l
閻
ToC.
icisLERi BAKANLICI
G6s idaresi GencI ⅣIidirlip
mtCelenN●
17/06ノ 2014
Sayl
:98811785-102-02-4771
Konu :Yabancl ёttnCilttin
ika2net i7mi i§ lcmlc五
YtKSEKOё RETIM KURULU BAsKANLIGI
ilgi :⇒ 04/0″ 2013 tarth ve 6458 s等 lh Yabancllar ve Uluslararasl KorLIna Kantlnu
り 10/04/2014 tarih ve 2092 say11l Bよ anllk Genelgesi
c)30/04/2014 tarth ve 2787 saylll Bakanllk Genelgesi
BuindiEi iiZere,Tttkiye'dc ё
こredm gё recck yabanc1 6壼 enciler 6458 saylll Kanllnun
●
22 nci maddesi uyarinca Ttirkiye i,indcn ikamet izni bas17urtlSu yapabilccekler arasinda
say】 IIIll,tlr.
Dolaシ ■
slyla yaballlc1 6こ rcnciledn ikalllet iゴ nlerine dnir is Ve i,lerderlnin rnthよ
oldunnca k。 layl∞ Lnhl,usullene diizenlelllmesi ama91amよ
iin
tadll.
Bum gOre;
1)も lkenlize vize ile ya da vize Frlllanyetinden yaraFlanarak rlip TilCiye'de bir
ёn lisans,lisans,lriiksek lisans,doktor&Tlpta UzIIlanllk EEidmi
,lkSCkё ■ edm ku_unda
UZmanllk lttitimi(DUS)seViyCSillde 5色 renimま reCek yabancl
(WS),Di,Hekhli」
ё
ttrCnciler,Kallunun 39 uncu maddesindcki sartlan「 Ine gctiHnis olmalan kay山 メa
t`ё
│●
ttredm mc,証 hatll宙ze''arantnよ slzln ba,vtrularl kabul edilcrek sonu91andinlacaktlr.
n lisans,
2)Tttkiye'de ikatnet izrli ile kalmakta iken b士 メよsckё ttretim ktrumlnda ё
UZInanllk
US),Dl,Hckiml導
lisans,脚 よsek liSans,doktora,Tlpta Uzlnanilk EEiimi(¬
Ettithi(DUS)scVipsinde tthim gttc hは l elde cdenler i9in de bi血 ci maddede belirtilcn
丼はlde i,lem yapJacよ tlr.
3)Uluslararas1 5『 enci dcこ isim VC ktitiir progrttnlarl ile AB EEitim VC Gen91ik
Programlarl kapsamlnda Yttsek Oま etim K― llna ba二 11も 五 VersitelcFCe d"Ct edilcn
yabancl ёttencilcre“ ёttmむ ■ me,matll vize"ko口 u aramadan ba,vllrularl islemc
almacaktll.
4)Vdiliklerdc“ 鈍renci ikalnet imi''miacaatlalI■
ёよenCilerin
lla
ёmelik tanlnacak,bui,lemler i9in
aylractt siirenin en aza indi五 lmesi alnaclyla gerekli tedbirler allnacaktir`
5)0ま enCnerin kayn dond_亀
renimin
kaylt yenilememe,okul dettiStilЩ e,ё こ
sttdむucllney)CCtti kollustllllda o、、 91kan karutlar(bttanslZllk,devanlslzllk vs.)ve ilisik
kesme d― llarlnda
ilgili miversitc vJilitte derhal bilgi verecektir.
6)31kemiZin taraf olduこ u」直li ya da 9ok taranl anlttmalar,er9cvcSinde etthim
amaclyla gelen 6鬱 rencilenn sa色 1よ SigOrtalarlnda vc sosyal ,ktimlilittednde anl′
甲ma
httleri gc9erli olacaktr.
7)“ Ozc1 0獣 Cnciつ kapsarninda gelerek kaylt yaptranl狂
ktta171a“ klsa donem ikameti如 1''dttenlenccehむ
a dttannl belgelemele五
.
:0■
:,4■ 17717
8)ё
ellCi ikamet izni l脚 面li olup kaydlnl bOka bL iiniversiteye tallyan l■ ellCilein
ikamct izinleHni
ycnilemelcri gereblektedir.Bu Oま encilttin ikamet izinleri araslnda bttluk
「
bralsLttayacaktlr.
9)Oh■ lamda azami cBitim Sttesini doldurd襲 聾 halde mezlm olamayan ve sinavlara
gimc hanl山 snda bttncnk haklanndan yara■lananLayamarla n」 H01arak ikamet i洒
talepleri klsa dё
nem ikamet izni kapsmnda delerlendirilccektir.
10)0壼 eniFnini
Siird■ emeyecetti
kOnusunda kamtlarm omya 91hasl,ikamet iznlmn
verib,amacl dl,Inda kullanlldlЁ Inin belirlelllnesi ya da bu i7nin slrf T世 鳳ye'de kalabiblek
amaclyla ahndttinln anl鶴 lhast halinde“ 6酔 ncl ikatnclt iznP valiliklerce resen iptal
edicbilcceL誰 si bimisse l17'tllmayacよ tr.
“
Bilgi ve gercttini
a」 rica cderim,
●
Bakan a
Genel Mttdtt V。
DA●ITIM
Dl,iメ cFi BttallEl
●
にOnS010Juk
191ed Genel Miidtirl尊
1)
YwnLtt TttneF Ve Ahba Toplulttar B氷
Yttekiiptim KuduBaskanllこ 1
UmtIIn Valilikler
eEmniyetMiditrlttic五
)
.
Download

ııııııııııııııııırıı