ÔLMEDENEWa
ÖLMEK
ŞahkıJ u Sultan Ku ıycsı l\.~ehmcl Nı
Hılmı Oedobaba Araşıırnın Eg tım ve
Kutur Vaklı Ya'l'nları
[ğıhm Oiıı
5
ôtMEOEN OlMEK
1JrıOnı>'a '1)Wlr
&r oı)rı- bilmeW
Nlll<d ile pBZIJf eylotlZ
Voros!yıı pazar bilmoyl7
.....
&lal-~
Em .. -
fJE*1L
f'W.dl IWni/fln ahtrz
Gaytıe iıtızıır bllmByu
Hal<k'lır sevdı{ımlz blzıtn
HaM'lılo.dO{/Otntız bıMI
ao,..ı 8f)dl()ırrlZ bizim
Halık'lan Ozge ytJf ~
•••
8J7 bu m0/1<8 gelıp dunxuz
oın-ı ô/(jp dl.JflJfW
5
•••
Sszımızı elo sldık
K~ çala (lOldilc
N8mıstlnuz yOIO saldık
BU: IJş"1z ,,, bOtneytz
-·
Aşk le meydana ge/dk
Nazarla divDfllJ QO/<IJk
Pervanoyfz yııns geldik
Zk>Ci< Do dar bilmeylz
-·
Ewol-yarlwı\Jyt.rz
HayrJw., Karrar lııiıı)1.rz
Ezeldsn ll<nit /wılJyt.rz
M/Jminiz lnl<Ar llllmoyiZ
MıAılltill Abdal COŞ<IJC8
Mevci derya)< 8ŞıtlC8
Aşk 6niJmOztl ~
Hiç satını ıcar. bltneylz"
6
Ôfmaden ovvol Olmak. Alevılikte.J<utsal kur
4
ban sôylencesının.felserı.esıeılk ve eıık rnr
boyu1a 1aşınmasıyla kazanılmış bir olgudur
Kuısa1 kurban söylencesi Hı lbrahım'ın
Tonrı'ya yakın
ban etmek
olabilmek için
ogıu ~S1Mil'i
ısıemesının acıklı
bu
kur·
anlaumıdır
Oğlunu
kurban edecagı sırada gôklen bor koç
ln~r;H.7 ibrahim, kanlı 1apıncınd.-ı.n vvgeçer
ve koçu kurban edeı Bu kulsal söylence
1) lnsanlı(lın ıanrılarıı yakın olab<lmef< için
insan kurban cımc geleneğinin gelcne-k
oldugu •aşağı barbarlık konagı·ndan ·orla
biırbarlık kOnagı"na goçııgını kanıtlar;
2) lsmaJllo ıcms;I ooılen Samı toplulukların.
kendıtennı
ezen
Ya'hudı topluluğuna kafşı
t'j imam Cl"w ~
....
"ôİ7111°"'1tM'fl'Ot'7ıoıtr7f' .llp9
oıbf• $U botQıj. .. WIW'nl.~
~
- Ey~ otneden
......,, gOt'l)ı", bv,uldl.I
°"°° COl.
!Nhşer"<*naıcMn . . . . .
~~ınır:;ılol.J~ ~
e.,.ı
....,anm t•J&.~ ~ P, ~lmlıS"ylO WI tw pı..
,., ~ 1~'4 Olur Mımhc> tutrııu;... arvılll oooııı
7
deslansı reµk.st>ını anlatıı
Anadolu AkJvHıgı, ınsanlığın evrımınde bu alt
aşamadan bır üst aşanıaya sıçramayı sım­
gelcyen. u~anlısında $;lmı toplulukların
destansı ıepkısını canlı lutan bu kurban
olgusunu. kendı dUnya gôrUne oygun bıı
boyula ıcış•ı Ôlmcden ewel Olmck ıen1inrnde
lıien<Jını t1am er... ahllktan kurtaıarak.daha
Onccki kımhğını yokodorck. bır bakıma
kımhı]ını kurbaıl ~dcrok T<.ınrr'y;ı yakın ol.tına·
bilecegını yaşanıa çıeçinr
V(Myrı":"_q_nı'
'T<l!;l, -.;ın c..tr.. ~....... Uırtı4N'-111 .....) I'*
·4 ...,_.,,.,.,.. 'r"Oll Dır ~.11: i .aıın Ccb';, U.tıı11'm'el·.A.i rwt
.,., p-ı; .,:im..!! ~geçe:.... #kit' 'ldıt • &'..,.,.. :v ~
im OW1
~ltfl wr_;b/'1 ~o:aıwn \NQ!"iv
l;.tı:tf'ıa.~.O'!l)odıo, Twır Ccu. 'l'tl'-.4•P\ıır1'n'C!AlıvdoAIPI
dll'WIO · r··~· trJ v111w ~
IMCLwt ~ gOımCIW.
Lıımon ~ d.ı :.ıııc:ı
A?t- dl '
, r..-ı ltJ
ôı;. L•.;.,.~ ı ı..-.:r
8
cnco Olmolı..
rMl1tet oı­
>S.,,,. çı•tıO-n :J,ı 'Hen
ı~ fa_ı_,'t ('1ıı""' l "'ı
NIAVANA'DAN
ENELHAKK'A
'Ecelsiz YIDide COrı )'fJI< imiş
Ô/medBlı ôtmecıen
-
evvol olme~
gCrOtılJI"
IK<'-
baQl:ımında kendınl
.. zahtr kimlıgınl yol-:.ectcrl'~.. b:tiın
kuıban eımeı.
kimlikle yenıden doğmak anlamını ıaşıı
Kulsal kıııbBn ::;Oylenccsı zemınınde Alnvi
1
:ar• i.:ılı !1')(14lıJ ıaııtıo pi"
.. Ey !alıp T.-ııı ,_.._
..,N
.... C9\ vet« IQılbN ırrwı '4Qt;
~ dt wtdl; IUrt'loyt. el 'o'OI'$ ltm Mnl. ~ ldltn
W••ıdılya;a Hıtgctdl>'t, ,...~ .,_..,.. ~
T""'
- Hile~-~~~- "fl'llıtı- ,.,
0 \1()'I b9 tlJr ~ ~Jt f'il. Tfi. n·nın llfllıA N'#f
ı<otw lıOfgueılY'·~
AldııOın
.
...... ...,.. VftlıOıin 'WWSI •• AOlıDQııır'I .... 'J(S-
dOrf DOlclQıOı)'I wrlill dcıfııtlt 'r'MıQın ..,.,.. Qıclrr' ""'
9
ovrcn gô(Oşonun soyuı ve somut oıraçlarıyl.1
Vofumlanara'k yaşama g<ı •rı·· n lu ılaytŞ
ıeıs.,r, kaynagıno
Bud•zmden aı"
Hınt ınsanının yaşomn bıçımını ovıenn
bakışıoı. ahl.ı_I( .ınlayışın.ı,
muUuluk
dogrUuk <Juygusunu ve
nı,
rtı.Wnccsı·
ıopbm g<ıtUşOnO
butCın ayrınııtarıyla sergık1yen Budılme goıo
11ıs1ın. bır •arınma" vaıhc1ıdır
Mutluluk. yuco·
ı.k , do(lrUuk, bilgelık bu •aıınmaya bagldr
•Arınma·. k.ş.nın koıldıni aşara"-. duyulu,.
gôrutur varlıklı.ııın Usıuno çıkması, gOvdcnlt1
tutkulanndan y.-şamın .ıcı ve Stkırıt• vcıic:t et
kileunden
kurtulması
IÇln, btr
•ıta<ıa varhğı•
duıumuna ovrılmesi d~ıır,
Arınan kışı. gOvdcsını egemı~nlll( allına
aıaı.tk
ruhun
aydınlığında
muUutu{la
V• u _,,,., 1A1 dlwıSdr ()141 ~
gıdon
gı~ tlılııp
o yi
ır;Me nt ~ •ılalfnajo., ulıııTIM>• attı 91.(wı,,,,, QllıAhı!ll
•wrmoıı.~ Ttiıp
•....
Pm•
tıu...,.. 9C1N ~ Ol;ıı.;ır ~KIN 90'
~ Kı,,a,,..~CN0CW9.-..,..n
TW"IWI dlı ct>o• widi ~ ah Ollu'I,
cıt.ın IUıpı lcıft( ~
dlCN~dıM.--p~~· dl')'•~
• ~ (J,Mof
.....
.......
. .attı .,~ .~
ı..c:
14nİ<Sl ~ ~
".IClı ~ . . .
10
..
o Alı,.,
yolu bulmaktadır Bunun gerçekleşebılmesı
ıçın; ıkı yolun ıerl<edilmosı vo uçuncu yetıun
aşıtmuı gerelor Bunlar
1) içe kapanış yolu. ilk ogıum olarak
algılanır. Bellı koşuııari'l bağlanmayı, çevre
etkısındOn ku-rıuımavı, kendı kendinı uınımayı
ögreıu Ancak, olumlu kazanımlarırıa karşın
bu yol y&tttts..rıdir;
tsıenoo oıgunluğu. yucclıQı
sağlayamaz
2) Hal yolu Botun kôlülüklerın ve oıum­
suzlukfaıın kaynagı olarak algıJanır Bu yol
kişıyi benlığınden syınr;
mutsuzlugun uçurumuna suıukJcr; Olguntaşmayı Onler, ruhun lul·
saklaşmasın,;-ı
yol açaı
3) Orıa yol: içe kapanış yolunun yeter·
sizllQi anlaşılıp haz yolunun ıcrkodılmcsıyle
yolo.ıM n• rapıl"r1 ~. yol 11.U\l, Nrıç uOrusu o~
dV$# T.-.::ı: onil tw~. ,.o.:;ı. Ul1llı r.aı•"UI: c:amo ~­
kıtı baıe/.U Ol'.A tWM-"<'""10l! ~)ı U>n\61'! 'r~UI ~
~· C4 lar~;t.14 BI l!!I bcıtlw. O. yol oenııoldır ~
Asa1111 ra .....~"'"· ) rooo on9 wııo ~yıtteı;.ııt
Kıır~ o~ tıç1.>ol oÇ.mdo wç~ saıdamı·
Yll''
*
~.ı ıl. ıiovn' Sor9ruzu ).:ır_.. g::ftın cwa•
rrı.1y.nl
~~~~ ~CI pr, tııô~ ...llOl'll ·>:ıQru ~- T~
11
getçege gıden yol Ola<•k alg•lanır Bu
yol, :nsan rutıunu ışıklandıran. içi aydınlatan.
dıngınlik. esenlik veren yoldur Ktşıye kendını
bilme olanağını sağlayan. Olılmsuıhiğün
anlamını kavrama yoludur, kışıyi Nırvana·ya
ıaşıyan yoldur
ulaşılan
8tJdıı:m, ınsanın yelkınleşmesini bır
~arınma•
olatak götür Arınma. ınsanın blıttın
dunyasaı bağlardan sıyrılması. kendıni
ırade durumuna getırmcsidır
insan
sal!
oıunde
bıı
ôzlem ve tutku varhQıdır Otumtu-Olumsuı
eıkı kaynakları ınsanın kend•ne dOnmesinı,
kendi bonlığını biçimlendıren ıozü kavra·
masını Onlcmektodır Onu. dışa dOnOk.
kendındcn uzak bıt vorhk durumuna
getırmektedır 80ylesı bir kışı, gerçeği
ııcıtıo
llU Plb.••ı yot.a
~ ON Tarwı"IWI ~ ~.,
~ ... ~·..ı ~1lı91~ IOfU tıı:ırll'
Talip M• l'lil:M ~
... v~ ~~. Pw dll l.sılııp"i'I OıJıWıı
,.. .. I~- OM g0r• c:k9\I k#tl' w.ınntidor
r atcıın gı:..r-ı &ı mı çcı1ı !TV ~ en~ gOrıJlıjr ,..
zıtı ~·:.Nıhını
orade ~ O(llUU 0 ıMbrı ger..... bıı... O•H)i\ıl'M ur.
Vo onıı t.ır.ıc. ·~· -.-ıll' GcılelaM !alıp e'l'l'ldtn
•"'N'.Ju. ~ ............... - - " t -..... ı.qı llllloa, ~ ıo·
'*"'
nıt boMW: Uıın.1
M 0.r "'
YoUl"ıu.<
12
,, 10f'9tı t>l)y'led~
Gttılrı
k&vroyamadıQı gıbı, gorçeQı
kavrayacak
olguf'ltı9a da ulaşamaz
ınsan.
en9olley1cı
t>utUn
etlulcrdco uzak
kalmayı başurabıllrso, ·kend~nı bilme•
ol8f\9Qıl\4 ka.t~•fllf
°""""'
lo lludızm'de •eod>nı tıomc. bütün
gclon etkderı.
duy~us<ıl eğıhmleıı. dış1an
gOvduyte ılgıll haıc~etlotı·oylemıori denoıım
allına almaya. mutlak bu ·,rade varhıı)ı• oiala~
orl•ya çıkmaya. ~o llgdı obtll ııadenin
dvnotımi aı1ınıı olarak ınkOr otmeyo bağl.c:hr
Kt,ıldı kendını inkaı
oden in!.an ·yokluklu
var1ık·a utaşıt ·vOkıuk:n varıık• durumuna
dônü~me.lde nıs.. ın, ofUmsôıtUQO yak.ı.lar
811dl1mın gohştırdıgı bu görUş sonralnrı,
bo1un ıasavwl Bkrnbı nı <:lkıJedı ir 1sanın btt
....
..
ttıı.t• r#IWI ~nan ~ #:!41'Nl, o.:ı.to-.~
Pw wıe IY'ıblr. N.lrw\ kondrli •'lfTlll2. ~
WMlll
-:n
.
......
'.iP "•· ı1CMı -
~\,WOlft~ WÇ*
C"' ı--'l Qlnl\'I .,.,., ....-
l'Jı;On ~ fı,tlin. Bu:_. bılıQ f fWL U'NırCı: T.nn'dl ~"-•dl .... MA f ... cılll.lıl" Ô)'OI ~lt blAJ·
...
~
13
ırada.
btr ruh
c•lanak
Janlydı;
varhQı
saQladı
ruh
olarak
GOvde
yonımlanma51na
geııp geçiciydı, yanı
ıse kalıcıydı, yanı b~kıydı.
ölüm·
s-Uıdü. lttnos.ıktı.
yoluyla "yoklukla
varhk"a ulaşma olarak nıteledıgı bu durum
Anadolu Atevıtığinde ·kendınl b'lmek" yoluyla
Buddha'nın •arınmak"
·ıerk" aşamaJanndan geçerek "ölmeden cv...cı
Olm<>l<"c dônüşhı
Budıımde arınan. Nırvana·ya ulaşıyordu .
mutlulu~u. sonsu7Jugu yakalıyOfdu
Anadolu AlcvıhQınde "'04meden eweı Olen"'
Ene! Hak noktasına ıaşınu, yaşarkon "dhl~
terek• O«lm<ü~ICı!JO yııkal.Jr. uınnlaşır
Tll!IJın gınl."11 blİ)'J'.IO pt ~llf'Ml- lfOor' llf'lUl'I nWI
""'r'S '.1,ı IJ'J~ ~.aoı\C) Ol.
• ~ ~ ~ Qıl9llm0 09fMl t ....ı.~ı Dahi~
&,• \lıtıf.I' Q~l'!Y "l"\bn l'ıes;abn T.,,., >pt'e loOl'OCl\~l•I "lu d.-111
·---......... __
-·
~,·:1ıu
"'
O P•. ~·o rıon Kuron Ol~- O(ıfe l'IU~·
tT'ıedıp hl- · •ı N1ı- Mli)'!» rın r?Ulu :ııvı 0-nırran T.-.rı
14
•
•
KEN:>INI
KURBAN ETMEK
'Yunus eydK bu aşk (Jddl
ôımoş
dti latlct
ban--,.,,,..._)
'*""
s.ı
~İl doMşlerl.
Anadokı Aıcvı'9 Je ı,.,. '· · dmi ve """""'
•ruh· ya da
" btlı nç•
' <Oılı' ........ ıt. ~
.......
olarak nlg ladıQı
·oon·ın·
....or. &a ~ ...... .
prl..-~
Pır lU'd - - - •ö Cb ........,
duQv IOI• F• lıa'• WfmlP9
··ttt'fdl. ..,.,~
llıııdlılat.. ....,
,,o,
gflıÇCIM., wıı ptguoırn ·
"""
doırS9 o Pi' ı..r..rı».• ~
w, d9 o 'alıp
... . . . . gOtlf•ıdıaıl• Ol'eO" ~ ~ ......
~ .... 0.--
;
~~K-:·
15
""°" °""~-
.~ ....... din
den yola çıkaıak açıldamay.:1 çalışır
Kışıdekı •ben·. Hakk'tan ılk dônôşüm ürünü
Olarak belıren "Hk akhn"(evıensel akıl) bedenleşmiş biçırnrdır Alc'11hkto Tan.ıı, evrensel akıl
anfamında ·duşunce ürcton dOşunce"dır _
·oon· ise Tanıı'nın. yanı aklın kışidcki yansı·
masıdır
De.me--.k ki krşıdekt "ben'" dUştinan.
düş\ınce
ureıımınde
bulunan bır tozdur, covherdır S.r
başka nesneyle de{lıl, Tanrı'yla özdeştir Bu
nedenle kendi kondisıni düşunrne konusu
ycıpabıltr tşıu "kendıni bılmok• bu noktada
bj)şlar Kışi bıllnciyle ônce kendinı. sonra
çevresın.ı
anlamaya g_ırışır
Kışı herhangı bır şeyı düşOnOrken Once
kOndın~ ortaya koyar. Bunun
iki nedeni vardır ,
....... .,ıo.c ...ı•
~,
'f ,,..., ~ Wf'tll\ pin T*-"'fl M:ır0Vf4 Çtılo.ocAılıo vo ~
- Ey . . ....., _.,,.. T1nn rr.,orttfl Ben ,_ı MQ J.Uwn.
0)'5ll .-ı ....,_,_.
moı--.VM ~ . . . . 11'1 gtClildlı<7
Clll\ lııWw:l.i QNlt'l'1 IC*'I. MnıJI bldlı)I\ gibi ~ tllntlh. eo,oıc.
IP'lll ~ -dO'rp malı tçrı '>J'Pı' deıdh. Kı.fsl\ nr.-
ıfısı: tıS )'\1t'1ll ~ 'Ben~~~" dıd"l ,,,,.
.. blıblın ~~··· ,...,.... Wtdl ..... $nd . . . ~·
lal''"
Cl~"'8UPllOl'I
110 '
16
Buıncısı
evronsel
akıl
olarak
algılanan
Tanrı'nın ·tıedenlcşmiş'" btçımı olduğu ıçın
Tann'rı.rn kanıtıd•r
lkincıs• ise Tanrısal Ozun gorunUşc çıkm;ş
bıçımi olaıilk algılan~ın blıyük A~mın
bir "ılk
örneğı" oıduQu '9" cvrer.ın kanılıdıı
İnançtaJduşUncode. lanrısal ô7 dônUşumıor
geçırerek •ctoQalaşırken"
ya da ·bedcnle~rken· kondınc yt:ıbanc:ıtaşıı, kundi keod~yıc1
çeıışmeye başlar
insan bu çelışktden kur1ulabılmck
ıçın
yeni
bır aç.ılıma gırer Açılım S.Urcci iki Karş.ıl gücun,
yani
·aşk'"
vo ·oefs" güçlen
arasındakı çrııış·
ma bıçımındc yaşama geçt>r
"Aşk~ gucunun galıp geınıesıvıc kışı ztıhır·
den baun11 allar 0-0rt Kapı Knk Makam"ın
fs<I f'>OdılrJo •··~ QtıW)'i!n. ~.,.,.,..,) l"...,ı!i91trq :.ı.:ı·
ı• tıüiııftı VltlıVne.ı: Ar.fOC;'l ,ı!! tı01 ç. •1c.W Elo.ır!l,ırı IOrkı;41Yo
C.- çolo" ~ •~by.ıl ç.•M. tl.ıts.n'.J.19 l'.urıın"M;
11<)'.t \.atat' wmwılı Q9'cb
~ ;.,.,,·rwı ...... lıı"fılıf
bl' ~ ·~.. fmıt .
N!'9 fV>tllMfl( ..saı ...,., Kuı•ıAUZ oo.nwız. so.tQırrfnıı IFW"~ "il·
Çcıvıılme9ı00fl'
°""
nı, tıı.:*3 ?Mcw ttı"4f'lll ~son
o
lırn'A wtı;• tır/W'llll
etw ne
OWV'l'19ıJlı.M~ım\IOllO~ Artc;ıWıftır ~-l.~l"T
fl4YV;'tll 11C4jıl. lı;nı twı4ıescı O'U' 11 lılı ~
17
OğreııJdıgı yokJ.j eski ·ben·ını. bllıncını ıerke·
de<, ~ - · yenı "ben"•yle )1ll'ldo!i doğaı.
d"""
yaş.arken
Buna eskıyı ·oıdormo·, yenıvı •doğuıma·
anlamında
"konct.ni hwban euna· oon.r.
f.-p Oı.ly'IJl gınıtı ~. ıw or..ı oıvw ·~wo.ı.v•­
,.,.,.,do
~ tw lallM"I IOt~
Tll't"I ycı;ıbılr Al'"
cP- ~ gQl"W\ _...,.. Uıılıttıi ...... ~ cn.n ......
~ ,...,...,.. er'IQllll . , _ ~ IW NdlıW tıı:...,_ o>
m&1
~....,,.
mıı•
t.-a ....... ..,.,,,. ........ pi
'Mbt'I QOtoıtıık A,.ıc_. ~ ~
~0Jf-y .. r;ftrı.0ıt"'l"'flıl' ~~
Taibn pn ~
. , . , ~ bW pn'I '
oır-....
O..,.,. l'l'ıA ...
.,.....__ geıııMı
Pw onı. y,,.ı
..,..,...,.drt
•ıııedO>..,.. 111ıO
o' .
18
....,
gOrOllr ..,.,.,.. .... .,..
KENDiNi BiLMEK
'Noksan/ bu sırra ereyim d8rsan
Çardeld masumu Q<lt'O)'lm d<KS6fl
,_
imanla cooneıe gireyim dets6n
Com """"' dJl'I ımmıa 6/0 var·
AniidOlu Alevıll(lınde "mö'.?r ı fe1'" olarak
'"qbfnJI bılgısi• kenduu bılmentn bu
koşulu du,umundddır inanç ı emchndo şerı·
alqılanan
QoOÇer.. o~ es•·
man .o.
pin ~tllJOO:ıt a
ç~.tasırwı
vne p~.ıo ikrıM
, ..n riN' ~ ~•ı
gol~·t,
*"
.ttını, .Oıııy bOZll'eJ' :ıtJı
~ 4111; p.r oen:ı-,uncıo o b!oe CIS"l llOer•
- $on ~ r'4dwı gıCrOldOn't CS,,.. SOl'#U. &;-,..
IJl,j-
kal
bl' ~ :ııur ~u lııslı~ .,ao--..:or,,..._ı r
"""*-'ti pr ~ ~ yrif 'ltw. ~ ... p
o Cab uı.. »'?pıra. bl' hftı-ı. 1".tı: kel eu. .,..,-. ">.JJkul"l\,ılı.~llft ~Jr• Ç~ .ıo.ı &ıılıp, '-J ' ~ı.;.tı:
19
.:>•u
....,, ~·
'flll'lL~ ~
ata_
dfrŞ:unce 1emoıınde ısc yaşadığı
loplum·
dakı eŞltsıılıge. zulme, haksvfığa. eıı:mışlıge
karşı bır lavır. davranış
gösıeren
olarak kendinı
ve ·emek vererek'" •yaşayarak·
ulaşılan bır '"1111san olgunıugu~duı
Kendınt
kurban etmekle kışı 0 kendınl
bılmo"ye.kendıne dOnmoye, kendı bıllnç
evrenındo '"bırlıge· ulaşmaya başlar.Ken(h
kendının bılıncıne varrnhsıyfa
"özgürlO{ltlne"
kavuşmuş olur.
Demek ki '"kendinı btlmek'" bu
'"Ozgflrtuk·ıur
Öı:gilt bdınç. Alemin •ıık Ofnegı" duıumundakı
"kendını· ınceleyerck tanrısal ozun
•guzolllğın görUlmeyo olan oğılımı• yasası
gcıagı gerçeklik kaıanmış bıçimi olarak
atgıtanan cvıenl, duş:uncede gOfUnUşe ıaşır
"""""'
1'ello. °""
Cl1,11'U11U!Uı ~ıbıl>f t·('µt ..... ~iNi
k1JQl<.t ol0.*"1u Q«Uıse bl ...~ mı.lfJI OUlCı o p.ı. •.Ub-4
ır,~v• ça~
&" çGQt•v•
ı.ıym.ı.,.,p 4'ycıtML.
'ladlalu
tllp o pnı WN d'ıA·
~ ~ M ~ t>e;t>.a tw ;» biAC1 «Çrıı tuı
~ JtUbıl ı.ynor,;;ırı ıw ~ Boylo br P'•n Gif~
o.ıan- d9 te-1'.a
frıAı.nı, Yilllludıı WJları bto Jo..
~.ll'lı>neı~ Ch
~il~ .r QllÇWS->.t~...-.
tUm.Ai
~Y' Vdı:ın:.f1ıl eti~
20
Yanı heı şey. "düşüncede g<ıımeyc" başlaı
l<end"1i bllme wecondo Qideıek, OlOndekı
saklı ouç gerçekl(JŞ!ırme cyfomıne gcçmedığı
iç:ın dogr'Jdtı;o Q6runUşo tıışınamaynn. kendı
kend<Oıntn ıçmd<ı. ~"""' kondısiyle ..,,,lanmış
dwumda bulı.fliln tantısal Ol, •"1 yl)IÜ!mey!o
ônco bıhnco SOfllll da ınanco ıaşın•r
GôfıJk:IUğU gı~ kendınl bilme çat)CJSJ
mındo dışa vuıao
bu
du,onscı
btçı·
evrim
bır
·arınm<J ·dır Yaş.ıtkan kavnağını Budıımdon
alan bu yaklnşım Anadolu Alovı t)ôrotırundo
•uç ıeık" olaıak ııomuılaru
?'
___
_,..,
onı.ı ).~ bl,.y.,ıdU)u'wı
er.. ...,..,.. .
,p.. CllMMW'9r,,. dır
-\1.,.,..
....... ~İlııolt ......
c.n..... cıDI**.. d.JI-'*
8• ... .,, bıl' ,... " ' ,....,... &lY )' .. d.1 ,....
ı:k!ırt alıNrl Utlıp
....
pır
.obC.-
"°"'" .....
""
~ K6'lll catıı'ı.
....... Owu
t~ bı.ı,.
21
OC)lk ~
"
~. iNii ...
Odot>'""*
b.'.)IU,,_
Ob .... ""
~ tıııraııı..,...
OÇTERK'LE
ÔLÜMSÜZ OLARAK
OIRILMEK
"Gel bir daha Şah's kul olag<Jt
EmBI< zayi olmaz olB
Bir eşi/16 yOz S(ireg()r
Kimse elden ııJmaz olB
Bir işi bitirmek gorel<
Ek!JljJlrı )'OIOrmek gerek
HAA ;.ııtıcı.ı,,;
u
tı•..
/VM
•••· flılp.O.·.,,
f'ICıi.
o. , ı ·,,
a.lhb il.~
<t • ı'...s ı)dacır Gerç•.İ'\ıltl
.~ıı; lıdıil
'IOf ~
ı<.ırnı.ıınnb•~.,91WTıar r.rtArVı'11n'l'OJ-Ad.o1 ~ ın.
lt':tSll-. tı~•..-• t;:,:ı.\1r~.:ın p ı
ci'..,...o:Sia o<-rrokf•
Bit l:ı'lp t4' ı .-'PM k,ll~'J.11 Hı:> ~ 00,ıe ye luı<Jı
taım tui."P"I an 'l'IW'MI, pıı (ır1()nda ee.::a Ode'fW'\
pera
sı Q'll'• "'ıı. Bı.ı Plll'ill'Wl Ol'Mkıclo
t.ı\'Ç tı•t:cı..., b:lı'IJUı
El)m
olo.ı ~
:»
....
.,Ki ,.,..Olf
ta..,.
M•~ 4f Scınra 111
I; ' . Q
~. ,
~ ·U:IWôrıW
22
M l.CbitJ
Yıır ile Ol1JfmBJ< gerok
Hiç sitomıı gOyrne.? ola
•••
Bir SO)'ll soylam8k (}Ofrıl<
Bir boyu bo)Wnak flD"'k
Birsudan sulMmıık l)8llJk
M6l8MW bilmez ola
•••
Kuş olııban uçmakl)8llJk
Ova/anı gôçm6k ()tK8i<
Bir doludan içmek (l8nJk
/çenltı< ayıtnaz ola
•••
.ww
oaro ·
~.-re ~ll'V'll • ,.,c.aooı- tıııırı Pflıl'• ın • • ..M
8u
bOünl) c.nı. tir" bOQWı SW'9 .-.ıııtallC*r oem. bıır
o
fW'I bır
I0"1nD '9drrilf $cırq ılı talp beıl$tıı '•il}. ·~ ç..... )l ıııııc>
Oıl1)rınt
Otdip.
•.(loj!Wi
_ ll'"A DndıOetıl"ll
.... _
_ _ __
..,.,~. del'M\o'I! O 1.-pbl,ntı ~.
--Gel. bı9)'I oın.dıln enc. oıtıl*rl- ı ·1rıtın1121 b.ndt ~
toh. Got. bı.ncllı pt ~""*"" Mt ~vana V91'e)'tn"'.. dılJe • ......, ow•
23
Bir (J6Vher çıkarmalc gerek
Değme S8IT8f bllmsz ola
G8'Ç6k tışık olmak gerek
MsştJlcunu bulmak ge11Ht.
Oknezden on ôlmek gerek
Varıp arıda
ôlemoz ola
Bshçelom gırmel< g8ffJk
GDl/en'nden detmek f)tKOk
Bit gDIO kokllJmalı gerek
Hergiz ol gDJ solmaz Ola
···~
Şah Haıaytm der {/9Ç
otur
Hizmetmi hora ye/Or
..
f"••·Qt.ı~
".Stnnt VW'r, ne c:lcı ~ VWlıfftı gıt•, <*M. bfll'Cı
tıılb4'1 lİÇ ~ ...t: :iıpırı \;'k.tl ..... , P'"-.91 ... ~-- SôliıMı Y'·
fllılo'ı~ g ft!ia ~ •.oı ~CU'ICI ıar,.1 o »!ip tııın,.IVly.ı
'(~ıa<.. -.u.ı t~ 11.:AI ....... a&m4 '4ı)Uol
o lllll\lıll ~ 14·
;(Jlı bı C..mt ~ tar"9; .. Tıtbn t;,lılÇme;l Oflıc~~ ~ "41
l'IOt!QI t.ıı t» ~ p:t~
f:ı;t t:
)n
lub ı.... . ı
•
'"
,.;..;_ Br ~ lrlJlbe
24
ôKsar.: dolwı ~.,, pıaı.ı
ı ..,Ti (ll~lr)()4 lrıs.ı f8f'ıbdt
GBn;el<Jerden bir er gatOr
CallB başa 1<8/maz oıa·
Buddha·nın arınma sotunu Anadolu
Aleviliğındc ~ıerk· sorununa donUşür_ Üç u:ırlO
terk vardır
1) Terk·• dünya Geçıcı olarak alg•laoan
dunyaya. donya nımollonno bağ l anmama
aş.aması_
·rcrk~ın
bu aşaması yanlış oıarak, doğadan
vo toplumdan uzaklaşarak, yalnıLta kendini
dınleyerek gerçeğı arama biçiminde anlaşı1·
makıadıı. Oysa anlatılmak ıstonen çok
farkhdıı
Tanrısal
oz olarak alg•lanan ruh; ı ek tek
bıroytordc bedenleşmetde kaynağ,nclan uzak·
...._
8•
ı.aoo OA1ındln cıorı..u Jı.J"'ıe tıır tıı<Nıı
, pırn
"sw:ı
l),jl"f .. bir kıVV'l ıetıberl" I<• \\f'<' ,tıJ • T · " -it• ~&(> \\jfbotı
eın.si 04"~" f,,IC> lll\t>ıtl ır.arı ~ yıı.ı•: bım ' ~.lf'Ck>~ıt T-"'3
11\lıOf'ı
•-111• IÇ"t'I tııç:ı:. tDtNr
~., d'-'J!Jr....-..U
Km <:aıhıl·
lllf . l W clıP kUt.ı ~ çn )Wııftı ~ bır~lt • • lccN·
NıCak f9'1f yaıaı.r - ~ ı9ıa • ., lif Oysa n·.,,.," f\~
·~~·Au 't'(lk!...ı IÔ~ll ıtN dolrl ""'. ,....ı; ~iç rı, c-rı Ol.4ı tı);t
-.~ Ç-' t*brırıe ı
..., •l'I" '' ..;lf'oll \'.-yıp ıçr.ı.o. lçın
taşmış. kendi kcndısıylo çollşkılı bir durum
ıçıne gırmıştır ôzelde insanın, genelde
doğanın "dırillk" kazandırıcı bır parçasıdır
arlık.
ışıe kışi ·ıerk·I
dünya• aşamasını yaşama
geçırmekle yine do(idugu kaynaga yOnelmeye başlar vonelmeye paralel olarak doğal
olandan •sıyrılır*, doğaya ben1emoyen bır
aşamaya Ç•kaıak kendi kondısıyte çellşkısıne
son venr.
Kaba an1atımla ruh. madde a.ıamındeki
kalıbından çıkar, maddestz Atoma. kaynagına
dôner; yaşarken "kalıp degışımı·; ·oımedon
ewet ölür"
SOıecın somuı gelişimi ise şôyledlı Ruh.
örıce ıek insanda, bireyde uyanmaya başlar.
••·Zl"ll
IÇl'I OOyt& ~ tOı ~95"1 ... .oı . ,,_..., dlt(ıllılf Sıt
~ tx nüTıne \arıl<f'( ''"""' otM ve o mı;tfW'I k*1U'lıll M·
roıı1 au.e. o nvtın l~ılı.la "-'bl oıdem&ı Çôrıkı> Taıtırı ~
.......
Ku~ı lllıf
°"Y'" bi' ~.u,bl '>afÔI'
Olit)'ın ~ ...
°" suçkı•-.t ~. Bund.-ı k.ıJl11Aıt
ycııı1ı.r. Km eaı-.ı'« gQnatı ,s.ı aorıta ·..ı;:tıırm1ıtııt ...,...,,.,,.
l>vP o&ıııı da Y1IC*'
eor-
CWlılJ KW'IOI &~ OrWlrfı llW ~ IWl4l'lO 9dttW
l*°"11ntıillr Şeytan'• ~guı>-Jr N·· ,.,. ş.,.t.arı ~n çıkar·
26
sonra, bıreyın ıçlnde bulunduğu varlık alanı
olan toplumda kendi kandının bihnclne varır
BOylece bıroy ve ıopıum ruhu, doğadan kur·
tulmuş ~ur
Kışı bedenıyle nesnel çokluk ıçınde.
kesrette gezınırken. k&ndısine •dırılik'
kazandıran ôzO. yani ruhu ôzgUrleşıı
Bedeniyle uıay vo zaman içınde, bır •ı0tun·
luluklar orıamında· bulunurken. ôzgOrleşen
ruhu, yani Oıgürtoşen b4hncı, uzay ve zaman
sınırlarının dışında ıanrısal özfe özdeş bır
'ben· olarak öfümsüılOk kazanır.
Demek kı ·uç tcnc·ın bırınci aşaması bir
özgürleşme sürecıdır
2) Teık-1 ukba Bu diınya glbı geçıcı
olarak algılanan ahirete, Cennot'ln mullu·
·~on,,,..,.....,.
tlil••.,.
• &.'it Wldt
lw'M gOoO ~ rrffdfl ~
~ lleeM'fll blWllı .oocı. ttaml. Atl'll ısı.ı.cıı 8llftıl o.
tıeoıll ~ OOdı Or.ıa lano!h w~ n ~ am Olo.uı'uf·
ıı.ı Hot tor- tıı9y0rOU r MYl
• 8rirı ~ ~ nWıııldlM boyfV'ıatlrlll
r...aaı. gooert' Dıuyurıt-.ıJtı,1 Ve lıtnlJ!ll Şfyl.wı tıuı ıı.ı b*rııo r
!>.41-V". T.m·rwı ~1'1U,... ifl'I oeı~m•d• Adıı ,,. MCOI· &f·
rNldl. ııınııc• Olô.I
27
luyon.a baÇJıetnn\llma oş:ımas:
Anadolu AJevıli{1ı:"ın
bu aun-;ada
ır.ancınoa
g<ıçıctdır
t>u dünya
geıçekleştırılemeyen
ozıemltı ın. dilcıklerıl\ gcrçokleşııııllnosı ıçın
hayal yoluyla k:..rgutanan. düşlenen Obur
dunyn. dn
geçıcıdır
~lommlen
de
geç~
vokoturıu ltlenımıen
Çun'<u,
olmak
aslı yoçicıyso
ıorundad' r aslı
do yok Olacaktır
Kaıdı kı Ozlomlcfın. oııet.Jcrın yorır\6 gtlır
ılnıost. n..ıkStZltklann orıadcln
kakl111'masl
eçın
·ooor duı,ya'" olJrak alQılaonn bir •duş· cvrc
nıno de gerek .,.oktur Cennet yaratı:acaksa
4
bu dUnyade yar ıııılmalıdu
IYev1 ınencınd8 "Oblif duny;>" -
•nosnoden· ya da
•sıyrılan•
ve çok
şey
·bectonseı oıan•d.1n
ınct1
bu •"f'k go.co· ol:ırıık.
uıu f w llı.aıntll •·tıı:ı oeı ıdııııl'cl ~ ""'""· 1oOfu
yQt,ı. ~ gOllı:lfdı
r,,,.,...__..~.a~O~--·•••·,
°" .... ..,. <kıOn.ı "'°"'Cilt ""*'°' tıbıdl.,. O't9
"" • CNIWN 't'Clrilr OIC*M
Çi
mCAn:ı çtıOlrı ~ .,...,......
b.n.ı
bvy\I·
hCı ~·
~
'h1 Feıveu ~takvec.a
~· Ş.,ıaı!A. •.aı•~ır_j .,..,,,..,........,. V\ll.W Ç\Jnlı;ı)
. . . . ...._.... ,.,..,, E..c.';1IWl'I ....~ •.at.:ı'dll\ ~~
28
algılanan ruhların oluşturduğu evrendır
Tanrısal ftlemın akıl
ya da ruh dunyası da
dıyebilrril
buna
öıe yandan, gövdeye •dırıhk- kazandıran
ruh. tanrısal öz ve bu "özo bındırılen" geçıcı
ve değişken duyguların oluşturduğu bir
"birıkım"dır. bır "'toplam"dıı, bu anlamda bıı
"bılınç"tır Kışlllğın yogunlaştıl)ı
algılan.an
bir ıfade
·oon ..
ıse
bu
"odak" olar-dk
·ıoplam"ın. "bınlom"ın
tı<çımıdıı
Duyulardan çıkan yargılar yanılmalara yof
açıtğından "görünen .ovrcn•in, Oto-sındo göru·
nen evren veli alınarak yaraııtan gôrOnmeyen
duş evr~nlnın ~gerçek· ~duğtı sanısı nı yaratır
Oysa gôrllnen
O\ıren
vo dıJş evreoı gelip
geçıcidır; gorço~ do?l>ldır. yanı
yoktur
~ lı;nien ~uUı. gıoçM ..-ı~lııl'I d\..1'0' ovtı.ıncıu.ov
·~~ Jo~ ~ ~ • ceıa&nı ~:•ren ıorv• v9ft'4ıwı
..kı "*ırıe dl)rıebllıı Quyı:p; bır ~ cJ.~ O. Olll'lıl o
Ylll'1t00nlmoı.
~ ll''C IÇ"'9
g0rWı
)'ill,rr.z
0.,
8tı
Jı«,AIOV twıo·ıı.n Wcıt!<ıJp
weNt OÇt'ICkltl
l\o~W ~~
lftw'llHIG
QOÇM #!'ili
gucu ytınwdıOI iç:"' 't'11~ Vt'1t1 hA'(lt yu.ı:,, Oı.rntı llAI~'"'
IÇ•r4tn ,., Yilf.o""•k ~· dv (olı....::U ~"""'8d><)· çln yaPtMsa
Ql)'lılt\ YW' Çlndtn /'lu'" ,·~k 90o ı O. m11ıN1
c;a.._.. ,,.
29
Başlangıçtan
ben vaı oıan ve yol< almaya-
cak alan tek goç 'duşunctı'd••, yokluğu yanı
gôft'lnmeyenı algıtomak
da
vartı{Jı gorUnüşe
çıkllrmak
da onun ıçındedır.Duşunce ınco bu
·ışık guco· olduguna gô<e tek gerçek soıekll
bir akış tÇındelu ·enerıı·dır
Anadolu Alevıhğınde Olmak yol<luı , Ruh, bır
bedenden dlgeı blf bedene ıaşınmakıadır
Aslında taşınan ruh. blhnç ya da can otaıek
algılanan blı •encrıl" akışından başka bır şey
degoldlf
Hakk'a yürOme bu enerıının
başka bu govdeye geçışıdır.
bıt
gövdeden
bır gôvdenın
başka bıı gOvdodekı eneıııyı alışıdıı
1nsan bu durumdan yaıartanmalıdır Sır
madde olan
govdenın
erkı,
enorJiSı
~O. ıçın o rwyrı ~ce. tw,v vaomu..~ M#w\
Şoyuın•ıtı ~ ~ W'IWIWI gorQU Baollııı 00·
rup lçon. c. .,...u ~....
Şevtaın'a w ldlh' • Nolı9
.... ~ı· G«nD!ıi
Şol"twtı
tJuat o. o ~
c._...
ow••,
ı...ncıııne "'04' Qll.WTıatu
*
*""* Ona yol tıaflll'l'dd
~*
..,...,. .....,.,.., tar;·~ goôtolılı wsa Mıanı; V"lfN ıaıar
Odıtf Amıı ıçinlı ; r8ıft ~ .,.,,eıa.o '*'*'O• Of' ;oy ol
""'
0-g.atW'llıl'cMı ~ k4o
•,, .tolll'*' 1o;•~.ı G....... ,._.
30
•boşalmadan".
onu yeni bır erkle, enc,ııyle
daha oçık b" anlal•mla bıllnçlo doldınarok
"dırıhO• •
surdUrme
Olanagını yaı«aıamahdır
!şıktan doğn>vşıv. ooçıcı
yıne goçıcı
olun bu
dünyayı
ve
dünyayı ·ıerkedorek·
olan Obur
sonımd;ı ...~ ışık CU\l1ıuoa dOnUşmelidır
3} Tefk .. tork . Te<k--i dOoya \'6 lerk·t ukba
sonucu ulaşılan ycrın terkodılmesı: Hakl<'ıan
lıalka ctonoı..oosı a;aması.
Teri<< 1ork apma5'nda ınsan aıtık kendini
Enel Hak nokta$ına taşımıttıı . Dt:ınyaloşan
ta.nns.ol Ot anlamındtt Hakıkıu. Gerçek yı da
Aşk'I" art<i< o Halae~ Mansur'un, pOıOnOfc
çık.mı, otan noınelliğın geçıcıliğınden
sıytı!aıak. Tanıfnın gerçokhgınde auıtık.hhk
kaıandıQını
vurgul<lmak
içın aıslı rtUŞ(ır•rc*.
.,.... yOİ,lft.llOlft cq.ı ~ ~... ~ ceı:Qrft Wtcırnll~•ll#llı' r.oıo-ı•,..,..._~
~$r11... DW1iı. ~WM OY~ Olııırl9f
.. bı.Ntıııı......
._.""
. .........
O""* ıtı••
ı;eaı
~
o.ı: ~
Ob,ıt
dOrt,...,. ~.,....,,.
*"' v. tw ı...tMWI . . . . .
a.-.> .... or-w» .._. '19 pn t
°" (.
.....
Y°""""a
lalok ""'"" Scııloatın 1111191 ....
~ ,olı:iltı
~
~,..
91Wy'11CeQi• llllWI ~ .,.
l'WI oın.J f.,..I,.. 'MI oUI IÔGIM O tııibıfı .........
el tO-
31
"*""
dışa vurduğu •. Ben H:ıkl<'ım· anlJmındakı •.
Enci Hak" sOJOnU. ·-Ben Hakıkarım·, "·Ben
Goıçek'ım'"
d•
yn c:fa •.Ben
Aşk'1m• b1Ç1mlerıntJ<)
r.öyloyebııır
't(° fil:•t !ı
ermı~
1•
mana
ı,.amaSINI gelmiş yol eri, 6ITTlJ
·ıdamıdır-
Bueyscl
kuıtutuş\Jnu
ıarrlomlamıştır, yanı ıork aşnmolarındnn·
gnçeıek
ham ı:ııvahrk.tdn ~.urıuımuş. olgun,
yetkın ınsan ıJvrumuna gelmıştır Yokluli.tn
varlığa ulaşmış. Olmedon owel Ofmu~ıur.
Uçonco toık aşamusının goıoQi olar ,ık
keod< kurıuluşunu sağıaiııg, bu nc>Jadan p
culuga çıkacaktır Hakk ıan halk.La dônecek,
tırılk içinde Hakk'la bır olacaklır Kendini .araç
olarak One süıerek toplumu kuıtuluşa
ıaşıyacak bt · . r:ô Stıhd · ırtık..
"Pir Suhıın'ım şu d-Onyada
000 (llJlditn dotJ birin
Bilmoyen/er bllısln beni
"'
u
Uç V"' , . •
o.
il
~- .:-
ıl>)$ ~ l'Nı! cUO*
~ ._..., ..,.,
32
Coşma dol/ g<Jn/Om coşma
Coşup da kıu8ndan tsşma
Oçyoz aır,,., tsne Ç<lŞl1l6
~ (lCiıJ bırin
·-
~Ben
Hsld<'ım Hakk'tsn gelirım
On'il<i lmBll'll hak bllltfm
Dedlkkırl doU beQlm
'"
_,_,,_
Pir Sllltsn kapında kuldUI
&r>.ı bltnolc mDşkil haldir
Şııı/>-ı A.loi cı.ı -
33
beni'n'
"/()$/jf).,.,, _ i d i
insan ntldt ştrd bön
Ctuı
doylp Wylerlor idi
Bu C8ll oodlr şimdi bildim"
--
Gorçekle gerçek oın1ak ya da gerçek
geıçok olmak, mnncvt otgunluga uıaşnulk içın
yol eıının ruhu/ carıı, ıanrısaı g6rCntülerı
gözlemek ıçın g~b aıemıne oeyahG!a çıkar
Yol rıunıo bu seyrfı s(lluğu, y.ıni maoo\11 yolcu~
ıugu
cJört aşam.;ı<ja ger;t~Je;,ıı
1) Seyr rllallah(Tanrı·yo (OleulukJ; tıeşcn
ıs1ekıurdon sıyMlarak tanrı-::ıt ırad<JYo ıeslim
olma ıerk·i dunyn olarak cJııµı vurur
34
2) Seyr fıllah(Tann'da yolculuk}, ıanrısal
tııtehklerı kazanma tcrk-ı ukba olarak dışa
vurur.
3) Seyr maallah(Tanrı ııe bKlıkte yoıcu·
luk), ıkıtığın orıadan kalkarak her şeyın
tanrısal olması. ôlmede:l evvel oıme olarak
dışa vurur
4) Soyr anıllah(Tanrı'dan yolculuk}:
Tanıı'd.an halka dönerek bıreyl toplum hızme­
tınc adanma. hlzmell• olma. gayb ~lemınden
nosnoı ttlcme dôııerek kendine gelme; terk·i
1Cfk olarak dışa vuıur..
35
iKiLiKTEN KURTULUP
BIRLIÖE ULAŞMAK
•. ÔltnlldM onat "' dtl Olı)nsOz diril. DOnyadsn. onun verdi(// ta/Jardan el
çeken, aşın tutkularını yo/uıdon, ônsOZ«ın·
auz olan gerçek varlı(/a uıa,ır 86yl• bir
yaşayı, için 6/0m yoktur Oysa insanlar.
dOnya ysşsyışını dileyip b6yle bir ysfBma
oQl/lm {168t9111!1Wer
Bu s<ızün baJl<a
bıf anlamı
daha
vardır.
Ô/Omdan 6nce 6/an kımse tanrısal huylar
kazanır. adı
sonsurce anılır. Sonsuzca adı
B1Wlan bıt kms6 sonsuz dl(ifir
~
~**' Gepc; ~el
çeken. varfı(/ın tannsa/ varlık kaynaklarındarı
biri o/du{Jvnv bilen kimse lkllikten kur1111vp
fJ8fÇdc ~ . . , , Bu OtlCll için
-
36
yalnız gerÇ<lk ve tek varlık kslır. Bu vstfık için
yok o lms olsnsbı bulunmaz. ·ıvuı••V Ş•y•
~
Uç terk
aşamasını ve seyrU suluğunu
ıamamıayan. yanı
ölmeden evvel ôlon can.
Hakı k aı ya da Gerçek olarak algılanan
ıanosaı a.Jom ı n gOcô içındo erımeye başlar
Tanıı ölmeden evvel öten yoı orınden "ben"
ozellık.lerını alarak yenne kendi öıellıklennl
koyar; bôytece ·tıır• olgusu yakalanmış oıuı
Digor taraflan ölmeden ewcl Olen yol erını.
tannsal sevgı olarak algılanan •aşk· egernenliğı alıına ahı Seven, sevilendo kendlnı
yOl<eder, ·sen·ıer, "ben·ıer k arışıp kaynaşır
•b+r· olur
Otmeden ewoı Olmeklo Hakıkaı. Gerçek ya
da Aşk olgusu yaşanmaya başlaı, buna paralel olarak inanç dOnyalaşır. Tanrı yeryoıone
ıner ve ycryuzu tanrısa.ltaşır insan-Doğa-Tanrı
oçıosunden oluşan "bırlık" ' bir "ilk ôınek·
olarak insan donunda bıltnce ve inanca
taşınır
ötmeden eweı OIUrken. "kişı• düıeyuıde,
37
•ıkllik duygusu"nun aşılması ve •bıılık"e
ulaşılma~ ıçın amansız bır savaşım ıçeusıne
g•rılır
lkihk duygusu, Tanıt'nın varlığı gerçeğıni
saklayan bır örtü durumundadır. Bu örtü
nedenıyle ınsan kendısını Tanrı'dan ayrı
hısseder
ve çovresıne de Oyle bak:ır, Ancak
bu. göruni.Jştokı bir ay11hkıı1. ôzundo ınsan va
evren, Tanrı'nın gOrl.JnUmlerlndon DAşka bır
deglldır insan. kandı ıç'"de, çıktığı kaynakla yenıden blrfoşmeye çalışan bir •varoluş
m
kıvılcımı• taşıı
Gerçek
varlıkla "bırıık·a
ulaşma eğılımi, kiştnın k.çndısını
kendi
"ben"ıyte savaşıma 11er Bu savcişımda "ben".
·bullk"ın olanaklı olabılmeSJ ıçın ·aşk· gocuyıe
aş.ılır KJ~ "ıl«hk'ten korıulup "bnfık"e ulaşıı1<en
bu ıor "hıcreıe çıkar'- bu "hlcreı· olgusu
ölmeden evvel ölen canın "mıracı"dır; yanı
nefsinden sıyrılarak gOnore, Q<)nOlden sırra.
sır'dan ruha, ruhıan Hakk'a. Hakk'ıan halka
goç eder. Böylece •mıraç yolculugunu' da
ıamamlamtŞ
Artık
olur.
o ölmeden ewel Olmuş, liakk'la Hak
38
olmuş; Laman ve mekandan bagımsız·
laşmışur
Tanrı'nın bırlığının dışında kalan çokluk,
çoldugun Oluş ve yokoluş yasaları zaman ve
me~n kalıplanna ba91ıyken. o bu kahplaıın
dışına çıkmıştır Beynı. daha aı düşünme
etkınhğınde bulunarak daha ureıken bır
aşamaya s.çramıştır. Nes<ıel sureçlekı dogaı
yasalan, bıtey ıhşkdennı ve ıoplum yasalarını,
Ozel bır dOşOnme çabası harcamadan
kavrayabilır Oordogo. duyduğu şeyler,
bunun da Oteslndo gOımoden. duymadan
soyuı olarak algıladığı şeyler arasında var
olan ortak yasalar/ kurallar/ ilkeler
kendılıQınden gıbı göz(ıkon ama kesinlikle
Olmeden owol Olmel< ıçın odinılon bilgi bıııki·
mının bir gereği Olarak. beynin bır yansıması
durumundakı gönülde bchrlr Ölmeden owııl
ölerek yol ohtı can. yUklcndığı mrsyon sonucu
bırey guconon/ ycıoneij•nın osıııncıo bir guç/
yetenekle donanır
Aktı ınsanından çok ınanç ınsanı glbı
g01<lkor Akıl aıkada. gôıülenler/ duyulanlar,
39
hana. gO<ulmedcn/ duyulmadan soyuı Olarak
algılananlar Ondaymış Q•bı gö<unur Gerçekle
ôndo oıan akıldır Al<ıl alanı ıorkedıldıgınde;
akla gcreksınmc duymadan ulaşıldı(lına/ elde
edıldıglne ınanılan hemen hor şay yol< olur
TANAISAL GERÇEGl
KEŞFETMEK
"Daha bundan gııyrl b()y0y8Cel<sen
DOşOnOp d6 hayrın. ŞtJ!rln bifsenBI
Omtı:ırı gelmiş kemslloo erişmiş
Yeter gittf{tltı şu pis /şlelderı (J(ınsenBI
Hak mBlıns nehsk yere saçafSln
Dil He konıımazsın daim UÇ8fSJn
ôıom var. hayır et dersin l<llçersın
DonOp de dllşmOşOn 01111 alseoo!
Elde l<llcf6/ı iken zehir oıctunuz
DondOnüz ikrardan ztıhlt oldunuz
41
Dlnleyıp, durmayıp,
kAlir oldunuz
Din/IJ'flp tutvp da insan o/sene/
Bu gOZ ile sen o yOıO (}OrOnce
Fayda nedir, srdımızca urunca
Yaza 8l<8ra şadırvana varınca
Bs~ın• ne 1]6'6c81c bir yol bilsene/
•.•
TBS!im Abdal eder ııhdım bOIOndOr
Aslımı scrsrsan Ali zs~ndır
Can V8l1'fl6lı çol< kolay <J/mek stımdrr
Can bu C6seıteyken bir yol cısanar
Gııh. ôı1 Uk
ve perdelcnrruş ofan ve
lopıum­
sal gtl çle g ı y d ı rılm i ş d urumda bulunan
tanrısal gcrçoQi açıga çıka r mak, oımeden
ev11ol o len can ıçın bu tü ı ·keşıı· olarak
algıl an ır. Tan r ı' n ın ken dı ne bağ ı şladığı csın
kayn ağ ı
ile
sıradan ıns~n l a r a kapalı
olan
geıçekferı kavra yabılır BOyl esı bir durumda
Ha)tk'la arasınd.~kc pl-lrde Oltadan kalkar Bu
durum üç aşamaoa [Ml rçeklnş".
1) Aklını kesın kanıl olarak ooe sUrup
42
Tanrı hakkında kesin bılgı Sahibi olut( mu·
lladara-ıım el-yakin),
2) Açıklama ve bilım yoluyla asıl gerçegl
yaka!ar(mu~efe-ayn el-yakın);
3} Gönle doQan esinle aracısız tanfısaı
geıçegı yak&l<ıı(muşahode-Hakk lil·yakın)
43
NEFSi ÔLDÜREREK
AŞKOlMAK
"Bu yollar c/Jısnglr bir gazi ıstar
Yameden yediren şalıbıızt ister
Oımec!en 0/8t;6k serbaZ't /stili'
Mensur gibi dVda asılan gerek
-·
Bu rumuza namahrenıler ersmez
Suret oğlu oııın bura giremez
Bu yol bir ·eıırıır, ~ri yaromıız
Şııh Harayi gıbi bir cıvan gerek"
Üç lt: ·lı. ~şama~anı katedır, '\.Cytu suhıgunu
.
1arnamlayar- ve ()tmeden evvel Olen can •
•aşk.'" ıle "ncfs" arasınd~kı çatışmadan dQğar
Zıtların bıfhQı olarak b,hnco taşınan "aşk-nefs'"
olgusunda; "aşk· tarnhQı, cksık.sızlıQJ_ nefs ise
noksanlıQı. eks~klıçıı betırırr B3tını ınsan, bu
noksanhÇın cKsıktıg.n ıamhk ıstegrndcn öturü
ölmeden ovvcl oıunon bır gehşım !;ürccine
gırmesindcn doQar Svtoç sonunda btr sentez
varııgı olarak ortaya çıkan batırıı loumhkli bırey.
Tanıı'nın, uLanusında doganın, cvrenın kanıl!
anlamında bir "akıı· varlıgı ol.arak yine bır "akıl
varhgt olan Tann'yı da oncetovcn bır ·insan
Tann·csır. Buradaki insan Tanrı. insanın ıannsı
deQıl. oogıudan ınsanın kondısidır. toplumsal
kımlık donunda. "lopıum sôıcusu· bır toplum~
saı varlı~tır
Süreç Tann'dan başlayıp ınsanda son
buluyor gozukse de qerçckıe ınsandan
b.ışlayıp Tanrı'da son bulut Yanı, Tanrı'nın da
doganın da kanıu ın!iand ,r
Aşk-nels çaıoşmasonda aşkon g;olıp goımo­
sıyle. yanı netsın oımcsiyle. ınancın çlzdıQı
yuvaaa bir •g<>nUI yaşamt· başlaı BOy~esl bıT
gonuı yaşamı ol.iten canın , gonUllorı le·
45
rahlandıran
manevi gocu, ·nefes· oı~rak
algılanır ôlmeden evvel Olen, yaşarken
dırden canın nefeSI şunlau ar.ıaımak ıstcr
1) Bızlor, bızı ebadı gorçegın 01ono
goıoran bulik dolusunu lçtlk. bu ııedanlc
şaıoba ger&ksınmemiz katmadı Asıl gc:çege,
ebedi goıçege ulaşarak Hakk.'a kavuşıuk,
bunun tçın mihraba gerck.Stnmomız katmadı
2)
Bızlm yolumuı:d.a c-..Anın Orıetni
yoktur,
bız cananı arryOful Gonıu Kabe bıhr.
gOnOle
ulaşma yolunun ktırallarına uyarız. Biz, bu
nedenle ınsana socdc odeıiz~ bııım <;ın b4.ın·
dan başka bır ıbndet bıçimı yoktuı
3) Bız Kuran'• ınsanın yOzOndo bulur vo
oradaki Kuran'ı Okuıu1 Bize başkaca bir
Kuran gecekmeı
gerçekler peşınde
ama yılmayan
ınsanlanı Ezeldo C'/BI ded•k ve bv soıomoz.
den asta dOomeyız Bıı zaıen rncleklcrkt dos ·
4)
Bızler. obcdı
koşn1aktan yanıp yakınan
tuz Bu ncden!e gUn.:ıh-sevap melekleri bııım
gunahımızı· sevabımızı yaımayt bırakmıştır
46
Kemler IOrlO l/ıımlere emıişff
0ç sOnnoJI yedi lsnll llJlmış&
ôırr-. yedı yıl evvel 6/mOştO
işte g/lslBfl)'Dr <Jostunu fel8k
~~a.ıo.J.
"Men 8lfJI $ltM kNdaş
Bık/im sanmıı. bllomBdın
Ô/m8den "'şu dOnyada
ÔldiJm $8M1B -
·- dit•_._,
GôçıT-.
S..W. ayır dıw>edGn
Kuş gibi iki kor 11111Jdan
GIJ/dlm ~ (/Olomodin
...
Baz balıtıan. /cu lcuuıan
Ver ...........,_ vır wınan
&iş"*' ,,,, niyıonnan
--•••
47
Gerek gOcen, gerek kakı
Gerek OUrN Mektlllfl ol<u
S6ıı bu 8J7lO/ ile Haki<'•
Buldum SBM>8. buiamadın
...
Mürşit bit ince elel<tır
Ondan el6f>m6/< gertıl<lir
Belllik bit dipsiz gôlB/<tlr
Doldum sanma, do/Bmddtn
....
Pır Sultan Abdallm p/fdır
/kttJnna duran erdır
Cümle sııra aklın erdir
Erdim sanma. eromedln"
ff'lr5'b>NKJal/
Bask> Anacıoru Maıboa AmbaJaı San Tlc Ltd Ştı
Tel (0212) 629 :ıe 75 629 26 43 Fax 629 26 43
Aralık
1991 - JSfANBUL
Download

ÔLMEDENEWa ÖLMEK