PETRŽALSKÉ NOVINY
R
23. 3. 2012 • ročník 18 • číslo 6
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Zapojte sa
do diskusií v PN!
Na základe veľkého množstva mailov,
ktoré sme dostali do redakčnej pošty,
pokračujeme v tomto čísle PN v diskusiách o parkovaní, životnom prostredí
a chove psov. Venujeme pozornosť
každému názoru, návrhu, stanovisku –
na niektoré prinášame odpoveď v čísle,
ďalšie sme posunuli na stôl zodpovedných a kompetentných (a dali im chvíľku na reakciu). V mene Petržalčanov
sa ich chceme pýtať aj naďalej, budeme
hľadať východiská aj mieru zodpovednosti za chyby či rozhodnutia.
Zapojte sa aj vy do verejných
diskusií v Petržalských novinách
a napíšte nám na mailovú adresu:
Začnú stavať v auguste?
[email protected]
Petržalka nebude záchytným parkoviskom
strana 5
Upracme si sídlisko
strana 6
Kedy sa už konečne
dočkáme riešenia
strana 10
Novostavba v prieluke
devastuje byty
strany 12
Hovoríme o lepšej
kvalite života
- 13
strana 21
Zdá sa, že sa magistrátu darí plniť všetky termíny podmieňujúce úspech projektu rekonštrukcie Starého mosta
a koľajovej dopravy do Petržalky. Poslanci budú koncom
marca rozhodovať medzi dvoma alternatívami konečnej
podoby mosta.
I
nformoval o tom primátor Milan
Ftáčnik na verejnom stretnutí, ktoré
priblížilo postup prác na projekte Nosného systému mestskej hromadnej
dopravy. V prvej etape sa má okrem
mosta riešiť aj výstavba koľajovej, električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Bosákovu ulicu v Petržalke.
Mestskí poslanci ešte v októbri
minulého roku rozhodli, že sa Bratislava bude uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku z
Operačného programu Doprava. Zároveň schválili peniaze pre spoločnosť
METRO, a. s., ktoré si objednalo vy-
pracovanie projektovej dokumentácie. Práce na úvodnej etape sa priamo
týkajú troch stavebných úradov. Bratislavský samosprávny kraj vystupuje
ako dráhový úrad. O umiestnení mosta rozhoduje hlavné mesto ako špeciálny stavebný úrad, zvyšok spadá do
kompetencie Stavebného úradu Petržalka. Svoju činnosť skoordinovali a
k právoplatnosti stavebného rozhodnutia by malo dôjsť najneskôr 9. apríla.
„Sme pripravení koncom marca
predložiť na ministerstvo dopravy
žiadosť o nenávratný finančný príspevok, teda splnili sme to, čo sme
prisľúbili. Následne ministerstvo
posúdi, či žiadosť zodpovedá cieľom
a parametrom nastaveným operačným programom,“ uviedol M. Ftáčnik. Žiadosť okrem ministerstva posúdi aj odborný konzultant európskej
komisie – spoločnosť Jaspers. Následne mesto vypracuje konečnú podobu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, ktorú predloží v júni tohto
roka. Najneskôr v auguste by malo
byť rozhodnuté, či sa začne stavať. So
začiatkom prác sa ráta na jeseň 2012.
Odhadované časové obdobie na realizáciu zámeru je v optimálnom prípade 24 mesiacov, pričom sa počíta aj s
rezervou. Úvodná etapa musí byť dokončená najneskôr do polovice roka
2015, keď podľa primátora európska
komisia vypíše poslednú faktúru.
Koncom marca by sa mali poslanci
rozhodnúť medzi dvoma alternatívami
rekonštrukcie Starého mosta. Pôvodná
počíta s využitím súčasnej konštrukcie, z ktorej sa podľa projektantov dá
využiť zhruba 30 %. Skombinovala by
sa s novým materiálom. Druhá alternatíva počíta s kompletnou výmenou
starej konštrukcie. Postup by bol o
4 milióny drahší, životnosť mosta by sa
však predĺžila z 30 až 40 rokov, pri prvom variante, na približne 100 rokov.
Výhodou je podľa primátora aj to, že
zo statického hľadiska znesie podstatne širšie promenádne časti mosta.
Pokračovanie na 16. strane
2 • 23. 3. 2012
Veľká noc – seniori“
Petržalskí seniori sa aj vo vyššom
veku zapájajú do rôznych spoločenských aktivít. Naša mestská časť
Petržalka prišla s myšlienkou motivovať seniorov v denných centrách,
aby svoje schopnosti a zručnosti
ktoré nadobudli počas svojho života, odprezentovali na projekte Veľká
noc – seniori.
Pretože sa blížia sviatky jari, seniori
pripravia a odprezentujú svoje ručne vyrobené veľkonočné predmety,
upečú drobné veľkonočné pečivo
a pripravia účastníkom podujatia aj
zopár skvelých receptov.
Prezentácia sa uskutoční 4. apríla
(streda) od 10. do 13. h. v priestoroch vestibulu v Technopole na Kutlíkovej 17.
upr)
Trápenia alergikov
Alergikov v Bratislave počas nasledujúcich dní potrápia peľové
zrná jelše, liesky, tisovitých drevín a spóry vzdušných húb, predovšetkým rodu Cladosporium.
Informovala o tom hovorkyňa
Úradu verejného zdravotníctva
SR Lenka Šramková. V predchádzajúcich dňoch v ovzduší
Bratislavy zaznamenali vysoké
koncentrácie peľových zŕn jelše
a nízke koncentrácie peľových
zŕn liesky, brestu a drevín z čeľade tisovitých. Vysoké hodnoty
dosiahli spóry vzdušných húb
rodu Cladosporium a strednú
hodnotu rod Alternaria.
Chceme byť partnermi vlády
B
ratislava potrebuje peniaze z eurofondov,
postavenie hlavného mesta
v novom programovom
období 2014-2020 by sa
v čerpaní európskych peňazí
malo teda zásadne posilniť.
To je jeden zo záverov rokovania Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
zameraného okrem iného na
prípravu 23. snemu Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS).
Podľa predsedu regionálneho združenia a starostu
mestskej časti Petržalka Vladimíra Bajana treba presadiť
možnosť čerpania eurofondov aj pre Bratislavu a okolie.
Regionálne združenie vyzve
primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika, aby v spolupráci s
Bratislavským samosprávnym
krajom a hlavným mestom
prehodnotili priority v rámci
Operačného programu Bratislavský kraj a zdynamizovali
čerpanie prostriedkov z eurofondov.
Starostovia sa zaoberali aj
požiadavkami, ktoré ZMOS
navrhuje zakotviť v programe
novej vlády. „Je potrebné, aby
sme sa stali partnermi vlády
a presadzovali také legislatívne zmeny, ktoré pomôžu
územnej samospráve. Od novej exekutívy budeme chcieť
jednoznačne počuť, aký je jej
vzťah k samospráve,“ konšta-
toval starosta Petržalky Bajan.
Regionálne združenie sa chce
v tomto roku usilovať o novelizáciu zákona o pozemných
komunikáciách, ktorý by
umožňoval samospráve riešiť
parkovaciu politiku a vyrubovať poplatok za parkovanie na
území obce.
Združenie sa plánuje zaoberať aj zberom komunálneho
odpadu, chce hľadať metódy na zefektívnenie výberu
miestnych daní či riešiť parkovanie v meste. Od hlavného mesta budú požadovať
pasportizáciu
reklamných
nosičov a digitalizáciu získaných dát pre potreby mesta a
mestských častí.
Novou poslankyňou Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka je
Kristína Hájková. V miestnom
zastupiteľstve nahradila Tomáša Ágoštona, ktorý zomrel
v sobotu 25. februára 2012.
Kristína Hájková (23) zložila
poslanecký sľub, funkcie sa
ujme vo volebnom obvode číslo 6. Hlasovalo za ňu všetkých
24 prítomných poslancov.
V komunálnych voľbách
v roku 2010 kandidovala za koalíciu SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd,
OKS a získala 919 voličských
hlasov. Hájková pracuje na
Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nastupuje za
poslanca miestneho zastupiteľstva ten náhradník, ktorý
v príslušnom volebnom obvode získal najväčší počet hlasov,
ale nebol zvolený za poslanca.
(SITA)
Odštartovala Olompiáda
V Bratislave odštartovala veľká
hra - Olompiáda. Súťaž v separovanom zbere, pripravilo
mesto v spolupráci so spoločnosťou OLO, a. s. Zapojiť sa do
nej môžu základné a materské školy, súťažiť sa bude do
15. júna. Škola, ktorá bude
v separovaní odpadu najúspešnejšia, získa cenu.
Viac informácií o projekte možno získať na stránke www.kvalitazivota.sk.
(SITA)
Vlani sa na petržalskú samosprávu so žiadosťou o účelovú dotáciu
obrátilo 107 uchádzačov a starosta s poslancami miestneho zastupiteľstva prerozdelili dovedna 120-tisíc €.
ohto roku mestská časť
B r at i s l av a - Pe t r ž a l k a
vyčlenila na účelové dotácie 100-tisíc eur. Do konca
februára záujemcovia, prevažne neziskové organizácie
a občianske združenia, adresovali Petržalke 22 žiadostí,
pričom celková požadovaná
suma už teraz prekročila 154tisíc €. Nie všetky žiadosti
môže samospráva uspokojiť,
a to nielen z dôvodu limitu
sumy určenej na dotácie, ale
Máme novú poslankyňu
Podľa predsedu Regionálneho združenia mestských častí
hlavného mesta SR Bratislavy Vladimíra Bajana treba presadiť
možnosť čerpania eurofondov aj pre Bratislavu a okolie.
Účelové dotácie v Petržalke v roku 2012
T
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
aj pre nedostatky na strane
žiadateľov.
Najčastejšou chybou, ktorej sa žiadatelia dopúšťajú, je
nedostatočne vyplnená žiadosť, požadovanie nereálne
vysokej sumy, prefinancovanie miezd alebo investícií, na
ktoré účelovú dotáciu nie je
možné poskytnúť, chýbajúce
doklady, alebo neskoré vyúčtovanie.
Tí, ktorí majú záujem požiadať o účelovú dotáciu,
nájdu tlačivo žiadosti, informáciu o požadovaných
dokladoch, ako aj príslušné
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2005 na stránke
www.petrzalka.sk.
Žiadateľ o účelovú dotáciu
je povinný k žiadosti priložiť doklad o registrácii organizácie žiadateľa, výpis z
obchodného registra alebo
živnostenský list, stručný
životopis osoby zodpovednej za projekt, resp. aktivity,
potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní finančných vzťahov voči
mestskej časti a štátu.
„Snahou petržalskej samosprávy je predovšetkým
prevencia zlých životných
návykov. Účelovú dotáciu
poskytla mestská časť vlani napríklad na klubovú
a komunitnú činnosť občianskym združeniam Kaspian
a Ulita, ktoré sa v Petržalke sústreďujú na zmysluplné prežívanie voľného času
a vzdelávanie detí a mládeže, ako aj na znižovanie rizík
a vplyvov sociálno-patologických javov,” povedal starosta Vladimír Bajan.
Prostriedky mestská časť
v roku 2011 poukázala aj
Domovu pre každého, ktorého poslaním je zmierňovať
nešťastie a utrpenie sociálne
znevýhodnených
občanov
a podporovať ich integráciu
do rodinného, pracovného
a spoločenského života. Dotáciu dostalo aj združenie
Depaul Slovensko na zabezpečenie základných životných potrieb pre ľudí bez
prístrešia, či organizátori tradičných športových a kultúrnych podujatí detí mládeže.
Podľa výšky žiadanej sumy
o žiadosti rozhoduje starosta
(do 3 300 €), alebo poslanci miestneho zastupiteľstva
(nad 3 300 €).
Mária Grebeňová-Laczová,
tlačová tajomníčka MÚ
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 3. 2012 • 3
SPOLOČNOSŤ
Láska nie je slovo
Cestovala som raz autom na služobnú cestu. Sedeli sme spolu s kolegyňou v aute na zadnom sedadle, pred sebou sme mali zátylok takého
nenápadného chlapca, šoféra. Čakala ho svadba, a tak sme sa zhovárali
o daroch. Čo by si želal a čo by mu urobilo najväčšiu radosť.
„J
a by som si želal a mal by
som najväčšiu radosť, keby som mal tri ľadviny,“ povedal. Zasmiali sme sa, no ja
som v spätnom zrkadle zachytila jeho vážny pohľad. Taký
nezvyčajný pre chlapca, ktorý má pred svadbou. Vari len
nie je vážne chorý? To sa nám
nechcelo pripustiť a kolegyňa
tak všetečne poznamenala:
„A dve srdcia by si nechcel?“
Lenže chlapcovi sa očividne nežiadalo žartovať. Akoby v
duchu sústredene riešil niečo,
čo ho ťažilo.
„Najhoršia vec na svete je,
keď sa vám narodí choré dieťa,“ poznamenal.
Na návšteve v Impulze
V pracovno-socializačnom centre Impulz vládol
neobvyklý ruch. Mladí ľudia s mentálnym postihnutím učili deti i dospelých ako zúžitkovať kreativitu a
vytvoriť čosi pekné, pre potešenie seba i blízkych.
A
j v tejto chránenej dielni si
zamestnanci osvojujú praktické zručnosti a schopnosti pre
potreby trhu práce. V ich ponuke nájdete drobný nábytok, interiérové doplnky, drevené hračky,
dekoratívne sviečky, smaltovú
bižutériu, ručne robené pohľadnice a množstvo ďalších origi-
nálnych výrobkov. Už v blízkej
budúcnosti plánujú vyrábať mačacie toalety, ktoré zapadnú do
nábytku a multifunkčné šamlíky v podobe zvieratiek, slúžiace
aj ako vozidlo pre dieťa.
Počas dňa otvorených dverí privítali množstvo návštevníkov, medzi nimi aj základ-
„Čo ty o tom môžeš vedieť,“
rozosmiala sa kolegyňa. No on
bol stále vážny.
„Ja? Všetko,“ odpovedal.
Nezdalo sa nám, aby bolo v
poriadku, že je takto naladený mladý zdravý schopný muž,
preto sme trochu dobiedzali.
A tak nám prezradil:
„Mám malú neterku, štvorročnú. Slniečko celej rodiny.
Ale narodila sa s Downovým
syndrómom. A teraz jej zlyhávajú ľadviny. No a lekári robili
testy, podľa nich zistili, že som
vhodný darca.“
Vyrazil nám svojím tajomstvom dych. Chvíľu sme zarazene mlčali, potom sa kolegyňa
začala ošívať. Poúčať ho.
„A ona je ... no, postihnutá?“
vyletelo z nej hrubo. Zahanbila som sa aj za ňu, no skôr, ako
som stihla čokoľvek povedať,
pokračovala:
„No, ale to nemusíš urobiť! To
ti nikto nemôže zazlievať, ak na
né školy z Petržalky. Žiaci tam
strávili predpoludnie tvorivých
dielní. Výtvarníčka Jana Mareková, ktorá na post riaditeľky
nastúpila pred dvoma rokmi,
hovorí, že tentoraz nechceli len ukazovať, ale aj ponúkať:
„Deti neprišli, len aby nás videli, klienti im mohli odovzdať
svoje zručnosti. Spoločne robili sviečky, origami, magnetky,
náramky priateľstva či drevené
štvorlístky. Vyskúšali si tak rolu inštruktora a niečo nové sa
naučili. Zároveň sme dokázali,
že aj ľudia s postihnutím, sú šikovní a majú čo odovzdať.“
Do Impulzu chodia okrem
zamestnancov aj klienti rehabilitačného strediska, v ktorom získavajú komunikačné,
pracovné i sociálne zručnosti.
Posledné obdobie bolo pre celé zariadenie úspešné. Chránené dielne uspokojili objednávky veľkých spoločnosti, ktorým
počas roka vytvorili viac ako
4-tisíc originálnych pohľadníc
a rovnaké množstvo dekoratívnych sviečok. Okrem niekoľkých ocenení za výrobky, žali
tú operáciu nepôjdeš. Veď predsa...“ a za tým veď predsa bola
jasná myšlienka – veď predsa
aký zmysel môže mať zachraňovať mentálne choré dievčatko? Čo ono prinesie svojim rodičom, okrem trápenia? Čo dá
spoločnosti, okrem nákladov?!
A čo bude samo mať zo života?
„Len si ten svoj dar dobre
rozmysli! A nikto by ho od teba
nemal prijať!“
Videla som chlapcove vzdorne vystreté plecia, opäť pohľad v
spätnom zrkadle a zátylok, ktorý mu očervenel.
„Mne nie je ľúto ľadviny! Ja sa
len obávam, či to maličkej pomôže. A že ak nie, čo s ňou bude...“
Premýšľala som, čo by som
bola schopná a ochotná urobiť
v jeho situácii. A vnímala som aj
postoj svojej kolegyne, ba cítila
úspechy aj v plaveckej súťaži
Bratislavského samosprávneho kraja. Projekt celoživotného vzdelávania im umožnil
spoznávať ľudí s podobným
postihnutím z rôznych krajín
Európy, vďaka čomu prekonávali strach z cestovania a učili
sa samostatnosti.
som z neho nesúhlas: načo, pre
koho je dobrá taká obeť? Veď
v našom svete vyhrávajú silní,
zdraví, mladí, súťaživí. Ale postihnuté dieťa s chorými ľadvinami?
Neviem, ako sa skončil príbeh dievčatka. Opakovaný test
totiž ukázal, že ľadvina jej strýka sa príjemkyni nehodí, zaradili ju preto do medzinárodnej
databázy a mala čakať na vhodného darcu.
Ale príbeh toho chlapca,
ochotného priniesť najvyššiu
obeť za záchranu života mentálne postihnutého dievčatka,
ktoré bolo slniečkom rodiny,
bol už vtedy hodný zaznamenania. Neviem, či by som ho dokázala nasledovať a spomenula
som si naňho v tomto predveľkonočnom čase.
Od môjho detstva v malom
baníckom mestečku uprostred
hôr sa mi páči atmosféra v katolíckych kostoloch pred Veľkou
nocou. Organ a osobitne pieseň,
ktorá sa vtedy spieva: „Lilavé
pole, v ňom belie sa kríž. Vnútri
mojom je útechy tíš... Lásku láskou mu zbožne splať, seba dal
za teba: čo mal viac dať?“
Gabriela Rothmayerová
Foto archív redakcie
Ponuku dielne nájdete na
stránke http://www.psc-impulz.sk/. Zariadenie sídli v budove Základnej školy na Žehrianskej 9 (zadný vchod).
„Budeme veľmi radi, ak nás petržalskí obyvatelia prídu navštíviť osobne a vyberú si z našich
výrobkov,“ odkazuje J. Mareková, ktorá nás zároveň pozýva 29. marca do DK Lúky. Na
tradičnom podujatí Urobme
radosť sebe aj iným Impulzáci
opäť dokážu, že svoju kreativitu vedia zužitkovať aj v podobe
pekného kultúrneho programu.
Autor a foto (ld)
4 • 23. 3. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Inzercia
Poďakovanie
Ďakujem všetkým Petržalčanom, ktorí sa
zúčastnili volieb do Národnej rady SR,
obzvlášť tým, ktorí odovzdali svoj hlas KDH
a jeho kandidátom.
Stanislav Fiala, predseda OC KDH Bratislava 5
♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 16. marca
Martin Novotka – Blanka Dziubanová
Ing. Jozef Rudy – Eva Dórová
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 17. marca
Ľubomír Petrík – Mária Horváthová
Branislav Bačík – Zuzana Hrbeková
Robert Bott – Nikola Kráľovičová
Peter Csonka – Nina Halašová
KÚPIM za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných maliarov,
starožitný nábytok, hodiny,
porcelán a iné. Platím okamžite.
Tel.: 032/65 284 92, 0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
KÚPA 1i, gar. 0911 760 776
KÚPIME byt v Petržalke, aj
zadĺžený tel.: 0917 708 319
Mestská časť Bratislava - Petržalka,
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava
vyhlasuje
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie miesta
vedúceho oddelenia
územného konania a stavebného poriadku
V Dunakiliti (HU), 12 min.od BA
PREDÁM pozemok, 768 m2.
Všetky IS a platné stavebné
povolenie. Cena: 24700 €. MT:
0903792269, +36209505860
Rovniankova 4
ZNALECKÉ POSUDKY –
byty, domy – rýchlo, výhodne,
tel.: 0905606016
TAPETOVANIE kvalitne a
rýchlo. Tel.: 0905 116 117
MAĽUJEM, stierkujem, prerábam bytové jadrá.
Tel: 0905 612 380
REALITNÁ KANCELÁRIA S NAJVÄČŠOU PONUKOU
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910, 0907772623, 0905606016
LIEČENIE Piešťany-VKÚ,
poistenci sk. B od =13 euro,
Relax/Universall-Pass
7 dní/10 proc. = 149 euro,
tel./fax: 033/7628387, e-mail:
[email protected], www.
apthous.eu
PREDÁM alebo prenajmem
garsónku Nám. Hraničiarov.
Tel.: 0948 800 829
2 % pre prírodu
Chránime prírodu už 15 rokov.
Pomôžte nám pokračovať.
Bratislavské regionálne
ochranárske združenie
občianske združenie
č. účtu: 4060012108/3100
Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
IČO: 31771815
www.broz.sk
Kúpim garsónku – 1 izb. byt,
3 izb. byt v Petržalke. Platba v
hotovosti. Tel.: 0948 800 829
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
OPRAVA el. sporákov, rúr a
akum.pecí. Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Riešenie zdravotných problémov
Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do
výberového konania:
Požadované predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• odborná prax min. 5 rokov vo verejnej správe,
• prax v predmetnej oblasti min. 4 roky,
• prax vo vedúcich funkciách min. 2 roky,
Iné požadované predpoklady:
• znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch vo vzťahu k samospráve,
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• osobnostné a morálne predpoklady,
Požadované doklady:
• Prihláška do výberového konania
• Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
• Štruktúrovaný životopis
• Overený doklad o absolvovaní
vysokoškolského vzdelania
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti
alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných
certifikátov)
novým spôsobom
Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým
biorezonančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže
odhaliť skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie
nájde ložiská baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov
atď. v jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi novej generácie, ktoré tieto záťaže odstraňujú. Bezbolestné
vyšetrenie je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
Stretnutie absolventov a priateľov školy
k 55. výročiu založenia gymnázia
na Einsteinovej ul.
(bývalá Makarenkova)v Bratislave.
Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke do podateľne
Stretnutie sa uskutoční 21. 4. (sobota) v Pivárskej
reštaurácií Budvar na Cintorínskej 19 v Bratislave.
Začiatok je o 18. h. (o 19. h. slávnostný prípitok, večera
a dezert v cene lístka). Lístok v cene 30 € si je možné
kúpiť na sekretariáte riaditeľstva gymnázia. Stretnutie
bude pokračovať v duchu oldies party.
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, najneskôr do 20. apríla 2012 do 12:00
hod. s označením „OÚKaSP“. Na obálku uveďte adresu odosielateľa.
Rezervácia vstupeniek: [email protected]
prípadne: 02/63451184 • info: www. einsteinova.sk
• Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
svadobné a
spoločenské účesy
odNECHTOVÝ
15 do 30 DESIGN
eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 11 eur
Cena pre dôchodcov
10 eur
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
Svadobné a
spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Tetovanie obočia
80 eur
KONTAKTY
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albína mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PETRŽALSKÉ NOVINY
PA R K O VA N I E
23. 3. 2012 • 5
Máme sa pozerať do betónovej steny?
Využívam možnosť diskutovať na tému parkovania
v Petržalke. Plánovala som sa zúčastniť besedy s pánom
starostom v Cik-cak centre vo februári, bohužiaľ som
bola v tom čase chorá. Aspoň touto cestou si preto dovolím si reagovať na váš redakčný článok z PN č.4 (Ne)
Petržalsky a následne na článok v PN č.5 Petržalka nebude záchytným parkoviskom.
nebude
Petržalka
záchytným parkoviskom!
2
Niekto verí viac, iný menej, že sa podarí vyriešiť jeden z najväčších problémov PPetrt
žalky (a nielen jej) – parkovanie. Vyplýva to aj z diskusie, ktorú Petržalčania rozprúdili
po uverejnení niekoľkých článkov v PN na túto tému. Popravde, zvažovali sme, či ich
názory, podnety a návrhy budeme priebežne uverejňovať aj s odpoveďami kompetentných, alebo necháme dialógu väčší priestor, zodpovedným viac času na neľahké
rozhodnutie – ako ďalej? Zvolili sme druhú možnosť. Ani jeden z príspevkov neskončil v koši, všetky už má na stole starosta Bajan a tím ľudí, ktorí na hľadaní východísk
a riešení pracujú. Ku každému sa vrátime na stránkach PN. Ak sa chcete zapojiť do
diskusie, píšte na [email protected]
Aj tak by sa dalo dočasne parkovať
Prichádzam s konštruktívnym návrhom čiastočného riešenia parkovania na Jankolovej ulici:
V priestore medzi domami
Jankolova 4, Jankolova 2 a domom opatrovateľskej služby
na Poloreckého ulici sa kedysi
nachádzalo detské ihrisko. Pretože sa nedostalo do siete revitalizovaných ihrísk, mestská
časť ho zrušila. Zostala po ňom
vyasfaltovaná plocha tvaru obdĺžnika veľkosti asi 10 krát 15
metrov, ktorá je už niekoľko
rokov nevyužívaná. Nakoľko
je zo všetkých strán obkolesená
trávnikom, je neprístupná pre
autá, lebo sa na ňu nedá dostať.
Môj návrh je: Vybudovať cca
5 m dlhu prípojku k tejto ploche z existujúceho parkoviska,
a tak ju sprístupniť pre autá a
domaľovať pásy vyznačujúce
jednotlivé parkovacie miesta.
Prosím, aby môj podnet neskončil v koši, ale aby sa aspoň prišiel na miesto pozrieť
kompetentný zamestnanec z
referátu dopravy a posúdil by
situáciu. Myslím, že za relatívne málo peňazí sa dá získať niekoľko parkovacích miest.
Tibor Kárász
Ušetrime na mestskej polícii
Mám riešenie problému parkovania v Petržalke. Keď stále tvrdíte, že na nové parkovacie miesta nie
sú peniaze, poradím vám, kde ich nájsť.
Treba zrušiť mestskú políciu
a z tých peňazí budovať parkovacie miesta. Keď bude kde parkovať, nebude treba dávať papuče, lebo niekto parkuje 2 cm na
tráve alebo zasahuje 30 cm do
chodníka. Psičkárov kontrolovať
je smiešne, kto chce platiť za psa,
robí to, kto nie, nedonútite ho.
Pokiaľ ide o ochranu občanov,
to je povinná zabezpečiť štátna
polícia. Z tohto dôvodu si myslím, že mestská polícia je úplne
zbytočná, keďže nepomáha, len
buzeruje ľudí, ktorí nemajú kde
parkovať.
Z vlastnej skúsenosti viem,
lebo som mal vyhradené parkovacie miesto, za ktoré som
riadne platil, no párkrát mi
tam niekto zaparkoval. Privolaná mestská polícia (ktorá
ho mala dať odtiahnuť) mu
po mojom dlhšom prehováraní nasadila papuču, čo absolútne neriešilo môj problém, že nemôžem zaparkovať
na mieste, za ktoré si riadne
platím. Policajti však zinkasovali 60 eur a opakovalo sa
to viac ráz, tak som miesto
zrušil.
Parkovacie miesta sa dajú
vybudovať lokálne, na každej
ulici individuálne, po diskusii s
občanmi, ktorí najlepšie vedia,
kde by sa dalo niečo posunúť a
urobiť pár miest.
Návrh urobiť rezidenčné parkovanie je vrcholne debilné,
keďže následné kontroly si vyžiadajú financie, ktoré sa môžu
použiť rovno na budovanie parkovacích miest.
Nezavrhujte tento nápad,
skúste prerátať, koľko by to bolo
peňazí...
Peter F.
Bývam na Starhradskej ulici, na ktorú sa v článku nepriamo naráža. Vyzerá to, že si nevidíme ďalej od nosa, ale snažíme sa len chrániť si svoje okolie kde bývame už 30 rokov
a ssnáď ďalších 30 ešte budeme. To sa budú obyvatelia nižších
poschodí pozerať do betónovej steny? A boli sme svedkami
po
výstavby garážového domu na mieste, kde je postavený
vý
obytný komplex pred Brančskou ulicou. Od obyvateľov boli
ob
vybrané peniaze na garáže, ale nič sa nepostavilo, stavenisko
vy
stálo možno viac ako 10 rokov zanedbané, až kým sa nezastá
čal stavať súčasný komplex a myslím, že ani vložené peniaze
obyvatelia viac nevideli. Takže aj preto naše obavy z výstavby parkovacieho domu. Ďalšou z obáv je to, že si prevádzkovateľ garáží urobí z nich zaujímavý biznis, samozrejme,
pre seba a obyčajní obyvatelia si nebudú môcť parkovanie
v tomto dome dovoliť.
Ak sa teda nebudem správať sebecky a budem súhlasiť
s výstavbou parkovacieho domu, vznikne situácia, ktorú opisujete, a to, že sa autá RZP a požiarnikov nedostanú
v prípade potreby k nášmu domu. Pretože jeden súčasný rad
parkovacích miest má zostať zachovaný, obsadené budú aj
parkovacie miesta pri chodníku a možno aj na chodníku
a nebude dosť priestoru pre autá záchranného systému. Takže čo sa tým vyrieši? Nič – situácia sa oproti súčasnej ešte
zhorší. A to už si neviem predstaviť, kde budeme parkovať,
keď sa bude parkovací dom stavať.
Prečo sa nepostaví parkovací dom nad súčasným parkoviskom vedľa Technopolu, alebo na niektorom z parkovísk pri
dostihovej dráhe, prípadne na voľnom priestranstve oproti
Technopolu smerom k Topoľčianskej ulici (priestor kde bývajú kolotoče)? Prečo sa zasa niekomu zdá najvhodnejšie pre
parkovací dom parkovisko na Starhradskej?
Myslím, že jednoduchšie riešenie by bolo vydať parkovacie karty za ceny podobné ako sú v Starom meste (10 € za
rok) v prvom rade pre obyvateľov, ktorí majú trvalé bydlisko
v uvedenej lokalite. Veď si pozrite, koľko majiteľov áut na parkovisku na Starhradskej parkuje a sú napr. zamestnancami
ubytovne ochrany ústavných činiteľov – parkujú tu aj celý
týždeň, kým sú v službe. Prečo si nevybudujú parkovisko na
trávnatej ploche za budovou ubytovne? Ďalej treba odstrániť vraky – pred našimi oknami už asi tri mesiace parkuje na
rovnakom mieste favorit, ktorý mal najprv inzerát na predaj,
ten zmizol a auto tam blokuje miesto ďalej. Niekedy mám
dojem, že sem zámerne „niekto“ odparkuje autá, aby bolo
dokázateľné, že parkovisko nepostačuje a treba postaviť parkovací dom.
Za zamyslenie stojí aj postreh obyvateľa ktorý si dal námahu a spočítal zaparkované autá na Romanovej 37 dňa 8. 2.
2012:
- na chodníku parkovali 3 autá z toho 2 mimo BA – 2 miesta voľné
- na parkovisku 42 áut – 38 mimo BA – 0 voľných miest
- na platenom parkovisku vedľa Technopolu 21 áut –
16 mimo BA – 14 miest voľných.
Takže aj pre uvedené dôvody sa niekedy správame
(Ne)petržalsky.
Meno pisateľky v redakcii
6 • 23. 3. 2012
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Upracme si sídlisko
Petržalské deti volajú po čistejšom a kultúrnejšom prostredí. K ich brigádam sa môže
pripojiť každý z nás.
M
inulú jar oslovil našu
redakciu jedenásťročný
školák z Petržalky Lukáš Chovan s prosbou o propagáciu
súťaže. Spolu s priateľmi vyzýval obyvateľov, aby si upratali
okolie panelákov. O víťazovi
mal rozhodnúť počet vyzbieraných vriec s odpadom.
Napriek tomu, že na čistotu
sídliska sa ponosujú mnohí, iniciatíva detí ostala bez
ohlasu. Oni to však nevzdali
a s upratovaním pokračovali
do neskorej jesene. S príchodom slnečnejších dní svoje
akcie organizujú opäť.
Pred rokom si spolu s kamarátmi začal upratovať Petržalku. Trochu nezvyčajný
koníček...
Keď sa deti v mojom veku
chcú tváriť ako dospelí a zapadnúť do kolektívu, fajčia,
fetujú a sprejujú. Mne stačí
upratovanie, na ktoré som
veľmi hrdý. V Petržalke je veľa
odpadkov. Už sa nemôžem len
prizerať, treba niečo robiť. A
tak som chytil rukavice a išiel
s kamarátom Adamom Setvákom zbierať smeti. Neskôr sa
pripojili aj spolužiaci.
Na ktoré miesta sa najčastejšie vraciate?
Pri Chorvátskom ramene
nie sú koše, a tak ľudia často
odpadky hádžu na lúku alebo
do vody. Doteraz sme tam vyzbierali vyše osemdesiat vriec.
Máme vytypované aj iné lokality, napríklad detské ihriská,
petržalské lesy, lúky pre psov,
námestia a podobne. Práve upratujeme úsek Námestie hraničiarov – Lachova – Bosákova.
Vyčistili sme už vyše sedemdesiat percent. Pôjdeme smerom
ku Kauflandu a takto by sme
chceli prejsť celú trasu ramena.
Poznáte deti či dospelých, ktorí podobne
ako Lukáš s kamarátmi
prispievajú k lepšiemu a kvalitnejšiemu
prostrediu Petržalčanov? Žijú medzi vami
aj iné deti, ktoré by sa
k Lukášovým aktivitám
pripojili? Napíšte nám
na adresu:
petrzalskenoviny
@gmail.com
Okrem zbierania smetí, ste
vymaľovali aj smetné koše,
plánujete v tom pokračovať?
Áno. Pani Ivana Brezinská
nám už sľúbila farby. Za ne,
ale aj za tie minulé jej zo srdca
ďakujeme. Máme vyhliadnuté
staré koše, počmárané centrofixkami.
Dali ste si neľahkú úlohu,
zapojiť do vašich aktivít aj
širokú verejnosť. Aký je
ohlas?
Ľudia na naše akcie
chodia, no potešilo by nás,
keby ich bolo viac, aspoň
dvadsať. Zatiaľ sme mali
rekord, keď prišli deviati.
Za tri hodiny sme upratali
stometrový úsek. Ak je nás
viac, ide to rýchlejšie. Hovorím, je to náš život, tak si
ho skrášlime.
Na Kočánkovej ulici bývali ešte koncom roka 2011 bezdomovci. Na skládku v jej lokalite
upozornil jeden z občanov Petržalky. Pracovníci VPS spravili to, čo vždy – neporiadok
upratali. Veria, že o niekoľko dní sa tam nebudú musieť vrátiť. Poslali nám fotografie
– ako to vyzeralo pred vyčistením a po ňom.
Zostane domovom brehule aj Petržalka?
Brehuľa hnedá (Riparia riparia) – málo známa príbuzná lastovičky
K
aždý iste dobre pozná lastovičku a belorítku – dva
z troch našich zástupcov čeľade
lastovičkovitých, hniezdiacich
v tesnej blízkosti človeka. Nie
každému je však známy aj tretí
u nás žijúci druh tejto čeľade –
brehuľa hnedá.
Brehuľa je typickým sťahovavým druhom, ktorý k nám
z afrických zimovísk prilieta
na prelome apríla a mája. Charakteristické je jej hniezdenie,
na ktoré využíva kolmé hlinito-piesčité brehy tečúcich,
príp. stojatých vôd, v ktorých
si hĺbi nory a následne vychováva mláďatá. Ich prirodzené hniezdiská však postupne
z našej prírody miznú. Tento
trend je zreteľný aj na našej
najväčšej rieke – Dunaji, ktorý bol v minulosti domovom
stoviek hniezdnych párov. Ešte
v roku 2009 boli na slovenskom úseku Dunaja zazna-
menané dve kolónie – jedna
priamo v Petržalke, kde sa ešte
stále nachádza jeden z mála
neopevnených kolmých úsekov brehu, a druhá neďaleko
obce Chľaba. Od roku 2010
už však nebolo zaznamenané
hniezdenie ani v týchto dvoch
lokalitách. Hlavným dôvodom
výrazne nepriaznivého stavu
je obkladanie riečnych brehov
mohutnými kameňmi, a to aj
v miestach, na ktorých takéto
PETRŽALSKÉ NOVINY
Kde sa môžeme dozvedieť
o plánovaných brigádach?
Na webe www.upratovanie.wordpress.com alebo na
našej facebookovej stránke
opatrenia nie sú nevyhnutné.
O návrat a obnovu hniezdisk brehule hnedej na Dunaji
sa usilujú ochranári
z Bratislavského regionálneho
ochranárskeho
združenia
(BROZ). V rámci medzinárodného LIFE projektu Ochrana vtáctva Podunajska obnovili v rokoch 2010
a 2011 kolmé riečne brehy
v celkovej dĺžke 250 m na dvoch
miestach. Prvý úsek sa nachádza na Veľkolélskom ostrove
Upratovanie Petržalky. Už
máme 107 fanúškov a takmer
tri štvrtiny tvoria dospelí. Budeme radi, ak sa pridajú ďalší.
Upratovať budeme aj v sobotu 24. marca, zraz je o 13.50
na zástavke Nám. hraničiarov, pôjdeme k Chorvátskemu ramenu, ako sa stavia Petržalka City. Akcia sa skončí o
16.30. Budeme veľmi radi, ak
prídete a pomôžete nám, stačí
ak si zoberiete staré oblečenie
a igelitky, keďže sa nám stále
míňajú. Azda sa nás stretne
viac a spoločne vyčistíme Petržalku od odpadkov.
Text a foto Lucia Drevická
neďaleko Komárna a druhý
v oblasti sútoku riek Ipeľ
a Dunaj. V súčasnosti sa
BROZ usiluje aj o záchranu kolmých dunajských
brehov v oblasti Petržalky
a Ružinova, ktoré by mohli
byť opätovne využívané na
hniezdenie tohto druhu. Súčasne sa zástupcovia BROZ
zapojili aj do medzinárodného
monitoringu brehule hnedej
a kulíka riečneho, ktoré sa koná
na celom úseku Dunaja od Nemecka až po Rumunsko.
Miroslava Rudá
foto archív BROZ
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 3. 2012 • 7
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Bolo mi do plaču...
Som rodená Petržalčanka a žijem tu aj teraz – kúpila som
si byt pri Draždiaku, pretože
mám túto lokalitu pomerne
rada. Včera som sa v peknom
počasí opäť prešla pri Chorvátskom ramene od Draždiaka
až po jeho koniec – Mlynarovičovu ulicu. Bolo mi skutočne
do plaču a zároveň ma chytal
strašný hnev zo stavu v tejto oblasti. Bol sa tam v súčasnosti pozrieť niekto zodpovedný, viete, ako to tam vyzerá?
Voda aj trávniky okolo chodníka sú plné smetí, plastových
fliaš, dokonca nákupných košíkov. V prílohe prikladám fotky
z mobilného telefónu, ktoré som
včera spravila.
Za jednu z hlavných príčin (okrem bezohľadnosti
a primitívnosti mnohých Bratislavčanov) považujem fakt,
že som počas celej trasy nenarazila skoro na žiaden odpadkový kôš! Na čo idú moje dane, keď už nie na starostlivosť a
skrášľovanie jednej z mála príjemných častí Petržalky? Aký je
plán rozvoja týchto miest, ktoré majú obrovský potenciál pre
Odpoveď starostu Petržalky
Vladimíra Bajana
Vážená pani Ležanská,
aj mne je skutočne do plaču, keď vidím, ako vychádza
často navnivoč naša snaha
o čistejšiu Petržalku. Ale to
asi odo mňa nechcete počuť.
Pravdou je, že tak ako rýchlo odišla zima a roztopil sa
sneh, tak sa nám po celej Petržalke odhalil neporiadok,
špina či dokonca množstvá
psích exkrementov. Žiaľ, ako
som už neraz povedal, tento
bordel k nám nechodia robiť
mimozemšťania, robíme si
ho sami. Aj tým, že sa správ-
covia nestarajú o kontajnerové stojiská, z ktorých vietor
rozfúkava smeti do okolia.
Problémom je aj nedostatok
smetných košov, my však od
konca minulého roku rozmiestňujeme nové, sústredíme sa pritom aj na okolie
Chorvátskeho ramena. Vysúťažili sme ďalších 200 košov,
takže by ich malo byť dvojnásobok toho, čo je teraz. Postupne ich osádzame – tu mi
opäť nedá nespomenúť ľudí,
ktorí ich hneď po nainštalovaní ničia.
aktivity voľného času a prechádzky? Z poslednej časti trasy smerom k začiatku Petržalky
boli dokonca odstránené lavičky... Kde sú mestskí policajti, aby prísne pokutovali ľudí,
Pýtate sa na Chorvátske rameno – komunikujeme s Povodím Dunaja – lebo oni sú
správcami toku – a spolupracujeme na jeho vyčistení –
denne sa v okolí Chorvátskeho
ramena pracuje – odstraňuje
sa odpad (vrátane nákupného vozíka z ramena...), smeti
a robíme aj orezy. Denne
do Zberného dvora dovezú
za vlečku odpadu z brehov
a vody Chorvátskeho ramena.
Vodná hladina sa bude dočisťovať podľa vyjadrenia Povodia
Dunaja pravdepodobne v apríli. Zatiaľ sa čistí len to, čo sa dá
z brehu.
Aby som to zhrnul, snažíme sa spolu s našimi dodá-
ktorí konštantne toto prostredie
znečisťujú odhadzovaním odpadu? Prechádzam sa a behám
tade pravidelne a ani raz som
ich tam nevidela.
Mgr. Zuzana Ležanská
vateľmi urobiť čo najskôr radikálny poriadok, osádzame
odpadkové koše (pre zaujímavosť aj nové lavičky), pripravujeme nákup nových vysávačov
na psie exkrementy. Verím, že
sa nám podarí vyčistiť Petržalku čo najskôr. Rovnako verím,
že si to budú Petržalčania natoľko vážiť, že si ten poriadok
aj budeme udržiavať. Spomeniem ešte problémy s cudzími
vlastníkmi nehnuteľností, ktorých taktiež pozorne sledujeme a udeľujeme im pokuty za
to, že si neplnia svoje povinnosti a neupratujú na svojich
pozemkoch.
Vladimír Bajan,
starosta Petržalky
Vyberáme z listu
Vrecia plné odpadkov
Každoročne na jar sa vykonáva rez okrasných
kríkov, no často neodborný a už nepotrebný.
Spýtali sme sa Frantuiška Gutha z Miestneho
podniku Verejnoprospešných služieb.
Napr. na rohu obytného
domu Šustekova 11-15,
na križovatke ulíc Bosákova - Šustekova. S výnimkou
vlaňajška tam každoročne
orezávajú na jar kríky zlatého dažďa veľmi nízko k zemi.
V čase, keď majú žltými
kvetmi robiť ľuďom radosť,
týčia sa zo zeme nízke
kríčky s pár kvetmi... Písala
som niekoľkokrát na MÚ
v Petržalke, ale bez akejkoľvek
odpovede. Je možné, aby sa
za nekvalitnú prácu a zároveň
za sústavné ničenie okrasnej
zelene platili vysoké sumy bez
toho, aby niekto vykonané
práce prevzal? Veď je to také
jednoduché: ak chcem vykonávať údržbu zelene, musím
o nej niečo vedieť a ľudí, vykonávajúcich túto činnosť
v duchu odborných vedomostí aj riadiť a usmerňovať.
Som si vedomá dnešnej
situácie – na nič nie je dostatok financií, tak ich konečne
začnime využívať efektívne
a možno ešte aj ušetríme.
(ms)
M
iestny podnik Verejnoprospešných služieb (VPS)
priviezol do zberného dvora vrecia od Chorvátskeho ramena
(viď. foto) a iný veľkorozmerný odpad – pneumatiky, torzo
počítača, torzo televízora, káble a iné. Celkom sme doviezli
Nezodpovedný
vlastník
Chcela by som sa spýtať,
či sa v rámci intenzívneho
čistenia Petržalky bude
čistiť i časť, ktorú zahŕňajú ulice Ľubovniaska,
Bzovícka, Žehrianska,
Humenské námestie?
Farkašová
Starosta Vladimír Bajan:
- Viete dobre, že táto lokalita nám robí permanentne
problémy, pretože je vo
vlastníctve nezodpovedného súkromného vlastníka.
Vzhľadom na opakované
problémy pôjdeme s maximálne možnou vysokou
pokutou ako sankciou a vyzveme vlastníka, aby si buď
služby objednal u našej spoločnosti Verejnoprospešné
služby alebo nám poskytol
relevantný doklad o spolupráci s inou dodávateľskou
firmou. Obdobie, keď sme
konali aj za tieto súkromné
firmy, sa skončilo. Takto budeme postupovať smerom
k súkromným vlastníkom,
ale i hlavnému mestu, resp.
akciovej spoločnosti Metro,
respektíve aj v iných lokalitách. Pri súčasnom stave
financií nie je možné sponzorovať nezodpovedných
vlastníkov nehnuteľností.
11 vriec, z toho jedno vrece už
niekto „vrátil“ do Chorvátskeho ramena (asi sa takto zabávala mládež). V minulých dňoch
pracovali v priestore aj zamestnanci Povodia Dunaja pod vedením pána Lengyela (spolu 5 pracovníkov, viď. foto), čistili breh
Chorvátskeho ramena.
8 • 23. 3. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
SPOLOČNOSŤ
„Netvrdím, že
sob stravovania. „Ne
je to jednoduché, je to dlhý propre
ces. Makrobiotika je určená
u
každého, aj keď je to vo svojom
princípe diéta, ktorá nepoužíva
živočíšne produkty. V makrobiotickej strave však musia byť
obsiahnuté obilniny, strukoviny
a zelenina,
hovorí G
G. Žlebekol
“h
vá, ktorá uznáva makrobiotiku,
nazývajúcu sa „radostná alebo
preventívna“. Ako je už z názvu zrejmé, má prinášať radosť a
prevenciu pred chorobami.
Nad zmenou stravovacích
návykov sa začala zamýšľať kvôli vážnym zdravotným problémom dcéry. Študovala princípy
makrobiotiky a začala vytvárať makrobiotické jedlá. Dnes
už pravidelne pripravuje rôzne
zdravé pokrmy, ktoré prezentuje na kurzoch varenia.
Tvrdí, že začať môžeme tým,
že si dáme dve až tri lyžičky
obilia denne a dobre ho požujeme. Budeme sa potom cítiť vi-
tálnejšie. „Ak máte chuť na sladké, môžete si dať zrno, budete
mať pocit sýtosti. Cukry, ktoré
obsahuje, sa pomaly dostanú do
tela, a tak skoro chuť na sladké
mať nebudete.“
Sú ľudia, ktorí to so zdravým
stravovaním preháňajú. Kde je
teda hranica? Makrobiotička
G. Žlebeková sa drží zásady všetkého veľa škodí. „Človek musí
sám vedieť, kde je tá hranica. Zistíme to tak, že na sebe rôzne veci
vyskúšame.“ Ak sa správne stravujeme, uvoľni sa nám, podľa nej,
intuícia a tiež určité bloky v tele.
Či už tráviace, alebo psychické.
„Začneme inak myslieť a konať,
zistíme, že sme lepší a ľahší.“
Dnes z každej strany počúvame, aby sme sa zdravo stravovali
a zmenili stravovacie návyky. Je
teda dôležité vybrať si taký zdravý životný štýl, aby sme sa v ňom
cítili čo najlepšie. Potom je potrebná už len pevná vôľa.
Alexandra Krajčírová
Viaceré električkové linky zanikli
pieskov cez Vajnorskú, Trnavské
mýto, Krížnu, Špitálsku, Nám.
Ľ. Štúra, Šafárikovo námestie,
Karlovu Ves do Dúbravky aspäť.
Linka č. 5 bude jazdiť z Rače,
cez Železničnú stanicu Vinohrady, Obchodnú, Námestie Ľ. Štúra, Šafárikovo námestie, Karlovu
Ves, Dúbravku a späť.
Linka č. 6 pôjde z Karlovej Vsi
po nábreží na Námestie Ľ. Štúra,
Šafárikovo námestie aspäť.
Linka č. 7 pôjde zo ŽST Vinohrady po Obchodnej, Špitálskej,
Námestie SNP a späť.
Linka č. 9 bude jazdiť z Ružinova cez Trnavské mýto, Krížnu, Špitálsku, Jesenského, Karlovu Ves a späť. Dopravný podnik
bude cestujúcu verejnosť o zmenách informovať na internete,
ako aj vo vozidlách a na zastávkach MHD.
(SITA)
Dlhý život vďaka
makrobiotike?
Dlho žiť a pritom vyzerať čo najlepšie patrí medzi priority mnohých
ľudí súčasnej generácie.
Z
aručene fungujúce „recepty“ stravovania a návykov
životného štýlu by tomu mali
dopomôcť. Lenže v tom množstve sa orientuje len veľmi ťažko. Usmernila nás prednáška
v DK Zrkadlový háj.
Makrobiotika sa často skloňuje rôznych súvislostiach niektorí práve tento spôsob stra-
vovania považujú za extrémny,
no jej zástancovia majú príťažlivú teóriu: „Jedlami pripravenými na jej princípoch si môžeme vybudovať dlhovekosť,“
myslí si uznávaná odborníčka
Ing. Gabriela Žlebeková. Nie je
to však záležitosť len niekoľkých
chodov počas niekoľkých dní,
je to presedlanie na nový spô-
Od pondelka zrušili v Bratislave električkové linky č. 1, 11, 12 aj 16.
A
ko informovala hovorkyňa
Dopravného podniku Bratislava (DPB) Agáta Staneková,
spojenia nahradia upravené linky
električiek, ktoré pôjdu v zhustených intervaloch. Reorganizáciu
navrhol DPB pre výluku električkovej dopravy na Hlavnú stanicu
a cez tunel pod Hradom.
Zrušené električkové linky
Linka č. 1: spojenie zabezpečí linka č. 2 zo Železničnej stanice Nové Mesto na Námestie Ľudovíta
Štúra, resp. linka č. 4, ktorú predĺžili z Karlovej Vsi do Dúbravky.
Linka č. 11: dopravu zabezpečuje linka č. 5, ktorej trasu zachovali cez Šafárikovo námestie
do Rače.
Linka č. 12: spojenie zabezpečí
linka č. 4, resp. linka č. 6 zo Šafárikovho námestia do Karlovej
Vsi.
Linka č. 16: prepravu nahradia
linky č. 3 a 8, a to po Námestie
SNP resp. Kamenné námestie.
Električkovú linku č. 15 skrátili po Železničnú stanicu Nové
Mesto s novým číslom 2.
Linku č. 7 zachovali, jej prevádzku
rozšírili v odpoludňajšej špičke.
Zachovali aj linku č. 9.
Od tohto týždňa platí tzv. dvojlinkový variant, ktorý nezmení
priame spojenia dvoch liniek
do každej radiály. Znamená to,
že do každej mestskej časti budú jazdiť dve električkové linky
v zhustených intervaloch. Počas
pracovných dní v osemminútových a počas sviatkov a víkendov v pätnásťminútových intervaloch. V súčasnosti pre výluku
na Hlavnú stanicu a cez tunel
na trasách električiek dochádza k nedodržiavaniu cestovných poriadkov, zhlukovaniu a
meškaniu vozidiel. Nižší počet
liniek zvýši prehľadnosť siete a
pravidelnosť električkovej dopravy, čím sa zlepší jej plynulosť
a efektívnosť. Návrh reorganizácie dopravy predložil podnik
aj magistrátu, zohľadňuje pri-
meranejšie intervaly a dodržiava
potrebnú prepravnú kapacitu do
jednotlivých radiál.
Trasy nových električkových
liniek:
Linka č. 2 pôjde zo Železničnej
stanice Nové Mesto cez Vajnorskú, Trnavské mýto, Vazovovu,
Obchodnú, Šafárikovo námestie
na Námestie Ľ. Štúra a späť. Linka 3+8 pôjde z Rače cez Železničnú stanicu Vinohrady, Špitálsku, Nám. SNP/Kamenné nám.,
Obchodnú, Trnavské mýto, do
Ružinova a späť, pričom úsek
Rača – centrum bude označený
trojkou a úsek Ružinov – centrum označený osmičkou.
Linka č. 4 povedie zo Zlatých
MLADÁ PETRŽALKA
si uctila ženy
MNapriek mrazivému 8. marcu sa aktivisti a priaznivci občianskeho združenia Mladá
Petržalka rozbehli do petržalských ulíc a uctili si Medzinárodný deň žien (MDŽ).
Ide o milú príležitosť vyjadriť
všetkým dievčatám, slečnám
aj paniam, jednoducho ženám, úctu a poďakovanie.
Poďakovanie, že nám spríjemňujú život a robia ho nežnejším a krajším.
Naši aktivisti okoloidúcim dámam rozdávali irisy, namiesto
minuloročných
klinčekov,
keďže tento fialkový kvet je o
niečo odolnejší voči chladnému počasiu, ktoré v ten deň
vládlo celej Bratislave. Bolo
milé vidieť prekvapenia a
úsmevy na tvárach žien, ktorým sme tieto kvietky rozdali.
Taktiež sme si našli čas navštíviť aj milé a veselé obyvateľky z Domu tretieho veku
na Poloreckého ulici, čim
sme chceli zvýrazniť, že by sa
nemalo zabúdať ani na našu
najstaršiu generáciu.
Okrem hlavného zámeru,
ktorý sme chceli dosiahnuť,
a to je prejaviť úctu dámam
v každom veku, sa snažíme,
aby ohľaduplnosť a prívetivosť voči ženám bola samozrejmosťou nielen na MDŽ,
ale aj ale aj počas všetkých
dní v roku.
Oliver Kríž
MLADÁ PETRŽALKA
PETRŽALSKÉ NOVINY
Accentus Musicalis
V rámci bilaterálneho slovensko–
rakúskeho projektu s tematikou
historiografie a interpretácie starej
hudby usporiadaného 7. – 10. 3.
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, dostala ZUŠ Jána
Albrechta sídliaca v Petržalke jedinečnú možnosť zapojiť talentovaných žiakov do interaktívneho
workshopu ACCENTUS MUSICALIS
DEŤOM. Klaviristi Kristína Gyöpösová, Michal Volárik, Barbora Drugdová naštudované diela
J. Ph. Rameau, D. Scarlattiho, J. S. Bacha si zahrali nielen na tradičnom
koncertnom piane, ale priblížili sa
aj dobovej interpretácii a vyskúšali
si hudobný nástroj - čembalo. Agogické nuansy v duete, triu a kvartete
zobcových fláut v sonáte i pohyblivom gigue zvládli mladí hudobníci
na požadovanej umeleckej úrovni.
Cenné skúsenosti so spoluúčinkovaním s profesionálnym súborom
Musica aeterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom získali speváci a klaviristka Barbora Drugdová,
ktorá interpretovala 2. časť z klavírneho koncertu J. Haydna. Na záver
vystúpili žiaci sláčikového orchestra s Musicou aeterna v skladbe
A. Vivaldiho. Odborným garantom
workshopu a nasledujúceho koncertu bol uznávaný umelec Mgr.
art. Peter Zajíček.
23. 3. 2012 • 9
ŽIVOT PETRŽALKY/INZERCIA
Inšpirujúce hádanky dominovali
Ž
iaci Základnej umeleckej
školy Jána Albrechta sa zúčastnili na vedomostnej súťaži
z predmetu hudobná náuka.
Súťažili v troch kategóriach
jednotlivcov. Súťaž pozostávala
v riešení hudobných úloh z rôznych oblastí. Hudobnoteoretické poznatky, motívy a úryvky
známych piesní, intonačné, rytmické, percepčné činnosti, inšpirujúce hádanky boli dominujúcim prvkom k motivovaniu
a preukázaniu nadobudnutých
poznatkov počas štúdia na ZUŠ.
Výsledky priniesli radostné očakávanie a sladkú odmenu pre
všetkých účastníkov. Žiakov 1. a
CCC OBUV
1. PREDAJŇA NA SLOVENSKU
OC DANUBIA, BRATISLAVA
2. ročníka pripravovala Mgr. Jana
Valentovičová, 3. – 4. ročník ped.
Bc. Silvia Adamová, 5. – 6. ročník ped. Bc. Jana Lindtnerová.
Diplomy a vecné ceny získali v A,
B, C kategórii:
1. miesto: Nina Uharčeková,
Zuzana Zatkalíková, Magdaléna
Bečková
2. miesto: Nina Ševcová, Alžbeta Szabová, Simona Hranaiová
3. miesto: Adam Brilla, Patrik
Bohunský, Olívia Biskupská
Žiaci 7. ročníka hudobnej
náuky, ktorí tento rok absolvujú prvý stupeň ZUŠ, pripravili
na koniecv marca prezentáciu
projektu s tématikou hudobné
nástroje.
(bd)
Akcia trvá len 3 dni.
Zľava vám bude uplatnená
pri pokladni a nevzťahuje sa
na zľavnený tovar.
Slávnostné otvorenie
30. marca 2012
ZĽAVA
na všetko
20%
email: [email protected]
CCC
www.ccc.eu
10 • 23. 3. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
PSÍ ŽIVOT
Chov psov na sídlisku
Nie je veľa tém, ktoré vzbudzujú
v mestskom prostredí toľko rôznorodých emócií, ako je to v prípade chovu psov na sídlisku. A už vôbec neexistujú pre danú tému jednoduché a
rýchle riešenia, pretože tie vo veľkej
miere závisia hlavne od osobného
prístupu každého z nás k tejto problematike. Akékoľvek ideálne podmienky môžeme v Petržalke vytvoriť,
bez zodpovedného prístupu psičkárov na strane jednej a tolerancie zo
strany nepsičkárov na strane druhej
žiadne riešenia fungovať nebudú.
Toto konštatovanie však neznamená, že by sme ako poslanci mali rezignovať na zlepšenie podmienok
pre psičkárov, čo však musí ísť ruka v
ruke s nastavením jasných pravidiel,
ale hlavne ich kontroly a dodržiavania. Poslanecký klub SDKÚ-DS bude
iniciovať vyvážené riešenia, ktoré
budú rešpektovať rovnováhu medzi
právami a povinnosťami psičkárov.
Zlepšenie podmienok:
Ak chceme byť spravodliví, musíme
uznať, že Petržalka ako 150-tisícová
mestská časť trpí nedostatkom plôch
vyčlenených pre voľný pohyb psov.
Preto pripravujeme:
• rozšírenie plôch pre voľný pohyb
psov – vrátane prehodnotia súčasných lokalít, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti frekventovaných ciest,
• vymedzenie ohradených plôch určených na vyvádzanie psov,
• inštaláciu ďalších zberných košov
pre psov a dôslednú kontrolu dopĺňania vrecúšok na psie exkrementy (úvahy sú aj o zmene materiálu
a ich inštalácia aj na odpadkové
koše, aby boli dostupnejšie),
• osveta v podobe tlačových materiálov.
Striktné pravidlá a kontrola
Úprimne, dodržiavanie pravidiel
predpokladá kontrolu ich dodržiavania a uplatňovanie sankcií. Preto
budeme iniciovať:
• aktívnu súčinnosť mestskej polície s mestskou časťou podporenú
v rozpočte mestskej časti, zintenzívnenie kontroly dodržiavania
pravidiel VZN,
• zapojenie vlastných kapacít do
procesu kontroly (podnik Verejnoprospešných služieb, inšpektori
verejného poriadku),
• čipovanie psov, ktoré umožní jednoduchú identifikáciu majiteľa
psa, efektívnu kontrolu evidencie
psov a platby miestnej dane.
(ab)
Kedy
sa už koneč
konečne
čne
Ad:
dočkáme
riešenia?
Na list čitateľky, ktorý sme uverejnili v predchádzajúcom čísle PN ,
prišlo do redakcie niekoľko ohlasov. A ako to vždy pri tejto téme
býva, vytvorili sa dva tábory – psičkári a nepsičkári. Mostom,
čo ich spojí, by mali byť riešenia v prospech všetkých. Zaujímalo
nás teda, či poslanecké kluby petržalského zastupiteľstva sledujú
názory a stanoviská občanov a aké riešenia im ponúkajú.
P
lne sa stotožňujem s pisateľkou, že situácia v Petržalke, ale aj v ostatných MČ
Bratislava je alarmujúca.
Chovali sme psa a viem
koľko starostí okolo neho
bolo. Väčšina z nás, nevynímajúc chovateľov psov, chcú
mať čistý, krásne zariadený
byt, ale podaktorí mimo
bytu nemajú problém ničiť
majetok, odhodiť odpadky
na zem, alebo sa neunúvajú upratať výkaly po svojich
štvornohých
miláčikoch.
Vo veľkomestách sú bežne
vyhradené pre psov režimované výbehy, kde psy voľne
behajú, vyčistia sa a majitelia
sa môžu spolu porozprávať
a dozerať na bezpečnosť
a poriadok. Nikto sa neodváži mimo tohto územia
psa pustiť voľne behať. Aj
v MČ Petržalka sa zamýšľame nad režimovaným výbehom,, ktorýý už v Košiciach
existuje a pripravujeme prvý
pilotný projekt. Taktiež súhlasím s pisateľkou, že kontrola dodržiavania zákona
a poriadku je nedostačujúca
a je jednoduchšie dať papuču na auto ako pokutovať
arogantného psičkára. Otázne je, či zlyhal štát, magistrát alebo naša spoločnosť,
keď toto tolerujeme. Pred
mesiacom som si spravil náhodnú obhliadku odpadových košov na exkrementy
v Petržalke. Pri tomto výjazde som sa rozprával aj so
psičkármi. Privítali by viac
odpadových košov a hlavne
častejšie dopĺňanie vreciek.
Upozornili sme na tento nedostatok aj dodávateľa služby s tým, že si nedostatočne
plní svoje povinnosti a nech
spraví okamžitú nápravu.
Náš klub v súčasnosti pripravuje ďalšie podnety na
zlepšenie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku
obyvateľov Petržalky aj vo
vzťahu k psičkárom, o ktorých vás budeme priebežne
informovať.
Ing. Roman Masár,
1. zástupca starostu MČ
Petržalka a predseda klubu
Smer-SD, SNS, SF a OK
Vodiaci pes je neoceniteľný pomocník
Celoročnú zbierku organizuje od roku 2004 Výcviková škola pre vodiacich psov
(VŠVP), ktorá je jedným
z oddelení Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS). Zbierka púta pozornosť najmä svojou formou. Ako pokladnice slúžia
makety vodiacich psov –
čiernych labradorov, ktoré
sú po celý rok rozmiestnené
na 47 verejne prístupných
miestach po celom Slovensku. Zapojiť sa môže každý
ľubovoľným príspevkom,
vloženým do pokladnice
alebo na účet zbierky.
Celkový výnos verejnej zbierky Štvornohé oči
za rok 2011 je 8 101,99 €.
„Časť výnosu použijeme na
podporu chovu, výchovy
a výcviku vodiacich psov.
Ďalšiu časť využije ÚNSS
Viesť nevidiacu osobu je možno
najnáročnejšia
práca, akú človek
vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa.“
Výrok Brucea Johnstona sa stal mottom verejnej zbierky
Štvornohé oči.
na poskytovanie sociálneho
poradenstva a vykonávanie
sociálnej rehabilitácie nevidiacich klientov v mieste ich
bydliska,“ uvádza Katarína
Obuchová, koordinátorka
zbierky Štvornohé oči. „Ďakujeme všetkým podporovateľom zbierky. Umožňujú,
aby sa neoceniteľní psí pomocníci dostali k tým, ktorí
ich potrebujú,“ dodáva.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je
občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a
slabozrakých občanov, ich
priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac
ako 4 700 členov združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby,
poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji
Slovenska. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
vznikla v roku 1990.
Kontakt: www.unss.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 3. 2012 • 11
SÍDLISKO
Presýpacie hodiny
Čo by som chcel mať
Cirkus na kolieskach
pokračuje na ceste
Tak si tu v Petržalke žijeme. Cirkusovo.
Akrobaticko-zvierací cirkus pod šapitó s názvom Umenie a zážitok v tom
pravom zmysle k nám ešte nezavítal
(ešte je dosť zima, hoci si vedia podkúriť), zato akrobaticko-zvierací cirkus
v prenesenom slova zmysle pod šapitó
Spoločenský život s gorilovo-sasankovou príchuťou
tu máme nonstop – a ten nám podkuruje furt.
Či už pred voľbami alebo po nich. Viď mediálne výstupy na ktoromkoľvek televíznom kanáli či
na ktorejkoľvek rozhlasovej vlnovej dĺžke alebo
v tlači či na internete. Aféry, škandály, staré resty,
nové výpady či výpadky, reálne aj nereálne vízie,
spojenectvá, nepriateľstvá... to všetko nás – zase
- obklopuje. Len trochu v pozmenenom personálnom prevedení.
Miško Hrdopýško, večný klaun a zabávač v našej petržalskej partii zvieraciu tému hneď obrátil
na veselú nôtu otázkou do pléna: „Ako sa môžete
dostať do Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží?“ Vierka, bledá ako stierka, sa zamyslela:
„Akurát tak električkou, ale netuším koľkatkou. Lebo
jednak my Petržalčania sme zvyknutí na autobusy,
a jednak niektoré električky zrušili úplne...“ Miško
ju hneď zahamoval, že tadiaľ cesta – ako odpoveď
na jeho otázku – jednoducho nevedie. Netrpezlivý
Ferdiš Nevíš zamrmlal popod svoje pestované bajúzy: „Už nás nenaťahuj, bude v tom aj tak kuleha.
Tak ako sa tam môžeme dostať?“ Miško Hrdopýško
sa doširoka usmial: „Dajte sa vypchať.“
A môžeme sa už teraz dať vypchať aj vo veciach verejných, už sme si svoju páku na jedno
použitie „minuli“. Šaltpáky našej budúcnosti sme
zverili, dúfajme, že nie „zvieracím“ zástupcom. Tá
nádej nás – optimistov – drží nad vodou. Ostatných aj iné. Ako zavalila naša nová členka Katka
Taľafatka, ktorá sa nedávno na Dvory presťahovala z Dúbravky do menšieho bytu, niektorí trpia –
zľahka povedané – svojsky. Napríklad taký Gejza.
Doktor sa ho opýtal: „Pán Gejza, akú máte fóbiu?“
A on úprimne: „Ja mám Škoda Fóbiu...“ Želám vám,
aby ste nemali ani škodu, ani fóbiu, ani iné trápenia.
Nech už sa deje čokoľvek.
Vaša Dáša
Kresba: Natália Murat-Oravcová
v
V
Petržalke by som
chcel viac zelene,
futbalové ihrisko, športové centrá a čistotu. Konečne by mohli postaviť
ten futbalový štadión,
ktorý sľubujú už dlhé
roky. Viac zelene preto,
lebo teraz sa skoro na
všetkých lúkach stavajú
veľké domy a obchody.
Určite viac čistoty v Petržalke. Pomohlo by, keby
sa aj občania Petržalky
viac starali o svoje okolie.
Stačilo by upratať si pred
svojím domom. Chceli by
sme, aby sa občania Petr-
Petržalke
žalky zapájali do našich
upratovacích akcii a spoločne by sme tak zabránili záplave odpadkov v
Petržalke. Chcel by som,
aby v Petržalke vyrástla
plaváreň, športová hala
na ZŠ Černyševského 8
- čo sľuboval exstarosta
Petržalky Milan Ftáčnik.
Hala na florbal, halový
futbal a podobné halové
športy. V Petržalke by
som tiež chcel ihriská pre
tínedžerov, lebo keď idú
nejakí 14-roční chalani
na detské ihrisko, tak ich
mamičky hneď vyhadzu-
jú, a takto by mohli byť
na vyhradenom ihrisku
pre nich. V Petržalke by
mohli byť ľudia, ktorí
budú chodiť v piatok a
sobotu v noci do nočných
podnikov a pozerať sa, či
tam nie sú nejakí mladiství. Potom by zavolali
políciu a tá by zavolala
ich rodičov. V Petržalke veľmi veľa detí od 11
do 16 rokov fajči, fetuje,
pije alkoholické nápoje
a podobné škodlivé veci.
Robil som menšiu anketu
medzi spolužiakmi a kamarátmi.
Romana Dusíková
(16 rokov)
Chcela by som v Petržalke Lunapark. Ale taký,
že by sme si zaplatili
napríklad 10 € na deň
a môžeme sa voziť koľko
chceme.
Andrea Badúrová
( 11 rokov)
Ja by som chcela v Petržalke plaváreň a veľkú
športovú halu. Taktiež
by som chcela veľký akvapark.
Lukáš Chovan
Foto archív redakcie
Expedícia Panelstory:
Na bicykli
abstraktnou krajinou
bratislavských sídlisk
Hromadná bytová výstavba bola jedným z najambicióznejších a súčasne najproblematickejších projektov modernizmu.
B
ratislava je v európskych pomeroch je
dinečným
príkladom
koncentrovanej a plošne
rozsiahlej realizácie kolektívneho bývania. Na
jej území sa uplatnilo
najväčšie množstvo urbanistických koncepcií,
otestovalo najviac typov
panelovej prefabrikácie
a realizovalo najväčšie
množstvo
panelových
bytov, v ktorých pred 20
rokmi žilo takmer 80 percent obyvateľov mesta.
Bratislavské sídliská predstavujú dedičstvo, ktoré
provokuje monumentálnosťou, monotónnosťou,
generovaním spoločenských problémov, ale aj
vitalitou a schopnosťou hostia zviazaní s témou ročníkom tohto podujatia. Aj preto čaká na aktívbratislavských sídlisk.
premeny.
Dni architektúry 2012 nych účastníkov niekoľko
Dni architektúry 2012
sprostredkujú historic- sú jubilejným desiatym zaujímavých prekvapení.
ký, trochu romantický,
a hlavne dynamický
1. 6. 2012 o 18. h
a slobodný pohľad na hroCyklojazda neexistujúcim bulvárom Petržalky
madnú bytovú výstavbu v
(v spolupráci s Critical mass/cyklokoalícia Bratislava)
Bratislave. Formou cyklo2. 6. 2012 Cykloexkurzie
exkurzií poodhalia histó9. – 12. h
riu výstavby jednotlivých
Sídliská na západe: nepostavené Podhradie – vertisídlisk, upozornia na ich
kálne segregovaná Karlova Ves – experiment Dlhé
urbanistickú štruktúru,
diely
verejné priestory, parky,
13. – 16. h
výtvarné diela i architekSídliská na východe: históriou nabitá Ružová dolina
tonické lahôdky skryté
– najobľúbenejší Ružinov – utópia Medzi jarkami
v anonymite sériovej zá17. – 19. h
stavby.
Sídliská severovýchodného rozvojového smeru:
Na jednotlivých zaprvá a najlepšia Februárka – konzistentné sídlisko
stavenia
cykloexkurzií
Hostinského
prehovoria
architekti,
urbanisti, umelci a ďalší
12 • 23. 3. 2012
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PETRŽALSKÉ NOVINY
V prieluke domov Fedinova 16 a 18 má vyrásť
štrnásťposchodová bytová
budova s doplnkovou
funkciou administratíva
a obchod. Obyvatelia,
ktorých sa jej výstavba
priamo týka, svoj nesúhlas vyjadrili odovzdaním petície niekdajšiemu starostovi
Milanovi Ftáčnikovi.
Novostavba v prieluke
devastuje byty
Z
ámer to nezastavilo. Už
na jar 2009 bolo vydané
stavebné povolenie. Projekt
polyfunkčného objektu realizuje spoločnosť BSS, s.r.o.,
ktorá ho odkúpila od akciovej spoločnosti Eurodom. Pri
výkopových prácach sa obyvateľom susediacich bytov začali objavovať prvé praskliny v
paneloch, opadávala omietka i
kachličky. Narušenia pokračujú aj vo vyšších poschodiach.
Spoločnosť Správa domov,
s.r.o., ktorá má na starosti
Fedinovu 18, uviedla vedomosť o poškodenom byte:
„Ihneď po zistení poškodenia
sme kontaktovali zástupcov
investora a po ohliadke a dojednaní sa investor zaviazal,
že škodu na byte na vlastné
náklady odstráni.“
Bytové družstvo, zastupujúce záujmy obyvateľov
z vchodov Fedinova 14 a 16,
eviduje 32 bytov. V statickom
posudku, ktorý si nechali
vypracovať, sa konštatuje,
že chyby vznikli v dôsledku výstavby. Občania sú tak
traumatizovaní dvojnásobne,
jednak samotným procesom
stavby, pri ktorom sa museli
zmieriť s hlučnosťou a prašnosťou len pár centimetrov
od svojich okien, a tiež devastáciou bytov, za ktoré mnohí
ešte splácajú hypotéku. Mestská časť iniciuje ich stretnutie
so stavebníkom, z ktorého by
mala vzísť dohoda o náprave,
respektíve kompenzácii materiálnych škôd.
Obyvatelia majú tiež obavu, že ďalšie zahusťovanie sa
odrazí v už aj tak problematickom parkovaní. Dodajme,
že spoločnosť má okrem výstavby povolené aj vybudovanie 76 parkovacích miest
na blízkych pozemkoch, 32
kolmých parkovacích miest
bude vybudovaných na Fedinovej ulici a 44 na parkovisku zo strany Prokofievovej,
v nadväznosti na jestvujúce
parkovisko.
V rámci problematiky sme
oslovili zainteresované strany. Už v nasledujúcom čísle
(PN 7/2012) vám prinesieme rozhovor so zástupcom
spoločnosti BSS, s.r.o.
Dvojstranu priprvila
Lucia Drevická
FAKTY
Polyfunkčný dom Fedinova
staviteľ: Bratislavská stavebná spoločnosť, s. r. o.
počet poschodí: 14
počet bytov: 72
počet ateliérov: 6
jednoizbové byty: 30 m2
dvojizbové byty: 51 m2
suterén: obchodné priestory 110 m2
cena bytov: 1 693 eur až 1 776 eur za m2
počet parkovacích miest: 76
Vyjadrenie Bytového družstva
B
ytové družstvo Petržalka
ako správca a spoluvlastník bytového domu Fedinova
14-16 po vzniku a nahlásení prvých trhlín vlastníkmi
bytov na Fedinovej 16, ktoré
sú v susedstve výstavby polyfunkčného objektu, zabezpečil vypracovanie súdnoznaleckého statického posudku,
ktorý mal zdokumentovať a
zistiť stav trhlín, ďalej mal zistiť čím sú trhliny zapríčinené
a či sú staticky nebezpečné.
V novembri 2011 súdny
znalec vykonal obhliadku
všetkých bytov, v ktorých boli
zistené, nahlásené trhliny a
zistené relevantné poruchy
zdokumentoval graficky i fotograficky. Súčasne na niektoré trhliny osadil sadrové
terče, umožňujúce následný
monitoring rozvoja porúch.
Súdnoznalecký – statický posudok v závere konštatoval, že
trhliny sú zapríčinené výstavbou polyfunkčného objektu a
že trhliny nie sú nebezpečné
pre vlastníkov bytov a stabilita stien je stále dostatočná.
V mesiaci január 2012 počas betonárskych prác dodávateľa bočnej nosnej steny
polyfunkčného objektu, susediacej s obvodovou štítovou stenou bytového domu
Fedinova 16 na úrovni 9.
poschodia, boli vlastníkom
bytu nahlásené nové trhliny.
Na základe tejto skutočnosti
bol Bytovým družstvom Petržalka okamžite zabezpečený
druhý súdnoznalecký – statický posudok, ktorý má posúdiť stav a závažnosť porúch
v danom byte.
Statik po obhliadke a zdokumentovaní stavu konštatoval nové trhliny prakticky v
celom byte a zistil vodorov-
23. 3. 2012 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
S problémami sa budeme pasovať
roky
Z
Neviem, či si dokážete predstaviť, že si kúpite byt, zoberiete si
hypotéku, celý byt prerobíte, pretože sú tam staré elektrické
rozvody, staré okná, jadro... Požičiate si veľa peňazí, ale máte
pocit, že už máte svoje a že už len neprísť o prácu
a splácať hypotéku, nájomné.
razu vám niekto vo výťahu povie, že niekde
počul, že stánok, ten stánok s
občerstvením medzi domami,
je zrušený, lebo sa mu niekto
vyhrážal rovnako ako stánku
so zeleninou. Poviete si, kecy,
a idete ďalej. Po nejakom čase
opäť vo výťahu počujete, že
pozemok, kde boli stánky,
predali nejakému investorovi.
Zrazu je vo výveske oznam
z Mestskej časti Petržalka
o tom, že sa o 2-3 dni začne
územné konanie, lebo vám
budú stavať pri okne nový panelák. Vo veľmi krátkom čase
zburcujete susedov a spíšete
petíciu o nezmyselnom projekte – nedá sa tu parkovať,
nejde o rozvojovú, ale ustálenú lokalitu a niekto sa musel
pomýliť. O. k., na základe
toho dá Ftáčnik pokyn na opakovanie územného konania.
Investor sa chová bezočivo,
pretože má všetko legálne vybavené a už to nikto nezastaví.
Nikomu neprekáža zásah do
existujúceho komfortu, preplnenie už aj tak predimenzovanej lokality. Potom sa dozviete
o nejakom smiešnom návrhu
investora na vyrovnanie (500tisíc Sk), ktoré však nevyrovná nič, pretože požadujete,
aby sa tu nestavalo. Dozviete
sa, že už prebehlo stavebné
konanie bez vašej účasti, nikto
vás nepotreboval pozvať, lebo
na výveske v úrade to vraj
bolo a je váš problém, že ste
tam neboli. Potom sa znovu
len tak vo výťahu dozviete, že
pôvodný investor predal projekt novému.
Ten dom pretŕča na každú stranu 4 metre, z každej
strany (keďže je z juhu) nám
tieni. Nebudem sa rozpisovať
o popraskaných obkladoch v
kúpeľni, WC a kuchyni, popraskané steny a opadávajúce
omietky majú všetci susedia.
Pri stavbe nám z každej strany poškodili parapetnú dosku. Všetky izby treba opraviť,
praskliny vystužiť a vymaľovať. Investor ponúka, že po
skončení stavby sa spíšu poruchy a tie opraví. Neviem,
ako si to predstavuje, či bude
demontovať vstavanú skriňu,
kuchynskú linku, kam odnesie uložiť tie veci odtiaľ a kde
budeme bývať dovtedy my.
S takýmito problémami sa
pasujeme už nejaké roky a ešte
nejaké roky, resp. navždy, sa
budeme. Parkovanie už nevyrieši nikdy nikto, aj keď opravia praskliny, tak budova bude
sadať a ťahať základy aj druhej
budovy. Bytové družstvo Petržalka, ktorému tento úsek pripadá do správy, neurobil ani
najmenšie opatrenie, všetky
úrady konajú podľa zákona a
obyčajný občan je zaujímavý,
iba keď je neplatič. Keď má
niekto trochu viac peňazí, tak
z tejto skorumpovanej Bratislavy už dávno utiekol niekam
na dedinu. Rýchlo postavená
králikáreň, rýchly zárobok,
keď bude „priekak“, tak to zabalia, zrušia eseročku...
Je fakt, že súčasný investor
má aký-taký záujem komunikovať. Aj keď do dnešného dňa
nie je na papieri žiadna forma
riešenia problémov. Neviem,
čo ešte môžeme urobiť, keď
po dokončení stavby a utíšení
medializovaného problému
investor vyhlási, že všetky
škody, ktoré nám vznikli na
začiatku stavby, vlastne už
existovali aj predtým.
nú trhlinu v stenovom paneli
v kuchyni, ktorá poukazuje
na zlomenie stenového panelu. Táto vodorovná trhlina
vznikla pôsobením bočného
tlaku na štítovú stenu v úrovni 9. podlažia. Z charakteru
porúch statik konštatoval, že
poruchy boli spôsobené pri
betonáži priľahlej steny polyfunkčného objektu. Statik ďalej konštatoval, že porušenie
stenového panelu v súčasnosti
nehrozí, ale panel je potrebné
opraviť tak, aby mal pôvodné
vlastnosti z hľadiska nosnosti
a celistvosti.
Na základe tejto skutočnosti Bytové družstvo Petržalka
požiadalo Stavebný úrad MÚ
Petržalka, aby zastavili výstavbu polyfunkčného objektu až
do doriešenia ďalšieho bezpečného postupu výstavby a
návrhu zabezpečenia trhlín
dodávateľom stavby. Po rokovaniach na MÚ Petržalka bola
výstavba objektu zastavená
a MÚ Petržalka vykonal obhliadku dotknutého podlažia
a zaviazal dodávateľa, aby navrhol bezpečné riešenie pokračovania hrubej stavby polyfunkčného objektu tak, aby
nedošlo pri pokračovaní prác
k ďalším poruchám na štítovej
stene bytového domu, a tým
aj v bytoch. Projektant statiky
stavby polyfunkčného objektu navrhol nové konštrukčné
riešenie postupu výstavby
hrubej stavby polyfunkčného
objektu.
Na základe tejto skutočnosti Bytové družstvo Petržalka
požiadalo súdneho znalca
statiky, ktorý doteraz vypracoval oba posudky, aby posúdil nový návrh predložený
dodávateľom stavby. Súdny
znalec návrh projektanta statiky posúdil a následne odsúhlasil ďalší postup výstavby.
Po rokovaniach Bytového
družstva Petržalka a dodávateľa stavby bolo dohodnuté,
že dodávateľ stavby písomne
zašle dotknutým vlastníkom
bytov vyhlásenie stavebníka, v
ktorom priznáva, že praskliny
vznikli realizáciou výstavby
polyfunkčného objektu. Súčasne sa v ňom zaviaže, že po
opätovnej obhliadke bytov po
skončení hrubej stavby navrhne individuálne každému
vlastníkovi spôsob odstraňovania a likvidácie chýb.
Vyhlásenie v takýchto intenciách dodávateľ už odovzdal
vlastníkom bytov, v ktorých sa
prejavili vizuálne poškodenia
steny.
Úrad
sa ti
pokúsi
Graffi
o zmier medzi
staviteľom
a poškodenými
Na začiatku februára
petržalský stavebný
úrad pozastavil stavbu
na Fedinovej ulici. Bola
to reakcia na sťažnosti
obyvateľom susediaceho domu, ktorým
v dôsledku výstavby
vznikajú poškodenia
bytov.
S
Obyvateľ Fedinovej 16
Ing. Vladimír Kesegh,
predseda Bytového družstva
Petržalka
tavebný úrad vykonal
obhliadku stavby a následne vyzval spoločnosť
BSS, s.r.o., aby posúdila
vzniknuté škody, navrhla
opatrenia, tak aby stavba neohrozovala verejné
záujmy chránené stavebným zákonom, práva a
záujmy vlastníkov bytov
a nebytových priestorov.
Úrad žiadal o preskúmanie či je výstavba v súlade
s projektovou dokumentáciou, či panelák na Fedinovej 16 vyhovuje mechanickej odolnosti a stabilite.
Spoločnosť mala zistiť, či
jej realizácia spôsobila poškodenie predmetného
bytového domu, riešiť potrebné opatrenia spolu s
vlastníkmi bytov a predložiť správu o navrhnutých
opatreniach a ďalšom
postupe prác. Spoločnosť
BSS, s.r.o., predmetnú
správu, súčasťou ktorej je
aj znalecký posudok, už
odovzdala. Po tomto kroku úrad umožnil pokračovať v stavbe.
V záujme riešenia situácie sa starosta Petržaklky
Vladimír Bajan obrátil na
Slovenskú stavebnú inšpekciu so žiadosťou o
posúdenie technológie
stavby
polyfunkčného
objektu. Ako nás informovala hovorkyňa Petržalky,
miestny úrad chce zorganizovať stretnutie spoločnosti BSS, s.r.o., a majiteľov
poškodených bytov, na
ktorom by mali nájsť riešenie akceptovateľné pre
obe strany.
(ld)
14 • 23. 3. 2012
Krimipríbeh
Bábiky, žubrienky a sex
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po
týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare, alebo
na telefónnom čísle 158,
prípadne na e-mail [email protected]
Erika Hambálková, (48)
z Bratislavy
Popis osoby: je asi 175 cm
vysoká, strednej postavy, má
hnedé oči a čierne vlasy.
Na menovanú vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na
zatknutie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.
Roman Kača, (39)
z Bratislavy
Popis osoby: je asi 170 cm
vysoký, strednej postavy, má
hnedé oči a čierne vlasy.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na
zatknutie pre prečin nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.
Mnohé spolužiačky, neboli to iba dievčence
z maturitného ročníka aj mladšie, ktorým sa
lýtka zapaľovať začínali, za ním pred rokmi
priam šaleli.
B
ol to deň plný slnka, keď
im driečny mladík s hollywoodskym výzorom prvého
milovníka venoval letmú pozornosť. V učení síce Štefan
(26) nebol žiadny lumen, do
análov gymnaziálnej kroniky sa zlatom nezapisoval, na
jeho prirodzenej príťažlivosti
podfarbenej darom ľahkej komunikácie to však neuberalo.
Bol trendy. Nečudo, že dievčenské osadenstvo ho priam
zbožňovalo, ale aj keď opätoval pohľady, najväčšie školské
sexice zostávali len v polohe
družného doberania. Vysokoškolské štúdia, z ktorých
si odniesol inžiniersky titul,
niesli príznak strednej školy.
Opäť sa opakovali, často až
lascívne pohľady štylizovaných nýmf, zavše to pripomínalo ponukový list z ktorejsi
uličky lásky na Pigalle. Bez
problémov odolával, tak ako
predtým, ani teraz ho to nijakovsky nevzrušovalo. V tom
pravom i prenesenom zmysle
slova. Sexuálne potreby si občas kompenzoval náhodnou
známosťou, častejšie masturbáciou. So sebazaprením sa
mu darilo odolávať lákaniu,
ktoré bolo silnejšie ako si zo
začiatku, vtedy na strednej,
myslel. Priťahovali ho ženy,
to áno, priam magicky, ale
boli to ešte žubrienky vo veku
osem či desať rokov. Živé
vábničky mu stále častejšie
prinášali spomienky na vyobliekané bábiky s anjelskými
tváričkami, ktoré patrili medzi jeho obľúbené hračky
škôlkarského veku.
Popoludnie páchlo rozpáleným asfaltom a exhalátmi aut, pohybujúcimi sa ako
zaspaté chrobáky na vzdialenejšej ulici. Teplé slnečné lúče
neskorého letného dňa vylákali von na bicykel štvrtáčku
Lenku, ktorá sa pred dvoma
dňami vrátila z prázdninového tábora. Znudene točila pedálmi po takmer ľudoprázdnom sídliskovom chodníku a
rozmýšľala čo robiť, ako zabiť
nehybný čas, ktorý jej na najbližšie hodiny nesľuboval
žiadny zvrat. Stačila chvíľka
nepozornosti a zradná štrbina ako stvorená na nešťastný
pád, urobila svoje. Pokrivkávajúc vedľa bicykla sa Lenka
pomaličky odobrala domov.
Pri vchode sa stretáva s ujom
Števkom, susedom, ktorý sa do domu prisťahoval
pred rokom a ktorého mal
pre jeho šarm a ochotu pomôcť každý rád. - ... čože sa
ti stalo, Lenka? - je zvedavý
a pozerá sa na jej oškreté koleno a podriapaný lakeť. - Poď,
chybu napravíme, ošetríme
bicykel aj nahodíme lakeť.
Joj, veď som to pobabral, ošetríme lakeť, nahodíme reťaz,
tak to má byť, no nie? To už
boli v suteréne, kde mal svoju
dielničku. Reťaz bola nahodená raz - dva, na poriadok
treba dať ešte ranky. Ruky
roztrasené vzrušením sa
začínajú dotýkať miest, ktoré Lenka nemá poranené,
stále bližšie a intenzívnejšie
zasahuje do sexuálnej sféry
drobnej slečny, si ako malá
bábika, taká krásna a taká
milá, vraví prekvapenému
dievčatku a hladká ju po vlasoch, na prsiach a siaha pod
krátku sukienku, hmatá pod
nohavičkami. - Nie, nerobte
ujo, to nie, bolí...! Pustil ju,
šokovanú - nič mame nevrav,
lebo pôjdeš do detského domova, rozumieš?! Zadúšajúc
sa vzlykmi vybehla, zabudla
aj na bicykel, ktorý jej ujo
neskôr priniesol až pred ich
bytové dvere.
Polícia si Štefana odviedla
z domu ešte pred západom
slnka. Osudy zla sa nerodia
iba pod pláštikom noci.
V Bratislavskom kraji zaznamenali v januári 2012 policajné štatistiky tri sexuálne zneužitia (SR 64),
na základe ktorých bola trestne stíhaná jedna osoba (objasnenosť 33 %). Tak vraví § 201 zákona
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti so sexuálnym zneužívaním: Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov, alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne
zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody až na dvadsať rokov - je závažnejší spôsob konania,
osobitný motív, čin spáchaný na chránenej osobe, smrť, krízová situácia a. i.).
Zviditeľniť sa znamená život
Radoslav Kvačka, (41)
z Bratislavy
Popis osoby: je 166 -170 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
hnedé vlasy a hnedé oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Dunajská Streda
príkaz na zatknutie pre prečin ublíženia na zdraví.
PETRŽALSKÉ NOVINY
KRIMI
V
lani sme na našich cestách zaznamenali 14 991
dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 324 osôb.
Oproti roku 2010 najviac
klesol počet usmrtených
chodcov, a to zo 113 na 75.
Zásluhu na znížení počtu
usmrtených má v nemalej
miere aj projekt Ministerstva
vnútra SR a Prezídia Policaj-
ného zboru Vidieť a byť videný z apríla 2007, ktorého
cieľom je zviditeľniť účastníkov cestnej premávky, najmä deti a skôr narodených.
Z dlhodobých analýz a štúdií
vyplýva, že pri dopravných
nehodách
nemotorových
účastníkov sú najčastejšími
príčinami náhly vstup chodca na vozovku tesne pred
idúce vozidlo a nesprávny
odhad pri prechádzaní komunikácie. Chodci, ako najzraniteľnejší účastníci cestnej
premávky, sa najbližšie budú
môcť stretnúť s preventívnodopravnou akciou na Panónskej ceste v utorok 27. marca
ráno od siedmej do ôsmej
hodiny. Cieľom akcie je upozorniť chodcov na riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky.
ZPolícia
policajného
bloku
upozorňuje
Vodiči s opicou
Na Panónskej ceste jazdil s vozidlom VW Transporter Vladimír
M. (36) z okresu Levice z pruhu
do pruhu tak podivne, že upútal
hliadku polície. Dychová skúška
potvrdila podozrenie - 0,90 mg
etanolu na liter vydychovaného
vzduchu (1,87 promile) bolo dôvodom, že vodič skončil za policajnými mrežami.
Opicu si so sebou do auta Opel
Astra vzal aj následne obvinený
Marek B. (27) z Petržalky, ktorého
zastavili a skontrolovali policajti
na Beňadickej ulici. Už pri prvotnej
komunikácií bolo zrejmé, že vodič
je pod vplyvom alkoholu. Dychovou skúškou mu policajti namerali
hodnotu 0,95 mg/l, čo v reči zákona je stav vylučujúci spôsobilosť
viesť motorové vozidlo.
Tabakový gangster
Do predajne Trafika na Švabinského ulici sa rozhodol vojsť M. H. (37)
Bratislavy. S vyhrážkou použitia
zbrane si zo zásuvky elektronickej
pokladne vybral všetky papierové
bankovky a z predajne odišiel. Za
sebou nechal škodu vo výške 325
eur a šokovanú predavačku. Radosť z gangstersky získaných peňazí mu pokazili policajti, ktorí ho
vypátrali a dopravili za mreže.
Dobrák v Mazde
Policajti si na Viedenskej ceste
všimli zaparkované vozidlo Mazda
s viedenským evidenčným číslom
a muža, ktorému z okna na strane
vodiča trčala von iba zadná časť.
Bol to dobrák, ktorý im vysvetlil, že
ide o vykradnuté auto a on sa snaží
nájsť doklady, aby mohol informovať majiteľa. Rozbité okno, kameň
na zadnom sedadle a povytiahnutý panel s rádiom už vysvetliť nevedel. V ďalšej dobročinnej aktivite
Michalovi (26) z Bratislavy zabránili
policajti umiestnením do cely policajného zaistenia s obvinením
z krádeže v štádiu pokusu.
Viete, že...
... od začiatku tohto roka do 4. marca 2012 vzniklo v Slovensku
1 795 požiarov, ktoré spôsobili
priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 6 227 068 eur? Pri
požiaroch prišlo o život 15 osôb
a 69 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je počet požiarov nižší o 379, pozitívom
je aj zníženie počtu usmrtených
o jednu osobu.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
23. 3. 2012 • 15
MESIAC KNIHY
Anketa
Lásku ku knižkám treba pestovať odmala
Čítajú naši školáci?
Záľuba detí v literatúre sa vytráca, aspoň to tvrdia štatistiky. Na druhej strane tituly ako Harry
Potter dokázali vydavateľom a kníhkupectvám zarobiť fantastické zisky.
Ak áno, po akých knižkách
najradšej siahnu?
Odpovede sme zisťovali
v krátkej ankete:
Sofia (13): - Čítam už od detstva, najčastejšie počas víkendov a prázdnin. Najviac ma
bavia horory a detektívky. V
mojom okolí číta málo detí,
radšej sa hrajú na počítači. To
rada robím aj ja, no knihy sú
celkom iné. Na Vianoce som
chcela tablet, ale rodičia povedali, že až keď ma príjmu na
strednú školu. Takže si musím
počkať ešte pekne dlho.
Dávidko (9): - Čítam knihy,
ale viac na internete. Napríklad
wikipediu. Je tam veľa zaujímavých informácií. Z normálnych
knižiek mám rád dobrodružstvá
a detektívky, napríklad Troch
pátračov. Chodím aj do knižnice. Myslím, že by mali deti viac
čítať, aby boli vzdelané.
Adam (12): - Čítam celkom rád,
nie však doma, ale hlavne v
škole. Čítam detektívky, ostatné
ma nebavia. Keď nečítam, vo
voľnom čase sa hrám na počítači, upratujem alebo sa učím.
Sára (13): - Čítam, len keď mám
„zaracha“, hlavne teenagerské
romány, drogy, alkohol a tak.
Najviac sa mi páčila kniha Risknem to s punkerom.
Jakub (9): - Ani veľmi nie, radšej sa hrám vonku s kamarátmi.
Moja sestra číta veľa, no mňa to
až tak nebaví. Mama ma prihlásila do knižnice, keď som bol
ešte malý. Vtedy som tam občas
chodil, no už na to nemám čas.
O
tázky spojené s čítaním
sme adresovali ľuďom,
ktorých povolanie je úzko
previazané s knižkami pre
deti a mládež. Oslovili sme
úspešného spisovateľa Jána
Uličianskeho, Ľudmilu Brunnerovú, ktorá v petržalskej
knižnici pracuje dvadsať rokov, popularizátora čítania
Tibora Hujdiča a Danielu
Petríkovú, riaditeľku ZŠ Prokofievova, ktorá participuje
na tvorbe učebníc literárnej
výchovy. O názor sme požiadali aj tých najdôležitejších,
petržalských školákov.
O akých knihách sa deti radi
učia?
Daniela Petríková (riaditeľka
ZŠ, slovenčinárka):
Ťažko povedať, či sa deti rady
učia o knihách. Skôr by som
povedala, že sa dajú navnadiť
na čítanie kníh, ak sa im ponúkne zaujímavá ukážka, ak
dostanú správny podnet, aby
vzali knihu do ruky. Ak deti
prejavia záujem o knižky, je to
väčšinou prekladová fantasy
literatúra.
S poľutovaním musím
skonštatovať, že súčasná
slovenská tvorba je zameraná skôr na generáciu do
10 rokov, starším (14- až
15- ročným) často nie je
čo ponúknuť. Povinná alebo odporúčaná literatúra
dnes neexistuje, ide naozaj
o podnety zo školy a z rodiny. Naše deti majú možno
veľké šťastie, lebo na škole
máme nielen výborne fungujúcu školskú knižnicu, ale v
budove má sídlo aj pobočka
miestnej knižnice. Tam chodia rady, ba dokonca aj veľkú
prestávku sú ochotní stráviť
v niektorej z knižníc.
Mení sa s generáciami detí popularita literárnych žánrov?
Ľudmila Brunnerová (knihovníčka):
Musíme skonštatovať, že
vo väčšine prípadov sa vkus
mení a je ovplyvňovaný médiami. Teraz deti zaujímajú
Mesiac knihy - podujatia v našej knižnici
Knižnica pracuje s knihami, s čitateľmi, veľkými
aj malými počas celého roku, no marec je v niečom
pre nás výnimočný. Je sviatkom, vďaka ktorému sa
informácie o práci knižníc, o ich význame
a smerovaní, hovorí častejšie ako inokedy.
M
iestna knižnica Petržalka poskytuje služby na
10 pobočkách. Vo svojich fondoch sústreďuje 236 347 knižných jednotiek v hodnote 894
076 €, odoberá 48 titulov denníkov a časopisov v 103 exemplároch. Má takmer 8 200 čitateľov. Ročne obslúži asi 106-tisíc
návštevníkov a na online služ-
knihy o čarodejniciach a upíroch a s akčnými bojovými
situáciami. Mystika je na prvom mieste, všetko vymyslené, neskutočné, hlavne aby to
už bolo sfilmované. Klasické
príbehy detí veľmi nezaujímajú, prípadne sa to boja dať
najavo. V minulosti používali knihy na referáty, dnes to
už za nich robí internet. Ale
ešte sú deti, ktoré sa nechajú
ovplyvniť rodičmi a siahnu
po nádherných knihách ako
Anna zo Zeleného domu, zisťujú, že zážitok z nich je oveľa
väčší a bohatší. Čenkovej deti
čítajú ako niečo nepredstaviteľné, fantastické a túto knihu
berú ako rozprávku. Musím
však skonštatovať, že deti,
ktoré pravidelne siahajú po
knihe sa postupne prepracovávajú k zložitejším žánrom,
ktoré ich obohacujú a poučia,
ale aj zabavia. Stále záleží na
rodičoch, učiteľoch a knihovníkov, akú cestu si vyberú, čo
im odporučia.
obrázkami.) Pre mňa je však
najdôležitejšia
originalita:
nechutia mi „odvary“ z komerčne úspešných titulov.
Nazývam ich „kníhburgery“.
Tie by som deťom zakázal.
Ako môžeme v dieťati vzbudiť
záujem o čítanie?
Tibor Mrkvička Hujdič (detský kníhkupec a rozprávač):
Dospelí – čítajte si pre seba
– dieťa vidí, že čítanie patrí k
životu – veľmi dôležité. Dieťaťu čítajte od dvoch rokov až
do desiatich rokov pravidelne – každý deň asi 15 minút.
Zaobstarajte si výborné knihy – na internete sú zoznamy
kvalitných kníh pre deti od
Z. Stanislavovej, M. Andričíkovej či D. Heviera. Vytvorte
si doma detskú knižnicu – a
v nej majte aspoň 50 – 100
kníh. Zapíšte sa do najbližšej
knižnice a navštevujte ju pravidelne s dieťaťom. Počúvajte
rozprávky na CD. Tešte sa s
knihami :).
Autor a foto (ld)
Čo by nemalo chýbať dobrej
detskej knižke?
Ján Uličiansky (spisovateľ):
Recept na úspešnú detskú
knihu neexistuje, ale bez
atraktívneho hrdinu, pútavého príbehu, nezvyčajného prostredia a šťavnatého
autorského jazyka sa to asi
nezaobíde. Ak sa k tomu
pridajú zvieratká, štipka
tajomstva a za hrsť mágie
– úspech je zaručený. (Je
vhodné, aby sme to servírovali v dobre stráviteľnej
grafickej úprave s peknými
bách zaregistrovali 333-tisíc zadaných hľadaní. Knižnica má
spracovaný celý knižničný fond
v elektronickej podobe. Uvedené čísla ju radia v sieti verejných
knižníc na popredné miesto,
čo pracovníkov knižnice veľmi
teší a zároveň zaväzuje. Z posledného celoslovenského výskumu čítanie detí a mládeže
vo veku 13 – 17 rokov vyplýva, knihy (okrem učebníc) počas školského dňa nečíta 45,9 %
opýtaných. Počas víkendu číta
vo voľnom čase 18,9 % bratislavskej mládeže. Na otázku, prečo mladí nečítajú, odpovedalo
48,6 % opýtaných, že ich čítanie
nebaví, preferujú televíziu, počítačové hry a internet.
16 • 23. 3. 2012
D O P R AVA / I N Z E R C I A
Začnú stavať v auguste?
Dokončenie z 1. strany
Pôvodný zámer počíta s lávkami na oboch stranách v šírke
2,5 metra, ale nová alternatíva
ich umožňuje vytvoriť v šírke
4,5 metra. Bez zbytočných kolízií by obe mohli využívať chodci aj cyklisti.
Rozdiel medzi variantmi
riešenia je aj v procese stavby.
Ak sa poslanci rozhodnú pre
prvú alternatívu, konštrukcia
sa presunie do prístavu. Ak by
odhlasovali druhú, mohla by
sa budovať priamo na petržalskom brehu paralelne s odstraňovaním pôvodnej.
Európska komisia žiada zvýšiť most o 1,5 metra z dôvodu
bezpečnej priechodnosti lodí.
Občanov zaujímalo, ako sa
mesto postaví k pamiatkovo
chráneným objektom. Mýtne
domčeky by podľa dopravného
inžiniera mesta Tibora Schlossera stavba narušiť nemala. Ak
by sa schválila druhá alternatíva, odstránili by dva piliere,
pričom jeden z nich je chránený. Mesto konzultovalo tento krok s pamiatkarmi, ktorí
asanáciu povolili vzhľadom na
možné riziká do budúcnosti.
Materiál z odstránených častí,
by poslúžil na vytvorenie nového piliera.
Po tom, čo magistrát medializoval informáciu o novej
alternatíve, objavili sa z radov
odbornej verejnosti pochybnosti, či ide ešte o rekonštrukciu: Počas verejnej diskusie
M. Ftáčnik reagoval, že v oboch
prípadoch je podstata podobná:
„Nový most nemôže Európska
únia financovať. Rekonštrukcia
znamená, že ostáva charakter
mosta, konštrukcia pilierov,
mýtne domčeky. Ide o rekonštrukciu v jednom prípade menej, v druhom viac zásadnú. Ak
by sme robili nový most, chcelo
by to súťaž. Z časových dôvodov ju nestihneme urobiť.“
„Prvý variant by stál 25 miliónov, druhý približne 32 miliónov,“ uviedol primátor. Výsledky štátnej expertízy požadujú od mesta znížiť náklady
na celú prvú etapu z pôvodne
odhadovaných 80 miliónov na
úroveň okolo 70 miliónov eur.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Zníženie nákladov si sľubujú
aj od súťaže, z ktorej má vzísť
zhotoviteľ stavby. „Myslím, že
sa do žiadanej sumy v jednom
aj druhom prípade zmestíme.“
Indrustriálny
charakter
mosta ostane zachovaný, projektanti navrhli niekoľko farebných vyhotovení, napríklad
šedú, červenú či zelenú. Dotvorenie, čo sa výklenkov, mobiliáru alebo osvetlenia týka, bude
riešiť hlavná architektka mesta
Ingrid Konrad s kolektívom.
Pre druhý variant riešenia
sa z prítomných prihovoril napríklad zástupca petržalského
starostu Martin Miškov, mestský poslanec Oliver Kríž, viceprimátorka Viera Kimerlingová
a niektorí občania. Definitívne
však rozhodnú mestskí poslanci koncom marca.
(ld)
Buďte akční po celú jar
Jarné servisné dni od 19. 3. do 30. 4. 2012 pre vaše vozidlo ŠKODA.
Začnite novú sezónu s profesionálnou starostlivosťou a budete celú jar nezastaviteľní. Príďte s vaším vozidlom na jarnú servisnú prehliadku ŠKODA a získajte istotu,
že sa na neho môžete spoľahnúť, nech už vaše cesty povedú kamkoľvek. V prípade poruchy vám naši špecialisti ponúknu opravu za skutočne výhodné ceny.
Nenechajte si ujsť tiež zaujímavú ponuku ŠKODA Originálnych dielcov a príslušenstva.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
Bratislava - Petržalka
Tel.: 0800 10 20 10
E-mail: [email protected]
www.impa.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
SERVIS
23. 3. 2012 • 17
Kultúrne zariadenia Petržalky
program od 1. do 10. apríla
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
1. 4./19 h. – IV. večer tanečného humoru: Čím
vtipnejšie, tým vtipnejšie účinkujú: Všetečníci, Cre
Dance a a hostia
4. 4./13 h. – Medzinárodný deň Rómov - diskusné
stretnutie, výstava, literárny večer, Program pod záštitou prof. MUDr. V. Krčméryho, Dr.Sc, rektora VŠZ
a SP sv.Alžbety a V. Bajana – starostu Petržalky
10. 4. / 18 h. PROTIDROGOVÉ FÓRUM - diskusné stretnutie o látkových a nelátkových závislostiach
a iných sociálno-patologických javoch
FEBIOFEST 2012
2. 4. /18 h. Máme pápeža! - r. N. Moretti, Tal./Fr.,
2011, 104 min.
2. 4./20 h. Poupata, r. Z. Jiráský, ČR, 2011, 94 min.
3. 4./18 h. Chlapec na bicykli, r. J.-P. Dardenne/L.
Dardenne, Bel./Fr./Tal., 2011, 87 min.
3. 4./20 h. Rozchod Nadera a Simin (Slávnostné
ukončenie), r. A. Farhadi, Irán, 2011, 123 min.
4. 4./20.30 h. Cigán, r. M. Šulík, SR/ČR, 2011, 107 min.
8. 4./20.04 h. Tu to musí byť, r. P. Sorrentino, Tal./
Fr./Írsko, 2011, 118 min.
FILMOVÝ KLUB LÚKY
DOM KULTÚRY LÚKY
1. 4. / 15 h. – nedeľný čaj o tretej - do tanca hrá RO- Utorok a štvrtok
Pokračovanie na 16. strane
LAND LIVE
FEBIOFEST 2012
CC CENTRUM
29. 3./20 h. Posledný autobus, r. M. Snopek/I. Lau2. 4. /10 h. - Cvičenie matiek s deťmi
3. a 10. 4./16.30 h. – Pre šikovné ručičky - tvorivé
dielne pre deti od 3 rokov
3. a10. 4./18.00 h. – TELIERS FRANÇAIS - dramatický krúžok pre mládež
4. 4. /9 h. a 10.30 h. – Čarbaničky - kreslenie pre
mamičky s deťmi
5. 4./18 h. - Hovory o zdraví - prednáška
KLUB DETÍ SLNIEČKO
Hrajme sa na rozprávku
3. 4./9.30 h. - O kohútikovi a sliepočke
Detské hry, pesničky a povedačky
5. 4./9.30 h. - Morena, Morena, do vody hodená
10. 4./9.30 h. - Paste sa, husičky, paste
Voľné hranie stolových hier
5. 4./14 h. - Osadníci z Katanu
Soboty v klube
7. 4./14 h. - Hrajme sa na rozprávku - O medovníkovom domčeku
ARTKINO ZA ZRKADLOM
Nedeľa a streda
číková, SR.
30. 3. /18 h. Alois Nebel, r. T. Luňák, ČR/Nem./SR,
2011.
30. 3./20 h. Konečná uprostred cesty, r. A. Dresen,
Nemecko, 2011.
31. 3./14 h. Perinbaba, r. Jakubisko, ČSSR/Nem., 1985.
31. 3./16 h. Času je málo a voda stúpa, r. D. Ursiny/
I. Brachtl, SR, 1997.
31. 3./18 h. Hanba, r. S. McQueen, V. B., 2011.
31. 3./20 h. Happy, happy, r. A. Sewitsky, Nórsko,
2010.
1. 4./20 h. Lono, r. B. Fliegauf, Nem./Maď./Fr., 2010.
2. 4./18 h. Odcházení, r. V. Havel, ČR, 2011.
2. 4./20 h. Win, win, r. T. McCarthy, USA, 2011.
3. 4./18 h. Post mortem r. P. Larrain, Chile/Nem./
Mex., 2010.
3. 4./20 h. Juha, r. A. Kaurismäki, Fínsko, 1999.
UTORKY S: Súčasný škandinávsky film
10. 4./19.30 h. Domov na Vianoce, r. B. Hamer,
Nem./Nór./Švéd., 2010.
ŠTVRTKY S: Aki Kaurismäki
5. 4./19.30 h. Muž bez minulosti, r. A. Kaurismäki,
Fín./Nem./Fr., 2002.
Pozvanie na víkend
Ambicióznych mladých ľudí je
u nás veľa. Len niektorým sa však
splní sen z detstva. Medzi nich patrí aj Bratislavčanka Katarína Patajová. Nikdy jej nechýbala fantázia. Po
štúdiu na vysokej školy chemickej
pracovala v Slovnafte, ale dookola
tá istá práca v podniku ju nenapĺňala. Chcela dokázať viac, podnikať, zaobstarať si vlastný domček
v krásnom prostredí blízko hôr.
Túžba sa jej naplnila, našla si lacnejší dom s veľkým pozemkom na
hriňovských lazoch pod Poľanou.
Krása prírody, podmanivá tichosť
prostredia, zachovanej ľudovej architektúry, ktorým dominuje Poľana, uchvacuje každého návštevníka svojou mohutnosťou, skalnými
útvarmi a typickými podpolianskymi lazmi. Kamkoľvek sa turista
obzrie, vidí krásu lahodiacu očiam,
horské potôčiky, prírodné výtvory
a pamiatky staviteľskej zručnosti
predošlých generácií. Toto územie bolo vyhlásené v roku 1981
za chránenú krajinnú oblasť a od
roku 1990 je biosférickou rezerváciou UNESCO a štátnou prírodnou rezerváciou. Nečudo, že si ho
za svoje pôsobisko vybralo aj toto
mladé dievča. Z okien jej penziónu je prekrásny výhľad na okolité
hory a doliny Podpoľania. Kto aspoň raz zavíta do tohto lazníckeho kúta, pochopí, že Hriňová patrí celému Slovensku, každému, čo
do tohto kraja v lone vábivej Poľany prichádza s úmyslom vidieť,
spoznať, oddýchnuť si.
Ján Debnár
PETRŽALSKÉ NOVINY
S Orafcami pri holúbkoch
Obec Nižná sa po prvý raz spomína v roku 1420
ako poddanská obec Oravského hradu. Prvé stopy,
ktoré zanechal človek na tomto území, pochádzajú
z praveku a viažu sa na strategicky výhodne situované opevnené hradisko Ostražica. Jeho strmé svahy
a bralá sťažovali prístupnosť na vrchol a poskytovali
výhodnú usadlosť opevneného halštatského hradiska. Nielen rieka Orava, ale aj rozmanitosť početnej
flóry a fauny mali za následok, že sa ľudia v tomto
priestore usadzovali, hoci o pôvode prvých obyvateľov sa nevie nič určitého. Počas stredovekej kolonizácie vznikali viaceré osady, ktoré sa preľudňovali.
Predpokladá sa, že pri osídlení Nižnej významnú úlohu zohrali aj obyvatelia Tvrdošína.
Folklórny súbor Oravan už 43 rokov reprezentuje
dedinu na mnohých kultúrnych podujatiach. Každý
rok absolvuje desiatky vystúpení, do ktorých vystupujúci nezabudnú pribaliť i kusisko lásky k rodisku,
nedovolia, aby ľudové umenie upadlo do zabudnutia. Skupina od svojho vzniku nachádza pochopenie
aj u starších občanov a niektorí z nich dosiaľ vystupujú.
Počiatky folklórneho súboru sa datujú od roku
1951, jej základ položila tanečno-spevácka skupina.
Po roku 1955 sa stal najlepším folklórnym súborom
na Orave. V roku l963 súbor skončil svoju činnosť,
ale vďaka bývalej fabrike Tesla Orava vystupovanie
v roku 1971 opätovne obnovil. Vedúci folklórneho súboru podchytili desiatky členov rôzneho veku a povolania. Dôkazom toho bude aj vystúpenie bývalých
členov – seniorov folklórnej skupiny, ktorí majú úctu
k folklóru hlboko zakorenenú v srdciach. V programe
okrem tradičných tancov z regiónu sa predstavia
aj goralským tancom zo Suchej Hory, s pltníckymi
tancami, spevmi spod Roháčov, zvykmi fašiangov
z Nižnej, s tradičnými maskami a zvykmi od Ondreja
po Luciu. Súbor pracuje ako občianske združenie so
sídlom v Dome kultúry Nižná.
Členovia súboru sa predstavia programom,
v ktorom okrem krásneho zážitku a krojov bude aj
spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe Orafci
a špecialitách dediny – pltníckej kapustnici, oravského kapustného listu (holúbky) a pagáčoch s prípitkom čučoriedkovice. Podujatie, ktoré sa uskutoční
30. marca (piatok) o 19. h v DK Zrkadlový háj, je realizované s podporou Nadácie Hruda V. Bajana, Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho
kraja. Takže dobrú chuť a zábavu....
Ján Debnár
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0905 273 415. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
23. 3. 2012 • ročník 18 • číslo 6
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 23. 3. 2012
Tyká si s písmenkami
„Petržalka sa zmenila k lepšiemu,“ povedala v rozhovore pre
PN spisovateľka Dana Hlavatá.
Kedy a akým spôsobom ste
zistili, že ste priateľ ka s písmenkami alebo s obrazotvornosťou vôbec?
V štrnástich rokoch som
napísala prvý román, ktorý uzrel svetlo nie sveta, ale
zásuvky v mojom písacom
stole. V sedemnástich mi prišiel telegram, že môj námet
na Bakalárske príbehy bol
sfilmovaný, a tak som videla
svoje meno po prvý raz v titulkoch televíznej relácie, a
to som ešte nebola plnoletá.
V štrnástich mi vyšla v jednom periodiku poviedka a odvtedy sa dajú publikované
veci vážiť na kilá. Získala som
niekoľko literárnych ocenení.
Vážim si každé jedno z nich,
no zarámované mám len jedno, ktoré mi prišlo z USA za
poviedku. Vždy som sa chcela
stať spisovateľkou, dramaturgičkou, jednoducho človekom, ktorý si tyká s písmenkami. Tie sa mi sypú v hlave,
o ktorej si často myslím, že je
ako presýpacie hodiny. Popri písaní som maľovala, ale
na to, aby som študovala na
„šupke“, som nebola dostatočne talentovaná. Na druhej
strane je pravda, že maľujem
rovnako dlho, ako píšem.
Mala som niekoľko výstav a
za celé tie roky sa mi predalo
viac ako tristo obrazov.
Ste pracujúcou matkou
dvoch synov – kedy a čím
relaxujete, kde beriete toľko
energie, čo vás poháňa vymýšľať nové veci?
Myslím, že sa to nedá liečiť,
že mám chronickú diagnózu byť neustále činná. Možno to
s pribúdajúcimi rokmi nebude
až také intenzívne, ale zdá sa
mi každá chvíľa presedená len
pri televízii ako stratený čas.
Synovia sú už dospelí, no neviem si predstaviť, že by som
pre nich neurobila aj teraz
všetko na svete, hoci aj stiahla slnko za nohu. Som veľmi
hrdá na to, že sa mi to, čo som
do nich vložila, keďže od ich
útleho detstva som bola na
nich sama, vracia. Relaxovať
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
sa mi až tak nedarí, pretože
nedokážem úplne vypnúť.
Pri posteli mám vždy pero a
papier a keď ma v noci máta
nejaká myšlienka, ráno nájdem po zemi porozhadzované papieriky s poznámkami,
ktorým sama nerozumiem.
Ak mám nejaký voľný čas,
rozhodne siaham po knižke.
Mám niekoľko obľúbených
chcem. Zvyčajne vtedy, keď
ma to pochytí, čo býva tak sedemkrát do týždňa. Dokážem
presedieť pri počítači hodiny.
Pokiaľ si spomínam, taký
malý rekord v písaní je tridsať strán za deň. To sa mi potom píše, čo? A ako to vníma
moja rodina? Moji synovia
mali vždy priestor sami pre
seba. Nikdy som ich do ni-
autorov, Joy Fielding, Roald
Dahl, Mary Higgins Clark a
v poličke, kde mám vystavené
svoje knihy, sú aj ich knižky,
aby som niečo z ich umenia
nasala aspoň takto, virtuálne.
Vychádzky do lesa s priateľmi, návšteva divadla, ktoré
milujem od detstva, kina, to
je ďalší môj relax. Práca v televízii, kde pôsobím ako dramaturgička už dvadsať rokov,
je naozaj nesmierne krásna a
posúva ma stále dopredu, učí
novému. Pripravujem detskú
reláciu Maškrtníček, dramaturgicky som spolupracovala
na viacerých vedomostných
súťažiach, osem rokov som
participovala na detskej relácii Elá hop, a to je pre mňa
relax. Rovnako aj písanie a
maľovanie nepovažujem za
vyčerpávajúce, ale nabíjajúce.
čoho nenútila. Mali rovnaký
poradný hlas v rodine už od
detstva ako ja a akceptujeme
jeden druhého. To sa týka aj
ich partneriek, ktoré skôr ako
synovia čítajú moje knižky,
aj ony mi drukujú a tešia sa
z každého môjho úspechu.
Najväčším zážitkom, aspoň
pre mňa a dúfam, že aj pre
mojich hostí a môjho vydavateľa, bol krst najnovšej knižky – Čo na ňom vidíš. Pustila
som slzy šťastia, keď som videla zhruba 70 ľudí, ktorí mi
prišli popriať. To sú nezabudnuteľné veci.
Má rodina pochopenie pre
vaše spisovateľské a výtvarné ambície? Ako sa to prejavuje v praxi?
V praxi sa to prejavuje tak,
že si píšem a maľujem, kedy
Koncom roka vám vyšla dvanásta knižka. Jej dej sa odohráva aj v Petržalke. Čím sa
od seba líšia vaše predchádzajúce knižné tituly?
Dej knižiek aj predchádzajúcej, v poradí jedenástej
– Hľadám muža na zjedenie – sa odohráva nielen v
Petržalke, ale hlavná predstaviteľka je z Petržalky. To
isté platí aj o mojej poslednej
knihe s titulom Čo na ňom
vidíš. Veľa v knižkách čerpám
z vlastného života. Keďže
mám to šťastie, že mi do vienka bol daný zmysel pre humor, objavuje sa aj v mojich
knižkách. Posledné dve sú
romány. Vyšli vlani – a k nim
sa pridružila aj rozprávková
knižka Zebra na ceste. Tie
predchádzajúce boli knižky
fejtónov. Prvá knižka, ktorá
vyšla v roku 2002, bola novelou a rovnako ako v každej
inej, sa zaoberala vzťahovými
záležitosťami. Veď v živote
ide o jediné. O vzťahy. Ak sú
krásne, o to lepšie.
ma mrzí, že niektorí ľudia zmenili svoje správanie. K horšiemu. Našťastie mám veľmi veľa
priateľov, s ktorými sa stretávame celé desaťročia. Myslím
na to, že už sa tak často neusmievame a nerobíme si pre
nič za nič radostičky. A tomu
naozaj nerozumiem. Veď je to
také jednoduché. Také prirodzené a také obohacujúce. Som
nesmierne rada, keď stretnem
obyčajného človeka z mäsa
a kostí, s ktorým som sa nikdy
nevidela, no pri rozhovore si
odovzdáme to najvzácnejšie –
úsmev a dobrú náladu.
Hoci z Petržalky nepochádzate, väčšinu života tu bývate – ako ju vnímate?
Na sídlisku bývam už
takmer tridsať rokov a nech je
to, ako chce, Petržalku by som
nevymenila už ani za Štrkovec.
Tam som bývala od útleho detstva, kým sme sa s rodičmi nepresťahovali v mojich sedemnástich rokoch do Krasňan.
Konečne som mala izbičku, a
to so mnou už puberta riadne
lomcovala a ledva som sa s ňou
prepchala cez dvere. No a keď
som zmenila priezvisko, mala
som 23 rokov a odvtedy, ďakujem pekne, je to už 32 rokov, čo
bývam v Petržalke. Petržalka sa
zmenila k lepšiemu. Jediné, čo
Keby ste boli zlatou rybkou,
aké tri želania by ste pre
ľudí, vašich blízkych i neznámych, splnili?
Nechcem, aby to vyznelo
ako klišé, ale všetkým mojim
milovaným, mojim rodičom,
synom a nevestám, skvelým
priateľom a blízkym, ale aj
neznámym, by som želala
zdravie, pocit, že nikdy nie
sú na svete sami, lásku, ktorej
máme všetci na rozdávanie,
a tí, ktorí by ju mohli od nás
prijať, by ani nemuseli stáť na
chvoste dlhého radu. Takže
ak by som to mala zhrnúť, tri
želania – zdravie, priateľstvo
a láska.
Natália Murat-Oravcová
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A / N Z E R C I A
Sila ruskej poézie
Neskromne si myslím, že Petržalka je mestom ľudí,
ktorí skrášľujú a obohacujú život celého Slovenska.
Jedným z nich je univerzitný profesor Ján Zambor,
básnik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg. V týchto dňoch mu vo Vydavateľstve
Michala Vaška vyšla mimoriadna antológia ruskej
lyriky pod názvom Kniha ruskej poézie.
Dielo, ktoré si vyslal na cestu k čitateľovi, je výberom
z tvorby ruských básnikov od
prvých desaťročí 19. storočia po začiatok 21. storočia.
Puškin, Lermontov, Briusov,
Blok, Chlebnikov, Jesenin,
Achmatovová, Cvetajevová,
Pasternak, ale aj Voznesen-
možné a že pokúšať sa o to je
priveľká trúfalosť. Tak to bolo
napríklad pri Puškinovej samozrejme pôsobiacej zharmonizovanosti všetkých zložiek básne
alebo pri Chlebnikovovom Zaklínaní smiechom založenom
na slovotvorbe. Sú to však aj
veľké výzvy. A pokúšanie sa o
ústretovosti
spolupracovníkov vydavateľstva Františka
Mikloška a Jána Čarnogurského, bez príspevku nadácie Russkij mir a Ministerstva kultúry
SR. S výtvarnými publikáciami
mi pomohla najmä rusistka
Mária Kusá.
Nesmierne ma teší, že vyšla antológia poézie z najkvalitnejších autorov, akých ruská poézia od Puškina mala.
Preklad J. Zambora je vynikajúci, on nepustí ďalej nič, čo by
Jozef Špaček, spisovateľ
nemalo známku najvyššej kvality.
skij, Okudžava, Vysockij...
V úvode knihy píšeš, že je to
antológia osobná, sú ti niektorí ruskí autori teda bližší?
Bližšia je mi komorná línia
ruskej poézie. To neznamená,
že jej reprezentanti nereagovali
aj na dobu, ale vedeli si od nej
i za cenu potláčania, marginalizovania a niekedy aj vyraďovania svojho diela z kultúrneho
obehu a osobného ostrakizovania zachovať odstup. A vedeli sa
obrniť trpezlivosťou. Dnes práve ich básne vnímame ako hodnoverné. Som otvorený mnohofazetovosti ruskej poézie, jej
rozličným smerovaniam a individuálnym poetikám, ale osobitne som rád, že sa dostala
k slovu lyrika, ktorá nás zasahuje pozornosťou ľudskej duši,
humánnosťou a duchovnosťou.
Ľubomír Feldek hovorí, že
zmyslom prekladu je preložiť
zmysel. Máva prekladateľ trochu trému pred originálom?
Podobne ako Feldek som sa
vyjadril aj ja. Pokúšame sa preložiť všetko dôležité, čo utvára
významy a zmysel originálu. Ide
nám pritom o vlastnú artikuláciu univerzálneho a zároveň
súčasného zmyslu predlohy.
Najmä na začiatku som niekedy bezradný, mám pocit, že isté
básne primerane preložiť nie je
vlastnú artikuláciu absolútna
básne je vzrušujúce.
S akými ďalšími úskaliami sa
stretával prekladateľ takého
gruntovného diela?
V knihe sú básne 32 autorov,
takže úskalia boli rozličného
druhu. Náročné bolo nerezignovať na mnohotvárnosť zvukovej, najmä rytmicko-rýmovej
podoby básní. Ak ju vzhľadom
na odlišnosť jazyka nebolo možné napodobniť, bolo ju treba aspoň naznačiť. Pritom rytmické
tvarovanie, v slovenskej básni
netradičné, bolo treba priblížiť
takým spôsobom, aby pôsobilo
prirodzene.
Kto antológii pomáhal na svet?
Kniha by nebola vyšla bez
Nové slovo o politike,
spoločnosti, kultúre
Kniha ruskej poézie má aj mimoriadnu výtvarnú úpravu,
podpísal sa pod ňu majster
Miroslav Cipár...
Pán Cipár navrhol obálku a
celkové grafické riešenie. Zvolil
výrazné písmo s rozmerom archaickosti, ktoré akoby zdôrazňovalo, že máme do činenia s
básňami univerzálnej hodnoty.
Fotografie a reprodukcie výtvarných prác sme do knihy umiestňovali s pani Gabrielou Smolíkovou, ktorá je – ako sa ukázalo
– nielen dobrou technickou, ale
aj grafickou redaktorkou. Usilovali sme sa o dosiahnutie korešpondencie textovej a graficko-výtvarnej stránky knihy aj o
to, aby obrázky navodzovali istú
atmosféru a znásobovali dojem
z prečítaného.
Dianie
z iného uhlu pohľadu
Číta sa ešte poézia? Aká je
tvoja skúsenosť básnika, prekladateľa, literárneho vedca,
a vysokoškolského učiteľa?
Prepad čítania poézie je v dlhodobejšom časovom horizonte evidentný. Vidieť to na nákladoch básnických kníh. Kdeže
sú 60. roky minulého storočia,
keď básnické zbierky v klubovej
edícii Kruh milovníkov poézie
vo vydavateľstve
Slovenský
spisovateľ vychádzali v náklade
9- až 11-tisíc výtlačkov! Dnes aj
naozaj pozoruhodné básnické
knihy slovenských a inonárodných autorov dosahujú náklad
niekoľko sto exemplárov (bežne 300). Vnútorne som sa s tým
nezmieril. Na seminároch na
Filozofickej fakulte sa so študentmi stále zaoberáme básňami a nemám pocit, že by ich
to nezaujímalo. O poézii prednášam – nielen v Bratislave,
ale dosť často aj inde, doma i v
zahraničí. Najtalentovanejších
študentov posielam s odporúčaním do literárnych časopisov.
Viacerí sa uchytili. Rád vidím,
že naši študenti a absolventi
píšu o literatúre, alebo básne či
prózu aj píšu.
23. 3. 2012 • 19
Róze Domašcyny), piatich
literárnovedných kníh, dlhšieho radu prekladov najmä
z ruskej a španielskej poézie
či editorských prác. Prednášaš na Filozofickej fakulte UK,
pracuješ v SAV. Čo na to tvoja
rodina? Podporuje ťa? Máš
na ňu čas?
Svojej žene Marte a rodine
som vďačný za trpezlivosť s mojím ustavičným odchádzaním
do pracovnej samoty. Marta je
aj vážnou oponentkou mojich
textov. V rodine sme všetci akosi stále zaneprázdnení (ako dnes
skoro každý). Chýba mi viac
rozhovorov s deťmi. Resty mám
najmä voči vnukovi a dvom
vnučkám. Už sa však hlási jar,
určite budeme spolu častejšie.
Si naturalizovaný Petržalčan,
žiješ tu už vyše dvadsaťpäť rokov, ktoré zákutie je pre dušu
básnika prístavom?
Ani neviem, nakoľko som
naturalizovaný, lebo petržalské
prostredie je stále poznačené provizórnosťou. Hodnotu
prostredia si však uvedomíme,
až keď sa od neho vzdialime.
Vtedy zvyčajne zistíme, že nám
chýba – a nielen s dobrým,
ale aj s horším. Na prechádzky
chodievam najmä k Draždiaku. Premeny dňa a počasia sú
tam niekedy očarujúce, ale tak
vznešene – ako o prístave duše
– by som o ňom nehovoril.
V skutočnosti žijem medzi
mestom a vidiekom – tým druhým je Studienka na Záhorí a v
lete moja rodná zemplínska dedina Tušická Nová Ves.
Teším sa na novú petržalskú
jar. Prírodná obnova ma vždy
Si autorom ôsmich kníh pô- vracia k lyrike, ktorá svojou obvodnej poézie (v Nemecku ti rodzujúcou mocou má s jarou
práve vyšiel slovensko-ne- veľa spoločného.
mecký básnický výber v prePripravila a odporúča
klade lužickosrbskej poetky
Gabriela Rothmayerová
20 • 23. 3. 2012
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
Bývalý odmieta dohodu
S manželom sme sa rozviedli pred dvoma rokmi. Teraz žiada, aby som mu vyplatila polovicu z bytu nadobudnutého
do osobného vlastníctva počas manželstva a v ktorom bývam spolu s naším dvanásťročným synom. Chce, aby som
mu za byt vyplatila 55- tisíc eur, pričom na luxusnom aute,
ktoré sme kúpili počas manželstva aj za peniaze z môjho
dedičstva, jazdí iba on. Vyhráža sa, že ak ho nevyplatím,
urobí mi peklo zo života, moje návrhy na dohodu odmieta.
Ako sa mám brániť?
[email protected]
N
emyslím si, že otázka stojí,
ako sa máte brániť, skôr ide
o to, ako prevziať iniciatívu do
svojich rúk. Nie práve najpríjemnejšie rozhodovanie o rozdelení majetku by malo v pokojnej
atmosfére stanoviť, ktoré veci
tvoria spoločný majetok oboch
manželov a ktoré veci sú v ich
výlučnom, samostatnom vlastníctve.
Ako vyplýva zo zákona, predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
je v zásade všetko, čo môže byť
predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov
za trvania manželstva na rozdiel
od vecí, ktoré každý z manželov
vniesol do manželstva a vecí získaných dedičstvom alebo darom.
Do BSM ďalej nepatria veci, ktoré
podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov.
Nepatria sem ani veci, vydané v
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Kaťa (gmail.com)
rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý
mal vydanú vec vo vlastníctve
pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako
právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Pri vysporiadaní
je každý z manželov oprávnený
požadovať, aby sa mu uhradilo,
čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, obdobne je povinný nahradiť čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho
ostatný majetok. Je prirodzené,
že sa prihliada na potreby maloletých detí i na to, ako sa každý
z manželov staral o rodinu a
ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.
Pod vysporiadaním rozumieme
rozdelenie nielen vecí, ktoré
tvoria predmet bezpodielového
spoluvlastníctva, ale aj celkové
riešenie majetkových vzťahov
medzi bývalými spoluvlastníkmi
(napr. pohľadávky a dlhy), ktoré
vznikli za trvania manželstva.
V prípade, ak do troch rokov od rozvodu manželstva,
ktorým BSM zaniká, nedôjde
k jeho vysporiadaniu dohodou,
alebo ak v tejto lehote nebol
podaný návrh na vysporiadanie
rozhodnutím súdu, platí právna
domnienka, že hnuteľné veci
si manželia vysporiadali podľa
stavu, v akom každý z nich tieto veci užíval pre svoju potrebu
a rodinu. O hnuteľných veciach,
ktoré neužíval ani jeden zo spoluvlastníkov, a nehnuteľných
veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú
rovnaké. Primerane to platí aj
o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Nakoľko sa s manželom
neviete dohodnúť, odporúčam
podať cestou komerčných právnych služieb čo najskôr návrh na
súd, ktorý rozhodol o rozvode.
IMPA – zo života na cestách
Pravidelná starostlivosť
o vaše vozidlo prináša nielen mobilitu, ale
hlavne bezpečnosť jeho
posádky.
S
účasne predlžuje životnosť
vášho vozidla. Čo všetko by
príprava a starostlivosť o vaše
vozidlo mala zahŕňať? Pri pravidelne kontrolovaných autách
stačí nahliadnuť do servisnej
knižky, aby ste zistili, aký čas
uplynul z predpísaného intervalu pre výmenu brzdovej a
chladiacej kvapaliny a oleja.
Vždy so zmenou ročného
obdobia auto potrebuje aspoň
základnú starostlivosť. A platí,
že čím je staršie, tým musí byť
starostlivosť dôkladnejšia.
U nás v Impe sa na všetko
pozeráme z pohľadu zákazníka.
Hoci sme na strane dodávateľa
služieb, v bežnom živote sme
tiež len zákazníci, ktorí majú
svoje nároky a potreby, pýtajú
sa a hľadajú odpovede. A tomu
prispôsobujeme naše služby
a prístup k našim zákazníkom.
Preto sme sa rozhodli, že spoločne s redakciou PN vám budeme pravidelne každý mesiac
prinášať rubriku s užitočnými
radami na údržbu vozidla, tipmi na úspešné riešenie problémov spojených s každodennou
prevádzkou vozidla. Poradíme
Zabráňme spoplatneniu parkovísk pred Antolskou
Pred pár dňami som sa v televíznych novinách dozvedel správu, ktorá ma veľmi šokovala. Reportáž
hovorí o chystanom uzatvorení a spoplatnení parkovísk pred univerzitnými nemocnicami v Ružinove
a u nás v Petržalke, na Antolskej ulici.
S
amozrejme, hneď na druhý
deň som sa v práci začal
intenzívne zaujímať o tento prípad. Zistil som, že v decembri
2011 bola podpísaná koncesná
zmluva na prenájom parkovísk
medzi Univerzitnou nemocnicou BA, zastúpenou riaditeľom
MUDr. Miroslavom Buchom a
súkromnou spoločnosťou ZIPP,
s.r.o.
Zmluva zjednodušene hovorí o tom, že nemocnica prenajme parkoviská súkromnej
spoločnosti na 10 rokov, a to za
sumu zhruba 1 mil. eur. Jednoduchým výpočtom som dospel
k tomu, že náklady pre ZIPP
budú v prepočte 1 h / 1 parkovacie miesto 0,10 eura, a pritom plánuje vyberať minimum
1 euro na hodinu. Už len toto
zaváňa nie veľmi čistým a transparentným postupom.
No nie toto je vec, ktorá ma
trápi. To nech si zodpovie pán
Bucha a tí, ktorí ho nominovali
na pozíciu riaditeľa nemocníc.
Mňa z pohľadu Petržalky trápi,
že ak by sme dovolili uzatvoriť
parkoviská pred Antolskou, je
veľký predpoklad, že návštevníci,
ale predovšetkým zamestnanci
nemocnice, by tam neparkovali
a parkovali by na najbližších uliciach v sídlisku.
Takýto stav si vôbec neviem
predstaviť. Všetci dobre poznáme už momentálne kritický
stav parkovania v Petržalke.
Nie je mysliteľné, aby sme dovolili vyhnať ľudí od Antolskej,
neviem kam, len preto, že si
niekto zmyslel, že to môže byť
dobrý biznis. My vieme, že je
problém s parkovaním. Sme za
riešenie tohto problému a aj ho
riešime, ale určite treba prichádzať s koncepčnými, zmysluplnými riešeniami, ktoré daný
stav zlepšia a nie zhoršia. Preto
chcem ubezpečiť Petržalčanov,
ale aj všetkých návštevníkov
nemocnice, lebo nemocnica je
aj vám, ktorí sa rozhodujete pre
kúpu nového vozidla – akú výbavu, motorizáciu či farbu vybrať, ako a kde vhodne vozidlo
poistiť a ako ho čo najvýhodnejšie prefinancovať.
Ako autorizovaný servis pravidelne pre našich zákazníkov
prinášame výhodné sezónne
servisné akcie. Po zime je určite
potrebné vymeniť zimné obutie
auta za letné, spojené s kontrolou geometrie náprav a nahustenia pneumatík. Odporúčame
auto dôkladne poumývať, hlavne zospodu, skontrolovať prevádzkové kvapaliny, brzdovú,
chladiacu a olej v motore, skontrolovať účinnosť klimatizácie
či otestovať tlmiče a brzdy.
Sme autorizovaným predajcom vozidiel Škoda a autorizovaným servisom pre vozidlá
Škoda, Volkswagen a Audi.
Nájdete nás na Panónskej ceste
23, samozrejme, v Petržalke :-)
Bc. Jozef Suroviak,
riaditeľ spoločnosti IMPA Bratislava, a.s., www.impa.sk
regionálneho významu, že urobím všetky kroky, ktoré môžem
urobiť, aby som takémuto nezmyslu zabránil.
Martin Miškov,
zástupca starostu
Už dnes máme v uliciach s parkovaním veľké problémy.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Vyberáme z marcovej online diskusie so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom
Hovoríme o lepšej kvalite života
Nástojčivosť riešenia parkovania v Petržalke, záujem o parkovacie domy,
nespokojnosť s výstavbou, ktorá dostala územné rozhodnutie v predošlom
volebnom období, a zabezpečenie benefitov pre obyvateľov týchto lokalít,
susedské spolunažívanie – to boli témy, ktoré Petržalčanov zaujímali
v poslednej online diskusii so starostom Vladimírom Bajanom.
„Z charakteru otázok vyplýva,
že Petržalčanov intenzívne
zaujíma, čo sa v mestskej časti
deje a sledujú našu prácu, teda
kroky samosprávy. Ich a naše
priority sa zhodujú, to znamená, že sme ich zadefinovali
správne. Online komunikácia s obyvateľmi bola najmä
o lepšej kvalite života – či už
z pohľadu nutnosti viditeľných
krokov riešenia statickej dopravy, ale nie na úkor zelene,
alebo z pohľadu odmietnutia
tzv. zahusťovačiek,“ zhrnul
starosta Petržalky. Dodal tiež,
že niektoré z otázok diskutujúcich má v právomoci riešiť
hlavné mesto a nasmeroval
obyvateľov na bratislavský
magistrát s tým, že o ich veci
bude hovoriť s primátorom.
Tentoraz išlo o protihlukovú
stenu diaľnice na Panónskej
ulici.
Opravia DK
Zrkadlový háj?
E. P.: - Neviem sa nikde dopátrať toho, kedy budú Dni
Petržalky, ako je to s opravou
vás však, pán starosta, upozorniť aj na sústavný neporiadok
na celom priestranstve medzi
Macharovou ul. a železničnou
traťou. Predovšetkým pod
nadjazdom, ktorým chodíme na zastávku MHD. Špina,
množstvo odpadkov a prekvitajúca burina. Chýbajú smetné
koše, chodníky, ale tiež vyššia
zeleň, ktorá by aspoň čiastoč-
prekvalifikovania apartmánov,
ktoré nie sú bytmi akurát len
na „papieri“ a nevyužívajú sa
na podnikanie a vlastnia ich
súkromné osoby, na byty, aby
takí ako my neplatili daň rovnakú ako firma? Zainteresovaným je jasné, že drvivá väčšina
apartmánov v novostavbách v
Bratislave sú v podstate byty,
akurát že ich developer šikov-
ne eliminovala permanentný
hluk a smog z frekventovanej
Panónskej cesty. Dočkáme sa
po 25. rokoch, čo tu žijeme,
nejakej nápravy?“
Starosta Bajan: - Som reálny optimista, čo sa týka zmluvy, i keď spomínaná spoločnosť zrejme využije všetky právne kroky, aby nám
situáciu skomplikovala. Teraz
prechádzame všetky lokality Petržalky, identifikujeme
správcov pozemkov a, samozrejme, pozrieme sa aj na
túto časť. Verím, že výsledok
našej návštevy budete vidieť v
najbližších dňoch. Na základe
podnetu pani Hanzelovej (zo
stretnutia s obyvateľmi 9. 2.)
pripravujeme aj vybudovanie
chodníka v tejto lokalite smerom k zastávke MHD.
ne preklasifikoval na apartmány kvôli nižšiemu počtu
parkovacích státí a aby splnil
územný plán, ktorý určoval
pre územie polyfunkciu. Nemôže za to predsa teraz bežný
občan trpieť. Už dosť, že sme
na ten apartmán nedostali ani
hypotéku pre mladých, keďže
to nie je byt.
Starosta Bajan: - V podstate ste si odpovedali sami,
developer uviedol do omylu nielen vás, ale aj stavebný
úrad. V tejto chvíli aj vzhľadom na to, čo ste spomenuli
v oblasti statickej dopravy,
nevidíme priestor na prekvalifikovanie takéhoto bývania.
Je veľkou nezodpovednosťou
podnikateľov, že môžu beztrestne uviesť do omylu nielen
stavebné úrady, ale aj svojich
klientov. Pevne verím, že pri
novele stavebného zákona sa
takýmto „čachrom“ zabráni.
V tomto roku budeme vyhodnocovať novoprijaté VZN
o dani z nehnuteľností (jej
správcom je hlavné mesto)
a určite budeme zvažovať aj váš
podnet. Dane je možné meniť
najbližšie až k 1. 1. 2013.
hnali financie. DK Ovsište je
v súkromných rukách, skúsime dať podnet vlastníkovi,
aby hodiny sprevádzkoval,
resp. skúsime nájsť spôsob,
ako ich „oživiť“ pri revitalizácii Ovsišťského námestia.
Saša: - Na druhej strane DK
Zrkadlový Háj a oproti VÚB
je drevená búda, kde niekedy
predávali zeleninu. Roky tam
chátra a je tam už aj otvor,
pravdepodobne tam teda prespávajú bezdomovci. Je možné ju zlikvidovať? Škoda, aby
špatila Petržalku.
Starosta Bajan: - Zistíme
vlastníka tohto stánku a v najbližších dňoch ho vyzveme na
odstránenie búdy.
Prečo musíme trpieť?
Obyvateľ Fedinove ul. Ivan:
- Môj príspevok bude obsiahlejší, možno ani nepatrí
do online diskusie, ale odpoveď chcem len na jednu
otázku a tú uvediem hneď na
úvod. PREČO my, obyvatelia Fedinovej ulice, musíme
celé roky strpieť všetko to,
poprosil, aby ste sa mi ozvali
cez môj sekretariát, aby som
mal na Vás kontakt. Azda len
jednu poznámku - aj v prípade
predĺžených otváracích hodín
nepovoľujeme reprodukčnú
ani živú hudbu po 22. h., zákon nám to ani nedovoľuje.
Zapojte sa aj vy do online diskusie so starostom Petržalky
Vladimírom Bajanom – býva vždy v prvý pondelok v mesiaci
medzi 13. a 14. hodinou na internetovej stránke Petržalky v sekcii
ONLINE DISKUSIE, kde je aj archív doterajších diskusií.
Domu kultúry Zrkadlový háj,
či to zastalo? A komu patrí DK
Ovsište – majú tam na veži
hodiny, ktoré nefungujú, kto
je za to zodpovedný? Vedeli
by ste v tom urobiť nápravu?
Starosta Bajan: - Dni Petržalky sa uskutočnia od
polovice mája (sprievodné
podujatia), galaprogram bude
16. júna. Robíme všetko pre
to, aby sme na opravu a rekonštrukciu strechy, okien
i technológií v DK ZH zo-
23. 3. 2012 • 21
ONLINE
čo sa v našej bezprostrednej
blízkosti deje. Vôbec nejdem
momentálne riešiť novostavbu, o tej sa už popísalo veľa.
Ale takisto sa už veľa popísalo aj o zariadení Alfa. Aj
v tejto online diskusii z konca vlaňajška ste dali prísľub,
že preveríte situáciu a urobíte všetko preto, aby obyvatelia neboli atakovaní nočným
hlukom z Alfy.
Starosta Bajan: - Váš podnet
je obsiahly, preto by som Vás
Preto preveríme aj konanie
Mestskej polície.
Dočkáme sa nápravy?
Jarmila Tosecká: - S potešením sme prijali informáciu
v PN, že súkromnej odťahovacej firme CAR TOWING
(ktorá obyvateľom Macharovej, Pifflovej a Wolkrovej už
takmer 2 roky otravuje život)
bola konečne vypovedaná nájomná zmluva. Dúfam, že sa
netešíme predčasne. Chcem
Nie je byt ako byt
Ivan: - Bývam s manželkou a dvoma malými deťmi
v apartmáne vo Vienna Gate.
Nemilo ma však prekvapilo
zvýšenie dane z nehnuteľnosti,
ktorá je teraz oproti bytu s rovnakou rozlohou o 80 eur vyššia. Neuvažuje sa s možnosťou
22 • 23. 3. 2012
Inzercia:
PETRŽALSKÉ NOVINY
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Tel.: 0905 273 414, 0905 273 416
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
@_]ˆÚdU
^Ufi\YUzYdU«^U
SX_bç]TU×_]
`bUÚY×YSX
`_c\UT^}SXf\U
T_]Q
www.logie.sk
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
àTQZU^Q`_e[vjQ^YU"*
@\Q]YU^_[^_
JQTe^QZc[v&1
(%! !2bQdYc\QfQ
9x?*#& ''"%)
`bvf^QV_b]Q*
^UjYc[_fv_bWQ^YjvSYQ
Regeneračno-rekondičné centrum
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
PRORE HAB
Otvárame jarný redukčný kurz
od 10. apríla 2012 do 7. júna 2012
Cvičí sa pravidelne 2 x do týždňa v utorok a štvrtok po dvoch hodinách z čoho prvá
hodina sa cvičí PILATES v telocvični a druhá hodina AQUAEROBIC v bazéne.
Začíname vždy o 17.45 hod. vo Fakultnej nemocnici, Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie,
Mickiewiczova 13, Bratislava.
Upozorňujeme, že počet voľných miest je obmedzený.
Prihlásiť sa môžete na tel.: 0905 866 334
v čase od 8.00 hod. – 11.00 hod.
cena
kurzu len
20.30 hod. – 21.00 hod.
AKCIA
150 €
PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, 821 08 Bratislava
www.ri-okna.com
0948 975 800
Buďte nad vecou s novou tyčinkou
DELI Vaječný likér
DELI tentokrát poteší svojich fanúšikov novou príchuťou obľúbeného
vaječného likéru. Po zahryznutí pocítite lahodnú kombináciu chutí – tyčinka DELI Vaječný likér je zaliata v horkej čokoláde, pod ktorou sa skrýva tenká vrstva karamelu a jemná náplň s príchuťou vaječného likéru.
Tyčinka DELI Vaječný likér je ideálnym spoločníkom do náročných
dní, pomôže vám na chvíľku vypnúť a zlepší náladu. Doprajte si aj vy
toto malé delikátne potešenie a buďte jednoducho nad vecou!
Limitovanú novinku DELI Vaječný likér (35 g)
nájdete vo sviežom žltom obale
za odporúčanú maloobchodnú cenu 0,35 EUR.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Páleniková by rada nasledovala sestru
Medzi najtalentovanejšie hráčky basketbalového klubu BK Petržalka patrí 16-ročná Terézia Páleniková. Je mládežníckou reprezentantkou Slovenska a dvojnásobnou účastníčkou ME. S BK Petržalka
získala dva majstrovské tituly Slovenska v kategórii starších žiakov
a jeden medzi kadetkami..
Kto vás priviedol k basketbalu?
V Petržalke bývam od narodenia, k basketbalu ma priviedla moja o tri roky staršia
sestra Marta. Chodila som
sa totiž pozerať na jej zápasy a čoskoro ma tento pekný
a atraktívny šport chytil za srdce. Na prvý tréning som prišla,
keď som mala 10 rokov. Sestra
je pre mňa veľkým vzorom,
v súčasnosti hráva za popredný český klub Frisco Brno, ktorý pôsobí aj v Eurolige.
Čo je pre vás na basketbale
najkrajšie?
Na basketbale je najkrajšie
víťazstvo. To, čo si my oddrieme na tréningu, to potom zúžitkujeme v zápasoch. Pocit
z úspechu je nadovšetko
krásny, stojí zato to odriekanie. Samozrejme, v basketbale je dôležitá aj tímová
spolupráca a tiež individuality. Hrávam krídlo, niekedy
aj rozohrávačku, streľba mi
ide raz lepšie, inokedy horšie.
Výhodou je tiež, že sme veľmi
dobrý kolektív, vieme sa jedna druhú podržať a povzbudiť. V súčasnosti hrávam za
juniorky i ženy.
Už ste absolvovali s BK Petržalka viacero hodnotných
turnajov v zahraničí. Ktorý
z nich zanechal vo vás najväčší dojem a v ktorej krajine
sa vám najviac páčilo?
Najpamätnejší turnaj som
zažila v Moskve v roku 2009.
Špecifický bol najmä v tom,
že sme do ruskej metropoly
išli letecky. Jeho organizácia
a športová úroveň spĺňala vysoké kritériá. Do Moskvy sme
prišli s malou dušičkou a nakoniec sme vyhrali, hoci o takom niečom sa nám pred za-
čiatkom turnaja ani nesnívalo.
Ukázali sme však obrovskú
bojovú morálku. S BK Petržalka som už navštívila viacero
krajín a pekných miest, najviac sa mi páčilo v Paríži, to je
skutočne výstavné mesto.
Každý športovec má nejaké
túžby, aké sú vaše, kam to
chcete v basketbale dotiahnuť?
Samozrejme, mám svoje
tajné túžby a ciele. Neustále sa chcem zlepšovať, rada
by som sa dostala do výberu
reprezentácie Slovenska do
18 rokov a v klube túžime po
zisku majstrovského titulu v
kategórii junioriek. Bol by to
pre mňa už štvrtý majstrovský
titul, čo by bol veľký úspech.
Tentoraz to však bude riadna
fuška, lebo hrávame proti o
dva roky starším družstvám.
Je vaša sestra dostatočnou
motiváciou na to, aby ste kráčali v jej šľapajach?
Vždy bola pre mňa vzorom,
veľa som sa od nej učila. Teraz
už nechodím toľko na jej zápasy, ako keď som bola malá.
Aj kvôli nej ma basketbal baví
Komplikovaná situácia na Závodisku
Vo výsledkoch finančnej kontroly v štátnom podniku Závodisko
Bratislava (ZB), ktorý je dostihovou autoritou Slovenska a organizáciou podriadenou Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, sa konštatujú nepriaznivé výsledky hospodárenia a
nezvládnuté financovanie novej tribúny.
„R
iaditeľ Závodiska Marián Šurda uzatvoril
nevypovedateľnú zmluvu na
výstavbu novej tribúny. Štátny podnik podľa kontroly
nenakladal s prostriedkami
daňových poplatníkov hospodárne, efektívne a účelne.
V hospodárení podniku zostáva nepokrytý záväzok na
výstavbu tribúny vo výške
zhruba 3,5 milióna eur. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa
situácia v Závodisku stala veľ-
23. 3. 2012 • 23
ŠP ORT
mi komplikovanou,“ uviedol
tajomník odboru komunikácie rezortného ministerstva
Juraj Kadáš a dodal: „Minister
Zsolt Simon nie je s pôsobením riaditeľa Mariána Šurdu
spokojný.“ Vymenovanie, resp.
odvolávanie riaditeľa je plne
v kompetencii ministra.
Šurda je momentálne práceneschopný a príslušný dekrét
zatiaľ nedostal, ale má informácie, že ho minister Simon
odvolal: „Riaditeľom Závodis-
ka som bol vyše dvadsať rokov
a mám čisté svedomie. Som
spokojný s tým, aké výsledky
sme dosiahli. Kontrola z ministerstva niekoľko dní pred
parlamentnými voľbami bola
z môjho pohľadu absolútne
účelová, vôbec neakceptovali
naše námietky. S výsledkami
sa nestotožňujem. Zmluva je
štandardná a vypovedateľná.
Kontrola nezistila nič konkrétne, v čom by bol porušený
zákon. Prestavali sme milión
ešte viac, takže tiež by som
raz chcela okúsiť zahraničný
chlebíček. Mám však postupné ciele, najprv hrať slovenskú
extraligu a potom sa dostať do
zahraničia. Zatiaľ som v BK
Petržalka veľmi spokojná, lebo
tu som doma, dobre sa mi tu
hrá a tento klub na Slovensku
už niečo znamená.
Navštevujete
Gymnázium
Matky Alexie, ako sa vám
darí skĺbiť šport a štúdium?
Som v 1. ročníku, je to
náročné. Ja idem na tréning
a kamaráti za svojimi koníčkami, ale basketbal ma
tak veľmi baví, že by som si
ani niekoľko dní nedokázala
predstaviť byť bez neho. Ak
sa chce, všetko sa dá zvládnuť. Osem rokov som hrala
na husle, pozriem si aj iné
športy, napríklad futbal, ale
v našej rodine je basketbal
športom číslo jeden, lebo ho
hrajú aj mladší súrodenci.
Tvoríte výborný kolektív,
s kým si najlepšie rozumiete?
Do nášho kolektívu prišlo
niekoľko nových či starších
dievčat, výborne sa dopĺňame.
S každou hráčkou veľmi dobre
vychádzam, najlepšie si rozumiem s Trnavčankou Lenkou
Slezárikovou, ktorá má prezývku ,,vajco“ a pomaly to isté
začína platiť aj o Karin Miksárdovej.
Milan Valko
Foto Miro Blusk
eur a prostriedky, ktoré sa
z objektívnych príčin neprečerpali, sa vracajú do štátneho
rozpočtu. Pozerám sa na to
úplne inak ako minister, ďalej
sa však k tomu momentálne
nebudem vyjadrovať. Z môjho
pohľadu sa neobjektivizovali
skutočnosti, ktoré vznikli pri
výstavbe tribúny.“
Portál Turf koncom februára
informoval o pozastavení výstavby tribúny v petržalskom
Starom háji, stavebné spoločnosti mali stiahnuť zo staveniska ľudí aj techniku.
ZB naplánovalo na sezónu
2012 dovedna 21 mítingov
z nich 14 na hlavnom hipodróme v Starom háji. Sezóna by sa mala začať 8. apríla
v Petržalke.
(SITA)
Eso v bikini fitnes
Slovenská reprezentantka Nikola Weiterová potvrdila pozíciu najlepšej pretekárky v súťaži bikini fitnes. Stala sa víťazkou prestížneho podujatia
Arnold Classic v americkom
Columbuse v kategórii amatérok do 170 cm. Členka fitnes
centra Petržalskej Posilky v
zámorí nadviazala na vlaňajšie
úspechy – v Novom Sade. Stala
sa majsterkou sveta a vyhrala
aj európsky šampionát. Medzi
elitou sa presadila aj na madridskom Arnold Classic Europe. Tvrdo na sebe pracovala a
pred porotu sa postavila aj s
novým imidžom. „Prvá úprava
boli prsia, to už bola nevyhnutnosť, a nechala som si zafarbiť
aj pramene vlasov na červeno.
Aby som vynikla,“ povedala
fitneska. Podarilo sa a zvíťazila.
„Som víťazkou Arnold Classic
America 2012,“ pochválila sa na
facebooku hneď po vyhlásení
výsledkov šťastná Nikola. No
v budúcnosti sa chce uberať
iným smerom. „Oslovili ma ľudia z časopisov, z firiem vo veci
kulturistiky a fitnes. Toto je to,
čo by som chcela robiť, získať
kontrakt a robiť tvár nejakej
značke,“ dodala.
Slovenské derby
o 60 000 eur
Závodisko Bratislava (ZB) ako
dostihová autorita SR zverejnilo
na svojej internetovej stránke
propozície súperení na úvodnú
časť sezóny 2012, konkrétne
na úvodných 6 z 21 mítingov
od 8. apríla do 20. mája vrátane. Pridané sú základné údaje
o tzv. klasických skúškach z nezahrnutých dátumov. Vyplýva
z nich, že jubilejný 20. ročník
Slovenského derby, ktorý sa v
petržalskom Starom háji uskutoční 15. júla, bude mať základnú celkovú prémiu 60 000 eur.
Jarná cena kobýl (13. mája) sa
pobeží o 21 000 eur, rovnaký
finančný „balík“ ponúknu Veľká
jarná cena (20. mája) a Oaks
(9. septembra), zatiaľ čo St. Leger (30. septembra) láka dotáciou 16 000 eur. Uzávierka
prihlášok na všetkých päť klasík
bude vo štvrtok 5. apríla o 14. h.
Prihlášky na úvodné podujatie sezóny uzavrú vo štvrtok
29. marca o 10. h.
(mv)
24 • 23. 3. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT/INZ E RC I A
Petržalka vyrovnala dlhy
a pokračuje v súťaži
Vedenie slovenského futbalového klubu FC Petržalka 1898 si v predvečer začiatku jarnej časti II. ligy vyrovnalo všetky finančné záväzky v hodnote okolo
30-tisíc eur a účinkovanie mužstva v sezóne 2011/2012 už nie je ohrozené.
P
etržalčania mali dvojaký záväzok - podlžnosť k Slovenskému
futbalovému zväzu (SFZ) uhradili
už skôr, bývalým trénerom zaslali prostriedky v piatok 9. marca.
,,Urobili sme vklady na účty,“ povedal predseda predstavenstva FC
Petržalka 1898, a. s., Jozef Vengloš.
Funkcionár zároveň dodal, že v
blízkej budúcnosti sa vedenie klubu
pokúsi definitívne finančne vykryť
jarnú časť sezóny.
Vedenie jedného z najúspešnejších klubov novodobej slovenskej
histórie chce za každých okolností
udržať futbal pod značkou FC Petržalka. ,,Klub chceme určite zachovať, minimálne pre mládež. Naším
cieľom je, aby nezanikol a postupne
sa vrátil späť s vyrovnanými záväzkami. Rozhodli sme sa pre projekt
športovej školy a nevzdáme sa ho.
Možno bola chyba, že sme sa v lete
nechali balamutiť istými ľuďmi,
ktorí niečo naznačili, ale nenaplnili.
Mohli sme sa prihlásiť o súťaž niž-
šie a nemali by sme množstvo zo
súčasných problémov, boli by sme
nezávislejší,“ uviedol funkcionár.
Tím z hlavného mesta SR čakajú na
jar boje o záchranu. Bielo-čierni totiž figurujú na priebežnej 10. priečke a od posledných dvoch mužstiev
Lučenca a Liptovského Mikuláša
ich delia iba jeden a dva body. ,,Nejde teraz o záchranu, v prvom rade
musíme zachrániť klub. Chceli by
sme však udržať túto súťaž, Petržalka by si to zaslúžila. Káder treba
stopercentne doplniť, trénuje málo
hráčov, ale kým nie je stopercentná
finančná istota, tak to nechceme
riešiť a sľubovať niečo, čo nevieme
splniť. Verím, že potom oslovíme
hráčov, aby nám pomohli,“ uzavrel
Jozef Vengloš.
Na neutešenú ekonomickú situáciu zareagoval tréner Norbert
Hrnčár, ktorý spolu so svojím prvým asistentom Milanom Timkom
v klube skončil a hlavným trénerom
sa stal doterajší druhý asistent a bý-
valý vedúci mužstva Emil Stranianek st. Norbert Hrnčár v stručnosti
ozrejmil dôvody svojho odstúpenia.
,,Po jesennej časti odišlo z kádra
jedenásť hráčov a za nich neprišla
žiadna náhrada. V zimnej príprave sme trénovali desiati, polovica
z nich neodohrala na jeseň ani minútu. Odpoveďou z vedenia klubu
bolo, aby som vydržal, že sa hľadá
riešenie z tejto situácie. Na tréningu
sme museli improvizovať, no prístup
hráčov bol perfektný a ako tréner
som im naozaj nemohol nič vyčítať.
Ale prišiel zápas a v útoku musel hrať
aj náhradný brankár... Profesionálne
ma frustrovalo, že som nemohol
pracovať tak, ako by som chcel, žiaľ,
okolnosti to jednoducho nedovolili.
Keďže som sa vnútorne nestotožnil s
fungovaním klubu a už ani neverím,
že sa niečo v tomto smere zmení k
lepšiemu, rozhodol som sa odstúpiť
z funkcie hlavného trénera. Mám
rodinu, o ktorú sa musím postarať...“
(mv)
Slov-matic víťazom základnej časti extraligy
Suverénnymi víťazmi základnej časti futsalovej Select extraligy sa stali hráči
úradujúceho majstra Slov-maticu FOFO Bratislava, ktorí ňou prešli bez straty
bodu a ktorí majú sídlo v Petržalke.
Z
verenci trénera Jána Janíka
vyhrali všetkých 18 zápasov,
ten posledný 8:3 na palubovke ŠK
MIMA Trnava. Vo štvrťfinále play
off ,,oranjes“ najskôr vyzvú mestské-
ho rivala a nováčika súťaže Čekan
Mekenroff. Na 2. mieste v tabuľke
skončil Across Pinerola Bratislava
pred RCS Košice, štvrtý bol ďalší košický tím P.K.P. Štvrťfinále play off sa
začína 30. marca, táto fáza (pozn. rovnako aj semifinále) sa hrá na dva
víťazné zápasy. Vo finále sa už hrá na
tri víťazné duely. Dvojice štvrťfinále:
Slov-matic FOFO Bratislava – Čekan
Mekenroff 1897, Across Pinerola Bratislava – FTVŠ UK Bratislava, RCS
Košice – MFK Tupperware Nové
Zámky, P.K.P. Košice – MFsK Nitra.
Termíny sú 30. marec, 13. apríl, 17.
apríl. Ešte predtým však bude na Slovensku skutočný futsalový sviatok - v
pondelok 26. marca o 20. h v HANT
Aréne v Bratislave privíta Slovensko
tím Španielska v prvom barážovom
zápase MS. Mimochodom, na tento
zápas sa už tradične v roli zásobovateľa národného tímu ocitol úradujúci
majster Slov-matic FOFO Bratislava,
ktorý má v kádri tentoraz deväťčlenné hráčske zastúpenie.
(mv)
V Petržalke otvorili
prvú detskú
plaveckú akadémiu
U
prostred minulého týždňa v Petržalke
otvorili prvú plaveckú akadémiu v mestskej časti, ktorá je určená pre deti od šiestich
mesiacov do ôsmich rokov. Akadémia vznikla v objekte bytového domu na Šustekovej
ulici 1-3 v priestoroch, ktoré predtým slúžili
ako lekáreň. ,,Rekonštrukcia stála 150- až 160tisíc eur. Bazén má rozmery 10 x 3,5 metra
s teplotou vody nad 31 stupňov. Technológia úpravy vody je eletrolýzou, to
znamená, že je v ňom slaná voda. Bol to
dosť náročný projekt, jeho zrealizovanie
trvalo takmer dva roky. Naše stredisko
nie je určené pre verejnosť, ale využívame spôsoby kurzov. To znamená, že sa
treba prihlásiť. Plavecké kurzy sa začínajú plávaním aquababy - dojčiat, batoliat
a pokračujú kurzami detí od 3 rokov. V našej
ponuke taktiež nájdete cvičenia aquafitness
a plávanie pre tehotné. Mesačné kurzy stoja
60-70 eur,“ povedal nám Róbert Bachratý,
spolumajiteľ Plaveckej akadémie. Starosta
Petržalky Vladimír Bajan zdôraznil, že akadémiu by mohli využívať aj deti z petržalských
materských škôl. ,,Ide o činnosť, ktorá možno
pomôže znížiť plaveckú negramotnosť detí
predškolského veku. Samozrejme, budeme
sledovať prevádzkovanie tohto strediska
a ak by malo drobné problémy, tak mu pomôžeme. V apríli chceme v zastupiteľstve
definitívne schváliť výstavbu veľkého bazéna, aby aj dospelí ľudia mali kde plávať,“
povedal V. Bajan na slávnostnom otvorení.
(mv), foto archív redakcie
Download

sa už konečne dočkáme riešenia?