T.C. MEZİTLİ KAYMAKA'-'ILIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
: 8190 ı 177.821.99 / 8705
Konu: Her Sınıfın Bir Yetim
Projesi
Kardeşi
Var
TELEFON ZiNCİRi
.........................MÜDÜRLÜGÜNE İlgi:
il Milli Eğitim
Bakanlığımız
Müdürlüğünün 30109/20 ı 4 tarih ve 4296623 sayılı yazısı,
Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 08/09/2014 tarihli
"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi" konulu
Yenilik ve
ve 88013337/821.99/3784945 sayılı
yazıları ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bakanlığımız yazılan doğrultusunda;
okul müdürlerinin
"Her
Sınıfın
Bir Yetim
Kardeşi Var" projesini ve İnsani Yardım Vakfı Tarafından gönderilen tanıtım afişlerinin
öğrencilerin görebileceği
Bilgilerinizi ve
yerlere
gereğini
asılması
hususunda;
rica ederim.
Ah
Şube
EKLER: I-Bakanlık Yazısı
ve Ekler] (9 Sayfa) DAGITIM: I-Tüm Okul Müdürlükleri MEZiıLl ILÇE MILLi EGITIM MÜOÜRLCCÜ
Yeni
Mah.Q.M,KBulvarı ~1ezitli
Sanayii Sitesi Girişi Çelik ApLKat2 MEZfTLUMERSi~ T I'!lefon:(324 )3585464 Faks:{0324n597444 e-posta:[email protected],gov.tr
wcb:http://meıitli.mı.:-b.gov.rr
Aynoıılı
bilgi
ıçin irtibat:Ortilögreünı Hizmeıleri
iKülliırl HflRI\Nı r
ftilili~i' l)/L,ıuN
Müdürü
U. \tl H,,~'\ \ -\1 İLi(~i iı .\filli rf:.iıim \1ihlür!üüıl ""k.\' \1 \1\ "IU(;I:-.\
ii iı'"
<ı';~<i
".:
.\lill i Eği i iıu\liidiirliiğii Il,' j
,,{kOL~~'":.- 8:1 "Jt;, ;-:':-:-l'_J4~
~, :ı..du.' ',I;Lt;-: \;: ,,'~k'n
~,:rı:ı..·:;-; \.::
tJt;J;,.'''in!
di,;lk1,:
\L"
, .. !~ı;ı
.;\\I~J,.::,;ım;~l-l
ll!.,;~nj 'ı.l!'~:ım \.t,:'ı t"ı'.!(tlhb:ı~~"-~llh:d!1,.: ı,d,l;~jr;Lh.-;_'~ ~,Wi:\.tr,,,;
Llıılılii: :ı:;-?;.:rlı;; "L,.'ri!~
i,,'n :. ;,.'f ,-'r.:
,i
·~~r8..k ,j
,> U:'l'i:ıl.i,'
;IH ,'.1" ;ilı~,:;
li;ı,,"ıı
(.f ı.
\ ali;1.
'Ulli
E~jıim 'Iiidiir'ü
\liLI.!
,
':\
'
,~
....
ıl' :. . ~ \.
i ,3~:
I",·
.~": n';!":~
,li·;,:.,.!.;;-,i
"'~';..:un
"",',i,,",
",Ii':;;:',.
l':i'h:;
-':;i"_,--':I,,',,'<':h
~1"Lık,
\)J"ı) ,iı~" ...';:ı..'>!';~:';·:'"j ..'
:<-...=".i'ık· h' ..kı>_·:;(~;'
i'
ii,,''''-
:"1,:11
;'ıı;l·
t;
: ,L'::l;,i-.
r
ık;;]
\ ,ıı... 1·1
\1 .:: ,:1' r
li
\ 'L'!~C~ \
"
1
\1
,,~':\ ,Ik.: ":',,,"
L';
l
iNSANI
YARDIM VAKFı
"..!?:~:'.) rı
;, '" ')l i, ,"'>'~~:,'"
:l;Jiqeierceiı< l
"C,·Tlil·;.;tf',::~r
2087
t-;;: ;-,l.:,":)2}",ta
,yrH
:.3m~"pCd
.fe
~'::Q;qe-smdekı
ıt;OfL "d':;:~
,.t;
~~':iı.::!.:!L S,vı:
:""d -,
D;>1~,:!5;
>;1:'"
.:~)c,;"i.;r
,:
tH)~d
~uı114fl:t.L,ria_'1
iÇ!"
.• 1/';(:''-:1:
':i
'L.-.:<"',
:,!,'!,
\)-:n'd'~
'.-t..-
:ı{;~ı;;t,r;
'i,,;:~c..)
-ç,,'lşl1l.aıar
;;cn;r",
:JY ı:? 5 i
;:ılan
\ı~
topfavabiı.;:r:
B,,')(dC;~;
":\.ru1-u
jf1,>ar~i
ı(ro;ı~
t':r
~d'e ı:'-'i,~r;"'a- 'f')::;':':~
,:'HT,3çlarl çt!"çc,"""
:,,)ç;,j., t"~(~''':-'. t:-zı,: ';~"a -,it" ;'Y~i
-,eJ",:-ç;,lt'[ı,"'
1;.·Cn: t,)·~, ,'\,;:;'f',:E:_~ yetlt;'/<.orl.'!!;'r""']v'd FT1\lhto-;
L-
Iı;ır..; :;L~7:',4{"~i" CJlışl;181ar:n: 'iur~:~n~:"'.:12>::;r
'-./,J ..·.-)i:~I',! \i-e MJ,;;
RilK.-ırji,,~,'J",;'0
",}-: d'F! ,](.....C.... ;.;,:':?ı;.!i;C.Ç. -H~r Sır'ıfır. Bır Yet~r;-; ı<ardC'ŞI 'ı/ar" prOJcs\y;e 2ül}·'::01";;
-j,.
Oil,.'St1...1:t:<ı,
Cı~: ;)";Hşnli)f':lık, sta:'...iSi; ','t: jS1J:~­
"~'-""-'f:_ın y.:ırr.n'!",
:.: ,'Hi!' -;':.-~~td-t"',:'~i -i(: ;Je(,:~l"":~'n;;~e,,, ';;':1
bı'
Si5tı?r""
'f.:H'''jım K-,Jn;I~;$J(l(, D3r;t~rn.]niı"," ~~a~ı:;'\fr'C~"' -:~ar':ç
O<Jr~r,r;d çahşan ve i"'~
,<'-1ioı';r't1ı:, ,,'\);';:!' .: ..! _.t.:
;'\3:'
~:'(jS:e'
\J:ıı:1esır~:h? buL":-"iW 20 vctım~a~e
yetl:Tiha,'iel.r;r<1e
;.;ajar:
ÇOÇUldi.3(
o't! Isı,,>!!;,:)
nınıg"
S':"".";ijI
._lr~tlV:,-t ";,)1;',;
",;..1'
T:J,:;::ü'11
~,J :i,;mari! :"\;":,,]
'lf'LCil it
S CıCrn sor:;.,;..
<endi
e'r 1•.:';;:11ıŞ ~ ile::;rr- ::1.:·;f1Gr."b~ 'ıı.; S05y'<~i :.(Y',Sei
;SO'-!"_)'
ÇDCLfIı,;l!r,J
-Yetl/T:
'-;_JL,arı
'r-"l'r";
rcl ~l(,
...;- i(~'
'y'e~!'(T'
::ocukı<ır
tum
~r)pç.]r:1mtj.-ı
,ÇIf)
guzeı
bır
gelecek
oucş1eyer,
::;,~ı.:u\(;ar,:;:li
'It'
'Jl':-{~~ı-':"'I'i'~-ı!;e ",CV,)!; ~-;.aiH:ı, yc-tırı çocııkları,'11ızı bır araya .getırnı\.;.
ulı.:Cl'i~IZ-:l·~
y,;nL;ttL;;lir~J;
Le GU·',Ydt!d :--",'lV-r)), <ırt~\ '."~~ vok,;:.uiluğur' ~H.lln,;m Si... rj~19u cc~ra~'.-'a13rda
'-'1'S,;]:1,
Y.!iCHT"
,t1;[~'~'~"
~,
;.ücdklarımr/
ii"
gcrçler::'f:IZ Ci:!
'lcarıkid30
,'i't1;!d\:t' 2(6-. oL,;:ı.ırT1I.JZ, 6SJö ye(ım "a;ru€şırıe ~hıp Çlx", , .. ulke!Tl';.!!ıı r-ert':'!r!i-e't dCı,:.:
~ı.ır;ı ;y:!ıkt:;.t:-v':'T çocddarr b~t araya geldI, Proje sonuçtar; Mıll) r ]itım 8dk..~nıl"7"1ıı Sa'f'ın Na:;:
N-/C:'Yd ,1'': t.,'-tH:'T'I';
ve te$ek.kurier1ne t'13'l
olrnıJ'Şt"uf
B,,!!'"'ı': 'of,: :\~;/U~ L1Q;~.
ır,:;.i".l: ~'J;L-ıo~
Bü,n;~a,
::',r d'..Jr1il~lrı temeh:t, <,(;:::U";~.!;Ui\!l ve çen:;:t:ri!lT:je ':?!.~-:ıktı.:
'(;ırC';~io;eVt'f '.. ~: bj~ hi?ş<i] ı:QgrjJfyad<ık .. ;-:!lydÇ sa:t"ıbı J..,riln:arıtl,:'
',o;~, 'h1r"'f~a \'~ı;ent~n, dL'fatıı ill!Slllt,"rın yt;ı-tt"$!ırılm{'s! gayeletiyl€ ç:ıkti9~mjl !iL
1..."'Jı;i.. ; ,:.;:",';er:·~ ll'~l'Şn)t!"~[j\de (inenıl:
':':,'ı
Ct:"~,:W',
,.:t'ilt!5ı:ı:
Y!:!
'.,) .. fj':.)~lııi,~",~ .'"lr; ~d"'''''.!
~A--;-lH
bir
roı oyrıilVan k3m;:ıanyam:t;'"
~ro)~ı'rıde
0eQef.':!r,ıj1rılrnt::St:"H
:art!o
';;0.:(-1 YOlti.)
201·.\--'·::;! 5 'y'
t:Cer
:'1C::;~
.... a~oı::],] ..ıt)'l
VAKFı HAKKINDA
""" '
ÇALIŞfy\1iU ,ARI
yıilan "ra"ı
Yetim SPOr!,C,rllik
: ftJS t, ıl.,: .,:,.,'{::lt?fi1i calısn ltıfaı ınu? s~yri
., l. ."lojeıP katıları
i
~
,
okul/ann bUgilendirilmesi
,­
-.,~-_._--
Gt:ı:clie!"~
: : t.·,~ t,:; ~ JencD.
N;;:­
"feti!":"" S:ı:)"11
.,
,
'fe::r;
$1'f1~1
,.;,'
.:
TOPLA '1
• J 675
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin