����������
������
foto: Ján Džubek
Občasník občanov Nižnej a Zemianskej Dediny
Ročník 17 / číslo 4 / október 2011
NIŽNÁ
Vážení spoluobčania,
ako opadáva lístie,
padá v niektorých oblastiach aj
entuziazmus a nadšenie redakčnej rady. Zároveň tak ako sa po
upršanom lete vyjasnilo v podobe
prenádhernej jesene, aj my máme
pocit, že sa veľa vecí vyjasnilo.
Niektoré plánované veci sme
museli zavrhnúť. Mnoho vecí sa
jednoducho nedá časovo a kapacitne obsiahnuť, stále ale máme
plány ako noviny vylepšovať
a posúvať smerom k Vám. Stále
čakáme podnety a návrhy, s mnohými sme sa už stretli a poučili
sa. Uzávierka Vianočného čísla
bude 21. 11. 2011.
Toto číslo novín venujeme našej Základnej škole, ktorá
oslavuje 60 – tku. Dočítate sa čo
to z histórie aj z toho, ako škola
funguje dnes. Pri tejto príležitosti
znova zdôrazňujeme súťaž pre
deti, ktoré nám môžu posielať
básničky, prozaické texty aj výtvarné dielka na tému Nižná, teraz
sa pridáva téma Moja škola. Veríme, že sa deti odvážia nám svoje
práce poslať a budeme ich môcť
zverejňovať v ďalších číslach.
Zároveň chceme za redakčnú
radu popriať škole veľa tvorivosti,
otvorenosti a poriadku. Aby aj naďalej vychovávala skvelých ľudí
so správnymi názormi a radosťou
zo života.
Okrem témy škola
v tomto čísle nájdete tradične
zážitky p. Ďurošku, florbalové
a atletické úspechy, pohľad na
sedemnásty ročník Pltníckeho
dňa, novinky z obecných zastupiteľstiev a veľmi sa tešíme aj
príspevkom z cirkevných radov.
Prajeme vám, milí
Nižňanci, nech sú vaše dni stále
pevné ako kmene stromov a pestrofarebné rozlietané ako ich listy,
ktoré tak dokonale pôsobia na oko
i dušu v týchto dňoch.
-rr-
foto: Karol Bača
2
Na telo starostu
Vraj sa plánoval vytvoriť náučný chodník na Ostražicu? Je to pravda, a ak áno, kedy
to bude?
Áno, máme v pláne
vybudovať postupne náučný chodník. Zatiaľ tento rok upravíme
plochu chodníka tak, aby sa ním
za každého počasia dalo vystúpiť
na vrchol Ostražice. Pritom naše
Šikovné deti zo Súkromného školského strediska záujmovej činnosti
upravia studničku pri zemianskom
chodníku. Na budúci rok budeme
pokračovať so solárnym osvetlením kríža. Ak nám prejde projekt,
tak dobudujeme náučný chodník.
Čo sa ide robiť na
druhej strane Oravy – smerom
od obecného úradu – za riekou?
Občania tam vidia viaceré aktivity a nevedia zistiť, čo sa tam bude
diať ( škvarové hrisko, pozemky
okolo...)
Škvarové ihrisko bude
slúžiť ako priestor na výstavbu
zatiaľ 14 rodinných domov. Pozemky okolo upravil majiteľ na základe súhlasu obce (výrub vrbín).
Oproti ihrisku cez cestu bude stáť
zberný dvor na separovaný odpad
pre občanov Nižnej.
Aká je Vaša spolupráca
s futbalovým klubom Nižná?
Ako sa futbalistom v tejto sezóne
darí?
Spolupráca je primeraná spôsobu komunikácie či
nekomunikácie zo strany predstaviteľov futbalistov. Myslím si ,
že futbal v našej obci je zvyknutý
na nadštandartné podmienky
a príspevky z obce ( na rozdiel
od ostatných športových odvetví
v Nižnej). V budúcoročnom rozpočte budeme s poslancami určite
skúmať oprávnenosť výšky príspevku na futbal.
Viete nám povedať, ako
to vyzerá s hotelom Radar? Občania sú zvedaví, ako pokračujú práce a nakedy je plánované spustenie
prevádzky?
Zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu dokončenia stavby
do konca roku 2012, ale zároveň sa
vyjadril, že plánuje stavbu ukončiť
oveľa skôr.
Prečo sa vo volebnom
období toľko spomínala obnova
kultúry v našej obci? Momentálne
majú občania pocit, že to boli iba
reči, pretože ani na kultúrne skupiny sa zatiaľ takmer nič neprispelo
a celkovo nevidia, čo a či sa zmenilo. Popíšte, prosím, v čom vidíte
zlepšenie, prípadne čo sa plánuje?
Vo volebnom programe
som sa nevenoval iba kultúre.
Zatiaľ boli podporené kultúrne
skupiny ako Harlekýn, spevácky
zbor, podujatie Orava Alternatív.
Určite podľa finančných prostriedkov budú podporené do konca roka
aj iné kultúrne telesá. S kultúrou
súvisia aj priestory, ktoré postupne
opravujeme. Konzument kultúry
nemusí vidieť, že sedačky v kine
sa už neváľajú, pódium v kine má
vymenenú podlahu, opravujeme
elektroinštaláciu v kultúrnom dome,zaviedli sme počítačovú sieť
v celom kultúrnom dome, vymenili
sme podlahu v Bistre a na zadných
chodbách
Rotundy,
upravujú
sa priestory v starom obecnom
úrade, ako aj pivničné priestory
v zdravotnom stredisku, upravila
sa prístupová cesta do domu kultúry s rozšírením na priestor , ktorý
budeme využívať na letné kultúrno-spoločenské podujatia. Väčšina
súborov je obcou podporovaná aj
nefinančne, a to napr. poskytovaním týchto priestorov na nácvik za
symbolické euro. Ide hlavne o tie,
ktoré si tieto priestory doupravovali
sami nájomcovia. Nemyslím si, že je
niečoho v kultúre menej. Chceme sa
však orientovať nielen na kvantitu
ale hlavne na kvalitu a rôznorodosť.
Ako ďalej s poriadkom či
neporiadkom na cintoríne?
Neporiadok na cintoríne
si robíme sami. Pri cintoríne budú
umiestnené „malé“ 1000 l kontajnery na smeti výlučne z cintorína.
Dobudúcna tam umiestnime aj
kontajnery na separovaný odpad.
Prebieha jednanie z TS Ružomberok o vývoze komunálneho odpadu
z Kukučínovej ulice .Zároveň je
nemysliteľné aby na cintorín vyvážali bezohľadní spoluobčania
z pohodlnosti veľkorozmerný odpad, komunálny odpad a stavebný
odpad. Nakoniec budeme musieť
opäť investovať do kamerového
systému, aby sme týchto občanov
identifikovali a finančne postihovali. Pri tejto príležitosti musím
povedať aj to, že podľa vyvezených
množstiev Nižňanci separujú čoraz
viac odpadu, čo je chvályhodné,
ale podľa naplnených kontajnerov
na cintoríne a „za vodou“ máme
ešte veľké rezervy. K tomuto by
nám mal pomôcť nový zberný dvor,
na ktorého vybudovanie žiadame
práve v týchto dňoch dotáciu z eurofondov.
Ako sa Vám páčilo predstavenie Radošinského naivného
divadla?
Veľmi príjemné s rôznymi
pocitmi sa zahrávajúce predstavenie. Pánovi majstrovi Stanislavovi
Štepkovi a celému kolektívu Radošinského naivného divadla som tlmočil našu snahu mať každoročne
jedno takéto predstavenie v Nižnej.
Je len na nás, aby sme zaplnili celé
kino.
Ako hodnotíte Pltnícky
deň? Bola to vydarená akcia?
Ja pokladám túto akciu
ako za vydarenú, ale dôležité je,
či sa to páčilo občanom Nižnej.
Spomeniem len pár názorov. Celé
podujatie malo nádych väčšej organizovanosti. Hneď ráno oživili
stavanie plte členovia súboru Gorral za výdatnej pomoci Oräfcov,
Oravan senirov a Nižnej Vsi. Aj
keď nám pustili trochu menej vody,
skúsení pltníci splav plte bravúrne
zvládli. Kladne boli hodnotené
vystúpenia súborov na pódiu,
prezentácia požiarnej techniky
hasičov z družobnej Mszany Dolnej, ako aj súťaž o Hasičský pohár
obce Nižná. Nižňania pochvaľovali postavený stan pred pódiom.
Tu sme podcenili sedenie divákov
počas programu. Na budúci rok
to už bude v poriadku. Kladne
sa hodnotila účasť Súkromnej
bezpečnostnej služby, hudobná
skupina Lúče a čas konca celého
podujatia. K dobrým pocitom z celého podujatia nesporne prispelo
prekrásne počasie a kultivovanosť
občanov Nižnej.
Kedy sa ide v obci otvárať Centrum voľného času?
Žiadosť na zriadenie
Centra voľného času sme zaslali
a po odvolaní čakáme na vyjadrenie z ministerstva školstva. Ak nám
ministerstvo výjde v ústrety a zaradí naše CVČ do siete škôl, tak od
septembra roku 2012 by malo CVČ
fungovať.
Naša základná škola má
tento rok 60 výročie. Čo by ste popriali škole, riaditeľovi a žiakom?
Zaželajme si spoločne,
aby sa nám tento školský rok vydaril, aby sme boli zdraví. Snažme
sa splniť všetky ciele a očakávania,
ktoré sme si predsavzali. Škola,
žiaci a učitelia svojími výsledkami reprezentujú seba, ale aj svoju
obec. Preto aj ja a poslanecký zbor
budeme našu školu plne podporovať, aby bola inštitúciou, ktorá ma
vysoký kredit. Želám škole všetko
dobré do dalších 60 rokov.
-starosta obce-
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Dňa 20.júna 2011 obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí zobralo na
vedomie:
- Kontrolu uznesení OcZ.
- Odpovede na interpelácie.
- Žiadosti občanov a právnických
osôb.
- Správu o činnosti Dobrovoľného
obecného hasičského zboru Nižná +
Zem. Dedina.
- Informácie o príprave programu na
Nižniansky kotlík a Pltnícky deň.
- Informáciu o schválení projektu
„Spoznávame sa prostredníctvom
športu a kultúry“ v celkovej sume
31 950,-EUR so spolufinancovaním
27 157,20,-EUR z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja-Program
cezhraničnej
spolupráce Poľsko- SR 2007-2013,
3195,-EUR zo štátneho rozpočtu
a 1597,80,-EUR z rozpočtu obce.
- Návrh dohody s predstaviteľmi
urbáru o vysporiadaní duplicitného
vlastníctva - Sihoť.
- Informáciu o jednaniach ohľadne
vysporiadania miestnej komunikácie
ul.Mila Urbana.
- Žiadosti spoločnosti ORAVA
INVEST, s.r.o., Pri Dynamitke 11,
Bratislava o schválenie a podporu
projektu Uhliská a o schválenie a
podporu projektu Nižná Mlynky
s tým, že
predmetné lokality po
ďalšom prerokovaní budú riešené
v pripravovanom územnom pláne,
ktorý podlieha schvaľovaciemu procesu obecného zastupiteľstva.
- Žiadosť spoločnosti ORAVA
INVEST, s.r.o., Pri Dynamitke 11,
Bratislava o vyjadrenie
súhlasu
s plánovaným vstupom zo štátnej
cesty I/59 ku penziónu Oravský
zrub a ku plánovanému rodinnému
domu investora s tým, aby žiadateľ
predložil projekt technického riešenia vstupu a vysporiadal vlastnícke
vzťahy s obcou s možnosťou pokračovania miestnej komunikácie
ul.Farkašovského.
- Informáciu o priebehu riadneho
valného zhromaždenia spoločnosti
SKI CENTRUM NIŽNÁ Uhliská,
s.r.o., ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 6.
2011.
- Stanoviská komisie výstavby a
územného plánovania k postúpeným
žiadostiam občanov a právnických
osôb.
Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí schválilo:
- Plat starostu obce Ing.Jaroslava
Rosinu vo výške súčinu priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 2,17násobku+33,275% odmeny t.j.:2224,-EUR
- Volebný program Obce Nižná na
rok 2011 s navýšením sumy na výšku najviac 10 000,-EUR v položke
„Výmena okien I.etapa MŠ Orličie“
a s doplnením rezervy na investície
ako otvorený dokument, do ktorého
môžu poslanci doplniť svoje návrhy.
- VZN Obce Nižná č.5/2011, ktorým
sa ustanovujú niektoré podmienky
a podrobnosti o držaní, vodení
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
a evidencii psov v Obci Nižná s doplnením o Čl.4 bod 4 s nasledovným
znením: „Miesta určené na venčenie
a voľný pohyb sú: Sihoť -parcela
č.2831/1 (ľavobrežný priestor rieky
Orava medzi lavičkami) a parcela
č.3783 (ľavobrežný priestor rieky
Orava za starou lavičkou v smere na
Krásnu Hôrku).
- Zámer dlhodobo prenajať časť
obecného pozemku pri firme MADEX na Závodnej ulici Jakubovi
Machajovi, Sobieskiego 30, Jablonka s tým, že výška nájmu a presná
výmera prenajatej plochy s ďalšími
náležitosťami bude špecifikovaná
v nájomnej zmluve, ktorá bude
prejednaná na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
- Finančný príspevok vo výške
330,-EUR pre chrámový zbor Nižná
na organizáciu podujatia „Hľadanie
svetla“, ktoré sa uskutoční v mesiaci
september 2011.
- Finančný príspevok vo výške
100,-EUR pre ZŠ s MŠ Nižná na
akciu výtvarno-literárna súťaž, ktorá
sa bude konať dňa 27.6.2011.
- Finančný príspevok vo výške
1200,-EUR pre občianske združenie
LOD na podporu hudobného festivalu Orava alternative 2011.
- Zámer vymeniť časti obecného
pozemku pod penziónom Uhliská,
časti pozemkov na prístupovej ceste
ku chatovej oblasti Uhliská, pozemky
pod chatkami č.2 a č.3 v tejto chatovej oblasti a pozemky pod pätkami
stojek vleku podľa geometrického
plánu s pozemkom, ktorý by sa vytvoril geometrickým plánom okolo
budovy penzióna Uhliská ako prístupová cesta – vlastník Jozef Kachút,
Podjavorinskej 667, Nižná.
- zámer dlhodobo prenajať časť
obecného pozemku Jozefovi Kachútovi, Podjavorinskej 667, Nižná na
výstavbu malého lyžiarskeho vleku
s tým, že výška nájmu a presná
výmera prenajatej plochy s ďalšími
náležitosťami bude špecifikovaná
v nájomnej zmluve, ktorá bude
prejednaná na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
- Rekonštrukciu budovy MŠ Orličie
– výmena dverí, okien, zamurovanie
presklenia podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie.
- Rekonštrukciu strechy a časti okien
na kultúrnom dome v Zemianskej
Dedine vrátane predloženej cenovej
ponuky.
- Výmenu vnútorných vchodových
dverí v budove na ul.Nová doba 493
- predajňa Papier – Hračky.
Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí neschválilo:
- Žiadosť Eleny Žilinčíkovej, Hviezdoslavova 197, Nižná o odkúpenie
časti pozemku p.č.525/2 v k.ú. Nižná
o výmere cca 130m2.
- Zaradenie hudobného festivalu Orava alternatív medzi obecné kultúrne
akcie v tomto roku.
Dňa 5. septembra 2011 obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
zobralo na vedomie:
- Kontrolu uznesení OcZ.
- Odpovede na interpelácie.
- Žiadosti občanov a právnických
osôb.
- Správy ZŠ s MŠ, ZUŠ, SŠ o školskom roku 2011/2012.
- Správu nezávislého audítora – finančný audit obce za rok 2010.
- Správu hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce k 30. 6. 2011.
- Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti – inventarizácia
majetku Obce Nižná k 31.12.2010
a kontrola zmlúv o nájme nebytových priestorov a úhrad nájomného
za I. a II. kvartál 2011.
- Informáciu o realizácií investičných
a iných akciách v obci k 30.6.2011
- Smernicu č.1/2011 -Zásady postupu zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami
- Informáciu o schválení finančnej
čiastky 1400,-EUR z projektu „X.
Slovensko-poľské hospodárske fórum“ na zatraktívnenie a skvalitnenie
prostredia v obci prostredníctvom
výsadby zelene, stromov a okrasných
drevín.
- Vzdanie sa funkcie predsedu komisie kultúry, športu, školstva a mládeže pri OcZ v Nižnej a členstva v tejto
komisii Martina Žuffu.
- Žiadosti TS Harlekýn, FS Oravan-Senior Nižná, Spišskej katolíckej
charity a FK Nižná o finančný
príspevok resp. účelovú dotáciu s
tým, že ich riešenie bude závisieť od
plnenia rozpočtu obce.
- Žiadosť fyziatricko-rehabilitačného
oddelenia HNsP Trstená o opravu
podlahy v priestoroch zdravotného
strediska.
- Žiadosť Jany Lukáčikovej, Štúrova
429, Nižná o peňažný príspevok
na kompenzáciu s tým, že uvedená
žiadosť bola postúpená komisii pra-
Nenávisť
Aké bolo leto? Na túto
otázku by sme už mohli poznať
odpoveď. Premenlivé, upršané,
no i mimoriadne horúce, hovoria
znalci počasia. Mimoriadne horúce, hovoria odborníci na ľudskú
spoločnosť. Nenávistné, dodávam
ja.
Sú udalosti, z ktorých
behá mráz po chrbte. Kto v Nórsku vraždil, poznáme. Vieme
i prečo? Vraj preto, že akísi
„kultúrni marxisti“ chcú rasovo
pošpiniť krásnu „bielu“ krajinu.
Áno, i v horúcom lete nám z toho
naskakujú zimomriavky.
O nič lepšie pocity človek nemal, keď videl ohne v uliciach anglických miest. Aj tam je
oprávnená otázka o príčinách. Hádzať všetko na kriminálne živly, to
je chabá argumentácia.
Kde sa rodí táto nenávisť? Hľadáme vôbec odpovede?
Viem iba to, že podobné tragické
mrazenie ako pri pohľade na
Breivikove obete mám vtedy, keď
na mňa z televíznej obrazovky
hľadia kamenné oči rôznych „analytikov“, ktorí dokazujú, ako nás
vyjedajú invalidi, dôchodcovia,
nezamestnaní, rómske deti, chorí
ľudia...
Nie, v ich prípade nemôžno hovoriť o nenávisti. Oni
ľudské city vôbec nepoznajú. Ale
čo sa stane, ak im uverí zopár
bláznov?
Spomeňme si, čo pred
viac ako polstoročím napísal Milan Rúfus: „ Nikdy ešte toľkej nenávisti nepočalo slovo človeka.“
-brecovného trhu, sociálnej, zdravotnej,
bytovej a dôchodcov na prerokovanie.
- Stanoviská komisie výstavby,
územného plánovania, dopravy,
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, finančnej a správy obecného
majetku ku žiadostiam občanov.
- Podnet občanov Nižnej podanú
komisii výstavby – výstavba dvojgaráže a oplotenia na ul. Tomanóczyho
– stavebník p. Melník.
- Informáciu o vysporiadavaní miestnej komunikácie ul. Mila Urbana.
(pokračovanie na strane 4)
foto: Karol Bača
3
NIŽNÁ
Rokovanie obecného zastupitelstva
NIŽNÁ
- Informáciu o zámere realizácie
zberného dvora v lokalite Sihoť.
- Informáciu o obchvate Obce Nižná.
Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí schválilo:
-Plnenie programového rozpočtu
obce k 30. 6. 2011
- Úpravu rozpočtu obce k 30. 6.
2011.
- Odmeny pre poslancov, predsedov
komisií a členov komisií (poslancov
a neposlancov) za II.Q.2011.
- Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nižná č.6/2011, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nižná č.1/2011 o predajnom a
prevádzkovom čase.
- Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nižná č.7/2011, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná č.2/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je Obec Nižná.
- Dohodu o medzinárodnej spolupráci s Obcou Horní Suchá v Českej
republike.
Spolufinancovanie
finančnej
čiastky 1400,-EUR schválenej z
projektu „X. Slovensko-poľské
hospodárske fórum“ vo výške 15 %
z celkových oprávnených výdavkov
t.j. 210,-EUR.
- Prenájom nebytových priestorov
v budove zdravotného strediska
pre TS Harlekýn na účel tanečných
skúšok za nájomné 1,-Euro/mesačne
+ energie za podmienok stanovených
zmluvou.
- Prenájom obecnej garáže pri starom
obecnom úrade pre Dušana Duraja,
bytom Hviezdoslavova 150/3, Nižná
v obvyklej cene nájmu iných prenajímaných obecných garáží.
- Prenájom nebytových priestorov
v budove Dome služieb pre Dušana
Kubalu MAGIC, Medvedzie 125/8,
Tvrdošín na účel predajne počítačov
a ich servis v prípade skončenia nájmu s predchádzajúcim nájomcom
Mgr. Beátou Ďaďovou.
- Prenájom nebytových priestorov
v budove Dome služieb pre Danielu
Žákovú, Štúrova 427, Nižná na účel
relaxačného centra – solária v prípade
skončenia nájmu s predchádzajúcim
nájomcom Tatianou Melníkovou.
- Zakúpenie chladiaceho systému do
chladiaceho zariadenia pre zosnulých
do Zemianskej dediny vo výške
1500,-EUR.
- Za predsedu komisie kultúry, športu,
školstva a mládeže pri OcZ v Nižnej
Mareka Regulyho .
- Predĺženie splatnosti úveru v sume
76 760 EUR na Rekonštrukciu a revitalizáciu objektu areálu ZŠ a MŠ
v Nižnej na Orave do 31.12.2011
a súhlasí s podpisom dodatku č.1
k zmluve o termínovanom úvere č.
1302/2010UZ.
Ďalej obecné zastupiteľstvo na tomto
zasadnutí zrušilo VZN Obce Nižná
č.1/2006 o verejnom obstarávaní
a neschválilo:
- Žiadosť Tatiany Melníkovej, Podbiel 376, Nižná o preplatenie investovaných nákladov do prenajatých
priestorov v budove Dome služieb.
- Žiadosť Marty Fidekovej, t.č.
bytom v resocializačnom zariadení
COR Centrum v Banskej Bystrici
o poskytnutie jednorazovej sociálnej
pomoci.
- Žiadosť Alojza Rentku, bytom Za
Vŕškom 706, Nižná o odkúpenie časti
obecného pozemku na ul.Za Vŕškom
pred jeho rodinným domom.
- Žiadosť Mareka Paľu, bytom Podjavorinskej 677, Nižná o odkúpenie
časti obecného pozemku č.3825/1 na
ul. Sama Chalupku.
JUDr. Jozef Šveda, prednosta
Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce
Osvieženie každodennosti divadlom
Podobným pocitom sa, dúfame, nevyhol nikto, kto si bol 29.
augusta pozrieť v Dome kultúry v
Nižnej predstavenie Radošinského
naivného divadla Nesladím. Okrem
domácich umelcov sme tu naozaj
dlho nemali akciu podobného razenia
a celoslovenskej kvality.
Každý, kto prišiel, si určite
v predstavení našiel niečo svoje.
„Sú to celkom iní Radošinci. Kedysi
som bola zvyknutá, že mám po ich
predstaveniach svalovicu na bruchu,
pretože sme sa smiali celé predstavenie do sĺz, bez prestávky. Teraz je tam
viac hudby, aj vecí na zamyslenie..,“
povedala nám diváčka cez prestávku
predstavenia. Niekomu sa vystúpenie
páčilo viac, niekomu možno menej.
Jednoznačne ale môžeme tvrdiť, že
ľudia sa radi prišli „vyvetrať“ na
iný druh zábavy. Trpká komédia sa
zamýšľala presne nad tým, čo sa na
nás každodenne valí zo všetkých
strán. Človek sa stráca v toľkých
možnostiach výberu a nevie byť skutočne pokojný a šťastný, kým sa o to
nepričiní nejaka materiálna vec.
Predstavenie u nás videlo
vyše 250 ľudí – prevažne občanov
Nižnej. Aj toto je úloha obce, poskytnúť výber všetkým kategóriám, nie
len tým vybraným. Práve takýmto
spôsobom dosahujeme aj my naše
malé šťastíčka, keď nezanedbávame
ani svoje duchovno a pocity, možno
aj zhliadnutím divadla. Úžasné bolo
pozorovať, koľko ľudí sa s radosťou
stretlo, nahodilo slávnostnejšie oblečenie a prišli si spoločne oddýchnuť.
Veríme, že podobné stretnutia si budeme môcť zopakovať v budúcnosti.
Ďakujeme teda obci a umelcom za
skvelý zážitok a tešíme sa na ďalšie.
A v duchu hry Nesladím si
skúsme zopakovať: „Nie je vlastne
šťastím to okolo nás, čo nás ani nenapadne pomenovať šťastím?“
-rr-
Hrnčiarstvo na Orave
Uvedený
dokument
píše Michal Nižňanský, úradník
Oravského panstva, ktorý odosiela
do Bytče 30 kusov glienených
hrnčekov. Z dokumentu vyplýva,
že hrnčiar z Nižnej dodával svoje
hlinené výrobky nielen pre pospolitý ľud, ale aj pre potreby panskej
kuchyne Thurzovcov na Oravskom hrade a pre thurzovský dvor
v Bytči. V spomínanom roku 1619
už musela mať hrnčiarska dielňa
v Nižnej niekoľkoročnú tradíciu a je
pravdepodobné, že vznikla približne
na konci 16. storočia a možno aj
skôr. Žiaľ, staršie záznamy o jej
činnosti sa nám nezachovali. Možno
Hrnčiarstvo patrilo medzi
najstaršie remeslá na Orave. Prvé
písomné doklady o hrnčiaroch
v našom regióne sú zo začiatku
17. storočia. V thurzovskej korenšpondencii, konkrétne v liste, ktorý
posiela úradník Oravského panstva
manželke Juraja Thurzu Alžbete
Czoborovej z 13. júla 1619 sa píše:
,,Hrnce na poručení Vašej osvícenosti dal sem v Nižnejvsi delati,
než takli sproste vnutr gliezene maji
byti, či i zevnitr nakvapane, jako jindy se delaji, informován chci byti.“
4
ešte stále čakajú na svojho bádateľa.
Trstenská keramika
Výroba tradičnej trstenskej keramiky sa datuje od začiatku
17. stor. Charakteristickým znakom
trstenskej keramiky je tehlovo červená farba, zdobená bielou hlinkou.
Vzory tvoria prevažne rastlinné motívy. Suroviny na výrobu trstenskej
keramiky sa ťažia v blízkom okolí
mesta Trstená. Tradičné nádoby
oravského regiónu sú mliečniky
(gledňaky), krčahy, krbky, misy a
misky, a tiež rôzne šálky.
-Marek Reguly-
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Materské centrum Dupajda
Tak ako deti rastú, rozrastá sa
aj rodinka Dupajďáčok a Dupajďákov. Pribúda nás čo do počtu absolvovaných predpôrodných kurzov.
Zväčšujú sa rady ľudí, ktorí Dupajdu
poznajú. Stále nás troška mrzí, že
percentuálne je zastúpenie užívateľov
našich služieb väčšie z okolitých mestečiek a dedín, ako z Nižnej. Veríme
ale, že Vás naše aktivity v budúcnosti
pritiahnu a nájdete si čas na využitie
priestorov, prídete nás pozrieť a spoznať.
V lete nás absolventskou
praxou poctili dve skvelé dievčatá,
ktorým sa aj takto chceme poďakovať a vyjadriť im obdiv za to, ako
zodpovedne a kreatívne svoju prácu
zvládajú. Počas leta nám pomáhali
s opatrovaním detičiek, ktoré nemali
pracujúci rodičia kde nechať a táto
služba sa stretla s úspechom.
Od začiatku septembra v
priestoroch Dupajdy prebieha Kurz
prirodzených metód plánovania rodičovstva pod vedením kvalifikovaného
manželského páru, manželov Predáčovcov. Tento vyškolený manželský
pár postupne oboznamuje účastníkov
o princípoch jednotlivých metód a ich
praktickom využití. Zároveň je aj povzbudením a pomocou pre všetkých
manželov, ktorí sa rozhodli pre tento
životný štýl.
23 a 24. septembra sme spolu
s celým Slovenskom oslavovali Dni
dobrovoľníctva. Pripomenuli sme si
ich viacgeneračným stretnutím s dôchodcami, ktorí prišli nám a deťom
porozprávať zaujímavé zážitky z ich
mladosti. Dozvedeli sme sa ako kedysi vyzerala lopta, aj vypočuli ako sa
spievalo. Ďakujeme za krásny zážitok,
ktorý do našich radov vniesol pokoj,
pokoru. Na druhý deň sme poupratovali priestory a zažili malú provizórnu
opekačku so stálymi členkami. Sľúbený pripravený program pre deti sme
využili pre tie naše a zažili sme super
poobedie. Mrzí nás len, že tých ktorí
by nám prišli pomôcť je stále menej.
Materské centrum stále žije
z aktívnych ľudí, ktorí za svoju prácu
nemajú plat a odmenu. Veľká vďaka
patrí každému, kto nám kedy pomohol. Je nás ale v poslednej dobe stále
menej a stretávame sa s neochotou
niečo vytvoriť, spolupracovať. Ako
aj celá spoločnosť, aj u nás sa to obracia na konzum, v tom, že ľudia sú
zvyknutí „konzumovať“, ale nechcú
sa nijako aktívne zapojiť. Preto znova
vyzývame a prosíme maminy, ktoré
majú chuť, nech sa nám ozvú a navštívia nás. Dupajda nie priestor pre
nás, je tu pre Nižňancov, ktorí nechcú
každý deň robiť to isté.
Stále pokračuje kurz Príprava
na materstvo a od októbra aj pravidelné Pohybové cvičenia pre detičky
a Legokrúžok. Tešíme sa na vás!
Aktuálne novinky a info na
www.dupajda.webnode.sk
-maminy z Dupajdy-
Tancujeme na konci sveta
Pod týmto názvom podalo
OZ Harlekýn komunitný projekt,
v ktorom sme žiadali finančné
prostriedky na tanečnú činnosť a
úpravu tanečných priestorov. Na našu
obrovskú radosť sme dostali kladnú
odpoveď a vďaka podpore z fondu
Citibank, založeného v Komunitnej
nadácii Bratislava ( Zakladateľom
fondu je spoločnosť Citibank Europe
plc, pobočka zahraničnej banky) sme
sa mohli pustiť do rekonštrukcie .
Od obecného úradu v Nižnej sme získali pivničné priestory pod
zdravotným strediskom. Pri ich prvej
návšteve sme boli zhrozené. Strašný
neporiadok, kopa nepotrebných
starých vecí, špinavé steny, rozbitá
podlaha, nefunkčné soc. zariadenie.
Za pomoci zamestnancov prevádzky
sa vypratali priestory a vymaľovali
steny. Urobili sme betónovú dlážku, položili linoleum a základ miestnosti bol. Počas letných prázdnin
sme už zapojili aj našich tanečníkov.
Podarilo sa nám opraviť soc. zariadenie, steny vyzdobiť maľbami
a plagátmi, namontovať nové osvetlenie, vypínače, založiť zrkadlá a ako
posledné pribudlo baletné „madlo“.
Nasledovalo dolaďovanie závesmi,
obrázkami, diplomami, pribudla
sedačka, upravili sme si aj priestory
na prezliekanie. A v septembri sme
sa už tešili z našej novej tréningovej
miestnosti a vo vynovených priestoroch sme absolvovali prvé trojdňové
sústredenie s odborným lektorom.
Veľké ďakujeme patrí
nielen OcÚ v Nižnej, fondu Citibank,
ale hlavne všetkým tanečníkom, rodičom a priateľom, ktorí nám nezištne
pomohli premeniť staré nepotrebné
pivnice na super tanečnú miestnosť.
-sto-
Malí nižnianski farníci v tábore pod Tatrami
„My sme ľudia radostní ..!“
Aj takéto slová sa rozliehali po malej,
podtatranskej obci Ždiar v prvý augustový týždeň. Boli to slová hymny, ktoré spievali z plných hrdiel deti
z Nižnej a Zemianskej Dediny. Tie
tu zažili letný tábor a ten im pripravili
mladí ľudia z nižnianskej farnosti s
pomocou svojich duchovných otcov.
Na tohtoročný sa vybrali
po stopách Jána Pavla II. Tohto pápeža volali aj Otec úsmevu, pretože
ho vedel vyčarovať na tvárach ľudí.
A tak v tomto duchu úsmevu sa
niesla nielen táborová hymna, ale
aj aktivity tábora. No a tých bolo na
týždeň akurát dosť.
Keďže obec Ždiar je vyhľadávanou turistickou lokalitou,
nemohla sa vynechať taká túra. Tá
viedla do Kopského sedla v Belianskych Tatrách. Úžasnú scenériu
cestou nahor doplnili aj tri desiatky
kamzíkov. A samozrejme, že sa neobišla ani Belianska jaskyňa.
Okrem peknej prírody si
deti užili aj množstvo hier, zábavy
i workshopov. A snáď si každý domov zobral aj odkaz Otca úsmevu
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
a tak bude i doma rozveseľovať
okolie. Veď predsa vždy je dôvod
na úprimný úsmev. A čo sa človek za
mladi naučí, na starosť akoby našiel.
A možno sa to zíde aj skôr.
A tak po týždni plnom
nových zážitkov a priateľstiev už iba
ostáva poďakovať sa Bohu za pekné
počasie, z ktorého sa tešili všetci
táborníci. No a snáď sa potešili aj ro-
dičia, ktorí si mohli aspoň na chvíľu
oddýchnuť.
Vysmiate tváre detí a ich
pozitívne statusy na známej sociálnej
sieti potvrdili, že 3. ročník farského
letného tábora sa vydaril a snáď
prinesie budúcemu roku jeho pokračovanie.
-Monika Tuková-
5
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Začiatok školského roka 2011/2012 v ZŠ a MŠ Nižná
ešte ku kvalitnejšiemu vyučovaciemu procesu, väčšej možnosti
využívania informačno-komunikačných technológií na jednotlivých vyučovacích hodinách.
Celková dotácia na projekt je
400 000,-€ z čoho 100 000,-€ je
vyčlenené na nákup učebných
pomôcok. V každej triede na
škole budeme mať interaktívnu
tabuľu, na ktorej budú môcť
učitelia i žiaci pracovať pútavou
formou.
Po dňoch strávených u
starých rodičov, pobytov pri mori
alebo v horách, po dňoch v letných
táboroch alebo chvíľ, ktoré môže poskytnúť len bezstarostné leto, sa stretli žiaci, rodičia a učitelia v pondelok
5. septembra pred bránami základnej
školy.
Žiakov, rodičov i zamestnancov školy privítal riaditeľ školy
Mgr. Ľubomír Ivan na slávnostnom
otvorení nového školského roka
2011/2012. Osobitne sa prihovoril
našim prvákom, ktorí po prvýkrát
prekročili prah základnej školy
a taktiež novým žiakom z Podbiela
a Krivej, ktorí k nám nastupujú do
piateho ročníka. Žiakom a pedagogickým zamestnancom sa prihovoril
aj starosta obce Ing. Jaroslav Rosina.
I tento školský rok bude
pre našu základnú školu výnimočný.
Budeme si pripomínať 60. výročie
školstva v Nižnej a zároveň 50 rokov
od otvorenia budovy našej základnej
školy. Oslavy sa uskutočnia 30.
septembra 2011 v kinosále a rotunde
Domu kultúry.
V školskom roku 2011/12
bude navštevovať našu základnú
školu 441 žiakov v 20 triedach.
Oproti minulému školskému roku sa
znížil počet žiakov o 10. Naplnenosť
tried je v priemere 22 žiakov na jednu triedu. Z materskej dovolenky sa
vrátila Mgr. Veronika Uhliariková,
ktorá bude triednou vyučujúcou
v 2.B triede, a keďže je kvalifikovaná aj na vyučovanie AJ, bude učiť aj
na druhom stupni. V tomto školskom
roku začíname na škole aj s povinným vyučovaním AJ od 1. ročníka.
Do materskej školy nám nastúpilo
106 detí v piatich triedach. Do MŠ
Orličie nastúpila nová učiteľka Mgr.
Eva Mariašová. Vzhľadom na to, že
od 1.septembra 2011 sú v platnosti
nové finančné pásma na nákup potravín v školskej jedálni, zvyšovali
sme cenu stravného lístka o 0,13,-€.
6
Zmena nastáva aj v školskom klube detí, kde sa na tento
školský rok prihlásilo až 75 detí
a z toho dôvodu musíme otvoriť tretie oddelenie. Vzhľadom na to sme
požiadali obec o navýšenie rozpočtu
v ŠKD o 2 500,-€. V prípade záujmu
rodičov bude v prevádzke aj ranný
školský klub v čase od 06.30-7.30
hod.
V tomto školskom roku
máme na škole 26 integrovaných
žiakov, ktorým sa bude venovať špeciálny pedagóg. Pomáhať jej budú aj
dve asistentky, pani Oriešková a pani
Krileková.
Naša škola na konci júna
2011 v spolupráci s agentúrou vypracovala projekt ,,Premeny tradičnej
školy na modernú“. V najbližších
dňoch by sme mali byť oboznámení
s výsledkom.
Obdobie letných prázdnin
je časom, kedy sa na školách môžu
vykonávať potrebné údržbárske
a rekonštrukčné práce. Dali sme vymaľovať kuchyňu v školskej jedálni
a vymenili sme staré okná za nové
- plastové. Z finančných prostriedkov obce boli vymenené okná v MŠ
Orlíčie. Žiaľ, musíme konštatovať,
že aj v tomto školskom roku nám zo
začiatku budú chýbať učebnice pre
žiakov v reformných ročníkoch. Učitelia tak budú musieť tvoriť a hľadať
rôzne učebné materiály na internete.
Verím, že aj tento školský rok zvládneme v spolupráci so
všetkými zainteresovanými úspešne
k prospech žiakov a spokojnosti rodičov.
1. Z čoho máte najväčšiu radosť
(že sa podarilo - vybaviť, vymyslieť,
zrealizovať v tomto roku, zaviesť...)?
Najväčšiu radosť mám z toho, že sme
sa zapojili do projektu ,,Premena
tradičnej školy na modernú“, ktorý
v prípade úspechu istotne prispeje
2. Na čo sa najviac tešíte v tomto
školskom roku?
Poteší ma, keď stretávam na
chodbách slušných žiakov
s dobrým srdcom, ktorí si vedia
vzájomne pomôcť, vedia prejaviť
úctu k dospelému. Tak ako každý
školský rok ma vždy poteší, keď
naši žiaci úspešne reprezentujú
našu školu, obec v rôznych súťažiach i olympiádach. Ak vláda
schváli navrhovaný rozpočet na
rok 2012, v ktorom garantuje
vyššie výdaje na školstvo, zamestnanci školy budú môcť byť
lepšie ohodnotení.
3. Ak sú - opíšte, prosím novinky, ktoré budú v škole v tomto
roku fungovať?
Novinkou v tomto školskom roku
je zavedenie vyučovania Aj od
1.ročníka. V prvom a druhom
ročníku sa budú učiť žiaci po
jednej hodine týždenne , v treťom
a štvrtom ročníku po tri hodiny
týždenne. Keďže nová vyhláška
o ZŠ umožňuje riaditeľom škôl
posunúť začiatok vyučovania,
rozhodli sme sa po prerokovaní
s rodičmi posunúť ráno začiatok
vyučovania na 7.45 hod. Taktiež
sme dve päťminútové prestávky
po 4. a 5. vyučovacej hodine
predĺžili na 10 minútové.
Vzhľadom na to, že od 1.septembra sa vyhláškou menili aj
finančné pásma nákladov na
nákup potravín, zvyšovali sme
aj my ceny za stravné lístky pre
žiakov základnej školy, materskej
školy i cudzích stravníkov v priemere o 0,13€ na jedno jedlo.
Oproti minulému roku sa nám
zvýšil počet detí v školskom klube
z 50 na 75 a preto otvárame tretie oddelenie. V prevádzke bude
i ranný školský klub.
4. Čo by ste chceli odkázať
žiakom do nového školského
roka?
Žiakom by som chcel popriať do
nového školského roku hlavne
veľa zdravia. Prajem im, aby našli v sebe zapálenie a chuť spoznávať, experimentovať a tvoriť.
Aby vedeli rozoznať dobro od
zla. Aby svoju energiu využívali
pozitívne a aby ňou neplytvali
na veci, ktoré im neprospievajú.
V neposlednom rade aby ich
stretlo šťastie.
Ľubomír Ivan - riaditeľ školy
Škola dnes...
Začiatok školského roka (šk.r 2011/2012)
Naša základná škola s Materskou školou
Učiteľský zbor ( šk. r 2011/2012)
Milí školáci,
aj my – redakčná rada
Nižnianskych ozvien sa tešíme
z vašich úspechov. Chceme vás
znova vyzvať, aby ste sa nebáli
a poslali nám svoje práce (básničky, poviedky, prózičky, výtvarné
dielka) na obecný úrad v Nižnej,
mailom na [email protected], aby
sme sa mohli podeliť so všetkými
našimi občanmi o vašu krásnu tvorbu. Vaše príspevky na témy: Nižná,
moje rodisko, moja škola alebo aj
akékoľvek iné, budú zverejňované
v novinách a na konci školského
roka vyberieme najlepších z vás
a odmeníme vás. Tešíme sa na vašu
tvorbu.
-rr-
foto: Majka Pazúriková
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Začiatok školského roka (cca pred 100
rokmi )
Nový školský rok sme začali svätou omšou
Bez Božieho požehnania – márne naše namáhania. To
vedeli už naši starí rodičia. To
si uvedomujú aj mnohí študenti
a žiaci z našej farnosti. Preto sme
už po štvrtýkrát v našej farnosti
dňa 5. septembra 2011 o 7,30
hod. ráno v našom nižnianskom
kostole začali nový školský rok
vzývaním Ducha Svätého pri
slávnostnej svätej omši.
Žiaci a študenti v sprievode svojich rodičov, starých
rodičov, kňazov, pána starostu
a niektorých učiteľov si spoločnou modlitbou vyprosovali
Čo hovoria dejiny
Bývalá budova školy (1876 - 1961)
Učiteľský zbor ( šk. r 1951 / 1952)
Opäť sa ozval školský
zvonec...
...a 5. septembra 2011
privítal všetkých žiakov Základnej
školy s materskou školou v Nižnej.
Po dvoch mesiacov bezstarostného
voľna nastal čas povinností, ktorých zmysel preverí budúcnosť. Po
slovenskej štátnej hymne otvoril
nový školský rok riaditeľ základnej
školy Mgr.Ľubomír Ivan. Vo svojom
príhovore zaželal všetkým žiakom i
učiteľom veľa síl, trpezlivosti a vytrvalosti v ich školskej práci. Osobitnú
pozornosť venoval tým najmladším
školákom - 42 prvákom, ktorí budú
pracovať pod vedením pani učiteliek
Mgr.Aleny Ivanovej a Mgr. Dany
Hlavajovej. Dvaja z najmladších,
Tomáš a Lukáš Labdíkovci, svojimi milými básničkami presvedčili
ostatných, že odvaha im nechýba.
Starosta obce Ing.Jaroslav Rosina
vyzdvihol náročnú a zodpovednú
prácu učiteľov, poprial úspešný
školský rok nielen žiakom, ale aj
tým, ktorí sa podieľajú na chode
školy. Potom sa žiaci presunuli do
svojich tried, aby sa stretli so svojimi
učiteľmi, spolužiakmi, vzájomne si
vymenili svoje prázdninové zážitky
a začali tak svoj nový školský rok.
-Zita Bachanová-
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
- škola v Nižnej vznikla medzi prvými na Orave, lebo iba vzdelaní
ľudia mohli podnikať a v Nižnej
sa podnikaniu darilo,
- prvá zachovaná zmienka o rektorovi nižšej artikulárnej školy Jánovi Leviusovi pochádza z roku
1652, škola bola evanjelická,
- prvé záznamy o Rímsko-katolíckej ľudovej škole máme z roku
1695, o čom nachádzame dôkaz v
zápisnici kanonickej vizitácie,
- v roku 1705 bola postavená
nová drevená budova školy, zrejme evanjelická,
- od začiatku 19. stor. mohli školu
v Nižnej navštevovať iba katolíci;
vyučovalo sa 6 hodín denne
– okrem nedele, utorka a štvrtka;
deti sa učili písať po slovensky,
maďarsky a latinsky, preberali
aritmetiku a dvakrát týždenne
mali náboženstvo,
- roku 1876 občania postavili
novú murovanú budovu a škola
bola dvojtriedna,
- od roku 1913 začali do školy
v Nižnej chodiť aj deti zo Zemianskej Dediny,
- od roku 1921 bolo po inšpekcii
nariadené cvičenie na telesnej
výchove aj v zime,
- v roku 1934 bolo založené rodičovské združenie,
- v školskom roku 1937/38 sa škola v obci zmenila na štvortriednu,
žiaci vyšších ročníkov dochádzali
do Strednej meštiackej školy v
Tvrdošíne,
- 12. 6. 1945 bola škola poštátne-
dary Ducha Svätého a potrebné
Božie požehnanie pre úlohy, ktoré
ich čakajú v novom školskom roku.
Počas kázne nám jeden z budúcich
prváčikov, ktorý nedokázal prečítať
z Božieho slova ani riadok, sľúbil, že
na záver školského roka to pre neho
už nebude žiaden problém.
Po skončení svätej omše
sme sa všetci presunuli za nádvorie
pred Základnou školou v Nižnej, kde
po slávnostnom príhovore pána riaditeľa a pána starostu oficiálne začal
nový školský rok 2011/2012.
Vyprosujeme všetkým našim žiakom a študentom hojnosť Boná a premenovaná na Štátnu ľudovú
školu,
- Národná škola v Nižnej nad Oravou
sa začala volať od roku 1949,
- v roku 1951 sa v Nižnej zriadila
plnoorganizovaná
Deväťročná
stredná škola, ktorá sa v roku 1953
zmenila na Osemročnú strednú školu
a vyučovanie prebiehalo v dvoch
budovách,
- s výstavbou novej školy sa začalo
v roku 1958; budova 23-triednej Základnej deväťročnej školy v Nižnej
sa slávnostne odovzdala do užívania
27. augusta 1961; okrem učební patrila deťom školská jedáleň, družina
a dielne,
- v roku 1973 bola dokončená
telocvičňa, v roku 1989 sa začalo
s budovaním prístavby.
Škola dnes
V
rámci
rozširovania
priestorov boli v šk. roku 2000/2001
do čiastočného užívania dané priestory prístavby ZŠ, ktorá je v súčasnosti
už plne využívaná – sídli v nej
školský klub detí, materská škola,
základná umelecká škola, školská
špeciálna pedagogička, obecná knižnica, máme tu malú telocvičňu.
Rok 2002 bol pre našu
základnú školu prelomový. V apríli
2002 škola prešla na právnu subjektivitu pod zriaďovateľskú pôsobnosť
Okresného úradu v Tvrdošíne. Od
júla 2002 prešli školy pod nových
zriaďovateľov – obce. V septembri
2004 bola základná škola spojená
s dvomi materskými školami v obci,
čím vznikol nový právny subjekt
– Základná škola s materskou školou
Nižná.
Od januára 2004 bolo
Ministerstvom školstva zavedené
normatívne financovanie na žiaka.
Školy dostávali na hospodárenie
peniaze podľa počtu žiakov. Vďaka
takémuto financovaniu sa rapídne
zlepšila naša finančná situácia.
Spolu s finančnou pomocou obce
sa na škole postupne rekonštruovali
sociálne zariadenia, vymenili staré
okná za nové – plastové, prebehla
rekonštrukcia výmenníkovej stanice
a všetkých radiátorov na škole.
Prvého septembra
roku
2004 bola školská jedáleň presťahovaná do nových priestorov v
prístavbe.
V roku 2005 prešla
rozsiahlou rekonštrukciou telocvičňa.
Bola opravená strecha, vybudovaná
tribúna, sociálne zariadenia a
žích milostí a darov Ducha Svätého
pri svedomitom plnení si úloh, ktoré
ich počas školského roka čakajú.
-ŠHkompletne obnovená podlaha.
Po ďalších dvoch rokoch
sa nám podarilo zariadiť a dať do
prevádzky posilňovňu pri malej telocvični a saunu pri veľkej telocvični.
V rámci programu „Zelené
oázy“ získala škola začiatkom roka
2007 grant na realizáciu ekoprojektu
na ploche školského dvora. Takto
sa nám podarilo vybudovať Zelenú
oázu
oddychu
a poznávania
tvorenú ekoučebňou,
lavičkami
a novou zeleňou.
V školskom roku 2009/2010
bola obec úspešná v projekte „Rekonštrukcia a revitalizácia ZŠ s MŠ
Nižná”. Vďaka tomu sa nám podarilo ukončiť výmenu okien, zatepliť
obvodový plášť budovy, vymeniť
podlahové krytiny v triedach, vymeniť dvere a dverové krídla, vymeniť
obklady a umývadlá
v triedach,
zrealizovať vnútorné a vonkajšie
maľby, zameniť interiérové osvetlenie, zrekonštruovať bleskozvody,
vybudovať prístupovú rampu a
celú konštrukciu bezbariérovej
plošiny pre imobilných užívateľov
zariadenia, vybaviť zariadením novú
počítačovú učebňu, obnoviť vnútorné vybavenie školy a vybavenie
pedagogického zboru počítačovou
technikou.
V súčasnosti má škola dve
počítačové učebne, ktoré slúžia na
vyučovanie a organizáciu vzdelávacích krúžkov.Máme odbornú učebňu
fyziky a chémie, ktorá sa používa aj
ako audiovizuálna učebňa. Niekoľko
tried je vybavených dataprojektormi,
ktoré vyučujúci využívajú na vyučovacích hodinách. Počas uplynulého
školského roku sme zakúpili dve
interaktívne tabule, ktoré budú využívané na moderné vyučovanie.
Na hodiny telesnej výchovy
slúži veľká telocvičňa a športový
areál pri škole, malá gymnastická
telocvičňa, fitnescentrum. Škola má
k dispozícii saunu a ihrisko s umelou
trávou, ktoré boli vybudované z finančných prostriedkov obce.
Tri oddelenia školského
klubu detí realizujú svoju činnosť
vo svojich triedach nachádzajúcich
sa v prístavbe základnej školy.
V škole sa nachádza aj obecná knižnica, ktorá je k dispozícii pre
našich žiakov v odpoludňajších hodinách. Okrem toho máme v škole aj
učiteľskú a žiacku knižnicu, ktorých
vybavenosť knižnými publikáciami
je na nižšej úrovni z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
7
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
...a kedysi
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Ako sa oslavovalo 60. výročie školy
60 rokov v živote človeka už predstavuje úctyhodný vek,
s množstvom poznania a skúseností.
A ak toto číslo zaznamenáva proces
vzdelávania, je to zúročenie ľudského úsilia cez niekoľko generácií.
A práve na tento školský rok pripadlo
60. výročie plneorganizovanej školy
v Nižnej a súčasne 50.rokov existencie budovy základnej školy.
ZŠ s MŠ v Nižnej žila
prípravami na oslavu týchto výročí
niekoľko týždňov. A keď nastal 30.
september 2011, vítala návštevníkov
škola slávnostným šatom, vyzdobená zaujímavými dielami jej žiakov.
Poprichádzali učitelia zďaleka
i zblízka. Ako prechádzali jej chodbami a triedami, žasli nad krásnymi
a príjemnými priestormi, spomínali
na minulé časy. Neubránili sa ani
dojatiu, veď tu strávili kus života
rozdávaním seba.
Slávnostný
program
v Dome kultúry otvoril sláčikový
orchester zo ZUŠ pokojnými tónmi
Riaditeľ školy Mgr.Ľubomír Ivan
privítal hostí, ocenil zodpovednú
prácu všetkých pracovníkov školy,
poprial im príjemné strávenie slávnostného popoludnia. Moderátor
Mgr. Jaroslav Broz uviedol na javisko
hostí : Mgr.Máriu Ďurecovú, známu
nielen ako bývalú riaditeľku školy,
ale aj dlhoročnú trénerku nižnianskej
atletiky, bývalých žiakov základnej
školy: Ing.Eriku Jurinovú, poslankyňu NR SR, PhDr. PaedDr. Jozefa
Jurinu, PhD, kňaza a vysokoškolského pedagóga Ing. Mgr.art. Mareka
Kuboša, režiséra dokumentárnych
filmov.
Potom nasledovali ukážky
z filmu, v ktorom učiteľky základnej
školy zachytili reakcie ľudí rôznych
vekových kategórií na rozmanité
otázky, týkajúce sa školy, vyučova-
Dobrozvíťazí
Divadelný súbor fungujúci pod ZUŠ Nižná zaznamenal v
minulej sezóne obrovský úspech.
„Miniatúra Dve sestry
bola nápaditým a veľmi vydareným
posunom Navrátilovej predlohy.
Vtipná a čarovná poézia pre začínajúcich tínedžerov odrazu dostala
jemne ironizujúci podtext tým, že ju
komentovali mladšie sestry objektov
ľúbostného vzplanutia, s výrazným
sekundovaním
zamestnankyne
cukrárne. Spojenie kvalitných a
skúsených tvorcov (Zdenka Brozová
a Jaro Broz), čarovných interpretiek
a vďačného a chápavého obecenstva
vytvorili zážitok, ktorý si budem ešte
dlho pamätať,“ zhodnotil Karol Horvát - jeden z porotcov na Scénickej
Záchranné sily v akcii
Dňa 29. 9. 2011 sa zo štadióna ozývali rôzne zvuky, povely i výkriky. Pred zrakmi žiakov nižnianskej
základnej školy sa tu prezentovali tie
hlavné záchranárske zložky. Najprv
sa spustili rôzne druhy sirén, z ktorých každá má svoj význam. Vzápätí
sa predstavilo auto záchrannej služby, deti mali možnosť aj nahliadnúť
do jeho vnútra. Záchranári ukázali na
modeli spôsob poskytovania prvej
pomoci, vyskúšať si to mohli nielen
deti, ale aj učitelia.
Policajné auto so svojou
posádkou predviedli celý arzenál
zbraní, čo nepochybne najviac zaujalo najmä chlapcov. A už tu bolo
pripravené hasičské auto, ktorého zásah mali možnosť vidieť žiaci priamo
v akcii. Vrak auta najprv rozstrihali
pomocou obrovských nožníc, vtom
sa vznietil na ňom oheň, ktorý v prie-
8
nia, spolužiakov...Rovnaké otázky
položil moderátor aj hosťom, ktorí
reagovali spontánne, často si vyslúžili aj potlesk publika. Pomedzi otázky
sa divákom predstavil tanečný súbor
Harlekýn, dievčenské flautové kvarteto a nechýbalo ani milé vystúpenie
detí z materskej školy. Po ukončení
kultúrneho programu v kinosále sa
učitelia a hostia presunuli do rotundy,
kde nasledovala slávnostná večera.
Večer pokračoval v družnom rozhovore ďalej, ktorý spríjemňovala
prezentácia fotografií z minulých a j
súčasných čias. Pri spomienkach si
niektorí aj zaspievali s kapelou pod
vedením Mgr.Petra Kučku. V neskorých nočných hodinách ešte predstavila skupina Harlekýn exotický
mexický tanec a pôsobivú UV show.
Potom už parket patril aj ostatným,
ktorí mali chuť si zatancovať.
Bol to deň náročný, ale
príjemný a v spomienkach hostí
i domácich sa určite zapíše medzi
pozoruhodné zážitky.
-Zita Bachanová-
Plávanie je radosť
Konečne nastal ten septembrový čas, na ktorý sa už žiaci
tretích a štvrtých ročníkov tešili. Čas
na dvojtýždňový plavecký výcvik
na nižnianskej plavárni. Záujem
o plávanie v deťoch stále pretrváva, o čom svedčí aj fakt, že medzi
adeptami na plávanie bola takmer
polovica už plavcov. Pod vedením
skvelých plaveckých inštruktorov
sa tí pokročilejší zdokonalili v plaveckých štýloch, menej odvážni sa
spriatelili s vodou a naučili sa plávať
znak. Záverečné preteky potvrdili
žatve, ktorá prebiehala od 30. 8. do 4.
9. 2011.
behu pár minút aj uhasili. Pozornosť
školákov bola ďalej upriamená na
trávnatú plochu, kde sa predstavili
psovodi so svojimi pomocníkmi.
Všetci tak mali možnosť vidieť, aká
náročná a potrebná je spolupráca
človeka a psa.
Podľa pozorného sledovania divákov i následných reakcií
možno povedať, že tento deň bol
nielen zaujímavý, ale aj poučný.
-Zita Bachanová-
úspešnosť výcviku, deti budú pokračovať v plávaní aj naďalej, v rámci
svojich triednických hodín.
-Zita Bachanová-
Privítanie škôlkarov
Tak ako každý rok prichádzajú do MŠ nové detičky, na ktoré
sa veľmi tešíme. Vždy im esteticky
pripravíme prostredie, aby sa im
v triedach páčilo. Vytvoríme im
situačné kútiky, aby si každý našiel
to, čo ho baví. Noví predškoláci
odlúčenie od rodičov celkom zvládajú, trošku horšie je to s malinkými
3-ročnými detičkami, ktoré sa ráno
lúčia so slzičkami. Domov však už
odchádzajú usmiate a obohatené
o nové zážitky, ktoré so svojimi kamarátmi za deň prežili. Tešíme sa na
tento školský rok a prajeme si, aby sa
detičky v MŠ dobre cítili.
Materská škola Orličie
V MŠ Orličie začal
nový školský rok s novými deťmi, ktoré sa rýchlo prispôsobili a
skamarátili. Čakajú ich zaujímavé hračky, pekné hry a činnosti.
Pekné akcie a zážitky detí Vám radi
priblížime slovom aj obrazom.
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Čo čaká Spojenú školu v tomto roku?
Z čoho máte najväčšiu radosť?
V tomto roku mám najväčšiu radosť zo získania certifikátu
kvality pre našu školu od spoločnosti
ies Londýn, ktorá pridelila našej
škole rating s hodnotením „B“ čo
znamená, že sme spoľahlivá škola
dosahujúca stále dobré výsledky.
Taktiež nás veľmi potešila cena ministra životného prostredia na prácu
v environmentálnej výchove a v angažovanosti za životné prostredie.
Na čo sa najviac tešíte v tomto školskom roku?
Teším sa na nové projekty
ktoré chceme v tomto roku realizovať ak sa nám to podarí a to najmä
projekty na výmenu študentov do
zahraničia, projekty so zahraničnými
lektormi pre vyučovanie angličtiny
a nemčiny priamo na škole, a dúfam
že sa podarí aj projekt z ESF – Pre-
Tábor Remata
SŠSZČ aj cez tieto letné
prázdniny zorganizovalo relaxačno
– ozdravovací tábor na Remate. To
čo sa udialo a ako bolo, opísali samé
deti:
Ráno sme vstali. Teta Danka vyrazila na rozcvičku ako prvá
s radosťou a energiou. Po hygiene
a uprataní izieb nasledovali chutné
raňajky a šup sa do bazéna. Všetci sa
ponárali, skákali, bláznili sa a plávali
v bazéne. Po studenom osviežení nás
zasýtil chutný obed. Návrat do bazéna po odpočinku pre nás dievčatá
znamenal veľkú hrozbu. Chalani sa
vybláznili, podľa nás až moc. Nejedno dievča sa kúpalo v tričku.
Ani naše vedúce nič neobišlo, tak
isto ako aj my dostali „narážku“ do
bazéna. Na večernom programe čakalo na nás predstavovanie oddielov,
udeľovanie pochvál a pokarhaní, no
a super diskotéka. Ale teraz pekne
po poriadku. Najstarší chalani si
vymysleli meno V.I.P., skupina
mladších chalanov sa rozdelila na
dve časti P.R.T. a BANÁNI. A oddiel
PROSTE MY BABY sme zastupovali len my baby. Potom sme sa
dozvedeli, čo budeme robiť v nasledujúci deň a udeľovali sa pochvaly
a pokarhania. Pred večierkou sme si
mena tradičnej školy na modernú.
Ak sú - opíšte prosím novinky, ktoré
budú v škole v tomto roku fungovať?
V tomto kalendárnom roku
otvárame Vzdelávacie centrum pre
našich štvrtákov, kde získajú odborné vzdelanie nad rámec bežného
vzdelávacieho procesu, ktoré budú
garantovať významné svetové firmy
z jednotlivých oblastí odborného
zamerania. V tomto centre sa otvorí
Cisco akadémia, NI akadémia, IPC
akadémia, Akadémia Autoelektroniky,
SECURITY akadémia. Od nového
školského roka 2012/2013 otvárame
nový študijný odbor –reklamná tvorba
na Strednej umeleckej škole.
Čoho sa naopak obávate, či sa to
podarí?
Neustále bojujeme za rekonštrukciu plavárne, tento rok bude
pravdepodobne rozhodujúci na zachoešte užili super diskotéku s efektmi.
Budíček bol 7:55 hod., mali
sme rozcvičku, hygienu, upratanie
izieb a raňajky. Potom sme sa dali do
plaviek a išli na bazén. Na obed bolo
bravčové pečené s kapustou a knedľou. Pod hotelom stál autobus a išlo
sa do Bojníc. Vystúpili sme tam pri
Bojnickom zámku, prešli sme popri
hradbách až ku vchodu ZOO Bojnice.
Teta Danka kúpila vstupenky a išli
sme po jednom cez turniket, vysvetlila
nám, ako sa máme správať a že máme
chodiť po skupinkách. Videli sme tam
veľa lemúrov, bola tam aj tabuľa, na
ktorej bola fotka prvého orangutana
narodeného u nás, Kirana. Zbadali sme
aj obriu nástenku, na ktorej boli vajíčka. Najväčšie bolo od pštrosa. Videli
sme aj medvede a boli sme aj vo viváriu. Pavilón so slonmi bol najkrajší.
Cestou k autobusu sme sa zastavili pri
stánkoch s darčekmi. Na večeru boli
zemiakové placky.
Čas vyplnený zaujímavým
programom bol aj výstup na Bralovu skalu, prechádzka na rybníky
s voľnou zábavou, jazda vlakom cez
druhý najdlhší tunel na Slovensku
na Hornú Štubňu, výlet do banského
múzea v Cígli, mini OLYMPIÁDA
v areáli kúpaliska s rôznymi veselými
súťažami, lukostrelba, večerný kvíz zo
ZOO, zábavný večer SALÓN KRÁSY
- chlapci češú dievčatá, dievčatá ma-
vanie jej technickej prevádzky. Sú
pripravené riešenia ale či sa podaria
z toho mám najväčšie obavy.
Čo by ste chceli odkázať žiakom do
nového školského roka?
Ja mám vždy len jedno
želanie na začiatku školského roka,
aby si študenti uvedomili kvalitu
a význam vzdelávania na našej škole,
pretože to je jediná trvalá hodnota
ktorú môžu mať.
Na otázky odpovedal Ing. Peter Smolár, riaditeľ školy.
Keď na plecia októbra
spadnú listy zo stromu,
nechce sa mu
učiť, kresliť,
vyberať slová z kníh.
Spútaný úlohami
uteká zo školy.
Nikomu neverí.
Diera v prehnitom plote
ho láka.
V teniskách rýchlobežkách
má obuté detstvo.
Čarovného vtáka...
Veselo píska si.
-Margita Kuchčáková-
ľujú chlapcov., MINI TALENTMÁNIA Remata 2011, karneval
a záverečný jarmok za nazbierané
táborové peniaze získané pri rôznych aktivitách.
V bodovaní čistoty sa
súťažilo o tortu a víťazmi sa stali
chalani z izby č. 8 Aďo, Dominik,
Kuko, Mário.
Nechýbala v poslednú
noc ani nočná hra a výbornú atmo-
sféru počas celého pobytu dotvárala
disko muzika od Mareka Džubeka so
svetelnými a dymovými efektmi od
Riška Kamodyho.
Touto cestou sa chcem
poďakovať Mgr. J. Suchánkovi, J.
Záborskému, L. Jantošíkovej, S.
Bandíkovej, J. Plevovej, T. Neubauerovi za pomoc pri zorganizovaní
a realizácií celého tábora.
-Dana Plevová-
Má škola zmysel?
aj rôznorodé žiacke príbehy. Mnohé
sú poprepletané úsmevmi, niektoré
vráskami a sem tam aj slzou. No
predovšetkým školám leží na srdci,
aby sa ich chránenci nestratili kdesi na
bludných cestách, aby sa na svet vždy
pozerali citlivými očami a aby si poradili aj s každodennosťou všedných
dní. Snažia sa, aby sa žiaci v škole cítili ako doma a aby sa nebáli zajtrajška.
Ukazujú im tú správnu cestu, ktorá
býva veľmi často tvrdá - kamenistá
a nie najľahšia. Verte alebo nie, dobré
školy a dobré vedomosti dokážu v
živote mladých ľudí vykonať nemalé
zázraky. Veď ak by to nebolo tak, aký
zmysel by potom malo chodiť do školy?
Keď august kladie
farebné listy slnku pod nohy, deti
si ešte užívajú svoje prázdniny, no
dni sa už neúprosne krátia. Vtedy si
rodičia začínajú klásť otázky, ktoré
sa dotýkajú školy. Znova sú dôležité perá, knihy, zošity. No na prvé
miesto sa tlačia vedomosti. Sú to
životodarné kvapky – múdre slová,
návyky, zručnosti - ktoré žiakom
škola od septembra do júna začína
ponúkať. Mladí ľudia nabití zvedavosťou tu dostávajú odpovede
na svoje otázky. Zdrojom poznania
dnes už nie sú len knihy, ale cez
internet môžu navštíviť celý svet.
Súčasná škola ukazuje verejnosti
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Neverí
-Margita Kuchčáková-
9
Izrael, naša púť do svätej zeme
„Vyzuj si obuv zo svojich
nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je
sväté.“ Možno sa nám práve táto veta
blysla v mysli vo chvíli, keď sme plní
očakávania stúpili na pôdu krajiny, v
ktorej žil pred dvetisíc rokmi Ježiš
Kristus. Svätá zem. Krajina oplývajúca medom a mliekom.
Kto z nás si plánoval takúto
púť? Ja nie. Priznám sa, že som netúžila ísť do krajiny, ktorá je spätá s
narodením, pôsobením, smrťou a
zmŕtvychvstaním nášho Pána. Bola
to vzdialenosť, peniaze, exotickosť a
či nebezpečenstvo, ktoré ma odrádzali? Neviem. Ale nadšenie, s akým pán
farár vyrozprával svoju osobnú cestu
do zasľúbenej zeme, ma oslovilo.
Pôjdem.
„Nie je to tam nebezpečné,“
upokojoval nás počas cesty na brnenské letisko náš sprievodca dp. Michal
Pitoniak. „Keby to bolo nebezpečné,
ani ja by som tam nešiel.“
Odlietame teda z Brna priamo
do Tel Avivu, „oficiálneho“ hlavného
mesta štátu Izrael. Po trojhodinovom
bezproblémovom lete už sedíme v
klimatizovanom autobuse, ktorý brilantne ovláda „náš“ šofér s príznačným „slovenským“ menom Rizek.
Smerujeme do Betlehema. Práve ten
sa na pár dní stáva naším domovom.
Je tma. V žiari pouličných svetiel sa
snažíme spoznávať neznámu krajinu
nášho osemdňového pobytu.
Betlehem – hotel „Star“.
Vystupujeme. Promptné rozdelenie
izieb, večera, informácia o budíčku,
10
raňajkách a odchode v nasledujúce
ráno, vybaľovanie, večerná „očista“
a už sme v posteli. Nepokojný nočný
spánok preruší pred piatou ráno muzeín, ktorý „spieva“ veľmi hlasno z
minaretu.
Švédske raňajky so stravou
prispôsobenou slovenskej nás zasýtia dostatočne. Naše putovanie po
svätých miestach môže začať.
Všetky dni sú vyplnené
bohatým programom, nemožno ich
podrobne opísať. Súčasťou duchovného programu je každodenná svätá
omša. Zvláštnosťou Svätej zeme je,
že sa v chrámoch slúžia sväté omše
podľa toho, čomu je svätyňa zasvätená. V priebehu ôsmich dní sme teda
mali odslúženú napr. vianočnú svätú
omšu, veľkonočnú či svätú omšu
z Kvetnej nedele. Tou sa naša púť
začala – v Betfage, z ktorého Ježiš
odchádza na osliatku do Jeruzalema
na Kvetnú nedeľu.
Nasleduje Olivová hora
– kostol Pater Noster. Na 62 tabuliach je text s modlitbou „Otče nás“
v rôznych jazykoch. Nechýba ani
slovenčina. Pokračujeme kaplnkou
Dominus flevit, miestom, kde Pán
plakal nad Jeruzalemom, židovským
cintorínom, Getsemanskou záhradou, Bazilikou agónie, kostolom
Hrobu Panny Márie.
Olivovú horu strieda Sion,
posvätná židovská a kresťanská hora
spätá so zrodom Cirkvi. Pozrieme
si Sieň poslednej večere a zoslania
Ducha svätého, kostol usnutia Panny
Márie.
Jadrom Jeruzalema je staré
mesto. Bytostne sa nás dotýka tak,
ako sa my dotýkame vrcholku skaly Golgoty, na ktorej bol vztýčený
Ježišov kríž. Sme v Bazilike božieho
hrobu. Vidíme miesto sňatia Pána
Ježiša z kríža, vstupujeme do Ježišovho hrobu.
Prechádzame ulicami krížovej cesty. Na naše nemilé prekvapenie vedie popri stánkoch s tovarom,
ktorý ponúkajú arabskí obchodníci.
Nevynecháme Múr nárekov,
kde máme možnosť pozrieť si prijímanie 12-ročných chlapcov medzi
mužov, čo je pre Židov radostná
udalosť. Sprevádza ju spev, tanec,
potlesk.
Chrámovisko s Omarovou
mešitou je prísne strážené. Židia
tu nesmú vstúpiť, je v rukách Arabov. A tak sa na chrámovú plošinu
dostávame po dôkladnej vojenskej
prehliadke.
V Ain Karem sa opäť stretávame so slovenčinou : v kostole
Navštívenia je na mieste stretnutia
Panny Márie a Alžbety tabuľa so
slovenským „Magnifikat“ (Velebí
moja duša Pána) a na mieste narodenia Jána Krstiteľa Zachariášov
chválospev - „Nech je zvelebený Pán
Boh Izraela“.
Vďaka šabatu, počas ktorého
musia oddychovať aj autá, sa rýchlo
– bez dopravných zápch – presúvame
ku Genezaretskému jazeru. Cestou
sa zastavujeme v Yardenite, kde si
vodou z Jordánu obnovujeme krstný
sľub. A už sa pred nami črtá pokojná
azúrovo modrá hladina Galilejského
mora, ako sa Genezaretské jazero
často označuje. Loď na nás netrpezlivo čaká. Nasadneme. Posádka lode
vztýči zástavu Slovenskej republiky
a pri prvých tónoch slovenskej
hymny vstaneme a sprevádzame ju
naším spevom. Loď uprostred jazera
zastane, všetko stíchne a my v tichu
meditujeme a modlíme sa. Po modlitbe sa pod vedením tancmajstra“ a
za zvuku piesne „Šalom“ roztancuje
na palube lode takmer celá naša nižnianska skupina.
Po úspešnej plavbe zamierime na horu Blahoslavenstiev. Navštívime zbytky mesta Kafarnaum s
domom sv. Petra, Tabghu – miesto
zázračného rozmnoženia chlebov a
rýb a aj miesto Primátu sv. Petra.
Posledné dni nášho pobytu
vypĺňa Nazaret s bazilikou Zvestova-
nia Pána a kostolom sv. Jozefa.
Ďalšou zastávkou je 588
m vysoká hora Tábor, na ktorú sa
vyvezieme osemmiestnymi taxíkmi.
Pohľadom z nich môžeme obdivovať
prekrásnu rovinu Ezdraelon a Samárske vrchy.
V Káne galilejskej si kúpime
nielen fľaštičky s vodou premenenou
na víno, ale manželia si obnovia svoje manželské sľuby.
Ešte musíme stihnúť Kumrán, národný park v Júdskej púšti,
ktorý preslávila náboženská komunita Essenov. Čaká na nás Masada,
veľkolepá pevnosť s palácom, ktorú
si dal vystavať Herodes Veľký. Našťastie nemusíme na ňu vyliezť pešky, ale v lanovke. Nevadí, že je preplnená. Tu na nás dolieha 45-stupňová
horúčava. Povinná pokrývka hlavy
a fľaša vody situáciu zachraňuje.
Potom si doprajeme trojhodinový
„šabat“ pri Mŕtvom mori a v Jerichu
môžeme dokúpiť nejaké darčeky pre
našich blízkych.
Záverečný deň nášho putovania je venovaný Betlehemu s
bazilikou Narodenia Ježiša, jaskyňou
mlieka či Poľom pastierov.
Posledný obed, posledný
prechod hranice medzi Palestínou,
do ktorej patrí Betlehem, a Jeruzalemom, ktorý je „neoficiálnym“
hlavným mestom Izraela. Posledný
pohľad na dvoch vojakov s puškami
na rameni, ktorí denno-denne vstupujú do nášho autobusu a prezerajú
nie naše pasy, ale naše tváre.
„Povedal som vám, že vás
nenechám sedieť s hompáľajúcimi sa
nohami,“ po neviem koľkýkrát nám
pripomenul náš sprievodca. A tak sa
aj cestou na tel avivské letisko zastavujeme na niekoľkých miestach,
ktoré nie sú napísané v programe
púte – pri Šalamúnových rybníkoch,
pevnosti Herodion či v benediktínskom kláštore s Archou zmluvy.
Približne 1400 km nášho putovania je na konci. Prešli sme autentické miesta, na ktoré budeme mať
pri čítaní Svätého písma iný pohľad,
reálny. Nechali sme tam svoje prosby
za seba, svojich blízkych a priateľov,
za Nižnú. Prosili sme o pomoc, aby
sme nemuseli sami odvaliť ten kameň, s ktorým si nevieme poradiť.
A teraz aj my chceme „velebiť Pána“
za milosť, že sme mohli uzrieť vyvolenú krajinu.
-Hanka Hučalová-
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Do Svätej zeme
Raz vidieť je viac, ako
stokrát počuť. Navštíviť Svätú zem
je iste životným snom každého
kresťana. Vidieť miesta, po ktorých
kráčal Boh ľudskou nohou. Miesta,
na ktorých sa ozýval plač novonarodeného židovského kráľa. Miesta,
ktoré sa otriasali mocným výkrikom
Ukrižovaného. Pre 48 veriacich z našej farnosti sa sen stal skutočnosťou.
V dňoch od 12. do 20. septembra
2011 sme s úctou a bázňou putovali
po miestach, ktoré posvätil Pán Ježiš
svojou fyzickou prítomnosťou.
„Choďte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16, 15) Tieto slová adre-
soval Zmŕtvychvstalý Kristus svojim
apoštolom, aby celý svet spoznal
pravého Boha a jeho Evanjelium.
Možno povedať, že vo Svätej zemi
sa tieto slová uskutočňujú v opačnom
poradí. Ľudia z celého sveta putujú
do Izraela, aby precítili Božie slovo
na miestach jeho prvého ohlasovania.
Zo Svätého Písma všetci poznáme
mená štyroch evanjelistov, ktorí
nám verne zachytili, vedení Duchom
Svätým, radostnú zvesť Ježiša Krista.
Putovanie po miestach opisovaných
v Evanjeliách je ako poznávanie
piateho evanjelia – evanjelia, ktoré
sa nedá zreprodukovať, ale ktoré je
nutné zažiť na vlastnej koži vo Svätej
zemi.
Našu púť sme začali
v pondelok 12. septembra 2011 ráno
Organ v Nižnej slávi storočnicu
Cirkev si veľmi ctí píšťalový organ ako tradičný hudobný
nástroj, ktorého zvuk vie dodať
cirkevným obradom neobyčajný lesk
a mohutne povznáša mysle k Bohu
a nebeským výšinám.
Na úvod treba povedať,
že organ používaný dodnes v nižnianskom kostole dali postaviť naši
veriaci predkovia v roku 1910. Ako
svoj 1680- ty opus ho postavila firma
Otto Rieger v Budapešti. Dosiahnutím veku sto rokov sa náš organ
zaradil medzi historické nástroje.
Aspoň v krátkosti niečo z jeho histórie:
- 1. svetová vojna; z organu boli
zhabané všetky prospektové cínové
píšťaly.
- 1921; podľa zápisu na vnútornej
strane organovej skrine bol už opravovaný.
- Zavedenie elektrickej energie; ventilátor na dodávanie vzduchu do mechu bol umiestnený vo veži kostola.
- Kvôli problému častého rozladzovania (iná teplota vzduchu vo veži,
iná v okolí organu) bol motor s ventilátorom premiestnený do kostola za
organovú skriňu.
- 1986; organ bol vo veľmi zlom stave. Niektoré registre vôbec nehrali,
organ bol rozladený, mech deravý.
P. Grigar (na pozvanie Š. Tuku, vtedy
študenta 3. ročníka gymnázia) urobil
generálnu opravu mechov (nová
koža) a registrových mieškov. Prakticky bol sfunkčnený celý organ.
- 2004; takmer všetky drevené súčasti
nástroja (hlavne drevené píšťaly) boli
o 5,00 hod. svätou omšou. S požehnaním sme pokračovali autobusom
na letisko do Brna a odtiaľ lietadlom
na letisko Ben Gurion v Tel Avive
v Izraeli. Ubytovali sme sa v Betleheme, nasledovala neskorá večera
a zaslúžený odpočinok. Ráno sa
začínali dni plné milosti na miestach,
na ktorých sa mnohým z nás hrnuli
slzy do očí. Jeruzalem, Olivová hora,
Getsemanská záhrada, Kostol hrobu
Panny Márie, Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu, Večeradlo, Múr
nárekov, Ain Karen, Betlehem, Pole
pastierov, Jaskyňa mlieka, Bazilika
Božieho narodenia, Betánia, Jordán,
Galilejské jazero, Kafarnaum, Kána
Galilejská, Nazaret, Bazilika Zvestovania Pána, Qumrán, Masada, Karmel, Tábor… – vymenované veľa,
a predsa len málo z toho, čo všetko
sme počas púte spoznali.
Ťažšie a fyzicky náročnejšie dni púte náš vynikajúci
sprievodca vdp. Michal Pitoniak
(ktorému patrí veľké poďakovanie)
striedal s dňami oddychovejšími:
kúpanie v Stredozemnom mori,
upokojujúce pohojdávanie na hladine Mŕtveho mora, ochutnávka ryby
svätého Petra, či prehliadka brusiarne
diamantov.
Vždy podvečer po výdatnej a chutnej večeri nasledoval voľný
program. Tí unavenejší absolvovali
ozdravné kúry v hoteli, aby boli ráno
fit. Tí vitálnejší sa vydali do tmavých
a úzkych uličiek Betlehema, kde sme
stretávali mnohých obchodníkov
napadnuté červotočom. Privolaní
organári dospeli k záveru: celý organ
treba čo najskôr rozobrať a namoriť
proti červotočovi (hrozilo napadnutie
vzdušnice a znehodnotenie celého
nástroja).
Ďalej zistili opotrebovanie
všetkých mieškov na lištách (zostarnutá koža spôsobovala časté pískanie
tónov). Okrem toho bolo treba celý
organ preintonovať a naladiť. Táto
oprava bola ukončená 29. 7. 2004 za
sumu 180. 000 Sk.
V roku 2011 pri príležitosti
stého výročia je plánovaná výmena
prospektových pišťal (predpokladaná cena: 4000 EUR). Prospektové
píšťaly sú tie, ktoré vidieť pri pohľade na organ spredu. Ako už bolo
vyššie spomenuté, počas 1. svetovej
Detail prospektových píšťaľ
Pohľad na Nižniansky orgán
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Erb Rakúska
v bazároch, ktorí sa nám prihovárali
česky, slovensky či poľsky a naše
večerné vychádzky doprevádzali deti
mávajúce palestínskymi vlajkami.
Popri nabitom programe
sme mali čas aj na spoločnú i súkromné modlitbu, tichú meditáciu na
svätých miestach a hlboko zapísané
v našich srdciach zostanú aj každodenné sväté omše na miestach, ktorých sa aj fyzicky dotýkal Pán Ježiš.
Ťažko v krátkosti na pár
riadkoch opísať tých krásnych osem
dní, ktoré sme prežili v prostredí
presiaknutom Božou milosťou a starobylou históriou. Ani tie najkrajšie
slová nedokážu vystihnúť, čo sme
na našej farskej púti vo Svätej zemi
zažili, koľko Božích milostí sme obsiahli a aké obrovské obohatenie do
nášho duchovného i každodenného
praktického života nám priniesli dni
strávené na miestach piateho evanjelia a druhej vlasti každého kresťana
– vo Svätej zemi. To treba zažiť!
-ŠHNajšťastnejším sa človek
cíti vtedy, keď sa mu plnia jeho sny.
Sen o púti do Svätej zemi sa mnohým splnil. No niektoré sny sa dajú
aj opakovať. Čo vy na to? Pozývam
vás na púť do Svätej zeme! „Peniaze, ktoré som zaplatili za túto púť,
boli zatiaľ tou najlepšou investíciou
v mojom živote.“, tak opísala svoje
pocity jedna z našich pútničiek.
Splňme si svoje sny!
Pohľad na prospekt
vojny boli zrekvirované. Niet sa čo
čudovať, že v čase svetových vojen
a veľkej hospodárskej krízy k obnoveniu cínového prospektu už nikdy
nedošlo. Aby organ mohol ďalej
slúžiť, dali sa vyrobiť náhradné píšťaly zo zinku, ktorý je desaťkrát lacnejší ako cín. Samozrejme, vzhľad
ani zvuk zinkovej píšťaly sa nedá
porovnať s cínovou. Tie dnešné sú
nastriekané striebrenkou, aby aspoň
trochu pripomínali cín.
Sté výročie sa zdá byť dobrým dôvodom vrátiť prospektovým
píšťalám ich pôvodný lesk a zvuk.
V budúcom vydaní Nižnianskych
ozvien sa pozrieme na náš historický
nástroj trochu podrobnejšie a povieme si niečo aj o jeho fungovaní.
-Ján Mišík-
11
Slávnosť Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi
Na Slovensku boli za
socializmu všetky verejné prejavy
náboženského života postupne zatláčané do uzavretých priestorov kostola a ich forma bola často z nedostatku
miesta veľmi zjednodušená. Prišiel
však čas, kedy nám, kresťanom, bol
opäť vytvorený priestor k verejnému
prejavu kresťanstva a môžme smelo
vykročiť na čele s Eucharistiou, nesúcu kňazom do našich ulíc.
Sviatok Božieho Tela je
spojený s procesiou. Tento sviatok
bol zavedený v 13. str. na naliehanie
sv. Juliany z Lutychu /Belgicko/ ,
ktorý potom pápež Urban IV. rozšíril na celú Cirkev. Veriaci si mali
pripomenúť dar Poslednej večere,
tajomstvo svätej omše a nesmiernu
Ježišovu lásku. Niekedy sa slávi
veľkolepejšie – inokedy skromnejšie. Procesia Božieho Tela nám má
pripomenúť, že nie sme na zemi
doma, že sme Cirkev putujúca, že
sme Boží ľud na ceste za večným
životom. Občerstvením na nej je
nedeľná svätá omša so stolom Božieho slova a stolom Božieho chleba.
Kto sa bude pridržiavať tohto stola,
tejto osviežujúcej stanice, nemusí sa
báť, že nedoputuje k Nebeskému
Otcovi. V sile eucharistického chleba
prekoná všetky ťažkosti a so zdravou
dušou /hoci telo bude unavené/ príde
pred svojho Boha.
Pri príležitosti sviatku
Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi,
známeho pod názvom Božie Telo, sa
dňa 24. júna 2011 v našej obci konala
slávnostná procesia.
Základom sviatku je svätá
omša, ktorú v farskom kostole sv.
Gála slúžil náš duchovný otec Mgr.
Štefan Hudáček. Po jej ukončení vy-
chádzal slávnostný sprievod do ulíc
Nižnej. Na štyroch určených miestach
obetavé ženy pripravili oltáriky, pri
ktorých sa vždy procesia zastavila.
Tam bolo požehnanie Eucharistiou
a modlili sa predpísané modlitby. Počas celej doby putovania sa spievali
náboženské piesne, ako to bolo ešte
za starých čias. Sprievod pozostával
s miništrantov na čele s krížom, za
nimi dievčatá v krojoch, ktoré niesli
zástavu a obojstranný obraz. Za nimi
deti, ktoré sypali na zem kvety a Eucharistia s kňazom, nad ktorou niesli
pôvodný baldachýn štyria mládenci.
Procesia od kostola smerovala na
ulicu Kolejákovu, Hviezdoslavovu
a okolo hasičského domu sa smerovalo opäť do kostola, kde sa celá
slávnosť zakončila slávnostným
požehnaním a spevom ,,Te Deum“
- Teba Bože chválime...
zo života pastierov oviec na salaši.
„Hafirárske“ piesne sa niesli Roháčmi z hrdiel nižnianských žien pri
zbieraní lesných plodov a schádzaní
z hôr na salaš, oddýchnuť si a posilniť
sa dobrým ovčím syrom a žinticou,
na ďalšiu cestu do dediny. Tam sa
stretnú aj s muzikantmi vracajúcimi
sa z hračky na svadbe v Lokci. Spoločne si zaspievajú a zatancujú, kým
sa všetci rozídu domov. Trojhlasný
spev baču a valachov(Tibor Kičin
a synovia Ján a Juraj), veselý tanec
valachov a gazdov, ekvilibristické
kúsky Pavla Jurinu, už len príchod
muzikantov na javisko, nenechal
v kľude žiadnu ruku, a potlesk sa ozýval celým vystúpením FSk Nižná Ves,
keď hľadisko bolo zaplnené takmer
do posledného miesta. Príjemným
prekvapením a osviežením po skončení programu Žilinského kraja bolo
pozvanie účinkujúcich na obed (pre
nás slávnostný) do hotela Primula.
V tomto roku od 5.8.-7.8.
na kultúrnom programe XXXVI.PFS
reprezentovali Nižnú hneď štyri
kolektívy - FS Oravan, FS Oravan
Senior, DFS pri ZUŠ a FSk Nižná
Ves, ktoré neboli prezentované
v obecnom rozhlase, čo je na škodu
veci, lebo naši občania si zaslúžia
mať informáciu o tom, že naše kolektívy účinkujú na medzinárodnom
festivale. Lebo iba tieto kolektívy
v dobrom svetle zviditeľňujú našu
obec, a nie nejaký Železiar z Košíc.
Preto veríme, že propagované zmeny nášho pána starostu sa priaznivo
dotknú aj tejto oblasti.
V neposlednom rade bývala zvykom aktívna účasť FSk Nižná Ves aj na Pltníckom dni v Nižnej.
Aj v tomto roku sme boli účastní tejto akcie, aj keď nie v takej miere ako
po iné roky. FSk sa zapojila do odpoludňajšieho kultúrneho programu
na štadióne. Veríme, že polhodinovým pltníckym programom „Mladý
uč sä ot starjeho“ sme potešili našich
priaznivcov a milovníkov ľudového
(autentického) folklóru, ktorých „
zaplať Pán Boh“ máme zatiaľ stále
neúrekom.
-Marek Reguly-
Letné aktivity FSk Nižná Ves
FSk Nižná Ves aj napriek
nepriazni niektorých ľudí stále aktívne pracuje a tvorí nové programy,
s ktorými sa predstavuje svojim
priaznivcom na rôznych kultúrnych
podujatiach. V letnom období sú to
hlavne folklórne festivaly v rámci
Oravského folklórneho leta.
Veľmi zaujímavou akciou
sú XI. bačovské dni, ktoré sa v tomto
roku konali 15. -17. 7. 2011. Okrem
každoročnej súťaže o najlepšie ovčiarske výrobky, o najkrajšiu ovečku,
o najlepšie práskanie bičom sa súťažilo aj na javisku. Folklórne skupiny
z celej Oravy sa predstavili na súťažnej prehliadke v programe Ku koreňom... Z troch oravských okresov sa
za Námestovo predviedla FSk Rabčičanka z Rabčíc, za Tvrdošín prišli
FSk Goral zo Suchej Hory, Nižná
Ves z Nižnej a Senková z Podbiela,
za Dolný Kubín sa ich zišlo neúrekom, až sedem skupín – Pod Ostrým
vrchom z Dlhej, Charita z Hornej
Lehoty, Porubanka z Oravskej Poruby, Rosička, rosa z Dolného Kubína,
Studnička z Veličnej, Kýčera zo Zázrivej a Trnkári zo Žaškova. Výkony
FSk pri veľmi teplom a slnečnom
počasí takmer tri hodiny sledovala
okrem mnoho divákov aj trojčlenná
porota, v ktorej bola aj speváčka ľudových piesní z Kysúc a Terchovej
pani Helenka Záhradníková. Bez
ohľadu na to, ako sa porota rozhodla
pri výbere reprezentantov Oravy na
krajskú prehliadku, bol to pre nás
veľmi príjemný zážitok z niekoľkých
príčin. V prekrásnom prostredí Malatinej, v amfiteátri zaliatom slnkom,
v spoločnosti milých a známych ľudí
zabudnete na starosti všedných dní.
No nezabudnuteľné je iste to, keď po
vyhlásení výsledkov porotou k nám
pristúpila pani Helenka Záhradníko-
12
vá a s nadšením rozprávala o zážitku
z vystúpenia našej FSk Nižná Ves:
„Nižňanci, bolo to prekrásne, tie poučné reči žien o príprave pre chlapov
na pltníčenie, rozprávanie pltníkov
o nástrahách Oravy mi pripomenuli
niekoľko pltníckych piesní od nás.“
Začala nádhernú, clivú pieseň, ktorú
milá spievala pri rozlúčke so svojim
milým – pltníkom. Najdojímavejšie
bolo to, že ona, umelkyňa, spievala
túto pieseň iba nám dvom s manželom, zástupcom FSk Nižná Ves.
Ďalšou veľmi zaujímavou
letnou akciou, ktorú si FSk Nižná
Ves nevie predstaviť bez svojej účasti, sú Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci. Tie sa tradične začali
v piatok v Oravskom Bielom Potoku
kultúrnym vystúpením kolektívov
účinkujúcich počas celých PFS a večernou zábavou. V ten istý večer sa
v Zuberci v kultúrnom dome konala
Škola tanca, kde ľudí učili tancovať
ľudové tance zo svojho repertoáru
PFSk zo Zuberca, FS Skorušina a FS
Oravan, a všetci spoločne mohli do
neskorej noci preverovať svoje znalosti pri ľudovej muzike.
FSk Nižná Ves bola zaradená do programu dedinských
folklórnych skupín v nedeľu o 12,00
hod., nazvanom Od Jura do Mitra.
Pastierske obrázky v podaní FSk
z Oravy, Liptova, Turca, Kysúc
a horného Považia sa konali pod
záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.
Okrem domácej Podroháčskej FSk
zo Zuberca, bola FSk Nižná Ves
jediná oravská skupina účinkujúca
v tomto programe.
V bloku „Bača náš, bača...“
členovia FSk Nižná Ves spolu s ĽH
Spod Vintišky predviedli fragmenty
-Zuzana Kičinová-
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Tradíciu pltníctva si obyvatelia Nižnej každoročne pripomínajú
v tretiu augustovú sobotu odbitím
a splavom plte a bohatým programom na štadióne v Nižnej. K pltníckemu dňu patria aj občania, ktorí tu
už trvale nežijú, ale často si program
zabezpečia tak, aby tu v tento víkend
boli. Okrem nich sa ale stále viac
táto akcia otvára aj okolitým obciam
a mestečkám a ich obyvateľom.
Tento rok nám mimoriadne krásne
slnečné počasie prialo.
„ Pltnícky deň si nikdy nenecháme ujsť, zaujímajú nás staré
zvyky a vždy je tu dostatok atrakcií
aj pre naše deti.“ Povedal nám občan Trstenej, ktorý prišiel s celou
rodinou.
Staré zvyky sa dodržali,
niekoľko vecí pribudlo, dúfame, že
na kvalite Pltnícky deň v ničom nezaostával za tými predtým.
Na brehu rieky Oravy začali
chlapi zrána stavať plť. S dobrou
náladou, voňavými klobáskami, makovníkmi a už tradičnými slanými
buchtičkami od p.Helenky Dedinskej
ponúkli aj okolostojacich. Atmosféru
spríjemňovala folklórna skupina
Goral zo Suchej Hory, naši Oräfci aj
Oravanisti Seniori. Plť bola odbitá na
poludnie a po modlitbe sa plť vydala
na svoj splav. Krojovaní pltníci so
starostom obce doplávali spoločne až
ku štadiónu, kde už od rána prebiehali futbalové zápasy turnajov žiakov
a internacionálov o obecný pohár.
Nechýbala klasika: cyklistická
časovka, kde si zmerali sily všetky
vekové kategórie Nižňancov. Okrem
toho sa otvárala vynovená tribúna po
modernizácii v sprievode poľskej
dychovky, poľského burmistrza Tadeasa Filipiaka a starostu obce Nižná
Ing. Jaroslava Rosinu. Tribúna sa
prerabála v rámci projektu vzájomnej spolupráce obcí Nižná a Mszana
Dolna, ktorý obec podala v minulom
roku. Poobede boli nachystaní aj
strelci, aby dali deťom aj dospelým
možnosť zastrieľať si.
V hlavnom programe Pltníckeho dňa ste tak ako po minulé roky
mohli vidieť, zažiť množstvo atrakcií
a zaujímavostí. Bohatý program pre
deti vypĺňali stánky, kone, skákacie
hrady, maľovanie na tvár, cukrová
vata, bazény. Príjemným prekvapením nielen pre deti bola prezentácia
hasičského auta partnerského mesta
Mszana Dolna pod tribúnou. Každý
z malých návštevníkov tu určite našiel niečo, čo ho potešilo a mnohí aj
to, čo ešte predtým neskúšali.
Po otvorení tribúny sme sa
všetci premiestnili pod pódium, kde
nás už čakala moderátorka Janka
Gašperová, ktorá nás previedla
programom. Začali deti zo ZUŠ Nižná so svojím folklórnym súborom. Po
nich sa predstavili Folklórna skupina
Nižná Ves, dychovka z Poľska ( pre
nás netradične aj s modernými piesňami), dychovka Nižnianka, folklórna skupina Goral so školou tanca aj
Oravan Senior so školou tanca. To
ale ešte nebolo všetko, pretože sme
mali možnosť (po takmer 50 rokoch
v Nižnej) osviežiť sa pri sledovaní
súťaže o Hasičský pohár, ktorá prebiehala v druhej časti štadióna.
Stánky s občerstvením mali
plné ruky práce, ľudí v dobrej nálade
prišla pobaviť kapela Lúče. Zábava
trvala do druhej hodiny ráno, čo
svedčí o tom, že sa mal kto baviť.
„Parket“ pod pódiom bol do poslednej chvíle preplnený.
Osobitné miesto mali v tomto ročníku naši poľskí priatelia, ktorí
sa zúčastnili futbalového turnaja,
OBECNÉ AKCIE
Slnečný sedemnásty ročník Pltníckého dňa
hasičského pohára aj vystúpení na
pódiu. Tešíme sa skvelej spolupráci
a otvoreným vzťahom s našim
družobným mestom. Veríme, že
zažijeme ešte množstvo takýchto
vydarených spoločných akcií.
Ako pri každej vačšej akcii,
aj tu sme sa stretli s vecami, ktoré
vyvstali „ za pochodu“, a nie každý
bol spokojný. Sme tu ale na to, aby
sme tieto veci vylepšovali. Dúfame,
že sa nám túto krásnu a jedinečnú
tradíciu podarí zachovať a v ďalších
ročníkoch pripraviť ešte pútavejší
program.
Všetky fotografie nájdete
na www.nizna.sk
-rr-
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika-Slovenská republika 2007-2013.
Nižnianske ozveny
13
Edo Krížo
Kategória: super veteránky nad 50
rokov
Dievčatá: 1. Dominika Garajová, 2. 1. Ľubica Zajacová
Dominika Kubošová, 3. Mária Hla- Kategória: super veteráni nad 50
rokov
vajová
Chlapci: 1. Richard Kramarčík, 2. 1. Peter Trstenksý, 2. Ján Záborský, 3.
Emil Pánči
Jozef Lišiak
Kategória: mladší dorast 15-16
Futbalový turnaj mladších žiakov.
rokov
Dievčatá: 1. Andrea Tuková, 2. Veroni- Poradie víťazov:
1. miesto: Mszana Dolna, 2. miesto:
ka Hrošová
Chlapci: 1. Dávid Hlavaj, 2. Marek Nižná, 3. miesto: Podbieľ
Lipka, 3. Kristián Bednár
Kategória: starší dorast 17-18 rokov Futbalový turnaj internacionálov
Poradie víťazov:
1. Benedikt Kičin, 2. Juraj Cvacho
1. miesto Nižná – Tvrdošín, 2. miesto
Kategória: ženy 19-30 rokov
Zuberec
1. Ľubica Zajacová
Kategória: muži 19-30 rokov
1. Maroš Motyčák, 2. Andrej Tuka, 3.
Ľubomír Orság
Kategória: ženy 31-40 rokov
1. Adriana Florková, 2. Martina Jurinov, 3. Ingrid Garajová
Kategória: muži 31-40 rokov
1. Roman Reguly, 2. Marián Klimčík,
3. Patrik Dobák
Kategória: veteráni 41-50 rokov
1. Jaro Genšor, 2. Róbert Hodál, 3.
Športové disciplíny a vyhodnotenia - Pltnícky deň
Cyklistická časovka na 600 metrov
Časovka mala rekordnú účasť - viac
ako 120 cyklistov.
Vyhodnotenie:
Kategória: predškoláci
1. Branko Žuffa, 2. Alexander Pafčo,
3.Tomáš Žuffa
Kategória: 1-2. ročník ZŠ
Dievčatá: 1. Karin Pálková, 2. Michaela Sucháňová, 3. Anna Mária
Vilčinská
Chlapci: 1. Marek Argaláš, 2. Martin
Kuboš, 3. Michal Kuboš
Kategória: 3-4. ročník ZŠ
Dievčatá: 1. Lucia Latková, 2. Timea
Tabačáková, 3. Lenka Kubošová
Chlapci: 1. Tadeáš Kováč, 2. Patrik
Kozáčik, 3. Dávid Dobák
Kategória: 5-6. Ročník ZŠ
Dievčatá: 1. Lenka Bažíková, 2.
Nikola Matějová, 3. Veronika Ružbacká
Chlapci: 1. Maroš Kuboš, 2. Pavol
Kramarčík, 3. Mário Majer
Kategória: 7-8. Ročník ZŠ
Grossglockner z druhej strany
ŠPORT
Koncom mája tohto roku
sme sa s priateľmi z Dolného Kubína vybrali trošku potrénovať na
náš obľúbený kopec v rakúskych
Alpách. Je ním Grossglockner
/3 798 m / - najvyšší bod Rakúska,
tentokrát ideme inou cestou nie
klasickou s nástupom na ľadovci
Pasterze. V tomto období tu panujú
ešte takmer zimné podmienky s dostatkom snehu a nižšími teplotami.
Stúpame kamennými chodníčkami,
pomaly naberáme výšku, prechádzame okolo vysokohorských chát
Lucknerhutte / 2 241 m / a Studlehutte / 2 802 m/, nikde ani živáčika, turistická sezóna začne totiž
až o mesiac. Onedlho vstupujeme
na ľadovec Kodnitzkees, má mierny sklon, ide sa dobre, až v závere
stúpame strmým firnovým žľabom,
aby sme ku večeru dorazili ku chate
Erzherzog-Johann-Hutte /3 451 m/,
ktorá je najvyššie položenou chatou
v Rakúsku. Táto je samozrejme poctivo zamknutá, ale po odhrabaní asi
metrového záveja objavujeme malé
dvierka vedúce do „zimnej izby“,
kde v spacákoch celkom pohodlne
prespíme. Noc je krátka,zavčas ráno
s čelovkami na prilbách stúpame k vrcholu, počasie je hmlisté, viditeľnosť
nie veľká, ale na vrchole sa asi na 20
minút obloha priaznivo rozjasnila.
To sme náležite vychutnali, uvedomil som si že som na vrchole tohto
Úspechy mladých florbalistov
V dňoch 5.-10. 7. 2011 sa
v Prahe odohral už 8. ročník najväčšieho medzinárodného florbalového
turnaja na svete pre mládež pod
názvom Prague Games 2011. Zúčastnilo sa ho 288 družstiev z 10
štátov Európy. Nižná mala zastúpenie v dvoch kategóriách B12 a B15.
Suverénne víťazstvá v skupinách, aj
v zápasoch Play off potvrdzovali
dobrú načasovanosť formy a pripravenosť našich hráčov na vrchol florbalovej mládežníckej sezóny. Prišlo
však 1/4 finále, ktoré sa odohrávalo
pre obe kategórie v približne rovnakom čase na opačných kútoch Prahy. Ťažké rozhodnutie pre trénera,
ktorý dovtedy obe družstvá stíhal,
ktoré družstvo odkaučuje. Hráči z
B15 bez prítomnosti svojho trénera
nezvládli svoj 1/4 finálový zápas s
relatívne slabším družstvom a zahatali si tak cestu k vysnívanej medaile.
Napriek tomu podali počas turnaja
neskutočný výkon, o čom svedčia
aj individuálne štatistiky, keď v
prvej desiatke sme mali 3 hráčov.
Martin Kubovič vyhral produktivi-
14
tu aj najlepšieho strelca (18+5), Denis
Kakačka skončil 3. (12+10) a Martin
Latka 7. (11+8) a celkové skóre po 7zápasoch 62:12. B12 naopak svoj 1⁄4 zápas
zvládla s najlepším družstvom na turnaji
Bohemiansom Praha a bolo jasné, že sa
dostane vo túžobne očakávaného finále
a po 5 rokoch bude opäť bojovať o titul
majstra Prague Games. V roku 2007
sme prehrali finále s družstvom z krajiny vtedajšieho Majstra sveta švédskym
Tyreso Trollbäcken IBK 6:7. Tentokrát
Pltnícka jedenástka
Víťazi:
1. miesto: Peter Daňa, 2. miesto:
Ľubo Rošťák, 3. miesto: Martin
Latka
Diváci mohli vidieť ukážku požiarneho útoku a súťaž v kráľovskej disciplíne – dĺžka zásahu
75 metrov.
Zúčastnené družstvá: Trstená,
Oravská Jasenica, Vasiľov „A“,
Vasiľov „B“, Suchá Hora, Vavrečka
Poradie víťazov:
1. miesto: Trstená, 2. miesto: Vasiľov „B“, 3. miesto: Vasiľov „A“
kopca tretíkrát /1991, 2009, 2011/.
Najradšej si spomínam na rok 2009,
kedy sme ho dosiahli s nižnianskymi turistami /Janko Jurina, Michal
Gonda, Vladko Krivulčík/ a vtedy
tam tiež prvýkrát zaviala vlajka
našej obce.
Grossglockner je vo
svojej lokalite dominantný kopec
s pôsobivou siluetou, ktorú som
mal možnosť obdivovať aj z vrcholov okolitých hôr: Klocknerin
/3 419 m/, Bratschenkopf /3413 m/,
Spielmann /3 027 m/, Bärenkopf /3
357 m/, Rainerhorn /3 559 m/. Ale
najvýraznejší mi snáď pripadal z vrcholu Grossvenediger /3 666m/,
vtedy má podobu dvoch vztýčených
prstov, keď sa pozriete na svoju pravú ruku v polohe prísahy.
-Ladislav Ďuroška ml.sa nám do cesty postavil neskutočne silný výber a opäť z krajiny
posledného florbalového majstra
sveta z florbalovej akadémie z Fínskeho RURU Hämeenlinna. Opäť
severania a opäť finálová prehra
o jediný gól 3:4. Najmladší hráči
z Nižnej podávali počas celého
turnaja suverénny výkony a po 1/4
finálovom víťazstve s Bohemkou,
si finále určite zaslúžili. V prvej desiatke najproduktívnejších hráčov
sa ocitli hneď 4. Najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom
sa stal Michal Dudovič (27+17),
2. Tomáš Belopotočan (24+16) ,
3. Samuel Zemančín (17+14) a 10.
Dávid Klimčík (11+9) a celkové
skóre 98:15.
Bližšie informácie, výsledky zápasov aj konečné umiestnenia
získate na www.prague.com
Ďakujeme obom družstvám za skvelú reprezentáciu našej
malej, ale florbalovo obrovskej a v
Európe známej Nižnej a dúfame, že
aj tieto úspechy napomôžu k tomu,
aby sa v tak úspešnej florbalovej
obci začalo konečne uvažovať o
plno-rozmerovej športovej hale.
V Prahe nás reprezentovali:
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
tohtoročnom Stupavskom turnaji.
Darilo sa nám aj v jednotlivcoch:
Tomáš Belopotočan (B99) a Dominika Garajová (G97) najlepší hráči
turnaja; Dávid Klimčík (B99) najlepší strelec turnaja; Adam Kaššák
(B99) a Jakub Latka (B95) - najlepší
brankári
Nižnú reprezentovali:
B99 – Adam Kaššák, Adam Kozáčik,
Igor Tomáš, Samuel Suľa, Miloš
Bútora, Dávid Klimčík, Tomáš Belopotočan, Michal Matlák, Samuel
Zemančík – tréner Marián Klimčík,
vedúci družstva Andrea Tomášová
B97 – František Jagelka, Adam Klinovský, Filip Kuráň, Marián Mores,
Matúš Píší, Miloš Pleva, Dávid Polčic, Anton Suľa, Tomáš Žuffa, Peter
Bartoš, Filip Kuboš, tréner Marián
Klimčík, vedúci družstva Milan Mores
B95 – Jakub Latka, Erik Hujo,
Šimon Zemančík, Martin Latka,
Marián Klimčík, Denis Kakačka
, Tomáš Hvolka, Matúš Hucík,
Šimon Zemančík Patrik Bachan,
Ľuboš Bučka, Martin Kubovič, Filip Kozáčik, tréner Marián Klimčík.
G97 – Dominika Garajová, Klaudia
Garajová, Dominika Habovštiaková,
Dominika Kubošová, Kristína Mintálová, Kristína Vodičková, Mária
Hlavajová, Nicollete Tomášová,
Nikola Harbakuzová, Miriam Bu-
Florbalové úspechy 2010/2011
StupavaCup B96 Nižná - II.miesto, B98 Nižná
II.miesto, Ferko Jagelka naj.brankár
Nižná Open 2010 B96 Nižná - II.miesto, B98
Nižná I.miesto
EXEL CUP 2010 G98 Nižná, I.miesto okres
EXEL CUP 2010 G96 Nižná, I.miesto okres
EXEL CUP 2010 B98 Nižná, I.miesto okres
EXEL CUP 2010 B96 Nižná, I.miesto okres
EXEL CUP 2010 G98 Nižná, I.miesto región
EXEL CUP 2010 B98 Nižná, I.miesto región
EXEL CUP 2010 B96 Nižná, I.miesto region
EXEL CUP 2010 G96 Nižná, I.miesto región
EXEL CUP 2010 G98 I.miesto kraj KNM
EXEL CUP 2010 G96 I.miesto kraj Martin
EXEL CUP 2010 B98 I.miesto kraj KNM
EXEL CUP 2010 B96 I.miesto kraj Martin
Horní Suchá CUP 2010 B96 A - 1.miesto, B98 A
- 1.miesto, B96 B - 4.miesto
Streetbal Nižná
V sobotu 3. septembra sa
za krásneho slnečného dňa uskutočnil na ihrisku pri základnej škole
v Nižnej V. ročník basketbalového
turnaja Streetbal Nižná. Turnaja sa
zúčastnilo 12 družstiev z Nižnej,
Tvrdošína, Trstenej a Rabče (O.Pol-
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
ková, tréner Ľubomír Ivan a vedúci
družstva Katarína Poldaufová.
Poďakovanie
patrí
všetkým zúčastneným hráčom,
nielen za predvedené výkony, ale
aj za vzorné správanie sa počas
celého turnaja a všetkým trénerom a vedúcim , ktorí sa priamo
zúčastnili na už spomínanej akcii.
Ďakujeme predovšetkým SŠSZČ
v Nižnej za finančnú pomoc počas
celého roka a pevne veríme, že naša
spolupráca bude pokračovať aj na-
Florbal muži
V príprave na svoju
historicky prvú účasť vo zväzových
súťažiach, odohrali počas leta
niekoľko prípravných zápasov, či
turnajov so striedavými úspechmi v
Novom Targu, D.Kubíne, Trenčíne,
Tvrdošíne a Dubnici nad Váhom pod
vedením trénera Mareka Ferianca
a vedúceho družstva Mariána
Malindru. Do letnej prípravy sa
zapojili a jednotlivých turnajov sa
zúčastnili: brankári:Jakub Latka,
Ľubomír Šeling, Marek Žuffa
hráči: Jakub Činčara, Patrik Mikulaj,
Branislav Bulla, Marek Ferianc,
SVK EXEL CUP 2010 Košice B98 I.miesto,
B96 3.miesto, G98 3.miesto, G96 3.miesto
Nový Targ 2010 B98 A - 1.miesto, B98 B 7.miesto
RL SSZFB 1.kolo Nižná U99 - 1.miesto, U97
- 1.miesto
RL SSZFB 2.kolo Žilina U99 - 1.miesto, U97
- 1.miesto
RL SSZFB 1.kolo Turany U95 - 1.miesto
Orion Florbal CUP 2011 okres B98 - 1.miesto,
okres: B96 - 2.miesto, okres: G98 - 2.miesto,
okres: G96 - 2.miesto
RL SSZFB 2.kolo Turany U95 - 1.miesto
RL SSZFB 3.kolo Turany U95 - 1.miesto
regionálna liga SSZFB celkovo 1.miesto U95
KK Orion 2011 Turany B98, 2.miesto
M-SVK SP 2011 Nižná B99, 2.miesto
Flor.vysvedčenie Bratislava 2011 B95 - 2.miesto
priateľ.zápas Szarotka N.Targ - Nižná M3 10:11
(3:2,4:4,3:5)
M-SVK SŽ 2011 Malacky B95 - 1.miesto
hory). Súťažilo sa v kategóriách
dospelých, starších a mladších žiaci.
Do kategórie žiakov sa
tento rok prihlásilo 25 mladých
basketbalistov, ktorí dopoludňajších
hodinách súťažili spoločne v jednej
6 člennej skupine a na konci odohrali najlepší ešte finálové zápasy
svojich kategórii. Prvé miesto medzi
mladšími žiakmi obsadilo družstvo
ďalej. Taktiež ďakujem obci Nižná,
starostovi a obecnému zastupiteľstvu
pri OcU v Nižnej, riaditeľovi ZŠ
s MŠ Nižná, všetkým sponzorom,
rodičom a dozorkonajúcim, fanúšikom, ale aj neprajníkom a hlavne
všetkým hráčom, ktorí počas sezóny
2010/2011 reprezentovali a svojimi
skvelými výsledkami prezentovali
našu obec nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. Ešte raz všetkým ďakujem za akúkoľvek pomoc počas
veľmi úspešnej sezóny 2010/2011.
Timotej Dedinsky, Tomáš Cvoliga,
Denis Kakačka, Patrik Bachan,
Tomáš Šróba, Dušan Rošťák, Martin
Latka, Marian Mačnák, Erik Hujo,
Tomáš Reguly, Filip Kozáčik, Martin
Rošťák, Šimon Zemančík, Roman
Čierny, Jakub Kuboš, Marián
Klimčík, Peter Čuporák, Marián
Malindra.
Dúfame, že budeme v
našej prvej sezóne úspešní a o
jednotlivých
výsledkoch
Vás
budeme priebežne informovať.
Celé články nájdete na
www.nizna.sk, www.fbknizna.com
M-SVK MŽ 2011 Košice B97 - 5.miesto
priateľ.zápas Žatva D.Kubín - Nižná M3 6:5 (2:
2,1:2,3:1)
TS CUP muži B95 - 3.miesto
PragueGames B12 Nižná - 2.miesto, Michal
Duduovič -naj.strelec, B15 Nižná - 5.-8.miesto,
Martin Kubovič - naj.strelecSezóna 2010-2011
prípravný zápas s Dubnicou (Extraliga) Dubnica
nad Váhom - Nižná M3 4:6
Najväčšie úspechy:
Finále na Prague Games (neoficiálne majstrovstvá
sveta mládeže), SŠSZČ
Nižná U99 – RURU Hämeenlinna 2:3, SŠSZČ
Nižná U96 (5.-8.miesto) na Prague Games.
Titul Majstra Slovenska: SŠSZČ Nižná U95
– ATU Košice 6:1
Vicemajstri Slovenska: SŠSZČ Nižná U99 – ATU
Košice 5:6
Extrem team, v zložení Š.Lipka,
M.Nákačka, D.Valaštek, A.Judiak,
D.Žuffa a S.Gibala. Na druhom
mieste skončili chlapci zo Šrototeam a treťom družstvo Free. Medzi
staršími žiakmi sa na prvom mieste
umiestnili hráči s teamu OB zložení
M.Matys, D.Hlavaj, D.Paškaj a
M. Lipka. Druhé skončilo družstvo
Kociánovci a tretí Dunčáci. Aj
tento rok bola súčasťou žiackeho
turnaja atraktívna súťaž v streľbe
dvojtaktom na čas, ktorú podobne
ako minulý rok vyhral Dávid Kičin.
V kategórii dospelých
odohralo 21 hráčov v 6 družstvách
systémom každý s každým celkovo
16 zápasov. Turnaj bol veľmi vyrovnaný, keď o druhom postupujúcom
do finále rozhodlo až vzájomné
skóre. Na šiestom a piatom mieste
skončili družstvá Dreem Team
a Trojtakt, štvrté miesto obsadili
basketbalisti z teamu Orbiprof. Hráči
z družstva ZŠ Nižná obsadili prekvapujúco tretie miesto. Do finále sa bez
jedinej prehry v skupine prebojovalo
družstvo basketbalistov z Tvrdošína
Marián Klimčík – predseda a tréner
Potkani a mladí nádejní basketbalisti
z Nižnej hrajúci v družstve Pisklisk.
Vo veľmi vyrovnanom finále vyhrávali mladí basketbalisti z Nižnej už
8:5, ale skúsenejším hráčom z Tvrdošína v zložení M.Macák, P.Zaťko
a M.Planieta sa podarilo vyrovnať
a s kúskom športového šťastia získať
aj posledný rozhodujúci bod na 11:
10.Už tradične sa na turnaji uskutočnila súťaž v streľba trojok, v ktorej
mal prekvapujúco najpresnejšiu
ruku jeden z najmladších účastníkov
Patrik Bachan z družstva ZŠ Nižná.
Na záver treba poďakovať
obetavým a trpezlivým organizátorom turnaja p. J.Švecovi
a p. O.
Kováčovi a tradičným sponzorom
turnaja obci Nižná a MK šport-M.Klimčík.
Organizátori
pozývajú
priaznivcov basketbalu na ďalší ročník Streetbal Nižná.
-Jaroslav SuchánekViac foto na odkaze:
http://jarosuch.rajce.idnes.cz/
STREETBAL_NIZNA_2011
15
ŠPORT
B12: Adam Kaššák, Dívid Klimčík,
Michal Dudovič, Igor Tomáš, Michal Matlák, Tomáš Belopotočan,
Samuel Zemančík, Juraj Kozáčik,
Richard Dluhoš, Samuel Suľa,
Adam Skurčák, Miloš Bútora, Filip
Kanderka, Jakub Žák a výnimky Marián Mores a Matúš Píší.
B15: Kristián Reguly, Martin Staroň,
Erik Hujo, Marián Klimčík, Martin Latka, Lubomír Bučka, Šimon
Zemančík, Marián Mačňák, Adam
Klinovský, Filip Kuráň, Martin
Poldauf, Peter Bažík, Martin Kubovič a výnimka Denis Kakačka.
Tréner Marián Klimčík a dozor Marek Ferianc, Katarína Poldaufová,
Erika Belopotočanová, Milan Mores
a Miroslav Žák.
V dňoch 13.-17. 9. 2011
sa v športových halách v Stupave
uskutočnil už 8.ročník najväčšieho
mládežníckeho florbalového turnaja
na Slovensku. Tento rok zavítalo do
Stupavy 45 družstiev zo štyroch krajín (SVK, POL, HUN, CZE), ktoré
boli rozdelené do 5 kategórii. Nižná
mala zastúpenie v 4 kategóriách
(B99, B97, B95 a G97) a dosiahla
doposiaľ najväčší úspech počas
svojich účastí na tomto turnaji. Získali sme 2 zlaté (B99, B95) a jednu
striebornú medailu (G97) a stali sme
sa tak najúspešnejšou výpravou na
ŠPORT
Úspechy žiačok Základnej školy v atletike
V nedeľu 28. augusta
2011 sa v Dubnici nad Váhom za
krásneho slnečného počasia uskutočnilo záverečné IV. kolo súťaže
družstiev starších žiačok, ktorého sa
zúčastnili aj dievčatá z atletického
oddielu z Nižnej. V silnej konkurencii družstiev z Dubnice nad Váhom, Považskej Bystrice, Banskej
Bystrice, Lučenca, Brezna, Martina,
Liptovského Mikuláša, Dolného
Kubína obsadili naše dievčatá celkové 5.miesto.
Výsledky:
Nicolette Tomášová 60m (8,45s)
1.miesto; 150m (21,27) 1.miesto
Dominika Garajová 100m pr.
(19,97s) 5.miesto; diaľka (401cm)
7.miesto; výška (125cm) 5.miesto
Dominika Kubošová hod oštepom
(18,57m) 11.miesto; vrh guľou
(6,35m) 11.miesto
Mária Hlavajová 100m pr (20,17s)
6.miesto; 800m (3:10,32) 9.miesto;
150m (23,22) 10.miesto
Michaela Kapsová 60m (8,92)
7.miesto;150m (22,45s) 6.miesto;
diaľka (391cm) 8.miesto
Kristína Vodičková hod oštepom
(24,55m) 7.miesto; vrh guľou
(6,55m) 9.miesto
Vo štvrtok 1.septembra
2011 sa v Banskej Bystrici za krásneho slnečného počasia uskutočnilo
finálové kolo súťaže družstiev mladších žiačok a prípraviek, ktorého sa
zúčastnili aj dievčatá z atletického
oddielu z Nižnej. Mladšie žiačky
v konkurencii 11 družstiev obsadili výborné 4.miesto. Prípravky v
konkurencii 8 družstiev z Dubnice
nad Váhom, Považskej Bystrice,
Banskej Bystrice, Lučenca, Brezna,
Žiaru nad Hronom, Dolného Kubína obsadili taktiež výborné 4.miesto.
Najlepší výkon dosiahla Kristína
Vodičková v hode kriketovou loptičkou, ktorá si výkonom 52,88 m
utvorila nový osobný rekord.
Výsledky prípravka:
Lucia Jurinová 150m (25,43s)
6.miesto; diaľka (379cm) 3.miesto
Lucia Latková, 150m (25,71s)
7.miesto, diaľka (336cm) 8.miesto
Monika Píšiová hod kriketovou
loptou (26,63m) 6.miesto; 60m
(10,44s) 10.miesto
Paula Hlavajová 60m (10,51s)
11.miesto
Nikola Matejová 60m (10,20)
7.miesto; 600m (2:24,88) 8.miesto
Latková, Píšiová, Matejová, Jurinová 4x60m (39,71) 3.miesto
16
Výsledky mladšie žiačky:
Dominika Kubošová hod kriketovou loptičkou (38,24m) 6.miesto
Mária Hlavajová 60m pr (12,48s)
5.miesto; 60m (9,24s) 3.miesto;
diaľka (368cm) 6.miesto
Kristína Vodičková hod kriketovou
loptičkou (52,88m) 2.miesto; diaľka
(362cm) 7.miesto
V dňoch 12.-14. septembra 2011 sa v Brne na atletickom
štadióne pod Palackého vrchem
uskutočnili Európske atletické hry
mládeže za účasti 10 štátov z Európy. Tohto významného podujatia
sa zúčastnili aj dievčatá z atletického
oddielu v Nižnej. V silnej konkurencii, kde vo väčšine disciplín súťažilo
50 až 70 pretekárov sa naše dievčatá
nestratili a dosiahli niekoľko dobrých výsledkov. Najväčším úspechom je 1. miesto a neoficiálny titul
majsterky Európy Kristíny Vodičkovej v hode kriketovou loptičkou
výkonom 52,87m. Po striebornej
medaile spred dvoch rokov a bronzovej medaile z minulého roka tak
rozšírila svoju medailovú zbierku
o zlatý kov. Veľkým zážitkom pre
dievčatá bol memoriál Zděnka Prochádzky v skoku do diaľky, ktorého
sa zúčastnili výborní skokani na čele
s jamajským skokanom Jamesom
Beckfordom a českým skokanom
Romanom Novotným, účastníkom
olympijských hier.
Výsledky:
Kristína Vodičková hod kriketovou
loptičkou (52,87m) 1.miesto (štartovalo 25 pretekárov); 60m (9,65s)
46.miesto (66 pretekárov)
Nicolette Tomášová 60m (8,51s)
14. Miesto (64 pretekárov); diaľka
(420cm) 30.miesto (45 pretekárov)
Mária Hlavajová 150m (23,18s)
44.miesto (60 pretekárov); 60m
(9,03s) 39.miesto (60 pretekárov);
diaľka (385cm) 40.miesto (62 pretekárov)
Michaela Pilárová skok vysoký
(114cm) 9.miesto (20 pretekárov)
Lucia Jurinová skok do diaľky
(358cm) 18. miesto (81 pretekárov); 60m (9,53s) 28.miesto (88
pretekárov)
Nikola Matejová 60m (9,86s) 40.
miesto (88 pretekárov)
Poďakovanie za financovanie na všetkých súťažiach, ktorých sme sa zúčastnili patrí SŠSZČ
v Nižnej, ktorému sa chcem touto
cestou veľmi pekne poďakovať.
-Mgr. Ľubomír Ivan-
Nové oplotenie na ihrisku s novou trávou
Vzhľadom k tomu, že
siete, ktoré tvorili plot ihriska s umelou trávou boli v havarijnom stave,
rozhodli sme sa, že ich vymeníme za
nové pevnejšie pletivo. Po vzájomnej
dohode sme v sobotu 10.septembra
zorganizovali brigádu. Ráno sa
postupne schádzali všetci zainteresovaní. Po krátkej porade, na ktorej sme
si rozdelili pracovné úlohy, sme sa s
chuťou pustili do práce. Zo začiatku
sme si mysleli, že do večera nestihneme oplotiť celé ihrisko. Postupne sme
sa však dostali do výborného pracovného tempa, čoho výsledkom bolo
ukončenie prác tesne pred večerom.
Najviac sa asi tešili prítomní chlapci,
ktorí netrpezlivo čakali, kedy si už
budú môcť zahrať na ihrisku futbal.
Po skončení brigády sa uskutočnil
krátky exhibičný zápas modrých
proti zeleným, ktorým sme oficiálne pokrstili nové oplotenie.
Zápas sa skončil spravodlivou remízou. Potom už na ihrisko vybehli
chlapci, ktorí si s radosťou zahrali
futbal. O chutné občerstvenie pre
brigádnikov počas celého dňa sa
postaral riaditeľ základnej školy.
Pri ihrisku bude umiestnený Prevádzkový poriadok športového areálu, ktorý hovorí o tom, ako sa majú
návštevníci v celom športovom areáli
správať. Každý návštevník športového areálu je povinný oboznámiť sa s
týmto prevádzkovým poriadkom. Ak
zistíme, že niekto porušuje ustanovenia prevádzkového poriadku týkajúce sa ihriska s umelou trávou, budeme nútení ihrisko uzamykať. Celý
športový areál je monitorovaní kamerovým systémom, ktorý v prípade
vandalizmu môže odhaliť vinníka.
Chcem sa poďakovať všetkým
chlapom, ktorí sa brigády zúčastnili
a odviedli kus poctivej práce. Poďakovanie patrí aj chlapcom, ktorí
pomáhali pri čistení areálu. Teraz
bude na nás všetkých, ktorí ihrisko
a športový areál využívame, aby
sme si ho v takomto stave zachovali
čo najdlhšie. Hlavne však žiaci našej
školy a študenti stredných škôl, ktorí
športový areál ihriska využívajú,
musia spoločne udržiavať poriadok
a čistotu v celom areáli.
-Mgr. Ľubomír Ivan-
Záver leta v klube PATO TJ Nižná
Záver leta priniesol pre
klub PATO TJ (plavecký a triatlonový oddiel) Nižná mnoho výborných
umiestení našich členov. Zúčastnili
sme sa viacerých triatlonových,
bežeckých a cyklistických pretekov.
Prvý ročník Oravaman triatlonu, na
ktorého organizácii sa podielal aj
náš klub, sa konal 23. júla. Michal
Brienik získal 15. miesto v kategórii
do 30 rokov a štafeta v zložení Ján
Gonda, Zuzana Železníková, Alžbeta Železníková získala 4.miesto. Na
olympijskom triatlone v Ďanovej
30.7. získal Michal Brienik v kategórii Open 15. miesto. V Žiline sa
20. augusta konal šprint triatlon,
kde v kategórii Open získal v konkurencii 132 pretekárov Michal
Brienik výborné 23. miesto. V ten
istý deň sa v Západných Tatrách
konal náročný Žiarsky duatlon,
kde dvojica Zuzana a Alžbeta Železníková získala skvelé 2. miesto v
konkurencii 10 ženských družstiev.
V kategórii nad 50 rokov získal
Peter Železník výborné 9. miesto.
Najviac našich členov prilákal 14. ročník Zuberského triatlonu
zdravia. Peter Paľa zvíťazil v kategórii do 35 rokov, Peter Števánka zvíťazil v kategórii nad 35 rokov. Pretekov
sa zúčastnil aj Michal Brienik (4.
miesto do 35 rokov), Adam Vrana (6.
miesto do 35 rokov), Ján Gonda (8.
miesto do 35 rokov) a Daniel Paľa
(9. miesto nad 50 rokov). Na horskej
cyklistyckej časovke Ezakimak,
ktorá mala štart v Bobrovci a cieľ
na chate Červenec, získala Zuzana
Železníková 3.miesto.
Pretekárska sezóna však
pre členov PATO TJ Nižná ešte nekončí. Čakajú nás 2 horské bežecké
polmaratóny, horská cyklistická
časovka Podsuchá - Smrekovica,
horský beh na Oščadnicu, beh na
Kasprowy vierch, Košický maratón
a polmaratón, beh okolo Sidorova a
potom už zaslúžený oddych a príprava na ďalšiu sezónu.
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Cykloklub
MALATINÁ - 11. Bačovské dni
(17.7. 2011)
...trasa bola známa už z
minulých cyklotúr, len s tým rozdielom, že v Pucove sme to ,,strihli,, na
Pokryváč a na jeho obávané 16% stúpanie. Našťastie malo ,,koncakraja,, a
nad Osádkou sme si poutierali upotené čelá a nabrali trochu dychu, ktorý
sa nám zišiel už pri ďalšom stúpaní
na Malatinú. Po príchode do centra
slávností - k prírodnému amfiteátru
v Malatinej - sa nás zmocnila táto
príjemná atmosféra a nasávali sme ju
plnými cyklistickými dúškami. Pohoda, akú v supermarketoch nekúpite
aj keby ste tam mali známych. Dve a
pol hodinky v tejto atmosfére ubehli
veľmi rýchlo a bol čas sa pobrať domov...veď všetkého veľa škodí.
-Ivan Opát a Ľuboš Košický-
– 43 - 11). Prevýšenie takmer 2000
metrov je taktiež svojim spôsobom
výnimočné. Centrom pretekov bol
Penzión Pribiskô v Zuberci, kde
sa konala prezentácia pretekárov,
slávnostné zahájenie, vyhlasovanie
výsledkov a priateľská afterparty (s
výbornou stravou). Heslo podujatia
“Bude ako nebolo” bolo namieste,
čo potvrdilo aj mnoho spokojných
pretekárov. Oravaman je pretek mnohých noviniek, prekvapení a zároveň
výnimočných udalostí.
Triatlon sa po dlhých rokoch vrátil aj na sever Slovenska – na
Oravu. Po prvý krát sa takéto podujatie konalo na chránenom území TANAPu. Aj keď ide o nové a neznáme
preteky, stretla sa na nich slovenská
triatlonová špička na čele s Andrejom Orlickým, Petrom Mosným,
Tomášom Jurkovičom, Jozefom
Vráblom, Milanom Celerinom, Kristínou Lapinovou, Paľom Šurdom a
mnohými inými. Na štarte nechýbal
vynikajúci biatlonista Matej Kazár
ako aj biatlonistka Janka Gereková
(obaja úspešne reprezentujú Slovensko na svetových šampionátoch ako
aj na Olympijskych hrách), úspešný
skialpinista Dušan Trizna či horolezec Vladimír Zboja z Vitanovej. Z
Českej Republiky do Zuberca zavítal
aj Zbyňek Pospíchal, Petr Stehlík,
Lenka Fanturová či Tamara Stonová.
Pre Oravaman bolo veľkou cťou
privítať neprekonateľného českého
matadora Petra Vabrouška, ktorý sa
Južná Morava - Mikulov a okolie
(14.- 18. 9. 2011)
1. deň - 66 km
Po výdatných raňajkách sme
čakali na nášho lídra a vedúceho plánovača našich etáp - Maroša Janegu,
ktorý sa úlohy zhostil na výbornú.
Presne podľa časového harmonogramu sme o desiatej vyrazili smerom
na sever a do kopca, pomedzi dozreté
vinohrady.
Pri krátkej zastávke v ,,rodisku,,
Vestonickej Venuše - v Dolných
Vestoniciach - sme natrafili na úžasný burčiak a mnohí z nás si opravili
mienku o tomto chutnom a zdravom
nápoji, ktorý sme v minulosti mali
možnosť koštovať na rôznych jarmokoch a ktorý sa s týmto nedal ani
porovnať. Potom naša trasa viedla
jednou z 3 hrádzí, pretínajúcou Novomlýnské nádrže, ktoré sú rajom rybárov a nadšencov vodných športov.
rána?) :). V nedeľu už opäť pršalo, a
tak sme sa niektorí skalní vybrali do
termálnych bazénov v Oraviciach,
ktoré nám mali pomôcť k regenerácii. Viacero pretekárov si preteky
pochvaľuje, až na to, že na druhý deň
majú problémy so schodami.
Preteky sú za nami, no
zatiaľ bolo negatívnych postrehov
minumum, čo nás veľmi teší. Naším
prvoradým cieľom bolo vytvoriť
podujatie, ktoré bude náročné, výnimočné ale zároveň rodinné, priateľské a ľudské. Ďakujeme všetkým
pretekárom, ich rodinám a známym,
našim spoluorganizátorom, pomocníkom, priateľom, sponzorom, obci
Zuberec a predovšetkým penziónu
Pribiskô za to, že “nultý” ročník
Oravaman je úspešne za nami. Fotky
ako aj výsledky sú k dispozícii na
www.oravaman.info
Po obede sme sa rozdelili na dve skupinky, pretože tá druhá ešte nedostala
obed, a zamierili smerom na Mikulov.
Večer sme naplánovali v blízkej vinárni ochutnávku vín. Someliér nám
vysvetlil, aké odrody vínnej révy sa
na Pálave a v okolí Mikulova najviac
pestujú, poučil nás aké druhy vín poznáme a ako ich triedime.
Krivá - vedená Emilom Pánčim
sa pobrala iným smerom. Tretia
miniskupinka - Ivan a Roman - sa
rozhodli vyskúšať prejsť cesty medzi
okolitými vinicami v pretekárskom
tempe. V neďalekých Nemčičkách sa
konal 4. ročník cyklomaratónu Mezi
vinohrady a tak naše klubové farby
tam nemohli chýbať. No a štvrtá časť
pelotónu sa rozhodla ísť podporiť
žltočervené dresy Cykloklubu Nižná.
Od štartového výstrelu to boli
mimoriadne rýchle preteky, prudké a krátke stúpania sa striedali
s nebezpečnými zjazdmi. Pred
týmito pretekmi som si myslel, že
cyklomaratón na Morave musí byť
prevažne rovinatý. Ale ten pocit som
mal len prvých 700 metrov, potom
už nasledovali stúpania, kde väčšina
pretekárov svoje bajky tlačila. Asfaltky sa striedali s prašnými cestami, tie
zase s kamenistými a trávnatými. Zaujímavý bol aj dojazd do cieľa, ktorý
bol priamo na lyžiarskej zjazdovke.
Naša sprievodná skupinka sa potom vydala späť domov po vlastnej
ose, na ktorej sa zastavili na zaujímavej rozhľadni a potom navštívili
aj perlu južnej Moravy - zámok v
Ledniciach.
-Ivan Opát-
2. deň - 50 km
Druhý deň Maroš naplánoval
trasu vedúcu územím susedného
Rakúska, kde sme sa mali zastaviť
aj na vyhliadke Kleinschweinbarth,
odkiaľ bol nádherný výhľad na
všetky strany. Cyklotrasy vedúce k
vyhliadke boli úžasné, nikde žiadne
auto, pokojne sme mohli ísť vedľa seba aj štyria a viesť obzvlášť
závažné rozhovory na témy poľnohospodárstva, turizmu, cyklistiky a
meteorológie.... Až pokiaľ neprišlo
krátke, ale zvlášť strmé stúpanie na
svätý vŕšok. Každý nachvíľku stíchol
a začal hlasnejšie dýchať, potiť sa a
zatínať lícne svaly, až napokon prišlo
posledné šliapnutie do pedálov a
nám sa otvorila prekrásna panoráma
na krajinu pod nami. Kríž a oltár na
vrchole kopca nasvedčovali tomu, že
sa tam konajú bohoslužby pri príležitosti uctenia si pamiatky padlých
vojakov v oboch svetových vojnách.
3. deň - 42 km
V tretí deň sa náš pelotón rozdelil
na niekoľko častí. Naši najmladší
účastníci prejavovali už známky
únavy a preto im Maroš naservíroval
oddychovú túru, ktorá padla vhod aj
ich rodičom. Druhá skupinka - MTS
Nižnianske
Nižnianske ozveny
ozveny
ŠPORT
V piatok, 22. 7., sa na severe Slovenska, na Orave, v dedinke
Zuberec stretla viac než 100 - členná
partia pretekárov z Čiech, Poľska a
Slovenska s cieľom spoločne prežiť výnimočný triatlonový víkend.
Zuberec sa stal kolískou nového
– netradičného triatlonu s názvom
Oravaman. Členovia Plaveckého a
triatlonoého oddielu TJ Nižná na štarte nesmeli chýbať. Niektorí členovia
oddielu pretekali, iní sa starali o to,
aby preteky dopadli čo najlepšie.
Podujatie je odlišné od ostatných
triatlonov z viacerých uhlov pohľadu. Charakter, profil a dĺžka jednotlivých disciplín je iná než väčšina (2
stal zároveň absolútnym víťazom
podujatia.
Akoby zázrakom bolo
počasie na našej strane, a tak sa
pretekári mohli radovať nielen
z náročnej trate, ale aj z krásnej
tatranskej prírody a z nádherných
hôr okolo. Veď najvyšíí bod bežeckej trate bol na Rákoni, vo výške
1876 m.n.m., takže bolo čo obzerať.
Prezentácia, štart, depá, cieľ a
vyhlásenie výsledkov bolo na rozličných miestach, čo nám viacero
ľudí vopred kritizovalo. Po vyhlásení výsledkov nasledovala štedrá
tombola. Čerešničkou na torte bola
netradičná afterparty v Penzióne
Pribiskô (www.penzionpribisko.sk).
Pretekárov a ich rodiny čakala výborná a pestrá strava, nechýbali tradičné
oravské špeciality a folklórna hudba
zo Zuberca. Sedeli sme, rozprávali
sme sa a dobre sme sa bavili až do
neskorého večera (alebo skorého
-Peter Paľa, riaditeľ pretekov-
Národná cyklistická súťaž (25. 9.
2011) 9.ročník súťaže materských,
základných a stredných škôl v cyklistike o Pohár olympijského víťaza
Antona Tkáča
Nedeľné, krásne slnečné popoludnie na štadióne SNP v Nižnej patrilo
17
CYKLOKLUB
Oravaman - žeby triatlonový Everest?
žiackemu futbalu, kvôli ktorému sa
mierne posunul aj začiatok cyklistických pretekov, naplánovaných na 13
hodinu. Pred úvodným štartom najmladšej kategórie bolo prihlásených
takmer 60 pretekárov, ktorí súťažili v
desiatich kategóriách. Od najmenšej
kategórie - MIKRO 5-6 roční - sa
zvádzali tuhé súboje od štartu až do
cieľovej zákruty. Súťažilo sa na škvarovom atletickom ovále, najmenší ho
absolvovali jedenkrát, čo staršia kategória, to o kolo viac, navyše spestrené krossovými prvkami, pri ktorých
to niekedy aj ,,iskrilo,,. Niet sa čomu
čudovať, bolo o čo bojovať, v cieli
boli pripravené hodnotné vecné ceny,
medaily a diplomy a pre najlepších
v kategórii aj víťazné poháre, ktoré
zabezpečili Cykloklub Nižná a Slovenský zväz cyklistiky.
-Ivan Opát-
Oznamy a pozvánky
Oznámenie o zrušení realizácie 24. celoštátnej súťaže
amatérských filnov Oravská
osmička
foto: Ján Kuniak, Ľubica Nábočiková. Národná cyklistická súťaž
Víťazov jednotlivých kategórií a celé články nájdete na www.nizna.sk,
www.cykloklubnizna.sk
NIŽNÁ
Informácie o projekte X. Slovensko-poľské hospodárske fórum
subjektmi z oboch strán slovensko-poľskej hranice a posilniť všestrannú cezhraničnú
spoluprácu medzi Združením
Región „Tatry” so sídlom v
Kežmarku a Zväzkom Euroregión „Tatry” so sídlom v
Nowom Targu.
Združenie Región „Tatry” a Zväzok
Euroregión „Tatry” (dve združenia
územných samospráv slovensko-poľského pohraničia) spolu tvoria
Cezhraničný Zväzok Euroregión
„Tatry” (EUT), ktorý je od roku 1994
dôležitým subjektom formujúcim
slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu. Za cieľ si dáva spoločnú
cezhraničnú činnosť zameranú na
rovnomerný a vyvážený rozvoj
regiónu, zbližovanie obyvateľov a
inštitúcií na oboch stranách hranice v
nadväznosti na historické skúsenosti.
Spolupráca sa prejavila v mnohých
iniciatívach.
Počas predchádzajúcich rokov v
rámci úspešných projektov získané
skúsenosti poukazujú na potreby
pokračovať v realizácii projektov
zameraných na krajinotvorbu, zvyšovanie kvality životného prostredia
a zachovávanie charakteru územia
Euroregiónu „Tatry”. Regióny Orava, Liptov a Spiš majú veľký potenciál na rozvoj turizmu. S rozvojom
cestovného ruchu súvisí kvalita a
čistota životného prostredia. V rámci
skvalitňovania životného prostredia
a zatraktívňovania členských obcí
Združenia Región „Tatry” (Hýbe, Istebné, Kežmarok, Lendak, Liptovské
Revúce, Nižná, Pribylina, Štefanov
nad Oravou, Závažná Poruba, Zuberec) sa vysadí zeleň, stromy a okrasné dreviny, osadia sa smetné koše,
vybuduje sa drevená pergola pre
kontajnery. Hlavnou a významnou
aktivitou projektu je uskutočnenie
X. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra. Početná účasť zástupcov ministerstiev, veľvyslanectiev,
odborníkov na určené témy, čelných
predstaviteľov samospráv, zástupcov
firiem a podnikateľov z oboch krajín
a každoročný narastajúci počet účastníkov na fórach potvrdzuje dôležitosť organizovať Slovensko-poľské
hospodárske fórum (IX. fóra sa
zúčastnilo 164 osôb). X. fórum bude
18
zamerané na cestovný ruch, podnikanie na Slovensku, životné prostredia,
prezentáciu činnosti euroregiónu a
projektu. Fórum sa bude konať pod
záštitou Veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku. Projekt zahŕňa
aktivity v oblasti životného prostredia, cestovného ruchu a spoločné
zámery partnerov prostredníctvom
vytvárania funkčných partnerstiev,
podporuje slovensko-poľské iniciatívy v oblasti cezhraničnej spolupráce
v regionálnom rozvoji.
Cieľ projektu: Zvýšiť u primátorov,
starostov a obyvateľov členských
miest a obcí Euroregiónu „Tatry”
povedomie o aktivitách a výsledkoch
činnosti združenia prostredníctvom
spoznávania spoločného územia
Euroregiónu „Tatry” a tvorby funkčných cezhraničných partnerstiev v
oblasti životného prostredia, hospodárstva a cestovného ruchu.
Špecifický cieľ 1: Skvalitniť prírodné prostredie ako súčasť životného
prostredia a rozvoja cestovného ruchu na území Euroregiónu „Tatry”.
Špecifický cieľ 2: Zvýšiť informovanosť a prezentáciu zatraktívneného
územia Euroregiónu „Tatry” a jeho
propagácia medzi obyvateľmi regiónu, účastníkmi X. slovensko-poľského hospodárskeho fóra a turistami
prostredníctvom nového dvojjazyčného propagačného materiálu.
Špecifický cieľ 3: Získať nové
poznatky a vedomosti z oblasti
cestovného ruchu, podnikania na
Slovensku a životného prostredia na
území slovensko-poľského pohraničia počas konania X. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra.
Špecifický cieľ 4: Prehlbovať slovensko-poľské partnerské vzťahy v
oblasti cestovného ruchu, podnikania
na Slovensku a životného prostredia,
rozvíjať funkčné partnerstvá medzi
mestami, obcami, inštitúciami,
organizáciami a participujúcimi
Naplánované aktivity:
1.1 Príprava skvalitňovania
životného prostredia a zatraktívňovania v rámci územia
Združenia Región „Tatry”
l.2 Zatraktívnenie a rozvoj územia Združenia Región „Tatry”
2.1 Príprava propagačného
materiálu zahrňujúceho zatraktívnené obce Združenia
Región „Tatry”
2.2 Vydanie a tlač nového propagačného materiálu
3.1 Príprava X. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra
3.2 Príprava prezentácie činnosti Euroregiónu „Tatry”
3.3 IX. Slovensko-poľské hospodárske fórum
4.1 Propagácia projektu
5.1 Vyhodnotenie projektu
6.l Zúčtovanie projektu
Celková výška rozpočtu projektu: 22 181,04 €.
Z tohto projektu získala Obec
Nižná na zatraktívnenie a skvalitnenie životného prostredia v
obci prostredníctvom výsadby
zelene, stromov a okrasných
drevín sumu 1400€ z toho spolufinancovanie obce je vo výške 15% z tejto sumy t.j.210€.
Aktivity obce v rámci tohto
projektu sú zamerané na:
- výsadbu ihličnatých stromov
na futbalovom štadióne po
vnútornej strane oplotenia
- výsadbu zelene - okrasných
kvetov do betónových kvetináčov o rozmeroch 100x50x51cm
umiestnených prevažne na
autobusovom nástupišti ale aj
inde po obci
- výsadbu okrasných stromov,
drevín a zelene na verejných
priestranstvách obce (pri
obecnom úrade vedľa rotundy
Domu kultúry, pri detskom ihrisku pri základnej škole)
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne na základe rozhodnutia Národného osvetového centra ruší 24. ročník
celoštátnej súťaže amatérskych filmov
Oravská osmička. Národné osvetové
centrum nebude na základe listu zo
dňa 20. 4. v roku 2011 vyhlasovateľom
uvedenej súťaže, Oravská osmička
nebola zaradená do jeho činnosti a rozpočtu, nakoľko nejde o postupovú súťaž.
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne ako organizátor na základe
uvedených skutočností nemá finančné
prostriedky na jej realizáciu samostatne a
nemôže ju ani odborne garantovať.
riaditeľ OKS
Kino Ostražica pozýva
18. 10. 2011, Muži v nádeji o 18:00 hod.
25. 10. 2011, Autá 2 o 17:00 hod.
Bojujme proti vandalizmu v
našej obci
V našej obci sa v nočných hodinách
pohybujú skupiny vandalov, ktorí
ničia náš spoločný majetok. Jedná sa
hlavne o ničenie pouličného osvetlenia,
smetných košov, dopravných značiek,
zariadenia na štadióne a pod. Vyzývame
preto občanov, ktorí by takéto vyčíňanie
spozorovali, alebo by mali podozrenie
na konkrétne osoby, nech ihneď kontaktujú políciu na tel. čísle 0961 433
805. Diskrétnosť volajúcich občanov je
zaručená. V prípade odhalenia takejto
skupiny bude informátor odmenený
Základná
pozýva
umelecká
škola
23 - 25. novembra 2011 sa v koncertnej
sále ZUŠ Nižná uskutoční 10. ročník
celoslovenskej súťaže drevených dychových nástrojov a zobcových fláut s
názvom Čarovná flauta. Celý priebeh
súťaže budete môcť sledovať naživo na
stránke www.zusnizna.sk. Záverečný
koncert spojený s vyhlásením výsledkov
zobcových fláut bude 24. novembra
2011 o 19:00 v Dome kultúry v Nižnej.
Dňa 27. novembra 2011 o 17:00
prebehne v Dome Kultúry v Nižnej 4.
ročník prehliadky detských spevákov
ľudových piesní. Za hudobného sprievodu Ľudovej hudby Základnej umeleckej školy Nižná. Najlepší speváci
sa predstavia v programe „Škovránky“ na 37 ročníku Podroháčskych
folklórnych slávností.
Peter Kučka, riaditeľ ZUŠ Nižná
Nižnianske ozveny
ozveny
Nižnianske
Chcete sa naučiť dobre tancovať?
Tak neseďte doma a využite svoj
voľný čas.
Vo Vašej obci otvárame kurz spoločenského tanca pre mládež a dospelých. Sú určené práve tým, ktorí majú
záujem ovládať spoločenské tance
a na plesoch sa ukázať ako profesionálni tanečníci.
Naučíte sa tanečné kroky vznešeného
anglického valčíka, nestarnúceho
viedenského valčíka alebo hravej
kubánskej ča-ča, ohnivej brazílskej
samby a mnoho ďalších tanečných
krokov, ktorými určite zahviezdite na
každom tanečnom parkete.
Ak aj Vás zaujal spoločenský tanec
a máte chuť tancovať, neváhajte a
prihláste sa e-mailom na [email protected], telefonicky na
0902792120 alebo príďte osobne na
zápis dňa 17.10.2011 (pondelok) o
17:00 v priestoroch Obecného úradu
Nižná.
!!!ZAČÍNAME V PONDELOK
24.10.2011 O 17.30 V ROTUNDE!!!
Najlepšia cena kurzu: 35€ / osoba .
Kurz obsahuje 10 vyučovacích lekcií
po 1,5 hodine.
Viac informácií pri zápise alebo na tel.
č. 0902 792 120. Partner či partnerka
sú vítaní, nie je to však podmienka!
Komisia kultúry, športu,
školstva a mládeže pozýva
Jesenný minifutbalový turnaj (deti),
Mikulášsky florbalový turnaj (deti
- starší žiaci), Mikulášsky florbalový
turnaj (deti - mladší žiaci), Vianočný
šachový turnaj, Vianočný nohejbalový
turnaj, Novoročný výstup na Ostražicu, Vianočný badmintonový turnaj
(deti), Vianočný badmintonový turnaj
(dospelí)
11. 12. 2011, Mikuláš v Nižnej
18. 12. 2011, Vianoce v Nižnej
Masáže
Nezisková organizácia SILENIUM
pripravila pre občanov obce Nižná
masážny salón ( AREAL PPD Nižná)
budova Lunati s.r.o. kde Vám naša
odborná pracovníčka rada pomôže.
Masáž ktorú poskytujeme naším spoluobčanom je vykonávaná prístrojmi
ktoré používajú ľudia po celom svete,
vrcholoví športovci, ako aj armády
rôznych krajín.
Nezisková organizácia SILENIUM
poskytuje všeobecne prospešné služby ( masáž celého tela, masáž chodidiel, biolampa, parafín ) len za 2 eurá určené pre všetkých spoluobčanov
hlavne dôchodcov ktorí majú určite
viac zdravotných problémov ako ľudia v produktívnom veku.
V prípade že máte zdravotné problémy a nechcete aby sa vaše ťažkosti už
viac trápili a ste ochotný do svojho
zdravia investovať, kontaktujte našu
pracovníčku a dohodnite si termín
kedy k nám prídete a zbavíte sa Vašich
zdravotných problémov.
Telefónne číslo na ktoré sa môžete
obrátiť: 0905 783 099 alebo 0904
668 980
Mgr Ľubomír Mores, riaditeľ Neziskovej organizacie SILENIUM
Celý článok a bližšie informácie
nájdete na www.nizna.sk
Nižnianske ozveny
Spoločenská rubrika
Odišli od nás:
Narodenie detí:
Halúsková Ema, 17. 7. 2011
Pavlová Alžbeta, 18. 7. 2011
Pariža Samuel, 19. 7. 2011
Vilčinská Anna, 25. 7. 2011
Brandisová Bianka, 1. 8. 2011
Nákačková Lucia, 2. 8. 2011
Kubošová Slávka, 7. 8. 2011
Ploranský Julius, 8. 8. 2011
NIŽNÁ
Kurz spoločenských tancov
Žáková Nela, 11. 8. 2011
Rošťák Adrián, 24. 8. 2011
Janščová Linda, 10. 9. 2011
Šurinová Hana, 16 .9. 2011
Gratulujeme k prírastkom do
vašich rodín a prajeme vám
krásne spoločné chvíle!
Stajník Jozef, 82ročný
Loneková Antónia, 66ročná
Gállová Helena, 87ročná
Mgr. Podroužková Eva, 56ročná
Leginus Július, 70ročný
Papp Imrich, 50ročný
Lukačíková Marta, 72ročná
Odpočívajte v pokoji!
Sobáše:
9.7.2011 Jozef Žuffa a Petra Reisová
9.7.2011 Lukáš Tuka a Mária Likavčanová
16.7.2011 MUDr. Jozef Raška a Magdaléna Michaláková
16.7.2011 Daniel Kristofčák a Katarína Tarajová
30.7.2011 Pavol Kakačka a Martina Žuffová
5.8.2011 Dušan Staňák a Denisa Vavreková
6.8.2011 Štefan Kocoň a Martina Hajduková
6.8.2011 Bystrík Mores a Martina Pjenčáková
13. 8. 2011 Peter Labdík a Gabriela Durečková
13. 8. 2011 Ing. Ján Homola a Ing. Zuzana Kubalová
13.8.2011 Peter Žuffa a Lucia Svetlošáková
20.8.2011 Lukáš Sojka a Monika Branická
20.8.2011 Lukáš Turský a Zuzana Dudášová
20.8.2011 Jozef Hlaváčik a Terézia Tarasová
20.8.2011 Ľuboš Babnič a Mária Danielová
3.9.2011 Juraj Šurina a Marcela Žáková
10.9.2011 Ján Žák a Adriána Antalová
10.9.2011 Peter Sekerák a Mgr. Zuzana Búriková, PhD.
17.9.2011 Mgr. Eduard Vilčinský a Mgr. Jana Židzíková
17.9.2011 Ing. Marek Sitárik a Ing. Jana Pastorková
17.9.2011 Shaun Andrew Smith a Bc. Mária Pitáková
Na spoločnej ceste životom želáme veľa zdravia, šťastia,
tolerancie, trpezlivosti a vzájomného porozumenia!
Blahoželáme:
V mesiacoch jún – september 2011
sa významných životných jubileí
dožili títo naši spoluobčania:
55 rokov
Daniel Kuboš, Nová Doba 504
Mária Nákačková, Hattalova 479
Daniela Ševčíková, Nová Doba 485
Miroslav Bednár, Nová Doba 485
Ján Dedinský, Zemianska Dedina 47
Pavol Hluško, Železničná 370
Anna Kajanová, Za Vŕškom 704
Ivan Koštial, Na Skalke 564
Milan Bologa, Jesenského 614
Marta Kamenská, Hviezdoslavova
31
60 rokov
Katarína Dedinská, Na Ostrvke 739
Eva Matláková, Na Ostrvke 726
Marta Paňáková, Sama Chalupku
545
Danuša Bobulová, Nová Doba 499
Štefan Nákačka, Jána Hollého 588
Milan Vlček, Orličie 756
Marián Brunčák, Matúškova 466
Paulína Grigová, Tajovského 612
Elena Lajmonová, Nová Doba 491
Ing. Jozef Orogváni, Matúškova 469
65 rokov
Milan Hablák, Tajovského 610
Jozef Labdík, Sama Chalupku 521
Filoména Kachútová, Mieru 254
Mária Labdíková, Štúrova 455
Irena Satinová, Nová Doba 498
Mária Žáková, Železničná 364
Alojzia Zemančíková,
Gen. Štefánika 592
Anna Kajanová, Mieru 295
Eduard Melko, Kolejáková 220
70 rokov
Ing. Vladimír Florek, Matúškova
465
Mgr. Viera Habová, Nová Doba 485
Marta Hajduchová, Jána Hollého
578
Jozef Kobylka, Hattalova 476
Július Murár, Lesná 1014
Anna Vlčáková, Nová Doba 487
Cyril Žuffa, Zemianska Dedina 27
Justína Bulvasňáková, Gen.
Štefánika 599
Dušan Franek, Hattalova475
Mária Kolesárová, Šoltésovej 653
Mária Kozáčiková, Nová Doba 498
Jozef Maťus, Nová Doba 483
Marta Mikušiaková, Vintiška 121
Jarmila Rosinová, Nová Doba 498
Milan Dedinský, Zemianska Dedina
32
Oľga Halčinová, Nová Doba 491
Ladislav Kubeš, Jesenského 632
Augustín Šeling, Nová Doba 487
75 rokov
Anna Baračková, Nová Doba 505
Antónia Slivčáková,
Hviezdoslavova 182
Marta Švedová, Tajovského 609
Gizela Zrubcová, Matúškova 463
Leo Bulda, Nová Doba 498
Eduard Lukáčik, Hviezdoslavova
344
Valéria Kubicová, Nová Doba 499
80 rokov
Ing. Ladislav Ďuroška,
Záhradnícka 582
Jaroslava Medvecká, Matúškova
469
Anna Rázgová, Nová Doba 501
Jarolím Šroba, Nová Doba 487
Ing. Ján Jakubovič, Radlinského
138
85 rokov
Anna Kováčiková,
Zemianska Dedina 37
Terézia Regulyová,
Hviezdoslavova 35
Zároveň sa ospravedlňujeme občanom,
ktorí jubileum oslávili v mesiaci máj
2011 a omylom sme ich v minulom
čísle novín vynechali. O to viac gratulujeme a ďakujeme za pochopenie.
55 rokov
Dušan Kurjak, Jána Hollého 575
Marta Mlynarčíková, Nová Doba 498
Zdena Obtulovičová, Kukučínova
204
Ing. Jarmila Zuščáková,
Nová Doba 504
Ondrej Žák, Tajovského 615
60 rokov
Eduard Hlavaj, Kukučínova 23
Marián Lipka, Nová Doba 487
Marián Slanický, Hviezdoslavova 37
Peter Žák, Štúrova 419
65 rokov
Miroslava Bandíková, Nová Doba
491
Mária Dedinská,
Zemianska Dedina 32
Ján Žatko, Nová Doba 500
Ján Žák, Železničná 364
70 rokov
Jozef Lonek,
Nová Doba 487
75 rokov
Ferdinant Janek, Nová Doba 501
Klement Latka, Nová Doba 489
Mária Pastirčinová, Nová Doba 491
Jozefa Ružbacká, Závodná 462
80 rokov
Oľga Buldová, Nová Doba 498
Irena Kajanová, Železničná 361
Našim jubilantom prajeme všetko len
to najlepšie, zdravie, šťastie a spokojnosť. Hodne životného elánu do
ďalších úspešných rokov Vášho života.
19
KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN
Vylúštenie tajničky zasielajte na adresu: [email protected] alebo na adresu Nižnianské ozveny, Obecný úrad Nižná. Prosíme zasielateľov
mailov, aby napísali do správy svoje meno a adresu, inak mail nebude akceptovaný.Výherca obdrží od OcÚ vecnú cenu. Znenie
krížovky z čísla 2/2011: „Páči sa mi jeden pltník, ale mi ho moja mamka bráni“. Vylosovaným výhercom sa stáva p. Ľubomír Hučala z
Hviezdoslavovej ulice, 326. Gratulujeme!
Uzávierka Vianočného čísla bude 21. 11. 2011.
Vydáva: Obecný úrad, 02743 Nižná, Nová doba 506. Evidenčné číslo: Ev - 3250/09. Redakčná rada: predseda: Mgr.art. Eva Jandurová Rakovanová, členovia: PhDr. Jozef Brezovský, Veronika Latková, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Martina Labdíková, Zuzana Kičinová, grafická úprava:
Terézia Drozdová Tlač: Tlačiareň Kubík, Námestovo. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy článkov a príspevkov, v ktorých sa vyskytujú vulgárne, osočujúce údaje a gramatické chyby.
Download

Nižnianske ozveny 4/2011 PDF 5,3 MB