T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
6'RJ'L
: 81901177.100 i
Konu : Okul Öncesi Eğitimde Çocuk
Kulüpleri Yönergesi Uygulaması
TELEFO~ ZİNCiRi
.........................MÜDÜRL ÜC ÜNE a) il Milli Eğitim Müdürlüğünün 14/08/2014 tarih ve 3384929 sayılı yazısı.
b) 16107/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) 08/0812014 tarihli ve 3299574 sayılı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik
Uygulama yazısı,
d)11/0212008tarihli 39 sayılı (c) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Çocuk Kulüpleri Yönergesi.
ilgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Okul Öncesi Eğitimde Çocuk Kulüpleri Yönergesi
Uygulaması ile ilgili iş ve işlemlerin ilgi (a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. İlgi (b) Miııi Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü Yönetmelik Uygulama yazısı ve ilgi (c) Milli Eğiıim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim Kurumları
Çocuk
Bilgilerinizi ve
Kuıüpleri
gereğini
Yönergcsine uygun bir
şekilde yapılası
rica ederim.
DAGITIM: I-Tüm Okulöncesi ve İlköğretim Okul "'Iüdürlükleri rtrlim.ı:ı
MEZiTLi iLÇE ,liLll EGiTiM MüDüRLÜCü
Yeni Mah,G.MJ'..13u!van Mczitli Sanayiı Sitesi
Ginşi
Çelik
Apı
1<111:2
I'v1EZiTıIJMERSjN
Tch: lön:(324)3585464 Faks:(0324)3597-14-1
;;~::ıosta' rııcıitlı33ıf!;meb.gov, tr
\\ eb-hnp:J/rıı;;ıltl i,mcb.gov. tr
A)nntılı bilgı
i"lllınrl ır
için irtıbat:Orıaöğrcıim Hi1l11<:lkri
ORANLI
O'" \ ..
«umı
~u,:T1.a
1
•
.,!!,LiLDm
""''' egil nıcdcsh:i ",eb;!tlv tT
hususunda;
T.C. . .....
.
MI!;RSIN VALlLlGI İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı
: 6196 i 3611LUO/3384929
14/08/201"'-
Konu :Okul Öncesi Eğitimde
Çucuk Kulüpleri Yöneegesi Uygulaması
....•........................KAYMAKAMLIGlNA
(Il"", !\Iilli .l!;ğilim Mü(liirliiğii)
Ilgi: a) 16.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayınlanaıı Milll Eğilim
Bokanlığı Okul Ön"""i .:b~Lim ve ilköi','l'Cıirn Kurumları Yönctınoliği
bL 08.08.2014 tarihli ve 3299574 sayılı Milli Eğiıim Hakanlığı Temel Eğitim Genci
Müdürlüğü Yönetmelik Uygulama YllZısı
cL 11.02.2008 tarihli 3') sayılı Milli Eğitim Sakıınlığı Ok,,1 Öncesi Eğilim Kurumları
Çocuk Kulüpleri Yönergesi
İlgi (aL yönetmeliğin 83. Maddesinin '1.' fıkl'E).,ında "Okul öncesi eğitim ve ilk.öğretiııı
kurunılanmla; vdilcrin istemeleri,
[lemonel ve !iziki imkıinlann YclCTli olmıısı halind,
çoculdarın/öğrencilerin eğitiml.Iinin ve so.yal gcli~iı1).lcrinin uesteklenmes1 amacıyla eğitiııı ,aatleri
dı?ınclaki zamanlıımu fuu!iycıgö.ıcnııek üzcrcço~ kulüp.leri .kurulübilir" denmektedir.
Okul öncesi eğitim kumınlannda perı;onel ve l1ziki ~arılarıtl yeterli olm..~ı halinde çoc1I1
kulüpleri açılabilecek, tam gün talepleri, "çılıııi ço'cuk kulüpleriyle kar~ılanahilecektir. Ancak; bir okul
öncesi eğitim kurumunda çoculc kulübiinlinaçılabilmcsi içın O okulun byıı alanıııdak.i bütün
çocukların yanm günlük eğitim talebinin kar~ıl.IlIllW olması gerekmekt.edir. lIarkh ysı gruplarında
olup okul öncesi e!!itim için okullanı kayıt b~,VUru5U yapan hiç bir öğrencinin kayıt Iıılelıi
lulOtenjan yetersizliği v.b sebeplerle geri çevirilmeyeeektir..
Okulun Juıy,t
lıul",ıınası
.I_nında
durumuııda
okul öncesine kaydı yapılmayım grup uluŞıııı-ac~k kadar öı!renci
okulun denlikleri kullanılııcak şekilde çocuk kulü)lleri açılm ... na
ke.dnlikle onay verilmeyecek. olup, okulun kilyıt alanındaki hütün
kulüp için. kullanılabilecektir.
öğrencileriu eğitim
talebi
karşıl.ndıkt." soıını boş kalan dersiikicı
Konııyla ilgili yapıla".k i~ ve i~Jcm1crin iltı; (aL MiUıEğilim Bakanlığı Okul Öncesi HWıim ve
İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği, ilgi (b) Milli Eğitim ll~kanlığı T~mel Eğİlim Genci Miidilrliiğü
Yönetmelik Uygul.m. Yazısı ve ilgi (c) Milli Eğitim .nakanlığı Okul On~csi Egitim KIJ[unılal'l Çocuk
Kulüpleri Yijııerge,ine "ygun bir ~ekildc yapılması husu,unda;
Dilgileriııizi
ve gereğini rica ederim.
UasanG~T
Vali a . .Milli Eğitim Müdürü DACITlM \3 ilçe Kaymakaınlığına(ilçc M.E.M)
..
;i"',.r;;.: .
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Tmza Kari,ıi\lll1lin 5 inCi maddesi gereğince güvenli' ":,' ,....
elektronik imza ile iınzalanllllptıl'
•
.D": ..Of.
--tl ,A-"'11)/,.j·'1100#
t 8B' OH
8Bcııc
SÇ:l0
tc
·r
tt0US0/Çı
Download

.,!!,LiLDm - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü