ANKARA: ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLisi
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
03 /02/2014
Ayı : EG.AR-GE. 242/357
KONU: Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliğinde Değişiklik.
ODALARIMIZA
CHAMBERS
( 15 ) SAYILI GENELGE
.
İLGİ; a) TESK'in 24/01/2014 tarih ve AR-GE.GÜ.06. 14/30-01 79 sayı ve 2014110 nolu
genelgesi.
b) 17/0112014 tarih ve 28885 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, " Hayvansal Gıdalar
İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik."
İlgi, (a) yazıda, "ilgi (b) Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
LAnılan Yönetmeliğin 5 inci maddesine üçüncü fıkra eklenmek suretiyle; hayvansal
dondurulmuş gıdaların üretim tarihi olarak, karkas, yarım karkas veya çeyrek karkaslar için kesim
tarihi; yaban av hayvanının gövdesi için avlanma tarihi; balıkçılık ürünleri için hasat veya avlanma
tarihi; diğer hayvansal gıdalar için ise işleme, parçalama, kıyma veya hazırlama tarihinin esas
alınacağı, gıda işletmecisinin; insan tüketiminde kullanılacak dondurulmuş hayvansal gıdayı Türk
Gıda Kodeksi Etiketlerne Yönetmeliğine uyumlu olarak etiketlernesi veya gıdayı arz ettiği gıda
işletmecisi ile yetkili otoritenin talebi halinde üretim ve/veya dondurulma tarihi bilgilerine erişimi
sağlayacağı, ayrıca gıdanın, farklı üretim ve dondurma tarihlihani maddelerı içeren bir partide
üretilmiş olması halinde, en eski ham maddenin üretim ve/veya dondurma tarihinin esas alınacağı
düzenlenmiştir.
ı.Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine"
Hasta ve şüpheli
hayvanların kesimi Bakanlık tarafından bu amaç için izin verilmiş diğer işletmelerde veya
normal kesim sürecinin sonunda gerçekleştiriliyorsa
bu gereklilik aranmaz." Şeklinde ibare
eklenerek, hasta veya şüpheli hayvanların kesiminde kolaylık sağlanmıştır.
Ayrıca 14 üncü maddeniiı birinci fıkrasının (P) bendinde değişiklik yapılarak;
kesimhanede hasta ve şüpheli hayvanların kesimi için kullanılan imkanlar, kesimin
tamamlanmasından sonra resmi gözetim altında temizlenip, dezenfekte edilmesi halinde, hasta
hayvanların kesiminde
kullanılan. alet ve : ekipmanın,
sağlıklı hayvanların
kesiminde
kullanılmasının önündeki engel kaldırılmıştır.
3. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; 20 nci maddesinin
birinci fıkrasının Cb) bendinde ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik
yapılarak" depolamanın, farklı zamanlarda. veya paketleme materyali ve depolama şeklinin,
et için bulaşma kaynağı olmayacak şeklinde yapılması durumunda",
kıyma, hazırlanıiıış et ve "mekanik olarak ayrılmış etler ile evcil tırmıklı hayvanlar ve kanatlı ve tavşammsı hayvanlara ait
açık etler ile paketlenmiş etlerin aynı zamanda ve aynı depoda muhafaza edilmesinin önündeki
engel kaldırılmıştır.
.
Yine 17 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile 22 nci maddenin birinci fıkrasının
€ bendinde değişiklik yapılarak, " depolaınanın, farklı zamanlarda veya paketlerne materyali
ve depolama şeklinin, et için bulaşma kaynağı olmayacak şeklinde yapılması durumunda",
evcil tımaklı hayvanlar ve kanatlı ye tavşanımsı hayvanlanı ait açık etler ·ile paketlenmiş etlerin
birlikte nakledilmesinin önündeki engei de kaldırılmıştır.
Anafarealar Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 ~0625dulUS
--ANKARA Tel; ~O~12}
3~O22 44
(Pbx). Fax: (0312) 310 9161
ANKARA: ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiöi
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
CHAMBERS
03/02/2014-EG.AR-GE.242/357-15
4,Yönetmeliğin 27 nci maddesinin yedinci fıkrasında değişiklik yapılarak; av hayvanı
işleme tesisine getirilen büyük yaban av hayvanlarının muayenesini, resmi veteriner hekimlerin
yanında yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin de yapmasına olanak sağlanmıştır.
S.Yönetmeliğin 61 nci maddesinin birinci fıkrasına " Yumurtalar,
yumurtlama
tarihinden itibaren en fazla 21 gün içinde tüketiciye ulaştırılır" ibaresi eklenerek, Türk Gıda
Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği ile paralellik sağlanmıştır.
6.Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası "17/12/2011 tarihinden önce
çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak
faaliyet gösteren gıda işletmecileri, işletmelerini '17/12/2011 tarihli ve 2814S sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin
Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki süre içerisinde bu Yönetmeliğin gerekliliklerine
uygun hale getirmek
zorundadır."
şeklinde değiştirilerek,
31112/2012 tarihine kadar
.modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2013 tarihine kadar
tamamlayamayan gıda işletmeleri ile modernizasyon planı verdiği halde modernizasyon planındaki
aşamalara uymadığı için faaliyeti durdurulan gıda işletmelerine, 15/02/2014 tarihine kadar
müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından da uygun bulunması halinde yatırımlarını
tamamlamaları için 31/12/2014 tarihine kadar süre verilebileceği öngörülmüştür.
7.Yönetmeliğin "Yürürlük" başlıklı 87 nci maddesinde yapılan değişiklikle; kesimhane
işletmecisine "gıda zinciri bilgisi"nin ulaştırılma zorunluluğunu düzenleyen 1O uncu maddenin;
"süt üreten hayvancılık üreticisi ve gıda işletmecisinin" uyması gereken hususları düzenleyen
56 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin; "süt ürünleri üreten işletmelerde kullanılacak
olan çiğ ve ısıl işlem görmüş inek sütü için" uyulması gereken hususları düzenleyen 57 nci
maddenin üçüncü fıkrasının 've "bakteri ve somatik hücre sayısı açısından kriterleri
karşılamayan
çiğ sütün, en az 60 günlük periyotta dinlendirilmesi
ve olgunlaştırılması
şartıyla Yönetmelik amaçlarına aykırı olmayacak şekilde peynir üretiminde kullanımına"
izin verilmesine ilişkin istisnai uygulamayı düzenleyen 85 inci maddenin dördüncü fıkrasının
yürürlük tarihi 3 1/12/2015'e ertelenmiştir." denmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla ...
~_p
Abdurrahman VAROL
Genel Sekreter
Mehmet YİGİNER
Başkan
EKLER:
Ek-l Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik. ( 1 Adet, 2 Sayfa)
Anafarealar Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250
ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 2244
(Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
Resmı Gazete
17 Ocak 2014· CUMA
YÖNETMELIK
Gıda. Tarım
14A
Hi.JYEN KURALLARı
iK YAPıLMASıNA
DAIR YÖNETMELiK
MADDE ı- 27/12/2011 :tarihli ve 28155 sayılı Resml Gazete'de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4: UncU maddesinin ikinci fıkrasının (mm) ve (tt) bemleri aşağıdaki ~ekilde
değ1ştirilniiştir.
"mm) Taze balıkçılık ürünleri: Muhafazasını sağlamak üzere sogutmadan başka herhangi bit işleme tabi
tutulmayarak, vaktımla veya modifiye atmosferde paketlenmiş UrUnler de dahil olmak üzere, bütün veya hazırlanmış
ve işlemeye tabi tutulmamış balıkçılık ürünlerini,"
,
"tl) Yerel, maıjina! ve sımrtı faaltyet: Coğrafi olarak sll'Iırlandınlmtş alaniçeriSinde, gilnlUk, haftalık veya
yıllık olarak belirlenmiş miktarları !l.,'\l11ayaeakşekilde, belirlenmiş tipteki perakendeci tarafından belirlenmiş
hayvansal gıdallin belirlenmiş işletme tipine arzım:·
.
MADDE 2 - Aynı Y önetmel iğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
H(3) Gıda işletmecisi, hayvansal dondurulmuş gıdalar söz konusu oldu~unda aşağıdaki gereklililöere uyar.
a)
Gıdanm üretim tarihi olarak;
1) Karkas, yanm karkas veya çeyrek karkaslar için kesim tarihi,
2) Yaban av hayvanının gövdesi için avlanma tarihi,
3) B
hasat veya avlanma tarihi,
4) D
ışleme, parça1?h1a, klifıtıa veya hazırlama tarihi,
esas aIJn!r. ..
b) Gıda işıetm~cisi; insan tHketimi için. amaçlanan dondurulmuş hayvansal gıdanın 291 ı2120 ı1 tarihli ve 2$157
uçüncQ mükerrer sayıl! Resmi Gazete'de yayımlanan TUrkGıda KodeksLEtikctleme Yönetmeliğine uyum!\ı olarak
etiketlenmesi veya. (jaha ileri b
ll.
talebi
haİinde' etki li otoritenin; üretim tarili
farkı ıise dondurma
. c
üretim ve dondunna tarihli ham maddeleri içerenbir 'partiden U
maddenin üretim tarihi ve/veya dondurma tarihi esas alrnır,
ç)
ayısıınan gıda işletmecisi (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bilgileri açık ve kesin bir şekilde
sağlıyorsa
g~rektiginde yeniden sağ1ayabiliyorsa bu bilgileri keııdisinin belirleyeceği bir
.
iIlr."
.
Ayın Yöııetıneliğin g inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3)
)'UrürlUkten kaldırılmıştır.
1\-IADDE 4 - Aynı Yônetme!i~itı 12 nci maddesinin brrinei fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde
değiştiri Iriliştir.
"t} lÇesimhanı:;lcr, h'asta ve şilplıeli hayvanların kesimi için ayrılmış, kilitlenebilir
9lmalıdır.
Hasta ve şüpheli hayvanların keSimi. Bakanlık tarafmdan bu amaç için izin verilmiş diğer
veya normal
kesim sürecinin sonundagerçekteştiriliyofsa bu gereklilik aranmaz."
.
.
MAD.DE 5 - Aynı Yönetmeligin l3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "gruplari" ibaresi
"partileri" olarak ve (b) bendi de aşağıdaki şekilde dc~iştirilfuiştj r,
"b) Açık etler ve paketIcnmiş etlerin depolanması için ayrı ayrı
ır. Ancak depolamanın,
farklı zamanlarda veya paketleme matcr~'1:mve depolama. şeklinin; et için
a kaynağı olmayacak şekilde
yapılması durumunda bu gerektmk aranm~."
'
.
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğu} 14 ~cti maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"p) Kesimhanemn hasta ve şüpheli bayvanların kesimi için ayrı Imış kilitlenebilir Imkan
halinde hasta ve şüpheli hayvanlann kesimi için kullanilan imkanlar, kesimin tamamlanmasınd
gözetim altmda temi~ıenir, yıkanır ve dezenfekte edilir."
MAl>pE 7 - Aynı Y'Önei:meliğin 17 l1eimaddes.inin birinci fıkrasimn (d) bendi aşağıdaki şekilde
'.. değiştirilmjştiı;;
ayrı 'depo!anır ye nakledilir. Ancak depolamamn, farklı 7..am.an!aroa
"d) Açık
Plık
e1.l9in bulaşma kaynağı olmayacak şekilde yapılması durumunda bu
iiçin de geÇerlidir."
.
ttrnıtmaz•
MADUEg ..•..
rriaddeşimn birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "grupları" ibaresi
"paı.iileri"<ôlarakve (
~eğiŞtirilm iştir.
olanm~ı i'çi'n ayrı ayrı imkanlar bulunfnalıdJl'. AncaJ< depolamamn,
"b) Açık etler ve
ve deIJo!aıiıa.şeklinin, et için bulaşma kaynağı. olmayacak şeklIde.
farklı zamanlarda veya
yapılması durumunda bu gere
maddesinin birinci fıkrasıoın' (e) bendi aşağidaki şekilde
MADDE ?
Aynı
<
+.
.
.
http://Wlvw.resmigazete.go;'.
tr/eskil~t/20 14/0 11201401ı7-9.htm
22.02.2014
Başbakanlık Mevzuafı ..Geliştirme ve Yayın GenelMüdürlüğü
değiştirilmişın:.
. "e) Açık etler \'e paketlenmiş etler ayrı ayrı depolanır ve nakledilir. Ancak depolamanın, farklı zarTıanlıı:rda
veyapakeıleme materyali ve depolama şeklinin, et için bulaşma kaynagı olmayacak şekilde yapılması durumunda bu
gereklilik aranmaz. Bu uygulama nakliye işlemleri için de geçerıidir:'
MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 21 nci maddesinın dördüncü fıkrasının (a) bendl ve aynı maddenin yedinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ..
"a) Bu maddenin ikinci fıkrasmda belirtılen inceleme süresince hayvanda anormal
arastlanma7.sa,
öldürülmeden önce anormal davranış gözlenmezse ve şUpheli çevresel buluşma
egitilmiş kişi bu
hususları belirten numaralı bir bildirimi hayvanın vücuduna iliştim. Bu bildirimde ayrıca hayvanın ö1dilrüldug;ü gün,
zaman ve yer belirtilir. Bildirim, her bir hayvan gövdesini uygun bir şekilde tanımlaması ve her bir hayvan gövdesine
karşılık gelen öldürUhne günü, zamanı ve yerini kapsayan tanımlama numarasını taşıması halinde birden fazla hayvan
gövdesini kapsayabilir. Bu durumda bildirirnin hayvanın gövdesine iliştirilmesine gerek )'oktur. Tek bir bııdirimın
kapsadıgı tüm hayvan gövdeleri sadece tek bir av hayvanı işleme tesisine gönderilebilir. Bu bentte belirtilen
dummlarda baş ve iç organların gövdeye eşlik etmesine gerek yoktur, Ancal< domuz türtlhayvanlar. tırnaklı hayvanlar
ve diger trichinosis' c duyarlı hayvanlarda uzun azı d işleri hariç baş ve diyafram gövdeye eşlik eder. A vedat bunun La
birlikte, belirli kalmu ve maddelerin izlenmesine imkanyermek üzere mevcut olan diğer ilave kurallara uyarlar."
"(1) Av hayvanı işleme tesisine getirilen büyük yaban av hayvanları,mo,ı)'ene için resmi veya yetk ilendiril miş
veteriner hekime sunulur. "
MADDE II - Aynı Yönetıne!iğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"b) Açık etler, paketlenmiş etler ve UrOnlerin depolanması için ayrı ayrı imkllninr bulunmalıdır; Ancak
depolamanın, farklı zamanlarda veya paketlerne materyali ve depolama şeklinin, et ve UrUnler için bulaşma kaynat;l
olmayacak şekilde yapılması durumunda bugen'lklilik aranmaz."
MADDE 12 - Aynı YQncımeligin 39 uncu maddesinin birinci fıkr
numaralı alt beridi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir..
.
"4} Yesso toksinıer içitı~ yesso toksinin eşdegeri olarak 3,75 mglkg." '
MADDE 13 .;. Aynı Yönetmelig;in 54 llncü maddesinin i
aşagıdaki şekilde d~iştiriımişt1r.
"I) Kanun ve.3/412009 larihli ve 2
Yünetmeli~jne gôre brusellozdarıari ve)'
edilir."
'
MADDE 14-Aym
"'MADDE 61 - (1) Yumurtalar,
gelen kokulardan ari, darbelerden etkin bir biçimde korunacak ve di
ınuhafaza edilir. Yumurtalar, yumurtlama tari!:ıindenitibaren en fazla::l;ı
MADDE LS- A
elig;in geçici 1 inci ınaddesinin birin
ilmiştir.
"(1) ]1!l2l2011
Izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bL! belgelere
eşdeğer belge alarak
işletmelerini 11112/2Qtl tarihli ve 28145 saydı Resmi
Gazete'de yayımlananGıda İşletınelerinin Kayıt ve Onay işlemlerine pair Yönetmeli~in geçici J inci maddesinin
birInci fıkrasındaki süre içerisindebil YönetmeUğill'gereklili.kleırinc, II
MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin S1 İıci ırıaı:j.de:slnin
şeklide
değiştirilmiştir.
.
"a) 10 uncu maddesi ile 56 ncı maddesinin brrincifıkrasımn (c) bendi, 51 nci maddesinin {lçüneU fıkrası ve 85
inci maddesinin dördUncü fıkrası 3 UI2/201jtarihinde,"
MADDE ı7 - Bu Yönetmelik 31112/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayıım tarihinde yUrUrlO!'ıegirer.
MADDE 18 - Bu Yönetmelik hilkümleriui G ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönctnieliğin
Yayımlandığı ReSw.iGaze
Yay(mhmdı~i
28155
Resmi Gazete'nin
SaYJsı:,
.
5112/20ı2
er/20ı 4/01/20140117;.9 .htJ:n
22.02.2014
Download

ANKARA: ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLisi