r~
iLAN
Yakutiye ilgesine bagh a~aglda is1mleri YaZ1l1 okullara·ait kantinlerin 2886 saYlh Devlet Ihale
Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri geregince, pazilfhkusuiO ile a~aglda a91kIanan tarih ve
saatlerde ihaleleri yapIlacaktu.
KANTiNiHALESi YAPILACAK OKULLARIN ADI
1-' 'Kazlm Karabekir Imam Hatip Ortaokulu Kantini: 2- ::~air Nef'i Ortaokulu Kantini: 3-Mare~al Fevzi <;akmak ilkokululOrtaokulu Kantini: 4- KIZ Teknik ve Mesiek Lisesi Kantini: 5-. Ticaret Meslek Lisesi Kantini: ihaleye Miiracaatlann Ba~lama T arihi
18.03.2014 Sah
ihale T arihi
15.04.2014 Sab
ihale Saatleri:
1-·· Kazlm Karabekir imam Hatip Ortaokulu Kantini :09..00'da
2-i;~airNefi Ortaokulu Kantini
.
:09.30'da
3-': Mate~al F evzi <;akmak ilkokululOrtaokulu Kantini : 10.00' da
4- KIZ Teknik ve Mesiek Lisesi Kantini
: 10.30' da
5-;Ticaret MesIck Lisesi Kantini
:11.00'de
ihale Yeti: Yakutiye il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Kongtc Cad. Kaymakamhk Bmasl Kat: 2 Yakutiye IERZURUM
1- ihaleye Muracaat i~in istenenBelgeler:
a) Dilekye (ilge Milli Egitim MOdOrlOgu'nden temin edilecektir.)
b) l'rOfus COzdam Fotokopisi
c) Sablka kaydl olup olmadlgma ili~kih Cumhuriyet Savclhgl'ndan alman Adii Sidl Belgesi
(6 ayhk SOreyi ~manll~ olacak, ash' veyatasdikli fotokopisi olacak.)
d) 'ikametgah ilmOhaberi
e) [hale ~artnaniesi (Yakutiye 11ge Milli Egitim MOdOrlOgO'nden temin edilecektir.)
f) ~artname Bedeline ait banka dekontu
g)tatlhmcllann 05/0611986 tarihli ve 3308 SaYlh Mesieki Egitim Kanunu hiikOmlerine gore
kantincilik alartmda ahmm~ Ustahk Belgesi sahibi olma ~artl aranu. Ancak katlhmcllarm hi9
bitisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri ayma belgesi, kaIfahk, kurs bitirme
beIgeI~rinden en az birine sahip olma ~artl atanlr. BeIgeIerin ash veya tasdikli fotokopileri
olacak. Spor salonu i9in istenrneyecek)
. h) '<jJeyici teminatm yatmldlgma dair makbuz veya beIge
1) thaleden men yasagl olmadlgma dair beIge. (Bagh oldugu Meslek Odasmdan, oda kaydl
yok ise odadan kaydl oimadigma dair yazl alacak.)
i) A.dma kaYlth kantin i~Ietmesi bulunmadlg1l1adair beIge; (Bagh oldugu Mesiek Odasmdan,
Odaya: kaydl yoksa ilimiz Yakutiye, Pa:landoken ve AZlziyetlye Milli Egitim MOdOrlOkierinden
ayn ayn ahnacak "Uzerine kantin yoktur." yazlsl)
j) ihaleye vek~neten girecek ki~iIerin aynca niifus cOzdam fotokopisi, sablka kaydl, ikametgah
jlmOhaberi ve noter tasdikli vek<1Ietnameyi dosyaya eklemeleri mecburidir.
2-Muhammcn Bedel (YIlhk) :
.
1-, Kazlm Karabekir imam Hatip Orta6kulu Kantini: 8.000,00 TL.
2-": Sair Nefi Ortaokulu Kantihi
:4.000,00 TL.
~ 3~1 Mare~al Fevzi <;akmak iIkokululOrtaokulu Kantini :3.000,00 TL
KIZ Tekrtik veMeslek Lisesi Kantini
:12.000,00 TL.
5~' Ticaret Mesiek Lisesi Kantini
:5.500,00 TL.
3-Get;lci
Tcminat
Bedcli:...
\>
"
.
'
.
.
.. r,
'. - ,
'
1· :[KaZlm Karabekir TrW.1m HatipOrtaokulu Kantini :800,00 TL. 2- !SairNefi OrtaokuluK.antini,
. "
:400,OOTL. 3· iMare!;>al Fevzi <;akmak ilkol<t11ulOrtaokuluKantini:300,OO TL. 4-' IJ(IZ Teknik vetv1es1ck LisesiKatltini
: 1.200,00 TL :550,00 TL.
i:iricaret Mesiek Lises! KantinL
I
(Ge<;ic'l' teminat bedeli, Yaklltiye . Mal 'Mudllrlugu'ne veya il<;e Ozel idare Mudurlugunun
bdirtti!gi banka hesap Iiumarasll1a yatmlacakttr.)
,
4-Kes1r Tem.inat Bedeli: (hale uhdesinde kalanyiiklenici ta.rafindan 1 yIlhk kirabedelinin %
()'~a o~~mnda Kesin Temimltaluur:Kesin Teminat olarak kabul edilecek'degerler; Tedaviildeki
Tilik Lirasl, Banka Telninat Mektuplan, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine ait Tahviller
kabul ~dilecek veya Erzunmr Yakutiye Mal Mudfulugune veya lIve Ozel idaretv1udurlugunfin
belirttigi bankahcsap.numarasma yatmlacaktIr.
5- ih~le uhdesinde kalah yiikleniciden kesin teminat ahndlktan soma geyici teminatl iade
edilec¢ktir. (ihale uhdesinde kaldl~l halde vazge<;en ki~inin geyiciveyakesinteminatl iade
edilm~yerekhaziIieye uatkaydedilir. 'ihale uhdesiride kahllayanlarmgeyici teminatlarl iade
edilecb;ktir)
6- ibaleye Miiracaat cdccck ld~iler~artname bedeli olarak50,OO.-TL (ElliLira)'nin T.C.
Ziraa*.:Bankasl Cunlhuriyct $ubesindeki 50661594-5004nolu ilt;eMilliEgitim MiidiirIiigii
Okul !J.(antinleri vc spor salOlllaflbesabma yatIr~:hktan sonra Miidiirliigiimiiz'den ihale
dosya~~Ul' alacaklardlr.
.
7- ih~te Uhdesinde k~lanytiklel1ici tarafmda.n Kesin Teminat yatmldlgma .clair makbuz
MiidiitIiigilinUzeibraz edilclikten SOma tebligatl mUteakip 5 (be~) gUn i<;erisinde Okul-Aile
Birligfricesozle~l11e yapllmasl iyinilgili okulve kurummUdfulugune bildirilir. 5. (be~) gUn
iyerisip:dekesinteminatmlyatumayaD yiiklenicinin uhdesindekalan ihale iptal ediIir.(Bu husus
yiiklen~ciye ayncayazlilebi ldirilir.)
.
8- Soile!;>meyaplldlktan SOl1l-a kantitlYeri Okul-Aile BirHgi ve okulidaresince diizenlenecek bir
ttttanakla teslil11 cdilir ve faal' dUl'llmagetirilir.
9'- i~l~trne hakl(!verilel1yerclebir onceki yUklenicinin e~yalan bulunuyorsa yapIlan sabit tesis
masta1lan, kulla11ll11 sUresi ve YlpranrnapaYI dikkate ahnarak okul,birlik varsa ilgili mesiek
OdaSlIl!n temsilcisinin kQtd1l11lylaolu~turtilacak komisYOllca takdir edilenmeblag eski
ytiklel~~ciye yeni yUklenici larafllldallodenir. .
'. .
..
10,. 3190 sa.yIlT Kal1Ull gClcgince, yilldenicinin odeme kaydedici cihaz: (yazar kasa) kullartmasl
mecbt1tidir.
.
l1,..okul kantinleri. YC spor sa IonIan bizzat yiiklenicilertarafmdan cahstIrIlacakhr.
12- Elektrik, su, dogalgaz ve ISll1111a giderIeri ydhk i!;>Ietme bedeline ayncaifaveedilir. Spor
salonl~nn1 alan yiiklenicilc j' kcneli adlanda yeniden' elektrik ve sll.abOnrilanhgl yaptlracaktIr
13- .. Ill.aleye .katilacakl;:lrtil ihalcsaatinde ihalenin yapllacagl yerde. hazlf buIunrnalarl
gerel(Jir~ ekted ir.
14- K!~nu hakkmdaYakutiyelL<;c Milli EgitimMiidililUgU'nden bilgi almabilir. Aynca, diger
hususlar!;>artnamede belirti lrni~llr.
15- il~pilere duyul'ulur.l8103/20 14 .
i
;
-
""
-;
~
_
- ,
-
_'
Download

İlçemiz Okullarına Ait Kantin İhale Duyurusu