Evrak Tarih ve SaYlsl: 20/03/2014-33797
It
of
T.e.
iSTANBUL UNivERSiTESi
REKTORLUGU
Personel Daire Ba~kanhgl
SaYI :18235917-903.07.05Konu .Tibbi Genetik Cekirdek Mufredati
ve Rotasyonlan
Ttbbi Genetik Cekirdek Mufredati ve Rotasyonlan hakkmda Yuksekogretim Kurulu
Baskanhgmdan ahnan 25.02.2014 tarihli 82444403-299/11768 sayih yazi ve eklerinin
fotokopisi ilisikte gonderilmistir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
e-lmzali
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektor V.
EK:
4
DAGITIM
Cerrahpasa Tip Fakilltesi Dekanhgi
istanbul TIp Fakilltesi Dekanhgi
19/03/2014 Mem.
: H.i.AKTA~
19/03/20 14 ~ef
19/03/20 14 ~b. Mud.
19L01/2014..DBsk.
: S.UGURLU
Mevcut EfeKti'onik imzalar
: M.BEY AZATLI
: B.HAFIZMEHMETOGLU
.
20/03/2014 Gen.S.ek.Yrd...
: F.ClHAN
MAHMUT AK (Istanbul Universitesi RektorlOgO- Rektor V.) 20103/201418:33
Dogrulamak Igin:http://194.27.128.66/envision.SorgulaNalidate Doc.aspx?V=BEL55S9M
Aynnuh bilgi icin irtibat: Halil lbrahim AKTA~ Dahili: 10343
istanbul Universitesi Merkez Karnpusu, 34452 BeyazltIFatih-iSTANBUL
Tel: 0 212 440 00 00 Fax: 02124400035
e-posta : http://personeListanbul.edu.tr Elektronik Ag : www.istanbul.edu.tr
Bu beige 5070 saYllI Elektronik imza Kanununun 5. Maddesi geregince guvenli elektronik imza ile lmzalanrmsnr,
..
•
T.e.
YDKSEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI
Persone1 Daire Baskanligi
25/02/2014
SaYI : 82444403-299/11768
Konu: TmBI GENETiK CEKiRDEK MUFRET ADI VE ROTASYONLARI
TIP F AKOLTESi BULUNAN DNiVERSiTE REKTORU1KLERiNE
ilgi: T.e.SaghkBakanhw.
Saghk Hizmetleri gene1 Mudurlugnnun 20.02.2014 tarihli ve 58154375
sayrh yazrsi.
T.e. Saghk Bakanligi, Saghk Hizmetleri Gene1 Miidiirliigu' niin Tibbi Genetik Cekirdek Mufredati
ve Rotasyonlan hakkmdaki ilgi yazisi ektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
I e-imzahdir
Fatma Nur GDMO~SOY UNCU
Baskan a.
Genel Sekreter V.
EK:
EK-l Daginm Listesi
EK-2 1 Sayfa
1ST.
O.
R~KTORLOCO
:.:>nel
.,:,,:.2nl!gma
-. "'-~''''r1ik
i 3' -03~,2014
Yaz: [sleri ve
Genel' Evrak Md .
Geien Evrak
SaYI: ~
lO
BELGENiN ASLI
ELEKTRONiK iMZALIDIR
..~.~ .../...~..~./20
9.Cad. 06539 Bilkent/ANKARA
Telefun: Faks:
E-Posta:
BLlbeige 5070sayrh elelaronik irma kanuna gore elelaronik irma ile imzalanrrusttr.
Evrakin clckrronik irnzahsuretinc http://ebsy.yokgov tr adresinden erisebilirsiniz,
'(I
0J..UlGot HAKBILEN
Aynnt:th bilgiic;in mat:
E1ekronik Ag
Memur
·
..
T.e.
~I
SAGLIK BAKANLIGI
~~
1._
..
1101110.....
Sag-Ilk Hizmetleri
......,..
Genel Mijdarlii~1i
.....,.. .. ~
SaYI : 58154375Konu : Trbbi Genetik Cekirdek
Mufredan ve Rotasyonlan
YDKSEKl>GRET1M
KURULU BA~KANLIGfNA
663 sayih Kanun'un 22 inci maddesi ve Ttpta Uzmanlik Egitiminin usul ve esaslanm
duzenleyen Trpta ve Dis Hekimliginde Uzmanhk Egitimi Yonetmeligi'nin,
25/3-a) ve 7!c madde
hukumlerine gore; ilgili mufredat komisyonlannm cahsmalanm da dikkate alarak;
I) Tibbi Genetik uzrnanhk egitimi v.2.1 cekirdek rnufredan Tipta Uzmanhk Kurulunca
kabul
edilmistir;
uzrnanhk
egitimi
veren
kurumlarda
kullarulmak
uzere
http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1
internet adresinde yayimlanmaktadir.
2) Ttbbi Genetik uzmanlik egitimi icinde tamamlanmasi zorunlu olan rotasyon dallan ve
sllrelerinde degisiklik yapilrmsnr. (Rotasyonlar icin bkz. 82 nolu TUK Karan :
http://www.tuk.saglik.gov.tr/rotasyonlar.pdD
3) Rotasyona gidilecek dallarda ulasrlmasi istenen ogrenim hedefleri mufredat metni icinde
yer alrnaktadir.
4) Rotasyonlarla ilgili 82 nolu TUK Karanndaki degisiklikler, degisiklik tarihinden sonra
uzmanhk egitimini bitirecek tUm uzrnanhk ogrencileri icin gecerlidir.
5) Rotasyon degi~iklik tarihi itibanyla rotasyonlanm tamarnlarms olan uzrnanhk l)grencileri
icin yeni rotasyonlar mUkerrer uygulamaya ve egitim surelerinin uzamasina neden
olabileceginden, bu durumda olan uzrnanhk ogrencilerinin rotasyonlan tamamlanmis
kabul edilir,
6) Cekirdek miifredat tarurm geregi uzrnanhk ogrencisine kazandtnimasl gereken asgari
bilgi, beceri ve tutumlan listeliyor oImasl nedeniyJe onemlidir; kurumlar, .yekirdek
milfredatt kapsayacak ~ekilde kendi kurumlannda
kullantlmak i.izere geni~letilmi~
milfredat hazlrlayabilirler. Egitim kurumuna ozgli geni~leti1mi~ mUfredat hazlrlanmaSl
durumunda, bu dokiimanm Tlpta Uzmanllk Kuruluna intemet ilzerinden iJan edilmek
iizere bildirilmesi gerekmektedir; bildirimin resmi, yazlh olarak ve [email protected] eposta adresine elektronik ortamda yapllmasma dikkat edilmelidir.
Konunun Tlbbi Genetik uzmanhk
hususunda geregini arz ederim.
egitimi veren tIP fakliltesi dekanhklanna
bildirihnesi
Engin U<;:AR
Bakan a.
Daire Ba~kaUl
.. ,romK
~·'''.i··.''~·,'I'.,
. f'.SljC:.-:.....
.t'l.l'";jh'' ' ' /
.1~.J..
:l.!.:(11 ....
L ... ,......;) 11n
I
.... '-1\1
)u,
...
>~;.: •..';.t'
1.... .
[ .. :.~... Yl. '.:.j:_ :30Y ..
~. ,'f
...
T1pta ve D~ Hekimlitiode Uzmanhk E~itimi Dairesi B.~klInlt~1
T.pta l'zmanhk Kurulu Sekretaryasl
So~(i[Qzii Mall, 2176 Sokak No:S <;ankaya I ANKARA
Q" ......
..,'in'r>"rulll a"'lI:Ua4Iil<lhtl<a·ld"Qrt<P.)!og]~dJIli
.
elektronik irma i1e imz.alanrTIls',r.
Ayrlllu(L bilgi i¥in irtibat: Feride Alevli
tum :!!tuk.saglij.;,go\ .lr
E· posla:tuk(ii;sag Ii};.g 0v. tr
Download

Tıbbi Genetik Çekirdek Müfredatı ve Rotasyonları