T.C. MEZİTI.İ KA YMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürliiğii
967617
Sayı i ~.l\.!loı4
: i 0965224.5301 ıO Li St
Konu :
Sınav
Güvenligi
(TELEFON
•••••••• •••• * ••••••••••••••••••
~~
İlgi: ZiNCİRİ)
......................................
MÜDÜRLÜGÜNE.
MEZİTLI
a) iı Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/11/2014 tarih ve 5302264 sayılı yazısı.
b) M.E.R Merkezi Sistem
Sınav
Yönergesi.
ilgi (b) yönergenin 21. Maddesi (ç) bendi geregınce. smavların
bilgisayar ortamında ikili kopya taraması yapılmakta olup ve görevli
oldukları salonlarda ikili kopya tespit edilen salon görevlilerine aynı Yönergenin 29.maddesi 2. Fıkrası
hükmünce i (bir) yıl süreyle sınav görevi verilmemesi uygu!anmaktaydı.
Merkezi Sistem
Sınavlarında
değerlendirilmesi a~amasında
Danıştay 8. Dairesinin 10.07.2014 tarih ve 201411077 Esas
yönergenin 21.maddesinin (ç) bendinin yürütülmesinin durdurulduğu,
sayılı kararı gereğince,
ilgi (b)
Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 29.maddesinin 2. Fıkrasındaki "göreı'li olduğu sillondil
kopyil veya ikili kopyil çekildiği .... Belirlenen salon glJrevlileri .... Hakkında işlem yapılır. Bu
görevlilere i (bir) yıl "üre ile , tekrllrt /ıalinde Iıiçbir şekilde sınav görevi verilmez." Hükmünün
uygulanması hakkında Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulduğu, Hukuk Müşavirliği
tarafından da ikili kopya taraması sonucuna istinaden salon görevlilerine bir yıl süreyle sınav görevi
verilmemesi hükmünün Danıştay karannea geçersiz sayıldığı,
Bu kapsamda görevli oldukları sınav salonlarında ikili kopya tespiti neticesinde I(bir) slireyle
görevi verilınemesi cezası alan salon sınav görevlileri için bu uygulamanın kaldırıldığı ,
BakanlığımıL Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih
5263488 sayılı yazıları ilc bildiıilmiştir.
sınav
Bilgilerinizi ver gereğini riea ederim.
EKLER: EK- ı: Yazı (l sayfa) DAGITIM "Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine NOT: İnternetten Çıktı Alınııcak Olup, Ayrıca Yazı GÖnderilmeyecektir.
Mezitli İlçeMilli EgitTm Ml.ldi.iMiigu Bilgi İşlem ve Egitim Teknolojileri Hi7meıleri Bürosu
p.~
..., ii. .
;
~,
(ihy)Adres: GMK. Bulvarı Mezitli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat2 MezitliIMERSiN(ilıy)
Telefon:357 54 74-358 54 64 faks: 359 7444 İnternet Adresi: Iıtıp://mezitli.meb.gov.tr
il1ibaı: N.ULAŞ
~
(Mr~~
14/11/2014
·1:57
HO. ı 15
~L~
~::Y
~
~
#002
r.c.
1-
~
MİLLı EötrlM BAKANLl(;1 Ölçme, Değerleııdinne ve Sınav llizmetleri
Genel Müdüruıgii
12111/2014
Sayı
: 39339088/480.99/5263488
Konu: Sınav Güvenliği
..................... ,.. VALiLiGİNE Ilgi
: a) MEB Merkezi Sistem Smav Yönerge,i
b) 10.07.2014 Tarih ve 201 41 W77 Es"" sayılı Dam~uıy 8. Dairesinin Kar!!rı.
c) 13/1012014 tarih ve 543 i 525914&U.9Y/45lı26"4 sayılı yJrLımı:<.
d) 15/10/2014 tarih ve 75403665/480.9914590140 sayılı MEtillukuk Müşavirliği
YllZI!;].
Genel MUdlırlüğümü~çe yapılan mmc.ti sbh..'111 sınavlarında, Ilgi (a) Yönergeniıı 21.
maddegi (1') bendi ~ince, sınavlann değerlendirilmesi aşamasındıı bilgisayar ortamında
ikili kopya taraması yapılmakta ve gÖ1'1ôvli "lduklan salonlarda ikili kopya tespit edilen saLon
sınav görevlilerine aynı Yönergeniıı 29. madde,inin 2. fıkrası hükümünee i (bir) yıl süreyle
sınav görevi verilmtmle.si lIygulanmakıaydl.
Danıştay 8. Daiı'e5iııin ilgi (b) Karan gereğince, ilgi (a) YÖlll.'1:gCnin 21. maddesinin
(,,) bendi yürüıülmesi durdurulmuştur.
Bunun üzerıne söz konusu Yönergenin 29. ınaddesinin 2. fıknı.sındaki "görevli oldui\u
salondil kopya veya ikili kupya çekildiğ; ...belirlenen salon görevlileri ... hakkında işlem
yapılır. Bu görevlilere i (bir) yıl süre ilc, tekrarı halinde hiçbir şekilde sıpav görevi verilmez."
hUkmünün uygulanmıısı hakkında ilgi (c) yıı:zıml;>:la Ilakaıılığımız i lukuk Müşavirliğinden
görüş sorulmuştur. Hukuk Mllşavirlij!inin. ilgi (d) oovabı yazısında, ikili kopya taraması
sonucuna istinaden salon sına.v görevlilerine bii yıl sOreyle sınav görevi verilmemesi
hükmünün ilgi (b) DaruŞ1ay kararıııca geçersiz sayıldığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda görevli oldukları sınav salonlanııda ikili kopya ıespiti netice,inde i (bir)
yıl süreyle sınav görevi verilmemesi cezası alan salo.1 sınav görevlileri için bu uygulama
kahlırılrııı~tır.
MerkeLi Sistımı Sına" Yiinerge>;i kUP'imnıııda iliıılı.de yapılacak sınavlaıdıı
görevlendirilecek salon sınav görevlilerinin göreYleriııi tiıi:dikle yerine g~inneleri için
gerekli tı::dbirlerin Valiliğin.i:ı:cc alınması husıısıında bilgilerinizi ve gereğini arılrica ederim
Doç. Dr. Baymm çETiN Bakan a. Genel MildUr V. DAGITIM:
Gereği:
B Planı
Rilgi İşlem nairesi Raşkanlığma
Destek Ilizmetleri Genel MüdOrlUğllııc
'l'e\ni,ol"lıa(IANKARA
Aynntılı bilgı içjn~ R. Y AI,ÇIN l!ı:Rt
Elekım.it
TC'!: 10 312H97 41 49
Fak>; (O 312) 223 8736
At: www.•gi..l.m.b.~o •.I(
c-pöı;ta: c:tiL..dsJtira7.@meh.g('l\l.tr
Du ~'l'ttık ı:J,üvtnli etekuooik ırıı.G4 ilt: i:ıualoom~ır,
ôgr,
hUp:llevl1lk."\tırı.'uJ'8t:h.gnv:ır :idrcsıa;lcrı d3a8"98de~31 dd-a9d l-a..'l55 kodu
ile teyite1.hltlbilir.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı