T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı
KODU
: 63ı406699-200/~q~
; Disiplin Verileri
4
... " • 4 ........... "" ........................ .,. " ......................... ....
İlgi
I.Q3 KAS i.w ılı
I\rlt)DÜRLÜ ~ONE MEZITLİ
:İl Milli Egitim Müdürlüğünün 31/1012014 tarih ve 4934450 sayılı yazısı.
Bakanlığımı:r.a
sunulmak üzere 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okulunuzda disiplin
cezası almış öğrenci sayılanna ihtiyaç duyulmakta olup; ekte gönderilen Excel formun
doldurularak 03/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar MüdürıüğümÜ7.
[email protected] c-posta adresine ivedilikle gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
~ra.
ŞubeMüdürü
EKLER:
I-İlgi Yazı (I sayfa)
2-Form
DAGITIM:
Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
~-,
@
MEZ\TLlILÇE MıLLı E(;tftM MünÜRLÜ(;Ü
Yeni Mah.G.M.K.Sulvan Mezitli Sanayii Sitesi
Girişi Çelik Apt.Kat2 MEZtlıllMERSIN
Telefon:(324)3S8S464 Faks:(032413597444
e-posta:[email protected],govJr
web:http://mez.itli.meb, govJr
Aynntıh bilgi içiıı irtibat Mesleki ve Teknik Elitim
Slıhoeıd·.A f:APANflEMtR
T.C. MERSİN VAIJLiGİ İl Milli Eğitim MlidlirlOğO Sayı:
19J315721200/4934450
KGDıi: Disiplin Verileri
3111012014
(TELEFON ZİNdRt)
.....................KAYMAKAMLIGINA
(Ilçe Milli E~tim Müdüringil)
Bakanlığımıza
sunulmak Ozere 2013-20 i 4 egitim
öğretim yılında
Mesleki ve Teknik
E~itim Genel Mlldürll1~e ba~1ı okulla.rımızda (Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok
Programlı Liseler), disiplin cezası alan (kınama, okııldan kısa süreli uzaklaştınna, okuldan
tasdikname ile uzaklaştınna, okul degiştirme ve örgfin egitim dışına çıkarma) ö~renci
sayılarına
ihtiyaç duyulmuştur.
Bu nedenle yazımız ekinde gönderilen tablonwı doldurularak 04/1112014 Salı günü
mesai bitimine kadar [email protected] adresine excel formatında, uynca
MUdürll11!;Umilz11n 32735 i 8- i 9 numaralı faksına il117all olarak ilçe milli el,litim
müdürlüklerince gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gcregiııi rica ederim.
Ahmet TORKKAN
Vali a.
şUb~edllrll
Güvenli Ele ,.. ni~ Imzalı
Aslı!.
t, -ııdır
,...~"L..t,QJ 20..t.~
EK:
I-Tablo (I sayfa)
DAÖITlM: I-TUrn Ilçe Kaymakamlıklarına (Ilçe Milli Egitim Mlldürlü~) Aynntth bitg; için' Semra OZKAN Şef.
Tel: (O 324) 32914 8ı-&4Dahili TIf:)03
......,, __...,.. ___..
M"~""""""""'''_'''_'''_
Bu evrak tcvenIi dektn:ınik imza ilc imDlenmıştır. http://evnı.1c$OTJUmeb.gov.tradtesmden6c14-86ı5-3d55.a5bd-44bbkodu ile ıtyit edilebiltr.
Download

Sayı : 63ı406699-200/~q~ 4 I.Q3 KAS i.w ılı - mersin