T.C.
Onlvenslresl mlsrmlesl
o6reR SERMAYE lglerme elnlml
FIRAT
euz6
rexilr
lstem No
:13166:14r2948
Talep Eden BI‖ m
:UROLOJI KLINI●
lsreme FoRMU
03.09。 2014
│
Frrat Onlversitesi Hastanesi lhtiyacl malzeme/hizmet safin a[nacaktlr. Fiyat tekllf
bellrtilen tarih ve saatte Ddner Sermaye Safin alma Blrlmine blzal, faks veya posta ile
agaltda
tesliminl rica
ederim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yaprlacalrnrn betirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig
tarihinden itibaren teslim sUresi 10 g0n olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her g0n igin
fatura tutanntn (KDV harig) 0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gun olmah ve Ur0n markasr, belirtitecek ve teklif fiyatlart KDV harig verilecektir.
Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrrca idarenin 6ng6rd0$U gartlar dtgtnda, firma taraftndan
6deme gUn0 vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate altnmayacakfir.
3- n4a teslimi hastane ambanna veya idarenin gosterece$i yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar t0m giderler
satucrya aittir.
4- trUUi malzeme haricindeki Urunlerde TSE markasr aranan malzemelerTSE belgeli olacakttr.
5- Teklif mektubunda silinti ve kazrntr yaprlmayacakhr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek g6rdUSii takdirde bu sOreyi uzatabilir.
6--firma alacaklannr sadece banka ve finans kurumlanna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamt) izni ile devir ve
temlik yapabilir. (3.gahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik Oncesi uygunluk yaztst altnacakttr.
7- trUUi malzeme, ilag ve kit almlarrnda Saghk Bakanlrlrnrn TITUBB kayrdr gereken 0rtlnlerin kayttlt olmast halinde altm
yaprlacaktrr. Uronun imalatgr veya ithalatgrsr olmadr$r durumlarda ilgili satrcrnrn bayi oldu$una dair TITUBB kaytt ve
bildirimi aranacaktrr. Teklif mektubunda UBB kodu ve aynca flrmanrn KIK de kaydr olacakttr. UBB kodu gereken 0rUnlerin
kodunun belirtilmemesi ile xlX kaydr olmayan firmalann teklifi de$erlendirmeye ahnmayacakttr. SosyalG0venlik Kurumu
negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler ahnmayacak, alnsa dahi negatif listeden gkmadtkga fatura bedeli
odenmeyecektir. KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn g0ncellenmemesi malzeme altndtktan sonra malzemenin.negatif
listeye dugmesi gibi mbEeme kaynaklr kuruma ait ser kesinti tutarlan ve kurum zararlanntn tamamt ilgili firma
tarafr ndan kargr lanacaktr r.
8-
Sagtrf Uygulama Tebliginde yer alan trbbi malzemeler igin SUT kodu, Teblilde yer almayan malzeme olmasr
durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
9-Nitelikli malzeme altmlannda numune kontrolll yaptldtktan sonra altm yaptlacak olup. numune
oOnderme ile iade masraflan satrcrya ait olacakfir.
10- firma tarafrndan siparig edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare taraftndan kanun gere$i ilgili
mercilere bildirim yaprlarak, firma idarenin belirleyece$i sOre igerisinde do!rudan temin altmlanna igtirak
edemeyecektir.
tefnif
gartnamede demlrbag/cihaz almrna ait garanti 6ng6r0lmesi durumunda tesllmatta banka teminat
mektubu verilecek yada naklt 0zerinden %3 (Fatura bedell Uzerinden KDV Harig) teminat kesintisi yaplacakfir.
12- Siparig sonrast teslimi yaprlan mal/hizmet ahmlannrn Odemeye esas evraklanntn tanzimine m0teakip Saymanltk
kayrtlanna alndr$r tarihten itibaren 75 . g0nde Odenecektir.
11-
L■
”″
Son Teslim Tarih & Saat:
10.Oq.JX〕 ゝ
MAIZEi'IE'HIZMET LISTESI
Srra
N
1
illalzeme Kodu
99902173
Malzeme
Clnsl
Agrklama
WOLF MARKA 3.5 FRECH RIJIT
URS C!HAZI BAK:M VE ONAR:M
Miktan
B:rlml
Bl‖ m Flyat
KDV oranrtt
1,0
KAPSAM!NDA DEC:slMI
Adres:
Tei:
Firat universitesi HastanesI DOner Semaye:│:etme MOdO‖
0424 233 35 55
Ool
Fax: 04242339040
Sayfa l
Download

null