UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2
Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Ročník
Časový rozsah výučby
Jazyk a komunikácia
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
piaty
Literatúra
2 hodiny/týždeň, 66 hodín /rok
1.Charakteristika predmetu:
V literárnej časti predmetu sa ţiak prostredníctvom literárnych ukáţok zoznamuje
s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi ţánrami, kompozíciou
literárnych diel,
štylistikou literárneho textu, s metrikou, získava informácie o autoroch.
Primárnym v literatúre sa stáva rozvoj schopnosti ţiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho
esteticko- umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia ţiaka presvedčenie
o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie
k pochopeniu špecifík , ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie
reality.
2.Ciele predmetu:
Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru
vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho
analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôleţitejším prvkom v tejto kompetencii literatúry je
sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu.
Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností , ktoré ďaleko presahujú aspekt
technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Koncepcia
vyučovania literatúry vychádza predovšetkým zo záţitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu
k literatúre.
Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne rozvíjali čitateľské a interpretačné zručnosti
ţiakov. Učiteľ nepredkladá ţiakom hotové poznatky, ale vytvára mu podmienky, aby sa
vedomostí zmocňoval sám.
3. Kľúčové kompetencie:
Plynulo čítať súvislý text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodrţiavať
spisovnú výslovnosť.
Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického
textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu.
Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní.
Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. Vysvetliť
podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
Prerozprávať obsah prečítaného diela. Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty, vytvoriť
dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová, určiť hlavné a vedľajšie postavy
diel.
Analyzovať umelecký text. Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka,
povesť).
Ilustrovať umelecký text, napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text,
scenár.
Orientovať sa v školskej kniţnici, pracovať s kniţným fondom vo forme kartotéky
a v elektronickej podobe. Budovať si vlastnú kniţnicu.
4.Témy a požiadavky na výstup:
Tematický celok Rozvíjajúce
ciele
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prierezové témy
medzipredmeto
vé
vzťahy
V školskej (miestnej,
mestskej) kniţnici
vybrať
knihu podľa katalógu
Sebahodnotenie
Úvod do
Ako sa robia zázraky Autor/spisovateľ
literatúry 5. ročníka
Čitateľ/divák
Pozvánka do
kniţnice
Kto je dobrý čitateľ
Text/ilustrácia
Kniha/kniţnica
Časopis, noviny
Poznať rozdiely medzi
uvedenými pojmami,
aktívne s nimi
pracovať
Povej, vetrík povej
Recitovať, prednášať
uspávanky, ľúbostné text, dodrţiavať
piesne
spisovnú
výslovnosť.
Uspávanky,
ľúbostné piesne
V ríši rozprávok
Ľudové rozprávky
Veterný kráľ
Tvorba ústnej
výpovede
Hlavné znaky
rozprávky
Hlavná a vedľajšie
postavy, rozprávač
príbehu
Zberatelia ľudových
rozprávok
Zlatá páva
Slovenskí (P.
Dobšinský
S. Czambel ) a
Inonárodní ( Boţena
Němcová )
OaSR
Zaradiť ukáţku k
literárnemu ţánru,
charakterizovať
základné
znaky ľudovej piesne
Verš, strofa, rým,
rytmus
Charakterizovať
ľudovú
rozprávku ako
prozaický
ţáner ľudovej
slovesnosti.
Rozprávka
ako vyjadrenie túţby
človeka po dobre a
spravodlivosti
.
Poznať zberateľov
ľudových rozprávok,
vysvetliť pojem dialóg
Charakterizovať
ľudovú
rozprávku ako súčasť
ľudovej slovesnosti
Sitno
Zemský poklad
Fantastická rozprávka
čarodejná
Realistická rozprávka,
magické čísla
Realistická rozprávka
porovnanie
s fantastickou
Čítanie
s porozumením
OaSR
Kubove príhody
Upevňovanie
vedomostí
Poézia nonsensu
Dôvtip hlavného hrdinu
prostý dedinský
človek,
humor, zveličenie
vlastností, stupňovanie
deja
Humorné ľudové
rozprávky
Miroslav Válek: Ako
sa Kubo stratil
Slovenská ľudová
rozprávka
Štefan Moravčík:
Starodávna
povedačka
Ján Navrátil: Óda
na kľúčovú dierku
Ľudové rozprávky
iných národov
Hej, uţ sa na tej
hore
lístie červeneje
zbojnícke, regrútske,
vojenské piesne
Deväťdesiatdeväť
bratov a stý Ruţa
/Rozprávka zo
Zakarpatskej
Ukrajiny/
Poézia nonsensu,
slovné
hračky, čerpanie z
ľudovej slovesnosti
riekanky. Slovenskí
autori nonsensu,
prednes
básne, správna
artikulácia, spisovná
výslovnosť
Hrdinovia realistických
rozprávok, znaky
realistickej rozprávky
Nezmysel v ľudových
rozprávkach,
najznámejšia postava
KUBO
Poznať znaky ľudovej
rozprávky, zberateľov,
názvy rozprávok
NONSENS – pôvod
vysvetlenie pojmu,
výskyt nonsensu,
nezmysel v pôvodnej
slovenskej umeleckej
tvorbe. Naučiť sa
jednu
z básní recitovať
spamäti
Hudobná výchova
Vedieť, pri akej príleţitosti vznikli jednotlivé
druhy, k akým
udalostiam
v ţivote ľudí sa viaţu
Zostaviť osnovu
Porovnať a klasifikovať rozprávky,
zbojnícke, regrútske,
zreprodukovať
vojenské piesne
pomocou osnovy,
Rozprávky iných
O červenej sliepočke národov, čítanie
/Írska rozprávka/
súvislých textov,
hlavné
a vedľajšie postavy,
kľúčové slová, dejová
osnova, reprodukcia
Vták Hrom
textu, charakteristika
/Indiánska
hlavných postáv –
rozprávka/
nositeľov pozitívnych
a negatívnych
Upevňovanie
vlastností,
vedomostí
dialogizované
čítanie
Charakterizovať
zvieraciu rozprávku,
uviesť príklady
Opis hlavnej postavy
Čo majú spoločné
a čím sa líšia naše
ľudové rozprávky
od inonárodných
rozprávok
Porovnať a klasifikovať
koledy
Ideme s koledou –
Výchova k tvorivosti,
pracovať v tíme
Čítanie s porozume
–
ním ,
Multikultúrna
výchova, poznávanie
iných kultúr
Na návšteve u
koledy
rozprávkarov
Autorské rozprávky
Hans Christian
Andersen: Slimák
a ruţový ker
Milan Rúfus:
Pamodaj
šťastia lavička
Karel Čapek:
Rozprávka psia
Ľubomír Feldek:
Nepodpísaná
rozprávka
Rytmus ako metrická
vlastnosť, rytmická
zviazanosť reči na
princípe striedania
prízvučných a
neprízvučných slabík
Autorská a ľudová
rozprávka. Zdroje
informácií o autoroch
literárnych diel/súbory
o slovenských
autoroch detskej
literatúry,
encyklopédie,
internet/
Dialogizované čítanie,
veršovaná rozprávka,
základné znaky poézie
vo veršovanej alebo
prebásnenej podobe
rozprávky /verš, strofa,
rým, rytmus/,
Moderná rozprávka,
Poznať rozdiel medzi
zberateľom a autorom
rozprávky
Roald Dahl:
Čarodejnice
Slovenská moderná
rozprávka
Dramatizácia textu
Pozrime si rozprávkuNa jarnú nôtu
Pracovné piesne
Vysvetliť rozdiel medzi Čítanie
autorskou a ľudovou
s porozumením
hovorenie
rozprávkou, poznať
najznámejšieho
svetového autora
rozprávok
Spoločné a odlišné
znaky
veršovanej a
prozaickej rozprávky,
zvládnutie zvukovej
stránky jazyka/tempo,
dôraz, pauza, sila
hlasu,
prízvuk/
Porovnať ľudovú,
autorskú, modernú
rozprávku/uviesť
príklady/, vysvetliť
pojem moderná
rozprávka
Poznať autorov
slovenskej modernej
rozprávky.
OaSR
Tiché čítanie s
porozumením
Čítanie
s porozumením
Vysvetliť rozdiel medzi
postavami/čarodejnica
mi
v ľudovej rozprávke
a v modernej
rozprávke
Dramatizácia
Plynulosť čítania
súvislého textu
OaSR
Porovnať a klasifikovať
pracovné piesne
/trávnice, pastierske,
valašské, banícke/
Mediálna výchova –
rôzne druhy médií
V bábkovom divadle Technika čítania,
Bábková hra , vysvetliť a ich produkty
verejná prezentácia
pojmy viaţuce sa
Jevgenij Speransky: textu, uvedomenie si
k bábkovej hre.
Krása Nevídaná
svojej národnej identity Vysvetliť úlohu
bábkoherca, vysvetliť
pojem animácia,
Hráme bábkové
Divadelná hra ako
vysvetliť rozdiely vo
divadlo
literárne dielo –
literárny text ,určený
na realizáciu na
divadelnej scéne
(Dramatická podoba
rozprávky)
vedení bábik pri
maňuškovom,
javajkovom,
marionetovom
bábkovom divadle
Dramatizácia
literárneho textu
Poznávame filmovú
a televíznu
rozprávku
Perinbaba
Literárny scenár
Zbojník Jurko
/animovaný film/
Čo opriadli povesti
O medveďovi, čo
vedel premýšľať
/školská
dramatizácia
rozprávky)
Opakovanie
tematického celku –
rozprávky
Povesť – ľudová,
umelá, historická,
miestna, heraldická
Sformulovať hlavnú
myšlienku
dramatického textu
Dramatizovaný
literárny text –
dialogizovaná forma.
Inscenácia – premena
literárneho textu na
divadelnú hru(filmovú,
televíznu).
Rozdiel medzi
literárnym textom
a inscenáciou.
Tvorcovia divadelnej
hry(filmovej,
televíznej),scenár –
scenárista, dramaturg,
reţisér, herci,
výtvarníci, hudobný
skladateľ(scénická
hudba). Filmová
rozprávka, televízna
rozprávka, scenár,
reţisér, herec,
zvukové efekty.
Zdramatizovať
literárny text v podobe
jednoduchého
scenára. Poznať
zakladateľa
slovenského
animovaného filmu
(V.Kubal)
Mediálna výchova
Vysvetliť rozdiel medzi
prozaickým textom
a jeho
zdramatizovanou
podobou.
Vysvetliť rozdiely
medzi povesťou
a rozprávkou
Utvrdzovanie
vedomostí
Zakopaný meč pod
Zoborom /historická
povesť/
Povesť ako prozaický
útvar. Ľudová povesť
Miestna, historická,
heraldická povesť
Matej kráľ a bača
/historická povesť/
Jozef Horák –
Detvan a Jánošíkov
poklad
Multikultúrna
výchova poznávanie
histórie
Priradiť povesti
k jednotlivým druhom,
rozlíšiť ľudové
a autorské povesti
Rozlíšiť, čo je
v povesti fantastické
a čo realistické,
sformulovať hlavnú
myšlienku povesti
ENV – krása
slovenskej prírody
Alojz Medňanský:
Čertova brázda
/miestna povesť/
Príbehy spred
tisícročí
Mária Ďuríčková:
Kôň so zelenou
hrivou
Autorská povesť –
vyuţitie námetov
ľudových povestí
v umeleckom
spracovaní. Tiché
a spoločné čítanie.
Hlavné informácie,
dejová osnova,
interpretácia textu,
hlavné a vedľajšie
postavy, dramatizácia
textu, realita a fikcia
v umeleckom diele
Anton Habovštiak:
Tri zlaté ruţe
/heraldická povesť/
Multikultúrna
výchova
Upevňovanie
vedomostí - povesť
Legendy
Kliment: Ţivot
Konštantína
Jacopo de Voragine:
Legenda o sv.
Jurajovi
Sformulovať hlavnú
myšlienku
prečítaného. Vyhľadať
a utriediť reálne
a fantastické deje
v legende.
Mataj /ľudová
rozprávková
legenda/
Vysvetliť súvislosti
konkrétnej legendy
s históriou, odlíšiť
legendu od rozprávky
a od povesti
Zľudovené piesne
Príbehy na rýchle
čítanie
Legenda
Vysvetliť, ţe hlavnou
postavou je osoba,
ktorá za svoje činy
bola vyhlásená za
svätú
Prezentácia projektu
Vypracovať projekt
Projekt legenda
Zhrnutie učiva legendy
Keby som bol
vtáčkom
Zľudovené piesne –
základný rozdiel medzi
ľudovou a zľudovenou ENV vzťah človeka
piesňou
Vedomosti z každej
oblasti
Zľudovená pieseň
Komiks
Jozef Schek:
Joţinko, dieťa
svojich rodičov
k ţivotnému
prostrediu
Vysvetliť pôvod
komiksu, vysvetliť
komiks ako ţáner
s epickým dejom
sprostredkovaným bez
rozprávača cez priamu
reč a obrázky,
sformulovať hlavnú
myšlienku komiksu
Komiks – literárny
ţáner slovenskí autori
komiksu, prepojenie
slovného a výtvarného
O tatranskom zlatom umenia, slovná
kamzíkovi
bublina.
Walt Disney –
nalznámejší tvorca
Tom a Jerry – Walt komiksu
Vypracovať
Disney
a odprezentovať
komiks
Projekt komiks
Tematické
opakovanie
Prezentácia komiksu
ENV
Encyklopédie
Kniha 5000
Odborná literatúra,
zaujímavostí o svete odlišnosť od
umeleckého textu,
presnosť, stručnosť
vyjadrovania.
Encyklopédia prírody Vyuţívanie odbornej
terminológie, náučný
slovník, heslo,
usporiadanie hesiel
Prvá internetová
encyklopédia
Encyklopédia na
internete
Encyklopédia –
odborná/náučná
literatúra/. Vysvetliť,
ako sú zoradené
informácie
v encyklopédii,
vymenovať druhy
podľa
obsahu(zemepisné,
prírodovedné...)
Vyhľadať in formácie
podľa hesiel, vyčleniť
hlavné informácie
v texte, vybrať vhodné
informácie z najväčšej
encyklopédie na svete
– na internete
Wikipedia – pri riešení
konkrétnej úlohy
5.Metódy a formy práce :
Motivačné metódy, výkladové, problémové
Práca s textom, materiálom
Metóda aktívneho čítania, porovnávacia metóda, fixačná metóda
Metóda tvorivého písania, práca s učebnicou, skupinová metóda
Metóda dialógu, heuristická metóda, inscenačná metóda
Projektová metóda, metóda tichého čítania, poznávacia metóda
Metóda nácviku zručností, dramatická metóda
6. Materiálne výučbové prostriedky :
Magnetická tabuľa, magnetky
Interaktívna tabuľa
Počítače
Projekty
7. Učebné zdroje :
Učebnica literatúry od autoriek Jarmily Krajčovičovej a Jely Krajčovičovej
Internet
Encyklopédie
8. Hodnotenie predmetu :
Hodnotenie ţiakov je zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom
vzdelávacom výstupe. Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Ţiaci
sa hodnotia v súlade s Metodickým pokynom č.22 /2011 – na hodnotenie ţiakov ZŠ.
V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť , pedagogický takt voči
ţiakovi , rešpektuje jeho práva a humánny prístup. Predmetom hodnotenia sú najmä
učebné výsledky , vedomosti , zručnosti, osvojené kľúčové kompetencie , ako aj
usilovnosť a individuálne osobitosti ţiaka. Uskutočňuje sa priebeţné a celkové
hodnotenie ţiaka.
A) Stupnica hodnotenia testu v písomnej a elektronickej podobe:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 50%
49% - 30%
29% - 0%
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
B) Kritériá hodnotenia projektu v elektronickej podobe – prezentácia power point:
1. Vonkajšia forma
5 bodov
a) Úvodná snímka – názov témy, meno autora trieda
b)
c)
d)
e)
Snímka s obsahom prezentácie
Záverečná snímka – koniec prezentácie
Jadro prezentácie min. na 4 snímkach
Farebný súlad písma a pozadia snímok – čitateľnosť, kontrast,
nesplývanie textu a obrázku s pozadím
2. Vnútorná forma
8 bodov
Jadro prezentácie:
a) Vnútorná logika
2 body
b) Text – primeraný obsah
bez gramatických chýb
stručnosť vyjadrovania – premyslená štylistika
3
body
c) Obrázky – vhodný výber a usporiadanie
2
body
d) Primerané efekty a animácie – menej je viac, nepreháňať to
1 bod
3. Celkový dojem
2 body
MAX 15 bodov
C) Poznámkový zošit
Ţiak je povinný mať zavedený zošit na literatúru. Učiteľ si ich môţe
kedykoľvek vyţiadať a skontrolovať obsahovú a pravopisnú stránku. Po
vykonaní kontroly sa podpíše, kontrolu datuje a slovne zhodnotí úroveň
poznámkového zošita. V hodnotení poukáţe na nedostatky, pochváli
úpravu.
Vypracovala: Mgr. Vaníková Viera
Download

Slovenský jazyk