Výtvarná výchova
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických
skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a
sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie
i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje
jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský
záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane
bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umen(zahŕňajúc
intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných
a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách
(výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru,
elektronické médiá a multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o
výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a
príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí
hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími
prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej
spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné
postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej.
Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva
z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú
tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho
aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele: Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky,
základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak
zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz)
umeleckých diel, svoj zážitok z nich .
Senzomotorické ciele: Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie,
predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu,
prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných
princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými
prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele: Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si
primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a
vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií,
ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie,
intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie
zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania,
pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú
citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému
vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Využitím vhodných výchovných a vzdelávacích stratégií v predmete Výtvarnej výchovy žiak získava
nasledovné kompetencie:
Sociálne komunikačné kompetencie
-uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, formovať
celistvú osobnosť,
Osobné, sociálne a občianske kompetencie
- uvedomovať si vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti, fantáziu, analytické myslenie a
poznávanie
-mať osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine
-dokázať prijímať nové nápady
Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
dokázať sa vyjadrovať na úrovni kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných
vyjadrovacích prostriedkov, formovať kultúrny postoj pri vnímaní umeleckých diel
Hodnotenie: Pri hodnotení predmetu sa využijú „Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu
predmetov výtvarná výchova a výchova umením na základnej škole.“
Obsah vzdelávania v 1. ročníku a prehľad tematických celkov
Časový rozsah: 1 hod./týžd. Spolu 33 hodín
I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrenia:( 3 hodiny) Škvrna a tvar. Obrys. Farbalokálny tón.
II. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície: ( 4 hodiny) Plocha a tvar.
Vytváranie kompozície z tvarov písmen. Uvedomenie si formátu. Mierka zmenšovania a zväčšovania.
Dotvorenie nájdeného objektu. Ilustrácia.
III. Podnety výtvarného umenia - činnosti inšpirované dejinami umenia: (3 hodiny) Inšpirácia
pravekým umením, témami - postava, zviera. Technika spájania, lepenia.
Modelovanie, kolorovanie
IV. Podnety fotografie: (3 hodiny )Kreslenie a vyfarbovanie čiernobielej fotografie. Fotografia
z časopisu.
V. Podnety filmu a videa: ( 2 hodiny) Pohyblivý obraz. Rozprávková postava.
VI. Podnety architektúry: ( 3 hodiny) Príbehová, rozprávková a fantastická architektúra. Stavebnica.
VII. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia: (3 hodiny) Poznávanie a porovnávanie
rôznych médií. Vzorkovníček.
VIII. Podnety hudby:(4 hodiny) Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby. Farebné
kompozície, zapúšťanie, lepenie farebných kontrastov, krčenie, strihanie.
IX. Podnety tradičných remesiel :( 4 hodiny) Farbenie. Vykrývanie. Otláčanie.
X. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta: (3 hodiny) Oživené písmená a čísla .Základné
operácie s počítačom.
XI. Škola a galéria/ galéria v škole: (1 hodina) Obraz. Portrét.
Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov
I. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania)
Obsahový štandard: Škvrna a tvar -vyhľadávanie a dopĺňanie. Obrys -pozorovanie a výtvarné
vyjadrenie obrysov a tvarov. Farba , lokálny tón- zoznámenie sa s farbami, Prierezová téma:
Environmentálna výchova
Výkonový štandard: Vytvárať škvrny, realizovať rôzne typy stôp, odtlačkov
na ploche
i v modelovacej hmote. Vyjadriť plošný tvar a obrys podľa skutočnosti a predstavy. Zoznámiť sa
s farbami,a vyjadriť farebný tón zobrazovaného tvaru, používať farebné kontrasty.
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak vytváral stopy a priamym telesným dotykom: rukami, prstami.
Vyjadril plošný obrys podľa predstavy alebo skutočnosti. Vyjadril farebný tón zobrazeného tvaru,
vytváral farebné postupnosti
a farebné kontrasty. Hodnotenie: neformálne, ústne, pochvala,
povzbudenie
II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície
Obsahový štandard : Plocha a tvar: vyhľadávanie zvoleného tvaru v neartikulovanej textúre
Kompozície tvarov písmen -obkresľovanie, striekanie, fúkanie fixiek. Uvedomovanie si formátuumiestnenie tvarov v priestore a na ploche. Mierka zmenšovania a zväčšovania - predmetov a tvarov.
Dotvorenie nájdeného objektu – otláčanie do plastelíny. Ilustrácia - prečítanej rozprávky. Prierezová
téma: Regionálna výchova
Výkonový štandard : Vyjadriť plošný a priestorový tvar podľa fantázie, predstavy, podľa videnej
skutočnosti. Operovať s tvarmi, dopĺňať neúplne tvary, kopírovať podľa šablóny, manipulovať
s rozmnoženinami. Priraďovať príbuzné tvary a skladať tvar z rozmanitých prvkov. Zvládnuť operácie
s mierkou. Výtvarne stvárniť dej alebo postavu z rozprávky
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak dokázal operovať s tvarmi, dopĺňal, obkresľoval a zmnožoval
tvary. Vhodne umiestňoval motívy na plochu. Zvládol operácie s mierkou vo vzťahu väčšie a menšie.
Na základe fantázie výtvarne stvárnil dej rozprávky. Hodnotenie: praktické, ústne, individuálne
III. Podnety výtvarného umenia – činnosti inšpirované dejinami umenia
Obsahový štandard: Inšpirácia pravekým umením - postava, zviera. Technika spájania –figúra.
Technika lepenia- hra s predmetmi ich fantazijné dotváranie. Modelovanie predmetov- veci okolo nás.
Prierezová téma: Environmentálna výchova
Výkonový štandard: Vytvárať na základe fantázie postavu, zviera pomocou techniky spájania.
Dotvárať predmety lepením a kolorovaním. Vymodelovať požadované predmety .
Kritériá a metódy hodnotenia: Na základe fantázie žiak vytváral požadované predmety.
Zvládol jednotlivé techniky spájania. Vymodeloval predmety a dotvoril ich do nových tvarov.
Hodnotenie: individuálne, slovné, pochvala, povzbudenie
IV. Podnety fotografie
Obsahový štandard : Kreslenie a vyfarbovanie čiernobielej fotografie – fixkami. Dotváranie fotky
z časopisu akvarelom, temperou. Prierezová téma: Mediálna výchova
Výkonový štandard : Dopĺňať a prekresľovať fotografický obrázok. Vedome umiestňovať nové časti
do celku kompozície. Meniť význam zobrazenia.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak kreslil a vyfarboval čiernobielu fotografiu. Akvarelom a temperou
dotváral fotky z časopisu, menil význam zobrazenia. Hodnotenie: individuálne, slovné, pochvala,
povzbudenie
V. Podnety filmu a videa
Obsahový štandard: Pohyblivý obraz - výtvarné stvárnenie deja videnej kreslenej rozprávky.
Rozprávková postava- kolorovanie a dokresľovanie.
Prierezová téma: Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova
Výkonový štandard : Zachytiť prostredníctvom výtvarných činností pohyblivý obraz z filmu, vytvárať
farebné postupnosti pri kolorovaní a dokresľovaní postáv z rozprávok a rozprávkového prostredia.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak výtvarnými činnosťami vyjadril pohyblivý obraz z filmu, vyjadril
dej rozprávky. Pri kolorovaní a dokresľovaní vytváral farebné postupnosti. Hodnotenie: formatívne,
slovné, pochvala
VI. Podnety architektúry
Obsahový štandard: Príbehová, rozprávková a fantastická architektúra – stavby z rozprávok,
oboznamovanie sa s príbytkami. Stavebnica – konštrukcia stavby.
Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Regionálna výchova
Výkonový štandard: Na základe motivácie vytvoriť netradičný príbytok, vymýšľať novotvary. Zo
stavebnice postaviť vlastnú rozprávkovú architektúru.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe technických zručností vytvoril netradičný,
rozprávkový príbytok pričom uplatnil tvorivosť a vlastnú fantáziu. Hodnotenie :praktické činnosti,
slovné
VII. Plánovacie, súhrnné kombinačné cvičenia
Obsahový štandard: Poznávanie a porovnávanie rôznych médií – jednoduchý figuratívny a vecný
motív, technika kresba. Vzorkovníček, zbierka z prírodnín, ukladanie do fliaš, do modelovacej hmoty.
Prierezová téma: Environmentálna výchova
Výkonový štandard: Stvárňovať rovnaký motív v kresbe a porovnávať ho s motívom na obrázku.
Vytvárať jednoduchý spôsob prezentácie zozbieraného prírodného materiálu, predmety umiestňovať
v interiéri a vytvárať z nich muzeálnu zbierku, výstavku.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak stvárnil rovnaký motív a porovnal rozdiely s podobným motívom.
Vytváral z prírodných materiálov zbierku, ktorú vhodne využil na výzdobu interiéru. Hodnotenie:
pochvala, povzbudenia, výstava prác
VIII. Podnety hudby
Obsahový štandard: Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby – farebné kompozície
studenej a teplej farby temperou. Farebné kompozície, zapúšťanie, lepenie farebných kontrastov,
krčenie na plochu do priestoru, strihanie farebného papiera na plochu. Prierezová téma: Osobnostný
a sociálny rozvoj
Výkonový štandard: Žiak dokáže výtvarne stvárniť náladu a rytmus počúvanej skladby. Uplatniť
kontrasty teplých a studených farieb. Technikami lepenia, krčenia vyjadriť náladu piesne.
Kritériá a metódy hodnotenia: Na základe percepčných činností vyjadril výtvarnými prostriedkami
náladu a rytmus piesne, pričom uplatnil viaceré výtvarné techniky.
Hodnotenie práce v skupinách – slovné, individuálne, - upozornenie, pochvala
IX. Podnety tradičných remesiel
Obsahový štandard: Farbenie – ľudového vzoru na látku. Vykrývanie – zdobenie kraslice. Otláčanie
– vzor na látku, modrotlač. Prierezová téma: Regionálna výchova
Výkonový štandard: Nanášať farbu na predkreslený vzor na látke. Zdobiť akvarelom, fixkou kraslicu.
Otláčať štetcom, zemiakovými pečiatkami a temperovými farbami ľudový vzor – modrotlač.
Kritériá a metódy hodnotenia: Výtvarnými technikami sa žiak oboznámil s ľudovými remeslami
a získal vedomosti o tradíciách regiónu. Hodnotenie: individuálne, pochvala, povzbudenie
X. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
Obsahový štandard: Oživené písmená a čísla- živý text prostredníctvom tiel žiakov, následná kresba
situácie. Základné operácie s počítačom- experimenty s písmom, znakmi, vyfarbovanie obrázkov na
počítači. Prierezové témy :Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj
Výkonový štandard: Vytvoriť vlastným telom písmená a čísla a následne danú situáciu nakresliť. Na
počítači získať základné zručnosti. Vybrať vhodné farby pri vyfarbovaní obrázkov.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal kresbou vyjadriť danú situáciu pri oživených písmenách.
Získal základné zručnosti pri práci s počítačom. Hodnotenie: skupinové, slovné
XI. Škola v galérii, galéria v škole
Obsahový štandard : Portrét- výraz tváre, nálada človeka, portrét niekoho blízkeho, kresba alebo
fotokoláž. Prierezové témy: Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj
Výkonový štandard: Namaľovať portrét niekoho blízkeho, priateľa. Dokresliť detaily a chýbajúce
prvky pri fotokoláži.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak získal základné vedomosti o maliarskych žánroch: portréty.
Vyjadril lokálny farebný tón k videnej skutočnosti. Zvládol základné operácie s mierkou, veľkosťou
zobrazovaných tvarov. Hodnotenie: individuálne, formatívne, pochvala, povzbudenie
Cieľové spôsobilosti
Tematické celky
Realizovať škvrny a rôzne
typy stôp.
Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného vyjadrovania
(3 hod.)
Vyjadriť farebný tón.
Používať farebné kontrasty.
Vyjadriť tvar a obrys podľa
skutočnosti rôznymi
výtvarnými technikami.
Vyjadriť plošný
a priestorový tvar podľa
fantázie.
Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy
a možnosti kompozície
(4 hod.)
Obkresľovať a fúkať fixkou
tvary podľa šablóny.
Téma
P.h
Metódy
Škvrna a tvar - vytváranie škvŕn s
tušom, rozfúkavanie,
dokresľovanie.
1
Skupinová
práca
Farba – zoznámenie sa s farbami,
miešanie, nanášanie. Dúha.
Tvar, obrys – obkresľovanie listov,
frotáž.
1
Skupinová
práca ENV
Vychádzka
ENV
Plocha a tvar - kresba
geometrických tvarov s pastelom,
ukladanie predmetov: škatuliek do
priestoru.
Kompozícia z tvarov, písmen –
fixkou.
1
1
Práca vo
dvojiciach
OaSR
1
Samostatná p.
vysvetľovanie.
TPaPZ
Vyjadriť pomer veľký- malý.
Vytvoriť odtlačok
v modelovacej hmote.
Mierka zväčšovania
a zmenšovania- porovnávanie
predmetov so skutočnosťou.
Otláčanie tvarov do plastelíny –
vypĺňanie sadrou.
1
Vychádzka
pozorovanie
predmetov
Práca vo
dvojiciach
Akvarelom stvárniť dej
rozprávky do celku.
Ilustrácia rozprávky s voskom
a akvarelom: leporelo.
1
Postava, zviera – fantazijné
vyjadrenie maľbou a lepením.
2
Modelovanie z plastelíny – veci
okolo nás. Moja najobľúbenejšia
hračka.
1
Dramatizácia
rozprávky
MKV,REV
Práca vo
dvojiciach
ENV
Konštruktívna
hra
Spájať a lepiť odpadový
materiál do požadovaného
tvaru.
Vymodelovať hračku podľa
predstavy alebo
skutočnosti.
Podnety výtvarného
umenia – inšpirované
dejinami (3 hod.)
Vodovými farbami stvárniť
pohyblivý obraz videnej
rozprávky. Vymaľovať
a dokresliť rozprávkovú
postavu na predlohe.
Podnety filmu a videa
( 2 hod.)
Pohyblivý obraz – kreslená
rozprávka.
Rozprávková postava –
kolorovanie.
2
Sledovanie
rozprávky,
kresba. MEV
Práca
v skupinách
REV, MKV
Vymaľovať časti tváre na
čierno-bielej fotke.
Podnety fotografie
( 3 hod.)
Čierno-biela fotografia – vymaľov.
častí tváre fixkou alebo pastelom.
1
Rozhovor,
dokresľov.MEV
Dokresliť chýbajúce časti
vystrihnutého obrázku
z časopisu. Umiestniť prvky
do celku.
Voskom a akvarelom
namaľovať hrad, zámok.
Dotváranie fotky z časopisu.
Dokresľovanie obrázku z časopisu
na celú plochu.
2
Samostatná
práca- názorná
ukážka.
Rozprávková architektúra – zámok,
hrad
1
Stavebnica – konštrukcia stavby
2
Vzorkovníček – zbieranie a plnenie
prírodnín do fliaš, vtláčanie do
modelovacej hmoty.
2
Samostatná
práca MKV,
REV
Skupinová
práca
Vychádzkazbieranie
prírodnín
Porovnávanie rôznych médií –
predmet z časopisu.
1
Nálada a rytmus piesne – studené
a teplé farby.
1
Farebné kompozície – zapúšťanie
do mokrej plochy.
1
Strihanie, lepenie, skladanie.
1
Trhanie farebného papiera – koláž.
1
Farbenie látky – obrus, ľudový
vzor.
2
Skupinová
práca
MKV
Využiť fantáziu a rôzne
techniky na výzdobu
kraslice.
Vykrývanie – zdobenie kraslice
s temperou, obtáčanie nitkou,
nalepovaním prírod.materiálu.
1
Inšpirovať žiakov s ľudovým
umením a pomocou
otlačkov vytvoriť vzor látky.
Otláčanie zemiakových pečiatok –
modrotlač.
1
Beseda
o ľudových
remeslách
MKV, REV
Skupinová
práca MKV
Oživené písmená – vytváranie
písmen, kresba pastelom, fixkou.
1
Hra na divadlo
Práca s počítačom .
2
Práca
s počítačom
MEV
Zo stavebnice Lego
zhotoviť príbytok, stavbu.
Vytvoriť z prírodnín zbierku
a vytvorené predmety
umiestniť do interiéru,
triedy.
Voľnou rukou stvárniť
predmet podľa predlohy
z časopisu, televízie.
Farebne vyjadriť náladu
piesne.
Podnety architektúry
(3 hod.)
Plánovacie, súhrnné,
kombinačné cvičenia
(3 hod.)
Podnety hudby(4 hod.)
Zapúšťať farbu do mokrého
podkladu, využívať
kontrasty farieb.
Skladať papier do
požadovaného tvaru.
Vytvoriť farebný obrázok,
mozaiku a zložiť ho do
požadovaného tvaru. .
Farbiť látku a fixkou
nakresliť vzor podľa
predlohy.
Vytvoriť živý text
z vlastného tela a danú
situáciu nakresliť.
Získať základné zručnosti
s počítačom.
Experimentovať s písmom,
znakmi. Vyfarbovať obrázky
na počítači.
Podnety tradičných
remesiel(4 hod.)
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
(3 hod.)
Skupinová
práca, práca
s časopisom.
MEV
Počúvanie
piesní, maľba.
OaSR, MEV
Spoločná
práca s celým
kolektívom.
Skupinová
práca
Samostatná
práca- rozvoj
fantázie.
Namaľovať portrét
Škola a galéria/
Portrét- výraz tváre
1
niekoho blízkeho,
galéria v škole
priateľa.
(1 hod.)
Učebné zdroje: V. Poupa Výtvarná výchova 1.-4.ročník, Kniha námetov, detské časopisy, didaktická
technika, IKT
Obsah vzdelávania v 2. ročníku a prehľad tematických celkov
Časový rozsah: 1 hod./týžd. Spolu 33 hodín
I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrenia (6 hodiny) - Línia a tvar. Plocha. Farba –
výraz.
II. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície ( 6 hodiny) - Kompozícia –
umiestňovanie novotvaru. Tvar a priestor- plastické tvary. Rytmus a pohyb – arytmia. Symetria tvarov.
III. Podnety výtvarného umenia - činnosti inšpirované dejinami umenia ( 4 hodiny) Surrealizmus – fantastický portrét. Inšpirácie s archaickými písmenami – hieroglyfy, piktogramy, tajná
abeceda.
IV. Podnety fotografie (6 hodiny) - Koláž – montáž z fotografie.
V. Podnety filmu a videa (2 hodina) - Filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo
VI. Podnety architektúry (4 hodiny) -Architektúra ako skladačka – stavebnica, konštrukčná hra.
VII. Podnety dizajnu ( 2 hodiny) -Pohyblivá hračka. Telový dizajn – tvár, dokomponovanie častí tela
VIII. Podnety hudby(2 hodina) - Kresbový prepis rôznych rytmov. Výtvarné stvárnenie nálady
a rytmu hudobnej skladby. Farebné kompozície, zapúšťanie, lepenie farebných kontrastov, krčenie,
strihanie.
IX. Podnety tradičných remesiel ( 8 hodiny) - Klobučníctvo, krajčírstvo.
X. Elektronické médiá (2 hodiny) - Hry s písmom na počítači, grafické programy
XI. Hravá výtvarná tvorba (10 hodiny)- Kreslíť kriedami na asfalt, vysrihovačky podľa predlohy,
otláčanie prstov aj rúk.
XII. Synestetické podnety (2 hodiny) - Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite.
XIII. Podnety poznávania sveta (2 hodina) - Podnety prírodovedy – časti tela.
XIV. Tradícia a identita / kultúrna krajina / (4 hodiny) - Výtvarná reakcia na prírodniny z okolia.
XV. Škola v galérii / galéria v škole (6 hodiny) - Socha v galérii / živá socha
Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov
I. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania)
Obsahový štandard: Línia a tvar – dodržať požadovaný tvar. Hravé pokusy s rôznymi typmi liniek.
Plocha – kresba tvarov s rôznymi nástrojmi, vypĺňanie plochy. Farba – výraz farby, farebné kontrasty.
Prierezové témy: Environmentálna výchova, Regionálna výchova
Výkonový štandard: Vytvárať línie rôznymi typmi liniek hravými pokusmi. Prostredníctvom línie
vyjadriť plošný tvar rôznymi nástrojmi. Pomocou farby vyjadriť výraz a farebný tón zobrazovaného
tvaru, používať rôzne farebné kontrasty.
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak vytváral línie prostredníctvom rôznych nástrojov pričom
uplatňoval vlastnú tvorivosť. S líniami dokázal vytvoriť plošný tvar predmetov. Pri používaní farieb
používal skutočný farebný tón zobrazovaných predmetov a používal studené a teplé farby.
Hodnotenie: neformálne, priebežné
II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície
Obsahový štandard: Kompozícia – umiestňovanie predmetov do formátu. Tvar a priestor – vytvárať
plastické tvary. Rytmus a pohyb – arytmia a nehybnosť. Symetria a asymetria tvarov. Surrealizmus –
fantastický portrét. Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Výkonový štandard: Umiestniť predmety do požadovaného predmetu. Vytvárať plastické
a priestorové tvary. Na základe vlastnej predstavy vyjadriť pohyb – rytmus a nehybnosť. Vytvoriť
fantastický portrét, pričom treba využívať fotografiu, výstrižky z časopisov a dotvárať vlastnou kresbou.
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak dokázal umiestniť predmety do požadovaného formátu.
Z rôznych materiálov vytváral priestorové a plastické predmety. Na základe fantázie vytváral
surrealistický portrét pričom využíval rôzne materiály . Hodnotenie: individuálne, slovné
III. Podnety výtvarného umenia – činnosti inšpirované dejinami umenia
Obsahový štandard: Inšpirácia archaickým písmom – hieroglyfy, piktogramy, znaky, tajná abeceda.
Výkonový štandard: Vytvárať pomocou rôznych materiálov ( tuš, vosk) rôzne druhy písma a nechať
sa inšpirovať výtvarným umením a využívať vlastnú tvorivosť. Vytvárať ozdobný druh písma abecedy.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak sa inšpiroval dejinami výtvarného umenia, odkiaľ preberá rôzne
motívy, farebnosť a na zobrazovanie využíva svoju kreativitu. Hodnotenie: slovné, pochvala,
povzbudenie
IV. Podnety fotografie
Obsahový štandard: Koláž – montáž z fotografii. Lepenie a vrstvenie fotografií a výstrižkov
z časopisu.
Výkonový štandard: Dopĺňať a prekresľovať fotografický obrázok. Umiestňovať nové časti do celku
kompozície. Meniť význam zobrazenia. Prierezová téma: Mediálna výchova
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne vytvoril koláž z fotografie a rôznych výstrižkov,
fotografiu dotvoril dokresľovaním a dolepovaním. Hodnotenie samostatnej práce. Hodnotenie: ústne,
pochvala
V. Podnety filmu a videa
Obsahový štandard: Filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo.
Prierezová téma: Mediálna výchova
Výkonový štandard: Nakresliť filmovú postavu, vytvoriť filmový kostým z najobľúbenejšieho filmu.
Prerozprávať dej a zahrať filmovú postavu.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak výtvarnými činnosťami vytvoril najobľúbenejšiu filmovú postavu.
Vytvoril filmový kostým a dokázal prerozprávať dej filmu. Hodnotenie: slovné, povzbudenie
VI. Podnety architektúry
Obsahový štandard: Architektúra ako skladačka – stavebnica, konštrukcia, hra.
Prierezová téma: Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Vytvoriť na základne vlastnej fantázie zo stavebnice budovu, loď, stavbu.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe technických zručností vytvoril netradičnú stavbu,
pričom uplatnil tvorivosť a vlastnú fantáziu. Hodnotenie skupinovej práce, prakt. činnosti, slovne
VII. Podnety dizajnu
Obsahový štandard: Pohyblivá hračka, telový dizajn – dizajn tváre, dokomponovanie častí tela.
Výkonový štandard: Vytvoriť pohyblivú hračku k danej téme, z rozprávky. Na základe vlastnej
fantázie a architektúry vytvoril rozprávkový dom, auto, ihrisko. Dotvoriť na základe vlastnej fotky dizajn
tváre.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe technických zručností vytvoril netradičnú hračku,
rozprávkový príbytok, pričom uplatnil tvorivosť a vlastnú fantáziu. Hodnotenie skupinovej práce,
pochvala, povzbudenie
VIII. Podnety hudby
Obsahový štandard: Kresbový prepis rôznych rytmov. Prierezová téma: Osobnostný a sociálny
rozvoj
Výkonový štandard: Pomocou tvarov znázorniť náladu, rytmus hudby pomalej, rýchlej.
Kritériá a metódy hodnotenia: Na základe percepčných činností vyjadril výtvarnými prostriedkami
náladu a rytmus piesne, pričom uplatnil viaceré výtvarné techniky.
Hodnotenie samostatnej práce,písomne
IX. Podnety tradičných remesiel
Obsahový štandard: Ručné práce – vyšívanie.
Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Regionálna výchova
Výkonový štandard: Vyšívať základný steh na panamu farebnou priadzou.
Kritériá a metódy hodnotenia: Výtvarnými technikami sa žiak oboznámil s ľudovými remeslami
a samostatne zvládol jednoduché druhy stehov. Hodnotenie samostatnej práce, slovne, pochvala,
povzbudenie
X. Elektronické médiá
Obsahový štandard: Hry s písmom. Základné operácie s počítačom - experimenty s písmom,
znakmi, vyfarbovanie obrázkov na počítači. Prierezová téma: Mediálna výchova
Výkonový štandard: Zvládnuť na počítači základné operácie s písmom.
Kritériá a metódy hodnotenia: Získal základné zručnosti pri práci s počítačom. Hodnotenie
samostatnej práce na počítači, ústne
XI. Hravá výtvarná tvorba
Obsahový štandard: Kreslíť kriedami na asfalt, vysrihovačky podľa predlohy, otláčanie prstov aj rúk.
Výkonový štandard: Vystrihnúť podľa predlohy. Kriedami kredliť na asfalt život detí, vytvoriť
dekoratívny ozdobný papier.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak kreslil kriedami na asfalt, otláčal prsty a ruky na papier , vystrihol
podľa predlohy. Hodnotenie samostatnej práce, slovné
XII. Synestetické podnety
Obsahový štandard: Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite.
Výkonový štandard: vytvárať priestorové a plastické práce z rôznej hmoty, využiť priestor.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe vlastnej predstavy vytvoril priestorovú prácu, pričom
využíval viacero materiálov. Hodnotenie samostatnej práce.
XIII. Podnety poznávania sveta
Obsahový štandard: Poznávanie častí tela –podnety z prvouky
Výkonový štandard: Výtvarne stvárniť časti tela na základe poznanej skutočnosti.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe poznania vlastného tela dokázal zobraziť časti
ľudského tela. Hodnotenie: neformálne, slovné
XIV. Tradícia a identita
Obsahový štandard: Výtvarná reakcia na prírodniny z okolia. Prierezová téma: Environmentálna
výchova
Výkonový štandard: Vytvoriť z prírodného materiálu estetické práce. Všímať si krásu prírodného
materiálu.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak využil prírodný materiál na vytvorenie skupinovej práce.
Hodnotenie skupinovej práce, pochvala, formálne
XV. Škola v galérii
Obsahový štandard: Socha – živá socha. Figúra v pohybe.
Výkonový štandard: Vytvoriť živú sochu. Hra na sochy. Výtvarne stvárniť figúru v pohybe.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe predstáv vytvoril sochu v hre na sochy. Pri stvárnení
figúry v pohybe zobrazil svojho kamaráta pri športe. Hodnotenie samostatnej aj spoločnej práce,
slovné, pochvala
Cieľové
spôsobilosti
Tematické
celky
Realizovať línie
Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
(6 hod.)
Vypĺňanie plochy
pomocou
geometrických tvarov
Vyjadriť farebný
kontrast
Vytvoriť asymetrické
predmety a priestorový
tvar podľa fantázie.
Výtvarný jazyk,
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
(6 hod.)
Téma
Počet
hodín
Metódy
Línia a tvar - vytváranie tvaru
pomocou línie s tušom, fixkou
(list)
2
Individuálna práca
Plocha : kresba s voskovým
pastelom / šatka, látka
2
Skupinová práca
Farba: zapúšťanie farieb do
mokrého podkladu / jesenná
krajina
Tvar a priestor – modelovanie
s modelovacou hmotou /
pieskovisko, sídlisko/
2
Skupinová práca
2
ENV, REV
Práca vo dvojiciach
ENV
OaSR
Stvárniť portrét
rozprávkovej bytosti
Portrét – rozprávková postava,
figúra / akvarel /
2
Vytvoriť zvieratko z
prírodniny
Tvar a priestor – postavička z
gaštanu
2
Inšpirácia archaickým písmom –
hieroglyfy – ozdoba na vázu,
džbán. Vyškrabávanie tušu na
voskovej ploche
4
Samostatná práca,
sledovanie
rozprávky MKV
Vychádzka,
zbieranie prírodnín
ENV
Samostatná práca
Koláž – dolepovanie,
dokresľovanie výstrižku
z časopisu / auto, kvety, postava/
Omaľovánka – vymaľovať
predkreslený obrázok farbami na
sklo a nalepiť na sklenený
predmet
Rozprávková postava – snehová
kráľovná / textilná koláž /
2
MKV
Skupinová práca
4
MEV
Samostatná práca
Vyškrabať vzory do
voskového podkladu
Vytvoriť papierovú
koláž
Podnety
výtvarného
umenia
inšpirované
dejinami(4 hod.)
Podnety
fotografie
(6 hod.)
Vymaľovať
predkreslený obrázok /
fixky, farby na sklo /
Nakresliť rozprávkovú
postavu
Vystrihnúť z papiera
vianočné motívy
Vytvoriť pohyblivú
divadelnú bábku a
kulisy
Podnety filmu
a videa
(2 hod.)
Podnety
tradičných
remesiel
(8 hod.)
Podnety dizajnu
(2 hod.)
2
Počúvanie
rozprávky MEV
Vianočné ozdoby – lepenie,
strihanie / kapor, vločky /
2
Výzdoba triedy –
skupinová práca
MKV, REV
Pohyblivá hračka z papiera –
divadelná bábka, divadelné kulisy
2
Práca v skupinách
MKV
Vytvoriť na základne
vlastnej fantázie zo
stavebnice budovu,
loď, stavbu.
Podnety
architektúry
Architektúra ako skladačka –
stavebnica, konštrukcia, hra.
4
Práca v skupinách
MKV
Vyšiť jednoduchý steh
farebnými niťami
Podnety
tradičných
remesiel
Vyšívanie jednoduchých stehov
na panamu
4
Mozaika – nalepovanie papiera ú
návrh na obkladačku, ozdobný
2
Rozhovor
o tradičných
remeslách MKV
Samostatná prácanázorná ukážka.
Z farebného papiera
vytvoriť mozaiku –
dekoratívna práca
Vytvoriť dekoratívnu
prácu
Získať zručnosti na
počítači – hry s
písmom
Nalepovanie
prírodného materiálu /
tráva, kôra /
Dokresľovať jednotlivé
časti tela
Synestetické
podnety (1 hod.)
Farebne vyjadriť
náladu piesne.
Elektronické
médiá
(1 hod.)
Tradícia
a identita
(2 hod.)
Podnety
poznávania svet
(1 hod.)
Podnety hudby
(1 hod.)
Zobraziť figúru v
pohybe
Škola v galérii
(3 hod.)
Vytvoriť živú sochu –
tvorivosť
Skonštruovať zo
stavebnice detské
dopravné ihrisko
Vystrihnúť podľa
predlohy postavu,
oblečenie
Kriedami kresliť na
asfalt život detí
Vytvoriť dekoratívny
ozdobný papier
Hravá výtvarná
tvorba
(6 hod.)
pá, tanierik
Priestorová práca kvetiny
z vyfúknutého vajíčka / kraslica /
2
Samostatná práca
Kolorovanie písmen, druhy
písmen
2
Práca v skupinách
Prírodniny – nalepovanie,
vtláčanie prírodnín do plastelíny,
napĺňanie do fliaš
Kamarát – kresba –
dokresľovanie fotografie,
postavy
Nálada a rytmus piesne –
studené a teplé farby. Miešanie
teplej a studenej fer.
Figúra v pohybe pri športe /
kombinovaná technika, vosk
a akvarel
Socha - vytvoriť živú sochu,
súsošie
Konštrukčné hry
4
2
2
2
2
2
MEV
Vychádzkazbieranie prírodnín
ENV, OŽaZ
Skupinová práca,
práca s časopisom.
Počúvanie piesní,
maľba.
MEV
Samostatná práca
Skupinová práca,
hra na sochy OaSR
Skupinová práca –
rozvoj fantázie
Vystrihovačka – nalepovanie
oblečenia z látky na postavičku
4
Samostatná práca
REV
Deň detí / hry detí, detské ihrisko/
4
Otláčanie prstov rúk pomocou
vodových farieb na papierový
povrch
2
Skupinová práca
OaSR
Skupinová práca
Učebné zdroje: Časopisy, ilustrácie známych autorov, rozprávkové knihy, počítač, stavebnice, knihy
o výtvarnom umení. Čarný, L. a kol. : Učebnica výtvarnej výchovy pre 1.a 2. ročník ZŠ
Obsah vzdelávania v 3. ročníku
Prehľad tematických celkov a ich obsahu
Časový rozsah: 1 hod./týžd. Spolu 33 hodín
I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrenia (3 hodiny)
Plošné geometrické tvary- figúra. Priestorové geometrické tvary. Farba- zosvetľovanie. Kontrast
svetlej a tmavej farby. Tematické práce.
II. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície (3 hodiny)
Tvar – komponovanie novotvaru. Výtvarné vnímanie prírodných javov. Mierka – zoskupovanie
predmetov v rôznych variáciách s využitím rôznych farieb alebo veľkostí.
III. Podnety výtvarného umenia - činnosti inšpirované dejinami umenia ( 3 hodiny)
Materiálový reliéf. Odtláčanie do plastelíny. Odlievanie sadry. Ilustrácie knihy.
IV. Podnety fotografie (2 hodiny)
Dopĺňanie častí fotografie kresbou, maľbou, reliéfom a kolážou.
V. Podnety filmu a videa (3 hodina)
Priestor filmu, rozprávky, filmová scénografia.
VI. Podnety architektúry (4 hodiny)
Výraz architektúry – stavba konštrukcia, historické a pamiatkové prostredie. Modelovanie detského
ihriska.
VII. Podnety dizajnu (3 hodiny)
Grafický dizajn – dekoratívna výzdoba predmetu.
VIII. Podnety tradičných remesiel (5 hodín)
Bábkarstvo – tvorba bábok. Textilná koláž, dekor na textile.
IX. Elektronické médiá (1 hodina)
Kreslenie prostredníctvom počítača.
X. Podnety poznávania sveta (3 hodiny)
Podnety prírodovedy.
XI. Hravá výtvarná tvorba (3 hodiny)
Výtvarná reakcia na prírodniny z okolia.
Vzdelávacie štandardy a hodnotenie
I. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania)
Obsahový štandard: Plošné geometrické tvary – vystrihovanie geometrických tvarov, usporiadanie
a vyjadrenie farebných kontrastov. Tematické práce- rozvíjanie tvorivosti a sebavyjadrenia na tému zo
života detí. Práca do mokrej plochy- vystrihovanie plodov jesene a dozrievajúce ovocie farby,
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Výkonový štandard: Vystrihovať tvary z farebného papiera a vytvárať obrazy, postavy. Rozvíjať
tvorivosť a postupne spresńovať detský prejav. Pomocou farby vyjadriť výraz a farebný tón
zobrazovaného tvaru, používať rôzne farebné kontrasty.
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak vytváral z geometrických tvarov obrazy, pričom uplatňoval
vlastnú tvorivosť. Rozvíjal tvorivú fantáziu na námetoch zo života detí. Pri používaní farieb používal
skutočný farebný tón zobrazovaných predmetov a používal svetlé a tmavé farby.
II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície
Obsahový štandard: Výtvarné vnímanie novotvarov z prírodného prostredia - olejová škvrna ,
rastlina, konár. Mierka - zoskupovanie predmetov, frotáž veľkých a malých listov. Zátišie viacerých
predmetov - hrnček, váza, šálka. Prierezové témy: Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova,
Regionálna výchova
Výkonový štandard: Vytvoriť rozfúkaním tušu alebo vosku novotvar z prírody na základe
predstavivosti žiaka. Frotážou vytvoriť zoskupenie predmetov na základe porovnávania veľkosti.
Pokúsiť sa o skutočné vyjadrenie tvarov a farby videných predmetov.
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak rozfúkaním tušu / vosku / zobrazil podobu prírodniny. Pri frotáži
porovnával veľkosť veľkých a malých listov. Kresbou vyjadril videnú skutočnosť predmetov.
III. Podnety výtvarného umenia – činnosti inšpirované dejinami umenia
Obsahový štandard: Materiálový reliéf – krčenie a vrstvenie papiera / fotorámik, stena /. Odtláčanie
rôznych predmetov do plastelíny – vypĺňanie sadrou. Modelovanie ovocia z plastelíny alebo rýchlo
tvrdnúcej hmoty. Ilustrácia knihy slovenského autora. Prierezová téma: Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Vyrobiť lepením, krčením, nalepovaním reliéf na fotorámik, ozdobná stena.
Domaľovať, dokresliť obrázok. Servítkovou technikou vytvoriť obraz zimnej krajiny / obrázka do
detskej izby /. Nakresliť ilustráciu prečítaného príbehu, rozprávky.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak lepením, vrstvením papiera zhotovil zaujímavý reliéf na
fotorámik. Vymodeloval z plastelíny ovocie a zeleninu. Vytvoril pekný obraz so zaujímavou technikou.
Nakreslil ilustráciu k rozprávke, k príbehu.
IV. Podnety fotografie
Obsahový štandard: Dokresľovanie obrázka, fotografie Prierezová téma: Mediálna výchova
Výkonový štandard : Dopĺňať a prekresľovať fotografický obrázok. Umiestňovať nové časti do celku
kompozície. Meniť význam zobrazenia.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak správne vytvoril koláž z fotografie a rôznych výstrižkov,
fotografiu dotvoril dokresľovaním a dolepovaním.
V. Podnety filmu a videa
Obsahový štandard: Priestor filmu, rozprávky, scénografia. Prierezová téma: Multikultúrna výchova,
Mediálna výchova
Výkonový štandard: Nakresliť prostredie, v ktorom sa rozprávka, film odohráva. Spoločnou prácou
vytvoriť leporelo podľa prečítanej rozprávky
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak výtvarnými činnosťami vytvoril prostredie a scénografiu
prečítanej rozprávky.
VI. Podnety architektúry
Obsahový štandard: Konštrukcia stavby zo stavebnice Lego. Obkladačka, maľba na kartón,
modelovanie skutočných predmetov. Práca z odpadového materiálu. Prierezová téma:
Environmentálna výchova
Výkonový štandard: Vytvoriť na základne vlastnej fantázie zo stavebnice budovu, stavbu. &navrhnúť
zaujímavú obkladačku. Vymodelovať videné predmety. Skupinovou prácou vytvoriť detské ihrisko
z odpadového materiálu.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe technických zručností vytvoril netradičnú stavbu,
pričom uplatnil tvorivosť a vlastnú fantáziu. Navrhol farebne aj tvarovo zaujímavú obkladačku.
Vymodeloval videné tvary predmetov. V skupine vytvoril detské ihrisko z odpadového materiálu.
VII. Podnety dizajnu
Obsahový štandard: Tematické práce – zobrazenie prírody / akvarel, vlna a vata /. Dekoratívna
výzdoba okien, vianočné ozdoby / strihanie, lepenie /. Vianočná pohľadnica – vyšívanie, lepenie.
Návrh dizajnu – šálka, tanier. Prierezová téma: Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Vytvoriť spoločný obraz zimy. Zhotoviť vianočné ozdoby, vyrobiť vianočnú
pohľadnicu vyšívaním, lepením. Farbami na sklo vyzdobiť tanier, šálku.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiaci vytvorili spoločný obraz. Zhotovili vianočnú výzdobu v triede.
Vyšili vianočnú pohľadnicu / darček /. Na skutočné predmety maľovali pomocou farieb na sklo.
Hodnotenie: pochvala skupinovej práce.
VIII. Podnety tradičných remesiel
Obsahový štandard: Bábkarstvo – šitie bábky. Ľudové remeslá, veľkonočná kraslica. Aranžovanie
a výzdoba triedy. Textilná koláž – obliekanie bábky. Mozaika – obrúsok. Prierezová téma:
Multikultúrna výchova, Regionálna výchova
Výkonový štandard: ušiť podľa predlohy bábiku z textilu. Namaľovať, oblepiť kraslicu. Vyzdobiť triedu
veľkonočným aranžovaním. Vystrihnúť šaty na predkreslenú bábku. Vytrhávať, vystrihovať obrúsok
a domaľovať ľudovými motívmi.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vyrobil bábku, vyzdobil veľkonočnú kraslicu aj triedu. Vystrihol
oblečenie na prekreslenú postavu. Domaľoval obrúsok ľudovými motívmi.
Hodnotenie: pochvala a povzbudenie
IX. Elektronické médiá
Obsahový štandard: Kresba na počítači a omaľovanie predkreslených obrázkov.
Výkonový štandard: Získať zručnosti pri práci na počítači.
Kritériá a metódy hodnotenia: Získal základné zručnosti pri práci s počítačom, nakreslil a vymaľoval
obrázok. Hodnotenie samostatnej práce na počítači.
X. Podnety poznávania sveta
Obsahový štandard: Podnety prírodovedy. Hmyz – perokresba. Domáce zvieratá a ich zvieratá.
Prírodný materiál / kôra / rozkvitnutý strom. Portrét svojich blízkych. Prierezové
témy:Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj , Finančná gramotnosť
Výkonový štandard: Na základe poznanej skutočnosti stvárniť telo hmyzu, zvierat. Nakresliť portrét
svojich blízkych.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe poznania z prírodovedy dokázal zobraziť telo hmyzu.
Pastelom nakreslil zvieratá. Z prírodného materiálu vytvoril strom. Na základe časti ľudského tela
a skutočnosti nakreslil portrét svojich blízkych.
Hodnotenie individuálnej práce, pochvala.
XI. Hravá výtvarná tvorba
Obsahový štandard: Aranžovanie tráv a kvetov do váz. Kresba na asfalt s kriedami. Život detí na
ihrisku. Zhotovenie plagátu ku dňu detí. Skupinová práca – strom priateľstva. Prierezové
témy:Dopravná výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova
Výkonový štandard: Využiť prírodný materiál na skrášlenie prostredia. Kresbou na asfalt vyjadriť
život detí. Spoločnou prácou vytvoriť strom priateľstva.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak svojou kreativitou z prírodnín vytvoril peknú výzdobu. Nakreslil
šťastný život detí. Nakreslil strom priateľstva. Hodnotenie skupinovej práce.
Cieľové
spôsobilosti
Tematické
celky
Namaľovať život detí
pri hre na jeseň
Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
(3 hod.)
Vypĺňať
plochu
pomocou
farby
a dolepovať tvary
Vyjadriť
kontrast
farebný
Vytvoriť rozfúkaním
tušu
asymetrický
Výtvarný jazyk,
kompozičné
Téma
Počet
hodín
Metódy
Tematické práce – hry detí,
šarkan.
1
Individuálna
práca
OaSR
Práca do mokrej plochy.
Zapúšťanie
farby,
vystrihovanie
ovocia
a
jesene
Plošné geometrické tvary –
vystrihovanie,
kontrast
svetlej a tmavej farby, figúra,
hračka
Olejová škvrna, rastlina,
konár, koreň / tuš /
1
Skupinová práca
ENV
1
Samostatná
práca
1
Individuálna
práca
tvar podľa fantázie.
princípy
a možnosti
kompozície
(3 hod.)
ENV, REV
Nakresliť pastelom
videnú skutočnosť
Pozorovať tvar listov
a ich štruktúru
Vytvárať
vzory
pomocou
hrúbky
papiera
Odlievať
požadované tvary
Modelovať
videné
predmety
Dotvoriť
časť
fotografie
Zhotoviť
zimný
obrázok
Zhotoviť dekoratívnu
výzdobu
triedy
a predmetov
Podnety
výtvarného
umenia
inšpirované
dejinami
(3 hod.)
Podnety
fotografie
(2 hod.)
Podnety dizajnu
Dekoratívne
práce
(4 hod.)
Nakresliť prostredie
rozprávky a filmu
Podnety
a videa
(1 hod.)
Skonštruovať z lega
stavbu budovy
Vymodelovať
požadované
predmety
Vytvoriť
detské
ihrisko
Podnety
architektúry
(4 hod.)
Ušiť
jednoduchú
bábku
Zhotoviť
kraslicu
a veľkonočnú
výzdobu
Z farebného papiera
vytvoriť mozaiku –
dekoratívna práca
Získať zručnosti na
počítači a nakresliť
obrázok
Nakresliť telo hmyzu
Podnety
tradičných
remesiel
(5 hod.)
Zobraziť
osoby
portrét
filmu
Elektronické
médiá
(1 hod.)
Podnety
poznávania
sveta
(3 hod.)
Zátišie viacerých predmetov
/ hrnček, váza /
Mierka – frotáž veľkých
a malých listov
1
Materiálový reliéf – kartón,
krčenie papiera
Odtláčanie do plastelíny,
odlievanie sadry
Sochárstvo,
modelovanie
z plastelíny
/
ovocie,
zelenina /
Dokresľovanie
fotografie,
obrázka
Obrázok
–
servítková
technika / zimná krajina /
Tematické práce – ľadová
krása prírody / akvarel /
Dekoratívna výzdoba okien
Vianočné ozdoby – lepenie,
strihanie.
Návrh
na
vianočnú
pohľadnicu, koláž
Dekoratívna
výzdoba
predmetu / šálka, tanier /
Priestor filmu, rozprávky –
ľudová rozprávka – vosk,
akvarel
3
1
Samostatná
práca MKV
Vychádzka,
zbieranie
prírodnín ENV
Samostatná
práca
ENV
2
Samostatná
práca
MEV
4
Samostatná
práca
Skupinová práca
ENV
1
Stavba – konštrukcia zo
stavebnice
Kachlička
–
kartón,
dokresľovanie
Modelovanie – váza, hrnček
Detské ihrisko – práca
s kartónom
a odpadovým
materiálom
Bábkarstvo – výroba bábky
Ľudové umenie / kraslica /
Tradície
veľkej
noci,
aranžovanie, výzdoba
Textilná koláž
Mozaika
–
vytrhávanie
papiera / obrúsok /
4
Kresba
prostredníctvom
počítača, omaľovánka
1
Podnety
prírodovedy
–
hmyz, perokresba, kresba
uhlíkom
1
Portrét svojich blízkych /
mama, stará mama / akvarel
1
MKV
Počúvanie,
sledovanie
RozprávkyMEV.
MKV
Práca
v skupinách
Individuálna
práca
OaSR
4
Rozhovor
o tradičných
remeslách
MKV, REV
1
Samostatná
práca- názorná
ukážka.
Práca
v skupinách
MEV
Individuálna
práca – názorná
ukážka,
pozorovanie
ENV, REV,FG
Samostatná
práca OaSR
Domaľovať korunu
stromu.
Nakresliť
pastelom
domáce
zvier a ich mláďatá
Zhotoviť ikebany zo
živých
a neživých
prírodnín
Kriedami kresliť na
asfalt život detí
Nakresliť deti celého
sveta
Vytvoriť dekoratívny
obrázok na veľký
papier
Hravá výtvarná
tvorba
(4 hod.)
Koláž - rozkvitnutý strom /
prírodný materiál – kôra /
Zvieratká na jar / kresba
pastelom /
Aranžovanie tráv a kvetov
do vázy
1
Život detí na ihrisku / krieda,
kriedový pastel /
Deň detí – plagát
1
Strom priateľstva – stopy rúk
1
1
1
Skupinová práca
Leporelo
ENV,OaSR
Skupinová práca
– rozvoj fantázie
OŽaZ
Samostatná
práca OaSR,DV
Skupinová práca
OaSR
Skupinová práca
OaSR
Učebné zdroje:
Časopisy, ilustrácie známych autorov, rozprávkové knihy, počítač, stavebnice, knihy o výtvarnom
umení. Čarný, L. a kol. : Učebnica výtvarnej výchovy pre 1.a 2. ročník ZŠ
Obsah vzdelávania
v 4. ročníku
Časový rozsah: 1 hod./týžd. Spolu 33 hodín
I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrenia ( 4 hodín)
Bod - hravé činnosti s bodmi. Šrafúra, tieň- budovanie tvaru a priestoru linkou, šrafovaním a
tieňovaním, textúrami- predmetná kresba.Farba- farebné kontrasty/svetlá- tmavá, teplá- studená/,
doplnkové farby.
II. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície (2 hodiny)
Výstavba proporcií a tvarov v plošnom vyjadrení / základy proporčnosti v kresbe/.Výstavba proporcií a
.tvarov v priestorovom vyjadrení- základy v modelovaní.
III. Podnety výtvarného umenia - činnosti inšpirované dejinami umenia (2 hodiny)
Impresionizmus, krajinomaľba,- krajina v rôznych atmosférach..
Inšpirácie ďalekého východu /Čína, Japonsko /,papierový objekt, kaligrafia.
IV. Podnety hudby (2 hodiny)
Hudba ako obraz tónov, farebné tony a stupnice
V. Podnety filmu a videa (4 hodiny)
Filmový trik, kulisa
VI. Podnety architektúry (2 hodiny)
Antropo- zoo fyto morfná architektúra
VII. Podnety dizajnu (2 hodiny)
Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi a telesnými funkciami. Dizajn inšpirovaný slovom, názvom
VIII. Podnety tradičných remesiel ( 4 hodiny)
Drotárstvo- vytváranie z drôtu. Hrnčiarstvo -modelovanie.
IX. Elektronické médiá (2 hodiny)
Maľovanie prostredníctvom počítača.
X. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia (2 hodiny)
Syntéza rôznych typov obrazu, zámena prvkov a kompozície /krajiny, zátišia, portrétu/. Možnosti
zobrazovania motívu / odklon od schém/
XI. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta ( 3 hodiny)
Podnety vlastivedy, mapa ako výtvarný prejav
XII. Tradícia a identita -kultúrna krajina ( 2 hodiny)
Výtvarná reakcia na pamiatku obce
XIII. Hravá výtvarná tvorba ( 2 hodiny)
Kresba s kriedami zo života detí.
Vzdelávací štandardy a hodnotenie
I. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania)
Obsahový štandard: Spájanie bodov . čísel, písmen do tvarov, obrázkov Tieňovanie, šrafovanie
daného predmetu s ceruzkou, perom. Vytváranie farebných kontrastov a využívanie doplnkových
farieb. Prierezová téma: Environmentálna výchova
Výkonový štandard: body do Spájať tvarov a rozvíjať tvorivosť. Vytieňovať a vyšrafovať tvar
predmetu podľa skutočnosti. Pomocou farby vyjadriť výraz a farebný tón zobrazovaného tvaru,
používať rôzne farebné kontrasty a doplnkové farby.
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak spájaním bodov vytváral rôzne tvary, pričom uplatňoval svoju
predstavivosť. Tieňovaní a šrafovaní sa pridŕžal skutočnosti zobrazovaného predmetu. Pri používaní
farieb využíval kontrasty farieb zobrazovaných predmetov, používal svetlé, tmavé farby
a teplé, studené a doplnkové farby. Hodnotenie: slovné, pochvala, povzbudenie
II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície
Obsahový štandard: Zobrazenie tvarov a proporcií v plošnom vyjadrení jednotlivých predmetov
a javov. V priestorovom vyjadrení vytvorenie tvarov a proporcií , modelovanie, lepenie, skladanie.
Prierezová téma: Environmentálna výchova
Výkonový štandard: Zobraziť plošne tvary a proporcie na základe predstavivosti žiaka a skutočnosti .
V priestorovom vyjadrení vymodelovať proporcie daných predmetov, javov.
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak kresbou plošne aj priestorovo vyjadril tvary a proporcie
jednotlivých predmetov. Hodnotenie: slovné, pochvala, povzbudenie s upozornením na zlepšenie
výtvarného prejavu
III. Podnety výtvarného umenia – činnosti inšpirované dejinami umenia
Obsahový štandard: Impresionizmus- krajinomaľba / prímorská, rôznych atmosférach, okamžité
zobrazenie. Inšpirácia ďalekého východu- Čína, Japonsko: kaligrafia ozdobné písmo- znaky,
papierový objekt. Prierezové témy: Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Namaľovať okamžitú atmosféru krajiny z rôznych uhlov pohľadu s využitím
viacerých techník maľby, kresby. Inšpirovať sa krajinami ďalekého východu- kaligrafia /ozdobné
písmo, znaky/ a vytvoriť papierový objekt /drak,vejár/.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak namaľoval krajinomaľbu a zobrazil okamžitú atmosféru.
Inšpirovaný krajinami ďalekého východu vytvoril ozdobné a znakové písmo a papierový objekt.
Hodnotenie: pochvala, povzbudenie, porovnávanie, vlastné hodnotenie
IV. Podnety hudby
Obsahový štandard: Hudba ako obraz tón, farebné stupnice- stvárnenie hudobného nástroja
s vychádzajúcimi farebnými tónmi. Vytváranie obrazu z farebných tónov.
Prierezové témy :Multikultúrna výchovy, Environmentálna výchova
Výkonový štandard: Stvárniť hudobný nástroj s farebnými tónmi a vytvoriť z tónov obraz.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel nakresliť farebným pastelom hudbu a obraz tónov.
Hodnotenie: slovné hodnotenie stupňami slov. hodnotenia
V. Podnety filmu a videa
Obsahový štandard: Filmový trik – stvárnenie pohybu postavy, spájanie obrazov. Kulisa – zhotovenie
kulisy k divadelnému predstaveniu,
Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova Regionálna výchova
Výkonový štandard: stvárniť filmový trik, postavu v pohybe. Zhotoviť kulisu k divadelnému
predstaveniu na vystúpenie.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak stvárnil filmový trik a zhotovil kulisu k divadelnému predstaveniu.
Hodnotenie: slovné, skupinové pochvalou, povzbudením
VI. Podnety architektúry
Obsahový štandard: Antropo-zoo-fytomorfná architektúra – znázornenie zvierat, človeka, rastliny
v súvislosti s reliéfom rôznych objektov, napr. vstupná brána do Zoo. Plastické zobrazenie rastliny ako
reliéfu na úžitkovom predmete, Prierezové témy: Environmentálna výchovy, Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Znázorniť človeka, zviera, rastlinu ako reliéf. Vytvoriť reliéf na úžitkovom
predmete.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel znázorniť, vytvoriť antropo-zoo-fytomorfnú architektúru na
rôznych predmetoch. Hodnotenie: slovné s upozornením na nedostatky
VII. Podnety dizajnu
Obsahový štandard: Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi a funkciami – striedanie listov, kvetov,
plodov. Dizajn inšpirovaný slovom a názvom-, obrus, návrh na detský vankúšik.
Prierezové témy: Mediálna výchovy, Environmentálna výchova
Výkonový štandard: Nakresliť a navrhnúť dizajn inšpirovaný organickými tvarmi. Stvárniť motívy
spojené so spánkom, jedlom.
Kritériá a metódy hodnotenia: žiak nakreslil a navrhol dizajn inšpirovaný organickými tvarmi,
názvom a slovom a stvárnil motívy na obrus a vankúšik. Hodnotenie: pochvala a povzbudenia,
porovnávanie práce žiakov
VIII. Podnety tradičných remesiel
Obsahový štandard: Drotárstvo - vytváranie predmetov z drôtu, oboznámenie sa s technikou
drotárstva. Hrnčiarstvo – oboznámenie sa s technikou hrnčiarstva, modelovanie. Prierezové témy:
Multikultúrna výchova, Regionálna výchova
Výkonový štandard: Oboznámiť sa s jednoduchými ľudovými remeslami a využiť poznatky pri výrobe
vlastného predmetu.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak sa oboznámil s ľudovými remeslami a vytvoril vlastný výrobok.
Hodnotenie: slovné pochvala a povzbudenie
IX. Elektronické médiá
Obsahový štandard: Maľovanie prostredníctvom počítača, práca so skicárom v počítači.
Prierezová téma: Mediálna výchova
Výkonový štandard: Využiť všetky znalosti pri práci na počítači s využitím farieb.
Kritériá a metódy hodnotenia: Získal zručnosti pri práci s počítačom, nakreslil a vymaľoval obrázok.
Hodnotenie: slovné hodnotenie zručností práce na počítači
X. Porovnávacie a kombinačné cvičenia
Obsahový štandard: Syntéza rôznych typov obrazu, zámena prvkov a kompozície. Pojem krajina,
zátišie, portrét – zámena a kombinácie. Spájanie do rôznych typov obrazu, dotváranie maľbou,
kresbou – obrázková koláž. Prierezová téma: Environmentálna výchova
Výkonový štandard: Skomponovať do jednoduchého obrazu krajinu, zátišie, portrét. Utvoriť ucelený
obraz krajiny a portrétu podľa vlastnej predstavy.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak skomponoval jednoduchý obraz, spojil do rôznych typov obrazu
a dotvoril maľbou a kresbou. Hodnotenie: slovné, pochvala, povzbudenie, s upozornením na pokroky
a nedostatky
XI. Podnety poznávania sveta
Obsahový štandard: Pojem mapa- nákres mapy, namaľovať mapu ZOO podľa vlastnej predstavy,
obce.
Prierezové témy: Dopravná výchova , Environmentálna výchova, Regionálna výchova, Finančná
gramotnosť
Výkonový štandard: Nakresliť mapu obce, ulice, namaľovať mapu zoo podľa vlastnej predstavy.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak nakreslil plán vlastnej obce a podľa vlastnej predstavy namaľoval
plán zoo. Hodnotenie: slovné, pochvala a povzbudenia
XII. Tradícia a identita, podnety vlastivedy
Výtvarná reakcia na monument, pamiatku obce.
Obsahový štandard: Výtvarné stvárnenie, kultúrnej alebo historickej pamiatky obce. Prierezová
téma: Multikultúrna výchova
Výkonový štandard: Nakresliť kultúrnu alebo historickú pamiatku obce.
Kritéria a metódy hodnotenia: Žiak nakreslil daný predmet. Hodnotenie: slovné, pochvala a
povzbudenia
XIII. Hravá výtvarná tvorba
Obsahový štandard: Kresba na asfalt s kriedami. Život detí na ihrisku. Zhotovenie plagátu ku dňu
detí. Skupinová práca – strom priateľstva.
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj
Výkonový štandard: Kresbou na asfalt vyjadriť život detí. Spoločnou prácou vytvoriť strom
priateľstva.
Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak svojou kreativitou z prírodnín vytvoril peknú výzdobu. Nakreslil
šťastný život detí. Nakreslil strom priateľstva. Hodnotenie: slovné, skupinové
Hodnotenie výtvarnej výchovy
Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakom a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako danú problematiku
zvládol, aké sú jeho pokroky a aké nedostatky. Hodnotenie je slovné. Súčasťou hodnotenia je
pochvala a povzbudenie do ďalšej práce. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať
z metodických pokynov pričom budeme brať do úvahy individuálne osobitosti žiaka.
Cieľové
spôsobilosti
Tematické
celky
Spájať body,
tieňovať kresbu
a vytvárať farebné
kontrasty
Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
(4 hod.)
Téma
Bod- spájanie bodov
Hravé činnosti s bodmi
Šrafúra, tieň/ budovanie
tvaru a priestoru
šrafovaním, tieňovaním/
Farba a farebné kontrasty
Počet
hodín
4
Metódy
Individuálna
práca
Rozhovor
ENV
Plošne a priestorovo
vyjadriť postavu
človeka a zvieraťa
Senzitívny prístup
k prostrediu.
Rozvíjať vzťah k prír.
Zobraziť okamžitú
atmosféru krajiny.
Inšpirovať sa
krajinami ďalekého
východu /Čína,.../
Vytvoriť obraz
z farebných tónov
Výtvarný jazyk
a kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície (2h
Podnety
výtvarného
umenia
(2 hod.)
Podnety hudby
(2 hod.)
Stvárniť postavu
v pohybe a zhotoviť
kulisu na divadelné
predstavenie
Podnety filmu
a videa
(4 hod.)
Znázorniť človeka,
zviera a rastlinu ako
reliéf aj na
úžitkovom predmete
Podnety
architektúry
2 hod.)
Navrhnúť a nakresliť
dizajn inšpirovaný
tvarom, funkciou
a inými motívmi
Podnety
dizajnu
(2 hod.)
Oboznámiť sa
s ľudovými
remeslami. Využiť
poznatky pri výrobe
vlastného výrobku
Využiť znalosti pri
maľovaní obrázkov
na počítač s
využitím farieb
Podnety
tradičných
remesiel
(4 hod.)
Elektronické
média
(2 hod.)
Skomponovať
krajinu, zátišie,
portrét. Utvoriť
ucelený obraz
krajiny, portrétu,
krajiny.
Namaľovať mapu
obce, ulice. Využiť
predstavu pri zhotov
plánu zoo.
Porovnávacie
a kombinačné
cvičenia
(2 hod.)
Výtvarne stvárniť
daný objekt
Podnety
poznávania
sveta
(3 hod.)
Tradícia
a identita,
podnety
vlastivedy
(2 hod.)
Výstavba proporcií a tvarov
v plošnom vyjadrení
Základy proporcií a tvarov
v priestorovom vyjadrenípostava, zviera.
Impresionizmuskrajinomaľba v rôznych
atmosférach. Kaligrafiaozdobné a znakové písmo.
Papierový vejár / japonský
drak/
Hudba ako obraz, tón
Farebné stupnice
/stvárnenie hudobného
nástroja a farebnými tónmi/
Filmový trik- postava
v pohybe, spájanie obrazov
Kulisa- zhotovenie kulisy
k divadelnému
predstaveniu
Antropo- zoo- fytomorfná
architektúra/znázornenie
zvieraťa, človeka a rastliny
v súvislosti s reliéfom
rôznych objektov,/ brány,
šálka/
Dizajn inšpirovaný
organickými tvarmi
a funkciami- striedanie
kvetov, plodov, v pohybe.
Dizajn inšpirovaný slovom
/Návrh – obrus, vankúš/
Drotárstvo – oboznámenie
sa s technikou
Hrnčiarstvo- modelovanie
2
Skupinová práca
ENV
2
Samostatná
práca
Vychádzka
ENV
2
4
2
Individuálna
práca
MUV, MEV
Skupinová práca
REV
OSR, MEV
Vysvetľovanie
Praktické činnosti
2
ENV,MUV
Samostatná
práca
4
MEV,ENV
Vysvetľovanie
Praktické činnosti
Maľovanie prostredníctvom
počítača, práca so
skicárom v počítači
2
MUV, REV
Samostatná
práca
Syntéza rôznych typov
obrazu, zámena prvkov
a kompozícia. Pojem:
krajina, zátišie, portrét.
Dotváranie obrazu maľbou,
kresbou/ koláž/
Pojem mapa: nákres,
maľba mapy zoo, obce,
ulice
2
MEV
Vychádzka
Vlastná práca
Pamiatka a monument:
výtvarné stvárnenie kultúr
a pamiatok /práca
s kartónom a iným
odpadovým materiálom/
ENV
3
2
Práca
v skupinách
Vychádzka
ENV, DV,
REV,FG
Rozhovor
Vychádzka
Praktické činnosti
MUV,
Z farebnými kriedami Hravá
Kresba na asfalt kriedami:
2
Skupinová práca
vytvoriť obrázok
výtvarná tvorba zo života detí
OaSR
podľa vlastnej
(2 hod.)
fantázie
Učebné zdroje: Časopisy, ilustrácie známych autorov, stavebnice, knihy o výtvarnom umení. Čarný, L.
a kol. : Učebnica výtvarnej výchovy pre ZŠ, počítač, internet
Download

Výtvarná výchova