T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
it~e Milli Egitim Miidiirliigii
(967617)
Say•
: 45670646/604.011
ltJ ~ ':f ~
Konu : Denetim ve Bilgi Giincellemeleri
.. ..
.. ;, -
............................................................ MUDURLU..,.UNE
itgi
:il Milli Egitim Miidiirlilgiiniin 14/11/2014 tarih ve 5322173 say1h yaz1sl.
Milli Egitim Bakanh~ 6rgiin ve Yaygm Egitimi Destekleme ve Yeti~tirme
Kurslan yonergesinin 18 maddesi geregince. Kurs merkezi mildiirliikleri tarafmdan egitim ve
ogretim faaliyetleri ile i~ ve i~lemlerin denetiminin hassasiyetle yapilmas1 ve a<;alan kurs,
ogretmen ...Ogrenci sayilarmda degi~iklik var ise olan degi~ikliklerin her hafta Cuma giinii baz
almarak ilgili formun format! bozulmadan eksiksiz olarak doldurularak Mildiirliigiirnilz
[email protected] e-posta adresine ve resmi yaz1 ile Hayat Boyu 6grenme birimine
gonderilmesi hususunda:
Bilgilerinize rica ederim.
Miidiir a.
Miidiirii
~ube
EKLER:
Form
DAGITIM:
Kurs Merkezi Okul Miidiirliiklerine
MEZtrLllLCE MILL! EGlTlM MODORLOGO
Yeni Mah.G.M.K.Bulvan Mezitli Sanayii Sitesi
Giri!i <;:elik Apt.Kat:2
MEZITLliMERSlN
Telefon:(324)3585464 Faks:(0324 )3597444
e-posta: mezitli3 [email protected] .gov. tr
web:http://mezitli.meb.gov.tr
""'
T.C.
MERSiN VALiLiGi
il Milli Egitim Miidiirliigii
: 61332502-135.99-5322173
Say•
14il L2014
Konu : Denelim vc 13ilgi gunccllemeleri .
.....••.••.••••....•.....•.•........••........• KA YMAKAMLIGI~A
(il~c Milli Egitim Miidiirliigii)
Jlgi
:a) 29i09/2014 tarih ve 135.99/426347& sayth yanm1z.
Milli Egitim Bakanhg1 Orgiin vc Yaygm Egtrimi Dcstekkmc w Yctl~linnc Kurslar1
Yi.inagesinin I 8.Maddesi geregince; Kurs mcrkezlerindc egttim vc iigretim taaliyerkri ik
dgili i~ ve i?lemlerin deneliminin hassasiycrlc yaptlmas• vc haz~rlanan denctim raporlarllllll
I varsa so run. goru~ ve oncrilerinin rapora cklcmnesi) tck bir rapor haline gctirilmesi.
ll~e Miidiirli'•klerinizce a~tlan kurs- ogretmen v~ ogrenci saytlannm art•~• gib1 bilgi
guncdlemdcnni ic;ercn <ayliarm pcriyodik olarak: her hal\amn cuma gunu ba7 al1narak:
c-po,;ta olarak ve rcsmi yaz• ile Mudi.ir1Ugiimii7 Hayar lloyu (lgrenm~ Hl7met $uhesine
gOnderilme-;i gerekmektedir.
flilgilcnnizi ve geregini rica ederim.
Hasan GUL
Valia.
i1 :\1ilfi Egitim Miidiirii
Guvenli Ele~ik lmzal1
Ashile~
..Ji,.J..Jt .. J 20L~..
\1t>r.t;m il \1illi E~1111n \.1UdUI·hiSou
Oumlupmur Mah.<IMI< 11ulvan
33 r .'(I Ycnt~ehiri~fERSI\1
Ay11ntll1 btlg1 H,.in·. B.KOKSALAN.'Sd
flayat lluyu Ogrc:nrne I lr2/ll~lkri
·1 c!: IV 3.':4) 3~'.1 14 X1-&4 Do.tlllil J~ 1
~=-flll~la
r.tks fO.U4)
\l.;.,_·b
~·l;.')..(lllCgl1un 1, >(~f
illlp
m(;l).gov 11
tr
'/nl.::rSIIl.m~h ~ov
~2735
IX-I</
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı