Úlohy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky do 8-ročnej formy gymnázia
na školský rok 2010/2011 A
1. Označ správnu možnosť, v ktorej sú slová usporiadané podľa abecedy.
A/ deň, dnes, dyňa, dym, Dorka, dúfať, dieťa, ďakujem
B/ Alica, ahoj, auto, brieždenie, cibuľa, kaša, motýľ, zebra
C/ akrobat, cirkus, citrón, varí, vatra, vietor, žabací, žirafa
2. Vyber z uvedených slov antonymnú dvojicu.
brat, matný, hostina, pútavo, hladký, usilovnosť, lesklý, zaujímavo, pracovitosť
3. Napíš číslicu slovom.
V triede bolo 19 chlapcov.
4. Označ vetu s pravopisnou chybou.
A/ „Odchovanci našej školy sú výbornými odborníkmi,“ myslí si riaditeľ.
B/ Naša škola sa nachádza na ulici Andreja Kmeťa.
C/ Ďakujem Ti za Tvoj list, ktorý ma veľmi potešil.
5. Vypíš z vety slovo, ktoré nepatrí medzi ohybné slovné druhy.
Malý Vladko často čítal staré zemepisné knihy svojej mamy.
6. K uvedenému slovu napíš jedno synonymum.
strašidlo
7. Označ, v ktorej z možností sú všetky slová napísané správne.
A/ pesť, Byzancia, hmíriť sa, mixér, okamyh, kryha, lyko, sypký
B/ Myjava, biskup, pyré, ligotať sa, osýpky, vyžla, kamzík, pamätný
C/ omyl, bizón, trízniť, obväz, ríbezle, vydra, cymbal, lýceum
8. Vypíš z nasledujúcej vety znelé spoluhlásky.
Peťko s Miškou našli choré vtáčatko.
9. Od slova noha utvor:
A/ zdrobneninu
B/ zveličujúce slovo
10. Označ možnosť, v ktorej sú slová vo vete zoradené nasledovne:
predložka, podstatné meno, príslovka, sloveso, prídavné meno, podstatné meno
A/ Po prehre bolo družstvo veľmi rozčarované.
B/ V tráve náhle zasyčala jedovatá zmija.
C/ Za rodičovským domom sa veselo hrávali deti.
Otoč na druhú stranu.
11. Doplň do vety želaciu časticu.
................. sme už konečne boli doma!
12. Podčiarknuté slová nahraď vhodnými osobnými zámenami.
Moje sestry chodia často na nákupy. Babka s vnučkou sa vybrali na huby.
13. Označ, v ktorej z uvedených možností nedochádza k spodobovaniu.
A/ Umelcova kresba nás veľmi zaujala.
B/ Rýchlik z Brna meškal šesť minút.
C/ Vidíš to zelené auto?
14. Vypíš slovo, ktoré nie je utvorené pomocou predpony.
odísť, bezstarostný, podbehol, stvrdne, stredný
15. Označ správnu možnosť.
Pravidlo o rytmickom krátení hovorí, že v slovenskom jazyku
A/ krátime a násobíme rytmicky.
B/ nemôžu v slove po sebe nasledovať dve dlhé slabiky.
C/ nemôžu v slove po sebe nasledovať dve krátke slabiky.
16. Od slovies v zátvorke utvor rozkazovací spôsob.
A/ Klára, (um-ť) riad!
B/ Janko, (prib-ť) obraz na stenu!
17. Slová v zátvorke napíš v nominatíve plurálu.
V stredu zavítajú do nášho mesta (významný návštevník) z Viedne.
18. Napíš, ako sa nazývajú uvedené ľudové výroky.
A/ September – z poľa ber!
B/ Priateľa poznáš v núdzi.
19. Doplň vhodné slovo do frazeologickej jednotky.
Vziať .............. na plecia.
20. Vypíš a urč obrazné pomenovania uvedené vo vetách.
A/ Spoza mrakov žmurklo na nás slnko.
B/ Vonku bola tma ako vo vreci.
21. Označ, ktoré z uvedených tvrdení je nesprávne.
A/ Bájka je krátky príbeh, v ktorom sa zvieratám pripisujú ľudské vlastnosti
a skutky.
B/ Príbeh, ktorý sa viaže k histórii kraja, národa a osôb sa nazýva povesť.
C/ Hlavným znakom legendy je dialogizovaná reč.
Koniec testu.
DIKTÁT A
Strýko Viktor bol moreplavec, ktorý rád cestoval do ďalekých krajín.
Najradšej mal Benátky s krásnymi mestskými domami. Na prechádzkach
obdivoval ich nádhernú výzdobu. Kroky ho zvyčajne priviedli až na Námestie
svätého Marka, kde sa týči zaujímavá bazilika. Rád pozoroval vychýrený trh
s nevídanými výrobkami od výmyslu sveta. Ozývali sa na ňom hlasy kupcov,
ktorí vychvaľovali svoj tovar s bezkonkurenčnou cenou. Bolo tam množstvo
pestrofarebných kobercov, drahocenných ozdôb a rôznych praktických i
čudesných predmetov. Videl i robotníkov pri stavbe ťažkých drevených
korábov. Väčšinou si prikrývali hlavu a chrbát, aby ich prudké slnko nespálilo.
Po návrate domov nám nadšene rozprával o svojich neobyčajných
zážitkoch.
STUPNICA:
0 - 1 ch
2 - 3 ch
4 - 5 ch
6 - 7 ch
8 - 9 ch
10 ch
-
5b
4b
3b
2b
1b
0b
Úlohy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky do 8-ročnej formy gymnázia
na školský rok 2010/2011 B
1. Označ správnu možnosť, v ktorej sú slová usporiadané podľa abecedy:
A/ mama, more, mreže, musí, myšací, myšlienka,
B/ Alena, brat, bobuľa, cesnak, hľadá, krokodíl
C/ bidlo, bicykel, cicavec, písal, výskum, žartuje
2. Vyber z uvedených slov antonymnú dvojicu.
včera, nepríjemný, ráno, ťahať, odporný, stáť, pekne, tlačiť, krásne
3. Napíš číslicu slovom.
Prečítaj 15. riadok.
4. Označ vety s pravopisnou chybou.
A/ „Jožko, ponáhľaj sa domov!“ volá mama.
B/ Dovolenku sme strávili pri Stredozemnom mori.
C/ Tulákove ucho zachytilo šum netopierých krídel.
5. Vypíš z vety akostné prídavné meno.
Napriek svojmu nízkemu veku som začal vedecky rozmýšľať a dôkladne
študovať liečivé byliny.
6. K uvedenému slovu napíš jedno synonymum.
labyrint
7. Označ, v ktorej z možností sú všetky slová napísané správne.
A/ domino, mikroskop, zmyja, vytrína, jazykoveda, lysý, cín
B/ Bystrica, priesmyk, miss, pyjak, úryvok, prýštiť, krištáľový, vila
C/ sirup, vyžla, mikróby, mys, vzývať, plyš, lišajník, cylinder
8. Vypíš slovo, ktoré nie je utvorené pomocou predpony.
roztvoril, prvé, zemepis, obsekali, prateta, vliať
9. Od slova vlk utvor:
A/ zdrobneninu
B/ zveličujúce slovo
10. Označ možnosť, v ktorej sú slová vo vete zoradené nasledovne:
prídavné meno, podstatné meno, sloveso, predložka, zámeno, príslovka
A/ Mesačný svit ožiaril vyprahnutú zem pod hradom.
B/ Pyšná Dora pozrela na mňa zvysoka.
C/ Naša rodina znamená pre nás veľa.
Otoč na druhú stranu.
11. Označ, v ktorej z možností sú všetky slovné spojenia napísané správne.
A/ Lomnický Štít, Nový rok, dedinka na považí
B/ Teplička Nad Váhom, ulica Janka Kráľa, košík z prútia
C/ vianočné sviatky, Nový Zéland, v ústí rieky Níl
12. Označ, v ktorej z uvedených možností nedochádza k spodobovaniu.
A/ Dieťa sa rozbehlo do matkinej náruče.
B/ Poviedka ma zaujala už svojím nadpisom.
C/ Z pretekov sme odchádzali sklamaní.
13. Slová v zátvorke napíš v nominatíve plurálu.
V tejto firme pracujú aj dvaja (šikovný zámočník).
14. Označ správnu možnosť.
Prízvuk, dôraz, prestávka, melódia, tempo, sila hlasu sa spoločne nazývajú
A/ argumentačné vlastnosti reči.
B/ prízvučné vlastnosti reči.
C/ prozodické vlastnosti reči.
15. Od slovies v zátvorke utvor rozkazovací spôsob.
A/ Jurko, (zakr-ť sa) !
B/ Martin, (nerozb-ť) okno!
16. Vypíš slovo, ktoré nepatrí do radu podstatných mien.
os – step – noc – soľ - loď
17. Ktorý tvar nie je napísaný so správnou predložkou?
A/ od mňa
B/ pred ne
C/ s nami
18. Napíš, ako sa nazývajú uvedené ľudové výroky.
A/ Pomaly ďalej zájdeš.
B/ Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
19. Doplň vhodné slovo do ustáleného obrazného slovného spojenia.
.................... mu tečie po brade.
20. Vypíš a urč obrazné pomenovania uvedené vo vetách:
A/ Janko bol silný ani buk.
B/ Nebo plakalo po celú noc.
21. Označ, ktoré z uvedených tvrdení je nesprávne.
A/ Legenda je literárny útvar z obdobia stredoveku, ktorý rozpráva
o udalostiach zo života svätých.
B/ Príbeh, ktorý sa viaže k histórii kraja, národa a osôb sa nazýva povesť.
C/ Cieľom každej báje je poučiť čitateľa a vysmiať sa zlu.
Koniec testu.
DIKTÁT B
Strýkov príbeh na mňa veľmi zapôsobil. V hustom pichľavom kroví sa ozývalo
pískanie a syčanie. Jedovatá zmija v okamihu zmizla vo vysokom obilí. Pomaly sa
zvečerievalo a všetko navôkol stíchlo. Studený mesačný svit sa nedočkavo zahryzol
do oblohy. Mňa so strýkom prichýlili v blízkej drevenej chatrči. Zo starých prikrývok
bolo cítiť rybí zápach. V diaľke zavýjali vlci.
Ráno sme opäť vyrazili. Vzápätí sa k nám priblížili neznámi kupci. Najprv sme
kúpili niekoľko kôpok nádherných modrých kameňov. Potom nám ponúkli väčšie
množstvo zaujímavo vypracovanej látky s vyšitými kvetmi a motýľmi. Vzácny tovar by
sa nepochybne páčil aj tým najnáročnejším zákazníkom. Strýko bol dobrý obchodník
a s kupcami vedel vyjednávať.
STUPNICA:
0 - 1 ch
2 - 3 ch
4 - 5 ch
6 - 7 ch
8 - 9 ch
10 ch
-
5b
4b
3b
2b
1b
0b
Download

SJL 8 A, B