KAN'i` iN
、
AfyonLBrallisュ r Toki S● じr■ 1耶 i1lmttr l,轟
ヽ口,,1)II● TI● 1白 hnL Eュ 田unun J15/d"e51′ E:‖ ユ」d
КO■ ●0]ョ n Kand口
輌 Lnlllltrll111:0'● l AllC niriltti t■『 3■ 由」■● 出暉L“ tu争 』h`Hinr瞑
hril『 icncn br`1■ 11:′ crind● Jl
lmuinmmen bedei tesPit kOmisyonlBItcュ
ihJl● Tc
i]EALE ILANl
elerinc■
11r゛
1,`四
il■
31nde 00m9ノ
1,■ Itctntclilt tte叫
rilL u■ dl●
"●
■lr■ vョ verilecektir.
11●
19澪 J[彙 rih
rr="16
in:
・
・`“ ―・……………………」 `■0口 L■ r,hhョ ァロuLi S“ り,1"lhmitr li島
“
TeLron,OF● L,...… ._.・・
・
・
・……・
・
・
・
・=24630251.lr lf3.)1463025
・…
: 900 ■9=■ .100即 11.
…―
11111111● httmnlen B● del__..¨ _..… …
●
●
●
●
●●
●
: 輌 .帥 'ri.
●
●
●
........● ●
(3● FicI TPml■ 3■ 、
・
・
・
・
・●●
ihalenin 1 0Pll■ ca雲 l Ter・・
・
・
・
・
・
・: TOLil■ ルI由 I Blllmい rl.1lesiヽ 11dll『 10量 [『 Oplュ ロ11 3810nu
・、 “
・
A■ │■ ■■
■●1:tS,00
ti: 12.09.2014(` L■ ヨ
1口 1‐ ,pl18,■ E,Tarih■ eS■ ■
Jh■ 1● 口
nCI"● lcudu...… … …・… … :ぶ腱
01「 ●
●Lul
adl...`..¨
i
.・
│●
`t●
.....・
.・
11lr.
31.:0.20i4Ct神 哺∴E]nl鯛 コ1:15:00・ dc 11,Li n,"│■ ,日 ilinicr口 .:■ oぃ う1111出 ri出 彗」t● p13■ 11 1310nund二 InFlinc「
:6●
餡iL`niini(13 HAS日 ヽ110日 1‐ ES LLAZiRAヽ 2015 mrihleri“ r日 ヽ
1耐 hemL R■ Ⅲ(b」 J9地 m『 L d8田 k bttH●“m郡 L
・
1誅 ュ 慌 出 tボ [路 ユ 11lrlilII鷲 ‖ ilⅥ]lJ‖ ‖ 口]r.
10'試 】rll Hlld口 r ibllir
ld口 ki:hale iFin lllcniい 口l)tlllto10ri ll_10.1ll i 4(:L:〕 nA=」 ntt s■ ■
3_ibl1ley● L■ tilar』 kl口 ■
『 ,ュ ニ
1-ih31●
由:nilimiO『
2_Alonhコ rah`ar Tol1 5o準
「
l′ i、
kllmi3vo口 un饉 teslin edeteLlerdir,
41:“ 語itmi.ol口 濾yhL Ll口 隆 dJinin%“ litti
《itcltl YO HeSin l● min■ l
ol■ r●
ヒL■ 1■ )│(11lcroL
4鰍 ,10'1′ dir.KHin′
l:●
rrminat● ■,│:L
出critr,11(11:vttlJILi
Mo`lurhlilne yatlr]1■ caktlr)2躙 .Sn,lll kinunun 26.JJ〕
::● 111“ ilゝ
T■
Li「
■beJJini‖ %6・ u nd口 rd:r,
rI Pnrasii tEI11` rd‖ rilk MJlm“ ゛:11
,b11:dllte Obre bε rlkal』『in Vere"に
り
leri tcmi3::l:1:lr L:li〕
1
‖
m
1:if出 器TI翼 響
‖租I思 ‖肥鷺I器 :‖器認胤出∬T蹴 出
‖l:躙T‖ 」
:Pl上 部
鷺
αlil“ ●L1lL
ll:1lme h3LLinJ、 ■hip Oi3暉 9ktir.
← X■ ■1:ni十 1● lme Kiralama sartmTneJ L1110ri山 ュ出mJ′ J● n lcretsi■ oL『 EL lemin ed‖ erekti『
l‖:11lT離
ユ
m2H■ Serh‖ 十
」
皿肥7え習
「
.
mdeコ hnm:,olaraL)
:olm3d噌 :n3J』 ir,ユ ヽCttL hlteヽ 11:5■ lnヒ ↓
31 ttbll凛 卜
ra tutsrl ol呂 n ЧnttTE.・ in・/D■ 1`'1口
Tentnatt R3,1,bedel i“ Pit lontiny● ■●●●liriediliコ
日
ndlr311顧 n「 IJ:ヤ 11● 口 11〕 r〕 “
卸 TI_■ 陸■●rdコ rilL lluhasebrヽ=:`Lほ
=(■
c}lhmetttb Belg6iく ヽnftlsヽ 11dl‖ │=lndo口 15● 出6 ilinde 3ito● l,olra‖
dl ヽ 口fus C,J3ni o「 n嗜 :ヽ cP日 ` 出rLヽ (‐ 1』 lni ltlo■ op"i
e〕
Iユ ntiロ ロ『ュlュ 田31 iStediline d■ ir dilrict
esL L■ lra::LT呻 ■ ■1「 面■7m■
■ 肛二n哺 鳳 韓1嘔 tmEじ StahL belFc面 bu b● 取F10LI■ srrtl“ Lo Lur5 b計 irme bd■
b)C● 口ri
:
)‖ :rdll,na Jコ 1『 ロョヽb口
britctrinl● 昴cn 3t birivi.
■, SalliL RAp● Tu t15ロ ロn19inJ● コ ■mll lll■ │"L,
h, SGK v● Vergi 3orcu Oimld:ュ 1口 :口 1卜 11 rir'I● IAc.1:5R`n icinde LurumJardョ ロロll口 mi,ol■ C』 1)
l零
К
:『
』hm由 半島rll:ユ mc、 lI(Dll:1■ illl l,Irllli口 1len lcrct亀 i`● IAr』 k
り
=ntin ill1lm口
9.lh』 Icy,latllam■ yRca■ olュ ロinr
,■
■)Tlr■ 1=。 Cumhuriveti vit口
nd● 1:(}imJlyJ口
b) ばユntin ihコ te eTrlDLl口『 in)belirtilen l■
t} К■mu ih■ lelerinden)usILi:o:41「 IIBr
temin edilecrk,
lR『
rili Ve,Iltt i:│‖
lnCe tellim etme,■
口iCr
・ ■lIIttWlll電 i謄 ¶ill‖ 淵‖IIJ常 1111:fttlttl調 器 出協‖
1.m.Jem"L
IⅥ
出Jttri出 彗山ne bO『 ●u ol■ 口lar ih■ lEy■ ■砕電ni■ ′
ャ15鴨 Lu‖ 二R:mLじ J■ 1:erini OdcmcliP J。 1■ ru ml■ ,● ‖ ;Emi口
ヽ1■ ■bl甲 り`‖
1輌 」mmet,intih5.lrtiL■ p.『 」手‐ 1.hir、 )山 Ll.
Vり aЦ ■1■ )日 ydコ ロ rm21コ h口 ,1“
=│=■
■ gibi vaュ m直 articl bir su暉 lヵ n iJv]由 ,1
d043tdtriclllL S■ htriliL,illanct L↓ trDy● Lu'11:mm:`:Jolュ ,1,3n■・
1
e)A日 :rhュ piS
h3Llm=imi1 01■ ■1■ r.bu
rel』
inrl■
111m■ ml● T‖ r● L tahille oi5コ lHr dJhi LnJn ib=:esine l■
edllm● ,cceLtir.
oL耐
口 uchne
Bd口 de甫
ma● 瞼
・
・・
腱l● rihaLTE口
ih由
i『
em● ′
.
│
IHneE
EI Alo口 b口 ra■ is■ rli merkJ dli〕…nd]:L■ met edeni● r ihi:● lo 8:r● n〕 EL
hl lhitte LtlL暉 ●LLヽ :L,im)● rine VeL■ :rdf bir bttL“ :`h■ 1彎 ●81臓 meι
l)拓 ■le【 Omi■ onu b"Lコ ni‖ 〕Icleri ll● bう『 littin卜
der“ 嗜 P LHdJr)JL:■ 1■ rl
bり
lu lIP:1子 :nin出 lan[
`netin ve deneJm Lur口
‖ ‖m、 1lr.
11Jr}眸 ‖● lillanda be‖ rtilm円 田 n"n『 `rleュ
ぃ ●HLア ヽ●6■ ●l"r‖ 3r teLniL 53rtn3mede be‖
_lh31ele L“ lttCak ttil』 er ihal● de iste■ ilen belEelerin,J,口 :、 crtt nder t“ diHi fotoヽ op"iniう brBI clmeヽ ■orund■ ■
1"ncl■ lim■ ,■ 口hrin g“ ici teminatl■「 loLり :Jile birlilinc aClir
12‐ ih■ :cl■ ,lndE bll,23 htrhttngi■ ir nedenden dol“ )1戯 ′
│●・
‖
17、
uiar奎 ■ L由 yJediletteLti『 、
13_Y● Ltt,eleLtriL ve gu Luninim bedellerini DttJtordttr,11■ lilli Eml● L Ltttdiril=ロ ロモher a■ d出 nil
“
田■l“ lim edilrcrLtir.
T■ 11口 Iロ ロmaLbuこ oLul i1le bI『 :itti b哺 oLtt nh彙 〕
de■ ■1■ 田Li,1=■『 ■rl● dll inl■ ■llir
■dirde sl=Ic,me teL t3『 oni Fes edilir
14-Kllntin ih9i● sini lI=erl■
edildI11 1■
il“
il‖ キ
Llt鮨 :10r■
ftndBn igletilemrr,Bnlhrunrn
ol■
rnL I■ 電
ir■ で
■11)r,
islctildi[i tergiit
ANEN DL:VRULUR
27ノ :研 21卜 14
榊郵
1ユ
ご
:
Download

榊郵ご1ユ: