Manuál
Manuál pro
pro instalaci,
instalaci,
užívání
užívání aa údržbu
údržbu
Teplovzdušné
Teplovzdušné jednotky
jednotky řada
RadaKK
Plynové
jednotky
pro vytápění
obchodních
Plynovévytápěcí
jednotky
pro vytápění
obchodních
aaprůmyslových
objektů
průmyslových
objektů
Zemní
Zemní plyn/LPG
plyn/LPG
VYDÁNÍ: 06/2011
vydání:
05/2013
Kódování: D-LBR446
Tento návod vypracovala a vytiskla spolenost Robur S.p.A.
Originál je uložen ve spolenosti Robur S.p.A.
Pedmluva
PEDMLUVA
Tento manuál je uren osobám, které provádjí instalaci nebo používají teplovzdušné
vytápcí jednotky Robur ada K.
Tento manuál je hlavn uren pro osoby, které provádjí montáž teplovzdušné vytápcí
jednotky, elektrikáe, kteí provádjí zapojení teplovzdušné vytápcí jednotky do rozvodu
elektiny a pro konené uživatele (provozovatele), pro správnou obsluhu teplovzdušných
jednotek.
Tento návod je rovnž uren pro servisní techniky, kteí provádjí servis k tmto
jednotkám.
Obsah
Tento návod obsahuje šest kapitol:
Kapitola 1 je urena pro uživatele, osoby provádjící instalaci, elektrikáe a servisní
techniky; obsahuje všeobecné pokyny, technické údaje a konstrukní provedení
vytápcích jednotek ady K.
Kapitola 2 je urena pro konené uživatele (provozovatele); obsahuje veškeré
informace, které jsou nezbytné pro správný provoz vytápcích jednotek ady K.
Kapitola 3 je urena pro osoby provádjící instalaci; obsahuje nezbytné údaje pro
provedení správné instalace vytápcích jednotek ady K.
Kapitola 4 je urena pro elektrikáe; obsahuje nezbytné informace pro provedení
správného elektrického pipojení vytápcích jednotek ady K.
Kapitola 5 je urena pro servisní techniky; obsahuje instrukce pro uvedení jednotky do
provozu a zmnu na jiný typ plynu. Rovnž uvádí údaje týkající se údržby.
Kapitola 6 zahrnuje píslušenství urené pro jednotky ady K.
Rychlejší orientaci v jednotlivých kapitolách Vám usnadní grafické symboly
( viz Tabulka 2 ) umístné v pravém horním rohu záhlaví.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
2
Pedmluva
Definice symbol
Symboly uvedené na okrajích stránek návodu mají tento význam:
Signalizace nebezpeí
Výstražné upozornní
Poznámka
Zaátek pracovního postupu
Odkaz na jinou ást v manuálu/návodu nebo jiný návod
Tabulka 1 – Popisné symboly
Základní údaje, popis a technické charakteristiky
Kapitola urená pro uživatele
Kapitola urená pro osoby provádjící instalaci
Kapitola urená pro osoby provádjící elektrické zapojení
Kapitola urená pro servisní techniky
Píslušenství
Tabulka 2 – Symboly kapitol
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
3
Obsah
OBSAH
KAPITOLA 1: ZÁKLADNÍ ÚDAJE, POPIS A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY.......... 6
1.1 VŠEOBECNÉ POKYNY ..................................................................................................................... 6
1.2 PROVOZ JEDNOTKY ........................................................................................................................ 8
1.3 KONSTRUKNÍ PROVEDENÍ........................................................................................................... 9
BEZPENOSTÍ A KONTROLNÍ PRVKY ..................................................................................... 9
1.4 TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTEK ADY K ..................................................................................... 11
1.5 ROZMRY VYTÁPCÍCH JEDNOTEK ADY K............................................................................. 12
KAPITOLA 2: UŽIVATEL ............................................................................................... 13
2.1
2.2
2.3
2.4
FUNKCE TLAÍTEK DVOJTLAÍTKA ............................................................................................ 13
FUNKCE TLAÍTEK DIGITÁLNÍHO OVLADAE ........................................................................... 14
NASTAVENÍ ASU A DNE NA OVLADAI..................................................................................... 14
NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIM TEPLOTY NA OVLADAI: KOMFORTNÍ, SNÍŽENÁ A
NEZÁMRZNÁ ................................................................................................................................... 15
2.5 ZMNA HODNOT NASTAVENÝCH VE ZVOLENÉM DENNÍM PROGRAMU................................ 16
OVENÍ NASTAVENÍ DENNÍCH HODNOT ........................................................................... 17
2.6 VOLBA PEDNASTAVENÉHO DENNÍHO PROGRAMU NA OVLADAI...................................... 18
2.7 ZMNA HODNOT NASTAVENÝCH VE ZVOLENÉM TÝDENNÍM PROGRAMU ........................... 18
2.8 ASOV ZÁVISLÉ FUNKCE OVLADAE ...................................................................................... 20
NUCENÝ AUTOMATICKÝ PROVOZ......................................................................................... 20
REŽIM ODSTAVENÍ JEDNOTKY Z PROVOZU NA URITOU DOBU (DOVOLENÁ) ............. 21
FUNKCE ASOV ZÁVISLÉHO MANUÁLNÍHO PROVOZU (PARTY).................................... 22
2.9 ZÁMEK KLÁVESNICE ..................................................................................................................... 22
2.10 INFORMANÍ SYMBOLY OVLADAE ........................................................................................... 23
2.12 VÝSTRAŽNÁ UPOZORNNÍ TÝKAJÍCÍ SE PORUCH FUNKCE JEDNOTKY ............................... 26
2.13 TABULKA VÝZNAMU SYMBOL ZOBRAZOVANÝCH NA DISPLEJI OVLADAE....................... 28
2.14 FUNKCE TLAÍTEK DIGITÁLNÍHO OVLADAE S ASOVÝM PROGRAMOVÁNÍM ................... 29
2.15 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ VYTÁPCÍ JEDNOTKY DIGITÁLNÍM OVLADAEM S ASOVÝM
PROGRAMOVÁNÍM......................................................................................................................... 30
ZIMNÍ PROVOZ (VYTÁPNÍ) .................................................................................................... 30
VYPNUTÍ.................................................................................................................................... 35
LETNÍ PROVOZ (VENTILACE) ................................................................................................. 35
REŽIM S PRIORITOU VENTILACE .......................................................................................... 35
KONEC SEZÓNY....................................................................................................................... 36
2.16 FUNKCE TLAÍTEK DIGITÁLNÍHO OVLADAE V ZÁKLADNÍ VERZI.......................................... 37
2.17 NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLOTY ......................................................................................... 38
2.18 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ JEDNOTKY DIGITÁLNÍM OVLADAEM V ZÁKLADNÍ VERZI ................ 38
ZIMNÍ PROVOZ (VYTÁPNÍ) .................................................................................................... 39
VYPNUTÍ.................................................................................................................................... 39
LETNÍ PROVOZ (VENTILACE) ................................................................................................. 39
KONEC SEZÓNY....................................................................................................................... 39
2.19 JAK PROVOZOVAT JEDNOTKU BEZ OVLADAE ....................................................................... 40
2.20 PIZPSOBENÍ NASTAVENÍ AGREGÁTU NA PROVOZ SE SNÍŽENOU OKOLNÍ TEPLOTOU. 40
KAPITOLA 3: INSTALACE ............................................................................................ 42
3.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO INSTALACI ZAÍZENÍ................................................................... 42
3.2 POSTUP INSTALACE...................................................................................................................... 43
3.3 ROZMRY A INSTALACE POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU/ODTAHU SPALIN ................................... 45
VZOROVÝ VÝPOET ............................................................................................................... 47
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
4
Obsah
KAPITOLA 4: ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ .......................................................................55
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
PIPOJENÍ VYTÁPCÍ JEDNOTKY K ELEKTRICKÉ SÍTI............................................................. 55
PIPOJENÍ OVLADAE K VYTÁPCÍ JEDNOTCE....................................................................... 55
PIPOJENÍ DVOJTLAÍTKA K VYTÁPCÍ JEDNOTCE................................................................ 56
ÍZENÍ JEDNOTEK EXTERNÍM PROGRAMÁTOREM .................................................................. 57
ZAPOJENÍ DÁLKOVÉ SIGNALIZACE CHYB.................................................................................. 58
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ .......................................................................................... 59
SCHÉMA ZAPOJENÍ U INSTALACE S VÍCE JEDNOTKAMI ÍZENÝMI EXTERNÍM
PROGRAMÁTOREM ....................................................................................................................... 60
KAPITOLA 5: POUŽITÍ A PROVOZ ...............................................................................61
5.1 UVEDENÍ DO PROVOZU (provádí pouze vyškolený servisní pracovník)....................................... 61
5.2 ZMNA NA JINÝ DRUH PLYNU ..................................................................................................... 62
5.3 PRAVIDELNÁ KONTROLA.............................................................................................................. 64
KAPITOLA 6: PÍSLUŠENSTVÍ.....................................................................................65
KONZOLA OTONÁ (oznaení KF1)........................................................................................ 65
PLYNOVÁ HADICE flexigas DN20 ( oznaení: PHF20 ).......................................................... 65
SDRUŽENÁ PROTIVTRNÁ KONCOVKA NA FASÁDU (oznaení O-TMR005) .................... 65
HLAVICE UNIVERZÁLNÍ ........................................................................................................... 65
SVISLÁ MÍŽKA ........................................................................................................................ 65
KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ HORIZONTÁLNÍ (PES ZE) A VERTIKÁLNÍ (PES STECHU) .... 65
TERMOSTAT PROGRAMOVATELNÝ AURATON 2020 ( oznaení: AU2020 ) ....................... 65
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
5
Základní údaje, popis a technické charakteristiky
KAPITOLA 1: ZÁKLADNÍ ÚDAJE, POPIS A TECHNICKÉ
CHARAKTERISTIKY
V této kapitole naleznete obecné pokyny, které je teba dodržet pi instalaci a následném
používání vytápcích jednotek ady K, struný popis provozu jednotky, konstrukní
charakteristiky a technické údaje.
1.1 VŠEOBECNÉ POKYNY
Tento návod je nedílnou souástí výrobku a musí být pedán konenému uživateli.
Jednotka musí být použita pouze k úelu, pro který je výslovn urena. Jakékoli jiné
používání se považuje za nevhodné, a proto nebezpené.
Výrobce ani dovozce není zodpovdný za škody zpsobené chybami pi instalaci,
používání a nedodržení instrukcí výrobce.
Instalace jednotky se musí provádt v souladu s platnými pedpisy. Instalace jednotky
musí být provedena pouze instalaní firmou, která vlastní „Osvdení o odborné
zpsobilosti k montáži a opravám plynových zaízení“.
Ped mížkami na výstupu vzduchu do vytápného prostoru nesmí být žádné pekážky.
V pípad poruchy a/nebo nesprávné funkce jednotky odstavte jednotku z provozu
(odpojte
ji od zdroje elektrického proudu a uzavete pívod plynu) a zdržte se
jakéhokoli pokusu provést opravu nebo pímý zásah do jednotky.
Veškeré opravy výrobk musí provádt pouze servisní stedisko oprávnné
výrobcem, s použitím pouze originálních náhradních souástí.
Nedodržení výše uvedeného by mohlo narušit bezpený provoz jednotky.
Z dvod zajištní úinnosti a správného provozu jednotky je nezbytné, aby vyškolený
servisní technik, provádl pravidelnou kontrolu jednotky dle pokyn výrobce. Tato
pravidelná kontrola se provádí jednou za rok a je pedepsána normou SN 386405, l.28.
Vyškolený servisní technik je osoba, která má specifické odborné znalosti v oblasti
vytápcích jednotek, které se používají v prmyslovém sektoru.
Jestliže má být jednotka prodána nebo pevedena na jiného majitele, zajistte, aby byl
spolen s jednotkou pedán i tento manuál a nový uživatel se mohl pi instalaci a
provozu ídit uvedenými pokyny.
Ped spuštním vytápcí jednotky musí být splnny následující podmínky:
-
revizní zpráva plynového zaízení vetn tlakové zkoušky a dopojení jednotky
-
odvzdušnný a vyištný plynovod
-
vpuštný plyn po uzávr ped jednotkou
-
instalace potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin vetn venkovní koncovky
-
revizní zpráva elektrické instalace
-
napojení jednotky na hlavní elektrický pívod
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
6
Základní údaje, popis a technické charakteristiky
-
instalace ovladae jednotky vetn jeho propojení s jednotkou elektrickým
kabelem
-
pokud je jednotka vybavena smšovací komorou s elektrickým ovládáním klapek,
musí být elektricky pipojen servo-pohon a elektrické ovládání smšovací komory
Budete-li mít jakýkoliv dotaz týkající se projektu, montáže nebo servisu volejte
firmu ROBUR s.r.o., Mácova 4, 621 00 Brno - Ivanovice (obchodní zelená linka
800 159 826, servisní zelená linka 800 153 491).
Plynové potrubí nepoužívejte jako uzemnní elektrických spotebi.
Je-li jednotka po delší dobu mimo provoz, uzavete hlavní pívodní ventil plynu.
POKUD UCÍTÍTE PLYN
Nepoužívejte elektrické vypínae, telefon nebo jakékoli jiné pedmty nebo
zaízení, které mohou vyvolat vznik jisker.
Uzavete pívod plynu do jednotky.
Neprodlen otevete dvee a okna, aby proudním vzduchu došlo k vyvtrání
vytápného prostoru.
Zavolejte vyškoleného servisního technika.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
7
Základní údaje, popis a technické charakteristiky
1.2 PROVOZ JEDNOTKY
Plynová teplovzdušná vytápcí jednotka Robur ady K je nezávislý spotebi se
vzduchotsn uzaveným okruhem spalování a nuceným sáním vzduchu pro spalování.
Je urena pro instalaci uvnit vytápného prostoru.
Je pizpsobena k provozu na zemní plyn (G20) a LPG (G30/G31) (kategorie
zaízení II2H3B/P podle normy SN EN 1020).
Spalovací okruh je vzhledem k vytápnému prostoru uzaven a odpovídá ustanovením
normy SN EN 1020, která platí pro spotebie typu B (vzduch potebný pro spalování
nasáván z vytápného prostoru) a C (vnjší nasávání spalovaného vzduchu a odvod
spalin mimo budovu). Odtah spalin je zabezpeen dmychadlem instalovaným ve
spalovacím okruhu.
Provoz vytápcí jednotky ídí prostorový termostat, který je zabudován do ovladae
jednotky (standardní souást dodávky vytápcí jednotky). Je-li požadováno vytápní, po
sepnutí termostatu a provtrávací prodlev dá zapalovací automatika impuls k zapálení
hoáku.
Zapálení hoáku oví senzor plamene. Pokud se plamen neobjeví, zablokuje ídící
automatika provoz jednotky.
Spaliny pedávají teplo výmníkm. Vzduchový proud, vytváený axiálním (cirkulaním)
ventilátorem, prochází pes tepelné výmníky do vytápného prostoru.
Smr proudní vzduchu se reguluje pomocí nastavitelných horizontálních žaluzií.
Axiální ventilátor se automaticky zapíná pouze tehdy, pokud jsou výmníky zaháté (po
uplynutí pibližn 60 s po detekci plamene, nebo pokud termostat ventilátoru vzduchu
zaznamená teplotu 60°C), a vypne se, jakmile dojde k jejich ochlazení. To brání vhánní
studeného vzduchu do vytápného prostoru.
Jestliže dojde k pehátí výmník tepla provozní anomálií, ídící elektronika zastaví
pívod plynu do hoáku a otáky ventilátoru zvýší na maximum. Pokud teplota i nadále
stoupá dojde k zablokování limitního termostatu. Deblokace limitního termostatu se
provádí tlaítkem OK na ovladai jednotky.
K výpadku limitního termostatu dojde vždy pi výpadku elektrické energie za
provozu jednotky.
Výpadek limitního termostatu ukazuje na nesprávnou funkci jednotky. Ped
dealokací
limitního termostatu je VŽDY teba provést kontrolu jednotky a píinu
pehátí odstranit. Deblokaci limitního termostatu mže provést pouze vyškolený
pracovník uživatele.
Dmychadlo je umístno ped hoákem, což zajišuje dodávku smsi vzduchu a plynu a
nucený odtah spalin.
V pípad ucpání potrubí sání vzduchu nebo odtahu spalin, i špatné funkce dmychadla,
manostat tlaku vzduchu uzave plynový ventil a peruší tak pívod plynu do hoáku, ímž
dojde k následnému vypnutí vytápcí jednotky.
Pi zimním provozu lze použít bu automatický nebo manuální režim vytápcí jednotky:
další informace jsou uvedeny v odst. “Zimní provoz (vytápní)” ,str. 29.
V letním období lze pro zajištní píjemného a osvžujícího proudní vzduchu vytápného
prostoru možné nechat v provozu axiální ventilátor (další informace jsou uvedeny v odst.
“Letní provoz (ventilace)”, str.34).
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
8
Základní údaje, popis a technické charakteristiky
1.3 KONSTRUKNÍ PROVEDENÍ
Jednotka ady K je složena z následujících ástí:
-
premixový hoák z nerezavjící oceli
-
dmychadlo s regulací rychlosti otáení
-
elektrický ídící okruh s mikroprocesorem a odrušovacím filtrem, který
pomocí senzoru ídí zapálení hoáku, hlídání a regulaci plamene, rychlost
dmychadla, rychlost axiálního ventilátoru a teplotu výmník.
-
spalovací komora z nerezavjící oceli
-
tepelné výmníky, patentovaným firmou ROBUR, které se vyznaují mimoádn
vysokou úinností tepelné výmny a jsou vyrobeny ze speciální slitiny a opateny
horizontálním žebrováním na stran sání vzduchu a vertikálním žebrováním na
stran odtahu
-
vnjší pláš z oceli, který je naten epoxidovým práškovým lakem
-
axiálním ventilátorem/-y, který se vyznauje vysokou úinností a je opaten
automatickým dobhem po ukonení provozu.
BEZPENOSTÍ A KONTROLNÍ PRVKY
-
NTC termostat: Monitoruje teplotu vzduchu v blízkosti výmník. Ke spuštní
axiálního cirkulaního ventilátoru dojde teprve po zahátí výmník a naopak
k jeho zastavení dojde teprve až po ochlazení výmník. NTC termostat slouží
také jako teplotní ochrana. Pokud je teplota v blízkosti výmník píliš vysoká
dojede automaticky ke zhasnutí hoáku. Po klesnutí teploty na normální hodnotu
dojde k optovnému automatickému zapálení hoáku.
-
limitní termostat: nastaven na 100°C a brání pehátí výmník
(automatický reset)
-
manostat tlaku vzduchu: provuje správnou funkci dmychadla, pokud
nepracuje správn nebo je ucpán pívod vzduchu i odtah spalin, uzave plynový
ventil.
-
plynový elektroventil: pokud dojde k aktivování nkterého z bezpenostních
prvk (limitního termostatu, bezpenostního termostatu atd.), peruší se pívod
elektrického proudu do plynového ventilu, poté pak i pívod plynu do hoáku.
Síové napájení:
230 V - 50 Hz
Provozní teplota:
0°C až +60°C
Typ:
SIT 822 Novamix
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
9
Základní údaje, popis a technické charakteristiky
-
zapalovací automatika, ídí innost pi zapalování premixového hoáku a
kontroluje pítomnost plamene; pokud nedojde bhem bezpené doby k zapálení
plamene, zablokuje jednotku; odblokování se provádí manuáln.
Bezpenostní doba:
5s
Doba provtrávání:
40 s
Síové napájení:
230 V - 50 Hz
Typ:
Bertelli & Partners DIMS03 se zapalovacím
transformátorem BRAHMA TC2LTCAF.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
10
Základní údaje, popis a technické charakteristiky
1.4 TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTEK ADY K
MODEL
U.M.
K 32
K 45
KATEGORIE SPOTEBIE
K 60
K 80
K 100
II2H3B/P
TYP INSTALACE
C13 - C33 – B23 - C63 - C53
TOPNÉ MÉDIUM
Gas naturale - G.P.L.
JMENOVITÝ TEPELNÝ PÍKON
kW
32
45
60
80
100
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON
kW
29,6
41,6
55,2
73,6
92
REDUKOVANÝ TEPELNÝ PÍKON
kW
18,6
27
34,5
48
56
REDUKOVANÝ TEPELNÝ VÝKON
kW
17,7
25,8
33
45,6
53,9
3
m /h
kg/h
kg/h
3,39
2,52
2,49
4,76
3,55
3,50
6,35
4,73
4,66
8,47
6,31
6,22
10,58
7,88
7,77
m /h
kg/h
kg/h
3
1,97
1,47
1,44
2,86
2,13
2,10
3,65
2,72
2,68
4,87
3,63
3,57
5,93
4,42
4,35
ÚINNOST PI MAXIMÁLNÍM TEPELNÉM PÍKONU
%
92,5
92,44
92
92
92
ÚINNOST PI REDUKOVANÉM TEPELNÉM
PÍKONU
%
95
95,5
95,6
96
96,2
650
900
SPOTEBA PLYNU
(15° C – 1013 mbar)
ZEMNÍ PLYN
LPG
G30
LPG
G31
REDUKOVANÁ SPOTEBA PLYNU ZEMNÍ PLYN
(15° C – 1013 mbar)
LPG G30
LPG G31
mbar
20
30
30
”
3/4
PRMR POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU
mm
80
PRMR POTRUBÍ ODTAHU SPALIN
mm
80
VSTUPNÍ TLAK PLYNU
ZEMNÍ PLYN
LPG
G30
LPG
G31
PRMR PÍVODU PLYNU
230V - 50Hz
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ
W
ELEKTRICKÝ PÍKON
(1)
PROVOZNÍ TEPLOTA
JIŠTNÍ
(2)
350
450
750
ºC
0 +35
A
6,3
3
m /h
2700
2300
4000
2600
5350
3670
6300
4000
8250
5775
PI MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI
PI REDUKOVANÉ RYCHLOSTI
K
32
23
30,8
29,4
30,6
26,7
34,6
32,8
33,0
27,7
DÉLKA PROUDU VZDUCHU (ZBYTKOVÁ RYCHLOST
(3)
PROUDNÍ VZDUCHU >1m/s)
m
10
25
31
36
40
HLUNOST VE VZDÁLENOSTI 6 M
(PI MAX. RYCHLOSTI) VE VOLNÉM PROSTORU
PI TYPICKÉ INSTALACI
dB(A)
dB(A)
47
59
48
60
50
61,5
52
63
54
65,5
HLUNOST VE VZDÁLENOSTI 6 M
(PI MIN. RYCHLOSTI) PI TYPICKÉ INSTALACI
dB(A)
56
55
56
56
60,5
kg
55
65
75
98
120
PROUDNÍ VZDUCHU PI MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI
PI REDUKOVANÉ RYCHLOSTI
TEPELNÝ SPÁD
HMOTNOST
Tabulka 3 – Technické údaje
1
2
3
UPOZORNNÍ: PROVOZNÍ TEPLOTA VYTÁPNÉHO PROSTORU SE POHYBUJE OD 0°C DO +35°C;
PROVOZNÍ TEPLOTA SOUÁSTÍ SPOTEBIE SE POHYBUJE OD 0°C DO +60°C
PI 20 °C – 1013 mbar
HODNOTY NAMENÉ VE VOLNÉM PROSTORU; PI KONKRÉTNÍ INSTALACI MŽE BÝT TATO DÉLKA VTŠÍ, NEŽ JE UVEDENÁ
VZDÁLENOST (ZÁVISÍ NA VÝŠCE VYTÁPNÉHO PROSTORU A TEPELNÉ IZOLACI BUDOVY)
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
11
Základní údaje, popis a technické charakteristiky
1.5 ROZMRY VYTÁPCÍCH JEDNOTEK ADY K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
K 32
656
735
800
570
370
405
440
536
490
120
180
20
K 45
706
735
800
570
370
405
490
536
490
120
180
20
K 60
796
760
800
570
510
405
580
536
490
120
180
20
K 80
1097
715
800
570
810
405
880
536
490
120
180
20
K 100
1296
740
800
570
1010
405
1080
536
490
120
180
20
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
K 32
121
417
360
340
600
720
136
440
400
80
80
196
K 45
121
441
360
340
600
720
136
490
450
80
80
196
K 60
121
486
360
340
600
720
136
580
520
80
80
196
K 80
121
637
401
340
600
720
136
880
635
80
80
196
K 100
121
466
360
340
600
720
136
1080
520
80
80
196
Tabulka 4 – Rozmry vytápcích jednotek ady K
ELNÍ POHLED
POHLED ZEZADU
K32 – K 45 – K 60 – K 80
K32 – K 45 – K 60 – K 80
POHLED Z PRAVÉ STRANY
2
X
Y
1
3
C
H
T
W
S
R
Q
L
F
I
D
N
U
E
G
B
J
P
4
A
ELNÍ POHLED K100
POHLED SHORA
K32 – K 45 – K 60 - K 80
V
M
Z
1
2
3
4
ODTAH SPALIN
PÍVOD VZDUCHU PRO
SPALOVÁNÍ
VSTUP PÍVODNÍHO EL.KABELU
PÍVOD PLYNU ¾”
H
L
E
2
Y
X
G
1
M
3
T
A
V
Z
W
S
R
N
U
J
4
P
540
POHLED ZEZADU K100
POHLED SHORA K100
Obrázek 1 – Rozmry vytápcích jednotek ady K
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
12
Uživatel
KAPITOLA 2: UŽIVATEL
Jednotky ady K jsou dodávány spolen s dvojtlaítkem (viz Obrázek 2) .
Pomocí dvojtlaítka není možno jednotku zapnout ani vypnout. Z toho vyplývá , že k
provozu agregátu je vždy nutné pipojit ovládací prvek, který sleduje teplotu ve vytápné
místnosti. Jednotku mžete ovládat bu pomocí:
digitálního ovladae v základní verzi
digitálního ovladae s asovým programováním
dálkovým ídícím systémem (komunikaní rozhraní v každé jednotce)
Veškeré nezbytné informace pro správné používání dvoj-tlaítka jsou uvedeny níže.
2.1 FUNKCE TLAÍTEK DVOJTLAÍTKA
B
A
C
Obrázek 2 – Dvojtlaítko
Tlaítka ovladae (dvojtlaítka) mají následující funkce:
-
Tlaítko (A): PEPÍNA LÉTO/ZIMA.
Umožuje výbr funkce léto nebo zima.
Poloha zima ( ) pro vytápní.
Poloha léto ( ) pro letní ventilaci (hoák zstane vypnutý, v provozu zstane/ou
pouze ventilátor/y).
-
Tlaítko (B): tlaítko RESET s kontrolkou
Tlaítkem provedete deblokaci jednotky pi neúspšném zapálení.
-
Svítící kontrolka (C): KONTROLKA SIGNALIZUJE ZABLOKOVÁNÍ jednotky (
nebo jinou provozní poruchu.
-
Blikající kontrolka (C): signalizuje jinou poruchu
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
13
)
Uživatel
2.2 FUNKCE TLAÍTEK DIGITÁLNÍHO OVLADAE
Provoz vytápcí jednotky ady K je ízen digitálním ovladaem (viz Obrázek 3).
Ovlada plní dv funkce, tj. funkci prostorového termostatu a ASOV ZÁVISLÉHO
programování, piemž zárove provádí diagnostikování provozních chyb.
Veškeré nezbytné informace pro správné používání ovladae jsou uvedeny níže.
Obrázek 3 – Digitální ovlada
2.3
NASTAVENÍ ASU A DNE NA OVLADAI
Požadavky: Ovlada musí být pipojen k elektrické desce umístné uvnit vytápcí
jednotky, piemž vytápcí jednotka musí být pipojena k el. síti.
Postup nastavení asu a dne:
1.
zvolíte režim programování: na dobu nkolika sekund
Krátkým stisknutím tlaítka
se na displeji zobrazí slovo PROGR,poté se spolen s ikonou DAY (den) zobrazí as a
den v týdnu.
2.
a
mžete provést zmnu nastavené hodnoty (bliká).
Pomocí tlaítek
Pesun z jedné hodnoty na druhou provedete stisknutím tlaítka
nebo
tlaítko .
3.
Pro potvrzení a uložení správného asu a data stisknte tlaítko
uložíte a vystoupíte z režimu programování.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
, ímž nastavení
14
Uživatel
2.4
NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIM TEPLOTY NA OVLADAI:
KOMFORTNÍ, SNÍŽENÁ A NEZÁMRZNÁ
Požadavky: Ovlada musí být pipojen k elektrické desce, která je umístna uvnit
vytápcí jednotky, piemž vytápcí jednotka musí být pipojena k el. síti.
Postup nastavení komfortní,snížené a nezámrzné teploty:
1.
Stisknutím tlaítka
2.
Opakovaným stisknutím tlaítka
nastavovat.
3.
V dolním levém rohu displeje se pi programování komfortní teploty zobrazí slovo
COMFR (komfortní teplota), pi programování snížené teploty slovo ECONM (snížená
teplota) a pi programování teploty proti zamrznutí OFFºc (viz Obrázek 4).
Požadované hodnoty teplot v jednotlivých režimech nastavíte pomocí tlaítek
.
a
Komfortní teplota se musí pohybovat v rozsahu od 10,0 do 35,0°C (s odstupováním
po 0,1°C);
Snížená teplota se musí pohybovat v rozsahu od 10,0 do 35,0°C (s
odstupováním po 0,1°C);
Nezámrzná teplota se musí pohybovat v rozsahu od 2,0 do 10,0°C (s
odstupováním po 0,1°C);
4.
Potvrzení nastavené hodnoty teploty v jednotlivém režimu provete stisknutím
. Tímto zpsobem pejdete i k dalšímu nastavení.
tlaítka
5.
Po nastavení požadovaných režim teploty stisknte tlaítko
programování.
20.
0
comfr
zvolíte režim programování:
volíte jednotlivé režimy teploty, které chcete
ECONM
, ímž ukoníte režim
5.
0
OFFºC
Obrázek 4 – Teplota komfortní, snížená a nezámrzná
Jestliže je nastavená hodnota komfortní teploty nižší než 15ºC je nutné postupovat
dle
instrukcí uvedených v oddílu “PIZPSOBENÍ NASTAVENÍ AGREGÁTU NA
PROVOZ SE SNÍŽENOU OKOLNÍ TEPLOTOU” str. 40.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
15
Uživatel
2.5
ZMNA HODNOT NASTAVENÝCH VE ZVOLENÉM DENNÍM
PROGRAMU
Požadavky: Ovlada musí být pipojen k elektrické desce, která je umístna uvnit
vytápcí jednotky, piemž vytápcí jednotka musí být pipojena k el.síti.
1.
Stisknutím tlaítka
2.
makejte dokud se na displeji nezobrazí
Tlaítko
SP (viz Obrázek 5).
3.
zvolíte režim programování:
V levém dolním rohu displeje se zobrazí SP n, kde „n“
SET
SP 1
n
znaí íslo denních nastavených hodnot (Obrázek 5).
DAY
1
Obrázek 5 – Denní nastavení
4.
Pomocí tlaítka
5.
Výbr provedete pomocí tlaítek 6.
Pomocí tlaítek
7.
Pomocí tlaítka
nastavíte režim teploty: v horním pravém rohu displeje se pi
nastavování komfortní teploty zobrazí symbol sluníka, pi nastavování snížené
teploty symbol msíce. Pi nastavování nezámrzné teploty se nezobrazí žádný
symbol.
8.
Nastavený as a režim teploty se graficky zobrazí na displeji (viz Obrázek 6).
9.
Pokud chcete naprogramovat další nastavenou hodnotu, stisknte tlaítko pro
zmnu modulace výkonu nebo , nastavení asu a režimu teploty provedete
stejn jako v pedchozím pípad: pro každý denní program lze nastavit až 8 hodnot.
zvolíte požadovaný den v týdnu.
.
nastavíte as (s intervaly min. 10 minut).
10. V píkladu, který je zobrazen na Obrázku 6 (pondlí), bylo 7 hodnot nastaveno takto:
Nast. hod. 1 v 00:00 hod – nezámrzná tepl.
Nast. hod. 2 v 7:00 hod – snížená teplota
SET
Nast. hod. 3 v 8:00 hod – komfortní teplota
Nast. hod. 4 v 11:00 hod – snížená teplota
Nast. hod. 5 ve 14:00 hod – komfortní teplota
19:00
Nast. hod. 6 v 18:00 hod – snížená teplota
Nast. hod. 7 v 19:00 hod – nezámrzná tepl.
SP 7
Obrázek 6 – Denní nastavené
hodnoty
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
16
Uživatel
Pi programování hodnot pro uritý den je dležité VŽDY naprogramovat celých 24
hodin,
jako je tomu v píklad na Obrázku 6. Pokud zstanou asy
nenaprogramovány, použije ovlada automaticky hodnoty z pedchozího dne, které
platily pro tentýž asový úsek (i když není zobrazen na displeji).
Pro zjednodušení programování lze piadit píslušnému dni pednastavený denní
program
( viz oddíl 2.6. ,str. 18 ), poté zvolit tentýž den v režimu zmna hodnot
nastavených ve zvoleném denním programu (pomocí tlaítka
úpravu denního programu pomocí tlaítek
,
.
a teplot pomocí tlaítka
) a zaít provádt
11. Po naprogramování denního programu a píslušných režim teploty stisknte pro
.
potvrzení tlaítko
Potvrzení stisknutím tlaítka
nov
zvoleným programem.
nahradíte pedchozí nastavený denní program
12. Režim programování ukoníte stisknutím tlaítka
.
OVENÍ NASTAVENÍ DENNÍCH HODNOT
1.
Zvolte režim programování stisknutím tlaítka
2.
Opakovan stisknte tlaítko
3.
Na displeji vlevo dole se objeví nápis SP n, kde n je íslo oznaující denní
nastavení.
4.
Zvolte požadovaný den pomocí tlaítka
5.
Pro listování mezi jednotlivým nastavenými hodnotami použijte tlaítka a .
6.
Režim programování opustíte stisknutím tlaíka
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
.
.
.
.
17
Uživatel
2.6
VOLBA PEDNASTAVENÉHO DENNÍHO PROGRAMU NA
OVLADAI
Požadavky: Ovlada musí být pipojen k elektrické desce, která je umístna uvnit
vytápcí jednotky, piemž vytápcí jednotka musí být pipojena k el.síti.
zvolíte režim programování.
1.
Stisknutím tlaítka
2.
Opakovan stisknte tlaítko
3.
Na displeji se v dolní levé ásti zobrazí DAY (den).
4.
Opakovaným stisknutím tlaítka
den v týdnu.
.
0Day11 p
zvolíte požadovaný
Obrázek 7 – Denní program
5.
V horní ásti displeje se zobrazí slovo PROFILE a íslo zvoleného programu, které
bude blikat (Obrázek 7).
6.
a
zvolíte jeden ze 16 možných pednastavených
Stisknutím tlaítek
denních program (viz Tabulka 5 , strana 19).
7.
Výbr potvrte stisknutím tlaítka
Potvrzením pomocí tlaítka
nov
zvoleným programem.
8.
2.7
.
nahradíte pedchozí nastavený denní program
Režim programování ukoníte stisknutím tlaítka
.
ZMNA HODNOT NASTAVENÝCH VE ZVOLENÉM TÝDENNÍM
PROGRAMU
Požadavky: Ovlada musí být pipojen k elektrické desce, která je umístna uvnit
vytápcí jednotky, piemž vytápcí jednotka musí být pipojena k el.síti..
1.
Stisknutím tlaítka
2.
Opakovan stisknte tlaítko
3.
Na displeji se v dolní levé ásti zobrazí WEEK (týden).
4.
V horní ásti displeje se zobrazí slovo PROFILE a íslo
zvoleného programu, které bude blikat.
zvolíte režim programování.
0week1 p
.
Obrázek 8 – Týdenní program
5.
a
zvolíte jeden ze 16 možných pednastavených
Stisknutím tlaítek
týdenních program (viz Tabulka 6).
Každý týdenní program je tvoen 7 pednastavenými denními programy.
6.
Vybraný týdenní program potvrte stisknutím tlaítka
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
.
18
Uživatel
Potvrzením pomocí tlaítka
nov
zvoleným programem.
nahradíte pedchozí nastavený týdenní program
Doporuujeme, abyste zvolili týdenní program, který odpovídá vašim potebám. A
poté v pípad dní, u nichž Vám nevyhovuje pednastavený denní program , zmte
tyto dny dle pokyn popsaných v oddílu 2.6. ,str. 18, nebo pejdte k programování
denních nastavených hodnot (viz oddíl 2.5., str. 16).
ASY A REŽIMY TEPLOTY BHEM DENNÍCH PROGRAM
DENNÍ
PROGRAMY
1
2
3
4
5
6
7
8
01
00:00 A
05:30 C
21:30 A
---
---
---
---
---
02
00:00 R
05:30 C
21:30 R
---
---
---
---
---
03
00:00 A
07:00 C
12:00 R
13:00 C
19:30 A
---
---
---
04
00:00 R
07:00 C
12:00 R
13:00 C
19:30 R
---
---
---
05
00:00 R
05:30 C
15:00 R
---
---
---
---
---
06
00:00 A
06:30 C
19:00 A
---
---
---
---
---
07
00:00 A
05:00 R
06:30 C
19:00 R
21:00 A
---
---
---
08
00:00 A
08:00 C
12:00 R
13:00 C
18:00 A
---
---
---
09
00:00 A
04:00 R
07:00 C
18:00 R
21:30 A
---
---
---
10
00:00 A
04:00 R
07:00 C
14:00 R
21:30 A
---
---
---
11
00:00 A
07:00 C
14:30 A
---
---
---
---
---
12
00:00 R
06:00 C
12:00 R
14:00 C
20:00 R
---
---
---
13
00:00 A
05:00 C
12:00 R
13:00 C
21:00 A
---
---
---
14
00:00 C
---
---
---
---
---
---
---
15
00:00 R
---
---
---
---
---
---
---
16
00:00 A
---
---
---
---
---
---
---
Tabulka 5 – Denní programy
A: NEZÁMRZNÁ TEPLOTA
R: SNÍŽENÁ TEPLOTA
C: KOMFORTNÍ TEPLOTA
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
19
Uživatel
DENNÍ PROGRAMY BHEM DNÍ V TÝDNU
TÝDENNÍ
PROGRAMY
PONDLÍ
ÚTERÝ
STEDA
TVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDLE
01
01
01
01
01
01
16
16
02
01
01
01
01
01
01
16
03
06
01
01
01
01
16
16
04
06
01
01
01
01
01
16
05
02
02
02
02
02
16
16
06
02
02
02
02
02
02
16
07
06
02
02
02
02
16
16
08
06
02
02
02
02
02
16
09
01
01
01
01
01
01
01
10
14
14
14
14
14
14
14
11
02
02
02
02
02
02
02
12
06
06
06
06
06
06
06
13
07
07
07
07
07
07
07
14
08
08
08
08
08
08
08
15
09
09
09
09
09
09
09
16
10
10
10
10
10
10
10
Tabulka 6 – Týdenní programy
2.8
ASOV ZÁVISLÉ FUNKCE OVLADAE
Existují 3 druhy asov závislých funkcí:
-
FUNKCE NUCENÉHO AUTOMATICKÉHO provozu: indikována zobrazením
symbol jak automatického, tak i manuálního režimu (viz Obrázek 9).
-
FUNKCE ODSTAVENÍ JEDNOTKY Z PROVOZU NA URITOU DOBU (nap.
celozávodní dovolená): indikována zobrazením symbol pesýpacích hodin a
letadla (viz Obrázek 10).
-
FUNKCE ASOV ZÁVISLÉHO MANUÁLNÍHO PROVOZU: indikována
zobrazením symbolu pesýpacích hodin a manuálního provozu (viz Obrázek 11).
NUCENÝ AUTOMATICKÝ PROVOZ
Funkce nuceného automatického provozu umožuje nastavit jinou teplotu, než je
naprogramovaná teplota (nap. program je nastaven tak, že vytápcí jednotka bude
v provozu od 8,00 do 12,00 hod pi naprogramované teplot 18°C, avšak vzhledem
k tomu, že je den obzvlášt chladný, chcete, aby jednotka pracovala až do dosažení
teploty 20°C).
a
a nastavte
K aktivování funkce automatického provozu stisknte tlaítka
požadovanou teplotu (nap. 20 ºC). Na displeji se zobrazí jak symbol automatického, tak i
manuálního provozu (Obrázek 10).
Nucený automatický provoz (nastavení jiné teploty než je naprogramována) bude probíhat
tak dlouho, dokud nezane fungovat další asový úsek, který je naprogramován (nap. do
12,00 hod), poté se provoz vrátí zpt do naprogramovaného režimu (bude tedy využívat
naprogramované teploty).
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
20
Uživatel
NUCENÉHO AUTOMATICKÉHO PROVOZU lze aktivovat POUZE
vFunkci
AUTOMATICKÉM režimu (tlaítko
).
SET
16.
0
Mm 60
20.
0
AMB
DAY
SET
21
0
Hh 2
1
Obrázek 9 – Nucený automatický
provoz
Obrázek 10 – Režim odstavení
jednotky z provozu na uritou dobu
Obrázek 11 – asov závislý
manuální provoz
REŽIM ODSTAVENÍ JEDNOTKY Z PROVOZU NA URITOU DOBU (DOVOLENÁ)
Umožuje odstavení vytápcí jednotky z provozu na uritou dobu.Bhem této doby
odstavení jsou potlaeny naprogramované automatické režimy, aktivní zstane pouze
nezámrzný režim (deaktivaci nazámrzného režimu provedete dle oddílu 2.10. - Tabulka 7,
strana 23).
Tato funkce je obzvlášt užitená, pokud máte nap. celozávodní dovolenou.
Postup aktivování funkce odstavení jednotky na uritou dobu:
zvolte funkci AUTOMATIC (automatický provoz).
1.
Pomocí tlaítka
2.
(na displeji se zobrazí symbol
Stisknte tlaítko
letadla - viz Obrázek 10).
3.
Pomocí tlaítek
a
nastavte dobu, na kterou se má jednotka odstavit
z provozu. as lze vyjádit:
v minutách od 10 do 90 (údaj MM:nn) (lze zvyšovat nebo snižovat po 10
minutách)
v hodinách od 2 do 47 (údaj HH:nn) (lze zvyšovat nebo snižovat po 1 hodin)
ve dnech od 2 do 45 (údaj DD:nn) (lze zvyšovat nebo snižovat po 1 dni)
Pesun od minut k hodinám bhem dne provedete pomocí postupného zvyšování
parametru, postupné zvyšování je zobrazováno na displeji.
4.
Nastavená doba se uloží a aktivuje automaticky, není nutní nic potvrzovat. Bhem
celého ASOV ZÁVISLÉHO úseku se bude na displeji odpoítávat zbývající as
do ukonení odstavení jednotky z provozu (viz Obrázek 10, str.21).
5.
Po uplynutí doby urené k odstavení jednotky z provozu zahájí jednotka provoz dle
pednastaveného programu.
symbol pesýpacích hodin a
asov závislou funkci lze kdykoliv perušit zvolením funkce VYPNUTÍ,
AUTOMATICKÝ
režim nebo MANUÁLNÍ režim (použijte tlaítko
) nebo
stisknte tlaítko
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
.
21
Uživatel
FUNKCE ASOV ZÁVISLÉHO MANUÁLNÍHO PROVOZU (PARTY)
Umožuje nastavit požadovanou teplotu na uritou dobu, po jejímž uplynutí dojde
k pepnutí na AUTOMATICKÝ pednastavený program.
Postup aktivování asov závislého manuálního režimu:
zvolte funkci MANUÁLNÍ PROVOZ, na displeji se objeví
1.
Pomocí tlaítka
symbol ruky.
2.
Pomocí tlaítek
3.
Stisknte tlaítko
4.
Pomocí tlaítek
a
nastavte délku trvání manuálního provozu. as lze
vyjádit:
v minutách od 10 do 90 (údaj MM:nn) (lze zvyšovat nebo snižovat po 10
minutách)
v hodinách od 2 do 47 (údaj HH:nn) (lze zvyšovat nebo snižovat po 1 hodin)
ve dnech od 2 do 45 (údaj DD:nn) (lze zvyšovat nebo snižovat po 1 dni)
Pesun od minut k hodinám bhem dne provedete pomocí postupného zvyšování
parametru, postupné zvyšování je zobrazováno na displeji.
5.
Nastavená doba se uloží a aktivuje automaticky, není nutné nic potvrzovat. Bhem
celého ASOV ZÁVISLÉHO úseku se bude na displeji odpoítávat zbývající as
do ukonení závislého manuálního provozu (viz Obrázek 11, strana 21).
6.
Po uplynutí doby asov závislého manuálního provozu zahájí jednotka provoz dle
pednastaveného programu.
a
nastavte požadovanou teplotu.
(na displeji se zobrazí symbol pesýpacích hodin a ruky).
asov závislou funkci lze kdykoliv perušit zvolením funkce VYPNUTÍ,
AUTOMATICKÝ
režim nebo MANUÁLNÍ režim (použijte tlaítko
) nebo
stisknte tlaítko
2.9
.
ZÁMEK KLÁVESNICE
Ovlada mže být chránn proti neoprávnnému zásahu do programu pomocí zámku
klávesnice (KEY).Postupujete následujícím zpsobem:
na 3 sekundy: na displeji se objeví
1.
Zvolte informaní menu INFO stisknutím tlaítka
nápis INFO .
2.
Makejte tlaítko
3.
Zámek klávesnice aktivujete nastavením hodnoty 1 pomocí tlaítek
4.
Stisknutím tlaítka
5.
Po uplynutí 10 minut je funkce zámení klávesnice aktivována, což zjistíte
stisknutím jakéhokoliv tlaítka.
dokud se na displeji neobjeví symbol KEY.
a
.
opustíte informaní menu INFO.
Aktivovaný zámek klávesnice je vizuáln zobrazen na displeji symbolem
“hvzdiky”, u asového údaje.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
22
Uživatel
6.
Pro odemení klávesnice je nutné stisknout postupn tlaítka v následujícím poadí
, ,
a .
7.
Pro deaktivaci funkce zámku klávesnice je nutné postupovat dle bodu 1, 2 a 3 a
zmnit hodnotu 1 na hodnotu 0.
2.10 INFORMANÍ SYMBOLY OVLADAE
Informaním menu (INFO) obsahuje 8 parametr, pomocí kterých získáme informace
týkající se zpsobu funkce jednotky; nkteré z tchto parametr je možné zmnit a tím
individuáln pizpsobit funkci jednotky.
8.
Stisknutím a pidržením tlaítka na dobu alespo 3 s, zvolte INFORMANÍ režim;
na displeji se zobrazí INFO (INFORMACE).
9.
Stisknutím tlaítka
7.
lze prohlížet informaní okna, která jsou uvedena v Tabulka
SYMBOL
POPIS
MNITELNÝ PARAMETR
N C1
Znázornní teploty vzduchu na výstupu z jednotky.
NE
N C2
Parametr není ízen obvodovou deskou.
----
SP %
Zobrazení procentuální modulace tepelného výkonu mezi oekávaným
minimem a maximem.
NE
SP MX %
Tento parametr umožuje nastavení maximáního míry modulace, pi
které bude vytápcí jednotka pracovat 1.
Pi nastavení procentuální modulace na 50%, bude jednotka pracovat od
0 do 50% modulaního pole mezi maximem (100%) a minimem (0%).
Standardn je tento parametr nastaven na 100%.
Zvlášt užitené mže být nastavení procenta na nižší hodnotu než 100
v pípad, kdy je systém píliš velký pro zamýšlené použití.
RPM
Znázornní otáek dmychadla za minutu.
ANO
pomocí tlaítek zvýšení a
snížení hodnoty lze
provádt zmnu od 100%
do 0%
NE
KEY
Aktivace a deaktivace zámku klávesnice na ovladai
ANO
pomocí tlaítek zvýšení a
snížení lze provádt zmnu
0 = zámek deaktivován
1 = zámek aktivován
BUILD
Parametr rozmru budovy. Je možné jej nastavit od 1 do 10: hodnota 1
se doporuuje, pokud jsou rozmry vytápného prostoru malé, zatímco
hodnota 10 se doporuuje v pípad velkého prostoru.
Standardn je tento parametr nastaven na 5.
ANO
pomocí tlaítek zvýšení a
snížení lze provádt zmnu
od 1 do 10
2
Aktivace nebo deaktivace funkce protizámrzné ochrany .
NO FRX
Pro její aktivování se musí nastavit hodnota 1 pomocí tlaítka
potvrzení se provádí stisknutím tlaítka OK.
Pro její deaktivování se musí hodnota nastavit na 0 pomocí tlaítka
, potvrzení se provádí stisknutím tlaítka OK.
,
ANO
pomocí tlaítek zvýšení a
snížení
1 = aktivování nezámrzné
ochrany
0 = deaktivování nezámrzné
ochrany
Tabulka 7 – Informaní zobrazení na displeji
1
2
PESNÉ PROCENTO MODULACE PIAZENÉ KE KONKRÉTNÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU ZJISTÍTE V TABULCE 12 NA STRAN
32.
FUNKCE PROTIZÁMRZNÉ OCHRANY DOVOLUJE SPUSTIT AGREGÁT POKUD TEPLOTA VE VYTÁPNÉM PROSTORU KLESNE
POD NASTAVENOU HODNOTU PROTIZÁMRZNÉ OCHRANY ( POSTUP NASTAVENÍ PROTIZÁMRZNÉ TEPLOTY NAJDETE V ODDÍLU
2.4., STRANA 15)
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
23
Uživatel
2.11 ZMNA PARAMETR FUNKCE JEDNOTKY
Uvedené menu obsahuje 6 paramentr které umožují individuální nastavení funkce
jednotky.
1.
Menu ZMNA PARAMETR vyberete stisknutím tlaítka na 3 sekundy, ímž se
dostanete do menu INFO, a poté souasným stisknutím tlaítek
a
.
2.
Pomocí tlaítek alistujte parametry v menu.
3.
Jakmile nalistujete požadovaný parametr, jeho modifikaci provete pomocí tlaítek
) a DOL (
). Hodnota parametru, který modifikujete zane
NAHORU (
blikat. Parametr je nastaven pokud zstane svítit.
4.
Stisknte tlaítko
5.
Stisknte tlaítko
zobrazení.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
pro návrat do menu INFO.
pro opuštní informaního menu a návrat do základního
24
Uživatel
PARAMETR
POPIS
ROZSAH
PM 01
Pednastavený režim
01 – standardní režim
02 – alternativní režim
03 – režim s prioritou ventilace
(pouze pi absenci ovladae)
PM 02
Rychlost otáek ventilátoru v
režimu piorita ventilace (viz
parametr PM01) (pouze pi
absenci ovladae)
1 – rychlost nízká
2 – rychlost stedn nízká
3 – rychlost stedn vysoká
4 – rychlost vysoká
STANDARDNÍ NASTAVENÍ
Nastavení:01
Nastavení : 4
Spodní hranice tepelného
výkonu jednotky v režimu
standardní (viz parametr
1
PM01).
PM 03
Umožuje nastavení spodní
hranice tepelného výkonu
od 0 do 100 %
jednotky (0% odpovídá
minimálnímu výkonu): píklad:
nastavíme 10%, jednotka
moduluje do 100% (maximální
výkon) . Rozsah modulace je v
tomto pípad 10% až 100 %.
Nastavení : 0%
Spodní hranice tepelného
výkonu jednotky v režimu
alternativní ventilace (viz
parametr PM01).1
PM 04
Umožuje nastavení spodní
hranice tepelného výkonu
od 0 do 100 %
jednotky (0% odpovídá
minimálnímu výkonu): píklad:
nastavíme 76%, jednotka
moduluje do 100% (maximální
výkon) . Rozsah modulace je v
tomto pípad 76% až 100 %.
Nastavení : 76%
Horní hranice tepelného
výkonu jednotky v režimu
standardní nebo alternativní
ventilace.
PM 05
od 0 do 100 %
Nastavení: 100%
1 : pítomnost ovladae
0 : absence ovladae
Nastavení : 1
Umožuje nastavení horní
hranice tepelného výkonu
jednotky (100% odpovídá
maximálnímu výkonu) .
PM 06
PÍTOMNOST OVLADAE
Tabulka 8 – Parametry funce jednotky
1
PESNÉ PROCENTO MODULACE PIAZENÉ KE KONKRÉTNÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU ZJISTÍTE V TABULCE 12 NA
STRAN 32.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
25
Uživatel
2.12
VÝSTRAŽNÁ UPOZORNNÍ TÝKAJÍCÍ SE PORUCH FUNKCE JEDNOTKY
Veškeré poruchy funkce, které lze zjistit bhem normálního provozu vytápcí jednotky, jsou identifikovány
píslušným „chybovým kódem“ na displeji ovladae.
Popis chybových kód, dvod chyby a zpsoby odstranní jsou uvedeny v následující tabulce.
CHYBOVÝ
KÓD
POPIS
DVODY
Poškození nebo nesprávná
pozice zapalovacích elektrod.
Poškození nebo nesprávné
nastavení senzoru plamene,
nebo se senzor dotýká kostry
jednotky.
Poškození dialogové desky
nebo je vadný kontakt v
elektrickém zapojení.
Poškození plynového ventilu
nebo je vadný kontakt
v konektorech elektrického
propojení.
Nedostatené uzemnní
jednotky.
Pítomnost vzduchu v plynovém
potrubí.
Není plyn.
01 E
Zablokování z dvodu
neúspšného zapálení
ODSTRANNÍ
Zmte pozici
zapalovacích elektrod
nebo vymte zapalovací
elektrody.
Zmte pozici senzoru
plamene nebo vymte
senzor plamene.
Zkontrolujte elektrické
propojení na dialogové
desce, pop. provete
výmnu desky.
Zkontrolujte elektrické
zapojení plynového ventilu,
pop. provete výmnu
plynového ventilu.
Provte uzemní
jednotky.
Zkontrolujte pívod plynu
do jednotky
Po identifikaci a vyešení
píiny poruchy stisknte na
ovladai tlaítko OK.
VAROVÁNÍ: po tyech
resetech 01E a/nebo 02E
bhem 1 hodiny již nelze tyto
chyby odblokovat. Pro další
odblokování poruchy je nutné
jednotku odpojit od elektrického
proudu nebo vykat jednu
hodinu pro optovné
odblokování.
02 E
Výpadek limitního termostatu v
dsledku pehátí tepelných
výmník
03 E
idlo teploty
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
Pehátí výmník v dsledku
nahromadní neistot
Výskyt pekážky v potrubí pro
odtah spalin
Poškozený axiální ventilátor.
Výpadek elektiny bhem
provozu jednotky
Po identifikaci a vyešení
píiny poruchy resetujte limitní
termostat stiskunítm talítka
OK na ovladai.
VAROVÁNÍ: po tyech
resetech 01E a/nebo 02E
bhem 1 hodiny již nelze tyto
chyby odblokovat. Pro další
odblokování poruchy je nutné
jednotku odpojit od elektrického
proudu nebo vykat jednu
hodinu pro optovné
odblokování.
Poškození idla, které mí
teplotu vzduchu na výstupu
z jednotky.
Po výmn idla chybový kód
zmizí.
NEMAKEJTE tlaítko OK.
26
Uživatel
CHYBOVÝ
KÓD
POPIS
DVODY
06 E
Manostat tlaku vzduchu
07 E
08 E
09 E
Dmychadlo
Trubika manostatu vzduchu je
poškozená nebo ucpaná
Píliš vysoký odpor nebo vadné
elektrické propojení manostatu
tlaku vzduchu
Potrubí pro odtah spalin je
ucpané nebo je píliš dlouhé.
Poškozený nebo zablokovaný
manostatu tlaku vzduchu
Vadný kontakt v elektrickém
zapojení dmychadla
Poškozený motor dmychadla.
Nedostatený výkon dmychadla
ODSTRANNÍ
Po identifikaci a vyešení
problému chyba zmizí.
NEMAKEJTE tlaítko OK.
Po identifikaci a vyešení
problému chyba zmizí.
NEMAKEJTE tlaítko OK.
Tabulka 9 – Chybové kódy
Níže uvedená tabulka popisuje chyby, které nejsou zobrazovány na displeji ovladae.
CHYBOVÝ
KÓD
POPIS
DVODY
BEZ
CHYBOVÉHO
KÓDU
BEZ
CHYBOVÉHO
KÓDU
Jednotka vypne a znovu
nezapálí dokonce ani pokud je
teplota ve vytápné místnosti
nižší než je nastavená
Ovlada je zapnutý a jednotka
nefunguje
Ovlada je nainstalován na
míst, které je ovlivováno
proudním teplého
vzduchu
Zkontrolujte nastavení
(naprogramování)
ovladae
Není pívod elektiny
Poškozený interface v
jednotce
Otevený kontakt na
hlavním ídícím okruhu
ODSTRANNÍ
Zkontrolujte umístní
ovladae
Provete nové nastavení
(naprogramování) ovladae
Provte
Provete výmnu interface v
jednotce
Uzavete kontakt
Tabulka 10 – Chyby, které nejsou zobrazovány na displeji ovladae
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
27
Uživatel
2.13 TABULKA VÝZNAMU SYMBOL ZOBRAZOVANÝCH NA DISPLEJI
OVLADAE
SYMBOL
POPIS
Vytápcí jednotka se nachází v pohotovostním režimu.
Aktivován provoz ZIMA.
Porucha nebo požadavek na provedení pravidelné kontroly (viz Tabulka 9).
Je aktivní komunikaní propojení mezi ovladaem a vytápcí jednotkou.
Používá se komfortní teplota.
Používá se snížená teplota.
Používá se automatický provoz.
Používá se manuální provoz.
Používá se nucený automatický provoz.
Používá se funkce odstavení jednotky z provozu na uritou dobu.
asov závislý manuální provoz.
Signalizace stupn modulace výkonu
Tabulka 11 – Význam symbol zobrazovaných na displeji ovladae
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
28
Uživatel
2.14 FUNKCE TLAÍTEK DIGITÁLNÍHO OVLADAE S ASOVÝM
PROGRAMOVÁNÍM
Obrázek 12 – Digitální ovlada s asovým programováním
Tlaítka ovladae mají tyto funkce:
-
Tlaítka zvýšení stupn modulace ( ) a snížení stupn modulace ( ):
umožují zmnu modulace (úrovn proudní vzduchu/tepla) ze stupn 0 na
stupe 3 (1 = minimální výkon, 2 = stední výkon, 3 = maximální výkon);
zvolením stupn 0 pi zimním provozu se modulace nastaví automaticky, avšak
zvolením stupn 0 pi letním provozu dojde k vypnutí cirkulaního(ních)
ventilátoru().
-
Tlaítko Léto/Zima ( ) umožuje volbu mezi zimním (na displeji se zobrazí
symbol radiátoru) nebo letním provozem (hoák je vypnutý a v provozu je POUZE
cirkulaní ventilátor(ry). Pepínání mezi zimním a letním provozem funguje pouze
pi stupni modulace 1,2,3, nefunguje pi stupni modulace 0.
-
) a snížení nastavovaných
Tlaítka zvýšení nastavovaných hodnot (
): umožují provádt úpravu nastavovaných hodnot teploty ve
hodnot (
vytápném prostoru. Stisknutím a pidržením nkterého z tlaítek se docílí
rychlejší zmna.
-
Tlaítko
: display ukazuje aktuální nastavení teploty ve vytápném
prostoru. Pokud tlaítko zmáknete, nastavená teplota zane blikat, mžete
provést zvýšení nebo snížení nastavené teploty, optovným zmáknutím tohoto
tlaítka provedete potvrzení nov nastavené teploty.
-
Tlaítko : používá se pro zadání režimu programování a vstup do nabídky INFO
(pidržte tlaítko na dobu alespo 3 s).:
Zpsob programování PROG: krátce stisknte tlaítko , na displeji se na
nkolik sekund objeví symbol PROG; pro opuštní programování stisknte opt
tlaítko , na displeji se na nkolik sekund objeví symbol RUN.
menu INFO: stisknte alespo na 3 sekundy tlaítko , na displeji se na nkolik
sekund objeví symbol info; pro opuštní menu info stisknte opt tlaítko ,
na displeji se na nkolik sekund objeví symbol RUN.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
29
Uživatel
-
Tlaítko : umožuje nastavení asov závislých funkcí (další informace jsou
uvedeny v odst. 2.8 – ASOV ZÁVISLÉ FUNKCE OVLADAE, str. 20
-
Tlaítko
-
Tlaítko
se používá k volb automatického nebo manuálního provozu nebo
k vypnutí jednotky. Pokud zvolíte „off“ (vypnuto), pejde jednotka do
pohotovostního režimu a zstane aktivní pouze ochrana proti zamrznutí (pokud
nebyla deaktivována – viz oddíl 2.10. strana 23.
: umožuje volbu bu komfortní nebo snížené teploty.
Funkce výše uvedených tlaítek se týkají normálního provozu. Funkce tlaítek jsou
zobrazovány na rzných pozicích displeje.
2.15 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ VYTÁPCÍ JEDNOTKY DIGITÁLNÍM
OVLADAEM S ASOVÝM PROGRAMOVÁNÍM
uvedení do provozu vytápcí jednotky musí provést vyškolený servisní
První
technik.
Ped spuštním vytápcí jednotky musí servisní technik ovit, zda:
jsou jmenovité hodnoty elektrického proudu a plynu stejné jako hodnoty
uvedené na výrobním štítku;
je kalibrace sluitelná s výkonem vytápcí jednotky;
potrubí pro odtah spalin je v poádku;
potrubí pro pívod vzduchu pro spalování a potrubí pro odtah spalin jsou
nainstalovány podle platných pedpis.
ZIMNÍ PROVOZ (VYTÁPNÍ)
1 – Otevete plynový uzávr ped jednotkou.
2 – Zajistte pívod elektiny do jednotky.
3 – Pepnte pepína (A) léto/zima na dvojtlaítku do polohy zima ( ) (viz Obrázek 2).
; zimní provoz je signalizován zobrazením symbolu
4 – Na ovladai stisknte tlaítko
radiátoru v horním levém rohu displeje, dále naprogramujte datum, as, teploty, jakož
i týdenní a denní programy tak, jak je popsáno v píslušných odstavcích.
5 – Po dob provtrávání (asi 40 sekund) se oteve plynový ventil a hoák zapálí.
6 – Pítomnost plamene kontroluje ídící automatika.
7 – Pokud nedojde k zapálení, ídící automatika zablokuje jednotku a rozsvítí se kontrolka
C na resetovacím tlaítku B (viz Obrázek 2).
8 – Pokud nedojde k zapálení, stisknte blikající OK na digitálním ovladai nebo tlaítko B
pro reset jednotky.
Dojde-li k zapnutí jednotky po dlouhém období neinnosti nebo jde-li o první uvedení
do provozu, bude pravdpodobn nutné aktivovat provoz nkolikrát vzhledem k
pítomnosti vzduchu v plynovém potrubí.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
30
Uživatel
REŽIM STANDARDNÍ AUTOMATICKÝ MODULOVANÝ
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické síti a napojena na
rozvod plynu.
1.
Otevete plynový uzávr ped jednotkou.
2.
Zajistte pívod elektiny do jednotky.
3.
(viz Obrázek 3, strana 14); zimní provoz je
Na ovladai stisknte tlaítko
signalizován zobrazením symbolu radiátoru v horním levém rohu displeje.
4.
Na ovladai naprogramujte datum, as, teploty, jakož i týdenní a denní programy
tak, jak je popsáno v píslušných odstavcích.
5.
na ovladai (viz Obrázek 3, strana 14) zvolte typ funkce:
Pomocí tlaítka
automatický režim (
) (v tomto režimu je provoz vytápcí jednotky ízen
programy, které jste nadefinoval jako uživatel).
6.
Stupe modulace nastavte na hodnotu 0 (tlaítka a ), dodávka tepla se
prbžn upravuje podle vnitního algoritmu a na základ teplotního rozdílu mezi
nastavenými hodnotami ve vytápném prostoru (požadovaná teplota) a namenou
teplotou.
REŽIM STANDARDNÍ MANUÁLNÍ MODULOVANÝ
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické síti a napojena na rozvod
plynu.
1.
Otevete plynový uzávr ped jednotkou.
2.
Zajistte pívod elektiny do jednotky.
3.
(viz Obrázek 3, strana 14); zimní provoz je
Na ovladai stisknte tlaítko
signalizován zobrazením symbolu radiátoru v horním levém rohu displeje.
4.
Pomocí tlaítka
na ovladai (viz Obrázek 3, strana 14) zvolte typ funkce:
manuální režim () (v tomto režimu je provoz vytápcí jednotky ízen
manuáln uživatelem).
5.
) a DOWN
Požadovaná teplota se nastavuje pomocí tlaítek UP (
(
). Pokud chcete nastavit jiný režim teploty: snížená teplota nebo
komfortní (viz oddíl “2.4. NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIM TEPLOTY
pro zadání nového požadavku.
NA OVLADAI, strana 15), použijte tlaítko
6.
Stupe modulace nastavte na hodnotu 0 (tlaítka a ), dodávka tepla se
prbžn upravuje podle vnitního algoritmu a na základ teplotního rozdílu
mezi nastavenými hodnotami ve vytápném prostoru (požadovaná teplota) a
namenou teplotou.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
31
Uživatel
REŽIM STANDARDNÍ AUTOMATICKÝ PEVNÝ
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické síti a napojena na
rozvod plynu.
Otevete plynový uzávr ped jednotkou.
1.
Zajistte pívod elektiny do jednotky.
2.
(viz Obrázek 3, strana 14); zimní provoz je
Na ovladai stisknte tlaítko
signalizován zobrazením symbolu radiátoru v horním levém rohu displeje.
3.
Na ovladai naprogramujte datum, as, teploty, jakož i týdenní a denní
programy tak, jak je popsáno v píslušných odstavcích.
4.
na ovladai (viz Obrázek 3, strana 14) zvolte typ
Pomocí tlaítka
funkce: automatický režim (
) (v tomto režimu je provoz vytápcí jednotky
ízen programy, které jste nadefinoval jako uživatel).
5.
Pi zvolení stupn modulace 1, 2 nebo 3 (tlaítka a ), pejde jednotka na
pevný stupe výkonu (1 = minimální, 2= stední, 3= maximální). Jednotka bude
topit až do dosažení požadované teploty bez modulace.
REŽIM STANDARDNÍ MANUÁLNÍ PEVNÝ
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické síti a napojena na rozvod
plynu.
1.
Otevete plynový uzávr ped jednotkou.
2.
Zajistte pívod elektiny do jednotky.
3.
(viz Obrázek 3, strana 14); zimní provoz je
Na ovladai stisknte tlaítko
signalizován zobrazením symbolu radiátoru v horním levém rohu displeje.
4.
Pomocí tlaítka
na ovladai (viz Obrázek 3, strana 14) zvolte typ funkce:
manuální režim () (v tomto režimu je provoz vytápcí jednotky ízen
manuáln uživatelem).
5.
) a DOL
Požadovaná teplota se nastavuje pomocí tlaítek NAHORU (
). Pokud chcete nastavit jiný režim teploty: snížená teplota nebo
(
komfortní (viz oddíl “2.4. NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIM TEPLOTY
pro zadání nového požadavku.
NA OVLADAI, strana 15), použijte tlaítko
6.
Pi zvolení stupn modulace 1, 2 nebo 3 (tlaítka a ), pejde jednotka na
pevný stupe výkonu (1 = minimální, 2= stední, 3= maximální). Jednotka bude
topit až do dosažení požadované teploty bez modulace (prostorový termostat je
aktivní).
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
32
Uživatel
ALTERNATIVNÍ AUTOMATICKÝ REŽIM
Pi tomto režimu je možné oproti standardnímu režimu nastavit jiný pomr vzduch/výkon.
Tento zvolený režim zaruuje modulovanou úrove výkonu, vtšinou výmna/recirkulace
vnitního vzduchu ve vytápné místnosti. Zvolený pomr redukuje tepelný spád a zvyšuje
celkový komfort.
Pro nastavení tohoto režimu postupujte dle následujících pokyn.
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické síti a napojena na
rozvod plynu.
1.
Otevete plynový uzávr ped jednotkou.
2.
Zajistte pívod elektiny do jednotky.
3.
Na ovladai stisknte tlaítko
(viz Obrázek 3, strana 14); zimní provoz je
signalizován zobrazením symbolu radiátoru v horním levém rohu displeje.
4.
Na ovladai naprogramujte datum, as, teploty, jakož i týdenní a denní
programy tak, jak je popsáno v píslušných odstavcích.
5.
na ovladai (viz Obrázek 3, strana 14) zvolte typ
Pomocí tlaítka
funkce: automatický režim (
) (v tomto režimu je provoz vytápcí jednotky
ízen programy, které jste nadefinoval jako uživatel).
6.
Stisknte na 3 sekundy tlaítko IP a procházejte menu INFO, zárove stisknte
): na displeji se zobrazí parametr PM01
tlaítka TIME ( ) a FUNCT (
“pednastavený režim” , pomocí šipek mžete provést zmnu nap. na hodnotu
2 – alternativní režim (viz Tabulka 8).
7.
Pi zvolení stupn modulace 0 tlaítka ( a ), bude jednotka fungovat dle
standardního nastaveného rozsahu tepelného výkonu jednotky ( modulace od
76% do 100%). Hodnotu spodní hranice tepelného výkonu (parametr PM04) je
možené zmnit (viz Tabulka 8, strana 25 – umožuje nastavení spodní hranice
tepelného výkonu jednotky). Po zmn nastavení jednotka bude fungovat dle
nov nastaveného rozsahu.
Pi zvolení stupn modulace 1, 2 nebo 3 (tlaítka a ), pejde jednotka na
pevný stupe výkonu (1 = minimální, 2= stední, 3= maximální). Jednotka bude
topit až do dosažení požadované teploty bez modulace.
Tabulka 12 ukazuje spojenou adu,souvislost procentuálního stupn modulace a rychlosti
otáek ventilátoru u každného úrovn výkonu jednotky pi zvoleném režimu (standardní
režim, alternativním režim).
8.
ÚROVE VÝKONU
STANDARDNÍ REŽIM
ALTERNATIVNÍ REŽIM
3
2
1
STUPE MODULACE
100%
42%
0%
RYCHLOST OTÁEK
VENTILÁTORU
VYSOKÁ
STEDN
NÍZKÁ
NÍZKÁ
STUPE MODULACE
76%
51%
26%
RYCHLOST OTÁEK
VENTILÁTORU
VYSOKÁ
STEDN
VYSOKÁ
STEDN
NÍZKÁ
Tabulka 12 – Piazení rychlosti otáek ventilátoru a výkonu hoáku k úrovni výkonu jednotky
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
33
Uživatel
Píklad: úrove výkonu 3, za stejných otáek ventilátoru vzduchu, tepelný výkon pi
alternativním režimu je nižší v porovnání se standardním režimem. Pomr vzduch/výkon
je v tomto mezním pípad vtší a delta teploty vzduchu ne výstupu je nižší.
Procentuální tepelný výkon jednotky je zobrazený v Tabulka 12. Procentuální
rozsah modulace je daný rozdílem mezi jmenovitým tepelným výkonem a
redukovaným tepelným výkonem (viz Tabulka 3). Píklad: Pro rychlost otáek
ventilátoru zvolíme hodnotu 1, nastavíme alternativní režim, pro zjištní konkrétního
tepelného výkonu jednotky v tomto pípad postupujte dle následujícího píkladu:
Teplovzdušný agregát K100
Rozsah maximální modulace (100-0% )= (92 kW – 53,9 kW) = 38,1 kW
Tepelný výkon modulace = (38,1 kW x 0,26) = 9,9 kW
Píslušný tepelný výkon = (53,9 kW + 9,9 kW) = 63,8 kW
ALTERNATIVNÍ MANUÁLNÍ REŽIM
Pi tomto režimu je možné oproti standardnímu režimu nastavit jiný pomr vzduch/výkon.
Tento zvolený režim zaruuje modulovanou úrove výkonu, vtšinou výmna/recirkulace
vnitního vzduchu ve vytápné místnosti. Zvolený pomr redukuje tepelný spád a zvyšuje
celkový komfort.
Pro nastavení tohoto režimu postupujte dle následujících pokyn.
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické síti a napojena na
rozvod plynu.
1.
Otevete plynový uzávr ped jednotkou.
2.
Zajistte pívod elektiny do jednotky.
3.
(viz Obrázek 3, strana 14); zimní provoz je
Na ovladai stisknte tlaítko
signalizován zobrazením symbolu radiátoru v horním levém rohu displeje.
4.
Pomocí tlaítka
na ovladai (viz Obrázek 3, strana 14) zvolte typ funkce:
manuální režim () (v tomto režimu je provoz vytápcí jednotky ízen
manuáln uživatelem).
5.
Stitsknte na 3 sekundy tlaítko IP a procházejte menu INFO, zárove stisknte
): na displeji se zobrazí parametr PM01
tlaítka TIME ( ) a FUNCT (
“pednastavený režim” , pomocí šipek mžete provést zmnu nap. na hodnotu
2 – alternativní režim (viz Tabulka 8).
6.
Pi zvolení stupn modulace 0 tlaítka ( a ), bude jednotka fungovat dle
standardního nastaveného rozsahu tepelného výkonu jednotky ( modulace od
76% do 100%). Hodnotu spodní hranice tepelného výkonu (parametr PM04) je
možené zmnit (viz Tabulka 8, strana 25 – umožuje nastavení spodní hranice
tepelného výkonu jednotky). Po zmn nastavení jednotka bude fungovat dle
nov nastaveného rozsahu.
7.
Pi zvolení stupn modulace 1, 2 nebo 3 (tlaítka a ), pejde jednotka na
pevný stupe výkonu (1 = minimální, 2= stední, 3= maximální). Jednotka bude
topit až do dosažení požadované teploty bez modulace.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
34
Uživatel
VYPNUTÍ
Chcete-li vytápcí jednotku vypnout, zvolte pomocí tlaítka
režim vypnutí: na
displeji se zobrazí ( ).
V tomto režimu se jednotka nachází v pohotovostním stavu: aktivní zstává POUZE
nezámrzná ochrana, pokud není deaktivována , viz menu INFO (více informaci o funkci
nezámrzné ochrany viz Tabulka 7, symbol “NO FRX”).
Abyste zabránili poškození jednotky, nikdy ji pímo neodpojujte z el. sít; to by
zpsobilo
okamžité zastavení ventilátor a výpadek limitního termostatu, který se
musí deblokovat manuáln.
LETNÍ PROVOZ (VENTILACE)
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické el. síti a napojena na
rozvod plynu.
Bhem LETNÍHO provozu (ventilace) je hoák vypnutý a v provozu je pouze
ventilátor(y), který zajišuje cirkulaci vzduchu.
1.
Uzavete pívod plynu a ovte, zda je jednotka pod el. naptím.
2.
Pepnte pepína (A) léto/zima do polohy léto ( ) (viz Obrázek 2).
3.
Stisknte talítko
zmizí.
4.
Pomocí tlaítek a lze zvolit stupe modulace (úrove 1 – minimální výkon,
úrove 2 – stední výkon, úrove 3 – maximální výkon). Pi nastavením úrovn 0 se
jednotka vypne, vypnou se také cirkulaní ventilátory).
na ovladai: symbol radiátoru v horním levém rohu displeje
Bhem provozu léto je možné zvolit také pomocí tlaítka FUNCT (
zpsob ventilace (viz tabulka 12, strana 32):
), následující
-
ventilace manualní (MAN): ventilace probíhá bez asového programu podle
zvoleného stupn ventilace;
-
ventilace automatická (AUTO
) probíhá dle nastaveného asového programu
uživatelem a dle zvoleného režimu: komfortní (COMFR), nebo omezená ventilace
(ECONM).
REŽIM S PRIORITOU VENTILACE
Tento režim je pedevším užitený, jestliže je požadována stálá výmna okolního
vzduchu.
Pi tomto režimu jsou v provozu pouze ventilátor(y), které zajišuje/-í cirkulaci vzduchu
zatímco hoák se zapálí jedin když je požadavek topit (sepnutí kontaktu prostorového
termostatu).
Režim s prioritou ventilace je možný JEDIN za nepítomnosti ovladae.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
35
Uživatel
Pro nastavení požadovaného režimu postupujte dle následujících pokyn:
1.
Vstupte do MENU VÝBRU stisknutím tlaítka na 3 sekundy a potom vstupte do
stisknte souasn.
menu INFO, tlaítka
2.
Nastavte parametr PM01 “Pednastavený režim” na hodnotu 03 (režim s prioritou
ventilace) (viz Tabulka 8).
3.
Nastavte parametr PM06 “Pítomnost ovladae” na hodnotu 0 (bez ovladae) (viz
Tabulka 8).
4.
Stisknte
5.
Stisknte
6.
Odpojte ovlada a odstrate dialogovou desku umístnou na ídící desce, pozice
x13.
7.
Pro provoz jednotky v zim jednoduše, uzavete kontakt oznaený symbolem
“ventilátor”,je umístný na desce LC23 dále uzavete kontakt oznaený
symbolem“radiator”,je umístný také na desce LC23. Pi tomto požadovaném
režimu jednotka nefunguje v modulovaném režimu,ale v režimu ON-OFF s pevným
tepeným výkonem a ventilací (maximální hodnoty).
8.
Pi uvedení do provozu jednotky v lét (fungují pouze ventilátory) je nutné uzavít
pouze kontakt oznaený symbolem “ventilator” , který je umístný na desce LC23. V
tomto režimu fungují ventilátory na maximum.
9.
Pro dálkovou signalizaci anomálií postupujte dle oddílu 4.5 “ZAPOJENÍ DÁLKOVÉ
SIGNALIZACE CHYB , strana 58.
pro návrat do menu INFO.
pro opuštní menu INFO a návrat do hlavního menu.
KONEC SEZÓNY
1.
Vypnte jednotku (podle odstavce VYPNUTÍ) a pokejte, dokud nedojde k zastavení
cirkulaního/ních ventilátoru/.
2.
Uzavete pívod plynu do jednotky.
je vybaven 12-hodinovou záložní baterií. Pokud není vytápcí jednotka
Ovlada
napájena elektrickým proudem, dojde po 12 hodinách ke ztrát nastavených hodnot
asu a data (avšak nastavené hodnoty teploty a programy zstanou v pamti).
Abyste tomuto zabránili, nevypínejte pívod elektrického proudu do jednotky, a to ani
bhem sezónního odstavení z provozu.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
36
Uživatel
2.16 FUNKCE TLAÍTEK DIGITÁLNÍHO OVLADAE V ZÁKLADNÍ VERZI
Provoz jednotky ady K je ízen digitálním ovladaem, který zastává funkci prostorového
termostatu (viz Obrázek 13), je souástí dodávky.
Dále jsou uvedeny všechny dležité instrukce pro správné používání digitálního ovladae
v základní verzi.
Obrázek 13 – Digitální ovlada v základní verzi
Tlaítka ovladae v základní verzi mají následující funkce:
-
Tlaítka NAHORU (
) a DOL (
): umožují provádt úpravu
nastavených hodnot teploty ve vytápném prostoru; zmny lze provádt po 1/10
stupn. Stisknutím a pidržením nkterého z tlaítek se docílí rychlejší zmna.
-
: display ukazuje aktuální nastavení teploty ve vytápném prostoru.
Tlaítko
Pokud tlaítko zmáknete, nastavená teplota zane blikat, mžete provést
zvýšení nebo snížení nastavené teploty, optovným zmáknutím tohoto tlaítka
provedete potvrzení nov nastavené teploty.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
37
Uživatel
2.17 NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLOTY
Požadavky: Ovlada musí být pipojen k elektrické desce, která je umístna uvnit
vytápcí jednotky, piemž vytápcí jednotka musí být pipojena k el. síti.
je proti neoprávnnému zásahu nepovolané osoby chránn zámkem
Ovlada
klávesnice. 10 minut po posledním použití dojde k automatickému zablokování
funkních kláves. Aktivní zámek kláves je indikován temi hvzdikami pod údajem
teploty.
K deblokaci kláves je teba zmáknout tlaítka pod displejem v poadí 4-2-3-1
( viz obr. 13a )
1
2
3
4
Obrázek 13a – funkní tlaítka ovladae pro odemknutí klávesnice
Postup nastavení požadované teploty:
a
; každé stisknutí
1.
Pro nastavení požadované teploty použijte tlaítko
tlaítka znamená posun o 0,1ºC.
2.
Pro potvrzení zvolené hodnoty stisknte tlaítko
3.
Display ukazuje aktuální nastavení teploty ve vytápném prostoru.Pro ovení
.
nastavení požadované teploty ve vytápném prostoru stisknte tlaítko
.
2.18 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ JEDNOTKY DIGITÁLNÍM OVLADAEM V
ZÁKLADNÍ VERZI
První uvedení do provozu vytápcí jednotky musí provést vyškolený servisní
technik.
Ped spuštním vytápcí jednotky musí servisní technik ovit, zda:
jsou jmenovité hodnoty elektrického proudu a plynu stejné jako hodnoty
uvedené na výrobním štítku;
je kalibrace sluitelná s výkonem vytápcí jednotky;
potrubí pro odtah spalin je v poádku;
potrubí pro pívod vzduchu pro spalování a potrubí pro odtah spalin jsou
nainstalovány podle platných pedpis.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
38
Uživatel
ZIMNÍ PROVOZ (VYTÁPNÍ)
1 – Otevete plynový uzávr ped jednotkou.
2 – Zapnte elektrické napájení jednotky.
3 – Pepnte pepína (A) léto/zima na dvojtlaítku do polohy zima ( ) (viz Obrázek 2).
5 – Na ovladai nastavte požadovanou teplotu (viz pedcházející oddíl).
6 – Po dob provtrávání (asi 40 sekund) se oteve plynový ventil a hoák zapálí
7 – Pítomnost plamene kontroluje ídící automatika
8 – Pokud nedojde k zapálení, ídící automatika zablokuje jednotku a rozsvítí se kontrolka
C na resetovacím tlaítku B (viz Obrázek 2).
9 – Pokud nedojde k zapálení, stisknte tlaítko B na dvojtlaítku pro reset jednotky.
Pokud je zapnutí provádno po dlouhodobém odstavení agregát nebo pi jeho
prvním spuštní, bude možná nutné proces nkolikrát zopakovat z dvodu
pítomnosti vzduchu v potrubí pro pívod plynu.
VYPNUTÍ
Pro vypnutí jednotky je nutné otevít kontakt urený pro vytápní, který je na desce LC23
.
oznaený symbolem
Abyste zabránili poškození jednotky, nikdy ji pímo neodpojujte z el. sít; to by
zpsobilo okamžité zastavení ventilátor a výpadek limitního termostatu, který se
musí deblokovat manuáln.
LETNÍ PROVOZ (VENTILACE)
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické el.síti a napojena na
rozvod plynu.
Bhem LETNÍHO provozu je hoák vypnutý a v provozu je pouze ventilátor(y), který
zajišuje/-í cirkulaci vzduchu.
1 – Uzavete pívod plynu a ovte, zda je jednotka pod el. naptím.
2 – Pepína (A) léto/zima pepnte do polohy léto ( ) (viz Obrázek 2).
3 – Otevete kontakt urený pro vytápní, který je na desce LC23
oznaený symbolem
.
KONEC SEZÓNY
1 – Vypnte jednotku (podle odstavce VYPNUTÍ) a pokejte, dokud nedojde k zastavení
cirkulaního/ních ventilátoru/.
2 – Uzavete pívod plynu do jednotky.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
39
Uživatel
Ovlada je vybaven 12-hodinovou záložní baterií. Pokud není vytápcí jednotka
napájena
elektrickým proudem, dojde po 12 hodinách ke ztrát nastavených hodnot
asu a data (avšak nastavené hodnoty teploty a programy zstanou v pamti).
Abyste tomuto zabránili, nevypínejte pívod elektrického proudu do jednotky, a to ani
bhem sezónního odstavení z provozu.
2.19 JAK PROVOZOVAT JEDNOTKU BEZ OVLADAE
Jednotka mže být provozována bez ovladae, je však nutné pi prvním uvedení do
provozu pipojit plnou verzi ovladae a zmnit parametr . 06 v druhé skupin parametr
na hodnotu 0.
Postup je následující:
1.
Vstupte do MENU VÝBRU stisknutím tlaítka na 3 sekundy a potom vstupte do
menu INFO, tlaítka
stisknte souasn.
2.
Nastavte parametr PM06 “Pítomnost ovladae” na hodnotu 0 (bez ovladae) (viz
Tabulka 8).
3.
Stisknte
4.
Stisknte
5.
Odpojte ovlada a odstrate dialogovou desku umístnou na ídící desce, pozice
x13.
pro návrat do menu INFO.
pro opuštní menu INFO a návrat do hlavního menu.
2.20 PIZPSOBENÍ NASTAVENÍ AGREGÁTU NA PROVOZ SE
SNÍŽENOU OKOLNÍ TEPLOTOU
Pokud je teplovzdušný agregát nastaven na udržování nízké teploty ve vytápném
prostoru, v souvislosti s rstem úinnosti tepelné výmny pi režimech snáženého výkonu
jednotky mže docházet ke kondenzaci spalin uvnit agregátu. Tento jev mže nastat
zvlášt pi dlouhodobém provozu na minimální výkon.
Jestliže chcete uvedenému jevu zabránit, je nutné omezit rozsah modulovaného výkonu
agregátu v závislosti na požadované prostorové teplot. Nastavení se provádí pomocí
ovladae agregátu dle hodnot v následující tabulce:
NASTAVENÁ PROSTOROVÁ
TEPLOTA
SPODNÍ HRANICE ROZSAHU
MODULACE
K 32 - 45
> 15°C
Žádné omezení
(rozmezí 0- 100 %)
K 32 - 45
mezi 7 a 15°C
40 %
(rozmezí 40 -100%)
K 32 - 45
< 7°C
100 %
(žádná modulace)
K 60- 80 - 100
> 13°C
Žádné omezení
(rozmezí 0- 100 %)
K 60- 80 - 100
< 13°C
40 %
(rozmezí 40 -100%)
MODEL JEDNOTKY
Tabulka 13 – nastavení spodní hranice modulace v závislosti na okolní teplot
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
40
Uživatel
Nastavení rozsahu modulace agregátu je možné pomocí zmny hodnot parametr PM 03
nebo PM 04 podle režimu provozu nastaveného parametrem PM 01. Postup procházení
menu pro nastavení a další podrobnosti naleznete v odstavci ZMNA PARAMETR
FUNKCE JEDNOTKY na stran 24.
S výše popsaným nastavením agregát pracuje správn a s plným výkonem, jen
automatická modulace proudní vzduchu a výkonu hoáku má více omezený rozsah.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
41
Instalance
KAPITOLA 3: INSTALACE
V této kapitole naleznete veškeré nezbytné informace pro instalaci vytápcích jednotek
ady K.
3.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO INSTALACI ZAÍZENÍ
Instalace musí být provedena v souladu s platnými pedpisy a normami a podle pokyn
výrobce a to pouze pracovníky s odbornou zpsobilostí;
Pracovník s odbornou zpsobilostí je osoba, která vlastní „Osvdení o odborné
zpsobilosti k montáži a opravám plynových zaízení.“
Neodborn provedená instalace mže zpsobit zranní osob, zvíat a poškození majetku.
Za škody zpsobené neodbornou instalací nenese výrobce žádnou odpovdnost.
Jednotky musí být instalovány v souladu s platnými normami a naízeními které platí pro
tento typ spotebi
Bhem instalace doporuujeme dodržovat tyto požadavky:
-
Vzdálenost mezi zadní stranou vytápcí jednotky a stnou musí umožovat
dostatenou cirkulaci vzduchu (min. 330 mm). Minimální vzdálenost od boních
stn je uvedena Obrázek 14, strana 44.
-
Optimální doporuená výška od podlahy k základn vytápcí jednotky iní 2,5 –
3,5 m (viz Obrázek 14, strana 44). Nedoporuuje se instalace jednotky níže než
2,5 m, protože proud vzduchu z jednotky by mohl být pro osoby ve vytápném
prostoru nepíjemný. Nezapomete, že pro instalaci nižší než 2,5 m vyžadují
platné pedpisy splnní dalších požadavk. Instalace ve výšce vyšší než 3,5 m
se nedoporuuje, protože nezajišuje cirkulaci vzduchu do nižních úrovní
vytápného prostoru, ímž dochází k nerovnomrnému vytápní.
-
Pro docílení maximálního pohodlí a výkonu jednotky doporuujeme dodržovat
tato pravidla:
zkontrolujte, zda proud vzduchu nesmuje pímo na osoby
zohlednte výskyt pekážek (sloupy, aj.)
pro optimální rozložení tepla, pokud je nainstalováno více jednotek než jedna,
zajistte alternativní proudní teplého vzduchu (viz Obrázek 15).
v nkterých pípadech bude pravdpodobn nejlepším ešením nainstalovat
jednotky v blízkosti hlavních dveí, aby tak mohly fungovat jako vzduchová
bariéra pi otevení dveí.
-
Jednotky Robur ady K nejsou ureny pro instalaci do skleník nebo do prostedí
s vysokým stupnm vlhkosti nebo podobnými klimatickými podmínkami, protože
nebyly navrženy pro tento typ použití.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
42
Instalance
3.2 POSTUP INSTALACE
Podle projektu nainstalujte potrubí pro rozvod plynu, elektrické vedení a udlejte otvory
pro potrubí pro odtah spalin a sání vzduchu.
1.
Vybalte jednotku, peliv zkontrolujte, zda nedošlo bhem pepravy k jejímu
poškození; každá jednotka je ve výrobním závod ped expedicí testována, proto
v pípad poškození neprodlen informujte pepravce.
2.
Namontujte nosnou otonou konzolu,která je dodávána v cen jednotky firmou
ROBUR s.r.o.. V pípad vybavení jednotky smšovací nebo filtraní komorou je
souástí dodávky nosná otoná konzola prodloužená. Pi montáži námi dodávané
konzoly použijte montážní šablonu, která je vložena do obalu každé jednotky. Nosná
otoná konzola není univerzální, vždy odpovídá modelu jednotky K 32/45/60/80/100.
ROBUR
250
650
Rozmr 650 – pro standardní montáž jednotky
Rozmr 1000 – pro montáž se smšovací nebo filtraní komorou
3.
Pomocí dodaných šroub upevnte vytápcí jednotku ke konzole.
4.
Ped napojením jednotky na plynovod musí být vždy instalován uzavírací ventil
plynu.Ovte, zda je zabezpeena dostatená dodávka plynu. Zvlášt, pokud je
jednotka urena pro vytápní. Pro dostatený výkon jednotek je nutné použít
odpovídající píslušenství:
Zemní plyn
Ovte, zda je v plynovodu dostatený tlak plynu ped vstupem do jednotky. Tlak
plynu pi provozu jednotky má být seízen na hodnotu 20 mbar (204 mm H2O)
(pípustná tolerance se pohybuje od 17 do 25 mbar).
LPG. (sms propanu a butanu) – G30
Pro pípad první redukce tlaku plynu na vstupu do jednotky doporuujeme
nainstalovat v blízkosti nádoby s kapalným plynem tlakový regulátor pro snížení
tlaku na 1,5 bar a pro druhou redukci tlaku další tlakový regulátor v blízkosti vytápcí
jednotky pro zajištní hodnoty tlaku v rozmezí 1,5 bar až 30 mbar (306 mm H20)
(pípustná tolerance se pohybuje od 20 do 35 mbar).
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
43
Instalance
LPG. (istý propan) – G31
Pro první redukci tlaku pivádného plynu doporuujeme nainstalovat v blízkosti
nádoby s kapalným plynem tlakový regulátor pro snížení tlaku na 1,5 bar a pro
druhou redukci tlaku další tlakový regulátor v blízkosti vytápcí jednotky pro zajištní
hodnoty tlaku v rozmezí 1,5 bar až 30 mbar (306 mm H20) (pípustná tolerance se
pohybuje od 20 do 35 mbar).
Pi pochybnostech o složení použitého plynu postupujte jako pi smsi propan butanu.
5.
Plynový kohout a plynová hadice musí být schváleny pro použití pro rozvod plynu.
Min 400
330
350
Min 200
A
A
Min 2,5 m
Max 3,5 m
Obrázek 14 – Montážní výška
Obrázek 15 – Vzorové umístní jednotek
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
44
Instalance
3.3 ROZMRY A INSTALACE POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU/ODTAHU
SPALIN
Plynové vytápcí jednotky ady K lze instalovat jedním z tchto zpsob:
-
Typ instalace C13: odvod spalin a pívod vzduchu je vyešen pes ze potrubím
oddleným (viz Obrázek 18 a Obrázek 19, strana 48 a 48) nebo koaxiálním (viz
Obrázek 20 a Obrázek 21, strana 49 a 50). Tímto zpsobem se jednotka utsní
vzhledem k prostoru, v nmž je instalována.
-
Typ instalace C33: odvod spalin a pívod vzduchu je vyešen pes stechu pomocí
oddleného nebo koaxiální potrubí (viz Obrázek 22 a Obrázek 23 strana 50 a
51). Tímto zpsobem se jednotka utsní vzhledem k prostoru, v nmž je
instalována.
-
Typ instalace B23: tato instalace pedpokládá nasávání spalovaného vzduchu
z vytápného prostoru a odtah spalin mimo vytápný prostor, a to pomocí
píslušného potrubí, které mže být horizontální i vertikální (viz Obrázek 24 až
Obrázek 27 , strana 51 až 52).
Typ instalace C53: odvod spalin a pívod vzduchu je zajištn oddleným potrubím
vyúsujícím mimo budovu v urité vzdálenosti od sebe. Tento typ instalace nap.
umožuje sání vzduchu pes ze za jednotkou a odtah spalin do vtší
vzdálenosti od jednotky nebo na stechu (viz Obrázek 28 a Obrázek 29 , strana
53 a 54). Tímto zpsobem je zajištno utsnní jednotky vzhledem k prostoru,
v nmž je instalována.
Typ instalace C63: umožuje realizaci systému sání vzduchu/odtahu spalin
pomocí neoriginálního potrubí , kolen a koncovek, které jsou homologovanou
souástí od jiného výrobce. Rovnž umožuje používat trubky o prmrech
vtších než 80 mm; nap. pokud instalace vyžaduje použití trubky o vtším
prmru v dsledku delších potrubí. Pi výpotu systému sání vzduchu/odtahu
spalin v pípad tohoto typu instalace použijte údaje poskytnuté výrobcem
potrubí, složení, prtok a teplotu spalin (viz Tabulka 14, strana 46).
-
-
Pi instalaci jednotek používejte pouze schválené potrubí. Firma ROBUR k jednotkám
Robur dodává homologované potrubí, koaxiální potrubí i koncovky.
Pi výpotu délky potrubí je nutné pihlížet k tlakovým ztrátám.
Celková pípustná tlaková ztráta v potrubí závisí na modelu jednotky (Tabulka 14 , strana
46).
Maximální pípustná tlaková ztráta v potrubí odtahu spalin, sání vzduchu a koaxiálního
potrubí, které dodává firma ROBUR s.r.o., je uvedena v Tabulka 15, na stran 47 (pro Ø
80 a Ø 100) a Tabulka 16, strana 47 (pro Ø 110 a Ø 130).
Tlakové ztráty vnjších koncovek nemusí být zohledovány, nebo jsou velmi nízké.
Pi projektování je nutno ovit, zda souet tlakových ztrát systému potrubí je menší než
celková tlaková ztráta, která je pípustná pro daný model (viz Tabulka 14). Píklad
zpsobu výpotu tlakových ztrát je uveden na následujících stránkách.
Maximální délky potrubí sání vzduchu a odtahu spalin v závislosti na typu instalace jsou
uvedeny na Obrázek 18 až Obrázek 29. Uvedené délky jsou INFORMATIVNÍ a platí pro
pípad standardní instalace s pímoarým sáním vzduchu a odtahem spalin. Pokud se
nejedná o tento pípad, musíte provést výpoet k ovení tlakové ztráty (viz VZOROVÝ
VÝPOET).
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
45
Instalance
Chceme-li zabránit vniku kondenzátu do jednotky pi instalaci horizontálního potrubí
delšího
než 1 metr, je nutno poítat na každý 1m jeho délky s protisklonem 2 až 3cm
(viz Obrázek 16). Pro správnou instalaci a funkci vnjších koncovek je zapotebí
dodržovat instrukce uvedené na Obrázek 17.
Pi instalaci vertikálního potrubí odtahu spalin je VŽDY nutné nainstalovat
kondenzaní
jímku a tím zabránit vnikání kondenzátu do jednotky. Kondenzaní
jímka je k dostání jako píslušenství a montuje se na dolní ást potrubí odtahu spalin
T-kus (Obrázek 23).
ÚDAJE PRO VÝPOET SYSTÉMU POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU/ODTAHU SPALIN
Mod.
Teplota spalin
°C
Množství spalin
kg/h
K 32
180
58
K 45
140
76
CO2 ve spalinách v %
zemní plyn
LPG
Pípustná tlaková ztráta
(Pa)
50
60
K 60
190
100
K 80
170
140
150
K 100
195
175
160
9,2-9,4
10,7
160
Tabulka 14 – Údaje pro výpoet systému potrubí sání vzduchu/odtahu spalin
2-3 cm / 1 m
Obrázek 16 – Protisklon horizontálního potrubí
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
46
Instalance
ÚDAJE PRO VÝPOET SYSTÉMU POTRUBÍ PRO SÁNÍ VZDUCHU/ODTAH SPALIN S POUŽITÍM POTRUBÍ Ø80
NEBO Ø100 DODÁVANÉHO FIRMOU ROBUR
Tlaková ztráta díl Ø 80
oddlené
potrubí
(Pa/m)
Mod.
Tlaková ztráta díl Ø 100
koaxiální
potrubí
(Pa)
koleno 90° (Pa)
oddlené
koleno 90° (Pa)
potrubí (Pa/m)
koaxiální
potrubí (Pa)
spaliny
sání
spaliny
sání
horizontální
spaliny
sání
spaliny
sání
vertikální
K 32
4
2,5
8
4
17
1,4
0,9
4
2
15
K 45
6
4
11
5
20
1,8
1,3
5
3,8
18
K 60
10
7
19
12
N.P.
5
2,6
8
5
N.P.
K 80
20
15
26
20
N.P.
7
3,2
14
8
N.P.
K 100
24
18
38
26
N.P.
9
4
18
11
N.P.
Tabulka 15 – Údaje pro výpoet systému potrubí sání vzduchu/odtahu spalin s použitím potrubí Ø 80 nebo Ø 100
dodávaného firmou ROBUR
N.P.= INSTALACE NENÍ MOŽNÁ
V pípad každého T-kusu berte v úvahu zkrácení délky uvedené v Tabulce 15 o 3
metry (nap. T-kusu = tlaková ztráta v potrubí odpovídá tlakové ztrát 3 m trubek).
V pípad každého kolena 45° berte v úvahu zkrácení délky uvedené v Tabulce 15 o
1,2 metru ( nap. koleno 45° = tlaková ztráta v potrubí odpovídá tlakové ztrát 3,2 m)
ÚDAJE PRO VÝPOET SYSTÉMU POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU/ODTAHU SPALIN S POUŽITÍM POTRUBÍ Ø110
NEBO Ø130 DODÁVANÉHO FIRMOU ROBUR
Tlaková ztráta díl Ø 110
Mod.
oddlené
potrubí (Pa/m)
Tlaková ztráta díl Ø 130
koleno 90º
(Pa)
oddlené
potrubí (Pa/m)
koleno 90°
(Pa)
koaxiální potrubí (Pa)
spaliny
sání
spaliny
sání
spaliny
sání
spaliny
sání
horizontální
vertikální
K 32
1,1
0,6
3
1,6
0,7
0,2
1,8
0,5
7
9
K 45
1,4
0,8
4
2
0,9
0,3
2
0,8
9
12
K 60
2,5
1,8
6,6
4,1
1,8
1
4
1,8
15
22
K 80
6
2,4
10
6
2,7
1,2
7
2
30
32
K 100
7
3
15
8
3,5
1,5
10
3
32
35
Tabulka 16 – Údaje pro výpoet systému sání vzduchu/odtahu spalin s použitím potrubí Ø 110 nebo Ø 130
dodávaného firmou ROBUR s.r.o.
VZOROVÝ VÝPOET
Pedpokládáme instalaci vytápcí jednotky Robur K 100. Systém potrubí sání
vzduchu/odtahu spalin bude realizován oddleným potrubím o Ø 80 následujícím
zpsobem:
- potrubí pro odtah spalin o délce 4 m a Ø 80
-1 ks koleno 90° a Ø 80 na potrubí pro odtah spalin
- potrubí sání vzduchu o délce 2 m a Ø 80
Výpoet mžeme provést se zohledním maximální dovolené tlakové ztráty 160 Pa (viz
Tabulka 14).
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
47
Instalance
Poet
Tlaková ztráta
Potrubí pro odtah spalin Ø 80
4m
x
24
Pa
=
96,0
Pa
+
Koleno 90º
1
x
38
Pa
=
38,0
Pa
+
Potrubí pro sání vzduchu Ø 80
2m
x
18
Pa
=
36,0
Pa
=
170,0
Pa
Celková tlaková ztráta
Celková tlaková ztráta systému je vtší než maximální dovolená tlaková ztráta
(170 Pa JE VTŠÍ NEŽ 160 Pa), proto tato instalace NENÍ MOŽNÁ.
Instalaci by bylo možno provést pi dodržení jednoho z následujících opatení:
-
zkrátit délku potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin;
zvtšit prmr použitého potrubí na Ø100
DOPORUENÁ
POZICE
1
POVOLENÁ
POZICE
1
2
2
2
NEDOVOLENÁ
POZICE
1 = ODTAH SPALIN
2 = SÁNÍ VZDUCHU
1
Obrázek 17 – Umístní vnjších koncovek
INSTALACE C13 S ODDLENÝM POTRUBÍM 80 PES ZE
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
SÁNÍ VZDUCHU
ODTAH SPAL.
K 32
7
7
K 45
6
6
K 60
9
9
K 80
4
4
K 100
3
3
POZOR:
POHLED
SHORA
VISTA
DALL’ALTO
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v jejímž pípad je potrubí sání vzduchu a
odtahu spalin vedeno horizontáln a pímoae, jak je znázornno na obrázku. Pokud tomu
tak není, musíte vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 18 – Instalace typu C13 s oddleným potrubím Ø 80 pes ze
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
48
Instalance
INSTALACE C13 S ODDLENÝM POTRUBÍM Ø110 PES ZE
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
SÁNÍ VZDUCHU
ODTAH SPAL.
25
25
20
20
K 80
14
14
K 100
11
11
K 32
K 45
K 60
POHLED
SHORA
VISTA
DALL’ALTO
POZOR: Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v jejímž pípad je potrubí sání vzduchu a odtahu
spalin vedeno horizontáln a pímoae, jak je znázornno na obrázku. Pokud tomu tak není, musíte
vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 19 – Instalace typu C13 s oddleným potrubím Ø 110 pes ze
INSTALACE C13 S HORIZONTÁLNÍM
KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM Ø 80
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
SÁNÍ VZDUCHU
ODTAH SPAL.
K 32
5
5
K 45
4
4
POHLED SHORA
K 60
K 80
INSTALACE NENÍ MOŽNÁ
K 100
POZOR:
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v jejímž pípad je potrubí sání vzduchu a
odtahu spalin vedeno horizontáln a pímoae, jak je znázornno na obrázku. Pokud tomu
tak není, musíte vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 20 – Instalace typu C13 s horizontálním koaxiálním potrubím Ø 80
Ed. 06/2011
49
Instalance
INSTALACE C13 S HORIZONTÁLNÍM
KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM 130
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
K 32
SÁNÍ VZDUCHU
ODTAH SPALIN
25
25
20
20
15
15
POHLED
SHORA
VISTA
DALL’ALTO
K 45
K 60
K 80
K 100
POZOR:
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v jejímž pípad je potrubí sání vzduchu a
odtahu spalin vedeno horizontáln a pímoae, jak je znázornno na obrázku. Pokud tomu
tak není, musíte vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 21 – Instalace typu C13 s horizontálním koaxiálním potrubím Ø 130
INSTALACE C33 S VERTIKÁLNÍM KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM
Ø 100
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
K 32
K 45
K 60
K 80
K 100
POZOR:
SÁNÍ VZDUCHU
ODTAH SPALIN
10
10
INSTALACE
NENÍ MOŽNÁ
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v
jejímž pípad je potrubí sání vzduchu a odtahu
spalin vedeno vertikáln a pímoae, jak je
znázornno na obrázku. Pokud tomu tak není,
musíte vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ
VÝPOET).
Obrázek 22 – Instalace typu C33 s vertikálním koaxiálním potrubím Ø 100
Ed. 06/2011
50
Instalance
INSTALACE C33 S VERTIKÁLNÍM KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM
Ø 130
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
K 32
K 45
K 60
K 80
K 100
POZOR:
SÁNÍ VZDUCHU
ODTAH SPALIN
25
25
20
20
15
15
KONDENZANÍ
JÍMKA
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v
jejímž pípad je potrubí sání vzduchu a odtahu
spalin vedeno vertikáln a pímoae, jak je
znázornno na obrázku. Pokud tomu tak není,
musíte vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ
VÝPOET).
Obrázek 23 – Instalace C 33 s vertikálním koaxiálním potrubím Ø 130
INSTALACE B23 S HORIZONTÁLNÍM POTRUBÍM PRO ODTAH SPALIN 80
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
ODTAH SPALIN
K 32
12
K 45
10
K 60
12
K 80
7
K 100
6
POZOR:
POHLED SHORA
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v jejímž pípad je potrubí odtahu spalin
vedeno horizontáln a pímoae, jak je znázornno na obrázku. Pokud tomu tak není, musíte
vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 24 – Instalace typu B23 s horizontálním potrubím pro odtah spalin Ø 80
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
51
Instalance
INSTALACE B23 S HORIZONTÁLNÍM POTRUBÍM PRO ODTAH SPALIN Ø 110
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
ODTAH SPALIN
K 32
30
POHLED SHORA
K 45
20
K 60
K 80
20
K 100
18
POZOR:
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v jejímž pípad je potrubí odtahu spalin
vedeno horizontáln a pímoae, jak je znázornno na obrázku. Pokud tomu tak není, musíte
vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 25 – Instalace typu B23 s horizontálním potrubím pro odtah spalin Ø 110
INSTALACE B23 S VERTIKÁLNÍM POTRUBÍM PRO ODTAH SPALIN Ø 80
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
ODTAH SPALIN
K 32
9
K 45
7
K 60
K 80
K 100
POZOR:
INSTALACE
NENÍ MOŽNÁ
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v jejímž pípad je potrubí odtahu
spalin vedeno vertikáln a pímoae, jak je znázornno na obrázku. Pokud tomu tak
není, musíte vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 26 – Instalace typu B23 s vertikálním potrubím pro odtah spalin Ø 80
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
52
Instalance
INSTALACE B23 S VERTIKÁLNÍM POTRUBÍM PRO ODTAH SPALIN Ø110
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
ODTAH SPALIN
K 32
25
K 45
20
K 60
56
K 80
K 100
POZOR:
16
Výše uvedené délky jsou ureny pro
instalaci, v jejímž pípad je potrubí
odtahu spalin vedeno vertikáln a
pímoae, jak je znázornno na
obrázku. Pokud tomu tak není,
musíte vypoítat tlakovou ztrátu (viz
VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 27 – Instalace typu B23 s vertikálním potrubím pro odtah spalin Ø 110
INSTALACE C53 S POTRUBÍM Ø 80
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
SÁNÍ VZDUCHU
ODTAH SPALIN
K 32
1
8
K 45
1
6
K 60
K 80
K 100
POZOR:
INSTALACE
NENÍ MOŽNÁ
Výše uvedené délky jsou ureny pro instalaci, v jejímž pípad je potrubí sání vzduchu a
odtahu spalin vedeno pímoae, jak je znázornno na obrázku. Pokud tomu tak není, musíte
vypoítat tlakovou ztrátu (viz VZOROVÝ VÝPOET).
Obrázek 28 – Instalace typu C53 s potrubím Ø 80
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
53
Instalance
INSTALACE C53 S POTRUBÍM Ø 110
MAX. DOVOLENÉ DÉLKY (m)
SÁNÍ VZDUCHU
ODTAH SPALIN
1
25
1
20
80
K 56
1
18
K 100
1
15
K 32
K 45
K 60
POZOR:
Výše uvedené délky jsou ureny pro
instalaci, v jejímž pípad je potrubí sání
vzduchu a odtahu spalin vedeno
pímoae, jak je znázornno na obrázku.
Pokud tomu tak není, musíte vypoítat
tlakovou
ztrátu
(viz
VZOROVÝ
VÝPOET).
Obrázek 29 – Instalace typu C53 s potrubím Ø 110
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
54
Kapitola urená pro elektrikáe
KAPITOLA 4: ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
V této kapitole naleznete veškeré informace, které jsou nezbytné pro elektrické pipojení
vytápcích jednotek ady K.
4.1 PIPOJENÍ VYTÁPCÍ JEDNOTKY K ELEKTRICKÉ SÍTI
Požadavky: Vytápcí jednotka musí být nainstalována.
Elektrické pipojení musí provést pracovník s odbornou kvalifikací. Ped
zahájením této operace se pesvdte o bez-napovém stavu v sítí.
1.
Zkontrolujte, zda el. napájení uvedené na štítku jednotky odpovídá naptí v síti
(230V – 50Hz.
2.
Pipojení k el. síti provete podle montážního schématu (viz Obrázek 31,strana 59)
pomocí napájecího kabelu typu H05 VVF 3x1,5 mm2 o max. vnjším prmru
8,4 mm.
6.
Elektrické pipojení provete tak, aby byl ochranný vodi delší než napájecí. Tím je
zarueno, že tento vodi pi náhodném vytažení napájecího kabelu ze zásuvky
zajistí uzemnní a zabezpeí tak dobrou ochranu ped úrazem elektrickým proudem.
bezpenost jednotky je zajištna pouze tehdy, pokud je jednotka správn
Elektrická
pipojena do elektrické sít s úinnou ochranou tak, jak to stanovují platné
bezpenostní pedpisy. K uzemnní elektrických spotebi nepoužívejte plynové
potrubí.
7.
Vytápcí jednotku pipojte k elektrické síti zásuvkou.
Kabel propojující ovlada a jednotku musí být chránn ped rušením vznikajícím u
silových
kabel. Toho mže být dosaženo, nap., vedením kabelu samostatnou
lištou oddlen od silových vodi.
4.2 PIPOJENÍ OVLADAE K VYTÁPCÍ JEDNOTCE
Elektrické pipojení musí provést pracovník s odbornou kvalifikací. Ped
zahájením této operace se presvdte o beznapovém stavu v sítí.
Pi instalaci ovladae postupujte následovn:
1.
Instalace ovládacího prvku je povinná. Doporuuje se umístit ovlada 1,5 m od
podlahy, v míst, kde bude chránn ped prvanem, pímými sluneními paprsky,
teplem z pímých zdroj (svítidla, proudy horkého vzduchu vycházející ze samotné
jednotky atd.), a pokud možno NIKOLIV na vnjší stny, aby nedocházelo ke
zkreslení údaj a tím ke špatné funkci jednotky. TÍM ZABRÁNÍTE ZBYTENÉMU
ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ JEDNOTKY A ZAJISTÍTE OPTIMÁLNÍ POHODLÍ
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
55
Kapitola urená pro elektrikáe
VYTÁPNÍ. Není-li výše uvedené možné dodržet, umístte mezi ovlada a stnu
izolaní materiál (korek, polystyrén atd.).
8.
Ve zdi vyvrtejte otvory tak, aby odpovídaly upevovacím bodm na ovladai.
9.
Ovlada upevnte pomocí 2 rozpínacích šroub.
10. Ovlada je dodáván spolen s 5 m kabelem. V pípad délek vtších než 5 m
použijte VŽDY stínný dvoupólový kabel 0,75 mm2 s maximálním odporem vodie 5
. V žádném pípad nesmí být kabel delší než 30m.
OVLADA
KOMUNIKANÍ DESKA NACHÁZEJÍCÍ V
POLOZE X13
KABEL 2 X 0.75 MM2, MAX. ODPOR VODIE
5
MAX. DÉLKA 30 M
Obrázek 30 – Propojení ovladae a komunikaní desky
4.3 PIPOJENÍ DVOJTLAÍTKA K VYTÁPCÍ JEDNOTCE
Elektrické pipojení msí provést pracovník s odbornou kvalifikací. Ped
zahájením innosti se nejprve ujistte o beznapovém stavu.
Pi instalaci dvojtlaítka postupujte následovn:
1 Upevnte dvojtlaítko na pedem urené místo pomocí šroub (maximální vzdálenost
20 m od jednotky.
2 Pipojte kabelu do vnitní svorkovnice agregátu Upravte kabel 8x1 mm2 do vhodné
délky (maximáln 5 m)
3 Pro prodloužení použijte kabel o stejném prezu.
Pomocí jednoho externího zaízení lze ídít nkolik vytápcích jednotek (nap.
asovým programátorem) jak je znázornno na Obrázek 32, strana 60.
Ovte správnou funkci jednotky pomocí následujících instrukcí:
4
Zkontrolujte správnou funkci letního provozu (ventilace), nastavte pepína A do
polohy léto , viz Obrázek 2, strana 13),(hoák je vypnutý a v provozu je/jsou pouze
ventilátor/y).
5
Zkontrolujte správnou funkci zimního provozu, nastavte pepína A do polohy zima
, viz Obrázek 2, strana 13), bližšží informace najdete v oddílu ZIMNÍ PROVOZ
(VYTÁPNÍ).
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
56
Kapitola urená pro elektrikáe
6
Zkontrolujte zda je uzavený plynový uzávr, po nkolika sekundách se rozsvítí
kontrolka zablokování C (viz Obrázek 2 , strana 13).
7
Potom uzávr plynu otevete, zkontrolujte tlak plynu a stisknte tlaítko reset B
(Obrázek 2, strana 13) kontrolka zhasne a jednotka se restartuje.
4.4 ÍZENÍ JEDNOTEK EXTERNÍM PROGRAMÁTOREM
V zimním provozu je možné ídit více jednotek jedním externím programátorem (nap.
programovací hodiny), odstrate elektrický most existující na svorkovnici oznaený
symbolem “radiatoru” a zapojte externí programátor do stejných svorek (viz Obrázek 32
strana 60).
V letním provozu je možné ídit více jednotek jedním externím programátorem (nap.
programovací hodiny), odstrate elektrický most existující na svorkovnici oznaený
symbolem “radiatoru” a zapojte externí programátor do stejných svorek (viz Obrázek 32
strana 60).
V každém pípad každá jednotka musí být pipojena na píslušný termostat a
shoda fungování musí být také u té nejkrajnjší (logika AND).
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
57
Kapitola urená pro elektrikáe
4.5 ZAPOJENÍ DÁLKOVÉ SIGNALIZACE CHYB
Elektrické pipojení msí provést pracovník s odbornou kvalifikací. Ped
zahájením innosti se nejprve ujistte o beznapovém stavu.
Pípadné poruchy funkce, které lze zjistit bhem normálního provozu vytápcí jednotky
jsou identifikovány prostednictvím píslušného “chybového kódu” na displeji ovladae
(další informce jsou uvedeny v Tabulka 9, strana 26).
Signalizace pípadných poruch funkce jednotky mže být provedena také vzdáleným
pipojením na svorku X9 na desce LC23 (výstup 230V – 50Hz, viz schéma zapojení
Obrázek 31, strana 58).
Maximální délka kabelu pro vzdálené pipojení je 200 metr.
Popis chybových kód je uveden v Tabulka 17, strana 57.
Vzdáleným pipojením mže být provedena i deblokace teplovzdušné jednotky. Pro
provedení tohoto pipojení je nutné pipojení tlaítka na svorku X11 na desce LC23
(výstup 230V – 50Hz, viz schéma zapojení Obrázek 31, strana 58).
Spojením kontaktu provedete reset identifikované poruchy.
V pípad výpadku limitního termostatu musí být deblokace provedena stisknutím
tlaítka
OK na ovladai jednotky a to vždy až po kontrole jednotky a odstanní
píiny pehátí.
PORUCHA
ROZSVÍCENÍ LED
NEÚSPŠNÉ ZAPÁLENÍ
TRVALE
VÝPADEK LIMITNÍHO TERMOSTATU
PERUŠOVAN (ZAP = 4 SEKUNDY, VYP = 1 SEKUNDU)
(1)
JINÝ DRUH PORUCHY
PERUŠOVAN (ZAP = 1 SEKUNDU, VYP = 4 SEKUNDY)
(1)
Tabulka 17
1
PO 72 HODINÁCH BLIKÁNÍ SE INDIKACE ZMNÍ NA TRVALÉ SVÍCENÍ
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
58
Kapitola urená pro elektrikáe
4.6 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
LC23
X11 X9
SF
SCH1
SCH2
S
TL
RL
EV
AC
TR
V1-V2
PT
PD
C1
C2
DMYCHADLO
HLAVNÍ ÍDÍCÍ OBVOD
ÍDÍCÍ OBVOD AXIÁLNÍCH VENTILÁTOR LC23
IDLO TEPLOTY VZDUCHU
LIMITNÍ TERMOSTAT
SENZOR PLAMENE
PLYNOVÝ ELEKTROVENTIL
ZAPALOVACÍ ELEKTRODA
ZAPALOVACÍ TRANSFORMÁTOR
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY (2ks pro K 100)
OCHRANNÝ VODI
MANOSTAT TLAKU VZDUCHU
KONEKTOR (LETNÍ PROVOZ – VENTILACE)
KONEKTOR (ZIMNÍ PROVOZ – VYTÁPNÍ)
Obrázek 31 – Schéma elektrického zapojení vytápcích jednotek ady K
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
59
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
UPOZORNNÍ
Každá jednotka musí být ízena vlastním ovladaem.
OE FUNKCE LETNÍ PROVOZ JEDNOTKY
OI
FUNKCE ZIMNÍ PROVOZ JEDNOTKY
R1-3 SPOUŠTCÍ RELÉ PRO FUNKCI ZIMNÍ PROVOZ JEDNOTKY
R1’-3’ SPOUŠTCÍ RELÉ PRO FUNKCÍ LETNÍ PROVOZ JEDNOTKY
S
VÝBR LÉTO/ZIMA
Kapitola urená pro elektrikáe
4.7 SCHÉMA ZAPOJENÍ U INSTALACE S VÍCE JEDNOTKAMI ÍZENÝMI
EXTERNÍM PROGRAMÁTOREM
Obrázek 32 – Schéma zapojení u instalací s více jednotkami
60
Použití a provoz
KAPITOLA 5: POUŽITÍ A PROVOZ
V této kapitole naleznete veškeré informace, které jsou nezbytné pro správné použítí a
provoz vytápcích jednotek ady K.
5.1 UVEDENÍ DO PROVOZU (provádí pouze vyškolený servisní
pracovník)
Pro správnou funkci vytápcích jednotek ady K musí hodnoty plynového ventilu
odpovídat hodnotám v Tabulka 18, strana 61. Pedbžné seízení plynového ventilu
vytápcí jednotky se provádí u výrobce
Požadavky: Nainstalovaná vytápcí jednotka musí být pipojena k elektrické el.síti a
pívodu plynu.
Uvedení do provozu a následnou seízení plynového ventilu musí provádt
vyškolený servisní technik.
1.
Pipojte tlakomr v bod A, místo pro mení tlaku plynu (viz Obrázek 33, strana 61).
použití diferenciálního manometru je nutné pipojit do bodu A (místo pro mení
Pi
tlaku plynu na hoáku) na plynovém ventilu z manometru vstup + (pozitivní).
2.
Zapnte vytápcí jednotku a vykejte nezbytnou dobu, která je zapotebí k zapálení
hoáku (asi 2 min).
3.
Pomocí tlaítka na ovladai nastavte stupe modulace minimum (stupe 1).
4.
Nechte otevená dvíka jednotky a otáejte off-set šroubem C (viz Obrázek 33,
strana 61) tak dlouho, dokud nedocílíte správné hodnoty ( Tabulka 18 )
A
B
A
MÍSTO PRO MENÍ TLAKU
PLYNU NA HOÁKU
B
MÍSTO PRO MENÍ TLAKU
PLYNU NA VSTUPU
C
MÍSTO PRO NASTAVENÍ OFFSET
C
Obrázek 33 – Ventil Sit 822 Novamix
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
61
Použití a provoz
HODNOTY OFFSET
OFF-SET
(mbar)
(mmH2O)
K 32
K 45
K 60
K 80
K 100
-0,1
-1
-0,1
-1
-0,1
-1
-0,1
-1
-0,1
-1
Tabulka 18 – Hodnoty offset
5.
Ovte hodnotu CO2 ve spalinách (%). Pro správnou funkci jednotky musí hodnota
CO2 odpovídat hodnotám dle Tabulka 14, strana 46.
Pokud hodnota neodpovídá tabulce musí být provedena korekce. Nastavujte znovu
hodnotu off-set, která nesmí být vyšší než 0,04 mbar (nap. -0,01 mbar) a nižší než –
0,2 mbar (nap. 0,3 mbar), dokud hodnota CO2 není stejná jako uvádí Tabulka 14 a
strana 46.
6.
Odpojte tlakomr a našroubujte zpt tsnící šroub A.
7.
K ovení správného nastavení dvakrát nebo tikrát zapnte a vypnte jednotku.
5.2 ZMNA NA JINÝ DRUH PLYNU
Požadavky: Nainstalovaná jednotka musí být pipojena k elektrické el.síti a pívodu
plynu.
Zmnu na jiný plyn musí provést pouze vyškolený servisní technik. Neodborný
zásah do plynové jednotky mže zpsobit nebezpený únik plynu. Pokud chcete
provést zmnu na jiný druh plynu, kontaktujte servisní centrum ROBUR (zelená
servisní linka 800 153 491).
Jestliže druh plynu uvedený na výrobním štítku neodpovídá plynu, který se bude používat,
musí se u jednotky provést zmna a úprava pro ten druh plynu, který chcete používat.
Zmnu druhu plynu provete následovn:
1.
Vypnte jednotku z elektiny a uzavete pívod plynu.
2.
Odšroubujte tyi upevovací šrouby s píruby plynového ventilu (viz Obrázek 34,
strana 62).
3.
Odtáhnte trubku/pírubu plynového ventilu (viz Obrázek 35, strana 62).
4.
Vyjmte kruhové tsnní, dávejte pozor, aby jste jej nepoškodili nebo neztratili (viz
Obrázek 36, strana 62).
5.
Vymte trysku (viz Tabulka 19, strana 62) a vrate zpt kruhové tsnní.
6.
Upevnte zpt trubku/pírubu plynového ventilu pomocí ty šroub.
7.
Zmte pozici na minidip . 5, umístném na hlavní ídící desce spoj: ON pozice
pro LPG, OFF pozice pro zemní plyn (Obrázek 38, strana 62).
8.
Zkontrolujte, zda hodnota OFF-SET odpovídá Tabulka 18, strana 62 Jestliže je
hodnota jiná, provete nastavení dle lánku 5.1 UVEDENÍ DO PROVOZU.
9.
Nahrate stávající štítek oznaující pedchozí druh plynu novým štítkem
odpovídající druhu plynu, který bude používán.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
62
Použití a provoz
TRYSKY PRO ZEMNÍ PLYN A LPG
K 32
K 45
K 60
K 80
K 100
Zemní plyn (G20)
rozmr (mm)
oznaení
6,60
155
7,40
137
7,30
154
10,30
168
10,60
169
LPG (G30-G31)
rozmr (mm)
oznaení
4,80
159
5,40
149
5,40
149
7,90
152
8,20
140
Tabulka 19 – Údaje týkající se trysek vytápcích jednotek ady K (prmry a oznaení)
UPEVOVACÍ ŠROUBY
Obrázek 34 – Šrouby upevující pírubu plyn.ventilu
TRUBKA/PÍRUBA PLYN.VENTILU
Obrázek 35 – Trubka/píruba plyn.ventilu
KRUHOVÉ TSNNÍ
TRYSKA
KRUHOVÉ TSNNÍ
Obrázek 36 – Kruhové tsnní
Obrázek 37 – Výmna trysky
1
2
3
4
5
6
ON
OFF
ON: LPG
OFF: zemní plyn
Obrázek 38 – Pozice na minidipu na hlavní ídící desce spoj
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
63
Použití a provoz
5.3 PRAVIDELNÁ KONTROLA
Pravidelnou kontrolu jednotek provádí mimo topné období (kvten-záí) vyškolený
servisní technik.
Pro správný a dlouhodobý provoz doporuujeme provést tuto kontrolu alespo jednou za
rok.
Ed.
Ed.05/2013
06/2011
64
Za úelem prbžného zvyšování kvality svých výrobk si Robur S.p.A vyhrazuje právo mnit bez pedchozího upozornní
instrukce a obrázky.
ROBUR s.r.o.
Mácova 4, 621 00 Brno
Obchodní zelená linka 800 159 826
Servisní zelená linka 800 153 491
Tel: 541 228 266
Fax: 541 227 620
www.robur.cz - [email protected]
Poboka Praha
Táboritská 1300, 250 82, Úvaly
Ed. 05/2013
06/2011
65
66
Robur is dedicated to dynamic progression
Robur
is dedicated
to dynamic
progression
in
research,
devepment
and promotion
in
devepment
and
promotion
of research,
safe,
environmentally-friendly,
energy-efficiency
products,
Firma
Robur
se
stále věnuje
inovaci
svých výrobků a služeb
safe, environmentally-friendly,
energy-efficiency
products,
through
theúsporného
commitment
and caring
vof
oblastech
a ekologického
vytápění
through
the commitment
and caring
of its employees
and partners.
of its employees and partners.
Robur mise
Code: Code:
D-LBR D-LBR
561 Rev.D
561 10
Rev.D
MCM
10SDC034
MCM SDC034
30/08/2010
30/08/2010
VERZE
05/2013
05/2012
05/2012
Robur Mission
Robur Mission
Manuál neprošel jazykovou korekturou.
Manuál neprošel jazykovou korekturou.
ROBUR, s.r.o.
Sídlo firmy: Mácova 4, 621 00
Brno-Ivanovice
Robur Spa
advanced heating
Robur Spa
and cooling technologies
bezplatná
obchodní linka:
advanced heating
Via Parigi 4/6
800 159 826
and cooling technologies
24040+420 541 228 266
Verdellino/Zingonia (Bg) Italy
tel.:
Via Parigi 4/6
T
+39
035
888111 F +39 035 4821334
fax:
24040+420 541 227 620
Verdellino/Zingonia (Bg) Italy
www.robur.com
[email protected]
e-mail:
T +39 [email protected]
888111 F +39 035 4821334
www.robur.cz
www.robur.com [email protected]
Download

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu