Katalog a ceník náhradních díl
plynových pr tokových oh íva vody
Ceník prací a služeb
typ G-19-01
typ G-19-02
typ G-19-02
termaQ
termaQ elektronic
termaQ aqua-power
termaQ
Název ND
Hlavní ho ák – zemní plyn G20
Objednací
kód zboží
Pro typ
G 19-01
G 19-02
Cena ND
bez DPH
1
1
1 433,-
12
12
20,50
1
1
5,50
1
---
277,50
1
---
86,-
---
1
242,-
---
1
58,50
---
1
11,-
1
---
2 006,-
1
---
116-0001
Hlavní ho ák – propan G31
116-0002
Tryska hlav. ho áku – zemní plyn
(ozna ení na trysce 126)
116-0003
Tryska hlav. ho áku – propan
(ozna ení na trysce 72)
116-0004
T sn ní hlavního ho áku
116-0005
Zapalovací ho ák – zemní plyn
116-0006
Zapalovací ho ák – propan
116-0007
Tryska zapal. ho áku ZP (modrá)
116-0008
Tryska zapal. ho áku P (šedá)
116-0009
Zapalovací ho ák – zemní plyn
116-0010
Zapalovací ho ák – propan
116-0011
Tryska zapalovacího ho áku ZP
(ozna ení na trysce 13)
116-0012
Tryska zapalovacího ho áku P
(ozna ení na trysce 74)
116-0013
Plastový držák
116-0014
Armatura sdružená Mertik Maxitrol
GW40A – zemní plyn
116-0015
Armatura sdružená Mertik Maxitrol
GW40A – propan
116-0016
Komplet sedla a kuželky pro
armaturu GW40 – zemní plyn
116-0017
Komplet sedla a kuželky pro
armaturu GW40 – propan
116-0018
152,147,-
Vyobrazení
Název ND
Plynová armatura Mertik Maxitrol
GW40 – zemní plyn
Objednací
kód zboží
Pro typ
G 19-01
G 19-02
Cena ND
bez DPH
1
---
1 885,-
116-0019
Plynová armatura Mertik Maxitrol
GW40 – propan-butan
116-0020
Komplet hlavního ventilu
116-0021
1
1
171,50
Elektromagnet
116-0022
1
---
171,50
Šroub ucpávkový – pro uzav ení
nástavce pro m ení tlaku plynu
116-0023
1
1
20,50
Regula ní šroub – pro nastavení
množství plynu v zapalovacím
ho áku
116-0024
1
---
15,50
Knoflík voli e teploty
116-0025
1
---
55,50
Kryt vodní armatury GW40
116-0026
1
---
198,-
Vodní armatura
116-0027
1
1
959,-
Membrána podsestava
116-0028
1
1
141,50
Plynový filtr
116-0029
1
---
20,50
Vodní filtr
116-0030
1
1
23,-
Vyobrazení
Pro typ
Objednací
kód zboží
G 19-01
G 19-02
Cena ND
bez DPH
Voli teploty
116-0031
1
---
60,50
Regulátor množství vody
116-0032
1
1
71,-
VN kabel piezozapalova e
116-0033
1
---
61,-
Armatura sdružená Mertik Maxitrol
GW50A – zemní plyn
116-0034
---
1
3 408,-
---
1
1 209,-
---
1
318,-
---
1
1 598,-
---
1
605,-
Název ND
Armatura sdružená Mertik Maxitrol
GW50A – propan
116-0035
Diferen ní tlakový plynový
elektroventil
116-0036
Komplet sedla a kuželky pro
armaturu GW50 – zemní plyn (v
sestav komplet je plynové sedlo I a
II s dv ma plynovými kuželkami)
116-0037
Komplet sedla a kuželky pro
armaturu GW50 – propan (v sestav
komplet je plynové sedlo I a II s
dv ma plynovými kuželkami)
116-0038
Plynová armatura Mertik Maxitrol
GW50 – zemní plyn
116-0039
Plynová armatura Mertik Maxitrol
GW50 – propan
116-0040
Kryt GW 50
116-0041
Vyobrazení
Pro typ
Objednací
kód zboží
G 19-01
G 19-02
Cena ND
bez DPH
Knoflík množství plynu
116-0042
---
1
66,-
Knoflík voli e teploty
116-0043
---
1
66,-
T sn ní
116-0044
---
1
20,50
Páka mikrospína e
116-0045
---
1
20,50
Kryt vodní armatury GW50
116-0046
---
1
277,50
Plynový filtr
116-0047
---
1
15,50
T sn ní 28 x 22 x 1,5 (t sn ní mezi
armaturou a propojením k ho áku)
116-0048
2
2
10,50
1
---
Název ND
T snící kroužek (t sn ní mezi
armaturou a p írubou vstupu plynu)
116-0049
T snící kr. (t sn ní mezi armaturou
a regulátorem tlaku plynu)
Regulátor tlaku plynu
116-0050
8,50
---
2
---
1
837,-
Vyobrazení
Pro typ
Název ND
Objednací
kód zboží
G 19-01
G 19-02
Cena ND
bez DPH
Membrána
116-0051
---
1
45,50
Termo lánek sestava
116-0052
1
---
698,50
Omezova teploty (95°C)
116-0053
1
1
126,-
Ochranné kabely
116-0054
---
1
202,-
Zapalovací automatika
116-0055
---
1
847,-
Krabice baterií
116-0056
---
Kabeláž zapalovací automatiky
116-0057
---
Signalizace stavu baterií
116-0058
---
Hydrogenerátor (turbínka)
116-0059
---
1
elektronic
119,50
1
288,-
1
elektronic
1
aquapower
194,-
746,-
Vyobrazení
Pro typ
Objednací
kód zboží
G 19-01
G 19-02
Cena ND
bez DPH
Vým ník tepla
116-0060
1
1
2 031,-
P erušova tahu
116-0061
1
1
484,-
Lišta p erušova e
116-0062
1
1
30,50
Trubka p ívodu vody
116-0063
1
1
182,-
Trubka spojovací
116-0064
1
Trubka spojovací
116-0065
---
Trubka vývodu vody
116-0066
1
1
182,-
Trubka p ívodu plynu
116-0067
1
---
358,-
Trubka p ívodu plynu
116-0068
---
1
227,-
Název ND
1
elektronic
1
aquapower
136,50
126,-
Vyobrazení
Pro typ
Objednací
kód zboží
G 19-01
G 19-02
Cena ND
bez DPH
Trubi ka zapalová ku sestava
116-0069
1
---
96,-
Trubi ka zapalová ku sestava
116-0070
---
1
45,50
P ední kryt
116-0071
1
1
682,-
Panel
116-0072
1
---
126,-
Panel
116-0073
---
1
126
Panel
116-0074
---
Kryt diody
116-0075
1
1
5,50
Pojistka
116-0076
2
2
0,50
Zátka
116-0077
2
2
12,50
Název ND
elektronic
1
aquapower
126,-
Vyobrazení
Pro typ
Objednací
kód zboží
G 19-01
G 19-02
Cena ND
bez DPH
T sn ní 18,4 x 10 x 2 vým níku
vstupní (mezi vým níkem a
spojovací trubkou)
116-0078
3
3
8,50
T sn ní 24 x 16 x 2 (mezi
armaturou a spojovací trubkou)
116-0079
1
1
8,50
T sn ní 6,5 x 2,5 x 1 (mezi
trubi kou zapalová ku a plynovým
elektroventilem)
116-0080
---
1
10,-
Spojovací nátrubek
116-0081
1
1
146,50
Elektroda
116-0082
1
1
Ioniza ní elektroda
116-0083
Název ND
Vyobrazení
1
Ceník prací a služeb
Ceník obsahuje jednotlivé položky servisních prací s popisem a cenou za tuto práci bez DPH. Jako
první položka je tzv. základní sazba, která obsahuje jednání se zákazníkem, detekce vady, použití
nového spojovacího materiálu, odzkoušení topidla po oprav , p ípadn p edvedení topidla
zákazníkovi po oprav , vypsání p edepsané dokumentace.
Cena za opravu je sou tem základní sazby, ceny práce dle ceníku prací, cestovného podle pásma a
ceníkové ceny za ND.
Doporu ená cena za uvedení spot ebi e do provozu je 200,- K , tuto innost hradí kone ný
uživatel.
Ceník prací
kód
01
popis
základní sazba
Cena za opravu
145,-
kód
05
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
25
26
27
30
32
32
32
33
35
40
41
42
44
45
50
99
popis
Vým na krytu
Vým na hlavního ho áku
Vým na zapalovacího ho áku
Vým na armatury MERTIK - termaQ
Vým na armatury MERTIK – termaQ elektronic, termaQ aqua-power
Vým na vým níku tepla
Vy išt ní vým níku tepla
Vým na vodní armatury
Vým na membrány vodní armatury
Vým na plynové armatury - termaQ
Vým na plynové armatury – termaQ elektronic, terma Q aqua-power
Vým na plynového elektroventilu – elektronic, aqua-power
Vým na trysek hlavního ho áku
Vým na trysky zapalovacího ho áku - termaQ
Vým na trysky zapalovacího ho áku – elektronic, aqua-power
Vým na sestavy termo lánku
Vým na omezova e teploty
Vým na omezova e spalin
Vým na regulátoru tlaku plynu – elektronic, aqua-power
Vým na zapalovací automatiky - elektronic
Vým na hydroturbínky – aqua-power
Vým na krytu GW 50 – elektronic, aqua-power
Vým na elektrody
Vým na magnetu - termaQ
Vým na trubky
Vým na t sn ní
Vým na panelu sdružené armatury
Volná položka
Cena za opravu
30,95,60,124,138,132,165,118,126,184,198,67,92,28,18,67,33,25,75,65,85,64,45,60,48,42,22,-
Do 10 km
11 – 20 km
21 – 30 km
31 – 40 km
41 a více km
Cestovné na opravenku-da ový doklad podle pásma
Pásmo I
Pásmo II
Pásmo III
Pásmo IV
Pásmo V
100,- K
160,- K
220,- K
280,- K
440,- K
Seznam náhradních díl
U t chto díl je proplacení opravenky – da ového dokladu podmín no vrácením vadných
(vym n ných díl ) s ozna ením data opravy, výrobního ísla výrobku, druhu závady a jména a
firmy servisního pracovníka:
Kód
116-0001
116-0006
116-0010
116-0015
116-0019
116-0027
116-0034
116-0036
Název
Hlavní ho ák
Zapalovací ho ák
Zapalovací ho ák
Armatura sdružená Metrik GW40A
Armatura plynová Metrik GW40
Armatura vodní
Armatura sdružená Metrik GW50A
Diferen ní plynový elektroventil
Kód
116-0039
116-0041
116-0050
116-0055
116-0059
116-0060
Název
Armatura plynová Metrik GW50
Kryt GW 50
Regulátor tlaku plynu
Zapalovací automatika
Hydroturbínka
Vým ník tepla
Download

Katalog ND TermaQ.pdf