ORTAKOY KAYMAKAMLIGI
BANKA PROMOSYONU iHALE ~ARTNAMESi
Madde 1- Kuruma iliskin Bilgiler
1.1-Kuruma iliskin Bilgiler;
Kurumun Adr: Ortakoy Kaymakamligi (Kaymakamhk ve llce Yazi Isleri MUdUrlUgU,
Ilce Milli Egitim MUdUrlUgU, llce Halk Kutuphanesi, ilye Niifus MUdUrlUgU, Ilce Tapu
MUdUrlUgU, llce Ozel Idare MUdUrlUgU, llce SYDV , llce MUftUlUgU)
Adresi: Bahcelievler Mah. Celal Bayar Cad. Hukumet Konagi Ortakoy/c;ORUM
Telefon ve Faks Numarasutl (364) 4914002 - 0 (364) 4914051
ilgili Personelin Ad Soyadr Unvam: Salih ERASLAN-ilye Yazi Isleri MUdUrU
1.2-istekliler, ihaleye iliskin bilgileri yukandaki adres ve numaralardan gorevli personelle
irtibat kurmak suretiyle ya da http://www.corumortakoy.gov.tr/adreslerinden temin
edebilirler.
Madde 2-ihale Konusu Ise ili~kin Bilgiler
2.1-ihale Konusu Hizmetin Adi: Ortakoy Kayrnakamhgi (Kaymakarnhk ve ilye Yazi Isleri
MUdUrlUgU, ilye Milli Egitim MUdUrlUgU, Ilce Halk Kuttiphanesi, Ilce Nufus MUdUrlUgU, llce
Tapu MUdUrlUgU, ilye Ozel Idare MUdUrlUgU, ilye SYDV, ilye MUftUlUgU) Banka Promosyon
ihalesi
Yaprlacagi Yer: Ortakoy Kaymakamligi Toplanti Salonu
Madde 3- Ihaleye iliskin Bilgiler ve Son TeklifVerme Tarih ve Saati
3.1 Ihaleye Iliskin Bilgiler;
ihale Kayrt Numarasi
: 2015/1
Ihale Usulii
: Kapah Zarf ve Acik Artirma Usulu
Kurumlarda Cahsan
: 162
Personel Sayrsi
Kurumlarm 2015 yih Ocak : Yaklasik olarak 280.123,00
aYI nakit akisr (Maas, tum
(Iki yuzseksenbinyuzyirmiucj'I'L
diger ijdemeler)
Tekliflerin Sunulacagi Adres: llce Yazi lsleri MUdUrlUgU, Bahcelievler Mahallesi
Hukumet Konagi Ortakoy/c;ORUM
Ihalenin Yaptlacagi Adres: Ortakoy Kaymakamhgi Toplanti Salonu
Ortakoy/c;ORUM
1
ihale Son Teklif Verme Tarih ve Saati:l1/03/2015 Carsarnba gunu saat 10:00
ihale Tarih ve Saati: 11/03 /20 15 Carsarnba gunu saat 10:00
ihale Komisyonunun Toplanti Veri: Ortakoy Kaymakarnligi ToplantI Salonu
Ortakoy/ C;ORUM
3.2- Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukanda belirtilen yere
verilebilecektir. ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar kuruma ulasmayan teklifler
degerlendirmeye almmayacaktIr.(Postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu
degildir.)
Madde 4- Dayanak
Bu protokol; Basbakanhgin 20/07/2007 tarih ve 2007/21, 05/08/2008 tarih ve 2008118 ile
10/08/2010 tarih ve 2010/7 sayh Genelgeleri, 17/07 /2012 tarih ve 28356 sayh Resmi
Gazetede yaymlanan Maliye Bakanligi Muhasebat Genel Mudurlugu'nun 1 sira no.lu Genel
Tebligine dayamlarak hazrrlanmistir.
Madde 5- Tammlar
Kurumlar: Ortakoy Kaymakamligi (Kaymakamhk ve ilye Yazi Isleri Mudurlugu, Ilce Milli
Egitim Mudurlugu ilye Halk Kutuphanesi, ilye Nufus Mudurlugu, Ilce Tapu Mudurlugu, Ilce
Ozel Idare Mudurlugu, Bye SYDV, ilye Mufttllttgii)
Harcama Yetkilisi: Ortakoy Kaymakanu'ru,
Personel: Kurumlann birimlerinde surekli gorev yapan kadrolu ve sozlesmeli turn calisanlan
Maas: Bordroya dayah olarak personele yapilan ayhk ve ucret (Bunlarla birlikte odenen aile
yardirm vb. ozluk haklan) ile ilgili odemeleri,
Diger Odemeler: Personele maastan ayn olarak odenen Fazla Mesai Ocreti, Ek Ders Ocreti,
Gecici Gorev Yollugu vb. odemeleri,
Komisyon: Personel maas ve odemelerinin bankacilik oderne sistemi aracihgiyla yapilmasi
ile ilgili olarak protokol yapilacak bankarun secimi ve promosyon tutanmn belirlenmesine
iliskin cahsmalan yurutmek uzere Kaymakamhk Onayi ile olusturulan komisyonu,
Banka: Ihaleyi kazanan ve sozlesme imzalanan bankayi,
istekli: Ihaleye teklif veren her bir bankayi,
Promosyon: Maas ve diger odemelerin, bankacihk ode me sistemi araciligiyla yapilmasi
karsiligmda banka tarafmdan personelin hesabma aktanlmak amaciyla personel hesabma
odenmesi gereken toplam nakit parayi,
Protokol: Kurum ile banka arasinda imzalanan sozlesmeyi ifade eder.
2
Madde 6- Protokoliin Kapsami
6.1-Protokol, Ortakoy Kaymakamligi (Kaymakamhk ve Ilce Yazi Isleri Mudurlugu, Ilce Milli
Egitim Miidtirlilgii, llce Halk Ktituphanesi , llce Nufus Mudurlugu, il<;:e Tapu Mudtirlugu, il<;:e
Ozel Idare Mudurlugu, il<;:e SYDV, il<;:e Mtlftultigil) birimlerinde gorev yapan turn
personelleri kapsamaktadir.
6.2-Protokollin gecerli oldugu sure icinde kurumlanrmza aciktan ve naklen atanan personel ve
bu ihale sonrasi promosyon odemesinden faydalanmanus, ucretsiz izinden donen personel de
bu protokol kapsammdadir.
Madde 7- Genel Sartlar
7.1-ihaleyi duzenleyen Ortakoy Kaymakamhgi'rnnjri/Gl.Zfll S tarihi itibanyla cahsan
personelinin maas, lieret ve diger odemelerini alan toplam 162 personeli bulunmaktadir.
7.2-Protokollin suresi 3(uc) yildir.
7.2.1-Protokollin suresi 3 (uc) yil olup, 36(Otuzaltl) ayhk odeme suresi esas almacaktir.
7.2.2-Protokollin baslangic tarihi 15/04/2015' tiro
7.2.3-Protokollin bitis tarihi 14/04/2018'dir.
7.3-Komisyon teklifleri degerlendirirken, ulasim, yurt capmda yaygm sube agi , oderne noktasi
vb. kriterleri dikkate almakta serbesttir.
7.4-Kurumca; personelin maas cdemeleri her maas odeme gununden iki is gunu onee
Bankada bulunan Kurum hesabina aktanhr. Banka bu odemeleri personel hesaplanna her ay
maas odeme gununun basladigi geee saat 00.01 'den itibaren aktarmaya baslar ve en kisa
slirede hesap sahibi personelin kullammma hazir hale getirir. Ucret ve diger oderneler ise
banka listesinin/EFT'in yapildigi andan itibaren 24 saat icinde hesap sahibi personelin
kullarumma hazir hale getirir. Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti tarafindan alinan karar geregi
erken maas odemelerin zorunlu oldugu durumlarda banka bu hususu dikkate alarak gerekli
tedbirleri almak mecburiyetindedir.
7.5-Banka, kurumlar tarafmdan verilen talimat dogrultusunda, personel hesaplanna odeme
yapmakla yukumludur. Maasla ilgili hesaplamalann yapilmasmda talimatlann dogrulugunun
kontrol edilmesinde bankarun herhangi bir sorumlulugu bulunmarnaktadir. Kurumlanrmzca
verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dogan sorumluluklar kurumlanrruza aittir.
7.6-Banka, personelin hesaplanna yatmlan ayhk maaslanndan (icra kesintisi, kisi boreu,
personelin kendi nzasiyla imzaladigi sozlesme, yazih beyan, bankaya bulunan kisisel borclar
vb. durumlar haricjkesinti yapmayacaktir. Kesinti yapilmasi gereken durumlarda, kurumdan
yazili gorli~ ahnaeak ve bu gortis dogrultusunda hareket edileeektir. Maasmda iera takibi,
nafaka gibi yasal kesintisi bulunanlann kesintisi kurum tarafindan yapilacaktir.
7.7-Banka, personele maas harieinde yapilacak (Fazla Mesai Ucreti, Ek Ders Ucreti, Gecici
Gorev Yollugu vb.) diger odemeleri, odeme listesinin bankaya ulastigi andan itibaren 24 saat
icinde hesap sahibi personelin kullammma hazir hale getirir.
3
7.8-Anla~ma yapilan banka; kisi basma tespit edilen promosyon tutanm 20 NisAN 2015
tarihinde kurumdan maas alan tum personelin hesaplanna 1(Bir) defada pesin olarak
yatiracaktir. Ne kadar personel hesabma ne kadar odemenin yapildigi bilgisi Banka tarafindan
2 (iki) is gtintl icerisinde Kuruma yazih olarak bildirmek zorundadir.
7.9-Protokol baslangic tarihinden soma sisteme dahil olan personelin promosyon tutan; kisi
basma belirlenen promosyon tutanmn 36 ay'a bolunup personelin maas alacagi ay(protokoltin
bitis tarihi esas ahnacaktir) saYISI ile carpilmasi sonucu bulunur.
7.10-Kurumlara aciktan atanan, naklen atanan ya da ucretsiz izinden donen personel, kurum
tarafmdan sisteme dahil edilecek ve bankaya bildirilecektir. Bu personele odenecek
promosyon miktan, protokolun kalan suresi hesap edilerek ilk maas odemesiyle birlikte
odenir, Bu personele odenecek promosyon miktan, protokolun kalan suresi dikkate almarak
kurum tarafmdan hesap edilecek, kurumun talirnatiyla banka tarafmdan personel hesabma
yatmlacaktir.
7.11-Banka, kurumdan herhangi bir nedenle (nakil , istifa, emeklilik, ucretsiz izin, oliim vb.)
gorevinden aynlan personelden ya da kurumdan, odemis oldugu promosyonun iadesini talep
edemez. Protokol suresince, kurumumuzun idari bagimhhgmm degismesi veya kurulus
yasasmm iptal edilmesi durumunda personele odenen promosyon tutarlannm iadesi talep
edilmeyecegi gibi herhangi bir hak talebinde de bulunulmayacaktir.
7.12-Protokol dahilinde promosyon alnus olup, istifa, naklen atama, sozlesme feshi vb.
nedenlerle gorevinden aynlmis olan personele, protokol suresi icinde tekrar goreve baslamasi
halinde ikinci defa promosyon verilmeyecektir.
Madde 8- Bankanm Yiikiimliiliigii
8.1-Banka, kurum personeli adma otomatik olarak vadesiz maas hesabi acacak ve personel
adma ucretsiz olarak ATM Maas Karti duzenleyecektir. Banka, personelin maas hesabmdan
aylik ya da yilhk hesap isletim ucreti, hesap bakim iicreti, islem masrafi, kart aidati ek kart
ucreti gibi herhangi bir ad altmda masraf ya da komisyon ucreti talep etmeyecek ve herhangi
bir kesinti yapmayacaktir. Anlasma suresince ATM karti , ek kartlan, kredi kartlan ve kredi
karti ek karti verilmesi, yenilenmesi, degistirilmesi, iptal edilmesi veya kullarulmasmdan ya
da kullarulmamasmdan dolayi personelden herhangi bir ticret talep edilmeyecektir. i nternet
bankaciligi, telefon bankaciligi veya ATM araciligi ile gerceklestirilen Havale, EFT... ve
bunun gibi kisinin kendisinin gerceklestirdigi islemlerden dolayi herhangi bir ad altmda ucret
ahnmayacaktir,
8.2-Banka, anlasma suresince rnaas alan personelimize internet ve telefon bankacihgi,
ATM /BTM ve subede verilen bankacilik hizmetlerinde ayncahk ve oncelik taruyacaktir.
8.3-Banka, kurumlann bulundugu ilcede subesi ya da ATM'si bulunmamasi durumunda, bu
yerlerde gorev yapan personel icin ya 0 ilcede ATM 'si bulunan bankalarla anlasacak yada
ilcede bulunan bankalardaki personel hesaplanna para transferinde (havale EFT) herhangi bir
ticret alinmayacak, otomatik odeme talimati verilebilecektir. Anlasmah oldugu ATM'Ierden
gerceklestirilecek para cekme, para yanrrna, havale, EFT islernleri icin sozlesme suresince
4
Vl
personelden ayhk ya da yilhk
isletim ucreti, islern masrafi vb. ucret almmamasiru
saglayacaktir.
8.4-Personelin maas hesabi, personelin talebi olmadan banka tarafmdan degerlendirmeye
(yatmma) tabi tutulmayacaktir. (Or: Her turlu sigortalama, yatmm hesabi, yatmm fonu vb.)
8.5- Banka, kurum adma acilan hesaplardan da hesap isletim iicreti , islem masrafi vb. adlar
altmda hicbir masraf ve ucret almayacak, bankadaki kurum hesaplanndan kurumun diger
bankalarda mevcut TL ve doviz hesaplanna yapilacak havale ya da islemlerden hicbir
masraf, komisyon vb. almayacaktir.
8.6-Banka, kredi almaya engeli olmayan personelin bireysel (Tuketici, Konut, Otomobil)
kredi taleplerinde, bankarun guncel faiz oram vb. iicretlerde makul seviyede indirim
yapacaktir.
8.7-Banka, her turlii odemenin kolayca hesaplara aktanlmasmi saglamak rem kullandigi
sisteme uygun yazilimlan licretsiz olarak kurumla paylasacaktir.
8.8-Banka, sahsm istemesi halinde kendisine ait vadesiz hesap ve diger odemelere iliskin
hesap ekstre ve dekontlanru kisiye basili bir sekilde iicretsiz olarak gonderecektir,
8.9-Banka, kurumca yap dan anlasma suresince ve sonrasmda elde ettigi personel bilgilerini
bu sartname hukumleri dismda baska bir amac icin kullanamaz ve ucuncu sahislarla
paylasamaz.
8.10-Banka, kurum personelinin hesabmm bulundugu subenin dismdaki herhangi bir
subesinden parasim cekebilecek yatirabilecek ucuncu kisilere havale ve EFT islemlerini
gerceklestirebilecek olup, bu islemler icin herhangi bir miktar smirlamasi olmayacak ve bu
islemler icin herhangi bir ucret talep etmeyecektir.
8.11-Banka kurum tarafmdan gosterilecek hizmet binasma yakm yere ATM cihazi kurmak
icin azarm gayret gosterecektir. Kurulacak ATM cihazi icin kurumdan herhangi bir ucret talep
etmeyecektir. ATM cihazmda haftanm her gunu ve her saatinde banka yeterli miktarda para
bulundurmakla yukumlu olup, para bitmesi ve anza gibi durumlarda en gee 2 saat icinde
miidahale ederek magduriyete sebebiyet vermeyecektir. ATM'nin kurulacagi yere ait her turlu
gider(kira, elektrik) bankaya aittir. Kurulacak ATM'nin guvenlik zafi yetinden dogacak
magduriyetten banka sorumlu olacakur.
8.12-Promosyona dahil turn kamu cahsanlanrun ayhk maas odemesi sirasmda banka
ATM'lerinde gunluk para cekme limiti 1500 (Binbesyuzj'I'L 'den az olmayacaktir.
Madde 9- Tekliflerin degerlendirilmesi.
9.1-0rtakoy Kayrnakarnhgi (Kaymakamhk ve Ilce YaZ1 lsleri Mudurlugu, llce Milli Egitirn
Mudurlugu, ilye Nufus Mudurlugu, ilye Tapu Mudurlugu, llce Ozel ldare Mudurlugu, ilye
SYDV, llce Milli Egitim Mudurlugu, Ilce Muftulugil) Banka Promosyon Ihalesi; herhangi bir
ihale kanununa tabi olmadan asagida belirtildigi sekilde, kapah zarf ve acik arttirma usulu ile
yapilacaktir. Tekliflerin degerlendirilmesinde oncelikli olarak kisi basi promosyon tutan esas
almacaktir.
5
9.2-ihale tarih ve saati icerisinde ihaleye teklif vermeye ve sozlesme imzalamaya yetkili
oldugunu gosteren yetki formu (Ek-L) ile teklif mektubunun (Ek-2) bulundugu teklif zarflan
komisyona teslim edilecektir.
9.3-Teklif zarfirun ustunde; bankanm adr, acik adresi, teklifin hangi ise ait oldugu ve ihaleyi
yapan kurumun adi ile adresi bulunmahdir. Teklif zarfirun kapatildigi yer imzah ve miihiirlti
ya da kaseli olmahdir. Sartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sirasiyla almacak ve
teklif teslim tutanagina kaydedilecektir.
9.4-ihale saatinde istekliler tarafmdan kapah olarak teslim edilen teklif zarflan kontrol
edilerek alnus sirasma gore acilacaknr. Teklif zarfinm icindeki belgelerin uygunlugu ihale
komisyonunca incelenecek, belgeleri eksik ya da hatali olan istekliler ihale disi birakilacaktir.
9.5-istekli, promosyon ihalesinde ilk olarak kapah zarf icinde sunacagi teklifi, kisi basi
promosyon tutan olarak yazi ve rakamla yazarak teklif edeceklerdir.
9.6-Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri komisyonca hazir bulunan isteklilerin huzurunda
alnus sirasma gore okunacaktIr. Daha soma istekliler arasmda acik arttmnaya gecilecektir,
Teklif sahibi istekli, ihale esnasmda hazir bulunmadigi takdirde kapah zarf ile gonderdigi
teklif, son ve kesin teklifi olarak kabul edilecektir.
9.7-A<;lk arttIrmaya istirak edecek olan turn isteklilerden, ilk sirada en dusiik teklif veren
istekli olmak ilzere sozlu olarak teklif almmaya baslanacaktir.
9.8-Komisyon, istekli bankalann gorusme yapabilmeleri icin sure talep etmeleri halinde her
arttIrma turu sonunda ihaleye 15 dk, ara verebilecektir.
9.9-istekliler, talep etmeleri halinde acik arttrrmanm herhangi bir turunda ihaleden
cekilebileceklerdir.
9.l0-A<;lk arttIrma turlan tek istekli kalmcaya kadar devam ettirilecektir.
Madde lO-Protokol
lO.l-ihale sonrasinda ihale iizerinde kalan banka ile Ortakoy Kaymakamligi (Kaymakamlik
ve llce Yazi lsleri Mudurlugu, il<;e Milli Egitirn Mudurlugu, il<;e Halk Kuttlphanesi, il<;e
Niifus Mudurlugu, il<;e Tapu Mudurlugu, llce Ozel Idare Mtldiirlugtl, il<;e SYDV, il<;e
Muftulugu) aym protokolii llce Kaymakami ve mudurluklerin kurum amirleri imzalayacaktir.
Protokoliin imzalanmasindan soma yuklenici banka, sozlesmenin baslayacagi ilk gune kadar
tiim islemlerini hazir hale getirecektir.
lO.2-En yuksek teklifi veren istekliye, komisyon karan yazih olarak bildirilecek ve
sozlesmeye davet edilecektir. En yuksek teklifi veren istekli, bu davetin teblig tarihini izleyen
5(Be~) i~
gunu icinde sartnameye uygun protokolii imzalamak zorundadir.
lO.3-En yiiksek teklifi veren istekli, sozlesme imzalama suresi icinde sozlesmeyi
imzalamamasi durumunda ihalede verdigi son teklifin %5(yUzde bes )'ini ceza olarak
kurumlara odemeyi kabul eder. Bu asamadan soma ayrn kosullarda en yuksek ikinci teklifi
veren istekli protokolii imzalamaya davet edilir.
6
,
Madde 11- Cezai Hiikiimler
Ll.J-Anlasmah banka, sozlesmedeki yukurnluluklerini yerine getirmedigi takdirde; yazih
olarak uyanhr, tekrannda ise sozlesme bedelinin %5(ylizde bes)'i oranmda ceza odemeyi
kabul eder. 3. defa tekrannda ise sozlesme tek tarafli olarak feshedilir.
11.2-Anla~ma
yapilan bankamn, banka subesinin herhangi bir sebepten dolayi kapanmasi
halinde sozlesme kendiliginden sona erer. En az bir ay cncesinden haber vermek suretiyle
taraflar karsihkli anlasarak sozlesmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak iddia
edemez.
11.3-Banka anlasma halinde imzalanacak sozlesme ile ustlendigi isleri Kurum'un yazih izni
olmaksizin tamamen veya kismen bir baskasina devredemez. Devrettigi takdirde her tiirlii
sorumlulugu bankaya ait olmak lizere kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve
protestoya gerek kalmaksizin sozlesmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi
bir hak iddia edemez
11.4- ltilaf halinde Corum Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.
Madde 12- Diger Hiikiimler
12.1-Banka, sozlesme ve eklerinden dogan damga vergisi ve ilgili diger yukiimluluklerin
yerine getirilmesine dair her tiirlil vergi, resim ve harclan karsilamakla yukumludur.
12.2-Komisyon, banka promosyonuna iliskin ihaleyi herhangi bir gerekce gosterrneksizin
yapip yapmamaya, yapilnus olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Boyle bir durumda
isteklilerce herhangi bir hak iddia edilemez ve kurumdan herhangi bir tale pte bulunamaz.
BANKA PROMOSYONU iHALE KOMiSYONU
ilye Yazi i~l. Mlid.
DYE
Ilce Muftusu
DYE
Naci BAHTiYAR
DYE
Serdar ATAY
Sendika Temsilcisi
C1ft} LJ' )
(.J
7
Download

Banka Promosyonu İhale Şartnamesi