iHALE iLANI
T.c.
ORTAKOY KAYMAKAMLIGI
KOYLERE HizMET GOrURM E BiRLiOI BA$KANLIGI
Corum Ortakoy Ilcesi Incesu Kanyonu Altyapi ve we
Yapirn lnsaati
i~i Koylere
Hizmet Goturme Birligi .iJ1ale Yonetmeliginin 18. maddesine gore Actk Ihale Usulu ile ihale
edilecektir,
1- ldarenin
a) Adi-Adresi
Ortakoy Koyiere Hizrnet Goturrne Birligi Baskanligi
Bahcelievler Mah. Hi..ikGmet Konagi Kat: 3
Ortakoy/COk.Ulvl
b) Telefon
ve
Faks
Numarasi
c) Elektronik Posta Adresi
0(364)4914234
2-ihale Konusu Yapim lsinin
a) Adi - Niteligi Turu , Miktan : Corum Ortakoy llcesi lncesu Kanyonu Altyapi ve we Yaprrn
[nsaati i~i, Birirn fiyat teklif cetvelinde belirtilen miktarlar
b) lsin yapilacagi yer : Corum Ortakoy 1ncesu kayO ( incesu Kanyonu ve Kiiltur Parki )
c) Ise Ba~1301a Tarihi : Sozlesmenin imzalandigi tarihten itibaren 5 (Bes) i~ gunu icinde yer
teslimi yapilarak ise baslanacaktir.
d) Isin suresi : Yer teslirninden itibaren 90 i~ gunudur.
3- Ihalenin
a) Ihalenin Yapilacagi Yer : Ortakoy Kaymakarnhgi Kaymakarn Irfan TURNA Toplanti
Salonu - Ortakoy / <;:ORUM
b) Ihalenin tarih ve saati : 20.04.2015 Pazartesi guml saat 14 :00
4- Ihaleye kaulrna sartlan ve istenilen belgeler:
4. I. Tebligat icin adres beyani, irtibat icin telefon numarasi ve faks nurnarasi ile e-posta
adresi,
4.2. Mevzuati geregi kayith oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi Belgesi.
a) Gercek kisi olmasi halinde , ilk ilan veya ihale tarihinin icerisinde bulundugu yilda
almrms ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasma kayith
oldugunu gosterir belge,
b) Tuzel ki~i olrnasi halinde, rnevzuati geregi tuzel kisiligin siciline kayith bulundugu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin icerisinde bulundugu yilda
ahnrms, tuzel kisiligin sieile kayith olduguna dair beIge,
4.3. Teklifvenneye yetkili oldugunu gosteren imza Beyannamesi veya 1mza Sirkuleri .
a) Gercek kisi olrnasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin icerisinde bulundugu yilda
almrrus ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Meslek Odasma kayrth
oldugunu gosterir belge,
b) Tuzel kisi olmasi halinde, mevzuati geregi tuzel kisiligin siciline kayitli bulundugu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin icerisinde bulundugu yilda
ahnmis,
tuzel
k isiligin
sicile
kayith
olduguna
dair
beige,
4.4. Koylere Hizmet Goturme Birligi Thale Yonetmeliginin II 'inci maddesinde belirtilen
lhale DI~l Birakilma Dururnlannda olunmadigma iliskin yazih taahhutnarne.
4.5. Sekli ve icerigi idari sartnamede belirlenen teklif mektubu ve eki birim fiyat tekli f cetveli.
4.6. Ihale dokumanmm satm ahndigina dair banka dekontu. (T.e. Ziraat Bankasi Corum
Ortakoy Sb. 13635978-5001)
4.7. !stekliler teklif ettikleri bedelin %3'Unden az olmamak uzere, kendi belirleyecekleri
tutarda gecici teminat vereceklerdir.
4.8. Vekaleten ihaleye katilrna halinde , istekli adina kaulan kisinin ihaleye katrlrnaya iliskin
noterden onayh vekaletnamesi He vekaleten katilarun noter tasdikli imza beyannamesi.
4.9Jsteklinin ortak girisim olmasi halinde , sekli ve iyerigi bu sartnamede belirtilen i~ ortakhgi
beyannamesi, isteklinin is ortakligi olrnasi halinde, 4. maddenin 2 inci fikrasmm (b), (c)
bentlerinde ve 4 uncu maddenin 3 uncu fikrasmm (a), (b) bentlerinde yer alan belgelerin her
bir ortakca ayn , ayn verilmesi zorunludur.
4.10. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayih Resmi Gazetede yayinlanan KHGB ihale
yonetrneliginin 11. maddesinin a.b.c.d.e.f.g, vc g bentlerinde sayilan durumlarda
olunrnadigma iliskin yazilt taahhtitname.
5- Mesleki ve teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu beIgelerin tasrmasi gereken kriterler;
5.1. i$ deneyim belgeleri; isteklinin , son on bes yJI icinde yurt icinde ve yurt dismda kamu
veya ozel sektorde sozlesme bedelinin en az % 70'i oranmda gerceklestirdigi veya % 50'si
orarunda denetlendigi veyahut yonettigi idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu i~ veya
benzer islerle ilgili deneyimini gosteren ve teklif edilen bedelin %50 oranmdan az olmamak
ilzere tek sozlesmeye iliskin is deneyim belgesi .
5.2. Isteklinin organizasyon yapisma ve ihale konusu isi yerine getirebilmek icin en az U9 (3 )
yil deneyimli asagida Iistelenen teknik personellerden birisini
cahsurdigina dair teknik
personel taahhtitnamesi . ( Cahstmlan teknik personel is yerinde devamh bulundurulacakur.)
Bu is kapsarmnda cahstmlacak olan teknik personele ait belgeler sozlesme imzalanmadan
once idareye teslim edilecektir. ( Teknik personele ait mezuniyet belgesi ,oda kayit belgesi
veya deneyirnini gosteren diger belgeler. ) Insaat Muhendisi , Insaat teknikeri
5.3. Makine ve diger ekipmana iliskin belgeler; ihale konusu isi yerine getirebilmek icin
asagida listelenen sayida ve nitelikte makine ve diger ekipmanlan isteklinin cahsnracagrna
dair yapi araclan taahhutnamesi. Bir Adet Kanal KazlcI-Kmcl kepce, Bir Adet Kamyon.
6- Bu ihalelerin tamarmnda benzer is olarak kabul edilecek isler : Kilit Parke Tasi Dosenrnesi
lsi, Ierne suyu ve Kanalizasyon Insaati ile Ierne suyu ve Kanalizasyon Insaatlanrun Kazi,
Hafriyat ve Dolgu Isleri ve her turlu insaat isleri. Benzer ise denk sayilacak rmlhendislik ve
mimarhk boltlmleri: lnsaat Muhendisligidir.
7- Ekonomik acidan en avantajh teklif, sadece fiyat esasma gore belirlenecektir.
8- Ihaleye sadece yerli istekliler kaulabilecektir.
9- 28.04.2007 tarih ve 26506 sayili Resrni gazetede yayinlanan Koylere Hizrnet Goturme
Birligi ihale yonetmeliginin 12. maddesi kapsammda olanlar ihaleye katilamazlar.
10 - lhale dokumarurun gdrulrnesi ve saun alinrnast: lhale dokumaru, idarenin adresinde
gorulebilir ve [300,00] TUrk Lirasi karsihgi ayru adresten saun almabilir. Ihaleye teklif
verecek olanlann ihale dokumaruru satm almalan zorunludur.
11- Teklifler, 20.04.2015 Pazartesi gunu saat 14.00 'e kadar, Ihale Kornisyonuna elden teslim
edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhutlu olarak gonderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
12- Istekliler tekliflerini , her bir is kaleminin miktan ile bu is kalernleri icin teklif edilen KDV
Harle birim fiyatlann carprrm sonueu bulunan toplam bedel uzerinden teklif birim fiyat
seklinde vereceklerdir. ihale sonueu uzerine ihale yap rl an istekliyle birim fiyat sozlesme
imzalanacaktir. Teklif birim fiyat cetvellerindeki hesaplama
hatasi
isteklinin
sorurnlulugundadir. Teklif mektubunda yazih topJam bedel gecerli sayilacakur.
13- Ihale konusu isin tamarm veya bir kisrru alt yuklenicilere yaptmlamaz.
14- Verilen tekliflerin gecerlilik suresi ihale tarihinden itibaren en az 90 ( Doksan ) ls gunu
olmahdir.
15- Konsorsiyurn olarak ihaleye teklifverilemez.
16- Koylere Hizmet Goturme Birligi, 4734 sayih Kamu Thale Kanununa tabi olmayip,
28.04.2007 tarih ve 26506 sayih Resmi Gazetede yayirnlanarak yururluge giren Koylere
Hizmet Goturme Birligi Ihale Yonetrneligine tabidir.
17- Birligimiz ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
ilan olunur. 09.04.2015
BiRiM FIv AT TEKLiF MEKTUBU
ORT AKOV KOYLERE HizMET COTURME BiRLiGi BAoSKANLIGINA
.. I .. I....
-Ihalenin ad.
: Corum
Ortakoy llcesi Incesu Kanyonu Altyap: ve
Yaprrn Insaati I~i
we
-Teklif sahibinin ad I ve
soyadi/ ticaret unvarn
-Uyrugu
-TC Kimlik Numarasi
(gercek ki~i ise)
-Vergi Kimlik Numarasi
-Tebligat adresi
-Telefon ve faks numarasi
-Elektronik posta adresi
(varsa)
I) Yukanda ihale kayrt numarast ve adr yer alan ihaleye iliskin ihale dokilrnaruru olusturan turn
belgeler tarafirruzdan okunmus, anlasilrrus ve kabul edilrnistir. Teklif fiyata dahil oldugu belirtilen
tum masraflar ve teklif gecerlilik siiresi de dahil olrnak ilzere ihale dokiirnarunda yer alan turn
dozen lerneIeri d i kkate aIarak tek Iif verdigimiz i, dok ii rnanda yer aIan y ii kumIiiliikleri yerine
getirmernerniz durumunda uygulanacak yaptmmlan kabul ettigirnizi beyan ediyoruz.
2)ihale konusu ise kendimiz veya baskalan adina dogrudan veya dolayh olarak, asaleten ya da
vekiileten bj rden fazla tekl i f vermed i gimi zi beya n ed i yo ruz.
3) "yerli istekli" tarurnr geregince [yerli] istekli durumundayiz.
4) Yukanda yer alan elekironik posta adresime w [aks numarama teblig at vaptlmastm kabul
ediyorum
5) Ihale konusu isin [tamamtnii her bir i~ kalemi icin lekJif ettigimiz birim fiyatlar uzerinden
Katrna Deger Vergisi haric
bedel karsihgmda yerine getirecegirnizi kabul ve taahhiit ediyoruz
Ad! - SOY ADl/Ticaret Unvaru
Kase ve imz3
'Istekl inin Turk vatandasi gercek kisi olmasi halinde, II rakarndan olusan T.e. kimlik numarasi
yazilacaktrr.
3 istekli kabul ettigi secenegi yazacaktrr.
6 Te k1if vermeye yetkili ki~i tarafindan irnzalanacaktir. Ortak girisirn olarak teklif verilrnesi halinde,
teklif mektubu butun onaklar veya yetki verdikleri kisiler tarafmdan imzalanacaktir.
EK- Birim Fiyat Teklif Cerveli
1/2
AI
Sira
POZNO
No
Mal KaJeminin Adi ve Kisa
B2
Birimi
Aciklamast
1
071.114
2
071 .116
3
073.201
4
074.102
5
075 .103
6
079 .200
7
079.300
8
080.102
9
081.301
10
089 .105
11
089.503
12
089.704
13
091.700
14
094.400
15
097.303
16
103.103
50x60 eM KONSOLLU
LAVABO YARIM AYAKLI TK .
SIRLI SERAMIK EKSTRA
SINIF LAVABOLAR
50x60 CM BEDENSEL
ENGELLI SIRLI SERAMIK
EKSTRA SINIF LAVABOLAR
A YNA 40X50 CM (KRISTAL
CAM)
ETAJER FAYANS 60X15 CM
EKSTRA SINIF
ALATURKA WC TA$150X60
CM EKSTRA SINIF
PLAS.SIFON.
BEDENSEL ENGELLI ICIN,
TAKRIBEN 35X70 CM
KENDINOEN REZERVUARLI
ALAFRANGA HELA VE
TESlsATI
DUVARA TAM DAYALI
Tlp,TAKRIBEN 65X35 CM
KENDINOEN REZERVUARLI
ALAFRANGA HELA VE
TESISATI
plSUAR VE TESlsATI (Pirinc
Sifonlu)35X40X50 EKSTRA
SINIF
plSUAR BOLMESI (FAYANS
CAMLA$MI$ C;INI): 40x50
CM. EKSTRA
UZUN MUSLUK 1/2"
(sOZGECLI ROZAT DAHIL)
GOMME KUMANDALI
SIFONLU LAVABO
BATARYASI
PLASTIK LAVABO VE EVIYE
SIFONU
ENGELLILER IC;IN
TUTUNMA BARI
PASLANMAZ C;ELlK
KA~lTlIK
YER sOZGEcl SERT
PLASTIK 15X15 em
SO~UK SU SAYACI 1" Vidah
250mm.
Miktan Teklif Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
belirtilerek)
AD
3
AD
1
AD
4
AD
4
AD
2
TK
1
TK
1
TK
3
AD
3
AD
2
AD
4
AD
4
AD
3
AD
4
AD
3
AD
1
Tutan
(Para birirni
belirtilerek)
17
204 .3102
18
204.3103
19
204.3104
20
204.401
21
204.402
22
204.403
23
210.625
24
221.204
25
227 .203
26
27
Y.lS .OOl/2B
14.012/2
28
14 .1714/1
PN .20 POLIPROplLEN
TEMlz SU BORUSU1/2"
(Bina lcinde)
Boru Montaj Malzemesi Bedeli
%45
PN.20 POLIPROPILEN
TEMlz SU BORUSU3/4"
(Bina lcinde)
Boru Montaj Malzemesi Bedeli
%45
PN.20 POLIPROplLEN
TEMlz SU BORUSU 1" (Bina
lclnde)
Boru Montaj Malzemesi Bedeli
% 45
SERT PVC PLASTIK piS SU
BORUSU DI~ yap 0 mm :50 ­
40 Et Kallnllgl mm : 3,0
Kullarurn Veri : B
Boru Montaj Malzemesi Bedeli
% 35
SERT PVC PLASTIK piS SU
BORUSU DI§ yap 0 mm :75
- 70 Et Kalmllgl mm : 3,0
Kullarurn Veri : B-BD
Boru Montaj Malzemesi Bedeli
% 35
SERT PVC PLASTIK pIs SU
BORUSU DI~ yap 0 mm :100
- 110 Et Kallnllgl mm : 3,0
Kullarum Veri : B-BD
Boru Montaj Malzemes; Bedeli
%35
KORESEL VANA
(Pirinc.Teflon Contah) 250
mm.
plSLlK TUTUCU ,PN 16,(
Buhar+Su i9in ,Pik D6k.)", 32
mm
GERI TEPME VENTILI ,
Pirinc.Pres Dokurn.Vidalr . '"
25mm
MAKiNE iLE HER DER1NLiK
VE HER GENiSLiKTE
YUMUSAK VE SERT
TOPRAK KAZILMASI (DEIUN
KAZI)
EL iLE HER DER.iNLiKTE
YUMUSAK VE SERT
TOPRAKTA DAR DER.tN
KAZI YAPILMASI
EL iLE YAPILAN HENDEK
DOLGUSVNVN DZERfNE
MAKiNA iLE
DOLDURULMASJ
MT
20
MT
30
MT
30
MT
20
MT
10
MT
20
AD
2
AD
1
AD
1
m3
120,00
m3
70,00
m3
70,87
29
Y.15.140/01
EL fLE KIRMATAS, KUM
<;AKIL VE
BENZEfU MALZEMENIN
SERiLMESi (Malzeme haric)
m3
12,700
EL ILE HER CINS ZEM1N
HENDEK DOLGUSU
YAPILMASI.
m3
91,556
30
14.001/KH
31
P.FA
Q200mm Koruge Boru SN4
m
80,000
Y.16.0S0/02
BETON SANTRALiNOE
URETiLEN VEYA
SATIN ALiNAN VE BETON
POMPASIYLA BASILAN , C
12115 BASfN<; DAYANIM
SfNIFINDA BETON
DOKOLMESi (BETON NAKLi
DAHfL)
m3
20,374
Y.16.0S0/04
BETON SANTRALiNDE
URETiLEN VEYA
SATIN ALTNAN VE BETON
POMPASIYLA BASILAN, C
20/25 BASIN<;: DAYANIM
SINIFJNDA BETON
D0KULMESi (BETON NAKLi
DAHiL)
m3
13,781
Y.18.001/C14
190 MM KALfNLlGfNOA
YATAY OELiKLi
TUGLA (190 X 190 X 135 MM)
iLE DUVAR YAPILMASI
m2
38,658
35
V.l8.00l/Cll
85 MM KALlNLlGINDA
YATAY OELiKLi
TUGLA (190 X 85 X 190 MM)
iLE DUVAR YAP1LMASI
m2
21,995
36
27.506/8
350/500 Oz . Siva yaprlmasi
m2
146,49
0
m2
95,550
32
33
34
37
(25 X 40 eM) ANMA
EBATLARINDA, HER TORLU
OESEN VE YOZEY
0ZELLiGiNDE,I.KALiTE,
Y.26.006/40S ! RENKLi SERAMiK DUVAR
KAROLARI iLE 3 MM DERZ
ARALIKLJ DUVAR
KAPLAMASI YAPILMASI
(KARO YAPISTIRICrSI tLE)
I
38
39
40
(33 X 33 eM) ANMA
EBATLARfNDA, HER TDRLO
DESEN VE yOZEY
OZELLtGiNDE, J.KALiTE,
RENKLi SERAMiK YER
KAROLARJ iLE 3 MM DERZ
ARALIKLI DOSEME
KAPLAMAS{ YAPILMASI
Y.26.00S/402
(KARO YAPISTIRICISI iLE)
PLYWOOD iLE DOZ
YOZEYLi
BETONARME KALIBI
Y.21.001/03
YAPILMASI
c;ELiK BORUOAN KAUP
Y.21.050/C01 iSKELESi
41
27.58S/KH-B
42
Y.23.015
43
Y.23.014
44
25 .034/2
45
Y.18.461/002
46
Y.l8.20llA02
47
Y.18.2011 All
m2
22,960
m2
129,00
0
m3
152,14
2
m2
0,65
ton
0.608
ton
4,26
m2
78,00
mJ
39,75
YAN VE OST KENARINDAN
KENETLENEBiLEN
KiREMtT fLE CATI 0RTUSO
YAPILMASI (GRUP I)
m2
24,00
CATILARDA KiREMiT
MAHY A YAPILMASI
(GRUP I)
m
29,00
(0-4 m. Kadar)
500 OZ. SAP YAPILMASI (2.5
em)
o 14- 0 28 MM NERVORLO
BETON ~ELiK CUBUGU,
C;:UBUKLARfN KESiLMESi,
BOKOLMESi VE YERiNE
KONULMASL
08- 0 12 MM NERVORLU
BETON CELiK C;:UBUGU,
CUBUKLAIUN KESiLMESi,
BUKULMESi VE VERINE
KONULMASI
CIPLAK BETON VEY A iNCE
SIVA UZERlNE ASTAR
<;EKiLEREK SiLiKoN ESASLI
GRENLi CEPHE MALZEMESi
iLE iSTENiLEN RENKTE
KAPLAMA YAPI LMASr.
3 MM KALINLIKTA
PLASTOMER ESASLI
(-\0 SOGUKTA BOKOLMELi)
CAM TOLO TASIYICILI VE 3
MM KALINLIKTA
PLASTOM ER ESASLI (-10
SOGUKTA SOKULMELi)
POLYESTER KECE
TASIYICILI pOLiMER
BiTOMLU ORTOLER iLE iKi
KAT SU YALlTIMI
YAPILMASI
m
26,00
m
8,00
Y.23.241
PLASTiK OOGRAMA
iMALATI YAPILMASJ VE
YEIUNE KONULMASI (SERT
PVC OOGRAMA
PROFiLLERiNOEN HER
<;:ESiT KAPI, PENCERE,
KAPLAMA VE BENZERi
iMALAT) (PVC
HAMMAOOESt KUR~UN
tHTN A ETMEYEN)
Kg
59,00
Y.28.645/C02
PVC VE ALUMiNYUM
DOGRAMA YA PROfiL 1L£
4+4 MM KAUNLlKTA
12 MM ARA BOSLUKLU <;:tFT
CAMLI PENCERE UNiTESi
TAKILMASI
m~
2,0
KARE VE OiKOORTGEN
PROfiLLERLE
PENCERE VE KAPI
YAPILMASI VE YERiNE
KONULMASI
Kg
63,50
DEMtR VOZEYLERE iKi KAT
ANTipAS, iKi KAT SENTETiK
BOYA YAPILMAsr
m~
6,80
Ad
23,00
Ad
3,00
Ad
1,00
48
24.002
49
24.060
50
51
12.NO.LU <;:iNKO LEVHADAN
120 MM <;:APfNOA
OUSEY YAGMUR BORUSU
YAPILMASI VE YERiNE
TESpiTi.
e 70 MM <;:APrNDA BiR UCU
MUFLU
SERT PVC YAGMUR
BORUSU TEMiNi VB YERiNE
TESBiTi.
52
Y.23.152
53
Y.25.002/02
.
54
B.18
55
C.04
56
B.01
PENCERE DOGRAMALARI
MADENt
AKSAMIAYARLIMENTESE
(<;:iFT) PLASTiK
KAPLAMALfNTN YERiNE
TAKLLMASI
Vxstsr AS jSPANYOLET
TAKIMININ YERiNE
TAKILMASI (KOL, MAKAS
DAHiL)
PENCERE DOGRAMALARI
MADENj AKSAMI
iSPANYOLET TAKIM IN IN
YERiNE TAKILMASI (KOL,
DEMiR VE TEFERRUATLl)
,
57
A.08
KAPI DOGRAMALARI
MADENi AKSAMI
KAPI KOLU VB
AYNALARININ YERiNE
TAKILMASI (KROMAJLI)
Ad
5,00
LAMiNE LEVHA
KAPLAMALI iKi
KONTRAPLAK PRESLi
ic;KAPI KANAOI VAPILMASI
YERiNE TAKILMAST
m~
4,40
Ad
2,00
Kg
9,000
AHSAP OTURTMA CATI
YAPIUvlASI
m~
40,000
vozo
58
22.009/3A
KAPI DOGRAMJ\LARI
MADENi AKSAMI
SiLiNoiRLi TRA~L1 DI~ KAPI
KiLioiNiN YERiNE
TAKILMASI
2,00 MM KALlNLlGINDA
DOZ SiYAH SACOAN
BDKME KAPI KASASI
YAPILMASI VE YERINE
KONULMASI
59
A.07
60
Y.23.159
61
21.210
62
26.702/C1
DIS DENIZLiK YAPILMASI
m~
0,540
63
26.752/C1
PARAPET(iC DENiZLiK)
YAPILMASI
m~
0,360
Kg
38,480
Ad
2,000
ton
2,750
m3
5,583
ton
5,227
lon
0,923
B.AD
1,700
64
MSB.805/A
65
P.F.A
66
Y.09.001/1
67
Y.09.003/1
68
Y.09.012/1
69
Y.09.016/1
70
Y.09.017/1
PASLANMAZ CELiK
MERDivEN
KORKULUGU VE KUPESTESi
YAPILMASI
Q800 MM tc CAPLl 5000Z.
Q200 MM KORUGE BORU
GiR. BACATAKIMl(TABAN
ALTLlK,MAHRUTi VE
KAPAK)
CiMENTO BOSALTMA VE
tsrtrt
KUM-CAKIL YUKLEME
BOSALTMA
DEMiR, PROFiL
BOSALTMA VE tsrtrt
I TON HER ems VE 6L<~:OD E
PE, HOPE VE PVC
ESASLI BaR UNUN
TA$ITLARA YUKLEME,
BOSALTMA VE iST1Fi
NORMAL, CEPHE, MODULER
DOLU VEYA
DELiKLi TUOLALAR VE
OLUKLU KiREMiDiN
TASITLARA YOKLEME,
BOSALTMA VE tsrtrt
71
P.F.A
Q 40-10 Alii HDPE 100 Boru
m
2.293,
000
72
P.F.A
Q 63-10 Alii HDPE 100 Boru
m
30,000
73
36,02101
Ad
40 ,00
74
36,11302
PE DiRSEK D1~ <;::AP 50 MM
(90 °)
Ad
2,00
75
36.KH/154-1
TE PARyASI <;:AP 40 mm.
Ad
5,00
76
36,10603
TE PAR<;::ASI (:AP 63 mm.
Ad
2,00
Ad
5,00
77
Q 40-10 Atil HDPE 100 Boru
AIm Kaynagi
36.KH/162.17 Q 40 UK KORTAPA
78
23,111
<;::ESiTLi DEMiR iSELERi
Kg
150,00
79
89-105
UZUN MUSLUK 1/2"
(SOZGE<;:Li ROZAT DAHiL)
Ad
8,00
80
204-3102
PN.20 POLiPROPILEN TEMiz
SU BORUSUII2"
m
10,00
81
36.13101/iB
Q40mm LiK TAHLiYE
VANASI YERLEsriRiLMEsi
Ad
1,00
82
P.F.A
I" BEZLi LASriK BORIUM
m
200,00
83
36,10701
Ad
2,00
84
21.251
Q63/40 REDOKSIYON
PARyASr
<;::AM KERESTE (<;:ESMELER
i<;:iN)
m3
1,08
85
25.062/01
AHSAP iMALATIN
EMPRENYENLENMESi
m3
1,08
86
Ozel Poz 1
KAYNAK iLE KESiM
YAPfLMASI
Sa
1,00
Ad
8,00
87
08.768/KH-1.1 Q63'LOK K.A YAR MASON
88
P.F.A
Q2001 100 C PAR<;::ASI
Ad
2,00
89
P.F.A
Q200 KORUGE BORU
m
98,00
90
204.402
PVC PLASTiK pis su
BORUSU 0 75-70 MM.
m
2,00
91
204.403
PVC PLASTiK PIS SU
BORUSU
e 100-110 MM (GE<;::ME
MUFLU)
m
8,23
92
36.020A/71
Q300 MM CELiK BORU
BA$LARlNJN KAYNAKLA
BAGLANMASI
Ad
7,00
93
36.067/KH/12.
2
Q300 MM TECRiTLi <;::ELiK
BORU
m
28,00
94
18.189
PARKE SOKULME i~LERi
m2
45 ,38
95
07.006
<;iMENTO NAKLi
ton
2,641
96
07.006
KUM· <::AKIL NAKLi
ton
8,933
97
07.006
TUGLANAKLi
ton
1,70
98
07.006
DEMiR NAKLi
ton
5,227
99
07.006
PE ve KORUGE BORU NAKLi
ton
0,923
100
P.F.A.
AH~AP EMPRENYE VE
AHSAP KORUYUCU BOYALJ
KAMELYA
Ad
5,00
101
ozei Paz 2
DEMiR DOKUM BARBEKU
Ad
40,000
102
Y.16 .050107
ELLE C35/45 BETON
DOKOLMESi
m3
25,600
103
Y.23 .011
Q6 Q 188/188 tek sira hasir
ton
0,251
SAC iLE HER ARALIK VE
YOKSEKLiKTE
DiSLi (NERVORLO)
BETONARME DOSEME
KALIB!.
m2
18,44
ACIK ALAN MESciDi
Ad
3,00
Q50 mm PRiz KOLE
Ad
3,00
01$ MEKAN co> KOVASI
Ad
27,00
104
21.035
105
P.F.A
106
08.80002
107
P.F.A.
108
707.101
109 724.602
no
III
718.502
725.711
112 724.601
113
734.]01
114
734.104
ANAHTARLJ orOMATiK
SiGORTALI LOJMAN ru-t
SAC TABLO 4 SiGORTALIK
ANABTARLI OTO!'vIATiK
SlGORTA 25 A. (6KA) (TS
5018-1 EN 60898-1)
KACAK AKIM KORUMA
SALTERi 2*40 A.e
KADAR(30mA)
ZAMAN TARiFELi
ELEKTRONiK ELEKTRiK
SAYAC 1O(60) A.e Kadar
ANAHTARLI OTOMATiK
SiGORTA 16 A. (6KA) (TS
5018-1 EN 60898-1)
NORMAL AYDINLATMA
SORTisi
PARALEL AYDINLATMA
SORTisi
1,00
AD
1,00
AD
1,00
AD
,
;
1,00
AD
1,00
AD
4,00
AD
3,00
AD
us
742.128
116 727.402
117 727.503
1800 SENSORLO TAVAN
ARMATURU
7,00
AD
KUR~VNSUZ PVC iZOLELi
KABLOYLA BESLEME
HATTI2*IO mm2 NYM
1KV YERALTI KABLOSU iLE
KOLON VE BESLEME HATTl
2* 1 mm2 NVY (TS IEC 60502­
1)
FOTOSEL ~ALTER
50,00
MT
30,00
MT
J,OO
AD
20,00
MT
3,00
MT
1,00
AD
1,00
AD
10,00
KG
205,00
KG
2,00
AD
2,00
AD
°
118 718.400
119 982.)02
BiNA iHATA iLETKENi
30x3.5 MM GALVANiZLi
CELfK LAMA
120 726.103
PE~EL, BERGMAN VEYA
PVC BORU i<;iNE DOSENEN
TOPRAKLAMA HATTl 10
mm2
I" (L= 2.15 MT.) GAZ
121 8/002
BORUSU
ALUMiNYUM TEHLtKE
122 26.2.004
LEVHASI, VENt
~ARTNAMEYE UYGUN
123 5.41l
$EHiR ret A.G. VE O.G.
MUSTEREK SEBEKE
OtREKLERi i<;iN BOYALI
DEMiR TRAVERS VE
KONSOLLAR
124 S.lfI
SEHiR tci A.G. VE O.G.
MUSTEREK SEBEKE
DiREKLERI (BOYALl
I
KAYNAKLI DEMiR OiREK)
2 l'vh., GAL VANizLi
125 30.3/001
65x6Sx7.LiK KOSEBENT, 5
mt. SERiT VE BUNLARJN
GOMOLMESi
TERMiK KORUYUCULU
126 715.103
SALTER 2*25 A. (Tablo Arkasi)
Toplam Tutar (K.D.V Harle) :
"Tabloya gerektigi kadar saur eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokllmanma eklenmeden once ihale kayu numarasi idare tarafindan doldurulacakur.
* Konsorsiyumlann ihaleye teklifverebileceklerinin ongorulmesi halinde, bu cetvel isin uzmanhk gerektiren
kisrmlan esas ahnarak idarece ayn ayn dllzenlenecektir.
• Krsmi teklifverilmesine izin verilen ihalede krsrrnlar ihale dokumanmda yapilan dtlzenlemeye uygun olarak
dUzenJ enecektir.
Adi - SOYADI I Ticarct unvarn
Kase ve Imza
3
Bu slitun ldarece hazirlanacakur,
isteklilerce doldurulacakur.
"Tekllf vermeye yetkili kisi tarafmdan imzalanacakur, Ortak girisim olarak teklif verilrnesi halinde, teklif
rnektubu butun ortaklar veya yetki verdikleri kisiler tarafrndan lmzalanacaktir.
I
2 Bu sOrun
Download

ihale ilanı