Alternativní sestavy
ˇ
Císlo
publikace
spse01685
Alternativní sestavy
ˇ
Císlo
publikace
spse01685
Poznámky a omezení vlastnických práv
Tento software a související dokumentace je majetkem spoleˇcnosti Siemens Product
Lifecycle Management Software Inc.
© 2011 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Siemens a logo spoleˇcnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami
spoleˇcnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou
obchodní známkou spoleˇcnosti Siemens Product Lifecycle Management Software
Inc. nebo jejích zástupcu˚ ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní
obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží
pˇríslušným vlastníkum.
˚
2
Alternativní sestavy
spse01685
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Alternativní sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Dopad alternativních sestav na funkcionalitu Solid Edge . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Pˇríkaz Definice alternativních komponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
ˇ
Cvicení:
Tvorba alternativní sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Pˇrehled lekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
ˇ
Odpovedi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Souhrn lekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
ˇ
Cvicení:
Tvorba alternativní sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Tvorba alternativní sestavy pro ventil . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava cˇ lenu rodiny Typ 1 Zavˇrený. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoˇrte cˇ len Typ 2 Otevˇrený. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlédnˇete si výsledek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dokonˇcení definice cˇ lenu Typ 2 Otevˇrený . . . . . . . . . . . . . .
Tvorba nového cˇ lenu rodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlédnˇete si výsledek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoˇrte cˇ len rodiny s názvem Typ 3 Otevˇrený Otoˇcená Páka.
Výkres rodiny cˇ lenu˚ sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souhrn cviˇcení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spse01685
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. A-1
. A-3
. A-7
A-12
A-13
A-17
A-22
A-23
A-26
A-27
Alternativní sestavy
3
Lekce
1
Úvod
Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás nauˇcil
používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a pˇríklady
aktivit, které slouží k procviˇcení postupu.
˚
Kurzy samostudia Solid Edge
spse01685
•
spse01510 – Tvorba skic
•
spse01515 – Tvorba základních prvku˚
•
spse01520 – Pˇresouvání a otáˇcení ploch
•
spse01525 – Práce s vazbami ploch
•
spse01530 – Tvorba prvku˚ zakonˇcení
•
spse01535 – Tvorba procedurálních prvku˚
•
spse01536 – Modelování synchronních a sekvenˇcních prvku˚
•
spse01540 – Modelování sestav
•
spse01545 – Tvorba detailních výkresu˚
•
spse01546 – Návrh plechových souˇcástí
•
spse01550 – Procviˇcování dovedností s projekty
•
spse01560 – Modelování souˇcásti pomocí ploch
•
spse01610 – Konstrukce rámu˚ Solid Edge
•
spse01640 – Tvorba pole sestavy
•
spse01645 – Systémové knihovny sestavy
•
spse01650 – Práce s velkými sestavami
•
spse01655 – Revize sestav
•
spse01660 – Výpisy sestavy
•
spse01665 – Nahrazování souˇcástí sestavy
•
spse01670 – Modelování v kontextu sestavy
Alternativní sestavy
1-1
Úvod
Lekce 1
•
spse01675 – Prvky sestavy
•
spse01680 – Kontrola sestavy
•
spse01685 – Alternativní sestavy
•
spse01686 – Upravitelné souˇcásti a sestavy
•
spse01690 – Virtuální komponenty sestavy
•
spse01691 – Rozkládání sestav
•
spse01692 – Rendrování sestav
•
spse01693 – Animování sestav
•
spse01695 – Konstrukce potrubí
•
spse01696 – Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže
•
spse01424 – Práce se Solid Edge Embedded Client
Zahájení práce se cvičením
Toto samostudium zaˇcíná tam, kde konˇcí cviˇcení. Cviˇcení pˇredstavují nejrychlejší
zpusob,
˚
jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid
Edge žádné zkušenosti, zaˇcnˇete cviˇceními a pˇred zahájením samostudia se seznamte
se základy modelování a úpravy souˇcástí.
1-2
Alternativní sestavy
spse01685
Lekce
2
Alternativní sestavy
Nˇekteré produkty vyžadují definování více variant jedné sestavy. Existují dva typy
tˇechto variant:
•
Varianty sestavy, kde jsou VŠECHNY souˇcásti stejné, ale nˇekteré souˇcásti se
mˇení pˇri fyzických operacích sestavy. Tyto typy sestav obsahují mechanismy,
páky, ovladaˇce atd. V Solid Edge jsou tyto typy sestav považovány za sestavy
s alternativní pozicí.
•
ˇ
Varianty sestavy, kde je VETŠINA
souˇcástí stejná, ale nˇekteré souˇcástí a
podsestavy se mezi jednotlivými sestavami liší. Tyto typy sestav mohou
obsahovat ruzné
˚
komponenty, typy šroubových spoju,
˚ ozdobné díly, pˇríslušenství
atd. V Solid Edge tyto typy sestav tvoˇrí rodinu sestav.
ˇ
Funkce alternativních sestav v Solid Edge umožnují
snazší tvorbu a používání
variant sestavy, protože snižují poˇcet souboru˚ sestavy, které musíte spravovat.
Alternativní sestavy v Solid Edge obsahují sestavy s alternativními polohami i
rodiny sestav.
Rodina sestav a sestavy s alternativní pozicí mají výhodu v možnosti použít vzorec
názvu dokumentu k vytvoˇrení lehce identifikovatelných názvu.
˚ Název je uveden
ˇ
jako vzorec!<Název clenu>
vám pomuže
˚ odlišit rodinu sestav nebo sestavy
s alternativní pozicí od jiné sestavy.
Tvorba nové alternativní sestavy
Alternativní polohy sestavy nebo rodiny sestav lze vytvoˇrit pomocí karty Alternativní
sestavy. Jakmile poprvé kliknete na tlaˇcítko Nový cˇ len na kartˇe Alternativní sestavy,
zobrazí se dialogové okno Tabulka alternativních sestav. Je nutné zadat, zda má být
spse01685
Alternativní sestavy
2-1
Lekce 2
Alternativní sestavy
sestava pˇrevedena na rodinu sestav (A) nebo na sestavu, která obsahuje alternativní
polohy (B). Po pˇrevodu sestavy ji již nelze zmˇenit z (A) na (B) nebo naopak.
Poznámka
Zkontrolujte, zda existuje záložní kopie sestavy, kterou pˇrevádíte. Pˇred
pˇrevodem sestavy na alternativní sestavu lze vytvoˇrit novou funkˇcní kopii
dokumentu sestavy pomocí pˇríkazu Uložit jako.
Po zadání typu alternativní sestavy je nutné definovat názvy prvních dvou cˇ lenu.
˚ Po
kliknutí na tlaˇcítko OK se druhý cˇ len stane aktivním cˇ lenem na kartˇe Alternativní
sestavy. Potom je možné pokraˇcovat definováním vlastností jednotlivých cˇ lenu.
˚
Dialogové okno Upravit tabulku
Dialogové okno Upravit tabulku, které lze zobrazit kliknutím na tlaˇcítko Upravit
tabulku na kartˇe Alternativní sestava, provádí mnoho stejných funkcí jako karta
ˇ
Alternativní sestava. Dialogové okno Upravit tabulku také umožnuje
zobrazení
vlastností všech cˇ lenu˚ alternativní sestavy souˇcasnˇe, což pomocí karty Alternativní
sestavy provést nelze. Napˇríklad mužete
˚
souˇcasnˇe zobrazit souˇcásti vyjmuté pro
všechny cˇ leny.
ˇ
Tlaˇcítka v horní cˇ ásti dialogového okna Upravit tabulku umožnují
provádˇet bˇežné
ˇ
funkce, napˇríklad vytváˇret, odstranovat
a aktivovat cˇ leny, ukládat je jako nové
dokumenty sestavy atd. Rovnˇež lze tabulku vytisknout na zadané tiskárnˇe a
kopírovat a vkládat data z dialogového okna Upravit tabulku do tabulky.
V dialogovém oknˇe Upravit tabulku je také dostupné okno Náhled. Okno Náhled
zobrazuje aktuálnˇe vybraný cˇ len.
Nˇekteré funkce, které jsou dostupné na kartˇe Alternativní sestava, naopak nejsou
dostupné v dialogovém oknˇe Upravit tabulku. Vyjmout vazby je napˇríklad možné
pouze pomocí karty Alternativní sestava.
Práce s alternativními sestavami
Po definici prvních dvou cˇ lenu˚ alternativní sestavy je možné pracovat s alternativní
sestavou pomocí karty Alternativní sestavy nebo lze kliknutím na tlaˇcítko Upravit
tabulku na kartˇe Alternativní sestavy zobrazit dialogové okno Upravit tabulku,
které je tabulkovým uživatelským rozhraním pro práci s alternativními sestavami a
pracuje podobnˇe jako tabulkový procesor.
Poznámka
Přidání členů k existující alternativní sestavě
Po pˇrevodu sestavy na alternativní sestavu je možné pˇridat další cˇ leny pomocí
tlaˇcítka Nový na kartˇe Alternativní sestavy nebo v dialogovém oknˇe Upravit tabulku.
Vlastnosti nového cˇ lenu jsou kopií aktuálnˇe aktivního cˇ lenu.
Přejmenování členů alternativní sestavy
ˇ
Clen
alternativní sestavy nelze pˇrejmenovat. Chcete-li zmˇenit název existujícího
cˇ lenu, je možné jej zmˇenit na aktivní cˇ len a vytvoˇrit nový cˇ len s názvem, který
chcete. Druhý cˇ len je potom možné odstranit.
2-2
Alternativní sestavy
spse01685
Alternativní sestavy
Poznámka
Výchozí cˇ len, který je prvním vytvoˇreným cˇ lenem, nelze odstranit. Je užiteˇcné
pˇriˇradit prvnímu cˇ lenu název Výchozí nebo podobný, abyste pozdˇeji poznali,
že tento cˇ len není možné odstranit.
Sestavy s alternativními polohami
Jak již bylo uvedeno, sestavy s alternativní polohou vyžadují, aby byly všechny
souˇcásti v pˇríslušných sestavách stejné. Jediné rozdíly definovatelné mezi
jednotlivými cˇ leny jsou v promˇenných sestavy, napˇríklad hodnoty odsazení vazeb
sestavy a cˇ íselné hodnoty kót ze skic. Možnosti dostupné pro sestavy s alternativní
polohou jsou podrobnˇeji popsány v následujících cˇ ástech.
Rodina sestav
U rodiny sestav je možné definovat následující typy variant mezi jednotlivými
cˇ leny rodiny:
•
Hodnoty odsazení vazeb sestavy
•
Pˇredefinování výskytu˚
•
Vyjmuté výskyty
•
Vyjmuté vazby
•
Vyjmuté prvky sestavy
•
Vyjmuté rámy
•
Vyjmuté trasy potrubí
•
Vyjmuté výskyty polí
•
Vyjmuté spojovací souˇcásti
Globální a lokální úpravy
Pˇri práci s alternativními sestavami je možné zadat, zda budou mít vámi provádˇené
úpravy vliv pouze na aktivní cˇ len nebo všechny cˇ leny. Úpravy, které mají vliv pouze
ˇ
na aktivní cˇ len, se nazývají lokální úpravy; úpravy ovlivnující
všechny cˇ leny se
nazývají globální úpravy.
Po zapnutí možnosti Upravit všechny cˇ leny na kartˇe Alternativní sestavy se vámi
provedené úpravy použijí globálnˇe pro všechny cˇ leny.
Po vypnutí možnosti Upravit všechny cˇ leny na kartˇe Alternativní sestavy se vámi
provedené úpravy použijí lokálnˇe pouze pro aktivní cˇ len.
Pokud je napˇríklad možnost Upravit všechny cˇ leny vypnuta, je možné odstranit
souˇcást z jednoho cˇ lenu rodiny sestav a vložit pro tento cˇ len jinou souˇcást.
Poznámka
Podle toho, zda pracujete se sestavou s alternativní polohou nebo s rodinou
sestav, nemusí být nˇekteré operace dostupné jak lokálnˇe, tak globálnˇe.
spse01685
Alternativní sestavy
2-3
Lekce 2
Alternativní sestavy
Aktivace členu
Pouze jeden cˇ len alternativní sestavy muže
˚ být aktivní. Aktuálnˇe aktivní cˇ len je
zobrazen v seznamu Aktivní cˇ len. Další cˇ len je možné aktivovat jeho výbˇerem ze
seznamu Aktivní cˇ len na kartˇe Alternativní sestavy nebo vybrat sloupec cˇ lenu
v dialogovém oknˇe Upravit tabulku a kliknout na tlaˇcítko Aktivovat cˇ len.
Definice hodnot proměnných členu
Definovat jiné hodnoty promˇenné sestavy je možné pomocí možnosti Promˇenné
cˇ lenu na kartˇe Alternativní sestavy. Promˇennou lze asociovat s vazbou sestavy nebo
s jakoukoli jinou promˇennou sestavy. Napˇríklad je možné zmˇenit polohu souˇcástí
definováním jiných hodnot pro vazbu úhlu pro jednotlivé cˇ leny alternativní sestavy.
Na kartˇe Alternativní sestavy zapnˇete možnost Promˇenné cˇ lenu. V tabulce
promˇenných potom vyberte promˇennou, kterou chcete pˇridat do seznamu Promˇenné
cˇ lenu. Na kartˇe Alternativní sestavy kliknˇete na tlaˇcítko Pˇridat promˇenné.
Promˇenná se pˇridá ke všem aktuálním cˇ lenum.
˚
Potom je možné aktivovat cˇ len a
upravit hodnotu promˇenné. Tato možnost je dostupná pro oba typy alternativních
sestav.
Název promˇenné vazby sestavy je možné urˇcit umístˇením kurzoru nad vazbu v dolní
cˇ ásti stromu modelu. Název vazby se potom zobrazí v oknˇe se zprávou v pravé dolní
cˇ ásti okna Solid Edge.
Předefinování výskytů
Pˇredefinování výskytu se definuje pomocí pˇríkazu Nahradit souˇcást na kartˇe Domu˚
ve skupinˇe Upravit. Napˇríklad muže
˚ být nutné definovat dva typy pák pro ruzné
˚
cˇ leny. Jeden cˇ len má puvodní
˚
páku, druhý má nahrazující páku.
2-4
Alternativní sestavy
spse01685
Alternativní sestavy
Na kartˇe Alternativní sestavy aktivujte cˇ len, který vyžaduje novou páku a
zkontrolujte, že je vypnuta možnost Upravit všechny cˇ leny. Pomocí pˇríkazu Nahradit
souˇcást je potom možné nahradit puvodní
˚
souˇcást páky novou pouze pro aktivní cˇ len.
U sestav s alternativní polohou je tuto možnost možné použít pouze globálnˇe, protože
sestavy s alternativní polohou vyžadují, aby byly všechny souˇcásti pro všechny cˇ leny
stejné. U rodiny sestav je tuto možnost možné použít globálnˇe nebo lokálnˇe.
Výskyty je možné pˇredefinovat i u podsestav v aktivní sestavˇe. Pˇri nahrazování
podsestav muže
˚ být náhradní podsestava také alternativní sestavou. Pokud je
náhradní podsestava alternativní sestavou, je možné vybrat požadovaný cˇ len pomocí
ˇ
dialogového okna Clen
sestavy.
Vyjmutí výskytů
Vyjmuté výskyty lze definovat odstranˇením souˇcástí pouze u jednoho cˇ lenu. Na
kartˇe Alternativní sestavy aktivujte cˇ len, u kterého chcete souˇcást odstranit. Ve
stromu modelu vyberte souˇcást, kterou chcete odstranit a stisknˇete klávesu Delete.
Souˇcást se odstraní pouze u aktivního cˇ lenu a pˇridá se do seznamu Vyjmuté výskyty.
U sestav s alternativní polohou je tuto možnost možné použít pouze globálnˇe, protože
sestavy s alternativní polohou vyžadují, aby byly všechny souˇcásti pro všechny cˇ leny
stejné. U rodiny sestav je tuto možnost možné použít globálnˇe nebo lokálnˇe.
Poznámka
Pokud pracujete globálnˇe (možnost Upravit všechny cˇ leny je zapnuta), jsou
odstranˇené souˇcásti ze sestavy odstranˇeny fyzicky a souˇcást NENÍ pˇridána do
seznamu Vyjmuté výskyty.
Vyjmutí vazeb
ˇ
Vyjmutí vazeb u cˇ lenu umožnuje
zmˇenu polohy souˇcástí pomocí nových vazeb.
Napˇríklad je možné zmˇenit polohu souˇcásti u jednoho cˇ lenu pomocí ploch nebo vazeb,
které jsou jiné než u puvodního
˚
cˇ lenu.
spse01685
Alternativní sestavy
2-5
Lekce 2
Alternativní sestavy
Na kartˇe Alternativní sestavy aktivujte cˇ len, u kterého chcete vazbu odstranit.
Ve stromu modelu vyberte souˇcást, v dolní cˇ ásti stromu modelu vyberte vazbu a
stisknˇete klávesu Delete. Vazby, které odstraníte, jsou pˇridány do seznamu Vyjmuté
výskyty. Polohu souˇcásti je potom možné zmˇenit pomocí nových vazeb.
Pˇri vyjmutí vazeb lokálnˇe (s vypnutou možností Upravit všechny cˇ leny) musíte nové
vazby použít také lokálnˇe. Použitím nových vazeb globálnˇe (se zapnutou možností
Upravit všechny cˇ leny) muže
˚ dojít k pˇredefinování souˇcásti v jiných cˇ lenech.
Poznámka
Pokud pracujete globálnˇe (možnost Upravit všechny cˇ leny je zapnuta), jsou
odstranˇené vazby ze sestavy odstranˇeny fyzicky a vazba NENÍ pˇridána do
seznamu Vyjmuté vazby.
Vyjmutí prvků vytvořených v sestavě
V rodinˇe sestav je možné použít prvek sestavy, ale ne prvek souˇcásti rˇ ízený sestavou.
Pokud je možnost Upravit všechny cˇ leny vypnuta (pracujete lokálnˇe), je napˇríklad
možné vyjmout prvek vyˇríznutí pro každý cˇ len zvlášť pomocí klávesy Delete. Prvek
sestavy se pˇridá do seznamu cˇ lenu Vyjmuté prvky sestavy.
Další informace naleznete v tématu nápovˇedy Vliv alternativních sestav na funkci
Solid Edge.
Vyjmutí šroubových spojů
V rodinˇe sestav je možné použít šroubové spoje vytvoˇrené pomocí pˇríkazu Šroubové
ˇ
spoje. Pokud nejprve vypnete možnost Upravit všechny cˇ leny, je možné odstranovat
2-6
Alternativní sestavy
spse01685
Alternativní sestavy
nebo vkládat šroubové spoje pro každý cˇ len. Možnost Vyjmuté spojovací souˇcásti na
kartˇe Alternativní sestava uvádí vyjmuté šroubové spoje cˇ lenu rodiny sestavy.
Vyjmutí součástí použitých v poli
Když je možnost Upravit všechny cˇ leny vypnuta, je možné vkládat nová pole
ˇ
souˇcástí, odstranovat
ta existující nebo je upravovat pro každý cˇ len.
Je napˇríklad možné vyjmout položku pole v poli souˇcástí sestavy odstranˇením
položky pole pro jeden cˇ len. Na kartˇe Alternativní sestavy aktivujte cˇ len, u kterého
chcete položku pole odstranit. Ve stromu modelu vyberte položku pole, kterou chcete
odstranit, a stisknˇete klávesu DELETE. Položka pole se odstraní pouze u aktivního
cˇ lenu a pˇridá se do seznamu Vyjmuté výskyty polí.
Do sestavy je možné pˇretáhnout novou souˇcást a vložit ji do prázdného umístˇení
ˇ
v poli. To napˇríklad umožnuje
odstranit položku pole (A) v poli šroubu˚ a vložit místo
ní jiný šroub (B).
Vyjmutí trasy potrubí
Pokud vypnete možnost Upravit všechny cˇ leny, je možné pro každý cˇ len definovat
trasu potrubí (potrubí a tvarovky) pomocí pˇríkazu Trasa potrubí. Zapnutím možnosti
Upravit všechny cˇ leny je také možné vytvoˇrit trasu potrubí, která se týká všech
cˇ lenu.
˚
Další informace naleznete v tématu nápovˇedy Vliv alternativních sestav na funkci
Solid Edge.
Vyjmutí konstrukčních rámů
V rodinˇe sestav lze použít konstrukˇcní rámy. Pokud je možnost Upravit všechny
cˇ leny vypnuta, je pro každý cˇ len možné vkládat komponenty konstrukˇcních
rámu.
˚ Pokud je vypnutá možnost Upravit všechny cˇ leny, je také možné vyjmout
z cˇ lenu rodiny sestavy úplnou komponentu rámu. Není možné vyjmout jednotlivé
dokumenty souˇcástí, které tvoˇrí komponentu rámu. Je také možné definovat
jedineˇcné hodnoty promˇenných pro každý cˇ len rodiny.
spse01685
Alternativní sestavy
2-7
Alternativní sestavy
Lekce 2
Alternativní sestavy a alternativní komponenty
Pˇri definování vlastností cˇ lenu˚ alternativní sestavy, která je rodinou sestav, ale ne
sestavou s alternativními polohami, je také možné použít cˇ len skupiny alternativních
komponent. Pomocí pˇríkazu Nahradit souˇcást je napˇríklad možné nahradit souˇcást
ve cˇ lenu rodiny sestavy alternativní komponentou místo využití funkce vyjmutí
výskytu na kartˇe Alternativní sestava. Pˇrestože tento pˇrístup muže
˚ být rychlejší než
využití funkce vyjmutých výskytu,
˚ nebudou pˇri kopírování nebo pˇresouvání datové
sady sestavy do nového umístˇení pomocí správce revizí v datové sadˇe zahrnuty cˇ leny
skupiny alternativních komponent, které nejsou použity ve cˇ lenu rodiny sestavy.
Další informace o alternativních komponentách naleznete v tématu nápovˇedy Pˇríkaz
Definovat alternativní komponenty.
Alternativní sestavy a nastavitelné součásti
V rodinˇe sestav lze použít nastavitelné souˇcásti. Promˇennou sestavy použitou
k ovládání nastavitelné souˇcásti lze po vypnutí možnosti Upravit všechny cˇ leny
upravovat pro každý cˇ len zvlášť.
Vkládání a nahrazování členů alternativní sestavy v další sestavě
Pˇri vkládání sestavy obsahující cˇ leny alternativní sestavy definované do sestavy
vyšší úrovnˇe nebo pˇri nahrazování sestavy, která je alternativní sestavou, se
ˇ
automaticky zobrazí dialogové okno Clen
sestavy, kde je možné vybrat požadovaný
ˇclen alternativní sestavy.
Kliknutím na možnost Dynamická konfigurace je také možné zobrazit dialogové
okno Dynamická konfigurace, kde je zobrazena struktura hlavního dokumentu
alternativní sestavy v tabulkovém formátu a jsou zde uvedeny existující cˇ leny.
Pomocí dialogového okna Dynamická konfigurace lze provádˇet následující úkony:
2-8
•
Prohlédnout si konfiguraci existujících cˇ lenu˚ alternativní sestavy.
•
Definovat kritéria konfigurace a zjistit, zda odpovídají existujícím cˇ lenum
˚
alternativní sestavy.
Alternativní sestavy
spse01685
Alternativní sestavy
•
Definovat kritéria konfigurace pro nový cˇ len alternativní sestavy, který vytvoˇríte
dynamicky.
•
Definovat kritéria konfigurace pro nový dokument sestavy, který vytvoˇríte
dynamicky.
Napˇríklad je možné zadat vyjmutí urˇcité souˇcásti ze seznamu hlavního dokumentu
alternativní sestavy zapnutím možnosti vyjmout ve sloupci Seznam výbˇeru.
˚ Pokud
je tato souˇcást vyjmuta i z existujících cˇ lenu˚ alternativní sestavy, aktualizuje se
seznam Konfigurace odpovídajících cˇ lenu,
˚ aby obsahoval pouze ty cˇ leny, ze kterých je
souˇcást vyjmuta.
Jestliže zadaná souˇcást není vyjmuta ze žádných existujících cˇ lenu,
˚ je možné vytvoˇrit
nový dokument sestavy nebo nový cˇ len alternativní sestavy zapnutím možnosti
Vytvoˇrit nový cˇ len nebo Vytvoˇrit nový dokument sestavy. Po zapnutí možnosti
Vytvoˇrit nový cˇ len lze zadat název nového cˇ lenu v dialogovém oknˇe Dynamická
konfigurace. Po zapnutí možnosti Vytvoˇrit nový dokument sestavy a kliknutí na
tlaˇcítko OK mužete
˚
zadat název nového dokumentu sestavy v dialogovém oknˇe
Uložit jako.
Omezení dynamické konfigurace
Hledat a konfigurovat nový dokument sestavy nebo nový cˇ len rodiny sestavy je
možné pouze u normálních komponent sestavy. Není možné hledat a konfigurovat
pomocí funkcí pro rodinu sestavy (prvky sestavy, potrubí, konstrukˇcní rámy, pole
a šroubové spoje).
Po vytvoˇrení nového dokumentu sestavy nebo nového cˇ lenu, který obsahuje prvky
rodiny sestavy, se zobrazí zpráva oznamující, že jsou zahrnuty prvky rodiny sestavy
a že je nutné úpravou nového dokumentu nebo cˇ lenu zajistit, aby konfigurace
odpovídala vašim požadavkum.
˚
Tvorba nových sestav
Pˇri tvorbˇe nového dokumentu sestavy budou všechny prvky rodiny sestavy
zkopírovány do nové sestavy, kromˇe tˇech, které jsou vyjmuty ze všech cˇ lenu.
˚ Prvky
rodiny sestavy, které jsou ze všech cˇ lenu˚ vyjmuty, budou z nové sestavy odstranˇeny.
Je možné sestavu upravit a odstranit nebo vypnout prvky rodiny sestavy, které
v nové sestavˇe nechcete mít.
Tvorba nových členů
Pˇri tvorbˇe nového cˇ lenu rodiny sestavy budou všechny prvky rodiny sestavy
zkopírovány do nové sestavy, kromˇe tˇech, které jsou vyjmuty ze všech cˇ lenu.
˚ Prvky
rodiny sestavy, které jsou ze všech cˇ lenu˚ vyjmuty, budou z nové sestavy odstranˇeny.
Je možné sestavu upravit a odstranit nebo vypnout prvky rodiny sestavy, které
v nové sestavˇe nechcete mít.
Uložení členu jako samostatné sestavy
Pomocí tlaˇcítka Uložit cˇ len jako na kartˇe Alternativní sestavy je možné uložit aktivní
ˇ
cˇ len jako dokument samostatné sestavy. Dialogové okno Uložit cˇ len umožnuje
zadat název dokumentu a jeho umístˇení. Tento nový dokument je normálním
dokumentem sestavy.
spse01685
Alternativní sestavy
2-9
Lekce 2
Alternativní sestavy
Definice vlastností členu
Po pˇrevodu sestavy na rodinu sestav je možné definovat vlastnosti souˇcástí a
podsestav jednotlivých cˇ lenu˚ rodiny pomocí pˇríkazu Správce vlastností. Je napˇríklad
možné definovat cˇ íslo dokumentu, cˇ íslo revize a název projektu jednotlivých cˇ lenu.
˚
Tyto vlastnosti jsou použity pˇri tvorbˇe kusovníku cˇ lenu rodiny v prostˇredí výkresu
nebo pˇri tvorbˇe výpisu sestavy.
Zobrazování součástí v alternativních sestavách
Pˇri zmˇenˇe zobrazení souˇcásti ve cˇ lenu alternativní sestavy se zmˇena týká pouze
aktivního cˇ lenu bez ohledu na to, zda je nebo není možnost Upravit všechny cˇ leny
zapnuta. Pokud napˇríklad skryjete v jednom cˇ lenu souˇcást, zustane
˚
tato souˇcást
v jiných cˇ lenech zobrazena, dokonce i pokud je zapnuta možnost Upravit všechny
cˇ leny.
Dopad alternativních sestav na funkcionalitu Solid Edge
Pˇri tvorbˇe alternativních sestav v Solid Edge je ovlivnˇena funkˇcnost jiných oblastí
produktu Solid Edge. Týká se to obvykle omezení dostupnosti urˇcitých funkcí pˇri
pˇrevodu sestavy na alternativní sestavu. Toto téma shrnuje popis tohoto vlivu.
3D řezy
ˇ tvoˇrit pouze v pˇrípadˇe, že je zapnuta možnost
Nové 3D rˇ ezy lze pomocí pˇríkazu Rez
Upravit všechny cˇ leny na kartˇe Alternativní sestavy.
Nastavitelné součásti
V rodinˇe sestav lze použít nastavitelné souˇcásti. Promˇennou sestavy použitou
k ovládání nastavitelné souˇcásti lze po vypnutí možnosti Upravit všechny cˇ leny
upravovat pro každý cˇ len zvlášť.
Prvky sestavy
Protože existují dva odlišné typy prvku˚ sestavy, prvky sestavy a prvky souˇcásti
rˇ ízené sestavou, jsou popisovány oddˇelenˇe.
Prvky sestavy
Prvky sestavy je možné použít v rodinˇe sestav. Pokud je možnost Upravit všechny
cˇ leny vypnuta (pracujete lokálnˇe), je napˇríklad možné vyjmout prvek vyˇríznutí pro
každý cˇ len zvlášť pomocí klávesy Delete. Prvek sestavy se pˇridá do seznamu cˇ lenu
Vyjmuté prvky sestavy.
Protože je možné vytvoˇrit propojení mezi souˇcástmi pˇri tvorbˇe prvku sestavy a
ˇ
alternativní sestavy propojení mezi souˇcástmi neumožnují,
jsou propojení mezi
souˇcástmi odstranˇena pˇri pˇrevodu sestavy na alternativní sestavu. Pokud napˇríklad
vložíte kótu nebo geometrickou vazbu mezi profil prvku sestavy a hranu souˇcásti,
vytvoˇrí se propojení mezi souˇcástmi.
Aby byla propojení mezi souˇcástmi odstranˇena, jsou odstranˇeny všechny kóty a
geometrické vazby, které byly vloženy do hran souˇcásti. Chcete-li profil okótovat, je
možné ke skici sestavy nebo k referenˇcní rovinˇe sestavy pˇridat kóty a vazby.
2-10
Alternativní sestavy
spse01685
Alternativní sestavy
Prvek součásti řízený sestavou
U prvku˚ souˇcásti rˇ ízených sestavou se geometrie profilu (napˇríklad cˇ áry, oblouky
a kružnice) zkopíruje do dokumentu˚ souˇcásti, které byly prvkem upraveny. Prvek
souˇcásti rˇ ízený sestavou a všechny kóty a vazby jsou potom z dokumentu sestavy
odstranˇeny. Chcete-li profil okótovat, je možné otevˇrít dokumenty souˇcásti a pˇridat
potˇrebné kóty a vazby.
Další informace naleznete v tématu nápovˇedy Prvky vytvoˇrené v sestavˇe.
Pole součástí sestavy
ˇ
Pro každý cˇ len zvlášť je možné vkládat nová pole a odstranovat
nebo upravovat
existující pole, zatímco je možnost Upravit všechny cˇ leny vypnuta (pracujete lokálnˇe).
Pokud pracujete lokálnˇe, je napˇríklad možné vyjmout jeden šroub z pole šroubu˚
pomocí klávesy DELETE. Do tohoto umístˇení v poli lze potom vložit jiný šroub.
Po odstranˇení celého pole souˇcástí se toto pole pˇridá do seznamu Vyjmuté výskyty
polí na kartˇe Alternativní sestavy. Pokud odstraníte položku pole, pˇridá se do
seznamu Vyjmuté výskyty.
Jestliže je zapnuta možnost Upravit všechny cˇ leny (pracujete globálnˇe), je možné
pouze upravovat zadání pro pole souˇcástí. Pokud napˇríklad pole souˇcástí sestavy
puvodnˇ
˚
e obsahovalo šroub a matici, není možné do nˇej pˇridat podložku, mimo
pˇrípadu,
˚ kdy pracujete globálnˇe.
Jestliže je nastavena možnost Upravit všechny cˇ leny (pracujete globálnˇe), je v místní
ˇ
nabídce dostupný pˇríkaz Rozložit pole. Tento pˇríkaz umožnuje
rozložit pole sestavy a
souˇcásti, které pole obsahovalo, se umístí pomocí vazby ukotvení. Rozložení pole
ˇ
umožnuje
pˇri práci lokálnˇe vložit souˇcást, která byla obsažena v poli, do seznamu
Vyjmuté výskyty.
Kontrola kolizí
Jestliže je zapnutá možnost Upravit všechny cˇ leny, není v dialogovém oknˇe Možnosti
kolizí dostupná možnost Uložit jako souˇcást. Pokud vytvoˇríte pˇri práci v lokálním
režimu (s vypnutou možností Upravit všechny cˇ leny) kolizní objem jako souˇcást,
pˇridá se do seznamu neaktivních cˇ lenu˚ Vyjmuté výskyty.
Konstrukční objekty
Souˇradné systémy, hladiny a referenˇcní roviny, které lze upravit pouze v pˇrípadˇe, že
je zapnuta možnost Upravit všechny cˇ leny.
Konfigurace zobrazení
Pˇri práci s alternativními sestavami jsou konfigurace zobrazení k dispozici.
Konfigurace zobrazení se chová podle toho, jestli urˇcíte alternativní sestavu jako
rodinu sestav nebo jako alternativní polohu sestav.
Rodina sestav
Konfigurace zobrazení je u rodiny sestav specifická pro cˇ leny. Jinými slovy
rˇ eˇceno, cˇ len rodiny sestavy, který je aktivní pˇri vytváˇrení konfigurace zobrazení,
je jediný cˇ len, ve kterém mužete
˚
konfiguraci zobrazení použít pozdˇeji. Seznam
Konfigurace sestavy nacházející se na panelu pˇríkazu Výbˇerový nástroj
automaticky filtruje dostupné konfigurace zobrazení.
spse01685
Alternativní sestavy
2-11
Lekce 2
Alternativní sestavy
Sestavy s alternativní polohou
Konfigurace zobrazení u sestav s alternativní polohou nejsou specifické pro cˇ leny.
Jinými slovy, konfiguraci zobrazení mužete
˚
použít pro jakéhokoliv aktivního
cˇ lenu. Seznam Konfigurace sestavy nacházející se na panelu pˇríkazu Výbˇerový
nástroj zobrazuje všechny konfigurace zobrazení.
příkaz Rozložit
Pˇríkaz Rozložit je k dispozici pouze pˇri zapnuté možnosti Upravit všechny cˇ leny.
Šroubové spoje
V rodinˇe sestav lze pro každý cˇ len použít šroubové spoje vytvoˇrené pˇríkazem
Šroubové spoje. Pokud nejprve vypnete možnost Upravit všechny cˇ leny, je možné
ˇ
odstranovat
nebo vkládat šroubové spoje pouze do aktivního cˇ lenu. Možnost Vyjmuté
spojovací souˇcásti na kartˇe Alternativní sestavy uvádí vyjmuté šroubové spoje cˇ lenu
alternativní sestavy.
Aktivace alternativních sestav na místě
Pˇri umístˇení cˇ lenu alternativní sestavy do sestavy vyšší úrovnˇe nelze alternativní
sestavu aktivovat na místˇe. Sestavu je možné otevˇrít napˇríklad pomocí pˇríkazu
Otevˇrít v místní nabídce ve stromu modelu.
Vazby mezi součástmi
Protože v alternativní sestavˇe nejsou povolena propojení mezi souˇcástmi, zobrazí
se pˇri tvorbˇe prvních dvou cˇ lenu˚ alternativní sestavy obsahující propojení mezi
souˇcástmi dialogové okno s upozornˇením, že propojení mezi souˇcástmi budou
odstranˇena. Pomocí dialogového okna Správce asociativity souˇcásti si mužete
˚
propojení mezi souˇcástmi prohlédnout.
Definice pohonů
Pˇri zapnuté možnosti Upravit všechny cˇ leny je možné pohony pouze vytvoˇrit nebo
upravovat.
Pokud je pohon použit na souˇcást a tato souˇcást je odstranˇena pˇri vybrané možnosti
Upravit všechny cˇ leny, pohon bude zobrazen jako chybný ve všech cˇ lenech.
Jestliže je pohon použit na souˇcást a tato souˇcást je odstranˇena pˇri vypnuté
možnosti Upravit všechny cˇ leny, objekt pohonu bude ze zobrazení ve stromu modelu
odstranˇen. Pokud je vyjmutá souˇcást, která je pohon, znovu zahrnuta do cˇ lenu,
pohon se zobrazí ve stromu sestavy.
Vlastnosti výskytu
Možnosti ve skupinovém rámeˇcku Reference v dialogovém oknˇe Vlastnosti výskytu
jsou dostupné pouze se zapnutou možností Upravit všechny cˇ leny.
Otevírání souborů
Pˇri otevˇrení souboru pomocí Pruzkumníku
˚
Windows se otevˇre výchozí cˇ len
alternativní sestavy. Pˇri otevˇrení souboru pomocí dialogového okna Otevˇrít soubor
2-12
Alternativní sestavy
spse01685
Alternativní sestavy
ˇ
v Solid Edge se zobrazí dialogové okno Clen
sestavy, kde je možné vybrat požadovaný
cˇ len sestavy.
Kopie součásti
Pˇri tvorbˇe kopie souˇcásti pomocí dokumentu alternativní sestavy se zobrazí dialogové
ˇ
okno Clen
sestavy, kde lze vybrat požadovaný cˇ len sestavy.
Pokud existující sestavu, která byla použita jako podklad pro dokument kopie
souˇcásti, pˇrevedete na alternativní sestavu, bude použit výchozí cˇ len.
Příkazy pro práci se segmenty trajektorie
Pˇríkazy, pomocí nichž lze vytváˇret 3D segmenty trajektorie pro potrubí, dráty a trasy
potrubí, jsou dostupné pouze v pˇrípadˇe, že je zapnuta možnost Upravit všechny
cˇ leny. Tato podmínka platí napˇríklad pro pˇríkazy Potrubí, Segment cˇ áry, Rozdˇelit
segment a Pˇresunout segment.
Omezení se týká i pˇríkazu,
˚ pomocí nichž lze kótovat 3D segmenty trajektorie,
napˇríklad pˇríkazu Chytrá kóta. Po vytvoˇrení a okótování 3D trajektorií je možné
možnost Upravit všechny cˇ leny vypnout a definovat potrubí, dráty a trasy potrubí
pro každý cˇ len v pˇrípadˇe, že se rˇ ídíte pokyny pro potrubí, dráty a trasy potrubí
popsanými v jiné cˇ ásti tohoto dokumentu.
Trasy potrubí
Pokud vypnete možnost Upravit všechny cˇ leny, je možné pro každý cˇ len definovat
trasu potrubí (potrubí a tvarovky) pomocí pˇríkazu Trasa potrubí. Zapnutím možnosti
Upravit všechny cˇ leny je také možné vytvoˇrit trasu potrubí, která se týká všech
cˇ lenu.
˚ Po tvorbˇe trasy potrubí se použité 3D segmenty automaticky skryjí, což
ˇ
zabranuje
novému použití vybraných segmentu˚ pro jinou trasu potrubí. Opakované
použití segmentu˚ trajektorie pro tvorbu jedineˇcných tras potrubí pro jednotlivé cˇ leny
alternativní sestavy se nedoporuˇcuje.
Pˇrestože je možné segmenty znovu zobrazit pomocí pˇríkazu Zobrazit všechny
trajektorie a znovu je použít, muže
˚ jako dusledek
˚
vzniknout trasa potrubí s
neoˇcekávaným zdvojeným zobrazením potrubí.
Pokud napˇríklad spojíte jeden segment cˇ áry s polovinou druhého segmentu, dojde k
automatickému rozdˇelení druhého segmentu v polovinˇe. Pˇri definování trasy potrubí
jsou komponenty potrubí spojovány dohromady pomocí zdvojeného zobrazení potrubí.
Pokud se pokusíte vytvoˇrit novou trasu potrubí pro jiný cˇ len alternativní sestavy,
který neobsahuje první segment, budou segmenty rozdˇelené cˇ áry spojeny pˇridáním
zdvojeného zobrazení potrubí. V takovém pˇrípadˇe je vˇetšinou zdvojené zobrazení
nežádoucí. Chcete-li se tomu vyhnout, nakreslete v takových pˇrípadech samostatný
segment cˇ áry.
Vkládání součástí do sestav
Vkládání souˇcástí se rˇ ídí aktuálním nastavením možnosti Upravit všechny cˇ leny.
Jestliže je tato možnost zapnuta, pˇridá se souˇcást ke všem cˇ lenum
˚ sestavy. Pokud
je možnost vypnuta, pˇridá se souˇcást k aktivnímu cˇ lenu a do seznamu vyjmutých
výskytu˚ pro ostatní cˇ leny.
spse01685
Alternativní sestavy
2-13
Lekce 2
Alternativní sestavy
Pˇri vložení podsestavy, která obsahuje cˇ leny alternativní sestavy definované do
ˇ
sestavy vyšší úrovnˇe, se zobrazí dialogové okno Clen
sestavy, kde lze vybrat
požadovaný cˇ len.
Příkaz Změnit pořadí
Tento pˇríkaz je dostupný pouze pˇri zapnuté možnosti Upravit všechny cˇ leny.
Výpisy
Pˇri tvorbˇe výpisu sestavy pomocí pˇríkazu Výpisy se výpis vytvoˇrí pro aktivní cˇ len.
Pˇri tvorbˇe výpisu sestavy pomocí pˇríkazu Výpisy v Pruzkumníku
˚
Windows se zobrazí
dialogové okno Rodina sestav - Názvy cˇ lenu,
˚ kde je možné vybrat cˇ len, pro který
má být výpis vytvoˇren.
Správce revizí
Pˇri otevˇrení alternativní sestavy ve správci revizí se seznam souboru˚ skládá ze
všech cˇ lenu˚ v sestavˇe.
Pokud otevˇrete sestavu obsahující podsestavu, která je alternativní sestavou, ve
správci revizí, zobrazuje podsestava sadu souboru˚ obsaženou ve cˇ lenu, který byl
vložen do sestavy vyšší úrovnˇe.
Prostředí kinematiky
Pˇríkaz Kinematika není pro alternativní sestavu k dispozici. Pomocí pˇríkazu Uložit
cˇ len jako na kartˇe Alternativní sestavy je možné uložit cˇ len alternativní sestavy jako
dokument normální sestavy. Tím získáte pˇrístup k prostˇredí kinematiky.
Zjednodušené sestavy
Zjednodušenou reprezentaci alternativní sestavy nelze vytvoˇrit. Pokud jste již
sestavu zjednodušili a pokusíte se ji pˇrevést na alternativní sestavu, zobrazí se
upozornˇení, že pokud budete pokraˇcovat, bude zjednodušená reprezentace sestavy
odstranˇena.
konstrukční rámy
V rodinˇe sestav lze použít konstrukˇcní rámy. Jestliže je možnost Upravit všechny
cˇ leny vypnuta (pracujete lokálnˇe), je pro každý cˇ len možné vkládat komponenty
konstrukˇcních rámu.
˚
Pokud je vypnutá možnost Upravit všechny cˇ leny, je také možné vyjmout z
cˇ lenu rodiny sestavy úplnou komponentu rámu. Není možné vyjmout jednotlivé
dokumenty souˇcástí, které tvoˇrí komponentu rámu.
Příkaz Přenést
Pˇríkaz Pˇrenést je k dispozici pouze pˇri zapnuté možnosti Upravit všechny cˇ leny.
Příkaz Zpět
Pˇri práci s alternativní sestavou není pˇríkaz Zpˇet aktivní.
2-14
Alternativní sestavy
spse01685
Alternativní sestavy
Potrubí
Potrubí vytváˇrené v alternativní sestavˇe musí být rˇ ízeno jedním cˇ lenem. Je to z
toho duvodu,
˚
že souˇcásti obsahující otvory, které rˇ ídí trajektorii potrubí (která
rˇ ídí samotné potrubí), je možné v ruzných
˚
cˇ lenech ruznˇ
˚ e umístit pomocí postupu˚
vyžadujících vyjmutí vazeb a pˇredefinování promˇenných, a proto muže
˚ být každá ze
souˇcástí potrubí tvoˇrena ruznou
˚
geometrií podle aktivního cˇ lenu. Chování prostˇredí
konstrukce potrubí se rˇ ídí následujícími pravidly:
spse01685
•
Souˇcást potrubí je vytváˇrena v rámci jednoho cˇ lenu. Souˇcást potrubí se
automaticky vloží do seznamu vyjmutých u všech dalších cˇ lenu,
˚ ale je v nˇem
skryta, aby ji nebylo možné odstranit ze seznamu vyjmutých u neˇrídicích cˇ lenu.
˚
•
První výskyt potrubí vytvoˇreného pomocí prostˇredí konstrukce potrubí je vždy
rˇ ízeným výskytem a muže
˚ existovat pouze v rˇ ídicím cˇ lenu.
•
Všechny pˇríkazy pro tvorbu a úpravu objektu˚ trajektorie potrubí jsou dostupné
pˇri práci globálnˇe (se zapnutou možností Upravit všechny cˇ leny).
•
Pˇríkaz Potrubí je dostupný pouze s vypnutou možností Upravit všechny cˇ leny
(pˇri práci lokálnˇe).
•
Všechny trajektorie potrubí jsou viditelné ve všech cˇ lenech.
•
Jestliže sestava obsahuje souˇcást potrubí rˇ ízenou trajektorií existující v souboru
a pˇrevedete ji na alternativní sestavu, stane se výchozí cˇ len rˇ ídicím cˇ lenem
potrubí. Potrubí se automaticky vloží do seznamu vyjmutých a ve druhém
cˇ lenu se skryje. Pokud chcete tuto souˇcást potrubí zahrnout v jiných cˇ lenech, je
možné ji vložit pomocí karty Knihovna souˇcástí. Tím se vloží výskyt, který není
podˇrízený, a proto se pˇri spuštˇení pˇríkazu Aktualizovat vše sám neaktualizuje.
Tím je zajištˇeno, že se souˇcást potrubí aktualizuje pouze v pˇrípadˇe, že je cˇ len,
ve kterém byla vytvoˇrena, aktuálnˇe aktivní a následkem toho je každá souˇcást
potrubí rˇ ízena pouze v rámci jednoho cˇ lenu.
•
Pokud vytvoˇríte nový cˇ len, zatímco aktivní cˇ len obsahuje potrubí, které je tímto
cˇ lenem rˇ ízeno, vloží se rˇ ízené potrubí do seznamu vyjmutých pro nový cˇ len a
skryje se v nˇem, aby jej odtud nebylo možné odstranit. Výsledkem bude to, že se
souˇcást potrubí v novém cˇ lenu nebude zobrazovat.
•
Pokud ve verzi 17 pˇrevedete sestavu na alternativní sestavu po vytvoˇrení potrubí
a trajektorií potrubí pomocí prostˇredí pro tvorbu potrubí, budou propojení s
potrubím zrušena. Jestliže sestavu pˇrevedete na alternativní sestavu pˇred
tvorbou potrubí a trajektorií potrubí, budou pozdˇeji vytvoˇrená propojení s
potrubím fungovat správnˇe.
Alternativní sestavy
2-15
Lekce
3
Pˇríkaz Definice alternativních
komponent
Definuje seznam dokumentu,
˚ které souvisejí s vybranou souˇcástí nebo podsestavou.
Alternativní komponenty jsou si vˇetšinou podobné. Definování seznamu
alternativních komponent zjednodušuje nalezení a výbˇer platných komponent pˇri
nahrazení souˇcástí v sestavˇe.
Jednoduchým pˇríkladem použití skupiny alternativních komponent je situace, kdy
potˇrebujete nˇekolik verzí souˇcásti s rozdílnými detaily zakonˇcení. Tyto souˇcásti
mohou být vytvoˇreny nezávisle nebo jako cˇ leny rozmˇerové rˇ ady souˇcásti.
V sestavˇe, ve které je použita jedna ze souˇcástí, je možné pomocí pˇríkazu Definice
alternativních komponent zadat, že všechny tˇri souˇcásti jsou cˇ leny stejné skupiny
alternativních komponent.
Poznámka
Poznámka: Ve stromu sestavy se zobrazuje speciální znaˇcka, která ukazuje, že
komponenta sestavy je souˇcást skupiny alternativních komponent.
Potom je možné pomocí pˇríkazu Nahradit souˇcást nahradit jedním z cˇ lenu˚
alternativních komponent. Pˇri výbˇeru souˇcásti, kterou chcete nahradit a která je
cˇ lenem skupiny alternativních komponent, se zobrazí dialogové okno Alternativní
cˇ len, pomocí kterého mužete
˚
vybrat další cˇ len alternativních komponent jako
nahrazující souˇcást.
spse01685
Alternativní sestavy
3-1
Lekce 3
Pˇríkaz Definice alternativních komponent
Definování skupiny alternativních komponent
Chcete-li definovat skupinu alternativních komponent, je možné vybrat libovolnou
souˇcást nebo podsestavu v aktivní sestavˇe. Pˇri práci s vnoˇrenou sestavou nemužete
˚
vybrat samostatné komponenty, které jsou obsažené v podsestavˇe.
Pˇrestože skupina alternativních komponent vˇetšinou obsahuje podobné souˇcásti,
je možné definovat skupinu alternativních komponent, která obsahuje jiné typy
dokumentu˚ než je puvodní
˚
komponenta. Napˇríklad mužete
˚
definovat skupinu
alternativních komponent, která se skládá z dokumentu souˇcásti, dokumentu
plechové souˇcásti a dokumentu sestavy.
Po výbˇeru komponenty v sestavˇe kliknˇete na pˇríkaz Definice alternativních
komponent a v zobrazeném dialogovém oknˇe Definice alternativních komponent
mužete
˚
procházet nebo hledat dokumenty, které chcete definovat jako alternativy
vybrané komponenty.
Proces definování dokumentu˚ jako alternativních komponent se skládá ze dvou
kroku.
˚ Nejdˇríve vyhledáte dokumenty, které chcete pˇridat do seznamu Alternativní
kandidáti v levé cˇ ásti dialogového okna Definice alternativních komponent. Potom je
možné v v seznamu Alternativní kandidáti vybrat dokumenty a kliknutí na tlaˇcítko
Pˇridat je pˇridat do seznamu alternativ v pravé cˇ ásti dialogového okna.
V pˇrípadˇe, že je komponenta, pomocí které byla definována skupina alternativních
komponent, cˇ len rozmˇerové rˇ ady souˇcásti nebo rodiny sestav, všechny související
cˇ leny se stejným hlavním dokumentem se automaticky pˇridají do seznamu
Alternativní kandidáti.
Dokument sestavy, ve kterém definujete skupinu alternativních komponent, ukládá
data cˇ lenu˚ skupiny.
Použití skupin alternativních komponent
Jak již bylo rˇ eˇceno, skupiny alternativních komponent zjednodušují nalezení a výbˇer
platných komponent pˇri nahrazení souˇcástí v sestavˇe. Pˇri výbˇeru komponenty,
kterou chcete v sestavˇe nahradit a která je cˇ lenem skupiny alternativních
komponent, se zobrazí dialogové okno Alternativní cˇ len, pomocí kterého mužete
˚
vybrat další cˇ len skupiny jako nahrazující souˇcást.
Poznámka
Pˇri nahrazení komponenty sestavy alternativní komponentou, která je jiným
typem dokumentu než puvodní
˚
dokument, mohou pˇri pˇrepoˇcítání selhat vazby
sestavy.
3-2
Alternativní sestavy
spse01685
Pˇríkaz Definice alternativních komponent
Pokud chcete nahradit komponentu komponentou, která není cˇ len alternativních
komponent, mužete
˚
kliknutím na tlaˇcítko Procházet zobrazit dialogové okno
Nahrazující souˇcást a v nˇem vybrat jinou komponentu.
V pˇrípadˇe, že vytvoˇríte skupiny alternativních komponent, které se cˇ asto používají
v mnoha sestavách, mužete
˚
zvážit vytvoˇrení sestavy, která obsahuje pouze hlavní
alternativní komponentu a definovat do tohoto dokumentu skupinu alternativních
komponent. Tento dokument sestavy se stane hlavním dokumentem definování
skupin alternativních komponent.
Chcete-li jeden cˇ len skupiny vložit do sestavy pozdˇeji, mužete
˚
místo nˇej vložit
dokument sestavy. Pokud také pro tuto sestavu nastavíte možnost Pˇri vkládání
rozložit tuto sestavu na kartˇe Sestava dialogového okna Možnosti, vloží se
tato sestava pˇri vložení do jiné sestavy jako souˇcást obsahující data skupiny
alternativních komponent.
Tento pracovní postup muže
˚ být užiteˇcný v pˇrípadˇe, že víte, že souˇcást bude pozdˇeji
nahrazena jinou souˇcástí. Napˇríklad je možné vytvoˇrit zkušební verzi souˇcásti
o které víte, že bude pozdˇeji nahrazena výrobní verzí souˇcásti, která bude vytvoˇrena
nezávisle v oddˇeleném dokumentu.
Alternativní komponenty a alternativní sestavy
Alternativní komponentou mužete
˚
nahradit komponentu v alternativní sestavˇe,
která je rodinou sestav. Pomocí pˇríkazu Nahradit je napˇríklad možné nahradit
souˇcást ve cˇ lenu rodiny sestavy alternativní komponentou místo využití funkce
vyjmutí výskytu na kartˇe Alternativní sestava. Pˇrestože tento pˇrístup muže
˚ být
rychlejší než využití funkce vyjmutých výskytu,
˚ nebudou pˇri kopírování nebo
pˇresouvání datasetu sestavy do nového umístˇení pomocí správce revizí v datasetu
zahrnuty cˇ leny skupiny alternativních komponent, které nejsou použity ve cˇ lenu
rodiny sestavy.
Další informace o práci s alternativními sestavami naleznete v tématu Alternativní
sestavy.
Porovnání alternativních komponent a rozměrové řady součásti
Skupiny alternativních komponent jsou podobné rozmˇerové rˇ ady souˇcásti, ale nabízí
vˇetší pružnost, protože skupinu alternativních komponent mužete
˚
definovat pomocí
nezávisle vytvoˇrených dokumentu˚ a rozdílných typu˚ dokumentu.
spse01685
Alternativní sestavy
3-3
Lekce
4
Cviˇcení: Tvorba alternativní
sestavy
Toto cviˇcení vás provede postupem tvorby alternativních verzí sestavy.
Cviˇcení naleznete v dodatku A.
spse01685
Alternativní sestavy
4-1
Lekce
5
Pˇrehled lekce
Odpovˇezte na následující otázky:
1. Které dva typy sestav lze vytvoˇrit na kartˇe Alternativní sestavy ve stromu
modelu?
2. Které náhrady, úpravy nebo vyjmutí jsou povoleny v rodinˇe sestav?
3. Lze uložit cˇ lena rodiny sestavy jako jedineˇcnou sestavu?
4. Jak umístíte cˇ lena rodiny sestavy na výkresový list?
spse01685
Alternativní sestavy
5-1
Odpovˇedi
1. Které dva typy sestav lze vytvoˇrit na kartˇe Alternativní sestavy ve stromu
modelu?
Na kartˇe Alternativní sestavy ve stromu modelu lze vytvoˇrit rodinu sestavy nebo
alternativní sestavu.
2. Které náhrady, úpravy nebo vyjmutí jsou povoleny v rodinˇe sestav?
Seznam náhrad, úprav a vyjmutí je:
•
Hodnoty odsazení vazeb sestavy
•
Pˇredefinování výskytu˚
•
Vyjmuté výskyty
•
Vyjmuté vazby
•
Vyjmuté prvky sestavy
•
Vyjmuté rámy
•
Vyjmuté trasy potrubí
•
Vyjmuté výskyty polí
•
Vyjmuté spojovací souˇcásti
3. Lze uložit cˇ lena rodiny sestavy jako jedineˇcnou sestavu?
ˇ
Clena
rodiny sestavy lze uložit jako jedineˇcnou sestavu.
4. Jak umístíte cˇ lena rodiny sestavy na výkresový list?
Když bˇeží pruvodce
˚
výkresového modelu na alternativní sestavˇe, zobrazuje se
seznam cˇ lenu˚ rodiny pro výbˇer správných cˇ lenu.
˚
spse01685
Alternativní sestavy
0-1
Lekce
6
Souhrn lekce
V této lekci jste se nauˇcili vytváˇret alternativní sestavu. V alternativní sestavˇe
jste se nauˇcili pˇridat nové cˇ leny, definovat unikátní promˇenné pro jednotlivé cˇ leny,
vylouˇcit výskyty cˇ lenu a znovu použít vazby sestavy pro cˇ len.
spse01685
Alternativní sestavy
6-1
A
Cviˇcení: Tvorba alternativní
sestavy
Cíl
Po dokonˇcení tohoto cviˇcení budete umˇet následující:
•
Pˇrevést normální sestavu na alternativní sestavu.
•
Pˇridat cˇ leny do alternativní sestavy.
•
Definovat unikátní hodnoty promˇenných pro jednotlivé cˇ leny.
•
Nahradit výskyty pro cˇ len.
•
Vyjmout výskyty pro cˇ len.
•
Vyjmout a znovu použít vazby sestavy pro cˇ len.
Tvorba alternativní sestavy pro ventil
Vytvoˇrte alternativní sestavu pro ventil. Ventil v existující sestavˇe je otevˇren.
Vytvoˇrte alternativní sestavu s uzavˇreným ventilem.
spse01685
▸
Otevˇrete soubor Alternate.asm umístˇený ve složce, kde se nachází soubory
souˇcástí potˇrebné pro toto cviˇcení. Otevˇrete sestavu se všemi souˇcástmi
aktivními.
▸
Na kartˇe Zobrazení kliknˇete na možnost Správce barev a ujistˇete se, že jsou
nastaveny následující možnosti.
▸
Zapnˇete volbu Použít styly u jednotlivých souˇcástí.
▸
Zapnˇete volbu Zobrazit a povolit pˇredefinování stylu˚ sestavy.
Alternativní sestavy
A-1
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
Zrušte zaškrtnutí políˇcka Zobrazit barvy ploch souˇcásti.
▸
Kliknˇete na tlaˇcítko OK.
Poznámka
Rodinu sestav vytvoˇríte pˇrevedením dokumentu bˇežné sestavy na
dokument alternativních sestav. Dokument sestavy lze pˇrevést jen
jednou a je nutné urˇcit, zda se má pˇrevést na rodinu sestav nebo sestavu
s alternativní polohou. V tomto cviˇcení pˇrevedete sestavu na rodinu sestav.
A-2
▸
Ve stromu modelu kliknˇete na kartu Alternativní sestavy.
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy klepnˇete na tlaˇcítko Nový.
▸
V dialogovém oknˇe Alternativní sestavy postupujte následovnˇe:
▸
Ujistˇete se, že je vybrána volba Vytvoˇrit rodinu sestav.
▸
Do pole Název aktuálního cˇ lenu zadejte Výchozí Typ 1 Otevˇrený a stisknˇete
klávesu Tab.
▸
Do pole Nový cˇ len zadejte Typ 1 Zavˇrený.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
Kliknˇete na tlaˇcítko OK.
Poznámka
Všimnˇete si, že na kartˇe Alternativní sestavy je aktivním cˇ lenem Typ 1
Zavˇrený. Pˇri tvorbˇe nové rodiny sestav se název zadaný do pole Nový
cˇ len stane aktivním cˇ lenem.
Úprava členu rodiny Typ 1 Zavřený.
Upravte cˇ len rodiny Typ 1 Zavˇrený pˇredefinováním hodnoty úhlové vazby, která
rˇ ídí umístˇení podsestavy ventilu a páky. Nejdˇríve pˇridejte promˇennou do seznamu
Promˇenné cˇ lenu.
▸
spse01685
Na kartˇe Alternativní sestavy vyberte volbu Promˇenné cˇ lenu.
Alternativní sestavy
A-3
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
Zobrazte tabulku promˇenných kliknutím na pˇríkaz Promˇenné na kartˇe Nástroje.
Kliknˇete na tlaˇcítko Filtr, nastavte hodnoty podle obrázku a poté kliknˇete na
tlaˇcítko OK.
▸
Kliknˇete na promˇennou ValveAngle podle obrázku.
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy kliknˇete na tlaˇcítko Pˇridat promˇenné.
Poznámka
Do seznamu Promˇenné cˇ lenu se pˇridá promˇenná. Po pˇridání promˇenných
do seznamu Promˇenné cˇ lenu je již nelze v tabulce promˇenných upravovat.
Je nutné je upravit v seznamu Promˇenné cˇ lenu na kartˇe Alternativní
sestavy.
▸
A-4
Zavˇrete tabulku promˇenných.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
spse01685
▸
V seznamu Promˇenné cˇ lenu umístˇete kurzor na promˇennou podle obrázku, ale
ještˇe neklikejte.
▸
Všimnˇete si, že v grafickém oknˇe se plochy použité k urˇcení úhlové vazby
zvýrazní podle následujícího obrázku.
▸
Umístˇete kurzor nad hodnotu promˇenné podle obrázku a potom dvakrát kliknˇete
levým tlaˇcítkem myši.
▸
Zadejte hodnotu 90 a potom stisknˇete klávesu Enter.
Alternativní sestavy
A-5
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
A-6
Všimnˇete si, že v grafickém oknˇe je páka otoˇcená o 90° ve smˇeru hodinových
ruˇciˇcek. Kromˇe páky je otoˇcena také podsestava ventilu.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy vyberte cˇ len Výchozí Typ 1 Otevˇrený jako na
obrázku.
Poznámka
Pro cˇ len Výchozí Typ 1 Otevˇrený byla do seznamu Promˇenné cˇ lenu
pˇridána také promˇenná ValveAngle, ale páka ventilu je stále v otevˇrené
pozici. Hodnota promˇenné, kterou jste zmˇenili, ovlivnila jen cˇ len rodiny
Typ 1 Zavˇrený.
Když do seznamu Promˇenné cˇ lenu pˇridáte promˇennou pro jeden cˇ len,
pˇridá se tato promˇenná do seznamu Promˇenné cˇ lenu pro všechny cˇ leny
obsahující tuto promˇennou, ale každý cˇ len muže
˚ mít k této promˇenné
pˇriˇrazenou jinou hodnotu.
Vytvořte člen Typ 2 Otevřený.
ˇ
Vytvoˇrte další cˇ len rodiny podle obrázku. U tohoto cˇ lenu rodiny odstrante
puvodní
˚
páku a umístˇete novou. Pomocí pˇríkazu Nahradit nahraďte podsestavu
TopFlange01.asm jinou podsestavou.
▸
spse01685
Na kartˇe Alternativní sestavy klepnˇete na tlaˇcítko Nový.
Alternativní sestavy
A-7
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
V dialogovém oknˇe Nový cˇ len zadejte Typ 2 Otevˇrený a kliknˇete na tlaˇcítko OK.
Poznámka
Nový cˇ len rodiny má stejné charakteristiky jako Výchozí Typ 1 Otevˇrený.
Pokud vytvoˇríte nový cˇ len rodiny, má stejné charakteristiky jako cˇ len
rodiny, který je aktivní pˇri tvorbˇe nového cˇ lenu. V tomto pˇrípadˇe byl
aktivní cˇ len Výchozí Typ 1 Otevˇrený.
A-8
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy postupujte následovnˇe.
▸
Vyberte volbu Vyjmuté výskyty.
▸
Zkontrolujte, že políˇcko Upravit všechny cˇ leny není zaškrtnuto.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
Poznámka
Výskyty lze vyjmout pro všechny cˇ leny rodiny nebo jen pro aktivní cˇ len. V
tomto pˇrípadˇe chceme vyjmout páku jen z aktivního cˇ lenu.
Pokud vyjmete výskyt ze všech cˇ lenu˚ rodin, odstraní se výskyt fyzicky ze
souboru sestavy a nepˇridá se do seznamu Vyjmuté výskyty.
spse01685
▸
Kliknˇete na kartu Strom sestavy.
▸
ˇ ji.
Ve stromu sestavy vyberte podsestavu Handle01.par a odstrante
▸
Zobrazí se dialogové okno, ve kterém lze potvrdit vyjmutí souˇcásti aktivního
cˇ lenu rodiny.
▸
V dialogovém oknˇe Potvrdit odstranˇení klepnˇete na tlaˇcítko Ano.
▸
Abyste si usnadnili umístˇení nové páky, skryjte souˇcást matice.
▸
Ve stromu modelu kliknˇete na kartu Knihovna souˇcástí.
▸
Na kartˇe Knihovna souˇcástí kliknˇete na šipku na pravé stranˇe seznamu Kde
hledat. Procházením pˇrejdˇete do složky, kde se nacházejí soubory cviˇcení.
Alternativní sestavy
A-9
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
A-10
▸
Pˇretáhnˇete souˇcást Handle02.par do okna sestavy.
▸
Umístˇete páku pomocí rychlého uložení podle následujících kroku.
˚
▸
Spojte dvˇe rovinné plochy na obrázku vazbou proti sobˇe.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
spse01685
▸
Zakˇrivené plochy na obrázku spojte vazbou souose.
▸
Spojte dvˇe rovinné plochy na obrázku vazbou proti sobˇe.
Alternativní sestavy
A-11
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
Páka je plnˇe umístˇena v sestavˇe.
▸
Uložte sestavu.
Prohlédněte si výsledek.
Prohlédnˇete si dosud vytvoˇrené alternativní sestavy.
▸
A-12
Ve stromu modelu kliknˇete na kartu Alternativní sestavy.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
Všimnˇete si, že do seznamu Vyjmuté výskyty u cˇ lenu rodiny Typ 2 Otevˇrený
byla pˇridána souˇcást Handle01.par.
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy aktivujte cˇ len nazvaný Výchozí Typ 1 Otevˇrený.
Poznámka
Pro tento cˇ len rodiny je souˇcást Handle02.par v seznamu Vyjmuté výskyty.
Všimnˇete si také, že po aktivaci tohoto cˇ lenu rodiny se aktualizuje
zobrazení sestavy.
Dokončení definice členu Typ 2 Otevřený
Dokonˇcete definici charakteristik cˇ lenu Typ 2 Otevˇrený nahrazením podsestavy.
spse01685
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy aktivujte cˇ len nazvaný Typ 2 Otevˇrený.
▸
Kliknˇete na kartu Strom sestavy.
Alternativní sestavy
A-13
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
Ve stromu sestavy vyberte položku TopFlange01.asm.
▸
Kliknˇete na kartu Domu.
˚ Na kartˇe Upravit kliknˇete na pˇríkaz Nahradit souˇcást.
Poznámka
Pomocí pˇríkazu Nahradit souˇcást lze nahradit souˇcásti nebo podsestavy
v rámci sestavy. Pˇri nahrazení podsestavy je nutné ji vybrat ve stromu
sestavy.
A-14
▸
V dialogovém oknˇe Nahrazující souˇcást postupujte následovnˇe:
▸
Nastavte umístˇení Kde hledat na složku, kde jsou umístˇeny soubory cviˇcení.
▸
Nastavte volbu Soubory typu na Soubory sestavy (*.asm).
▸
Vyberte soubor sestavy TopFlange02.asm.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
Kliknˇete na tlaˇcítko Otevˇrít.
Poznámka
Protože je nahrazující podsestava také rodinou sestav, musíte urˇcit, který
cˇ len rodiny chcete pro nahrazení použít.
spse01685
Alternativní sestavy
A-15
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
ˇ
V dialogovém oknˇe Clen
sestavy vyberte cˇ len s názvem 3 screws with stud a
kliknˇete na tlaˇcítko OK.
Poznámka
V oknˇe sestavy si všimnˇete, že nahrazující podsestava neobsahuje všechny
cˇ tyˇri šrouby. V místˇe jednoho ze šroubu˚ je kolík, který slouží k omezení
otoˇcení nové páky. Také si všimnˇete, že ve stromu sestavy je název cˇ lenu
pˇridán k názvu souboru.
▸
A-16
Ve stromu modelu kliknˇete na kartu Alternativní sestavy.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy vyberte volbu Pˇredefinování výskytu.
Poznámka
Všimnˇete si, že u tohoto cˇ lenu byla sestava TopFlange01.asm nahrazena
sestavou TopFlange02.asm!3 screws with stud.
Pˇri nahrazení souˇcásti nebo podsestavy se puvodní
˚
výskyt pˇridá do levého
sloupce seznamu Pˇredefinování výskytu a nahrazený výskyt do pravého
sloupce seznamu Pˇredefinování výskytu.
Tvorba nového členu rodiny
ˇ umístˇení
Vytvoˇrte další cˇ len rodiny podle obrázku. U tohoto cˇ lenu rodiny zmˇente
ˇ
souˇcásti Handle02.par. Tento cˇ len rodiny znázornuje,
jak lze u souˇcásti Vyjmout
ˇ
vazbu. Vyjmutí vazeb u souˇcásti umožnuje
pˇridání nových vazeb, které zmˇení
umístˇení souˇcásti.
spse01685
Alternativní sestavy
A-17
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy klepnˇete na tlaˇcítko Nový.
▸
V dialogovém oknˇe Nový cˇ len zadejte Typ 3 Otevˇrený Otoˇcená páka a kliknˇete
na tlaˇcítko OK.
Poznámka
Novˇe vytvoˇrený cˇ len je aktivní a má stejné vlastnosti jako cˇ len Typ 2
Otevˇrený.
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy postupujte následovnˇe.
▸
Vyberte volbu Vyjmuté vazby.
▸
Zkontrolujte, že políˇcko Upravit všechny cˇ leny není zaškrtnuto.
Poznámka
Vazby lze vyjmout ze všech cˇ lenu˚ rodiny nebo jen z aktivního cˇ lenu. V
tomto pˇrípadˇe chceme vyjmout vazby jen z aktivního cˇ lenu.
▸
A-18
Kliknˇete na kartu Strom sestavy.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
V horním panelu stromu sestavy vyberte položku Handle02.par jako na obrázku.
▸
ˇ dvˇe zobrazené vazby.
Ve spodním oknˇe stromu sestavy odstrante
Poznámka
Všimnˇete si, že symbol vedle Handle02.par se zmˇenil, tak aby bylo
znázornˇeno, že souˇcást již není plnˇe umístˇená.
▸
Ve stromu modelu kliknˇete na kartu Alternativní sestavy.
Poznámka
Všimnˇete si, že vazby, které jste vyjmuli, se pˇridali do seznamu Vyjmuté
vazby u cˇ lenu rodiny nazvaného Typ 3 Otevˇrený Otoˇcená Páka.
spse01685
▸
Kliknˇete na kartu Strom sestavy.
▸
V horním panelu stromu sestavy vyberte položku Handle02.par.
Alternativní sestavy
A-19
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
A-20
▸
Na panelu pˇríkazu kliknˇete na tlaˇcítko Upravit definici.
▸
Podle obrázku vytvoˇrte vazbu proti sobˇe mezi plochami.
▸
Páka je zarovnána s hˇrídelí jako na obrázku.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
Pomocí rychlého uložení vytvoˇrte mezi plochami vazbu podle obrázku.
▸
Kliknˇete na tlaˇcítko Typ odsazení a poté kliknˇete na Pohyblivé odsazení.
Poznámka
ˇ
Toto nastavení umožnuje
odsadit plochy, tak aby vazba proti sobˇe byla
v souladu s ostatními vazbami umísťujícími dané dvˇe souˇcásti.
Páka je plnˇe umístˇena v sestavˇe.
spse01685
Alternativní sestavy
A-21
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
Umístˇete a uložte sestavu.
▸
Ve stromu sestavy zobrazte souˇcást NutM15.par.
Prohlédněte si výsledek.
Prohlédnˇete si dosud vytvoˇrené alternativní sestavy.
▸
A-22
Ve stromu modelu kliknˇete na kartu Alternativní sestavy.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy aktivujte cˇ len nazvaný Typ 2 Otevˇrený.
Poznámka
Pro tento cˇ len rodiny existují v seznamu Vyjmuté vazby dvˇe vazby. Tyto
vazby byly do seznamu pˇridány automaticky pˇri pˇremístˇení uzlu cˇ lenu
nazvaného Typ 3 Otevˇrený Otoˇcená Páka. Po vypnutí volby Upravit
všechny cˇ leny se vazby pˇridané kvuli
˚ umístˇení souˇcásti jednoho cˇ lenu
automaticky vyjmou z ostatních cˇ lenu˚ obsahujících stejné souˇcásti.
Všimnˇete si také, že u tohoto cˇ lenu je položka NutM15.par stále skrytá.
Po zmˇenˇe zobrazení souˇcásti jednoho cˇ lenu rodiny se zobrazení stejné
souˇcásti v jiných cˇ lenech rodiny nezmˇení.
Vytvořte člen rodiny s názvem Typ 3 Otevřený Otočená Páka.
Vytvoˇrte nový dokument sestavy pro cˇ len rodiny s názvem Typ 3 Otevˇrený Otoˇcená
Páka.
spse01685
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy aktivujte cˇ lenu nazvaného Typ 3 Otevˇrený
Otoˇcená Páka.
▸
Na kartˇe Alternativní sestavy kliknˇete na tlaˇcítko Uložit cˇ len jako.
Alternativní sestavy
A-23
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
▸
V dialogovém oknˇe Uložit cˇ len uložte aktivního cˇ lena (s použitím výchozího
názvu) do složky, kde jsou umístˇeny soubory cviˇcení.
Pokud se zobrazí dialogové okno s dotazem, jestli chcete nejprve uložit aktuální
sestavu, klepnˇete na tlaˇcítko Ano.
Poznámka
Zapamatujte si název a umístˇení, protože v dalším kroku budete tento
dokument otevírat.
▸
A-24
Kliknˇete na tlaˇcítko Aplikace. Kliknˇete na tlaˇcítko Otevˇrít.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
ˇ do umístˇení, kde je nový soubor
V dialogovém oknˇe Otevˇrít soubor se pˇresunte
uložen, a otevˇrete jej se všemi aktivními souˇcástmi.
Poznámka
Pro novou sestavu nejsou vypsány žádné cˇ leny rodiny na kartˇe
Alternativní sestava.
Když uložíte cˇ len sestavy jako samostatnou sestavu, uloží se jako bˇežný
dokument sestavy. Uložení cˇ lenu˚ rodiny jako dokumentu˚ samostatných
sestav je užiteˇcné kvuli
˚ jiným aplikacím, které nerozpoznají dokumenty
sestav, které byly pˇrevedené na Alternativní sestavy. Napˇríklad aplikace
ˇ
Simply Motion umožnuje
otevˇrít pouze bˇežné dokumenty sestavy.
spse01685
▸
Uložte sestavu.
▸
Zavˇrete a uložte oba dokumenty sestavy.
Alternativní sestavy
A-25
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
A
Výkres rodiny členů sestavy
Vytvoˇrte nový dokument výkresu a vložte výkresový pohled jedné z rodiny cˇ lenu˚
sestavy.
▸
Kliknˇete na tlaˇcítko Aplikace. Kliknˇete na tlaˇcítko Nový.
▸
V dialogovém oknˇe Nový kliknˇete na soubor quicksheet_a.dft a potom kliknˇete
na tlaˇcítko OK.
▸
Vyberte kartu Domu˚ > skupinu Výkresové pohledy > pˇríkaz Pruvodce
˚
vkládáním
pohledu˚
A-26
.
▸
V dialogovém oknˇe Vybrat model vyberte sestavu Alternate.asm a potom kliknˇete
na tlaˇcítko Otevˇrít.
▸
ˇ
Zobrazí se dialogové okno Clen
rodiny sestav pruvodce
˚
vkládáním pohledu,
˚ kde
mužete
˚
vybrat požadovaný cˇ len. V seznamu cˇ lenu˚ rodiny vyberte možnost Typ 3
Otevˇrený Otoˇcená Páka a potom kliknˇete na tlaˇcítko Další.
Alternativní sestavy
spse01685
Cviˇcení: Tvorba alternativní sestavy
▸
V dialogovém oknˇe Možnosti výkresového pohledu sestavy kliknˇete na tlaˇcítko
Další.
▸
V dialogovém oknˇe Orientace výkresového pohledu vyberte možnost ISO a potom
kliknˇete na tlaˇcítko Dokonˇcit.
▸
Umístˇete výkresový pohled na výkresový list a potom kliknutím vložte výkresový
pohled.
▸
Uložte a zavˇrete dokument výkresu. Tím dokonˇcíte cviˇcení.
Souhrn cvičení
V tomto cviˇcení jste se nauˇcili vytváˇret alternativní sestavu. V alternativní sestavˇe
jste se nauˇcili pˇridat nové cˇ leny, definovat unikátní promˇenné pro jednotlivé cˇ leny,
vylouˇcit výskyty cˇ lenu a znovu použít vazby sestavy pro cˇ len.
spse01685
Alternativní sestavy
A-27
Download

Alternativní sestavy