T.C. MEZiTLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğilim Müdürlüğü Sayı:
96359153/821.07/5620463
Konu: Akademi Ligi Futbol
Uı9
Ligi
000.0000000.
ilgi
24/1 1/2014
o ......
MÜOÜRLCKLERİNE
:İ1 Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/11/2014 tarihli ve 5578936 sayılı yazısı.
Türkiye Futbol Federasyonunun, Akademi Ligi Futbol U i 9 Ligi ile ilgili, ilgi
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bi 19i lerinizi ve
gereğini
yazı
rica ederim.
Ahmet YALKIN Mlidür a. Şube Müdürü ~lEZITLllLÇE MILli EGITIM MUDÜRLÜGÜ
y"nı ~ah,GJ,LK.Buıvarı Mç;.ı:iıli Sanayii Sitesi Girişi Çelik Apt.Kuı-}
MEZtTlİiMfRSI:-';
e-po"'Ul,m,,[email protected] web:hLLp:/lmczilli.mcb gQv.tr
Tı:lcfo:-, .132-1
)3:5:i5-lM
faks (0124 )3597-1-14
/\yr,nııl; bilgi ıçi>: jr1:baı
Tcmc, Eğiwn Ş:..ıbes:
Uınu!
UZUN
Bu evrak guvcn!i <:leKtronik imz3 ilc im;.::ul:mmışlır http;ficvrnksofgu.ffi(,:b,gov.ır ndre"lrıd..;r.b2d6· 74a7-3a28-9957 -964 7 kOdu iL.: (>'oyiı edi:cbılır.
21fll/2014
14:24
Hersin i i
Mı ı ı
i
E.t im
Jıı3S!!
T.C. MERSIN VALILlGI iı Milli Eğitim Müdürlüğii 21111/2014
Suy' : 935259311330,99/5578936
Konu: Akademi Ligi futbol U19 Ugi
"
KAYMAKAMJ.IGINA
(ilçe Milli Eğitim MÜdürlÜğü)
. . . . . . M.M . . . . . . . . . . . . . _ ••
ilgi; Türkiye Futbol Federasyonumm, ,9.11.20[4 ı.fihli ve 26674 sayılı yazısı.
Türkiye Futbol Fcdcrasyon'Jnurl, Akademi Ligi Futbol uı 9 Ligi ile ilgili, ilgi yazısı
~kı" i\Ümkıilmi~tir,
Bilgi ve gereğini ri~a ederim,
Ahmet AYDOGAN Vali .1. Müdür Yıırdımc,sı EK:
Yazı
(1 sayfa)
i
:nJ'lı:mlı ; ~ nt:,~u:Jf,XiV
}~:;:
... -!riY'
G~\f~j;~i Li~,\ ."..d idnıv~i
.it~ iT (~~~r~,
DACI'nM:
·5 hçE! Kaymakamhldarma
·Akdeniz, Toro~!ar, Mezitli,Yenişchir ve Enkmli ilçe Milli Eğitim Mildüı'lükleıi
t:Adr~ : Mtffsin İl Mmi Eğitim MüdÜrıü~ü JUml4pmnr Mıdı. GMK... Bulva:J 3i Dt) Yerılı;e:hiI'/Mf,RSlN" Tel. O (324)329 14aı ·84
D,bill: 30\1
F.. c O (324)327 35 18 ·19 E-post. :okullcl_ı33€ı/n"b,g.',lr
BUgiİçi •• Aluııeı i\ YOOGAN (M_dür Yoedım",•• ) 21/11/101'
:':24
Mersin i
ı
Mi i i
tQltin
327l5H
HO.019
#002
TFF
Ünite : G",nel Sekreterlik
; 2014/21l02l- 26574
1{onu : Adana Demir Spor -Mersin Idman Vurdu <pO< 119.11,20141
Sayı
Akademi ligi IJ19 lig! Okullıin Yazısı Hk.
19.11.Zil14
MERSIN vALILI~1
LL Miul E'ITIM MODÜRLÜCÜ'NE
MEtii~
A;iIilıda
"ml ya.,\ ötrenciler, 19.11.20ı41a~hiııde oynanan Cocıı Col. Akademi U19 Usl Adana Demir Spor­
Mersin Idm.n '1u,du SpOr mü"b.kıılill'mda, ~.'Sih !dm"n Vurdu Spor Kuıabilnil tem,~ edeCekletelif.
~"fil."in
19.11.2014 tarihinde yol. çıkması nedeni Ile SOl konu'u müsabakaya kobıan .ş_ııda ismi y"ZlII
28 Ma)/l5 1!186 glln Vi l!JUl) .ayıll Resmi ,bıeteele Y"vın1an... Ka_lin 29 ncu maddesi
ceretinC*ı 19,11.ıo14 t_rihlnda, yapıl,n fiı.liye1t2 izinU (gör"yj~ sayılmaSr hususu.u rica <e<t"rim
öğ","cilerin:
Saygılwmla,
K.d" KAOAS
Genel Sekreter
"pı -SOYADı
!\KULU
ŞIf!!Il.IfQ
Yun"J5 Emrt As.lan
Mersin An.dolu L....
12-F/1389
ÜlrFatan
I\vdın
(;ırlkhiıll') Akbn
Hali ibrMim Betkye2:
Se,vetOtuz
Mer: Un.ı
Mu,tafa LÜtfi Poym Öıme.
Moh"",t AI K.çar
ibnıhim UI!J.·l!o<
V.ny. Giln,..-T.k,End, Meslek U,..,'T.l.
Mersın TtC3ret ve S~naıtA Odası Madolu TJ..
Hasan Aket Anadolu UseSi
A\ııW,i: Teknik ve End, M.,!et lisesi
Mersın Güzel Sanarlaf ve Spor USliKI
...ıçe; Anadolu Usesi
LL-C!S05
11·AJ16
l1·El802
12-F/15ı3
U"e/Bo
lH/lS9S
TL
lD-G/27ı
Me~n
'fttotet ve Sanavf Odası Anade' u r.L
Yahya GOnSIJr'fek.Erni. M.., U'esi U,
M,,,in Ooji. ~oI.ji
ll-E/l21
Meı::it rp'~jn
Has.n Alıel Anadolu U54~
11-8/18(1
lH/619
08i,j~ GVııer
Salim Yttl'f'li:li: Anadolu lisesi
ıı-e14~
Mu,ıah
ke"',1 Ku,
T&na Semt!!rd
H.,,,,,
~rk., aaı
Marsitı Tk:ııret ve Satı:tı\'1 ~a.. ı Anadok,ı
!)ı;ı:niıo1ik. AMıdolu
ÇaAatay Çirpi
"';ıfl'la GQn5.,ır
Abdil 1Iı>!ı.p Çoban
~şmeli
Mesiek üsesı
T121cEnd.Me:1I.ÜStii
Çok Programlı Anadolu Li~
ll-C/6$4
ıı-N1~9
11-81629
lı·efHl
1'.li 'YI. ),'j~!,,\L'/L [l.:ı,-~s.s;:ır~i<,;ı f:adtI\·~1 ",I"..,L! Ky 7. :ı~<'Gı:ıi l!olllt'... ,. , IJtl.l"bo.ıt /lIJr....ıye r· .9Q !,t;J:f67 ıl:n '::+9012121 Jt;ı ,;~ 50
E;-.t;~e'!l:.:I2~ .. U1?~i! s,.t;;:ı.:.J.,\,:.:.ı. (lı.~~·ı i:b,I,iot . 6,:\k:I',"'1 Ttrh.1! r. ... 90 :312147:: &S~~ ~, ,YıHl12147J 45 02
.~-
',.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin