ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
SLOVENSKÝ
JAZYK A
LITERATÚRA
ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. Lena
Šuvadová
Mgr. Lena
Šuvadová
PaedDr. Janka
Placeková
PaedDr. Janka
Placeková
Mgr. Lena
Šuvadová
PaedDr. Jitka
Jackulíková
PaedDr. Jitka
Jackulíková
PaedDr. Jitka
Jackulíková
PaedDr. Jitka
Jackulíková
PaedDr. Jitka
Jackulíková
PhDr. Martina
Kytašová
PaedDr. Jitka
Jackulíková
PhDr. Martina
Kytašová
PaedDr. Jitka
Jackulíková
Mgr. Eva
Turkotová
Mgr. Eva
Turkotová
Mgr. Eva
Turkotová
Mgr. Eva
Turkotová
Mgr. Eva
Turkotová
Mgr. Eva
Turkotová
Mgr. Eva
Turkotová
Mgr. Eva
Turkotová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
PRVÝ CUDZÍ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
DRUHÝ CUDZÍ JAZYK
NEMECKÝ JAZYK
PRVÝ CUDZÍ JAZYK
Mgr. Eva
Turkotová
NEMECKÝ JAZYK
DRUHÝ CUDZÍ JAZYK
RUSKÝ JAZYK
DRUHÝ CUDZÍ JAZYK
DRAMATICKÁ
VÝCHOVA
Mgr. Lena
Šuvadová
Mgr. Lena
Šuvadová
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
5
0
5
6. ročník
4
1
5
7. ročník
5
0
5
8. ročník
4
1
5
9. ročník
5
0
5
Spolu:
23
2
25
Charakteristika predmetu:
Slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania naďalej centrálne postavenie, vytvára predpoklady na zvládnutie aj ostatných
vyučovacích predmetov. Je národným jazykom a sprevádza človeka celý život v písomnej i ústnej podobe a zároveň reprezentuje svojich nositeľov,
predovšetkým ich intelektuálnu, citovú, osobnostnú vyspelosť.
Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny
zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa
na trhu práce a v súkromnom živote sa považuje dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií (spôsobilostí).
Vo vyučovacom procese sa do popredia dostáva analýza a interpretácia textov, prejavov a tvorba vlastných textov a prejavov, ktoré budú adekvátne
konkrétnej komunikačnej situácii. Tým sa žiakom poskytne priestor na sebauvedomenie, prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť pripravenú
sebadôveru, schopnosť hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, vyjadrovať svoje city, citový stav, hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky.
Ciele predmetu:
Žiaci si uvedomia jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu
jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Komunikačnú gramotnosť treba
cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby.
Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov
a pocitov. Východiskovú didaktickú koncepciu treba hľadať v princípoch didaktického konštruktivizmu, ktorý stavia na podnecovaní žiaka objavovať svet
a získavať vedomosti, zručnosti a postoje osobným bádaním a tvorivosťou.
Kľúčové kompetencie:
Poznávacie (kognitívne) kompetencie
-spôsobilosť používať kognitívne operácie
-spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine
-spôsobilosť kritického myslenia
-spôsobilosť formulovať a riešiť problémy
-schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky
Komunikačné kompetencie:
-spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať informácie
-zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie
-spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať
-schopnosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city
Interpersonálne kompetencie:
-spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty a rozhodnutia
-schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín
-spôsobilosť kooperácie
-schopnosť empatie
Intrapersonálne (osobnostné) kompetencie:
-vytvárať a reflektovať vlastnú identitu
-vytvárať vlastný hodnotový systém
-schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života
Stratégie vyučovania:
V procese vyučovania sa budú využívať metódy, ktoré pomôžu prekonávať transmisívnu výučbu slovenského jazyka a literatúry, ktorej podstatou je
odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere
aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej
činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Metódy: motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, diskusia, beseda, sokratovský rozhovor, demonštrácia, uvádzanie príkladov z praxe, aktivity,
podnecovanie žiakovej pozornosti, didaktická hra, ilustrácia, metódy samostatnej práce, problémové metódy, metódy heuristického charakteru, ústne
i písomné opakovanie, exkurzia, návšteva knižnice, dramatizácia, tvorivá dramatika, zážitkové metódy, domáce úlohy, referáty, praktické cvičenia, pravopisné
cvičenia, štylistické cvičenia, pozorovanie žiaka v náročných, dôležitých situáciách, rozbor prác žiakov, diagnostikovanie záujmov, výkonov, tvorivosti
Formy: samostatná práca, práca v dvojiciach a v skupinách, kolektívna práca, práca s knihou a internetom, systém rôznych organizačných foriem
uplatňovaný pri realizácii projektov, vyučovací a výchovný proces v triede, v knižnici, v interaktívnej i počítačovej učebni, domáca príprava žiakov, exkurzie
a vychádzky, návštevy,
Prostriedky (učebné zdroje): odborná literatúra a učebnice, metodické príručky, zbierky úloh a cvičení
didaktická technika – video a DVD prehrávač, televízor, interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítač s pripojením na
internet, internetové stránky zamerané na jazykovedu a literatúru, interaktívne cvičenia,
rádiomagnetofón, CD prehrávač
materiálne výučbové prostriedky (učebné pomôcky) - tabuľa, zošit na cvičenia, učebnice, cvičebnice, pracovné
listy, prehľady, nástenné tabule, výukové programy, slovníky a jazykovedné príručky
diela známych spisovateľov z poézie, prózy a drámy, portréty spisovateľov a jazykovedcov,
životopisné diela, práce starších žiakov, zakladač na poznámky, písacie potreby, výstrižky
hárky na slohové práce, zošity na diktáty, brožúry a bulletiny
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.
Diktáty hodnotíme jednou známkou podľa počtu chýb takto:
0 – 1 chyba = 1, 2 – 3 chyby = 2, 3 – 7 chýb = 3, 8 – 10 chýb = 4, 11 a viac chýb = 5
Slohové práce hodnotíme jednou známkou, ktorá zahŕňa štylizáciu, pravopis, úpravu a celkový dojem z práce
Ústne odpovede hodnotíme slovne a známkou
Písomné previerky po tematickom celku – (max. 25 otázok) hodnotíme takto:
100 – 90% = 1, 89 – 75% =2, 74 – 55% =3, 54 – 30% = 4, 29 – 0% =5
Počet a zameranie kontrolných diktátov:
5. ročník: 4 – opakovanie zo 4. ročníka, podstatné mená, prídavné mená, slovesá
6. ročník: 4 – opakovanie z 5. Ročníka, tvorenie slov, prídavné mená, slovesá
7. ročník: 4 – cudzie slová, pomnožné podstatné mená, číslovky, súhrnný z učiva 7. ročníka
8. ročník: 5 – opakovanie učiva zo 6. A 7. ročníka, podstatné mená mužského rodu zvieracie a neživotné zakončené na –r,-l, zámená, interpunkcia
v jednoduchej vete, interpunkcia v súvetí
9. ročník: 3 - ohybné slovné druhy, interpunkcia, súhrnný
Počet a zameranie slohových prác:
5. ročník: 1 – rozprávanie s prvkami opisu
6. ročník: 2 – statický opis, rozprávanie s využitím priamej reči
7. ročník: 2 - umelecký opis, opis pracovného postupu
8. ročník: 2 - slávnostný prejav, úvaha
9. ročník: 2 – výklad, úradný a štruktúrovaný životopis
Predmet: Slovenský jazyk
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Cieľ:
Ovládať hlásky,
ich
Spôsobilosť
používať
kognitívne
operácie
Spôsobilosť
spracovať
a prijímať
informácie
a hovorenú reč.
Zvuková rovina jazyka
a fonetické
Kompetencie:
Obsahový štandard
Abeceda
gramatické
štruktúry, poznať
fonetické
pravidlá.
5. ročník
Výkonový štandard
Žiak pozná hlásky a písmená
Interpunkčné znamienka: bodka,
otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka,
dvojbodka, spojovník, pomlčka,
bodkočiarka
Suprasegmentálne javy: melódia vety,
prestávka, sila hlasu a hlavný slovný
prízvuk, dôraz
Žiak ovláda písanie a použitie
interpunkčných znamienok v reči, vie
odlíšiť spojovník a pomlčku v texte,
Priama reč, uvádzacia veta, úvodzovky
Žiak vie písať a použiť interpunkčné
znamienka v priamej reči, pozná
spôsoby zapisovania priamej reči, vie
ich použiť pri tvorbe rozprávania
Žiak vie správne vyslovovať a písať
slová, kde dochádza k spodobovaniu
Žiak pozná a vie ho použiť v písanej
i hovorenej reči.
Spodobovanie na konci slova, uprostred
slova a pri splývavej výslovnosti, znelé
a neznelé spoluhlásky
Pravidlo o rytmickom krátení
Žiak pozná a vie používať pojem, vie
správne intonovať, vie pojmy použiť
v hovorenej reči
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Hudobná výchova
Dramatická výchova
Poznámky
Základové a odvodené slová
Žiak vie vysvetliť pojmy, vie tvoriť
odvodené slová pomocou predpony, vie
ich rozdeliť na hranici predpony
Spisovný jazyk - nárečia
Žiak pozná spisovné a nárečové slová
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Náuka o slove
Cieľ:
Schopnosť
verbálne
i neverbálne
komunikovať
v spisovnom
jazyku,
rozširovať slovnú
zásobu,
nadobúdať
zručnosť
pracovať
s rozličnými
slovníkmi
a inými
informáciami
Kompetencie:
Spôsobilosť
kritického
myslenia
Viacvýznamové a jednovýznamové
slová
Žiak pozná a vie vysvetliť významy
slov, vie vysvetliť a správne použiť vo
vete viacvýznamové slová
Synonymá, antonymá
Žiak vie vysvetliť význam synoným
a antoným a vie ich správne vysvetliť vo
vete, vie uviesť príklady
Slovníky
Žiak vie pracovať s výkladovým,
pravopisným, synonymickým
a frazeologickým slovníkom
Ustálené slovné spojenia –
frazeologizmy, príslovia a porekadlá,
pranostiky, prirovnania
Žiak pozná pojmy
Multikultúrna
výchova
Regionálna výchova,
dejepis, geografia
Podstatné mená :
Všeobecné – vlastné
Životnosť – neživotnosť
Gramatické kategórie podstatných mien
Vzory podstatných mien
Náuka o slovných druhoch a tvaroch slov
Cieľ:
Pochopiť funkciu
slovných druhov
a ich
gramatických
kategórií
Kompetencie:
Získavať
schopnosť
porozumieť textu
z gramatickej
a pravopisnej
stránky.
Spôsobilosť
kritického
myslenia.
Spôsobilosť
prijať a spracovať
informácie
Prídavné mená:
Akostné prídavné mená
Gramatické kategórie
Vzory pekný, cudzí
Zámená:
Osobné základné a privlastňovacie
Číslovky:
Základné a radové
Žiak pozná slovný druh, vie podstatné
mená vyhľadať v texte, vie ich rozdeliť
na všeobecné a vlastné, vie zapísať
vlastné podstatné mená s veľkým
písmenom, pozná neživotné a životné
podstatné mená a vie ich rozlíšiť, vie
určovať gramatické kategórie, vie
skloňovať a zaradiť podstatné mená
podľa vzoru, ovláda pravopis
podstatných mien
Žiak pozná slovný druh a vie ho
vyhľadať v texte, pozná akostné
prídavné mená a vie ich stupňovať,
pozná gramatické kategórie prídavných
mien, vie skloňovať akostné prídavné
mená podľa vzorov a ovláda ich
pravopis
Žiak pozná osobné zámená, vie ich
vyhľadať v texte, ovláda ich pravopis
Žiak pozná základné a radové číslovky,
vie ich odlíšiť, ovláda ich pravopis
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Profesionálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Regionálna výchova
Rozvoj finančnej
gramotnosti
Slovesá:
Tykanie/vykanie
Časovanie slovies, neurčitok
Sloveso byť
Jednoduchý a zložený tvar
Predložky:
Väzba s pádom
Utvoriť
jednoduché vety
s rôznou
modalitou
a správnym
používaním
interpunkčných
znamienok
Kompetencie:
Utvárať
komunikačné
zručnosti
zvyšovaním ich
úrovne.
Vety podľa obsahu
Oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia,
želacia a zvolacia
Slovosled
Skladba vety
Cieľ:
Žiak vie správne používať tvary tykania
a vykania v hovorenej reči, vie použiť
sloveso v správnom tvare, pozná osobu,
číslo a čas slovies, pozná základný
slovesný tvar, vie časovať a používať
sloveso byť, vie rozlíšiť a tvoriť
jednoduché a zložené slovesné tvary
Žiak pozná predložky a vie ich správne
použiť vo vete
Žiak vie charakterizovať jednotlivé
druhy viet, ovláda členenie viet, vie ich
tvoriť a určovať
Žiak vie vo vete používať správny
slovosled
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Biológia, svet práce
Sloh
Sloh
Cieľ:
Správny výber
jazykových
prostriedkov pri
tvorbe textov
Kompetencie:
Osvojovať si
formy slušnej
verbálnej
i neverbálnej
komunikácie
Spôsobilosť
vysloviť svoj
názor a
argumentovať
Získavať
schopnosť
porozumieť textu
zo štylistickej
stránky, tvoriť
text podľa
pravidiel
kompozície
Pozdrav, oslovenie, predstavenie sa,
privítanie, rozlúčenie
Žiak vie správne použiť pozdrav v danej
situácii, vie vhodne použiť oslovenie,
privítanie, rozlúčenie, vie sa predstaviť
Interview a diskusia
Prosba, želanie, poďakovanie,
ospravedlnenie ústne s vysvetlením,
vyjadriť súhlas – nesúhlas,
Pozdrav, pohľadnica, adresa
Blahoželanie ústne, písomné
Žiak vie vhodne použiť v komunikácii
prosbu, želanie, poďakovanie, vie sa
ospravedlniť, vie vyjadriť svoj názor,
vie tvoriť otázky
Žiak vie správne napísať pozdrav
a blahoželanie na pohľadnici, pri
blahoželaní vie použiť aj ústnu formu
Súkromný list
Žiak pozná formu súkromného listu, vie
formou listu požiadať o informáciu
SMS, E-mail, správa, oznámenie,
pozvánka,
Plagát, inzerát, reklama
Žiak pozná krátke formy informačného
slohového postupu, vie ich použiť
Žiak pozná možnosti použitia a ciele
propagačných útvarov
Žiak vie vytvoriť osnovu, nadpis, príbeh
podľa časovej následnosti vie rozčleniť
na odseky, vie utvoriť jednoduchý
príbeh
Žiak vie pozorovať, zapísať výsledky
pozorovania, vie zostaviť krátky
jednoduchý opis, vie opis použiť
v príbehu
Žiak sa oboznámi s opisom pracovnej
činnosti
Rozprávanie :
Osnova, nadpis, časová postupnosť,
odseky, tvorba príbehu
Opis:
-živočícha
-obrázka /jednoduchý opis/
Spojenie rozprávania a opisu
Opis pracovného postupu
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Dramatická výchova
Občianska náuka
Informatika
Výtvarná výchova
Predmet:
literárna výchova
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Cieľ:
Literárne
Analýza, syntéza
pojmy
a zovšeobecňovanie
5. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
autor/spisovateľ, čitateľ/ divák, kniha,
knižnica, časopis, noviny, rozhlas,
televízia, film, text, ilustrácia, poézia,
próza, hlavná myšlienka, téma
Žiak vie charakterizovať pojmy
Malé formy
ľudovej
slovesnosti
Príslovie, porekadlo, pranostiku,
hádanku a vyčítanku
Žiak vie charakterizovať pojem, vie
rozlíšiť príslovie, porekadlo,
pranostiku, hádanku a vyčítanku
Literárne
žánre
komiks
Žiak pozná hlavné znaky komixu, vie
vytvoriť vlastný príbeh formou
komixu
Prierezové témy
Poznámky
a medzipredmetové
vzťahy
Poznatkov
Kompetencie:
Spôsobilosť
používať
kognitívne operácie
Finančná
gramotnosť
Spôsobilosť
kritického myslenia
Cieľ:
S porozumením
čítať veku
primeranú
literatúru,
interpretovať
posolstvo texte,
vyjadriť
svoje pocity
z prečítaného.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná výchova
bájka
Žiak pozná hlavné znaky bájky, vie
nájsť a vysvetliť mravné poučenie
Osobnostný a sociálny
rozvoj
báseň
Žiak pozná hlavné znaky básne, vie
rozlíšiť báseň od prózy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
ľudová pieseň
Žiak pozná hlavné znaky ľudových
piesní, ich druhy , vie ich rozoznávať a
odlišovať
Regionálna výchova
Hudobná výchova
Rozprávka – ľudová a autorská
Kompetencie:
Schopnosť
tvorivého myslenia
a spôsobilosť
uplatniť jeho
výsledky
Textami vytvárať
priestor pre rozvoj
emocionality
Štruktúra
diela
Žiak vie charakterizovať rozprávku,
rozlíšiť jej druhy, pozná hlavné znaky,
vie reprodukovať dej rozprávky, vie
vyjadriť hlavnú myšlienku
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Povesť
Žiak vie charakterizovať povesť ,
rozlíšiť jej druhy, reprodukovať dej,
vie vyjadriť hlavnú myšlienku
Regionálna výchova
Legenda
Žiak vie charakterizovať legendu,
rozlíšiť jej druhy, reprodukovať dej
Náboženská výchova
Bábková divadelná hra
Žiak vie charakterizovať bábkovú
divadelnú hru, pozná druhy bábok, vie
pracovať so scenárom
Osobnostný a sociálny
rozvoj
dej
Žiak číta s porozumením, vie
reprodukovať dej, nájsť kľúčové
slová, vytvoriť osnovu, pozná časovú
postupnosť deja
literárna postava
Žiak vie charakterizovať literárnu
postavu, postavy rozdeliť na kladné
a záporné, hlavné a vedľajšie
Nadpis, odsek, kapitola
Žiak vie členiť prozaický text
Verš, strofa
Žiak vie členiť básnický text, vie
charakterizovať verš a strofu, vie ich
spočítať
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná výchova
Multikultúrna
výchova
Štylizácia
textu
Zdrobnenina, prirovnanie, dialóg
Žiak pozná pojmy, vie ich
charakterizovať, vie ich v texte
vyhľadať, vie ich vytvoriť
Zvuková
výstavba
básnického
textu
Rým, rytmus
Žiak pozná pojmy, vie ich vysvetliť
v súvislosti s textom
Hudobná výchova
Predmet: slovenský jazyk
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Cieľ:
Rešpektovať
fonetické
a fonologické
pravidlá.
Správne
dýchanie,
6. ročník
Obsahový štandard
Interpunkčné znamienka: bodka, otáznik,
výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka,
spojovník, pomlčka, bodkočiarka
Žiak ovláda písanie a použitie
interpunkčných znamienok v reči, vie
odlíšiť spojovník a pomlčku v texte,
Suprasegmentálne javy: melódia vety,
prestávka, sila hlasu a hlavný slovný
prízvuk, dôraz
Žiak pozná a vie používať pojem, vie
správne intonovať, vie pojmy použiť
v hovorenej reči
Priama reč, uvádzacia veta, úvodzovky
Žiak vie písať a použiť interpunkčné
znamienka v priamej reči, pozná
spôsoby zapisovania priamej reči, vie
ich použiť pri tvorbe rozprávania
artikulácia,
spisovná
výslovnosť.
Kompetencie:
Zručnosť
vyhľadávať,
prijať
a odosielať
informácie.
Spôsob
akceptovať
skupinové
hodnoty
Zvuková
rovina
jazyka a
pravopis
Výkonový štandard
Pravidlo o rytmickom krátení
Žiak pozná pravidlo o rytmickom
krátení, pozná výnimky z tohto pravidla,
vie ho použiť v písanej i hovorenej reči
Spodobovanie na konci slova, uprostred
slova a pri splývavej výslovnosti, znelé
a neznelé spoluhlásky
Žiak vie správne vyslovovať a písať
slová, kde dochádza k spodobovaniu
Analýza pravopisných javov
Žiak vie analyzovať pravopisné chyby
podľa pravidiel
Zdvojené spoluhlásky a spoluhláskové
skupiny
Žiak vie správne vyslovovať a písať
slová, ktoré obsahujú zdvojené
spoluhlásky a spoluhláskové skupiny
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Mediálna výchova
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Poznámky
Cieľ:
Vtáka poznáš po perí a človeka po reči -
Využívať
bohatstvo
lexiky,
overovať si
v jazykových
príručkách
vhodnosť
a správnosť.
Rozšírené vedomosti o slovnej zásobe
Žiak vie, čo je národný a spisovný jazyk,
vie odlíšiť jazyk iných národností
a jazykových skupín žijúcich na území
Slovenska
Odvodzovanie ,odvodené slová
Vyhľadávanie
a spracúvanie
informácií
Žiak vie, že slovná zásoba sa neustále
mení, odlišuje slovnú zásobu jazyka od
individuálnej slovnej zásoby
Náuka o
slove
Žiak vie vysvetliť pojmy slovotvorný
základ, základové a odvodené slovo,
základ slova, predpona, prípona, vie
tvoriť odvodené slová pomocou
predpony a prípony
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Skladanie
Žiak vie vysvetliť slovotvorný postup,
pozná zložené slová a vie ich písať, vie
uviesť príklady
Neutrálne a citovo zafarbené slová
Žiak vie vysvetliť pojmy neutrálne
a citovo zafarbené(expresívne) slová, vie
vyhľadať citovo zafarbené slová v texte,
vie vysvetliť štylistickú funkciu citovo Informatika
zafarbených slov
Slovníky
Žiak pozná funkciu jednotlivých
jazykovedných príručiek, vie si správne
vybrať príručku na overenie významu
slov, pravopis, preklad ,synonymá, vie
používať všetky druhy slovníkov
z literárnych
prameňov,
internetu
Kompetencie:
Schopnosť
vyjadrovať sa
verbálne i
neverbálne
Cieľ:
Podstatné mená:
Žiak vie pri komunikácii správne použiť
podstatné mená, vie identifikovať
konkrétne a abstraktné, vie vysvetliť ich
význam, vie ich skloňovať a ovláda ich
pravopis, žiak vie identifikovať
oslovenie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pri
-konkrétnosť ,abstraktnosť,
písomnom
prejave
-skloňovanie konkrétnych a abstraktných
Rozširujúce vedomosti o podstatných
menách – práca s neznámym textom
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté
vedomosti z ortografie, lexikológie,
morfológie, syntaxe, dodržiava správne
tvary podstatných mien vo vetách
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Prídavné mená – vzťahové prídavné
mená, privlastňovacie prídavné mená
individuálne a druhové, vzor
otcov/matkin, vzor páví
Žiak pozná podstatu vlastnostných
prídavných mien, vie ich používať,
ovláda ich pravopis. Vie vysvetliť
a identifikovať privlastňovacie prídavné
mená, vie ich rozdeliť na individuálne
a druhové, vie určiť ich vzor a podľa
neho skloňovať a správne písať pádové
prípony.
Environmentálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Občianska náuka
Žiak pozná podstatu prídavných mien,
vie ich používať, ovláda ich pravopis.
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Žiak vie identifikovať zámená, odlíšiť
osobné od privlastňovacieho, vie utvoriť
privlastňovacie od základného, vie
zámená používať v komunikačných
situáciách, pozná ich pravopis
Osobnostný
a sociálny rozvoj
-vokatív
aplikovať
pravopisnú
normu,
analýzu
jazykových
textov.
Adekvátna
komunikácia
s prihliadnutím
na
danú
komunikačnú
situáciu.
Náuka
o slovných
druhoch
a tvaroch
slov
Rozširujúce učivo o prídavných menách:
Projekty a opakovanie
Zámená – osobné a privlastňovacie
Geografia –
zemepisné názvy
Kompetencie:
Spôsobilosť
komunikovať
v skupine.
Spôsobilosť
kooperácie
Náuka
o slovných
druhoch
a tvaroch
slov
Zámená – ukazovacie a opytovacie
Žiak sa oboznámi s ukazovacími
a opytovacími zámenami, vie ich
skloňovať podľa vzoru pekný a správne
písať pádové prípony
Číslovky
Žiak pozná číslovky, vie ich skloňovať
podľa vzoru päť a pekný
Slovesá – činnostné a stavové,
plnovýznamové a neplnovýznamové,
zvratné a nezvratné, sloveso byť, slovesný
spôsob, jednoduchý a zložený slovesný
tvar
Rozširujúce vedomosti o slovesách
a aplikácia v komunikačných situáciách,
projekty
Žiak vie vysvetliť a definovať činnostné
a stavové, plnovýznamové
a neplnovýznamové, zvratné a nezvratné
a vysvetliť ich funkciu vo vete, vie
aplikovať vedomosti o slovese byť vo
vlastnom texte, žiak vie definovať
oznamovací, podmieňovací
a rozkazovací spôsob, chápe jeho
funkciu v texte, vie definovať
a vysvetliť jednoduchý a zložený
slovesný tvar v texte
Matematika
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Neohybné slovné druhy:
Predložky, väzba s pádom, vokalizácia
Príslovky, druhy prísloviek, stupňovanie
Spojky - interpunkcia
Citoslovcia
Žiak vie identifikovať predložky v texte,
dodržiava správne predložkové väzby,
žiak vie vysvetliť pojem vokalizácia
a určiť ju v texte.
Environmentálna
výchova
Biológia
Žiak vie odlíšiť príslovku od predložky
a píše ju dovedna.
Žiak pozná niektoré spojky, pred
ktorými sa vždy píše čiarka.
Žiak vie identifikovať citoslovcia
a pozná ich funkciu v jazykových
prejavoch.
Cieľ:
Pochopiť
funkciu vety
Skladba
vety
Neohybné slovné druhy - systematizácia
Žiak pozná príčinu slovných druhov na
ohybné a neohybné, vie ich
identifikovať a odlíšiť
Rozširujúce učivo o slovných druhoch –
všestranný jazykový rozbor
Žiak vie odlíšiť slovné druhy vo vete,
pozná ich druhy a gramatické kategórie,
vie aplikovať nadobudnuté vedomosti v
komunikácii
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Jednoduchá veta – holá, rozvitá
Žiak vie charakterizovať holú a rozvitú
vetu, vie ich tvoriť a určovať
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Slovosled – základné vetné členy:
v jazykovom
prejave.
podmet – vyjadrený, nevyjadrený
Kompetencie:
prísudok – slovesný, neslovesný
Primeraná
v materinskom
jazyku
Cieľ:
Prezentácia
svojej
schopností
Žiak pozná podmet vo vete, pozná
vyjadrený a nevyjadrený podmet, pozná
vyjadrenie podmetu podstatným menom
a zámenom.
Sloh
Prisudzovací sklad
Žiak vie charakterizovať prisudzovací
sklad ako spojenie podmetu a prísudku,
vie ho nájsť vo vete.
Multikultúrna
výchova
Komunikácia, verbálna – neverbálna,
komunikačná situácia,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Diskusia – obhajujeme svoj názor,
argument, protiargument
Žiak vie vystupovať v rôznych
navodených situáciách, vie pracovať
s hlasom, využíva najmä silu hlasu
a dôraz, vie argumentovať, obhájiť svoj
názor, používa aj formy neverbálnej
komunikácie – mimiku, gestá, postoj
a pod.
Útvary informačného slohového postupu:
oznam, správa, pozvánka, inzerát,
reklama, plagát, vizitka
Žiak vie využiť vedomosti o týchto
útvaroch a svoje praktické zručnosti pri
tvorbe týchto slohových útvarov
Výtvarná výchova
Občianska výchova
základe
komunikačných
Mediálna výchova
Žiak vie určovať prísudok v jednoduchej
vete. Pozná vyjadrenie prísudku jedným
slovesom, slovesom a podstatným
menom, slovesom a prídavným menom
komunikácia
osobnosti na
Žiak vie rozdeliť vetu na jadro
a východisko výpovede.
Kompetencie:
Opis – statický
Na základe
primeranej
Žiak vie vytvoriť statický opis
predmetu – vec, zviera, rastlina, vie
odlíšiť statický opis od rozprávania
schopnosti
vytvárať a
reflektovať
vlastnú identitu.
Žiak sa oboznámi s pojmom
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná výchova
Opis dynamický
Rozprávanie s použitím priamej reči
Žiak vie samostatne vytvoriť krátky
príbeh, vie zapísať a použiť priamu reč
v texte, vie vytvoriť reprodukciu
s použitím priamej reči a citosloviec
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Predmet: literárna výchova
Cieľ a
kompetencie
Kompetencie:
Spôsobilosť
kritického
myslenia
Spôsobilosť
formulovať
a riešiť problémy
Schopnosť
tvorivého
myslenia
a spôsobilosť
uplatniť jeho
výsledky
Tematický
celok
Literárne
pojmy
6.ročník
Obsahový štandard
autor/spisovateľ, čitateľ/ divák, poézia,
próza, divadelná hra, umelecká a vecná
literatúra, detektívna literatúra,
dobrodružná literatúra, hlavná
myšlienka, téma
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Žiak vie charakterizovať pojmy,
Osobnostný
vedomosti využiť pri práci s konkrétnym a sociálny rozvoj
textom a vedomosti aplikovať vo
Ochrana života
vlastnej tvorbe
a zdravia
Dejepis
Dramatická výchova
Literárne
Cieľ:
Vnímať, chápať žánre
kultúru, ceniť si
umenie
a tradície
Rozvíjanie
čitateľských
zručností
a návykov
techniky čítania
Malé formy ľudovej slovesnosti, epická
báseň, lyrická báseň, populárna pieseň,
balada, bájka, báj, poviedka
Cieľ:
Poznať
štylistickú
hodnotu
útvarov
Hlavná a vedľajšia literárna postava,
vnútorná kompozícia epického diela –
úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat
a rozuzlenie, vonkajšia kompozícia
epického diela – dialóg, monológ,
Štruktúra
literárneho
diela
Žiak pozná hlavné znaky a druhy, vie
ich aplikovať pri práci s textom,
porovnávaním textov vie uviesť rozdiely
medzi viazanou a neviazanou
umeleckou rečou
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Biológia
Hudobná výchova
Žiak pozná pojem, vie charakterizovať
hlavnú a vedľajšiu postavu v súvislosti
s konkrétnym literárnym dielom, pozná
základy kompozície epického diela,
jednoducho ich interpretuje v súvislosti
Osobný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Poznámky
Kompetencie:
Schopnosť
tvorivého
myslenia
a spôsobilosť
uplatniť jeho
výsledky
pásmo rozprávača, pásmo postáv, formy
rozprávača, motív
Prirovnanie, zdrobnenina, epiteton,
Základné
metafora
umelecké
prostriedky
Zvuková
výstavba
básnického
textu
Rým – združený, striedavý, obkročný
verš
s konkrétnou ukážkou, vie zostaviť
osnovu a vie reprodukovať text
Mediálna výchova
Žiak pozná a identifikuje základné
umelecké prostriedky na konkrétnom
umeleckom texte, vie vytvoriť príklady
a využiť ich vo vlastnej tvorivej práci
Žiak pozná a definuje literárne pojmy
viažuce sa k poézii, vie ich aplikovať pri
práci s textom a využiť vo vlastnej
tvorbe
Hudobná výchova
Predmet: slovenský jazyk
Zvuková rovina jazyka a
pravopis
Cieľ:
Rešpektovať
fonetické,
fonologické
a ortoepické
pravidlá cudzích
slov
Kompetencie:
Spôsobilosť učiť
sa sám aj v
skupine
Cieľ:
Rozširovať
slovnú zásobu.
Využívať
bohatstvo slovnej
zásoby
v komunikačných
situáciách.
Kompetencie:
Spôsobilosť
formulovať svoj
názor
a argumentovať.
Tematický
celok
7. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Výslovnosť a pravopis slov
cudzieho pôvodu
Žiak vie správne v domácich a cudzích
slovách artikulovať a spisovne vyslovovať
slabiky de,te,ne,le,di,ti,ni,li, ovláda pravidlo,
že v cudzích slovách sa zachováva pôvodná
výslovnosť a pravopis, dodržiava správnu
dĺžku slabík a pravidla spodobovania, ovláda
písanie i,y v koreni cudzích slov
Slová cudzieho pôvodu
Žiak pozná význam slov cudzieho pôvodu, vie
sa orientovať v Slovníku cudzích slov, v
KSSJ
Žiak pozná rozdiel medzi archaizmom,
historizmom a zastaraným slovom, osvojí si
slová podľa dobového výskytu, ktoré sa
vzťahujú k významným udalostiam v histórii,
prípadne súvisia s regionálnou alebo ľudovou
kultúrou
Žiak vie definovať pojmy spisovné
a nespisovné slová, pozná nárečové
a slangové slová, vie vysvetliť ich význam
v jazyku, dokáže ich nájsť v texte, nahradiť
spisovnými slovami, dokáže ich používať v
komunikácii.
Slová podľa dobového výskytu
Slová podľa spisovnosti
Slovná zásoba
Cieľ a
kompetencie
Skratky, skratkové slová, značky
Žiak vie identifikovať skratky, vysvetliť ich
funkciu v texte, správne tvoriť, zapisovať
a čítať skratky a značky, vie vysvetliť spôsob
tvorenia nových slov skracovaním, vie uviesť
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ochrana života
a zdravia
Geografia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Regionálna výchova
Dejepis
Informatika
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Regionálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačných
zručností
Fyzika
Chémia
Poznámky
Cieľ:
Pochopiť funkciu
slovných druhov,
pri písomnom
prejave aplikovať
ich spisovnú
normu.
Kompetencie:
Spôsobilosť
kritického
myslenia.
Vytvárať
a reflektovať
vlastnú identitu.
Náuka
o slovných
druhoch
a tvaroch
slov
Podstatné mená:
- pomnožné podstatné mená
Prídavné mená
Číslovky:
-pravopis základných čísloviek
– radové a násobné číslovky
-určité a neurčité číslovky
príklady takýchto slov, vyhľadať ich v texte
a ovláda pravidlá ich písania
Matematika
Žiak vie definovať pomnožné podstatné mená
a uviesť príklady, pozná a vie určiť ich rod a
vzor, vie rozlíšiť množné číslo podstatných
mien od pomnožných podstatných mien,
dokáže identifikovať pomnožné podstatné
mená v texte
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak pozná prídavné mená, vie ich
identifikovať v texte, vie ich rozdeliť na
akostné, vzťahové a privlastňovacie a zaradiť
k skloňovacím vzorom, vie ich používať
v komunikácii i správne zapísať
Dopravná výchova
Žiak vie definovať číslovky ako slovný druh,
pozná základné číslovky a ich skloňovanie,
pravopis, vie vysvetliť pojmy násobné
a radové číslovky, vie v ich identifikovať
v texte, ovláda ich pravopis, vie ich použiť vo
vetách a pozná ich funkciu, žiak vie vysvetliť
rozdiel medzi určitými a neurčitými
číslovkami
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Geografia
Ochrana života
a zdravia,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Matematika
Občianska náuka
Slovesá:
-
Slovesný vid
Vidové dvojice slovies
Spojky
Žiak vie vysvetliť pojem slovesný vid
dokonavý, nedokonavý, vie rozlíšiť dokonavé
a nedokonavé slovesá, vie zmeniť vidovú
formu slovesa, vie vlastnými slovami
vysvetliť rozdielne významy slovies vidovej
dvojice
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie definovať spojky a vysvetliť ich
funkciu, vie doplniť do vety vhodnú spojku,
dokončiť vetu po spojke, dokáže odhaliť
nevhodné hromadenie rovnakých spojok,
využíva spojky podobného významu, ovláda
a aplikuje zásady písania čiarky pred
spojkami
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Etická výchova
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Geografia
Biológia
Cieľ:
Skladba
Určiť
syntagmatické
zloženie viet
Jednoduchá veta:
Holá, rozvitá, s viacnásobným
vetným členom
Jednočlenná a dvojčlenná
Kompetencie:
Žiak pozná jednoduché vety podľa obsahu,
podľa členitosti, podľa výskytu vetných
členov, vie vytvoriť a aplikovať rôzne typy
viet, vie odlíšiť holú vetu od rozvitej,
jednočlennú od dvojčlennej, slovesnú
jednočlennú od neslovesnej jednočlennej
Osobnostný
a sociálny rozvoj,
Ochrana života
a zdravia
Mediálna výchova
Občianska náuka
Spôsobilosť
spracovať
informácie.
Vetné členy:
-hlavné vetné členy- prisudzovací
sklad
Spôsobilosť
kooperácie
Žiak vie v jednočlennej vete určiť vetný
základ, vie rozlíšiť, či je gramatické jadro
vety vyjadrené vetným základom alebo
prisudzovacím skladom
Mediálna výchova
Žiak vie vysvetliť pojmy, vie uviesť príklady
na rôzne druhy komunikácie, dokáže popísať
Občianska náuka
Geografia
-vetný základ
Kompetencie:
Sloh
Komunikačné situácie:
Zručnosť
vyhľadávať
a odosielať
informácie.
-vysielateľ, prijímateľ
rôzne komunikačné situácie podľa obrázkov,
vie komunikovať v rôznych situáciách
-dialóg
-komunikačná situácia
Schopnosť
formulovať svoj
názor
a argumentovať.
- mimojazykové prostriedky
Asertívna a efektívna komunikácia
Schopnosť
verbálne
a neverbálne
vyjadriť vôľu
a city.
Žiak pozná a rozumie termínom, dokáže
komunikovať a vystupovať asertívne, vie
obhájiť svoj názor kultivovaným spôsobom,
pozná pravidlá asertívnej a efektívnej
komunikácie, dokáže zinscenovať
komunikačné situácie podľa zadania
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Etická výchova
Komunikácia v spoločnosti:
-príhovor, prívet
Sloh
Cieľ:
Vedieť pri tvorbe
textu použiť
vlastné
informácie
Umelecký opis
Žiak vie definovať pojmy príhovor a rečník,
chápe funkciu a využitie rečníckeho
príhovoru, vie začať a ukončiť príhovor,
využiť správne výrazové prostriedky, vie
napísať a predniesť jednoduchý uvítací
príhovor, pozná a vie vymenovať
mimojazykové prostriedky, ktoré ovplyvňujú
úroveň prednesu- vzhľad, oblečenie, postoj,
mimika, gestikulácia a pod.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie vysvetliť pojem umelecký opis,
chápe úlohu básnických prostriedkov
v umeleckom opise, dokáže vytvoriť citovo
zafarbený opis vybraného obrázka
a vymyslieť zaujímavý nadpis, dokáže vybrať
z viacerých textov umelecký opis a odôvodniť
správnosť výberu, vie sformulovať svoj názor
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a slovnú zásobu
Dynamický opis
Kompetencie:
Spôsobilosť
kooperácie
Projekt
na text a vysloviť svoj čitateľský dojem, vie
vytvoriť umelecký opis a prezentovať ho, vie
v ňom využiť básnické prostriedky a ustálené
spojenia
a prezentačné
zručnosti
Žiak dokáže rozlíšiť rozprávací a opisný
slohový postup, vie určiť rozdiel medzi
statickým a dynamickým opisom, dokáže
vymenovať rozdiely medzi rozprávaním
a dynamickým opisom, chápe funkciu slovies
v dynamickom opise
Dejepis
Žiak vie vysvetliť pojem projekt a jeho
funkciu, dokáže v skupine vytvoriť projekt na
tému, dokáže na úlohe pracovať a splniť ju,
vie vytvoriť plán postupu pri plnení úloh,
zhromaždiť potrebný materiál, dokáže
informovať o postupe práce pri plnení úlohy,
dokáže prezentovať výsledky tímovej práce,
vie zhodnotiť kvalitu projektu i jeho
prezentácie
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná výchova
Technická výchova
Informatika
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Výtvarná výchova
Informatika
Predmet: literárna výchova
Cieľ a
kompetencie
Tematický celok
Cieľ: Znalosť
Literárne pojmy
literárnych
pojmov
aplikovať v práci
s literárnym
textom
Cieľ:
Poézia ako
súčasť
Poznať
umeleckej
vonkajšiu
literatúry
kompozíciu
poézie ako
stupeň textovej
viazanosti.
7. ročník
Obsahový štandard
Umelecký text, poézia, próza,
dramatické umenie, dobrodružná
literatúra, fantasy literatúra,
detektívna literatúra
Žiak vie charakterizovať pojmy.
Vonkajšia kompozícia básne, rytmus
a rým, sylabický verš,
Žiak vie identifikovať poéziu ako
literárnu formu a básne ako
literárneho žánru v rámci jednotlivých
literárnych textov, Poéziu ako súčasť
umeleckej
literatúry,
pomocou
porovnania viacerých textov vie
charakterizovať
základné
znaky
poézie,
identifikovať
jednotlivé
rozdiely medzi prózou a poéziou ako
umelecky viazanou rečou – rytmom
a rýmom, pozná druhy rýmov:
združený,
striedavý, obkročný
a
prerývaný, vie, že rytmus vzniká
pravidelným striedaním prízvučných
a neprízvučných slabík vo veršoch, ale
aj rovnakým počtom slabík vo
všetkých veršoch – pozná sylabický
verš.
Kompetencie:
Spôsobilosť
kritického
myslenia
Vyhľadávať
známe lit.
Prostriedky
a vedieť ich
pomenovať.
Kompetencie:
Výkonový štandard
Základné umelecké prostriedky:
prirovnanie, zdrobnenina, epiteton,
metafora, personifikácia
Žiak pozná a identifikuje základné
umelecké prostriedky na konkrétnom
umeleckom texte, vie vytvoriť
príklady a využiť ich vo vlastnej
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Regionálna výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dejepis
Geografia
Hudobná výchova
Poznámky
Spôsobilosť učiť
sa sám aj v
skupine
Kompetencie:
Spôsobilosť
rozvíjať vlastnú
identitu
tvorivej práci
Detský hrdina v
literatúre
Kladný a záporný hrdina
Schopnosť
tolerovať
odlišnosti
jednotlivcov
i skupín.
Cieľ:
Literárne žánre
Občianska náuka
Etická výchova
Dejepis
Žiak pozná pojem anekdota. Vie Osobnostný a sociálny
analyzovať obsah anekdoty ako rozvoj
krátkej prozaickej formy, vysvetliť
funkciu humoru (situácia, postava) v Mediálna výchova
anekdote. Porovnať rozsah anekdoty s
inými krátkymi prozaickými útvarmi
(poviedka).
Žiak číta veku primerané anekdoty.
V anekdotách vie posúdiť, či ide o
vymyslenú alebo skutočnú udalosť,
identifikovať pointu. Vie vytvoriť
vtipný príbeh, ktorý spracuje tak, aby
zodpovedal
literárno-teoretickému
poučeniu o anekdote.
Lyrická báseň
Žiak dokáže vlastnými slovami
interpretovať báseň , dokáže čítať
Vyjadriť vlastný
postoj
k literárnemu
textu.
Abstrahovať
a vyjadriť
hlavnú
myšlienku.
Spôsobilosť
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Anekdota
Čítanie
s porozumením
a interpretácia
textu.
Kompetencie:
Žiak vie identifikovať hlavnú postavu
v texte, pozná detského hrdinu, vie
identifikovať
kladnú
a zápornú
postavu. Dokáže charakterizovať
jednotlivé postavy a svoje tvrdenia vie
podložiť argumentmi. Vie porovnať
koncepciu postáv, dej a prostredie.
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
kritického
myslenia.
Zručnosť
vyhľadávať
a odosielať
informácie.
báseň s porozumením, vie
identifikovať hlavnú myšlienku v
básni
rozvoj
Dejepis
Geografia
Populárna pieseň
Schopnosť
empatie.
Žiak vie definovať populárnu pieseň,
pozná jej základné znaky, vie čítať
text piesne s porozumením, vie
vyjadriť hlavnú myšlienku textu, vie
identifikovať refrén a vysvetliť jeho
funkciu
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Etická výchova
Hudobná výchova
Poviedka
Žiak vie definovať poviedku, pozná
jej základné znaky, vie vlastnými
slovami reprodukovať dej poviedky,
vie vyjadriť hlavnú myšlienku, dokáže
sformulovať vlastné hodnotenie
prečítaného textu
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Detektívka
Žiak vie definovať detektívku ako
žáner dobrodružnej literatúry, pozná
princíp výstavby textu detektívky, vie
charakterizovať hlavnú postavu –
detektíva, dokáže identifikovať časti,
v ktorých sa stupňuje napätie deja
a určiť prvky, ktoré autor využil, aby
dosiahol požadované efekt
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Žiak vie vysvetliť pojem,
identifikovať základné znaky, vie
zostaviť osnovu a na jej základe
reprodukovať dej, vie zhodnotiť
prečítané
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dobrodružný román
Mediálna výchova
Etická výchova
Multikultúrna výchova
Žiak vie vysvetliť pojem, vie
charakterizovať hrdinov a vyjadriť
k nim vlastný postoj
Ochrana života
a zdravia
Žiak vie vysvetliť podstatu žánru,
reprodukovať prečítaný text, vie
vyhľadať kľúčové slová, vie vyjadriť
svoje myšlienky a pocity
z prečítaného diela
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Rozhlasová hra
Žiak vie definovať pojem, vie
vysvetliť funkciu zvukových efektov
Mediálna výchova
Film
Žiak vie definovať pojem scenár,
rozozná literárny a technický scenár
Mediálna výchova
Western
Robinsonáda
Občianska náuka
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Dejepis
Cieľ:
Analýza
kompozičnej
výstavby textu
a jej
pomenovanie
literárnovednými
termínmi
Konštruovanie
nových
literárnych
poznatkov.
Štruktúra
epického diela
Dramatické
umenie
Hlavná a vedľajšia literárna postava,
vnútorná kompozícia epického diela –
úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat
a rozuzlenie, vonkajšia kompozícia
epického diela – dialóg, monológ,
pásmo rozprávača, pásmo postáv,
formy rozprávača, motív
Žiak pozná pojem, vie charakterizovať
hlavnú a vedľajšiu postavu
v súvislosti s konkrétnym literárnym
dielom, pozná základy kompozície
epického diela, jednoducho ich
interpretuje v súvislosti s konkrétnou
ukážkou, vie zostaviť osnovu a vie
reprodukovať text
Osobný a sociálny
rozvoj
Rozhlasová hra, filmové umenie
Žiak vie čítať dramatický text
dialogizovaným čítaním, uplatňuje
silu hlasu, dôraz, prízvuk, tempo a
prestávku
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Predmet: slovenský jazyk
Cieľ a
kompetencie
Tematický celok
Cieľ:
Zvuková
Uplatňovať
stránka jazyka a
tempo, plynulosť pravopis
a zrozumiteľnosť
prejavu.
Kompetencie:
Spôsobilosť
používať
kognitívne
operácie
Spôsobilosť učiť
sa sám aj
v skupine
Spôsobilosť
kritického
myslenia
Spôsobilosť
formulovať
a riešiť
problémy
Striháme,
tvoríme, lepíme
8. ročník
Obsahový štandard
Jazykové pravidlá v prejavoch,
požiadavky ortografie, lexikológie,
morfológie a syntaxe.
Výkonový štandard
Žiak vie aplikovať v texte
nadobudnuté vedomosti z ortografie,
lexikológie, morfológie a syntaxe.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Mediálna výchova
Žiak vie samostatne, formou
tichého čítania skontrolovať svoj
text s cieľom identifikovať jednotlivé
chyby a následne ich opraviť, pričom
pri oprave svojho textu aplikuje
nadobudnuté znalosti z pravopisu,
lexikológie, morfológie, syntaxe a
slohu. Žiak vie opraviť texty
vytvorené niekým iným.
Projekt: Prázdniny
Žiak vie vytvoriť jednoduché básne
z titulkov novinových článkov,
formou koláže a slova vytvoriť
prázdninový príbeh
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Poznámky
Cieľ:
Zosúladiť slovnú
zásobu s cieľom
komunikácie
Slovná zásoba
Priame a nepriame pomenovania –
prirovnanie, personifikácia
Žiak chápe rozdiel medzi priamym
a nepriamym pomenovaním, vie nájsť
v texte nepriame pomenovania
a pomenovať ich, dokáže vytvoriť
obrazné pomenovania a použiť vo
vlastnom texte
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Frazeologizmy – viacslovné ustálené
pomenovania, frazeologické jednotky,
príslovia, porekadlá, prirovnania,
pranostiky,
Žiak vie definovať pojem
frazeologické jednotky, vie roztriediť
frazeologické jednotky na príslovia,
porekadlá, pranostiky, vie vysvetliť
rozdiely medzi jednotlivými
frazeologickými jednotkami a uviesť
k nim príklady, dokáže vysvetliť
význam iných frazeologizmov, vie
pracovať s MFS, dokáže napísať
krátky príbeh podľa ľubovoľného
frazeologizmu, chápe využitie
frazeologizmov v bežnej i umeleckej
reči.
Regionálna výchova
Združené pomenovania - jednoslovné
a viacslovné pomenovania, združené
pomenovania, informačný slohový
postup
Žiak pozná a vie vysvetliť pojmy,
jednoslovné, viacslovné a združené
pomenovania, dokáže z ponuky slov
vytvoriť združené pomenovania, vie
nájsť v texte združené pomenovanie,
Ochrana života
a zdravia, dopravná
výchova,
Metafora
Metonymia
Kompetencie:
Spôsobilosť
akceptovať
skupinové
hodnoty
Schopnosť
tolerovať
odlišnosti
jednotlivcov i
skupín
Spôsobilosť
kooperácie
Schopnosť
empatie
Vytvárať a
reflektovať
vlastnú identitu
vie vytvoriť správu a pozvánku
s využitím združených pomenovaní,
vie definovať informačný slohový
postup, pozná jeho funkciu, vie
vymenovať jeho znaky a jazykové
prostriedky,
pozná slohové útvary informačného
Dejepis, výtvarná
výchova
Vytvárať vlastný
hodnotový
systém
Schopnosť
sebaregulácie a
ochrany
vlastného života
slohového postupu a vie odôvodniť
ich použitie.
Spôsoby obohacovania slovnej
zásoby - tvorenie slov odvodzovaním
a skracovaním, spôsoby
obohacovania slovnej zásoby,
skratky, iniciálové
Žiak aktivizuje a sumarizuje poznatky
o spôsoboch obohacovania slovnej
zásoby, vie charakterizovať jednotlivé
spôsoby obohacovania slovnej zásoby
(tvorenie nových slov, prenášanie
významu slov, spájanie slov do
viacslovných pomenovaní,
skracovanie, preberanie slov cudzieho
pôvodu) a vie ich identifikovať
v texte,
Environmentálna
výchova, ochrana
života a zdravia
Fyzika, dejepis,
chémia
vie vybrať vhodnú jazykovednú
príručku a overiť v nej význam
lexikálnych jednotiek,
vie pracovať so slovníkmi (KSSJ, SCS
Cieľ:
Náuka
o slovných
Pochopiť
druhoch
funkciu slovných a tvaroch slov
druhov a ich
uplatnenie
v hovorenom
i písomnom
prejave
Zvieracie podstatné mená mužského
rodu
Žiak používa termín zvieracie
podstatné mená a vie ho vysvetliť,
- skloňovanie zvieracích podst. mien
muž. rodu v singulári (vzor chlap) a v
pluráli (vzor dub a vzor stroj),
skloňovanie podstatných mien pes,
vlk a vták
pozná pravidlá skloňovania zvieracích
podst. mien mužského rodu,
Neživotné podstatné mená mužského
rodu zakončené na –r
Žiak:
Ochrana života
a zdravia,
environmentálna
výchova
ovláda pravopis zvieracích pod. mien
v singulári i v pluráli, pozná dvojaké
skloňovanie slov pes, vlk, vták.
Kompetencie:
Spôsobilosť
používať
kognitívne

pozná a vie aplikovať pravidlá
zaraďovania neživotných podst.
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia,
operácie
Spôsobilosť
kritického
myslenia
Neživotné podstatné mená mužského
rodu zakončené na –l
mien zakončených na -r, -l
k vzorom,

ovláda pravopis týchto slov
a zdokonaľuje sa v ňom,
Spôsobilosť
akceptovať
skupinové
hodnoty

vie v texte identifikovať neživotné
podst. mená muž. rodu zakončené
na -r, -l, vie ich použiť v správnom
tvare a vysvetliť ich pravopis,
Schopnosť
sebaregulácie
a ochrany
vlastného života
uvedomuje si vypadávanie a
nevypadávanie samohlásky e pri
skloňovaní podst. mien zakončených
na –el, –er.
Cudzie nesklonné podstatné mená
Environmentálna
výchova
- nesklonné podstatné mená
Skloňovanie slova pani
Žiak vie vysvetliť princípy
skloňovania podstatného mena pani
a vie ho v texte použiť v správnom
tvare
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Globálne vyučovanie
Žiak vie napísať článok do školského
časopisu
Regionálna výchova
Prídavné mená – systematizácia
poznatkov
Žiak aktivuje poznatky o prídavných
menách z predchádzajúcich rokov.
Ochrana života a
zdravia
Osobné zámená
Žiak vie vysvetliť a skloňovať osobné
zámená, pozná krátke a dlhé tvary
osobných zámen, vie vysvetliť
privlastňovacie osobné zámená, vie
Osobnostný a sociálny
rozvoj
- vzor pani
Legendy nášho
regiónu
Osobnostný a sociálny
rozvoj
určiť, ktoré sú ohybné
Čo nás trápi?
Od slovných
druhov k
tvorivosti
Opytovacie zámená
Pozná opytovacie zámená a vie
vysvetliť ich funkciu, vie ich vyhľadať
v texte, rozlišuje používanie zámen
kam a kde,
Samostatná práca s využitím zámen
Žiak vie teoretické vedomosti použiť
v praktickej ukážke
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ukazovacie zámená
Žiak pozná ukazovacie zámená a vie
vysvetliť ich funkciu v texte, vie ich
vyhľadať v texte, vie používať zámená
tu a sem, ovláda skloňovanie zámen
taký a toľký
Etická výchova
Číslovky – základné, radové,
násobné, určité, neurčité
Žiak aktivizuje poznatky o číslovkách
z predchádzajúcich ročníkov, rozozná
základné, radové, násobné číslovky,
vie rozlíšiť určité a neurčité číslovky,
aplikuje vedomosti o skloňovaní
základných, radových a násobných
čísloviek a dodržiava ich pravopis
Matematika
Ohybné slovné druhy
Žiak dokáže vyjadriť pri pozorovaní
obrázka zvuky, tvary, farby, atmosféru
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Dokáže napísať krátku báseň
o obľúbenom ročnom období,
Dokáže vytvoriť 5 otázok
s opytovacím zámenom pri pohľade
na obrázok
Slovesá – systematizácia vedomostí
Žiak aktivuje vedomosti o slovesách,
aplikuje znalosti o časovaní, vie
Multikultúrna výchova
z predchádzajúcich ročníkov
Od slovných
druhov k
tvorivosti
Zdravý jedálny
lístok
vysvetliť a identifikovať slovesný vid
a jeho funkciu vo vete
Tvorba školského časopisu, korekcie
v časopise, tlač
Globálne vyučovanie
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Príslovky – aktivácia vedomostí
z predchádzajúcich ročníkov
Žiak dokáže identifikovať príslovky
v texte, ovláda ich pravopis,
stupňovanie, rozlišuje príslovky od
predložkového spojenia, vie správne
používať príslovky von a vonku
Geografia
Predložky – väzba s pádom,
vokalizácia
Žiak aktivuje vedomosti
z predchádzajúcich ročníkov
Mediálna výchova
Spojky – podstata a funkcia spojok
Žiak aktivizuje vedomosti o spojkách,
ovláda pravopis spojok, chápe ich
funkciu vo vete, ovláda pravidlá
písania , resp. nepísania čiarky pred
spojkami
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Častice
Žiak ovláda definíciu častíc a ich
funkciu vo vete, dokáže nájsť časticu
vo vete a odlíšiť ju od iného slovného
druhu
Ochrana života a
zdravia
Neohybné slovné druhy
Využitie získaných teoretických
vedomostí v praktickej činnosti
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti, Národný
program finančnej
gramotnosti
Žiak vie definovať citoslovcia a vie
vysvetliť ich funkciu v texte, ovláda
pravopis citosloviec a ich
Hudobná výchova
Rodinný rozpočet
Citoslovcia
Biológia
vyčleňovanie čiarkou, dokáže doplniť
do textu vhodné citoslovcia a tak ho
obohatiť.
Od slovných
druhov
k tvorivosti –
slovesá
a neohybné
slovné druhy
Prečo, PREČO?
Stroskotanec na úteku
Stručne k veci
Syntéza poznatkov o slovných
druhoch
Žiak dokáže pracovať podľa pokynov,
vie opísať obrázky pomocou
odpovedí na otázky, vie určiť, aké
slovné druhy použil v odpovediach,
vie opísať pocity, ktoré obraz
vyvoláva, dokáže pomenovať
okolnosti i vlastnosti dejov
Estetická výchova
Žiak vie charakterizovať jednotlivé
slová vety z hľadiska príslušnosti
k slovnému druhu
Multimediálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Cieľ:
Skladba
Hlavné vetné členy a vetný základ
Určiť
syntagmatické
zloženie vietOdlíšiť vetu,
súvetie a text.
Predmet
Žiak chápe predmet ako rozvíjajúci
vetný člen slovesného prísudku, vie ho
určiť vo vete, chápe väzbu so
slovesom
Prívlastok
Žiak chápe prívlastok ako rozvíjajúci
vetný člen podstatného mena, vie
Kompetencie:
Spôsobilosť
Žiak aktivizuje poznatky o podmete,
prísudku a vetnom základe z minulého
ročníka, vie ich určiť vo vete, vie
odlíšiť jednočlennú a dvojčlennú vetu
Geografia
Dejepis
Ochrana života
používať
kognitívne
operácie.
Príslovkové určenie
Schopnosť
kritického
myslenia.
Zručnosť
vyhľadávať
a odosielať
informácie.
Spôsobilosť
kooperácie.
Prístavok
Pozvánka do lesa
Opakovanie hlavných a vedľajších
vetných členov
určiť zhodný a nezhodný prívlastok vo
vete na základe zhody,
a zdravia
Žiak chápe príslovkové určenie ako
rozvíjajúci vetný člen, dokáže ho určiť
vo vete, pozná viacnásobné
príslovkové určenie
Environmentálna
výchova
Žiak vie definovať prístavok, jeho
postavenie vo vete, vie aplikovať
zvukové a grafické členenie prístavku
vo vete
Dejepis
Žiak dokáže urobiť komplexný vetný
rozbor
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Geografia
Jednoduchá veta a jednoduché súvetie
Mikrokozmos
Práca s textom
Žiak dokáže čítať s porozumením,
podľa úloh dokáže vyhľadať v texte
Dopravná výchova
Sloh
Diskusia na danú tému, diskusný
príspevok, anketa, asertívna
a efektívna komunikácia
Žiak vie vysloviť svoj názor, vie
argumentovať, efektívne komunikovať
vo dvojici, vie si písomne pripraviť
diskusný príspevok a predniesť ho
pred kolektívom
Ochrana života a
zdravia
Slávnostný prejav
Žiak vie vysvetliť pojmy príhovor,
slávnostný prejav a rečník, chápe ich
funkciu a využitie, naučí sa
kompozíciu prejavu, dokáže
sformulovať základné myšlienky
slávnostného prejavu, vie ho
predniesť
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba
školského
časopisu
Galéria talentov
Slohové postupy
Žiak dokáže napísať článok do
školského časopisu
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Úvaha
Žiak vie vysvetliť pojem úvaha
a výkladový slohový postup, pozná
jazykové prostriedky, ktoré sa
používajú v úvahe, dokáže samostatne
sformulovať základné myšlienky na
vyslovenie svojho názoru, dokáže
napísať primerane zložitý, spisovný
slohový útvar na danú tému
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Prihláška
Žiak vie vysvetliť pojem prihláška,
pozná funkciu, využitie a štruktúru
prihlášky, vie vyplniť predpísaný
formulár prihlášky, pozná informačný
slohový postup a vie ho použiť
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Rozprávanie pre poslucháčov i
čitateľov
Žiak dokáže vytvoriť príbeh
s použitím priamej reči, vie využiť
rozprávací i opisný slohový postup,
dokáže prezentovať svoj príbeh pred
triedou
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Predmet: literárna výchova
Cieľ a
kompetencie
Tematický celok
8. ročník
Obsahový štandard
Vedecko-fantastická poviedka
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Žiak sa dokáže stotožniť s hlavnou Tvorba projektu
postavou vo vlastnej
vedecko- a prezentačné
fantastickej poviedke
zručnosti
Žiak dokáže porovnať literárnu
a filmovú podobu diela
Literárne dielo vo filmovom prevedení
Lyrická poézia
Vonkajšia kompozícia básne, rytmus
a rým, lyrický hrdina, ľudová,
zľudovená a poloľudová, umelá
ľúbostná poézia, prírodná lyrika,
metafora, personifikácia, epiteton,
prirovnanie, zdrobnenina, básnická
otázka a symbol
Žiak vie vysvetliť pojem lyrika, verš,
strofa, rým a rytmus v básni, vie
v básni
identifikovať
a vysvetliť
umelecké jazykové prostriedky, vie
pochopiť tému a hlavnú myšlienku
básne, vie zarecitovať báseň, vie
vysvetliť jednotlivé druhy lyriky
Regionálna výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dejepis
Geografia
Cieľ:
Čítanie textu s
porozumením rozvoj
čitateľskej
gramotnosti.
Kompetencie:
Spôsobilosť
komunikácie
a kooperácie
Schopnosť
tolerovať
Próza zo života
mladých ľudí
Próza, epika, rozprávač, formy
rozprávača,
Literárne žánre
Modlitba
Moja modlitba
Žiak dokáže vysvetliť pojmy, pozná Osobnostný a sociálny
ich charakteristické znaky, číta texty rozvoj
s porozumením, vie vysvetliť tému
a hlavnú myšlienku príbehu, vie
stručne reprodukovať dej, vie vyjadriť
svoj názor na prečítané dielo,
Náboženská výchova
Žiak samostatne vyhľadá informácie Tvorba projektu
o pôvode modlitby a význame slova a prezentačné
amen
zručnosti
Žiak dokáže napísať vlastnú modlitbu
Poznámky
odlišnosť
jednotlivcov
i skupín.
formou básne alebo prozaického
textu, ktorá má charakter zamyslenia
sa nad ľuďmi a ich činmi
Poviedka, novela, román, rozprávka
pre dospelých, lyrizovaná próza
Žiak vie charakterizovať pojmy,
pozná ich znaky, pozná ich ,
kompozíciu, vie vytvoriť krátku
poviedku, žiak vie pracovať
s literárnym textom podľa pokynov
Denník, biografia, monografia
Žiak vie charakterizovať pojmy,
pozná ich znaky, pozná ich
kompozíciu, vie
Osobnostný a sociálny
rozvoj
napísať denník
Cieľ:
Podpora
argumentácie
v diskusii
a debate
týkajúca sa
hodnotenia
konania
literárnych
postáv
a porovnávanie
deja s aktuálnou
spoločenskou
situáciou.
Kompetencie:
Spôsobilosť
používať
Umelecké smery
Čitateľská gramotnosť – čítanie
s porozumením - mimočítankové
texty
Žiak vie subjektívne zhodnotiť
prečítaný text, pri práci s textom
správne používa literárnovedné pojmy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Romantizmus
Žiak vie charakterizovať literárny
smer, pozná jeho hlavné znaky,
dokáže vysvetliť vzťah štúrovskej
Multikultúrna výchova
kognitívne
operácie
poézie k ľudovej tvorbe
Spôsobilosť
kritického
myslenia
Alexander Sergejevič Puškin
Žiak pozná ukážky tvorby svetových
romantikov
Sandor Petofi, Rainer Maria Rilke
Autori
Ľudovít Štúr, Andrej Sládkovič, Janko
Kráľ, Milan Rúfus, Vojtech Mihálik,
Maša Haľamová, Samo Chalupka,
Margita Figuli
Žiak vie vyhľadávať, zhromažďovať
a spracovávať základné biografické
údaje o spisovateľoch
Regionálna výchova
Globálne
vyučovanie
Ján Kollár – zakladateľ myšlienky
všeslovanskej vzájomnosti
Žiak vie vyjadriť vlastný názor na
prečítaný text
Štúrovskí básnici a ich tvorba
Žiak vie pred triedou prezentovať
vyhľadané texty štúrovských básnikov
Pavol Országh Hviezdoslav
a Hviezdoslavov Kubín
Žiak si vie samostatne vybrať vhodnú
báseň na recitáciu, vie sa ju naučiť
prednášať naspamäť pred celou
triedou
Antoine De Saint-Exupéry
Na základe témy diela vie vytvoriť
ilustráciu a prezentovať ju pred
triedou
Prínos Cyrila a Metoda pre Veľkú
Moravu a odkaz súčasnosti
Žiak dokáže vyhľadať informácie
v literatúre i na internete a spracovať
ich ako posolstvo pre dnešok
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Dejepis, zemepis,
náboženská výchova
Predmet: slovenský jazyk
Cieľ a
kompetencie
Cieľ:
Uplatňovať
plynulosť, tempo
a zrozumiteľnosť
hovoreného
prejavu
a schopnosť
tvorivého
a bezchybného
písania
9. ročník
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Hláskoslovie zvuková
stránka jazyka
a pravopis
Hlásky a ich delenie, suprasegmentálne
javy – zvukové vlastnosti reči,
pravopis v koreni slov, pravopis
a výslovnosť cudzích slov, hlásky
podľa znelosti a spodobovanie,
splývavá výslovnosť, zákon
o rytmickom krátení a výnimky z tohto
zákona, interpunkcia
Žiak pozná a rešpektuje fonetické
a fonologické a ortoepické pravidlá
Rozdelenie slovnej zásoby z hľadiska
dobového výskytu, citového zafarbenia,
pôvodu, spisovnosti
Žiak rozumie pojmu slovná zásoba,
Osobnostný a sociálny
vie pracovať s rôznymi slovníkmi, vie rozvoj
slová zaradiť k jednotlivým skupinám
Multikultúrna výchova
v slovnej zásobe, pozná ich význam,
používa ich vo vlastných prejavoch
Slová podľa vecného významu
a vzťahy medzi slovami
Žiak vie vymenovať a odlíšiť
plnovýznamové a neplnovýznamové
slovné druhy, jedno a viacvýznamové
slová, synonymá, homonymá
a antonymá, používa ich vo vlastných
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Kompetencie:
Vytvárať
a reflektovať
vlastnú identitu
Cieľ: Zosúladiť
slovnú zásobu
s cieľom
komunikácie
Slovná zásoba
Kompetencie:
Spôsobilosť
formulovať svoj
názor
Vytvárať vlastný
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Poznámky
hodnotový
systém
prejavoch
Obohacovanie slovnej zásoby
Žiak pozná ustálené slovné spojenia
a frazeologizmy, nepriame
pomenovania, združené
pomenovania, pri tvorbe vlastného
textu aplikuje poznatky o metafore a
metonymii
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Podstatné mená
Žiak aplikuje svoje vedomosti
o skloňovaní podstatných mien vo
vlastnom texte, identifikuje ich
v texte, vie vysvetliť ich pravopis
Ochrana života a
zdravia
Prídavné mená
Žiak aplikuje svoje vedomosti
o prídavných menách pri tvorbe
vlastných textov, identifikuje ich
v texte, vie ich rozdeliť, akostné vie
vystupňovať a vie vysvetliť ich
pravopis
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Zámená
Multikultúrna výchova
Spôsobilosť
formulovať a
riešiť problémy.
Žiak vie rozlíšiť druhy zámen, vie ich
skloňovať a pozná pravidlá pravopisu
pri zámenách
Číslovky
Národný štandard
finančnej gramotnosti
Schopnosť
verbálne
a neverbálne
vyjadriť vôľu
a city.
Žiak rozoznáva základné a radové
číslovky, aplikuje vedomosti
o číslovkách vo vlastnom prejave,
ovláda ich pravopis
Slovesá
Žiak ovláda ohýbanie a pravopis
slovies, ich gramatické kategórie
Neohybné slovné druhy
Schopnosť
tolerovať
Príslovky, predložky, spojky, častice a
Žiak aplikuje znalosti o neohybných
slovných druhoch a vi vysvetliť ich
funkciu v texte, dodržiava správne
Schopnosť
empatie
Cieľ:
Aplikovať
vedomosti
o slovných
druhoch vo
vlastných
písomných
a hovorených
prejavoch,
poznať
a dodržiavať ich
pravopis
Tvaroslovie –
náuka
o slovných
druhoch
a tvaroch slov
Neživotné podstatné mená mužského
rodu cudzieho pôvodu zakončené na –r,
-l
Kompetencie:
Environmentálna
výchova
odlišnosť
jednotlivcov
i skupín.
Cieľ:
Skladba
Funkčne
využívať celú
škálu vetných
štruktúr
citoslovcia
predložkové väzby pri tvorbe
slovných spojení a viet, používa
vhodné spojky s použitím čiarky,
chápe funkciu vytyčovacej
a uvádzacej častice, aplikuje
citoslovcia pocitov a zvukov v texte
Vetné členy a sklady
Žiak vie správne použiť a poskladať
vetné členy, vie ich určiť a zdôvodniť
ich význam, vo vete.
Jednoduchá veta a súvetie
Žiak samostatne tvorí jednoduché
vety a súvetia, pričom dodržiava
správny slovosled a vetosled,
interpunkciu.
Súdržnosť textu
Pri tvorbe textov používa celú škálu
vetných štruktúr.
Jazykové štýly – náučný, umelecký,
administratívny, publicistický
a rečnícky a hovorový
Žiak pozná slohové štýly, ich
charakteristické znaky, pozná
základné útvary každého štýlu a ich
znaky, vie ich porovnať i odlíšiť, vie
ich uplatniť vo vlastnom texte
Slohové postupy – informačný,
rozprávací, opisný a výkladový
Žiak pozná slohové postupy, ich
charakteristické znaky, vie ich
porovnať i odlíšiť, vie ich uplatniť vo
vlastnom texte
Výklad
Žiak pozná charakteristické znaky
výkladového slohového postupu, vie
odlíšiť výklad a úvahu, samostatne
aplikuje svoje vedomosti o výklade
pri transformácii textu z jedného
žánru do druhého. Vie vytvoriť
Kompetencie:
Spôsobilosť
komunikácie a
kooperácie
Cieľ:
Porovnať
a odlíšiť texty
jednotlivých
slohových
postupov
a štýlov,
slohových
útvarov.
Cielene vyberať
štylistické
jazykové
prostriedky
a používať
Sloh
Estetická výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Rozvoj tvorivého
myslenia
správne
výklad na danú tému.
slohové postupy
pri tvorbe
vlastných textov
Úradný list
Žiak vie vytvoriť krátky úradný list.
Pri tvorbe úradného listu žiak vie
využiť prostriedky IKT.
Kompetencie:
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Informatika
Schopnosť
písomnej
komunikácie
Štruktúrovaný a úradný životopis
Žiak vie vytvoriť vlastný životopis.
Pri tvorbe štruktúrovaného životopisu
žiak vie využiť prostriedky IKT.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Informatika
Kompetencie:
Projekt
Žiak vie prezentovať projekt,
poskytnúť údaje o projekte a správu
o riešení projektu.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Jazykoveda
Žiak vie vysvetliť pojmy jazyk a reč,
Dejepis
Spôsobilosť
komunikácie a
kooperácie
Cieľ:
Pochopiť
dôležitosť
materinského
jazyka v živote,
dodržiavať
jazykovú
kultúru.
Kompetencie:
Všetky
horeuvedené
Náuka o
jazyku
Vie charakterizovať vedu o jazyku,
pozná jej členenie na jednotlivé
disciplíny. Žiak vie samostatne
pracovať s jednotlivými druhmi
jazykových slovníkov.
Národný jazyk a jeho podoby –
spisovný jazyk a nárečia
Žiak vie vysvetliť dôležitosť
spisovného jazyka, jeho vývin a
vznik nárečí. Žiak pozná
kodifikátorov spisovného jazyka
a súčasné kodifikačné príručky.Žiak
vie rozlíšiť tri základné skupiny
nárečí na Slovensku, pozná ich
charakteristiku.
Regionálna výchova
Predmet: literárna výchova
Cieľ a
kompetencie
Cieľ:
Aplikácia
poznatkov pri
interpretácii
lyrického diela,
komparatívna
analýza textu.
Tematický
celok
Lyrická
a epická poézia
9. ročník
Obsahový štandard
Spoločenská lyrika
Epická báseň
Trópy – metafora, metonymia,
symbol
Aplikácia
literárnovedných
vedomostí na
literárne texty s
analogickou
štruktúrou
(jednoduchý
transfer).
Kompetencie:
Rečnícka otázka
Figúry – epizeuxa, anafora
Veršové systémy - sylabický
Spôsobilosť
formulovať a riešiť
problémy.
Lyrické žánre – óda, sonet, epigram,
epitaf
Schopnosť
verbálne a neverb.
vyjadriť vôľu
a city.
Cieľ:
Epika a epické
Historický román
Výkonový štandard
Žiak vie vysvetliť pojmy lyrická
a epická
poézia,
žiak
vie
charakterizovať pojem umeleckej
viazanej reči a jej znakov,
Žiak pozná a charakterizuje umelecké
prostriedky, pri štylistickej a
lexikálnej analýze literárneho diela
vie vyhľadať jednotlivé jazykové
prostriedky a dokáže vysvetliť ich
funkciu v rámci estetickej pôsobnosti
diela, definuje sylabický veršový
systém na základe získaných
poznatkov, používa literárny pojmový
aparát v texte vyhľadáva jazykové
prostriedky so zameraním na
metonymiu, vie vyznačiť
usporiadanie rýmov a pomenuje ich.
Na základe prečítaného textu priradí
báseň k literárnemu žánru: óda, sonet,
spoločenská, prírodná, ľúbostná
lyrika, epitaf, vyabstrahuje a
sformuluje hlavnú myšlienku, plynulo
číta lyrický text, frázuje ho v súlade s
osobným vnímaním, verbálne
vyjadruje vlastný zážitok a podporuje
ho príkladmi z textu, pri interpretácii
vhodne používa literárny pojmový
aparát
Žiak vie vysvetliť definíciu pojmu
román, odlíšiť román od ostatných
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Regionálna výchova
Osobný a sociálny
Poznámky
Analýza, indukcia,
zovšeobecňovanie
– tvorba pojmu
román a jeho druhy
na základe
špecifických
znakov v úryvkoch
Objavovanie
stvárnenia
problémov doby
v románoch vo
veršoch - eposoch
Čítanie textu s
porozumením rozvoj čitateľskej
gramotnosti.
Kompetencie:
Spôsobilosť
komunikácie
a kooperácie
žánre
Vedecko-fantastický román (SCI-FI)
Dobrodružný román
Detektívny román
Biografický román
Generačný román
Dievčenský román
žánrov veršovanej a neveršovanej
epiky a svoje rozhodnutie zdôvodniť.
Samostatne a bez prípravy správne,
plynule a nahlas číta prozaický text,
ktorého obsah, štýl a jazyk sú
primerané jeho jazykovej úrovni a
skúsenostiam a dokáže prispôsobiť
rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo
najefektívnejšie pochopiť význam
prozaického textu. Vie určiť
a charakterizovať hlavné a vedľajšie
postavy v literárnom texte,
sformulovať subjektívne hodnotenie
prečítaného textu a primerane ho
obhájiť. Pri obhajobe názoru
dodržiava pravidlá spoločenskej
komunikácie, prepája poznatky
z literatúry s poznatkami z jazykovej
zložky
rozvoj
Žiak vytvorí a vysvetlí definíciu
pojmu dráma, vytvorí a vysvetlí
definíciu pojmov tragédia, komédia
a činohra, charakterizuje muzikál ako
žáner hudobného divadla, pri čítaní
textu jednotlivých postáv vyjadrí
moduláciou hlasu obsah textu,
vysvetlí pojmy vnútorná kompozícia úvod, zápletka vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie a vysvetlí pojmy vonkajšia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Ochrana života a
zdravia
Schopnosť
tolerovať
odlišnosť
jednotlivcov
i skupín.
Cieľ:
Aplikácia
literárnovedných
vedomostí na
literárne texty s
analogickou
štruktúrou
(jednoduchý
transfer).
Dramatické
umenie
Tragédia
Komédia
Muzikál
Mediálna výchova
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
kompozícia (dejstvo).
Charakterizuje spoločné a odlišné
znaky dramatických žánrov.
Spracuje zaujímavú príhodu zo
života triedneho kolektívu ako scenár
a zinscenuje divadelnú hru.
Kompetencie:
Spôsobilosť
komunikácie
a kooperácie.
Schopnosť
verbálne
a neverbálne
vyjadriť vôľu
a city.
Kompetencie:
Spôsobilosť
používať
kognitívne
operácie
Literárne
smery
Klasicizmus, romantizmus, realizmus,
symbolizmus, katolícka moderna
Žiak vie vysvetliť charakteristické
znaky jednotlivých smerov, pozná ich
hlavných predstaviteľov
Projekty
Tvorivé písanie
Žiak vie pretransformovať veršovaný
a neveršovaný text na dramatický a
naopak
Spôsobilosť
kritického
myslenia
Cieľ:
Tvorivosť,
praktické
uplatnenie
získaných
vedomostí.
Kompetencie:
Spôsobilosť
komunikácie a
kooperácie
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
ANGLICKÝ JAZYK AKO 1. CUDZÍ JAZYK
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Spolu:
ŠVP
3
3
3
3
3
16
ŠkVP
1
-
-
-
-
-
Spolu:
4
3
3
3
3
16
Charakteristika predmetu :
Anglický jazyk ako cudzí jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností
sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie.
Osvojenie cudzieho jazyka prispieva k zvýšeniu mobility v jeho osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.
Cudzí jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného
medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania
cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1.cudzom jazyku v základnej škole smeruje k dosiahnutiu úrovne A2, v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A1.
Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku , ale závisí aj od toho, do
akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility
v rámci EU.
Ciele predmetu :
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:
• podpore sebadôvery každého žiaka;
• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v
ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote;
•
•
•
•
•
•
•
príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity,
pluralizmu a kultúrnej otvorenosti;
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov;
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa
a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania;
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov;
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku
v rámci interkultúrnej komunikácie;
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre
a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní;
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom
ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov.
Kľúčové kompetencie:
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva
všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach.
Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci
sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov
a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: dokázal riešiť
každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, aby dokázal vymieňať si informácie
a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,
viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
U č i a c i s a, k t o r ý d o s i a h n e ú r o v e ň A 2:
 dokáže podať jednoduchý opis a charakteristiku ľudí, životných a pracovných podmienok, každodenných zvyklostí, opis toho, čo má a nemá rád, vo
forme krátkeho sledu jednoduchých výrazov a viet,
 dokáže odpovedať na sled jednoznačne formulovaných otázok, najmä ak môže požiadať o ich zopakovanie a má k dispozícii aj istú pomoc
pri formulovaní svojej odpovede,
 rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného života za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne artikulovaná,
 rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu každodenného jazyka.
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:
vedome získať nové vedomosti a zručnosti,
 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,
 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,
 pochopiť zámer zadanej úlohy,
 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa
cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:
Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal používať:
 bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
 základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,
 vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie,
 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka známych situácií a tém,
 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.
Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:
 komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov
a postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,
 udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduch-ších bežných výrazov.
Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska
limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.
Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:





sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická následnosť),
funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia,
záujmu, prekvapenia, rozčarovania, strachu,
vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru,
používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).
Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná :
 dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
 porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života,
 porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,
 vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
 porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
 rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
 pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
Čítanie s porozumením
Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby :
 dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové
harmonogramy,
 vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,
 rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,
 pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,
 porozumel jednoduché osobné listy,
 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
 vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.
Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel:
 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
 napísať jednoduché osobné listy,
 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie,
 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
 napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
 jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
Ústny prejav
Ústny prejav - dialóg
Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy,
ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:
 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
 povedať, čo sa mu páči a čo nie,
 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav - monológ
Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo
nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet.
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,




jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,
komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných spojení a viet,
vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie – profil absolventa
stanovených pre úrovne A1 až B2 podľa SERR pre cudzie jazyky:
Spôsobilosti
1. Nadviazať
kontakt v súlade
s komunikačnou
situáciou
2. Vypočuť si a
podať informácie
3. Vybrať si
z ponúkaných
možností
4. Vyjadriť svoj
názor
5. Vyjadriť svoju
vôľu
6. Vyjadriť svoju
schopnosť
Funkcie
Upútať pozornosť
Pozdraviť
Odpovedať na pozdrav
Rozlúčiť sa
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
Informovať sa
Potvrdiť (trvať na niečom)
Začleniť informáciu
Odpovedať na žiadosť
Identifikovať
Opísať
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
Opraviť (korigovať)
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj súhlas
Vyjadriť svoj nesúhlas
Vyjadriť presvedčenie
Vyjadriť vzdor
Protestovať
Vyjadriť stupeň istoty
Vyjadriť svoje želania/túžby
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
Vyjadriť neznalosť
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť
7. Vnímať
a prejavovať
svoje city
8. Vyjadriť
očakávania
a reagovať na ne
9. Predstaviť svoje
záľuby a svoj
vkus
10. Reagovať vo
vyhrotenej
situácii
11. Stanoviť,
oznámiť a prijať
pravidlá alebo
povinnosti
12. Reagovať na
nesplnenie
pravidiel alebo
povinností
13. Reagovať na
Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie
Vyjadriť smútok, skľúčenosť
Vyjadriť sympatie
Vyjadriť fyzickú bolesť
Utešiť, podporiť, dodať odvahu
Vyjadriť nádej
Vyjadriť sklamanie
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
Ubezpečiť
Vyjadriť úľavu
Vyjadriť spokojnosť
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím
Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád
Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu
Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného
Urážať
Nadávať
Vyjadriť príkaz/zákaz
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
Získať povolenie, súhlas
Dať súhlas, povoliť niečo
Odmietnuť
Zakázať
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz
Vyhrážať sa , Sľúbiť
Obviniť, obviniť sa, priznať sa
Ospravedlniť sa
Odmietnuť obvinenie
Vyčítať
Vyjadriť záujem o niečo
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva
príbeh alebo
udalosť
14. Ponúknuť a
reagovať na
ponuku
15. Reagovať na
niečo, čo sa má
udiať v
budúcnosti
16. Reagovať na
niečo, čo sa udialo
v minulosti
17. Reagovať pri
prvom stretnutí
18. Korešpondovať
19. Telefonovať
20. Vymieňať si
názory,
komunikovať s
niekým
21. Vypracovať
prezentáciu
Vyjadriť prekvapenie
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/o
Vyjadriť nezáujem
Žiadať od niekoho niečo
Odpovedať na žiadosť
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem
Odpovedať na návrh niekoho iného
Varovať pred niekým/niečím
Poradiť
Dodať odvahu/Podporiť
Adresovať niekomu svoje želanie
Spomenúť si na niečo/niekoho
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol
Pripomenúť
Kondolovať
Gratulovať
Predstaviť niekoho
Predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho
Privítať
Predniesť prípitok
Korešpondovať
Začať list
Ukončiť list
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor
Začať rozhovor
Ujať sa slova v rozhovore
Vypýtať si slovo
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili
Zabrániť niekomu v rozhovore
Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)
Oboznámiť s obsahom/osnovou
Rozviesť tému a osnovu
Prejsť z jedného bodu na iný
Ukončiť svoj výklad
22. Obohatiť/Doplniť
prezentáciu
23. Zúčastniť sa na
diskusii/Argumen
tovať
24. Uistiť sa
v rozhovore, že
moje slová/môj
výklad/môj
argument boli
pochopené
25. Porozprávať
niečo
Podčiarknuť/ dať do pozornosti
Odbočiť od témy (digresia)
Vrátiť sa k pôvodnej téme
Uviesť príklad
Navrhnúť novú tému/nové body diskusie
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie
Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie
Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického
slova/vyjadrenia/frázy
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
Hľadať slovo/vetu
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
Rozprávať príbeh
Začať príbeh, historku, anekdotu
Zhrnúť príbeh, historku
Obsah vzdelávania – témy
 Rodina: poskytnúť informácie o sebe, členoch rodiny, príbuzných, o živote v rodine, prácach v domácnosti, vzájomnej pomoci v rodine, režime dňa,
priateľských vzťahoch, priateľoch.
 Bývanie: dom, byt, prostredie, rastliny a zvieratá v najbližšom okolí, bydlisko, skrášľovanie bytu a svojho životného prostredia, jeho ochrana.
 Škola: adresa školy, trieda, život v škole, rozvrh hodín, učebné predmety a iné činnosti v škole, záujmové krúžky, školská knižnica, skrášľovanie
triedy, školy.
 Mesto a doprava: sídliská, dopravné prostriedky, mestská doprava, dopravné predpisy pre chodcov, cyklistov.
 Príroda: ročné obdobia – počasie a príroda, práce v ovocnom sade a v záhrade, domáce, poľné a lesné zvieratá, zvieratá v ZOO, ochrana lesov,
vtáctva, zveri, čas presný a približný, kalendár.
 Zdravie: osobná hygiena a správna životospráva, odev a obuv, jedlá, choroby a úrazy, predchádzanie chorobám, starostlivosť o chrup, u lekára.
 Voľný čas: hry, športy, záľuby, turistika, orientácia v prírode, určovanie svetových strán, plávanie, bicyklovanie, loptové hry, hra na hudobnom
nástroji, návšteva CVČ, knižnice, ručné práce, majstrovanie.
 Obchody a služby: nákupy v rozličných obchodoch, na trhu, tržnici, pošta, podávanie listu, pohľadnice, balíka, kupovanie poštových známok.
 Naša vlasť a mesto: pamätihodnosti a prírodné osobitosti bydliska a okolia, známe mestá v okolí, rieky, hory; Bratislava – hlavné mesto.
Stratégie vyučovania:
Zmena v sústave vzdelávacích cieľov úzko súvisí s novým členením všeobecných cieľov vzdelávania, ktoré sa orientujú na kompetenčnopojmový model výchovy a vzdelávania. Jazyková časť predmetu rozvíja predovšetkým interaktívne využívanie komunikačných nástrojov. Mnohé témy slúžia
na rozvoj sociálnej interakcie v rámci heterogénnych skupín a formovania autonómneho správania.
V usporiadaní predmetu sa do popredia dostávajú komunikačné spôsobilosti a v úzadí sa ocitli jazykové pojmy. Najväčší dôraz sa pritom kladie na vlastnú
tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a podobne.
Realizačná rovina vzdelávania sa priklonila ku konštruktivistickému prístupu k učeniu. To znamená, že riešením úloh žiak sám prichádza na základe
usmerňovaného zážitkového vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci systematizuje a zovšeobecňuje.
Pokračuje sa v komunikačno-zážitkovom vyučovaní. Veľkú pozornosť treba venovať získaniu komplexných kompetencií, nutná je
spolupráca aj s inými vyučovacími predmetmi, ktoré rozvíjajú ďalšie stratégie čítania s porozumením. Veľký dôraz je na vlastnej produkcii ústnych aj
písaných prejavov samotnými žiakmi. Podmienkou úspešného zvládnutia obsahu vyučovania sú vhodne a efektívne volené metódy a formy práce na
vyučovacej hodine. Sú to napr:
 Fonetické rozcvičky, didaktické jazykové hry, prezentácie vlastných písaných a hovorených textov, dialógy
 Rolové hry
 Preverovanie vedomostí testom, pravopisné zručnosti diktátom
 Vlastná tvorba, brainstorming, originalita myslenia, elaborácia, rozvíjanie zvedavosti, zvyšovanie sily predstavivosti, obrazotvornosti, fantázie
 Rolové čítanie, dramatizácia, pantomíma, simulácia životných situácií
 Stratégie učenia a myslenia EUR, rozvíjanie kritického myslenia, kooperatívne učenie, partnerské učenie, homogénne alebo heterogénne skup.
 Doplňovačky, prešmyčky, krížovky, tajničky apod.
 Demonštrácia, prezentácia, projekt
Učebné zdroje
- dostupná literatúra - časopisy
- učebnica, slovníky
- internet, televízia, rozhlas
- tvorba projektov, prezentácií
- účasť v súťažiach
- tvorba časopisu, vlastná tvorba, program, nástenka k určitej udalosti.
Hodnotenie a klasifikácia :
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.
- predmet je klasifikovaný na vysvedčení známkami
Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu:




sústavným diagnostickým pozorovaním žiakov, sledovaním výkonu a jeho pripravenosti na vyučovanie
rôznymi druhmi skúšok (ústnymi, písomnými, didaktickými testami)
praktickými skúškami, ktoré sú predpísané učebnými osnovami
analýzou výsledkov rôznych činností žiaka (didaktické hry, aktivita, projekty, tvorivosť, prezentácie, vzťah k predmetu, úroveň komunikácie,
zabezpečovanie rôznych písomných, obrazových a iných prameňov, scénky a pod. )
 konzultáciou s ostatnými učiteľmi a podľa potreby s pracovníkmi PPP, špeciálnym pedagógom s rešpektovaním žiakov so ŠVVP
 rozhovorom so žiakom a jeho zástupcami
Žiak musí byť z predmetu skúšaný ústne, písomne, alebo prakticky aspoň 2x v každom klasifikačnom období. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok
každej klasifikácie a poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Výsledky písomných a grafických skúšok oznámi žiakovi
najneskôr do 14 dní.
Pri klasifikácii výsledkov sa hodnotí:
 celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných faktov, definícií
 kvalita a rozsah získaných zručností
 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh
 schopnosť používať a zovšeobecňovať praktické činnosti
 kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť, tvorivosť, vzťah k činnostiam
 presnosť, výstižnosť, jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu
 osvojenie účinných metód samostatného štúdia
 preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopnosť pracovať s textom – porozumenie
 pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie, s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh
 optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka, v nižších ročníkoch sa odporúča pristupovať k tvorbe záverov na základe
stručnej osnovy danej učiteľom
 pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojených poznatkov je vhodné uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej
odpovede žiaka
 hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu
 úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov
podľa kritérií po vzájomnej dohode učiteľov
 uprednostňovať kladnú motiváciu, pochvalu, povzbudenie
 dať žiakovi možnosť opraviť si známku v prípade zlyhania, rešpektovať jeho osobnosť a problémy
Klasifikácia testov v %
Klasifikácia diktátov
1 = 100 - 90 %
1 = 0 - 3 chyby
2 =
89 - 75 %
2 = 4 - 6 chyby
3 =
74 - 50 %
3 = 7 - 9 chýb
4 =
49 - 30 %
4 = 10 - 12 chýb
5 =
29 - 0 %
5 = 13 a viac chýb
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Naučiť sa
správnu
výslovnosť,
počúvať,
reprodukovať
a reagovať.
Naučiť sa
číslovky do 12,
farby
Používať
neurčité členy,
prídavné mená.
Naučiť sa
slovnú zásobu
k téme, použiť
rozkazovací
sposob, vedieť
tvoriť
jednoduchú
oznamovaciu
vetu
v prítomnom
čase.
Tematický celok
5. ročník
Obsahový štandard
Úvod do učiva anglického jazyka
Pozdravy,
uvedenie
Navodenie cudzojazyčnej
atmosféry
Oboznámenie s učebnicou
Základné číslovky do 12.
Telefónne čísla
Začíname
Počúvacie cvičenie
Neurčitý člen, prídavné mená, farby
Opis triedy
Bežné pokyny v triede
Moja trieda
Rozkazovací spôsob
Jednoduchý prítomný čas –
oznamovacia veta
Výkonový štandard
 žiak sa naučí správnu výslovnosť
anglických slov a intonáciu
 naučí sa reprodukovať slová
 žiak dokáže reagovať na pozdrav
 vníma otázku a vie odpovedať kladne aj
záporne
 vie osloviť kamaráta, pozdraviť,
poďakovať
 žiak sa naučí počítať do 12
 vie správne použiť kladnú aj zápornú
odpoveď
 žiak vie správne použiť neurčité členy,
pomenovať základné farby a niektoré
prídavné mená
 žiak vie vymenovať objekty a
predmety v triede
 vie použiť rozkazovací sposob
 žiak pozná skladbu
vety v jednoduchom čase
Prierezové
témy
a medzipredme
tové vzťahy
MUV
DOV
OSR
MEV
OSR
ENV
OSR
MUV
Poznámky
GLV
GLV
FIG
Naučiť sa vymenovať školské pomôcky,
dni, mesiace
Vedieť tvoriť
otázku, zápor
v jednoduchej
vete, naučiť sa
správne
hláskovať
anglickú
abecedu
Naučiť
privlastňo-vací
pád, vymenovať
časti tela,
používať
predložky v, na,
pod.
*Orientovať sa
v cudzojazyčno
m časopise.
Naučiť a
používať
sloveso byť.
Naučiť a
používať
množné číslo
podstatných
mien
 žiak vie vymenovať školské pomôcky
 vie charakterizovať predmet pomocou
prídavných mien : dlhý, krátky, veľký,
malý…
 vie dni a mesiace
 dokáže vyjadriť svoj názor a vzťah
k predmetom v škole
 žiak vie hláskovať abecedu a postupne
vyhláskovať jednoduché slová
 žiak vie vyhľadať informáciu v texte,
porozumieť čítanému, povedať a napísať
svoj rozvrh týždňa
OSR
FIG
GLV
MUV
MEV
Časti tela.
Privlastňovací pád.
Predložky v , na , pod.
 žiak sa dokáže informovať o vlastníctve
 vie používať přivlastňovací pád
 žiak vie pomenovať časti tela
MUV
OSR
TPR
OŽZ
Práca s časopisom.
 žiak sa vie orientovať v cudzojazyčnom
časopise podľa inštrukcií učiteľky
Školské pomôcky, školský rozvrh
Škola
Jednoduchý prítomný čas – otázka,
zápor
Hláskujeme abecedu
Dni v týždni, mesiace
*Pieseň
Čie je to
Ja som, ty si
Množné číslo podstatných mien.

Časovanie slovesa byť

Skrátené formy slovesa byť
Sloveso byť – otázka

žiak vie vytvoriť a používať množné MEV
OSR
číslo podstatných mien
žiak vie reagovať na podnety
v rozhovore
vie správne použiť sloveso byť vo vete
a zachovať vetný rámec
Vedieť napísať
pohľadnicu,
Vedieť
privlastňovacie
zámená,
vyjadriť svoj
názor.
Vedieť správne
prečítať
a preložiť text,
zvládnuť dialóg
vie tvoriť zápor
„byť
Píšeme kamarátovi

Privlastňovacie zámená
Komunikujeme
Rozprávame o hudbe
žiak sa naučí písať pohľadnicu

vie utvoriť otázku so slovesom byť

naučí sa privlastňovacie zámená
MUV
OSR
MEV
FIG
Sloveso byť - otázka
Voláme do rádia
Konverzácie- voláme do rádia

Zápor slovesa byť



Príprava projektu
žiak vie použiť jednoduché vety v OSR
MEV
dialógu
MUV
dokáže vytvoriť jednoduchý projekt
vie vytvoriť zápor slovesa byť.
vedie rozhovor podľa návodu
GLV
Vedieť vyjadriť
čo sa mu
páči,viesť
dialóg
v obchode,
naučiť
nepravidelné
množné číslo.
Naučiť sa
časovať a
používať
sloveso mať
Singulár a plurál – tento, títo



Použitie koľko – vyjadrenie ceny,
v obchode, dialóg pri nákupe

Moja obľúbená skupina
Moj svet
OŽZ
žiak vie vyjadriť, čo sa mu páči
OSR
vie používať neurčité zámená
ENV
vie viesť dialog v obchode, vyjadriť
množstvo
vie používať nepravidelné množné číslo
podstatných mien
GLV
FIG
žiak vie používať sloveso mať vo MEV
všetkých tvaroch aj v zápore a v otázke , OSR
vie časovať sloveso mať
FIG
Nepravidelné množné číslo
Moje vlastníctvo
Časovanie slovesa mať

Skrátené tvary slovesa mať

Sloveso mať – otázka
Sloveso mať – zápor
Poznať a vedieť
vyjadriť čas,
odlišnosti
v určovaní času
vo VB, vyjadriť
spojenie
činnosti a času
Pomenovať
voľnočasové
aktivity,
rozprávať
o sebe
Tvoriť zápor
v prít. Jed. čase
Vedieť a
používať
sloveso „môcť,
vedieť“ Žiak
dokáže
porozumieť
počutému textu
a pomenovať
časti domu
Poznať sloveso
musieť, jeho
použitie vo vete
A predložky
miesta
Koľko je hodín
Určovanie času

žiak vie vyjadriť aktuálny čas
Koľko je hodín u nás a vo VB ?

žiak vie odpovedať na otázku „koľko je
hodín“

žiak vie vyjadriť spojenie času
s aktivitou a miestom , použiť predložky
Časový harmonogram
Spojenie činnosti a času
Moj voľný čas
Moj dom, moje
mesto
Otázka, zápor v jednoduchom prít. 
Čase, gramatické cvičenia

Môj voľný čas - konverzácie

Můj dom, moje mesto

Žiak vie používať sloveso „môcť,
vedieť“

Používať činnostné slovesá

Žiak dokáže porozumieť počutému textu

Žiak vie pomenovať časti domu
Sloveso – musieť, must

Žiak vie používať sloveso musieť
Predložky to, at

Žiak vie použiť predložky miesta
Sloveso mocť, vedieť – jeho
použitie
Spoločenská hra
GLV
FIG
žiak vie vyjdariť otázku, zápor v prít. OSR
MUV
Jed. čase
žiak vie viesť krátky monolog,
konverzáciu k danej téme
žiak ovláda použitie otázky, záporu
v prítomnom jednoduchom čase
Rozprávame o sebe
Kde bývam
MUV
OSR
OSR
MEV
ENV
DOV
OŽZ
TPR
OSR
FIG
FIG
Vedieť opísať
seba aj inú
osobu, členov
rodiny,
používať
prídavné mená
vo vete
Naučiť
používať
prítomný
priebehový čas
a odlíšiť ho od
jednoduchého
Naučiť zahrať
scénku
v obchode
a pýtať sa na
ceny
Ja a ľudia okolo
mňa
Čo práve robíme
Opis seba a priateľa
Práca s textom – rodinný život
Žiak vie opísať seba aj inú osobu
Žiak vie používať ďalšie prídavné mená
vo vete
žiak vie pomenovať členov rodiny
OSR
MUV
Prídavné mená, farby

Členovia rodiny

Žiak vie opísať vonkajší vzhľad svojho
kamaráta
Prítomný priebehový čas – oznam,
otázka, zápor

Žiak vie používať prítomný priebehový OSR
MEV
čas
vie odlíšiť
priebehový
čas
od
jednoduchého
žiak pozná skladbu vety v oboch časoch
Gramatické cvičenia
Skladáme vety
V obchode


Scénka v obchode, pýtame sa na
ceny
Cvičenie slovnej zásoby o častiach
oblečenia, móde



Žiak vie zahrať scénku v obchode a vie
sa opýtať na cenu

Žiak vie si slovnú zásobu o časti
oblečenia, módu
MUV
OSR
FIG
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Vedieť použiť
základné frázy
Podať
o sebe
osobné
informácie,
charakteristiku
Tematický celok
Ahoj,
uvedenie
6. ročník
Obsahový štandard
Používať
číslovky
Vyhľadať
informáciu
v novom m
texte
Prierezové
témy
a medzipredme
tové vzťahy
opakovanie učiva z 5. ročníka
* Žiak sa naučí použiť základné frázy
Oboznámenie s učebnicou
*Podať
o sebe
charakteristiku
Osobná charakteristika
osobné
MUV
informácie, GLV
OSR
* žiak vie opísať osobu
* vie nadviazať krátky dialog, osloviť
niekoho, poprosiť, poďakovať
Opísať osobu
Rozvinúť
konverzáciu
k téme,
používať
správny
slovosled,
používať
prítomný
priebehový čas.
Výkonový štandard
V triede
Môj život
radové Radové číslovky
- narodeniny

Žiak dokáže
k téme

Používať správny slovosled
Môj album
Prítomný priebehový čas – tvorba a
použitie
rozvinúť
konverzáciu OSR
FIG
ENV
 Použiť prítomný priebehový čas.
Radové číslovky

Žiak sa naučí používať radové číslovky
OSR
Vyjadrenie dátumu

Žiak vie vyhľadať informáciu v novom m
texte
FIG

Žiak vie vyjadriť, napísať dátum
GLV
Poznámky
Utvrdiť
poznatky
o mesiacoch,
Vedieť použiť
do,does
Vyhľadať
informácie
v časopise
podľa zadania
Viesť krátky
monológ k téme
„My pet“
Rok v mojom
živote
Halloween
Zvieratá
Použiť určité
a neurčité
zámená


Žiak si utvrdiť poznatky o mesiacoch
Vie opísať jednoduchými vetami svoj
denný program

Žiak vie používať pomocné slovesá pre
tvorbu otázky a záporu vo vete
Žiak vie vyhľadať požadované
informácie v časopise
Žiak si obohatí slovnú zásobu o nové
prídavné mená
MEV, OSR,
GLV, MUV
Naši domáci miláčikovia, zámená

Výrazy this, that, these, those
V Rozprávame o ZOO
Žiak vie viesť krátky monológ k téme
„Moje zvieratko“
OSR, MEV,
OŽZ, ENV

Žiak vie používať určité a neurčité
zámená

Žiak vie primerane prerozprávať text

Žiak vie utvoriť minulý čas pravidelných
aj nepravidelných slovies

Žiak sa vie ospravedlniť pre
neprítomnosť z choroby

Žiak vie uplatniť gramatické pravidlo.

Pozná anglické vianočné tradície
Práca s textom – Bol som chorý
Choroby
OSR
MEV
Práca s časopisom – vyhľadávanie 
prídavných mien

Halloween
Gramatické výrazy some, any
Utvoriť minulý
čas slovies
Naučiť sa
ospravedlniť,
uplatniť
gramatické
pravidlo.Poznať
anglické
vianočné
tradície
Použitie do, does
Denný program
Gramatické cvičenia – minulý čas
Počúvacie cvičenia
Minulý čas slovies – pravidelných,
nepravidelných
Vianoce v Anglicku
OSR, OŽZ,
GLV, MUV,
FIG
Vytvoriť zápor
a otázku
v minulom čase
Spolupracovať
pri projekte
Vedieť si
objednať
v reštaurácii,po
užívať väzbu
„going to“
Život v minulosti
Rozprávame
o jedle
Porozumieť
inštrukcii podľa
receptu

Zápor v minulom čase, Skupinový
projekt

Počúvacie cvičenia

Žiak vie vytvoriť zápor a otázku
v minulom čase
Žiak vie spolupracovať pri skupinovom
projekte, prezentovať výsledky
Žiak vie uplatniť minulý čas
V reštaurácii práca s textom

Žiak si vie objednať v reštaurácii
Väzba „going to“ , objednávka
v reštaurácii
Žiak vie používať väzbu „going to“
Práca s textom – prerozprávanie
príbehu
porozumie ť
obsahu textu a
reprodukovať
verbálne obsah
Vedieť vyjadriť
množstvo,
Práca s textom- dobré, zlé časy
Konverzačná hodina – na nákupe
Varíme

Žiak porozumie textu a vie reprodukovať
verbálne obsah

Žiak vie prezentovať osvojené poznatky
v konverzácii
Počítateľné
a nepočítateľné 
podstatné mená, vyjadrenie „a bit,

a few“
Pripravujeme recept , Čo
mám/nemám rád z jedla
Varíme obľúbené jedlo

Žiak vie vyjadriť množstvo,
Žiak porozumie inštrukcii a postupuje pri
varení podľa receptu
Žiak vie vyjadriť, čo má a nemá rád
OSR, ENV,
TPR, MEV
OSR, FIG,
GLV, MUV
OSR, MUV,
GLV, OŽZ,
ENV
Porozumieť
textu
a nadviazať
krátky dialóg

Žiak dokáže porozumieť textu
a nadviazať krátky dialóg

Žiak vie stupňovať krátke aj dlhé
prídavné mená

Žiak ovláda spôsob nepravidelného
stupňovania

Žiak vie vyhľadať informácie v časopise
Frekvenčné príslovky

Žiak si osvojí frekvenčné príslovky
Práca s textom

Žiak vie rozlíšiť príslovky a prídavné
mená

Obohatiť slovnú zásobu o expresívne
výrazy

Žiak vie čítať plynule text so zameraním
na výslovnosť
Písomná práca
Moja krajina a UK
Moja krajina
Vedieť
stupňovať
krátke prídavné
mená, Ovládať
nepravidelné
stupňovanie
Stupňovanie prídavných mien
Nepravidelné stupňovanie
prídavných mien a dlhých PM
Počúvacie cvičenia
Práca s časopisom
OSR, GLV,
MUV, MEV,
DOV, ENV
Vyhľadať
informácie
Osvojiť si
frekvenčné
príslovky,
Vedieť rozlíšiť
príslovky
a prídavné
mená
Obohatiť slovnú
zásobu, Čítať
plynule text
Zábava
Konverzácie – obľúbená zábava
Príslovky – ly
OSR, MUV,
MEV,
Poznať sloveso
musieť v oboch
tvaroch,
Porozumieť
čítanému,
použiť text
v hranej scénke,
improvizovať
Žiak pozná sloveso musieť v oboch
tvaroch

Žiak dokáže porozumieť čítanému,
použiť text v hranej scénke,
improvizovať

Žiak používa sloveso „go“ v spojení s
iným výrazom

Žiak uplatňuje správnu výslovnosť,
používa intonáciu vo vete
Príprava projektu „Môj obľúbený
film“

Žiak vie zachytiť špecifické informácie
z médií
Prezentácia projektu

Žiak vie použiť zachytené informácie z
médií pri realizácii a prezentácii
projektu.
Práca s textom
Moje povinnosti
Gramatické výrazy s „go“
„Stratený tučniak“ - scénka
Intonačné cvičenia
Používať
sloveso „go“
v spojení s iným
výrazom ,cvičiť
správnu
výslovnosť,
intonáciu
Zachytiť
špecifické
informácie
z médií, použiť
pri realizácii a
prezentácii
projektu.

Sloveso „have to“
Pieseň
Konverzácie
Zábava a médiá
OSR, OŽZ,
ENV,
OSR, MEV,
MUV, GLV
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Porozumieť
čítanému textu
a nahrávke,
klásť otázky zo
zemepisu
a odpovedať na
ne, Vypočuť a
podať
informáciu,
vedieť zaradiť
informáciu
Porozumieť
neznámemu
textu, rozvíjať
hodnotiace
myslenia,
používať
prítomné časy a
jednoduchý
minulý čas
Vedieť sa
opýtať na
členov rodiny,
vyjadriť rodinné
vzťahy
Tematický celok
Doma a v
cudzine
7. ročník
Obsahový štandard
Predstavujeme sa

Žiak rozumie čítanému textu a nahrávke,
Pýtame sa iných

osôb osobné otázky
Sťahovanie
vie
klásť
otázky
a odpovedať na ne
 Žiak sa oboznámi s učebnicou
Utvrdzujeme minulý čas
Moje záľuby
Výkonový štandard
Nový domov
Zdvorilostná fráza „could“
Žiak vie zachytiť počutú informáciu a
podať ju ďalej

Žiak rozumie neznámemu textu, úvod k
OSR
podpore hodnotiaceho myslenia,
MEV, OSR,
Uvedomele používa dva prítomné časy a ENV
jednoduchý minulý čas, frázy s could,
výraz ago
Žiak sa rovnako aktívne pýta na veci
z minulosti


Pravidelné a nepravidelné slovesá
Moja rodina
Rodinní členovia
Rodinné vzťahy
Rodokmeň
zemepisu

Čo mám a čo nemám rád
Gramatický výraz „ ago“
zo
Prierezové
témy
a medzipredme
tové vzťahy
MUV
GLV
DOV
OSR


Žiak sa vie sa opýtať na členov rodiny,
Žiak vie vyjadriť rodinné vzťahy
TPR, OSR,
ENV
Poznámky
Vyjadriť svoj
zážitok, uplatniť
v rozprávaní
minulý
čas
jednoduchý
Poznať pocitové
slovesá .
Vyjadriť blízku
budúcnosť – ing
formou
Reagovať na
príbeh ,
Zaujímať sa o
naše zvyky,
vedieť ich
pomenovať
Reagovať na
príbeh udalosť,
vyjadriť budúci
čas, použiť pre
ponuku
a rozhodnutie,
Diskutovať k
téme, plánovať
do budúcna
Zábava a záľuby
Moje budúce
plány
Zážitky z víkendu

Žiak vie vyjadriť svoj zážitok
Zabávame sa

Žiak vie uplatniť v rozprávaní minulý čas
jednoduchý
Rozprávame o pocitoch
Plánujeme party

Žiak pozná pocitové slovesá .

Žiak vie vyjadriť blízku budúcnosť – ing
formou
Čítame o zvykoch vo Veľkej
Británii
Kultúra
Rozprávame o našich zvykoch na
Slovensku

Žiak vie reagovať na príbeh

Žiak sa zaujíma sa o naše zvyky, vie ich
pomenovať, opísať

Žiak vie vypracovať a prezentovať
projekt pre celú skupinu

Žiak vie reagovať na príbeh alebo
udalosť

Žiak vie vyjadriť budúci čas, použiť ho
pre ponuku a rozhodnutie

Žiak vie rozprávať o danej téme,
plánovať do budúcna
Tvorba projektu
Naša budúcnosť
Tvoja budúcnosť
Kvíz
Ponuky a rozhodnutia
OŽZ, OSR,
ENV
MUV, ENV,
OŽZ
OSR
ENV, GLV,
MUV, TPR,
RGV
OSR, ENV
Porozumieť
textu, hľadať
špecifické
informácie
v čítanom texte Časy a miesta
Poznať
a používať
minulý
priebehový čas
Vyhľadať
zadané
informácie,
poznať použitie
člena „the „
s názvami
miest, prítomný
priebehový čas
v nadväznosti
na budúcnosť
Pamiatky Londýna
Londýn
Pýtať sa na
správnu cestu

Žiak pozná a používa minulý priebehový
čas

Žiak vie použiť každodenné výrazy
v scénke.

Žiak vie vyhľadať zadané informácie

Žiak pozná použitie člena „the „
s názvami miest

Žiak vie použiť prítomný priebehový čas
v nadväznosti na budúcnosť

Žiak vie popísať smer danej cesty
Moje plány
Použitie členov
Pýtame sa na cestu
Pýtame sa na
cestu
Žiak vie vyhľadať špecifické informácie
v čítanom texte
Čo sa dialo
Hráme telenovelu
Popísať smer
danej cesty
Verbálne
vyjadriť dané
smery, miesto
určenia
Štáty sveta

DOV, GLV,
MUV, ENV
MUV, GLV,
ENV, OSR
DOV, MUV,
OSR
Zadávame inštrukcie pre správny
smer

Žiak dokáže verbálne vyjadriť dané
smery, miesto určenia
Orientujeme sa na mape

Žiak sa vie opýtať sa na správnu cestu,
udať správny smer
Poznať
prídavné mená
a ich opozitá,
zámená,stupňov
ať prídavné
mená
Tvoriť
a používať
predprítomný
čas, otázku aj
zápor, poznať
minulé príčastia
slovies
Prezentovať
verbálne
obľúbený film,
Porozprávať
podľa osnovy
Posilniť
správnu
výslovnosť
Porozumieť
príkazom
a zákazom,
získať k nim
kompetencie,
používať
modálne
slovesá
Aký, aká, aké
Veľká obrazovka

Žiak pozná prídavné mená a ich opozitá

Žiak ovláda stupňovanie prídavných
mien

Žiak vie vytvoriť a používať
predprítomný čas, otázku aj zápor

Žiak pozná minulé príčastia slovies

Žiak vie vyjadriť činnosti z minulosti
súvisiace s prítomnosťou

Žia k vie prezentovať verbálne svoj
obľúbený film

Žiak vie vypracovať osnovu k textu –
porozprávať o ňom

Žiak sa usiluje o správnu výslovnosť slov

Žiak dokáže porozumieť príkazom
a zákazom a formulovať niektoré z nich

Žiak má kompetencie k tvorbe príkazu a
zákazu

Žiak vie používať modálne slovesá must,
musn´t, can, have to
Hráme sa opozitá
OSR, MEV
Vyjadrenie vlastnosti
Moje doterajšie
skúsenosti
Film a médiá
Pravidlá v škole
Robíme rozhodnutia
Hráme scénku
Čo doteraz
Môj film
Rozprávame o filmoch
Na „gramofón“
Príkazy a zákazy
Školské pravidlá
OSR, GLV,
MEV
MEV, MUV,
OSR, GLV
MUV, OSR
Porozumieť
používaniu
frázových
slovies
Môj výkon

Žiak rozumie používaniu a tvorbe
frázových slovies

Žiak vie napísať súvislý text, opísať
osoby a miesta,

Žiak sa vie ohodnotiť za svoj výkon

Žiak vie vyjadriť, zapísať veľké čísla

žiak dokáže pracovať s dvojjazyčným
slovníkom

žiak pozná a používa neurčité zámená

žiak vie vyjadriť zdôraznenie vo vete –
„on earth“

žiak dokáže použitie go and pre
rozhodnutie
Moja osoba
Výsledky práce
Napísať súvislý
text, opísať
osoby a miesta,
Píšeme príbeh
MEV, OSR
Vedieť sa
ohodnotiť
Vedieť vyjadriť
veľké čísla,
pracovať
s dvojjazyčným
slovníkom
Veľké čísla
Práca so slovníkom
Poznať
a používať
neurčité zámená
Vyjadriť
zdôraznenie vo
vete – „on
earth“ , použiť
go and pre
rozhodnutie
Číslovky
Zdôraznenie vo vete
Neurčité zámená
Vyjadrenie rozhodnutia
Použitie zámen
MEV, MUV,
OSR, GLV
OSR, OŽZ
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Písomne aj
ústne predstaviť
seba a sebe
blízke osoby,
Vedieť
vyhľadať
a zaradiť
informáciu
Porozumieť
neznámemu
textu,používať
dva
prítomné
časy, poznať ich
rozdiely,
použitie,
vyjadriť svoje
plány
do
budúcnosti,
napísať inzerát
Používať
predprítomný
čas,
výrazy
since, enough
Vyjadriť
predchádzajúcu
skúsenosť
Tematický celok
8. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard

Uvedenie
Predstavujeme sa
Prierezové
témy
a medzipredme
tové vzťahy
žiak vie písomne aj ústne predstaviť seba
a sebe blízke osoby
OSR
Osobná charakteristika
Svet práce
Čo chceš robiť
Rozprávame o práci
Píšeme inzerát – o zamestnanie

žiak vie vyhľadať a zaradiť informáciu


OSR, MEV,
Žiak rozumie neznámemu textu
Žiak uvedomele používa dva prítomné MUV, FIG
časy, pozná ich rozdiely, tvorbu a
použitie
Žiak vie vyjadriť svoje plány do
budúcnosti, napísať inzerát s ponukou
svojich služieb
Žiak vie napísať formálny list
s požiadavkou o prácu


Životný štýl
Predprítomný čas – opakovanie
Výrazy since, enough
Nový image



Žiak vie používať predprítomný čas, OŽZ, OSR,
TPR,ENV
výrazy since, enough
Žiak dokáže vyjadriť predchádzajúcu
skúsenosť
Žiak vie tvoriť dialógy k téme
Poznámky
Uplatniť
poznatky
o používaní
minulých časov,
Používať nové
gramatické
výrazy had to,
could
Poznať
a používať
modálne
slovesá
v spojení
s
budúcnosťou
Používať nové
výrazy
s vyjadrením
obáv,
vedieť
poradiť s frázou
should
Vyjadriť čo ma
bolí, odporučiť
liečbu,
pomenovať
časti a vnútorné
orgány tela
Porozumieť
kvízovej forme
textu,
odpovedať
a vyhodnotiť
kvíz
v skupine,Použí
vať väzbu there
is/are ...ing
Život v minulosti
Fitnes a zdravie
Cestovanie časom
Vynálezy
* Žiak vie uplatniť poznatky o používaní
minulých časov, ich gramatickej forme
* žiak používa nové gramatické výrazy
„had to, could“

Modálne slovesá can, must +
budúca forma

Sloveso should, should´nt

Vyjadrenie pocitov
Stravujme sa zdravo
U lekára
U lekára
Choroby a bolesti
Moje telo
Predstavy
Skupinové hodnotenie
Kvíz
Väzba tam je, sú




OSR, ENV
ENV,
Žiak pozná a používa modálne slovesá
OŽZ,MEV
v spojení s budúcnosťou
Žiak používa nové každodenné výrazy
s vyjadrením obáv
Žiak vie poradiť s frázou should
Žiak vie vyjadriť čo ho bolí, odporučiť
liečbu,
Žiak vie pomenovať časti a vnútorné
orgány tela
Žiak dokáže porozumieť kvízovej forme
textu, odpovedať a vyhodnotiť kvíz
v skupine
Žiak vie používať väzbu there is/are
...ing
OSR, ENV
OSR, MEV
Používať
Môj písomný
v opise rôzne
prejav
prídavné mená,
opozitá
Vyjadriť ľútosť,
emocionálny
stav
Poznať formu
interview
v písomnej aj
Sláva a šťastie
verbálnej
podobe –
nadviazať
dialóg,odlíšiť
použitie časov
na vyjadrenie
minulosti
Porozumieť
gramatickej
skladbe vety pri
Koleso šťastia
skracovaní viet
Poznať
súvislosť
podst.a prídav.
mien
Utvrdiť a
prezentovať
Individuálna
získané vedoprojektová práca
mosti, hodnotiť
svoj výkon
Vyjadrenie názoru, ľútosti, Ďalšie 
prídavné mená
Opis vo vlastnom texte

Článok do novín
Predprítomný a jednoduchý minulý
čas
Interview
Poznať
súvislosť
a prídavných mien
Podstatné
mená
prídavné mená


podstatných 
a príbuzné 

Tvorba projektu vo forme power 
point prezentácie
Prezentácia projektu, hodnotenie

Žiak vie používať v opise rôzne prídavné
mená, opozitá
Žiak dokáže vyjadriť emocionálny stav
OSR, MEV,
ENV
Žiak pozná formu interview v písomnej
aj verbálnej podobe, vie nadviazať
dialóg
Dokáže odlíšiť použitie časov na
vyjadrenie minulosti
OSR, MEV
Žiak porozumie gramatickej skladbe vety
pri skracovaní viet
Žiak pozná súvislosti podstatných
a prídavných mien
Žiak vie Doplniť chýbajúce informácie
do textu podľa posluchu
DOV, OŽZ,
MEV
Žiak si utvrdí získané vedomosti a vie ich
prezentovať
Žiak vie ohodnotiť svoj výkon
TPR, OSR,
MEV, ENV
Tvoriť
gramaticky
správne 1.
Podmienkovú
vetu, používať
každodenné
výrazy
v dialógoch
Vyjadriť
spoločný
súhlas,
nesúhlas, písať
jednoduchú
korešpodenciu –
vyjadriť
gratuláciu
Vytvoriť
pojmové mapy
k daným
slovesám
Používať
a poznať
frázové slovesá
Poznať pravidlá
tvorby trpného
rodu, predvídať
gramatickú
správnosť
Správne
používať
slovosled,
prízvuk vo
vete.Používať
a poznať
sloveso“ might“
Vieme poradiť
Korešpodencia
Mapy
Oceány
1.Podmienková veta
Gramatické cvičenia – dávame rady
Každodenné výrazy


Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu – aj 
ja
Píšeme listy a gratulácie

Tvoríme pojmové mapy
Frázové slovesá
Trpný rod
Trpné príčastie
V agentúre
Požiadanie
MEV, OSR, ENV
Žiak vie vyjadriť spoločný súhlas,
nesúhlas
Žiak ovláda jednoduchú korešpodenciu –
vie vyjadriť gratuláciu
OŽZ, OSR,
DOV, ENV
*Žiak vie vytvoriť pojmové mapy k daným
slovesám
 Žiak používa a pozná niektoré frázové
slovesá
OSR, ENV

Žiak ovláda pravidlá tvorby trpného
rodu,
Žiak vie predvídať gramatickú správnosť
tvorby vety
MUV, OSR,
TŽP
Žiak dokáže správne používať slovosled
a prízvuk vo vete
Žiak pozná a vie použiť sloveso „
might“
OSR, ENV

Náš svet
Žiak vie tvoriť gramaticky správne 1.
Podmienkovú vetu
Žiak dokáže používať každodenné
výrazy v dialógoch


Poznať formu
trpného rodu
v minulom
a budúcom čase
Vyhľadať
zadané
informácie, prezentovaťverbálne aj graficky
reálnu predpoveď počasia
Zachytiť informácie z
prostredia a
prostredníctvom
projektu
upozorniť na
ekologické
problémy
Počasie
Gramatické cvičenia na trpný rod
Práca s časopisom, novinami
Počasie




Naše životné
prostredie
Tvorba projektov

Žiak vie utvoriť formu trpného rodu
v minulom a budúcom čase
Žiak vie vyhľadať zadané informácie
Žiak vie prezentovať verbálne aj graficky
reálnu predpoveď počasia
Žiak vie zachytiť informácie z prostredia
a prostredníctvom projektu upozorniť na
ekologické problémy
OSR, ENV,
MEV, GLV
GLV, ENV,
OSR, MUV
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Zachytiť
informáciu zo
spievaného
textu, Utvrdiť si
pred-prítomný
čas, Doplniť
dotazník
Ovládať
použitie
vzťažných
zámen Vyjadriť
názor
vo
verbálnej
aj
písomnej
podobe
Vyjadriť svoje
zážitky k téme
Rozlišovať
viazanú
výslovnosť
Poznávať zvyky
a tradície iných
krajín
9. ročník
Tematický celok
Ľudia v našom
živote
Zneužívanie,
vzťahy
Obsahový štandard

Pieseň
Dotazník – môj život - konverzácie
Žiak dokáže zachytiť informáciu zo
spievaného textu
Prierezové
témy
a medzipredme
tové vzťahy
OSR, MUV,
GLV

Žiak si ovláda použitie predprítomného
času

Žiak vie doplniť dotazník
Vzťažné zámená

Žiak pozná použitie vzťažných zámen
Šikana, týranie, násilie

Žiak vie vyjadriť názor vo verbálnej aj
písomnej podobe

Žiak vie vyjadriť svoje zážitky k téme

Žiak rozlišuje viazanú výslovnosť
OŽZ, ENV,
OSR

Žiak pozná zvyky a tradície iných krajín
OSR, MUV
Moja
skúsenosť,
zneužívanie, šikanu
Čo mám a nemám rád
Životný štýl
Zabavme sa
Výkonový štandard
Halloween
názor
na
OSR, OŽZ,
ENV
Poznámky
Uplatniť
poznatky
o používaní
minulých
časov,
predprítomnéh
o času a ich
gra-matickej
forme
Porozumieť
textu
v súvislostiach,
Doplniť
informá-cie do
dotazníka na
základe počutého rozhovoru
Vedieť tvoriť
dovetok,
Vypracovať
osnovu k textu,
poznať
vianočné zvyky
iných kultúr
Poznať tvorbu
2. Podmienky,
použitie would,
zoradiť informácie podľa
počutého textu,
vyhodnotiť kvíz
v skupine
Čudné ale
pravdivé
OSR, ENV,
OŽZ
Elektrická žena
Minulý a predprítomný čas
Vianočná poviedka
Zábava

Žiak vie uplatniť poznatky o používaní
minulých časov, predprítomného času a
ich gramatickej forme

Žiak porozumieť textu v súvislostiach,

Žiak dokáže
dotazníka
Prieskum o rádiu
doplniť
informácie
OSR, MEV,
MUV,
do
na základe počutého rozhovoru
Vianoce
Dovetok

Žiak vie tvoriť dovetok
Slávni ľudia

Žiak dokáže vypracovať osnovu k textu
vianočné 
Žiak pozná vianočné zvyky iných kultúr
Vianočná
pozdravy
nádielka,

O prežití
Podmieňovací spôsob
2. podmienka – gramatické cvičenia

Žiak ovláda tvorbu 2. Podmienky,
použitie would
Žiak vie zoradiť informácie podľa
počutého textu
Práca s textom - kvíz

Žiak vie vyhodnotiť kvíz v skupine
OSR, MUV,
GLV, MEV
OSR, MEV,
GLV
Poznať použitie
reflexívných
zámen, dávať
rady a odporúčania, vyjadriť
zákaz,odmietnut
i
Vyjadriť
emocionálny
stav, radu,
spokojnosť,
názor na danú
tému, rozvinúť
konverzáciu
Napísať krátky
článok do
novín, vyjadriť
radu, súhlas,
rozlišovať
intonáciu vo
vete, vyjadriť
návrh,
odmietnutie
V doprave
Poradcovia
Upozornenia a rady

Žiak pozná reflexívne zámená,
Zvratné zámená

Žiak vie dávať rady a odporúčania
Upozorňovacie značky

Žiak vie vyjadriť zákaz, odmietnutie
Linka dôvery

Žiak vie vyjadriť emocionálny stav, radu,
spokojnosť

Žiak vie vyjadriť názor na danú tému,
rozvinúť konverzáciu

Žiak vie napísať krátky článok do novín,

Žiak dokáže vyjadriť radu, súhlas, návrh,
odmietnutie

Žiak dokáže citlivo rozlišovať intonáciu
vo vete
Tínedžerské roky
Plány
Tlač a médiá
Dôverné dialógy
Vzťahy
Názory
OSR, DOV,
OŽZ, ENV
OSR, OŽZ,
MEV
GLV, OSR,
MEV, OŽZ
Vyjadriť svoj
plán,
porozumieť
významu textu
s novou slovnou
zásobou
z kontextu,
poznať použitie
predložiek
Verbálne
vyjadriť svoj
postoj
k cestovaniu,
vedieť objednať
izbu, kúpiť
lístky,
rozprávať o
zážitkoch
Ideálne miesta
Budúci čas

Žiak vie vyjadriť svoj plán
Feng shui

Žiak dokáže porozumieť významu textu s
Rob čo chceš
Cestovanie
Cesta mojich
snov
novou slovnou zásobou z kontextu

Žiak pozná použitie predložiek

Žiak vie verbálne vyjadriť svoj postoj
k cestovaniu, vedieť objednať izbu, kúpiť
lístky,

Žiak vie rozprávať o svojich zážitkoch
Na stanici, vo vlaku
Užitočné frázy
DOV, OŽZ,
MUV, GLV,
OSR
ENV, MEV,
OSR, DOV, FIG
ANGLICKÝ JAZYK AKO 2. CUDZÍ JAZYK
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
-
6. ročník
1
1
2
7. ročník
1
1
2
8. ročník
1
1
2
9. ročník
1
1
2
Spolu:
4
4
8
Charakteristika predmetu:
Vyučovanie a ovládanie cudzích jazykov sa stalo v oblasti vzdelávania prioritnou požiadavkou pre nových členov EÚ. Cudzím jazykom sa v
súčasnosti venuje čoraz viac pozornosti, pretože ich aktívne ovládanie priamo ovplyvňuje fungovanie demokracie a formovanie osobnosti novodobého
európskeho občana. Problematika výučby cudzích jazykov odráža potrebu vytvorenia efektívnych podmienok pre celoživotné vzdelávanie, pričom základnou
filozofiou reforiem v oblasti jazykovej politiky je podporovať vznik multikultúrnej európskej spoločnosti, čo predpokladá dosiahnutie komunikačných
kompetencií minimálne v dvoch cudzích jazykoch. Všeobecným cieľom je zabezpečiť dosiahnutie komunikačnej úrovne podľa A2/B1 a SERR v druhom CJ u
všetkých žiakov edukačného systému v SR na konci strednej školy. Anglický jazyk patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, ktorej cieľom je
rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov, pričom sa jazyk chápe ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu
jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať. Dobré zvládnutie učiva anglického jazyka a najmä jeho
komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote, prispieva k pochopeniu a
objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasti skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre
komunikáciu žiakov nielen v rámci Európskej únie, umožňuje poznávať spôsob života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie
vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie. Vytvára podmienky pre spoluprácu školy na medzinárodných projektoch.
Ciele predmetu:
Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti anglického jazyka je ponúknuť žiakom nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné
tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe.
Učenie sa anglického jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v anglickom jazyku sú dôležité pre podporu mobility
v rámci Európskej únie, umožňujú žiakom plne využívať slobodu, pracovať a študovať v niektorých z jej členských štátov. Cieľom vyučovania anglického
jazyka ako 2.cudzieho jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni. V súčasnosti majú
žiaci stále viac možností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní (či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie).
V čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Preto úlohou vyučovania anglického jazyka na
základnej škole je, aby žiaci:









dostali pevné základy a na nich budovali svoje rečové zručnosti tak, aby ich mohli použiť v praxi
boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu
naučili sa používať rôzne doplňujúce materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi
mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v rôznych komunikačných situáciách v rovnováhe so štruktúrou
jazyka, t. j. mali primerané znalosti gramatiky
vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
sprostredkovať všeobecné vedomosti v anglickom jazyku
umožniť dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom
prínos k celkovému vývinu žiaka a rovnomerná podpora jeho emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností
umožniť žiakovi lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie
Kognitívne ciele




vnímať postupné osvojovanie si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
získavať, odovzdávať informácie, vyjadrovať vlastné postoje a názory.
zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie.
zvyšovať jazykovú kultúru v ústnych i písomných jazykových prejavov.
Socioafektívne ciele



podporiť sebadôveru každého žiaka
pripraviť všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti a kultúrnej otvorenosti
zaručiť rovnaké šance sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov



pochopiť vzdelávanie v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa ako významný zjednocujúci činiteľ národného
spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania
nadobudnúť vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším
druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní
vypestovať vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania
normy spisovného jazyka.
Senzomotorické ciele

osvojiť si vedomosti a nadobudnúť kompetencie, ktoré umožnia žiakovi vzdelávať sa po celý jeho život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom
prostredí.
Kľúčové kompetencie:
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva
nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych
podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z
konkrétnych oblastí.
Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového
vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať.
Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia.
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
 získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,










opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
pochopiť zámer zadanej úlohy,
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie:
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. Na uskutočnenie
komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
 rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže
používať,
 dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach,
ktoré vlastní,
 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
 má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
 prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú
 súčasťou osvojeného repertoáru,
 ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s
cudzincami,
 dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
 inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,
 dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
 dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti,
 dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
 dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
 dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie
výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu
Komunikačné zručnosti
Čítanie s porozumením










žiak vie zamerať svoje čítanie podľa potreby
pochopiť význam textu
pochopiť formálnu stránku textu
odlíšiť vetu a text
rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc
pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie
pochopiť význam lexikálnych jednotiek
Počúvanie s porozumením

žiak dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď
ľudia hovoria pomaly a jasne,


rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Písomný prejav
 žiak dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
 dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
 príslušnosť , adresa, telefón a podobne, dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,
 vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,
„ale“ alebo „pretože“.
 organizovať text z hľadiska kompozície
 zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania
 štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia
 používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií
 opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis
 rešpektovať jazykové pravidlá
Ústny prejav
Dialóg
 žiak dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju
výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať , čo sa pokúša povedať,
 dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na
 známe témy, používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýta ť sa niekoho ako sa má,
 vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
 rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché
informácie, ktoré sa dozvie, rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť .
 vie organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou
 používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií
 používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie
 rešpektovať jazykové pravidlá
Monológ
 žiak dokáže využíva ť jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
Komunikatívne a sociálno interakčné kompetencie:







žiak vie diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor,
pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň ,
využívať informačné a komunikačné prostriedky,
spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu,
pracovať v atmosfére úcty a tolerancie,
posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúctu,
pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu.
Interpersonálne a intrapersonálne kompetencie:







žiak dokáže vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových, grafických; učebníc, slovníkov, kníh, atlasov, novín,
webových stránok...),
poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami, termínmi, znakmi a symbolmi,
využívať poznatky z rôznych predmetov,
zamýšľať sa nad problémami a formulovať vlastné názory a postoje,
hodnotiť vlastnú prácu,
vyhľadávať a triedi ť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať v procese učenia, tvorivých činnostiach a v praktickom živote,
plánovať, organizovať a riadiť svoje učenie, posudzovať pokrok a formulovať príčiny neúspechov.
Kompetencie tvorivo riešiť problémy:







rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania,
vytváranie vlastných názorov na problémové situácie,
hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia,
pri riešení problémov objavovať súvislosti,
vyhľadáva ť informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, podobné a odlišné znaky,
samostatne rieši ť problémy; voliť vhodné spôsoby riešenia,
obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí.
Stratégie vyučovania:
Východiskom výučby cudzieho jazyka musia byť produktívne sily vedomia žiaka, predovšetkým prirodzená zvedavosť, spontánnosť, radosť z nových
poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, ktorá sa v priebehu pubertálneho vývoja mení a získava iné formy vplyvom meniacich sa záujmov.
Vyučovací proces treba zamerať na z roka na rok sa meniace vedomie žiaka , na jeho skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov. Je dôležité
rozvíjať súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať aj v bežnom
živote. Uplatňujú sa hlavne tieto pedagogické stratégie vyučovania:
 výkladovo-ilustratívne metódy
 metódy výkladovo – problémové
 heuristické metódy
 výskumné metódy
 riešenie problémových úloh
 didaktické hry
 skupinová práca, individuálne vyučovanie, frontálne vyučovanie
 expozičné metódy ( vysvetľovanie, rozprávanie, rozhovor, pozorovanie, beseda)
 získavanie informácií (práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií, prezentovanie návrhov)
 motivačné metódy ( motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia)
 aktivizujúce metódy ( diskusia, inscenačná metóda)
 fixačné metódy ( precvičovanie a opakovanie)
 samostatné štúdium
 písomné práce
 práca s IKT a s médiami, dramatizácia a výtvarné činnosti
Hodnotenie:
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Prospech žiakov je klasifikovaný známkami klasifikačnej stupnice : 1, 2, 3, 4, 5.
( 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný)
Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme klasifikáciu priebežnú a celkovú (I. a II. polrok). Na kontrolu vedomostí a zručností slúži písomné a ústne
skúšanie.
Spôsoby získania podkladov pre klasifikáciu:
1. Kontrolné práce po tematickom celku
2. Kontrolné štvrťročné testy
3. Diktáty
4. Čiastkové ústne a písomne overovanie vedomostí, stupňa čítania a písomného prejavu
5. Projektová – tematická práca
6. Prezentácia vybranej témy
Ďalšie aktivity – samostatná práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, aktivita na hodinách
Pri hodnotení žiakov dodržiavame tieto zásady : motivačný charakter hodnotenia, spätnú väzbu, individuálny prístup, jasné určenie pravidiel a kritérií
klasifikácie, systém sebahodnotenia žiakov a hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a žiakov mimoriadne nadaných.
Hodnotenie percentuálne:
100% 89 % 74 % 54 % 29 % -
90%
75%
55%
30%
0%
1
2
3
4
5
Diktát:
1–
4–
7–
10 –
13 -
3 chyby
6 chýb
9 chýb
12 chýb
a viac chýb
1
2
3
4
5
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Naučiť sa
správnu
výslovnosť,
počúvať,
reprodukovať
a reagovať.
Naučiť sa
číslovky do 12,
farby
Používať
neurčité členy,
prídavné mená.
Naučiť sa
slovnú zásobu
k téme, použiť
rozkazovací
sposob, vedieť
tvoriť
jednoduchú
oznamovaciu
vetu
v prítomnom
čase.
Tematický celok
6. ročník
Obsahový štandard
Úvod do učiva anglického jazyka
Pozdravy,
uvedenie
Navodenie cudzojazyčnej
atmosféry
Oboznámenie s učebnicou
Základné číslovky do 12.
Telefónne čísla
Začíname
Počúvacie cvičenie
Neurčitý člen, prídavné mená, farby
Opis triedy
Bežné pokyny v triede
Moja trieda
Rozkazovací spôsob
Jednoduchý prítomný čas –
oznamovacia veta
Výkonový štandard
 žiak sa naučí správnu výslovnosť
anglických slov a intonáciu
 naučí sa reprodukovať slová
 žiak dokáže reagovať na pozdrav
 vníma otázku a vie odpovedať kladne aj
záporne
 vie osloviť kamaráta, pozdraviť,
poďakovať
Prierezové
témy
a medzipredme
tové vzťahy
MUV
GLV
DOV
OSR
 žiak sa naučí počítať do 12
 vie správne použiť kladnú aj zápornú
odpoveď
 žiak vie správne použiť neurčité členy,
pomenovať základné farby a niektoré
prídavné mená
GLV
MEV
OSR
FIG
ENV
 žiak vie vymenovať objekty a
predmety v triede
 vie použiť rozkazovací sposob
OSR
 žiak pozná skladbu
vety v jednoduchom čase
MUV
Poznámky
Naučiť sa vymenovať školské pomôcky,
dni, mesiace
Vedieť tvoriť
otázku, zápor
v jednoduchej
vete, naučiť sa
správne
hláskovať
anglickú
abecedu
Naučiť
privlastňovací
pád, vymenovať
časti tela,
používať
predložky v, na,
pod.
Naučiť a
používať
sloveso byť.
Vedieť
používať
množné číslo
Školské pomôcky, školský rozvrh
Škola
Jednoduchý prítomný čas – otázka,
zápor
Hláskujeme abecedu
Dni v týždni, mesiace
Časti tela.
Privlastňovací pád.
Predložky v , na , pod.
Čie je to
 žiak vie vymenovať školské pomôcky
 vie charakterizovať predmet pomocou
prídavných mien : dlhý, krátky, veľký,
malý…
 vie dni a mesiace
 dokáže vyjadriť svoj názor a vzťah
k predmetom v škole
 žiak vie hláskovať abecedu a postupne
vyhláskovať jednoduché slová

 žiak vie vyhľadať informáciu v texte
OSR
FIG
GLV
MUV
MEV
 žiak sa dokáže informovať o vlastníctve
MUV
OSR
TPR
OŽZ
 vie používať přivlastňovací pád
Práca s časopisom.
 žiak vie pomenovať časti tela
Ja som, ty si
Množné číslo podstatných mien.

Časovanie slovesa byť

Skrátené formy slovesa byť

Sloveso byť – otázka
žiak vie vytvoriť a používať množné MEV
číslo podstatných mien
OSR
žiak vie reagovať na podnety
v rozhovore
vie správne použiť sloveso byť vo vete
a zachovať vetný rámec
Vedieť napísať
pohľadnicu,
Vedieť
privlastňovacie
zámená
Vedieť prečítať
a preložiť text,
zvládnuť dialóg
vie tvoriť zápor
„byť
Vedieť vyjadriť
čo sa mu páči,
naučiť
nepravidelné
množné číslo.
Píšeme kamarátovi

Privlastňovacie zámená

vie utvoriť otázku so slovesom byť
Sloveso byť - otázka

naučí sa privlastňovacie zámená
Komunikujeme
Voláme do rádia
Konverzácie- voláme do rádia

Zápor slovesa byť



Príprava projektu
Moje vlastníctvo
žiak vie použiť jednoduché vety v OSR
GLV
dialógu
MEV
dokáže vytvoriť jednoduchý projekt
MUV
vie vytvoriť zápor slovesa byť.
vedie rozhovor podľa návodu
OŽZ
žiak vie vyjadriť, čo sa mu páči
OSR
vie používať neurčité zámená
ENV
vie vyjadriť množstvo
GLV
vie používať nepravidelné množné číslo FIG
podstatných mien
Nepravidelné množné číslo
Časovanie slovesa mať

Skrátené tvary slovesa mať

žiak vie používať sloveso mať vo MEV
všetkých tvaroch aj v zápore a v otázke , OSR
FIG
vie časovať sloveso mať
Singulár a plurál – tento, títo
Naučiť
a používať
sloveso mať
MUV
OSR
MEV
FIG




Moja obľúbená skupina
Môj svet
žiak sa naučí písať pohľadnicu
Použitie koľko – vyjadrenie ceny,
v obchode
Sloveso mať – otázka, zápor
Poznať a vedieť
čas, poznať
odlišnosti
v určovaní času
vo VB, vyjadriť
spojenie
činnosti a času
Koľko je hodín
Určovanie času

žiak vie vyjadriť aktuálny čas
Koľko je hodín u nás a vo VB ?

žiak vie odpovedať na otázku „koľko je
hodín“

žiak vie vyjadriť spojenie času
s aktivitou a miestom , použiť predložky
žiak vie vyjdariť otázku, zápor v prít. OSR
MUV
jednoduchom čase
žiak vie viesť krátky monolog,
konverzáciu k danej téme
žiak ovláda použitie otázky, záporu
v prítomnom jednoduchom čase
Časový harmonogram
Spojenie činnosti a času
Vedieť
pomenovať
Moj voľný čas
voľnočasové
aktivity
Tvoriť zápor
v prít. jedn. čase
Otázka, zápor v jednoduchom prít.

čase, gramatické cvičenia

Môj voľný čas - konverzácie

Naučiť sa
používať
sloveso „môcť,
vedieť“,porozumieť počutému
textu a
pomenovať
časti domu
Môj dom, moje mesto

Žiak vie používať sloveso „môcť,
vedieť“

Žiak dokáže porozumieť počutému textu

Žiak vie pomenovať časti domu
Sloveso – musieť, must

Žiak vie používať sloveso musieť
Predložky to, at

Žiak vie použiť predložky miesta
Naučiť sa
sloveso musieť,
jeho použitie vo
vete
a predložky
miesta
Moj dom, moje
mesto
Kde bývam
Sloveso mocť, vedieť – jeho
použitie
Spoločenská hra
MUV
OSR
OSR
MEV
ENV
DOV
OŽZ
TPR
OSR
FIG
GLV
FIG
FIG
Vedieť opísať
seba aj inú
osobu, členov
rodiny
a používať
prídavné mená
vo vete
Naučiť sa a
používať
prítomný
priebehový čas
a odlíšiť ho od
jednoduchého
Vedieť zahrať
scénku
v obchode
a pýtať sa na
ceny a rozšíriť
si slovnú
zásobu o časti
oblečenia
Ja a ľudia okolo
mňa
Opis seba a priateľa

Žiak vie opísať seba aj inú osobu
Práca s textom – rodinný život

žiak vie pomenovať členov rodiny
Prídavné mená, farby

Žiak vie opísať vonkajší vzhľad inej
osoby

Žiak vie používať prítomný priebehový OSR
MEV
čas
vie odlíšiť
priebehový
čas
od
jednoduchého
Členovia rodiny
Čo práve robíme
Prítomný priebehový čas – oznam,
otázka, zápor

Gramatické cvičenia
V obchode
Skladáme vety

žiak pozná skladbu vety v oboch časoch
Scénka v obchode, pýtame sa na
ceny

Žiak vie zahrať scénku v obchode a vie
sa opýtať na cenu

Žiak ovláda slovnú zásobu o častiach
oblečenia, móde
Aktivity na rozvoj slovnej zásoby
o častiach oblečenia
OSR
MUV
MUV
OSR
FIG
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
7. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vedieť
použiť
základné frázy.
Podať
o sebe
osobné
informácie,
charakteristiku.
Opísať osobu.
Pozdravy, jednoduché pokyny, -
Vedieť správne
použiť členy.
Veci okolo nás.
oslovenie,
predstavenie
sa,
-
opýtanie sa na meno.
-
-
Predmety v triede.
Rodina a
-
spoločnosť
Naučiť
rozdiel
medzi použitím
jednoduchého
a priebehového
prítomného času.
Naučiť správne
používať radové
číslovky.
Vedieť mesiace
v roku.
Naučiť správny
zápis dátumov.
Členovia
rodiny,
vzťahu
vyjadrenie k rodinným
-
príslušníkom.
-
Radové číslovky.
Zápis dátumu.
Mesiace v roku.
Jedn. prítomný čas –oznam. spôsob, otázka, zápor, krátke
žiak sa naučí používať základné
frázy
vie podať o sebe osobné
informácie, charakteristiku
žiak vie opísať osobu
vie nadviazať krátky dialóg,
osloviť niekoho, poprosiť,
poďakovať
žiak vie pomenovať predmety,
ktoré sa nachádzajú v škole,
v triede
dokáže reagovať na otázku: „Čo
je to?“
žiak vie pomenovať veci
a uviesť počet alebo farbu
žiak vie pomenovať členov
rodiny
vie uviesť vzťah k členom
rodiny
vie porozprávať, čo jednotliví
rodinní príslušníci robia
žiak vie správne používať
radové číslovky
žiak vie určiť poradie
vie správne zapísať dátum
ovláda mesiace v roku
Prierezové témy
a medzipredmetov
é vzťahy
Poznámky
OSR
GLV
MUV
OSR
ENV
OSR
FIG
FIG
odpovede.
GLV
3.os.j.č. v jedn.
prít. čase.
-
vie správne používať 3. os. j. č.
v jedn. prít. čase
Naučiť
tvorbu
otázky
v jedn.
prít. čase.
-
žiak vie tvoriť otázku v jedn.
prít. čase
-
žiak vie pomenovať domáce
a divé zvieratá
-žiak vie vyjadriť svoj kladný
alebo záporný postoj väzbou:
I like/I don ´t like
Vie správne používať prídavné
mená, pozná k nim opozitá
žiak vie viesť krátky monológ k
téme „Moje zvieratko“
žiak vie používať určité a
neurčité zámená
Ozrejmiť slovnú
zásobu – časti
tela.
Viesť krátky
monológ k téme
„My pet“.
Naučiť správne
používať
prídavné mená.
Použiť
určité
a neurčité
zámená.
Zvieratá a postoj k nim.
Naši domáci miláčikovia.
Prídavné mená.
Človek a
Zámená - this, that, these,
those.
príroda
Naučiť
jednoduchý
minulý čas –
oznam. Spôsob,
otázka,
zápor,
krátke odpovede.
Tvoriť
jedn.
Ľudské
telo,
minulý
čas
u pravidelných
starostlivosť o
-
Gramatické výrazy some, any.
-
OSR,
MEV
OŽZ
ENV
Návšteva u lekára.
Choroby.
Časti tela.
-
Jednoduchý minulý čas.
Nepravidelné slovesá.
-
žiak vie pomenovať základné
časti tela
vie pomenovať choroby
vie správne používať
jednoduchý minulý čas –
oznam. spôsob, otázku, zápor
a krátke odpovede
žiak vie utvoriť minulý čas
OSR
OŽZ
GLV
FIG
slovies.
Vedieť
nepravidelné
slovesá.
Naučiť
gram.
väzbu „going to“oznam. spôsob,
otázka,
zápor,
krátke odpovede.
zdravie
V reštaurácii.
Denné menu – jedálny lístok.
Naučiť
rozdiel Jedlo, nákup a
medzi
Gr. väzba „going to“.
služby
počítateľnými
a nepočítat.
podstatnými
Počítateľné
a nepočítateľné
menami.
Ozrejmiť neurčité
podstatné mená.
členy
„a,an,
some“.
Ozrejmiť určitý
Neurčitý a určitý člen.
člen „the“.
Vedieť vyjadriť
kvantitu
Vyjadrenie množstva.
pomocou
Recepty.
výrazov: „a bit
of, a few“.
Naučiť
United Kingdom.
stupňovanie
prídavných mien
–
pravidelné,
Prídavné mená – pravidelné
nepravidelné.
-
-
pravidelných aj nepravidelných
slovies
žiak sa vie ospravedlniť pre
neprítomnosť z choroby
ovláda nepravidelné slovesá
žiak vie pomenovať jedlo
a vyjadriť k nemu vzťah väzbou
I like/I don ´t like
vie vymenovať zdravé
a nezdravé jedlá
dokáže si vybrať a objednať
jedlo v restaurácii
žiak vie správne použiť gram.
väzbu „going to“
žiak správne rozlišuje medzi
počítateľnými
a nepočítateľnými podstatnými
menami
žiak vie správne používať určitý
a neurčitý člen
vie správne pomenovať
množstvo
dokáže vytvoriť jednoduchý
recept
-
žiak vie základné geografické
fakty o UK
-
vie stručne porozprávať o svojej
krajine
OSR
MUV
GLV
OŽZ
ENV
Vedieť
porozprávať
základné
geografické fakty
o United
Moja krajina
Kingdom..
Naučiť gr. väzbu
„as.....as“.
Tvoriť
jednoduché frázy.
stupňovanie.
OSR
-
Prekonané
rekordy
–
naj....(vyšší, nižší, rýchlejší...).
Porovnávacia gr. väzba as...as.
Frázy – podstatné meno+ príd.
-
-
Gr. väzba „have to“ – oznam.
Vedieť používať
gr. výraz „ever“.
a
-
Tvorba prísloviek z prídavných
mien.
ENV
pomocou príd. a podstatného
mena dokáže vytvárať
jednoduché frázy
žiak vie porozprávať, čo robí vo OSR
svojom voľnom čase, čo robí
MEV
preto, aby sa zabavil
vie správne používať frekvenčné MUV
príslovky
GLV
vie opisnú formu modálneho
slovesa „must“ – have/has to
v oznam. spôsobe, otázke,
zápore a v krátkych
odpovediach
dokáže správne tvoriť príslovky
z prídavných mien
pomocou jednoduchých viet
dokáže porozprávať o svojom
dennom harmonograme
žiak má osvojené výrazy s „go“
– ísť nakupovať, ísť plávať, ísť
do divadla...
-
odpovede.
DOV
-
spôsob, otázka, zápor, krátke
Naučiť prídavné
mená opisujúce
podstatné mená Voľný čas
a zámená.
záľuby
MEV
vie správne použiť
porovnávaciu gr. väzbu „as...as“
Filmy a zábava.
Vedieť používať
frekvenčné
príslovky.
ovláda pravidelné aj
nepravidelné stupňovanie
prídavných mien
-
-
Frekvenčné príslovky.
GLV
MUV
meno.
Naučiť
opisnú
formu „have to“oznam. spôsob,
otázka,
zápor,
krátke odpovede.
vie správne stupňovať prídavné
mená
-
Tvoriť príslovky
z prídavných
mien.
Môj denný harmonogram.
Gram. výrazy s „go“.
Vedieť
porozprávať
o svojom dennom
harmonograme.
Vedieť
návrh.
vyjadriť
-
dokáže vytvoriť projekt na
tému: Môj obľúbený
herec/herečka/TV stars.
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Porozumieť
čítanému textu
a nahrávke,
odpovedať na
otázky.
Vypočuť
a
podať
informáciu,
vedieť zaradiť
informáciu
Porozumieť
neznámemu
textu, rozvíjať
hodnotiace
myslenie,
používať
prítomné časy a
jednoduchý
minulý čas
Vedieť sa
opýtať na
členov rodiny,
vyjadriť rodinné
vzťahy
Tematický celok
8. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard

Predstavujeme sa
Doma a v
cudzine

Pýtame sa iných osôb osobné
otázky
 Žiak sa oboznámi s učebnicou

Žiak vie zachytiť počutú informáciu a
podať ju ďalej

Žiak rozumie neznámemu textu
Utvrdzujeme minulý čas
Moje záľuby
Čo mám a čo nemám rád
Gramatický výraz „ ago“
Zdvorilostná fráza „could“
Prierezové
témy
a medzipredme
tové vzťahy
Žiak
rozumie
čítanému
textu MUV
GLV
a nahrávke,
DOV
vie klásť otázky zo zemepisu OSR
a odpovedať na ne

Uvedomele používa jednoduchý minulý
čas, frázy s could, výraz ago
OSR
MEV, OSR,
ENV

Žiak sa rovnako aktívne pýta na vecici
z minulosti

Žiak sa vie sa opýtať na členov
rodiny,
Žiak vie vyjadriť rodinné vzťahy
Pravidelné a nepravidelné slovesá
Moja rodina
Rodinní členovia
Rodinné vzťahy
Rodokmeň

TPR, OSR,
ENV
Poznámky
Vyjadriť svoj
zážitok, uplatniť
v rozprávaní
minulý
čas
jednoduchý
Poznať pocitové
slovesá .
Vyjadriť blízku
budúcnosť – ing
formou
Reagovať na
príbeh ,
Zaujímať sa o
naše zvyky,
vedieť ich
pomenovať
Reagovať na
príbeh udalosť,
vyjadriť budúci
čas, ponuku
a rozhodnutie,
plánovať do
budúcna
Zábava a záľuby
Moje budúce
plány
Zážitky z víkendu

Žiak vie vyjadriť svoj zážitok
Zabávame sa

Žiak vie uplatniť v rozprávaní minulý
čas jednoduchý
Rozprávame o pocitoch
Plánujeme party

Žiak pozná pocitové slovesá .

Žiak vie vyjadriť blízku budúcnosť –
ing formou
Čítame o zvykoch vo Veľkej
Británii
Kultúra
Rozprávame o našich zvykoch na
Slovensku

Žiak vie reagovať na príbeh

Žiak sa zaujíma sa o naše zvyky, vie
ich pomenovať, opísať

Žiak vie vypracovať a prezentovať
projekt

Žiak vie reagovať na príbeh alebo
udalosť

Žiak vie vyjadriť budúci čas, použiť
ho pre ponuku a rozhodnutie

Žiak vie rozprávať o danej téme,
plánovať do budúcna
Tvorba projektu
Naša budúcnosť
Tvoja budúcnosť
Kvíz
Ponuky a rozhodnutia
OŽZ, OSR,
ENV
MUV, ENV,
OŽZ
OSR
ENV, GLV,
MUV, TPR,
RGV
OSR, ENV
Porozumieť
textu, hľadať
špecifické
informácie
v čítanom texte Časy a miesta
Poznať
a používať
minulý
priebehový čas
Vyhľadať
zadané
informácie,
poznať použitie
člena „the „
s názvami
miest, prítomný
priebehový čas
v nadväznosti
na budúcnosť
Pamiatky Londýna
Londýn
Pýtať sa na
správnu cestu

Žiak pozná a používa minulý
priebehový čas

Žiak vie použiť každodenné výrazy
v scénke.

Žiak vie vyhľadať zadané informácie

Žiak pozná použitie člena „the „
s názvami miest

Žiak vie použiť prítomný priebehový
čas v nadväznosti na budúcnosť

Žiak vie popísať smer danej cesty
Moje plány
Použitie členov
Pýtame sa na cestu
Pýtame sa na
cestu
Žiak vie vyhľadať špecifické
informácie v čítanom texte
Čo sa dialo
Hráme telenovelu
Popísať smer
danej cesty
Verbálne
vyjadriť dané
smery, miesto
určenia
Štáty sveta

DOV, MUV,
ENV
MUV, GLV,
ENV, OSR
DOV, MUV,
OSR
Zadávame inštrukcie pre správny
smer

Žiak dokáže verbálne vyjadriť dané
smery, miesto určenia
Orientujeme sa na mape

Žiak sa vie opýtať sa na správnu
cestu, udať správny smer
GLV
Poznať
prídavné mená
a ich opozitá,
zámená, stupňovať prídavné
mená
Tvoriť
a používať
predprítomný
čas, otázku aj
zápor, poznať
minulé príčastia
slovies
Prezentovať
verbálne
obľúbený film,
Porozprávať
podľa osnovy
Posilniť
správnu
výslovnosť
Porozumieť
príkazom
a zákazom,
získať k nim
kompetencie,
používať
modálne
slovesá
Aký, aká, aké
Veľká obrazovka
Hráme sa opozitá

Žiak pozná prídavné mená a ich
opozitá

Žiak ovláda stupňovanie prídavných
mien

Žiak vie vytvoriť a používať
predprítomný čas, otázku aj zápor

Žiak pozná minulé príčastia slovies

Žiak vie vyjadriť činnosti z minulosti
súvisiace s prítomnosťou

Žiak vie prezentovať verbálne svoj
obľúbený film

Žiak vie vypracovať osnovu k textu –
porozprávať o ňom

Žiak sa usiluje o správnu výslovnosť
slov

Žiak dokáže porozumieť príkazom
a zákazom a formulovať niektoré
z nich

Žiak má kompetencie k tvorbe
príkazu a zákazu

Žiak vie používať modálne slovesá
must, musn´t, can, have to
OSR, MEV
Vyjadrenie vlastnosti
Moje doterajšie
skúsenosti
Robíme rozhodnutia
Čo doteraz
Film a médiá
Môj film
Rozprávame o filmoch
Na „gramofón“
Pravidlá v škole
Príkazy a zákazy
Školské pravidlá
OSR, GLV,
MEV
MEV, MUV,
OSR, GLV
MUV, OSR
Porozumieť
používaniu
frázových
slovies
MEV, OSR
Môj výkon
Moja osoba
Napísať súvislý
text, opísať
osoby a miesta
Vedieť vyjadriť
veľké čísla,
pracovať
s dvojjazyčným
slovníkom
Píšeme príbeh
Veľké čísla
Žiak rozumie používaniu frázových
slovies

Žiak vie napísať súvislý text, opísať
osoby a miesta
Číslovky

Žiak vie vyjadriť, zapísať veľké čísla

žiak dokáže pracovať s dvojjazyčným
slovníkom

žiak pozná a používa neurčité zámená

žiak vie vyjadriť zdôraznenie vo vete
– „on earth“

žiak dokáže použitie „go and“ pre
rozhodnutie
Práca so slovníkom
Poznať
a používať
neurčité zámená
Vyjadriť
zdôraznenie vo
vete – „on
earth“ , použiť
„go and“ pre
rozhodnutie

Výsledky práce
Zdôraznenie vo vete
Neurčité zámená
Vyjadrenie rozhodnutia
Použitie zámen
MEV, MUV,
OSR, GLV
OSR, OŽZ
Predmet: Anglický jazyk
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Písomne aj ústne
predstaviť
seba
a sebe
blízke
osoby,
9. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
-
Pozdravy, oslovenie,
predstavenie sa.
Osobná charakteristika
Vedieť vyhľadať
a zaradiť
informáciu.
Vedieť jednoduchý
prítomný
a priebehový čas.
-
-
Žiak vie písomne aj ústne
predstaviť seba a sebe blízke
osoby
vie podať o sebe osobné
informácie, charakteristiku
žiak vie opísať osobu
vie nadviazať krátky dialóg,
osloviť niekoho, poprosiť,
poďakovať
žiak vie vyhľadať a zaradiť
informáciu
Vedieť
statické
(nemenné) slovesá.
Vyjadriť
plány
budúcnosti.
svoje
do
Vedieť odpovedať
na inzerát
Poznámky
OSR
Prvé pracovné skúsenosti.
Moje prvé
Naučiť
rozdiel
medzi
použitím
jednoduchého
a priebehového
prítomného času.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
zamestnanie
Jednoduchý
prítomný
a priebehový čas.
Čo chceš v živote robiť?
Brigáda – odpoveď na inzerát
-
Formálny list – žiadosť
-
Hra so slovami - zamestnanie
-
pomocou jednoduchých viet
žiak dokáže porozprávať
o prvých pracovných
skúsenostiach
uvedomele používa jedn. prít.
a priebehový čas
ovláda „stative“ verbs
dokáže vyjadriť svoje plány do
budúcnosti
vie odpovedať a ozvať sa na
inzerát
dokáže napísať formálny list –
žiadosť do zamestnania
ovláda slovnú zásobu z oblasti
„zamestnania“
OSR
MUV
MEV
FIG
Naučiť
predprítomný časoznam.
spôsob,
otázka,
zápor,
krátke odpovede.
Predprítomný
Ozrejmiť
výrazy
for“.
Príležitosť na zmenu
oznamovací
spôsob,
–
gr.
„since,
OŽZ
otázka,
zápor, krátke odpovede.
-
Životný štýl
Ozrejmiť
výrazy
enough“.
čas
Gr. výrazy „since,for“.
-
Gr. výrazy „too, enough“.
-
gr.
„too,
Vyjadriť
predchádzajúcu
skúsenosť.
Slovná zásoba – oblečenie.
Projekt
–
práca,
módny
časopis, teenagerský život
Žiak vie správne používať
predprítomný čas v oznam.
spôsobe, otázke, zápore
a krátkych odpovediach.
Žiak dokáže vyjadriť
predchádzajúcu skúsenosť
dokáže tvoriť dialógy k téme –
premena, zmena v živote, nový
image“
žiak vie používať gram. výrazy
„since, for, too, enough“
ovláda rozšírenú slovnú zásobu
– oblečenie.
dokáže vytvoriť projekt na
vybranú tému
OSR
TPR
ENV
Predprítomný čas – oznam.
Vedieť
rozdiel
v používaní jedn.
Život v
minulého
a priebehového
minulosti
času.
spôsob, otázka, zápor, krátke odpovede.
Cestovatelia v čase – reality
-
show.
Osvojiť
výrazy
to/could.
gram.
had
Gram. výrazy had to/could.
-
Vynálezy.
žiak vie správne používať
jednod. minulý a priebehový čas
pomocou jednuchých viet,
dokáže zablahoželať k úspechu
dokáže používať gram. výrazy
had to/could
žiak vie porozprávať
o základných vynálezoch
dokáže povedať, z akého
materiálu je daná vec vyrobená
vie vytvoriť zložené podstatné
mená
Zložené podstatné mená.
Poznať a používať
modálne slovesá
v spojení
s budúcnosťou.
Používať
výrazy
nové
Modálne slovesá can, must + budúca forma.
Vyjadrenie obáv.
-
žiak vie správne používať
modálne slovesá can, must
v budúcej forme
vie vyjadriť svoje obavy
vie povedať, či a ako sa stravuje
OSR
ENV
s vyjadrením
Fitnes a
obáv,vedieť
zdravie
poradiť pomocou
modálneho slovesa
„should“.
Naučiť
rozdiel
v používaní
pri
gram.
výrazoch
„but/however“.
Stravuješ sa zdravo?
-
pozná názvy rôznych potravín
a jedál
dokáže poradiť s použitím mod.
slovesa should/shoudln ´t
Mod. sloveso should – dávanie
ENV
OSR
MEV
OŽZ
rád.
Čo
s bolesťou
a na
rôzne -
poranenia.
-
dokáže poradiť, čo pomáha na
rôznu bolesť a poranenie
ovláda rozšírenú slovnú zásobu
– časti tela
dokáže vytvoriť projekt na
vybranú tému.
Slovná zásoba – časti tela.
Projekt
–
UK,
Zdravie
teenagerov, Život v minulosti,
Moja krajina.
Vedieť použiť gr.
väzbu „tam je
niekto..vykonávajú
-ci
nejakú
činnosť“.
Vyjadriť
ľútosť, Predstavy
ospravedlnenie.
Naučiť gr. väzbu
Gr. väzba „there ´s
someone...ing.
Vyjadrenie ľútosti,
-
emocionálneho stavu.
-
žiak vie správne použiť gr.
väzbu „there ´s someone..ing“.
žiak dokáže vyjadriť ľútosť, vie
vyjadriť svoj emocionálny stav.
Žiak vie správne používať gr.
väzbu „see/hear someone..ing“
OSR
MEV
ENV
„vidieť/počuť..niek
oho/niečo..robiť“.
Gr. väzba „see/hear
someone...ing“.
Vedieť na základe
zvukov – slovies
porozumieť textu
Opis príbehu na základe
zvukov.
Vedieť
opozitá
k prídavným
menám.
Prídavné mená – opozitá.
-
Naučiť
rozdiel
v používaní
predprítomného
a jedn. minulého
času
Predprítomný čas – oznam.
Ozrejmiť
výrazy
gone“.
Jednoduchý
gr.
„been,
spôsob, otázka, zápor, krátke
odpovede.
-
Sláva
a šťastie
Krátiť
v písomnom
prejave
vety
Tvoriť
prídavné
mená
z podstatných
mien.
Na základe zvukov dokáže
opísať a reprodukovať príbeh
Žiak vie opozitá k prídavným
menám
minulý
čas
–
oznam. spôsob, otázka, zápor,
v krátke odpovede.
-
živote
Predprítomný čas vs. Jedn.
minulý čas.
viet
v písomnom
Vie správne používať
jednoduchý minulý čas
v oznam. spôsobe, otázke,
zápore a v krátkych
odpovediach.
-
vie odlíšiť a správne použiť
predprítomný čas a jedn. minulý
čas v situáciách
-
vie správne krátiť vety.
Gr. výrazy „been, gone“.
Krátenie
žiak vie správne používať
predprítomný čas v oznam.
spôsobe, otázke, zápore
a v krátkych odpovediach.
OSR
MEV
DOV
OŽZ
TPR
prejave.
-
má osvojenú rozšírenú slovnú
zásobu – povolania slávnych
ľudí
-
pozná geografické fakty
o Austrálii
Slovná zásoba – povolania
slávnych ľudí.
Austrália – geografické fakty.
Projekt – Paranormálne javy, Životopis popovej, športovej
dokáže spracovať projekt na
vybranú tému
alebo filmovej hviezdy, Moje
koleso šťastia.
Naučiť
podmienku.
prvú
Vyjadriť
súhlas,
odmietnutie.
1.podmienka.
MEV
OSR
Gr. výraz „“So do I/ Nor do I.
ENV
-
Používať
Pracujeme
každodenné výrazy
spolu
v dialógoch.
Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu
Listy a gratulácie.
-
Vytvoriť pojmové
mapy k slovesám.
Tvorba
Používať a poznať
frázové slovesá.
slovesá.
pojmových
máp
–
-
žiak vie správne vytvoriť
a použiť vo vete 1. podmienku
vie správne používať gr. výraz
So do I/Nor do I.
na základe jednoduchých fráz
dokáže vyjadriť súhlas/nesúhlas
ovláda jednoduchú
korešpondenciu – gratuláciu, email
vie vytvoriť pojmové mapy
k daným slovesám
OŽZ
DOV
-
vie správne používať osvojené
frázové slovesá
-
žiak vie na základe jednod. viet
popísať svetové oceány
vie správne používať trpný rod
v prít., min. a budúcom čase
vie vyjadriť možnosť pomocou
modálneho slovesa „might“
dokáže priradiť správny význam
k daným slovám
vie správne vyčítať informácie
z písomného prejavu
dokáže verbálne aj graficky
prezentovať predpoveď počasia
vie vytvoriť projekt na vybranú
tému
Frázové slovesá.
Naučiť
formu
trpného
rodu
v prítomnom,
minulom
a budúcom čase.
Ozrejmiť modálne
sloveso „might“.
Vedieť
vyjadriť
možnosť.
Priradiť
slovám Svet okolo nás
správny význam.
Zdokonaliť
písomný prejav.
Prezentovať
verbálne aj
graficky
predpoveď
počasia.
Oceány.
Trpný rod – prít., min. a budúci
čas.
Vyjadrenie možností.
Slová a ich význam.
Predpoveď počasia.
Myšlienkové mapy.
Leto vo Veľkej Británii.
Projekt – Divadelná hra
o priateľoch, Životné
prostredie, Leto v mojej
krajine.
-
NEMECKÝ JAZYK AKO 1. CUDZÍ JAZYK
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
3
1
4
6. ročník
3
3
7. ročník
3
3
8. ročník
3
3
9. ročník
3
3
Spolu:
15
1
16
Charakteristika predmetu:
Vyučovanie a ovládanie cudzích jazykov sa stalo v oblasti vzdelávania prioritnou požiadavkou pre nových členov EÚ. Cudzím jazykom sa v
súčasnosti venuje čoraz viac pozornosti, pretože ich aktívne ovládanie priamo ovplyvňuje fungovanie demokracie a formovanie osobnosti novodobého
európskeho občana. Problematika výučby cudzích jazykov odráža potrebu vytvorenia efektívnych podmienok pre celoživotné vzdelávanie, pričom základnou
filozofiou reforiem v oblasti jazykovej politiky je podporovať vznik multikultúrnej európskej spoločnosti, čo predpokladá dosiahnutie komunikačných
kompetencií minimálne v dvoch cudzích jazykoch. Všeobecným cieľom je zabezpeči ť dosiahnutie komunikačnej úrovne podľa A2/B1 a SERR v druhom CJ u
všetkých žiakov edukačného systému v SR na konci strednej školy. Nemecký jazyk patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, ktorej cieľom je
rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov, pričom sa jazyk chápe ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu
jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať. Význam nemeckého jazyka spočíva v tom, že je
nadregionálnym úradným a dokumentovaným jazykom v OSN a EÚ. Je materinským jazykom v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.
Nemecký jazyk má vysokú úžitkovú a komunikačnú hodnotu, pretože Rakúsko je naším bezprostredným susedom a Nemecko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko
ležia v zemepisnej blízkosti. Cestou nemecky hovoriacich médií (satelitná televízia, rozhlas, tlačené médiá, internet) a kontaktom s nemecky - hovoriacimi
turistami deti vnímajú a učia sa nemčinu ešte predtým, než sa v škole vôbec začínajú učiť nemecký jazyk. Dobré zvládnutie učiva nemeckého jazyka a najmä
jeho komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote, prispieva k
pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasti skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytuje živý jazykový základ a
predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie, umožňuje poznávať spôsob života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje
prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie. Vytvára podmienky pre spoluprácu školy na medzinárodných projektoch.
Ciele predmetu:
Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti nemeckého jazyka je ponúknuť žiakom nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné
tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe.
Učenie sa nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v nemeckom jazyku sú dôležité pre podporu mobility
v rámci Európskej únie, umožňujú žiakom plne využívať slobodu, pracovať a študovať v niektorých z jej členských štátov. Cieľom vyučovania rozšíreného
nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac
možností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní (či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie). V čase rozvoja
počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Preto úlohou vyučovania nemeckého jazyka na základnej škole
je, aby žiaci:









dostali pevné základy a na nich budovali svoje rečové zručnosti tak, aby ich mohli použiť v praxi
boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu
naučili sa používať rôzne doplňujúce materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi
mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v rôznych komunikačných situáciách v rovnováhe so štruktúrou
jazyka, t. j. mali primerané znalosti gramatiky
vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
sprostredkovať všeobecné vedomosti v nemeckom jazyku
umožniť dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom
prínos k celkovému vývinu žiaka a rovnomerná podpora jeho emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností
umožniť žiakovi lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie
Kognitívne ciele




vnímať postupné osvojovanie si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
získavať, odovzdávať informácie, vyjadrovať vlastné postoje a názory.
zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie.
zvyšovať jazykovú kultúru v ústnych i písomných jazykových prejavov.
Socioafektívne ciele






podporiť sebadôveru každého žiaka
pripraviť všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti a kultúrnej otvorenosti
zaručiť rovnaké šance sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov
pochopiť vzdelávanie v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa ako významný zjednocujúci činiteľ národného
spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania
nadobudnúť vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším
druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní
vypestovať vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania
normy spisovného jazyka.
Senzomotorické ciele

osvojiť si vedomosti a nadobudnúť kompetencie, ktoré umožnia žiakovi vzdelávať sa po celý jeho život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom
prostredí.
Kľúčové kompetencie:
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen
všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach.
Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí.
Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového
vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať.
Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia.
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A2 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:













získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
pochopiť zámer zadanej úlohy,
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie:
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. Na uskutočnenie
komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A2:
 rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže
používať,
 dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach,
ktoré vlastní
Jazyková kompetencia:





Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja.
bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,
vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie,
osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka známych situácií a tém,
niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.
Sociolingvistická kompetencia




Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:
komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov
a postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,
udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších bežných výrazov
učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska
limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede
Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:





sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická následnosť),
funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia,
záujmu, prekvapenia, rozčarovania, strachu,
vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru,
používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
Komunikačné zručnosti
Čítanie s porozumením







Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby :
dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové
harmonogramy,
vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,
rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,
pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články,
porozumel jednoduché osobné listy,
z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.
Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná:
 dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
 porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života,
 porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,
 vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
 porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
 rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
 pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel :
 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
 napísať jednoduché osobné listy,
 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie,
 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
 napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
 jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
Ústny prejav
Dialóg
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:





zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
povedať, čo sa mu páči a čo nie,
požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.


učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné
témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom
dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať
Monológ
Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:
 v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
 jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,
 komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných spojení a viet,
 vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
 opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
 učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo
nemá rád, atď. vo forme krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet
Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie – profil absolventa
stanovených pre úrovne A1 až B2 podľa SERR pre cudzie jazyky:
Spôsobilosti
26. Nadviazať
kontakt v súlade
s komunikačnou
situáciou
27. Vypočuť si a
podať informácie
28. Vybrať si
z ponúkaných
možností
29. Vyjadriť svoj
názor
Funkcie
Upútať pozornosť
Pozdraviť
Odpovedať na pozdrav
Rozlúčiť sa
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
Informovať sa
Potvrdiť (trvať na niečom)
Začleniť informáciu
Odpovedať na žiadosť
Identifikovať
Opísať
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)
Opraviť (korigovať)
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj súhlas
35. Reagovať vo
vyhrotenej
situácii
Vyjadriť svoj nesúhlas
Vyjadriť presvedčenie
Vyjadriť vzdor
Protestovať
Vyjadriť stupeň istoty
Vyjadriť svoje želania/túžby
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
Vyjadriť neznalosť
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť
Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie
Vyjadriť smútok, skľúčenosť
Vyjadriť sympatie
Vyjadriť fyzickú bolesť
Utešiť, podporiť, dodať odvahu
Vyjadriť nádej
Vyjadriť sklamanie
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
Ubezpečiť
Vyjadriť úľavu
Vyjadriť spokojnosť
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím
Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád
Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu
Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného
Urážať
Nadávať
36. Stanoviť,
oznámiť a prijať
pravidlá alebo
povinnosti
Vyjadriť príkaz/zákaz
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu
Získať povolenie, súhlas
Dať súhlas, povoliť niečo
30. Vyjadriť svoju
vôľu
31. Vyjadriť svoju
schopnosť
32. Vnímať
a prejavovať
svoje city
33. Vyjadriť
očakávania
a reagovať na ne
34. Predstaviť svoje
záľuby a svoj
vkus
37. Reagovať na
nesplnenie
pravidiel alebo
povinností
38. Reagovať na
príbeh alebo
udalosť
39. Ponúknuť a
reagovať na
ponuku
40. Reagovať na
niečo, čo sa má
udiať v
budúcnosti
41. Reagovať na
niečo, čo sa udialo
v minulosti
42. Reagovať pri
prvom stretnutí
43. Korešpondovať
Odmietnuť
Zakázať
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz
Vyhrážať sa , Sľúbiť
Obviniť, obviniť sa, priznať sa
Ospravedlniť sa
Odmietnuť obvinenie
Vyčítať
Vyjadriť záujem o niečo
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva
Vyjadriť prekvapenie
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo
Vyjadriť nezáujem
Žiadať od niekoho niečo
Odpovedať na žiadosť
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem
Odpovedať na návrh niekoho iného
Varovať pred niekým/niečím
Poradiť
Dodať odvahu/Podporiť
Adresovať niekomu svoje želanie
Spomenúť si na niečo/niekoho
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol
Pripomenúť
Kondolovať
Gratulovať
Predstaviť niekoho
Predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho
Privítať
Predniesť prípitok
Korešpondovať
44. Telefonovať
45. Vymieňať si
názory,
komunikovať s
niekým
46. Vypracovať
prezentáciu
47. Obohatiť/Doplniť
prezentáciu
48. Zúčastniť sa na
diskusii/Argumen
tovať
49. Uistiť sa
v rozhovore, že
moje slová/môj
výklad/môj
argument boli
pochopené
50. Porozprávať
niečo
Začať list
Ukončiť list
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor
Začať rozhovor
Ujať sa slova v rozhovore
Vypýtať si slovo
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili
Zabrániť niekomu v rozhovore
Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)
Oboznámiť s obsahom/osnovou
Rozviesť tému a osnovu
Prejsť z jedného bodu na iný
Ukončiť svoj výklad
Podčiarknuť/ dať do pozornosti
Odbočiť od témy (digresia)
Vrátiť sa k pôvodnej téme
Uviesť príklad
Navrhnúť novú tému/nové body diskusie
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie
Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie
Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického
slova/vyjadrenia/frázy
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
Hľadať slovo/vetu
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
Rozprávať príbeh
Začať príbeh, historku, anekdotu
Zhrnúť príbeh, historku
Obsah vzdelávania – témy









Rodina: poskytnúť informácie o sebe, členoch rodiny, príbuzných, o živote v rodine, prácach v domácnosti, vzájomnej pomoci v rodine, režime dňa,
priateľských vzťahoch, priateľoch.
Bývanie: dom, byt, prostredie, rastliny a zvieratá v najbližšom okolí, bydlisko, skrášľovanie bytu a svojho životného prostredia, jeho ochrana.
Škola: adresa školy, trieda, život v škole, rozvrh hodín, učebné predmety a iné činnosti v škole, záujmové krúžky, školská knižnica, skrášľovanie triedy,
školy.
Mesto a doprava: sídliská, dopravné prostriedky, mestská doprava, dopravné predpisy pre chodcov, cyklistov.
Príroda: ročné obdobia – počasie a príroda, práce v ovocnom sade a v záhrade, domáce, poľné a lesné zvieratá, zvieratá v ZOO, ochrana lesov, vtáctva,
zveri, čas presný a približný, kalendár.
Zdravie: osobná hygiena a správna životospráva, odev a obuv, jedlá, choroby a úrazy, predchádzanie chorobám, starostlivosť o chrup, u lekára.
Voľný čas: hry, športy, záľuby, turistika, orientácia v prírode, určovanie svetových strán, plávanie, bicyklovanie, loptové hry, hra na hudobnom nástroji,
návšteva CVČ, knižnice, ručné práce, majstrovanie.
Obchody a služby: nákupy v rozličných obchodoch, na trhu, tržnici, pošta, podávanie listu, pohľadnice, balíka, kupovanie poštových známok.
Naša vlasť a mesto: pamätihodnosti a prírodné osobitosti bydliska a okolia, známe mestá v okolí, rieky, hory; Bratislava – hlavné mesto.
Komunikatívne a sociálno interakčné kompetencie:







žiak vie diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor,
pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň ,
využívať informačné a komunikačné prostriedky,
spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu,
pracovať v atmosfére úcty a tolerancie,
posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúctu,
pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu.
Interpersonálne a intrapersonálne kompetencie:





žiak dokáže vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových, grafických; učebníc, slovníkov, kníh, atlasov, novín,
webových stránok...),
poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami, termínmi, znakmi a symbolmi,
využívať poznatky z rôznych predmetov,
zamýšľať sa nad problémami a formulovať vlastné názory a postoje,
hodnotiť vlastnú prácu,


vyhľadávať a triedi ť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať v procese učenia, tvorivých činnostiach a v praktickom živote,
plánovať, organizovať a riadiť svoje učenie, posudzovať pokrok a formulovať príčiny neúspechov.
Kompetencie tvorivo rieši ť problémy:







rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania,
vytváranie vlastných názorov na problémové situácie,
hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia,
pri riešení problémov objavovať súvislosti,
vyhľadáva ť informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, podobné a odlišné znaky,
samostatne rieši ť problémy; voliť vhodné spôsoby riešenia,
obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí.
Stratégie vyučovania:
Východiskom výučby cudzieho jazyka musia byť produktívne sily vedomia žiaka, predovšetkým prirodzená zvedavosť, spontánnosť, radosť z nových
poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, ktorá sa v priebehu pubertálneho vývoja mení a získava iné formy vplyvom meniacich sa záujmov.
Vyučovací proces treba zamerať na z roka na rok sa meniace vedomie žiaka , na jeho skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov. Je dôležité
rozvíjať súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať aj v bežnom
živote. V usporiadaní predmetu sa do popredia dostávajú komunikačné spôsobilosti a v úzadí sa ocitli jazykové pojmy. Najväčší dôraz sa pritom kladie na
vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a podobne.
Realizačná rovina vzdelávania sa priklonila ku konštruktivistickému prístupu k učeniu. To znamená, že riešením úloh žiak sám prichádza na základe
usmerňovaného zážitkového vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci systematizuje a zovšeobecňuje.
Pokračuje sa v komunikačno-zážitkovom vyučovaní. Veľkú pozornosť treba venovať získaniu komplexných kompetencií, nutná je spolupráca aj s inými
vyučovacími predmetmi, ktoré rozvíjajú ďalšie stratégie čítania s porozumením. Veľký dôraz je na vlastnej produkcii ústnych aj písaných prejavov samotnými
žiakmi. Podmienkou úspešného zvládnutia obsahu vyučovania sú vhodne a efektívne volené metódy a formy práce na vyučovacej hodine.
V nemeckom jazyku sa uplatňujú hlavne tieto pedagogické stratégie vyučovania:
 výkladovo-ilustratívne metódy
 metódy výkladovo – problémové
 heuristické metódy
 výskumné metódy
 riešenie problémových úloh
 didaktické hry


















skupinová práca, individuálne vyučovanie, frontálne vyučovanie
expozičné metódy ( vysvetľovanie, rozprávanie, rozhovor, pozorovanie, beseda)
získavanie informácií (práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií, prezentovanie návrhov)
motivačné metódy ( motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia)
aktivizujúce metódy ( diskusia, inscenačná metóda)
fixačné metódy ( precvičovanie a opakovanie)
samostatné štúdium
písomné práce
práca s IKT a s médiami
dramatizácia a výtvarné činnosti
fonetické rozcvičky, didaktické jazykové hry, prezentácie vlastných písaných a hovorených textov, dialógy
rolové hry
preverovanie vedomostí testom, pravopisné zručnosti diktátom
vlastná tvorba, brainstorming, originalita myslenia, elaborácia, rozvíjanie zvedavosti, zvyšovanie sily predstavivosti, obrazotvornosti, fantázie
rolové čítanie, dramatizácia, pantomíma, simulácia životných situácií
stratégie učenia a myslenia EUR, rozvíjanie kritického myslenia, kooperatívne učenie, partnerské učenie, homogénne alebo heterogénne skup.
doplňovačky, prešmyčky, krížovky, tajničky apod.
demonštrácia, prezentácia, projekt






Učebné zdroje
dostupná literatúra – časopisy
učebnica, slovníky
internet, televízia, rozhlas
tvorba projektov, prezentácií
účasť v súťažiach
tvorba časopisu, vlastná tvorba, program, nástenka k určitej udalosti.
Hodnotenie:
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Prospech žiakov je klasifikovaný známkami klasifikačnej stupnice : 1, 2, 3, 4, 5.
( 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný)
Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme klasifikáciu priebežnú a celkovú (I. a II. polrok). Na kontrolu vedomostí a zručností slúži písomné a ústne
skúšanie.
Spôsoby získania podkladov pre klasifikáciu:




sústavným diagnostickým pozorovaním žiakov, sledovaním výkonu a jeho pripravenosti na vyučovanie
rôznymi druhmi skúšok (ústnymi, písomnými, didaktickými testami)
praktickými skúškami, ktoré sú predpísané učebnými osnovami
analýzou výsledkov rôznych činností žiaka (didaktické hry, aktivita, projekty, tvorivosť, prezentácie, vzťah k predmetu, úroveň komunikácie,
zabezpečovanie rôznych písomných, obrazových a iných prameňov, scénky a pod. )
 konzultáciou s ostatnými učiteľmi a podľa potreby s pracovníkmi PPP, špeciálnym pedagógom s rešpektovaním žiakov so ŠVVP
 rozhovorom so žiakom a jeho zástupcami
Žiak musí byť z predmetu skúšaný ústne, písomne, alebo prakticky aspoň 2x v každom klasifikačnom období. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej
klasifikácie a poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Výsledky písomných a grafických skúšok oznámi žiakovi najneskôr do 14
dní.
Pri klasifikácii výsledkov sa hodnotí:














celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných faktov, definícií
kvalita a rozsah získaných zručností
schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh
schopnosť používať a zovšeobecňovať praktické činnosti
kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť, tvorivosť, vzťah k činnostiam
presnosť, výstižnosť, jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu
osvojenie účinných metód samostatného štúdia
preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopnosť pracovať s textom – porozumenie
pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie, s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh
optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka, v nižších ročníkoch sa odporúča pristupovať k tvorbe záverov na základe
stručnej osnovy danej učiteľom
pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojených poznatkov je vhodné uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej
odpovede žiaka
hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu
úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov
podľa kritérií po vzájomnej dohode učiteľov
uprednostňovať kladnú motiváciu, pochvalu, povzbudenie
 dať žiakovi možnosť opraviť si známku v prípade zlyhania, rešpektovať jeho osobnosť a problémy
Pri hodnotení žiakov dodržiavame tieto zásady : motivačný charakter hodnotenia, spätnú väzbu, individuálny prístup, jasné určenie pravidiel a kritérií
klasifikácie, systém sebahodnotenia žiakov a hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a žiakov mimoriadne nadaných.
Klasifikácia testov v %
100% - 90%
1
89 % - 75%
2
74 % - 55%
3
54 % - 30%
4
29 % - 0 %
5
Klasifikácia diktátov
1–
3 chyby
1
4–
6 chýb
2
7–
9 chýb
3
10 – 12 chýb
4
13 - a viac chýb 5
Predmet: Nemecký jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má naučiť správnu výslovnosť, počúvať, reprodukovať a reagovať.
Žiak sa má naučiť číslovky do
12, utvoriť kladnú a zápornú
odpoveď.
Žiak sa má naučiť slovnú zásobu k téme rodina a moja izba, vedieť sa
predstaviť a používať zápor.
Tematický celok
AHOJ DETI!
ZOZNÁMENIE
VOĽNÝ ČAS
ŠPORT
RODINA
BÝVANIE
5. ročník
Obsahový štandard
Úvod do jazyka, jazyk a jeho
zvláštnosti,
Nemecká abeceda, výslovnosť,
pravopis, výnimky
Pozdrav
Pozdrav pri príchode a odchode
Stavba jednod. oznamovacej vety.
Časovanie slovies
Výkonový štandard
 žiak sa naučí správnu výslovnosť
nemeckých slov a intonáciu
 naučí sa reprodukovať nemecké slová
 žiak dokáže reagovať na pozdrav
 vníma otázku a vie odpovedať kladne
aj záporne
Hry detí vo voľnom čase.
 žiak sa naučí počítať do 12
Nemecké mená chlapcov a dievčat,  vie správne použiť osobné zámená
osobné zámená on , ona.
„on“, „ona“
Zékladné číslovky do 12.
 vie správne použiť kladnú aj
Športovanie a zdravé využívanie
zápornú odpoveď
voľného času
 žiak vie správne utvoriť priamu
Tvorba priamych otázok
otázku
Rodina a jej členovia.
Vzťahy v rodine.
Nemecko na mape Európyvýznamné mestá.
Nábytok a zariadenie.
Tvorba dialógov.
Určitý a neurčitý člen, zápor :
žiadny, žiadna, žiadne,
privlastňovacie zámená- môj, tvoj
 žiak vie vymenovať členov svojej
rodiny
 vie sa predstaviť- ako sa volá, kde
býva, koľko má rokov
 žiak vie opísať zariadenie svojej izby,
domu
 vie správne používať privlastňovacie
zámená môj, tvoj
 vie napísať stručný list priateľovi
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
MUV
MEV
DOV
OSR
ENV
MEV
OSR
OSR
MUV
REG
Poznámky
Žiak sa má naučiť vymenovať
školské pomôcky, radové číslovky do 12,
naučiť sa prídavné mená.
Žiak sa má naučiť dni v týždni
mesiace, ročné
obdobia, reagovať na ceny,
svoj režim dňa.
Žiak sa má naučiť vymenovať
zvieratá, ich
vlastnosti s použitím zisťovacích otázok.
ŠKOLA
Školské pomôcky.
Čo nosím v školskej taške ?. Je to
veľké, okrúhle ?
Dni v týždni, použitie predložky
Rozvrh
hodínvyučovacie
predmety-vyjadrenie vzťahu k nim.
Môj týždenný plán.
Základné číslovky do 1000
Základné matematické operácie
Tvorba zložených slov
OBCHODY A
SLUŽBY
V obchode, nákupy v hračkárstve.
Koľko to stojí ? Aké sú ceny?
Časové údaje - hodiny.
Časti dňa : ráno, dopoludnia, na
obed, popoludní, večer, v noci
Dni, mesiace, ročné obdobia
Režim dňa a každodenné činnosti
Časovanie nepravidelných slovies
Modálne sloveso „ chcieť“
PRÍRODA
Zvieratá žijúce vo voľnej prírode
Zvieratá žijúce v zajatí.
Ochrana prírody.
Akého veku sa dožívajú zvieratá ?
Aké sú zvieratá, čo všetko vedia ?
Starostlivosť o zvieratká v ZOO.
Vlastnosti zvierat
Tvorba zisťovacích otázok
 žiak vie vymenovať školské pomôcky
 vie charakterizovať predmet pomocou
prídavných mien : dlhý, krátky, veľký,
malý…
 vie správne použiť radové číslovky
 žiak dokáže vymenovať dni v týždni
 vie vymenovať jednotlivé vyučovacie
predmety
 dokáže vyjadriť svoj názor a vzťah
k predmetom v škole
 vie reagovať na príkazy učiteľa
 žiak sa dokáže informovať o cene
tovaru, dokáže viesť a zapojiť sa do
dialógu o nákupoch
 žiak vie pomenovať dni v týždni,
mesiace a ročné obdobia
 vie čítať s porozumením, vie
porozprávať o sebe, o svojej rodine
 žiak dokáže porozprávať o svojom
režime dňa
OSR
MUV

ENV
OŽZ
OSR
GLV



žiak vie pomenovať rôzne zvieratá,
ich vlastnosti, čo vedia robiť, čím sa
živia, či sú nebezpečné, na ktorých
kontinentech žijú
žiak vie pomocou slovesa môcť
opísať schopnosti zvierat
vie používať vo výpovedi množné
číslo podstatných mien
vie používať zisťovacie otázky
MUV
GLV
FIG
FIG
GLV
Predmet: Nemecký jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má naučiť rozkazovací
spôsob a stupňovanie prídavných mien.
Žiak sa má naučiť používať stupňované prídavné mená, reagovať na podnet,
vyjadriť svoj názor, používať
modálne slovesá.
Žiak sa má naučiť vymenovať
jedlá a nápoje,
spýtať sa na cenu v reštaurácii,
vyjadriť svoj názor.
Tematický
celok
CIRKUS
ŠKOLA
V
CIRKUSE
JEDLO A
PITIE
6. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Cirkus – predstavenie.
Mapa Európy- názvy štátov.
Čo dokážu zvieratká v cirkusovej manéži.
Novinový článek, telefonický rozhovor.
Predložky s akuzatívom
Stupňovanie prídavných mien



Ako žijú cirkusové deti?
Cirkusová škola
Aký by mal byť učiteľ a učiteľka ?
Vlastnosti zvierat.
Čo všetko dokážu zvieratá ?
Gr. Modálne sloveso –mať povinnosť,
chcieť Rozkazovací spôsob

Zdravé a nezdravé stravovanie
Raňajky, obed, večera
Recepty v kuchárskej knihe
Koľko stojí strava?
Čo máš dnes na desiatu ?
Správanie sa v jedálni, reštaurácii
Aký druh jedla to je? Čo je to za jedlo?





žiak vie použiť rozkazovací spôsob
vie prezentovať a obhájiť svoj názor
vie správne použiť stupňované
prídavné mená
dokáže rozprávať na danú tému
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
OSR
ENV
žiak vie stupňovať prídavné mená MUV
a vhodne ich použiť
TPPZ
žiak vie reagovať na podnety
v rozhovore
naučí sa vyjadriť svoj názor
vie správne použiť modálne slovesá
vo vete a zachovať vetný rámec
žiak sa naučí vymenovať niektoré FIG
druhy potravín a nápojov
OSR
 vie uviesť cenu a opýtať sa na ňu
 naučí sa vyjadriť
čo najradšej
jedáva, čo mu chutí a čo nie
Poznámky
Žiak sa má naučiť jednoduchý
recept, vytvoriť
jedálny lístok,
poprosiť a poďakovať.
Žiak sa má naučiť časti ľudského tela, vyjadriť
čo ho bolí, definovať zdravú
a nezdravú výživu.
Žiak sa má naučiť rôzne druhy
oblečenia, opísať
počasie, určiť
trasu cesty.
SLUŽBY
ZDRAVIE
U LEKÁRA
MÓDA
POČASIE
V reštaurácii, v jedálni
Jedálný lístok – čo sa podáva
Globálne problémy nášho sveta
Obezita- anorexia?
Prvá detská reštaurácia na svete
Modálne sloveso – chcieť
v podmieňovacom spôsobe

U lekára.
Čo nás bolí, keď sme chorí ?
Časti ľudského tela
Čo musíme jesť, aby sme boli zdraví ?
Čo nesmieme jesť
V nemocnici
Modálne slovesá – musieť, smieť, tvorba
vetného rámca

Oblečenie a móda – módne trendy
Predpoveď počasia
Obliekame sa podľa ročných období
Privlastňovacie zámená
Vedľajšie vety : Keď je zima, obliekam
si….
Nemecko na mape Európy
Cestujeme z – cez – do…
Udanie smeru, vytýčenie trasy











žiak vie použiť jednoduché vety na
opis receptu obľúbeného jedla
dokáže vytvoriť jednoduchý jedálny
lístok
vie povedať čo sa bude podávať
v pondelok, utorok...
vedie rozhovor v reštaurácii, vie
poprosiť a poďakovať
žiak vie pomenovať časti ľudského
tela
vie vyjadriť, čo ho bolí
vie vyjadriť, čo musí a nesmie jesť a
piť, aby bol zdravý
vie sa zapojiť do rozhovoru u lekára
dokáže vyjadriť svoj názor
OSR
FIG
GLV
OŽZ
OSR
ENV
GLV
FIG
žiak sa naučí vymenovať rôzne druhy MEV
oblečenia, čo si oblieka, keď je OSR
horúco, prší, sneží
žiak vie vyjadriť a opísať počasie, na
jar, v lete…
žiak sa naučí vyjadriť smer cesty,
odkiaľ a kam cestuje
vie sa zapojiť do rozhovoru o
cestovaní, určiť trasu cesty
GLV
FIG
Predmet: Nemecký jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má naučiť používať vety s „keď“, časovať sloveso
„vedieť“,
používať datív.
Žiak sa má naučiť časovať pravidelné slovesá
v Préterite, ve –
dieť reprodukovať text.
Žiak sa má naučiť používať
zvratnú časticu
„sa, si“, porozumieť počutému
textu.
Tematický
celok
VOĽNÝ ČAS
VIDIEK
ZÁBAVA
7. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Na hrade straší
Vedľajšie vety so spoj. „keď“
Datív podstatných mien
Zmiešané skloňovanie
Predložky s Datívom
Modálne sloveso „vedieť“

Ako to bolo kedysi a ako je to dnes
Život na gazdovskom dvore
Préteritum- jednoduchý minulý čas
Modálne slovesá v minulom čase
Préteritum silných, slabých slovies
Vedľajšie vety časové so spojkou „keď“


Porovnanie minulosti s pritomnosťou,
História cirkusu
Piráti brázdili oceány
Préteritum slovies s odlučiteľnými predponami.
Vedľajšie vety časové.
Préteritum silných sloves.








Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
upevnia si použivanie a slovosled MEV
MUV
vedľajších viet s „ked“
naučia sa časovať modálne sloveso OSR
„vedieť“ a zopakujú si ostatné
modálne slovesá
osvoja si používanie dativu podstatných mien s určitým a neurčitým
členom
žiak vie časovať slovesá v Préterite OSR
osvojí si používanie slovesa byť a
MUV
mať v minulom čase
GLV
vie chronologicky zoraďiť dej do
MEV
celku a reprodukovať ho
žiak na zákl. posluchu dokáže
tvorivo zmeniť obsah textu, vie
používať vedľ. vety časové s „keď“
žiak vie použit časticu „sa, si“
žiak sa nauči spievať piesne
žiak vie porozprávať stručne obsah
textu na základe posluchu
vie používať vedľajšie vety časové
TPPZ
GLV
MEV
MUV
FIG
Poznámky
FIG
Žiak sa má naučiť voľne reprodukovať prečítaný a počutý
text, pochopiť
rozdiel medzi
priamym a nepriamym slovosledom.
Žiak sa má naučiť vyjadriť svoj
názor, reagovať
na podnet, orien
tovať sa na mape Nemecka,
opísať režim
dňa.
PÍRODA A
ZVIERATÁ
VOĽNÝ ČAS
PRÍRODA
Domáce zvieratá
Mačka domáca , na trhu.
Vedľajšie vety so spojkou „pretože“.
Priraďovacie súvetia so spojkou „lebo“,
slovosled priamy a nepriamy
Neurčitý člen, samostatné neurčité
zámeno „jeden, jedna, jedno“

Informačný list.
Návrhy a podnety k programu.
Príroda a jej krásy. Ochrana životného
prostredia
Prírodné krásy Nemecka
Orientácia na mape, vyznačenie trasy
Použitie zvratných slovies na vyjadrenie
nálady a pocitov.
Opytovacie zámená „Ktorý,Ktorá,Ktoré?“
Predložkové väzby








žiak vie reprodukovať prečítaný a OSR
ENV
počutý text
GLV
vie samostatne dokončit text
žiak sa nauči použivať priamy a
nepriamy slovosled
žiak si osvojí význam modálního
.slovesa „chcel by som“, vie ho
časovať
žiak dokáže reagovať na podnety
v písanom texte,vie vyjadriť svoje
názory, mať návrhy
žiak pozná mapu Nemecka a vie sa
na nej orientovať
žiak dokáže na základe prečítaného
textu opísať krásy prírody Nemecka
vie vyjadriť svoje pocity
vie opísať svoje každodenné činnosti pomocou zvratných slovies
MUV
GLV
ENV
FIG
Predmet: Nemecký jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má naučiť opísať
vlastnosti, klásť
priame a nepriame otázky, opísať svoje koníčky.
Žiak sa má naučiť časovať slovesá v Perfekte,
porovnať vzdelávanie a zábavu v stredoveku a dnes.
Tematický
celok
VOĽNÝ
ČAS
CHLAPCI A
DIEVČATÁ
NA
HRADE
8. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Akí sú chlapci, aké sú dievčatá?
Čo si myslia chlapci o dievčatách a
dievčatá o chlapcoch?
Reportáž.
Využívanie voľného času, koníčky.
Reálie Nemecka.
Vedľajšie vety so spojkou „že“
Priama a nepriama otázka .
Použitie častice „či“ v nepriamej otázke.

Ako sa žilo v stredoveku?
Zábava, poľovačky, rytierske zápasy
Hry a vyučovanie v středověku.
Nemecké reálie.
Orientácia na mape
Zložený minulý čas - Perfektum
Perfektum silných a slabých slovies
Perfektum slovies s odlučit. aj
neodlučitelnou predponou, slovesá
končiace na -ieren









Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Poznámky
žiak dokáže vyjadriť svoj názor, vie
opísať vlastnosti spolužiakov
vie klásť priame a nepriame otázky
vie používať slovesá v préterite
vie používať vo vydrení súvetia
s vedľajšími vetami
žiak vie porozprávať o svojich
koníčkoch
OSR
MUV
GLV
TPPZ
ENV
FIG
žiak vie porozprávať o živote
rytierov s použitím minulého času
naučí sa časovať slovesá v Perfekte
vie vyjadriť svoj názor na hry,
učenie mladých ľudí v stredoveku a
porovnať ich so súčasnosťou
na základe známej slovnej zásoby
vie opísať obrázok
vie reagovať na podnet
OSR
GLV
TPPZ
MEV
MUV
Žiak sa má naučiť porovnať
bývanie v meste a na vidieku,
opísať svoju izbu, obhájiť svoj
názor.
Žiak sa má naučiť vymenovať
obchody a zaria
denia v meste,
osloviť, spýtať
sa na cestu, poďakovať.
Žiak sa má naučiť opísať
vzhľad spolužiaka, jeho
vlastnosti, postavenie v kolektíve.
BÝVANIE
DOM ČI
BYT?
MESTO A
DOPRAVA
ŠKOLA
Rôzne možnosti bývania
Bývanie v meste a na vidieku, klady a
zápory
Zariadenie bytu, domu
Perfektum modálnych slovies
Perfektum slovies byť, stať sa
Pomocné sloveso „byť“ v perfekte
Jednorázový minulý dej so spojkou
„keď“

Plán mesta
Obchody a služby v meste a na vidieku,
výhody a nevýhody, nákupy-koľko to
stojí ?
Udanie smeru, orientácia v meste
Cestovný poriadok, bezpečnosť na
cestách
Predložky s 3. a 4. p. – Kam? Kde?
Odkiaľ?

Existuje ideálna škola?
Pproblémy v škole
Správanie sa voči sebe, šikanovanie
Triedne tablo
Prídavné mená v prívlastku po určitom a
neurčitom člene
Skloňovanie prídavných mien v prívlastku










žiak vie porovnať výhody a
nevýhody bývania v meste a na
vidieku
žiak vie pomenovať zariadenie
svojej izby, bytu, domu
vie pomenovať doplnky a ich
rozloženie v byte
vie vyjadriť svoj názor a obhájiť ho
TPPZ
OSR
ENV
GLV
MEV
FIG
DOV
žiak sa dokáže spýtať na smer cesty
a viesť dialóg
vie pomenovať rôzne obchody,
zariadenia
žiak dodržiava bezpečnostné
predpisy na cestách
dokáže osloviť a poďakovať sa za
informáciu
MUV
GLV
ENV
FIG
DOV
sme si všetci rovní, obľúbení a neobľúbení spolužiaci
žiak vie použiť prídavné mená
v prívlastku na opis vzhľadu spolužiaka
vie samostatne porozprávať o ľubovoľnej prebratej téme
vie správne používať gramatické
pravidlá
OSR
GLV
MEV
MUV
TPPZ
Predmet: Nemecký jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má naučiť prerozprávať obsah textu,
vyjadriť svoj
názor, zapojiť
sa do rozhovoru.
Žiak sa má naučiť chronologicky zoradiť
udalosti , vymyslieť vlastný
príbeh.
Žiak sa má naučiť zapojiť sa
do rozhovoru na
danú tému, vedieť klásť otázky, vyjadriť
svoj názor.
Tematický
celok
NEUVERITEĽNÉ
PRÍBEHY
ŠKOLA
VOĽNÝ
ČAS
FILM
9. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Príbehy z dávnych čias.
Súčastnosť: aj my si pomáhame drobnými
klamstvami?
Stalo sa to, či nie?
Prídavné mená v prívlastku v 4.p. Sg. a
Pl., ich časovanie, vedľ. vety časové so
spoj. skôr ako, predtým než, počas toho
ako
 žiak číta s porozumením, dokáže
odpovedať na otázky a prerozprávať
dej textu
 žiak sa vie zapojiť do dialógu,
reagovať na otázky
 žiak vie vyjadriť svoj názor na
informácie z textu
 žiak dokáže rozoznať dej minulý a
predminulý
 žiak dokáže správne chronologicky
zoradiť jednotlivé udalosti do celku
podľa časovej následnosti
 žiak vie porozprávať a vymyslieť
vlastný neuveriteľný príbeh s použitím
minulého a predminulého času
a následne ho aj výtvarne spracovať
OSR
MUV
GLV
ENV

MEV
MUV
FIG
Novinárske kačice, čo je pravda a čo nie?
Neuveriteľné príbehy zo školských lavíc
Ospravedlnenia v škole
Rozvoj komunikačných zručností,
tvorivosti a fantázie.
Predminulý čas pluskvam-perfektum
Kto pracuje vo filmovom priemysle?
Ako vzniká film?
Filmové štúdiá, herci, herečky, režisér
Točíme film.
Činný a trpný rod, časovanie slovies
v trpnom rode, v prítom.čas e a préterite
žiak sa vie na základe získaných
informácií zapojiť do rozhovoru o
filmoch , natáčaní
 žiak vie klásť otázky a odpovedať na
ne
 žiak dokáže aktívne používať trpný
rod v rozhovore
 vyjadrí svoj postoj, názor a vie ho
obhájiť
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Poznámky
TPPZ
GLV
OSR
MUV
FIG
GLV
Žiak sa má naučiť rozlíšiť dej
činný a trpný,
kto je nositeľom
deja, rozprávať
o filme.
Žiak sa má naučiť prezentovať
pozitíva robota
v domácnosti,
vymenovať vynálezy.
Žiak sa má naučiť vymenovať
spolkové krajiny, porovnať
nemeckú a slovenskú kuchyňu.
FABRIKA
NA SNY
SLUŽBY
NEMECKÁ
KUCHYŇA
Filmová škola v Mníchove.
Filmové triky , kúzla a efekty.
Ako vznikajú rôzne zvuky k filmom?
Točíme zvukový film
Vetný rámec viet v prít.čase a préterite
vetný rámec viet v trpnom rode
v priraďovacom a podraďovacom súvetí
Robot v domácnosti by nám uľahčil
prácu.
Vynálezy, ktoré zmenili svet.
Vynálezy, ktoré majú budúcnosť.
Vedľajšie vety vzťažné uvedené
vzťažnými zámenami ktorý, ktorá, ktoré,
ich skloňovanie
 žiak si uvedomuje rozdiel vo vetách
činných a trpných, dokáže rozlíšiť kto
je vykonávateľom deja
 žiak dokáže porozprávať o svojom
najobľúbenejšom filme, hercovi,
režisérovi
 vie tvoriť otázky a odpovedať na ne
 žiak vie na základe získaných
informácií porozprávať o výhodách
robota v domácnosti,
 žiak vie definovať útulný domov,
robia ho takým spotrebiče?
 žiak vie vymenovať vynálezy, ktoré
ovplyvnili život človeka
MEV
MUV
GLV
OSR
FIG
Vynálezy v kuchyni
Jedálny lístok.
Špeciality nemeckej kuchyne.
Spolkové republiky a ich špeciality.
Zlepšovacie návrhy mladých ľudí.
Vzťažná príslovka kde, slovosled
vzťažnej vety, Podmieňovací spôsobkonjuktív

TPPZ
MUV
GLV
ENV
FIG




žiak vie vymenovať spolkové
krajiny a ich kulinárske špeciality
žiak vie rozprávať o špecialitách
slovenskej kuchyne
žiak vie klásť otázky a odpovedať
na ne
žiak sa vie zapojiť do diskusie
pozná recept na svoje obľúbené
jedlo
TPPZ
OSR
ENV
GLV
FIG
NEMECKÝ JAZYK AKO 2. CUDZÍ JAZYK
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
-
6. ročník
1
1
2
7. ročník
1
1
2
8. ročník
1
1
2
9. ročník
1
1
2
Spolu:
4
4
8
Charakteristika predmetu:
Vyučovanie a ovládanie cudzích jazykov sa stalo v oblasti vzdelávania prioritnou požiadavkou pre nových členov EÚ. Cudzím jazykom sa v
súčasnosti venuje čoraz viac pozornosti, pretože ich aktívne ovládanie priamo ovplyvňuje fungovanie demokracie a formovanie osobnosti novodobého
európskeho občana. Problematika výučby cudzích jazykov odráža potrebu vytvorenia efektívnych podmienok pre celoživotné vzdelávanie, pričom základnou
filozofiou reforiem v oblasti jazykovej politiky je podporovať vznik multikultúrnej európskej spoločnosti, čo predpokladá dosiahnutie komunikačných
kompetencií minimálne v dvoch cudzích jazykoch. Všeobecným cieľom je zabezpečiť dosiahnutie komunikačnej úrovne podľa A2/B1 a SERR v druhom CJ u
všetkých žiakov edukačného systému v SR na konci strednej školy. Nemecký jazyk patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, ktorej cieľom je
rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov, pričom sa jazyk chápe ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu
jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať. Význam nemeckého jazyka spočíva v tom, že je
nadregionálnym úradným a dokumentovaným jazykom v OSN a EÚ. Je materinským jazykom v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.
Nemecký jazyk má vysokú úžitkovú a komunikačnú hodnotu, pretože Rakúsko je naším bezprostredným susedom a Nemecko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko
ležia v zemepisnej blízkosti. Cestou nemecky hovoriacich médií (satelitná televízia, rozhlas, tlačené médiá, internet) a kontaktom s nemecky - hovoriacimi
turistami deti vnímajú a učia sa nemčinu ešte predtým, než sa v škole vôbec začínajú učiť nemecký jazyk. Dobré zvládnutie učiva nemeckého jazyka a najmä
jeho komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote, prispieva k
pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasti skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytuje živý jazykový základ a
predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie, umožňuje poznávať spôsob života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje
prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie. Vytvára podmienky pre spoluprácu školy na medzinárodných projektoch.
Ciele predmetu:
Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti nemeckého jazyka je ponúknuť žiakom nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné
tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe.
Učenie sa nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v nemeckom jazyku sú dôležité pre podporu mobility
v rámci Európskej únie, umožňujú žiakom plne využívať slobodu, pracovať a študovať v niektorých z jej členských štátov. Cieľom vyučovania rozšíreného
nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac
možností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní (či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie). V čase rozvoja
počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Preto úlohou vyučovania nemeckého jazyka na základnej škole
je, aby žiaci:









dostali pevné základy a na nich budovali svoje rečové zručnosti tak, aby ich mohli použiť v praxi
boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu
naučili sa používať rôzne doplňujúce materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi
mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v rôznych komunikačných situáciách v rovnováhe so štruktúrou
jazyka, t. j. mali primerané znalosti gramatiky
vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
sprostredkovať všeobecné vedomosti v nemeckom jazyku
umožniť dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom
prínos k celkovému vývinu žiaka a rovnomerná podpora jeho emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností
umožniť žiakovi lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie
Kognitívne ciele




vnímať postupné osvojovanie si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku
získavať, odovzdávať informácie, vyjadrovať vlastné postoje a názory.
zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie.
zvyšovať jazykovú kultúru v ústnych i písomných jazykových prejavov.
Socioafektívne ciele






podporiť sebadôveru každého žiaka
pripraviť všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti a kultúrnej otvorenosti
zaručiť rovnaké šance sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov
pochopiť vzdelávanie v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa ako významný zjednocujúci činiteľ národného
spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania
nadobudnúť vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším
druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní
vypestovať vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania
normy spisovného jazyka.
Senzomotorické ciele

osvojiť si vedomosti a nadobudnúť kompetencie, ktoré umožnia žiakovi vzdelávať sa po celý jeho život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom
prostredí.
Kľúčové kompetencie:
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva
nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych
podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z
konkrétnych oblastí.
Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového
vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať.
Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia.
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
 získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
 uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
 opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
 pochopiť zámer zadanej úlohy,
 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie:
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. Na uskutočnenie
komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
 rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže
používať,
 dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach,
ktoré vlastní,
 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
 má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
 prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú
 súčasťou osvojeného repertoáru,
 ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s
cudzincami,



dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,
dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
 dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti,
 dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
 dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
 dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie
výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu
Komunikačné zručnosti
Čítanie s porozumením










žiak vie zamerať svoje čítanie podľa potreby
pochopiť význam textu
pochopiť formálnu stránku textu
odlíšiť vetu a text
rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc
pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie
pochopiť význam lexikálnych jednotiek
Počúvanie s porozumením



žiak dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď
ľudia hovoria pomaly a jasne,
rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Písomný prejav
 žiak dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
 dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
 príslušnosť , adresa, telefón a podobne, dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,
 vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,
„ale“ alebo „pretože“.
 organizovať text z hľadiska kompozície
 zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania
 štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia
 používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií
 opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis
 rešpektovať jazykové pravidlá
Ústny prejav
Dialóg
 žiak dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju
výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať , čo sa pokúša povedať,
 dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na
 známe témy, používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýta ť sa niekoho ako sa má,
 vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
 rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché
informácie, ktoré sa dozvie, rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť .
 vie organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou
 používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií
 používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie
 rešpektovať jazykové pravidlá
Monológ
 žiak dokáže využíva ť jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
Komunikatívne a sociálno interakčné kompetencie:







žiak vie diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor,
pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň ,
využívať informačné a komunikačné prostriedky,
spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu,
pracovať v atmosfére úcty a tolerancie,
posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúctu,
pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu.
Interpersonálne a intrapersonálne kompetencie:







žiak dokáže vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových, grafických; učebníc, slovníkov, kníh, atlasov, novín,
webových stránok...),
poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami, termínmi, znakmi a symbolmi,
využívať poznatky z rôznych predmetov,
zamýšľať sa nad problémami a formulovať vlastné názory a postoje,
hodnotiť vlastnú prácu,
vyhľadávať a triedi ť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať v procese učenia, tvorivých činnostiach a v praktickom živote,
plánovať, organizovať a riadiť svoje učenie, posudzovať pokrok a formulovať príčiny neúspechov.
Kompetencie tvorivo rieši ť problémy:






rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania,
vytváranie vlastných názorov na problémové situácie,
hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia,
pri riešení problémov objavovať súvislosti,
vyhľadáva ť informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, podobné a odlišné znaky,
samostatne rieši ť problémy; voliť vhodné spôsoby riešenia,

obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí.
Stratégie vyučovania:
Východiskom výučby cudzieho jazyka musia byť produktívne sily vedomia žiaka, predovšetkým prirodzená zvedavosť, spontánnosť, radosť z nových
poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, ktorá sa v priebehu pubertálneho vývoja mení a získava iné formy vplyvom meniacich sa záujmov.
Vyučovací proces treba zamerať na z roka na rok sa meniace vedomie žiaka , na jeho skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov. Je dôležité
rozvíjať súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať aj v bežnom
živote. V nemeckom jazyku sa uplatňujú hlavne tieto pedagogické stratégie vyučovania:
 výkladovo-ilustratívne metódy
 metódy výkladovo – problémové
 heuristické metódy
 výskumné metódy
 riešenie problémových úloh
 didaktické hry
 skupinová práca, individuálne vyučovanie, frontálne vyučovanie
 expozičné metódy ( vysvetľovanie, rozprávanie, rozhovor, pozorovanie, beseda)
 získavanie informácií (práca s odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií, prezentovanie návrhov)
 motivačné metódy ( motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia)
 aktivizujúce metódy ( diskusia, inscenačná metóda)
 fixačné metódy ( precvičovanie a opakovanie)
 samostatné štúdium
 písomné práce
 práca s IKT a s médiami, dramatizácia a výtvarné činnosti
Hodnotenie:
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Prospech žiakov je klasifikovaný známkami klasifikačnej stupnice : 1, 2, 3, 4, 5.
( 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný)
Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme klasifikáciu priebežnú a celkovú (I. a II. polrok). Na kontrolu vedomostí a zručností slúži písomné a ústne
skúšanie.
Spôsoby získania podkladov pre klasifikáciu:
7. Kontrolné práce po tematickom celku
8. Kontrolné štvrťročné testy
9. Diktáty
10. Čiastkové ústne a písomne overovanie vedomostí, stupňa čítania a písomného prejavu
11. Projektová – tematická práca
12. Prezentácia vybranej témy
Ďalšie aktivity – samostatná práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, aktivita na hodinách
Pri hodnotení žiakov dodržiavame tieto zásady : motivačný charakter hodnotenia, spätnú väzbu, individuálny prístup, jasné určenie pravidiel a kritérií
klasifikácie, systém sebahodnotenia žiakov a hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a žiakov mimoriadne nadaných.
Hodnotenie percentuálne:
100% 89 % 74 % 54 % 29 % -
90%
75%
55%
30%
0%
1
2
3
4
5
Diktát:
1–
4–
7–
10 –
13 -
3 chyby
6 chýb
9 chýb
12 chýb
a viac chýb
1
2
3
4
5
Predmet: Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má naučiť správnu výslovnosť, počúvať, reprodukovať a reagovať
na podnety.
Žiak sa má naučiť číslovky do
12, utvoriť kladnú a zápornú
odpoveď,
nemecké mená
chlapcov aj
dievčat.
Žiak sa má naučiť slovnú zásobu k téme rodina a moja izba, vedieť sa
predstaviť a používať zápor
Tematický
celok
ZOZNÁMENIE
VOĽNÝ
ČAS
RODINA
Obsahový štandard
6. ročník
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
MUV
MEV
DOV
OSR
Poznámky
FIG
Úvod do jazyka
Nemecká výslovnosť, pravopis
Pozdrav
Slovesá „byť“ a „mať“
Pozdrav pri príchode a odchode
Stavba jednod. oznamovacej vety
Tvorba otázok
 žiak sa naučí správnu výslovnosť
nemeckých slov a intonáciu
 učí sa vnímať nemecký jazyk
 naučí sa reprodukovať nemecké slová
 žiak dokáže reagovať na pozdrav
 vníma otázku a vie odpovedať kladne
aj záporne
 oboznámi sa s nemeckou gramatikou
Hry detí vo voľnom čase.
Nemecké mená chlapcov a dievčat,
osobné zámená on , ona.
Zékladné číslovky do 12.
Ďalšie pravidelné slovesá a ich časovanie
Stavba opytovacej vety
Aktívne využívanie voľného času
Tvorba priamych otázok
 žiak sa naučí počítať do 12
 vie správne použiť osobné zámená
„on“, „ona“ a priradiť ich
k nemeckým menám chlapcov a
dievčat
 vie reagovať na otázky v dialógu.
 vie správne použiť kladnú aj zápornú
odpoveď
 žiak vie správne utvoriť priamu
otázku
ENV
OSR
MEV
FIG
Rodina a jej členovia.
Vzťahy v rodine, kde bývam.
Nemecko na mape Európy
Nábytok a zariadenie izby, bytu.
List priateľovi,
Určitý a neurčitý člen
Privlastňovacie zámená
 žiak vie vymenovať členov svojej
rodiny
 vie sa predstaviť
 rozumie počutému nemeckému textu
 žiak vie opísať zariadenie svojej izby,
domu
 vie správne používať privlastňovacie
zámená
MUV
OSR
TPPZ
Žia sa má naučiť školské pomôcky, radové
číslovky do 12,
základné čís. do
1000, naučiť sa
prídavné mená
Žiak sa má naučiť dni v týždni
mesiace, ročné
obdobia, reagovať na ceny pri
nákupoch, poprosiť, poďakovať.
Žiak sa má
naučiť prezentovať svoj režim
dňa, komunikovať na tému oslava narodenín.
ŠKOLA
NÁKUPY
REŽIM
DŇA
Školské pomôcky.
Rozvrh hodín a vyučovacie predmety
Týždenný plán.
Základné číslovky do 1000
Základné matematické operácie.
Tvorba zložených slov.
Radové číslovky
Prídavné mená
V obchode, nákupy
Časové údaje - hodiny.
Časti dňa
Dni, mesiace, ročné obdobia
Režim dňa
Časovanie silných a slabých slovies
Každodenné činnosti.
Používanie slovies s časovými údajmi.
Slovesá s odlučiteľnými predponami,
Slovosled oznamovací vety
Časovanie nepravidelných slovies
Modálne sloveso „chcieť“
 žiak vie vymenovať školské pomôcky
 vie charakterizovať predmet pomocou
prídavných mien : dlhý, krátky, veľký,
malý…
 vie správne použiť radové číslovky
 žiak dokáže vymenovať dni v týždni
 vie vymenovať jednotlivé vyučovacie
predmety
 dokáže vyjadriť svoj názor
 vie reagovať na príkazy učiteľa
 žiak sa dokáže informovať o cene
tovaru, dokáže viesť a zapojiť sa do
dialógu o nákupoch
 žiak vie pomenovať dni v týždni,
mesiace a ročné obdobia
 žiak vie pozvať na oslavu
OSR
GLV
MUV
TPPZ
 vie vie porozprávať o sebe
 žiak dokáže porozprávať o svojom
režime dňa
 vie sa zapojiť do dialógu na tému
oslava a darčeky
 žiak dokáže správne používať vo vete
slovesá s odluč.predponou
OŽZ
OSR
FIG
OSR
ENV
Predmet: Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má
naučiť pomenovať rôzne druhy
obchodov, časti
dňa, predložky.
Žiak sa má naučiť komunikovať na tému
narodeniny,
používať slo
vesá s odlučiteľnými predponami.
Žiak sa má naučiť vymenovať
zvieratá, ich
vlastnosti, používať zisťovacie
otázky
Tematický
celok
OBCHODY
MESTO
ČLOVEK
SVET
ZVIERAT
Obsahový štandard
Mesto a obchody
Hodiny
Časti dňa : ráno, dopoludnia, na obed,
popoludní, večer, v noci
Ročné obdobia
Predložkové väzby.
7. ročník
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
 žiak sa dokáže zapojiť do dialógu o FIG
GLV
nákupoch
 žiak vie pomenovať dni v týždni, OSR
ENV
mesiace a ročné obdobia
 žiak vytvorí pozvánku
Používanie slovies s časovými údajmi.
Človek a jeho činnosti
Slovesás odlučiteľnými predponami,
Vetný rámec
Časovanie nepravidelných slovies
Modálne sloveso“ chcel by som“
OŽZ
 žiak dokáže porozprávať o sebe
 vie sa zapojiť do dialógu na tému OSR
MEV
oslava a darčeky
 žiak dokáže správne používať vo vete
slovesá s odluč.predponou
Zvieratá a ich vlastnosti
Čo vedia zvieratká robiť, aké sú, čím sa
živia, sú nebezpečné?
Množné číslo podstatných mien
Modálne sloveso“vedieť-môcť“
Vetný rámec
Opis zvierat, ich charakteristika a
vlastnosti.



ENV
žiak sa naučí opísať zvieratá
žiak vie správne použiť príd.mená OŽZ
pri opise zvierat, osvojí si použitie OSR
modálneho slovesa „vedieť- môct“
žiak sa naučí správne časovať
nepravidelné slovesá
Poznámky
FIG
Žiak sa má naučiť reagovať na
otázky, používať množné číslo podst. mien,
predstaviť obľúbené zviera.
Žiak sa má naučiť používať
rozkazovací
spôsob, vedieť
obhájiť svoj názor.
Žiak sa má naučiť reagovať na
podnety v rozhovore, používať modálne
sloveso.
ZOO
VOĽNÝ
ČAS
CIRKUS
Ako vyzerá slon ? Čo všetko dokáže
urobiť?
Kŕmenie zvierat v ZOO, práca
ošetrovateľa.
Aký je život zvierat v zajatí ?
Tvorba zisťovacích otázok
Vetný rámec


Cirkus, predstavenie, kúzla a kúzelník.
Mapa Európy- názvy štátov.
Čo dokážu zvieratká v cirkusovej manéži.
Novinový článok
telefonický rozhovor.
Predložky s akuzatívom
Stupňovanie prídavných mien

Ako žijú cirkusové deti? Ako sa
vzdelávajú ? Cirkusová škola
Aký by mal byť učiteľ a učiteľka
Vlastnosti zvierat
Modálne sloveso „mať povinnosť“
Vetný rámec
Rozkazovací spôsob










žiak vie reagovať na otázky
žiak sa naučí použivať množné číslo
podstatných mien
žiak vie rozprávať o zvieratách
v ZOO
vie charakterizovať svoje obľúbené
zviera
ENV
OSR
GLV
FIG
žiak vie použiť rozkazov. spôsob
slabých a silných slovies
vie prezentovať a obhájiť svoj názor
vie správne použiť stupňované
prídavné mená
dokáže rozprávať na danú tému
OSR
ENV
MEV
FIG
žiak vie stupňovať prídavné mená ENV
OSR
a vhodne ich použiť
žiak vie reagovať na podnety GLV
v rozhovore
naučí sa vyjadriť svoj názor
vie správne použiť modálne sloveso
správanie sa detí voči zvieratám,
ochrana slabších a bezmocnejších
Predmet: Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má naučiť vymenovať
jedlá a nápoje,
spýtať sa na cenu v reštaurácii,
vyjadriť svoj
názor.
Žiak sa má naučiť jednoduchý
recept, vytvoriť
jedálny lístok,
poprosiť, poďakovať.
Žiak sa má naučiť časti ľudského tela, vyjadriť
čo ho bolí, definovať zdravú
a nezdravú výživu.
Žiak sa má naučiť modálne
slovesá „musieť
smieť“ a správne ich používať.
Tematický
celok
SLUŽBY
STRAVOV
ANIE
ZDRAVIE
ĽUDSKÉ
TELO
8. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zdravé a nezdravé stravovanie
Raňajky, obed, večera
Recepty
Koľko stojí strava?
V reštaurácii
Čo je to za jedlo?
Nominatív a akuzatív osobných zámen

V jedálni
Jedálný lístok – čo sa podáva
Globálne problémy nášho sveta
Obezita- anorexia?
Prvá detská reštaurácia na svete
Výraz „ Podáva sa …“
Potraviny a nápoje
U lekára
Čo nás bolí, keď sme chorí
Časti ľudského tela
Čo musíme jesť, aby sme boli zdraví
Čo nesmieme jesť
Modálne slovesá „musieť, smieť“
Vetný rámec

Keď je celá rodina chorá
V nemocnici
Keď je priateľ chorý ,tak….
Datív osobných zámen
Vedľajšie vety so spojkou keď
Slovosled vedľajšej vety

















Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
žiak sa naučí vymenovať niektoré OŽZ
OSR
druhy potravín a nápojov
GLV
vie uviesť cenu a opýtať sa na ňu
naučí sa vyjadriť čo mu chutí, čo nie FIG
vie správne použiť akuzativ
osobných zámen
žiak vie použiť jednoduché vety na
opis receptu obľúbeného jedla
dokáže vytvoriť jednoduchý jedálny
lístok
vie povedať čo sa bude podávať
vedie rozhovor v reštaurácii
OŽZ
ENV
OSR
GLV
FIG
žiak vie pomenovať časti ľudského
tela
vie vyjadriť čo ho bolí
vie vyjadriť, čo musí a nesmie jesť
vie sa zapojiť do rozhovoru
vie použiť slovesá smieť, musieť
vie pracovať v skupine
OŽZ
OSR
GLV
FIG
OSR
žiak vie komunikovať na tému
vie správne použiť modálne slovesá GLV
„musieť, smieť“
dokáže vyjadriť svoj názor
vie zahrať scénku v nemocnici
vie klásť otázky a odpovedať na ne
Poznámky
FIG
Žiak sa má naučiť rôzne druhy
oblečenia,
opísať počasie
na jar, v lete...,
použiť vety s
„keď“
Žiak sa má naučiť určiť cieľ
cesty, popísať
trasu cesty, spôsob prepravy,
spoznať prírodu
Nemecka.
OBCHODY
MÓDA
NEMECKO
DOPRAVA
Oblečenie a móda
Sezónne oblečenie
Predpoveď počasia
Obliekame sa podľa ročných období
Privlastňovacie zámená
Vedľajšie vety typu: „ Keď je zima,
obliekam si…. „

Nemecko na mape Európy
Cestujeme z – cez – do…
Ako dlho trvá cesta?
Udanie smeru, vytýčenie trasy
Privlastňovacie zámená
Vedľajšie vety so spojkou „keď“








žiak sa naučí vymenovať rôzne
druhy oblečenia
vie povedať, čo si oblieka, keď je
horúco, prší, sneží
žiak vie vyjadriť a opísať počasie,
na jar, v lete…
vedie dialóg o móde
GLV
OSR
ENV
FIG
žiak sa naučí vyjadriť cieľ cesty
vie pomenovať dopravné
prostriedky, dĺžku cesty
vie sa zapojiť do rozhovoru o
cestovaní, určiť trasu cesty
vie opísať rekreačné zariadenie
vie opísať prírodné krásy Nemecka
GLV
ENV
OSR
DOV
FIG
Predmet: Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk
Cieľ a
kompetencie
Žiak sa má naučiť používať vety s „keď“, časovať sloveso
„vedieť“,
používať datív.
Žiak sa má naučiť časovať pravidelné slovesá
v Préterite, ve –
dieť reprodukovať text.
Žiak sa má naučiť používať
zvratnú časticu
„sa, si“, porozumieť počutému
textu.
Žiak sa má naučiť zostaviť príbeh podľa časovej následnosti,
používať správne vety s „keď“.
Tematický
celok
VOĽNÝ
ČAS
ZÁBAVA
NA
VIDIEKU
VOĽNÝ
ČAS
ZÁBAVA
HISTÓRIA
9. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
V strašidelnom zámku
V škole strašidiel
Vedľajsie vety so spoj. „ked“
Predložky s Datívom
Zmiešané skloňovanie
Modálne sloveso „vedieť“


Ako sa žilo v minulosti
Život na gazdovskom dvore
S listom pre kráľa
Préteritum
Modálne slovesá v minulom čase
Preteritum slovies „byť, mať“


Porovnanie minulosti s pritomnosťou
Chronologická následnosť deja
História cirkusu
Préteritum slovies s odlučiteľnými
predponami
Préteritum modálnych slovies

Keď žili Wikingovia pri Baltskom mori.
Starodávne Wikingské mesto Haitabu.
Múzeum v Šleswigu
Préteritum nepravidelných slovies
Vedľajšie vety časové









Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
MEV
žiak si upevní použivanie vedl.viet
naučí sa časovať modálne sloveso OSR
GLV
„vedieť“
osvojí si používanie datívu podst. FIG
mien s určitým a neurčitým členom
žiak vie časovať slovesá v Préterite
osvojí si používanie a význam
sl.ovies „byť“ a „mať“ v min.čase
žiak dokáže opisať obrázok
vie reprodukovať obsah textu
OSR
ENV
MEV
žiak vie vie chronologicky zoradiť
dej do celku a reprodukovať ho
dokáže tvorivo zmeniť obsah textu
vie použivať vedľajšie vety časové
s „ked“ na vyjadrenie minulého
deja, ktorý sa stal len raz
MEV
GLV
ENV
FIG
žiak sa naučí používať časovú OSR
následnosť pri rozprávaní príbehu MEV
GLV
z minulosti
vie správne položiť otázky
žiak vie vyhľadať informácie v texte
žiak rozlišuje jednorázový dej
minulý a opakujúci sa
Poznámky
GLV
Žiak sa má naučiť voľne reprodukovať prečítaný a počutý
text o domácich
zvieratách.
Žiak sa má naučiť používať slo
veso „chcieť“ ,
vety s „lebo“ a
„keď“.
PRÍRODA
ZVIERATÁ
OBCHODY
A SLUŽBY
Domáce zvieratá
Mačka domáca
ZOO v škole
Vedľajšie vety so spojkou „pretože“
Priraďovacie súvetia so spojkou „lebo“
Priamy a nepriamy slpvosled

Na blšom trhu.
Chcem a chcel by som niečo,
protože…….
Opytovacie zámeno Prečo
Neurčitý člen, samostatné neurčité
zámeno „jeden, jedna, jedno“
Préteritum ďalších slovies






žiak vie zahrať rolu chovateľa
v ZOO a aktívne komunikovať
vie sa jednať, vie odôvodniť svoje
rozhodnutie
žiak dokáže požiadať, poprosiť,
poďakovať
ENV
OSR
FIG
žiak vie klásť otázky
vie reprodukovať text
vie samostatne dokončiť text
žiak sa naučí použivať priamy a
nepriamy slovosled vo vedľajších
vetách v závislosti od spojky
FIG
OSR
GLV
ENV
Obsah vzdelávania – témy:









Rodina: poskytnúť informácie o sebe, členoch rodiny, príbuzných, o živote v rodine, prácach v domácnosti, vzájomnej pomoci v rodine, režime dňa,
priateľských vzťahoch, priateľoch.
Bývanie: dom, byt, prostredie, rastliny a zvieratá v najbližšom okolí, bydlisko, skrášľovanie bytu a svojho životného prostredia, jeho ochrana.
Škola: adresa školy, trieda, život v škole, rozvrh hodín, učebné predmety a iné činnosti v škole, záujmové krúžky, školská knižnica, skrášľovanie triedy,
školy.
Mesto a doprava: sídliská, dopravné prostriedky, mestská doprava, dopravné predpisy pre chodcov, cyklistov.
Príroda: ročné obdobia – počasie a príroda, práce v ovocnom sade a v záhrade, domáce, poľné a lesné zvieratá, zvieratá v ZOO, ochrana lesov, vtáctva,
zveri, čas presný a približný, kalendár.
Zdravie: osobná hygiena a správna životospráva, odev a obuv, jedlá, choroby a úrazy, predchádzanie chorobám, starostlivosť o chrup, u lekára.
Voľný čas: hry, športy, záľuby, turistika, orientácia v prírode, určovanie svetových strán, plávanie, bicyklovanie, loptové hry, hra na hudobnom nástroji,
návšteva CVČ, knižnice, ručné práce, majstrovanie.
Obchody a služby: nákupy v rozličných obchodoch, na trhu, tržnici, pošta, podávanie listu, pohľadnice, balíka, kupovanie poštových známok.
Naša vlasť a mesto: pamätihodnosti a prírodné osobitosti bydliska a okolia, známe mestá v okolí, rieky, hory; Bratislava – hlavné mesto.
RUSKÝ JAZYK – DRUHÝ VYUČOVACÍ JAZYK
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
0
0
0
6. ročník
1
1
2
7. ročník
1
1
2
8. ročník
1
1
2
9. ročník
1
1
2
Spolu:
4
4
8
Charakteristika predmetu:
Štúdium cudzieho jazyka poskytne žiakom možnosť osvojiť si: základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení v konkrétnych
situáciách, slová a frázy pri nadväzovaní základnej spoločenskej konverzácie a použitím najjednoduchších spôsobov vyjadrenia zdvorilosti, základné slovné
spojenia v jednoduchých oznamoch každodenného života, písanie jednoduchých slovných spojení a viet.
Štúdium ruského jazyka nadobúda stále väčší význam. Ruština patrí k svetovým jazykom a vo svete je obľúbená. Praktické možnosti využitia ruštiny
dnes prevládli nad politickou minulosťou, s ktorou sa tento jazyk spíjal. Znalosť ruštiny je v súčasnosti na trhu práce veľkou výhodou. Ruština je rečou
regiónu, ktorý sa stáva veľmi atraktívny z hľadiska hospodárstva. Znalosť ruského jazyka umožňuje čítať vynikajúce diela ruskej literatúry v origináli, čerpať
vedomosti z ruských reálií, ekonomiky a športu.
Ciele predmetu:
Vzdelávacie: cieľom vyučovania cudzieho jazyka ako druhého cudzieho jazyka na základnej škole je naučiť žiakov základné formy dorozumievania
sa v danom jazyku na základnej úrovni, čo zodpovedá úrovni A1 podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky). Cieľom je rozšírenie slovnej
zásoby a upevnenie správnych návykov na učenie cudzieho jazyka a získanie súhry jazykových kompetencií, ktoré im pomôžu dorozumieť sa v danom jazyku
pomocou najjednoduchších výrazov a fráz. Žiaci majú získať zručnosť samostatne pracovať s učebnicou, získať schopnosti používať rôzne materiály,
prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií. Výučba ruského jazyka im zároveň poskytne poznatky o súčasnom živote v Rusku.
Dôležité je motivovať žiakov tak, aby učenie jazyka chápali ako celoživotný proces. V súlade s osvojovaním si lexikálnych jednotiek určených na produktívne
a receptívne osvojenie základných gramatických javov nevyhnutných na komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a vetných modelov, získať schopnosť
porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránky správne vety, dialógy a súvislé ústne prejavy.
Výchovné: rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo dvojiciach a v skupinách, prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie
a sebapoznávanie žiakov, fantáziu pri tvorbe situácií, replík, dotváraní textov a zapájaní sa do jazykových hier.
Kľúčové kompetencie:
Všeobecné kompetencie: sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. Učiaci sa
na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
- vedome získať nové vedomosti a zručnosti,
- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich,
- uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
- opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,
- pochopiť potrebu vzdelávať sa v ruskom jazyku,
- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre ďalší rozvoj a reálny život,
- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
- udržať pozornosť pri prijímaní informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy,
- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
- pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, byť otvorený kultúrnej a etickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie: sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie
komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa ruským jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
- rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy
dokáže používať,
- dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná
a o veciach, ktoré vlastní,
- dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
Jazyková kompetencia: Učiaci na úrovni A1:
- používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu,
- má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
- prejavuje iba obmedzené ovládanie gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí
komunikovať s cudzincami,
- dokáže opísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy
obchodov a bežne používané ustálené spojenia.
Sociolingvistická kompetencia: Učiaci sa na úrovni A1:
- dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť a rozlúčiť
sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa atď.
Pragmatická kompetencia: Učiaci sa na úrovni A1:
- dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad a alebo potom,
- dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na
hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
Komunikačné zručnosti: nemožno ich chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, možno ich rozčleniť na 4 základné zložky:
Počúvanie s porozumením: Učiaci sa na úrovni A1:
- dokáže rozoznávať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia,
keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
- rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Čítanie s porozumením: Učiaci sa na úrovni A1:
- rozumie známym menám, názvom a slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch, v katalógoch, na pohľadniciach,
- rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
- dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii
vizuálnu pomoc,
- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
Písanie: Učiaci sa na úrovni A1:
- dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
- dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
- dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,
- vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
- vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako a, ale, pretože.
Hovorenie: Učiaci sa na úrovni A1:
- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju
výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
- dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,
- vie používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
- vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
- rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na
jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
- rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť,
- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
Stratégie vyučovania:
Metódy: Pri vyučovaní ruského jazyka ako druhého cudzieho jazyka používame metódy na dosiahnutie maximálnej efektívnosti vo vyučovaní. Tieto
metódy sú primerané obsahu vyučovania, adekvátne žiakom a učiteľom, formatívne účinné a výchovné. Patrí medzi ne: rozhovor, ilustrácia, vysvetľovanie,
rozprávanie, problém ako motivácia, beseda, práca s knihou, dramatizácia – inscenačné hry, demonštrácia, precvičovanie zručnosti písania, zážitkové učenie –
hra, manipulácia s predmetmi, problémové učenie – brainstorming, opakovanie, porovnávanie, samostatná práca s učebnicou, slovníkom, internetom, čítanie
s porozumením, skupinová práca, tvorenie projektov a prezentácií.
Hodnotenie:
Hodnotenie žiakov vychádza z aktuálnej školskej legislatívy v tejto oblasti. Hodnotenie sa realizuje klasifikáciou, klasifikačnými stupňami na
päťbodovej stupnici. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiakov v predmete ruský jazyk v súlade
s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, schopnosť osvojené vedomosti používať.
Podklady na hodnotenie v predmete ruský jazyk získavať najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
 sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka
 sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie
 písomnými a ústnymi druhmi skúšok
Kontrolné práce rozvrhnúť rovnomerne na celý školský rok, učiteľ bude viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi
výchovno-vyučovacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov
budeme vychádzať z Metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy.
Učiteľ v rámci predmetu hodnotí:
 po každom polroku písomnú prácu (od 2. polroka 6. ročníka)
 schopnosť písať azbukou overuje učiteľ formou diktátov – jedenkrát ročne v 6. ročníku a dvakrát ročne v 7. – 9. ročníku
 krátke písomné overenie znalostí slovnej zásoby a gramatiky zaraďuje učiteľ priebežne počas celého školského roka (od 7. ročníka)
 učiteľ ústnym preskúšaním overuje ústnu znalosť slovnej zásoby, gramatické vedomosti, čitateľskú zručnosť a naspamäť naučené básne
 učiteľ motivačne hodnotí cvičenia vypracované v pracovnom zošite, skupinové scénky alebo dialógy a aktívnu prácu na vyučovacej hodine
 projekty vypracované žiakmi jednotlivo alebo v skupinách.
Metódy hodnotenia:
Ústna skúška: - čítanie článku:
1 – súvislé čítanie bez chýb alebo s drobnými chybami, ktoré si sám opravuje počas čítania
2 – súvislé čítanie s drobnými chybami, pričom niektoré si vie opraviť a niektoré nie
3 – nesúvislé čítanie, častejšie chyby, nepozná všetky písmená
4 – pomalé čítanie, nepozná mnohé písmená, veľa chýb
5 – veľmi pomalé čítanie, nedostatočne ovláda písmená
odpoveď na otázku
reprodukcia textu
Písomná skúška:
Stupnica hodnotenia písomných prác a testov
1 – 100 – 90%
2 - 89 – 75%
3 - 74 – 55%
4 - 54 – 30%
5 - 29 - 0%
Stupnica hodnotenia písomnej a ústnej znalosti slovnej zásoby
1 – 10 – 9 bodov
2 - 8 bodov
3 - 7 – 6 bodov
4 - 5 – 4 body
5 - 3 – 0 bodov
Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov
1 – 0 – 3 chyby
2 - 4 – 6 chýb
3 - 7 – 9 chýb
4 - 10 – 12 chýb
5 - 13 a viac chýb
Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu. Za chybu považujeme akýkoľvek chybný alebo chýbajúci znak azbuky.
Ročník
6.
7.
8.
9.
Počet kontrolných prác
1
2
2
2
Kritériá hodnotenia vo vzťahu k výkonovým štandardom:
 kontrola úrovne osvojenia poznatkov
 stále výkony žiaka počas celého školského roka
 individuálny pokrok
 správnosť tvorby záverov z riešenia úloh
 preverovanie samostatnej práce a schopností práce s textom.
Počet diktátov s rozsahom slov
1
30 slov
2
40 slov
2
50 slov
2
60 slov
Predmet: Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk
Nadviazať
kontakt v súlade
s komunikačnou
situáciou.
Naučiť žiakov
hovoriť o svojej
triede, rodine.
Rozvíjať
u žiakov
techniku čítania
a písania
Úvod do
predmetu
Pozdrav a
predstavenie
Predazbukové obdobie.
Škola. Rodina .
Naučiť žiakov
stručne sa
predstaviť,
orientovať sa na
mape Európy.
Tematický
celok
Azbukové
obdobie.
Cieľ a
kompetencie
6. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj.
Multikultúrna
výchova.
Vzbudenie záujmu o štúdium ruského
jazyka, význam ruského jazyka pre
komunikáciu v EÚ a vo svete, poukázanie
na jazykovú príbuznosť so slovenským
jazykom, základné poučenie o prízvuku.
Slovná zásoba k téme, nácvik rečových
zručností.
Pozdravy, predstavovanie sa, prízvuk
a intonácia ruskej vety, oslovenie,
pozdravy pri stretnutí a lúčení,
jednoduché povely a pokyny,
precvičovanie slovnej zásoby na tému
škola a rodina, opis obrázkov.
Škola a jej zariadenie, pracovné pokyny,
pracovné činnosti.
Základné druhy oblečenia, členovia
rodiny.
Hračky, potraviny, činnostné slovesá,
farby.
Žiak chápe význam ovládania cudzieho
jazyka, získava kladný postoj k jazyku,
vie sa predstaviť.
Žiak si osvojuje pravidlá výslovnosti
v ruštine, základné frázy
v spoločenskom styku, vie pozdraviť
a predstaviť sa, vie pomenovať
predmety v triede, pomôcky na
vyučovanie, oboznamuje sa s intonáciou
ruskej vety, osvojuje si nové slová,
uplatňuje právnu výslovnosť nových
slov, precvičuje si intonáciu
a výslovnosť, rozvíja reč a posluch
s porozumením, dokáže vymenovať
členov rodiny a činnosti, dokáže
pomenovať farby predmetov a hračky.
Multikultúrna
výchova
Výtvarná výchova
Etická výchova
Zoznámenie sa s azbukou, prehľad
písmen azbuky a analýza jej znakov,
prízvučné a neprízvučné samohlásky,
čítanie slov pomocou tabuľky, porovnanie
s latinkou.
Žiak sa oboznamuje s azbukou, vie písať
písmená azbuky, dokáže tieto hlásky
čítať, oboznamuje sa s intonáciou
v oznamovacej vete
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poznámky
Globálne
vzdelávanie
Rozvíjať
jazykové
myslenie
a samostatnosť
žiakov.
Naučiť žiakov
správne
vyslovovať,
rozvíjať posluch
a porozumenie.
Priestor
kde
žijem
Rieka
Izba
Mesto
Rozvíjanie reči
didaktickými
hrami. Vzbudiť
záujem žiakov
o život v tejto
krajine.
Precvičovať so
žiakmi správnu
výslovnosť.
Obchody
Oboznámiť sa
s novou lexikou
Vyučovacia
hodina
Upevňovanie
slovnej zásoby
čítaním
Zimný
štadión
Rozvoj
komunikácie
Opis domu, nácvik písmen, slovná zásoba
k téme.
Žiak vyhláskuje slová, prečíta si krátke
texty.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Nácvik písmen, nácvik čítania, príslovky
miesta, zisťovacie otázky.
Žiak si vie zistiť informácie o priateľovi.
Geografia
Nácvik písania, nácvik čítania, tvorenie
jednoduchých viet, opis izby, slovná
zásoba k téme.
Žiak vie opísať svoju izbu, veci, ktoré sa
v nej nachádzajú.
Výtvarná výchova
Nácvik písania, nácvik čítania, slovná
zásoba k téme, príslovky miesta,
orientácia na a čítanie z mapy, opis mesta,
nácvik výslovnosti, minulý čas slovies.
Stretnutie. Moskva, pamätihodnosti
mesta, jednoduchý preklad.
Nácvik písania, nácvik výslovnosti,
nácvik čítania, práca s textom. Typy
obchodov, nákupy, intonácia
v rozkazovacej vete, väzba „mať“.
Prídavné mená.
Nácvik výslovnosti, práca s textom, zápor
vo vete. Nácvik čítania a písania,
činnostné slovesá. Priatelia, slovná zásoba
k téme. Sloveso „bývať“, tvorba
opytovacích viet.
Žiak vie opísať mesto, pozná
pamätihodnosti v Moskve.
Multikultúrna
výchova
Tvorba prezentácií
a prezentačné
zručnosti
Geografia
Etická výchova
Občianska náuka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak dokáže opísať činnosť na hodine,
žiak vie správne použiť sloveso „bývať“.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Nácvik čítania a písania. Výslovnosť
slabík. Šport. Väzba slovesa „hrať“.
Voľný čas, práca s textom.
Žiak dokáže sluchom rozlišovať
mäkkosť a tvrdosť párových
spoluhlások.
Ochrana života
a zdravia
Telesná výchova
Žiak vie čítať a písať nové písmená,
v reči vie správne používať bezspojové
vety a predložkové väzby: Mám.
Azbuka
Opakovanie
Rozvíjať návyk
pracovať podľa
písomnej
inštrukcie.
Upevnenie
vedomostí
a zručností
žiaka.
Azbuka – čítanie a písanie. Práca
s textom, písanie listu.
Žiak dokáže napísať jednoduchý krátky
list, vie napísať a čítať všetky písmená
azbuky.
Slovenský jazyk a
literatúra
Nácvik čítania, nácvik písania, činnostné
slovesá. Projekty na vybranú tému.
Nácvik piesne.
Žiak vie vyjadriť vlastníctvo, dokáže
samostatne pracovať s textom.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
Hudobná výchova
Predmet: Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk
Podporovať
dobré vzťahy
v rodine.
Naučiť sa
počítať do 100,
naučiť sa
správne
hospodáriť.
Opakovanie
Môj deň
Škola
Pomoc v
rodine
Upevniť
u žiakov
azbuku, naučiť
sa komunikovať
v cudzom
jazyku.
Rozvíjať návyk
samostatne
pracovať,
rozvoj
čitateľskej
gramotnosti.
Rozvoj
komunikácie,
naučiť žiaka
hovoriť o svojej
škole, triede.
Tematický
celok
Viete
počítať
Cieľ a
kompetencie
Obsahový štandard
Nácvik čítania a písania, opisy
a rozhovory, vyjadrenie vlastníctva.
7. ročník
Výkonový štandard
Žiak vie vyjadriť vlastníctvo a pracovať
samostatne.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Práca s textom, s lexikou. Vyjadrenie
Žiak pozná hodiny, vie si správne
času. Tvorenie prísloviek. Väzba čísloviek zadeliť čas, vie nadväzovať známosti.
2, 3, 4 a viac. Časovanie slovies – 1.
osoba singuláru. List – nácvik čítania
a písania, projektové práce, báseň.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Slovenský jazyk a
literatúra
Práca s textom, lexikou. Predmety –
pomenovanie. Časovanie slovies – 1.
osoba plurálu. Časovanie slovies „môcť,
chcieť“. Činnostné slovesá, použitie
slovies vo vetách, časovanie slovies 2.
osoba singuláru. Tvorivé formy práce.
Vianočné pozdravy, vianočné pesničky,
práca s textom. Názvy mesiacov, názvy
dní. List – čítanie, písanie. Automatizácia
gramatického učiva. Práca s IKT.
Žiak vie pomenovať vyučovacie
predmety, činnosti na vyučovacích
hodinách, vie používať správne tvary
slovies.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Etická výchova
Environmentálna
výchova
Žiak vie vyjadriť ako pomáha svojim
rodičom, naučí sa konať dobro.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Etická výchova
Informatika
Práca s textom, 2. osoba plurálu. Základné
číslovky od 1 do 100. Vyjadrenie veku –
rozhovory. Nácvik piesne.
Žiak vie vyjadriť svoj vek, vie sa opýtať
na vek, vie počítať, hrať hru Loto.
Matematika
Finančná gramotnosť
Poznámky
Rozvíjať svoje
nadanie
a vhodné
trávenie
voľného času.
Pochopiť
význam
priateľstva pre
človeka,
vzbudiť záujem
o dopisovanie.
Ročné
obdobia
Výstava
Moskva
Viesť žiakov
k priateľstvu
a tolerancii.
V zdravom
tele zdravý
duch
Vzbudiť
u žiakov záujem
o kultúru.
Prázdniny
Vymenovať a
charakterizovať
ročné obdobia.
Práca s textom. Príslovky času – opisy
ročných období, intonácia opytovacích
viet. 3. osoba singuláru. Báseň. Projekt.
Žiak vie pomenovať ročné obdobia, vie
ich charakterizovať.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Práca s textom. 3. osoba singuláru
a plurálu. Intonácia oznamovacej
a opytovacej vety. Práca s IKT.
Naučí sa pripraviť výstavu. Vie opísať
činnosti, ktoré vykonáva.
Mediálna výchova
Informatika
Práca s textom. I. časovanie slovies –
prítomný a minulý čas. Slovesá
„ísť/cestovať“, rozhovory – rozvoj
komunikácie.
Vie hovoriť o krajinách našich priateľov
s láskou a úctou. Vie použiť slovesá
„ísť/cestovať“.
Mediálna výchova
Geografia
Etická výchova
Práca s textom. Minulý čas zvratných
slovies. Používanie slovesa „vedieť“.
Rozhovory a gramatické cvičenia.
Hádanky, vtipy, príslovia.
Naučí sa správne používať tvary slovies
v komunikácii, učí sa dôsledne
vykonávať povinnosti.
Ochrana života
a zdravia
Telesná výchova
Práca s textom. Prídavné mená. Budúci
čas slovies. List – nácvik písania. Nácvik
piesne. Projektové práce. Záverečné
opakovanie.
Žiak sa vie dorozumieť v cudzom
jazyku, nadväzovať nové priateľstvá.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Etická výchova
Hudobná výchova
Predmet: Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk
Podporovať
dobré vzťahy
v rodine,
hovoriť o svojej
rodine.
Vymenovať
hlavné časti
bytu, rozvíjať
komunikačné
schopnosti.
Opakovanie
učiva
Vitaj škola
Leto
Škola
Rozvíjať návyk
samostatne
pracovať,
hovoriť o svojej
škole.
Rozvoj
komunikácie,
rozvoj
čitateľskej
gramotnosti.
Podporovať
dobré vzťahy
v škole.
Rodina
Upevniť
azbuku, naučiť
sa komunikovať
v cudzom
jazyku.
Tematický
celok
Doma
Cieľ a
kompetencie
Obsahový štandard
8. ročník
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Opakovanie učiva predchádzajúcich
ročníkov, organizačné pokyny, opisy
a rozhovory, vyjadrenie vlastníctva.
Žiak pracuje samostatne, vie vyjadriť
vlastníctvo, vie povedať o sebe.
Práca s lexikou, textom. Azbuka –
opakovanie. Výslovnosť krátkych
spoluhlások. Zoznamovanie
a predstavovanie formou otázok.
Odpovede na otázky Kto? Čo? Profesie.
Práca so slovníkom. Práca s textom.
Príslovky miesta, zvratné slovesá, tvary
slovesa „bývať“. Výslovnosť vybraných
hlások. Báseň. Automatizácia
gramatického učiva.
Práca s lexikou. Práca s textom.
Skloňovanie podstatných mien – lokál.
Pravidlo o čítaní slov s hláskou y/i. rozvrh
hodín, memorovanie básne.
Žiak sa vie predstaviť, vie nadväzovať
nové známosti, vie hovoriť o svojej
budúcej profesii.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak si vie správne zadeliť čas,
komunikovať v danom jazyku.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie používať slovnú zásobu na
tému škola, charakterizovať vyučovacie
predmety.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Práca s lexikou, so slovníkom. Práca
s textom. Skloňovanie podstatných mien –
inštrumentál singuláru. Používanie
slovesa „musieť“. Opis rodiny
Žiak vie predstaviť svoju rodinu, vie
vyjadriť aktivity, ktorými koná dobro
v rodine, správne používať gramatické
tvary.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Etická výchova
Práca s lexikou, práca s textom. Zhrnutie
tematického celku. Projekt – Rodina, byt.
Opis častí bytu. Skloňovanie podstatných
mien – inštrumentál plurálu. Báseň.
Žiak vie vymenovať časti bytu, opísať
byt, v ktorom žije.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poznámky
Mesto
Choroby
Voľný čas
Príroda
Poznať časti
ľudského tela,
vedieť
vymenovať
základné
choroby.
Rozvíjať svoje
nadanie
a vhodné
trávenie
voľného času.
Pestovať kladný
vzťah k prírode,
poznať názvy
jednotlivých
zvierat a rastlín,
opísať svoje
obľúbené
zviera.
Vymenovať a
charakterizovať
ročné obdobia,
vedieť
vymenovať
zimné športy.
Zima
Poznať názvy
budov, naučiť
sa orientovať
v meste.
Práca s lexikou. Väzba čísloviek 2, 3, 4.
Práca s textom. Intonácia rozkazovacích
a opytovacích viet. Opis Sankt
Peterburgu. Práca s mapou Ruska. Práca
s IKT.
Práca s lexikou, práca s textom.
Časovanie slovies v prítomnom čase.
Použitie slovesa „bolieť“.
Žiak sa vie orientovať v meste, práca
s mapou, vie vyhľadať informácie na
internete.
Práca s lexikou, práca s textom, genitív
podstatných mien s predložkami. Kto čo
má? Vyjadrenie vlastníctva.
Žiak vie opísať svoj voľný čas,
vymenovať záľuby, správne použiť
slovesá v prítomnom čase.
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Práca s lexikou, práca s textom. Zvieratá
domáce a voľne žijúce. Názvy stromov
a kvetov. Datív podstatných mien.
Slovesá „ísť, chodiť, cestovať“. L. N.
Tolstoj – krátky životopis.
Žiak vie vyjadriť svoj vzťah k prírode,
opísať zvieratko. Vie stručne povedať
o významnej osobnosti ruskej literatúry.
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Práca s textom a lexikou, akuzatív
podstatných mien. Opisy a rozhovory. Čo
robím vo voľnom čase. Vyhodnotenie
práce. Práca s IKT – tvorba projektu
o zimných športoch.
Žiak vie charakterizovať ročné obdobia,
vie opísať stav počasia. Vie vymenovať
zimné športy, charakterizovať svoj
obľúbený zimný šport.
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Telesná výchova
Žiak vie opísať časti tela, vie správne
používať tvary slovies.
Dopravná výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Biológia
DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Spolu:
ŠVP
0
0
0
0
0
0
ŠkVP
1
1
0
0
0
2
Spolu:
1
1
0
0
0
2
Charakteristika predmetu:
Dramatická výchova svojím obsahom patrí medzi estetickovýchovné predmety. Je založená na ľudskej schopnosti hrať, konať "ako" - tzn. byť sám
sebou v umelo navodených situáciách a okolnostiach alebo v nich byť niekým iným. Vďaka tejto schopnosti môžu žiaci skúmať, ako sa správajú ľudia
v rôznych situáciách, dnes alebo inokedy, v rôznych spoločenstvách. Porovnávame svoje individuálne postoje s názormi druhých. Konflikty, ktoré sú
základom dramatických improvizácií, vedú k analýze ľudských problémov, žiakom pomáhajú vyrovnať sa s intelektuálnymi, fyzickými a emocionálnymi
problémami. Ostáva na rozhodnutí a cieli učiteľa a na zložení, potrebách a záujmoch jeho triedy , akú bude mať predmet podobu. Predmet môže využiť prvky
každého vyučovacieho predmetu. Josef Valenta definuje dramatickú výchovu takto: „ ... je systém riadeného, aktívneho umeleckého, sociálneho
a antropologického učenia detí či dospelých založeného na využití základných princípov a postupov divadla...“
Ciele predmetu:
Dramatická výchova všestranne formuje mladého človeka, umožňuje mu presadiť sa v spoločnosti na základe vlastných schopností, podporuje
kultivovaný prejav a spoluprácu s ľuďmi. Učí žiakov efektívne pracovať s informáciami v každej podobe a zdokonaľuje schopnosť komunikácie v rôznych
formách. Prostriedky dramatickej výchovy pomáhajú získavať poznatky aj z iných predmetov.
Kľúčové kompetencie:
Osobnostný rozvoj:
Žiak
-dokáže poznať seba samého a iných,
- nadobudne schopnosti sústredenia a pozornosti,
- rozvíja zmyslové vnímanie a predstavivosť, obrazotvornosť a fantáziu
- rozvíja pamäť a pozornosť,
-obohacuje sa v pohybových schopnostiach a schopnostiach výrazu pohybom,
-dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie (verbálnej i neverbálnej) pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a
neverbálny prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, dokáže primerane komunikovať v materinskom jazyku,
-efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
-vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti.
Sociálny rozvoj:
-chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv
a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,
efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
-vie tvorivo riešiť problémy,
- vie hodnotiť svoju vlastnú prácu a prácu ostatných s porozumením a toleranciou.
Stratégie vyučovania:
Dramatická výchova používa celý rad metód a postupov, s ktorými sa bežne stretávame vo vyučovaní. Sú to najmä:
-Hry
a) na rozohriatie, uvoľnenie a sústredenie (Hra na babu, Na love v džungli, Kráľ nie je doma, Boj ukazovákom, Na divochov, Mlynček, Pozorovateľ,....)
b) na objavovanie seba a okolitého sveta (Poznaj sám seba, Kimova hra, Na detektíva, .....)
c) pohybové a pantomimické hry (Diskotéka, Kontrasty, Oživené drevo, Rytmus srdca, Na svetielka, Sochy, ....)
d) skupinové hry ( Nonverbálne dialógy, Bratku, kto ťa udrel, Slepci, Zrkadlá, Filmovanie, Stroje, Zvieratká, Poroba, Kúzelný diamant, .....)
e) na rozvoj plynulosti reči a slovnú komunikáciu (Zvukový kruh, Hra na koníčky, Slovné hry, Človeče, nehnevaj sa, Mumbo – Jumbo, Hra s čiapkami, Hra na
Marťana, Príbehy, .....)
f) hry na rozvoj tvorivosti ( Slovné asociácie, Príčiny a následky, Fantastické slová, Čo všetko by to mohlo byť, Rozstrihané obrázky, .....)
-Pantomíma
je schopnosť predviesť svoju predstavu o človeku, o inom tvorovi, o veci, o abstrakte či o priestore pohybom
-Improvizácia na námet
je súbor metód, ktoré poskytujú vlastnú situáciu, ktorú musia žiaci samostatne a aktívne riešiť.
-Interpretácia
je súbor metód a postupov, ktoré vedú k analýze a hodnoteniu rôznych textov, ale aj rôznych životných situácií.
-Tvorivá dramatika
je súbor metód, postupov a prostriedkov, ktoré realizujú :
- tvorivé riešenie životných situácií
- tvorivé osvojovanie si učiva z rôznych predmetov
- hereckú, režijnú a divadelnú prípravu
- vlastnú tvorbu
-Dramatická hra
je námetová hra založená na medziľudskom kontakte a komunikácii, na stretnutí rôznych osôb v situácii, na stretnutí osôb, ktoré na seba navzájom pôsobia,
riešia strety svojich postojov a potrieb, želaní so smerovaním na vytváranie deja (etudy).
-Divadelná hra
Hodnotenie:
Stupeň 1 dosiahne žiak, ktorý dodržiava zásady a pravidlá komunikácie, aktívne a tvorivo rozvíja svoje osobné schopnosti a zručnosti zapájaním sa do
aktivít, má tvorivé nápady, má kultivovaný verbálny i neverbálny prejav, vie sa vynájsť v každej situácii, vie spolupracovať, argumentovať, prijať a ponúknuť
kompromis, vie prezentovať sám seba i výsledky svojej práce spontánne
Stupeň 2 dosiahne žiak, ktorý dodržiava zásady a pravidlá komunikácie, rozvíja svoje osobné schopnosti a zručnosti zapájaním sa do aktivít na
žiadosť učiteľa, má kultivovaný verbálny i neverbálny prejav, vie spolupracovať, prijať a ponúknuť kompromis, má menšie problémy reagovať v každej
situácii, vie prezentovať seba i výsledky svojej práce, ak si vopred prezentáciu pripraví
Stupeň 3 dosiahne žiak, ktorý má menšie problémy s dodržiavaním zásad a pravidiel komunikácie, do aktivít sa zapája menej, jeho verbálny i
neverbálny prejav je slabší s prejavujúcou sa nedostatočnou slovnou zásobou, v skupinovej práci pomáha a prispôsobuje sa, sám neprináša žiadne tvorivé
nápady, vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce s problémami
Stupeň 4 dosiahne žiak, ktorý má väčšie problémy s dodržiavaním pravidiel a zásad komunikácie, do aktivít sa zapája málo, jeho verbálny a
neverbálny prejav je slabý, v skupine sa nevie so spolužiakmi dohodnúť, nevie reagovať v navodených situáciách, neponúka žiadne riešenia, pasívne prijíma
podnety, nevie prezentovať seba a výsledky svojej práce
Predmet: Dramatická výchova
Cieľ a
kompetencie
Tematický celok
5. ročník
Obsahový štandard
Poznať ciele a
obsah predmetu
i jeho význam
Úvod do
dramatickej
výchovy
Základné pojmy:
Poznať seba
samého a iných,
rozvíjať
schopnosť
sústredenia a
pozornosti,
rozvíjať
zmyslové
vnímanie,
predstavivosť a
fantáziu, cvičiť
pamäť a
pozornosť,
obohacovať sa v
pohybových
schopnostiach
Cesta do
rozprávkovej
krajiny
Objavovanie seba a okolitého
sveta
Využívať
všetky dostupné
formy
Improvizácie na
rozprávkové
námety:
-ľudové i autorské
rozprávky, slovenské i
inonárodné
rozprávky, zvieracie rozprávky
a bájky
dramatická výchova, divadlo,
dramatika
fyzické zručnosti
zmyslové vnímanie
sústredenie a pozornosť
predstavivosť a fantázia
pamäť
Výkonový štandard
Žiak pozná predmet, ciele
a význam dramatickej
výchovy
Žiak si rozvíja svoje
fyzické schopnosti
aktívnym pohybom
Žiak si uvedomuje
vnemy, ktoré majú v
živote pre nás význam
Vie použiť zrak, sluch,
hmat, čuch i chuť na
vyjadrenie svojich túžob
a prianí
Uvedomuje si predmety,
prostredie, budovy,
krajiny a ľudí ako celky
Kontakt, skupinové cítenie a
socializácia
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Žiak vie nadviazať
kontakt očami, mimikou,
gestom i verbálne.
Žiak je schopný vcítiť sa,
Osobnostný a sociálny
rozvoj s cieľom
rozvíjať u žiakov
sebareflexiu,
sebapoznávanie,
sebaúctu, sebadôveru,
sebahodnotenie, s
cieľom pestovať
kvalitné medziľudské
vzťahy
Environmentálna
výchova s cieľom
vnímať život ako
najvyššiu hodnotu
Ochrana života a
zdravia s cieľom
formovať vzťah žiakov
k problematike ochrany
svojho zdravia a života
a zdravia iných
Poznámky
komunikácie
(verbálnej i
neverbálnej) pri
spracovávaní a
vyjadrovaní
informácií
rôzneho typu,
má adekvátny
ústny a prejav
zodpovedajúci
situácii a účelu
komunikácie,
dokáže
primerane
komunikovať v
materinskom
jazyku
premeniť sa a byť niekým
iným, vie pohotovo
reagovať
Plynulosť reči a slovná
komunikácia
Žiak si obohacuje slovnú
zásobu.
Komunikovať s
nositeľmi iných
kultúr v
bezpečnom
prostredí
tolerancie a
vzájomnej úcty
Rozprávky iných
kultúr
Vedieť
spolupracovať,
vyjadriť vlastný
názor, prijať
kompromis
Konkurz na
rozprávku
Efektívne
využívať
dostupné
Žiak vie správne
pracovať s hlasom,
správne artikuluje a
spisovne vyslovuje.
Interpretácie
rozprávkových
textov:
rómskeho etnika
čínskej rozprávky
africkej rozprávky
Dramatizácia
rozprávok
Poznávanie rozprávok
národností a etník žijúcich na
Slovensku a cez ne aj ich
života a životného štýlu
Žiak vníma a rozoznáva
príklady života rôznych
národností a etník, ktoré
žijú na území dnešného
Slovenska
Všíma si a akceptuje
rozmanitosť v kultúrnych
prejavoch
Projekt zameraný na
interpretáciu, výber,
dramatizáciu a režijné
spracovanie rozprávok
Žiak vie pracovať v
skupine, vie
spolupracovať , vie
vytvoriť a príjemnú
atmosféru v skupine
Žiak vie kultivovane
prezentovať svoje
Multikultúrna
výchova s cieľom viesť
žiakov k rešpektovaniu
faktu kultúrnej
rozmanitosti a rozvíjať
schopnosť
komunikovať s
nositeľmi iných kultúr
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
s cieľom spracovať
návrh divadelného
predstavenia
Globálne vyučovanie s
využitím vedomostí z
geografie, dejepisu,
občianskej náuky,
výtvarnej výchovy,
hudobnej výchovy a
slovenského jazyka
informačnokomunikačné
technológie,
Žiak vie tvorivo
riešiť problémy
produkty a názory
Žiak vie využiť rôzne
typy prezentácií s
použitím IKT
Mediálna výchova
Žiak vie vyjadriť vlastný
názor, prijať názor
druhého, vytvoriť a prijať
kompromis
Žiak si vie vytvoriť
vlastný hodnotový
rebríček
Žiak vie
prezentovať
sám seba a
výsledky svojej
práce na
verejnosti
Hráme divadlo
Nácvik divadelného
predstavenia bábkového
alebo hraného
Žiak vie v spolupráci so
spolužiakmi pripraviť a
nacvičiť program na
školskú besiedku, vie
prezentovať výsledky
svojej práce pred svojimi
spolužiakmi i rodičmi
Žiak vie kultivovane
vystupovať
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
s cieľom učiť sa
prekonávať trému a
vedieť predstaviť svoju
prácu verbálne s
použitím divadla
Predmet: Dramatická výchova
Cieľ a
kompetencie
Tematický celok
Poznať seba
samého a iných,
rozvíjať
schopnosť
sústredenia a
pozornosti,
rozvíjať
zmyslové
vnímanie,
predstavivosť a
fantáziu, cvičiť
pamäť a
pozornosť,
obohacovať sa v
pohybových
schopnostiach
Využívať všetky
dostupné formy
komunikácie
(verbálnej i
neverbálnej) pri
spracovávaní a
vyjadrovaní
informácií
Na návšteve v
čarovnom údolí
Improvizácie na
rôzne literárne
texty slovenských i
inonárodných
autorov
6. ročník
Obsahový štandard
Objavovanie seba a
okolitého sveta
fyzické zručnosti
zmyslové vnímanie
sústredenie a pozornosť
predstavivosť a fantázia
pamäť
Plynulosť reči a slovná
komunikácia
Kontakt, skupinové cítenie a
socializácia
Výkonový štandard
Žiak si rozvíja svoje
fyzické schopnosti
aktívnym pohybom
Žiak si uvedomuje
vnemy, ktoré majú v
živote pre nás význam
Vie použiť zrak, sluch,
hmat, čuch i chuť na
vyjadrenie svojich túžob
a prianí
Uvedomuje si predmety,
prostredie, budovy,
krajiny a ľudí ako celky
Žiak vie nadviazať
kontakt očami, mimikou,
gestom, postojom i
verbálne.
Žiak je schopný vcítiť sa,
premeniť sa a byť niekým
iným, vie pohotovo
reagovať
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný a sociálny
rozvoj s cieľom
rozvíjať u žiakov
sebareflexiu,
sebapoznávanie,
sebaúctu, sebadôveru,
sebahodnotenie, s
cieľom pestovať
kvalitné medziľudské
vzťahy
Environmentálna
výchova s cieľom
vnímať život ako
najvyššiu hodnotu
Ochrana života a
zdravia s cieľom
formovať vzťah žiakov
k problematike ochrany
svojho zdravia a života
a zdravia iných
Poznámky
rôzneho typu, má
adekvátny ústny
prejav
zodpovedajúci
situácii a účelu
komunikácie,
primerane
komunikovať v
materinskom
jazyku
Komunikovať s
nositeľmi iných
kultúr v
bezpečnom
prostredí
tolerancie a
vzájomnej úcty
Žiak vie správne
pracovať s hlasom,
správne artikuluje a
spisovne vyslovuje.
Žiak si obohacuje slovnú
zásobu.
Príbehy zo
susedstva
-príbehy s
rómskym hrdinom
-príbehy s
černošským
hrdinom
Tradície
Interpretácia príbehov s
detským hrdinom z rôznych
národností a etník žijúcich na
Slovensku a cez ne aj ich
života a životného štýlu
Žiak vníma a rozoznáva
príklady zo života
rôznych národností a
etník, ktoré žijú na území
dnešného Slovenska
Všíma si a akceptuje
rozmanitosť v kultúrnych
prejavoch
Interpretácia regionálnych
povestí
Žiak si uvedomuje a
rešpektuje svoje korene,
možnosti , obmedzenia i
premeny vlastnej
kultúrnej identity
Multikultúrna
výchova s cieľom viesť
žiakov k rešpektovaniu
faktu kultúrnej
rozmanitosti a rozvíjať
schopnosť
komunikovať s
nositeľmi iných kultúr
Globálne vyučovanie s
využitím vedomostí z
geografie, dejepisu,
občianskej náuky,
výtvarnej výchovy,
hudobnej výchovy a
slovenského jazyka
Regionálna výchova
Vedieť
spolupracovať,
vyjadriť vlastný
názor, prijať
kompromis
Efektívne
využívať
dostupné
informačnokomunikačné
technológie,
Žiak vie tvorivo
riešiť problém
Konkurz na povesť
Dramatizácia
slovenských povestí
Projekt zameraný na
interpretáciu, výber,
dramatizáciu a režijné
spracovanie povestí
Žiak vie pracovať v
skupine, vie
spolupracovať , vie
vytvoriť a príjemnú
atmosféru v skupine
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
s cieľom spracovať
návrh divadelného
predstavenia
Žiak vie kultivovane
prezentovať svoje
produkty a názory
Žiak vie využiť rôzne
typy prezentácií s
použitím IKT
Mediálna výchova
Žiak vie vyjadriť vlastný
názor, prijať názor
druhého, vytvoriť a prijať
kompromis
Žiak si vie vytvoriť
vlastný hodnotový
rebríček
Žiak vie
prezentovať sám
seba a výsledky
svojej práce na
verejnosti
Hráme divadlo
Nácvik divadelného
predstavenia bábkového
alebo hraného
Žiak vie v spolupráci so
spolužiakmi pripraviť a
nacvičiť program na
školskú besiedku, vie
prezentovať výsledky
svojej práce pred svojimi
spolužiakmi i rodičmi
Žiak vie kultivovane
vystupovať
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
s cieľom učiť sa
prekonávať trému a
vedieť predstaviť svoju
prácu verbálne s
použitím divadla
ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
MATEMATIKA
INFORMATIKA
MATEMATIKA
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Spolu:
ŠVP
3
4
4
4
4
19
ŠkVP
1
1
0
1
1
4
Spolu:
4
5
4
5
5
23
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju
formuloval Európsky parlament:
„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách.
Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych
stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy,
tabuľky).“
„Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické
prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať
zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu
argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné
pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho
matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností,
predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a
záporných čísel. Žiaci sa oboznamujú s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika
premennej, rovníc a nerovníc.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej
veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa
zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má
rozvoj priestorovej predstavivosti.
V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a
tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
V tematickom okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým matematickým učivom, rozvíjajú žiaci svoju schopnosť logicky
argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.
Ciele predmetu:
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov
logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci by mali spoznať matematiku ako
súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky,
prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie
matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického
myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s
porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať
pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu
skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov.
Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a
prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu
riešeného problému. Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní
a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť,
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri
riešení úloh.
Kľúčové kompetencie:
V nadväznosti na spôsobilosti, získané v priebehu primárneho vzdelávania, žiak rozvíja tieto kľúčové kompetencie:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré má žiak získať:










používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie,
číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnosti,
zobrazí čísla na číselnej osi,
vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie),
zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov,
pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok – časť (prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom,
percentom), rieši kontextové a aplikačné úlohy,
rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp a plánov,
matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla (premennú, určí hodnotu výrazu),
matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc a ich sústav,
tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch a algebrickom aparáte.
Dosiahnuté postoje:
► na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality ◙ smelšie kvantifikuje realitu okolo seba ◙ prostredníctvom možnosti kontroly
výpočtov spolieha sa na počtovými výkonmi zistené výsledky ◙ prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte percent, získava pocit, že poznáva realitu z
inej strany ◙ je si vedomý toho, že pomer a mierka sú veľmi blízke dennému životu ◙ poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je bohatší o
dôležité využiteľné vedomosti ◙ poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší prostriedok riešenia úloh.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:




udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na základe objaveného pravidla a znázorňuje údaje,
objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej súradnicovej sústave,
vyjadrí lineárne funkcie rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť príklady nelineárnych funkcií vytvára tabuľky a grafy pre jednoduché
funkcie,
objavuje a rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť,

znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje.
Dosiahnuté postoje:
► získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom ◙ vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov
zistenia ◙ vytvára si naklonenosť k využívaniu grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí ◙ rozvážne posudzuje pravdivosť a
nepravdivosť výrokov ◙ má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie
elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia ◙ získava istotu a kladný vzťah k využívaniu priamej a nepriamej úmernosti pri riešení
bežných úloh zo života ◙ je priaznivo naklonený na rozvíjanie svojich schopností a objavenia pravidelnosti okolo seba ◙ zoznamuje sa s premennou,
pripraví sa na iný spôsob prístupu k veličinám a realite.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:








rozozná, pomenuje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich
jednotlivé prvky (telesová uhlopriečka, vzťah hrán),
pozná, vie popísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary, pozná ich základné prvky a ich vlastnosti
a najdôležitejšie relácie medzi týmito prvkami a ich vlastnosťami,
používa k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov,
rozoznáva a modeluje osovo a stredovo súmerné útvary v rovine, manipulatívnou činnosťou získava schopnosť pochopiť a osvojiť si
jednoduché geometrické transformácie, pozná základné vlastnosti dvojíc súmerných útvarov a vie ich využívať pri jednoduchých
konštrukciách,
vie vykonať v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, povrchu a objemu geometrických útvarov,
pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych dvojíc uhlov (susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte
vnútorných a vonkajších uhlov rovinných útvarov,
pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach,
analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.
Dosiahnuté postoje:
► nie je ľahostajný k svojmu okoliu ◙ dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí ◙ snaží sa do primeraných
praktických problémov vniesť geometriu ◙ je naklonený v jednote používať odhad, meranie a výpočet ◙ postupne si zvyká na potrebu dôkazu a v
odôvodnených prípadoch ho aj nárokuje ◙ snaha o presnosť pri meraniach, konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmá ◙ ochotne používa náčrty,
rôzne spôsoby znázornenia geometrických telies a predmetov, vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti ◙ často sa opiera o svoje
vedomosti a zručnosti z oblasti zhodnosti a podobnosti geometrických útvarov ◙ trvá na používaní správnej geometrickej terminológie v praxi.
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Kompetencie, ktoré má žiak získať:
 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného
ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria,
 vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom prvkov podľa určeného pravidla a vypočítať počet možností výberu,
 vykonáva zber, zápis, interpretáciu údajov a ich grafické znázornenie,
 je schopný orientovať sa v množine údajov,
 vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu,
 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu, v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav.
Dosiahnuté postoje:
► iným spôsobom vníma okolitú skutočnosť ◙ získava vedomie určitej nadvlády nad svojím okolím ◙ získava uspokojenie nad ovládaním
ďalšieho prostriedku riešenia úloh ◙ získava uspokojenie nad novým pohľadom na realitu ◙ získava spokojnosť nad novou možnosťou zachytávania
kvantifikácie reality.
Logika, dôvodenie, dôkazy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:





dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných výrokov,
vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení,
posúdi správnosť použitých spojok „a“, „alebo“, buď alebo“, „ak, tak“,
posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov,
pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch.
Dosiahnuté postoje:
► získava sebadôveru pri interpretácii matematických a nematematických textov ◙ je pripravený na posúdenie pravdivosti matematických
výrokov, ktorými sa v priebehu svojej učebnej činnosti stretol ◙ získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho
štrukturácie na definície, vety, hypotézy, dôkazy.
Stratégie vyučovania:
Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné používať aktivizujúce vyučovacie metódy, a to predovšetkým samostatnú prácu
žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie počtových návykov a ďalších zručností je nevyhnutné, aby
žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Pre učiteľa to znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj
schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky
majú hlboký výchovný význam. Hodiny matematiky musia byť naplnené živým pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a
radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním
vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.
Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo vzťahu k
individuálnemu rozvoju žiakov. Účinnou formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa zaraďujú spravidla na začiatok
vyučovacej hodiny. Dôležitá je rýchla kontrola výsledkov práce žiakov a rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak uvedomil, aké vedomosti si musí
individuálne doplniť. Na túto prácu so žiakmi učiteľ využíva zbierky úloh.
K rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické súťaže, napríklad matematická olympiáda, pytagoriáda a podobne.
Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k žiakom je starostlivosť o zaostávajúcich žiakov. Náročnosť matematiky pre týchto žiakov
spočíva v tom, že neosvojenie jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. Preto je u týchto žiakov nevyhnutné individuálnou
starostlivosťou doplniť osvojenie si všetkých základných pojmov a vedomostí. Na zvládnutie numerických zručností u týchto žiakov výrazne pomáhajú
kalkulačky.
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011 .
Učiteľ hodnotí žiaka so zreteľom na očakávané výstupy, kompetencie, porovnáva jednotlivca s ostatnými /neverejné hodnotenie/ a berie ohľad aj na
vlastný pokrok žiaka, vekové zvláštnosti, na zakolísanie žiaka v priebehu roka z rôznych dôvodov /rodinné, indispozícia,.../ a na špeciálne vzdelávacie
potreby. Pri hodnotení je učiteľ primerane náročný a taktný, kritériá hodnotenia sú vecné a zrozumiteľné /hodnotenie ústne, známkou, bodmi, percentami.../.
Učiteľ hodnotí to, čo žiak vie, zmyslom nie je „nachytať“ žiaka na tom, čo nevie.
Na hodnotenie práce žiaka učiteľ využíva pozorovanie výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, ústne skúšanie, písomné práce, testy, projektové
metódy, výsledky súťaží, olympiád.
Stupne hodnotenia prospechu:
1 – výborný
100% - 90%
2 – chválitebný
89,9% - 75%
3 – dobrý
74,9% - 55%
4 – dostatočný
54,9% - 30%
5 – nedostatočný
29,9% - 0%
Predmet: Matematika
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
5. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
-Malá násobilka a delilka.
-Pohotovo vedieť malú násobilku a malú
-Sčítanie a odčítanie prirodzených delilku
čísel.
-Písomne sčítať a odčítať prirodzené
čísla mimo obor do 100.
-Premeny jednotiek dĺžky.
-Vykonať skúšku správnosti.
-Geometria.
-Vedieť premieňať jednotky dĺžky
medzi sebou navzájom.
-Zostrojiť štvorec, obdĺžnik, trojuholník
a kružnicu podľa zadaných rozmerov
v cm.
-Upevnenie a prehĺbenie násobenia a -Zobraziť prirodzené číslo na číselnej
Násobenie
delenia prirodzených čísel v obore osi – k danému číslu priradiť jeho obraz
a delenie
ENV
a opačne.
prirodzených násobilky.
-Násobenie a delenie spamäti v obore -Porovnať prirodzené čísla.
čísel v obore
do 100.
-Pohotovo spamäti násobiť a deliť v
do 10 000
-Násobenie ako postupné sčítavanie a obore do 100.
delenie na rovnaké časti aj ako -Vedieť násobiť pomocou sčítania.
postupné odoberanie.
-Deliť pomocou postupného odčítania
-Násobenie a delenie po častiach a rozdeľovaním na rovnaké časti.
(propedeutika distributívnosti).
-Násobenie
súčtu
a
rozdielu
jednociferným číslom v obore do 100.
Poznámky
Opakovanie
učiva
4. ročníka
-Používať
prirodzené čísla
pri opise reálnej
situácie.
-Čítať,
zapisovať
a porovnávať
prirodzené
čísla, používať,
zapisovať
a čítať
vzťah
rovnosti
a nerovnosti.
-Zobraziť
prirodzené čísla
na číselnej osi.
-Vykonávať
spamäti
aj
písomne
-Delenie so zvyškom.
-Deliť jednociferným číslom v obore do
-Delenie (propedeutika) so zvyškom v 100 so zvyškom (aj s kalkulačkou).
obore do 100.
-Násobenie a delenie jednoduchých -Písomne násobiť a deliť jednoduché
čísel spamäti.
čísla obore do 10 000.
-Násobenie a delenie písomne -Vedieť pohotovo spamäti násobiť a
ENV
Finančná
gramotnosť
základné
počtové výkony
s prirodzenými
číslami
(sčítanie,
odčítanie,
násobenie,
delenie.
-Zaokrúhľovať,
vykonávať
odhady
a kontrolovať
správnosť
výsledkov
počtových
výkonov.
-Riešiť
kontextové
a aplikačné
úlohy.
-Používať
prirodzené čísla
pri opise reálnej
situácie.
-Čítať,
zapisovať
jednociferným číslom v obore do 10 deliť (aj so zvyškom)
000
(pomocou
kalkulačky
aj
- v obore malej násobilky,
dvojciferným
- mocninou 10,
a trojciferným číslom).
- v obore malej násobilky číslami
ukončenými nulami (napr.
70 . 800, 72 000 : 9 a pod.).
-Pohotovo používať kalkulačku pri
násobení a delení prirodzených čísel v
obore do 10 000.
-Riešenie aplikačných úloh a úloh -Používať prirodzené čísla pri opise
rozvíjajúcich špecifické myslenie s reálnej situácie.
využitím násobenia a delenia (aj ako -Riešiť jednoduché slovné úlohy na
propedeutika zlomkov, propedeutika porovnávanie.
pomeru).
Vytvorenie
oboru
prirodzených
čísel do a nad
milión
-Vytvorenie predstavy o veľkých
číslach.
-Rád číslice v zápise prirodzeného
čísla.
-Čítanie a písanie veľkých
prirodzených čísel.
-Porovnávanie, usporiadanie
-Čítať a zapisovať prirodzené čísla.
-Rozkladať prirodzené číslo na jednotky
rôzneho rádu a opačne. Skladať
prirodzené číslo z jednotiek rôzneho
rádu.
-Poznať a rozlišovať párne a nepárne
čísla.
-Porovnávať, zaokrúhľovať a usporiadať
veľké prirodzené čísla.
OZZ
a porovnávať
prirodzené
čísla, používať,
zapisovať
a čítať vzťah
rovnosti
a nerovnosti.
-Zobraziť
prirodzené čísla
na číselnej osi.
prirodzených čísel.
-Zaokrúhľovanie prirodzených čísel.
-Zaokrúhľovanie nadol (nahor).
-Číselná os, vzdialenosť na číselnej osi
(aj ako propedeutika desatinných čísel
– učivo o eurách a centoch).
-Rímske číslice (zoznámenie sa s
týmito
-Zaokrúhľovať,
vykonávať
odhady
a kontrolovať
správnosť
výsledkov
počtových
výkonov.
-Riešiť
kontextové
a aplikačné
úlohy.
-Vykonávať
spamäti aj
-Zaokrúhľovať veľké prirodzené čísla
nadol, nahor, na....
-Počítať s približnými prirodzenými
číslami.
-Spoznať základné - Rímske číslice.
číslicami).
-Oboznámiť sa s existenciou
chronogramov, vedieť, na čo slúžia
a vedieť ich dešifrovať.
-Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,
v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta
(tabuľky, diagramy, mapy, schémy).
-Chronogramy.
-Riešenie slovných úloh a úloh na
Vytvorenie
rozvíjanie matematickej gramotnosti.
oboru
prirodzených -Kontextové a podnetové úlohy
čísel do a nad
z obrázkov, máp, schém, tabuliek,
milión
diagramov, grafov,....
Počtové
výkony
-Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel spamäti, písomne a na kalkulačke
Globálne
vzdelávanie
-Spamäti sčítať a odčítať prirodzené
čísla mimo obor do 100.
písomne
základné
počtové výkony
s prirodzenými
číslami
(sčítanie,
odčítanie,
násobenie,
delenie.
-Riešiť
kontextové
a aplikačné
úlohy.
s prirodzený
mi číslami
(aj mimo oboru do 100 s násobkami
10, 100, atď.
-Porovnávanie rozdielom.
-Sčítanie a odčítanie na kalkulačke.
-Písomne sčítať a odčítať prirodzené
čísla mimo obor do 100.
-Vykonať skúšku správnosti odčítania.
-Zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet
prirodzené číslo. Porovnať čísla
rozdielom.
-Písomne sčítavať aj viac sčítancov (aj
pomocou kalkulačky).
-Pohotovo používať kalkulačku.
-Násobenie a delenie prirodzených
čísel spamäti, písomne (dvojciferným a
trojciferným číslom) na kalkulačke (aj
mimo oboru do 100 s násobkami 10,
100, atď.
-Násobenie a delenie ako vzájomne
opačné matematické operácie.
-Násobenie viacciferným číslom
písomne.
-Spamäti násobiť a deliť prirodzené čísla
mimo obor do 100.
-Písomne násobiť a deliť prirodzené
čísla mimo obor do 100.
-Vykonať skúšku správnosti delenia.
-Zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet
prirodzené číslo. Porovnať čísla
podielom.
-Pohotovo používať kalkulačku pri
násobení a delení prirodzených čísel.
-Poradie počtových výkonov.
Kontextové úlohy. Propedeutika
záporných čísel.
-Vedieť správe určiť poradie počtových
výkonov v úlohách s prirodzenými
číslami.
ENV
-Poznať
meracie
prostriedky
a jednotky
dĺžky.
-Rozoznať,
pomenovať
a opísať
priestorové
geometrické
útvary kocku
a kváder,
nachádzať
v realite ich
reprezentáciu,
dokázať
špecifikovať ich
jednotlivé
prvky.
-Poznať, vedieť,
pomenovať
a načrtnúť
základné
rovinné útvary.
-Vedieť
vykonať v praxi
Geometria
meranie
a -Geometrické útvary (bod, priamka,
úsečka, polpriamka, štvorec, obdĺžnik,
trojuholník, štvoruholník, kruh,
kružnica).
-Rysovanie – základné pravidla
rysovania.
-Rovnobežky, kolmice v bežnom
živote.
Rysovanie rovnobežníka (len ako
propedeutika v štvorcovej sieti).
-Meranie dĺžky úsečky, jednotky
dĺžky, premena jednotiek m, dm, cm,
mm
v obore prirodzených čísel.
-Iné jednotky dĺžky.
-Rozlišovať, pomenovať a načrtnúť
rovinné útvary.
-Rozlišovať a pomenovať priestorové
útvary – kocku, kváder, valec, kužeľ,
ihlan, guľu..
-Poznať niektoré základné vlastnosti trojuholníka, štvoruholníka, štvorca,
obdĺžnika, kružnice a kruhu.
-Vedieť funkčne používať pomôcky na
rysovanie.
-Vedieť narysovať rovnobežné
a kolmé priamky (úsečky).
-Narysovať úsečku danej dĺžky.
-Zostrojiť štvorec, obdĺžnik podľa
zadaných rozmerov v cm, resp. v mm (aj
rovnobežník v štvorcovej sieti).
-Odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na
milimetre, vzdialenosť na metre.
-Premieňať jednotky dĺžky.
-Poznať dĺžku míle a námornej míle,
poznať názvy vybraných starých
jednotiek dĺžky.
-Riešiť slovné úlohy s premenou
jednotiek dĺžky a úlohy vyžadujúce si
Finančná
gramotnosť
potrebné
najdôležitejšie
merania
a výpočty
obvodu
trojuholníka,
štvorca
a obdĺžnika.
-Obvod trojuholníka, štvorca,
obdĺžnika.
-Obvod útvarov zložených z viacerých
štvorcov, obdĺžnikov a trojuholníkov.
-Kocka, kváder (ako propedeutika).
-Stavba telies zo stavebnicových
kociek.
-Stavba telies na základe stanovených
podmienok (podľa plánu).
- Vykonávať
zber, zápis,
interpretáciu
údajov a ich
grafické
znázornenie.
-Znázorňovať
údaje na
diagrame,
-Zväčšovanie a zmenšovanie
geometrických tvarov vo štvorcovej
sieti
(propedeutika práce s pomerom).
-Zhromažďovanie, usporiadanie a
Riešenie
grafické znázornenie údajov.
aplikačných
úloh
a úloh -Štatistické vyhodnocovanie údajov
rozvíjajúcich z vlastného života žiakov (projekt.)
špecifické
matematické
myslenie
-Pravdepodobnostné hry, pokusy a
pozorovania.
základné poznatky o trojuholníku,
štvorci a obdĺžniku.
-Vypočítať obvod trojuholníka, štvorca,
obdĺžnika.
-Vypočítať obvod útvarov zložených
z viacerých štvorcov, obdĺžnikov
a trojuholníkov.
-Vedieť postaviť jednoduchú stavbu z
kociek podľa návodu (náčrtu, nákresu,
kódovania a naopak).
-Vedieť rysovať trojuholník,
štvoruholník, štvorec, obdĺžnik vo
štvorcovej sieti.
-Zväčšovať a zmenšovať útvary vo
štvorcovej sieti podľa návodu alebo
pomocou inej siete.
-Vedieť čítať údaje z jednoduchej
tabuľky.
-Zhromažďovať, triediť, usporiadať dáta
(údaje).
-Znázorniť dáta údaje jednoduchým
diagramom.
-Mať skúsenosť s prácou a organizáciou
v konkrétnych súborov predmetov.
-Vedieť rozlišovať väčšiu a menšiu
z diagramu čítať
znázornené
údaje.
-Posúdiť
správnosť
použitých
spojok „a“,
„alebo“, „buď,
alebo“, „ak,
tak“.
-Zisťovanie počtu náhodných udalostí
pri
pokusoch. Voľba stratégie.
-Riešenie nepriamo sformulovaných
úloh
(kontextové úlohy). Propedeutika
zlomkov a priamej úmernosti.
-Riešenie zábavných úloh.
-Matematické hry, napr. BINGO,
sudoku.
-Rozvíjanie logiky, riešenie
hlavolamov.
šancu a voliť stratégiu riešenia.
-Vedieť zistiť počet.
-Vedieť pracovať podľa zvoleného
(vlastného vypracovaného), alebo podľa
vopred daného kritéria, postupu, alebo
návodu.
-Hľadať stratégie – spôsoby riešenia
úloh z bežného života (forma problému).
-Riešenie zábavných úloh.
-Matematické hry, napr. BINGO,
sudoku.
-Rozvíjanie logiky, riešenie hlavolamov.
6. ročník
Predmet: Matematika
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
-Vykonávať
spamäti aj
písomne základné
počtové výkony
s prirodzenými
číslami (sčítanie,
odčítanie,
násobenie,
delenie.
-Riešiť
kontextové
a aplikačné
úlohy.
Počtové
výkony
s prirodz
enými
číslami
-Násobenie a delenie prirodzených čísel
spamäti, písomne a na kalkulačke vrátane
delenia so zvyškom.
-Deliteľnosť dvoma, piatimi, desiatimi.
-Vedieť v obore prirodzených čísel
násobiť a deliť, vrátane delenia so
zvyškom (aj na kalkulačke).
-Ovládať algoritmus násobenia a delenia
viacciferných prirodzených čísel
viacciferným prirodzeným číslom.
-Vykonať skúšku správnosti prevedenej
počtovej operácie.
-Poznať základné znaky deliteľnosti
prirodzených čísel dvoma, piatimi,
desiatimi.
-Analyzovať text slovnej úlohy
a diagnostikovať dané a hľadané údaje
potrebné pre riešenie úlohy.
-Správne nájsť optimálnu stratégiu
riešenia úlohy a použiť jednotlivé
operácie pri riešení jednoduchých
slovných úloh.
-Vedieť jednoducho zapísať riešenia
úlohy a odpovede.
-Analyzovať zápis úlohy obsahujúcej
viaceré počtové operácie (aj s použitím
zátvoriek).
-Pri riešení úloh s viacerými počtovými
úkonmi vedieť rozhodnúť o poradí ich
riešenia.
-Správne riešiť úlohy napr. typu
2 . 6 + 20 : 4 (aj na kalkulačke).
-Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a
delenie ako navzájom opačné operácie a
ich využitie pri riešení jednoduchých
slovných úloh (aj ako propedeutika
rovníc).
-Dohoda o poradí počtových výkonov
a porovnanie s poradím operácii na
kalkulačke.
-Propedeutika počítania s približnými
(zaokrúhlenými číslami).
-Používať
desatinné čísla pri
opise reálnej
Desatinn -Kladné desatinné číslo – rád číslice v
é
čísla. jeho zápise.
-Zobrazenie desatinného čísla na číselnej
Počtové
-Vedieť čítať a zapisovať desatinné čísla
a určiť rád číslice v zápise desatinného
čísla.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Poznámky
Finančná
gramotnosť
ENV
situácie.
-Čítať, zapisovať
a porovnávať
desatinné čísla,
používať,
zapisovať a čítať
vzťah rovnosti
a nerovnosti.
-Zobraziť
desatinné čísla na
číselnej osi.
-Poznať a
funkčne využívať
rôzne spôsoby
kvantitatívneho
vyjadrenia celok
– časť (zlomkom,
desatinným
číslom).
-Zaokrúhľovať,
vykonávať
odhady
a kontrolovať
správnosť
výsledkov
počtových
výkonov.
-Vykonávať
spamäti aj
písomne základné
výkony
(operácie
)
s desatin
nými
číslami
osi.
-Vzdialenosť čísel na číselnej osi.
-Vedieť uviesť príklady použitia
desatinných čísel v bežnom živote.
-Zobraziť desatinné číslo na príslušnej
číselnej osi.
-Vedieť zistiť vzdialenosť desatinného
čísla na číselnej osi.
-Porovnávanie, usporiadanie
a zaokrúhľovanie desatinných čísel.
-Vedieť porovnávať, usporadúvať podľa
predpisu (zostupne, vzostupne)
a zaokrúhľovať podľa predpisu
desatinné číslo na celé číslo, na desatiny,
na stotiny, na tisíciny, ...
-Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie
desatinných čísel (spamäti, písomne a na
kalkulačke).
-Násobenie a delenie desatinných čísel
číslami 10, 100, 1000.
-Násobenie a delenie desatinného čísla
číslom prirodzeným (napr. aj pri výpočte
aritmetického priemer) a číslom
desatinným (spamäti, písomne
a na kalkulačke).
-Objav periodickosti pri delení dvoch
prirodzených čísel. Propedeutika zlomkov
a nepriamej úmernosti.
-Sčítať, odčítať, násobiť a deliť
primerané desatinné čísla spamäti,
ostatné písomne alebo pomocou
kalkulačky.
-Násobiť a deliť kladné desatinné čísla
násobkami čísla 10 spamäti.
-Vedieť desatinné číslo deliť číslom
prirodzený a číslom desatinným a
správne zapísať zvyšok (aj na
kalkulačke).
-Vedieť urobiť skúšku správnosti a
rozhodnúť o potrebe realizácie tejto
skúšky vzhľadom na operácie odčítania
a delenia.
-Vypočítať jednoduchý aritmetický
priemer.
-Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a
delenie ako navzájom opačné operácie
(propedeutika rovníc).
-Analyzovať základné operácie sčítania
(násobenia) a odčítania (delenia) ako
Finančná
gramotnosť
počtové výkony
s desatinnými
číslami (sčítanie,
odčítanie,
násobenie,
delenie.
-Premena jednotiek dĺžky (km, m, dm,
cm, mm), hmotnosti (t, kg, dag, g, mg).
opačné operácie a s tým súvisiace
skúšky správnosti riešenia úlohy.
-Riešiť jednoduché slovné úlohy.
-Vedieť využívať vlastnosti desatinných
čísiel pri premene jednotiek dĺžky a
hmotnosti.
-Porovnávať veľkosti vyjadrené
jednotkami a usporadúvať ich veľkosti
vzostupne a zostupne.
-Riešiť
kontextové
a aplikačné
úlohy.
-Poznať jednotky
dĺžky a hmotnosti
a ich premeny.
OZZ
-Vedieť vykonať
v praxi potrebné
najdôležitejšie
merania
a výpočty obvodu
a obsahu štvorca
a obdĺžnika.
-Analyzovať
a riešiť aplikačné
geometrické
Obsah
obdĺžnik
aa
štvorca
-Výpočet približného obsahu rovinných
útvarov vo štvorcovej sieti.
-Určiť približný obsah rovinného útvaru
vo štvorcovej sieti.
-Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika
s celočíselnými (ako počet štvorcov
štvorcovej siete) aj s desatinnými
rozmermi.
-Vedieť vypočítať obvod a obsah
štvorca a obdĺžnika.
-Jednotky obsahu – premena jednotiek
-Premieňať základné jednotky obsahu
s využívaním vlastnosti desatinných
úlohy s využitím
osvojeného
matematického
aparátu.
obsahu – mm², cm², dm², m², km², ha, a.
-Výpočet obvodov a obsahov obrazcov
zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.
čísiel.
-Využiť získané poznatky z výpočtu
obvodu a obsahu štvorca a obdĺžnika pri
výpočte obvodu a obsahu obrazcov
zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.
-Analyzovať útvary zložené zo štvorcov
a obdĺžnikov.
-Navrhovať vlastné metódy vedúce k
výpočtu obvodu a obsahu útvarov
zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.
ENV
-Riešiť úlohy z praxe.
-Kontextové úlohy.
-Tvorba plánu vlastnej izby a svojho bytu
(domu) s výpočtami obsahov využitej
plochy (projekt).
-Vytvoriť plán svojej izby a svojho bytu
(domu) a vypočítať plochu všetkých
obývaných častí.
ENV
-Poznať uhlomer
a jednotky stupeň
a minúta.
-Poznať spôsob
Uhol
a jeho
veľkosť,
operácie
-Uhol a jeho veľkosť.
-Veľkosť uhla, jednotky a pomôcky na
meranie uhlov.
-Odmerať veľkosť narysovaného uhla
v stupňoch.
-Odhadnúť primerane veľkosť uhla.
-Premeniť stupne na minúty a naopak.
Globálne
vzdelávanie
merania uhlov
a počítanie
s uhlami,
využívať
vlastnosti
známych dvojíc
uhlov (susedné,
striedavé,
doplnkové) pri
výpočte
vnútorných
a vonkajších
uhlov rovinných
útvarov.
s uhlami
-Konštrukcia osi uhla.
-Zostrojenie osi uhla pomocou kružidla.
-Zostrojiť os uhla pomocou uhlomera.
-Zostrojiť os uhla pomocou kružidla.
-Poznať vlastnosti osi uhla.
-Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov
podľa veľkosti.
-Porovnávať uhly podľa ich veľkosti
numericky.
-Uhly v trojuholníku.
-Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti
uhlov.
-Vedieť pomenovať trojuholník podľa
jeho vnútorných uhlov.
-Vedieť vypočítať veľkosť tretieho
vnútorného uhla v stupňovej miere, ak
poznáme jeho dva vnútorné uhly.
-Uhly vrcholové a susedné.
-Poznať a rozlišovať uhly vrcholové,
susedné.
-Vedieť určiť a vypočítať veľkosť
vrcholového a susedného uhla.
-Poznať a rozlišovať uhly súhlasné a
striedavé.
-Súhlasné a striedavé uhly.
-Vedieť určiť a vypočítať veľkosť
súhlasného a striedavého uhla.
-Vnútorné uhly v štvoruholníku,
pravidelnom 6-uholníku a pravidelnom
8-uholníku.
-Operácie s uhlami.
-Sčítanie a odčítanie uhlov a ich veľkostí.
-Sčítanie a odčítanie uhlov výpočtom
-Poznať vlastnosti vnútorných uhlov
pravidelných n-uholníkov.
-Vedieť vypočítať súčet vnútorných
uhlov ľubovoľného n-uholníka.
-Sčítať a odčítať veľkosti uhlov
(v stupňoch).
(v stupňoch a minútach.).
-Grafické prenášanie uhlov.
-Grafické sčítanie a odčítanie uhlov.
-Grafické násobenie a delenia uhla dvomi.
Prostredníctvom
hier a
manipulatívnych
činností získať
skúsenosti
s organizáciou
konkrétnych
súborov
predmetov podľa
zvoleného
ľubovoľného
a podľa vopred
daného určeného
kritéria.
-Vedieť z daného
počtu prvkov
vybrať skupinu
s daným počtom
prvkov podľa
určeného pravidla
a vypočítať počet
možností výberu.
- Vykonávať
zber, zápis,
interpretáciu
údajov a ich
Kombina -Usporiadanie prvkov do radu (rôzne
torika v systémy vypisovania).
-Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných
úlohách
čísel (prvkov) z daného počtu číslic
(prvkov).
-Riešenie slovných (kontextových) úloh
s kombinatorickou motiváciou –
rôznymi spôsobmi (priebežne).
-Propedeutika štatistiky,
pravdepodobnosti a kombinatoriky
(zhromažďovanie, usporiadanie
a grafické znázornenie údajov).
-Sčítať a odčítať veľkosti uhlov (v
stupňoch aj minútach).
-Graficky preniesť uhol na iné miesto.
-Graficky sčítať a odčítať dva uhly.
-Graficky násobiť a deliť uhol dvomi.
-Systematicky usporiadať daný malý
počet prvkov podľa predpisu.
-Z daného počtu prvkov vybrať
usporiadanú skupinu prvkov.
-Vedieť pokračovať v zadanom systéme.
-Analyzovať úlohu z hľadiska stratégie
jej riešenia.
-Zvoliť optimálny spôsob zápisu
riešenia tabuľkou a diagramom.
grafické
znázornenie.
-Posúdiť
pravdivosť alebo
nepravdivosť
matematických
výrokov.
-Riešenie zábavných úloh.
-Matematické hry, napr. BINGO, sudoku.
-Rozvíjanie logiky, riešenie hlavolamov.
-Riešenie zábavných úloh.
-Matematické hry, napr. BINGO,
sudoku.
-Rozvíjanie logiky, riešenie hlavolamov.
7. ročník
Predmet: Matematika
Cieľ a
kompetencie
-Používať
zlomky pri
opise reálnej
situácie.
-Čítať,
zapisovať
a porovnávať
zlomky,
používať,
zapisovať
a čítať vzťah
rovnosti
a nerovnosti.
-Zobraziť
zlomky na
číselnej osi.
Tematický
celok
Zlomky.
Počtové
výkony so
zlomkami.
Racionálne
čísla.
Obsahový štandard
-Zlomok, znázornenie zlomkovej časti
celku (aj vhodným diagramom).
-Znázornenie zlomkov na číselnej osi.
-Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich
krátenie a rozširovanie.
-Základný tvar zlomku.
-Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov
s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými
menovateľmi.
-Správne chápať, čítať a zapisovať
zlomok.
-Rozumieť pojmom: zlomok, zlomková
čiara, čitateľ, menovateľ, krátenie a
rozširovanie zlomku.
-Chápať, že každé racionálne číslo
môžeme vyjadriť nekonečným
množstvom zlomkov.
-Vedieť v rámci toho istého celku
uviesť príklad rovnakého zlomku v inom
tvare.
-Vedieť, kedy sa zlomok rovná jednej
celej, kedy sa rovná nule a kedy nemá
zmysel.
-Vedieť graficky znázorniť a zapísať
zlomkovú časť z celku (zlomkom,
percentom, pomocou promile a opačne).
-Vedieť znázorniť zlomok na číselnej
osi.
-Porovnávať a usporadúvať zlomky s
rovnakým menovateľom (čitateľom) a
výsledok porovnávania zapísať znakmi
>, <, = (aj spamäti).
-Vedieť krátiť zlomok (krátením upraviť
aj na základný tvar) a rozširovať
zlomok.
-Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s
-Sčitovať a odčitovať zlomky s
-Poznať a
funkčne
využívať rôzne
spôsoby
kvantitatívneho
vyjadreniacelok
– časť
(zlomkom,
desatinným
číslom).
-Vykonávať
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Poznámky
spamäti aj
písomne
základné
počtové výkony
so zlomkami
(sčítanie,
odčítanie,
násobenie,
delenie.
rovnakými menovateľmi, sčítanie a
odčítanie prevodom na spoločný
menovateľ (nie nevyhnutne najmenší),
objav krížového pravidla.
-Zmiešane číslo (pravý, nepravý zlomok).
rovnakými menovateľmi.
-Vedieť nájsť ľubovoľného spoločného
menovateľa zlomkov (upraviť zlomky
na rovnakého menovateľa).
-Sčitovať a odčitovať zlomky s
nerovnakými menovateľmi.
-Vedieť rozlíšiť pravý a nepravý
zlomok.
-Poznať a vedieť zlomok zapísať v tvare
zmiešaného čísla a vedieť zmiešané
číslo previesť do tvaru zlomku.
-Vedieť pomocou kalkulačky s
prevodom na desatinné čísla s danou
presnosťou počítať (sčítať, odčítať) so
zlomkami.
-Uplatňovať pri počítaní dohodnuté
poradie operácií.
-Násobenie a delenie zlomku prirodzeným
číslom (ostatné výpočty prevažne
prevodom na desatinné čísla).
-Interpretácia násobenia zlomkom ako
výpočtu zlomkovej časti z čísla.
-Počítanie so zlomkami prevodom na
desatinné čísla (hlavne na kalkulačke aj
približne s danou presnosťou).
-Písomne násobiť a deliť zlomok celým
číslom.
-Vedieť rozširovať a krátiť zlomky.
-Vedieť vypočítať zlomkovú časť z
celku.
-Písomne násobiť a deliť zlomok
zlomkom.
-Vedieť pomocou kalkulačky s
prevodom na desatinné čísla s danou
presnosťou počítať (sčítať, odčítať,
násobiť a deliť a ich kombinácie) so
zlomkami.
-Vzťah medzi zlomkom a desatinným
číslom.
-Vedieť čítať a písať desatinné zlomky.
-Rozumieť pojmom: promile, perióda,
odhad výsledku, zaokrúhlenie na daný
-Vykonávať
odhady
a kontrolovať
správnosť
výsledkov
počtových
výkonov.
-Riešiť
kontextové
a aplikačné
úlohy.
-Zlomok a delenie, vzťah zlomkov a
delenia, zlomok ako číslo.
-Rozoznať,
pomenovať a
opísať kocku
a kváder ,
nachádzať
v realite ich
reprezentáciu,
dokázať
špecifikovať ich
jednotlivé
prvky.
-Vedieť
vykonať v praxi
potrebné
najdôležitejšie
merania
a výpočty
objemu a
povrchu kocky
a kvádra.
-Analyzovať
a riešiť
aplikačné
geometrické
Objem
a povrch
kvádra a
kocky
-Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru
(voľné rovnobežné premietanie,
perspektíva).
-Obrazy kvádra a kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní, viditeľnosť
hrán.
počet miest (napr. na stotiny).
-Previesť a zapísať zlomok v tvare
desatinného čísla a opačne.
-Zapísať zlomok v tvare desatinného
čísla (alebo periodickým číslom) s
požadovanou presnosťou (na
požadovaný počet miest).
-Vedieť určiť periódu pri prevode
zlomku na desatinné číslo.
-Vedieť načrtnúť a narysovať obraz
kvádra a kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní.
-Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich
viditeľné a neviditeľné hrany a ich
základné prvky.
-Načrtnúť a narysovať sieť kvádra a
kocky.
-Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich
znázorňovanie, nárys, pôdorys, a
bokorys, úlohy na rozvoj priestorovej
predstavivosti (aj príklady jednoduchých a
zložených telies v reálnom živote ako
propedeutika).
-Sieť kvádra a kocky.
-Zostavovať a zhotoviť náčrt telies
skladajúcich sa z kvádrov a kociek.
-Kresliť nárys, bokorys a pôdorys
zostavených telies z kvádrov a kociek.
-Vedieť opísať a samostatne načrtnúť
sieť kvádra a kocky.
-Vyznačiť na náčrte základné prvky
kvádra a kocky.
-Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu
m³, dm³, cm³, mm³ , hl, liter, dl, cl, ml a
ich premena.
-Povrch kvádra a kocky.
-Poznať vzťah 1 liter = 1 dm3 a vedieť
premieňať základné jednotky objemu.
-Riešiť primerané slovné úlohy na
výpočet povrchu kvádra a kocky s
využitím premeny jednotiek obsahu.
-Riešiť primerané slovné úlohy na
ENV
Finančná
gramotnosť
Finančná
úlohy
s využitím
osvojeného
matematického
aparátu.
-Riešiť
modelovaním a
výpočtom
situácie
vyjadrené
pomerom,
pracovať s
mierkou máp
a plánov.
-Objavovať
a riešiť úlohy
z praxe na
priamu a
nepriamu
úmernosť.
-Riešiť
kontextové
a aplikačné
úlohy.
-Poznať a
funkčne
využívať rôzne
spôsoby
kvantitatívneho
vyjadrenia
celok – časť
(zlomkom,
desatinným
výpočet objemu kvádra a kocky s
využitím premeny jednotiek objemu.
Pomer.
Priama
a nepriam
a
úmernosť
-Pomer, rozdeľovanie celku v danom
pomere.
-Mierka plánu a mapy.
-Riešenie úloh.
-Priama a nepriama úmernosť.
-Jednoduchá trojčlenka (aj zložená).
-Využitie priamej úmernosti v praxi
(kontextové a podnetové úlohy).
Percentá
-Percento, základ, časť prislúchajúca k
počtu percent, počet percent.
-Promile. Použitie promile v praxi.
-Vzťah percent (promile), zlomkov
a desatinných čísel.
-Vedieť vysvetliť pojmy pomer,
prevrátený pomer, postupný pomer.
-Vedieť zapísať a upraviť daný pomer.
-Deliť dané číslo (množstvo) v danom
pomere.
-Zväčšiť (zmenšiť) dané číslo v danom
pomere.
-Chápať postupný pomer ako skrátený
zápis jednoduchých pomerov.
-Vedieť zapísať a upraviť postupný
pomer.
-Riešiť primerané jednoduché slovné
úlohy na pomer rôzneho typu a
praktické úlohy s použitím mierky plánu
a mapy.
-Riešiť úlohy s využitím vzťahu v
priamej a nepriamej úmernosti.
-Riešiť úlohy z praxe na priamu a
nepriamu úmernosť.
-Riešiť úlohy jednoduchou (aj zloženou)
trojčlenkou.
-Vedieť vypočítať 1 percento (%) ako
stotinu základu.
-Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať
základ.
-Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať
hodnotu časti prislúchajúcej k počtu
percent a vedieť uplatniť dané
vedomosti pri riešení jednoduchých
slovných úloh z praktického života.
ENV
gramotnosť
Globálne
číslom,
percentom).
-Vedieť vypočítať počet percent, ak je
daný základ a časť prislúchajúca k počtu
percent.
-Vedieť vypočítať základ, keď poznáme
počet percent a hodnotu prislúchajúcu k
tomuto počtu percent.
-Vedieť vypočítať 1 promile (‰) ako
tisícinu základu.
-Poznať vzťah medzi zlomkami,
percentami a desatinnými číslami.
-Vedieť vypočítať %, 10%, 20%, 25%,
50% bez prechodu cez 1%.
-Znázorňovanie časti celku a počtu
percent vhodným diagramom.
-Jednoduché úrokovanie.
-Riešenie slovných úloh a podnetových
úloh.
-Vedieť čítať údaje z diagramov
(grafov) a zapísať znázornenú časť
celku percentom a počtom promile a
opačne.
-Vedieť znázorniť na základe odhadu
časť celku (počtu percent, počtu
promile) v kruhovom diagrame.
-Porovnávať viacero časti z jedného
celku a porovnanie zobraziť vhodným
stĺpcovým aj kruhovým diagramom.
-Vedieť zostrojiť kruhový alebo
stĺpcový diagram z údajov z tabuľky.
-Vedieť vypočítať úrok z danej istiny za
určité obdobie pri danej úrokovej miere.
-Vykonávať jednoduché úrokovanie.
-Vypočítať hľadanú istinu.
-Vedieť riešiť primerané slovné úlohy
a podnetové úlohy z oblasti
vzdelávanie
Finančná
gramotnosť
ENV
Finančná
gramotnosť
OZZ
ENV
Globálne
vzdelávanie
bankovníctva a finančníctva, v ktorých
sa vyskytujú ako podnet štatistické dáta
(v tabuľkách, diagramoch, ...).
Prostredníctvom hier
a manipulatívnych činností
získať
skúsenosti
s organizáciou
konkrétnych
súborov
predmetov
podľa
zvoleného
ľubovoľného
a podľa vopred
daného
určeného
kritéria.
-Vedieť
z daného počtu
prvkov vybrať
skupinu
s daným
počtom prvkov
podľa určeného
pravidla
a vypočítať
počet možností
výberu.
Kombinat
orikariešenie
úloh
-Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich
počte z oblasti rôznych hier, športu a z
rôznych oblastí života (propedeutika
variácií).
-Rôzne spôsoby vypisovania na
jednoduchých úlohách (bez podmienok;
využiť pravidlo súčtu). Objavovanie
možností a zákonitostí.
-Pravidlo súčinu. Úlohy s podmienkami
(propedeutika základných modelov
kombinatoriky).
-Vypisovať všetky možnosti podľa
určitého systému.
-Tvoriť systém (strom logických
možností) na vypisovanie všetkých
možností.
-Objavovať spôsob tvorenia všetkých
možných riešení (objavovať podstatu
daného systému vo vypisovaní
možností).
-Systematicky usporiadať daný počet
predmetov (prvkov, údajov) všetkými
možnými spôsobmi do skupín.
-Určiť spoločnú matematickú podstatu v
úlohe a počet všetkých možných
usporiadaní.
-Vedieť z daného počtu prvkov vybrať
menší počet prvkov, tieto vybrané prvky
usporiadať a určiť počet takto vybraných
a usporiadaných prvkov (bez
opakovania aj s opakovaním).
-Vedieť z daného počtu prvkov vybrať
usporiadanú skupinu prvkov menšiu ako
je daný počet a určiť počet takto
usporiadaných skupín prvkov.
-Riešenie jednoduchých
kombinatorických úloh (na základe hier a
pokusov).
-Získať skúsenosť s prácou a
organizáciou v konkrétnych súboroch
predmetov.
Finančná
gramotnosť
-Orientovať sa
v množine
údajov.
-Riešiť rôzne primerané a jednoduché
kombinatorické úlohy.
-Používať pravidlá súčtu a súčinu pri
riešení jednoduchých kombinatorických
úloh.
-Riešenie kombinatorických úloh rôznymi
metódami (stromový diagram (stromový
graf), príprava tabuliek, systematické
vypisovanie možností).
-Zhromažďovať, triediť a systematicky
vytvárať všetky možné riešenia.
-Vedieť vypočítať kombinatorické úlohy
podľa pravidla súčinu a pomocou
názoru.
-Znázorniť dáta údaje v tabuľke a
stromovým diagramom (grafom).
8. ročník
Predmet: Matematika
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Opakovanie
učiva
7. ročníka
Obsahový štandard
-Zlomky.
-Sčítanie a odčítanie zlomkov.
Výkonový štandard
-Správne chápať, čítať a zapisovať
zlomok.
-Rozumieť pojmom: zlomok, zlomková
čiara, čitateľ, menovateľ.
-Vedieť graficky znázorniť a zapísať
zlomkovú časť z celku.
-Previesť a zapísať zlomok v tvare
desatinného čísla a opačne.
-Rozumieť pojmom: krátenie a
rozširovanie zlomku.
-Poznať a vedieť zlomok zapísať v tvare
zmiešaného čísla a vedieť zmiešané
číslo previesť do tvaru
zlomku.
-Sčitovať a odčitovať zlomky
s rovnakými aj nerovnakými
menovateľmi.
-Písomne násobiť a deliť zlomok celým
číslom a zlomkom.
-Vedieť vypočítať zlomkovú časť z
celku.
-Sčítať, odčítať, násobiť a deliť zlomky.
-Riešiť praktické úlohy s využitím
zlomkov.
-Chápať pojmu percento a promile,
vedieť ho vyjadriť aj v tvare zlomku
a v tvare desatinného čísla.
-Rozlíšiť a pomenovať a vypočítať
hodnotu časti prislúchajúcej k počtu
percent, základu a počtu percent.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Poznámky
-Násobenie a delenie zlomkov.
-Pomocou trojčlenky vedieť vypočítať
časť prislúchajúcu k počtu percent,
základ a počet percent.
-Vedieť zapísať a upraviť daný pomer.
-Počtové operácie so zlomkami.
-Slovné úlohy na zlomky.
-Deliť dané číslo (množstvo) v danom
pomere.
ENV
-Riešiť primerané praktické úlohy
s použitím mierky plánu a mapy.
-Percentá.
-Riešiť úlohy z praxe na priamu a
nepriamu úmernosť.
OZZ
-Úmernosť trojčlenkou.
-Rozoznať, pomenovať a opísať kocku
a kváder, špecifikovať ich jednotlivé
prvky (telesová uhlopriečka, vzťah hrán,
...)
-Trojčlenka v percentovom počte.
-Pomer. Priama a nepriama úmernosť
Finančná
gramotnosť
-Vedieť vykonať v praxi potrebné
najdôležitejšie merania a výpočty
objemu a povrchu kocky a kvádra.
ENV
-Objem a povrch kvádra a kocky.
-Používať celé
čísla pri opise
reálnej
situácie.
-Čítať,
zapisovať
a porovnávať
celé čísla,
používať.
-Zobraziť
celé čísla na
číselnej osi.
Zaokrúhľovať,
vykonávať
odhady
a kontrolovať
správnosť
výsledkov
počtových
výkonov.
-Vykonávať
spamäti aj
písomne
základné
počtové
výkony
s celými a
desatinnými
číslami
(sčítanie,
odčítanie,
násobenie,
delenie.
-Riešiť
kontextové
Celé čísla.
Počtové
výkony
s celými
číslami.
-Kladné a záporné čísla v rozšírenom
obore desatinných čísel.
-Navzájom opačné čísla.
-Absolútna hodnota celého a desatinného
čísla na číselnej osi. Absolútna hodnota
nuly.
-Usporiadanie a porovnanie celých a
desatinných čísel a ich zobrazenie na
číselnej osi.
-Sčitovanie a odčítavanie celých a
desatinných čísel.
-Slovné úlohy – kontextové a podnetové.
-Násobenie a delenie záporného čísla
kladným.
-Slovné úlohy – kontextové a podnetové.
-Poznať vlastnosti celých čísel a
príklady využitia celých čísel (kladných
a záporných) v praxi.
-Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych
tabuliek a grafov).
-Vymenovať a vypísať dvojice
navzájom opačných celých čísel (aj z
číselnej osi).
-Porovnávať celé čísla a usporiadať ich
podľa veľkosti.
-Vedieť zobraziť celé čísla na číselnej
osi.
-Priradiť k celému číslu obraz na
číselnej osi a opačne.
-Zobraziť kladné a záporné desatinné
čísla na číselnej osi.
-Určiť absolútnu hodnotu celého a
desatinného čísla (racionálneho čísla) a
nuly na číselnej osi.
-Sčitovať a odčitovať celé a desatinné
čísla.
-Riešiť primerané slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie celých a desatinných
čísel (kladných a záporných).
-Vedieť jednoducho zapísať postup
riešenia slovnej úlohy, výpočet a
odpoveď.
-Vedieť spamäti i písomne násobiť a
deliť celé čísla.
-Vedieť rozhodnúť, či výsledok
násobenia a delenia dvoch celých bude
kladný alebo záporný.
-Riešiť primerané slovné úlohy na
násobenie a delenie celých čísel.
a aplikačné
úlohy.
Matematizova
ť jednoduché
reálne situácie
s využitím
písmen vo
význame čísla
(premennú,
určiť hodnotu
výrazu).
-Udávať
tabuľky
jednoduchých
lineárnych
súvislostí,
doplňovať
chýbajúce
údaje na
základe
objaveného
pravidla a
znázorňovať
údaje.
-Objavovať
funkčné
vzťahy medzi
Premenná,
výraz,
rovnica
-Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na
lineárne rovnice bez formalizácie do
podoby rovnice: úvahou, metódou pokus
– omyl, znázornením.
-Lineárna rovnica s formálnym zápisom
(ako propedeutika).
-Osvojiť si pojem číselný výraz.
-Sčítať, odčítať, násobiť a deliť
primerané číselné výrazy.
-Určiť počet členov v číselnom výraze.
-Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch
číselných výrazov.
-Overenie, či dané číslo je riešením
slovnej úlohy.
-Zápis vzťahov vychádzajúcich z
jednotlivých operácií, z porovnávania.
-Riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce
k lineárnej rovnici.
-Vedieť zapísať postup riešenia slovnej
úlohy.
-Výrazy s premennými, dosadzovanie
čísel za jednotlivé premenné. Vzorce.
-Vyjadrenie a výpočet neznámej z
jednoduchého vzorca.
-Dopočítavanie chýbajúcich údajov
-Správne a primerane so zadaním
slovnej úlohy využívať počtové výkony
– sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.
-Vedieť overiť skúškou správnosti, či
dané číslo je riešením slovnej úlohy.
v jednoduchých vzorcoch.
-Vedieť rozlišovať medzi číselným
výrazom a výrazom s premennou.
-Zostaviť jednoduchý výraz s
premennou.
-Určiť vo výraze s premennou členy
s premennou a členy bez premennej.
premennými a
znázorňovať
ich v
pravouhlej
súradnicovej
sústave.
-Určiť hodnotu výrazu, keď je daná
hodnota premennej.
-Sčitovať a odčitovať výrazy s
premennou.
-Násobiť a deliť primerané výrazy s
premennou číslom rôznym od nuly.
-Vedieť vyjadriť a vypočítať neznámu
z jednoduchých vzorcov
(napr. o = 2.(a + b); o = z + 2.a ).
-Využitie úloh na priamu a nepriamu
úmernosť na propedeutiku funkcií.
-Propedeutika znázorňovania priamej a
nepriamej úmernosti graficky.
-Poznať,
vedieť
popísať,
pomenovať,
načrtnúť,
narysovať
a zostrojiť
trojuholník,
poznať jeho
základné
prvky a ich
vlastnosti
a najdôležitejš
Trojuholník
zhodnosť
trojuholníko
v
-Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu),
jej jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou
trojuholníkov.
-Trojuholník určený stranami - (sss).
-Trojuholník určený stranami a uhlami –
(sus, usu).
-Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku.
-Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú
sústavu súradníc v rovine.
-Vyznačiť body v pravouhlej sústavy
súradníc v rovine.
-Vedieť určiť súradnice daného bodu
zobrazeného v pravouhlej sústave
súradníc.
-Vedieť znázorniť graf priamej
(nepriamej) úmernosti v pravouhlej
sústave súradníc (znázorniť priamu a
nepriamu úmernosť graficky) ako
propedeutika.
-Vedieť rozlíšiť základné prvky
trojuholníka.
-Poznať vetu o vnútorných uhloch
trojuholníka a vedieť vypočítať
vonkajšie uhly trojuholníka.
-Samostatne riešiť úlohy s využitím
vlastností vnútorných a vonkajších
uhlov.
-Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej
úlohy.
-Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup
zostrojenia trojuholníka (aj pomocou
skôr osvojenej matematickej
symboliky).
-Vedieť zostrojiť trojuholník podľa
Finančná
gramotnosť
ie relácie
medzi týmito
prvkami a ich
vlastnosťami.
-Používať
k argumentáci
i a pri
výpočtoch
vety o
zhodnosti
trojuholníkov.
konštrukčného postupu s využitím vety
sss, sus a usu.
-Vedieť urobiť skúšku (splnenie
podmienok úlohy) správnosti zostrojenia
trojuholníka.
-Vedieť narysovať pravidelný
šesťuholník.
-Objav trojuholníkovej nerovnosti a
veľkosti súčtu vnútorných uhlov
trojuholníka.
-Rovnoramenný a rovnostranný
trojuholník, objav niektorých ich
základných vlastností.
-Výška trojuholníka, niektoré ďalšie
konštrukčné úlohy.
-Poznať vetu o trojuholníkovej
nerovnosti pri konštrukcii trojuholníka
podľa sss.
-Poznať vetu o vnútorných uhloch
trojuholníka a o súčte vnútorného a
vonkajšieho uhla pri tom istom vrchole
trojuholníka.
-Vedieť popísať rovnostranný a
rovnoramenný trojuholník a ich
vlastnosti.
-Vedieť presne a čisto narysovať
ľubovoľný rovnostranný a
rovnoramenný trojuholník.
-Poznať a uviesť príklady
rovnostranného a rovnoramenného
trojuholníka z reálneho života.
-Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku.
-Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka
(v ostrouhlom, tupouhlom a
pravouhlom).
-Vedieť zostrojiť priesečník výšok
v ľubovoľnom trojuholníku.
-Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s
využitím poznatkov o konštrukcii
trojuholníka (rovnobežníky,
štvoruholníky,...).
-Zostrojiť obdĺžnik, štvorec, kosodĺžnik,
-Poznať,
vedieť
popísať,
pomenovať,
načrtnúť,
narysovať
a zostrojiť
štvorec,
obdĺžnik,
kosoštvorec,
kosodĺžnik a
lichobežník,
poznať ich
základné
prvky a ich
vlastnosti
a najdôležitejš
ie relácie
medzi týmito
prvkami a ich
vlastnosťami.
-Vedieť
vykonať
v praxi
potrebné
najdôležitejšie
merania
a výpočty
obvodu a
obsahu
štvorca,
obdĺžnika,
kosoštvorca,
Rovnobežní
ky,
lichobežníky
, obsah
trojuholníka
-Rovnobežky preťaté priamkou
(priečkou).
-Striedavé a súhlasné uhly pri
rovnobežkách.
kosoštvorec.
-Vedieť zostrojiť dve rovnobežné
priamky (rovnobežky) a, b, ktoré sú
preťaté priečkou p.
-Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a
striedavé uhly pri dvoch rovnobežných
priamkach preťatých priečkou.
-Poznať vlastnosti súhlasných a
striedavých uhlov.
-Riešiť úlohy s využitím vlastností
súhlasných a striedavých uhlov.
-Rovnobežníky a ich základné vlastnosti
vyplývajúce z rovnobežnosti.
-Výška rovnobežníka.
-Konštrukcia rovnobežníkov.
-Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky:
štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik a poznať ich základné
vlastnosti (o stranách, vnútorných
uhloch, uhlopriečkach a ich
priesečníku).
-Správne rozlišovať (vedieť vysvetliť
rozdiel) pravouhlé a kosouhlé
rovnobežníky.
-Narysovať štvorec, kosoštvorec,
obdĺžnik, kosodĺžnik a správne označiť
všetky ich základné prvky.
-Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku
(štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik,
kosodĺžnik) jeho dve výšky.
-Načrtnúť lichobežník, pomenovať a
opísať jeho základné prvky.
-Vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobežník
(obecný, pravouhlý, rovnoramenný)
podľa zadaných prvkov a na základe
konštrukčného postupu.
kosodĺžnika,
trojuholníka a
lichobežníka.
-Analyzovať a
riešiť
aplikačné
geometrické
úlohy s
využitím
osvojeného
matematickéh
o aparátu.
-Lichobežník.
-Vedieť riešiť a narysovať primerané
-Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník,
objav niektorých ich vlastností.
konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s
využitím vlastností konštrukcie
trojuholníka (a s využitím poznatkov
rovnobežníkov a lichobežníka).
-Jednoduché konštrukcie rovnobežníkov a
lichobežníka.
-Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺžnika
a trojuholníka.
-Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z
praxe (z reálneho života).
-Poznať základné vzorce pre výpočet
obvodu a obsahu štvorca, kosoštvorca,
obdĺžnika, kosodĺžnika a trojuholníka.
-Vypočítať obvod a obsah štvorca,
kosoštvorca, obdĺžnika, kosodĺžnika a
trojuholníka (aj z obsahu).
-Riešiť slovné (kontextové a podnetové)
úlohy z reálneho života s využitím
poznatkov o obsahu a obvode
rovnobežníkov, trojuholníka a s
využitím premeny jednotiek dĺžky a
obsahu.
-Poznať vzorec pre výpočet obvodu
a obsahu lichobežníka.
-Vypočítať obvod a obsah lichobežníka.
-Obvod a obsah lichobežníka.
-Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z
praxe (z reálneho života).
-Rozoznať,
pomenovať
a opísať
Hranoly, ich
objem a
-Hranol, jeho znázornenie a sieť.
-Riešiť slovné (kontextové a podnetové)
úlohy z reálneho života s využitím
poznatkov o obsahu a obvode
rovnobežníkov, trojuholníka,
lichobežníka a s využitím premeny
jednotiek dĺžky a obsahu.
-Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo
voľnom rovnobežnom premietaní.
kolmý hranol,
nachádzať
v realite jeho
reprezentáciu,
dokázať
špecifikovať
jeho
jednotlivé
prvky.
-Vedieť
vykonať
v praxi
potrebné
najdôležitejšie
merania
a výpočty
objemu a
povrchu
kolmého
hranola.
-Analyzovať
a riešiť
aplikačné
geometrické
úlohy
s využitím
osvojeného
matematickéh
o aparátu.
povrch
-Poznať,
vedieť
popísať,
pomenovať,
načrtnúť,
narysovať
Kruh,
kružnica
-Objem a povrch hranola.
-Poznať vlastnosti podstavy a plášťa
hranola.
-Vedieť určiť počet hrán, stien a
vrcholov hranola.
-Zostrojiť sieť kolmého hranola.
-Vedieť použiť príslušné vzorce na
výpočet objemu a povrchu (kocky,
hranola a kvádra).
-Vypočítať objem a povrch kocky,
hranola a kvádra (aj v slovných
úlohách).
-Kruh, kružnica.
-Zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh
K s daným polomerom r (alebo s daným
priemerom d ).
-Vedieť vysvetliť vzťah medzi
polomerom a priemerom kružnice k
a zostrojiť
kružnicu a
kruh, poznať
ich základné
prvky a ich
vlastnosti
a najdôležitejš
ie relácie
medzi týmito
prvkami a ich
vlastnosťami.
-Vedieť
vykonať
v praxi
potrebné
najdôležitejšie
merania
a výpočty
obvodu a
obsahu kruhu
a kruhového
výseku.
-Analyzovať a
riešiť
aplikačné
geometrické
úlohy s
využitím
osvojeného
matematickéh
(kruhu K).
-Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči
príslušnému polomeru.
-Tetiva kružnice.
-Určiť vzájomnú polohu kružnice k a
priamky p.
-Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k v
určenom bode ležiacom na kružnici k.
-Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k z
daného bodu, ktorý leží mimo kružnice
k zvonku a opísať (stačí slovne) postup
tejto konštrukcie približnou metódou aj
pomocou Talesovej kružnice.
-Vedieť na kružnici vyznačiť kružnicový
oblúk, prípadne kružnicový oblúk
prislúchajúci danému stredovému uhlu..
-Kružnicový oblúk a kruhový výsek
(odsek), ich stredový uhol.
-Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový
výsek, prípadne kruhový výsek
prislúchajúci danému stredovému uhlu.
-Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový
odsek.
-Vedieť určiť a odmerať stredový uhol
prislúchajúci k danému kružnicovému
oblúku alebo kruhovému výseku.
-Poznať približné hodnoty Ludolfovho
o aparátu.
čísla π = 3,14 resp.
pre použitie v
písomných výpočtoch obsahu kruhu a
dĺžky kružnice.
-Vedieť vypočítať obsah kruhu a dĺžku
kružnice (S = πr² ; o = 2 πr = πd)
-Poznať základné vzťahy (vzorce) pre
výpočet obsahu kruhu a dĺžky kružnice.
-Obsah kruhu a dĺžka kružnice (obvod
kruhu).
-Medzikružie.
-Vedieť vypočítať dĺžku kružnicového
oblúka a obsah kruhového výseku.
-Kontextové úlohy.
ENV
-Dĺžka kružnicového oblúka a obsah
kruhového výseku.
-Vedieť
prisúdiť
výrokom
z blízkeho
okolia správnu
pravdivostnú
Pravdepodob
nosť,
štatistika
-Pravdepodobnostné hry a pokusy.
-Rôzne úlohy na porovnávanie šancí
rôznych udalostí. Číselné porovnávanie
šancí.
-Získať skúsenosti z porovnávania
rôznych udalosti z pohľadu na ich mieru
pravdepodobnosti.
-Vedieť uskutočňovať jednoduché a
hodnotu.
-Vedieť
posudzovať
realitu zo
štatistického a
pravdepodobn
ostného
pohľadu, v
jednoduchých
prípadoch
vedieť rozlíšiť
istý
a nemožný
jav.
- Vykonávať
zber, zápis,
interpretáciu
údajov a ich
grafické
znázornenie.
-Orientovať sa
v množine
údajov.
primerané experimenty.
-Vedieť posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj
nemožné udalosti.
-Vedieť rozhodnúť o pravdepodobnosti
udalosti.
-Vypočítať relatívnu početnosť udalosti.
-Plánovitý zber údajov a ich systemizácia
pri jednoduchých a primeraných
experimentoch.
-Vedieť spracovať, plánovite a
systematicky zhromažďovať a triediť
údaje v experimente.
-Zo zhromaždených údajov vybrať
štatistický súbor.
-Vypočítať aritmetický priemer z
primeraných údajov.
-Zaznamenávať a usporadúvať údaje do
tabuľky.
-Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov
a diagramov.
-Čítať (interpretovať) údaje z tabuľky,
z kruhového diagramu a zo stĺpcového
grafu.
-Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým
diagramom a stĺpcovým grafom.
-Dokázať
kvantifikovať
-Počítanie príkladov zo starých ročníkov
Monitoru / Testovania 9.
-Pripravovať sa na Testovanie 9.
-Riešenie zábavných úloh.
-Matematické hry, napr. BINGO, sudoku.
-Riešenie zábavných úloh.
-Matematické hry, napr. BINGO,
Globálne
vzdelávanie
všeobecné
výroky
a uskutočniť
negáciu
kvantifikovan
ých výrokov.
-Vedieť
posúdiť
jednoznačnosť
jednoduchých
návodov,
vyhlášok
a nariadení.
-Rozvíjanie logiky, riešenie hlavolamov.
sudoku.
-Rozvíjanie logiky, riešenie hlavolamov.
9. ročník
Predmet: Matematika
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Opakovani
e učiva 8.
ročníka
Obsahový štandard
Výkonový štandard
-Celé čísla, operácie s celými číslami
-Sčitovať a odčitovať celé a desatinné
čísla.
-Vedieť spamäti i písomne násobiť a
deliť celé čísla.
-Vedieť rozhodnúť, či výsledok
násobenia a delenia dvoch celých bude
kladný alebo záporný.
-Získať
zručnosti
v počítaní
druhej a tretej
mocniny
a odmocniny.
Mocniny
a odmocniny, zápis
veľkých
čísel.
-Druhá a tretia mocnina a odmocnina.
-Mocniny s mocniteľom – prirodzeným
číslom.
-Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis
s mocninami.
-Prečítať správne zápis druhej a tretej
mocniny ľubovoľného racionálneho
čísla a určiť v ňom mocnenca (základ)
a mocniteľa (exponent).
-Vedieť zapísať druhú a tretiu mocninu
ľubovoľného racionálneho čísla ako
súčin rovnakých činiteľov.
-Zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho
počtu rovnakých činiteľov do tvaru
mocniny a opačne.
-Vedieť vysvetliť vzťah x2 = (−x)2 a
x3 ≠ (−x)3.
-Prečítať správne zápis druhej a tretej
odmocniny ľubovoľného kladného
racionálneho čísla a určiť v ňom stupeň
odmocnenia a odmocnenca (základ).
-Vedieť zapísať druhú a tretiu
odmocninu kladného racionálneho čísla.
-Poznať zápis n-tej mocniny
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
ENV, MEV
Poznámky
Finančná
gramotnosť
ľubovoľného čísla a, kde n je prirodzené
číslo (an).
-Vypočítať druhú mocninu ľubovoľného
racionálneho čísla a druhú odmocninu
kladného racionálneho čísla na
kalkulačke.
-Zápis veľkých čísel v tvare a.10n (pre
1 ≤ a < 10 a n ϵ N) a práca s takýmito
číslami na kalkulačke.
-Vytváranie predstavy o veľmi veľkých
a veľmi malých číslach.
-Počítanie s veľkými číslami,
zaokrúhľovanie a odhad výsledku.
-Vedieť sa
orientovať vo
veľkých číslach
a.10n, kde
1≤ a <10 a nϵN.
-Matematizovať
jednoduché
reálne situácie
s využitím
písmen.
-Matematizovať
a riešiť reálnu
situáciu
pomocou
Riešenie
lineárnych
rovníc a
nerovníc
-Riešenie jednoduchých lineárnych
rovníc pomocou ekvivalentných úprav.
-Riešenie jednoduchých lineárnych
nerovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej
rovnici. Ako propedeutika jednoduché
grafické znázornenie riešenia.
-Vypočítať spamäti hodnotu druhej a
tretej mocniny malých prirodzených
čísel a hodnotu druhej odmocniny z čísel
4, 9, 16, 25, ..., 100.
-Vedieť zapísať ako mocninu čísla: 100,
1000, 10 000,... .
-Vedieť zapísať veľmi veľké čísla v
tvare a.10n (pre 1≤ a <10 a n ϵ N).
Napr.: 70 000 = 7.104.
-Riešiť primerané numerické a slovné
úlohy s veľkými číslami s využitím
zručností odhadu a zaokrúhľovania.
-Používať zaokrúhľovanie a odhad pri
riešení praktických úloh.
-Vedieť rozhodnúť o rovnosti
(nerovnosti) dvoch číselných
(algebrických) výrazov.
-Vedieť rozlíšiť zápisy rovnosti,
nerovnosti, rovnice, nerovnice.
-Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu
(napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť skúšku
správnosti.
-Riešiť jednoduché lineárne nerovnice
(napr.: 2(x + 8) > 42) .
Globálne
vzdelávanie
Finančná
gramotnosť
rovníc.
-Riešiť lineárne rovnice, napr.:
2(x – 3) + 1 = x + 4
-Riešenie lineárnych rovníc s neznámou
v menovateli.
-Vyjadrenie neznámej zo vzorca.
-Riešenie slovných (kontextových) úloh,
ktoré sa dajú riešiť pomocou lineárnej
rovnice alebo nerovnice.
-Riešiť jednoduché rovnice s neznámou
v menovateli (napr.:
).
-Vedieť urobiť skúšku správnosti
riešenia lineárnej rovnice s neznámou
v menovateli.
-Vedieť určiť podmienky riešenia
rovnice (výrazu) s neznámou v
menovateli.
-Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca
(z primeraných matematických
a fyzikálnych vzorcov).
-Vedieť urobiť zápis úlohy a zapísať
postup riešenia slovnej úlohy.
-Vedieť určiť a vybrať vhodnú stratégiu
riešenia slovnej úlohy (rovnicou,
nerovnicou, tipovaním, ...).
-Riešiť jednoduché slovné (kontextové)
úlohy vedúce k lineárnej rovnici
(nerovnici).
-Vedieť overiť správnosť riešenia
slovnej úlohy.
MEV, ENV
OSR, TPPZ
Riešenie
sústavy
dvoch
-Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc
s dvoma neznámymi – sčítacia a
dosadzovacia metóda
-Riešiť sústavu dvoch lineárnych rovníc
s dvoma neznámymi – sčítacou a
dosadzovacou metódou.
Finančná
gramotnosť
lineárnych
rovníc
s dvoma
neznámym
i
-Rozoznať,
pomenovať a
opísať valec,
ihlan, kužeľ
a guľu,
nachádzať
v realite ich
reprezentáciu,
dokázať
špecifikovať ich
jednotlivé
prvky.
-Vedieť
vykonať v praxi
potrebné
najdôležitejšie
merania
-Slovné úlohy vedúce k riešeniu sústavy
dvoch lineárnych rovníc s dvoma
neznámymi
- Riešiť slovné úlohy vedúce k riešeniu
sústavy dvoch lineárnych rovníc
s dvoma neznámymi.
Príprava na Testovanie 9
-Pripravovať sa na Testovanie 9
riešením príkladov na opakovanie učiva
základnej školy.
-Rozoznať lomený výraz od celistvého
výrazu, určiť podmienky, pre ktoré má
lomený výraz význam, krátiť a
rozširovať lomený výraz, násobiť a deliť
lomený výraz celistvým a lomeným
výrazom.
-Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ
a pomenovať ich základné prvky.
-Vedieť určiť počet hrán, stien a
vrcholov ihlana.
-Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom
rovnobežnom premietaní.
-Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa.
Lomené
výrazy
Celistvý výraz, lomený výraz, podmienky
pre úpravu lomeného výrazu, krátenie,
rozširovanie, násobenie a delenie
lomených výrazov
Niektoré
ďalšie
telesá, ich
objem a
povrch
-Valec, ihlan, kužeľ a ich siete.
OSR, ENV, REV
OSR
TPPZ
-Guľa a rez guľou. Objem a povrch gule.
-Vedieť opísať guľu a pomenovať jej
základné prvky.
-Dosadením do vzorcov vedieť
vypočítať objem a povrch gule.
-Používať vzorce pre výpočet objemu
a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule.
-Riešiť primerané slovné úlohy na
výpočet objemu a povrchu valca, ihlana,
a výpočty
-Použitie vzorcov na výpočet objemu
objemu a
a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule (aj
povrchu valca,
ihlana, kužeľa
v slovných úlohách z praxe).
a gule.
-Analyzovať
a riešiť
aplikačné
geometrické
úlohy
s využitím
osvojeného
matematického
aparátu.
-Rozoznávať
Súmernosť -Osová súmernosť, os súmernosti.
a modelovať
-Stredová súmernosť, stred súmernosti.
v rovine
osovo a
stredovo
súmerné útvary
v rovine,
-Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti.
manipulatívnou
-Konštrukcia obrazu v stredovej
činnosťou
súmernosti.
získavať
schopnosť
pochopiť
a osvojiť si
-Ukážky osovej a stredovej súmernosti –
jednoduché
útvarov (aj v štvorcovej sieti).
geometrické
transformácie,
poznať
základné
vlastnosti dvojíc
kužeľa a gule.
-Vedieť určiť či sú geometrické útvary
súmerné podľa osi resp. podľa stredu.
-Nájsť os súmernosti osovo súmerného
útvaru.
-Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky,
kružnice alebo jednoduchého útvaru
(obrazca) zloženého z úsečiek a častí
kružnice v osovej (aj v stredovej)
súmernosti.
-Vedieť určiť osi súmernosti (štvorec,
obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh,
atď.)
-Vedieť určiť stredovo súmerné rovinné
útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh).
OSR
TPPZ
súmerných
útvarov a vedieť
ich využívať pri
jednoduchých
konštrukciách.
OSR, ENV
-Analyzovať
a riešiť
aplikačné
geometrické
úlohy
s využitím
osvojeného
matematického
aparátu.
Pytagorov
a veta
-Pytagorova veta, jej odvodenie.
-Použitie Pytagorovej vety pri riešení
praktických úloh.
-Poznať a vymenovať základné prvky
pravouhlého trojuholníka (odvesna,
prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 90
stupňov)
-Vedieť, pre aký útvar platí Pytagorova
veta.
-Poznať a vedieť formuláciu
Pytagorovej vety a jej význam.
-Zapísať Pytagorovu vetu vzťahom
c2 = a2 + b2, ale aj vzťahom pri danom
označení strán pravouhlého trojuholníka. OSR
-Samostatne vyjadriť a zapísať zo
základného vzťahu Pytagorovej vety
obsah štvorca nad odvesnou a
(a2 = c2–b2)
a nad odvesnou b (b2 = c2 – b2).
-Vyjadriť vzťah pre výpočet odvesien a,
b pomocou druhej odmocniny alebo ich TPPZ
druhých mocnín.
-Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany
pravouhlého trojuholníka, ak sú známe
dĺžky jeho dvoch zvyšných strán.
-Samostatne používať Pytagorovu vetu
na riešenie kontextových úloh z reálneho
OSR
praktického života.
-Udávať
tabuľky
jednoduchých
lineárnych
súvislostí,
doplňovať
chýbajúce údaje
na základe
objaveného
pravidla a
znázorňovať
údaje.
-Objavovať
funkčné vzťahy
medzi
premennými a
znázorňovať ich
v pravouhlej
súradnicovej
sústave.
-Vyjadrovať
lineárne funkcie
rovnicou,
tabuľkou,
grafom. -Vedieť
uviesť príklady
nelineárnych
funkcií,
vytvárať
tabuľky a grafy
pre jednoduché
funkcie.
Grafické
znázorňov
ania
závislosti
Používať k
Podobnosť
-Karteziánsky (pravouhlý - dvojrozmerný)
súradnicový systém.
-Opísať a zostrojiť pravouhlý
súradnicový systém.
-Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.)
v pravouhlom súradnicovom systéme
(napr. A[3 ; 2]; úsečka XY, ak X[2 ; -4]
a Y[-3 ; 3], atď....).
-Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy
závislostí.
-Súvis grafu s niektorými základnými
vlastnosťami závislostí (rast, klesanie,
najväčšie a najmenšie hodnoty).
-Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa
údajov z tabuľky pre hodnoty x a y.
-Vedieť opísať základné vlastnosti grafu
lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) –
tvar grafu, súvislosť čísla k v predpise
lineárnej funkcie y = kx + q s jej
rastom alebo klesaním.
-Lineárna závislosť (lineárna funkcia), jej
vlastnosti a graf.
-Všeobecná rovnica lineárnej funkcie:
y=k.x+q;(k≠0)
-Parametre k a q v lineárnej funkcii.
-Graf priamej a nepriamej úmernosti.
-Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi
ktorými je lineárna funkčná súvislosť.
-Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf
lineárnej funkcie v obore reálnych čísel.
-Poznať význam koeficientov k a q
v predpise lineárnej funkcie y = kx + q.
-Vedieť určiť, či je lineárna funkcia
rastúca (klesajúca).
-Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie
napr. y = a, kde a je reálne číslo.
-Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej
úmernosti a vedieť ich použiť pri
výpočte.
-Vedieť určiť druhú súradnicu bodu,
ktorý leží na grafe.
-Riešiť slovné úlohy na využitie
závislosti prvkov v priamej a nepriamej
úmernosti.
-Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti
-Podobnosť geometrických útvarov,
MEV, MUV
Finančná
gramotnosť
argumentácii
a pri výpočtoch
vety
o podobnosti
trojuholníkov.
trojuholní
kov
pomer podobnosti.
dvoch geometrických útvarov.
-Rozhodnúť o podobnosti dvojice
daných útvarov v rovine (štvorce,
obdĺžniky, trojuholníky, atď.).
-Vypočítať pomer podobnosti k pre dva
rovinné útvary.
-Vedieť použiť pomer podobnosti k
dvoch podobných rovinných útvarov pri
výpočtovej a primeranej konštrukčnej
úlohe.
-Podobnosť trojuholníkov.
-Riešenie primeraných matematických
(numerických) a konštrukčných úloh.
-Poznať základné vety o podobnosti
trojuholníkov (sss, sus, uu).
-Na základe viet o podobnosti
trojuholníkov riešiť primerané
matematické (numerické) a konštrukčné
úlohy.
-Vedieť použiť pomer podobnosti k
dvoch podobných útvarov pri
výpočtovej úlohe.
-Použitie podobnosti pri meraní výšok
a vzdialeností, topografické práce
v reálnych situáciách.
-Vedieť využívať vlastností podobností
trojuholníkov pri riešení praktických
úloh zo života pri meraní (odhadovaní)
vzdialeností a výšok.
-Riešiť jednoduché praktické
topografické úlohy s využitím vlastností
podobnosti trojuholníkov.
-Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť –
mierka mapy a skutočné rozmery
predmetov – mierka plánu.
REV, ENV, OSR
- Vykonávať
zber, zápis,
interpretáciu
údajov a ich
grafické
znázornenie.
-Orientovať sa
v množine
údajov.
-Vedieť
posudzovať
realitu zo
štatistického a
pravdepodobno
stného pohľadu,
v jednoduchých
prípadoch
vedieť rozlíšiť
istý a nemožný
jav.
Štatistika
-Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný
výber.
-Realizácia vlastných jednoduchých
štatistických prieskumov - projektov, ich
spracovanie.
-Vedieť zrealizovať primeraný
štatistický prieskum.
-Vedieť popísať triedenie štatistických
jednotiek a náhodný výber zo súboru.
-Pripraviť a spracovať jednoduchý
vlastný projekt zameraný na štatistický
prieskum určitej udalosti s vyjadrením
početnosti určitého javu.
-Riešiť primerané úlohy zo štatistiky
s využitím výpočtu aritmetického
priemeru.
-Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie,
interpretácia a tvorba, prechod od jedného
typu znázornenia k inému.
-Vedieť spracovávať získané hodnoty údaje z vlastného štatistického
prieskumu do tabuľky.
-Interpretovať údaje z tabuľky a
prostredníctvom viacerých druhov
diagramov - grafov, (kruhový,
koláčový, úsečkový, stĺpcový,
spojnicový) znázorniť hodnoty - údaje.
Globálne
vzdelávanie
REV, ENV
Finančná
gramotnosť
INFORMATIKA
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
1
0
1
6. ročník
1
0
1
7. ročník
0
1
1
8. ročník
0
1
1
9. ročník
0
0
0
Spolu:
2
2
4
Charakteristika predmetu:
Úlohou modernej školy je pripraviť žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť.. informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože
podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov
a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný
prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku
informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie
s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením
predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri
riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný
život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Ciele predmetu:
Cieľom vyučovania informatiky v nižšom strednom vzdelávaní je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe
algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie
predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby sa žiaci oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovávaním a prezentovaním, aby porozumeli pojmom algoritmus a program. Žiaci sa majú ďalej oboznámiť so systémami
na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém), rozvíjať
schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjať svoje programátorské zručnosti, naučiť sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučiť sa
efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučiť sa komunikovať cez sieť.
Žiaci majú nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (schopnosť realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém),
rozvíjať svoje formálne a logické myslenie, naučiť sa viaceré metódy na riešenie problémov. Majú rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie,
rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažiť sa o sebavzdelávanie.
Majú sa tiež naučiť rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií, chápať, že informácie, údaje a programy
sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu, pochopiť sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
Kľúčové kompetencie:
Komunikatívne, sociálne a interpersonálne spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
 zodpovedať za vlastný a samostatný výkon
 preukázať asertívne správanie
 prezentovať sami seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používať odborný jazyk
Rozvoj osobnosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
 preukázať individuálne schopnosti
 spolupracovať so špeciálnym pedagógom pri práci žiaka s ŠVVP
 preukázať sebahodnotenie, silné a slabé stránky
Schopnosti tvorivo riešiť problémy
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
 hľadať a posudzovať postupy vedúce k správnemu výsledku
 korigovať nesprávne riešenie
 aplikovať správne riešenie v praxi
 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika
Funkčná gramotnosť
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
 vyhľadávať samostatne informácie
 orientovať sa v rôznych druhoch textov, súvislých aj nesúvislých
 používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na
úspešné riešenie problémov
IKT
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
 správne sa orientovať v odbornej terminológii
 využívať IKT v iných predmetoch
 zodpovedne používať interaktívne médiá – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú
 správne využívať informačné technológie
 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
Stratégie vyučovania:
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie
stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov.
Motivačné metódy:- motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia
Expozičné metódy:- rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, manipulácia s predmetmi, inštruktáž
Problémové metódy: - heuristická, projektová metóda, praktické pozorovanie
Fixačné metódy: - metódy opakovania a precvičovania.
Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu).
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.
V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa aktívne
zapája do procesu hodnotenia.
Výsledná klasifikácia v predmete informatika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:
a) praktické – projekty, domáce úlohy, praktické cvičenia;
b) ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických
súvislostiach a ich aplikáciu v praktických úlohách;
c) písomné – testy, previerky, referáty.
Vo výslednej klasifikácii sa odzrkadľuje:
 Hodnotenie projektov a praktických cvičení, ktoré preverujú schopnosť žiaka uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh.
Pri projektoch hodnotíme: odbornú úroveň, kvalitu výstupu, grafickú úroveň, využitie dostupných zdrojov –internet.
 Sumárne hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a výkonovom štandarde; výsledná klasifikácia závisí od miery
jeho zvládnutia.
 Reprezentácia školy na súťažiach v rámci daného predmetu, tieto aktivity žiaka v predmete môžu výslednú klasifikáciu zlepšiť.
 Taktiež rozvíjame u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v
súlade so školským vzdelávacím programom.
Predmet: Informatika
Oboznámiť sa
s pojmami údaj
a informácia,
rôznymi typmi
údajov, s ich
zbieraním,
uchovávaním
a spracovaním.
Oboznámiť
s s princípmi
práce
v Logomotion,
získať základné
zručnosti práce
v grafickom
editore.
Tematický
celok
Informácie okolo nás
Cieľ
a kompetencie
5. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Word – vytvorenie, editácia existujúceho,
uloženie dokumentu. Prostredie
programu. Typ, rez a veľkosť písma,
kopírovanie a vystrihovanie textu. Rôzne
efekty (Wordart). Odsek, formátovanie,
nastavenie strany, vkladanie obrázkov
a klipartov. Plagát vo Worde. Projekt vo
Worde.
Logomotion – vytvorenie, editácia
existujúceho, uloženie dokumentu.
Prostredie programu. Panel nástrojov,
papier, pero, farba pera, fixka, guma,
čiara, hrúbka čiary, krok späť, mazanie
obsahu papiera. Úsečka, obdĺžnik, elipsa,
kružnica, kruh, výplň, typ hrotu. Práca
s oblasťou, text, animácia. Pozvánka
v Logomotion, plagát v Logomotion.
Encyklopédie na internete, edukačné
stránky na internete.
Vytvoriť, editovať a uložiť textový
dokument programu Word s využitím
rôznych veľkostí, rezov a typov písma,
vkladaním obrázkov, klipartov
a Wordartov. Vytvoriť, uložiť a editovať
grafický dokument programu
Logomotion s využitím rôznych typov
čiar, geometrických útvarov, výplní,
nastavení hrúbky a farby, s použitím
textového poľa a animácie.
Poznať a vyhľadávať pojmy, reťazce
a odkazy v internetových
encyklopédiách. Poznať a orientovať sa
vo vybraných edukačných stránkach.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Poznámky
Oboznámiť sa
so systémami
na spracovanie
údajov
z pohľadu ich
architektúry
a logickej
štruktúry
(operačný
systém).
Komunikácia prostredníctvom IKT
Princípy fungovania IKT
Rozvíjať si
svoje
schopnosti
kooperácie
a komunikácie,
naučiť sa
spolupracovať
v skupine pri
riešení
problému,
použiť
elektronickú
poštu.
Internet – história, princíp fungovania.
Internetový prehliadač, nastavenia
internetového prehliadača (veľkosť textu,
domovská stránka, obľúbené stránky).
Internetové vyhľadávače – spoločné
znaky, možnosti vyhľadávania, kľúčové
slovo, kľúčový reťazec, jednoduché
vyhľadávanie. Ukladanie informácií
z webu – ukladanie obrázkov, tlač
stránok. Elektronická pošta – popis,
poskytovatelia free služieb elektronickej
pošty, vytvorenie vlastnej mailovej
schránky. Adresár príjemcov.
Elektronická pošta – jednoduchý mail,
mail s prílohou, mail viacerým adresátom,
kópia mailu. Slepá kópia mailu. Spam,
hoax. Zásady slušnej mailovej
komunikácie.
Poznať využitie internetu v rôznych
oblastiach života. Rozlišovať medzi
rôznymi typmi internetových
prehliadačov, nastaviť veľkosť textu,
domovskú stránku, obľúbené stránky
v internetovom prehliadači. Poznať
rôzne internetové vyhľadávače,
katalógy. Vyhľadať dané informácie,
uložiť a vytlačiť informácie z internetu.
Vytvoriť mailovú schránku, prijať mail,
odpovedať na mail, preposlať mail,
napísať mail, aj s prílohou. Poslať mail
jednému alebo viacerým adresátom.
Rozoznať spam, hoax. Dodržiavať
etické zásady internetovej komunikácie.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Počítač a jeho súčasti. Operačný systém,
programy, súbory, klávesnica.
Popísať počítač, zapnúť, vypnúť a uspať
počítač. Popísať pracovnú plochu,
rozlišovať hardvér a softvér, použiť myš
– klik a dvojklik, poznať funkciu
operačného systému, pochopiť pojmy
program, súbor, adresár, priečinok,
ikona, pracovať so súborom – otvoriť,
minimalizovať zatvoriť. Popísať
rozloženie klávesnice, písať diakritické
znaky, písať veľké písmená, písať rôzne
špeciálne znaky, pri písaní správne
použiť klávesy CapsLock, NumLock,
Home, End, Delete, Backspace, PgUp,
PgDn, použiť kláves F1 na vyvolanie
pomocníka. Použiť mapu znakov na
písanie špeciálnych znakov.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Slovenský jazyk
a literatúra
Pravidlá bezpečného správania sa
v počítačovej učebni, potreba
informatického vzdelávania sa ako súčasť
modernej výchovy človeka.
Informačná spoločnosť
Naučiť sa
rešpektovať
intelektuálne
vlastníctvo
a autorstvo
informatických
produktov,
systémov
a aplikácií,
pochopiť
sociálne, etické
a právne
aspekty
informatiky.
Poznať pravidlá správania sa v PC
učebni. Poznať využitie IKT v bežnom
živote a znalostnej spoločnosti.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Predmet: Informatika
Informácie okolo nás
Aplikovať
základné
postupy pri
práci s textom,
oboznámiť sa so
všetkými
nástrojmi
vytvárania
a úprav
textového
dokumentu.
Pracovať
s elektronickou
poštou.
Používať
a aplikovať
informácie na
internete,
pochopiť
mechanizmy
vyhľadávania
na internete.
Tematický
celok
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Cieľ
a kompetencie
6. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Word – tabulátory, odrážky a číslovanie,
stĺpce, tabuľky. Edukačné stránky na
internete.
Použiť tabulátory v písaní textového
dokumentu, použiť odrážky a číslovanie,
navrhnúť vlastné odrážky. Vytvoriť
dokument s použitím preddefinovaných
aj vlastných odrážok, použiť stĺpce pri
písaní textového dokumentu. Vytvoriť,
naplniť údajmi a formátovať tabuľku vo
Worde, vytvoriť jednoduchý bulletin.
Poznať a orientovať sa vo vybraných
edukačných stránkach.
Neinteraktívna komunikácia, internetový
vyhľadávač, internetový portál. Rozšírené
vyhľadávanie.
Napísať mail s vložením linku, napísať
mail viacerým adresátom, napísať mail
s prílohou. Vyhľadať informácie podľa
podmienky, nájsť najnižšiu cenu
konkrétneho produktu v internetových
obchodoch. Poznať princíp nákupu
v elektronickom obchode.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
Regionálna výchova
a ľudová kultúra
Mediálna výchova
Poznámky
Postupy, riešenie problémov, algoritmické
myslenie
Princípy fungovania
IKT
Oboznámiť sa
s princípmi
fungovania
počítača,
jednotlivými
zariadeniami.
Vedieť vytvoriť
stromovú
štruktúru
priečinkov.
Rozpoznávať
bezpečnostné
riziká.
Zodpovedné
používanie
interaktívnych
médií.
Informačná
spoločnosť
Rozvíjať
algoritmické
myslenie.
Schopnosť
uvažovať nad
riešením
problémov,
uvažovať nad
parametrami.
Imagine – popis prostredia, základné
príkazy, procedúry, tlačidlo, viac
korytnačiek, tvary korytnačiek.
Jednoduchý projekt v Imagine.
Poznať možnosti využitia
programovacieho jazyka Imagine.
Poznať základné prostredie, úvodnú
obrazovku a možnosti menu. Použiť
príkazy dopredu, vzad, vľavo, vpravo
pero hore, pero dolu, znovu pri pohybe
korytnačky, nakresliť bod rôznej
veľkosti, nastaviť farbu a hrúbku pera,
použiť gumu, príkaz opakuj, zostrojiť
pravidelné n-uholníky pomocou príkazu
opakuj, pozná príkaz viem. Vedieť
zadefinovať tlačidlo, vytvoriť a upraviť
jednoduché procedúry. Vytvoriť
jednoduchý projekt v Imagine
s použitím viacerých korytnačiek
a rôznych tvarov korytnačiek.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Vstupno-výstupné zariadenia, vnútro
počítača (základná doska, procesor,
pamäť, grafická karta, sieťová karta,
zvuková karta, pevný disk, mechanika).
Správa súborov a priečinkov.
Rozlíšiť a popísať vstupné a výstupné
zariadenia počítača, popísať vnútro
počítača, poznať funkcie a parametre
jeho jednotlivých súčastí. Vytvoriť
priečinok, kopírovať, presunúť,
premenovať, vymazať súbor, priečinok,
zistiť veľkosť a typ súboru, dátum
poslednej editácie, nastaviť ochranu
súboru proti zápisu, zaheslovať súbor.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pravidlá bezpečného správania
v počítačovej učebni. Potreba
informatického vzdelávania sa ako súčasť
modernej výchovy človeka. Netiketa.
Informácie.
Poznať pravidlá správania sa v PC
učebni. Poznať možnosti využitia IKT
v bežnom živote a znalostnej
spoločnosti. Poznať zásady správania sa
na internete. Posúdiť a vyhodnotiť
spoľahlivosť získaných informácií,
rozlíšiť bezpečný a nebezpečný obsah
internetovej stránky.
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Matematika
Globálne
vzdelávanie
7. ročník
Predmet: Informatika
Informácie okolo nás
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Doplniť
vedomosti
v práci
v textovom
editore
Naučiť žiakov
orientovať sa
v tabuľkovom
editore.
Naučiť žiakov
využívať rôzne
druhy
interaktívnej
komunikácie
v súlade
s etickými
zásadami.
Rozvíjať
u žiakov
logické
myslenie,
naučiť ich
prezentovať
vlastný projekt.
Tematický
celok
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie
Cieľ a
kompetencie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Word – vzorce a špeciálne symboly,
projekt vo Worde.
Excel – bunky, list, formát bunky,
nastavenie stránky, triedenie dát,
číslovanie.
Vytvoriť editovať a uložiť textový
dokument programu Word s využitím
naučených vedomostí vrátane vzorcov
a špeciálnych symbolov. Vytvoriť,
editovať a uložiť jednoduchú tabuľku
v programe Excel.
Interaktívna komunikácia (chat, skype,
konferenčný rozhovor). Google+,
Facebook a interaktívna komunikácia.
Rozlišovať medzi interaktívnou
a neinteraktívnou komunikáciou,
interaktívne komunikovať pomocou
rôznych služieb a portálov. Dodržiavať
zásady etickej komunikácie.
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Imagine – animované procesy, príkazy
s premennými, pohyb viacerých
korytnačiek. Vlastný projekt v Imagine.
Vytvoriť jednoduché animácie
v programovacom jazyku Imagine
pomocou príkazov každých, pozícia,
súradnice, smer. Tvoriť jednoduché
procedúry s použitím premenných.
Vytvoriť projekt s pozadím obrázka,
viacerými korytnačkami s podmienkou.
Vytvoriť vlastný projekt s využitím
nadobudnutých vedomostí
z programovania v jazyku Imagine.
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Matematika
Poznámky
Finančná
gramotnosť
Globálne
vzdelávanie
Formáty súborov, pamäťové médiá,
periférne zariadenia, správca úloh,
zálohovanie údajov, princíp fungovania
internetu, IP adresa počítača.
Princípy fungovania IKT
Naučiť žiakov
rozlišovať
jednotlivé
zariadenia
počítača, ich
základnú
charakteristiku,
význam,
využitie, princíp
fungovania.
Pravidlá bezpečného správania sa
v počítačovej učebni. Potreba
informatického vzdelávania sa ako súčasť
modernej výchovy človeka. Vírusy.
Informačná spoločnosť
Naučiť sa
rešpektovať
intelektuálne
vlastníctvo
a autorstvo
informatických
produktov,
systémov
a aplikácií,
pochopiť
sociálne, etické
a právne
aspekty
informatiky.
Rozlíšiť formát súboru, popísať význam
súborovej prípony. Poznať rôzne typy
pamäťových médií, rozlíšiť interné
a externé pamäťové médiá, otvoriť,
presunúť, skopírovať súbor
z pamäťového média, formátovať
pamäťové médium. Vymenovať, popísať
a zaradiť vstupné, výstupné a vstupnovýstupné zariadenia počítača. Poznať
možnosti nastavenia práva jednotlivých
používateľov. Zistiť bežiace procesy
a stav pamäte, ktorú zaberajú. Ukončiť
neodpovedajúce procesy. Zálohovať
údaje na server formou mailu, na externé
pamäťové médium. Popísať princíp
fungovania internetu, rozlišovať pojmy
doména a adresa, vysvetliť princíp http,
https, ftp a smtp protokolov. Poznať
určenie IP adresy, zistiť IP adresu
svojho počítača.
Poznať pravidlá správania sa v PC
učebni. Poznať využitie IKT v bežnom
živote a znalostnej spoločnosti. Poznať
rôzne spôsoby šírenia počítačových
vírusov, spôsoby ich odhalenia
a odstránenia. Poznať spôsoby
bezpečnosti na internete a ochrany
počítača.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Globálne
vzdelávanie
8. ročník
Predmet: Informatika
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Informácie okolo nás
Rozšíriť
vedomosti
žiakov pri práci
v textovom
a tabuľkovom
editore, pri
tvorbe
prezentácií.
Naučiť ich
pracovať vo
voľne
šíriteľných
softvéroch
a aplikáciách,
viesť ich
k tomu, aby
dokázali
vytvoriť vlastnú
webovú
stránku.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Word – úprava dokumentu (číslovanie
strán, vkladanie dátumu, register, obsah),
hromadná korešpondencia. Projekt vo
Worde.
Excel – základné funkcie, filter, obrázky,
grafy, prepojenie dvoch tabuliek. Projekt
v Exceli.
PowerPoint – základné vlastnosti,
jednoduchá prezentácia, prechod snímok,
animácia, úprava prezentácie úprava
grafiky, práca s textom, vlastná
prezentácia.
Gimp – popis programu a prostredia,
základné operácie s programom, práca
s výberom, kreslenie v programe,
transformácia obrázku, úprava obrázkov.
Google Earth - práca v programe,
vyhľadávanie miest, trás.
Google Maps – vyhľadávanie miest, trás,
StreetWiew
Tvorba jednoduchých webových stránok –
poskytovatelia služieb free web stránok:
webnode, estránky. Osobná web stránka.
Úprava fotografie, koláž, sťahovanie
fotografií z fotoaparátu, mobilu,
hromadná úprava fotografií pre web,
vytváranie fotoalbumov.
Zvuk a video, tvorba filmu v programe
RSS.
Vytvoriť, editovať a uložiť zložitý
textový dokument programu Word
s využitím rôznych veľkostí, rezov
a tvarov písma, vkladaním obrázkov,
klipartov a Wordartov, tabuliek, stĺpcov,
špeciálnych symbolov, číslovania strán,
vytvorenia obsahu dokumentu.
Adresovať textový dokument viacerým
adresátom s využitím funkcie hromadnej
korešpondencie.
Vytvoriť, editovať a uložiť zložitejší
tabuľkový dokument s využitím
základných funkcií, grafov a prepojenia
viacerých listov tabuľky.
Používať grafický editor Gimp na tvorbu
vlastných obrázkov, na úpravu už
existujúcich obrázkov a fotografií.
Vyhľadať konkrétne miesto na Google
Earth, Google Maps, zistiť GPS
súradnice konkrétneho miesta, prepínať
režimy máp.
Poznať poskytovateľov free web
stránok, poznať zásady tvorby
jednoduchej webovej stránky, vytvoriť
jednoduchú osobnú web stránku.
Sťahovať fotografie z fotoaparátu,
mobilu, vytvoriť vlastný fotoalbum na
webe (Picasa).
Vytvorenie krátkeho filmu z obrázkov
a fotografií v programe RSS, prezentácia
filmu.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poznámky
Finančná
gramotnosť
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Globálne
vzdelávanie
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Geografia
Výtvarná výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Archivácia dát, komprimovanie.
Logicky triediť dáta na disku
a externých pamäťových médiách.
Archivovať dáta na pamäťové médiá,
komprimovať dáta pomocou ZIP a RAR
metód komprimácie.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pravidlá bezpečného správania sa
v počítačovej učebni. Potreba
informatického vzdelávania sa ako súčasť
modernej výchovy človeka. Legálnosť
použitia obrázkov a textov z internetu.
Legálny a nelegálny softvér, licencie
programov, open source systémy.
Poznať pravidlá správania sa v PC
učebni. Poznať využitie IKT v bežnom
živote a znalostnej spoločnosti. Rozlíšiť
voľne šíriteľné obrázky a texty na
internete od obrázkov a textov
s copyrightom. Poznať riziko
počítačovej kriminality a jej dopady,
poznať stupne licencií programov.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Princípy
fungovania IKT
Informačná spoločnosť
Naučiť žiakov
triediť
a archivovať
informácie na
disku
a externých
pamäťových
médiách.
Naučiť sa
rešpektovať
intelektuálne
vlastníctvo
a autorstvo
informatických
produktov,
systémov
a aplikácií,
pochopiť
sociálne, etické
a právne
aspekty
informatiky.
Mediálna výchova
Globálne
vzdelávanie
ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
PaedDr. Janka
Placeková
PaedDr. Janka
Placeková
PaedDr. Janka
Placeková
PaedDr. Janka
Placeková
PaedDr. Janka
Placeková
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Viera
Harmatová
Mgr. Viera
Harmatová
PhDr. Martina
Kytašová
Mgr. Jana
Lomázová
PhDr. Martina
Kytašová
Mgr. Jana
Lomázová
PhDr. Martina
Kytašová
Mgr. Jana
Lomázová
PhDr. Martina
Kytašová
Mgr. Jana
Lomázová
PhDr. Martina
Kytašová
Mgr. Jana
Lomázová
DEJEPIS
GEOGRAFIA
OBČIANSKA
NÁUKA
DEJEPIS
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Spolu:
ŠVP
1
1
1
1
2
6
ŠkVP
0
1
1
0
0
2
Spolu:
1
2
2
1
2
8
Charakteristika predmetu:
Dejepis je samostatným predmetom a spolu s geografiou a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi
predstavuje jeden z významných prostriedkov humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä
z hľadiska aspektu konajúcich osôb či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických
obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie takých historických
udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej
prítomnosti. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných
spoločenských javov i problémov
Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom
rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišnosti ľudí, rôznych skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu
hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Ciele predmetu:



























rozvíjať chuť učiť sa,
rozvíjať schopnosť klásť si rôznorodé otázky na osi minulosť - prítomnosť – budúcnosť a vytvárať si tak vlastný názor,
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
pestovať u žiakov lásku k svojmu národu a viesť žiakov k spoznávaniu jeho histórie,
pochopiť a pracovať s historickým časom a historickým priestorom,
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky i synchrónne,
rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,
využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti,
rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo,
rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti,
pracovať s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a s ich hodnotiacim posudzovaním,
rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,
skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,
určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,
vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,
rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,
rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj,
poznať vplyv a dôsledky konania ľudí a poučiť sa z nich,
vyhľadávať relevantné informácie z rôznych zdrojov (textov verbálnych, obrazových, grafických, z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka
cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok, z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie),
klásť dôraz na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj odborné a populárno-vedecké časopisy,
podporovať potrebu čítania u žiakov a správneho porozumenia prečítaného,
využívať získané informácie a verifikovať ich hodnoty,
štruktúrovať výsledky v tvorbe súboru vlastných prác,
diskutovať o problémoch a návrhoch ich riešení,
podporovať individualitu žiaka v zmysle rozvíjania schopnosti vyjadriť vlastný názor, argumentovať a dokázať ho obhájiť,
rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu.
Kľúčové kompetencie:
Vo vyučovacom predmete dejepis využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom
umožňujú:
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiaci sa naučia pracovať
s historickým časom
 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky



zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne
rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
s historickým priestorom
 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti
s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov
 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
Žiaci získajú základné informácie
ako vyhľadávať relevantné informácie
 z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných
 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok
 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie
ako využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty
 vo vyberaní informácií
 v organizovaní informácií
 v porovnávaní informácií
 v rozlišovaní informácií
 v zaraďovaní informácií.
 v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
ako štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu
 v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného
 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
 vyhodnocovaní správnosti postupu
 tvorbe súboru vlastných prác
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických
celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.
Stratégie vyučovania:
Vyučovanie dejepisu na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k
pátraniu a skúmaniu minulosti. Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé historické javy a procesy a tým spôsobom
nepristupovať k histórii len ako k uzavretej minulosti.
V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším faktorom je učiteľ. Od toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju
úlohu na vyučovacej hodine závisí aj kvalita rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním učiteľa dejepisu je prekonať transmisívnu výučbu, ktorej podstatou je
odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi metódami. Učiteľ na hodinách dejepisu aplikuje postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup
žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých období. Je to proces v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá
môže byť individuálna alebo kolektívna (kooperatívna) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov,
ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Učiteľ vytvára možnosti na prácu v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci
celej triedy. Zároveň žiakom zabezpečuje historický materiál na hodine alebo ich informuje, kde je možné historický materiál nájsť.
Moderne vyučovať dejepis nie je možné bez používania počítača a internetu. Z internetu žiaci môžu získať rôzne informácie z dejepisnou
problematikou. Aj v tomto procese je veľmi významná úloha učiteľa, ktorý je usmerňovateľom.
Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie, ktoré zabezpečí:
 chronologické preberanie učiva
 synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín
 adekvátny dôraz na národné dejiny
 návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií
 vyučovanie regionálnych dejín.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť budú využívané najmä motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná
demonštrácia). Vytváranie nových poznatkov a zručností budú podporovať expozičné metódy ako rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda,
demonštračná metóda, pozorovanie, didaktické hry, atď. Pre aktivizáciu žiakov a ich zapojenie do vyučovania budú dôležité aj praktické aktivity (samostatná
činnosť na základe inštruktáže) – tvorba projektov a referátov, vyhľadávanie informácií. Dôraz bude kladený na prácu s knihou a textom - čítanie
s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií),
samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). Pri vyučovaní
budú využívané aj metódy ako diskusia, či kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej
skupiny). Z fixačných metód budú uplatňované metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej
literatúry, domáce úlohy, didaktické testy, a pod.
Na vyučovaní sa bude využívať aj samostatná a tímová tvorba projektov, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajoby výstupov, pričom dôraz
bude kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Budeme dôsledne zohľadňovať individuálne potreby žiakov a motivovať ich do učenia pestrými
formami výučby. Talenty žiakov v jednotlivých oblastiach budú rozvíjané do maximálnej možnej miery. Viac bude preferovaná samostatná práca žiakov a ich
cieľavedomé zvládanie učiva.
Z organizačných foriem sa bude uplatňovať najmä vyučovacia hodina základného, motivačného, expozičného, fixačného a aplikačného typu.
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.
Všeobecné pokyny hodnotenia:
Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky
v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť po dohode so skúšajúcim didaktický test opakovať,
ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Žiak bude z predmetu skúšaný
ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Žiak vytvorí minimálne jeden projekt
za polročné hodnotiace obdobie. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po
ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10
dní. Druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka. Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho
predmetu budú:
známka za ústnu odpoveď,
známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy,
projekty
Klasifikačná tabuľka
Klasifikačný stupeň
1
2
3
4
5
počet %
100 – 90
89 – 75
74 – 55
54 – 30
29 - 0
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú
problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené bude aj prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
5. ročník
Predmet: Dejepis
Cieľ a
kompetencie
Oboznámiť sa
s históriou a delením
dejín
Naučiť žiakov
periodizáciu dejín
a hlavné znaky
historických období
Tematický
celok
Prečo sa učíme
dejepis
Od blízkeho k
vzdialenému
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Stretnutie s novým
predmetom
Žiaci vedia:
Multikultúrna
výchova
Minulosť-prítomnosťbudúcnosť,dejinydejepis,historik-pátrač,školské
historické pramene
,periodizácia dejín, historické
medzníky
Priestor a čas
Dom, byt, sídlisko, dedina,
mesto, vyšší územný celok,
Slovensko, Európska únia
prírodný a historický čas
Naučiť žiakov
orientovať sa
v historickom čase
Poznať základné
- rozlíšiť minulosť, prítomnosť a
budúcnosť
- vymenovať chronologicky
obdobia dejín
.
-vymenovať zmeny v mieste
bydliska, ktoré sa udiali počas
ich života
Žiaci vedia.
-vymenovať zmeny v mieste
bydliska, ktoré sa udiali počas
ich života
Žiaci sú schopní:
kategórie historického času meniny, narodeniny, dátum,
letopočet, sviatky
-identifikovať rozdiel medzi
prírodným a historickým časom,
-zostaviť tabuľku dátumov
štátnych, cirkevných sviatkov a
pamätných dní.
Pamiatky v priestore a
Žiaci vedia:
-zaradiť letopočty do
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Občianska výchova
Geografia
Výtvarná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Poznámky
sviatky a
najrozšírenejšie zvyky
čase
fotografia-obrazová
spomienka,rodinný album,
rodostrom
Poznať zvyky nášho
regiónu
príslušného storočia
-z ľubovoľného storočia vybrať
správny letopočet
-rozlíšiť dátum a letopočet
zakresliť na časovú priamku
významné údaje zo života svojej
rodiny
-rozpoznať pojmy pred Kr. a po
Kristovi/pred naším letopočtom
a po našom letopočte
-vytvoriť jednoduchú časovú
priamku
Regionálna výchova
Žiaci sú schopní :
-pochopiť pojem generácia v
rodinnom kontexte na príklade
starých rodičov, rodičov.
-zostaviť rodostrom svojej
rodiny.
-napísať krátky príbeh zo života
svojej rodiny.
-položiť adekvátne otázky
súvisiace s fotografiami
Žiaci sú schopní :
Poznať a pochopiť
pojem generácia
Uvedomovať si
význam umenia a
kultúrnej komunikácie
vo svojom živote.
historické pramene (písomné,
obrazové, hmotné) múzeum,
knižnica, archív
-poznať historickú udalosť,
osobnosť, ktorú pripomína
pomník, pamätník, pamätná
tabuľa v mieste, kde žijú.
-identifikovať najstarší hrob na
cintoríne.
-poznať jednotlivé druhy
historických prameňov.
Geografia
Občianska výchova
Slovenský jazyk
Matematika
Informatika
Rodinná výchova
Naučiť delenie
historických
prameňov
Od blízkeho k
vzdialenému
Minulosť našej školy
školská kronika
-rozpoznať rozdiel medzi
múzeom a archívom.
-usporiadať širšiu škálu
historických obrázkov a
objektov.
-vymenovať hlavné body z
jedného prameňa na základe
otázok učiteľa.
-používať rozširujúcu sa škálu
pojmov v závislosti od témy.
Žiaci sa naučia:
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
-Zaznamenávať rozprávanie
starých rodičov o škole z čias
ich mladosti
-Pátrať po starých školských
zošitoch a učebniciach.
Regionálna výchova
Slovenský jazyk
Poznať minulosť našej
školy a blízkeho
regiónu
NŠFG - cena
vstupeniek v
jednotlivých
múzeách
6. ročník
Predmet: Dejepis
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Poznať medzníky
ľudských dejín
Zaraďovať historické
udalosti, javy, procesy
a osobnosti
chronologicky
Informovať žiakov
o najstaršej etape vo
vývoji ľudstva
Vysvetliť
neolitickú revolúciu.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Periodizácia dejín: pravek
starovek..., medzníky dejín
pravek, Christian Thomsen,
paleolit, neolit, eneolit,
reštaurovať, múzeum
A. Kmeť
Žiaci ovládajú medzníky dejín
a vedia ich vyznačiť na
časovej osi
Od lovca k roľníkovi
a remeselníkovi: Zberač, lovec,
roľník, lovec doby medenej,
Otzi
(odev, nástroje, zbrane, prírodná
múmia)
Antropogenéza, evolúcia
Ch. Darwin, Homo habilis,
Homo erectus
- Žiaci vedia :
porovnať spôsob života
pravekého zberača a lovca
- zostaviť chronologickú
tabuľku období praveku podľa
materiálu nástrojov
- vymenovať aspoň dva
kultúrne výtvory pravekého
človeka
- vymenovať aspoň tri
významné praveké lokality
- žiak vymenuje a popíše
vývojové fázy človeka
Žiaci vedia stručne popísať
výzor a spôsob života ľudí v
praveku, spôsob obživy,
bývania, odievania
Obrazy
pravekého
sveta
Pravekí lovci a zberači
Samostatne pracovať
a využívať vedomosti
získané na
predchádzajúcich
hodinách
Naučiť základné znaky
Ako pravekí maliari
Žiaci vytvoria umelecké dielo
ako z praveku
Starovek -charakteristika
Starovek ,základné pojmy,
hierarchia, vznik písma,
Žiaci nadobudnú základné
poznatky o staroveku ako
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Geografia
Biológia ,
Výtvarná výchova
Biológia
Rodinná výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná výchova
Poznámky
obdobia staroveku
vznik štátu
jednej z etáp ľudskej
spoločnosti
- Človek objavuje meď
a bronz
Žiaci:
- identifikujú pracovné
nástroje a zbrane človeka
medenej doby
-získavajú vedomosti o výrobe
bronzu a novej dobe.
- identifikujú výhody železa
a vedia opísať vzhľad sídiel,
spôsob života a náboženstvo
ľudí doby železnej.
Žiaci vyvodia vplyv železa na
vznik štátu a majetkových
rozdielov spoločnosti
Opísať na čo sú vhodné
meď, bronz a kameň.
- Človek využíva železo
(staršia doba železná halštat –
železo, hutníctvo ,Skýti, mohyla
Nižná Myšľa ,Myšia Hôrka
doba železná na Orave
Vysvetliť rozdiel medzi
staršou a mladšou
dobou železnou.
- Mladšia doba železná (Kelti
na našom území)
Poznať používanie
kovov a pamiatky z
tohto obdobia
Zaraďovať historické
udalosti, javy, procesy
chronologicky.
Vyzdvihnúť civilizačný
prínos starovekých
kultúr s dôrazom na
antiku a kresťanstvo
k európskej civilizácii
Vysvetliť zmeny
v spoločnosti a vznik
prvých kráľovstiev.
Odhaliť vzťah medzi
prírodnými
Obrazy
starovekého
sveta
Civilizácie starého Orientu
riečna civilizácia
znaky štátu
teritoriálny a mestský štát
Najstaršie civilizácie –vplyv
Žiaci majú odhaliť vzťah
medzi prírodnými
podmienkami údolí veľkých
riek a vznikom prvých štátov
a vedia identifikovať znaky
zavlažovacieho
poľnohospodárstva.
Žiak vie:
Regionálna výchova
Ochrana a života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Geografia
Náboženská výchova
Náboženská výchova
podmienkami v údolí
veľkých riek a vznikom
nových štátov.
Popísať život bežného
obyvateľa v starovekom
štáte.
Charakterizovať
základné črty
Sumerskej,
Starobybabylonskej,
Chetitskej, Fenickej ríše
Vedieť identifikovať
obrazový materiál
o kultúrnych
pamiatkach a opísať
život a náboženstvo
v Egypte.
Systematizovať
nadobudnuté poznatky
o starovekom svete
prírodných podmienok - vývin
ľudských sídlisk a začiatky
prvých miest – vynájdenie
písma – najstaršie východné
štáty: Egypt, Mezopotámia,
India, Čína - na jednom z nich
ukázať organizáciu štátu život
jednotlivých vrstiev,
hospodárstvo, význam
náboženstva, písmo, kultúru.
- odhaliť postupne stav
a premeny životného
prostredia v dôsledku ľudskej
činnosti, odhaliť vzťah medzi
prírodnými podmienkami
v údolí veľkých riek
a vznikom prvých štátov.
- Analyzuje vnútorné členenie
v mestskom štáte. Vie
zhodnotiť premeny a význam
písma pre spoločnosť
najstarších štátov.
- Vie zostaviť obrazový
materiál o kultúrnych
pamiatkach najstarších štátov.
Výtvarná výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Samostatne pracovať
a využívať vedomosti
získané na
predchádzajúcich
hodinách
Obrazy
starovekého
sveta
Staroveká India
Čína
kasty, vynález papiera, hodvábu,
kompas, porcelán
pušný prach, budhizmus , joga
obrázkové písmo
čínsky múr
Žiaci sú schopní popísať
základné pojmy o starovekej
Indii, Číne a zostaviť obrazový
materiál o kultúrnych
pamiatkach najstarších štátov.
Mediálna výchova
Vysvetliť vzťah medzi
prírodnými
podmienkami
a vznikom mestských
štátov
Vysvetliť rozdiel medzi
Minojskom
a Mykénskou
civilizáciou.
Poznať typy vlády
v Grécku
Vysvetliť základné
rozdiely medzi Spartou
a Aténami. Objasniť
príčiny konfliktu,
popísať priebeh vojny
a zhodnotiť význam
boja.
Analyzovať formu
vlády za Perikla
a popísať Peloponézsku
vojnu. Popísať Grécko
za Filipa II.
Macedónskeho.
Klasifikovať miesto
Alexandra
Macedónskeho
v dejinách a vysvetliť
prínos helenizmu.
Systematizovať
nadobudnuté poznatky
o starovekom Grécku
Vedieť samostatne
pracovať a využívať
vedomosti získané na
predchádzajúcich
hodinách
Staroveké Grécko - prírodné
podmienky, osídlenie, grécka
kolonizácia
- grécke
mestské štáty Sparta, Atény,
Korint, Delfy
– Atény,
Sparta – sociálna štruktúra
a spôsob života v nich – aténska
demokracia – Solón , Perikles
a zlatý vek Atén
Peloponézska vojna Macedónia
a jej vzostup, Alexander
Macedónsky –
helenizmus
- grécke báje a povesti /Homér/
náboženstvo, filozofia, umenie,
šport
Projekt
Grécka báj
Žiak vie:
- odhaliť vzťah medzi
prírodnými podmienkami
a vznikom množstva
nezávislých mestských štátov
v Grécku.
.
- Vie analyzovať spôsob života
a formu vlády v Aténach za
Perikla.
- Pochopí problém rovnosti
a nerovnosti.
- Charakterizuje peloponézsku
vojnu, ktorá oslabila grécke
štáty.
- Uvedomuje si, že Grékov
spájal spoločný jazyk,
náboženstvo, kultúra, šport,
obchod a mytológia
- Pochopí využitie vojny
Macedónčanmi, ktorí
zjednotili Grécko pod svojou
nadvládou a prebrali aj grécku
kultúru.
Žiaci zhrnú nadobudnuté
poznatky o starovekom Grécku
Žiaci prezentujú projekt
„Grécka báj“
Obrazy
starovekého
sveta
Multikultúrna
výchova
Geografia
Občianska výchova
Ochrana života
a zdravia
Náboženská výchova
Slovenský jazyk
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Staroveký Rím - prírodné
podmienky, charakteristika
krajiny –
Žiaci:
- vysvetlia vznik a založenie
Ríma
Získať základné
vedomosti o Ríme,
prírodné podmienky a
osídlenie
Získať základné
vedomosti o rozširovaní
rímskej moci a opísať
život Rimanov
Popísať Rímsku
republiku – ako nové
štátne zriadenie v Ríme.
popísať krízu republiky
a jej premenu na
cisárstvo.
-Popísať nový spôsob
vlády cisára O. Augusta
Nadobudnúť poznatky
o rímskom cisárstve,
o rozmachu a páde
Rímskej ríše.
Vedieť význam Limes
Romanus rímskych
táborov.
Získať základné
vedomosti o vzniku
kresťanstva. Vedieť
porozprávať o živote
a činoch Ježiša Krista
a šírení kresťanstva.
Získať poznatky
o rímskom umení,
sochárstve, maliarstve
staviteľstve, literatúre...
Systematizovať
nadobudnuté poznatky
o starovekom Ríme
Vedieť samostatne
Od rímskych kráľov k republike
– rozširovanie rímskej moci-
Púnske vojny
Rímska ríša - kríza republiky
Spartakovo povstanie
G.J. Caesar – obdobie cisárske –
Augustus, postupná expanzia
rímskej ríše – „barbari“
– vzťahy s Rímom /Rimania na
Slovensku/ - príčiny zániku
Západorímskej ríše /476/
- Život v Ríme
charakter rímskej spoločnosti,
spôsob života sociálnych vrstiev
– náboženstvo – šírenie
kresťanstva – význam rímskej
kultúry a vzdelanosti a jej vplyv
na európsku civilizáciu
- vedia analyzovať formu
vlády v rímskej republike
-rozloženie obyvateľstva.
- Dokumentuje expanziu
mestského štátu a jeho
premenu v ríšu
Žiaci si uvedomia príčiny
povstania otrokov ako
dôsledok problémov republiky
- analyzuje krízu republiky
a jej premenu na cisárstvo.
Rozpozná príčiny budovania
rímskej hranice pozdĺž
stredného Dunaja. Žiak vie
zostaviť stručný informačný
materiál o živote v rímskych
táboroch na našom území.
Rozpozná dôležitosť gréckej
a rímskej kultúry pre
vytvorenie európskej kultúry.
Žiak vie zostaviť obrazový
materiál o divoch starovekého
sveta
Žiaci odhalia príčiny
prenasledovania kresťanov a
zhodnotia význam a odkaz
kresťanstva pre európsku
kultúru.
Mediálna výchova
Dopravná výchova
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna
výchova
Regionálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Náboženská výchova
Osobnostný
pracovať a využívať
vedomosti získané na
predchádzajúcich
hodinách
Vysvetliť vznik
rodových spoločenstiev
kmeňov, a popísať
základné rozdiely
medzi Slovanmi,
Germánmi
a Nomádskymi kmeňmi
Definovať príčiny
presunu obyvateľstva,
rozpadu Rímskej ríše
a začiatku stredoveku
Charakterizovať
Byzantskú ríšu ako
novú mocnosť ranného
stredoveku, popísať
život v Byzancii
Vysvetliť prínos
arabskej vzdelanosti
a kultúry, popísať
arabské výboje
Formulovať okolnosti
vzniku islamu
Definovať politiku
Karola Veľkého
a získať základné
poznatky o FR
Identifikovať spôsob
života a obživy
jednotlivých vrstiev
obyvateľstva
Popísať šírenie
kresťanstva v Európe
a rozdelenie
a sociálny rozvoj
Stredovek Periodizácia
Obrazy
stredovekého Svet za hranicami Ríma
sveta
Žiaci ovládajú hlavné
medzníky a obdobia
stredoveku a vedia ich
zaznačiť na časovú os
Žiaci majú poznatky o pôvode
našich predkov a uvedomujú si
dôležitosť archeologických
nálezov.
Multikultúrna
výchova
Matematika
Regionálna výchova
Geografia
Byzantská ríša
Arabská ríša (kalifát)
Islam
Franská ríša
Feudalizmus
Život a kultúra v stredoveku
Žiaci vedia :
-opísať Byzantskú ríšu, jej
význam a príčiny zániku.
-identifikovať odkaz arabskej
kultúry pre európsku kultúru.
- odhaliť význam vzniku
islamu, zdôvodniť príčiny
rýchleho rozširovania islamu
-popísať vznik Franskej ríše
a jej rozmach za vlády
Karolovcov /Karol Veľký/.
Žiaci vedia:
- vysvetliť lénny vzťah,
-hovoriť o každodennom
živote v stredovekej
spoločnosti.
-opísať život ľudí na
feudálnom majetku a v meste.
Žiaci vedia porovnať kultúru v
kláštore a meste. Zhodnotia
význam stredovekých
univerzít
Informatika
Výtvarná výchova
Náboženská výchova
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Náboženská výchova
kresťanstva na
východný západný
obrad
Charakterizovať misiu
Konštantína a Metoda
Popísať ako sa žilo
v uzavretých
vidieckych sídlach,
stredovekých mestách
Popísať jeden deň
v stredoveku,
zmýšľanie a znalosti
ľudí stredoveku
Definovať vývoj
vzdelania v stredoveku
a vznik univerzít
Popísať Francúzsko,
ako nový mocný štát
stredoveku,
charakterizovať
storočnú vojnu, jej
význam a následky
Popísať vznik
nemeckého cisárstva a
Anglicka
Systematizovať
nadobudnuté poznatky
o stredovekom svete
samostatne pracovať
a využívať vedomosti
získané na
predchádzajúcich
hodinách
Systematizovať
nadobudnuté poznatky
počas celého roka
Cirkev v stredoveku
Žiaci opíšu úlohu kresťanstva
v stredoveku a miesto cirkvi.
Vedia vysvetliť križiacke
výpravy a ich dôsledky.
Regionálna výchova
Nové kráľovstvá v stredoveku
Francúzsko
Anglicko
Obrazy
stredovekého
sveta
Žiaci poznajú a vedia na mape
ukázať ďalšie mocné
stredoveké kráľovstvá a sú
schopní vlastnými slovami
vysvetliť význam Veľkej
listiny slobôd
Žiaci si uvedomia
nezmyselnosť vojny a rôzne
dôvody, ktoré k nej vedú.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Geografia
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Nemecko
Storočná vojna
Žiaci pracujú samostatne i
skupinovo s využitím
nadobudnutých vedomostí
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
7. ročník
Predmet: Dejepis
Cieľ a
kompetencie
Upevniť získané
poznatky
Samostatne pracovať
a využívať vedomosti
získané na
predchádzajúcich
hodinách
Zaraďovať historické
udalosti, javy, procesy
a osobnosti
chronologicky.
Tematický
celok
Obsahový štandard
Úvod do
dejepisu
opakovanie učiva zo 6. ročníkapravek,
Starovek
Opakovanie učiva zo 6. ročnikastredovek
Veľké sťahovanie
národov
Výkonový štandard
Systematizovať nadobudnuté
poznatky o praveku a
staroveku
Aktivizovať nadobudnuté
poznatky o fungovaní
stredoveku
Žiak:
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
- vie uviesť dôvody sťahovania
Slovanov
- je schopný ukázať na
historickej mape územia, na
ktoré sa Slovania sťahovali
-vie vymenovať západných,
južných a východných
Slovanov
- vie ukázať na historickej
mape miesta, kde sa jednotlivé
vetvy Slovanov usadili
Globálne vyučovanie
Geografia
Prírodopis
Slovenský jazyk
Príchod Slovanov
Pravlasť
- Žiaci vedia :
Vymenovať najstaršie národy
Multikultúrna
Poznámky
migrácia
v Karpatskej kotline
Samo
-vymedziť pravlasť Slovanov
kmeňové zväzy
-rozpoznať migračné prúdy
Slovanov
Informovať žiakov
o predkoch Slovákov
ich spôsobe života
a presťahovaní sa do
Karpatskej kotliny
-poznať informácie o Samovi
a jeho ríši
Predkovia
Slovákov
v Karpatskej
kotline
Veľká Morava
Kresťanské misie, Cyril
a Metod, Pribina ,
Rastislav ,
Svätopluk
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
-opísať život na slovanskom
hradisku
-vysvetliť okolnosti vzniku
Veľkej Moravy
-odhaliť príčiny a dôsledky
napätia medzi Mojmírom
a Pribinom, Rastislavom
a Svätoplukom,
-charakterizovať vzťahy medzi
Veľkou Moravou a Franskou
ríšou
Multikultúrna
výchova
Geografia
Občianska náuka
-opísať pôsobenie Konštantína
a Metoda
Priblížiť žiakom vznik
Veľkej Moravy, jej
panovníkov,
-analyzovať list Rastislava
Michalovi III.
príčiny zániku a význam
Tvorba projektu - Osobnosť
VM
-pochopiť príčiny zániku
Veľkej Moravy
Žiak.
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- žiak vie zhrnúť nadobudnuté
poznatky o Slovákoch
v Karpatskej kotline o
Samovej ríši
a Veľkomoravskej ríši
Viesť žiakov k hrdosti
na cyrilo-metodskú
tradíciu
Formovanie uhorského štátu
Dynastie, Štefan I. Ondrej II..
Karol Róbert, Ľudovít I.
Zaraďovať historické
udalosti, javy, procesy
a osobnosti
chronologicky
Žigmund Luxemburský Matej
Korvín
Hradiská a hrady
Dokázať adekvátne
veku aktívne
vyhľadávať informácie
na internete.
Oboznámiť žiakov
s procesom formovania
Uhorského štátu
hradisko
hrad
župan
Žiaci sú schopní:
- opísať proces formovania
Uhorského kráľovstva
-poznávať postupný proces
začleňovania územia
Slovenska do Uhorského
kráľovstva
Slovenský jazyk
Náboženská výchova
Mediálna výchova
-uviesť výhody a nevýhody
mnohonárodnostného štátu
Žiak.
- žiak rozozná rozdiel medzi
hradom a hradiskom, vie
popísať život v hradisku
a dôvody prestavby hradov
z drevených na kamenné
- žiak vie vymenovať
najdôležitejšie hrady na území
Slovenska - vie nájsť potrebný
obrazový materiál k danej
téme
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Geografia
Výtvarná výchova
a postupného
začleňovania Slovenska
Slováci v Uhorsku
Začlenenie územia Slovenska
,formovanie slovenskej etnickej
identity,
uhorského štátu
-zhodnotiť význam Zlatej
bully
-analyzovať Privilégium pre
Slovákov ako dôkaz
formovania slovenskej identity
-uviesť dôsledky tatárskeho
vpádu
Oboznámiť žiakov so
vznikom Uhorska
a prínose Slovákov
v tom procese,
o fungovaní štátu ,
etnickom zložení
Uhorska, o kultúre
a vzdelanosti jeho
obyvateľov
Spôsob fungovania
a organizácia štátu
Slováci
v Uhorskom
kráľovstve
Župa cirkevná správa, mestá
kolonizácia baníctvo, banské
mestá, život baníkov, od
poddaného k nevoľníkovi
Dynastická politika únie,
Višegrad, husiti, bratríci,
Naučiť žiakov
orientovať sa
Geografia
-analyzovať mestské privilégiá
na príkladoch stredovekých
miest
-rozlíšiť pojmy poddanýnevoľník
- vysvetliť okolnosti vzniku
nevoľníctva v Uhorsku
Uhorsko vo vzťahu k českému
a poľskému kráľovstvu,
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná výchova
- uviesť dôsledky husitských
vpádov a príchodu Tatárov
-identifikovať sociálnu
štruktúru uhorského
kráľovstva
Vie:
- opísať postavenie uhorských
magnátov, Arpádovci,
v historickom čase
Anjuovci, Omodejovci
Magnátske rody
Environmentálna
výchova
Využívať informácie a
verifikovať ich hodnoty
vzdelanosť a kultúra
uhorského stredoveku
Slováci
v Uhorskom
kráľovstve
slovenská gotická cesta,
humanizmus a renesancia
- zostaviť plán trasy po
slovenskej gotickej ceste
- zostaviť obrazový materiál
architektonických pamiatok
Občianska výchova
V tieni katedrál
Poznať významné
magnátske rody a ich
predstaviteľov
Gotika
oporný systém
krížová klenba
katedrála
freska, madona
Majster Pavol z Levoče
Multikultúrna
výchova
- zhodnotiť kultúrny rozvoj
Uhorska za vlády Mateja
Korvína
Žiaci vedia:
Novoveké myslenie a kultúra
Oboznámiť žiakov
s pojmom gotika,
vysvetliť znaky gotiky,
humanizmus ,renesancia,
reformácia, protireformácia,
osvietenstvo
Poznať pamiatky gotiky
na našom území
Kríza stredoveku
Mikuláš Koperník, L. da Vinci,
Kníhtač
J. Gutenberg
- uviesť pozitíva a negatíva
šírenia nových myšlienok
-vysvetliť pojmy a príčiny
reformácie a protireformácie
-pochopiť myšlienky
osvietenstva
Geografia
-poznať šíriteľov týchto
myšlienok
Výtvarná výchova
Nové myšlienky a ich vplyv na
zmeny v spoločnosti
-vysvetliť pojem kníhtlač, jej
význam pre človeka
Uvedomovať si význam
umenia a kultúrnej
komunikácie vo svojom
živote.
Objavitelia a dobyvatelia
karavela, objavenie Ameriky,
oboplávanie zemegule,
Kolumbus, Magalhaes,
kolonializmus
-Poznajú objaviteľov, smery
zámorských plavieb, ich
príčiny a dôsledky
-Vedia vysvetliť pojem
a ukázať na mape koloniálne
oblasti
-vedia definovať pojmy,
Multikultúrna
výchova
-vysvetliť rozdiel medzi
cechom a manufaktúrou
Hospodárske zmeny
Cech, manufaktúra ,mešťan,
zámorský obchod
Vysvetliť žiakom
myšlienky humanizmu
a renesancie,
Život v meste
Poznať myšlienky
osvietenstva a ich
šíriteľov
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vytvorí erb ľubovoľného
remesla a popíše prácu v dielni
Erb remesla
Náboženská výchova
Občianska výchova
Mešťania , kupci, privilégiá, erb,
remeslá, richtár, radnica
Vysvetliť príčiny
a význam zámorských
objavov
Vysvetliť nové
filozofické a vedecké
myšlienky, novú
organizáciu štátu a jeho
časti
-pochopiť význam novej
meštianskej vrstvy
Žiaci sú schopní:
Mediálna výchova
-uviesť politické, hospodárske
a sociálne zmeny po nástupe
Habsburgovcov na trón
-definovať dôležité medzníky
vojen s Turkami
Fenomény
novovekého
sveta
Slovensko na hranici dvoch
svetov
-zakresliť nové územné
členenie
Moháč, Habsburgovci,
- analyzovať výsledky
satumarského mieru
Stavovský odboj, satumarský
mier
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Geografia
Rozpoznať
základné
faktory,
ktoré
ovplyvňovali historický
vývoj
Pochopiť a vysvetliť
historický rozvoj
Uhorska v novoveku
Vysvetliť znaky vlády
osvietenského
absolutizmu
Turci, rozdelenie Uhorska
Žiaci sú schopní:
Bratislava – centrom uhorského
kráľovstva
-porovnať absolutizmus
a osvietenský absolutizmus
Osvietenský absolutizmus
-uviesť najdôležitejšie
osvietenské reformy
Mária Terézia, Jozef II.
tereziánsky školský systém
-zhodnotiť význam povinnej
školskej dochádzky
Osvietenské reformy, koniec
nevoľníctva, náboženská
sloboda, súperenie o hegemóniu
s Rakúskom
-zhodnotiť život roľníka po
zrušení nevoľníctva
-uviesť príčiny súperenia
- vie zhodnotiť prínos
osvietenských panovníkov pre
Bratislavu
Poznať reformy
osvietenských
panovníkov
Mária Terézia, Jozef II.
a Bratislava
Finančná gramotnosť
– druhy platidiel v
minulosti
Práca s historickými
prameňmi, prezentácia
žiak pozná osobnosť Mateja
Bela ako Veľkej ozdoby
Uhorska a A .F. Kollára ako
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
Výtvarná výchova
Geografia
Výtvarná výchova
Vymedziť
jednotlivú
historickú udalosť, jav,
proces, osobnosť
Dokázať adekvátne
veku aktívne
vyhľadávať informácie
na internete.
Kasárne, vodovod ,osvetlenie,
Epocha osvietenských
vzdelancov
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
Poznať významné
osobnosti obdobia
osvietenstva
Matej Bel, A. F. Kollár,
Slovenský jazyk
Lýceum
Habsburská
monarchia
slovenského Sokrata
Environmentálna
výchova
Geografia
Občianska výchova
Exkurzia
Žiak systematizuje poznatky
prostredníctvom osobného
Vnímania v múzeu a archíve
Dopravná výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
8. ročník
Predmet: Dejepis
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Obsahový štandard
Anglicko a Francúzsko
v 2.polovici 17. storočiakonštitučná monarchia–
absolutistická monarchia vojna
o španielske dedičstvo ,severná
vojna – osvietenstvo „vek
rozumu“ - barok
Vyhľadávať relevantné
informácie z rôznych
zdrojov – textov
verbálnych, obrazových
Výkonový štandard
Žiak vie:
- vysvetliť pojmy manufaktúra,
parlamentná monarchia.
- Chápe príčiny, priebeh
a význam anglickej revolúcie.
-vysvetlí pojmy absolutizmus,
Francúzska a americká
revolúcia
americkej revolúcie
Európa na
prahu
k moderným
- francúzska spoločnosť
v 18.storočí – príčiny, priebeh,
výsledky revolúcie- Napoleon
Bonaparte- vzťahy Francúzska
s ostatnými štátmi v Európepočas revolúcie a za
Napoleona,– Viedenský kongres
– určovanie nových hraníc
Európy, - americká nezávislosť,
-USA – formovanie štátu
Mediálna výchova
Žiak vie:
-opísať Francúzsko za vlády
Ľudovíta XIV a
charakterizovať jeho vládu.
Poznať
priebeh, výsledky
francúzskej a
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Tvorba projektu
a prezentačné
schopnosti
merkantilizmus.
Žiak vie:
Finančná gramotnosť
– druhy platidiel v
minulosti
- posúdiť význam Deklarácie
Geografia
ľudských a občianskych práv, uvedie príčiny a opíše priebeh
francúzskej revolúcie.
Žiak vie:
Regionálna výchova
– Slovensko v čase
Poznámky
národom
Problémy a konflikty
vo vzťahoch riešiť
primeraným (chápavým
a spolupracujúcim)
spôsobom.
nového typu, federácia, ústava,
parlament, prezident, - hosp.
a pol. vývoj
Svet po viedenskom kongrese
- Rusko v 19. storočí
- oslobodenie balkánskych
národov spod tureckej moci –
Európa koncom 19. storočia –
veda, technika, umenie, životný
štýl v Európe v 19. storočí
Pri riešení problémov
hľadať a využívať rôzne
informácie, skúšať
viaceré možnosti.
Napoleona
Ochrana života a
zdravia
. Žiak vie:
- zjednotenie Talianska a
Nemecka
Poznať usporiadanie
Európy po Viedenskom
kongrese
vysvetliť priebeh francúzskej
revolúcie, jej význam,
charakterizuje politiku
Napoleona a vie zdôvodniť
pád Napoleona
- vysvetliť príčiny, priebeh
a význam americkej vojny za
nezávislosť a vie porovnať
názory na usporiadanie USA.
Žiak vie:
-Charakterizovať Bratislavský
mier a rozdelenie sveta po
Viedenskom kongrese
-vysvetliť príčiny zjednotenia
Talianska a Nemecka, poznať
osobnosti Bismarck, Garibaldi,
vymenovať znaky moderného
národa
Multikultúrna
výchova ,
Mediálna výchova ,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Geografia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Regionálna výchova
– Slovensko v čase
Napoleona
Objasniť význam
a znaky priemyselnej
revolúcie
Modernizácia -Priemyselná
revolúcia
Anglicko, vynálezy
Predstaviť
najvýznamnejšie
vynálezy
Uvedomovať si význam
umenia a kultúrnej
komunikácie vo svojom
živote.
Vysvetliť pojem
národné obrodenie,
poznať jeho etapy a
predstaviteľov
Moderný
Slovenské národné hnutie – 1.
Etapa
Slovenské národné hnutie – 2.
Etapa
Slovenské národné hnutie – 3.
Etapa
Revolúcia 1848
Národné hnutie, obrodenie,
nacionalizmus
Bernolák, Fándly, Tovarišstvo,
Trnava, spisovný jazyk 1787,
Všeslovanská vzájomnosť,
Kollár, Šafárik
Štúrovci, Devín, spisovná
slovenčina, Matuška, Hlboké,
Hodža, Hurban, Slovenské
národné noviny, Zvolen
Marcové zákony, revolucionári,
František Jozef, Világoš,
Žiak vie:
-objasniť predpoklady
a priebeh priemyselnej
revolúcie,
- predstaviť najvýznamnejšie
vynálezy, priblížiť život
v Európe z hľadiska rôznych
vynálezov, vysvetliť význam
vynálezov, vymenovať
najväčšie mestá
porovnať dopravné
prostriedky, parník a moderné
lode ,konský záprah
a železnice a automobil so
súčasnou dopravou Žiak vie:
- Charakterizovať národné
obrodenie, vymenovať hlavné
znaky národa, opísať
postavenie Slovákov
v Uhorsku
- Opísať biedne postavenie
roľníkov spôsobené
poddanským systémom,
porozprávať o živote
obyčajných ľudí
- Charakterizovať boj
Slovákov za národnú slobodu,
vymenovať jednotlivých
najznámejších obrodencov,
poznať osobnosť Bernoláka
a jeho prínos, uviesť rok
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
národy v Uhorsku
slovenský
národ
Poznať význam
Slovenského národného
hnutia
Chápať význam
rešpektovania kultúrnej
rozmanitosti.
Zaraďovať historické
udalosti, javy, procesy
a osobnosti
chronologicky.
Poznať obsah Žiadostí
a Memoranda
slovenského národa
Zaraďovať historické
udalosti, javy, procesy
a osobnosti
chronologicky.
zrušenie poddanstva
Žiadosti, Memorandum, Martin,
Liptovský Mikuláš, štúrovci
Matica slovenská, Martin,
Kuzmány, 3 slovenské
gymnázia
Slovenskí dobrovoľníci, SNR,
a charakteristiku zavedenia
bernolákovčiny,
- analyzovať činnosť prvej
generácie, poznať osobnosť
Fándlyho a slovenské
tovarišstvo
- charakterizovať myšlienku
všeslovanskej vzájomnosti
a poznať ich predstaviteľov
-charakterizovať osobnosť
Ľudovíta Štúra, opísať jeho
prínos pre Slovákov,
oboznámiť sa s jeho politickou
činnosťou a jeho programom,
opísať výstup štúrovcov na
Devín, poznať autora hymny,
poznať dôvody uzákonenie
spisovnej slovenčiny
-charakterizovať príčiny
a dôsledky revolúcie
v Uhorsku, opísať dôsledky
bitky pri Világoši, posúdiť
zrušenie poddanstva
-analyzovať dokumenty
Žiadosti slovenského národa
a memorandum
-opísať dobrovoľnícke
výpravy a zhodnotiť ich
význam
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Slovenský jazyk
Občianska výchova
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
– život jednotlivca v
Uhorsku
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Dualizmus – rakúskomaďarské vyrovnanie
Postavenie Slovákov
v Uhorsku – maďarizácia
Modernizácia
a industrializácia
Uvedomovať si svoje
práva a povinnosti
Žiak vie:
-opísať vznik RakúskoUhorska,
-vymenovať spoločné
ministerstvá
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
-pozná osobnosť Františka
Poznať príčiny
vysťahovalectva
RakúskoUhorsko
Slovenská otázka,
vysťahovalectvo
Dualizmus, vyrovnanie,
František Jozef I., maďarizácia,
Apponyiho zákony, školstvo,
Černová, Hlinka,
vysťahovalectvo, Slovenská liga
v USA,
Jozefa I.
Vie:
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
-špecifikovať postavenie
Slovákov v R-U
-zaujať kritický postoj
k maďarizácii
-opísať snahu maďarských
vládnucich kruhov
o vytvorenie jednonárodného
štátu späté s maďarizáciou
školstva
Finančná gramotnosť
– hospodárska kríza
Výchova k ľudským
právam – práva
národov v R-U
Dopravná výchova
-opísať tragédiu v Černovej
-kriticky zdôvodniť príčiny
a dôsledky vysťahovalectva
Slovákov
Adekvátne veku aktívne
vyhľadávať informácie
Žiak pozná
- príčiny prvej svetovej vojny,
Regionálna výchova
na internete,
Prvá svetová vojna
Vie:
– náš región počas
Svet po vojne
-vysvetliť zámienku vojnyatentát,
R-U
Prvá svetová vojna a naše
dejiny
Vyberať a hodnotiť
získané informácie,
spracovávať ich a
využívať vo svojom
učení a v iných
činnostiach,
Vznik ČSR
-vymenovať najväčšie bitky
vojny, -pozná:
- dátumy začiatku a konca
vojny
Prvá svetová
vojna
Dohoda, Trojspolok, ciele
veľmocí, atentát, Princip,
Somme, Verdun,
Wilson, Parížska mierová
konferencia, Rada piatich,
versaillský systém
osobnosť Wilsona, parížsku
konferenciu
Osobnostný
a sociálny rozvoj
– práva jednotlivca
vie
vysvetliť usporiadanie sveta
po prvej svetovej vojne
ČSNR Paríž, Štefánik, Masaryk,
Pittsburská a Clevelandská
dohoda
-opísať domáci a zahraničný
odboj Slovákov počas vojny za
vytvorenie štátu,
Martinská deklarácia, Masaryk,
Beneš
- pozná najvýznamnejšie
osobnosti odboja
Environmentálna
výchova – dopady
činnosti človeka na
prírodu
Vie:
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
opísať vznik ČSR,
usporiadanie ČSR a jeho
postavenie vo svete
Ochrana života a
zdravia výchova –
9. ročník
Predmet: Dejepis
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
.
Porovnať usporiadanie
štátov.
Demokracia vs. Diktatúra
- parlamentná demokracia
- komunizmus (ZSSR)
- fašizmus
- nacizmus (Nemecko)
Rozvíjať kritické
myslenie u žiakov.
Európa
v medzivojnovom
období
Žiaci sú schopní:
- uviesť zmeny, ktoré nastali
v Európe ako dôsledok
povojnovej krízy
- ukázať na historickej mape
nové štáty, ktoré vznikli
v Európe
- opísať situáciu v Rusku roku
1917
Zlaté dvadsiate roky?
- rozlíšiť demokraciu od
diktatúry
- charakterizovať stalinistickú
diktatúru
Porovnať diktatúru
a demokraciu.
Chápať dôvody vzniku
diktatúr.
- vysvetliť príčiny vzniku
fašizmu v Taliansku
- vysvetliť príčiny vzniku
fašizmu v Nemecku
- uviesť dôvody vzniku
diktatúr
Multikultúrna
výchova–
národnostná
tolerancia,
vplyv migrácie na
kultúru
Geografia
Osobný a sociálny
rozvoj – život
jednotlivca v
krízovom období
OBN
NŠFG – hospodárska
kríza
Poznámky
- opísať vplyv vedy
a techniky na zvyšovanie
životnej úrovne.
Žiaci sú schopní:
Politický systém
Oboznámiť sa so
vznikom ČeskoSlovenska,
s hospodárskym a
politickým postavením
Slovenska v ČSR.
- Česi, Slováci, menšiny
Česko Slovensko
v medzivojnovom - T. G. Masaryk, M. Hodža, A.
Hlinka
období
Každodenný život
- kultúra, spolky, školstvo,
rozhlas
- analyzovať postavenie
Slovákov v ČSR
- zhodnotiť úlohu osobnosti
Masaryk, Štefánik, Hlinka,
Hodža
Multikultúrna
výchova- prelínanie
a ovplyvňovanie sa
rôznych kultúr
Regionálna výchova
– náš región počas
ČSR
- prezentovať významné
slovenské osobnosti
napísaním krátkej práce alebo
prezentácie v power pointe
- zdôvodniť vplyv kultúry,
spolkov, škôl na každodenný
život
Zánik ČSR
- Mníchovská dohoda
- Viedenská arbitráž
Pochopiť príčiny, ktoré
viedli k zániku ČSR.
- analyzovať historické
pramene
- rozpoznať zmeny, ktoré
nastali po vzniku ČSR a ich
vplyv na každodenný život
- charakterizovať politický
systém ČSR, vznik strán a ich
vplyv na politickú scénu
- zhodnotiť hospodársky
rozmach ČSR
Environmentálna
výchova - životné
prostredie na vidieku
a vo veľkomestách
- porovnať Slovensko a Česko OBN
- opísať hospodárske
a politické postavenie
Slovenska v ČSR
- vysvetliť úsilie slovenských
strán o autonómiu v rámci
ČSR
NŠFG - mena v ČSR
- uviesť príčiny, ktoré viedli
k okypteniu a zániku ČSR
Vyhľadávať
relevantné informácie
z rôznych zdrojov –
textov verbálnych,
obrazových
- opísať mníchovskú dohodu
- opísať vyhlásenie autonómie
Slovenska
- analyzovať viedenskú
arbitráž
Výchova k ľudským
právam – práva
menšín v ČSR
OBN
- kriticky zhodnotiť postoj
západných mocností voči
ČSR.
Žiaci sú schopní:
- uviesť príčiny vypuknutia 2.
svetovej vojny
Určiť príčiny
jednotlivých
historických udalostí,
javov, procesov
- pochopiť význam vzniku
protihitlerovskej koalície
- rozpoznať nebezpečenstvo
ideológií, ktoré hlásajú rasovú
Osobný a sociálny
rozvoj – život
jednotlivca v počas
vojny
neznášanlivosť
- opísať príčiny a priebeh 2.
svetovej vojny
- ukázať na historickej mape
najväčšie bitky
- v chronologickom poradí
zoradiť štáty napadnuté
Nemeckom
- opísať protifašistický odboj
a život v čase vojny
Pochopiť
príčiny a dôsledky
2. sv. vojny a zmeny,
ktoré priniesla.
Priebeh vojny
Druhá svetová
vojna
- Európa, ZSSR, Tichomorie,
protihitlerovská koalícia,
protifašistický odboj, život
v čase vojny
Výchova k ĽP –
potlačovanie
ľudských práv
Multikultúrna
výchova – boj proti
neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbií
- zhodnotiť holokaust.
Žiaci sú schopní:
- uviesť príčiny vzniku
Slovenskej republiky (1939 –
1945)
- rozlíšiť autoritatívny režim
od demokracie
Budovať úctu k iným
národom a etnikám.
GEOGRAFIA
- kriticky zhodnotiť postoj
Nemecka voči Slovenskej
republike
- analyzovať dôsledky
židovského kódexu
Environmentálna
výchova -– dopad
vojny na životné
prostredie,
škodlivosť radiácie
Ochrana života a
zdravia
Prírodopis
Geografia
- dokumentovať význam SNP
Občianska výchova
- charakterizovať Slovenskú
republiku
- analyzovať politický systém
SR
Poznať spôsob života
Slovákov v 1. SR.
- analyzovať hospodárstvo SR
- zhodnotiť dôsledky
holokaustu
Tragédia židov
Vyberať a hodnotiť
získané informácie,
spracovávať ich a
využívať vo svojom
učení a v iných
činnostiach,
Slovenská
republika
(1939 – 1945)
Multikultúrna
výchova – vplyv
vojny na Slovensko
- opísať domáci odboj
- autoritatívny režim
- uviesť význam SNP
- židovský kódex
- deportácie
- napísať krátku úvahu
o každodennom živote
obyvateľstva v SR.
Politický systém
Žiaci sú schopní:
Regionálna výchova
– stopy po vojne na
našom území
- pochopiť rozdelenie sveta na Geografia
dva tábory
- rozlíšiť život za železnou
oponou
- rozpoznať zmeny
v rozdelenom svete
- porovnať politické systémy
a ich vplyv na každodenný
život
- opísať dôsledky 2. svetovej
Osobnostný a
sociálny rozvoj
akceptovanie
názorov iných
Slovenský jazyk
Slováci v odboji
vojny
- uviesť príčiny vzniku dvoch
mocenských blokov
Pochopiť rozdelenie
sveta na dva tábory po
2. svetovej vojne.
- Slovenské národné povstanie
- dokumentovať proces
sovietizácie strednej
a východnej Európy
charakterizovať studenú
vojnu
- opísať spoluprácu
západoeurópskych
krajín a politikov, ktorí stáli
na
začiatku integrácie Európy
Anglicko, ZSSR, Severná
Afrika
- hospodárstvo, kultúra
Povojnový svet
Poznať a opísať
prejavy komunistickej
diktatúry
- studená vojna, železná opona,
politické bloky, strach
z atómovej vojny, čiernobiely
svet, bohatstvo a chudoba
- opísať prejavy odporu
východoeurópskych štátov
proti
komunistickej diktatúre
- vysvetliť hromadenie
bohatstva
v rukách jednotlivcov a
medzinárodných
korporácií
- zaujať stanovisko k procesu
dekolonizácie.
Žiaci sú schopní:
- uviesť príčiny narastania
vplyvu KSČ
- zhodnotiť februárový
Výchova k ľudským
právam,
sloboda
rozhodovania
Občianska náuka
Zaraďovať historické
udalosti, javy, procesy
a osobnosti
chronologicky
Poznať
život v ČSR za
železnou oponou.
Rozlišovať
miestny,
prevrat
- analyzovať 50-te roky a
Ochrana života a
procesy
s buržoáznymi nacionalistami zdravia - popravy a
- vysvetliť znaky socializmu
väzenie
- zhodnotiť kolektivizáciu a
industrializáciu
- dokumentovať narastanie
krízy a jej
vyvrcholenie v “socializme s
ľudskou tvárou“
- charakterizovať rok 1968 a
osobnosť A. Dubčeka
-charakterizovať normalizáciu
a osobnosť G. Husáka
- zdôvodniť príčiny
nespokojnosti a prejavy
odporu voči režimu
- zdôvodniť podstatu Charty
77
- uviesť význam sviečkovej
manifestácie
- vysvetliť pád železnej opony
a “nežnú revolúciu“
- vymenovať pozitíva a
negatíva
socializmu.
Žiaci sú schopní:
- vymenovať príčiny
rozdelenia
Českej a Slovenskej republiky
- opísať vznik Slovenskej
republiky
- uviesť výhody a nevýhody
vstupu
Slovenska do NATO a EÚ
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti –
prezentácia pred
spolužiakmi,
zdokonalenie sa vo
vyjadrovaní
regionálny, národný,
globálny
historický
priestor
- zhodnotiť prijatie eura.
Výtvarná výchova
Žiaci sú schopní:
- uviesť rozdiely v
hospodárskom a politickom
systéme súčasného sveta
Občianska výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj náboženské slobody,
boj proti intolerancii.
Poznať myšlienky
“nežnej revolúcie“
Vysvetliť príčiny
rozdelenia a vzniku SR
Rozvíjať u žiakov úctu
k vlastnému národu a
vlastenectvo ako
súčasti kultivovania
ich historického
vedomia
Rozpoznať základné
faktory, ktoré
ovplyvňovali
historický vývoj
Poznať problémy
súčasného sveta a
Život na Slovensku
Rozdelený svet
Československo
za železnou
oponou
februárový prevrat, obete
totality, odpor proti totalite
Život v rozdelenom svete
Mediálna výchovaúloha médií v
spoločnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj zlepšenie postavenia
človeka v
spoločnosti
- pražská jar, normalizácia
Podoby totality
- sviečková manifestácia,
návrat k parlamentnej
demokracii
Environmentálna
navrhovať ich riešenia
Pokus o reformu
Slovenská
republika 1993
- rozdelenie Českej
a Slovenskej republiky
Nežná revolúcia
- vstup Slovenskej republiky
do NATO,
EU, Schengen, Euro
- pád železnej opony
Doba premien
Koniec rozdeleného sveta
Fenomény súčasnosti
Súčasný svet
- EU, NATO,
globalizácia ,
terorizmus, internet,
globálne otepľovanie
Žiaci sú schopní
- uviesť výhody a nevýhody
zjednocovania Európy
- hľadať dôvody vzniku
terorizmu vo svete
- zaujať stanovisko k
teroristickým útokom
- zistiť príčiny globálneho
otepľovania
- rozlíšiť výhody a nevýhody
internetu
výchova - ekologické
dôsledky jadrovej
katastrofy
Fyzika
Chémia
GEOGRAFIA
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
1
0
1
6. ročník
1
0
1
7. ročník
1
0
1
8. ročník
1
0
1
9. ročník
1
0
1
Spolu:
5
0
5
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania
zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú
štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu
na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť.
Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa
podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a iné. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov nielen o svoje okolie, ich možnosť
cestovať, pracovať s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a
ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich
pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť
súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto,
svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.
Ciele predmetu:
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí,
zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne:
 Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.).






Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich
pre praktické potreby textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe).
Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.
Poznatky fyzickej geografie sú v oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a
vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní
umiestňovania aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a
vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí
počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta.
V oblasti humánnej geografie sa vyučovanie zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu. Porozumieť premenám v
krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva,
rozvoja sídel, hospodárstva a i.).
Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré
prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného, jeho spracovanie a interpretáciu.
Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujeme za základné
vyjadrovacie prostriedky geografie.
V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história,
biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych
častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach
sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.
Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné
kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod.
Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní
vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.
Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.).
Kľúčové kompetencie:
Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej podmienky pre ž i v o t ľudí. Riešiť
problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných
pásiem
s rozdielnym
množstvom
dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.
Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy). Vedieť sa orientovať na mapách –
získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a
orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.
Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam
krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno - následné vzťahy. Vplyv podnebia na
povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.).
Posúdiť život človeka v priestore tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré
príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby p r e ž i l . Vznik chránených
území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom.
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť pre ži vot človeka, vzájomné
ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach
sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce.
Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných kultúrnych a iných charakteristík, m o ž n o s t í rozvoja, poznať miestny región, m o ž n o s t i
jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho regiónu.
Stratégie vyučovania:
Pomocou správne zvolených metód sa snažiť vytvárať atmosféru, v ktorej sa žiak môže učiť s radosťou bez strachu a stresu, využívať a motivovať
chuť žiaka do učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť, zohľadňovať potreby žiaka a umožňovať mu učiť sa za pomoci všetkých zmyslov.
Voľba metód bude závisieť od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ treba veľký dôraz klásť na:
 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, práce s literatúrou - encyklopédiami a doplňujúcimi zdrojmi,
 začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a medzi žiakmi a učiteľom,
 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní referátov a projektov,
 maximálne využitie IKT vo výučbe -výukové programy, dataprojektor, počítač, DVD filmy,
 využitie didaktických hier - zemepisné tajničky, doplňovačky, osemsmerovky, kvízy;
Vyučovacie metódy a formy
Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov
a materiálneho vybavenia.
1. Motivačné metódy:
 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),
 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),
 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),
 motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).
2. Expozičné metódy:
 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),
 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),
 rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie,
posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie),
 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),
 demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov),
3. Problémové metódy:
 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom
riešení)
 projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k
vytvoreniu určitého produktu).
4. Prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie,
triedenie, využívanie podstatných informácií),
5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie
(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).
6. Aktivizujúce metódy:
 diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému),
 didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),
 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny)
 brainstorming.
7. Fixačné metódy:.
 metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).
8. Práca s mapou
Organizačné formy: vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). terénne pozorovania
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.
Učiteľ hodnotí žiaka so zreteľom na očakávané výstupy, kompetencie, porovnáva jednotlivca s ostatnými /neverejné hodnotenie/ a berie ohľad aj na
vlastný pokrok žiaka, vekové zvláštnosti, na zakolísanie žiaka v priebehu roka z rôznych dôvodov /rodinné, indispozícia,.../ a na špeciálne vzdelávacie
potreby. Pri hodnotení je učiteľ primerane náročný a taktný, kritériá hodnotenia sú vecné a zrozumiteľné /hodnotenie ústne, známkou, bodmi, percentami.../.
Učiteľ hodnotí to, čo žiak vie, zmyslom nie je „nachytať“ žiaka na tom, čo nevie.
Na hodnotenie práce žiaka učiteľ využíva pozorovanie výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, ústne skúšanie, písomné práce, testy, projektové
metódy, výsledky súťaží, olympiád.
Stupne hodnotenia prospechu:
1 – výborný
100% - 90%
2 – chválitebný
89,9% - 75%
3 – dobrý
74,9% - 55%
4 – dostatočný
54,9% - 30%
5 – nedostatočný
29,9% - 0%
5. ročník
Predmet: Geografia
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Obsahový štandard
Objavovan -Planéta Zem, tvar Zeme
ie Zeme a -Zem ako planéta vo vesmíre
-Cesty do vesmíru a na Mesiac
vesmíru
-Slnečná sústava
-Glóbus
-Obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme
okolo osi, dôsledky rotácie a obehu.
-Diskutovať
o cestách
objaviteľov
rôznych častí
Zeme.
-Do
obrázka, Mapa
ktorý
glóbus
predstavuje
zemeguľu,
dokresliť
zemskú
os
a vyznačiť
určené
poludníky
a rovnobežky.
-Farebne
vyznačiť nultý
poludník,
rovník.
Čítať základné
údaje z mapy.
- Opísať, čo
zobrazuje mapa
-Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta
a -Zem na glóbuse
zemská os, severný pól, južný pól,
rovník, severná pologuľa, južná pologuľa,
geografická sieť súradníc, rovnobežky,
poludníky, nultý poludník, dátumová
hranica, obratník Raka, obratník
Kozorožca, severný polárny kruh, južný
polárny kruh, východná a západná
pologuľa, svetové strany, geografická
poloha, geografické súradnice.
-Čas na Zemi, časové pásma.
-Zem na mape
práca s mapou, orientácia na mape, čítanie
mapy, získavanie údajov z mapy,
zakresľovanie údajov do mapy, legenda
mapy – symboly, znaky, mierka mapy –
grafická, číselná (vzdialenosti na mape).
Výkonový štandard
-Opísať tvar Zeme podľa glóbusu.
-Predviesť
s glóbusom rotáciu
Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo
Slnka.
-Vysvetliť príčiny striedania dňa a
noci a ako to súvisí s otáčaním Zeme
okolo osi.
-Poznať čas otočenia Zeme okolo osi a
obehu okolo Slnka.
-Porozprávať o objaviteľoch: K.
Kolumbus, J. Cook, F. Magalhäes, E.
Hillary, R. Amundsen, J. Piccard, D.
Walsh
-Na glóbuse určiť zemskú os, severný
pól, južný pól.
-Schematicky zakresliť zemeguľu,
vyznačiť na nej severný pól, južný
pól a zemskú os.
-Znázorniť obeh Zeme okolo Slnka
pomocou glóbusu a podľa nákresu.
-Určiť svetové strany na mape a v
teréne.
-Zdôvodniť vytvorenie geografickej
siete a opísať ju.
-Vysvetliť pojmy rovník, poludník a
používať ich pri práci s mapou a
glóbusom.
-Na nákrese pomenovať časti Zeme:
severná pologuľa, južná pologuľa,
západná pologuľa, východná pologuľa.
-Na glóbuse opísať priebeh
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Poznámky
podľa
jej
legendy
v rôznych
mierkach.
- Vedieť čítať
a interpretovať
údaje
z máp,
plánov a iných
zdrojov.
rovnobežiek, poludníkov, rovníka,
polárnych kruhov, obratníkov, nultého
poludníka.
-Opísať geografickú sieť.
-Určiť polohu ľubovoľného miesta na
mape geografickými súradnicami.
-Vychádzka do okolia školy – použitie
mapy.
Celoročný
projekt
-Prezentácia najkrajších miest na Zemi
-Stavba Zeme
-Zemetrasenia a sopky
-Povrch Zeme - rozloženie oceánov
a svetadielov na Zemi, oceány - Tichý,
Ako
Atlantický, Indický, Severný ľadový,
vytvorila
svetadiely – Európa, Ázia, Afrika,
príroda
najkrajšie Amerika, Austrália, Antarktída
miesta na pohoria, vznik pohoria
-Činnosť vody na Zemi
Zemi
-Voda na pevnine a jej činnosť – kaňony,
vodopády, jazerá
-Ľadovce a ich činnosť
-Činnosť vetra na Zemi – skalné mestá,
púšte
-Dažďové lesy
-Polárne krajiny
Najkrajšie -Mestá a dediny (ako žijú ľudia na
miesta na rôznych miestach Zeme)
-Kultúrne a technické stavby – (príklad
Zemi,
chrámy, pyramídy,)
ktoré
-Pamiatky UNESCO
vytvoril
človek
Cestujeme
po Zemi
ENV
-Získavať, spracovať a prezentovať
informácie o miestach v rôznych
častiach Zeme, ktoré vytvorila príroda
alebo človek a patria medzi svetové
naj...
(Prezentácia na konci školského roka.)
TPPZ
-Poznať príčinu vzniku zemetrasení
a sopečnej činnosti a ich následky.
-Porovnať povrch Zeme v jednotlivých
častiach (pologuliach), vymenovať
a ukázať na mape a glóbuse oceány
a svetadiely.
- Spoznať spôsoby vzniku pohorí.
-Spoznať najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvorila príroda.
OZZ
ENV
ENV
Globálne
vzdelávanie
ENV
ENV
MUV, REV
Globálne
vzdelávanie
Finančná
gramotnosť
-Porovnať jednotlivé typy krajín na
Zemi.
-Opísať život ľudí v rôznych častiach
Zeme.
-Opísať estetický zážitok z pohľadu na
ľudské výtvory.
MUV
REV
6. ročník
Predmet: Geografia
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Planéta
Zem
-Navrhnúť trasu
výletu po
zaujímavých
miestach
Austrálie alebo
Ameriky.
- Vedieť
prezentovať
svoje názory.
PROJEKT
Y
(Austrália,
Oceánia,
polárne
oblasti a
Amerika)
Austrália
a Oceánia
–
najvzdiale
nejší
svetadiel
-Uviesť
príklady
živelných
pohrôm
a diskutovať
o možnostiach
predchádzať im.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
-Povrch Zeme - oceány a svetadiely,
rozloženie oceánov a svetadielov na Zemi
-Polárne oblasti Zeme
-Šírkové a výškové pásma (príklad
Amerika)
-Vznik pohorí – Andy
-Projekty (Austrália, Oceánia, polárne
oblasti a Amerika) – navrhnúť trasu
exkurzie po zaujímavých miestach daných
svetadielov s popisom
-Porovnať povrch Zeme v jednotlivých
častiach (pologuliach).
-Vymenovať a ukázať na mape a
glóbuse oceány, svetadiely.
-Poloha Austrálie a členitosť pobrežiajužná pologuľa, obratník Kozorožca
Tichý oceán (Koralové more, Tasmanovo
more), Indický oceán (Timorské more,
Arafurské more), Veľká koralová bariéra,
rozmanitosť Oceánie, Tasmánia, Veľký
austrálsky záliv, ...
-Určiť na mape polohu vybratého
regiónu geografickými súradnicami
(vzhľadom za základné rovnobežky a
poludníky).
-Povrch Austrálie - Veľké predelové
vrchy, Austrálske Alpy , Veľká Artézska
panva
Púšte: Simpsonova púšť, Veľká
Viktóriina púšť, Veľká piesočná púšť,
Gibsonova púšť
-Odlíšiť nížiny a vysočiny.
Určiť na mape vybraté povrchové celky.
Opísať ich polohu.
-Podnebie Austrálie - teplé podnebné
-Určiť a ukázať na mape rozloženie
-Získavať, spracovať a prezentovať
informácie o miestach v rôznych
častiach Zeme, ktoré vytvorila príroda
alebo človek a patria medzi svetové
naj...
(Prezentácia na konci školského roka.)
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Poznámky
TPPZ
OZZ
Globálne
vzdelávanie
-Orientovať sa bez problémov na mape
ENV, MEV
-Vedieť čítať
klimatické
diagramy.
Opísať podľa
mapy (a
poznatkov
z rôznych
zdrojov)
podnebie.
-Diskutovať,
ktoré zvieratá
sú chránené
v národných
parkoch a aké
problémy sú
spojené
s ochranou
zvierat. Uviesť
činnosti, ktoré
spôsobujú
narúšanie
prírodného
Austrália
a Oceánia
Austrália a
pásmo, suché, subtropické, vetry – pasáty,
morské prúdy, klimatické diagramy,
zisťovanie údajov z tematických tabuliek
podnebných pásiem podľa geografickej
šírky. Zdôvodniť pásmovitosť podnebia
v súvislosti s množstvom slnečného
žiarenia dopadajúceho na územie.
Porovnať pôsobenie, ako ovplyvňuje
geografická šírka, vzdialenosť od
oceána, nadmorská výška, morské prúdy
podnebie.
-Vodstvo Austrálie - Murray, Darling,
Eyrovo jazero, Creek – dočasné koryto
riek, Artézske pramene – podzemná voda.
Morské prúdy: Zápodoaustrálsky prúd,
Západný príhon, Východoaustrálsky prúd
Prírodné zdroje (problém pitnej vody)
-Určiť na mape toky riek, polohu jazier.
Charakterizovať obeh vody v prírode.
Vysvetliť vznik morských prúdov a ich
vplyv na podnebie priľahlých pevnín.
Odlíšiť teplé morské prúdy a studené
morské prúdy.
Vysvetliť činnosť riek na príkladoch
(doliny riek, meandre, delta, korytá
občasných tokov), bezodtokové oblasti.
ENV
- Rastlinstvo a živočíšstvo Austrálie -Stručne opísať vegetačné pásma v
odlišnosti živočíšstva a rastlinstva od
Austrálii, vymenovať typické živočíchy
ostatných svetadielov, Endemity,
a rastliny Austrálie.
vačkovce, dingo, ježura, vtákopysk, scrub,
lesy, tropické dažďové lesy, subtropické
lesy, eukalyptus
ENV
prostredia
a navrhnúť
niektoré
možnosti
zlepšenia tohto
stavu.
-Diskutovať
o možnostiach
spoznávania
jednotlivých
kultúr
navzájom.
Pripraviť
prezentáciu
o živote ľudí
v extrémnych
prírodných
podmienkach.
-Na príklade
modelového
regiónu
vytvoriť
podrobnú
charakteristiku
regiónu.
Oceánia
- Obyvateľstvo a sídla Austrálie rozmiestnenie obyvateľstva, hustota
obyvateľstva, pôvodní obyvatelia,
miešanie kultúr.
Mestá, život v meste Sydney, Melbourne,
Canberra, Perth a v sídlach ďaleko od
veľkých miest, hlavné mesto, štátne
zriadenie – zväzová republika, 6
zväzových štátov, 2 federálne teritóriá
-Charakterizovať rozmiestnenie
obyvateľstva Austrálie.
Určiť oblasti husto osídlené a riedko
osídlené a uviesť dôvody ich osídlenia.
-Určiť polohu vybratých miest Austrálie
podľa mapy – geografickými
súradnicami.
Na obrysovej mape pomenovať vybrané
štáty a teritóriá: Západná Austrália,
Severné teritórium, Queensland, Južná
Austrália, Nový Južný Wales, Victória,
Tasmánia.
OZZ, MEV, MUV
-Aktivity človeka - hospodárstvo – ťažba
nerastných surovín, poľnohospodárstvo,
priemysel, doprava, služby (školstvo
a zdravotníctvo), obchod.
Cukrová trstina, chov oviec, dobytka,
nerastné suroviny, doprava.
Cestovný ruch.
Pamiatky UNESCO a prírodné rezervácie.
-Stručne charakterizovať
najvýznamnejšie hospodárske aktivity
človeka a odlíšiť ich.
Opísanie estetického zážitku z pohľadu
na ľudské výtvory.
MUV, MEV
Amerika – - Poloha a členitosť pobrežia Ameriky
Amerika na západnej pologuli, rovník,
Nový svet
severná pologuľa, južná pologuľa,
obratník Raka, Kozorožca, dátumová
hranica, časové pásma. Tichý oceán,
Severný ľadový oceán, Atlantický oceán.
Labrador, Aljašský polostrov, Florida,
Grónsko, Panamský prieplav, Mexický
záliv, Karibské more. Grónsko – najväčší
ostrov sveta – ľadovce, vznik a činnosť
- Určiť na mape polohu vybratého
regiónu geografickými súradnicami
(vzhľadom na základné rovnobežky a
poludníky).
Finančná
gramotnosť
Amerika
ľadovca.
-Uviesť
príklady
živelných
pohrôm
a diskutovať
o možnostiach
predchádzať im.
-Povrch Ameriky - Vznik pohorí
Kordillery, Andy, Apallačské vrchy,
Brazílska vysočina, Mississippská nížina,
Amazonská nížina, Laplatská nížina,
Aconcagua
-Vedieť čítať
klimatické
diagramy.
Opísať podľa
mapy
(a
poznatkov
z rôznych
zdrojov)
podnebie.
- Podnebné pásma v Amerike - podnebné
pásma – studené polárne, mierne,
(subtropické), tropické.
Na podnebie vplýva – geografická poloha,
vetry, morské prúdy, vzdialenosť od
oceána, nadmorská výška.
-Vodstvo v Amerike - Mississippi, Rieka
sv. Vavrinca, Amazonka, Orinoco, Veľké
kanadské jazerá, Titicaca, Angelov
vodopád, Iguaçu, Niagarské vodopády.
Morské prúdy: Labradorský,
Severoatlantický (Golfský), Peruánsky
(Humboldtov), Kalifornský prúd,
Brazílsky prúd.
- Odlíšiť nížiny a vysočiny.
Určiť na mape vybraté povrchové celky.
Opísať ich polohu. Orientovať sa bez
problémov na mape.
Poznať názvy najvyšších vrchov pohorí,
vedieť ich porovnať podľa výšky.
OZZ, MEV
-Určiť a ukázať na mape rozloženie
podnebných pásiem v jednotlivých
oblastiach podľa geografickej šírky.
Porovnať pôsobenie, ako ovplyvňuje
geografická šírka, vzdialenosť od
oceána, nadmorská výška, morské prúdy
na podnebie.
MEV
-Určiť na mape toky riek, polohu jazier
a vodopádov.
Vysvetliť vznik morských prúdov a ich
vplyv na podnebie priľahlých pevnín.
Odlíšiť teplé morské prúdy a studené
morské prúdy.
Charakterizovať obeh vody v prírode.
Vysvetliť činnosť riek na príkladoch
(doliny riek, meandre, delta),
bezodtokové oblasti.
-Vysvetliť ako súvisí rozloženie
rastlinných a živočíšnych pásiem s
podnebnými pásmami.
OZZ, ENV
OZZ, ENV
-Diskutovať,
ktoré zvieratá
sú
chránené Amerika
v národných
- Rastlinstvo a živočíšstvo Ameriky tundra, ihličnaté lesy, listnaté lesy, prérie,
stepi, pampy, savana, stredozemné
kroviny, dažďový les.
Globálne
vzdelávanie
parkoch a aké
problémy
sú
spojené
s ochranou
zvierat. Uviesť
činnosti, ktoré
spôsobujú
narúšanie
prírodného
prostredia
a navrhnúť
niektoré
možnosti
zlepšenia tohto
stavu.
Národné parky – Yellowstonský,
Yossemitský, sekvoje, Údolie smrti
- Diskutovať
o možnos-tiach
spoznávania
jednotlivých
kultúr
navzájom.
Pripraviť
prezentáciu
o živote ľudí
v extrémnych
prírodných
podmienkach.
-Na príklade
modelového
regiónu
vytvoriť
podrobnú
charakteristiku
regiónu.
Amerika
-Obyvateľstvo Ameriky - rozmiestnenie
obyvateľstva, hustota obyvateľstva,
štruktúra obyvateľstva (rasová,
náboženská, veková, podľa pohlavia).
Pôvodní obyvatelia, miešanie kultúr.
Mesto, vidiecke sídlo, určovanie miest
Ameriky geografickými súradnicami.
Problémy života vo veľkých mestách.
Urbanizácia.
-Určiť oblasti husto osídlené a riedko
osídlené a uviesť dôvody ich osídlenia
(na príkladoch Amazonská nížina,
východné pobrežie USA, oblasť
Mexického zálivu.
Opísať život pôvodných obyvateľov a
ich vzťah k prisťahovalcom.
Poznať históriu osídľovania Ameriky.
-Aktivity človeka - hospodárstvo – ťažba
nerastných surovín, poľnohospodárstvo,
priemysel, doprava, služby, obchod.
Cestovný ruch.
-Stručne charakterizovať
najvýznamnejšie hospodárske aktivity
človeka a odlíšiť ich.
Vymenovať a určiť na mape oblasti
vhodné pre cestovný ruch.
-Oblasti Ameriky:
Severná Amerika USA ( USA, Kanada)
Stredná Amerika (Mexiko, Karibská
oblasť)
Južná Amerika (Brazília, Argentína,
laplatské štáty, andské štáty)
-Pomocou mapy vymenovať oblasti
Ameriky a stručne ich opísať,
vymenovať štáty, veľké mestá a
zaujímavosti danej oblastí.
MUV
Finančná
gramotnosť
MUV
MUV, MEV
OZZ, MUV
ENV
Globálne
vzdelávanie
7. ročník
Predmet: Geografia
Cieľ a
kompetencie
-Diskutovať
o rasizme,
uviesť príklady
rasizmu
v dejinách.
- Navrhnúť
trasu výletu po
zaujímavých
miestach Afriky
alebo Ázie.
-Uviesť
príklady
živelných
pohrôm
a diskutovať
o možnostiach
Tematický
celok
Premeny
Zeme
Obsahový štandard
-Osídlenie - prví ľudia na Zemi (Afrika,
Ázia), vývoj počtu obyvateľov na Zemi,
hustota osídlenia, urbanizácia, najväčšie
mestá sveta
-Obyvateľstvo - rasy – europoidná,
mongoloidná, negroidná, rasizmus, národ,
národnostná menšina, svetové jazyky,
svetové náboženstvá – kresťanstvo,
judaizmus, budhizmus, hinduizmus, islam
Projekty
-Projekty (Afrika, Ázia) – navrhnúť trasu
exkurzie po zaujímavých miestach daných
svetadielov s popisom
Afrika
-Poloha Afriky a členitosť pobrežia
Afriky -rovník, obratník Raka, obratník
Kozorožca, nultý poludník
Atlantický oceán, Indický oceán,
Stredozemné more, Červené more,
Madagaskar, Somálsky polostrov,
Guinejský záliv, Suezský prieplav,
Gibraltársky prieliv, Madagaskar,
Somálsky polostrov, Kanárske ostrovy
- Povrch Afriky - pohoria: Atlas, Ahagar,
Tibesti, Kilimandžáro, Etiópska vysočina,
nížiny,
panvy: Konžská, Čadská,
sahel, púšte: Sahara, Kalahari, Namib,
Východoafrická priekopová prepadlina
- Podnebie Afriky - podnebné pásma:
Afrika
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
- Opísať postupné osídľovanie
jednotlivých svetadielov človekom.
Vedieť zdôvodniť rôznu hustotu
obyvateľstva na rôznych miestach sveta.
- Opísať základné znaky jednotlivých rás
a oblasti výskytu obyvateľov rôznych
MUV
rás.
Poznať najrozšírenejšie jazyky sveta.
Vedieť charakterizovať základné
svetové náboženstvá.
-Získavať, spracovať a prezentovať
TPPZ
informácie o miestach v rôznych
častiach Zeme, ktoré vytvorila príroda
alebo človek a patria medzi svetové
naj...
- Určiť na mape polohu Afriky
geografickými súradnicami (vzhľadom
na základné rovnobežky a poludníky)
Určiť rozdiel medzi ostrovom
a polostrovom. Ukázať na mape ostrovy,
polostrovy, moria, zálivy, prielivy,
prieplavy.
Vysvetliť rozdiel medzi prielivom
a prieplavom.
- Určiť na mape jednotlivé povrchové
celky Afriky. Opísať ich polohu.
OZZ
Orientovať sa bez problémov na mape.
Odlíšiť nížiny a vysočiny. Poznať názov
najvyššieho vrchu a vedieť ho porovnať
s inými vrchmi sveta.
- Určiť a ukázať na mape rozloženie
Poznámky
Globálne
vzdelávanie
predchádzať im.
-Vedieť čítať
klimatické
diagramy.
Opísať podľa
mapy
(a
poznatkov
z rôznych
zdrojov)
podnebie
Afriky.
vlhké rovníkové, vlhké tropické
s obdobiami sucha, suché tropické,
subtropické podnebie, vetry – pasáty,
morské prúdy, klimatické diagramy,
zisťovanie údajov z tematických tabuliek.
Vznik Sahary, vplyv pasátov – vysvetliť
prúdenie pasátov.
- Vodstvo Afriky - rieky: Níl, Kongo,
Niger, Zambezi, Limpopo
Jazerá: Viktóriino, Tanganika, Malawi,
Čadské jazero
Vodopády: Viktóriine
Morské prúdy: Benguelský prúd,
Mozambický prúd, Kanársky prúd
-Diskutovať,
Afrika
ktoré zvieratá
sú
chránené
- Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky - typy
krajín na Zemi – príčiny pásmovitosti –
dažďový les, savana, púšte a polopúšte,
subtrópy, rastlinstvo vysokých pohorí.
Národné parky: Serengeti, Krugerov
národný park
podnebných pásiem v Afrike podľa
geografickej šírky. Zdôvodniť
ENV, MEV
pásmovitosť podnebia v súvislosti
s množstvom slnečného žiarenia
dopadajúceho na územie Afriky.
Porovnať pôsobenie, ako ovplyvňuje
geografická šírka, vzdialenosť od oceána,
nadmorská výška, morské prúdy
podnebie Afriky.
Porovnať nadmorskú výšku snežnej
čiary na rôznych miestach na svete.
Zdôvodniť rozdiely. Zdôvodniť, prečo
sa na vrchole vysokých pohorí nachádza
sneh, hoci ležia v blízkosti rovníka,
porovnať s oblasťou Škandinávskych
vrchov.
-Určiť na mape toky riek, polohu jazier
a vodopádov.
ENV
Vysvetliť vznik morských prúdov a ich
vplyv na podnebie priľahlých pevnín.
Odlíšiť teplé morské prúdy a studené
morské prúdy.
Charakterizovať obeh vody v prírode.
Vysvetliť činnosť riek na príkladoch
(doliny riek, meandre, delta – Níl, Niger,
korytá občasných tokov - vádí),
bezodtokové oblasti.
Charakterizovať a na príkladoch uviesť
rôzne typy jazier – tektonické jazerá.
-Určiť podľa mapy rozloženie typov
krajín (rastlinných a živočíšnych
pásiem). Vysvetliť, ako súvisí
rozloženie rastlinných a živočíšnych
pásiem s podnebnými pásmami. Opísať
zásahy človeka do prírody v minulosti
ENV
v národných
parkoch a aké
problémy
sú
spojené
s ochranou
zvierat. Uviesť
činnosti, ktoré
spôsobujú
narúšanie
prírodného
prostredia
Afriky
a navrhnúť
niektoré
možnosti
zlepšenia tohto
stavu.
- Diskutovať
o možnostiach
spoznávania
jednotlivých
kultúr
navzájom.
Pripraviť
prezentáciu
o živote ľudí
v extrémnych
prírodných
podmienkach.
Na základe
odborných
článkov, médií,
internetu
porovnať, na
akej úrovni žili
staré civilizácie
a v súčasnosti. Rozdeliť na kladné
a záporné príklady. Opísať polohu
národných parkov.
- Obyvateľstvo a sídla Afriky rozmiestnenie obyvateľstva Afriky,
hustota obyvateľstva, štruktúra
obyvateľstva (rasová, náboženská,
veková, podľa pohlavia).
Mesto, vidiecke sídlo. Určovanie miest
Afriky geografickými súradnicami
(Kapské mesto, Káhira, Alexandria,
Tripolis, Johanesburg). Veľkosť miest.
Urbanizácia. Pôvodní obyvatelia,
miešanie kultúr.
Staré civilizácie – Egyptská ríša.
Kočovný spôsob života.
Afrika
- Charakterizovať rozmiestnenie
obyvateľstva Afriky. Určiť oblasti husto OZZ, MUV, MEV
osídlené a riedko osídlené a uviesť
dôvody ich osídlenia.
Určiť polohu vybratých miest Afriky
podľa mapy – geografickými
súradnicami.
Na obrysovej mape pomenovať vybrané
štáty Afriky (napr. Egypt, JAR, Líbya,
Tunisko, Alžírsko, Sudán, Nigéria, Keňa,
Madagaskar) a ich hlavné mestá.
Opísať život pôvodných obyvateľov
a ich vzťah k prisťahovalcom.
Na politickej mape určiť polohu
vybraných štátov a ich hlavných miest.
Vysvetliť, ako prírodné pomery
ovplyvňujú život obyvateľstva (teplo,
sucho, hlad, choroby).
Poznať históriu osídľovania Afriky –
najstaršie nálezy pozostatkov
australopiteka.
Opísať civilizácie, ktoré žili na danom
území.
Vedieť odlíšiť a porovnať štruktúru
Finančná
gramotnosť
v Afrike a ktoré
objavy sme od
nich prevzali.
Podľa
novín,
časopisov
si
pripraviť
stručné
informácie
o konfliktoch
v Afrike
–
povedať si svoj
názor
na
prezentáciu
v médiách, či je
objektívna a na
základe akých
znakov.
obyvateľstva vybraných regiónov sveta
(opísať ich pomocou grafov).
- Aktivity človeka - hospodárstvo – ťažba
nerastných surovín, poľnohospodárstvo,
priemysel, doprava, služby (školstvo
a zdravotníctvo), obchod.
Cestovný ruch.
-Na
príklade
modelového
regiónu
vytvoriť
podrobnú
charakteristiku
regiónu.
Afrika
- Oblasti Afriky
- Severná Afrika - Sahara, Tuaregovia,
Arabi, Berberi, zavlažovanie, ropa, Egypt,
Alžír, Tunis
- Stredná Afrika - Nigéria, Nairobi,
Kinshasa, Keňa, Tanzánia, safari,
Východoafrická priekopová prepadlina
- Južná Afrika - Namib, Kalahari,
Pretoria, zlato, diamanty, vodné
elektrárne, Viktóriine vodopády,
-Stručne charakterizovať
najvýznamnejšie hospodárske aktivity
človeka a odlíšiť ich.
Ukázať na mape hospodársky
najvyspelejšie regióny Afriky.
Charakterizovať dopravu Afriky.
Vymenovať a určiť na mape oblasti
vhodné pre cestovný ruch (oblasti
Stredozemného mora, kultúrnohistorické
strediská – pyramídy v Egypte, safari,
národné parky, JAR)
Uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú
známe stavby alebo kultúrne pamiatky.
- S mapou vymenovať oblasti Afriky a
stručne ich opísať, vymenovať štáty
daných oblastí.
MUV, MEV
OZZ
ENV
REV
Finančná
gramotnosť
Globálne
vzdelávanie
Madagaskar
Poznať
spojitosť medzi
Slovenskom
a Madagaskarom v minulosti
–
Móric
Beňovský
–
kráľ
Madagaskaru.
Ázia
- Uviesť
príklady
živelných
pohrôm
a diskutovať
o možnostiach
Ázia
-Poloha Ázie a členitosť pobrežia Ázie rovník, severná pologuľa, obratník Raka,
severný polárny kruh, dátumová hranica,
časové pásma, Eurázia, Suezský prieplav,
Ural, Kaspické more, Čierne more,
Stredozemné more, Beringov prieliv,
Červené more
Východosibírske, Ochotské, Japonské,
Žlté, Východočínske, Juhočínske,
Arabské more
Malá Ázia, Arabský polostrov, Predná
India, Zadná India, Malajský polostrov,
Kórejský polostrov, Kamčatka
Cyprus, Filipíny, Veľké Sundy, malé
Sundy, Cejlón, Japonské ostrovy,
Sachalin, Taiwan
- Určiť na mape polohu Ázie
geografickými súradnicami (vzhľadom
na základné rovnobežky a poludníky)
Určiť rozdiel medzi ostrovom
a polostrovom. Ukázať na mape ostrovy,
polostrovy, moria, zálivy, prielivy,
prieplavy.
Vysvetliť rozdiel medzi prielivom
a prieplavom.
- Povrch Ázie - pohoria: Himaláje (Mount
Everest), Kaukaz, Ural, Pamír,
Karakoram, Hindúkuš, Ťanšan, Altaj,
náhorné plošiny: Tibetská náhorná
plošina, Dekanská plošina, nížiny:
Indogangská nížina, Veľká čínska nížina,
- Určiť na mape jednotlivé povrchové
celky Ázie. Opísať ich polohu.
Orientovať sa bez problémov na mape.
Odlíšiť nížiny a vysočiny.
Poznať názov najvyššieho vrchu sveta
a vedieť ho porovnať s inými vrchmi.
OZZ, MEV
predchádzať im.
Západosibírska nížina, Mezopotámska
nížina, púšte: Gobi, Nafúd, Rub al Chálí,
Karakum, Kyzylkum
Sopečná činnosť a zemetrasenia –
Japonsko, Kamčatka, Filipíny, Sumatra,
Jáva, ..., cunami.
- Vedieť čítať
klimatické
diagramy.
Opísať podľa
mapy (a
poznatkov
z rôznych
zdrojov)
podnebie Ázie.
- Podnebie Ázie - podnebné pásma:
studené polárne pásmo, mierne pásmo,
subtropické podnebie, suché tropické
a vlhké tropické podnebie, vlhké
rovníkové podnebie.
Na podnebie vplýva – geografická poloha,
vetry, morské prúdy, vzdialenosť od
oceána, nadmorská výška.
Monzúny (zimný, letný), morské prúdy,
snežná čiara, klimatické diagramy,
zisťovanie údajov z tematických tabuliek.
Ázia
- Vodstvo Ázie - rieky: Ob, Jenisej, Lena,
Chang Jiang, Huang He, Mekong, Ganga,
Brahmaputra, Indus, Eufrat, Tigris
Jazerá: Kaspické more, Bajkal, Mŕtve
more, Balchašské jazero, Aralské jazero.
Morské prúdy: Kuro-Šio, Oja Šio
Porozprávať zaujímavosti o nástrahách
vysokých pohorí – výpravy na Mont
Everest.
Určiť na mape sopečné oblasti, najvyššie
položenú náhornú plošinu na svete,
najvyššie pohorie sveta, najvyšší vrch
sveta, oblasti zemetrasení. Opísať ich
výnimočnosť.
Opísať, ako vzniká sopečná činnosť,
zemetrasenie na základe pohybu
zemských krýh. Určiť na mape sopečný
pás a ktoré oblasti sú najviac ohrozené.
- Určiť a ukázať na mape rozloženie
podnebných pásiem v Ázii podľa
geografickej šírky. Zdôvodniť
pásmovitosť podnebia v súvislosti
s množstvom slnečného žiarenia
dopadajúceho na územie Ázie. Porovnať
pôsobenie, ako ovplyvňuje geografická
šírka, vzdialenosť od oceána, nadmorská
výška, morské prúdy podnebie Ázie.
Určiť na mape monzúnové oblasti
a opísať význam monzúnových dažďov
pre spoločnosť, hrozby povodní.
Porovnať nadmorskú výšku snežnej
čiary na rôznych miestach na svete.
Zdôvodniť rozdiely.
OZZ
- Určiť na mape toky riek, polohu jazier
a vodopádov.
Vysvetliť vznik morských prúdov a ich
vplyv na podnebie priľahlých pevnín.
Odlíšiť teplé morské prúdy a studené
morské prúdy.
Charakterizovať obeh vody v prírode.
Vysvetliť činnosť riek na príkladoch
ENV
(doliny riek, meandre, delta – Ganga),
bezodtokové oblasti – Aralské jazero.
Charakterizovať a na príkladoch uviesť
rôzne typy jazier – tektonické jazerá –
Bajkal – najhlbšie jazero sveta.
-Diskutovať,
ktoré zvieratá
sú chránené
v národných
parkoch a aké
problémy sú
spojené
s ochranou
zvierat. Uviesť
činnosti, ktoré
spôsobujú
narúšanie
prírodného
prostredia Ázie
a navrhnúť
niektoré
možnosti
zlepšenia tohto
stavu.
- Diskutovať
o možnostiach
spoznávania
jednotlivých
kultúr
navzájom.
Pripraviť
prezentáciu
o živote ľudí
v extrémnych
Ázia
- Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie - tundra,
tajga (ihličnaté lesy), listnaté lesy, step,
púšť, savana, subtropické oblasti, tropické
lesy s obdobiami sucha, tropické dažďové
lesy, rastlinstvo vysokých pohorí.
Národné parky: Veľká útesová bariéra,
Sagarmatha
Chránené živočíchy: panda, tiger,...
- Určiť podľa mapy rozloženie typov
ENV
krajín (rastlinných a živočíšnych
pásiem). Vysvetliť, ako súvisí rozloženie
rastlinných a živočíšnych pásiem s
podnebnými pásmami.
Opísať zásahy človeka do prírody
v minulosti a v súčasnosti. Rozdeliť na
kladné a záporné príklady.
Opísať polohu národných parkov.
- Obyvateľstvo a sídla Ázie rozmiestnenie obyvateľstva Ázie, hustota
obyvateľstva, štruktúra obyvateľstva
(rasová, náboženská, veková, podľa
pohlavia).
Mesto, vidiecke sídlo. Určovanie miest
Ázie geografickými súradnicami (Tokio,
Peking, Dillí, Kalkata, Šanghaj, Bombaj,
Jakarta, Manila, ...). Veľkosť miest.
Urbanizácia. Pôvodní obyvatelia,
miešanie kultúr.
Staré civilizácie – Mezopotámska ríša,
- Charakterizovať rozmiestnenie
obyvateľstva Ázie. Určiť oblasti husto
osídlené a riedko osídlené a uviesť
dôvody ich osídlenia.
Určiť polohu vybratých miest Ázie
podľa mapy – geografickými
súradnicami.
Na obrysovej mape pomenovať vybrané
štáty Ázie (napr. Čína, Japonsko, India,
Saudská Arábia, Izrael, Indonézia,
Filipíny,...) a ich hlavné mestá.
Opísať život pôvodných obyvateľov
a ich vzťah k prisťahovalcom.
MUV, MEV
Finančná
gramotnosť
prírodných
podmienkach.
Na základe
odborných
článkov, médií,
internetu
porovnať, na
akej úrovni žili
staré civilizácie
v Ázii a ktoré
objavy sme od
nich prevzali.
Podľa novín,
časopisov si
pripraviť
stručné
informácie
o konfliktoch
v Ázii –
povedať si svoj
názor na
prezentáciu
v médiách, či je
objektívna a na
základe akých
znakov.
- Na príklade
modelového
regiónu
vytvoriť
podrobnú
charakteristiku
regiónu.
Čína
Ázia
- Aktivity človeka - hospodárstvo – ťažba
nerastných surovín (ropa, zemný plyn,
železná ruda, ...), poľnohospodárstvo,
priemysel, doprava, služby (školstvo
a zdravotníctvo), obchod.
Cestovný ruch.
Na politickej mape určiť polohu
vybraných štátov a ich hlavných miest.
Vysvetliť, ako prírodné pomery
ovplyvňujú život obyvateľstva (vysoká
nadmorská výška, opakované
záplavy,...). Poznať históriu osídľovania
Ázie – objavné cesty. Opísať civilizácie,
ktoré žili na danom území.
Vedieť odlíšiť a porovnať štruktúru
obyvateľstva vybraných regiónov sveta
(opísať ich pomocou grafov).
- Stručne charakterizovať
najvýznamnejšie hospodárske aktivity
človeka a odlíšiť ich.
Ukázať na mape hospodársky
najvyspelejšie regióny Ázie.
Charakterizovať dopravu Ázie.
Vymenovať a určiť na mape oblasti
vhodné pre cestovný ruch (Spojené
arabské emiráty, Turecko,
kultúrnohistorické strediská –Veľký
čínsky múr, Jeruzalem, Hočiminovo
mesto, ...)
Uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú
známe stavby alebo kultúrne pamiatky.
Finančná
gramotnosť
OZZ
- Oblasti Ázie:
- Juhozápadná Ázia - Blízky východ,
Nafúd, Eufrat, Tigris, Mezopotámska
nížina, zemetrasenia, Kaukaz, terorizmus
Turecko, Cyprus, Izrael, Libanon,
Jordánsko, Saudská Arábia, Irak, Irán,
Libanon, Sýria, Kuvajt, Spojené arabské
emiráty, Jemen, Omán, Katar, Bahrajn,
Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan
- Pomocou mapy vymenovať oblasti
Ázie a stručne ich opísať, vymenovať
štáty, veľké mestá a zaujímavosti danej
oblasti.
- S mapou vymenovať oblasti Ázie a
stručne ich opísať, vymenovať štáty,
veľké mestá a zaujímavosti danej
oblasti.
MUV
-Južná Ázia - Predná India, Dekanská
plošina, Himaláje, Mont Everest,
Hindúkuš, Indus, Ganga, Indogangská
nížina, Cejlón
Budhizmus, hinduizmus, britský vplyv,
kasty, čaj
India, Srí Lanka, Pakistan, Bangladéš,
Afganistan, Nepál, Bhután
- Rozumieť
pojmu
kastovníctvo.
-Juhovýchodná Ázia - Zadná India,
Malajský polostrov, Veľké Sundy, Malé
Sundy, Filipíny, Mekong
Vietnam, Laos, Kambodža, Mjanmarsko
(bývalá Barma), Thajsko, Filipíny,
Indonézia, Malajzia, Singapur, „ázijské
tigre“
Ázia
-Východná Ázia - Himaláje, Pamír,
Ťanšan, Karakoram, Altaj, Tibetská
náhorná plošina, púšť Gobi, Veľká čínska
nížina, Huang He Jang Jiang, bambusy,
panda
Zaľudnenie, preľudnenosť, elektronika,
rýchlovlaky, Veľký čínsky múr,
zemetrasenia, sopečná činnosť
Čína, Japonsko, Kórejská republika,
ENV
Kórejská ľudovodemokratická republika,
Mongolsko, Taiwan
-Severná Ázia - Altaj, Ob, Irtyš, Amur,
Jenisej, Lena, Bajkal, Kamčatka,
permafrost, tajga, transsibírska magistrála
Ázijská časť Ruska
- Poznať príčiny
postupného
vysychania
Aralského
jazera, úvaha
nad možnosťou
vrátiť Aralské
jazero do
pôvodnej
podoby.
- Stredná Ázia - Pamír, Ťanšan, púšte
Karakum, Kyzylkum, Kaspické more,
Aralské jazero, Balchašské jazero, stepi,
Bajkonur, , rudy, uhlie, bavlník
Kazachstan, Uzbekistan, Turkménsko,
Tadžikistan, Kirgizsko
ENV, MEV
8. ročník
Predmet: Geografia
Cieľ a
kompetencie
-Navrhnúť trasu
výletu po
zaujímavých
miestach
Európy.
Vytvoriť návrh
exkurznej trasy
po Európe so
zastávkami
v zaujímavých
častiach
Európy.
-Uviesť
príklady
živelných
pohrôm
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Projekty
(Európa)
-Projekty – navrhnúť trasu exkurzie po
zaujímavých miestach Európy s popisom
(prezentácia na konci školského roka)
-Získavať, spracovať a prezentovať
informácie o miestach, ktoré vytvorila
príroda alebo človek a patria medzi
svetové naj...
Európa
-Poloha a členitosť pobrežia Európy severná pologuľa, severný polárny kruh,
nultý poludník
Eurázia, Ural, Emba, Kaukaz, Kaspické
more, Bospor, Dardanely
Atlantický oceán (Nórske more, Severné
more, Baltské more, Stredozemné more,
Jadranské more, Egejské more, Čierne
more), Severný ľadový oceán (Barentsovo
more),
Gibraltársky prieliv, Lamanšský prieliv,
Botnický záliv, Biskajský záliv
Island, Britské ostrovy, Faerské ostrovy,
Sicília, Sardínia, Kréta, Korzika, Krk,
Škandinávsky, Pyrenejský, Apeninský,
Balkánsky polostrov
-Určiť na mape polohu Európy
geografickými súradnicami (vzhľadom
na základné rovnobežky a poludníky)
-Určiť rozdiel medzi ostrovom
a polostrovom. Ukázať na mape ostrovy,
polostrovy, moria, zálivy, prielivy,
prieplavy.
-Vysvetliť rozdiel medzi prielivom
a prieplavom.
-Povrch Európy - pohoria: Alpy (Mont
Blanc), Karpaty, Škandinávske vrchy,
Pyreneje, Apeniny, Ural, nížiny:
Východoeurópska nížina, Baltská níž.,
-Určiť na mape jednotlivé povrchové
celky Európy. Opísať ich polohu.
-Orientovať sa bez problémov na mape.
-Odlíšiť nížiny a vysočiny.
Európa
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
TPPZ
Poznámky
v Európe
a diskutovať
o možnos-tiach
predchádzať im.
Severonemecká níž., Francúzska níž.,
Kaspická níž., Panónska panva,
preliačiny: Kaspická níž., Holandsko,
sopky: Etna, Vezuv, Stromboli, Hekla,
fjordy – Nórsko
-Vedieť čítať
klimatické
diagramy.
Opísať podľa
mapy (a
poznatkov
z rôznych
zdrojov)
podnebie
Európy.
-Podnebie Európy - podnebné pásma:
teplé (subtropické) podnebie, mierne
podnebie (oceánske, prechodné,
pevninové), studené podnebie, Golfský
prúd, západné vetry
-Vodstvo Európy - úmorie Atlantického
a Severného ľadového oceánu, hlavné
európske rozvodie
Rieky: Volga, Don, Dneper, Pečora,
Dunaj, Rýn, Labe, Loira, Temža, ...
Riečny kanál (prieplav) – Rýn – Mohan Dunaj
Prameň, koryto, ústie, delta (Dunaj)
Jazerá: Vänern, Ladožské jazero, Fínska
jazerná pahorkatina
Minerálne vody, gejzíry (Island)
Európa
-Poznať názov najvyššieho vrchu
a vedieť ho porovnať s inými vrchmi
sveta.
-Určiť a ukázať na mape rozloženie
ENV
podnebných pásiem v Európe podľa
geografickej šírky.
-Zdôvodniť pásmovitosť podnebia
v súvislosti s množstvom slnečného
žiarenia dopadajúceho na územie
Európy.
-Porovnať pôsobenie, ako ovplyvňuje
geografická šírka, vzdialenosť od oceána,
nadmorská výška, morské prúdy
podnebie Európy.
-Porovnať nadmorskú výšku snežnej
čiary na rôznych miestach na svete. -Zdôvodniť rozdiely.
Čítať klimatické diagramy z rôznych
častí Európy.
-Určiť na mape toky riek, polohu jazier
a vodopádov.
-Vysvetliť vznik morských prúdov a ich
vplyv na podnebie priľahlých pevnín.
Odlíšiť teplé morské prúdy a studené
morské prúdy.
-Charakterizovať obeh vody v prírode.
-Vysvetliť činnosť riek na príkladoch
(doliny riek, meandre, delta – Dunaj)
-Charakterizovať a na príkladoch uviesť
rôzne typy jazier – v Európe hlavne
ľadovcové jazerá
ENV
-Diskutovať,
-Rastlinstvo a živočíšstvo Európy - typy
krajín: polárna krajina, tundra, tajga,
-Určiť podľa mapy rozloženie typov
krajín (rastlinných a živočíšnych
ktoré zvieratá
sú chránené
v národných
parkoch a aké
problémy sú
spojené
s ochranou
zvierat. Uviesť
činnosti, ktoré
spôsobujú
narúšanie
prírodného
prostredia
Európy
a navrhnúť
niektoré
možnosti
zlepšenia tohto
stavu.
-Diskutovať
o možnostiach
spoznávania
jednotlivých
kultúr
navzájom.
Pripraviť
prezentáciu
o živote ľudí
v extrémnych
prírodných
podmienkach.
Na základe
odborných
článkov, médií,
internetu
porovnať, na
listnaté lesy, stepi a lesostepi, púšte
a polopúšte, subtrópy
Výškové vegetačné stupne
pásiem). Vysvetliť, ako súvisí rozloženie
rastlinných a živočíšnych pásiem s
podnebnými pásmami.
-Opísať zásahy človeka do prírody
v minulosti a v súčasnosti. Rozdeliť na
kladné a záporné príklady.
-Opísať polohu národných parkov.
MUV, MEV
-Obyvateľstvo a sídla Európy rozmiestnenie obyvateľstva Európy,
hustota obyvateľstva, štruktúra
obyvateľstva (rasová, náboženská,
veková, podľa pohlavia).
Mesto, vidiecke sídlo. Určovanie miest
Európy geografickými súradnicami.
Veľkosť miest. Urbanizácia. Pôvodní
obyvatelia, miešanie kultúr.
Staré civilizácie – Staroveké Grécko,
Staroveký Rím.
Tradície demokracie.
Európa
-Charakterizovať rozmiestnenie
obyvateľstva Európy. Určiť oblasti husto
osídlené a riedko osídlené a uviesť
dôvody ich osídlenia.
Určiť polohu vybratých miest Európy
podľa mapy – geografickými
súradnicami.
Na obrysovej mape pomenovať všetky
štáty Európy a ich hlavné mestá.
Na politickej mape určiť polohu
všetkých štátov a ich hlavných miest.
Vysvetliť, ako prírodné pomery
ovplyvňujú život obyvateľstva.
Vedieť odlíšiť a porovnať štruktúru
obyvateľstva vybraných regiónov sveta
(opísať ich pomocou grafov).
akej úrovni žili
staré civilizácie
v Európe
a ktoré objavy
sme od nich
prevzali.
Podľa novín,
časopisov si
pripraviť
stručné
informácie
o konfliktoch v
Európe –
povedať si svoj
názor na
prezentáciu
v médiách, či je
objektívna a na
základe akých
znakov.
-Určiť možnosti
využitia
jednotlivých
oblastí a miest
v Európe na
rozvoj
cestovného
ruchu.
Na príklade
modelového
regiónu
vytvoriť
podrobnú
charakteristiku
regiónu.
Európa
ENV
-Aktivity človeka - hospodárstvo – ťažba
nerastných surovín, poľnohospodárstvo,
priemysel a exhaláty, smog, ekologizácia
priemyselnej výchovy, doprava (vplyv
dopravy na životné prostredie), služby,
obchod.
Cestovný ruch – prírodné a kultúrne
zaujímavosti.
-Stručne charakterizovať
najvýznamnejšie hospodárske aktivity
človeka a odlíšiť ich.
Ukázať na mape hospodársky
najvyspelejšie regióny Európy.
Charakterizovať dopravu v Európe.
Vymenovať a určiť na mape oblasti
vhodné pre cestovný ruch (prímorské
oblasti Stredozemného mora, horské
oblasti Álp, kúpele, kultúrnohistorické
strediská – Grécko, Paríž, Londýn, Rím,
Praha, ...)
Uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú
známe stavby alebo kultúrne pamiatky.
Finančná
gramotnosť
Globálne
vzdelávanie
Oblasti
Európy
-Stredná Európa – stručná charakteristika
strednej Európy, Alpy, Karpaty, Labe,
Odra, Visla, úrodné pôdy, štáty strednej
Európy (Slovensko, Česko, Poľsko,
Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko,
Lichtenštajnsko, Nemecko)
- Vymenovať a určiť na mape oblasti
Európy a štáty v jednotlivých oblastiach
Európy.
-Západná Európa - stručná charakteristika
západnej Európy, Britské ostrovy,
oceánska podnebná oblasť, Pyreneje,
Alpy, Grampiány, Francúzska nížina,
Lamanšský prieliv, štáty západnej Európy
(Francúzsko, Monako, Belgicko,
Holandsko, Luxembursko, Veľká
Británia, Írsko)
-Analyzovať pomocou mapy
fyzickogeografické
a humánnogeografické pomery
jednotlivých oblastí a štátov Európy.
REV
ENV
-Severná Európa - stručná charakteristika
severnej Európy, fjordy, Škandinávske
vrchy, pahorkatiny, krátke vodnaté rieky,
jazerá, štáty severnej Európy (Dánsko,
Island, Nórsko, Švédsko, Fínsko,
pobaltské štáty – Litva, Lotyšsko,
Estónsko)
-Južná Európa - stručná charakteristika
južnej Európy, Stredozemné more,
Pyrenejský, Apeninský, juh Balkánskeho
polostrova, štáty južnej Európy
(Portugalsko, Španielsko, Andorra,
Taliansko, San Maríno, Vatikán, Malta,
Grécko)
-Juhovýchodná Európa - stručná
charakteristika juhovýchodnej Európy,
Balkánsky polostrov – balkánske štáty,
pestré národnostné a náboženské zloženie
obyvateľstva – časté nepokoje, štáty
Finančná
gramotnosť
juhovýchodnej Európy (Slovinsko,
Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna
a Hercegovina, Macedónsko, Albánsko,
Rumunsko, Bulharsko)
-Východná Európa – stručná
charakteristika východnej Európy,
Východoeurópska nížina, Kaspická
zníženina, Ural, Volga, Moskva, štáty
východnej Európy (Ukrajina, Bielorusko,
Moldavsko, Rusko)
OZZ
9. ročník
Predmet: Geografia
Cieľ a
kompetencie
Tematický
celok
Geografia
v bežnom
živote
Slovensko
fyzickogeo
grafická
charakteri
stika
Obsahový štandard
-Tematické mapy - mapa, glóbus,
fyzická, historická, politická mapa,
legendy
-Geografické súradnice, mierka mapy mierka, geografická šírka, dĺžka
-GPS v praxi – GPS súradnice, geokeška
-Poloha Slovenska - stredná Európa,
severná pologuľa, východná pologuľa.
Čím je Slovensko známe vo svete?
-Povrchové celky - pohoria – Tatry,
Nízke Tatry, Malé Karpaty, Slovenské
Rudohorie, Štiavnické vrchy, Slovenský
raj, Muránska planina, Veľká Fatra, Malá
Fatra, Poľana, Pieniny, Vihorlat, Slanské
vrchy
Nížiny a kotliny – Podunajská nížina,
Východoslovenská nížina, Záhorská
nížina
Hornonitrianska kotlina, Považské
Podolie, Žilinská kotlina, Juhoslovenská
kotlina, Košická kotlina
-Premeny povrchu - vonkajšie činitele
pôsobiace na povrch a príklady ich
činnosti pri tvarovaní zemského povrchu,
pieskové presypy, sprašové nánosy,
skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová
dolina, pleso, meander, mŕtve rameno,
močariská, jaskyne
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
- Vymenovať druhy máp a ich znaky,
definovať pojem mapa, glóbus
- Určovať zemepisné súradnice, nájsť
miesto podľa súradníc
- Pomocou GPS určiť súradnice rôznych
miest na svete
-Určiť na mape polohu Slovenska
zemepisnými súradnicami (okrajové
body)
REV
-Na mape ukázať povrchové celky
Slovenska a charakterizovať ich polohu
a porovnať nadmorskú výšku podľa
mapy.
Stručne opísať vznik slovenských
pohorí.
Charakterizovať rozloženie nížin
a kotlín na Slovensku a ich význam pre
obyvateľstvo.
REV, OZZ
- Opísať a ako pôsobia vonkajšie činitele
na povrch v jednotlivých častiach
Slovenska a uviesť ich príklady.
Vysvetliť na príkladoch ako vzniká
skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová
dolina, sprašové nánosy, jaskyne,
meandre, mŕtve ramená, jazerá a
Poznámky
vymenovať príklady.
Určiť, ktorý činiteľ prevládal v danej
lokalite a dotvoril zemský povrch podľa
rôznych obrázkov oblastí Slovenska.
Opísať, ako človek pôsobí na tvárnosť
povrchu, uviesť konkrétne príklady.
-Podnebie - podnebné činitele
Vplyv podnebných činiteľov na povrch
Slovenska.
Zmena podnebia s nadmorskou výškou
a v priebehu roka na Slovensku.
-Zhodnotiť
súčasný stav
a navrhnúť
možnosti
zlepšenia vo
využití
a zásobovaní
vodou.
-Vodstvo - úmorie, povodie, rozvodie,
hlavné európske rozvodie, Dunaj, Váh,
Hron, Morava, Nitra, Hornád, Torysa,
Dunajec.
Jazerá a vodné nádrže – Veľké Hincovo
pleso, Štrbské pleso, Oravská priehrada,
Zemplínska šírava, Liptovská Mara,
Gabčíkovo.
Podzemné vody, minerálne a termálne
pramene – Žitný ostrov, kúpele –
Piešťany, Bardejovské kúpele,
Trenčianske Teplice.
Vodstvo v miestnej krajine.
REV
-Opísať podnebie na Slovensku, ako sa
mení počasie v priebehu jednotlivých
ročných období, ako sa mení teplota a
množstvo zrážok (použiť diagramy).
ENV, REV
-Na mape určiť vybrané toky riek,
jazerá, vodné nádrže.
Na mape určiť lokality podzemných
vôd, kúpele, oblasti minerálnych
a termálnych vôd.
Charakterizovať význam vodstva na
Slovensku na vybratých príkladoch.
Opísať negatívne zásahy do vodstva
Slovenska.
Zhodnotiť možnosti využitia
podzemných vôd. Vymenovať kúpele.
-Rastlinstvo a živočíšstvo - vegetačné
stupne – dubové lesy, bukové lesy,
smrekové lesy, kosodrevina, alpínske
lúky.
Lužné lesy
-Poznať a charakterizovať oblasti
rastlinstva a živočíšstva na Slovensku.
Uviesť typických predstaviteľov
príslušnej oblasti.
-Ochrana životného prostredia Znečistenie prírody, kalamity a prírodné
hrozby
Vymenovať a ukázať na mape národné
parky a čím sú charakteristické.
Porovnať vybrané NP sveta
ENV, REV
ENV, REV, OZZ
Globálne
vzdelávanie
Národné parky: TANAP, PIENAP, NP
Nízke Tatry, NP Malá Fatra, NP Veľká
Fatra, NP Slovenský raj, NP Muránska
planina, NP Slovenský kras, NP Poloniny
Projekty
(SR)
Slovensko
humánnog
eografická
charakteri
stika
-Pamiatky UNESCO na Slovensku jaskyne Slovenského krasu, Vlkolínec,
Spišský hrad aSpišská Kapitula, Bukové
lesy Nízkych Beskýd, Bardejov, Banská
Štiavnica a okolie
Projekty – zaujímavé miesta na Slovensku
-Obyvateľstvo - historické územia
a tradície, zaľudnenie, veková pyramída,
prirodzený prírastok, biologické, kultúrne
znaky obyvateľstva.
-Sídla - sídlo, mesto, vidiek, samota,
kopanice.
Banská Bystrica, Banská Štiavnica,
Bardejov, Bratislava, Komárno, Košice,
Kremnica, Levoča, Nitra, Martin,
Michalovce, Piešťany, Poprad, Prešov,
Prievidza, Trnava, Trenčín, Zvolen,
Žilina.
-Aktivity človeka - hospodárstvo –
poľnohospodárstvo, ťažba nerastných
surovín, priemysel, doprava, služby,
obchod, cestovný ruch
a Slovenska.
REV
- Zdôvodniť význam ochrany vybratých
objektov na Slovensku a vo svete.
- Získavať, spracovať a prezentovať
informácie o vybratých národných
parkoch, pamiatkach UNESCO alebo
objektoch miestnej krajiny.
- Definovať nové pojmy, poznať
a charakterizovať rozličné štruktúry
obyvateľstva.
TPPZ
- Porovnať povrch a osídlenie.
Na základe porovnania uviesť, ktoré
oblasti sú vhodné na osídlenia a ktoré
nie. Uviesť podmienky pre vznik sídla.
Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie
obyvateľstva na území Slovenska.
Posúdiť príčiny nerovnomerného
osídlenia územia.
Vybrané sídla určiť na mape,
charakterizovať ich polohu a uviesť ich
stručnú charakteristiku (zo zdrojov).
REV
- Stručne opísať poľnohospodárstvo na
Slovensku a nerastné suroviny, ktoré sa
ťažia na Slovensku a aké je ich využitie.
Charakterizovať najvýznamnejšie
hospodárske aktivity človeka na
Slovensku a odlíšiť ich.
ENV, REV, OZZ
REV, MUV
Finančná
gramotnosť
Ukázať na mape hospodársky
najvyspelejšie regióny Slovenska.
Charakterizovať dopravu v jednotlivých
regiónoch Slovenska.
Stručne charakterizovať druhy služieb
na Slovensku a ich úroveň.
Rozlišovať pojmy – HDP, HNP, export,
import
Poznať špecifiká zahraničného obchodu
SR. Podľa mapy vyznačiť dôležité
oblasti pre cestovný ruch a opísať ich,
zaujímavé miesta pre cestovný ruch.
- Vymenovať
a určiť na mape
miesta
Slovenska,
ktoré sú vhodné
na rozvoj
cestovného
ruchu.
Pripraviť trasu
možnej
exkurzie po
význačných
strediskách
cestovného
ruchu na
Slovensku.
Regióny
Slovenska
a možnosti
ich rozvoja
- Opísať
možnosti
rozvoja
cestovného
ruchu
v miestnej
krajine.
Pripraviť
prezentáciu
svojho sídla,
regiónu alebo
Slovenskej
republiky
-Pozoruhodnosti a zaujímavosti
Bratislavského, Trnavského,
Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského,
Banskobystrického, Prešovského a
Košického kraja
-Miestna krajina - prezentácia svojho
sídla alebo regiónu.
-Porovnávať jednotlivé kraje na
Slovensku s prihliadnutím na ich
osobitosti, ukázať dôležité skutočnosti
pre daný kraj na mape
- Prezentovať vedomosti o miestnej
krajine.
MUV
REV
MUV
TPPZ
OBČIANSKA NÁUKA
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
1
0
1
6. ročník
1
0
1
7. ročník
1
0
1
8. ročník
1
0
1
9. ročník
1
0
1
Spolu:
5
0
5
Charakteristika predmetu:
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje
žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a
obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im
pochopiť ekonomický život spoločnosti.
Ciele predmetu:
Všeobecný cieľ vzdelávania v rámci predmetu občianska výchova:
 podporovať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 utvárať vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,
 viesť žiakov k realistickému sebapoznávaniu a seba hodnoteniu,
 akceptovať vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,
 viesť žiakov k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a
tolerancie,
 vytvárať pozitívne vzťahy k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
 rozpoznávať stereotypné názory na postavenie muža a ženy,
 získať základné vedomosti o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
 uplatňovať vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
 vytvárať schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
 rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebrať zodpovednosť za vlastné názory, správanie sa a
dôsledky konania.
Špecifické (konkrétne) ciele vzdelávania :
Žiak:











Vie vysvetliť poslanie a funkcie rodiny, svoje miesto v rodine.
Pozná pravidlá v rodine, vie ich objasniť na príklade svojej rodiny.
Vie vysvetliť práva a povinnosti členov rodiny.
Na príkladoch vie uviesť fungovanie vzťahov v širšej rodine.
Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby využívania voľného času v rodine.
Vie pomenovať tri základné roly v triede.
Vie rozlíšiť kladné i záporné vlastnosti seba i svojich spolužiakov.
Aktívne sa podieľa na tvorbe pravidiel v triede a v škole a riadi sa nimi.
Zapája sa do práce v záujmových útvaroch školy a do mimoškolských aktivít.
Uvedomuje si význam hodnôt, týkajúcich sa rodiny a školy vo svojom živote.
Vie získavať informácie o školskom systéme v SR a EÚ.
Kľúčové kompetencie:
Kompetencie občianske
 uvedomiť si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie
 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti
 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k povinnostiam, prispievať k naplneniu práv iných
 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporovať udržateľnosť kvality životného prostredia
Kompetencia riešiť problémy
 pri riešení problémov uplatňovať vhodné metódy založené na tvorivom myslení
 otvorenosť pri riešení problémov, formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich názorov
 pri jednotlivých riešeniach spoznávať klady a zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika.
 vytvárať predpoklady na konštruktívne riešenie konfliktov
Stratégie vyučovania:
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Metódy:
 Informačno-receptívna – výklad
 Reproduktívna – riadený rozhovor
 Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
 Expozičná - projekt
Formy práce
 Práca s učebnicou
 Individuálna práca
 Skupinová práca
 Diskusia
 Beseda
Hodnotenie:
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa
vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:
 priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať
hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú
disponovanosť,
 celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie
zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete.
V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči
žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách,
osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského
poriadku.
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,
 sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,
 analýza výsledkov rôznych činností žiaka,
 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Žiak
vytvorí minimálne jeden projekt za polročné hodnotiace obdobie. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky
hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných činností oznámi žiakovi
a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.
Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:
 známka za ústnu odpoveď,
 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, projekt
 posúdenie prejavov žiaka.
Predmet: Občianska náuka
Vedieť
vymenovať
a charakterizova
ť jednotlivé
funkcie rodiny.
Vedieť, čo je
dôležité pre
zdravý
psychický vývin
dieťaťa.
Rozlíšiť
pozitíva
a negatíva
v rodinných
vzťahoch.
MOJA RODINA
MOJA RODINA MOJA RODINA
Charakterizovať
rodinu ako
spoločenskú
skupinu.
Rozlíšiť
spôsoby
výchovného
pôsobenia.
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
OSR
MUV
Poslanie a funkcie
rodiny
funkcie rodiny
Vzťahy v rodine, roly členov rodiny
princípy, na ktorých fungujú vzťahy v
rodine
Žiaci:
- chápu význam rodiny pre človeka
a spoločnosť;
- vedia rozlíšiť pozitíva a
negatíva v rodinných vzťahoch;
- chápu zmysel pozícií členov pre
fungovanie rodiny;
Normy a pravidlá, práva a povinnosti
rodičov a detí
pravidlá v rodine, práva a povinnosti
rodičov aj detí
História mojej rodiny, zvyky a tradície
- chápu význam pravidiel v rodine;
- chápu spätosť práva a povinnosti;
- vedia ochraňovať svoje práva a plnia si
svoje povinnosti;
získajú úctu a hrdosť na svoju rodinu,
tradície a zvyky;
OSR
REV
MV
Komunikácia v rodine
- chápu dôležitosť komunikácie medzi
členmi rodiny pre ich harmonický život;
- začnú uplatňovať kom. zručnosti;
- vedia obhajovať a zdôvodniť svoj
názor a rešpektovať názor iných;
- prejavujú úctu k názorom rodičov;
- identifikujú príčiny rodinných kríz;
- chápu potrebu preberať rolu
neprítomného člena;
- vedia prejaviť cit spolupatričnosti;
- vedia pomenovať záťažové situácie;
- vedia pomenovať rod. problémy;
OSR
verbálna a neverbálna komunikácia,
jednosmerná komunikácia, základné kom.
techniky
Krízy v rodine
MOJA RODINA
Cieľ a
kompetencie
5. ročník
dôvody, kt. vedú k problémom, rozvod,
choroba v rodine, neúplná rodina
Problémy rodinného života a ich
riešenia
typológia záťažových situácií, problémy
rod. života, riešenia
Poznámky
NBV /ETV
DEJ
ETV
OSR
ETV
GV
MOJA RODINA
Zdravý spôsob života
MOJA
RODINA
Rozlíšiť
pozitíva
a negatíva
v rodinných
vzťahoch.
Ozrejmiť
pozície
jednotlivých
žiakov v triede.
MOJA RODINA MOJA RODINA
Vedieť rozdeliť
pramene na
písomné
a hmotné.
Voľný čas v mojej rodine
voľný čas v rodine, spôsoby trávenia
voľného času
Naši príbuzní, priatelia, susedia
MOJA ŠKOLA
Chápať význam
pravidiel
v rodine.
Ozrejmiť
význam právo
a povinnosť.
životné štýly, stres, relaxačné techniky,
zdravá životospráva, pravidlá duševnej
hygieny, spôsoby trávenia voľného času,
voľnočasové aktivity
širšia rodina, medziľudské vzťahy,
priateľstvo, pomoc a podpora
Generačné problémy v rodine
viacgeneračné rodiny, problémy
spolunažívania v takých rodinách
Dokumenty a Zákon o rodine
Dohovor o právach dieťaťa, Zákon
o rodine
Trieda ako sociálna skupina
princípy fungovania triedneho kolektívu,
sociálne roly, postavenie jednotlivca
v skupine, socializácia
- porovnávajú jednotlivé životné štýly;
- vedia identifikovať stres a naučia sa
techniky na jeho odbúranie;
- uplatnia zásady zdravej výživy;
- uplatňujú pravidlá duševnej hygieny vo
svojej rodine; - vedia rozlíšiť vhodné
a nevhodné spôsoby trávenia voľného
času;
- naučia sa prispôsobovať ostatným
členom rodiny;
- formujú si pocit spolupatričnosti;
OSR
ENV
- vedia vymenovať členov svojej širšej
rodiny;
- uvedie, ako fungujú vzťahy v širšej
rodine;
- vedia určiť, čím sa vzájomne navzájom
obohacujú a ako si pomáhajú;
OSR
REV
- vedia vysvetliť pojem viacgeneračná
rodina;
- zdôvodnia potrebu vzájomnej
starostlivosti detí, rodičov a starých
rodičov;
- chápu a pomáhajú starým rodičom;
- vysvetlia príčiny pozícií jednotlivých
žiakov v triede;
- vedia vymenovať roly žiakov v triede
a zaradiť do nich spolužiakov;
- vedia vysvetliť pojem socializácia;
- objasnia podstatu problémov vo
vzťahu;
OSR
MUV
TŽP
TSV
OSR
ETV
ETV
OSR
ETV
FG
Vedieť, čo
zahŕňa
komunikácia zo
strany učiteľa.
Naučiť, čo
zahŕňa
komunikácia zo
strany žiakov
Vysvetliť pojem
demokracia.
Vedieť vytvoriť
triednu
samosprávu.
Naučiť
organizovať
život v školskej
triede.
MOJA ŠKOLA
MOJA ŠKOLA
Individualizmus – osobnosti v našej
triede
osobnosť – pozitívna a negatívna, vodca,
súperenie, súťaživosť
Kolektivizmus – spolupráca v našej
triede
pravidlá spolupráce, kompromis, riešenie
konfliktov
Sebahodnotenie a hodnotenie žiakov
triedy
rovnosť, rovnakosť, predsudok,
sebapoznanie, sebahodnotenie, poznanie
a hodnotenie iných
Komunikácia v triede
MOJA ŠKOLA
Objasniť pojem
kolektivizmus.
Poznať
základné
spôsoby
riešenia
konfliktov
v triede.
MOJA ŠKOLA
Vymenovať
roly žiakov
v triede
a zaradiť do
nich svojich
spolužiakov
vzájomné pôsobenie členov kolektívu,
družní spolužiaci, žiaci s problémami pri
nadväzovaní vzťahov
Práva a povinnosti žiakov v triede –
triedna samospráva
práva a povinnosti žiakov v triede,
vytvorenie a činnosť triednej samosprávy
Práva a povinnosti žiakov v škole –
školská samospráva
práva a povinnosti žiakov v škole, školská
žiacka samospráva
- vedia rozlíšiť pozitívne a negatívne
osobnosti triedy;
- objasnia význam pozitívnych vzorov;
- odhalia manipuláciu zo strany
spolužiaka a odolajú jej;
- uvedú príklady súťaživosti
v pozitívnom i negatívnom zmysle;
- poznajú a riadia sa pravidlami
spolupráce pri činnostiach v triede;
- sú ochotní robiť kompromisy;
- poznajú zákl. spôsoby riešenia
konfliktov a uplatňujú ich v triede;
vedia rozlíšiť pojmy rovnosť
a rovnakosť;
- chápu pojem predsudok a uvedú, čo
môže predsudok spôsobiť;
- poznajú svoje pozitíva aj negatíva;
OSR
- rozoznajú odlišnosti jednotlivcov
v procese vytvárania sociálnych
vzťahov;
- sú ochotní pomôcť spolužiakom
s problémami pri nadväzovaní
kontaktov, pri socializácii;
OSR
- zúčastnia sa na tvorbe práv
a povinností žiakov triedy;
- využijú možnosť ovplyvniť život vo
svojej triede;
- rozvíjajú zodpovednosť za seba
a iných;
vedia, kto ich zastupuje v školskom
parlamente a ako obhajuje ich práva;
OSR
ETV
OSR
ETV
ETV
GV
MOJA ŠKOLA
MOJA ŠKOLA
MOJA ŠKOLA
Ozrejmiť pojem
povolanie
a zamestnanie.
Vedieť
rozprávať o
svojich plánoch
do budúcna.
Objasniť pojem
celoživotné
vzdelávanie.
Vedieť, čo by
malo byť
motiváciou
vzdelávania.
Vedieť, čo tvorí
školský systém
SR.
Vedieť
charakterizovať
typy škôl.
Objasniť
školskú
reformu.
MOJA ŠKOLA
Objasniť
význam
mimoškolských
aktivít.
Vysvetliť
činnosť centier
voľného času.
Mimovyučovacia a mimoškolská
činnosť
mimovyučovacie aktivity v škole,
záujmové útvary, aktívne využitie voľného
času
Naša škola
história, úspechy žiakov, bývali
pedagógovia, osobnosti školy, symbolika
školy (hymna, logo)
Naša pani učiteľka/Náš pán učiteľ
osobnosť učiteľa,
pracovné štýly učiteľa
Čím by som chcel byť
povolanie, zamestnanie, rodinné tradície
v povolaniach
- zapájajú sa do mimoškolských aktivít;
- poznajú, ktoré útvary pracujú v škole;
- začlenia sa do nich;
- uvedú možnosť mimoškolského
využitia voľného času; - vedia uviesť
úspechy, osobnosti, pedagógov; poznajú
symboliku; rozvíjajú pocit hrdosti,
spolupatričnosti; posilňujú snahu
reprezentovať školu;
- vedia uviesť základné typy osobnosti
učiteľa;
OSR
REV
TPPZ
- vysvetlia na príkladoch pojmy
povolanie a zamestnanie;
- uvedomia si svoj záujem o isté
povolanie a vplyv rodiny na svoju
budúcu prac. orientáciu;
OSR
- vedia uviesť najdôležitejšie hodnoty vo
Vzdelávanie ako hodnota
systém hodnôt, vzdelanie v systéme hodnôt svojom živote;
- vysvetlia, aké miesto má vzdelanie
Celoživotné vzdelávanie
v ich hodnotovom rebríčku a prečo;
- tolerujú hodnoty spolužiakov;
- chápu pojem a prijímajú myšlienku
celoživotného vzdelávania
- rozlišujú typy stredných škôl;
Školský systém u nás a v Európe
- vedia vymenovať niektoré školské
typy a stupne škôl, školské zariadenia,
zariadenia;
povinná školská dochádzka, Projekt
- poznajú možnosť ďalšieho vzdelávania
Comenius
u nás;
- porovnajú typy a stupne škôl u nás
a v EÚ;
- rozlišujú dĺžku trvania šk. dochádzky
u nás a v krajinách EÚ;
DEJ
OSR
MUV
ETV
MEV
MUV
ANJ
GV
MOJA ŠKOLA
MOJA ŠKOLA
Porozprávať
o živote žiakov
doma
a v zahraničí.
Hľadať
odlišnosti
a podobnosti.
Rozvíjať
tvorivosť
a fantáziu.
Prejaviť zmysel
pre realitu.
Vedieť vyjadriť
a obhájiť svoju
predstavu.
Život žiaka ZŠ u nás – v zahraničí,
v meste – v dedine
režim dňa,
výchova, vyučovanie,
voľnočasové aktivity
- porovnajú život žiaka zahraničie a SR,
mesto a dedina;
- hľadajú podobnosti a odlišnosti;
- rozvíjajú kritické myslenie, vyjadrujú
svoj názor a zdôvodňujú ho;
MEV
MUV
Škola budúcnosti
spôsoby učenia a vyučovania
v budúcnosti, postavenie žiaka a učiteľa
v budúcnosti, obsah vzdelávania
v budúcnosti
- rozvíjajú tvorivosť, fantáziu;
- prejavia zmysel pre realitu;
- vedia vyjadriť a obhájiť svoju
predstavu.
OSR
GEO
GV
Predmet: Občianska náuka
Poznať, kto je
starostom/primá
torom
obce/mesta.
Vedieť, ako
funguje
samospráva
v obci/meste.
MOJA OBEC, MÔJ REGIÓN,
MOJA VLASŤ, EÚ
Vedieť históriu
svojej
obce/mesta.
Vedieť vytvoriť
informačný
panel o svojej
obci/meste.
Vysvetliť
pojmy erb,
kronika.
Vedieť symbol
obce/mesta.
Tematický
celok
MOJA OBEC,
VLASŤ, EÚ
Cieľ a
kompetencie
6. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
História a súčasnosť mojej obce
Kronika a erb mojej obce
kronika, erb, vlajka
Významné osobnosti našej obce
Na čo som hrdý v mojej obci a jej okolí
Historické a kultúrne pamiatky, príroda
a jej ochrana
Žiaci:
- poznajú históriu a súčasnosť obce,
v ktorej žije;
- vedia vysvetliť význam symbolov
obce;
- vedia posúdiť význam obecnej kroniky
pre poznanie minulosti obce a pre jej
prepojenie so súčasnosťou;
- poznajú osobnosti obce;
- uvedomujú si význam pozitívnych
vzorov pre svoj život;
- budujú si pocit hrdosti na svoju obec
poznaním jej prírody;
Obecná samospráva
- vedia, kto je starostom obce a čo je
jeho úlohou;
- zaujímajú sa o spôsob volieb
poslancov;
- aktívne sa so svojou rodinou zapájajú
do organizovania akcií v obci
a zúčastňujú sa ich;
obecná samospráva, starosta, obecné
zastupiteľstvo, poslanci, obecný úrad
Verejný, kultúrny a spoločenský život
v našej obci
tradície a zvyky obce, kultúrne
a spoločenské podujatia v obci
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
REV
MEV
DEJ
MEV
INF
OSR
REV
MEV
Poznámky
Objasniť pojem
ľudská
psychika.
Vysvetliť pojem
prežívanie.
Vedieť, čo je
súčasťou
ľudskej
psychiky.
- poznajú históriu a súčasnosť svojho
regiónu;
- budujú si hrdosť na svoju vlasť
poznaním jej minulosti, prítomnosti,
osobností, pamiatok a prírody;
REV
ENV
Európska únia;
Prepojenie národnej identity
s európskou
- uvedomujú si význam európskej
integrácie pre život občanov SR;
- vyhľadajú a v praktickom živote
používajú základné informácie o EÚ;
- uvedomujú si nutnosť zachovania
svojej národnej identity s prepojením na
európsku;
- podporujú šírenie znášanlivosti
a tolerancie medzi národmi EÚ;
MUV
OSR
- uvedomujú si spätosť ľudskej psychiky
s nervovou sústavou;
- uvedomujú si, že ich psychika je vo
vývine;
- poznajú zákl. prvky psychiky – pocit,
vnem, predstava a vedia ich rozlíšiť;
OSR
MOJA OBEC, MÔJ
REGIÓN,
MOJA VLASŤ, EÚ
MÔJ REGIÓN,
MOJA VLASŤ, EÚ
Môj región
Moja vlasť – SR, štátne symboly
vlasť, národ, národnosť, štát
Európska únia,
národná identita
Vnútorný život jednotlivca
VNÚTORNÝ A
VONKAJŠI ŽIVOT
JEDNOTLIVCA
Poznať regióny
Slovenska.
Objasniť názvy
bývalých žúp.
Poznať typické
zvláštnosti pre
daný región.
Poznať históriu
a súčasnosť
svojho regiónu.
Charakterizovať
národy.
Poznať znaky
národa.
Objasniť
myšlienku
zjednocovania
Európy. Vedieť,
čo tvorí EHS.
Poznať súčasné
členské štáty.
Ľudská psychika, osobnosť, proces učenia
sa, psychológia v každodennom živote
GEO
ETV
VNÚTORNÝ A
VONKAJŠI ŽIVOT JEDNOTLIVCA
Vedieť hlavné
znaky
spoločenských
skupín.
Vedieť rozdeliť
sociálne
skupiny podľa
kritérií.
Charakterizovať
konflikty v soc.
skupine.
Vonkajší život jednotlivca
vytváranie soc. vzťahov jednotlivca
v širšom prostredí, sociálne skupiny,
sociálne vzťahy v triede, sociálne
zručnosti
- uvedomujú si vytváranie soc. vzťahov
OSR
vo všetkých skupinách, ktorých je
MUV
členom;
- ovládajú a v každodennom živote
ETV
používajú zákl. komunikačné zručnosti –
komunikujú, spolupracujú a riešia
konflikty.
Predmet: Občianska náuka
Rozčleniť
ľudskú
spoločnosť na
jednotlivé typy
štruktúr.
Rozdeliť
spoločenské
skupiny podľa
veľkosti.
Vedieť
spoločné znaky
skupín.
Charakterizovať
sociálne zmeny.
Objasniť dva
druhy sociálnej
mobility.
Vysvetliť, čím
sú spôsobené
soc. zmeny.
SOCIÁLNE
VZŤAHY
V SPOLOČNOSTI
Objasniť vývoj
ľudskej
spoločnosti.
Vedieť znaky
ľudskej
spoločnosti.
Tematický
celok
Obsahový štandard
Spoločnosť, jej vznik, vývoj
a charakteristika
spoločnosť, človek, komunita
Štruktúra spoločnosti
a sociálne vzťahy v nej
štruktúra, vzťahy v spoločnosti
Veľké spoločenské skupiny
SOCIÁLNE
VZŤAHY
V SPOLOČNOSTI
Cieľ a
kompetencie
7. ročník
spoločenská skupina, spoločenské vrstvy,
triedy,
kasta, stav
Sociálne zmeny v spoločnosti
a ich príčiny
sociálna zmena
Výkonový štandard
Žiaci:
- vedia použiť informácie z dejepisu o
vzniku a vývoji ľudskej
spoločnosti a človeka;
- poznajú základné znaky ľudskej
spoločnosti;
- rozlišujú medzi vidieckou a mestskou
komunitou;
- vedia rozčleniť ľudskú spoločnosť na
jednotlivé typy štruktúr;
- vnímajú seba ako súčasť jednotlivých
štruktúr spoločnosti;
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
OSR
DEJ
OSR
- poznajú základné rozvrstvenie ľudskej
spoločnosti;
- vedia rozlíšiť veľké spol. skupiny od
malých;
- vedia vysvetliť význam
príslušnosti k sociálnej skupine pre život
jednotlivca;
OSR
- vedia vysvetliť nutnosť sociálnych
zmien;
- poznajú hlavné príčiny sociálnych
zmien;
OSR
Poznámky
Vedieť
vývojové typy
štátu.
Charakterizovať
grécky mestský
štát – polis.
SOCIÁLNE
VZŤAHY
V SPOLOČNOSTI
Prirodzený pohyb
obyvateľstva
migrácia, pohyb v rámci sociálneho
rozvrstvenia
Štruktúra obyvateľstva
rasa, národ, národnosť, etnická skupina
Kultúra, multikultúrnosť
multikultúrnosť, kultúra
SOCIÁLNE VZŤAHY
V SPOLOČNOSTI
Chápať kultúru
ako výsledok
činnosti ľudskej
spoločnosti.
Rozdeliť
kultúru na
materiálnu
Vedieť
vymenovať
hlavné príčiny
vojen.
Zadefinovať
terorizmus.
OBČIANSKY ŽIVOT AKO
PROCES FORMOVANIA
DEMOKRACIE
Charakterizovať
sociálne zmeny.
Objasniť dva
druhy sociálnej
mobility.
Vysvetliť, čím
sú spôsobené
Sociálne a politické napätie
v spoločnosti – vojny,
terorizmus...
napätie, konflikt, terorizmus, vojna,
sociálne hnutie
Tvorba projektov
(migrácia a jej príčiny; terorizmus vo
svete; rasizmus a jeho dôsledky;
kultúra nášho národa)
Proces formovania
občianskej spoločnosti
občania v starovekom Grécku, občianska
spoločnosť
v Rímskej republike,
vývoj občianskej spoločnosti
- poznajú súvislosti medzi sociálnymi
zmenami a migráciou obyvateľstva;
- vedia vysvetliť príčiny a dôsledky
migrácie;
- poznajú možnosti zmeny postavenia
jednotlivca v spoločnosti;
vedia vymenovať rasy a ich znaky;
- učia sa byť tolerantní voči rasám,
- chápu kultúru ako výsledok činnosti
ľud. spoločnosti;
- chápu hodnoty jednotlivých kultúr,
tolerujú kul. rozmanitosť;
- vedia prejaviť hrdosť na svoje kultúrne
hodnoty;
OSR
MUV
- poznajú príčiny konfliktov medzi
spoločenskými skupinami;
- vedia vysvetliť význam sociálnych
hnutí pre jednotlivca a spoločnosť;
- poznajú príčiny a dôsledky vojen
a terorizmu; - preukážu svoje zručnosti;
- zaujmú stanovisko k vybranej téme;
- prezentujú svoj projekt;
OSR
MUV
MEV
- vedia vysvetliť vzťah medzi občanom
a štátom;
- poznajú vznik a vývoj občianstva;
- vedia vymenovať znaky štátu
prospešného pre občana;
- poznajú korene občianskej spoločnosti;
- vedia porovnať postavenie občanov v
aténskej demokracii
a Rímskej republike;
OSR
DEJ
GEO
MUV
REV
GEO
DEJ
SJL
ETV
GEO
TPPZ
DEJ
GV
Charakterizovať
demokratický
štát.
Vysvetliť
rozdiel medzi
priamou
a nepriamou
demokraciou.
OBČIANSKY ŽIVOT
AKO PROCES
FORMOVANIA
DEMOKRACIE
OBČIANSKY ŽIVOT AKO
PROCES FORMOVANIA
DEMOKRACIE
Charakterizovať
základné znaky
štátu.
Definovať
štátnu moc,
územie, štátne
symboly.
Objasniť pojem
štátna
suverenita.
OBČIANSKY ŽIVOT
AKO PROCES
FORMOVANIA
DEMOKRACIE
Objasniť pojem
verejná
autorita/prirodz
ená morálna
autorita.
Charakterizovať
štát a jeho
znaky.
Vznik štátu
prvé štáty na svete, aténska demokracia,
Rímska republika, štát, znaky štátu
Právny štát
znaky právneho štátu, občan a právny štát
Ústava Slovenskej republiky
Ústava SR – základný zákon
štátu, členenie ústavy, preambula,
2. hlava Ústavy SR
Kto nám vládne
výkonná moc, vláda, prezident, súdna moc
Demokracia, jej vznik a
Vývoj dejiny demokracie, priama
a nepriama demokracia
Princípy demokracie
princíp, demokracia, princípy demokracie
Čo je a nie je demokracia
občianska spol., demokratický štát,
pluralita
- vedia použiť informácie z dejepisu o
vzniku štátov;
- vedia vysvetliť pojem štát;
- vedia vymenovať znaky štátu;
- poznajú korene právneho štátu
v antickej spoločnosti;
- vedia vymenovať znaky právneho
štátu;
- vedia v konkrétnych situáciách
rozlišovať či ide o právny štát;
- chápu význam ústavy pre riadenie
štátu;
- poznajú obsah Ústavy SR;
- vedia vymenovať orgány štátnej moci;
- vedia zdôvodniť, prečo je II. hlava
Ústavy SR pre občanov najdôležitejšia;
- vedia vymenovať, kto a ako vykonáva
moc v štáte;- poznajú základné
právomoci prezidenta;
- poznajú význam súdov;
OSR
- vedia vysvetliť význam slova
demokracia;
- poznajú korene demokracie;
- vedia vysvetliť priamu a nepriamu
demokraciu a uviesť príklady;
- vedia vymenovať princípy demokracie;
- vedia, ako môžu občania ovplyvňovať
riadenie štátu;- chápu pojem politická
pluralita;
OSR
DEJ
DEJ
MEV
Zadefinovať
právo slobodne
sa združovať.
Vedieť, čo sú
občianske
združenia.
OBČIANSKY ŽIVOT
AKO PROCES
FORMOVANIA
DEMOKRACIE
Voľby, volebné právo
volebné právo, slobodné a čestné voľby,
voľby v demokracii
Parlamentné, komunálne
voľby
parlamentné voľby, komunálne voľby
- vedia vysvetliť, čo znamená všeobecné
a rovné volebné právo;
- vedia vysvetliť význam
slobodných volieb
v demokratickej spoločnosti;
- poznajú rozdiel medzi
parlamentnými a komunálnymi
voľbami;
Štátna správa, samospráva
- vedia rozlíšiť orgány štátnej moci
od samosprávnych orgánov;
- poznajú starostu svojej obce;
- zaujímajú sa o činnosť obecnej
samosprávy;
OBČIANSKY ŽIVOT
AKO PROCES
FORMOVANIA
DEMOKRACIE
štátna správa, samospráva
OBČIANSKY
ŽIVOT AKO
PROCES
FORMOVANIA
DEMOKRACIE
Poznať
jednotlivé
znaky
volebného
práva v SR.
Charakterizovať
všeobecné,
rovné, priame
a tajné volebné
právo.
Vysvetliť pojem
samospráva.
Charakterizovať
záujmovú
a územnú
samosprávu.
Vysvetliť práva
druhej a tretej
generácie.
Vedieť, čo patrí
medzi práva
druhej a tretej
generácie.
Čo sú ľudské práva a slobody
a prečo sa o nich učíme
základné ľudské práva a slobody
Základné dokumenty
ľudských práv
dokumenty ľudských práv, Všeobecná
deklarácia ľudských práv, Dohovor o
ľudských právach, práva detí, Deklarácia
práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa
Záujmové a občianske
aktivity, činnosť
mimovládnych organizácií
dobrovoľníctvo, charita
- vedia vymenovať základné ľudské
práva a slobody;
- vedia vyhľadávať v Ústave SR II.
hlava jednotlivé skupiny práv;
- vedia zdôvodniť, prečo sa učíme
o právach;
- poznajú základné dokumenty o
ľudských právach;
- poznajú inštitúcie ochraňujúce ľudské
práva; poznajú svoje práva
- chápu podstatu dobrovoľníckej
a charitatívnej činnosti;
- zaujímajú sa o možnosti
pomáhať ako dobrovoľník;
- angažujú sa vo svojom užšom prostredí
(škola, krúžky..).
- dokážu pomôcť tým, čo pomoc
potrebujú;
OSR
REV
OSR
MEV
MUV
OSR
ENV
MEV
ETV
Poznať
obecné/mestské
zastupiteľstvo
OBČIANSKY
ŽIVOT AKO
PROCES
FORMOVANIA
DEMOKRACIE
Charakterizovať
úlohy triednej
samosprávy.
Poznať činnosť
školského
parlamentu.
Triedny a školský
parlament
žiacky parlament
- poznajú funkcie a právomoci
obidvoch parlamentov;
- zaujímajú sa o ich činnosť, aktívne sa
zapájajú do spolupráce;
- poznajú meno predsedu školského
parlamentu;
OSR
REV
Občianska participácia
v širšom prostredí – v obci
- získavajú zručnosti občianskeho
života;
TPPZ
REV
Predmet: Občianska náuka
Charakterizov
ať štát.
Vysvetliť
historický
vývoj
a formovanie
nášho štátu.
Tematický
celok
Obsahový štandard
Štát a jeho podstata
štát, znaky štátu
ŠTÁT
Cieľ a
kompetencie
8. ročník
Charakterizov
ať funkcie
štátu.Rozdeliť
funkcie štátu
do na vnútorné
a vonkajšie.
Funkcie štátu
Definovať
formy vlády.
Vedieť
charakterizova
ť monarchiu,
republiku
Formy vlády
Vysvetliť
deľbu moci
v štáte.
Charakterizov
ať
zákonodarnú,
výkonnú
Zložky štátnej moci. Zákonodarná moc
funkcie štátu,
vnútorné funkcie,
vonkajšie funkcie
monarchia, republika, diktatúra
parlament – NR SR, zákon, zákonodarný
proces, Zbierka zákonov, platnosť zákona,
účinnosť zákona
Tvorba projektu „Štát“
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Žiaci:
- vedia vysvetliť príčiny vzniku štátu;
- vedia charakterizovať všetky znaky
štátu;
- vedia nakresliť vlajku SR;
- ovládajú text štátnej hymny;
- vedia vzdať úctu štátnym symbolom;
OaSR
- vedia uviesť príklady na jednotlivé
vnútorné funkcie štátu;
- dokážu vysvetliť úlohu štátu z hľadiska
jeho vonkajších funkcií;
- charakterizujú vzťahy SR so
susednými štátmi;
OaSR
- dokážu rozlíšiť medzi absolutistickou
a parlamentnou formou monarchie;
- vedia uviesť konkrétne typy príkladov
na demokratickú
a nedemokratickú formu republiky;
- vedia uviesť príklady na typy diktatúr
z minulosti i súčasnosti;
- vie popísať priebeh plenárneho
zasadnutia parlamentu – NR SR;
- vie charakterizovať úlohu prezidenta v
zákonodarnom
procese;
- vie rozlišovať medzi platnosťou
zákona a účinnosťou zákona;
MUV
DEJ
GEO
DEJ,
GEO
OaSR, MEV
TPPZ
Poznámky
Vzťah štátu a práva
Charakterizov
ať právny štát.
Vysvetliť
úlohu
prokurátora,
advokáta
a sudcu.
Právne normy
PRÁVO
Vysvetliť, čo
tvorí ucelený
systém –
právo.
právo, právny štát, právna istota
norma, právna norma, morálna norma,
náboženská norma, estetická norma
Právne inštitúcie SR
súdy, prokuratúra, advokácia, polícia,
notárstvo
Právne vedomie
právne vedomie, vývoj právneho vedomia
Poznať
Všeobecnú
deklaráciu
ľudských práv.
Právny poriadok (systém) SR
Poznať zákon
o rodine.
Rodinné právo
právne predpisy, odvetvia práva, verejné
právo, súkromné právo
Tvorba projektu „Právo“
Zákon o rodine, manželstvo, rodina,
rozvod
- vedia definovať pojem právo;
- vedia zdôvodniť spätosť štátu a práva;
- dokážu uviesť príklady z bežného
života na platnosť nadosobnej moci
zákona;
- dokážu charakterizovať jednotlivé
druhy noriem;
- vedia na konkrétnych príkladoch
rozlišovať medzi jednotlivými
druhmi noriem;
- zvládnu popísať funkcie jednotlivých
právnych inštitúcií SR;
- aktívne sa podieľajú na
príprave a priebehu inscenácie
súdneho pojednávania na
vyučovacej hodine;
- vedia
rozlíšiť služby advokáta a notára;
- popíšu prepojenosť právneho vedomia
s právnym poriadkom
štátu;
- dokážu zdôvodniť praktický význam
právnych poznatkov pre budovanie
svojho právneho vedomia;
- definujú pojem právne
predpisy;
- vedia hierarchizovať pojmy právneho
systému SR;
- dokážu opísať dve vybrané odvetvia
verejného práva;
- vedia opísať tri vybrané odvetvia
súkromného práva;
- dokážu vysvetliť poslanie Zákona
o rodine a jeho úlohy;
- na základe
príkladov z literatúry alebo filmu vedia
vysvetliť dopad
ukončenia manželstva rozvodom na
členov rodiny;
OaSR
DEJ
TPaPZ, OaSR,
MUV, MEV
ETV, NBV, DEJ
OaSR
OaSR
OaSR
TPPZ
OaSR
ETV
GV
Definovať
trestný zákon.
Charakterizov
ať trestnú
zodpovednosť
Trestný zákon, trestný čin, trestná
zodpovednosť, prezumpcia neviny,
predbežné zadržanie, zadržanie, obvinený,
obžalovaný, odsúdený, trest
Spotrebitelia sme my všetci
Spotrebiteľská výchova – práva
a povinnosti spotrebiteľa
Poznať práva
spotrebiteľa,
smernice
o ochrane
spotrebiteľa.
Trestné právo
Smernica OSN o ochrane spotrebiteľa
Neetické správanie spotrebiteľov –
krádeže, ničenie majetku a pod.
právne dôsledky, bezpečnostné služby
Poznať práva
spotrebiteľa,
smernice
o ochrane
spotrebiteľa.
Vybavovanie reklamácie
Poznať
organizácie na
ochranu
spotrebiteľa.
Dobrovoľné spotrebiteľské organizácie
a ich význam
Poznať práva
a povinnosti pri
ochrane ŽP.
právo na náhradu, Občiansky zákonník
spotrebiteľské informácie, prevencia
poškodenia, porovnávacie testy
Právo na zdravé životné prostredie
odlišné uhly pohľadov pri riešení
problémov
- vedia vysvetliť všetky uvedené pojmy;
- vedia aktívne participovať na
príprave a priebehu inscenácie, týkajúcej
sa trestného činu na vyučovacej hodine;
- dokážu zdôvodniť potrebu
dodržiavania zákonov SR;
- poznajú obsah zákonov a noriem
týkajúcich a ochrany práv spotrebiteľa;
OaSR, MEV, TPaPZ,
REV
ETV
MEV
OaSR
ETV
- poznajú negatívne stránky správania sa
spotrebiteľov, vedia ho odsúdiť;
vedia presadzovať spotrebiteľské práva
a využívať spotrebiteľské poradenstvo;
- vedia dosiahnuť uplatnenie svojich
práv spoločensky akceptovateľným
spôsobom;
- poznajú skupiny a iniciatívy na
ochranu a presadzovanie
spotrebiteľských práv, vedia sa
orientovať na ich webových stránkach;
- dokážu v skupine zinscenovať situáciu,
jedni sú za vybudovanie skládky v obci,
druhí sú proti;
OaSR, MEV
- si uvedomia, že majú právo na zdravé
životné prostredie.
REV, OaSR
MEV
Predmet: Občianska náuka
Charakterizovať
potreby,
rozdeliť na
základné
a vyššie.
Definovať
výrobný proces
a samotnú
výrobu.
Tematický
celok
Obsahový štandard
Základné pojmy
Ekonomický život v
spoločnosti
Cieľ a
kompetencie
9. ročník
1.ľudské potreby
2.statky
3.výrobný proces, výrobné zdroje
4.rozhodovanie, rozhodovací proces
Charakterizovať
ekonómiu ako
vedu.
Rozčleniť
ekonómiu na
mikro a
makroekonómiu
.
Ekonomika a ekonómia
Poznať tri
základné
ekonomické
otázky.
Základné ekonomické otázky
ekonomika a ekonómia; mikroekonomika
a makroekonomika
Čo vyrábať?
Ako vyrábať?
Pre koho vyrábať?
Výkonový štandard
Žiaci:
- vedia vysvetliť uvedené pojmy;
- vedia odlíšiť uvedené pojmy;
- vedia uviesť uvedené pojmy vo
vzájomných súvislostiach;
- vedia vypracovať návrh využitia
konkrétneho vzácneho výrobného zdroja
vo výrobnom procese s uplatnením
jednotlivých etáp
rozhodovacieho procesu;
- uvedomujú si dôsledky rozhodnutí;
- učia sa konať rozvážne
a zodpovedne;
- vedia vysvetliť uvedené pojmy;
- vedia odlíšiť jednotlivé pojmy;
- vedia uviesť uvedené pojmy vo
vzájomných súvislostiach;
- vedia zdôvodniť potrebu osvojovania
týchto pojmov z hľadiska ich uplatnenia
v praktickom živote;
- vedia vytipovať príklady riešenia
jednotlivých ekonomických otázok;
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
OSR
ETV
Poznámky
Rozlišovať typy
ekonomík na
trhovú,
príkazovú
a zmiešanú.
Typy ekonomík
Charakterizovať
trh.
Vysvetliť
rozdiel medzi
ponukou
a dopytom.
Trhová ekonomika
Definovať
trhový
mechanizmus.
Trhový mechanizmus
príkazová ekonomika, trhová ekonomika,
zmiešaná ekonomika
trhová ekonomika, vlastnícke práva
1.trhový mechanizmus
2.ponuka, dopyt, cena
- vedia vysvetliť podstatu troch typov
ekonomík;
- vedia porovnať jednotlivé ekonomiky
z hľadiska pozitív i negatív;
- na konkrétnych príkladoch vedia
aplikovať riešiteľnosť základnej
ekonomickej otázky podľa typu
ekonomiky;
- vedia charakterizovať trhovú
ekonomiku tromi znakmi;
- vedia uviesť charakteristiku
vlastníckych práv;
- vedia vysvetliť vzťah medzi
vlastníckymi právami a efektívnym
využívaním zdrojov;
- vedia vysvetliť uvedené pojmy;
- vedia na praktických príkladoch
vysvetliť vzájomný vzťah medzi
ponukou, dopytom a cenou tovaru
a služieb;
- vedia určiť faktory, ktoré ovplyvňujú
zmeny ponuky a dopytu;
- vedia uviesť praktické príklady
dôsledkov zmien v ponuke
a dopyte;
Definovať
podnik a jeho
zložky.
Vedieť, kedy
môže podnik
dobre fungovať.
Poznať právne
normy pre
podnikanie.
Základné formy podnikania
Vedieť ako si
založiť živnosť.
Vedieť, ako
začať podnikať.
Poznať
podmienky
úspešného
podnikania.
Výroba, výrobca
Charakterizovať
peniaze.
Vysvetliť
funkcie peňazí.
Charakterizovať
banky
Poznať činnosť
centrálnej
banky.
Peniaze a finančné inštitúcie
v trhovej ekonomike
1.základné formy podnikania
2. formy podniku, fyzická osoba, zisk,
strata
3. – 5. projektová úloha
1.výroba, výrobca
2.produktivita práce,
konkurencieschopnosť
3.slovenskí výrobcovia
1.peniaze, funkcie peňazí
2.banky, sporiteľne, poisťovne, nebankové
subjekty
- vedia vysvetliť uvedené pojmy;
- vedia charakterizovať základné
podmienky úspešného podnikania;
- na konkrétnom príklade zo života
opíšu úspešného alebo neúspešného
podnikateľa z obce alebo regiónu;
- v skupine vypracujú projekt – a) návrh
podnikateľskej aktivity v obci, regióne
týkajúcej sa oblasti cestovného ruchu, b)
brožúru pre turistov, čo im v oblasti
cestovného ruchu ponúka náš región,
aké podnikateľské aktivity už v regióne
fungujú;
- vedia vysvetliť uvedené pojmy;
- vedia zdôvodniť priamu úmeru medzi
produktivitou práce
a množstvom tovaru;
- vedia zdôvodniť priamu úmeru medzi
produktivitou práce
a konkurencieschopnosťou
- prostredníctvom internetu vyhľadajú
domáceho výrobcu a vytvoria reklamu
na jeho produkty;
- vedia vysvetliť uvedené pojmy;
- vedia rozlíšiť jednotlivé pojmy;
- vedia určiť faktory, vytvárajúce
hodnotu peňazí;
- vedia zdôvodniť opodstatnenosť
finančných inštitúcií v trhovej
ekonomike;
- vedia porovnať z hľadiska služieb
jednotlivé finančné inštitúcie;
- vedia posúdiť mieru rizika pri využití
nebankového subjektu ako
typu finančnej inštitúcie;
MEV, TPPZ, REV
OSR, MEV
OSR, MEV
FG
Spotrebiteľská výchova –
osobné financie
Definovať
funkciu
rodinného
rozpočtu.
Charakterizovať
prebytok
a deficit.
Deti sú spotrebitelia
rodinný rozpočet
Vysvetliť účel
študentského
účtu v banke.
Deti šetria peniaze
Charakterizovať
vzdelanie.
Charakterizovať
spotrebné dane.
Práca a povolanie
Definovať
tvorbu
vlastného
rozpočtu
Deti utrácajú peniaze
Charakerizovať
výhody
a nevýhody
zamestnania
a podnikania.
Ako zarábame peniaze
plat, odmena, zisk, konkurencia výrobcov
šetrenie, poistenie, banky, poisťovne
vzdelanie, odborná príprava, povolanie
dane a daňová sústava
sloboda a nezávislosť vo výbere
spotrebiteľa
- spoznajú domácnosť ako hospodársku
jednotku s plánovaním, nákupmi,
platbami;
OSR
FG
- sa učia hospodárne narábať so zdrojmi,
spravovať vlastné financie;
- vedia porovnať cenu, kvalitu výrobkov
a služieb, využívať vo svoj prospech
informácie získané pri nákupoch;
- poznajú spôsoby platby, sporenia,
pôžičiek;
- vedia využívať moderné informačné
systémy, aby zistili informácie, ktoré sa
týkajú ich budúcej prípravy na
povolanie;
MEV
FG
- dokážu diskutovať o tom, čo by si
kúpili za určitú sumu, napr. 25 Eur, svoj
výber dokážu zdôvodniť;
OSR
- dokážu diskutovať o výhodách aj
nevýhodách byť zamestnaní a podnikať.
INF
MEV
OSR, MEV
ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
BIOLÓGIA
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Mgr. Martina
Kyselová
Mgr. Martina
Kyselová
Mgr. Martina
Kyselová
Mgr. Martina
Kyselová
Mgr. Martina
Kyselová
Mgr. Andrea
Kereškényiová
Mgr. Andrea
Kereškényiová
Mgr. Andrea
Kereškényiová
Mgr. Andrea
Kereškényiová
Mgr. Andrea
Kereškényiová
Mgr. Andrea
Kereškényiová
Mgr. Andrea
Kereškényiová
FYZIKA
CHÉMIA
TVORBA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Mgr. Martina
Kyselová
Mgr. Martina
Kyselová
BIOLÓGIA
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
1
1
2
6. ročník
1
0
1
7. ročník
1
1
2
8. ročník
1
0
1
9. ročník
1
1
2
Spolu:
5
3
8
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch. Dôraz sa kladie na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy
organizmov k prostrediu, ako aj vzťahy človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku.
To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy
organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Predmet vedie
k rozvíjaniu aktívneho a pozitívneho vzťahu k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v
praktickom živote.
Obsah predmetu biológia je špirálovito usporiadaný v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších
k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.
Učivo v 5. aj 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných
objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie organizmov v nich
žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu s postupným prechodom na pochopenie
vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov.
Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje
plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov
individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja.
Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje
na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v
nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na
základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Obsah učiva
v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry
a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením
do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane.
Ciele predmetu:
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje u žiakov:
1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch
ako súčastí celku.
3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
5. Rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah k prírode.
6. Schopnosť využívať teoretické vedomosti ako predpoklad pre systematické triedenie poznatkov.
Kľúčové kompetencie:








Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka.
Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.
Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach.
Identifikovať a správne používať základné pojmy.
Objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov.
Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov.
Predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.
Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov
 v oblasti komunikačných schopností
- vecne správne sa vyjadrovať verbálne a písomne k danej učebnej téme,
- vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,
- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie z rôznych zdrojov,
- zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
- vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry.
- vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky
a ich využitie
• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
- navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,
-
využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo
riešení úloh,
riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia
• v oblasti sociálnych kompetencií:
- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,
- pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať,
- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony
a pokroky v učení
• v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti:
- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia,
- využívať učebné a iné pomôcky
Stratégie vyučovania:
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie
stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, veku a osobitostí žiakov a materiálneho
vybavenia.
Z metód vyučovania sa uplatňujú:
motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť
-motivačné rozprávanie /citové približovanie obsahu učenia/
-motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov/
-motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/
-motivačná demonštrácia / vzbudenie záujmu pomocou ukážky/.
2. expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností
-rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/
-rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/
-beseda /riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/
-demonštračná metóda /demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín/
-pozorovanie
-manipulácia s predmetmi /praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra/
-inštruktáž /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu/
3. heuristická metóda /učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení/
1.
4.
projektová metóda /riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu
určitého produktu/
5. praktické aktivity /samostatná činnosť na základe inštruktáže/
6. práca s knihou a textom /čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie,
využívanie podstatných informácií/
7. aktivizujúce metódy
-diskusia/vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému/
-situačná metóda /riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/
-didaktická hra /sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/
-kooperatívna vyučovanie/forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny/
8.
fixačné metódy
-metódy opakovania a precvičovania učiva: ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy
Z organizačných foriem sa uplatňuje
1. vyučovacia hodina
/základného,motivačného,expozičného,fixačného,aplikačného,diagnostického typu/
2. terénne pozorovania
3. praktické aktivity
4. exkurzia /volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností/
5. práca v skupinách
6. kooperatívne vyučovanie
7. práca vo dvojiciach
8. vychádzka
9. fenologické pozorovanie
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011 .
Úroveň osvojenia základných poznatkov a praktických zručností sa bude hodnotiť nasledovne::
a. Verbálna forma
 osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým štandardom
 pri prezentovaní vedomostí sa budú uprednostňovať žiaci na základe dobrovoľnosti
b. Písomná forma
 kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných
učebných tém v časovom limite 20 minút v rozsahu 10 – 20 otázok zostavených podľa výkonového štandardu
Kritériá hodnotenie testov:
1. 100% - 90% -výborný
2. 89% - 75% -chválitebný
3. 74% - 55% -dobrý
4. 54% - 30% -dostatočný
5. 29% - 0% -nedostatočný
c. Praktické aktivity
 hodnotenie praktických zručností
 hodnotenie správnosti nákresov a schém
 samostatnosť a správnosť tvorby záverov
d. Žiacke projektové práce
Kritériá hodnotenia projektov:
 samostatnosť pri práci
 tvorivosť
 aplikácia teoretických vedomostí
 využitie výsledkov, zhrnutie záverov
 komunikatívne zručnosti
 prezentácia projektu
 poster - spracovanie zistení a dokumentačného materiálu
e. Voliteľné práce

účasť na biologickej olympiáde
Predmet: Biológia
Poznávať živé
organizmy a ich
význam v
prírode a pre
život človeka.
Poznať
základnú stavbu
rastlinného tela.
Rozvíjať
komunikačné
schopnosti:
správne
používať
základné
pojmy,
objektívne
opísať,
zdôvodniť
základné znaky
biologických
procesov.
Rozvíjať
sociálne
kompetencie :
vyjadrovať
svoje názory,
postoje,
skúsenosti.
Rozvíjať
manuálne
zručnosti.
Tematický
celok
Príroda a život okolo nás
Cieľ a
kompetencie
5. ročník
Obsahový štandard
Príroda a prírodniny.
Metódy a prostriedky skúmania v biológii.
Vonkajšia stavba kvitnúcich rastlín.
Koreň, koreňové vlásky, hlavný koreň,
bočné
korene,
zväzkovitý
koreň,
upevnenie rastliny v pôde, príjem živín,
hromadenie zásobných látok, zásobné
korene.
Stonka, byľ, steblo, stvol, podzemok,
dužinatá stonka, drevnatá stonka.
List, čepeľ, stopka, žilnatina, jednoduché
a zložené
listy,
okraj
listu,
celistvookrajový, pílkovitý, zúbkatý,
vrúbkovaný, postavenie listov na stonke,
striedavé, protistojné,
praslenovité,
prízemná ružica listov, fotosyntéza.
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Rozlíšiť na príklade živú a neživú ENV
prírodninu. Predviesť využitie lupy pri OSR
pozorovaní prírodniny. Uviesť na
príklade význam a využitie mikroskopu.
Ukázať na mikroskope okulár, objektív
a zrkadlo.
Pomenovať základnú stavbu rastliny, vie
uviesť význam jednotlivých častí ENV
rastlinného tela, rozlíšiť jednotlivé typy
stoniek, listov, súkvetí a plodov. Uviesť
živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom.
Rozlíšiť typy koreňov.
Naučiť rozlišovať rôzne typy stoniek.
Zdôvodniť význam stonky pre život
rastliny.
Vedieť na ukážke popísať časti listu.
Určiť na ukážke jednoduchý a zložený
list. Vedieť schematicky nakresliť
postavenie listov na stonke.
Uviesť význam listov pre prijímanie
živín a dýchanie.
Kvet, kvetný obal, okvetie, kalich, koruna,
tyčinky, piestik, jednoduchý kvet, Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinky
súkvetie, strapec, okolík, klas, hlávka, a piestik. Vedieť rozdiel medzi
úbor
jednoduchým kvetom a súkvetím.
Plod, dužinaté plody, malvica, kôstkovica, Vedieť význam plodu. Rozlíšiť na
bobuľa, suché plody, orech, zrno, nažka, ukážke dužinatý a suchý plod.
tobolka, struk, šešuľa
Poznámky
NŠFG
Les. Štruktúra lesa Život a zmeny lesa Uviesť príklad rastliny a živočícha ENV, OŽZ, DV
počas roka
žijúcich v lese. Pomenovať podľa
schémy vrstvy lesa. Opísať zmeny lesa v
ročných obdobiach. Zostaviť príklad
potravového
reťazca
lesných
organizmov.
Život v lese
Chápať lesný
ekosystém,
poznať
typických
predstaviteľov
podľa
vonkajších
znakov,
životných
prejavov
a potravových
vzťahov, zásady
prevencie a
spôsob ochrany
pred škodlivými
druhmi.
Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Poznať základnú stavbu tela dreviny.
Kry. Poznávanie, život drevín počas roka. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Určiť
Význam pre život v lese.
názov ihličiny podľa šišky a vetvičky.
Určiť názov listnatého stromu podľa
listu alebo plodu .Uviesť význam
stromov pre život organizmov a ľudí.
Rozlíšiť na ukážke strom a ker.
Pomenovať na ukážke dva lesné kry.
Uviesť význam krov pre život
organizmov. Uviesť príklad živočícha
živiaceho sa listami, semenami (plodmi)
lesných drevín.
Uviesť význam pôdnych baktérií v lese.
Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov
Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, život na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach a
počas roka. Význam pre život v lese.
papraď.. Poukázať na význam machov a
papradí v lese. Opísať základnú stavbu
tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke
tri lesné kvitnúce byliny. Uviesť príklad
jedovatej a liečivej rastliny. Uviesť
význam bylín pre život lesa
Huby a lišajníky v lese. Poznávanie
jedlých a jedovatých húb, spolužitie
stromov a húb. Pomoc pri otrave hubami.
Význam v lese.
Poznať na ukážke dve jedlé a dve
jedovaté huby. Uviesť zásady pomoci
pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke
lišajník od iných organizmov. Vysvetliť
význam húb a lišajníkov v prírode.
NŠFG
Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa Poznať slimáka a dážďovku podľa
vonkajších znakov a životných prejavov. vonkajších znakov. Uviesť potravu
Význam v lese.
slimáka
a
dážďovky.
Porovnať
prijímanie potravy a spôsob pohybu
slimáka a dážďovky. Rozlíšiť na ukážke
križiaka, kliešťa a mravca. Poznať
možnosť nákazy kliešťom a odstránenie
z kože. Uviesť príklad potravy dvoch
bezstavovcov.
Zdôvodniť
význam
bezstavovcov v lese a škodlivosť pri
premnožení. Vysvetliť na príklade
inštinkt.
Lesné obojživelníky a plazy.
Život v lese
Lesné vtáky.
Poznať na ukážke skokana, jaštericu a
vretenicu.
Rozlíšiť
na
ukážke
obojživelníka a plaza. Uviesť príklad
potravy obojživelníka a plaza.
Uviesť tri vtáky žijúce v lese.
Demonštrovať na príklade význam
lesného dravého a spevavého vtáka v
lese. Uviesť príklad potravy dvoch
lesných vtákov.
Pomenovať na ukážke lesné cicavce.
Lesné cicavce.
Uviesť
príklad
bylinožravého,
Poznávanie podľa vonkajších znakov a mäsožravého a všežravého cicavca.
životných prejavov.
Uviesť príklad potravy dvoch lesných
Význam v lese.
cicavcov. Demonštrovať na príklade
význam cicavcov v lese.
Voda a jej okolie. Význam kyslíka, Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život ENV, OŽZ, TPPZ,
teploty a čistoty vody pre život vodných organizmov. Vysvetliť význam kyslíka DV
organizmov.
pre vodné organizmy. Uviesť príklad
stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad
znečistenia vody a dôsledky pre život
organizmov.
Rastliny žijúce vo vode. Poznávanie
podľa vonkajších znakov. Význam
planktónu a vodných zelených rastlín.
Brehové rastlinstvo.
Život vo vode a na brehu
Chápať vodný
ekosystém,
poznať
typických
predstaviteľov
podľa
vonkajších
znakov,
životných
prejavov
a potravových
vzťahov, zásady
prevencie a
spôsob ochrany
pred škodlivými
druhmi.
Vysvetliť význam mikroskopických
rastlín pre život vo vode. Poznať na
ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť
škodlivosť premnoženia siníc pre
zdravie človeka. Vysvetliť príčinu
premnoženia niektorých organizmov v
stojatej vode v lete. Poznať na ukážke
jednu brehovú drevinu a bylinu. Uviesť
význam brehových drevín a bylín.
Uviesť význam vodných živočíšnych
Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. mikroorganizmov. Poznať na ukážke
Poznávanie podľa vonkajších znakov a nezmara. Uviesť príklad potravy
životných prejavov, význam.
črievičky a nezmara. Opísať spôsob
obstarávania potravy nezmara. Uviesť
príklad vodného organizmu živiaceho sa
planktónom.
Poznať na ukážke vodného ulitníka a
Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode lastúrnika. Poznať význam pijavice v
a na brehu. Poznávanie podľa vonkajších medicíne. Poznať na ukážke raka.
znakov a životných prejavov, význam.
Uviesť potravu pijavice. Zdôvodniť
vplyv čistoty vody na život raka. Uviesť
príklad potravy vodného bezstavovca.
Poznať na ukážke jeden druh hmyzu
žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho
na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu
pre vodné živočíchy.
Ryby. Poznávanie podľa vonkajších Opísať na ukážke prispôsobenie kapra
znakov a životných prejavov, význam.
životu vo vode. Uviesť príklad ryby
žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť
potravu bylinožravej a dravej ryby.
Život vo vode a na brehu
Obojživelníky žijúce vo vode a na brehu. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka.
Poznávanie podľa vonkajších znakov a Opísať život skokana vo vode a na
životných prejavov, význam.
brehu. Uviesť príklad potravy skokana a
užovky. Rozlíšiť vretenicu a užovku
podľa vonkajších znakov.
Vodné
vtáky.
Poznávanie
podľa Opísať prispôsobenie vtákov na
vonkajších znakov a životných prejavov, plávanie, potápanie a brodenie. Opísať
význam.
spôsob prijímania potravy kačice a
labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa
drobnými živočíchmi v plytkej vode.
Uviesť príklad potravy dravého vodného
vtáka.
Uviesť význam plávacích blán a chvosta
Vodné cicavce. Poznávanie podľa vydry a bobra. Uviesť príklad potravy
vonkajších znakov a životných prejavov, bobra a vydry. Opísať spôsob stavania
význam.
obydlia bobra. Uviesť význam vodných
cicavcov
Polia,
lúky,
pastviny.
Druhová Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. ENV, OŽZ, OSR DV
rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti.
Vysvetliť význam skupín drevín medzi
lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť
vypaľovania trávy. Uviesť príklad
živočícha, ktorého môže ohroziť
rozoranie medzí a likvidácia remízok.
Život na poliach a lúkach
Chápať poľný
ekosystém,
poznať
typických
predstaviteľov
podľa
vonkajších
znakov,
životných
prejavov
a potravových
vzťahov, zásady
prevencie
a
spôsob ochrany
pred škodlivými
druhmi.
Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie Poznať na ukážke tri lúčne byliny.
podľa vonkajších znakov, život počas Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu.
roka, význam.
Poznať hubu pečiarku podľa typických
znakov. Uviesť príklad živočícha
živiaceho sa lúčnymi bylinami. Uviesť
význam lúčnych tráv.
Obilniny.
Krmoviny.
Olejniny
a
okopaniny. Poznávanie, život počas roka ,
význam
pre
výživu
človeka
a
hospodárskych zvierat.
Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu,
ovos a kukuricu. Uviesť príklady
významu obilnín pre človeka. Uviesť
príklad troch výrobkov z obilnín. Poznať
a pomenovať na ukážke ďatelinu.
Uviesť príklad krmoviny, ako potravy
hospodárskych
zvierat.
Vysvetliť
význam „zeleného hnojenia“. Poznať na
ukážke a pomenovať slnečnicu a repku.
Porovnať význam slnečnice, repky a
repy. Poznať na ukážke a pomenovať
ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam
zemiakovej hľuzy pre človeka.
Uviesť význam dážďovky pre kvalitu
Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. pôdy.
Poznávanie podľa vonkajších znakov, Poznať na ukážke dva druhy hmyzu
život počas roka, význam.
žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad
hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje
pestované rastliny na poli. Uviesť
príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom
na poli alebo lúke.
Chápať ľudské
obydlia
ako
životný priestor
organizmov,
poznať
typických
predstaviteľov
podľa
vonkajších
znakov,
životných
prejavov
a
potravových
vzťahov, zásady
prevencie
a
spôsob ochrany
pred škodlivými
druhmi.
Tematický
celok
Život s človekom a v ľudských sídlach
Cieľ a
kompetencie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich ENV, TPaPZ, MV,
ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa okolia pre život organizmov. Uviesť OŽaZ, OaSR, DV
organizmov prostrediu.
význam kríženia rastlín a živočíchov pre
človeka.
Mikroorganizmy žijúce s človekom. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej
Poznávanie a význam pre človeka.
baktérie pre človeka. Opísať využitie
mliečnych a kvasných baktérií. Uviesť
príklad využitia kvasiniek človekom.
Uviesť podmienky výskytu plesní v
domácnosti. Uviesť príklad priemyselnej
výroby s využitím kvasinky.
Pestované rastliny v záhradách.
Pomenovať podľa ukážky zástupcu
cibuľovej, hlúbovej a koreňovej
zeleniny. Poznať na ukážke a
pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a
pomenovať na ukážke päť druhov
zeleniny.
Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v
záhrade pri dlhoročnom pestovaní
plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo
výžive človeka.
Nežiaduci spoločníci človeka. Poznávanie
podľa vonkajších znakov, význam.
Zdôvodniť na príklade škodlivosť
vnútorného a Poznať zásady ochrany
pred vnútornými parazitmi. Poznať
spôsob odstránenia vší z vlasov.
Poznámky
NŠFG
Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Opísať na ukážke význam včely matky,
Spoločenský život včiel. Zásady chovu robotnice, trúda v úli. Uviesť príklady
včiel a rýb.
významu chovu včely pre človeka.
Vysvetliť význam rýb pre človeka.
Chovateľsky významné vtáky.
Na ukážke pomenovať samca a samicu
kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na
príklade kohúta a sliepky pohlavnú
dvojtvárnosť. Uviesť význam chovu
kury, kačice, husi alebo morky pre
človeka.
Blízky spoločníci človeka. Poznávanie
podľa vonkajších znakov, význam.
Spolunažívanie živočíchov a ľudí v
domácnosti.
Porovnať odlišnosti vonkajších znakov
psa a mačky. Pomenovať na ukážke
jedno plemeno psa. Uviesť zásady
chovu psa a mačky v domácnosti.
Uviesť príklad starostlivosti o drobné
domáce živočíchy.
Chovateľsky
významné
cicavce. Rozpoznať na ukážke tri druhy
Poznávanie podľa vonkajších znakov, hospodárskych zvierat. Rozpoznať na
význam. Zásady chovu.
ukážke samca, samicu a mláďa dvoch
hospodárskych zvierat. Uviesť význam
chovu jedného druhu hospodárskeho
zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania
veľkého
množstva
chemických
prípravkov do potravy hospodárskych
zvierat.
Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie
podľa vonkajších znakov, riziká prenosu Rozlíšiť na ukážke myš a potkana.
nákazlivých
ochorení,
ochrana
a Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v
prevencia.
domácnosti. Poznať spôsoby ochrany
pred myšami a potkanmi.
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a
životné
prejavy
jednobunkovýc
h
a
mnohobunkový
ch organizmov.
Základná štruktúra
života
Živé organizmy a ich stavba
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a
životné
prejavy
rastlinných
a
živočíšnych
buniek.
Rastlinná a živočíšna bunka. Základná Pomenovať na ukážke časti rastlinnej MV
stavba a funkcia častí bunky.
bunky. Vysvetliť význam bunkového
jadra a chloroplastu. Pomenovať na
ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť na
ukážke zhodné a rozdielne znaky
rastlinnej a živočíšnej bunky.
Nebunkové a jednoduché bunkové Porovnať stavbu vírusu a baktérie. ENV, OŽaZ, IPaPZ,
organizmy. Stavba tela. Význam, vplyv na Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy OaSR
človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia.
chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo
baktéria.
Uviesť
príklad
troch
nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti
predchádzania šíreniu vírusových a
bakteriálnych nákaz.
Stavba tela jednobunkových organizmov.
Stavba
tela
organizmov.
Pomenovať na ukážke črievičky hlavné
časti tela. Porovnať na ukážke stavbu
tela drobnozrnka a črievičky.
mnohobunkových Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a
živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny jej
orgány. Určiť na ukážke štruktúry tela
živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu
orgánov.
NŠFG
Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a Pomenovať na ukážke časti tela machu. ENV, OŽaZ, IPaPZ,
paprade.
Pomenovať na ukážke časti tela paprade. DV
Uviesť význam výtrusov pre machy a
paprade.
Stavba tela rastlín a húb
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a
životné
prejavy húb a
rastlín.
Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa
prijímanie živín koreňom, význam pre pokožku, dužinu, cievne zväzky,
život rastliny.
koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré
rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť
význam koreňa pre rastlinu.
Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok Roztriediť na ukážke dreviny a byliny
stonkou, význam pre život rastliny.
podľa stavby stonky .Vysvetliť význam
cievnych zväzkov v stonke. Určiť na
konáriku púčiky a vysvetliť
ich
význam. Zdôvodniť význam stonky pre
život rastliny.
List., vyparovanie vody, význam pre život Uviesť význam prieduchov v pokožke
v prírode.
listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri
dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do
vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov
pre prijímanie živín a dýchanie.
Kvet. Význam pre rozmnožovanie rastlín.
Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku
a piestik. Uviesť význam peľového
zrnka a vajíčka. Zdôvodniť, prečo je
kvet rozmnožovací orgán rastliny.
GV
Plod a semeno. Rozdelenie plodov, Určiť na ukážke plodu oplodie a
význam pre rozmnožovanie rastlín.
semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a
suchý plod.
Stavba tela rastlín a húb
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a
životné
prejavy húb a
rastlín.
Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre Vymenovať látky, ktoré potrebuje
príjem živín, prenos a vylučovanie látok. rastlina pre život. Pomenovať na ukážke
Vplyv svetla, tepla, vody a živín.
rozmnožovacie a vyživovacie orgány
kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke
orgány, ktorými rastlina prijíma výživu
a dýcha, prúdia látky, prijíma a vyparuje
vodu.
Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s
rozlíšenie podľa typických znakov.
plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s
výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach.
Pŕhlivce - drobné vodné živočíchy. Stavba
tela a základné telesné funkcie.
Stavba tela bezstavovcov
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a životné
prejavy
bezstavovcov
Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a ENV, OŽaZ, MV,
dýcha. Vysvetliť, prečo sa nervová OaSR, DV
sústava nezmara nazýva rozptýlená.
Uviesť význam vajíčok a spermií
nezmara. Vysvetliť význam púčikov u
nezmara. Vysvetliť význam slova
obojpohlavný živočích.
Ploskavce a hlístovce - vnútorné parazity. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v
Stavba tela.
ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať
prijímanie potravy hlísty a pásomnice.
Opísať podľa ukážky rozmnožovanie
hlísty alebo pásomnice. Vysvetliť
nevyhnutnosť
dostatočnej
tepelnej
úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny
pred konzumáciou.
Mäkkýše – živočíchy so schránkou.
Stavba tela a základné telesné funkcie.
Obrúčkavce - živočíchy s obrúčkami.
Stavba tela a základné telesné funkcie.
Uviesť miesto uloženia vnútorných
orgánov slimáka. Porovnať podľa
ukážky schránku slimáka a škľabky.
Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný
živočích. Uviesť orgánovú sústavu,
ktorou slimák prijíma a spracováva
potravu. Porovnať dýchacie orgány
slimáka a škľabky. Určiť na ukážke
ústny, prijímací a vyvrhovací otvor
škľabky.
Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke
pohyb. Zdôvodniť, názov zatvorená
obehová sústava dážďovky. Opísať, ako
dýcha dážďovka. Zdôvodniť názov
rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky.
Uviesť význam opasku dážďovky.
GV
Praktické cvičenia
Používať
správne postupy
a techniky pri
praktických
činnostiach,
rozvíjať
zručnosti pri
práci
s mikroskopom.
Samostatne
podľa inštrukcií
pozorovať,
experimentovať
(námety)
Článkonožce
Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka.
Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u
pavúka a raka v tele kyslík. Uviesť
orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru.
Porovnať dýchacie orgány pavúka a
raka. Uviesť na ukážke ústneho orgánu
hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážky
končatiny spôsob pohybu hmyzu.
Pomenovať dýchací orgán hmyzu.
Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej
sústavy hmyzu.
Pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny cibule
ENV, OaSR, TPaPZ,
Pozorovanie stavby naklíčeného semena fazule
OŽaZ
Pozorovanie stavby tela plesne alebo kvasinky lupou, mikroskopom
FG
Predmet: Biológia
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a životné
prejavy
stavovcov
Poznať
niektorých
chránených
stavovcov, ich
ohrozovanie
a možnosti
ochrany.
Tematický
celok
Stavba tela stavovcov
Cieľ a
kompetencie
7. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Povrch tela stavovcov. Spoločné a odlišné Uviesť príklady stavovcov pokrytých ENV, DV
znaky.
šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť
odlišnosti kožných útvarov stavovcov.
Označiť na ukážke časti vtáčieho pera.
Zdôvodniť na príklade stavovca význam
sfarbenia podľa prostredia v ktorom žije.
Oporná sústava stavovcov. Pohybová Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov
sústava stavovcov.
životnému prostrediu na ukážke kostry
končatín Vysvetliť význam prsnej kosti
s hrebeňom u vtákov. Zdôvodniť
význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť
párnokopytníka a nepárnokopytníka na
ukážke kostry končatiny. Pomenovať
tkanivá tvoriace svalstvo končatín,
vnútorných orgánov, srdca stavovcov.
Vysvetliť princíp činnosti dvoch svalov.
Uviesť príklad stavovca, ktorý sa
pohybuje
plávaním,
skákaním,
plazením, lietaním, kráčaním a behom.
Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy
Základné funkcie a význam orgánov.
stavovcov. Uviesť príklad stavovca s
Tráviaca sústava rýb, obojživelníkov, jedovými zubami. Uviesť význam
plazov a vtákov.
vysunuteľného jazyka obojživelníkov,
Tráviaca sústava cicavcov. Základné plazov, niektorých vtákov Uviesť
funkcie a význam orgánov.
význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého
žalúdka vtákov. Určiť na ukážke orgány
na prijímanie potravy, trávenie a
vstrebávanie cicavcov.
Poznámky
NŠFG, GV
Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom
cicavcov.
Určiť
bylinožravého,
hmyzožravého a mäsožravého cicavca
na ukážke chrupu. Uviesť príklad
prežúvavého a neprežúvavého cicavca.
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a životné
prejavy
stavovcov
Poznať
niektorých
chránených
stavovcov, ich
ohrozovanie
a možnosti
ochrany
Stavba tela stavovcov
Dýchacia sústava stavovcov. Základné Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha
funkcie a význam orgánov.
žiabrami a pľúcami. Pomenovať
dýchacie orgány žubrienky, dospelého
obojživelníka.
Porovnať
dýchacie
orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca.
Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas
mimo
vody.
Vysvetliť
význam
vzdušných vakov vtákov.
Obehová sústava stavovcov. Základné Opísať význam krvi pre život stavovcov.
funkcie a význam orgánov.
Opísať význam srdca a ciev pre život
stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu
uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely
stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza,
vtáka a cicavca na ukážke.
Vylučovanie. Močová sústava stavovcov. Vymenovať
odpadové
látky
v
Základné funkcie a význam orgánov.
organizme
stavovcov.
Zdôvodniť
význam
vylučovania.
Pomenovať
orgán, v ktorom sa krv stavovcov
zbavuje tekutých odpadových látok.
Pomenovať na ukážke orgány močovej
sústavy stavovcov.
Nervová sústava stavovcov. Základné Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú
funkcie a význam orgánov.
látkovú
a nervovú
reguláciu.
Vymenovať hlavné orgány ústrednej
nervovej sústavy. Porovnať na ukážke
predný
mozog
stavovcov.
Charakterizovať podnet a nervový
vzruch. Uviesť podľa ukážky význam
reflexného oblúka. Uviesť príklad
nepodmieneného
a
podmieneného
reflexu stavovcov.
Rozmnožovanie stavovcov.
funkcie a význam orgánov.
Stavba tela stavovcov
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a životné
prejavy
stavovcov
Poznať
niektorých
chránených
stavovcov, ich
ohrozovanie
a možnosti
ochrany
Zmyslové orgány stavovcov. Základné Opísať
umiestnenie
zmyslových
funkcie a význam orgánov.
orgánov stavovcov. Uviesť príklad
stavovcov s dobrým čuchom. Uviesť
príklad uloženia hmatového orgánu
stavovca. Vysvetliť význam bočnej čiary
rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi
dobrým zrakom a sluchom.
Základné Uviesť príklad pohlavnej dvojtvárnosti
stavovcov. Pomenovať samčie a samičie
pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu
oplodnenia.
Vysvetliť
význam
rozmnožovania.
Rozmnožovacia
sústava
stavovcov. Rozmnožovacia sústava stavovcov.
Základné funkcie a význam orgánov.
Základné funkcie a význam orgánov.
Vývin
mláďat,
starostlivosť
o
potomstvo.
Opísať
na
ukážke
rozmnožovanie a vývin ryby.
Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo
Uviesť príklad stavovca aktívneho v
Typické životné prejavy, správanie noci. Uviesť význam značkovania
stavovcov.
priestoru.
Vysvetliť
na
príklade
inštinktívne správanie stavovca. Uviesť
príklad sťahovavého a stáleho vtáka.
Význam stavovcov v prírode a pre Uviesť príklad stavovca živiaceho sa
človeka.
hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť
príklad stavovca, ktorý po premnožení
ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v
domácnosti. Uviesť dopad úbytku
dravých vtákov a mäsožravých cicavcov
v prírode.
Stavba tela
stavovcov
Človek a jeho telo
Povrch tela a kožná sústava
Poznať
základnú stavbu
a funkcie sústav
orgánov
človeka, zásady
starostlivosti
prvej
predlekárskej
pomoci
pri
bežných
poraneniach.
Rozvíjať
poznatky
o
činnosti
ľudského tela,
ako celostného
systému
z
hľadiska
ochrany zdravia
a
zdravého
životného štýlu.
Ochrana stavovcov. Ohrozenia a možnosti
ochrany.
Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a
obojživelníkov.
Uviesť
príklad
ohrozenia životných podmienok vtáka
alebo cicavca. Uviesť príklad možnosti
ochrany obojživelníkov. Uviesť príklad
chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a
cicavca.
Ľudský a živočíšny organizmus. Špecifiká Vysvetliť na príklade význam človeka v OŽaZ, OaSR
ľudského
spoločenstva
a
ľudskej ľudskom
spoločenstve.
Porovnať
populácie.
spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice
a končatín ľudského a živočíšneho
organizmu. Vysvetliť na príklade
podstatu rasizmu a jeho dôsledky.
Povrch tela a kožná sústava. Koža. Stavba
a funkcie kože. Význam pre styk
s vonkajším prostredím a vnútorným
prostredím.
Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré OŽaZ,
zabezpečujú ochranu povrchu tela,
telesnú teplotu, vylučovanie, vodný
režim a zmyslové podnety. Pomenovať
viditeľné kožné útvary na svojej koži.
Uviesť význam kože pre človeka.
Starostlivosť o kožu. Typické poranenia, Sformulovať zásady starostlivosti o
zásady predlekárskej prvej pomoci.
kožu a kožné útvary. Zdôvodniť
nevhodnosť opaľovania na prudkom
slnku. Opísať postup predlekárskej prvej
pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny.
Predviesť ukážku ošetrenia odreniny
alebo pľuzgiera.
MV,
NŠFG
Oporná a pohybová sústava
Poznať
základnú stavbu
a funkcie sústav
orgánov
človeka, zásady
starostlivosti
prvej
predlekárskej
pomoci
pri
bežných
poraneniach.
Rozvíjať
poznatky
o
činnosti
ľudského tela,
ako celostného
systému
z
hľadiska
ochrany zdravia
a
zdravého
životného štýlu.
Oporná a pohybová sústava. Kosti. Kostra Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a OŽaZ, IPaPZ,
a jej stavba. Význam kostí a kostry.
pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu,
lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť.
Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí
väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom.
Zistiť jednoduchým telesným pohybom
časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili.
Lebka a chrbtica. Stavba a význam.
Určiť na ukážke kostry tri kosti
mozgovej časti lebky. Určiť na ukážke
kostry tri kosti tvárovej časti lebky.
Určiť na ukážke kostry časti chrbtice.
Kostra končatín. Stavba kostry horných Ukázať a pomenovať kosti hornej
a dolných končatín.
končatiny
na
ukážke
(vlastnej
končatine). Ukázať a pomenovať kosti
dolnej končatiny na ukážke (vlastnej
končatine). Porovnať stavbu kostru ruky
a nohy. Zdôvodniť význam nosenia
správnej obuvi podľa obrysu správnej a
nesprávnej klenby nohy.
Svaly. Svalové tkanivá, činnosť a význam Určiť na ukážke základné typy
svalov.
svalového tkaniva. Porovnať činnosť
hladkého a priečne pruhovaného
svalového tkaniva. Opísať na ukážke
kostrového
svalu
jeho
stavbu.
Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade
ohnutia a vystretia ruky v lakti.
Svaly hlavy, trupu a končatín.
Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a
krku. Určiť na ukážke aspoň tri svaly
trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly
hornej a dolnej končatiny.
GV
Predviesť
jednoduché
cviky
na
posilnenie svalov hrudníka, chrbta,
brucha a končatín.
Význam opornej a pohybovej sústavy. Predviesť postup predlekárskej prvej
Poranenia kostí a svalov.
pomoci pri otvorenej a zatvorenej
zlomenine. Ukázať postup predlekárskej
prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení.
Tráviaca sústava
Poznať
základnú stavbu
a funkcie sústav
orgánov
človeka, zásady
starostlivosti
prvej
predlekárskej
pomoci
pri
bežných
poraneniach.
Rozvíjať
poznatky
o
činnosti
ľudského tela,
ako celostného
systému z
hľadiska
ochrany zdravia
a zdravého
životného štýlu
Tráviaca sústava. Stavba
orgánov tráviacej sústavy.
a
činnosť Opísať na ukážke stavbu tráviacej OŽaZ, TPaPZ, OaSR
sústavy. Pomenovať viditeľnú časť zuba
v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti
zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe.
Porovnať mliečny a trvalý chrup. Uviesť
základné procesy v orgánoch tráviacej
sústavy.
Zložky potravy. Premena látok a energie. Uviesť príklad enzýmu a jeho význam.
Energetická hodnota potravín.
Opísať podstatu trávenia, vstrebávania,
látkovej premeny. Vymenovať základné
živiny v potrave človeka. Zdôvodniť
význam bielkovín, sacharidov (cukrov),
tukov, vitamínov, vody, minerálnych
látok. Uviesť dva druhy potravín s
vysokou
a
nízkou
energetickou
hodnotou.
Zásady správnej výživy. Zlozvyky v Uviesť príklad správneho zloženia
stravovaní, poškodenia a prevencia stravy pre človeka. Zdôvodniť význam
ochorení tráviacej sústavy.
zeleniny a ovocia v strave človeka.
Uviesť príklad škodlivosti nadmerného
pitia alkoholu na činnosť tráviacej
sústavy.
Zdôvodniť
škodlivosť
prejedania. Uviesť následky hladovania
človeka. Uviesť význam TS.
GV
Dýchacia sústava.
Obehová sústava
Poznať
základnú stavbu
a funkcie sústav
orgánov
človeka, zásady
starostlivosti
prvej
predlekárskej
pomoci
pri
bežných
poraneniach.
Rozvíjať
poznatky
o
činnosti
ľudského tela,
ako celostného
systému z
hľadiska
ochrany zdravia
a zdravého
životného štýlu
Stavba a
sústavy.
funkcia
orgánov dýchacej Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej ENV, OŽaZ, MV,
sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie
cesty. Opísať priebeh výmeny dýchacích
plynov v pľúcach.
Dýchanie. Mechanizmus vonkajšieho Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať
dýchania. Význam dýchacej sústavy.
zloženie
vdychovaného
a
vydychovaného vzduchu. Vymenovať
najdôležitejšie dýchacie svaly. Zistiť
pohyby bránice a medzi rebrových
svalov pozorovaním nádychu a výdychu.
Starostlivosť o dýchaciu sústavu.
Škodlivosť
fajčenia,
vdychovania
toxických látok. Zdôvodniť význam
čistoty ovzdušia pre človeka. Uviesť
názov škodlivej látky v cigaretách.
Uviesť príklad účinkov fajčenia na
dýchaciu sústavu.
Poškodenia dýchacej sústavy. Zásady Opísať spôsob pomoci človeku pri
prvej predlekárskej pomoci. Význam zastavení dychu. Opísať na ukážke
dýchacej sústavy.
postup pri umelom dýchaní. Uviesť
význam dýchacej sústavy pre život
človeka.
Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť OŽaZ,
skupiny, darcovstvo krvi. Význam krvi.
ich význam. Vymenovať krvné skupiny.
Uviesť význam transfúzie krvi.
Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný Označiť a pomenovať na ukážke časti
obeh.
srdca. Opísať podľa schémy veľký a
malý krvný obeh. Uviesť význam
srdcových chlopní pre činnosť srdca.
NŠFG
Poznať
základnú stavbu
a funkcie sústav
orgánov
človeka, zásady
starostlivosti
prvej
predlekárskej
pomoci
pri
bežných
poraneniach.
Rozvíjať
poznatky
o
činnosti
ľudského tela,
ako celostného
systému z
hľadiska
ochrany zdravia
a zdravého
životného štýlu
Krvné cievy. Význam a činnosť ciev.
Význam Poznať význam miazgy pre ľudský
organizmus.
Opísať
význam
miazgových ciev. Určiť umiestnenie a
význam sleziny. Vysvetliť funkcie
obehovej sústavy.
Poškodenia obehovej sústavy. Zásady Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť
predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a srdca a ciev. Uviesť príklad ochorenia
zastavení činnosti srdca.
obehovej
sústavy
zapríčineného
nevhodným spôsobom života. Ukázať na
ukážke alebo slovne opísať nepriamu
masáž srdca. Opísať postup prvej
predlekárskej pomoci pri poranení tepny
a žily.
Vylučovanie a močová sústava
Miazgové cievy a
obehovej sústavy.
Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa
významu. Uviesť význam vencovitých
tepien pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny
a žily podľa smeru prúdenia krvi.
slezina.
Vylučovanie. Močová sústava. Stavba a Vymenovať odpadové látky vznikajúce OŽaZ
činnosť, poškodenia a prevencia ochorení. pri činnosti ľudského organizmu. Určiť
na ukážke umiestnenie obličiek a opísať
ich tvar. Ukázať na svojom tele uloženie
obličiek. Vysvet1iť význam obličiek a
močových ciest. Uviesť príklad príčiny
ochorenia močovej sústavy. Vymenovať
zásady prevencie ochorení obličiek.
Zdôvodniť význam pitia tekutín pre
funkciu obličiek.
Regulovanie organizmu. Látková a Pomenovať
spôsoby
regulácie OŽaZ
nervová regulácia. Význam regulačných organizmu
človeka.
Pomenovať
sústav.
orgánovú sústavu, ktorá umožňuje
nervovú reguláciu. Uviesť význam
regulovania činnosti organizmu.
Regulačné sústavy
Poznať
základnú stavbu
a funkcie sústav
orgánov
človeka, zásady
starostlivosti
prvej
predlekárskej
pomoci
pri
bežných
poraneniach.
Rozvíjať
poznatky
o
činnosti
ľudského tela,
ako celostného
systému z
hľadiska
ochrany zdravia
a zdravého
životného štýlu
Žľazy s vnútorným vylučovaním. Význam Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným
hormónov.
vylučovaním. Uviesť význam inzulínu.
Uviesť príklad významu troch žliaz
s vnútorným vylučovaním.
Nervová
nervov,
činnosti.
sústava.
reflexná
Stavba a funkcia Opísať význam nervovej bunky.
povaha nervovej Pomenovať časti reflexného oblúka na
schéme. Uviesť príklad reflexnej
činnosti človeka. Opísať na ukážke
základné časti ústrednej nervovej
sústavy. Určiť na ukážke jednotlivé časti
mozgu. Vysvetliť význam mozgovej
kôry predného mozgu. Uviesť základné
časti obvodovej nervovej sústavy.
Zmyslové orgány chuti, čuchu a hmatu. Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu
Receptory a zmyslové vnemy.
pre človeka. Ukázať na svojom tele
uloženie orgánov chuti, čuchu a hmatu.
Rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové
bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú.
Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a význam Opísať na ukážke stavbu oka. Opísať
zrakového a sluchového orgánu.
podľa ukážky podstatu krátkozrakosti a
ďalekozrakosti. Opísať na príklade
možnosti poškodenia zraku. Určiť na
ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné
ucho. Pomenovať na ukážke časti
stredného ucha. Určiť na ukážke
uloženie a význam rovnovážneho
orgánu.
Vyššia nervová činnosť. Myslenie, pamäť, Uviesť príklad podmieneného reflexu.
reč, schopnosti a vedomosti človeka.
Uviesť príklad nepodmieneného reflexu.
Uviesť význam myslenia a reči v živote
človeka.
Poznať
základnú stavbu
a funkcie sústav
orgánov
človeka, zásady
starostlivosti
prvej
predlekárskej
pomoci
pri
bežných
poraneniach.
Rozvíjať
poznatky
o
činnosti
ľudského tela,
ako celostného
systému z
hľadiska
ochrany zdravia
a zdravého
životného štýlu
Rozmnožovanie, vývin jedinca a rodičovstvo
Zásady hygieny duševnej činnosti. Vymenovať zásady hygieny duševnej
Význam nervovej sústavy. Zásady činnosti. Uviesť príklad správneho
predlekárskej prvej pomoci pri poranení režimu dňa. Opísať postup prvej
mozgu, chrbtice a miechy.
predlekárskej pomoci pri poranení
mozgu, chrbtice a miechy. Rozlíšiť
protišokovú a stabilizovanú polohu na
ukážke.
Rozmnožovanie,
a rodičovstvo.
vývin
jedinca Určiť a pomenovať na ukážke ženské a OŽaZ, OaSR,
mužské pohlavné orgány. Vymenovať TPaPZ, MV
orgány, v ktorých sa tvoria ženské a
mužské pohlavné bunky. Vysvetliť
význam menštruačného cyklu.
Rozmnožovacia sústava. Pohlavné bunky, Označiť na ukážke pohlavných orgánov
funkcia. Stavba a funkcia reprodukčných miesto splynutia vajíčka a spermie
orgánov.
Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a Uviesť dĺžku trvania tehotenstva. Opísať
pôrod. Obdobia ľudského života.
začiatok, priebeh a koniec tehotenstva.
Uviesť uloženie plodu a spôsob jeho
výživy. Vymenovať zásady starostlivosti
o zdravý vývin novorodenca. Zdôvodniť
význam výživy dieťaťa materským
mliekom. Uviesť príklad troch znakov
dospievania. Uviesť typické znaky troch
období ľudského života.
GV
Rozvíjať
poznatky
o
činnosti
ľudského tela,
ako celostného
systému
z
hľadiska
ochrany zdravia
a
zdravého
životného štýlu.
Zdravie a život človeka
Pohlavné
ochorenia.
Prevencia Uviesť príklad pohlavnej choroby a
pohlavných ochorení a AIDS. Priateľské a možnosti nákazy. Opísať podstatu
partnerské vzťahy, rodina.
ochorenia AIDS a možnosti jej
predchádzania.
Uviesť
zásady
predchádzania pohlavných ochorení
Uviesť príklad priateľských vzťahov,
vzájomnej pomoci mladých a dospelých
ľudí. Uviesť na príklade význam rodiny.
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Uviesť
tri
príklady
infekčného OŽaZ, ENV, TPaPZ
Zdravie a choroba. Nákazlivé ochorenia, ochorenia.
Charakterizovať
výraz OaSR
očkovanie, prevencia.
imunita a inkubačná doba. Vysvetliť
základný princíp očkovania. Uviesť
zásady prevencie infekčných ochorení.
Vysvetliť
na
príklade
význam
dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.
Toxické a návykové látky. Vplyv na Uviesť príklad návykovej látky.
zdravie človeka. Drogové závislosti a ich Vysvetliť na príklade drogovú závislosť.
prevencia.
Zdôvodniť na príklade škodlivosť
Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie.
drogovej závislosti zdravie človeka.
Uviesť zásady prevencie drogových
závislostí.
Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a
život človeka
Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie
človeka. Uviesť príklad dedičnej
vlastnosti človeka. Uviesť príklad
dedičného ochorenia.
Schopnosti a osobitosti človeka
Uviesť príklad významu jedinca v živote
spoločnosti. Vyjadriť vlastný názor na
význam záujmov, sebapoznávania,
vzdelávania a rozvoj zručností pre život
človeka.
NŠFG, GV
Používať
správne postupy
a techniky pri
praktických
činnostiach,
rozvíjať
zručnosti
pri
práci
s mikroskopom.
Využívať
učebné
pomôcky,
rozvíjať
zručnosti
pri
práci
s prírodninami,
aplikovať
teoretické
poznatky
v praktických
podmienkach
dodržiavať
pravidlá
bezpečnosti
a ochrany
zdravia
Praktické cvičenia
(námety)
Životný štýl. Etické a morálne princípy, Vymenovať základné podmienky života
kultúra medziľudských vzťahov, vzťah človeka. Zdôvodniť význam striedania
človeka k prírode.
práce a odpočinku. Uviesť príklad
nesprávnej životosprávy a dôsledkov na
život človeka. Uviesť príklad zdravého
životného štýlu.
Stavba vtáčieho vajca
Prvá pomoc pri zlomenine a vykĺbení.
Prvá pomoc pri zastavení dychu a zastavení činnosti srdca
Prvá pomoc pri silnom a slabom krvácaní
Pozorovanie činnosti zmyslových orgánov
IPaPZ
Predmet: Biológia
Neživá príroda a jej
poznávanie
Porozumieť
vzťahu neživej
a živej prírody,
chápať význam
poznávania
neživej prírody,
uvedomovať si
závislosť života
organizmov od
neživej prírody.
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti poznať
základnú stavbu
a stavebné
jednotky Zeme..
Poznať
podstatné
zmeny
v zemskej kôre
Poznať
podstatné
zmeny
v zemskej kôre
Tematický
celok
Zem a jej stavba
Cieľ a
kompetencie
8. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Neživá a živá príroda. Závislosť Preukázať na príklade závislosť ENV
organizmov a človeka od neživej prírody. organizmov od neživej prírody. Uviesť
Poznávanie neživej prírody, význam vied príklad vplyvu organizmov na neživú
o Zemi.
prírodu. Preukázať na príklade význam
vied o Zemi. Poznať význam nerastných
surovín pre život človeka.
Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. Určiť a pomenovať podľa ukážky ENV, MV
Stavba zemskej kôry pevnín a dna členenie sfér zemského telesa. Rozlíšiť
oceánov.
na ukážke pevninskú a oceánsku zemskú
kôru.
Poznať príčinu pohybu litosferických
Zemská kôra v pohybe. Pohyby zemskej platní. Uviesť dôsledky vzďaľovania
kôry a ich príčiny. Vzďaľovanie, litosferických platní. Uviesť dôsledky
približovanie a podsúvanie litosferických približovania
a
podsúvania
platní
litosferických platní. Opísať na ukážke
vznik a zánik oceánskej zemskej kôry
Zemská kôra v pohybe. Pohyby zemskej
kôry a ich príčiny. Vzďaľovanie,
približovanie a podsúvanie litosferických
platní
Poznať príčinu pohybu litosferických
platní. Uviesť dôsledky vzďaľovania
litosferických platní. Uviesť dôsledky
približovania
a
podsúvania
litosferických platní. Opísať na ukážke
vznik a zánik oceánskej zemskej kôry.
Poznámky
NŠFG, GV
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnostipoznať
základné
vnútorné
geologické
procesy
Stavebné jednotky zemskej kôry
Geologické procesy
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti poznať stavebné
jednotky Zeme
Minerály a horniny. Rozlišovacie znaky Charakterizovať minerál a uviesť ENV, MV, IPaPZ,
minerálov a hornín. Vznik minerálov a konkrétny príklad. Charakterizovať DV
hornín. Príklady minerálov a hornín.
horninu a uviesť konkrétny príklad.
Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu.
Uviesť aspoň jeden spôsob vzniku
hornín.
Minerály. Vznik, vonkajší tvar a vnútorná Poznať podstatu vzniku minerálov.
stavba. Vlastnosti minerálov (fyzikálne, Pomenovať priestorový útvar, od
chemické), ich význam a využívanie.
ktorého závisí tvar a vlastnosti
kryštálov. Vymenovať tri fyzikálne
vlastnosti minerálov. Uviesť príklad
využitia
mechanickej
a optickej
vlastnosti minerálu. Poznať jednu
chemickú vlastnosť minerálu.
Geologické procesy. Vonkajšie a vnútorné
geologické
procesy.
Katastrofické
geologické procesy, príčiny a dôsledky
pre človeka.
Uviesť príklad zdroja energie, energiu a ENV, MV, OaSR,
súvisiaci geologický proces. Rozlíšiť na OŽaZ
príklade vonkajší a vnútorný geologický
proces. Dokumentovať na príklade
katastrofický geologický proces a jeho
následky.
Vnútorné geologické procesy.
Magmatická a sopečná činnosť, magma a
láva. Časti sopky. Prejavy sopečnej
činnosti.
Rozlíšiť magmatickú a sopečnú činnosť.
Odlíšiť magmu a lávu podľa miesta
vzniku. Opísať podľa ukážky časti
sopky. Uviesť príklad prejavov sopečnej
činnosti. Uviesť príklad významu
sopečnej činnosti pre človeka.
GV, NŠFG
Vyvreté horniny. Vznik, rozlišovacie
znaky hlbinných a výlevných vyvretých
hornín. Typické horniny, vlastnosti,
využitie, výskyt.
Geologické procesy
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti poznať
vonkajšie
geologické
procesy,
uvedomovať si
ich vplyv na
zemský povrch
Pracovať
v skupine,
vzájomne
si
radiť
a pomáhať,
preberať
sebazodpovedn
osť
Poznať podstatu vzniku vyvretých
hornín. Rozlíšiť na ukážke hlbinnú a
výlevnú vyvretú horninu. Odlíšiť
štruktúru žuly a čadiča. Poznať využitie
aspoň jednej hlbinnej a jednej výlevnej
vyvretej horniny.
Horotvorná činnosť a poruchy zemskej Charakterizovať horotvornú činnosť.
kôry. Prejavy horotvornej činnosti. Rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť)
Vrásnenie, vrásy a zlomy.
príklad poruchy zemskej kôry. Rozlíšiť
vrásu a zlom podľa ich vzniku a
charakteristických znakov.
Zemetrasenie.
Vznik
a
druhy
zemetrasenia, prejavy a dôsledky.
Ochrana pred zemetrasením a jeho
dôsledkami. Výskyt na Slovensku.
Poznať príčinu vzniku zemetrasenia.
Uviesť príklad druhu zemetrasenia a
jeho dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel medzi
ohniskom a epicentrom zemetrasenia.
Poznať možnosti ochrany ľudí a budov
pred dôsledkami zemetrasenia.
Premena hornín a premenené horniny. Uviesť hlavné činitele premeny hornín.
Činitele premeny, vznik premenených Opísať na ukážke typickú vlastnosť
hornín. Typické premenené horniny, premenených hornín. Poznať jednu
vlastnosti, využitie.
premenenú horninu, typickú vlastnosť a
jej využitie.
Vonkajšie geologické procesy. Pôsobenie
vonkajších geologických činiteľov, ich
prejavy. Zvetrávanie, príčiny a dôsledky.
Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej
príťažlivosti, vody, ľadovca a vetra.
Poznať
pôsobenie
vonkajších
geologických procesov a ich čiastkové
procesy.
Rozlíšiť
mechanické
a
chemické zvetrávanie a ich dôsledky.
Poznať dôsledky zemskej príťažlivosti,
činnosti toku rieky a morskej vody.
Poznať podstatu vzniku ľadovca a
dôsledky činnosti horského ľadovca.
Opísať prejavy a dôsledky rušivej a
tvorivej činnosti vetra.
Geologické procesy
Usadené horniny. Podstata vzniku
usadených hornín. Úlomkovité, organické
a chemické usadené horniny; vznik,
vlastnosti, využitie.
Pomenovať
usporiadanie
útvarov
usadených hornín. Poznať využitie
nespevnenej a spevnenej úlomkovitej
usadenej horniny. Opísať podstatu
vzniku organických usadených hornín.
Uviesť príklad využitia organickej
usadenej horniny. Poznať podstatu
vzniku chemických usadených hornín.
Uviesť príklad využitia chemickej
usadenej horniny.
Poznať
súvislosti
geologického
vývoja Zeme,
prírody
a človeka
Pracovať
v skupine,
vzájomne
si
radiť
a pomáhať,
preberať
sebazodpovedn
osť
Dejiny Zeme
Krasové procesy. Podstata krasových Poznať podstatu krasového procesu.
procesov. Povrchové a podzemné krasové Uviesť
príklad
povrchového
a
útvary. Kvapľové a ľadové jaskyne.
podzemného krasového útvaru. Rozlíšiť
kvapľovú a ľadovú jaskyňu podľa
výzdoby. Uviesť príklad kvapľovej a
ľadovej jaskyne na Slovensku.
Vek Zeme a skameneliny. Charakteristika
skamenelín, podstata ich vzniku. Druhy
skamenelín, príklady. Určovanie veku
Zeme a hornín.
Charakterizovať skamenelinu. Uviesť ENV, MV, TPaPZ,
príklad skameneliny. Opísať proces OŽaZ
vzniku skameneliny. Poznať postup
určovania pomerného a skutočného veku
hornín.
Geologická história Zeme. Prahory a
starohory. Prvohory a druhohory.
Treťohory a štvrtohory. Významné
geologické procesy, prejavy života,
príklady vedúcich skamenelín.
Uviesť významné geologické procesy v
jednotlivých sférach vývoja Zeme.
Poznať na ukážke príklad vedúcej
skameneliny
prvohôr,
druhohôr,
treťohôr a štvrtohôr. Uviesť význam
prvohorných papradí a prasličiek v
súčasnosti. Poznať dôkazy predchodcu
človeka a vývoja človeka v treťohorách
a štvrtohorách.
Príroda Slovenska
Podmienky života a vzťahy organizmov
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti poznať
základné
podmienky
života, faktory
prostredia
a vzťahy
organizmov
Poznať zložky
životného
prostredia, ich
vzájomný
vzťah, význam
pre podmienky
života
organizmov.
Neživá príroda Slovenska. Geologické Poznať významné geologické procesy a OaSR, ENV, DV
jednotky Západných Karpát.
vývoj organizmov na Slovensku.
Pomenovať a určiť podľa ukážky
geologické jednotky Slovenska podľa
typických znakov. Uviesť príklad a
význam typickej horniny aspoň troch
pásiem.
GV
Organizmy
a
prostredie.
Vzťahy
organizmov s prostredím, prispôsobivosť
organizmov prostrediu, znášanlivosť
podmienok prostredia
NŠFG, GV
Poznať aspoň tri anorganické a tri ENV, OaSR, OŽaZ
organické látky, ktoré sú súčasťou
organizmov. Uviesť príklad závislosti
organizmu od prostredia a vzájomného
vzťahu medzi organizmami. Poznať
prispôsobivosť organizmov životným
podmienkam. Uviesť na príklade rozsah
znášanlivosti podmienok prostredia
organizmami.
Neživé zložky prostredia. Vplyv energie, Poznať význam slnečného žiarenia pre
svetla, tepla, vzduchu, vody a pôdy na rastliny. Rozlíšiť nároky rastlín a
životné podmienky a procesy organizmov živočíchov
na
svetlo.
Poznať
prispôsobenie
organizmov
teplote
prostredia. Uviesť význam vody pre
organizmy. Preukázať na príklade
prispôsobenie organizmov množstvu
vody v prostredí. Poznať význam
vzduchu pre rastliny a živočíchy. Uviesť
zložky pôdy a ich význam pre
organizmy.
Znečisťovanie
neživých
zložiek Uviesť príklad dôsledkov znečistenia
prostredia.
Príčiny
a
dôsledky vody, vzduchu a pôdy na život rastlín.
znečisťovania vody, vzduchu, pôdy pre Poznať dôsledky znečistenia vody,
rastliny a živočíchy.
vzduchu a pôdy pre život živočíchov.
Podmienky života a vzťahy organizmov
Uvedomovať si
negatívny vplyv
ľudskej činnosti
na
životné
prostredie
organizmov.
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti poznať zložky
životného
prostredia, ich
vzájomný vzťah,
význam
pre
podmienky
života
organizmov.
Živé zložky prostredia. Populácia. Rozlíšiť na ukážke jedinca populáciu
Vlastnosti populácie (veľkosť, hustota, rastlín a živočíchov. Uviesť príklad
rast), vnútorné a vonkajšie vzťahy.
početnosti
populácie.
Chápať
podmienky rastu populácie. Poznať
význam hustoty pre prežitie populácie.
Rozlíšiť na príklade konkurenciu,
predáciu, parazitizmus, symbiózu.
Spoločenstvo organizmov. Typy
spoločenstiev. Druhová rozmanitosť,
štruktúra, zloženie spoločenstva a
priestorové členenie.
Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a
umelé spoločenstvo, suchozemské,
sladkovodné a morské spoločenstvo.
Uviesť príklad druhovej rozmanitosti.
Poznať význam priestorovej štruktúry
spoločenstva. Uviesť príklad
dominancie v spoločenstve.
Ekosystém. Zložky a typy ekosystémov. Rozlíšiť živé a neživé zložky
Obeh látok a tok energie v ekosystéme.
ekosystému. Poznať typy
suchozemských a vodných
ekosystémov. Uviesť príklad
producenta, konzumenta, rozkladača.
Život ekosystému. Vlastnosti ekosystému Poznať význam premeny látok a energie
(potravové vzťahy, obnovovanie a vývin v ekosystéme. Zostaviť príklad
ekosystému).
potravového reťazca. Chápať význam
obnovy ekosystému. Poznať štádiá
vývoja ekosystému.
Podmienky života a vzťahy organizmov
Biosféra. Zložky biosféry. Obeh látok a Rozlíšiť neživé a živé zložky biosféry.
tok energie v biosfére.
Rozlíšiť na ukážke tri ekosystémy v
biosfére podľa životných podmienok.
Vysvetliť na príklade obeh látok v
biosfére. Poznať význam toku energie v
biosfére.
(návrhy)
Rozvíjať
zručnosti
pri
práci
s prírodninami,
používať
správne
postupy .
Praktické cvičenia
Uvedomovať si
následky
negatívnych
vplyvov ľudskej
činnosti
na
biosféru
a snažiť
sa
hľadať možnosti
ich
odstraňovania.
Biologická a ekologická rovnováha.
Podmienky
udržania
biologickej
rovnováhy. Možnosti zachovania a
ohrozenia ekologickej rovnováhy.
Poznať význam biologickej rovnováhy.
Chápať spätnú väzbu na príklade.
Uviesť príklad narušenia biologickej
rovnováhy. Poznať význam ekologickej
rovnováhy. Porovnať
stabilný a
nestabilný ekosystém. Uviesť tri
príklady
narušenia
ekologickej
rovnováhy. Poznať zásady ekologického
hospodárenia v krajine.
Globálne ekologické problémy (kyslé
dažde,
smog,
skleníkový
efekt,
stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie
odpadov). Príčiny, dopady na ekosystémy,
možnosti riešenia.
Poznať príčiny a dopady stenčovania
ozónovej vrstvy, vzniku smogu,
skleníkového efektu a kyslých dažďov.
Uviesť príklad zabránenia vzniku
smogu, skleníkového efektu, kyslých
dažďov.
Uviesť
príklad
príčiny
hromadenia odpadov. Uviesť význam
recyklácie
druhotných
surovín.
Demonštrovať na príklade alternatívny
zdroj energie a jeho prínos.
Poznávanie minerálov a hornín.
Zisťovanie vlastností minerálov a hornín. Rozlišovanie vyvretých a premenených
hornín.
Poznávanie a rozlišovanie usadených hornín.
Zisťovanie obsahu vápnika v horninách. Minerály a horniny v okolí (školy, bydliska).
Príroda nášho okolia.
TPaPZ, OŽaZ
Samostatne
podľa inštrukcií
pozorovať,
experimentovať
, odhadovať,
vedieť
spracovať
jednoduchú
správu
z pozorovania.
Dodržiavať
pravidlá
bezpečnosti
a ochrany
zdravia.
Predmet: Biológia
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti poznať hlavné
znaky
základných
životných
procesov
baktérií, rastlín,
húb.
Poznať hlavné
znaky procesu
rozmnožovania
baktérií, rastlín,
húb.
Tematický
celok
Základné znaky a životné procesy organizmov
Cieľ a
kompetencie
9. ročník
Obsahový štandard
Životné procesy organizmov. Výživa,
dýchanie, vylučovanie, rozmnožovanie,
rast a vývin, dráždivosť a citlivosť, pohyb
a ich význam pre život. Výživa a dýchanie
rastlín. Proces a význam fotosyntézy.
Autotrofný a heterotrofný organizmus.
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Vymenovať základné životné prejavy OaSR, OŽaZ, ENV,
organizmov. Porovnať životné prejavy DV
bunky, rastliny a živočícha. Opísať
spôsob prijímania živín baktérií.
Porovnať výživu saprofytickej
a parazitickej huby. Opísať proces
prijímania živín rastlinami
Fotosyntéza a dýchanie rastlín. Význam Opísať na schéme podstatu fotosyntézy.
pre život organizmov a človeka.
Opísať podstatu procesu dýchania.
Opísať na schéme význam fotosyntézy a
dýchania pre rastliny, živočíchy a
človeka. Porovnať látky, ktoré prijíma a
vylučuje pri dýchaní rastlina, živočích a
človek.
Opísať podstatu a význam procesu
Proces rozmnožovania mikroorganizmov rozmnožovania.
Uviesť
príklad
a
jednoduchých
mnohobunkových rozmnožovania delením a pučaním.
organizmov.
Uviesť príklad rozmnožovania výtrusmi.
Pomenovať rozmnožovací orgán rastlín.
Uviesť uloženie pohlavných buniek v
Rozmnožovanie rastlín. Nepohlavné a kvete.
Uviesť
uloženie
semien
pohlavné rozmnožovanie rastlín. Opelenie ihličnatého stromu. Uviesť uloženie
a oplodnenie. Vznik plodu a semena
semien listnatého stromu a kvitnúcej
byliny.
Opísať
dva
spôsoby
vegetatívneho rozmnožovania
rastlín.
Poznámky
NŠFG
Základné znaky a životné procesy organizmov
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti poznať hlavné
znaky
a odlišnosti
povrchu
tela
živočíchov
Život rastlín. Klíčenie semien, rast Vymenovať podmienky klíčenia semien.
rastliny. Život rastlín počas roka, dĺžka Porovnať
podmienky
klíčenia
s
života rastlín.
podmienkami rastu rastliny. Zdôvodniť
odlišnosť potreby svetla klíčiaceho
semena a klíčiacej rastliny.
Poznať podľa schémy ročného cyklu
života rastliny, či ide o rastlinu
jednoročnú, dvojročnú alebo trvácu.
Povrch tela bezstavovcov a stavovcov. Opísať význam povrchu tela živočíchov.
Význam, osobitosti povrchu tela.
Rozlíšiť povrch tela pŕhlivcov a
ploskavcov. Porovnať povrch tela
mäkkýšov, obrúčkavcov, obojživelníkov
a plazov. Uviesť význam peria vtákov a
srsti cicavcov.
Pohyb bezstavovcov. Význam a osobitosti Uviesť význam pohybu živočíchov pre
pohybu bezstavovcov.
ich život. Porovnať spôsob pohybu
prvoka a pŕhlivca. Opísať spôsob
pohybu mäkkýša a obrúčkavca. Uviesť
príklad hmyzu, ktorý sa pohybuje
skákaním, lietaním, plávaním. Uviesť
prispôsobenie tela rýb na plávanie.
Opísať prispôsobenie
končatín obojživelníkov na skákanie a
plávanie. Opísať prispôsobenie končatín
vtákov na hrabanie, behanie, lietanie,
plávanie, potápanie, brodenie. Uviesť
príklad cicavca, ktorý sa pohybuje v
pôde, lietaním, plávaním, behom,
šplhaním po stromoch.
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti poznať hlavné
znaky
prijímania
a spracúvania
živín
u živočíchov
Poznať hlavné
znaky
základného
životného
procesu
–
vylučovania
odpadových
látok
u živočíchov
Základné znaky a životné procesy organizmov
Poznať hlavné
znaky
základného
životného
procesu
dýchania
u živočíchov
Proces dýchania bezstavovcov. Proces Charakterizovať
proces
dýchania.
dýchania stavovcov.
Uviesť príklad bezstavovca, ktorý dýcha
Význam a osobitosti procesu dýchania.
celým povrchom tela. Uviesť príklad
bezstavovca, ktorý prijíma kyslík z
vody. Pomenovať bezstavovce, ktorý
dýchajú pľúcnymi vačkami, žiabrami a
vzdušnicami. Porovnať spoločné a
odlišné znaky dýchania stavovcov.
Uviesť orgán, ktorý u obojživelníkov
dopĺňa dýchanie pľúcami. Uviesť
význam vzdušných vakov vtákov.
Uviesť orgán, v ktorom sa okysličuje
krv cicavcov.
Proces prijímania a spracovanie živín
bezstavovcov. Proces prijímania a
spracovanie živín stavovcov.
Význam a osobitosti procesu
Uviesť význam procesu prijímania živín
pre živočíchy. Pomenovať časť tráviacej
rúry
mäkkýšov,
obrúčkavcov
a článkonožcov, v ktorej prebieha
trávenie
a
vstrebávanie.
Uviesť
bezstavovca, ktorý má mimotelové
trávenie. Uviesť význam jedovej žľazy
plazov. Zdôvodniť význam žľaznatého a
svalnatého žalúdka semenožravých
vtákov. Porovnať prispôsobenie chrupu
krta, mačky a tura potrave. Zdôvodniť
funkciu zloženého žalúdka prežúvavých
cicavcov
Charakterizovať význam vylučovania.
Proces vylučovania bezstavovcov a Uviesť príklad bezstavovca
stavovcov. Význam a osobitosti procesu s vyvinutou vylučovacou sústavou.
vylučovania.
Vymenovať sústavy, ktorými stavovce
vylučujú odpadové látky. Porovnať
spoločné a odlišné znaky vylučovania
stavovcov.
Rozvíjať
prírodovednú
gramotnosť
poznať hlavné
znaky
základného
životného
procesu
–
regulácie
u živočíchov
Poznať hlavné
funkcie
zmyslových
orgánov
živočíchov
Základné znaky a životné procesy organizmov
Poznať hlavné
znaky
obehu
telových tekutín
u živočíchov
Obeh telových tekutín bezstavovcov.
Obeh telových tekutín stavovcov.
Význam a osobitosti procesu obehu
tekutín.
Charakterizovať význam obehu telových
tekutín. Porovnať obeh látok črievičky a
nezmara. Uviesť príklad bezstavovca, u
ktorého
pohyb
telových
tekutín
zabezpečuje srdce. Vymenovať zložky
krvi stavovcov. Porovnať obeh telových
tekutín v otvorenej a zatvorenej
obehovej sústave. Charakterizovať
funkciu srdca stavovcov. Porovnať na
schéme odlišnosti obehovej sústavy
stavovcov. Vysvetliť súvislosť obehu
krvi so stálou telesnou teplotou.
Charakterizovať regulovanie činnosti
Proces regulácie tela bezstavovcov a organizmu
živočíchov.
Porovnať
stavovcov. Význam
rozptýlenú, pásovú a rebríčkovú nervovú
a osobitosti procesu regulácie.
sústavu. Uviesť význam hormonálnej a
nervovej sústavy stavovcov. Pomenovať
reflexy dôležité pre život stavovcov.
Opísať vnímanie zrakových podnetov
Zmyslové orgány bezstavovcov a prvokov a obrúčkavcov. Pomenovať
stavovcov.
Význam
a osobitosti orgány, ktorými hmyz vníma teplotu,
zmyslového vnímania.
dotyk, pohyb vzduchu, vône, svetlo,
zvuky. Porovnať vnímanie zrakových
podnetov dvoch bezstavovcov.
Uviesť na príklade stavovca vnímanie
čuchových a hmatových podnetov.
Uviesť na príklade stavovca vnímanie
zrakových a sluchových podnetov.
Uviesť príklad cicavca s dobre
vyvinutými
zmyslovými
orgánmi
potrebných na lov koristi.
Základné znaky a životné procesy organizmov
Základná stavba organizmov
Poznať hlavné
znaky procesu
rozmnožovania
živočíchov
Identifikovať
a správne
používať
základné
biologické
pojmy, vecne
a správne
sa
vyjadrovať
verbálne
i písomne
Pracovať
v skupine,
vzájomne
si
radiť pomáhať,
preberať
sebazodpovedn
osť
Poznať
základnú
stavbu, funkcie
a životné
prejavy
rastlinných
a živočíšnych
buniek
Proces
rozmnožovania
a
vývin
bezstavovcov. Proces rozmnožovania a
vývin stavovcov. Osobitosti procesu
rozmnožovania a vývinu.
Charakterizovať proces rozmnožovania.
Odlíšiť
pohlavné
a
nepohlavné
rozmnožovanie.
Vysvetliť
princíp
rozmnožovania
obojpohlavného
živočícha. Porovnať priamy a nepriamy
vývin jedincov. Opísať podľa schémy
úplnú a neúplnú premenu hmyzu.
Odlíšiť vonkajšie a vnútorné oplodnenie.
Opísať na ukážke stavbu vtáčieho vajca.
Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti
stavovca. Uviesť príklad inštinktívneho
správania
pri
rozmnožovaní
(starostlivosti o mláďatá). Uviesť
príklad kŕmivého a nekŕmivého vtáka.
Opísať vývin a výživu mláďat cicavcov.
Základná stavba tela organizmov.
Štruktúra bunky.
Spoločné a rozdielne znaky rastlinných
a živočíšnych buniek.
Zistiť na ukážke spoločné znaky ENV, OŽaZ, MV
rastlinnej a živočíšnej bunky. Zistiť na
ukážke
odlišné
znaky
rastlinnej
a živočíšnej bunky. Zdôvodniť odlišnosť
stavby rastlinnej a živočíšnej bunky.
Funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky. Opísať na ukážke proces prijímania a
Bunka ako celok.
vylučovania látok. Uviesť význam
dýchania pre život bunky. Opísať na
schéme rozmnožovanie bunky delením.
Opísať proces rastu a vývinu buniek.
Uviesť príklad škodlivého vplyvu na
život bunky.
Rozvíjať
prírodovednú
gramotnosť poznať podstatu
a význam
dedičnosti
v prírode a pre
človeka
Používať
správne postupy
a techniky pri
praktických
činnostiach,
rozvíjať
zručnosti pri
práci
s mikroskopom
Dedičnosť a jej podstata
Identifikovať
a správne
používať
základné
biologické
pojmy
Celistvosť rastlinného a živočíšneho tela. Opísať proces získavania energie
Základné životné prejavy rastlín a rastliny a živočícha. Opísať proces
živočíchov.
uvoľňovania energie rastlinou a
živočíchom. Porovnať na príklade pohyb
rastliny a živočícha. Porovnať princíp
rozmnožovania rastliny a živočícha.
Porovnať rast a vývin rastliny a
živočícha.
Dedičnosť a jej podstata. Jednotka Opísať prejavy dedičnosti organizmov. ENV, OŽaZ, OaSR,
Pomenovať časť bunky, v ktorej sú MV
dedičnej informácie.
uložené dedičné informácie. Pomenovať
časť
bunky,
ktorá
obsahuje
chromozómy.
Vysvetliť
význam
nukleovej kyseliny pre organizmy.
Uviesť, kde sa v organizme nachádza
nukleová kyselina.
Prenos dedičných informácií. Podstata a Zdôvodniť význam zníženia množstva
nukleovej
kyseliny
pri
vzniku
princíp prenosu.
pohlavných buniek. Opísať, ako tvorí
nukleová kyselina svoje kópie pred
delením jadra bunky. Vysvetliť význam
prevládajúceho
génu
pre
vznik
potomkov. Opísať podľa schémy
kríženia vznik určitého znaku nového
jedinca.
Dedičnosť a jej význam. Premenlivosť Uviesť príklad premenlivosti a jej
a rozmanitosť
organizmov,
druhové význam. Odlíšiť na príklade nededičnú a
dedičnú premenlivosť. Uviesť príklad
vlastnosti, vlastnosti jedinca.
významu premenlivosti pre život
organizmov. Opísať podstatu šľachtenia.
Uviesť príklad odrody rastliny alebo
plemena živočícha.
Riešiť úlohy
zamerané na
rozvoj
porozumenia
a aplikácie.
Využívať
tvorivosť,
nápaditosť.
Vyhľadávať,
triediť
a využívať
informácie
Životné prostredie organizmov a človeka
Poznať zložky
životného
prostredia
človeka,
význam
pre
podmienky
života človeka
a faktory
vplývajúce na
kvalitu
životného
prostredia,
zdravie
a spôsob života
človeka
Životné prostredie. Zložky životného Charakterizovať životné prostredie OŽaZ, OaSR, ENV,
prostredia, vzájomné vzťahy a ich človeka. Uviesť príklad prírodnej, DV,
význam.
umelej a sociálne zložky prostredia.
Uviesť príklad pracovného, obytného a
rekreačného
životného
prostredia
človeka a podmienky ich kvality.
Vysvetliť rozdiel medzi vednými
odbormi ekológia a environmentalistika.
Faktory ovplyvňujúce životné prostredie Uviesť príklad vplyvu znečistenej vody,
a podmienky života. Vplyv na zdravie, pôdy, ovzdušia na život organizmov a
život organizmov a ľudí.
človeka. Uviesť príčiny znečisťovania
vody, pôdy, ovzdušia. Uviesť príklad
nepriaznivého
vplyvu
exhalátov,
tepelných
elektrární,
priemyselnej
a chemickej výroby, dopravy na životné
prostredie.
Navrhnúť
možnosť
využívania alternatívneho zdroja energie
alebo ekologickej likvidácie odpadu v
okolí.
Starostlivosť o životné prostredie. Štátna Rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a
ochrana prírody, preventívne opatrenia. osobitnú ochranu prírody a krajiny.
Chránené rastliny, živočíchy.
Poznať a pomenovať na ukážke aspoň tri
druhy chránených rastlín. Uviesť príklad
chráneného obojživelníka a plaza.
Uviesť príklad chráneného vtáka
a chráneného cicavca.
Ochrana prírody. Chránené územia a ich Vymenovať
aspoň
tri
kategórie
význam.
chránených území. Uviesť príklad
národného parku, chránenej krajinnej
oblasti a prírodnej rezervácie. Uviesť
príklad vzácneho minerálu, ktorý sa
vyskytuje na Slovensku.
Životné prostredie organizmov a človeka
Uvedomovať si
dôležitosť
ochrany
prírody, poznať
základné
hľadiská
ochrany prírody
Vedieť
možnosti
ochrany území
a uviesť
príklady.
Pracovať
v skupine,
vzájomne si
radiť
a pomáhať,
preberať
sebazodpovedn
osť
Vedieť využiť
informačné
a komunikačné
zdroje,
vyhľadávať,
triediť,
spracovávať
a využívať
informácie
z rôznych
zdrojov,
spracovať a
prezentovať
jednoduchý
projekt.
Rozlíšenie typických znakov húb a rastlín podľa životných procesov.
Praktické cvičenia
(námety)
Používať
správne postupy
a techniky pri
praktických
činnostiach,
rozvíjať
zručnosti pri
práci
s mikroskopom.
Samostatne
podľa inštrukcií
pozorovať,
experimentovať
, odhadovať,
vedieť
spracovať
jednoduchú
správu
z pozorovania.
Využívať
učebné
pomôcky,
rozvíjať
zručnosti pri
práci
s prírodninami,
aplikovať
teoretické
poznatky
v praktických
podmienkach
dodržiavať
pravidlá
bezpečnosti
a ochrany
zdravia
Pozorovanie rozmnožovacích orgánov výtrusných a semenných rastlín.
Rozlíšenie živočíchov podľa typických znakov a funkcií sústav orgánov.
Pozorovanie a odlíšenie bunkovej stavby tiel organizmov.
Porovnanie vonkajšej a vnútornej stavby tiel rastlín a živočíchov.
ENV, TPaPZ, OaSR,
OŽaZ
FYZIKA
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
0
0
0
6. ročník
1
0
1
7. ročník
1
0
1
8. ročník
1
1
2
9. ročník
2
0
2
Spolu:
5
1
6
Charakteristika učebného predmetu:
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás
obklopujú v každodennom živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou
a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná
súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody
a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými
prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania
fyzikálnych javov.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových
poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií
o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým
objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania
hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na
účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá im schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné
prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad
medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Ciele predmetu:
Intelektuálna oblasť
 vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
 vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,
 vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a technologických informačných zdrojov,
 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach,
 vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,
 vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,
 vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.
Schopnosti a zručnosti
 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín,
 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,
 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
 vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,
 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,
 vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu
 riešiť problémové situácie,
 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a
spoľahlivosti.
Postojová oblasť
 naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov
 byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,



snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,
osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja
nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,
vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností.
Sociálna oblasť
 uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia
 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,
 vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre rozvoj spoločnosti,
 vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,
 vedieť sa rozhodovať,
 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní,
 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti.
Kľúčové kompetencie:
Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním fyziky:
a) poznávacia (kognitívna)
 používať kognitívne operácie
 formulovať a riešiť problémy, používať stratégie riešenia
 uplatňovať kritické myslenie
 nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine
 myslieť tvorivo a uplatniť jeho výsledky
 dokázať tvrdenie experimentom
 porovnať záznamy z pozorovaní a meraní
 zovšeobecniť výsledky meraní do výsledného vzťahu
 zovšeobecniť experimentálne zistenia až k platnému zákonu
 aplikovať poznatky v technických zariadeniach a v bežnom živote
 tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte
 čítať s porozumením texty úloh, analyzovať situácie v úlohách
 zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín, zákonov)
b) komunikačná
 tvoriť, prijať a spracovať informácie
 vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a pracovať s nimi
 formulovať svoj názor a argumentovať
 zaznamenať výsledky pozorovania a merania do tabuľky
 spracovať namerané hodnoty formou grafu
 prezentovať výsledky pozorovania a merania
 vyhľadať informácie z technických tabuliek
 zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh
c) interpersonálna
 akceptovať skupinové rozhodnutia
 kooperovať v skupine
 tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných
 podieľať sa na práci v tíme
 diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme
d) intrapersonálna
 regulovať svoje správanie
 ohodnotiť vlastnú prácu a prácu druhých
 vytvárať si vlastný hodnotový systém smerom k prírode, s ohľadom na životné prostredie, na svoje zdravie
 nadobudnúť presvedčenie, že fyzikálne poznatky môžu zlepšiť kvalitu života človeka
Výchovné a vzdelávacie stratégie










motivačné metódy (rozprávanie, rozhovor, motivačný problém, demonštrácia)
expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštrácia, pozorovanie, manipulácia s predmetmi, inštruktáž)
fixačné metódy (ústne a písomné opakovanie a precvičovanie s využitím učebnice, inej literatúry, IKT)
ďalšie vzdelávacie stratégie:
riadený rozhovor
demonštračné metódy
prezentácia
pozorovanie
samostatná práca s literatúrou, pracovným listom, internetom
projektová metóda
experimentálna činnosť
Hodnotenie predmetu:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.
Pri hodnotení žiaka sa prihliada na jeho osobnostný rast, ako zvládol učivo, ako vie využiť získané vedomosti v bežnom živote. Hodnotenie pôsobí na žiaka
motivačne.
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa budú uplatňovať nasledovné formy:
1. Verbálna forma: ústne preverovanie učiva
 zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým štandardom
individuálne skúšanie, frontálne, priebežné, tematické skúšanie (polročné, koncoročné)
2. Písomná forma
 kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom
a) domácich úloh
b) motivačných a problémových úloh
c) tematických písomných prác
d) didaktických testov (štvrť. polročné, trištvrte a koncoročné testy)
3. Praktické aktivity
 hodnotenie praktických zručností:
a) tvorba a prezentácia referátov
b) tvorba a prezentácia počítačových prezentácií
c) skupinová práca žiakov pri riešení problémových úloh
d) aktivita žiakov počas celého vyučovacieho procesu
Stupnica hodnotenia písomných skúšok :
100 – 90 % výborný
89 – 75 % chválitebný
74 – 55 % dobrý
54 – 30 % dostatočný
29 – 0 % nedostatočný
6. ročník
Predmet: Fyzika
Obsahový štandard
Prečo je fyzika užitočná
Vlastnosti kvapalín
Meranie objemu kvapalín
Využitie vlastností kvapalín
Využitie vlastností kvapalín
Vlastnosti kvapalín a plynov
Poznávacie
(kognitívne)
- formulovať
hypotézy a overiť
ich experimentom
- aplikovať
poznatky o
vlastnostiach
kvapalín, v
technických
zariadeniach a v
bežnom živote
Komunikačné
- pokusom
ilustrovať vybrané
vlastnosti
Interpersonálne
- diskutovať a viesť
diskusiu
Intrapersonálne
- ohodnotiť vlastnú
prácu a prácu
druhých
Komunikačné
- prezentovať
výsledky
pozorovania a
merania
- podieľať sa na
práci v tíme pri
tvorbe projektu
Tematický
celok
Meranie objemu kvapalín
Čo sme sa naučili
Vlastnosti plynov
Vlastnosti plynov
Cieľ a
kompetencie
Spoločné a rozdielne vlastnosti
kvapalín a plynov
Čo sme sa naučili
Projekt č.1
Experimentálny dôkaz niektorej z
vlastností plynov
Výkonový štandard
- overiť jednoduchým experimentom
vlastnosti kvapalín
- vedieť povedať príklady z bežného
života kde sa využívajú vlastnosti
kvapalín
- vedieť merať objem pomocou
odmerného valca,
- vybrať správny odmerný valec
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Ochrana
života
a zdravia
- vedieť správne odčítať hodnoty
z odmerného valca a správne ich zapísať
-správne použiť pojem fyzikálna
vlastnosť
- overiť jednoduchým experimentom
vlastnosti, plynov
- porovnať a vybrať spoločné a
rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov
-prezentovať projekt
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
- prijať a spracovať
informácie
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti
Poznámky
Poznávacie
(kognitívne)
- rozvíjať
abstraktné myslenie
Komunikačné
- porovnať
záznamy
z pozorovaní
a meraní
Interpersonálne
- akceptovať
skupinové
rozhodnutia
Deliteľnosť pevných látok
Skúmanie vlastností pevných látok
Meranie hmotnosti pevných látok,
kvapalín, plynov
Vlastnosti pevných látok a telies
Meranie dĺžky
Meranie objemu pevných telies
Spoločné a rozdielne vlastnosti
kvapalín, plynov, pevných látok
Čo sme sa naučili
- poznať rôzne metódy delenia pevných
látok a telies
-rozlišovať telesá a látky
- rozlíšiť merateľné a nemerateľné
vlastnosti telies
- správne požiť pojem fyzikálna
vlastnosť
- požiť stratégiu riešenia problémov
predpoklad – experiment –
potvrdenie/nepotvrdenie predpokladu
- vykonať zápis nameranej hodnoty
fyzikálnej veličiny zaznamenať
pozorovania a namerané hodnoty
fyzikálnych veličín do tabuľky
- zostrojiť graf lineárnej závislosti a
použiť graf napr. pri odhade dĺžky
Mediálna výchova
- kriticky zhodnotiť
informácie z
hľadiska ich
správnosti a presnosti
- postupovať podľa návodu stratégiou:
formulovanie problému – vyslovenie
hypotézy – realizácia - zostrojiť graf
hustoty pre telesá z rovnakej látky, určiť
z grafu hodnotu hustoty
- aplikovať zistenie, že hmotnosť telesa
plávajúceho v kvapaline a hmotnosť
telesom vytlačeného objemu kvapaliny
sú rovnaké
- prakticky určiť hustotu malých telies
- pracovať s tabuľkami MFCHT
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
- prijať a spracovať
informácie
Ochrana života
a zdravia
-pri laboratórnej
práci
Projekt 2:
Experimentálny dôkaz niektorej z
vlastností kvapalín alebo pevnej látky
Vplyv hmotnosti na správanie telies
vo vode
Správanie telies v kvapalinách
Poznávacie
(kognitívne)
- dokázať tvrdenie
experimentom
- zovšeobecniť
výsledky meraní
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie
- zaznamenať
výsledky merania
Interpersonálne
- podieľať sa na
práci v tíme
Vplyv objemu a tvaru telies na ich
správanie vo vode
Hustota pevných látok
Poznávacie
(kognitívne)
- dokázať tvrdenie
experimentom
Poznávacie
(kognitívne)
- aplikovať
poznatky
v technických
zariadeniach
a v bežnom živote
Komunikačné
- formulovať svoj
názor
a argumentovať
Intrapersonálne
- regulovať svoje
správanie
Správanie telies v kvapalinách
Interpersonálne
- podieľať sa na
práci v tíme
- diskutovať a viesť
diskusiu o
odbornom
probléme
Hustota kvapalín
Objem kvapaliny vytlačenej telesami
Projekt 3
Návrh a realizácia zariadenia
plávajúceho a potápajúceho sa vo vode
- identifikovať neznámu látku podľa jej
hustoty
- riešiť jednoduché výpočtové úlohy vysvetliť vybrané javy z bežného života
pomocou hustoty
- získať informácie k tvorbe projektu
- tvorivo využiť získané poznatky a
informácie na vypracovanie projektu
- podieľať sa na práci v tíme
- prezentovať a obhájiť svoju prácu v
triede v rámci hodnotenia projektov v
tried
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Globálne
vzdelávanie
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti
Správanie telies v kvapalinách
s rôznou hustotou
Čo sme sa naučili
Správanie telies v plynoch
Komunikačné
- porovnať
záznamy
z pozorovaní
a meraní
Identifikovať neznámu látku podľa
jej hustoty
Hustota plynov
Projekt č 4
Skúmanie vplyvu teploty na zmenu
hustoty látky
Čo sme sa naučili
- porovnať hustoty plynov a uviesť
správanie sa plynov s rozličnou hustotou
v bežnom živote
- prezentovať a obhájiť svoju prácu v
triede v rámci
Mediálna výchova
Kriticky zhodnotiť
informácie z
hľadiska ich
správnosti a presnosti
Ochrana života
a zdravia
- energetická hodnota
potravín
Environmentálna
výchova
-spaľovacie motory
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti
7. ročník
Predmet: Fyzika
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie
Interpersonálne
- podieľať sa na
práci vo dvojici
v skupine
Obsahový štandard
Meranie teploty.
Teplomer
Modelovan
ie
zostrojenia
Celziovho
teplomera.
Meranie času,
Meranie teploty v priebehu času
Teplota a čas
Komunikačné
- zaznamenať
pozorovania a
merania do tabuľky
- spracovať
namerané hodnoty
formou grafu
Poznávacie
(kognitívne)
- analyzovať
záznamy z meraní
a ich grafický
priebeh
Tematický
celok
Premena kvapaliny na plyn
Cieľ a
kompetencie
Vyparovanie
Var
Tlak vzduchu a var
Projekt 1
Prezentácia projektov
Zostrojenie jednoduchého prístroja
na zisťovanie vlhkosti alebo tlaku
vzduchu
Výkonový štandard
- popísať teplomer
-znázorniť reálny teplomer
modelom
-vedieť odmerať teplotu a
výsledok zaznamenať
- popísať princíp zostrojenia Celziovho
teplomera
- poznať značku a jednotku času,
· analyzovať grafy, vysvetliť priebeh
čiary grafu
- porovnať dva grafy a z priebehu ich
čiar určiť ich spoločné a rozdielne znaky
- vypracovať záznam údajov
z meteorologických pozorovaní,
navrhnúť tabuľku, porovnať údaje
v triede, prezentovať údaje aj formou
grafov
- vysvetliť jav vyparovania
-aplikovať poznatky o vlastnostiach
kvapalín a plynov v technických
zariadeniach a v bežnom živote
- vysvetliť var
- určiť teplotu varu kvapalín
- porovnať teplotu varu kvapaliny za
rôznych fyz. podmienok
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Ochrana
života
a zdravia
- ortuťový
teplomer
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti
Poznámky
Interpersonálne
- podieľať sa na
práci v
tíme
- kooperovať
- akceptovať
skupinové
rozhodnutia
Komunikačné:
- získať a
spracovať
informácie
z pozorovania
vonkajších javov
Premena plynu na kvapalinu
Kondenzácia
Modelovanie dažďa
Topenie
Tuhnutie
Topenie a tuhnutie
Komunikačné:
- vedieť nájsť,
získať a spracovať
informácie z
odbornej literatúry
a iných zdrojov
Čo sme sa naučili
Projekt 2
Meteorologické pozorovania
vysvetliť jav kondenzácie
- vysvetliť pojem rosný bod
- hľadať jav v bežnom živote, v
technickej praxi
-navrhnúť experiment, ktorý by
demonštroval rosný bod a následne ho
realizovať
- opísať kolobeh vody v prírode
- modelovať vznik dažďa
- rozumieť vzniku a škodlivosti kyslých
dažďov
-upevniť nadobudnuté vedomosti z
tematického okruhu
- vysvetliť javy topenia a tuhnutia
upevniť nadobudnuté vedomosti z
tematického okruhu
-odmerať zmeny teploty v pravidelných
časových intervaloch pri topení
- zaznamenať merania do tabuľky
- spracovať namerané hodnoty formou
grafu (PC)
- prezentovať výsledky pozorovania a
merania
Environmentálna
výchova
-problém kyslého
dažďa
Mediálna výchova
-kriticky zhodnotiť
informácie z
hľadiska ich
správnosti a presnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti
Poznávacie
(kognitívne)
- odhadnúť
výslednú teplotu
po výmene tepla
- analyzovať
záznamy z meraní
- pokusom dokázať
svoje tvrdenie
Predstavy o teple
Šírenie tepla
Výmena tepla medzi horúcou
a studenou vodou
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie
- formulovať svoj
Výmena tepla medzi kovmi a vodou
Ako meriame teplo
názor
a argumentovať
Výmena tepla
- prezentovať
výsledky
pozorovania
a merania
Látka a teplo
Výpočet tepla
Teplo a premeny skupenstiev
Skupenské teplo topenia sa ľadu
- uviesť príklady používania pojmu v
bežnom živote
-uviesť príklady, ako možno zvýšiť
telesu teplotu
- uvedomiť si významový rozdiel medzi
pojmami teplo a teplota
-vedieť roztriediť vybrané látky na
tepelné vodiče a tepelné izolanty
-navrhnúť spôsob zostrojenia
kalorimetra z jednoduchých pomôcok
odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi horúcou a
studenou vodou
dodržať podmienky platného
experimentu
-zaznamenať výsledky pozorovania a
merania do
tabuľky
-prezentovať výsledky pozorovania a
merania
-tvoriť nové informácie z meraní
-spoznať teplo ako fyzikálnu veličiny
-definovať hmotnostnú tepelnú kapacitu
ako dôležitú charakteristiku každej látky
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Mediálna výchova
- kriticky zhodnotiť
informácie z hľadiska
ich správnosti a
presnosti
Tvorba projektu a
prezentačné
schopnosti
Environmentálna
výchova
- šetríme energiou
Finančná
gramotnosť
- výpočet spotreby
energie a možnosti
zníženia spotreby
energie
Teplo a využiteľná energia
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať s
porozumením texty
úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
- nájsť si vlastný
štýl učenia
Intrapersonálna
- ohodnotiť vlastnú
prácu a prácu
druhých
Energetická hodnota potravín
Tepelný motor a parný stroj
Spaľovacie motory
Čo sme sa naučili
- opísať technologické postupy, napr.
spôsob stanovenia energetickej hodnoty
potravín spaľovaním
· získať informácie o energetickej
hodnote potravín
· vysvetliť princíp činnosti tepelných
spaľovacích motorov
· posúdiť negatívne vplyvy tepelných
spaľovacích motorov na životné
prostredie a spôsoby ich eliminácie
Mediálna výchova
-kriticky zhodnotiť
informácie z
hľadiska ich
správnosti a presnosti
Globálne
vzdelávanie
Ochrana života
a zdravia
- energetická hodnota
potravín
Environmentálna
výchova
- spaľovacie motory
8. ročník
Predmet: Fyzika
Poznávacie
(kognitívne)
- dokázať
tvrdenie
experimentom
- aplikovať
poznatky do
praxe
Komunikačné:
- prezentovať
výsledky
pozorovania
a merania
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
Interpersonálne
- podieľať sa na
práci v skupine
Tematický
celok
Obsahový štandard
Slnečné žiarenie, svetlo a teplo
Zdroje svetla
Rozklad svetla
Skúmanie vlastností svetla
Cieľ a
kompetencie
Skladanie farebných svetelných lúčov
Absorpcia svetla
Výkonový štandard
- opísať slnečné žiarenie ako zdroj
svetla a tepla
- uviesť príklady premeny
slnečnej energie na tepelnú
a elektrickú energiu a uviesť
príklady využitia v bežnom
živote
-popísať zdroje svetla a rozdeliť ich na
teplé, studené a uviesť príklady
- navrhnúť jednoduchý experiment na
premenu svetla na teplo
- porovnať zdroje svetla – Slnko,
žiarovka
- navrhnúť experiment na dôkaz
priamočiareho šírenie sa svetla
- opísať absorbovanie a odraz farieb
spektra od bieleho povrchu a farebných
povrchov
-opísať skladanie farieb
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Ochrana života a
zdravia
Dopravná výchova
- pozorovať svoje
okolie
- vyhodnocovať
situáciu z hľadiska
bezpečnosti
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede
Poznámky
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
Interpersonálne
- podieľať sa na
práci v skupine
Intrapersonálne
- vytvárať si
vlastný
hodnotový
systém
Zákon odrazu svetla
Odraz a lom svetla
Zobrazovanie rovinným zrkadlom
Odraz svetla na guľových zrkadlách
Zobrazovanie guľovými zrkadlami
Zákon lomu svetla
Šošovky
Optické klamy
Zobrazenie spojkou
Zobrazenie
Rozptylkou
Optické vlastnosti oka
Chyby oka. Okuliare
Praktické využitie šošoviek
Odraz a lom svetla
Poznávacie
(kognitívne)
- porovnať
výsledky zistení,
identifikovať
zhodné
a rozdielne znaky
- dokázať
tvrdenie
experimentom
Projekt 1
Prezentácia projektov
Zostrojenie jednoduchého zariadenia
na rozklad svetla
- vysvetliť zákon odrazu svetla navrhnúť
experiment na dôkaz platnosti zákona
odrazu svetla
- uviesť vlastnosti obrazu predmetu
v rovinnom zrkadle
-popísať guľové zrkadlá, rozdelenie,
vlastnosti a využitie v bežnom živote
- navrhnúť experiment na dôkaz
platnosti zákona lomu svetla
- definovať šošovky, rozdelenie
a význam
- definovať čo je to optický klam,
vyhľadať na internete a v literatúre
optické klamy, vytvoriť prezentáciu
- znázorniť graficky zobrazenie
predmetu spojkou
- znázorniť graficky zobrazenie
predmetu rozptylkou
- popísať optické vlastnosti oka
- vysvetliť princíp použitia okuliarov pri
odstraňovaní chýb oka
- získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
-vytvoriť návrh zariadenia na rozklad
svetla
- tvorivo využívať poznatky na
vypracovanie projektu
- správne citovať zdroje informácií
- prezentovať a obhájiť svoju prácu
v triede
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Rozvíjať schopnosť
kooperovať
v skupine
- organizovať prácu
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT pri
získavaní
a spracúvaní
informácii a pri
prezentácii vlastnej
práce
- vyjadriť sa
verbálne aj písomne
Telesá pôsobia na seba silou
Deformačné účinky sily. Meranie sily
Gravitačná sila a hmotnosť telesa
Skladanie síl rovnakého smeru
Skladanie síl opačného smeru
Skladanie dvoch rôznobežných síl
Sila
Poznávacie
(kognitívne)
- rozvíjať
abstraktné
myslenie
- čítať
s porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Komunikačné
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
Interpersonálne
Otáčavé účinky sily
Rovnovážna poloha páky
Ťažisko telesa a jeho určenie
Tlaková sila.
Tlak v kvapaline. Atmosférický tlak.
Projekt 1
Archimedes. Archimedov zákon
- opísať ako pôsobia na seba
Telesá
- riešiť jednoduché výpočtové úlohy
s využitím vzťahu pre výpočet sily
- vysvetliť vybrané javy z bežného života
súvisiace so skladaním síl
- podieľať sa na práci v tíme
- riešiť jednoduché výpočtové úlohy
- vysvetliť vybrané javy z bežného života
súvisiace s pôsobením tlakovej sily
- vysvetliť spôsob merania sily
silomerom
- stanoviť rozsah merania daným
silomerom
vybrať pre dané meranie vhodný silomer
- určiť chyby merania silomerom
- zostrojiť graf lineárnej závislosti
gravitačnej sily a hmotnosti telesa
určiť ťažisko vybraných telies
-spoznať život Archimeda, jeho objavy
a zákony nielen fyzikálne...
Mediálna výchova
Globálne
-kriticky zhodnotiť
vzdelávan
informácie z
ie
hľadiska ich
správnosti a presnosti
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
(DEJ, MAT, OBN)
Opisujeme pohyb telesa
Dráha pohybu a jej závislosť od času
Rýchlosť pohybu telesa a jej meranie
Pohyby rovnomerné a nerovnomerné
Pohyb
Komunikačné
- zaznamenať
výsledky
pozorovania
a merania do
tabuľky
- spracovať
namerané
hodnoty formou
grafu
Interpersonálne
- kooperovať
v skupine
- akceptovať
skupinové
rozhodnutia
Priemerná rýchlosť nerovnomerného
pohybu
Projekt 2
Rýchlosť pohybu
- zostrojiť graf lineárnej závislosti
dráhy od času pre rovnomerný
priamočiary pohyb
- zostrojiť graf konštantnej závislosti
rýchlosti od času pri rovnomernom
priamočiarom pohybe
- čítať údaje z grafu
- riešiť výpočtové úlohy s využitím
vzťahov pre rovnomerný priamočiary
pohyb
- opísať pohyb telies vzhľadom na iné
telesá
- opísať pohyb telies cez pojmy dráha,
čas, rýchlosť
- vedieť klasifikovať pohyby telies
- rozlíšiť okamžitú a priemernú
rýchlosť, vedieť vypočítať priemernú
rýchlosť pohybu telesa
-popísať rýchlosť v našom živote a
živote živých organizmov, (napr.
najrýchlejší živočích,
najpomalší.....rekordy v behu...)
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Rozvíjať schopnosť
kooperovať
v skupine
- organizovať prácu
-tolerovať odlišnosti
jednotlivcov a iných
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT pri
získavaní
a spracúvaní
informácii
- vyjadriť sa
verbálne, písomne
Globálne
vzdelávanie
(BIO, GEO,TEL,
Mat)
- definovať mechanickú prácu,
- uviesť príklady kedy teleso koná prácu
Práca na naklonenej rovine
Výkon
Trenie. Trecia sila a jej meranie
Práca na naklonenej rovine a kladke
Trenie. Trecia sila a jej meranie
Výkon
Koleso, ozubené koleso,
- aplikovať vzťah na výpočet práce
v úlohách
- zaznamenať si údaje z merania
a vypočítať vykonanú prácu
- aplikovať vzťah na výpočet výkonu
v úlohách
- zaznamenať si údaje z merania a určiť
veľkosť trecej sily
- analyzovať situácie, v ktorých sa
prejavujú účinky trenia
-spoznať históriu kolesa, jeho význam
v minulosti a dnes, využitie ozubeného
kolesa v bežnom živote
Trenie
Mechanická práca
Práca. Výkon. Trenie.
Komunikačné
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
Interpersonálne
- kooperovať vo
dvojici, prípadne
v skupine
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT pri
získavaní
a spracúvaní
informácii a pri
prezentácii vlastnej
práce
- vyjadriť sa
verbálne, písomne
Pohybová energia telesa
Polohová energia telesa
Vzájomná premena polohovej
a pohybovej energie telesa
Pohybová a polohová energia
Intrapersonálne
- nadobudnúť
presvedčenie o
tom, že
racionálne
hospodárenie
s energiou je
nevyhnutné pre
zachovanie
zdravého
životného
prostredia
človeka
Zákon zachovania
energie
Projekt 3
Prezentácia projektov
Premena polohovej a pohybovej
energie
- rozlíšiť polohovú a pohybovú energiu
telesa
na jednoduchých príkladoch vysvetliť
vzájomnú premenu rôznych foriem
energie a zákon zachovania energie
- zaujať kladný postoj k opatreniam
vedúcim k úsporám energie
- získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
- popísať premenu polohovej
a pohybovej energie na príkladoch
z bežného života
- tvorivo využívať poznatky na
vypracovanie projektu
prezentovať a obhájiť svoj projekt
v triede
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Rozvíjať schopnosť
kooperovať
v skupine
- organizovať prácu
- tolerovať odlišnosti
jednotlivcov a iných
Zdroje energie
Výhrevnosť paliva
Elektrárne
Netradičné zdroje energie
Energia v prírode, technike a spoločnosti
Poznávacie
(kognitívne)
- zdokonaľovať
sa v klasifikačnej
analýze pri
rozlišovaní javov,
pojmov,
fyzikálnych
veličín, zákonov
Komunikačné
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
- prezentovať
výsledky
- formulovať svoj
názor
a argumentovať
Čísla o spotrebe energie nás varujú
Projekt 4
Prezentácia projektov
Využitie slnečnej energie, alternatívne
zdroje energie
- zaujať kladný postoj k opatreniam
vedúcim k úsporám energie
-popísať palivá z hľadiska výhrevnosti
-zmapovanie elektrární na Slovensku,
vytvorenie prehľadnej správy o typoch
elektrární, o možnosti alternatívnych
zdrojov,
- získavať informácie pre tvorbu
projektu z rôznych zdrojov
- správne citovať zdroje informácií
- tvorivo využívať poznatky na
vypracovanie projektu
- prezentovať a obhájiť svoj projekt
v triede
- chápať energiu a jej zdroje ako
spoločenský fenomén
- posúdiť zdroje energie využiteľné na
Slovensku, popísať alternatívne zdroje
energie
- čítať s porozumením texty zamerané
na odborné problémy
Rozvíjať schopnosť
kooperovať
v skupine
- organizovať prácu
Globálne
vzdelávanie
(mat, chem, fyz, bio)
Environmentálna
výchova
Finančná
gramotnosť
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT pri
získavaní
a spracúvaní
informácii a pri
prezentácii vlastnej
práce
- vyjadriť sa
verbálne aj písomne
9. ročník
Predmet: Fyzika
Obsahový štandard
Magnet a jeho vlastnosti.
Skúmanie vlastnosti magnetu
Komunikačné
- tvoriť nové
informácie z
pozorovania a
experimentálnych
zistení
- vyhľadávať
informácie z
rôznych zdrojov
a prezentovať ich
Poznávacie
(kognitívne)
- porovnať
výsledky zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
Poznávacie
(kognitívne)
- porovnať
výsledky zistení,
identifikovať
zhodné a rozdielne
znaky
- dokázať tvrdenie
experimentom
Tematic
ký
celok
Póly magnetu Magnetizácia látky
Magnetické pole
Zem ako magnet Kompas
Zelektrizovanie telies
Elektrický náboj
Výkonový štandard
-opísať priebeh experimentu
aplikovať vzťah: tvrdenie – dôkaz
-poznať prírodný magnet
-vedieť rozdiel medzi magnetom a
magnetkou
-navrhnúť experiment na overenie
pólov magnetu
-vysvetliť pojmy súhlasné, nesúhlasné
póly
-znázorniť indukčné čiary magnetického
poľa
-vysvetliť princíp určovania svetových
strán kompasom
-pokusom ilustrovať silové pôsobenie
elektrického poľa na zelektrizované
teleso,
Elektrometer
Elektrické pole Siločiary el. pola
Elektrické javy
Cieľ a
kompetencie
Elektrický obvod. Časti elektrického
obvodu
Znázornenie el. obvodu
schematickými značkami
Žiarovka a jej objavenie.
- rozlíšiť pojmy elektrický náboj,
elementárny elektrický náboj.
-použiť elektrometer na určenie
elektrického poľa,
-poznať časti elektrometra
-graficky znázorniť elektrické pole
siločiarami medzi dvoma zelek. telesami,
rovnorodé el. pole
- poznať schematické značky: žiarovka,
cievka, batéria, spínač
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Poznámky
Rozvíjať schopnosť
kooperovať
v skupine
- organizovať prácu
- tolerovať odlišnosti
jednotlivcov a iných
Dopravná výchova:
- pozorovať svoje
okolie
- využiť kompas
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Finančná
gramotnos
ť
- spotreba
el.energie
pri
klasickej
a úspornej
žiarovke
Komunikačné:
- zapísať prehľadne
údaje pri riešení
úloh
- prezentovať
výsledky
pozorovania a
merania
- tvoriť nové
informácie
Interpersonálne:
- podieľať sa na
práci v skupine
- rešpektovať
pravidlá pri práci s
elektrickými
spotrebičmi
Sériové, paralelné zapojenie žiaroviek
Porovnanie jasu
žiaroviek v sériovom zapojení
-zakresliť elektrický obvod pomocou
schematických značiek
· zapojiť elektrický obvod podľa schémy
-odmerať veľkosť elektrického prúdu
a elektric. napätia na žiarovke v sériovo
zapojenom elektrickom obvode
- porovnať sériové a paralelné
zapojenie žiaroviek
- poznať elektrické vodiče a elektrické
izolanty
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT pri
získavaní
a spracúvaní
informácii a pri
prezentácii vlastnej
práce
- vyjadriť sa verbálne
aj písomne
- určiť smer elektrického prúdu v
elektrickom obvode.
- aplikovať vzťah pre výpočet
elektrického prúdu, použiť jednotky
el.prúdu
- merať veľkosť el.prúdu v elektrickom
obvode
- vysvetliť čím je určené napätie,
používať značku a jednotku napätia
- aplikovať vzťah pre výpočet
elektrického napätia
- merať veľkosť el.napätia
- poznať zdroje napätia
- používať správnu terminológiu
- poznať zásady bezpečnej práce
- hľadať informácie z viacerých zdrojov
- čítať s porozumením
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti v triede
- pri práci
s elektrickými
spotrebičmi
- poznať zásady
poskytnutia prvej
pomoci pri zasiahnutí
el.prúdom
Elektrické javy
Elektrické vodiče a izolanty z pevných
látok
Elektrický prúd, jeho smer
Meranie veľkosti elektrického prúdu
Elektrické napätie
Elektrický prúd
Poznávacie
(kognitívne)
- zdokonaľovať sa
v klasifikačnej
analýze pri
rozlišovaní javov,
pojmov,
(fyzikálnych
veličín), zákonov
- pracovať s
formálnymi
operáciami pri
hľadaní vzťahov
medzi fyzikálnymi
veličinami
- čítať s
porozumením texty
úloh
Meranie veľkosti elektrického napätia
Zdroje elektrického napätia
Experimentálne odvodenie Ohmovho
zákona
El.odpor. Ohmov zákon
Zostrojenie grafu závislosti
elektrického prúdu od elektrického
napätia
Závislosť odporu na vlast. vodiča
Výsledný odpor rezistorov v obvode
Elektrický odpor
Poznávacie
(kognitívne)
- rozvíjať
abstraktné
myslenie
- grafické
zobrazenie
- zvyšovať úroveň
formálnych
operácií pri
hľadaní vzťahov
medzi fyzikálnymi
veličinami
- čítať
s porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Riešenie úloh
Vedenie el. prúdu v kvapalinách.
Model vedenia elektrického prúdu v
pevných a kvapalných látkach
riešiť jednoduché výpočtové úlohy
s využitím vzťahu pre výpočet el. odporu
- poznať jednotky el. odporu
- poznať vlastnosti vodiča od ktorých
závisí el. odpor
- graficky znázorniť závislosť
prúdu od napätia
- aplikovať vzťah pre výpočet
el.odporu
- riešiť úlohy na praktické zapájanie
elektrických obvodov a merania v nich
- riešiť jednoduché výpočtové úlohy
s využitím vzťahu pre výpočet el odporu
- poznať roztoky, ktorými prechádza el.
prúdu
- experimentálne overiť prechod el.
prúdu v roztokoch
- vedieť pozorovať javy
sprevádzajúce experiment,
- vyhodnotiť ich a zaznamenať
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti
- pri laboratórnej
práci
El.práca, el. energia
-aplikovať vzťah pre výpočet elektrickej
práce, elektrického príkonu.
- použiť jednotky výkonu a práce.
Elektrická energia a jej využitie
Komunikačné:
- zapísať prehľadne
údaje pri riešení
úloh
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
Interpersonálne:
- kooperovať vo
dvojici, prípadne
v skupine
Intrapersonálne:
- nadobudnúť
presvedčenie o
tom, že racionálne
využívanie zdrojov
je dôležité
Elektrický príkon
- poznať rôzne druhy energie,
Elektrická energia a jej premeny
- vedieť vymenovať časti elektromotora
a ich funkcie
Elektromotor
- vedieť klady a zápory používania
spotrebičov
Elektrické spotrebiče v domácnosti
- rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri
práci s elektrickými spotrebičmi
Bezpečnosť pri práci s elektrickými
spotrebičmi
- používať správnu terminológie
Dodržiavanie zásad
bezpečnosti pri práci
s elektrickým
prúdom s ohľadom
na bezpečnosť
a zdravie seba aj
ostatných
Finančná
gramotnosť
- spotreba energie v
domácnosti
Environmentálna
výchova
Čo s elektro odpadom?
- recyklovanie
elektroodpadu
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať
s porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Komunikačné:
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
História astronómie
Ako vznikol vesmír
Vývoj predstáv o vesmíre
Slnko a slnečná sústava
Otáčanie Zeme okolo osi
Hviezdy a galaxie
Planéty
Zhrnutie tematického celku
Astronómia
Prezentácia projektov
- opísať názor na vznik vesmíru Big
Bang a jeho ďalší vývoj
- opísať geocentrický a heliocentrický
model vesmíru.
- opísať slnečnú sústavu a vyhľadať
údaje o telesách slnečnej sústavy
z MFCHT
- vysvetliť príčinu otáčania Zeme
a planét okolo Slnka, otáčania okolo ich
osí a dôsledky tohto otáčania
- opísať vznik , zánik a život hviezd.
- charakterizovať galaxiu a Mliečnu
dráhu. orientovať sa v krajine a na
oblohe pomocou známych súhvezdí.
- rozdeliť planéty na vnútorné
a vonkajšie, vedieť charakterizovať
planéty
- urobiť záznam z dlhodobejšieho
pozorovania Mesiaca
- využiť tvorivo poznatky na
vypracovanie projektu
- prezentovať projekty
Rozvíjať schopnosť
kooperovať
v skupine
- organizovať prácu
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT pri
získavaní
a spracúvaní
informácii a pri
prezentácii vlastnej
práce
- vyjadriť sa verbálne
aj písomne
Mediálna výchova
-analyzovať a
zhodnotiť informácie
z médií
CHÉMIA
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
0
0
0
6. ročník
0
0
0
7. ročník
1
1
2
8. ročník
1
1
2
9. ročník
2
0
2
Spolu:
4
2
6
Charakteristika učebného predmetu:
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumie
zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote.
Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.
Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie
spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si
základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
Ciele učebného predmetu:
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u
žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k
splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.
Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s
odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh.
V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov
(odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály.
Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k
formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj
osvojenie dôležitých manuálnych zručností.
Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické
aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú
úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.
Ďalšie ciele:
Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba
mechanické odrecitovanie definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom
kontexte.
Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa
skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné
rozdiely medzi kovmi a nekovmi).
Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších javov
Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za
určitých okolností je daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).
Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý
experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých
veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny). Kvantitatívny popis – žiak vie
vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť
hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť
príklady aplikácie určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej
činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska (napr. vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k zimnému posypu ciest).
Kľúčové kompetencie:
a) Kompetencie kognitívne – poznávacie – prírodovedná gramotnosť
používať kognitívne operácie
aplikovať model empirického poznávania
rozvíjať abstraktné myslenie upevňovaním vzťahu reálne meranie – grafické zobrazenie
aplikovať poznatky pri riešení problémov v bežnom živote
tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte
formulovať a riešiť problémy, používať stratégie riešenia
nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine
b) Kompetencie na riešenie problémov
 analyzovať vybrané problémy













aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh
používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh
využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh
vedieť posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy
zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy
logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh
c) Kompetencie komunikačné
 vyhľadávať a spracovať informácie
 zaznamenať pozorovania a merania do grafu a tabuľky
 pokusom ilustrovať vybrané vlastnosti jednotlivých chemických látok
 spracovať namerané hodnoty formou grafu a tabuľky ( PC )
 prezentovať výsledky pozorovania a merania
 formulovať svoj názor a argumentovať
 podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu
 argumentovať a diskutovať počas prezentácie projektu
d) Kompetencie interpersonálne (sociálne)
 kooperovať vo dvojici, prípadne v skupine
 akceptovať názory druhých, vykonávať skupinové rozhodnutia
 tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných
 diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme
e) Kompetencie intrapersonálne (sociálne)
 schopnosť sebaregulácie
 vytvárať si vlastný systém hodnôt
 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti
f) Kompetencie pracovné - manuálne
 schopnosť plánovať činnosti pri realizácii experimentov
 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach
 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Stratégie vyučovania:
Na splnenie cieľov vyučovania chémie je dôležitý správny výber vyučovacích metód a organizačných foriem práce v závislosti od obsahu učiva, cieľov
vyučovacej hodiny, osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. Z motivačných metód, ktoré sa dajú využiť najmä na úvod vyuč. hodiny, je dôležité
motivačné rozprávanie, rozhovor, demonštrácia, experiment.
V expozičnej časti hodiny sa využíva rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštrácia obrazov, modelov, chem. látok. V chémii je veľmi dôležité
pozorovanie, experimentovanie (žiacky pokus, demonštračný pokus) a problémové metódy rozvíjajúce logické a tvorivé myslenie. Na získavanie nových
informácií sa využíva práca s knihou, textom, tabuľkami, obrázkami, schémami, IKT. Dôležitá je samostatná práca, ale aj práca vo dvojiciach, príp. skupinová
práca, ktorá žiakov aktivizuje, učí spolupracovať, rozvíja spoluzodpovednosť za pracovné výsledky, umožňuje žiakom prezentovať výsledky svojej aj
skupinovej práce. Na opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva sa využívajú fixačné metódy. Z organizačného hľadiska sa využíva vyučovacia hodina
(základe aplikačného, diagnostického, fixačného typu), dôležitou súčasťou vyuč. procesu chémie sú laboratórne prác
Hodnotenie predmetu:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011 .
Pri hodnotení žiaka sa prihliada na jeho osobnostný rast, ako zvládol učivo, ako vie využiť získané vedomosti v bežnom živote. Hodnotenie pôsobí na žiaka
motivačne.
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa budú uplatňovať nasledovné formy:
4. Verbálna forma: ústne preverovanie učiva
 zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým štandardom
individuálne skúšanie, frontálne, priebežné, tematické skúšanie (polročné, koncoročné)
5. Písomná forma
 kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom:
a) domácich úloh
b) motivačných a problémových úloh
c) tematických písomných prác
d) didaktických testov (štvrť. polročné, trištvrte a koncoročné testy)
6. Praktické aktivity
 hodnotenie praktických zručností:
e) tvorba a prezentácia referátov
f) tvorba a prezentácia počítačových prezentácií
g) skupinová práca žiakov pri riešení problémových úloh
h) aktivita žiakov počas celého vyučovacieho procesu
Stupnica hodnotenia písomných skúšok :
100 – 90 % výborný
89 – 75 % chválitebný
74 – 50 % dobrý
49 – 30 % dostatočný
29 – 0 % nedostatočný
Predmet: Chémia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Chemické laboratórium
Laboratórny poriadok
Opakovanie učiva 6. ročník
Komunikačné
kompetencie
-tvoriť, prijať a
spracovať
informácie.
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať s
porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Pracovné:
schopnosť
plánovať
a vykonávať
činnosti
Komunikačné
- čítať s
porozumením
texty úloh
· analyzovať
situácie v úlohách
- získavať
informácie
a tvorivo ich
spracovať
- podieľať sa na
práci v skupine
- prezentovať
a obhájiť svoju
prácu
Tematický
celok


Chemické látky a zmesi
Vodný roztok
Metódy oddeľovania zložiek zmesí
Čo sme sa naučili


Voda
Vzduch
Znečistenie ovzdušia

Prezentácia projektov - voda
Prezentácia projektov - vzduch
- poznať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu, základné
piktogramy (napr. žieravina, horľavina)
- poznať telefónne čísla prvej pomoci
- dodržiavať zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu
- poznať laboratórne pomôcky
- rozpoznať chemicky čisté látky,
rôznorodé zmesi, rovnorodé zmesi
(roztoky)
- uviesť príklady základných metód
oddeľovania zložiek zmesí
- vykonať lab. prácu podľa návodu
- vedieť pozorovať javy vyhodnotiť
a interpretovať ich
- vedieť zaznamenať výsledok pokusu
- spoznať najdôležitejšie vlastnosti vody,
Voda
Látky, nevyhnutné pre náš život
Cieľ a
kompetencie
7. ročník
poznať význam a rozdelenie vody pre život
človeka- vysvetliť rozdiely medzi rôznymi
druhmi vôd a poznať možnosti úpravy
a čistenia vôd
- vymenovať hlavné zložky vzduchu,
skleníkové plyny (napr. oxid uhličitý), hlavné
zdroje znečistenia ovzdušia
- poznať význam kyslíka pre živé
organizmy,- poznať príčiny vzniku ozónovej
diery a skleníkového efektu a ich následky
pre našu planétu, význam ozónovej vrstvyvyhodnocovať správy týkajúce sa
znečistenia vzduchu chemickými látkami
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
- používať ochranné
pomôcky
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- vytvárať si vlastný
hodnotový systém
- nájsť si vlastný štýl
učenia
Environmentálna
výchova
- ako šetriť vodouneznečisťovať vodu
a vzduch
Finančná
gramotnosť
- spotreba vody v
domácnosti
Mediálna výchova
-analyzovať správy
týkajúce sa
znečistenia vody
a vzduchu
Tvorba projektov
Poznámky
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať inf.
Intrapersonálne
- regulovať svoje
správanie.
- vytvárať si
vlastný
hodnotový
systém
Pracovnémanuálne:
- plánovať
činnosti
- používať
správne postupy
pri praktických
úlohách
Fyzikálne deje
Chemické deje
Premýšľame a objavujeme
Deje v ľudskom tele.
Chemické reakcie
Zákon zachovania hmotnosti
Premýšľame a objavujeme
Lomonosov. Lavoisier
Chemické zlučovanie
Chemický rozklad
Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
Skúmanie rozkladu peroxidu vodíka
Horenie
Požiar
Hasiace látky
Projekty : Oheň dobrý sluha – zlý pán
Hasenie plameňa
- poznať fyzikálne deje
- vymenovať príklady fyzikálnych dejov
- poznať chemické deje
- vymenovať príklady chemických dejov
- rozlíšiť fyzikálny a chemický dej
- chápať chemickú reakciu ako
chemický dej
- uviesť príklady chemických a
fyzikálnych dejov prebiehajúcich
v ľudskom tele
- chápať chemickú reakciu ako
chemický dej
- rozlíšiť reaktanty a produkty
- slovne zapísať schému
chemickej reakcie
- poznať zákon zachovania hmotnosti
pri chemických reakciách
- spoznať objaviteľov zákona
zachovania hmotnosti , -rozlíšiť na
príkladoch reakcie chemického rozkladu
a chemického zlučovania
- poznať príklady chemického
zlučovania a chemického rozkladu
v bežnom živote
- slovne zapísať schému chemického
zlučovania a chemického rozkladu
-chápať horenie ako chemický dej
- poznať označenie horľavín
chápať požiar ako nežiaduce horenie
- vedieť sa správať v prípade
vypuknutia požiaru
- poznať telefónne číslo
- vysvetliť podstatu hasenia horiacich
látok
- poznať umiestnenie únikových
východov v škole, popísať oheň z
rôznych pohľadov, vypracovať projekty
- vymenovať niektoré hasiace látky
(voda, piesok, oxid uhličitý)
- opísať spôsoby správneho hasenia
konkrétnych látok
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- vytvárať si vlastný
hodnotový systém
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní
informácií
a pri prezentácii
svojej práce,
- vyjadriť sa ústne aj
písomne
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci
s ohňom
Environmentálna
Výchova
- požiare
(SJL,HV,
DEJ,NAV)
Globálne
vzdelávanie
Reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje - poznať reakcie, pri ktorých sa energia
(vo forme tepla) uvoľňuje)
- poznať reakcie, pri ktorých sa energia
(vo forme tepla) spotrebuje s dôrazom
na bežný život
Reakcie, pri ktorých sa teplo
spotrebuje
- vedieť čítať s porozumením
- analyzovať situácie v úlohách
Pracujeme s textom
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie
získavať
informácie
a tvorivo ich
spracovať
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať
s porozumením
texty úloh
- tvorivo využiť
vedomosti pri
práci na projekte
Tvoríme projekt:
Energia ukrytá v uhlí, rope, zemnom
plyne
Zmeny pri chemických reakciách
Čo sme sa naučili
- poznať a popísať vznik uhlia, ropy
a zemného plynu
- zmapovať tieto zdroje a ich výskyt
a ťažbu na Slovensku v minulosti a dnes,
- porovnať ich z hľadiska znečisťovania
prostredia.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Finančná
gramotnosť
-spotreba el. energie
v domácnosti
Environmentálna
výchova
-šetrime energiou
Rýchlosť chemických reakcií
Pomalé a rýchle reakcie v bežnom
živote
Rýchlosť chemických reakcií
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať
s porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Interpersonálne
- akceptovať
skupinové
rozhodnutia.
- tolerovať
odlišnosti iných.
- diskutovať a
viesť diskusiu o
odbornom
probléme
- formulovať svoj
názor
a argumentovať
Premýšľame a objavujeme
Ako ovplyvniť reakcie v ľudskom tele
Vplyv rôznych podmienok na
hrdzavenie
- rozlišovať pomalé a rýchle reakcie
- poznať príklady pomalých a rýchlych
reakcií v bežnom živote
- vedieť zaradiť reakcie medzi pomalé
alebo rýchle
- poznať dôležitosť ovplyvňovania
rýchlosti chemických reakcií v bežnom
živote,
-poznať možnosti ovplyvnenia reakcií
v ľudskom tele, napr. starnutie buniek,
znižovanie teploty pri chorobe, trávenie,
-popísať vplyv rôznych podmienok na
hrdzavenie železa a prakticky overiť
vplyv týchto podmienok
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní
informácií
a pri prezentácii
svojej práce,
- vyjadriť sa ústne aj
písomne
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci
Ako prebiehajú chemické reakcie
Vplyv množstva častíc reaktantov na
rýchlosť chemickej reakcie
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť
chemických reakcií
Komunikačné
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
Intrapersonálne
- regulovať svoje
správanie.
- vytvárať si
vlastný
hodnotový
systém
Využitie v praxi
Premýšľame a objavujeme
Zachráňme planétu od plastov
Čo sme sa naučili
- vedieť, ktoré zrážky častíc spôsobia
chemickú reakciu
- vedieť vymenovať faktory
ovplyvňujúce rýchlosť chemických
reakcií
- vedieť opísať vplyv množstva
reaktantov na rýchlosť chemickej
reakcie
- vymenovať príklady reakcií v bežnom
živote, ktorých rýchlosť regulujeme
množstvom častíc a vedieť ich zdôvodniť
- poznať rozklad plastov ako veľmi
pomalý proces, vyhľadať spôsoby ako
možno plastový odpad znovu využiť,
navrhnúť vlastné riešenia,
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní
informácií
a pri prezentácii
svojej práce,
- vyjadriť sa ústne aj
písomne
Environmentálna
Výchova
- čo s plastovým
odpadom?
Interpersonálne
- kooperovať vo
dvojici,
diskutovať a
viesť diskusiu o
odbornom
probléme.
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Vplyv katalyzátorov na rýchlosť
chemickej reakcie
Využitie v praxi
- vedieť opísať vplyv plošného obsahu
tuhých reaktantov na rýchlosť chemickej
reakcie
vymenovať príklady reakcií v bežnom
živote, ktorých rýchlosť regulujeme
veľkosťou povrchu a katalyzátorom a
vedieť ich zdôvodniť
- vedieť opísať vplyv katalyzátora na
rýchlosť chemickej reakcie
Tvoríme projekt: Katalyzátory
v ľudskom tele
-poznať pojem biokatalyzátor a jeho
význam v ľudskom tele
Vplyvy rôznych faktorov na rýchlosť
chemickej reakcie vápenca s octom



Čo sme sa naučili
- poznať pomôcky používané pri
laboratórnej práci
- vykonať prácu podľa návodu
Prezentácia projektov
- prezentovať svoju prácu vyjadriť sa
ústne aj písomne
- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
- zaznamenať výsledok pokusu,
Environmentálna
výchova
- vysvetliť pojmy, vzťahy, fakty,
Mediálna výchova
- analyzovať texty z
médií
Vplyv veľkosti povrchu tuhého
reaktantu na rýchlosť chemickej
reakcie
Využitie v praxi
Skúmanie vplyvu rôznych látok na
rýchlosť chem. rozkladu látok
Čo sme sa naučili
Zhrnutie učiva
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať
s porozumením
texty úloh
Pracovnémanuálne:
- plánovať
činnosti
- používať
správne postupy
pri praktických
úlohách
Environmentálna
výchova
- katalyzátory v
autách
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT
- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich
- vedieť zaznamenať výsledok pokusu
-používať správnu terminológiu
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Predmet: Chémia
Komunikačné
kompetencie
-tvoriť, prijať a
spracovať
informácie.
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať s
porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Tematick
ý celok
Obsahový štandard
Chemické laboratórium
Opakovanie učiva 7. ročník
Cieľ a
kompetencie
8. ročník
Chemické látky a zmesi
Chemické reakcie
Vplyv látok na rýchlosť chemickej
reakcie
Čo sme sa naučili
Výkonový štandard
-poznať laboratórny poriadok
a laboratórne sklo
- vysvetliť zloženie látok,
- rozlíšiť chemickú látku a zmes
- uviesť príklady chemickej látky
a zmesi
- vysvetli, čo sú to chemické reakcie,
reaktanty, produkty
-uviesť aké faktory ovplyvňujú rýchlosť
chemickej reakcie
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
- používať ochranné
pomôcky
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- vytvárať si vlastný
hodnotový systém
- nájsť si vlastný štýl
učenia
Poznámky
Komunikačné:
-vyhľadať
informácie
z tabuliek
zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
Chemické prvky a zlúčeniny
Atómy a chemické prvky
Demokritos
Názvy a značky chemických prvkov
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať
s porozumením
texty úloh
Molekuly a chemické zlúčeniny
Zloženie látok
Ióny
Chemické vzorce a oxidačné číslo
Chemická väzba
Hľadáme súvislosti – chemická väzba
- vysvetliť zloženie látok,
- rozlíšiť prvky a zlúčeniny,
- opísať stavbu atómu,
-spoznať život Demokrita, jeho filozofiu
a vývoj názorov o zložení atómov,
- poznať označenie elektrického náboja
protónov, elektrónov, neutrónov,poznať slovenské názvy a značky
chemických prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca,
Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, Mn,
N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si, Zn,
- zapísať a prečítať vzorce
dvojatómových a viacatómových
molekúl (napr. H2, O2, Cl2, CO2, H2O),
- určiť druh a počet atómov v
konkrétnom príklade molekuly,
- zapísať a vysvetliť vznik iónov z
atómov,
- vysvetliť vznik chemickej väzby v
látkach H2, NaCl,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- vytvárať si vlastný
hodnotový systém
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní
informácií
a pri prezentácii
Komunikačné
-tvoriť, prijať a
spracovať
-tvorivo využiť
vedomosti pri
práci na projekte
Intrapersonálne
- regulovať svoje
správanie.
- vytvárať si
vlastný
hodnotový
systém
Periodická sústava prvkov
Periodický zákon
D.I. Mendelejev.
Kovy, polokovy a nekovy
Chemické prvky
Významné biogénne prvky
Vodík
Príprava a dôkaz vodíka
Kyslík
Čo sme sa naučili
Pôvod názvov chemických prvkov
Chemické prvky
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie.
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
Poznávacie –
kognitívne
-čítať s
porozumením
texty úloh
-analyzovať
situácie v
úlohách
Intrapersonálne:
- regulovať svoje
správanie.
Prezentácia projektov
Železo
Alkalické kovy
- vytvárať štruktúru poznatkov
- poznať význam objavu periodickej
sústavy prvkov
-spoznať života D. I. Mendelejeva
a jeho objave periodického zákona
- určiť počet radov a stĺpcov v
periodickej tabuľke prvkov (1. – 18.),
- vedieť určiť umiestnenie (perióda a
skupina) konkrétneho prvku na základe
hodnoty protónového čísla,
-poznať vlastnosti kovov, nekovov,
polokovov
- zapísať protónové číslo atómov,
- uviesť význam katiónov sodíka,
draslíka, horčíka, vápnika a železa pre
ľudský organizmus a ich potravinové
zdroje,
- vymenovať základné vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a
použitie vodíka,
-vymenovať základné vlastnosti
(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a
použitie kyslíka,
- vyhľadať informácie z viacerých
zdrojov, spracovať ich a vhodne
prezentovať
- zistiť pôvod názvu vybraného
chemického prvku, poznať jeho
objaviteľa, vlastnosti, použitie,
-prezentovať pred triedou
- poznať význam železa v priemysle,
- poznať železo ako biogénny prvok
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
- používať ochranné
pomôcky
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní
informácií
a pri prezentácii
svojej práce,
- vyjadriť sa ústne aj
písomne
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
Poznávacie
(kognitívne)
-používať
kognitívne
operácie
formulovať a
riešiť problémy,
-používať
stratégie riešenia
-tvorivo využiť
vedomosti pri
práci na projekte
Voda
Voda z rôznych pohľadov
Oxidy
Názvoslovie oxidov
Interpersonálne
- kooperovať vo
dvojici, prípadne
v skupine
- akceptovať
skupinové
rozhodnutia.
- diskutovať a
viesť diskusiu o
odbornom
probléme
Najvýznamnejšie oxidy
Kyseliny
Reakcia kovu s kyselinou
Chemické zlúčeniny
Intrapersonálne
- regulovať svoje
správanie.
- vytvárať si
vlastný
hodnotový
systém
Oxid siričítý
- poznať fyzikálne a chemické vlastnosti
vody, porovnať minerálnu a destilovanú
vodu, poznať význam vody
-poznať význam a vlastnosti vody
z rôznych pohľadov, z pohľadu biológie,
fyziky, voda v ľudovej slovesnosti, v
náboženstve...
- určiť oxidačné čísla atómov prvkov v
oxidoch,
- vedieť aplikovať pravidlá tvorby
vzorcov a názvov oxidov, kyselín a
hydroxidov
- vedieť názvy a vzorce CO, CO2,
N2O5, SO2, SO3, CaO, HCl, HNO3,
H2SO4, H2CO3, NaOH, KOH,
Ca(OH)2, NaCl, NaNO3, CuSO4,
CaCO3,význam, použitie
-poznať vlastnosti a význam(pozitívny aj
negatívny, )zistiť kto je najväčším
producentom a navrhnúť riešenia ako
jeho množstvo vo vzduchu znížiť
- poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou
spôsobujú kyslé daţde, a príčiny vzniku
uvedených oxidov (oxidy síry a dusíka),
- pomenovať ióny, ktoré vzniknú
reakciou HCl s vodou
- popísať reakciou kyseliny s kovmi,
pozorovať a zaznamenať výsledok
pokusu
- poznať výskyt a funkciu kyseliny
chlorovodíkovej v ľudskom organizme
- poznať vplyv kyslých dažďov na
životné prostredie, možnosti obmedzenia
ich vzniku,
- pomenovať ióny, ktoré vzniknú
reakciou NaOH s vodou
- zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku
NaCl v potrave pre ľudský organizmus,
Environmentálna
výchova
- ochrana vôd
Globálne
vzdelávanie
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
- využívať IKT
pri získavaní
a spracúvaní
informácií
a pri prezentácii
svojej práce,
- vyjadriť sa ústne aj
písomne
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyslíkaté kyseliny
Najvýznamnejšie kyseliny
Hydroxidy
Zloženie a vlastnosti hydroxidov
Najvýznamnejšie hydroxidy
Soli
Najvýznamnejšie soli
Uhličitan vápenatý – vápenec
Meranie pH rôznych látok
Chemické zlúčeniny:
Poznávaciekognitívne
-myslieť tvorivo a
uplatniť jeho
výsledky
-porovnať
záznamy
z pozorovaní
pokusov vysvetliť
ich
Komunikačné
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
Pracovnémanuálne:
- plánovať
činnosti
- používať
správne postupy
pri praktických
Domáce indikátory
Zmeny sfarbenia prírodných farbív v
kyslom a zásaditom prostredí
- poznať výskyt a funkciu kyseliny
chlorovodíkovej v ľudskom organizme
-poznať kyslíkaté kyseliny
- poznať vplyv kyslých dažďov na
životné prostredie, možnosti obmedzenia
ich vzniku,
- pomenovať ióny, ktoré vzniknú
reakciou NaOH s vodou
- zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku
NaCl v potrave pre ľudský organizmus,
-vymenovať najvýznamnejšie soli
- poznať príklady využitia
solí v bežnom živote
-poznať vlastnosti, význam, vznik
vápencových útvarov, krasových javov,
vznik a odstránenie vodného kameňa
- vedieť prakticky použiť rôzne druhy
indikátorov a určiť pH rôznych látok
- zaznamenať výsledok pokusu,
- poznať spôsob ako si vyrobiť
a otestovať vlastný domáci indikátor
- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť ich
- zaznamenať výsledok pokusu,
Environmentálna
výchova
-kyslé dažde
Ochrana života
a zdravia
- vplyv chemických
látok na ľudský
organizmus
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
(geo,dej, fyz)
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Globálne
vzdelávanie
Pracovnémanuálne:
- plánovať
činnosti
- používať
správne postupy
pri praktických
Chemické reakcie
Chemické rovnice
Neutralizácia
Neutralizácia v bežnom živote a tele
človeka
Neutralizácia
Reakcia kyseliny a zásady
Chemické reakcie
Redoxné reakcie
Redoxné reakcie v bežnom živote
Hľadáme súvislosti
Príprava oxidu meďnatého
Projekty
Zhrnutie učiva
Komunikačné
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie
Kognitívnepoznávacie
-používať
kognitívne
operácie
formulovať a
riešiť problémy, používať
stratégie riešenia
Čo sme sa naučili
- vysvetliť čo je to chemická reakcia,
reaktant, produkt,
- vysvetliť zákon zachovania hmotnosti
- správne určiť stechiometrické
koeficienty
- vedieť upraviť chemické rovnice
- opísať neutralizáciu ako chemickú
reakciu kyseliny HCl s NaOH a zapísať
chemickou rovnicou
-popísať a poznať možnosti využitia
neutralizácie v bežnom živote(medicína,
poľnohospodárstve, čistenie odpad. vôd)
- vedieť prakticky určiť, či je roztok
kyslý, neutrálny alebo zásaditý,
- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
- zaznamenať výsledok pokusu,
- pomenovať dej, pri ktorom sa
oxidačné číslo atómu zvyšuje, pri ktorom
sa oxidačné číslo atómu znižuje,
- uviesť príklady priebehu oxidačnoredukčných reakcií
-poznať príklady redoxných reakcií v
bežnom živote
- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
- zaznamenať výsledok pokusu,
- prezentovanie projektov
Ochrana života
a zdravia
- vplyv chemických
látok na ľudský
organizmus
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Predmet: Chémia
Opakovanie učiva 8.ročník
Komunikačné
kompetencie
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie.
Poznávacie
(kognitívne)
· čítať s
porozumením
texty úloh
· analyzovať
situácie v úlohách
Komunikačné
- zapísať
prehľadne
Pracovné –
manuálne:
- plánovať
činnosti
- používať
správne postupy
pri praktických
Tematický
celok
9. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zloženie látok
- vysvetliť pojmy: atóm, molekula, prvok,
zlúčenina,
Chemické zlúčeniny
-rozdeliť chemické zlúčeniny
na dvojprvkové, trojprvkové,
-tvoriť názvy a vzorce chemických zlúčenín
Názvoslovie chemických zlúčenín
Chemické reakcie
Chemické rovnice
-zapísať chemickú reakciu pomocou značiek a
vzorcov
- upraviť chemickú rovnicu pomocou
stechiometrických koeficientov
Látkové množstvo
- porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych
prvkov
- vypočítať molovú hmotnosť zlúčenín zo
známych molových hmotností atómov prvkov
tvoriacich zlúčeninu
- vypočítať látkové množstvo látky, ak je
zadaná hmotnosť látky a molová hmotnosť
látky
- vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na
prípravu roztoku s určitou hmotnosťou a
hmotnostného zlomku zložky roztoku,
- vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky
potrebnej na prípravu roztoku s určitým
objemom a koncentráciou látkového množstva
Molová hmotnosť
Zloženie roztokov
Látková koncentrácia
Chemické výpočty
Cieľ a
kompetencie
Látková koncentrácia
Príprava roztokov určitého
zloženia
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- vytvárať si vlastný
hodnotový systém
- nájsť si vlastný štýl
učenia
Ochrana života
a zdravia
- pri práci
s roztokmi kyselín
a zásad
Environmentálna
výchova
- upozorniť na to ako
likvidujeme roztoky
nebezpečných
chemických látok
Poznámky
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie.
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
Rozdelenie organických zlúčenín
Organické zlúčeniny
Poznávacie –
kognitívne
- čítať s
porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Organická chémia, organické
zlúčeniny
Komunikačné
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
- formulovať svoj
názor a
argumentovať
Dôkazy prvkov v organických
zlúčeninách
Ochrana života
a zdravia:
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
- používať ochranné
pomôcky
- vedieť rozdeliť uhľovodíky podľa druhu
uhlíkového reťazca a typu chem. väzieb v
molekulách,
- vedieť charakterizovať a vytvoriť rôzne typy
vzorcov uhľovodíkov
- poznať typ väzby medzi atómami v alkánoch,
alkénoch a alkínoch,
- napísať vzorce uhľovodíkov
opísať vlastnosti , výskyt a použitie metánu,
etánu, propánu, butánu, eténu, etínu a
benzénu, - poznať použitie propán-butánovej
zmesi a
- vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí pri
unikaní tejto zmesi
- vymenovať produkty horenia uhľovodíkov,
- opísať polymerizáciu na
príklade vzniku polyetylénu z eténu,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- vytvárať si vlastný
hodnotový systém
Ochrana života
a zdravia
pri práci s propánbutánovou zmesou
Ochrana života
a zdravia
- ako pracovať
s prchavými látkami,
benzínom,
Environmentálna
výchova
- doprava a životné
prostredie,
- poukázať na
dôležitosť
organických látok
z hľadiska výživy
Typ reťazca a väzby v organických
zlúčeninách
Klasifikácia uhľovodíkov
Typy vzorcov organických
zlúčenín
Alkány
Názvoslovie alkánov
Alkény
Alkíny
Uhľovodíky
- vedieť uviesť význam organickej chémie,
- vedieť vysvetliť rozdiely medzi organickými
a anorganickými zlúčeninami,
- uviesť rozdelenie org. zlúčenín
- vedieť popísať experimentálny dôkaz
prítomnosti uhlíka, vodíka a
dusíka v organických
zlúčeninách,
- vedieť charakterizovať organické zlúčeniny
z hľadiska zloženia a štruktúry (4-väzbovosť
uhlíka, druhy uhlíkových reťazcov, väzby )
Cykloalkány
Arény
- vedieť vymenovať a charakterizovať
surovinové zdroje uhľovodíkov (ropa, uhlie,
zemný plyn) a vedieť
- uviesť ich priemyselné spracovanie
a využitie
Zdroje uhľovodíkov
Uhľovodíky
Benzín
Pojem a klasifikácia derivátov
uhľovodíkov
Práce s modelmi organických
zlúčenín
Halogénderiváty
Halogénderiváty - ochrana
ozónovej vrstvy
Deriváty uhľovodíkov
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať
s porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Komunikačné
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
Interpersonálne
- kooperovať vo
dvojici,
Poznávacie
(kognitívne)
- čítať
s porozumením
texty úloh
- analyzovať
situácie v úlohách
Komunikačné
- zapísať
prehľadne údaje
pri riešení úloh
- vyhľadávať
informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi
Hydroxyderiváty alkoholy
Fenoly
Vlastnosti hydroxyderivátov
- vymenovať druhy benzínu, ktoré sa v
súčasnosti u nás používajú
- vysvetliť súvislosť medzi oktánovým číslom
benzínu a jeho kvalitou,
- vymenovať plynné latky, ktorými prispieva
automobilová doprava k znečisťovaniu
ovzdušia,
- vedieť definovať jednotlivé deriváty
uhľovodíkov,
- vedieť vytvoriť modely vybraných
organických zlúčenín a zapísať ich sumárnym,
štruktúrnym a racionálnym vzorcom,
- definovať halogénderiváty, význam, použitie
- vedieť vysvetliť vplyv freónov a halónov
na životné prostredie
- vedieť charakterizovať alkoholy - metanol,
etanol, popísať ich vlastnosti a použitie
s dôrazom na negatívny vplyv na človeka
- vedieť definovať fenoly
- vedieť zapísať reakčnou schémou oxidáciu
alkoholov,
- vedieť vysvetliť vplyv prchavých látok
a alkoholov na ľudský organizmus,
Ochrana života
a zdravia
- dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci,
- ako pracovať
s prchavými látkami,
benzínom,
Finančná
gramotnosť
- spotreba benzínu
Environmentálna
výchova
- doprava a životné
prostredie,
-ropné havárie a ich
dopad na životné
prostredie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Environmentálna
výchova
ohrozenie ozónovej
vrstvy
Mediálna výchova
- Interpretovať
a analyzovať texty
z médií
Globálne
vzdelávanie:
(Geo, Chem, Fyz)
Ochrana života
a zdravia
- vplyv alkoholu na
človeka
Karbonylové zlúčeniny
Karboxylové
kyseliny
Soli karboxylových kyselín
Deriváty uhľovodíkov
Interpersonálne
- kooperovať vo
dvojici,
prípadne
v skupine
- akceptovať
skupinové
rozhodnutia.
- tolerovať
odlišnosti iných.
Komunikačné:
- diskutovať a
viesť diskusiu o
odbornom
probléme
- formulovať svoj
názor a
argumentovať
Kyselina octová a jej vlastnosti
Zhrnutie učiva
- vedieť charakterizovať aldehydy, uviesť
vlastnosti najjednoduchších aldehydov formaldehydu a acetaldehydu
- poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov
farieb a rozpúšťadiel ako nebezpečných
odpadov
- vedieť definovať ketóny a popísať vlastnosti
a negatívny vplyv acetónu na zdravie človeka
- vedieť vysvetliť pojem karboxylové kyseliny
a soli karboxylových kys.,
- vedieť opísať estery karb. kyselín vlastnosti
a použitie
Ochrana života
a zdravia
-ako pracovať
s acetónom
-zásady uskladnenia,
práce s acetónom
a nebezpečenstvo
fetovania
Finančná
gramotnosťfinančná
zodpovednosť
(fajčenie, alkohol)
Prírodné látky
Sacharidy
Polysacharidy
Organické látky v živých organizmoch
Komunikačné
- tvoriť, prijať a
spracovať
informácie
- vyhľadávať
informácie z
rôznych zdrojov
a prezentovať ich
Interpersonálne
- akceptovať
skupinové
rozhodnutia.
- diskutovať a
viesť diskusiu o
odbornom
probléme
- formulovať svoj
názor a
argumentovať
Lipidy
Bielkoviny
Vitamíny
Hormóny, enzýmy
- vedieť vysvetliť pojem prírodné látky a uviesť
ich príklady,
- vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria
sacharidy, uviesť rozdelenie sacharidov podľa
zloženia, vysvetliť význam fotosyntézy pre život
človeka a živočíchov, poznať výskyt, vlastnosti
a možnosti vyžitia sacharidov (glukóza,
fruktóza, sacharóza, škrob, glykogén a
celulóza) poznať vlastnosti tukov
- roztriediť tuky podľa zloženia
- vysvetliť funkcie tukov v živých organizmoch,
- vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský
organizmus,
- poznať zloženie a vlastnosti bielkovín,
- poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele,
- vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych
bielkovín,
- poznať význam vitamínov a ich potravinové
zdroje,
- poznať význam enzýmov a hormónov pre
človeka
Ochrana života
a zdravia
význam sacharidov,
lipidov a bielkovín z
hľadiska výživy
človeka
- vplyv vitamínov na
ľudský organizmus
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- deliť si úlohy
- niesť zodpovednosť
Mediálna výchova
- tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Komunikačné:
- vyhľadávať
informácie z
rôznych zdrojov
a prezentovať ich
Syntetické vlákna
Mydlá a saponáty
Kozmetické prípravky
Organické látky v bežnom živote
Interpersonálne
- kooperovať vo
dvojici, prípadne
v skupine
- akceptovať
skupinové
rozhodnutia
- tolerovať
odlišnosti iných
- diskutovať a
viesť diskusiu o
odbornom
probléme.
Plasty
Pesticídy
Lieky, Drogy
Vlastnosti a príprava mydla
Vieme čo jeme?
E-čka
Drogy a toxikománia
- vymenovať príklady a použitie plastov a
syntetických vlákien,
- opísať úžitkové vlastnosti a možnosti použitia
syntetických vlákien,
- uviesť výhody a nevýhody používania plastov
z environmentálneho hľadiska,
- uviesť rozdiely medzi mydlami a saponátmi,
- opísať výhody a nevýhody používania
pesticídov,
- poznať účinky skupín liekov (antibiotiká,
analgetiká...)
- uviesť príklady a negatívne pôsobenie
tolerovaných a zakázaných drog
Environmentálna
výchova
- ako triediť odpad,
čo s plastovým
odpadom?
- možnosti využitia
plastového odpadu
- diskutovať o probléme drog, a toxikománie
- prezentovať projekty
Mediálna výchova
- analyzovať situácie
z médií
Ochrana života
a zdravia
- vplyv alkoholu,
nikotínu a iných drog
na ľudský
organizmus
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
0
1
1
6. ročník
0
1
1
7. ročník
0
0
0
8. ročník
0
0
0
9. ročník
0
0
0
Spolu:
0
2
2
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky vo vzťahoch človeka a živej a neživej prírody, jeho rodinného i pracovného prostredia.
Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom, s ktorým sa ľudstvo musí dennodenne zaoberať a upozorniť na túto skutočnosť musíme
už žiaka na základnej škole.
Ciele predmetu:
Cieľom tohto predmetu je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudne schopnosť chápať
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať
súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta a pochopiť súvislosť medzi lokálnymi a globálnymi
problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. Rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných
skúseností zo životného prostredia školy a jej širšieho okolia.
Kľúčové kompetencie:
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia
 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili
 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/
 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka
V rovine vedomostí predmet smeruje k:








poznaniu významu pôdy a jej vlastností
poznávaniu základných druhov zeleniny
osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, význame pre zdravie človeka
poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových
osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení
osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov
osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín
osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových
záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/
 zakladaniu trávnika a jeho údržba
 výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:
 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní
okrasných rastlín
 získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní rastlín
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
- využívať učebné a iné pomôcky
Stratégie vyučovania:
Priame pozorovanie životného prostredia, práca s odbornou literatúrou, práca s využitím IKT, exkurzie, kvíz, tvorba projektov, kooperatívne metódy,
vychádzky, zážitkové učenie, spolupráca s inými organizáciami, ekohry.
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.
Predmet tvorba životného prostredia je hodnotený známkou. Hodnotia sa písomné práce, ústne odpovede, projektové úlohy a domáce úlohy. Počas
vyučovacích hodín sú žiaci hodnotení a povzbudzovaní verbálnym hodnotením.
Predmet: Tvorba životného prostredia
Poznávať dôsledky
urbanizácie,
ekologické
problémy miest.
Poznať
globálne
problémy ľudstva.
Vyjadriť
vlastný
názor na životné
prostredie
a niektoré
env.
problémy
Príroda , život a
životné prostredie
Uvedomiť si
významu tvorby a
ochrany životného
prostredia.
Tematický
celok
Znečisťovanie životného prostredia
Cieľ a
kompetencie
5. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Príroda a prírodniny
Príroda a životné prostredie
Príroda a životné prostredia Kňažej
-
Zložky životného prostredia – prírodné
a umelé
Zložky životného prostredia – sociálne a
pracovné
Ochrana
životného
prostredia
–
celosvetový problém
Znečisťovatelia životného prostredia –
poľnohosp.,
priemysel,
doprava,
urbanizácia.
Odpad - triedenie.
Kompost
Znečisťovanie vody, pôdy, vzduchu,
elektronický smog.
Voda v našom vodovode.
Ako môžem chrániť životné prostredie
ja
Prikrmovanie spevavého vtáctva.
Zhotovenie kŕmidla pre vtáky.
-
-
-
-
-
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Poznámky
Definovať pojem príroda a čo ENV, OŽZ, OaSR FG, GV
je to životné prostredie.
RV
Rozlíšiť stonky na dreviny
a byliny. Rozlíšiť bezstavovce Biológia, geografia
a stavovce, jednobunkovce a
mnohobunkovce, na príklade
živú a neživú prírodninu
Poznať
zložky
životného ENV, TPaPZ
prostredia – prírodné aj
sociálne.
Biológia, chémia,
Vedieť triediť odpad v matematika
domácnosti. Rozpoznať čierne
skládky v lese a pri potokoch
/projekt/. Založenie kompostu.
Poznať globálne problémy
našej
planéty.
Topenie
ľadovcov , ozónová diera...
Čo budeme jesť, piť a dýchať
ak sa nebudeme starať
o prírodu
FG
Analýza životného prostredia Zeme
Chápať lesný
ekosystém, poznať
typických
predstaviteľov
podľa vonkajších
znakov, životných
prejavov
a potravových
vzťahov, zásady
prevencie a spôsob
ochrany pred
škodlivými druhmi.
Les – lesné spoločenstvo
Druhy a typy lesných spoločenstiev na
Zemi
Tundra a tajga
Lesy mierneho pásma
Tropické lesy a pralesy
Ekosystém svetových sladkých vôd
Ekosystém slaných a brakyckých vôd
Poznávanie rýb
Znečisťovanie riek, morí a oceánov
Svetové poľnohospodárstvo
Pestovanie potravín pre svetovú
populáciu
Miznutie rastlinných a živočíšnych
druhov spojené s činnosťou človeka na
Zemi
-
-
-
Poznať rastliny a živočíchy ENV, OŽZ, RV
a ich vzťahy k prostrediu,
v ktorom žijú.
Biológia, geografia,
Uviesť
význam
vodných
živočíšnych mikroorganizmov.
Uviesť príklady ryby žijúcej
v stojatej a tečúcej vode
svetových riek a oceánov,
rozlíšiť potravu bylinožravej
a dravej ryby.
Preprava
tovaru.
Havárie
tankerov
Červená kniha ohrozených
druhov
GV
Praktická činnosť
uvedomiť
si
význam tvorby a
ochrany životného
prostredia..Získavať
pracovné zručností
a
návyky
používaním
správneho náradia
pri
pestovaní
rastlín.
Získavať
pracovné zručností
a skúseností v
oblasti
tvorby
životného
prostredia,
pri
pestovaní
črepníkových
rastlín
a
pri
pestovaní
a
ošetrovaní
okrasných rastlín.
Výroba búdky na hniezdenie
Izbové rastliny – poznávanie a význam
Rozmnožovanie izbových rastlín
Mikroskop a lupa –praktické použitie
Lišajníky,
machorasty,
paprade
poznávanie
Huby – poznávanie
Úprava okolia školy – ošetrovanie
trávnikov a krov.
Úprava okolia školy - kvetinové záhony
Životné prostredie okresu Dolný Kubín
Chránené útvary okresu
Čierne skládky v obci /ukončenie
projektu/
Prezentácia projektov
Celoročné zhrnutie učiva
-
-
-
Chrániť a poznať význam ENV, OŽZ, MV,
vtáctva.
TPaPZ,
Estetika životného prostredia
Biológia,
Poznať stavbu tela machu matematika,
pomocou mikroskopu
Poznať základné triedenie
organizmov a rastlín. Rozlíšiť
čeľaď, rod a druh.
Zaradiť
do
systému
organizmov príklady rastlín
z okolia
Chápať význam zdravého
životného prostredia.
Predmet: Tvorba životného prostredia
Chápať prírodu
a prírodniny ako
súčasť
životného
prostredia.
Rozvíjať
komunikačné
schopnosti:
správne
používať
základné pojmy,
objektívne
opísať,
zdôvodniť
základné znaky
biologických
procesov.
Rozvíjať
sociálne
kompetencie :
vyjadrovať
svoje názory,
postoje,
skúsenosti.
Tematický
celok
Obsahový štandard
Úvodná hodina
Príroda a prírodniny
Príroda sveta a životné prostredie
Príroda a životné prostredia našej Zeme
Príroda , život a
životné prostredie Zeme
Cieľ a
kompetencie
6. ročník
Výkonový štandard
-
-
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Definovať pojem príroda a čo je ENV, OŽZ, OSR
to
životné
prostredie Biológia, geografia
v globálnom merítku
Rozoznať rôzne oblasti sveta –
svetadiely,
podľa
charakteristických organizmov
Poznámky
FG
Znečisťovanie životného prostredia našej planéty
Poznať globálne
problémy
ľudstva – kyslý
dážď,
skleníkový
efekt,
smog.
Chápať
závislosť
ľudského života
a živobytia od
životného
prostredia.
Tvoriť projekty
o životnom
prostredí.
Vedieť hodnotiť
objektívnosť a
závažnosť
informácií
o
stave životného
prostredia
a
komunikovať o
nich, racionálne
ich obhajovať a
zdôvodňovať
svoje názory a
Stanoviská.
Zložky životného prostredia – prírodné
a umelé.
Zložky životného prostredia – sociálne
a pracovné.
Ochrana
životného
prostredia
–
celosvetový problém.
Znečisťovatelia životného prostredia –
poľnohosp.,
priemysel,
doprava,
urbanizácia. .
Odpad, triedenie. Kompost.
Znečisťovanie vody, pôdy, vzduch,
elektronický smog.
Voda v našom vodovode.
Svetový znečisťovatelia planéty.
Predaje
emisných
kót.
Ničenie
amazonského pralesa.
-
-
-
Poznávať zložky životného ENV, MV
prostredia – prírodné aj sociálne. Biológia, chémia,
Vedieť
triediť
odpad
v geografia
domácnosti. Rozpoznať čierne
skládky v lese a pri potokoch
/projekt/. Založenie kompostu.
Chápať globálne problémy našej
planéty. Topenie ľadovcov ,
ozónová diera...
Čo budeme jesť, piť a dýchať ak
sa nebudeme starať o prírodu.
FG
GV
Vymenovať
zdroje energie,
obnoviteľné
zdroje energie
na
Zemi,
šetrenie energie
a jej zdrojov.
Analýza životného prostredia Zeme
Praktická
činnosť
Globálne
problémy ľudstva
Získavať
informácie
o životnom
prostredí
z rozličných
zdrojov.
Chápať lesný
ekosystém,
poznať
typických
predstaviteľov.
Chápať vodný
ekosystém,
poznať
typických
predstaviteľov
podľa
vonkajších
znakov,
Starať sa o živé
organizmy.
Rozvíjať
manuálne
zručnosti.
Les – lesné spoločenstvo
Druhy a typy lesných spoločenstiev na
Zemi
Tundra a tajga
Lesy mierneho pásma
Tropické lesy a pralesy
Ekosystém svetových sladkých vôd.
Ekosystém slaných a brakyckých vôd
Poznávanie rýb
Znečisťovanie riek , morí a oceánov
Svetové poľnohospodárstvo
Pestovanie potravín pre svetovú populáciu
Miznutie rastlinných a živočíšnych druhov
spojené s činnosťou človeka na Zemi.
-
Prikrmovanie spevavého vtáctva
Búdka na hniezdenie
Izbové rastliny – poznávanie a význam
Rozmnožovanie izbových rastlín
Úprava okolia školy - kvetinové záhony
-
Vedecký výskum a jeho využitie pri
riešení globálnych zmien na našej Zemi
Zmeny zemskej atmosféry.
Zmeny na Arktíde a Antarktíde
Zmeny morí a oceánov
-
-
-
-
-
Poznávať rastliny a živočíchy ENV, OŽZ
a ich
vzťahy
k prostrediu Biológia, geografia
v ktorom žijú.
Uviesť
význam
vodných
živočíšnych mikroorganizmov.
Uviesť príklady rýb žijúcej
v stojatej a tečúcej vode
svetových riek a oceánov.
Rozlíšiť potravu bylinožravej
a dravej ryby.
Preprava
tovaru.
Havárie
tankerov.
Červená
kniha
ohrozených
druhov
GV
Chrániť a pomáhať spevavým ENV, OŽZ, TPaPZ
vtákom..
Biológia, svet práce
Vedieť rozmnožovať niektoré
izbové rastliny.
Estetika životného prostredia.
FG
Chápať
globálne
zmeny ENV, MV
v atmosfére Zeme a ich vplyv na Biológia, geografia,
ekosystémy.
matematika
Vysvetliť dôsledky globálneho
otepľovania.
GV
Prírodné poklady
Slovenska a sveta
Poznávať
význam
cieľavedomého
plánovania
ochrany
pamiatok,
vysádzanie
zelene
v mestách
a parkoch.
Životné prostredie okresu Dolný Kubín pôsobenie klimatických zmien
Chránené útvary Slovenska
Prírodné poklady sveta
Projekty
-
-
Opísať čo tvorí zdravé životné ENV, RV, OŽZ,
prostredie
TPaPZ, MV
Poznať a zachovať prírodné Biológia, geografia
bohatstvo regiónu, Slovenska
a sveta.
Chrániť prírodné bohatstvo
ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SVET PRÁCE
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Mgr. Barbora
Olexová
Mgr. Barbora
Olexová
SVET PRÁCE
Bc. Ľudmila
Potočanová
TECHNIKA
SVET PRÁCE
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
0
0
0
6. ročník
0
0
0
7. ročník
1
0
1
8. ročník
0
0
0
9. ročník
0
0
0
Spolu:
1
0
1
Charakteristika predmetu:
Predmet Svet práce využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch (biológia, chémia) a ďalej ich rozvíja novými poznatkami,
pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným
zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.
Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike (postupe) pestovania okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní
a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia.
Ciele predmetu:
V predmete Svet práce sa majú žiaci naučiť základy pracovných zručností, rozvíjať svoju kreativitu a kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia,
 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili,
 rozvoju morálnych a vôľových vlastností (systematickosť, vytrvalosť, samostatnosť),
 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka.
V rovine vedomostí predmet smeruje k:
 poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových,
 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení,
 osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov,
 osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín,
 osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách,
balkónoch,
 zakladaniu trávnika a jeho údržby,
 výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní.
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:


získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní črepníkových kvetín a pri pestovaní a ošetrovaní
vonkajších okrasných rastlín,
získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní okrasných rastlín.
Kľúčové kompetencie:







Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vedie žiakov k:
pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných
nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote,
vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
dosiahnutie kvalitného výsledku,
autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike
a životnému prostrediu,
chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre
možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
Stratégie vyučovania:
Metódy: motivačné – na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť - motivačné rozprávanie (citové priblíženie obsahu učiva), motivačný rozhovor
(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastolenia problému), motivačná demonštrácia
(vzbudenie záujmu pomocou ukážky),
Expozičné – pri vytváraní nových poznatkov a zručností – rozprávanie ( vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), rozhovor (komunikácia formou
otázok a odpovedí), beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), pozorovanie,
manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, pokusy, experimentovanie,
Heuristická metóda – učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom
riešení,
Projektová metóda – riešenie projektu, kompletná praktická úloha, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu
určitého produktu,
Praktické aktivity – samostatná činnosť na základe inštruktáže,
Práca s textom a knihou – čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie,
využívanie podstatných informácií,
Aktivizujúce metódy – diskusia (vzájomná výmena názorov za účelom riešenia problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej
situácie so stretom záujmov), didaktická hra (seba realizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti).
Formy: vyučovacia hodina, terénne pozorovania, praktické aktivity, exkurzia
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.




Hodnotenie pracovnej aktivity – pripravenosť na hodinu, práca na hodine, záujem, výkon,
ústne hodnotenie – pochvala, pokarhanie,
hodnotenie projektu – vypracuje žiak na danú tému, hodnotený známkou
skupinová práca – hodnotená známkou.
Predmet: Svet práce
Poznať funkciu
a spôsob
použitia
základných
druhov náradia
a pomôcok.
Vedieť
používať
základné ručné
náradie a iné
pomôcky pri
pestovaní
črepníkových
rastlín a na
ošetrovanie
pôdy.
Tematický
celok
Náradie a pomôcky
Cieľ a
kompetencie
7. ročník
Obsahový štandard
Základné ručné náradie
Poznať a vedieť používať základné ručné
náradie – vysadzovacia lopatka,
vysadzovací kolík, prepichovací kolík,
záhradnícke nožnice, malé hrabličky,
malá lopatka.
Náradie na spracovanie pôdy
poznať a vedieť používať náradie na
spracovanie pôdy, kyprenie pôdy: rýľ,
motyka, hrable, rýľovacie vidly.
Pomôcky pri pestovaní rastlín
Poznať materiál a pomôcky pre
hydroponické pestovanie rastlín, kanvy na
zalievanie, rozprašovače...
Výkonový štandard
Poznať funkciu a spôsob použitia
základných druhov náradia a pomôcok.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Biológia
Vedieť používať základné ručné náradie
a iné pomôcky pri pestovaní
črepníkových rastlín.
Poznať náradie na základné spracovanie
a ošetrovanie pôdy počas vegetácie.
Tvorba životného
prostredia
Poznámky
Zvládnuť
proces učenia sa
na základe
aktívnej
pracovnej
činnosti.
Realizovať
projekty
pestovania
rastlín pre
osobné potreby,
pre školu.
Kvetinárstvo
Hydroponické pestovanie rastlín
Zvládnuť
proces učenia sa
na základe
aktívnej
pracovnej
činnosti, vedieť
vyhľadávať
informácie
v encyklopédiác
h, odbornej
literatúre a na
internete.
Význam a rozdelenie rastlín
Význam okrasných rastlín z hľadiska
tvorby a estetizácie životného prostredia,
rozdelenie okrasných rastlín.
Črepníkové rastliny
Charakteristika črepníkových rastlín,
rozdelenie. Poznávanie jednotlivých
druhov črepníkových rastlín, ich nároky
na životné podmienky.
Praktická činnosť
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
presádzaní, ošetrovaní pestovaní
a rozmnožovaní črepníkových rastlín.
Hydropónia
Čo je to hydropónia, potreby: substrát,
živný roztok, vhodné črepníkové rastliny.
Hydroponické pestovanie rastlín
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
pestovaní a osvojiť si základný postup
pestovania.
Poznať význam okrasných rastlín, ich
vplyv na náš život a životné prostredie,
poznať rozdelenie okrasných rastlín.
Poznať a odborne pomenovať
črepníkové rastliny, vedieť pestovať,
ošetrovať a rozmnožovať črepníkové
rastliny, poznať ich nároky na
stanovište.
Vedieť využívať pracovné prostredie
a udržiavať poriadok počas práce,
dodržiavať bezpečnosť pri práci
a hygienické zásady.
Poznať pojem hydropónia, potreby na
hydropóniu, poznať výhody
hydroponického pestovania rastlín.
Vedieť zvoliť rastlinu na hydroponické
pestovanie, vedieť ju pestovať v živnom
roztoku.
Tvorba životného
prostredia
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Byť vytrvalým
pri pestovaní
okrasných
rastlín a využiť
získané
vedomosti
a zručnosti pri
skrášľovaní
svojho domova,
areálu školy.
Motivácia
k tvorbe
spoločensky
prospešným
projektom,
profesijnej
orientácii.
Viazanie a aranžovanie rastlín
Okrasné záhradníctvo
Zaujímať sa
o experimentov
anie, hľadať
nové možnosti
sebarealizácie
a zmysluplnej
práce.
Skrášľovať
a spríjemňovať
svoje
prostredie.
Základy aranžovania a viazania kvetov
Význam aranžovania a viazania kvetov,
pomôcky na aranžovanie.
Výber a úprava materiálu
Výber a úprava rastlinného materiálu,
voľba nádoby, zber a sušenie rastlín na
aranžovanie, ošetrovanie rezaných kvetov,
príprava rastlinného materiálu na
aranžovanie.
Praktická činnosť
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri
viazaní a aranžovaní rastlín.
Okrasné rastliny, ich rozdelenie
Okrasné kvetiny – jednoročné, dvojročné,
trvalky, cibuľové a hľuznaté kvetiny,
požiadavky jednotlivých rastlín na
prostredie, pestovanie. Generatívne
a vegetatívne rozmnožovanie, rýchlenie
okrasných kvetín.
Okrasné dreviny – ihličnaté, listnaté,
opadavé, vždyzelené stromy a kry, výber
stanovišťa a vhodných druhov okrasných
drevín. Pestovanie, ošetrovanie ,
generatívne a vegetatívne rozmnožovanie
okrasných drevín.
Praktická činnosť
Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie.
Poznať základné pravidlá aranžovania
a viazania kvetov, poznať vhodný
materiál, úpravu rastlín a ostatného
materiálu.
Vedieť hodnotiť výber materiálu
a výsledok vlastnej práce.
Získané vedomosti uplatniť pri
vytváraní jesenného, vianočného
a jarného aranžovania.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poznať jednotlivé skupiny okrasných
rastlín a ich typických zástupcov.
Vedieť rozmnožovať okrasné rastliny –
vegetatívne aj generatívne, poznať
požiadavky jednotlivých rastlín na
prostredie a vedieť ich dopestovať
a ošetrovať.
Pestovaním rastlín prispieť k osvojeniu
si základných pestovateľských postupov.
Vedieť vybrať vhodné okrasné rastliny
na určené miesto.
Environmentálna
výchova
Biológia
Chémia
Skalka
Trávnik
Rozvoj
poznania, že
produktívna
práca je
základom
pekného
životného
prostredia.
Realizovanie
vlastnej
myšlienky
Vedieť vytvárať
hodnoty a vážiť
si produkty
svojej práce
Príprava skalničkového záhona
Výber vhodného miesta na skalku,
základné pravidlá pri vytváraní
skalničkového záhona.
Pestovanie okrasných rastlín v skalke
Okrasné rastliny vhodné do skalky,
poznávanie, pomenovanie, zásady ich
pestovania a ošetrovania.
Praktická činnosť
Získať zručnosti pri ošetrovaní trvalých
skalničiek.
Zakladanie trávnika
Príprava pozemku, vyčistenie terénu,
príprava pôdy, sejba.
Ošetrovanie trávnika
Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie,
odburiňovanie trávnika.
Vedieť využiť všetky doterajšie
vedomosti a zručnosti pri výsadbe
a zakladaní skalky.
Vysadené rastliny poznať, vedieť
ošetrovať a pestovať.
Získať zručnosti pri ošetrovaní trvalých
skalničiek.
Návrh skalky
Poznať základné pravidlá zakladania
trávnika, poznať základné druhy tráv.
Vedieť ošetrovať trávnik, získať
zručnosti pri práci s náradím,
bezpečnosť pri práci.
Práca s odbornou literatúrou, internet.
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
TECHNIKA
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
0
0
0
6. ročník
0
0
0
7. ročník
0
0
0
8. ročník
1
0
1
9. ročník
0
0,5
0,5
Spolu:
1
0,5
1,5
Charakteristika predmetu:
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností
v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu
s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku
nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Ja založená
na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele predmetu:
V tomto učebnom predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností a kreativite. Súčasťou cieľa primárneho vzdelávania je pripraviť
žiakov na samostatnú prácu i prácu v skupine.
V rovine vedomostí smeruje k:
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky /materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava
a konštruovanie/ na veku primerane úrovni,
- poznanie základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
- poznanie základnej techniky v domácnosti a bezpečná manipulácia s ňou.
V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:
- získavaniu pracovných skúseností a zručnosti v kľúčových oblastiach techniky,
- spôsobilosť kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,
- získanie pracovných zručností pri opracovaní technických materiálov,
- spôsobilosť v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,
- osvojiť si bezpečne využívanie techniky v domácnosti,
- bezpečne sa správať v doprave,
-
pestovať a ošetrovať základné druhy rastlín,
získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,
využívanie vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
poznať pravidlá bezpečnosti práce a vedieť poskytnúť pomoc pri úraze.
Kľúčové kompetencie:
Kompetencie žiaka
Všeobecné kompetencie:
1. schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,
2. schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať vlastný názor,
3. schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,
4. schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.
Pracovné kompetencie žiaka:
1. používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo
nové pracovné podmienky,
2. pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany
svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt,
3. využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného rozvoja i svojej prípravy na budúcnosť, robí
podložené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste,
4. orientuje sa v základných aktivitách, ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko
podnikania, rozvíja svoje podnikateľské myslenie.
Stratégie vyučovania:
Pre teoretické získavanie poznatkov z príslušných tematických celkov – výkladová metóda /tematické celky – Človek a technika, Grafická
komunikácia, Materiály a technológie/. Na precvičovanie a spätnú väzbu použijeme metódu precvičovania formou pracovných listov v tlačenej alebo
elektronickej podobe.
Pre nadobúdanie praktických zručností – projektová metóda alebo problémové vyučovanie.
Pri použití projektovej metódy, prípadne problémového vyučovania zrealizujeme prezentácie žiakov na rozvoj ďalších kompetencií /komunikačné
kompetencie/.
Exkurzia – na poznávanie Technických pamiatok na Slovensku, technických diel na Slovensku, múzeí.
Exkurzia – do stolárskej, prípadne zámočníckej dielne, do výrobného podniku.
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011 .
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011.
Záverečné hodnotenie na konci prvého a druhého polroka sa uskutoční klasifikáciou predmetu technika. Žiak sa aktívne zapája do procesu hodnotenia.
Hodnotia sa teoretické znalosti, praktické činnosti, tvorivosť pri práci, zodpovednosť, spoľahlivosť, využitie IKT pri príprave. Pri hodnotení a klasifikácii
žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským vzdelávací programom.
8. ročník
Rozvíjať osobné
schopnosti žiaka:
sebarealizácia,
sebauvedomovani
e svojich
schopností,
predností
a nedostatkov.
Rozvíjať
kreativitu.
Tematický
celok
Človek a technika
Cieľ a
kompetencie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Žiaci sa v tomto tematickom celku Žiak vie:
oboznámia s pojmom technika, spoznajú
- vysvetliť pojem technika,
vzťahy medzi technikou a prírodou,
technické, technické prostredie
technikou a spoločnosťou s využitím
a technické dielo ako produkt
osobných skúseností. Získajú základe
ľudskej činnosti,
informácie o slovenských vynálezoch
- vymenovať pozitívne
a histórii techniky všeobecne a na
a negatívne dôsledky techniky.
Slovensku.
Žiak je oboznámený
Človek – príroda – spoločnosť s najvýznamnejšími objavmi
technika a ich vzťahy. História techniky
a vynálezmi 18.-20. storočia. Je
– človek tvorca techniky.
Vznik
oboznámený s poznatkami
výrobku, cesta: myšlienka – konštrukcia
histórie na Slovensku a so
– výroba – využitie.
slovenskými vynálezcami,
- vysvetliť pojem technologický
postup a opísať všeobecne cestu
vzniku výrobku.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
OŽZ
OSR
ENV
Poznámky
Základy navrhovateľskej činnosti –
technické tvorivé myslenie.
Základy technickej komunikácie –
zobrazovanie, technický náčrt –
kreslenie, technický výkres – čítanie.
Počítač a technické kreslenie /softvéry
na kreslenie/.
Počítač a Internet pri konštruovaní, napr.
projekty.
„Búdka pre vtáčika“, „stojan na CD“.
Grafická komunikácia
Pristupovať
k výsledkom
pracovnej
činnosti nielen
z hľadiska
kvality,
funkčnosti,
hospodárnosti
a spoločenského
významu, ale
i z hľadiska
ochrany svojho
zdravia i zdravia
druhých, ochrany
životného
prostredia
i ochrany
kultúrnych
a spoločenských
hodnôt. Využívať
znalosti
a skúsenosti
získané
v jednotlivých
vzdelávacích
oblastiach
v záujme
vlastného rozvoja
i svojej prípravy
na budúcnosť,
robiť podložené
rozhodnutia
o ďalšom svojom
vzdelávaní
a profesionálnom
raste.
Žiak vie:
- realizovať drobný projekt
/zhotoviť technický náčrt,
vybrať vhodný materiál/,
- zvoliť konštrukčné riešenia
a spoje, navrhnúť technológie,
- pozná proces vzniku
technického produktu,
- je schopný vytvárať a realizovať
technické myšlienky pre vlastné
potreby, pre potreby školy, pre
komerčné aktivity a pod.
OSR
MEV
FiG
Materiály a technológie
Používať
bezpečné
a účinné
materiály,
nástroje
a vybavenie,
dodržovať
stanovené
pravidlá, plniť
povinnosti
a záväzky,
adaptovať sa na
zmenené alebo
nové pracovné
podmienky.
Obsah tohto tematického celku je
Žiak vie:
zameraný na hlavné druhy technických
- pomenovať základné druhy
materiálov, ich základné vlastnosti a ich
technických materiálov,
využitie.
- správne preniesť tvar a rozmery
Základné technologické postupy pri
predmetu z výkresu na
spracovaní technických materiálov,
opracúvaný materiál, správne
zodpovedajúce náradie a pomôcky na
voliť meradlá a pomôcky na
ich ručné opracovanie.
obrysovanie,
Základné technické materiály – drevo,
- pracovať podľa jednoduchého
kovy, plasty – polotovary. Základy
technologického postupu
jednoduchého – ručného obrábania
a technického výkresu.
technických materiálov. Pravidlá
Žiak:
správania sa v školskej dielenskej učebni
- pozná a rozlišuje základné
a v technickom prostredí.
druhy technických materiálov –
drevo, kovy, plasty,
- pozná základné náradie na ručné
opracovanie dreva, kovu
a plastov,
- vie prakticky precvičiť /podľa
možnosti a vybavenia školy/
a osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní dreva,
kovov a plastov /pilovanie,
vŕtanie dreva, ohýbanie plastov
a plechu, strihanie, sekanie
drôtu a plechu/.
FIG
TPPZ
ENV
OŽZ
9. ročník
Tematický
celok je svojim
obsahom
zameraný na
oblasť
elektrickej
energie tak, aby
žiaci
v priemernej
forme získali
dostatočné
množstvo
poznatkov
o zdrojoch
elektrickej
energie, o ich
využití
poznajúc pritom
zásady
bezpečnosti
práce na
elektrických
zariadeniach
a účinky
elektrického
prúdu na ľudský
organizmus.
Tematický
celok
Elektrická energia
Cieľ a
kompetencie
Obsahový štandard
Úvod do predmetu, BOZP, organizačné
pokyny.
Schematické značky a jednoduché
elektrické obvody.
Výroba, rozvod a využitie elektrickej
energie.
Zdroje elektrickej energie.
Alternatívne zdroje energie, ekologické
aspekty.
Prvky a technológie v elektrotechnike –
vodiče, káble pre elektrotechniku,
elektroinštalačný materiál.
Výkonový štandard
Žiak vie:
-opísať výrobu a rozvod elektrickej
energie a poznať ekologické aspekty
výroby elektrickej energie.
Žiak vie:
-poznať základné batériové zdroje
elektrickej energie a akumulátory
/primárne a sekundárne,
elektromechanické –suché a mokré,
elektrické – kyslé a alkalické/,
- zapájať jednoduché elektrické obvody.
Žiak pozná:
-základný elektroinštalačný materiál,
jeho funkciu a použitie /spínače, vidlice,
zásuvky, poistky, ističe a pod./
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
OSR
ENV
Poznámky
FIG
Naučiť žiakov
schémy
elektrických
zapojení
a jednoduché
elektrotechnick
é práce.
Pravidlá
bezpečnej práce
s elektrickým
prúdom
a poskytovanie
prvej pomoci.
Biela technika.
Základné elektrické spotrebiče.
Domová inštalácia.
Výpočet spotreby elektrickej energie,
úspory elektrickej energie.
Moderné elektrické spotrebiče.
Základné prvky bytovej inštalácie.
Obsah učiva je
zameraný na
základné
informácie
v oblasti
bytovej
inštalácie –
kúrenie, rozvod
studenej a teplej
vody, celkove
na domácnosť
a úsporu
energie,
ekologické
aspekty a malú
údržbu
v domácnosti.
Voda a kanalizácia.
Kúrenie.
Domácnosť a úspora energie.
Žiak pozná:
-význam elektromeru a oboznamuje sa
s príkladmi výpočtu spotreby elektrickej
energie,
- pravidlá bezpečnej práce s elektrickým
prúdom a vie poskytnúť prvú pomoc pri
úraze elektrickým prúdom,
OSR
OŽZ
ENV
FIG
OSR
OŽZ
ENV
FIG
Technika, domácnosť, bezpečnosť
Žiak sa oboznamuje:
-s hlavnými parametrami a správnym
používaním základných elektrických
spotrebičov pre domácnosť,
-s modernými elektrickými spotrebičmi
v domácnosti.
Žiak sa oboznamuje:
-so systémom ústredného kúrenia
v bytoch a jeho funkciou, vie popísať
princíp spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach /ústredného kúrenia/.
Žiak pozná:
-možnosti šetrenia teplom a teplou
vodou a zároveň spôsoby zamedzenia
úniku tepla, spôsoby zateplenia okien,
-výpočet spotreby energie na kúrenie.
Maľovanie, tapetovanie.
Žiak pozná:
-systém údržby stien bytu, ovláda
postupy pri maľovaní a tapetovaní bytu
Rodinný rozpočet
Žiak ovláda:
-tvorbu rodinného rozpočtu, vie určiť
priority.
Údržba domácnosti
Naučiť sa
hospodáriť
Žiaci sa
oboznámia so
systémom,
základmi
konštrukcie
a údržby
jednotlivých
prvkov bytovej
inštalácie.
Žiaci sa naučia
ekonomicky
a ekologicky
hodnotiť
jednotlivé
systémy.
FIG
ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
ETICKÁ VÝCHOVA
NÁBOŽENSKÁ
VÝCHOVA
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Ing. Vlasta
Ferancová
Ing. Vlasta
Ferancová
Ing. Vlasta
Ferancová
Ing. Vlasta
Ferancová
Ing. Vlasta
Ferancová
ETICKÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
5. ročník
1
0
1
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
6. ročník
1
0
1
7. ročník
1
0
1
8. ročník
0,5
0.5
1
9. ročník
0,5
0
0,5
Spolu:
4
0,5
4,5
Charakteristika predmetu:
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta
k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním
informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa,
ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov
v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. pre
etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia,
empatia, pozitívne hodnotenie iných...), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.
Ciele predmetu:










Poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu.
Umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj
druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch.
Vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie.
Umožniť žiakom osvojiť si základné sociálne zručnosti (vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie).
Umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať samých seba, objavovať svoju
identitu, rozvíjať seba oceňovanie.
Spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejavovať svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje
rozhodnutia, rešpektovať svojich rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg.
Umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká
spojené s predčasným sexuálnym životom, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou.
Rozvíjať pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie.
Vysvetliť pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami.
Pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom.



Vysvetliť základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia.
Učiť rešpektovať ľudí s inými názormi, ostať sám sebou, formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať
slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život.
Rozvíjať povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy,
vychovať kritického diváka.
Kľúčové kompetencie:
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať:
 s otvorenou komunikáciou, poznať úrovne komunikácie, využívať verbálnu a neverbálnu komunikáciu,
 používať pozdrav, otázku, poďakovanie a ospravedlnenie, vedieť prejaviť úctu voči iným v komunikácii,
 rozpoznať komunikačné šumy, chyby a prekážky s poznaním a pozitívnym hodnotením seba,
 naučia sa používať sebapoznanie, seba hodnotenie a sebaúctu,
 využívať sebaovládanie, poznať svoje silné a slabé stránky, pestovať povedomie svojej hodnoty,
 nacvičovať a vyjadriť elementy formujúce sebaúctu v školskom veku (rodina, škola, vrstovníci, zovňajšok, úspech, vzťahy, záujmy...)
s poznaním a pozitívnym hodnotením druhých použiť pozitívne hodnotenie v bežných podmienkach,
 pozitívne hodnotiť najbližších, hľadať dôvody pre pozitívne hodnotenie iných, vedieť hodnotiť verbálne aj písomne,
 preukázať úctu k postihnutým, starým a chorým s tvorivosťou v medziľudských vzťahoch a s iniciatívou,
 rozvíjať základ tvorivosti, prejaviť z nej radosť, objavovať dar pre tvorivosť,
 preukázať iniciatívu v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre svojich spolužiakov, pre svoju triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi),
 vnímať a chrániť prírodu a prejavovať úctu ku všetkým formám života, podporiť dôležitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti – úcta
k tým, čo prídu po nás.
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:
 diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor, vecne argumentovať,
 pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň, využívať informačné a komunikačné prostriedky,
 spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu, pracovať v atmosfére úcty a tolerancie,
 posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúctu, pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu.
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:
 vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov, poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami termínmi, znakmi
a symbolmi, využívať poznatky z rôznych predmetov,
 zamýšľať sa nad problémami a formulovať vlastné názory a postoje, hodnotiť vlastnú prácu,
 vyhľadávať a triediť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať v procese učenia, tvorivých činnostiach a v praktickom živote,
 plánovať, organizovať a riadiť svoje učenie, posudzovať pokrok a formulovať príčiny neúspechov, schopnosť tvorivo riešiť problémy.
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:
 rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania,





vytváranie vlastných názorov na problémové situácie,
hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia,
vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, podobné a odlišné znaky,
samostatne riešiť problémy, voliť vhodné spôsoby riešenia,
obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí.
Stratégie vyučovania:
Metodické formy: rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup činnosti, ukážky riešenia úloh, samostatné štúdium,
práca s informačno-komunikačnými technológiami.
Sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie.
Organizačné formy: vyučovacia hodina, projekty, vychádzka, zážitkové učenie – vnímať, reflektovať, konať, zovšeobecniť.
Metódy a postupy: výkladovo-ilustratívne metódy, výkladovo-problémové metódy, heuristické metódy, výskumné metódy, metódy poskytujúce
skúsenosť a vlastný názor.
Hodnotenie:
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011 .
Na hodinách etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne
i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu (spätná väzba).
Predmet: Etická výchova
Osvojenie si
zručností
pozitívneho
hodnotenia seba
aj druhých.
Otvorená komunikácia
Osvojenie
základných
sociálnokomunikačných
zručností.
Tematický
celok
Poznanie a pozitívne hodnotenie seba
Cieľ
a kompetencie
5. ročník
Obsahový štandard
Úrovne
komunikácie
–
verbálna
a neverbálna
komunikácia,
pozdrav,
otázka, poďakovanie, ospravedlnenie,
prejavenie úcty voči iným v komunikácii,
rešpektovanie druhých počas rozhovoru,
pozná pravidlá a zásady aktívneho
počúvania, pozná sám seba a rozvíja svoje
silné stránky osobnosti, osvojenie si
základných prvkov komunikácie.
Rozvoj povedomia vlastnej dôstojnosti,
pozitívne seba hodnotenie, rozvoj úcty
k dôstojnosti ľudskej osoby, otvorená
a ohľaduplná komunikácia, objavenie
vlastnej identity, vysvetlenie pojmu
sebaúcta
a sebaovládanie,
prvky
podporujúce sebaúctu u žiaka.
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Aktívne počúvanie dokáže samostatne Osobnostný
realizovať v praxi, zvláda realizovať a sociálny rozvoj
tieto pravidlá pri rozhovore, dokáže Dramatická výchova
akceptovať a prijímať odlišnosť, vie
otvorene a ohľaduplne komunikovať,
uvedomuje si príčiny komunikačných
šumov a vníma miesto komunikačných
prekážok pri nedorozumeniach, dobre
zvláda základné komunikačné zručnosti.
Pozná elementy formujúce jeho Osobnostný
sebaúctu, je schopný verbalizovať a sociálny rozvoj
pozitívne hodnotenie druhých, snaží sa
prostredníctvom komunikácie budovať
prosociálny
vzťah,
je
schopný
samostatne pozitívne vplývať svoje
dobré
vlastnosti,
uvedomuje
si
dôležitosť poznania svojich slabých
a silných stránok, pozná elementy
formujúce sebaúctu, má snahu o väčšie
sebapoznanie a rozvíjanie pozitívneho
hodnotenia seba, v správaní badať
väčšie sebaovládanie.
Poznámky
Osvojenie
základných
pojmov
súvisiacich
s ochranou
prírody
a životného
prostredia.
Poznanie a pozitívne
hodnotenie druhých
Tvorivosť
v medziľudských
vzťahoch, iniciatíva
Osvojenie
tvorivého
riešenia
každodenných
situácií v
medziľudských
vzťahoch.
Etické aspekty
ochrany prírody
Osvojenie si
zručností
pozitívneho
hodnotenia seba
aj druhých.
Dôležitosť
pozitívneho
hodnotenia Chápe zmysel pozitívneho hodnotenia
druhých v medziľudských vzťahoch.
druhých, je schopný verbalizovať
pozitívne hodnotenie druhých, vie
ohodnotiť
dobro
u iných
i v podmienkach
záťaže
–
u postihnutých, chorých, starých, učí sa
vidieť ich problémy a objavovať ich
dary.
Rozvoj základnej tvorivosti, objavovanie
Vie aké má tvorivosť miesto
darov prostredníctvom širokej ponuky pre v medziľudských vzťahoch, vie
ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná,
vymenovať znaky tvorivého človeka, pri
imitačná, literárna, prosociálna...), radosť robení dobra je iniciatívny a tvorivý, vie
z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva
si vážiť dobro poskytnuté inými ľuďmi.
v medziľudských vzťahoch (čo môžem
urobiť pre svojich spolužiakov, pre našu
triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi...)
Súvislosti medzi ľudskou činnosťou
Žiak sa cíti súčasťou prírody a chce jej
a životným prostredím, príklady
pomôcť, vníma svoje možnosti pre
ekologickej etiky (šetrenie energiou,
ochranu životného prostredia, podľa
ochrana prírody)
svojich možností a výziev, ktoré ponúka
región chráni prírodu a životné
prostredie.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Občianska náuka
Environmentálna
výchova
Tvorba životného
prostredia
Predmet: Etická výchova
Osvojenie si
zručností vžiť
sa do celkového
prežívania
druhých
a upevňovať
medziľudské
vzťahy.
Osvojenie si
asertívneho
riešenia
každodenných
situácií v
medziľudských
vzťahoch.
Identifikácia
a vyjadrenie vlastných
citov
Kognitívna
a emocionálna empatia,
pochopenie druhých
Osvojenie si
základných
pojmov
súvisiacich
s identifikáciou
a vyjadrením
citov.
Tematický
celok
Obsahový štandard
Pojem city a ich základné členenie, city,
ktoré sa spájajú s prežívaním pohody
(radosť, nádej, istota, vďačnosť, láska...)
a tie čo sa spájajú s prežívaním nepohody
(hnev, neistota, neprijatie, smútok,
odmietnutie...), vplyv citov na zdravie
a výkonnosť človeka.
Pojem empatia a jej význam
v medziľudských vzťahoch,
Vysvetlenie pojmu seba presadenie
a poznávanie jeho významu
v medziľudských vzťahoch.
Zvládnutie
asertivity
Cieľ a
kompetencie
6. ročník
Výkonový štandard
Žiak chápe dôležitosť vyjadrenia citov
pre život, z vlastnej skúsenosti chápe,
ako vplývajú city na zdravie
a výkonnosť, vie narábať s pojmovým
aparátom, ktorý sa týka identifikácie
citov (vie pomenovať rôzne spôsoby
vlastného prežívania), snaží sa
vyjadrovať city zrozumiteľne a bez
zraňovania iných.
Chápe význam empatie vo svojom
živote a je ochotný ponúkať ju iným,
v komunikácii vie použiť prvky
aktívneho počúvania a prejavenia
empatie.
Žiak je vo svojom živote schopný
reflektovať na všetky tri formy
správania – agresívne, pasívne
a asertívne, chápe výhodnosť
asertívneho správania pre ozdravenie
a jasnosť vzťahov.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poznámky
Osvojenie si
zručností
prosociálneho
správania.
Pozitívne vzory správania v histórii a v
literatúre
Prosociálne správanie
Osvojenie si
zručností pri
výbere
pozitívneho
vzoru a brániť
sa vplyvu
negatívneho
vzoru.
Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol,
ideál – rozlíšenie pozitívnych
a negatívnych vzorov, príklady
pozitívnych a negatívnych vzorov
z histórie, literatúry, zo svojho okolia,
vlastnosti ľudí, ktorí môžu byť
pozitívnymi vzormi, identifikácia
takýchto ľudí.
Vysvetlenie pojmu prosociálne správanie
(prejavené dobro vo vzťahu k inému
človeku bez očakávania aktuálnej
odmeny), niektoré druhy prosociálneho
správania.
Žiak chápe a vie vysvetliť pojmy vzor,
model, idol vo svojom živote, dokáže
cítiť obdiv voči prosociálnym vzorom
a chce sa im podobať, chápe dôležitosť
prítomnosti prosociálnych vzorov vo
svojom živote, sám sa identifikuje
s niektorými vlastnosťami svojich
vzorov, je schopný predstaviť svoj idol,
prejaviť schopnosť mravného úsudku pri
posudzovaní pozitívnych literárnych
a historických vzorov, dokáže pripustiť
možnosť byť potenciálnym vzorom
a v tomto zmysle badať prvky väčšej
zodpovednosti.
Žiak si dokáže uvedomiť, čo je to
nezištnosť pri konaní dobra, tešiť sa
z rôznych druhov prijatého
i vykonaného prosociálneho správania,
badať rozvoj empatie ako predpokladu
prosociálneho správania, je ochotný
pomôcť, podeliť sa, vie prijať ponúkanú
pomoc, participuje na tvorbe sociálnych
projektov v triede, prípadne v blízkom
okolí.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Slovenský jazyk a
literatúra
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Finančná gramotnosť
Predmet: Etická výchova
Objavovanie
svojej identity,
rozvíjanie
sebaoceňovania.
Objavenie vlastnej
jedinečnosti a identity
Byť sám sebou, vedieť
obhájiť svoje práva a
názory
Osvojenie si
základných
postojov, ktoré
podmieňujú
kultivované
dospievanie,
učenie sa
poznávať sám
seba.
Učenie sa
obhájiť svoje
práva a názory.
Tematický
celok
Prosociálnosť
ako zložka
vlastnej identity
Cieľ a
kompetencie
7. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Význam poznania silných a slabých
stránok osobnosti.
Poznaním svojich silných a slabých
stránok žiak dokáže vytvárať priestor
pre seba prijatie a rozvoj
interpersonálnej komunikácie,
v komunikácii i vo vzťahoch prejavuje
sebaúctu, vie vyjadriť svoje myšlienky,
formuluje ich ako svoj názor.
Uplatnenie pojmu asertivita
v každodennosti, vysvetlenie pojmu
manipulácia.
Žiak chápe proces seba akceptácie,
rozumie manipulatívnym spôsobom
v správaní svojom i v správaní iných,
pozná svoje právo na odmietnutie
nevhodnej ponuky, pozná zásady jej
uplatnenia, vie obhajovať svoje
legitímne práva, svoje názory vie
doložiť argumentáciou, v komunikácii
uplatňuje prvky asertívnych techník (vie
povedať nie).
Žiak chápe, že zodpovedná sloboda ho
vedie k dobru pre iných i pre seba, chápe
pojmy zodpovednosť a vernosť,
v správaní badať posun k prosociálnosti,
postupne dokáže preberať zodpovednosť
za svoje rozhodnutia.
Vysvetlenie slov nezávislosť
a rešpektovanie, ponúkanie a prijímanie
slobody, zodpovednosť, zásady
prosociálneho správania – pomenovanie
možností prosociálneho správania vo
vlastnej rodine.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Občianska náuka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Poznámky
Spoznávanie
svojej sexuálnej
identity,
chápanie
pozitívnych
hodnôt
priateľstva,
lásky,
manželstva.
Etické aspekty vo vzťahu k vlastnej rodine
Etické aspekty
integrovania sexuálnej
zrelosti do kontextu
osobnosti
Poznávanie
svojich práv
a povinností
v rodine,
kultivovane
prejaviť svoj
názor, postupne
preberať
zodpovednosť
za svoje
rozhodnutia,
zároveň
rešpektovať
rodičov.
Možnosti prosociálneho správania vo
vlastnej rodine.
Počatie a prenatálny život človeka,
vysvetlenie dôvodov pre odloženie prvého
sexuálneho styku do psychosociálnej
zrelosti, príčiny a dôsledky predčasného
sexu, pohlavné choroby a AIDS.
Žiak si uvedomuje svoje práva
a povinnosti v rodine a snaží sa chápať
ich význam – túži prispieť svojím
dielom k dobrému fungovanie vlastnej
rodiny, vie prejaviť snahu vychádzať
dobre s členmi rodiny, v rodine
uplatňuje základné komunikačné
zručnosti, vie požiadať o láskavosť,
o odpustenie, vysloviť návrh,
v rodinnom prostredí vie použiť
pozitívne hodnotenie, empatiu
a tvorivosť v prosociálnom správaní,
prejavuje spoluúčasť na rodinnom
živote, je schopný reflektovať vlastné
pôsobenie v rodine.
Žiak dokáže o otázkach sexuality
hovoriť úctivo, neznáme oblasti si vie
ujasniť dialógom s učiteľom alebo
rodičmi, vo vzťahu k inému pohlaviu vie
byť vnímavý a pozorný, spoznáva svoju
sexuálnu identitu, chápe pozitívne
hodnoty priateľstva, lásky, manželstva
a rodiny, uvedomuje si riziká spojené
s predčasným sexuálnym životom.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Biológia
Vzťah k chorým, starým,
postihnutým, mentálne
alebo morálne narušeným
ľuďom
Rozvíjanie
pozitívneho
postoja
k postihnutým,
chorým a iným
skupinám
obyvateľstva,
ktoré potrebujú
pomoc
a porozumenie.
Obmedzenia a prednosti chorých a osôb
so špecifickými potrebami, potreba
a špecifiká komunikácie s osobami so
špecifickými potrebami.
Žiak si dokáže uvedomiť ťažkosti, ktoré
prežívajú starí a chorí ľudia a túži im
pomôcť, v kontakte so starými, chorými
a s osobami so špecifickými potrebami
prejavuje prvky tvorivej prosociálnosti.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Predmet: Etická výchova
Rozvíjanie
sebaovládania
ako základu pre
zdravý sexuálny
život.
Osvojenie si
ekonomických
cností,
rozumného
hospodárenia.
Zdroje etického
poznania ľudstva
Život, telesné
a duševné
zdravie ako
etická hodnota
Etické aspekty
manželstva
Rrozvíjanie
etického
poznania
ľudstva,
chápania
významu
svedomia,
učenie sa
odbúravania
predsudkov.
Osvojenie si
základov
starostlivosti
o zdravie.
Tematický
celok
Ekonomické
hodnoty a etika
Cieľ
a kompetencie
8. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Etika, mravné hodnoty a normy.
Škodlivosť fajčenia, drog, závislosť.
Poznaj sám seba, náboženstvá,
kresťanstvo a jeho etické posolstvo, etické
normy svetových náboženstiev, sekty.
Poznať zdroje etického poznania
ľudstva, chápať význam svedomia vo
svojom živote, prejavovať rozhodnutie
pre dobro ako postoj, vysvetliť čo je to
mravná hodnota a mravná norma. Učiť
sa odbúravať predsudky medzi veriacimi
a neveriacimi, rešpektovať iné názory,
prispievať k porozumeniu, úcte
a tolerancii voči nábožensky založeným
ľuďom. Zaujímať sa o zvyky v SR.
Vie vysvetliť termín zdravie
a starostlivosť o svoje zdravie,
zdôvodniť tvrdenie, že zdravie je etická
hodnota. Chápať svoje zdravie i zdravie
iných (oblečenie, jedlo, oddych, pohyb,
stop drogám ...).
Ochrana života, environmentálna
výchova, starostlivosť o zdravie, základy
duševnej hygieny. Problémy lekárskej
etiky (eutanázia, génová manipulácia...).
Sebaovládanie ako podmienka zdravého
sexuálneho života. Priateľstvo,
zamilovanosť, známosť, manželstvo.
Umelé prerušenie tehotenstva a možné
následky. Plánované rodičovstvo,
„vedomé plodenie“. Poruchy sexuálnej
orientácie, sexuálne trestné činy.
Čo znamenajú pre mňa peniaze?
Ekonomické cnosti. Keď sa drogy stanú
súčasťou života. Solidarita, pomoc
sociálne slabším. Poctivosť, ochrana
spotrebiteľa.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Občianska náuka
Poznámky
Environmentálna
výchova
Globálne
vzdelávanie
Vie kriticky hodnotiť postoje
zaujímajúce stanovisko k sexualite,
k predčasnému sexuálnemu styku.
Oceňovať priority manželstva
a rodičovstva. Definovať sexuálnu
orientáciu, neodsudzovať.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Občianska náuka
Chápe základné ekonomické pojmy
súvisiace s ekonomickými hodnotami,
pozná ciele a úlohy reklamy.
V materiálnej oblasti je rozvážny, učí sa
chápať hodnotu peňazí. Pozná banky
a iné finančné inštitúcie, učí sa rozumne
hospodáriť.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Občianska náuka
Finančná
gramotnosť
Globálne
vzdelávanie
Rozvíjanie
národného
povedomia,
osvojovanie si
podmienok
dobrých
vzťahov
v kolektíve.
Tvorivosť
v medziľudských
vzťahoch
Dobré meno
a pravda ako
etické hodnoty
Rozvíjanie
etických hodnôt
Poznanie a pravda ako etické hodnoty.
Pravda a lož, tajomstvo. Česť, dobré
meno, ublíženie na cti.
Národné uvedomenie, demokratické
občianstvo. Dobré vzťahy v škole,
v zamestnaní a povolaní.
Pozná zásady narábania s pravdou,
uvedomuje si hodnotu pravdy, cti
a dobrého mena. V komunikácii svoje
názory a tvrdenia predkladá
s argumentmi a prijíma argumenty
iných. Chápe, že pravda môže spôsobiť
aj bolesť, možnosti, kedy nepovedať
pravdu.
Vie tvorivo riešiť problémy v skupine
a v škole i v bežnom živote. Berie do
úvahy demokratickosť. Vie asertívne
vyjadriť svoj postoj, povedať nie.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Občianska náuka
Predmet: Etická výchova
Poznávanie
nebezpečenstva
závislostí,
rozvíjanie
kladného
vzťahu k životu
bez drog.
Poznávanie
pozitív
a negatív
masmédií,
rozvíjanie
zmysluplného
využívania
voľného času.
Prehlbovanie
komunikačných
zručností
Zdravý
životný
štýl
Osvojenie si
zásad zdravého
životného štýlu.
Závislosti
Rozvíjanie
vyššej úrovne
prosociálneho
správania.
Tematický
celok
Masmediálne vplyvy
Cieľ a
kompetencie
9. ročník
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Miesto asertivity v prosociálnom
správaní, zásady prijímania a vyslovenia
komplimentu, prijímania oprávnenej
i neoprávnenej kritiky.
Žiak chápe dôležitosť rozvoja vlastnej
komunikácie pre rozvoj vzťahov, vníma
vlastné omyly, čo ho vedie k väčšej
otvorenosti prijať kritiku, chápe
dôležitosť zdravého životného štýlu aj
vo svojom živote.
Zhodné hodnoty – ľudské a náboženské.
Zásady zdravého životného štýlu, význam
intimity v prejavoch náklonnosti medzi
chlapcom a dievčaťom.
Uplatňuje zásady zdravého životného
štýlu, má svoje koníčky a vie o nich so
záujmom hovoriť. Chápe dôležitosť
zdravého životného štýlu aj vo svojom
živote.
Vie odpovedať nie na ponuky
k neviazanej zábave alebo iným druhom
závislosti, je schopný posúdiť mieru pri
rôznych ponukách zábavy, žiakovi je
cudzia akákoľvek neznášanlivosť voči
osobám alebo skupinám, rozumie
pojmom materializmus a konzumizmus,
chápe etické problémy súvisiace
s pravdou a dobrým menom.
Je schopný si vyberať televízne
programy, vyhodnotiť etické prvky
filmu, vo virtuálnej realite vie nájsť to,
čo podporuje jeho zdravý životný štýl,
vie vyvážene využívať voľný čas,
uvedomuje si množstvo ponúk na
závislosť, na nevhodné ponuky dokáže
odpovedať „nie“.
Nebezpečenstvo závislosti v živote
mladého človeka, škodlivosť závislosti od
fajčenia, alkoholu, omamných látok,
hracích automatov, televízie, internetu,
sexu, skupín orientovaných na rasovú
neznášanlivosť, krásy života bez drog,
pravdivá, otvorená a taktná komunikácia,
zásady narábania s pravdou.
Pozitíva a negatíva masmédií, hlavne
televízie a internetu, ponuky na závislosť,
vlastná sloboda, vyvážené využívanie
voľného času – zábava, pomoc,
prehlbovanie vzťahov, záujmy. Závislosti
v živote človeka – prosociálne vzory
v masmédiách, kritické hodnotenie
videoprodukcie a televíznych programov,
výchova kritického diváka.
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Globálne
vzdelávanie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Poznámky
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
5. ročník
1
6. ročník
1
7. ročník
1
1
1
1
8. ročník
0,5
0,5
1
9. ročník
0,5
0,5
Spolu:
4
0,5
4,5
Charakteristika predmetu:
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.
Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky
týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, hľadať
svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav
náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k umeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho
možnosť života s Cirkvou.
Návrh nových učených osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo
výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako najvhodnejšia sa javí
špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.
V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne
a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Predkladaný projekt rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblastí, ktoré
sú zamerané na:
1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia
Cirkvi)
2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista)
3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na
osobné dejiny spásy).
Ciele predmetu:
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia
s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na
mnohé témy otvorenej spoločnej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre
jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky „…nechceme v Národnom programe len
zdôrazňovať organizačné zmeny, financovania, formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy, osvojenia si
nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť: pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez
ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti, politiky bez princípov.“
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov
sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú
procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP
vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:
-
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky
kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
kompetencie (spôsobilosti) občianske
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
odborné kompetencie (odborné školy)
Kľúčové kompetencie:
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
1. kompetencie k učeniu sa
Žiak


vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje a organizuje a riadi vlastné učenie
kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich

rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, integruje náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho
celkového vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied
 prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote
 udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, t.j. Schopnosť transformovať na základe reflexie prežitých udalostí svoje konanie
v budúcnosti
2. kompetencie k riešeniu problémov
Žiak


vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému
samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia
problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie Cirkvi
 robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov
 chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľudí predchádza konfliktom
 postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania
3. komunikačné kompetencie
Žiak
 formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a a kultivovane
 účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje
 využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú komunikáciu
 využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi
 objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach
4. sociálne a interpersonálne kompetencie
Žiak


účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce
podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti
poskytne pomoc alebo o ňu požiada
 prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti
druhých ľudí
 angažuje sa a a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky
 vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj
 ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba
5. občianske kompetencie
Žiak










7.
8.



rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo
prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam, rozvíja zmysel pre kultúru, aktívne sa zapája do kultúrneho diania a športových aktivít
uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie
vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti
rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty
je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj psychickému násiliu
uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných
chápe základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy, rešpektuje požiadavky na kvalitné životné prostredie
rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia
pracovné kompetencie
Žiak
dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov
je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny
prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre
svet
7. existenciálne kompetencie
Žiak
 žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti
 osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený na tomto základe si stanoviť nové životné ciele
 objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon
 vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života
 objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera
 objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie
 rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
 vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl
súčasného človeka
 vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre svetonázorový postoj
 je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre
spoločnosť, chápe zmysel vernosti
Stratégie vyučovania:
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie
stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov
a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný
rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú
demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne
počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,
konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia
obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému,
tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie
teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom
riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie
a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov),
inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na
uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej
skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré
vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A
propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a najaktuálnejších
témach zo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím
hry AZ kvíz, domáce úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale
prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované
správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Hodnotenie:
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s
dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň
kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom
prezentácie projektov.
Predmet: Náboženská výchova
Ciele a kompetencie
Definovať pojem Biblia, Sv.
písmo
Správne používať skratky
kníh Svätého písma, čísla
kapitol a veršov
Vysvetliť význam slova
evanjelium
Vysvetliť prínos byzantskej
misie pre Slovensko
Oboznámiť sa s modlitbou
Otčenáš
Oboznámiť sa so životom
nasledovníkov sv. Cyrila a
Metoda
Opísať hlavné znaky života
sv. Andreja Svorada a
Benedikta
prerozprávať časť biblického
príbehu zo života kráľa
Tematický celok
5 . ročník
Obsahový štandard
BOH HOVORÍ Práca so Svätým
K ČLOVEKU písmom/vyhľadávanie kníh,
kapitol veršov/, skratky
kníh.
Misia Cyrila a Metoda
/cyrilika, hlaholika, Otče
náš v staroslovienčine/
Žiaci vierozvestcov – sv.
Gorazd, jeho žiak sv.
Bystrík
DIALÓG
BOHA A
Dávidove prosby
odpustenie (žalmy)
Výkonový štandard
Prierezové témy
a medzipredmetové
vzťahy
OSR
Žiak vie
vymenovať 5 historický kníh
Starého zákona a 5 historických
kníh Nového zákona
Slovenský jazyk
pomenovať časti Nového
zákona
Dejepis
podľa súradníc nájsť daný text
vo Svätom písme
správne používať skratky kníh
Svätého písma, čísla kapitol
a veršov
opísať najdôležitejšie udalosti
zo života sv. Cyrila a Metoda
vysvetliť prínos byzantskej
misie pre Slovensko
vysvetliť prínos prekladu
Svätého písma do nášho jazyka
reprodukovať spamäti prvé dva
verše Jánovho evanjelia
s pomocou učiteľa poskladať
modlitbu Otče náš
v cirkevnoslovanskom jazyku
používať vhodné slová
v komunikácii s inými ľuďmi
pravdivo a správne šíriť
informácií
v biblických príbehoch nájsť
spoločné znaky modlitby
OSR
ENV
Poznámky
Dávida a Šalamúna
Opísať v čom spočíva
Abrahámova modlitba
Podľa slov Ježiša opísať
pravidlá modlitby
Oboznámiť sa s modlitbou
Magnifikat
Opísať život sv. Františka
ČLOVEKA
Šalamúnova prosba
o múdrosť
Mária zvelebuje Boha
(Magnifikat)
Ježiš – učiteľ modlitby
(otče náš), porovnanie
dvoch evanjeliových textov
modlitby Otče náš
Dávida a Šalamúna
prerozprávať časť biblického
príbehu zo života kráľa Dávida
a Šalamúna
charakterizovať časti modlitby
Otče náš
vytvoriť kartotéku biblických
modlitieb
porovnať dva evanjeliové texty
modlitby Otče náš
prostredníctvom modlitby
rozvíjať dialóg s Bohom
nájsť vo Svätom písme
modlitbu Otče náš
citovať jeden citát zo Svätého
písma
správne doplniť (poskladať)
Magnifikat
Rôzne druhy modlitby
Vysvetliť pr&ia