T.C. MEZiTLİ KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürıüğü (967617) Sayı: 81901177.330.99/.:3'10
1­
Konu: Suriyelilerle İlgili
.............................................. MünÜRLÜKLERİNE İlgi:
a) Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30110/2014 tarihli
ve 2/91 i sayılı yazısı, b) 18/09/2014 tarihli ve 8024 sayılı yazımız, c) 28/10/2014 tarihli ve 9664 sayılı yazımız. ilçemizde bulunan Suriyelilerle ilgili Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve
30/10/2014 tarihli ve 2/91 i sayılı yazısı ektedir.
Dayamşma Vakfı
Söz konusu yazı ile ilgili ilgi c yazımızda istemiş olduğumuz okullarımızda öğrenim
gönnekte olan yabancı uyruklu (Suriye vb.) Öğrenci sayılarının ekteki exceli formatına uygun
olarak 0511 i 120 i 4 Çarşamba günü mesai bitimine kadar istenmişti.
Ancak Mezitli Kaymakamlığımn ilgi (a) yazısına istinaden, İlçemiz sınırları içerisinde
ikamet eden Suriyeli mültecilere yönelik gerekli verilerin toplanabilmesi amacıyla 3 LLL 0/20 14
Cuma
gunu
saat:14:00'e
kadar
ivedilikle
bilgilerin
excel!
formatında
egitiınogrctim333"ii;gmail.com adresine gönderilmesini ve göndermeyen okullar hakkında
okul müdürlerinin sorumlu tutulacağının bilinmesi hususunda;
B;lg'l,ri";" ,,;lg' y'"
d',n.ı'''"'d' g~"'"
",ml' "" 'dcr,m.a
-
ı
i
Ah
7
_KIN
Müdür a.
ŞubeMüdürü
EKİ: 1- İlgi yazı (l sayfa) 2-Form (] sayfa) MElITLlILÇE MILLI EGITI~ MÜDÜRLOöü Yeni Mah.G.M,KBulvarı Mezltli Sanayii Sitesi Girişi Çelik AptKat:2 MEZiTU/MERSİN Telefon:(324)3 585464 Faks (OJ24)3597444
e.posıa:[email protected],gov.tr web: http://mezitı L meb. gov, tr Ayrıntılı bilgi için irtibat: Orta ög,retim Şubesi
H ORANI.I T.C
MEZİ1Lİ KA YMAKAMLIÔl
•
Sosyal
•
Yardımlaşma
ve Dayamşma Vakfı
Sayı : Vkf(14/2}.2..~
Konu: Suriyelilerle İlgili
,
.ıLC(E.
İlçemizde bulurum Suriyelilerle ilgili sonınlw:m tespit edilıResi ve ÇlÖl'i:iın i:re'Iitm~
amacıyla
Mezitli sınırlas 4çersinde ikamet eden Sııriyeli m~1ere yönelik g,ereidi verileri:ıı
toplanabilmesi amacıyla 23;09.2:014 tarihli 26a9 sayı mun.-h ra-1IIll ~ ~
kurumların 31.10.2014 tarihi mesai saati bitimiBe kadar ~ ekimie ~ tfımm
doldunıralc tarafımıza gönderilmesi huswıımu;
Bilgilerinize arz ederim. .!
t
,..... . . . .,.. i ii;· ~
'.
Ek:Fonn
ı. Mezitli Bel.ediyesi
2. ilçe Jandanna Komutanlığı
3. ilçe Emniyet Müdürlüğü
4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü(Bağlı kummlam bildiri1eceb:ir.)
ilçe Tarım, Gıda ve Hayvancdik MüdirH·~ Ci. ilçe Tapu Müdüdiiğii 7. ilçe Gençlik ve spor MüdöıtöğQ
8. ilçe Toplum Sağlığı Merkezi (&r,b Aik~1ıöıfiriie<.d:tir_)
9. MESKI Mezitli
s.
te. TEDAŞ
Fındıkpınan
Cad. Çamlıca Mah.
No:147 Mezitli Mersin
Tel: (324) 35115 03-09 Fax: (324) 35115 09
Vakıf
Müdürü: Kamuran Zengin
•
Sır.
No
AdıSoyadı
GeçlellCNo
Anne~Baba
Adı
Doium tlrlhl
veYeri
Medeni
Duııımu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 """
Evli Ise Çocuk Çocuklarm Adı
Sayısı
Soyadı
Adres
Adreste
Yınan KI,1
Sayısı
Adreste
Yaşayan
KiJilerln Adı
SOY.d,
Türkiye'ye
Tarihi
Giriş
Metitil'ye Gırış
Tarıhı
Telefon
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin