10 T.C. cm
MEZITLİ KA YMAKAMLIGI
"",_...t"."""... ,
ilçe Milli Eeitim Müdürlütfi
(967617)
)1{e~
"1"1II/.,,"""_~
..... ""-~
' ..................... ".1 .~ ~~'~ 'fT ~
Sayı ; 63 ı 406699-200/ ~ b Lı (,
t,
•.
Konu; 2014/3. Üç Aylık Yurtiçi Burs Ücretleri ................................ ".............................. MÜnÜRLÜ(;VNE MEZİTLl
ilgi
: a)M.E.B. Mesleki ve Teknik [email protected] Genel Müdür1ü~ün 24/10/2014 tarih ve 20880 IS4/841/4806307sayı1ı yazısı. b)11 Milli [email protected] Müdürlüilünün 27/10/2014 tarih ve 4851937 sayılı yazısı. II Milli Eilitim Müdürıü~ün 27110112014 tarih ve 4821937 sayılı 2014/l.Üçayhk Burs
Ücretleri ile ilgili yazısı ektc gönderilmiştir. ilgi yazı doi\fultusunda işlem yapılması ve burs
ücretlerinin geciktirilmeden ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda;
Bilgilerinize ve
gereğini
rica ederim.
N
EKLER:
İlgi Yazı (2 sayfa)
DAGITIM:
Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
DavuItepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Liscsi
@
MEzh"ı.1 ILÇE MILLI EGITIM MODÜRLÜGü
Yeni
Mııh,Q,M.K.BulvunMcziili
Sanayii Sitesi
Girişi Çelik Apt.Kaı:ı MEITWMERSIN
Telefon:(324)3585464 Fııks:(0324)3597444
e~posta:me:[email protected]
we b: bttp:llmezitli.-meb.gov .tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat Mesleki ve Teknik E"'itim
Sııheçj
lA CAPANDFMfRi
@
'r.e. MERSİN V ALiLIGİ İl Milli Eğitim MOdilrliliO Sayı
: 19131572/84114851937
Konu: 201413. Üç Aylık Yurtiçi Burs Ücreti
27/10/2014
TELEFON ZİNCiRl
............................... KAYMAKAMLI(;INA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
iıgi
:Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğiıim Genci Müdürlüğünün 24/1012014
tarih ve 20880154/84 J14806307 sayılı yazısı.
tlimiz dahilinde Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel MOdürlllı:iüne bağlı
okullarda burslu öğreniın gören öıiirencilerin 2014/3. dönem burs ücretleri ile ilgili
Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi ya.zısı ekte gönderilmiş
olup, ilgi yazı doğrultusunda işlem yapıhnası ve burs ücretlerinin geciktirilmeden ödenmesi
için gerekli tedbirlerin alınması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ahmet TÜRKKA.."'I
Vsli s.
ŞubeMüdürü
EKLER:
I·Yazıörneği (i adet)
DAGITIM
ı·Tüm tlçe
,,-
I'E~"
"UV:~I ili3.~y~~d;r".·i"
..·;-:;,,;'ı•• .i..:d.'ı20.J '1
Kaymakamılkıarına
(ilçe Milli Eğitim Müdürtüı:iü)
Dwtılupmaf
Man GMK,{)ulvan
~.:ıIJO YenişehirIMF:RSIN
Elektronik 1\8: httpilmers;in.meb.guv.lr
e-poısta: [email protected]
Bu evlllk goverıli clcktroni1:
Ufl7A
Ayrıntılı bilgi için: Seıur,) OZKAN Şef
Td: (O 324) ,)29 14 81·g4D~ılll1f: .lO)
faks: (O :l2~)127 3518·19
ılc ımzale.nmıştı)'. http://e..n.k$Orgu.mcb.govtradtes.mdct1929a-ab71-343c-al el ~S274 kodu ilc teyit cdU~iitc
T.C.
MİLLı EGİTİM BAKANLlGI ~t'. ;'J<!.,. ,~. ta, ...::
'te;
Sayı
:
2()~80
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
154/841! 4806307
24i1 0/20 14
Konu: 2014/3. Üç aylık Yurtiçi Burs Ücreti.
.............. V ALİLİOINE
(İl Milli Eğilim Müdürlüğü)
İlgı: İlköğretim \'00113 Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği.
ilini] merkez ve diğer ilçCıerdeki mesleki ve teknik eğitim kurumlannda öğrenim gören
burslu öğrencilerin, 2014 Yılı 3. inci üç aylık yurtiçi burs ücretleri; 01 Temmuz - 30 Eylül
2014 tarihleri dikkate alınarak, 1900 (burs göstergesi) rakamının 0,076998 olan memur maaş
katsayısı ile çarpımı sunucu 3 aylık hesaplanmış ve bir öğrenciye net 438,89 TL. ödenmek
üzere. 2014Y,11 Merkezi Yöneıim Bütçesi Kurumsal Kodu 13.01.33.00, Fonksiyonel Kodu
09.2.2.00, Finans Tipi i, Ekonomik Kodu 05.4 olan Mesleki ve Teknik Eğilim Geııel
Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenc,iler iı'in burs modülü ödenek dağıtım
eetvebnde tarihi ve numarası yazılı ödenek gönderme belgcsi ile okulların bağlı bulundukları
saymanlıklara gönderilmiştir.
Burslu agrencısı bulunan okul müdürleri; hlip:/!mtegm.meb.gov.tr/ adresindeki
"DUYUR ULAR" bölümÜl1de yayınlanan "2014/3 üç aylık ödenek gönderme yaLı"" ile
e-Bur, modülünden aldığı "2014-3. Dönem Odenek Dağıtım Cetveli"ndc belirtılen öğrenci
sayısı ve okulul1a tahsis edilen ödenek miktarı kadar "ödeme emri belgesi" düzenleyip,
burslu öğrencilerin Tcmıııuz, Ağustos, Eylül 2014 aylarına ait yurtiçi bms ücretleriniıı ilgili
saymanlıklardan alınmasını ve "2014-3. Dönem Burslu Öğrenci Listesi"nde ısimleri bulunan
öğrencilL"re ödenınesİnİ sağlayacaklardır,
tı ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ödeme yapacak okul müdürlüklerinc rehberlikte
bulunarak, öğrencilerin mağdur olmamaları ve yurtiçi bıırs ücretlerinin geciktirilmeden
ödenmesi içiıı gereken tedbirleri alacaklardır.
Bilgileriniz ve gereğini rica ederim.
Osman YILDIRIM Bakım
a. Genel Müdür V. DAGITIM:
B
Planı
ALaIÜık
Bh
06(,4~ K!711~y,,'.<\~KARA
Elekınmik A.ğ:
e-pvsra:
Ayrıntılı bılgi içın:
Ad SO\' AD Unv;.ın
Tel: (O 312) XXXXX XX
F.ks: (O) 12) XXX XX XX
www meb,go .... ,tr
ad~oy:ıd@,nıı:b.gO'.'_!r
Bu CHak gii"l:'lih d..:ı':tnmık ımn ile ınınıl.ınnııştır. http://c,n.borgu,mo.:b gov.!! ııdr('_~iııd .. ıı
fba7 -0655-)föa
H
b 12c~~k 1O kodu ık Icvıı cdjl~hılır
Download

T.C. MEZITLİ KA YMAKAMLIGI EKLER: DAGITIM: - mersin