A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
VRX
Ventilátory
VL
Ventilátory
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
VA
Ventilátory
ZÁKLADNÍ INFORMACE ........................................................................................................... X
HW
Vodní ohívae
CW
Vodní chladie
CF
Pímé výparníky
HE..
El. ohívae
HR..
Rekuperátory
Použití .................................................................................................................................................................. X
Provozní podmínky............................................................................................................................................... X
Materiály a konstrukce ......................................................................................................................................... X
Rozmrová ada ................................................................................................................................................... X
Znaení ................................................................................................................................................................ X
Elektromotory a jejich ochrana ............................................................................................................................. X
TECHNICKÉ PARAMETRY ........................................................................................................ X
Výkonové parametry, rozmry, hmotnosti ............................................................................................................ X
Rychlý návrh ventilátoru ....................................................................................................................................... X
Regulace výkonu .................................................................................................................................................. X
Pracovní charakteristiky ventilátor...................................................................................................................... X
MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS................................................................................................... X
Montáž.................................................................................................................................................................. X
Elektrická instalace............................................................................................................................................... X
Údržba a servis .................................................................................................................................................... X
2
Potrubní ventilátory VR jsou ureny pro dopravu vzduchu
ve vzduchotechnických a klimatizaních systémech.
Potrubní ventilátory VR jsou vyrábny v typizované rozmrové ad v devíti velikostech. V každé velikosti je
k dispozici nkolik ventilátor, které se liší napájecím naptím a potem pól elektromotoru, resp. otákami elektromotoru. Tím je zaruen optimální výbr ventilátoru až
do prtoku cca 9 000 m3/h.
Pehled velikostí potrubních ventilátor VR je uveden v tab. 1.
VR 90-50/..
900
500
Pi volb ventilátoru pro požadovaný pracovní bod (prtok vzduchu a tlak) platí pravidlo, že ventilátory s vyšším
potem pól dosahují požadovaných parametr pi nižších otákách.
Znaení
Na obr. 2 je denován klí pro znaení potrubních ventilátor VR. Jako vzor je uveden ventilátor VR 50-30/4D.
Obr 1 - Potrubní ventilátor VR
Plastová svorkovnice
Víko motoru
Obžné kolo
Pláš ventilátoru
Spirální skí
Pipojovací píruba
3
VL
HW
CW
CF
Vodní ohívae
Pro pohon ventilátor slouží jednofázové nebo tífázové elektromotory s vnjším rotorem a odporovou kotvou.
Elektromotory jsou pi chodu chlazeny proudícím vzduchem, ímž je zajištn optimální provoz z hlediska možného pehátí motoru. Vysoce kvalitní kulikové ložiska
v elektromotorech zajišují životnost minimáln 40 000
provozních hodin. Elektromotory musí být vždy zapojeny dle technické dokumentace, resp. dle údaj na štítku
motoru.
Ochrana motor je standardn zajištna termokontakty
(svorky TK), které jsou vestavny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnit motoru. Pi pekroení mezní teploty termokontakt ve spojení s vhodn zvoleným a správn zapojeným ochranným
(ídicím) systémem komplexn chrání elektromotor ventilátoru proti poškození.
Termokontakty jsou rozpínací prvky, které chrání motor
ped pehátím, výpadkem fáze, brždním motoru a dále
ped nadmrnou teplotou dopravovaného vzduchu.
Nominální zatížení termokontakt je 1A/ 250 V/ 50 Hz.
HE..
Souástí ventilátoru je plastová svorkovnice, která je
umístna na vnjším plášti ventilátoru. Uvnit plastové
svorkovnice jsou osazeny svorky.
Elektromotory a jejich ochrana
Pímé výparníky
Dopedu zahnuté lopatky obžného kola jsou vyrobeny
z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Elektromotor je vyroben ze slitin hliníku, mdi a plast.
Vodní chladie
Materiály a konstrukce
VA
Obr 2 - Znaení potrubních ventilátor
Ventilátory VR mohou pracovat v libovolné poloze. v pípad, že je dopravován vzduch o vysoké vlhkosti a hrozí
kondenzace vodních par uvnit ventilátoru, je nutné ventilátor instalovat elektromotorem smrem nahoru.
Pláš ventilátor VR a pipojovací píruby jsou standardn vyrábny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu s tlouškou ochranné vrstvy 275 g/m2.
VQ
VR 100-50/.
1000
500
VR 80-50/..
800
500
VS
VR 70-40/..
700
400
Ventilátory
VR 60-35/..
600
350
HR..
Ventilátory VR lze skladovat pi tchto podmínkách:
• skladovací prostor musí být istý (bezprašný) a suchý,
• teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10
až 30 °C.
VR 60-30/..
600
300
Ventilátory
Ventilátory VR lze provozovat pi tchto podmínkách:
• teplota dopravovaného vzduchu ventilátorem od –30
do +40 °C (u nkterých až +70 °C – viz tab. 4),
• teplota okolního vzduchu v rozmezí od –30 až +40 °C,
• elektrické krytí motor IP 54.
Velikosti ventilátor
VR 40-20/.. VR 50-25/.. VR 50-30/..
400
500
500
200
250
300
Ventilátory
Ventilátory VR lze provozovat pouze v prostedí bez nebezpeí výbuchu. Vzduch proudící ventilátorem nesmí
obsahovat:
• látky a pímsi zpsobující narušení a korozi jednotlivých ástí ventilátoru,
• lepivé látky a pímsi,
• pevné látky a pímsi,
• holavé nebo snadno zápalné látky a pímsi.
Typ
A [mm]
B [mm]
Ventilátory
Tab 1 - Rozmrová ada potrubních ventilátor
Provozní podmínky
El. ohívae
Optimální parametry a vyvážený chod je dosažen ve
spojení s dalšími prvky stavebnicového modulárního
systému ProVent.
Rekuperátory
Ventilátory VR patí do skupiny nízkotlakých radiálních
ventilátor a jsou pln regulovatelné.
VRX
Rozmrová ada
Ventilátory
Použití
Ventilátory
ZÁKLADNÍ INFORMACE
VR
A
Ventilátory VR
A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
TECHNICKÉ PARAMETRY
Výkonové parametry, rozmry, hmotnosti
Obr 3 - Rozmrový nárt ventilátoru
V této kapitole jsou uvedeny a popsány základní výkonové parametry, rozmry a hmotnosti potrubních ventilátor VR.
VRX
Ventilátory
VL
Ventilátory
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
VA
Ventilátory
Legenda k tab. 3:
Vmax [m3/h] ...........maximání vzduchový výkon pi minmálním dovoleném tlaku
pmax [Pa] ..............maximální celkový tlak ventilátoru
(celkový tlak ventilátoru je soutem statického a dynamického tlaku
p = ps + pd)
ps,min [Pa] ..............minimální dovolený statický tlak ventilátoru pi jmenovitém naptí (minimální hodnota, na kterou musí být
ventilátor škrcen, aby nedocházelo
k jeho petížení)
Pmax [kW] .............maximální píkon ventilátoru pi jeho
maximálním zatížení
Imax [A] ................maximální proud ventilátoru pi jeho
maximálním zatížení
U
[V] ................jmenovité napájecí naptí ventilátoru
n
[min-1]...........otáky ventilátoru pi jeho maximálním píkonu
tmax [°C] ..............maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu
m
[kg] ..............hmotnost ventilátoru
ochranné relé........pedepsané ochranné relé
regulátor výkonu ...pedepsaný regulátor výkonu pro regulaci výkonu ventilátoru
Tab 2 - Rozmry ventilátor VR
Typ
ventilátoru
VR 40-20/…
VR 50-25/…
VR 50-30/…
VR 60-30/…
VR 60-35/…
VR 70-40/…
VR 80-50/…
VR 90-50/…
VR 100-50/…
A
400
500
500
600
600
700
800
900
1000
B
200
250
300
300
350
400
500
500
500
Rozmry [mm]
C
D
440
240
540
290
540
340
640
340
640
390
740
440
840
540
960
560
1060
560
E
275
325
375
375
425
475
575
575
575
F
500
530
560
640
720
780
880
980
980
HW
Vodní ohívae
Tab 3 - Základní výkonové parametry ventilátoru VR
CW
Vodní chladie
CF
Pímé výparníky
HE..
El. ohívae
HR..
Rekuperátory
Typ
Vmax
ventilátoru
[m3/h]
Jednofázové ventilátory
VR 40-20/4E
1 193
VR 50-25/4E
1 647
VR 50-30/4E
2 300
VR 60-30/4E
2 498
Tífázové ventilátory
VR 40-20/4D
1 267
VR 50-25/6D
1 357
VR 50-25/4D
1 940
VR 50-30/6D
1 805
VR 50-30/4D
2 543
VR 60-30/6D
2 510
VR 60-30/4D
3 160
VR 60-35/6D
3 650
VR 60-35/4D
4 600
VR 70-40/8D
3 625
VR 70-40/6D
4 030
VR 70-40/4D
5 970
VR 80-50/8D
4 690
VR 80-50/6D
7 260
VR 80-50/4D
6 840
VR 90-50/8D
7 690
VR 90-50/6D
9 200
VR 90-50/4D
7 350
VR 100-50/8D
7 690
VR 100-50/6D
9 200
VR 100-50/4D
7 350
4
pmax
[Pa]
ps,min
[Pa]
Pmax
[kW]
Imax
[A]
U
[V]
n
[min-1]
tmax
[°C]
m
[kg]
ochr.
relé
regul.
výkonu
231
305
353
467
0
62
0
147
0,36
0,51
0,78
1,15
1,80
2,30
3,40
5,10
230
230
230
230
1 180
1 250
1 230
1 210
40
40
50
40
13
18
23
32
STE
STE
STE
STE
RXE 2
RXE 4
RXE 4
RXE 7
235
135
312
158
413
239
466
278
610
219
379
800
299
498
1 042
388
667
1 540
388
667
1 540
0
0
0
0
0
0
0
0
135
0
149
339
0
0
685
0
93
905
0
93
905
0,31
0,20
0,56
0,35
0,93
0,37
1,50
0,90
2,50
0,64
1,10
3,70
0,87
2,70
5,00
1,85
3,75
4,90
1,85
3,75
4,90
0,51
0,45
0,95
0,74
1,90
0,75
2,60
1,80
4,10
1,35
2,00
6,00
1,65
4,90
8,10
3,80
6,80
8,30
3,80
6,80
8,30
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1 230
870
1 270
800
1 380
780
1 310
750
1 300
540
790
1 320
580
830
1 330
600
840
1 180
600
840
1 180
70
70
60
50
50
50
40
40
40
50
40
40
40
50
40
40
40
40
40
40
40
13
16
18
19
23
26
32
32
39
46
44
63
58
72
79
94
96
97
96
98
99
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
RXD 2
RXD 2
RXD 2
RXD 2
RXD 2
RXD 2
RXD 4
RXD 2
RXD 7
RXD 2
RXD 2
RXD 7
RXD 2
RXD 7
RXD 9
RXD 4
RXD 7
RXD 9
RXD 4
RXD 7
RXD 9
A
Ventilátory VR
Tab. 4 slouží k rychlému výbru vhodného potrubního ventilátoru VR.
Danému ventilátoru (viz sloupec vlevo) a množství vzduchu (viz ádek nahoe) odpovídá uritý tlak. Proškrtnuté pole
v tab. 4 znamená, že ventilátor je pi daném množství vzduchu mimo svou pracovní oblast.
VR
Ventilátory
Rychlý návrh ventilátoru
5
VL
VQ
VS
VA
HE..
HR..
Pracovní charakteristiky a výkonové údaje ventilátor VR jsou uvedeny na následujících stranách.
Kivka pd znázoruje dynamický tlak ventilátoru pi daném množství vzduchu.
Hlukové parametry ventilátor VR jsou meny a vyhodnocovány dle norem ISO 3744 a DIN 45 635.
Hladiny akustického výkonu ventilátor LWA [dB(A)] a hladiny akustického výkonu v jednotlivých oktávových pásmech
LWA,okt [dB(A)] do sání, do výtlaku a do okolí jsou uvedeny v tabulkách pracovních charakteristik jednotlivých ventilátor. Hodnoty akustických výkon jsou korigovány váhovým ltrem A, který zohleduje citlivost a vnímání lidského
ucha.
Hodnoty hladin akustických výkon ventilátor jsou v tabulkách pracovních charakteristik stanoveny pro pracovní
bod ventilátoru, který odpovídá pibližn polovin maximálního vzduchového výkonu ventilátoru. Tento bod nejblíže
odpovídá reálnému pracovnímu bodu v praxi.
El. ohívae
Pracovní charakteristiky ventilátor
Rekuperátory
Pímé výparníky
Vodní chladie
Regulace výkonu ventilátor se provádí zmnou otáek elektromotoru pomocí regulátor výkonu RXE a RXD. U
ventilátor ve spojení s regulátory výkonu RXE a RXD nedochází k nežádoucím jevm, jako nap. nadmrný hluk
(brumy nebo pískání), nežádoucí zahívání elektromotoru apod.
Maximální výkon regulátoru výkonu odpovídá kivce 5 v charakteristice daného ventilátoru, minimální výkon regulátoru výkonu odpovídá kivce 1 v charakteristice daného ventilátoru.
Maximální výkon ventilátoru s regulátorem výkonu RXE,
Tab 2 - Výkonové stupn regulátor výkonu
RXD je shodný s výkonem ventilátoru bez regulace výkoTyp
Stupn
regulátor
výkonu
Druh
nu (nap. s ochranným relé STD). Minimální výkon reguregulámotoru
5
4
3
2
1
toru
látor výkonu je omezen z dvodu zamezení vzniku nežádoucích jev. Otáky ventilátoru pi minimální výkonu
1 - fázový RXE … 230 V
180 V
140 V
120 V
100 V
regulátoru odpovídají pibližn cca 1/3 až 1/2 jmenovitých
3 - fázový RXD … 400 V
270 V
200 V
170 V
140 V
otáek (dle konkrétního ventilátoru).
V tab. 2 je každému ventilátoru VR piazen odpovídající regulátor výkonu RXE, RXD.
HW
Regulace výkonu
CW
Ventilátory
Ventilátory
Ventilátory
Ventilátory
Ventilátory
Vodní ohívae
Dlení množství vzduchu v tab. 4 s krokem á 500 m3/hod mže být zvlášt pro ventilátory VR menších velikostí velmi hrubé, proto je vhodné pro detailní návrh a výpoet použít pracovní charakteristiku píslušného ventilátoru nebo
návrhového software.
CF
Množství vzduchu ventilátoru [m3/hod]
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000
VR 40-20/4E 229
119
VR 50-25/4E 300
286
141
VR 50-30/4E 348
350
393
143
VR 60-30/4E 462
467
441
345
VR 40-20/4D 226
124
VR 50-25/6D 135
93
VR 50-25/4D 307
297
182
VR 50-30/6D 157
147
71
VR 50-30/4D 411
402
340
217
32
VR 60-30/6D 227
224
199
128
11
VR 60-30/4D 438
462
457
387
247
68
VR 60-35/6D 267
275
277
257
208
131
40
VR 60-35/4D 589
598
608
608
583
519
414
281
155
VR 70-40/8D 204
202
199
184
150
95
26
VR 70-40/6D 363
360
364
363
345
304
237
154
VR 70-40/4D 748
756
773
789
799
796
775
665
574
461
VR 80-50/8D 277
264
259
256
250
231
193
131
45
VR 80-50/6D 471
464
467
474
478
475
463
439
403
354
294
223
145
61
VR 80-50/4D 1 007 987
980
980
985
990
990
982
963
929
881
818
742
VR 90-50/8D 350
330
324
325 3258 329
326
315
296
269
232
188
139
87
36
VR 90-50/6D 633
610
594
585
580
578
577
585
571
563
548
527
496
454
399
329
244
140
VR 90-50/4D 1 429 1 340 1 272 1 221 1 184 1 159 1 142 1 129 1 118 1 105 1 086 1 058 1 017 959
VR 100-50/8D 350
331
324
325
328
329
326
315
296
269
232
188
139
87
36
VR 100-50/6D 633
610
594
585
580
578
577
575
571
563
548
527
496
454
399
329
244
140
VR 100-50/4D 1 429 1 340 1 272 1 221 1 184 1 159 1 142 1 129 1 118 1 105 1 086 1 058 1 017 959
Typ
ventilátoru
VRX
Tab 4 - Tabulka pro rychlý návrh ventilátoru
A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
VR 40-20/4E
Výkonové parametry
VRX
Ventilátory
VL
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
1 193
[Pa]
231
[Pa]
0
1N+PE 230 V AC 50 Hz
[kW]
0,36
[A]
1,80
IP 54
1 180
[min-1]
[°C]
40
[kg]
13
STE
RXE 2
Hlukové parametry
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
70
76
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
53
52
125 Hz
63
58
250 Hz
60
68
500 Hz
57
66
1000 Hz
65
72
2000 Hz
62
71
4000 Hz
57
57
8000 Hz
54
57
Do okolí
65
39
47
59
55
61
56
51
41
VA
Ventilátory
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
230
180
140
120
100
1 193
899
762
548
373
231
225
220
217
205
0
0
0
0
0
0,36
0,25
0,18
0,12
0,09
1,80
1,75
1,40
1,25
1,15
1 180
880
600
520
450
VR 50-25/4E
Výkonové parametry
Vodní ohívae
HW
Vodní chladie
CW
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
1 647
[Pa]
305
[Pa]
62
1N+PE 230 V AC 50 Hz
[kW]
0,51
[A]
2,30
IP 54
1 250
[min-1]
[°C]
40
[kg]
18
STE
RXE 4
Hlukové parametry
Pímé výparníky
CF
El. ohívae
HE..
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
74
77
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
58
53
125 Hz
67
63
250 Hz
69
66
500 Hz
61
69
1000 Hz
66
73
2000 Hz
64
70
4000 Hz
63
67
8000 Hz
53
62
Rekuperátory
HR..
6
Do okolí
64
38
49
58
59
58
56
50
47
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
230
180
140
120
100
1 647
1 293
1 055
789
594
305
286
267
260
248
62
79
51
0
0
0,51
0,39
0,32
0,23
0,15
2,30
2,25
2,15
2,00
1,70
1 250
1 120
970
530
410
Hlukové parametry
Do okolí
Ventilátory
40
53
61
58
62
55
52
48
VQ
66
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
230
180
140
120
100
2 300
1 862
1 641
1 337
968
353
337
329
313
291
0
0
0
0
0
0,78
0,65
0,48
0,37
0,29
3,40
3,50
3,30
3,10
2,60
1 250
1 120
970
530
410
Ventilátory
0
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
76
80
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
62
58
125 Hz
65
68
250 Hz
64
69
500 Hz
66
71
1000 Hz
71
75
2000 Hz
69
74
4000 Hz
66
73
8000 Hz
61
69
VR 60-30/4E
VS
n
tmax
m
VA
Pmax
Imax
[m3/h]
2300
[Pa]
353
[Pa]
0
1N+PE 230 V AC 50 Hz
[kW]
0,78
[A]
3,40
IP 54
1230
[min-1]
[°C]
50
[kg]
23
STE
RXE4
Ventilátory
Vmax
pmax
ps,min
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
VRX
Výkonové parametry
VL
Ventilátory
VR 50-30/4E
VR
A
Ventilátory VR
Pmax
Imax
n
tmax
m
5
4
3
HW
[m3/h]
2498
[Pa]
467
[Pa]
147
1N+PE 230 V AC 50 Hz
[kW]
1,15
[A]
5,10
IP 54
1210
[min-1]
[°C]
40
[kg]
32
STE
RXE 7
CW
Vmax
pmax
ps,min
Vodní chladie
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vodní ohívae
Výkonové parametry
1
42
61
65
62
63
60
55
49
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
230
180
140
120
100
2 498
1 952
1 580
1 254
885
467
451
441
428
398
147
74
41
6
0
1,15
0,82
0,71
0,47
0,28
5,10
5,10
5,00
4,50
3,50
1 210
910
630
480
390
7
CF
HE..
70
HR..
2
El. ohívae
Do okolí
Rekuperátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
78
84
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
65
64
125 Hz
70
74
250 Hz
69
71
500 Hz
66
74
1000 Hz
70
79
2000 Hz
72
77
4000 Hz
68
74
8000 Hz
62
67
Pímé výparníky
Hlukové parametry
A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
VR 40-20/4D
Výkonové parametry
VRX
Ventilátory
VL
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
1267
[Pa]
235
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,31
[A]
0,51
IP 54
1230
[min-1]
[°C]
70
[kg]
13
STD
RXD 2
Hlukové parametry
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akust. výkonu LWA [dB(A)]
68
73
Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
52
54
125 Hz
56
59
250 Hz
59
61
500 Hz
62
66
1000 Hz
63
69
2000 Hz
60
67
4000 Hz
58
64
8000 Hz
52
56
Do okolí
61
39
45
52
54
57
53
48
41
VA
Ventilátory
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
1 267
1 060
920
733
565
235
230
220
205
187
0
0
0
0
0
0,31
0,20
0,15
0,13
0,10
0,51
0,51
0,50
0,48
0,42
1 230
1 060
870
760
580
VR 50-25/6D
Výkonové parametry
Vodní ohívae
HW
Vodní chladie
CW
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
1357
[Pa]
135
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,20
[A]
0,45
IP 54
870
[min-1]
[°C]
70
[kg]
16
STD
RXD 2
5
4
Hlukové parametry
3
Pímé výparníky
CF
El. ohívae
HE..
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akust. výkonu LWA [dB(A)]
65
66
Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
49
51
125 Hz
57
54
250 Hz
60
57
500 Hz
57
61
1000 Hz
56
59
2000 Hz
55
58
4000 Hz
52
56
8000 Hz
45
51
Rekuperátory
HR..
8
Do okolí
2
56
37
42
50
49
52
47
44
40
1
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
1 357
1 070
874
666
470
135
131
127
120
112
0
0
0
0
0
0,20
0,15
0,10
0,08
0,06
0,45
0,44
0,36
0,41
0,32
870
680
490
410
350
Hlukové parametry
Do okolí
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
1 940
1 600
1 380
1 130
822
312
294
287
270
249
0
0
0
0
0
0,56
0,47
0,36
0,28
0,20
0,95
1,00
1,05
1,05
0,90
1 270
1 100
860
790
610
Ventilátory
Ventilátory
40
55
54
57
57
55
51
52
VR 50-30/6D
VQ
63
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akust. výkonu LWA [dB(A)]
71
77
Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
58
60
125 Hz
65
63
250 Hz
62
67
500 Hz
60
68
1000 Hz
63
71
2000 Hz
64
70
4000 Hz
61
68
8000 Hz
56
63
VS
n
tmax
m
VA
Pmax
Imax
[m3/h]
1940
[Pa]
312
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,56
[A]
0,95
IP 54
1270
[min-1]
[°C]
60
[kg]
18
STD
RXD 2
Ventilátory
Vmax
pmax
ps,min
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
VRX
Výkonové parametry
VL
Ventilátory
VR 50-25/4D
VR
A
Ventilátory VR
n
tmax
m
CW
Pmax
Imax
[m3/h]
1805
[Pa]
158
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,35
[A]
0,74
IP 54
800
[min-1]
[°C]
50
[kg]
19
STD
RXD 2
Vodní ohívae
Vmax
pmax
ps,min
Vodní chladie
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
HW
Výkonové parametry
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
1 805
1 335
1 072
818
634
158
156
149
141
124
0
0
0
0
0
0,35
0,25
0,15
0,11
0,08
0,74
0,74
0,53
0,46
0,40
800
610
440
380
320
9
CF
HE..
35
46
52
52
55
48
43
38
HR..
56
El. ohívae
Do okolí
Rekuperátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akust. výkonu LWA [dB(A)]
67
66
Hladiny akust. výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
55
51
125 Hz
63
55
250 Hz
56
60
500 Hz
55
64
1000 Hz
56
65
2000 Hz
59
64
4000 Hz
54
61
8000 Hz
41
50
Pímé výparníky
Hlukové parametry
A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
VR 50-30/4D
Výkonové parametry
Ventilátory
VRX
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
VL
Ventilátory
[m3/h]
2543
[Pa]
413
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,93
[A]
1,90
IP 54
1380
[min-1]
[°C]
50
[kg]
23
STD
RXE 2
.
.
.
Hlukové parametry
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
75
45
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
64
45
125 Hz
70
59
250 Hz
65
71
500 Hz
63
70
1000 Hz
68
74
2000 Hz
67
72
4000 Hz
66
71
8000 Hz
59
63
Do okolí
.
.
68
47
55
58
59
63
61
58
46
VA
Ventilátory
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
2 543
2 288
2 005
1 658
1 401
413
369
382
361
342
0
0
0
0
0
0,93
0,83
0,69
0,56
0,39
1,90
2,05
2,00
1,95
1,90
1 380
1 190
940
1 000
810
VR 60-30/6D
Výkonové parametry
Vodní ohívae
HW
Vodní chladie
CW
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
2510
[Pa]
239
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,37
[A]
0,75
IP 54
780
[min-1]
[°C]
50
[kg]
26
STD
RXD 2
5
4
3
Hlukové parametry
Pímé výparníky
CF
El. ohívae
HE..
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
69
74
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
57
55
125 Hz
62
62
250 Hz
59
64
500 Hz
61
67
1000 Hz
61
69
2000 Hz
59
66
4000 Hz
59
63
8000 Hz
52
54
Rekuperátory
HR..
10
Do okolí
2
64
41
58
57
56
58
55
52
44
1
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
2 510
2 135
1 825
1 428
1 104
239
233
226
220
209
0
0
0
0
0
0,37
0,31
0,26
0,20
0,17
0,75
0,70
0,70
0,60
0,45
780
720
650
510
420
Hlukové parametry
Do okolí
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
3 160
2 605
2 251
1 763
1 353
466
434
410
389
354
0
25
14
0
0
1,50
1,15
0,78
0,72
0,51
2,60
2,65
2,60
2,55
2,35
1 310
1 110
950
820
610
Ventilátory
Ventilátory
51
54
57
59
64
60
56
49
VR 60-35/6D
VQ
68
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
77
82
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
65
48
125 Hz
68
57
250 Hz
67
67
500 Hz
66
73
1000 Hz
71
78
2000 Hz
72
75
4000 Hz
68
74
8000 Hz
63
67
VS
n
tmax
m
VA
Pmax
Imax
[m3/h]
3160
[Pa]
466
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
1,50
[A]
2,60
IP 54
1310
[min-1]
[°C]
40
[kg]
32
STD
RXE 4
Ventilátory
Vmax
pmax
ps,min
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
VRX
Výkonové parametry
VL
Ventilátory
VR 60-30/4D
VR
A
Ventilátory VR
n
tmax
m
CW
Pmax
Imax
[m3/h]
3650
[Pa]
278
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,90
[A]
1,80
IP 54
750
[min-1]
[°C]
40
[kg]
32
STD
RXD 2
Vodní ohívae
Vmax
pmax
ps,min
Vodní chladie
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
HW
Výkonové parametry
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
3 650
2 895
2 504
1 995
1 608
278
254
246
233
208
0
0
0
0
0
0,90
0,74
0,39
0,30
0,21
1,80
1,65
1,40
1,20
1,05
750
640
500
430
360
11
CF
HE..
50
53
53
56
59
54
50
44
HR..
63
El. ohívae
Do okolí
Rekuperátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
71
74
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
61
49
125 Hz
65
60
250 Hz
59
64
500 Hz
61
68
1000 Hz
63
68
2000 Hz
62
67
4000 Hz
61
65
8000 Hz
52
56
Pímé výparníky
Hlukové parametry
A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
VR 60-35/4D
Výkonové parametry
Ventilátory
VRX
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
VL
Ventilátory
[m3/h]
4600
[Pa]
610
[Pa]
135
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
2,50
[A]
4,10
IP 54
1300
[min-1]
[°C]
40
[kg]
39
STD
RXD 7
5
4
3
Hlukové parametry
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
80
84
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
71
66
125 Hz
75
71
250 Hz
67
72
500 Hz
69
75
1000 Hz
72
79
2000 Hz
71
77
4000 Hz
69
74
8000 Hz
63
69
Do okolí
2
70
50
63
61
63
64
59
57
51
1
VA
Ventilátory
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
4 600
3 480
2 937
2 389
1 800
610
568
553
504
449
135
175
118
0
0
2,50
1,82
1,40
1,10
0,75
4,10
4,10
4,05
4,10
3,95
1 300
1 090
900
820
510
VR 70-40/8D
Výkonové parametry
Vodní ohívae
HW
Vodní chladie
CW
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
3625
[Pa]
219
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,64
[A]
1,35
IP 54
540
[min-1]
[°C]
50
[kg]
46
STD
RXD 2
5
4
Hlukové parametry
3
Pímé výparníky
CF
El. ohívae
HE..
Do sání
Do výtlaku
Do okolí
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
69
72
61
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
62
53
39
125 Hz
64
62
56
250 Hz
57
63
53
500 Hz
58
68
55
1000 Hz
61
66
55
2000 Hz
59
63
51
4000 Hz
59
61
45
8000 Hz
50
52
38
Rekuperátory
HR..
12
2
1
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
3 625
2 795
2 346
1 860
1 470
219
205
199
174
150
0
0
0
0
0
0,64
0,42
0,34
0,21
0,10
1,35
1,20
0,96
0,86
0,67
540
420
280
190
210
Hlukové parametry
Do okolí
Ventilátory
59
56
60
63
63
56
53
46
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
4 030
3 370
2 980
2 340
1 835
379
362
352
324
280
149
44
0
0
0
1,10
0,81
0,72
0,44
0,30
2,00
1,95
1,90
1,80
1,45
790
580
480
390
300
Ventilátory
Výkonový stupe
VR 70-40/4D
VQ
68
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
72
78
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
66
63
125 Hz
65
67
250 Hz
61
66
500 Hz
62
72
1000 Hz
65
71
2000 Hz
62
70
4000 Hz
61
68
8000 Hz
57
60
VS
n
tmax
m
VA
Pmax
Imax
[m3/h]
4030
[Pa]
379
[Pa]
149
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
1,10
[A]
2,00
IP 54
790
[min-1]
[°C]
40
[kg]
44
STD
RXD 2
Ventilátory
Vmax
pmax
ps,min
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
VRX
Výkonové parametry
VL
Ventilátory
VR 70-40/6D
VR
A
Ventilátory VR
Pmax
Imax
n
tmax
m
5
HW
[m3/h]
5970
[Pa]
800
[Pa]
339
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
3,70
[A]
6,00
IP 54
1320
[min-1]
[°C]
40
[kg]
63
STD
RXD 7
4
3
2
CW
Vmax
pmax
ps,min
Vodní chladie
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vodní ohívae
Výkonové parametry
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
5 970
4 662
4 090
3 455
2 825
800
735
710
681
630
339
395
331
225
58
3,70
2,75
1,96
1,70
1,14
6,00
6,00
6,00
5,95
5,85
1 320
1 170
990
910
580
13
CF
HE..
54
68
65
67
73
68
63
56
HR..
1
76
El. ohívae
Do okolí
Rekuperátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
85
88
Hladiny akustickéhovýkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
78
71
125 Hz
79
77
250 Hz
74
76
500 Hz
75
80
1000 Hz
76
83
2000 Hz
75
81
4000 Hz
73
80
8000 Hz
67
73
Pímé výparníky
Hlukové parametry
A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
VR 80-50/8D
Výkonové parametry
Ventilátory
VRX
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
VL
Ventilátory
[m3/h]
4690
[Pa]
299
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
0,87
[A]
1,65
IP 54
580
[min-1]
[°C]
40
[kg]
58
STD
RXD 2
5
4
Hlukové parametry
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
69
74
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
58
59
125 Hz
60
59
250 Hz
61
62
500 Hz
59
68
1000 Hz
63
69
2000 Hz
62
67
4000 Hz
59
66
8000 Hz
51
53
Do okolí
3
65
2
47
54
59
59
58
53
52
48
1
VA
Ventilátory
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
4 690
2 792
2 264
1 715
1 345
299
275
259
231
180
0
0
0
0
0
0,87
0,57
0,41
0,29
0,19
1,65
1,42
1,29
1,08
0,84
598
310
260
200
160
VR 80-50/6D
Výkonové parametry
Vodní ohívae
HW
Vodní chladie
CW
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
7260
[Pa]
498
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
2,70
[A]
4,90
IP 54
830
[min-1]
[°C]
50
[kg]
72
STD
RXD 7
Hlukové parametry
Pímé výparníky
CF
El. ohívae
HE..
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
77
81
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
63
64
125 Hz
69
65
250 Hz
65
68
500 Hz
68
77
1000 Hz
73
75
2000 Hz
70
73
4000 Hz
67
71
8000 Hz
60
64
Rekuperátory
HR..
14
Do okolí
67
51
56
59
62
62
59
54
49
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
7 260
6 070
5 320
4 328
3 460
498
483
476
450
421
0
0
0
0
0
2,70
2,06
1,44
1,11
0,69
4,90
4,95
4,85
4,50
3,95
830
720
630
530
430
Hlukové parametry
Do okolí
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
6 840
5 454
4 763
4 100
3 673
1 042
1 010
981
910
804
685
619
521
336
67
5,00
3,51
2,59
2,25
1,63
8,10
8,10
8,10
8,05
8,05
1 330
1 210
1 090
920
560
Ventilátory
Ventilátory
58
69
67
66
73
66
62
59
VR 90-50/8D
VQ
76
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustickéhovýkonu LWA [dB(A)]
86
91
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
71
72
125 Hz
78
76
250 Hz
73
76
500 Hz
72
83
1000 Hz
82
87
2000 Hz
70
85
4000 Hz
75
82
8000 Hz
69
75
VS
n
tmax
m
VA
Pmax
Imax
[m3/h]
6840
[Pa]
1042
[Pa]
685
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
5,00
[A]
8,10
IP 54
1330
[min-1]
[°C]
40
[kg]
79
STD
RXD 9
Ventilátory
Vmax
pmax
ps,min
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
VRX
Výkonové parametry
VL
Ventilátory
VR 80-50/4D
VR
A
Ventilátory VR
n
tmax
m
CW
Pmax
Imax
[m3/h]
7690
[Pa]
388
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
1,85
[A]
3,80
IP 54
600
[min-1]
[°C]
40
[kg]
94
STD
RXD 4
Vodní ohívae
Vmax
pmax
ps,min
Vodní chladie
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
HW
Výkonové parametry
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
7 690
6 430
5 538
4 540
3 600
388
379
364
336
301
0
0
0
0
0
1,85
1,31
0,99
0,72
0,50
3,80
3,65
3,60
3,15
2,70
600
500
450
340
280
15
CF
HE..
48
53
57
58
57
53
49
41
HR..
63
El. ohívae
Do okolí
Rekuperátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
73
81
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
61
57
125 Hz
60
60
250 Hz
62
70
500 Hz
67
77
1000 Hz
65
74
2000 Hz
68
74
4000 Hz
64
70
8000 Hz
54
62
Pímé výparníky
Hlukové parametry
A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
VR 90-50/6D
Výkonové parametry
VRX
Ventilátory
VL
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
9200
[Pa]
667
[Pa]
93
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
3,75
[A]
6,80
IP 54
840
[min-1]
[°C]
40
[kg]
96
STD
RXD 7
Hlukové parametry
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
81
87
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
72
66
125 Hz
65
69
250 Hz
66
71
500 Hz
74
82
1000 Hz
75
83
2000 Hz
73
80
4000 Hz
70
76
8000 Hz
65
67
Do okolí
68
52
62
60
61
63
58
54
49
VA
Ventilátory
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
9 200
7 438
6 620
5 672
4 460
667
645
623
590
546
93
162
118
0
0
3,75
2,84
2,10
1,76
1,02
6,80
6,80
6,75
6,70
5,75
840
740
610
450
370
VR 90-50/4D
Výkonové parametry
Vodní ohívae
HW
Vodní chladie
CW
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
7350
[Pa]
1540
[Pa]
905
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
4,90
[A]
8,30
IP 54
1180
[min-1]
[°C]
40
[kg]
97
STD
RXD 9
5
4
Hlukové parametry
Pímé výparníky
CF
El. ohívae
HE..
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
88
96
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
73
67
125 Hz
72
73
250 Hz
74
78
500 Hz
76
87
1000 Hz
85
93
2000 Hz
81
91
4000 Hz
77
84
8000 Hz
72
73
Rekuperátory
HR..
16
Do okolí
3
79
63
71
66
70
76
70
65
56
2
1
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
7 350
5 820
5 505
4 983
3 720
1 540
1 370
1 220
994
759
905
561
249
0
0
4,90
3,45
2,64
2,00
1,28
8,30
8,30
8,30
8,25
6,50
1 180
1 010
790
430
310
Hlukové parametry
Do okolí
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
7 690
6 430
5 538
4 540
3 600
388
379
364
336
301
0
0
0
0
0
1,85
1,31
0,99
0,72
0,50
3,80
3,65
3,60
3,15
2,70
600
500
450
340
280
Ventilátory
Ventilátory
48
53
57
58
57
53
49
41
VR 100-50/6D
VQ
63
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
73
81
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
61
57
125 Hz
60
60
250 Hz
62
70
500 Hz
67
77
1000 Hz
65
74
2000 Hz
68
74
4000 Hz
64
70
8000 Hz
54
62
VS
n
tmax
m
VA
Pmax
Imax
[m3/h]
7960
[Pa]
388
[Pa]
0
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
1,85
[A]
3,80
IP 54
600
[min-1]
[°C]
40
[kg]
96
STD
RXD 4
Ventilátory
Vmax
pmax
ps,min
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
VRX
Výkonové parametry
VL
Ventilátory
VR 100-50/8D
VR
A
Ventilátory VR
n
tmax
m
CW
Pmax
Imax
[m3/h]
9200
[Pa]
667
[Pa]
93
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
3,75
[A]
6,80
IP 54
840
[min-1]
[°C]
40
[kg]
98
STD
RXD 7
Vodní ohívae
Vmax
pmax
ps,min
Vodní chladie
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
HW
Výkonové parametry
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
9 200
7 483
6 620
5 672
4 460
667
645
623
590
546
93
162
118
0
0
3,75
2,84
2,10
1,76
1,02
6,80
6,80
6,75
6,70
5,75
840
740
610
450
370
17
CF
HE..
52
62
60
61
63
58
54
49
HR..
68
El. ohívae
Do okolí
Rekuperátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
81
87
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
72
66
125 Hz
65
69
250 Hz
66
71
500 Hz
74
82
1000 Hz
75
83
2000 Hz
73
80
4000 Hz
70
76
8000 Hz
65
67
Pímé výparníky
Hlukové parametry
A
Ventilátory VR
VR
Ventilátory
VR 100-50/4D
Výkonové parametry
VRX
Ventilátory
VL
Ventilátory
Vzduchový výkon max
Celkový tlak maximální
Statický tlak minimální
Elektrické napojení
Píkon maximální
Proud maximální
Elektrické krytí
Otáky
Pracovní teplota max
Hmotnost
Ochranné relé
Regulátor výkonu
Vmax
pmax
ps,min
Pmax
Imax
n
tmax
m
[m3/h]
7350
[Pa]
1540
[Pa]
910
3N+PE 400 V AC 50 Hz
[kW]
4,90
[A]
8,30
IP 54
1180
[min-1]
[°C]
40
[kg]
99
STD
RXD 9
Hlukové parametry
VQ
Ventilátory
VS
Ventilátory
Do sání
Do výtlaku
Celková hladina akustického výkonu LWA [dB(A)]
88
96
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LWA,okt [dB(A)]
63 Hz
73
67
125 Hz
72
73
250 Hz
74
78
500 Hz
76
87
1000 Hz
85
93
2000 Hz
81
91
4000 Hz
77
84
8000 Hz
72
73
Do okolí
79
63
71
66
70
76
70
65
56
VA
Ventilátory
Výkonový stupe
U [V]
Vmax [m3/h]
pmax [Pa]
ps,min [Pa]
Pmax [kW]
Imax [A]
n [min-1]
5
4
3
2
1
400
270
200
170
140
7 350
5 820
5 505
4 983
3 720
1 540
1 370
1 220
994
759
905
561
249
0
0
4,90
3,45
2,64
2,00
1,28
8,30
8,30
8,30
8,25
6,50
1 180
1 010
790
430
310
MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS
Montáž
HW
Vodní ohívae
CW
Vodní chladie
CF
Pímé výparníky
HE..
El. ohívae
HR..
Rekuperátory
Potrubní ventilátory VR (vetn dalších prvk systému
ProVent) musí být instalovány odbornou rmou v oboru
na základ projektové dokumentace zpracované projektantem s píslušnou odbornou kvalikací. Odborná rma
odpovídá za správnou montáž a uvedení do provozu, projektant za správný výbr ventilátoru a jeho píslušenství.
• Ped zapoetím montáže je nutné ventilátor peliv
zkontrolovat. Zejména je nutno provit volné otáení
obžného kola a neporušenost izolace kabel.
• Ped a za ventilátor je doporueno osadit tlumící manžety DF. Zamezí se tím penosu vibrací do potrubních
rozvod.
• Ped ventilátorem je nutné jako ochrana proti zneištní jeho vnitní ásti vetn lopatek obžného kola instalovat ltr FB nebo FV.
• Za ventilátorem VR doporuujeme osadit rovný úsek
vzduchotechnického potrubí v délce minimáln dvojnásobku strany A ventilátoru. Toto je zvláš dležité, kdy
je za ventilátorem instalován ohíva, chladi, tlumi
hluku, deskový rekuperátor apod.
• Ve zvláš stísnných pípadech, kdy není možné za
ventilátor instalovat rovný úsek vzduchotechnického
potrubí, je výhodné použít difuzor DIF. Difuzor je nutné instalovat na výtlanou stranu ventilátoru tak, aby
nejvzdálenjší ást perforace difuzoru byla proti výfuku
vzduchu z ventilátoru. Mezi ventilátor a difuzor je doporueno osadit tlumící manžetu DF.
• Pokud by pi provozu ventilátoru mohlo dojít ke kontak18
tu s obžným kolem (volné sání nebo volný výtlak), je
nutné instalovat ochrannou mížku PVG.
• Ventilátory se k dalším prvkm systému pipojují pomocí šroub M8 s maticemi a vjíovými podložkami,
které zajišují vodivé propojení. Ped pipojením je nutné na elní pipojovací plochu píruby nalepit tsnní.
• Pipojuje-li se na ventilátor VR vzduchotechnické potrubí, je vhodné, aby toto potrubí mlo stejnou velikost
pipojovacích pírub jako ventilátor. Všechny ventilátory VR jsou osazeny pipojovacími pírubami velikosti
20 s výjimkou ventilátoru velikost VR 90-50/… a VR
100-50/.., u kterých má pipojovací píruba velikost 30.
• U ventilátor VR s pírubou o délce strany 40 cm a vtší je vhodné tsnost pírubového spoje zajistit C sponou se šroubem (viz obr. 4).
Obr 4 - C spona se šroubem
Vodní ohívae
Vodní chladie
Legenda k obr. 7 a 8:
U1, U2
svorky napájení jednofázového ventilátoru
TK
svorky termokontakt
U1, V1, W1
svorky napájení tífázového ventilátoru
PE
svorka ochranného vodie
19
VL
VQ
VS
HE..
Obr 8 - Schéma elektro zapojení
tífázového ventilátoru
HR..
Pímé výparníky
Obr 7 - Schéma elektro zapojení
jednofázového ventilátoru
El. ohívae
• Schemata elektrického zapojení ventilátor jsou uvedena na obr. 6 a 7.
• Pro napojení elektromotor ventilátor jsou doporueny tyto kabely:
silové napojení 1-f ventilátoru CYKY 3Cx1,5,
silové napojení 3-f ventilátoru CYKY 4Bx1,5,
okruh termokontakt
HO5VVH2 - F 2Ax1.
• Ped uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro napojení ventilátoru.
• K ventilátoru, zejména ke svorkovnici, je nutné zajistit
pístup pro kontrolu, revizi a servis.
• Ochrana motor je standardn zajištna termokontakty (svorky TK), které jsou vestavny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu
uvnit motoru. Pi pekroení mezní teploty termokontakt rozpíná, proto je nutné pro vyhodnocení poruchy
svorky termokontaktu pipojit na ídicí system, který
poruchu vyhodnotí a motor ochrání (nap. ochranné
relé STE(D), regulátor výkonu RXE (D) atd.). Termokontakty tak zajišují ochranu motoru proti petížení a/
nebo pehátí. Pi správné funkci ídicího systému se
ventilátor po vychladnutí a sepnutí termokontaktu automaticky nerozbhnou, rozbhnou se až po deblokaci
• Ventilátory nevyžadují žádnou zvláštní nebo speciální údržbu. Pro zajištní bezpeného a hospodárného
provozu je nutné dodržovat istotu ventilátoru a jeho
okolí a zatžovat ventilátor pouze v rozsahu jeho výkonových charakteristik.
• Pi poruše je nutné odpojit ventilátor od elektrické energie
a následn zkontrolovat, zda ve ventilátoru nejsou cizí
pedmty a zda se obžné kolo ventilátoru voln otáí.
• Pokud se ventilátor po spuštní nerozbhne, je nutné
provést kontrolu elektroinstalace a promit odpor vinutí elektromotoru. Je-li motor spálen, kontaktujte svého dodavatele nebo autorizované servisní stedisko.
Pozor:
Ped provádním údržby nebo servisu musí být ventilátor
odpojen od elektrické sít.
VA
Údržba a servis
HW
Ventilátory
• Ventilátory musí být vždy zapojeny dle schémat elektro
zapojení.
• Na elektroinstalaci ventilátoru nesmí být provádny
neautorizované zásahy.
CW
Ventilátory
Elektrickou instalaci ventilátor smí provést pouze odborná rma v oboru elektro s oprávnním dle platných
pedpis.
• Ventilátory jsou vybaveny plastovou svorkovnicí se svorkami WAGO, která je osazena na plášti ventilátoru.
CF
Ventilátory
Ventilátory
Obr 6 - Víko motoru
Elektrická instalace
Obr 5 - Svorkovnice na plášti
VRX
Ventilátory
Ventilátory
poruchy.
• Ventilátor je nutné instalovat tak, aby byl dodržen pedepsaný smr proudní vzduchu, resp. smr otáení
obžného kola, který je vyznaen šipkou na plášti ventilátoru. Smr otáení obžného kola lze zkontrolovat
vyjmutím víka motoru (viz. obr. 6). Po kontrole je nutné víko osadit zpt.
• Pi spuštní do provozu nesmí zmený proud ventilátoru pekroit maximální dovolený proud Imax – viz
výrobní štítek ventilátoru, viz tab. 4.
Rekuperátory
• Ventilátory VR musí být upevnny vždy na samostatné
závsy.
• Ventilátory VR nesmí být pipojenými prvky potrubím
mechanicky zatžovány tahem, tlakem nebo krutem.
• Ventilátory VR mohou pracovat v libovolné poloze.
v pípad umístní pod stropem je nutné ventilátor
k lepšímu pístupu pro údržbu a servis instalovat svorkovnicí smrem dol.
• Na ventilátoru nesmí být provádny neautorizované
zásahy.
Pozor:
Ventilátory s nepracovní oblastí je nutno spouštt s uzaveným nebo ásten uzaveným sáním nebo výtlakem,
aby nedocházelo k petžování elektromotoru (minimální
dovolené tlaky ventilátor jsou uvedeny v tab. 5). k zatžování elektromotoru dochází otevíráním regulaních
klapek, tj. zvtšováním množství vzduchu.
VR
A
Ventilátory VR
Download

Ventilátory VR A