T.e . MEztTLi KA YMAKAMLIGI iI~e Milli Egitim MiidiirIiigii JJB I I i
SaYI : 2883573 3.903.03.011 7551
KO DU :
Mlidlirllik Gorev Sliresinin Diger Egitim Kurumunda
Uzatlima Duyurusu
(TELEFON ziNciRi)
••
••
.. ;r., ..
.................................................................. MUDURLU\JUNE MEZiTLi
Dgi: il Milli Egitim Miidlirlliglinlin 05/09/2014 tarih 374 10 14 saYlh yazdan.
Egitim Kurumu Yoneticiliklerine gorevlendirme ile ilgili
ilgi yazlSl ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ekler:
1- Yonetmelik
2- Ktlavuz
3- Bakanhk yazlSl
4- Takvim
5- Mildlirlligli miinhal bulunan egitim kurumlan
MEzlTLi 1L<;:E MtLLl EGtTiM MOoORLOGO
Yeni Mah.G .M.K.Bulvan Mezitli Sanayii Sitesi
Giri~i <;:elik ApLKat2 MEZITLilMERStN
Telefon:(324)3585464 Faks:(0324)3597444
e-posta:[email protected]
web: http://mezitl i.meb.gov. tr
Aynntlh bilgi i ~in irtibat: insan Kaynaklan Birimi
F ,<;F7FR
il Milli Egitim Miidlirlliguniin
2UJ4
Download

T.e . JJB I Ii 2UJ4