Yffi
T.C.
yürsrxöĞnErinn K[JRuLu nlşx,trorrĞr
Sayı : 75850160- :O0.01.111oo
Konu : Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-l
Uygulama Esasları
"'"
iliı]ilTiiiiıı{ıııüüıfıiiülüıiiı''
[email protected]
-
48496
çANAKKALE oNsEriz ıranr üxivn nsirp,si RnxrönrüĞüNg
Ilgi
:
I0l07l20I4 tarih ve 75850160- 301,06.01/40620 sayılı yazımv.
İlgi Yazımız|a, 08101120]4 tarihli. Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karara
Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
GeÇiŞ, Çift Anadal, YanDal ile Kurumlarara,sl Kredi Transferi Yapılması ğsaslarına iıiştin
Yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca yapılacak yatay geçiş işlernlerinde,20t4-20I5 eğitim ogretim
bağlanan, Yükseköğretim Kurumlarında
yılına ilişkin uygulama esasları bildirilmişti.
,,,Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin üniversite rektörltiklerinden
gelen sorular uzerine,
adı geÇen Yönetmeliğin Ek Madde
l'i ile ilgili
, açıklamalann yapılmasında yarar görülmüşti,ir.
1.
uygulama esaslarına ilişk"in aşağıda yer alan
2014-0SYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim kuruynıına yerleşen öğrencilerin 20142015 eğitim öğretim yılı için yatay geçiş başvurusu yapainayhcat"lur, (Ög.*cilerin tercihleri
doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarıııda eğitime başlayarak, ilgili
Yükseköğretim programlna ve yükseköğretim kurumuna intibak İürecini geçirdikten sonra,
YataY geÇiŞ sürecinin manhğına uygun olarak diğer yükseköğretim p.ogru.rlu.rna geçiş için
baŞvuruda bulunmalannın daha faydalı olacağı hususu gözönüne alınarak, zoı+-b§Çs;ae
YerleŞerek kaYıt YaPtıran öğrencilerin 2015 yılında yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı
bulunmaktadr.)
2,
ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak,
kaYıt YaPtnnadan kendi imkanları ile yuıtdışı yükseköğreİim kurumlarına öğrenime başlayan
veYa ÖSYS'Ye girip Türkiye'de herhangi bir ytlksekogİtim progfammı terciİ etmeden, kendi
imkanları ile YurtdıŞı yükseköğretim kurumlarındİ ögrenimlerine başlayan ve öğrenci
statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacakları,
3.
ile geçmek istedikleri
Yükseköğretim Programlaruıın merkezi yerleştirme puanlnı saglamalan şurtryİu ön lisans veya
lisans Programlanna geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
4.
DGS Puanl ile sadece DGS Kılavuzlanndatanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği
Yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl içIn
Programn DGS puanına sahip olırraları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa
Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki meı:kezi yerleştirme puanları
öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,
Universiteier D'Iah. 1600. Catl. No:1 06539 Bilkent /ANKAR_A,
: (0312)
Faks: (0312) ,
Te|efon
]
Ayrıntilı Bilgi Içiıı irtibat:
-"'
},
5, Hazırlık
sınıflı-ıda baŞarısız olan öğrencilerin de söz
konusu
madde kapsamında şartları
sağlamaları halinde diğer Yüksekögretim programlarınu
uuşrrrru yapabilecekleri, ayrıca
şartları
sağlamaları halinde ÖlÇme, SeÇme Merkezi İaşkanlıg,
t".lırou,
yapılanyabancı dille eğitim
bil H"azırlık Sınıfinda başarısızlık nedeniyle
adı taşıyan
,;gl.rr- dili Türkçe olan programlara
""
yarartanabileceklei|
Yapan Yükseköğretim kurumlarında Yaban.,
baŞarısız olan öğrencilerin, aynı
yerleştirilmelerine itişkin esaslardan
6,
7
,
Sadece, TürkiYe'deki Yükseköğretim kurumları ile
KKTC,de bulunan üniversitelerde kayıtlı
öğrencilerin söz konusu Ek Madde 1'den yararlanabileçekleri,
2014 Yılı baŞvuru iŞlemleri srrasında Ek Madde
1,in uygulama ilkelerinin 4. maddesi uyarmca
ara sınıflarda okuYan öğrencilerin başwrması
halinje] 2014 yı|ında söz konuru p.og.urru
öğrenci allnmamıŞsa öğrencinin ÖsYs ile yerleştiriıoigi
yİoaı<İ tont"riurm oiİ.t"," alınması
gerektiği,
8' Ek
Madde
l'in
uYgulama ilkelerinin
.l|. Maddesi uyannca, öğrencinin geçmek istediği
diPloma Programma kaylt yaptırdığı yılda
öğrenci t"urİ-"aıı.emişse
Jrurrvltrl,ow diploma
uıPrurrr<l lprogrammm
taban puanı oluşmadığındarı geçiş yapılamayacagı,
9,
Söz konusu ilkeler uYannca Vakıf yükseköğretim
kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde
öğrencilerin ücretli Programlara yatay
ğeçiş yuğruıı.."gi,-;;.- verip vermeme yetkisinin ilgili
yükseköğretim kurumlarnuı yetkisind"
oİarğr,
i0, Yükseköğretim kyrumJllnın programla111^tab_lnpuaruna ilişkin bilgiye osym.gov.tr
adresinde Yer alan "ilgili yı|i ait* ÖsYs yrıkJekrığetim
programlarırun Merkezi
YerleŞtirmedeki En KüÇük ve un ntiytık Puanlarına
Bilgilerinizi ve gereğini rjca ederim.
iıişd;;;
o
yrndan ulaşılabileceği
Prof. Dr. Gökhan
Başkan
(
DAĞITIM
Gereği
- Devlet Üni. Rek.'ne
- Vakıf Üni. Rek.'ne
- Vakıf MYO Md.'ne
-
KKTC'deki Üni. Rek.'ne
Bilgi
YÖK Denetleme Kurulu Başk.
-
T.C.
yürs groĞREriııı ı<unwu naşraNı,ıĞı
Eğtim Ögretim nairesi Başkanlığ
Salr
: 758501 60-3
Ill08l20I4
01.06.0I l 47264
I(onu :Yatay Geçiş Yönetrneliğ Ek Madde
1
Uygulama İikeleri
DAĞITIM YERLERİ]*IE
20I 4 tarih ve 75 85 0 1 60-3 0I .0 6 l 40 620 sayıllı yanmız,
b) 24,07 .2a 14 tarih ve B. 3 0. 2. ATL .00,02.2a l I 4- 1 9 02 saylı,vazfiM.
İlgı : a)
10 l 07 l
İlğ yan ile Atıluı Üniversitesi Rektörlüğü tarafinclan özel yetenek sınavı ile öğenci alan programlara
iığ İa) yanmız|abildirilen Ek Madde 1 uygulama esaslarr uyannca öğenci kabul edilip edilmeyeceğne
ilişkin bilgi istenmektedir.
Bilindiğ izere,
0810'7l20I4 tarihli Yükseköğetim Yürütrne Kurulu toplantısında; 2
Malrs
20114 tarİblİ
Resmi İiazete'de yaynılanan yiitseköğetiml«ırurnlarrnda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Cift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararasr Kredi Transferi Yapılması Esaslarma lliŞkİn
yönetrnelikte-Iİeğşiklik yapılmasına İliştin Yönetmelik değşikliğ uyannca, 2014-2015 eğtim öğetim
ylmda uygulanmak ü zere adı geçen yönetrneliğn Ek Madde 1 ' inci maddesinde yer alan hiikiirrıler dikkate
alıru.uÇ: ytıl.seköğetim l«ırııriarınrn Ek Madde-l ile ilgili uygularrıa esaslarrna göre yatay geÇİŞ
işlerrılerini ytırııĞsine karar verilmiş olup, söz konusu karar ilgi (a) yanrnz|a da üniverŞİte
rektörli.iklerine gönderilmiş ve Krıruluırıuz internet sayfasında öğenci başlığ altnda da yer almaktadır.
Öze1 yetenek srnavı ile öğenci alan programlara merkezi yerleştirme yapılma&ğndan adı geÇen
yönetnelik Ek Madde -1 uyarınca yatay geçişle öğenci kabu1 edilemeyeceğ, ancak özel yetenek srnavr
İl. l.uyt yaptıran adayların kayıt oldukları yidaki ÖSYS sonuç belgesindeki merkezi yerleştirme puanr
ile merkezi-yerleştirme ile öğenci alan programlara başı,uru yapabileceğ hususunda bilgilerinizi rica
ederim
* e-imzalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Setreter
Dağüm:
DEWET ÜN'II\4ERS İTES İ REKTÖRLÜKLERİ],üE
VAKIF tNir,,rns irES i REKTÖ RLÜKLERİ].IE
ğii;L*il,ji}j ;1;iı-ı
i:t.ç;i.'l"i.iç;,iİiı İi:ı:ı,,l l ::__,:
,: Os- -ıj ü \
lL
E-Posta: gııler,[email protected]
iüen]i.]ı,
Ay,ffibfuiiçinirtibat:
GilerFııirE AKJN
Üniversiteler Malr" 1 600.Cad. No:10 06539 BiIkerr/A},IKARA
Telefon (03 12) 298 78 09 Faks: (03 12) 266 47 48
UzGn
Ebkrorft Ag www.yok gov,t
Bu belge, güvenJi etekfıonikirım ile irrzalaınıştrEvrakteyidi lıttps ı//ebys.yokgov.h adresinden 2b7cefff-9b53-42de-8fec-3903e9fll9b4
Giti 'rğAKBİLEN
kodu ile yaPübilir
we
Sayı
: 758501 60-30
T.C.
rrÜrsnrÖĞRETM KIRULU BAŞKANUĞI
Eğtim Ögretim Dairesi Başkarılığ
1.06.0l l4a620
l0l07l2014
Konu :Yatay Geçiş Yönetnıelik EkMadde-l
Uygulann Esasları
DAĞrTIM YERLERiNE
İlgi: a) 04,10.2013 tarlh7582-54163 sayılı yazırfll,
b) 13.01.20l4 tarih ve 70287 saylı yaamız,
c) 30l0l/20l4 tarllıve212- 5980
saylı yazımlz,
08107120|4 tarihli YiikseköğetimYürütrne Kiınılu toplantsında;
2
Mays 2014 taritıli Resmi Gazete,de
ve Lisans Di.izeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kınurrılararası Kredi Transferi Yapılnıası Brurlu.,rİa İl*k;l;r.tıııelike
DeğŞiklik Yapılmasına İıişı<in Yöneünelik değşikliğ ,yu.,n.u, 2014-2015
eğtim öğetim yılında
uYgulanmak üzere adl geÇen yönetrneliğn Ek Madde 1'İnci
maddesinde y., Juo huİtırrıer dikkate
alınarak, Yükseköğetim ktnrmlarırun Ek Mad«le-l ile ilgili yatay geçiş
başvurularına ilişlan aşağdaki
yer alan uygulaıııa esaslarına göre işlenrleri yürütmesine karar'verıüııiştir.
Yalınılanan Yülseköğetim Kurunİarında Ön
Llıu§
1,_Öğencinin kaYıt olduğu Yldaki merkezi yerleştirme puanlarırun
başka bir diploma programınrn
taban puarına eşit veya yüksek olması gerektiğne, (d;ği",
lşİ;;
Prograrrıında kaYtlı bir öğencinin rrıerkezi yerleştirrrıe p*a*, araİında'MFa
Yldaki
(d; ürü
$rdiğ
TM1)
pÜru varsa ve
bu
öğencinin MF4 Puanınrn geÇmek istediğ İnşaaİ l*tıtıenOistifu prograrrurun
taban puaruna eşit veya ytiksek
olınaŞı durumuııda uyguian"ıa esasları çerçevesinde
vataigeçıi yapabilecektir.)2. 2014-2015 eğtim
öğetim döneminden önce Yiikseköğetim kurrnılarında tayrtlİoİan hazırlık
sırufi, ara sınıflar ve son sıruf
üzere öğencilerin söz konusu maddeden yararlanmasrrıa, bu durwnjaki
fa!ıİ] 9lrrıat
adayların intibahnın
il gili hırul lar tarafi ndan yapr lmasına,
l«ırurnlarındaki her bir dipioma prograrıxrun haarlık sırufi dahil her
bir sırufi için
1Yul<s9tgretım
oğenci
SeÇme ve YerleŞtirme Sistemi Kılavuzlarİnda tıngortilen öğenci
kontenjarurun yo30,ı y,a.dar
-Z, A"dırunara;@;''öğencilerin
-4l9tg!g_lr4ınqş]na,
baş,ı.ıırıııası halinde ilgili yükseköğetim programına başıuru
YaPıldığ Yıaa ÖsYııı ile öğenci yerleştiİilmemiş ise tıgrencİnin öğenim görrrıekte olduğu programa
kaYt olduğu Yldaki ÖSlM Kılavrztında yer alan kontenjaıİının
dikkate alrnmasına,
@tna§6EÇiT<ınerrıı
6, Her eğtim öğetim dtlnemi
6.
ar#;k-"rğ;;, rö#i,"?
vruu alınma
n"
için bİş
baş-v*ffifri-Tİ^,§[,Üyrn,ilJöffiTi'ffi'uı,rr*srrra,
başvwuların
$önemi İçin
aynın 15'ine kaJar bitirilerelç kalrtların da Eylül ay sonıırıa kadar
değerlendirme iŞlerrılerirun EYlül
bitirilmesine,
7, Söz konrsu rrıadde uYarlnca bir programa başvuran öğenci sa}.ısııxn
başvurunıırı yapıldığ yl için
ÖSYM Kılalııztuıda YaYrrİlanan tort"-qlunın 7o30'rırıu g"ç*"rrr.ri durumunda adayların
kalrtlarııun
YaPılmasırn, baŞlrıran adaY sayısırun kontenjandan fazlİ olması durumunda osİrt;;;
., yüksek
adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayn kaydırun yapılı-ııasıııa,
8, DGS ile YerleŞen öğencilerin sadeçe ilgili yıİdaki ÖCS K,lurrr*da
öğencirun öıılisarıs alaru ile
llnive§iteler Mah 1600.Cad. No:tO 06539 BfterüzANKARA
Telefon (03 1 2) 298 78 09 Faks: (03 2) 266 4-1 48
E-Posta: gııler.akin@,ok.gov.tıı trektronk Ag wıvrv.yok. gov,h
_.,
[fu belge , güvenliclckrıonik ina ile irclannıştr,
Ayrrıtili bilgı Çin iıtüat:
1
EvEk teyidi https //ebvs.yok gov.tı adreşınden ob32025f-&4b_,448f_864a_fbf4i852dc6e
Gıiüer
kodu ile yapıİatıı|lı
Fırlrıe
AKIN
Uzrııı
T.C.
vürspröĞnrriııı KuRıJLu naşxeıııuĞı
Egitim Ögretim Dairesi
tercih edebileceğ yerler ve DGS Pııaru dik]<ate alınarak uygulamarın
9.
B aşkarıl
ığ
yapılrrıasına,
,
YtlksekOğetim kururrilarındah M.T.O.K. Prograrnlarını sadece mesleki ve telcıik eStim mezurıları
tercih yaparak yerleşebildiğnderL bu progranılara kaytlı öğencilerin ilgili yılın ÖSYS Kılavrızunda yer
alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri progranılar için başrrıru yapabileceklerine,
l0. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğencilerin söz konusu rııaddeden yararlanarak yatay geçiş
yapabileceklerine, ayrıca bu durumdaki adaylann yerleşnıe önçeliklerinde oluşan taban puarüar ile ÖSYS
Prıanlarırun Ölçrrre, Seçme ve Yerleştirnre Merkezi Başkanlığ tarafından yayrrılandığ dik{ıate alınarak
bu öncel ikl erin dik4<ate al ınmasına,
ll. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğencilerin ÖSYS Kılavuzurda programa kayt
olabilmeleri için aranan özel koşulların bıirınnıası dıırwnwıda, bu koşulları sağlarrıaları gerektiğne,
12. Öğencinin geçmek istediğ diploma programına, öğencinin halen öğenim gormektİ oldugıı diploma
programlna kayıt 1aptırdığ ylda öğenci kabul edilmemişse diploma programlııın merkezi yerleştirme
taban puaru oluşnıadığndan geçi ş yapı l arnayacağna,
13. Ögretim dili Tllrkçe programdan lanıamen veya lasnıen yabancı dilde eğtim yapan programlara
geçiŞte öğencinin yabancı dil şarüru sağlaması gerektiğne, hazrlık sırufinda veya birinci sınıfta geçiş
Yapmak isteyen öğencilerin yabancı dil şartıru sağamaması dlırıırnunda yabancı dil hazrlık eğtimi
almaları gerektiğne,
1.4. Başıuruların değerlendirilmesinde sadccc öğencinin kaytlı olduğu prograrrvı yerleştiğ yldaki
OSY\4 merkezi yerleştirme puanlarırun dikkate a[ınmasına, başarı vb. şart
i5. Öğrencilerin Ek Ma|{9:ls.y_.a51gç_a sadeçe blr
ar.anmanıasıp_a,
{gJiLy33ay,-*ggsjş ygppbll_ııç_si:üe-9r,p.elç_söz konusu
madde Lş/arlnca yatay geçiş yapan öğencilerin ÖSYS mçrkezi yeİle!-İi"nne sonucu kayt hakh kazandıkları
yükseköğetimkıırumuna daha sonraki başwrutarihlerinde geri dönebilmelerine,*
16.Yukarıdayeralanhususların20|4-20l5
eğtimöğetimylındanitibarenuygulanIıByabaşlanmasına
l7. Kornıya ilişkin daha önçe a|ınan29la|/20|4larlhli Yükseköğetim Yürüffne Kıırulu kararının iptal
edilmesine
Bilğlerinizi ve gereğni rica ederirn
9 e-imzalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel seketer
Dağtım:
Gereği:
Bilgı:
DEWET t]NivERsiTESi REKTöRLüKLERiNE yüı<ssröĞRETiM DENETLEME KuRuLu
VAKIF ÜNrVERSiTESİ REKTöRLÜKLERİNE BAŞKANuĞINA
KKTC, DE BLILUNAN
(hıiwn s İrs
REKTÖRLÜKLERiNE
VAKIF MYO MÜDÜRLÜKLERİNE
Mah
Universiteler
Telefoıı
(03
1
1 600. Cad. No 1 0 065 39 Bilkert/ANKARA
2) 298 78 09 Faks: (03 1 2) 266 4'7 48
Ayiıtıli bilgı Çrı irtbat:
GübrFmiııeAKIN
:
E-Posta: [email protected] Ebktronk
Ag rıuw.yok.gcv
IJzran
tr
Bu belge, güvenli eleldıonik im ile imlannıştr.
Evnk ıeyidi hltp5 //ebys_yol:goV,tf adres inden 6b3202_5f-Oc,lb-148l_&64a-lbf4d852cicfu
kodu ile yaprlabiiiı
Download

yürsrxöĞnErinn K[JRuLu nlşx,trorrĞr