Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenia:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prijímateľ:
Základná škola Školská ulica 897/8, Mojmírovce
Názov projektu:
Moderná škola budúcnosti
Kód ITMS projektu:
Aktivita res.
26110130235
3.1. Inovatívne vyučovanie na 1. a 2. stupni ZŠ
názov seminára:
ZBIERKA TEMATICKY ZAMERANÝCH ÚLOH
Ročník
tretí
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Téma
Tvorca
ZBIERKA TEMATICKY ZAMERANÝCH ÚLOH ZO SLOVENSKÉHO
JAZYKA
PaedDr. Mária Eliašová
1
2
Obsah
Zvuková rovina jazyka a pravopis ................................................................................................................................ 4
Abeceda ....................................................................................................................................................................... 4
Delenie slov na slabiky ................................................................................................................................................. 6
Rozdelenie spoluhlások............................................................................................................................................... 8
Vybrané slová po b....................................................................................................................................................... 9
Vybrané slová po m ................................................................................................................................................... 10
Vybrané slová po p..................................................................................................................................................... 11
Vybrané slová po r ..................................................................................................................................................... 12
Vybrané slová po s ..................................................................................................................................................... 13
Vybrané slová po v ..................................................................................................................................................... 14
Vybrané slová po z ..................................................................................................................................................... 15
Tvarová/morfologická rovina ..................................................................................................................................... 16
Všeobecné a vlastné podstatné mená ....................................................................................................................... 17
Prídavné mená .......................................................................................................................................................... 18
Zámená ...................................................................................................................................................................... 19
Číslovky ...................................................................................................................................................................... 19
Slovesá ....................................................................................................................................................................... 20
Riešenia úloh .............................................................................................................................................................. 21
Použitá literatúra ....................................................................................................................................................... 39
3
Zvuková rovina jazyka a pravopis
Abeceda
1. Zisti, ktoré písmená z abecedy chýbajú. Dopíš ich . Ku každému tvaru malej abecedy pripíš
písmeno veľkej abecedy
a
ä
dz
e
í
ň
ŕ
b
f
k
o
ch
ĺ
m
ť
ý
d
g
p
š
x
č
q
ú
v
ž
2. V riadkoch vyznač slová, ktoré nie sú správne zoradené podľa abecedy :
bernardín, cibuľa, čítanka, džem, dudok, ďatelina
fujara, hriva, gitara, chalupa, iskerník, íver
slama, šašo, ťava, tabuľa, uhlie, úver, veverička
kukurica, javor, lano, ľan, mačka, nos
xerox, vlas, ypsilon, zelenina, žaba
3. Zoraď názvy zvierat v riadkoch podľa abecedy :
býk, byvol, bizón................................................................................................
lev, lasica, líška..................................................................................................
medveď, mačka, mucha....................................................................................
kormorán, kačka, kuna......................................................................................
čajka, čmeliak, červienka...................................................................................
zebra, zajac, zmija.............................................................................................
4
4.
Pozorne si prečítaj výklad slov z Pravidiel slovenského pravopisu a doplň vynechané slová :
/ Ak nepoznáš správnu odpoveď, nájdi si na internete stránku http://slovnik.juls.savba.sk/
abeceda -y -cied ž.
1. súbor všetkých
istej graf. sústavy: usporiadať podľa a-y
2. systém značiek pre jednotlivé písmená: Morseova a., slepecká a.
3. hovor. zákl. poznatky istého odboru: a. fyziky
počítač -a m.
1. stroj na spracovanie
: samočinný p., analógový p.;
osobný, personálny p., zn. PC (z angl. personal computer);
prenosný p.
príroda -y ž.
1. súhrn všetkých vecí a javov na
p.;
človek pretvára p-u;
filoz. svet, skutočnosť, realita
, kt. nevznikli zámernou ľudskou činnosťou: živá, neživá
2. voľná krajina mimo ľudských
: ísť na prechádzku do p-y;
ochrana p-y;
škola v p-e v rekreačnom stredisku, zotavovni ap.
slovník -a m.
1. súhrnné spracovanie a obyč. abecedné usporiadanie
zásoby al. informácií z
jednotlivých odborov v kniž. príručke: jednozväzkový, prekladový, frazeologický s., s. cudzích slov;
náučné, terminologické s-y, s. spisovateľov;
pozrieť sa do s-a
5
Delenie slov na slabiky
1.
V texte rozprávky o Jankovi Polienkovi vyznač farebne / červeným/ jednoslabičné slová
,dvojslabičné slová/ zeleným/ trojslabičné slová /modrým/
V domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali detí a to ich veľmi trápilo.
Jedného dňa vraví žena mužovi: „Počuj, starký! Keď sa nám už nijaké dieťatko
nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva.“ Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda
pekné lipové polienko a vystrúhal z nebo chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj
múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý.
Z textu vypíš najdlhšie slovo ...........................................................Koľko má slabík : ........................
2.
Do skrývačiek doplň slová, aby tvorili tajničku :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dcéra a .........
kráľ zvierat
Andrea
listnatý strom
Ivan
ťažné zviera
otázka
Ktoré slová z tajničky sú dvojslabičné ? Vypíš ..................................................................
3.
Zo slabík poskladaj čo najviac slov :
hla, dí, le, va, so, sy, ko, po, no, se, me
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................................................................
4.
Slová vo vetách rozdeľ zvislou čiarou na slabiky :
Na konár priletela malá hrdlička. Pes sedí pri krbe. Kŕmi sa sušeným krmivom. Tóno si
poranil prst na ruke. Oči má plné sĺz. V jaskyni je vlhko. Cesta je klzká. Opatrne
zostupujeme vlhkými schodmi. Hlboko pod zemou začuli žblnkať vodu. Na strome rastú
hrušky. Dávaj si pozor na nebezpečné stĺpy. Žlté slnečnice ozdobili hrnček.
6
5.
Napíš všetky možnosti, ktorými sa dajú rozdeliť slová na konci riadka :
preliezačka ..........................................................................................................................
hrboľatá..............................................................................................................................
spolužiačka..........................................................................................................................
kozorožec............................................................................................................................
výmyselník..........................................................................................................................
6.
Z textu vypíš slová s dvojhláskami a rozdeľ ich na slabiky :
Vierka je moja priateľka. V tretiackej triede prebiehala súťaž o najkrajšiu pieseň. Vianoce
sú najkrajšie sviatky v roku. Včielky veselo lietali z kvietka na kvietok. V piatok bude žiacka
besiedka. Kuchárka pripravila rybaciu polievku. V Čiernej nad Tisou je hraničný priechod
na Ukrajinu. Dievča poutieralo mokrý hrniec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Z písmen zlož slová a rozdeľ ich na slabiky :
ĺ s
p t
l a p
ch u a
m k a
a č
ú dž
s
dz e c
u nic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
Rozdelenie spoluhlások
1.
Prečítaj si text spisovateľa Tomáša Janovica . Z prvých dvoch viet vypíš všetky tvrdé a obojaké
spoluhlásky, z posledných dvoch viet vypíš mäkké spoluhlásky :
Kde bolo, tam bolo, boli raz dve dcéry a tieto dcéry boli náramne lenivé.
Kým ja som kráčal hore kopcom, ony vysedávali doma. Zatiaľ, čo ja som
kráčal dolu kopcom, ony vylihovali doma. Veru, také boli lenivé, a preto
viete, čo som spravil ? Chytil som v lese jeleňa a skrížil som ho
s televízorom. A tak vzniklo nové krásne zviera jeleňvízor.
obojaké spoluhlásky ..........................................................................................................................
tvrdé spoluhlásky ..............................................................................................................................
mäkké spoluhlásky.............................................................................................................................
2.
Doplň i/í, y/ý
č-tať kn-hu, š-kovný uč-teľ, oslavovať men-n-, cudz- poč-tač, l-gotavá l-ž-ca, ch-tľavá
choroba, lúčn- kon-k, domáca h-d-na, d-vá kač-ca, horúc- l-pový čaj-k, št- ri mot-k-,
starostl-vý rod-čia,t-chá kraj-na, medz-národná súťaž v g-mnastike, krúž-vý poh-b, cudzdž-p, zauj-mavé hod-n-, veľk- g-č, k-t-ca lúčn-ch byl-n, c-trusové plod-, zaváran-nv pivn-c-, n-kto sa neh-be, medz- n-mi, pomal- sl-mák, preš-ban- l-šiak, zahran-čná lteratúra, vrát-ť sa do kuch-ne, pestrofarebn- mot-ľ, navšt-viť zrúcan-nu,
č-sté vod- L-ptovskej Mary, ch-stať chutn- obed, kom-n d-mí, ostraž-tý požiarn-k, kslá d-ňa , pren-kavý krik , dlh- t-ždeň, dvoj-tá zmrzl-na, angl-cké g-mnázium
3.
V skupine slov vyznač slovo, ktoré tam nepatrí
zvyšok, vysoký, vykať, vydra, vidieť, výr, vyhňa, výskať, zvyk
milimeter, Miloslav, milé, minerálka, myšlienka, minúta, myš
kopyto, pýr, pysk, pyšný, pytliak, piliny, prepych, pytačky, pykať
rybacina, ríbezle, rytier, rys, kryť, koryto, bryndza, rýpať, ryšavý
sýkorka, sivá, sirota, Simona, sila, sirup, silomer, osika, sirôtka
bystrý, byť, obývačka, Bystrica, kobyla, býk, bič, dobytok, keby
zima, zívať, prezývať, zistiť, raziť, Zita, zips, získať, klzisko, mraziť
omyl, šmýkať sa, mykať, priemysel, mištička, myšička, myslieť
pinka, pinzeta, piť, spisovateľ, písanka, pirát, pistácia, pýtať
obilie, rozbiť, pribiť, gombík, bylina, násobiť, slabika, bicykel
8
Vybrané slová po b
1.
o
Doplň vhodné slabiky, aby vznikli vybrané slová
□
□□
čaj, ke
lina, bys
,
□ □
, do
tok, ko
□ □
la,
vať
Ktoré vybrané slová po b chýbajú ? Vypíš ..........................................................................
2.
Doplň slová so slabikou bi/by
miesto, kde bývam........................................................
tyč v kuríne pre sliepky.................................................
lúčny koník....................................................................
rozumný žiak nechce nikoho........................................
stať sa niekým..............................................................
rytieri sa zmocnili hradu..............................................
potrebné pre upečenie chleba.....................................
loptová hra ..................................................................
3.
Nahraď slová a slovné spojenia vybranými alebo príbuznými slovami po obojakej spoluhláske b
Na lúke sa pasie /samica koňa/................................ .
Rado je veľmi /múdry/......................... chlapec.
Rozdáme /nepotrebné/................................zásoby ovocia.
/samec kravy/..................... si pochutnával na šťavnatých rastlinách/.......................... .
Víla je vymyslená rozprávková /osoba/.................... .
Nepriatelia /násilím obsadili/...................................... hrad.
Moja priateľka /žije/...................................... v Bratislave.
4.
Vyznač nesprávne zapísané slová
bystrina □
príbitok □
živobitie □
násobilka □
5.
rozbyli □
akoby □
bytka □
dobytok □
starobylý □
obylie □
bývalý □
ľúbiť □
osobitne □
zbytočne □
farbyčka □
dobívať □
kobilka □
kabinet □
obydlie □
byliny □
Doplň i/í, y/ý
b-strozraký, b-č, ob-lný, zb-točne, b-žutéria, neob-čajné, b-vanie, b-tka, neb-va, b-zón, blinkárka, b-skup, ob-vateľstvo, b-ľ, b-linožravec, b-blia, šlab-kár, b-ľka, zab-vať sa, kob-lie,
neb-ť sa, dob-vateľ, vyb-ť, b-ček, odb-jať/hodiny/, b-strý, b-struška, b-cie
9
Vybrané slová po m
1.
Nájdi v riadkoch ukryté vybrané slová po m
mrfmynhyumyťdtrzycvbnmydloerytzolmýliťsasyxsyasšmýkaťsastrspriemyselbduiysymimh
mýriťsacdrmykaťčšpmydžmýkaťrfgyvbymysleiťťtrsyxmyškhfdyphmyzkzyxpkrtrdminybi
2.
Priraď k slovám správny význam
my
mýli
mykať
mys
mýlka
myška
3.
mne samému, všetci
robí chyby, je obľúbený
prudko trhať, pohybovať sa
súťaž krásy, výbežok pevniny do mora
chutná čokoláda, chyba
malý hlodavec, plytká nádoba
Doplň do viet správne výrazy
Keď /my,mi/ podáš flautu, /my,mi/ ti zaspievame. /mýli,milý/ Peter sa často /milý,mýli/.
Od strachu sme sa /mykli, mihli/,keď sa okolo nás /mihol, mykol/ myšiak.
Nová
/mys, miss/ odcestovala na /Miss, Mys/ dobrej nádeje. / Milka, Mýlka/ sa často /milý,
mýli/. Minister má na starosti / premyslel, priemysel/. Práčka začala / šmýkať, žmýkať /
mikinu. V diere sa objavila malá /myška, miska/. V článku prečítal /zlomyseľné,
nezmyselné/ slovo.
4.
V texte oprav chyby
Mačka Myca stráži bystrým okom mišaciu dieru. Z myštičky jej zmizlo mliečko. Mislela si,
že jej ho vzala miška. Bol to omyl. Miš mala celkom iný úmysel. Vybehla z mišacej diery
ako namidlený blesk a šmykom sa dostala pod umívadlo. Na umývadle uvidela mydlo.
Mislela si, že je to jej mylovaný syr. Na midline sa šmykla a prevrhla misku. Miška Mylka
musela uznať svoj omil.
5.
Doplň i/í, y/ý
m-halnica, um-ť, m-nulosť, prešm-čka, m-dlí, m-nca, m-nister, um-vačka, prešm-knúť, šmkľavý, um-váreň, m-lión, vitam-n, m-znúť, nezm-sel, priem-selný, Em-l, Ľudm-la, m-ska,
m-šací, rozm-šľať, kom-nár, zm-sel, mam-čka, kŕm-dlo, zam-slený, M-ško,
vým-selník,
hm-zožravý, zm-ja, m-nus, m-šlienka, pošm-knúť sa, m-limeter, zm-sel
10
Vybrané slová po p
1.
Podčiarkni v texte vybrané slová po spoluhláske p a príbuzné slová
Jedno malé srnčiatko, zranilo si kopýtko. K tomu ešte pyštek malý . Do pýru sa kopýtka
zamotali. Pyšný pytliak teraz pyká, pýtate sa prečo vzlyká ? Má pyžamy prúžkavé a pýri sa
v Ilave.
2.
Z predchádzajúceho cvičenia vypíš všetky príbuzné slová a pripíš k nim vybrané slová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Priraď k slovám správny výraz
pýcha
zlá vlastnosť
spôsobuje bolesť
pisk
zvuk
papuľa zvieraťa
dopyt
záujem o kúpu tovaru
úplne vypiť
pichá
zlá vlastnosť
spôsobuje bolesť
pysk
zvuk
papuľa zvieraťa
dopiť
záujem o kúpu tovaru
úplne vypiť
4.
Doplň do viet vybrané slová podľa významu / pytliaci, pýr, kopyto, pyšná, pýtať, pysk, pykať/
znepríjemňujú život zvieratkám. Teliatko si zobralo do
šťavnatú trávičku. Princezná bola veľmi
. Kobyla netrpezlivo hrabe
. Plazivý
je škodlivá burina. Janko
za klamstvo. Smädný psík si
vodu.
5.
Doplň i/í, y/ý
zap-riť sa, p-tliactvo, p-la, odp-la, kop-tník, odp-kávať si, p-tač, p-smeno, p-r, op-tať sa,
sp-sovateľ, p-vónia, prep-chový, prep-chnúť, p-chliač, p-somka, sp-šnel, p-tačky, nadp-s,
p-stácia, p-rát, op-ca, p-tliačiť, kop-tko, p-sk/ zvuk/, p-lot, p-sk/papuľa/, p-lka, p-jak, p-tať
11
Vybrané slová po r
1.
Doplň do viet vybrané slová po r
V obchode kúpim r--u, br---u a mandarínky. R-- a kor------a sú súčasťou prírody.
S---c vy--l z dreva k-r-to. R-š--ý r-t--r Richard zachránil princeznú. V rieke Rimava sa
mihajú r--le r-by. Diviak vyh--z-l všetky zemiaky, potom sa r-p-l v blate. Večer sa skr-l
v lese.
2.
Priraď k slovám správny význam
Rím
zvuková zhoda slabík, hlavné mesto Talianska
ryža
obilnina z Ázie, jedlo z ryže
schovať sa, kus nábytku
skryť
rým
zvuková zhoda slabík, hlavné mesto Talianska
skriňa
rizoto
3.
stríko
risk
skryl
múrik
schovať sa, kus nábytku
obilnina z Ázie, jedlo z ryže
Vypíš z okienok nesprávne napísané slová a oprav ich
ryšavý
skryňa
brindzový
koryto
ríchlik
rýchlo
hriva
kryk
stryga
rybár
ríľ
rím
rys
ryzoto
rebrík
ribka
skriť
ryčať
hrizák
zakryté
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
ríbezle
rizoto
rým
rýchly
Pospájaj dvojice slov podľa významu
ryža
richtár
chrípka
básne
ryba
korytnačka
hríb
rebrík
muchotrávka
skrytý
močiar
rybník
12
rys
hrýzť
koryto
ryšavý
jablko
ostrovid
rytier
vyryté
Vybrané slová po s
1.
Podčiarkni v texte vybrané slová po s
Malý syn sypal vtáčatám semiačka. Syseľ si robí zásoby na zimu. Roztopený syr syčal
na panvici. Na jeseň býva sychravé počasie. Sýkorky veselo štebotali. Na obed sme si
pripravili sýty pokrm. Para nad hrncom sykala.
2.
Doplň do textu vhodný výraz
Bratov syn je môj /synček, synovec/. Továreň na výrobu syra sa nazýva /syráreň,
syrovník/. Na koži sa mi vyhodili /zásypy, osýpky /. Cestoviny som vylial / dosýta, do
sita/. V tráve / zasyčala, zasipela/ zmija. Po namáhavej práci som bol /sýty, vysilený/.
Na kolene sa mi objavila /sinka, synka/. Matka hojdala malého /sinka, synka/.
V texte oprav chyby
3.
Dobre sa nasítiš syrom alebo syrovníkom. Usilovný Symon pripravuje osivo. Starká
presipala múku cez sito. Hus sypí a para syčí. Silvester je sylný chlapec. Sestrin syn
dostal osípky. V lete sa sýkorky nasítia hmyzom. V sychravom počasí sa syseľ i ukryl
do skrýše. Sivá síkorka sadla na konárik osyky.
4.
V skupine slov vyznač slovo, ktoré tam nepatrí
♣
♣
♣
♣
5.
násyp, zásyp, osýpky, sykať, posýpka, sypať
syn, sinka, synček, synovec, synáčik
syrček, syrár, syslík, syrovník, syrový
nenásytný, presýtený, dosýta, sito, sýty
Doplň i/í, y/ý
s-dlisko, s-chravý, s-rovník, s-pot, zas-čať, s-ra, s-rota, s-novec, s-rček, s-slík, s-korka,
s-tko, s-lomer, s-réna, zas-pať, s-ty, s-rup, nás-lie, vys-chať, vys-pať, s-lon, s-réna,
S-mona, s-vý, s-nak, os-ka, s-tosť, s-pka, s-lný, pres-lený, pres-pal, sirôtka, S-tno
6.
Z písmen v obrázkoch poskladaj príbuzné slová k slovu sýty
sod ý t a
......................
ť persý i t
.......................
sýnati ť
........................
13
t o s ý ť s
.... ..................
nánetnýsy
.......................
Vybrané slová po v
1.
Doplň podľa významu do slovných spojení vybrané slová po v
veľká sova........................................
cicavec žijúci vo vode......................
opakovaná činnosť..........................
plemeno psa....................................
vydávať vysoký zvuk........................
kováčska dielňa...............................
reč vlka ..........................................
opak nízkeho..................................
oslovenie dospelej osoby................
2.
Priraď k slovám správny výraz
vyť
niečo splietať, zväzovať
vydávať prenikavý zvuk
vír
veľká sova
točivý pohyb vody, vzduchu
vila
veľký rodinný dom
vydávala prenikavý zvuk
viť
niečo splietať, zväzovať
vydávať prenikavý zvuk
výr
veľká sova
točivý pohyb vody, vzduchu
vyla
3.
veľký rodinný dom
vydávala prenikavý zvuk
Doplň i/í, y/ý
v-dlička, v-kať, náv-k, zv-šiť, v-sieť, v-dieť, zlozv-k, v-hňa, v-žla, v-sočina , v-ťaz, v-ška, všňa, nav-še, v-skajú, v-li/veniec/, dov- denia, v-nohrad, V-lma, v-dra, V-lo, zv-šok, v-rus,
odv-knúť, v-r /sova/, nov-ny, kanv-ca, v-ššie, v-ťazstvo, v- / oslovenie/, v-dly
4.
Vytvor slová pridaním predpony vynosiť, letieť, čítať, liečiť, cítiť, počítať, prať, skúšať, loviť, čistiť, pátrať, tvoriť, kúpať, mydliť, liať
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Podčiarkni vo vetách chybne napísané slová, oprav ich
Vydali sme sa na vílet. Chceli sme vidieť našu obec z víšky. Na cestu sme sa vybrali ráno, aby sme vydeli
východ slnka. Vyšli sme na najvišší kopec. Mali sme nezvyčajný víhľad. Od radosti sme vískali. Nabudúce
sa vyberieme do Visokých Tatier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Vybrané slová po z
1.
Vyfarbi vybrané príbuzné slová vybrané a po z. Zvyšné písmená utvoria tajničku
SJAZYKINAZÝVAŤMOZÝVAŤÚPOZÝVAŤDRPRIZÝVAŤA
HLPREZÝVAŤAVYZÝVAŤVIJAZYČNICAČPREZÝVKAKA!
2.
Pospájaj dvojice slov podľa významu
veľká
nepekná
maškrtný
3.
prezývka
jazýček
zimnica
zelená
pozývať
biela
kamarátov
zima
ozimina
neslušne
zbytočne
ľahko
získať
zívať
vyzývať
Doplň i/í, y/ý
Slovenčina je náš mater-nský jaz-k. Mačka Z-ta stále z-va. Z rozhlasu sa ozýva hlasná muzka. Zákon vyz-va na ochranu kamz-ka. Teta Zita z-va od nudy. Z-mný mráz-k poz-va deti na
klz-sko. Jaz-kovedec sa zaoberal jaz-kovým zákonom. Predavač z-skal veľký z-sk. Naz-vať
deti prez-vkami je neslušné. Šofér naraz-l voz-dlom do plota. Muz-kanti z-vali od únavy.
Pri jaz-kovej skúške sa neoz-v- val, preto ho komisia vyz-vala k odpovedi. Od strachu
vyplaz-l jaz-k, na koži mu nabehli z-momriavky.
4.
Písmená v slovách zoraď podľa čísel od najmenšieho po najväčšie. Utvorené slová zapíš
5
Č
2
A
6
E
4
Ý
7
K
3
Z
1
J
3
Z
7
V
5
K
1
J
4
Y
2
A
8
Ý
2
A
6
O
4
Y
7
I
3
Z
6
A
5
Č
1
J
8
C
6
N
3
Z
5
Č
8
K
6
I
1
J
7
S
4
Y
2
A
9
O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Podčiarkni riadok, v ktorom použiješ i,í,y,ý v uvedenom poradí y,ý,i,i,i,ý,í,y
jaz-ček, poz-vať, z-ma, z-sk, z-va, mraz-, jaz-kovedec
jaz-čnica, z-zať, z-mný, oz-mina, z-nok,oz-vať, z-sť, jaz-čisko
jaz-k, vyz-vať, muz-kant, z-mozeleň, z-mnica, prez-vka, z-vať, jaz-kový
oz-vať, priz-vať, vyplaz-ť, z-mný, kaz-ť, naz-vať, poz-vať, jaz-čisko
z-sk, kamz-k, z-ps, z-stiť, z-sk, z-zať, prez-vka, uz-mená
15
Tvarová/morfologická rovina
Podstatné mená
1.
Podstatné mená roztrieď podľa otázky na osoby, zvieratá veci : čítanka, počítač, matka, mačka,
brat, guma, jeleň, líška, vodník, skriňa, hokejista, otec, medveď, banán, policajt, opica, klavír, pinka,
osoby / Kto je to?/
zvieratá / Čo je to?/
veci / Čo je to?/
.................................
.................................
.................................
................................
.................................
..................................
.................................
.................................
..................................
.................................
.................................
..................................
.................................
..................................
..................................
.................................
..................................
..................................
2.
V úryvku rozprávky O rybárovi a zlatej rybke podčiarkni podstatné mená
Bol raz jeden rybár. Ten rybár bol chudobný. Žil so svojou ženou v malej
chalúpke. Každý deň vyplávali na more a chytal ryby. I dnes vzal siete a
šiel k moru. "Keď nič nechytíš, viac sa nevracaj!", volala na rybára jeho
žena. Slniečko svietilo a more bolo pokojné. Rybár hodil siete do mora a
čakal. Čakal dlho. Až na poludnie sa v sieti hmýrila malá zlatá rybka. Rybár
ju vytiahla z vody a rybka povedala: " Pusť ma späť do mora. Splním ti tri
želania.“ Rybár hodil zlatú rybku späť do mora a rybka odplávala preč.
3.
Poskladaj z písmen podstatné mená
m k o n
i
r á
r t i B a
l a s v a
k
i
l
á s m
s í p a
k n a
c i n e
r n á p z
v
16
o j a r
Všeobecné a vlastné podstatné mená
K vlastnému podstatnému menu pridaj vhodné všeobecné podstatné meno :
1.
..................................Slovensko
.................................Košice
..................................Dunaj
..................................Kriváň
..................................Dunčo
..................................Paľo Habera
..................................Zlatovláska
.................................. Mária Ďuríčková
2.
Nájdi a vyznač slovo, ktoré do riadka nepatrí
Nitra, Košice, Prešov, Kriváň, Bratislava
Váh, Dunaj, Morava, Hron, Trnava
Ján, Peter, Anna, Ondrej, Jakub
Slovensko, Česko, Maďarsko, Žilina, Poľsko
Pejko, Micka, Elena, Bodrík, Murko
Amerika, Európa, Ázia, Francúzsko, Austrália
3.
Nahraď vyznačené všeobecné podstatné mená vlastnými podstatnými menami
Naša rodina býva v hlavnom meste Slovenska. Cez mesto preteká najväčšia rieka na Slovensku. Moja
mamička pracuje v obchodnom dome. V nedeľu sme navštívili najkrajšiu zoologickú záhradu v tomto
kraji. Prezreli sme si aj zámok. Na výlet sme zobrali aj nášho psíka . Naša krajina je nádherná.
4.
Utvor vhodné dvojice slov
Peter
hokejista
rieka
Zvolen
Pejko
5.
koník
Kysuca
Šatan
kamarát
mesto
babička
hrad
štát
planéta
Zem
Zuzana
Bratislavský
Rakúsko
vrch
Zornička
spisovateľ
pes
Vajda
herec
Zobor
časopis
Hevier
Zahraj
Prepíš vety písaným písmom
MESTO NITRA LEŽÍ NA OKRAJI PODUNAJSKEJ NÍŽINY.BÝVAM NA SVÄTOPLUKOVOM
NÁMESTÍ, MOJA TETA BÝVA NA NEVÄDZOVEJ ULICI. Z OKNA VIDIEŤ NITRIANSKY HRAD.
BÝVAL SÍDLOM KNIEŽAŤA PRIBINU. NA HRADE JE KOSTOL SVÄTÉHO EMERÁMA. CEZ
PRÁZDNINY SME VYSTÚPILI NA VRCH ZOBOR, KTORÝ SA TÝČI V POHORÍ TRÍBEČ. LEŽÍ TU
I SVORADOVA JASKYŇA. PLAVILI SME SA PO RIEKE NITRA.NAJBLIŽŠIE OBCE MAJÚ
HISTORICKÉ MENÁ MOJMÍROVCE, RASTISLAVICE, SVÄTOPLUKOVO. V MOJMÍROVCIACH
SA NARODIL GRÓF ANTON GRASALKOVIČ. BOL VÝZNAMNÝM POLITIKOM, STAVITEĽOM
A RADCOM NA DVORE PANOVNÍČKY MÁRIE TERÉZIE.
17
Prídavné mená
1.
Podčiarkni, ktoré vlastnosti nepatria dobrému priateľovi
nahnevaný, ochotný, milý, otvorený, lenivý, múdry, vystatovačný, prefíkaný, pravdovravný, zlý,
neochotný, šikovný, silný, dobrosrdečný, veselý, priateľský, nebezpečný, zlostný, dobrý, čestný,
pokojný, škodoradostný, hlúpy, nenávistný, úprimný, hlučný, plačlivý, usmiaty, falošný, smelý,
2.
Doplň do viet vhodné prídavné mená
mačička oblizovala mliečko. Na
mamička je veľmi
.V
strome rastú šišky. Moja
košíku spí šteniatko. Vystúpili sme na
kopec. Môj brat je
V lete bývajú
3.
ako ja. Kúpil som si
dni. Vlak meškal, mal
knihu.
príchod.
Nájdi dvojice prídavných mien, ktoré majú opačný význam
slaný
čistý
vysoký
milý
4.
nízky
sladký
zlostný
špinavý
pekný
plný
mladý
zatvorený
starý
otvorený
prázdny
škaredý
malý
silný
šikovný
hlúpy
múdry
veľký
slabý
nešikovný
Prídavné mená zoraď do stĺpcov podľa otázok, ktorými sa na ne pýtame
rozumný, hravá, ranný, výberové, klzká, drzé, hudobné, chutný, obetavá, žlté, studené, posledný,
slnečná, modrý, zdravotná, tuhé, skrytá, bledé, opustený, všímavé, hustý, jasný, krivá, bystrý, ľavé
aký ?
5.
aké ?
aká ?
V skupine slov podčiarkni slová, ktoré nemajú podobný význam
nádherný, pekný, krásny, ospalý, pôvabný
hlučný, tichý, ohlušujúci, hlasný, hurónsky
veselý, významný, natešený, rozradostený, naradovaný
chutný, lahodný, čistý, dobrý, chutnučký
múdry, učený, bystrý, lenivý, inteligentný
smelý, odvážny, bojazlivý, udatný, nebojácny
špinavý, ufúľaný, silný, zamazaný, ubabraný
18
Zámená
1.
V texte podčiarkni zámená
Môj otec je výborný športovec. Vy sa chcete s nami hrať? Kto chce napísať túto vetu? On
je veľmi svedomitý žiak. Pomáha mu prekonať strach. Dostala ju od starej mamy. Zabudol
si ho v škole? Aké je dnes počasie ? Oni nevedia pozdraviť ! Našiel ich na polici. Ja som to
vedela! Oni sa ma pýtali!
2.
Vyber vhodné zámeno a doplň ho do vety
/ona, on/ sa volá Zuzana. /oni, on/ je môj otec. /ako, čo/ sa máš? Janka je /moja, moji/
sestra. /oni, ona/ sú skvelí . Vy ste /naši, tvoji/ príbuzní? /ono, ony/ je veľmi hravé. /ten,
tá/ počítač je pomalý. Veľmi mu na /jej, nich/ záleží! / to, tí/ dieťa má prekrásne oči.
Prečo sa /jej, moje/ nespýtaš?
3.
Napíš k daným podstatným menám zámená
------------ spolužiak, -------------- podložka, --------------- deti, ------------------ starenka, ------------pole,
------------zošit, ----------------- učivo, ---------------- chlapci, ---------------- ženy, ------------ ruka,
------------ príklad, --------------- sova, ------------- počítadlo, -------------- športovci, ----------- srdcia
Číslovky
1.
V úryvkoch slovenských ľudových piesní podčiarkni číslovky
Sedemdesiat sukieň mala
Štyri kozy, piaty cap
Tri dni ma naháňali
Pod oblôčkom vyskakoval, štyri groše ukazoval
Pozdravuj milú na sto krát
Jedna druhej riekla
Iba jednu kuru upiekla
2.
Číslovky napíš slovom
4 kvety, 100 rokov, 8 gombíkov, 12 kníh, 50 kilometrov, 9 zámkov, 20 chýb, 18 mačiek, 6
koláčov, 1 000 bodov, 60 stromov, 5 počítačov, 3 čísla, 70 autobusov, 25 dievčat
3.
Zmeň číslovky tak, aby označovali poradie
jeden miesto, sto výročie, päť kolo, tri ročník, štyri hodina, dvadsať veta, dva narodeniny,
šesť rok, pätnásť máj, jedenásť zastávka, desať bod, sedem poradie
19
Slovesá
1.
V texte vyznač slovesá
Ženilo sa motovidlo a bralo si staré krídlo.
Všetky vtáky povolalo, len tú sovu vynechalo.
Keď sa sova dozvedela, hneď na tanec priletela.
Sadla si tam na kraj piecky. dala si hrať piesne všetky.
Prvý tanec vzal ju vrabec , stúpil jej pravý palec
Ty si vrabec veľmi hlúpy, nestúpaj mi na pazúrky.
Keby tu neboli hostí polámala bych ti kosti.
Ale že je tu hostí. nechcem robiť mrzutosti.
2.
Do viet doplň slovesá v správnom tvare čítam, čítaš, číta, čítame, čítate, čítajú, číta
Žiaci /oni/............................. zaujímavú knihu. Prečo./vy/................................. nevhodnú literatúru?
Otec /on/............................. každý deň noviny. /Ja/................................. rozprávku O červenej čiapočke.
/Ty/......................... povesti o slovenských hradoch. /My/......................... príbeh v anglickom jazyku.
Janka/ona/................................ časopis Slniečko.
3.
V riadkoch podčiarkni slovesá, ktoré tam nepatria
4.
pracovať, robiť, drieť, namáhať sa, sedieť
čítať, písať, počítať, spievať, jesť
variť, piecť, učiť sa, pražiť, miešať
kúpať sa, športovať, opaľovať sa, pracovať, bicyklovať sa
zapnúť, vypnúť, cvičiť, mailovať, vyznačiť
Ku každému slovesu napíš dve slovesá, ktoré majú podobný význam
kričať.....................................................................................
hovoriť...................................................................................
smiať sa.................................................................................
jesť........................................................................................
skákať...................................................................................
čistiť.....................................................................................
5.
Vyznačené slovesá vo vetách nahraď inými slovesami
Jar opäť zavítala do záhrad. Vtáčiky spievajú prekrásne piesne. Z trávy vykukla prvosienka. Stromy sa
odeli do voňavých kvetov. Slniečko vysiela teplé lúče na celú prírodu. Potôčik veselo zurčí. V záhradách
pracujú ľudia. Aj poľnohospodári pripravujú polia na novú úrodu. Deti behajú po parku. Chlapci sa
bicyklujú, dievčatá poskakujú na švihadle. Mačka a mačiatka sa vyhrievajú na slniečku. Často chodíme do
prírody. Príroda nám poskytuje pokoj a čerstvý vzduch.
20
Riešenia úloh
Zvuková rovina jazyka a pravopis
Abeceda
1.
Zisti, ktoré písmená z abecedy chýbajú. Dopíš ich . Ku každému tvaru malej abecedy pripíš
písmeno veľkej abecedy
aA
á Á
äÄ
bB
cC
čČ
dD
ďĎ
dz Dz
dž Dž
eE
éÉ
fF
gG
hH
chCh
iI
íÍ
jJ
kK
lL
ĺĹ
ľĽ
mM
nN
ňŇ
oO
óÓ
ôÔ
pP
qQ
rR
ŕŔ
sS
šŠ
tT
ťŤ
uU
úÚ
vV
wW
xX
yY
ýÝ
zZ
žŽ
2. V riadkoch vyznač slová, ktoré nie sú správne zoradené podľa abecedy :
bernardín, cibuľa, čítanka, džem, dudok, ďatelina
fujara, hriva, gitara, chalupa, iskerník, íver
slama, šašo, ťava, tabuľa, uhlie, úver, veverička
kukurica, javor, lano, ľan, mačka, nos
xerox, vlas, ypsilon, zelenina, žaba
3.
Zoraď názvy zvierat v riadkoch podľa abecedy :
býk, byvol, bizón....................bizón, byvol, býk
lev, lasica, líška.......................lasica, lev, líška
medveď, mačka, mucha.........mačka, medveď, mucha
kormorán, kačka, kuna...........kačka, kormorán, kuna
čajka, čmeliak, červienka........čajka, červienka, čmeliak
zebra, zajac, zmija..................zajac, zebra, zmija
21
4.
Pozorne si prečítaj výklad slov z Pravidiel slovenského pravopisu a doplň vynechané slová :
/ Ak nepoznáš správnu odpoveď, nájdi si na internete stránku http://slovnik.juls.savba.sk/
abeceda -y -cied ž.
1. súbor všetkých písmen
istej graf. sústavy: usporiadať podľa a-y
2. systém značiek pre jednotlivé písmená: Morseova a., slepecká a.
3. hovor. zákl. poznatky istého odboru: a. fyziky
počítač -a m.
1. stroj na spracovanie
informácií
: samočinný p., analógový p.;
osobný, personálny p., zn. PC (z angl. personal computer);
prenosný p.
príroda -y ž.
1. súhrn všetkých vecí a javov na
neživá p.;
človek pretvára p-u;
filoz. svet, skutočnosť, realita
svete
2. voľná krajina mimo ľudských
obydlí
ochrana p-y;
škola v p-e v rekreačnom stredisku, zotavovni ap.
, kt. nevznikli zámernou ľudskou činnosťou: živá,
: ísť na prechádzku do p-y;
slovník -a m.
1. súhrnné spracovanie a obyč. abecedné usporiadanie slovnej
zásoby al. informácií z
jednotlivých odborov v kniž. príručke: jednozväzkový, prekladový, frazeologický s., s. cudzích slov;
náučné, terminologické s-y, s. spisovateľov;
pozrieť sa do s-a
22
Delenie slov na slabiky
1.
V texte rozprávky o Jankovi Polienkovi vyznač farebne / červeným/ jednoslabičné slová,
dvojslabičné slová/ zeleným/, trojslabičné slová /modrým/
V domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali detí a to ich veľmi trápilo.
Jedného dňa vraví žena mužovi: „Počuj, starký! Keď sa nám už nijaké dieťatko
nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva.“ Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda
pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj
múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý.
Z textu vypíš najdlhšie slovo ......nenarodilo
2.
Koľko má slabík : .........päť slabík
Do skrývačiek doplň slová, aby tvorili tajničku :
S
L
A
B
I
K
A
Y
E
Ď
U
V
Ô
K
N
V
A
K
O
Ň
O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dcéra a .........
kráľ zvierat
Andrea
listnatý strom
Ivan
ťažné zviera
otázka
Ktoré slová z tajničky sú dvojslabičné ? Vypíš ..............Aďa, Ivo, ako
3.
Zo slabík poskladaj čo najviac slov :
hla, dí, le, va, so, sy, ko, po, no, se, me
............hladí,sova,seno,vadí,sedí,kone,pohladí,pole,lesy,hlasy,meno,díva,kosy,nosy,
ponosy, sedíme, semeno, posedí, koleso, .....
4.
Slová vo vetách rozdeľ zvislou čiarou na slabiky :
Na ko/nár pri/le/te/la ma/lá hrd/lič/ka. Pes se/dí pri kr/be. Kŕ/mi sa su/še/ným kr/mi/vom.
Tó/no si po/ra/nil prst na ru/ke. O/či má pl/né sĺz. V jas/ky/ni je vlh/ko. Cesta je klz/ká.
O/pa/tr/ne zo/stu/pu/je/me vlh/ký/mi schod/mi. Hl/bo/ko pod ze/mou za/ču/li žbln/kať
vo/du. Na stro/me ras/tú hruš/ky. Dá/vaj si po/zor na ne/bez/peč/né stĺ/py. Žl/té sl/neč/ni/ce
o/zdo/bi/li hrn/ček.
5.
Napíš všetky možnosti, ktorými sa dajú rozdeliť slová na konci riadka :
preliezačka ...........pre-liezačka, prelie- začka, preliezač- ka
hrboľatá.................hr- boľatá, hrbo – ľatá, hrboľa - tá
23
spolužiačka.............spo-lužiačka, spolu – žiačka, spolužiač - ka
kozorožec..............kozo – rožec, kozoro – žec, ko - zorožec
výmyselník.............vý – myselník, výmysel – ník, výmy - selník
6.
Z textu vypíš slová s dvojhláskami a rozdeľ ich na slabiky :
Vierka je moja priateľka. V tretiackej triede prebiehala súťaž o najkrajšiu pieseň. Vianoce
sú najkrajšie sviatky v roku. Včielky veselo lietali z kvietka na kvietok. V piatok bude žiacka
besiedka. Kuchárka pripravila rybaciu polievku. V Čiernej nad Tisou je hraničný priechod
na Ukrajinu. Dievča poutieralo mokrý hrniec.
------Vier/ka—pria/teľ/ka,----tre/tiac/kej-----trie/de-----pre/bie/ha/la--------naj/kraj/šiu----pie/seň-----------Via/no/ce--------naj/kraj/šie-----sviat/ky---------včiel/ky------lie/ta/li—
kviet/ka-----------------kvie/tok------pia/tok------žiac/ka------be/sied/ka-----ry/ba/ciu----po/liev/ku------------Čier/nej-------prie/chod------diev/ča--------po/u/tie/ra/lo------hr/niec-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Z písmen zlož slová a rozdeľ ich na slabiky :
ĺ s
p t
l a p
ch u a
m k a
a č
ú dž
s
dz e c
u nic
---------stĺp---------cha/lu/pa--------------mač/ka---------džús----------cu/dzi/nec-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24
Rozdelenie spoluhlások
1.
Prečítaj si text spisovateľa Tomáša Janovica . Z prvých dvoch viet vypíš všetky tvrdé a obojaké
spoluhlásky, z posledných dvoch viet vypíš mäkké spoluhlásky :
Kde bolo, tam bolo, boli raz dve dcéry a tieto dcéry boli náramne lenivé.
Kým ja som kráčal hore kopcom, ony vysedávali doma. Zatiaľ, čo ja som
kráčal dolu kopcom, ony vylihovali doma. Veru, také boli lenivé, a preto
viete, čo som spravil ? Chytil som v lese jeleňa a skrížil som ho
s televízorom. A tak vzniklo nové krásne zviera jeleňvízor.
obojaké spoluhlásky ........b,m,b,b,r,z,v,r,r,b,r,m,v,m,s,m,r,r,p,m,v,s,v,m........................................
tvrdé spoluhlásky ............k,l,t,l.d,d,t,d,n,k,k,l,h,k,n,d,d..................................................................
mäkké spoluhlásky..........ť,ľ,j,ľ,ň,ž,ň,j,ľ,ň.......................................................................................
2.
Doplň i/í, y/ý
čítať knihu, šikovný učiteľ, oslavovať meniny, cudzí počítač, ligotavá lyžica, chytľavá
choroba, lúčny koník, domáca hydina, divá kačica, horúci lipový čajík, šty ri motyky,
starostlivý rodičia, tichá krajina, medzinárodná súťaž v gymnastike, krúživý pohyb, cudzí
džíp, zaujímavé hodiny, veľký gýč, kytica lúčnych bylín, citrusové plody, zaváraniny
v pivnici, nikto sa nehýbe, medzi nimi, pomalý slimák, prešibaný lišiak, zahraničná
literatúra, vrátiť sa do kuchyne, pestrofarebný motýľ, navštíviť zrúcaninu,
čisté vody Liptovskej Mary, chystať chutný obed, komín dymí, ostražitý požiarnik,
kyslá dyňa , prenikavý krik , dlhý týždeň, dvojitá zmrzlina, anglické gymnázium
3.
V skupine slov vyznač slovo, ktoré tam nepatrí
zvyšok, vysoký, vykať, vydra, vidieť, výr, vyhňa, výskať, zvyk
milimeter, Miloslav, milé, minerálka, myšlienka, minúta, myš
kopyto, pýr, pysk, pyšný, pytliak, piliny, prepych, pytačky, pykať
rybacina, ríbezle, rytier, rys, kryť, koryto, bryndza, rýpať, ryšavý
sýkorka, sivá, sirota, Simona, sila, sirup, silomer, osika, sirôtka
bystrý, byť, obývačka, Bystrica, kobyla, býk, bič, dobytok, keby
zima, zívať, prezývať, zistiť, raziť, Zita, zips, získať, klzisko, mraziť
omyl, šmýkať sa, mykať, priemysel, mištička, myšička, myslieť
pinka, pinzeta, piť, spisovateľ, písanka, pirát, pistácia, pýtať
obilie, rozbiť, pribiť, gombík, bylina, násobiť, slabika, bicykel
25
Vybrané slová po b
1.
Doplň vhodné slabiky, aby vznikli vybrané slová
obyčaj, keby , bylina, bystrý , dobytok, kobyla, bývať
Ktoré vybrané slová po b chýbajú ? Vypíš ...by, aby, býk.......................................................................
2. Doplň slová so slabikou bi/by
miesto, kde bývam..................bydlisko
tyč v kuríne pre sliepky............bidlo
lúčny koník...............................kobylka
rozumný žiak nechce nikoho....biť
stať sa niekým..........................byť
rytieri sa zmocnili hradu..........dobyli
potrebné pre upečenie chleba..obilie
loptová hra .............................vybíjaná
3.
Nahraď slová a slovné spojenia vybranými alebo príbuznými slovami po obojakej spoluhláske b
Na lúke sa pasie /samica koňa/........kobyla .
Rado je veľmi /múdry/......bystrý chlapec.
Rozdáme /nepotrebné/....zbytočné zásoby ovocia.
/samec kravy/......Býk..... si pochutnával na šťavnatých rastlinách/.......................... .
Víla je vymyslená rozprávková /osoba/..bytosť.... .
Nepriatelia /násilím obsadili/.................dobyli....... hrad.
Moja priateľka /žije/.................býva.......... v Bratislave.
4.
Vyznač nesprávne zapísané slová
bystrina □
príbitok □
živobitie □
násobilka □
5.
rozbyli □
akoby □
bytka □
dobytok □
starobylý □
obylie □
bývalý □
ľúbiť □
osobitne □
zbytočne □
farbyčka □
dobívať □
kobilka □
kabinet □
obydlie □
byliny □
Doplň i/í, y/ý
bystrozraký, bič, obilný, zbytočne, bižutéria, neobyčajné, bývanie, bitka, nebýva, bizón,
bylinkárka, biskup, obyvateľstvo, byľ, bylinožravec, biblia, šlabikár, byľka, zabývať sa,
kobylie, nebiť sa, dobyvateľ, vybiť, býček, odbíjať/hodiny/, bystrý, bystruška, bicie
26
Vybrané slová po m
1.
Nájdi v riadkoch ukryté vybrané slová po m
Mrfmynhyumyťdtrzycvbnmydloerytzolmýliťsasyxsyasšmýkaťsastrspriemyselbduiysymim
hmýriťsacdrmykaťčšpmyžmýkaťrfgyvbymyslieťťtrsyxmyškhfdyphmyzkzyxpkrtrdminybi
2.
Priraď k slovám správny význam
my
mýli
mykať
mys
mýlka
myška
3.
mne samému, všetci
robí chyby, je obľúbený
prudko trhať, pohybovať sa
súťaž krásy, výbežok pevniny do mora
chutná čokoláda, chyba
malý hlodavec, plytká nádoba
Doplň do viet správne výrazy
Keď /mi/ podáš flautu, /my,/ ti zaspievame. /milý/ Peter sa často /mýli/.
Od strachu sme sa /mykli/,keď sa okolo nás /mihol/ myšiak. Nová /miss/ odcestovala na
/ Mys/ dobrej nádeje. / Milka/ sa často /mýli/. Minister má na starosti /priemysel/.
Práčka začala / žmýkať / mikinu. V diere sa objavila malá /myška/. V článku prečítal
/ nezmyselné/ slovo.
4.
V texte oprav chyby
Mačka Mica stráži bystrým okom myšaciu dieru. Z mištičky jej zmizlo mliečko. Myslela si,
že jej ho vzala myška. Bol to omyl. Myš mala celkom iný úmysel. Vybehla z myšacej diery
ako namydlený blesk a šmykom sa dostala pod umývadlo. Na umývadle uvidela mydlo.
Myslela si, že je to jej milovaný syr. Na mydline sa šmykla a prevrhla misku. Miška Milka
musela uznať svoj omyl.
5.
Doplň i/í, y/ý
mihalnica, umyť, minulosť, prešmyčka, mydlí, minca, minister, umývačka, prešmyknúť,
šmykľavý, umyváreň, milión, vitamín, miznúť, nezmysel, priemyselný, Emil, Ľudmila,
miska, myšací, rozmýšľať, kominár, zmysel, mamička, kŕmidlo, zamyslený, Miško,
výmyselník, hmyzožravý, zmija, mínus, myšlienka, pošmyknúť sa, milimeter, zmysel
27
Vybrané slová po p
1.
Podčiarkni v texte vybrané slová po spoluhláske p a príbuzné slová
Jedno malé srnčiatko, zranilo si kopýtko. K tomu ešte pyštek malý . Do pýru sa kopýtka
zamotali. Pyšný pytliak teraz pyká, pýtate sa prečo vzlyká ? Má pyžamy prúžkavé a pýri sa
v Ilave.
2.
Z predchádzajúceho cvičenia vypíš všetky príbuzné slová a pripíš k nim vybrané slová.
----- kopýtko – kopyto ---------- pyštek - pysk------------- pýri - pýr---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Priraď k slovám správny výraz
pýcha
zlá vlastnosť
spôsobuje bolesť
pisk
zvuk
papuľa zvieraťa
dopyt
záujem o kúpu tovaru
úplne vypiť
pichá
zlá vlastnosť
spôsobuje bolesť
pysk
zvuk
papuľa zvieraťa
dopiť
záujem o kúpu tovaru
úplne vypiť
4.
Doplň do viet vybrané slová podľa významu / pytliaci, pýr, kopyto, pyšná, pýtať, pysk, pykať/
Pytliaci
znepríjemňujú život zvieratkám. Teliatko si zobralo do pysku
šťavnatú trávičku. Princezná bola veľmi pyšná
. Kobyla netrpezlivo hrabe
. Plazivý pýr
je škodlivá burina. Janko pyká
kopytom
za klamstvo. Smädný psík si
vodu.
pýta
5.
Doplň i/í, y/ý
zapýriť sa, pytliactvo, píla, odpila, kopytník, odpykávať si, pytač, písmeno, pýr, opýtať sa,
spisovateľ, pivónia, prepychový, prepichnúť, pichliač, písomka, spyšnel, pytačky, nadpis,
pistácia, pirát, opica, pytliačiť, kopýtko, pisk/ zvuk/, pilot, pysk/papuľa/, pílka, pijak, pýtať
28
Vybrané slová po r
1.
Doplň do viet vybrané slová po r
V obchode kúpim rybu, bryndzu a mandarínky. Ryba a korytnačka sú súčasťou
prírody. Strýc vyryl z dreva koryto. Ryšavý rytier Richard zachránil princeznú.
V rieke Rimava sa mihajú rýchle ryby. Diviak vyhrýzol všetky zemiaky, potom sa
rýpal v blate. Večer sa skryl v lese.
2.
Priraď k slovám správny význam
Rím
zvuková zhoda slabík, hlavné mesto Talianska
ryža
obilnina z Ázie, jedlo z ryže
schovať sa, kus nábytku
skryť
rým
zvuková zhoda slabík, hlavné mesto Talianska
skriňa
rizoto
3.
stríko
risk
skryl
múrik
schovať sa, kus nábytku
obilnina z Ázie, jedlo z ryže
Vypíš z okienok nesprávne napísané slová a oprav ich
ryšavý
skryňa
brindzový
koryto
ríchlik
rýchlo
hriva
kryk
stryga
rybár
ríľ
rím
rys
ryzoto
rebrík
ribka
skriť
ryčať
hrizák
zakryté
-strýko-------rýchlik---------striga-------skryť------skriňa----rizoto---bryndzový-----rýľ------------hryzák-----krik------rým-----rybka-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
ríbezle
rizoto
rým
rýchly
Pospájaj dvojice slov podľa významu
ryža
richtár
chrípka
básne
ryba
korytnačka
hríb
rebrík
muchotrávka
skrytý
močiar
rybník
29
rys
hrýzť
koryto
ryšavý
jablko
ostrovid
rytier
vyryté
Vybrané slová po s
1.
Podčiarkni v texte vybrané slová po s
Malý syn sypal vtáčatám semiačka. Syseľ si robí zásoby na zimu. Roztopený syr syčal
na panvici. Na jeseň býva sychravé počasie. Sýkorky veselo štebotali. Na obed sme si
pripravili sýty pokrm. Para nad hrncom sykala.
2.
Doplň do textu vhodný výraz
Bratov syn je môj /synček, synovec/. Továreň na výrobu syra sa nazýva /syráreň,
syrovník/. Na koži sa mi vyhodili /zásypy, osýpky /. Cestoviny som vylial / dosýta, do
sita/. V tráve / zasyčala, zasipela/ zmija. Po namáhavej práci som bol /sýty, vysilený/.
Na kolene sa mi objavila /sinka, synka/. Matka hojdala malého /sinka, synka/.
V texte oprav chyby
3.
Dobre sa nasýtiš syrom alebo syrovníkom. Usilovný Simon pripravuje osivo. Starká
presypala múku cez sito. Hus sipí a para syčí. Silvester je silný chlapec. Sestrin syn
dostal osýpky. V lete sa sýkorky nasýtia hmyzom. V sychravom počasí sa syseľ ukryl
do skrýše. Sivá sýkorka sadla na konárik osiky.
4.
V skupine slov vyznač slovo, ktoré tam nepatrí
♣
♣
♣
♣
5.
násyp, zásyp, osýpky, sykať, posýpka, sypať
syn, sinka, synček, synovec, synáčik
syrček, syrár, syslík, syrovník, syrový
nenásytný, presýtený, dosýta, sito, sýty
Doplň i/í, y/ý
sídlisko, sychravý, syrovník, sipot, zasyčať, síra, sirota, synovec, syrček, syslík,
sýkorka, sitko, silomer, siréna, zasypať, sýty, sirup, násilie, vysychať, vysypať, silon,
Simona, sivý, synak, osika, sýtosť, sýpka, silný, presilený, presypal, sirôtka, Sitno
6.
Z písmen v obrázkoch poskladaj príbuzné slová k slovu sýty
sod ý t a
.......dosýta....
ť persý i t
sýnati ť
.......presýtiť...
......nasýtiť........
30
t o s ý ť s
.... sýtosť.......
nánetnýsy
....nenásytný....
Vybrané slová po v
1.
Doplň podľa významu do slovných spojení vybrané slová po v
veľká sova.............výr......................
cicavec žijúci vo vode.......vydra........
opakovaná činnosť.........zvyk.... ......
plemeno psa...........vyžla.................
vydávať vysoký zvuk.........výskať.....
kováčska dielňa..........vyhňa.............
reč vlka ..............zavýjanie..............
opak nízkeho........vysoký..................
oslovenie dospelej osoby...vykanie...
2.
Priraď k slovám správny výraz
vyť
niečo splietať, zväzovať
vydávať prenikavý zvuk
vír
veľká sova
točivý pohyb vody, vzduchu
vila
veľký rodinný dom
vydávala prenikavý zvuk
viť
niečo splietať, zväzovať
vydávať prenikavý zvuk
výr
veľká sova
točivý pohyb vody, vzduchu
vyla
3.
veľký rodinný dom
vydávala prenikavý zvuk
Doplň i/í, y/ý
vidlička, vykať, návyk, zvýšiť, visieť, vidieť, zlozvyk, vyhňa, vyžla, vysočina , víťaz,
výška, višňa, navyše, výskajú, vili/veniec/, dovidenia, vinohrad, Vilma, vydra, Vilo,
zvyšok, vírus, odvyknúť, výr /sova/, noviny, kanvica, vyššie, víťazstvo, vy / oslovenie/,
vidly
4.
Vytvor slová pridaním predpony vynosiť, letieť, čítať, liečiť, cítiť, počítať, prať, skúšať, loviť, čistiť, pátrať, tvoriť, kúpať, mydliť, liať
---vynosiť, vyletieť, vyčítať, vyliečiť, vycítiť, vypočítať, vyprať, vyskúšať, vyloviť, vyčistiť,
vypátrať, vytvoriť, vykúpať, vymydliť, vyliať-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Podčiarkni vo vetách chybne napísané slová, oprav ich
Vydali sme sa na výlet. Chceli sme vidieť našu obec z výšky. Na cestu sme sa vybrali ráno, aby sme
videli východ slnka. Vyšli sme na najvyšší kopec. Mali sme nezvyčajný výhľad. Od radosti sme
výskali. Nabudúce sa vyberieme do Vysokých Tatier.
31
Vybrané slová po z
1.
Vyfarbi príbuzné slová a vybrané slová po z. Zvyšné písmená utvoria tajničku
SJAZYKINAZÝVAŤMOZÝVAŤÚPOZÝVAŤDRPRIZÝVAŤA
HLPREZÝVAŤAVYZÝVAŤVIJAZYČNICAČPREZÝVKAKA!
2. Pospájaj dvojice slov podľa významu
veľká
nepekná
maškrtný
3.
prezývka
jazýček
zimnica
zelená
pozývať
biela
kamarátov
zima
ozimina
neslušne
zbytočne
ľahko
získať
zívať
vyzývať
Doplň i/í, y/ý
Slovenčina je náš materinský jazyk. Mačka Zita stále zíva. Z rozhlasu sa ozýva hlasná
muzika. Zákon vyzýva na ochranu kamzíka. Teta Zita zíva od nudy. Zimný mrázik
pozýva deti na klzisko. Jazykovedec sa zaoberal jazykovým zákonom. Predavač získal
veľký zisk. Nazývať deti prezývkami je neslušné. Šofér narazil vozidlom do plota.
Muzikanti zívali od únavy. Pri jazykovej skúške sa neozýval, preto ho komisia vyzývala
k odpovedi. Od strachu vyplazil jazyk, na koži mu nabehli zimomriavky.
4.
Písmená v slovách zoraď podľa čísel od najmenšieho po najväčšie. Utvorené slová zapíš
5
Č
2
A
6
E
4
Ý
7
K
3
Z
1
J
3
Z
7
V
5
K
1
J
4
Y
2
A
8
Ý
2
A
6
O
4
Y
7
I
3
Z
6
A
5
Č
1
J
8
C
6
N
3
Z
5
Č
8
K
6
I
1
J
7
S
4
Y
2
A
9
O
-----jazýček-------jazyčnica--------jazykový----------jazyčisko---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Podčiarkni riadok, v ktorom použiješ i,í,y,ý v uvedenom poradí y,ý,i,i,i,ý,í,y
jaz-ček, poz-vať, z-ma, z-sk, z-va, mraz-, jaz-kovedec
jaz-čnica, z-zať, z-mný, oz-mina, z-nok,oz-vať, z-sť, jaz-čisko
jaz-k, vyz-vať, muz-kant, z-mozeleň, z-mnica, prez-vka, z-vať, jaz-kový
oz-vať, priz-vať, vyplaz-ť, z-mný, kaz-ť, naz-vať, poz-vať, jaz-čisko
z-sk, kamz-k, z-ps, z-stiť, z-sk, z-zať, prez-vka, uz-mená
32
Tvarová/morfologická rovina
Podstatné mená
Podstatné mená roztrieď podľa otázky na osoby, zvieratá veci : čítanka, počítač, matka, mačka, brat, guma,
jeleň, líška, vodník, skriňa, hokejista, otec, medveď, banán, policajt, opica, klavír, pinka,
osoby / Kto je to?/
zvieratá / Čo je to?/
..... matka..................
veci / Čo je to?/
..... čítanka....
...........jeleň..............
........brat..................
.......... líška..........
...........počítač............
.......vodník.............
........
medveď..........
......guma............
.......hokejista.........
..........
opica............
........skriňa...............
........otec...........
.......policajt..............
........
pinka..........
......... banán.............
..................................
........ klavír.............
1. V úryvku rozprávky O rybárovi a zlatej rybke podčiarkni podstatné mená
Bol raz jeden rybár. Ten rybár bol chudobný. Žil so svojou ženou v
malej chalúpke. Každý deň vyplávali na more a chytal ryby. I dnes vzal
siete a šiel k moru. "Keď nič nechytíš, viac sa nevracaj!", volala na
rybára jeho žena. Slniečko svietilo a more bolo pokojné. Rybár hodil
siete do mora a čakal. Čakal dlho. Až na poludnie sa v sieti hmýrila malá
zlatá rybka. Rybár ju vytiahla z vody a rybka povedala: " Pusť ma späť
do mora. Splním ti tri želania.“ Rybár hodil zlatú rybku späť do mora
a rybka odplávala preč.
2.
Poskladaj z písmen podstatné mená
m k o n
i
r á
kominár
r t i B a
l a s v a
Bratislava
k
i
l
á s m
s í p a
k n a
slimák
písanka
c i n e
r n á p z
princezná
v
o j a r
javor
33
Všeobecné a vlastné podstatné mená
K vlastnému podstatnému menu pridaj vhodné všeobecné podstatné meno :
1.
... .krajina.............Slovensko
...............mesto.........Košice
....rieka..................Dunaj
.............vrch............Kriváň
....pes....................Dunčo
.............spevák.........Paľo Habera
...princezná...........Zlatovláska
.............spisovateľka..Mária Ďuríčková
2.
Nájdi a vyznač slovo, ktoré do riadka nepatrí
Nitra, Košice, Prešov, Kriváň, Bratislava
Váh, Dunaj, Morava, Hron, Trnava
Ján, Peter, Anna, Ondrej, Jakub
Slovensko, Česko, Maďarsko, Žilina, Poľsko
Pejko, Micka, Elena, Bodrík, Murko
Amerika, Európa, Ázia, Francúzsko, Austrália
3. Nahraď vyznačené všeobecné podstatné mená vlastnými podstatnými menami
Naša rodina býva v Bratislave. Cez mesto preteká Váh. Moja mamička pracuje v Tescu. V nedeľu sme
navštívili ZOO Bojnice. Prezreli sme si aj Bojnický zámok. Na výlet sme zobrali aj Dunča. Slovensko
je nádherné.
3.
Utvor vhodné dvojice slov
Peter
hokejista
rieka
Zvolen
Pejko
4.
koník
Kysuca
Šatan
kamarát
mesto
babička
hrad
štát
planéta
Zem
Zuzana
Bratislavský
Rakúsko
vrch
Zornička
spisovateľ
pes
Vajda
herec
Zobor
časopis
Hevier
Zahraj
Prepíš vety písaným písmom
MESTO NITRA LEŽÍ NA OKRAJI PODUNEJSKEJ NÍŽINE.BÝVAM NA SVÄTOPLUKOVOM
NÁMESTÍ, MOJA TETA BÝVA NA NEVÄDZOVEJ ULICI. Z OKNA VIDIEŤ NITRIANSKY
HRAD. BÝVAL SÍDLOM KNIEŽAŤA PRIBINU. NA HRADE JE KOSTOL SVÄTÉHO
EMERÁMA. CEZ PRÁZDNINY SME VYSTÚPILI NA VRCH ZOBOR, KTORÝ SA TÝČI
V POHORÍ TRÍBEČ. LEŽÍ TU I SVORADOVA JASKYŇA. PLAVILI SME SA PO RIEKE
NITRA.NAJBLIŽŠIE OBCE MAJÚ HISTORICKÉ MENÁ MOJMÍROVCE, RASTISLAVICE,
SVÄTOPLUKOVO. V MOJMÍROVCIACH SA NARODIL GRÓF ANTON GRASALKOVIČ. BOL
VÝZNAMNÝM POLITIKOM, STAVITEĽOM A RADCOM NA DVORE PANOVNÍČKY MÁRIE
TERÉZIE.
34
Prídavné mená
1.
Podčiarkni, ktoré vlastnosti nepatria dobrému priateľovi
nahnevaný, ochotný, milý, otvorený, lenivý, múdry, vystatovačný, prefíkaný, pravdovravný, zlý,
neochotný, šikovný, silný, dobrosrdečný, veselý, priateľský, nebezpečný, zlostný, dobrý, čestný,
pokojný, škodoradostný, hlúpy, nenávistný, úprimný, hlučný, plačlivý, usmiaty, falošný, smelý,
2. Doplň do viet vhodné prídavné mená
Malá
mačička oblizovala mliečko. Na ihličnatom
strome rastú šišky. Moja
mamička je veľmi milá
. V novom
košíku spí šteniatko. Vystúpili sme na
kopec. Môj brat je starší
vysoký
V lete bývajú teplé
3.
ako ja. Kúpil som si novú
dni. Vlak meškal, mal neskorý
knihu.
príchod.
Nájdi dvojice prídavných mien, ktoré majú opačný význam
slaný
čistý
vysoký
milý
nízky
sladký
zlostný
špinavý
pekný
plný
mladý
zatvorený
starý
otvorený
prázdny
škaredý
malý
silný
šikovný
hlúpy
múdry
veľký
slabý
nešikovný
Prídavné mená zoraď do stĺpcov podľa otázok, ktorými sa na ne pýtame
4.
rozumný, hravá, ranný, výberové, klzká, drzé, hudobné, chutný, obetavá, žlté, studené, posledný,
slnečná, modrý, zdravotná, tuhé, skrytá, bledé, opustený, všímavé, hustý, jasný, krivá, bystrá, ľavé
aké ?
aká ?
aký ?
rozumný
hravá
výberové
ranný
klzká
drzé
chutný
obetavá
hudobné
posledný
slnečná
žlté
modrý
zdravotná
studené
opustený
skrytá
tuhé
hustý
krivá
bledé
jasný
bystrá
všímavé, ľavé
35
5.
V skupine slov podčiarkni slová, ktoré nemajú podobný význam
nádherný, pekný, krásny, ospalý, pôvabný
hlučný, tichý, ohlušujúci, hlasný, hurónsky
veselý, významný, natešený, rozradostený, naradovaný
chutný, lahodný, čistý, dobrý, chutnučký
múdry, učený, bystrý, lenivý, inteligentný
smelý, odvážny, bojazlivý, udatný, nebojácny
špinavý, ufúľaný, silný, zamazaný, ubabraný
Zámená
1.
V texte podčiarkni zámená
Môj otec je výborný športovec. Vy sa chcete s nami hrať? Kto chce napísať túto vetu?
On je veľmi svedomitý žiak. Pomáha mu prekonať strach. Dostala ju od starej mamy.
Zabudol si ho v škole? Aké je dnes počasie ? Oni nevedia pozdraviť ! Našiel ich na
polici. Ja som to vedela! Oni sa ma pýtali!
2.
Vyber vhodné zámeno a doplň ho do vety
/ona, on/ sa volá Zuzana. /oni, on/ je môj otec. /ako, čo/ sa máš? Janka je /moja,
moji/ sestra. /oni, ona/ sú skvelí . Vy ste /naši, tvoji/ príbuzní? /ono, ony/ je veľmi
hravé. /ten, tá/ počítač je pomalý. Veľmi mu na /jej, nich/ záleží! / to, tí/ dieťa má
prekrásne oči. Prečo sa /jej, moje/ nespýtaš?
3.
Napíš k daným podstatným menám zámená
-----ten---- spolužiak, ----tá--------- podložka, -----tie--- deti, -------tá----- starenka, ---moje--pole,
------tento---zošit, ------to------- učivo, ----tí- chlapci, -----tie----------- ženy, --tá-- ruka,
----ten--- príklad, -tá- sova, --toto----- počítadlo, ------vaši-------- športovci, ---naše-------- srdcia
Číslovky
1.
V názvoch slovenských ľudových piesní podčiarkni číslovky
Sedemdesiat sukieň mala
Štyri kozy, piaty cap
Tri dni ma naháňali
Pod oblôčkom vyskakoval, štyri groše ukazoval Pozdravuj milú na sto krát
Jedna druhej riekla
36
2.
Číslovky napíš slovom
4 štyri kvety, 100 sto rokov, 8 osem gombíkov, 12 dvanásť kníh, 50 päťdesiat
kilometrov, 9 deväť zámkov, 20 dvadsať chýb, 18 osemnásť mačiek, 6 šesť koláčov
1 000 tisíc bodov, 60 šesťdesiat stromov, 5päť počítačov, 3 tri čísla, 70 sedemdesiat
autobusov, 25 dvadsaťpäť dievčat
3.
Zmeň číslovky tak, aby označovali poradie
prvé miesto, sté výročie, piate kolo, tretí ročník, štvrtá hodina, dvadsiata veta, druhé
narodeniny, šiesty rok, pätnásty máj, jedenásta zastávka, desiaty bod, siedme poradie
Slovesá
1.
V texte vyznač slovesá
Ženilo sa motovidlo a bralo si staré krídlo. Všetky vtáky povolalo, len tú sovu vynechalo.
Keď sa sova dozvedela, hneď na tanec priletela.
Sadla si tam na kraj piecky, dala si hrať piesne všetky.
Prvý tanec vzal ju vrabec , stúpil jej pravý palec
Ty si vrabec veľmi hlúpy, nestúpaj mi na pazúrky.
Keby tu neboli hostí, polámala bych ti kosti.
Ale že je tu hostí. nechcem robiť mrzutosti.
2.
Do viet doplň slovesá v správnom tvare čítam, čítaš, číta, čítame, čítate, čítajú, číta
Žiaci /oni/......čítajú....................... zaujímavú knihu. Prečo./vy/.....čítate............................ nevhodnú
literatúru? Otec /on/....................číta......... každý deň noviny. /Ja/....čítam.............................
rozprávku O červenej čiapočke.
/Ty/................čítaš......... povesti o slovenských hradoch.
/My/............čítame............. príbeh v anglickom jazyku. Janka/ona/......číta............... časopis Slniečko.
3.
V riadkoch podčiarkni slovesá, ktoré tam nepatria
4.
pracovať, robiť, drieť, namáhať sa, sedieť
čítať, písať, počítať, spievať, jesť
variť, piecť, učiť sa, pražiť, miešať
kúpať sa, športovať, opaľovať sa, pracovať, bicyklovať sa
zapnúť, vypnúť, cvičiť, mailovať, vyznačiť
Ku každému slovesu napíš dve slovesá, ktoré majú podobný význam
37
kričať...........volať..................revať........................................................
hovoriť.............rozprávať.........vravieť.............................................................
smiať sa.........chichotať sa........................................................................
jesť..............papať..............ujedať...........................................................
skákať........hopkať...............poskakovať............................................................
čistiť.......upratovať................umývať..............................................................
5.
Vyznačené slovesá vo vetách nahraď inými slovesami
Jar opäť prišla do záhrad. Vtáčiky štebocú prekrásne piesne. Z trávy vyrástla prvosienka. Stromy sa
obliekli do voňavých kvetov. Slniečko vyžaruje teplé lúče na celú prírodu. Potôčik bystro zurčí.
V záhradách sadia ľudia. Aj poľnohospodári chystajú polia na novú úrodu. Deti sa naháňajú po
parku. Chlapci sa bicyklujú, dievčatá skáču na švihadle. Mačka a mačiatka spia na slniečku. Často
ideme do prírody. Príroda nám dáva pokoj a čerstvý vzduch.
38
Použitá literatúra
HIRSCHNEROVÁ, Z., ADAME, r. 2011. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Bratislava : Slovenská Grafia,
a.s., 2011.118 s. ISBN 978 – 80- 89375-50-9
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV,r.2008. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v
Slovenskej republike ISCED 1- Primárne vzdelávanie. Bratislava
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV,r.2010.Vzdelávacie štandardy pre 1. Stupeň základnej školy
v Slovenskej republike ISCED 1- Primárne vzdelávanie. Bratislava
BRIŠOVÁ, R.,HIRSCHNER,W, r. v publikácii neudaný. Vybrané slová. Turčianske Teplice
www.svet-rozpravok.sk
www.konickova.szm.com
www.slovnik.juls.savba.sk
www.virtualnakniznica.sk
39
Download

Nová zbierka 2 - Základná škola Mojmírovce