yaziislori
KImdenI
Göndeİne
Kl,bo
j
Tarihi:
Konuj
EklorI
korer ozbenli
a)ma 17 Ekim 2014
13.22
yazijsleri
FW] sanavi Üretlm Endeksi
sanayi_Ürelim_Endeksi Ağu§tos 2o14.pdf
Korer öaBENLi
Gen€ls!kreıer
Mersin Deniz Ticaret oda5
Mersin chamber of shipping
Te] :+90324 3277000
Fax: +9o324 3295230
www.mdto,orq
l
From: IsmailTuncer [EalltaiiŞmaıtuIçc(q9İOaikQlQ]
sent| Fİiday, october 17,2014 11i16
Toi [email protected]; İ,]ersin Tso;^M
[email protected],tr; tarsustb(atobb,or9,tr; [email protected];
silifketşo :lahb!|g.][; [email protected],org,tr; Esra Kayadelen; rore. ozoenı[ e;haElnİaraGrı1 ıur"a.i;GÇincr;
[email protected],corn
subjecti sanayj Üretim Endeksi
Merhabalar,
TOBB ıe TEPAV\n isteği doğrultusuncla sanayi iiretinı eırdeksi ile kapasite kullanım olanlarıııa ilişkin kısa
biJgi notu hazırlanaıak ekle sunulmuştur- İyi çalışıııalar dileıim.
No1|, Bu ay ilk kez hazir]andlğ, için biraz gccikııre yaşandı. ıakip eden aylarda veriler
TÜiK tarafindan
açıklandığı gün beııze. bir bilgi notü hazıılanıp sizlere ulaştııılaİaktır.
İsnail TUNCER
Mersin Üniversitesi
iiBF-iktisat Bo]timl;
11
. ıo. ıcııq f zzıı-
Z, l-
//'/
SANAyi uRpriııı ENDEKSi
(Ağustos 2014]
10 Ekim
2
014.
Şan ayi Ufetiln,Eüıd ek§i (sUE), Medenojlik ve'l-ıŞ-ocıı<çılıgı 1l];, lmıloı 1i) iJ. ulckrrik, Gaz, Buhar
fcIk]menJimle Ureiirni \(Diığüılln (D) scklör!cljndc ıİcyd8na 8clcn gclişmelcrin 1ırkip cdilmcsinc Vc
uygrıhn,ıaya konan ikıisadi politikalırın k,sa döncı,ıı ctkilcrini iilçıııel,i aıiıaçiııyın bir cıııJckslir, [Ju
cndc}slcır sanjlyi kuruluşIaılnin illelinrIerindc nlcydanı gc]en dcğiŞiıılcı.izlcncbilir. Ijndcks'l'ÜlK
lalalrndan hcr ay 5067 işycıindcıı Sanıyi Ülclınr Ankcli),]t JCllCnCn Vcriicli külI]i]lrarak hesaplü]nnrakladlr
l]nsonlıcsaplanancndeks20l0Yılını(baz)l00kabul cdilcıck hesaDlanınaklad]ı
san ayi üretimi gcccn aYa görc yüZde ı,4 aZı l(lı. SÜE .ı.eııııuz 1zo ıl fAylnda cndcks l l 7,2
dcğcrialirl(en Ağustos aylnda l I4.9 dcğcri alarak yüzde 2.0 orı]nlnda düŞınüşttir, Ancık takvim vc
lİe!,sinselliktcn aİrndıllldığlnda sanı),i iiıctjm endeksinin Ağ!slos ayında yüzde 1,4 azalınak(adır, sanayi
ü.e(ill cndeksi reel gayrisafi yurliçi hasllanln öncü 8östclgesidir vc cıılcksicki <]ilşilş ckonominin büyünlc
hlzlniı zayıllamava işaretti..
_ .
İnıalat saııo!i seklöii endcksi Jüi)zde 2 ozaldt
lmalal saıayi ekonominin iktisadi dalgalanmalara (konjonklür) en duyarll sektörü.lür. Bu nedetııe jnıala1
sanayjüretinr endeksj ekonoııideki İ]evcu. iş koşuIlarının önenrli biı,göstergesi konumundadır. iktisadi
laaliyellerio genişlediği dönemlerde sanayi üretimj de anış gösteriı., Eİonomidaıalıııa safl]asına girince
sanayiüretini de düşer. DolayısıyIa sanayi üretim endeksinin geleceğe ilişkin oıarak ekonoııik büytime,
satlşlaı. enllasyon gibi değiŞkenlel içill önemli bir tahııin giicüne sahiptir. Ağustos (20l4) Ayında imalal
sanayisektörii endeksi yüzde 2,0 oranlnda azalmtştlr. B!ı azalma ekonoııik liaIiyellerdeki daralma
eğiliııin in,devam edeceğjne i]işkin bir işaret oIarak değerlendiıiIebilir, Bunun]a ;iıliklc Eylül ve Ekim
aylarında düşüşün devam edip clmemesinc bağlı olarak ekononıik durgunluk konusunda biı. değerlend irııe
yapmak daha doğıu olur.
. iııalat sanayinin alt seklöIlerinde geçen aya göle en lazla düşüş;
(2l.) Temel eczactlll( üriinlcrinin ve cczaclhğa ilişkiİ nrnlzemelct.in inıalatı (yüzde 25,9),
(30.) Diğer irlaşım araçlarıDIn imalatı (yüzde ]4,8)
(27.) Elektrikli teçhizat inıalatı (yüzd9 ]1,3)
(25.) Fabrikasyon metal ürünleri imalatİ (yüzdc ]0,2)
(26.) BiIgi§ayarların, Dlektronik Ve optik Ürünlcrin imalatı (yüzde
8,9)
sektörlerinde gerçekleşmiştit.
Kapasite Kullanım Oranı (KKO) eeçen ava göre yüzde 0,2 azaldı.
Finıa]arın kuııı]u kapasitelerinin taınaünına yakınını kullaııırak üretim yapııası teorik olarak mümkün olsa
dahi; tatiIler, enerji kesintileri, arızalaı, bakım/onarım. yelerli talep olmaması gibi nedenlerden dolayı
firmalaı kapasitelerinin tamamıoı kullanaüıazlar. kapasite lullanüm oianları hesaplaması (ölçümü)
çok ba;it
olmakla, birlikte çok önem]j bilgiler sağlayan bii ölçüttür. kapasite kullanım oranının önelni sanayi
üretiminin.ne Yönde geliŞtiğini aırlamanııza katkı sağlamasında yaİmaktadır. Kapasite kuIlanım
oranIarında
a_rtış sanayj üretiminde arlışln yaşanmaya başladığına işaret eder. imalat
sanayi kapasite kulIanım oranları
(Kl(o), Ağustos'ta geç€n aya göre 0.2 puan azalarak 74.7 değeİini almıştır, Bu da, ianayi üretjıninin sonraki
a}da düŞüŞ göstereceğinin iŞareti olaıak değerlendirilebi]i., Ek olarak İapasite kullanım oranlarının yüzde
80'in alında olmasii ozel
özel sektörün yeni
veni yatırlm yapma cesaretini klracak etkilere do
ı üretim endeksi
*Mevsim ve tokvim
etkilerindeh
'anoyi
ijretim endeksi (2o1o=100l
sANAyi üırııriııı pNnııxsi
(Ağustos 2014)
10
t]
l<iııı 201 4
Yılllk bazda sanayi iiretimi
geçen Ylla giil.c yüZdc 5,2 arlmlştIl.. l]cnzer şckildc bi. önccki
),liln (20]3) aynı aV]na göfc (yılIık bazda) İ,İaIal sanayi seklörü cl]dcksi yüzde 4,3 oranlnda aılüŞ
göstermiştir. imalat sana},indeki bu a(ışa (% 4.3) cn fazla katkı yapan ijç seklör aŞ;ğlda sıralanmıştlr.
inralat sanayi alt seklörleriırde geçeır yıla gö.c en lazla arlüŞ:
(33.) Makinc vc ekİpmanlnrın kurulünıu vc onırırt]| (yi]zde l3,9),
(3I.) Mobilya imaIatı (yiizde 7.2).
(l5.) Deri vc ilgili ürünlerin imi1.1l (yüzde 6. ])
.
i
sektöllerinde geü,çekleŞı11işlir,
YIllık bazda sanaYj üretimindeki dcğişiüı jIe birliktc kapasite kuIlanüm oranlarındaki değişiı,ııin de izlenmcsi
öneirı]idir. KaPasile kullaırııı oranIarı ası] imalat sana!i için anIanılıdır. in,ıalat Sanayi Kapasitc Kullanınr
oranlaı,ı (KKo), Ağustos'ta geçen yllıt Ağtıstos aylna 8öle 0,8 puan azalınışltr, Kısaca 1üm göstergeIer
iklisadj faaliyetlerde zavı f ocı,lb rırıan sa isaret etmekledir
Ylllara 8öre Ağustos aylarl itibariyle sanayi
üretim endeksi
Ağustos
f2_oiiİl]s.l'..l'orj,
2012
10B,0
2074
1I4,4
*Takvim etkisinden
endeksi(2010=100)
ğrındı lmış sğnğyi ijretim
Artr
Download

Ağustos 2014 Dönemine Ait Sanayi Üretim Endeksine