6. Bytové domy I.
‡
‡
‡
Bytové domy I.
6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody
6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD
6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu
„
vstupní prostory
„
domovní komunikace
„
domovní vybavení
„
venkovní doplkové prostory
1/29
6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody
Bytové domy I.
2/29
Charakteristika bytových dom
‡
SN 73 4301 Obytné budovy charakterizuje bytový dm:
„
‡
Spolená domovní komunikace
„
‡
z hlediska typologického a sociologického dležitý dispoziní prvek. Uruje
nejen charakter domu – odlišuje bytové domy od dom rodinných, ale
zárove ovlivuje spoleenské vztahy obyvatel domu – soused
Výhody bytových dom
„
„
„
„
„
‡
stavba pro bydlení, ve které pevažuje funkce bydlení, s tymi a více byty,
které jsou pístupné z domovní komunikace se spoleným hlavním vstupem,
pípadn hlavnímu vstupy z veejné komunikace
urbanistická ekonomie z hlediska poti obyvatel na hektar
ekonomie výstavby (náklady na jeden byt)
intenzita bytové výstavby (poet byt na 1000 obyvatel)
technický a spoleenský standard
veejná zele a rekreaní plochy (poet obyvatel na plochu pozemku)
Nevýhody bytových dom
„
„
ztráta bezprostedního styku s pírodou – terénem
spolená domovní zdroj konflikt (nedostatek intimity, akustika)
Bytové domy I.
3/29
Charakteristika bytových dom
‡
Bytové domy I.
Pehled hlavních typ
bytových dom
4/29
Charakteristika bytových dom
‡
Bytové domy I.
Pehled hlavních typ
bytových dom
5/29
Charakteristika bytových dom
‡
Bytové domy I.
Stavebn technický a funkní požadavek na bytové domy
6/29
6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD
Bytové domy I.
7/29
Odstupové vzdálenosti bytových dom
‡
Bytové domy I.
Pi návrhu zástavby bytovými domy musíme mít na pamti
požadavek SN 73 4301 Obytné budovy na proslunní
bytové jednotky. Z tohoto dvodu je nutné zachovat
odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými bytovými domy,
které jsou závislé na form bytového domu, jeho výšce a
umístní v terénu
8/29
Tídní bytových dom
‡
Domovní komunikace je jedním z kritérií tídní bytových dom
„
„
„
‡
Na principu skloubení vlastností rodinných a bytových dom s
uplatnním princip obou soustav vznikly
„
„
‡
schodišové bytové domy – vertikáln zpístupnny bytové jednotky
pavlaové a chodbové domy – horizontáln zpístupnny bytové
jednotky
kombinované bytové domy – kombinace vertikálního a horizontálního
zpístupnní bytových jednotek
terasové bytové domy
prostorové obytné struktury
Podle vertikální uspoádání byt a zpsobu zpístupnní:
„
„
„
BD s jednoúrovovými byty
BD s víceúrovovými byty – mezonetové
BD s horizontální komunikací umístnou v každém 2-3 podlaží –
sendviové domy
Bytové domy I.
9/29
Tídní bytových dom
‡
Bytové domy I.
Píklady rzných typ bytových dom
10/29
6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu
Bytové domy I.
11/29
Funkní lenní a prostory obytné budovy
‡
Hlavní funkcí obytné budovy je bydlení
‡
Krom byt se prostorová soustava obytné budovy zárove
skládá z jednotlivých funkních celk:
„ vstupní komunikace
„ domovní komunikace
„ domovní vybavení
„ doplkové prostory
‡
Vstupní prostory
„
„
zprostedkovávají pímý pechod z venkovního prostedí do vnitního
prostedí budovy
‡ venkovní – závtí, arkáda
‡ vnitní – zádveí, vstupní hala
dlícím prvkem venkovními a vnitními prostory jsou domovní vstupní
dvee
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
12/29
Vstupní prostory obytné budovy
‡
Vstupní prostory vnjší
„
„
„
‡
krytý venkovní prostor chránící vstup ped nepíznivými povtrnostními
vlivy – nápor dešt, snhu, vtru
min.hloubka 1000 mm
umístní zvonkového panelu, domovních schránek, prostor osvtlen
Vstupní prostory vnitní
„
„
„
funkce hygienického a akustického filtru
bezprostední zachycení nepíznivých povtrnostních vliv
tvar, rozmr a celkové ešení musí umožnit:
‡
‡
‡
‡
„
pohodlné otevírání a zavírání vstupních dveí (vstupující osoba nemá
zárove otevírat venkovní a vnitní dvee)
vstupní dvee min.šíky 900 mm
sthování pedmtu rozmr 1950x800x1950 mm
splnní požárních podmínek (šíka dveního kídla, zpsob otevírání,
dvení kování, konstrukce dveí)
ze zádveí vstup do prostor koárkárny, kolárny apod.
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
13/29
Domovní komunikace
‡
Všechny komunikace obytné budovy, které nejsou souástí bytu
‡
Prostory navzájem spojující jednotlivá podlaží a umožují pístup k
jednotlivým bytm a domovnímu vybavení
„ vertikální – schodišt, výtah
„ horizontální – chodba, pavla
‡
Podle polohy a funkce lze rozlišit domovní komunikace
„ hlavní – nesmí být užší než šíka schodišového ramene, musí
vyhovovat požárnímu hledisku a musí umožnit pepravu pedmt
rozmr 1950x800x1950 mm do všech byt
„ vedlejší – komunikace k domovnímu vybavení (neslouží pístupu
do byt), nesmí být užší než 1100 mm a musí umožnit pepravu
pedmt rozmr 1800x600x1800 mm, podchodná výška
nejmén 2100 mm
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
14/29
Domovní komunikace – schodišt
‡
Schodišt a požadavek SN 73 4301
„
„
„
„
pro projektování schodiš v obytných budovách platí SN 73 4130
nejmenší prchodná šíka schodišových ramen hlavních schodiš je u
bytových dom 1100 mm a musí vyhovovat SN 73 0802 Požární
bezpenost staveb
sklon schodišových ramen ve všech bytových domech s výtahem a u
schodiš uvnit byt nesmí být vtší než 35°, ve všech bytových domech
bez výtahu nesmí být vtší než 33°
u schodiš uvnit byt s konstrukní výškou menší než 3000 mm a u
schodiš do podzemních podlaží a na pdu, je možno sklon schodišových
ramen zvýšit až na 41°
‡
Schodišový prostor navrhovat pímo osvtlený denním svtlem a
vtraný, zaruující bezpený výstup a nástup
‡
Schodišt plní zárove funkci architektonicko-estetickou
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
15/29
Domovní komunikace – výtahy
‡
Výtahy a požadavek SN 73 4301
„
„
osobní výtah musí splovat podmínky Naízení vlády .27/2003 Sb. a
umožnit pepravu nejmén ty osob
výtahy musí být vybaveny domy, které mají vstupy do byt
‡
‡
‡
„
„
v pátém až osmém podlaží; nebo
v devátém nadzemním podlaží, mají hlavní vstup do nadzemního podlaží,
úrove jejich prvního nadzemního podlaží je nejvýše 300 mm nad nejvyšším
bodem pilehlého terénu v pásmu širokém 5000 mm po obvodu domu a jejich
výška nepesahuje 22,50 m (výška objektu se pro tento úel mí od podlahy
1.NP k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží. Mí se na stran
vstupu do budovy, ke kterému smuje pístupová komunikace nebo u nhož je
umístna nástupní plocha pro požární vozidla)
ve tvrtém nadzemním podlaží, jestliže mají hlavní vstup do podzemního
podlaží
doporuuje se, aby domy byly vybaveny výtahem umožující jeho užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dopravu nábytku
nebo nemocného na nosítkách
domy o tyech nadzemních podlaží musí mít takové stavebn technické
ešení, aby umožnilo dodatené zízení výtahu alespo pro 4 osoby
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
16/29
Domovní komunikace – výtahy
‡
Výtahy a požadavek SN 73 4301
„
osobním výtahem nemusí být vybaveny nástavby ve stávajících bytových
domech, které mají vstupy do byt v 5.NP. V projektové dokumentaci mají
být vytvoeny stavební podmínky pro pípadné další zízení výtahu. U
nástaveb a vestaveb bytových dom s byty v 5.NP se existující výtahy
nemusí do tohoto podlaží prodlužovat. Pokud se jedná o byty se vstupy do
byt ve vyšším než 5.NP, musí se stávající výtah prodloužit, pop. v
budovách bez výtahu zídit
„
domy se vstupy byt v 9.NP a vyšším podlaží o výšce pesahující 22,5 m
mají mít poet výtah odvozen ze špikového provozu, musí však mít
nejmén dva výtahy. Alespo jeden z nich musí umožovat užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dopravu nábytku
nebo nemocného na nosítkách. Výtahy mají být vybaveny sbrným
zaízením smrem dol
„
obytné domy s výškou vtší než 30 m musí být vybaveny nejmén jedním
evakuaním výtahem podle 9.6.5. SN 73 0802:2002
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
17/29
Domovní komunikace – výtahy
‡
Urení výšky pro navrhování výtah v obytných budovách – SN 73 4301
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
18/29
Domovní komunikace – chodba
‡
‡
Podle umístní navrhujeme chodby stední nebo boní.
Nejekonomitjší je návrh stední chodby, která zpístupuje
dvojnásobný poet prostor
Zásady návrhu chodbových komunikací
„
„
„
„
‡
‡
co nejmén chodeb
pokud možno pímé – nezalomené
dobe osvtlené
nejlépe denní osvtlení a pímé vtrání
Šíka chodby volena s ohledem na požadavek SN a dopravy
pedmtu rozmr 1950x800x1950 mm (hlavní komunikace),
respektovat požárn-bezpenostní opatení (úniková cesta). Z
hlediska dopravy pedmt min.šíka chodby 1500 mm, vedlejší
chodby (nezpístupují bytové jednotky) min. šíka 1100 mm
Délka chodby ovlivnna požárními pedpisy – stanovení hraniní délky
nechránných únikových cest z byt (optimáln 20 m k chránné
únikové cest – schodišti)
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
19/29
Domovní komunikace – pavla
‡
Otevená nebo uzavená horizontální komunikace umístna na fasád
budovy, která spojuje byty jednoho podlaží s vertikální komunikací –
schodištm, výtahem
‡
Jedná se z konstrukního hlediska pevážn o vyloženou ŽB konzolu
(neholavý materiál) s trvanlivým povrchem (dlažba), v pípad o
otevenou pavla jde o materiály odolné klimatickým podmínkám a
protiskluzové
‡
Z architektonického hlediska se jedná o výrazný horizontální prvek s
kontrastem v kompozici s vertikální hmotou schodišt
‡
Šíka pavlae se pohybuje mezi 1200-1800 mm – dodržení požadavku
na pepravu pedmt
‡
Respektovat požadovanou výšku zábradlí pavlae v závislosti na
výšce nad terénem (hloubky volného prostoru)
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
20/29
Domovní vybavení
‡
Prostorní zabezpeující hospodáský a technický provoz domu,
spoleenské a rekreaní zaízení, které využívají obyvatelé domu
‡
Domovní vybavení bytových dom umísujeme ásten do suterénu
a ásten do pízemí bytových dom podle funkce a technických
požadavk provozu
‡
Podle úely lze rozlišit funkní celky
„
spoleensko – rekreaní
„
úložné a skladovací
„
technicko – provozní a hospodáské
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
21/29
Domovní vybavení
‡
Spoleensko-rekreaní domovní vybavení
„
„
„
místnost na shromáždní obyvatel domu
‡ povtšinou v pízemí, min.plocha 0,2 m2 na jeden byt, pímo vtraná a
osvtlená, pi víc jak 200 byt vytápna. Doporuuje se navrhnout v
blízkosti hygienické zaízení. Prostor ešit flexibiln – využití pro hry
dtí, klubové zaízení (mládež a dosplí), sportovní innost (posilovna,
stolní tenis) – víceúelový prostor vhodné doplnit skladem
místnost na zájmovou innost
‡ hobby prostor, foto komora apod., min.plocha 0,11 – 0,2 m2 na byt,
minimáln 15 m2 na 10-20 byt, 2x15 m2 na 20-60 bytových jednotek.
Vzhledem k pedpokladu hluného provozu nutno dispozin a
akusticky izolovat od ostatních (pedevším obytných) prostor
prostory na sportovní a rekreaní vybavení bytového domu
‡ posilovny (suterén a pízemí), sauny apod. (možnost umístní na
stešní terase – nesmí se zde vykonávat nároné pohybové a míové
hry), dokonalé vtrání a osvtlení. Dimenzování sportovní ásti –
umožnní cviení 3-9 osobám (4 m2 /osobu = 12-36 m2), sauna pro 35 osob na 150-200 obyvatel
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
22/29
Domovní vybavení
‡
Spoleensko-rekreaní domovní vybavení
„
‡
místnost domovního dispeinku
‡ min.plocha 4 m2, bezprostedn navazuje na vstupní halu pultem,
prosklenou stnou
Úložné a skladovací prostory
„
„
místnost na uložení dtských koárk – koárkárna
‡ Bezprostedná návaznost na vchodovou ást domu v úrovni pízemí,
vstup nejlépe ze zádveí, vstupní haly nebo samostatn z venkovního
prostoru a návazností na vnitní komunikaní prostor. Šíka dveí musí
vyhovt prjezdnosti koárku (koárek pro dvojata). Dimenzujeme v
závislosti na poti bytových jednotek (0,5-0,7 m2 na byt = 1 místo pro
koárek na 3-5 byt). Místnost musí být odvtraná, temperovaná,
nevyžaduje se denní osvtlení, povrch (stny a podlaha) odolný proti
mechanickému poškození.
místnost pro kola – kolárna
‡ požadavky jako u koárkárny, plocha min. 0,2 m2 na kolo na obyvatele
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
23/29
Domovní vybavení
‡
Úložné a skladovací prostory
„
„
„
komora na uložení pedmt doasné poteby
‡ podle možností umístit co nejblíže bytu (zvlášt byty bezbariérové),
nejastjší umístní v suterénu, nkterá podlaží nebo jejich ást
vnována skupinovým i samostatným kójím). Min. plocha 0,5 m2 na
jednoho lena domácnosti (min. 1,0 m2 na bytovou jednotku), prostor
ádn vtraný s podlahou lehce istitelnou
komora na skladování potravin
‡ obdobné požadavky jako u pedcházející komory. Min. plocha
0,4-1,0 m2 na jednoho lena domácnosti (min. 1,0 m2 na bytovou
jednotku), v pípad sdružení obou komor v jeden celek min.plocha
0,55 m2 na jednoho lena domácnosti (min. 2,0-2,5 m2 na bytovou
jednotku)
komora uklízecí služby
‡ uložení náiní a istících prostedk, šatna uklízeky, návaznost WC s
umývadlem. Navrhujeme u dom s šesti a více byty, min.plocha
0,15 m2 na byt (domy do 8.NP min. 1,0-1,5 m2, domy s více než 8.NP
1,5-2,5 m2). Prostor provtráván (vtrací otvory ve dvením kídle)
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
24/29
Domovní vybavení
‡
Technicko-provozní a hospodáské prostory
„
„
„
komplex domovní prádelny
‡ prostorové a dispozin-provozní ešení závislé od použitého
technologického zaízení a jeho umístní. Dnešní podoba prádelny s
automatickými prakami (spolená praka pro nájemníky nebo každý
nájemník se svou vlastní prakou), návaznost sušárny (dnes možno
využít technologií sušáren nebo samostatné sušiky). Min.plocha
uvažována – 5 byt / jedna spolená praka = 3,5 m2 se sušárnou
min.plochy 5-8 m2
WC pro uživatele domovního vybavení
‡ v prostorách domovního vybavení s úinným vtráním, min.plocha 1,5
m2 – WC kabina s umývadlem, dlažba a obklady stn
zaízení na odstraování odpadk
‡ ve stávajících domech se mžeme setkat se shozy na odpadky
ƒ studené – svislá šachta prochází podlažími s vyústním v pipraveném
kontejneru
ƒ teplé – odpadky se pímo v dom spalují pod shozovou šachtou
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
25/29
Domovní vybavení
‡
Domovní vybavení a požadavek SN 73 4301
„
Bytové domy musí mít
‡ domovní schránky, umístné tak, aby umožovaly vkládání zásilek
bez nutnosti otevírat uzamykatelné dvee. Schránky uspoádané ve
skupin musí být umístny tak, aby vzdálenost spodního okraje dolní
schránky byla nejmén 700 mm a horního okraje vrchní schránky byla
nejvýše 1700 mm od úrovn podlahy. Nejmén 2°% schránek ze
skupiny musí být v rozmezí 700 mm až 1200 mm od úrovn podlahy s
ohledem na osoby se sníženou pohyblivostí
‡
prostor pro ukládání dtských koárk, jízdních kol a vozík pro
invalidy
‡
místnosti pro uskladování pedmt, pokud nejsou souástí bytu
‡
prostor a zaízení pro vytápní v domech s ústedním vytápním
‡
prostor pro palivo v domech s lokálním vytápním
‡
prostor pro hygienicky a požárn nezávadné ukládání odpadk
‡
odstavné a parkovací plochy, garážová stání pro osobní automobily
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
26/29
Domovní vybavení
‡
Domovní vybavení a požadavek SN 73 4301
„
bytové domy mohou mít další prostory a zaízení, zejména
‡ místnost se skladem pro údržbu domu
‡ úklidovou komoru s výlevkou a výtokem teplé vody
‡ sušárnu, pípadn prádelnu a žehlírnu
‡ zaízení na klepání koberc
‡ místnost pro shromažování obyvatel s víceúelovým využitím
‡ úpravu plochých stech pro rekreaní úely nebo pro sušení prádla
„
místnosti pro ukládání odpadk a místnosti domovního vybavení musí mít
min. SV=2500 mm. Dvee musí být široké nejmén 800 mm. Ostatní
místnosti a prostory domovního vybavení, do kterých se vstupuje, mohou
mít svtlou výšku i menší než 2500 mm pi dodržení podchodné výšky
nejmén 2100 mm
u místností pro údržbu, žehlírny apod. v bytových domech je úelné
zizovat záchod s umývadlem. Slouží-li tento záchod souasn pro více
zaízení v dom, mže být umístn o jedno podlaží výše nebo níže než
tato zaízení
„
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
27/29
Venkovní doplkové prostory
‡
Stanovišt nádob nebo kontejner na odpady
„
‡
pokud není v prostorách domovního vybavení (nedoporuuje se z
hygienických dvod) – nutnost zídit v maximální vzdálenosti 70 m od
domu stanovišt odpadu, které bude pístupné za každých povtrnostních
podmínek, chránné proti dešti, vtru, slunci a napojeno na obslužnou
komunikaci do vzdálenosti 10 m. Toto stanovišt se dimenzuje podle
druhu a potu nádob na odpad a pravidelnosti svozu – pedpokládaná
spoteba odpadu 3,0 litry/osoba/den. Min.manipulaní prostor stanovišt
‡ 110 l nádoba – 0,5 x 1,0 m
‡ 1100 l kontejner – 1,75 x 1,5 m
Zaízení na ištní a klepání koberc
„
v souasnosti mechanizovaná záležitost, v mnohých pípadech se
odstraují, SN pouze doporuuje. Pokud tato zaízení navrhujeme
musíme dodržet zásady odstupu min. 20 m od prelí budovy s ochrannou
zelení, zpevnná plocha 10-15 m2 s jedním pevným stojanem na 30-40
bytových jednotek
Obytné budovy - funkní lenní a prostory obytné budovy
28/29
Download

TYPOLOGIE - navrh BD