou básnického textu
vyhľadať informácie o najvýznamnejších básnikoch Štúrovej školy
vysvetliť vzťah štúrovskej poézie k ľudovej tvorbe s využitím medzipredmetových
vzťahov – dejepis
3. Epika – 23 hodín
Obsahový štandard
Vyvodenie a definícia pojmu epika ako základného literárneho druhu
Tri základné typy epiky – veľká, stredná a krátka
Vyvodenie a definícia pojmu román a jeho jednotlivých druhov: detektívny, dobrodružný,
biografický, dievčenský
Vynechať časť literárnej ukážky, dotvoriť podľa vlastnej fantázie - rozvíjať štylizačné schopnosti, slovnú zásobu a plynulé rozprávanie
Vyvodenie a definícia pojmu literatúra faktu
Identifikovať základné znaky literatúry faktu
Určiť poznávanie ako základnú funkciu literatúry faktu
Vyvodenie a definícia pojmu populárno-vedecká literatúra
Identifikovať v literárnych ukážkach znaky populárnosti a vedeckosti na základe štylistickej
a lexikálnej výstavby textu
Vlastnosti populárno-vedeckej literatúry
Výkonový štandard
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu epika
zaradiť prečítaný text k epickým žánrom
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu román
odlíšiť román od ostatných žánrov veršovanej a neveršovanej epiky
kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu (literárnych postáv), jeho konanie a myslenie z
vlastného pohľadu, podložiť svoje stanovisko argumentmi
na základe deja, témy, prostredia a zamerania na čitateľa určiť druh románu
vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu.
pri práci s literárnym textom správne používať literárno-teoretické pojmy
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu
identifikovať v texte charakteristické znaky literatúry faktu
v literárnej ukážke rozlíšiť fakty a umelecké prostriedky
vysvetliť rozdiel medzi fikciou v literárnom diele a literatúrou faktu
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu populárno-vedecká literatúra
identifikovať v texte charakteristické znaky populárno-vedeckej literatúry
4. Dráma –9 hodín
Obsahový štandard
Konštruovanie nových literárnych poznatkov: vyvodenie a definícia pojmu dráma ako základného literárneho druhu
Základné charakteristické znaky drámy - neprítomný rozprávač, dialógy a monológy, veršované a neveršované
Vyvodenie a definícia pojmu činohra
Vyvodenie a definícia pojmov: inscenácia divadelnej, rozhlasovej alebo televíznej hry; tvorcovia - herci, režisér, scenárista, zvukári, osvetľovači, kostyméri a iní
Vyvodenie a definícia pojmov: premiéra, repríza, derniéra
Komparatívna analýza – porovnať divadelnú hru s filmovým, televíznym a rozhlasovým
spracovaním (napr. známej rozprávky, povesti)
Výkonový štandard
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu dráma
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu činohra
pri čítaní textu jednotlivých postáv vyjadriť moduláciou hlasu obsah textu
uplatniť mimojazykové prvky (gestikulácia, mimika) pri prezentácií dramatického
textu
spracovať zaujímavú príhodu zo života triedneho kolektívu ako scenár a zinscenovať
divadelnú hru
transformácia dramatického literárneho textu na prozaický
Záverečné opakovanie – 5 hodín
záverečný prehľad a utvrdenie získaných vedomostí podľa výkonového štandardu
Učebné zdroje
Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl
Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl
Slovníky
Pracovné listy
Odborná literatúra, internet, CD, DVD
Predmet: Chémia 8. ročník
1. Charakteristika predmetu
Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie
porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky
o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote ( chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.)
Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami.
Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať,
vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich správna
realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu.
2. Ciele predmetu
Ciele predmetu sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti:
Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia
Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie
v každodennom živote
Chápať, že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry
Osvojiť si poznatky na posúdenie chemických látok, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (napr. chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu
a iných drog na ľudský organizmus)
Získať prehľad o základných chemických pojmoch, ktoré charakterizujú zloženie, štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemických reakciách
Naučiť sa základy chemických výpočtov, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky
a naopak
Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti pri
práci
Vedieť uplatniť logicko – myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných
predmetoch a v každodennej praxi
Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky
pri riešení konkrétnych úloh
Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou
z rôznych informačných zdrojov
Kľúčové kompetencie ( spôsobilosti)
a)




Kompetencie k celoživotnému učeniu sa
plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť
hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení
využívať rôzne stratégie učenia
kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať
a využívať pri svojom štúdiu a praxi
b)






Komunikačné kompetencie
vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme
vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje
vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov
zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania
vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie
c) Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné
poznávať v oblasti vedy a techniky
schopnosti

používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov
v každodenných situáciách
 používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce,
modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
 používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené
úsudky, pričom vie použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov
d ) Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií




osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja
používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí
dokázať využívať IKT pri vzdelávaní
e) Kompetencia riešiť problémy










analyzovať vybrané problémy
navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov
aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh
využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh
používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh
využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh
zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy
logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh
prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov
dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných
f) Kompetencie občianske

uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho
dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie

vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti
uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam




prispievať k naplneniu práv iných
otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti
sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia
g) Kompetencie sociálne a personálne





vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti
pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať
prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti
hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení
prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu
h) Kompetencie pracovné





stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov
kriticky hodnoť svoje výsledky
používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach
dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky
ch) Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty
so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote
i) Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry





uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej
spoločnosti
ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície
poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)
správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám
byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
3. Obsah
1. Zloženie látok
1.1 Chemické prvky a zlúčeniny
1.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny
1.3 Periodická sústava prvkov
2. Významné chemické prvky a zlúčeniny
Tematický celok.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
PrieSpôsob realirezové zácie prierezotémy
vých tém
1. Zloženie látok
 Chemický prvok
 Chemická zlúčenina
 Častice látok
 Atóm (elektrónový obal, jadro
atómu, protón,
neutrón, elektrón)
 Protónové číslo
 Názvy prvkov
 Značky prvkov
 Molekula
 Chemický vzorec
 Chemická zlúčenina
 Ión (katión,
anión)
 Chemická väzba
(iónová väzba,
kovalentná väzba)
 Spoločný elektrónový pár –
väzbový pár
 Periodická sústava prvkov
(skupiny, periódy)
 Kovy, polokovy
a nekovy























Rozlíšiť prvky a zlúčeniny
Opísať stavbu atómu
Poznať označenie elektrického náboja protónov,
elektrónov, neutrónov
Napísať protónové čísla
atómov
Určiť počet elektrónov
V atóme z hodnoty protónového čísla
Poznať význam chemických značiek prvkov
Poznať slovenské názvy
a značky prvkov: Ag, Al,
Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe,
H, He, Hg, I, K, Mg, Mn,
N, Na, O, P, Pb, S, Se,
Si, Zn
Vysvetliť vznik molekuly
Rozlíšiť dvojatómové
a viacatómové molekuly
Rozlíšiť molekuly prvkov
a zlúčenín
Poznať rozdiel medzi
prvkom a zlúčeninou
Poznať rozdiel medzi
atómom a molekulou
Vysvetliť použitie značiek
a vzorcov pri zápise prvkov a zlúčenín
Vysvetliť vznik katiónu
a aniónu
Vedieť napísať schému
vzniku vzniku iónov
Poznať zápis náboja iónu
Poznať zápis oxidačného
čísla atómu prvku
Chápať chemickú väzbu
ako súdržné pôsobenie
medzi atómami
Poznať funkciu elektrónov pri vzniku chemickej
väzby
Vysvetliť na príkladoch
látok NaCl a H2 vznik iónovej a kovalentnaj väzby
Poznať význam objavu
periodickej sústavy prvkov a meno autora
(D.I.Mendelejev)
Určiť počet periód (radov)
a skupín (stĺpcov)
v periodickej sústave prv-
OSR
ENV
Deliť si úlohy –
skupinová práca
Žiacke experimenty
Prednášky
MEV
Práca
s internetom
Práca
s odbornou literatúrou
Dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci
OZŽ
Používať
ochranné pomôcky
Prezentácia
práce žiakov
individuálne aj
v skupinách
TFP
Vyjadriť sa ústne aj písomne




















2.Významné chemické

kov
Vedieť určiť umiestnenie
(perióda a skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového
čísla
Poznať vlastnosti kovov,
polokovov a nekovov dôležitých v bežnom živote
Uviesť význam katiónov
železa, horčíka a vápnika
pre ľudský organizmus
a ich potravinové zdroje
Vymenovať základné
vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie vodíka
Poznať vodík ako biogénny prvok
Vymenovať základné
vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.)a použitie kyslíka
Poznať kyslík ako biogénny prvok
Poznať význam železa
v priemysle
Poznať železo ako biogénny prvok
Poznať vlastnosti alkalických kovov
Poznať sodík a draslík
ako biogénne prvky a ich
potravinové zdroje
Poznať rozdiely medzi
tvrdou a mäkkou vodou
Poznať význam vody
Určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch
Vedieť aplikovať pravidlá
tvorby vzorcov a názvov
oxidov
Vedieť názvy a vzorce
CO, CO2, N2O5, SO2,
SO3, CaO
Poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú
kyslé dažde
Poznať príčiny vzniku
uvedených oxidov (oxidy
síry a uhlíka)
Poznať vplyv kyslých
Využívať IKT pri
získavaní
a spracúvaní
informácií
prvky a zlúčeniny






















Vodík, zlúčeniny
vodíka
Kyslík, zlúčeniny
kyslíka
Železo, oceľ
Alkalické kovy
Zlúčeniny alkalických kovov
Voda
Tvrdosť vody
Oxidy
Významné oxidy
a ich vlastnosti
Kyseliny (bezkyslíkaté, kyslíkaté)
Kyslosť roztokov
pH roztokov
Meranie pH roztokov
Hydroxidy
Zásaditosť roztokov
Soli
Chemické reakcie
Zákon zachovania hmotnosti
Chemické rovnice
Neutralizácia
Oxidácia, redukcia
Redoxné reakcie




















dažďov na životné prostredie a možnosti obmedzenia ich vzniku
Poznať rozdelenie
a zloženie kyselín
Pomenovať ióny, ktoré
vzniknú reakciou HCl
s vodou
Poznať výskyt a funkciu
HCl v ľudskom organizme
Poznať použitie HCl,
HNO3 a H2SO4
Vedieť prakticky určiť, či
je roztok kyslý, neutrálny
alebo zásaditý
Vedieť, na čo slúži stupnica pH
Vedieť pracovať
s roztokmi indikátorov
a indikátorovými papierikmi
Poznať pravidlá bezpečnej práce so žieravinami
Poznať zloženie hydroxidov
Pomenovať ióny, ktoré
vzniknú reakciou NaOH
s vodou
Vedieť aplikovať pravidlá
tvorby vzorcov a názvy
hydroxidov
Vedieť názvy a vzorce
NaOH, KOH, Ca(OH)2
Poznať zloženie solí
Poznať významné soli
Chápať chemickú reakciu
ako dej, pri ktorom sa látky menia
Poznať zápis chemickej
reakcie – chemickú rovnicu, ako dôsledok platnosti zákona zachovania
hmotnosti
Vedieť zapísať jednoduché reakcie chemickými
rovnicami
Opísať neutralizáciu ako
chemickú reakciu HCl
s NaOH a zapísať ju
chemickou rovnicou
Chápať podstatu neutralizácie
Pomenovať dej, pri kto-
Práca
s odbornou literatúrou
Práca
s internetom
Video
MEV
Práca
v skupinách
Dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci






rom sa oxidačné číslo
atómu zvyšuje
OSR
Pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo
atómu znižuje
Poznať príklady redoxných reakcií z bežného
života
Poznať pomôcky používané pri laboratórnych
prácach
Vedieť pozorovať javy
OŽZ
sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať
ich
Zaznamenať výsledok
pokusu
Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované údaje
a informácie
Používať
ochranné pomôcky
Využívanie IKT
pri získavaní
a spracúvaní
informácií a pri
prezentácii svojej práce
Vedieť sa vyjadri ústne aj písomne
Žiacke experimenty
TFP
ENV
Prednášky
4. Metódy a formy práce
Pri výbere vyučovacích metód a foriem treba prihliadať na usporiadanie obsahu vyučovania,
vlastné činnosti a činnosti žiakov, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie pre predmet chémia.
Organizačné formy: Vyučovacia hodina
Praktické aktivity
Exkurzia podľa podmienok školy
Metódy:
o Rozprávanie
o Rozhovor
o Demonštračné metódy
o Prezentácie
o Pozorovanie
o Experimentálna činnosť
o Práca s internetom
o Práca s literatúrou, pracovným listom
5. Učebné zdroje
Adamkovič, E. – Šimeková, J. – Šramko, T. – Chémia 8
Adamkovič, E. – Pracovný zošit z chémie pre 8.ročník základných škôl a 3.ročník gymnázií
s osemročným štúdiom
DVD, internet, odborná literatúra
6. Hodnotenie predmetu
Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
s účinnosťou od 1.mája 2011.
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa budú uplatňovať nasledovné formy:
1. Verbálna forma
Zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým
štandardom
Pri prezentovaní vedomostí sa budú uprednostňovať žiaci na základe dobrovoľnosti
2. Písomná forma
Kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na
konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém
Kritériá hodnotenia: 100% - 90% výborný
89% - 75% chválitebný
74% - 55% dobrý
54% - 35% dostatočný
34% - 0% nedostatočný
3. Praktické aktivity
Hodnotenie praktických zručností
Hodnotenie správnosti nákresov a schém
Samostatnosť a správnosť tvorby nákresov
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Stupeň vzdelania:
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Počet hodín:
M
I
X1.
.
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
Človek a príroda
Chémia
2 hodiny týždenne/66hodín ročne
(1 h Štátny vzd. program + 1 h Školský vzd. program)
Tematický celok
Téma
Obsahový štandard
Školský rok: 2011 / 2012
Vyučujúci: Štefan Sipos
Ročník: ôsmy
Trieda: 8.
Prierezové témy
Výkonový štandard
Opakovanie učiva 7. ročníka
1. Úvod do vyučovania, Poučenie o BOZP
2. Zmesi a chemicky čisté látky
3. Chemické reakcie




chemicky čistá látky, zmes
rovnorodá zmes
rôznorodá zmes
metódy oddeľovania zložiek zmesí





chemická reakcia
reaktant, produkt
schéma chemickej reakcie
zákon zachovanie hmotnosti pri
chemických reakciách
chemické zlučovanie, chemický
rozklad









poznať a dodržiavať zásady bezpečnej práca v chemickom laboratóriu
rozpoznať chemicky čisté látky
a zmesi (rôznorodé a rovnorodé)
uviesť príklady základných metód
oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, filtrácia, odparovanie,
destilácia, kryštalizácia) a využitia
metód v praktickom živote
chápať chemickú reakciu ako
chemický dej
uviesť príklady chemických reakcií z bežného života
rozlíšiť reaktanty a produkty
slovne zapísať schému chemickej
reakcie
poznať zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách
rozlíšiť na príkladoch reakcie
chemického zlučovania
a chemického rozkladu
poznať príklady chemického zlu-
OSR – plánovať
a organizovať si
učenie
a pracovnú činnosť
-
zmyslové vnímanie
ENV – vzťah medzi
človekom
a životným prostredím
- zmesi a roztoky
používané v domácnosti
OŽZ – bezpečnosť
pri práci

4. Zmeny pri chemických reakciách



energetické zmeny pri chemických reakciách
rýchlosť chemických reakcií
faktory ovplyvňujúce rýchlosť
chemických reakcií



5. Opakovanie 1
systematizácia poznatkov

čovania a chemického rozkladu
v bežnom živote
slovne zapísať schému chemického zlučovania a chemického
rozkladu
poznať reakcie, pri ktorých sa
energia uvoľňuje a pri ktorých sa
energia spotrebuje s dôrazom na
bežný život
jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu a katalyzátora na
rýchlosť chemických reakcií
s dôrazom na bežný život
prezentovať získané vedomosti s
využívaním odbornej terminológie
predmetu chémia
-
separovanie odpadu,
recyklácia
MEV – práca
s internetom a odbornou literatúrou
MUV – výroba
v minulosti a dnes
OSR – hodnotiť
vlastné výkony
a pokroky v učení
OSR – prijímať ocenenie, radu a kritiku
2. Zloženie látok
6. Atómy, ich zloženie a štruktúra




častice látok, atóm
elektrónový obal, jadro atómu
protón, neutrón, elektrón
protónové číslo




opísať stavbu atómu
poznať označenie elektrického
náboja protónov, elektrónov, neutrónov
napísať protónové čísla atómov
určiť počet elektrónov v atóme
z hodnoty protónového čísla
7. Názvy a značky chemických
prvkov


názvy prvkov
značky prvkov


X.
8. Chemické prvky a zlúčeniny


chemický prvok
chemická zlúčenina

9. Molekuly a chemické zlúčeniny


molekula
chemická zlúčenina





10. Chemické vzorce

chemický vzorec

11. Ióny

ión – katión
- anión


12. Chemické vzorce a oxidačné
číslo

oxidačné číslo


13. Vznik chemickej väzby


chemická väzba
spoločný elektrónový pár – väzbový pár
14. Typy chemickej väzby
15. Opakovanie 2
iónová väzba
kovalentná väzba

pojmy a zručnosti




poznať význam chemických značiek prvkov
poznať slovenské názvy a značky
prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu,
F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, N, Na,
O, P, S, Se, Si, Zn
rozlíšiť prvky a zlúčeniny
OSR – práca v skupinách
- deliť si úlohy
-niesť zodpovednosť
vysvetliť vznik molekuly
rozlíšiť dvojatómové
a viacatómové molekuly
rozlíšiť molekuly prvkov
a zlúčenín
poznať rozdiel medzi prvkom
a zlúčeninou
poznať rozdiel medzi atómom a
molekulou
vysvetliť použitie značiek
a vzorcov pri zápise prvkov a zlúčenín
vysvetliť vznik katiónu a aniónu
vedieť napísať schému vzniku
iónov
poznať zápis náboja iónu
poznať zápis oxidačného čísla
atómu prvku
OSR - práca
v skupinách, vzájomná pomoc
chápať chemickú väzbu ako súdržné pôsobenie medzi atómami
poznať funkciu elektrónov pri
vzniku chemickej väzby
vysvetliť na príkladoch látok NaCl
a H2 vznik iónovej a kovalentnej
väzby
utriediť pojmy a zručnosti
OSR - zaujímať sa
o dianie a riešenie
problémov
v spoločnosti
ENV – využitie učiva
v ekológii
OŽZ – bezpečnosť
pri práci
MEV – práca
s internetom a odbornou literatúrou
OSR – práca v skupinách
OSR - vyjadrovať
svoje názory, postoje a skúsenosti
- deliť si úlohy, niesť
zodpovednosť
OSR – prijímať ocenenie, radu a kritiku
X 3. Chemické prvky
I
16. PTP
.


periodická tabuľka prvkov
skupiny, periódy



17. Kovy, polokovy a nekovy

kovy, polokovy, nekovy
18. Význam niektorých kovov pre
ľudský organizmus
19. Vodík



vodík
zlúčeniny vodíka


kyslík
zlúčeniny kyslíka
XII
...


22. Príprava kyslíka a jeho dôkaz
23. Železo


20. Príprava vodíka a jeho dôkaz
21. Kyslík



železo
oceľ


24. Magnetické vlastnosti
a reakcia železa s roztokom
CuCl2
poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno autora
(D. I. Mendelejev)
určiť počet periód (radov)
a skupín (stĺpcov) v periodickej
tabuľke prvkov
vedieť určiť umiestnenie (perióda
a skupina) konkrétneho prvku na
základe hodnoty protónového čísla
poznať vlastnosti kovov, polokovov a nekovov dôležitých
v bežnom živote
uviesť význam katiónov železa,
horčíka a vápnika pre ľudský organizmus a ich potravinové zdroje
vymenovať základné vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita,
atď.) a použitie vodíka
poznať vodík ako biogénny prvok
MEV – práca
s internetom a odbornou literatúrou
OŽZ – bezpečná
práca v chemickom
laboratóriu
- používať ochranné pomôcky
- bezpečné zaobchádzanie
s vodíkom
- ochrana pred účinkami ozónu
ENV – výroba niektorých významných
kovov a životné prostredie
vymenovať základné vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita,
atď.) a použitie kyslíka
poznať kyslík ako biogénny prvok
OSR - práca
v skupinách, vzájomná pomoc
poznať význam železa
v priemysle
poznať železo ako biogénny prvok
OSR – práca v skupinách
ENV – ekologická
likvidácia chemikálií
OŽZ – bezpečná
práca v chemickom
laboratóriu
25. Alkalické kovy


alkalické kovy (Na, K)
zlúčeniny alkalických kovov


26. Vlastnosti a reakcia sodíka s
vodou
poznať vlastnosti alkalických
kovov
poznať sodík a draslík ako biogénne prvky a ich potravinové
zdroje
MEV – práca
s internetom
a odbornou literatúrou
OŽZ – bezpečná
práca v chemickom
laboratóriu
OZZ – význam halogénov pre organizmus človeka
- využitie učiva v
zdravotníctve
OSR – prijímať ocenenie, radu a kritiku
MEV – práca
s internetom
a odbornou literatúrou
PPZ – využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní informácií a pri prezentácii svojej práce
-vyjadriť sa ústne aj
písomne
OSR – prijímať ocenenie, radu a kritiku
OSR – hodnotiť
vlastné výkony
a pokroky v učení
27. Halogény

halogény (F, Cl, Br, I)

poznať vlastnosti halogénov
a ich význam pre organizmus
človeka
28. Opakovanie 3

pojmy a zručnosti

upevniť pojmy a zručnosti

používanie správnej terminológie

preskúmať pôvod názvov chemických prvkov a ich zlúčenín
poznať históriu objavu periodického zákona a periodickej sústavy prvkov
vedieť vyhľadať informácie
v literatúre a na internete, spracovať ich a prezentovať
v primeranej forme
I
29. Projekt – Skúmanie pôvodu
. názvov chemických prvkov

30. Prezentácia projektov

31. Hodnotenie práce žiakov za I.
polrok
4. Chemické zlúčeniny
32. Opakovanie – voda, význam
a druhy vôd
33. Tvrdosť vody




voda
pitná, úžitková, odpadová voda
tvrdosť vody



poznať rozdiely medzi tvrdou
a mäkkou vodou
poznať význam vody
OSR - vyjadrovať
svoje názory, postoje a skúsenosti
ENV - základné environmentálne a
ekologické súvislosti
34. Oxidy, tvorba vzorcov


oxidy
významné oxidy a ich vlastnosti



35. Oxidy, tvorba názvov

I
I
oxidy a ich vlast. 36. Významné
nosti
37. Halogenidy,tvorba názvov a
vzorcov



halogenidy


38. Významné halogenidy a ich
vlastnosti
39. Bezkyslíkaté kyseliny
40. Kyslíkaté kyseliny







významné halogenidy a ich
vlastnosti
kyseliny
bezkyslíkaté kyseliny
kyslíkaté kyseliny
kyslosť roztokov
pH stupnica
indikátor






41. Precvičovanie tvorby vzorcov
kyselín
42. Skúmanie kyslosti roztokov,
pH
43.
I Významné kyseliny
I
I
.



určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch
vedieť aplikovať pravidlá tvorby
vzorcov a názvov oxidov
vedieť názvy a vzorce CO, CO2.
N2O5, SO2, SO3, CaO
poznať oxidy, ktoré reakciou
s vodou spôsobujú kyslé dažde
poznať príčiny vzniku uvedených
oxidov
poznať vplyv kyslých dažďov na
životné prostredie a možnosti
obmedzenia ich vzniku
poznať a vedieť napísať vzorce
a názvy halogenidov
určiť oxidačné čísla atómov prvkov v halogenidoch
Poznať halogenidy (vlastnosti
a použitie – NaCl)
poznať zloženie kyselín
poznať rozdelenie kyselín
pomenovať ióny, ktoré vzniknú
reakciou HCl s vodou
poznať výskyt a funkciu kyseliny
chlorovodíkovej v ľudskom organizme
poznať použitie kyseliny chlorovodíkovej, dusičnej a sírovej
vedieť, na čo slúži pH
vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi
poznať pravidlá bezpečnej práce
so žieravinami
- prevencie dôsledkov, účinkov oxidov,
kyslý dážď
OZZ – využitie učiva
v zdravotníctve
OSR - práca
v skupinách, vzájomná pomoc
OZZ – bezpečná
práca so žieravinami
OZZ – dodržiavať
zásady bezpečnosti
pri práci
- používať ochranné
pomôcky
MEV – práca
s internetom
a odbornou literatúrou
44. 1.laboratórna práca

meranie pH




45. Hydroxidy, tvorba vzorcov
46. Hydroxidy, tvorba názvov


hydroxidy
zásaditosť hydroxidov

47. Skúmanie zásaditosti hydroxidov

48. Významné hydroxidy
49. Soli
I
50. Významné soli
V
. 51. 2.laboratórna práca



Vedieť názvy a vzorce NaOH,
KOH, Ca(OH)2
poznať zloženie solí

poznať významné soli

poznať pomôcky používané pri
laboratórnej práci
vykonať prácu podľa návodu
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
a interpretovať ich
vedieť zaznamenať výsledok
pokusu



soli
vlastnosti solí



52. Opakovanie 4
V
. 5. Chemické reakcie

pojmy a zručnosti
poznať pomôcky používané pri
laboratórnej práci
vykonať prácu podľa návodu
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
a interpretovať ich
vedieť zaznamenať výsledok
pokusu
poznať zloženie hydroxidov
pomenovať ióny, ktoré vzniknú
reakciou NaOH s vodou
určiť pomocou indikátorového
papierika pH rôznych roztokov
vedieť aplikovať pravidlá tvorby
vzorcov a názvov hydroxidov

utriediť pojmy a zručnosti
OZZ – dodržiavať
zásady bezpečnosti
pri práci
- požívať ochranné
pomôcky
OZZ – bezpečná
práca s kyselinami
a hydroxidmi
MEV – práca
s internetom
a odbornou literatúrou
OZZ – dodržiavať
zásady bezpečnosti
pri práci
- používať ochranné
pomôcky
ENV – likvidácia
chemikálii
OSR – práca
v skupinách
- deliť si úlohy
a niesť zodpovednosť
OSR – prijímať ocenenie, radu a kritiku
53. Chemické reakcie, chemické
rovnice
54. Precvičovanie písania chemických rovníc



chemické reakcie
zákon zachovania hmotnosti
chemické rovnice



55. Neutralizácia

neutralizácia


neutralizácia


56. Neutralizácia, precvičovanie
písania rovníc
57. 3.laboratórna práca



58. Redukcia a oxidácia
59. Redoxné reakcie, precvičovanie písania rovníc
60. Redoxné reakcie a elektrolýza
V
I 61. Opakovanie 5
.
62. Projekt – Chemické reakcie
v bežnom živote
63. Prezentácie projektov



oxidácia
redukcia
redoxné reakcie



chápať chemickú reakciu ako dej,
pri ktorom sa látky menia
poznať zápis chemickej reakcie –
chemickú rovnicu, ako dôsledok
platnosti zákona zachovania
hmotnosti
vedieť zapísať jednoduché reakcie chemickými rovnicami
opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným
a zapísať ju chemickou rovnicou
chápať podstatu neutralizácie
poznať pomôcky používané pri
laboratórnej práci
vykonať prácu podľa návodu
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
a interpretovať ich
vedieť zaznamenať výsledok
pokusu
pomenovať dej, pri ktorom sa
oxidačné číslo atómu zvyšuje
pomenovať dej, pri ktorom sa
oxidačné číslo atómov znižuje
poznať príklady redoxných reakcií
z bežného života

pojmy a zručnosti

utriediť pojmy a zručnosti

používanie správnej terminológie

vedieť vyhľadať informácie
v literatúre a na internete, spracovať ich a prezentovať
v primeranej forme
uviesť príklady priebehu redoxných reakcií v bežnom živote
poznať princípy výroby chemických látok vo svojom okolí
64. Prezentácie projektov

65. Prezentácie projektov

OZZ – dodržiavať
zásady bezpečnosti
pri práci
- používať ochranné
pomôcky
OZZ – dodržiavať
zásady bezpečnosti
pri práci
- používať ochranné
pomôcky
OSR – práca
v skupinách
- deliť si úlohy
a niesť zodpovednosť
OSR – prijímať ocenenie, radu a kritiku
MEV – práca
s internetom
a odbornou literatúrou
PPZ – využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní infor-
66. Hodnotenie a klasifikácia žiakov za II.polrok
Legenda: OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
MEV – Mediálna výchova
MUV – Multikultúrna výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
mácií a pri prezentácii svojej práce
-vyjadriť sa ústne aj
písomne
OSR – prijímať ocenenie, radu a kritiku
OSR – hodnotiť
vlastné výkony
a pokroky v učení
Predmet: Výchova umením. 8. ročník
Charakteristika predmetu
Tento nový predmet, ktorý nadväzuje na predmety výtvarná a hudobná výchova,
je akýmsi variantom estetickej výchovy, pretože pristupuje k umeniu ako komplexnému
prejavu ľudského jedinca, spoločnosti. No od estetiky sa odlišuje tým, že sa zameriava
najmä na prepojenie hudobného a vizuálnych umení (výtvarné umenie, dizajn, film, architektúra) a žiakom bude sprostredkovávaný najmä v praktických činnostiach.
Cez prepojenie auditívneho a vizuálneho princípu má žiakom sprostredkovať dotyk so slovenským aj svetovým kultúrnym dedičstvom. Žiak sa nemá na umenie pozerať
ako na prejav nejakej osoby, ktorá sa rozhodla, že bude maľovať alebo komponovať.
Tento predmet má vychovať kultúrne uvedomelých ľudí, ktorým nebude dianie
v galériách a koncertných sieňach ľahostajné, ktorí budú v umení hľadať odpovede, budú sa naň pozerať ako na isté doplnenie ich každodenného života. Umožní žiakovi porozumieť jazyku umenia, jeho vyjadrovacím prostriedkom, komunikačným stratégiám
a žiak prestane podnety, ktoré umenie dáva posudzovať len ako pekné alebo škaredé bez
hlbšieho zamyslenia sa nad tým, prečo je niečo urobené takýmto spôsobom a čo mi má
povedať. Umenie tým, že ho budú vedieť vnímať, bude pôsobiť na ich emocionálnu, ale
aj racionálnu stránku, poskytne im ďalšiu možnosť trávenia voľného času.
Praktická stránka predmetu nadviaže na doterajšie skúsenosti, zručnosti a postoje
žiakov a bude naďalej rozvíjať ich tvorivosť.
Ciele predmetu
A) Kognitívne ciele: žiaci získajú okrem praktických zručností informácie o rôznych
druhoch, štýloch a obdobiach umenia, prestanú sa na ponúkané hudobné a výtvarné
podnety pozerať z pohľadu pekné – škaredé, začnú vnímať obsah umeleckého diela,
jeho formu, umelecké diela budú nie len hodnotiť, ale aj prijímať a oceňovať ich tvorcov; získajú vedomosti a prehľad o najznámejších slovenských a svetových dielach
a umelcoch, zoznámia sa s umením vo svojom regióne.
B) Socioafektívne ciele: cez prácu s umením a nazeranie na umenie ako súčasť kultúry
a istú reakciu na dobu dokážu žiaci hodnotiť umenie a istým spôsobom sa stotožňovať
s autormi, no zároveň budú vedení k tomu, aby postoje a názory autorov len mechanicky
nepreberali, le ich aj hodnotili, prípadne si vyberali a rozvíjali ponúknuté riešenia ďalej.
K umeniu nebudú pristupovať s predsudkami, prípadne len mechanicky preberať názory
svojho učiteľa, ale kritickým myslením. Umenie iných kultúr a národností im umožní
nezavrhovať iných ľudí, ale chápať a prijímať ich odlišnosť ako súčasť rozmanitosti
života na Zemi. Prácou na projektoch a v skupinách sa rozvinú ich schopnosti pracovať
v tíme a uvedomovať si zodpovednosť za svoju časť práce, naučia sa propagovať
a prezentovať vlastnú prácu, kriticky ju hodnotiť a takýmto spôsobom pozerať aj na prácu spolužiakov.
C) Psychomotorické ciele: na základe získavania praktických zručností dokážu žiaci aj
samostatne zrealizovať svoje predstavy, budú schopní využívať estetické v bežnom živote, osvojením si rôznych technických postupov sa žiakom otvoria možnosti sebarealizácie.
Kľúčové kompetencie žiakov
Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania určité vedomosti,
zručnosti a postoje. Väčšina vedomostí je získavaná a overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka.
Časť vedomostí o výtvarnom umení a hudobnom umení a kultúre sa vytvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovania a je podporená vizuálnymi materiálmi
/ edukačné DVD, knihy, časopisy, publikácie, internetové galérie/.
ZRUČNOSTI A SPÔSOBILOSTI
Formálne a technické zručnosti
1. Žiak si dokáže vybrať vhodnú techniku vzhľadom na zvolenú tému a formu práce.
2. Dokáže sa slobodne vyjadrovať, stvárniť svoje pocity, myšlienky s istým cieľom
a cieľavedome ich usporiadať do istej kompozície, inštalácie.
3. Dokáže si nielen vybrať a stvárniť výsek reality, ale ju pretvárať, modifikovať, vytvárať štylizácie a farebné variácie videného.
4. Vyjadriť sa kombinovaním rôznych vyjadrovacích techník.
5. Transformovať text alebo melódiu napočúvanej alebo obľúbenej skladby, piesne.
Vyjadriť pocity radosti, smútku, nebezpečenstva, harmónie, šťastia rytmickými nástrojmi, prípadne hraním na hudobný nástroj alebo kombináciou rôznych zvukov.
6. Vytvárať doplnenie textu, spevu, rapu do hotovej melódie na zvolenú tému. 7. Spracovať podnety z iných podnetov a transformovať ich – napr. hudobné podnety do výtvarného umenia alebo naopak.
8. Zvládne zhmotňovať svoje predstavy kresbou rôznymi nástrojmi, modelovaním, konštrukciou, či technikami maľby alebo monotypie.
9. Pracovať čisto so zámerom prezentácie svojho výtvoru.
10. Naplánovať a zrealizovať formou projektu nejaké kultúrne predstavenie pre obec výber hudby, výzdoba.
11. Navrhnúť kostýmy a štýl líčenia pre nejaké krátke divadelné predstavenie.
12. Technicky zvládnuť prípravu jednoduchého kostýmu podľa charakteru postavy.
13. Zvládne základné práce s fotoaparátom, cieľavedome komponuje fotografiu
a následne zvládne jednoduché úpravy a dotvorenie fotografie na počítači.
Mentálne spôsobilosti
1. Žiak dokáže vedieť odôvodniť a skomentovať výber umeleckého diela.
2. Chápe základné princípy výstavby umeleckých diel.
3. Vie zdôvodniť výber výtvarnej techniky, prípadne hud. nástroja alebo hud. ukážky na
stvárnenie určitej témy.
4. Rozlíši moderné a klasické umenie, vie sa orientovať v jednotlivých výtvarných
a hudobných epochách (základné a preberané epochy).
Komunikatívne a sociálno-interakčné zručnosti
1. Žiak výtvarne aj slovne interpretuje umelecké dielo.
2. Navštevuje kultúrne inštitúcie a osvojuje si spoločenské správanie v nich.
3. Vo vyučovacom procese využíva informačno-komunikačné médiá.
4. Dokáže predniesť svoje vlastné názory na umenie, predloženú tému.
5. Pracuje v tíme, zapája sa do skupinových aktivít.
6. Vie primerane reagovať na podnety výtvarného a hudobného umenia.
7. Rozvíja svoje prezenčné a organizačné zručnosti pri usporiadaní kultúrneho podujatia
pre obec.
POSTOJE
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu,
aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne
formoval svoj estetický a hodnotiaci názor.
Stratégia vyučovania
Predmet bude vyučovaný v časovej dotácii 0,5 hod. týždenne, no snahou vyučujúceho je poskytnúť žiakom istý komplexný celok. Voľby techník a metód či foriem vyučovania predmetu budú závisieť vždy od aktuálnej edukačnej témy, ako aj od technických
a mentálnych zručností žiakov. Predmet bude vyučovaný najmä skupinovou formou,
pretože aj umenie je vlastne komunikácia medzi človekom a spoločnosťou. Okrem formy skupinovej práce budú využívané najmä metódy motivačné, vysvetľovacie
a aplikačné a metóda názornosti.
Každá vyučovacia hodina bude pozostávať z istej teoretickej časti (vedenej formou rozhovoru, praktických ukážok tak, aby si žiaci pripomenuli poznaky o konkrétnom období, epoche, umeleckom štýle), na ktorú bude následne nadväzovať praktická časť, kde si
žiaci sami overia, vytvoria, transformujú počuté, alebo videné. Praktickú časť si dokončia na nasledujúcej hodine.
Učebné zdroje







reprodukcie diel výtvarných umelcov v odborných publikáciách,
internetové stránky zamerané na výtvarné umenie,
filmové, hudobné a literárne ukážky,
kultúrne inštitúcie a galérie prezentujúce diela výtvarných umelcov,
výtvarná tvorba žiakov,
prírodné objekty,
školská knižnica.
Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Na základe dohody pedagógov v rámci predmetovej komisie sa v predmete
VYU podobne ako v HUV či VYV hodnotí nie výsledok, ale samotný prístup žiaka
k práci a proces činnosti. Hodnotenie sa realizuje formou osobného rozhovoru so žiakom, v ktorom učiteľ poskytne citlivú veku primeranú spätnú väzbu, analyzuje spolu so
žiakom samotný proces vzniku výslednej práce. Predmet VYU je v záverečnom hodnotení klasifikovaný známkami výborný, chválitebný a dobrý, pričom jednotlivé činnosti
môže učiteľ klasifikovať aj známkou dostatočný a nedostatočný, a to v prípade zámerného negovania vyučovacej činnosti žiakom, znehodnocovania iných prác a pomôcok
žiakov.
Pri hodnotení nesmieme zabúdať na špecifikum každého žiaka, na stupeň rozvoja jeho
fantázie a výtvarného myslenia, hudobného cítenia a v záverečnom hodnotení poukázať
na základe predloženia všetkých jeho výtvarných prác, práce na konkrétnych vyuč. hodinách z daného školského roka na kvalitatívne zmeny v oblasti technických zručností,
ale aj na rozvoj tvorivosti a samostatnosti žiaka a jeho schopnosti hodnotiť seba aj ostatných a prezentovať sa.
PREDMET: VÝCHOVA UMENÍM
Tematický
okruh
1. ZVUK A OBRAZ JAZYK UMENIA
Obraz v hudbe
a hudba v obraze
Časová
dotácia
Ročník: ôsmy
Edukačná téma
Hľadanie výtvarných
ekvivalentov
k hudobnému jazyku,
formám a druhom
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- hľadanie vhodných výtvarných foriem
a prostriedkov na vyjadrenie rôznych
hudobných foriem (fúga, sonáta, kánon, chorál, jódlovanie, rock, harmónia...)
- cieľavedome podľa druhu skladby vybrať
napr. teplé alebo studené farby, obmedzenú
paletu farieb, vytvoriť valérovú, figuratívnu
alebo abstraktnú maľbu, experimentovať
s liatou farbou, fŕkaním, rôznymi štetcami,
nástrojmi, odtláčaním rôznych predmetov; pri
kresbe meniť líniu čiary, využiť plochy, experimentovať s hrúbkou, sýtosťou, vzniknutú líniu
čiar prípadne kolorovať
- znázornenie počutého formou línie
a plochy v kresbe a formou farebných
škvŕn v maľbe
Prierezové témy
Multikulturálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj
- zhmotniť pocity, rytmus, silu hudby
Vyjadrovacie
prostriedky
a ich štylizácia v hudbe
a výtv. umení
Multimédiá
Citové pôsobenie výrazu - správne vidíme
len srdcom, štylizačné
variácie motívu, tvaru
Strihanie zvukov
a filmových záberov,
vytváranie zvukovoobrazovej koláže
- na základe ukážok z VU (kubizmus,
surrealizmus, impresionizmus, dadaizmus) pokus o vytvorenie série vlastných transformácií videných predmetov
kresbou ceruzou, tušom, kolorovanou
kresbou
- zachytiť realistickú podobu predloženého
predmetu a následne vytvoriť istý rytmus usporiadaný do zvoleného kompozičného tvaru,
variácie dosahovať geometrizáciou, farebnou
štylizáciou, roztečením tvaru, stučnením, zoštíhlením, hybridizáciou...
- ukážky pracovania so zvukom
a obrazom na profesionálnej úrovni,
videoumenie, performancia, klip, hudobné a grafické softvéry
- sprostredkovane sa zoznámiť s prácou profesionálnych zvukárov a filmárov vo filmovom
štúdiu, nakoľko škola neposkytuje možnosti
pracovať s grafickými a hudobnými softvérmi
Multikulturálna výchova
Multimediálna výchova
Multikulturálna výchova
Osobnostný rozvoj
Umenie baroka,
T
R
A
D
Í
C
I
A
A
I
D
E
N
T
I
T
A
2.
Umenie a
náboženstvo
človek a viera
- vyjadrenie posvätného a transcenden-
- počúvať barokové skladby, poznať ich autorov, zaradiť skladby ku zvoleným prívlastkom –
Multikulturálna výchova
Tematický
okruh
Časová
dotácia
Edukačná téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
tna - modlitba, kontemplácia,meditácia,
úžas, bázeň, spirituál, gospel
posvätný, meditatívny, diskutovať prečo vybrané ukážky možno ohodnotiť práve týmito prívlastkami;
- baroková architektúra, maľba, sochárstvo, iluzionizmus, biblické motívy,
púte, kalvária, sakrálno,
- navrhnúť barokový objekt, napr. relikviár,
zamerať sa na výzdobu variáciami rastlinných
motívov alebo sakrálnych motívov
Prierezové témy
Náboženská výchova
Dejepis
reliquiem
3. PRIENIKY UMENÍ
2. TRADÍCIA A IDE NTITA
- inštalácia in situ, reakcia na priestor,
jeho históriu, umenie vo verejných
priestoroch
Prostredie a
situácia
Väzby hudby
a výtvarného umenia
na konkrétne prostredie
- mestské a vidiecke korene umenia –
folk, country, gospel, etno hudba, ľudová hudba, kultúra a subkultúra mesta a
vidieka
- dotvoriť vybratý priestor, pri výbere prostriedkov a materiálov zohľadniť charakter prostredia, jeho histórie, inštalovať doň hotové objekty,
prírodne alebo technické artefakty, prípadne sa
zamerať na recyklovateľný materiál, upozorniť
tak na nejaký problém alebo otázku týkajúcu sa
tohto prostredia
- vytvoriť krátke hudobno-scénické ukážky zo
života v meste a na vidieku, prípadne krátke
ukážky zo života iných kultúr (napr. Černosi,
africké kmene, ázijské kultúry), vybrať k nim
autentickú hudbu a prezentovať typické modelové situácie zo života
Multikulturálna výchova
Geografia
Regionálna výchova
Environmentálna výchova
Divadlo
a tanec
Človek medzi ľuďmi,
spojenie výtv. umenia
s hudbou a dizajnom
- divadlo, kostýmy, scéna, scénický
tanec, monológ, dialóg, polylóg, hudba,
scénická hudba, hudobné charaktery a
portréty
- zapojiť sa do prípravy verejného predstavenia
pre obec, pripraviť, navrhnúť a následne zrealizovať, vymyslieť kostýmy, líčenie, jednoduché
tanečné kreácie v súvislosti so zadanou témou
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezenčné
schopnosti
Divadelné umenie
Fotografický portrét
Portrét
- osvetlenie, výraz, orámovanie, výsek
reality, reklamná fotografia, umelecká
- navrhnúť a realizovať ozdoby, dotvorenie
ľudskej tváre, zhotoviť fotografiu spolužiaka
s cieľom propagovať nejaký výrobok, akciu,
Tematický
okruh
Časová
dotácia
Edukačná téma
Obsahový štandard
fotografia
Výkonový štandard
obdobie...
- pracovať vo dvojiciach a následne dotvoriť
pomocou PC grafiky z jednotlivých fotografií
katalóg
Mentálny portrét
v hudbe
- ukážky opisov osôb, portrétov – fauvistické portréty, symbolické, karikatúra,
zvuk, hluk, hudba
Prierezové témy
- po vypočutých nahrávkach pomocou zvukov,
pripadne brnkania na gitare alebo klavíry,
spevom, pokúsiť sa stvárniť nejakú známu
osobnosť, jej vlastnosti, životný štýl, prostredie,
v ktorom osobnosť žila/žije
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezenčné
schopnosti
Mediálna výchova
Predmet : Dejepis 8. ročník
Názov predmetu
DEJEPIS
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Ročník
ôsmy
CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU
Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych
vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho
priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby
svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska
aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov,
javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a
spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako
dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových,
medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí
v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k
histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí)
klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj
exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického systému
výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v
širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE (spôsobilosti)
Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií:
► s historickým časom
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne,
- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,
- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti,
► s historickým priestorom
- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo,
- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka,
spoločnosti,
► s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,
- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich
znakov,
- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,
- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,
- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,
- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,
- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,
- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj,
Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných
postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti
- pri vymedzovaní predmetu skúmania,
- pri vytvorení plánu skúmania,
- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania,
- pri vytvorení záznamu zo skúmania,
► pri vyhľadávaní relevantných informácií
- z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,
- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov,
webových stránok,
- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie,
► pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty
- vyberaní informácií,
- organizovaní informácií,
- porovnávaní informácií,
- rozlišovaní informácií,
- zaraďovaní informácií,
- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
► pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu
- zoradení výsledkov,
- rozpoznaní podstatného od nepodstatného,
- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca,
- vyhodnocovaní správnosti postupu,
- tvorbe súboru vlastných prác.
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe
systematizovaného výkonového štandardu.
MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY
Na hodine dejepisu možno využiť poznatky aj z iných predmetov najmä:
Občianskej náuky
Porovnávať normy spoločenského správania v minulosti a dnes. Pochopiť a rešpektovať kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev. Chápať fungovanie demokratickej spoločnosti, delenie štátnej moci, právomoci riadiacich orgánov, význam boja za všeobecné volebné
právo, vznik politických strán a ich úlohu v spoločnosti.
Matematiky
Vedieť vypočítať veľkosť daní podľa rozlohy a kvality pôdy. Uvedomiť si ako vplýva rozvoj
priemyslu na životnú úroveň obyvateľstva i štatisticky nárast počtu obyvateľov. Porovnať rozlohu krajín s územím kolonizovaných krajín. Pochopiť nárast počtu obetí vo vojnách pri zvyšovaní výdavkov na zbrojenie.
Biológie
Pochopiť význam rozšírenia a zavádzania pestovania nových plodín a chovu nových plemien
zvierat v našich krajinách.
Fyziky
Ovládať základné fakty zo života významných vynálezcov a chápať princípy fungovania rôznych vynálezov: parný stroj, turbína, automobil, spaľovací motor, žiarovka, telefón. Význam
vynálezov v živote človeka ich pôsobenie na životné prostredie.
Geografie
Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek svojou činnosťou. Poznať pôsobiská
osobností národných dejín a miesta významných dejinných udalostí.
Slovenského jazyka a literatúry
Kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu Poznať
životopisy a tvorbu národných dejateľov. Vedieť pomenovať základné odlišnosti súčasnej slovenčiny od bernolákovčiny a štúrovčiny.
Výtvarnej výchovy
Zoznámiť sa s kultúrou iných národov. Pochopiť význam kultúrnych a umeleckých pamiatok
a cez ne sa učí chápať súčasnú umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. Spoznať typické umelecké a
kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a autorov svetového i
slovenského umenia.
PRIEREZOVÉ TÉMY použité v jednotlivých tematických celkoch:
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Naši predkovia po stáročia spolunažívali s príslušníkmi rôzneho etnického, národného,
náboženského a kultúrneho pôvodu v Rakúskej monarchii. Ďalším trendom, ktorý výrazne zvy-
šoval rozmanitosť kultúr na Slovensku, bola i migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ
nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale bola poznačená aj predsudkami a
stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Viesť žiakov k rešpektovaniu a poznávanou rôznych kultúr , k rozvoju tolerancie správania a
konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. . Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj kultúry, históriu,
zvyky a tradície iných národov, ktoré obývali v minulosti územie Slovenska.. Poukazovať na
možnosti , že všetci žiaci majú rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál
MEDIÁLNA VÝCHOVA
Naučiť žiakov selektívne a kriticky využívať rôzne média a vedieť sa orientovať v spleti
informácií. Rozvíjať schopnosti kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať
v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť
uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. Pochopiť úlohu médií v histórií, ich podriadenosť moci, či naopak snahu o
nestrannosť.
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Rozvíjať u žiakov osobnostné a sociálne spôsobilosti, ktoré preberajú aj od významných
osobností minulosti. Upriamiť ich na kladné typy a eliminovať vplyv záporných. Podporiť rozvoj u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávania, sebaúcty, sebadôvery a s tým
spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť ich
uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Naučiť ich pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu,
podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). Naučiť ich kooperovať v skupine, deliť si úlohy a niesť zodpovednosť za vlastné konanie.
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Ozrejmiť žiakom súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu
v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k životnému prostrediu. Viesť ich k pochopeniu rôznych vplyvov, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie ľudí v rôznych dejinných obdobiach.
DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
Počas exkurzií a vychádzok sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, či
cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy. Je samozrejmou súčasťou pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke.
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Uvedomiť si zodpovednosť za svoje konanie a predvídať jeho dôsledky na život
a zdravie hlavne v mimoriadnych situáciách( dopravné nehody, ekologické i priemyselné havárie, živelné pohromy). Naučiť žiakov poznávať prostredie, v ktorom sa nachádzajú.
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Žiaci vypracujú projekt „Vynález, ktorý zmenil svet“, a tak preukážu kompetencie komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Naučia sa prezentovať svoju prácu
písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii.
METÓDY A FORMY PRÁCE – STRATÉGIA VYUČOVANIA
Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať
kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu minulosti.
Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé historické
javy a procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako k uzavretej minulosti.
V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším faktorom je učiteľ. Od toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej hodine závisí aj kvalita rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním učiteľa dejepisu je prekonať transmisívnu
výučbu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi metódami. Učiteľ
je ten, ktorý má na hodinách dejepisu aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny
prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých období. Je
to proces v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo
kolektívna ( kooperatívna ) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom
umožní získanie nových poznatkov ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Má vytvárať
možnosti na prácu v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu
v rámci celej triedy. Učiteľ umožní žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom alebo ich
informuje o tom, kde priliehavý historický materiál je možné nájsť.Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekovej osobitosti žiakov a materiálneho vybavenia.
Názov tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Európa na ceste
k moderným národom
( 24 hodín)
Moderný slovenský národ
( 15 hodín)
Informačnoreceptívna – výklad
Formy práce
Práca s učebnicou
Individuálna práca
Motivačná – problém ako
motivácia
Skupinová práca,
Reproduktívna – riadený rozhovor
Exkurzia – Historické centrum
Bratislavy
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Diskusia
Expozičná - projekt
Projektové vyučovanie
Informačnoreceptívna- výklad
Práca s učebnicou
Motivačná – problém ako
motivácia
Individuálna práca
Reproduktívna- riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Beseda
Skupinová práca
Exurzia - Devín
Diskusia
Beseda
Expozičná - projekt
Informačnoreceptívna – výklad
Práca s učebnicou
Rakúsko - Uhorsko
( 11 hodín)
Motivačná – problém ako
motivácia
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Individuálna práca
Skupinová práca,
Diskusia
Beseda
Expozičná - projekt
Prvá svetová vojna
( 16 hodín)
Informačnoreceptívna – výklad
Motivačná – problém ako
motivácia
Reproduktívna – riadený rozhovor
Práca s učebnicou
Individuálna práca
Skupinová práca,
Diskusia
Beseda
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Expozičná - projekt
UČEBNE ZDROJE
učebnica Na prahu moderného sveta ISBN 80-7158-325-1
učebnica Slovensko na prahu nového veku ISBN 80-7158-276-X
Dejepisná čítanka č. 3 ISBN 80-7158-030-9
učebnica Svet v novom storočí ISBN 80-7158-069-4
učebnica Slovensko v novom storočí ISBN 80-7158-067-8
alternatívna učebnica Slovensko v 20. storočí ISBN 80-08-02524-7
historické mapy, plány mesta, náučné slovníky, encyklopédie, životopisné knihy, odborné časopisy (Historická revue), články z novín a časopisov, karikatúry, grafy, fotografie, obrazy
PC, DVD, video Dejiny Slovenska, prezentácie, internet, interaktívna tabuľa
HODNOTENIE PREDMETU
Pri hodnotení a klasifikácii budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011
na hodnotenie žiakov ZŠ z 1. mája 2011. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami:1 –
výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:
priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov
a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude
zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú
i fyzickú disponovanosť. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu
o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Pri samostatnej práci a aktivite možno hodnotiť prácu žiaka slovným komentárom.
celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého
polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností
a návykov vo vyučovacom predmete. V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú
náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči
žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete
v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie,
ako aj usilovnosť, referáty a projekty, aktivita pri práci na hodine, práca s poznámkami – obsahová úroveň, výstižnosť, funkčnosť, prístup k predmetu – nosenie pomôcok (učebnica, zošity...)
osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa
školského poriadku. Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy, referáty a projekty. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Predmet dejepis sa bude klasifikovať známkou.
Klasifikačná tabuľka
počet %
známka
100 – 90
1
89 - 75
2
74 - 50
3
49 - 30
4
29 - 0
5
OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Školský vzdelávací program z dejepisu je dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu
na počet hodín 66. ( ŠVP 33h + ŠkVP 33h )
Úvodná hodina 1h
Opakovanie 7. ročníka 1h
Európa na ceste k moderným národom 26h ( ŠVP 12h + ŠkVP 14h )
Moderný slovenský národ 13h ( ŠVP 7h + ŠkVP 6h )
Rakúsko-Uhorsko 7h ( ŠVP 4h + ŠkVP 3h )
Prvá svetová vojna 18h ( ŠVP 9h + ŠkVP 9h )
Poznámka: Rozširujúce učivo
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Ročník:
Trieda:
Školský rok:
Počet hodín:
Mesiac
Človek a spoločnosť
Dejepis
ôsmy
VIII.
2011/2012
1 h týždenne/33 h ročne
Hodina
Tématický celok
1
Úvodná hodina
1
1
1
Prierezové témy
Oboznámenie sa s témami, zadanie referátov
Európa na
ceste
k moderným
národom
Metódy a formy
Rozhovor
Didaktické hry
Veľká Británia
Listina slobôd, parlamentná monarchia,
Stuartovci, lord protektor, listina práv
Vysvetliť nové pojmy,
opísať vládu vo Veľkej
Británii v 17.stor.
Slovenský jazyk,geografia
Riadený rozhovor, práca
s učebnicou
Francúzsko
Kráľ slnko, absolutizmus, Richelieu, merkantilizmus, Colbert
Porozprávať o vláde
Ľudovíta XIV.- výboje,
rozvoj umenia
NŠFG - daňový systém,
vývoz a dovoz
Výklad, práca s literatúrou
Vek rozumu
Isac Newton, gravitácia,
osvietenstvo, Voltaire,
Montesquieu, Rousseau
Definovať pojmy osvietenstvo, opísať filozofické smery a hlavných
predstaviteľov
OSR - používanie rozumu, uvažovať nad
prírodnými javmi
Diskusia, brainstorming
Európa na
ceste
k moderným
národom
X.
Výkonový štandard
Opakovanie vedomostí
z predchádzajúceho
ročníka
1
IX.
Obsahový štandard
Téma
Pojmy
1
Francúzsko v
2.pol.18.stor.
Generálne stavy, Deklarácia ľudských a občianskych práv, Bastila
Stručne opísať vládu
Ľudovíta XVI., generálne stavy ich požiadavky
a filozofiu
NŠFG - platenie a neplatenie daní
Práca s textom, výklad
1
Veľká francúzska revolúcia
Jakobíni, girondisti,
gilotína, konvent, Robespierre, direktórium,
Code covil, konzulát
Charekterizovať priebeh, ciele a výsledky
francúzskej revolúcie
OŽZ - popravy a väzenie
Práca s historickými
textami a učebnicou
Napoleon Bonaparte
Korzika, empír, Trafalgar, Slavkov, Berezin,
Kutuzov, Waterloo
Analyzovať život a
politické ambície a
snahy Napoleona
MV - interaktívna tabuľa, TPPZ - sebahodnotenie
Práca s učebnicou a
ineraktívnou tabuľou,
video, Projektové vyučovanie
Americká vojna za
nezávislosť
Kolonializmus, bostonské pitie čaju, Thomas
Jefferson, republikáni,
federalisti, George
Washington, Lincoln
Načrtnúť spôsob života
v USA v 18. a 19. stor.,
politické snahy a vznik
USA
MkV - vzťahy medzi
Indiánmi a kolonialistami
Diskusia, riadený rozhovor
Zjednotenie Talianska
Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi, Solferin, Viktor Emanuel
Opísať hospodárske a
politické pomery v Tal.
pred zjednotením, spôsob vzniku jednotného
Talianska
1
1
XI.
1
Riadený rozhovor, práca
s mapou
1
Zjendotenie Nemecka
1
Opakovanie
Wilhelm, Otto von
Bismark, Sadová, Sedan, Wilhelm III.
Opísať hospodárske a
politické pomery v
Nem. pred zjednotením,
spôsob vzniku nemeckého cisárstva
Slovenský jazyk,geografia
Výklad, práca s mapou
OSR - ako sa správne
učiť
Didaktické hry
Ignác Martinovics,
Jozef Hajnóczy, Smetanovič, Abaffy, František
II., mier v BA
Zhodnotiť význam myšlienok francúzskej revolúcie v Uhorsku, pôsobenie Napoleona na
Slovensku
MkV - vplyv empíru na
architektúru na Slovensku
Práca s literatúrou,
učebnicou
Slovenské národné
hnutie
Ján Kollár, Pavol Jozef
Šafárik, cholerová epidémia
Vysvetliť dôvody šírenia národného povedomia, myšlienky všeslovanskej vzájomnosti,
uviesť dôvody nepokojov, a ich výsledky
EV - životné podmienky
Slovákov v Uhorsku
Práca s mapou, diskusia
Ľudovít Štúr
Uhrovec, Spoločnosť
česko - slovenská, Devín, lýceum v BA,
Uhorský snem, Modra
Chrakterizovať myšlienky, národné a politické snahy Ľ.Štúra,
uzákonenie spisovnej
slovenčiny
TPPZ - skupinová práca
Projektové vyučovanie
1
Revolučné Uhorsko
Jar národov, Lajos Kossuth, Vilagos, zrušenie
poddanstva
Vymenovať význam
revolučných snáh v
Uhorsku, priebeh a
výsledky
Slovenský jazyk,geografia
Práca s mapou, literatúrou, riadený rozhovor
1
Žiadosti slovenského
národa
Nitrianske žiadosti,
Žiadosti slovenského
národa, všeslovanský
snem
Definovať jednotlivé
body žiadostí
DV - doprava v 19.stor.
Práca s literatúrou
Jakobíni a Napoleon na
Slovensku
1
XII.
1
Moderný slovenský
národ
1
Moderný slovenský
národ
I.
1
Slovenskí dobrovoľníci
Barikády, Štúr, Hurban,
Hodža, SNR, Bloudek,
Zach, zimná výprava,
Myjava
1
Memorandum Slovenského národa
Štefan Marko Daxner,
Turčiansky sv. Martin,
Štefan Moyzes, Matica
slovenská
1
Opakovanie
II.
1
Zhodnotiť snahy štúrovcov o osamostatnenie
Slovákov, opísať postup
jednotlivých doborvoľníckych výprav
RV - dobrovoľníci na
našom území - Myjavské kopanice
Riadený rozhovor, práca
s mapou
Opísať snahy Slovákov
v národnom hnutí, memorandum, dôvody,
vznik a úlohy matice
OSR - vlastný názor na
jednotlivé témy
Riadený rozhovor, práca
s literatúrou
Slovenský jazyk,geografia
Testy a didaktické hry
Priemyselná revolúcia
Mechanizácia, James
Watt, parný stroj, Edison, Daimler, vakcinácia, Benz, Montgolfierovci, Giffard
Vysvetliť pojem priemyselná revolúcia,
vymenovať najznámejšie vynálezy 19. storočia
a ich význam a použitie
DV - nové doppravné
stroje, TPPZ
Projektové vyučovanie
Umenie 19. storočia
Empír, impresionizmus,
Manet, Monet, expresionizmus, fauvizmus,
kubizmus
Stručne opísať aspoň 4
umelecké smery a ich
predstaviteľov
MkV - kladný vzťah k
umeniu
Práca s obrázkami
Kolonializmus
Angličania, Francúzi,
Belgičania, Holanďania,
USA, Nemci
Podľa mapy vymenovať
a opísať koloniálnu
politiku vo svete
Slovenský jazyk,geografia
Práca s mapou, riadený
rozhovor
1
Európa v II. pol.19.
storočia
III.
1
1
Európa v II. pol.19.
storočia
1
Vznik Rakúska - Uhorska
Dualizmus, maďarizácia, industrializácia
Definovať nové pojmy,
priebeh vzniku Rakúsko
- Uhorska, hospodársky
a národnostný vývoj
NŠFG - prvé banky na
Slovensku
Riadený rozhovor, výklad
Každodennosť
Vysťahovalectvo, spolky, volebné právo, Apponyiho zákony
Stručne opísať bežný
život na Slovensku,
maďarizáciu školstva,
polit. strany na Slov.
OSR - školstvo dnes a v
minulosti
Výklad, riadený rozhovor
Rozdelená Európa
Trojspolok, dohoda,
anexia, Balkánske vojny, atentát, František
Ferdinand d,Este, Gavrillo Princip
Uviesť príčiny vzniku
prvej svetovej vojny
Slovenský jazyk,geografia
Práca s mapou, učebnicou, literatúrou
Priebeh I.svetovej vojny
Západný, východný
front, blesková vojna,
zákopová vojna
Načrtnúť podľa mapy
priebeh, jednotlivé bitky
a koniec I.svetovej
vojny
TPPZ- prezentácia pred
spolužiakmi, zdokonalenie sa vo vyjadrovaní
Projektové vyučovanie
Výsledky vojny
Rada piatich, Wilson,
Clemenceau, Spoločnosť národov, Versailský systém
Vymenovať a opísať
výsledky prvej svetovej
vojny
Slovenský jazyk,geografia
Práca s literatúrou a
písomnými prameňmi
Rakúsko - Uhorsko
1
IV.
1
Prvá svetová vojna
1
1
V.
1
1
1
Prvá svetová vojna
Vznik ČSR
T.G.Masaryk,
M.R.Štefánik
Zahraničný odboj, Slovenská liga, Clevelandská dohoda, Mafia,
Pittsburská dohoda,
Martinská deklarácia
Zhodnoťiť pôsobenie
Slovákov vo vojne,
opísať zahraničný odboj, vznik a vyhlásenie
ČSR
TPPZ - prezentácia pred
spolužiakmi
Projektové vyučovanie
Stručne opísať osobnosti, ich životopis a politické pôsobenie
OSR - budovanie vzťahu k národnému povedomiu
Práca s obrazovým
materiálom
Slovenský jazyk,geografia
1
Exkurzia
1
Súhrnné opakovanie
Testy a didaktické hry
1
Záverečné hodnotenie
Didaktické hry
VI.
Vysvetlivky skratiek:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
EV – enviromentálna výchova
MkV – multikulturálna výchova
OŽZ – ochrana života človeka a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
MV – mediálna výchova
DV – dopravná výchova
RV – regionálna výchova
NŠFG – národný štandard finančnej gramotnosti
Exkurzia
Predmet : Anglický jazyk 8. ročník
Názov ŠVP ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie
Názov ŠkVP Škola pre život v treťom tisícročí
Vyučovací jazyk Slovenský
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
Predmet Anglický jazyk Komunikácia v anglickom jazyku
Ročník ôsmy
Časový rozsah výučby týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
Charakteristika predmetu
Cieľom vyučovania anglického jazyka v základnej škole je v prvom rade naučiť žiakov všetky
formy dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni tak, aby ich jazyková príprava
efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho občana pripraveného na život v spojenej
Európe, ďalej ide o vzbudenie záujmu žiakov o daný predmet a adekvátnu motiváciu, ktorá pomáha
osvojiť si cudzí jazyk na požadovanej úrovni.
Komunikácia a rozvoj kľúčových kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre prekonávanie
bariér a podporu mobility, ktoré pomáhajú vytvárať pozitívny vzťah k ďalšiemu vzdelávaniu a
významne prispievajú k zlepšeniu kvality života v rámci Európskej únie i mimo nej.
Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu:
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR), ktorý vytvára rámec na rozvoj komunikačných
kompetencii žiaka a stanovuje rámec komunikačných spôsobilosti, ktoré môžu žiaci pri presne stanovených
podmienkach dosiahnuť. Tento dokument určuje jednotlivé komunikačné úrovne :
Základná úroveň A nazvaná: Používateľ základov jazyka, ktorá sa delí na úroveň A1 a A2
Mierne pokročila úroveň B nazvaná: Samostatný používateľ: úroveň B1 a B2
Pokročilá úroveň C nazvaná: Skúsený používateľ: úroveň C1 a C2
K základným jazykovým kompetenciám v jednotlivých úrovniach v oblasti jazykovej prípravy patria:
- porozumenie ( počúvanie a čítanie )
- hovorenie ( ústna interakcia, samostatný výstup, ústny prejav)
- písanie
Komunikačné zručnosti sa navzájom prelínajú a preto ich nemožno chápať izolovane.
Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované dôležitými aspektmi, ako sú: rozsah, presnosť,
plynulosť a interakcia.
Ciele predmetu:
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu týchto všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií:
Všeobecné kompetencie:
- vedome získať nové vedomosti a zručnosti,
- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
- pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať
pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
- udržať pozornosť pri prijímaní informácií,
- pochopiť zámer zadanej úlohy,
- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
- pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Do obsahu učiva daného predmetu sú zaradené prierezové témy:
1. Multikultúrna výchova
- rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov v maximálnej miere
- zaradiť prvky regionálnej kultúry
2. Mediálna výchova
– schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich
produktmi
3. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- rozvoj schopnosti využívať nástroje IKT pri zostavovaní základných písomností osobnej agendy
a prezentovať svoju prácu písomne aj
verbálne s využitím IKT
4. Environmentálna výchova
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k životnému prostrediu
5. Osobnostný a sociálny rozvoj
- rozvíjať u žiakov sebapoznanie, sebaúctu, sebareflexiu, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a
spoluprácu v kolektíve
- pestovať kvalitné medziľudské vzťahy
Spôsoby hodnotenia:
- slovným hodnotením zohľadňovať vyjadrovacie schopnosti žiakov, ich kreativitu, sociálne
správanie a rečové zručnosti
- získané vedomosti a schopnosti hodnotiť známkou podľa klasifikačného poriadku
Predmet : Fyzika 8. ročník
ročník: ôsmy
časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
názov ŠkVP: Cesta za poznaním
stupeň: ISCED 2, nižšie sekundárne vzdelanie
forma štúdia: denná
vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Charakteristika predmetu:
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami
prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody
a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných
odborov s využitím prostriedkov IKT.
Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť
prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty
výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou
komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov
potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a
podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať
nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Ciele predmetu:
Intelektuálna oblasť
a primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
vov v bezprostrednom okolí,
nformačných zdrojov,
ou.
Schopnosti a zručnosti
a maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
nbiť sa priznať vlastnú chybu
adiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.
Postojová oblasť
ešeniu problémov,
ody, v ktorej
platia fyzikálne zákony,
vneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,
- vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností.
Sociálna oblasť
y v spoločnosti,
oločnosti,
iavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní,
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí
na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov
Vyučovacie stratégie:
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na
činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.
Výklad, hľadanie informácii, samoštúdium, projekty
Učebné zdroje:
Názov tematic- Odborná
kého celku
literatúra
i. svetlo
Didaktická
technika
Materiálne
výučbové
prostriedky
Ďalšie zdroje
(internet, knižnica, ...
PC,
Fyzika pre 7. Tabuľa,
dataprojektor
ročník ZŠ.
Bohuněk,
Kolářová,
Klobušický,
Prochádzková,
SPN
1991. Bratislava, časť A,
B
Učebnica,
zbierky,
prezentácie, pracovné listy
Internet,
interaktívne
testy, pracovné listy, internetové stránky na fyziku, www.zborovna.sk
II. SILA
A POHYB.
PRÁCA. ENERGIA
Fyzika pre 7. Tabuľa,
PC, Učebnica,
ročník ZŠ.
dataprojektor
zbierka
úloh,
príBohuněk,
klady, preKolářová,
zentácie
Klobušický,
Prochádzková,
SPN
1991. Bratislava, časť A,
B
Učebnica
Tabuľa, PC
fyziky pre 8.
ročník ZŠ
Učebnica,
zbierka úloh
Obsah vzdelávania:
I. Svetlo
Skúmanie vlastností svetla (7 h)
1.1 Slnečné svetlo a teplo
1.2 Zdroje svetla
1.3 Rozklad svetla
1.4 Skladanie farebných svetelných lúčov
1.5 Absorpcia svetla
Odraz a lom svetla (11 h)
1.6 Zákon odrazu svetla
1.7 Zákon lomu svetla
1.8 Šošovky
1.10 Zobrazenie spojkou
1.11 Zobrazenie rozptylkou
1.12 Optické vlastnosti oka
1.13 Chyby oka. Okuliare
1.14 Praktické využitie šošoviek
II. SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA
Skúmanie sily (10 h)
2.1 Telesá pôsobia na seba silou
2.2 Deformačné účinky sily. Meranie sily
2.3 Gravitačná sila a hmotnosť telesa
2.4 Skladanie síl
2.5 Otáčavé účinky sily
2.6 Ťažisko telesa a jeho určenie
2.7 Tlaková sila. Tlak v plyne a v kvapaline
2.8 Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách a plynoch
Sila a pohyb (10 h)
2.9 Opisujeme pohyb telesa
2.10 Dráha pohybu telesa a jej závislosť od času
2.11 Rýchlosť pohybu teliesa a jej meranie
2.12 Pohyby rovnomerné a nerovnomerné
2.13 Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu
Práca. Výkon. Trenie (6 h)
2.16 Mechanická práca
2.17 Práca na naklonenej rovine
2.18 Výkon
2.19 Trenie. Trecia sila a jej meranie
Pohybová a polohová energia (6 h)
2.20 Pohybová energia telesa
2.21 Polohová energia telesa
2.22 Vzájomná premena polohovej a pohybovej energie telesa
2.23 Zákon zachovania energie
Energia v prírode, technike a spoločnosti (9 h)
2.24 Zdroje energie
2.25 Výhrevnosť paliva
2.26 Elektrárne
2.27 Netradičné zdroje energie
2.28 Čísla o spotrebe energie nás varujú
Učebné osnovy:
Učivo:
Vzdelávacie výstupy:
Kritéria hodnotenia:
SVETLO
Žiak vie:
Žiak vedel:
Slnečné svetlo a
teplo.
-dokázať experimentom premenu
svetla na teplo
-dokázať experimentom premenu
svetla na teplo
-navrhnúť jednoduchý experiment
na rozklad svetla
-navrhnúť jednoduchý experiment
na rozklad svetla
Svetelná energia a
jej premena na
teplo, ktorého
veľkosť vieme
vypočítať.
Porovnanie zdrojov svetla – Slnka
a žiarovky.
Dôkazy priamočiareho šírenia sa
svetla.
Rozklad svetla.
Farby spektra.
Absorbovanie a
odraz farieb spektra povrchmi rôznej farby.
Skladanie farieb
- porovnať zdroje
svetla – Slnko,
žiarovka
Metódy
a prostriedky
hodnotenia:
Práca vo dvojiciach
Medzipredmetové vzťahy
a prierezové
témy:
OSR5
-porovnať zdroje
svetla – Slnko,
žiarovka
Geografia
- navrhnúť experiment na dôkaz
priamočiareho
šírenie sa svetla
-navrhnúť experiment na dôkaz
priamočiareho
šírenie sa svetla
-opísať absorbovanie a odraz
farieb spektra od
bieleho povrchu a
farebných povrchov
-opísať absorbovanie a odraz
farieb spektra od
bieleho povrchu a
farebných povrchov
- opísať skladanie
farieb
- opísať skladanie
farieb
Výchova umením
OSR11
Skupinová práca
Odraz svetla.
Zákon odrazu.
- navrhnúť experiment na dôkaz
platnosti zákona
- navrhnúť experiment na dôkaz
platnosti zákona
Lom svetla. Zákon lomu.
odrazu svetla
odrazu svetla
- navrhnúť experiment na dôkaz
platnosti zákona
lomu svetla
-navrhnúť experiment na dôkaz
platnosti zákona
lomu svetla
-znázorniť graficky zobrazenie
predmetu spojkou
a rozptylkou
-znázorniť graficky zobrazenie
predmetu spojkou
a rozptylkou
Dúha.
Zobrazovanie
šošovkami.
Test
vysvetliť princíp
použitia okuliarov
pri odstraňovaní
chýb oka
Chyby oka. Okuliare.
Projekt
- získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
· správne citovať
zdroje informácií
· tvorivo využívať
poznatky na vypracovanie projektu
· prezentovať a
obhájiť svoju
prácu v triede
vysvetliť princíp
použitia okuliarov
pri odstraňovaní
chýb oka
-získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
· správne citovať
zdroje informácií
· tvorivo využívať
poznatky na vypracovanie projektu
· prezentovať a
obhájiť svoju
prácu v triede
Biológia
Test
Geografia, Biológia, Chémia
Osobná
prezentácia
SILA A POHYB.
PRÁCA.
ENERGIA
Vzájomné pôsobenie telies, sila.
Žiak vie:
Žiak vedel:
- vysvetliť silu
ako prejav vzájomného pôsobenia telies
- vysvetliť silu
ako prejav vzájomného pôsobenia telies
-vysvetliť spôsob
merania sily silomerom
· stanoviť rozsah
merania daným
silomerom
· vybrať pre dané
meranie vhodný
silomer
· určiť chyby merania silomerom
·
-vysvetliť spôsob
merania sily silomerom
· stanoviť rozsah
merania daným
silomerom
· vybrať pre dané
meranie vhodný
silomer
· určiť chyby merania silomerom
Ústne skúšanie
Technické práce
Jednotka sily 1 N.
Gravitačná sila,
gravitačné pole.
Výpočet sily,
ktorou Zem priťahuje telesá pri
svojom povrchu
(F = g.m).
Lineárna závislosť gravitačnej
Aktivita na hodine
Geografia
Písomne
sily a hmotnosti
telesa.
Ťažisko telesa a
jeho určenie.
-zostrojiť graf
lineárnej závislosti gravitačnej sily
a hmotnosti telesa
- zostrojiť graf
lineárnej závislosti gravitačnej sily
a hmotnosti telesa
-určiť ťažisko
vybraných telies
-určiť ťažisko
vybraných telies
Pohybové účinky
sily.
Meranie času.
Jednotky času 1 s,
1 min, 1 h.
Práca na hodine
Matematika
Aktivita
-zostrojiť graf
lineárnej závislosti dráhy od času
pre rovnomerný
priamočiary pohyb
-zostrojiť graf
lineárnej závislosti dráhy od času
pre rovnomerný
priamočiary pohyb
Práca vo dvojiciach
OSR11
Rovnomerný a
nerovnomerný
pohyb.
Dráha a rýchlosť
rovnomerného
pohybu (s = v.t, v
= s/t). ň
Priemerná rýchlosť.
Jednotky rýchlosti
1 m/s, 1 km/h.
Grafické znázornenie rýchlosti a
dráhy pohybu v
čase.
Deformačné
účinky sily.
Tlaková sila Tlak.
(p= F/S)
Jednotky tlaku 1
Pa, 1 hPa, 1kPa.
- zostrojiť graf
konštantnej závislosti rýchlosti od
času pri rovnomernom priamočiarom pohybe
- zostrojiť graf
konštantnej závislosti rýchlosti od
času pri rovnomernom priamočiarom pohybe
-čítať údaje z
grafu
-riešiť výpočtové
úlohy s využitím
vzťahov pre rovnomerný priamočiary pohyb
-čítať údaje z
grafu
- riešiť výpočtové
úlohy s využitím
vzťahov pre rovnomerný priamočiary pohyb
- aplikovať vzťah
na výpočet tlaku a
mechanickej práce v jednoduchých výpočtových úlohách
Matematika
Ústne skúšanie
- aplikovať vzťah
na výpočet tlaku a
mechanickej práce v jednoduchých výpočtových úlohách
Mechanická práca. (W = F.s)
Jednotka práce 1
J.
Písomne
Práca na naklonenej rovine.
- [nepovinné]
Trenie. Trecia
sila.
Pohybová energia
písomne
Ústne skúšanie
- analyzovať situácie, v ktorých sa
prejavujú účinky
trenia
-analyzovať situácie, v ktorých sa
prejavujú účinky
trenia
telesa.
Polohová energia
telesa.
Vzájomná premena pohybovej a
polohovej energie
telesa.
Zákon zachovania
energie.
- na jednoduchých
príkladoch vysvetliť vzájomnú
premenu rôznych
foriem energie a
zákon zachovania
energie
-zaujať kladný
postoj k opatreniam vedúcim k
úsporám energie
Zdroje energie.
Fosílne palivá.
Tradičné a netradičné zdroje energie.
Vodné elektrárne.
Zvyšovanie spotreby energie, z
toho vyplývajúce
nepriaznivé dôsledky
-získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
· správne citovať
zdroje informácií
· tvorivo využívať
poznatky na vypracovanie projektu
· prezentovať a
obhájiť svoj projekt v triede
- na jednoduchých Skupinová práca
príkladoch vysvetliť vzájomnú
premenu rôznych
foriem energie a
zákon zachovania Ústne skúšanie
energie
OSR5
-zaujať kladný
postoj k opatreniam vedúcim k
úsporám energie
-získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
· správne citovať
zdroje informácií
· tvorivo využívať
poznatky na vypracovanie projektu
· prezentovať a
obhájiť svoj projekt v triede
Dejepis
Test
Chémia
Ekológia
Biológia
Osobná prezentácia projektu
TZZP1
Predmet : Ruský jazyk 8. ročník
Vzdelávacia oblasť:
Názov predmetu:
Časový rozsah výučby:
Ročník:
Škola:
Názov ŠVP:
Stupeň vzdelania:
Forma štúdia:
Vyučovací jazyk:
Jazyk a komunikácia
Ruský jazyk
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
8.ročník
ZŠ Streda nad Bodr.
ISCED 2
nižšie sekundárne
denná
slovenský
CIELE PREDMETU:
- ďalej rozvíjať jazykové zručnosti v ústnom i písomnom prejave, rozvíjať komunikačné schopnosti
v spoločenských situáciách
- rozšíriť a prehĺbiť poznatky ruskej výslovnosti a intonácie, ruskej lexiky, základov gramatiky a pravopisu
a ich prostredníctvom skvalitniť schopnosti žiakov rozumieť ruskej reči, hovoriť, čítať a písať po rusky
- získavať jasnejšiu predstavu o charaktere ruského jazyka, osvojovať si ďalšie poznatky z reálií – využívať
pri tom vedomosti a zručnosti osvojené v iných vyučovacích predmetoch
- viesť žiakov k samostatnému získavaniu vedomostí prostredníctvom dostupných informácií a zabezpečiť,
aby žiak dokázal samostatne vymieňať informácie s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom bez pocitu strachu
a napätia
- na základe textov zodpovedajúcich veku a záujmom žiakov pôsobiť v duchu porozumenia, znášanlivosti
a priateľstva medzi národmi
Kompetencie
Všeobecné kompetencie - sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne
činnosti, vrátane rečových zručností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
vedome získať nové vedomosti a zručnosti
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
udržať pozornosť pri prijímaní informácií,
pochopiť zámer zadanej úlohy,
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosť
KĽÚČOVÝMI KOMPETENCIAMI V OBLASTI JAZYKOVEJ PRÍPRAVY SÚ:
porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať.
Posluch:
Žiaci sa naučia:
- rozumieť súvislým prejavom učiteľa, vrátane audio nahrávky v rámci známych tém i s malým počtom
neznámych slov, ktorých význam možno odhadnúť z kontextu
Ústny prejav:
Žiaci sa naučia:
- odpovedať na otázky a tvoriť otázky k textu a k situácii
- reprodukovať obsah preberaného textu na základe otázok, ale aj samostatne
- viesť krátke rozhovory na bežné témy s využitím osvojenej lexiky a v rozsahu preberaného učiva, vedieť
začať a udržiavať rozhovor
- vedieť foneticky správne a výrazne recitovať básne a vedieť spievať piesne
Čítanie:
- čítať nahlas, so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou, prirodzeným tempom, foneticky správne
texty so známym jazykovým materiálom
- upevňovať a zdokonaľovať techniku hlasného i tichého čítania a techniku porozumenia (učiť sa vystihnúť
hlavné myšlienky alebo informácie z textu)
- nácvik výrazného čítania a umeleckého prednesu
- rozvíjať návyk práce so slovníkom a analytickú prácu s textom
Písomný prejav:
Žiaci sa naučia:
- osvojovať si pravopisné javy v rozsahu prebratej slovnej zásoby
- písomne zaznamenať text aj podľa diktátu
- písomne odpovedať na otázky
- napísať krátke blahoželanie k sviatkom
- sformulovať svoje myšlienky na danú tému a dať ju do písomnej podoby v jednoduchej slohovej práci
- dopĺňať rébusy, krížovky, riešiť osem-smerovky
- vytvoriť projekt
Gramatika:
- vedieť pracovať s jednoduchými gramatickými tabuľkami – skloňovanie podstatných mien, časovanie slovies,
prítomný, minulý a budúci čas, prídavné mená, číslovky
Informácie z reálií:
- na základe grafických a zvukových textov sa žiaci oboznámia so životom ruských školákov, s ukážkami
ruskej ľudovej slovesnosti (piesne, príslovia, porekadlá, žarty), dozvedia sa o rozdieloch v slovenskej a
ruskej škole, ako sa oslavujú Vianoce v Rusku
TÉMA
Poazbukové obdobie :
Môj deň
Čo robíme v škole
Prierezové témy :
Mediálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Nová lexika k téme : Môj
deň.
Neurčitok slovies.1.osoba
prít.času Číslovky 1-12 v
spojení so slovom
„čas“.
Tvorenie prísloviek ráno,
cez deň,
večer, v noci.
Hádanky. Vtip.
Nová lexika k téme Škola –
učebné predmety, rozvrh
hodín.
1.osoba plurálu prít. Času
slovies.
Výrazy : s láskou, riešiť
úlohu,
môžem, chcem...
Vtipy
Porozumieť základným informáciám v krátkych
zvukových záznamoch,
v ktorých sa hovorí o režime dňa žiaka.
Z kontextu prečítaného
textu pochopiť význam
niektorých neznámych slov a ostatné vyhľadať v
prekladovom slovníku.
Napísať jednoduché vety,
jednoduchý osobný list
Opýtať sa na čas alebo podať informáciu
o čase. Porozprávať o svojom režime dňa.
Porozumieť
informáciám v ktorých sa hovorí o hodinách v
škole.
Napísať jednoduché vety, svoj
rozvrh hodín. Charakterizovať stručne a krátkymi
vetami osoby
a veci, aspekty všedného dňa.
Pochopiť význam textu.
Porozprávať o sebe. Podať
krátku informáciu. Porozumieť informáciám
z posluchu.
Ako pomáhaš doma
Prierezové témy :
Mediálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj
Viete počítať
Prierezové témy :
Mediálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Nová lexika k téme.
Číslovky 1 –
100.
Slovné spojenia čísloviek
s podstatným menom
rok.
Príslovia. Hádanka.
Pieseň Dva krát dva sú
štyri.
Rozumieť jednoduchým pokynom
informatívneho charakteru,. Porozumieť
základným informáciám
z posluchu, Z kontextu
prečítaného textu ..
Napísať jednoduché vety
s použitím novej lexiky Charakterizovať stručne a
krátkymi vetami osoby a veci, ich vek.
POČET
HODÍN
3
6
4
4
4
Ročné obdobia
Prierezové témy :
Mediálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj,
environmentálna výchova,
ochrana života a zdravia
Počasie
Prierezové témy :
Mediálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj,
ochrana života a zdravia
Príslovky : Na jar, na
jeseň, v lete, v zime.
List.Vtipy.Hádanky
Požiadať o jednoduché informácie
alebo ich poskytnúť, opýtať sa na
činnosti v rámci ročných období
alebo podať informáciu o tom.
Nová lexika k téme Počasie. List.
Pravopis slabík so spoluhláskami
ž,š, č, šč.
3.osoba plurálu prítomného času
slovies.
Vtip. Hádanka
Prečítať foneticky správne
krátky text v písanej i tlačenej
podobe. Z kontextu prečítaného
textu pochopiť význam
niektorých neznámych slov a ostatné vyhľadať
v prekladovom slovníku.
3
V Moskve
Prierezové témy :
Multikultúrna výchova
mediálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj,
Zdravie
Prierezové témy :
mediálna výchova, osobný a sociálny rozvoj,
ochrana života a zdravia
Časovanie slovies typu :
Delať-govoriť.
Používanie slovies učiťučiť sa,
idti-jechať.
Minulý čas slovesa idti –
jechať.
Reálie – pamätihodnosti
Moskvy,
Kremľa.
Minulý čas slovies.
Slovesá znať-umeť a ich
používani
Napísať jednoduché vety
s použitím slovies. Charakterizovať
stručne a krátkymi vetami pamätihodnosti Moskvy
a Kremľa.
Požiadať o jednoduché informácie
alebo ich poskytnúť, opýtať sa na
cieľ cesty s použitím slovies pohybu alebo podať
informáciu o ceste.
Porozprávať o činnosť vo voľnom čase, pri
športe.
Požiadať o jednoduché informácie alebo ich poskytnúť s použitím
slovies umeť-znať a výrazov osvojených v rámci
témy.
4
3
3
V obchode
Prierezové témy :
mediálna výchova, osobný
a sociálny rozvoj,
ochrana života a zdravia
Požiadať o informácie, v ktorých sa hovorí o nákupoch a plánoch na
prázdniny. Prečítať foneticky správne krátky text v
písanej i
tlačenej podobe.
Nákupy.
Prídavné mená v nominatíve
singuláru a plurálu.
Budúci čas slovies.
Pieseň Veselí cestovatelia.
Blahoželanie k narodeninám
Opakovacia lekcia
HODNOTENIE PREDMETU:
Predmet ruský jazyk sa bude hodnotiť známkou. Žiaci budú hodnotení podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.
Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomné kontrolné práce, diktáty (2 v školskom roku) a projektové práce.
Hodnotenie diktátov:
0 - 4 ch = 1
5 - 9 ch = 2
10 - 14 ch = 3
15 - 19 ch = 4
nad 20 ch = 5
Hodnotenie testov a písomných prác:
100 - 90% = 1
89 - 75%
74 - 50%
49 - 30%
29 - 0%
=
=
=
=
2
3
4
5
Hodnotenie projektových prác: stupeň 1, 2, 3
za neodovzdaný projekt 5
Mesiac Hod.
1.
2.
27.
3.
28.
4.
29.
5.
30.
6.
31.
7.
32.
8.
33.
9.
10.
11.
Téma vyučovacej hodiny
Výchovno-vzdelávacie ciele
Prierezové témy
Poznámky
Úvodná hodina. Opakovanie učiva zo 7.roč.
- oboznámiť žiakov s učivom 8.r.; vzbudiť u žiakov záujem o štúdium RJ;
Osobnostný
- pochopiť význam RJ pre komunikáciu v EU a vo svete
a sociálny rozvoj
Opakovanie učiva zo 7.roč.
- zopakovať učivo 7.roč.; upevniť a fixovať vedomosti a komunikačné
zručnosti
z predchádzajúceho
odstraňovať
jazykové
L9: Máme radi prírodu – nová slovná zásoba;
- rozšíriť slovnú
zásobu v tem. ročníka;
okruhu Príroda;
osvojiť
si lexikunedostatky
pri
Osobnostný
Zvieratá, kvety, stromy
pomenovaní domácich a divých zvierat, kvetov, listnatých a ihličnatých
a sociálny rozvoj
L1: Vitaj škola – práca s textom – čítanie
-stromov;
rozšíriť slovnú
zásobu;
čítaťdatívu
s porozumením,
sossprávnou
výslovnosťou,
Osobnostný
osvojiť
si
tvorenie
PM
vo
väzbe
predložkami
k,
po;
vedieť
27.
L9: Máme radi prírodu – nová slovná zásoba;
- rozšíriť slovnú zásobu v tem. okruhu Príroda; osvojiť si lexiku pri
sKoncovky
porozumením,
preklad
prízvukom
astromy
intonáciou;
učiťpodstatným
žiakov ruskej
rečovej
etiketev pri
a sociálny
rozvoj
PM v sing.
a pl. datívu; slovesá
správne
pridávať
koncovky
menám
v datíve
j.domácich
azoznamovaní;
mn. č.; a divých zvierat,
Mediálna
výchova
Zvieratá,
kvety,
pomenovaní
kvetov,
listnatých a ihličnatých
naučiť
vhodne
sa pozdraviť
a zdvorilostné
frázy pri
predstavovaní
pohybu; gram. cv. zo str. 55,56
upevniťžiakov
a utriediť
poznatky
v používaní
sloviesstromov;
pohybu;
viesť
žiakov
osvojiť si tvorenie datívu PM vo väzbe s predložkami k, po; vedieť
Zoznamovanie – krátke situačné dialógy
ak ochrane
spoločenskom
viesť ich
kultivovanému
správaniu
akuláske
k zvieratám;
čítať
so správnou
Environmentálna
28.
Koncovky
PM vživotného
sing. astyku;
pl. prostredia
datívu;
slovesá
správne
pridávať
koncovky podstatným
menám v datíve v j. a mn. č.;
Opis
kto je radi
to, čo
je to?
-výslovnosťou,
viesť
žiakov
tomu,
aby arozvíjali
svojepochopiť
nadanie
aobsah
vhodne
trávili
voľný časv používaní
pohybu;
gram.
cv.kzo
str. 55,56
upevniť
atextu
utriediť
slovies pohybu; viesť žiakov
Prácaobrázkov
s textom–Máme
prírodu
prízvukom
intonáciou;
a s poznatky
využitím
výchova
-osvojenej
formovaťlexiky
pozitívny
vzťah
k práci na otázky k ktextu
ochrane životného prostredia a láske k zvieratám; čítať so správnou
vedieť
odpovedať
29.
Práca s textom Máme radi prírodu
výslovnosťou, prízvukom a intonáciou; pochopiť obsah textu a s využitím
Povolanie – názvy profesií
osvojenej
lexiky vedieťokruhu
odpovedať na otázky k textu
L10: V zime – nová slovná zásoba; akuzatív PM - rozšíriť slovnú zásobu o názvy vianočných sviatkov
a v tematickom
L2:
Spomíname
na
leto
–
nová
slovná
zásoba
rozvíjať
posluch
a
ústnu
reč;
osvojovaním
novej
lexiky,
správnej
Vlastenecká výchova
v sing. a pl.; vyjadrenie budúceho časového
Ročné obdobia; sprístupniť tvorenie a používanie akuzatívu PM v sing. a pl.;
Osobnostný
30.
L10: výslovnosti,
V zime – nová
slovná
zásoba; akuzatív
PM o-časovaní
rozšíriť slovnú
zásobu
o názvy vianočných sviatkov a v tematickom okruhu
Báseň
Ahoj
škola;
Použitie
a
pravopis
zvratných
nových
gramatických
poznatkov
zvratných
slovies
úseku; cv. str. 60 – 61
poukázať na rozdiel medzi slovenským a ruským jazykom pri životných PM;
a sociálny rozvoj
v sing.
pl.; vyjadrenie
budúceho
časového
Ročnétechniku
obdobia;
sprístupniť
tvorenie
a používanie akuzatívu PM v sing. a pl.;
častíc
anaučiť
oalokáli
PM vo
väzbe
s predložkami
zdokonaľovať
čítania
a písania
Osobnostný
žiakov
budúci
časový úsek
(o hodinu,
o týždeň,
o mesiac...);
úseku;
cv. str.
60 –vyjadriť
61
poukázať
na rozdiel
medzi slovenským a ruským jazykom pri životných PM;
-vážiť
rozvíjať
vlastenecké
žiakov hrdosťou
na historické
pamiatky
a krásy
a sociálny rozvoj
Práca s textom V zime; Pieseň V lese sa
si tradície
naše i cítenie
iných národov;
tvoriť dialógy
podľa
daných
rečových
Multikultúrna
naučiť
žiakov
vyjadriť
budúci časový
úsek (o hodinu, o týždeň, o mesiac...);
Práca
s textom
Slovenska;
naučiť
naspamäť
Ahoj škola
narodila
jedličkaSpomíname na leto – čítanie
modelov;
sasaPieseň
spievať
pieseň
výchova
31.
Práca
s textomnaučiť
V
zime;
Vruskú
lesebáseň
sa
vážiť si tradície naše i iných národov;
tvoriť dialógy podľa daných rečových
s porozumením, preklad
Environmentálna
narodila jedlička
modelov; naučiť sa spievať ruskú pieseň
výchova
Snežný zajačik – náčuv textu, čítanie
Kde?
– v, na + lokál
PM; gramatické a rečové
32.
Snežný zajačik – náčuv textu, čítanie
s porozumením,
preklad
cvičenia
s porozumením, preklad
Záverečné opakovanie
- zopakovať si slovnú zásobu a gramatiku; upevniť a fixovať vedomosti
opakovanie
- zopakovať
si slovnú zásobu a gramatiku;
upevniť a fixovať vedomosti
L3: V škole – nová slovná zásoba; Lokál33.
PM Záverečné
-a upevniť
a rozšíriť
slovnú zásobu
tematickom
okruhu
Škola
Osobnostný
komunikačné
zručnosti;
významvdobrého
vzdelania
pre
život;
Osobnostný
a komunikačné
zručnosti; významadobrého
s predložkami „o“, „ob“; cv.3/str.20
-povzbudzovať
vysvetliť žiakom
rozdiel v známkovaní
vedomostí
ruskej a slovenskej
sociálnyvzdelania
rozvoj pre život;
sebavedomie
žiakov pri zvládaní
RJ; vmotivovať
žiakov
k tomu, a sociálny
rozvoj
povzbudzovať
sebavedomie
žiakov pri zvládaní RJ; motivovať žiakov k tomu,
škole;
naučiť
pomenovať
vyučovacie
predmety
a
vytvoriť
rozvrh
hodín
aby rozvíjali svoje rečové zdatnosti pri príležitostných stretnutiach
aby rozvíjali svoje rečové zdatnosti pri príležitostných stretnutiach
Práca s textom V škole. Rozvrh hodín
-s naučiť
používať
PM v lokáli
s predložkami
„o“, „ob“;
novú gramatiku
Multikultúrna
turistami
z ruskytvary
hovoriacich
krajín
a počas prázdnin
a dovoleniek
s turistami
z rusky hovoriacich krajín a počas prázdnin a dovoleniek
upevniť v cvičeniach
výchova
Príslovia, porekadlá, vtipy. Pieseň Čo nás učia
- prehĺbiť lásku k hudbe a piesni
v škole
- oboznámiť sa s ukážkami ruskej ľudovej slovesnosti
12.
L4: V rodine – nová slovná zásoba; Koncovky
PM v inštrumentáli; vyjadrenie „musím“;
Poschodia. Cvičenia.
13.
V rodine – práca s textom
14.
Opakovanie L1-L4; Kontrolný diktát;
Zadanie úlohy: Moja rodina - projekt
- upevniť a rozšíriť slovnú zásobu v tem. okruhu Dom, rodina; naučiť žiakov
správne pridávanie koncoviek PM v inštrumentáli j.č.; naučiť používať
modálny výraz „dolžen“ + infinitív; oboznámiť žiakov s rozdielom v počítaní
poschodí domov; čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou;
pochopiť a prerozprávať obsah textu s využitím osvojenej lexiky; vzťahy
v rodine, medziľudské vzťahy; upevniť a fixovať vedomosti a komunikačné
zručnosti z predchádzajúcich lekcií; odstraňovať jazykové nedostatky
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
Osobnos
a sociáln
Mediálna
Environm
výchova
Osobnos
a sociáln
Multikul
výchova
Osobnos
a sociáln
15.
L5: U nás doma- nová slovná zásoba; Byt –
názvy izieb; Inštrumentál mn.č. PM;
Inštrumentál v konštrukcii s predložkou s, so
16.
Práca s textom U nás doma; Projekt – Plán bytu
17.
Gramatické cvičenia str. 31; Báseň Byt
18.
L6: V meste. Sankt – Peterburg – nová slovná
zásoba; Vyjadrenie času s predložkou „pred“
Gram. cv. 3/str.36
19.
Sankt – Peterburg – práca s textom
20.
Názvy mesiacov v roku; Ročné obdobia –
tvorenie prídavných mien; Štyri názvy mesta;
cv.7/str.38
21.
L7: Choroby. U lekára – nová slovná zásoba;
časovanie slovies byť chorý, piť; časti ľudského
tela
22.
Práca s textom Choroby. U lekára; gramatické
cvičenia str. 42
23.
Lekár a pacient – práca s textom; Žarty,
príslovia a porekadlá – str. 43
24.
L8: Voľný čas, záľuby – nová slovná zásoba;
Používanie PM v genitíve po číslovkách,
v bezpredložkových väzbách a s predložkami
25.
Práca s textom Voľný čas. Záľuby. Gramatické
cvičenia zo str. 48 – 50
26.
Opakovanie L5 – L8. Kontrolný diktát
- upevniť a rozšíriť slovnú zásobu v tem. okruhu Dom, byt; naučiť používať
PM v inštrumentáli j. a mn. č. v bezpredložkových spojeniach a v spojení
s predložkami; čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou;
pochopiť a prerozprávať obsah textu s využitím osvojenej lexiky; vedieť
odpovedať na otázky k textu; nakresliť a popísať plán bytu; viesť žiakov
k poriadkumilovnosti a pomoci rodičom
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- zoznámiť žiakov s pamätihodnosťami Sankt – Peterburgu a jeho stručnou
históriou; naučiť žiakov vyjadrovať minulý časový úsek so slovenskou
predložkou „pred“ (pred týždňom, pred mesiacom...); osvojiť si správne
používanie koncoviek prídavných mien tvorených z názvov ročných období;
priblížiť žiakom utrpenie a hrdinstvo Leningradčanov v 2.sv. vojne; viesť
žiakov k priateľstvu a tolerancii k iným národom a kultúram; vedieť
odpovedať na otázky k textu
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- rozšíriť slovnú zásobu o názvy častí ľudského tela a najčastejších chorôb;
vedieť vyjadriť koho čo bolí; naučiť časovať a používať slovesá byť chorý, piť;
počúvať s porozumením; čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom
a intonáciou; vedieť odpovedať na otázky k textu; viesť žiakov
k starostlivosti o svoje zdravie; oboznámiť sa s ukážkami ruskej ľudovej
slovesnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- rozšíriť slovnú zásobu v tem. okruhu Voľný čas; sprístupniť tvorenie
a používanie PM v genitíve sing. a pl. v bezpredložkových väzbách,
s predložkami a po číslovkách; rozvíjať u žiakov posluch a ústnu reč aktívnym
osvojovaním lexiky a správnej výslovnosti; čítať so správnou výslovnosťou,
prízvukom a intonáciou; pochopiť a prerozprávať obsah textu s využitím
lexiky; vedieť odpovedať na otázky k textu; zmysluplné využívanie voľného
času pre rozvoj vedomostí, kultúrnych návykov a telesnej zdatnosti; upevniť
a fixovať vedomosti a komunikačné zručnosti z predchádzajúcich lekcií;
odstraňovať jazykové nedostatky
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Ochrana človeka
a zdravia
Protidrogová výchova
27.
L9: Máme radi prírodu – nová slovná zásoba;
Zvieratá, kvety, stromy
28.
Koncovky PM v sing. a pl. datívu; slovesá
pohybu; gram. cv. zo str. 55,56
29.
Práca s textom Máme radi prírodu
30.
L10: V zime – nová slovná zásoba; akuzatív PM
v sing. a pl.; vyjadrenie budúceho časového
úseku; cv. str. 60 – 61
31.
Práca s textom V zime; Pieseň V lese sa
narodila jedlička
32.
Snežný zajačik – náčuv textu, čítanie
s porozumením, preklad
33.
Záverečné opakovanie
- rozšíriť slovnú zásobu v tem. okruhu Príroda; osvojiť si lexiku pri
pomenovaní domácich a divých zvierat, kvetov, listnatých a ihličnatých
stromov; osvojiť si tvorenie datívu PM vo väzbe s predložkami k, po; vedieť
správne pridávať koncovky podstatným menám v datíve v j. a mn. č.;
upevniť a utriediť poznatky v používaní slovies pohybu; viesť žiakov
k ochrane životného prostredia a láske k zvieratám; čítať so správnou
výslovnosťou, prízvukom a intonáciou; pochopiť obsah textu a s využitím
osvojenej lexiky vedieť odpovedať na otázky k textu
- rozšíriť slovnú zásobu o názvy vianočných sviatkov a v tematickom okruhu
Ročné obdobia; sprístupniť tvorenie a používanie akuzatívu PM v sing. a pl.;
poukázať na rozdiel medzi slovenským a ruským jazykom pri životných PM;
naučiť žiakov vyjadriť budúci časový úsek (o hodinu, o týždeň, o mesiac...);
vážiť si tradície naše i iných národov; tvoriť dialógy podľa daných rečových
modelov; naučiť sa spievať ruskú pieseň
- zopakovať si slovnú zásobu a gramatiku; upevniť a fixovať vedomosti
a komunikačné zručnosti; význam dobrého vzdelania pre život;
povzbudzovať sebavedomie žiakov pri zvládaní RJ; motivovať žiakov k tomu,
aby rozvíjali svoje rečové zdatnosti pri príležitostných stretnutiach
s turistami z rusky hovoriacich krajín a počas prázdnin a dovoleniek
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Predmet : Občianska náuka 8. ročník
VZDELÁVACIA OBLASŤ: Človek a spoločnosť
STUPEŇ VZDELANIA: ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
ROČNÍK: 8.
ČASOVÁ DOTACIA: 1 hodina týždenne (33 hodín ročne)
Voliteľná hodina je využitá na prehĺbenie základného učiva.
1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA
Predmet poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie pojmu občan a chápanie vzťahu občan a štát. Vysvetľuje funkcie právnych noriem v živote spoločnosti a
jednotlivca. Vysvetľuje význam zákonov, nariadení a vyhlášok pre reguláciu správania občanov. Oboznamuje s
právnym systémom a odvetviami práva, s právami a povinnosťami občanov, s právnou prevenciou a právnou
zodpovednosťou mladistvých.
2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA
Naučiť príčiny vzniku štátu, znaky štátu, funkcie štátu, formy vlády a zložky štátnej moci. Osvojiť si
rozdiel medzi jednotlivými druhmi noriem. Popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií SR. Osvojiť si
rozdiel medzi odvetviami verejného a súkromného práva. Rozvíjať potrebu života v úplnej rodine a potrebu
dodržiavania zákonov SR.
3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy




pri riešení problémov uplatňovať vhodné metódy založené na tvorivom myslení,
otvorenosť získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov pri riešení problémov,
formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
pri jednotlivých riešeniach spoznávať klady a zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,
 vytvárať predpoklady na konštruktívne riešenie konfliktov.
Kompetencie (spôsobilosti) občianske
 uvedomiť si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňovať
a ochraňovať princípy demokracie,
 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k povinnostiam, prispievať k naplneniu
práv iných,
 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporovať
udržateľnosť kvality životného prostredia.
4. OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok:
1. Štát a právo
Obsah
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Štát a jeho podstata
- štát
- znaky štátu
Funkcie štátu
- funkcie štátu - vnútorné
- vonkajšie
Formy vlády
- monarchia
- republika
- diktatúra
Zložky štátnej moci
- zákonodarná
- výkonná
- súdna
- parlament – NR SR
- zákon
- zákonodarný proces
- Zbierka zákonov
- platnosť zákona
- účinnosť zákona
- právo
- právny štát
- právna istota
Zákonodarná moc
Vzťah štátu a práva
Právne normy
Právne inštitúcie SR
Právne vedomie
Právny poriadok
(systém) SR
Rodinné právo
Trestné právo
- norma
- právna norma
- morálna norma
- náboženská norma
- estetická norma
- súdy
- prokuratúra
- advokácia
- polícia
- notárstvo
- právne vedomie
- vývoj právneho vedomia
- právne predpisy
- odvetvia práva
- verejné právo
- súkromné právo
- Zákon o rodine
- manželstvo
- rodina
- rozvod
- Trestný zákon
- trestný čin
- trestná zodpovednosť
- prezumpcia neviny
- predbežné zadržanie
- zadržanie
- obvinený
- obžalovaný
- odsúdený
Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku štátu.
Vie charakterizovať všetky znaky štátu.
Vie nakresliť vlajku SR.
Ovláda text štátnej hymny.
Vie vzdať úctu štátnym symbolom.
Vie uviesť príklady na jednotlivé vnútorné funkcie štátu.
Vie vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho vonkajších funkcií.
Vie charakterizovať vzťahy SR so susednými štátmi.
Vie rozlíšiť medzi absolutistickou a parlamentnou formou
monarchie.
Vie uviesť konkrétne typy príkladov na demokratickú a nedemokratickú formu republiky.
Vie uviesť príklady na typy diktatúr z minulosti i súčasnosti.
Vie vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci na jednotlivé
zložky.
Vie porovnať jednotlivé zložky štátnej moci.
Vie popísať priebeh plenárneho zasadnutia parlamentu – NR
SR.
Vie charakterizovať úlohu prezidenta v zákonodarnom procese.
Vie rozlišovať medzi platnosťou zákona a účinnosťou zákona.
Vie definovať pojem právo.
Vie zdôvodniť spätosť štátu a práva.
Vie uviesť príklady z bežného života na platnosť nadosobnej
moci zákona.
Vie charakterizovať jednotlivé druhy noriem.
Na konkrétnych príkladoch vie rozlišovať medzi jednotlivými druhmi noriem.
Vie popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií SR.
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie
súdneho pojednávania na vyučovacej hodine.
Vie rozlíšiť služby advokáta a notára.
Vie popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym poriadkom štátu.
Vie zdôvodniť praktický význam právnych poznatkov pre
budovanie svojho právneho vedomia.
Vie definovať pojem právne predpisy.
Vie hierarchizovať pojmy právneho systému SR.
Vie opísať dve vybrané odvetvia verejného práva.
Vie opísať tri vybrané odvetvia súkromného práva.
Vie vysvetliť poslanie Zákona o rodine a jeho úlohy.
Na základe príkladov z literatúry alebo filmu vie vysvetliť
dopad ukončenia manželstva rozvodom na členov rodiny.
Vie vysvetliť všetky uvedené pojmy.
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie,
týkajúcej sa trestného činu, na vyučovacej hodine.
Vie zdôvodniť potrebu dodržiavania zákonov SR.
- trest
5. PRIEREZOVÉ TÉMY
Názov
Obsah
Skratka
Environmentálna výchova
Súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi
prístupmi k riešeniu problematiky.
ENV
Mediálna výchova
Moc médií ovplyvňovať politickú moc, mechanizmy riadenia spoločnosti
a verejnú mienku.
MDV
Osobnostný a sociálny rozvoj
Získavanie a udržanie si osobnostnej integrity, pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov, rozvoj sociálnych spôsobilostí potrebných pre
osobný a sociálny život a spoluprácu.
OSR
6. METÓDY A FORMY PRÁCE
Názov tematického celku
Metódy
Formy práce
Informačno-receptívna – výklad a prednáška
Didaktické hry - situačná metóda
- inscenačná metóda
- brainstorming
Heuristická - riadený rozhovor
Samostatná práca
Štát a právo
Práca s učebnicou
Individuálna práca
Skupinová práca
Diskusia
Beseda
7. UČEBNÉ ZDROJE
Názov tematického celku
Štát a právo
Odborná literatúra
Didaktická
technika
Krsková, A., Ďurajková, D.,
dataprojektor
Drozdíková, A.: Občianska výchova pre 8. ročník. Slovenské
pedagogické nakladateľstvo,
2004, Bratislava
PC
Materiálne výučbové prostriedky
denná tlač, časopisy,
pracovné listy,
Ústava SR
Zákon o rodine - Zákon
č. 36/2005 Z. z.
Trestný zákon – Zákon
č.300/2005 Z. z.
Bocková, A. a kolektív:
Náuka o spoločnosti.
Ďalšie zdroje
www.zborovna.sk,
www. Wikipedia.sk
Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 2006,
Bratislava
8. HODNOTENIE PREDMETU
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 –
dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:
 priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov
žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové
a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
 celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka
v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete.
V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať
práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka,
ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové
kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať
a správanie žiaka podľa školského poriadku.
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito
metódami, formami a prostriedkami:
sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,
sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,
analýza výsledkov rôznych činností žiaka,
konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami.
Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady
a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy
skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.
Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:
 známka za ústnu odpoveď,
 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy,
 posúdenie prejavov žiaka.
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma
STRATÉGIE
Metódy a postupy
Organizačné formy
práce
Žiaci:
diskusia,
hromadné vyuč.,
- vedia vysvetliť príčiny
vzniku štátu;
práca s doplnkovou
lit.,
skupinové vyuč.,
- vedia charakterizovať
všetky znaky štátu;
práca s internetom,
Pojem
ŠTÁT A PRÁVO
Štát a jeho podstata
(31 hod.)
štát, znaky štátu
VYUČOVANIA
Časová
Prierezové témy
dotácia
Medzipredmetové
vzťahy
2 hod.
OaSR
samostatná práca,
DEJ
vysvetľovanie
- vedia nakresliť vlajku SR;
- ovládajú text štátnej
hymny;
- vedia vzdať úctu štátnym
symbolom;
Funkcie štátu
funkcie štátu,
- vedia uviesť príklady na
jednotlivé
vnútorné funkcie štátu;
vnútorné funkcie,
- dokážu vysvetliť úlohu
štátu z hľadiska
vonkajšie funkcie
jeho vonkajších funkcií;
- charakterizujú vzťahy SR
vysvetľovanie, prac.
list, práca s internetom
práca v skupine, práca
v PC učebni
2 hod.
OaSR
GEO
so susednými štátmi;
Formy vlády
monarchia, republika,
diktatúra
- dokážu rozlíšiť medzi absolutistickou
práca s internetom,
diskusia, prac. list
skupinová prác, práca
v PC učebni
2 hod.
a parlamentnou formou
monarchie;
MUV
DEJ, GEO
- vedia uviesť konkrétne
typy príkladov na demokratickú
a nedemokratickú formu
republiky;
- vedia uviesť príklady na
typy diktatúr
z minulosti i súčasnosti;
Zložky štátnej moci
- zákonodarná
- vysvetlia príčiny rozdelenia štátnej moci na jednotlivé zložky;
- výkonná
- vedia porovnať jednotlivé
zložky
- súdna
štátnej moci;
Zákonodarná moc
- dokážu popísať priebeh
plenárneho
parlament – NR SR,
zákon, zákonodarný
zasadnutia parlamentu –
NR SR;
diskusia, vysvetľovanie, práca
s internetom, prac. list
práca vo dvojici, samostatná práca, práca
v PC učebni
1 hod.
OaSR
diskusia, brainstorming, prac. list, práca
s Ústavou SR, prac. list
skupinová práca, samostatná práca
2 hod.
OaSR
proces, Zbierka zákonov, platnosť zákona,
účinnosť zákona
- charakterizovať úlohu
prezidenta v zákonodarnom
procese;
- vedia rozlišovať medzi
platnosťou
zákona a účinnosťou zákona;
Vzťah štátu a práva
právo, právny štát,
právna istota
- vedia definovať pojem
právo;
- vedia zdôvodniť spätosť
štátu a práva;
brainstorming, práca
s doplnkovou lit., práca s intenetom, prac.
list
samostatná práca,
2 hod.
skupinová práca, práca
v PC učebni
vysvetľovanie, brainstorming, diskusia,
prac. list, tvorba projektu
skupinová práca, samostatná práca
OaSR
DEJ
- dokážu uviesť príklady
z bežného života na platnosť nadosobnej moci zákona;
Právne normy
norma, právna norma,
morálna norma, náboženská norma, estetická norma
Právne inštitúcie SR
- dokážu charakterizovať
jednotlivé druhy noriem;
- vedia nakonkrétnych príkladoch rozlišovať medzi
jednotlivými
4 hod.
TPaPZ, OaSR, MUV,
MEV
ETV, NBV, DEJ
druhmi noriem;
- zvládnu popísať funkcie
jednotlivých právnych inšti-
vysvetľovanie, práca
s internetom a dopl.
skupinová práca, samostatná práca, práca
3 hod.
OaSR
túcií SR;
súdy, prokuratúra,
advokácia, polícia,
notárstvo
- aktívne sa podieľajú na
literatúrou, prac. list,
inscenačné metódy
v PC učebni
brainstorming, diskusia, riadený rozhovor,
prac. list
samostatná práca,
frontálne vyuč., skupinové vyuč.
2 hod.
OaSR
vysvetľovanie, práca
s internetom, prac. list
frontálne vyuč., samostatná práca, práca
v PC učebni
2 hod.
OaSR
príprave a priebehu inscenácie
súdneho pojednávania na
vyučovacej hodine;
- vedia rozlíšiť služby advokáta a notára;
Právne vedomie
- popíšu prepojenosť právneho vedomia s právnym
poriadkom
právne vedomie, vývoj
právneho vedomia
štátu;
- dokážu zdôvodniť praktický význam
právnych poznatkov pre
budovanie svojho právneho vedomia;
Právny poriadok (systém) SR
právne predpisy, odvetvia práva, verejné
právo, súkromné právo
- definujú pojem právne
predpisy;
- vedia hierarchizovať pojmy právneho systému SR;
- dokážu opísať dve vybrané odvetvia
verejného práva;
- vedia opísať tri vybrané
odvetvia
súkromného práva;
Rodinné právo
Zákon o rodine, manželstvo, rodina, rozvod
- dokážu vysvetliť poslanie
Zákona
o rodine a jeho úlohy;
na základe príkladov
z literatúry alebo filmu
vedia vysvetliť dopad
-
práca s dopl. odbornou lit., práca
s internetom, diskusia,
prac. list
skupinová práca, písomné činnosti
brainstorming, práca
s odbornou lit., práca
s médiami, práca
s internetom, prac.
list, inscenačné metódy
skupinová práca, samostatná práca, práca
v PC učebni
písomná skúška
individuálna práca
4 hod.
OaSR
ETV
ukončenia manželstva rozvodom na členov rodiny;
Trestné právo
Trestný záko, trestný
čin, trestná zodpovednosť, prezumpcia neviny, predbežné zadržanie, zadržanie, obvinený,
obžalovaný, odsúdený,
trest
- vedia vysvetliť všetky
uvedené pojmy;
- vedia aktívne participovať
na
príprave a priebehu inscenácie,
5 hod.
OaSR, MEV, TPaPZ,
REV
ETV
týkajúcej sa trestného činu
na vyučovacej hodine;
- dokážu zdôvodniť potrebu
dodržiavania zákonov SR;
Opakovanie, previer-
- preukážu zručnosti
2 hod.
OaSR
ka
a poznatky.
Začlenenie prierezových tém
Prierezová téma
Ciele
ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA
- viesť žiakov k poznaniu svojej obce, regiónu – prírodných pamiatok a k ich
ochrane
MEDIÁLNA VÝCHOVA
- vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov –
noviny, časopisy, webové stránky
- vedieť si vyhľadať a vedieť sa orientovať v informáciách a dokumentoch,
kt. sa týkajú ľudských práv a slobôd, práv detí, štátnej moci, obce,...
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
- vychovávať ľudí, ktorí pochopia a akceptujú rôzne kultúry
- podporovať znášanlivosť, toleranciu a spoluprácu medzi národmi EÚ
- posúdiť následky rasizmu, národnostných konfliktov
- pochopiť život iných kultúr
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
- pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť – akceptovať seba samého
- pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju pozíciu v spoločenskej skupine, v štáte,
v obci, v škole
- pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné zručnosti
- naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy
- naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
- vyhľadať informácie, roztriediť ich, použiť- vybrať vhodnú formálnu podobu
a prezentovať
- viesť seba, spolupracovať v skupine
REGIONÁLNA VÝCHOVA
- viesť žiakov k hrdosti ns svoju obec, región
- viesť ich k uvedomeniu si spolupatričnosti v rámci triedy, školy, obce, regiónu
- viesť ich k úcte k svojej rodine, zvykom, tradíciám, ku kultúre svojho národa
Niekoľko užitočných webových adries
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
www.nocka.sk/medzinarodne-svetove-dni/kalendarium
www. portal.gov.sk - ústredný portál verejnej správy
www.prezident.sk
www.government.gov.sk – vláda SR
www.nrsr.sk
www.europskyparlament.sk
www.minv.sk
sk.wikipedia.org
www.zbierka.sk
Predmet : INFORMATIKA 8. ročník
Škola:
Základná škola Streda nad Bodrogom
Školský rok :
2011/2012
Ročník:
ôsmy
Trieda:
VIII.
Vzdelávacia oblasť:
Matematika a práca s informáciami
Predmet:
Informatika
Vyučujúci:
Mgr. Zuzana Sukeľová
Počet vyučovacích hodín týždenne: 1
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 33
Charakteristika predmetu
Dôležité postavenie informatiky vo vzdelávaní a poslanie jej vyučovania je charakterizované v ŠVP
a rovnako aj v ŠkVP. Rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Informatika rozvíja súčasne niekoľko kľúčových kompetencií žiaka a to:
Riešenie problémov
Komunikatívne kompetencie
Informačné a komunikačné technológie
Učiť sa učiť.
Informatika je špecifická tým, že jej poslanie sa dosahuje spoločným pôsobením predmetu informatika a
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov. Takto zasahuje celoplošne do
vzdelávania na základnej škole vo všetkých oblastiach.
Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium, ktoré má smerovať k plnohodnotnému a konkurencie
schopnému uplatneniu občanov v informačnej a znalostnej spoločnosti.
Ciele vyučovacieho predmetu v 8. ročníku
rozšíriť si vedomosti o rôzne typy údajov, ich zbieranie, uchovávanie, zobrazovanie,
a spracovanie,
rozumieť pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného
spracovania údajov);
rozšíriť si vedomosti o systémoch na spracovanie údajov z pohľadu logickej štruktúry (operačný
systém...),
rozvíjať si programátorské zručnosti,
efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a zefektívniť komunikáciu cez sieť;
nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,
rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie (naučiť sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);
rozvíjať si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti, snažiť sa o sebavzdelávanie,
pochopiť sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť
tematických okruhov:
-
Informácie okolo nás
Komunikácia prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Princípy fungovania IKT
Informačná spoločnosť
Vzdelávací štandard pre 8. ročník
Informácie okolo nás:
Obsahový štandard
Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte,
grafická informácia, fotografia, animácia
informácie v tabuľkách, grafy,
hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa,
prezentácia, snímka, prezentačný program,
encyklopédia.
Výkonový štandard
Žiak
dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku, stránku do školského časopisu,
vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch,
dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu,
dokáže vytvoriť prezentáciu,
dokáže hľadať slovo, v encyklopédii,
dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici,
pozná edukačné prostredia pre iné predmety (napr. Cabri Geometria,
práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)
Komunikácia prostredníctvom IKT
Obsahový štandard
Interaktívna a neinteraktívna komunikácia,
adresár príjemcov, príloha správy,
webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače,
školský web, edukačný portál,
vyhľadávače.
Výkonový štandard
Žiak
dokáže poslať emailovú správu s prílohou, pozná správnu formu správy,
pozná školský web,
vie vyhľadávať informácie na internete pomocou vyhľadávacích strojov a katalógov.
vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje
netikety,
pozná online služby e-spoločnosti.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Obsahový štandard
Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov.
programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, parametre, premenná,
hodnota, priradenie,
zložitosť riešenia problému.
Výkonový štandard
Žiak
dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napríklad zápis
matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu)
demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním
nejakých činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí riešenia
do procedúr
dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému.
Princípy fungovania IKT
Obsahový štandard
Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru.
Formáty súborov.
Operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh.
Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív.
Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede,
Princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp.
Výkonový štandard
Žiak
dokáže spúšťať naraz viac aplikácií,
pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu,
pozná určenie, parametre periférií,
dokáže vykonať zálohovanie údajov,
dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov,
dokáže zistiť IP číslo počítača,
pozná formát a typy súborov.
Informačná spoločnosť
Obsahový štandard
Informačné technológie v znalostnej spoločnosti.
Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy.
Zásady bezpečnosti.
Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah.
Licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware.
Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu.
Výkonový štandard
Žiak
pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti
(bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... ).
chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby
bezpečnosti na internete a ochrany počítača.
pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.
dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií.
vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér.
Počty vyučovacích hodín
Počet vyučovacích
hodín
Tematický celok
Učivo: základné/rozširujúce
Informácie okolo nás
základné / rozširujúce
8
Komunikácia prostredníctvom IKT
základné
3
Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie
základné
4
Princípy fungovania IKT
základné
3
Informačná spoločnosť
základné
2
Detský programovací jazyk
základné/rozširujúce
6
Kurz Tvorba projektu
základné/rozširujúce - prierezová
7
(grafický a textový, tabuľkový editor)
a prezenčné zručnosti
tematika
SPOLU:
33
Počty vyučovacích hodín sú informatívne, vyučujúci si ich môže prispôsobiť.
Kľúčové kompetencie
Názov kľúčovej kompetencie
Smerovanie výučby
Informačné a komunikačné technológie
- oboznámiť sa s ukážkami využitia informačných technológií v bežnom živote a v znalostnej spoločnosti
Učiť sa učiť
- rozšíriť si vedomosti o systémoch na spracovanie údajov
z pohľadu architektúry (počítač, prídavné zariadenie...)
a logickej štruktúry (operačný systém...);
- vedieť
používať výučbové programy na CD/DVD
- vedieť pracovať s so súbormi v lokálnej sieti
Informačné a komunikačné technológie
Komunikatívne kompetencie
- poznávať a dodržiavať základné zásady písania textu,
ovládať jednoduché formátovanie, vedieť kombinovať text
a obrázok, používať tabuľkový kalkulátor
-chápať, ako IKT slúži na sprostredkovanie informácií medzi
ľuďmi, vedieť využívať IKT na vlastné učenie sa, rešpektovať
autorské práva
- zvládnuť základné IKT nástroje na komunikáciu,
- vedieť pracovať s elektronickou poštou
Občianske kompetencie
- vedieť o nebezpečenstvách na internete, vedieť, ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, spamy a hoaxy, ako sa
odhaľujú a odstraňujú
- vedieť spolupracovať, prezentovať
Riešenie problémov
- rozvíjať svoje algoritmické myslenie : vedieť zapísať postup
riešenia, etapy riešenia problémov, poznať programovací
jazyk, vedieť používať elementárny príkaz
- pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy
z projektového vyučovania.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov
celku
Stratégia vyučovania
tematického
Informácie okolo nás
Metódy
Postupy
Formy práce
priebežná demonštrácia
postupov učiteľom cez
dataprojektor,
-Formátovanie textu,
plagáty, články na nástenku, ...
- samostatná prá-
samostatná práca žiakov
s grafickým editorom,
-fotografia, animácia
samostatná práca žiakov
-informácie v tabuľkách,
grafy,
ca
- práca vo dvojiciach
- aktivizujúce formy práce: súťaže,
výstavky ...
-prehrávanie hudby,
- vytváranie videa,
-prezentácia, snímka,
prezentačný program,
rozhovor, priebežná demonštrácia postupov
učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca
žiakov pri registrácii a
prijímaní a posielaní správ
Komunikácia prostredníctvom IKT
samostatná práca žiakov
s internetovým prehliadačom, samostatná práca
žiakov na pracovnom
liste,
Vyhľadávanie stránok pre
použitie v praxi: stránka
školy,
vyhľadávanie stránok pre
použitie na vyučovaní,
(www.zshzdana.edu.sk)
regiónu
(www.prochot.sk),
www.mapy.sk
edukačný portál
pravidlá pre e-mailovú
komunikáciu, netiketa,
správnou formou poslanie správy, otvorenie a
odoslanie prílohy.
výklad učiteľa, rozhovor,
samostatná práca žiakov
Zadávanie priamych príkazov,
Zápis priamych príkazov –
vývojový diagram,
Postupy, riešenia
problémov, algoritmické myslenie
Princípy
fungovania
- samostatná práca,
- komunikácia so
spolužiakmi a
učiteľom
- samostatná práca
- hra
elementárny príkaz,
v detskom programovacom jazyku,postupnosť,
cyklus, procedúra, parametre, premenná, hodnota, priradenie,
rozhovor, demonštrácia
učiteľom, samostatná
demonštrácia hardvéru v
- práca vo
IKT
Informačná
nosť
práca žiakov s pracovným
listom, samostatná práca
žiakov s počítačom, ústna
žiacka prezentácia vyhľadaných informácií spolužiakom
pracovnom liste,
rozhovor, demonštrácia
adekvátnosti použitia IKT
- napr. pri krátkom ozname,
IKT v bežnom živote (digitálne zariadenia v domácnosti, mobil...) a v
znalostnej spoločnosti
(architektúra, doprava,
zdravotníctvo
rozhovor, práca s portálom www.hoax.cz,
spoloč- www.bezpecnenainter
nete.sk
www.zachranari.sk
Detský programovací priebežná demonštrácia
jazyk
postupov učiteľom cez
dataprojektor,
samostatná práca žiakov
s detským programovacím jazykom,
samostatná práca
žiaci sa naučia spustiť
výučbové CD jednolicenčné, sieťové, z virtuálnej mechaniky,
dvojiciach,
- práca v
skupinách
- práca vo dvojiciach
- samostatná práca
učiteľ sa porozpráva so
žiakmi o bezpečnom používaní internetu, vírusoch, spamoch, hoaxoch
a ďalej žiaci samostatne
pracujú s internetovou
stránkou
www.bezpecnenainterne
te.sk
Postupnosť krokov pri
aplikácii programovacieho jazyka,
-
programovanie podľa
zápisu postupu
- programovanie samostatne
Práca v skupinách,
práca vo dvojiciach,
samostatná práca
Kurz Tvorba projektu priebežná demonštrácia
a prezenčné zručnosti postupov učiteľom cez
dataprojektor,
práca v tíme
Učebné zdroje
- projekt – podstata,
postup, možnosti,
stanovenie problému,
- vyhľadávanie informácií
- spracovanie informácií
- vlastný projekt
- prezentácia projektu
-
Tímová práca
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje
Názov tematického celku
Odborná literatúra
Informácie okolo nás
- Tvorivá informatika – 1.
– Informatika okolo nás
Komunikácia prostredníctvom IKT
Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie
- Tvorivá informatika – 1.
zošit o obrázkoch
Didaktická technika
Ďalšie zdroje
-
internet
vhodný softvér
- pracovné listy
Princípy fungovania IKT
Informačná spoločnosť
- Tvorivá informatika – 1.
zošit s internetom
- Internet v škole
www stránky
- žiacke PC
podľa voľby uči- notebook
teľa
- dataprojektor
- eBeam
- tablet
- vizualizér
- hlasovacie
zariadenie
- 1. zošit o práci s textom
- pracovné listy
Detský programovací jazyk
- Tvorivá informatika – 1.
zošit z programovania
digitálna učebnica
- pracovné listy
Kurz Tvorba projektu
a prezenčné zručnosti
Hodnotenie predmetu
Zásady hodnotenia
Hodnotenie žiakov upravuje § 55 – 57 zákona č.245/2008 Zz.– Školský zákon a Metodický pokyn č.22/2011.
Kritériá pre hodnotenie
Žiaci budú hodnotení priebežne a výsledné hodnotenie bude sumatívne a bude zohľadňovať individuálne
napredovanie žiaka.
Povinná časť hodnotenia:
Preukázanie zručností v práci s textovým dokumentom
Preukázanie zručností v práci s grafickým editorom
Preukázanie zručností v práci s internetom
Tvorba programu v detskom programovacom prostredí
Preukázanie zručností s využitím viacerých nástrojov pri spracovaní záverečného projektu
Preukázanie zručností samostatnej práce s počítačom a so súbormi
Preukázanie zručností vo využívaní poznatkov,
Preukázanie spolupráce pri spoločných projektoch
Voliteľná časť:
príprava na hodinu – vyskúšanie a objavenie iných postupov, ako prezentovaných na vyučovacej
hodine a ich vysvetlenie pred triedou
domáce úlohy – riešenie a odosielanie učiteľovi najmä v elektronickej forme
práca na hodine – tvorivosť, aktivita
Formy overovania vedomosti a schopností žiakov
praktická práca s počítačom
spracovanie projektov a prác k danej téme
samostatné aktivity
problémové úlohy
projektové a skupinové práce
využívanie IKT k štúdiu iných predmetov
sústavné diagnostické pozorovanie žiaka
Základné pravidlá hodnotenie prospechu klasifikáciou
Prospech žiaka pri priebežnom hodnotení v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa
klasifikuje stupňami:
1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný
Do klasifikácie sa premieta hodnotenie úrovne dosahovaných vedomostí, zručností,
postup a práce s informáciami a tvorivosť žiaka. Hodnotenie bude prebiehať priebežne v celom
časovom období a výsledná známka sa stanovuje na základe dostatočného množstva rôznych
podkladov.
Klasifikuje sa vždy len dostatočne prebrané a precvičené učivo.
Žiak má právo si svoje prípadné neúspešné hodnotenie opraviť (po dohode s vyučujúcim).
Sebahodnotenie
Žiak má právo vysvetliť svoje postupy pri práci s technológiami a sám vyjadriť názor
na úroveň svojej práce.
Vyučujúci vysvetlí svoje hodnotenie tak, aby žiak bez pochybností vedel, prečo bol
hodnotený danou známkou
M
T/H
Tematický celok - učivo
Prierezové
tematiky
a výchovné ciele
Obsahový štandard
Ciele
Výkonový štandard
Žiak
-ovláda zásady práce v počítačovej
učebni
- dokáže posúdiť spoľahlivosť
získaných informácií.
- vie čo sú autorské práva, legálny
a nelegálny softvér.
- chápe ako sa šíria počítačové
vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú,
- pozná spôsoby
bezpečnosti na internete a ochrany počítača.
- pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.
-pozná využitie informačných
a komunikačných technológií
v znalostnej spoločnosti
(bankovníctvo, zdravotníctvo,
doprava, umenie... ).
-pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.
-dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií.
OSR, OŽZ
-pozná vstupné a výstupné zariadenia počítača a ich funkciu,
-dokáže spúšťať naraz viac aplikácií
- pozná funkciu operačného systému,
-pozná formát a typy súborov
-pozná rôzne operačné systémy,
OSR
Informačná spoločnosť (2hod.)
Zásady bezpečnosti. Zásady
práce v internetovej učebni.
Zásady bezpečnosti.
Platnosť, správnosť informácií,
nebezpečný obsah.
2./2
Informačná spoločnosť,
Zásady bezpečnosti práce s
IKT.
Informačné technológie v znalostnej spoločnosti.
Platnosť, správnosť informácií,
nebezpečný obsah.
Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy.
Licencie programov, legálnosť
používania, freeware, shareware.
Legálnosť použitia obrázkov
a textov z internetu.
September
1./1
3./3
Princípy fungovania IKT (3)
Hardvér. Softvér
4./4
Operačný systém
Zopakovanie vedomostí
z nižších ročníkov,
-Počítač ako stavebnica
- Operačný systém,
používateľ, prihlasovanie do
OSR Medziľudské vzťahy
MEV
OSR
systému, správca úloh. Rôzne
operačné systémy
Priečinok, disk, CD, usbpamäťový kľúč, archív.
1./5.
Ukladanie a zálohovanie údajov,
Archivovanie údajov
Informácie okolo nás (8 hod)
Textový editor
Opakovanie z predošlých ročníkov, test
OSR
Formátovanie textu, nadpisy,
odrážky, obrázky v texte podfarbenie
-vkladanie Wordartu
-formátovanie Wordartu
-Odseky, obrázky v texte, jednoduché tabuľky,
vie dodržiavať základné zásady
písania textu, ovládať jednoduché
formátovanie,
- vie kombinovať text a obrázok,
vie naučené použiť – pohľadnica,
plagát, pozvánka, stránka do
školského časopisu a pod
informácie v tabuľkách, bunka,
formátovanie bunky
4./8.
Tabuľkový kalkulátor(Excel)
Opakovanie z predošlých ročníkov
Tabuľkový kalkulátor(Excel)
1./9.
Tabuľkový kalkulátor(Excel)
Grafy a diagramy
Vie použiť jednoduchú tabuľku
Komunikácia
v praktickej činnosti: rozvrh hodín, medzi ľuďmi
kalendár, zoznam a pod.
-vie počítať jednouché úlohy
v dvojkovej sústave
-vie si zvoliť a použiť nástoj na
jednoduchý súčet a nástroj na výpočet priemeru
- dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu
2./1
0
Grafická informácia
Úprava fotografie
3./1
Hudobný formát, video
hudobný formát, prehrávanie
2./6.
Október
3./7.
November
Lokálna sieť, zdieľanie súborov
v triede,
Princípy fungovania internetu,
adresa, doména, IP, http, ftp,
smtp.
vie ich porovnať
-pozná ukladanie informácií na
rôzne média,
-vie porovnať kapacitu
-dokáže vykonať zálohovanie údajov
-pozná určenie, parametre periférií,
-dokáže vykonať zálohovanie údajov,
-dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov,
-dokáže zistiť IP číslo počítača,
-binárny kód, dvojková sústava,
-tabuľky so vzorcom
vie preniesť fotky do počítača,
v počítači ich upraviť
v jednoduchom programe.
-vie prehrať hudobné skladby a
Komunikácia
medzi ľuďmi
OSR
Komunikácia
medzi ľuďmi
OSR
video
videa – základné informácie
Vytváranie krátkych programov
2./1
3
video
Program RNS
Program RNS
3./1
4
Kurz: Tvorba projektu
a prezenčné zručnosti (2hod)
Textový editor, grafický editor,
hudobný formát, vdeo
Práca skupín
1./1
5
Tvorba a prezentácia projektu
Prezentácia projektu
Detský programovací jazyk
(5h)
Opakovanie z predchádzajúcich
ročníkov
Imagine alebo iný programovací
jazyk ...). Dôležité udalosti
v živote korytnačky, skok na
ľubovoľnú pozíciu, automatické
ťahanie, farba pozadia, ...
Imagine
Dôležité udalosti v živote korytnačky
Viac korytnačiek, viac možností
druhá korytnačka, uloženie projektu
Rodný list korytnačky, tlačidlo
Tvar, príkazy pre korytnačky –
tvary, príkazy skry a ukáž,
oslovovanie korytnačiek
Príkazy s parametrom - využitie
December
1
1./1
2
Marec
Február
Január
2./1
6
3./1
7
1./1
8
2./1
9
3./2
0
1./2
1
2./2
2
Imagine
Príkazy s parametrom
Imagine
Procesy – motorčeky pre korytnačku
Imagine
Procesy – motorčeky pre korytnačku
Kurz: Tvorba projektu
a prezenčné zručnosti (2hod)
Proces, časové určenie dĺžky
procesu, milisekunda, motorček
- zastaviť, spustiť proces
Imagine: tvorba projektu
Prezentácia projektu
video snímky
- vie vytvoriť krátke video
v jednoduchom programe
- vie vytvoriť krátke video
v jednoduchom programe
Komunikácia
medzi ľuďmi
ENV
Spolupráca, tolerancia
-v skupine dokáže pripraviť krátky
program s využitím textového,
grafického editora, fotografie a
hudby
vedieť používať jednoduché príkazy programovacieho jazyka Imagine,
vedieť pomocou vlastných príkazov naprogramovať pohyb korytnačky
- vie využívať príkazy detského
programovacieho jazyka
- vie využiť parameter na zjednodušenie algoritmov
-vie využiť procesy
- vie správne načasovať proces
a pomocou procesu rozpohybovať
tvary korytnačiek
Dokáže v programe Imagine vytvoriť vlastný projekt s využitím
naučeného
prostredníctvom príkazov vytvoriť
Samostatnosť
a presnosť
pri
práci
OSR
Samostatnosť
a presnosť
pri
práci
Komunikácia
medzi ľuďmi
TPZ
vlastný projekt
Postupy, riešenia problémov,
algoritmické myslenie (4hod)
Apríl
3./2
3
Postupy, riešenia problémov
Postup riešenia, formálny zápis
riešenia, etapy riešenia problémov.
4./2
4
Postupy, riešenia problémov
-cyklus, procedúra, parametre,
premenná, hodnota, priradenie,
1./2
5
Algoritmické myslenie
2./2
6
Algoritmické myslenie
Programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, cyklus,
procedúra
Zložitosť riešenia problému
3./2
7
1./2
8
Interaktívna a neinteraktívna komunikácia.
Máj
2./2
9
Komunikácia prostredníctvom
IKT (4)
Princípy fungovania internetu,
adresa, doména, IP
Elektronická pošta
3./3
0
Vyhľadávanie informácií na webovej stránke, v katalógu, elektronickom slovníku a pod.
dokáže zapisovať a interpretovať
postupy do formálneho zápisu
(napríklad zápis matematických
- algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu)
vie sa orientovať v príkazoch
a presne ich použiť, vie podľa
presných príkazov vykonať činnosť a pod
- dokáže zapisovať výpočty do
premenných, zoskupovať časti
riešenia do procedúr
dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému
OSR
OSR
OŽZ
adresa, doména, IP
- adresár príjemcov, príloha
správy,
- školský web, edukačný portál
Bezpečnosť na internete práca s
portálom www.hoax.cz,
www.bezpecnenainternete.sk
ww.zachranari.sk
Vyhľadávanie a ukladanie informácií, ukladanie obrázkov
webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače,
- pozná základy fungovania internetu
dokáže poslať emailovú správu s
prílohou, pozná správnu formu
správy
pozná online služby e-spoločnosti
vie používať niektorý z nástrojov
na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety,
vedieť o nebezpečenstvách na internete
vyhľadávanie informácií na internete
vie vyhľadať a uložiť informáciu,
uložiť obrázok
vie vyhľadávať informácie na internete pomocou vyhľadávacích
strojov a katalógov
Výchova k zodpovednosti
Komunikácia
medzi ľuďmi
Komunikácia
medzi ľuďmi
tolerancia
Výchova k zodpovednosti
1./3
1
2./3
2
Kurz Tvorba projektu
a prezenčné zručnosti (3hod.)
Tvorba projektu podľa výberu
z niekoľkých tém
Zadanie témy
Formulovanie problému
Mapa postupností
Prezentácia projektu
Jún
Vlastná prezentácia
3./3
3
Legenda:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
MEV – Mediálna výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia
TPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
ENV – Environmentálna výchova
prierezová tematika
tímová práca – vedieť si rozdeliť
prácu v tíme, formulovať problém, vyhľadávať, triediť, spracovať informácie, vytvoriť projekt
TPZ
Spolupráca, tolerancia, OSR
osobný a sociálny
rozvoj
Predmet : Geografia 8. ročník
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Názov ŠVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Geografia
2 hodiny týždenne/66
hodín ročne
ôsmy
ZŠ , Školská 2, Streda nad
Bodrogom
ISCED 2
nižšie sekundárne
denná
slovenský
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci
charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať,
a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.
Regionálna geografia Európy tvorí základ vyučovania geografie v 8. ročníku. Pre žiakov je prijateľným spôsobom podané ako získať veľa zaujímavých informácií o štátoch tohto svetadielu a pritom sa o nich naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých
regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych príkladov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich.
Prostredníctvom geografie žiaci získavajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie
a úcty k iným národom, dôležitosť poznania a ochrany prírodnej a kultúrnej krajiny, kladný postoj k
svojmu okoliu a k sebe samému.
Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje sú analýzy premien krajiny
v čase a priestore. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej
ďalšom využívaní, ochrane a zveľaďovaní.
V 8.ročníku sa teda predmet geografia zameriava na región Európy. Keďže v tomto regióne leží aj naša krajina, budeme tento región spoznávať podrobnejšie. Predmet sa preto vyučuje
s posilnenou dotáciou – 2 hodiny týždenne. Posilnenie sa využije na doplnenie počtu hodín
v náročnejších učivách, na rozšírenie, precvičovanie a upevňovanie preberaného učiva, na rozvoj
zručností žiakov v práci s mapami, grafmi, tabuľkami, schémami, diagramami, fotografiami, obrázkami a pod. Väčší časový priestor využijeme aj na samostatnú a aktívnu činnosť žiakov pri získavaní
a interpretácii informácií z rôznych zdrojov. Na hodinách uplatníme aj didaktické hry, modelové situácie a ďalšie motivačné aktivity tak, aby učivo bolo sprístupnené žiakom zaujímavo a žiaci mali dostatok priestoru na samostatnú prácu a radosť z učenia. V rámci vyučovania sa značný priestor venuje
práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami.
Ciele geografie v 8. ročníku:
§ získať základné vedomosti o Európe, geografických charakteristikách svetadiela;
§ rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy
a vysvetľovať ich;
§ prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych štátoch;
§ rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov; žiaci
samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine;
§ kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch;
geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám; kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie;
§ vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, automapa, mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc;
§ oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť;
§ získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať
projekt (referát) a odprezentovať ho;
§ diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych;
§ získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej
gramotnosti:
§ čitateľská gramotnosť – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich,
využívať, prezentovať; získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov;
§ vizuálna gramotnosť - čítanie obrázkov;
§ prírodovedná gramotnosť - vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach Európy;
§ kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach a ich hodnotenie;
§ matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej geografie;
§ mediálna gramotnosť sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri
hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou;
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
tým, že vedie žiakov k:
§ získavaniu nových kompetencií
§ opakovaniu si naučených vedomostí
§ hodnoteniu svojich pokrokov
§ spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách
§ socializácií detí
§ využívaniu vedomostí z iných predmetov
§ učeniu sa samostatnosti pri učení
§ vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
§ lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia
§ prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností
§ naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa geografie a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia
§ viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú
prácu so zmysluplným využívaním IKT
Obsah učebného predmetu
Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné.
Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov.
Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo?
Ako tam žijú ľudia?
Obsahom predmetu geografia v 8.ročníku je:
Európa (Starý svet) – náš svetadiel: Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem
Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí
regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou)
Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami
o regióne
Prehľad stanoveného počtu hodín:
Tematický celok
Počet
hodín
Úvodná hodina
1
Opakovanie učiva zo 7.ročníka
2
Prírodné pomery a obyvateľstvo Eu11
rópy
Oblasti a štáty Európy
49
Projekt: Cestujeme po Európe
2
Záverečné opakovanie
1
Spolu:
66
Tematický
celok
Prírodné pomery
a obyvateľstvo
Európy
Téma
Rozloha, poloha
a ohraničenie Európy
Členitosť pobrežia
Povrch
Podnebie
Vodstvo
Obsahový štandard
Eurázia, Ural, Emba, Kaukaz,
Kaspické more, Bospor, Dardanely,
rozloha, geografické súradnice, obratník Raka, nultý poludník, severná
polárna kružnica, severná pologuľa,
kontinent, svetadiel
Polostrovy: Škandinávsky, Pyrenejský, Apeninský, Jutský, Balkánsky
Ostrovy: Britské, Island, Sicília,
Sardínia, Korzika, Kréta
Moria: Stredozemné, Severné,
Čierne, Baltské
Lamanšský prieliv, Gibraltársky
prieliv, Atlantický oceán
nížiny, pohoria, preliačiny, sopky, ľadovce, fjordy,
Alpy, Karpaty, Pyreneje, Apeniny, Škandinávske vrchy, Dináre,
Ural, Stará planina (Balkán), Mont
Blanc, Etna, Vezuv, Hekla, Východoeurópska nížina
podnebné pásma – studené,
mierne, teplé (subtropické)
podnebné oblasti – oceánska,
prechodná, pevninová
podnebné činitele – geografická
poloha, vetry, morské prúdy, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška,
rozloženie pohorí
Golfský prúd, prevládajúce západné vetry
Výkonový štandard
Žiak:
- pozná rozlohu Európy, vie
určiť hranicu medzi Európou
a Áziou;
- vie porovnať rozlohu Európy s ostatnými svetadielmi
- vie určiť polohu svetadiela
geografickými súradnicami
- vie určiť polohu svetadiela
vzhľadom na rovník, nultý poludník, severnú polárnu kružnicu
- vie určiť polohu Európy
vzhľadom na ostatné svetadiely
- vie pomocou mapy opísať
členitosť : ostrovy, polostrovy,
zálivy, prielivy, prieplavy a moria
obmývajúce Európu
- pozná rozdiel medzi ostrovom a polostrovom, prielivom
a prieplavom
- vie určiť na mape vybraté
povrchové celky, opísať ich polohu
- pozná názov najvyššieho vrchu Európy a jeho nadmorskú
výšku
- vie určiť na mape sopečné
oblasti v Európe, pozná najznámejšie sopky
- analyzuje činitele ovplyvňujúce podnebie Európy
- určí podľa mapy rozloženie
podnebných pásem v Európe
a ich stručnú charakteristiku
- vysvetlí ako súvisí podnebie
s polohou oblasti
- pozná vplyv Golfského prúdu na podnebie priľahlých pevnín
- vie ukázať na mape, cez ktoré štáty pretekajú najväčšie rieky
- vie určiť bezodtokovú oblasť
- vie určiť na mape toky riek,
polohu jazier
úmorie Atlantického oceána,
SĽO, bezodtoková oblasť (povodie
Kaspického mora), Volga, Dunaj,
Rýn, Pád, Odra, Visla, Tiber, Temža,
Seina, Pečora, Rhôna, Dneper
Ladožské jazero, Balaton, Ženevské jazero...
Prieplav Rýn – Mohan – Dunaj
- určí podľa mapy rozloženie
Golfský prúd
typov krajín v Európe a vysvetlí
Typy krajín – rastlinstvo, živočíšstvo,
pôdy
Obyvateľstvo
a sídla
tundra, tajga, zmiešané a listnaté
lesy, lesostepi a stepi, subtropická
krajina
výškové stupne v pohoriach
Tatranský národný park
Rusi, Nemci, Francúzi, Taliani,
Angličania
Slovania, Germáni, Románi, Ugrofíni
rozmiestnenie obyv., hustota zaľudnenia, štruktúra obyv. (rasová,
náboženská, veková, podľa pohlavia)
mestské a vidiecke sídla, urbanizácia
Moskva, Paríž, Londýn, Madrid,
Sankt-Peterburg, Neapol, Berlín,
Atény, Barcelona, Rím...
ich súvislosť s podnebnými pásmami
- opíše zásahy človeka do prírody
- vie uviesť príklady národných parkov v Európe
- charakterizuje rozmiestnenie
obyvateľstva v Európe
- určí oblasti najväčšieho zaľudnenia a riedkeho osídlenia
- vysvetlí ako prírodné pomery ovplyvňujú život ob.
- pozná hlavné národy sústredené v Európe
- určí, ku ktorej rase patrí
obyv. Európy
- vymenuje najpočetnejšie jazykové skupiny
- určí prevládajúce náboženstvá a oblasti ich rozšírenia
- vie na mape ukázať najväčšie sídla Európy
- pozná názvy všetkých štátov
v Európe, vie ich určiť na mape
- pozná názvy hlavných miest
štátov a najväčších miest
stredná, západná, severná, južná,
juhovýchodná a východná
Európa; Európska únia
spoločná mena v štátoch EÚ
politická mapa Európy
Oblasti a štáty
Oblasti a štáty EuEurópy
rópy
Stredná Európa
Stredná Európa –
fyzickogeografická
a socioekonomická
charakteristika
Slovensko
Karpaty, Česká vysočina, Alpy,
Dunaj, Labe, Odra, Visla
úrodné pôdy – rastlinná
a živočíšna výroba
Slovania, Germáni, Ugrofíni
ťažobný priemysel, strojárstvo
Karpaty, Tatry, Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Poľana, nížiny,
mierne podnebie, Dunaj, Váh, Hron,
plesá
Bratislava, Košice, Prešov...
priemysel: strojársky, hutnícky,
chemický, potravinársky, výroba
elektrickej energie
Čechy, Morava, Sliezsko
Česká vysočina, Krkonoše, Šumava, Polabská nížina, úvaly, Labe,
Vltava, minerálne pramene – kúpele,
kaolín, hnedé a čierne uhlie, strojár-
- analyzuje pomocou mapy
fyzickogeografické prvky Strednej Európy a stručne opíše socioekonomické prvky
- opíše štáty podľa polohy,
prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre
jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje
o ťažbe nerastných surovín
- charakterizuje dopravu
v jednotlivých štátoch a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest
v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu
- určí štáty patriace do EÚ
Česko
Poľsko
stvo, chemický, textilný priemysel,
sklárska výroba
Praha, Brno, Ostrava
Priepasť Macocha, Český raj
a štáty snažiace sa o vstup do EÚ
- uvedie, v ktorých štátoch sa
nachádzajú známe stavby alebo
kultúrne pamiatky
nížiny, pahorkatiny, Tatry, jazerá, Odra, Visla, čierne a hnedé uhlie,
síra
Horné a Dolné Sliezsko
Waršava, Katovice, Krakov,
Wroclav, Poznaň, Štetín, Gdansk,
Gdynia
nížiny, černozeme, pusta, Dunaj,
Tisa, Balaton, teplé minerálne pramene, pšenica, kukurica, cukrová
repa, slnečnica, zelenina, ovocie,
vinič, bauxit, Budapešť, Debrecín,
Miškovec, Segedín, Pécs, Gyor
Maďarsko
Alpy, Vysoké Taury, Dunaj, jazerá, alpské pasienky, lesy, magnezit, kamenná soľ, vodné elektrárne,
turistika, rekreácia, zimné športy
Viedeň, Graz, Linec, Salzburg,
Innsbruck
Rakúsko
Švajčiarsko, Lichtenštajnsko
Nemecko
Alpy, Rýn, jazerá, vodné elektrárne, horské lúky a pasienky, presné strojárstvo, hodinky, lieky, syry,
čokoláda, banky, Bern, Zurich, Ženeva, Bazilej, neutrálny štát, cestovný ruch
kniežatstvo Lichtenštajnsko –
cestovný ruch
spolková republika, Rýn, Labe,
Dunaj, čierne a hnedé uhlie, draselné
soli, kamenná soľ
Porúrie, Porýnie, Sasko
rozvinutý priemysel – strojárstvo:
námorné lode, automobily, lietadlá,
elektronika, elektrotechnika, optické
prístroje
Berlín, Hamburg, Brémy, Mní- analyzuje pomocou mapy
chov, Kolín nad Rýnom, Lipsko,
fyzickogeografické prvky ZápadFrankfurt nad Mohanom, Drážďany
nej Európy a stručne opíše socioekonomické prvky
výhodná poloha, nížiny, lúky, pasienky, vodné elektrárne, veľké prístavy, Germáni, Románi veľká hustota zaľudnenia, prisťahovalci
nerastné suroviny – čierne uhlie,
železná ruda, uránová ruda, ropa,
zemný plyn
priemysel – strojársky, chemický
spotrebný, potravinársky, rybolov
Západná Európa
Západná Európafyzickogeografická
a socioekonomická
charakteristika
Francúzsko, Monako
Benelux: Belgicko,
Holandsko, Luxembursko
Veľká Británia
Alpy, Pyreneje, Centrálny masív,
Korzika, Loire, Rhôna, Seina, Rýn
pšenica, vinič, ovocinárstvo, Parížska panva, Lotrinsko, Alsasko,
jadrové elektrárne, Paríž, Marseille,
Lyon, Strasbourg, Bordeaux
cestovný ruch – Paríž (Louvre),
francúzska Riviéra, Alpy, Lurdy...
kniežatstvo Monako – kasína,
bankovníctvo, Formula 1
priekopníci hospodárskej spolupráce v Európe, husto zaľudnené
štáty, Flámi, Valóni, preliačiny, poldre, brúsenie diamantov, kvetinové
polia
Brusel – sídlo najvyšších orgánov EÚ; Antverpy, Amsterdam, Rotterdam, Haag, námorná, riečna, letecká a železničná doprava
Luxemburg – medzinárodné banky, hutníctvo, cudzinci
- opíše štáty podľa polohy,
prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre
jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje
o ťažbe nerastných surovín
- charakterizuje dopravu
v jednotlivých štátoch a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest
v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu
- určí štáty patriace do EÚ
a štáty snažiace sa o vstup do EÚ
- uvedie, v ktorých štátoch sa
nachádzajú známe stavby alebo
kultúrne pamiatky
Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko, Temža, Severn, Lamanšský prieliv, rybolov, ropa
a zemný plyn v Severnom mori, strojárska, chemická a textilná výroba;
Londýn, Birmingham, Manchester,
Liverpool, Glasgow
Edinburgh, Belfast
cestovný ruch – Westminster,
Stonehenge, Oxford, Cambridge
zelený ostrov – lúky, pasienky
veľké vysťahovalectvo; boj za
zjednotenie celého Írska (IRA)
rybolov, chov hovädzieho dobytka a oviec; Dublin
výhodná prímorská poloha,
Škandinávia, Škandinávske vrchy,
vysočiny, fjordy, ľadovce, jazerá,
krátke vodnaté rieky, lesy, sopky,
rybolov, Germáni, Ugrofíni, baltské
národy, námorná doprava, vodná
energia, Laponsko, spätosť
s prírodou a ochrana prírody
Írsko
Jutský polostrov, Sjaelland, Fyn,
Skagerrak, Kattegat, Faerské ostrovy, Grónsko, orná pôda, rybolov,
- analyzuje pomocou mapy
fyzickogeografické prvky Severnej Európy a stručne opíše socioekonomické prvky
- opíše štáty podľa polohy,
prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemysel-
Severná Európa
Severná Európa –
fyzickogeografická
a socioekonomická
charakteristika
ropa a zemný plyn v Severnom mori,
námorná doprava, trajekty, Kodaň
ostrovný štát, činné sopky, ľadovce, gejzíry, horúce pramene, využitie geotermálnej energie, pasienky
– dobytok, ovce; rybolov, Reykjavík
fjordy, ľadovce, vodné elektrárne, spracovanie dreva, výroba papiera, ťažba ropy, prístavy, rybolov,
námorná doprava, Oslo, Bergen
Dánsko, Island
Nórsko
Švédsko
Fínsko
Pobaltské štáty
Južná Európa
Južná Európa – fyzickogeografická
lesy, jazerá, vodné elektrárne,
ťažba dreva, najkvalitnejšia železná
ruda, hutníctvo – kvalitná oceľ, strojárstvo, spracovanie dreva – papier,
nábytok; Štokholm, Goteborg, Malmo
nej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre
jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje
o ťažbe nerastných surovín
- charakterizuje dopravu
v jednotlivých štátoch a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest
v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu
- určí štáty patriace do EÚ
a štáty snažiace sa o vstup do EÚ
- uvedie, v ktorých štátoch sa
nachádzajú známe stavby alebo
kultúrne pamiatky
Botnický záliv, Fínsky záliv, krajina tisícich jazier, močiare, rybolov,
chov sobov, lesy,
drevospracujúci priemysel – papier, celulóza, nábytok
rašelina, fosfáty
Helsinki, Espoo, Turku, Tampere
Litva, Lotyšsko, Estónsko
prístavy pri Baltskom mori
Západná Dvina, Neman, jazerá,
močiare, rašelina, horľavé bridlice, jantár, krmoviny, rybolov
Vilnius, Riga, Tallin, Klajpeda
Stredozemné more, ostrovy, Pyreneje, Alpy, Apeniny, sopky – Etna,
Vezuv; Pádska nížina, Tajo, Ebro,
Duero, Pád, subtropické podnebie,
Románi – Taliani, Španieli; citrusy,
olivy, vinič, rybolov; strojárstvo –
dopravné prostriedky, chemický
a potravinársky priemysel
námorná doprava, cestovný ruch;
Gibraltár
- analyzuje pomocou mapy
fyzickogeografické prvky Južnej
Európy a stručne opíše socioekonomické prvky
- opíše štáty podľa polohy,
prírodných pomerov, obyvateľKanárske ostrovy, Baleáry, Sierra stva, úrovne hospodárstva
Nevada, Pyreneje, Tajo, Ebro, Duea kultúrnych tradícií
ro, olivy, vinič, citrusy, korkový dub,
-opíše oblasti vhodné pre poortuť, Katalánsko, Baskicko, Madrid, ľnohospodársku výrobu, najvýBarcelona, Valencia, Sevilla, Zaraznamnejšie strediská priemyselgoza,
nej výroby, najdôležitejšie výkrajina cestovného ruchu
robky a zaujímavosti typické pre
horský štát Andorra – obchod
jednotlivé štáty
a cestovný ruch
- pomocou mapy získa údaje
o ťažbe nerastných surovín
Azory, Madeira, Lisabon, Porto,
- charakterizuje dopravu
a socioekonomická
charakteristika
Španielsko
Portugalsko
Taliansko, Vatikán,
San Marino, Malta
Grécko
v jednotlivých štátoch a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest
v Európe pre rozvoj cestovného
Sicília, Sardínia, Lipárske ostro- ruchu
vy, Alpy, Apeniny, Pádska nížina,
- určí štáty patriace do EÚ
Etna, Vezuv, Pád, Tiber, najviac ryže a štáty snažiace sa o vstup do EÚ
v Európe, pomaranče, olivy, krovina- uvedie, v ktorých štátoch sa
té porasty – macchie, ortuť, síra, soli, nachádzajú známe stavby alebo
mramor
kultúrne pamiatky
strojárstvo – automobily, lode,
elektrotechnika; hutníctvo, chemická, potravinárska, textilná
a obuvnícka výroba
Rím, Miláno, Turín, Janov, Benátky, Florencia, Neapol
San Marino – príjmy
z turistického ruchu
Vatikán – najmenší štát sveta,
stredisko katolíckej cirkvi a pápeža
Malta – dôležitá poloha, cestovný
ruch
citrusy, mandle, figy, datle, olivy,
vinič, korkový dub, rybolov (sardinky), spracovanie rýb, príjmy
z cestovného ruchu
členité pobrežie – Peloponéz,
Chalkidikí, Rodos, Kréta...
Olymp, Korintský prieplav, pasienky – ovce, kozy
vinič, olivy, figy, citrusy, tabak,
hrozienka, rybolov, lov morských
húb, hnedé uhlie, mramor, rudy, Athény, Pireus, Solún; námorná doprava
cestovný ruch: stredomorská príroda, pláže, miesta gréckej histórie
Balkánsky polostrov, Stará planina (Balkán), Dináre, Rila, Pirin,
Karpaty; nížiny pozdĺž Dunaja, Sávy, Drávy;
černozeme – pšenica, kukurica,
zelenina, vinič, ovocie
Slovania, Románi
Železné vráta; farebné kovy,
Rumunsko – ropa a zemný plyn
cestovný ruch; zložité politické
pomery
Prokletije, jazerá – Skadarské,
Ochridské, Prespanské; bohatstvo
lesov, prírodný asfalt, rudy, Tirana,
Drač
Vardar, rudy chrómu, medi, železa – hutníctvo; Skopje
- analyzuje pomocou mapy
fyzickogeografické prvky Juhovýchodnej Európy a stručne opíše
socioekonomické prvky
- opíše štáty podľa polohy,
prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre
jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje
Juhovýchodná Európa
Juhovýchodná Európa – fyzickogeografická
a socioekonomická
charakteristika
Albánsko, Macedónsko
Srbsko, Čierna Hora, Bosna
a Hercegovina
Chorvátsko, Slovinsko
Bulharsko
Belehrad, Kosovo, Priština, Vojvodina, Novi Sad, Podgorica, prímorské rekreačné strediská, Kotorská boka, krasové plošiny
Čierna Hora – ekologický štát
Sarajevo, Moslimovia, Srbi,
Chorváti, Sáva, Drina, Neretva
pohoria – pasienky: dobytok, ovce, kozy; lesy
občianska vojna (1992 – 1995)
Dalmácia, Dináre, Sáva. Dráva,
poľnohospodárstvo – pšenica, kukurica, vinič, ovocie; vodná energia,
strojárstvo, potravinárstvo, výroba
chemikálií, hliníka; Záhreb, Rijeka;
rekreačné oblasti (Pula, Zadar, Split,
Makarska, Dubrovnik); Plitvické
jazerá
Julské Alpy, Karavanky, Kras
bohatstvo dreva, vodnej energie
Ľubľana, Maribor, Koper
o ťažbe nerastných surovín
- charakterizuje dopravu
v jednotlivých štátoch a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest
v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu
- určí štáty patriace do EÚ
a štáty snažiace sa o vstup do EÚ
- uvedie, v ktorých štátoch sa
nachádzajú známe stavby alebo
kultúrne pamiatky
Pobrežie Čierneho mora, Dunaj,
Marica, Rila, Pirin, Rodopy, Stará
planina (Balkán), Hornotrácka nížina, černozeme – zelenina, ovocie,
pšenica, kukurica, slnečnica, tabak,
vinič,
bavlník, ruže
Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas,
Stara Zagora, Ruse
rekreačné strediská – Zlaté piesky, Nesebar
Dunajská delta, Karpaty – lesy,
Valašská nížina – poľnohospodárstvo: kukurica, pšenica, chov oviec,
Dunaj, ložiská ropy – okolie Ploješti
petrochémia, hutníctvo, strojárstvo, Bukurešť, Brašov, Kluž, Konstanca
Východoeurópska nížina, Kaspická nížina, Karpaty, Ural, bezodtoková oblasť, Volga, Dneper, Don,
tajga, lesostepi, stepi – černozeme
Slovania – Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, baltské a ugrofínske národy,
Moldavčania
Moskva, Sankt Peterburg, Kyjev,
Charkov, Minsk
čierne uhlie, ropa a zemný plyn,
železná ruda, farebné kovy, fosfáty,
soli
- analyzuje pomocou mapy
fyzickogeografické prvky Východnej Európy a stručne opíše
socioekonomické prvky
- opíše štáty podľa polohy,
prírodných pomerov, obyvateľstva, úrovne hospodárstva
a kultúrnych tradícií
-opíše oblasti vhodné pre po-
Rumunsko
Východná
Európa
Východná Európa
– fyzickogeografická
a socioekonomická
charakteristika
Ukrajina
Bielorusko, Moldavsko
Rusko
Projekt: Cestujeme
po Európe
Čierne more, Azovské more,
Krym, Karpaty, Krymské vrchy,
Dneper, orná pôda: pšenica, kukurica, cukrová repa, slnečnica; čierne
uhlie – Donbas, mangánová
a železná ruda – Krivoj Rog
hutníctvo, strojárstvo, chem.pr.
Podneprie, Dnepropetrovsk, Doneck, Charkov, Odessa, Kyjev, Ľvov,
Užhorod, Černobyľ
Pinské močiare, Západná Dvina,
Neman, Bug, Dneper – prieplavy
podzoly, Bielovežský NP, Minsk
Prut, černozeme, poľnohospodárstvo: vinohradníctvo, ovocinárstvo
Kišiňov, Gagauzovia
Východoeurópska
a Západosibírska nížina, Ural, Kaukaz, Altaj, Stredosibírska plošina,
Volga, Ob, Jenisej, Lena, Amur,
Bajkal; tajga – ťažba dreva, chov
a lov kožušinovej zveri, stepi – černozeme: pšenica, kukurica, slnečnica, cukrová repa
federatívny štát, autonómne republiky, pestré národnostné zloženie;
ropa, zemný plyn, čierne a hnedé
uhlie, železná ruda, farebné kovy,
apatity, soli, zlato, diamanty, vodná
energia
Transsibírska magistrála, Bajkalsko-amurská magistrála, Moskovská
oblasť, Ural, Povolžie, čiernomorské
pobrežie, Západná Sibír, Východná
Sibír, Ďaleký Východ
Moskva, Sankt Peterburg, Murmansk, Kazaň, Samara, Voronež,
Novosibirsk, Omsk, Irkutsk, Vladivostok...
ľnohospodársku výrobu, najvýznamnejšie strediská priemyselnej výroby, najdôležitejšie výrobky a zaujímavosti typické pre
jednotlivé štáty
- pomocou mapy získa údaje
o ťažbe nerastných surovín
- charakterizuje dopravu
v jednotlivých štátoch a vymenuje najväčšie letiská a prístavy
- určí možnosti využitia jednotlivých oblastí a miest
v Európe pre rozvoj cestovného
ruchu
- určí štáty patriace do EÚ
a štáty snažiace sa o vstup do EÚ
- uvedie, v ktorých štátoch sa
nachádzajú známe stavby alebo
kultúrne pamiatky
- vytvorením
a odprezentovaním projektu
o zaujímavých miestach Európy
aplikuje nadobudnuté vedomosti
Prierezové témy:
Prierezová téma
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Ciele a kľúčové kompetencie
Naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny;
Rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať základy pre plnohodnotný a zodpovedný život, rozvíjať
osobné a sociálne spôsobilosti, ktoré spätne podporujú akademický rozvoj;
Rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj
rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu,
pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole;
Prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť
chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania
zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a
vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;
Príklady prvkov environmentálnej výchovy v učive 8.ročníka:
Stredná Európa – Poľsko – Horné a Dolné Sliezsko – pôsobenie tepelných elektrární; severné Čechy –
znečistenie ovzdušia ťažbou hnedého uhlia, tepelné elektrárne;
Západná Európa – Holandsko – pokles pôdy, získavanie pôdy; Francúzsko, Belgicko – vysoký podiel výroby energie v jadrových elektrárňach;
Severná Európa – dobrý vzťah človeka a prírody, význam a využitie lesov, využitie pôdy, kladný príklad
hutníckej výroby; Island – využitie teplých prameňov;
Južná Európa – severné Taliansko ako priemyselne znečistená oblasť; Benátky – odpad priamo do kanálov;
znečistenie pobrežia Stredozemného mora;
Juhovýchodná Európa – štáty bývalej Juhoslávie – negatívny vplyv vojny na životné prostredie; Grécko –
odlesnenie a následné problémy s vodou; Albánsko – vývoz odpadu;
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života a
zdravia
Východná Európa – havárie v atómových elektrárňach, zastaralé spôsoby a stroje pri ťažbe nerastných
surovín; úbytok vegetácie v stepiach; vysychanie Kaspického mora;
Množstvo informácií sa dnes dostáva ku žiakom cez Internet. Nie každý žiak dokáže obsah stránok selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by
umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a
selektívne využívať médiá a ich produkty – zdroj informácií; rozvíjať schopnosť obhajovať vlastné názory
a kritického premýšľania, schopnosť filtrovať a selektovať pozitívne informácie z médií;
Poukázať a vysvetliť žiakom, že ľudí neposudzujeme podľa vonkajšieho vzhľadu a príslušnosti k inej rase;
vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity;
Poukázať na toleranciu a rešpektovanie iných kultúr, náboženstiev, tradícií, jazyka, spôsobu života, mentality a ľudských výtvorov;
Upozorniť na využívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska časového i priestorového na Zemi;
Rozvíjať vzťah k prírode, k jej ochrane, k zdraviu a všetkým živým organizmom; formovať postoje žiakov
k zdravému spôsobu života, odmietanie drog, škodlivosť fajčenia; vysvetliť vplyv návykových látok na
naše zdravie; pochopiť význam rekreácie pre zdravie človeka; viesť žiakov k spoluzodpovednosti za stav
životného prostredia; pochopiť význam medzinárodnej humanitárnej pomoci a pomoci pri prírodných katastrofách;
Požadovaný výstup žiakov z geografie v 8.ročníku






čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie a vhodným spôsobom ich triediť,
získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov, máp,
získavanie informácií z rôznych zdrojov, správne ich triediť,
čítať obrázky a mapy, rozvíjať vizuálnu gramotnosť,
získavanie informácií o európskych krajinách a ich hodnotenie,
hodnotenie vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou;
Kľúčové kompetencie







kompetencia k celoživotnému učeniu sa a osvojenie schopnosti učiť sa
kompetencie v oblasti IKT
kompetencie riešiť problémy
kompetencie občianske
kompetencie smerujúce k iniciatívnosti
kompetencie pracovať s informáciami
komunikatívne kompetencie
Stratégia vyučovania
Pomocou správne zvolených metód sa budeme snažiť vytvárať atmosféru, v ktorej sa žiak môže učiť s
radosťou bez strachu a stresu, budeme využívať a motivovať chuť žiaka do učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť, zohľadňovať potreby žiaka a umožňovať mu učiť sa za pomoci všetkých zmyslov.
Voľba metód bude závisieť od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie
učiva/ budeme veľký dôraz klásť na:
 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, práce s literatúrou - encyklopédiami a
doplňujúcimi zdrojmi,
 začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a medzi
žiakmi a učiteľom,
 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní referátov a
projektov,
 maximálne využitie IKT vo výučbe -výukové programy, dataprojektor, počítač, DVD filmy,
 využitie didaktických hier - zemepisné tajničky, doplňovačky, osemsmerovky, kvízy;
Učebné zdroje







učebnica Zemepis 6, 1.časť, autori RNDr. Magdaléna Zaťková a kol.,OG – Vydavateľstvo Poľana,
spol. s r. o., Bratislava 2005;
učebnica Zemepis 6, 2.časť, autori RNDr. Magdaléna Zaťková a kol.,OG – Vydavateľstvo Poľana,
spol. s r.o., Bratislava 2006; (tieto učebnice budeme používať, kým nebudú k dispozícii nové učebnice
)
atlasy sveta a Európy
nástenné mapy sveta a Európy
časopisy: Ľudia a Zem, Geografia, Plus 7 dní, READERS´S DIGEST a iné
informácie získané z internetu, internetové geografické portály
prezentácie, pracovné listy a iné učebné materiály z virtuálnej knižnice
rôzna literatúra, napr.:
Obrazový atlas Ľudia a krajiny
geografická encyklopédia Neživá príroda
Lexikón štátov a území sveta
Vlajky sveta
Svet: Krajiny – Národy – Kontinenty
Obrazový atlas živočíchov
Chráňme si svet! Zem (sprievodca ochranou našej planéty pre mladých)
encyklopédia – Geografia pre všetkých
Náš svet
Veľké divy sveta a iné
Hodnotenie žiakov
Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol, prípadne poskytnúť systém krokov, ako postupovať ďalej. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. V procese hodnotenia budeme uplatňovať
primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi a humánny prístup. Zohľadníme aj usilovnosť
a individuálne osobitosti žiaka.
Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne kontrolné práce, testy a projekty. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri
hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotiť sa
bude známkou. Využijeme aj slovné hodnotenie (klady a nedostatky práce žiaka), motivačné hodnotenie
a hodnotenie čiastkových úloh. U žiakov budeme rozvíjať správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.
Písomné odpovede budú hodnotené podľa percentuálnej tabuľky:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 50%
49% - 30%
29% - 0%
-
1
2
3
4
5
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov s vývinovými poruchami alebo žiakov so zdravotným postihnutím zohľadníme jeho poruchu alebo postihnutie.
Predmet : Biológia 8. ročník
Názov predmetu:
Biológia
Časový rozvrh výučby:
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Názov ŠVP:
ISCED 2
Názov ŠkVP:
Človek a príroda
Ročník:
ôsmy
Stupeň vzdelania:
nižšie sekundárne
Forma štúdia:
denná
Vyučovací jazyk:
slovenský
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom
na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku.
Učivo sa orientuje na zloženie Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody, na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky.
Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:
1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako
súčastí celku.
3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia
prírodných procesov a javov.
4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.
Ciele biológie 8. ročníka:
1. Neživá príroda a jej poznávanie.
Žiak má vedieť:
preukázať na príklade závislosť organizmov od neživej prírody,
opísať príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu,
pochopiť význam vied o Zemi na príklade,
uviesť význam nerastných surovín pre život človeka.
2. Zem a jej stavba.
Žiak má vedieť:
určiť a pomenovať podľa ukážky stavbu zemského telesa,
rozlíšiť na ukážke typy zemskej kôry,
uviesť hlavnú príčinu pohybu litosférických platní,
uviesť dôsledky vzďaľovania, približovania a podsúvania litosférických platní.
3. Stavebné jednotky zemskej kôry
Žiak má vedieť:
charakterizovať minerál a horninu a uviesť konkrétny príklad,
rozlíšiť na ukážke minerál a horninu,
uviesť aspoň jeden spôsob vzniku hornín,
poznať vlastnosti minerálov.
4. Geologické procesy a dejiny Zeme
Žiak má vedieť:
uviesť príklad zdroja a energie geologického procesu,
rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný geologický proces,
charakterizovať magmatickú činnosť,
odlíšiť magmu a lávu podľa miesta vzniku,
opísať podľa ukážky (schémy) časti sopky,
charakterizovať horotvornú činnosť, zemetrasenia, vonkajšie geologické procesy.
5. Podmienky života a vzťahy organizmov
Žiak má vedieť:
uviesť štyri chemické látky, ktoré sú súčasťou živých organizmov aj neživej prírody,
vymenovať organické látky, ktoré tvoria telá živých organizmov,
uviesť príklad závislosti organizmu od prostredia a vzájomného vzťahu medzi organizmami,
demonštrovať na príklade prispôsobenie organizmov životu vo vode, na zemi, v pôde, vo
vzduchu,
charakterizovať znášanlivosť organizmov voči podmienkam prostredia.
Praktické aktivity
Žiak má vedieť:
- poznať horninu, minerál zo školskej zbierky, určiť vlastnosti minerálov , pomenovať vyvreté, rudné
minerály zo školskej zbierky, rozlíšiť premenené, usadené, vyvreté horniny..
3. Výchovné a vzdelávacie stratégie
Výchovno-vzdelávacie stratégie školy sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi
uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek a možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju
všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy.
Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia a obhajoba výstupov a
uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach zapojením do súťaží, olympiád.
Kompetencia k celoživotnému učeniu sa:
učitelia zadávajú úlohy vyžadujúce myslenie a samostatnú prácu a poskytovať im dostatok času vo všetkých oblastiach vyučovania,
učitelia požívajú metódy a formy primerané veku a schopnostiam žiakov,
učitelia vytvárajú pozitívnu atmosféru v kolektíve, umožnia vzájomnú spoluprácu žiakom na
rôznej úrovni,
učitelia kladú dôraz na pozitívnu motiváciu žiaka,
učitelia umožnia žiakom vlastné hodnotenie a plánovanie svojej domácej činnosti,
učitelia ponúknu žiakom rôzne zdroje informácií, nekladú dôraz len na vlastný výklad, pri vyučovaní sa zamerajú na rozvoj čitateľskej gramotnosti a schopnosti vyhľadávať a spracovávať
informácie.
Kompetencia v oblasti komunikačných technológií:
učitelia umožnia žiakom používať informačné a komunikačné technológie pri príprave, získavaní a spracovaní informácií,
učitelia používajú vo vyučovaní informačné a komunikačné technológie
s prihliadnutím na účelnosť a vhodnosť,
učitelia umožnia prezentovať výsledky vlastnej práce s využitím IKT.
Kompetencie pracovné:
učitelia vhodne usmerňujú žiakov k získavaniu poznatkov, zručností a schopností s cieľom
prípravy na budúce povolanie,
učitelia oboznámia žiakov a trvajú na dodržiavaní bezpečnostných pravidiel a predpisov pri
vyučovaní, pri práci v špecializovaných učebniach (dielne, laboratóriá, školský pozemok, telocvičňa, počítačová učebňa...),
učitelia oboznámia žiakov s bezpečnými pracovnými postupmi, návodmi na používanie, novou
pomôckou alebo materiálom, aby žiaci mohli v prípade potreby pracovať samostatne,
učitelia organizujú exkurzie, výlety a besedy so zameraním podporiť uvedomelú prípravu na
povolanie,
učitelia zaraďujú do vyučovania úlohy z praxe a bežného života.
Kompetencie v oblasti prírodných vied:









Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka.
Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia
a zdravého životného štýlu.
Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ
z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.
Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach.
Identifikovať a správne používať základné pojmy.
Objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov.
Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov.
Predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.
4. Stratégia vyučovania
Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a učení. Pôjde
o výber vyučovacích metód, podmienenosť výberu metód vyučovania, možnosti triedenia vyučovacích metód podľa cieľov, učiva, rôznych ciest a spôsobov, ako dosiahnuť cieľ vyučovacieho predmetu,
popis rôznych foriem vyučovania (integrované, skupinové, programové, individuálne, vyučovacie
bloky, projekčné etapy, vyučovanie v rôznom prostredí, organizácia konzultácií v iných formách
vzdelávania ako je denná, exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisia-
ce so vzdelávaním. V tejto časti môžete uviesť aj spôsob delenia tried, zlučovanie žiakov z rôznych
ročníkov a pod.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií
žiakov.
Motivačné metódy:
- motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačnú demonštráciu,
Expozičné metódy:
- rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda manipulácia s predmetmi, inštruktáž,
Problémové metódy:
- heuristická, projektová metóda, praktické pozorovanie,
Fixačné metódy:
- metódy opakovania a precvičovania,
Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). Terénne pozorovania, praktické aktivity a
exkurziu volíme podľa podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbáme na dodržiavanie
zásad bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
Hodnotenie žiakov:
Žiaci sa hodnotia podľa klasifikačného poriadku na základe ústnych odpovedí, známok
z kontrolných prác, známok z praktických aktivít, z projektov a na základe aktivity žiakov na hodinách.
5. Učebné zdroje
K učebným zdrojom patria napr. : pracovné listy, učebnica, mikroskop, internet, encyklopédie, didaktické prostriedky, príroda.
Názov tematického celku
Odborná literatúra
1. Neživá príroda a jej poznávanie
2. Zem a jej stavba
3. Stavebné jednotky zemskej kôry
4. Geologické procesy a vzťahy organizmov
5. Podmienky života a vzťahy organizmov
6. Praktické aktivity
Aubrecht, Bizubová, Hantabálová, Pivko, Uhereková, Zágoršek:
Prírodopis 8, SPN Bratislava, 1998
Hantabálová, Uhereková, Čumová, Zvončeková: Prírodopis 9,
SPN Bratislava 2003
Čeman, R.: Rekordy – Neživá príroda, Mapa Slovakia 1999
Ondrejka, K.: Rekordy Slovenska – Príroda, Mapa Slovakia 2000
Potulky prírodou, JTCs, s.r.o. Komárno
Didaktická technika
Materiálne výučbové prostriedky
Ďalšie zdroje
Robins, J.: Prírodné divy sveta, Ottovo nakladatelství Praha 2004
DVD, dataprojektor, PC
Pracovný zošit, prírodniny, modely, obrazový materiál, vzorky
minerálov, hornín a skamenelín, lupy
Internet, školská knižnica, články z časopisov
6. Obsah vzdelávania (učivo)
Časová dotácia 1 hodiny týždenne/33 hodín ročne
Názov tematického celku
Časová dotácia
1. Neživá príroda a jej poznávanie
1
2. Zem a jej stavba
2
3. Stavebné jednotky zemskej kôry
3
4. Geologické procesy a dejiny Zeme
17
5. Podmienky života a vzťahy organizmov
9
Praktické aktivity
2
Prierezové témy
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.
Environmentálna výchova
Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí,
zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a
jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať
a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach
sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo
vzťahu k prostrediu:
- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému
prostrediu,
- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,
- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa výrobcu,
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o
nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,
- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií,
ako aj pri prezentácii vlastnej práce.
V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:
- vnímať život ako najvyššiu hodnotu,
- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,
- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby,
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických
hodnôt prostredia,
- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,
- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom
k životnému prostrediu,
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.
Multikultúrna výchova
Cieľom je zamerať sa na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr,
akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Všetci žiaci majú mať rovnakú príležitosť
rozvíjať svoj potenciál. Žiaci majú spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície
ich predstaviteľov, rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokázať s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Mediálna výchova
Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:
- schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi,
- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v
ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje
funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),
- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií.
- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne
formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne
vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
Ochrana života a zdravia
Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých
vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami
a prírodnými katastrofami. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia
a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti,
praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Rozvinúť morálne
vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.
Časovo-tematický plán z biológie pre 8. ročník
Počet hodín ročne: 33
Vyučujúci: RNDr. Štefan Sipos
Mes.
IX
Hod.
1
1
Téma
Úvodná hodina
Neživá a živá príroda
(PZ str. 1)
1
Stavba Zeme (PZ str. 2)
1
Zemská kôra v pohybe
(PZ str. 3)
šk.rok 2011/2012
Obsahová časť
Výkonová časť
Prierez.témy
Neživá príroda a jej poznávanie ( 1 )
Neživá a živá príroda. Závislosť organizmov
a človeka od neživej prírody. Poznávanie neživej prírody, význam vied o Zemi.
Poukázať na príklade závislosť organizmov od neživej
prírody.
Uviesť príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu.
Preukázať na príklade význam vied o Zemi.
Poznať význam nerastných
surovín pre život človeka.
ENV
Určiť a pomenovať podľa
ukážky stavbu zemského telesa.
Rozlíšiť na ukážke pevninskú
a oceánsku zemskú kôru.
Poznať príčinu pohybu litosferických platní.
Uviesť dôsledky vzďaľovania litosferických platní.
Uviesť dôsledky približovania a podsúvania litosferických platní. Opísať na ukážke vznik a zánik oceánskej
zemskej kôry.
ENV
Charakterizovať minerál a
uviesť konkrétny príklad.
Charakterizovať horninu a
ENV
Zem a jej stavba ( 2 )
Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. Stavba zemskej kôry pevnín a dna oceánov.
Zemská kôra v pohybe.
Pohyby zemskej kôry a ich
príčiny. Vzďaľovanie, približovanie a podsúvanie litosferických platní.
ENV
X.
Stavebné jednotky zemskej kôry ( 2)
1
Minerály a horniny stavebné jednotky
zemskej kôry (PZ str.
Minerály a horniny. Rozlišovacie znaky minerálov a hornín. Vznik mi-
X.
4)
nerálov a hornín. Príklady minerálov a hornín.
uviesť konkrétny príklad.
Rozlíšiť na ukážke minerál
a horninu. Uviesť aspoň
jeden spôsob vzniku hornín.
1
Minerály a ich stavba
(PZ str. 5)
Minerály. Vznik, vonkajší
tvar a vnútorná stavba.
Vlastnosti minerálov (fyzikálne, chemické), ich
význam a využívanie.
Poznať podstatu vzniku minerálov. Pomenovať priesto-rový útvar, od ktorého
závisí tvar a vlastnosti kryštálov. Vymenovať tri fyzikálne vlastnosti minerálov.
Uviesť príklad využitia mechanickej a optickej vlastnosti mi-nerálu. Poznať jednu chemickú vlastnosť minerálu.
ENV
1
Praktická aktivita
Uviesť príklad zdroja energie, energiu a súvisiaci geologický proces. Rozlíšiť na
príklade vonkajší a vnútorný geologický proces.
Dokumentovať na príklade
katastrofický geologický
proces a jeho následky.
ENV
OSR
MUV
Rozlíšiť magmatickú a sopečnú činnosť. Odlíšiť magmu a lávu podľa miesta
vzniku. Opísať podľa ukážky časti sopky. Uviesť príklad prejavov sopečnej činnosti. Uviesť príklad významu sopečnej činnosti pre
ENV
OSR
MUV
REV
1
Geologické procesy
a ich zdroje
(PZ str. 6,7)
1
Vnútorné geologické
procesy.
Magmatická a sopečná
činnosť
(PZ str. 8)
Geologické procesy ( 9 )
Geologické procesy.
Vonkajšie a vnútorné geologické procesy. Katastrofické geologické procesy,
príčiny a dôsledky pre
človeka.
XI.
Vnútorné geologické procesy.
Magmatická a sopečná
činnosť, magma a láva.
Časti sopky. Prejavy sopečnej činnosti.
človeka.
XII.
XII.
1
Vyvreté horniny (PZ str.
9,10)
Vyvreté horniny. Vznik,
rozlišovacie znaky hlbinných a výlevných vyvretých hornín. Typické horniny, vlastnosti, využitie,
výskyt.
Poznať podstatu vzniku vyvretých hornín. Rozlíšiť na
ukážke hlbinnú a výlevnú
vyvretú horninu. Odlíšiť
štruktúru žuly a čadiča. Poznať využitie aspoň jednej
hlbinnej a jednej výlevnej
vyvretej horniny.
ENV
REV
1
Horotvorná činnosť a
poruchy zemskej kôry
(PZ str. 11)
Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry. Prejavy horotvornej činnosti.
Vrásnenie, vrásy a zlomy.
Charakterizovať horotvornú
činnosť. Rozlíšiť na ukážke
(alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej kôry. Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich
vzniku a charakteristických znakov.
ENV
1
Zemetrasenie (PZ str.
12)
Zemetrasenie. Vznik a
druhy zemetrasenia, prejavy a dôsledky. Ochrana
pred zemetrasením a jeho
dôsledkami. Výskyt na
Slovensku.
Poznať príčinu vzniku zemetrasenia. Uviesť príklad
druhu zemetrasenia a jeho
dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel
medzi ohniskom a epicentrom zemetrasenia. Poznať
možnosti ochrany ľudí a
budov pred dôsledkami zemetrasenia.
ENV
MUV
REV
1
Premena hornín a premenené horniny
(PZ str. 13)
Premena hornín a premenené horniny. Činitele
premeny, vznik premenených hornín. Typické
premenené horniny, vlastnosti, využitie.
Uviesť hlavné činitele premeny hornín. Opísať na
ukážke typickú vlastnosť
premenených hornín. Poznať jednu premenenú horninu, typickú vlastnosť a jej
využitie.
ENV
OSR
1
Vonkajšie geologické
procesy
(PZ str. 14)
Vonkajšie geologické
procesy. Pôsobenie vonkajších geologických činiteľov, ich prejavy. Zvetrávanie, príčiny a dôsledky. Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej príťažlivosti, vody, ľadovca
a vetra.
Poznať pôsobenie vonkajších geologických procesov
a ich čiastkové procesy.
Rozlíšiť mechanické a chemické zvetrávanie a ich dôsledky. Poznať dôsledky
zemskej príťažlivosti, činnosti toku rieky a morskej
vody. Poznať podstatu
vzniku ľadovca a dôsledky
činnosti horského ľadovca.
Opísať prejavy a dôsledky
rušivej a tvorivej činnosti
vetra.
ENV
REV
1
Usadené horniny (PZ
str.15,16)
Usadené horniny. Podstata vzniku usadených hornín. Úlomkovité, organické a chemické usadené
horniny,
vznik, vlastnosti, využitie.
Pomenovať usporiadanie
útvarov usadených hornín.
Poznať využitie nespevnenej a spevnenej úlomkovitej
usadenej horniny. Opísať
podstatu vzniku organických
usadených hornín. Uviesť
príklad využitia organickej
usadenej horniny. Poznať
podstatu vzniku chemických
usadených hornín. Uviesť
príklad využitia chemickej
usadenej horniny.
ENV
1
Krasové procesy (PZ
str. 17)
Krasové procesy. Podstata
krasových procesov. Povrchové a podzemné krasové útvary. Kvapľové
a ľadové jaskyne.
Poznať podstatu krasového
procesu. Uviesť príklad povrchového a podzemného
krasového útvaru. Rozlíšiť
kvapľovú a ľadovú jaskyňu
podľa výzdoby. Uviesť príklad kvapľovej a ľadovej
jaskyne na Slovensku.
ENV
REV
I.
II.
1
Praktická aktivita
1
Skameneliny a vek Zeme
(PZ str. 18)
1
Geologická história
Zeme. Prahory a starohory. (PZ str. 19)
III.
1
Prvohory a druhohory
(PZ str. 20)
1
Dejiny Zeme ( 4 )
Vek Zeme a skameneliny.
Charakteristika skamenelín, podstata ich vzniku.
Druhy skamenelín, príklady. Určovanie veku
Zeme a hornín.
Geologická história Zeme.
Prahory a starohory. Prvohory a druhohory. Treťohory a štvrtohory. Významné geologické procesy, prejavy života, príklady vedúcich skamenelín.
Treťohory a štvrtohory
(PZ str. 21)
1
Geologická stavba Slovenska
(PZ str. 22)
Príroda Slovenska ( 1 )
Neživá príroda Slovenska.
Geologické jednotky Západných Karpát.
Podmienky života a
vzťahy organizmov ( 12)
Charakterizovať skamenelinu. Uviesť príklad skameneliny. Opísať proces vzniku
skameneliny. Poznať postup
určovania pomerného a skutočného veku hornín.
ENV
Uviesť významné geologické procesy v jednotlivých
sférach vývoja Zeme. Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny prvohôr,
druhohôr, treťohôr a štvrtohôr. Uviesť význam prvohorných papradí a prasličiek
v súčasnosti. Poznať dôkazy
predchodcu človeka a vývoja človeka v treťohorách a
štvrtohorách.
ENV
Poznať významné geologické procesy a vývoj organizmov na Slovensku. Pomenovať a určiť podľa
ukážky geologické jednotky
Slovenska podľa typických
znakov. Uviesť príklad a
význam typickej horniny
aspoň troch pásiem.
ENV
REV
1
Organizmy a prostredie
(PZ str. 23)
Organizmy a prostredie.
Vzťahy organizmov s
prostredím, prispôsobivosť organizmov prostrediu, znášanlivosť podmienok prostredia.
Poznať aspoň tri anorganické a tri organické látky, ktoré sú súčasťou organizmov.
Uviesť príklad závislosti
organizmu od prostredia a
vzájomného vzťahu medzi
organizmami. Poznať prispôsobivosť organizmov životným podmienkam.
Uviesť na príklade rozsah
znášanlivosti podmienok
prostredia organizmami.
1
Neživé zložky prostredia- svetlo, teplo,
vzduch
(PZ str. 24)
Neživé zložky prostredia.
Vplyv energie, svetla, tepla, vzduchu, vody a pôdy
na životné podmienky a
procesy organizmov.
Poznať význam slnečného
žiarenia pre rastliny. Rozlíšiť nároky rastlín a živočíchov na svetlo. Poznať prispôsobenie organizmov teplote prostredia. Uviesť význam vody pre organizmy.
Preukázať na príklade prispôsobenie organizmov
množstvu vody v prostredí.
Poznať význam vzduchu
pre rastliny a živočíchy.
Uviesť zložky pôdy a ich
význam pre organizmy.
1
Voda a pôda
(PZ str. 25)
IV.
ENV
OSR
1
Znečisťovanie životného prostredia organizmov
(PZ str. 26)
Znečisťovanie neživých
zložiek prostredia. Príčiny
a dôsledky znečisťovania
vody, vzduchu, pôdy pre
rastliny a živočíchy.
Uviesť príklad dôsledkov
znečistenia vody, vzduchu a
pôdy na život rastlín. Poznať dôsledky znečistenia
vody, vzduchu a pôdy pre
život živočíchov.
ENV
MEV
REV
1
Živé zložky prostredia.
Populácia.
Živé zložky prostredia.
Populácia. Vlastnosti po-
Rozlíšiť na ukážke jedinca
populáciu rastlín a živočí-
ENV
IV.
(PZ str. 27,28)
pulácie (veľkosť, hustota,
rast), vnútorné a vonkajšie
vzťahy.
chov. Uviesť príklad početnosti populácie. Chápať
podmienky rastu populácie.
Poznať význam hustoty pre
prežitie populácie. Rozlíšiť
na príklade konkurenciu,
predáciu, parazitizmus,
symbiózu.
1
Spoločenstvo (PZ str.
29)
Spoločenstvo organizmov.
Typy
spoločenstiev. Druhová
rozmanitosť, štruktúra,
zloženie spoločenstva a
priestorové členenie.
1
Ekosystém (PZ str. 30)
Ekosystém. Zložky a typy
ekosystémov. Obeh látok
a tok energie v ekosystéme.
Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a umelé spoločenstvo, suchozemské,
sladkovodné a morské spoločenstvo. Uviesť príklad
druhovej rozmanitosti. Poznať význam priestorovej
štruktúry spoločenstva.
Uviesť príklad dominancie
v spoločenstve.
Rozlíšiť živé a neživé zložky ekosystému. Poznať typy
suchozemských a vodných
ekosystémov. Uviesť príklad producenta, konzumenta, rozkladača.
1
Život ekosystému (PZ
str. 31,32)
Život ekosystému. Vlastnosti ekosystému (potravové vzťahy, obnovovanie a vývin ekosystému).
Poznať význam premeny látok a energie v ekosystéme.
Zostaviť príklad potravového reťazca. Chápať význam
obnovy ekosystému. Poznať
štádiá vývoja ekosystému.
1
Biosféra – svetový ekosystém
(PZ str. 33)
Biosféra. Zložky biosféry.
Obeh látok a tok energie v
biosfére.
Rozlíšiť neživé a živé zložky biosféry. Rozlíšiť na
ukážke tri ekosystémy v
biosfére podľa životných
V.
ENV
REV
ENV
OSR
REV
ENV
OSR
podmienok. Vysvetliť na
príklade obeh látok v biosfére. Poznať význam toku
energie v biosfére.
VI.
1
Biologická rovnováha
v prírode
(PZ str. 34)
Biologická a ekologická
rovnováha. Podmienky
udržania biologickej rovnováhy. Možnosti zachovania a ohrozenia ekologickej rovnováhy.
Poznať význam biologickej
rovnováhy. Chápať spätnú
väzbu na príklade. Uviesť
príklad narušenia biologickej rovnováhy. Poznať význam ekologickej rovnováhy.
Porovnať stabilný a nestabilný ekosystém. Uviesť tri
príklady narušenia ekologickej rovnováhy. Poznať
zásady ekologického hospodárenia v krajine.
ENV
REV
1
Svetové environmentálne problémy
(PZ str. 35)
Globálne ekologické
problémy (kyslé dažde,
smog, skleníkový efekt,
stenčovanie ozónovej
vrstvy, hromadenie odpadov). Príčiny, dopady na
ekosystémy, možnosti riešenia.
Poznať príčiny a dopady
stenčovania ozónovej vrstvy, vzniku smogu, skleníkového efektu a kyslých
dažďov. Uviesť príklad zabránenia vzniku smogu,
skleníkového efektu, kyslých dažďov. Uviesť príklad
príčiny hromadenia odpadov. Uviesť význam recyklácie druhotných surovín.
Demonštrovať na príklade
alternatívny zdroj energie a
jeho prínos.
ENV
REV
1
Environmentálne problémy a ich riešenie
(PZ str. 36)
Predmet : Telesná výchova 8. ročník
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom
účinku osvojených zručností a návykov.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom
rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať
pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať
trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o
vlastné zdravie. Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových
kompetencií:
Pohybové kompetencie
� Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb.
� Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia.
� Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej výchovy a
športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.
Kognitívne kompetencie
� Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na
úlohy ochrany vlastného zdravia.
� Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov.
� Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.
� Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru.
� Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote.
� Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných
noriem.
� Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.
� Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.
� Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.
� Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Komunikačné kompetencie
� Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
� Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových aktivít.
Učebné kompetencie
� Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu.
� Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred
zranením.
Interpersonálne kompetencie
� Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.
� Žiak efektívne pracuje v kolektíve.
� Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe.
� Žiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale i v živote.
Postojové kompetencie
� Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
� Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera.
� Žiak dodržiava princípy fair-play.
� Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
� Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so
zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody.
3. Obsah
Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve,
športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky. V
predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov.
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý životný štýl
3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového režimu
Ciele jednotlivých modulov
Zdravie a jeho poruchy
� pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie,
� mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými prostriedkami,
� vedieť poskytnúť prvú pomoc,
� vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie.
� mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto.
Zdravý životný štýl
� poznať a dodržiavať zásady správnej výživy,
� zaradiť využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase,
� mať predstavu o svojich pohybových možnostiach,
� pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy,
� pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho
dosiahnutie.
Zdatnosť a pohybová výkonnosť
� poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,
� vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností,
� vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov,
� vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti.
Športové činnosti pohybového režimu
� využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti,
� vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti,
� prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti,
� preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach,
� mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru učiva tvoria tematické celky (ďalej
len TC), ktoré sú rozdelené na základné a výberové. V ročnom cykle sa počíta vo všetkých ročníkoch so 66
vyučovacími hodinami.
Ciele modulu 1 a čiastočne modulu 2 sa plnia prostredníctvom obsahu tematického celku Poznatky z telesnej výchovy a športu, ciele modulov 3 a 4 prostredníctvom všetkých ostatných tematických celkov.
Obsah základných TC je koncipovaný tak, aby si ho mohla a zároveň i mala osvojiť väčšina žiakov.
V ročnom pláne učiva odporúčame, aby základné tematické celky Poznatky z telesnej výchovy a športu a
Všeobecná gymnastika sa vyučovali ako súčasť každej vyučovacej hodiny telesnej výchovy a boli dotované
15 % času vyučovacej hodiny. Ostatné základné tematické celky odporúčame vyučovať v dvoch alternatívach. Prvá alternatíva – v každom ročníku sa vyučuje každý tematický celok. Druhá alternatíva – v každom
ročníku sa odučia aspoň tri tematické celky.
Pritom každý tematický celok musí byť odučený počas školskej dochádzky aspoň dvakrát s výnimkou Plávania. Tematický celok Plávanie sa zaraďuje do vyučovania aspoň raz za 5 rokov.
Tematický celok sa považuje za odučený, ak má v ročnom pláne minimálne 6 hodinovú dotáciu z celkového počtu vyučovacích hodín.
Aspoň jeden výberový TC je povinný v každom ročníku. Výberové TC rozširujú základné TC o pohybové
činnosti, ktorých výber umožňuje rešpektovať podmienky školy, záujmy žiakov, záujmy učiteľa, miestne
tradície a pod. Vyučovanie výberových TC musí rešpektovať plnenie cieľov telesnej výchovy a bezpečnosť
pri cvičení.
Obsah výberových TC sa využíva na doplnenie základného učiva a na motiváciu žiakov, na rozvoj ich pohybových schopností so zreteľom na skupinové záujmy, individuálne predpoklady žiakov a podmienky školy.
Učiteľ môže zaradiť do programu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho pregraduálnej prípravy
na vysokej škole, alebo na ktoré získal trénerské alebo cvičiteľské vzdelanie, alebo certifikát v niektorej
forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. V záujme každého učiteľa telesnej a športovej výchovy by
malo byť zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania učiteľov a postupné získavanie potrebnej kvalifikácie k chýbajúcim športovým činnostiam.
PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV
A. Základné tematické celky
B. Výberové tematické celky
Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry
Korčuľovanie
Korčuľovanie in line
Poznatky z telesnej výchovy a športu
Všeobecná gymnastika
Atletika
Základy gymnastických športov
Športové hry
Plávanie
Sezónne činnosti
Povinný výberový tematický celok
Testovanie
S P O L U 66 hodín
Snowboarding
Cvičenie v posilňovni
Aerobik, akvaaerobik
Športové úkoly a sebaobrana
Ľadový hokej
Tance (základy spoločenských tancov, disko tancov, ľudových tancov)
4. Výstupný vzdelávací štandard
POZNATKY Z TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si pohybových činností, rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností osobnosti. Majú dôležitý význam pri vytváraní postojov k zdravému životnému štýlu i k celoživotnej pohybovej
aktivite. Sú podmienkou úspešného vykonávania praktických činností. Delia sa na všeobecné a špecifické. Špecifické poznatky sa dotýkajú každého tematického celku.
KOMPETENCIA
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou vlastného
zdravia.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
� poznať drobné organizačné formy telesnej výchovy,
� vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti,
� dodržiavať pravidlá správnej životosprávy,
� vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných
noriem,
� poznať základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote,
� vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí,
� dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti,
� dodržiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností,
� používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Všeobecné poznatky:
� základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa (ranné cvičenie, spontánna pohybová aktivita, racionálne využívanie voľného času a pod.),
� úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností,
� význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a nedovolených
látok na zdravie a pohybový výkon,
� telesné zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii,
� poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností,
� poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní,
� základné poznatky z biológie človeka súvisiace a účinok pohybovej aktivity na vlastný organizmus,
� úspechy našich športovcov na OH, MS, ME,
� olympijská výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore, Slovenskom
olympijskom výbore (poznať jeho symboliku), o olympijských hrách, kalokagatii a fair-play,
� prvá pomoc pri drobných poraneniach.
Špecifické poznatky:
� odborná terminológia vo všetkých TC,
� technika, taktika a metodika osvojovaných pohybových činností,
� pravidlá súťaženia v osvojených pohybových činnostiach a základné činnosti rozhodcu.
I. V Š E O B E C N Á G Y M N A S T I K A
KOMPETENCIA:
Žiak v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia gymnastických
činností – polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, že je schopný predviesť pohybový celok, pohybovú
skladbu individuálne a skupinovo, podľa stanovených požiadaviek (pravidiel). Dosahuje tak zvýšenie úrovne pohybových schopností, osvojenie gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť zdravotne orientovanú zdatnosť bežnej školskej populácie.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
� vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary;
� vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
� vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie s ich
vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny,
� vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany, uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, cvičebných tvaroch,
� vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného gymnastického cvičenia,
postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení, držaní tela, rozsahu pohybov, svalovom napätí, ochabnutosti
tela,
� vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
� zásady držania tela, správne držanie tela, chybné držanie tela,
� základné názvoslovie telesných cvičení,
� pohybové prostriedky všeobecnej gymnastiky,
� štruktúra gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná, záverečná časť vyučovacej hodiny,
� prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb,
� organizačná činnosť na vyučovacej jednotke (hodine),
� zdravotne orientovaná zdatnosť, pohybový režim, redukcia hmotnosti, obezity,
� pozitívny životný štýl.
Na základe týchto a ďalších vedomostí je možné u žiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
� cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti,
� technicky správne polohy a pohyby hlavy, trupu, nôh, paží, lokomócie, cvičenie na- a s náradím, s náčiním, tyče, aeróbne činky, expandre, netradičné), výrazová estetika rytmických a aerobikových pohybov
vykonávania všeobecných gymnastických činností,
� cvičebný program na zlepšovanie stavu pohybového a oporného aparátu tela s cieleným rozvojom pohybových schopností a zručností,
� formovanie telesných proporcií, kultivovaného prejavu osobnosti žiaka.
1. Kondičná gymnastika - posilňovacie cvičenie paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva s jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na jednotlivé časti tela:
o kľuky v kľaku, kľuky vo vzpore stojmo vpredu, vzadu, kľuky vo vzpore ležmo vpredu, vzadu znožmo,
roznožmo,
o výpony, poskoky, skoky odrazom obojnožne, jednonožne,
o záklony trupu v ľahu vpredu; sed – ľah vzadu,
o zhyby vo vise, vo vise stojmo, vise ležmo na rebrine, hrazde, kruhoch, bradlách.
Podľa cieľa rozvoja kondičných, kondično-koordinačných schopností:
o tonizačný program zameraný na držanie tela v správnom napätí svalov v ľahu, kľakoch, sedoch, podporoch, postojoch bez náčinia, náradia, s náčiním (fit lopty, over baly, dynabandy, ..), náradím, na náradí,
o všeobecný kondičný program s obsahom statických, dynamických cvičení,
o plyometrický program zameraný na rozvoj dynamickej sily nôh,
o vytrvalostno-silový program, cvičenia paží, nôh, trupu, brucha, bokov (kľuky, zhyby vo vise stojmo, prednosy v sede, vo vise, mierne záklony v ľahu, dvíhanie trupu, nôh v ľahu na boku.
o
2. Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie:
� ľah vznesmo; stojka na lopatkách znožmo, s čelným, bočným roznožením; sed roznožmo, hlboký predklon; sed znožmo predklon; - kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou východiskovou a výslednou polohou, väzby kotúľov so skokmi a obratmi,
� stojka na rukách oporou rúk na lavičku, stojka na rukách s dopomocou o rebrinu (stenu), stojka na rukách s polohou nôh bočne, čelne,
� premet bokom s dopomocou, premet bokom samostatne,
� podpor stojmo prehnute vzad (most na hlave, most vo vzpore na rukách).
Skoky a obraty:
� skoky odrazom obojnožne – znožmo, skrčmo prípätmo, skrčmo roznožmo čelne, bočne, s obratom o
180° - 360°,
� obraty obojnožne v postojoch – prestupovaním, krížením, prísunom. Obraty jednonožne prednožením o
180°- 360° .
Cvičenie na náradí a s náradím:
� rebriny: rúčkovanie v podpore ležmo, vo vise prednosy skrčmo, prednosy, postupovanie po rebrinách,
výdrž v zhybe, odrazom z nôh zhyby,
� lavičky, nízka kladinka: chôdza vpred, vzad, bokom; beh; poskoky, skok striedavo strižný; váha predklonmo; obrat znožmo o 180° v drepe, podrepe, stoji; zoskok odrazom obojnožne – znožmo, roznožmo
čelne, skrčmo prípätmo, skrčmo prednožmo. Väzby, zostava (1 - 2 – 3 dĺžky náradia),
� preskok: opakované odrazy z mostíka pri opore (rebrina, spolu cvičiaci), nadväzné odrazy z viacerých
mostíkov, letová fáza znožmo, roznožmo čelne, skrčmo prípätmo, skrčmo roznožmo s doskokom na žinenky (medzi mostíkmi krátky beh); odrazom z mostíka výskok do vzporu drepmo, vzporu roznožmo; skrčka,
roznožka, odbočka,
� hrazda: zhyb stojmo, zhyb; vis vznesmo, vis strmhlav, vis vznesmo roznožmo bočne; výmyk; prešvihy
únožmo vpred, vzad; zoskoky - prekot vpred, zákmihom doskok na podložku,
� lano: šplhanie.
Cvičenie s náčiním:
� švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrižmo, striedavonožne. Väzby, zostava,
pohybová skladba,
� tyč – priamivé cvičenia, cvičenia zvyšujúce rozsah pohyblivosti kĺbov, chrbtice, elasticitu svalov,
� plná lopta, lopta – kotúľanie, hádzanie a chytanie,
� šatka – oblúky, kruhy osmy, vlnenie, hádzanie a chytanie. Väzby, zostava, pohybová skladba, rope skiping.
Relaxačné a dychové cvičenie:
� aktívna kinetická relaxácia,
� pasívna kinetická relaxácia,
� cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe, predklone.
Poradové cvičenie:
� nástup, pochod, povely.
3. Rytmická gymnastika:
� cvičenie na taktovanie (tlieskanie, tamburínka), hudbu - pérovanie, pohupy, kroky, chôdza, behy, rovnováhové cvičenie, obraty, skoky s pohybmi hlavy, paží, trupu vo vysokých a nízkych polohách v 2/4, 3/4 a
4/4 takte bez náčina, s náčiním. Prísunný, poskočný, premenný (polkový) krok v 2/4 takte; prísunný, valčíkový, mazurkový v ¾ takte. Rytmické cvičenie navzájom spájať,
� pohybová skupinová skladba na 32 – 64 dôb na hudbu.
4. Kompenzačné cvičenia:
� odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených jednostrannou sedavou
činnosťou,
� cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov, pasívne – sed roznožmo, predklon; ľah vznesmo; pohyby
ťahom – v ľahu prednožiť skrčmo P/Ľ nohu, chytiť za predkolenie a ťahať k trupu; aktívne – švihanie nohy v
ľahu, stoji do prednoženia, unoženia, zanoženia,
� cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela. Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme vytvorenie postojov u žiakov:
Postoje:
� mať pozitívny vzťah ku gymnastickým činnostiam, ako potreby ich celoživotného vykonávania,
� vedieť účelovo využiť voľný čas s cieľom podporiť zdravie, zdatnosť,
� pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií,
� využívať bohatý pohybový obsah gymnastických cvičení na dosiahnutie fyzickej výkonnosti, zdravotne
orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych a estetických pocitov z pohybu,
� mať vytvorený pozitívny postoj k správneho životného štýlu so snahou o sebazdokonaľovanie, práceschopnosť, húževnatosť, disciplínu,
� prijímať a dodržiavať normy a pravidlá kolektívu.
ATLETIKA
KOMPETENCIA:
Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej zdatnosti
a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v každodennom živote.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
� vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a prakticky demonštrovať,
� poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite,
� poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga je schopný
pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaží,
� poznať význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť do jeho vedenia,
� poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca, organizátor, divák.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
� základná terminológia a systematika atletických disciplín,
� technika atletických disciplín,
� základné pravidlá súťaženia a rozhodovania atletických súťaží,
� organizácia súťaží (časomerač, rozhodca, zapisovateľ),
� zásady fair-play,
� bezpečnosť a úrazová zábrana,
� zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže.
Na základe týchto a ďalších vedomostí možno u žiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
� základy racionálnej techniky pohybových činností (atletická abeceda, nízky a polovysoký štart, švihový a
šliapavý beh, šprint, vytrvalostný beh, štafetový a prekážkový beh, skok do diaľky skrčmo a kročmo, skok
do výšky, hod loptičkou a granátom, vrh guľou),
� rozvoj kondičných a koordinačných schopností,
� základné (pomocné) funkcie rozhodcu a organizátora atletických súťaží,
� využitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu
predpokladáme vytvorenie nasledovných postojov u žiakov:
Postoje:
� mať trvalý pozitívny vzťah k atletickým činnostiam ako predpokladu pre ich celoživotné uplatňovanie v
individuálnej pohybovej aktivite a udržiavaní zdravia,
� preukazovať pozitívny postoj k súťaženiu,
� preukazovať pozitívny vzťah k súperom,
� dodržiavať prijaté zásady v rámci skupiny,
� vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov,
� prejavovať snahu o seba zdokonaľovanie, húževnatosť, vytrvalosť, cieľavedomosť.
II. Z Á K L A D Y G Y M N A S T I C K Ý CH Š P O R T O V
KOMPETENCIA:
Žiak v tematickom celku „základy gymnastických športov“ dosahuje takú úroveň osvojenia činností gymnastického športu, že je schopný predviesť individuálne alebo v skupine zostavu podľa daných
pravidiel.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
� poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ
� vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary,
� vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport,
� vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a predviesť pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny,
� uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch,
� vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvičenia v disciplínach vybraného gymnastického športu,
� dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, poznať práva a
povinnosti v gymnastických pretekoch,
� vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú úroveň.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
� význam a zmysel vykonávania gymnastických športov,
� zásady držania tela, esteticko-pohybové prostriedky gymnastických športov,
� terminológia polôh a pohybov, cvičebných tvarov,
� disciplíny a cvičebný obsah športovej gymnastiky žien, mužov; športového aerobiku, modernej gymnastiky, gymteamu,
� prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej skladby,
� zásady motorického učenia v gymnastických športoch, organizácia pretekov,
� zásady bezpečného správania, dopomoc, záchrana pri cvičení,
� zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity,
� pozitívny životný štýl.
Na základe týchto a ďalších vedomostí je možné u žiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť
nasledovné zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
� cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti,
� prípravné a imitačné cvičenia, polohy a pohyby častí tela, lokomočné pohyby, akrobacia,
cvičenie na- a s náradím, s náčiním, výrazovo-estetické prostriedky gymnastických a aerobikových pohybov,
� kondičná zložka, technická zložka gymnastických športov.
1. Športová gymnastika – prostné, hrazda, preskok, kladina - D, kruhy – CH:
Prostné – zostava na páse (žinenkách), 1 - 2 rady.
Akrobacia:
� ľah vznesmo; stojka na lopatkách znožmo, s čelným, bočným roznožením; kotúle vpred, kotúle vzad v
rôznych obmenách východiskovej, hlavnej, výslednej polohe, kotúľové väzby,
� stojka na rukách s rôznou polohou nôh, stojka na rukách – kotúľ vpred,
� premet bokom, väzby s kotúľom vpred, vzad, stojkou na rukách -kotúľ vpred,
� podpor stojmo prehnute vzad.
Skoky a obraty:
� skoky odrazom obojnožne – znožmo, skrčmo prípätmo, skrčmo, roznožmo čelne, bočne,
s obratom o 180° - 360°. Skok odrazom jednonožne s prednožením striedavonožne (nožnice), upažiť,
� obraty obojnožne v postojoch.
Rovnovážne cvičenie – váha predklonmo.
Cvičenie kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov – sed roznožný.
Hrazda po ramená, zostava minimálne 4 cvičebné tvary:
� výmyk, toč jazdmo vpred, toč vzad alebo vpred, prešvihy únožmo vpred, vzad, zoskok.
Preskok, koza na šírku D, na dĺžku CH, kôň na dĺžku CH:
� skrčka, roznožka, odbočka.
Nízka kladina D (do 110 cm) - zostava 2 dĺžky náradia:
� chôdza, tanečné kroky, predskok, 2 skoky, rovnovážny cvičebný tvar, obrat jednonožne o 180°; ľah
vznesmo/kotúľ vpred, zoskok odrazom obojnožne s roznožením čelne, skrčmo prednožmo.
Kruhy CH
� kmihanie vo vise, vis vznesmo, vis strmhlav, zhyb vo vise.
2. Moderná gymnastika dievčatá – švihadlo, lopta, šatka:
švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrižmo, striedavonožne; krúženie –
kruhy, osmičky; kmihanie; hádzanie a chytanie,
lopta – kotúľanie a prevaľovanie; odrážanie; hádzanie a chytanie; vyvažovanie, šatka (závoj) – oblúky, kruhy osmičky, vlnovky, hádzanie a chytanie.
� Zostava, spoločná pohybová skladba s náčiním na hudbu 30 – 60 sekúnd.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u žiakov:
Postoje:
� mať vytvorený trvalý pozitívny vzťah ku gymnastickým športom, ako predpokladu pre ich celoživotný
záujem,
� preukázať kladný postoj k účelnému zameraniu využitia voľného času, k udržaniu fyzického a psychického zdravia,
� preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému a športovému procesu, s kladnou motiváciou k súťaženiu v
rámci pretekov,
� mať vyformované estetické cítenie pri formovaní telesných proporcií a kultivovaného prejavu osobnosti
žiaka,
� pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií,
� využívať bohatý cvičebný obsah gymnastických športov na dosiahnutie pohybovej výkonnosti, zdravotne
orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych a estetických pocitov,
� prejaviť pozitívny postoj k správneho životného štýlu so snahou o sebazdokonaľovanie, práceschopnosť,
húževnatosť, disciplínu, zdravé sebavedomie,
� prijímať a dodržiavať normy a pravidlá kolektívu, zásady fair-play,
� reálne prijímať víťazstvá a prehry v športovej súťaži i v spoločenskom prostredí.
ŠPORTOVÉ HRY
KOMPETENCIA:
Žiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností jednotlivca, herných
kombinácií a systémov, že je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
� vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a systémy,
� vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
� vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
� vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spolužiakov) pred hrou, resp. stretnutím,
� vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na
hodinách určených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme športových hier a viesť jednoduchý pozorovací
hárok o hráčskom výkone družstva,
� vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho družstva.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
� systematika herných činností, základná terminológia,
� technika herných činností jednotlivca,
� herné kombinácie a herné systémy,
� herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu,
� funkcie hráčov na jednotlivých postoch,
� základné pravidlá vybraných športových hier,
� organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách (rozhodcovia, časomerači, zapisovatelia, pozorovatelia a pod.)
� zásady fair-play.
Na základe týchto a ďalších vedomostí možno u žiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
� kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti,
� popísať a prakticky ukázať správnu techniku herných činností jednotlivca:
basketbal – prihrávka jednou rukou od pleca, dribling, streľba zhora z miesta, z krátkej a strednej vzdialenosti, bránenie hráča bez lopty a s loptou.
futbal – prihrávka, tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou.
hádzaná - prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým náprahom, dribling, streľba zhora z miesta, skokom
do bránkoviska, obsadzovanie útočníka bez lopty s loptou.
volejbal – odbitie horné na mieste, po pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom, spodné podanie,
prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba.
Iné vyučované športové hry,
� plniť úlohy (funkcie) súvisiace s realizáciou hry v stretnutí: hráčske funkcie, funkcie rozhodcov, jednoduché organizačné funkcie,
� efektívne plniť taktické úlohy družstva v hre (stretnutí),
� poznať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré pôsobia na rozvoj kondičnej pripravenosti pre dané športové hry.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u žiakov:
Postoje:
� prejavovať trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako predpokladu na ich celoživotné uplatňovanie v
individuálnej pohybovej aktivite,
� súťažením v športových hrách preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému procesu
� mať pozitívny vzťah k spoluhráčom i k súperovi,
� dodržiavať prijaté normy a pravidlá,
� dodržiavať zásady fair-play,
� prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húževnatosť, statočnosť, vytrvalosť,
� mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti,
� vedieť zvíťaziť a prijať prehru v športovom stretnutí i v živote, uznať kvality súpera.
PLÁVANIE
KOMPETENCIA:
Žiak - plavec – dokáže preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou jedným
alebo viacerými plaveckými spôsobmi.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
� vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné plavecké pohyby zo zvoleného plaveckého spôsobu
v plaveckom bazéne, plaveckej učebni,
� vedieť pomenovať a popísať základné obrátky pri zvolenom plaveckom spôsobe,
� vedieť vysvetliť základné pravidlá plaveckých pretekov,
� vedieť správne používať plavecké okuliare a nadľahčovacie pomôcky.
� Preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou :
a) minimálna úroveň : 50 m jedným plaveckým spôsobom
b) pokročilá úroveň : 200 m jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
� základné poznatky o TC,
� základné hygienické pravidlá, otužovanie, disciplína,
� technika plaveckých spôsobov ,
� bezpečnosť, úrazová zábrana, uvedomelá pomoc v núdzi,
� zdravotný význam plávania,
� plávanie v životnom štýle súčasného človeka,
� vedenie rozcvičenia na suchu pred zahájením plávania ,
� základná terminológia, názvy plaveckých spôsobov,
� plavecký výstroj , príprava a starostlivosť o výstroj, bezpečnosť pri plávaní a pohybe v bazénových a
vedľajších priestoroch,
� základné pravidlá žiackych plaveckých pretekov.
Zručnosti a schopnosti:
Obsah základného plaveckého nácviku :
1. Hry vo vode. Nácvik hríbika, lovenie predmetov.
2. Nácvik a zdokonaľovanie splývania s dýchaním
3. Nácvik práce dolných končatín pri plaveckých spôsoboch K, P, Z
4. Zdokonaľovanie práce dolných končatín K, Z,P+ dýchanie do vody
5. Individuálne odstraňovanie chýb
6. Nácvik práce paží K, Z, P
7. Zdokonaľovanie práce paží P, K, Z v súhre s dýchaním do vody
8. Nácvik súhry zvoleného plaveckého spôsobu K, Z alebo P
9. Zdokonaľovanie súhry: K, Z, P
10. Štafetové súťaže . Dopomoc unavenému plavcovi.
Obsah zdokonaľovacieho plaveckom výcviku :
1. Kraulové a znakové dolné končatiny ( DK ) s dosku + dýchanie, ( resp. prsia )
2. Kraulové a znakové paže s doskou medzi ( DK ) + dýchanie (resp. prsia/)
3. Súhra ( PS ) kraul, znak, prsia + dýchanie Odstraňovanie nedostatkov
4. Lovenie predmetov so skokom
5. Štafetové súťaže
6. Zdokonaľovanie súhry. Plávanie K, Z, P/50m vzdial./
7. Plavecké obrátky
8. Plávanie pod vodou
9. Dopomoc vo dvojici
10. Štartový skok
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu
predpokladáme vytvorenie postojov u žiakov:
Postoje:
� emotívnosťou vodného prostredia získať trvalý pozitívny vzťah k plávaniu v bazéne a aj v prírode ( pod
dozorom ).
� mať trvalý vzťah k plaveckým a iným vodným športom
� v pravidelnej pohybovo-rekreačnej činnosti využívať plávanie,
� mať pozitívny vzťah k ostatným účastníkom vykonávajúcim plavecké aktivity
SEZÓNNEČINNOSTI
KOMPETENCIA:
Žiak vo vybraných sezónnych činnostiach dosahuje primeranú úroveň osvojenia jednotlivých techník zjazdového a bežeckého lyžovania.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
� vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné pohyby na lyžiach s prispôsobením sa rôznym terénnym nerovnostiam resp. prekážkam pri jazde,
� vedieť pomenovať a popísať základné techniky jednotlivých jázd, oblúkov, brzdení a pod.,
� vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
� vedieť správne vykonať základné bezpečnostné techniky – pády, pri vykonávaní sezónnych činností,
� zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred začiatkom jednotlivých sezónnych aktivít,
� vedieť správne prispôsobiť výstroj a výzbroj potrebný pre vykonávanie jednotlivých sezónnych činností.
� plniť úlohy (funkcie) súvisiace s pretekmi v jednotlivých sezónnych činnostiach – funkcia rozhodcu, organizátora a pod.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti :
� techniky jednotlivých pohybových činností z oblasti sezónnych činností,
� výstroj a výzbroj, príprava a údržba výstroja a výzbroje,
� organizácia základná terminológia, názvy pohybových zručností
� práce a bezpečnosť pri vykonávaní sezónnych činností,
� základné pravidlá vybraných sezónnych činností,
� organizácia jednoduchých pretekov v sezónnych činnostiach.
Na základe týchto a ďalších vedomostí možno u žiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti:
Zručnosti a schopnosti:
� Kondičná príprava, základné kondičné , koordinačné a pohybové schopnosti,
� popísať a prakticky ukázať správnu techniku sezónnych činností:
1. Zjazdové lyžovanie – postoje a pohyby na lyžiach, obraty, chôdze, výstupy, pády a vstávanie, základný
zjazdový postoj, zjazd šikmo svahom, brzdenie, oblúky-v pluhu, prívrat spodnou lyžou, prívrat hornou lyžou,
nadväzované oblúky a jazda cez terénne nerovnosti.
2. Bežecké lyžovanie – chôdza, základný, striedavý beh, beh s odpichom súpaž, korčuľovanie, výstupy,
obraty, brzdenie, odšliapávanie.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u žiakov:
Postoje:
� emotívnosťou jednotlivých sezónnych činností získať trvalý pozitívny vzťah k sezónnym činnostiam a
pobytu v prírode resp. k zimnej prírode,
� mať trvalý vzťah k týmto sezónnym činnostiam
� vykonávať pravidelnú pohybovo-rekreačnú činnosť s využitím sezónnych činností,
� formovať morálno-vôľové vlastnosti s cieľom zoznamovať sa s prírodou,
� prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húževnatosť, statočnosť a vytrvalosť,
� pestovať pozitívny vzťah k ostatným účastníkom vykonávajúcim sezónne činnosti.
3. C v i č e n i a v p r í r o d e
KOMPETENCIA:
Žiak dosahuje takú roveň nadobudnutých vedomostí a zručností, ktoré mu umožnia aktívne a bezpečne sa
pohybovať a táboriť vo voľnej prírode a zároveň vytvoria predpoklady pre uplatnenie tejto aktivity v jeho
ďalšom živote.
V Ý K O N O V Ý ŠTANDARD
� vedieť sa orientovať v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj prírodných úkazov,
� absolvovať súvislý presun v teréne presunovým prostriedkom podľa výberu,
� vedieť opísať a vysvetliť základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúce k jeho ochrane,
� poznať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska a regiónu,
� vedieť poskytnúť adekvátnu prvú pomoc,
� vedieť organizovať pohybové hry v prírode,
� poznať pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti
� základy odbornej turistickej terminológie,
� základy pre výber, prípravu a likvidáciu táboriska,
� základné vedomosti o ochrane a tvorbe životného prostredia,
� základy úrazovej zábrany a bezpečnosti,
� základy odborno-technických vedomostí a zručností z turistiky
� základy pravidiel cestnej premávky pre chodcov a cyklistov – ovláda dopravne značky.
Zručnosti a schopnosti:
� presun mierne členitým terénom s prekonávaním terénnych prekážok,
� cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach,
� nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene, brvná a pod.)
� orientácia na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu,
� orientácia podľa mapy, určovanie a výber vybraných smerov presunu,
� výber, prípravu a likvidáciu ohniska,
� základné pravidlá ochrany životného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok,
� praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé dýchanie, masáž srdca, protišokové opatrenia, stabilizovaná
poloha, ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín, omrzlín, popálenín),
� jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, otáčanie, predchádzanie jazdu zručnosti.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu
predpokladáme vytvorenie postojov u žiakov:
Postoje:
� zapájať sa do aktivít súvisiacich s pobytovými a turistickými činnosťami v prírode, ako predpokladu na ich
celoživotné uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite,
� dodržovať prijaté normy a pravidlá nevyhnutné pre presun a pobyt vo voľnej prírode,
� prejavovať snahu o seba zdokonaľovanie, húževnatosť, statočnosť a vytrvalosť,
� mať pozitívny zážitok z vykonávanej pohybovej aktivít.
5. Proces
Predpokladom pre úspešné splnenie cieľov telesnej a športovej výchovy na 2. stupni základnej
školy je:
- dokonalé poznanie žiakov, kladenie požiadaviek primerane k ich telesným a pohybovým
predpokladom;
- účelné plánovanie a rozvrhnutie učiva v konkrétnych podmienkach školy (triedy);
- uplatňovanie účelnej organizácie práce, bezpečnosti práce pri výcviku a zásad hygieny;
- všestranné a sústavné využívanie pomôcok a materiálneho vybavenia;
- primerané opakovanie a objektívne hodnotenie žiakov;
- systematické vedenie evidencie postupov a výsledkov práce;
- premyslené spojenie výchovno-vzdelávacieho procesu v telesnej výchove s ďalšími formami pohybovej
aktivity a s celým procesom výchovno-vzdelávacej práce v škole i mimo školy a úzku spoluprácu s ostatnými výchovnými činiteľmi.
Na spoznávanie žiakov sa využíva priebežné a systematické sledovanie žiakov na hodinách telesnej a
športovej výchovy i mimo nich, štúdium záznamov triedneho učiteľa a školského lekára a konzultácie s
ostatnými pedagogickými pracovníkmi, rodičmi a ďalšími výchovnými činiteľmi na škole i mimo nej. Vyučovacích hodín telesnej výchovy sa zúčastňujú všetci žiaci zaradení do I. a II. Zdravotnej skupiny. Pre žiakov
zdravotne oslabených je potrebné vytvárať podmienky na samostatné povinné vyučovacie hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných učebných osnov. V prípade, že
oddelenie zdravotnej telesnej výchovy nie je vytvorené, žiaka ponecháme na vyučovacích hodinách telesnej výchovy s intaktnými žiakmi a realizujeme integrované vyučovanie. Zásady integrácie na hodinách
telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy: Učebné osnovy pre zdravotnej telesnej výchovy I. a II. stupeň základnej školy (ISCED 1,2):
schválené: 9.5.2003, č.526/2003-41,platné od 1.9.2003.
5.1 Metodicko-organizačné pokyny na vyučovanie tematických celkov
Základný tematický celok
Poznatky z telesnej kultúry sú v učebných osnovách zaradené ako samostatný TC (všeobecné poznatky) a aj v každom tematickom celku (špecifické poznatky). Nie sú obsahom samostatných teoretických
vyučovacích hodín, ale sú zakomponované podľa aktuálnosti do jednotlivých vyučovacích hodín.
Všeobecná gymnastika tvorí pohybový základ pre každú vyučovaciu hodinu. Všetky jej súčasti sa vyučujú
priebežne.
Atletika sa do vyučovania zaraďuje v odporúčanom časovom rozvrhu s možnosťou členiť učivo do
dvoch TC v jeseni a na jar. Na jej vyučovanie treba využívať predovšetkým vonkajšie a prírodné prostredie.
Základy gymnastických športov (športová gymnastika a moderná gymnastika) sa vyučujú vo všetkých ročníkoch. Modernú gymnastiku sa odporúča vyučovať iba v skupinách dievčat. Ďalšie druhy gymnastických
športov (športový aerobik, gymteamy) je možné vyučovať v rámci výberového tematického celku.
Športové hry - basketbal, futbal, hádzaná, volejbal. Volejbal sa do vyučovania zaraďuje až od 7.ročníka.
Športové hry odporúčame vyučovať tak, aby sa žiaci v priebehu základnej školy zoznámili so všetkými
uvedenými športovými hrami. Hodiny telesnej výchovy sa v TC Športové hry rozdeľujú na nácvičné, opakovacie a zdokonaľovacie a na hodiny určené na zápasy. V školách, ktoré nemajú potrebné materiálne podmienky na výučbu hier, možno počty hodín určené na nácvik a zdokonaľovanie herných systémov využiť na
nácvik herných činností jednotlivca a kombinácií. Nahodinách určených na zápasy učiteľ vhodne zaradí
súťaže a zápasy v prípravných hrách a zápasy podľa pravidiel zvolenej športovej hry (resp. upravených
pravidiel), pričom nehrajúci žiaci sa učia plniť funkciu rozhodcu, zapisovateľa a pod.
Plávanie odporúčame organizovať priebežne v ucelenom 10-hodinovom celku. Školy, ktoré nemajú podmienky na priebežnú výučbu plávania, organizujú ju v 5 - 7-dňových kurzoch s minimálne 10-hodinovým
výcvikom.
Tematický celok – podľa podmienok má rozsah 10 vyučovacích hodín Na začiatku a na konci tematického
celku sa overuje plavecká výkonnosť.
Vo vstupnom teste sa zisťuje plavecká zručnosť žiakov v osvojenom plaveckom spôsobe, prípadne v druhom plaveckom spôsobe.
Vyučovaný plavecký spôsob odporúčame zvoliť podľa lepšej úrovne práce dolných končatín v splývavej
polohe ( prsia, kraul ).
Počas celého výcviku je potrebné klásť dôraz na dýchanie.
Na každej vyučovacej hodine je potrebné venovať pozornosť nácviku i zdokonaľovaniu plaveckých spôsobov.
Do každej vyučovacej hodiny je potrebné zaradiť krátke teoretické vstupy učiteľa, ktorých obsahom
sú poznatky o vyučovanej problematike doplnené o poznatky o bezpečnosti a zdravotnom vplyve plávania.
Hodnotenie v sa vykoná na základe porovnania vstupných a výsledných testov plaveckých zručností.
Do sezónnych činností je zaradené zjazdové a bežecké lyžovanie a cvičenia v prírode, ktoré je súčasťou základného učiva v predmete telesná a športová výchova na základných školách.
Uskutočňuje sa formou lyžiarskeho výcviku na zjazdových alebo bežeckých lyžiach. Lyžiarsky výcvik žiakov sa organizuje ako lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou alebo formou lyžiarskeho zájazdu.
Lyžovanie sa na školách, ktoré nemajú vhodné terénne a klimatické podmienky na lyžiarsky výcvik v mieste
alebo v najbližšom okolí, organizuje formou 5 - 7-denných lyžiarskych kurzov (zájazdov). Žiaci, ktorí nemajú
potrebné vybavenie na zjazdové lyžovanie, môžu výcvik absolvovať na bežeckých lyžiach, pričom škola
vytvorí na to príslušné organizačné a metodické podmienky.
Obsahom sa lyžiarsky výcvik zameriava na zvládnutie základných pohybových štruktúr a špeciálnych pohybových zručností v zodpovedajúcich terénnych a snehových podmienkach, na rozvoj základných
pohybových schopností, na osvojovanie určených poznatkov.
Zvládnutie obsahu učiva napomáha celkovému telesnému rozvoju a zvyšovaniu všeobecnej pohybovej
výkonnosti žiakov, napomáha osvojovaniu nových poznatkov a je veľmi účinným prostriedkom na výchovné
pôsobenie. Výraznými činiteľmi pri lyžiarskom výcviku sú aj špecifické prostriedky, najmä zimné prostredie
a premenlivosť prírodného prostredia.
Cvičenia v prírode sa organizujú v rozsahu štyroch hodín v 5. a 6. ročníku a v rozsahu päť hodín v
7. a 9. ročníku. Podľa miestnych podmienok sa využívajú areály zdravia. Pri presunoch na miesta cvičenia
na bicykloch a pri jazde na bicykloch v podmienkach cestnej premávky v rámci cvičenia sa odporúča spolupracovať s miestnym orgánom Policajného zboru. Za cvičenia v prírode sa nepovažujú výlety s prevažne
kultúrnou poznávacou činnosťou, ani osobitnou smernicou určené celoškolské cvičenia zamerané na precvičovanie učiva "Ochrana človeka a zdravia".
Všeobecnú pohybovú výkonnosť a telesný rozvoj odporúčame kontrolovať a hodnotiť v závere
každého školského roka, okrem 5. ročníka, kedy sa koná aj na jeho začiatku ako vstupná kontrola a hodnotenie.
Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti slúži aj na posúdenie jej aktuálneho stavu v priebehu
štúdia na 2. stupni základnej školy.
Termíny kontroly a hodnotenia všeobecnej pohybovej výkonnosti:
1. 5. ročník ZŠ - zaciatok školského roku (vstupné testovanie)
2. 5. ročník ZŠ - koniec školského roka
3. 6. ročník ZŠ - koniec školského roka
4. 7. ročník ZŠ - koniec školského roka
5. 8. ročník ZŠ - koniec školského roka
6. 9. ročník ZŠ - koniec školského roka, výstupný test
Tematicko výchovno-vzdelávací plán pre 8. ročník - chlapci
Mesiac
IX.
Týždeň
Cieľ a kľúčové kompetencie
Tematický
celok
Téma, obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Metódy
1.
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou vlastného zdravia
1Poznatky z telesnej
výchovy a športu
Antropometrické merania.Telocvičný poriadok.Bozp.
Technika behu, šľapavý,
švihový,
bežecká ABC, štarty- nízky,
polovysoký
vedieť vysvetliť
potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním
pohybovej činnosti
vedieť
poskytnúť prvú
pom oc pri úr aze
v r ôznom
prostredí
Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca. Rozhovor.
2.Atletika
2.
Žiak pozná význam správnej životosprávy pre
pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia,
alkoholu a nedovolených látok na zdravie a
pohybový výkon
Beh na 60m
Beh na 100m
Hod granátom
Hod granátom
Skok do diaľky
3.
4.
X.
1.
2.
Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej
zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti,
zručnosti a návyky v každodennom živote.
Žiak má trvalý pozitívny vzťah k atletickým
činnostiam ako predpokladu pre ich celoživotné uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite a udržiavaní zdravia.
Skok do diaľky
Vrh guľou
Vrh guľou
Beh na 1000 m
3.
Žiak vie plniť úlohy (funkcie) súvisiace
s realizáciou hry v stretnutí: hráčske funkcie,
funkcie rozhodcov, jednoduché organizačné
funkcie
3.Športové hry
/Basketbal/
Zdokonaľovanie herných
činností jednotlivca – uvoľňovanie sa, dribling, dvojtakt
a streľba na kôš
vedieť sa orientovať
v základných atletických disciplínach,
charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať
poznať
význam
a vplyv základných
prostriedkov kondičnej
prípravy
na
zdravý rozvoj organizmu
Opis, ukážka,dôraz
na správnu techniku
Osobný príklad,
vysvetľovanie,
rozhovor
Prierezové
témy
Ochrana života
a zdravia- Bezpečnosť a opatrnosť
pri športovaní.
Žiak prejavuje trvalý pozitívny vzťah
k športovým hrám ako predpokladu na ich
celoživotné uplatňovanie v individuálnej
pohybovej aktivite.
XI.
1.
Mediálna výchova- Potenciál
médií ako zdroj
informácií.
a uplatňovať získané
vedomosti ,zručnosti
a návyky
v každodennom
živote
Ochrana života
a zdravia- Poskytovanie dopomoci
a záchrana života.
Vedieť vysvetliť
základné pravidlá
basketbalu, charakterizovať zásady fair
– play
Multikultúrna
výchova- Spolupráca
v sociokultúrnej
skupine.
vedieť uplatniť
techniku základných
herných činností
jednotlivca
Dopravná výchova- Taktické prvky
3.Športové hry
/Futbal/
Žiak súťažením v športových hrách preukazuje pozitívny postoj k telovýchovnému proce-
12 / 7+5 /
Multikultúrna
výchova- Rozvoj
medziľudskej
tolerancie.
4.
Herná hodina – hra
s upravenými pravidlami
Herná hodina – hra
s upravenými pravidlami
Počet hodín
10 / 5+5 /
su,
má
pozitívny
vzťah
k spoluhráčom
i k súperovi a
dodržiava prijaté normy a pravidlá.
Herné činnosti jednotlivca:
-Útočné: dribling,
prihrávky ,streľba, vedenie
lopty, obchádzanie súpera
-Obranné : obsadzovanie
hráča s loptou a bez lopty
2.
Žiak pozná a vykonáva pohy bové
činnosti, ktoré pôsobia na r ozvoj
kondič nej pripravenosti pr e dané
športové hry
Herná hodina
Herná hodina
vedieť správne
pomenovať, popísať,
prakticky ukázať a
uplatniť techniku
základných herných
činností jednotlivca
Dosiahnuť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje
hrať zápasy podľa
pravidiel.
Herná hodina
3.
4.
Žiak vie hrať futbal podľa
stanovených pravidiel
Osvojiť si kolektívne
psychomotorické
zručnosti, zosúladiť
vlastný motorický
prejav sospoluhráčmi
Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca, poskytnúť pozitívny
zážitok, využívať
problémové
situácie, dodržiavať pravidlá hry
chôdze a jazdy
v cestnej premávke.
Enviromentálna
výchova- Význam
lesa pre človeka.
XII.
1.
4Povinný výberový
tematický celok
Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické
požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.
/ Stolný tenis/
Základné pravidlá, technické
údaje, odborná terminológia.
Zásady bezpečnosti
a úrazová zábrana
Osvojenie si správneho
držania rakety
6
Vedieť využívať prácu
nôh, dynamický štart
z miesta, rotáciu tela,
zlepšovať koordinačné schopnosti a
obratnosť
Výklad, názorná
ukážka, individuálny prístup
k žiakom
Multikultúrna
výchova- Prevencia vzniku xenofóbie.
2.
Hernécvičenia mimo stolnotenisového stola i na ňom
Hráčsky streh-základné
postavenie hráča, práca nôh
a pohyb hráča v hernom
priestore
Žiak vie vymenovať činitele, ktoré negatívne
ovplyvňujú zdravie človeka, ovláda základnú
terminológiu a vie vysvetliť a dodržiavať
v praxi pravidlá, pre neho novej hry –stolný
tenis.
3.
vedieť prakticky
ukázať herné cvičenia mimo stolnotenisového stola i na
ňom
Osvojovanie základnej
pohybovej a úderovej techniky / forhend , bekhend
a podanie /
Žiak v povinnom výberovom tematickom
celku – stolný tenis dosahuje takú úroveň
osvojenia si herných činností, že je schopný
hrať stolný tenis ako doplnkový resp. sezónny šport.
Herná hodina
Využívanie učebných pomôcok,
ukážky a pozitívne
slovné hodnotenie. Povzbudzovanie, sebakontrola ,
sebahodnotenie,
zlepšovanie svojich výkonov
vedieť využiť pohybové prostriedky na
rozvoj pohybovej
výkonnosti
Ochrana života
a zdravia- Význam
správneho držania
tela.
Osobnostný
a sociálny rozvojDôležitosť duševnej hygieny
Herná hodina
I.
1.
Žiak vo vybranej sezónnej činnosti dosahuje
primeranú úroveň osvojenia jednotlivých
techník zjazdového lyžovania
Žiak má vybudovaný pozitívny vzťah
k posilňovaniu, ktoré vytvára základ pre
5Sezónne nčinnosti
/ Lyžiarsky výcvik /
6Povinný výberový
Postoje a pohyby na lyžiach,
obraty, chôdze, výstupy,
pády a vstávanie, základný
zjazdový postoj, zjazd šikmo
svahom, brzdenie, oblúky v
pluhu,
prívrat spodnou
lyžou, prívrat hornou lyžou,
nadväzované oblúky a jazda
cez terénne nerovnosti.
Základy anatómie ľud. tela
vedieť správne
vykonať a prakticky
ukázať základné
pohyby na lyžiach
s prispôsobením sa
rôznym terénnym
nerovnostiam resp.
prekážkam pri jazde
poznať a dodržiavať
výklad, inštruktáž,
ukážka, nácvik
zručností
5 dňový kurz
zjazdového
lyžovania
Dopravná výchova- Bezpečnosť
cestnej premávky.
6 / 4+2 /
2.
3.
II.
celoživotné využívanie získaných návykov
a poznatkov zameraných na udržiavanie
dobrého zdravotného stavu, zvyšovaniu
pohybovej výkonnosti, zdatnosti
i estetického vzhľadu tela.Pozná bezpečnosť
pri posilňovaní, základy anatómie ľud. tela
a význam racionálnej životosprávy pre rast
,stav a rozvoj organizmu.
tematický celok
/ Cvičenie
v posilňovni /
1.
a význam racionálnej životosprávy pre rast ,stav
a rozvoj organizmu.Bezpečnosť pri posilňovaní. Základné cvičenia na
všetky svalové skupiny.
Cvičenia s vlastným telom
a malou záťažou 8. a 9 roč.
3.
Žiak v tematickom celku základy gymnastických športov dosahuje takú úroveň osvojenia
gymnastických činností – polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb, že je schopný
predviesť pohybový celok podľa stanovených
požiadaviek (pravidiel).
7Základy gymnastických športov
Športová gym.-prostné cv.
Zdokonaľovanie gymnastických prvkov akrobacie
Nácvik gymn. zostavy
Nácvik gymn. zostavy
Kontrola – zostava
4.
Športová gym.-preskok
Roznožka cez kozu
Skrčka cez kozu
III.
1.
2.
Žiak ovláda systematiku herných činností,
základnú terminológiu a
techniku herných činností jednotlivca.
Žiak pozná funkcie hráčov na jednotlivých
postoch a vie hrať volejbal podľa
stanovených pravidiel.
3.
4.
Motivačné
a expozičné metódy, individuálny
prístup k žiakom
Kruhový silový tréning
Kruhový silový tréning
2.
zásady
správnej
výživy,zaradiť využívať
športové
a pohybové činnosti
vo svojom voľnom
čase
Žiak vie preukázať pohybovú gramotnosť
v rôznych športových odvetviach,
má príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti
Skrčka cez kozu
Kontrola – skrčka a roznožka
8Športové hry
/Volejbal/
Základné pravidlá - technické údaje (ihrisko, lopta,
vybavenie)
Základná terminológia.
Zásady organizácie práce
bezpečnosť, úrazová zábrana.
Herné činnosti jednotlivca
odbitie obojručne zhora po
pohybe, zdola z miesta, pod
uhlom
podanie - priame podanie
zhora
Herné kombinácie
útočné - s nahrávačom pri
sieti (zóna 3)
útočné a obranné - postavenie pri podaní súpera s
nahrávačom pri sieti (zóna3,2)
obranné (blokovanie)
Herná hodina
Optimálne rozvinúť
koordinačné schopnosti, kĺbovú pohyblivosť a svalovú
elasticitu, statickú
a dynamickú silu,
vedomú
a kinestetickú diferenciáciu pohybov.
Pochopiť účinok
pohybovej aktivity na
zdravie a vedieť sa
správať v situáciách
ohrozujúcich zdravie
mať osvojené
primer ané
množstvo
pohybových
činností vo
vybr anýc h
odvetviach
telesnej výchovy
a športu a vedieť
ich uplatniť vo
voľnom č ase.
Dosiahnuť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje
hrať zápasy podľa
pravidiel.
Opis, názorná
ukážka,
individuálny
prístup k žiakom
Opis, názorná
ukážka, opakovanie so zameraním
na techniku,
súťaže družstiev,
prípr.hry
Mediálna výchova- Prezentácia
vlastných slobodných postojov.
Environmentálna
výchova- Tvorba
životného prostredia na miestnej úrovni.
Ochrana života
a zdravia- Význam
správneho držania
tela.
Osobnostný
a sociálny rozvojHodnota spolupráce.
Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca.,
8 / 6+2 /
Environmentálna
výchova- Význam
ovzdušia pre živé
organizmy.
10/ 8+2 /
IV.
1.
2.
Herná hodina
Kontrola
úroveň osvojenia základných
poznatkov
herný výkon v zápase
Žiak ovláda techniku herných činností jednotlivca,
herné kombinácie a herné systémy,
Žiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností
jednotlivca, herných kombinácií a systémov,
že je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel.
/Futbal/
Herná hodina
Herná hodina
9Atletika
vedieť vysvetliť
potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním
pohybovej činnosti
dodržiavať
bezpečnostné
a hygienické
požiadavky pri
vykonávaní
pohybovej
činnosti,
Opis, ukážka,
prípravné hryrôzne variácie
futbalu, súťaže
družstiev / lopty
rôznych veľkostí
hmotnosti, kužele,
prekážky /
Osobnostný
a sociálny rozvojÚcta k práci iných,
rešpektovanie
súpera.
10 / 4+6 /
3.
Beh na 60m
Žiak rozvíja kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojuje si,
zdokonaľuje a upevňuje pohybové návyky
a zručnosti.
Skok do diaľky
Beh na 300m
dodržiavať
osvojené pravidlá
pri vykonávaní
pohybových
činností,
Environmentálna
výchova- Negatívne zásahy človeka
do prírody a ich
dôsledky
4.
Hod kriketovou loptičkou
Žiak pozná a vykonáva pohybové činnosti,
ktoré pôsobia na rozvoj kondičnej pripravenosti pre dané športové hry
V.
používať
odbornú
terminológiu
osvojených
pohybových
činností.
1,
2.
Žiak vy užíva poznatky, skúsenosti
a zruč nosti z oblasti telesnej výchovy
a športu a iných pr edm etov so
zamer aním na zdr avý spôsob života
a ochr anu prírody.
Beh na 1000 metrov
Štafetový beh
Vrh guľou
Vrh guľou
Skok do výšky – t. flop
Skok do výšky – t. flop
Skok do výšky – t. flop
Skok do výšky – t. flop
3.
4.
VI.
1.
Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej
zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti,
zručnosti a návyky v každodennom živote.
Žiak pozná úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,
vie využiť cvičenia na rozvoj pohybových
10Športové hry
/ Futbal /
Herná hodina
Herná hodina
má trvalý pozitívny
vzťah k atletickým
činnostiam ako
predpokladu pre ich
celoživotné uplatňovanie v individuálnej
pohybovej aktivite
a udržiavaní zdravia
preukazuje pozitívny
postoj k súťaženiu
vedieť
poznatky o rozvoji a
diagnostikovaní
Motivačné
a expozičné metódy
Dopravná výchova- Korčuliar
a cyklista v cestnej
premávke.
sebahodnotenie
slovné hodnote-
Ochrana života
a zdravia-
2.
3.
schopností,
vie diagnostikovať a hodnotiť
pohybovú
výkonnosť vlastnú i spolužiakov, vie využiť
pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej
výkonnosti
11 Testovanie
Diagnostika všeobecnej
pohybovej výkonnosti –
člnkový beh (10x5 m), skok
do diaľky z miesta, ľah – sed
za 30 sekúnd, beh za 12
minút, výdrž v zhybe
základných pohybových schopností,
poznatky o telesnom
vývine a jeho diagnostikovaní
nie,
klasifikácia,
dlhodobé sledovanie
Pohybová aktivita,
základ života.
4
Prierezové
témy
Počet hodín
Tematicko výchovno-vzdelávací plán pre 8. ročník – dievčatá
Mesiac
IX.
Týždeň
Cieľ a kľúčové kompetencie
Tematický
celok
Téma, obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Metódy
1.
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou vlastného zdravia
1Poznatky z telesnej
výchovy a športu
Antropometrické merania.
Telocvičný poriadok. Bozp.
Technika behu, šľapavý,
švihový,
bežecká ABC, štarty- nízky,
polovysoký
vedieť vysvetliť
potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním
pohybovej činnosti
vedieť
poskytnúť prvú
pom oc pri úr aze
v r ôznom
prostredí
Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca. Rozhovor.
Ochrana života
a zdravia- Cvičenie
a pohyb na čerstvom vzduchu.
Opis, ukážka,
dôraz na správnu
techniku
Multikultúrna
výchovaMedziľudské
vzťahy škole.
Osobný príklad,
vysvetľovanie,
rozhovor
Mediálna výchova- Potenciál
médií ako zdroj
informácií.
2.Atletika
2.
Žiak pozná význam správnej životosprávy pre
pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia,
alkoholu a nedovolených látok na zdravie a
pohybový výkon
Beh na 60m
Beh na 100m
Hod granátom
Skok do diaľky
3.
4.
X.
1.
2.
Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej
zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti,
zručnosti a návyky v každodennom živote.
Žiak má trvalý pozitívny vzťah k atletickým
činnostiam ako predpokladu pre ich celoživotné uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite a udržiavaní zdravia.
Vrh guľou
Beh na 1500 m
Kontrola
Zdokonaľovanie herných
činností jednotlivca – uvoľňovanie sa, dribling, dvojtakt
a streľba na kôš
3.
Žiak vie plniť úlohy (funkcie) súvisiace
3.Športové hry
vedieť sa orientovať
v základných atletických disciplínach,
charakterizovať ich
a prakticky demonštrovať
poznať
význam
a vplyv základných
prostriedkov kondičnej
prípravy
na
zdravý rozvoj organizmu
a uplatňovať získané
vedomosti ,zručnosti
a návyky
v každodennom
Ochrana života
a zdravia- Pohybová aktivitazáklad zdravého
10
5
s realizáciou hry v stretnutí: hráčske funkcie,
funkcie rozhodcov, jednoduché organizačné
funkcie
/Basketbal/
4.
Herná hodina – hra
s upravenými pravidlami
Herná hodina – hra
s upravenými pravidlami
1.
5
/Futbal/
Herné činnosti jednotlivca:
-Útočné formácie
prihrávky ,streľba, vedenie
lopty, obchádzanie súpera
vedieť uplatniť
techniku základných
herných činností
jednotlivca
vedieť správne
pomenovať, popísať,
prakticky ukázať a
uplatniť techniku
základných herných
činností jednotlivca
-Obranné : obsadzovanie
hráča s loptou a bez lopty
Žiak pozná a vykonáva pohy bové
činnosti, ktoré pôsobia na r ozvoj
kondič nej pripravenosti pr e dané
športové hry
Herná hodina
Herná hodina
3.
4.
Multikultúrna
výchova- Pojmy:
rasizmus
a xenofóbia.
3.Športové hry
Žiak súťažením v športových hrách preukazuje pozitívny postoj k telovýchovnému procesu,
má
pozitívny
vzťah
k spoluhráčom
i k súperovi a
dodržiava prijaté normy a pravidlá.
2.
života.
Vedieť vysvetliť
základné pravidlá
basketbalu, charakterizovať zásady fair
– play
Žiak prejavuje trvalý pozitívny vzťah
k športovým hrám ako predpokladu na ich
celoživotné uplatňovanie v individuálnej
pohybovej aktivite.
XI.
živote
Žiak vie hrať futbal podľa
stanovených pravidiel
Dosiahnuť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje
hrať zápasy podľa
pravidiel.
Herná hodina
Osvojiť si kolektívne
psychomotorické
zručnosti, zosúladiť
vlastný motorický
prejav so spoluhráčmi
Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca, poskytnúť pozitívny
zážitok, využívať
problémové
situácie, dodržiavať pravidlá hry
Dopravná výchova- Funkcia dopravy.
Enviromentálna
výchova – Postoj
človeka
k životnému
prostrediu.
XII.
1.
4Základy gymnastických športov
Žiak má vyformované estetické cítenie pri
formovaní telesných proporcií a kultivovaného prejavu osobnosti žiaka,
Pestuje pozitívne spoločenské vzťahy medzi
ľuďmi všetkých vekových kategórií
švihadlo – preskoky na
mieste, z miesta znožmo,
jednonožne, skrižmo, striedavonožne;
krúženie
–
kruhy, osmičky; kmihanie;
hádzanie a chytanie. Zostava
v trvaní 30-60s
2.
Žiak využíva bohatý cvičebný obsah gymnastických športov na dosiahnutie pohybovej
výkonnosti, zdravotne orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych a
estetických pocitov
Základná –rytmická gymnastika
cvičenie
na
taktovanie
(tlieskanie,
tamburínka),
hudbu - pérovanie, pohupy,
kroky, chôdza, behy, rovnováhové cvičenie, obraty,
skoky s pohybmi hlavy, paží,
trupu vo vysokých a nízkych
polohách v 2/4, 3/4 a 4/4
takte bez náčina, s náčiním.
Prísunný, poskočný, premenný (polkový) krok v 2/4
takte; prísunný, valčíkový,
mazurkový v ¾ takte. Rytmické cvičenie navzájom
spájať.Pohybová skladba na
hudbu
3.
Žiak pozná prípravné a imitačné cvičenia,
polohy a pohyby častí tela, lokomočné
pohyby, akrobaciu, cvičeniia na- a s náradím,
s náčiním, výrazovo-estetické prostriedky
gymnastických a aerobikových pohybov
I.
1.
2.
Žiak vo vybranej sezónnej činnosti dosahuje
primeranú úroveň osvojenia jednotlivých
techník zjazdového lyžovania
Žiak má vybudovaný pozitívny vzťah
k posilňovaniu, ktoré vytvára základ pre
celoživotné využívanie získaných návykov
a poznatkov zameraných na udržiavanie
8
Moderná gymnastika dievčatá – švihadlo
5Sezónne činnosti
/ Lyžiarsky výcvik /
6Povinný výberový
tematický celok
Postoje a pohyby na lyžiach,
obraty, chôdze, výstupy,
pády a vstávanie, základný
zjazdový postoj, zjazd šikmo
svahom, brzdenie, oblúky v
pluhu,
prívrat spodnou
lyžou, prívrat hornou lyžou,
nadväzované oblúky a jazda
cez terénne nerovnosti.
Základy anatómie ľud. tela
a význam racionálnej životo-
Výklad, názorná
ukážka, individuálny prístup
k žiakom
vedieť
správne
pomenovať cvičebné
polohy,
pohyby,
cvičebné tvary,
vedieť
zostaviť
a viesť rozcvičenie so
zameraním na vybraný
gymnastický
šport,
vedieť prakticky
ukázať imitačné,
prípravné cvičenia,
základné cvičebné
tvary, zaradiť a
predviesť pohybové
kombinácie
v zostave jednotlivca
alebo skupiny
Využívanie učebných pomôcok,
ukážky a pozitívne
slovné hodnotenie. Povzbudzovanie, sebakontrola ,
sebahodnotenie,
zlepšovanie svojich výkonov
Multikultúrna
výchova – Rasová
a náboženská
intolerancia.
Ochrana života
a zdravia- Správne
držanie tela.
Osobnostný
a sociálny rozvojRešpektovanie
názoru iného
človeka.
vedieť správne
vykonať a prakticky
ukázať základné
pohyby na lyžiach
s prispôsobením sa
rôznym terénnym
nerovnostiam resp.
prekážkam pri jazde
poznať a dodržiavať
zásady
správnej
výživy, zaradiť využí-
výklad, inštruktáž,
ukážka, nácvik
zručností
Motivačné
a expozičné me-
Mediálna výchova- Prezentácia
vlastných slobodných postojov.
Environmentálna
výchova- Tvorba
životného prostredia na miestnej úrovni.
5 dňový kurz
zjazdového
lyžovania
6 / 4+2 /
3.
II.
dobrého zdravotného stavu, zvyšovaniu
pohybovej výkonnosti, zdatnosti
i estetického vzhľadu tela. Pozná bezpečnosť
pri posilňovaní, základy anatómie ľud. tela
a význam racionálnej životosprávy pre rast
,stav a rozvoj organizmu.
/ Cvičenie
v posilňovni /
1.
správy pre rast ,stav
a rozvoj organizmu. Bezpečnosť pri posilňovaní. Základné cvičenia na všetky svalové skupiny. Cvičenia
s vlastným telom a malou
záťažou 8. a 9 roč.
3.
Žiak v tematickom celku základy gymnastických športov dosahuje takú úroveň osvojenia
gymnastických činností – polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb, že je schopný
predviesť pohybový celok podľa stanovených
požiadaviek (pravidiel).
8Základy gymnastických športov
Športová gym.-prostné cv.
Zdokonaľovanie gymnastických prvkov akrobacie
Nácvik gymn. zostavy
Nácvik gymn. zostavy
Kontrola – zostava
4.
Športová gym.-preskok
Roznožka cez kozu
Skrčka cez kozu
III.
1.
2.
Žiak ovláda systematiku herných činností,
základnú terminológiu a
techniku herných činností jednotlivca.
Žiak pozná funkcie hráčov na jednotlivých
postoch a vie hrať volejbal podľa
stanovených pravidiel.
3.
4.
tódy, individuálny
prístup k žiakom
Kruhový silový tréning
Kruhový silový tréning
2.
vať
športové
a pohybové činnosti
vo svojom voľnom
čase
Žiak vie preukázať pohybovú gramotnosť
v rôznych športových odvetviach,
má príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti
Skrčka cez kozu
Kontrola – skrčka a roznožka
7Športové hry
/Volejbal/
Základné pravidlá - technické údaje (ihrisko, lopta,
vybavenie)
Základná terminológia.
Zásady organizácie práce
bezpečnosť, úrazová zábrana.
Herné činnosti jednotlivca
odbitie obojručne zhora po
pohybe, zdola z miesta, pod
uhlom
podanie - priame podanie
zhora
Herné kombinácie
útočné - s nahrávačom pri
sieti (zóna 3)
útočné a obranné - postavenie pri podaní súpera s
nahrávačom pri sieti (zóna3,2)
obranné (blokovanie)
Herná hodina
Herná hodina
Optimálne rozvinúť
koordinačné schopnosti, kĺbovú pohyblivosť a svalovú
elasticitu, statickú
a dynamickú silu,
vedomú
a kinestetickú diferenciáciu pohybov.
Pochopiť účinok
pohybovej aktivity na
zdravie a vedieť sa
správať v situáciách
ohrozujúcich zdravie
mať osvojené
primer ané
množstvo
pohybových
činností vo
vybr anýc h
odvetviach
telesnej výchovy
a športu a vedieť
ich uplatniť vo
voľnom č ase.
Dosiahnuť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje
hrať zápasy podľa
pravidiel.
Opis, názorná
ukážka,
individuálny
prístup k žiakom
Osobnostný
a sociálny rozvojHodnota spolupráce.
8 / 6+2 /
Environmentálna
výchova- Význam
ovzdušia pre živé
organizmy.
Opis, názorná
ukážka, opakovanie so zameraním
na techniku,
súťaže družstiev,
prípr.hry
Využiť motivačné
metódy: osobný
príklad, vzor
športovca.,
Environmentálna
výchova- Negatívne zásahy človeka
do prírody a ich
dôsledky
Ochrana života
a zdravia- Mimoriadne situácie pri
pobyte a pohybe
v prírode.
Dopravná výchova- údržba
a bezpečný bicykel.
12
IV.
1.
2.
Žiak ovláda techniku herných činností jednotlivca,
herné kombinácie a herné systémy,
Kontrola
úroveň osvojenia základných
poznatkov
herný výkon v zápase
Žiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností
jednotlivca, herných kombinácií a systémov,
že je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel.
Herná hodina
Herná hodina
8Atletika
3.
žiak rozvíja kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojuje si,
zdokonaľuje a upevňuje pohybové návyky
a zručnosti.
dodržiavať
bezpečnostné
a hygienické
požiadavky pri
vykonávaní
pohybovej
činnosti,
Opis, ukážka,
prípravné hry rôzne variácie
volejbalu ,súťaže
družstiev
Osobnostný
a sociálny rozvojPredchádzanie
sociálno patologickým javom
a škodlivým spôsobom správania.
10 / 4+6 /
Beh na 60m
Skok do diaľky
4.
vedieť vysvetliť
potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním
pohybovej činnosti
žiak pozná a vykonáva pohybové činnosti,
ktoré pôsobia na rozvoj kondičnej pripravenosti pre dané športové hry
Beh na 100m
dodržiavať
osvojené pravidlá
pri vykonávaní
pohybových
činností,
Environmentálna
výchova – Význam
vody pre život.
Hod granátom
používať
odbornú
terminológiu
osvojených
pohybových
činností.
V.
1,
2.
Žiak vy užíva poznatky, skúsenosti
a zruč nosti z oblasti telesnej výchovy
a športu a iných pr edm etov so
zamer aním na zdr avý spôsob života
a ochr anu prírody.
Beh na 800 metrov
Štafetový beh
Vrh guľou
Vrh guľou
Skok do výšky – t. flop
Skok do výšky – t. flop
Skok do výšky – t. flop
Skok do výšky – t. flop
3.
4.
VI.
1.
Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej
zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti,
zručnosti a návyky v každodennom živote.
Žiak pozná úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,
vie využiť cvičenia na rozvoj pohybových
schopností,
9Športové hry
/ Futbal /
Herná hodina
Herná hodina
Diagnostika všeobecnej
Mať trvalý pozitívny
vzťah k atletickým
činnostiam ako
predpokladu pre ich
celoživotné uplatňovanie v individuálnej
pohybovej aktivite
a udržiavaní zdravia
preukazuje pozitívny
postoj k súťaženiu
vedieť
poznatky o rozvoji a
diagnostikovaní
základných pohybo-
Motivačné
a expozičné metódy
Ochrana života
a zdravia – Starostlivosť
o zdravie cvičením.
2
sebahodnotenie
slovné hodnotenie,
Dopravná výcho-
2.
3.
vie diagnostikovať a hodnotiť
pohybovú
výkonnosť vlastnú i spolužiakov, vie využiť
pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej
výkonnosti
10 Testovanie
pohybovej výkonnosti –
člnkový beh (10x5 m), skok
do diaľky z miesta, ľah – sed
za 30 sekúnd, beh za 12
minút, výdrž v zhybe
vých schopností,
poznatky o telesnom
vývine a jeho diagnostikovaní
klasifikácia,
dlhodobé sledovanie
va- Zásady bezpečného správania sa v cestnej
premávke.
4
Predmet : Svet práce a Technika 8. ročník
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Technika
2 hodín týždenne
ôsmy
ISCED 2
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Technika zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií. Vedie žiakov
k získaniu a osvojeniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.
Rozvíja kľúčové kompetencie žiakov v tejto oblasti a prispieva k vytváraniu životnej a profesionálnej
orientácie žiakov. Umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Predmet Technika má v ŠVP časovú dotáciu 2 hodiny / týždeň. Dosiahnuté vyučovacie výsledky sú u žiaka hodnotené známkou podľa platného klasifikačného poriadku.
Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecný cieľ: Schopnosť riešiť problém, uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci
Schopnosť preberať zodpovednosť a vyjadriť vlastný názor
Schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesionálnej orientácie
Schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce
Špecifické ciele: Vychádzať z konkrétnych životných situácií
Pochopiť podstatu ľudskej činnosti a techniku v rozmanitých podobách a širších
súvislostiach
a: vzdelávacie - Hodnotiť a rozvíjať pozitívny postoj k práci . Využívať znalosti a skúsenosti získané
v jednotlivých vzdelávacích oblastiach
b: výchovno-vzdelávacie - Rozvoj kľúčových kompetencií v morálnej a vôľovej oblasti – systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť a samostatnosť. Orientovať sa v základných aktivitách
k uskutočňovaniu podnikateľských zámerov. Rozvíjať podnikateľské myslenie
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli :
používať bezpečné a účinné materiály
adaptovať sa na nové pracovné podmienky
pristupovať k pracovnej činnosti z hľadiska kvality ale i kvantity
pristupovať flexibilne k ochrane životného prostredia
uplatňovať ochranu kultúrnych a spoločenských hodnôt
plánovať svoje vzdelávanie a profesionálny rast
chápať riziko podnikania a podnikateľský zámer
hodi3.IV
Základné nástroje Google Sketchup
9.X
11.XII
13-14
15-16
GS - pohľady, tiene, kontúry, farby
ročník: ôsmy
výkonový štandard
prierezová téma
Google Sketchup - úvod do programu, funkcie a možnosti programu, Poznať funckie a možnosti programu Google Sketchup,
popis prostredia, pohyb po prostredí, nastavenie prostredia.
orientovať sa v prostredí programu, nastaviť prostredie
pogramu.
Google Sketchup - nástroje Rectangle, Circle, Arc, Tape measure,
Nakresliť jednoduchý objekt pomocou základných nástroLine, PolygonEraser
jov.
Google Sketchup - nástroje Select, Push / Pull, Orbit, Move / Copy,
Rotate
Nakresliť jednoduchý 3D objekt pomocou základných
nástrojov.
Google Sketchup - pohľady, tiene, kontúry, farby
Pomocou nástrojov Offset, Paintbucket vytvárať kontúry a
vypĺňať navrhnuté jednoduché objekty
Google Sketchup - návrh zložitejšieho 3D modelu
Pomocou návodu v programe Google Sketchup navrhnúť
zložitejší 3D model domu a zobraziť ho aj s tieňmi a z
rôznych pohľadov
Google Sketchup - projekt - vlastný 3D model
Navrhnúť vlastný 3D model budovy s použitím všetkých
prebratých nástrojov programu.
Oboznámenie sa s pojmom technika, vzťahmi medzi technikou a
prírodou, technikou a spoločnosťou s využitím osobných skúseností.
Základné informácie o slovenských vynálezoch a histórii techniky
všeobecne a na Slovensku. Človek - príroda - spoločnosť - technika
a ich vzťahy. História techniky - človek tvorca techniky. Vznik výrobku, cesta: myšlienka - konštrukcia - výroba - využitie.
Vysvetliť pojem technika, technické prostredie a technické
dielo ako produkt ľudskej činnosti. Vymenovať pozitívne a
negatívne dôsledky techniky. Oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi a vynálezmi 18. - 20. storočia. Oboznámiť
sa s poznatkami histórie na Slovensku a so slovenskými
vynálezcami. Vysvetliť pojem technologický postup a
opísať všeobecne cestu vzniku výrobku.
Kúrenie v domácnosti - centrálne, ústredné, lokálne. Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie vodou a teplom v domácnosti. Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach. Výpočet spotreby energie na kúrenie. Konštrukcia vodovodného kohútika
alebo batérie - demontáž, oprava, montáž.
Oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenia v bytoch
a jeho funkciou. Popísať systém rozvodu studenej a teplej
vody v byte. Poznať zloženie a funkciu vodovodného
kohútika a jednoduchej vodovodnej batérie. Oboznámiť sa
s opravou splachovača WC. Poznať možnosti šetrenia
teplom a teplou vodou a zároveň spôsoby zamedzenia
úniku tepla - spôsoby zateplenia okien a dverí. Popísať
princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach - ústredného kúrenia. Poznať výpočet spotreby energie na kúrenie. Ovládať opravu netesnosti vodovodného kohútika
(batérie) výmenou tesnenia, frézovaním sediel alebo
17-18
GS - projekt - vlastný 3D model
21-22
27-28
29-30
Človek a technika
23-24
25-26
I.
GS - Select, Push, Orbit, Move,
Rotate
obsahový štandard
GS - 3D model
19-20
XII.
téma
Úvod do programu Google Sketchup
7.VIII
XI.
predmet: TECHNIKA
1.II
5.VI
X.
tematický
celok
Grafická komunikácia
IX.
na
mesiac
Tematický výchovnovzdelávací plán
33-34
35-36
II.
37-38
39-40
Technika – domácnosť – bezpečnosť
31-32
Človek, príroda, spoločnosť, technika
a ich vzťahy
História techniky
Vznik výrobku
Kúrenie v domácnosti
Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie vodou a teplom v domácnosti
Konštrukcia kotla a princíp spaľovania
vo vykurovacích zariadeniach
Výpočet spotreby energie na kúrenie
MKV - Kultúra grafického prejavu
41-42
Konštrukcia vodovodného kohútika
alebo batérie
výmenou vložiek ventilov.
43-44
Pravidlá správania sa v školskej
dielenskej učebni a v technickom
prostredí
Pravidlá správania sa v školskej dielenskej učebni a v technickom
prostredí. Hlavné druhy technických materiálov, ich základné vlastnosti a využitie. Základné technologické postupy pri spracovaní
technických materiálov, zodpovedajúce náradie a pomôcky na ich
ručné opracovanie. Základné technické materiály – drevo, kovy,
Základné technické materiály – drevo, plasty – polotovary. Základy jednoduchého ručného obrábania
kovy
technických materiálov.
Poznať základné druhy technických materiálov. Správne
preniesť tvar a rozmery predmetu z výkresu na opracúva- Ochrana života a
ný materiál. Správne voliť meradlá a pomôcky na obryso- zdravia
vanie. Pracovať podľa jednoduchého technologického
postupu a technického výkresu. Poznať a rozlíšiť základné
druhy technických materiálov - drevo, kovy, plasty. Poznať
základné nástroje na ručné opracovanie dreva, kovu a
plastov. Prakticky si precvičiť (podľa možností a vybavenia
školy) a osvojiť jednotlivé elementárne zručnosti pri opracovaní dreva, kovov a plastov (pilovanie, vŕtanie dreva,
ohýbanie plastov a plechu, strihanie, sekanie drôtu a
plechu).
III.
45-46
47-48
IV.
49-50
Materiály a technológie
III.
51-52
Základné technické materiály –plasty
– polotovary
Základy jednoduchého ručného
obrábania technických materiálov
53-54
Pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a poskytovanie prvej
pomoci
57-58
Výroba, rozvod a zdroje elektrickej
energie
59-60
Základný elektroinštalačný materiál
61-62
63-64
Elektrická energia
V.
55-56
Práca s elektromontážnym materiálom a stavebnicou
Domová inštalácia elektrického prúdu
VI.
65-66
Výpočet spotreby elektrickej energie.
Moderné elektrické spotrebiče
Pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a poskytovanie
prvej pomoci. Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie. Základný
elektroinštalačný materiál. Práca s elektromontážnym materiálom a
stavebnicou. Schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické práce. Domová inštalácia elektrického prúdu. Výpočet
spotreby elektrickej energie. Moderné elektrické spotrebiče.
Poznať základné batériové zdroje elektrickej energie a
akumulátory (primárne a sekundárne, elektromechanické suché a mokré, elektrické - kyslé a alkalické). Čítať jednoduché elektrotechnické značky, schémy a zapojenia a na
elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ zapájať jednoduché
elektrické obvody. Poznať základný elektroinštalačný
materiál, jeho funkciu a použitie (spínače, vidlice, zásuvky,
žiarovkové objímky, poistky a ističe). Oboznámiť sa s
používaním skúšačky. Poznať funkciu a oboznámiť sa s
hlavnými parametrami a so správnym používaním základných elektrických spotrebičov pre domácnosť. Opísať
výrobu a rozvod elektrickej energie. Poznať ekologické
aspekty výroby elektrickej energie. Poznať význam elektromeru a oboznámiť sa s príkladmi výpočtu spotreby
elektrickej energie. Oboznámiť sa s modernými elektrickými spotrebičmi v domácnosti. Poznať pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a poskytovania prvej
pomoci pri úraze elektrickým prúdom.
Predmet : Etická výchova 8. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné
hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií
o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých
ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov
v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráta v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne
hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, má
pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, jej správanie je určované
osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať
aj v neočakávaných a zložitých situáciách, charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, prijíma iných
v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v
rozpore so všeľudskými hodnotami, je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK: K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej
aktivity S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života. Obsah
etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto
atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach.
Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Cieľom etickej výchovy je nielen informovať žiaka o etických zásadách, ale pomáhať mu, aby si
vytvoril na danú tému vlastný názor a osvojil si primerané postoje a správanie. Hodiny etickej výchovy
majú byť zaujímavé a podnetné, majú pripraviť žiaka na život v spoločnosti, ktorá potrebuje zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.
Metódy a formy práce:
- Anketové metódy (dialóg, diskusia).
Zážitkové metódy (skúsenostné metódy).
- Učenie posilňovaním žiaduceho správania.
- Učenie disciplinovaním.
- Skupinová práca.
- Práca vo dvojiciach.
- Riešenie problému vyplývajúceho z témy.
- Rolové aktivity.
- Príprava a prezentácia vlastnej práce vytvorenej v PowerPointe na danú tému.
- Práca s textom.
Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálnotechnické a didaktické prostriedky a pod.
- Metodický materiál k predmetu Etická výchova - L. Lencz, O. Kriţová I., II., III. 1993
- Metódy etickej výchovy - L. Lencz, 1993
- Etická výchova -Roche-Olivar, 1991
- Zdravie – časopis
- Rodina a škola – časopis
- Poviedky z beletrie
- Edukačný portál
Hodnotenie predmetu
Predmet Etická výchova sa nehodnotí známkou. hodnotenie žiakov je ústne, stále vyjadrené v pozitívnom zmysle. Ocenením práce žiaka je pochvala učiteľa, prípadne potlesk a uznanie spolužiakov.
Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1.5.2009.
Učebné osnovy z etickej výchovy pre 8. ročník
Celok
Počet
hodín
Obsahový štandard
Ciele
Výkonový štandard
Medzipredmetové vzťahy,
Metódy a formy
Učebné zdroje Konkrétny výstup,
hodnotenie
Prierezové
témy
.
Úvodná hodina
1
Oboznámiť s
mravným kódexom prosociálneho správania
a podporiť význam jeho osvojenia pre život.
Kooperácia
Aktívne sa zapájať do
kolektívnych aktivít
OSR
a
utvárať
zdravo
komuniOboznámiť sa s cieľmi etickej výchokujúce spoločenstvo trievy v 8. ročníku
dy/skupiny.
OBV
Zdroje etického poznania
ľudstva
8
Rozhovor
Poznaj sám
seba
diskusia
Etika - mravné hodnoty a normy
Rozvíjať základné podmienky
správneho konania: správny
úsudok a také
sebaovládanie,
aby sme dokázali
urobiť to, čo sa
nám javí ako
správne.
Metodická
príručka
Škodlivosť fajčenia, drog, závislosť.
Poznaj sám seba - "Cisár alebo otrok"
Náboženstvá. Kresťanstvo a jeho
etické posolstvo.
Etické normy svetových náboženstiev.
Sekty
Poznať zdroje etického
poznania ľudstva, chápať
význam svedomia vo
svojom živote.
Prejavovať rozhodnutie
pre dobro ako postoj.
Vysvetliť čo je to mravná
hodnota a mravná norma
Učiť sa odbúravať predsudky medzi veriacimi
Rozhovor
REG, TĽK
OSR, VMR
MUV
Zásady prosociálneho správania
Žiak si osvojil
základné postoje
súvisiace
s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom
a etickými hodnotami a normami.
Zakázané ovocie najlepšie
Pracoval
v skupine
Metodická
príručka
Anketa
FG, MED
Pracovné listy
Film – video
Žiak sa oboznámil s cieľom
a priebehom
vyučovacích hodín. Vyjadril
svoje názory,
prípadne predložil návrhy.
a neveriacimi.
Rešpektovať iné názory.
chutí
i individuálne.
Internet
Aktívne sa podieľal na tvorbe
projektov k téme.
Internet
Prispievať
k porozumeniu, úcte
a tolerancii voči nábožensky založeným ľuďom.
Návšteva kostola
Zaujímať sa o zvyky na
Slovensku
Projekty
Príručky
Sväté písmo
Kolektíve aktivity
Metodická
príručka
Rozhovor
Život, telesné
a duševné
zdravie ako
etická hodnota.
Poukázať na
Ochrana života, environmentálna
zníženú kvalitu
výchova.
života závislých a
ich príbuzných.
Starostlivosť o zdravie.
5
Podnietiť k zamysleniu sa nad
svojím životným
štýlom.
Vysvetliť termín zdravie
a starostlivosť o svoje
zdravie.
Zdôvodniť tvrdenie, že
zdravie je etická hodnota.
Základy duševnej hygieny.
Problémy lekárskej etiky (eutanázia,
génová manipulácia, …).
OŽZ, OČP
Pracovné listy
ENV, OSR,
VMR
Internet
Chápať zdravie svoje
FG, OŽZ, DV
i zdravie iných (oblečenie,
jedlo, oddych, pohyb, stop
drogám...)
Hranie rolí
Zásady prosociálneho správania
Ako poznám
sám seba
Žiak si utváral
pozitíve postoje
vo vzťahu
k svojmu zdraviu
a ochrane života
človek.
Argumentoval,
zaujímal rozhodné stanovisko
k lekárskej etike.
Vypracovával
pracovné listy
k témam.
Časopis zdravie
Etické aspekty manželstva.
6
Pomôcť žiakom
uvedomiť si, že
rodina napriek
svojim nedostatkom má pre každého význam
a hodnotu.
Sebaovládanie ako podmienka zdravého sexuálneho života.
Priateľstvo, zamilovanosť, známosť,
manželstvo.
Umelé prerušenie tehotenstva a mož-
Kriticky hodnotiť postoje
zaujímajúce stanovisku
k sexualite,
k predčasnému sexuálnemu styku. Oceňovať priority manželstva
a rodičovstva.
VMR, OSR
Film – video
Metodická
príručka
OŽZ, VMR
BIO, OBV
Pracovné listy
Zásady proso-
Žiak si uvedomoval dôležitosť
manželstva
a rodiny, aktívne
sa zapájal do
diskusie svojimi
né následky.
Plánované rodičovstvo, "vedomé
plodenie".
ciálneho
Definovať sexuálnu orientáciu. Neodsudzovať.
Hranie rolí
Poruchy sexuálnej orientácie, sexuálne trestné činy
diskusia
názormi
a postrehmi.
Výchova
k rodičovstvu
a manželstvu
Časopisy, internet
Skupinová práca
Internet
Poznať ciele a úlohy reklamy.
Diskusia
Moc peňazí
Kolektívne aktivity
Zakázané ovocie najlepšie
chutí
V materiálnej oblasti je
rozvážny, učí sa chápať
hodnotu peňazí.
6
Ekonomické
hodnoty a
etika.
Chápať základné ekonomické pojmy súvisiace
s ekonomickými hodnotami.
Pomáhať žiakom
pochopiť, že peniaze sú prostriedkom, nie
cieľom života.
Čo znamenajú pre mňa peniaze?
Ekonomické cnosti.
Keď sa drogy stanú súčasťou života.
Solidarita, pomoc sociálne slabším.
Poctivosť, ochrana spotrebiteľa.
Poznávať banky a iné
finančné inštitúcie
FG, OČP
Pracovné listy
ENV, OSR
Rodinný rozpočet
Film - video
Rozumieť pojmom materializmus a konzumizmus.
Vysvetliť cieľovosť hodnoty peňazí.
Učiť sa rozumne hospodáriť.
Dobrovoľníctvo
Film – video
Metodická
Žiak definoval
základné pojmy
súvisiace
s ekonomickými
hodnotami vo
vzťahu k etike,
pojmy ekonomických cností.
Osvojil si katalóg
prosociálnych
postojov: prejavil
potrebu poskytnúť fyzickú službu a pomoc, požičať, rozdeliť sa,
poradiť.
Na otázku peňazí
reagoval ako na
prostriedok nie
cieľ.
Žiak aktívne
pripravoval materiály k projektu
– pracoval samostatne i v skupine.
príručka
Počúvanie
Poznať zásady narábania
s pravdou.
Dobré meno a
pravda ako
etické hodnoty.
4
Tvorivosť v
medziľudských vzťahoch.
Naučiť sa častejšie vyjadrovať
vyššie city ako sú
vďačnosť, sympatia. Rozoznávať tajomstvo
a lož.
Uvedomovať si hodnotu
pravdy, cti a dobrého
mena.
Poznanie a pravda ako etické hodnoty.
Pravda a lož. Tajomstvo.
Česť, dobré meno, ublíženie na cti.
Pracovné listy
V komunikácii svoje názory a tvrdenia predkladať OSR, VMR
argumentmi a prijímať
OBV
argumentáciu iných
Pochopenie toho, že pravda môže spôsobiť bolesť.
Je aj možnosť, kedy nepovedať pravdu.
Kolektívne aktivity
Film – video
3
Referáty
Internet, časopisy
Samostatne pracoval, reagoval na
otázky týkajúce
sa pravdy, lži,
tajomstva.
Hranie rolí
Hranie rolí
Rozvíjať prosociálne správanie v
triede a vytvárať
výchovné spoločenstvo. Rozvíjať
spoluprácu v
tíme.
Metodická
príručka
Žiak si osvojil
základné etické
hodnoty súvisiace
s dobrým menom,
cťou a pravdou.
Národné uvedomenie. Demokratické Sústrediť pozornosť tvorivé na riešenie problémov v skupine a v škole
občianstvo.
OSR, OBV,
i v bežnom živote. Brať do
REG, VMR
Dobré vzťahy v škole, v zamestnaní a úvahy demokratickosť.
Asertívne vyjadrovať svoj
v povolaní.
postoj, povedať nie.
Kartičky so
situáciami
skupinová práca
Metodická
príručka
Žiak kriticky
hodnotil nastolené situácie. Riešil
problémy, ktoré
sa vyskytli
v skupine.
Zakázané ovocie najlepšie
chutí
Hodnotenie
celoročnej
práce skupiny.
1
Upevnenie vedomostí z etickej
výchovy
Sebahodnotenie, reflexia skupiny
Utvrdzuje si obsah učiva
8. ročníka
OSR
Rozhovor
Metodická
Žiak zhodnotil
prácu skupiny aj
príručka
Počúvanie
Poznaj sám
seba
reflexia
samého seba na
hodinách etickej
výchovy.
Predmet : Náboženská výchova 8. ročník
Názov predmetu
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Časový rozsah výučby
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Ročník
Škola (názov,
adresa)
Stupeň vzdelania
Vyučovací jazyk
ôsmy
Základná škola v Strede nad Bodrogom
Školská 2, 076 31
ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelanie
slovenský jazyk
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má
preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej
súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví
a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti.
Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom
a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom
pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
o konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
svet
o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
o formovať svedomie
o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania
Božieho slova
o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
a v cirkvi
Ročníkový cieľ:
Definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú hodnotu človeka.
Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty.
3. Obsah vzdelávania
Ročníková téma: Dôstojnosť človeka
Prehľad tématických celkov (TC):
1. téma: Kto som
2. téma: Kto je človek
3. téma: Ľudskosť
4. téma: Dôstojnosť a výkon
5. téma: Kultúra života
2 hod.
4 hod.
5 hod.
4 hod.
2 hod.
TC: KTO SOM
Hodinová dotácia témy: 2 hod
Ciele témy:
Kognitívny: Vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy.
Afektívny: Uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov. Eliminovať svoje komplexy.
Psychomotorický: Formovať návyk vonkajších prejavov sebaúcty. Vyjadriť vlastný názor.
Trénovať sa v pozitívnom sebahodnotení.
Obsahový štandard:
Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie svojej veľkosti)
Zodpovednosť za prijaté dary
Sebaprijatie, komplexy
Sebaúcta
Výkonový štandard:
Žiak vie
• vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy
• uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov
• vyjadriť vlastný názor.
• rozvíjať návyk vonkajších prejavov sebaúcty
• eliminovať svoje komplexy
• trénovať v pozitívnom sebahodnotení.
TC: KTO JE ČLOVEK
Hodinová dotácia témy: 4 hod
Ciele témy:
Kognitívny: Objaviť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha.
Sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma. Opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s kresťanským
pohľadom.
Afektívny: Vnímať a oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti človeka.
Oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu.
Psychomotorický: Formovať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči
opačnému pohlaviu.
Prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku.
Obsahový štandard:
Ľudská dôstojnosť (Gn)
Kresťanský pohľad na zdroj dôstojnosti človeka (človek stvorený na Boží obraz)
Človek ako muž a žena (úcta k človeku, dôstojnosť muža a ženy, matriarchát, patriarchát, sexizmus)
Kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom
Výkonový štandard:
Žiak vie
• vysvetliť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha
• sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma
• oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti človeka
• prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku
• opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s kresťanským pohľadom
• oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu
• rozvíjať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému pohlaviu
TC: ĽUDSKOSŤ
Hodinová dotácia témy: 5 hod.
Ciele témy:
Kognitívny: Klásť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia. Na základe poznania
dejinných súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti.
Afektívny: Vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania.
Psychomotorický: Prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným. Odmietnuť manipuláciu.
Obsahový štandard:
Odvrátená tvár ľudskosti (zneužívanie, manipulácia, vojna – v minulosti a dnes, problém
„spravodlivých“ vojen)
Otázky o zmysle utrpenia, pochybnosť ako miesto komunikácie, Boh ukrytý v biede sveta (bol
som hladný ....)
Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pokoja
Ľudskosť (búranie predsudkov, tolerancia, Ježišov postoj k ľuďom na okraji)
Objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvihnutie človeka)
Výkonový štandard:
Žiak vie
• položiť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia a hľadať na ne odpoveď
• na základe poznania dejinných súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti
• vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania
• prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným
• spoznať a odmietnuť manipuláciu
TC: DÔSTOJNOSŤ A VÝKON
Hodinová dotácia témy: 4 hod
Ciele témy:
Kognitívny: Vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základne jeho výkonu.
Porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti.
Afektívny: Integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho cítenia spoločnosti i jednotlivca. Nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi.
Psychomotorický: Vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát, mesto,
školu, triedu).
Obsahový štandard:
„Mať“ alebo „byť“
Hodnota práce a dôstojnosť človeka
Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v Cirkvi, sociálne učenie Cirkvi)
Utrpenie – sviatosť pomazania chorých
Výkonový štandard:
Žiak vie
• vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základe iba jeho výkonu
• porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti
• integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho cítenia spoločnosti i jednotlivca
• nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi
• vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát, mesto, školu, triedu).
TC: KULTÚRA ŽIVOTA
Hodinová dotácia témy: 2 hod
Ciele témy:
Kognitívny: Zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru. Na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia po prirodzenú smrť.
Afektívny: Uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti. Akceptovať a preferovať život ako
hodnotu. Zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt).
Psychomotorický: Porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre spoločnosť v porovnaní s prioritami liberalizmu. Podľa zostaveného rebríčka hodnôt v modelových situáciách
demonštrovať ich vonkajšie prejavy.
Obsahový štandard:
Kultúra – rozvoj človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti
Hodnoty kultúry života a kultúry smrti (liberalizmus – relativizmus hodnôt, konzervativizmus –
ochrana hodnôt). Ľudskosť – kresťanský ideál (kresťanské vzory)
Výkonový štandard:
Žiak vie
• zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru
• na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia po prirodzenú smrť
• uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti
• akceptovať a preferovať život ako hodnotu
• zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt)
• porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre spoločnosť v porovnaní s prioritami
liberalizmu
• podľa zostaveného rebríčka hodnôt v modelových situáciách demonštrovať ich vonkajšie
prejavy
4. Rozvoj kľúčových spôsobilostí:
komunikačné kompetencie:
Žiak
• rozumie verbálnej a neverbálnej komunikácii
• je schopný asertívnej komunikácie
• je schopný empatickej komunikácie
• je schopný kultúrnej komunikácie
• rozumie vnútornej komunikácii, kladie si otázky o zmysle utrpenia
• je schopný uvedomiť si spôsob vlastnej komunikácie v konflikte
• kladie si otázky a zisťuje odpovede
• učí sa konfrontovať s názormi druhých
• rozumie komunikácii so svojim ja ako komunikácii so svedomím
kompetencie k učeniu sa:
Žiak
• je otvorený pre tvorivé myslenie
• učí sa učiť spoluprácou
• učí sa vyhľadávať a triediť informácie
kultúrne kompetencie:
Žiak
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú dôstojnosť, na rovnakú dôstojnosť muža
a ženy
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú zrelosť
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na kultúru života
• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka bez ohľadu na jeho výkon
sociálne a interpersonálne kompetencie:
Žiak
• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí
• uvažuje nad potrebou prejavov úcty medzi mužom a ženou
• je zodpovedný k druhým
• dokáže si uvedomiť potreby trpiaceho človeka
• objavuje mravný aspekt sociálneho cítenia
• uvažuje nad potrebou budovania vzťahu s inými ľuďmi
existenciálne kompetencie:
Žiak
• je otvorený pre kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom
• objavuje a uznáva hranice človeka
• dokáže sa konfrontovať s vlastnou vinou
• vytára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov
• je otvorený pre kresťanské hodnoty
• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality
• rešpektuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania,
ktoré ponúka kresťanská viera
• dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a objavuje svoju veľkosť
• osvojí si kresťanský pohľad na hodnotu človeka
kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak
• je schopný kriticky prehodnotiť problém zneužívania, manipulácie, vojny
• je schopný kriticky prehodnotiť problém kultúry života a kultúry smrti
• je schopný kritického posúdenia princípov liberalizmu a konzervativizmu
• je schopný kriticky prehodnotiť problém výkonu človeka
Prierezové témy
Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, žiak
rozvíja nasledovné kompetencie:
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Žiak
• uvedomuje si túžbu po ľudskosti
• je schopný vnímať rodové stereotypy
• uvedomuje si kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy
• je schopný uvedomiť si potrebu sebapoznávania
• je si vedomý svojich osobnostných kvalít
• je citlivý a vnímavý na svoje nedostatky
• prejavuje túžbu po osobnom raste
• je pripravený pre tvorivé riešenie konfliktov
• je schopný klásť si existenciálne otázky a hľadať na nich odpoveď
• rozvíja postoj empatie
• vie rozlíšiť postoj mať alebo byť a je otvorený pre životný postoj „byť“
• osvojuje si kresťanský postoj na hodnotu človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu
• je vnímavý na utrpenie človeka
Multikultúrna výchova:
Žiak
• je vnímavý na postavenie mužov a žien v rôznych kultúrach
• akceptuje rôzne kultúry a vierovyznania
• je schopný vnímať zneužitie náboženstva pre manipuláciu
Mediálna výchova:
Žiak
• je schopný kritického posúdenia liberalizmu ako relativizácie hodnôt
• osvojuje si kritický prístup k informáciám
4. Učebné zdroje
Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre siedmy ročník základných škôl „Sloboda človeka“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi,
Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy, obrazový materiál.
5. Proces
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Žiaci sa majú učiť
riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže
kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.
Výber a použitie vyučovacích metód a foriem závisí od konkrétnych podmienok s ohľadom na
vzdelávacie a výchovné potreby žiakov, ich vek a životné skúsenosti.
Motivačné metódy možno využiť na vzbudenie záujmu žiakov, ako je motivačné rozprávanie
(približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žia-
kov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Pri vytváraní nových poznatkov a zručností je potrebné využívať expozičné metódy. Rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické
sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa
riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných
riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha,
problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého
produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému),
filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním
zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti),
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti
členov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu
a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú
interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu,
písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná spoločensky
orientovaná interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a
najaktuálnejších témach zo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).
Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení
či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je
podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Tematické celky:
Predmet: Náboženská výchova
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Stupeň vzdelania: ISCED 2
Počet vyučovacích hodín týždenne: 1
Počet vyučovacích hodín ročne: 33
Ročník: ôsmy
Časová
dotácia
Téma
I. DOSTOJNOSŤ ČLOVEKA
4
Sebapoznanie
Zodpovednosť
Sebaprijatie, komplexy
Sebaúcta
I. Dôstojnosť človeka
II. Kto je človek?
III. Ľudskosť
IV. Dôstojnosť a výkon
V. Kultúra života
Obsahový štandard
 Sebapoznanie (jedinečnosť,
objavenie svojej veľkosti)
 Zodpovednosť za prijaté
dary
 Sebaprijatie, komplexy
 Sebaúcta
Výkonový štandard





vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy
uvedomiť si zodpovednosť za
rozvíjanie svojich talentov
vyjadriť vlastný názor.
rozvíjať návyk vonkajších prejavov sebaúcty
eliminovať svoje komplexy
trénovať v pozitívnom sebahodnotení
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj:
je schopný uvedomiť si potrebu sebapoznávania
je si vedomý svojich osobnostných kvalít
je citlivý a vnímavý na svoje
nedostatky
prejavuje túžbu po osobnom
raste
II. KTO JE ČLOVEK?
Kto je človek?
Úcta k človekovi
Ľudská dôstojnosť
Pohľad na človeka
v dejinách
Človek ako muž a žena
Kresťanský pohľad na
dôstojnosť človeka
Návšteva cintorína
7
 Ľudská dôstojnosť
 Človek ako muž a žena (úcta
k človekovi)
 Dôstojnosť muža a ženy,
matriarchát, patriarchát
 Kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy
pred Bohom
Osobnostný a sociálny rozvoj:
vysvetliť pôvod ľudských práv
v židovsko-kresťanskej viere
 uvedomuje si túžbu po ľudv jedného Boha
skosti
sformulovať pojem dôstojnosť
človeka vo svetle viery a Sväté-  je schopný vnímať rodové
stereotypy
ho písma
 uvedomuje si kresťanské
oceniť kresťanský pohľad pri
chápanie rovnakej dôstojnosti
hľadaní a akceptovaní dôstojmuža a ženy
nosti človeka
prispieť k budovaniu dobrých
vzťahov prejavením úcty kažMultikultúrna výchova:
dému človekovi
opísať vnímanie muža a ženy
 je vnímavý na postavenie
v rôznych kultúrach a rôznych
mužov a žien v rôznych kulhistorických kontextoch a potúrach
rovnať ho s kresťanským pohľadom
oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy
z pohľadu kresťanského ideálu
rozvíjať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému pohlaviu
III. ĽUDSKOSŤ
9
Odvrátená tvár ľudskosti
Vojna v minulosti a dnes
Zmysel utrpenia
Boh ukrytý v biede sveta
Božie kráľovstvo
Ľudskosť, tolerancia
Ježišov postoj k ľuďom na
okraji
Objavenie ľudskosti
IV. DOSTOJNOSŤ
A VÝKON
6
Mať alebo byť
Hodnota práce
Veľkonočné obdobie
Cirkev slabých
Sv. pomazania chorých
Matka Tereza
 Odvrátená tvár ľudskosti
(zneužívanie, manipulácia,
vojna – v minulosti a dnes,
problém „spravodlivých“
vojen)
 Otázky o zmysle utrpenia,
pochybnosť ako miesto komunikácie, Boh ukrytý
v biede sveta (bol som hladný ....)
 Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pokoja
 Ľudskosť (búranie predsudkov, tolerancia, Ježišov postoj k ľuďom na okraji
 Objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvihnutie človeka)
položiť si otázky o príčinách
a zmysle ľudského utrpenia
a hľadať na ne odpoveď
na základe poznania dejinných
súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti
vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania
prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným
spoznať a odmietnuť manipuláciu
 „Mať“ alebo „byť“
 Hodnota práce a dôstojnosť
človeka
 Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v Cirkvi,
sociálne učenie Cirkvi)
 Utrpenie – sviatosť pomazania chorých
Osobnostný a soc. rozvoj:
vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na závie rozlíšiť postoj mať alebo
klade iba jeho výkonu
byť a je otvorený pre životný
porovnať Ježišov zákon lásky so
postoj „byť“
sociálnymi zákonmi modernej
osvojuje si kresťanský postoj
spoločnosti
na hodnotu človeka, ktorá
integrovať hodnoty milosrdennezávisí od jeho výkonu
stva do sústavy hodnôt sociálje vnímavý na utrpenie čloneho cítenia spoločnosti
veka
i jednotlivca
nadchnúť sa pozitívnymi vzormi
z dejín Cirkvi
vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť
(štát, mesto, školu, triedu)
Osobnostný a sociálny rozvoj:
je pripravený pre tvorivé riešenie konfliktov
je schopný klásť si existenciálne otázky a hľadať na
nich odpoveď
rozvíja postoj empatie
Multikultúrna výchova:
akceptuje rôzne kultúry
a vierovyznania
je schopný vnímať zneužitie
náboženstva pre manipuláciu
V. KULTÚRA ŽIVOTA
7
Kultúra – rozvoj človeka
Kultúra – rozvoj spoločnosti
Hodnoty kultúry života
a smrti
Ochrana hodnôt
Ľudskosť – kresťanský
ideál
Kresťanské vzory I.
Kresťanské vzory II.
 Kultúra – rozvoj človeka,
rozvoj ľudskej spoločnosti
 Hodnoty kultúry života a
kultúry smrti (liberalizmus –
relativizmus hodnôt, konzervativizmus – ochrana hodnôt)
 Ľudskosť – kresťanský ideál
(kresťanské vzory)
zdôvodniť prínos kresťanských
hodnôt pre súčasnú kultúru
na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia po prirodzenú smrť
uvedomiť si kresťanské hodnoty
integrované v spoločnosti
akceptovať a preferovať život
ako hodnotu
zostaviť škálu osobných hodnôt
(môj rebríček hodnôt)
Osobnostný a sociálny rozvoj
je pripravený stotožniť sa
s hodnotami života
Mediálna výchova:
je schopný kritického posúdenia liberalizmu ako
relativizácie
Download

šKOLSKÝ VZDELáVACí PROGRAM – isced 1,2