NORMY A PARAMETRY P I NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD
• Orientace ke sv tovým stranám
-kuchy – V, SV, S na jih a západ se nedoporu uje (orientace na jih-v lét p eh ívání, na západ nízké
letní sluní ko-oslun ní)
-ložnice – možnost do všech sv tových stran, nejlépe na východ-pozor ranní slunce, kdo chce spát do
10:00 hod jiná orientace než na východ
-obývací pokoj-nejlepší orientace na jihozápad, západ
-WC, koupelny, chodby, sklady, spíže na sever (koupelna a WC na západ nebo sever)
-d tský pokoj - J, JV, V možnost i západní strany, záleží, kdy bude využíván
-u PD (pasivní d m), NED (nízkoenergetický d m) je nejlépe orientovat obytné místnosti na jih(poté
nutné odstín ní, na jih jsou orientovány místnosti z hlediska tepelných zisk z jižní strany), technické
místnosti, WC, koupelny na sever
• Garážové stání- SN 73 6056, hromadné garáže SN 73 6058
-invalidní podélné stání ší ka 2500mm, délka 7000mm, z druhé strany výstupu nutné chodník široký
min.1500mm
- invalidní kolmé stání ší ka 3500mm, délka 5000mm, v etn volného místa vedle auta 1400mm
- Na všech vyzna ených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla musí být
vyhrazen nejmén následující po et stání pro vozidla zdravotn postižených osob:
- jedno stání p i celkovém po tu mén než dvacet stání,
- dv stání p i celkovém po tu dvacet až ty icet stání,
- 5 % stání p i celkovém po tu p esahujícím ty icet stání;
procentuální podíl vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá
ísla sm rem nahoru.
-ší ka komunikace jednopruhové min.4,5m, dvoupruhové 6m(minimální ší ka místní komunikace
3,5m-pr jezd hasi )
-kolmé parkovací místo pro vozidla 02 je ší ka 2,4m, délka 5,3m
-podélné parkovací místo pro vozidla 02 je ší ka 2,2m, délka 6,5m
-krajní místa nutno zv tšit na ší ku min.2,75m, tzn., od pevné p ekážky (ze )
-polom ry výjezdových oblouk 3(4)m a 6(5)m
-garáže je nutné odv trat bu anglickými dvorky, nebo pomocí VZT vývod
-minimální sv tlá výška 2100mm
-vn jší rampy a výjezdy max.17%
-pr vlaky max.8m
-vjezd do garáží ší ka min.2,4, výška 2,1m
-možnost umístit sklepní koje 2-3m2, ko árkárna
-odvodn ní garáží do suchých vpustí bez napojení na kanalizaci
Od 1. íjna 2011 nabývá ú innosti nová SN 73 6058 Jednotlivé, adové a hromadné garáže. V zá í
2011 byla vydána nová SN 73 6058 Jednotlivé, adové a hromadné garáže, která nahrazuje
p edchozí normy SN 73 6057 a SN 73 6058 z roku 1987.
Obytné budovy SN 73 4301
-odstupy bytových dom min.20m
-úrove podlahy obytných místností musí být nejmén 150mm nad povrchem
-okenní parapety, pod nimiž je volný prostor hlubší jak 500mm, musí být 850mm vysoké
-obytná místnost min.8m2, jedna obytná místnost 16m2
-místnost pro spaní 2 osob 12m2 - ložnice, 1 osoba 9m2 – pokoj(d tský)
-u každého bytu musí být alespo jedna záchodová mísa a jedna koupelna
-nejmenší rozm r záchodu s b žnou záchodovou mísou musí být:
1. p i otevírání dve í ven 900 x 1100mm (p i bo ním umíst ní dve í se doporu uje 1200mm)
2. p i otevírání dve í dovnit 900 x 1500mm
Nejmenší rozm r záchodu s kombinovanou nebo speciální záchodovou mísou délky 640-680mm
musí být:
1. p i otevírání dve í ven 900 x 1200mm (p i bo ním umíst ní dve í se doporu uje 1300mm)
2. p i otevírání dve í dovnit 900 x 1550mm
Všeobecn se doporu uje navrhovat záchody s dve mi otevíranými ven. Pro bo ní provedení jsou
vhodné posuvné dve e. Pro možnost úniku pach a nežádoucího odv trání do ostatních ástí bytu
(zejména obytných) jsou mén vhodnými dve e shrnovací a z tohoto typu zejména zna n rozší ené
lamelové.
Sv tlá výška prostoru pro osobní hygienu nebo prostoru pro umíst ní záchodové mísy má být shodná
se sv tlou výškou obytných místností v témže podlaží, musí být však nejmén 2300mm. Dve e do
prostoru pro osobní hygienu nebo prostoru pro umíst ní záchodové mísy musí být nejmén 700mm
široké. Je-li jen jedna záchodová mísa v byt se 3 a 4 obyt.míst.-musí být v samostatné
místnosti(záchod ). Jediná záchodová mísa v byt m že být umíst na v koupeln jen v byt
s 1-2 obytnými místnostmi. Min.vzd. mezi okrajem záchodové mísy a dovnit otvíravými k ídly
dve í v kterékoliv poloze je 300mm.Vzdálenost mezi st nou a osou záchodové mísy je
minimáln 450mm.
Komentá :
Požadavek na minimální sv tlou výšku je vhodné dodržet s ohledem na „dispozi ní pohodu“ v
budoucím prostoru. Co se týká požadavku na dve e o ší ce min.700mm do prostoru WC i
koupelny, tak dle našeho názoru p íliš nerespektuje v tšinou malé rozm ry t chto prostor, kdy
každý ušet ený cm p ijde vhod p i umís ování nap . pra ky, umyvadla i jiného vybavení. Dve e
o ší ce 600 jsou v naprosté v tšin zcela posta ující nejen pro komunikaci ale i pro
p emís ování spot ebi , koupelnového nábytku i jiného vybavení. V tší rozm r dve í je nutno
volit vždy, když se uvažuje s užíváním prostor osobami s omezenou schopností pohybu.
-kuchy
Byt je soubor místností,pop. jednotlivá obytná místnost, který svým stavebn technickým uspo ádáním
a vybavením spl uje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto ú elu užívání ur en.
Vyhláška ani jiný žádný zákon se konkrétn o kuchyních jako sou ástí bytu nezmi uje a ni nestanovuje
požadavky na jejich dispozici. Místnost na va ení je ovšem neodmyslitelnou sou ástí bytu a pat í do
souboru místností ve smyslu výše uvedeného §3.
Prostor pro va ení musí umož ovat va ení,pe ení a p ípravu jídel v etn doprovodných funkcí,nap .
mytí nádobí a kuchy ského ná adí, jeho uskladn ní apod.
Kuchyn , která má plochu nejmén 12m2 je obytnou místností pokud :
1. má p ímé denní osv tlení okny
2. je p ímo v tratelná okny
3. je vybavena za ízením pro dostate né vytáp ní
4. je svým vybavením a uspo ádáním ur ena k trvalému bydlení.
P i jedno adém uspo ádání kuchy ského za ízení musí být volný prostor p ed ním široký nejmén
1,10m, p i dvou adém uspo ádání nejmén 1,00m(lepší 1,2m).
p edsí - nutná sou ást každého bytu, volná ší ka musí být nejmén 110 cm, spojovací chodba –
nesmí být její ší ka menší jak 80cm p i osazení šatní sk ín (nábytku)
-min. ší ka obývacího pokoje 3,3m
-sv tlá výška 2600mm, rodinné domy 2500mm, podkroví min.2300mm, nad ½ podlahy musí být
rovný strop do výšky od podlahy 1300mm(od této výšky se po ítá v podkroví šikmá ást
podhledu)
-podchodná výška min.2100mm
-vstupní dve e do byt min. ší ka 800mm, otevírat do vstupního prostoru
-dve e do místností 800mm, koupelny, WC u BD 700mm
-vstupní dve e do budovy min.900mm
-st ešní okna spodní hrana max.1100mm nad podlahou
-pr chodná ší ka schodiš ového ramene u RD min.900mm, u BD min.1100m
-sklon schodiš ových ramen ve všech bytových domech s výtahem a u schodiš uvnit byt
nesmí být v tší než 35°, ve všech bytových domech bez výtahu nesmí být v tší než 33°.
U schodiš uvnit byt s konstruk ní výškou menší než 3 000 mm a u schodiš do podzemních
podlaží a na p du, je možno sklon schodiš ových ramen zvýšit až na 41°.
-sklon schodiš ových ramen hlavních schodiš do obytných podlaží v rodinném dom nesmí
být v tší než 35°; nep esáhne-li konstruk ní výška 3 000 mm, je možno zvýšit sklon
schodiš ových ramen až na 41°.
-bytové domy musí mít domovní vybavení:
1. Domovní schránky
2. Prostor pro d tské ko árky, kola a vozíky pro invalidy
3. Místnost pro usklad ování p edm t , pokud není sou ástí bytu
4. Prostory a za ízení pro vytáp ní
5. Prostor pro palivo
6. Prostor pro hygienicky a požárn nezávadné ukládání odpadk
7. Odstavné a parkovací plochy, garážová stání pro osobní automobily
+ další nepovinné prostory (úklidová komora, sušárna, …)
-hlavní domovní komunikace v obytné budov nesmí být užší než ší ka schodiš ového ramene.
Vedlejší domovní komunikace nesloužící p ístupu do byt nesmí být v bytových domech užší
než 1 100 mm. U rodinných dom by nem la být tato ší ka užší než 900 mm.
- ešení bytu musí umož ovat p epravu p edm t o rozm rech 1 800 mm × 600 mm × 1 800 mm
do všech obytných místností.
-místnosti bytu v bytovém dom , krom vstupního prostoru (p edsín ), nesm jí být p ímo
p ístupné z domovní komunikace. V rodinných domech nemají být obytné místnosti a kuchyn
p ímo p ístupné ze zádve í.
-ochranné zábradlí pro obytné budovy se musí z ídit u všech poch zných ploch, kde je nebezpe í
pádu osob a k nimž je možný p ístup v p ípad , že volný prostor je hlubší a širší než odpovídá
SN 74 3305.
Nejmenší dovolená výška tohoto zábradlí v etn madla je stanovena v závislosti na hloubce
volného prostoru následovn :
a) snížená – 900 mm, pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 3 m;
b) základní – 1 000 mm, ve všech p ípadech, kdy není p edepsaná v tší nebo dovolená snížená
výška;
c) zvýšená – 1 100 mm
c1) pokud je hloubka volného prostoru v tší než 12 m; nebo
c2) poch zná plocha se ve vzdálenosti menší než 1 m svažuje k volnému okraji sklonem v tším než
10 % nebo stup ovit , bez ohledu na hloubku volného prostoru (pokud není t eba uplatnit bod d);
d) zvláštní – 1 200 mm, pokud je hloubka volného prostoru v tší než 30 m.
Další podmínky pro úpravu zábradlí stanovuje SN 74 3305.
-všechny uzav ené místnosti musejí být odv trány
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území . 501/2006 Sb.
• Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a
jejich vzdálenost od spole ných hranic pozemk nesmí být menší než 2 m. Ve zvláš stísn ných
územních podmínkách m že být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v
žádné z protilehlých st n nejsou okna obytných místností, samostatná garáž min.2m od hranice
pozemk
• Vn jší hrany pochozí plochy rodinného domu, jako jsou terasa nebo balkon, která je nad
p ilehlým terénem výše než 2 m, musí být nejmén 3 m od hranice sousedního pozemku.
• Vytvá ejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi
nesmí být menší než 10 m.
• Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je možno umístit až na
hranici pozemku rodinný d m, garáž a další stavby a za ízení související s užíváním rodinného
domu. V takovém p ípad nesmí být ve st n na hranici pozemku žádné stavební otvory,
zejména okna, v trací otvory; musí být zamezeno stékání deš ových vod nebo spadu sn hu ze
stavby na sousední pozemek; stavba, její ást nesmí p esahovat na sousední pozemek
• Vzdálenost pr elí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejmén 3 m od
okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov
umis ovaných ve stavebních prolukách adové zástavby a u budov, jejichž umíst ní stanoví
vydaná územn plánovací dokumentace.
• Pro ú ely této vyhlášky se rozumí:
a) stavbou pro bydlení
1. bytový d m, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavk m na trvalé bydlení
a je k tomuto ú elu ur ena,
2. rodinný d m, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavk m na trvalé rodinné
bydlení a je k tomuto ú elu ur ena; rodinný d m m že mít nejvýše t i samostatné byty, nejvýše dv
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
b) stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavk m na
rodinnou rekreaci a která je k tomuto ú elu ur ena; stavba pro rodinnou rekreaci m že mít nejvýše dv
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
c) stavbou ubytovacího za ízení stavba nebo její ást, kde je poskytováno ubytování a služby s tím
spojené; stavbou ubytovacího za ízení není bytový a rodinný d m a stavby pro rodinnou rekreaci;
ubytovací za ízení se za azují podle druhu do kategorií
1. hotel, kterým se rozumí ubytovací za ízení s nejmén 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování
p echodného ubytování a služeb s tím spojených;
2. motel, kterým se rozumí ubytovací za ízení s nejmén 10 pokoji pro hosty, vybavené pro
poskytování p echodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
3. penzion, kterým se rozumí ubytovací za ízení s nejmén 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem
spole enských a dopl kových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;
4. ostatní ubytovací za ízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a
skupiny chat nebo bungalov , vybavené pro poskytování p echodného ubytování.
• Pozemky ve ejných prostranství
(1) Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující
pozemek bytového domu, je 12 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 10,5 m.
(2) Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující
pozemek rodinného domu, je 8 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 6,5 m.
(3) Sou ástí ve ejného prostranství vymezeného podle odstavc 1 a 2 je nejmén jeden pruh
vyhrazený pro p ší v minimální ší ce 2 m umož ující bezbariérové užívání.
-ší ka komunikace jednopruhové min.4,5m, dvoupruhové 6m(minimální ší ka místní komunikace
3,5m-pr jezd hasi )
• Stavební ára(uli ní) od komunikace je cca 5 nebo 6m dle vydání územního rozhodnutí(ÚR).
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu(OTP)
Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby,které náleží po p sobnosti obecných stavebních
ú ad .
Vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb
Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon)
který upravuje obecné požadavky na výstavbu.
Vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb
Užitková plocha = sou et obytné plochy a plochy p íslušenství, uvád ná v m2.
Obytná plocha = plocha obytných místností , min.plocha 8m2, místnosti musejí být p ímo osv tleny a
p ímo v tratelné okny, vytáp né a ur ené k trvalému bydlení a netvo í p íslušenství bytu. Je to ložnice,
obývací pokoj, kuchy -min.8m2,d tský pokoj.
P íslušenství = vstupní prostor (p edsí ), prostor k va ení pod 8m2, spíž, koupelna, WC, chodby,
komory, sklady v byt
Zastav ná plocha = plocha p dorysného ezu uvedeného v rovin upraveného terénu, vymezena
vn jším obvodem svislých konstrukcí, uvád ná v m2. Izola ní p izdívky se nepo ítají. U objekt
nezakrytých nebo poloodkrytých je zastav ná plocha vymezena obalovými arami vedenými vn jšími
líci svislých konstrukcí v rovin upraveného terénu.
Obestav ný prostor = vnit ní kubatura objektu uvád ná v m3.
Je to ,,jako když napustíte objekt vodou,,. Obestav ný prostor budovy je sou et obestav ných prostor
základ , spodní a vrchní ásti objektu a zast ešení. Obestav ný prostor základ je dán kubaturou
základových konstrukcí. Obestav ný prostor objektu a zast ešení je ohrani en vn jšími plochami
obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovn podlahové konstrukce a naho e vn jšími plochami
st echy.
Download

normy a parametry RD a BD.pdf