lL MEZ.ilLİ KA 'r'I\IAKAMLIGI ilçe Milli Eğitim \-Iüdürlüğü 96761.1
Sayı
: 12172032-841 / 10 '2-0
Konu : Yakacak ihtiyacı
4
1,1./11/201 "
.... :vı:ÜDÜRLÜGÜı\E
MEZİTU
2014-2015 Eğitim-Öğretim y'lı yabea; ihtiyac; ile ilgili ,"kte gönderilen form
doldurularak en geç 12 Kasım 2014 (arşamba gunu m~s"i bitimine kadar
[email protected] elektronik pOSTa adreS.ne ve ayrıca yazı ile \lüdlirlüğümüz Destek
Hizmetleri Şubesine gönderilmesi hususunj,:
Gereğini
rica ederim.
EK: Form (i Adet) DAGITIM: Tüm Resmi Okul/Kunım
<1-~
~
Müdürlüklu:'ıç MEZİTLİ İLÇE Mİ LL
Yeni
EGlTl\1
\!ıCj)(Js..L~~ ~[
MalLG,M.K.Bulvarı Mez,ı:-
Girişi Çelik Apt.Kaı:L
\-iEZİT:
Si1r,.:yi:
~itö_
,Ur.1 f-<::{.:,i \
Teleron:(324)3S85464 Fa.."-:;:(0.12:::-)} ),17-1'"--1
e-posta:mezilli33Cı?,oco.gO\' .lT
web:hrtp:/lmezidi.m~h.g(ı\ .~r
Ayrıntılı
bilgi
iırirı
ir:ib2X
1\lııh~..;eh~ Ririr.ıi (ı-,
D;:sıd_
:-;1 IRI\·1!lJ:
ıi;~i':L:;:T
biıgi!klyarıie!=iıimedesı~{ Jr~
2014-2015 E~iTiM Ö~RETiM VILI VAKACAK iHTivACI
KÖMÜRITON)
OKULUN ADI
OKULUN
DERSliK 2013-2014 2013-2014 IHITIYAÇ 2014-2015
YILIiçiN
SAYıSı
Yılı TAHSIS
YILI
FAZLASı
IHTiYAÇ
EDiLEN
HARCANAN MEVCUT
DUYULAN
MIKTAR
MIKTAR
MiKTAR
MIKTAR
MOTORIN (LT)
FulL OIL ILT)
IHITIYAÇ
2013-2014 2013-2014
Yılı TAHSIS
Yılı
FAZLASı
EDiLEN
HARCANAN MEVCUTMI
MiKTAR
MIKTAR
KTAR
2014-2015
YILIiçiN
IHTIYAÇ
DUYULAN
MIKTAR
2014-2015
IHiTiYAÇ
2013-2014 2013-2014
Yılı içiN
YILI
YILI TAHSiS
FAZLASı
EDILEN
HARCANAN MEVCUTMi iHTiYAÇ
KTAR : DUYULAN
MiKTAR
MiKTAR
MIKTAR :
i
TASDIK OlUNUR
...../11/2014
Okul Müdürü
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı