,
..
~,.~\ , ~~ ~~~
~
Say' :
~~1
.
T.e.
MiLLl EGiTiM BAKANLlGJ
IIl1kllk
~ fP.:U;.~ ~A--
Mii~avjrJj g j
6r:J/O'L .
r;/(/
AC.ELE VE GUNLUOUR.
03/ 11 /2014
1416~703 /659(20 1 4/8441)/ 4977071
1«)lIu :UzlInlar In;;. San . Ve Tic. A.~
T.C.
SAMSUN 6.1CRA MOOORLOGO
DOSYA NO: 2012110664
~"l.
TC. MILll EGtrlM BAKANUOINAlANKARA
Te kni k Yap l in;;. San. Ve T i.c. Ltd. ~ t i. 'nin vekil i AV.M uhaI1·em TOK wrafln dan bor, ILI
UZlIn lar in;; Ve Ti c. A . ~. hakklnda ba;; latli an tak ip dosyasl ile ilgili olarak SalllslIn 6. icra
Mi'ldli rJ ugundcn a il nan 2012110564 sayJlI hae iz mii7.ckkel csi 03/1 1120 14 tarihinclc
Mi'I ~"virl i g i l11ize reblig ed il mi;; olup, yazll11lz ekinde sunul mak tadll·.
il gili yazi ile bor<;lunu n hakedi;;inin bulunup bulunmadlgl ve varsa IHlkcdi~i iizcrindc
,dacak miklal'l lutan nda hac iz konuldugu bildi ri ltni;; olup ilgili yazi uyalll1ca iCla dailesine
cc vap ve rlll ck iizel'e bi lgilerinizi ve geregini arzcderi l1l.
DlIygli A YRIBA~
Avubl
Ek : 1- 1-I<Jeiz llli·l zek.kc resi. VEKlLI
: Av,Muharrem TOK
BORCLU
: UZUNLAR
1N9. SAN. VE TIC. A$. (V.NO: 9030055965)
BOR~
MIKTARI
: 41.496,25 TL
Yultartda ac!-soyadl. a~lk kimliQi, adresi bellrtilen bo~ unu n kurum unuzdan
doj)m u~ va dogacak olan tom hak ve alacakiannln borea yater miktarda o[mak
Ozere haczedllmesine ka ra r veri lmlotir.
Kara r geregince 1~1em yapllarilk kesintiJerln mUdUrtOgOm{JzO n ~a~ l da
bellrtilen hesablna yilb nlmasl,akal haf8ket e<lenler hakklnds IIK'nun 355-356-357
maddeJeri gereQince i~lem yap l la~ln l n bilinmesi ve yap,la n i~lem sonucunda
m OdOrlO~QmOze bUgl verilmesi rica olunur.14f10l2D14
ICRA MOOORLOOO IBAN:TR860001500168007296177668
i:{-~ · ..
".t
•. ,;~~'
~. ~>'" " ..... .
. J)./
D,I!;IIII)] :
I-rkstck H izmetleri Genel Mudiirliigiine,
2-Bilgi i;;/eJ11 Grup Ba;;kan!lg Ill1l,
3-ln~aa l ve El11 lak Da ires i Ba;;kanll glna ,
4-1vkrkez Sa yma nil k Miidiirliigiine,
S-in,a n Kaynaklan Gc ne! Miidiirliigiincii,
6-0;c/ Egiril11 ve Rehberli k Hizllletleri Genel Miidiirliigiine,
7-0 zcl Ogrelil1l K LII'ul11 lan Genel Mi.idi.irli.igi.ine, S-Ortaoglel ill1 Genel M iidiirliigiine, 9-Telllel Egi lil11 Genel M lldiirl iigii ne, ~UKUK~O~A~IRLi(J1
03 ~ 2014
Ia,.:
IO-fvfeslcki ve Teknik Egitim Genel Mi.idi.irli.igiine, II -Din Ogrclil11 i Gene! Miidiirliigi.ine, IlU l'Il ;l,I. ~'U\ L'l l li \.,Id 1rtllli" illiZi! ile in l,w l:lI l llll ~l lr. hllp :l/cvrakS(lrgu .lnl!b.g(lV.1T8dres illdcIl
C
Al.ACAKU ; TEKNIK YAPIIN~. SAN. V E TIC. LTO. 9T1.
DAG lTI ivILI
.i\1;lIiid: HI" (I (1 6-1~ Kl'l Ihly/ANKARA
1:i:.: ;.Ii lJl liJ.: Ag: •. vww.JJH.:b.guv.tr
..: ·PO!'I:l. lllL'h hukuk GI;t nch.gov.tr
>
I\ynnilli bi lgi
j ~ill : Av,
Duygu
AYRIBA~
Tel : (U 312)4175U 70
Fok s: (U 312) 417 44 57
Gdb2-50J4 -308 7-83 dc-cfU8 !.:Dd ll ile lq'il ~'di k l"olhr
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı